Electrolux CKB000W, CKB000X User manual

Electrolux CKB000W, CKB000X User manual

CKB000W

CKB000X

FI

SV

Uuni

Inbyggnadsugn

Käyttöohje

Bruksanvisning

2

24

Get the most out of your appliance

For quick access to manuals, how-to guides, support and more through our photo registration visit electrolux.com/register

2 www.electrolux.com

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................... 2

2. TURVALLISUUSOHJEET.................................................................................. 4

3. ASENNUS.......................................................................................................... 7

4. TUOTEKUVAUS.................................................................................................9

5. KÄYTTÖÖNOTTO.............................................................................................. 9

6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..................................................................................10

7. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN..............................................................10

8. LISÄTOIMINNOT..............................................................................................11

9. VIHJEITÄ JA NEUVOJA...................................................................................11

10. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................. 18

11. VIANMÄÄRITYS............................................................................................. 21

12. ENERGIATEHOKKUUS................................................................................. 22

SINUN PARHAAKSESI

Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.

Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.

Tervetuloa Electroluxiin.

Vieraile verkkosivullamme:

Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:

www.electrolux.com/webselfservice

Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:

www.registerelectrolux.com

Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:

www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.

Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.

Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet

Yleisohjeet ja vinkit

Ympäristönsuojelu

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1. TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta

SUOMI

henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

3

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.

Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.

Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.

Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.

Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön aikana.

Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.

4 www.electrolux.com

Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia.

Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.

VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.

Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen.

Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.

Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.

Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.

Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä.

Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus

VAROITUS!

Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

• Tarkista ennen laitteen asentamista, että uuninluukku avautuu esteettä.

• Laitteessa on sähkötoiminen jäähdytysjärjestelmä. Sitä on käytettävä verkkovirralla.

• Poista kaikki pakkausmateriaalit.

• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.

• Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.

• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.

• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen.

• Asenna laite turvalliseen ja sopivaan paikkaan, joka täyttää asennusvaatimukset.

• Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.

Kaapin vähimmäis‐ korkeus (työtason alla olevan kaapin vähimmäiskorkeus)

Kaapin leveys

Kaapin syvyys

Laitteen etuosan korkeus

Laitteen takaosan korkeus

Laitteen etuosan le‐ veys

590 (600) mm

560 mm

550 (550) mm

594 mm

576 mm

595 mm

Laitteen takaosan leveys

Laitteen syvyys

Laitteen asennussy‐ vyys

Leveys luukun olles‐ sa auki

Tuuletusaukon vä‐ himmäiskoko. Auk‐ ko alaosassa taka‐ na

Virtajohdon pituus.

Johto sijaitsee oi‐ keassa kulmassa takana

Kiinnitysruuvit

559 mm

569 mm

548 mm

1022 mm

560x20 mm

1500 mm

4x25 mm

2.2 Sähköliitäntä

VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.

• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

• Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.

• Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.

• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.

• Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen luukkua tai päästä niitä luukun tai laitteen alapuolella olevan asennustilan lähelle, varsinkaan laitteen ollessa toiminnassa tai luukun ollessa kuuma.

• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien suojat tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.

• Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on

SUOMI

ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

• Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.

• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.

• Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.

• Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta kaikista navoista.

Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm.

• Laitteen mukana toimitetaan pistoke ja virtajohto.

5

Asennuksen tai vaihdon johtotyypit

Euroopassa:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05

VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Määritä johdon poikkipinta-ala arvokilvessä olevan kokonaistehon mukaan. Voit myös käyttää taulukkoa:

Kokonaisteho (W) Johdon läpileik‐ kaus (mm²)

enintään 1380 enintään 2300 enintään 3680

3 x 0.75

3 x 1

3 x 1.5

Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on oltava 2 cm pitempi vaihejohtimeen ja nollajotimeen (sininen ja ruskea johto) verrattuna.

2.3 Käyttö

VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen tai räjähdyksen vaara.

• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.

6 www.electrolux.com

• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.

• Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.

• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen käyttökerran jälkeen.

• Avaa laitteen luukku varoen laitteen ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla kuumaa ilmaa.

• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun se on kosketuksissa veteen.

• Älä paina avointa uunin luukkua.

• Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.

• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia sisältävät aineet voivat kehittää helposti syttyvän alkoholin ja ilman seoksen.

• Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä laitteeseen avatessasi luukkua.

• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.

VAROITUS!

Laite voi muutoin vaurioitua.

• Emalipinnan vaurioitumisen tai värimuutoksien estäminen:

– Älä aseta uunivuokia tai muita esineitä suoraan laitteen pohjalle.

– Älä aseta alumiinifoliota suoraan laitteen pohjalle.

– Älä aseta vettä suoraan kuumaan laitteeseen.

– Älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa sen käytön jälkeen.

– Ole varovainen, kun irrotat tai kiinnität lisävarusteita.

• Uunin emalipintojen tai ruostumattoman teräksen värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan.

• Käytä korkeareunaista uunivuokaa kosteiden leivonnaisten paistamisessa. Hedelmä- ja marjamehut voivat jättää pysyviä jälkiä.

• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi huoneen lämmittämiseen.

• Pidä uunin luukku aina kiinni ruoanvalmistuksen aikana.

• Jos laite asennetaan kalusteen paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei saa koskaan sulkea laitteen ollessa toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi kertyä suljetun kalusteen paneelin taakse ja laite, kotelointi tai lattia voi sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje kalusteen paneelia ennen kuin laite on jäähtynyt kokonaan käytön jälkeen.

2.4 Hoito ja puhdistus

VAROITUS!

Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, tulipaloja tai laitteen vaurioitumisen.

• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.

• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on lasilevyjen rikkoutuminen.

• Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

• Ole varovainen irrottaessasi luukkua.

Luukku on painava!

• Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.

• Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan mietoja pesuaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.

• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.

• Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos olemassa) pesuaineella.

2.5 Sisävalo

VAROITUS!

Sähköiskun vaara.

• Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai halogeenilampputyyppi on tarkoitettu vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.

• Ennen lampun vaihtamista laite on irrotettava pistorasiasta.

• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan samanlaisia lamppuja.

2.6 Huoltopalvelu

• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

2.7 Hävittäminen

VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

3. ASENNUS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

3.1 Asentaminen kalusteeseen

SUOMI

• Irrota pistoke pistorasiasta.

• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.

• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.

7

80

60

520

60

600 min. 550

20 min. 560

18

548 21

114

589

594

595

+-1

5

3

198

523

20

8 www.electrolux.com

70

60

520 min. 550

20

590 min. 560

18

548 21

114

589

594

60

20

3.2 Uunin kiinnittäminen kaappiin

5

3

595

+-1

198

523

SUOMI 9

4. TUOTEKUVAUS

4.1 Laitteen osat

1 2 3 4 5

10 3

2

5

4

1

6

7

8

1

Käyttöpaneeli

2

Uunin toimintojen väännin

3

Virran merkkivalo / symboli

4

Lämpötilan valitsin

5

Lämpötilan merkkivalo / symboli

6

Lämpövastus

7

Lamppu

8

Lokero - Aqua-puhdistussäiliö

9

Irrotettava kannatinkisko

10

Kannatintasot

9

4.2 Lisävarusteet

Ritilä

Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien ja paistien alustana.

Leivinpelti

5. KÄYTTÖÖNOTTO

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

5.1 Uuden laitteen puhdistaminen

Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat uunipeltien kannatinkiskot uunista.

Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".

Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Aseta varusteet ja irrotettavat kannattimet takaisin alkuperäiseen asentoon.

5.2 Esikuumennus

Esikuumenna tyhjä uuni ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Kakkuja ja pikkuleipiä varten.

Grilli / uunipannu

Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai rasvankeruuastiana.

1. Aseta toiminto . Aseta maksimilämpötila.

2. Anna uunin käydä yhden tunnin ajan.

3. Aseta toiminto . Aseta maksimilämpötila.

4. Anna uunin käydä 15 minuuttia.

5. Sammuta uuni ja odota, että se jäähtyy.

Varusteet voivat kuumentua tavallista enemmän. Uunista voi tulla hajua ja savua. Tarkista, että huoneen ilmavirtaus on riittävä.

10 www.electrolux.com

6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

6.1 Uunin toiminnot

Uunin toiminto Käyttötarkoitus

Pois toiminnasta Uuni on kytketty pois toiminnasta.

Alalämpö

Grilli

Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilömi‐ nen.

Ohuiden ruokien grillaus ja leivän paahtaminen.

Maksigrilli Ohuiden ruokien grillaus suurissa erissä ja leivän paahtaminen.

Ylä + alaläm‐ pöAqua Clean

Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasol‐ la.

Katso kohdasta "Hoito ja puhdistus" lisätietoa seu‐ raavasta: Aqua Clean.

Ylä- ja alalämpö Tämä toiminto säästää energiaa paistamisen aika‐ na. Katso valmistusohjeet luvusta "Neuvoja ja vink‐ kejä", Ylä- ja alalämpö. Uunin luukun on oltava kiinni ruoanlaiton aikana, jotta toiminto ei keskeytyisi ja uunin energiatehokkuus olisi mahdollisimman suuri.

Kun käytät tätä toimintoa, uunin sisälämpötila voi poiketa lämpötila-asetuksesta. Kuumennusteho voi laskea. Katso yleisiä energian säästämiseen liittyviä suosituksia luvusta "Energiatehokkuus", Energian‐ säästö. Tämän toiminnon avulla noudatetaan ener‐ giatehokkuusluokan vaatimuksia standardin EN

60350-1 mukaisesti.

6.2 Uunitoiminnon asettaminen

1. Käännä uunin toimintojen väännintä uunitoiminnon valitsemiseksi.

2. Valitse lämpötila kääntämällä väännintä.

Lamppu syttyy uunin toiminnan aikana.

3. Kytke uuni pois päältä kääntämällä uunin toimintojen väännin Offasentoon.

7. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

7.1 Peltien ja ritilän asettaminen kannattimille

Paistoritilä:

Paina ritilä liukukiskojen väliin kannatinkiskoon ja varmista, että jalat osoittavat alaspäin.

SUOMI 11

Paistoritilä ja leivinpelti / uunipannuyhdessä:

Paina leivinpelti /uunipannu kannattimen ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.

Leivinpelti/ uunipannu:

Työnnä leivinpelti /uunipannu kannatintason ohjauskiskojen väliin.

Pieni lovi yläosassa parantaa turvallisuutta. Lovet estävät myös kallistumisen.

Ritilän yläreuna estää keittoastioiden luisumisen kannatintasolta.

8. LISÄTOIMINNOT

8.1 Jäähdytyspuhallin

Kun uuni on toiminnassa, jäähdytyspuhallin kytkeytyy automaattisesti toimintaan uunin pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket uunin pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes uuni on jäähtynyt.

9. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Taulukoissa mainitut lämpötilat ja paistoajat ovat ainoastaan suuntaaantavia. Lämpötila ja paistoaika riippuvat reseptistä sekä käytettyjen ainesten laadusta ja määrästä.

8.2 Ylikuumenemissuoja

Uunin virheellinen toiminta tai vialliset osat voivat aiheuttaa vaarallisen ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi uunissa on ylikuumenemissuoja, joka katkaisee virransyötön. Virta kytkeytyy automaattisesti uudelleen, kun lämpötila on laskenut normaalille tasolle.

9.1 Ruoanlaittoon liittyviä suosituksia

Uunissa on viisi kannatintasoa.

Laske kannatintasot uunin pohjasta alkaen.

Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen uunisi. Alla olevat taulukot sisältävät

12 www.electrolux.com

vakioasetukset lämpötilan, keittoajan ja kannatintason säätämiseen.

Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia asetuksia, voit soveltaa jonkin samantyyppisen paistoksen asetuksia.

Kakkujen leipominen

Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4 paistoajasta on kulunut.

Jos käytät kahta leivinpeltiä samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi tyhjä kannatintaso.

Lihan ja kalan kypsentäminen

Käytä grilli-/uunipannua erittäin rasvaisten ruokien kanssa, jotta uuniin ei jää pysyviä tahroja.

Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen sen leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.

Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua paistamisen aikana, lisää grilli-/ uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry ei tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua loppuun.

Paistoajat

Kypsennysaika riippuu ruokalajin tyypistä, sen koostumuksesta ja määrästä.

Tarkkaile valmistumista alustavasti kypsennyksen aikana. Määritä parhaat asetukset (uunitoiminto, kypsennysaika, jne.) keittoastioille, resepteille ja määrille laitetta käyttäessä.

9.2 Leivonta ja paistaminen

Valitse toiminto: Ylä + alalämpö.

KAKUT

(°C)

Vatkatut leivonnaiset 170

Murotaikina

Piimä-juustokakku

Struudeli

170

170

175

Marjapiirakka

Joulukakku (hedel‐ mäkakku), uunin esi‐ kuumennus tyhjänä

Rusinakakku, uunin esikuumennus tyhjä‐ nä

170

160

175

Pikkuleivät

Pikkuleivät, kaksi ta‐ soa

Pikkuleivät, kolme tasoa

Marengit

-

-

140

120

1

-

3

-

3

2

2

1

3

2

2

50 - 60

30 - 35

35 - 40

35 - 45

80 - 100

(min)

45 - 60

20 - 30

60 - 80

60 - 80

30 - 40

90 - 120

Kakkuvuoka

Kakkuvuoka

Kakkuvuoka, Ø 26 cm

Uunipelti

Kakkuvuoka, Ø 26 cm

Kakkuvuoka, Ø 20 cm

Leipävuoka

Uunipelti

Uunipelti

Uunipelti

Uunipelti

SUOMI 13

KAKUT

Marengit, kaksi ta‐ soa, uunin esikuu‐ mennus tyhjänä

Pullat, uunin esikuu‐ mennus tyhjänä

Eclair-leivokset

Eclair-leivokset, kak‐ si tasoa

Piiraat

Hedelmäkakku

Täytekakkupohja

-

-

(°C)

190

190

180

160

170

Esikuumenna tyhjää uunia.

LEIPÄ JA PIZZA

Vehnäleipä, 1 - 2 kpl,

0,5 kg kpl

Ruisleipä, esikuumen‐ nus ei ole tarpeen

Sämpylät, 6 - 8 säm‐ pylää

Pizza

(°C)

190

190

190

230 - 250

1

1

2

1

Teeleipä 200

Esikuumenna tyhjää uunia.

Käytä toista kannatintasoa ellei muuta mainita.

Käytä kakkuvuokaa.

3

-

3

-

3

2

1

1

(min)

80 - 100 Uunipelti

12 - 20

25 - 35

35 - 45

45 - 70

110 - 120

50 - 60

Uunipelti

Uunipelti

Uunipelti

Kakkuvuoka, Ø 20 cm

Kakkuvuoka, Ø 24 cm

Kakkuvuoka, Ø 20 cm

(min)

60 - 70

30 - 45

25 - 40

10 - 20

10 - 20

-

Leipävuoka

Uunipelti

Uunipelti / Grilli/uuni‐ pannu

Uunipelti

14 www.electrolux.com

PAISTOKSET

Käytä toista kannatintasoa.

LIHA

Pastapaistos, esikuumennus ei ole tarpeen

Vihannespais‐ tos, esikuu‐ mennus ei ole tarpeen

Piiras, käytä ensimmäistä kannatintasoa

Lasagne

Cannelloni

(°C)

200

200

180

(min)

40 - 50

45 - 60

50 - 60

180 - 190 25 - 40

180 - 190 25 - 40

Käytä toista kannatintasoa.

Käytä ritilää.

LIHA

Naudanliha

Porsaanliha

Vasikanliha

Englantilainen paahtopaisti, raaka

Englantilainen paahtopaisti, puolikypsä

Englantilainen paahtopaisti, kypsä

(°C)

200

180

190

210

210

210

9.3 Grilli

Esikuumenna tyhjää uunia.

(min)

50 - 70

90 - 120

90 - 120

50 - 60

60 - 70

70 - 75

Porsaan lapa‐ paisti kuorella

Porsaanpotka, 2 kappaletta

Lampaanreisi

Kokonainen ka‐ na

Kokonainen kalkkuna

Kokonainen ankka

Kokonainen hanhi

Jänis, paloina

Jänis, paloina

Kokonainen fa‐ saani

(°C)

180

180

190

220

180

175

175

190

190

190

Käytä toista kannatintasoa.

Aseta lämpötila 190 °C.

(min)

120 - 150

100 - 120

110 - 130

70 - 85

210 - 240

120 - 150

150 - 200

60 - 80

150 - 200

90 - 120

KALA

Taimen / Meri‐ ruutana

(min)

40 - 55

Tonnikala / Lohi 35 - 60

3 - 4 kalaa

4 - 6 filee‐ tä

SUOMI 15

Käytä neljättä kannatintasoa.

Grillaa lämpötilan maksimiasetuksella.

GRILLI

(kg)

Naudanfileepihvit, 4 kappaletta 0,8

Naudanlihapihvit, 4 kappaletta 0,6

Makkarat, 8 -

Porsaankyljykset, 4 kappaletta 0,6

Puolikas kana, 2 1

Kebab, 4

Kanan rintafilee, 4 kappaletta

Hampurilaiset, 6

Kalafile, 4 kappaletta

Lämpimät leivät, 4 - 6

Paahtoleipä, 4 - 6 -

-

0,4

-

0,4

0,6

9.4 Ylä- ja alalämpö suositellut varusteet

Käytä tummia heijastamattomia vuokia ja astioita. Ne absorboivat enemmän

10 - 15

12 - 15

20 - 30

12 - 14

5 - 7

2 - 4

(min)

1. puoli

12 - 15

10 - 12

12 - 15

12 - 16

30 - 35

-

-

(min)

2. puoli

12 - 14

6 - 8

10 - 12

12 - 14

25 - 30

10 - 12

12 - 14

10 - 12

2 - 3 lämpöä vaaleisiin ja heijastaviin astioihin verrattuna.

Pizzapannu

Tumma, heijastama‐ ton halkaisija 28 cm

Uunivuoka

Tumma, heijastamaton halkaisija 26 cm

Annosvuoat

Torttuvuoka

Keraaminen halkaisija 8 cm, korkeus 5 cm

Tumma, heijastama‐ ton halkaisija 28 cm

9.5 Ylä- ja alalämpö

Noudata alla olevan taulukon ehdotuksia parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

16 www.electrolux.com

Makeat sämpy‐ lät, 12 kappalet‐ ta

Sämpylät, 9 kappaletta

Pizza, pakaste,

0,35 kg

Kääretorttu leivinpelti tai uunipan‐ nu leivinpelti tai uunipan‐ nu ritilä

Brownie leivinpelti tai uunipan‐ nu leivinpelti tai uunipan‐ nu keraamiset annos‐ vuoat ritilällä

Kohokas, 6 kap‐ paletta

Torttupohja

Täytekakkupoh‐ ja torttuvuoka ritilällä uunivuoka ritilällä

Höyrytetty kala,

0,3 kg

Kokonainen ka‐ la, 0,2 kg leivinpelti tai uunipan‐ nu leivinpelti tai uunipan‐ nu

Kalafile, 0,3 kg pizzapannu ritilällä

Haudutettu liha,

0,25 kg leivinpelti tai uunipan‐ nu

Shashlik, 0,5 kg leivinpelti tai uunipan‐ nu

Pikkuleivät, 16 kappaletta

Macaronit, 20 kappaletta leivinpelti tai uunipan‐ nu leivinpelti tai uunipan‐ nu

Muffinssit, 12 kappaletta

Suolaiset lei‐ vonnaiset, 16 kappaletta

Murotaikinapik‐ kuleivät, 20 kap‐ paletta leivinpelti tai uunipan‐ nu leivinpelti tai uunipan‐ nu leivinpelti tai uunipan‐ nu

(°C)

175

180

180

170

170

190

180

170

180

180

170

180

180

150

180

170

170

150

3

2

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

(min)

40 - 50

35 - 45

45 - 55

30 - 40

45 - 50

45 - 55

35 - 45

35 - 50

35 - 45

25 - 35

30 - 40

35 - 45

40 - 50

30 - 45

45 - 55

30 - 40

35 - 45

40 - 50

Tortut, 8 kappa‐ letta

Vihannekset, haudutetut, 0,4 kg leivinpelti tai uunipan‐ nu leivinpelti tai uunipan‐ nu

Kasvismunakas pizzapannu ritilällä

Välimeren vi‐ hannekset, 0,7 kg leivinpelti tai uunipan‐ nu

9.6 Tietoja testilaitokselle

Standardin IEC 60350-1 mukaiset testit.

(°C)

170

180

180

180

2

2

3

4

SUOMI 17

(min)

30 - 40

35 - 45

35 - 45

35 - 45

Pienet kakut, 20 kpl/pelti

Omena‐ piirakka,

2 vuokaa

Ø20 cm

Sokeri‐ kakku, kakku‐ vuoka

Ø26 cm

Murokek‐ sit

Paahto‐ leipä, 4 -

6 kpl

Ylä + ala‐ lämpö

Ylä + ala‐ lämpö

Ylä + ala‐ lämpö

Ylä + ala‐ lämpö

Grilli

Uunipelti 3

Uuniritilä 2

Uuniritilä 2

Uunipelti 3

Uuniritilä 4

(°C)

170

180

(min)

20 - 30

70 - 90

-

-

170 40 - 50 Esikuumenna uunia 10 minuu‐ tin ajan.

140 -

150

25 - 45 maks. 2 - 3 minuut‐ tia ensimmäi‐ nen puoli; 2 -

3 minuuttia toinen puoli

-

Esikuumenna uunia 3 minuutin ajan.

18 www.electrolux.com

Naudan‐ lihapihvi,

6 kpl, 0,6 kg

Grilli Ritilä ja uunipan‐ nu

4

(°C) (min)

maks. 20 - 30 Aseta ritilä uunin neljännelle tasol‐ le ja uunipannu kolmannelle ta‐ solle. Käännä ruoka keittoajan puolivälissä.

Esikuumenna uunia 3 minuutin ajan.

10. HOITO JA PUHDISTUS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

10.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia

Puhdistusai‐ neet

Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.

Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä puhdistusainetta.

Poista pinttyneet tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.

Jokapäiväi‐ nen käyttö

Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa tulipaloon. Riski on suurempi grillipannussa.

Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai luukun lasilevyihin. Tiivistymis‐ tä voi vähentää käyttämällä uunia 10 minuuttia ennen ruokien kyp‐ sentämistä. Kuivaa sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.

Lisävarus‐ teet

Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua.

Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta. Lisävarus‐ teita ei saa pestä astianpesukoneessa.

Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa voimakkailla pesuai‐ neilla, teräväreunaisilla esineillä tai pestä astianpesukoneessa

10.2 Ruostumattomat teräs- ja alumiinipintaiset uunit

Puhdista uuninluukku käyttäen ainoastaan kosteaa liinaa tai sientä.

Kuivaa pehmeällä liinalla.

Älä käytä teräsvillaa, happoja tai hankaavia aineita, sillä ne saattavat vahingoittaa uunin pintaa. Noudata vastaavaa varovaisuutta käyttöpaneelin puhdistuksen aikana.

10.3 Luukun tiivisteen puhdistaminen

Tarkista luukun tiiviste säännöllisesti.

Tiiviste sijaitsee uunin sisäosan kehyksen ympärillä. Älä käytä uunia, jos luukun tiiviste on vaurioitunut. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Puhdista luukun tiiviste yleisiä puhdistusohjeita noudattaen.

10.4 Poistaminen: uunipeltien kannatinkiskot

Puhdista uuni poistamalla kannattimet.

HUOMIO!

Ole varovainen irrottaessasi kannattimia.

1. Vedä uunipeltien kannattimen etuosa irti sivuseinästä.

SUOMI

10.5 Aqua Clean

Tämä puhdistustoiminto auttaa poistamaan jäljelle jäävän rasvan ja ruokajäämät uunista kosteuden avulla.

1. Lisää 300 ml vettä uunin alaosan lokeroon.

2. Aseta toiminto: .

3. Aseta lämpötila 90 °C.

4. Anna uunin käydä 30 minuuttia.

5. Kytke uuni pois päältä.

6. Kun uuni on kylmä, puhdista sen sisäosa pehmeällä liinalla.

VAROITUS!

Varmista, että uuni on jäähtynyt ennen sen koskettamista. On olemassa palovammojen vaara.

19

10.6 Luukun irrottaminen ja asentaminen

Uuninluukussa on kolme lasilevyä. Voit poistaa uuninluukun ja sen sisällä olevat lasilevyt niiden puhdistamiseksi. Lue kohdan "Luukun irrottaminen ja asentaminen" ohjeet kokonaan ennen lasilevyjen poistamista.

Uuninluukku voi vahingossa sulkeutua, jos yrität irrottaa lasilevyt ennen uuninluukun irrottamista.

HUOMIO!

Älä käytä uunia ilman lasipaneeleja.

1. Avaa luukku kokonaan auki ja pidä kiinni molemmista saranoista.

2. Vedä uunipeltien kannattimen takaosa irti seinästä ja poista se.

2

1

Asenna poistetut lisävarusteet noudattamalla ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

20 www.electrolux.com

2. Nosta ja käännä saranoissa olevat vivut kokonaan.

5. Pidä kiinni luukun yläreunassa olevasta listasta (B) kummaltakin puolelta ja työnnä sisäänpäin siten, että kiinnitystiiviste vapautuu.

2

B

1

6. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä eteenpäin.

7. Pitele luukun lasilevyjä niiden yläreunasta ja vedä ne varoen ulos.

Aloita ylimmästä levystä. Varmista, että lasi irtoaa kannattimista kokonaan.

3. Sulje uuninluukku puoliväliin ensimmäiseen avausasentoon.

Nosta ja vedä luukkua sen jälkeen eteenpäin ja irrota se paikaltaan.

8. Puhdista lasit vedellä ja miedolla puhdistusaineella. Kuivaa lasilevyt varoen. Lasilevyjä ei saa pestä astianpesukoneessa.

Puhdistettuasi lasilevyt ja uuninluukun asenna ne takaisin paikalleen.

Varmista, että lasilevyt (A ja B) tulevat oikeaan järjestykseen. Tarkista lasilevyn sivussa oleva symboli/painatus, kaikki lasilevyt ovat ulkoisesti erilaisia purkamisen ja asentamisen helpottamiseksi.

Luukun reunalista napsahtaa paikoilleen.

4. Aseta uuninluukku tasaiselle alustalle pehmeän kankaan päälle.

A B

Varmista, että asennat keskimmäisen lasilevyn oikein paikoilleen.

A

B

SUOMI

1. Kytke uuni pois päältä. Odota, kunnes uuni on jäähtynyt.

2. Irrota uunin pistoke pistorasiasta.

3. Peitä uunin pohja kankaalla.

HUOMIO!

Älä koske paljain käsin halogeenilamppua estääksesi rasvajäämien palamisen lamppuun.

21

Takalamppu

1. Irrota lampun suojalasi kiertämällä sitä.

2. Puhdista suojalasi.

3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C lämmönkestävään lamppuun.

4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.

10.7 Vaihtaminen: Lamppu

VAROITUS!

Sähköiskun vaara.

Lamppu voi olla kuuma.

11. VIANMÄÄRITYS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

11.1 Käyttöhäiriöt

Ongelma

Uuni ei kuumene.

Uuni ei kuumene.

Mahdollinen syy

Uuni on kytketty pois toi‐ minnasta.

Sulake on palanut.

Valo ei syty.

Höyryä ja kosteutta muo‐ dostuu ruokaan ja uunin si‐ sälle.

Lamppu on palanut.

Ruoka on jätetty uuniin liian pitkäksi ajaksi.

Korjaustoimenpide

Kytke uuni toimintaan.

Tarkista, onko toimintahäi‐ riön syynä sulake. Jos su‐ lake palaa aina uudelleen, käänny sähköalan ammat‐ tilaisen puoleen.

Vaihda lamppu.

Älä jätä ruokia uuniin

15-20 minuuttia pitemmäk‐ si ajaksi kypsennyksen jäl‐ keen.

22 www.electrolux.com

11.2 Huoltotiedot

Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään taivaltuutettuun huoltopalveluun.

Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee uunin sisäosan etukehyksessä. Älä poista arvokilpeä uunista.

Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:

Malli (MOD.)

Tuotenumero (PNC)

Sarjanumero (S.N.)

.........................................

.........................................

.........................................

12. ENERGIATEHOKKUUS

12.1 Tuotetiedot ja tuotteen tietolomake*

Tavarantoimittajan nimi

Mallin tunnus

Energialuokka

Energiatehokkuusluokka

Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alaläm‐ pö -toiminnossa

Pesien lukumäärä

Lämpölähde

Tilavuus

Uunityyppi

Massa

Electrolux

CKB000W 949496007

CKB000X 949496006

95.5

A

0.84 kWh/ohjelma

1

Sähkö

78 l

Kalusteeseen asennettava uuni

CKB000W

CKB000X

28.4 kg

28.6 kg

* Euroopan unionissa EU-määräyksien 65/2014 ja 66/2014 mukaisesti.

Valko-Venäjän tasavallassa STB 2478-2017:n liitteen G ja STB 2477-2017:n liittei‐ den A ja B mukaisesti.

Ukrainassa määräyksen 568/32020 mukaisesti.

Energiatehokkuusluokka ei koske Venäjää.

EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1: Tuotesar‐ jat, uunit, höyryuunit ja grillit - Suorituskyvyn mittaustavat.

12.2 Energiansäästö

Uunissa on joitakin toimintoja, joiden avulla voit säästää energiaa.

Varmista, että uunin luukku on suljettu hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa luukkua liian usein kypsennyksen aikana. Pidä luukun tiiviste puhtaana ja

varmista, että se on hyvin kiinni paikoillaan.

Käytä metallisia keittoastioita energiatehokkuuden parantamiseksi.

Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia ennen ruokien asettamista uuniin.

Minimoi paistojen väliset tauot, kun valmistat kerralla useampia ruokia.

Jälkilämpö

Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia, laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10 minuuttia ennen kypsennysajan päättymistä. Uunin jälkilämpö kypsentää ruokaa edelleen.

13. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan.

Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä

SUOMI

Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä käyttäen.

Ruokien lämpimänäpito

Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja säilyttääksesi aterian lämpimänä.

Ylä- ja alalämpö

Toiminto säästää energiaa paistamisen aikana.

Kun tämä toiminto on toiminnassa, lamppu on sammunut.

23

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

24 www.electrolux.com

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................24

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................26

3. INSTALLATION................................................................................................ 29

4. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................31

5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING....................................................................... 31

6. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 31

7. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR....................................................................... 32

8. TILLVALSFUNKTIONER.................................................................................. 33

9. TIPS..................................................................................................................33

10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 40

11. FELSÖKNING.................................................................................................42

12. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 43

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig

årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:

Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:

www.electrolux.com/webselfservice

Registrera din produkt för bättre service:

www.registerelectrolux.com

Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,

PNC, serienummer.

Informationen står på typskylten.

Varnings-/viktig säkerhetsinformation

Allmän information och tips

Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte

SVENSKA

ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

25

1.1 Säkerhet för barn och personer med

funktionsnedsättning

Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.

Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.

Låt inte barnen leka med produkten.

Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.

Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar kan bli heta under användning

Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.

Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

Endast behöriga personer får installera den här produkten och byta kabel.

VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra värmeelementen.

26 www.electrolux.com

Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.

Innan du utför något underhåll ska du koppla ur produkten från nätuttaget.

VARNING: Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för att undvika risken för elstötar.

Använd inte produkten innan den installeras i den inbyggda strukturen.

Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.

Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker.

Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.

För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd ordning.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

VARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

• Innan produkten installeras ska du kontrollera att ugnsluckan öppnas enkelt utan motstånd.

• Produkten är utrustad med ett elektriskt kylsystem. Det måste användas tillsammans med det elektriska nätuttaget.

• Avlägsna allt förpackningsmaterial.

• Installera eller använd inte en skadad produkt.

• Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.

• Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.

• Dra aldrig produkten i handtaget.

• Installera produkten på en säker och lämplig plats som uppfyller installationskraven.

• Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.

Skåpets minimihöjd

(minimihöjd för skå‐ pet under köksbän‐ ken)

Skåpets bredd

Skåpets djup

Höjd på produktens främre del

590 (600) mm

560 mm

550 (550) mm

594 mm

Höjd på produktens bakre del

Bredd på produk‐ tens främre del

Bredd på produk‐ tens bakre del

Produktens djup

Djupet på den in‐ byggda produkten

Djup med öppen lucka

Minsta storlek på ventilationens öpp‐ ning. Öppningen är placerad på botten baksidan

Nätsladdslängd. Ka‐ beln är placerad i det högra hörnet på baksidan

Monteringsskruvar

576 mm

595 mm

559 mm

569 mm

548 mm

1022 mm

560x20 mm

1500 mm

4x25 mm

2.2 Elektrisk anslutning

VARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

• Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.

• Produkten måste jordas.

• Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.

• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.

• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.

• Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller komma nära produktens lucka eller nichen nedanför produkten, speciellt inte när den är igång eller om luckan är het.

SVENSKA 27

• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.

• Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.

• Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget.

Ta alltid tag i stickkontakten.

• Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.

• Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.

• Denna produkt levereras med en huvudkontakt och en huvudkabel.

Kabeltyper för installation eller utby‐ te i Europa:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05

VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

För kabeldelen, se den totala effekten

(på märkplåten) och tabellen. Se även tabellen:

Total effekt (W)

max. 1380 max. 2300 max. 3680

Kabeldel (mm²)

3 x 0.75

3 x 1

3 x 1.5

Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2 cm längre än fas och neutral kabel (blå och brun kabel).

2.3 Användning

VARNING!

Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.

• Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.

28 www.electrolux.com

• Ändra inte produktens specifikationer.

• Se till att ventilationsöppningarna inte

är blockerade.

• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.

• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.

• Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan produkten är igång. Het luft kan strömma ut.

• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.

• Tyng inte ner luckan när den är

öppen.

• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.

• Öppna produktens lucka försiktigt.

Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol.

• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du öppnar luckan.

• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.

VARNING!

Risk för skador på produkten föreligger.

• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:

– sätt inte eldfasta formar eller andra föremål direkt på produktens botten.

– lägg inte aluminiumfolie direkt på ugnsbotten.

– ställ inte hett vatten direkt i den heta produkten.

– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.

– var försiktig när du tar bort eller monterar tillbehör.

• Missfärgning av emaljen eller den rostfria ytan påverkar inte produktens funktion.

• Använd en djup form för mjuka kakor.

Fruktjuicer orsakar fläckar som kan bli bestående.

• Denna produkt är endast avsedd för matlagning. Den får inte användas för några andra ändamål, t.ex. för rumsuppvärmning.

• Ha alltid ugnsluckan stängd under matlagningen.

• Om produkten installeras i till exempel ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig

är stängd när produkten är i drift.

Värme och fukt kan byggas upp bakom en stängd dörr/lucka och orsaka efterföljande skador på apparaten, bostaden eller golvet.

Stäng inte luckan förrän apparaten har svalnat helt efter användning.

2.4 Underhåll och rengöring

VARNING!

Det finns risk för personskador, brand eller skador på produkten.

• Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

• Se till att produkten har svalnat. Det finns även risk för att glaspanelerna kan spricka.

• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om de är skadade. Kontakta auktoriserat servicecenter.

• Var försiktig när du tar bort luckan.

Luckan är tung!

• Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.

• Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara milda rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

• Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.

• Rengör inte den katalytiska emaljen

(om sådan finns) med rengöringsmedel.

2.5 Lampa inuti produkten

VARNING!

Risk för elektrisk stöt!

• Typen av glödlampa eller halogenlampa som används för den här produkten är endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej användas som husbelysning.

• Innan du byter lampan ska du koppla ur produkten från nätuttaget.

• Använd bara lampor med samma specifikationer.

2.6 Service

• Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.

• Använd endast originaldelar.

3. INSTALLATION

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

3.1 Inbyggd

SVENSKA

2.7 Kassering

VARNING!

Risk för kvävning eller skador.

• Koppla loss produkten från eluttaget.

• Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.

• Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i maskinen.

29

80

60 520

60

600 min. 550

20 min. 560

18

548 21

114

589

594

595

+-1

5

3

198

523

20

30 www.electrolux.com

70

60

520

60

20

3.2 Säkring av ugnen i inbyggnadsskåpet min. 550

20

590 min. 560

18

548 21

114

589

594

595

+-1

5

3

198

523

SVENSKA 31

4. PRODUKTBESKRIVNING

4.1 Allmän översikt

1 2 3 4 5

10 3

2

5

4

1

6

7

8

1

Kontrollpanel

2

Vred för ugnsfunktionerna

3

Strömlampa/symbol

4

Kontrollvred (för temperaturen)

5

Temperaturindikator/symbol

6

Värmeelement

7

Lampa

8

Ugnsutrymmets upphöjning - Aqua rengöringsbehållare

9 Ugnsstege, löstagbar

10

Ugnsnivåer

9

4.2 Tillbehör

Galler

För kokkärl, bakformar och stekkärl.

Bakplåt

5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

För kakor och småkakor.

Långpanna

För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

5.1 Första rengöring

Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar ur ugnen.

Se avsnittet "Underhåll och rengöring".

Rengör ugnen och tillbehören innan du använder den första gången.

Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.

5.2 Förvärmning

Sätt den tomma ugnen på förvärmning innan du använder den första gången.

6. DAGLIG ANVÄNDNING

1. Ställ in funktionen . Ställ in maximal temperatur.

2. Låt ugnen stå på i en timme.

3. Ställ in funktionen . Ställ in maximal temperatur.

4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.

5. Stäng av ugnen och låt den svalna.

Tillbehören kan bli varmare än normalt.

Ugnen kan avge lukt och rök. Se till att ventilationen är tillräcklig i rummet.

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

32 www.electrolux.com

6.1 Ugnsfunktioner

Ugnsfunktion

Avstängt läge

Program

Ugnen är avstängd.

Undervärme

Grill

För bakning av kakor med knaprig botten och för att torka mat.

För att grilla tunna matbitar och rosta bröd.

Snabbgrillning För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för rostning av bröd.

Över- och un‐ dervärme/Aqua

Clean

Traditionell bak‐ ning

För bakning och stekning på en ugnsnivå.

Se kapitlet "Skötsel och rengöring" för mer informa‐ tion om: Aqua Clean.

Denna funktionen är för att spara energi under tillag‐ ningen. För matlagningsinstruktioner, se kapitlet

"Råd och Tips" Traditionell bakning. Ugnsluckan ska hållas stängd under tillagningen så att funktionen inte avbryts och att ugnen fungerar med högsta möj‐ liga energieffektivitet. När du använder den här funktionen kan temperaturen i ugnen skilja sig från inställd temperatur. Värmeeffekten kan vara reduce‐ rad. För allmänna energibesparingsanvisningar, se kapitlet "Energieffektivitet", Energibesparing. Denna funktion användes för att följa energieffektivitets‐ klass enligt EN 60350-1.

6.2 Ställa in en värmefunktion

1. Vrid vredet för värmefunktioner för att välja en värmefunktion.

2. Vrid på kontrollvredet för att välja temperatur.

Lampan tänds när ugnen är igång.

3. Vrid vredet för värmefunktioner till

Off-läge (Av) för att stänga av ugnen.

7. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

7.1 Sätta in tillbehör

Galler:

För in gallret mellan skenorna på ugnsstegen och kontrollera att fötterna är vända nedåt.

Långpanna/ Djup form:

SVENSKA 33

Skjut in långpannan /djupa formen mellan stegparet på ugnsnivån.

Galler och långpanna /djup form tillsammans:

Tryck in långpannan /djupa formen mellan skenorna på hyllstöden och ugnsgallret på skenorna ovan.

8. TILLVALSFUNKTIONER

8.1 Kylfläkt

När ugnen är på, slås fläkten på automatiskt för att hålla ugnens ytor svala. Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten att gå tills ugnen svalnat.

8.2 Säkerhetstermostat

Om ugnen inte fungerar som den ska eller om det finns felaktiga komponenter,

9. TIPS

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

Temperaturen och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten samt på ingrediensernas kvalitet och mängd.

9.1

Tillagningsrekommendationer

Ugnen har fem hyllnivåer.

Räkna hyllnivåerna nedifrån, från ugnens botten.

Din ugn kan ha andra bak-/ stekegenskaper än din gamla ugn.

Tabellen nedan ger standardinställningar för temperatur, tillagningstid och hyllnivå.

Liten fördjupning upptill ökar säkerheten. Fördjupningarna ger också ett tippskydd. Den höga kanten runt hyllan förhindrar kokkärlen från att glida ner.

kan en farlig överhettning uppstå. För att förhindra detta har ugnen en säkerhetstermostat som stänger av strömtillförseln. Ugnen sätts på igen automatiskt när temperaturen sjunker.

Om du inte kan hitta inställningarna för ett visst recept kanske du kan använda inställningarna för ett liknande recept.

Baka kakor

Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den inställda tillagningstiden har gått.

Om du använder två bakplåtar samtidigt, se till att det finns en ledig falsnivå mellan dem.

Tillagning av kött och fisk

Använd en djup form för mat med fett i för att förhindra stänk som inte går att ta bort.

Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du skär i det så att köttsaften inte sipprar ut.

För att förhindra att det blir för mycket matos under tillagning kan man hälla lite vatten i den djupa formen. För att

34 www.electrolux.com

förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten varje gång det tar slut.

Tillagningstider

Tillagningstiderna beror på vilken typ av mat som ska tillagas samt dess konsistens och volym.

I början rekommenderar vi att man

övervakafar maten under tillagningen.

Hitta de bästa inställningarna (värme, tillagningstid, etc.) för dina kokkärl, recept och volymer när du använder produkten.

9.2 Bakning och stekning

Använd funktionen: Över- och undervärme.

KAKOR

Recept där vispning ingår

Mördeg

Cheesecake

Strudel

(°C)

170

170

170

175

Syltkaka

Julkaka, förvärm den tomma ugnen

Plommontårta, för‐ värm den tomma ug‐ nen

Småkakor

170

160

175

Småkakor, två nivå‐ er

Småkakor, tre nivåer -

-

140

Maränger

Maränger, två nivå‐ er, förvärm den tom‐ ma ugnen

Bullar, förvärm den tomma ugnen

Eclairs

-

120

190

Eclairs, två nivåer

Pajer

Fruktkaka

-

190

180

160

3

-

3

2

1

-

-

3

-

3

2

2

1

3

2

2

1

(min.)

45 - 60

20 - 30

60 - 80

60 - 80

30 - 40

90 - 120

50 - 60

30 - 35

35 - 40

35 - 45

80 - 100

80 - 100

12 - 20

25 - 35

35 - 45

45 - 70

110 - 120

Bakplåt

Bakplåt

Bakplåt

Kakform, Ø 20 cm

Kakform, Ø 24 cm

Kakform

Kakform

Kakform, Ø 26 cm

Bakplåt

Kakform, Ø 26 cm

Kakform, Ø 20 cm

Brödform

Bakplåt

Bakplåt

Bakplåt

Bakplåt

Bakplåt

SVENSKA 35

KAKOR

Tårtbotten

(°C)

170

Förvärm den tomma ugnen.

BRÖD OCH PIZZA

1

(min.)

50 - 60 Kakform, Ø 20 cm

Franskbröd, 1 - 2 stycken, 0,5 kg styck

Rågbröd, förvärmning

är inte nödvändigt

Franskbullar, 6 - 8 bul‐ lar

Pizza

Scones

(°C)

190

190

190

230 - 250

200

1

1

2

Förvärm den tomma ugnen.

Använd andra hyllpositionen såvida inget annat anges.

Använd kakform.

1

3

PAJER

Pajdeg, för‐ värmning är inte nödvändigt

Vegetarisk paj, förvärmning är inte nödvändigt

(°C)

200

200

(min.)

40 - 50

45 - 60

(min.)

60 - 70

30 - 45

25 - 40

10 - 20

10 - 20

PAJER

-

Brödform

Bakplåt

Bakplåt / Djup plåt

Bakplåt

Quiches, an‐ vänd den för‐ sta hyllpositio‐ nen

Lasagne

Cannelloni

(°C)

180

(min.)

50 - 60

180 - 190 25 - 40

180 - 190 25 - 40

Använd den andra hyllpositionen.

Använd gallret.

36 www.electrolux.com

KÖTT KÖTT

Nötkött

Fläsk

Kalvkött

Engelsk rostbiff, röd inuti

Engelsk rostbiff, lite röd inuti

Engelsk rostbiff, inte röd inuti

(°C)

200

180

190

210

210

210

(min.)

50 - 70

90 - 120

90 - 120

50 - 60

60 - 70

70 - 75

Använd den andra hyllpositionen.

KÖTT

Hel kyckling

Hel kalkon

Hel anka

Hel gås

Kanin, i bitar

Hare, i bitar

Hel fasan

(°C)

220

180

175

175

190

190

190

Använd den andra hyllpositionen.

Ställ in temperaturen till 190 °C.

(min.)

70 - 85

210 - 240

120 - 150

150 - 200

60 - 80

150 - 200

90 - 120

FISK

Fläskbog, med kant

(°C)

180

Griskind, 2 bitar 180

Lammstek med ben

190

(min.)

120 - 150

100 - 120

110 - 130

9.3 Grill

Förvärm den tomma ugnen.

Använd den fjärde hyllpositionen.

Grillning med maximal temperaturinställning.

Öring / Havsru‐ da

Tonfisk / Lax

(min.)

40 - 55

35 - 60

3 - 4 fiskar

4 - 6 filéer

SVENSKA 37

GRILLA

(kg)

Oxfiléer, 4 st

Nötstek, 4 st

Korv, 8

Fläskkotletter, 4 st

Halv kyckling, 2

Kebab, 4

Kycklingbröst, 4 st

Hamburgare, 6

Fiskfilé, 4 st

Varma smörgåsar, 4 - 6

Rosta, 4 - 6

9.4 Traditionell bakning rekommenderade tillbehör

Använd mörka och icke reflekterande burkar och formar. De absorberar värme

-

0.4

0.6

0.8

0.6

-

0.6

1

-

-

0.4

10 - 15

12 - 15

20 - 30

12 - 14

5 - 7

2 - 4

(min.)

1:a sidan

12 - 15

10 - 12

12 - 15

12 - 16

30 - 35 bättre än ljusa färger och reflektiva formar.

-

10 - 12

12 - 14

-

10 - 12

2 - 3

(min.)

2:a sidan

12 - 14

6 - 8

10 - 12

12 - 14

25 - 30

Pizzaform

Mörk, icke reflekte‐ rande

28 cm i diameter

Ugnsform

Mörk, icke reflekteran‐ de

26 cm i diameter

9.5 Traditionell bakning

För bästa resultat ska du följa förslagen som listas i tabellen nedan.

Portionsfor‐ mar

Keramik

8 cm diame‐ ter, 5 cm hög

Tårtbottenform

Mörk, icke reflekte‐ rande

28 cm i diameter

38 www.electrolux.com

Söta bullar, 12 st

Franskbullar, 9 st

Fryst pizza,

0,35 kg

Rulltårta långpanna eller djup form långpanna eller djup form galler

(°C)

175

180

180

Brownie långpanna eller djup form långpanna eller djup form

170

170

Soufflé, 6 st

Sockerkaksbot‐ ten keramiska ramekiner på galler flan-form på galler

190

180

Tårtbotten

Pocherad fisk,

0,3 kg gratängform på galler 170 långpanna eller djup form

180

Hel fisk, 0,2 kg långpanna eller djup form

180

Fiskfilé, 0,3 kg pizzaform på galler

Kokt kött, 0,25 kg långpanna eller djup form

170

180

Shashlik, 0,5 kg långpanna eller djup form

Cookies, 16 st långpanna eller djup form

Mandelbiskvier,

20 st

Muffins, 12 st långpanna eller djup form långpanna eller djup form

Matpaj, 16 st

Mördegskakor,

20 st långpanna eller djup form långpanna eller djup form

Tarteletter, 8 st långpanna eller djup form

180

150

180

170

170

150

170

2

2

2

3

2

3

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

(min.)

40 - 50

35 - 45

45 - 55

30 - 40

45 - 50

45 - 55

35 - 45

35 - 50

35 - 45

25 - 35

30 - 40

35 - 45

40 - 50

30 - 45

45 - 55

30 - 40

35 - 45

40 - 50

30 - 40

Grönsaker, kok‐ ta, 0,4 kg

Vegetarisk ome‐ lett

Medelhavsgrön‐ saker, 0,7 kg långpanna eller djup form pizzaform på galler långpanna eller djup form

9.6 Information till provanstalter

Tester enligt IEC 60350-1.

(°C)

180

180

180

2

3

4

SVENSKA 39

(min.)

35 - 45

35 - 45

35 - 45

Småka‐ kor, 20 stycken/ plåt

Äppelpaj,

2 formar

Ø20 cm

Socker‐ kaka, kakform

Ø26 cm

Mördeg‐ skakor

Rosta, 4

- 6 bitar

Över- och undervärme

Bakplåt 3

Över- och undervärme

Över- och undervärme

Över- och undervärme

Grill

Galler

Galler

Bakplåt

Galler

2

2

3

4

Hambur‐ gare av nötkött, 6 bitar, 0,6 kg

Grill Galler och lång‐ panna

4

(°C)

170

(min.)

20 - 30 -

180

170

70 - 90

40 - 50

-

Förvärm ugnen i

10 minuter.

140 -

150

25 - 45 max.

2 - 3 minuter första sidan, 2

- 3 minuter andra sidan max.

20 - 30

-

Förvärm ugnen i

3 minuter.

Placera gallret på den fjärde ni‐ vån och långpan‐ nan på den tred‐ je ugnsnivån.

Vänd maten efter halva tillagnings‐ tiden.

Förvärm ugnen i

3 minuter.

40 www.electrolux.com

10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

10.1 Anmärkningar om rengöring

Rengörings‐ medel

Torka av framsidan av ugnen med en mjuk trasa och varmt vatten och milt rengöringsmedel.

Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.

Ta bort envisa fläckar med speciell ugnsrengöring.

Används varje dag

Rengör ugnen efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller andra matrester kan leda till eldsvåda. Risken är högre för grillpan‐ nan.

Fukt kan kondensera i ugnen eller på ugnsluckans glas. För att mins‐ ka kondensen kan man låta ugnen vara igång i 10 minuter före tillag‐ ning. Torka av ugnen med en mjuk trasa efter användning.

Tillbehör

Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd en mjuk trasa med varmt vatten och ett rengöringsme‐ del. Diska inte tillbehören i diskmaskin.

Rengör inte tillbehör med nonstickbeläggning med rengöringsmedel med slipeffekt, skarpa föremål eller i diskmaskinen.

10.2 Ugnar i rostfritt stål eller aluminium

Rengör ugnsluckan endast med en fuktig trasa eller svamp. Torka med en mjuk trasa.

Använd aldrig stålull, syror eller produkter med slipeffekt för rengöring eftersom de kan skada ugnens ytor.

Rengör ugnens kontrollpanel med samma försiktighet.

10.3 Rengöring av luckans packning

Kontrollera ugnsluckans packning med jämna mellanrum. Ugnsluckans packning

är den som omger ugnens öppning.

Använd inte ugnen om denna dörrpackning är skadad. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

För rengöring av luckans packning, se allmän information om rengöring.

10.4 Hur man tar bort: ugnsstegarna

Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna tas bort.

FÖRSIKTIGHET!

Var försiktig när du avlägsnar ugnsstegarna.

1. Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.

2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan och ta bort den.

SVENSKA 41

2

1

Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd ordning.

10.5 Aqua Clean

Den här rengöringsproceduren använder fukt för att ta bort fett och matpartiklar från ugnen.

1. Häll 300 ml vatten i ugnutrymmets botten.

2. Ställ in funktionen: .

3. Ställ in temperaturen till 90 °C.

4. Låt ugnen vara igång i 30 minuter.

5. Stäng av ugnen.

6. När ugnen har svalnat kan den rengöras med en mjuk trasa.

VARNING!

Se till att ugnen är kall innan du rör den. Det finns risk för att du bränner dig.

10.6 Demontering och montering av luckan

Ugnsluckan har tre glasrutor. Du kan ta bort ugnsluckan och de inre glasrutorna för rengöring. Läs hela instruktionerna

"Ta bort och installera luckan" innan du tar bort glasskivorna.

Ugnsluckan kan stängas om du försöker ta bort glasrutorna innan du tar bort ugnsluckan.

FÖRSIKTIGHET!

Använd inte ugnen utan glaspanelerna.

1. Öppna luckan helt och håll i båda gångjärnen.

2. Lyft och vrid spakarna helt på båda gångjärnen

3. Stäng ugnsluckan halvvägs, till den första öppna positionen. Lyft och dra därefter framåt och ta bort luckan från sin plats.

4. Lägg luckan på en mjuk duk på en stabil yta.

42 www.electrolux.com

5. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna av luckans övre kant och tryck inåt för att frigöra klämlåset.

A B

2

B

1

6. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.

7. Håll i glasrutorna i övre kanten och dra försiktigt ut dem en efter en.

Börja med den översta glasrutan. Se till att glasrutorna glider i skårorna hela vägen ut.

Se till att den mellersta glasrutan placeras korrekt i sina skåror.

A

B

8. Rengör glasrutorna med vatten och lite diskmedel. Torka glasrutorna noga. Diska inte glasskivorna i diskmaskin.

När rengöringen är klar, sätt tillbaka glasrutorna och ugnsluckan.

Var noga med att sätta tillbaka glasrutorna (A och B) i rätt ordning.

Kontrollera symbolen/skriften på sidan av glaspanelen, varje glaspanel ser olika ut för att förenkla demontering och montering.

När det har installerats korrekt hörs ett klick i lucklisten.

10.7 Byte av: Lampa

VARNING!

Risk för elektrisk stöt!

Lampan kan bli mycket varm.

1. Stäng av ugnen. Vänta tills ugnen är kall.

2. Koppla bort ugnen från eluttaget.

3. Lägg en trasa på ugnsbotten.

FÖRSIKTIGHET!

Håll i halogenlampan med en trasa för att förhindra att fett ska komma på lampan.

Baklampan

1. Ta bort lampglaset genom att vrida på det.

2. Rengör lampglaset.

3. Byt ut lampan mot en passande lampa som tål upp till 300 °C.

4. Sätt tillbaka lampglaset.

11. FELSÖKNING

VARNING!

Se säkerhetsavsnitten.

SVENSKA 43

11.1 Vad gör jag om...

Problem

Ugnen värms inte upp.

Ugnen värms inte upp.

Lampan fungerar inte.

Ånga och kondens avsätts på maten och i ugnen.

Möjlig orsak

Ugnen är avstängd.

Säkringen har gått.

Lampan är trasig.

Du lät maten stå för länge i ugnen.

Lösning

Sätt på ugnen.

Kontrollera om säkringen

är orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala med en kvalifi‐ cerad elektriker.

Byt ut lampan.

Låt inte maträtter stå i ug‐ nen längre än 15 - 20 mi‐ nuter efter att tillagningen

är klar.

11.2 Serviceinformation

Kontakta din återförsäljare elleren auktoriserad serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.

Information som kundtjänst behöver finns på märkplåten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte märkskylten från ugnsutrymmet.

Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:

Modell (MOD.)

Produktnummer (PNC)

Serienummer (S.N.)

.........................................

.........................................

.........................................

12. ENERGIEFFEKTIVITET

12.1 Produktinformation och produktinformationsblad*

Leverantörens namn

Modellbeskrivning

Energiindex

Energieffektivitetsklass

Energiförbrukning med en standardrätt, över/ undervärme

Antal kaviteter

Värmekälla

Ljudstyrka

Typ av ugn

Electrolux

CKB000W 949496007

CKB000X 949496006

95.5

A

0.84 kWh/program

1

Elektricitet

78 l

Inbyggnadsugn

44 www.electrolux.com

Massa

CKB000W

CKB000X

28.4 kg

28.6 kg

* För Europeiska unionen enligt EU-förordningarna 65/2014 och 66/2014.

För Republiken Vitryssland enligt STB 2478-2017, bilaga G; STB 2477-2017, bilagor‐ na A och B.

För Ukraina enligt 568/32020.

Energieffektivitetsklassen är inte tillämplig för Ryssland.

EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och grillar - Funktionsprovning.

12.2 Energibesparing

Denna ugn har funktioner som låter dig spara energi under vanlig matlagning.

Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd när produkten är påslagen. Öppna inte ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll lucktätningen ren och se till att den inte har lossnat på något ställe.

Använd metalltallrikar för att förbättra energibesparingen.

Om det är möjligt, undvik att förvärma ugnen före tillagning.

Håll pauser mellan tillagning så korta som möjligt när du förbereder flera rätter på en gång.

13. MILJÖSKYDD

Restvärme

När tillagningen är längre än 30 minuter, sänk ugnstemperaturen till ett minimum

3-10 minuter innan tillagningen är klar.

Restvärmen i ugnen fortsätter laga maten.

Använd restvärmen för att värma annan mat.

För varmhållning av mat

Välj lägsta möjliga temperaturinställning för att använda restvärme och hålla maten varm.

Traditionell bakning

För att spara energi under tillagningen.

När du använder den här funktionen är lampan släckt.

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att

återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

*

SVENSKA 45

46 www.electrolux.com

SVENSKA 47

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents