Electrolux EOF3H40X Ръководство за употреба

Electrolux EOF3H40X Ръководство за употреба
EOF3H40X
BG
Фурна
Ръководство за употреба
Получете максимума
от продукта си
За бърз достъп до дигиталните ръководства
за употреба на уреда, видео самоучители
и поддръжка, посетете electrolux.bg/register
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 5
3. ИНСТАЛИРАНЕ.................................................................................................8
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 9
5. КОМАНДНО ТАБЛО........................................................................................10
6. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА..........................................................10
7. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 11
8. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА........................................................................... 12
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ................................................. 13
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.......................................................................14
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 14
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 26
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................29
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ......................................................................30
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда
внимателно прочетете предоставените инструкции.
Производителят не е отговорен за наранявания или
повреди в резултат на неправилна инсталация или
употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно
и лесно достъпно място за справка в бъдеще.
1.1 Безопасност за деца и хора в уязвимо
положение
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки
или комплексни увреждания трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да играят с уреда .
Дръжте всички опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части могат да се нагорещят по време
на употреба.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
4
www.electrolux.com
1.2 Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира
уреда и да сменя кабела.
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на
нагревателите.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при
изваждане или поставяне на приставки, или
съдове за печене.
Преди извършването на какъвто и да е ремонт,
изключете уреда от електрозахранването.
ВНИМАНИЕ: Проверете дали уредът е изключен,
преди да смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не използвайте уреда, преди да го инсталирате
във вградената конструкция.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи
препарати или остри, метални прибори при
почистване на стъклото на вратата, тъй като те
могат да надраскат повърхността и да доведат до
напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, негов оторизиран
сервизен център или квалифицирано лице, за да
се избегне опасност.
За да премахнете мет. държачи във фурната,
първо издърпайте предната част на държача и
след това задната, за да се разкачи от стените.
Поставете мет. държачи в обратна
последователност.
БЪЛГАРСКИ
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Монтаж
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не дърпайте уреда за дръжката.
Монтирайте уреда на безопасно и
подходящо място, което отговаря
на монтажните изисквания.
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Преди да монтирате уреда,
проверете дали вратичката на
фурната се отваря безпроблемно.
Уредът е снабден с електрическа
охладителна система. Трябва да е
свързана към електрическото
захранване.
Ширина в задната
част на уреда
559 mm
Дълбочина на уре‐
да
569 mm
Дълбочина на
вграждане на уре‐
да
548 mm
Дълбочина при от‐
ворена врата
1022 mm
Минимален размер
на отвора за вен‐
тилация. Отвор
разположен в до‐
лната задна стра‐
на
560x20 mm
Дължина на основ‐
ния захранващ ка‐
бел. Кабеллът е
разположен в дес‐
ния ъгъл на задна‐
та страна
1500 mm
Монтажни винтове
4x25 mm
2.2 Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
Минимална висо‐
чина на отвора за
вграждане (Мини‐
мална височина на
отвора за вгражда‐
не под работния
плот)
590 (600) mm
Ширина на отвора
за вграждане
560 mm
Дълбочина на от‐
вора за вграждане
550 (550) mm
•
Височина в пред‐
ната част на уреда
594 mm
•
Височина в задна‐
та част на уреда
576 mm
Ширина в предна‐
та част на уреда
595 mm
•
•
•
•
Всички ел. връзки трябва да се
направят от квалифициран
електротехник.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Не използвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
5
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Не допускайте захранващите
кабели да се доближават до
вратичката на уреда или
пространството под него, особено
когато е включен или когато
вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
Този уред се доставя с щепсел и
захранващ кабел.
Типове кабели, подходящи за ин‐
сталация или подмяна за Европа:
Обща мощност
(W)
Напречно сече‐
ние на кабела
(mm²)
максимум 1380
3 x 0.75
максимум 2300
3x1
максимум 3680
3 x 1.5
Заземителният проводник (зелен/
жълт) трябва да е с 2 см по-дълъг от
фазовия и неутралния проводник (син
и кафяв).
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния, токов удар или
експлозия.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
За напречното сечение на кабела
вижте общата мощност на табелката с
информация на уреда. Също така
можете да разгледате таблицата:
•
•
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Не променяйте предназначението
на уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато уредът работи. Възможно е
да излезе топъл въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на
съставки с алкохол може да
причини смесване на алкохола с
въздух.
Не позволявайте влизането на
искри или открит огън в контакт с
уреда, когато вратичката е
отворена.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
БЪЛГАРСКИ
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
•
•
•
•
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
– не поставяйте алуминиево
фолио директно на дъното на
кухината на уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
Използвайте дълбока тава за
печене за сиропирани торти.
Плодовите сокове причиняват
петна, които може да бъдат трайни.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
Ако уредът е инсталиран зад
преграда за мебели (напр. врата),
уверете се, че вратата никога не е
затворена, докато работи уредът.
Възможно е зад затворена
преграда да се образуват топлина и
влага, което в последствие да
предизвика повреда на уреда,
корпуса или пода. Не затваряйте
преградата, докато уредът не е
изстинал напълно след употреба.
2.4 Грижa и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
7
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежата.
Уверете се, че уредът е студен.
Има опасност стъклените панели
да се счупят.
Сменяйтe незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
Внимавайте, когато сваляте
вратичката от уреда. Вратичката е
тежка!
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Почистете уреда с мокра и мека
кърпа. Използвайте само неутрални
препарати. Не използвайте
абразивни продукти, грапави,
почистващи кърпи, разтворители
или метални предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност върху опаковката му.
Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако има
такъв) с препарати.
2.5 Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
•
•
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със
същите спецификации.
2.6 Обслужване
•
•
За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
8
www.electrolux.com
2.7 Изхвърляне
•
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в уреда.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
3.1 Вграждане
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
523
БЪЛГАРСКИ
9
3.2 Закрепване на фурната
към отвора за вграждане
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
4.1 Общ преглед
1
2 3
4
5 6
7
5
8
4
12
3
9
2
1
10
11
1 Контролен панел
2 Кръгов превключвател за
функциите на нагряване
3 Лампа/символ за захранване
4 Екран
5 Контролен ключ (за температура)
6 Индикатор/символ за температура
7 Нагревател
8 Лампа
9 Вентилатор
10 Вътрешна част на фурната – съд
за почистване с вода
11 Сменяема опора на скарата
12 Позиции на рафтовете
4.2 Принадлежности
•
•
Скара
За готварски съдове, форми за
кекс, печива.
Дълбок тиган за печене
•
За печене на тестени и месни
храни или като съд за събиране на
мазнина.
Тава за събиране на мазнина
За приготвяне на мусака.
10
www.electrolux.com
5. КОМАНДНО ТАБЛО
5.1 Бутони
Сензорно поле / бутон
Функция
Описание
МИНУС
За настройка на времето.
ЧАСОВНИК
За настройка на функция на часов‐
ника.
ПЛЮС
За настройка на времето.
5.2 Екран
A
B
C
A. Функции на Часовника
B. Таймер
C. Функция на часовника
6. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
1. Задайте функцията . Задайте
максималната температура.
2. Оставете фурната да работи 1 час.
За да нагласите времето,
вижте глава "функции на
часовника".
3. Задайте функцията . Задайте
максималната температура.
4. Оставете фурната да работи 15
минути.
6.1 Първоначално почистване
Извадете от фурната всички
принадлежности и подвижните носачи
на скарата.
Вж. глава "Грижи и почистване".
Почистете фурната и
принадлежностите преди първата
употреба.
Поставете принадлежностите и
подвижните носачи на скарите в
първоначалната им позиция.
6.2 Предварително загряване
Загрейте предварително празната
фурна преди първата употреба.
5. Задайте функцията . Задайте
максималната температура.
6. Оставете фурната да работи 15
минути.
7. Изключете фурната и я оставете
да се охлади.
Принадлежностите могат да се
нагреят повече от обичайното. От
фурната може да излиза миризма и
дим. Осигурете достатъчна
вентилация в помещението.
БЪЛГАРСКИ
11
7. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Прибиращи се ключове
За да използвате уреда, натиснете
ключа. Ключът излиза.
7.2 Задаване на функция за
нагряване
Функция
във фурна‐
та
Печене с
влажност
1. Завъртете ключа за функциите за
нагряване, за да изберете функция
за нагряване.
2. Завъртете контролния ключ, за да
изберете температурата.
Лампичката светва, когато фурната
работи.
3. За да изключите фурната,
завъртете копчето за функциите в
изключена позиция.
7.3 Функции за нагряване
Функция
във фурна‐
та
Приложение
Фурната е изключена.
Изключена
позиция
За включване на лам‐
пата без готвене.
Осветление
Горещ въз‐
дух/венти‐
лир.
За печене на три нива
едновременно и за су‐
шене на храна.
Задайте температура
с 20 - 40 °C по-ниска
отколкото за Тради‐
ционно печене.
Приложение
Функцията е разрабо‐
тена за пестене на
енергия по време на
готвене. За инструк‐
циите за готвене виж‐
те глава "Препоръки и
съвети", Печене с
влажност. Вратата на
фурната трябва да се
затвори по време на
готвене, така че функ‐
цията да не се прекъс‐
ва и да се гарантира,
че фурната работи с
възможно най-висока
енергийна ефектив‐
ност. Когато използва‐
те тази функция, тем‐
пературата във въ‐
трешността може да
се различава от зада‐
дената температура.
Нагревателната мощ‐
ност може да се нама‐
ли. За общи препоръ‐
ки за енергоспестява‐
не вижте „Енергийна
ефективност”, глава
„Икономия на енер‐
гия”. Тази функция се
използва за покриване
на изискванията за
класа на енергийна
ефективност съгласно
EN 60350-1.
За печене на кексове с
хрупкава основа и за
Долен нагре‐ консервиране на хра‐
на.
вател
Грил
За запичане на тънки
храни или препичане
на хляб
12
www.electrolux.com
Функция
във фурна‐
та
Двоен Грил
Турбо грил
Приложение
Функция
във фурна‐
та
За печене на тънки
хранителни продукти в
големи количества и
за препичане на хляб.
За печене на тестени
и месни храни на едно
Традиционно ниво.
Вижте глава "Грижа и
печене /
Aqua Clean почистване" за повече
информация относно:
Почистване с вода.
За печене на по-голе‐
ми парчета месо или
птици с костите на ед‐
но ниво. За огретени и
за кафява коричка.
Приложение
За печене на пица. За
хрупкав и запечен
Функция пи‐ блат.
ца
8. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
8.1 Таблица с функции на часовника
Функция Часовник
Приложение
ЧАС
За настройка, промяна или проверка на часовото
време.
ВРЕМЕТР.
За определяне колко време да работи уредът.
КРАЙ
За определяне кога да се деактивира уредът.
ВРЕМЕЗАКЪС‐
НЕНИЕ
За да комбинирате функциите ВРЕМЕТРАЕНЕ и
КРАЙ.
ТАЙМЕР
За да се настрои обратно отброяване. Тази функция
не влияе върху работата на уреда. Можете да на‐
стройвате ТАЙМЕРА по всяко време, включително и
когато уредът е изключен.
8.2 Настройка на часовника.
Промяна на времето
Трябва да настроите времето преди
да използвате фурната.
свети, когато свържете уреда към
електрическо захранване, а се окаже,
че няма ток или таймерът не е
зададен.
или
Натиснете
правилното време.
за задаване на
След приблизително пет секунди
премигването спира и екранът показва
часа, който сте настроили.
За да промените часовото време
натиснете
неколкократно. докато
започне да свети.
8.3 Задаване на ВРЕМЕТР.
1. Задайте функция и температура на
фурната.
БЪЛГАРСКИ
2. Натиснете неколкократно
докато
,
започва да мига.
4. Натиснете
13
.
5. Натиснете
или , за да
зададете времето за КРАЙ.
3. Натиснете
или , за да
зададете ВРЕМЕТРАЕНЕ.
8.4 Настройка за КРАЙ
6. Натиснете , за да потвърдите.
Уреда се включва автоматично покъсно, работи според зададената
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ и спира когато
достигне зададеното време за КРАЙ.
Когато зададеното време изтече, се
чува звуков сигнал.
7. Уредът се деактивира
автоматично. Натиснете
произволен бутон, за да спрете
сигнала.
8. Завъртете ключа за функциите на
фурната и ключа за температурата
на позиция "ИЗКЛ.".
1. Задайте функция и температура на
фурната.
8.6 Настройка на ТАЙМЕР
2. Натиснете неколкократно
1. Натиснете неколкократно
На екрана се появява
.
светва
4. Когато времето изтече
и прозвучава звуков сигнал.
Уредът се деактивира
автоматично.
5. Натиснете произволен бутон, за да
спрете звуковия сигнал.
6. Завъртете ключа за функциите на
фурната и ключа за температурата
на позиция "ИЗКЛ.".
докато
,
започва да мига.
3. Натиснете
или
зададете време.
На екрана се появява
докато
, за да
.
светва и
4. Когато времето изтече
прозвучава звуков сигнал. Уредът
се деактивира автоматично.
5. Натиснете произволен бутон, за да
спрете сигнала.
6. Завъртете ключа за функциите на
фурната и ключа за температурата
на позиция "ИЗКЛ.".
8.5 Настройка на
ВРЕМЕЗАКЪСНЕНИЕ
1. Задайте функция и температура на
фурната.
2. Натиснете неколкократно
докато
,
започва да мига.
3. Натиснете
или , за да
зададете времето за
ВРЕМЕТРАЕНЕ.
2. Натиснете
или , за да
зададете необходимото време.
Таймерът се включва автоматично
след 5 секунди.
3. Когато зададеното време изтече,
се чува звуков сигнал. Натиснете
произволен бутон, за да спрете
звуковия сигнал.
4. Завъртете копчето за функциите
на фурната и копчето за
температурата до позиция
изключване.
8.7 Отмяна на функциите на
часовника
1. Натискайте неколкократно ,
докато индикаторът на желаната
функция започне да мига.
2. Докоснете и задръжте .
Функцията на часовника изгасва след
няколко секунди.
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
,
започва да мига.
9.1 Поставяне на
принадлежностите
Скара:
14
www.electrolux.com
Вкарайте рафта между водещите
релси на опорите му и се уверете, че е
с крачетата надолу.
Скара идълбока тава заедно:
Плъзнете дълбоката тава между
водачите на носача на рафта и
скарата на водачите отгоре.
Дълбока тава:
Малка вдлънатина отгоре
за допълнителна
безопасност.
Вдлъбнатините са също
така средства против
преобръщане. Високият
ръб около шкафа
предотвратява
изплъзването на готварски
съдове.
Плъзнете дълбоката тава между
водачите на носача на рафта.
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
10.1 Охлаждащ вентилатор
Когато фурната работи, охлаждащият
вентилатор се включва автоматично,
за да поддържа повърхностите на
фурната хладни. Ако изключите
фурната, охлаждащият вентилатор
може да продължи да работи, докато
фурната се охлади.
10.2 Предпазен термостат
Неправилната работа с фурната или
повредата на някои компоненти може
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
да доведе до опасно прегряване. За
да предотврати това, фурната е
оборудвана с термостат за
безопасност, който прекъсва
захранването. Фурната се включва
отново автоматично, след като
температурата спадне.
БЪЛГАРСКИ
Температурата и времето
за печене в таблиците са
само ориентировъчни. Те
зависят от рецептите,
качеството и количеството
на използваните съставки.
Ако използвате едновременно две
тавички за печене, оставете едно
празно ниво между тях.
11.1 Препоръки за готвене
Фурната има пет нива на рафтове.
Позициите на рафтовете се броят от
дъното на фурната.
Вашата фурна може да пече поразлично от досегашната Ви фурна.
Таблиците по-долу предлагат
стандартни настройки за температура,
време за готвене и позиция на
скарата.
Ако не можете да намерите
настройките за специална рецепта,
потърсете подобни рецепти.
Не поставяйте тавата за събиране на
мазнина на най-ниското ниво за скара.
Фурната е снабдена със специална
система, която задвижва въздуха и
постоянно рециклира парата. С тази
система е възможно да се готви на
пара и да се поддържат ястията меки
отвътре и хрупкави отвън. Това
понижава времето за готвене и
потреблението на енергия.
Приготвяне на месо и риба
Използвайте дълбоката тава за много
мазна храна, за да предпазите
фурната от петна, които могат да
бъдат постоянни.
Оставете месото за приблизително 15
минути преди нарязване, така че сокът
да не изтича навън.
За да избегнете твърде много дим във
фурната по време на печене, налейте
малко вода в дълбоката тава. След
като водата се изпари, доливайте
още, за да не кондензира димът.
Времена за готвене
Времената за приготвяне зависят от
типа на храната, нейната
консистенция и обем.
Първоначално, проследете
резултатите, когато готвите. Намерете
най-добрите настройки (настройка на
нагряване, време на готвене и др.) за
Вашите готварски съдове, рецепти и
количества, когато използвате този
уред.
11.2 Печене на тестени продукти и месо
ТОРТИ
Традиционно пе‐
чене
Горещ въздух/венти‐
лир.
(min)
(°C)
15
Печене на кексове
Не отваряйте вратичката на фурната,
преди да е изтекло 3/4 от зададеното
време за готвене.
(°C)
Рецепти с
бита смес
170
2
160
3 (2 и 4)
45 - 60
Форма за
кекс
Маслено те‐
сто
170
2
160
3 (2 и 4)
20 - 30
Форма за
кекс
16
www.electrolux.com
ТОРТИ
Традиционно пе‐
чене
Горещ въздух/венти‐
лир.
(min)
(°C)
(°C)
Маслено170
млечен чийз‐
кейк
1
165
2
60 - 80
Форма за
кекс, Ø 26
cm
Щрудел
175
3
150
2
60 - 80
Tава за
печене
Сладкиш с
мармалад
170
2
165
2
30 - 40
Форма за
кекс, Ø 26
cm
Коледен
160
кейк, предва‐
рително за‐
грейте праз‐
ната фурна
2
150
2
90 - 120
Форма за
кекс, Ø 20
cm
Сладкиш със 175
сливи, пред‐
варително
загрейте
празната
фурна
1
160
2
50 - 60
Форма за
хляб
Мъфини
3
140 - 150 3
20 - 30
Tава за
печене
Мъфини, две нива
-
140 - 150 2 и 4
25 - 35
Tава за
печене
Мъфини, три нива
-
140 - 150 1, 3 и 5
30 - 45
Tава за
печене
Бисквити
140
3
140 - 150 3
30 - 35
Tава за
печене
Бисквити,
две нива
-
-
140 - 150 2 и 4
35 - 40
Tава за
печене
Бисквити,
три нива
-
-
140 - 150 1, 3 и 5
35 - 45
Tава за
печене
Целувки
120
3
120
80 - 100
Tава за
печене
170
3
БЪЛГАРСКИ
17
ТОРТИ
Традиционно пе‐
чене
Горещ въздух/венти‐
лир.
(min)
(°C)
(°C)
Целувки, две нива, пред‐
варително
загрейте
празната
фурна
-
120
2и4
80 - 100
Tава за
печене
Питки, пред‐
варително
загрейте
празната
фурна
190
3
190
3
12 - 20
Tава за
печене
Еклери
190
3
170
3
25 - 35
Tава за
печене
Еклери, две
нива
-
-
170
2и4
35 - 45
Tава за
печене
Плоски тар‐
тове
180
2
170
2
45 - 70
Форма за
кекс, Ø 20
cm
Богат плодов 160
кейк
1
150
2
110 120
Форма за
кекс, Ø 24
cm
Предварително загрейте празната фурна.
ХЛЯБ И ПИЦА
Традиционно пе‐
чене
Горещ въздух/
вентилир.
(min)
(°C)
Бял хляб, 1 - 2 190
броя, 0,5 кг все‐
ки
(°C)
1
190
1
60 - 70
-
18
www.electrolux.com
ХЛЯБ И ПИЦА
Традиционно пе‐
чене
Горещ въздух/
вентилир.
(min)
(°C)
(°C)
Ръжен хляб, не 190
е необходимо
предварително
загряване
1
180
1
30 - 45
Форма за
хляб
Земели, 6 - 8
рула
190
2
180
2 (2 и 4)
25 - 40
Tава за
печене
Пица
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Емайли‐
рана тава
Кифли „скоунс“
200
3
190
3
10 - 20
Tава за
печене
Предварително загрейте празната фурна.
Използвайте форма за кекс.
ПЛОДОВИ ПИТИ
Традиционно печене Горещ въздух/
вентилир.
(min)
(°C)
(°C)
Макаронен флан, не е 200
необходимо предвари‐
телно загряване
2
180
2
40 - 50
Зеленчуков флан, не е 200
необходимо предвари‐
телно загряване
2
175
2
45 - 60
Кишове
180
1
180
1
50 - 60
Лазаня
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Канелони
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Използвайте второто ниво на фурната.
Използвайте скарата.
БЪЛГАРСКИ
МЕСО
Традиционно
печене
Горещ въз‐
дух/вентилир.
(min)
(°C)
(°C)
Говеждо
200
190
50 - 70
Свинско
180
180
90 - 120
Телешко
190
175
90 - 120
Английско говеждо печено, по‐
луизпечено
210
200
50 - 60
Английско говеждо печено, сред‐ 210
но изпечено
200
60 - 70
Английско говеждо печено, до‐
бре изпечено
210
200
70 - 75
Традиционно пе‐
чене
Горещ въздух/
вентилир.
МЕСО
(min)
(°C)
(°C)
Свинска плешка с корич‐
ка
180
2
170
2
120 - 150
Свинска плешка, 2 броя
180
2
160
2
100 - 120
Агнешки бут
190
2
175
2
110 - 130
Цяло пиле
220
2
200
2
70 - 85
Пуйка, цяла
180
2
160
2
210 - 240
Патица, цяла
175
2
220
2
120 - 150
Гъска, цяла
175
2
160
1
150 - 200
Заек, нарязан на парчета 190
2
175
2
60 - 80
Заек, нарязан на парчета 190
2
175
2
150 - 200
Цял фазан
2
175
2
90 - 120
190
Използвайте второто ниво на фурната.
19
20
www.electrolux.com
РИБА
Традиционно пе‐
чене
Горещ въздух/
вентилир.
(min)
(°C)
(°C)
Пъстърва / Ципура, 3 - 4 риби
190
175
40 - 55
Риба тон / Сьомга, 4 - 6 филе‐
та
190
175
35 - 60
11.3 Грил
Предварително загрейте празната фурна.
Използвайте четвъртото ниво на фурната.
Гриловайте на максималната температура.
ЕДИНИЧЕН ГРИЛ
(kg)
(min)
първа страна
(min)
втора страна
Пържоли филе, 4 броя
0.8
12 - 15
12 - 14
Говежда пържола, 4 броя
0.6
10 - 12
6-8
Наденици, 8
-
12 - 15
10 - 12
Свински пържоли, 4 броя
0.6
12 - 16
12 - 14
Пиле, половинка, 2
1
30 - 35
25 - 30
Шишчета, 4
-
10 - 15
10 - 12
Пилешки гърди, 4 броя
0.4
12 - 15
12 - 14
Бургери, 6
0.6
20 - 30
-
Филе от риба, 4 броя
0.4
12 - 14
10 - 12
Печени сандвичи, 4 - 6
-
5-7
-
Тост-сандвич, 4 - 6
-
2-4
2-3
11.4 Турбо грил
Предварително загрейте празната
фурна.
Използвайте първото или второто
ниво на фурната.
За да се изчисли времето за печене
умножете времето дадено в таблицата
БЪЛГАРСКИ
21
по-долу със сантиметрите на
дебелината на филето.
ТЕЛЕШКО
ГОВЕЖДО
(°C)
(°C)
(min)
Говеждо печено 190 - 200 5 - 6
или филе, по‐
луизпечено
Говеждо печено 180 - 190 6 - 8
или филе, сред‐
но изпечено
Говеждо печено 170 - 180 8 - 10
или филе, до‐
бре изпечено
(°C)
(min)
Плешка / Врат /
Бут, 1 - 1.5 kg
160 - 180 90 - 120
Котлети / Свин‐
ски ребра, 1 –
1,5 kg
170 - 180 60 - 90
Руло „Стефани", 160 - 170 50 - 60
0,75 – 1 kg
150 - 170 90 - 120
(min)
160 - 180 120 - 150
АГНЕШКО
(°C)
(min)
Агнешко бутче / 150 - 170 100 - 120
Агнешко пече‐
но, 1 – 1,5 kg
Агнешко гръб‐
че, 1 – 1,5 kg
СВИНСКО
Свински джо‐
лан, предвари‐
телно опечен,
0,75 – 1 kg
Телешки джо‐
лан, 1,5 – 2 kg
160 - 180 40 - 60
ПТИЧЕ МЕСО
(°C)
(min)
Птиче месо, по‐ 200 - 220 30 - 50
рции, 0,2 – 0,25
kg всяка
Пиле, половин‐
ка, 0,4 – 0,5 kg
всяка
190 - 210 35 - 50
Пиле, млада ко‐ 190 - 210 50 - 70
кошка, 1 – 1,5
kg
Pатица, 1,5 – 2
kg
ТЕЛЕШКО
180 - 200 80 - 100
Гъска, 3,5 – 5 kg 160 - 180 120 - 180
(°C)
Телешко пече‐
но, 1 kg
(min)
160 - 180 90 - 120
Пуйка, 2,5 – 3,5
kg
160 - 180 120 - 150
Пуйка, 4 – 6 kg
140 - 160 150 - 240
22
www.electrolux.com
ЗЕЛЕНЧУЦИ
РИБА (ЗАДУШЕНА)
(°C)
Цяла риба, 1 –
1,5 kg
(°C)
(h)
Зеленчуци за су‐
па
60 - 70
5-6
Гъби
50 - 60
6-8
Подправки/билки
40 - 50
2-3
(min)
210 - 220 40 - 60
11.5 Сушене - Горещ въздух/
вентилир.
Покрийте тавите с неомазняваща се
хартия или хартия за печене.
Настройте температурата на 60 - 70
°C.
За по-добри резултати спрете
фурната по средата на времето за
сушене, отворете вратата и оставете
да изстине една вечер, за да
завършите сушенето.
ПЛОДОВЕ
За една тава използвайте позицията
на третия рафт.
За 2 тави използвайте позициите на
първия и четвъртия рафт.
ЗЕЛЕНЧУЦИ
(°C)
(h)
Бобови растения
60 - 70
6-8
Чушки
60 - 70
5-6
(h)
Сливи
8 - 10
Кайсии
8 - 10
Ябълкови резени
6-8
Круши
6-9
11.6 Печене с влажност –
препоръчителни аксесоари
Използвайте тъмни, неотражателни
фолиа и съдове. Те абсорбират
топлина по-добре от светлите и
отражателни съдове.
Тиган за пица
Съд за печене
Тъмни, неотража‐
телни
28 см диаметър
Тъмни, неотражател‐
ни
26 см диаметър
Рамекини
Керамичен
8 см диаме‐
тър, 5 см ви‐
сочина
Метална основа
за флан
Тъмни, неотража‐
телни
28 см диаметър
БЪЛГАРСКИ
11.7 Печене с влажност
За най-добри резултати следвайте
предложенията в долната таблица.
(°C)
(min)
Сладки рула,
12 броя
тава за печене или
съд за оттичане
175
3
40 - 50
Pула, 9 броя
тава за печене или
съд за оттичане
180
2
35 - 45
Замразена пи‐
ца, 0,35 kg
скара
180
2
45 - 55
Швейцарско
руло
тава за печене или
съд за оттичане
170
2
30 - 40
Брауни
тава за печене или
съд за оттичане
170
2
45 - 50
Суфле, 6 броя
керамични рамекини
на скарата
190
3
45 - 55
180
2
35 - 45
Викториански
сандвич
съд за печене на ска‐ 170
рата
2
35 - 50
Поширана ри‐
ба, 0,3 kg
тава за печене или
съд за оттичане
180
2
35 - 45
Цяла риба, 0,2
kg
тава за печене или
съд за оттичане
180
3
25 - 35
Филе от риба,
0,3 kg
тиган за пица на ска‐
рата
170
3
30 - 40
Поширано ме‐
со, 0,25 kg
тава за печене или
съд за оттичане
180
3
35 - 45
Шашлик, 0,5 kg тава за печене или
съд за оттичане
180
3
40 - 50
Бисквитки, 16
броя
тава за печене или
съд за оттичане
150
2
30 - 45
Френски мака‐
рони, 20 броя
тава за печене или
съд за оттичане
180
2
45 - 55
Мъфини, 12
броя
тава за печене или
съд за оттичане
170
2
30 - 40
Основа за пан‐ метална основа за
дишпанен
флан на скарата
флан
23
24
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Пикантно те‐
сто, 16 броя
тава за печене или
съд за оттичане
170
2
35 - 45
Курабийки от
леко тесто, 20
броя
тава за печене или
съд за оттичане
150
2
40 - 50
Тарталети, 8
броя
тава за печене или
съд за оттичане
170
2
30 - 40
Зеленчуци, по‐
ширани, 0,4 kg
тава за печене или
съд за оттичане
180
2
35 - 45
Вегетариански
омлет
тиган за пица на ска‐
рата
180
3
35 - 45
Зеленчуци по
средиземно‐
морски, 0,7 kg
тава за печене или
съд за оттичане
180
4
35 - 45
11.8 Информация за
изпитващи лаборатории
Тестове по IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Малки
кексче‐
та, 20
броя/
тава
Тради‐
Tава за
ционно пе‐ печене
чене
3
170
20 - 30
-
Малки
кексче‐
та, 20
броя/
тава
Горещ въз‐ Tава за
дух/венти‐ печене
лир.
3
150 160
20 - 35
-
Малки
кексче‐
та, 20
броя/
тава
Горещ въз‐ Tава за
дух/венти‐ печене
лир.
2и4
150 160
20 - 35
-
БЪЛГАРСКИ
(°C)
(min)
25
Ябълков Тради‐
Реше‐
пай, 2
ционно пе‐ тъчна
тави
чене
скара
Ø20 cm
2
180
70 - 90
-
Ябълков Горещ въз‐ Реше‐
пай, 2
дух/венти‐ тъчна
тави
лир.
скара
Ø20 cm
2
160
70 - 90
-
Пандиш‐ Тради‐
Реше‐
панова
ционно пе‐ тъчна
торта,
чене
скара
форма
за блат
Ø26 cm
2
170
40 - 50
Загрейте фур‐
ната предвари‐
телно за 10 ми‐
нути.
Пандиш‐ Горещ въз‐ Реше‐
панова
дух/венти‐ тъчна
торта,
лир.
скара
форма
за блат
Ø26 cm
2
160
40 - 50
Загрейте фур‐
ната предвари‐
телно за 10 ми‐
нути.
Пандиш‐ Горещ въз‐ Реше‐
панова
дух/венти‐ тъчна
торта,
лир.
скара
форма
за блат
Ø26 cm
2и4
160
40 - 60
Загрейте фур‐
ната предвари‐
телно за 10 ми‐
нути.
Маслен‐ Горещ въз‐ Tава за
ки
дух/венти‐ печене
лир.
3
140 150
20 - 40
-
Маслен‐ Горещ въз‐ Tава за
ки
дух/венти‐ печене
лир.
2и4
140 150
25 - 45
-
Маслен‐ Тради‐
Tава за
ки
ционно пе‐ печене
чене
3
140 150
25 - 45
-
ТостГрил
сандвич,
4–6
броя
4
макс.
2-3 минути
от едната
страна; 2-3
минути от
другата стра‐
на
Загрейте фур‐
ната предвари‐
телно за 3 ми‐
нути.
Реше‐
тъчна
скара
26
www.electrolux.com
Телешки Грил
бургер,
6 парче‐
та, 0,6
kg
Скара и
тава за
отце‐
ждане
4
(°C)
(min)
макс.
20 - 30
Поставете ре‐
шетъчната ска‐
ра на четвърто‐
то ниво и тава‐
та за отцеждане
на третото ниво
на фурната.
Обърнете
ястието на по‐
ловината време
за готвене.
Загрейте фур‐
ната предвари‐
телно за 3 ми‐
нути.
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
12.1 Бележки относно почистването
Почиствайте лицевата част на уреда с мека кърпа с гореща вода
и препарат за почистване.
Препарати
за почи‐
стване
За почистване на метални повърхности използвайте подходящ
почистващ препарат.
Почиствайте упоритите замърсявания със специален почистващ
препарат за фурни.
Почиствайте вътрешността на фурната след всяка употреба. На‐
трупвания на мазнини или други остатъци от храна могат да до‐
ведат до пожар. Рискът е по-голям за тавата на грила.
Във фурната или по стъклата на вратичката може да кондензира
Всекиднев‐ влага. За да намалите конденза, включете фурната да работи 10
на употреба минути преди готвене. Подсушавайте вътрешността на фурната
с мека кърпа след всяка употреба.
Почиствайте принадлежностите на фурната след всяко ползване
и ги оставяйте да изсъхнат. Използвайте мека кърпа с топла во‐
да и почистващ препарат. Не почиствайте принадлежностите в
съдомиялна машина.
Принадлеж‐ Не почиствайте незалепващите аксесоари с агресивни агенти,
ности
остри предмети или в съдомиялна.
БЪЛГАРСКИ
12.2 Фурни от неръждаема
стомана или алуминий
За почистване на вратичката на
фурната използвайте само влажна
кърпа или мокра гъба. Подсушете с
мека кърпа.
Не използвайте стоманена вълна,
киселини или абразивни продукти, тъй
като те могат да повредят
повърхността на фурната.
Почиствайте командното табло на
фурната, като следвате същите
предпазни мерки.
12.3 Почистване на
уплътнението на вратичката
Редовно проверявайте уплътнението
на вратичката. Уплътнението на
вратичката се намира около рамката
на вътрешността на фурната. Не
използвайте фурната, ако
уплътнението на вратичката е
повредено. Свържете се с оторизиран
сервизен център.
За почистване на уплътнението на
вратичката вижте общата информация
за почистване.
12.4 Начин на отстраняване:
носачи на скарата
За да почистите фурната, свалете
носачите на скарата .
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимавайте, когато
сваляте опорите на
скарата.
1. Издърпайте предната част на
опорите на скарата от страничната
стена.
27
2. Издърпайте задната част на
носачите на скарата от стената и я
извадете.
1
2
Поставете извадените аксесоари в
обратна последователност.
12.5 Aqua Clean (почиств. с
вода)
Тази почистваща процедура използва
влажност за отстраняване на
полепнали мазнини и частици храна от
фурната.
1. Налейте 300 мл вода в релефа във
вътрешността в долната част на
фурната.
2. Задайте функцията: .
3. Настройте температурата на 90
°C.
4. Оставете фурната да работи 30
минути.
5. Изключете фурната.
6. Когато фурната изстине,
подсушете вътрешността ѝ с мека
кърпа.
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че фурната
е изстинала, преди да
я докоснете.
Съществува опасност
от изгаряния.
12.6 Изваждане и монтиране
на вратичката
Вратичката на фурната има два
стъклени панела. Можете да
отстраните вратичката на фурната и
вътрешния стъклен панел, за да го
почистите. Прочетете инструкциите
„Изваждане и монтиране на
вратичката”, преди да вадите
стъклените панели.
28
www.electrolux.com
Вратичката на фурната
може да се затвори, ако
опитате да извадите
вътрешните стъклени
панели преди да сте
свалили вратичката на
фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте фурната
без вътрешния стъклен
панел.
1. Отворете изцяло вратичката и
дръжте двете панти.
4. Поставете вратичката върху мека
кърпа на стабилна повърхност.
5. Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да
освободите езичето.
2
B
1
2. Повдигнете и обърнете лостчетата
на двете панти.
3. Затворете вратичката на фурната
наполовина до първото възможно
положение за отваряне. След това
повдигнете, дръпнете напред и
извадете вратичката от гнездото.
6. Издърпайте рамката на вратичката
напред, за да я извадите.
7. Хванете стъкления панел на
вратичката за горнчата част и
внимателно го издърпайте.
Уверете се, че стъклото се плъзга
напълно по подпорите.
8. Почистете стъклените панели с
вода и сапун. Внимателно
подсушете стъклените панели. Не
почиствайте стъклените панели в
съдомиялна машина.
БЪЛГАРСКИ
Когато почистването приключи,
монтирайте стъкления панел и
вратичката на фурната.
Щампованата маркировка трябва да е
обърната към вътрешната страна на
вратичката. Уверете се, че след
монтажа, когато докосвате зоните със
щампа по повърхността на рамката на
стъкления панел, не усещате
грапавини.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Винаги дръжте
халогенната лампа с
кърпа, за да
предотвратите изгарянето
на остатъчната мазнина
върху лампата.
При правилен монтаж гарнитурата на
вратата щраква.
Уверете се, че сте монтирали
вътрешния стъклен панел правилно в
гнездата.
A
12.7 Как да подмените: Лампа
29
1. Изключете фурната. Изчакайте,
докато фурната изстине.
2. Изключете фурната от
електрическата мрежа.
3. Поставете парче плат върху
дъното на фурната.
Задната лампа
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката, за да го извадите.
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
4. Монтирайте стъкления капак.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
Лампата може да е
гореща.
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
13.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е на‐
строен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки Уверете се, че настрой‐
не са зададени.
ките са правилни.
Фурната не нагрява.
Предпазителят е изклю‐
чил.
Проверете дали предпа‐
зителят е причина за не‐
изправността. Ако пред‐
пазителите продължават
да изключват, се свърже‐
те квалифициран елек‐
тротехник.
30
www.electrolux.com
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Лампата не функциони‐
ра.
Лампата е дефектна.
Сменете лампата.
По храната и във въ‐
трешността на уреда се
отлагат пара и конденза‐
ция.
Във фурната са оставяни Не оставяйте ястията
ястия за твърде дълго
във фурната за повече от
време.
15 - 20 минути след края
на готвенето.
На екрана се показва
„12.00".
Имало е прекъсване на
тока.
13.2 Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
Настройте часовника.
данни. Тази табелка се намира върху
предната рамка на вътрешността на
фурната. Не отстранявайте табелката
с данни от вътрешността на фурната.
Данните, необходими за сервизния
център, са посочени на табелката с
Препоръчваме ви да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
Номер на продукт (PNC)
.........................................
Сериен номер (SN)
.........................................
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
14.1 Продуктова информация и Продуктов информационен
лист*
Име на доставчик
Electrolux
Идентификация на модела
EOF3H40X 949496269
Индекс на енергийна ефективност
95.3
Клас на енергийна ефективност
A
Консумация на енергия със стандартно нато‐
варване, конвенционален режим
0.93 kWh/цикъл
Консумация на енергия със стандартно нато‐
варване, засилен вентилационен режим
0.81 kWh/цикъл
Брой кухини
1
Топлинен източник
Електричество
Обем
72 l
БЪЛГАРСКИ
Тип на фурната
Фурна за вграждане
Маса
28.8 kg
31
*За Европейския съюз в съответствие с Регламенти (ЕС) 65/2014 и 66/2014
За Република Беларус съгласно STB 2478-2017, Приложение G; STB 2477-2017,
Анекси А и B.
За Украйна съгласно 568/32020.
Класът на енергийна ефективност не се прилага за Русия.
EN 60350-1 – Битови електрически уреди за готвене – Част 1: Гами, фурни, пар‐
ни фурни и грилове – Методи за измерване на производителността.
14.2 Енергоспестяване
Фурната съдържа функции,
които ви позволяват да
спестявате енергия при
ежедневното готвене.
Уверете се, че вратичката на фурната
е затворена добре, когато фурната
работи. Не отваряйте вратичката
твърде често по време на готвене.
Поддържайте уплътнението на
вратичката чисто и се уверете, че е
добре фиксирано в своята позиция.
Използвайте метални готварски
съдове, за да подобрите
енергоспестяването
Остатъчна топлина
Когато продължителността на готвене
е по-голяма от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минимум 3 – 10 минути преди края на
готвенето. Храната продължава да се
готви, благодарение на остатъчната
топлина във фурната.
Използвайте остатъчната топлина, за
да затопляте други храни.
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да
използвате остатъчната топлина и да
поддържате ястията топли.
Печене с влажност
Функция, разработена за пестене на
енергия по време на готвене.
Когато е възможно, не загрявайте
предварително фурната, преди да
пристъпите към готвене.
Когато приготвяте няколко ястия
наведнъж, свеждайте интервалите
между готвенето им до минимум.
Готвене с вентилатор
При възможност използвайте
функциите за готвене с вентилатор, за
да пестите електроенергия.
15. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
*
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
867359063-A-472019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement