Electrolux EOF3H50X User manual

Electrolux EOF3H50X User manual

EOF3H50X

CS

SK

Trouba

Rúra

Návod k použití

Návod na používanie

2

31

Get the most out of your appliance

For quick access to manuals, how-to guides, support and more through our photo registration visit electrolux.com/register

2 www.electrolux.com

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4

3. INSTALACE........................................................................................................7

4. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................9

5. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................9

6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...............................................................................10

7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 10

8. FUNKCE HODIN.............................................................................................. 11

9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.............................................................................. 13

10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE..................................................................................14

11. TIPY A RADY................................................................................................. 14

12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 25

13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 28

14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 29

MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá Vás Electrolux.

Navštivte naše stránky ohledně:

Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:

www.electrolux.com/webselfservice

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

www.registerelectrolux.com

Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:

www.electrolux.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující

údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

Upozornění / Důležité bezpečnostní informace

Všeobecné informace a rady

Poznámky k ochraně životního prostředí

Zmĕny vyhrazeny.

ČESKY

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

3

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.

Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.

Nenechte děti hrát si se spotřebičem.

Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte.

Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly. Přístupné součásti se při použití mohou zahřát na vysokou teplotu.

Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.

Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět jen kvalifikovaná osoba.

4 www.electrolux.com

VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.

Nedotýkejte se topných článků.

Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.

Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.

VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.

Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do vestavné konstrukce.

K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.

Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.

Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.

K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky roštů instalujte stejným postupem v opačném pořadí.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace

VAROVÁNÍ!

Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

• Odstraňte veškerý obalový materiál.

• Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.

• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.

• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.

• Netahejte spotřebič za držadlo.

• Spotřebič nainstalujte na bezpečném a vhodném místě, které splňuje požadavky na instalaci.

• Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.

• Před instalací spotřebiče ověřte, zda se dvířka trouby otevírají bez omezení.

• Spotřebič je vybaven elektrickým chladicím systémem. Musí být zapojen do napájecí sítě.

Minimální výška skříňky (minimální výška skříňky pod pracovní deskou)

Šířka skříňky

Hloubka skříňky

Výška přední části spotřebiče

Výška zadní části spotřebiče

Šířka přední části spotřebiče

Šířka zadní části spotřebiče

Hloubka spotřebiče

Vestavná hloubka spotřebiče

Hloubka s otevřenými dvířky

Minimální velikost ventilačního otvoru.

Otvor se nachází na spodní zadní straně

Délka napájecího síťového kabelu.

Kabel se nachází v pravém rohu zadní strany

Montážní šrouby

590 (600) mm

560 mm

550 (550) mm

594 mm

576 mm

595 mm

559 mm

569 mm

548 mm

1022 mm

560x20 mm

1500 mm

4x25 mm

2.2 Připojení k elektrické síti

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

• Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem.

• Spotřebič musí být uzemněn.

• Zkontrolujte, zda údaje na typovém

štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.

ČESKY

• Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti

úrazu elektrickým proudem.

• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.

• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku.

Jestliže potřebujete přívodní kabel vyměnit, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko.

• Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo se nacházet v blízkosti dvířek spotřebiče nebo výklenku pod spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič v provozu nebo jsou-li dvířka horká.

• Ochrana před úrazem elektrickým proudem u živých či izolovaných částí musí být připevněna tak, aby nešla odstranit bez použití nástrojů.

• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.

• Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojujte do ni síťovou zástrčku.

• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

• Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné zemnicí jističe a stykače.

• Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izolační zařízení k řádnému odpojení všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační zařízení musí mít mezeru mezi kontakty alespoň 3 mm širokou.

• Spotřebič se dodává se síťovou zástrčkou a napájecím kabelem.

5

Typy kabelů vhodné pro instalaci ne‐ bo výměnu v Evropě:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05

VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Průřez kabelu viz celkový příkon uvedený na typovém štítku. Můžete rovněž nahlédnout do tabulky:

6 www.electrolux.com

Celkový výkon

(W)

max. 1380 max. 2300 max. 3680

Průřez kabelu

(mm²)

3 x 0.75

3 x 1

3 x 1.5

Zemnicí vodič (žlutozelený) musí být přibližně o 2 cm delší než fázový a nulový vodič (modrý a hnědý).

2.3 Použití spotřebiče

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úrazu elektrickým proudem či výbuchu.

• Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.

• Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.

• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakryté.

• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.

• Spotřebič po každém použití vypněte.

• Pokud je spotřebič v provozu, buďte při otevírání jeho dvířek opatrní. Může dojít k uvolnění horkého vzduchu.

• Nepracujte se spotřebičem, když máte vlhké ruce nebo když je v kontaktu s vodou.

• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.

• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.

• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.

Používáte-li při přípravě jídla přísady obsahující alkohol, může vzniknout směs vzduchu s alkoholem.

• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.

• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

• Jak zabránit poškození nebo změně barvy smaltovaného povrchu:

– Nepokládejte nádobí či jiné předměty přímo na dno spotřebiče.

– Na dno vnitřku spotřebiče nepokládejte hliníkovou fólii.

– Nenalévejte vodu přímo do horkého spotřebiče.

– Po dokončení pečení nenechávejte vlhká jídla ve spotřebiči.

– Při vkládání nebo vyjímání příslušenství buďte opatrní.

• Barevné změny na smaltovaném povrchu nebo nerezové oceli nemají vliv na výkon spotřebiče.

• Při pečení vlhkých koláčů používejte hluboký plech. Ovocné šťávy mohou zanechat trvalé skvrny.

• Tento spotřebič je určen výhradně pro přípravu jídel. Nesmí být používán k jiným účelům, například k vytápění místností.

• Vždy pečte se zavřenými dvířky trouby.

• Je-li spotřebič instalován za nábytkovým panelem (např. dvířky), dvířka nábytku nesmí být nikdy zavřená, když je spotřebič v provozu.

Za zavřeným nábytkovým panelem může docházet k nárůstu horka a vlhka, což může následně poškodit spotřebič, byt nebo podlahu.

Nezavírejte nábytkový panel, dokud spotřebič po použití zcela nevychladne.

2.4 Čištění a údržba

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo poškození spotřebiče.

• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

• Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí skleněných panelů.

• Poškozené skleněné panely okamžitě vyměňte. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

• Při snímání dvířek spotřebiče buďte opatrní. Dvířka jsou těžká!

• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu.

• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na jeho balení.

• Nečistěte katalytický smalt (je-li součástí spotřebiče) pomocí čisticích prostředků.

2.5 Vnitřní osvětlení

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

• V tomto spotřebiči se používají speciální či halogenové žárovky pouze pro použití v domácích spotřebičích. Nepoužívejte je pro osvětlení domácnosti.

3. INSTALACE

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

3.1 Vestavba

ČESKY

• Před výměnou žárovky spotřebič odpojte od napájení.

• Používejte pouze žárovky se stejnými vlastnostmi .

7

2.6 Obsluha

• Pro opravu spotřebiče se obraťte na autorizované servisní středisko.

• Používejte výhradně originální náhradní díly.

2.7 Likvidace

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

• Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.

• Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.

80

60 520

60

600 min. 550

20 min. 560

18

548 21

114

589

594

595

+-1

5

3

198

523

20

8 www.electrolux.com

70

60

520 min. 550

20

590 min. 560

18

548 21

114

589

594

60

20

3.2 Připevnění trouby ke skříňce

5

3

595

+-1

198

523

ČESKY 9

4. POPIS SPOTŘEBIČE

4.1 Celkový pohled

1 2 4 5 6

12

5

4

3

2

1

11

4.2 Příslušenství

Tvarovaný rošt

Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové formy, pečeně.

Plech na pečení

Na koláče a sušenky.

5. OVLÁDACÍ PANEL

5.1 Tlačítka

Senzorové tlačítko / tla‐ čítko

Funkce

MÍNUS

HODINY

PLUS

5.2 Displej

A B C

7

8

9

10

1

Ovládací panel

2

Ovladač pečicích funkcí

3

Kontrolka / symbol napájení

4

Displej

5

Ovladač (teploty)

6

Ukazatel / symbol teploty

7

Topný článek

8

Osvětlení

9

Ventilátor

10

Vlis vnitřku trouby - Zásobník na čištění vodou

11 Drážky na rošty, vyjímatelné

12

Polohy roštů

Hluboký pekáč / plech

Pro pečení moučných jídel a masa, nebo k zachycování tuku.

Teleskopické výsuvy

Pro rošty a plechy na pečení.

Popis

Slouží k nastavení času.

Slouží k nastavení funkce hodin.

Slouží k nastavení času.

A. Funkce hodin

B. Časovač

C. Funkce hodin

10 www.electrolux.com

6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

Nastavení Denního času viz kapitola „Funkce hodin“.

6.1 První čištění

Z trouby odstraňte veškeré příslušenství a vyjímatelné drážky na rošty.

Viz část „Čištění a údržba“.

Před prvním použitím troubu i příslušenství vyčistěte.

Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte zpět do jejich původní polohy.

6.2 Předehřátí

Před prvním použitím prázdnou troubu předehřejte.

7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

7.1 Zasunovací ovladače

Chcete-li spotřebič použít, stiskněte ovladač. Ovladač se vysune.

7.2 Nastavení pečicí funkce

1. Otočením ovladačem pečicích funkcí zvolíte pečicí funkci.

2. Otočením ovladače zvolte teplotu.

Kontrolka se rozsvítí, když je trouba v provozu.

3. Jestliže chcete troubu vypnout, otočte ovladačem pečicích funkcí do polohy vypnuto.

1. Nastavte funkci . Nastavte maximální teplotu.

2. Nechte troubu pracovat jednu hodinu.

3. Nastavte funkci . Nastavte maximální teplotu.

4. Nechte troubu pracovat 15 minut.

5. Nastavte funkci . Nastavte maximální teplotu.

6. Nechte troubu pracovat 15 minut.

7. Troubu vypněte a nechte ji vychladnout.

Příslušenství se může zahřát více než obvykle. Z trouby může vycházet zápach a kouř. Zajistěte v místnosti dostatečné větrání.

7.3 Pečicí funkce

Funkce trou‐ by

Použití

Trouba je vypnutá.

Poloha Vy‐ pnuto

Zapne osvětlení bez pe‐ čicí funkce.

osvětlení

Pravý horký vzduch

K pečení jídel na třech

úrovních současně a k sušení potravin.

Nastavte teplotu trouby o 20 - 40 °C nižší než při použití funkce Horní/ spodní ohřev.

ČESKY 11

Funkce trou‐ by

Použití

Vlhký kon‐ vekční vzduch

Spodní ohřev

Tato funkce slouží k

úspoře energie při pe‐ čení. Pokyny k přípravě viz kapitola „Tipy a ra‐ dy“, Vlhký konvekční vzduch. Dvířka trouby by měla být během pe‐ čení zavřená, aby nedo‐

šlo k přerušení funkce a aby trouba fungovala co nejúsporněji. Při použití této funkce se teplota ve vnitřku trouby může lišit od nastavené teplo‐ ty. Může dojít ke sníže‐ ní tepelného výkonu.

Obecná doporučení ohledně úspory energie viz kapitola „Energetic‐ ká účinnost“, Úspora energie. Tato funkce byla použita ke splnění energetické třídy dle normy EN 60350-1.

K pečení koláčů s křupavým spodkem a zavařování potravin.

8. FUNKCE HODIN

8.1 Tabulka funkcí hodin

Funkce hodin

DENNÍ ČAS

TRVÁNÍ

UKONČENÍ

ODLOŽENÝ

START

MINUTKA

Funkce trou‐ by

Použití

Ke grilování plochých pokrmů a opékání chle‐ ba.

Gril

Ke grilování plochých kusů ve velkém množ‐ ství a opékání chleba.

Velkoplošný

Gril

Turbo gril

Pizza

Horní/spodní ohřev / Čiště‐ ní vodou

K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s kostmi na jedné úrovni.

K zapékání a pečení dozlatova.

K pečení pizzy. K inten‐ zivnějšímu opečení do‐ zlatova a dosažení křupavého spodku.

K pečení moučných jí‐ del a masa na jedné

úrovni trouby.

Další informace o funkci

Čištění vodou naleznete v kapitole „Čištění a

údržba“.

Použití

K nastavení, změně nebo kontrole denního času.

Slouží k nastavení délky provozu spotřebiče.

Slouží k nastavení doby vypnutí spotřebiče.

Slouží ke spojení funkce TRVÁNÍ a UKONČENÍ.

K nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá žá‐ dný vliv na provoz spotřebiče. Funkci MINUTKA můžete zapnout kdykoliv; i u vypnutého spotřebiče.

12 www.electrolux.com

8.2 Nastavení času. Změna času

Před použitím trouby musíte nastavit čas.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti, po výpadku elektrické energie nebo neníli nastaven časovač, bliká.

Stiskněte nebo a nastavte správný čas.

Asi po pěti sekundách blikání přestane a na displeji se zobrazí nastavený denní čas.

Ke změně denního času opakovaně stiskněte , dokud nezačne blikat .

8.3 Nastavení funkce TRVÁNÍ

1. Nastavte funkci trouby a teplotu.

2. Opakovaně stiskněte , dokud nezačne blikat .

3. Použijte nebo k nastavení času TRVÁNÍ.

Na displeji se zobrazí .

4. Po uplynutí času začne blikat a zazní zvukový signál. Spotřebič se automaticky vypne.

5. Chcete-li zvukový signál vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.

6. Otočte ovladačem funkcí trouby a ovladačem teploty do polohy vypnuto.

8.4 Nastavení funkce

UKONČENÍ

1. Nastavte funkci trouby a teplotu.

2. Opakovaně stiskněte , dokud nezačne blikat .

3. Použijte nebo k nastavení času.

Na displeji se zobrazí .

4. Po uplynutí času začne blikat a zazní zvukový signál. Spotřebič se automaticky vypne.

5. Chcete-li signál vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.

6. Otočte ovladačem funkcí trouby a ovladačem teploty do polohy vypnuto.

8.5 Nastavení ODLOŽENÉHO

STARTU

1. Nastavte funkci trouby a teplotu.

2. Opakovaně stiskněte , dokud nezačne blikat .

3. Použijte nebo k nastavení času TRVÁNÍ.

4. Stiskněte .

5. Použijte nebo k nastavení času UKONČENÍ.

6. Potvrďte stisknutím .

Spotřebič se automaticky zapne později, funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a vypne se v nastavený čas UKONČENÍ.

Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál.

7. Spotřebič se automaticky vypne.

Chcete-li signál vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.

8. Otočte ovladačem funkcí trouby a ovladačem teploty do polohy vypnuto.

8.6 Nastavení funkce MINUTKA

1. Opakovaně stiskněte , dokud nezačne blikat .

2. Použijte nebo k nastavení potřebného času.

Funkce Minutka se po pěti sekundách spustí automaticky.

3. Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál. Chcete-li zvukový signál vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.

4. Otočte ovladačem funkcí trouby a ovladačem teploty do polohy vypnuto.

8.7 Zrušení funkce hodin

1. Opakovaně stiskněte , dokud nezačne blikat ukazatel požadované funkce.

2. Stiskněte a podržte .

Funkce hodin by měla zhasnout během několika sekund.

ČESKY 13

9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

9.1 Vložení příslušenství

Tvarovaný rošt:

Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek roštů a ujistěte se, že nožičky směřují dolů.

Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:

Plech na pečení /hluboký pekáč / plech zasuňte mezi drážky zvolené úrovně roštu.

Malé zářezy nahoře zajišťují vyšší bezpečnost. Tyto zářezy také fungují jako zařízení proti překlopení.

Vysoký okraj kolem roštu slouží jako ochrana proti sklouznutí varných nádob z roštu.

9.2 Teleskopické výsuvy

Instalační pokyny pro teleskopické výsuvy si uschovejte pro budoucí použití.

Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání nebo vytahování roštů.

POZOR!

Teleskopické výsuvy nemyjte v myčce nádobí.

Teleskopické výsuvy ničím nemažte.

1. Pravý i levý teleskopický výsuv zcela vytáhněte.

Společně vložení tvarovaného roštu a plechu na pečení /hlubokého pekáče / plechu:

Plech na pečení /hluboký pekáč / plech zasuňte mezi drážky zvolené úrovně roštu a tvarovaný rošt v drážkách nad nimi.

°C

14 www.electrolux.com

2. Na teleskopické výsuvy položte tvarovaný rošt a opatrně je zasuňte do trouby.

°C

Před tím, než zavřete dvířka trouby, se ujistěte, že jste teleskopické výsuvy zcela zasunuli do trouby.

10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE

10.1 Chladicí ventilátor

Když je trouba v provozu, chladicí ventilátor se automaticky zapne, aby udržoval povrch trouby chladný. Jestliže troubu vypnete, bude chladicí ventilátor pokračovat v chlazení až do úplného ochlazení trouby.

11. TIPY A RADY

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

Teploty a časy pečení v tabulkách jsou pouze orientační. Závisí na receptu, kvalitě a množství použitých přísad.

11.1 Doporučení k pečení

Trouba má pět poloh roštů.

Polohy roštů v troubě se počítají zdola.

Vaše trouba může péct jinak, než jak jste byli zvyklí u staré trouby. V tabulkách níže jsou uvedena standardní nastavení teploty, doby přípravy a polohy roštu.

Jestliže nemůžete najít nastavení pro konkrétní recept, snažte se vybrat podobný.

10.2 Bezpečnostní termostat

Nesprávná obsluha trouby nebo vadné součásti mohou způsobit nebezpečné přehřátí. Aby se tomu zabránilo, je tato trouba vybavena bezpečnostním termostatem, který přeruší napájení. Po poklesu teploty se trouba opět automaticky zapne.

Tato trouba je vybavena speciálním systémem, který zajišťuje oběh vzduchu a stálou recyklaci páry. Tento systém umožňuje pečení a vaření v páře, takže jídla jsou uvnitř měkká a na povrchu mají kůrčičku. Zkracuje dobu přípravy a také snižuje spotřebu energie.

Pečení moučníků

Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou 3/4 času nutného k pečení.

Jestliže do trouby vložíte dva plechy na pečení, musí být mezi plechy jedna

úroveň drážek volná.

Pečení masa a ryb

Při pečení velmi tučného jídla použijte hluboký pekáč / plech, aby se v troubě nevytvořily skvrny, které by již nemusely jít odstranit.

Před podáváním nechte maso odpočívat asi 15 minut, a teprve potom ho krájejte, aby nevytekla šťáva.

Do hlubokého pekáče / plechu nalijte trochu vody, aby se při pečení tolik nekouřilo. Kondenzaci kouře zabráníte dolitím vody pokaždé, když se odpaří.

Doby přípravy

Doba přípravy záleží na druhu potravin, jejich konzistenci a množství.

11.2 Pečení moučných jídel a masa

ČESKY

Nejprve sledujte průběh pečení a jeho výsledek. Postupně si najděte nejlepší nastavení (nastavení teploty, dobu pečení, apod.) pro nádobí, recepty a množství potravin, které s tímto spotřebičem používáte.

15

MOUČNÍKY

Horní/spodní ohřev

Pravý horký vzduch

(min)

Šlehané re‐ cepty

(°C)

170

Křehké těsto 170

Tvarohový koláč s pod‐ máslím

Závin

170

175

Marmeládový dort

170

Jemná bá‐ bovka, předehřejte prázdnou troubu

Švestkový ko‐ láč, předehřejte prázdnou troubu

Muffin

160

175

170

3

2

2

2

2

1

1

3

150

165

150

(°C)

160

160

165

160

2

2

2

3 (2 a 4)

3 (2 a 4)

2

2

45 - 60 Koláčová forma

20 - 30 Koláčová forma

60 - 80 Koláčová forma, Ø

26 cm

60 - 80 Mísa na pečení

30 - 40 Koláčová forma, Ø

26 cm

90 - 120 Koláčová forma, Ø

20 cm

50 - 60 Forma na chleba

140 - 150 3 20 - 30 Mísa na pečení

16 www.electrolux.com

MOUČNÍKY

Horní/spodní ohřev

Muffin, dvě

úrovně

Muffin, tři

úrovně

Sušenky

-

-

(°C)

140

Sušenky, dvě

úrovně

Sušenky, tři

úrovně

Pusinky

-

-

120

Pusinky, dvě

úrovně, předehřejte prázdnou troubu

Žemle, předehřejte prázdnou troubu

Banánky

-

190

190

Banánky, dvě

úrovně

Ploché koláče s náplní

-

180

Bohatý ovoc‐ ný koláč

160

3

1

Předehřejte prázdnou troubu.

3

-

2

-

-

3

-

3

-

-

Pravý horký vzduch

(min)

(°C)

140 - 150 2 a 4

140 - 150 1, 3 a 5

140 - 150 3

140 - 150 2 a 4

140 - 150 1, 3 a 5

120

120

3

2 a 4

25 - 35 Mísa na pečení

30 - 45 Mísa na pečení

30 - 35 Mísa na pečení

35 - 40 Mísa na pečení

35 - 45 Mísa na pečení

80 - 100 Mísa na pečení

80 - 100 Mísa na pečení

190 3

170

170

170

150

3

2 a 4

2

2

12 - 20 Mísa na pečení

25 - 35 Mísa na pečení

35 - 45 Mísa na pečení

45 - 70 Koláčová forma, Ø

20 cm

110 -

120

Koláčová forma, Ø

24 cm

ČESKY 17

CHLÉB A PIZZA

Horní/spodní ohřev Pravý horký vzduch

Bílý chléb, 1 - 2 kusy, 0,5 kg každý

Žitný chléb, předehřátí není zapotřebí

Bagety/kaiserky,

6 - 8 kusů

Pizza

Čajové koláčky

(°C)

190

190

190

1

230 - 250 1

200

Předehřejte prázdnou troubu.

Použijte koláčovou formu.

1

2

3

(min)

(°C)

190 1 60 - 70 -

180 1 30 - 45 Forma na chleba

180 2 (2 a 4) 25 - 40 Mísa na pečení

230 - 250 1 10 - 20 Smaltova‐ ný plech

190 3 10 - 20 Mísa na pečení

KOLÁČE S NÁPLNÍ

Horní/spodní ohřev Pravý horký vzduch

(min)

Těstovinový nákyp, předehřátí není zapotřebí

Zeleninový nákyp, předehřátí není zapotřebí

Lotrinský slaný koláč

Lasagne

Zapečené cannelloni

(°C)

200

200

180

180 - 190

180 - 190

Použijte druhou polohu roštu.

Použijte tvarovaný rošt.

2

2

1

2

2

(°C)

180

175

180 1

180 - 190 2

180 - 190 2

2

2

40 - 50

45 - 60

50 - 60

25 - 40

25 - 40

18 www.electrolux.com

MASO

Hovězí

Vepřové

Telecí

Anglický rostbíf, nepropečený

Anglický rostbíf, středně propečený 210

Anglický rostbíf, dobře propečený 210

(°C)

200

180

190

210

Horní/spodní ohřev

Pravý horký vzduch

(min)

(°C)

190

180

175

200

200

200

50 - 70

90 - 120

90 - 120

50 - 60

60 - 70

70 - 75

MASO

Horní/spodní ohřev Pravý horký vzduch

(min)

Vepřové plecko, s kůží

Vepřové nožičky, 2 kusy

Jehněčí kýta

Celé kuře

Celá krůta

Celá kachna

Celá husa

Králík, naporcovaný

Zajíc, naporcovaný

Celý bažant

Použijte druhou polohu roštu.

(°C)

180

180

190

220

180

175

175

190

190

190

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

(°C)

170

160

175

200

160

220

160

175

175

175

120 - 150

100 - 120

110 - 130

70 - 85

210 - 240

120 - 150

150 - 200

60 - 80

150 - 200

90 - 120

ČESKY 19

RYBY

Horní/spodní ohřev

Pstruh / Pražma, 3 - 4 ryby

Tuňák / Losos, 4 - 6 filetů

11.3 Gril

Předehřejte prázdnou troubu.

Použijte čtvrtou polohu roštu.

Gril s maximálním nastavením teploty.

(°C)

190

190

GRIL

Pravý horký vzduch

(min)

(°C)

175

175

40 - 55

35 - 60

(kg)

Hovězí svíčková, 4 kusy

Hovězí steak, 4 kusy

Klobásy, 8

Vepřové kotlety, 4 kusy

Půlka kuřete, 2

Kebaby, 4

Kuřecí prsa, 4 kusy

Hamburgery, 6

Rybí filé, 4 kusy

Toasty, 4 - 6

Topinky, 4 - 6

11.4 Turbo gril

Předehřejte prázdnou troubu.

Použijte první nebo druhou polohu roštu.

-

-

0,4

0,6

0,4

-

0,6

1

-

0,8

0,6

(min)

1. strana

12 - 15

10 - 12

12 - 15

12 - 16

30 - 35

10 - 15

12 - 15

20 - 30

12 - 14

5 - 7

2 - 4

-

-

(min)

2. strana

12 - 14

6 - 8

10 - 12

12 - 14

25 - 30

10 - 12

12 - 14

10 - 12

2 - 3

Pro výpočet doby pečení vynásobte čas uvedený v tabulce níže počtem centimetrů tloušťky masa.

20 www.electrolux.com

HOVĚZÍ JEHNĚČÍ

Hovězí pečeně nebo filet, nepro‐ pečený

Hovězí pečeně nebo filet, středně propeče‐ ný

Hovězí pečeně nebo filet, dobře propečený

(°C) (min)

190 - 200 5 - 6

180 - 190 6 - 8

170 - 180 8 - 10

Jehněčí kýta /

Jehněčí pečeně,

1 - 1,5 kg

Jehněčí hřbet, 1

- 1,5 kg

DRŮBEŽ

(°C) (min)

150 - 170 100 - 120

160 - 180 40 - 60

VEPŘOVÉ

Plecko / Krkovi‐ ce / Kýta v celku,

1 - 1,5 kg

Kotlety / Vepřová žebírka, 1 - 1,5 kg

Sekaná, 0,75 - 1 kg

Vepřové koleno, předvařené, 0,75

- 1 kg

(°C) (min)

160 - 180 90 - 120

170 - 180 60 - 90

160 - 170 50 - 60

150 - 170 90 - 120

Kusy drůbeže, každá 0,2 - 0,25 kg

Půlka kuřete, každá 0,4 - 0,5 kg

(°C) (min)

200 - 220 30 - 50

190 - 210 35 - 50

Kuře, brojler, 1 -

1,5 kg

Kachna, 1,5 - 2 kg

190 - 210 50 - 70

180 - 200 80 - 100

Husa, 3,5 - 5 kg 160 - 180 120 - 180

Krůta, 2,5 - 3,5 kg

160 - 180 120 - 150

Krůta, 4 - 6 kg 140 - 160 150 - 240

TELECÍ

RYBY (DUŠENÉ)

Telecí pečeně, 1 kg

Telecí koleno,

1,5 - 2 kg

(°C) (min)

160 - 180 90 - 120

160 - 180 120 - 150

Celá ryba, 1 -

1,5 kg

(°C) (min)

210 - 220 40 - 60

11.5 Sušení - Pravý horký vzduch

Používejte plechy vyložené papírem odolným proti mastnotě nebo papírem na pečení.

Lepších výsledků dosáhnete, když troubu v polovině doby sušení zastavíte, otevřete dvířka a necháte ji na jednu noc vychladnout před dokončením sušení.

Pro jeden plech použijte třetí polohu roštu.

Pro dva plechy použijte první a třetí polohu roštu.

ZELENINA

Byliny

(°C)

40 - 50

Nastavte teplotu 60 - 70 °C.

OVOCE

ČESKY 21

(h)

2 - 3

ZELENINA

Fazole

Papriky

Polévková zeleni‐ na

Houby

(°C)

60 - 70

60 - 70

60 - 70

50 - 60

(h)

6 - 8

5 - 6

5 - 6

6 - 8

Švestky

Meruňky

Jablečné plátky

Hrušky

(h)

8 - 10

8 - 10

6 - 8

6 - 9

11.6 Vlhký konvekční vzduch doporučená příslušenství

Používejte formy a nádoby z tmavého kovu a s povrchovou vrstvou. Pohlcují teplo lépe než nádoby ze světlého kovu a s reflexní úpravou.

Plech na pizzu

Tmavý, nereflexní

Průměr 28 cm

Zapékací mísa

Tmavý, nereflexní

Průměr 26 cm

11.7 Vlhký konvekční vzduch

Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li se řídit doporučenou dobou pečení v tabulce níže.

Pečicí šálky

Sklokeramika

Průměr 8 cm, výška 5 cm

Dortový korpus

Tmavý, nereflexní

Průměr 28 cm

22 www.electrolux.com

Sladké pečivo,

12 kusů plech na pečení nebo pekáč na zachycení tuku

Pečivo, 9 kusů plech na pečení nebo pekáč na zachycení tuku

Pizza, mražená,

0,35 kg

Roláda tvarovaný rošt

Sušenka brow‐ nie plech na pečení nebo pekáč na zachycení tuku plech na pečení nebo pekáč na zachycení tuku

Suflé, 6 kusů

Koláčový kor‐ pus z piškotové‐ ho těsta keramické pečicí šálky na tvarovaný rošt dortový korpus na tva‐ rovaný rošt

Piškotový dort zapékací mísa na tva‐ rovaný rošt

Pošírovaná ry‐ ba, 0,3 kg plech na pečení nebo pekáč na zachycení tuku

Celá ryba, 0,2 kg plech na pečení nebo pekáč na zachycení tuku

Rybí filé, 0,3 kg plech na pizzu na tva‐ rovaný rošt

Pošírované ma‐ so, 0,25 kg plech na pečení nebo pekáč na zachycení tuku

Šašlik, 0,5 kg

Sušenky, 16 ku‐ sů plech na pečení nebo pekáč na zachycení tuku plech na pečení nebo pekáč na zachycení tuku

(°C)

175

180

180

170

170

190

180

170

180

180

170

180

180

150

2

2

3

2

3

2

2

2

3

2

3

3

3

2

(min)

40 - 50

35 - 45

45 - 55

30 - 40

45 - 50

45 - 55

35 - 45

35 - 50

35 - 45

25 - 35

30 - 40

35 - 45

40 - 50

30 - 45

Makronky, 20 kusů plech na pečení nebo pekáč na zachycení tuku

Muffin, 12 kusů plech na pečení nebo pekáč na zachycení tuku

Slané pečivo,

16 kusů

Sušenky z křehkého těsta,

20 kusů

Ovocné koláč‐ ky, 8 kusů plech na pečení nebo pekáč na zachycení tuku plech na pečení nebo pekáč na zachycení tuku plech na pečení nebo pekáč na zachycení tuku

Zelenina, poší‐ rovaná, 0,4 kg

Vegetariánská omeleta

Středomořská zelenina, 0,7 kg plech na pečení nebo pekáč na zachycení tuku plech na pizzu na tva‐ rovaný rošt plech na pečení nebo pekáč na zachycení tuku

11.8 Informace pro zkušebny

Testy podle normy IEC 60350-1.

(°C)

180

170

170

150

170

180

180

180

Malé ko‐ láčky, 20 kousků na plech

Malé ko‐ láčky, 20 kousků na plech

Horní/spod‐ ní ohřev

Plech na pečení

3

Pravý horký vzduch

Plech na pečení

3

(°C)

170

(min)

20 - 30

150 -

160

20 - 35

-

-

2

2

3

4

2

2

2

2

ČESKY 23

(min)

45 - 55

30 - 40

35 - 45

40 - 50

30 - 40

35 - 45

35 - 45

35 - 45

24 www.electrolux.com

Malé ko‐ láčky, 20 kousků na plech

Jablečný koláč, 2 formy, Ø

20 cm

Jablečný koláč, 2 formy, Ø

20 cm

Piškoto‐ vý koláč, v koláčo‐ vé formě

Ø26 cm

Piškoto‐ vý koláč, v koláčo‐ vé formě

Ø26 cm

Piškoto‐ vý koláč, v koláčo‐ vé formě

Ø26 cm

Máslové sušenky

Máslové sušenky

Máslové sušenky

Topinky,

4 - 6 ku‐ sů

Pravý horký vzduch

Plech na pečení

Horní/spod‐ ní ohřev

Pravý horký vzduch

Horní/spod‐ ní ohřev

Pravý horký vzduch

Pravý horký vzduch

Pravý horký vzduch

Pravý horký vzduch

Horní/spod‐ ní ohřev

Gril

Tvarova‐ ný rošt

Tvarova‐ ný rošt

Tvarova‐ ný rošt

Tvarova‐ ný rošt

Tvarova‐ ný rošt

Plech na pečení

Plech na pečení

Plech na pečení

Tvarova‐ ný rošt

(°C)

2 a 4 150 -

160

2

2

2

2

2 a 4 160

3

2 a 4 140 -

150

3

4

180

160

170

160

140 -

150

140 -

150

(min)

20 - 35

70 - 90

70 - 90

40 - 50

40 - 50

40 - 60

20 - 40

25 - 45

25 - 45 max.

2 - 3 minuty z jedné strany;

2 - 3 minuty z druhé strany

-

-

-

-

-

-

Předehřejte trou‐ bu po dobu 10 minut.

Předehřejte trou‐ bu po dobu 10 minut.

Předehřejte trou‐ bu po dobu 10 minut.

Předehřejte trou‐ bu po dobu 3 mi‐ nut.

ČESKY 25

Hovězí hambur‐ ger, 6 kusů, 0,6 kg

Gril Tvarova‐ ný rošt a odkapá‐ vací plech

4

(°C) (min)

max.

20 - 30 Tvarovaný rošt vložte na čtvrtou

úroveň a odka‐ pávací plech na třetí úroveň trou‐ by. V polovině přípravy jídlo ot‐ očte.

Předehřejte trou‐ bu po dobu 3 mi‐ nut.

12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

12.1 Poznámky k čištění

Čisticí prostředky

Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a slabého mycího prostředku.

K čištění kovových ploch používejte speciální čisticí prostředek.

Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.

Každodenní použití

Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Hromadění mastnoty či zbytků jídel může způsobit požár. Riziko je vyšší u grilovacího peká‐ če.

V troubě nebo na skleněných panelech dvířek se může srážet vlhkost. Ke snížení kondenzace troubu před přípravou jídla vždy na

10 minut předehřejte. Osušte vnitřek měkkým hadrem po každém použití.

í

Příslušenstv

Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysu‐

šit. Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem. Neči‐ stěte příslušenství v myčce nádobí.

Nepřilnavé příslušenství nečistěte agresivními čisticími prostředky, ostrými předměty nebo je nemyjte v myčce nádobí.

26 www.electrolux.com

12.2 Trouby z nerezové oceli nebo hliníku

Dvířka trouby čistěte pouze vlhkým hadříkem nebo houbou. Osušte je měkkým hadříkem.

Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky, kyseliny nebo abrazivní (pískové) prostředky, protože by mohly poškodit povrch trouby. Ovládací panel vyčistěte se stejnou opatrností.

12.3 Čištění dveřního těsnění

Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.

Těsnění je umístěno kolem rámu dvířek trouby. Troubu nepoužívejte, je-li těsnění dvířek poškozeno. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

Při čištění těsnění dvířek trouby se řiďte všeobecnými informacemi ohledně čištění spotřebiče.

12.4 Jak vyjmout: drážky na rošty

Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky na rošty.

POZOR!

Při odstraňování drážek na rošty buďte opatrní.

1. Odtáhněte přední část drážek na rošty od stěny trouby.

2. Odtáhněte zadní konec drážek na rošty od stěny trouby a vytáhněte je ven.

1

2

Vyjmuté příslušenství instalujte stejným postupem v opačném pořadí.

Zarážky na vysunovacích drážkách musí směřovat dopředu.

12.5 Čištění vodou

Tento čisticí proces využívá vlhkost k usnadnění odstranění zachyceného tuku a zbytků jídel z trouby.

1. Do vlisu na dně vnitřku trouby nalijte

300 ml vody.

2. Nastavte funkci: .

3. Nastavte teplotu 90 °C.

4. Nechte troubu pracovat 30 minut.

5. Vypněte troubu.

6. Jakmile je trouba chladná, vysušte její vnitřek pomocí měkkého hadru.

VAROVÁNÍ!

Než se trouby dotknete, ujistěte se, že je chladná. Hrozí nebezpečí popálení.

12.6 Odstranění a instalace dvířek

Dvířka trouby jsou osazena dvěma skleněnými panely. Dvířka trouby a vnitřní skleněný panel lze za účelem čištění demontovat. Před demontáží skleněných panelů si přečtěte celou kapitolu „Odstranění a instalace dvířek“.

Jestliže se pokusíte vytáhnout vnitřní skleněný panel předtím, než odstraníte dvířka trouby, mohou se dvířka náhle zavřít.

POZOR!

Troubu bez vnitřního skleněného panelu nepoužívejte.

1. Dvířka trouby zcela otevřete a podržte oba dveřní závěsy.

2. Zvedněte a zcela otočte páčky na obou závěsech.

ČESKY 27

5. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní straně dvířek na obou stranách a zatlačením směrem dovnitř uvolněte svorku těsnění.

2

B

1

6. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a odstraňte ji.

7. Uchopte skleněný panel dvířek za horní okraj a opatrně jej vytáhněte ven. Ujistěte se, že sklo zcela sklouzne z držáků.

3. Přivřete dvířka trouby do první polohy otevření (do poloviny). Pak dvířka zdvihněte a vytáhněte směrem dopředu z jejich umístění.

8. Skleněné panely omyjte vodou se saponátem. Skleněné panely pečlivě osušte. Skleněné panely nemyjte v myčce nádobí.

Po vyčištění skleněný panel a dvířka trouby opět nasaďte.

Oblast potisku skla musí směřovat k vnitřní straně dvířek. Po instalaci se dále ujistěte, že povrch rámu tohoto skleněného panelu není na potisku skla na dotek drsný.

Při správné instalaci dveřní lišta zacvakne.

Ujistěte se, že jste vnitřní skleněný panel usadili do správné polohy.

A

4. Dvířka položte na pevnou plochu na měkkou látku.

28 www.electrolux.com

12.7 Jak vyměnit: Osvětlení

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Žárovka může být horká.

1. Vypněte troubu. Počkejte, dokud trouba nevychladne.

2. Odpojte troubu od elektrické sítě.

3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.

POZOR!

Halogenovou žárovku vždy držte v kusu látky, aby na jejím povrchu nedošlo k připálení mastnoty.

13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Zadní žárovka

1. Skleněným krytem otočte a sejměte jej.

2. Skleněný kryt vyčistěte.

3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.

4. Nasaďte skleněný kryt.

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

13.1 Co dělat, když...

Problém

Trouba nehřeje.

Trouba nehřeje.

Trouba nehřeje.

Trouba nehřeje.

Osvětlení nefunguje.

Na jídle a uvnitř trouby se usazuje pára a kondenzát.

Na displeji se zobrazí

„12.00“.

Možná příčina

Trouba je vypnutá.

Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu.

Řešení

Zapněte troubu.

Hodiny nejsou nastavené. Nastavte hodiny.

Nejsou provedena nutná nastavení.

Je spálená pojistka.

Zkontrolujte, zda jsou na‐ stavení správná.

Vadná žárovka.

Zkontrolujte, zda příčinou závady není pojistka. Po‐ kud se pojistka spaluje opakovaně, obraťte se na autorizovaného elektrikáře.

Vyměňte žárovku.

Nechali jste jídlo v troubě příliš dlouho.

Po dokončení přípravy ne‐ nechávejte jídla v troubě déle než 15 - 20 minut.

Nastavte znovu čas.

13.2 Servisní údaje

Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na svého prodejce nebo autorizované servisní středisko.

Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Typový štítek se nachází na předním rámu vnitřní části trouby. Nesundávejte typový štítek z vnitřní části trouby.

ČESKY 29

Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:

Model (MOD.)

Výrobní číslo (PNC)

Sériové číslo (SN)

.........................................

.........................................

.........................................

14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST

14.1 Informace o produktu a produktový informační list*

Název dodavatele

Označení modelu

Index energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti

Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐ venční režim

Spotřeba energie se standardním zatížením, in‐ tenzivní horkovzdušný režim

Počet pečicích prostorů

Tepelný zdroj

Hlasitost

Typ trouby

Hmotnost

Electrolux

EOF3H50X 949496270

95.3

A

0.93 kWh/cyklus

0.81 kWh/cyklus

1

Elektrická energie

72 l

Vestavná trouba

28.6 kg

*Pro Evropskou unii v souladu s nařízeními EU 65/2014 a 66/2014.

Pro Běloruskou republiku v souladu s STB 2478-2017, příloha G; STB 2477-2017, přílohy A a B.

Pro Ukrajinu v souladu s 568/32020.

Třída energetické účinnosti se pro Rusko nepoužívá.

EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - část 1: Sporáky, trou‐ by, parní trouby a grily - Metody měření funkce.

14.2 Úspora energie

Trouba je vybavena funkcemi, které vám pomohou ušetřit energii při každodenním vaření.

Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš často. Těsnění dvířek udržujte čisté a kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve své poloze.

Pro účinnější úsporu energie používejte kovové nádobí.

Je-li to možné, troubu před pečením nepředehřívejte.

Když připravujete několik jídel najednou, snažte se, aby prodlevy při pečení byly co nejkratší.

30 www.electrolux.com

Horkovzdušné pečení

Je-li to možné, pro úsporu energie používejte funkce s ventilátorem.

Zbytkové teplo

Je-li doba pečení delší než 30 minut, snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10 minut před koncem pečení. Pečení nadále zajistí zbytkové teplo uvnitř trouby.

Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu jiného jídla.

Uchování teploty jídla

Chcete-li využít zbytkové teplo k uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné nastavení teploty.

Vlhký konvekční vzduch

Tato funkce slouží k úspoře energie při pečení.

15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

SLOVENSKY 31

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................32

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 33

3. INŠTALÁCIA.....................................................................................................36

4. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 38

5. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................38

6. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................39

7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 39

8. ČASOVÉ FUNKCIE.......................................................................................... 40

9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA..................................................................... 42

10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.................................................................................43

11. TIPY A RADY................................................................................................. 43

12. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................54

13. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 57

14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 58

MYSLÍME NA VÁS

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a

štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.

Vitajte vo svete Electrolux.

Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:

Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o

údržbe:

www.electrolux.com/webselfservice

Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:

www.registerelectrolux.com

Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič:

www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny

Všeobecné informácie a tipy

Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

32 www.electrolux.com

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.

Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.

Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.

Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.

Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.

Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.

Prístupné časti sa môžu počas používania nahriať.

Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.

Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba kvalifikovaná osoba.

VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných článkov.

SLOVENSKY 33

Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.

Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od elektrickej siete.

VAROVANIE: Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do nábytku určeného na zabudovanie.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.

Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.

Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia

VAROVANIE!

Tento spotrebič smie nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.

• Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku.

• Pred namontovaním spotrebiča sa uistite, či sa dvierka rúry otvárajú bez odporu.

• Spotrebič je vybavený elektrickým chladiacim systémom. Musí sa používať s napájaním z elektrickej siete.

• Odstráňte všetky obaly.

• Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený spotrebič.

• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.

• Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.

• Spotrebič neťahajte za rukoväť.

• Spotrebič nainštalujte na bezpečné a vhodné miesto, ktoré spĺňa požiadavky na inštaláciu.

Minimálna výška lin‐ ky (linka pod mini‐ málnou výškou pra‐ covnej plochy)

Šírka linky

Hĺbka linky

590 (600) mm

560 mm

550 (550) mm

34 www.electrolux.com

Výška prednej časti spotrebiča

Výška zadnej časti spotrebiča

Šírka prednej časti spotrebiča

Šírka zadnej časti spotrebiča

Hĺbka spotrebiča

Zabudovaná hĺbka spotrebiča

Hĺbka s otvorenými dvierkami

Minimálna veľkosť vetracieho otvoru.

Otvor položený na spodnej zadnej stra‐ ne

Dĺžka hlavného na‐ pájacieho kábla. Ká‐ bel sa nachádza v pravom rohu zadnej strany

Montážne skrutky

594 mm

576 mm

595 mm

559 mm

569 mm

548 mm

1022 mm

560x20 mm

1500 mm

4x25 mm

2.2 Zapojenie do elektrickej siete

VAROVANIE!

Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

• Všetky elektrické zapojenia by mal vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.

• Spotrebič musí byť uzemnený.

• Uistite sa, že parametre na typovom

štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.

• Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.

• Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.

• Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak prívodný elektrický kábel spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba pracovník autorizovaného servisného strediska.

• Nedovoľte, aby sa napájacie elektrické káble dotkli alebo dostali do blízkosti dvierok spotrebiča alebo výklenku pod spotrebičom najmä vtedy, keď sú dvierka horúce.

• Zariadenie na ochranu pred dotykom elektrických častí pod napätím a izolovaných častí treba namontovať tak, aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.

• Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky až po dokončení inštalácie.

Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.

• Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.

• Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.

• Použite iba správne odpájacie zariadenia: ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie poistky treba vybrať z držiaka), uzemnenia a stýkače.

• Elektrická sieť v domácnosti musí mať odpájacie zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na všetkých póloch.

Vzdialenosť kontaktov odpájacieho zariadenia musí byť minimálne 3 mm.

• Tento spotrebič sa dodáva s napájacou zástrčkou a káblom.

Typy káblov použiteľných na inštalá‐ ciu alebo výmenu pre Európu:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05

VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Prierez kábla určite podľa celkového príkonu uvedeného na typovom štítku.

Môžete si tiež pozrieť údaje uvedené v tabuľke:

Celkový príkon

(W)

Prierez kábla

(mm²)

maximálne 1 380 3 x 0.75

maximálne 2 300 3 x 1 maximálne 3 680 3 x 1.5

Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel) musí byť o 2 cm dlhší ako fázový a nulový kábel (modrý a hnedý kábel).

2.3 Používanie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, popálenín, zásahu elektrickým prúdom alebo výbuchu.

• Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti.

• Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.

• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.

• Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez dozoru.

• Po každom použití spotrebič vypnite.

• Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní dvierok postupujte opatrne.

Môže dôjsť k úniku horúceho vzduchu.

• Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré ruky, ani keď je v kontakte s vodou.

• Na otvorené dvierka netlačte.

• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný alebo odkladací povrch.

• Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.

Použitím prísad s obsahom alkoholu môže vzniknúť zmes alkoholu so vzduchom.

• Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so spotrebičom nesmú dostať iskry ani otvorený plameň.

• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré obsahujú horľavé látky, nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

• Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene farby smaltu:

– nádoby na pečenie ani iné predmety neklaďte priamo na dno spotrebiča,

– priamo na dno dutiny spotrebiča nedávajte alobal,

– do horúceho spotrebiča nelejte vodu,

SLOVENSKY 35

– po ukončení prípravy pokrmu v spotrebiči nenechávajte vlhký riad ani potraviny,

– pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva postupujte opatrne.

• Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej ocele nemá žiadny vplyv na výkon spotrebiča.

• Na prípravu vlhkých koláčov používajte hlboký pekáč. Ovocné

šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu byť trvalé.

• Tento spotrebič je určený iba na varenie. Nesmie byť použitý na iné

účely, napríklad na vykurovanie miestnosti.

• Rúru používajte vždy so zatvorenými dvierkami.

• Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový panel (napr. dvere) zabezpečte, aby dvere neboli počas prevádzky spotrebiča nikdy zatvorené. Za zatvoreným nábytkovým panelom sa môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu spôsobiť následné poškodenie spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo podlahy. Nábytkový panel nezatvárajte, kým spotrebič po použití

úplne nevychladne.

2.4 Starostlivosť a čistenie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.

• Skontrolujte, či je spotrebič studený.

Existuje riziko, že sklenené panely môžu prasknúť.

• Ak sú sklenené panely dvierok poškodené, bezodkladne ich nechajte vymeniť. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

• Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!

• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli znehodnoteniu povrchového materiálu.

• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky, špongie s abrazívnou

36 www.electrolux.com

vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

• Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na jeho obale.

• Katalytický smalt (ak je k dispozícii) nečistite čistiacim prostriedkom.

2.5 Vnútorné osvetlenie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

• Žiarovka alebo halogénová žiarovka používaná v tomto spotrebiči je určená len pre domáce spotrebiče.

Nepoužívajte ju na osvetlenie domácnosti.

• Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič od zdroja napájania.

• Používajte iba žiarovky s rovnakými technickými parametrami .

3. INŠTALÁCIA

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

3.1 Zabudovanie

2.6 Servis

• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

• Používajte iba originálne náhradné diely.

2.7 Likvidácia

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia.

• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.

• Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.

• Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebiči.

80

60 520

60

600 min. 550

20 min. 560

18

548 21

114

589

594

595

+-1

5

3

198

523

20

SLOVENSKY 37

70

60

520 min. 550

20

590 min. 560

18

548 21

114

589

594

60

5

3

20

3.2 Upevnenie rúry k linke

595

+-1

198

523

38 www.electrolux.com

4. POPIS VÝROBKU

4.1 Celkový prehľad

1 2 4 5 6

12

5

4

3

2

1

11

4.2 Príslušenstvo

Drôtený rošt

Na kuchynský riad, formy na koláče, pečené pokrmy.

Plech na pečenie

Na koláče a sušienky.

5. OVLÁDACÍ PANEL

5.1 Tlačidlá

Senzorové pole / Tlačid‐ lo

Funkcia

MÍNUS

HODINY

PLUS

5.2 Displej

A B C

7

8

9

10

1

Ovládací panel

2

Ovládač funkcií ohrevu

3

Ukazovateľ / symbol prevádzky

4

Displej

5

Otočný ovládač (teploty)

6

Ukazovateľ / symbol teploty

7

Ohrevný článok

8

Osvetlenie

9

Ventilátor

10

Priehlbina dutiny – Nádoba na čistenie vodou

11 Zasúvacia lišta, vyberateľná

12

Úrovne v rúre

Hlboký pekáč

Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.

Teleskopické lišty

Pre rošty a plechy.

Funkcie

Nastavenie času.

Nastavenie časovej funkcie.

Nastavenie času.

A. Časové funkcie

B. Časovač

C. Časová funkcia

SLOVENSKY 39

6. PRED PRVÝM POUŽITÍM

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

Pre nastavenie denného času si pozrite kapitolu

„Časové funkcie“.

6.1 Prvé čistenie

Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie lišty a príslušenstvo.

Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a čistenie“.

Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo vyčistite.

Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť na ich pôvodné miesto.

6.2 Predhriatie

Pred prvým použitím prázdnu rúru predhrejte.

7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

1. Nastavte funkciu . Nastavte maximálnu teplotu.

2. Rúru nechajte spustenú jednu hodinu.

3. Nastavte funkciu . Nastavte maximálnu teplotu.

4. Rúru nechajte spustenú 15 minút.

5. Nastavte funkciu . Nastavte maximálnu teplotu.

6. Rúru nechajte spustenú 15 minút.

7. Rúru vypnite a nechajte ju vychladnúť.

Príslušenstvo sa môže zohriať viac než zvyčajne. Rúra môže produkovať zápach a dym. Zabezpečte dostatočné vetranie v miestnosti.

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

7.3 Funkcie ohrevu

Funkcia rúry na pečenie

Použitie

7.1 Zasúvacie ovládače

Ak chcete spotrebič použiť, stlačte ovládač. Ovládač sa vysunie.

7.2 Nastavenie funkcie ohrevu

1. Otočením otočného ovládača funkcií ohrevu nastavte funkciu ohrevu.

2. Otočením otočného ovládača vyberte teplotu.

Žiarovka sa rozsvieti, keď je rúra v prevádzke.

3. Ak chcete rúru vypnúť, otočte ovládač funkcií ohrevu do polohy

Vyp.

Rúra je vypnutá.

Poloha Vy‐ pnuté

Osvetlenie rú‐ ry

Na zapnutie osvetlenia rúry bez funkcie peče‐ nia.

Teplovzdušné pečenie

Ak chcete piecť až na 3

úrovniach a sušiť potra‐ viny.

Nastavte o 20-40 °C nižšiu teplotu ako pre

Tradičné pečenie.

40 www.electrolux.com

Funkcia rúry na pečenie

Použitie

Pečenie s vy‐ užitím vlhko‐ sti

Dolný ohrev

Táto funkcia je určená na úsporu energie po‐ čas pečenia. Pokyny ohľadne pečenia nájde‐ te v kapitole „Rady a ti‐ py“, Pečenie s využitím vlhkosti. Dvierka rúry majú byť počas pečenia zatvorené, aby nedošlo k prerušeniu funkcie a aby bola zabezpečená prevádzka s najvyššou možnou energetickou

účinnosťou. Keď použi‐ jete túto funkciu, teplota v dutine sa môže líšiť od nastavenej teploty.

Výkon ohrevu sa môže znížiť. Všeobecné od‐ porúčania na úsporu energie nájdete v kapi‐ tole „Energetická účin‐ nosť", Úspora energie

Táto funkcia zodpovedá deklarovanej energetic‐ kej triede spotrebiča podľa normy EN

60350-1.

Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a na zaváranie.

8. ČASOVÉ FUNKCIE

8.1 Tabuľka s časovými funkciami

Funkcia rúry na pečenie

Použitie

Gril

Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hria‐ nok.

Rýchly Gril

Turbo gril

Pizza

Tradičné pe‐ čenie / Čiste‐ nie vodou

Na grilovanie plochých jedál vo väčších množ‐ stvách a prípravu hria‐ nok.

Na pečenie väčších ku‐ sov mäsa alebo hydiny s kosťami na jednej

úrovni. Na gratinovanie a zapekanie.

Na prípravu pizze. Na intenzívnejšie zhnednu‐ tie povrchu a chrumka‐ vú spodnú časť.

Na pečenie múčnych je‐ dál a mäsa na jednej

úrovni.

Pozrite si časť „Ošetro‐ vanie a čistenie“ pre viac informácií o: Čiste‐ nie vodou.

Časová funkcia

DENNÝ ČAS

TRVANIE

KONIEC

POSUNUTÝ

ŠTART

Použitie

Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu denného času.

Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádzke.

Na nastavene času, kedy sa má spotrebič vypnúť.

Kombinácia funkcií TRVANIE A KONIEC.

SLOVENSKY 41

Časová funkcia

KUCHYNSKÝ

ČASOMER

Použitie

Na nastavenie času odpočítavania. Táto funkcia nemá vplyv na prevádzku spotrebiča. KUCHYNSKÝ ČASO‐

MER môžete použiť kedykoľvek, aj vtedy, keď je spotre‐ bič vypnutý.

8.2 Nastavenie času. Zmena času

Pred prvým použitím rúry je potrebné nastaviť čas.

Ukazovateľ bliká, keď zapojíte spotrebič do elektrickej siete, po výpadku napájania, alebo ak nie je nastavený časovač.

Stlačením tlačidla alebo nastavte presný čas.

Približne po piatich sekundách prestane zobrazený čas blikať a displej bude zobrazovať nastavený denný čas.

Ak chcete zmeniť denný čas, stláčajte

, kým nezačne blikať.

8.3 Nastavenie funkcie

TRVANIE

1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.

2. Opakovane stláčajte , kým nezačne blikať .

3. Čas funkcie TRVANIE nastavte stlačením alebo .

Na displeji sa zobrazí symbol .

4. Keď doba pečenia uplynie, začne blikať a zaznie zvukový signál.

Spotrebič sa vypne automaticky.

5. Zvukový signál sa vypína stlačením ľubovoľného tlačidla.

6. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač teploty otočte do vypnutej polohy.

8.4 Nastavenie funkcie

KONIEC

1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.

2. Opakovane stláčajte , kým nezačne blikať .

3. Požadovaný čas nastavte stlačením

alebo .

Na displeji sa zobrazí symbol .

4. Keď doba pečenia uplynie, začne blikať a zaznie zvukový signál.

Spotrebič sa vypne automaticky.

5. Signál sa vypína stlačením ľubovoľného tlačidla.

6. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač teploty otočte do vypnutej polohy.

8.5 Nastavenie funkcie

POSUNUTÝ ŠTART

1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.

2. Opakovane stláčajte , kým nezačne blikať .

3. Požadovaný čas funkcie TRVANIE nastavte stlačením alebo .

4. Stlačte tlačidlo .

5. Požadovaný čas funkcie KONIEC nastavte stlačením alebo .

6. Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla .

Spotrebič sa neskôr automaticky zapne na nastavený čas funkcie TRVANIE a vypne sa pri nastavenom čase funkcie

KONIEC. V nastavený čas zaznie zvukový signál.

7. Spotrebič sa vypne automaticky.

Signál sa vypína stlačením ľubovoľného tlačidla.

8. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač teploty otočte do vypnutej polohy.

8.6 Nastavenie

KUCHYNSKÉHO ČASOMERA

1. Opakovane stláčajte , kým nezačne blikať .

2. Po stlačení alebo môžete nastaviť požadovaný čas.

Kuchynský časomer sa spustí automaticky po piatich sekundách.

42 www.electrolux.com

3. Keď uplynie nastavený čas, zaznie zvukový signál. Zvukový signál sa vypína stlačením ľubovoľného tlačidla.

4. Otočný ovládač funkcií rúry a otočný ovládač teploty otočte do vypnutej polohy.

8.7 Zrušenie časových funkcií

1. Opakovane stláčajte tlačidlo , až kým nezačne blikať ukazovateľ požadovanej funkcie.

2. Stlačte a podržte tlačidlo .

Časová funkcia sa o niekoľko sekúnd vypne.

9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

a drôtený rošt medzi vodiace lišty vo vyššej polohe.

9.1 Vkladanie príslušenstva

Drôtený rošt:

Rošt zasuňte medzi vodiace tyče zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky smerujú nadol.

Plech na pečenie/hlboký pekáč:

Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.

Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie alebo hlbokým pekáčom:

Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry

Malé zarážky na vrchu zvyšujú bezpečnosť. Tieto zarážky zároveň zabraňujú prevrhnutiu. Vysoký okraj okolo roštu zabraňuje zošmyknutiu kuchynského riadu z roštu.

9.2 Teleskopické lišty

Pokyny na inštaláciu teleskopických líšt si odložte na budúce použitie.

Pomocou teleskopických líšt môžete ľahšie zasúvať a vyberať rošty.

UPOZORNENIE!

Teleskopické lišty neumývajte v umývačke riadu. Teleskopické lišty nemažte.

1. Vytiahnite ľavú a pravú teleskopickú lištu.

SLOVENSKY 43

°C

°C

2. Drôtený rošt položte na teleskopické lišty a opatrne ich zasuňte do rúry.

10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE

10.1 Chladiaci ventilátor

Ak je rúra zapnutá, automaticky sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete, chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti, až kým sa rúra neochladí.

10.2 Bezpečnostný termostat

Nesprávna prevádzka rúry alebo chybné súčasti môžu spôsobiť nebezpečné

11. TIPY A RADY

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

Teploty a časy pečenia uvedené v tabuľkách sú iba orientačné. Závisia od konkrétneho receptu, množstva a kvality použitých prísad.

11.1 Odporúčania pre pečenie

Rúra ponúka päť úrovní zasunutia roštov.

Úrovne roštov počítajte od dna vnútra rúry.

Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak ako rúra, ktorú ste používali doteraz.

Pred zatvorením dvierok rúry zatlačte teleskopické lišty úplne do rúry.

prehriatie. Aby sa tomu predišlo, rúra je vybavená bezpečnostným termostatom, ktorý preruší dodávku energie. Po poklese teploty sa rúra opäť automaticky zapne.

Tabuľky nižšie vám poskytujú štandardné nastavenia pre teplotu, čas pečenia a

úroveň rúry.

Ak nie je k dispozícii nastavenie pre konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie pre podobný recept.

Rúra je vybavená špeciálnym systémom, ktorý zabezpečuje cirkuláciu vzduchu a neustále recyklovanie pary. Pomocou tohto systému môžete piecť v parnom prostredí a pripravovať pokrmy jemné vo vnútri a chrumkavé na povrchu. To skracuje čas pečenia aj spotrebu energie.

Pečenie koláčov

Neotvárajte dvierka rúry pred uplynutím

3/4 nastaveného času pečenia.

44 www.electrolux.com

Ak pri pečení používate súčasne dva plechy, nechávajte medzi nimi jednu voľnú úroveň.

Pečenie mäsa a rýb

Na prípravu nadmerne mastných pokrmov použite hlboký pekáč, aby ste predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu byť trvalé.

Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť približne 15 minút, aby z neho nevytiekla

šťava.

Aby počas pečenia v rúre nevznikalo príliš mnoho dymu, pridajte do hlbokého pekáča trochu vody. Kondenzácii dymu zabránite, ak vodu pridáte vždy, keď sa odparí.

Čas pečenia

Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho konzistencie a objemu.

Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri používaní spotrebiča sami zistíte najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň, čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad, recepty a množstvá, ktoré používate.

11.2 Pečenie mäsa a nemäsových pokrmov

KOLÁČE

Tradičné pečenie Teplovzdušné pečenie

(min)

Šľahané ce‐ stá

(°C)

170

Linecké cesto 170

170 Tvarohový koláč

Závin 175

Džemové tor‐ tičky

170

Vianočka, prázdnu rúru predhrejte

Slivkový ko‐ láč, prázdnu rúru predhrej‐ te

Muffiny

160

175

170

2

2

1

3

2

2

1

3

(°C)

160

160

165

150

165

150

160

3 (2 a 4)

3 (2 a 4)

2

2

2

2

2

140 - 150 3

45 - 60

20 - 30

60 - 80

30 - 40

20 - 30

Forma na tortu

Forma na tortu

60 - 80 Forma na tortu, Ø 26 cm

Plech na pečenie

Forma na tortu, Ø 26 cm

90 - 120 Forma na tortu, Ø 20 cm

50 - 60 Forma na chlieb

Plech na pečenie

SLOVENSKY 45

KOLÁČE

Tradičné pečenie Teplovzdušné pečenie

(min)

Muffiny, dve

úrovne

Muffiny, tri

úrovne

Sušienky

-

-

(°C)

140

Sušienky, dve

úrovne

Sušienky, tri

úrovne

Snehové pu‐ sinky

Snehové pu‐ sinky, dve

úrovne, prázdnu rúru predhrejte

Žemle, prázd‐ nu rúru pred‐ hrejte

Veterníky

-

-

-

120

190

190

Veterníky, dve úrovne

-

Plochý koláč 180

Koláč so su‐

šeným ovo‐ cím

160

Prázdnu rúru predhrejte.

-

-

-

-

-

-

3

3

3

3

2

1

(°C)

140 - 150 2 a 4

140 - 150 1, 3 a 5

140 - 150 3

140 - 150 2 a 4

140 - 150 1, 3 a 5

120 3

120 2 a 4

190

170

170

170

150

3

3

2 a 4

2

2

25 - 35 Plech na pečenie

30 - 45 Plech na pečenie

30 - 35 Plech na pečenie

35 - 40 Plech na pečenie

35 - 45 Plech na pečenie

80 - 100 Plech na pečenie

80 - 100 Plech na pečenie

12 - 20 Plech na pečenie

25 - 35 Plech na pečenie

35 - 45 Plech na pečenie

45 - 70 Forma na tortu, Ø 20 cm

110 -

120

Forma na tortu, Ø 24 cm

46 www.electrolux.com

CHLIEB A PIZZA

Tradičné pečenie Teplovzdušné pe‐ čenie

(min)

Biely chlieb, 1 -

2 kusy, každý

0,5 kg

Ražný chlieb, predohrev nie je potrebný

Pečivo z chlebo‐ vého cesta, 6 - 8 rožkov

Pizza

(°C)

190

190

190

1

1

2

230 - 250 1

Pagáče 200 3

Prázdnu rúru predhrejte.

Použite formu na koláče.

(°C)

190

180

180

1

230 - 250 1

190 3

60 - 70 -

1 30 - 45 Forma na chlieb

2 (2 a 4) 25 - 40 Plech na pečenie

10 - 20 Smaltova‐ ný plech

10 - 20 Plech na pečenie

ZAPEKANÉ JEDLÁ

Tradičné pečenie Teplovzdušné pe‐ čenie

(min)

(°C)

180 2 40 - 50 Zapekané cestoviny, predohrev nie je potreb‐ ný

Zapekaná zelenina, predohrev nie je potreb‐ ný

Slané koláče

Lasagne

Cannelloni

(°C)

200

200

180

180 - 190

180 - 190

Použite druhú úroveň v rúre.

2

2

1

2

2

175 2

180 1

180 - 190 2

180 - 190 2

45 - 60

50 - 60

25 - 40

25 - 40

SLOVENSKY 47

Použite drôtený rošt.

MÄSO

Tradičné pečenie Teplovzdušné pečenie

(min)

Hovädzie

Bravčové

Teľacie mäso

Krvavý anglický rozbif

(°C)

200

180

190

210

Stredne prepečený anglický rozbif 210

Prepečený anglický rozbif 210

(°C)

190

180

175

200

200

200

50 - 70

90 - 120

90 - 120

50 - 60

60 - 70

70 - 75

MÄSO

Tradičné pečenie Teplovzdušné pe‐ čenie

(min)

(°C)

Bravčové pliecko, s kožou 180

Bravčová nožina, 2 kusy 180

Jahňacie stehno

Celé kura

Celá morka

190

220

180

Celá kačka

Celá hus

Králik, porciovaný

Zajac, porciovaný

Celý bažant

175

175

190

190

190

Použite druhú úroveň v rúre.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

220

160

175

175

175

(°C)

170

160

175

200

160

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

120 - 150

100 - 120

110 - 130

70 - 85

210 - 240

120 - 150

150 - 200

60 - 80

150 - 200

90 - 120

48 www.electrolux.com

RYBY

Pstruh / Pražma morská, 3 – 4 ryby

Tuniak / Losos, 4 – 6 filiet

(°C)

190

190

11.3 Gril

Prázdnu rúru predhrejte.

Použite štvrtú úroveň v rúre.

Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.

Tradičné pečenie Teplovzdušné pečenie

(min)

(°C)

175

175

40 - 55

35 - 60

GRIL

(kg)

Steaky z filiet, 4 kusy

Hovädzí steak, 4 kusy

Klobásy, 8

Bravčové kotlety (hrubšie a s kosťou), 4 kusy

Kurča, polovica, 2

Kebaby, 4

Kuracie prsia, 4 kusy

Fašírky/hamburgery, 6

Fileta z ryby, 4 kusy

Zapekané sendviče, 4 - 6

Hrianky, 4 - 6

0.8

-

0.6

0.6

-

-

0.6

0.4

1

-

0.4

11.4 Turbo gril

Prázdnu rúru predhrejte.

Použite prvú alebo druhú úroveň v rúre.

(min)

1. strana

12 - 15

10 - 12

12 - 15

12 - 16

(min)

2. strana

12 - 14

6 - 8

10 - 12

12 - 14

30 - 35

10 - 15

12 - 15

20 - 30

12 - 14

5 - 7

2 - 4

-

-

25 - 30

10 - 12

12 - 14

10 - 12

2 - 3

Na výpočet času pečenia vynásobte čas uvedený v tabuľke nižšie centimetrami hrúbky filety.

SLOVENSKY 49

HOVÄDZIE JAHŇACIE

Neprepečený rozbif alebo fileta

Stredne prepeče‐ ný rozbif alebo fi‐ leta

Prepečený rozbif alebo fileta

(°C) (min)

190 - 200 5 - 6

180 - 190 6 - 8

170 - 180 8 - 10

Jahňacie steh‐ no / Pečené jah‐ ňacie, 1 – 1,5 kg

Jahňací chrbát 1

– 1,5 kg

(°C) (min)

150 - 170 100 - 120

160 - 180 40 - 60

HYDINA

BRAVČOVÉ

Pliecko / Krkovič‐ ka / Stehno, 1 -

1,5 kg

Kotlety / Rebier‐ ka, 1 – 1,5 kg

Sekaná 0,75 – 1 kg

Bravčové koleno, predvarené 0,75

– 1 kg

(°C) (min)

160 - 180 90 - 120

170 - 180 60 - 90

160 - 170 50 - 60

150 - 170 90 - 120

Porciovaná hydi‐ na, každý 0,2 –

0,25 kg

Kurča, polovica každý 0,4 – 0,5 kg

Kurča, vykŕmené

1 – 1,5 kg

(°C) (min)

200 - 220 30 - 50

190 - 210 35 - 50

190 - 210 50 - 70

Kačka 1,5 – 2 kg 180 - 200 80 - 100

Hus 3,5 – 5 kg 160 - 180 120 - 180

Morka 2,5 – 3,5 kg

160 - 180 120 - 150

Morka 4 – 6 kg 140 - 160 150 - 240

TEĽACIE

RYBA (V PARE)

Pečená teľacina,

1 kg

Teľacie koleno

1,5 – 2 kg

(°C) (min)

160 - 180 90 - 120

160 - 180 120 - 150

Celá ryba 1 – 1,5 kg

(°C) (min)

210 - 220 40 - 60

50 www.electrolux.com

11.5 Sušenie - Teplovzdušné pečenie

Plechy pokryte papierom odolným voči tuku alebo papierom na pečenie.

Aby ste dosiahli lepší výsledok, po uplynutí polovice času sušenia rúru vypnite, otvorte dvierka, pokrm nechajte na jednu noc vychladnúť a až potom dokončite sušenie.

Pre 1 plech na pečenie použite tretiu

úroveň v rúre.

Pre 2 plechy použite prvú a štvrtú úroveň v rúre.

ZELENINA

Bylinky

(°C)

40 - 50

Teplotu nastavte na 60 – 70 °C.

(h)

2 - 3

OVOCIE

ZELENINA

Fazuľa

Korenie

Zelenina do poliev‐ ky

Huby

(°C)

60 - 70

60 - 70

60 - 70

50 - 60

(h)

6 - 8

5 - 6

5 - 6

6 - 8

Slivky

Marhule

Jablkové plátky

Hrušky

(h)

8 - 10

8 - 10

6 - 8

6 - 9

11.6 Pečenie s využitím vlhkosti

– odporúčané príslušenstvo

Použite tmavé a matné formy a nádoby.

Absorbujú teplo lepšie ako svetlý a lesklý riad.

Forma na pizzu

Tmavá, matná

28 cm priemer

Zapekacia nádoba

Tmavá, matná

26 cm priemer

11.7 Pečenie s využitím vlhkosti

V záujme čo najlepších výsledkov sa riaďte tipmi v tabuľke nižšie.

Zapekacia forma

Keramická

8 cm priemer,

5 cm výška

Forma na korpus

Tmavá, matná

28 cm priemer

Sladké rožky,

12 kusov plech na pečenie ale‐ bo pekáč na zachytá‐ vanie tuku

Pečivo, 9 kusov plech na pečenie ale‐ bo pekáč na zachytá‐ vanie tuku

Drôtený rošt Pizza, mrazená,

0,35 kg

Piškótová rolá‐ da

Brownies – čo‐ koládový koláč plech na pečenie ale‐ bo pekáč na zachytá‐ vanie tuku plech na pečenie ale‐ bo pekáč na zachytá‐ vanie tuku

Nákyp, 6 kusov keramické zapekacie formy na drôtenom ro‐

šte

Piškótový kor‐ pus

Viktóriin koláč forma na korpus na drôtenom rošte forma na pečenie na drôtenom rošte

Pošírovaná ry‐ ba, 0,3 kg

Celá ryba, 0,2 kg

Fileta z ryby,

0,3 kg

Pošírované mä‐ so, 0,25 kg

Šašlík, 0,5 kg

Sušienky, 16 kusov plech na pečenie ale‐ bo pekáč na zachytá‐ vanie tuku plech na pečenie ale‐ bo pekáč na zachytá‐ vanie tuku forma na pizzu na drô‐ tenom rošte plech na pečenie ale‐ bo pekáč na zachytá‐ vanie tuku plech na pečenie ale‐ bo pekáč na zachytá‐ vanie tuku plech na pečenie ale‐ bo pekáč na zachytá‐ vanie tuku

(° C)

175

180

180

170

170

190

180

170

180

180

170

180

180

150

SLOVENSKY 51

(min)

40 - 50

35 - 45

25 - 35

30 - 40

35 - 45

40 - 50

30 - 45

45 - 55

30 - 40

45 - 50

45 - 55

35 - 45

35 - 50

35 - 45

3

3

3

3

2

2

3

2

2

2

2

2

3

2

52 www.electrolux.com

Mandľové Su‐

šienky, 20 ku‐ sov

Muffiny, 12 ku‐ sov

Slané pečivo,

16 kusov

Sušienky z krehkého cesta,

20 kusov

Drobné koláči‐ ky, 8 kusov

Zelenina, poší‐ rovaná, 0,4 kg

Vegetariánska omeleta

Stredozemská zelenina, 0,7 kg plech na pečenie ale‐ bo pekáč na zachytá‐ vanie tuku plech na pečenie ale‐ bo pekáč na zachytá‐ vanie tuku plech na pečenie ale‐ bo pekáč na zachytá‐ vanie tuku plech na pečenie ale‐ bo pekáč na zachytá‐ vanie tuku plech na pečenie ale‐ bo pekáč na zachytá‐ vanie tuku plech na pečenie ale‐ bo pekáč na zachytá‐ vanie tuku forma na pizzu na drô‐ tenom rošte plech na pečenie ale‐ bo pekáč na zachytá‐ vanie tuku

(° C)

180

170

170

150

170

180

180

180

11.8 Informácie pre skúšobne

Testy podľa IEC 60350-1.

2

2

3

4

2

2

2

2

Malé ko‐ láčiky, 20 ks/plech

Malé ko‐ láčiky, 20 ks/plech

Malé ko‐ láčiky, 20 ks/plech

Tradičné pečenie

Teplo‐ vzdušné pečenie

Teplo‐ vzdušné pečenie

Plech na pečenie

3

Plech na pečenie

3

(°C)

170

(min)

20 - 30

150 -

160

20 - 35

Plech na pečenie

2 a 4 150 -

160

20 - 35

-

-

-

(min)

45 - 55

30 - 40

35 - 45

40 - 50

30 - 40

35 - 45

35 - 45

35 - 45

SLOVENSKY 53

Jablkový koláč, 2 formy

Ø20 cm

Jablkový koláč, 2 formy

Ø20 cm

Piškóto‐ vý koláč, forma na koláče Ø

26 cm

Piškóto‐ vý koláč, forma na koláče Ø

26 cm

Piškóto‐ vý koláč, forma na koláče Ø

26 cm

Linecké koláčiky

Linecké koláčiky

Linecké koláčiky

Hrianky,

4-6 ku‐ sov

Tradičné pečenie

Teplo‐ vzdušné pečenie

Tradičné pečenie

Teplo‐ vzdušné pečenie

Teplo‐ vzdušné pečenie

Teplo‐ vzdušné pečenie

Teplo‐ vzdušné pečenie

Tradičné pečenie

Gril

Drôtený rošt

2

Drôtený rošt

Drôtený rošt

Drôtený rošt

Drôtený rošt

Plech na pečenie

Plech na pečenie

Plech na pečenie

Drôtený rošt

2

2

2

3

3

4

(°C)

180

160

170

160

2 a 4 160

140 -

150

2 a 4 140 -

150

(min)

70 - 90

70 - 90

40 - 50

40 - 50

40 - 60

20 - 40

25 - 45

-

-

-

-

Rúru predhrie‐ vajte 10 minút.

Rúru predhrie‐ vajte 10 minút.

Rúru predhrie‐ vajte 10 minút.

140 -

150

25 - 45 max.

2-3 minúty pr‐ vá strana; 2-3 minúty druhá strana

-

Rúru predhrie‐ vajte 3 minúty.

54 www.electrolux.com

Hovädzí burger, 6 kusov,

0,6 kg

Gril Drôtený rošt a pekáč na zachytá‐ vanie tu‐ ku

4

(°C) (min)

max.

20 - 30 Drôtený rošt vložte do štvrtej a pekáč na za‐ chytávanie tuku do tretej úrovne rúry. V polovici pečenia otočte pokrm na druhú stranu.

Rúru predhrie‐ vajte 3 minúty.

12. OŠETROVANIE A ČISTENIE

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

12.1 Poznámky k čisteniu

Čistiace pro‐ striedky

Prednú stranu rúry očistite mäkkou tkaninou namočenou v teplej vo‐ de s prídavkom mierneho čistiaceho prostriedku.

Na čistenie kovových povrchov použite príslušný čistiaci prostriedok.

Odolné škvrny odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom pre rúry na pečenie.

Každodenné používanie

Dutinu rúry vyčistite po každom použití. Hromadenie tuku alebo zvy‐

škov jedál môže mať na následok vznik požiaru. Riziko je vyššie pri grilovacom pekáči.

V rúre alebo na sklenených paneloch dvierok sa môže kondenzovať vlhkosť. V záujme zníženia kondenzácie nechajte rúru zapnutú 10 minút pred pečením. Dutinu po každom použití vysušte jemnou hand‐ ričkou.

Príslušen‐ stvo

Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo a nechajte ho us‐ chnúť. Použite mäkkú handričku namočenú v teplej vode s prídav‐ kom čistiaceho prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie umývať v umý‐ vačke riadu.

Nepriľnavé príslušenstvo sa nesmie čistiť agresívnymi prostriedkami, predmetmi s ostrými hranami alebo v umývačke.

12.2 Antikorové alebo hliníkové rúry

Dvierka rúry čistite iba vlhkou handričkou alebo špongiou. Vysušte ich mäkkou handričkou.

Nikdy nepoužívajte oceľové drôtenky, kyseliny ani abrazívne materiály, ktoré by mohli poškodiť povrch rúry. S rovnakou obozretnosťou čistite aj ovládací panel rúry.

12.3 Čistenie tesnenia dvierok

Tesnenie dvierok pravidelne kontrolujte.

Tesnenie dvierok je uložené okolo rámu vnútorného priestoru rúry. Ak je tesnenie dvierok poškodené, rúru nepoužívajte.

Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Pokyny k čisteniu tesnenia dvierok nájdete vo všeobecných informáciách o čistení.

12.4 Vybratie: zasúvacie lišty

Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie lišty.

UPOZORNENIE!

Pri vyberaní zasúvacích líšt postupujte veľmi opatrne.

1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích líšt od bočnej steny.

2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej steny a lišty vyberte.

1

2

SLOVENSKY 55

Pri inštalácii odstráneného príslušenstva zvoľte opačný postup.

Upevňovacie kolíky na teleskopických lištách musia smerovať dopredu.

12.5 Čistenie vodou

Postup čistenia využíva vlhkosť na odstránenie zvyškov tuku a potravín z rúry.

1. Do priehlbiny dutiny na dne rúry nalejte 300 ml vody.

2. Nastavte funkciu: .

3. Teplotu nastavte na 90 °C.

4. Rúru nechajte spustenú 30 minút.

5. Vypnite rúru.

6. Keď rúra vychladne, vyčistite dutinu jemnou handričkou.

VAROVANIE!

Skôr než sa rúry dotknete, uistite sa, že vychladla. Hrozí riziko popálenia.

12.6 Odstránenie a montáž dvierok

Dvierka rúry sa skladajú z dvoch sklenených panelov. Dvierka rúry a vnútorný sklenený panel môžete vybrať a vyčistiť. Pred odstránením sklenených panelov si prečítajte celý pokyn

„Odstránenie a montáž dvierok“.

Ak by ste sa pokúšali vnútorný sklenený panel vybrať, kým sú dvierka namontované, mohli by sa dvierka zatvoriť.

UPOZORNENIE!

Rúru nepoužívajte bez vnútorného skleneného panela.

1. Úplne otvorte dvierka a podržte oba závesy.

56 www.electrolux.com

5. Uchopte rám dvierok (B) na hornom okraji dvierok po oboch stranách a zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili upevňovacie západky.

2. Nadvihnite a plne otočte príchytky na oboch závesoch.

2

B

1

6. Rám dvierok vyberte potiahnutím dopredu.

7. Sklenený panel dvierok uchopte za horný okraj a opatrne ho vytiahnite.

Uistite sa, že sklenený panel sa

úplne vysunie z podpier.

3. Dvierka rúry privrite do polovice, aby zostali v prvej otvorenej polohe.

Potom ich nadvihnite a potiahnite vpred a vyberte z lôžka.

8. Panely umyte vodou s prídavkom saponátu. Sklenené panely opatrne osušte. Sklenené panely neumývajte v umývačke riadu.

Po dokončení čistenia namontujte sklenený panel a dvierka rúry.

Povrch s potlačou musí smerovať do vnútra dvierok. Po inštalácii skontrolujte, či nie je povrch skleného panela na mieste potlače na dotyk drsný.

Pri správnej montáži rám dvierok zacvakne.

Uistite sa, že vnútorný sklenený panel je namontovaný správne.

A

4. Dvierka položte na mäkkú tkaninu na stabilný povrch.

12.7 Výmena: Osvetlenie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Žiarovka môže byť horúca.

1. Vypnite rúru. Počkajte, kým nebude rúra studená.

2. Rúru odpojte zo siete.

3. Na dno dutiny položte handričku.

UPOZORNENIE!

Halogénovú žiarovku vždy držte cez tkaninu, aby ste predišli pripáleniu zvyškov mastnoty na žiarovke.

13. RIEŠENIE PROBLÉMOV

SLOVENSKY

Zadné svetlo

1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.

2. Sklenený kryt vyčistite.

3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou žiarovkou odolnou teplotám do 300

°C .

4. Nasaďte sklenený kryt.

57

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

13.1 Čo robiť, keď...

Problém

Rúra sa nezohrieva.

Rúra sa nezohrieva.

Rúra sa nezohrieva.

Rúra sa nezohrieva.

Nesvieti žiarovka.

Vnútri rúry a na jedlách sa zráža para a vytvára sa skondenzovaná voda.

Na displeji sa zobrazuje

„12.00“.

Možné príčiny

Rúra je vypnutá.

Riešenie

Rúru zapnite.

Nie sú nastavené hodiny.

Nastavte čas.

Nie sú nastavené potrebné nastavenia.

Je vypálená poistka.

Skontrolujte, či sú nastave‐ nia správne.

Skontrolujte, či je príčinou poruchy práve poistka. Ak sa poistka vypáli opakova‐ ne, obráťte sa na kvalifiko‐ vaného elektrikára.

Žiarovka je vypálená.

Jedlo ste nechali v rúre prí‐ liš dlho.

Došlo k výpadku elektric‐ kého napájania.

Vymeňte žiarovku.

Po ukončení pečenia ne‐ nechávajte jedlá v rúre dlh‐

šie ako 15 – 20 minút.

Znovu nastavte hodiny.

13.2 Servisné údaje

Ak problém nedokážete odstrániť sami, kontaktujte predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom

štítku. Typový štítok sa nachádza na prednom ráme vnútorného priestoru rúry.

Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.

58 www.electrolux.com

Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:

Model (MÓD.)

Číslo výrobku (PNC)

Sériové číslo (S.N.)

.........................................

.........................................

.........................................

14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

14.1 Informácie o výrobku a informačný list k výrobku*

Názov dodávateľa

Model

Index energetickej účinnosti

Trieda energetickej účinnosti

Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐ dičný režim

Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s ventilátorom

Počet vykurovacích častí

Zdroj tepla

Objem

Typ rúry

Hmotnosť

Electrolux

EOF3H50X 949496270

95.3

A

0.93 kWh/cyklus

0.81 kWh/cyklus

1

Elektrina

72 l

Zabudovateľná rúra

28.6 kg

*Pre Európsku úniu podľa nariadení EÚ 65/2014 a 66/2014.

Pre Bieloruskú republiku podľa STB 2478-2017, Dodatok G; STB 2477-2017, Prílohy

A a B.

Pre Ukrajinu podľa 568/32020.

Trieda energetickej účinnosti sa nevzťahuje na Rusko.

EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, par‐ né rúry a grily. Metódy merania výkonových parametrov.

14.2 Úspora energie

Rúra má funkcie, ktoré vám pomôžu usporiť energiu pri každodennom pečení.

Uistite sa, že sú dvierka rúry počas prevádzky rúry zatvorené. Počas pečenia neotvárajte príliš často dvierka.

Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že je upevnené na svojom mieste.

V záujme vyššej úspory energie použite kovový riad.

Ak je to možné, rúru pred pečením nepredhrievajte.

Keď pripravujete niekoľko pokrmov naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky medzi pečením.

Pečenie s ventilátorom

Ak je to možné, použite funkcie pečenia s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu energie.

Zvyškové teplo

Ak trvá pečenie dlhšie ako 30 minút, znížte teplotu na minimum 3-10 minút pred koncom pečenia. Pokrm sa bude naďalej piecť vďaka zvyškovému teplu v rúre.

SLOVENSKY 59

Zvyškové teplo použite na ohrev ostatných pokrmov.

Uchovanie teploty jedla

Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné nastavenie teploty.

Pečenie s využitím vlhkosti

Funkcia určená na úsporu energie počas pečenia.

15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu.

Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

*

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents