Electrolux EOF3H70X Navodila za uporabo

Electrolux EOF3H70X Navodila za uporabo
EOF3H70V
EOF3H70X
KOF3H70X
SR
SL
Пећница
Pečica
Упутство за употребу
Navodila za uporabo
Get the most out
of your appliance
For quick access to manuals, how-to guides,
support and more through our photo
registration visit electrolux.com/register
2
33
2
www.electrolux.com
САДРЖАЈ
1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ................................................................ 3
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА.............................................................................4
3. ИНСТАЛАЦИЈА................................................................................................. 7
4. ОПИС ПРОИЗВОДА..........................................................................................9
5. КОМАНДНА ТАБЛА...........................................................................................9
6. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ................................................................................... 10
7. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 10
8. ФУНКЦИЈE САТА............................................................................................ 12
9. КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА...............................................................................13
10. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ.................................................................................. 15
11. КОРИСНИ САВЕТИ.......................................................................................15
12. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ......................................................................................26
13. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................. 29
14. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ...................................................................... 30
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
СРПСКИ
1.
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штету које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, кao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Децу узраста између 3 и 8 година старости, као и
особе са веома тешким и сложеним
инвалидитетом, треба држати даље од уређаја,
осим ако су под сталним надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја
уколико нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду
близу уређаја док уређај ради или се расхлађује.
Доступни делови могу постати врели током
употребе.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
1.2 Опште мере безбедности
•
Само овлашћена особа може да инсталира овај
уређај и замени кабл.
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови
могу бити врели током коришћења. Треба бити
пажљив како би се избегло додиривање грејних
елемената.
Увек користите заштитне рукавице кад вадите
прибор или посуђе из рерне или их стављате у
рерну.
Пре чишћења и одржавања, искључите уређај из
напајања.
УПОЗОРЕЊЕ: Уверите се да је уређај искључен
пре него што замените сијалицу како бисте избегли
могућност да дође до електричног шока.
Не користите овај уређај пре него што га
инсталирате у уградни елемент.
Немојте користити парочистач за чишћење
уређаја.
Немојте користити груба абразивна средства за
чишћење или оштре металне сунђере за чишћење
стаклених врата јер они могу изгребати површину
због чега може доћи до распрскавања стакла.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, одговарајући Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност од електрицитета.
Да бисте уклонили шине за подршку решетки прво
повуците предњи део шина за подршку а затим
задњи део од бочних зидова. Постављање шина за
подршку решетке врши се обрнутим редоследом.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
•
•
•
•
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Не вуците уређај за ручицу.
Инсталирајте уређај на сигурно и
прикладно место које испуњава
захтеве за инсталацију.
СРПСКИ
•
•
•
Неопходно је придржавати се
минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.
Пре монтаже уређаја проверите да
ли се врата рерне отварају без
ограничења.
Овај уређај је опремљен системом
за електрично хлађење. Мора се
употребљавати са извором
електричног напајања.
Минимална висина
кухињског елемен‐
та (минимална ви‐
сина елемента
испод радне
плоче)
590 (600) mm
Ширина кухињског
елемента
560 mm
Дубина кухињског
елемента
550 (550) mm
5
2.2 Прикључење на
електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
Висина предње
стране уређаја
594 mm
Висина задње
стране уређаја
576 mm
Ширина предње
стране уређаја
595 mm
Ширина задње
стране уређаја
559 mm
Дубина уређаја
569 mm
Дубина уграђеног
уређаја
548 mm
Дубина са отворе‐
ним вратима
1022 mm
Минимална ве‐
личина вентила‐
ционог отвора. От‐
вор постављен на
доњој задњој стра‐
ни
560x20 mm
Дужина кабла за
напајање. Кабл је
постављен у дес‐
ном углу са задње
стране
1500 mm
•
Монтажни завртњи
4x25 mm
•
•
•
•
•
•
Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
Уређај мора да буде уземљен.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Увек користите прописно уграђену
утичницу са заштитом од струјног
удара.
Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
Проверите да нисте оштетили
главно напајање и кабл за
напајање. Уколико струјни кабл
треба да се замени, то треба да
обави наш овлашћени сервисни
центар.
Не дозволите да кабл за напајање
додирује или дође близу вратима
уређаја или ниши испод уређаја,
нарочито када уређај ради или када
су врата врела.
Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
треба скинути са носача),
аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који
6
www.electrolux.com
•
вам омогућава да искључите све
фазе напајања уређаја. Ширина
контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање
3 mm.
Уређај се испоручује са мрежним
утикачем и мрежним каблом.
•
•
•
Типови каблова за инсталацију
или замену за Европу:
•
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
•
За пресек кабла погледајте податке о
укупној снази на плочици са техничким
карактеристикама: Можете такође
погледати у табели следеће податке:
Укупна снага (W) Пресек кабла
(mm²)
максимално 1380
3 x 0.75
максимално 2300
3x1
максимално 3680
3 x 1.5
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
Проводник за уземљење (зелени/жути
проводник) мора бити за 2 cm дужи од
проводника за фазу и нулу (плави и
браон проводник).
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
повређивања, опекотина и
струјног удара или
експлозије.
•
•
•
•
•
•
•
Уређај је само за кућну употребу.
Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора
током рада.
Уређај треба искључити након
сваке употребе.
Будите опрезни кад отварате врата
уређаја док он ради. Може се
десити да изађе врео ваздух.
Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
Немојте излагати отворена врата
великом оптерећењу.
Немојте користити уређај као радну
површину или простор за
одлагање.
Пажљиво отворите врата уређаја.
Коришћење састојака који садрже
алкохол доводи до испаравања
алкохола и мешања са ваздухом.
Варнице или отворени пламен не
смеју да буду у близини уређаја
када отварате врата.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
•
•
•
•
•
Да бисте спречили оштећење или
губитак боје на емајлираним
површинама:
– Немојте стављати посуђе из
рерне или друге предмете у
уређају директно на дно.
– Не стављајте алуминијумску
фолију директно на дно
унутрашњости уређаја.
– Немојте стављати воду
директно у врућ уређај.
– Немојте држати у уређају
влажно посуђе и храну након
завршетка кувања.
– Будите пажљиви када скидате
или постављате прибор.
Губитак боје на емајлираним
површинама или нерђајућем челику
не утиче на сам рад уређаја.
Користите дубоки плех за заливене
колаче. Воћни сок може да остави
трајне мрље.
Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у
друге сврхе, на пример за
загревање просторије.
Док спремате јело, врата рерне
треба увек да буду затворена.
Ако је уређај постављен иза комада
намештаја са плочом (нпр. иза
врата), постарајте се да врата
никада не буду затворена када
уређај ради. Иза затворене табле
намештаја се могу накупити
топлота и влага које могу да оштете
СРПСКИ
уређај, намештај или под. Немојте
затварати таблу на комаду
намештаја док се уређај потпуно не
охлади након употребе.
2.4 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
озлеђивања, пожара или
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
•
Пре чишћења искључите уређај и
извуците утикач из зидне утичнице.
Проверите да ли је уређај хладан.
Постоји ризик да се поломе
стаклене плоче.
Одмах замените стаклене плоче на
вратима ако се оштете. Обратите
се Овлашћеном сервисном центру.
Будите пажљиви када скидате
врата са уређаја. Врата су тешка!
Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.
Уређај чистите влажном меком
крпом. Користите искључиво
неутралне детерџенте. Немојте
користити абразивне производе,
абразивне јастучиће за чишћење,
раствараче или металне предмете.
Уколико користите спреј за рерну,
придржавајте се упутстава о
безбедности на амбалажи.
Немојте чистити каталитички емајл
(уколико постоји) детерџентом.
2.5 Унутрашње осветљење
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од струјног удара.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
•
•
•
2.6 Услуга
•
•
Ради оправке уређаја обратите се
овлашћеном сервисном центру..
Користите само оригиналне
резервне делове.
2.7 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
•
•
•
7
Тип сијалице или халогене лампа
коришћене у овом уређају намењен
је искључиво за употребу у кућним
апаратима. Немојте га користити за
расвету у домаћинству.
Пре замене сијалице искључите
уређај са електричне мреже.
Користите само сијалице које имају
исту спецификацију.
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца или кућни
љубимци заглаве у уређају.
8
www.electrolux.com
3.1 Уграђивање
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
3.2 Причвршћивање рерне за
кухињски елемент
523
СРПСКИ
4. ОПИС ПРОИЗВОДА
4.1 Општи приказ
1
2 3
4
5 6
7
5
8
4
12
3
9
2
1
10
11
4.2 Делови
•
•
1 Командна табла
2 Командно дугме за функцијe
загревања
3 Лампица / симбол напајања
4 Дисплеј
5 Командно дугме (за температуру)
6 Индикатор / симбол температуре
7 Грејни елемент
8 Сијалица
9 Вентилатор
10 Утиснути делови унутрашњости Суд за чишћење водом
11 Подршка решетке, могуће
уклањање
12 Положаји решетке
•
Решеткаста полица
За посуђе за кување, калупе за
колаче, печење.
Плех за печење
За колаче и кекс.
•
Грил / дубоки тигањ
За печење теста и меса или као
посуда за скупљање масноће.
Телескопске вођице
За решетке и плехове.
5. КОМАНДНА ТАБЛА
5.1 Дугмад
Сензорско поље / дуг‐
ме
Опис
Да бисте подесили време.
За подешавање функције часовника.
Да бисте подесили време.
9
10
www.electrolux.com
5.2 Дисплеј
A
B
C
A. Функцијe сата
B. Тајмер
C. Функција сата
6. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
Да бисте подесили доба
дана, погледајте одељак
„Функцијe сата“.
6.1 Прво чишћење
Уклоните сав прибор и подршке
решетки из рерне.
Погледајте одељак „Нега и чишћење“.
Пре прве употребе очистите рерну и
прибор.
Прибор и подршке решетки вратите у
почетни положај.
1. Подесите функцију . Подесите
максималну температуру.
2. Оставите рерну да ради 1 сат.
3. Подесите функцију . Подесите
максималну температуру.
4. Оставите рерну да ради 15 минута.
5. Подесите функцију . Подесите
максималну температуру.
6. Оставите рерну да ради 15 минута.
7. Искључите рерну и оставите је да
се охлади.
Прибор може да постане врелији него
обично. Рерна може да испушта мирис
и дим. Проверите да ли је довољан
проток ваздуха у просторији.
6.2 Претходно загревање
Претходно загрејте рерну пре прве
употребе.
7. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
7.1 Дугмад која се увлаче
За коришћење овог уређаја
притисните командно дугме. Командно
дугме се извлачи.
7.2 Подешавање функције
загревања
1. Окрените командно дугме за
функције загревања да бисте
изабрали функцију загревања.
2. Окрените командно дугме да бисте
изабрали температуру.
Лампица се укључује када рерна ради.
3. Искључите рерну, окрените
командно дугме за функције
загревања на положај „искључено“.
СРПСКИ
7.3 Функције загревања
Функција
рерне
Примена
Рерна је искључена.
Положај Ис‐
кључено
Функција
рерне
Влажно
печење уз
вентил.
За укључивање лам‐
пице.
Светло
Печење уз
равни вен‐
тил.
За печење на највише
три положаја решетке
истовремено и за су‐
шење хране.
Подесите температуру
да буде нижа за 20 °C
- 40 °C него за Загрев.
одозго/одоздо.
11
Примена
Ова функција је пред‐
виђена за уштеду
енергије током
печења. За упутства
за кување погледајте
одељак „Напомене и
савети“, Влажно
печење уз вентил.. То‐
ком печења врата рер‐
не треба да буду за‐
творена како функција
не би била прекидана
и како би се осигурало
да рерна ради на нај‐
вишем могућем степе‐
ну енергетске ефикас‐
ности. Када користите
ову функција, темпе‐
ратура унутар рерне
може да се разликује
од задате температу‐
ре. Снага загревања
може бити умањена.
За опште препоруке у
вези са уштедом енер‐
гије погледајте поглав‐
ље „Енергетска ефи‐
касност“, Уштеда
енергије. Ова функци‐
ја је коришћена за ус‐
клађивање са класом
енергетске ефикасно‐
сти у складу са стан‐
дардом EN 60350-1.
Загревање
одоздо
За печење колача са
хрскавом доњом ко‐
ром и за конзервира‐
ње хране.
Гриловање
За гриловање танких
комада хране и тости‐
рање хлеба.
Брзо грило‐
вање
За печење пљоснатих
намирница у великим
количинама и тостира‐
ње хлеба.
12
www.electrolux.com
Функција
рерне
Примена
Функција
рерне
За печење великих ко‐
мада меса или живине
Турбо грило‐ с костима на једнoj ре‐
шетки. За спремање
вање
гратинираних јела и за
запецање.
Функција за
пицу
Примена
За печење пице. За
интензивно запецање
и добијање хрскаве
доње површине.
За печење теста и ме‐
са на једном положају
Загрев. одоз‐ решетке.
го/одоздо / Погледајте одељак
Чишћење во‐ „Нега и чишћење“ за
више информација о:
дом
Чишћење водом.
8. ФУНКЦИЈE САТА
8.1 Табела са функцијама сата
Функција сата
Примена
ВРЕМЕ
За подешавање, промену или проверу тачног време‐
на.
ТРАЈАЊЕ
За подешавање времена рада уређаја.
КРАЈ
За подешавање времена када се уређај деактивира.
ВРЕМЕ ОДЛА‐
ГАЊА
За комбиновање функција ТРАЈАЊЕ и КРАЈ.
ТАЈМЕР
За подешавање одбројавања времена. Ова функци‐
ја не утиче на рад уређаја. ТАЈМЕР можете да под‐
есите у било ком моменту, чак и ако је уређај ис‐
кључен.
8.2 Подешавање времена.
Промена времена
Морате да подесите време пре рада
са рерном.
трепери када повежете уређај на
довод електричне енергије, када дође
до прекида струје или када тајмер није
подешен.
или
да бисте
Притисните
подесили тачно време.
После отприлике пет секунди
треперење престаје и дисплеј
приказује време које сте подесили.
Да бисте променили време,
притискајте изнова
да светли.
док
не почне
8.3 Подешавање функције
ТРАЈАЊЕ
1. Подесите функцију и температуру
рерне.
2. Притискајте изнова
почне да трепери.
док
3. Притисните
или
подесили време.
да бисте
На дисплеју се приказује
.
не
СРПСКИ
4. Када време истекне,
трепери и
оглашава се звучни сигнал. Уређај
се аутоматски деактивира.
5. Притисните било које дугме да
бисте искључили сигнал.
6. Окрените командно дугме за
функције рерне и дугме за
температуру на положај
„искључено“.
8.4 Подешавање функције
КРАЈ
1. Подесите функцију рерне и
температуру.
2. Притисните
више пута
узастопно, све док
трепери.
или
3. Притисните
подесили време.
На дисплеју се појављује
не почне да
да бисте
.
трепери и
4. Када време истекне,
оглашава се звучни сигнал. Уређај
се аутоматски деактивира.
5. Притисните било које дугме да
бисте прекинули звучни сигнал.
6. Окрените командно дугме за
функције рерне и дугме за
температуру на положај
„искључено“.
8.5 Подешавање функције
ВРЕМЕ ОДЛАГАЊА
1. Подесите функцију рерне и
температуру.
2. Притисните
више пута
узастопно, све док
трепери.
не почне да
или
да бисте
3. Притисните
подесили ТРАЈАЊЕ.
4. Притисните
.
5. Притисните
или
подесили KPAJ.
да бисте
6. Притисните
да бисте
потврдили.
Уређај се касније аутоматски укључује,
ради током задатом времена
ТРАЈАЊА и зауставља се у време
када је подешен КРАЈ. Звучни сигнал
се оглашава у подешено време.
7. Уређај се аутоматски деактивира.
Притисните било које дугме да
бисте прекинули звучни сигнал.
8. Окрените командно дугме за
функције рерне и дугме за
температуру на положај
„искључено“.
8.6 Подешавање функције
ТАЈМЕР
1. Притискајте изнова
почне да трепери.
док
не
или
да бисте
2. Притисните
подесили потребно време.
Тајмер се аутоматски покреће након 5
секунди.
3. Када истекне подешено време,
оглашава се звучни сигнал.
Притисните било које дугме да
бисте искључили сигнал.
4. Окрените командно дугме за
функције рерне и дугме за
температуру на положај
„искључено“.
8.7 Поништавање функција
сата
1. Притискајте изнова
док
индикатор потребне функције не
почне да трепери.
2. Притисните и задржите .
Функција сата се гаси после неколико
секунди.
9. КОРИШЋЕЊЕ ПРИБОРА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
13
9.1 Постављање опреме
Решеткаста полица:
Угурајте полицу између вођица на
носачу решетке и водите рачуна да
ножице буду окренуте надоле.
14
www.electrolux.com
9.2 Телескопске вођице
Упутство за употребу
телескопских вођица
сачувајте за будуће
коришћење.
Са телескопским вођицама можете
лакше да постављате и уклањате
решетке.
Плех за печење/ Дубоки плех:
Угурајте плех за печење /дубоки плех
између вођица на носачу решетке.
ОПРЕЗ
Не перите телескопске
вођице у машини за прање
посуђа. Не подмазујте
телескопске вођице.
1. Извадите леву и десну телескопску
вођицу.
°C
Решеткаста полица и плех за печење /
дубоки плех заједно:
Гурните плех за печење /дубоки плех
између вођица на подршци за решетке
и решеткасту полицу између вођица
на подршци за решетке изнад.
2. Поставите решеткасту полицу на
телескопске вођице, а затим их
пажљиво гурните у рерну.
°C
Мала удубљења са горње
стране повећавају
безбедност. Удубљења
такође спречавају
превртање. Уздигнута
ивица око полице спречава
клизање посуђа на полици.
Проверите да ли сте до краја гурнули
телескопске вођице у рерну пре него
што затворите врата рерне.
СРПСКИ
15
10. ДОДАТНЕ ФУНКЦИЈЕ
10.1 Вентилатор за хлађење
10.2 Безбедносни термостат
Док рерна ради, вентилатор за
хлађење се аутоматски укључује у
циљу хлађења спољних површина
рерне. Ако искључите рерну,
вентилатор за хлађење може
наставити да ради све док се рерна не
охлади.
Неправилан рад рерне или
неисправни делови могу довести до
опасног прегревања. Да би се ово
спречило, рерна има безбедносни
термостат који прекида напајање.
Рерна се поново аутоматски укључује
кад температура опадне.
11. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
Температура и време
печења наведени у
табелама су само
оријентационе вредности.
Они зависе од рецепата,
квалитета и количине
употребљених састојака.
11.1 Препоруке у вези са
печењем
Ова рерна има пет нивоа решетке.
Решетке се броје од дна рерне.
Ваша рерна можда пече на другачији
начин у односу на рерну коју сте
раније поседовали. Доње таблице
пружају вам стандардна подешавања
температуре, времена печења и
положаје полица.
Ако не можете да пронађете
подешавања за одређени рецепт,
потражите за сличан.
Ова рерна има посебан систем за
кружење ваздуха и за непрекидно
кружење паре. Уз помоћ овог система
можете да припремате храну на пари,
како би храна у средини била мека а
споља хрскава. Он скраћује време
кувања и смањује потрошњу енергије.
Печење колача
Немојте да отварате врата рерне пре
него што прође 3/4 подешеног
времена за печење.
Уколико истовремено печете у два
плеха, оставите један празан ниво
између њих.
Печење меса и рибе
Код припреме веома масне хране
користите дубоки плех како масноћа
не би капала по рерни и направила
трајне мрље.
Оставите месо да одстоји петнаестак
минута пре него што га исечете како
се не би разлили сокови.
Да током печења на роштиљу не би
било превише дима у рерни, додајте
мало воде у дубоки плех. Да се дим не
би кондензовао, додајте воду сваки
пут када испари.
Време кувања
Време кувања зависи од врсте хране,
њене густине и запремине.
У почетку, надгледајте учинак током
кувања. Пронађите најбоља
подешавања за ваше посуђе, рецепте
и количине (степен топлоте, време
кувања, итд.) када користите овај
уређај.
16
www.electrolux.com
11.2 Печење и пржење
КОЛАЧИ
Загрев. одозго/
одоздо
Печење уз равни
вентил.
(min)
(°C)
(°C)
Рецепти за
сваки дан
170
2
160
3 (2 и 4)
45 - 60
Калуп за
колаче
Тесто за
шкотски кекс
с маслацем
170
2
160
3 (2 и 4)
20 - 30
Калуп за
колаче
Чизкејк са
170
млеком и пу‐
тером
1
165
2
60 - 80
Калуп за
колаче, Ø
26 cm
Штрудла
175
3
150
2
60 - 80
Плех за
печење
Џем-тарт
170
2
165
2
30 - 40
Калуп за
колаче, Ø
26 cm
Божићни ко‐ 160
лач, претход‐
но загрејте
празну рерну
2
150
2
90 - 120
Калуп за
колаче, Ø
20 cm
Колач од
175
шљива,
претходно
загрејте
празну рерну
1
160
2
50 - 60
Плех за
хлеб
Mафини
3
140 - 150 3
20 - 30
Плех за
печење
Mафини, два нивоа
-
140 - 150 2 и 4
25 - 35
Плех за
печење
Mафини, три нивоа
-
140 - 150 1, 3 и 5
30 - 45
Плех за
печење
Кекс
3
140 - 150 3
30 - 35
Плех за
печење
Кекс, два ни‐ воа
-
140 - 150 2 и 4
35 - 40
Плех за
печење
Кекс, три ни‐
воа
-
140 - 150 1, 3 и 5
35 - 45
Плех за
печење
170
140
-
СРПСКИ
17
КОЛАЧИ
Загрев. одозго/
одоздо
Печење уз равни
вентил.
(min)
(°C)
Пуслице
120
(°C)
3
120
3
80 - 100
Плех за
печење
Пуслице, два нивоа, прет‐
ходно загреј‐
те празну
рерну
-
120
2и4
80 - 100
Плех за
печење
Земичке,
190
претходно
загрејте
празну рерну
3
190
3
12 - 20
Плех за
печење
Еклери
190
3
170
3
25 - 35
Плех за
печење
Еклери, два
нивоа
-
-
170
2и4
35 - 45
Плех за
печење
Тартови на
тањиру
180
2
170
2
45 - 70
Калуп за
колаче, Ø
20 cm
Богат воћни
колач
160
1
150
2
110 120
Калуп за
колаче, Ø
24 cm
Претходно загрејте празну рерну.
ХЛЕБ И ПИЦА
Загрев. одозго/
одоздо
Печење уз равни
вентил.
(min)
(°C)
Бели хлеб, 1 - 2 190
комада, 0,5 kg
сваки
(°C)
1
190
1
60 - 70
-
18
www.electrolux.com
ХЛЕБ И ПИЦА
Загрев. одозго/
одоздо
Печење уз равни
вентил.
(min)
(°C)
(°C)
Ражани хлеб,
претходно за‐
гревање није
потребно
190
1
180
1
30 - 45
Плех за
хлеб
Земичке, 6 - 8
земички
190
2
180
2 (2 и 4)
25 - 40
Плех за
печење
Пица
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Емајлира‐
ни плех
Чајна пецива
200
3
190
3
10 - 20
Плех за
печење
Претходно загрејте празну рерну.
Користите калуп за колаче.
ФЛАНОВИ
Загрев. одозго/одоз‐ Печење уз равни
до
вентил.
(min)
(°C)
Флан са тестенином,
претходно загревање
није потребно
(°C)
200
2
180
2
40 - 50
Флан са поврћем, прет‐ 200
ходно загревање није
потребно
2
175
2
45 - 60
Киш
180
1
180
1
50 - 60
Лазање
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Канелони
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Користите други положај решетке.
Користите решеткасту полицу.
СРПСКИ
МЕСО
Загрев. одозго/
одоздо
Печење уз
равни вентил.
(min)
(°C)
(°C)
Говедина
200
190
50 - 70
Свињетина
180
180
90 - 120
Телетина
190
175
90 - 120
Енглески говеђи одрезак, слабо
печен
210
200
50 - 60
Енглески говеђи одрезак, средње 210
печен
200
60 - 70
Енглески говеђи одрезак, добро
печен
200
70 - 75
210
МЕСО
Загрев. одозго/
одоздо
Печење уз равни
вентил.
(min)
(°C)
(°C)
Свињска плећка, са ко‐
жом
180
2
170
2
120 - 150
Свињска коленица, 2 ко‐
мада
180
2
160
2
100 - 120
Јагњећи котлети
190
2
175
2
110 - 130
Цело пиле
220
2
200
2
70 - 85
Ћурка, цела
180
2
160
2
210 - 240
Патка, цела
175
2
220
2
120 - 150
Гуска, цела
175
2
160
1
150 - 200
Зец, исечен на комаде
190
2
175
2
60 - 80
Зец, исечен на комаде
190
2
175
2
150 - 200
Цео фазан
190
2
175
2
90 - 120
Користите други положај решетке.
19
20
www.electrolux.com
РИБА
Загрев. одозго/
одоздо
Печење уз рав‐
ни вентил.
(min)
(°C)
(°C)
Пастрмка / Деверика, 3 - 4 ри‐
бе
190
175
40 - 55
Туна / Лосос, 4 - 6 филета
190
175
35 - 60
11.3 Гриловање
Претходно загрејте празну рерну.
Користите четврти ниво решетке.
Када печете на грилу, температура мора да буде подешена на максимум.
ГРИЛ
(kg)
(min)
1. страна
(min)
2. страна
Филе одресци, 4 комада
0.8
12 - 15
12 - 14
Одрезак од говеђег меса, 4
комада
0.6
10 - 12
6-8
Кобасице, 8
-
12 - 15
10 - 12
Свињски одресци, 4 комада
0.6
12 - 16
12 - 14
Пиле, половина, 2
1
30 - 35
25 - 30
Ћевапи, 4
-
10 - 15
10 - 12
Пилеће груди, 4 комада
0.4
12 - 15
12 - 14
Пљескавице, 6
0.6
20 - 30
-
Рибљи филети, 4 комада
0.4
12 - 14
10 - 12
Запечени сендвичи, 4 - 6
-
5-7
-
Тост, 4 - 6
-
2-4
2-3
11.4 Турбо гриловање
Претходно загрејте празну рерну.
Користите први и други ниво решетке.
За израчунавање времена печења
помножите време дато у доњој табели
и центиметре дебљине филета.
СРПСКИ
21
ЈАГЊЕТИНА
ГОВЕДИНА
(°C)
(°C)
(min)
(min)
Печена јунетина 190 - 200 5 - 6
или филети,
слабо печено
Јагњећи бут /
150 - 170 100 - 120
Печена јагњети‐
на, 1 - 1,5 kg
Печена јунетина 180 - 190 6 - 8
или филети,
средње печено
Јагњећа леђа, 1 160 - 180 40 - 60
- 1,5 kg
Печена јунетина 170 - 180 8 - 10
или филети, до‐
бро печено
(°C)
СВИЊЕТИНА
(°C)
(min)
Плећка / Врат / 160 - 180 90 - 120
Шунка у комаду,
1 - 1,5 kg
Одресци / Ре‐
бра, 1 - 1,5 kg
170 - 180 60 - 90
Ћуфте, 0,75 - 1
kg
160 - 170 50 - 60
Свињске коле‐
150 - 170 90 - 120
нице, претходно
куване, 0,75 - 1
kg
(min)
Живинско месо, 200 - 220 30 - 50
порције, 0,2 0,25 kg сваки
Пиле, полови‐
на, 0,4 - 0,5 kg
сваки
190 - 210 35 - 50
Пиле, млада ко‐ 190 - 210 50 - 70
кошка, 1 - 1,5 kg
Патка, 1,5 - 2 kg 180 - 200 80 - 100
Гуска, 3,5 - 5 kg
160 - 180 120 - 180
Ћурка, 2,5 - 3,5
kg
160 - 180 120 - 150
Ћурка, 4 - 6 kg
140 - 160 150 - 240
РИБА (КУВАНА НА ПАРИ)
ТЕЛЕТИНА
(°C)
(min)
Телеће печење, 160 - 180 90 - 120
1 kg
Телећи котлет,
1,5 - 2 kg
ЖИВИНА
160 - 180 120 - 150
(°C)
Цела риба, 1 1,5 kg
(min)
210 - 220 40 - 60
22
www.electrolux.com
11.5 Сушење - Печење уз
равни вентил.
ПОВРЋЕ
Прекријте послужавнике са
замашћеним папиром или папиром за
печење.
За боље резултате, искључите рерну
на пола печења, отворите врата и
оставите да се охлади на једну ноћ да
би се сушење завршило.
За 1 плех користите трећи положај
решетке.
Зачинско биље
(°C)
(h)
40 - 50
2-3
Подесите температуру на 60 °C - 70
°C.
За 2 плеха користите први и трећи
положај решетке.
ВОЋЕ
ПОВРЋЕ
(h)
Шљиве
8 - 10
(°C)
(h)
Кајсије
8 - 10
Пасуљ
60 - 70
6-8
Кришке јабуке
6-8
Паприке
60 - 70
5-6
Крушке
6-9
Поврће за супу
60 - 70
5-6
Печурке
50 - 60
6-8
11.6 Влажно печење уз
вентил. - препоручени прибор
Користите тамне и нерефлектујуће
лименке и посуде. Оне бољу апсорбују
топлоту него светле боје и
рефлектујуће посуде.
Плех за пицу
Посуда за печење
Tаман, нерефлекту‐ Tаман, нерефлектују‐
јући
ћи
Пречник 28 cm
Пречник 26 cm
Мала посу‐
да за
печење
Керамички
Пречник 8
cm, висина 5
cm
Плех за флан
Tаман, нерефлек‐
тујући
Пречник 28 cm
СРПСКИ
11.7 Влажно печење уз
вентил.
За постизање најбољих резултата,
придржавајте се савета наведених у
табели у наставку.
(°C)
(min)
Слатке зе‐
плех за печење или
мичке, 12 кома‐ посуда за скупљање
да
масноће
175
3
40 - 50
Земичке, 9 ко‐
мада
180
2
35 - 45
Пица, замрзну‐ решеткаста полица
та, 0,35 kg
180
2
45 - 55
Швајцарски ро‐ плех за печење или
лат
посуда за скупљање
масноће
170
2
30 - 40
Брауни
плех за печење или
посуда за скупљање
масноће
170
2
45 - 50
Суфле, 6 кома‐ керамичке посуде на
да
решеткастој полици
190
3
45 - 55
Корица за
флан
плех за флан на ре‐
шеткастој полици
180
2
35 - 45
Сендвич-торта
„Викторија“
посуда за печење на
решеткастој полици
170
2
35 - 50
Поширана ри‐
ба, 0,3 kg
плех за печење или
посуда за скупљање
масноће
180
2
35 - 45
Цела риба, 0,2
kg
плех за печење или
посуда за скупљање
масноће
180
3
25 - 35
Рибљи филети, плех за пицу на ре‐
0,3 kg
шеткастој полици
170
3
30 - 40
Поширано ме‐
со, 0,25 kg
плех за печење или
посуда за скупљање
масноће
180
3
35 - 45
Шашлик, 0,5 kg плех за печење или
посуда за скупљање
масноће
180
3
40 - 50
плех за печење или
посуда за скупљање
масноће
23
24
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Колачи, 16 ко‐
мада
плех за печење или
посуда за скупљање
масноће
150
2
30 - 45
Макарони, 20
комада
плех за печење или
посуда за скупљање
масноће
180
2
45 - 55
Mафини, 12 ко‐ плех за печење или
мада
посуда за скупљање
масноће
170
2
30 - 40
Слано тесто,
16 комада
плех за печење или
посуда за скупљање
масноће
170
2
35 - 45
Бисквити од
плех за печење или
сипкавог теста, посуда за скупљање
20 комада
масноће
150
2
40 - 50
Тортице, 8 ко‐
мада
плех за печење или
посуда за скупљање
масноће
170
2
30 - 40
Поврће, блан‐
ширано, 0,4 kg
плех за печење или
посуда за скупљање
масноће
180
2
35 - 45
Вегетаријански плех за пицу на ре‐
омлет
шеткастој полици
180
3
35 - 45
Медитеранско
поврће, 0,7 kg
180
4
35 - 45
плех за печење или
посуда за скупљање
масноће
11.8 Информације за
институте за тестирање
Тестови према стандарду IEC 60350-1.
Ситни
колачи,
20 по
плеху
Загрев.
одозго/
одоздо
Плех за
печење
3
(°C)
(min)
170
20 - 30
-
СРПСКИ
(°C)
(min)
Ситни
колачи,
20 по
плеху
Печење уз
равни вен‐
тил.
Плех за
печење
3
150 160
20 - 35
-
Ситни
колачи,
20 по
плеху
Печење уз
равни вен‐
тил.
Плех за
печење
2и4
150 160
20 - 35
-
Пита с
јабука‐
ма, 2
плеха
Ø20 cm
Загрев.
одозго/
одоздо
Решет‐
каста
полица
2
180
70 - 90
-
Пита с
јабука‐
ма, 2
плеха
Ø20 cm
Печење уз
равни вен‐
тил.
Решет‐
каста
полица
2
160
70 - 90
-
Бисквит Загрев.
торта,
одозго/
калуп за одоздо
колаче
Ø26 cm
Решет‐
каста
полица
2
170
40 - 50
Претходно за‐
грејте рерну у
трајању од 10
минута.
Бисквит Печење уз
торта,
равни вен‐
калуп за тил.
колаче
Ø26 cm
Решет‐
каста
полица
2
160
40 - 50
Претходно за‐
грејте рерну у
трајању од 10
минута.
Бисквит Печење уз
торта,
равни вен‐
калуп за тил.
колаче
Ø26 cm
Решет‐
каста
полица
2и4
160
40 - 60
Претходно за‐
грејте рерну у
трајању од 10
минута.
Шкотски Печење уз
кекс с
равни вен‐
масла‐
тил.
цем
Плех за
печење
3
140 150
20 - 40
-
Шкотски Печење уз
кекс с
равни вен‐
масла‐
тил.
цем
Плех за
печење
2и4
140 150
25 - 45
-
25
26
www.electrolux.com
Шкотски Загрев.
кекс с
одозго/
масла‐
одоздо
цем
(°C)
(min)
Плех за
печење
3
140 150
25 - 45
-
Тост, 4 - Гриловање Решет‐
6 кома‐
каста
да
полица
4
макс.
2 - 3 минута
прву страну;
2 - 3 минута
другу страну
Претходно за‐
грејте рерну у
трајању од 3
минута.
Пљеска‐ Гриловање Решет‐ 4
вица, 6
каста
комада,
полица
0,6 kg
и посуда
за скуп‐
љање
масноће
макс.
20 - 30
Ставите решет‐
касту полицу на
четврти ниво и
посуду за скуп‐
љање масноће
на други ниво
рерне. Окрени‐
те храну на по‐
ла печења.
Претходно за‐
грејте рерну у
трајању од 3
минута.
12. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
12.1 Напомене у вези са чишћењем
Обришите предњу страну рерне меком крпом, топлом водом и
благим средством за чишћење.
За чишћење металних површина користите наменско средство
за чишћење.
Средства за
Уклоните тврдокорне мрље специјалним средством за чишћење
чишћење
рерне.
Унутрашњост рерне треба чистити након сваке употребе. Наго‐
милана масноћа или други остаци хране могу проузроковати по‐
жар. Ризик је већи када се користи посуда за печење на грилу.
У рерни или на стакленим плочама на вратима може доћи до
Свакоднев‐ кондензовања влаге. Да би се смањила кондензација, укључите
на употреба рерну 10 минута пре почетка кувања. Након сваке употребе, осу‐
шите унутрашњост меком крпом.
СРПСКИ
27
Након сваке употребе, очистите сав пибор и оставите га да се
осуши. Користите меку крпу са топлом водом и средством за
чишћење. Немојте прати прибор у машини за прање судова.
Прибор
Немојте да чистите тефлонске делове агресивним средствима,
оштрим предметима нити у машини за судове.
12.2 Рерне од нерђајућег
челика или алуминијума
Очистите врата рерне користећи
искључиво влажну крпу или сунђер.
Осушите меком крпом.
2. Извуците задњи део подршке
решетке из бочног зида и уклоните
га.
1
Немојте користити челичну вуну,
киселине, нити абразивне материјале,
јер они могу оштетити површину
рерне. Уз исте мере предострожносри
очистите и командну таблу рерне.
12.3 Чишћење заптивача за
врата
Редовно проверавајте заптивач за
врата. Заптивач за врата се налази
око оквира врата рерне. Немојте да
користите рерну ако је заптивач за
врата оштећен. Контактирајте
овлашћени сервисни центар.
Да бисте очистили заптивач за врата,
потражите опште информације о
чишћењу.
12.4 Како да извадите:
подршке за решетке
Да бисте очистили рерну, уколните
подршке за решетке .
ОПРЕЗ
Будите пажљиви приликом
уклањања подршки
решетака.
1. Извуците предњи део подршке
решетке из бочног зида.
2
Инсталирајте извађени прибор
обрнутим редоследом.
Клинови на телескопским
вођицама морају бити
окренути ка предњој
страни.
12.5 Чишћење водом
Овај поступак чишћења користи влагу
како би се из рерне лакше уклониле
заостале масноће и комадићи хране.
1. Ставите 300 ml воде у удубљења у
унутрашњости на дну рерне.
2.
3.
4.
5.
6.
Подесите функцију: .
Подесите температуру на 90 °C.
Оставите рерну да ради 30 минута.
Искључите рерну.
Када се рерна охлади, осушите
унутрашњост меком крпом.
УПОЗОРЕЊЕ!
Проверите да ли је
рерна хладна пре него
што је додирнете.
Постоји ризик од
опекотина.
12.6 Скидање и постављање
врата
Врата рерне имају две стаклене
плоче. Можете да скинете врата рерне
28
www.electrolux.com
и унутрашњу стаклену плочу ради
чишћења. Прочитајте цело упутство за
„Скидање и инсталирање врата“ пре
него што скинете стаклене плоче.
4. Подигните и до краја окрените
полугу на левој шарки.
Врата рерне могу да се
затворе ако покушате да
скинете унутрашњу
стаклену плочу пре него
што скинете врата рерне.
ОПРЕЗ
Немојте да користите
рерну без унутрашње
стаклене плоче.
1. Отворите врата до краја и
пронађите шарку на десној стране
врата.
2. Користите одвијач да подигнете и
до краја окренете полугу шарке с
десне стране.
3. Пронађите шарку на левој страни
врата.
5. Затворите врата рерне до пола, до
првог положаја за отварање. Затим
подигните и повуците врата према
себи и извадите их из лежишта.
6. Ставите врата на меку крпу на
стабилној површини.
7. Притисните штитнике врата (B) са
обе стране горње ивице ка унутра
да бисте отпустили стезну
заптивку.
2
B
1
8. Повуците оквир врата напред да
бисте га уклонили.
СРПСКИ
9. Ухватите стаклене плоче за горњу
ивицу и пажљиво их извуците
нагоре. Уверите се да су стаклене
плоче исклизнуле до краја из
носача.
10. Очистите стаклене плоче водом и
сапуницом. Пажљиво осушите
стаклене плоче. Не перите
стаклене плоче у машини за прање
судова.
Кад је чишћење завршено, монтирајте
стаклене плоче и врата рерне.
Одштампана зона мора да буде
окренута ка унутрашњости врата.
Након инсталације проверите да
површина оквира стаклене плоче на
одштампаној зони није груба на додир.
Кад се правилно инсталира, оквир
врата кликне.
Водите рачуна да правилно поставите
унутрашњу стаклену плочу у лежишта.
29
12.7 Како да замените:
Лампица
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од струјног удара.
Лампица може бити врућа.
1. Искључите рерну. Сачекајте да се
рерна охлади.
2. Искључите утикач кабла за
напајање рерне из мрежне
утичнице.
3. Дно унутрашњости рерне
прекријте крпом.
ОПРЕЗ
Халогену лампу увек
држите умотану у крпу како
бисте спречили
сагоревање остатака
масноће на лампи.
Задња сијалица
1. Окрените стаклени поклопац
сијалице како бисте га скинули.
2. Очистите стаклени поклопац.
3. Замените сијалицу одговарајућом
сијалицом која је отпорна на
топлоту до 300 °C.
4. Поставите стаклени поклопац.
A
13. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
13.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Рерна се не загрева.
Рерна је деактивирана.
Активирајте рерну.
Рерна се не загрева.
Сат није подешен.
Подесите сат.
30
www.electrolux.com
Проблем
Могући узрок
Решење
Рерна се не загрева.
Нису обављена неопход‐
на подешавања.
Проверите да ли су сва
подешавања исправна.
Рерна се не загрева.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач
није узрок овога. Уколико
осигурач непрекидно
прегорева, обратите се
квалификованом, овлаш‐
ћеном електричару.
Сијалица не ради.
Лампица је неисправна.
Замените сијалицу.
Пара и кондензација се
таложе на храни и у уну‐
трашњости рерне.
Јело је остало у рерни
превише дуго.
Не остављајте јело у рер‐
ни дуже од 15-20 минута
након што се процес
печења заврши.
На дисплеју се приказује
„12.00“.
Дошло је до нестанка
струје.
Поново подесите сат.
13.2 Подаци о сервисирању
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру.
Подаци потребни сервисном центру
налазе се на плочици са техничким
карактеристикама. Плочица са
техничким карактеристикама налази
се на предњој страни оквира
унутрашњости рерне. Немојет
уклањати плочицу са техничким
карактеристикама из унутрашњости
рерне.
Препоручујемо вам да овде запишете податке:
Модел (MOD.)
.........................................
Број производа (PNC)
.........................................
Серијски број (S.N.)
.........................................
14. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
14.1 Информације о производу и Лист са информацијама о
производу*
Назив добављача
Electrolux
Идентификација модела
EOF3H70V 949496272
EOF3H70X 949496271
KOF3H70X 949496275
Индекс енергетске ефикасности
95.3
Класа енергетске ефикасности
A
СРПСКИ
Потрошња енергије са стандардним пуњењем,
уобичајен режим
0.93 kWh/циклусу
Потрошња енергије са стандардним пуњењем,
режим са форсирањем вентилатора
0.81 kWh/циклусу
Број шупљина у рерни
1
Извор топлоте
Електрична струја
Запремина
72 l
Тип рерне
Уградна рерна
Маса
EOF3H70V
28.0 kg
EOF3H70X
28.6 kg
KOF3H70X
28.3 kg
* За Европску унију у складу са прописима ЕУ 65/2014 и 66/2014.
За Републику Белорусију у складу са STB 2478-2017, додатак G; STB
2477-2017, Анекси A и B.
За Украјину у складу са 568/32020.
Класа енергетске ефикасности није применљива за Русију.
EN 60350-1 – Електрични уређаји за кување у домаћинству – део 1: Шпорети,
рерне, рерне на пару и грилови – поступци за мерење учинка.
14.2 Уштеда енергије
Ова рерна има одређене
функције које вам помажу
да уштедите електирчну
енергију док свакодневно
припремате храну.
Проверите да ли су врата рерне добро
затворена када рерна ради. Не
отварајте врата сувише често током
кувања. Одржавајте заптивку врата
чистом и постарајте се да буде добро
причвршћена на свом месту.
Користите метално посуђе за кување
да бисте повећали уштеду енергије.
Кад је то могуће, немојте да загревате
рерну пре печења.
Правите што краће размаке између
печења када истовремено припремате
неколико јела.
Печење са вентилатором
Када је могуће, користите функције
печења са вентилатором да бисте
уштедели енергију.
Преостала топлота
Када је време печења дуже од 30
минута, смањите температуру рерне
на минимум, 3-10 минута пре истека
времена печења Месо ће наставити
да се пече користећи преосталу
топлоту у рерни.
Користите преосталу топлоту за
загревање друге хране.
Одржавајте топлоту хране
Изаберите најниже могуће
подешавање температуре да бисте
помоћу преостале топлоте одржали
топлоту оброка.
Влажно печење уз вентил.
Функција предвиђена за уштеду
енергије током печења.
31
32
www.electrolux.com
15. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
SLOVENŠČINA
33
KAZALO
1. VARNOSTNE INFORMACIJE.......................................................................... 34
2. VARNOSTNA NAVODILA................................................................................ 35
3. NAMESTITEV...................................................................................................38
4. OPIS IZDELKA................................................................................................. 39
5. UPRAVLJALNA PLOŠČA.................................................................................39
6. PRED PRVO UPORABO..................................................................................40
7. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................40
8. ČASOVNE FUNKCIJE......................................................................................42
9. UPORABA DODATNE OPREME..................................................................... 43
10. DODATNE FUNKCIJE....................................................................................44
11. NAMIGI IN NASVETI...................................................................................... 45
12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...................................................................... 55
13. ODPRAVLJANJE TEŽAV............................................................................... 58
14. ENERGIJSKA UČINKOVITOST..................................................................... 59
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
34
1.
www.electrolux.com
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi
se ne smejo približevati napravi, če niso pod
nenehnim nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati
napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli se med uporabo lahko segrejejo.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba
vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi
le strokovno usposobljena oseba.
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete
grelcev.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
•
•
35
Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice ali
postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
Pred vzdrževalnimi deli napravo izključite iz napajanja.
OPOZORILO: Pred zamenjavo žarnice mora biti
naprava izklopljena, da preprečite možnost udara
električnega toka.
Ne uporabljajte, preden jo ne namestite v vgrajeno
strukturo.
Naprave ne čistite s paro.
Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih
čistilnih sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne
poškodujete stekla.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti električnega udara.
Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite
sprednji del nosilcev rešetk in nato zadnjega od
stranskih sten. Nosilce rešetk namestite v obratnem
zaporedju.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Naprave ne vlecite za ročaj.
Napravo namestite na varno in
primerno mesto, ki ustreza zahtevam
za namestitev.
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Pred namestitvijo pečice preverite, ali
se vrata neovirano odpirajo.
•
Naprava ima električni hladilni sistem.
Za delovanje potrebuje električno
napajanje.
Najmanjša višina
omarice (najmanjša
višina omarice pod
delovno površino)
Širina omarice
Globina omarice
590 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
Višina sprednjega
dela naprave
594 mm
Višina hrbtnega de‐
la naprave
576 mm
Širina sprednjega
dela naprave
595 mm
36
www.electrolux.com
•
Širina hrbtnega dela
naprave
559 mm
Globina naprave
569 mm
Vgradna globina na‐
prave
548 mm
Globina ob odprtih
vratih
1022 mm
Najmanjša velikost
prezračevalne odpr‐
tine. Odprtina na
dnu hrbtne strani
560x20 mm
Dolžina napajalnega
kabla. Kabel v des‐
nem vogalu na hrbt‐
ni strani
1500 mm
Pritrdilni vijaki
4x25 mm
2.2 Električna povezava
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča in
kabla. Če je treba kabel zamenjati,
mora to storiti osebje pooblaščenega
servisnega centra.
Priključni kabli ne smejo priti v stik ali
bližino vrat naprave ali odprtine pod
napravo, še posebej, ko naprava
deluje ali so vrata vroča.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
•
•
•
•
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
Naprava je dobavljena z vtičem in
napajalnim kablom.
Vrste kablov, ki so primerni za prik‐
ljučitev ali zamenjavo za Evropo:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Za presek kabla si oglejte skupno moč
na ploščici za tehnične navedbe.
Ogledate si lahko tudi razpredelnico:
Skupna moč (W)
Presek kabla
(mm²)
največ 1380
3 x 0.75
največ 2300
3x1
največ 3680
3 x 1.5
Ozemljitveni vodnik (zeleno-rumen kabel)
mora biti 2 cm daljši od faznega in
nevtralnega vodnika (moder in rjav
kabel).
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega udara
ali eksplozije.
•
•
•
Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Napravo po vsaki uporabi izklopite.
Pri odpiranju vrat naprave med njenim
delovanjem bodite previdni. Iz
naprave lahko puhne vroč zrak.
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Vrata naprave odpirajte previdno.
Uporaba sestavin z alkoholom lahko
povzroči mešanico alkohola in zraka.
Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti
v stik z iskrami ali odprtim ognjem.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
•
•
•
•
•
Da bi preprečili poškodbo ali
spreminjanje barve emajla:
– Ne postavljajte posode ali drugih
predmetov neposredno na dno
naprave.
– Ne postavljajte aluminijaste folije
neposredno na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v
vročo napravo.
– Ne puščajte mokre posode in
hrane v napravi, ko končate s
pripravo hrane.
– Bodite pri odstranjevanju ali
nameščanju pripomočkov
previdni.
Sprememba barve emajla ali
nerjavnega jekla ne vpliva na
zmogljivost naprave.
Za sočne torte uporabite globok
pekač. Sadni sokovi povzročajo
madeže, ki so lahko trajni.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
Jedi v pečici vedno pripravljajte pri
zaprtih vratih.
Če napravo namestite za ploščo
omarice (npr. vrata), poskrbite, da
vrata med delovanjem naprave ne
bodo nikoli zaprta. Za zaprto ploščo
omarice se lahko nakopičita toplota in
vlaga ter povzročita nadaljnje
37
poškodbe naprave, ohišja ali tal.
Plošče omarice ne zapirajte, dokler se
po uporabi naprava povsem ne
ohladi.
2.4 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb,
požara ali poškodb naprave.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred vzdrževanjem izklopite napravo
in iztaknite vtič iz vtičnice.
Prepričajte se, da je naprava hladna.
Vroče steklene plošče lahko počijo.
Če se steklene plošče v vratih
poškodujejo, jih takoj zamenjajte.
Obrnite se na pooblaščeni servisni
center.
Ob odstranjevanju vrat z naprave
bodite previdni. Vrata so težka!
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
Če uporabljate razpršilo za čiščenje
pečice, upoštevajte varnostna
navodila z embalaže.
Katalitičnega emajla (če obstaja) ne
čistite s čistilnimi sredstvi.
2.5 Notranja osvetlitev
OPOZORILO!
Nevarnost električnega
udara.
•
•
•
Žarnica ali halogenska žarnica,
uporabljena za to napravo, je
prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
Pred zamenjavo žarnice izključite
napravo iz napajanja.
Uporabite le žarnice z istimi
specifikacijami.
2.6 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
38
www.electrolux.com
2.7 Odstranjevanje
•
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci ali živali
zaprli v napravo.
Napravo izključite iz napajanja.
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
3.1 Vgradnja
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
523
SLOVENŠČINA
39
3.2 Pritrditev pečice v omaro
4. OPIS IZDELKA
4.1 Splošni pregled
1
2 3
4
5 6
7
5
8
4
12
3
9
2
1
10
11
•
6
7
8
9
10
11
12
4.2 Pripomočki
•
Upravljalna plošča
Gumb za funkcije pečice
Lučka/simbol napajanja
Prikazovalnik
Upravljalni gumb (za nastavitev
temperature)
Prikazovalnik/simbol temperature
Grelec
Luč
Ventilator
Vboklina pečice - Posoda za čiščenje
z vodo
Nosilci rešetk, odstranljivi
Položaji rešetk
1
2
3
4
5
•
Mreža za pečenje
Za posodo, modele, pečenke.
Pekač za pecivo
Za kolače in piškote.
•
Posoda za žar/pekač
Za peko in pečenje ali kot posoda za
zbiranje maščobe.
Teleskopska vodila
Za rešetke in pladnje.
5. UPRAVLJALNA PLOŠČA
5.1 Tipke
Senzorsko polje/Tipka
Opis
Za nastavitev časa.
40
www.electrolux.com
Senzorsko polje/Tipka
Opis
Za nastavitev časovne funkcije.
Za nastavitev časa.
5.2 Prikazovalnik
A
B
C
A. Časovne funkcije
B. Programska ura
C. Časovna funkcija
6. PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
Za nastavitev časa si oglejte
poglavje »Časovne funkcije
«.
6.1 Prvo čiščenje
Iz pečice odstranite vso opremo in
odstranljive nosilce rešetk.
Oglejte si poglavje »Vzdrževanje in
čiščenje«.
Pred prvo uporabo očistite pečico in
opremo.
Opremo in odstranljive nosilce rešetk
namestite nazaj v prvotni položaj.
1. Nastavite funkcijo . Nastavite
najvišjo temperaturo.
2. Pečica naj deluje eno uro.
3. Nastavite funkcijo . Nastavite
najvišjo temperaturo.
4. Pečica naj deluje 15 minut.
5. Nastavite funkcijo . Nastavite
najvišjo temperaturo.
6. Pečica naj deluje 15 minut.
7. Pečico izklopite in pustite, da se
ohladi.
Pripomočki se lahko segrejejo bolj kot
običajno. Pečica lahko oddaja neprijetne
vonjave in dim. V prostoru poskrbite za
zadostno zračenje.
6.2 Predgrevanje
Pred prvo uporabo prazno pečico
predhodno ogrevajte.
7. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.1 Gumbi, ki jih lahko
potisnete nazaj
Za uporabo naprave pritisnite gumb.
Gumb izskoči.
SLOVENŠČINA
7.2 Nastavitev funkcije pečice
1. Obrnite gumb za funkcije pečice, da
izberete funkcijo pečice.
2. Obrnite upravljalni gumb za izbiro
temperature.
Lučka zasveti, ko pečica deluje.
3. Pečico izklopite tako, da obrnete
gumb za funkcije pečice v položaj za
izklop.
7.3 Funkcije pečice
Funkcija pe‐
čice
Uporaba
Pečica je izklopljena.
Položaj za iz‐
klop
Za vklop luči.
Osvetlitev
Vroči zrak
Za sočasno pečenje na
do treh višinah pečice in
sušenje živil.
Temperaturo nastavite
za 20 °C - 40 °C nižje
kot pri Gretje zgoraj/
spodaj.
Funkcija pe‐
čice
41
Uporaba
Ta funkcija je zasnova‐
na za varčevanje z
Vlažno peče‐ energijo med pečenjem.
Za navodila za kuhanje
nje
si oglejte poglavje »Na‐
migi in nasveti«, Vlažno
pečenje. Med pečenjem
morajo biti vrata zaprta,
da se funkcija ne preki‐
ne in da se zagotovi de‐
lovanje pečice z največ‐
jo energijsko učinkovi‐
tostjo. Ko uporabljate to
funkcijo, se lahko tem‐
peratura v pečici razli‐
kuje od nastavljene.
Moč segrevanja se lah‐
ko zmanjša. Za splošna
priporočila za varčeva‐
nje z energijo si oglejte
poglavje »Energijska
učinkovitost«, Varčeva‐
nje z energijo. Ta funk‐
cija je bila uporabljena
za skladnost z razre‐
dom energijske učinko‐
vitosti v skladu z EN
60350-1.
Za peko tort s hrustlja‐
vim dnom ter za vlaga‐
Gretje spodaj nje hrane.
Žar
Za pečenje tankih živil
na žaru in popekanje
kruha.
Veliki Žar
Za peko tankih kosov
velike količine jedi in za
popekanje kruha.
Za pečenje velikih ko‐
sov mesa ali perutnine
Infra pečenje s kostmi na eni višini.
Za gratiniranje in dodat‐
no zapečenost.
Za peko pice. Za močno
zapečenost in hrustljavo
Funkcija pice dno.
42
www.electrolux.com
Funkcija pe‐
čice
Uporaba
Za peko in pečenje jedi
na eni višini.
Gretje zgoraj/ Oglejte si poglavje
spodaj / Čiš‐ »Vzdrževanje in čišče‐
čenje z vodo nje« za dodatne infor‐
macije o: Aqua Clean.
8. ČASOVNE FUNKCIJE
8.1 Razpredelnica časovnih funkcij
Časovna funkcija
Uporaba
ČAS
Za nastavitev, spreminjanje ali preverjanje časa.
TRAJANJE
Za nastavitev trajanja delovanja naprave.
KONEC
Za nastavitev časa izklopa naprave.
ZAMIK VKLOPA
Za kombiniranje funkcij TRAJANJE in KONEC.
ODŠTEVALNA
URA
Za nastavitev odštevanja časa. Ta funkcija ne vpliva na
delovanje naprave. ODŠTEVALNO URO lahko nastavi‐
te kadarkoli, tudi ko je naprava izklopljena.
8.2 Nastavitev časa.
Spreminjanje časa
2. Pritiskajte
Pred uporabo pečice morate nastaviti
čas.
3. Pritisnite
ali
TRAJANJE.
utripa, ko napravo priključite na
električno omrežje, če pride do izpada
električne energije ali ko programska ura
ni nastavljena.
Na prikazovalniku se prikaže
utripati
ali
za nastavitev pravega
Pritisnite
časa.
Po približno petih sekundah se utripanje
konča, prikazovalnik pa prikazuje
nastavljen čas.
Če želite spremeniti čas, pritiskajte
dokler ne začne utripati
.
8.3 Nastavitev TRAJANJA
1. Nastavite funkcijo in temperaturo
pečice.
,
, dokler ne začne
.
, da nastavite
.
4. Ko čas poteče, utripa
in oglasi se
zvočni signal. Naprava se samodejno
izklopi.
5. Zvočni signal lahko izklopite s
pritiskom poljubne tipke.
6. Obrnite gumb za funkcije pečice in
gumb za nastavitev temperature v
položaj za izklop.
8.4 Nastavitev KONCA
1. Nastavite funkcijo in temperaturo
pečice.
2. Pritiskajte
utripati
3. Pritisnite
, dokler ne začne
.
ali
, da nastavite čas.
Na prikazovalniku se prikaže
.
SLOVENŠČINA
4. Ko čas poteče, utripa
in oglasi se
zvočni signal. Naprava se samodejno
izklopi.
5. Signal lahko izklopite s pritiskom
poljubne tipke.
6. Obrnite gumb za funkcije pečice in
gumb za nastavitev temperature v
položaj za izklop.
8.5 Nastavitev ZAMIKA
VKLOPA
1. Nastavite funkcijo in temperaturo
pečice.
, dokler ne začne
2. Pritiskajte
utripati
.
ali , da nastavite čas
3. Pritisnite
za funkcijo TRAJANJE.
4. Pritisnite
.
ali , da nastavite čas
5. Pritisnite
za funkcijo KONEC.
6. Za potrditev pritisnite .
Naprava se pozneje samodejno vklopi,
deluje toliko časa, kolikor je nastavljen
čas za funkcijo TRAJANJE, in se nato
izklopi ob času, ki je nastavljen za
funkcijo KONEC. Ob nastavljenem času
se oglasi zvočni signal.
7. Naprava se samodejno izklopi.
Signal lahko izklopite s pritiskom
poljubne tipke.
43
8. Obrnite gumb za funkcije pečice in
gumb za nastavitev temperature v
položaj za izklop.
8.6 Nastavljanje ODŠTEVALNE
URE
1. Pritiskajte
utripati
, dokler ne začne
.
ali , da nastavite
2. Pritisnite
potreben čas.
Odštevalna ura se samodejno zažene po
petih sekundah.
3. Ko nastavljen čas poteče, se oglasi
zvočni signal. Zvočni signal lahko
izklopite s pritiskom poljubne tipke.
4. Gumba za nastavitev funkcije in
temperature obrnite v položaj za
izklop.
8.7 Preklic časovnih funkcij
1. Pritiskajte , dokler ne začne
utripati indikator želene funkcije.
2. Pritisnite in držite .
Časovna funkcija se po nekaj sekundah
izklopi.
9. UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
9.1 Vstavljanje pripomočkov
Mreža za pečenje:
Mrežo potisnite med vodili nosilca rešetk
in poskrbite, da bodo nogice obrnjene
navzdol.
Pekač za pecivo/ Globok pekač:
Pekač za pecivo/globok pekač potisnite
med vodili nosilca rešetk.
44
www.electrolux.com
POZOR!
Teleskopskih vodil ne
pomivajte v pomivalnem
stroju. Teleskopskih vodil ne
podmazujte.
1. Izvlecite desno in levo teleskopsko
vodilo.
Rešetka in pekač za pecivo/globok
pekačskupaj:
°C
Pekač za pecivo/globok pekač potisnite
med vodili nosilca rešetk in mrežo za
pečenje na vodilih zgoraj.
2. Na teleskopski vodili namestite
mrežo za pečenje ter ju previdno
potisnite v pečico.
°C
Majhna zareza na vrhu
poveča varnost. Zareze so
tudi varovala pred
prevračanjem. Visok rob
okrog mreže preprečuje zdrs
posode.
9.2 Teleskopska vodila
Navodila za namestitev
teleskopskih vodil shranite
za poznejšo uporabo.
Teleskopski vodili omogočata lažje
vstavljanje in odstranjevanje rešetk.
Preden zaprete vrata pečice, preverite,
ali ste teleskopski vodili popolnoma
potisnili v notranjost pečice.
10. DODATNE FUNKCIJE
10.1 Ventilator za hlajenje
10.2 Varnostni termostat
Ko pečica deluje, se samodejno vklopi
ventilator za hlajenje, ki ohranja površine
pečice hladne. Če pečico izklopite, lahko
ventilator za hlajenje deluje, dokler se
pečica ne ohladi.
Nepravilno delovanje pečice ali okvarjeni
deli lahko povzročijo nevarno
pregrevanje. Za preprečitev tega ima
pečica varnostni termostat, ki prekine
dovod napajalne napetosti. Ko se
temperatura zniža, se pečica ponovno
samodejno vklopi.
SLOVENŠČINA
45
11. NAMIGI IN NASVETI
Peka tort
Vrat pečice ne odpirajte pred iztekom 3/4
časa pečenja.
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
Če uporabljate dva pekača sočasno,
med njima pustite en nivo prazen.
Temperature in časi pečenja
v razpredelnicah so le
smernice. Odvisni so od
recepta, kakovosti in količine
uporabljenih sestavin.
Peka mesa in rib
Če pečete hrano z veliko maščobe,
uporabite globok pekač, da preprečite
nastanek madežev, ki jih ni mogoče
odstraniti.
11.1 Priporočila za pečenje
Preden meso razrežete, počakajte
približno 15 minut, da sok ne izteče.
Pečica ima pet položajev rešetk.
Položaje rešetk štejte od spodaj navzgor.
Lastnosti vaše pečice so lahko drugačne,
kot so bile lastnosti prejšnje. V
razpredelnicah spodaj se nahajajo
standardne nastavitve za temperaturo,
čas pečenja in položaj rešetk.
Če za določen recept ne najdete
nastavitev, poiščite podobne.
Pečica ima poseben sistem kroženja
zraka, ki neprestano obnavlja paro. To
omogoča pripravo jedi v vlažnem okolju,
zato ostanejo živila sočna v notranjosti in
hrustljava navzven. Skrajša čas pečenja
in zmanjša porabo energije.
Če želite med pečenjem mesa preprečiti
nastanek prevelike količine dima, v
globok pekač nalijte nekaj vode. Za
preprečitev kondenzacije dima dolijte
vodo vsakokrat, ko izpari.
Čas priprave
Čas priprave je odvisen od vrste hrane,
njene strukture in količine.
V začetku med pripravo opazujte potek.
Pri uporabi te naprave poiščite nastavitve
(nastavitev gretja, čas priprave itd.), ki
najbolj ustrezajo vaši posodi, receptom in
količinam.
11.2 Peka peciva in pečenje mesa
PECIVO
Gretje zgoraj/
spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
Recepti za
umešano te‐
sto
(°C)
170
2
160
3 (2 in 4)
45 - 60
Model za
torte
Kolač iz
170
krhkega testa
2
160
3 (2 in 4)
20 - 30
Model za
torte
Smetanova
170
ali skutna tor‐
ta
1
165
2
60 - 80
Model za
torte, Ø 26
cm
46
www.electrolux.com
PECIVO
Gretje zgoraj/
spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
(°C)
Zavitek
175
3
150
2
60 - 80
Pekač za
pecivo
Kolač z mar‐
melado
170
2
165
2
30 - 40
Model za
torte, Ø 26
cm
Božični kolač, 160
Predhodno
ogrejte praz‐
no pečico.
2
150
2
90 - 120
Model za
torte, Ø 20
cm
Češpljev ko‐
lač, Predhod‐
no ogrejte
prazno peči‐
co.
175
1
160
2
50 - 60
Model za
kruh
Mafini
170
3
140 - 150 3
20 - 30
Pekač za
pecivo
Mafini, dva ni‐ voja
-
140 - 150 2 in 4
25 - 35
Pekač za
pecivo
Mafini, trije ni‐ voji
-
140 - 150 1, 3 in 5
30 - 45
Pekač za
pecivo
Drobno peci‐
vo
3
140 - 150 3
30 - 35
Pekač za
pecivo
Drobno peci‐ vo, dva nivoja
-
140 - 150 2 in 4
35 - 40
Pekač za
pecivo
Drobno peci‐
vo, trije nivoji
-
-
140 - 150 1, 3 in 5
35 - 45
Pekač za
pecivo
Beljakovi po‐
ljubčki
120
3
120
3
80 - 100
Pekač za
pecivo
-
120
2 in 4
80 - 100
Pekač za
pecivo
140
Beljakovi po‐ ljubčki, dva
nivoja, Pred‐
hodno ogrejte
prazno peči‐
co.
SLOVENŠČINA
47
PECIVO
Gretje zgoraj/
spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
(°C)
Žemlje, Pred‐ 190
hodno ogrejte
prazno peči‐
co.
3
190
3
12 - 20
Pekač za
pecivo
Ėclair
3
170
3
25 - 35
Pekač za
pecivo
Ėclair, dva ni‐ voja
-
170
2 in 4
35 - 45
Pekač za
pecivo
Pite
180
2
170
2
45 - 70
Model za
torte, Ø 20
cm
Bogata sadna 160
torta
1
150
2
110 120
Model za
torte, Ø 24
cm
190
Predhodno ogrejte prazno pečico.
KRUH IN PICA
Gretje zgoraj/
spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
(°C)
Bel kruh, 1 - 2
kosa, 0,5 kg
vsak
190
1
190
1
60 - 70
-
Rženi kruh,
Predhodno se‐
grevanje ni po‐
trebno.
190
1
180
1
30 - 45
Model za
kruh
Žemlje, 6 - 8 že‐ 190
melj
2
180
2 (2 in 4) 25 - 40
Pekač za
pecivo
Pica
1
230 - 250
1
Emajliran
pladenj
230 - 250
10 - 20
48
www.electrolux.com
KRUH IN PICA
Gretje zgoraj/
spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
Čajni kolački
(°C)
200
3
190
3
10 - 20
Pekač za
pecivo
Predhodno ogrejte prazno pečico.
Uporabite tortni model.
KOLAČI
Gretje zgoraj/spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
(°C)
Narastek s testeninami,
Predhodno segrevanje
ni potrebno.
200
2
180
2
40 - 50
Zelenjavni narastek,
Predhodno segrevanje
ni potrebno.
200
2
175
2
45 - 60
Pite (quiche)
180
1
180
1
50 - 60
Lazanja
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Kaneloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Uporabite drugi položaj rešetk.
Uporabite mrežo za pečenje.
MESO
Gretje zgoraj/
spodaj
Vroči zrak
(min.)
Govedina
(°C)
(°C)
200
190
50 - 70
SLOVENŠČINA
MESO
Gretje zgoraj/
spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
(°C)
Svinjina
180
180
90 - 120
Teletina
190
175
90 - 120
Goveja pečenka po angleško, manj 210
zapečena
200
50 - 60
Goveja pečenka po angleško, sred‐ 210
nje zapečena
200
60 - 70
Goveja pečenka po angleško, do‐
bro zapečena
200
70 - 75
210
MESO
Gretje zgoraj/
spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
(°C)
Svinjsko pleče s kožo
180
2
170
2
120 - 150
Svinjska krača, 2 kosa
180
2
160
2
100 - 120
Jagnje-stegno
190
2
175
2
110 - 130
Cel piščanec
220
2
200
2
70 - 85
Cel puran
180
2
160
2
210 - 240
Cela raca
175
2
220
2
120 - 150
Cela gos
175
2
160
1
150 - 200
Zajec, razrezan na kose
190
2
175
2
60 - 80
Zajec, razrezan na kose
190
2
175
2
150 - 200
Cel fazan
190
2
175
2
90 - 120
Uporabite drugi položaj rešetk.
49
50
www.electrolux.com
RIBE
Gretje zgoraj/
spodaj
Vroči zrak
(min.)
(°C)
(°C)
Postrv / Orada, 3 - 4 ribe
190
175
40 - 55
Tuna / Losos, 4 - 6 filejev
190
175
35 - 60
11.3 Žar
Predhodno ogrejte prazno pečico.
Uporabite četrti položaj rešetk.
Žar z najvišjo nastavitvijo temperature.
ŽAR
(kg)
(min.)
1. stran
(min.)
2. stran
Zrezki iz pljučne pečenke, 4 ko‐ 0.8
si
12 - 15
12 - 14
Goveji zrezek, 4 kosi
0.6
10 - 12
6-8
Klobase, 8
-
12 - 15
10 - 12
Svinjski kotleti, 4 kosi
0.6
12 - 16
12 - 14
Piščanec, polovica, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab, 4
-
10 - 15
10 - 12
Piščančje prsi, 4 kosi
0.4
12 - 15
12 - 14
Burgerji, 6
0.6
20 - 30
-
Ribji file, 4 kosi
0.4
12 - 14
10 - 12
Popečeni obloženi kruhki, 4 - 6
-
5-7
-
Popečen kruh, 4 - 6
-
2-4
2-3
11.4 Infra pečenje
Predhodno ogrejte prazno pečico.
Uporabite prvi ali drugi položaj rešetk.
Za izračun časa pečenja pomnožite čas
iz spodnje razpredelnice z debelino fileja
(v centimetrih).
SLOVENŠČINA
51
JAGNJETINA
GOVEDINA
(°C)
(°C)
(min.)
(min.)
Goveja pečenka
ali file, manj za‐
pečen
190 - 200 5 - 6
Jagnječje steg‐
150 - 170 100 - 120
no/ Pečena jag‐
njetina, 1 - 1,5 kg
Goveja pečenka
ali file, srednje
zapečen
180 - 190 6 - 8
Jagnječji hrbet, 1 160 - 180 40 - 60
- 1,5 kg
Goveja pečenka
ali file, dobro za‐
pečen
170 - 180 8 - 10
PERUTNINA
(°C)
SVINJINA
(°C)
Pleče/ Vrat/Šun‐
ka, 1 - 1,5 kg
(min.)
160 - 180 90 - 120
(min.)
Perutnina, porci‐ 200 - 220 30 - 50
je, 0,2 - 0,25 kg
vsaka
Piščanec, polovi‐ 190 - 210 35 - 50
ca, 0,4 - 0,5 kg
vsaka
Kotleti/ Rebrca, 1 170 - 180 60 - 90
- 1,5 kg
Piščanec, pita‐
nec, 1 - 1,5 kg
190 - 210 50 - 70
Mesna štruca,
0,75 - 1 kg
Raca, 1,5 - 2 kg
180 - 200 80 - 100
Gos, 3,5 - 5 kg
160 - 180 120 - 180
Puran, 2,5 - 3,5
kg
160 - 180 120 - 150
Puran, 4 - 6 kg
140 - 160 150 - 240
160 - 170 50 - 60
Svinjska krača,
150 - 170 90 - 120
predhodno kuha‐
na, 0,75 - 1 kg
TELETINA
RIBA (DUŠENA)
(°C)
(min.)
Telečja pečenka, 160 - 180 90 - 120
1 kg
Telečja krača,
1,5 - 2 kg
160 - 180 120 - 150
(°C)
(min.)
Cela riba, 1 - 1,5 210 - 220 40 - 60
kg
11.5 Sušenje - Vroči zrak
Pekač prekrijte s proti maščobi odpornim
papirjem ali papirjem za peko.
52
www.electrolux.com
Za boljše rezultate pečico izklopite po
polovici časa sušenja, odprite vrata in za
dokončanje sušenja pustite, da se ohlaja
čez noč.
Nastavite temperaturo na 60 - 70 °C.
SADJE
Za en pekač uporabite tretji položaj
rešetk.
Za dva pekača uporabite prvi in četrti
položaj rešetk.
(h)
ZELENJAVA
(°C)
(h)
Fižol
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Jušna zelenjava
60 - 70
5-6
Gobe
50 - 60
6-8
Zelišča
40 - 50
2-3
Slive
8 - 10
Marelice
8 - 10
Jabolčni krhlji
6-8
Hruške
6-9
11.6 Vlažno pečenje priporočeni pripomočki
Uporabite temne in neodbojne pekače in
posode. Bolje vsrkavajo toploto od
svetlih barvnih in odbojnih posod.
Posoda za pico
Pekač za peko
Temen, neodbojen
premer 28 cm
Temen, neodbojen
premer 26 cm
Majhne po‐
sodice za
pečenje in
serviranje
Keramika
premer 8 cm,
višina 5 cm
Model za testo za
kolač
Temen, neodbojen
premer 28 cm
11.7 Vlažno pečenje
Za najboljše rezultate upoštevajte
priporočila, navedena v spodnji
razpredelnici.
(°C)
Buhtlji, 12 kosov Pekač ali prestrezna
posoda
175
(min.)
3
40 - 50
SLOVENŠČINA
(°C)
(min.)
Kruhki/Žemlje, 9 Pekač ali prestrezna
kosov
posoda
180
2
35 - 45
Pizza, zamrz‐
njena, 0,35 kg
mreža za pečenje
180
2
45 - 55
Rulada
Pekač ali prestrezna
posoda
170
2
30 - 40
Rjavčki (brow‐
nies)
Pekač ali prestrezna
posoda
170
2
45 - 50
Soufflé, 6 kosov Keramični ramekini na 190
mreži za pečenje
3
45 - 55
Testo za kolač
Model za testo za ko‐
lač na mreži za peče‐
nje
180
2
35 - 45
Viktorijin kolač
Posoda za peko na
mreži za pečenje
170
2
35 - 50
Poširana riba,
0,3 kg
Pekač ali prestrezna
posoda
180
2
35 - 45
Cela riba, 0,2 kg Pekač ali prestrezna
posoda
180
3
25 - 35
Ribji file, 0,3 kg
Posoda za pico na
mreži za pečenje
170
3
30 - 40
Poširano meso,
0,25 kg
Pekač ali prestrezna
posoda
180
3
35 - 45
Šašlik, 0,5 kg
Pekač ali prestrezna
posoda
180
3
40 - 50
Piškoti, 16 ko‐
sov
Pekač ali prestrezna
posoda
150
2
30 - 45
Makroni, 20 ko‐
sov
Pekač ali prestrezna
posoda
180
2
45 - 55
Mafini, 12 kosov Pekač ali prestrezna
posoda
170
2
30 - 40
Slano pecivo,
16 kosov
Pekač ali prestrezna
posoda
170
2
35 - 45
Piškoti iz krhke‐ Pekač ali prestrezna
ga testa, 20 ko‐ posoda
sov
150
2
40 - 50
53
54
www.electrolux.com
(°C)
(min.)
Kolački, 8 kosov Pekač ali prestrezna
posoda
170
2
30 - 40
Zelenjava, poši‐ Pekač ali prestrezna
rana, 0,4 kg
posoda
180
2
35 - 45
Vegetarijanska
omleta
Posoda za pico na
mreži za pečenje
180
3
35 - 45
Mediteranska
zelenjava, 0,7
kg
Pekač ali prestrezna
posoda
180
4
35 - 45
11.8 Informacije za
preizkuševalne inštitute
Preizkusi v skladu z IEC 60350-1.
(°C)
(min.)
Drobno
Gretje zgo‐
pecivo,
raj/spodaj
20 kosov
na pekač
Pekač za 3
pecivo
170
20 - 30
-
Drobno
Vroči zrak
pecivo,
20 kosov
na pekač
Pekač za 3
pecivo
150 160
20 - 35
-
Drobno
Vroči zrak
pecivo,
20 kosov
na pekač
Pekač za 2 in 4
pecivo
150 160
20 - 35
-
Jabolčna Gretje zgo‐
pita, 2
raj/spodaj
modela
Ø 20 cm
Mreža za 2
pečenje
180
70 - 90
-
Jabolčna Vroči zrak
pita, 2
modela
Ø 20 cm
Mreža za 2
pečenje
160
70 - 90
-
SLOVENŠČINA
(°C)
(min.)
Biskvit,
tortni
model Ø
26 cm
Gretje zgo‐
raj/spodaj
Mreža za 2
pečenje
170
40 - 50
Pečico 10 minut
predhodno se‐
grevajte.
Biskvit,
tortni
model Ø
26 cm
Vroči zrak
Mreža za 2
pečenje
160
40 - 50
Pečico 10 minut
predhodno se‐
grevajte.
Biskvit,
tortni
model Ø
26 cm
Vroči zrak
Mreža za 2 in 4
pečenje
160
40 - 60
Pečico 10 minut
predhodno se‐
grevajte.
Masleni
piškoti
Vroči zrak
Pekač za 3
pecivo
140 150
20 - 40
-
Masleni
piškoti
Vroči zrak
Pekač za 2 in 4
pecivo
140 150
25 - 45
-
Masleni
piškoti
Gretje zgo‐
raj/spodaj
Pekač za 3
pecivo
140 150
25 - 45
-
Popečen Žar
kruh, 4 6 kosov
Mreža za 4
pečenje
maks.
2 - 3 minute
Pečico 3 minute
prva stran; 2 - predhodno se‐
3 minute dru‐ grevajte.
ga stran
Goveji
Žar
burger, 6
kosov,
0,6 kg
Mreža za 4
pečenje
in pre‐
strezna
ponev
maks.
20 - 30
12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
55
Mrežo za peče‐
nje postavite na
četrti, prestrezno
ponev pa na tretji
nivo pečice. Hra‐
no obrnite po po‐
lovici časa peče‐
nja.
Pečico 3 minute
predhodno se‐
grevajte.
56
www.electrolux.com
12.1 Opombe glede čiščenja
Sprednji del pečice očistite z mehko krpo, toplo vodo in blagim čisti‐
lom.
Za čiščenje kovinskih površin uporabite namensko čistilo.
Čistilna
sredstva
Trdovratnejše madeže očistite s posebnim čistilom za pečice.
Notranjost pečice očistite po vsaki uporabi. Nakopičena maščoba ali
drugi ostanki hrane lahko povzročijo požar. Pri ponvi za žar je nevar‐
nost večja.
Vsakodnev‐
na uporaba
Vlaga lahko v pečici ali na steklenih vratih kondenzira. Če želite
zmanjšati kondenzacijo, vklopite pečico 10 minut pred začetkom pri‐
prave hrane. Po vsaki uporabi notranjost posušite z mehko krpo.
Vso opremo očistite po vsaki uporabi in pustite, da se posuši. Upora‐
bite mehko krpo s toplo vodo in čistilno sredstvo. Pripomočkov ne po‐
mivajte v pomivalnem stroju.
Pripomočki
Pripomočkov s premazom proti prijemanju ne čistite z agresivnimi či‐
stili, ostrimi predmeti ali v pomivalnem stroju.
12.2 Pečice iz nerjavnega jekla
ali aluminija
Vrata pečice čistite le z vlažno krpo ali
gobico. Posušite z mehko krpo.
Nikoli ne uporabljajte jeklene volne, kislin
ali abrazivnih sredstev, ki bi lahko
poškodovala površino pečice. Na enak
način očistite upravljalno ploščo na
pečici.
POZOR!
Pri odstranjevanju nosilcev
rešetk bodite previdni.
1. Sprednji del nosilca rešetke povlecite
stran od stranske stene.
12.3 Čiščenje tesnil vrat
Redno preverjajte tesnila vrat. Tesnilo
vrat se nahaja na okvirju notranjosti
pečice. Pečice ne uporabljajte, če je
tesnilo vrat poškodovano. Obrnite se na
pooblaščeni servisni center.
Za čiščenje tesnil vrat si oglejte splošne
informacije o čiščenju.
2. Zadnji del nosilca rešetke potegnite s
stranskih sten in ga odstranite.
1
2
12.4 Odstranjevanje: nosilcev
rešetk
Preden začnete s čiščenjem pečice,
odstranite nosilce rešetk.
Odstranjeno opremo namestite v
obratnem zaporedju.
SLOVENŠČINA
57
Zadrževalni zatiči na
teleskopskih vodilih morajo
biti obrnjeni naprej.
12.5 Aqua Clean
Ta postopek čiščenja uporablja vlago za
pomoč pri odstranjevanju preostalih
delcev maščobe in hrane iz pečice.
1. V vboklino na dnu pečice vlijte 300
ml vode.
2.
3.
4.
5.
6.
Nastavite funkcijo: .
Nastavite temperaturo na 90 °C.
Pečica naj deluje 30 minut.
Izklopite pečico.
Ko se pečica ohladi, notranjost
osušite z mehko krpo.
3. Poiščite tečaj na levi strani vrat.
OPOZORILO!
Prepričajte se, da je
pečica hladna, preden
se jo dotaknete. Obstaja
nevarnost opeklin.
12.6 Odstranjevanje in
nameščanje vrat
Vrata pečice so sestavljena iz dveh
steklenih plošč. Za čiščenje lahko
snamete vrata pečice in notranje
steklene plošče. Preden odstranite
steklene plošče, preberite celotna
navodila »Odstranjevanje in nameščanje
vrat«.
4. Dvignite in povsem obrnite vzvod na
levem tečaju.
Če poskušate odstraniti
notranjo stekleno ploščo,
preden odstranite vrata
pečice, se lahko vrata
zaprejo.
POZOR!
Pečice ne uporabljajte brez
notranje steklene plošče.
1. V celoti odprite vrata in poiščite tečaj
na desni strani vrat.
2. Z izvijačem dvignite in povsem
obrnite desni vzvod tečaja.
5. Vrata pečice zaprite do polovice do
prvega položaja odpiranja. Potem jih
dvignite in povlecite naprej ter
snemite s tečajev.
58
www.electrolux.com
Steklenih plošč ne pomivajte v
pomivalnem stroju.
Ko končate s čiščenjem, namestite
stekleno ploščo in vrata pečice.
Površina natisa mora biti obrnjena proti
notranjosti vrat. Po namestitvi se
prepričajte, da površina natisa na okvirju
steklene plošče ni hrapava na dotik.
Ko je okvir vrat pravilno nameščen, se
zasliši klik.
Poskrbite, da bo notranja steklena plošča
vstavljena na pravo mesto.
A
6. Vrata položite na mehko krpo na
trdno površino.
7. Primite okvir vrat (B) na zgornjem
robu vrat na obeh straneh in pritisnite
navznoter, da sprostite zaponko.
12.7 Zamenjava: Žarnica
OPOZORILO!
Nevarnost električnega
udara.
Žarnica je lahko vroča.
2
B
1
8. Okvir vrat potegnite k sebi in ga
odstranite.
9. Držite stekleno ploščo vrat za zgornji
rob in jo previdno izvlecite. Poskrbite,
da steklene plošče povsem zdrsnejo
iz nosilcev.
1. Izklopite pečico. Počakajte, da se
pečica ohladi.
2. Pečico izključite iz napajanja.
3. Na dno pečice položite krpo.
POZOR!
Halogensko žarnico vedno
prijemajte s krpo, da se
ostanki maščobe ne bi
zapekli nanjo.
Luč zadaj
10. Steklene plošče očistite z vodo in
milom. Temeljito jih osušite.
13. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
1. Steklen pokrov žarnice obrnite in ga
snemite.
2. Očistite steklen pokrov.
3. Žarnico zamenjajte z ustrezno
žarnico, odporno proti visoki
temperaturi 300 °C.
4. Namestite steklen pokrov.
SLOVENŠČINA
59
13.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečica se ne segreje.
Pečica je izklopljena.
Vklopite pečico.
Pečica se ne segreje.
Ura ni nastavljena.
Nastavite uro.
Pečica se ne segreje.
Potrebne nastavitve niso
nastavljene.
Prepričajte se, da so na‐
stavitve pravilne.
Pečica se ne segreje.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varo‐
valka večkrat zapored pre‐
gori, se obrnite na elektri‐
čarja.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Na živilih in v notranjosti
pečice se nabirata para in
kondenz.
Hrano ste predolgo pustili
v pečici.
Po zaključku peke jedi ne
puščajte v pečici dlje kot
15 - 20 minut.
Na prikazovalniku se prika‐ Prišlo je do izpada električ‐ Ponastavite uro.
že »12.00«.
nega toka.
13.2 Servisni podatki
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca alipooblaščen
servisni center.
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na sprednjem okviru
notranjosti pečice. Ploščice za tehnične
navedbe ne odstranjujte iz notranjosti
pečice.
Potrebni podatki za servisni center se
nahajajo na ploščici za tehnične
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
14. ENERGIJSKA UČINKOVITOST
14.1 Informacije o izdelku in informacijski list o izdelku*
Ime dobavitelja
Electrolux
Identifikacija modela
EOF3H70V 949496272
EOF3H70X 949496271
KOF3H70X 949496275
Indeks energijske učinkovitosti
95.3
Razred energijske učinkovitosti
A
60
www.electrolux.com
Poraba energije pri standardni obremenitvi ter obi‐ 0.93 kWh/cikel
čajnem načinu
Poraba energije pri standardni obremenitvi in na‐
činu z ventilatorjem
0.81 kWh/cikel
Število prostorov za peko
1
Toplotni vir
Elektrika
Prostornina
72 l
Vrsta pečice
Vgradna pečica
Teža
EOF3H70V
28.0 kg
EOF3H70X
28.6 kg
KOF3H70X
28.3 kg
* Za Evropsko unijo glede na predpisa EU 65/2014 in 66/2014.
Za Belorusijo glede na STB 2478-2017, dodatek G; STB 2477-2017, prilogi A in B.
Za Ukrajino glede na 568/32020.
Razred energijske učinkovitosti ne velja za Rusijo.
EN 60350-1 - Gospodinjski aparati za kuhanje z elektriko - 1. del: štedilniki, pečice,
parne pečice in žari - Postopki za merjenje učinkovitosti delovanja.
14.2 Varčevanje z energijo
Pečica ima funkcije, ki vam
pomagajo varčevati z
energijo med vsakodnevnim
pečenjem.
Poskrbite, da bodo vrata med
delovanjem pečice dobro zaprta. Vrat
med pečenjem ne odpirajte prepogosto.
Poskrbite, da bo tesnilo vrat čisto, in
preverite, da je dobro nameščeno.
Uporabljajte kovinsko posodo za boljše
varčevanje z energijo.
Ko je mogoče, pečice ne segrevajte pred
pečenjem.
Presledki med pečenjem več jedi naj
bodo čim krajši.
Priprava hrane z ventilatorjem
Ko je mogoče, uporabljajte funkcije
pečice z ventilatorjem, da prihranite
energijo.
Akumulirana toplota
Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri do
10 minut pred potekom časa pečenja
znižajte temperaturo pečice na najnižjo
stopnjo. Akumulirana toplota v pečici še
naprej omogoča pečenje.
Z akumulirano toploto pogrejte ostale
jedi.
Ohranjanje jedi toplih
Če želite uporabiti akumulirano toploto in
ohraniti topel obrok, izberite najnižjo
možno nastavitev temperature.
Vlažno pečenje
Funkcija je zasnovana za varčevanje z
energijo med pečenjem.
SLOVENŠČINA
61
15. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
62
www.electrolux.com
SLOVENŠČINA
63
867359071-A-472019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement