Electrolux KOF3C70X Упатство за користење

Electrolux KOF3C70X Упатство за користење
KOF3C70X
SQ
MK
Furrë
Печка
Udhëzimet për përdorim
Упатство за ракување
Get the most out
of your appliance
For quick access to manuals, how-to guides,
support and more through our photo
registration visit electrolux.com/register
2
31
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. INFORMACIONI I SIGURISË............................................................................. 3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 4
3. INSTALIMI.......................................................................................................... 7
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT...............................................................................9
5. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 9
6. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................10
7. PËRDORIMI I PËRDITSHËM...........................................................................10
8. FUNKSIONET E ORËS.................................................................................... 11
9. PËRDORIMI I AKSESORËVE..........................................................................13
10. FUNKSIONET SHTESË................................................................................. 14
11. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 14
12. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 25
13. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 28
14. EFIKASITETI ENERGJETIK...........................................................................29
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
INFORMACIONI I SIGURISË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën
monitorim të vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja,
përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos lejoni që fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e
arritshme mund të nxehen gjatë përdorimit.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje dhe të ndërrojë kabllon.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse.
Përdorni gjithmonë doreza furre për të hequr ose për
të futur aksesorët ose enët për furrë.
Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni pajisjen nga rrjeti
elektrik.
PARALAJMËRIM: Për të shmangur mundësinë e
goditjes elektrike, sigurohuni që pajisja të fiket përpara
se të ndërroni llambën.
Mos e përdorni pajisjen përpara se ta instaloni në
strukturën inkaso.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar
pajisjen.
Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse
të mprehta metalike për të pastruar derën prej xhami,
pasi mund të gërvishtet sipërfaqja, gjë e cila mund të
shkaktojë krisjen e xhamit.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Për të hequr mbajtëset e rafteve, në fillim hiqni pjesën
e përparme të mbajtëses së raftit dhe pastaj pjesën e
pasme nga muret anësore. Montojini mbajtëset e
rafteve në rendin e kundërt.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
•
•
•
•
•
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mos e tërhiqni pajisjen nga doreza.
Instalojeni pajisjen në një vend të
sigurt dhe të përshtatshëm që
plotëson kërkesat e instalimit.
Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
Përpara montimit të pajisjes,
kontrolloni nëse dera e furrës hapet
pa pengesë.
Pajisja ka një sistem elektrik ftohjeje.
Ai duhet të vihet në punë me anë të
furnizimit me energji elektrike.
SHQIP
•
Lartësia minimale e
kabinetit (Kabineti
nën lartësinë
minimale të bangos)
590 (600) mm
Gjerësia e kabinetit
560 mm
Thellësia e kabinetit
550 (550) mm
Lartësia e pjesës së
përparme të pajisjes
594 mm
Lartësia e pjesës së
pasme të pajisjes
576 mm
Gjerësia e pjesës së
përparme të pajisjes
595 mm
Gjerësia e pjesës së
pasme të pajisjes
559 mm
Thellësia e pajisjes
569 mm
Thellësia inkaso e
pajisjes
548 mm
Gjerësia me derën
të hapur
1022 mm
Madhësia minimale
e hapjes së
ventilimit. Hapja e
vendosur në pjesën
e pasme poshtë
560x20 mm
Gjatësia e kabllos
kryesore të
furnizimit. Kablloja
është vendosur në
këndin e djathtë të
pjesës së pasme
1500 mm
Vidat e montimit
4x25 mm
•
•
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
•
•
•
2.2 Lidhja elektrike
•
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
5
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën
dhe kabllon elektrike. Nëse kablloja e
furnizimit me energji duhet
zëvendësuar, kjo duhet bërë nga
Qendra jonë e autorizuar e shërbimit.
Mos i lini kabllot që të prekin derën e
pajisjes ose t'i afrohen asaj apo
hapësirës poshtë pajisjes, veçanërisht
kur është në punë ose dera është e
nxehtë.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese:
çelësat mbrojtës, siguresat (siguresat
që vidhosen duhet të hiqen nga
foleja), salvavitat dhe kontaktorët.
Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje instaluese e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja instaluese
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
Kjo pajisje ofrohet me spinë dhe
kabllo elektrike.
Llojet e kabllove të përshtatshme për
instalim ose zëvendësim për
Evropën:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Për pjesën e kabllos shikoni fuqinë totale
te pllaka e specifikimeve. Mund t'i
referoheni gjithashtu tabelës:
Fuqia totale (W)
Prerje e tërthortë
e kabllos (mm²)
maksimumi 1380
3 x 0.75
6
www.electrolux.com
Fuqia totale (W)
Prerje e tërthortë
e kabllos (mm²)
maksimumi 2300
3x1
maksimumi 3680
3 x 1.5
Teli i tokëzimit (jeshil/të verdhë) duhet të
jetë 2 cm më i gjatë se telat e fazës dhe
të nulit (blu dhe kafe).
2.3 Zbatimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, djegiesh
dhe goditjeje elektrike ose
shpërthimi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pamonitoruar
gjatë punës.
Çaktivizojeni pajisjen pas çdo
përdorimi.
Bëni kujdes kur hapni derën e pajisjes
ndërkohë që pajisja është në punë.
Mund të çlirohet ajër i nxehtë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos ushtroni presion mbi derën e
hapur.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
Hapeni me kujdes derën e pajisjes.
Përdorimi i përbërësve me alkool
mund të krijojë një përzierje alkooli
dhe ajri.
Mos lejoni që pajisja të bjerë në
kontakt me shkëndija apo flakë të
hapura kur hapni derën.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
Për të parandaluar dëmtimin ose
çngjyrosjen e emalimit:
•
•
•
•
•
– mos vendosni enë furre ose
objekte të tjera drejtpërdrejt në
fundin e pajisjes.
– mos fusni letër alumini
drejtpërdrejt në pjesën e poshtme
të hapësirës së pajisjes.
– mos hidhni ujë drejtpërdrejt në
pajisjen e nxehtë.
– mos lini enë të lagura dhe ushqim
në pajisje pasi të keni mbaruar
gatimin.
– bëni kujdes kur hiqni ose
vendosni aksesorët.
Çngjyrimi i emalimit ose i inoksit nuk
ndikon në funksionimin e pajisjes.
Përdorni një tavë të thellë për kek të
lëngshëm. Lëngjet e frutave
shkaktojnë njolla që mund të jenë të
përhershme.
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
Ajo nuk duhet të përdoret për qëllime
të tjera, për shembull për ngrohje
dhome.
Gatuani gjithmonë me derën e furrës
të mbyllur.
Nëse pajisja është instaluar pas një
paneli mobilieje (p.sh. derë)
sigurohuni që dera të mos mbyllet
asnjëherë kur pajisja është në punë.
Mund të akumulohet nxehtësi dhe
lagështirë pas një paneli të mbyllur
mobilieje dhe mund të shkaktojë si
rrjedhim dëme në pajisje, njësinë
brenda së cilës ndodhet apo
dysheme. Mos e mbyllni panelin e
mobilies derisa pajisja të jetë ftohur
plotësisht pas përdorimit.
2.4 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, zjarri ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni
nga priza.
Sigurohuni që pajisja të jetë e ftohtë.
Ka rrezik që panelet prej xhami të
thyhen.
Ndërrojini menjëherë panelet prej
xhami të derës kur janë të dëmtuara.
Kontaktoni qendrën e autorizuar të
shërbimit.
Tregoni kujdes kur e hiqni derën nga
pajisja. Dera është e rëndë!
SHQIP
•
•
•
•
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale
pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
Nëse përdorni spërkatës për furrën,
ndiqni udhëzimet e sigurisë në
paketim.
Mos e pastroni smaltin katalitik (nëse
ka) me detergjent.
•
•
2.6 Shërbimi
•
•
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
Lloji i llambushkës ose llambushkës
halogjene të përdorur për këtë pajisje
është vetëm për pajisje elektroshtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
qendrën të autorizuar të shërbimit.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
2.7 Eliminimi i pajisjes
2.5 Ndriçimi i brendshëm
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
7
Përpara ndërrimit të llambës,
shkëputeni pajisjen nga korrenti.
Përdorni vetëm llamba me të njëjtat
specifike.
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda pajisjes.
3. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
3.1 Montimi në mobilie
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
3
523
20
8
www.electrolux.com
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
3.2 Sigurimi i furrës në kabinet
523
SHQIP
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
4.1 Pamje e përgjithshme
1 2 3
4
5 6
7
5
8
4
11
3
9
2
1
10
4.2 Aksesorët
•
•
Rafti rrjetë
Për enët e gatimit, tavat e kekëve dhe
të pjekjes.
Tavë për pjekje
Paneli i kontrollit
Çelësi i funksioneve të ngrohjes
Simboli/llamba e energjisë
Ekrani
Çelësi i kontrollit (për temperaturën)
Simboli/treguesi i temperaturës
Elementi ngrohës
Llamba
Ventilatori
Mbështetësja e rafteve, e
çmontueshme
11 Pozicionet e rafteve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
•
Për ëmbëlsira dhe biskota.
Tigan skare/pjekjeje
Për të pjekur ose si tavë për të
mbledhur yndyrën.
5. PANELI I KONTROLLIT
5.1 Butonat
Butoni / fusha e sensorit Përshkrimi
Për vendosjen e orës.
Për të vendosur funksionin e orës.
Për vendosjen e orës.
5.2 Ekrani
A
B
C
A. Funksionet e orës
B. Kohëmatësi
C. Funksioni i orës
9
10
www.electrolux.com
6. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Për të vendosur orën ditore, referojuni
kapitullit “Funksionet e orës”.
6.1 Pastrimi i parë
Hiqni të gjithë aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen nga furra.
Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe
pastrimi".
Furrën dhe aksesorët pastrojini përpara
përdorimit të parë.
Vendosni aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen sërish në
pozicionin e tyre fillestar.
1. Vendosni funksionin . Vendosni
temperaturën maksimale.
2. Lëreni furrën të punojë për 1 orë.
3. Vendosni funksionin . Vendosni
temperaturën maksimale.
4. Lëreni furrën të punojë për 15
minuta.
5. Vendosni funksionin . Vendosni
temperaturën maksimale.
6. Lëreni furrën të punojë për 15
minuta.
7. Fikeni furrën dhe lëreni të ftohet.
Aksesorët mund të nxehen më shumë
sesa zakonisht. Furra mund të nxjerrë
erë të keqe dhe tym. Sigurohuni që të
ketë ajrosje të mjaftueshme në dhomë.
6.2 Ngrohja paraprake
Ngroheni paraprakisht furrën bosh
përpara përdorimit të parë.
7. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
7.1 Dorezat e palosshme
Për të përdorur pajisjen shtypni çelësin.
Çelësi del jashtë.
7.2 Vendosja e një funksioni
nxehjeje
1. Kthejeni çelësin e funksioneve të
furrës për të përzgjedhur një funksion
ngrohjeje.
2. Rrotullojeni çelësin e kontrollit për të
zgjedhur temperaturën.
Llamba ndizet kur furra është në punë.
3. Për ta fikur furrën, kthejeni çelësin e
funksioneve të ngrohjes në
pozicionin e fikjes.
7.3 Funksionet e nxehjes
Funksioni i
furrës
Aplikimi
Furra është e fikur.
Pozicioni fikur
Për të ndezur llambën.
Të lehta
Ventilator i
plotë
Për të pjekur në deri në
tre pozicione të raftit
njëkohësisht dhe për të
tharë ushqimin.
Vendosni një
temperaturë 20 - 40 °C
më të ulët se për Gatim
tradicional.
SHQIP
Funksioni i
furrës
Funksioni i
furrës
Aplikimi
Ky funksion është
projektuar për të
Pjekje vent. kursyer energjinë gjatë
me lagështirë gatimit. Për udhëzimet
e gatimit, drejtojuni
kapitullit “Udhëzime dhe
këshilla”, Pjekje vent.
me lagështirë. Dera e
furrës duhet të mbyllet
gjatë gatimit në mënyrë
që funksioni të mos
ndërpritet dhe për t'u
siguruar që furra të
funksionoje me
efikasitetin më të lartë
të mundshëm të
energjisë. Kur përdorni
këtë funksion,
temperatura në
hapësirën e brendshme
mund të ndryshojë nga
temperatura e
vendosur. Fuqia e
nxehtësisë mund të
reduktohet. Për
rekomandime të
përgjithshme rreth
kursimit të energjisë,
referojuni kapitullit
“Efikasiteti i energjisë”,
“Kursimi i energjisë”. Ky
funksion është përdorur
për të qenë në pajtim
me klasin e efikasitetit
të energjisë sipas EN
60350-1.
Nxehtësia e
poshtme
Aplikimi
Për pjekjen e kekëve
me bazë krokante dhe
për ruajtjen e ushqimit.
Skara
Për të pjekur në skarë
ushqime të sheshta dhe
për të thekur bukë.
Skarë E
Shpejtë
Për të pjekur në skarë
ushqime të sheshta në
sasi të mëdha dhe për
të thekur bukë.
Skarë turbo
Funksioni i
picës
Për të pjekur copa mishi
të mëdha ose shpezë
me kocka në një
pozicion rafti. Për të
bërë gratina dhe për të
karamelizuar.
Për të pjekur pica. Për
karamelizim intensiv
dhe një fund krokant.
Për të pjekur ushqimin
në një pozicion rafti.
Gatim
tradicional
8. FUNKSIONET E ORËS
8.1 Tabela e funksioneve të orës
Funksioni i orës
11
Përdorimi
ORA DITORE
Për të vendosur, ndryshuar ose kontrolluar orën ditore.
KOHËZGJATJA
Për të vendosur sa kohë do të jetë në punë pajisja.
PËRFUNDIMI
Për të vendosur kohën e çaktivizimit të pajisjes.
12
www.electrolux.com
Funksioni i orës
Përdorimi
SHTYRJA E
PROGRAMIT
Për të kombinuar funksionin e KOHËZGJATJES dhe
PËRFUNDIMIT.
KUJTUESI I
MINUTAVE
Për vendosjen e kohëmatësit. Ky funksion nuk ndikon
në funksionimin e pajisjes. Ju mund ta vendosni
KUJTUESIN E MINUTAVE në çdo kohë, edhe kur
pajisja është e fikur.
8.2 Vendosja e orës. Ndërrimi i
orës
2. Shtypni
Për të vënë në përdorim furrën, vendosni
në fillim orën.
3. Shtypni
orën.
ose
pulson kur lidhni pajisjen me prizën,
nëse ka pasur shkëputje energjie ose kur
kohëmatësi nuk është vendosur.
Ekrani shfaq
.
ose
për të vendosur orën
Shtypni
e saktë.
Pas rreth pesë sekondash, pulsimi do të
ndalet dhe në ekran do të afishohet ora
që keni vendosur.
Për të ndryshuar orën e ditës shtypni
sërish disa herë derisa të fillojë të pulsojë
.
dhe
4. Kur koha përfundon, pulson
tingëllon një sinjal akustik. Pajisja
çaktivizohet automatikisht.
5. Shtypni një buton çfarëdo për të
ndaluar sinjalin.
6. Rrotulloni çelësin për funksionet e
furrës dhe çelësin për temperaturën
në pozicionin e fikjes.
8.5 Vendosja e SHTYRJES SË
PROGRAMIT
2. Shtypni
1. Vendosni një funksion furre dhe
temperaturën.
sërish disa herë derisa të
fillojë të pulsojë simboli
.
për të vendosur
1. Vendosni një funksion furre dhe
temperaturën.
8.3 Vendosja e
KOHËZGJATJES
2. Shtypni
sërish disa herë derisa të
fillojë të pulsojë simboli
.
sërish disa herë derisa të
fillojë të pulsojë simboli
.
ose
për të vendosur
3. Shtypni
orën për KOHËZGJATJEN.
4. Shtypni
.
3. Shtypni
ose
për të vendosur
kohën e KOHËZGJATJES.
ose
për të vendosur
5. Shtypni
orën për PËRFUNDIMIN.
Ekrani shfaq
6. Shtypni
për ta konfirmuar.
Pajisja ndizet automatikisht më vonë,
punon për kohën e vendosur të
KOHËZGJATJES dhe ndalon në kohën e
vendosur të PËRFUNDIMIT. Pas kohës
së vendosur, tingëllon një sinjal akustik.
7. Pajisja çaktivizohet automatikisht.
Shtypni një buton çfarëdo për të
ndaluar sinjalin.
8. Rrotulloni çelësin për funksionet e
furrës dhe çelësin për temperaturën
në pozicionin e fikjes.
.
4. Kur koha përfundon, pulson
dhe
tingëllon një sinjal akustik. Pajisja
çaktivizohet automatikisht.
5. Shtypni një buton çfarëdo për të
ndaluar sinjalin akustik.
6. Rrotulloni çelësin për funksionet e
furrës dhe çelësin për temperaturën
në pozicionin e fikjes.
8.4 Vendosja e PËRFUNDIMIT
1. Vendosni një funksion furre dhe
temperaturën.
SHQIP
13
8.6 Vendosja e KUJTUESIN E
MINUTAVE
4. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
furrës në pozicionin e fikjes.
1. Shtypni
8.7 Anulimi i funksioneve të
orës
sërish disa herë derisa të
fillojë të pulsojë simboli
.
ose
për të vendosur
2. Shtypni
kohën e nevojshme.
Kujtuesi i minutave ndizet automatikisht
pas 5 sekondash.
3. Kur koha e vendosur përfundon,
tingëllon një sinjal akustik. Shtypni
një buton çfarëdo për të ndaluar
sinjalin akustik.
1. Shtypni
vazhdimisht, derisa
treguesi i funksionit të dëshiruar të
fillojë të pulsojë.
2. Shtypni dhe mbani .
Pas pak sekondash funksioni i orës fiket.
9. PËRDORIMI I AKSESORËVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
9.1 Futja e aksesorëve
Rafti me rrjetë:
Shtyni raftin mes shufrave udhëzuese të
mbajtëses së raftit dhe sigurohuni që
këmbët të jenë me drejtim poshtë.
Rafti me rrjetë dhe tava e pjekjes / tava e
thellësë bashku:
Shtyni tavën e pjekjes /tavën e thellë
ndërmjet shufrave drejtuese të
mbajtëses së raftit dhe raftin me rrjetë në
shufrat drejtuese më lart.
Tavë për pjekje/ Tava e thellë:
Shtyjeni tavën për pjekje /tavën e thellë
midis shufrave udhëzuese të mbajtëses
së raftit.
Dhëmbëzimet e vogla në
pjesën e sipërme rrisin
sigurinë. Dhëmbëzimet janë
gjithashtu mjete që
parandalojnë përmbysjen.
Buzët e ngritura përreth
skarës parandalojnë
rrëshqitjen nga rafti.
14
www.electrolux.com
10. FUNKSIONET SHTESË
10.1 Ventilatori ftohës
Kur furra është në punë, ventilatori
ftohës ndizet aktivizohet për t’i mbajtur
sipërfaqet e furrës të ftohta. Nëse fikni
furrën, ventilatori ftohës mund të
vazhdojë të punojë derisa të ftohet furra.
të rrezikshme. Për ta parandaluar këtë,
furra ka një termostat sigurie që ndërpret
furnizimin me energji. Furra ndizet
aktivizohet përsëri automatikisht kur bie
temperatura.
10.2 Termostati i sigurisë
Përdorimi i pasaktë i furrës ose pjesët
me defekt mund të shkaktojnë mbinxehje
11. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Temperatura dhe kohët e gatimit në
tabela janë vetëm udhëzuese. Ato varen
nga recetat, cilësia dhe sasia e
përbërësve të përdorur.
11.1 Rekomandimet e gatimit
Furra ka pesë pozicione raftesh.
Pjekja e kekëve
Mos e hapni derën e furrës para se të
ketë kaluar 3/4 e kohës së pjekjes.
Nëse përdorni dy tava për pjekje
njëkohësisht, mbajeni një nivel bosh mes
tyre.
Gatimi i mishit dhe peshkut
Përdorni një tavë të thellë për ushqimet
me shumë yndyrë, për të ruajtur furrën
nga njollat që mund të mos ikin më.
Numërojini pozicionet e rafteve të furrës
nga poshtë.
Lëreni mishin afro 15 minuta përpara se
ta shponi, në mënyrë që lëngu të mos
derdhet jashtë.
Furra juaj mund të pjekë apo të skuqë
ndryshe nga furra juaj e mëparshme.
Tabelat e mëposhtme ju japin cilësimet
standarde për temperaturën, kohën e
gatimit dhe pozicionin e raftit.
Për të parandaluar tymin e tepërt në
furrë gjatë pjekjes, hidhni pak ujë në
tavën e thellë. Për të parandaluar
kondensimin e tymit, shtoni ujë sa herë
që të thahet.
Nëse nuk gjeni përzgjedhjet për një
recetë të veçantë, kërkoni për një të
përafërt.
Kohët e gatimit
Kohët e gatimit varen nga lloji,
shpeshtësia dhe vëllimi i ushqimit.
Furra ka një sistem të veçantë që
qarkullon ajrin dhe riciklon vazhdimisht
avullin. Me këtë sistem ju mund të
gatuani në një mjedis me avull dhe ta
mbani ushqimi të butë nga brenda dhe
krokant nga jashtë. Ai ul kohën e gatimit
dhe konsumin e energjisë.
Fillimisht, kontrolloni funksionimin e
pajisjes kur gatuani. Gjeni përzgjedhjet
më të mira (përzgjedhjet e nxehtësisë,
kohët e gatimit, etj.) për enët tuaja të
gatimit, recetat dhe sasitë përkatëse kur
përdorni pajisjen.
SHQIP
15
11.2 Pjekja dhe skuqja
KEKË
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
(°C)
(°C)
(min)
Recetat me
qull të rrahur
170
2
160
3 (2 dhe 4)
45 - 60
Formë
keku
Brumë i
shkrifët për
ëmbëlsirë
170
2
160
3 (2 dhe 4)
20 - 30
Formë
keku
Kek me
gjalpë
qumështi e
krem bulmeti
170
1
165
2
60 - 80
Formë
keku, Ø 26
cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Tavë
pjekjeje
Tartë me
reçel
170
2
165
2
30 - 40
Formë
keku, Ø 26
cm
Panetone,
nxehni furrën
bosh
paraprakisht
160
2
150
2
90 - 120
Formë
keku, Ø 20
cm
Kek me
kumbulla,
nxehni furrën
bosh
paraprakisht
175
1
160
2
50 - 60
Tavë buke
Kek në kupa
170
3
140 - 150 3
20 - 30
Tavë
pjekjeje
Kek në kupa,
dy nivele
-
-
140 - 150 2 dhe 4
25 - 35
Tavë
pjekjeje
Kek në kupa,
tre nivele
-
-
140 - 150 1, 3 dhe 5
30 - 45
Tavë
pjekjeje
Biskota
140
3
140 - 150 3
30 - 35
Tavë
pjekjeje
Biskota, dy
nivele
-
-
140 - 150 2 dhe 4
35 - 40
Tavë
pjekjeje
Biskota, tre
nivele
-
-
140 - 150 1, 3 dhe 5
35 - 45
Tavë
pjekjeje
16
www.electrolux.com
KEKË
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
(°C)
(°C)
(min)
Mafishe
120
3
120
3
80 - 100
Tavë
pjekjeje
Mafishe, dy
nivele, nxehni
furrën bosh
paraprakisht
-
120
2 dhe 4
80 - 100
Tavë
pjekjeje
Simite, nxehni 190
furrën bosh
paraprakisht
3
190
3
12 - 20
Tavë
pjekjeje
Ekler
190
3
170
3
25 - 35
Tavë
pjekjeje
Ekler, dy
nivele
-
-
170
2 dhe 4
35 - 45
Tavë
pjekjeje
Tarta të
sheshta
180
2
170
2
45 - 70
Formë
keku, Ø 20
cm
Kek i pasur
me fruta
160
1
150
2
110 120
Formë
keku, Ø 24
cm
Nxehni paraprakisht furrën bosh.
BUKË DHE PICA
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
(°C)
(°C)
(min)
Bukë e bardhë, 190
1-2 copë, 0,5 kg
secila
1
190
1
60 - 70
-
Bukë thekre,
nuk nevojitet
ngrohja
paraprake
1
180
1
30 - 45
Tavë buke
190
SHQIP
BUKË DHE PICA
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
(°C)
(°C)
(min)
Simite, 6-8
simite
190
2
180
2 (2 dhe
4)
25 - 40
Tavë
pjekjeje
Pica
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Tavë e
emaluar
Gurabije
200
3
190
3
10 - 20
Tavë
pjekjeje
Nxehni paraprakisht furrën bosh.
Përdorni tavën e kekut.
KREM I PJEKUR
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
(min)
(°C)
(°C)
Bazë brumi, nuk
nevojitet ngrohja
paraprake
200
2
180
2
40 - 50
Pite me perime, nuk
nevojitet ngrohja
paraprake
200
2
175
2
45 - 60
Quiche
180
1
180
1
50 - 60
Lazanja
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Kaneloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
Përdorni raftin me rrjetë.
17
18
www.electrolux.com
MISH
Gatim tradicional Ventilator i
plotë
(min)
(°C)
(°C)
Mish lope
200
190
50 - 70
Mish derri
180
180
90 - 120
Viç
190
175
90 - 120
Rosto viçi angleze, e pjekur pak
210
200
50 - 60
Rosto viçi angleze, e pjekur
mesatarisht
210
200
60 - 70
Rosto viçi angleze, e pjekur mirë
210
200
70 - 75
MISH
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
(min)
(°C)
(°C)
Shpatull derri, me lëkurë
180
2
170
2
120 - 150
Kërce derri, 2 copë
180
2
160
2
100 - 120
Kofshë qengji
190
2
175
2
110 - 130
Pulë e plotë
220
2
200
2
70 - 85
Gjeldeti i plotë
180
2
160
2
210 - 240
Rosë e plotë
175
2
220
2
120 - 150
Patë e plotë
175
2
160
1
150 - 200
Lepur, i prerë në copa
190
2
175
2
60 - 80
Lepur i egër, i prerë në
copa
190
2
175
2
150 - 200
Fazan i plotë
190
2
175
2
90 - 120
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
SHQIP
19
PESHK
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
(°C)
(°C)
Troftë / Krap deti, 3 - 4 peshq
190
175
40 - 55
Ton / Salmon, 4 - 6 fileta
190
175
35 - 60
(min)
11.3 Skara
Nxehni furrën paraprakisht bosh.
Përdorni nivelin e katërt të furrës.
Piqni në skarë me temperaturë maksimale.
SKARA
(kg)
(min)
Njëra anë
(min)
Ana tjetër
Biftek fileto, 4 copë
0,8
12 - 15
12 - 14
Biftek viçi, 4 copë
0,6
10 - 12
6-8
Salsiçe, 8
-
12 - 15
10 - 12
Kotëleta derri, 4 copë
0,6
12 - 16
12 - 14
Pulë, gjysmë, 2
1
30 - 35
25 - 30
Qebapë, 4
-
10 - 15
10 - 12
Gjoks pule, 4 copë
0,4
12 - 15
12 - 14
Qofte, 6
0,6
20 - 30
-
Fileto peshku, 4 copë
0,4
12 - 14
10 - 12
Sandviçë të thekur, 4 - 6
-
5-7
-
Bukë e thekur, 4 - 6
-
2-4
2-3
11.4 Skarë turbo
Nxehni furrën paraprakisht bosh.
Përdorni nivelin e parë ose të dytë të
furrës.
Për të llogaritur kohën e pjekjes,
shumëzoni kohën e dhënë në tabelë me
centimetrat e trashësisë së filetës.
20
www.electrolux.com
MISH QENGJI
MISH LOPE
(°C)
(°C)
(min)
(min)
Biftek lope ose
filetë, i gatuar
pak
190 - 200 5 - 6
Kofshë qengji /
150 - 170 100 - 120
Mish qengji i
pjekur, 1 - 1,5 kg
Biftek lope ose
filetë, i gatuar
mesatarisht
180 - 190 6 - 8
Kurriz qengji, 1 1,5 kg
Biftek lope ose
filetë, i gatuar
mirë
170 - 180 8 - 10
SHPEZË
(°C)
MISH DERRI
(°C)
(min)
Shpatull / Qafë /
Role me
proshutë, 1 - 1,5
kg
160 - 180 90 - 120
Kotëleta / Brinjë,
1 - 1,5 kg
170 - 180 60 - 90
Role mishi, 0,75 - 160 - 170 50 - 60
1 kg
Nyje derri,
gjysmë e gatuar,
0,75 - 1 kg
150 - 170 90 - 120
(min)
Shpezë,
porcione, 0,2 0,25 kg secila
200 - 220 30 - 50
Pulë, gjysmë,
0,4 - 0,5 kg
secila
190 - 210 35 - 50
Pulë, pulastren,
1 - 1,5 kg
190 - 210 50 - 70
Rosë, 1,5 - 2 kg
180 - 200 80 - 100
Patë, 3,5 - 5 kg
160 - 180 120 - 180
Gjeldeti, 2,5 - 3,5 160 - 180 120 - 150
kg
Gjeldeti, 4 - 6 kg
140 - 160 150 - 240
PESHK (I GATUAR ME
AVULL)
VIÇ
(°C)
(min)
Mish viçi i pjekur, 160 - 180 90 - 120
1 kg
Kofshë viçi, 1,5 2 kg
160 - 180 40 - 60
160 - 180 120 - 150
(°C)
(min)
Peshk i plotë, 1 - 210 - 220 40 - 60
1,5 kg
SHQIP
21
11.5 Tharja - Ventilator i plotë
Mbuloni tavat me letër kundër yndyrës
ose me letër pjekjeje.
Për rezultat më të mirë, fikeni furrën pasi
ka kaluar gjysma e kohës së tharjes,
hapni derën dhe lëreni të ftohet gjatë
gjithë natës që të thahet plotësisht.
Për 1 tavë përdorni pozicionin e tretë të
furrës.
Për 2 tava përdorni nivelin e katërt të
furrës.
ZARZAVATE
Erëza
(°C)
(orë)
40 - 50
2-3
Vendosni temperaturën në 60 - 70 °C.
FRUTA
ZARZAVATE
(orë)
(°C)
(orë)
Kumbulla
8 - 10
Fasule
60 - 70
6-8
Kajsi
8 - 10
Speca
60 - 70
5-6
Feta molle
6-8
Zarzavate për
supë
60 - 70
5-6
Dardha
6-9
Kërpudha
50 - 60
6-8
11.6 Pjekje vent. me lagështirë
- aksesorët e rekomanduar
Përdorni tava dhe enë të errëta dhe
joreflektuese. Ato e thithin më mirë
nxehtësinë se enët me ngjyrë të çelur
dhe reflektuese.
Tavë pice
Tavë gatimi
E errët, joreflektuese
28 cm diametër
E errët, joreflektuese
26 cm diametër
11.7 Pjekje vent. me lagështirë
Për rezultate optimale ndiqni sugjerimet
e listuara në tabelën më poshtë.
Tasa
qeramike
Qeramikë
8 cm
diametër, 5
cm lartësi
Tavë për bazë
pandispanje
E errët, joreflektuese
28 cm diametër
22
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Role të ëmbla,
12 copë
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
175
3
40 - 50
Roleta, 9 copë
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
180
2
35 - 45
Picë e ngrirë,
0,35 kg
rafti rrjetë
180
2
45 - 55
Role biskotash
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
170
2
30 - 40
Ëmbëlsirë
“Brownie”
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
170
2
45 - 50
Sufle, 6 copë
tasa qeramike në raftin 190
e telit
3
45 - 55
Bazë
pandispanjë
tavë baze pandispanje 180
në raft teli
2
35 - 45
Sandviç
“Viktoria”
tavë pjekjeje mbi raft
me rrjetë
170
2
35 - 50
Peshk i zier, 0,3 tavë për pjekje ose
kg
tavë e thellë
180
2
35 - 45
Peshk i plotë,
0,2 kg
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
180
3
25 - 35
Fileto peshku,
0,3 kg
tavë pice mbi raft teli
170
3
30 - 40
Mish i zier, 0,25 tavë për pjekje ose
kg
tavë e thellë
180
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg tavë për pjekje ose
tavë e thellë
180
3
40 - 50
Kukit, 16 copë
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
150
2
30 - 45
Amareta, 20
copë
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
180
2
45 - 55
Kek në kupa, 12 tavë për pjekje ose
copë
tavë e thellë
170
2
30 - 40
Ëmbëlsira
pikante, 16
copë
170
2
35 - 45
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
SHQIP
(°C)
(min)
Biskota me kore tavë për pjekje ose
të shkrifët, 20
tavë e thellë
copë
150
2
40 - 50
Byrek i hapur, 8 tavë për pjekje ose
copë
tavë e thellë
170
2
30 - 40
Zarzavate, të
ziera, 0,4 kg
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
180
2
35 - 45
Omëletë
vegjetariane
tavë pice mbi raft teli
180
3
35 - 45
180
4
35 - 45
Zarzavate
tavë për pjekje ose
mesdhetare, 0,7 tavë e thellë
kg
11.8 Informacion për institutet
testuese
Testet sipas IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Kekë të
vegjël,
20 copë
për tepsi
Gatim
tradicional
Tavë
pjekjeje
3
170
20 - 30
-
Kekë të
vegjël,
20 copë
për tepsi
Ventilator i
plotë
Tavë
pjekjeje
3
150 160
20 - 35
-
Kekë të
vegjël,
20 copë
për tepsi
Ventilator i
plotë
Tavë
pjekjeje
2 dhe
4
150 160
20 - 35
-
Rafti
rrjetë
2
180
70 - 90
-
Ëmbëlsir Gatim
ë me
tradicional
mollë, 2
tava Ø20
cm
23
24
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Ëmbëlsir Ventilator i
ë me
plotë
mollë, 2
tava Ø20
cm
Rafti
rrjetë
2
160
70 - 90
-
Pandispa Gatim
një,
tradicional
formë
keku
Ø26 cm
Rafti
rrjetë
2
170
40 - 50
Ngroheni furrën
paraprakisht për
10 minuta.
Pandispa Ventilator i
një,
plotë
formë
keku
Ø26 cm
Rafti
rrjetë
2
160
40 - 50
Ngroheni furrën
paraprakisht për
10 minuta.
Pandispa Ventilator i
një,
plotë
formë
keku
Ø26 cm
Rafti
rrjetë
2 dhe
4
160
40 - 60
Ngroheni furrën
paraprakisht për
10 minuta.
Biskota
Ventilator i
plotë
Tavë
pjekjeje
3
140 150
20 - 40
-
Biskota
Ventilator i
plotë
Tavë
pjekjeje
2 dhe
4
140 150
25 - 45
-
Biskota
Gatim
tradicional
Tavë
pjekjeje
3
140 150
25 - 45
-
Bukë e
Skara
thekur, 4
- 6 copë
Rafti
rrjetë
4
maks.
2 - 3 minuta
njëra anë; 2 3 minuta ana
tjetër
Ngroheni furrën
paraprakisht për
3 minuta.
Qofte
Skara
lope, 6
copë, 0,6
kg
Rafti
4
rrjetë
dhe tava
e kullimit
maks.
20 - 30
Vendosni raftin
me rrjetë në
nivelin e katërt
dhe tavën e
kullimit në nivelin
e tretë të furrës.
Rrotullojeni
ushqimin pasi të
ketë kaluar
gjysma e kohës
së gatimit.
Ngroheni furrën
paraprakisht për
3 minuta.
SHQIP
25
12. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
12.1 Shënime mbi pastrimin
Pastroni pjesën e përparme të furrës me një copë të butë me ujë të
ngrohtë dhe një agjent pastrues të butë.
Agjentët e
pastrimit
Për të pastruar sipërfaqet metalike, përdorni agjent pastrimi për këto
sipërfaqe.
Njollat e forta pastrojini me një pastrues të posaçëm për furrat. Mos
aplikoni pastrues furre mbi sipërfaqet katalitike.
Pastrojeni furrën nga brenda pas çdo përdorimi. Grumbullimi i
yndyrës ose mbetjeve të ushqimeve të tjera mund të shkaktojë zjarr.
Rreziku është më i lartë për tavën e skarës.
Përdorimi i
përditshëm
Në furrë ose në panelet e dyerve prej xhami mund të kondensohet
lagështi. Për të ulur kondensimin, përdoreni furrën bosh për 10
minuta para gatimit. Thajeni brendësinë me një leckë të butë pas çdo
përdorimi.
Pastrojini të gjithë aksesorët pas çdo përdorimi dhe lërini të thahen.
Përdorni një leckë të butë me ujë të ngrohtë dhe agjent pastrues.
Mos i pastroni aksesorët në lavastovilje.
Aksesorët
Mos i pastroni aksesorët që nuk ngjisin duke përdorur agjentë
agresivë, objekte me majë të mprehtë ose në lavastovilje.
12.2 Furrat prej inoksi ose
alumini
Pastrojeni derën e furrës vetëm me leckë
ose sfungjer të lagur. Thajeni me leckë të
butë.
Mos përdorni tel krues, acide ose
materiale gërryese, pasi ato mund të
dëmtojnë sipërfaqen e furrës. Pastroni
panelin e kontrollit të furrës duke marrë
të njëjtat masa paraprake.
12.3 Pastrimi i guarnicionit të
derës
Guarnicionin e derës kontrollojeni
rregullisht. Guarnicioni i derës ndodhet
rreth kornizën së hapësirës së furrës.
Mos e përdorni furrën nëse guarnicioni i
derës është i dëmtuar. Kontaktoni me një
qendër të autorizuar shërbimi.
Për të pastruar guarnicionin e derës
shikoni informacionin e përgjithshëm mbi
pastrimin.
12.4 Mënyra e heqjes:
mbajtëset e rafteve / panelet
katalitike
Për të pastruar furrën, hiqni mbajtëset e
rafteve / panelet katalitike.
26
www.electrolux.com
KUJDES!
Bëni kujdes kur hiqni
mbajtëset e rafteve. Panelet
katalitike nuk janë të ngjitura
me paretet e furrës dhe
mund të bien kur hiqni
mbajtëset e rafteve.
1. Tërhiqni pjesën ballore të mbajtëses
nga pareti anësor. Mbani shinat e
pasme rrëshqitëse dhe panelin
katalitik në vend me dorën tjetër.
2. Tërhiqni pjesën e pasme të
mbajtëses së rafteve jashtë paretit
anësor dhe hiqeni.
1
2
4. Kur furra të ftohet, pastrojeni pjesën
e brendshme me një copë të njomë
dhe të butë.
Njollat ose çngjyrosja e veshjes katalitike
nuk kanë asnjë ndikim në pastrimin
katalitik.
12.6 Heqja dhe instalimi i derës
Dera e furrës është e përbërë nga dy
panele xhami. Mund të hiqni derën e
furrës dhe panelin e brendshëm prej
xhami për ta pastruar. Lexoni të gjithë
udhëzimin "Heqja dhe instalimi i derës"
përpara se të hiqni panelet prej xhami.
Dera e furrës mund të
mbyllet nëse përpiqeni të
hiqni panelet e brendshme
prej xhami, përpara se të
hiqni derën e furrës.
KUJDES!
Mos e përdorni furrën pa
panelin e brendshëm të
xhamit.
1. Hapeni derën plotësisht dhe mbani
dy menteshat e saj.
Montoni aksesorët e hequr sipas rendit
të kundërt.
12.5 Pastrimi katalitik
Brendësia e pajisjes me veshje katalitike
është vetëpastruese. Ajo thith yndyrën.
Përpara aktivizimit të pastrimit katalitik:
•
•
•
hiqni të gjithë aksesorët .
pastroni pjesën e poshtme të furrës
me ujë të ngrohtë dhe detergjent të
butë.
pastroni xhamin e brendshëm të
derës me ujë të vakët dhe një leckë të
butë.
1. Vendosni funksionin .
2. Caktojeni temperaturën e furrës në
250°C dhe lëreni furrën të punojë për
1 orë.
3. Fikni furrën.
2. Ngrini dhe rrotulloni levat mbi dy
menteshat.
SHQIP
27
7. Mbajeni panelin prej xhami të derës
nga pjesa e sipërme dhe nxirreni
jashtë me kujdes. Sigurohuni që
xhami të rrëshqasë jashtë
mbështetëseve krejtësisht.
3. Mbylleni derën e furrës deri në
gjysmë në pozicionin e parë të
hapjes. Më pas ngrini dhe tërhiqeni
përpara dhe hiqeni derën nga vendi.
8. Pastrojini panelet prej xhami me ujë
dhe sapun. Thajini me kujdes panelet
prej xhami. Mos i pastroni panelet e
xhamit në enëlarëse.
Kur pastrimi të ketë mbaruar, instaloni
panelin e xhamit dhe derën e furrës.
Zona e afishimit duhet të vendoset
përballë anës së brendshme të derës.
Sigurohuni që pas instalimit sipërfaqja e
kornizës së panelit prej xhami në zonat e
afishimit të mos jetë e ashpër kur e
prekni.
Kur instalohet saktë korniza e derës
kërcet.
Sigurohuni që të instaloni panelet e
brendshme të xhamit siç duhet në vendet
e tyre.
A
4. Vendoseni derën mbi një leckë të
butë në një sipërfaqe të
qëndrueshme.
5. Kapeni kornizën (B) në buzën e
sipërme të derës nga të dyja anët
dhe shtyjeni nga brenda për të çliruar
mbërtheckën.
2
B
1
6. Tërhiqeni kornizën e derës përpara
për ta hequr.
12.7 Mënyra e ndërrimit:
Llamba
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
Llamba mund të jetë e
nxehtë.
1. Fikni furrën. Prisni derisa furra të jetë
ftohur.
2. Shkëputeni furrën nga priza e
korrentit.
3. Vendosni një pëlhurë në fund të
zgavrës.
28
www.electrolux.com
KUJDES!
Llambën halogjene kapeni
gjithmonë me një pecetë për
të evituar djegien e mbetjeve
të yndyrshme mbi llambë.
2. Pastroni kapakun prej xhami.
3. Ndërroni llambën me një llambë të
përshtatshme që i reziston
nxehtësisë 300 °C.
4. Montoni kapakun prej xhami.
Llambushka e pasme
1. Rrotullojeni kapakun prej xhami të
llambës për ta hequr.
13. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
13.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Furra nuk nxehet.
Furra është çaktivizuar.
Aktivizoni furrën.
Furra nuk nxehet.
Nuk është vendosur ora.
Vendosni orën.
Furra nuk nxehet.
Nuk janë bërë cilësimet e
nevojshme.
Sigurohuni që cilësimet të
jenë të sakta.
Furra nuk nxehet.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Llamba nuk funksionon.
Llamba është me defekt.
Zëvendësoni llambën.
Mbi ushqim dhe në
brendësi të furrës është
formuar avull dhe
kondensim.
Ushqimi i gatuar është
lënë në furrë për një kohë
të gjatë.
Mos i lini gatimet në furrë
për më shumë se 15 - 20
minuta pas përfundimit të
procesit të gatimit.
Në ekran shfaqet “12.00”.
Ka pasur ndërprerje të
energjisë.
Rivendosni orën.
13.2 Të dhëna për shërbimin
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj oseme një
qendër shërbimi të autorizuar.
Të dhënat e nevojshme për qendrën e
shërbimit ndodhen në etiketën e
parametrave. Etiketa e specifikimeve
gjendet në kornizën ballore të hapësirës
së furrës. Mos e hiqni pllakën e
specifikimeve nga pjesa e brendshme e
furrës.
SHQIP
29
Rekomandojmë që ju t'i shkruani të dhënat këtu:
Modeli (MOD.)
.........................................
Numri i produktit (PNC)
.........................................
Numri serial (S.N.)
.........................................
14. EFIKASITETI ENERGJETIK
14.1 Informacioni i produktit dhe Fleta e informacionit të produktit*
Emri i furnitorit
Electrolux
Identifikimi i modelit
KOF3C70X 949496961
Indeksi i efikasitetit energjetik
95.3
Klasi i efikasitetit të energjisë
A
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde,
regjimi tradicional
0.95 kWh/cikël
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde,
regjimi me ventilim
0.81 kWh/cikël
Numri i zgavrave
1
Burimi i nxehtësisë
Elektriciteti
Volumi
72 l
Lloji i furrës
Furrë inkaso
Masa
28.8 kg
* Për Bashkimin Evropian sipas Rregulloreve të BE-së 65/2014 dhe 66/2014.
Për Republikën e Bjellorusisë sipas STB 2478-2017, Shtojca G; STB 2477-2017,
Anekset A dhe B.
Për Ukrainën sipas 568/32020.
Kategoria e efikasitetit të energjisë nuk aplikohet për Rusinë.
EN 60350-1 - Pajisje shtëpiake gatimi me energji elektrike - Pjesa 1: Diapazonet,
furrat, furrat me avull dhe skarat - Mënyrat e vlerësimit të performancës.
14.2 Kursimi i energjisë:
Furra ka disa karakteristika
që ju ndihmojnë të kurseni
energji gjatë gatimit të
përditshëm.
Sigurohuni që dera e furrës të jetë e
mbyllur mirë kur furra është në punë.
Mos e hapni derën shumë shpesh gjatë
gatimit. Mbajeni guarnicionin e derës të
pastër dhe sigurohuni që të jetë i fiksuar
mirë në vend.
Përdorni enë metalike për të përmirësuar
kursimin e energjisë.
Kur është e mundur, mos e ngrohni
paraprakisht furrën përpara se të
gatuani.
Mbajini periudhat e pushimit mes
gatimeve sa më të shkurtra që të jetë e
30
www.electrolux.com
mundur kur përgatisni pak gatime
njëkohësisht.
Përdoreni nxehtësinë e mbetur për të
ngrohur gatimet e tjera.
Gatimi me ventilator
Kur është e mundur, përdorni funksionet
e gatimit me ventilator për të kursyer
energji.
Mbajtja e ushqimeve të ngrohta
Zgjidhni cilësimin më të ulët të
mundshëm të temperaturës për të
përdorur nxehtësinë e mbetur dhe për ta
mbajtur ushqimin të ngrohtë.
Nxehtësia e mbetur
Kur gatimi zgjat më shumë se 30 minuta,
reduktoni temperaturën e furrës në
minimum, 3 - 10 minuta përpara
përfundimit të gatimit. Nxehtësia e
mbetur brenda furrës do të vazhdojë të
gatuajë.
Pjekje vent. me lagështirë
Funksion i projektuar për të kursyer
energjinë gjatë gatimit.
15. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
МАКЕДОНСКИ
31
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 32
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.......................................................................... 34
3. МОНТАЖА....................................................................................................... 37
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................... 38
5. КОНТРОЛНА ТАБЛА.......................................................................................38
6. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА............................................................................ 39
7. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................39
8. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ........................................................................ 41
9. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ........................................................................42
10. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.......................................................................43
11. ПОМОШ И СОВЕТИ......................................................................................43
12. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ........................................................................................55
13. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.......................................................................58
14. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ...................................................................... 59
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што одлучивте да купите апарат Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добро дојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
32
1.
www.electrolux.com
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтирање и користење на апаратот, ве
молиме внимателно да ги прочитате приложените
упатства. Производителот не сноси одговорност за
направена повреда или штета кои се резултат на
неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте
ги упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Сигурност за деца и ранлива категорија на
лица
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8
годишна возраст и лицата со големи и сложени
препреки во развојот освен ако не се под постојан
надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Не оставајте ги децата да си играат со апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади.
Достапните делови може да станат жешки за
време на употреба.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
МАКЕДОНСКИ
33
1.2 Општа безбедност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалификувано лице може да го монтира
уредот и да го замени кабелот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите
достапни делови се вжештуваат за време на
употребата. Треба да се внимава да не се
допираат грејачите.
Секогаш користете ракавици за рерна за вадење
или ставање прибор или огноотпорни садови.
Пред чистење и одржување, исклучете го апаратот
од напојувањето.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да ја менувате
сијалицата во печката, уверете се дека уредот е
исклучен, за да ја избегнете можноста од струен
удар.
Не користете го апаратот пред да го монтирате во
вградената конструкција.
Не користете чистач на пареа за чистење на
апаратот.
Не користете груби абразивни средства или остри
метални стругалки за да го чистите стаклото на
вратата, бидејќи тоа може да предизвика прскање
на стаклото.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
За да ги извадите држачите на решетките,
повлечете го предниот дел од држачот на
решетката, а потоа задниот крај настрана од
страничните ѕидови. Монтирајте ги држачите на
решетките по обратен редослед.
34
www.electrolux.com
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Не влечете го апаратот за рачката.
Монтирајте го апаратот во сигурно
и погодно место кое ги исполнува
потребите за монтажа.
Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
Преда да го монтирате апаратот,
проверете дали вратата на печката
се отвара со леснотија.
Апаратот е опремен со електричен
систем за ладење. Мора да се
користи со електрично напојување.
Минимална висина
на плакар
(Минимална
висина на плакар
под површината за
готвење)
590 (600) mm
Должина на плакар
560 mm
Длабочина на
плакар
Широчина на
задниот дел од
апаратот
559 mm
Длабочина на
апаратот
569 mm
Вградена
длабочина на
апаратот
548 mm
Длабочина со
отворена врата
1022 mm
Минимална
големина на
отворот за
вентилација.
Отвор ставен на
дното на задната
страна
560x20 mm
Должина на
кабелот за струја.
Кабелот е ставен
во десниот агол од
задната страна
1500 mm
Завртки за
монтирање
4x25 mm
2.2 Поврзување на струјата
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
550 (550) mm
Висина на
предниот дел од
апаратот
594 mm
Висина на задниот
дел од апаратот
576 mm
Широчина на
предниот дел од
апаратот
595 mm
•
•
•
•
•
•
Секое поврзување со струја треба
да биде направено од
квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Погрижете се да не ги оштетите
приклучокот за струја и кабелот.
Доколку кабелот за струја на
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
апаратот треба да се замени, тоа
мора да го направи нашиот
Овластен сервисен центар.
Не дозволувајте кабелот да дојде
во допир со или да биде близу до
вратата на апаратот, особено кога
работи или кога вратата е жешка.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи
на линија, осигурувачи
(осигурувачи на вртење извадени
од држачот), заземјување и
контактори.
Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја
од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 мм.
Апаратот е снабден со приклучок и
кабел за струја.
Типови на кабли кои може да се
монтираат или да се заменуваат за
Европа:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
За делот на кабелот, видете ја
вкупната моќност на плочката за
спецификации. Исто така може да
видите во табелата:
Вкупна моќност
(W)
Дел од кабелот
(mm²)
максимум 1380
3 x 0.75
максимум 2300
3x1
максимум 3680
3 x 1.5
35
Кабелот за заземјување (зелен / жолт
кабел) мора да биде 2 cm подолг од
кабелот за фаза и кабелот за нула
(синиот и кафеавиот кабел).
2.3 Употребете го
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници или
струен удар или
експлозија.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат е само за домашна
употреба.
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Погрижете се отворите за
вентилација да не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без
надзор додека работи.
Исклучувајте го апаратот по секоја
употреба.
Внимавајте кога ја отворате
вратата на апаратот додека тој
работи. Може да се ослободи
жежок воздух.
Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
Не притискајте на отворената
врата.
Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
Внимателно отворајте ја вратата на
апаратот. Користењето на состојки
со алкохол може да предизвика
мешање на алкохол и воздух.
Кога ја отворате вратата, не
дозволувајте апаратот да дојде во
контакт со искри или отворен оган.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
36
www.electrolux.com
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
•
•
•
•
•
За да го заштитите емајлот од
оштетување или губење на бојата:
– не ставајте огноотпорни садови
или други предмети директно
на дното на апаратот.
– не ставајте алуминиумска
фолија директно на дното на
внатрешноста на апаратот.
– не ставајте вода директно во
врелиот апарат.
– не чувајте влажни чинии или
храна во апаратот откако сте
завршиле со готвењето.
– бидете внимателни при
отстранување или поставување
на приборот.
Обезбојувањето на емајлот или на
не'рѓосувачкиот челик нема ефект
врз работата на апаратот.
Користете длабока тава за влажни
колачи. Овошните сокови
предизвикуваат дамки кои може да
останат постојано.
Овој апарат е наменет само за
готвење. Не смее да се користи за
други намени, на пример за
загревање на простории.
Секогаш гответе со затворена
врата на печката.
Ако апаратот е монтиран зад плоча
од мебел (на пр. врата) вратата не
смее да се затвора кога апаратот е
во функција. Може да се насобере
топлина и влага зад панелот на
затворениот мебел и да предизвика
оштетување на апаратот, на
куќиштето или на подот. Не
затворајте ја плочата на мебелот
додека не се излади целосно
апаратот по употреба.
2.4 Грижа и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
пожар или оштетување на
апаратот.
•
Пред одржување, исклучете го
апаратот и извадете го приклучокот
за струја од штекерот.
•
•
•
•
•
•
•
Проверете дали апаратот е ладен.
Постои опасност од кршење на
стаклените плочи.
Веднаш заменете ги стаклените
плочи на вратата ако се оштетени.
Стапете во контакт со Овластен
сервисен центар.
Бидете внимателни кога ја вадите
вратата од апаратот. Вратата е
тешка!
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
површинскиот материјал.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунгери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
Доколку користите спреј за печка,
следете ги безбедносните
инструкции на пакувањето.
Не чистете го каталитичкиот емајл
(ако го има) со детергенти.
2.5 Внатрешна светилка
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
•
•
•
Видот на светилката или на
халогената лампа која се користи
за овој апарат е само за употреба
во апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во
куќата.
Пред да ја замените светилката,
исклучете го апаратот од
напојувањето.
Користете само светилки со истите
спецификации.
2.6 Сервисирање
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
МАКЕДОНСКИ
2.7 Расходување
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
37
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
Извадете ја кваката на вратата за
да спречите затварање на деца или
миленици во апаратот.
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
3. МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
3.1 Вградување
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
523
38
www.electrolux.com
3.2 Прицврстување на
печката за плакар
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
4.1 Генерален преглед
1 2 3
4
5 6
7
5
8
4
11
3
9
2
1
10
4.2 Прибор
•
•
Решетка
За садови за готвење, калапи за
торта, тави за печење.
Плех за печење
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
•
Контролна плоча
Копче за греење на печката
Светилка / симбол за јачина
Екран
Контролно копче (за температура)
Показно светло за температура /
симбол
Греач
Светло
Вентилатор
Држач за решетка, се вади
Позиции на полици
За колачи и кори.
Скара- / Длабока тава
За печење тесто и месо или како
сад за собирање маснотија.
5. КОНТРОЛНА ТАБЛА
5.1 Копчиња
Сензорско поле / Копче Опис
За да го поставите времето.
МАКЕДОНСКИ
39
Сензорско поле / Копче Опис
За да ја поставите функцијата на часовникот.
За да го поставите времето.
5.2 Екран
A
B
C
A. Функции на часовникот
B. Тајмер
C. Функција часовник
6. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
За да го поставите Точното време
погледајте во поглавјето „Функции на
часовникот“.
6.1 Прво чистење
Извадете ги сите додатоци и држачите
на решетките што се вадат од печката.
Видете го поглавјето „Нега и чистење“.
Исчистете ги печката и додатоците
пред првата употреба.
Ставете ги додатоците и држачите кои
се вадат назад во нивната првобитна
позиција.
6.2 Предзагревање
Загрејте ја празната печка пред
првата употреба.
1. Поставете ја функцијата .
Поставете максимална
температура.
2. Оставете ја печката да работи
околу еден час.
3. Поставете ја функцијата .
Поставете максимална
температура.
4. Оставете ја печката да работи
околу 15 минути.
5. Поставете ја функцијата .
Поставете максимална
температура.
6. Оставете ја печката да работи
околу 15 минути.
7. Исклучете ја печката и оставете да
се излади.
Дополнителниот прибор може да
стане потопол од обично. Печката
може да испушта миризба и чад.
Погрижете се да има доволен проток
на воздух во собата.
7. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
7.1 Тркалца коишто се
повлекуваат
За да го користите апаратот,
притиснете го тркалцето. Контролното
копче излегува надвор.
40
www.electrolux.com
7.2 Поставување на функција
за греење
1. Завртете го копчето за функции на
греење за да одберите функција
на греење.
2. Свртете го контролното копче за
да одберите температура.
Светлото се пали кога печката работи.
3. За да ја исклучите печката,
завртете го тркалцето за
функциите на рерната во
положбата за исклучување.
7.3 Функции за греење
Функција на Примена
печката
Печката е исклучена.
Положба на
исклучено
За вклучување на
лампата.
Светло
Готвење со
вентилатор
За печење на три
решетки истовремено
и за сушење храна.
Поставете ја
температура на
печката за 20 - 40°C
пониско отколку за
Конвенционално
готвење.
Функција на Примена
печката
Печете со
влажен
воздух
Функцијата е
направена за
штедење на
електрична енергија
за време на
готвењето. За
упатството за
готвење, видете во
поглавјето „ Напомени
и корисни совети“,
Печете со влажен
воздух. Вратата на
печката треба да биде
затворена за време на
готвењето со што
функцијата не би се
прекинала и за да се
осигурате дека
печката работи со
највисока можна
енергетска
ефикасност. Кога ја
користите оваа
функција,
температурата во
внатрешноста може
да биде различна од
поставената
температура.
Јачината на топлината
може да биде
намалена. За општи
препораки за штедење
на енергија видете во
поглавјето „Енергетска
ефикасност“,
Штедење на енергија.
Оваа функција се
користеше за
дефинирање на
класата на енергетска
ефикасност EN
60350-1.
За печење колачи со
крцкав долен дел и за
Долен грејач конзервирање
зимница.
МАКЕДОНСКИ
Функција на Примена
печката
Функција на Примена
печката
Скара
За печење на скара на
рамни парчиња храна
и за печење тостови.
Брзо
Печење
За печење на скара на
рамни парчиња храна
во големи количини и
за печење тостови.
Турбопечење
41
За печење на
поголеми парчиња
месо или живина со
коски на една позиција
на решетка. Исто и за
запекување и
потпекување.
Функција за
пица
За печење на пица. За
појако печење и
крцкаво дно.
За печење тесто и
месо на едно ниво на
Конвенциона решетката.
лно готвење
8. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ
8.1 Табела со функции на часовникот
Функција часовник
Примена
ТОЧНО ВРЕМЕ
За да го поставите, промените или проверите
точното време.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ За да поставите колку долго работи апаратот.
КРАЈ
За да поставите кога да се исклучи апаратот.
ОДЛОЖУВАЊЕ
НА ВРЕМЕ
За комбинација со функцијата ВРЕМЕТРАЊЕ и
КРАЈ.
ПОТСЕТНИК
ВО МИНУТИ
За нагодување на времето. Оваа функција нема
влијание врз работата на апаратот. ПОТСЕТНИК ВО
МИНУТИ можете да го поставите кога било, и кога
апаратот е исклучен.
8.2 Поставување на времето.
Менување на времето
Мора да го поставите времето пред да
почнете да работите со печката.
По околу 5 секунди, трепкањето
престанува и на екранот се прикажува
поставеното точно време.
За да го смените точното време
притиснете неколку пати на
трепка кога ќе го поврзите апаратот
со електрична струја, кога има прекин
на струја или кога не е подесен
тајмерот.
додека не почне да трепка
или
Притиснете на
коригирате времето.
1. Нагодете ги функцијата и
температура на печката.
за да го
8.3 Поставување на
ВРЕМЕТРАЕЊЕ
се
.
42
www.electrolux.com
2. Притиснете на
додека
повеќе пати се
не почне да трепка.
3. Притиснете на
или
за да го
поставите ВРЕМЕТРАЕЊЕ.
На екранот се прикажува
.
трепка
4. Кога ќе истече времето
и се огласува звучен сигнал.
Апаратот автоматски се исклучува.
5. Притиснете кое било копче за да
го исклучите звучниот сигнал.
6. Свртете ги копчето за функции на
рерната и копчето за температура
на положба на исклучено.
8.4 Поставување на КРАЈ
1. Нагодете ги функцијата и
температура на печката.
2. Притиснете на
додека
повеќе пати се
не почне да трепка.
3. Притиснете на
или
поставите времето.
4. Притиснете
.
5. Притиснете на
или
поставите КРАЈ.
за да го
6. Притиснете го
за да потврдите.
Апаратот автоматски се вклучува
покасно, работи за време на
поставеното ВРЕМЕТРАЕЊЕ и запира
на поставенето време за КРАЈ. На
поставеното време се огласува звучен
сигнал.
7. Апаратот автоматски се исклучува.
Притиснете го кое било копче за
да го исклучите сигналот.
8. Свртете ги копчето за функции на
рерната и копчето за температура
на положба на исклучено.
8.6 Поставување на
ПОТСЕТНИК ВО МИНУТИ
1. Притиснете на
за да го
додека
повеќе пати се
не почне да трепка.
трепка
4. Кога ќе истече времето
и се огласува звучен сигнал.
Апаратот автоматски се исклучува.
5. Притиснете го кое било копче за
да го исклучите сигналот.
6. Свртете ги копчето за функции на
рерната и копчето за температура
на положба на исклучено.
2. Допрете го
или
за да го
поставите неопходното време.
Потсетник во минути автоматски се
вклучува после пет секунди.
3. Кога ќе истече времето се
огласува звучен сигнал.
Притиснете кое било копче за да
го исклучите звучниот сигнал.
4. Свртете го копчето за функција на
печката во положба исклучено.
8.5 Поставување на
ОДЛОЖУВАЊЕ ВРЕМЕ
8.7 Откажување на
функциите на часовникот
1. Нагодете ги функцијата и
температура на печката.
1. Повеќе пати притискајте го
додека не почне да трепка
индикаторот за соодветната
функција.
На екранот се прикажува
2. Притиснете на
додека
.
повеќе пати се
не почне да трепка.
3. Притиснете на
или
за да го
поставите ВРЕМЕТРАЕЊЕ.
2. Притиснете и држете .
Функцијата на часовникот се гасне по
неколку секунди.
9. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
9.1 Вметнување на
дополнителниот прибор
Решетка:
МАКЕДОНСКИ
Турнете ја решетката меѓу водилките
на држачот за решетката и проверете
дали ногалките се свртени надолу.
43
Решетката и плехот за печење /
длабоката тава заедно:
Турнете го плехот за печење /
длабоката тава помеѓу водилките на
држачот и решетката на водилките
горе.
Плех за печење/Длабока тава:
Турнете го плехот за печење /
длабоката тава меѓу водилките на
држачот за решетката.
Мало вовлекување на
горниот дел ја зголемува
сигурноста. Вовлечените
делови исто така
функционираат и како
уреди против остри
рабови. Големиот раб
околу полицата го
спречува садот за готвење
да се излизга.
10. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
10.1 Вентилатор за ладење
Кога работи печката, вентилаторот за
ладење се вклучува автоматски за да
ги одржува ладни површините на
печката. Ако ја исклучите печката,
вентилаторот за ладење продолжува
да работи додека печката не се
излади.
предизвикаат опасно прегревање. За
да се спречи тоа, печката има
безбедносен термостат што го
прекинува напојувањето со струја.
Печката автоматски се вклучува
повторно кога температурата ќе се
намали.
10.2 Безбедносен термостат
Неправилната работа на печката или
дефектните компоненти може да
11. ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
Температурата и времињата на
печење во табелите се само водич.
Тие зависат од рецептите и
квалитетот и количината на состојките
што се употребуваат.
44
www.electrolux.com
11.1 Препораки за готвење
Печката има пет нивоа на решетката.
Бројте ги нивоата на решетката од
дното на рерната.
Вашата печка може да ги пече тестото
или месото различно од печката што
сте ја имале порано. Табелите дадени
подолу со стандардните поставки за
температура, време на готвење и
позиција на решетката.
Ако не можете да ги најдете
нагодувањата за одреден рецепт,
побарајте нешто слично.
Апаратот е опремен со специјален
систем кој обезбедува струење на
воздухот и постојано кружење на
пареата. Со овој систем може да
готвите во опкружување со пареа, со
што јадењата ќе останат сочни
одвнатре, а крцкави однадвор. Го
намалува времето на готвење и
потршувачката на енергија.
Печење колачи
Не отворајте ја вратата на печката
пред да поминат 3/4 од времето за
печење.
Ако користите два плеха за печење
истовремено, оставете го нивото
помеѓу нив празно.
Готвење месо и риба
Користете длабока тава за многу
мрсна храна за да спречите појава на
трајни дамки во печката.
Оставете го месото да постои околу
15 минути пред да го сечете за да не
му истечат соковите.
За да спречете појава на многу чад во
печката за време на печењето месо,
додадете малку вода во длабоката
тава. За спречување на кондензација
на чад, додадете вода секогаш кога
истата ќе се исуши.
Времетраење на готвењето
Времетраењето на готвењето зависи
од видот на храна, нејзината густина и
зафатнина.
На почеток, следете го работењето на
рерната кога готвите. Најдете ги
најдобрите поставки (температура,
време на готвење итн.) за вашите
садови, рецепти и количества кога го
користите овој апарат.
11.2 Печење на тесто и месо
КОЛАЧИ
Конвенционално
готвење
Готвење со
вентилатор
(мин)
(°C)
(°C)
Рецепти со
матење
170
2
160
3 (2 и 4)
45 - 60
Калап за
колачи
Тесто без
квасец
170
2
160
3 (2 и 4)
20 - 30
Калап за
колачи
Колач со
сирење и
матеница
170
1
165
2
60 - 80
Калап за
колачи, Ø
26 cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Плех за
печење
МАКЕДОНСКИ
45
КОЛАЧИ
Конвенционално
готвење
Готвење со
вентилатор
(мин)
(°C)
(°C)
Торта со џем 170
2
165
2
30 - 40
Калап за
колачи, Ø
26 cm
Божиќен
колач,
загрејте ја
рерната
празна
160
2
150
2
90 - 120
Калап за
колачи, Ø
20 cm
Колач со
сливи,
загрејте ја
рерната
празна
175
1
160
2
50 - 60
Калап за
леб
Мафинс
Колачи
170
3
140 - 150 3
20 - 30
Плех за
печење
Мафинс
Колачи, две
нивоа
-
-
140 - 150 2 и 4
25 - 35
Плех за
печење
Мафинс
Колачи, три
нивоа
-
-
140 - 150 1, 3 и 5
30 - 45
Плех за
печење
Бисквити
140
3
140 - 150 3
30 - 35
Плех за
печење
Бисквити,
две нивоа
-
-
140 - 150 2 и 4
35 - 40
Плех за
печење
Бисквити,
три нивоа
-
-
140 - 150 1, 3 и 5
35 - 45
Плех за
печење
Пуслици
120
3
120
3
80 - 100
Плех за
печење
-
120
2и4
80 - 100
Плех за
печење
Пуслици, две нивоа,
загрејте ја
рерната
празна
46
www.electrolux.com
КОЛАЧИ
Конвенционално
готвење
Готвење со
вентилатор
(мин)
(°C)
(°C)
Кифлички,
загрејте ја
рерната
празна
190
3
190
3
12 - 20
Плех за
печење
Еклери
190
3
170
3
25 - 35
Плех за
печење
Еклери, две
нивоа
-
-
170
2и4
35 - 45
Плех за
печење
Пити со
овошје
180
2
170
2
45 - 70
Калап за
колачи, Ø
20 cm
Богат колач
со овошје
160
1
150
2
110 120
Калап за
колачи, Ø
24 cm
Презагрејте ја печката празна.
ЛЕБ И ПИЦА
Конвенционално
готвење
Готвење со
вентилатор
(мин)
(°C)
(°C)
Бел леб, 1 - 2
190
парчиња, 0,5 kg
секое
1
190
1
60 - 70
-
Р’жан леб,
190
загревање не е
потребно
1
180
1
30 - 45
Калап за
леб
Кифлички, 6 - 8 190
кифлички
2
180
2 (2 и 4)
25 - 40
Плех за
печење
Пица
1
230 - 250
1
10 - 20
Емајлира
н плех
230 - 250
МАКЕДОНСКИ
ЛЕБ И ПИЦА
Конвенционално
готвење
Готвење со
вентилатор
(мин)
(°C)
Земички
(°C)
200
3
190
3
10 - 20
Плех за
печење
Презагрејте ја печката празна.
Употребете калап за торта.
ОВОШНИ ТОРТИЧКИ
Конвенционално
готвење
Готвење со
вентилатор
(мин)
(°C)
(°C)
Колач од паста,
загревање не е
потребно
200
2
180
2
40 - 50
Колач со зеленчук,
загревање не е
потребно
200
2
175
2
45 - 60
Киш
180
1
180
1
50 - 60
Лазања
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Канелони
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Користете го второто ниво на решетката.
Употребете решетка.
47
48
www.electrolux.com
МЕСО
Конвенционалн
о готвење
Готвење со
вентилатор
(мин)
(°C)
(°C)
Говедско Месо
200
190
50 - 70
Свинско
180
180
90 - 120
Телешко месо
190
175
90 - 120
Печено говедско месо на
англиски начин, полуживо
210
200
50 - 60
Печено говедско месо на
англиски начин, средно печено
210
200
60 - 70
Печено говедско месо на
англиски начин, добро печено
210
200
70 - 75
МЕСО
Конвенционално
готвење
Готвење со
вентилатор
(мин)
(°C)
(°C)
Свинска плешка, со кожа
180
2
170
2
120 - 150
Свинска коленица, 2
парчиња
180
2
160
2
100 - 120
Јагнешки бут
190
2
175
2
110 - 130
Цело пиле
220
2
200
2
70 - 85
Цела мисирка
180
2
160
2
210 - 240
Цела патка
175
2
220
2
120 - 150
Цела гуска
175
2
160
1
150 - 200
Зајак, исецкан на
парчиња
190
2
175
2
60 - 80
Зајак, исецкан на
парчиња
190
2
175
2
150 - 200
Цел фазан
190
2
175
2
90 - 120
Користете го второто ниво на решетката.
МАКЕДОНСКИ
49
РИБА
Конвенционално
готвење
Готвење со
вентилатор
(мин)
(°C)
(°C)
Пастрмка / Спарид, 3 - 4 риби
190
175
40 - 55
Туна / Лосос, 4 - 6 филети
190
175
35 - 60
11.3 Скара
Презагрејте ја рерната празна.
Користете го четвртото ниво на решетката.
Скара со поставена максимална температура.
ПЕЧЕЊЕ НА СКАРА
(kg)
(мин)
прва страна
(мин)
втора страна
Бифтек филети, 4 парчиња
0.8
12 - 15
12 - 14
Говедски бифтек, 4 парчиња
0.6
10 - 12
6-8
Колбаси, 8
-
12 - 15
10 - 12
Свински кременадли, 4
парчиња
0.6
12 - 16
12 - 14
Половина пиле, 2
1
30 - 35
25 - 30
Кебапи, 4
-
10 - 15
10 - 12
Пилешки гради, 4 парчиња
0.4
12 - 15
12 - 14
Плескавици, 6
0.6
20 - 30
-
Филети од риба, 4 парчиња
0.4
12 - 14
10 - 12
Тостирани сендвичи, 4 - 6
-
5-7
-
Тост, 4 - 6
-
2-4
2-3
11.4 Турбо-печење
Презагрејте ја рерната празна.
Користете ја првото и второто ниво на
решетката.
За да го измерите времето на печење
помножете го времето дадено во
табелата подолу со сантиметрите
дебелина на филето.
50
www.electrolux.com
ТЕЛЕШКО
ГОВЕДСКО
(°C)
190 - 200 5 - 6
Ростбиф или
филе, средно
печено
180 - 190 6 - 8
Ростбиф или
филе, добро
печено
170 - 180 8 - 10
Телешка
коленица, 1,5 2 kg
(мин)
160 - 180 120 - 150
ЈАГНЕШКО МЕСО
(°C)
(мин)
Јагнешки бут /
150 - 170 100 - 120
Печено
јагнешко, 1 - 1,5
kg
СВИНСКО
(°C)
(мин)
Рамо / Врат /
160 - 180 90 - 120
Коленица од
шунка, 1 - 1.5 kg
Кременадли /
Голо ребро, 1 1,5 kg
170 - 180 60 - 90
Ролат од
мелено месо,
0,75 - 1 kg
160 - 170 50 - 60
Свинска
150 - 170 90 - 120
коленица,
претходно
сварена, 0,75 - 1
kg
Јагнешки грб, 1
- 1,5 kg
160 - 180 40 - 60
ПИЛЕШКО
(°C)
(мин)
Порции живина, 200 - 220 30 - 50
0.2 - 0.25 kg
секое парче
Половина пиле, 190 - 210 35 - 50
0,4 - 0,5 kg
секое парче
Пиле, младо
пиле, 1 - 1,5 kg
190 - 210 50 - 70
Паткa, 1,5 - 2 kg 180 - 200 80 - 100
ТЕЛЕШКО
(°C)
Печено
телешко, 1 kg
(°C)
(мин)
Ростбиф или
филе, слабо
печено
(мин)
160 - 180 90 - 120
Гускино месо,
3,5 - 5 kg
160 - 180 120 - 180
Мисирка, 2,5 3,5 kg
160 - 180 120 - 150
Мисирка, 4 - 6
kg
140 - 160 150 - 240
МАКЕДОНСКИ
ЗЕЛЕНЧУК
РИБА (НА ПАРЕА)
(°C)
Цели парчиња
риба, 1 - 1,5 kg
51
(°C)
(ч)
Зеленчук за супа
60 - 70
5-6
Печурки
50 - 60
6-8
Билки
40 - 50
2-3
(мин)
210 - 220 40 - 60
11.5 Сушење - Готвење со
вентилатор
Прекријте ги плеховите со мрсна
хартија или хартија за печење.
Поставете ја температурата на 60 - 70
°C.
За подобар резултат, исклучете ја
рерната откако ќе истече половина од
времето за сушење, отворете ја
вратата и дозволете да се лади една
ноќ за да се доврши сушењето.
За еден плех користете трета позиција
на решетка.
За два плеха користете прва и четврта
позиција на решетка.
ЗЕЛЕНЧУК
(°C)
(ч)
Мешунки
60 - 70
6-8
Пиперки
60 - 70
5-6
ОВОШЈЕ
(ч)
Сливи
8 - 10
Кајсии
8 - 10
Резанки од јаболка
6-8
Круши
6-9
11.6 Печете со влажен воздух
- препорачани додатоци
Употребете темни и плехови и садови
кои не одбиваат светлина. Тие
подобро ја абсорбираат топлината од
светлите бои и садовите кои одбиваат
светлина.
Тавче за пица
Сад за печење
Темна, која не
одбива светлина
28 cm дијаметар
Темна, која не одбива
светлина
26 cm дијаметар
Керамично
тавче
Керамика
8 cm
дијаметар, 5
cm висина
Основа за флан
за решетка
Темна, која не
одбива светлина
28 cm дијаметар
52
www.electrolux.com
11.7 Печете со влажен воздух
За најдобри резултати следеете ги
препораките дадени во табелата
подолу.
(°C)
(мин)
Кифлички,
благи, 12
парчиња
плех за печење или
длабока тава
175
3
40 - 50
Кифлички, 9
парчиња
плех за печење или
длабока тава
180
2
35 - 45
Пица,
замрзната,
0,35 kg
решетка
180
2
45 - 55
Швајцарски
ролат
плех за печење или
длабока тава
170
2
30 - 40
Колаче
плех за печење или
длабока тава
170
2
45 - 50
Суфле, 6
парчиња
керамичко тавче на
решетка
190
3
45 - 55
Флан со
пандишпан
основа за флан на
решетка
180
2
35 - 45
Викторијанска
торта со џем
потпечено јадење на
решетка
170
2
35 - 50
Варена риба,
0,3 kg
плех за печење или
длабока тава
180
2
35 - 45
Цели парчиња
риба, 0,2 kg
плех за печење или
длабока тава
180
3
25 - 35
Филети од
риба, 0,3 kg
тавче за пица на
решетка
170
3
30 - 40
Варено месо,
0,25 kg
плех за печење или
длабока тава
180
3
35 - 45
Шаслик, 0,5 kg
плех за печење или
длабока тава
180
3
40 - 50
Колачиња, 16
парчиња
плех за печење или
длабока тава
150
2
30 - 45
Гурабија со
бадем, 20
парчиња
плех за печење или
длабока тава
180
2
45 - 55
МАКЕДОНСКИ
(°C)
(мин)
Мафинс
Колачи, 12
парчиња
плех за печење или
длабока тава
170
2
30 - 40
Солено
пециво, 16
парчиња
плех за печење или
длабока тава
170
2
35 - 45
Колачиња од
суво тесто, 20
парчиња
плех за печење или
длабока тава
150
2
40 - 50
Тортички, 8
парчиња
плех за печење или
длабока тава
170
2
30 - 40
Зеленчук,
варен, 0,4 kg
плех за печење или
длабока тава
180
2
35 - 45
Вегетаријански тавче за пица на
омлет
решетка
180
3
35 - 45
Зеленчук на
медитерански
начин, 0,7 kg
180
4
35 - 45
плех за печење или
длабока тава
11.8 Информации за
институти за тестирање
Тестови според IEC 60350-1.
Мали
Конвенцио
колачињ нално
а 20 на
готвење
плех
(°C)
(мин)
Плех за
печење
3
170
20 - 30
-
Мали
Готвење со Плех за
колачињ вентилатор печење
а 20 на
плех
3
150 160
20 - 35
-
Мали
Готвење со Плех за
колачињ вентилатор печење
а 20 на
плех
2и4
150 160
20 - 35
-
53
54
www.electrolux.com
(°C)
(мин)
Пита со
јаболка,
2 плеха
Ø20 cm
Конвенцио
нално
готвење
Решетка 2
180
70 - 90
-
Пита со
јаболка,
2 плеха
Ø20 cm
Готвење со Решетка 2
вентилатор
160
70 - 90
-
Решетка 2
170
40 - 50
Загрејте ја
печката 10
минути.
Пандиш Готвење со Решетка 2
пан,
вентилатор
калап за
колачи
Ø26 cm
160
40 - 50
Загрејте ја
печката 10
минути.
Пандиш Готвење со Решетка 2 и 4
пан,
вентилатор
калап за
колачи
Ø26 cm
160
40 - 60
Загрејте ја
печката 10
минути.
Бисквит
и
Готвење со Плех за
вентилатор печење
3
140 150
20 - 40
-
Бисквит
и
Готвење со Плех за
вентилатор печење
2и4
140 150
25 - 45
-
Бисквит
и
Конвенцио
нално
готвење
3
140 150
25 - 45
-
Решетка 4
макс.
2 - 3 минути Загрејте ја
прва страна; печката 3
2 - 3 минути минути.
втора страна
Пандиш Конвенцио
пан,
нално
калап за готвење
колачи
Ø26 cm
Тост, 4 - Скара
6
парчиња
Плех за
печење
МАКЕДОНСКИ
Бургер
Скара
со
телешка
плескав
ица, 6
парчиња
, 0,6 kg
На
4
решетка
и тава
за
собирањ
е
масноти
и
(°C)
(мин)
макс.
20 - 30
55
Ставете ја
решетката на
четвртото ниво
и тавата за
собирање
маснотии на
третото ниво од
печката.
Свртете го
јадењето на
средина од
времето за
готвење.
Загрејте ја
печката 3
минути.
12. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
12.1 Забелешки за чистењето
Предниот дел на печката чистете го со мека крпа натопена со
топла вода и средство за чистење.
За чистење на металните површини употребете специјално
средство за чистење за таа намена.
Средства за
Тврдокорната нечистотија исчистете ја со специјално средство
чистење
за чистење печки. Немојте да ставате средство за чистење на
печка на каталитички површини.
Внатрешноста на рерната чистете ја после секоја употреба.
Насобирањето на мрснотии или други остатоци од храна може
да резултира со пожар. Ризикот е поголем кај тавата со решетка.
Секојдневн
а употреба
На печката или на стаклените плочи на вратата може да
кондензира влага. За да ја намалите кондензацијата, загрејте ја
печката околу 10 минути пред готвењето. Исушете ја
внатрешноста со мека крпа после секоја употреба.
56
www.electrolux.com
Чистете го целиот прибор после секоја употреба и оставете го да
се исуши. Користете мека крпа натопена со топла вода и
средство за чистење. Не чистете го приборот во машината за
миење садови.
Додатоци
Не ги чистете нелепливите додатоци со агресивни средства за
чистење, предмети со остри работи или во машина за миење на
садови
12.2 Печки од не’рѓосувачки
челик или од алуминиум
Чистете ја вратата на печката само со
мокар сунѓер или крпа. Исушете ја со
мека крпа.
Не користете челична жица, киселини
или абразивни материјали, бидејќи тие
можат да ја оштетат површината.
Чистете ја контролната табла на
печката со истите мерки на
претпазливост.
12.3 Чистење на заптивката
на вратата
Вршете редовна проверка на
заптивката на вратата. Заптивката на
вратата е околу рамката на
внатрешноста на печката. Не ја
користете печката ако заптивката на
вратата е оштетена. Контактирајте со
овластен сервис.
За да ја исчистите заптивката на
вратата, видете ги општите
информации за чистењето.
12.4 Како да отстранете:
држачи на решетки /
каталитички панели
За да ја исчистите печката, извадете
ги држачите за решетки/
каталитичките панели.
ВНИМАНИЕ!
Внимавајте кога ги вадите
држачите на решетките.
Каталитичките панели не
се прицврстени за
внатрешноста на печката и
може да испаднат кога ги
вадите држачите на
решетките.
1. Повлечете го предниот дел од
држачите настрана од страничниот
ѕид. Држете ги задните држачи на
решетките и каталитичкиот панел
на место со другата рака.
2. Повлечете го задниот дел од
држачите настрана од страничниот
ѕид и извадете го.
1
2
Монтирајте ја извадените додатоци по
обратен редослед.
12.5 Каталитичко чистење
Ѕидовите со каталитичка облога се
чистат самите. Ја апсорбира
мрснотијата.
Пред да го вклучите каталитичкото
чистење:
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
57
извадете ги сите додатоци .
исчистете го падот на печката со
топла вода и мека крпа.
исчистете го внатрешното стакло
на вратата од печката со топла
вода и мека крпа.
1. Поставете ја функцијата .
2. Поставете ја температурата на 250
°C и оставете ја печката да работи
1 час.
3. Вклучете ја печката.
4. Кога печката ќе олади, исчистете
ја внатрешноста со влажна мела
крпа.
Дамките или обезбојувањето на
каталитичката површина нема никакво
влијание врз каталитичкото чистење.
2. Подигнете ги свртете ги целосно
рачките на двете шарки.
12.6 Вадење и монтирање на
вратата
Вратата на печката има две плочи од
стакло. За да ја исчистите, можете да
ги извадите вратата на печката и
внатрешната стаклена плоча.
Прочитајте го целосното упатство
„Вадење и монтирање на врата“ пред
да ги извадите стаклените плочи.
Доколку се обидете да ја
извадите внатрешната
стаклена плоча пред да ја
отстраните вратата на
печката, вратата може да
се затвори.
ВНИМАНИЕ!
Не користете ја печката
без внатрешната стаклена
плоча.
1. Отворете ја целосно вратата и
држете ги двете шарки.
3. Затворете ја вратата на печката до
првота позиција на отворање.
Потоа кренете и повлечете напред
и извадете ја вратата од
лежиштето.
58
www.electrolux.com
4. Ставете ја вратата врз мека крпа
на стабилна површина.
5. Држете ја декорацијата на вратата
(В) на горниот раб на вратата од
двете страни и притиснете ја
навнатре за да ја ослободите
спојката за запечатување.
стаклената плоча на отпечатените
места е груба на допир.
Кога ќе се монтира правилно поработ
на вратата кликнува.
Внимавајте да ја монтирате
внатрешната стаклена плоча точно во
седиштата.
A
2
B
1
6. Повлечете ја декорацијата на
вратата напред и извадете ја.
7. Држете ја вратата на стаклената
плоча на нејзиниот горен раб и
внимателно извлечете ја.
Осигурете се дека стаклото
целосно се излизнало од
држачите.
8. Исчистете ги стаклените плочи со
вода и сапун. Внимателно исушете
ги стаклените плочи. Не чистете ги
стаклените плочи во машина за
миење садови.
Кога чистењето е завршено, ставете ја
стаклената плоча и вратата на
печката.
Отпечатената зона мора да е свртена
кон внатрешната страна на вратата.
Откако ќе ја монтирате, проверете
дали површината на рамката на
12.7 Како да замените:
Светло
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
Ламбата може да биде
жешка.
1. Вклучете ја печката. Почекајте
додека печката не се олади.
2. Откачете ја печката од
електричното напојување.
3. Ставете крпа на дното на
внатрешноста.
ВНИМАНИЕ!
Секогаш држете ја
халогената светилка со
ткаенина за да спречите на
светилката да изгорат
остатоци од маснотија.
Задна светилка
1. Свртете го стакленото капаче на
светилката налево за да го
отстраните.
2. Исчистете го стаклениот капак.
3. Заменете ја светилката со
соодветна светилка отпорна на
топлина до 300°C.
4. Монтирајте го стакленото капаче.
13. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
МАКЕДОНСКИ
59
13.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Рерната не загрева.
Рерната е исклучена.
Вклучете ја рерната.
Рерната не загрева.
Часовникот не е
поставен.
Поставете го часовникот.
Рерната не загрева.
Не се поставени
потребните поставки.
Проверете дали
поставките се точни.
Рерната не загрева.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина
за дефектот. Ако
осигурувачот постојано
избива, стапете во
контакт со квалификуван
електричар.
Светлото не работи.
Светлото не е исправно.
Заменете го светлото.
На храната и во
Сте ја оставиле храната
внатрешноста на рерната во рерната многу долго.
се спушта пареа и
кондензација.
Не оставајте ги јадењата
во рерната подолго од 15
- 20 минути откако ќе
заврши процесот на
готвење.
На екранот се прикажува
"12.00".
Наместете го повторно
часовникот.
Имало прекин во
струјата.
13.2 Податоци за сервис
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај Вашиот
дилер или во овластениот сервисен
центар.
спецификации. Плочката со
спецификации се наоѓа на предната
рамка во внатрешноста на печката. Не
отстранувајте ја плочката со
спецификации од внатрешноста на
печката.
Потребните податоци за сервисниот
центар се на плочката со
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Модел (MOD.)
.........................................
Број на производ (PNC)
.........................................
Сериски број (S.N.)
.........................................
14. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
14.1 Информации за производ и Страница за информации за
производ*
Име на снабдувачот
Electrolux
60
www.electrolux.com
Идентификација на модел
KOF3C70X 949496961
Показател за енергетска ефикасност
95.3
Класа на енергетска ефикасност
A
Потрошувачка на енергија кај нормално
полнење, конвенционален режим
0.95 kWh/циклус
Потрошувачка на енергија кај нормално
полнење, режим со форсиран вентилатор
0.81 kWh/циклус
Број на празнини
1
Извор на топлина
Електрицитет
Волумен
72 l
Вид печка
Вградена печка
Маса
28.8 kg
* За Европска Унија согласно Регулативата на ЕУ 65/2014 и 66/2014.
За Република Белорусија согласно STB 2478-2017, Додаток G; STB 2477-2017,
Додатоци A и B.
За Украина согласно 568/32020.
Класа на енергетска ефикасност применлива за Русија.
EN 60350-1 - Електрични апарати за готвење во домаќинство - Дел 1: Шпорети,
печки, печки на плин и скари - Методи за мерење на работата.
14.2 Штедење на енергија
Печката има функции кои
ви помагаат да заштедите
енергија при секојдневното
готвење.
Проверете дали вратата на печката е
правилно затворена кога работи
печката. Не ја отворајте вратата многу
често за време на готвењето.
Оддржувајте го чист дихтунгот на
вратата и проверете дали е добро
фиксиран на својата позиција.
Користете метални садови за да го
зголемите штедењето на енергија.
Кога е можно, не ја презагревајте
печката пред печење.
Правете колку што е можно помали
паузи меѓу готвењето кога правите
повеќе јадења истовремено.
Готвење со вентилатор
Кога е можно, користете ги функциите
за готвење со вентилатор за да
заштедите енергија.
Преостаната топлина
Кога траењето на готвењето е подолго
од 30 минути, намалете ја
температурата на печката за минимум
3 - 10 минути пред крајот од
готвењето. Преостанатата топлина во
печката ќе го продолжи готвењето.
Користете ја преостанатата топлина
за затоплување храна.
Одржување на топлина кај храната
Одберете ја најниската поставка за
температура за да ја искористите
преостаната топлина и да го одржите
јадењето топло.
Печете со влажен воздух
Функција за штедење на електрична
енергија за време на готвењето.
МАКЕДОНСКИ
61
15. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
62
www.electrolux.com
МАКЕДОНСКИ
63
867359055-A-472019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement