IKEA BLIXTSNABB User manual

IKEA BLIXTSNABB User manual

BLIXTSNABB

ET

LV

EESTI

IKEA müügijärgsete teeninduspunktide ja vastavate kohalike telefoninumbrite täieliku loendi leiate selle kasutusjuhendi viimaselt leheküljelt.

LATVIEŠU

Pilnu IKEA apstiprināto pēcpārdošanas pakalpojumu sniedzēju sarakstu un tālruņa numurus, lūdzu, skatiet šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē.

EESTI

LATVIEŠU

4

28

EESTI

Sisukord

Ohutusinfo

Ohutusjuhised

Paigaldamine

Elektriühendus

Toote kirjeldus

Igapäevane kasutamine

Paindlik induktsioonkeeduväli

Sobivate nõude juhised

11

12

15

19

8

9

4

6

Puhastus ja hooldus

Veaotsing

Tehnilised andmed

Energiatõhusus

Jäätmekäitlus

IKEA GARANTII

20

20

24

24

25

25

Jäetakse õigus teha muutusi.

Ohutusinfo

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahju eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasutada.

Laste ja ohustatud inimeste turvalisus

Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.

Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise puudega isikud tuleks hoida eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.

Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.

Ärge lubage lastel seadmega mängida.

Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.

4

EESTI

Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see töötab või jahtub. Kasutamisel võivad ahju osad minna kuumaks.

Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse lülitada.

Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

Üldine ohutus

HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et te kütteelemente ei puutuks.

Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil.

HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli, ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua tulekahju.

Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või tulekustutustekiga.

ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.

Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest lahkuda.

HOIATUS! Tuleoht! Ärge hoidke pliidiplaatidel mingeid esemeid.

Metallesemeid, nagu nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi, ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad kuumeneda.

Ärge kasutage seadet enne, kui see on köögimööblisse sisse ehitatud.

Enne hooldustöid eemaldage seade elektrivõrgust.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.

Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja; ärge jääge lootma üksnes nõudetektorile.

5

EESTI

Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud, lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul, kui seade on vooluvõrku ühendatud harukarbi abil, lülitage seade elektrivõrgust välja pealüliti kaudu. Mõlemal juhul võtke

ühendust teeninduskeskusega.

Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.

HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib kaasa tuua õnnetuse.

Ohutusjuhised

Paigaldamine

HOIATUS! Seadme peab paigaldama ametlik paigaldaja.

Järgige seadmega kaasas olevaid paigaldusjuhiseid.

• Eemaldage kõik pakkematerjalid.

• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.

• Tagage minimaalne kaugus muudest seadmetest ja mööbliesemetest.

• Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.

• Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste eest sobiva tihendi abil.

• Kaitske seadme põhja auru ja niiskuse eest.

• Ärge paigutage seadet ukse kõrvale ega akna alla. Vastasel korral võivad tulised anumad ukse või akna avamisel seadme pealt maha kukkuda.

• Veenduge, et pliidi all oleks piisavalt ruumi õhuringluse jaoks.

• Seadme põhi võib minna kuumaks. Kui seade paigaldatakse sahtlite kohale, siis tuleb seadme alla paigaldada mittesüttivast materjalist eralduspaneel.

Elektriühendus

HOIATUS! Tulekahju- ja elektrilöögioht!

• Kõik elektriühendused peab ühendama ametlik paigaldaja.

• Seade peab olema maandatud.

• Enne mis tahes toimingute läbiviimist veenduge, et seade on vooluvõrgust eemaldatud.

• Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.

• Veenduge, et seade on õigesti paigaldatud. Lahtiste või valede toitejuhtmete või -pistikute kasutamisel võib kontakt minna tuliseks.

• Kasutage õiget elektrijuhet.

• Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.

• Veenduge, et paigaldatud on koormuskaitse.

• Paigaldage juhtmetele kaabliklambrid.

• Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei puutuks vastu kuuma seadet või

6

EESTI

toidunõusid, kui te seadme lähedalasuvasse pistikupesasse

ühendate.

• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.

• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhet. Vigastatud toitejuhtme vahetamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

• Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad olema kinnitatud nii, et neid ei saaks eemaldada ilma tööriistadeta.

• Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist.

Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.

• Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna toitepistikut pange.

• Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust.

• Kasutage ainult õigeid isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu kaitsmeid ja kontaktoreid.

• Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb varustada mitmepooluselise isolatsiooniseadisega. Isolatsiooniseadise lahutatud kontaktide vahemik peab olema vähemalt 3 mm.

Kasutamine

HOIATUS! Vigastuse, põletuse või elektrilöögioht!

• Enne esimest kasutamist eemaldage kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui see on olemas).

• See seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks.

• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.

• Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks tõkestatud.

• Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.

• Lülitage keeduväli pärast kasutamist alati asendisse "väljas".

• Ärge usaldage üksnes nõudetektorit.

• Ärge pange söögiriistu või potikaasi keeduväljadele. Need võivad minna kuumaks.

• Ärge kasutage seadet märgade kätega või juhul, kui seade on kontaktis veega.

• Ärge kasutage seadet tööpinna ega hoiukohana.

• Kui seadme pinda peaks tekkima mõra, tuleb seade kohe vooluvõrgust eemaldada. Elektrilöögioht!

• Inimesed, kellel on südamestimulaator, peaksid töötavatest induktsiooniväljadest hoiduma vähemalt 30 cm kaugusele.

• Kui panete toiduained kuuma õlisse, võib see hakata pritsima.

HOIATUS! Plahvatuse või tulekahju oht!

• Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid eraldada süttivaid aure. Kui kasutate toiduvalmistamisel õli või rasvu, hoidke need eemal lahtisest leegist või kuumadest esemetest.

• Väga kuumast õlist eralduvad aurud võivad iseeneslikult süttida.

• Kasutatud õli, milles võib leiduda toidujääke, võib süttida madalamal temperatuuril kui kasutamata õli.

• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määrdunud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale.

HOIATUS! Seadme vigastamise või kahjustamise oht!

• Ärge pange tuliseid nõusid juhtpaneelile.

• Ärge pange pange kuuma nõukaant pliidi klaaspinnale.

• Ärge laske keedunõudel kuivaks keeda.

• Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega muudel esemetel seadmele kukkuda.

Pliidi pind võib puruneda.

• Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade nõudega või ilma nõudeta.

• Ärge asetage seadmele alumiiniumfooliumit.

• Malmist, alumiiniumist või katkise põhjaga nõud võivad klaas- või klaaskeraamilist pinda kriimustada. Kui teil on vaja nõusid pliidil liigutada, tõstke need alati üles.

7

EESTI

• See seade on ette nähtud ainult toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel, näiteks ruumide soojendamiseks, seda kasutada ei tohi.

Puhastus ja hooldus

• Puhastage seadet regulaarselt, et vältida pinnamaterjali kahjustumist.

• Lülitage seade välja ja laske sel enne puhastamist jahtuda.

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või aurupihustit.

• Puhastage seadet pehme niiske lapiga.

Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid.

Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid.

Paigaldamine

Üldine teave

Hooldus

• Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

• Kasutage ainult originaalvaruosi.

Jäätmekäitlus

HOIATUS! Lämbumis- või vigastusoht!

• Seadme õige kõrvaldamise kohta saate täpsemaid juhiseid kohalikust omavalitsusest.

• Eemaldage seade vooluvõrgust.

• Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.

8

780 mm

520 mm min.

500 mm

490±1 mm

55 mm max.

R 5 mm

750±1 mm min. 50 mm min.

28 mm

Paigaldusprotsess peab järgima kasutusriigis kehtivaid seadusi, määrusi, direktiive ja standardeid

(elektriohutuseeskirjad ja regulatsioonid õigusaktidele vastav jäätmekäitlus jne).

• Lisateavet paigaldamise kohta leiate kokkupanemise juhistest.

min.

28 mm min.

5 mm

• Kui pliidi all ahju ei ole, paigaldage seadme alla eralduspaneel, järgides paigaldusjuhiseid.

• Ärge kasutage seadme ja tööpinna vahel silikoontihendit.

EESTI 9

Elektriühendus

HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

HOIATUS! Kõik elektriühendused peab ühendama ametlik paigaldaja.

Elektriühendus

• Kontrollige enne ühendamist, kas andmeplaadil toodud seadme nimipinge vastab vooluvõrgu pingele. Andmeplaat asub seadme pliidi alumisel korpusel.

• Järgige ühendusskeemi (see asub pliidi korpuse aluspinnal).

• Kasutage varuosateenuse poolt pakutavaid originaalvaruosi.

• Seadme juurde ei kuulu toitejuhe. Ostke sobiv juhe vastava edasimüüja juurest.

Ühe- või kahefaasiline ühendus vajab

Ühendusjoonis

400V 2N 220V-240V 1N

vähemalt 70 °C temperatuuri taluvusega toitekaablit. Kaablil peavad olema kaabliotsa muhvid. Vastavalt IECregulatsioonidele kasutage ühefaasilise

ühenduse puhul: toitekaablit 3 x 4 mm² ja kahefaasilise ühenduse puhul: toitekaablit 4 x 2,5 mm². Esmajärjekorras pidage kinni vastavatest kohalikest regulatsioonidest.

• Fikseeritud juhtmeühenduse puhul on vajalik paigaldada katkestusvahend.

• Ühendamine ja ühenduslingid peavad olema teostatud vastavalt

ühendusskeemil näidatule.

• Maandusjuhe peab olema ühendatud kontaktiga ja peab olema pingestatud juhtmetest pikem.

• Kinnitage ühenduskaabel kaabliklambrite või -vitsadega.

220V-240V

220V-240V

220V-240V

L1 L2

N PE

220V-240V

L N PE

220V-240V

220V-240V

L L N N PE

Sisestage seibid näidatud viisil kruvide vahele.

Võrguvoolu ühendus 1faasiline

Võrguvoolu ühendus 2faasiline

Võrguvoolu ühendus 2faasiline

EESTI

L N L1 L2 L3 N L L N N

Juhtmete värvid:

N

L

Kollane / roheline

Sinine

Juhtmete värvid:

Kollane /

N

Must või pruun L1

L2 roheline

Sinine

Must

Pruun

Keerake kontaktide kruvid kindlalt kinni!

Kui olete pliidi vooluvõrguga ühendanud, kontrollige, kas kõik keeduväljad on kasutamiseks valmis. Asetage keeduväljale keedunõu vähese veega ja valige igale keeduväljale lühikeseks ajaks maksimaalne võimsusaste.

L

L

N

N

Juhtmete värvid:

Kollane / roheline

Sinine

Sinine

Must

Pruun

Kui pliidi esmakordse sisselülitamise järel ilmuvad ekraanile sümbolid vt jaotist "Veaotsing".

või ,

10

EESTI

Toote kirjeldus

Pliidipinna skeem

5

Juhtpaneeli skeem

1 2 3 4 5

4

1

2

3

1 Üks keeduväli (210 mm) 2300 W, funktsiooniga Booster 3200 W

2 Üks keeduväli (180 x 210 mm) 2300 W, funktsiooniga Booster 3200 W

3 Üks keeduväli (180 x 210 mm) 2300 W, funktsiooniga Booster 3200 W

4 Juhtpaneel

5

Paindlik keeduväli (440 x 220 mm), funktsiooniga Booster 3600 W

6 7 8

11

14 13 12 11 10 9

1

Seadme sisse/välja lülitamiseks.

2

Et sisse ja välja lülitada Lukk / Laste lukk / Puhastusrežiim.

3

Et sisse ja välja lülitada Eelseadistatud küpsetamine.

4

Et vahetada Multi-Flexi režiime.

5 Võimsusastme näitamiseks.

6 Näitab, millise välja jaoks aeg on määratud.

7 Taimerinäidik: 00 – 99 minutit.

8

Et sisse ja välja lülitada Bridge.

9

Paus sisselülitamiseks.

10

Booster sisselülitamiseks.

11

Võimsusastme valimiseks: 0 - 9.

12

Funktsioonide Taimer valimiseks.

13

/ Aja pikendamiseks või lühendamiseks.

14

Võimsusastme näitamine paindliku induktsioonkeeduvälja puhul.

EESTI 12

Võimsusastme näidikud

Ekraan

-

Keeduväli on välja lülitatud.

Keeduväli on sisse lülitatud.

Paus on sees.

Booster on sees.

+ number

/ /

Kirjeldus

Tegemist on rikkega. Vt jaotist "Veaotsing".

Keeduväli on ikka veel tuline (jääkkuumus).

Lukk / Laste lukk / Puhastusrežiim on sees.

Sobimatu või liiga väike nõu, või ei ole keeduväljal üldse nõud.

Automaatne väljalülitus on sees.

Eelseadistatud küpsetamine-režiim töötab.

Jääkkuumuse indikaator

HOIATUS! Põletusoht jääksoojuse tõttu! Kui olete seadme välja lülitanud, peab pliidiplaat natuke aega jahtuma. Jälgige jääkkuumuse indikaatorit .

Jääkkuumust võib kasutada toidu sulatamiseks või soojashoidmiseks.

Igapäevane kasutamine

sisse/välja lülitamine

Seadme sisse/välja lülitamiseks puudutage 1 sekundi vältel .

Automaatne väljalülitus

Funktsioon lülitab seadme automaatselt välja, kui:

• kõik keeduväljad on välja lülitatud;

• pärast seadme sisselülitamist ei määrata võimsusastet.

• sümbol kaetakse rohkem kui 10 sekundiks mõne esemega (nõu, lapp vm);

• keeduvälja ei käivitata uuesti kindla aja möödudes või võimsusseadistust ei muudeta või leiab aset ülekuumenemine

(näiteks panni tühjaks keemise korral).

Süttib sümbol . Enne uuesti kasutamist tuleb keeduväli seada väärtusele .

Võimsusaste

, -

Automaatne väljalü‐ litus pärast

6 tundi

-

5 tundi

EESTI 13

Võimsusaste Automaatne väljalü‐ litus pärast

4 tundi

1,5 tundi

-

Ebasobivate keedunõude kasutamisel süttib näidikul ja 2 minuti pärast lülitub keeduvälja indikaator välja.

Võimsusastme reguleerimine

Sobiva võimsustaseme jaoks puudutage võimsuse valikunuppu. Vajadusel korrigeerige vasakule või paremale. Ärge eemaldage sõrme enne kui õige võimsusaste on saavutatud.

Taimeri kasutamine

Puudutage mitu korda , kuni soovitud keeduvälja näidik hakkab vilkuma. Näiteks eesmise parempoolse keeduvälja puhul

.

Kuidas kasutada Booster-funktsiooni

Booster võimaldab induktsiooniga keeduväljadel täiendavat võimsust kasutada.

Puudutage , et see aktiveerida; ekraanil süttib . Pärast maksimaalselt 10 minutit lähevad induktsioonkeeduväljad tagasi võimsusastmele.

Bridge-funktsioon

See funktsioon ühendab kaks parempoolset keeduvälja ja need töötavad ühe keeduväljana. Määrake esmalt ühe keeduvälja võimsustase.

Funktsiooni käivitamiseks puudutage .

Võimsustaseme muutmiseks puudutage

ühte sümbolitest.

Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage .

Keeduväljad töötavad teineteisest sõltumatult.

Puudutage taimeri nuppe või , et valida aeg vahemikus 00 ja 99 minutit. Kui keeduvälja indikaator vilgub aeglasemalt, toimub aja mahalugemine. Valige võimsusaste.

Kui võimsusaste on valitud ja aeg on lõpule jõudnud, kostub helisignaal, 00 hakkab vilkuma ja keeduväli lülitub välja. Kui keeduväli pole kasutuses ja valitud aeg on lõpule jõudnud, kostub helisignaal ja 00 vilgub.

Valitud keeduväljal funktsiooni väljalülitamiseks puudutage ning selle keeduvälja indikaator hakkab kiiremini vilkuma. Puudutage ja järelejäänud aeg hakkab lugema tagasi 00 poole. Keeduvälja indikaator kustub.

Paus

Funktsiooniga lülitatakse kõik kasutuses olevad keeduväljad madalaimale võimsusastmele . Kui funktsioon töötab, ei saa võimsusastet muuta. Funktsioon ei peata taimerifunktsiooni.

• Selle funktsiooni aktiveerimiseks puudutage . Süttib sümbol .

• Selle funktsiooni deaktiveerimiseks puudutage . Süttib teie poolt varem valitud võimsusaste.

EESTI 14

Lukk / Puhastusrežiim

Keeduväljade kasutamise ajal saate juhtpaneeli lukustada. See hoiab ära võimsusastme kogemata muutmise.

Vajadusel kasutage seda funktsiooni pliidipinna puhastamiseks toiduvalmistamise ajal.

Valige kõigepealt võimsusaste.

Funktsiooni käivitamiseks puudutage .

Sümbol süttib 4 sekundiks. Taimer jääb sisselülitatuks.

Funktsiooni peatamiseks puudutage .

Süttib teie poolt varem valitud võimsusaste.

Seadme väljalülitamisel lülitub välja ka see funktsioon.

Laste lukk

See funktsioon hoiab ära seadme juhusliku sisselülitamise.

Funktsiooni sisselülitamiseks:

• Lülitage seade abil sisse. Ärge määrake võimsusastet.

• Puudutage 4 sekundi vältel. Süttib sümbol .

• Lülitage seade abil välja.

Funktsiooni väljalülitamiseks:

• Lülitage seade abil sisse. Ärge määrake võimsusastet. Puudutage 4 sekundi vältel. Süttib sümbol .

• Lülitage seade abil välja.

Funktsiooni ignoreerimiseks ühe toiduvalmistamise ajaks:

• Lülitage seade abil sisse. Süttib sümbol

.

• Puudutage 4 sekundi vältel. Valige võimsusaste 10 sekundi jooksul. Seadet saab kasutada.

• Seadme abil väljalülitamisel lülitub see funktsioon uuesti sisse.

OffSound Control – helide sisse- ja väljalülitamine

Helide väljalülitamine

Lülitage seade välja.

Puudutage 3 sekundi vältel. Ekraan süttib ja kustub. Puudutage 3 sekundit. süttib, heli on sees. Puudutage , süttib, heli on välja lülitatud.

Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuulete te helisid ainult järgmistel juhtudel:

• puudutades

• kui juhtpaneelile midagi asetatakse.

Helide sisselülitamine

Lülitage seade välja.

Puudutage 3 sekundi vältel. Näidikud süttivad ja kustuvad. Puudutage 3 sekundit. süttib, sest heli on väljas.

Puudutage , süttib. Heli on sees.

Võimsusvahetusfunktsioon

• Keedualad rühmitatakse vastavalt oma asukohale ja pliidi faaside arvule. Vaadake joonist.

• Iga faasi maksimaalne elektrivõimsus on

3700 W.

• Funktsioon jagab võimsuse samasse faasi

ühendatud keedualade vahel.

• Funktsioon lülitub sisse, kui ühte faasi

ühendatud keedualade koguvõimsus

ületab 3700 W.

• Funktsioon vähendab samasse faasi

ühendatud keedualade võimsust.

• Vähendatud võimsusega keeduväljade võimsusaste vaheldub kahe taseme vahel.

EESTI

Paindlik induktsioonkeeduväli

HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

Multi-Flexi režiim

Paindlik induktsioonkeeduväli koosneb neljast sektsioonist. Sektsioonid saab

ühendada kaheks eri suurusega alaks või ka

üheks suureks alaks. Sektsioonide kombinatsiooni võib valida vastavalt kasutatava nõu suurusele sobivale režiimile.

Saadaval on kolm režiimi: Multi-Flexi-režiimi

2 + 2 sektsioonid (lülituvad pliidi sisselülitamisel automaatselt sisse), Multi-

Flexi -režiimi 3 + 1 sektsioonid ja Multi-Flexirežiimi 4 sektsioonid.

Võimsusastme valimiseks kasutage kahte vasakpoolset võimsusselektorit.

Lülitumine ühelt režiimilt teisele

Ühelt režiimilt teisele üleminekuks kasutage sümbolit: .

Režiimilt režiimile

ümberlülitumisel läheb võimsusaste tagasi olekusse 0.

Nõude läbimõõt ja paigutus

Valige režiim, mis sobib nõu suuruse ja kujuga. Nõu põhi peaks katma valitud ala võimalikult täielikult. Pange nõu täpselt valitud ala keskele!

Nõu, mille põhja läbimõõt on väiksem kui

160 mm, pange üheainsa ala keskele.

15

EESTI 16

võimsusriba.

100-160mm

Nõu, mille põhja läbimõõt on suurem kui 160 mm, pange kahe ala vahele.

Nõu õige asend:

Nõu vale asend:

> 160 mm

Multi-Flexi-režiimi 2 + 2 sektsioonid

Pliidi sisselülitamisel on see režiim sees. See

ühendab sektsioonid kaheks eraldi keeduväljaks. Iga ala võimsusastet saab eraldi valida. Kasutage kahte vasakpoolset

Multi-Flexi-režiimi 3 + 1 sektsioonid

Režiimi sisselülitamiseks vajutage te näete õige režiimi indikaatorit. Selle

, kuni režiimiga ühendatakse kõik kolm tagumist

EESTI

sektsiooni üheks keeduväljaks. Eesmine sektsioon ei ole ühendatud ja on kasutatav eraldi keeduväljana. Iga ala võimsusastet saab eraldi valida. Kasutage kahte vasakpoolset võimsusriba.

17

Nõu õige asend:

Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb nõu asetada kolmele ühendatud sektsioonile. Kui kasutate nõud, mis on kahe sektsiooni alast väiksem, ilmub ekraanile ja 2 minuti pärast lülitub kogu ala välja.

Multi-Flexi-režiimi 4 sektsioonid

Režiimi sisselülitamiseks vajutage te näete õige režiimi indikaatorit. Selle

, kuni režiimiga ühendatakse kõik sektsioonid

üheks keeduväljaks. Võimsusastme valimiseks kasutage ühte vasakpoolset juhtriba.

Nõu õige asend:

Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb nõu asetada neljale ühendatud sektsioonile. Kui kasutate nõud, mis on kolme sektsiooni alast väiksem, ilmub ekraanile ja 2 minuti pärast lülitub kogu ala välja.

Nõu vale asend:

EESTI 18

vähendada, kui liigutate nõu keskmisele või tagumisele alale.

Funktsiooni saab kasutada korraga ainult ühe nõuga.

Nõu vale asend:

Üldine teave:

• Selle funktsiooni puhul kasutatav minimaalne nõu põhja läbimõõt on 160 mm.

• Vasakpoolse tagumise juhtriba võimsusastmete näidik näitab induktsioonialal oleva nõu asukohta.

Eesmine , keskmine , tagumine

.

Eelseadistatud küpsetamine režiim

See funktsioon võimaldab reguleerida temperatuuri, kui liigutate nõusid induktsioonialal teise asukohta.

Funktsioon jagab induktsiooniala kolmeks erineva võimsusastmega alaks. Pliit tunneb

ära nõude asukoha ja valib võimsusastme vastavalt valitud alale. Nõusid võib paigutada eesmisele, keskmisele või tagumisele alale. Kui paigutate nõu eesmisele alale, saate kõige kõrgema võimsusastme. Võimsusastet võite

• Vasakpoolse eesmise juhtriba võimsusastme näidik näitab soojusastet.

Võimsusastme muutmiseks kasutage vasakpoolset eesmist juhtriba.

• Funktsiooni esmakordsel sisselülitamisel on võimsusastmed järgmised: eesmisel, keskmisel ja tagumisel alal.

EESTI 19

Iga ala võimsusastet saab eraldi muuta.

Pliit jätab võimsusastmed järgmiseks korraks meelde, kui te funktsiooni sisse lülitate. Voolukatkestuse korral lähtestab pliit funktsiooni vaikeseaded.

Sobivate nõude juhised

HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

Milliseid nõusid kasutada

Kasutage ainult induktsioonpliidi jaoks sobivaid nõusid. Nõud peavad olema valmistatud ferromagneetilisest materjalist, näiteks:

• teras;

• emailitud teras;

• süsinikteras;

• roostevaba teras (enamik tüüpe);

• alumiinium koos ferromagneetilise katte või ferromagneetilise põhjaga.

Et olla kindel nõu sobilikkuses, otsige sellelt sümbolit (tavaliselt asub see nõu põhjal).

Võite proovida ka põhja külge magneti kinnitada. Kui see põhja külge kinni jääb, on nõu induktsioonpliidi jaoks sobiv.

Optimaalse tõhususe tagamiseks kasutage alati selliseid nõusid, mis on sileda põhjaga – nii jaotub kuumus ühtlaselt. Kui põhi ei ole tasane, halvendab see võimsuse ja kuumuse edasikandumist.

Funktsiooni sisselülitamine

Funktsiooni sisselülitamiseks asetage nõu keeduväljal õigele kohale. Puudutage .

Süttib sümboli kohal olev indikaator. Kui te keeduväljale nõud ei aseta, süttib ja 2 pärast minuti pärast läheb paindlik induktsiooniala olekusse .

Funktsiooni väljalülitamine

Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage või seadke võimsusaste valikule . Sümboli

kohal olev indikaator kustub.

Kuidas kasutada

Panni/poti põhja minimaalne läbimõõt erinevatel keeduväljadel

Pliidi tõhusa kasutamise tagamiseks tuleb kasutada sobiva läbimõõduga nõusid ja jälgida, et need kataksid pliidi pinnal olevaid tähistatud punkte.

Kasutage alati nõude põhja läbimõõdule vastavat keeduvälja.

Keeduväli

Paindlik indukt‐ sioonkeeduväli

Nõu läbimõõt [mm]

100

1)

Keskmine eesmine

Parem tagumine

125 - 210

125 - 180

Parem eesmine 125 - 180

1) Poti/panni minimaalne läbimõõt ühe sektsiooni jaoks.

EESTI 20

Tühjad või õhukese põhjaga potid/ pannid

Ärge kasutage pliidil tühje või õhukese põhjaga nõusid, sest sel juhul ei saa pliit temperatuuri tuvastada või lülitub see liiga kõrge temperatuuri tõttu automaatselt välja.

See võib kahjustada nõusid või ka pliidi pinda. Kui selline olukord tekib, siis ärge midagi puudutage, vaid oodake, kuni kõik on maha jahtunud.

Kui ilmub veateade, vt jaotist "Veaotsing".

Puhastus ja hooldus

Üldine teave

HOIATUS! Lülitage seade välja ja laske sel enne puhastamist jahtuda.

HOIATUS! Turvakaalutlustel ei tohi seadet puhastada aurupuhastite või kõrgsurvepuhastitega.

HOIATUS! Teravad objektid ja abrasiivsed puhastusvahendid kahjustavad seadet. Puhastage seade pärast iga kasutamist vee ja nõudepesuvahendiga ja eemaldage toidujäägid. Samuti eemaldage puhastusvahendite jäägid!

Kriimustused või tumedad plekid klaaskeraamilisel pinnal, mida ei ole võimalik eemaldada, ei mõjuta seadme toimimist.

Veaotsing

HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

Vihjeid / näpunäiteid

Toiduvalmistamise ajal kostvad helid

Kui keeduväli on aktiivne, võib kostuda lühike kumisev heli. See on keraamiliste keeduväljade puhul tavaline ja ei halvenda ei keeduväljade toimimist ega seadme kasutusiga. Helid sõltuvad ka kasutatavast nõust. Kui helid teid liigselt häirivad, kasutage lihtsalt teist nõud.

Toidujääkide ja raskesti eemaldatavate plekkide eemaldamine

Suhkrut sisaldavad toiduained, plastik või hõbepaberitükid tuleb koheselt eemaldada.

Klaaspinna puhastamiseks sobib kõige paremini kaabits. Tarvik ei ole seadmega komplektis. Asetage kaabits nurga all pliidipinnale ja eemaldage tera üle klaaspinna libistades jäägid. Puhastage seadet niiske lapi ja veidikese nõudepesuvahendiga. Lõpuks pühkige klaaspinda puhta lapiga.

Katlakivijäägid, veeplekid, rasvaplekid või läikivad metallikarva värvimuutused tuleks eemaldada kohe, kui seade on maha jahtunud. Kasutage ainult spetsiaalset klaaskeraamika või roostevaba terase puhastusvahendit.

EESTI 21

Mida teha, kui...

Probleem

Seadet ei saa sisse lülitada või kasutada.

Võimalik põhjus

Pliit ei ole elektrivõrku ühen‐ datud või ei ole ühendus kor‐ ralik.

Kaitse on vallandunud.

Te ei valinud võimsustaset 10 sekundi jooksul.

Puudutasite ühekorraga 2 või enamat sümbolit.

Paus on sees.

Juhtpaneelil on vett või on juhtpaneel kaetud rasvaprits‐ metega.

Katsite juhtpaneelil kinni ühe või mitu sümbolit.

Lahendus

Kontrollige, kas pliit on õiges‐ ti elektrivõrku ühendatud.

Vaadake ühendusjoonist.

Tehke kindlaks, kas tõrke põhjustas kaitse. Kui kaitse korduvalt uuesti vallandub, võtke ühendust elektrikuga.

Käivitage pliit uuesti ja mää‐ rake vähemalt 10 sekundi jooksul võimsustase.

Puudutage korraga ainult üh‐ te sümbolit.

Vt "Igapäevane kasutamine".

Puhastage juhtpaneel ja oo‐ dake mõni sekund enne kui seadme uuesti sisse lülitate.

Eemaldage ese sümbolitelt.

Kõlab helisignaal ja pliit lüli‐ tub välja

Helisignaal kõlab, kui pliit on välja lülitatud.

Seade lülitub välja.

Jääkkuumuse indikaator ei sütti.

Olete midagi asetanud süm‐ bolile .

Keeduväli ei ole kuum, sest see töötas vaid lühikest aega.

Eemaldage ese sümbolitelt.

Kui keeduväli on piisavalt kaua töötanud, et olla kuum, pöörduge teeninduskeskus‐ se.

Vt "Igapäevane kasutamine".

Võimsusaste lülitub ühelt ast‐ melt teisele.

Sümbolid lähevad tuliseks.

Juhtpaneelil sümbolit puudu‐ tades signaali ei ole.

Võimsusvahetusfunktsioon on sees.

Keedunõu on liialt suur või asub sensorväljale liiga lähe‐ dal.

Signaalid on välja lülitatud.

Võimalusel asetage suured nõud tagumistele väljadele.

Lülitage signaalid sisse.

Vt "Igapäevane kasutamine".

EESTI 22

Probleem

Paindlikul induktsioonialal olevad keedunõud ei kuume‐ ne.

Süttib .

Süttib .

Võimalik põhjus

Nõud on paindlikul indukt‐ sioonialal valesti paigutatud.

Nõu põhja läbimõõt on vali‐ tud funktsiooni või funktsioo‐ nirežiimi jaoks ebasobiv.

Lahendus

Asetage keedunõud paindli‐ kul induktsioonialal õigele kohale. Keedunõude asend sõltub sisselülitatud funkt‐ sioonist või funktsioonirežii‐ mist.

Vt jaotist "Paindlik indukt‐ siooniala".

Kasutage nõusid, mille põhja läbimõõt sobib valitud funkt‐ sioonile või funktsioonirežii‐ mile. Kasutage paindliku in‐ duktsiooniala ühel sektsioo‐ nil nõud, mille põhja läbi‐ mõõt ei ole väiksem kui 160 mm.

Vt jaotist "Paindlik indukt‐ siooniala".

Automaatne väljalülitus on sees.

Lülitage pliit välja ja seejärel uuesti sisse.

Laste lukk või Lukk on sees.

Vt "Igapäevane kasutamine".

EESTI 23

Süttib .

Probleem

Süttivad ja number.

Süttib .

Pliidil ilmnes tõrge, kuna kee‐ dunõu on tühjaks keenud.

Automaatne väljalülitus ja

ülekuumenemise kaitse on sees.

Võimalik põhjus

Keeduväljal pole nõud.

Kasutate vale keedunõud.

Nõu põhja läbimõõt on selle keeduvälja jaoks liiga väike.

Keeduväljal pole nõud või po‐ le väli täielikult kaetud.

Multi-Flexi-režiim töötab. Ühe või enama töösoleva funkt‐ sioonirežiimi sektsioonil ei ole nõud.

Eelseadistatud küpsetaminerežiim töötab. Paindlikule in‐ duktsioonialale on pandud kaks keedunõud.

Seadmel ilmes tõrge.

Lahendus

Pange nõu keeduväljale.

Kasutage sobivat keedunõud.

Vt "Sobivate nõude juhised".

Kasutage sobivate mõõtme‐ tega keedunõusid.

Vt "Sobivate nõude juhised".

Asetage nõu keeduväljale nii, et see kataks keeduvälja täie‐ likult.

Pange keedunõud töösoleva funktsioonirežiimi õigetele vastavatele sektsioonidele või muutke funktsioonirežii‐ mi.

Vt jaotist "Paindlik indukt‐ siooniala".

Kasutage ainult ühte nõud.

Vt jaotist "Paindlik indukt‐ siooniala".

Ühendage pliit elektrivõrgust mõneks ajaks lahti. Lülitage maja elektrisüsteemi kaitse välja. Ühendage see uuesti sisse. Kui süttib uuesti, pöörduge volitatud teenin‐ duskeskusse.

Lülitage pliit välja. Eemalda‐ ge kuum keedunõu. Lülitage umbes 30 sekundi möödumi‐ sel keeduväli uuesti sisse. Kui probleemi põhjustas keedu‐ nõu, sõnum kustub. Jääkkuu‐ muse indikaator võib põlema jääda. Laske keedunõul piisa‐ valt jahtuda. Kontrollige, kas kasutatav keedunõu sobib selle pliidiga.

Vt "Sobivate nõude juhised".

Vea korral püüdke lahendus leida järgmistest veaotsingujuhistest. Kui probleemi lahendada ei õnnestu, pöörduge oma IKEA kaupluse või müügijärgse

EESTI

teeninduse poole. IKEA määratud kontaktandmete täieliku nimekirja leiate käesoleva juhendi lõpust.

Kui te pole seadet õigesti kasutanud või olete lasknud selle paigaldada volitamata tehniku poolt, võidakse müügijärgsest teenindusest saadetud tehniku või edasimüüja külaskäigu eest küsida tasu, ja seda isegi garantiiperioodil.

Tehnilised andmed

Andmeplaat

Country of origin

© Inter IKEA Systems B.V. 1999

000.000.00

21552

IKEA of Sweden AB

SE - 343 81 Älmhult

Model 00000000 Typ 60 GAD DC AU 7.35kW

PNC 000 000 000 00 S No .................... 220V-240V AC 50-60 Hz

230 V

DGT

Ülaltoodud joonisel on kujutatud seadme andmeplaati. Teie seadme andmeplaat asub korpuse põhjas. Igal tootel on individuaalne seerianumber.

Hea klient, hoidke täiendav andmeplaat kasutusjuhendi juures. Tehes täpselt kindlaks teie pliidi, saame teid tulevikus paremini abistada. Täname teid abi eest!

Energiatõhusus

Tooteteave vastavalt direktiivile EU 66/2014

Mudeli tunnus

Keeduplaadi tüüp

Keeduväljade arv

Keeduväljade arv

Kuumutamisviis

Ringikujuliste keeduväljade läbimõõt (Ø)

Energiatarve keeduala koh‐ ta (EC elektriga küpsetami‐ ne)

Keskmine eesmine

Keskmine eesmine

BLIXTSNABB

604-678-30

Integreeritud pliit

2

1

Induktsioon

21,0 cm

190,8 Wh/kg

24

EESTI 25

Keeduvälja pikkus (P) ja laius (L)

Keeduvälja pikkus (P) ja laius (L)

Keeduala energiatarbimine

(EC electric cooking)

Keeduala energiatarbimine

(EC electric cooking)

Pliidi energiatarbimine (EC electric hob)

Vasak

Parem

Vasak

Parem

EN 60350-2 - Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed - Osa 2: Pliidid -

Meetodid jõudluse mõõtmiseks

Energiasääst

Järgmisi nõuandeid järgides saate igapäevaselt energiat kokku hoida.

• Vett kuumutades piirduge vajaliku kogusega.

Jäätmekäitlus

Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.

Ärge visake sümboliga tähistatud

IKEA GARANTII

Kui kaua IKEA garantii kehtib?

Garantii kehtib 5 aastat alates kuupäevast, mil oma IKEA seadme ostsite. Ostutõendina nõutakse originaalostutšeki olemasolu. Kui garantii raames teostatakse teenustöid, ei pikenda see seadme kehtivat garantiiperioodi.

Kes teostab teenustöid?

P 45,6 cm

L 21,6 cm

P 37,8 cm

L 21,6 cm

187,0 Wh/kg

194,9 Wh/kg

190,9 Wh/kg

• Võimalusel pange keedunõule alati kaas peale.

• Enne keeduvälja sisselülitamist asetage sellele keedunõu.

• Pange väiksem nõu väiksemale keeduväljale.

• Pange nõu otse keeduvälja keskele.

• Toidu soojashoidmiseks või sulatamiseks kasutage jääkkuumust.

seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

IKEA teenusepakkuja pakub teenustöid oma teeninduspunktide või volitatud teeninduspartnerite võrgustiku kaudu.

Mida garantii hõlmab?

Garantii hõlmab selliseid seadme vigu, mis on tekkinud valmistusvigade või materjalivigade tõttu alates IKEA-st ostmise kuupäevast. Käesolev garantii kehtib ainult

EESTI 26

kodse kasutuse puhul. Erandid on välja toodud jaotises "Mida käesolev garantii ei hõlma?" Garantiiperioodi jooksul kaetakse vigade kõrvaldamisega seotud kulud, nt parandustööd, osade vahetamine ning tööja transpordikulud juhul, kui seade on parandustöödeks kättesaadav ilma spetsiaalsete kulutusteta. Sellisel juhul kehtivad EL-i suunised (nr 99/44/EÜ) ja vastavad kohalikud eeskirjad. Asendatud osade omanikuks on IKEA.

Mida teeb IKEA probleemi kõrvaldamiseks?

IKEA määratud teenusepakkuja vaatab seadme üle ja otsustab ainuisikuliselt, kas see on käesoleva garantiiga hõlmatud. Kui garantii kehtib, otsustab IKEA teenusepakkuja või tema volitatud teeninduspartner seejärel oma parima

äranägemise kohaselt seadme kas parandada või samaväärse tootega asendada.

Mida käesolev garantii ei hõlma?

• Tavalist kulumist.

• Tahtlikust tegevusest või hooletusest põhjustatud kahjusid, kasutusjuhiste eiramisest tulenevaid kahjusid, vale paigaldamise või elektripinge kasutamisest tulenevaid kahjusid, keemiliste või elektrokeemiliste reaktsioonide tõttu tekkinud kahjusid, rooste-, korrosiooni- või veekahjusid, sealhulgas, kuid mitte ainult, vee liigsest lubjasisaldusest tulenevaid kahjusid ega ebaharilikest keskkonnatingimustest tulenevaid kahjusid.

• Vahetatavaid tarvikuid nagu patareid ja lambid.

• Mittefunktsionaalseid ja dekoratiivseid muutusi, mis ei mõjuta seadme tavapärast kasutamist, näiteks kriimustusi või võimalikke värvimuutusi.

• Kahjusid, mida on põhjustanud seadmesse sattunud võõrkehad või ained filtrite, tühjendussüsteemide või pesuainelahtrite puhastamisel või ummistuste kõrvaldamisel.

• Järgmiste osade kahjusid: keraamiline klaas, tarvikud, lauanõude ja söögiriistade korvid, tugijalad ja tühjendustorud, tihendid, lambid ja lampide katted, ekraanid, nupud, kaitsekatted ja nende osad. Välja arvatud juhul, kui tõendatakse selliste kahjude tulenemine toote vigadest.

• Kui tehnik ei tuvasta tehtud ülevaatuse tulemusel vea olemasolu.

• Kui parandustöid on teostanud muud kui meie poolt ette nähtud teenusepakkujad ja/või volitamata lepingupartnerid või kui kasutatud on mitte-originaalvaruosi.

• Kui teostada tuleb parandustöid, mis on vajalikud vale või mitte ette nähtud viisil paigalduse tõttu.

• Kui seadet kasutatakse mitte koduses majapidamises, vaid ärilisel eesmärgil.

• Transpordikahjud. Kui klient transpordib toote ise oma koju või muule aadressile, ei vastuta IKEA mingite transportimisel tekkida võivate kahjude eest. Juhul, kui toote transpordib kliendi aadressile IKEA, siis katab transportimisel tootele tekkida võivad kahjud käesolev garantii.

• IKEA seadme esmase paigaldamisega seotud kulud. Kui IKEA teenusepakkuja või tema volitatud teeninduspartner parandab või asendab toote vastavalt käesoleva garantii tingimustele, paigaldab teenusepakkuja või tema volitatud teeninduspartner parandatud seadme või ka asendusseadme vajadusel ise.

See piirang ei kehti juhul, kui pole tegu rikkega, vaid kui kvalifitseeritud tehnik kasutab meie originaalvaruosi, et viia seade vastavusse mõnes teises EL-i riigis kehtivate tehnilise ohutuse nõuetega.

Kohalike seaduste rakendamine

IKEA garantii annab Teile kindlad seaduslikud õigused, mis on kohalike nõuete suhtes ülimuslikud. Need tingimused ei piira siiski mingil moel kohalikus seadusandluses kirjeldatud tarbijaõigusi.

Kehtivuspiirkond

Kui olete seadme ostnud ühest EL-i riigist ja viite selle teise EL-i riiki, tagatakse teenused teile selles riigis tavapäraste

EESTI

garantiitingimuste raamistikus. Kohustus teostada garantii raamistikus pakutavaid teenustöid kehtib vaid juhul, kui seade on paigaldatud ja vastavuses järgmiste nõuetega:

• tehniliste näitajatega, mis kehtivad garantiinõude esitamise riigis;

• kokkupanemisjuhiste ja kasujutusjuhendis oleva ohutusinfoga.

IKEA seadmete müügijärgne teenindus:

Võtke kindlasti ühendust IKEA müügijärgse teenindusega:

1. kui soovite esitada käesoleva garantii alla kuuluva nõude;

2. kui soovite täpsemat teavet IKEA seadme paigaldamise kohta spetsiaalsesse IKEA köögimööblisse. Teenindus ei anna teavet järgmistes küsimustes:

• IKEA köökide paigaldamise kohta

üldiselt;

• elektriühenduste kohta (kui seadme juurde ei kuulu pistik ja kaabel), veeja gaasiühenduste kohta, sest need tööd tuleb tellida vastava volitusega hooldustehnikult.

3. kui soovite täpsemat teavet IKEA seadme kasutusjuhendi ja tehniliste andmete kohta.

Et saaksime teid parimal moel aidata, lugege enne meie poole pöördumist tähelepanelikult käesolevas brošüüris olevaid kokkupanemisjuhiseid ja/või kasutusjuhendit.

Kuidas meid leida

Et saaksime teid kiiremini teenindada, soovitame kasutada selle kasutusjuhendi lõpus olevaid telefoninumbreid. Kasutage alati neid loendis olevaid telefoninumbreid, mis on ära toodud teid huvitava seadme juures. Enne meile helistamist hoidke käepärast oma seadmele vastav IKEA tootenumber (8kohaline kood), samuti seadme seerianumber (8-kohaline kood seadme andmesildil).

HOIDKE OSTUTŠEKK ALLES! See on teie ostutõend ning see tuleb esitada garantii taotlemisel.

Pidage meeles, et ostutšekk sisaldab ka andmeid teie poolt ostetud IKEA seadme tootenime ja -numbri kohta (8-kohaline kood).

Kas vajate täiendavat abi?

Kui teil on küsimusi, mis ei ole seotud teie seadmete müügijärgse teenindusega, siis pöörduge lähima IKEA kõnekeskuse poole.

Enne helistamist soovitame siiski tähelepanelikult lugeda seadmega kaasas olevaid dokumente.

27

Täieliku loendi IKEA kontaktide ja vastavate kohalike telefoninumbritega leiate selle juhendi viimaselt leheküljelt.

LATVIEŠU 28

Saturs

Drošības informācija

Drošības norādījumi

Uzstādīšana

Elektrības padeves pieslēgšana

Izstrādājuma apraksts

Izmantošana ikdienā

35

36

Fleksibla indukcijas gatavošanas zona 39

Padomi ir ēdiena gatavošanas traukiem

43

28

30

32

33

Kopšana un tīrīšana

Problēmrisināšana

Tehniskie dati

Energoefektivitāte

Apsvērumi par vides aizsardzību

IKEA GARANTIJA

Izmaiņu tiesības rezervētas.

Drošības informācija

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai lietošana.

Saglabājiet šos norādījumus ierīces tuvumā turpmākām uzziņām.

Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība

Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.

Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.

Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.

Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.

Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā attiecīgi.

44

44

48

49

50

50

LATVIEŠU 29

Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās daļas var sakarst lietošanas laikā.

Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.

Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

Vispārīgi drošības norādījumi

BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.

Nepieskarieties sildelementiem.

Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

BRĪDINĀJUMS! gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai eļļu bez pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.

NEMĒĢINIET dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdrošības segu.

UZMANĪBU! Gatavošanas process jāuzrauga. Īss gatavošanas process jāuzrauga nepārtraukti.

BRĪDINĀJUMS! Aizdegšanās risks: Neturiet priekšmetus uz plīts virsmām.

Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus, piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var sakarst.

Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.

Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms apkopes veikšanas.

Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.

Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu ar tā vadību un nepaļaujieties uz trauka noteicēju.

Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi, izslēdziet ierīci un atslēdziet to no elektriskās strāvas avota.

Gadījumā, ja ierīce ir pievienota strāvas avotam tieši, izmantojot savienojuma kārbu, noņemiet drošinātāju, lai

LATVIEŠU 30

• atvienotu ierīci no strāvas avota. Abos gadījumos sazinieties ar Pilnvarotu servisa centru.

Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai kvalificētam speciālistam.

BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai ierīces ražotāja ieteiktās vai ierīces lietošanas instrukcijā norādītās plīts vadīklas vai plīts vadīklas, kas iestrādātas ierīcē. Nepiemērotu plīts vadīklu lietošana var izraisīt negadījumus.

Drošības norādījumi

Uzstādīšana

BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst uzstādīt tikai pilnvarots speciālists.

Ievērojiet ierīces komplektācijā iekļautās montāžas instrukcijas.

• Noņemiet visu iesaiņojumu.

• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.

• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm piemērotu attālumu.

• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un slēgtus apavus.

• Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu piebriešanu mitruma ietekmē.

• Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika un mitruma.

• Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot durvis vai logu, nenokristu ēdiena gatavošanas trauki.

• Pārliecinieties, ka vieta zem plīts virsmas ir pietiekoša gaisa cirkulācijai.

• Ierīces apakšdaļa var būt karsta. Ja ierīce tiek uzstādīta virs atvilktnēm, pārliecinieties uzstādīt neuzliesmojošu atdalošo paneli zem ierīces, lai novērstu piekļuvi apakšpusei.

Elektrības padeves pieslēgšana

BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.

• Visus elektrisko savienojumu darbus vajadzētu veikt pilnvarotam speciālistam.

• Ierīcei jābūt iezemētai.

• Pirms jebkādu darbību veikšanas pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no strāvas padeves.

• Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.

• Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.

• Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.

• Nepieļaujiet elektrības vadu samezglošanos.

• Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta aizsardzība pret elektrošoku.

• Izmantojiet vada atslogotāju.

• Pieslēdzot ierīci rozetei, pārliecinieties, ka elektrības vads vai kontaktdakša (ja tāda ir) nepieskaras ierīces karstajām daļām vai ēdiena gatavošanas traukiem.

• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai pagarinātājus.

• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas vadu.

Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru vai

LATVIEŠU 31

elektriķi, lai nomainītu bojātu strāvas kabeli.

• Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret elektrošoku no strāvu vadošiem un izolētajiem elementiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu noņemt bez instrumentiem.

• Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās.

Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.

• Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā kontaktspraudni.

• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.

• Automātslēdži, drošinātāji (no turētājiem izskrūvējami drošinātāji), zemējuma noplūdes automātslēdži un savienotāji.

• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz

3 mm.

Pielietojums

BRĪDINĀJUMS! Savainojumu, apdegumu vai elektrošoka risks.

• Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet iepakojuma, marķējuma un aizsardzības plēves (ja tādas ir).

• Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai mājās.

• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.

• Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav bloķētas.

• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.

• Pēc katras izmantošanas reizes, iestatiet gatavošanas zonu stāvoklī " Izslēgts".

• Nepaļaujieties uz trauka noteicēju.

• Nenovietojiet galda piederumus un katlu vākus uz gatavošanas zonām. Tie var sakarst.

• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā saskaras ar ūdeni.

• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uzglabāšanai paredzētu virsmu.

• Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Tas jādara, lai novērstu elektrošoku.

• Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoru jāturas vismaz 30 cm attālumā no indukcijas gatavošanas zonām, kad ierīce tiek darbināta.

• Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā var

šļakstēt.

BRĪDINĀJUMS! Pastāv ugunsgrēka vai sprādziena risks.

• Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar taukvielām un eļļu, netuviniet tām atklātu liesmu vai sakarsētus priekšmetus.

• Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var izraisīt spontānu aizdegšanos.

• Izlietota eļļa, kas satur ēdiena atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie zemākas temperatūras nekā eļļa, kas tiek lietota pirmo reizi.

• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.

BRĪDINĀJUMS! Pastāv ierīces bojājumu risks.

• Nenovietojiet karstus ēdiena gatavošanas traukus uz vadības paneļa.

• Nedrīkst novietot karstu pannas vāku uz plīts stikla virsmas.

• Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet ēdiena gatavošanas traukiem izvārīties tukšiem.

• Gādājiet, lai uz ierīces neuzkristu nekādi priekšmeti un ēdiena gatavošanas trauki.

Tā var sabojāt virsmu.

• Neieslēdziet gatavošanas zonas, ja uz tām novietots tukšs ēdiena gatavošanas trauks, vai bez ēdiena gatavošanas trauka.

• Nenovietojiet uz ierīces alumīnija foliju.

• Ēdiena gatavošanas trauki, kas izgatavoti no čuguna vai alumīnija lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var saskrāpēt stiklu / stikla keramiku. Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts virsmu, vienmēr paceliet tos.

• Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.

LATVIEŠU 32

Apkope un tīrīšana

• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas materiāla sabojāšanos.

• Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un ļaujiet tai atdzist.

• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet ūdeni.

• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.

Lietojiet tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus.

Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.

Servisa izvēlne

• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Uzstādīšana

Vispārēja informācija

• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.

Ierīces utilizācija

BRĪDINĀJUMS! Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.

• Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.

• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.

• Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.

780 mm

520 mm min.

500 mm

490±1 mm

55 mm max.

R 5 mm

750±1 mm min. 50 mm min.

28 mm

Veicot uzstādīšanu, jāievēro tās valsts spēkā esošos likumus, nosacījumus, direktīvas un standartus (elektriskās drošības prasības un noteikumus), kurā tiek uzstādīta ierīce.

• Sīkāk par uzstādīšanu skatiet Montāžas norādījumus.

min.

28 mm min.

5 mm

• Ja zem plīts virsmas nav cepeškrāsns, uzstādiet atdalošo paneli zem ierīces atbilstoši montāžas norādījumiem.

• Blīvējumam starp iekārtu un darbvirsmu neizmantot silikona blīvēšanas masu.

LATVIEŠU 33

Elektrības padeves pieslēgšana

BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu

"Drošība".

BRĪDINĀJUMS! Visus elektrisko savienojumu darbus var veikt pilnvarots speciālists.

Elektriskais savienojums

• Pirms pieslēgšanas pārbaudiet, vai ierīces nominālais spriegums, kas norādīts uz tehnisko datu plāksnītes, atbilst mājas elektrosistēmas sprieguma parametriem.

Tehnisko datu plāksnīte atrodas uz plīts apakšējā ietvara.

• Rīkojieties saskaņā ar savienojuma diagrammu (tā atrodas zem plīts ietvara virsmas).

• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas, kurs piegādā rezerves daļu serviss.

• Šī ierīce nav aprīkota ar barošanas kabeli.

Jums jāiegādājas pareizais kabelis no

Savienojumu shēma

specializēta izplatītāja. Vienfāzes vai divfāzu savienojumam nepieciešams barošanas kabelis ar vismaz 70 °C temperatūras stabilitāti. Kabelim nepieciešamas obligātas galu uzmavas.

Saskaņā ar IEC noteikumiem vienfāzes savienojumam jāizmanto: barošanas kabelis 3 x 4 mm², un divfāzu savienojumam: barošanas kabelis 4 x 2,5 mm². Obligāti ievērojiet konkrētās valsts noteikumus.

• Izveidotajā vadojumā nepieciešams iekļaut atvienošanas veidu.

• Savienojums un savienojuma posmi jāveic atbilstoši savienojuma diagrammā norādītajam.

• Zemējuma vads tiek pieslēgts spailei un tam jābūt garākam nekā vadiem, pa kuriem plūst strāva.

• Nostipriniet savienojošo kabelis ar kabeļa stiprinājumu vai skavām.

400V 2N 220V-240V 1N 220V-240V

220V-240V

220V-240V

L1 L2 N PE

220V-240V

L N PE

220V-240V

220V-240V

L L N N PE

Ievietojiet šuntus starp skrūvēm, kā tas parādīts.

Galvenais strāvas pieslēgums vienfāzes

Galvenais strāvas pieslēgums divfāzu

Galvenais strāvas pieslēgums divfāzu

LATVIEŠU

L N L1 L2 L3 N L L N N

N

L

Vadu krāsas:

Dzeltena /zaļa

Zila N

Melna vai brūna L1

L2

Vadu krāsas:

Dzeltena /zaļa

Zila

Melna

Brūna

Cieši pievelciet spaiļu skrūves!

Kad plīts ir pievienota pie strāvas, pārbaudiet, vai visas gatavošanas zonas darbojas. Uzlieciet katliņu ar nedaudz ūdens uz gatavošanas zonas un iestatiet jaudas iestatījumu katrai zonai uz maksimālo līmeni uz īsu laiku.

Vadu krāsas:

L

L

N

N

Dzeltena /zaļa

Zila

Zila

Melna

Brūna

Ja pēc plīts pirmās ieslēgšanas reizes displejā parādās simbols

vai , skatiet sadaļu

"Problēmrisināšana".

34

LATVIEŠU 35

Izstrādājuma apraksts

Gatavošanas virsmas izkārtojums

1

2

3

1 Viena gatavošanas zona (210 mm) 2300

W, ar Booster 3200 W

2 Viena gatavošanas zona (180 x 210 mm)

2300 W, ar Booster 3200 W

3 Viena gatavošanas zona (180 x 210 mm)

2300 W, ar Booster 3200 W

4 Vadības panelis

5

Pielāgojama indukcijas gatavošanas zona

(440 x 220 mm), ar Booster 3600 W

5 4

Vadības paneļa izkārtojums

1 2 3 4 5 6 7 8

14 13 12 11 10 9

1

Lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci.

2

Lai ieslēgtu vai atslēgtu Bloķēšana /

Bērnu drošības f. / Tīrīšanas režīms.

3

Lai ieslēgtu vai atslēgtu

Iepriekšiestatīta gatavošana.

4

Lai pārslēgtos starp Multi-Flexi režīmiem.

5 Jaudas pakāpes rādīšanai.

6 Rāda, kurai zonai iestatīts laiks.

7 Taimera displejs: 00 - 99 minūtes.

8

Lai ieslēgtu vai atslēgtu Bridge.

9

Lai ieslēgtu Apturēt.

10

Lai ieslēgtu Booster.

11

Jaudas iestatījuma iestatīšanai: 0 - 9.

12

Lai izvēlētos Taimeris funkcijas.

13

/ Lai palielinātu vai samazinātu laiku.

14

Rāda jaudas iestatījumu elastīgai indukcijas gatavošanas zonai.

LATVIEŠU 36

Jaudas iestatījumu displeji

Displejs

-

Gatavošanas zona ir izslēgta.

Gatavošanas zona darbojas.

Apturēt darbojas.

Booster darbojas.

Apraksts

+ cipars

/ /

Radusies kļūda. Skatiet sadaļu "Problēmrisināšana".

Gatavošanas zona vēl ir karsta (atlikušais siltums).

Bloķēšana / Bērnu drošības f. / Tīrīšanas režīms darbojas.

Nepareizi vai pārāk mazi ēdiena gatavošanas trauki, vai arī uz gatavo‐

šanas zonas nav ēdiena gatavošanas trauku.

Automātiskā izslēgšanās darbojas.

Iepriekšiestatīta gatavošana Darbojas režīms.

Atlikušā siltuma indikators

BRĪDINĀJUMS! Risks gūt apdegumus atlikušā siltuma dēļ

Pēc ierīces izslēgšanas nepieciešams noteikts laiks, lai gatavošanas zona atdzistu.

Skatiet atlikušā siltuma indikatoru

.

Lietojiet atlikušo siltumu, lai izkausētu produktus un saglabātu tos siltus

Izmantošana ikdienā

Ieslēgšana/izslēgšana

Pieskarieties 1 sekundi, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.

Automātiskā izslēgšanās

Funkcija automātiski izslēdz ierīci, ja;

• visas gatavošanas zonas tiek izslēgtas;

• jūs neiestatījāt jaudas iestatījumu pēc ierīces ieslēgšanas;

• jebkurš simbols tika nosegts ilgāk par 10 sekundēm (ar pannu, dvieli utt.);

• jūs pēc zināma laika neizslēdzat gatavošanas zonu vai arī nemaināt jaudas iestatījumu, vai arī pārkaršanas gadījumā

(piem., kad katliņš izvārās sauss). Iedegas simbols . Pirms nākamās lietošanas reizes iestatiet gatavošanas zonu uz .

Jaudas iestatījums Automātiskā izslēg‐

šanās pēc

, -

6 stundām

LATVIEŠU 37

Jaudas iestatījums Automātiskā izslēg‐

šanās pēc

-

5 stundām

4 stundām

-

1,5 stundām

Izmantojot nepiemērotus virtuves traukus, sakarsēšanas zonas displejā sāk mirgot apzīmējums

un pēc 2 minūtēm gatavošanas zonas displejs izslēdzas.

Jaudas iestatījuma regulēšana

Pieskarieties jaudas izvēles slēdzim vēlamajā jaudas līmenī. Iespējams noregulēt pa kreisi vai pa labi. Neatlaidiet, pirms nav sasniegta pareizā jaudas pakāpe.

Taimera lietošana

Vairākkārt pieskarieties pie , līdz vēlamās gatavošanas zonas indikators mirgo.

Piemēram, zonai.

priekšējai labās puses

Booster funkcijas lietošana

Booster funkcija nodrošina papildu jaudu indukcijas gatavošanas zonām. Pieskarieties pie , lai aktivizētu to, displejā iedegas . Pēc maksimums 10 minūtēm, indukcijas gatavošanas zonas automātiski atgriezīsies uz jaudas iestatījumu.

Bridge funkcija

Funkcija apvieno divas labās puses gatavošanas zonas, un tās darbojas kā viena.

Sākumā iestatiet jaudas pakāpi vienai no gatavošanas zonām.

Lai aktivizētu funkciju, pieskarieties pie . Lai iestatītu vai mainītu jaudas pakāpi, pieskarieties vienam no simboliem.

Lai deaktivizētu funkciju pieskarieties pie .

Gatavošanas zonas pārstāj darboties kopā.

Pieskarieties taimera vai , lai iestatītu laiku no 00 līdz 99 minūtēm. Kad gatavošanas zonas indikators sāk mirgot lēnāk, sākas laika atskaite. Iestatiet jaudas iestatījumu.

Ja jaudas iestatījums ir iestatīts un laiks beidzas, atskanēs skaņas signāls, mirgo 00 un gatavošanas zona izslēdzas. Ja gatavošanas zona netiek lietota un iestatītais laiks ir beidzies, atskan skaņas signāls un mirgo 00.

Pieskarieties , lai izslēgtu funkciju izvēlētajai gatavošanas zonai, un šīs gatavošanas zonas indikators mirgos ātrāk.

Pieskarieties , un atlikušais laiks tiks atskaitīts līdz 00. Gatavošanas zonas indikators nodziest.

Apturēt

Funkcija iestata zemāko jaudas iestatījumu visās ieslēgtajās gatavošanas zonās . Kad funkcija darbojas, jaudas iestatījumu mainīt nevar. Funkcija neaptur taimera funkciju.

• Lai aktivizētu šo funkciju, pieskarieties .

Iedegsies simbols .

• Lai deaktivizētu šo funkciju, pieskarieties

. Aktivizēts iepriekš iestatītais jaudas iestatījums.

LATVIEŠU 38

Bloķēšana / Tīrīšanas režīms

Vadības paneli var nobloķēt, bet gatavošanas zonas turpinās darboties. Tas novērsīs nejaušu jaudas iestatījuma maiņu.

Izmantojiet šo funkciju, lai notīrītu plīts virsmu gatavošanas laikā, ja nepieciešams.

Vispirms iestatiet jaudas iestatījumu.

Šīs funkcijas aktivizēšanai pieskarieties .

Uz 4 sekundēm iedegsies simbols .

Taimeris turpina darboties.

Lai apstādinātu funkcijas darbību, pieskarieties . Aktivizēts iepriekš iestatītais jaudas iestatījums.

Izslēdzot ierīci, apturēsiet arī šo funkciju.

Bērnu drošības f.

Šī funkcija nepieļauj nejaušu ierīces ieslēgšanu un lietošanu.

Lai ieslēgtu funkciju:

• Ieslēdziet atkal ierīci ar . Neiestatiet jaudas iestatījumu.

• Piespiediet 4 sekundes. Iedegsies simbols .

• Izslēdziet atkal ierīci ar .

Lai izslēgtu funkciju:

• Ieslēdziet atkal ierīci ar . Neiestatiet jaudas iestatījumu. Piespiediet 4 sekundes. Iedegsies simbols .

• Izslēdziet atkal ierīci ar .

Lai ignorētu funkciju tikai vienu reizi vārīšanai laikā:

• Ieslēdziet atkal ierīci ar . Iedegsies simbols .

• Piespiediet 4 sekundes. Iestatiet jaudas iestatījumu 10 sekunžu laikā. Ierīci var lietot.

• Kad ierīce tiek izslēgta ar , funkcija atkal darbojas.

OffSound Control - Skaņas aktivizēšana un deaktivizēšana

Skaņas signālu deaktivizēšana

Izslēdziet ierīci.

Piespiediet 3 sekundes. Displejs ieslēdzas un izslēdzas. Pieskarieties 3 sekundes, iedegsies un tiks ieslēgta skaņa.

Pieskarieties , iedegsies , un skaņa tiks izslēgta.

Kad šī funkcija ir aktivizēta, skaņas var dzirdēt tikai tad, kad:

• jūs pieskaraties ;

• uz vadības paneļa tiek kaut kas uzlikts.

Skaņas signālu aktivizēšana

Izslēdziet ierīci.

Piespiediet 3 sekundes. Ekrāns ieslēgsies un izslēgsies. Pieskarieties 3 sekundes.

Iedegsies , jo skaņa ir izslēgta.

Pieskarieties , iedegas . Skaņa ir ieslēgta.

Jaudas apmaiņas funkcija

• Gatavošanas zonas tiek sagrupētas atbilstoši atrašanās vietai un fāžu skaitam uz plīts. Skatīt attēlu.

• Katras fāzes maksimālā elektrības slodze ir 3700 W.

• Funkcija sadala jaudu starp gatavošanas zonām, kas pieslēgtas tai pašai fāzei.

• Šī funkcija aktivizējas, kad vienai fāzei pieslēgto gatavošanas zonu kopējā elektrības slodze pārsniedz 3700 W.

• Funkcija samazina citu gatavošanas zonu, kas pieslēgtas tai pašai fāzei, jaudu.

• Samazinātās jaudas zonas jaudas pakāpes rādījums mainās starp diviem līmeņiem.

LATVIEŠU 39

Fleksibla indukcijas gatavošanas zona

BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu

"Drošība".

Multi-Flexi režīms

Pielāgojamā indukcijas gatavošanas zona sastāv no četriem segmentiem. Segmentus var apvienot divās dažādu izmēru gatavošanas zonās vai vienā lielā gatavošanas zonā. Segmentu kombināciju var izvēlēties, izvēloties režīmu, kas atbilst ēdiena gatavošanas trauka, kuru vēlaties lietot, izmēram. Pastāv trīs režīmi: Multi-Flexi režīma 2 + 2 sekcijas (aktivēts automātiski, ieslēdzot plīti), Multi-Flexi režīma 3 + 1 sekcijas un Multi-Flexirežīma 4 sekcijas.

Lai iestatītu jaudas pakāpi, lietojiet divus kreisās puses jaudas izvēles slēdžus.

Pārslēgšanās no viena režīma uz otru

Lai pārslēgtos no viena režīma uz otru, lietojiet simbolu: .

Kad pārejat no viena režīma uz otru, jaudas pakāpe tiek atkal iestatīta pozīcijā 0.

Ēdiena gatavošanas trauku diametrs un pozīcija

Izvēlieties režīmu atbilstoši ēdiena gatavošanas trauka izmēram un formai.

Ēdiena gatavošanas traukam ir pēc iespējas vairāk jānoklāj izvēlētā zona. Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku izvēlētās zonas centrā!

Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku, kura diametrs ir mazāks par 160 mm, viena segmenta centrā.

LATVIEŠU

puses jaudas izvēles slēdžus.

40

100-160mm

Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku, kura diametrs ir lielāks par 160 mm, starp diviem segmentiem.

Pareiza ēdiena gatavošanas trauka pozīcija

> 160 mm

Multi-Flexi režīma 2 + 2 sekcijas

Šis režīms ir aktīvs, ieslēdzot plīts virsmu. Tas savieno segmentus divās atsevišķās gatavošanas zonās. Jaudas pakāpi var mainīt katrai zonai atsevišķi. Lietojiet divus kreisās

Nepareiza ēdiena gatavošanas trauka pozīcija:

LATVIEŠU 41

Multi-Flexi režīma 3 + 1 sekcijas

Lai aktivizētu režīmu, piespiediet , līdz redzat pareizā režīma indikatoru. Šis režīms apvieno trīs aizmugurējos segmentus vienā gatavošanas zonā. Viens priekšējais segments nav pievienots un darbojas kā atsevišķa gatavošanas zona. Jaudas pakāpi var mainīt katrai zonai atsevišķi. Lietojiet divus kreisās puses jaudas izvēles slēdžus.

Nepareiza ēdiena gatavošanas trauka pozīcija:

Multi-Flexi režīma 4 sekcijas

Lai aktivizētu režīmu, piespiediet , līdz redzat pareizā režīma indikatoru. Šis režīms apvieno visus segmentus vienā gatavošanas zonā. Lai iestatītu jaudas pakāpi, lietojiet vienu no kreisās jaudas izvēles slēdžiem.

Pareiza ēdiena gatavošanas trauka pozīcija

Lai lietotu šo režīmu, ēdiena gatavošanas trauks jānovieto uz trijiem savienotajiem segmentiem. Ja lietojat ēdiena gatavošanas trauku, kas ir mazāks par diviem segmentiem, displejā redzams , un zona izslēdzas pēc 2 minūtēm.

Pareiza ēdiena gatavošanas trauka pozīcija

Lai lietotu šo režīmu, ēdiena gatavošanas trauks jānovieto uz četriem savienotajiem segmentiem. Ja lietojat ēdiena gatavošanas trauku, kas ir mazāks par trijiem segmentiem, displejā redzams , un zona izslēdzas pēc 2 minūtēm.

LATVIEŠU

trauku priekšpusē, jūs varēsiet izmantot augstāko jaudas pakāpi. Jaudas pakāpi var samazināt, pārvietojot ēdiena gatavošanas trauku uz vidu vai aizmuguri.

izmantojot šo funkciju, lietojiet tikai vienu katlu.

42

Nepareiza ēdiena gatavošanas trauka pozīcija:

Vispārēja informācija:

• minimālais ēdiena gatavošanas trauku apakšas diametrs, izmantojot šo funkciju, ir 160 mm.

• jaudas pakāpes displejs aizmugurējam kreisās puses jaudas izvēles slēdzim norāda ēdiena gatavošanas trauka pozīciju uz indukcijas gatavošanas zonas.

Priekšpuse

.

, vidus , aizmugure

Iepriekšiestatīta gatavošana režīms

Šī funkcija ļauj jums noregulēt temperatūru, pārvietojot ēdiena gatavošanas traukus citā pozīcijā uz indukcijas gatavošanas zonas.

Funkcija sadala indukcijas gatavošanas zonu trijās zonās ar dažādām jaudas pakāpēm.

Plīts virsma nosaka ēdiena gatavošanas trauka pozīciju un iestata jaudas pakāpi, kas atbilst šai pozīcijai. Ēdiena gatavošanas traukus var novietot priekšā, vidū un aizmugurē. Ja novietojat ēdiena gatavošanas

• Jaudas pakāpes displejs priekšējam kreisās puses jaudas izvēles slēdzim norāda sildīšanas pakāpi. Lai mainītu

jaudas pakāpi, lietojiet priekšējo kreisās puses jaudas izvēles slēdzi.

• Aktivizējot funkciju pirmo reizi, jūs iegūsiet jaudas pakāpi priekšējai pozīcijai, vidējai pozīcijai un aizmugurējai pozīcijai.

LATVIEŠU 43

Funkcijas ieslēgšana

Lai aktivizētu funkciju, novietojiet ēdiena gatavošanas trauku pareizā pozīcijā uz gatavošanas zonas. Pieskarieties pie .

Iedegas indikators virs simbola. Ja nenovietosiet ēdiena gatavošanas trauku uz gatavošanas zonas, iedegsies un pēc divām minūtēm pielāgojamā indukcijas gatavošanas zona tiek iestatīta uz .

Funkcijas deaktivizēšana

Lai deaktivizētu funkciju, pieskarieties vai iestatīto jaudas pakāpi pozīcijā . Indikators virs simbola izdziest.

Jaudas pakāpi var mainīt katrai pozīcijai atsevišķi. Plīts virsma iegaumēs jūsu jaudas pakāpes nākamreiz, kad aktivizēsiet šo funkciju. Ja noticis elektroenerģijas padeves pārtraukums, plīts virsma atjaunos funkcijas noklusējuma iestatījumus.

Padomi ir ēdiena gatavošanas traukiem

BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu

"Drošība".

Kādus katlus izmantot?

Izmantojiet ēdiena gatavošanas traukus, kas ir piemēroti indukcijas plīts virsmām. Ēdiena gatavošanas traukiem jābūt no feromagnētiska materiāla, piemēram:

• čuguna;

• emaljēta tērauda;

• oglekļa tērauda;

• nerūsējošā tērauda (vairums veidu);

• alumīnija ar feromagnētisku pārklājumu.

Lai noteiktu, vai katls vai panna ir piemērots, pārbaudiet, vai ir šāds simbols (parasti uzspiests uz ēdiena gatavošanas trauka apakšpuses). Jūs varat pielikt arī magnētu pie pamatnes. Ja tas pielīp pie apakšpuses, ēdiena gatavošanas trauks der indukcijas plīts virsmai.

Lai nodrošinātu optimālu efektivitāti, vienmēr izmantojiet katlus un pannas ar plakanu pamatni, kas vienmērīgi vada siltumu. Ja pamatne nav līdzena, tas ietekmēs jaudas un siltuma vadītspēju.

Lietošana

Minimālais katlu/pannu pamatnes diametrs dažādām gatavošanas zonām

Lai nodrošinātu pareizu plīts virsmas darbību, ēdiena gatavošanas traukiem ir jābūt atbilstošam minimālajam diametram, kā arī jānosedz viens vai vairāki atsauces punkti uz plīts virsmas.

Vienmēr izmantojiet gatavošanas zonu, kas vislabāk atbilst ēdiena gatavošanas trauku apakšas diametram.

Gatavošanas zona Ēdiena gatavoša‐ nas trauku diame‐ trs [mm]

Pielāgojamā indukci‐ jas gatavošanas zo‐ na

Priekšējā vidējā

100

1)

125 - 210

LATVIEŠU 44

Aizmugurējā labā 125 - 180

Priekšējā labā 125 - 180

1) Minimālais katla/pannas pamatnes diametrs atse‐ višķam sildriņķim.

Tukši vai ar plānu pamatni katli / pannas

Neizmantojiet tukšus katlus / pannas vai ēdiena gatavošanas traukus ar plānu pamatni uz plīts virsmas, jo tā nespēs kontrolēt temperatūru vai automātiski izslēgsies, ja temperatūra būs pārāk augsta.

Tas var sabojāt ēdiena gatavošanas traukus

Kopšana un tīrīšana

Vispārēja informācija

BRĪDINĀJUMS! Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un ļaujiet tai atdzist.

BRĪDINĀJUMS! Drošības nolūkos netīriet ierīci ar tvaika vai augsta spiediena tīrītāju.

BRĪDINĀJUMS! Asi un skrāpējoši tīrīšanas līdzekļi sabojās iekārtu.

Tīriet ierīci pēc katras lietošanas reizes, izmantojot ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli.

Notīriet arī tīrīšanas līdzekļu paliekas.

Skrāpējumi vai tumši traipi, kas rodas uz stikla keramikas, un kurus nav iespējams notīrīt, neietekmē ierīces veiktspēju.

Problēmrisināšana

BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu

"Drošība".

vai plīts virsmu. Ja tā notiek, nepieskarieties nekam un gaidiet, līdz visas sastāvdaļas atdziest.

Ja parādās kļūdas ziņojums, skatiet sadaļu

“Problēmrisināšana”.

Padomi un ieteikumi

Trokšņi gatavošanas laikā

Kad gatavošanas zona ir aktīva, tā var īsu brīdi dūkt. Tā ir visu keramiskā stikla gatavošanas zonu īpašība un neietekmē nedz ierīces funkcijas, nedz tās kalpošanas laiku Troksnis ir atkarīgs no izmantotā ēdiena gatavošanas trauka. Ja tas ļoti traucē, nomainiet ēdiena gatavošanas traukus.

Ēdiena atlieku un piekaltušu ēdiena atlieku tīrīšana

Ja cukurs vai ēdiens, kura sastāvā ir cukurs, saskaras ar sakarsušo gatavošanas zonu un izkūst, nekavējoties notīriet to. Skrāpis ir piemērotākais instruments stikla virsmas tīrīšanai. Tas neietilpst ierīces komplektā.

Novietojiet uz plīts virsmas noteiktā leņķī skrāpi un notīriet ēdienu paliekas, virzot skrāpja asmeni pāri virsmai Tīriet ierīci ar mitru drānu un trauku mazgāšanas līdzekli.

Visbeidzot noslaukiet stikla virsmu sausu ar tīru drānu.

Kaļķakmens nogulsnes, ūdens nogulsnes, tauku traipi vai spīdīgi metāliskas krāsas maiņas plankumi jānotīra pēc ierīces atdzišanas. Lietojiet tikai tādus tīrīšanas līdzekļus, kas paredzēti stikla keramikas vai nerūsējošā tērauda virsmām.

LATVIEŠU 45

Ko darīt, ja ...

Problēma Iespējamais cēlonis

Nevar ieslēgt vai lietot ierīci.

Plīts nav pieslēgta elektrotī‐ klam vai nav pieslēgta parei‐ zi.

Atskan skaņas signāls un plīts virsma izslēdzas.

Izslēdzot plīti, atskan skaņas signāls.

Ierīce izslēdzas.

Izdedzis drošinātājs.

Jaudas iestatījums nav iesta‐ tīts 10 sekunžu laikā.

Skarti 2 vai vairāki simboli vienlaicīgi.

Apturēt darbojas.

Uz vadības paneļa nonācis ūdens vai ir trekni traipi.

Uz viena vai vairākiem vadī‐ bas paneļa simboliem uzlikts kāds priekšmets.

Risinājums

Pārbaudiet, vai plīts ir pareizi pievienota strāvas padevei.

Skatiet savienojuma dia‐ grammu.

Pārliecinieties, vai ierīces dar‐ bības traucējumi ir saistīti ar drošinātāju. Ja drošinātājs at‐ kārtoti izdeg, sazinieties ar pilnvarotu uzstādītāju.

Ieslēdziet plīti vēlreiz un

10 sekunžu laikā iestatiet jau‐ das pakāpi.

Pieskarieties tikai vienam simbolam vienlaicīgi.

Skatiet sadaļu „Izmantošana ikdienā”.

Notīriet vadības paneli un pa‐ gaidiet dažas sekundes, pirms ieslēdzat ierīci atkal.

Noņemiet priekšmetu no simbola.

Atlikušā siltuma indikators neieslēdzas.

Jaudas pakāpe mainās starp diviem līmeņiem.

Simboli sakarst.

Kaut kas uzlikts uz simbola

.

Zona nav karsta, jo darbojas pavisam īsu laiku.

Jaudas apmaiņas funkcija darbojas.

Ēdiena gatavošanas trauki ir par lielu vai arī novietoti pā‐ rāk tuvu vadības ierīcēm.

Pieskaroties simbolam uz va‐ dības paneļa, nav signāla.

Signāli nav aktivizēti.

Noņemiet priekšmetu no simbola.

Ja zona ir darbojusies pietie‐ kami ilgi, lai būtu karsta, sazi‐ nieties ar klientu apkalpoša‐ nas centru.

Skatiet sadaļu „Izmantošana ikdienā”.

Ja nepieciešams, novietojiet lielāka izmēra ēdiena gatavo‐

šanas traukus uz aizmugurē‐ jām zonām, ja nepieciešams.

Aktivizējiet signālus.

Skatiet sadaļu "Izmantošana ikdienā".

LATVIEŠU 46

Problēma

Pielāgojamā indukcijas gata‐ vošanas zona neuzsilda ēdie‐ na gatavošanas trauku.

Iedegas indikators.

Iedegas indikators.

Iespējamais cēlonis

Ēdiena gatavošanas trauks atrodas nepareizā vietā uz pielāgojamās indukcijas gata‐ vošanas zonas.

Ēdiena gatavošanas trauka apakšējās daļas diametrs ne‐ atbilst aktivizētajai funkcijai vai funkcijas režīmam.

Automātiskā izslēgšanās dar‐ bojas.

Bērnu drošības f. vai Bloķēša‐ na darbojas.

Risinājums

Novietojiet ēdiena gatavoša‐ nas trauku pareizā vietā uz pielāgojamās indukcijas gata‐ vošanas zonas. Ēdiena gata‐ vošanas trauka atrašanās vie‐ ta ir atkarīga no aktivizētās funkcijas vai funkcijas režīma.

Skatiet sadaļu "Pielāgojama indukcijas gatavošanas virs‐ ma".

Izmantojiet ēdiena gatavoša‐ nas trauku, kas atbilst aktivi‐ zētajai funkcijai vai funkcijas režīmam. Izmantojiet tādu ēdiena gatavošanas trauku, kura diametrs ir līdz 160 mm, vienam pielāgojamās induk‐ cijas gatavošanas zonas sil‐ driņķim.

Skatiet sadaļu "Pielāgojama indukcijas gatavošanas virs‐ ma".

Izslēdziet plīti un tad atkal ie‐ slēdziet.

Skatiet sadaļu "Izmantošana ikdienā".

LATVIEŠU 47

Problēma

Iedegas indikators.

Parādās un skaitlis.

Iespējamais cēlonis

Uz zonas nav ēdiena gatavo‐

šanas trauku.

Nepiemēroti ēdiena gatavo‐

šanas trauki.

Zonai neatbilstošs ēdiena ga‐ tavošanas trauka apakšējās daļas diametrs.

Uz zonas nav ēdiena gatavo‐

šanas trauku vai zona nav pil‐ nībā nosegta.

Darbojas Multi-Flexi režīms.

Ēdiena gatavošanas trauki nav uzlikti uz vienas vai vairā‐ kām darbojošās funkcijas re‐ žīma zonām.

Darbojas Iepriekšiestatīta ga‐ tavošana režīms. Divi katli ir novietoti uz pielāgojamās in‐ dukcijas gatavošanas zonas.

Plīts darbībā radies traucē‐ jums.

Risinājums

Uzlieciet ēdiena gatavošanas trauku uz zonas.

Izmantojiet atbilstošu ēdiena gatavošanas trauku.

Skatiet sadaļu "Norādījumi par ēdiena gatavošanas trau‐ kiem".

Izmantojiet pareiza lieluma ēdiena gatavošanas trauku.

Skatiet sadaļu "Norādījumi par ēdiena gatavošanas trau‐ kiem".

Novietojiet ēdiena gatavoša‐ nas traukus uz zonas tā, lai tie pilnībā nosegtu gatavoša‐ nas zonu.

Uzlieciet ēdiena gatavošanas traukus uz pareizā skaita dar‐ bojošās funkcijas režīma zo‐ nām vai nomainiet funkcijas režīmu.

Skatiet sadaļu "Pielāgojama indukcijas gatavošanas virs‐ ma".

Izmantojiet tikai vienu katlu.

Skatiet sadaļu "Pielāgojama indukcijas gatavošanas virs‐ ma".

Uz laiku atvienojiet plīti no elektrotīkla. Atslēdziet mājas elektrotīkla sistēmas drošinā‐ tāju. Pieslēdziet to atpakaļ. Ja

iedegas atkārtoti, sazinie‐ ties ar pilnvarotu uzstādītāju.

LATVIEŠU 48

Iedegas

Problēma

indikators.

Iespējamais cēlonis

Plīts darbībā radies traucē‐ jums, jo katls izvārījies sauss.

Automātiskā izslēgšanās un ieslēdzas aizsardzība pret pārkaršanu attiecīgajām zo‐ nām.

Risinājums

Plīts izslēgšana Noņemiet karsto ēdiena gatavošanas trauku. Aptuveni pēc 30 se‐ kundēm atkal ieslēdziet zo‐ nu. Ja problēma bija saistīta ar ēdiena gatavošanas trau‐ ku, kļūdas paziņojums iz‐ dziest. Atlikušā siltuma indi‐ kators var turpināt degt. Ļau‐ jiet ēdiena gatavošanas trau‐ kiem pietiekami atdzist. Pār‐ baudiet, vai jūsu ēdiena gata‐ vošanas trauki ir piemēroti plītij.

Skatiet sadaļu "Norādījumi par ēdiena gatavošanas trau‐ kiem".

Ja radusies kļūme, mēģiniet to atrisināt, ievērojot problēmrisināšanas norādījumus.

Ja problēmu neizdodas atrisināt, sazinieties ar IKEA veikalu vai klientu apkalpošanas centru. Pilnu IKEA kontaktinformācijas sarakstu var atrast šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās.

Ja lietosiet ierīci nepareizi vai arī to uzstādīs nepilnvarots uzstādītājs, par klientu apkalpošanas centra inženiera vai izplatītāja apmeklējumu problēmu novēršanai būs papildus jāmaksā pat garantijas perioda laikā.

Tehniskie dati

Tehnisko datu plāksnīte

Country of origin

© Inter IKEA Systems B.V. 1999

000.000.00

21552

IKEA of Sweden AB

SE - 343 81 Älmhult

Model 00000000 Typ 60 GAD DC AU 7.35kW

PNC 000 000 000 00 S No .................... 220V-240V AC 50-60 Hz

230 V

DGT

Iepriekš esošajā attēlā parādīta ierīces tehnisko datu plāksnīte. Faktiskā tehnisko datu plāksnīte atrodas zem korpusa. Sērijas numurs ir raksturīgs katram izstrādājumam.

Cien. pircēj! Glabājiet papildu tehnisko datu plāksnīti ar lietotāja rokasgrāmatu. Tas mums ļaus palīdzēt jums labāk, precīzi identificējot jūsu plīti, ja jums nākotnē būs nepieciešama mūsu palīdzība. Pateicamies par palīdzību!

LATVIEŠU 49

Energoefektivitāte

Informācija par izstrādājumu saskaņā ar EU 66/2014

Modeļa identifikācija

Plīts veids

Gatavošanas virsmu skaits

Gatavošanas zonu skaits

Sildīšanas tehnoloģija

Riņķa gatavošanas zonu diametrs (Ø)

Priekšējā vidējā

Priekšējā vidējā Enerģijas patēriņš uz vienu gatavošanas zonu (EC elekt‐ riskā gatavošana)

Gatavošanas virsmas ga‐ rums (G) un platums (P)

Gatavošanas virsmas ga‐ rums (G) un platums (P)

Gatavošanas virsmas ener‐ ģijas patēriņš (EC electric cooking)

Gatavošanas virsmas ener‐ ģijas patēriņš (EC electric cooking)

Plīts enerģijas patēriņš (EC electric hob)

Kreisā

Labā

Kreisā

Labā

EN 60350-2 - Elektroierīces gatavošanai mājsaimniecībā - 2. daļa: Plītis - Snieguma novērtēšanas metodes

Enerģijas taupīšana

Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt enerģiju.

• Lieciet karsēt ūdeni tikai nepieciešamā tilpumā.

BLIXTSNABB

604-678-30

Iebūvējama plīts virsma

2

1

Indukcija

21,0 cm

190,8 Wh / kg

G 45,6 cm

P 21,6 cm

G 37,8 cm

P 21,6 cm

187,0 Wh / kg

194,9 Wh / kg

190,9 Wh / kg

• Ja iespējams, uzlieciet ēdiena gatavošanas traukiem vākus.

• Pirms gatavošanas zonas ieslēgšanas uzlieciet uz tās ēdiena gatavošanas trauku.

• Mazākus ēdiena gatavošanas traukus lieciet uz mazākām gatavošanas zonām.

• Ēdiena gatavošanas traukus lieciet tieši gatavošanas zonas centrā.

• Varat izmantot atlikušo siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.

LATVIEŠU 50

Apsvērumi par vides aizsardzību

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

IKEA GARANTIJA

Cik ilgi IKEA garantija ir spēkā?

Šī garantija ir spēkā 5 gadus no ierīces iegādes brīža IKEA veikalā. Obligāti jāsaglabā oriģinālais pirkuma čeks kā pirkuma pierādījums. Ja garantijas laikā tiek veikti kādi remontdarbi, tas nepaildzina ierīces garantijas laiku.

Kas veiks remontdarbus?

IKEA servisa pakalpojumu sniedzējs sniegs servisa pakalpojumus, izmantojot savu servisa centru vai autorizēto servisa centru tīklu.

Ko ietver šī garantija?

Šī garantija attiecas uz ierīces defektiem, kas radušies kļūdainas ierīces uzbūves vai defektīvu materiālu dēļ, sākot ar iegādes brīdi IKEA veikalā. Šī garantija attiecas tikai uz izmantošanu mājsaimniecībās. Izņēmumi ir norādīti sadaļā "Uz ko neattiecas šī garantija?" Garantijas laikā izmaksas, lai novērstu defektu, piem., remontdarbi, detaļas, darba izmaksas un ceļa izdevumi, tiks segtas, ja ierīce būs pieejama labošanai bez īpašiem izdevumiem. Uz šiem nosacījumiem attiecas ES vadlīnijas (Nr.

99/44/EG) un attiecīgie vietējie noteikumi.

Nomainītās detaļas kļūst par IKEA īpašumu.

Ko IKEA darīs, lai novērstu problēmu?

IKEA nozīmētais servisa pakalpojumu sniedzējs izpētīs produktu un pēc saviem ieskatiem izlems, vai garantija attiecas uz bojājumu. Ja garantija attiecas uz bojājumu,

IKEA servisa pakalpojumu sniedzējs vai autorizētais servisa centrs pēc saviem ieskatiem vai nu salabos bojāto produktu vai aizstās to ar tādu pašu vai līdzvērtīgu produktu.

Uz ko neattiecas šī garantija?

• Normālu nolietojumu.

• Tīšu vai nolaidības dēļ radušos bojājumu, bojājumu, kas radies lietošanas instrukcijas neievērošanas, nepareizas uzstādīšanas vai pieslēgšnaas pie nepareiza sprieguma dēļ, bojājumu, kas radies ķīmiskas vai elektroķīmiskas reakcijas, rūsas, korozijas vai ūdens iedarbības dēļ, tostarp, bet ne tikai pārmērīga kaļķakmens satura ūdenī dēļ, kā arī neatbilstošu vides apstākļu radītu bojājumu.

• Patēriņa detaļām, tostarp baterijām un spuldzēm.

• Nefunkcionālām un dekoratīvām detaļām, kas neietekmē normālu ierīces darbību, tostarp jebkādiem skrāpējumiem un iespējamām krāsas atšķirībām.

• Nejaušiem bojājumiem, kas radušies svešķermeņu vai vielu dēļ, un filtru, drenāžas sistēmu vai mazgāšanas līdzekļa nodalījumu tīrīšanas vai aizsprostojumu likvidēšanas dēļ.

• Šādu detaļu bojājumiem: keramiskais stikls, piederumi, trauku un galda piederumu grozi, pievades un drenāžās caurules, blīvējums, spuldzītes un to pārsegi, ekrāni, taustiņi, korpuss un korpusa detaļas. Ja vien iespējams pierādīt, ka šādi bojājumi radušies ražošanas kļūmju dē.

LATVIEŠU 51

• Korpusiem, kuros nevar konstatēt bojājumus tehniķa apmeklējuma laikā.

• Remontdarbiem, ko nav veikuši mūsu nozīmētie servisa pakalpojumu sniedzēji un/vai autorizētie servisa centru pārstāvji, vai gadījumiem, kad izmantotas neoriģinālās detaļas.

• Defektiem, kas radušies nepareizas vai specifikācijām neatbilstošas uzstādīšanas dēļ.

• Izmantošanu ne mājsaimniecībās, t.i., profesionālu izmantošanu.

• Transportēšanas bojājumiem. Ja pircējs nogādā produktu uz savām mājām vai uz citu vietu, IKEA nav atbildīgs par bojājumiem, kas varētu rasties transportēšanas laikā. Tomēr, ja IKEA nogādā produktu uz pircēja adresi, tad uz bojājumiem, kas rodas transportēšanas laikā, attiecas šī garantija.

• IKEA ierīces sākotnējās uzstādīšanas izmaksas. Ja IKEA servisa pakalpojumu sniedzējs vai tā autorizēts servisa centra pārstāvis remontē vai nomaina ierīce saskaņā ar šīs garantijas nosacījumiem, servisa pakalpojumu sniedzējs vai tā autorizēts servisa centra pārstāvis atkārtoti uzstādīs salaboto ierīci vai uzstādīs nomaiņas ierīci, ja nepieciešams.

Šis ierobežojums neattiecas uz bezdefektu darbu, ko veic kvalificēts speciālists, izmantojot oriģinālās detaļas, lai pielāgotu ierīci citas ES valsts tehniskajām drošības specifikācijām.

Kā attiecas valsts likumi?

IKEA garantija sniedz jums specifiskas juridiskas tiesības, kas ietver vai pārsniedz vietējās prasības. Tomēr šie nosacījumi nekādā veidā neierobežo vietējā likumdošanā norādītās patērētāju tiesības.

Teritoriālā spēkā esamība

Ierīcēm, kas tiek iegādātas vienā ES valstī un pārvietotas uz citu ES valsti, servisa pakalpojumi tiks sniegti atbilstoši jaunajā valstī esošajiem garantijas nosacījumiem.

Pienākums veikt remontdarbus garantijas ietvaros ir spēka tikai tad, ja ierīce atbilst un tiek uzstādīta saskaņā ar:

• valsts, kurā tiek veikts garantijas pieprasījums, tehniskajām specifikācijām;

• montāžas norādījumiem un lietošanas instrukcijas drošības informāciju.

Garantijas remonts IKEA ierīcēm:

Nevilcinieties sazināties ar IKEA garantijas remontu:

1. pieprasīt garantijas remonta pieprasījumu saskaņā ar šo garantiju;

2. noskaidrot neskaidrus jautājumus par

IKEA ierīces uzstādīšanu IKEA virtuves mēbelēs. Garantijas remonts nesniegs atbildes saistībā ar:

• vispārēju IKEA virtuves mēbeļu uzstādīšanu;

• elektrības (ja ierīcei nav vada un kontaktdakšas), ūdens un gāzes pieslēgumu, jo tie jāveic pilnvarotam servisa centra speciālistam.

3. noskaidrot neskaidrus jautājumus saistībā ar IKEA ierīces lietošanas instrukciju un specifikācijām.

Lai nodrošinātu, ka sniedzam jums labāko iespējamo palīdzību, lūgums rūpīgi izlasīt

šajā bukletā sniegtos montāžas norādījumus un/vai lietošanas instrukcijas sadaļu, pirms sazināties ar mums.

Kā sazināties ar mums garantijas remonta sakarā

Lūdzu, skatiet šī bukleta pēdējo lapu, kur norādīti visi IKEA kontakttālruņi un attiecīgie valstu pārstāvniecību tālruņa numuri.

LATVIEŠU

Lai spētu sniegt jums ātru pakalpojumu, mēs iesakām izmantot speciālos tālruņa numurus, kas norādīti bukleta beigās. Vienmēr izmantojiet kontakttālruņus, kas norādīti konkrētās ierīces bukletā. Pirms zvanīt mums pārliecinieties, ka jums ir pieejams IKEA preces numurs (8 ciparu kods) un sērijas numurs (8 ciparu kods, kas ir atrodams uz datu plāksnītes) tai precei, kura sakarā jums ir nepieciešama mūsu palīdzība.

SAGLABĀJIET PIRKUMA ČEKU!

Tas ir Pirkuma pierādījums un ir nepieciešams garantijas piemērošanai. Ņemiet vērā, ka čekā ir norādīts arī IKEA preces nosaukums un numurs (8 ciparu kods) katrai iegādātajai ierīcei

Vai jums nepieciešama papildu palīdzība?

Papildu jautājumu sakarā, kas nav saistīti ar jūsu ierīces garantijas remontu, lūdzu, sazinieties ar tuvākā IKEA veikala zvanu centru. Mēs iesakām jums rūpīgi izlasīt ierīces dokumentāciju, pirms sazināties ar mums.

52

53

Country

België

Belgique

България

Česká republika

Danmark

Deutschland

Ελλάδα

España

France

Hrvatska

Ireland

Ísland

Italia

Κυπρος

Lietuva

Magyarország

Nederland

Luxembourg

Norge

Österreich

Polska

Portugal

România

Россия

Schweiz

Suisse

Svizzera

Slovensko

Suomi

Phone number

070 246016

00359888164080

0035924274080

246 019721

7 0 1 5 0 9 0 9

+49 1806 33 45 32*

211 176 8276

91 1875537

0170 36 02 05

00385 1 6323 339

0 14845915

5880503

02 00620818

22 030 529

5 230 06 99

06-1-252-1773

0900 - 235 45 32

(0900-BEL IKEA)

0031 - 50 316 8772

(internationaal)

2 2 7 2 3 5 0 0

+43-1-2056356

801 400 711

211557985

021 211 08 88

8 495 6662929

031 5500 324

(02) 3300 2554

030 6005203

Sverige

0775 700 500

Україна

United Kingdom

Србија

044 586 2078

020 3347 0044

+381 11 7 555 444

(ако позивате изван Србије)

011 7 555 444

(ако позивате из Србије)

Eesti, Latvija, Slovenija

Call Fee

Binnenlandse gesprekskosten

Tarif des appels nationaux

Такса за повикване от страната

Cena za místní hovor

L a n d s t a k s t

* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung aus dem Mobilfunknetz

Υπεραστική κλήση

Tarifa de llamadas nacionales

Tarif des appels nationaux

Trošak poziva 27 lipa po minuti

National call rate

Innanlandsgjald fyrir síma

a applicata alle chiamate nazionali

Υπεραστική κλήση

Opening time

8 tot 20 Weekdagen

8 à 20. En semaine

От 9 до 18 ч в работни дни

8 až 20 v pracovních dnech man. - fre. 09.00 - 20.00

lør. - søn. 09.00 - 18.00

Werktags von 8.00 bis 20.00

8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες

De 8 a 20 en días laborables

9 à 21. En semaine radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00

8 till 20 Weekdays

9 til 18. Virka daga dalle 8 alle 20 nei giorni feriali

8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες

Nacionalinių pokalbių tarifai

Belföldi díjszabás

Geen extra kosten.

Alleen lokaal tarief.

T a k s t i n n l a n d max. 10 Cent/min.

Stawka wg taryfy krajowej

Chamada Nacional

Tarif apel naţional

Действующие телефонные тарифы

Tarif für Anrufe im Bundesgebiet

Tarif des appels nationaux

a applicata alle chiamate nazionali

Cena vnútroštátneho hovoru

Lankapuhelinverkosta

0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min

Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min lokalsamtal (lokal taxa)

Міжміськи дзвінки платні

National call rate

Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.:

8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45

Hétköznap 8.00 és 17.00 óra között ma-vr: 8.00 - 21.00

zat: 9.00 - 21.00

zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00

8 t i l 2 0 u k e d a g e r

Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr

Od 8 do 20 w dni robocze

9 às 21. Dias de Semana

*excepto feriados

8 - 20 în zilele lucrătoare с 8 до 20 по рабочим дням

Время московское

8 bis 20 Werktage

8 à 20. En semaine dalle 8 alle 20 nei giorni feriali

8 až 20 v pracovných dňoch arkipäivisin 8.00 - 20.00 mån-fre 8.30 - 20.00

lör-sön 9.30 - 18.00

9 - 21 В робочі дні

9 till 21. Weekdays

Цена позива у националном саобраћају

Понедељак – субота: 09 – 20

Недеља: 09 – 18 www.ikea.com

*

54

55

© Inter IKEA Systems B.V. 2020

21552

AA-2198535-1

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents