Progress PAI8105I Manual de usuario

Progress PAI8105I Manual de usuario
Käyttöohje
Manual de instruções
Bruksanvisning
Keittotaso
Placa
Inbyggnadshäll
PAI8105I
2 Progress
SISÄLTÖ
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Laitteen kuvaus
Päivittäinen käyttö
Vihjeitä ja neuvoja
2
4
6
8
11
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Asennus
Tekniset tiedot
Energiatehokkuus
12
13
15
18
18
Oikeus muutoksiin pidätetään.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta
sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin,
kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja
ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja
ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun
se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa
olevat osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää kaukana
tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.
Progress 3
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset tulee pitää
kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke
laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi
kannella tai sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.
Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään keittotason
päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia
ei saa asettaa keittotasolle, koska ne voivat kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke keittotason
vastus pois päältä vääntimellä.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta
laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen valmistajan
suunnittelemia keittotason suojia, laitteen valmistajan
käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai keittotason mukana
toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuksia.
4 Progress
TURVALLISUUSOHJEET
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
VAROITUS! Virheellinen käyttö
voi aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Tiivistä pinnat tiivisteaineella
estääksesi kosteuden aiheuttaman
turpoamisen.
• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
• Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
• Jos laite on asennettu laatikoiden
yläpuolelle, varmista, että laitteen
alaosan ja ylälaatikon välinen tila on
riittävä ilmankierron kannalta.
• Laitteen alaosa voi kuumentua.
Varmista, että asennat laitteen
alapuolelle vanerista, keittiön
jäännösmateriaalista tai muusta
syttymättömästä materiaalista
valmistetun erotuslevyn, joka estää
pääsyn laitteen alapuolelle.
• Varmista, että työtason ja laitteen
etuosan välissä on 2 mm:n
ilmanvaihtoaukko. Takuu ei kata
vahinkoja, jotka aiheutuvat
riittämättömästä ilmanvaihtoaukosta.
Sähköliitännät
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Varmista, että laite on asennettu oikein.
Löysät tai vääränlaiset virtajohdot tai
pistokkeet (jos olemassa) voivat
aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
• Käytä oikeaa virtajohtoa.
• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
• Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos
olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseemme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Progress 5
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet
(ruuvattavat sulakkeet on irrotettava
kannasta), vikavirtakytkimet ja
kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen
vaara.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit
ja suojakalvot (jos olemassa) ennen
käyttöönottoa.
• Käytä laitetta kotiympäristössä.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
• Älä luota keittoastian tunnistimeen.
• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
• Sydämentahdistimia käyttävien
henkilöiden on säilytettävä vähintään
30 cm:n turvaetäisyys
induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa
toiminnassa.
• Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS! Tulipalo- ja
räjähdysvaara.
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin
vaurioitua.
• Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
• Älä aseta kuumaa keittoastian kantta
keittotason lasipinnalle.
• Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
• Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
• Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
• Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat naarmuttaa
lasi- tai keraamista pintaa. Nosta ne
aina irti keittotasosta liikuttamisen
aikana.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
Hoito ja puhdistus
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Kytke laite pois toiminnasta ja anna sen
jäähtyä ennen puhdistusta.
• Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
6 Progress
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
Hävittäminen
Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
VAROITUS! Henkilövahinkotai tukehtumisvaara.
LAITTEEN KUVAUS
Keittoalueet
1
1 Induktiokeittoalue
2 Käyttöpaneeli
1
1
2
1
Käyttöpaneelin painikkeet
1
2
3
4
5
11
10
6
9
7
8
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat,
mitkä toiminnot ovat käytössä.
Progress 7
Kos‐
ke‐
tus‐
paini‐
ke
Toiminto
Kuvaus
PÄÄLLE / POIS
Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.
Lukitus / Lapsilukko
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen pois‐
taminen.
STOP+GO
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
-
Tehotason näyttö
Tehotason näyttäminen.
-
Keittoalueiden ajastimen il‐
maisimet
Aika-asetusta koskevan keittoalueen osoitta‐
minen.
-
Ajastimen näyttö
Ajan osoittaminen minuutteina.
7
Bridge
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
8
-
Keittoalueen valitseminen.
-
Ajan lisääminen tai vähentäminen.
Power-toiminto
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
Säätöpalkki
Tehotason säätäminen.
1
2
3
4
5
6
/
9
10
11
-
Tehotasojen näytöt
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
-
Keittoalue on toiminnassa.
STOP+GO -toiminto on toiminnassa.
Automaattinen kuumennus -toiminto on toiminnassa.
Power-toiminto -toiminto on kytketty päälle.
+ numero
Toimintahäiriö.
Keittoalue on vielä kuuma (jälkilämpö).
Lukitus /Lapsilukko-toiminto on toiminnassa.
8 Progress
Näyttö
Kuvaus
Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa.
Automaattinen virrankatkaisu -toiminto on toiminnassa.
Jälkilämmön merkkivalo
VAROITUS!
Palovammojen
vaara on olemassa jälkilämmön
vuoksi.
Induktiokeittoalueella kypsennyksen
vaatima lämpö kohdistuu suoraan
keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö
kuumentaa keraamisen pinnan.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Kytkeminen toimintaan ja pois
toiminnasta
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois
toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
• Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta
eikä tehotasoa muuteta. Jonkin ajan
kuluttua merkkivalo
syttyy ja laite
kytkeytyy pois toiminnasta.
Tehotason ja keittotason
sammumisajan suhde:
Tehotaso
Automaattinen virrankatkaisu
Toiminto katkaiseen virran
automaattisesti keittotasosta
seuraavissa tilanteissa:
• Kaikki keittoalueet on kytketty pois
toiminnasta.
• Et aseta tehotasoa kytkettyäsi
keittotason toimintaan.
• Käyttöpaneelin päälle on roiskunut
jotakin tai sen päälle on asetettu jotakin
(pannu, liina, jne.) yli 10 sekunnin
ajaksi. Keittotasosta kuuluu äänimerkki
ja se kytkeytyy pois toiminnasta. Ota
esine pois tai pyyhi käyttöpaneeli.
• Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi
kun neste kiehuu kuiviin
paistinpannulla). Anna keittoalueen
jäähtyä ennen kuin käytät keittoaluetta
uudelleen.
• Keittoastia on vääränlainen. Symboli
syttyy ja keittoalue kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta 2
minuutin kuluttua.
,1-2
Keittotason pois
kytkeytymisaika
6 tuntia
3-4
5 tuntia
5
4 tuntia
6-9
1,5 tunti
Tehotaso
Tehotason asettaminen tai muuttaminen:
Kosketa säätöpalkkia oikean tehotason
kohdalta tai siirrä sormea säätöpalkissa,
kunnes saavutat oikean tehotason.
Bridge -toiminto
Tämä toiminto on toiminnassa,
kun keittoastia peittää kahden
alueen keskikohdat.
Progress 9
Tämä toiminto yhdistää kaksi
oikeanpuoleista keittoaluetta, jotka
toimivat tämän jälkeen yhtenä
keittoalueena.
Aseta ensin toisen oikeanpuoleisen
keittoalueen tehotaso.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta . Voit asettaa
tehotason tai muuttaa sitä koskettamalla
yhtä kosketuspainiketta.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta .
Tämän jälkeen keittoalueet toimivat
itsenäisesti.
Automaattinen kuumennus
Kytke tämä toiminto toimintaan
saavuttaaksesi haluamasi tehotason
nopeammin. Kun toiminto on toiminnassa,
alue toimii alussa suurimmalla tehotasolla
ja jatkaa sen jälkeen toimintaa
haluamallasi tehotasolla.
Toiminnon toimintaan
kytkeminen edellyttää, että
keittoalue on kylmä.
Kytke toiminto toimintaan
keittoalueeseen: kosketa
( syttyy).
Kosketa välittömästi haluamaasi
tehotasoa. Kolmen sekunnin kuluttua
syttyy .
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: muuta tehotasoa.
Power-toiminto
Kyseinen toiminto lisää
induktiokeittoalueiden käytettävissä
olevaa tehoa. Toiminto voidaan kytkeä
toimintaan induktiokeittoalueelle vain
rajoitetuksi ajaksi. Tämän jälkeen
induktiokeittoalue kytkeytyy
automaattisesti takaisin korkeimmalle
tehotasolle.
Lue ohjeet kohdasta "Tekniset
tiedot".
Kytke toiminto toimintaan
keittoalueeseen: kosketa .
syttyy.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: muuta tehotasoa.
Ajastin
Ajanlaskenta-automatiikka
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen
toiminta-ajan asettamiseen yhtä
käyttökertaa varten.
Aseta ensin keittoalueen tehotaso ja sen
jälkeen toiminto.
Keittoalueen asettaminen: kosketa
toistuvasti, kunnes vaaditun
painiketta
keittoalueen merkkivalo syttyy.
Toiminnon kytkeminen toimintaan tai
ajan muuttaminen: kosketa ajastimen
tai
-painiketta ja aseta aika (00 - 99
minuuttia). Kun keittoalueen merkkivalo
alkaa vilkkumaan hitaasti, ajan laskenta
on käynnissä.
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen: aseta
keittoalue painikkeella . Keittoalueen
merkkivalo alkaa vilkkumaan nopeasti.
Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: aseta keittoalue painikkeella
ja kosketa painiketta . Jäljellä oleva
aika laskee takaisin arvoon 00.
Keittoalueen merkkivalo sammuu.
Kun aika on kulunut loppuun,
laitteesta kuuluu äänimerkki ja
näytössä vilkkuu 00. Keittoalue
kytkeytyy pois toiminnasta.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta .
Hälytinajastin
Voit käyttää tätä toimintoa
hälytinajastimena keittotason ollessa
toiminnassa ja keittoalueiden ollessa pois
toiminnasta. Tehotason näytössä näkyy
.
10 Progress
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta . Aseta aika
koskettamalla ajastimen painiketta
tai
. Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta
kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu 00.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta .
Toiminnolla ei ole vaikutusta
keittoalueiden toimintaan.
STOP+GO
Kyseinen toiminto kytkee kaikki
toiminnassa olevat keittoalueet
alhaisimpaan tehotasoon.
Kun toiminto on toiminnassa, tehotasoa ei
voida muuttaa.
Toiminto ei peruuta asetettuja ajastuksia.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta .
syttyy.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin keittoalueiden
toimiessa. Lukitseminen estää tehotason
muuttamisen vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta .
syttyy neljän
sekunnin ajaksi.Ajastin toimii edelleen.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
Kun sammutat keittotason,
myös tämä toiminto sammuu.
Lapsilukko
Toiminto estää keittotason käyttämisen
vahingossa.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kytke keittotaso toimintaan painikkeella
. Älä aseta tehotasoa. Kosketa
painiketta
neljän sekunnin ajan.
syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta
painikkeella .
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kytke keittotaso toimintaan
painikkeella . Älä aseta tehotasoa.
Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan.
syttyy. Kytke keittotaso pois
toiminnasta painikkeella .
Voit ohittaa toiminnon vain yhtä
keittoaikaa koskien: kytke keittotaso
toimintaan painikkeella .
syttyy.
Kosketa painiketta
neljän sekunnin
ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa. Nyt voit käyttää keittotasoa.
Kun kytket keittotason pois päältä
painikkeella , toiminto on edelleen
kytkettynä.
Tehonhallinta -toiminto
• Keittoalueet on ryhmitetty keittotason
vaiheiden sijainnin ja määrän mukaan.
Katso kuva.
• Kunkin vaiheen
maksimisähkökuormitus on 3700 W.
• Toiminto jakaa virran samaan
vaiheeseen kytkettyihin keittoalueisiin.
• Toiminto kytkeytyy toimintaan, kun
yksivaiheeseen kytkettyjen
keittoalueiden kokonaissähkökuormitus
on yli 3700 W.
• Toiminto laskee samaan vaiheeseen
kytkettyjen keittoalueiden tehoa.
• Alhaisemman tehon omaavien alueiden
tehotasonäyttö muuttuu kahdella
tasolla.
Progress 11
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Keittoastiat
Induktiokeittoalueilla voimakas
sähkömagneettinen kenttä luo
keittoastian lämmön erittäin
nopeasti.
Käytä induktiokeittoalueille
soveltuvia keittoastioita.
Keittoastian materiaali
• sopivat: valurauta, teräs, emaloitu
teräs, ruostumaton teräs,
monikerroksinen pohja (valmistajan
merkintä ilmaisee soveltuvuuden).
• sopimattomat: alumiini, kupari,
messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos:
• pieni määrä vettä kuumenee hyvin
nopeasti korkeimmalla tehotasolla
• magneetti tarttuu astian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja
tasainen.
Keittoastian mitat
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan kokoon
tiettyyn rajaan saakka.
Keittoalueen tehokkuus riippuu
keittoastian halkaisijasta. Keittoastia,
jonka halkaisija on minimiarvoa pienempi,
saa vain osan keittoalueen tehosta.
Lue ohjeet kohdasta "Tekniset
tiedot".
Käytön aikana kuuluvat äänet
Jos kuulet:
• Halkeilevaa ääntä: keittoastia on
valmistettu useasta materiaalista
(Sandwich-rakenne).
• Vihellysääntä: käytät keittoaluetta
korkealla tehotasolla ja keittoastia on
valmistettu useasta eri materiaalista
(monikerroksinen rakenne).
• Huminaa: käytät korkeaa tehotasoa.
• Napsahdusääniä: sähköpiirien
kytkeytyminen.
• Sihinää, surinaa: puhallin on
toiminnassa.
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä ne
tarkoita, että keittotasossa olisi jokin
vika.
Esimerkkejä keittotoiminnoista
Tehotason ja keittoalueen
virrankulutuksen suhde ei ole lineaarinen.
Keittoalueen virrankulutus ei kasva
suhteellisesti suurempaan tehotasoon
siirryttäessä. Tämä tarkoittaa, että
keskisuurella tehotasolla toimiva
12 Progress
keittoalue kuluttaa vähemmän kuin puolet
maksimitason vaatimasta energiasta.
Tehotaso
Taulukossa annetut tiedot ovat
ainoastaan suuntaa-antavia.
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
Valmiiden ruokien lämpimänä‐
pito.
tar‐
peen
mu‐
kaan
Aseta keittoastian päälle kan‐
si.
1-2
Hollandaise-kastike, voin, suk‐
laan ja liivatteen sulattaminen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
1-2
Kiinteyttäminen: munakkaat,
munajuusto.
10 40
Valmista kannen alla.
2-3
Riisin ja maitoruokien haudu‐
tus, valmisruokien kuumenta‐
minen.
25 50
Lisää nestettä riisin suhteen
vähintään kaksinkertainen
määrä, sekoita maitoruokia
kypsennyksen aikana.
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala,
liha.
20 45
Lisää joitakin ruokalusikallisia
nestettä.
4-5
Höyryssä kypsennetyt perunat.
20 60
Käytä korkeintaan ¼ litraa vet‐
tä/750 g perunoita.
4-5
Suurten ruokamäärien kypsen‐
täminen, pataruoat ja keitot.
60 150
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
6-7
Leikkeiden, vasikanlihan, cor‐
don bleun, kotlettien, pyöryköi‐
den, makkaroiden, maksan,
kastikepohjan, kananmunien,
ohukaisten ja munkkien paista‐
minen.
tar‐
peen
mu‐
kaan
Käännä kypsennyksen puoli‐
välissä.
7-8
Voimakas paistaminen: sipuli‐
perunat, ulkofilee, pihvit.
5 - 15
Käännä kypsennyksen puoli‐
välissä.
9
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, pata‐
paisti), ranskalaisten friteeraus.
-1
Suuren vesimäärän keittäminen. Power-toiminto on kytketty toimintaan.
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Yleistä
• Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
• Tarkista aina, että keittoastian pohja on
puhdas.
Progress 13
• Pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät
vaikuta keittotason toimintaan.
• Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
• Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
Keittotason puhdistaminen
• Poista välittömästi: sulanut muovi,
muovikelmu, sokeri ja sokeripitoinen
ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa
keittotasoon vaurioita. Varo
palovammoja. Aseta erityinen kaavin
viistosti lasipintaa vasten ja liikuta
kaavinta pintaa pitkin.
• Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla puhdistuksen
jälkeen.
• Poista kirkkaat metalliset
värimuutokset: puhdista lasipinta
liinalla, jota on kostutettu veden ja
viinietikan liuokseen.
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotaso ei kytkeydy toi‐
mintaan eikä sitä voida käyt‐
tää.
Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on lii‐
tetty sähköverkkoon virheel‐
lisesti.
Tarkista, onko keittotaso kyt‐
ketty oikein sähköverkkoon.
Katso kytkentäkaavio.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiri‐
ön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, kään‐
ny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Kytke keittotaso uudelleen
toimintaan ja aseta tehotaso
10 sekunnin kuluessa.
Olet koskettanut useampaa
kosketuspainiketta samanai‐
kaisesti.
Kosketa vain yhtä kosketus‐
painiketta.
STOP+GO -toiminto on toi‐
minnassa.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Käyttöpaneelilla on vettä tai
rasvaroiskeita.
Pyyhi käyttöpaneeli puh‐
taaksi.
14 Progress
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotasosta kuuluu ääni‐
merkki ja se kytkeytyy pois
toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun keit‐
totaso on kytketty pois toi‐
minnasta.
Yksi tai useampi kosketus‐
painike on peitetty.
Poista esineet kosketuspai‐
nikkeiden päältä.
Keittotaso kytkeytyy pois
päältä.
Kosketuspainikkeen
päälle on asetettu jokin esi‐
ne.
Poista esineet kosketuspai‐
nikkeen päältä.
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Alue ei ole kuuma, koska si‐
tä on käytetty vain vähän ai‐
kaa.
Jos alue on toiminut riittävän
kauan ollakseen kuuma, ota
yhteys valtuutettuun huolto‐
liikkeeseen.
Automaattinen kuumennus
ei toimi.
Alue on kuuma.
Anna alueen jäähtyä riittä‐
västi.
Korkein tehotaso on asetet‐
tu.
Korkeimman tehotason arvo
on sama kuin toiminnon.
Tehotaso muuttuu kahden
asetuksen välillä.
Tehonhallinta-toiminto on
toiminnassa.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Kosketuspainikkeet kuume‐
nevat.
Keittoastia on liian suuri, tai
se on liian lähellä painikkei‐
ta.
Laita isokokoiset keittoastiat
taka-alueille, jos mahdollis‐
ta.
syttyy.
Automaattinen virrankatkai‐
su on toiminnassa.
Katkaise virta keittotasosta
ja kytke se uudelleen toimin‐
taan.
syttyy.
Lapsilukko tai lukitustoiminto
on kytketty toimintaan.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
syttyy.
Alueella ei ole keittoastiaa.
Aseta keittoastia alueelle.
Keittoastia on sopimaton.
Käytä oikeantyyppistä keitto‐
astiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Vihjei‐
tä ja neuvoja".
Keittoastian pohjan halkaisi‐
ja on liian pieni alueelle.
Käytä oikean kokoista keitto‐
astiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Tekni‐
set tiedot".
Progress 15
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
ja numero syttyy näyt‐
töön.
Keittoalueessa on jokin vika.
Kytke keittoalue irti verkko‐
virrasta lyhyeksi ajaksi. Irro‐
ta sulake sulaketaulusta.
Kytke virta uudelleen. Jos
syttyy uudelleen, ota yh‐
teys valtuutettuun huoltoliik‐
keeseen.
syttyy.
Keittotason toimintahäiriön
on aiheuttanut kuivaksi kie‐
hunut keittoastia. Automaat‐
tinen virrankatkaisu ja aluei‐
den ylikuumenemissuoja on
lauennut.
Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen
keittotason kolmikirjaiminen tunnus
(keraamisen pinnan kulmassa) sekä
näytössä näkyvä virheilmoitus. Varmista,
Kytke keittotaso pois päältä.
Poista kuuma keittoastia ta‐
solta. Kytke alue uudelleen
toimintaan noin 30 sekunnin
kuluttua. Jos ongelman ai‐
heutti keittoastia, virheviesti
häviää. Jälkilämmön merkki‐
valo voi palaa. Anna keittoa‐
stian jäähtyä riittävästi. Tar‐
kista sopiiko keittoastia keit‐
totasoon.
Lue ohjeet kohdasta "Vihjei‐
tä ja neuvoja".
että keittotasoa on käytetty oikein.
Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen tai
jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat kulut
veloitetaan myös takuuaikana.
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja
takuuehdot on mainittu takuu- ja
huoltokirjassa.
ASENNUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
Sarjanumero ...........................
Kalusteeseen sijoitettavat
keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja saa
käyttää vasta, kun ne on asennettu
sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin
ja työtasoihin.
Liitäntäjohto
• Keittotason mukana toimitetaan
liitäntäjohto.
• Käytä vaurioituneen virtajohdon
vaihtamiseksi virtajohtotyyppiä:
H05V2V2-F joka kestää vähintään 90
°C lämpötilan. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
16 Progress
Tiivisteen kiinnittäminen
huullokseen
1. Puhdista työtason huullokset.
2. Leikkaa pakkaukseen kuuluva
tiivistenauha 4 osaan. Tiivistenauhojen
on oltava huulloksen pituisia.
3. Leikkaa nauhojen päät 45° kulmassa.
Niiden on sovittava tarkoin huulloksien
nurkkiin.
4. Kiinnitä nauhat huulloksiin. Älä
pidennä nauhoja. Älä taita nauhojen
päitä päällekkäin.
Tiivistä keraamisen pinnan ja työtason
väliin jäänyt rako keittotason asentamisen
jälkeen silikonilla. Varmista, ettei silikonia
mene keraamisen pinnan alle.
Asennus
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
Progress 17
R10mm
R5mm
7mm
12mm
490+1mm
514+1mm
min. 55mm
min.
38 mm
min.
2 mm
750+1mm
774+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
Suojakotelo
Jos käytössä on suojakotelo (lisävaruste),
edessä oleva 2 mm:n ilmavirtaustila ja
keittotason alapuolella oleva suojataso
eivät ole tarpeen. Suojakotelo ei
välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa
lisävarusteena. Ota yhteys paikalliseen
jälleenmyyjään.
Et voi käyttää suojakoteloa, jos
asennat keittotason uunin
yläpuolelle.
18 Progress
TEKNISET TIEDOT
Arvokilpi
Malli PAI8105I
Tyyppi 60 GBD C3 AU
Induktio 7.4 kW
Sarjanumero .................
PROGRESS
PNC-tuotenumero 949 594 419 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Valmistettu Saksassa
7.4 kW
Keittoalueiden määritykset
Keittoalue
Nimellisteho
(suurin teho‐
taso) [W]
Power-toimin‐
to [W]
Power-toimin‐
to kesto enin‐
tään [min]
Keittoastian
halkaisija
[mm]
Vasemmalla
edessä
2300
3200
10
125 - 210
Vasemmalla
takana
2300
3200
10
125 - 210
Oikealla edes‐
sä
2300
3200
10
125 - 210
Oikealla taka‐
na
2300
3200
10
125 - 210
Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan
taulukon arvoista. Se vaihtelee
keittoastian materiaalin ja koon mukaan.
Käytä korkeintaan taulukon halkaisijan
kokoista keittoastiaa optimaalisten
tulosten saavuttamiseksi.
ENERGIATEHOKKUUS
Tuotetiedot seuraavan mukaisesti: EU 66/2014
Mallin tunnus
PAI8105I
Keittotasotyyppi
Sisäänrakennettu
keittotaso
Keittoalueiden määrä
4
Kuumennustekniikka
Induktio
Pyöreiden keittoalueiden
halkaisija (Ø)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Progress 19
Energiankulutus keittoa‐
luetta kohti (EC electric
cooking)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
Keittotason energiankulu‐
tus (EC electric hob)
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot Suorituskyvyn mittaustavat
Energiansäästö
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
• Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
183,6 Wh/kg
172,7 Wh/kg
197,2 Wh/kg
172,7 Wh/kg
181,6 Wh/kg
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina
kannella.
• Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
• Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
• Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
20 Progress
ÍNDICE
Informações de segurança
Instruções de segurança
Descrição do produto
Utilização diária
Sugestões e dicas
20
22
24
26
29
Manutenção e limpeza
Resolução de problemas
Instalação
Dados técnicos
Eficiência energética
31
31
34
36
37
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar
e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por
quaisquer ferimentos ou danos resultantes de instalação ou
utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções em local
seguro e acessível para consultar no futuro.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
•
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais
anos de idade e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca
experiência e conhecimento se tiverem recebido
supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho
de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.
Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados
do aparelho quando este estiver a funcionar ou a
arrefecer. As partes acessíveis ficam quentes.
Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para
crianças, recomendamos que o active.
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem
ser efectuadas por crianças sem supervisão.
É necessário manter sempre as crianças de 3 anos de
idade ou menos afastadas deste aparelho quando ele
estiver a funcionar.
Progress 21
Segurança geral
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVISO: O aparelho e as partes acessíveis ficam quentes
durante a utilização. Deve ter cuidado para evitar tocar
nas resistências de aquecimento. É necessário manter as
crianças com menos de 8 anos de idade afastadas ou
constantemente vigiadas.
Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou
um sistema de controlo remoto separado.
AVISO: Deixar cozinhados com gorduras ou óleos na
placa sem vigilância pode ser perigoso e resultar em
incêndio.
NUNCA tente extinguir um incêndio com água. Em vez
disso, desligue o aparelho e cubra as chamas, por
exemplo, com uma tampa de tacho ou uma manta de
incêndio.
ATENÇÃO: O processo de cozedura tem de ser
supervisionado. Um processo de cozedura de curta
duração tem de ser supervisionado continuamente.
AVISO: Perigo de incêndio: Não coloque objetos sobre as
zonas de aquecimento.
Os objetos metálicos como facas, garfos, colheres e
tampas de tacho não devem ser colocados na superfície
da placa porque podem ficar quentes.
Não utilize uma máquina de limpar a vapor para limpar o
aparelho.
Após a utilização, desligue a placa no respetivo comando
e não confie apenas no detetor de tacho.
Se a superfície de vitrocerâmica/vidro apresentar alguma
fenda, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de
choque elétrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um agente de assistência
autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada,
para evitar perigos.
AVISO: Utilize apenas proteções de placa que tenham
sido concebidas pelo fabricante do aparelho de cozinhar
22 Progress
ou recomendadas pelo fabricante do aparelho nas
instruções de utilização, bem como as proteções de placa
já incorporadas no aparelho caso existam. A utilização de
proteções impróprias pode causar acidentes.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Instalação
AVISO! A instalação deste
aparelho tem de ser efectuada
por uma pessoa qualificada.
AVISO! Risco de ferimentos ou
danos no aparelho.
• Remova toda a embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
• Siga as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
• Respeite as distâncias mínimas
relativamente a outros aparelhos e
unidades.
• Tenha sempre cuidado quando
deslocar o aparelho porque ele é
pesado. Utilize sempre luvas de
protecção e calçado fechado.
• Vede as superfícies cortadas com um
vedante para impedir que a humidade
cause dilatações.
• Proteja a parte inferior do aparelho
contra o vapor e a humidade.
• Não instale o aparelho ao lado de uma
porta ou debaixo de uma janela. Isso
evita que a abertura de portas ou
janelas faça cair algum tacho quente
do aparelho.
• Se o aparelho for instalado por cima de
gavetas, certifique-se de que o espaço
entre o fundo do aparelho e a gaveta
superior é suficiente para permitir a
circulação de ar.
• A parte inferior do aparelho pode ficar
quente. É necessário instalar um painel
de separação feito de contraplacado,
material de armário de cozinha ou
outro material não inflamável debaixo
do aparelho para evitar o acesso à
parte inferior.
• Certifique-se de que o espaço de
ventilação de 2 mm entre a bancada e
a parte da frente do armário inferior se
mantém desobstruído. A garantia não
abrange danos causados pela falta de
espaço de ventilação adequado.
Ligação elétrica
AVISO! Risco de incêndio e
choque eléctrico.
• Todas as ligações eléctricas devem ser
efectuadas por um electricista
qualificado.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
• Antes de efetuar qualquer operação de
manutenção, certifique-se de que o
aparelho está desligado da corrente
elétrica.
• Certifique-se de que os parâmetros
indicados na placa de características
são compatíveis com as características
da alimentação eléctrica.
• Certifique-se de que o aparelho é
instalado corretamente. Ligações de
cabo de alimentação e ficha (se
aplicável) soltas ou incorretas podem
provocar o sobreaquecimento dos
terminais.
• Utilize um cabo de alimentação elétrica
adequado.
• Não permita que o cabo de
alimentação fique enredado.
• Certifique-se de que a proteção contra
choque é instalada.
• Utilize a abraçadeira de fixação para
libertar tensão do cabo.
• Não permita que o cabo e a ficha de
alimentação (se aplicável) entrem em
contacto com partes quentes do
aparelho ou com algum tacho quente
quando ligar o aparelho a uma tomada
próxima.
Progress 23
• Não utilize adaptadores de tomadas
duplas ou triplas, nem cabos de
extensão.
• Certifique-se de que não causa danos
na ficha (se aplicável) e no cabo de
alimentação. Contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado ou um
eletricista para substituir o cabo de
alimentação se estiver danificado.
• As protecções contra choques
eléctricos das peças isoladas e não
isoladas devem estar fixas de modo a
não poderem ser retiradas sem
ferramentas.
• Ligue a ficha à tomada eléctrica
apenas no final da instalação.
Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.
• Se a tomada eléctrica estiver solta, não
ligue a ficha.
• Não puxe o cabo de alimentação para
desligar o aparelho. Puxe sempre a
ficha de alimentação.
• Utilize apenas dispositivos de
isolamento correctos: disjuntores de
protecção, fusíveis (os fusíveis de
rosca devem ser retirados do suporte),
diferenciais e contactores.
• A instalação eléctrica deve possuir um
dispositivo de isolamento que lhe
permita desligar o aparelho da corrente
eléctrica em todos os pólos. O
dispositivo de isolamento deve ter uma
abertura de contacto com uma largura
mínima de 3 mm.
Utilização
AVISO! Risco de ferimentos,
queimaduras e choque
eléctrico.
• Retire todo o material de embalagem,
etiquetas e película protectora (se
aplicável) antes da primeira utilização.
• Utilize este aparelho apenas em
ambiente doméstico.
• Não altere as especificações deste
aparelho.
• Certifique-se de que as aberturas de
ventilação não ficam obstruídas.
• Não deixe o aparelho a funcionar sem
vigilância.
• Desligue a zona de cozedura após
cada utilização.
• Não confie apenas no detector de
tachos.
• Não coloque talheres ou tampas de
panelas sobre as zonas de cozedura.
Podem ficar quentes.
• Não utilize o aparelho com as mãos
húmidas ou se ele estiver em contacto
com água.
• Não utilize o aparelho como superfície
de trabalho ou armazenamento.
• Se a superfície do aparelho apresentar
fendas, desligue-o imediatamente da
corrente eléctrica. Isso evitará choques
eléctricos.
• Os utilizadores portadores de
pacemaker devem manter-se a mais
de 30 cm de distância da zonas de
indução quando o aparelho estiver a
funcionar.
• Quando coloca alimentos em óleo
quente, o óleo pode salpicar.
AVISO! Risco de incêndio e
explosão.
• As gorduras e os óleos podem libertar
vapores inflamáveis quando aquecidos.
Mantenha as chamas e os objectos
quentes afastados das gorduras e dos
óleos quando cozinhar com este tipo
de produtos.
• Os vapores libertados pelo óleo muito
quente podem causar combustão
espontânea.
• O óleo usado, que pode conter restos
de alimentos, pode inflamar a uma
temperatura inferior à de um óleo em
primeira utilização.
• Não coloque produtos inflamáveis, ou
objectos molhados com produtos
inflamáveis, no interior, perto ou em
cima do aparelho.
AVISO! Risco de danos no
aparelho.
• Não coloque nenhum tacho quente
sobre o painel de comandos.
24 Progress
• Não coloque uma tampa de panela
quente na superfície de vidro da placa.
• Não deixe que nenhum tacho ferva até
ficar sem água.
• Tenha cuidado e não permita que
algum objecto ou tacho caia sobre o
aparelho. A superfície pode ficar
danificada.
• Não active zonas de cozedura com um
tacho vazio ou sem tacho.
• Não coloque folha de alumínio no
aparelho.
• Os tachos de ferro fundido ou alumínio
ou que tenham a base danificada
podem riscar o vidro ou a
vitrocerâmica. Levante sempre estes
objectos quando precisar de os
deslocar sobre a placa.
• Este aparelho serve apenas para
cozinhar. Não pode ser usado para
outras funções como, por exemplo,
aquecimento de divisões.
Manutenção e limpeza
• Limpe o aparelho com regularidade
para evitar que o material da superfície
se deteriore.
• Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer
antes de o limpar.
• Desligue o aparelho da tomada
eléctrica antes de qualquer
manutenção.
• Não utilize jactos de água ou vapor
para limpar o aparelho.
• Limpe o aparelho com um pano macio
e húmido. Utilize apenas detergentes
neutros. Não utilize quaisquer produtos
abrasivos, esfregões, solventes ou
objectos metálicos.
Eliminação
AVISO! Risco de ferimentos ou
asfixia.
• Contacte a sua autoridade municipal
para saber como eliminar o aparelho
correctamente.
• Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica
do aparelho e elimine-o.
Assistência Técnica
• Contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado se for necessário
reparar o aparelho.
• Utilize apenas peças de substituição
originais.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Disposição da placa
1
1
1 Zona de aquecimento de indução
2 Painel de comandos
1
2
1
Progress 25
Disposição do painel de comandos
1
2
3
4
5
11
10
6
9
7
8
Utilize os campos do sensor para controlar o aparelho. Os visores, indicadores e sons
indicam as funções que estão em funcionamento.
Cam
po
do
sen‐
sor
Função
Comentário
1
ON/OFF
Para activar e desactivar a placa.
2
Bloqueio de Funções / Dis‐
positivo de Segurança pa‐
ra Crianças
Para bloquear/desbloquear o painel de co‐
mandos.
3
STOP+GO
Para activar e desactivar a função.
-
Indicador do grau de coze‐
dura
Para indicar o grau de cozedura.
-
Indicadores do temporiza‐
dor das zonas de cozedu‐
ra
Apresenta a zona de cozedura para a qual
está definido um tempo.
-
Visor do temporizador
Para indicar o tempo em minutos.
7
Bridge
Para activar e desactivar a função.
8
-
Para seleccionar a zona de cozedura.
-
Para aumentar ou diminuir o tempo.
Função Power
Para activar e desactivar a função.
Barra de comandos
Para seleccionar o grau de cozedura.
4
5
6
/
9
10
11
-
26 Progress
Indicadores de grau de cozedura
Visor
Descrição
A zona de cozedura está desactivada.
A zona de cozedura está activada.
-
A função STOP+GO está activa.
A função Aquecimento Automático está activa.
Função Power activo.
+ dígito
Existe uma anomalia.
Uma zona de cozedura ainda está quente (calor residual).
A função Bloqueio de Funções /Dispositivo de Segurança para Crianças
está a funcionar.
O tacho não é adequado, é demasiado pequeno ou não há tacho na zo‐
na de cozedura.
A função Desactivação Automática está activa.
Indicador de calor residual
AVISO!
O calor residual
pode provocar queimaduras.
directamente na base dos tachos. A
vitrocerâmica é aquecida pelo calor dos
tachos.
As zonas de aquecimento de indução
criam o calor necessário para cozinhar
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Activar e desactivar
Toque em
durante 1 segundo para
activar ou desactivar a placa.
Desactivação Automática
A função desactiva automaticamente a
placa nas seguintes situações:
• Quando todas as zonas de cozedura
estão desactivadas.
• Quando, após a activação da placa,
não é definido qualquer grau de
cozedura.
• Quando ocorrer um derrame ou
quando for colocado algum objecto
sobre o painel de comandos durante
mais de 10 segundos (tacho, pano,
etc.). É emitido um sinal sonoro e a
placa desactiva-se. Retire o objecto ou
limpe o painel de comandos.
• Quando a placa ficar demasiado
quente (por exemplo, quando uma
panela ferve até ficar sem água).
Permita que a zona de cozedura
arrefeça antes de utilizar novamente a
placa.
Progress 27
• Quando utiliza tachos incorrectos. O
símbolo
acende-se e a zona de
cozedura é automaticamente
desactivada após 2 minutos.
• Quando não desactiva uma zona de
cozedura nem altera o grau de
cozedura. Após algum tempo, a
acende-se e a placa
indicação
desactiva-se.
Relação entre o grau de cozedura e o
tempo ao fim do qual a placa se
desactiva:
Grau de cozedura
,1-2
A placa desactiva-se após
6 horas
3-4
5 horas
5
4 horas
6-9
1,5 horas
Grau de cozedura
Para seleccionar ou alterar o grau de
cozedura:
Toque no grau de cozedura que desejar,
na barra de controlo, ou desloque um
dedo ao longo da barra de controlo até
chegar ao grau de cozedura que desejar.
Função Bridge
Esta função é activada quando
um tacho cobrir os centros de
duas zonas de cozedura.
Esta função liga as duas zonas de
cozedura do lado direito de forma a
funcionarem como uma só.
Comece por definir o grau de cozedura
para uma das zonas de cozedura do lado
direito.
Para activar a função: toque em . Para
definir ou alterar o grau de cozedura,
toque num dos sensores de comando.
Para desactivar a função: toque em
As zonas de cozedura funcionam de
forma independente.
.
Aquecimento Automático
Active esta função para obter o grau de
cozedura necessário em menos tempo.
Quando esta função está activa, a zona
funciona com a regulação mais elevada e
depois continua a cozedura no grau de
cozedura desejado.
Para activar a função, é
necessário que a zona de
cozedura esteja fria.
Para activar a função para uma zona de
cozedura: toque em
( acende).
Toque imediatamente no grau de
cozedura que desejar. Após 3 segundos,
acende.
Para desactivar a função: altere o grau
de cozedura.
Função Power
Esta função disponibiliza mais potência
para as zonas de cozedura de indução. A
função pode ser activada para uma zona
de cozedura de indução apenas por um
curto período de tempo. Após esse
tempo, a zona de cozedura de indução
muda automaticamente para o grau de
cozedura mais elevado.
Consulte o capítulo
“Informação técnica”.
Para activar a função para uma zona de
cozedura: toque em .
acende.
Para desactivar a função: altere o grau
de cozedura.
28 Progress
Temporizador
Temporizador da Contagem
Decrescente
Pode utilizar esta função para definir o
tempo de funcionamento da zona de
aquecimento apenas para uma sessão de
cozedura.
Comece por seleccionar o nível de calor
para a zona de aquecimento e seleccione
depois a função.
Para seleccionar a zona de
aquecimento: toque em
várias vezes
até que o indicador da zona de
aquecimento pretendida se acenda.
Para activar a função ou alterar o
tempo: toque no
ou no
do
temporizador para definir o tempo (00 - 99
minutos). Quando o indicador da zona de
aquecimento começar a piscar
lentamente, a contagem decrescente
começa.
Para ver o tempo restante: seleccione a
zona de aquecimento com . O indicador
da zona de aquecimento começa a piscar
rapidamente. O visor mostra o tempo
restante.
Para desactivar a função: seleccione a
e toque em
zona de aquecimento com
. O tempo restante decresce até 00. O
indicador da zona de aquecimento apagase.
Quando o tempo termina, é
emitido um som e a indicação
00 fica intermitente. A zona de
aquecimento é desactivada.
Para desligar o som: toque em
.
Conta-Minutos
Pode utilizar esta função como ContaMinutos quando a placa está activa e as
zonas de aquecimento estão inactivas. O
visor apresenta
na área do nível de
calor.
Para activar a função: toque em .
Toque em
ou
do temporizador para
definir o tempo. Quando o tempo terminar,
é emitido um som e aparece a indicação
00 intermitente.
Para desligar o som: toque em
.
Esta função não afecta o
funcionamento das zonas de
aquecimento.
STOP+GO
Esta função activa todas as zonas de
cozedura com o grau de cozedura mais
baixo.
Quando a função está activa, não é
possível alterar o grau de cozedura.
A função não desactiva as funções de
temporizador.
Para activar a função: toque em
acende.
.
Para desactivar a função: toque em
O visor apresenta o grau de cozedura
anterior.
.
Bloqueio de Funções
É possível bloquear o painel de comandos
com zonas de cozedura a funcionar. Isto
impede uma alteração acidental do grau
de cozedura.
Comece por definir o grau de cozedura.
Para activar a função: toque em
acende durante 4 segundos.O
temporizador permanece activo.
.
Para desactivar a função: toque em
O visor apresenta o grau de cozedura
anterior.
Quando desactivar a placa,
também desactivará esta
função.
.
Progress 29
Dispositivo de Segurança para
Crianças
Esta função evita o accionamento
acidental da placa.
Para activar a função: active a placa
com . Não defina o grau de cozedura.
Toque em
durante 4 segundos.
acende. Desactive a placa com .
Para desactivar a função: active a placa
com . Não defina o grau de cozedura.
durante 4 segundos.
Toque em
acende. Desactive a placa com .
• O limite máximo de carga eléctrica de
cada fase é 3700 W.
• A função divide a potência entre as
zonas de cozedura que estão ligadas à
mesma fase.
• A função é activada quando a carga
eléctrica total das zonas de cozedura
que estão ligadas à mesma fase
excede os 3700 W.
• A função diminui a potência das
restantes zonas de cozedura que estão
ligadas à mesma fase.
• A indicação do grau de cozedura das
zonas cuja potência foi reduzida
alterna entre dois níveis.
Para contornar a função por apenas um
período de cozedura: active a placa com
.
acende. Toque em
durante 4
segundos. Defina o grau de cozedura
em menos de 10 segundos. Pode utilizar
a placa. Quando desactivar a placa com
, a função fica novamente activa.
Função Gestão de Energia
• As zonas de cozedura estão
agrupadas de acordo com a posição e
o número de fases que alimentam a
placa. Consulte a ilustração.
SUGESTÕES E DICAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Tachos e panelas
Nas zonas de cozedura de
indução, o calor é gerado muito
rapidamente nos tachos por
um campo electromagnético
forte.
Utilize as zonas de cozedura
de indução com tachos
adequados.
Material do tacho
• correcto: ferro fundido, aço, aço
esmaltado, aço inoxidável, fundo
multicamada (com a marca correcta do
fabricante).
• incorrecto: alumínio, cobre, latão,
vidro, cerâmica, porcelana.
Os tachos são adequados para uma
placa de indução se:
• uma pequena quantidade de água
ferve muito rapidamente numa zona de
cozedura com o grau de cozedura mais
elevado.
• a base do tacho atrai um íman.
A base do tacho ou panela
deve ser o mais espessa e
plana possível.
Dimensões dos tachos
30 Progress
As zonas de cozedura de indução
adaptam-se automaticamente à dimensão
da base dos tachos, até um determinado
limite.
A eficiência da zona de cozedura está
relacionada com o diâmetro do tacho. Um
tacho que tenha diâmetro inferior ao
mínimo indicado recebe apenas uma
parte da potência gerada pela zona de
cozedura.
Consulte o capítulo
“Informação técnica”.
Ruídos durante o
funcionamento
Se ouvir:
• estalidos: o tacho é feito de diferentes
materiais (construção multicamadas).
• assobio: está a utilizar a zona de
cozedura com um nível elevado de
potência e o tacho tem materiais
diferentes (construção multicamadas).
Grau de co‐
zedura
• zumbido: está a utilizar um nível
elevado de potência.
• cliques: sons de comutações
eléctricas.
• sibilar, zunir: a ventoinha está a
funcionar.
Os ruídos são normais e não são
indicadores de uma avaria na placa.
Exemplos de modos de
cozinhar
A relação entre o grau de cozedura e o
consumo de potência da zona de
cozedura não é linear. Quando o grau de
cozedura aumenta, o aumento do
consumo de potência da zona de
cozedura não é directamente
proporcional. Isto significa que uma zona
de cozedura no grau de cozedura médio
consome menos de metade da sua
potência máxima.
Os dados da tabela servem
apenas como referência.
Utilize para:
Tem‐
po
(min.)
Sugestões
Manter os alimentos cozinha‐
dos quentes.
con‐
forme
ne‐
cessá‐
rio
Coloque uma tampa no tacho.
1-2
Molho holandês, derreter:
manteiga, chocolate, gelatina.
5 - 25
Misture regularmente.
1-2
Solidificar: omeletas fofas,
ovos cozidos.
10 40
Cozer com a tampa.
2-3
Cozer arroz e pratos à base de
leite em lume brando, aquecer
refeições pré-cozinhadas.
25 50
Adicione, no mínimo, duas ve‐
zes mais líquido do que arroz;
mexa os pratos de leite a
meio da cozedura.
3-4
Cozer legumes, peixe e carne
a vapor.
20 45
Adicione algumas colheres de
sopa de líquido.
4-5
Cozer batatas a vapor.
20 60
Utilize, no máximo, ¼ l de
água para 750 g de batatas.
-1
Progress 31
Grau de co‐
zedura
Utilize para:
Tem‐
po
(min.)
Sugestões
4-5
Cozer grandes quantidades de
alimentos, guisados e sopas.
60 150
Até 3 l de líquido mais os in‐
gredientes.
6-7
Fritura ligeira: escalopes, cor‐
don bleu de vitela, costeletas,
rissóis, salsichas, fígado, roux,
ovos, panquecas, sonhos.
con‐
forme
ne‐
cessá‐
rio
Vire a meio do tempo.
7-8
Fritura intensa, batatas fritas,
bifes do lombo, costeletas.
5 - 15
Vire a meio do tempo.
9
Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, jardineira), batatas bem
fritas.
Ferver grandes quantidades de água. A função Power é activada.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Informações gerais
• Limpe a placa após cada utilização.
• Utilize sempre um tacho com a base
limpa.
• Riscos ou manchas escuras na
superfície não afectam o
funcionamento da placa.
• Utilize um produto de limpeza especial
adequado para a superfície da placa.
• Utilize um raspador especial para
limpar o vidro.
Limpeza da placa
• Remover imediatamente: plástico
derretido, película de plástico, açúcar e
alimentos com açúcar. Caso contrário,
a sujidade pode provocar danos na
placa. Tenha cuidado para evitar
queimaduras. Coloque o raspador
especial sobre a superfície de vidro em
ângulo agudo e desloque a lâmina
sobre a superfície.
• Remover quando a placa tiver
arrefecido o suficiente: manchas de
calcário, água ou gordura e
descolorações nas partes metálicas
brilhantes. Limpe a placa com um pano
húmido e um detergente não abrasivo.
Após a limpeza, seque a placa com um
pano macio.
• Remover a descoloração metálica
brilhante: utilize uma solução de água
com vinagre e limpe a superfície de
vidro com um pano húmido.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
32 Progress
O que fazer se…
Problema
Causa possível
Solução
Não consegue ativar ou utili‐
zar a placa.
A placa não está ligada à
corrente elétrica ou não está
ligada corretamente.
Verifique se a placa está li‐
gada corretamente à corren‐
te elétrica. Consulte o dia‐
grama de ligações.
O disjuntor está desligado.
Certifique-se de que o dis‐
juntor é a causa da anoma‐
lia. Se o disjuntor disparar
diversas vezes, contacte um
eletricista qualificado.
Ative novamente a placa e
defina o grau de cozedura
em menos de 10 segundos.
Tocou em 2 ou mais cam‐
pos do sensor em simultâ‐
neo.
Toque em apenas um cam‐
po do sensor.
A função STOP+GO está a
funcionar.
Consulte o capítulo “Utiliza‐
ção diária”.
Manchas de gordura ou
água no painel de coman‐
dos.
Limpe o painel de coman‐
dos.
É emitido um sinal sonoro e
a placa desativa-se.
A placa emite um sinal so‐
noro quando é desativada.
Colocou algum objeto sobre
um ou mais campos do sen‐
sor.
Retire o objecto dos campos
do sensor.
A placa desactiva-se.
Colocou algum objecto so‐
Retire o objecto do campo
do sensor.
bre o campo do sensor
.
O indicador de calor residual
não acende.
A zona não está quente
porque foi ativada apenas
por pouco tempo.
Se a zona tiver funcionado
tempo suficiente para estar
quente, contacte um Centro
de Assistência Técnica Au‐
torizado.
A função Aquecimento Auto‐
mático não funciona.
A zona está quente.
Deixe a zona arrefecer o su‐
ficiente.
Está definido o grau de co‐
zedura mais elevado.
O grau de cozedura mais
elevado tem a mesma po‐
tência que a função.
A função de gestão de ener‐
gia está ativa.
Consulte o capítulo “Utiliza‐
ção diária”.
O grau de cozedura alterna
entre dois níveis.
Progress 33
Problema
Causa possível
Solução
Os campos do sensor ficam
quentes.
O recipiente é demasiado
grande ou foi colocado de‐
masiado perto dos coman‐
dos.
Coloque o recipiente numa
das zonas de aquecimento
de trás, se possível.
Aparece
.
A Desativação Automática
foi acionada.
Desative a placa e ative-a
novamente.
Aparece
.
O Dispositivo de Segurança
para Crianças ou o Bloqueio
de Funções está ativo.
Consulte o capítulo “Utiliza‐
ção diária”.
Aparece
.
Não existe qualquer recipi‐
ente na zona de aquecimen‐
to.
Coloque um recipiente na
zona de aquecimento.
O recipiente não é adequa‐
do.
Utilize um recipiente adequ‐
ado.
Consulte o capítulo “Suges‐
tões e dicas”.
O diâmetro da base do reci‐
piente é demasiado peque‐
na para a zona.
Utilize um recipiente com as
dimensões corretas.
Consulte o capítulo “Infor‐
mação técnica”.
A placa apresenta um erro.
Desligue a placa da alimen‐
tação elétrica durante algum
tempo. Desligue o disjuntor
do quadro elétrico da sua
casa. Volte a ligar. Se apa‐
Aparece
e um número.
recer
novamente, con‐
tacte um Centro de Assis‐
tência Técnica Autorizado.
Aparece
.
O placa apresenta um erro
porque um recipiente ferveu
até ficar sem água. A prote‐
ção contra sobreaquecimen‐
to das zonas foi ativada e a
Desativação Automática foi
acionada.
Desative a placa. Retire o
recipiente quente. Após cer‐
ca de 30 segundos, ative
novamente a zona. Se o
problema era o recipiente, a
mensagem de erro deve de‐
saparecer. O indicador de
calor residual pode perma‐
necer ligado. Deixe o recipi‐
ente arrefecer o suficiente.
Verifique se o recipiente é
compatível com a placa.
Consulte o capítulo “Suges‐
tões e dicas”.
34 Progress
Se não conseguir encontrar
uma solução...
Se não conseguir encontrar uma solução
para o problema, contacte o seu
fornecedor ou um Centro de Assistência
Técnica Autorizado. Indique os dados da
placa de características. Indique também
o código de três letras da placa
vitrocerâmica (no canto da superfície de
vidro) e a mensagem de erro
apresentada. Certifique-se de que utilizou
a placa correctamente. Caso contrário, a
manutenção efectuada pelo Técnico do
Serviço de Assistência ou pelo fornecedor
não será gratuita, mesmo durante o
período de garantia. As instruções
relativas ao Centro de Assistência Técnica
e as condições da garantia encontram-se
no folheto da garantia.
INSTALAÇÃO
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Antes da instalação
Antes de instalar a placa, anote aqui as
seguintes informações que pode consultar
na placa de características. A placa de
características encontra-se na parte de
baixo da placa.
Número de série ...........................
Placas encastradas
Utilize as placas de encastrar apenas
após a sua montagem em móveis de
encastre ou superfícies de trabalho que
cumpram as normas aplicáveis.
Cabo de ligação
• A placa é fornecida com um cabo de
ligação.
• Para substituir o cabo de alimentação
se estiver danificado, utilize um cabo
do tipo: H05V2V2-F que suporta
temperaturas de 90 °C ou superiores.
Contacte um Centro de Assistência
Técnica local.
Instalar a junta vedante no
entalhe
1. Limpe os entalhes na bancada.
2. Corte a tira vedante fornecida em 4
tiras. As tiras têm de ficar com o
mesmo comprimento dos entalhes.
3. Corte as extremidades das tiras num
angulo de 45°. Devem ajustar-se aos
cantos dos entalhes com precisão.
4. Cole as tiras nos entalhes. Não
estique as tiras. Não cole
extremidades por cima de outras.
Após montar a placa, vede a folga
restante entre a vitrocerâmica e a
bancada com silicone. Certifique-se de
que o silicone não penetra debaixo da
vitrocerâmica.
Progress 35
Montagem
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
R10mm
R5mm
7mm
12mm
490+1mm
514+1mm
min. 55mm
750+1mm
774+1mm
min.
38 mm
min.
2 mm
36 Progress
min.
12 mm
min.
2 mm
Caixa de protecção
Se utilizar uma caixa de protecção
(acessório adicional), o espaço de
ventilação frontal de 2 mm e o piso
protector, directamente por baixo da
placa, não são necessários. A caixa de
protecção acessória pode não estar
disponível em alguns países. Contacte o
seu fornecedor local.
Não pode utilizar a caixa de
protecção se instalar a placa
por cima de um forno.
DADOS TÉCNICOS
Placa de caraterísticas
Modelo PAI8105I
Tipo 60 GBD C3 AU
Indução 7.4 kW
N.º de série .................
PROGRESS
PNC 949 594 419 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fabricado na Alemanha
7.4 kW
Progress 37
Especificações das zonas de aquecimento
Zona de aque‐
cimento
Potência no‐
minal (grau
de cozedura
máx.) [W]
Função Power
[W]
Duração máxi‐
ma [min.] de
Função Power
Diâmetro do
tacho [mm]
Dianteira es‐
querda
2300
3200
10
125 - 210
Traseira es‐
querda
2300
3200
10
125 - 210
Dianteira direi‐
ta
2300
3200
10
125 - 210
Traseira direita
2300
3200
10
125 - 210
A potência das zonas de aquecimento
pode ser ligeiramente diferente da
indicada na tabela. Varia consoante o
material e as dimensões do tacho.
Para optimizar o aquecimento, utilize um
tacho com diâmetro não superior ao
indicado na tabela.
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Informação do produto de acordo com a directiva EU 66/2014
Identificação do modelo
PAI8105I
Tipo de placa
Placa encastrada
Número de zonas de aque‐
cimento
4
Tecnologia de aquecimen‐
to
Indução
Diâmetro das zonas de
aquecimento circulares (Ø)
Dianteira esquerda
Traseira esquerda
Dianteira direita
Traseira direita
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Consumo de energia por
zona de aquecimento (EC
electric cooking)
Dianteira esquerda
Traseira esquerda
Dianteira direita
Traseira direita
183,6 Wh/kg
172,7 Wh/kg
197,2 Wh/kg
172,7 Wh/kg
Consumo de energia da
placa (EC electric hob)
EN 60350-2 - Aparelhos eléctricos
domésticos para cozinhar - Parte 2:
Placas - Métodos para medir o
desempenho
181,6 Wh/kg
Poupança de energia
Pode poupar energia todos os dias se
adoptar as seguintes sugestões.
38 Progress
• Quando aquecer água, utilize apenas a
quantidade necessária.
• Sempre que possível, coloque as
tampas nos tachos.
• Coloque o tacho na zona de cozedura
antes de a activar.
• Coloque os tachos mais pequenos nas
zonas de cozedura mais pequenas.
• Centre o tacho na zona de cozedura.
• Pode utilizar o calor residual para
manter os alimentos quentes ou
derreter alimentos.
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
símbolo . Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem dos
aparelhos eléctricos e electrónicos. Não
elimine os aparelhos que tenham o
símbolo juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num ponto
de recolha para reciclagem local ou
contacte as suas autoridades municipais.
Progress 39
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Produktbeskrivning
Daglig användning
Råd och tips
39
40
43
44
47
Skötsel och rengöring
Felsökning
Installation
Tekniska data
Energieffektivitet
49
49
51
54
54
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig
plats för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den
är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
40 Progress
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du undviker
att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år ska inte
vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan stäng
av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock
eller brandfilt.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En kort
tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte
placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll och
lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om glaskeramikytan/glasytan är sprucken, stäng av
produkten för att undvika risk för elektriska stötar.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
en godkänd serviceverkstad eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats av
tillverkaren av produkten eller som anges av tillverkaren i
bruksanvisningen som lämplig, eller hällskydd som
medföljer. Olyckor kan inträffa om fel skydd används.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
VARNING! Risk för
personskador och skador på
produkten föreligger.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Progress 41
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel för
att förhindra att fukt får den att svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
• Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan
produktens botten och den övre lådan
vara tillräckligt så att luft kan cirkulera.
• Produktens undersida kan bli het. Se till
att installera en separationspanel gjord
av plywood, material av köksstommen
eller andra icke-brännbara material
under produkten för att förhindra att
värmen kommer till botten.
• Säkerställ att ett
luftcirkulationsutrymme på 2 mm
mellan bänkskivan och enhetens
framsida upprätthålls. Garantin täcker
inte skador som orsakats av brist på
tillräckligt ventilationsutrymme.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
• Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
• Dragavlasta kabeln.
• Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det heta
kokkärlet när du ansluter produkten till
närliggande uttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt auktoriserade
servicecenter eller en elektriker för att
ersätta en skadad nätkabel.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
Använd
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar
föreligger.
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
• Använd denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
42 Progress
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
• Lita inte på kastrullvarnaren.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska du
omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
• Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten är
igång.
• Det kan stänka när du lägger livsmedel
i het olja.
VARNING! Risk för brand och
explosion
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga
ångor när de värms upp. Håll flammor
eller uppvärmda föremål borta från
fetter och oljor när du lagar mat med
dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
• Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
tvättmaskinen.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Lägg inte på några värmskydd på
hällens glasyta.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Underhåll och rengöring
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Stäng av produkten och låt den kallna
före rengöring.
• Koppla från produkten från elnätet före
underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
• Kontakta kommunen för information om
hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
Progress 43
PRODUKTBESKRIVNING
Beskrivning av hällen
1
1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanelen
1
1
2
1
Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
4
5
11
10
6
9
7
8
Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touc
hkon‐
troll
Funktion
Beskrivning
1
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera hällen.
2
Lås / Barnlås
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
3
STOP+GO
För att aktivera och avaktivera funktionen.
-
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
-
Timerindikatorer för kokzo‐
nerna
För att visa för vilken kokzon tiden är inställd.
-
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
4
5
6
44 Progress
Touc
hkon‐
troll
Funktion
Beskrivning
7
Bridge
För att aktivera och avaktivera funktionen.
8
-
För att välja kokzon.
-
För att öka eller minska tiden.
Effektfunktion
För att aktivera och avaktivera funktionen.
Inställningslist
För inställning av värmeläge.
/
9
10
11
-
Visningar av värmeinställning
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
Kokzonen är påslagen.
-
STOP+GO-funktionen är igång.
Automax-funktionen är igång.
Effektfunktion är på.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
En kokzon är fortfarande varm (restvärme).
Lås /Barnlås-funktionen är igång.
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på kok‐
zonen.
Automatisk avstängning-funktionen är igång.
Restvärmeindikering
VARNING!
Risk för
brännskador från restvärme.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
Progress 45
Aktivera och avaktivera
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på eller
stänga av hällen.
Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• alla kokzoner är avstängda.
• du inte ställer in värmeläge efter hällen
har satts på.
• du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10 sekunder
(en kastrull, en handduk osv.). En
ljudsignal ljuder och hällen stängs av.
Ta bort föremålet eller rengör
kontrollpanelen.
• hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• du använder ett olämpligt kokkärl.
Symbolen
tänds och kokzonen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
• du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
tänds
och hällen stängs av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Värmeläge
,1-2
Hällen stängs av
efter
6 timmar
3-4
5 timmar
5
4 timmar
6-9
1,5 timme
Värmeläge
För inställning eller ändring av värmeläge:
Tryck på inställningslisten vid rätt
värmeläge eller flytta fingret längs med
inställningslisten tills du når rätt
värmeläge.
Bridge-funktion
Funktionen är igång när
kastrullen täcker mitten på de
två zonerna.
Den här funktionen kopplar ihop de två
högra zonerna till en gemensam zon.
Ställ först in värmeläget för en av
kokzonerna på höger sida.
Aktivera funktionen: tryck på . Ställ in
eller ändra värmeläget med någon av
touch-kontrollerna.
För att avaktivera funktionen: tryck på
. Kokzonerna fungerar nu oberoende av
varandra.
Automax
Aktivera den här funktionen för att få
önskad värmeinställning på kortare tid.
När den är på, fungerar zonen på den
högsta inställningen i början och fortsätter
därefter att koka på önskad
värmeinställning.
För att aktivera funktionen
måste kokzonen vara kall.
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på
( tänds). Tryck
direkt på önskat värmeläge. Efter 3
sekunder tänds .
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
Effektfunktion
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
46 Progress
induktionskokzonen automatiskt tillbaka till
högsta värmeläget.
Se avsnittet "Teknisk
information".
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på .
tänds.
För att stänga av ljudet: tryck på
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
Timer
Nedräkningstimer
Du kan använda den här funktionen för att
ställa in hur länge kokzonen ska vara
igång vid enbart detta tillagningstillfälle.
Ställ först in värmeinställningen för
kokzonen, ställ därefter in funktionen.
Ställa in kokzonen: tryck på
upprepade gånger tills indikatorn för
önskad kokzon tänds.
För att aktivera eller ändra tiden: tryck
eller
för timern för att ställa in
på
tiden (00 - 99 minuter). När indikatorn för
kokzonen börjar blinka långsammare
räknas tiden ned.
För att se återstående tid: välj kokzonen
med . Kokzonens indikator börjar blinka
snabbt. På displayen visas den
återstående tiden.
För att avaktivera funktionen: Välj
och tryck på
.
kokzonen med
Återstående till räknar ned till 00.
Kokzonens kontrollampa släcks.
.
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
STOP+GO
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
När funktionen är igång kan du inte ändra
värmeläget.
Funktionen stoppar inte timerfunktionerna.
Aktivera funktionen: tryck på
tänds.
.
För att avaktivera funktionen: tryck på
. Föregående värmeläge aktiveras.
Lås
Du kan låsa kontrollpanelen medan
kokzonerna är igång. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av
värmeläget.
Ställ in värmeläget först.
Aktivera funktionen: tryck på .
tänds i 4 sekunder.Timern förblir på.
För att avaktivera funktionen: tryck på
. Föregående värmeläge aktiveras.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion av.
När tiden gått ut ljuder en
signal och 00 blinkar.
Kokzonen avaktiveras.
För att stänga av ljudet: tryck på
Aktivera funktionen: tryck på . Tryck
på eller
på timern för att ställa in
tiden. När tiden gått ut ljuder en signal och
00 blinkar.
Barnlås
.
Minute Minder (signalur)
Du kan använda den här funktionen som
Signalur när hällen är på och
tillagningszonerna inte används.
Displayen visar värmeläget .
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
Aktivera funktionen: aktivera hällen med
. Ställ inte in värmeläget. Tryck på
i4
sekunder.
tänds. Inaktivera hällen med
.
Progress 47
För att avaktivera funktionen: aktivera
hällen med . Ställ inte in värmeläget.
Tryck på
i 4 sekunder.
tänds.
Inaktivera hällen med .
För att kringgå funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: aktivera hällen
tänds. Tryck på
i4
med .
sekunder. Ställ in värmeläge inom 10
sekunder. Hällen kan nu användas. Om
du avaktiverar hällen med
aktiveras
funktionen igen.
• Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på kokzonerna
som anslutits till en fas har överskridit
3700 W.
• Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
• Värmeläget för de reducerade
kokzonerna ändras mellan två nivåer.
Effektreglering-funktion
• Kokzonerna är grupperade enligt plats
och nummer på faserna i hällen. Se
bilden.
• Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3700 W.
• Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
RÅD OCH TIPS
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett kraftigt
elektromagnetiskt fält.
Använd induktionskokzonerna
med korrekt kokkärl.
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(märkt som lämpligt av tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• lite vatten kokar mycket snabbt upp på
en kokzon som är inställd på det
högsta värmeläget.
• en magnet fastnar på kokkärlets botten.
Kokkärlens botten skall vara så
tjock och så plan som möjligt.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten upp till en viss gräns.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
Se avsnittet "Teknisk
information".
Ljud under användning
Om du hör:
• knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
48 Progress
• visslande ljud: använder du kokzonen
med hög effektnivå och kokkärlet är
tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: använder du hög effektnivå.
• klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att det är fel på produkten.
du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
effektförbrukning. Det betyder att
kokzonen med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är endast
avsedda som vägledning.
Exempel på olika typer av
tillagning
Relationen mellan värmelägets och
kokzonens förbrukning är inte linjär. När
Värmeläge
Använd för:
Tid
(min)
Tips
Varmhållning av tillagad mat.
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-2
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellan‐
rum.
1-2
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 40
Tillaga med lock.
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 50
Minst dubbelt så mycket väts‐
ka som ris, rör om mjölkbase‐
rade rätter under tillagningen.
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött.
20 45
Tillsätt några matskedar väts‐
ka.
4-5
Kokning av potatis.
20 60
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.
4-5
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingredi‐
enser.
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon
bleu, kotletter, kroketter, korv,
lever, ägg, pannkakor, munkar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
7-8
Kraftig stekning, potatiskroket‐
ter, njurstek, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
9
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites.
-1
Koka stora mängder vatten. Effektfunktionen är aktiverad.
Progress 49
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Allmän information
• Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
• Använd ett särskilt rengöringsmedel för
hällens yta.
• Använd en speciell skrapa för glaset.
Rengöring av hällen
annat fall kan denna typ av smuts
skada hällen. Var försiktig och undvik
brännskador. Sätt specialskrapan snett
mot glasytan och för bladet över ytan.
• Ta bort när hällen svalnat tillräckligt:
kalkringar, vattenringar, fettstänk,
glänsande metalliska missfärgningar.
Rengör hällen med en fuktig duk och
icke slipande rengöringsmedel. Efter
rengöring, torka hällen med en mjuk
duk.
• Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en fuktad trasa.
• Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat med socker. I
FELSÖKNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller
använda hällen.
Hällen är inte ansluten till
strömförsörjningen eller den
är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att hällen är kor‐
rekt ansluten till strömför‐
sörjningen. Se kopplings‐
schemat.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkri‐
ngen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektri‐
ker.
Sätt på hällen igen och ställ
in värmeläget inom 10 se‐
kunder.
Du har tryckt på 2 eller flera
touchkontroller samtidigt.
Tryck bara på en touch-kon‐
troll.
STOP+GO-funktionen är
igång.
Se avsnittet "Daglig använd‐
ning".
50 Progress
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det finns vatten eller fett‐
stänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och häl‐
len stängs av.
En ljudsignal ljuder när häl‐
len slår ifrån.
Du har ställt något på en el‐
ler flera touch-kontroller.
Ta bort föremålet från touchkontrollerna.
Hällen stängs av.
Du satte något på touch-
Ta bort föremålet från touchkontrollen.
kontrollen
.
Restvärmeindikatorn tänds
inte.
Zonen är inte varm eftersom
den bara har varit påslagen
en kort stund.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo‐
nen varit på tillräckligt länge
för att vara varm.
Den automatiska uppvärm‐
ningsfunktionen aktiveras
inte.
Zonen är het.
Låt zonen bli tillräckligt sval.
Det högsta värmeläget är in‐
ställt.
Det högsta värmeläget har
samma effekt som funktio‐
nen.
Värmeläget ändras mellan
två nivåer.
Effektfunktionen är påsla‐
gen.
Se avsnittet "Daglig använd‐
ning".
Touch-kontrollerna blir var‐
ma.
Kokkärlet är för stort eller
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på de
bakre zonerna om möjligt.
tänds.
Den automatiska avstäng‐
ningen har aktiverats.
Stäng av hällen och sätt på
den igen.
tänds.
Funktionslåset/Barnlåset är
aktiverat.
Se avsnittet "Daglig använd‐
ning".
tänds.
Det står inget kokkärl på zo‐
nen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
Fel kokkärl.
Använd rätt typ av kokkärl.
Se avsnittet "Råd och tips".
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zonen.
Använd kokkärl med rätt
mått.
Se avsnittet "Teknisk infor‐
mation".
Progress 51
Problem
och en siffra tänds.
Möjlig orsak
Lösning
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Koppla loss hällen från elut‐
taget en stund. Ta ur eller
koppla från säkringen i hu‐
sets/lägenhetens säkrings‐
skåp. Anslut igen. Om
tänds igen ber vi dig kontak‐
ta en auktoriserad service‐
verkstad.
tänds.
Det har uppstått ett fel på
hällen eftersom ett kokkärl
har kokat torrt. Automatisk
avstängning och överhet‐
tningsskydd för zonerna är
igång.
Om du inte finner en lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Meddela även den tresiffriga koden och
koden för glaskeramiken (den sitter i
hörnet på hällen) och felmeddelande som
Stäng av hällen. Ta bort det
heta kokkärlet. Slå på zonen
igen efter ca 30 sekunder.
Om det berodde på kokkär‐
let försvinner felmeddelan‐
det. Restvärmeindikatorn är
fortfarande tänd. Låt kokkär‐
let bli tillräckligt svalt. Kon‐
trollera om kokkärlet är kom‐
patibelt med hällen.
Se avsnittet "Råd och tips".
visas. Kontrollera att du har hanterat
hällen på korrekt sätt. Annars kommer
besök från servicetekniker eller
fackhandlare inte att vara kostnadsfritt,
inte ens under garantitiden. Anvisningar
för kundservice och garantibestämmelser
finns i garantihäftet.
INSTALLATION
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
Serienummer ....................
Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
Nätkabel
• Hällen är försedd med en nätkabel.
• För att ersätta den skadade nätkabeln,
använd kabeltyp: H05V2V2-F som
motstår en temperatur av 90 °C eller
högre. Kontakta din lokala
servicestation.
Sätta fast tätningen runt urtaget
1. Rengör urtagen i bänkskivan.
2. Klipp medföljande tätningslist i 4
remsor. Remsorna måste vara lika
långa som urtagen.
3. Klipp ändarna på remsorna i en 45°
vinkel. De ska passa i korrekt i hörnen
på urtagen.
52 Progress
4. Sätt fast remsorna runt urtagen. Sträck
inte ut remsorna. Fäst inte ändarna
över varandra.
När du monterat hällen ska du täta
återstående mellanrum mellan
glaskeramiken och bänkskivan med
silikon. Kontrollera att silikonet inte
hamnar under glaskeramiken.
Montering
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
Progress 53
R10mm
R5mm
7mm
12mm
490+1mm
514+1mm
min. 55mm
min.
38 mm
min.
2 mm
750+1mm
774+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
Skyddslåda
Om du har en skyddslåda (extra tillbehör)
behövs inte det främre luftflödesutrymmet
på 2 mm och skyddsgolvet direkt under
hällen. Skyddslådan (tillbehör) finns inte i
alla länder. Kontakta din lokala
återförsäljare.
Du kan inte använda
skyddslådan om du installerar
hällen ovanför en ugn.
54 Progress
TEKNISKA DATA
Typskylt
Modell PAI8105I
Typ 60 GBD C3 AU
Induktion 7.4 kW
Serienr .................
PROGRESS
PNC 949 594 419 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Tillverkad i Tyskland
7.4 kW
Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell ef‐
fekt (max vär‐
meläge) [W]
Effektfunktion
[W]
Effektfunktion
maximal var‐
aktighet [min]
Kokkärlets
diameter [mm]
Vänster fram
2300
3200
10
125 - 210
Vänster bak
2300
3200
10
125 - 210
Höger fram
2300
3200
10
125 - 210
Höger bak
2300
3200
10
125 - 210
Kokzonernas effekt kan skilja sig en aning
från uppgifterna i tabellen. Den ändras
efter kokkärlets material och mått.
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl större än diametern i tabellen.
ENERGIEFFEKTIVITET
Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
PAI8105I
Typ av häll
Häll för inbygg‐
nad
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzo‐
ner (Ø)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energiförbrukning per kok‐
zon (EC electric cooking)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
183,6 Wh/kg
172,7 Wh/kg
197,2 Wh/kg
172,7 Wh/kg
Energiförbrukning för häl‐
len (EC electric hob)
181,6 Wh/kg
Progress 55
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
• Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
• Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
MILJÖSKYDD
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
www.progress-hausgeraete.de
867333480-A-232017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement