Dieter Knoll Collection DKE8470XB Používateľská príručka

Dieter Knoll Collection DKE8470XB Používateľská príručka
SK
Návod na
používanie
Varný panel
DKEI8470XB
2
OBSAH
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Popis výrobku
Každodenné používanie
2
4
6
7
9
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Technické údaje
Energetická účinnosť
12
13
14
16
16
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do
nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné
časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
3
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa
ohrevných článkov.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom paneli
bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť
požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale vypnite
spotrebič a potom zakryte plameň, napr. pokrievkou alebo
nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si vyžaduje
nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného panela,
pretože sa môžu zohriať.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Varný panel vypínajte po každom použití jeho ovládacími
prvkami. Nespoliehajte sa na funkciu rozpoznávania varnej
nádoby.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý, vypnite
spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete. V prípade
zapojenia spotrebiča do elektrickej siete priamo pomocou
spojovacej skrinky odobraním poistky odpojte spotrebič od
sieťového napájania. V oboch prípadoch kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty varného
panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského spotrebiča,
alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča uvádza ako
4
vhodné v návode na použitie, alebo ochranné lišty varného
panela zahrnuté v spotrebiči. Použitie nevhodných
ochranných líšt môže spôsobiť nehody.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Inštalácia
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo poškodenia spotrebiča.
• Odstráňte všetky obaly.
• Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
• Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
• Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
• Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
• Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
• Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
• Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
• Každý spotrebič má v dolnej časti
chladiace ventilátory.
• Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkou:
– Neskladujte v nej malé kúsky alebo
hárky papiera, ktoré by sa mohli
vtiahnuť, pretože by mohli poškodiť
chladiace ventilátory alebo
ovplyvniť činnosť chladiaceho
systému.
– Medzi spodkom spotrebiča a
predmetmi skladovanými v zásuvke
zachovajte vzdialenosť minimálne 2
cm.
• Odoberte prípadné oddeľovacie panely
inštalované v skrinke pod spotrebičom.
Elektrické zapojenie
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
• Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
• Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
• Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo zástrčka
(ak sa používa) môže spôsobiť
nadmerné zohriatie zásuvky.
• Použite vhodný elektrický sieťový
kábel.
• Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
• Skontrolujte, či je nainštalovaná
ochrana proti zásahu elektrickým
prúdom.
• Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
• Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte na
to, aby sa sieťový kábel alebo zástrčka
(ak je k dispozícii) nedotýkala horúceho
varného spotrebiča alebo horúcej
kuchynského riadu.
• Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
• Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť
poškodený sieťový kábel, kontaktujte
5
•
•
•
•
•
•
náš autorizovaný servis alebo
elektrikára.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie. Po
inštalácii sa uistite, že máte prístup k
sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej
siete na všetkých póloch. Vzdialenosť
kontaktov odpájacieho zariadenia musí
byť minimálne 3 mm.
Použitie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia,
popálenín alebo zásahu
elektrickým prúdom.
• Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
• Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
• Po každom použití varnú zónu vypnite.
• Nespoliehajte sa na detektor varnej
nádoby.
• Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
• Ak je povrch spotrebiča popraskaný,
ihneď odpojte spotrebič z elektrickej
siete. Predídete tak zásahu elektrickým
prúdom.
• Keď je spotrebič v prevádzke,
používatelia s kardiostimulátorom
musia udržiavať vzdialenosť od
indukčných varných zón minimálne
30 cm.
• Keď vkladáte pokrm do horúceho oleja,
môže olej vyprsknúť.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
výbuchu.
• Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
pokrmov musia byť plamene alebo
horúce predmety v dostatočnej
vzdialenosti od tukov a olejov.
• Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
• Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť požiar
pri nižšej teplote ako nový olej.
• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
• Horúci kuchynský riad nenechávajte na
ovládacom paneli.
• Na sklenený povrch varného panela
neklaďte horúcu pokrievku varnej
nádoby.
• Obsah kuchynského riadu nenechajte
vyvrieť.
• Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
6
• Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani bez
riadu.
• Na spotrebič nedávajte alobal.
• Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie skla/sklokeramiky. Pri
premiestňovaní týchto predmetov po
varnom povrchu ich vždy nadvihnite.
• Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Starostlivosť a čistenie
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
• Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte vychladnúť.
• Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
• Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Servis
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
Likvidácia
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
• Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Prívodný elektrický kábel odrežte blízko
pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Pred inštaláciou
Pred nainštalovaním varného panela si
zapíšte informácie uvedené dolu na
typovom štítku. Typový štítok s
technickými údajmi je umiestnený na
spodnej strane varného panela.
Sériové číslo ....................
Zabudovateľné varné panely
Zabudovateľné varné panely sa môžu
používať až po zabudovaní do vhodnej
skrinky alebo do pracovnej dosky, ktoré
vyhovujú platným normám.
Napájací kábel
• Varný panel sa dodáva s napájacím
káblom.
• Na výmenu poškodeného sieťového
kábla použite kábel typu: H05V2V2-F
ktorý odolá teplote 90 °C alebo vyššej.
Obráťte sa na miestne servisné
stredisko.
Inštalácia
min.
500mm
min.
50mm
7
506
766
75
25
335
46
550
490+1
min. 55
750+1
max R5
min. 1500
min.
28
min. min.
12 60
POPIS VÝROBKU
Rozloženie varného povrchu
1 Indukčná varná zóna
2 Ovládací panel
1
1
1
1
2
Rozvrhnutie ovládacieho panela
1 2
3
4 5
11
6
7
10
9
8
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami. Zobrazenia, ukazovatele a zvuky vám
oznámia, ktoré funkcie sú zapnuté.
8
Sen‐
zoro‐
vé
tla‐
čidlo
Funkcia
Poznámka
ZAP / VYP
Zapínanie a vypínanie varného panela.
Zámok / Detská poistka
Zablokovanie a odblokovanie ovládacieho
panela.
3
Prestávka
Zapnutie a vypnutie funkcie
4
Bridge
Zapnutie a vypnutie funkcie
-
Displej varného stupňa
Zobrazenie varného stupňa.
-
Ukazovatele varných zón
pre časomer
Ukazujú, pre ktorú zónu nastavujete čas.
-
Displej časomeru
Zobrazenie času v minútach.
-
Voľba varnej zóny.
-
Predĺženie alebo skrátenie času.
PowerBoost
Zapnutie funkcie.
Ovládací pásik
Nastavenie varného stupňa.
1
2
5
6
7
8
/
9
10
11
-
Zobrazenie varného stupňa
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
-
Varná zóna je zapnutá.
Funkcia Prestávka je zapnutá.
Funkcia Automatický ohrev je zapnutá.
Funkcia PowerBoost je zapnutá.
+ číslo
Vyskytla sa porucha.
Varná zóna je ešte horúca (zvyškové teplo).
Funkcia Zámok /Detská poistka je zapnutá.
9
Displej
Popis
Kuchynský riad je nevhodný alebo príliš malý, prípadne na varnej zóne
nie je žiadny riad.
Funkcia Automatické vypínanie je zapnutá.
Ukazovateľ zvyškového tepla
VAROVANIE!
Hrozí
nebezpečenstvo popálenia
zvyškovým teplom.
Ukazovatele zobrazujú úroveň
zvyškového tepla varných zón,
ktoré práve používate. Môžu
rozsvietiť aj ukazovatele
vedľajších varných zón, aj ak
ich nepoužívate.
Indukčné varné zóny generujú teplo
potrebné na varenie priamo v dne nádoby
na varenie. Sklokeramika sa ohreje
teplom riadu na varenie.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Zapnutie a vypnutie
Ak chcete varný panel zapnúť alebo
vypnúť, dotknite sa tlačidla
na 1
sekundu.
• Ak nevypnete varnú zónu alebo
nezmeníte varný stupeň. Po čase sa
zobrazí symbol
a varný panel sa
vypne.
Varné stupne a časy, po ktorých sa
varný panel vypne:
Varný stupeň
Automatické vypínanie
Funkcia automaticky vypne varný
panel, ak:
• všetky varné zóny sú vypnuté,
• po zapnutí varného panela nenastavíte
žiadny varný stupeň,
• rozlejete alebo položíte niečo na
ovládací panel na viac ako 10 sekúnd
(panvicu, handru atď.). Zaznie zvukový
signál a varný panel sa vypne.
Odstráňte príslušný predmet alebo
vyčistite ovládací panel.
• varný panel sa veľmi zohreje (napr. po
vyvretí celého obsahu nádoby). Pred
opätovným použitím varného panela
nechajte varnú zónu vychladnúť.
• ak používate nesprávny riad. Rozsvieti
sa symbol
a po 2 minútach sa varná
zóna automaticky vypne.
,1-2
Varný panel sa
vypne po
6 hodinách
3-4
5 hodinách
5
4 hodinách
6-9
1,5 hodine
Varný stupeň
Nastavenie alebo zmena varného stupňa:
Dotknite sa ovládacieho pásika v mieste
správneho nastavenia varného stupňa
alebo prst presuňte pozdĺž pásika až kým
nedosiahnete požadované nastavenie.
10
čas. Potom sa indukčná varná zóna opäť
automaticky prepne na najvyšší varný
stupeň.
Pozrite si kapitolu „Technické
údaje“.
Bridge
Funkcia je aktívna, keď nádoba
zakrýva stredy dvoch zón.
Táto funkcia spája dve ľavé varné zóny,
ktoré potom fungujú ako jedna.
Najprv nastavte varný stupeň jednej z
ľavých varných zón.
Zapnutie funkcie: dotknite sa . Varný
stupeň nastavíte alebo zmeníte dotknutím
sa jedného z dotykových ovládačov.
Vypnutie funkcie: dotknite sa . Varné
zóny budú fungovať samostatne.
Keď z dvojice varných zón používate iba
jednu, odporúčame vám používať zadnú
varnú zónu. Ak používate veľký kuchynský
riad, odporúčame umiestniť ho do blízkosti
zadnej varnej zóny.
Automatický ohrev
Funkciu zapnite, ak chcete dosiahnuť
požadovaný varný stupeň rýchlejšie. Keď
je zapnutá, varná zóna najprv pracuje pri
najvyššom varnom stupni a potom sa
nastaví na požadovaný varný stupeň.
Pred zapnutím funkcie musí
byť varná zóna chladná.
Zapnutie funkcie pre varnú zónu:
dotknite sa
( sa rozsvieti). Okamžite
sa dotknite požadovaného varného
stupňa. Po 3 sekundách sa rozsvieti
ukazovateľ .
Zapnutie funkcie pre varnú zónu:
dotknite sa . Rozsvieti sa .
Vypnutie funkcie: zmeňte varný stupeň.
Časovač
Odpočítavajúci časovač
Túto funkciu môžete použiť na nastavenie
času prevádzky varnej zóny pre jedno
konkrétne varenie.
Najprv nastavte varný stupeň varnej zóny
a potom nastavte funkciu.
Nastavenie varnej zóny: opakovane sa
dotýkajte , až kým sa nerozsvieti
ukazovateľ požadovanej varnej zóny.
Zapnutie funkcie alebo zmena času:
dotknite sa
alebo
časovača a
nastavte čas (00-99 minút). Keď
ukazovateľ varnej zóny začne blikať
pomaly, odpočítava sa nastavený čas.
Kontrola zostávajúceho času: zvoľte
varnú zónu pomocou tlačidla .
Ukazovateľ varnej zóny začne blikať
rýchlejšie. Na displeji sa zobrazí
zostávajúci čas.
Vypnutie funkcie: nastavte varnú zónu
a dotknite sa . Zostávajúci
pomocou
čas sa odpočíta späť na 00. Ukazovateľ
varnej zóny zhasne.
Po uplynutí nastaveného času
zaznie zvukový signál a bude
blikať 00. Varná zóna sa
vypne.
Vypnutie funkcie: zmeňte varný stupeň.
Vypnutie zvuku: dotknite sa
PowerBoost
Kuchynský časomer
Túto funkciu môžete použiť ako
Kuchynský časomer, ak je varný panel
zapnutý a varné zóny nie sú zapnuté. Na
displeji varného stupňa sa zobrazí .
Táto funkcia zvyšuje výkon indukčných
varných zón. Funkciu možno zapnúť pre
indukčnú varnú zónu iba na obmedzený
.
11
Zapnutie funkcie: dotknite sa .
Dotknite sa tlačidla
alebo
časomeru,
aby ste nastavili čas. Po uplynutí
nastaveného času zaznie zvukový signál
a bude blikať 00.
Vypnutie zvuku: dotknite sa
.
Táto funkcia nemá vplyv na
činnosť varných zón.
Prestávka
Táto funkcia nastaví všetky zapnuté varné
zóny na najnižší varný stupeň.
Keď je funkcia v činnosti, sú zablokované
všetky ostatné symboly na ovládacích
paneloch.
Funkcia nezastaví funkcie časovača.
zapnite funkciu.
Dotykom tlačidla
.Varný stupeň sa zníži na 1.
Ak chcete túto funkciu vypnúť, dotknite sa
symbolu . Obnoví sa predchádzajúci
varný stupeň.
Zámok
Ovládací panel môžete zablokovať počas
prevádzky varných zón. Táto funkcia
zabráni neúmyselnej zmene varného
stupňa.
Najprv nastavte varný stupeň.
Zapnutie funkcie: Dotknite sa . Na 4
sekundy sa rozsvieti .Časovač zostane
zapnutý.
Vypnutie funkcie: dotknite sa . Zobrazí
sa predchádzajúci varný stupeň.
Keď vypnete varný panel,
vypnete aj túto funkciu.
Detská poistka
Táto funkcia zabráni neúmyselnému
zapnutiu varného panela.
Zapnutie funkcie: zapnite varný panel
pomocou . Nenastavujte žiadny varný
stupeň. Dotknite sa
na 4 sekundy.
Rozsvieti sa . Vypnite varný panel
pomocou .
Vypnutie funkcie: zapnite varný panel
pomocou . Nenastavujte žiadny varný
stupeň. Dotknite sa
na 4 sekundy.
Rozsvieti sa . Vypnite varný panel
pomocou .
Ak chcete dočasne prerušiť funkciu iba
na jedno varenie: varný panel zapnite
sa zapne. Dotknite sa
pomocou .
na 4 sekundy. Do 10 sekúnd nastavte
varný stupeň. Varný panel môžete
používať. Po vypnutí varného panela
pomocou
sa funkcia znovu zapne:
Riadenie výkonu
• Varné zóny sú zoskupené podľa polohy
a počtu fáz varného panela. Pozrite si
obrázok.
• Každá fáza má maximálnu elektrickú
kapacitu 3 700 W.
• Funkcia rozloží výkon medzi varné
zóny pripojené do rovnakej fázy.
• Funkcia sa aktivuje vtedy, keď celkový
príkon varných zón pripojených na
jednu fázu presiahne 3 700 W.
• Funkcia zníži výkon ostatných varných
zón pripojených do rovnakej fázy.
• Ukazovateľ varného stupňa pre zónu
so zníženým výkonom striedavo
zobrazuje dve úrovne.
12
TIPY A RADY
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Kuchynský riad
Pri indukčných varných zónach
vytvára silné elektromagnetické
pole teplo v kuchynských
nádobách veľmi rýchlo.
Indukčné varné zóny
používajte s vhodným riadom
Materiál varných nádob
• vhodný: liatina, oceľ, smaltovaná oceľ,
antikoro, riad s viacvrstvovým dnom
(označený výrobcom ako vhodný pre
indukčné varné panely).
• nevhodný: hliník, meď, mosadz, sklo,
keramika, porcelán.
Kuchynský riad je vhodný pre indukčný
varný panel, ak:
• po nastavení varnej zóny na najvyšší
varný stupeň zovrie voda veľmi rýchlo,
• ak sa ku dnu nádoby pritiahne magnet.
Dno kuchynského riadu musí
byť hrubé a ploché.
Pred položením panvíc na
povrch varného panela sa
uistite, že sú ich dná čisté a
suché.
Rozmery kuchynského riadu
Indukčné varné zóny sa automaticky
prispôsobujú veľkosti dna riadu.
Účinnosť varných zón závisí od priemeru
dna kuchynského riadu. Kuchynský riad s
Varný stu‐
peň
-1
priemerom dna menším ako je minimálny
rozmer absorbuje iba časť ohrevného
výkonu, ktorý vytvára varná zóna.
Pozrite si časť „Technické
údaje".
Zvuky počas prevádzky
Ak je počuť:
• praskanie: riad je vyrobený z rôznych
materiálov (sendvičová štruktúra).
• pískanie: používate varnú zónu s
vysokým výkonom a kuchynský riad je
vyrobený z rôznych materiálov
(sendvičová štruktúra).
• hučanie: pri používaní vysokých
výkonov.
• cvakanie: dôjde k elektrickému
zopnutiu.
• svišťanie, bzučanie: pri činnosti
ventilátora.
Zvuky sú normálne a neznamenajú
žiadnu poruchu varného panela.
Príklady použitia na varenie
Vzájomný vzťah medzi nastaveným
varným stupňom a spotrebou energie
varnej zóny nie je lineárny. Zvýšenie
nastavenia varného stupňa nie je
priamoúmerné zvýšeniu spotreby energie.
To znamená, že varná zóna nastavená na
stredne intenzívny varný stupeň využíva
menej ako polovicu svojho výkonu.
Údaje uvedené v tabuľke sú iba
orientačné.
Použitie:
Čas
(min)
Rady
Udržiavanie teploty hotových
jedál.
podľa
potre‐
by
Na kuchynský riad položte po‐
krievku.
13
Varný stu‐
peň
Použitie:
Čas
(min)
Rady
1-2
Holandská omáčka, topenie:
maslo, čokoláda, želatína.
5 - 25
Z času na čas premiešajte.
1-2
Zahustenie: nadýchané omele‐
ty, volské oká.
10 40
Varte s pokrievkou.
2-3
Dusenie ryže a jedál s mlieč‐
nym základom, prihrievanie
hotových jedál.
25 50
Pridajte aspoň dvakrát toľko
tekutiny ako ryže, mliečne jed‐
lá v polovici varenia premie‐
šajte.
3-4
Dusenie zeleniny, rýb, mäsa.
20 45
Pridajte niekoľko polievkových
lyžíc tekutiny.
4-5
Dusenie zemiakov v pare.
20 60
Použite max. ¼ l vody na
750 g zemiakov.
4-5
Varenie väčšieho množstva
jedla, omáčok a polievok.
60 150
Max. 3 l tekutiny plus prísady.
6-7
Jemné vyprážanie: rezne, teľa‐
cie cordon bleu, kotlety, mäso‐
vé guľky, klobásky, pečeň, zá‐
smažka, vajíčka, lievance, ši‐
šky.
podľa
potre‐
by
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
7-8
Vyprážanie pri vyššej teplote,
zemiakové placky, steaky, rez‐
ne.
5 - 15
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
9
Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprážané hra‐
nolčeky.
Varenie veľkého množstva vody. PowerBoost je aktívna.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Všeobecné informácie
• Varný panel očistite po každom použití.
• Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
• Škrabance a tmavé škvrny na povrchu
neovplyvňujú funkčnosť varného
panela.
• Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
• Na sklo použite špeciálnu škrabku.
Čistenie varného panela
• Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastová fólia, cukor a potraviny s
cukrom, inak môžu nečistoty spôsobiť
poškodenie varného panela. Dávajte
pozor, aby ste sa nepopálili. Špeciálnu
škrabku priložte na sklenený povrch
tak, aby bola naklonená v ostrom uhle,
a čepeľ posúvajte po povrchu.
• Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte: usadeniny
vodného kameňa, škvrny od vody,
mastné škvrny, lesklé kovové farebné
14
fľaky. Varný panel vyčistite vlhkou
handričkou s neabrazívnym čistiacim
prostriedkom. Po čistení utrite varný
panel mäkkou handričkou.
• Odstráňte lesklé kovové fľaky:
použite roztok vody a octu a vyčistite
sklenený povrch handričkou.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Varný panel sa nedá zapnúť
ani používať.
Varný panel nie je pripojený
ku zdroju elektrického napá‐
jania alebo je pripojený ne‐
správne.
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k
zdroju elektrického napája‐
nia. Pozrite si schému zapo‐
jenia.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nenastavili ste varný stupeň
do 10 sekúnd.
Varný panel znovu zapnite a
do 10 sekúnd nastavte var‐
ný stupeň.
Naraz ste sa dotkli 2 alebo
viacerých senzorových tlači‐
diel.
Dotknite sa iba jedného sen‐
zorového tlačidla.
Funkcia Prestávka je zapnu‐
tá.
Pozrite si časť „Každodenné
používanie“.
Na ovládacom paneli je vo‐
da alebo je ovládací panel
znečistený tukom.
Vyčistite ovládací panel.
Zaznie zvukový signál a var‐
ný panel sa vypne.
Ak je varný panel vypnutý,
zaznie zvukový signál.
Niečo ste položili na jedno
alebo viaceré senzorové tla‐
čidlá.
Odstráňte predmet zo sen‐
zorových tlačidiel.
Varný panel sa vypne.
Niečo ste položili na senzo‐
Odstráňte daný predmet zo
senzorového tlačidla.
rové tlačidlo
Ukazovateľ zvyškového tep‐
la sa nerozsvieti.
.
Zóna ešte nie je horúca,
pretože bola zapnutá iba
krátky čas, alebo je poško‐
dený senzor.
Ak bola zóna zapnutá dosta‐
točne dlho na to, aby bola
horúca, obráťte sa na autori‐
zované servisné stredisko.
15
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Automatický ohrev nefungu‐
je.
Táto zóna je horúca.
Zónu nechajte dostatočne
vychladnúť.
Je nastavený najvyšší varný
stupeň.
Najvyšší varný stupeň má
rovnaký výkon ako funkcia.
Varný stupeň sa prepína
medzi dvomi úrovňami.
Funkcia Riadenie výkonu je
zapnutá.
Pozrite si časť „Každodenné
používanie“.
Zohriali sa senzorové tlačid‐
lá.
Kuchynský riad je príliš veľ‐
ký alebo ste ho položili príliš
blízko ovládačov.
Ak je to možné, preložte veľ‐
ký riad na zadné zóny.
Rozsvieti sa symbol
.
Je zapnuté Detská poistka
alebo Zámok.
Pozrite si časť „Každodenné
používanie“.
Rozsvieti sa symbol
.
Na zóne nie je žiadny riad.
Položte riad na zónu.
Riad nezakrýva krížik/štvor‐
ček.
Dbajte na to, aby bol krížik/
štvorček úplne zakrytý.
Kuchynský riad nie je vhod‐
ný.
Používajte vhodný kuchyn‐
ský riad. Pozrite si časť „Ti‐
py a rady“.
Príliš malý priemer dna riadu
pre túto zónu.
Použite kuchynský riad
správnych rozmerov. Pozrite
si časť „Technické údaje".
Došlo k poruche varného
panelu.
Vypnite varný panel a po 30
sekundách ho znova zapni‐
te. Keď sa opäť rozsvieti
Na displeji sa zobrazí sym‐
bol
a číslo.
symbol
, odpojte varný
panel od elektrickej siete. Po
30 sekundách opäť pripojte
varný panel. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na au‐
torizované servisné stredi‐
sko.
Znie neprerušované pípanie.
Elektrické zapojenie nie je
správne.
Ak nemôžete nájsť riešenie...
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uveďte údaje z
typového štítka. Uveďte tiež trojmiestny
kód sklokeramiky (je v rohu skleneného
Varný panel odpojte od elek‐
trickej siete. Požiadajte kva‐
lifikovaného elektrikára, aby
skontroloval inštaláciu.
povrchu) a zobrazované chybové
hlásenie. Uistite sa, že ste varný panel
používali správne. Ak ste ho používali
nesprávne, servisný zásah technika
servisného strediska alebo predajcu
nebude bezplatný, a to ani počas záručnej
lehoty. Pokyny upravujúce záručné a
16
servisné podmienky nájdete v záručnej
brožúre.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typový štítok
Model DKEI8470XB
Typ 62 D4A 01 AA
Indukcia 7.35 kW
Sér.č. .................
Kolekcia Dieter Knoll Collection
PNC 949 594 477 00
220-240 V / 400 V 2N 50-60 Hz
Vyrobené v Nemecku
7.35 kW
Špecifikácia varných zón
Varná zóna
Nominálny
výkon (max.
varný stupeň)
[W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximálne tr‐
vanie [min]
Priemer ku‐
chynského ria‐
du [mm]
Ľavá predná
2300
3200
10
125 - 210
Ľavá zadná
2300
3200
10
125 - 210
Predná v stre‐
de
1400
2500
4
125 - 145
Pravá zadná
2300
3600
10
180 - 240
Výkon varných zón sa môže v určitej malej
miere odchyľovať od údajov v tabuľke.
Mení sa podľa materiálu a rozmeru
kuchynského riadu.
Optimálne výsledky varenia dosiahnete
tak, že budete používať riad s priemerom
nie väčším ako sú údaje v tabuľke.
ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
Informácie o výrobku podľa EU 66/2014
Model
DKEI8470XB
Typ varného panela
Zabudovateľný
varný panel
Počet varných zón
4
Technológia ohrevu
Indukcia
Priemer kruhových varných
zón (Ø)
Ľavá predná
Ľavá zadná
Predná v strede
Pravá zadná
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
24,0 cm
17
Spotreba energie na varnú
zónu (EC electric cooking)
Ľavá predná
Ľavá zadná
Predná v strede
Pravá zadná
179,6 Wh/kg
189,1 Wh/kg
180,2 Wh/kg
185,2 Wh/kg
Spotreba energie varného
panela (EC electric hob)
183,5 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 2: Varné panely.
Metódy merania funkčných vlastností
• Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
• Na kuchynský riad podľa možností vždy
položte pokrievku.
• Kuchynský riad položte na varnú zónu
ešte pred jej zapnutím.
• Menší riad položte na menšie varné
zóny.
• Kuchynský riad položte priamo na stred
varnej zóny.
• Zvyškové teplo využite na udržiavanie
teploty jedla alebo na roztopenie.
Energetické parametre pre varnú oblasť
sú označené krížikmi príslušných varných
zón.
Úspora energie
Ak budete postupovať podľa nižšie
uvedených tipov, môžete pri
každodennom varení ušetriť energiu.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
*
18
19
867357022-A-222019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement