Dieter Knoll Collection DKE8470XB Korisnički priručnik

Dieter Knoll Collection DKE8470XB Korisnički priručnik
Upute za up‐
orabu
DKEI8470XB
Упутство за
употребу
Navodila za
uporabo
Ploča za ku‐
hanje
Плоча за
кување
Kuhalna
plošča
2
SADRŽAJ
Sigurnosne informacije
Sigurnosne upute
Postavljanje
Opis proizvoda
Svakodnevna uporaba
2
4
6
7
9
Savjeti
Čišćenje i održavanje
Rješavanje problema
Tehnički podaci
Energetska učinkovitost
12
13
14
16
16
Zadržava se pravo na izmjene.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja
ili korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na
sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje, osim ako
su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako nisu
pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Pristupačni dijelovi su
vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
3
Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete
grijače.
Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za
podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora
uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno i može
dovesti do požara.
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i tada
prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno
nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite na
površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i
poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer će
se zagrijati.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Nakon uporabe, isključite element ploče za kuhanje
odgovarajućom kontrolom, a ne oslanjajte se na detektor
posuđa.
Ako je staklokeramička/staklena površina napuknuta,
isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice. U slučaju da je
uređaj priključen na napajanje izravno, putem priključne
kutije, uklonite ili isključite osigurač kako biste odspojili
uređaj s napajanja. U svakom slučaju, kontaktirajte
ovlašteni servisni centar.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili ovlašteni
servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga zamijeniti kako
bi se izbjegla opasnost.
4
•
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za kuhanje
koju je napravio proizvođač uređaja za kuhanje, koje je je
u uputama za uporabu proizvođač naveo kao prikladne ili
one koji su isporučeni s uređajem. Uporaba
neodgovarajuće zaštite može uzrokovati nesreće.
SIGURNOSNE UPUTE
Postavljanje
UPOZORENJE! Samo
kvalificirana osoba smije
postaviti ovaj uređaj.
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljeda ili oštećenja uređaja.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za ugradnju koje
su priložene uređaju.
• Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
• Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek
nosite zaštitne rukavice i zatvorenu
obuću.
• Izrezane površine zabrtvite sredstvom
za brtvljenje kako biste spriječili
bubrenje uzrokovano vlagom.
• Donji dio uređaja zaštite od pare i
vlage.
• Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj način vruće
posuđe neće pasti s uređaja kada se
vrata ili prozor otvore.
• Svaki uređaj na dnu ima ventilatore za
hlađenje.
• Ako je uređaj postavljen iznad ladice:
– Ne stavljajte nikakve male
predmete niti listove papira koji
mogu biti privučeni, jer mogu
oštetiti ventilatore ili onemogućiti
rad sustava za hlađenje.
– Držite razmak od najmanje 2 cm
između dna uređaja i stvari
spremljenih u ladicu.
• Uklonite sve razdvajajuće ploče
postavljene u ormarić ispod uređaja.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i strujnog udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu treba
izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Prije obavljanja svih zahvata provjerite
je li uređaj isključen iz električne mreže.
• Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
• Provjerite je li uređaj pravilno
postavljen. Labavi i neispravni spojevi
kabela napajanja ili utikača (ako
postoji) mogu prouzročiti pregrijavanje
priključka.
• Koristite odgovarajući kabel napajanja.
• Pazite da se električni kabeli ne
zapletu.
• Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
• Na kabelu koristite spojnice.
• Pazite da kabel napajanja ili utikač (ako
postoji) ne dodiruju vrući uređaj ili vruće
posuđe kada priključujete uređaj u
obližnje utičnice.
• Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač (ako
postoji) ili kabel napajanja. Za zamjenu
kabela napajanja kontaktirajte ovlašteni
servis ili električara.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
5
• Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste
izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite
i povucite utikač.
• Koristite samo odgovarajuće izolacijske
uređaje: automatske sklopke,
osigurače (osigurače na uvrtanje
izvaditi iz ležišta), sklopke i releje
zemnog spoja.
• Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Upotreba
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede, opeklina ili strujnog
udara.
• Prije prve upotrebe uklonite ambalažu,
naljepnice i zaštitne folije (ako postoje).
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
• Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
• Zonu kuhanja postavite na "isključeno"
nakon svake uporabe.
• Ne oslanjajte se na prepoznavanje
posude.
• Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se
jako zagrijati.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
• Ako je površina uređaja napukla, uređaj
odmah isključite iz električne mreže. Na
taj način sprječavate strujni udar.
• Korisnici s ugrađenim
elektrostimulatorom srca moraju biti
najmanje 30 cm udaljeni od indukcijskih
zona kuhanja kad uređaj radi.
• Kada hranu stavite u vruće ulje, ono
može prskati.
UPOZORENJE! Opasnost od
požara i opekotina
• Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili
zagrijane predmete držite dalje od
masti i ulja kad kuhate s njima.
• Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
• Korišteno ulje koje sadrži ostatke
hrane, može uzrokovati vatru pri nižim
temperaturama nego ulje koje se koristi
prvi put.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE! Postoji
opasnost od oštećenja uređaja.
• Vruće posuđe ne držite na upravljačkoj
ploči.
• Ne stavljajte vrući poklopac na staklenu
površinu ploče za kuhanje.
• Nemojte dopustiti da tekućina u posuđu
ispari.
• Pazite da vam predmeti ili posuđe ne
padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.
• Zone kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa.
• Na uređaj nemojte stavljati aluminijsku
foliju.
• Posuđe od lijevanoga željeza, aluminija
ili posuđe s oštećenim dnom može
ogrebati staklo/staklokeramiku. Te
predmete uvijek podignite kada ih
morate pomaknuti na površini za
kuhanje.
• Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Čišćenje i održavanje
• Redovito čistite uređaj kako se
površinski materijal ne bi oštetio.
• Uređaj isključite i pustite da se ohladi
prije čišćenja.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja
električne mreže prije održavanja.
6
• Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom.
Koristite isključivo neutralni deterdžent.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva,
abrazivne spužvice za ribanje, otapala
ili metalne predmete.
Servisiranje
• Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
• Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
Odlaganje
UPOZORENJE! Opasnost od
ozljede ili gušenja.
• Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu
službu.
• Iskopčajte uređaj iz napajanja.
• Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i
odložite ga.
POSTAVLJANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Sklop
Prije postavljanja
Prije postavljanja ploče za kuhanje,
zapišite podatke s natpisne pločice.
Natpisna pločica nalazi se na dnu ploče
za kuhanje.
min.
500mm
min.
50mm
Serijski broj .........................
Ugradne ploče za kuhanje
Ugradne ploče za kuhanje smijete koristiti
jedino nakon uklapanja u odgovarajuće,
normirane ormare za ugradnju i radne
ploče.
Spojni kabel
• Ploča za kuhanje isporučena s
priključnim kabelom.
• Da biste zamijenili oštećeni električni
kabel, upotrijebite vrstu kabela:
H05V2V2-F koji podnosi temperaturu
od 90 °C ili višu. Obratite se svom
lokalnom servisnom centru.
506
766
75
25
335
46
550
min. 55
490+1
750+1
max R5
min. 1500
min. min.
12 60
min.
28
7
OPIS PROIZVODA
Izgled površine za kuhanje
1 Indukcijska zona kuhanja
2 Upravljačka ploča
1
1
1
1
2
Izgled upravljačke ploče
1 2
3
4 5
11
6
7
10
9
8
Koristite polja senzora za rukovanje uređajem. Zasloni, indikatori i zvukovi govore koje
funkcije rade.
Polje
se‐
nzo‐
ra
Funkcija
Napomena
1
UKLJUČIVANJE/ISKLJU‐
ČIVANJE
Za uključivanje i isključivanje ploče za
kuhanje.
2
Blokiranje / Uređaj za za‐
štitu djece
Za zaključavanje/otključavanje upravljačke
ploče.
3
Pauza
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
4
Bridge
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
-
Prikaz stupnjeva kuhanja
Za prikaz stupnja kuhanja.
-
Indikatori tajmera zona
kuhanja
Za prikaz zone za koju ste postavili vrijeme.
5
6
8
7
Polje
se‐
nzo‐
ra
Funkcija
Napomena
-
Zaslon tajmera
Za prikaz vremena u minutama.
-
Za odabir zone kuhanja.
-
Za povećanje ili smanjenje vremena.
PowerBoost
Za uključivanje funkcije.
Upravljačka traka
Za postavljanje stupnja kuhanja.
8
/
9
10
11
-
Zasloni stupnja kuhanja
Zaslon
Opis
Zona kuhanja je isključena.
-
Zona kuhanja je uključena
Pauza radi.
Funkcija automatskog zagrijavanja radi.
PowerBoost radi.
+ znamenka
Došlo je do kvara.
Zona kuhanja još je uvijek vruća (preostala toplina).
Blokiranje /Uređaj za zaštitu djece radi.
Posuđe nije prikladno, premalo je ili nema posuđa na zoni kuhanja.
Automatsko isključivanje radi.
9
Prikaz ostatka topline
UPOZORENJE!
Postoji
opasnost od opekotina uslijed
preostale topline. Indikator
prikazuje razinu preostale
topline za zone kuhanja koje
trenutno koristite. Indikatori se
također mogu uključiti za
susjedne zone kuhanja, čak i
ako ih ne koristite.
Indukcijske zone kuhanja stvaraju toplinu
potrebnu za kuhanje izravno na dnu
posuđa. Staklokeramika se grije uslijed
topline posuđa.
SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Stupanj kuhanja
Uključivanje i isključivanje
Dodirnite
na 1 sekundu za uključivanje
ili isključivanje ploče kuhanja.
Automatsko isključivanje
Funkcija automatski isključuje ploču za
kuhanje u sljedećim slučajevima:
• sve zone kuhanja su isključene,
• niste postavili stupanj grijanja nakon
uključivanja ploče za kuhanje,
• prolijete nešto po upravljačkoj ploči ili
na ploču stavite nešto duže od 10
sekundi (lonac, krpu, itd.). Oglašava se
zvučni signal a ploča za kuhanje se
isključuje. Uklonite predmet ili očistite
upravljačku ploču.
• ploča za kuhanje se previše grije (npr.
kad iz lonca sve iskipi). Pustite da se
polje kuhanja ohladi prije ponovne
uporabe ploče za kuhanje.
• koristite neprikladno posuđe. Prikazuje
i nakon 2 minute polje
se simbol
kuhanja se automatski isključuje.
• ne isključite zonu kuhanja i ne
promijenite stupanj kuhanja. Nakon
nekog vremena uključuje se
i ploča
za kuhanje se isključuje.
Veza između stupnja kuhanja i
vremena nakon kojeg se ploča za
kuhanje isključuje:
,1-2
Ploča za kuhanje
isključuje se
nakon
6 sata
3-4
5 sata
5
4 sata
6-9
1,5 sat
Stupanj kuhanja
Postavljanje ili promjena stupnja kuhanja:
Dodirnite upravljačku traku na
odgovarajućem stupnju kuhanja ili
pomičite prst po upravljačkoj traci dok ne
dosegnete ispravan stupanj kuhanja.
Bridge
Funkcija radi kad posuda
prekriva središta dviju zona.
Ta funkcija povezuje dvije lijeve zone
kuhanja i one djeluju kao jedna.
Najprije postavite stupanj kuhanja za
jednu od lijevih zona kuhanja.
10
Za uključivanje funkcije: dodirnite . Za
postavljanje ili izmjenu stupnja topline
dodirnite jedan od upravljačkih senzora.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
Zone kuhanja rade neovisno jedna o
drugoj.
.
Kada koristite samo jednu zonu kuhanja iz
para, preporučujemo da koristite stražnju
zonu kuhanja. Također, kada koristite
veliko posuđe, preporučujemo da ga
postavite na stražnju zonu kuhanja.
Funkcija automatskog
zagrijavanja
Aktivirajte tu funkcije kako biste u kraćem
vremenu postigli željeni stupanj kuhanja.
Ako je uključena, na početku zona radi na
najvišem stupnju kuhanja, a zatim
nastavlja raditi na željenom stupnju
kuhanja.
Za aktivaciju te funkcije zona
kuhanja mora biti hladna.
Za aktiviranje funkcije zone kuhanja:
dodirnite
( se uključuje). Odmah
dodirnite željeni stupanj kuhanja. Nakon 3
sekunde
se uključuje.
Za isključivanje funkcije: promijenite
stupanj kuhanja.
PowerBoost
Ta funkcija indukcijskim poljima kuhanja
stavlja na raspolaganje više snage. Tu
funkciju može se uključiti za indukcijska
poljakuhanja samo za ograničeno vrijeme.
Nakon toga, indukcijsko polje kuhanja
automatski se prebacuje na najviši stupanj
zagrijavanja.
Pogledajte poglavlje "Tehnički
podaci".
Za aktiviranje funkcije za polje kuhanja:
dodirnite .
se uključuje.
Za isključivanje funkcije: promijenite
stupanj kuhanja.
Tajmer
Tajmer za odbrojavanje
Možete koristiti tu funkciju kako biste
postavili koliko dugo će zona kuhanja
raditi za jedno kuhanje.
Prvo postavite stupanj kuhanja za zonu
kuhanja, zatim postavite funkciju.
Za odabir zone kuhanja: dodirnite
više puta, sve dok se ne uključi indikator
odgovarajuće zone kuhanja.
Za aktivaciju funkcije ili promjenu
vremena: dodirnite
or
tajmera za
postavljanje vremena (00 - 99 minuta).
Kada indikator zone kuhanja počne sporo
bljeskati, vrijeme se odbrojava.
Za pregled preostalog vremena: zonu
kuhanja postavite pomoću . Indikator
zone kuhanja počinje brzo bljeskati. Na
zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme.
Za isključivanje funkcije: zonu kuhanja
odaberite pomoću
i dodirnite .
Preostalo vrijeme odbrojava do 00.
Indikator zone kuhanja se isključuje.
Kad odbrojavanje završi, čuje
se zvučni signal i bljeska 00.
Zona kuhanja se isključuje.
Za isključivanje zvuka: dodirnite
.
Zvučni Alarm
Tu funkciju možete koristiti kao Minutni
podsjetnik kad je ploča za kuhanje
uključena i zone kuhanja ne rade. Zaslon
stupnja kuhanja prikazuje .
Za uključivanje funkcije: dodirnite .
Dodirnite
ili
na tajmeru kako biste
postavili vrijeme. Kad odbrojavanje završi,
čuje se zvučni signal i 00 bljeska.
Za isključivanje zvuka: dodirnite
Ta funkcija nema utjecaja na
rad zona kuhanja.
.
11
Pauza
Ta funkcija postavlja sva aktivne zone
kuhanja na najniži stupanj kuhanja.
Nakon aktivacije funkcije svi ostali simboli
na upravljačkoj ploči su zaključani.
Funkcija ne zaustavlja funkcije tajmera.
Za uključivanje funkcije dodirnite .
Upali se
.Postavka za grijanje smanji
se na 1.
Za deaktivaciju funkcije dodirnite .
Postavi se prethodno postavljena
postavka za grijanje.
Blokiranje
Možete zaključati upravljačku ploču
tijekom rada polja kuhanja. To sprječava
nehotičnu promjenu stupnja kuhanja.
Najprije podesite stupanj kuhanja.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
se uključuje u trajanju od 4
sekunde.Tajmer ostaje uključen.
.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
Prethodna postavka se uključuje.
.
Kada isključite ploču za
kuhanje, isključiti ćete i ovu
funkciju.
Uređaj za zaštitu djece
Ova funkcija sprječava nehotično
uključivanje ploče za kuhanje.
Za uključivanje funkcije: uključite ploču
za kuhanje pomoću . Ne postavljajte
stupanj kuhanja. Dodirnite
u trajanju od
4 sekunde.
se uključuje. Isključite ploču
za kuhanje pomoću .
Za isključivanje funkcije: uključite ploču
za kuhanje pomoću . Ne postavljajte
stupanj kuhanja. Dodirnite
u trajanju od
4 sekunde.
se uključuje. Isključite ploču
za kuhanje pomoću .
Za premošćenje funkcije samo za jedno
kuhanje: uključite ploču za kuhanje
se uključuje. Dodirnite
u
pomoću .
trajanju od 4 sekunde. Postavite stupanj
kuhanja u sljedećih 10 sekundi. Možete
rukovati pločom za kuhanje. Kad isključite
ploču za kuhanje pomoću
funkcija
ponovno radi.
Upravljanje snagom
• Zone kuhanja grupirane su u skladu s
lokacijom i brojem faza na ploči za
kuhanje. Pogledajte sliku.
• Svaka faza ima maksimalno
opterećenje od 3700 W.
• Funkcija dijeli snagu između zona
kuhanja povezanih na istu fazu.
• Funkcija se uključuje kad ukupna
električna snaga polja kuhanja
priključenih na jednu fazu prijeđe 3700
W.
• Funkcija smanjuje snagu ostalih zona
kuhanja povezanih na istu fazu.
• Prikaz stupnja kuhanja smanjene zone
mijenja se između dvije razine.
12
SAVJETI
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Posuđe
Učinkovitost zone kuhanja je povezana s
promjerom posuđa. Posuđe manjeg
promjera dobiva samo dio snage koju
stvara zona kuhanja.
Pogledajte: "Tehnički podaci".
Kod indukcijskih zona kuhanja
snažna elektromagnetska zona
vrlo brzo proizvodi toplinu u
posuđu.
Indukcijska polja kuhanja
koristite s prikladnim posuđem
za kuhanje.
Materijal posuđa
• prikladni: lijevano željezo, čelik,
emajlirani čelik, nehrđajući čelik,
višeslojno dno (kojeg je proizvođač
označio kao odgovarajuće).
• neprikladni: aluminij, bakar, mjed,
staklo, keramika, porculan.
Posuđe je prikladno za indukcijsku
ploču za kuhanje ako:
• voda vrlo brzo zakuha na zoni
postavljenoj na najviši stupanj kuhanja.
• dno posude privlači magnet.
Dno posuđa za kuhanje treba
biti što je moguće deblje i
ravnije.
Osigurajte da su dna posuda
čista i suha prije stavljanja na
površinu ploče za kuhanje.
Dimenzije posuđa
Buka tijekom rada
Ako čujete:
• zvuk pucketanja: posuđe je izrađeno od
različitih materijala (struktura
"sendviča").
• zvuk zviždanja: koristite zonu kuhanja s
visokim razinama električne snage, a
posuđe je izrađeno od različitih
materijala (struktura "sendviča").
• brujanje: koristite visoku razinu
električne snage.
• škljocanje: napajanje se uključuje.
• pištanje, zujanje: radi ventilator.
Zvukovi su uobičajena pojava i ne
ukazuju na nikakav kvar.
Primjeri primjena kuhanja
Odnos između stupnja kuhanja i potrošnje
energije zone kuhanja nije linearan. Kada
povećate stupanj kuhanja, to povećanje
nije proporcionalno povećanju potrošnje
energije. To znači da zona kuhanja sa
srednjim stupnjem kuhanja troši manje od
polovice svoje snage.
Podaci u tablici navedeni su
samo kao smjernice.
Indukcijska polja kuhanja prilagođavaju se
veličini dna posuđa.
Stupanj
kuhanja
-1
1-2
Koristite za:
Vrije
me
(min)
Savjeti
Održavanje kuhane hrane
toplom.
po po‐
trebi
Posuđe poklopite poklopcem.
Nizozemski umak, otapanje:
maslaca, čokolade, želatine.
5 - 25
Povremeno promiješajte.
13
Stupanj
kuhanja
Koristite za:
Vrije
me
(min)
Savjeti
1-2
Zgušnjavanje: mekani omleti,
pržena jaja.
10 40
Kuhati poklopljeno.
2-3
Kuhanje riže i jela na bazi
mlijeka, zagrijavanje gotovih
jela.
25 50
Dodajte najmanje dvostruko
više vode nego riže, jela na
mlijeku promiješajte na polovi‐
ci trajanja postupka.
3-4
Povrće kuhano na pari, riba,
meso.
20 45
Dodati nekoliko žlica tekućine.
4-5
Krumpir kuhan na pari.
20 60
Koristite maks. ¼ l vode za
750 g krumpira.
4-5
Kuhanje većih količina namirni‐
ca, variva i juha.
60 150
Do 3 l tekućine plus sastojci.
6-7
Lagano prženje: odresci, teleći
Cordon-bleu, kotleti, mljeveno
meso u tijestu, kobasice, jetra,
zaprška, jaja, palačinke, uštip‐
ci.
po po‐
trebi
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
7-8
Jako prženje, popečci od
krumpira, odresci od buta,
odresci.
5 - 15
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
9
Kipuća voda, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u loncu),
prženje krumpirića u dubokom ulju.
Ključanje velikih količina vode. PowerBoost je uključeno.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Opće informacije
• Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
• Posuđe koje koristite za kuhanje uvijek
mora imati čisto dno.
• Ogrebotine ili tamne mrlje na površini
ploče za kuhanje ne utječu na njen rad.
• Koristite posebno sredstvo za čišćenje
prikladno za površine ploče za kuhanje.
• Koristite poseban strugač za staklo.
Čišćenje ploče za kuhanje
• Odmah uklonite: otopljenu plastiku,
plastičnu foliju, šećer i hranu sa
šećerom jer u protivnom nečistoće
mogu uzrokovati oštećenja ploče za
kuhanje. Pripazite da izbjegnete
opekotine. Koristite posebni strugač na
staklenoj površini pod oštrim kutom i
oštricu pomičite po površini.
• Skinite nakon što se ploča za
kuhanje dovoljno ohladi: mrlje od
kamenca i vode, mrlje od masnoće,
sjajne mrlje na metalnim dijelovima.
Očistite ploču za kuhanje vlažnom
krpom i neabrazivnim deterdžentom.
14
Nakon čišćenja ploču za kuhanje
obrišite mekom krpom.
• Uklonite sjajnu diskoloraciju metala:
Za čišćenje staklenih površina krpom
koristite otopinu vode i octa.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE! Pogledajte
poglavlja sa sigurnosnim
uputama.
Rješavanje problema
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Ne možete uključiti ploču za
kuhanje ili rukovati njome.
Ploča za kuhanje nije
priključena na mrežno
napajanje ili nije pravilno
priključena.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno priključena
na mrežno napajanje.
Pogledajte shemu spajanja.
Osigurač je pregorio.
Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Niste u roku od 10 sekundi
postavili stupanj kuhanja.
Ponovno uključite ploču za
kuhanje i u roku 10 sekundi
odredite stupanj kuhanja.
Dodirnuli ste istovremeno 2
ili više polja senzora.
Dodirnite samo jedno polje
senzora.
Pauza radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Na upravljačkoj ploči ima vo‐
de ili masnih mrlja.
Očistite upravljačku ploču.
Oglašava se zvučni signal i
ploča za kuhanje se
isključuje.
Kada je ploča za kuhanje
isključena oglašava se zvuč‐
ni signal.
Prekrili ste jedno ili više
polja senzora.
Uklonite predmet s polja se‐
nzora.
Ploča za kuhanje se
isključuje.
Nečim ste prekrili polje se‐
Uklonite predmet s polja se‐
nzora.
Ne uključuje se prikaz preo‐
stale topline.
Zona nije vruća jer je radila
samo kratko vrijeme, ili je
senzor u kvaru.
nzora
.
Ako je zona radila dovoljno
dugo i trebala bi biti vruća,
obratite se ovlaštenom ser‐
visu.
15
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Funkcija automatskog
zagrijavanja ne radi.
Zona je vruća.
Ostavite zonu da se do‐
voljno ohladi.
Postavili ste najviši stupanj
kuhanja.
Najviši stupanj kuhanja
posjeduje istu snagu kao i
funkcija.
Stupanj kuhanja mijenja se
između dvije razine.
Upravljanje snagom radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Polja senzora se zagrijavaju.
Posuđe je preveliko ili ste ga
stavili preblizu kontrolama.
Ako je moguće, veliko posu‐
đe stavite na stražnje zone.
Uključuje se
.
Radi Uređaj za zaštitu djece
iliBlokiranje.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Uključuje se
.
Na polju nema posuđa.
Stavite posuđe na polje
kuhanja.
Posuđe ne prekriva križić/
kvadratić.
U potpunosti prekrijte križić/
kvadratić.
Posuđe nije odgovarajuće.
Koristite prikladno posuđe.
Pogledajte poglavlje „Savjeti
i preporuke".
Promjer dna posuđa premali
je za polje.
Koristite posuđe ispravnog
promjera. Pogledajte: "Teh‐
nički podaci".
Došlo je do pogreške na
ploči za kuhanje.
Isključite i nakon 30 sekundi
ponovno uključite ploču za
i broj su prikazani.
kuhanje. Ako se
opet
pojavi, isključite ploču za
kuhanje iz električnog
napajanja. Nakon 30 sekun‐
di, ponovno priključite ploču
za kuhanje. Ako i dalje
dolazi do kvara, kontaktirajte
ovlašteni servisni centar.
Možete čuti kontantni "bip
"zvuk.
Električni priključak nije
ispravan.
Ako ne možete naći rješenje...
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru. Dajte im
podatke s natpisne pločice. Također
Iskopčajte ploču za kuhanje
iz napajanja. Obratite se
kvalificiranom električaru
kako bi provjerio instalaciju.
navedite troznamenkastu slovnu šifru za
staklokeramiku (nalazi se u uglu staklene
površine) i poruku pogreške koja se
prikazuje. Budite sigurni da ste pločom za
rukovanje rukovali na ispravan način. Ako
niste, rad servisera ili dobavljača neće biti
16
besplatan, čak ni za vrijeme jamstvenog
roka. Upute o službi za kupce i
jamstvenim uvjetima nalaze se u u
jamstvenoj knjižici.
TEHNIČKI PODACI
Natpisna pločica
Model DKEI8470XB
Vrsta 62 D4A 01 AA
Indukcija 7.35 kW
Ser.br. .................
Dieter Knoll Kolekcija
PNC 949 594 477 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Proizvedeno u Njemačkoj
7.35 kW
Specifikacije zona kuhanja
Zona kuhanja
Nazivna sna‐
ga (maks.
stupanj
kuhanja) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimalno
trajanje [min]
Promjer posu‐
đa [mm]
Prednja lijeva
2300
3200
10
125 - 210
Stražnja lijeva
2300
3200
10
125 - 210
Prednja
srednja
1400
2500
4
125 - 145
Stražnja desna
2300
3600
10
180 - 240
Snaga zona kuhanja može se malo
razlikovati od podataka u tablici. Mijenja
se ovisno o materijalu i dimenzijama
posuđa.
Radi što optimanijih rezultata kuhanja,
koristite posuđe koje nije veće od
promjera navedenog u tablici.
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014
Identifikacija modela
DKEI8470XB
Vrsta ploče za kuhanje
Ugradbena ploča
za kuhanje
Broj zona kuhanja
4
Tehnologija zagrijavanja
Indukcija
Promjer kružnih zona
kuhanja (Ø)
Prednja lijeva
Stražnja lijeva
Prednja srednja
Stražnja desna
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
24,0 cm
17
Potrošnja energije po zoni
kuhanja (EC electric
cooking)
Prednja lijeva
Stražnja lijeva
Prednja srednja
Stražnja desna
Potrošnja energije ploče za
kuhanje (EC electric hob)
EN 60350-2 - Kućni električni uređaji za
kuhanje - 2. dio: Ploče za kuhanje metode mjerenja učinkovitosti
Mjerenja potrošnje energije koja se
odnose na područje kuhanja označena su
oznakama u odgovarajućim zonama
kuhanja.
Ušteda energije
Ako slijedite savjete navedene ispod,
možete uštedjeti energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
179,6 Wh/kg
189,1 Wh/kg
180,2 Wh/kg
185,2 Wh/kg
183,5 Wh/kg
• Kad zagrijavate vodu, koristite samo
količinu koju trebate.
• Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
• Prije uključenja zone kuhanja, stavite
posuđe na nju.
• Manje posuđe stavite na manje zone
kuhanja.
• Posuđe stavite izravno na sredinu zone
kuhanja.
• Koristite preostalu toplinu za
održavanje hrane toplom ili za topljenje.
BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu
službu.
18
САДРЖАЈ
Безбедносне информације
Безбедносна упутства
Инсталација
Опис производа
Свакодневна употреба
18
20
22
23
25
Корисни савети
Нега и чишћење
Решавање проблема
Технички подаци
Енергетска ефикасност
28
30
31
33
34
Задржано право измена.
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте
упутство за употребу на безбедном и приступачном
месту за будуће коришћење.
Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и
особе са смањеним физичким, чулним или менталним
способностима, kao особе којима недостају искуство и
знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају
упутства у вези са употребом уређаја на безбедан
начин и уколико схватају могуће опасности.
Децу узраста од 3 до 8 година и особе са веома веома
широким и сложеним инвалидитетом треба удаљити
уколико нису под непрекидним надзором.
Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико нису
под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је на
одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду близу
уређаја док уређај ради или се расхлађује. Доступни
делови су врели.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, исти би
требало да буде активиран.
19
•
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Опште мере безбедности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови могу
бити врели током коришћења. Треба бити пажљив како
би се избегло додиривање грејних елемената.
Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег
тајмера или засебног система даљинског управљања.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на грејној
плочи да се пржи на масти или уљу без надзора, јер
може доћи до пожара.
НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом, већ
најпре искључите уређај а затим прекријте пламен,
нпр. поклопцем или ћебетом.
ОПРЕЗ: Процес кувања мора да се надгледа.
Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа
непрекидно.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте одлагати
предмете на површине за кување.
Предмете од метала, попут ножева, виљушки, кашика
и поклопаца, не треба стављати на грејну површину јер
могу постати врели.
Немојте користити парочистач за чишћење уређаја.
Након коришћења, искључите плочу за кување помоћу
команде и немојте се уздати у детектор за посуду.
Уколико стаклено керамичка површина / стаклена
површина напукне, искључите уређај и извадите кабл
за напајање из зидне утичнице. У случају да је уређај
прикључен на мрежу директно преко разводне кутије,
извадите осигурач да бисте искључили уређај из
напајања У оба случаја, обратите се овлашћеном
сервисном центру.
Уколико је кабл оштећен, мора га заменити
произвођач, овлашћени сервис, или лица сличних
квалификација, како би се избегла опасност.
20
•
УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу за
кување дизајниране од стране произвођача уређаја за
кување или оне коју су од стране произвођача уређаја
у упутствима за употребу наведени као погодни или
штитнике за плочу за кување који су инкорпорирани у
уређају. Коришћење неодговарајућих штитника за
плочу за кување може изазвати несреће.
БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ! Само
квалификована особа може
да инсталира овај уређај.
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
повреде или оштећења
уређаја.
• Уклоните комплетну амбалажу.
• Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
• Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз уређај.
• Неопходно је придржавати се
минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.
• Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је тежак.
Увек користите заштитне рукавице и
затворену обућу.
• Заптијте исечене површине
заптивним материјалом да бисте
спречили да влага доведе до
набреклина.
• Заштитите доњу страну уређаја од
паре и влаге.
• Немојте монтирати уређај поред
врата или испод прозора. Овим се
спречава да врело посуђе за кување
падне са уређаја када се отворе
врата или прозор.
• Сваки уређај има вентилаторе за
хлађење на дну.
• Ако је уређај постављен изнад
фиоке:
– немојте да стављате ситне
предмете или папир који се може
увући, јер они могу да оштете
вентилаторе за хлађење или да
покваре систем за хлађење.
– Држите раздаљину од најмање 2
цм између доњег дела уређаја и
делова који се чувају у фиоци.
• Уклоните све разделне табле
инсталиране унутар кухињског
елемента испод уређаја.
Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
пожара и струјног удара.
• Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
• Уређај мора да буде уземљен.
• Пре извођења било какавих радова
на уређају, кабл за напајање
обавезно извадите из зидне
утичнице.
• Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
• Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
неодговарајући кабл или утикач (ако
га има) може проузроковати
прегревање електричног прикључка.
• Користите одговарајући електрични
кабл за напајање.
• Не дозволите да се електрични кабл
запетља.
• Проверите да ли је инсталирана
заштита од струјног удара.
21
• Употребите кабл са стезаљком са
растерећењем на вучу.
• Када уређај прикључујете на
оближњу зидну утичницу водите
рачуна да кабл за напајање или
утикач (ако га има) не дођу у додир
са врелим деловима уређаја или
врелим посуђем.
• Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
• Проверите да нисте оштетили утикач
за напајање (ако га има) и кабл за
напајање. Обратите се нашем
овлашћеном сервисном центру или
електричару ради замене оштећеног
кабла за напајање.
• Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
• Прикључите главни кабл за напајање
на зидну утичницу тек на крају
инсталације. Водите рачуна да
постоји приступ мрежном утикачу
након инсталације.
• Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
• Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
• Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
треба скинути са носача), аутоматске
заштитне прекидаче и контакторе.
• У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који
вам омогућава да искључите све
фазе напајања уређаја. Ширина
контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање 3
мм.
Употреба
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик
од повреде, опекотина и
струјног удара.
• Уклоните сво паковање, налепнице и
заштитну фолију (ако је има) пре
првог коришћења.
• Уређај је само за кућну употребу.
• Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
• Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.
• Не остављајте уређај без надзора
током рада.
• Подесите зону за кување на
„искључено“ након сваке употребе.
• Не ослањајте се на детектор за
посуду.
• Немојте стављати прибор за јело или
поклопце шерпи на зоне за кување.
Они могу постати врели.
• Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
• Немојте користити уређај као радну
површину или простор за одлагање.
• Ако је површина уређаја напукла,
одмах га искључите из зидне
утичнице. То спречава струјни удар.
• Корисници са пејсмејкером морају да
одржавају растојање од најмање 30
цм од индукционих зона за кување
када уређај ради.
• Када ставите храну у вруће уље,
може да прсне.
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
пожара и експлозије
• Масти и уље када се загреју могу да
ослободе запаљива испарења.
Држите пламенове или загрејане
предмете даље од масти и уља када
кувате са њима.
• Испарења која ослобађају веома
врела уља могу да изазову спонтано
сагоревање.
• Употребљено уље, које може да
садржи остатке хране, може
изазвати пожар при нижој
температури за разлику од уља које
се користи по први пут.
• Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
22
УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик
од оштећења уређаја.
• Немојте стављати вруће посуђе за
кување на командну таблу.
• Не стављајте врео поклопац тигања
на стаклену површину плоче за
кување.
• Немојте дозволити да течност у
посуђу за кување проври до краја.
• Пазите да предмети или посуђе за
кување не падну на уређај. Може се
оштетити површина плоче.
• Немојте укључивати зоне за кување
уколико је посуђе празно или га
нема.
• Не стављајте алуминијумску фолију
на уређај.
• Посуђе за кување направљено од
ливеног гвожђа, ливеног
алуминијума или са оштећеним
доњим површинама може да
направи огреботине на стаклу/
стаклокерамици. Увек подигните ове
предмете када треба да их померате
по површини за кување.
• Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у друге
сврхе, на пример за загревање
просторије.
Нега и чишћење
• Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.
• Пре чишћења деактивирајте уређај и
пустите да се охлади.
• Одвојте кабл за напајање уређаја од
електричног напајања пре почетка
процеса одржавања.
• Немојте да користите млаз воде или
пару за чишћење уређаја.
• Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
користите било какве абразивне
производе, абразивне јастучиће за
чишћење, раствараче или металне
предмете.
Сервис
• За поправљање уређаја позовите
овлашћени сервисни центар.
• Користите само оригиналне
резервне делове.
Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
повреде или гушења.
• Обратите се општинским органима
да бисте сазнали како да правилно
одложите уређај на отпад.
• Искључите утикач кабла за напајање
уређаја из мрежне утичнице.
• Исеците мрежни електрични кабл на
месту које је близу уређаја и
одложите га.
ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Пре инсталирања
Пре него што инсталирате плочу за
кување, запишите доње информације
са pločicе sa tehničkim karakteristikama.
Плочица са техничким
карактеристикама налази се на доњој
страни плоче за кување.
Серијски број ....................
Уградне плоче за кување
Уградне плоче за кување дозвољено је
користити само после уградње у
одговарајуће кухињске елементе за
уградњу и радне површине које су у
складу са стандардима.
Кабл за повезивање
• Плоча за кување се испоручује са
каблом за повезивање.
• За замену оштећеног кабла за
напајање користите тип кабла:
23
H05V2V2-F који може да издржи
температуру од 90 °C или више.
Обратите се свом локалном
сервисном центру.
506
766
75
25
335
46
550
Монтирање
min. 55
490+1
750+1
max R5
min. 1500
min. min.
12 60
min.
500mm
min.
50mm
ОПИС ПРОИЗВОДА
Шема површине за кување
1
1
1
1
2
1 Индукциона зона за кување
2 Командна табла
min.
28
24
Преглед командне табле
1 2
3
4 5
11
6
7
10
9
8
Употребите сензорска поља да бисте руковали уређајем. Дисплеји, индикатори и
звучни сигнали упућују на то које су функције активне.
Сен‐
зор
Функција
Коментар
1
УКЉУЧЕНО/
ИСКЉУЧЕНО
Служи за активирање и деактивирање
плоче за кување.
2
Контролна брава / Уређај
за безбедност деце
Служи за закључавање/откључавање ко‐
мандне табле.
Пауза
Служи за активирање и деактивирање
функције .
Bridge
Служи за активирање и деактивирање
функције .
-
Дисплеј топлоте
Служи да прикаже степен топлоте.
-
Индикатори тајмера за
зоне за кување
Служе да прикажу зоне за које сте подеси‐
ли време.
-
Дисплеј тајмера
Служи да прикаже времена у минутима.
-
Служи за избор зоне за кување.
-
Служи за продужавање или скраћивање
времена.
PowerBoost
Служи за активирање функције.
Командна трака
Служи за подешавање степена топлоте.
3
4
5
6
7
8
/
9
10
11
-
Дисплеји степена топлоте
Приказ
Опис
Зона за кување је деактивирана.
25
Приказ
Опис
Зона за кување је активна.
-
Пауза ради.
Функција за аутоматско загревање ради.
PowerBoost ради.
+ цифра
Постоји квар.
Зона за кување је још увек врела (преостала топлота).
Контролна брава /Уређај за безбедност деце раде.
Неисправно или премало посуђе за кување или на зони за кување
нема посуђа за кување.
Aутоматско искључивање ради.
Индикатор преостале топлоте
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји
ризик од опекотина од
преостале топлоте.
Индикатори приказују ниво
преостале топлоте зона за
кување које тренутно
користите. Индикатори могу
да се упале и за суседне зоне
за кување чак и ако их не
користите.
Индукционе зоне за кување производе
топлоту неопходну за процес кувања
директно на дну посуђа за кување.
Стаклокерамика се загрева топлотом
посуђа.
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Активирање и деактивирање
Додирните
у трајању од 1 секунде да
бисте активирали или деактивирали
плочу за кување.
Aутоматско искључивање
Ова функција аутоматски искључује
плочу у следећим случајевима:
• Све зоне за кување су деактивиране.
• Нисте подесили степен топлоте
након што сте активирали плочу за
кување.
• Просули сте или ставили нешто на
командну таблу и оставили га дуже
од 10 секунди (плех, крпу, итд.).
Оглашава се звучни сигнал и плоча
за кување се деактивира. Уклоните
предмет или очистите командну
таблу.
• Ако плоча за кување постане
претопла (на пример, када из шерпе
испари сва течност). Пустите да се
зона за кување охлади пре него што
поново користите плочу за кување.
26
• Ако користите погрешно посуђе.
Симбол
се укључује и зона за
кување се аутоматски деактивира
после два минута.
• Ако после одређеног времена не
искључите неку од зона за кување
или ако не промените подешен
степен топлоте. Након извесног
се укључује и плоча за
времена
кување се деактивира.
Однос између степена топлоте и
времена након ког се плоча за
кување деактивира:
Подешaвање сте‐
пена топлоте
,1-2
Плоча за кување
се деактивира
након
6 сати
3-4
5 сати
5
4 сата
6-9
1,5 сати
Подешавање топлоте
Служи за подешавање или промену
степена топлоте:
Додирните командну траку на
исправном степену топлоте или
померајте прст дуж контролне траке све
док не достигнете исправан степен
топлоте.
Најпре подесите степен топлоте за
једну од зона за кување с леве стране.
Да бисте активирали функцију:
додирните . Да бисте подесили или
променили подешавање топлоте,
додирните један од контролних
сензора.
Да бисте деактивирали функцију:
додирните . Зоне за кување раде
независно једна од друге.
Када користите само једну од две зоне
за кување, саветујемо Вам да користите
задњу зону за кување. Такође, када
користите велико посуђе за кување,
саветујемо Вам да га ставите поред
задње зоне за кување.
Функција за аутоматско
загревање
Активирајте ову функцију да бисте
постигли неопходан степен топлоте у
краћем времену. Када је укључена,
зона у почетку ради на већем степену
топлоте а затим наставља да ради на
жељеном степену топлоте.
Да бисте активирали
функцију зона за кување
мора бити хладна.
Да бисте активирали функцију за
зону за кување: додирните
( се
укључује). Одмах додирните жељени
степен топлоте. Након три секунде
се укључује.
Да бисте деактивирали функцију:
промените степен топлоте.
Bridge
Функција ради када шерпа
покрива центар две зоне за
кување.
Ова функција повезује две зоне за
кување са леве стране и оне раде као
једна.
PowerBoost
Функција обезбеђује додатно напајање
за индукционе зоне за кување. Функција
може бити активирана за индукциону
зону за кување само на ограничени
период времена. После овог времена,
индукциона зона за кување се
аутоматски враћа на највиши степен
топлоте.
27
Погледајте одељак „Технички
подаци“.
Да бисте активирали функцију за
зону за кување: додирните .
се
пали.
Да бисте деактивирали функцију:
промените степен топлоте.
Тајмер
Тајмер за одбројавање времена
Можете да користите ову функцију да
бисте подесили колико дуго зона за
кување треба да ради за појединачно
кување.
Најпре подесите степен топлоте за зону
за кување а затим подесите функцију.
Да бисте подесили зону за
кување.додирните
више пута све
док се не упали индикатор тражене
зоне за кување.
Да бисте активирали функцију или
променили време: додирните
или
тајмера да бисте подесили време
(00 - 99 минута). Када индикатор зоне
за кување почне да трепери, време
полако почне да одбројава.
Да бисте видели преостало време:
подесите зону за кување помоћу .
Индикатор зоне за кување почиње да
трепери брзо. Дисплеј показује
преостало време.
Да бисте деактивирали функцију:
подесите зону за кување са
и
додирните . Преостало време
одбројава уназад до 00. Индикатор
зоне за кување се гаси.
Када се време заврши,
оглашава се звучни сигнал и
00 трепери. Зона за кување
се деактивира.
Да бисте зауставили звучни сигнал:
додирните .
Тимер Манагер
Можете да користите ову функцију као
Тимер Манагер када је плоча за
кување активирана и зоне за кување не
раде. Дисплеј степена топлоте показује
.
Да бисте активирали функцију:
додирните . Додирните
или
тајмера да бисте подесили време. Када
време дође до краја, оглашава се
звучни сигнал и 00 трепери.
Да бисте зауставили звучни сигнал:
додирните .
Ова функција не утиче на рад
зона за кување.
Пауза
Функција пребацује све зоне за кување
које су укључене на најнижу вредност
температуре.
Када је функција у току, сви остали
симболи на командним таблама су
закључани.
Функција не зауставља функцију
тајмера.
Додирните
да бисте активирали ову
функцију.
.Степен топлоте је спуштен на 1.
Да бисте деактивирали ову функцију,
додирните . Пали се претходни
степен топлоте.
Контролна брава
Можете да закључате командну таблу
док зоне за кување раде. То спречава
случајну промену подешеног степена
топлоте.
Прво подесите степен топлоте.
Да бисте активирали функцију:
додирните .
се укључује за четири
секунде. Тајмер остаје укључен.
Да бисте деактивирали функцију:
додирните . Претходно подешени
степен топлоте се укључује.
28
Када деактивирате плочу за
кување, такође деактивирате
и ову функцију.
Уређај за безбедност деце
Ова функција спречава случајно
коришћење плоче за кување.
Да бисте активирали функцију:
активирајте плочу за кување са . Не
подешавајте степен топлоте. Задржите
четири секунде.
се појављује.
Деактивирајте плочу са .
• Свака фаза има максимално
електрично оптерећење од 3700 W.
• Функција раздељује снагу између
зона за кување повезаних на исту
фазу.
• Функција се активира када укупно
електрично оптерећење зона за
кување повезаних са појединачном
фазом премаши 3700 W.
• Функција смањује снагу других зона
за кување повезаних на исту фазу.
• Дисплеј степена топлоте
редукованих зона се мења између
два нивоа.
Да бисте деактивирали функцију:
активирајте плочу за кување са . Не
подешавајте степен топлоте. Држите
четири секунде.
се појављује.
Деактивирајте плочу са .
Да бисте деактивирали функцију
само за један пут: активирајте плочу
за кување са .
се појављује.
Додирните
на четири секунде. У
року од 10 секунди подесите
топлоту. Можете да користите плочу за
кување. Када деактивирате плочу за
кување са
функција поново ради.
Управљање енергијом
• Зоне за кување су груписане према
локацији и броју фаза у плочи за
кување. Погледајте илустрацију.
КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Посуђе за кување
Код индукционих зона за
кување јако електромагнетно
поље веома брзо развија
топлоту у посуђу за кување.
Користите посуђе које
одговара индукционим
зонама за кување.
Материјал посуђа за кување
• исправно: ливено гвожђе, челик,
емајлирани челик, нерђајући челик,
посуђе са вишеслојним дном (са
исправном ознаком произвођача).
• неисправно: алуминијум, бакар,
месинг, стакло, керамика, порцелан.
29
Посуђе је погодно за индукциону
плочу за кување ако:
• Вода брзо прокључа на зони за
кување код које је температура
подешена на најјаче.
• Магнет држи дно посуде.
Дно посуђа за кување мора
да буде дебело и што је
могуће равније.
Осигурајте да су доње
површине посуда чисте и
суве пре него што их ставите
на површину плоче.
Димензије посуђа за кување
Индукционе зоне за кување се
аутоматски прилагођавају димензијама
дна посуђа за кување.
Ефикасност зоне за кување зависи од
пречника посуђа за кување. Посуђе за
кување чији је пречник мањи од
минималног прима само део енергије
коју генерише зона за кување.
Погледајте одељак „Технички
подаци“.
• буку налик пуцкетању: посуђе за
кување је направљено од различитих
материјала (сендвич систем
конструкције).
• звук налик звиждуку: користите зону
за кување са високим нивоом снаге а
посуђе за кување је направљено од
различитих материјала (сендвич
систем израде).
• брујање: користите висок ниво снаге.
• шкљоцање: долази до електричног
прекидања.
• шиштање, зујање: ради вентилатор.
Ови звуци су нормални и не указују
на било какав квар.
Примери примене за кување
Однос између степена топлоте зоне за
кување и њене потрошње струје није
линеаран. Када повећате степен
топлоте, то није пропорционално
повећању потрошње струје. То значи да
зона за кување на средњем степену
топлоте користи мање од половине
своје снаге.
Бука током рада уређаја
Подаци у табели су само
смернице.
Ако можете да чујете:
Подешaва‐
ње степена
топлоте
Користити за:
Вре‐
ме
(мин)
Савети
Одржавање топлоте спрем‐
љене хране.
по по‐
треби
Ставите поклопац на посуду
за кување.
1-2
Сос холандез, топљење: пу‐
тера, чоколаде, желатина.
5 - 25
Повремено промешајте.
1-2
Згушњавање: пуфнасти
омлети, пржена јаја.
10 40
Кувајте са поклопцем на по‐
суди за кување.
2-3
Крчкање јела са пиринчем и
млеком, подгревање готових
јела.
25 50
Додати најмање два пута
више течности од количине
пиринча, а јела са млеком
промешати на пола времена
кувања.
-1
30
Подешaва‐
ње степена
топлоте
Користити за:
Вре‐
ме
(мин)
Савети
3-4
Кување поврћа, рибе, меса
на пари.
20 45
Додајте неколико супених
кашика течности.
4-5
Кување кромпира на пари.
20 60
Користите макс. ¼ л воде на
750 г кромпира.
4-5
Кување великих количина
хране, гулаша и супа.
60 150
Највише 3 л течности са са‐
стојцима.
6-7
Пржење на тихој ватри: шни‐
цли, пуњених телећих шни‐
цли, котлета, фашираних
шницли, кобасица, џигерице,
запршки, јаја, палачинки,
крофни.
по по‐
треби
Окрените када истекне по‐
ловина времена.
7-8
Пржење ренданог кромпира,
каре одрезака, одрезака на
јакој ватри.
5 - 15
Окрените када истекне по‐
ловина времена.
9
Довођење воде до кључања, кување тестенине, крчкање меса (гулаш,
месо у лонцу), пржење кромпирића у дубоком уљу.
Довођење велике количине воде до кључања. PowerBoost је активира‐
но.
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Опште информације
• Очистите плочу за кување након
сваке употребе.
• Увек користите посуђе са чистом
доњом површином.
• Огреботине или тамне мрље на
површини не утичу на рад плоче за
кување.
• Користите специјално средство за
чишћење погодно за површину плоче
за кување.
• Користите посебан стругач за
стаклену површину.
Чишћење плоче
• Уклоните одмах: топљену пластику,
пластичну фолију, шећер и храну са
шећером, јер уколико не уклоните,
прљавштина може проузроковати
оштећење плоче за кување. Водите
рачуна како бисте избегли
опекотине. Користите посебан
стругач на стаклену површину под
оштрим углом и померајте оштрицу
по површини.
• Када се плоча за кување довољно
охлади уклоните: светле кругове од
каменца и воде, испрскале масноће
и промену боје у виду светлуцања
метала. Очистите плочу за кување
влажном крпом и неабразивним
детерџентом. Након чишћења,
обришите плочу за кување меком
крпом.
31
• Уклоните промену боје у виду
светлуцања метала. користите
раствор воде са сирћитом и очистите
површину стакла крпом.
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.
Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Не можете да укључите
плочу за кување нити да је
користите.
Плоча за кување није при‐
кључена на електрично на‐
пајање или није правилно
прикључена.
Проверите да ли је плоча
за кување правилно при‐
кључена на електрично на‐
пајање. Погледајте дија‐
грам повезивања.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач ни‐
је узрок овога. Уколико
осигурач непрекидно пре‐
горева, обратите се квали‐
фикованом, овлашћеном
електричару.
Ако не подесите степен то‐
плоте у року од 10 секун‐
ди.
Поново укључите плочу за
кување и подесите степен
топлоте за мање од 10 се‐
кунди.
Истовремено сте додирну‐
ли 2 или више сензорска
поља.
Додирните само једно сен‐
зорско поље.
Пауза ради.
Погледајте одељак „Сва‐
кодневна употреба“.
На командној табли посто‐
је мрље од воде или ма‐
сти.
Обришите командну та‐
блу.
Оглашава се звучни сиг‐
нал и плоча за кување се
деактивира.
Оглашава се звучни сиг‐
нал када је плоча за кува‐
ње искључена.
Ставили сте нешто преко
једног или више сензор‐
ских поља.
Уклоните предмет са сен‐
зорског поља.
Плоча за кување се деак‐
тивира.
Ставили сте нешто на сен‐
Уклоните предмет са сен‐
зорског поља.
зорско поље
.
32
Проблем
Могући узрок
Решење
Индикатор преостале то‐
плоте се не укључује.
Зона за кување није загре‐
јана јер је коришћена само
у кратком периоду или је
сензор оштећен.
Уколико је зона радила до‐
вољно дуго да буде загре‐
јана, обратите се овлаш‐
ћеном сервисном центру.
Функција за аутоматско за‐
гревање не ради.
Зона је врела.
Оставите зону да се до‐
вољно охлади.
Подешен је највиши сте‐
пен топлоте.
Највиши степен топлоте је
исте јачине као и функци‐
ја.
Подешавање степена то‐
плоте се мења између два
нивоа.
Управљање енергијом ра‐
ди.
Погледајте одељак „Сва‐
кодневна употреба“.
Сензорска поља постају
врућа.
Посуђе за кување је пре‐
велико или сте га ставили
преблизу командама.
Уколико је могуће, ставите
велико посуђе за кување
на задње зоне.
Пали се
.
Уређај за безбедност деце
или Контролна брава ра‐
ди.
Погледајте одељак „Сва‐
кодневна употреба“.
Пали се
.
Нисте ставили посуђе за
кување на зону.
Ставите посуђе за кување
на зону.
Посуђе за кување не пре‐
крива крстић/квадрат.
Прекријте крстић/квадрат у
потпуности.
Неодговарајуће посуђе за
кување.
Употребите одговарајуће
посуђе за кување. Погле‐
дајте одељак „Напомене и
савети“.
Пречник дна посуђа за ку‐
вање је сувише мали за
зону.
Користите посуђе за кува‐
ње одговарајућих димен‐
зија. Погледајте одељак
„Технички подаци“.
Дошло је до грешке у
плочи за кување.
Искључите плочу за кува‐
ње и поново је укључите
након 30 секунди. Ако се
Пали се
број.
и приказује се
поново укључи, ис‐
кључите плочу за кување
из електричног напајања.
Поново је укључите након
30 секунди. Уколико се
проблем настави, позови‐
те Овлашћени сервисни
центар.
33
Проблем
Могући узрок
Решење
Можете чути константни
звучни сигнал.
Прикључивање струје није
правилно.
Одвојите плочу за кување
од електричног напајања.
Затражите од квалифико‐
ваног електричара да про‐
вери инсталацију.
Ако не можете да нађете
решење...
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру. Дајте податке са плочицe са
техничким карактеристикама. Оставите
такође код од три слова са стаклокерамичке површине (на углу стаклене
површине) и приказану поруку о грешки.
Уверите се да сте правилно руковали
плочом за кување. Ако нисте,
сервисирање које пружи сервисни
центар или продавац, неће бити
бесплатно, чак ни током гарантног
периода. Упутства о услугама
сервисног центра и услови гаранције
налазе се на гарантном листу.
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Плочица са техничким
карактеристикама
Модел DKEI8470XB
Тип 62 D4A 01 AA
Индукција 7.35 kW
Сер.бр. ..........
Dieter Knoll Collection
PNC 949 594 477 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Направљено у Немачкој
7.35 kW
Спецификација зона за кување
Зона за кува‐
ње
Номинална
снага (под‐
ешавање
максималне
топлоте) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
максимално
трајање [мин]
Пречник по‐
суђа [мм]
Предња лево
2300
3200
10
125 - 210
Задња лево
2300
3200
10
125 - 210
Предња у сре‐
дини
1400
2500
4
125 - 145
Задња десно
2300
3600
10
180 - 240
Снага зона за кување се може мало
разликовати од података у табели.
Мења се у зависности од материјала и
пречника посуђа за кување.
За оптималне резултате кувања
користите посуђе за кување које није
веће од пречника у табели.
34
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Информације о производу према EU 66/2014
Идентификација модела
DKEI8470XB
Тип плоче за кување
Уградна плоча
за кување
Број зона за кување
4
Технологија загревања
Индукција
Пречник кружних зона за
кување (Ø)
Предња лево
Задња лево
Предња у средини
Задња десно
21,0 цм
21,0 цм
14,5 цм
24,0 цм
Потрошња енергије по
зони за кување (EC elec‐
tric cooking)
Предња лево
Задња лево
Предња у средини
Задња десно
179,6 Wh/кг
189,1 Wh/кг
180,2 Wh/кг
185,2 Wh/кг
Потрошња енергије
плоче за кување (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Електрични уређаји за
спремање у домаћинству - Део 2: Плоче
за кување – методе мерења
перформанси
Мерења енергетског учинка се односе
на области за кување које су
идентификоване ознакама на свакој
зони за кување.
Уштеда енергије
Током свакодневног кувања можете да
уштедите енергију ако уважите следеће
савете.
183,5 Wh/кг
• Када загревате воду, користите само
онолико воде колико Вам треба.
• Уколико је могуће, увек поклопите
посуђе за кување.
• Ставите посуђе на зону за кување
пре него што је активирате.
• Мање посуђе ставите на мање зоне
за кување.
• Ставите посуђе за кување директно
на средину зоне за кување.
• Искористите преосталу топлоту да
подгрејете или отопите храну.
ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
. Паковање одложите у одговарајуће
контејнере ради рециклирања.
Помозите у заштити животне средине и
људског здравља као и у рециклирању
отпадног материјала од електронских и
електричних уређаја. Уређаје
обележене симболом немојте бацати
заједно са смећем. Производ вратите у
локални центар за рециклирање или се
обратите општинској канцеларији.
35
KAZALO
Varnostna informacije
Varnostna navodila
Namestitev
Opis izdelka
Vsakodnevna uporaba
35
37
39
40
42
Namigi in nasveti
Vzdrževanje in čiščenje
Odpravljanje težav
Tehnični podatki
Energijska učinkovitost
44
46
46
48
49
Pridržujemo si pravico do sprememb.
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite
priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe
ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za
poznejšo uporabo.
Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej
ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi
sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le
pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede
varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki
obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi se ne
smejo približevati, če niso pod nenehnim nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če niso
pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno
zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci
in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so
vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne
smejo izvajati otroci brez nadzora.
36
Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med uporabo
segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelcev.
Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali
ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo ali
oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko pripelje do
požara.
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s pokrovom
ali požarno odejo.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno
kuhanje je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte predmetov
na kuhalnih površinah.
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se
lahko segrejejo.
Naprave ne čistite s paro.
Po uporabi izklopite kuhališče z njegovo tipko in se ne
zanašajte na tipalo za posodo.
V primeru počene površine steklokeramične plošče
izklopite napravo in jo izključite iz napajanja. Če je naprava
priključena na električno omrežje neposredno preko
razdelilne omarice, odstranite varovalko, da napravo
izključite iz napajanja. V obeh primerih se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe ali
druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete
nevarnosti.
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne plošče,
ki jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave ali ki jih
proizvajalec naprave navede kot primerne v navodilih za
uporabo, ali varovala kuhalne plošče, priložena napravi.
37
Zaradi uporabe neprimernih varoval lahko pride do
nezgode.
VARNOSTNA NAVODILA
Namestitev
OPOZORILO! To napravo
lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
OPOZORILO! Nevarnost
telesnih poškodb ali poškodb
naprave.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
• Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
• Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga ne
povzroči nabrekanja.
• Spodnjo stran naprave zaščitite pred
paro in vlago.
• Naprave ne nameščajte v bližino vrat
ali pod okna. Na ta način preprečite, da
bi vroča posoda padla z naprave, ko
odprete vrata ali okno.
• Vsaka naprava ima na dnu ventilatorje
za hlajenje.
• Če je naprava nameščena nad predal:
– Ne shranjujte nobenih malih
koščkov ali listov papirja, ki bi jih
lahko povleklo noter, ker lahko
poškodujejo ventilatorje za hlajenje
ali poslabšajo delovanje hladilnega
sistema.
– Med spodnjim delom naprave in
deli, shranjenimi v predalu, naj bo
vsaj 2 cm razmika.
• Odstranite vse ločevalne plošče iz
omare pod napravo.
Priključitev na električno
omrežje
OPOZORILO! Nevarnost
požara in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Pred katerimkoli posegom se
prepričajte, da naprava ni priključena
na električno omrežje.
• Preverite, ali so parametri s ploščice za
tehnične navedbe združljivi z električno
napetostjo omrežja.
• Naprava mora biti nameščena pravilno.
Zaradi slabo pritrjenega in napačnega
priključnega kabla ali vtiča (če je na
voljo) se lahko pregreje priključek.
• Uporabite pravi električni priključni
kabel.
• Priključni kabel se ne sme zaplesti.
• Poskrbite za namestitev zaščite pred
udarom.
• Kabel zaščitite pred natezno
obremenitvijo.
• Poskrbite, da se priključni kabel ali vtič
(če obstaja) ne dotika vroče naprave ali
posode, ko napravo vključite v bližnje
vtičnice.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča (če
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo
poškodovanega kabla se obrnite na
naš pooblaščeni servisni center ali
električarja.
• Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
napetostjo mora biti pritrjena tako, da je
ni mogoče odstraniti brez orodja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
38
• Ne vlecite za električni priključni kabel,
če želite izključiti napravo. Vedno
povlecite za vtič.
• Uporabite le prave izolacijske naprave:
odklopnike, varovalke (talilne varovalke
odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na
diferenčni tok in kontaktorje.
• Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča odklop
naprave z omrežja na vseh polih.
Izolacijska naprava mora imeti med
posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
• Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja,
lahko povzročijo nepričakovan vžig.
• Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar
pri nižjih temperaturah od prvič
uporabljenih olj.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih
predmetov z vnetljivimi izdelki.
Uporaba
• Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
• Ne postavljajte vročega pokrova
posode na stekleno površino kuhalne
plošče.
• Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
• Pazite, da predmeti ali posode ne
padejo na napravo. Lahko se
poškoduje površina.
• Ne vklapljajte kuhališč s prazno posodo
ali brez posode.
• Na napravo ne dajajte aluminijaste
folije.
• Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko opraska
steklokeramično ploščo. Pri
prestavljanju na kuhalno površino jo
vedno dvignite.
• Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je
dovoljeno uporabljati za druge namene,
npr. ogrevanje prostora.
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe, opeklin in
električnega udara.
• Pred prvo uporabo odstranite vso
embalažo, etikete in zaščitno folijo (če
obstaja).
• Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
• Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
• Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite«.
• Ne zanašajte se na tipalo za posodo.
• Na kuhališča ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
• Če je površina naprave počena,
napravo takoj izključite iz napajanja. Na
ta način preprečite električni udar.
• Osebe s srčnim spodbujevalnikom
morajo biti med delovanjem naprave
vsaj 30 cm oddaljene od indukcijskih
kuhališč.
• Ko daste hrano v vroče olje, to lahko
brizgne.
OPOZORILO! Obstaja
nevarnost požara in eksplozije.
• Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov ali
OPOZORILO! Obstaja
nevarnost škode na napravi.
Vzdrževanje in čiščenje
• Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
• Preden se lotite čiščenja naprave, jo
izklopite in počakajte, da se ohladi.
• Pred vzdrževalnimi deli napravo
izključite iz električnega omrežja.
• Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
39
Servis
• Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
• Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
• Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel tik ob
napravi in napravo zavrzite.
Odstranjevanje
OPOZORILO! Nevarnost
poškodbe ali zadušitve.
NAMESTITEV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Montaža
Pred namestitvijo
Preden namestite kuhalno ploščo, si
zapišite podatke s ploščice za tehnične
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na dnu kuhalne plošče.
min.
500mm
min.
50mm
Serijska številka ...........................
Vgradne kuhalne plošče
Vgradne kuhalne plošče se lahko
uporabljajo samo po vgradnji v ustrezne
vgradne enote in delovne površine, ki
ustrezajo standardom.
Priključni kabel
• Kuhalna plošča ima nameščen
priključni kabel.
• Za zamenjavo poškodovanega
priključnega kabla uporabite priključni
kabel: H05V2V2-F, ki prenese
temperaturo 90 °C ali višjo. Obrnite se
na najbližji servisni center.
506
766
75
25
335
46
550
min. 55
490+1
750+1
max R5
min. 1500
min. min.
12 60
min.
28
40
OPIS IZDELKA
Razporeditev kuhalnih površin
1 Indukcijsko kuhališče
2 Upravljalna plošča
1
1
1
1
2
Razporeditev na upravljalni plošči
1 2
3
4 5
11
6
7
10
9
8
Napravo upravljajte s senzorskimi polji. Prikazovalniki, indikatorji in zvoki vas opozorijo
na vklopljene funkcije.
Sen‐
zor‐
sko
polje
Funkcija
Opomba
1
VKLOP/IZKLOP
Za vklop in izklop kuhalne plošče.
2
Ključavnica / Varovalo za
otroke
Za zaklepanje/odklepanje upravljalne plošče.
3
Začasno ustavi
Za vklop in izklop funkcije.
4
Bridge
Za vklop in izklop funkcije.
-
Prikaz stopnje kuhanja
Za prikaz stopnje kuhanja.
-
Indikatorji programske ure
kuhališč
Prikaz, za katero kuhališče ste nastavili čas.
5
6
41
7
Sen‐
zor‐
sko
polje
Funkcija
Opomba
-
Prikazovalnik programske
ure
Za prikaz časa v minutah.
-
Za izbiro kuhališča.
-
Za podaljšanje ali skrajšanje časa.
PowerBoost
Za vklop funkcije.
Upravljalna vrstica
Za nastavitev stopnje kuhanja.
8
/
9
10
11
-
Prikazovalniki stopnje kuhanja
Prikazovalnik
Opis
Kuhališče je izklopljeno.
-
Kuhališče deluje.
Deluje funkcija Začasno ustavi.
Deluje funkcija Samodejno segrevanje.
Deluje funkcija PowerBoost.
+ številka
Prišlo je do okvare.
Kuhališče je še vedno vroče (akumulirana toplota).
Deluje funkcija Ključavnica/Varovalo za otroke.
Posoda ni prava ali je premajhna oz. na kuhališču ni posode.
Deluje funkcija Samodejni izklop.
42
Indikator akumulirane toplote
OPOZORILO!
Nevarnost
opeklin zaradi akumulirane
toplote. Indikatorji prikazujejo
stopnjo akumulirane toplote za
kuhališča, ki jih trenutno
uporabljate. Indikatorji lahko
zasvetijo tudi za sosednja
kuhališča, tudi če jih ne
uporabljate.
Indukcijsko kuhališče ustvarja toploto, ki je
potrebna za kuhanje, neposredno v dnu
posode. Steklokeramična plošča se
segreje zaradi toplote v posodi.
VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Stopnja kuhanja
Vklop in izklop
Za vklop ali izklop kuhalne plošče za eno
sekundo pritisnite .
Samodejni izklop
Funkcija samodejno izklopi kuhalno
ploščo, če:
• So vsa kuhališča izklopljena.
• Ne nastavite stopnje kuhanja po vklopu
kuhalne plošče.
• Ste nekaj polili ali položili na upravljalno
ploščo za več kot 10 sekund (posodo,
krpo itd.). Zasliši se zvočni signal in
kuhalna plošča se izklopi. Odstranite
predmet ali očistite upravljalno ploščo.
• Se kuhalna plošča preveč segreje (na
primer, ko povre vsa voda iz posode).
Počakajte, da se kuhališče ohladi,
preden ponovno uporabite kuhalno
ploščo.
• Uporabljate neustrezno posodo.
Prikaže se simbol , nato pa se po
dveh minutah kuhališče samodejno
izklopi.
• Ne izklopite kuhališča oziroma ne
spremenite stopnje kuhanja. Po
določenem času se prikaže
in
kuhalna plošča se izklopi.
Razmerje med stopnjo kuhanja in
časom, po katerem se kuhalna plošča
izklopi:
,1-2
Kuhalna plošča
se izklopi po
6 urah
3-4
5 urah
5
4 urah
6-9
1,5 ure
Stopnja kuhanja
Za nastavitev ali spremembo stopnje
kuhanja:
Dotaknite se upravljalne vrstice na pravi
stopnji kuhanja ali pa se s prstom
pomikajte po upravljalni vrstici, dokler ne
pridete do prave stopnje kuhanja.
Bridge
Funkcija deluje, ko posoda
pokrije sredini dveh kuhališč.
Ta funkcija poveže levi kuhališči, ki
delujeta kot eno.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja za eno
od levih kuhališč.
43
Za vklop funkcije: dotaknite se . Za
nastavitev ali spremembo stopnje kuhanja
se dotaknite enega od upravljalnih
senzorjev.
Za izklop funkcije: dotaknite se
Kuhališči delujeta neodvisno.
.
Ko uporabljate le eno kuhališče v paru,
priporočamo, da uporabite zadnje. Pri
uporabi velike posode tudi priporočamo,
da jo postavite v bližino zadnjega
kuhališča.
Samodejno segrevanje
To funkcijo vklopite, če želite doseči
želeno stopnjo kuhanja v krajšem času.
Ko je kuhališče vklopljeno, na začetku
deluje pri najvišji stopnji kuhanja, nato pa
nadaljuje pri želeni nastavitvi.
Za vklop funkcije mora biti
kuhališče hladno.
Za vklop funkcije za kuhališče:
dotaknite se
(zasveti ). Takoj se
dotaknite želene stopnje kuhanja. Po treh
sekundah zasveti .
Za izklop funkcije: spremenite stopnjo
kuhanja.
PowerBoost
Ta funkcija zagotavlja dodatno moč za
indukcijska kuhališča. Funkcijo lahko
vklopite samo za omejen čas za
indukcijsko kuhališče. Po tem času se
indukcijsko kuhališče samodejno preklopi
nazaj na najvišjo stopnjo kuhanja.
Oglejte si poglavje »Tehnični
podatki«.
Za vklop funkcije za kuhališče:
dotaknite se . Zasveti .
Za izklop funkcije: spremenite stopnjo
kuhanja.
Časovnik
Programska ura
To funkcijo lahko uporabite za nastavitev
časa delovanja kuhališča samo za
posamezen postopek kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja za
kuhališče, nato pa funkcijo.
Za nastavitev kuhališča: pritiskajte
dokler ne zasveti indikator želenega
kuhališča.
,
Za vklop funkcije ali spremembo časa:
z dotikom
ali
programske ure
nastavite čas (00 - 99 minut). Ko indikator
kuhališča začne utripati počasneje, se čas
odšteva.
Preverjanje preostalega časa: s poljem
nastavite kuhališče. Indikator kuhališča
začne utripati hitro. Na prikazovalniku se
prikaže preostali čas.
Za izklop funkcije: izberite kuhališče s
poljem
in se dotaknite . Preostali čas
se odšteva nazaj do 00. Indikator
kuhališča ugasne.
Ko se odštevanje zaključi, se
oglasi zvočni signal in utripati
začne 00. Kuhališče se izklopi.
Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
.
Odštevalna Ura
To funkcijo lahko uporabite kot
Odštevalna Ura, ko je kuhalna plošča
vklopljena in kuhališča ne delujejo.
Prikazovalnik stopnje kuhanja prikazuje
.
Za vklop funkcije: dotaknite se . Z
dotikom
ali
programske ure
nastavite čas. Ko se odštevanje zaključi,
se oglasi zvočni signal in utripati začne
00.
Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
Funkcija ne vpliva na delovanje
kuhališč.
.
44
Premor
stopnje kuhanja. Štiri sekunde pritiskajte
. Zasveti . Kuhalno ploščo izklopite z
dotikom polja .
Ta funkcija nastavi vsa kuhališča, ki
delujejo na najnižjo stopnjo kuhanja.
Ko funkcija deluje, so vsi drugi simboli na
nadzornih ploščah zaklenjeni.
Funkcija ne prekine funkcij časovnika.
Dotaknite se , da vklopite funkcijo.
.Stopnja kuhanja se zmanjša na 1.
Če želite izklopiti funkcijo, se dotaknite
Vklopi se prejšnja stopnja kuhanja.
.
Ključavnica
Upravljalno ploščo lahko zaklenete med
delovanjem kuhališč. Zaklepanje
preprečuje nehoteno spreminjanje stopnje
kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja.
Za vklop funkcije: dotaknite se . Za
štiri sekunde zasveti .Programska ura
ostane vklopljena.
Za izklop funkcije: dotaknite se .
Vklopi se predhodna stopnja kuhanja.
Ko izklopite kuhalno ploščo,
izklopite tudi to funkcijo.
Varovalo za otroke
Funkcija preprečuje nehoten vklop
kuhalne plošče.
Za vklop funkcije: kuhalno ploščo
vklopite z dotikom polja . Ne nastavite
stopnje kuhanja. Štiri sekunde pritiskajte
. Zasveti . Kuhalno ploščo izklopite z
dotikom polja .
Za izklop funkcije: kuhalno ploščo
vklopite z dotikom polja . Ne nastavite
NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Za izklop funkcije samo za en čas
kuhanja: kuhalno ploščo vklopite s .
Zasveti . Za štiri sekunde se dotaknite
. V 10 sekundah nastavite stopnjo
kuhanja. Kuhalno ploščo lahko
uporabljate. Ko kuhalno ploščo izklopite z
dotikom polja , se funkcija ponovno
vklopi.
Upravljanje moči
• Kuhališča so združena glede na mesto
in število faz v kuhalni plošči. Oglejte si
sliko.
• Vsaka faza ima največjo električno
obremenitev 3700 W.
• Funkcija razdeli moč med kuhališča,
priključena na isto fazo.
• Funkcija se vklopi, ko skupna električna
obremenitev kuhališč, priključenih na
eno samo fazo, preseže 3700 W.
• Funkcija zmanjša moč drugih kuhališč,
priključenih na isto fazo.
• Prikazovalnik stopnje kuhanja za
kuhališča z nižjo močjo se spreminja
med dvema stopnjama.
45
Posoda
Pri indukcijskih kuhališčih
močno elektromagnetno polje
zelo hitro ustvari toploto v
posodi.
Na indukcijskih kuhališčih
uporabljajte ustrezno posodo.
Material posode
• Ustrezen: lito železo, jeklo, emajlirano
jeklo, nerjavno jeklo, večplastno dno
(označeno kot ustrezno s strani
proizvajalca).
• Neustrezen: aluminij, baker,
medenina, steklo, keramika, porcelan.
Posoda je primerna za indukcijsko
kuhalno ploščo v naslednjih primerih:
• Voda povre zelo hitro, če kuhališče
nastavite na najvišjo stopnjo kuhanja.
• Če se na dno posode prime magnet.
Dno posode mora biti čim bolj
debelo in ravno.
Dno posode mora biti čisto in
suho, preden jo postavite na
kuhalno ploščo.
Dimenzije posode
Indukcijska kuhališča se samodejno
prilagodijo dimenziji dna posode.
premerom od najmanjšega sprejme le del
moči, ki jo ustvari kuhališče.
Oglejte si »Tehnični podatki«.
Zvoki med uporabo
Če zaslišite:
• pokanje: posoda je izdelana iz različnih
materialov (konstrukcija z dvojnim
dnom).
• žvižganje: uporabljate kuhališče pri
visoki stopnji kuhanja in posoda je
izdelana iz različnih materialov
(konstrukcija z dvojnim dnom).
• brenčanje: uporabljate visoko stopnjo
kuhanja.
• klikanje: prihaja do električnega
preklapljanja.
• sikanje, brnenje: deluje ventilator.
Ti zvoki so običajni in ne predstavljajo
napake.
Primeri kuhanja
Razmerje med stopnjo kuhanja in porabo
energije kuhališča ni linearno. Ko zvišate
stopnjo kuhanja, ta ni sorazmerna s
povečanjem porabe energije. To pomeni,
da kuhališče s srednjo stopnjo kuhanja
porabi manj kot polovico celotne energije.
Učinkovitost kuhališča je povezana s
premerom posode. Posoda z manjšim
Stopnja ku‐
hanja
Podatki v razpredelnici so
samo za orientacijo.
Uporaba:
Čas
(min.)
Nasveti
Ohranjanje kuhanih jedi toplih.
po po‐
trebi
Pokrijte posodo.
1-2
Holandska omaka, topljenje:
maslo, čokolada, želatina.
5 - 25
Občasno premešajte.
1-2
Strjevanje: omlete, pečena jaj‐
ca.
10 40
Kuhajte v posodi s pokrovko.
2-3
Počasno kuhanje riža in mleč‐
nih jedi, pogrevanje pripravlje‐
nih jedi.
25 50
Vode dodajte vsaj dvakrat toli‐
ko, kot je riža, mlečne jedi na
polovici postopka premešajte.
-1
46
Stopnja ku‐
hanja
Uporaba:
Čas
(min.)
Nasveti
3-4
Kuhanje zelenjave, rib in mesa
v sopari.
20 45
Dodajte nekaj žlic vode.
4-5
Kuhanje krompirja.
20 60
Uporabite največ ¼ l vode za
750 g krompirja.
4-5
Kuhanje večjih količin živil,
enolončnic in juh.
60 150
Do 3 l vode ter sestavin.
6-7
Zmerno cvrenje: pečen zrezek,
telečji cordon bleu, zarebrnice,
polpete, klobase, jetra, beša‐
mel, jajca, palačinke, krofi.
po po‐
trebi
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
7-8
Intenzivno cvrenje: pražen
krompir, ledvena pečenka,
zrezki.
5 - 15
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
9
Prekuhavanje vode, kuhanje testenin, pečenje mesa (golaž, dušena govedi‐
na), cvrenje ocvrtega krompirja.
Prekuhavanje velike količine vode. PowerBoost se vklopi.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
Splošne informacije
• Ploščo očistite po vsaki uporabi.
• Vedno uporabljajte posodo s čistim
dnom.
• Praske ali temni madeži na površini ne
vplivajo na delovanje plošče.
• Uporabite posebno čistilno sredstvo za
površine kuhalnih plošč.
• Uporabite posebno strgalo za steklo.
Čiščenje kuhalne plošče
• Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo, sladkor in sladko hrano,
ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO! Oglejte si
poglavja o varnosti.
v nasprotnem primeru se lahko zaradi
umazanije poškoduje kuhalna plošča.
Pazite, da ne pride do opeklin.
Posebno strgalo postavite pod ostrim
kotom na stekleno površino in z rezilom
potegnite po površini.
• Odstranite, ko je plošča že dovolj
hladna: ostanke vodnega kamna in
vode, maščobne madeže in svetla
kovinska obarvanja. Ploščo očistite z
vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki ni
grobo. Po čiščenju ploščo osušite z
mehko krpo.
• Odstranite svetla kovinska
obarvanja: uporabite raztopino vode in
kisa ter očistite stekleno površino s
krpo.
47
Kaj storite v primeru ...
Težava
Mogoči vzrok
Rešitev
Kuhalne plošče ni mogoče
vklopiti ali je uporabljati.
Kuhalna plošča ni priključe‐
na na napajanje ali je priklju‐
čena nepravilno.
Preverite, ali je kuhalna
plošča pravilno priključena
na napajanje. Oglejte si ve‐
zalno shemo.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
10 sekund ne nastavite
stopnje kuhanja.
Kuhalno ploščo ponovno
vklopite in v manj kot 10 se‐
kundah nastavite stopnjo ku‐
hanja.
Sočasno ste se dotaknili
dveh ali več senzorskih polj.
Dotaknite se samo enega
senzorskega polja.
Deluje funkcija Začasno us‐
tavi.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
Na upravljalni plošči je voda
ali mastni madeži.
Očistite upravljalno ploščo.
Zasliši se zvočni signal in
kuhalna plošča se izklopi.
Ko je kuhalna plošča izklop‐
ljena, se oglasi zvočni sig‐
nal.
Prekrili ste eno ali več sen‐
zorskih polj.
Predmet odstranite s sen‐
zorskih polj.
Kuhalna plošča se izklopi.
Senzorsko polje
nečim prekrili.
Odstranite predmet s sen‐
zorskega polja.
Indikator akumulirane toplo‐
te ne zasveti.
Kuhališče ni vroče, ker je bi‐
lo vklopljeno samo kratek
čas, ali pa je poškodovano
tipalo.
Če je bilo kuhališče vkloplje‐
no dovolj dolgo, da bi mora‐
lo biti vroče, se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Samodejno segrevanje ne
deluje.
Kuhališče je vroče.
Pustite, da se kuhališče do‐
volj ohladi.
Nastavljena je najvišja stop‐
nja kuhanja.
Najvišja stopnja kuhanja ima
enako moč kot funkcija.
Stopnja kuhanja se med
dvema stopnjama spreminja.
Deluje funkcija Upravljanje
moči.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
Senzorska polja so vroča.
Posoda je prevelika oz. ste
jo postavili preblizu uprav‐
ljalnih polj.
Večjo posodo postavite na
zadnje kuhališče, če je mož‐
no.
ste z
48
Težava
Mogoči vzrok
Rešitev
zasveti.
Deluje funkcija Varovalo za
otroke ali Ključavnica.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
zasveti.
Na kuhališču ni posode.
Postavite posodo na kuha‐
lišče.
Posoda ne prekriva križca/
kvadrata.
Povsem prekrijte križec/
kvadrat.
Posoda ni primerna.
Uporabite primerno posodo.
Oglejte si »Namigi in nasve‐
ti«.
Premer dna posode je pre‐
majhen za kuhališče.
Uporabite posodo ustrezne
velikosti. Oglejte si »Tehnič‐
ni podatki«.
Prišlo je do napake na ku‐
halni plošči.
Izklopite kuhalno ploščo in jo
po 30 sekundah ponovno
Prikažeta se
in številka.
vklopite. Če
znova za‐
sveti, kuhalno ploščo izklju‐
čite iz električnega omrežja.
Po 30 sekundah jo ponovno
priključite. Če se težava na‐
daljuje, se obrnite na poob‐
laščeni servisni center.
Slišite lahko neprekinjeno pi‐
skanje.
Električna priključitev je na‐
pačna.
Če ne najdete rešitve ...
Če rešitve težave ne morete najti sami, se
obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center. Posredujte podatke s
ploščice za tehnične navedbe. Posredujte
tudi trimestno črkovno kodo za
steklokeramično ploščo (v vogalu plošče)
Kuhalno ploščo izključite iz
električnega omrežja. Obrni‐
te se na usposobljenega
električarja, da preveri nape‐
ljavo.
in sporočilo o napaki, ki se prikaže.
Poskrbite za pravilno uporabo kuhalne
plošče. V nasprotnem primeru servisiranje
s strani servisne službe ali trgovca tudi v
času garancije ne bo brezplačno.
Informacije o servisni službi in garancijskih
pogojih se nahajajo v garancijski knjižici.
TEHNIČNI PODATKI
Ploščica za tehnične navedbe
Model DKEI8470XB
Tip 62 D4A 01 AA
Indukcija 7.35 kW
Serijska št. .................
Številka izdelka 949 594 477 00
220 - 240 V/400 V, 2 N, 50 - 60 Hz
Izdelano v Nemčiji
7.35 kW
49
Kolekcija Dieter Knoll
Specifikacije kuhališč
Kuhališče
Nazivna moč
(najvišja stop‐
nja kuhanja)
[W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
najdaljše tra‐
janje [min.]
Premer poso‐
de [mm]
Sprednje levo
2300
3200
10
125 - 210
Zadnje levo
2300
3200
10
125 - 210
Sprednje sred‐
nje
1400
2500
4
125 - 145
Zadnje desno
2300
3600
10
180 - 240
Moč kuhališč se lahko malce razlikuje od
podatkov v razpredelnici. Spreminja se z
materialom in merami posode.
Za najboljše rezultate kuhanja uporabljajte
posodo, ki nima večjega premera od
premera, navedenega v razpredelnici.
ENERGIJSKA UČINKOVITOST
Informacije o izdelku glede na EU 66/2014
Identifikacija modela
DKEI8470XB
Vrsta kuhalne plošče
Vgradna kuhalna
plošča
Število kuhališč
4
Tehnologija segrevanja
Indukcija
Premer krožnih kuhališč
(Ø)
Sprednje levo
Zadnje levo
Sprednje srednje
Zadnje desno
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
24,0 cm
Poraba energije na kuha‐
lišče (EC electric cooking)
Sprednje levo
Zadnje levo
Sprednje srednje
Zadnje desno
179,6 Wh/kg
189,1 Wh/kg
180,2 Wh/kg
185,2 Wh/kg
Poraba energije kuhalne
plošče (EC electric hob)
EN 60350-2 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 2. del: Kuhalne
plošče - Postopki za merjenje učinkovitosti
delovanja
183,5 Wh/kg
Energijske meritve, ki se nanašajo na
kuhalno površino, označujejo oznake
ustreznih kuhališč.
50
Varčevanje z energijo
• Pred vklopom kuhališča nanj postavite
posodo.
• Manjše posode postavite na manjša
kuhališča.
• Posodo postavite neposredno na
sredino kuhališča.
• Uporabite akumulirano toploto, da
ohranite hrano toplo ali da jo stopite.
Med vsakodnevnim kuhanjem lahko
varčujete z energijo, če upoštevate
spodnje namige.
• Pri segrevanju vode uporabite samo
potrebno količino.
• Posodo po možnosti pokrijte s
pokrovko.
SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
naprav. Naprav, označenih s simbolom ,
ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi
okolje in zdravje ljudi ter reciklirati
odpadke električnih in elektronskih
*
51
867349545-B-022019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement