Electrolux EHG46341FK Ръководство за употреба

Electrolux EHG46341FK Ръководство за употреба
EHG46341FK
BG
CS
HU
SK
Плоча
Varná deska
Főzőlap
Varný panel
Ръководство за употреба
Návod k použití
Használati útmutató
Návod na používanie
2
22
40
59
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 5
3. ИНСТАЛИРАНЕ.................................................................................................7
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 9
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 11
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................... 14
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................... 16
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....................................................16
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ....................................................................................19
10. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ......................................................................20
НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на
неизправности, информация за сервиз и ремонт:
www.electrolux.com/support
Регистрирайте продукта си за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купете аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ
Винаги използвайте оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел „Обслужване“, трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
Сериен номер.
Информацията може да се намери на табелата с номинални стойности.
Предупреждение/Внимание–Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
БЪЛГАРСКИ
3
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Деца под 3 години трябва да се държат далеч от
уреда, винаги когато работи.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и неговите достъпни
части се нагорещяват по време на употреба.
Трябва да се внимава и да се избягва докосване
на нагревателите. Деца под 8-годишна възраст
трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не
са под постоянно наблюдение.
Не използвайте уреда с външен таймер или
отделна система за дистанционно управление.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пържене с мазнина или
олио, без надзор, може да е опасно и да
предизвика пожар.
НИКОГА не се опитвайте да загасите пожар с
вода,а изключете уреда и след това покрийте
пламъка напр. с капак или огнеупорно одеяло.
ВНИМАНИЕ: Процесът на готвене трябва да бъде
наблюдаван. Кратък процес на готвене трябва да
се наблюдава постоянно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар: Не
съхранявайте предмети върху готварския плот.
Метални предмети като ножове, вилици, лъжици и
капаци, не трябва да се поставят върху готв. плот,
тъй като могат да се загреят.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
След употреба, изключете готв. плотот от ключ за
управление и не разчитайте на функцията за
локализиране на съдове.
Ако стъклокерамичната/стъклената повърхност е
напукана, изключете уреда, за да избегнете
вероятността от токов удар.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервиз или
лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само
предпазители за котлони разработени от
производителя или упоменати от него в
инструкциите за употреба, или предпазители за
котлони вградени в уреда. Използването на
неподходящи предпазители може да доведе до
злополуки.
БЪЛГАРСКИ
5
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всякакво опаковане.
Не монтирайте или използвайте
наранен уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Спазвайте минималната дистанция
от други уреди и елементи.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уплътнете срязаните повърхности с
уплътнител, за да предотвратите
издуване поради влага.
Предпазвайте долната част на
уреда от пара и влага.
Не поставяйте уреда близо до
врата или под прозорец. Това
предотвратява падането на гореща
посуда от уреда, когато вратата
или прозореца са отворени.
Ако уреда е монтиран над
шкафове, уверете се, че
разстоянието между дъното на
уреда и горния шкаф е достатъчно
за вентилиране.
Дъното на уреда може да се
нагорещи. Монтирайте
разделителен панел под уреда,
изработен от шперплат, негоримо
дърво или други негорими
материали, за да предотвратите
достъп до дъното.
Уверете се че интервала за
вентилация от 2 мм между
работната повърхност и предната
част на долната единица е
свободен. Гаранцията не покрива
повреди, причинени от липса на
адекватно вентилационно
разстояние.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Всички ел. връзки трябва да се
извършат от квалифициран
електричар.
Уредът трябва да е заземен.
Преди за извършите действие,
уверете се, че уредът е изключен
от електрозахранването.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Уверете се, че уредът е инсталиран
правилно. Хлабави и неправилни
електрически кабели или щепсели
(ако са налични) могат да доведат
до пренагряване на клемите.
Използвайте правилен кабел за
захранването.
Не позволявайте електрическите
кабели да се преплитат.
Уверете се, че е монтирана защита
от токов удар.
Закрепете кабела с притягаща
скоба против опъване.
Уверете се, че кабелът за
електрозахранването и щепсела
(ако е наличен) не се докосват до
нагорещения уред или горещи
съдове за готвене, когато включите
уреда в близките контакти.
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Не повреждайте захранващия
щепсел (ако е наличен) и
захранващия кабел. Свържете се с
нашия оторизиран сервизен център
или електротехник за смяната на
повреден захранващ кабел.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния и токов удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки,
етикети и защитно фолио (ако е
приложимо) преди първа употреба.
Използвайте този уред в домашна
среда.
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Настройте зоната за готвене на
„изкл.“ след всяка употреба.
Не разчитайте на детектора на
тигана.
Не поставяйте прибори или капаци
от тигани и тенджери върху зоните
за готвене. Могат да се нагорещят.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Ако повърхността на уреда е
напукана, незабавно изключете
уреда от щепсела. За да се
предотврати токов удар.
•
•
Потребители с пейсмейкър трябва
да спазват дистанция най-малко 30
см от индукционната зона за
готвене, когато уредът работи.
Когато поставяте храна в горещо
олио, може да пръска.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от пожар или
експлозия
•
•
•
•
Нагорещените мазнини или масло
могат да предизвикат
възпламеними пари. Дръжте
пламъците или нагорещените
предмети далеч от мазнини или
масло, когато готвите с тях.
Парите, които се освобождават от
много нагорещеното масло, могат
да причинят спонтанно запалване.
Използваното масло, което
съдържа хранителни остатъци,
може да причини пожар при пониски температури, отколкото
маслото, използвано първия път.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
Не оставяйте горещи готварски
съдове върху командното табло.
Не поставяйте горещ капак на тиган
върху стъклената повърхност на
котлона.
Не оставяйте готварските съдове
да врят на сухо.
Не позволявайте върху уреда да
падат предмети или готварски
съдове. Повърхността може да се
повреди.
Не активирайте зоните за готвене
при празни готварски съдове или
ако няма готварски съдове.
Не поставяйте алуминиево фолио
върху уреда.
Съдове за готвене от чугун,
алуминий или с повредено дъно,
могат да надраскат стъклото/
стъклокерамиката. Винаги
повдигайте тези предмети нагоре,
БЪЛГАРСКИ
•
когато трябва да ги преместите по
плочата за готвене.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
2.5 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
2.4 Грижи и почистване
•
•
•
•
•
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Изключете уреда и го оставете да
се охлади, преди да го почистите.
Изключете уреда от захранващата
ел. мрежа преди начало на
поддръжката.
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
7
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
•
•
•
Свържете се с общинските власти
за информация за това как да
изхвърлите уреда правилно.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
2.6 Обслужване
•
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
в подходящи шкафове и работни
плотове, които отговарят на
стандартите.
3.1 Преди монтажа
3.3 Свързващ кабел
Преди да инсталирате плочата, подолу запишете информацията от
табелката с данни. Табелката с
основните данни е разположена в
долната част на плочата.
•
Сериен
номер ...........................
3.2 Вградени плочи
Вградените плочи могат да се
използват само след като са вградени
•
Плочата е снабдена със захранващ
кабел.
За да подмените повреден
захранващ кабел, използвайте
кабел тип: H05V2V2-F, който
издържа на температура от 90 °С
или по-висока. Свържете се с
местния сервизния център.
8
www.electrolux.com
3.4 Монтаж
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
БЪЛГАРСКИ
min.
12 mm
min.
2 mm
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
4.1 Разположение на повърхността за готвене
2
2
145 mm
120/180
mm
210 mm
145 mm
1
1 Индукционна зона за готвене
2 Зона за готвене
3 Контролен панел
1
3
4.2 Оформление на контролния панел
1
2 3
4
11
10
5
9
6
8
Използвайте сензорните полета, за да работите с уреда. Показанията на
дисплея, индикаторите и звуковите сигнали показват кои функции работят.
7
9
10
www.electrolux.com
Сен‐
Функция
зорно
поле
1
2
3
4
5
6
Бележка
ВКЛ./ИЗКЛ.
За активиране и деактивиране на пло‐
чата.
Заключване / Устрой‐
ството "Заключване за
деца"
За заключване / отключване на ко‐
мандното табло.
STOP+GO
За активиране и деактивиране на
функцията.
-
Дисплей за степента на Показва степента на нагряване.
нагряване
-
Индикатори за времето
на зоните за готвене
За да покаже за коя зона настройвате
времето.
-
Дисплей на таймера
Показва времето в минути.
-
За активиране и деактивиране на
външния кръг.
-
Избор на зона за готвене.
/
-
Увеличава или намалява времето.
/
-
За настройване на степен за нагрява‐
не.
Режим на повишена
мощност
За активиране и деактивиране на
функцията.
7
8
9
10
11
4.3 Показания за настройката на нагряване
Екран
Описание
Зоната за готвене е изключена.
-
/
-
Зоната за готвене работи.
Точката означава промяна по половината от нивото на нагря‐
ване.
функцията STOP+GO работи.
функцията Автоматично нагряване работи.
Режим на повишена мощност работи.
+ число
Има неизправност.
БЪЛГАРСКИ
Екран
11
Описание
Зоната за готвене продължава да бъде гореща (остатъчна
топлина).
Функцията Заключване / Устройството "Заключване за деца"
работи.
Готварският съд е неподходящ, прекалено малък или върху
зоната за готвене не е поставен готварски съд.
функцията Автоматичното изключване работи.
4.4 Индикатор за остатъчна
топлина
ВНИМАНИЕ!
Съществува риск от
изгаряне, вследствие на
остатъчната топлина.
Индукционните зони за готвене
произвеждат топлина, необходима за
процеса на готвене направо на дъното
на готварския съд. Стъклокерамиката
се загрява от топлината на готварския
съд.
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Активиране и
деактивиране
Докоснете
за 1 секунда, за да
активирате или деактивирате плочата.
5.2 Автоматичното
изключване
Тази функция спира автоматично
плочата, ако:
•
•
•
•
всички зони за готвене са
изключени,
след включване на плочата не
зададете степен на нагряване,
разлеете течност или оставите
някакъв предмет (съд, кърпа и др.)
на командното табло за повече от
10 секунди. Прозвучава звуков
сигнал и плочата се изключва.
Отстранете предмета или
почистете командното табло.
плочата става много гореща (напр.,
когато тенджерата е извряла
напълно). Оставете зоната за
•
•
готвене да се охлади преди отново
да използвате плочата.
използвате неподходящ готварски
съд. Символът
светва и зоната
за готвене се деактивира
автоматично след 2 минути.
не спрете зоната за готвене или
промените степента на нагряване.
След известно време светва
и
плочата се деактивира.
Връзката между настройката за
топлина и времето след като спрете
плочата:
Настройка на на‐ Плочата се деак‐
гряването
тивира след
,1-2
6 часа
3-4
5 часа
5
4 часа
6-9
1,5 час
5.3 Степента на нагряване
Докоснете , за да повишите
степента на нагряването. Докоснете
, за да понижите степента на
12
www.electrolux.com
нагряването. Докоснете
и
по
едно и също време, за да
деактивирате зоната за готвене.
5.4 Активиране и
деактивиране на външните
кръгове
Повърхността за готвене може да се
пригоди към размера на готварските
съдове.
Използвайте сензорно поле:
За активиране на външния кръг:
докоснете сензорното поле.
Индикаторът светва.
За деактивиране на външния кръг:
докоснете сензорното поле, докато
индикаторът изгасне.
5.5 Автоматично нагряване
Ако активирате тази функция, можете
да получите необходимата степен на
нагряване за по-кратко време. Тази
функция задава най-високата степен
на нагряване за определено време и
след това намалява до правилната
степен на нагряване.
За да активирате
функцията, зоната за
готвене трябва да е
студена.
зоната за готвене: докоснете
(
светва). Незабавно докоснете
(
светва). Незабавно докоснете
докато светне правилната степен на
се
За да изключите функцията:
докоснете
.
За да активирате функцията за зона
за готвене, ако няма
на екрана:
натиснете
след това изберете найвисоката топлинна настройка 9 и
докоснете
отново. Незабавно
за да настроите
натиснете
желаната степен на нагряване.
5.6 Режим на повишена
мощност
Тази функция предоставя повече
мощност на индукционните зони за
готвене. Функцията може да бъде
активирана за индукционните зони за
готвене за ограничен период от време.
След това, индукционната зона за
готвене автоматично се превключва
обратно на най-високата настройка за
нагряване.
Вж. глава "Техническа
информация".
За да активирате функцията за
зоната за готвене: докоснете
светва.
.
За да деактивирате функцията:
докоснете
или
.
5.7 Таймер
Таймер за обратно броене
Използвайте тази функция, за да
настроите продължителността на
работа на зоната за готвене за един
сеанс.
Първо нагласете настройката за
нагряване на зоната за готвене, а
след това и функцията.
За да активирате функцията за
нагряване. След 3 секунди
включва.
За да изключите функцията:
промяна на настройката на нагряване.
Избор на зона за готвене: докоснете
неколкократно, докато светне
индикаторът на необходимата зона за
готвене.
За да активирате функцията или да
промените времето: докоснете
или
на таймера, за да зададете
времето (00 - 99 минути). Когато
индикаторът на зоната за готвене
започне да мига по-бавно, времето се
отброява обратно.
За да видите оставащото време:
задайте зоната за готвене с .
Индикаторът на зоната за готвене
започва да мига по-бързо. Дисплеят
показва оставащото време.
БЪЛГАРСКИ
За да деактивирате функцията:
настройте зоната за готвене с
и
докоснете . Оставащото време
отброява до 00. Индикаторът на
зоната за готвене угасва.
.
Таймер
Можете да използвате тази функция
като Брояч на минути, когато плочата
се активира и зоните за готвене не
работят. На екрана за топлинна
настройка се показва
.
За да активирате функцията:
докоснете . Докоснете
или
на
таймера, за да изберете времето.
Когато времето свърши, се чува
звуков сигнал и 00 светва.
За да спрете звука: докоснете
.
Тази функция не влияе
върху работата на зоните
за готвене.
5.8 STOP+GO
Тази функция превключва всички
работещи зони за готвене на найниската топлинна настройка.
Когато работи тази функция,
настройката на нагряване не може да
бъде променяна.
Функцията не спира функциите на
таймера.
За да активирате функцията:
докоснете
.
Първо настройте степента на
нагряване.
За да активирате функцията:
Когато времето свърши, се
чува звуков сигнал и 00
светва. Зоната за готвене
се деактивира.
За да спрете звука: докоснете
светва.
За да деактивирате функцията:
докоснете . Включва се предната
степен на нагряване.
докоснете .
светва за 4
секунди.Таймерът остава включен.
За да деактивирате функцията:
докоснете . Включва се предната
степен на нагряване.
Когато деактивирате
плочата, деактивирате
също и тази функция.
5.10 Устройството
"Заключване за деца"
Тази функция предотвратява неволно
използване на плочата.
За да активирате функцията:
активирайте плочата с . Не
задавайте степен на нагряване.
Докоснете
за 4 секунди.
Спрете плочата с
светва.
.
За да деактивирате функцията:
активирайте плочата с . Не
задавайте степен на нагряване.
Докоснете
за 4 секунди.
Спрете плочата с
светва.
.
За да отмените функцията само за
един период а готвене: активирайте
плочата с .
светва. Докоснете
за 4 секунди. Настроите степента на
нагряване в рамките на 10 секунди.
Можете да работите с плочата. Когато
деактивирате плочата с , функцията
отново започва да работи.
5.11 Управление на
мощността
•
5.9 Заключване
Можете да заключите командното
табло, докато зоните за готвене
работят. Така се предотвратяват
13
случайни промени на степента на
нагряване.
•
Зоните за готвене са групирани
според мястото и броя фази в
плочата за готвене. Вижте
илюстрацията.
Максималното електрическо
натоварване на всяка фаза е 3700
W.
14
www.electrolux.com
•
•
•
•
Фукцията разделя мощността
между зоните за готвене, свързани
към една и съща фаза.
Функцията се активира, когато
общото електрическо натоварване
на зоните за готвене, свързани към
една и съща фаза, навдиши 3700
W.
Фукцията намалява мощността към
другите зони за готвене, свързани
към същата фаза.
Настройката за затопляне на
дисплея за зоните с намалена
мощност се променя от избраната
към намалената настройка. След
известно време настройката за
затопляне на дисплея за зоните с
намалена мощност остава на
намалената настройка.
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Готварски съдове
При индукционните зони за
готвене силно
електромагнитно поле
генерира топлина в
готварския съд много
бързо.
Използвайте
индукционните зони с
правилни готварски
съдове.
Материал на готварския съд
•
подходящ: чугун, стомана,
емайлирана стомана, неръждаема
стомана, с многослойно дъно (с
маркировка за съвместимост от
производителя).
• неподходящ: алуминий, мед,
месинг, стъкло, керамика,
порцелан.
Съдът за готвене е подходящ за
индукционна плоча, ако:
•
•
малко количество вода завира
много бързо на зона, настроена на
най-високата настройка за
нагряване.
магнитът тегли към дъното на
готварския съд.
Дъното на готварските
съдове трябва да е
възможно най-дебело и
равно.
Кухненски съдове,
изработени от емайлирана
стомана и с алуминиеви
или медни дъна, могат да
предизвикат промяната в
цвета на
стъклокерамичната
повърхност.
Размери на готварските съдове
Индукционните зони за готвене се
приспособяват автоматично към
размера на дъното на готварския съд
до известна граница.
Ефективността на зоната за готвене е
свързана с диаметъра на готварския
съд. Съдове за готвене с по-малък
диаметър от минималния получават
само част от мощността, генерирана
от зоната за готвене.
Вж. глава "Техническа
информация".
6.2 Шумовете по време на
работа
Ако чувате:
БЪЛГАРСКИ
•
пукащ шум: готварският съд е
направен от различен материал
(конструкция сандвич).
• свирене: вие използвате зона за
готвене с високо ниво на мощност,
а готварският съд е направен от
различен материал (конструкция
сандвич).
• бучене: вие използвате високо ниво
на мощност.
• щракане: възниква електрическо
превключване.
• свистене, бръмчене: вентилаторът
работи.
Шумът е нормално явление и не
означава повреда в плочата.
15
на зоната за гответе не е линейна.
Когато увеличите степента на
нагряване, тя не е пропорционална на
увеличаването на консумацията на
енергия на зоната за готвене. Това
означава, че зоната за готвене със
средна степен на нагряване използва
по-малко от половината от своята
енергия.
Данните в следващата
таблица са
ориентировъчни.
6.3 Примери за различни
начини за готвене
Връзката между степента на
нагряване и консумацията на енергия
Настройка
на нагрява‐
нето
Използвайте за:
Време
(мин)
Подгряване на сготвена
храна.
колкото Поставете капак върху го‐
е нео‐ тварския съд.
бходи‐
мо
1 - 2.
Холандски сос, разтапяне
на: масло, шоколад, жела‐
тин.
5 - 25
От време на време раз‐
бърквайте.
1 - 2.
Втвърдяване: пухкави ом‐
лети, печени яйца.
10 - 40
Гответе с поставен капак.
2. - 3.
За варене на ориз и ястия с 25 - 50
мляко, претопляне на гото‐
ви ястия.
Добавете най-малко два
пъти повече течност, от‐
колкото е оризът, разбърк‐
вайте млечните блюда от
време на време за готве‐
не.
3. - 4.
Зеленчуци на пара, риба,
месо.
20 - 45
Добавете няколко супени
лъжици течност.
4. - 5.
Картофи на пара.
20 - 60
Използвайте макс. ¼ л во‐
да за 750 г картофи.
4. - 5.
Приготвяне на по-големи
количества храна, задуше‐
ни ястия и супи.
60 150
До 3 л течност заедно със
съставките.
-1
Съвети
16
www.electrolux.com
Настройка
на нагрява‐
нето
Използвайте за:
Време
(мин)
Съвети
5. - 7
Леко запържване: шницел,
телешко кордон бльо, кот‐
лети, пелмени, наденица,
дроб, маслено-брашнена
запръжка, яйца, палачинки,
понички.
колкото Обърнете по средата на
е нео‐ готвенето.
бходи‐
мо
7-8
Дълбоко пържене, карто‐
5 - 15
фени кюфтета, филе-минь‐
он, пържоли.
9
Кипване на вода, готвене на макаронени изделия, запържване на
месо (гулаш, задушено), пържене на картофи.
Обърнете по средата на
готвенето.
Кипване на големи количества вода. Функцията Power е активи‐
рана.
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Обща информация
•
•
•
•
•
Почиствайте плочата след всяка
употреба.
Винаги използвайте готварски
съдове с почистено дъно.
Надрасквания или тъмни петна по
повърхността не влияят върху
функционирането на плочата.
Използвайте специален почистващ
препарат, предназначен за
повърхността на плочата.
Използвайте специална стъргалка
за стъкло.
7.2 Почистване на плочата
•
Отстранявайте незабавно:
разтопена пластмаса, пластмасово
фолиом захар и храни съдържащи
•
•
захар. В противен случай
замърсяванията могат да повредят
плочата. Внимавайте да не се
изгорите. Поставете специалната
стъргалка на стъклокерамичната
повърхност под остър ъгъл и
плъзгайте острието по
повърхността.
Отстранете, когато плочата е
достатъчно изстинала: следи от
варовик, вода, петна от мазнина,
лъскави металически
обезцветявания. Почиствайте
плочата с влажна кърпа и малко
почистващ препарат. След
почистване подсушете плочата с
мека кърпа.
Премахнете бляскави метални
драскотини: използвайте разтвор
от вода и оцет и почистете
стъклената повърхност с мокър
парцал.
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
БЪЛГАРСКИ
17
8.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Не можете да активирате Плочата не е свързана
или работите с плочата. към електрозахранването
или е свързана непра‐
вилно.
Бушона е изгърмял.
Отстраняване
Проверете дали плочата
е свързана правилно към
електрозахранването.
Вижте схемата за свърз‐
ване.
Проверете дали предпа‐
зителят е причина за не‐
изправността. Ако пред‐
пазителите продължават
да падат, се обадете на
квалифициран електро‐
техник.
Включете плочата отново
и задайте степента на
нагряване в рамките на
10 секунди.
Доконали сте 2 или пове‐ Докосвайте само по едно
че сензорни полета едно‐ сензорно поле.
временно.
Функцията STOP+GO ра‐ Вж. глава "Всекидневна
боти.
употреба".
Върху командното табло Почистете командното
има вода или е покрито с табло.
пръски мазнина.
Прозвучава звуков сиг‐
Поставили сте нещо вър‐ Махнете предмета от
нал и плочата се изключ‐ ху едно или повече сен‐
сензорните полета.
ва.
зорни полета.
Когато плочата се деак‐
тивира прозвучава звуков
сигнал.
Плочата се деактивира.
Поставили сте нещо вър‐ Махнете предмета от
сензорното поле.
ху сензорното поле .
Индикаторът за остатъч‐
на топлина не се включ‐
ва.
Зоната за готвене не е
гореща, защото е била
включена само за кратко
време.
Ако зоната за готвене ра‐
боти достатъчно дълго,
за да бъде гореща, се
свържете със сервизния
център.
Функцията "автоматично
нагряване" не работи.
Зоната е гореща.
Оставете зоната да из‐
стине достатъчно.
Зададена е най-високата Най-високата степен на
степен на нагряване.
нагряване има същата
мощност като функцията.
18
www.electrolux.com
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Намалили сте степента
Започнете с
и само
увеличавайте степента
на нагряване.
на нагряване на
.
Не можете да активирате
външния кръг.
В множествената
зона има тъмна област.
Настройката за топлина
превключва между две
нива.
Активирайте първо въ‐
трешния кръг.
Нормално е в множестве‐
ната зона да има тъмна
област.
Режим на управление на
захранването.
Вж. глава "Всекидневна
употреба".
Сензорните полета се на‐ Готварският съд е прека‐
горещяват.
лено голям или сте го по‐
ставили твърде близко
до сензорните полета за
управление.
Поставете големите го‐
тварски съдове върху за‐
дните зони за готвене,
ако е възможно.
светва.
Активирано е автоматич‐
но изключване.
Деактивирайте плочата и
я активирайте отново.
светва.
Активирана е функцията Вж. глава "Всекидневна
за заключване на бутони‐ употреба".
те или устройството за
безопасност на децата.
светва.
Няма готварски съд вър‐
ху зоната за готвене.
Поставете готварски съд
върху зоната за готвене.
Готварският съд е непод‐ Използвайте подходящи
ходящ.
готварски съдове.
Вж. глава "Препоръки и
съвети".
и число светва.
Диаметърът на дъното
на готварския съд е пре‐
калено малък за зоната
за готвене.
Използвайте готварски
съдове с подходящи раз‐
мери.
Вж. глава "Техническа
информация".
В плочата има грешка.
Изключете плочата от
електрозахранването за
известно време. Изклю‐
чете предпазителя на до‐
машната електрическа
инсталация. Свържете го
отново. Ако
светне от‐
ново, обадете се в отори‐
зирания сервизен цен‐
тър.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
светва.
E6 светва.
Възможна причина
Отстраняване
Има проблем с котлона,
защото водата или теч‐
ността в съда за готвене
е извряла напълно. Ра‐
ботят автоматично из‐
ключване и защита про‐
тив прегряване на зони‐
те.
Деактивирайте плочата.
Свалете горещия готвар‐
ски съд. След приблизи‐
телно 30 секунди включе‐
те отново зоната за го‐
твене. Ако проблемът е
бил в готварския съд, съ‐
общението за грешка из‐
чезва. Индикаторът за
остатъчна топлина може
да остане включен. Оста‐
вете готварския съд да
изстине достатъчно. Про‐
верете дали съдът ви е
съвместим с плочата.
Вж. глава "Препоръки и
съвети".
Втората фаза от захран‐
ването липсва.
Проверете дали плочата
е свързана правилно към
електрозахранването.
Премахнете бушона, из‐
чакайте една минута и
монтирайте бушона отно‐
во.
8.2 Ако не откривате
решение...
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център. Съобщете данните
от табелката с данни. Съобщете
трицифрения код за стъклокерамиката
(той се намира в ъгъла на стъклената
повърхност) и съобщението за грешка,
което се появява. Уверете се, че
управлявате котлонът правилно. В
противен случай, посещението на
сервизния специалист или на
продавача няма да бъде безплатно,
също и през гаранционния срок. В
гаранционната книжка ще намерите
указания относно сервизния център и
гаранционните условия.
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
9.1 Табелка с данни
Модел EHG46341FK
Тип 60 GAD DA AU
Индукционен3.7 kW
Сериен номер .................
ELECTROLUX
19
PNC (номер на продукт) 949 596 187 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Произведено в Германия
6.6 kW
20
www.electrolux.com
9.2 Спецификация на зоните за готвене
Зона за го‐
твене
Номинална
Режим на по‐
мощност (при вишена мощ‐
максимална
ност [W]
топлинна на‐
стройка) [W]
Режим на по‐
вишена мощ‐
ност макси‐
мална про‐
дължител‐
ност [мин]
Диаметър на
готварски
съд [мм]
Предна лява
2300
3700
10
180 - 210
Задна лява
1200
-
-
145
Предна дясна
1400
2500
4
125 - 145
Задна дясна
700 / 1700
-
-
120 / 180
Мощността на зоните за готвене може
да се отклонява в малки граници от
данните в таблицата. Тя зависи от
материала и размерите на готварския
съд.
За оптимални резултати при готвене,
използвайте готварски съдове, не поголеми от диаметъра в таблицата.
10. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
10.1 Информация за продукта съгласно EU 66/2014
Идентификация на мо‐
дела
EHG46341FK
Тип котлон
Вградени кот‐
лони
Брой зони за готвене
4
Загряваща технология
Индукционен и
излъчващ на‐
гревател
Диаметър на кръгли зо‐
ни за готвене (Ø)
Предна лява
Задна лява
Предна дясна
Задна дясна
21,0 см
14,5 см
14,5 см
18,0 см
Енергийна консумация
на зона за готвене (EC
electric cooking)
Предна лява
Задна лява
Предна дясна
Задна дясна
180,2 Wh / kg
196,8 Wh / kg
176,6 Wh / kg
190,2 Wh / kg
Енергийна консумация
на котлонът (EC electric
hob)
EN 60350-2 - Домашни ел. уреди за
готвене - Част 2: Котлони - Методи за
измерване на ефективността
186,0 Wh / kg
БЪЛГАРСКИ
10.2 Енергоспестяващи
•
Може да спестите енергия по време
на ежедневното ви готвене, ако
следвате съветите по-долу.
•
•
•
•
•
Когато загрявате вода използвайте
само количеството което ви трябва.
Ако е възможно, винаги поставяйте
капак на готварските съдове.
Преди да активирате зоните за
готвене, поставете съдовете за
готвене върху тях.
•
21
Дъното на съдът за готвене трябва
да има същият диаметър като
зоната за готвене.
Сложете малките готварски съдове
на малките зони за готвене.
Сложете готварските съдове върху
центъра на зоната за готвене.
Използвайте остатъчната топлина,
за да запазите храната топла или
да я разтопите.
11. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
22
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE....................................................................... 22
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .............................................................................24
3. INSTALACE......................................................................................................27
4. POPIS SPOTŘEBIČE.......................................................................................29
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 31
6. TIPY A RADY................................................................................................... 33
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 35
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 35
9. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 38
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 38
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích a servisní informace
získáte na:
www.electrolux.com/support
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
ČESKY
23
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když
je v provozu.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků. Děti mladší osmi let
bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Po použití vypněte příslušnou část varné desky
ovladačem a nespoléhejte na detektor přítomnosti
nádoby.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky
prasklý, vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu
elektrickým proudem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Pokud je spotřebič instalován nad
zásuvkami, ujistěte se, že prostor
mezi dnem spotřebiče a horní
zásuvkou zajišťuje dostatečnou
cirkulaci vzduchu.
Spodek spotřebiče se může silně
zahřát. Zajistěte instalaci
samostatného panelu z překližky,
kuchyňského nosného materiálu nebo
jiného nehořlavého materiálu, který
bude zakrývat spodek spotřebiče.
Ujistěte se, že je mezi pracovní
deskou a přední stranou spotřebiče
umístěného pod ní prostor pro
proudění vzduchu alespoň 2 mm.
Záruka nekryje škody způsobené
nedostatečným prostorem pro
proudění vzduchu.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním
je nutné se ujistit, že je spotřebič
odpojen od elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Ujistěte se, že je spotřebič
nainstalován správně. Volné a
nesprávné zapojení napájecího
kabelu či zástrčky (je-li součástí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25
výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího
kabelu.
Elektrické kabely nesmí být
zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické
přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li
součástí výbavy) nedotýkaly horkého
spotřebiče nebo horkého nádobí, když
spotřebič připojujete do blízké
zásuvky.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
26
www.electrolux.com
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
Tento spotřebič používejte v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
Nespoléhejte se na detektor nádoby.
Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte
tak úrazu elektrickým proudem.
Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s
kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k
indukčním varným zónám blíže než
na 30 cm.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nepokládejte horkou poklici na
skleněný povrch varné desky.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání
sklokeramiky nebo skla. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
2.4 Čištění a údržba
•
•
•
•
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
2.5 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
ČESKY
•
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
•
27
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.6 Obsluha
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3.1 Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní
straně varné desky.
Sériové číslo ............................
3.2 Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
3.4 Montáž
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
vestavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
3.3 Připojovací kabel
•
•
Varná deska se dodává s
připojovacím kabelem.
Poškozený síťový kabel vyměňte za
kabel typu H05V2V2-F, který je
odolný vůči teplotě 90 °C nebo vyšší.
Obraťte se na místní servisní
středisko.
28
www.electrolux.com
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
min
30 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
ČESKY
29
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Uspořádání varné desky
2
2
145 mm
120/180
mm
210 mm
145 mm
1
1 Indukční varná zóna
2 Varná zóna
3 Ovládací panel
1
3
4.2 Rozvržení ovládacího panelu
1
2 3
4
11
10
5
9
6
7
8
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a zvukové
signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.
Se‐
Funkce
nzoro‐
vé tla‐
čítko
Poznámka
1
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
2
Blokování tlačítek / Dět‐
ská bezpečnostní pojist‐
ka
Slouží k zablokování a odblokování ovlá‐
dacího panelu.
3
STOP+GO
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
-
Displej nastavení teploty
Ukazuje nastavení teploty.
-
Ukazatele časovače var‐
ných zón
Ukazují, pro kterou zónu je nastavený
čas.
-
Displej časovače
Ukazuje čas v minutách.
4
5
6
30
www.electrolux.com
Se‐
Funkce
nzoro‐
vé tla‐
čítko
-
Slouží k zapnutí a vypnutí vnějšího okru‐
hu.
-
Slouží k volbě varné zóny.
/
-
Slouží ke zvýšení nebo snížení času.
/
-
Slouží k nastavení teploty.
Funkce posílení výkonu
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
7
8
9
10
Poznámka
11
4.3 Displeje nastavení teploty
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
-
/
-
Varná zóna je zapnutá.
Tečka znamená změnu o polovinu úrovně ohřevu.
Je zapnutá funkce STOP+GO.
Je zapnutá funkce Automatický ohřev.
Je zapnutá funkce Funkce posílení výkonu.
+ číslice
Došlo k poruše.
Varná zóna je stále horká (zbytkové teplo).
Je zapnutá funkce Blokování tlačítek /Dětská bezpečnostní po‐
jistka.
Nevhodná nádoba, příliš malá nádoba nebo na varné zóně není
žádná nádoba.
Je zapnutá funkce Automatické vypnutí.
4.4 Ukazatel zbytkového tepla
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí popálení
zbytkovým teplem.
Indukční varné zóny vytvářejí teplo
potřebné k vaření přímo ve dně varné
nádoby. Sklokeramická varná deska se
ohřívá teplem nádoby.
ČESKY
31
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Zapnutí a vypnutí
Stisknutím
na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
Současným stisknutím
varnou zónu.
a
vypnete
5.4 Zapnutí a vypnutí vnějších
okruhů
Účinnou varnou plochu můžete
přizpůsobit velikosti varné nádoby.
5.2 Automatické vypnutí
Použijte senzorové tlačítko:
Tato funkce varnou desku
automaticky vypne v následujících
případech:
Zapnutí vnějšího okruhu: stiskněte
senzorové tlačítko. Rozsvítí se kontrolka.
•
•
•
•
•
•
všechny varné zóny jsou vypnuté,
po zapnutí varné desky jste
nenastavili teplotu,
něco jste rozlili nebo položili na
ovládací panel na déle než 10 sekund
(pánev, utěrka, atd.). Ozve se
zvukový signál a varná deska se
vypne. Odstraňte všechny předměty,
nebo vyčistěte ovládací panel.
se deska se příliš zahřeje (např. když
se vyvaří obsah nádoby). Před dalším
použitím varné desky je nutné nechat
varnou zónu vychladnout.
použijete nevhodné nádoby. Symbol
se rozsvítí a za dvě minuty se
varná zóna automaticky vypne.
po určité době nevypnete varnou
zónu nebo nezměníte nastavení
teploty. Po určité době se rozsvítí
a varná deska se vypne.
Vztah mezi nastavením teploty a
dobou, po níž se varná deska vypne:
Nastavení teploty Varná deska se
vypne po
,1-2
6 hodin
3-4
5 hodin
5
4 hodiny
6-9
1,5 hodiny
5.3 Nastavení teploty
Pomocí
zvýšíte nastavenou teplotu.
Pomocí
snížíte nastavenou teplotu.
Vypnutí vnějšího okruhu: tiskněte
senzorové tlačítko, dokud kontrolka
nezhasne.
5.5 Automatický ohřev
Zapnete-li tuto funkci, lze tak dosáhnout
potřebné teploty za kratší dobu. Tato
funkce nastaví na určitou dobu nejvyšší
teplotu a pak ji sníží na správné
nastavení.
Aby bylo možné funkci
zapnout, varná zóna musí
být chladná.
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
stiskněte
(rozsvítí se
). Ihned
stiskněte
(rozsvítí se
). Ihned
stiskněte , dokud se nezobrazí
správné nastavení teploty. Po třech
sekundách se rozsvítí
.
Vypnutí funkce: stiskněte
.
Zapnutí funkce pro varnou zónu, když
se na displeji nezobrazuje
stiskněte
:
, poté zvolte nejvyšší
nastavení teploty 9 a znovu stiskněte
Okamžitým stisknutím
požadovanou teplotu.
.
nastavte
Vypnutí funkce: změňte nastavení
teploty.
5.6 Funkce posílení výkonu
Tato funkce dodá indukčním varným
zónám více elektrické energie. Funkci lze
32
www.electrolux.com
zapnout pro indukční varnou zónu pouze
na omezenou dobu. Poté se indukční
varná zóna automaticky přepne na
nejvyšší teplotu.
Viz část „Technické
informace“.
Zapnutí funkce: stiskněte
nebo
časovače a nastavte čas.
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
zvukový signál a začne blikat 00.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
stiskněte
. Rozsvítí se
Vypnutí funkce: stiskněte
. Stiskněte
Tato funkce nemá žádný vliv
na provoz varných zón.
.
nebo
.
5.7 Časovač
Odpočítávání času
Tuto funkci můžete použít k nastavení
délky zapnutí varné zóny při jednom
vaření.
Nejprve nastavte teplotu pro danou
varnou zónu, poté nastavte funkci.
5.8 STOP+GO
Tato funkce přepne všechny zapnuté
varné zóny na nejnižší teplotu.
Když je tato funkce zapnutá, nelze měnit
tepelné nastavení.
Tato funkce nevypne funkce časovače.
Zapnutí funkce: stiskněte
. Rozsvítí
Nastavení varné zóny: stiskněte
se
opakovaně , dokud se nerozsvítí
kontrolka požadované varné zóny.
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí
se předchozí nastavení teploty.
Zapnutí funkce nebo změna času:
stiskněte
nebo
časovače a
nastavte čas (00 - 99 minut). Když
kontrolka varné zóny začne blikat
pomaleji, odpočítává se čas.
Kontrola zbývajícího času: zvolte
varnou zónu pomocí . Kontrolka varné
zóny začne blikat rychleji. Na displeji se
zobrazí zbývající čas.
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu
pomocí
a stiskněte . Zbývající čas
se bude odpočítávat až do 00. Kontrolka
varné zóny zhasne.
Jakmile uplyne nastavený
čas, zazní zvukový signál a
začne blikat 00. Varná zóna
se vypne.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
.
Minutka
Když je varná deska zapnutá, ale není
zapnutá žádná varná zóna, můžete tuto
funkci použít jako Minutku. Na displeji
nastavení teploty se zobrazí
.
.
5.9 Blokování tlačítek
Když jsou varné zóny zapnuté, ovládací
panel lze zablokovat. Zabráníte tak
náhodné změně nastavení teploty.
Nejprve nastavte tepelný výkon.
Zapnutí funkce: stiskněte
sekundy se rozsvítí
zapnutý.
. Na čtyři
.Časovač zůstane
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí
se předchozí nastavení teploty.
Funkci také vypnete
vypnutím varné desky.
5.10 Dětská bezpečnostní
pojistka
Tato funkce brání neúmyslnému použití
varné desky.
Zapnutí funkce: pomocí
zapněte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
čtyři sekundy stiskněte
. Pomocí
. Zobrazí se
varnou desku vypněte.
ČESKY
Vypnutí funkce: pomocí
zapněte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
čtyři sekundy stiskněte
. Pomocí
. Zobrazí se
varnou desku vypněte.
•
•
Vyřazení funkce na jedno vaření:
zapněte varnou desku pomocí
Rozsvítí se
.
. Na čtyři sekundy
stiskněte . Do 10 sekund nastavte
teplotu. Nyní můžete varnou desku
použít. Když varnou desku vypnete
pomocí
33
zapojených do jedné fáze přesáhne 3
700 W.
Tato funkce snižuje výkon pro ostatní
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Displej varných zón se sníženým
výkonem se mění mezi zvoleným
tepelným výkonem a sníženým
tepelným výkonem. Po nějaké době
bude displej varných zón se sníženým
výkonem nadále zobrazovat snížený
tepelný výkon.
, funkce se opět zapne.
5.11 Řízení výkonu
•
•
•
•
Varné zóny jsou seskupeny podle
umístění a počtu fází ve varné desce.
Viz obrázek.
Každá fáze má maximální elektrické
zatížení 3 700 W.
Tato funkce rozděluje výkon mezi
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Funkce se zapne, když celkové
elektrické zatížení varných zón
6. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Nádobí
U indukčních varných zón
vytváří silné
elektromagnetické pole teplo
v nádobách velmi rychle.
Indukční varné zóny
používejte s vhodnými
nádobami.
Materiál varných nádob
•
vhodné: litina, ocel, smaltovaná ocel,
nerezová ocel, sendvičová dna nádob
(označeno jako vhodné výrobcem).
• nevhodné: hliník, měď, mosaz, sklo,
keramika, porcelán.
Nádoba je pro indukční varnou desku
vhodná, jestliže:
•
se malé množství vody na indukční
varné zóně nastavené na nejvyšší
teplotu velmi rychle ohřeje.
•
magnet přilne na dno nádoby.
Dno nádoby musí být zcela
rovné a co nejsilnější.
Nádoby ze smaltované oceli
nebo s hliníkovým či
měděným spodkem mohou
na povrchu sklokeramické
desky zanechávat barevné
skvrny.
Rozměry nádoby
Indukční varné zóny se do určité míry
automaticky přizpůsobí velikosti dna
nádoby.
Výkon varné zóny závisí na průměru
varné nádoby. Nádoby s menším než
minimálním průměrem přijímají pouze
část výkonu vytvářeného varnou zónou.
Viz část „Technické
informace“.
34
www.electrolux.com
6.2 Zvuky během používání
Jestliže slyšíte:
•
praskání: nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
• pískání: používáte varnou zónu na
vysoký výkon a nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
• hučení: používáte vysoký výkon.
• cvakání: dochází ke spínání
elektrických přepínačů.
• syčení, bzučení: pracuje ventilátor.
Tyto zvuky jsou normální a
neznamenají žádnou závadu varné
desky.
Nastavení
teploty
6.3 Příklady použití varné
desky
Vztah mezi nastavením teploty a
spotřebou energie příslušené varné zóny
není přímo úměrný. Když zvýšíte
nastavení teploty, nezvýší se úměrně
spotřeba energie dané varné desky. To
znamená, že varná zóna se středním
nastavením teploty spotřebuje méně než
polovinu svého výkonu.
Údaje v následující tabulce
jsou jen orientační.
Vhodné pro:
Čas
(min)
Udržení teploty hotového jí‐
dla.
dle
Nádobu zakryjte pokličkou.
potřeby
1 - 2.
Holandská omáčka, rozpou‐
štění: másla, čokolády, žela‐
tiny.
5 - 25
Čas od času zamíchejte.
1 - 2.
Zahuštění: nadýchané ome‐
lety, míchaná vejce.
10 - 40
Vařte s pokličkou.
2. - 3.
Dušení jídel z rýže a mléč‐
ných jídel, ohřívání hotových
jídel.
25 - 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla
během ohřívání občas zamí‐
chejte.
3. - 4.
Podušení zeleniny, ryb, ma‐
sa.
20 - 45
Přidejte několik lžic tekutiny.
4. - 5.
Vaření brambor v páře.
20 - 60
Použijte max. ¼ l vody na
750 g brambor.
4. - 5.
Vaření většího množství jí‐
60 del, dušeného masa se zele‐ 150
ninou a polévek.
5. - 7
Mírné smažení: plátků masa dle
V polovině doby obraťte.
nebo ryb, Cordon Bleu z tele‐ potřeby
cího masa, kotlet, masových
kroket, uzenin, jater, jíšky,
vajec, palačinek a koblih.
7-8
Prudké smažení, pečená
5 - 15
bramborová kaše, silné řízky,
steaky.
-1
Tipy
Až 3 l vody a přísady.
V polovině doby obraťte.
ČESKY
Nastavení
teploty
Vhodné pro:
Čas
(min)
9
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v
hrnci), fritování hranolků.
35
Tipy
Vaření velkých množství vody. Funkce posílení výkonu je zapnutá.
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informace
•
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Nádoby používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Použijte speciální škrabku na sklo.
7.2 Čištění varné desky
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
•
•
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
Speciální škrabku přiložte šikmo ke
skleněnému povrchu a posunujte ostří
po povrchu desky.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
Odstraňte kovově lesklé zbarvení:
použijte roztok vody s octem a
vyčistěte skleněný povrch pomocí
navlhčeného hadříku.
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Varnou desku nelze za‐
pnout ani používat.
Varná deska není zapoje‐
na do elektrické sítě nebo
není připojena správně.
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena
do elektrické sítě. Viz
schéma zapojení.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
36
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Zapněte varnou desku
znovu a maximálně do 10
sekund nastavte teplotu.
Stiskli jste dvě nebo více
senzorových tlačítek sou‐
časně.
Stiskněte pouze jedno se‐
nzorové tlačítko.
Je zapnutá funkce STOP
+GO.
Viz část „Denní používání“.
Na ovládacím panelu je
voda nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Ozve se zvukový signál a
varná deska se vypne.
Když je varná deska vy‐
pnutá, ozve se zvukový
signál.
Zakryli jste jedno nebo ví‐
ce senzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze se‐
nzorových tlačítek.
Varná deska se vypne.
Něčím jste zakryli senzoro‐ Odstraňte předmět ze se‐
nzorového tlačítka.
vé tlačítko .
Ukazatel zbytkového tepla
se nerozsvítí.
Varná zóna byla zapnutá
jen krátkou dobu, a není
proto horká.
Jestliže byla varná zóna
zapnutá dostatečně dlou‐
ho, aby byla horká, obraťte
se na autorizované servis‐
ní středisko.
Funkce automatického
ohřevu nefunguje.
Varná zóna je horká.
Nechte varnou zónu dosta‐
tečně vychladnout.
Je nastavena nejvyšší te‐
plota.
Nejvyšší stupeň teploty má
stejný výkon jako funkce.
Snížili jste nastavenou te‐
Začněte od
a zvyšte
pouze nastavenou teplotu.
plotu na
.
Vnější okruh nelze za‐
pnout.
Zapněte nejprve vnitřní
okruh.
Je normální, že je na více‐
Na vícenásobné var‐ násobné varné zóně tmavá
oblast.
né zóně je tmavá oblast.
Nastavení teploty kolísá
mezi dvěma nastaveními.
Funkce řízení výkonu je
zapnutá.
Senzorová tlačítka se
zahřívají.
Nádoba je příliš velká nebo Je-li to možné, na zadních
jste ji postavili příliš blízko varných zónách používejte
ovládacích prvků.
velké nádoby.
Zobrazí se
Funkce automatického vy‐
pnutí je zapnutá.
.
Viz část „Denní používání“.
Vypněte varnou desku a
znovu ji zapněte.
ČESKY
Problém
Možná příčina
37
Řešení
Zobrazí se
.
Je zapnutá funkce dětské Viz část „Denní používání“.
bezpečnostní pojistky nebo
blokování tlačítek.
Zobrazí se
.
Na varné zóně není žádná
nádoba.
Na varnou zónu postavte
nádobu.
Nádoba není vhodná.
Použijte vhodnou nádobu.
Viz část „Tipy a rady“.
Průměr dna nádoby je pro
varnou zónu příliš malý.
Použijte varné nádoby se
správnými rozměry.
Viz část „Technické infor‐
mace“.
Porucha varné desky.
Varnou desku na chvíli od‐
pojte z elektrické sítě. Vy‐
pojte pojistku v domácí
elektroinstalaci. Opět ji
Zobrazí se
a číslo.
připojte. Jestliže se
opět rozsvítí, obraťte se na
autorizované servisní
středisko.
Zobrazí se
Zobrazí se E6.
.
U varné desky došlo k chy‐
bě, protože se vyvařila vo‐
da z nádoby. Spustila se
funkce automatického vy‐
pnutí a ochrana proti
přehřátí varné zóny.
Vypněte varnou desku.
Odstraňte horkou nádobu.
Po přibližně 30 sekundách
varnou zónu opět zapněte.
Pokud byl problém ve var‐
né nádobě, chybové hláše‐
ní se přestane zobrazovat.
Ukazatel zbytkového tepla
se může nadále zobrazo‐
vat. Nechte varnou nádobu
dostatečně vychladnout.
Zkontrolujte, zda lze var‐
nou nádobu použít s var‐
nou deskou.
Viz část „Tipy a rady“.
Druhá fáze napájení chybí. Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena
do elektrické sítě. Vyjměte
pojistku, vyčkejte jednu mi‐
nutu a pojistku znovu za‐
suňte.
8.2 Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového
štítku. Uveďte rovněž kód ze tří číslic a
písmen pro sklokeramiku (je v rohu varné
desky) a chybové hlášení, které se
zobrazuje. Ujistěte se, že jste varnou
desku používali správným způsobem.
Pokud ne, budete muset návštěvu
technika z autorizovaného servisu nebo
prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě
38
www.electrolux.com
v záruce. Informace o servisním
středisku a záručních podmínkách jsou
uvedeny v záruční příručce.
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Typový štítek
Model EHG46341FK
Typ 60 GAD DA AU
Indukce 3.7 kW
Sér. č. .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 187 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vyrobeno v Německu
6.6 kW
9.2 Technické údaje varných zón
Varná zóna
Nominální vý‐ Funkce posíle‐
kon (maximál‐ ní výkonu [W]
ní nastavení
teploty) [W]
Délka chodu
Průměr nád‐
funkce Funkce oby [mm]
posílení výko‐
nu [min]
Levá přední
2300
3700
10
180 - 210
Levá zadní
1200
-
-
145
Pravá přední
1400
2500
4
125 - 145
Pravá zadní
700 / 1700
-
-
120 / 180
Výkon varných zón se může nepatrně
lišit od údajů uvedených v této tabulce.
Mění se na základě materiálu a průměru
varných nádob.
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší
než průměr uvedený v tabulce.
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
10.1 Informace o výrobku dle směrnice komise EU 66/2014
Označení modelu
EHG46341FK
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet varných zón
4
Technologie ohřevu
Indukční a sála‐
vá plotýnka
Průměr kruhových var‐
ných zón (Ø)
Levá přední
Levá zadní
Pravá přední
Pravá zadní
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
ČESKY
Spotřeba energie varných Levá přední
zón (EC electric cooking) Levá zadní
Pravá přední
Pravá zadní
180,2 Wh / kg
196,8 Wh / kg
176,6 Wh / kg
190,2 Wh / kg
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
186,0 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: varné
desky - metody pro měření výkonu
•
10.2 Úspora energie
•
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
•
•
•
Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
Je-li to možné, vždy zakrývejte
nádoby pokličkami.
•
•
39
Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
Dno varné nádoby by mělo být stejné
velikosti jako varná zóna.
Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
Postavte nádobu přímo na střed
varné zóny.
Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
40
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................40
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 42
3. ÜZEMBE HELYEZÉS....................................................................................... 45
4. TERMÉKLEÍRÁS.............................................................................................. 47
5. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 48
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK......................................................51
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...................................................................................53
8. HIBAELHÁRÍTÁS............................................................................................. 54
9. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 56
10. ENERGIAHATÉKONYSÁG............................................................................ 57
TÖRŐDÜNK ÖNNEL
Köszönjük, hogy Electrolux készüléket választott! Ön olyan készülék tulajdonosa
lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
használattal kapcsolatos tanácsokért, prospektusokért, hibaelhárítási-,
szerviz- és javítási információkért:
www.electrolux.com/support
Regisztrálja termékét a még kiválóbb szolgáltatásokért:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VEVŐSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
Termékszám, Sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
MAGYAR
41
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket mindig tartsa távol
a készüléktől, amikor az működik.
1.2 Általános biztonság
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és
az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen
óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez. 8 évesnél
fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos felügyelet
mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy
külön távirányító rendszerrel.
FIGYELMEZTETÉS: Főzőlapon történő főzéskor az
olaj vagy zsír felügyelet nélkül hagyása veszélyes
lehet, és tűz keletkezhet.
42
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A tüzet SOHA NE próbálja meg eloltani vízzel, hanem
kapcsolja ki a készüléket, és takarja le a lángokat
például egy fedővel vagy tűzálló takaróval.
FIGYELEM! Főzéskor a készüléket ne hagyja
felügyelet nélkül. Rövid időtartamú főzéskor a
készüléket tartsa folyamatosan felügyelet alatt.
FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: Ne tároljon semmit
sem a főzőfelületeken.
Soha ne tegyen a főzőfelületre fémtárgyakat (fedők,
kések, kanalak), mert azok felforrósodhatnak.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Használat után saját gombjával kapcsolja ki a főzőlap
adott elemét, és ne hagyatkozzon az
edényérzékelésre.
Ha repedést lát az üvegkerámia / üveg felületen,
kapcsolja ki a készüléket, nehogy áramütés érjen
valakit.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
hivatalos márkaszerviznek vagy más hasonlóan
képzett személynek ki kell cserélnie, nehogy
veszélyhelyzet álljon elő.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a főzőlap gyártója által
tervezett vagy a főzőlap gyártója által a használati
útmutatóban javasolt, illetve a készülékhez mellékelt
főzőlapvédő elemet használjon. A nem megfelelő
védőelemek használata balesetet okozhat.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
•
•
•
•
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
Megfelelő tömítőanyaggal védje a
munkalap vágott felületeit a
nedvesség ellen.
Védje a készülék alját a gőztől és
nedvességtől.
Ne telepítse a készüléket ajtó mellé
vagy ablak alá. Ezzel elkerülhető,
hogy az ajtó vagy ablak kinyitásával
leverje a forró főzőedényt a
készülékről.
Amikor fiókok felett helyezi üzembe a
készüléket, akkor ellenőrizze, hogy
van-e megfelelő levegőkeringés a
készülék alja és a felső fiók között.
A készülék alja forróvá válhat.
Feltétlenül tegyen funérból, tömör
fából vagy más nem gyúlékony
anyagból készült elválasztó lapot a
készülék alá, hogy megakadályozza
az aljával való érintkezést.
A szabad levegőáramlás érdekében
hagyjon legalább 2 mm szabad helyet
a munkafelület és az alatta levő
készülék előlapja között. A garancia
nem terjed ki az olyan károkra,
melyek a szellőzést biztosító rés
hiánya miatt következtek be.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Bármilyen beavatkozás előtt
ellenőrizni kell, hogy a berendezés le
lett-e választva az elektromos
hálózatról.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e
üzembe helyezve a készülék. A
hálózati vezeték dugója (ha van) és a
konnektor közötti gyenge vagy rossz
érintkezés miatt a csatlakozás
túlságosan felforrósodhat
Használjon megfelelő típusú hálózati
kábelt.
Ne hagyja, hogy az elektromos
vezetékek összegabalyodjanak.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
43
Ügyeljen arra, hogy az
érintésvédelem ki legyen építve.
Használjon feszültségmentesítő
bilincset a vezetékhez.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel
vagy dugója (ha van) ne érjen a
készülékhez vagy a forró
főzőedényekhez, amikor a készüléket
a közeli csatlakozóaljzathoz
csatlakoztatja.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
(ha van) és a hálózati kábel épségére.
Ha a hálózati kábel cserére szorul,
forduljon a márkaszervizünkhöz vagy
egy villanyszerelőhöz.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha
ne vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés- és
áramütésveszély.
44
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Az első használat előtt távolítsa el a
csomagolóanyagot, a tájékoztató
címkéket és a védőfóliát (ha van).
A készüléket háztartási környezetben
használja.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Működés közben tilos a készüléket
felügyelet nélkül hagyni.
Minden használat után kapcsolja ki a
főzőzónákat.
Ne hagyatkozzon az
edényérzékelésre.
Soha ne tegyen a főzőzónákra
evőeszközöket vagy fedőket. Ezek
felforrósodhatnak.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
Amennyiben a készülék felülete
megrepedt, azonnal válassza le a
készüléket az elektromos hálózatról.
Ez a lépés az áramütés elkerüléséhez
szükséges.
A szívritmus-szabályozóval
rendelkező személyek tartsanak
legalább 30 cm távolságot a
bekapcsolt indukciós főzőzónáktól.
Amikor az élelmiszert forró olajba
helyezi, az olaj kifröccsenhet.
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és robbanásveszély
•
•
•
•
A felforrósított zsírok és olajok
gyúlékony gőzöket bocsáthatnak ki.
Zsírral vagy olajjal való főzéskor
tartsa azoktól távol a nyílt lángot és a
forró tárgyakat.
A nagyon forró olaj által kibocsátott
gőzök öngyulladást okozhatnak.
Az ételmaradékot tartalmazó használt
olaj az első használatkor alkalmazott
hőfoknál alacsonyabb értéken is tüzet
okozhat.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne helyezzen forró főzőedényt a
kezelőpanelre.
Ne helyezzen forró fedőt a főzőlap
üvegfelületére.
Ne hagyja, hogy a főzőedényből
elforrjon a folyadék.
Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen tárgyat
vagy főzőedényt a készülékre. A
készülék felülete megsérülhet.
Üres főzőedénnyel vagy főzőedény
nélkül ne kapcsolja be a főzőzónákat.
Ne tegyen alufóliát a készülékre.
Az öntöttvasból vagy alumínium
öntvényből készült, illetve sérült aljú
edények megkarcolhatják az üveg- /
üvegkerámia felületet. Az ilyen
tárgyakat mindig emelje fel, ha a
főzőfelületen odébb szeretné helyezni
ezeket.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.
2.4 Ápolás és tisztítás
•
•
•
•
•
Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.
Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja
lehűlni, mielőtt megtisztítaná.
Karbantartás előtt húzza ki a
konnektorból a készülék hálózati
vezetékét.
A készülék tisztításához ne
használjon vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon semmilyen
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
2.5 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
MAGYAR
•
•
Válassza le a készüléket ez
elektromos hálózatról.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
•
45
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.6 Szerviz
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
szabványoknak megfelelő beépített
szekrénybe és munkafelületbe.
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
3.3 Csatlakozóvezeték
3.1 A szerelést megelőző
teendők
•
A főzőlap beszerelése előtt másolja le az
adattábláról az alábbi adatokat. Az
adattábla a főzőlap alján található.
Sorozatszám ...........................
3.2 Beépíthető tűzhelylapok
Csak azután használhatja a beépített
főzőlapot, miután beszerelte azt a
3.4 Összeszerelés
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
•
A főzőlapot csatlakozó vezetékkel
együtt szállítjuk.
A megsérült hálózati kábel pótlásához
használja a következő vezetéktípust:
H05V2V2-F, mely 90°C-os vagy
magasabb hőmérsékletnek is ellenáll.
Forduljon a helyi márkaszervizhez.
46
www.electrolux.com
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
min
30 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
MAGYAR
47
4. TERMÉKLEÍRÁS
4.1 Főzőfelület elrendezése
2
2
145 mm
120/180
mm
210 mm
145 mm
1
1 Indukciós főzőzóna
2 Főzőzóna
3 Kezelőpanel
1
3
4.2 Kezelőpanel elrendezés
1
2 3
4
11
10
5
9
6
7
8
A készülék üzemeltetéséhez használja az érzékelőmezőket. Kijelzések, visszajelzők
és hangok jelzik, hogy mely funkciók működnek.
Érzé‐
kelő‐
mező
Funkció
Megjegyzés
BE / KI
A főzőlap be- és kikapcsolása.
Funkciózár / Gyerekzár
A kezelőpanel lezárása/a lezárás feloldá‐
sa.
STOP+GO
A funkció be- és kikapcsolása.
-
Hőfokbeállítás kijelzése
Jelzi a hőfokbeállítást.
-
Időzítés jelzők a főzőzó‐
nákhoz
Jelzi, hogy melyik zónára állítja be az
időt.
-
Időzítő kijelzés
Percben mutatja az időt.
-
Bekapcsolja és kikapcsolja a külső kört.
1
2
3
4
5
6
7
48
www.electrolux.com
Érzé‐
kelő‐
mező
Funkció
Megjegyzés
-
A főzőzóna kiválasztása.
/
-
Növeli vagy csökkenti az időt.
/
-
A hőfok beállítása.
Rásegítés funkció
A funkció be- és kikapcsolása.
8
9
10
11
4.3 Hőfokbeállítás kijelzései
Kijelző
Megnevezés
A főzőzóna ki van kapcsolva.
-
/
-
A főzőzóna működik.
A pont egy hőfokszint felével történő módosítást jelent.
A STOP+GO funkció működik.
A Automatikus felfűtés funkció működik.
A Rásegítés funkció funkció működik.
+ számjegy
Üzemzavar lépett fel.
Egy főzőzóna még mindig forró (maradékhő).
A Funkciózár /Gyerekzár funkció működik.
Nem megfelelő vagy túl kicsi a főzőedény, vagy nincs főzőedény
a főzőzónán.
A Automatikus kikapcsolás funkció működik.
4.4 Maradékhő visszajelző
FIGYELMEZTETÉS!
A maradékhő miatt égési
sérülés veszélye áll fenn.
Az indukciós főzőzónák közvetlenül a
főzőedény alján biztosítják az
ételkészítéshez szükséges hőt. Az
üvegkerámiát a főzőedény maradékhője
melegíti.
5. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
5.1 Be- és kikapcsolás
Érintse meg a
gombot 1 másodpercig
a főzőlap be- vagy kikapcsolásához.
MAGYAR
5.2 Automatikus kikapcsolás
A funkció automatikusan leállítja a
főzőlapot, ha:
•
•
•
•
•
•
valamennyi főzőzóna ki van
kapcsolva,
nem végzett hőfokbeállítást a főzőlap
bekapcsolása után,
több mint 10 másodpercig valamivel
(pl. edény, konyharuha stb.) letakarta
a kezelőpanelt, vagy ráöntött valamit.
Hangjelzés hallható és kikapcsol
főzőlap. Távolítsa el a tárgyat, vagy
tisztítsa meg a kezelőpanelt.
a főzőlap túlságosan felmelegszik (pl.
egy lábasból elforr a folyadék). Mielőtt
ismét használná a főzőlapot, várja
meg, hogy a főzőzóna lehűljön.
nem megfelelő főzőedényt használ. A
szimbólum világítani kezd, és 2
perc múlva a főzőzóna automatikusan
leáll.
nem állított le egy főzőzónát, illetve
nem módosította a hőfokbeállítást.
Bizonyos idő után a
szimbólum
világítani kezd, és a főzőlap kikapcsol.
A hőfokbeállítás és azon időtartam
közötti kapcsolat, melynek elteltével a
főzőlap kikapcsol:
Hőfokbeállítás
Az alábbi idő el‐
teltével a főzőlap
kikapcsol:
49
5.4 A külső körök be- és
kikapcsolása
A ténylegesen melegítő felület nagyságát
a főzőedény méretéhez tudja igazítani.
Használja a következő érzékelőmezőt:
A külső kör bekapcsolása: érintse meg
az érzékelőmezőt. A visszajelző
világítani kezd.
A külső kör kikapcsolása: addig tartsa
megérintve az érzékelőmezőt, míg a
visszajelző el nem alszik.
5.5 Automatikus felfűtés
Ha bekapcsolja ezt a funkciót, rövidebb
idő alatt érheti el a szükséges
hőfokbeállítást. A funkció egy időre
maximális hőfokra kapcsol, majd a
megfelelő értékre csökkenti a
hőmérsékletet.
A funkció bekapcsolásához
a főzőzónának hidegnek kell
lenni.
A funkció bekapcsolása egy
főzőzónánál: érintse meg a
(a
gombot
világítani kezd). Azonnal érintse
meg a
gombot (a
világítani kezd).
Azonnal érintse meg és tartsa
6 óra
gombot, míg a
megérintve a
megfelelő hőfokérték meg nem jelenik. 3
3-4
5 óra
5
4 óra
másodperc elteltével a
megjelenik.
6-9
1,5 óra
,1-2
visszajelző
A funkció kikapcsolása: érintse meg a
gombot.
5.3 A hőfokbeállítás
A funkció bekapcsolása egy
Érintse meg a
kijelzőn: érintse meg a
gombot,
ezután válassza a 9-es, legmagasabb
hőfokbeállítást, majd érintse meg ismét a
gombot a hőbeállítás
gombot a
növeléséhez. Érintse meg a
hőbeállítás csökkentéséhez. A főzőzóna
kikapcsolásához érintse meg egyszerre
a
és
gombot.
főzőzónánál, ha
nem látható a
gombot. Azonnal érintse meg a
gombot a szükséges hőfok
beállításához.
A funkció kikapcsolása: módosítsa a
hőfokbeállítást.
50
www.electrolux.com
5.6 Rásegítés funkció
A funkció nagyobb teljesítményt tesz
elérhetővé az indukciós főzőzónák
számára. A funkció csak bizonyos ideig
működtethető az indukciós főzőzónák
esetén. Ezután az indukciós főzőzóna
automatikusan visszakapcsol a
legmagasabb hőfokbeállításra.
Lásd a „Műszaki
információk” című fejezetet.
A funkció bekapcsolása egy
főzőzónánál: érintse meg a
A
gombot.
világítani kezd.
A funkció kikapcsolása: érintse meg a
vagy
gombot.
5.7 Időzítő
Visszaszámlálásos időzítő
A funkcióval beállíthatja, hogy a
főzőzóna milyen hosszú ideig üzemeljen
egyetlen főzési ciklus alatt.
Először a főzőzóna hőfokbeállítását
végezze el, majd állítsa be a funkciót.
Amikor a visszaszámlálás
véget ér, hangjelzés
hallható, és a 00 kijelzés
villog. A főzőzóna kikapcsol.
A hang kikapcsolása: érintse meg a
gombot.
Percszámláló
Amikor a főzőlap be van kapcsolva, és a
főzőzónák nem üzemelnek, ezt a
funkciót Percszámlálóként
használhatja. A hőfokbeállítás kijelzőjén
látható.
A funkció bekapcsolásához: érintse
meg a
gombot. Érintse meg az időzítő
vagy
gombját az idő beállításához.
Amikor a visszaszámlálás véget ér,
hangjelzés hallható, és a 00 kijelzés
villog.
A hang kikapcsolása: érintse meg a
gombot.
A funkció nincs hatással a
főzőzónák működésére.
A főzőzóna beállítása: érintse meg a
5.8 STOP+GO
kezelőgombot ismételten, amíg a
szükséges főzőzóna visszajelzője
világítani nem kezd.
Ez a funkció az összes üzemelő
főzőzónát a legalacsonyabb hőfokú
beállításra állítja.
A funkció bekapcsolása vagy a
visszaszámlálási idő módosítása:
érintse meg az időzítő
vagy
gombját az idő beállításához (00 - 99
perc). Amikor a főzőzóna visszajelzője
lassabban villog, az idő visszaszámolása
megkezdődött.
A hátralévő idő ellenőrzése: válassza
ki a főzőzónát a
gombbal. A főzőzóna
visszajelzője gyorsan kezd villogni. A
kijelzőn a hátralévő idő látható.
Amikor a funkció aktív, nem módosíthatja
a hőfokbeállítást.
A funkció nem állítja le az időzítési
funkciókat.
A funkció bekapcsolása: érintse meg a
gombot. A
világítani kezd.
A funkció kikapcsolása: érintse meg a
gombot. Az előző hőfokbeállítás
jelenik meg.
A funkció kikapcsolása: válassza ki a
5.9 Funkciózár
főzőzónát a
Amikor a főzőzónák működnek,
zárolhatja a kezelőpanelt. Ezzel
megelőzheti a hőfokbeállítás véletlen
módosítását.
gombbal, majd érintse
gombot. A hátralévő idő
meg a
visszaszámlálása 00 eléréséig
folytatódik. A főzőzóna visszajelzője
kialszik.
Először végezze el a hőbeállítást.
MAGYAR
A funkció bekapcsolása: érintse meg a
gombot. A
4 másodpercre
megjelenik.Ezzel nem kapcsolja ki az
időzítési funkciókat.
5.11 Teljesítménykezelés
•
A funkció kikapcsolása: érintse meg a
•
gombot. Az előző hőfokbeállítás
jelenik meg.
•
A főzőlap kikapcsolása ezt a
funkciót is kikapcsolja.
•
5.10 Gyerekzár
Ez a funkció megakadályozza a főzőlap
véletlen üzemeltetését.
•
A funkció bekapcsolása: indítsa el a
főzőlapot a
gombbal. Ne végezzen
hőfokbeállítást. Érintse meg a
4 másodpercig. A
•
gombot
megjelenik.
Kapcsolja ki a főzőlapot a
gombbal.
A funkció kikapcsolása: indítsa el a
főzőlapot a
gombbal. Ne végezzen
hőfokbeállítást. Érintse meg a
4 másodpercig. A
gombot
A főzőzónák a főzőlapba lépő fázisok
számától és elhelyezésétől függően
vannak csoportosítva. Lásd az ábrát.
Minden egyes fázis legnagyobb
elektromos terhelhetősége 3700 W.
A funkció elosztja a teljesítményt az
ugyanazon fázisra kötött főzőzónák
között.
A funkció akkor kapcsol be, ha az
ugyanazon fázisra kötött főzőzónák
összes elektromos
teljesítményfelvétele meghaladja a
3700 W értéket.
A funkció csökkenti a teljesítményt az
ugyanazon fázisra kötött többi
főzőzónánál.
A csökkentett teljesítményű zónák
hőfokbeállításának kijelzőjén a
kiválasztott hőfokbeállítás és a
csökkentett hőfokbeállítás váltakozik.
Egy kis idő után a csökkentett
teljesítményű zónák
hőfokbeállításának kijelzőjén a
csökkentett hőfokbeállítás marad
látható.
megjelenik.
Kapcsolja ki a főzőlapot a
gombbal.
A funkció hatálytalanítása egyetlen
főzési műveletre: indítsa el a főzőlapot
a
gombbal. A
megjelenik. Érintse
meg a
gombot 4 másodpercig.
Végezze el a hőfokbeállítást 10
másodpercen belül. Működtetheti a
főzőlapot. Amikor a főzőlapot a
gombbal kikapcsolja, a funkció ismét
működik.
6. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
Az indukciós főzőzónákat
megfelelő főzőedényekkel
használja.
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
6.1 Főzőedény
Az indukciós főzőzónáknál
az erős elektromágneses
mező a főzőedényben
nagyon gyorsan termel hőt.
51
A főzőedény anyaga
•
•
megfelelő: öntöttvas, acél,
zománcozott acél, rozsdamentes
acél, többrétegű edényalj (a gyártó
által megfelelőnek jelölve).
nem megfelelő: alumínium, réz,
sárgaréz, üveg, kerámia, porcelán.
52
www.electrolux.com
A főzőedény akkor megfelelő
indukciós tűzhelylaphoz, ha:
•
•
egy kevés víz nagyon gyorsan felforr
a legmagasabb hőfokra beállított
zónán.
a mágnes hozzátapad a főzőedény
aljához.
A főzőedény alja legyen
minél vastagabb és
laposabb.
A zománcozott acél-, illetve
az alumínium- vagy rézaljú
edények az üvegkerámia
felület elszíneződését
válthatják ki.
Edények méretei
Az indukciós főzőzónák bizonyos határok
között automatikusan alkalmazkodnak a
főzőedény aljának méretéhez.
A főzőzóna hatásfoka függ a főzőedény
átmérőjétől. Az ajánlott minimumnál
kisebb átmérőjű főzőedény csak egy
részét veszi fel a főzőzóna által leadott
energiának.
Lásd a „Műszaki
információk” című fejezetet.
•
recsegés: a főzőedény különböző
anyagokból készült
(szendvicskonstrukció).
• fütyülés: a főzőzónát magas
teljesítményszinten használja, és a
főzőedény különböző anyagokból
készült (szendvicskonstrukció).
• zümmögés: magas teljesítményszintet
használ.
• kattogás: elektromos kapcsolás megy
végbe.
• sziszegés, zümmögés: a ventilátor
üzemel.
Ezek a zajok normális jelenségnek
számítanak, és nem jelentik azt, hogy
a főzőlap meghibásodott.
6.3 Példák különböző főzési
alkalmazásokra
A hőfokbeállítás és a főzőzóna
energiafogyasztása közötti kapcsolat
nem lineáris. A hőfokbeállítás
növelésekor a főzőzóna
energiafogyasztása nem arányosan
emelkedik. Azaz, a közepes
hőfokbeállítású főzőzóna a névleges
energiafogyasztásának felénél kevesebb
energiát fogyaszt.
A táblázatban szereplő
adatok csak útmutatásul
szolgálnak.
6.2 Működés közben hallható
hangok
Ha a következőt hallja:
Hőfokbeállí‐
tás
Használat:
Idő
(perc)
Tanácsok
Főtt ételek melegen tartásá‐
ra.
szük‐
ség
szerint
Tegyen fedőt a főzőedényre.
1 - 2.
Hollandi mártás, olvasztás:
vaj, csokoládé, zselatin.
5 - 25
Időnként keverje meg.
1 - 2.
Keményítés: könnyű omlett,
sült tojás.
10 - 40
Fedővel lefedve készítse.
2. - 3.
Rizs és tejalapú ételek főzé‐ 25 - 50
se, készételek felmelegítése.
-1
A folyadék mennyisége leg‐
alább kétszerese legyen a ri‐
zsének, a tejet kevergesse
főzés közben.
MAGYAR
Idő
(perc)
53
Hőfokbeállí‐
tás
Használat:
3. - 4.
Zöldségek, hal gőzölése, hús 20 - 45
párolása.
Adjon hozzá néhány teáska‐
nál folyadékot.
4. - 5.
Burgonya párolása.
20 - 60
750 g burgonyához max. ¼ l
vizet használjon.
4. - 5.
Nagyobb mennyiségű étel,
raguk és levesek készítése.
60 150
Legfeljebb 3 l folyadék plusz
a hozzávalók.
5. - 7
Kímélő sütés: bécsi szelet,
szük‐
borjúhús, cordon bleu, borda, ség
húspogácsa, kolbász, máj,
szerint
rántás, tojás, palacsinta,
fánk.
Félidőben fordítsa meg.
7-8
Erős sütés, burgonyatallér,
bélszín, marhaszeletek.
Félidőben fordítsa meg.
9
Víz forralása, tészta kifőzése, hús barnítása (gulyás, serpenyős sül‐
tek), burgonya bő olajban sütése.
5 - 15
Tanácsok
Nagymennyiségű víz forralása. A Rásegítés funkció aktív.
7. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
7.1 Általános tudnivalók
•
•
•
•
•
Minden használat után tisztítsa meg a
főzőlapot.
Mindig olyan főzőedényt használjon,
melynek tiszta az alja.
A felületen megjelenő karcolások
vagy sötét foltok nem befolyásolják a
főzőlap működését.
Használjon a főzőlapok tisztításához
ajánlott tisztítószert.
Használjon üvegfelületekhez tervezett
speciális kaparóeszközt.
7.2 A főzőlap tisztítása
•
Azonnal távolítsa el: a megolvadt
műanyagot, folpackot, a cukrot,
•
•
valamint a cukortartalmú ételeket. Ha
ezt nem teszi meg, a szennyeződés
károsíthatja a főzőlapot. Az égési
sérülés megelőzésére körültekintéssel
járjon el. Állítsa éles szögben az
üvegkerámia felületre a kaparókést,
majd csúsztassa végig a pengét a
felületen.
Távolítsa el, miután a főzőlap
megfelelően lehűlt: vízkőkarikák,
vízgyűrűk, zsírfoltok, fényes, fémes
elszíneződések. Nem karcoló
tisztítószerrel és megnedvesített
ruhával tisztítsa meg a főzőlapot. A
tisztítás után puha ruhával törölje
szárazra a főzőlapot.
Fényes, fémes elszíneződés
eltávolítása: ecetes vízzel
megnedvesített ruhával tisztítsa meg
az üvegfelületet.
54
www.electrolux.com
8. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
8.1 Mit tegyek, ha...
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a főzőlapot.
A főzőlap nincs csatlakoz‐
tatva az elektromos háló‐
zathoz, vagy csatlakoztatá‐
sa nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a főzőlap
jól van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz.
Lásd a kapcsolási rajzot.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
Indítsa el újra a főzőlapot,
és 10 másodpercen belül
állítsa be a hőfokot.
Kettő vagy több érzékelő‐
mezőt érintett meg egy‐
szerre.
Egyszerre csak egy érzé‐
kelőmezőt érintsen meg.
A STOP+GO funkció mű‐
ködik.
Lásd a „Napi használat” cí‐
mű részt.
Víz- vagy zsírfoltok vannak Tisztítsa meg a kezelőpa‐
a kezelőpanelen.
nelt.
Hangjelzés hallható és ki‐ Letakart egy vagy több ér‐
kapcsol főzőlap.
zékelőmezőt.
Amikor a főzőlap kikapcsol,
egy hangjelzés hallható.
Vegyen le minden tárgyat
az érzékelőmezőkről.
A főzőlap kikapcsol.
Valamit rátett a
lőmezőre.
érzéke‐ Vegyen le minden tárgyat
az érzékelőmezőről.
Nem kezd világítani a ma‐
radékhő visszajelző.
A főzőzóna még nem for‐ Ha a főzőzóna elég ideig
rósodott fel, mert csak rö‐ működött, és forrónak kel‐
vid ideje van működésben. lene lennie, forduljon a
márkaszervizhez.
Az Automatikus felfűtés
funkció nem működik.
A főzőzóna forró.
Hagyja, hogy a főzőzóna
megfelelően lehűljön.
A legmagasabb hőfok van
beállítva.
A legmagasabb főzési fo‐
kozatnak ugyanakkora a
teljesítménye, mint a funk‐
ciónak.
MAGYAR
Jelenség
Lehetséges ok
55
Javítási mód
A hőfok beállítását
ér‐
Induljon
értékről, és nö‐
tékre próbálta csökkenteni. velje a hőfokot.
A külső kört nem sikerül
bekapcsolni.
Először a belső kört kell
bekapcsolni.
A többzónás főzőzó‐
nán egy sötét terület talál‐
ható.
Normális jelenségnek te‐
kinthető,hogy a többzónás
főzőzónán egy sötét terület
található.
A hőfok két szint között
változik.
A Teljesítménykezelés
funkció működik.
Az érzékelőmező felmeleg‐ A főzőedény túl nagy vagy
szik.
túl közel tette a kezelőpa‐
nelhez.
Lásd a „Napi használat” cí‐
mű részt.
Ha lehetséges, tegye a
nagy főzőedényeket a hát‐
só főzőlapokra.
A
visszajelző világítani
kezd.
Működik az Automatikus
kikapcsolás.
Kapcsolja ki a főzőlapot,
majd kapcsolja be újra.
A
visszajelző világítani
kezd.
A gyerekzár vagy a gomb‐
zár funkció működik.
Lásd a „Napi használat” cí‐
mű részt.
A
visszajelző világítani
kezd.
Nincs főzőedény a főzőzó‐
nára helyezve.
Tegyen főzőedényt a főző‐
zónára.
A főzőedény nem megfele‐ Használjon megfelelő típu‐
lő típusú.
sú főzőedényt.
Olvassa el a „Hasznos ta‐
nácsok és javaslatok” c. fe‐
jezetet.
A főzőedény aljának átmé‐ Megfelelő méretű főzőe‐
rője túl kicsi a főzőzónához dényt használjon.
képest.
Lásd a „Műszaki informáci‐
ók” című fejezetet.
A
visszajelző és egy
szám jelenik meg.
Üzemzavar lépett fel a fő‐
zőlapnál.
Húzza ki egy időre a kon‐
nektorból a főzőlap hálóza‐
ti vezetékét. Kapcsolja le a
biztosítékot az otthoni
elektromos rendszerben.
Ezután csatlakoztassa újra
a készüléket. Ha a
jel
újra megjelenik, hívja a
márkaszervizt.
56
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A
visszajelző világítani A főzőlapnál hiba lépett fel,
mert a folyadék elforrt a fő‐
kezd.
zőedényből. A főzőzóna
túlmelegedés védelem és
az Automatikus kikapcso‐
lás működik.
Kapcsolja ki a főzőlapot.
Vegye le a forró főzőe‐
dényt. Körülbelül 30 má‐
sodperc múlva kapcsolja
be újra a főzőzónát.
Amennyiben a főzőedény
okozta a hibát, a hibaüze‐
net eltűnik a kijelzőről. A
maradékhő visszajelző to‐
vább világíthat. Hagyja,
hogy a főzőedény megfe‐
lelően lehűljön. Ellenőriz‐
ze, hogy a főzőedény meg‐
felelő-e a főzőlaphoz.
Olvassa el a „Hasznos ta‐
nácsok és javaslatok” c. fe‐
jezetet.
E6 jelenik meg.
Ellenőrizze, hogy a főzőlap
jól van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz. Tá‐
volítsa el a biztosítékot,
várjon egy percig, majd te‐
gye vissza a biztosítékot.
A tápfeszültség második
fázisánál áramkimaradás
történt.
8.2 Ha nem talál megoldást...
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
szervizközponthoz. Adja meg az
adattáblán található adatokat. Szintén
adja meg az üvegkerámia háromjegyű
kódját (az üvegfelület sarkában látható),
valamint a megjelenő hibaüzenetet.
Győződjön meg arról, hogy a főzőlapot
megfelelően működtette-e. Ha nem
megfelelően üzemeltette a készüléket, a
szerviz szerelője vagy az eladó
kiszállása nem lesz ingyenes, még a
garanciális időszakban sem. A
szervizközponttal és a garanciális
feltételekkel kapcsolatos tájékoztatást a
garanciakönyvben találja meg.
9. MŰSZAKI ADATOK
9.1 Adattábla
Modell EHG46341FK
Típus: 60 GAD DA AU
Indukciós telj.: 3.7 kW
Sorozatszám: .................
ELECTROLUX
PNC (Termékszám): 949 596 187 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Készült Németországban
6.6 kW
MAGYAR
57
9.2 Főzőzónák jellemzői
Főzőzóna
Névleges tel‐
Rásegítés
jesítmény (ma‐ funkció [W]
ximális hőfok‐
beállítás) [W]
Rásegítés
funkció maxi‐
mális időtar‐
tam [perc]
Főzőedény át‐
mérője [mm]
Bal első
2300
3700
10
180 - 210
Bal hátsó
1200
-
-
145
Jobb első
1400
2500
4
125 - 145
Jobb hátsó
700 / 1700
-
-
120 / 180
A főzőzónák teljesítménye kismértékben
eltérhet a táblázat adataitól. A
teljesítmény a főzőedény anyagától és
méretétől függően változik.
Az optimális főzési eredmény érdekében
olyan főzőedényt használjon, melynek
átmérője nem haladja meg a táblázatban
szereplő átmérőt.
10. ENERGIAHATÉKONYSÁG
10.1 Termékismertető az EU 66/2014 szerint
A készülék azonosítójele
EHG46341FK
Főzőlap típusa
Beépíthető fő‐
zőlap
Főzőzónák száma
4
Fűtési technológia
Indukciós és
sugárzó fűtő‐
egység
Kör alakú főzőzónák át‐
mérője (Ø)
Bal első
Bal hátsó
Jobb első
Jobb hátsó
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiafogyasztás főző‐
zónánként (EC electric
cooking)
Bal első
Bal hátsó
Jobb első
Jobb hátsó
180,2 Wh/kg
196,8 Wh/kg
176,6 Wh/kg
190,2 Wh/kg
Főzőlap energiafogyasz‐
tása (EC electric hob)
186,0 Wh/kg
EN 60350-2 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 2. rész: Főzőlapok Teljesítménymérési módszerek
•
10.2 Energiatakarékosság
•
A mindennapos főzés közben energiát
takaríthat meg az alábbi ötletek
betartásával.
•
•
Víz melegítésekor csak a szükséges
vízmennyiséget használja.
Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt
a főzőedényre.
A főzőedényt már bekapcsolás előtt
helyezze a főzőzónára.
Az edényaljak és a főzőzónák
átmérőjének mindig meg kell
egyezniük.
58
www.electrolux.com
•
•
A kisebb főzőedényt a kisebb
főzőzónára helyezze.
A főzőedényt a főzőzóna közepére
helyezze.
•
A maradékhőt használja az étel
melegen tartásához vagy
felolvasztásához.
11. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
SLOVENSKY
59
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................59
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 61
3. INŠTALÁCIA.....................................................................................................64
4. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 66
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 68
6. TIPY A RADY................................................................................................... 70
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................................72
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV................................................................................. 72
9. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 75
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 75
WE’RE THINKING OF YOU
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte naše webové stránky, kde nájdete:
Rady ohľadne používania, brožúry, návody na riešenie problémov, informácie
o servise a oprave získate na stránke:
www.electrolux.com/support
Zaregistrujte si svoj spotrebič a využívajte ešte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre spotrebič si
môžete kúpiť na stránke:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Vždy používajte originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
60
www.electrolux.com
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k
spotrebiču, keď je v prevádzke.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov. Deti do 8 rokov nesmú mať
prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod
dohľadom zodpovednej osoby.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom
paneli bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže
spôsobiť požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale
vypnite spotrebič a potom zakryte plameň, napr.
pokrievkou alebo nehorľavou pokrývkou.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
61
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si
vyžaduje nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného
panela, pretože sa môžu zohriať.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Varný panel vypínajte po každom použití jeho
ovládacími prvkami. Nespoliehajte sa na funkciu
rozpoznávania varnej nádoby.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý,
vypnite spotrebič, aby ste vylúčili možnosť úrazu
elektrickým prúdom.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty
varného panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského
spotrebiča, alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča
uvádza ako vhodné v návode na použitie, alebo
ochranné lišty varného panela zahrnuté v spotrebiči.
Použitie nevhodných ochranných líšt môže spôsobiť
nehody.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Montáž
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
•
•
•
•
•
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
62
www.electrolux.com
•
•
•
•
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkami, uistite sa, že je priestor
medzi spodnou časťou spotrebiča a
hornou zásuvkou postačujúci na
cirkuláciu vzduchu.
Spodná časť spotrebiča sa môže
zohriať. Zabezpečte inštaláciu
oddeľovacieho panelu z preglejky,
kuchynského skeletového materiálu
alebo iných nehorľavých materiálov
pod spotrebič, aby ste zabránili
prístupu k dolnej časti.
Dbajte na to, aby medzi pracovnou
doskou a prednou časťou spodnej
kuchynskej jednotky zostal voľný
priestor s veľkosťou 2 mm na
vetranie. Záruka sa nevzťahuje na
poškodenia spôsobené
nedostatočným vetracím priestorom.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo
zástrčka (ak sa používa) môže
spôsobiť nadmerné zohriatie zásuvky.
Použite vhodný elektrický sieťový
kábel.
Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
Skontrolujte, či je nainštalovaná
ochrana proti zásahu elektrickým
prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte
na to, aby sa sieťový kábel alebo
zástrčka (ak je k dispozícii)
nedotýkala horúceho varného
spotrebiča alebo horúcej varnej
nádoby.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť
poškodený sieťový kábel, kontaktujte
náš autorizovaný servis alebo
elektrikára.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, popálenín alebo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
Tento spotrebič používajte v
domácom prostredí.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití varnú zónu
vypnite.
Nespoliehajte sa na detektor varnej
nádoby.
Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Ak je povrch spotrebiča popraskaný,
ihneď odpojte spotrebič z elektrickej
siete. Predídete tak zásahu
elektrickým prúdom.
Keď je spotrebič v prevádzke,
používatelia s kardiostimulátorom
musia udržiavať vzdialenosť od
indukčných varných zón minimálne
30 cm.
Keď vkladáte pokrm do horúceho
oleja, môže olej vyprsknúť.
VAROVANIE!
Riziko požiaru a výbuchu.
•
•
•
•
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
pokrmov musia byť plamene alebo
horúce predmety v dostatočnej
vzdialenosti od tukov a olejov.
Výpary, ktoré sa uvoľňujú z veľmi
horúcich olejov, môžu spôsobiť
spontánne vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť
požiar pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
Horúci kuchynský riad nenechávajte
na ovládacom paneli.
Na sklenený povrch varného panela
neklaďte horúcu pokrievku varnej
nádoby.
•
•
•
•
•
•
63
Obsah kuchynského riadu nenechajte
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani
bez riadu.
Na spotrebič nedávajte alobal.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie skla / sklokeramiky. Pri
premiestňovaní týchto predmetov po
varnom povrchu ich vždy nadvihnite.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
2.4 Ošetrovanie a čistenie
•
•
•
•
•
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte vychladnúť.
Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
2.5 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
2.6 Servis
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
64
www.electrolux.com
•
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
skrinky alebo do pracovnej dosky, ktoré
vyhovujú platným normám.
3.3 Napájací kábel
3.1 Pred inštaláciou
•
Pred nainštalovaním varného panela si
zapíšte informácie uvedené dolu na
typovom štítku. Typový štítok s
technickými údajmi je umiestnený na
spodnej strane varného panela.
•
Sériové číslo ....................
3.2 Zabudovateľné varné
panely
Zabudovateľné varné panely sa môžu
používať až po zabudovaní do vhodnej
3.4 Montáž
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
Varný panel sa dodáva s napájacím
káblom.
Na výmenu poškodeného sieťového
kábla použite kábel typu: H05V2V2-F
ktorý odolá teplote 90 °C alebo
vyššej. Obráťte sa na miestne
servisné stredisko.
SLOVENSKY
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
min
30 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
65
66
www.electrolux.com
4. POPIS VÝROBKU
4.1 Rozloženie varného povrchu
2
2
145 mm
120/180
mm
210 mm
145 mm
1
1 Indukčná varná zóna
2 Varná zóna
3 Ovládací panel
1
3
4.2 Vybavenie ovládacieho panelu
1
2 3
4
11
10
5
9
6
7
8
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami. Zobrazenia, ukazovatele a zvuky vám
oznámia, ktoré funkcie sú zapnuté.
Sen‐
Funkcia
zoro‐
vé tla‐
čidlo
Poznámka
1
ZAP / VYP
Zapínanie a vypínanie varného panela.
2
Zablokovanie ovládania /
Detská poistka
Zablokovanie a odblokovanie ovládacie‐
ho panela.
3
STOP+GO
Zapnutie a vypnutie funkcie
-
Displej varného stupňa
Zobrazenie varného stupňa.
-
Ukazovatele varných zón Ukazujú, pre ktorú zónu nastavujete čas.
pre časomer
-
Displej časomeru
Zobrazenie času v minútach.
-
Zapínanie a vypínanie vonkajšieho okru‐
hu.
4
5
6
7
SLOVENSKY
Sen‐
Funkcia
zoro‐
vé tla‐
čidlo
9
10
Poznámka
-
Voľba varnej zóny.
/
-
Predĺženie alebo skrátenie času.
/
-
Nastavenie varného stupňa.
Výkonová funkcia Power
Zapnutie a vypnutie funkcie
8
11
67
4.3 Zobrazenie varného stupňa
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
-
/
-
Varná zóna je zapnutá.
Bodka znamená zmenu o polovicu varného stupňa.
Funkcia STOP+GO je zapnutá.
Funkcia Automatický ohrev je zapnutá.
Funkcia Výkonová funkcia Power je zapnutá.
+ číslo
Vyskytla sa porucha.
Varná zóna je ešte horúca (zvyškové teplo).
Funkcia Zablokovanie ovládania/ Detská poistka je zapnutá.
Kuchynský riad je nevhodný alebo príliš malý, prípadne na varnej
zóne nie je žiadny riad.
Funkcia Automatické vypínanie je zapnutá.
4.4 Ukazovateľ zvyškového
tepla
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenia zvyškovým
teplom.
Indukčné varné zóny generujú teplo
potrebné na varenie priamo v dne
nádoby na varenie. Sklokeramika sa
ohreje teplom riadu na varenie.
68
www.electrolux.com
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Zapnutie a vypnutie
na 1
5.2 Automatické vypínanie
Funkcia automaticky vypne varný
panel, ak:
•
•
•
•
•
•
všetky varné zóny sú vypnuté,
po zapnutí varného panela
nenastavíte žiadny varný stupeň,
rozlejete alebo položíte niečo na
ovládací panel na viac ako 10 sekúnd
(panvicu, handru atď.). Zaznie
zvukový signál a varný panel sa
vypne. Odstráňte príslušný predmet
alebo vyčistite ovládací panel.
varný panel sa veľmi zohreje (napr. po
vyvretí celého obsahu nádoby). Pred
opätovným použitím varného panela
nechajte varnú zónu vychladnúť.
ak používate nesprávny riad.
Rozsvieti sa symbol
a po 2
minútach sa varná zóna automaticky
vypne.
Ak nevypnete varnú zónu alebo
nezmeníte varný stupeň. Po čase sa
a varný panel sa
zobrazí symbol
vypne.
Varné stupne a časy, po ktorých sa
varný panel vypne:
Varný stupeň
Ak chcete zvýšiť varný stupeň, dotknite
sa
. Ak chcete znížiť varný stupeň,
dotknite sa
Ak chcete varný panel zapnúť alebo
vypnúť, dotknite sa tlačidla
sekundu.
5.3 Varný stupeň
. Ak chcete varnú zónu
vypnúť, dotknite sa naraz
a
.
5.4 Zapnutie a vypnutie
vonkajších okruhov
Varný povrch možno prispôsobiť veľkosti
kuchynského riadu.
Použitie senzorového tlačidla:
Zapnutie vonkajšieho okruhu: dotknite
sa senzorového poľa. Ukazovateľ sa
rozsvieti.
Vypnutie vonkajšieho okruhu:
dotýkajte sa senzorového poľa, až kým
indikátor nezhasne.
5.5 Automatický ohrev
Ak zapnete túto funkciu, dosiahnete skôr
požadovaný varný stupeň. Funkcia
nastaví na určitý čas najvyšší varný
stupeň, ktorý sa potom zníži na potrebnú
úroveň.
Pred zapnutím funkcie musí
byť varná zóna chladná.
Zapnutie funkcie pre varnú zónu:
dotknite sa
(
sa rozsvieti).
Okamžite sa dotknite
(
sa
rozsvieti). Okamžite sa dotknite , kým
sa nerozsvieti správny varný stupeň. Po
3 sekundách sa rozsvieti ukazovateľ
.
Varný panel sa
vypne po
Vypnutie funkcie: dotknite sa
6 hodinách
Zapnutie funkcie pre varnú zónu, keď
3-4
5 hodinách
na displeji nesvieti : dotknite sa ,
potom zvoľte najvyšší varný stupeň 9 a
5
4 hodinách
opäť sa dotknite
1,5 hodine
dotknite , aby ste nastavili požadovaný
varný stupeň.
,1-2
6-9
.
. Okamžite sa
Vypnutie funkcie: zmeňte varný stupeň.
SLOVENSKY
5.6 Výkonová funkcia Power
Táto funkcia zvyšuje výkon indukčných
varných zón. Funkciu možno aktivovať
pre indukčnú varnú zónu iba na
obmedzený čas. Potom sa indukčná
varná zóna opäť automaticky prepne na
najvyšší varný stupeň.
Pozrite si časť „Technické
informácie“.
Zapnutie funkcie pre varnú zónu:
.
dotknite sa
sa zapne.
Vypnutie funkcie: dotknite sa tlačidla
alebo
.
displeji varného stupňa sa zobrazí
Zapnutie funkcie: dotknite sa
.
.
alebo
Dotknite sa tlačidla
časomeru, aby ste nastavili čas. Po
uplynutí nastaveného času zaznie
zvukový signál a bude blikať 00.
Vypnutie zvuku: dotknite sa
.
Táto funkcia nemá vplyv na
činnosť varných zón.
5.7 Časovač
5.8 STOP+GO
Časovač odpočítavajúci smerom
nadol
Túto funkciu môžete použiť na
nastavenie času prevádzky varnej zóny
pre jedno konkrétne varenie.
Táto funkcia nastaví všetky zapnuté
varné zóny na najnižší varný stupeň.
Najprv nastavte varný stupeň varnej
zóny a potom nastavte funkciu.
69
Kuchynský časomer
Túto funkciu môžete použiť ako
Kuchynský časomer, ak je varný panel
zapnutý a varné zóny nie sú zapnuté. Na
Pri zapnutej funkcii nemôžete zmeniť
nastavenie varného stupňa.
Funkcia nezastaví funkcie časovača.
.
sa
Nastavenie varnej zóny: opakovane sa
Zapnutie funkcie: dotknite sa
zapne.
dotýkajte , až kým sa nerozsvieti
ukazovateľ požadovanej varnej zóny.
Vypnutie funkcie: dotknite sa .
Zobrazí sa predchádzajúci varný stupeň.
Zapnutie funkcie alebo zmena času:
dotknite sa
alebo
časomera a
nastavte čas (00-99 minút). Keď
ukazovateľ varnej zóny začne blikať
pomaly, odpočítava sa nastavený čas.
Kontrola zostávajúceho času: zvoľte
varnú zónu pomocou tlačidla .
Ukazovateľ varnej zóny začne blikať
rýchlejšie. Na displeji sa zobrazí
zostávajúci čas.
Vypnutie funkcie: nastavte varnú zónu
pomocou
a dotknite sa .
Zostávajúci čas sa odpočíta späť na 00.
Ukazovateľ varnej zóny zhasne.
Po uplynutí nastaveného
času zaznie zvukový signál
a bude blikať 00. Varná zóna
sa vypne.
Vypnutie zvuku: dotknite sa
.
5.9 Zablokovanie ovládania
Ovládací panel môžete zablokovať
počas prevádzky varných zón. Táto
funkcia zabráni neúmyselnej zmene
varného stupňa.
Najprv nastavte varný stupeň.
Zapnutie funkcie: Dotknite sa
sekundy sa rozsvieti
zostane zapnutý.
. Na 4
.Časovač
Vypnutie funkcie: dotknite sa .
Zobrazí sa predchádzajúci varný stupeň.
Keď vypnete varný panel,
vypnete aj túto funkciu.
5.10 Detská poistka
Táto funkcia zabráni neúmyselnému
zapnutiu varného panela.
70
www.electrolux.com
Zapnutie funkcie: zapnite varný panel
pomocou
. Nenastavujte žiadny varný
stupeň. Dotknite sa
Rozsvieti sa
pomocou
na 4 sekundy.
. Nenastavujte žiadny varný
stupeň. Dotknite sa
Rozsvieti sa
pomocou
•
. Vypnite varný panel
.
Vypnutie funkcie: zapnite varný panel
pomocou
•
na 4 sekundy.
•
•
. Vypnite varný panel
.
Ak chcete dočasne prerušiť funkciu
iba na jedno varenie: varný panel
zapnite pomocou
.
sa zapne.
Funkcia rozloží výkon medzi varné
zóny pripojené do rovnakej fázy.
Funkcia sa aktivuje vtedy, keď
celkové výkonové zaťaženie varných
zón pripojených na jednu fázu
presiahne 3 700 W.
Funkcia zníži výkon ostatných
varných zón pripojených do rovnakej
fázy.
Ukazovateľ varného stupňa pre zóny
so zníženým výkonom striedavo
zobrazuje zvolený varný stupeň a
varný stupeň so zníženým výkonom.
Po nejakom čase ukazovateľ varného
stupňa pre zóny so zníženým
výkonom zostane zobrazovať varný
stupeň so zníženým výkonom.
Dotknite sa
na 4 sekundy. Do 10
sekúnd nastavte varný stupeň. Varný
panel môžete používať. Po vypnutí
varného panela pomocou
znovu zapne:
sa funkcia
5.11 Riadenie výkonu
•
•
Varné zóny sú zoskupené podľa
polohy a počtu fáz varného panela.
Pozrite si obrázok.
Každá fáza má maximálnu elektrickú
výkonovú kapacitu 3 700 W.
6. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Kuchynský riad
Pri indukčných varných
zónach vytvára silné
elektromagnetické pole teplo
v kuchynskom riade veľmi
rýchlo.
Indukčné varné zóny
používajte s vhodným
kuchynským riadom.
Materiál varných nádob
•
vhodný: liatina, oceľ, smaltovaná
oceľ, antikoro, riad s viacvrstvovým
dnom (označený výrobcom ako
vhodný pre indukčné varné zóny).
•
nevhodný: hliník, meď, mosadz, sklo,
keramika, porcelán.
Kuchynský riad je vhodný pre
indukčný varný panel, ak:
•
•
po nastavení najvyššieho varného
stupňa voda zovrie veľmi rýchlo.
ak sa ku dnu riadu pritiahne magnet.
Dno kuchynského riadu
musí byť hrubé a ploché.
Kuchynský riad zo
smaltovanej ocele s
hliníkovým alebo medeným
dnom môže spôsobiť zmenu
sfarbenia na
sklokeramickom povrchu.
Rozmery kuchynského riadu
Indukčné varné zóny sa automaticky
prispôsobujú rozmerom dna
SLOVENSKY
kuchynského riadu, avšak len do určitej
hranice.
Účinnosť varných zón závisí od priemeru
dna kuchynského riadu. Kuchynský riad
s priemerom dna menším ako je
minimálny rozmer absorbuje iba časť
ohrevného výkonu, ktorý vytvára varná
zóna.
Pozrite si časť „Technické
informácie“.
6.2 Zvuky počas prevádzky
Ak je počuť:
•
•
•
praskanie: riad je vyrobený z rôznych
materiálov (sendvičová štruktúra).
pískanie: používate varnú zónu s
vysokým výkonom a kuchynský riad je
vyrobený z rôznych materiálov
(sendvičová štruktúra).
hučanie: pri používaní vysokých
výkonov.
Varný stu‐
peň
-1
Použitie:
71
•
cvakanie: pri spínaní elektrických
obvodov.
• svišťanie, bzučanie: pri činnosti
ventilátora.
Zvuky sú normálne a neznamenajú
žiadnu poruchu varného panela.
6.3 Príklady použitia na varenie
Vzájomný vzťah medzi nastaveným
varným stupňom a spotrebou energie
varnej zóny nie je lineárny. Zvýšenie
nastavenia varného stupňa nie je
priamoúmerné zvýšeniu spotreby
energie varnej zóny. To znamená, že
varná zóna nastavená na stredne
intenzívny varný stupeň využíva menej
ako polovicu svojho výkonu.
Údaje uvedené v tabuľke sú
iba orientačné.
Čas
(min)
Rady
Udržiavanie teploty hotových podľa
Na kuchynský riad položte
jedál.
potreby pokrievku.
1 - 2.
Holandská omáčka, topenie:
maslo, čokoláda, želatína.
5 - 25
Z času na čas premiešajte.
1 - 2.
Zahustenie: nadýchané ome‐ 10 - 40
lety, volské oká.
Varte s pokrievkou.
2. - 3.
Dusenie ryže a jedál s mlieč‐ 25 - 50
nym základom, prihrievanie
hotových jedál.
Pridajte aspoň dvakrát toľko
tekutiny ako ryže, mliečne
jedlá počas prípravy premie‐
šajte.
3. - 4.
Dusenie zeleniny, rýb, mäsa. 20 - 45
Pridajte niekoľko polievko‐
vých lyžíc tekutiny.
4. - 5.
Dusenie zemiakov v pare.
20 - 60
Použite max. ¼ l vody na
750 g zemiakov.
4. - 5.
Varenie väčšieho množstva
jedla, omáčok a polievok.
60 150
Max. 3 l tekutiny plus prísa‐
dy.
5. - 7
Jemné vyprážanie: rezne, te‐ podľa
Po uplynutí polovice času
ľacie cordon bleu, kotlety,
potreby obráťte.
mäsové guľky, klobásky, pe‐
čeň, zásmažka, vajíčka, lie‐
vance, šišky.
72
www.electrolux.com
Varný stu‐
peň
Použitie:
Čas
(min)
Rady
7-8
Vyprážanie pri vyššej teplote, 5 - 15
zemiakové placky, steaky,
rezne.
9
Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprá‐
žané hranolčeky.
Po uplynutí polovice času
obráťte.
Varenie veľkého množstva vody. Je zapnutá výkonová funkcia Po‐
wer.
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informácie
•
•
•
•
•
Varný panel očistite po každom
použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na
povrchu neovplyvňujú funkčnosť
varného panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
Na sklo použite špeciálnu škrabku.
7.2 Čistenie varného panela
•
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastovú fóliu, cukor a potraviny s
•
•
obsahom cukru. V opačnom prípade
môžu nečistoty poškodiť varný panel.
Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili.
Špeciálnu škrabku priložte na
sklenený povrch tak, aby bola
naklonená v ostrom uhle, a čepeľ
posúvajte po povrchu.
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte:
usadeniny vodného kameňa, škvrny
od vody, mastné škvrny, lesklé
kovové farebné fľaky. Varný panel
vyčistite vlhkou handričkou s
neabrazívnym čistiacim prostriedkom.
Po čistení utrite varný panel mäkkou
handričkou.
Odstráňte lesklé kovové fľaky:
použite roztok vody a octu a vyčistite
sklenený povrch vlhkou handričkou.
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Varný panel sa nedá za‐
pnúť ani používať.
Varný panel nie je pripoje‐
ný ku zdroju elektrického
napájania alebo je pripoje‐
ný nesprávne.
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k
zdroju elektrického napája‐
nia. Pozrite si schému za‐
pojenia.
SLOVENSKY
Problém
73
Možné príčiny
Riešenie
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Varný panel znovu zapnite
a do 10 sekúnd nastavte
varný stupeň.
Naraz ste sa dotkli 2 alebo
viacerých senzorových tla‐
čidiel.
Dotknite sa iba jedného
senzorového tlačidla.
Funkcia STOP+GO je za‐
pnutá.
Pozrite si kapitolu „Každo‐
denné používanie“.
Na ovládacom paneli je vo‐ Vyčistite ovládací panel.
da alebo je ovládací panel
znečistený tukom.
Zaznie zvukový signál a
varný panel sa vypne.
Ak je varný panel vypnutý,
zaznie zvukový signál.
Niečo ste položili na jedno
alebo viaceré senzorové
tlačidlá.
Odstráňte predmet zo sen‐
zorových tlačidiel.
Varný panel sa vypne.
Niečo ste položili na sen‐
Odstráňte daný predmet
zo senzorového tlačidla.
zorové tlačidlo
.
Ukazovateľ zvyškového
tepla sa nerozsvieti.
Zóna ešte nie je horúca,
pretože bola zapnutá iba
krátky čas.
Ak bola zóna zapnutá do‐
statočne dlho na to, aby
bola horúca, obráťte sa na
autorizované servisné stre‐
disko.
Funkcia automatického
ohrevu nefunguje.
Táto zóna je horúca.
Zónu nechajte dostatočne
vychladnúť.
Je nastavený najvyšší var‐
ný stupeň.
Najvyšší varný stupeň má
rovnaký výkon ako funkcia.
Znížili ste varný stupeň na
Začnite od
a varný stu‐
peň len zvyšujte.
.
Vonkajší okruh sa nedá
zapnúť.
Zapnite najprv vnútorný
okruh.
Na viacnásobnej zó‐
ne je tmavá oblasť.
Je normálne, že na viacná‐
sobnej zóne je tmavá ob‐
lasť.
Varný stupeň sa prepína
medzi dvomi úrovňami.
Funkcia Riadenie výkonu
je zapnutá.
Pozrite si kapitolu „Každo‐
denné používanie“.
74
www.electrolux.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Zohriali sa senzorové tla‐
čidlá.
Kuchynský riad je príliš veľ‐ Ak je to možné, preložte
ký alebo ste ho položili prí‐ veľký riad na zadné zóny.
liš blízko ovládačov.
Rozsvieti sa symbol
.
Je zapnuté automatické
vypínanie.
Varný panel vypnite a zno‐
va ho zapnite.
Rozsvieti sa symbol
.
Je zapnutá detská poistka
alebo funkcia zablokova‐
nia.
Pozrite si kapitolu „Každo‐
denné používanie“.
Rozsvieti sa symbol
.
Na zóne nie je žiadny riad.
Položte nádobu na zónu.
Kuchynský riad nie je
vhodný.
Použite vhodný kuchynský
riad.
Pozrite si kapitolu „Tipy a
rady“.
Príliš malý priemer dna ria‐ Použite kuchynský riad
du pre túto zónu.
správnych rozmerov.
Pozrite si časť „Technické
informácie“.
Na displeji sa zobrazí sym‐ Došlo k poruche varného
panelu.
bol
a číslo.
Odpojte varný panel na ur‐
čitý čas od elektrického na‐
pájania. Na chvíľu odpojte
poistku elektrickej siete do‐
mácnosti. Potom ju znova
zapojte. Ak sa znova roz‐
svieti , obráťte sa na au‐
torizované servisné stredi‐
sko.
Rozsvieti sa symbol
Rozsvieti sa E6.
.
Na varnom paneli sa vy‐
skytla chyba, pretože po‐
krm v kuchynskom riade
vyvrel. Je zapnutá funkcia
Automatického vypínania a
ochrana proti prehriatiu
zón.
Vypnite varný panel. Od‐
stráňte horúci kuchynský
riad. Približne po 30 sek‐
undách opäť zapnite zónu.
Ak bol problémom riad,
chybová správa sa vypne.
Ukazovateľ zvyškového
tepla môže zostať zobra‐
zený. Riad nechajte dosta‐
točne vychladnúť. Skontro‐
lujte, či je riad kompatibilný
s varným panelom.
Pozrite si kapitolu „Tipy a
rady“.
Chýba druhá fáza napája‐
nia.
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k
zdroju elektrického napája‐
nia. Poistku vyberte, po‐
čkajte minútu, potom opäť
vložte poistku.
SLOVENSKY
8.2 Ak nemôžete nájsť
riešenie...
75
hlásenie. Uistite sa, že ste varný panel
používali správne. Ak ste ho používali
nesprávne, servisný zásah technika
servisného strediska alebo predajcu
nebude bezplatný, a to ani počas
záručnej lehoty. Pokyny upravujúce
záručné a servisné podmienky nájdete v
záručnej brožúre.
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uveďte údaje z
typového štítka. Uveďte tiež trojmiestny
kód sklokeramiky (je v rohu skleneného
povrchu) a zobrazované chybové
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Typový štítok
Model EHG46341FK
Typ 60 GAD DA AU
Indukcia 3.7 kW
Sér.č. .................
ELECTROLUX
Č. výrobku (PNC) 949 596 187 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Vyrobené v Nemecku
6.6 kW
9.2 Špecifikácia varných zón
Varná zóna
Nominálny vý‐ Výkonová
Výkonová
Priemer ku‐
kon (max. var‐ funkcia Power funkcia Power chynského
ný stupeň) [W] [W]
maximálne tr‐ riadu [mm]
vanie [min]
Ľavá predná
2300
3700
10
180 - 210
Ľavá zadná
1200
-
-
145
Pravá predná
1400
2500
4
125 - 145
Pravá zadná
700 / 1700
-
-
120 / 180
Výkon varných zón sa môže v určitej
malej miere odchyľovať od údajov v
tabuľke. Mení sa podľa materiálu a
rozmeru kuchynského riadu.
Optimálne výsledky varenia dosiahnete
tak, že budete používať riad s priemerom
nie väčším ako sú údaje v tabuľke.
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
10.1 Informácie o výrobku podľa EU 66/2014
Model
EHG46341FK
Typ varného panela
Zabudovateľný
varný panel
Počet varných zón
4
76
www.electrolux.com
Technológia ohrevu
Priemer kruhových var‐
ných zón (Ø)
Indukčné alebo
sálavé ohrevné
teleso
Ľavá predná
Ľavá zadná
Pravá predná
Pravá zadná
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Spotreba energie na var‐ Ľavá predná
nú zónu (EC electric coo‐ Ľavá zadná
king)
Pravá predná
Pravá zadná
180,2 Wh / kg
196,8 Wh / kg
176,6 Wh / kg
190,2 Wh / kg
Spotreba energie varné‐
ho panela (EC electric
hob)
186,0 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 2: Varné panely.
Metódy merania funkčných vlastností
•
10.2 Úspora energie
•
Ak budete postupovať podľa nižšie
uvedených tipov, môžete pri
každodennom varení ušetriť energiu.
•
•
•
Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
Na kuchynský riad podľa možností
vždy položte pokrievku.
•
•
Kuchynský riad položte na varnú zónu
ešte pred jej zapnutím.
Dno riadu má mať rovnaký priemer
ako varná zóna.
Menší riad položte na menšie varné
zóny.
Kuchynský riad položte priamo na
stred varnej zóny.
Zvyškové teplo využite na udržiavanie
teploty jedla alebo na roztopenie.
11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
77
78
www.electrolux.com
SLOVENSKY
79
867358157-A-092020
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement