Electrolux EHH6340FOK Ръководство за употреба

Electrolux EHH6340FOK Ръководство за употреба
EHH6340FOK
BG
KK
SR
Плоча
Пісіру алаңы
Плоча за кување
Ръководство за употреба
Қолдану туралы нұсқаулары
Упутство за употребу
2
22
41
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 5
3. ИНСТАЛИРАНЕ.................................................................................................7
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 9
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 11
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................... 14
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................... 16
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....................................................16
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ....................................................................................19
10. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ......................................................................20
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
БЪЛГАРСКИ
3
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Деца под 3 години трябва да се държат далеч от
уреда, винаги когато работи.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на
нагревателите. Деца под 8-годишна възраст
трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не
са под постоянно наблюдение.
Не използвайте уреда с външен таймер или
отделна система за дистанционно управление.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Готвене на котлон без надзор с
мазнина или олио, може да е опасно и да
предизвика пожар.
НИКОГА не се опитвайте да загасите пожар с
вода, но изключете уреда и след това покрийте
пламъка напр. с капак или огнеупорно одеяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процесът на готвене трябва
да бъде наблюдаван. Кратък процес на готвене
трябва да се наблюдава постоянно.
ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар: Не съхранявайте
предмети върху повърхностите за готвене.
Не трябва да се поставят на повърхността на
плочата метални предмети като ножове, вилици,
лъжици и капаци, тъй като могат да се загреят.
Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за
пара.
След употреба, изключете плочата от нейния ключ
за управление и не разчитайте на детектора за
откриване на наличие на тенджера.
Ако стъклокерамичната/стъклената повърхност е
напукана, изключете уреда, за да избегнете
вероятността от токов удар.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервиз или
лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
ВНИМАНИЕ: Използвайте само предпазители за
котлони разработени от производителя на уреда
или опоменати от него в инструкциите за употреба,
като подходящи или предпазители за котлони
вградени в уреда. Използването на неподходящи
предпазители може да доведе до злополуки.
БЪЛГАРСКИ
5
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
ВНИМАНИЕ!
Уредът трябва да се
инсталира само от
квалифицирани лица.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете цялата опаковка.
Не монтирайте или използвайте
повредени уреди.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Спазвайте минималната дистанция
от други уреди и елементи.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уплътнете срязаните повърхности с
уплътнител, за да предотвратите
издуване поради влага.
Предпазвайте долната част на
уреда от пара и влага.
Не поставяйте уреда близо до
врата или под прозорец. Това
предотвратява падането на гореща
посуда от уреда, когато вратата
или прозореца са отворени.
Ако уреда е монтиран над
шкафове, уверете се, че
разстоянието между дъното на
уреда и горния шкаф е достатъчно
за вентилиране.
Дъното на уреда може да се
нагорещи. Уверете се, че
монтирате негорим разделителен
панел под уреда, за да
предотвратите достъп до дъното.
Уверете се че интервала за
вентилация от 2 мм между
работната повърхност и предната
част на долната единица е
свободен. Гаранцията не покрива
щети причинени от липса на
нормална вентилация.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Всички електрически свързвания
трябва да бъдат извършени от
квалифициран електротехник.
Уредът трябва да е заземен.
Преди за извършите действие,
уверете се, че уредът е изключен
от електрозахранването.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.
Уверете се, че уредът е инсталиран
правилно. Хлабави и неправилни
електрически кабели или щепсели
(ако са налични) могат да доведат
до пренагряване на клемите.
Използвайте правилен кабел за
захранването.
Не позволявайте електрическите
кабели да се преплитат.
Уверете се, че е монтирана защита
от токов удар.
Закрепете кабела с притягаща
скоба против опъване.
Уверете се, че кабелът за
електрозахранването и щепсела
(ако е наличен) не се докосват до
нагорещения уред или горещи
съдове за готвене, когато включите
уреда в близките контакти.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Не повреждайте захранващия
щепсел (ако е наличен) и
захранващия кабел. Свържете се с
нашия оторизиран сервизен център
или електротехник за смяната на
повреден захранващ кабел.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
2.3 Употреба
•
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от пожар или
експлозия
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния и токов удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки,
етикети и защитно фолио (ако е
приложимо) преди първа употреба.
Използвайте този уред в домашна
среда.
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Настройте зоната за готвене на
“изкл.” след всяка употреба.
Не разчитайте на детектора на
тигана.
Не поставяйте прибори или капаци
от тигани и тенджери върху зоните
за готвене. Могат да се нагорещят.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Ако повърхността на уреда е
напукана, незабавно изключете
уреда от щепсела. За да се
предотврати токов удар.
Потребители с пейсмейкър трябва
да спазват дистанция най-малко 30
см от индукционната зона за
готвене, когато уредът работи.
Когато поставяте храна в горещо
олио, може да пръска.
Нагорещените мазнини или масло
могат да предизвикат
възпламеними пари. Дръжте
пламъците или нагорещените
предмети далеч от мазнини или
масло, когато готвите с тях.
Парите, които се освобождават от
много нагорещеното масло, могат
да причинят спонтанно запалване.
Използваното масло, което
съдържа хранителни остатъци,
може да причини пожар при пониски температури, отколкото
маслото, използвано първия път.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
Не оставяйте горещи готварски
съдове върху командното табло.
Не поставяйте горещ капак на тиган
върху стъклената повърхност на
котлона.
Не оставяйте готварските съдове
да врят на сухо.
Не позволявайте върху уреда да
падат предмети или готварски
съдове. Повърхността може да се
повреди.
Не активирайте зоните за готвене
при празни готварски съдове или
ако няма готварски съдове.
Не поставяйте алуминиево фолио
върху уреда.
Съдове за готвене от чугун,
алуминий или с повредено дъно,
могат да надраскат стъклото /
стъклокерамиката. Винаги
БЪЛГАРСКИ
•
повдигайте тези предмети нагоре,
когато трябва да ги преместите по
плочата за готвене.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
2.4 Грижи и почистване
•
•
•
•
•
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Изключете уреда и го оставете да
се охлади, преди да го почистите.
Изключете уреда от захранващата
ел. мрежа преди начало на
поддръжката.
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
7
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
2.5 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
Свържете се с общинските власти
за информация за това как да
изхвърлите уреда правилно.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
2.6 Обслужване
•
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
в подходящи шкафове и работни
плотове, които отговарят на
стандартите.
3.1 Преди монтажа
3.3 Свързващ кабел
Преди да инсталирате плочата, подолу запишете информацията от
табелката с данни. Табелката с
основните данни е разположена в
долната част на плочата.
•
Сериен
номер ...........................
3.2 Вградени плочи
Вградените плочи могат да се
използват само след като са вградени
•
Плочата е снабдена със захранващ
кабел.
За да замените повреденият
мрежов кабел, използвайте
следните (или по-високи) типове
мрежови кабели: H05V2V2-F T мин.
90°C. Свържете се с местния
сервизния център.
8
www.electrolux.com
3.4 Монтаж
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
БЪЛГАРСКИ
9
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Предпазна кутия
Ако използвате предпазна кутия
(допълнителен аксесоар), не са
необходими нито предното разстояние
за въздух от 2 мм, нито защитната
повърхност точно под плочата.
Предпазната кутия може да не е
достъпна в някои страни. Моля,
свържете с вашия местен доставчик.
Не можете да използвате
предпазната кутия, ако
инсталирате плочата над
фурна.
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
4.1 Разположение на повърхността за готвене
1
1
180 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
2
1 Индукционна зона за готвене
2 Kомандно табло
1
10
www.electrolux.com
4.2 Оформление на контролния панел
1
2 3
4
10
9
5
8
6
7
Използвайте сензорните полета, за да работите с уреда. Показанията на
дисплея, индикаторите и звуковите сигнали показват кои функции работят.
Сен‐
Функция
зорно
поле
1
2
3
4
5
6
9
10
ВКЛ./ИЗКЛ.
За активиране и деактивиране на пло‐
чата.
Заключване / Устрой‐
ството "Заключване за
деца"
За заключване / отключване на ко‐
мандното табло.
STOP+GO
За активиране и деактивиране на
функцията.
-
Дисплей за степента на Показва степента на нагряване.
нагряване
-
Индикатори за времето
на зоните за готвене
За да покаже за коя зона настройвате
времето.
-
Дисплей на таймера
Показва времето в минути.
-
Избор на зона за готвене.
/
-
Увеличава или намалява времето.
/
-
За настройване на степен за нагрява‐
не.
Режим на повишена
мощност
За активиране и деактивиране на
функцията.
7
8
Бележка
4.3 Показания за настройката на нагряване
Екран
Описание
Зоната за готвене е изключена.
БЪЛГАРСКИ
Екран
-
11
Описание
/
-
Зоната за готвене работи.
Точката означава промяна по половината от нивото на нагря‐
ване.
функцията STOP+GO работи.
функцията Автоматично нагряване работи.
Режим на повишена мощност работи.
+ число
Има неизправност.
Зоната за готвене продължава да бъде гореща (остатъчна
топлина).
Функцията Заключване / Устройството "Заключване за деца"
работи.
Готварският съд е неподходящ, прекалено малък или върху
зоната за готвене не е поставен готварски съд.
функцията Автоматичното изключване работи.
4.4 Индикатор за остатъчна
топлина
ВНИМАНИЕ!
Съществува риск от
изгаряне, вследствие на
остатъчната топлина.
Индукционните зони за готвене
произвеждат топлина, необходима за
процеса на готвене направо на дъното
на готварския съд. Стъклокерамиката
се загрява от топлината на готварския
съд.
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
•
•
5.1 Активиране и
деактивиране
Докоснете
за 1 секунда, за да
активирате или деактивирате плочата.
5.2 Автоматичното
изключване
Тази функция спира автоматично
плочата, ако:
•
всички зони за готвене са
изключени,
•
•
след включване на плочата не
зададете степен на нагряване,
разлеете течност или оставите
някакъв предмет (съд, кърпа и др.)
на командното табло за повече от
10 секунди. Прозвучава звуков
сигнал и плочата се изключва.
Отстранете предмета или
почистете командното табло.
плочата става много гореща (напр.,
когато тенджерата е извряла
напълно). Оставете зоната за
готвене да се охлади преди отново
да използвате плочата.
използвате неподходящ готварски
съд. Символът
светва и зоната
за готвене се деактивира
автоматично след 2 минути.
12
www.electrolux.com
•
не спрете зоната за готвене или
промените степента на нагряване.
След известно време светва
и
плочата се деактивира.
Връзката между настройката за
топлина и времето след като спрете
плочата:
Настройка на на‐ Плочата се деак‐
гряването
тивира след
6 часа
,1-2
3-4
5 часа
5
4 часа
6-9
1,5 час
За да активирате функцията за
Докоснете , за да повишите
степента на нагряването. Докоснете
, за да понижите степента на
нагряването. Докоснете
и
по
едно и също време, за да
деактивирате зоната за готвене.
5.4 Автоматично нагряване
Ако активирате тази функция, можете
да получите необходимата степен на
нагряване за по-кратко време. Тази
функция задава най-високата степен
на нагряване за определено време и
след това намалява до правилната
степен на нагряване.
За да активирате
функцията, зоната за
готвене трябва да е
студена.
.
За да деактивирате функцията:
докоснете
или
.
5.6 Таймер
Таймер за обратно броене
Използвайте тази функция, за да
настроите продължителността на
работа на зоната за готвене за един
сеанс.
Първо нагласете настройката за
нагряване на зоната за готвене, а
след това и функцията.
Избор на зона за готвене: докоснете
неколкократно, докато светне
индикаторът на необходимата зона за
готвене.
промените времето: докоснете
зоната за готвене: докоснете
(
светва). Незабавно докоснете
(
светва). Незабавно докоснете ,
докато светне правилната степен на
се
За да деактивирате функцията:
.
зоната за готвене: докоснете
светва.
За да активирате функцията или да
За да активирате функцията за
докоснете
Тази функция предоставя повече
мощност на индукционните зони за
готвене. Функцията може да бъде
активирана за индукционните зони за
готвене за ограничен период от време.
След това, индукционната зона за
готвене автоматично се превключва
обратно на най-високата настройка за
нагряване.
Вж. глава "Техническа
информация".
5.3 Степента на нагряване
нагряване. След 3 секунди
включва.
5.5 Режим на повишена
мощност
или
на таймера, за да зададете
времето (00 - 99 минути). Когато
индикаторът на зоната за готвене
започне да мига по-бавно, времето се
отброява обратно.
За да видите оставащото време:
задайте зоната за готвене с .
Индикаторът на зоната за готвене
започва да мига по-бързо. Дисплеят
показва оставащото време.
За да деактивирате функцията:
настройте зоната за готвене с
и
БЪЛГАРСКИ
докоснете . Оставащото време
отброява до 00. Индикаторът на
зоната за готвене угасва.
За да активирате функцията:
Когато времето свърши, се
чува звуков сигнал и 00
светва. Зоната за готвене
се деактивира.
За да спрете звука: докоснете
.
Таймер
Можете да използвате тази функция
като Брояч на минути, когато плочата
се активира и зоните за готвене не
работят. На екрана за топлинна
настройка се показва
.
За да активирате функцията:
докоснете . Докоснете
или
на
таймера, за да изберете времето.
Когато времето свърши, се чува
звуков сигнал и 00 светва.
За да спрете звука: докоснете
.
Тази функция не влияе
върху работата на зоните
за готвене.
5.7 STOP+GO
Тази функция превключва всички
работещи зони за готвене на найниската топлинна настройка.
Когато работи тази функция,
настройката на нагряване не може да
бъде променяна.
Функцията не спира функциите на
таймера.
За да активирате функцията:
докоснете
.
светва.
За да деактивирате функцията:
докоснете . Включва се предната
степен на нагряване.
докоснете .
светва за 4
секунди.Таймерът остава включен.
За да деактивирате функцията:
докоснете . Включва се предната
степен на нагряване.
Когато деактивирате
плочата, деактивирате
също и тази функция.
5.9 Устройството
"Заключване за деца"
Тази функция предотвратява неволно
използване на плочата.
За да активирате функцията:
активирайте плочата с . Не
задавайте степен на нагряване.
Докоснете
за 4 секунди.
Спрете плочата с
светва.
.
За да деактивирате функцията:
активирайте плочата с . Не
задавайте степен на нагряване.
Докоснете
за 4 секунди.
Спрете плочата с
светва.
.
За да отмените функцията само за
един период а готвене: активирайте
плочата с .
светва. Докоснете
за 4 секунди. Настроите степента на
нагряване в рамките на 10 секунди.
Можете да работите с плочата. Когато
деактивирате плочата с , функцията
отново започва да работи.
5.10 Управление на
мощността
•
5.8 Заключване
Можете да заключите командното
табло, докато зоните за готвене
работят. Така се предотвратяват
случайни промени на степента на
нагряване.
13
Първо настройте степента на
нагряване.
•
•
Зоните за готвене са групирани
според мястото и броя фази в
плочата за готвене. Вижте
илюстрацията.
Максималното електрическо
натоварване на всяка фаза е 3700
W.
Фукцията разделя мощността
между зоните за готвене, свързани
към една и съща фаза.
14
www.electrolux.com
•
•
•
Функцията се активира, когато
общото електрическо натоварване
на зоните за готвене, свързани към
една и съща фаза, навдиши 3700
W.
Фукцията намалява мощността към
другите зони за готвене, свързани
към същата фаза.
Настройката за затопляне на
дисплея за зоните с намалена
мощност се променя от избраната
към намалената настройка. След
известно време настройката за
затопляне на дисплея за зоните с
намалена мощност остава на
намалената настройка.
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Дъното на готварските
съдове трябва да е
възможно най-дебело и
равно.
6.1 Готварски съдове
При индукционните зони за
готвене силно
електромагнитно поле
генерира топлина в
готварския съд много
бързо.
Използвайте
индукционните зони с
правилни готварски
съдове.
Размери на готварските съдове
Индукционните зони за готвене се
приспособяват автоматично към
размера на дъното на готварския съд
до известна граница.
Ефективността на зоната за готвене е
свързана с диаметъра на готварския
съд. Съдове за готвене с по-малък
диаметър от минималния получават
само част от мощността, генерирана
от зоната за готвене.
Материал на готварския съд
подходящ: чугун, стомана,
емайлирана стомана, неръждаема
стомана, с многослойно дъно (с
маркировка за съвместимост от
производителя).
• неподходящ: алуминий, мед,
месинг, стъкло, керамика,
порцелан.
Съдът за готвене е подходящ за
индукционна плоча, ако:
Вж. глава "Техническа
информация".
•
•
•
малко количество вода завира
много бързо на зона, настроена на
най-високата настройка за
нагряване.
магнитът тегли към дъното на
готварския съд.
6.2 Шумовете по време на
работа
Ако чувате:
•
•
•
пукащ шум: готварският съд е
направен от различен материал
(конструкция сандвич).
свирене: вие използвате зона за
готвене с високо ниво на мощност,
а готварският съд е направен от
различен материал (конструкция
сандвич).
бучене: вие използвате високо ниво
на мощност.
БЪЛГАРСКИ
•
щракане: възниква електрическо
превключване.
• свистене, бръмчене: вентилаторът
работи.
Шумът е нормално явление и не
означава повреда в плочата.
6.3 Примери за различни
начини за готвене
Данните в следващата
таблица са
ориентировъчни.
Връзката между степента на
нагряване и консумацията на енергия
на зоната за гответе не е линейна.
Настройка
на нагрява‐
нето
15
Когато увеличите степента на
нагряване, тя не е пропорционална на
увеличаването на консумацията на
енергия на зоната за готвене. Това
означава, че зоната за готвене със
средна степен на нагряване използва
по-малко от половината от своята
енергия.
Използвайте за:
Време
(мин)
Подгряване на сготвена
храна.
колкото Поставете капак върху го‐
е нео‐ тварския съд.
бходи‐
мо
1 - 2.
Холандски сос, разтапяне
на: масло, шоколад, жела‐
тин.
5 - 25
От време на време раз‐
бърквайте.
1 - 2.
Втвърдяване: пухкави ом‐
лети, печени яйца.
10 - 40
Гответе с поставен капак.
2. - 3.
За варене на ориз и ястия с 25 - 50
мляко, претопляне на гото‐
ви ястия.
Добавете най-малко два
пъти повече течност, от‐
колкото е оризът, разбърк‐
вайте млечните блюда от
време на време за готве‐
не.
3. - 4.
Зеленчуци на пара, риба,
месо.
20 - 45
Добавете няколко супени
лъжици течност.
4. - 5.
Картофи на пара.
20 - 60
Използвайте макс. ¼ л во‐
да за 750 г картофи.
4. - 5.
Приготвяне на по-големи
количества храна, задуше‐
ни ястия и супи.
60 150
До 3 л течност заедно със
съставките.
5. - 7
Леко запържване: шницел,
телешко кордон бльо, кот‐
лети, пелмени, наденица,
дроб, маслено-брашнена
запръжка, яйца, палачинки,
понички.
колкото Обърнете по средата на
е нео‐ готвенето.
бходи‐
мо
-1
Съвети
16
www.electrolux.com
Настройка
на нагрява‐
нето
Използвайте за:
Време
(мин)
Съвети
7-8
Дълбоко пържене, карто‐
5 - 15
фени кюфтета, филе-минь‐
он, пържоли.
9
Кипване на вода, готвене на макаронени изделия, запържване на
месо (гулаш, задушено), пържене на картофи.
Обърнете по средата на
готвенето.
Кипване на големи количества вода. Функцията Power е активи‐
рана.
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Обща информация
•
•
•
•
•
Почиствайте плочата след всяка
употреба.
Винаги използвайте готварски
съдове с почистено дъно.
Надрасквания или тъмни петна по
повърхността не влияят върху
функционирането на плочата.
Използвайте специален почистващ
препарат, предназначен за
повърхността на плочата.
Използвайте специална стъргалка
за стъкло.
7.2 Почистване на плочата
•
Отстранявайте незабавно:
разтопена пластмаса, пластмасово
фолиом захар и храни съдържащи
•
•
захар. В противен случай
замърсяванията могат да повредят
плочата. Внимавайте да не се
изгорите. Поставете специалната
стъргалка на стъклокерамичната
повърхност под остър ъгъл и
плъзгайте острието по
повърхността.
Отстранете, когато плочата е
достатъчно изстинала: следи от
варовик, вода, петна от мазнина,
лъскави металически
обезцветявания. Почиствайте
плочата с влажна кърпа и малко
почистващ препарат. След
почистване подсушете плочата с
мека кърпа.
Премахнете бляскави метални
драскотини: използвайте разтвор
от вода и оцет и почистете
стъклената повърхност с мокър
парцал.
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
БЪЛГАРСКИ
17
8.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Не можете да активирате Плочата не е свързана
или работите с плочата. към електрозахранването
или е свързана непра‐
вилно.
Бушона е изгърмял.
Отстраняване
Проверете дали плочата
е свързана правилно към
електрозахранването.
Вижте схемата за свърз‐
ване.
Проверете дали предпа‐
зителят е причина за не‐
изправността. Ако пред‐
пазителите продължават
да падат, се обадете на
квалифициран електро‐
техник.
Включете плочата отново
и задайте степента на
нагряване в рамките на
10 секунди.
Доконали сте 2 или пове‐ Докосвайте само по едно
че сензорни полета едно‐ сензорно поле.
временно.
Функцията STOP+GO ра‐ Вж. глава "Всекидневна
боти.
употреба".
Върху командното табло Почистете командното
има вода или е покрито с табло.
пръски мазнина.
Прозвучава звуков сиг‐
Поставили сте нещо вър‐ Махнете предмета от
нал и плочата се изключ‐ ху едно или повече сен‐
сензорните полета.
ва.
зорни полета.
Когато плочата се деак‐
тивира прозвучава звуков
сигнал.
Плочата се деактивира.
Поставили сте нещо вър‐ Махнете предмета от
сензорното поле.
ху сензорното поле .
Индикаторът за остатъч‐
на топлина не се включ‐
ва.
Зоната за готвене не е
гореща, защото е била
включена само за кратко
време.
Ако зоната за готвене ра‐
боти достатъчно дълго,
за да бъде гореща, се
свържете със сервизния
център.
Функцията "автоматично
нагряване" не работи.
Зоната е гореща.
Оставете зоната да из‐
стине достатъчно.
Зададена е най-високата Най-високата степен на
степен на нагряване.
нагряване има същата
мощност като функцията.
18
www.electrolux.com
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Настройката за топлина
превключва между две
нива.
Режим на управление на
захранването.
Вж. глава "Всекидневна
употреба".
Сензорните полета се на‐ Готварският съд е прека‐
горещяват.
лено голям или сте го по‐
ставили твърде близко
до сензорните полета за
управление.
Поставете големите го‐
тварски съдове върху за‐
дните зони за готвене,
ако е възможно.
светва.
Активирано е автоматич‐
но изключване.
Деактивирайте плочата и
я активирайте отново.
светва.
Активирана е функцията Вж. глава "Всекидневна
за заключване на бутони‐ употреба".
те или устройството за
безопасност на децата.
светва.
Няма готварски съд вър‐
ху зоната за готвене.
Поставете готварски съд
върху зоната за готвене.
Готварският съд е непод‐ Използвайте подходящи
ходящ.
готварски съдове.
Вж. глава "Препоръки и
съвети".
и число светва.
Диаметърът на дъното
на готварския съд е пре‐
калено малък за зоната
за готвене.
Използвайте готварски
съдове с подходящи раз‐
мери.
Вж. глава "Техническа
информация".
В плочата има грешка.
Изключете плочата от
електрозахранването за
известно време. Изклю‐
чете предпазителя на до‐
машната електрическа
инсталация. Свържете го
отново. Ако
светне от‐
ново, обадете се в отори‐
зирания сервизен цен‐
тър.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
светва.
Възможна причина
Отстраняване
Има проблем с котлона,
защото водата или теч‐
ността в съда за готвене
е извряла напълно. Ра‐
ботят автоматично из‐
ключване и защита про‐
тив прегряване на зони‐
те.
Деактивирайте плочата.
Свалете горещия готвар‐
ски съд. След приблизи‐
телно 30 секунди включе‐
те отново зоната за го‐
твене. Ако проблемът е
бил в готварския съд, съ‐
общението за грешка из‐
чезва. Индикаторът за
остатъчна топлина може
да остане включен. Оста‐
вете готварския съд да
изстине достатъчно. Про‐
верете дали съдът ви е
съвместим с плочата.
Вж. глава "Препоръки и
съвети".
8.2 Ако не откривате
решение...
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център. Съобщете данните
от табелката с данни. Съобщете
трицифрения код за стъклокерамиката
(той се намира в ъгъла на стъклената
повърхност) и съобщението за грешка,
което се появява. Уверете се, че
управлявате котлонът правилно. В
противен случай, посещението на
сервизния специалист или на
продавача няма да бъде безплатно,
също и през гаранционния срок. В
гаранционната книжка ще намерите
указания относно сервизния център и
гаранционните условия.
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
9.1 Табелка с технически
данни
Модел EHH6340FOK
Тип 60 GAD D5 AU
Индукция 7.4 kW
Сериен номер .................
ELECTROLUX
19
PNC (номер на продукт) 949 596 017 02
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Произведено в Германия
7.4 kW
20
www.electrolux.com
9.2 Спецификация на зоните за готвене
Зона за го‐
твене
Номинална
Режим на по‐
мощност (при вишена мощ‐
максимална
ност [W]
топлинна на‐
стройка) [W]
Режим на по‐
вишена мощ‐
ност макси‐
мална про‐
дължител‐
ност [мин]
Диаметър на
готварски съд
[мм]
Предна лява
2300
3700
10
180 - 210
Задна лява
1800
2800
10
145 - 180
Предна дясна
1400
2500
4
125 - 145
Задна дясна
1800
2800
10
145 - 180
Мощността на зоните за готвене може
да се отклонява в малки граници от
данните в таблицата. Тя зависи от
материала и размерите на готварските
съдове.
За оптимални резултати при готвене,
използвайте готварски съдове, не поголеми от диаметъра в таблицата.
10. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
10.1 Информация за продукта съгласно EU 66/2014
Идентификация на мо‐
дела
EHH6340FOK
Тип котлон
Вградени котло‐
ни
Брой зони за готвене
4
Загряваща технология
Индукция
Диаметър на кръгли зо‐
ни за готвене (Ø)
Предна лява
Задна лява
Предна дясна
Задна дясна
21,0 см
18,0 см
14,5 см
18,0 см
Енергийна консумация
на зона за готвене (EC
electric cooking)
Предна лява
Задна лява
Предна дясна
Задна дясна
176,9 Wh / кг
169,2 Wh / кг
178,1 Wh / кг
169,2 Wh / кг
Енергийна консумация
на котлонът (EC electric
hob)
EN 60350-2 - Домашни ел. уреди за
готвене - Част 2: Котлони - Методи за
измерване на ефективността
173,3 Wh / кг
10.2 Енергоспестяващи
Може да спестите енергия по време
на ежедневното ви готвене, ако
следвате съветите по-долу.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
Когато загрявате вода използвайте
само количеството което ви трябва.
Ако е възможно, винаги поставяйте
капак на готварските съдове.
Преди да активирате зоните за
готвене, поставете съдовете за
готвене върху тях.
Сложете малките готварски съдове
на малките зони за готвене.
•
•
21
Сложете готварските съдове върху
центъра на зоната за готвене.
Използвайте остатъчната топлина,
за да запазите храната топла или
да я разтопите.
11. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
22
www.electrolux.com
МАЗМҰНЫ
1. ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ............................................................................... 22
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ.......................................................................... 25
3. ОРНАТУ........................................................................................................... 27
4. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ............................................................................... 29
5. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ...................................................................................... 31
6. АҚЫЛ-КЕҢЕС.................................................................................................. 34
7. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ................................................................................. 36
8. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ.....................................................................................36
9. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК.....................................................................................39
10. ҚУАТ ТИІМДІЛІГІ........................................................................................... 39
СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫҢЫЗ
Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рахмет. Сіз ондаған жылдар
бойғы кәсіби тәжірибе мен инновацияға сүйеніп жасалған құрылғыны
таңдадыңыз. Тапқырлықтың туындысы болған, көз тартарлық бұл құрылғыны
жасау барысында сіз ойымызда болдыңыз. Сондықтан, қолданған сайын
тамаша нәтижеге қол жеткізе алатыныңызға сенімді болыңыз.
Electrolux әлеміне қош келдіңіз.
Біздің веб-сайтқа барып келесіні қараңыз:
Пайдалану туралы ақпарат, кітапша, ақаулықты түзету, қызмет ақпаратын
мына жерден алыңыз:
www.electrolux.com/webselfservice
Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.registerelectrolux.com
Құрылғыңызға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және
фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.electrolux.com/shop
ТҰТЫНУШЫҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.
Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын
болуын қамтамасыз етіңіз. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі.
Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан алуға болады.
Ескерту / Қауіп-қатерден сақтандыру ақпараты
Жалпы ақпарат және ақыл-кеңес
Қоршаған ортаға қатысты ақпарат
Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.
1.
ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ
Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге
жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде
ҚАЗАҚ
23
орын алған жарақат немесе зақымдарға өндіруші
жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап жүру
үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде
сақтаңыз.
1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың
қауіпсіздігі
•
•
•
•
•
•
•
Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен
денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым
келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не
құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген
нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын
түсінсе, онда қолдануына болады.
Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
Барлық орам материалдарын балалардан алыс
ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда немесе ол суып
тұрғанда, балалар мен үй жануарларын оған
жақындатпаңыз. Қол жететін бөлшектері ыстық.
Құрылғы бала қауіпсіздігінің құралымен
жабдықталса, оны қосу керек.
Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау
жұмыстарын бақылаусыз орындамауы керек.
3 жастағы және бұл жасқа толмаған балаларды
жұмыс істеп тұрған құрылғыдан әрқашан алыс
ұстау керек.
1.2 Қауіпсіздік туралы жалпы ақпарат
•
•
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін жердегі
бөлшектері қолдану барысында ысып тұрады.
Қыздырғыш элементтерге тиіп кетпеу үшін абайлау
керек. 8 жасқа толмаған балаларды үнемі бақылап
отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
Құрылғыны сыртқы таймермен немесе бөлек
қашықтан басқару жүйесімен басқармаңыз.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ЕСКЕРТУ: Май немесе өсімдік майы қосылған
тағамды пештің үстіне қараусыз қалдыру қауіпті
және өрт шығуы мүмкін.
Өртті ЕШҚАШАН сумен сөндіруге әрекет
жасамаңыз, оның орнына құрылғыны сөндіріп,
жалынды қақпақ немесе өртке төзімді көрпе, т.б.
тәрізді затпен жабыңыз.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: Пісіру барысын қадағалап отыру
керек. Пісіру барысы қысқа болса, үздіксіз
қадағалап отыру керек.
ЕСКЕРТУ: Өрт қаупі бар: Пісіру алаңына зат
сақтамаңыз.
Пышақ, шанышқы, қасық және қақпақ тәрізді темір
заттарды пештің үстіне қоймаңыз, себебі ысып
кетеді.
Құрылғыны бумен тазалау құралын пайдаланып
тазаламаңыз.
Пайдаланып болғаннан кейін пеш үстінің
элементін, ыдыс анықтағышқа сүйенбей, оның
басқару тетігімен сөндіріңіз.
Егер шыны керамика бет / шыны сынса, электр
қатері пайда болмас үшін құрылғыны сөндіріңіз.
Егер қуат cымына зақым келген болса, қатерден
сақтану үшін оны өндіруші немесе уәкілетті техник
немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
ЕСКЕРТУ: Пісіру құрылғысының өндірушісі жасаған
пеш қорғағыштарды ғана немесе құрылғы
өндірушісі пайдаланушы нұсқаулығында арнайы
көрсеткен немесе құрылғының өзіне орнатылған
қорғағыштарды ғана қолданыңыз. Сай келмейтін
қорғағыштарды пайдалансаңыз, оқыс жағдай орын
алуы мүмкін.
ҚАЗАҚ
25
2. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
2.1 Орнату
2.2 Электртоғына қосу
ЕСКЕРТУ!
Бұл құрылғыны тек білікті
маман ғана орнатуға тиіс.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Орам материалдарының барлығын
алыңыз.
Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз
немесе іске қоспаңыз.
Құрылғымен бірге жеткізілген
орнату бойынша нұсқауларды
орындаңыз.
Осы құрылғы мен басқа
құрылғылардың, заттардың
арасындағы минимум қашықтықты
сақтаңыз.
Құрылғы ауыр болғандықтан,
орнынан жылжытқан кезде әрқашан
абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік
қолғабы мен бітеу аяқ киім киіңіз.
Кесілген беттерге ылғал кіріп
үлкейтіп жібермес үшін
тығыздағышпен бітеңіз.
Құрылғының астыңғы жағын бу мен
ылғалдан қорғаңыз.
Құрылғыны есікке жақын жерге
терезенің астына қоймаңыз. Бұл
есік немесе терезе ашылған кезде
ыстық ыдыс құрылғыдан құлап
кетпеу үшін қажет.
Егер құрылғыны тартпалардың
үстіне орнатсаңыз, құрылғының
астыңғы жағы мен үстіңгі тартпаның
арасында ауа ауысып тұруға
жеткілікті орын қалуын қамтамасыз
етіңіз.
Құрылғының астыңғы жағы ысып
кетеді. Құрылғының астыңғы жағын
қол жетпейтін етіп бітеу үшін
тұтанбайтын оқшаулағыш панель
орнатыңыз.
Жұмыс алаңы мен оның астындағы
құрылғының алдыңғы жағында 2 мм
ауа алмасып тұратын саңылаудың
бар екеніне көз жеткізіңіз. Ауа
алмасып тұруға қажетті
саңылаудың жеткіліксіз болуына
байланысты орын алған ақауларға
өндіруші жауапты емес.
ЕСКЕРТУ!
Өрт шығу және электр
қатеріне ұшырау қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Электртоғына қосу жұмыстарын
білікті электрші ғана іске асыруға
тиіс.
Құрылғыны міндетті түрде жерге
тұйықтау қажет.
Қандай да бір жұмысты іске
асырмай тұрып, құрылғының электр
желісінен ажыратылғанына көз
жеткізіңіз.
Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы электр
параметрлерінің электр желісіндегі
параметрлерге сай келетініне көз
жеткізіңіз. Сай келмесе, электршіге
хабарласыңыз.
Құрылғының дұрыс орнатылғаныа
көз жеткізіңіз. Босап қалған және
дұрыс жалғанбаған электр сымы
немесе ашасы (бар болса)
ағытпаны өте ысытып жіберуі
мүмкін.
Дұрыс электр сымын
пайдаланыңыз.
Электр сымдарының оратылуына
жол бермеңіз.
Электр қатерінен сақтандыру
құралының орнатылғанына көз
жеткізіңіз.
Сымды тартылудан босататын
қапсырманы пайдаланыңыз.
Құрылғыны жақын тұрған розеткаға
жалғаған кезде электр сымы
немесе ашасы (бар болса) ыстық
құрылғыға немесе ыстық ыдысқа
тиіп кетпес үшін абай болыңыз
Көп тармақты адаптерлер мен
ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
Құрылғының сымына немесе
ашасына (бар болса) зақым
келтірмеу үшін абай болыңыз.
Зақым келген электр сымын
ауыстырту үшін біздің уәкілетті
қызмет көрсету орталығына немесе
электршіге хабарласыңыз.
Тоққа қосулы тұрған және
оқшаулағышы бар бөлшектердің
электр қатерінен сақтандырғышын,
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
саймансыз алынбайтын етіп бекітіп
қою керек.
Құрылғының ашасын розеткаға тек
құрылғыны орнатып болғаннан
кейін ғана жалғаңыз. Орнатып
болғаннан кейін ашаның қол
жететін жерде тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Егер розетка босап тұрса, оған
ашаны сұқпаңыз.
Құрылғыны тоқтан ажырату үшін
сымынан тартпаңыз. Әрқашан
ашасынан тартып суырыңыз.
Дұрыс оқшаулағыш құралдарды
ғана қолданыңыз. желіні қорғайтын
ажыратқыштар, сақтандырғыштар
(ұстатқыштан алынған бұрандалы
сақтандырғыштар), жерге
тұйықталудан қорғау тетіктері мен
тұйықтағыштар.
Электр жүйесі құрылғыны кез
келген полюсте ажыратуға
мүмкіндік беретін оқшаулағыш
құралмен жабықталуға тиіс.
Оқшаулағыш құралдың контакт ара
қашықтығы кем дегенде 3 мм
болуға тиіс.
2.3 Пайдалану
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу, күйіп қалу
және электр қатеріне
ұшырау қаупі бар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ең алғаш пайдалану алдында
барлық орам материалын,
жапсырмасын және қорғау
таспасын (бар болса) алыңыз.
Бұл тұрмыста қолдануға арналған
құрылғы.
Бұл құрылғының техникалық
сипаттамасын өзгертпеңіз.
Желдеткіш саңылаулардың бітеліп
қалмағанына көз жеткізіңіз.
Жұмыс істеп тұрған құрылғыны
назардан тыс қалдырмаңыз.
Пісіру алаңын пайдаланып болған
сайын "off" (сөндіру) қалпына
қойыңыз.
Ыдыс анықтағышқа сенбеңіз.
Пісіру алаңдарына ас құралдарын
немесе кәстрөлдердің қақпақтарын
қоймаңыз. Қызып кетуі мүмкін.
•
•
•
•
•
Құрылғыны су қолмен іске қоспаңыз
немесе суға тиіп тұрған құрылғыны
пайдаланбаңыз.
Құрылғыны жұмыс орны немесе зат
сақтайтын орын ретінде
қолданбаңыз.
Құрылғының бетіне сызат түссе,
дереу тоқ көзінен ағытыңыз. Бұл
әрекет электр қатеріне ұшырап
қалуға жол бермейді.
Кардиостимуляторы бар адамдар
құрылғы іске қосылып тұрған кезде
индукциялық пісіру алаңдарынан
кем дегенде 30 см алыс тұруға тиіс.
Тағамды ыстық майға салғанда,
май шашырауы мүмкін.
ЕСКЕРТУ!
Өрт және жарылыс пайда
болу қаупі бар
•
•
•
•
Тоңмайларды немесе майды
қыздырған кезде тұтанғыш бу пайда
болады. Тоңмайға немесе майға
тамақ пісірген кезде қызған
заттарды немесе оттың жалынын
алыс ұстаңыз.
Қатты қызған майдан бөлініп
шығатын бу, кенет жарылыстың
орын алуына себеп болады.
Құрамында тағам қалдықтары бар
қолданылған май, бірінші рет
қолданылып отырған майға
қарағанда, төмен температурада
өрт пайда болуға әкелуі мүмкін.
Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
тұтанғыш зат салынған дымқыл
заттарды құрылғының ішіне, қасына
немесе үстіне қоймаңыз.
ЕСКЕРТУ!
Құрылғыны бүлдіріп
алуыңыз мүмкін.
•
•
•
•
•
Басқару панеліне ыстық ыдыс
қоймаңыз.
Ыстық табаның қақпағын пештің
ыстық әйнек бетіне қоймаңыз.
Ыдысты ішіндегісі сарқылғанша
қайнатпаңыз.
Құрылғының үстіне зат немесе
ыдыс құлап кетуге жол бермеңіз.
Құрылғының бетне зақым келуі
мүмкін.
Пісіру алаңдарын бос ыдыс қойып
немесе ешбір ыдыс қоймай іске
қоспаңыз.
ҚАЗАҚ
•
•
•
Құрылғының үстіне алюминий
жұқалтыр қоймаңыз.
Құйылған шойыннан, алюминийден
жасалған немесе астына нұқсан
келген ыдыстар, шыны / шыны
керамика бетке сызат түсіреді.
Бұндай заттарды құрылғының
бетінде үнемі көтеріп жылжыту
керек.
Бұл тек тағам пісіруге арналған
құрылғы. Басқа мақсатта, мысалы
бөлмені қыздыру үшін қолдануға
болмайды.
2.4 Күту менен тазалау
•
•
•
•
•
Құрылғының қаптамасының сапасы
түспес үшін мезгіл-мезгіл
тазалаңыз.
Құрылғыны тазалардан бұрын
сөндіріңіз де, суығанша күтіңіз.
Қызмет көрсету алдында
құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Құрылғыны тазалау үшін сулы
спрейді және буды қолданбаңыз.
Құрылғыны дымқыл, жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз. Тек
бейтарап тазартқыш заттарды
27
қолданыңыз. Жеміргіш заттарды,
түрпілі жөкелерді, еріткіштерді
немесе металл заттарды
пайдаланбаңыз.
2.5 Құрылғыны тастау
ЕСКЕРТУ!
Жарақат алу немесе
тұншығып қалу қаупі бар.
•
•
•
Құрылғыны қоқысқа дұрыс тастауға
қатысты ақпаратты жергілікті
әкімшілік мекемеге хабарласып
алыңыз.
Құрылғыны электр желісінен
ажыратыңыз.
Құрылғыға жақын орналасқан
электр сымын кесіп, қоқысқа
тастаңыз.
2.6 Сервис
•
•
Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Тек ғана фирмалық қосалқы
бөлшектерді қолданыңыз.
3. ОРНАТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
3.1 Орнату алдында
Пешті орнату алдында, техникалық
сипаттама тақтайшасынан келесі
деректерді жазыңыз. Техникалық
ақпарат тақтайшасы пештің астыңғы
жағында орналасқан.
Сериялық
нөмірі ...........................
3.2 Кіріктірілген пештер
Кіріктірілген пештерді, пешті дұрыс
қондырылған құрылғыларға және
стандартты талаптарға сай келетін
жұмыс беттеріне құрастырғаннан кейін
ғана пайдаланыңыз.
3.3 Қосылым сымы
•
•
Пеш электр қосылымы сымымен
жабдықталған.
Зақымданған қуат сымын ауыстыру
үшін келесі сымның түрлерін
(немесе жоғары) қолданыңыз:
H05V2V2-F T кемінде 90°C.
Жергілікті қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
28
www.electrolux.com
3.4 Құрастыру
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
ҚАЗАҚ
29
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Қорғаныс қорабы
Егер қорғаныс қорабын қолдансаңыз
(қосымша керек-жарақ), пештің
алдыңғы жағынан ауа алмасуға 2 мм
орын қалдырудың және астыңғы
жағына қорғаныш тақтасын орнатудың
қажет жоқ. Керек-жарақ болып
есептелетін қорғаныс қорабы кей
елдерде берілмеуі мүмкін. Жергілікті
жабдықтаушыға хабарласыңыз.
Егер құрылғыны
тұмшапештің үстіне
орнатсаңыз, қорғаныс
қорабын пайдалана
алмайсыз.
4. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ
4.1 Пісіру алаңдарының көрінісі
1
1
180 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
2
1 Индукциялық пісіру алаңы
2 Басқару панелі
1
30
www.electrolux.com
4.2 Басқару панелінің көрінісі
1
2 3
4
10
9
5
6
8
7
Құрылғыны іске қосу үшін сенсорлық өрістерді пайдаланыңыз. Бейнебеттер,
индикаторлар мен дыбыстық сигналдар қай функциялардың жұмыс жасайтынын
көрсетеді.
Сенсо Функция
рлық
өріс
Түсіндірме
ҚОСУ/СӨНДІРУ
Пештің үстін қосуға және сөндіруге
арналған.
2
Құлып / Бала
қауіпсіздігінің құралы
Басқару панелін құрсаулайды/құрсауын
ағытады.
3
STOP+GO
Функцияны іске қосады және сөндіреді.
-
Қыздыру параметрінің
бейнебеті
Қыздыру параметрін көрсетуге
арналған.
-
Пісіру алаңдарының
индикаторлары
Уақыттың қай пісіру алаңы үшін
орнатылғанын көрсетуге арналған.
-
Таймер бейнебеті
Уақытты минут бойынша көрсетуге
арналған.
-
Пісіру алаңын таңдауға арналған.
/
-
Уақытты көбейтуге немесе азайтуға
арналған.
/
-
Қызу параметрін орнатуға арналған.
Қуат функциясы
Функцияны іске қосады және сөндіреді.
1
4
5
6
7
8
9
10
4.3 Қызу параметрінің бейнебеттері
Дисплей
Сипаттама
Пісіру алаңы сөндірулі.
ҚАЗАҚ
Дисплей
-
/
31
Сипаттама
-
Пісіру алаңы жұмыс істейді.
Нүкте қыздыру деңгейінің жартысы бойынша өзгеруді
білдіреді.
STOP+GO функциясы жұмыс істейді.
Автоматты түрде қыздыру функциясы жұмыс істейді.
Қуат функциясы жұмыс істейді.
+ сан
Ақаулық орын алды.
Пісіру алаңы әлі ыстық (қалдық қызу).
Құлып / Бала қауіпсіздігінің құралы функциясы жұмыс істейді.
Пісіру алаңына жарамсыз ыдыс немесе тым кішкене ыдыс
қойылған не мүлдем ыдыс қойылмаған.
Автоматты түрде сөндіру функциясы жұмыс істейді.
4.4 Қалдық қызу индикаторы
ЕСКЕРТУ!
Қалдық қызуға күйіп
қалу қаупі бар.
Индукциялық пісіру алаңдары тағам
пісіру үшін қажет қызуды ыдыс түбінен
тура жібереді. Ыдыстағы қалдық қызу
пештің керамика бетін қыздырады.
5. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
•
5.1 Іске қосу және сөндіру
Пештің үстін қосу немесе сөндіру үшін
белгісін 1 секунд түртіңіз.
•
5.2 Автоматты түрде сөндіру
Функция пештің үстін келесі
жағдайларда автоматты түрде
сөндіреді:
•
•
•
барлық пісіру алаңдары сөндірулі
болса,
пештің үстін іске қосқан соң қызу
параметрін орнатпасаңыз,
басқару панеліне бір нәрсе төгіліп
қалса немесе ол 10 секундтан
артық (ыдыс, киім т.с.с.) жабық
қалса. Дыбыстық сигнал естіліп,
•
пештің үсті сөнеді. Заттарды
алыңыз немесе басқару панелін
тазалаңыз.
пештің үсті қатты қызып кетсе
(мысалы, кәстрөлдің ішіндегісі
сарқылғанша қайнаса). Пештің үстін
қайта қолдану алдында пісіру
алаңын салқындатыңыз.
егер сай келмейтін ыдыс
пайдаланылса.
белгісі жанып,
пісіру алаңы 2 минуттан кейін
автоматты түрде сөнеді.
пісіру алаңын сөндірмесеңіз немесе
қызу параметрін өзгертпесеңіз.
Шамалы уақыттан кейін
жанады
да, пеш жұмысын тоқтатады.
Пештің үстін сөндіргеннен кейінгі
уақыт пен қызу параметрінің
арасындағы байланыс:
32
www.electrolux.com
Қызу параметрі
Пештің үсті
мына уақыттан
кейін сөнеді:
6 сағаттан кейін
,1-2
3-4
5 сағаттан кейін
5
4 сағаттан кейін
6-9
1,5 сағаттан кейін
5.3 Қызу параметрі
белгісін түртіңіз. Пісіру
және
алаңын сөндіру үшін
белгісін бір уақытта басыңыз.
5.4 Автоматты түрде қыздыру
Егер осы функцияны іске қоссаңыз,
қысқа уақыт ішінде қажетті қызу
параметріне қол жеткізесіз. Бұл
функция біраз уақыт қыздыру
параметрінің ең жоғары мәнін
орнатады да, содан кейін дұрыс
қыздыру параметріне дейін түсіреді.
Бұл функцияны іске қосу
үшін, пісіру алаңы суық
болуы керек.
Функцияны пісіру алаңы үшін
қосқыңыз келсе:
басыңыз (
түймешігін
жанады). Дереу
түймешігін түртіңіз (
жанады). Дұрыс
қызу параметрі жанғанша,
"Техникалық ақпарат"
тарауын қараңыз.
Функцияны пісіру алаңы үшін іске
қосу:
белгішесін басыңыз.
белгішесі жанады.
Функцияны сөндіру үшін:
немесе
түймешігін басыңыз.
5.6 Таймер
Қызу параметрі мәнін көбейту үшін
белгісін түртіңіз. Қызу параметрі мәнін
азайту үшін
автоматты түрде ең үлкен қыздыру
параметріне қойылады.
тетігін
дереу басыңыз. 3 секундтан кейін
жанады.
Функцияны сөндіру үшін:
түймешігін басыңыз.
5.5 Қуат функциясы
Бұл функция индукциялық пісіру
алаңдарына көп қуат береді. Функция
шекті уақыт аралығында индукциялық
пісіру алаңдары үшін ғана іске
қосылуы мүмкін. Осы уақыт өткеннен
кейін, индукциялық пісіру алаңы
Кері санақ таймері
Бұл функцияны қолданып пісіру
алаңының бір пісіру циклы кезінде
қанша уақыт жұмыс істейтінін
көрсетіңіз.
Алдымен пісіру алаңы үшін қыздыру
параметрін, содан кейін функцияны
орнатыңыз.
Пісіру алаңын орнату үшін:
түймешігін қажетті пісіру алаңының
индикаторы жанғанша қайта-қайта
басыңыз.
Функцияны іске қосу немесе
уақытты өзгерту үшін: таймердің
немесе
түймешігін басып уақытты
(00 - 99 минут) орнатыңыз. Пісіру
алаңының индикаторы баяу
жыпылықтай бастаған кезде, уақыт
кері санала бастайды.
Қалған уақытты қарау үшін: пісіру
алаңын
арқылы орнатыңыз. Пісіру
алаңының индикаторы жылдам
жыпылықтай бастайды. Бейнебетте
қалған уақыт көрсетіледі.
Функцияны сөндіру үшін: пісіру
алаңын
арқылы орнатыңыз және
белгішесін басыңыз. Қалған уақыт 00ге кері санайды. Пісіру алаңының
индикаторы сөнеді.
Уақыт аяқталған кезде,
дыбыстық сигнал естіліп,
00 жыпылықтайды. Пісіру
алаңы сөндіріледі.
Дыбыстық сигналды тоқтату үшін:
түймешігін басыңыз.
ҚАЗАҚ
Минут операторы
Бұл функцияны пісіру алаңдары
жұмыс істемей, пеш іске қосылып
тұрғанда Минут операторы ретінде
қолдануға болады. Бейнебетте
қыздыру параметрі көрсетіледі
Функцияны сөндіру үшін:
түймешігін басыңыз. Алдыңғы қызу
параметрі жанады.
Пешті сөндірген кезде, осы
функция да сөнеді.
.
Функцияны қосу үшін:
түймешігін
басыңыз. Уақытты орнату үшін
немесе
түймешігін
таймердің
басыңыз. Уақыт аяқталған кезде,
дыбыстық сигнал естіліп, 00
жыпылықтайды.
Дыбыстық сигналды тоқтату үшін:
түймешігін басыңыз.
5.9 Бала қауіпсіздігінің құралы
Бұл функция пеш үстінің кездейсоқ
қосылып кетуіне жол бермейді.
Функцияны қосу үшін: пештің үстін
көмегімен қосыңыз. Қызу
параметрін орнатпаңыз.
4 секунд басыңыз.
Бұл функция пісіру
алаңдарының жұмысына
еш әсер етпейді.
Бұл функция ең төмен қыздыру
параметрі бойынша жұмыс істейтін
пісіру алаңдарының барлығын
орнатады.
белгішесін
белгішесі
жанады. Пештің үстін
сөндіріңіз.
көмегімен
Функцияны сөндіру үшін: пештің
үстін
5.7 STOP+GO
көмегімен қосыңыз. Қызу
параметрін орнатпаңыз.
4 секунд басыңыз.
белгішесін
белгішесі
жанады. Пештің үстін
сөндіріңіз.
көмегімен
Функция жұмыс істеп тұрғанда, қызу
параметрін өзгерте алмайсыз.
Функцияны бір пісіру уақыты үшін
Функция таймер функцияларын
тоқтатпайды.
көмегімен іске қосыңыз.
Функцияны қосу үшін:
басыңыз.
белгішесін
белгішесі жанады.
Функцияны сөндіру үшін:
түймешігін басыңыз. Алдыңғы қызу
параметрі жанады.
5.8 Құлып
Басқару панелін пісіру алаңдары
жұмыс істеп тұрғанда бұғаттауға
болады. Ол қызу параметрінің
кездейсоқ өзгеруіне жол бермейді.
Әуелі қыздыру параметрін
орнатыңыз.
Функцияны қосу үшін:
белгішесін
басыңыз.
белгішесі 4 секунд
жанады.Таймер қосулы күйде қалады.
33
ғана қайта орнату: пештің үстін
белгішесі
жанады. белгішесін 4 секунд
басыңыз. Қызу параметрін 10 секунд
ішінде орнатыңыз. Пештің үстін іске
қосуға болады. Пешті
көмегімен
сөндірген кезде, функция қайта жұмыс
істейді.
5.10 Қуатты басқару
•
•
•
•
Пісіру алаңдары пештің
фазаларының орналасуына және
нөміріне сәйкес топтастырылған.
Суретке қараңыз.
Әр фазаның ең жоғары қуат
жүктемесі - 3700 Вт.
Бұл функция бір фазаға қосылған
пісіру алаңдары арасындағы қуат
мөлшерін бөледі.
Бұл функция бір фазаға қосылған
пісіру алаңдарының жалпы қуаты
3700 Вт-тан асқан кезде іске
қосылады.
34
www.electrolux.com
•
•
Бұл функция бір фазаға қосылған
басқа пісіру алаңдарының қуат
мөлшерін төмендетеді.
Қуаты азайған алаңдардың қызу
параметрін көрсететін дисплейде
орнатылған қызу параметрі мен
қазіргі азайтылған қызу параметрі
алма-кезек көрсетіледі. Біраз
уақыттан кейін қызуы азайтылған
алаңдардың қызу параметрін
көрсететін дисплейде тек ғана
азайтылған қызу параметрі
көрсетіледі.
6. АҚЫЛ-КЕҢЕС
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
6.1 Ыдыс-аяқ
Индукциялық пісіру
алаңдарында, электрмагнитті өріс ыдыс ішінде
жылдам қызу пайда
болдырады.
Индукциялық пісіру
алаңына дұрыс ыдыс
қойып пайдаланыңыз.
Ыдыс-аяқтың материалы
•
жарамды: шойын, темір, эмальмен
қапталған болат, тоттанбайтын
темір, табаны көп қабаттан тұратын
ыдыс (өндіруші тарапынан
жарамдылығы көрсетілген).
• жарамсыз: алюминий, мыс, сары
мыс, шыны, керамика, фарфор.
Ыдыс индукциялық пісіру алаңына
сай келеді, егер:
•
•
жоғары қызу параметрі орнатылған
пісіру алаңына аз су қойылса,
жылдам қайнап кетеді.
ыдыстың түбіне магнитке жабысса.
Ыдыстың түбі барынша
қалың әрі мүмкіндігінше
жайпақ болуға тиіс.
Ыдыстардың өлшемдері
Индукциялық пісіру алаңдары, ыдыс
табанының өлшеміне белгілі бір
шамада автоматты түрде бейімделеді.
Пісіру алаңының тиімділігі ыдыстың
диаметріне байланысты. Диаметрі
көрсетілген ең кіші диаметрден кіші
ыдыс, пісіру алаңынан бөлінетін
қуаттың бір бөлігін ғана қабылдай
алады.
"Техникалық ақпарат"
тарауын қараңыз.
6.2 Жұмыс кезіндегі шуыл
Егер келесі шуыл естілсе:
•
сыртылдаған дыбыс естісеңіз: ыдыс
әр түрлі материалдардан жасалған
(көп қатпарлы құрылым).
• ысқырған дыбыс: сіз пісіру алаңын
жоғары қуат деңгейіне қойып
пайдаланасыз, және ыдыс әр түрлі
материалдардан жасалған (көп
қатпарлы құрылма).
• гуілдеу: жоғары қуат деңгейін
пайдаланғансыз.
• шыртылдау: электр тоғы қосылыпажыратылады.
• ысылдау, ызыңдау: желдеткіш
жұмыс істейді.
Бұл шуыл қалыпты болып
есептеледі және пештің ақаулығына
жатпайды.
ҚАЗАҚ
6.3 Тағам пісіру
бағдарламаларының үлгілері
Қызу параметрі мен пісіру алаңының
қуатты тұтыну мәні өзара тура
байланысты емес. Қызу параметрінің
мәнін көбейткен кезде, пісіру алаңы
пайдаланатын қуаттың мәні
пропорциональды түрде көбеймейді.
Қызу
параметрі
35
Сондықтан да, орташа қызу
параметрін қолданатын пісіру алаңы,
өз қуатының жартысынан азын
жұмсайды.
Кестедегі деректер
жалпылама нұсқау ретінде
ғана берілген.
Пайдалану:
Уақыт
(мин.)
Піскен тағамды жылы
ұстаңыз.
қажетін Ыдыстың қақпағын
е орай жабыңыз.
1 - 2.
Голланд тұздығы,
балқытылған: сары май,
шоколад, желатин.
5 - 25
1 - 2.
Қойылту: шайқалған омлет, 10 - 40
піскен жұмыртқалар.
Қақпағын жауып пісіріңіз.
2. - 3.
Күріш және сүтке пісірілген
тағамдарды баяу қайнату,
дайын тағамдарды
жылыту.
25 - 50
Күрішке кем дегенде, оның
мөлшерінен екі есе артық
су құйыңыз, сүт
тағамдарын арасында
араластырыңыз.
3. - 4.
Буға піскен көкөністер,
балық, ет.
20 - 45
Бірнеше ас қасық су
қосыңыз.
4. - 5.
Буға піскен картоптар.
20 - 60
750 г картопқа ең көбі ¼ л
су пайдаланыңыз.
4. - 5.
Көп мөлшердегі тағамдар,
бұқтырылған тағамдар мен
көже пісіру.
60 150
3 литрге дейін су және
құраластар.
5. - 7
Баппен қуыру: эскалоп,
"кордон блё" бұзау еті,
котлет, риссоль, шұжық,
бауыр, майға қуырылған
ұн, жұмыртқа, құймақ,
бауырсақ.
қажетін Орта тұсында аударыңыз.
е орай
7-8
Қатты қуыру, қуырылған
картоп, қоң ет,
бифштекстер.
5 - 15
9
Суды қайнату, макарон пісіру, етті қызартып қуыру (гуляш,
бұқтырып пісіру), фри қуыру үшін.
-1
Ақыл-кеңес
Ара-тұра араластырыңыз.
Орта тұсында аударыңыз.
Суды көп мөлшерде қайнатыңыз. Қуат функциясы қосылып тұр.
36
www.electrolux.com
7. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
7.1 Жалпы ақпарат
•
•
•
•
•
Пештің үстін пайдаланған сайын
тазалаңыз.
Ыдысты қолданғанда табаны
әрқашан таза болсын.
Пештің үстіне түскен сызаттар
немесе қошқыл дақтар оның
жұмысына ешқандай әсер етпейді.
Пештің үстін тазалауға жарамды
арнайы тазалағышты
пайдаланыңыз.
Шыныға арналған арнайы
қырғышты қолданыңыз.
•
•
және қант қосылған тағам. Дереу
тазаламасаңыз, пештің үстін
бүлдіріп алуыңыз мүмкін. Күйіп
қалмау үшін абай болыңыз.
Қырғышты шыны бетке арнайы
сүйір бұрыш жасап қойып, жүзін
жылжыта отырып тазалаңыз.
Пештің үсті жеткілікті түрде
суыған кезде алыңыз: әк дақтары,
су дақтары, май дақтары, металдың
жылтыраған дақтары. Пештің үстін
дымқыл шүберекпен және жеміргіш
емес жуғыш затпен тазалаңыз.
Тазалап болғаннан кейін пештің
үстін жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
Жылтыраған металл дақтарын
кетіріңіз: сірке суы қосылған
ерітіндіні пайдаланып, әйнек бетін
дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
7.2 Пештің үстін тазалау
•
Дереу тазалаңыз: балқыған
пластмасса, пластик фольга, қант
8. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ
ЕСКЕРТУ!
Қауіпсіздік тарауларын
қараңыз.
8.1 Не істерсіңіз, егер...
Ақаулық
Ықтимал себебі
Шешімі
Пешті қосып немесе іске
пайдалана алмадыңыз.
Пеш электр тоғына
қосылған жоқ немесе
теріс қосылған.
Пештің электр көзіне
дұрыс қосылғанына көз
жеткізіңіз. Қосылым
сызбасын қайта қараңыз.
Сақтандырғыш жанып
кеткен.
Ақаулыққа
сақтандырғыштың себеп
болғанына көз жеткізіңіз.
Сақтандырғыш қайтақайта жанып кетсе, білікті
электршіге
хабарласыңыз.
Пешті қайта іске қосыңыз
да, қызу параметрін 10
секундтан аз уақыт
ішінде орнатыңыз.
ҚАЗАҚ
Ақаулық
Ықтимал себебі
Шешімі
Бір уақытта 2 немесе
одан да көп сенсорлық
өрістерді басып
қойғансыз.
Бір ғана сенсорлық өрісті
басыңыз.
STOP+GO функциясы
жұмыс істейді.
"Әркүндік қолдану"
тарауын қараңыз.
Басқару панеліне су
немесе май шашыраған.
Басқару панелін
тазалаңыз.
Дыбыстық сигнал естіліп, Бір немесе бірнеше
пештің үсті сөнеді.
сенсорлық өріске зат
Пеш сөнген кезде
қойылған.
дыбыстық сигнал
естіледі.
Пештің үсті сөнеді.
37
Сенсорлық өріске
зат қойылған.
Сенсорлық өрістердегі
затты алыңыз.
бір
Сенсорлық өрістердегі
заттарды алыңыз.
Қалдық жылу индикаторы Алаң ыстық емес, себебі Егер алаң қызу үшін
жанбай тұр.
ол аз уақыт ғана қосылып едәуір ұзақ жұмыс істесе,
тұрған.
уәкілетті қызмет көрсету
орталығына
хабарласыңыз.
Автоматты қыздыру
функциясы жұмыс
істемейді.
Екі қызу параметрі
ауысып көрсетіледі.
Алаң ыстық.
Алаңды әбден
салқындатып алыңыз.
Қызу параметрінің ең
жоғары мәні орнатылған.
Ең жоғары қызу
параметрінің қуаты,
функциясының қуатымен
бірдей.
Қуатты басқару
функциясы жұмыс
істейді.
"Әркүндік қолдану"
тарауын қараңыз.
Сенсорлық өрістер қызып Тым үлкен ыдыс
кетеді.
қолданылған немесе
ыдыстар басқару
құралдарына тым жақын
қойылған.
Үлкен ыдыстарды артқы
пісіру алаңдарына
қойыңыз.
жанады.
Автоматты сөндіру
құралы қосылады.
Пешті ажыратыңыз да,
қайта қосыңыз.
жанады.
Бала қауіпсіздігінің
құралы немесе Құлып
функциясы іске
қосылады.
"Әркүндік қолдану"
тарауын қараңыз.
жанады.
Алаңда ешбір ыдыс жоқ.
Алаңға ыдыс қойыңыз.
38
www.electrolux.com
Ақаулық
және сан жанады.
Ықтимал себебі
Шешімі
Ыдыс дұрыс
қолданылмаған.
Дұрыс ыдысты
пайдаланыңыз.
“Ақыл-кеңестер және
ұсыныстар” тарауын
қараңыз.
Ыдыс түбінің диаметрі
алаң үшін тым кішкене.
Өлшемі сай келетін
ыдысты пайдаланыңыз.
"Техникалық ақпарат"
тарауын қараңыз.
Пеште ақау бар.
Пешті электр желісінен
біраз уақыт ажырата
тұрыңыз.
Сақтандырғышты электр
желісінен ағытып
қойыңыз. Қайта қосыңыз.
Егер
қайта көрініс
берсе, уәкілетті қызмет
көрсету орталығына
хабарласыңыз.
жанады.
Пеште ақау пайда болды,
себебі ыдыстың ішіндегісі
таусылғанша қайнаған.
Автоматты қосқыш
сөндірулі және
алаңдардың қатты
қызудан қорғау құралы
іске қосылады.
8.2 Ақаулықты түзету шешімін
өзіңіз таба алмасаңыз...
Ақаулықты түзету шешімін өзіңіз таба
алмасаңыз, дилеріңізге не уәкілетті
қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз. Техникалық ақпарат
тақтайшасындағы деректерді беріңіз.
Сонымен қоса, шыны керамиканың үш
саннан тұратын нөмірін, (шынының
бетіндегі бұрышта) және ақаулық орын
Пешті сөндіріңіз. Ыстық
ыдысты алыңыз.
Шамамен 30 секунд
өткеннен кейін алаңды
қайта қосыңыз. Мәселе
ыдысқа байланысты
болса, ақау хабары
көрінбей кетеді. Қалдық
қызу индикаторы
қосылып тұруына
болады. Ыдысты әбден
салқындатып алыңыз.
Ыдыстың пештің үстіне
сай келетін-келмейтінін
тексеріңіз.
“Ақыл-кеңестер және
ұсыныстар” тарауын
қараңыз.
алғанда көрсетілген хабарды беріңіз.
Пешті дұрыс пайдаланғаныңызға көз
жеткізіңіз. Бұлай істемеген жағдайда,
қызмет көрсету орталығының технигі
немесе дилер көрсеткен қызмет,
кепілдік мерзімі кезінде де ақылы
болуы мүмкін. Қызмет көрсету
орталығына қатысты нұсқаулар мен
кепілдік шарттары кепілдік
кітапшасында берілген.
ҚАЗАҚ
39
9. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК
9.1 Техникалық ақпарат
тақтайшасы
Үлгісі EHH6340FOK
Түрі 60 GAD D5 AU
Индукция 7.4 кВт
Сер.№. .................
ELECTROLUX
Өнім нөмірі PNC 949 596 017 02
220 - 240 В 50 - 60 Гц
Германияда жасалған
7.4 кВт
9.2 Пісіру алаңдарының сипаттамасы
Пісіру алаңы
Номинальды Қуат
қуат (ең
функциясы
жоғары қызу [Вт]
параметрі)
[Вт]
Қуат
Ыдыстың
функциясы
диаметрі [мм]
ең көп
ұзақтық [мин]
Алдыңғы сол
жақ
2300
3700
10
180 - 210
Артқы сол жақ 1800
2800
10
145 - 180
Алдыңғы оң
жақ
1400
2500
4
125 - 145
Артқы оң жақ
1800
2800
10
145 - 180
Пісіру алаңдарының қуаты кестеде
көрсетілген мәндерден сәл ғана
өзгеше болуы мүмкін. Бұл мәндер
ыдыстың материалы мен өлшемдеріне
байланысты өзгереді.
Жақсы пісіру нәтижелеріне жету үшін
табанының диаметрі кестеде
көрсетілген диаметрлерден үлкен
емес ыдысты қолданыңыз.
10. ҚУАТ ТИІМДІЛІГІ
10.1 EU 66/2014 стандарты бойынша берілген өнім ақпараты
Үлгінің техникалық
параметрлері
EHH6340FOK
Пеш үстінің түрі
Кіріктірілген пеш
Пісіру алаңдарының
саны
4
Қыздыру технологиясы
Индукция
Дөңгелек пісіру
алаңдарының диаметрі
(Ø)
Алдыңғы сол жақ
Артқы сол жақ
Алдыңғы оң жақ
Артқы оң жақ
21,0 см
18,0 см
14,5 см
18,0 см
40
www.electrolux.com
Әр пісіру алаңының
пайдаланатын қуат
мөлшері (EC electric
cooking)
Алдыңғы сол жақ
Артқы сол жақ
Алдыңғы оң жақ
Артқы оң жақ
176,9 Вт/сағ / кг
169,2 Вт/сағ / кг
178,1 Вт/сағ / кг
169,2 Вт/сағ / кг
Пештің пайдаланатын
қуат мөлшері (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Тағам пісіретін
тұрмыстық электр құрылғылары - 2бөлім: Пештің үсті - Жұмыс тиімділігін
өлшеу тәсілдері
10.2 Қуатты үнемдеу
Төмендегі кеңестерді орындасаңыз,
күнделікті тағам пісірген кезде қуатты
үнемдеуге болады.
•
Суды тек қажетті мөлшерде ғана
ысытыңыз.
173,3 Вт/сағ / кг
•
•
•
•
•
Егер мүмкін болса, ыдысқа әрқашан
қақпақ жабыңыз.
Пісіру алаңын іске қосу алдында
оған ыдыс қойыңыз.
Шағын ыдысты шағын пісіру
алаңдарына қойыңыз.
Ыдыстарды пісіру алаңының тура
ортасына қойыңыз.
Тағамды жылы ұстау немесе жібіту
үшін қалдық қызуды пайдаланыңыз.
11. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР
Белгі
салынған материалдарды
қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.
Орам материалдарын қайта өңдеуден
өткізу үшін тиісті контейнерлерге
салыңыз. Электрлік және
электроникалық құрылғылардың
қалдығын қайта өңдеуден өткізу
арқылы, қоршаған ортаға және
адамның денсаулығына зиын
келтіретін жағдайларға жол бермеуге
өз үлесіңізді қосыңыз. Белгі
салынған құрылғыларды тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамаңыз.
Өнімді жергілікті қайта өңдеу
орталығына өткізіңіз немесе жергілікті
мекемеге хабарласыңыз.
Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген,
оның нөмірінің бірінші саны өндірілген жылдың соңғы
санына, екінші және үшінші сандар аптаның реттік нөміріне
сәйкес келеді. Мысалы, 14512345 сериялық нөмірі өнім 2021
жылдың қырық бесінші аптасында өндірілгенін білдіреді.
Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105
45 Stockholm, Швеция
Импорттаушы және өндірушінің уәкілетті ұйымы:
OOO «Электролюкс Рус», Кожевнический проезд 1, 115114,
Мәскеу/Москва, тел.: 8-800-444-444-8
Германияда жасалған
СРПСКИ
41
САДРЖАЈ
1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ..................................................................41
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА...........................................................................43
3. ИНСТАЛАЦИЈА............................................................................................... 46
4. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................48
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 50
6. КОРИСНИ САВЕТИ.........................................................................................53
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ........................................................................................54
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................... 55
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ...................................................................................... 57
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ...................................................................... 58
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
42
www.electrolux.com
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, као и особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду
близу уређаја док уређај ради или се расхлађује.
Доступни делови су врели.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Деца узраста од 3 године и млађа морају се
држати даље од овог уређаја, у сваком тренутку
када је уређај у употреби.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови
могу бити врели током коришћења. Треба бити
пажљив како би се избегло додиривање грејних
елемената. Децу млађу од 8 године треба удаљити
уколико нису под непрекидним надзором.
Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег
тајмера или засебног система даљинског
управљања.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на
грејној плочи да се пржи на масти или уљу без
надзора, јер може доћи до пожара.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом,
већ најпре искључите уређај а затим прекријте
пламен, нпр. поклопцем или ћебетом.
ОПРЕЗ: Процес кувања мора да се надгледа.
Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа
непрекидно.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте
одлагати предмете на површине за кување.
Предмете од метала, попут ножева, виљушки,
кашика и поклопаца, не треба стављати на грејну
површину јер могу постати врели.
Немојте користити парочистач за чишћење
уређаја.
Након коришћења, искључите плочу за кување
помоћу команде и немојте се уздати у детектор за
посуду.
Уколико стаклено керамичка површина/стаклена
површина напукне, искључите уређај како бисте
избегли опасност од струјног удара.
Уколико је кабл оштећен, мора га заменити
произвођач, овлашћени сервис, или лица сличних
квалификација, како би се избегла опасност.
УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу
за кување дизајниране од стране произвођача
уређаја за кување или оне коју су од стране
произвођача уређаја у упутствима за употребу
наведени као погодни или штитнике за плочу за
кување који су инкорпорирани у уређају.
Коришћење неодговарајућих штитника за плочу за
кување може изазвати несреће.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталација
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да монтира
овај уређај.
•
43
Уклоните комплетну амбалажу.
•
•
•
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутства за
инсталацију која сте добили уз
уређај.
Неопходно је придржавати се
минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.
44
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Заптијте исечене површине
заптивним материјалом да бисте
спречили да влага доведе до
набреклина.
Заштитите доњу страну уређаја од
паре и влаге.
Немојте инсталирати уређај поред
врата или испод прозора. Овим се
спречава да врело посуђе за
кување падне са уређаја када се
отворе врата или прозор.
Ако се уређај инсталира изнад
фиока водите рачуна да простор,
између доњег дела уређаја и горње
фиоке, буде довољан за
циркулацију ваздуха.
Дно уређаја може да се загреје.
Водите рачуна да испод уређаја
поставите незапаљиву таблу како
доњи део не би грејао.
Проверите да ли сте оставили
слободан простор за вентилацију
од 2 мм између радне површине и
предње стране доњег кухињског
елемента. Гаранција не покрива
оштећења изазвана недостатком
одговарајућег простора за
вентилацију.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од пожара и
електричног удара.
•
•
•
•
•
Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
Уређај мора да буде уземљен.
Пре извођења било какавих радова
на уређају, кабл за напајање
обавезно извадите из зидне
утичнице.
Проверите да ли информације о
напону и струји на плочици са
техничким карактеристикама
одговарају извору напајања.
Уколико то није случај, обратите се
електричару.
Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
неодговарајући кабл или утикач
(ако га има) може проузроковати
•
•
•
•
прегревање електричног
прикључка.
Користите одговарајући електрични
кабл за напајање.
Не дозволите да се електрични
кабл запетља.
Проверите да ли је инсталирана
заштита од струјног удара.
Употребите кабл са стезаљком са
растерећењем на вучу.
Када уређај прикључујете на
оближњу зидну утичницу водите
рачуна да кабл за напајање или
утикач (ако га има) не дођу у додир
са врелим деловима уређаја или
врелим посуђем
Не користите адаптере за
вишеструке утикаче и продужне
каблове.
Проверите да нисте оштетили
утикач за напајање (ако га има) и
кабл за напајање. Обратите се
нашем овлашћеном сервисном
центру или електричару ради
замене оштећеног кабла за
напајање.
Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утчнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
треба скинути са носача),
аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који
вам омогућава да искључите све
фазе напајања уређаја. Ширина
контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање
3 мм.
СРПСКИ
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните сво паковање, налепнице
и заштитну фолију (ако је има) пре
првог коришћења.
Користите овај уређај у
домаћинству.
Не мењајте спецификацију овог
уређаја.
Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора
током рада.
Подесите зону за кување на
„искључено“ након сваке употребе.
Не ослањајте се на детектор за
посуду.
Немојте стављати прибор за јело
или поклопце шерпи на зоне за
кување. Они могу постати врели.
Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
Немојте користити уређај као радну
површину или простор за
одлагање.
Ако је површина уређаја напукла,
одмах га искључите из зидне
утичнице. Тако се спречава струјни
удар.
Корисници са пејсмејкером морају
да одржавају растојање од најмање
30 цм од индукционих зона за
кување када уређај ради.
Када ставите храну у вруће уље,
може да прсне.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и
експлозије
•
•
•
Масти и уље када се загреју могу
да ослободе запаљива испарења.
Држите пламен или загрејане
предмете даље од масти и уља
када кувате са њима.
Испарења која ослобађају веома
врела уља могу да изазову
спонтано сагоревање.
Употребљено уље, које може да
садржи остатке хране, може
•
45
изазвати пожар при нижој
температури за разлику од уља које
се користи по први пут.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
•
Немојте стављати вруће посуђе за
кување на командну таблу.
Не стављајте врео поклопац тигања
на стаклену површину плоче за
кување.
Немојте дозволити да течност у
посуђу за кување проври до краја.
Пазите да предмети или посуђе за
кување не падну на уређај. Може се
оштетити површина плоче.
Немојте укључивати зоне за кување
уколико је посуђе празно или га
нема.
Не стављајте алуминијумску фолију
на уређај.
Посуђе за кување направљено од
ливеног гвожђа, ливеног
алуминијума или са оштећеним
доњим површинама могу да
направе огреботине на стаклу/
стаклокерамици. Увек подигните
ове предмете када треба да их
померате по површини за кување.
Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у
друге сврхе, на пример за
загревање просторије.
2.4 Нега и чишћење
•
•
•
•
•
Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.
Пре чишћења деактивирајте уређај
и пустите да се охлади.
Одвојте кабл за напајање уређаја
од електричног напајања пре
почетка процеса одржавања.
Немојте да користите млаз воде
или пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
користите било какве абразивне
46
www.electrolux.com
производе, абразивне јастучиће за
чишћење, раствараче или металне
предмете.
2.5 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања или
угушења.
•
•
•
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
2.6 Сервис
•
Обратите се општинским органима
да бисте сазнали како да правилно
одложите уређај на отпад.
•
За поправљање уређаја позовите
овлашћени сервисни центар.
Користите само оригиналне
резервне делове.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
одговарајуће кухињске елементе за
уградњу и радне површине које су у
складу са стандардима.
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
3.3 Кабл за повезивање
3.1 Пре инсталирања
Пре него што инсталирате плочу за
кување, запишите доње информације
са pločicе sa tehničkim karakteristikama.
Плочица са техничким
карактеристикама налази се на доњој
страни плоче за кување.
Серијски број ....................
3.2 Уградне плоче за кување
Уградне плоче за кување дозвољено
је користити само после уградње у
3.4 Постављање
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
•
•
Плоча за кување се испоручује са
каблом за повезивање.
За замену оштећеног кабла за
напајање користите следећи (или
јачи) тип напојног кабла: H05V2V2F T мин. 90 °C. Обратите се свом
локалном сервисном центру.
СРПСКИ
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
min
30 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
47
48
www.electrolux.com
3.5 Заштитна кутија
Ако користите заштитну кутију
(додатни прибор), предњи простор за
струјање ваздуха од два милиметра и
заштитни под директно испод плоче за
кување нису неопходни. Прибор из
заштитне кутије можда неће бити
доступан у неким земљама.
Контактирајте локалног добављача.
Не можете да користите
заштитну кутију уколико
инсталирате плочу за
кување изнад пећнице.
4. ОПИС ПРОИЗВОДА
4.1 Шема површине за кување
1 Индукциона зона за кување
2 Командна табла
1
1
180 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1
2
4.2 Преглед командне табле
1
2 3
4
10
9
5
8
6
7
Употребите сензорска поља да бисте руковали уређајем. Дисплеји, индикатори и
звучни сигнали упућују на то које су функције активне.
СРПСКИ
Сен‐
зор
49
Функција
Коментар
1
УКЉУЧЕНО/
ИСКЉУЧЕНО
Служи за активирање и деактивирање
плоче за кување.
2
Контролна брава / Бло‐
када за безбедност де‐
це
Служи за закључавање/откључавање
командне табле.
STOP+GO
Служи за активирање и деактивирање
функције .
-
Дисплеј топлоте
Служи да прикаже степен топлоте.
-
Индикатори тајмера за
зоне за кување
Служе да прикажу зоне за које сте под‐
есили време.
-
Дисплеј тајмера
Служи да прикаже времена у минути‐
ма.
-
Служи за избор зоне за кување.
/
-
Служи за продужавање или скраћива‐
ње времена.
/
-
Служи за подешавање степена топло‐
те.
Функција напајања
Служи за активирање и деактивирање
функције .
3
4
5
6
7
8
9
10
4.3 Дисплеји степена топлоте
Приказ
Опис
Зона за кување је деактивирана.
-
/
-
Зона за кување је активна.
Тачка означава промену за пола вредности нивоа загревања.
Функција STOP+GO ради.
Функција Функција за аутоматско загревање ради.
Функција напајања ради.
+ цифра
Постоји квар.
Зона за кување је још увек врела (преостала топлота).
Контролна брава /Блокада за безбедност деце функција је
активна.
50
www.electrolux.com
Приказ
Опис
Неисправно или премало посуђе за кување или на зони за ку‐
вање нема посуђа за кување.
Функција Aутоматско искључивање ради.
4.4 Индикатор преостале
топлоте
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
опекотина од преостале
топлоте.
Индукционе зоне за кување стварају
топлоту неопходну за процес кувања
директно на дну посуђа за кување.
Стаклокерамика се загрева топлотом
посуђа за кување.
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Активирање и
деактивирање
Додирните
у трајању од 1 секунде
да бисте активирали или
деактивирали плочу за кување.
5.2 Aутоматско искључивање
Ова функција аутоматски искључује
плочу у следећим случајевима:
•
•
•
•
•
Све зоне за кување су
деактивиране.
Нисте подесили степен топлоте
након што сте активирали плочу за
кување.
Просули сте или ставили нешто на
командну таблу и оставили га дуже
од 10 секунди (плех, крпу, итд.).
Оглашава се звучни сигнал и плоча
за кување се деактивира. Уклоните
предмет или очистите командну
таблу.
Ако плоча за кување постане
претопла (на пример, када из
шерпе испари сва течност). Пустите
да се зона за кување охлади пре
него што поново користите плочу за
кување.
Ако користите погрешно посуђе.
Симбол
се укључује и зона за
•
кување се аутоматски деактивира
после два минута.
Ако после одређеног времена не
искључите неку од зона за кување
или ако не промените подешен
степен топлоте. Након извесног
времена
се укључује и плоча за
кување се деактивира.
Однос између степена топлоте и
времена након ког се плоча за
кување деактивира:
Подешaвање
Плоча за кување
степена топлоте се деактивира
након
,1-2
6 сати
3-4
5 сати
5
4 сата
6-9
1,5 сати
5.3 Подешавање топлоте
Додирните
да бисте повећали
да
степен топлоте. Додирните
бисте смањили степен топлоте.
Истовремено додирните
и
да
бисте деактивирали зоне за кување.
СРПСКИ
5.4 Функција за аутоматско
загревање
Ако активирате ову функцију можете
постићи неопходан степен топлоте у
краћем времену. Функција подешава
највиши степен топлоте на неко време
а затим спушта температуру до
потребне вредности.
Да бисте активирали функцију за
зону за кување: додирните
(
се
укључује). Одмах додирните
(
се
док
укључује). Сместа додирните
се не укључи исправан степен
топлоте. Након три секунде укључује
се
.
Функција обезбеђује додатно напајање
за индукционе зоне за кување.
Функција може бити активирана за
индукциону зону за кување само за
ограничени период времена. После
овог времена, индукциона зона за
кување се аутоматски враћа на
највиши степен топлоте.
Погледајте одељак
„Технички подаци“.
Да бисте активирали функцију за
.
се
Да бисте деактивирали функцију:
или
или
тајмера да бисте подесили време
(00 - 99 минута). Када индикатор зоне
за кување почне да трепери, време
полако почне да одбројава.
Да бисте видели преостало време:
подесите зону за кување помоћу .
Индикатор зоне за кување почиње да
трепери брзо. Дисплеј показује
преостало време.
и
додирните . Преостало време
одбројава уназад до 00. Индикатор
зоне за кување се гаси.
5.5 Функција напајања
додирните
Да бисте активирали функцију или
подесите зону за кување са
.
зону за кување: додирните
укључује.
додирните
више пута док се не
укључи индикатор потребне зоне за
кување.
Да бисте деактивирали функцију:
Да бисте деактивирали функцију:
додирните
Да бисте подесили зону за кување.
променили време: додирните
Да бисте активирали
функцију зона за кување
мора бити хладна.
51
Најпре подесите степен топлоте за
зону за кување а затим подесите
функцију.
.
5.6 Тајмер
Тајмер за одбројавање времена
Можете да користите ову функцију да
бисте подесили колико дуго зона за
кување треба да ради за појединачно
кување.
Када се време заврши,
оглашава се звучни сигнал
и 00 трепери. Зона за
кување се деактивира.
Да бисте зауставили звучни сигнал:
додирните
.
Тајмер
Можете да користите ову функцију као
Тајмер када је плоча за кување
активирана и зоне за кување не раде.
Дисплеј степена топлоте показује
.
Да бисте активирали функцију:
додирните . Додирните
или
тајмера да бисте подесили време.
Када време дође до краја, оглашава
се звучни сигнал и 00 трепери.
Да бисте зауставили звучни сигнал:
додирните
.
Ова функција не утиче на
рад зона за кување.
52
www.electrolux.com
5.7 STOP+GO
подешавајте степен топлоте. Држите
Функција пребацује све зоне за кување
које су укључене на најнижу вредност
температуре.
Деактивирајте плочу са
Када је функција у току, не можете да
промените степен топлоте.
Функција не зауставља функцију
тајмера.
.
се укључује.
за кување са
•
5.8 Контролна брава
Можете да закључате командну таблу
док зоне за кување раде. То спречава
случајну промену подешеног степена
топлоте.
Прво подесите степен топлоте.
•
•
•
Да бисте активирали функцију:
се укључује за
додирните .
четири секунде. Тајмер остаје
укључен.
•
Да бисте деактивирали функцију:
•
додирните . Претходно подешени
степен топлоте се укључује.
Када деактивирате плочу
за кување, такође
деактивирате и ову
функцију.
5.9 Блокада за безбедност
деце
Ова функција спречава случајно
коришћење плоче за кување.
Да бисте активирали функцију:
четири секунде.
. Не
се
појављује. Деактивирајте плочу са
.
Да бисте деактивирали функцију:
активирајте плочу за кување са
.
се појављује.
функција поново ради.
5.10 Управљање потрошњом
додирните . Претходно подешени
степен топлоте се укључује.
Задржите
.
Да бисте деактивирали функцију
само за један пут: активирајте плочу
за кување са
Да бисте деактивирали функцију:
активирајте плочу за кување са
подешавајте степен топлоте.
се појављује.
Додирните
на четири секунде. У
року од 10 секунди подесите
топлоту. Можете да користите плочу
за кување. Када деактивирате плочу
Да бисте активирали функцију:
додирните
четири секунде.
. Не
Зоне за кување су груписане према
локацији и броју фаза у плочи за
кување. Погледајте илустрацију.
Свака фаза има максимално
електрично оптерећење од 3700 W.
Функција раздељује снагу између
зона за кување повезаних на исту
фазу.
Функција се активира када укупно
електрично оптерећење зона за
кување повезаних са појединачном
фазом премаши 3700 W.
Функција смањује снагу других зона
за кување повезаних на исту фазу.
Подешавање топлоте редукованих
зона наизменично се приказује за
изабрано и за смањено
подешавање топлоте. После
извесног времена, приказ
подешавања топлоте редукованих
зона остаје на редукованом
подешавању топлоте.
СРПСКИ
53
6. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
6.1 Посуђе за кување
Код индукционих зона за
кување јако
електромагнетно поље
веома брзо развија
топлоту у посуђу за
кување.
Користите индукционе
зоне за кување са
исправним посуђем за
кување.
Материјал посуђа за кување
•
исправно: ливено гвожђе, челик,
емајлирани челик, нерђајући челик,
посуђе са вишеслојним дном (са
исправном ознаком произвођача).
• неисправно: алуминијум, бакар,
месинг, стакло, керамика,
порцелан.
Посуђе је прописно за индукциону
плочу за кување ако:
•
•
Вода брзо прокључа на зони за
кување код које је температура
подешена на најјаче.
Магнет држи дно посуде.
Дно посуђа за кување мора
да буде дебело и равно
што је више могуће.
Димензије посуђа за кување
Индукционе зоне за кување се
аутоматски прилагођавају
димензијама дна посуђа за кување до
одређене границе.
Подешaва‐
ње степена
топлоте
-1
Користити за:
Ефикасност зоне за кување зависи од
пречника посуђа за кување. Посуђе за
кување пречника који је мањи од
минималног прима само део енергије
коју генерише зона за кување.
Погледајте одељак
„Технички подаци“.
6.2 Бука током рада уређаја
Ако можете да чујете:
•
буку налик пуцкетању: посуђе за
кување је направљено од
различитих материјала (сендвич
систем израде).
• звук налик звиждуку: користите зону
за кување са високим нивоом снаге
а посуђе за кување је направљено
од различитих материјала (сендвич
систем израде).
• брујање: користите висок ниво
снаге.
• шкљоцање: долази до електричног
прекидања.
• шиштање, зујање: ради вентилатор.
Ови звуци су нормални и не указују
на било какав квар плоче за кување.
6.3 Примери примене за
кување
Однос између степена топлоте и
потрошње струје зоне за кување није
линеаран. Када повећате степен
топлоте, то није пропорционално
повећању потрошње струје зоне за
кување. То значи да зона за кување на
средњем степену топлоте користи
мање од половине своје снаге.
Подаци у табели су само
смернице.
Време
(мин.)
Одржавање топлоте спрем‐ по по‐
љене хране.
треби
Савети
Ставите поклопац на посу‐
ду за кување.
54
www.electrolux.com
Подешaва‐
ње степена
топлоте
Користити за:
Време
(мин.)
Савети
1 - 2.
Сос холандез, топљење:
5 - 25
путера, чоколаде, желатин.
Повремено промешајте.
1 - 2.
Згушњавање: пуфнасти
омлети, пржена јаја.
10 - 40
Кувајте са поклопцем на
посуди за кување.
2. - 3.
Крчкање јела са пиринчем
и млеком, подгревање го‐
тових јела.
25 - 50
Додати најмање два пута
више течности од ко‐
личине пиринча, а јела са
млеком промешати током
кувања.
3. - 4.
Кување поврћа, рибе, меса 20 - 45
на пари.
Додајте неколико кашика
течности.
4. - 5.
Кување кромпира на пари.
20 - 60
Користите макс. ¼ л воде
на 750 г кромпира.
4. - 5.
Кување великих количина
хране, гулаша и супа.
60 150
Највише 3 л течности са
састојцима.
5. - 7
Пржење на тихој ватри:
шницли, пуњених телећих
шницли, котлета, фашира‐
них шницли, кобасица, џи‐
герице, запршки, јаја, па‐
лачинки, крофни.
по по‐
треби
Окрените када истекне по‐
ловина времена.
7-8
Пржење ренданог кромпи‐
ра, каре одрезака, одреза‐
ка на јакој ватри.
5 - 15
Окрените када истекне по‐
ловина времена.
9
Довођење воде до кључања, кување тестенине, крчкање меса
(гулаш, месо у лонцу), пржење кромпирића у дубоком уљу.
Довођење велике количине воде до кључања. Функција за напа‐
јање је активирана.
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
7.1 Опште информације
•
•
•
Очистите плочу за кување након
сваке употребе.
Увек користите посуђе са чистом
доњом површином.
Огреботине или тамне мрље на
површини не утичу на рад плоче за
кување.
•
•
Користите специјално средство за
чишћење погодно за површину
плоче за кување.
Користите посебан стругач за
стаклену површину.
7.2 Чишћење плоче
•
Уклоните одмах: истопљену
пластику, пластичну фолију, шећер
и остатке хране са шећером. У
супротном, прљавштина ће
оштетити плочу за кување. Водите
СРПСКИ
•
рачуна како бисте избегли
опекотине. Поставите посебан
стругач на стаклену површину под
оштрим углом и померајте оштрицу
по површини.
Када се плоча за кување
довољно охлади уклоните:
светле кругове од каменца и воде,
трагове масноће и промену боје у
виду светлуцања метала. Очистите
•
55
плочу за кување влажном крпом и
са мало неабразивног детерџента.
Након чишћења, обришите плочу за
кување меком крпом.
Уклоните промену боје у виду
светлуцања метала. користите
раствор воде са сирћетом и
очистите површину стакла влажном
крпом.
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
8.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући разлог
Решење
Не можете да укључите
плочу за кување нити да
је користите.
Плоча за кување није
прикључена на елек‐
трично напајање или није
правилно прикључена.
Проверите да ли је плоча
за кување правилно при‐
кључена на електрично
напајање. Погледајте ди‐
јаграм повезивања.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач
није узрок. Уколико осигу‐
рач непрекидно прегоре‐
ва, обратите се квалифи‐
кованом, овлашћеном
електричару.
Поново укључите плочу
за кување и подесите
степен топлоте за мање
од 10 секунди.
Истовремено сте додир‐
нули два или више сен‐
зорских поља.
Додирните само један
сензор.
Функција STOP+GO ради. Погледајте одељак „Сва‐
кодневна употреба“.
На командној табли по‐
стоје мрље од воде или
масти.
Обришите командну та‐
блу.
56
www.electrolux.com
Проблем
Могући разлог
Решење
Оглашава се звучни сиг‐ Ставили сте неки пред‐
нал и плоча за кување се мет преко једног или ви‐
деактивира.
ше сензора.
Оглашава се звучни сиг‐
нал када је плоча за кува‐
ње искључена.
Уклоните предмет са сен‐
зорских поља.
Плоча за кување се деак‐ Ставили сте нешто на
тивира.
сензорско поље .
Уклоните предмет са сен‐
зорског поља.
Индикатор преостале то‐
плоте се не укључује.
Зона за кување није за‐
грејана јер је коришћена
у кратком периоду.
Уколико је зона радила
довољно дуго да буде за‐
грејана, обратите се
овлашћеном сервисном
центру.
Функција за аутоматско
загревање не ради.
Зона је врела.
Оставите зону да се до‐
вољно охлади.
Подешен је највиши сте‐
пен топлоте.
Највиши степен топлоте
је исте јачине као и функ‐
ција.
Подешавање степена то‐ Функција управљања по‐
плоте се мења између
трошњом ради.
два нивоа.
Погледајте одељак „Сва‐
кодневна употреба“.
Сензори постају врући.
Уколико је могуће, стави‐
те велико посуђе за кува‐
ње на задње зоне.
Посуђе за кување је пре‐
велико или сте га стави‐
ли преблизу командама.
се пали.
Активирано је аутоматско Искључите плочу за кува‐
искључивање.
ње и поново је укључите.
се пали.
Активиран је уређај за
безбедност деце или
блокада за безбедност
деце ради.
Погледајте одељак „Сва‐
кодневна употреба“.
се пали.
Нисте ставили посуђе за
кување на зону.
Ставите посуђе за кува‐
ње на зону.
Погрешно посуђе за кува‐ Користите одговарајућe
ње.
посуђе за кување.
Погледајте одељак „На‐
помене и савети”.
Пречник дна посуђа за
Користите посуде одгова‐
кување је сувише мали за рајућих димензија.
зону.
Погледајте одељак „Тех‐
нички подаци“.
СРПСКИ
Проблем
Укључује се
је се број.
Могући разлог
и приказу‐ Дошло је до грешке у
плочи за кување.
57
Решење
Искључијте плочу за ку‐
вање из електричног на‐
пајања на одређено вре‐
ме. Искључите осигурач
из струје. Поново га ук‐
ључите. Уколико се
поново појави, обратите
се овлашћеном сервис‐
ном центру.
се пали.
Догодила се грешка у
плочи за кување, јер је
садржај у посуђу за кува‐
ње остављен да ври до
испаравања. Раде ауто‐
матско искључивање и
заштита од прегревања
зона.
8.2 Ако не можете да нађете
решење...
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру. Дајте податке са плочицe са
техничким карактеристикама.
Оставите такође код од три слова са
стакло-керамичке површине (на углу
стаклене површине) и приказану
Искључите плочу за кува‐
ње. Уклоните врело посу‐
ђе за кување. Након при‐
ближно 30 секунди, акти‐
вирајте поново зону. Ако
је посуђе за кување пред‐
стављало проблем, не‐
стаје порука о грешци.
Индикатор преостале то‐
плоте може да остане ук‐
ључен. Оставите посуђе
за кување да се довољно
охлади. Проверите да ли
је посуђе за кување ком‐
патибилно са плочом за
кување.
Погледајте одељак „На‐
помене и савети”.
поруку о грешки. Уверите се да сте
правилно руковали плочом за кување.
Ако нисте, сервисирање које пружи
сервисни центар или продавац, неће
бити бесплатно, чак ни током
гарантног периода. Упутства о
услугама сервисног центра и услови
гаранције налазе се на гарантном
листу.
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
9.1 Плочица са техничким
карактеристикама
Модел EHH6340FOK
Тип 60 GAD D5 AU
Индукција 7.4 kW
Сер.бр. ..........
БРОЈ ПРОИЗВОДА 949 596 017 02
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Направљено у Немачкој
7.4 kW
58
www.electrolux.com
ELECTROLUX
9.2 Спецификација зона за кување
Зона за кува‐ Номинална
ње
снага (под‐
ешавање
максималне
топлоте) [W]
Функција на‐
пајања [W]
Функција на‐ Пречник посу‐
пајања макси‐ ђа [мм]
мално траја‐
ње [мин]
Предња лево
2300
3700
10
180 - 210
Задња лево
1800
2800
10
145 - 180
Предња десно 1400
2500
4
125 - 145
Задња десно
2800
10
145 - 180
1800
Јачина зона за кување се може мало
разликовати од података у табели.
Мења се у зависности од материјала и
пречника посуђа за кување.
За оптималне резултате кувања
користите посуђе за кување које није
веће од пречника у табели.
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
10.1 Информације о производу према EU 66/2014
Идентификација модела
EHH6340FOK
Тип плоче за кување
Уградна плоча
за кување
Број зона за кување
4
Технологија загревања
Индукција
Пречник кружних зона
за кување (Ø)
Предња лево
Задња лево
Предња десно
Задња десно
21,0 цм
18,0 цм
14,5 цм
18,0 цм
Потрошња енергије по
зони за кување (EC
electric cooking)
Предња лево
Задња лево
Предња десно
Задња десно
176,9 Wh/кг
169,2 Wh/кг
178,1 Wh/кг
169,2 Wh/кг
Потрошња енергије
плоче за кување (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Електрични уређаји за
кување у домаћинству - Део 2: Плоче
за кување – методе мерења
перформанси
173,3 Wh/кг
10.2 Уштеда енергије
Током свакодневног кувања можете да
уштедите енергију ако уважите
следеће савете.
СРПСКИ
•
•
•
Када загревате воду, користите
само онолико воде колико Вам
треба.
Уколико је могуће, увек поклопите
посуђе за кување.
Ставите посуђе на зону за кување
пре него што је активирате.
•
•
•
11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
*
59
Мање посуђе ставите на мање зоне
за кување.
Ставите посуђе за кување директно
на средину зоне за кување.
Искористите преосталу топлоту да
подгрејете или отопите храну.
867358052-A-022020
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement