Electrolux EIV654 Упатство за користење

Electrolux EIV654 Упатство за користење
EIV654
SQ
MK
Vatër gatimi
Плоча за готвење
Udhëzimet për përdorim
Упатство за ракување
2
26
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5
3. INSTALIMI.......................................................................................................... 7
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT...............................................................................8
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM...........................................................................10
6. SIPËRFAQE GATIMI FLEKSIBËL ME INDUKSION........................................ 15
7. UDHËZIME DHE KËSHILLA............................................................................ 18
8. KUJDESI DHE PASTRIMI................................................................................ 20
9. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE........................................................................... 20
10. TË DHËNAT TEKNIKE................................................................................... 23
11. EFIKASITETI ENERGJETIK...........................................................................24
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
SHQIP
3
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg, përveçse kur mbahen nën monitorim të
vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg, përveçse kur
mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e
arritshme janë të nxehta.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse.
Mos e përdorni pajisjen nëpërmjet një kohëmatësi të
jashtëm ose një sistemi komandimi të veçuar.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM: Gatimi i pambikëqyrur me yndyrë
ose vaj mbi pianurë mund të jetë i rrezikshëm dhe
mund të shkaktojë zjarr.
Mos provoni ASNJËHERË ta fikni zjarrin me ujë, por
fikni pajisjen dhe pastaj mbuloni flakën, p.sh. me një
kapak ose me batanije kundër zjarrit.
KUJDES: Procesi i gatimit duhet të mbikëqyret.
Proceset e shkurtra të gatimit duhet të mbikëqyren
vazhdimisht.
PARALAJMËRIM: Rrezik zjarri: Mos ruani artikuj mbi
sipërfaqet e gatimit.
Objektet metalike si thikat, pirunët, lugët dhe kapakët
nuk duhet të vendosen mbi sipërfaqen e pianurës,
sepse mund të nxehen.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar
pajisjen.
Pas përdorimit, fikini elementin e pianurës me çelësin
e kontrollit dhe mos u mbështetni te funksionimi i
detektorit të enëve.
Nëse sipërfaqja prej qeramike/xhami kriset, fikeni
pajisjen për dhe shkëputeni nga rryma elektrike. Në
rast se pajisja është e lidhur me rrymën elektrike direkt
duke përdorur kuti lidhëse, hiqeni siguresën për të
shkëputur pajisjen nga furnizimi me rrymë. Në çdo
rast, kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.
Nëse kablloja ushqyese është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose
persona të kualifikuar për të shmangur rreziqet.
PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm mbrojtëset e
pianurës të përcaktuara nga prodhuesi i pajisjes së
gatimit ose të cilësuara si të përshtatshme nga ky i
fundit në udhëzimet e përdorimit, ose mbrojtëset e
pianurës të integruara në pajisje. Përdorimi i
mbrojtëseve të papërshtatshme mund të shkaktojë
aksidente.
SHQIP
5
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
dëmtim i pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mbyllini sipërfaqet e prera me një
izolues për të mos lejuar që lagështira
të shkaktojë fryrje.
Mbroni pjesën e poshtme të pajisjes
nga avulli dhe lagështira.
Mos e instaloni pajisjen pranë dyerve
ose nën dritare. Duke vepruar kështu
do të parandaloni rënien e enëve të
nxehta të gatimit nga pajisja kur hapet
dera ose dritarja.
Çdo pajisje ka poshtë ventilatorë
ftohjeje.
Nëse pajisja është e instaluar mbi një
sirtar:
– Mos vendosni copa të vogla ose
fletë letre që mund të tërhiqen
brenda, sepse ato mund të
dëmtojnë ventilatorët e ftohjes
ose mund të dëmtojnë sistemin e
ftohjes.
– Mbani një distancë prej minimumi
2 cm mes fundit të pajisjes dhe
pjesëve të ruajtura në sirtar.
2.2 Lidhja elektrike
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Përpara se të kryeni ndonjë veprim,
sigurohuni që pajisja të jetë shkëputur
nga rryma.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Sigurohuni që pajisja të instalohet në
rregull. Kablloja ose spina elektrike e
lirë ose e papërshtatshme (nëse ka)
mund ta nxehë shumë terminalin.
Përdorni kabllo elektrike të
përshtatshme.
Mos i lini kabllot elektrike të
përdridhen.
Sigurohuni që të jetë instaluar
mbrojtja ndaj goditjeve elektrike.
Përdorni mbërthyesen e lirimit të
tensionit të kabllos.
Sigurohuni që kablloja ose spina
elektrike (nëse ka) të mos prekë
pajisjen e nxehtë ose enët e nxehta të
gatimit, kur e lidhni pajisjen me prizat
që gjenden pranë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni spinën
elektrike (nëse ka) ose kabllon
elektrike. Kontaktoni me qendrën e
autorizuar të shërbimit ose me një
elektricist për ndërrimin e kabllos
elektrike të dëmtuar.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese:
çelësa mbrojtës të linjës, siguresa
(siguresa tip vidë të hequra nga
mbajtësja), çelësa të humbjeve në
tokëzim dhe kontaktorë.
Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje instaluese e cila ju lejon të
6
www.electrolux.com
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja instaluese
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
•
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, djegiesh
dhe goditjeje elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin, etiketat dhe
veshjen mbrojtëse (nëse ka) përpara
përdorimit për herë të parë.
Përdoreni pajisjen në mjedis shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pambikëqyrur
gjatë punës.
Fikini zonat e gatimit pas çdo
përdorimi.
Mos u mbështesni në detektorin e
tiganëve.
Mos vendosni takëme dhe kapakë
tenxheresh mbi zonat e gatimit. Ato
mund të nxehen shumë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
Nëse sipërfaqja e pajisjes kriset,
shkëputeni menjëherë pajisjen nga
rrjeti elektrik. Kjo bëhet për të
parandaluar goditjet elektrike.
Përdoruesit me stimulues kardiak
duhet të mbajnë një distancë
minimale prej 30 cm nga zonat e
gatimit me induksion kur pajisja është
në punë.
Kur e vendosni ushqimin në vaj të
nxehtë, ai mund të spërkasë.
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe shpërthimi
•
•
•
Yndyrat dhe vajrat kur nxehen mund
të lëshojnë avuj të ndezshëm.
Mbajeni flakën ose objektet e nxehura
larg nga yndyrat dhe vajrat kur
gatuani me to.
Avujt që lëshon vaji shumë i nxehtë
mund të shkaktojnë ndezje spontane.
Vaji i përdorur që përmban mbetje
ushqimore, mund të shkaktojë zjarr në
temperaturë më të ulët sesa vaji që
përdoret për herë të parë.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos mbani enë të nxehta mbi panelin
e kontrollit.
Mos vendosni kapak të nxehtë tigani
në një sipërfaqen e xhamit të
pianurës.
Mos vini enë bosh mbi pllakën e
nxehtë.
Bëni kujdes të mos lini objekte ose
enë gatimi të bien mbi pajisje.
Sipërfaqja mund të dëmtohet.
Mos i aktivizoni zonat e gatimit me
enë të zbrazëta ose pa enë gatimi.
Mos vendosni letër alumini mbi
pajisje.
Enët e gatimit prej gize ose alumini të
derdhur ose enët me fund të dëmtuar
mund ta gërvishtin xhamin/qeramikën
prej xhami. Gjithmonë ngrijini këto
objekte peshë kur duhet t'i lëvizni në
sipërfaqen e gatimit.
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
Ajo nuk duhet të përdoret për qëllime
të tjera, për shembull për ngrohje
dhome.
2.4 Kujdesi dhe pastrimi
•
•
•
•
•
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Çaktivizojeni pajisjen dhe lëreni të
ftohet para se ta pastroni.
Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni
pajisjen nga energjia elektrike.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të
ashpra pastruese, tretës ose objekte
metalike.
2.5 Shërbimi
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
një qendër të autorizuar shërbimi.
SHQIP
•
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
2.6 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
•
•
3. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
3.4 Montimi
3.1 Përpara instalimit
Përpara se të instaloni vatrën, shkruani
informacionin e mëposhtëm nga pllaka e
specifikimeve. Pllaka e specifikimeve
gjendet në pjesën e poshtme të vatrës.
min.
500mm
min.
50mm
Numri i serisë ...........................
3.2 Pianurat inkaso
Përdorin pianurat inkaso përdorini vetëm
pasi ta keni montuar pianurën siç duhet
në njësitë inkaso dhe në planin e punës,
sipas standardeve në fuqi.
3.3 Kablloja e lidhjes
•
•
Pianura është e pajisur me një kabllo
lidhjeje.
Për të zëvendësuar kabllon e dëmtuar
elektrike, përdorni llojin e kabllos:
H05V2V2-F që i reziston një
temperature prej 90°C ose më të
lartë. Flisni me Qendrën lokale të
Shërbimit.
7
Kontaktoni autoritetin e bashkisë suaj
për t'u informuar mbi mënyrën e
duhur të hedhjes së pajisjes.
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
8
www.electrolux.com
min.
28 mm
min. 60mm
min.
12 mm
Nëse pajisja instalohet mbi
një sirtar, ventilimi i pianurës
mund të ngrohë artikujt që
ruhen brenda në sirtar gjatë
procesit të gatimit.
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
4.1 Skema e sipërfaqes së gatimit
3
1 Zonë gatimi me induksion
2 Paneli i kontrollit
3 Zonë gatimi me induksion fleksibël
që përbëhet nga katër seksione
1
1
2
SHQIP
9
4.2 Pamja e panelit të kontrollit
1
2 3
4 5
6
13
7
12
8
11
10
9
Përdorni fushat me sensor për të përdorur pajisjen. Ekranet, treguesit dhe sinjalet
akustike tregojnë se cilat funksione përdoren.
Fusha Funksioni
e
senso
rit
Komenti
1
NDEZUR/FIKUR
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar pianurën.
2
Bllokimi / Mekanizmi i
sigurisë për fëmijët
Për të bllokuar/zhbllokuar panelin e
kontrollit.
PowerSlide
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar
funksionin.
FlexiBridge
Për të kaluar ndërmjet tre modaliteteve të
funksionit.
-
Ekrani i cilësimit të
nxehtësisë
Për të treguar cilësimin e nxehtësisë.
-
Treguesit e kohëmatësit
në zonat e gatimit
Për të treguar se për cilën zonë po
vendosni kohën.
-
Ekrani i kohëmatësit
Për të treguar kohën në minuta.
Hob²Hood
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar
modalitetin manual të funksionit.
PowerBoost
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar
funksionin.
Shiriti i komandimit
Për të vendosur cilësimin e nxehtësisë.
-
Për të zgjedhur zonën e gatimit.
-
Për të shtuar ose pakësuar kohën.
Shiriti i komandimit
Për të caktuar cilësimin e nxehtësisë për
sipërfaqen e gatimit me induksion
fleksibël.
3
4
5
6
7
8
9
10
-
11
/
12
13
-
10
www.electrolux.com
4.3 Ekranet e cilësimit të nxehtësisë
Ekrani
Përshkrimi
Zona e gatimit është e çaktivizuar.
Zona e gatimit është në punë.
-
Nxehja automatike janë aktivë.
PowerBoost janë aktivë.
+ numri
Ka një keqfunksionim.
/
OptiHeat Control (Treguesi i nxehtësisë së mbetur me 3 faza):
vazhdoni gatimin/mbani ngrohtë/nxehtësia e mbetur.
/
Bllokimi /Mekanizmi i sigurisë për fëmijët është aktive.
Enë gatimi jo e duhur ose shumë e vogël ose mbi zonën e gatimit
nuk ka enë.
Fikja automatike janë aktivë.
/
/
PowerSlide janë aktivë.
4.4 OptiHeat Control (Treguesi i
nxehtësisë së mbetur me 3
faza)
PARALAJMËRIM!
Zonat e gatimit me induksion lëshojnë
nxehtësinë e nevojshme për procesin e
gatimit drejtpërdrejt në bazamentin e
enës. Qeramika e xhamit nxehet nga
nxehtësia e enës.
/
/
Rrezik djegieje
nga nxehtësia e mbetur.
Treguesi tregon nivelin e
nxehtësisë së mbetur.
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
•
•
5.1 Aktivizimi dhe çaktivizimi
Prekni
për 1 sekondë për ta aktivizuar
ose për ta çaktivizuar vatrën e gatimit.
•
5.2 Fikja automatike
Funksioni e çaktivizon pianurën
automatikisht nëse:
•
të gjitha zonat e gatimit janë të
çaktivizuara,
•
nuk cilësoni nxehtësinë pasi aktivizoni
pianurën,
derdhni ose futni diçka në panelin e
kontrollit për më shumë se 10
sekonda, (tavë, leckë, etj.). Bie një
sinjal akustik dhe pianura
çaktivizohet. Hiqni objektin ose
pastroni panelin e kontrollit.
pianura nxehet shumë (p.sh. kur një
tenxhere zien pa ujë brenda). Lëreni
zonën e gatimit të ftohet përpara se ta
përdorni pianurën sërish.
po përdorni një enë të pasaktë.
Simboli
ndizet dhe zona e gatimit
SHQIP
•
çaktivizohet automatikisht pas 2
minutash.
nuk e çaktivizoni një zonë gatimi ose
ndryshoni cilësimin e nxehtësisë. Pas
njëfarë kohe
ndizet dhe pianura
çaktivizohet.
Lidhja ndërmjet cilësimit të nxehtësisë
dhe kohës pas së cilës çaktivizohet
pianura:
Cilësimi i
nxehtësisë
,1-3
Pianura
çaktivizohet pas
6 orësh
4-7
5 orësh
8-9
4 orësh
10 - 14
1,5 orësh
5.3 Cilësimi i nxehtësisë
Për të caktuar ose për të ndryshuar
cilësimin e nxehtësisë:
Prekni shiritin e kontrollit në cilësimin e
duhur të nxehtësisë ose lëvizni gishtin
përgjatë shiritit të kontrollit derisa të arrini
cilësimin e duhur të nxehtësisë.
11
në fillim dhe më pas vazhdon të gatuajë
në cilësimin e dëshiruar të nxehtësisë.
Për ta aktivizuar funksionin,
zona e gatimit duhet të jetë e
ftohtë.
Për të aktivizuar funksionin për një
( ndizet).
zonë gatimi: prekni
Prekni menjëherë cilësimin e dëshiruar të
nxehtësisë. Pas 3 sekondash
ndizet.
Për të çaktivizuar funksionin:
ndryshoni cilësimin e nxehtësisë.
5.6 PowerBoost
Ky funksion vë më shumë fuqi në
dispozicion të zonave të gatimit me
induksion. Funksioni mund të aktivizohet
për zonën e gatimit me induksion vetëm
për një periudhë të kufizuar kohe. Pas
kësaj kohe, zona e gatimit me induksion
kthehet automatikisht në cilësimin e
nxehtësisë më të lartë.
Referojuni kapitullit "Të
dhëna teknike".
Për të aktivizuar funksionin për një
zonë gatimi: prekni
.
ndizet.
Për të çaktivizuar funksionin:
ndryshoni cilësimin e nxehtësisë.
5.7 Kohëmatësi
5.4 Përdorimi i zonave të
gatimit
Vendosini enët në qendër të zonës së
zgjedhur. Zonat e gatimit me induksion u
përshtaten përmasave të bazamentit të
enëve.
Ju mund të gatuani me enë gatimi të
mëdha në dy zona gatimi në të njëjtën
kohë. Ena e gatimit duhet të mbulojë
qendrat e dy zonave, .
5.5 Nxehja automatike
Aktivizoni këtë funksion për të arritur një
cilësim të dëshiruar nxehtësie brenda një
kohe më të shkurtër. Kur të aktivizohet,
zona funksionin në cilësimin më të lartë
Kohëmatësi me numërim zbritës
Mund ta përdorni këtë funksion për të
caktuar kohëzgjatjen e punës së zonës
së gatimit vetëm për një gatim.
Në fillim vendosni cilësimin e nxehtësisë
për zonën e gatimit, më pas vendosni
funksionin.
Për të caktuar zonën e gatimit: prekni
vazhdimisht derisa treguesi i zonës
së nevojshme të gatimit të ndizet.
Për të aktivizuar funksionin: prekni
e kohëmatësit për të caktuar kohën (00 99 minuta). Kur treguesi i zonës së
gatimit fillon të pulsojë ngadalë, koha
fillon të zbresë.
Për të parë kohën e mbetur: caktoni
zonën e gatimit me
. Treguesi i zonës
12
www.electrolux.com
së gatimit fillon të pulsojë shpejt. Në
ekran shfaqet koha e mbetur.
Për të ndaluar tingullin: prekni
Për të ndryshuar orën: caktoni zonën e
gatimit me
. Prekni
ose
.
Për të çaktivizuar funksionin: vendosni
dhe prekni .
zonën e gatimit me
Koha e mbetur numëron mbrapsht deri
në 00. Treguesi i zonës së gatimit fiket.
Ky funksion nuk ndikon në
funksionimin e zonave të
gatimit.
5.8 Bllokimi
Mund ta bllokoni panelin e kontrollit gjatë
funksionimit të zonave të gatimit. Kjo
parandalon ndryshimin aksidental të
cilësimit të nxehtësisë.
Kur koha mbaron, tingulli
aktivizohet dhe pulson 00.
Zona e gatimit çaktivizohet.
Për të ndaluar tingullin: prekni
.
Vendosni në fillim cilësimin e
nxehtësisë.
.
Për të aktivizuar funksionin: prekni
CountUp Timer (Kohëmatësi me
numërim rritës)
Mund ta përdorni këtë funksion për të
monitoruar kohëzgjatjen e punës së
zonës së gatimit.
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
. Aktivizohet cilësimi i mëparshëm i
nxehtësisë.
Për të caktuar zonën e gatimit: prekni
vazhdimisht derisa treguesi i zonës
së nevojshme të gatimit të ndizet.
Kur çaktivizoni pianurën,
çaktivizoni edhe këtë
funksion.
Për të aktivizuar funksionin: prekni
e kohëmatësit.
do të ndizet. Kur
treguesi i zonës së gatimit fillon të
pulsojë ngadalë, koha fillon rritet. Ekrani
5.9 Mekanizmi i sigurisë për
fëmijët
kalon mes
(minutat).
Ky funksion parandalon përdorimin
aksidental të pianurës.
dhe kohës së llogaritur
Për të aktivizuar funksionin: aktivizoni
Për të parë kohën e punës së zonës
së gatimit: caktoni zonën e gatimit me
pianurën me
. Treguesi i zonës së gatimit fillon të
pulsojë shpejt. Ekrani tregon kohën e
funksionimit të zonës.
dhe prekni
nxehtësisë. Prekni
ose
. Treguesi i zonës së gatimit fiket.
Prekni
ose
të kohëmatësit për të
vendosur kohën. Kur koha mbaron,
tingulli aktivizohet dhe 00 pulson.
.
Për të çaktivizuar funksionin: aktivizoni
pianurën me
. Mos caktoni cilësimet e
nxehtësisë. Prekni
për 4 sekonda.
.
Për të anashkaluar funksionin vetëm
për kohë gatimi: aktivizoni pianurën me
.
ndizet. Prekni
për 4 sekonda.
Caktoni cilësimin e nxehtësisë në 10
sekonda. Ju mund të përdorni pianurën.
.
Për të aktivizuar funksionin: prekni
për 4 sekonda.
ndizet. Çaktivizoni pianurën me
Kujtuesi i minutave
Mund ta përdorni këtë funksion si
Kujtues minutash kur pianura
aktivizohet dhe zonat e gatimit nuk
funksionojnë. Ekrani i cilësimit të
nxehtësisë shfaq
. Mos caktoni cilësimet e
ndizet. Çaktivizoni pianurën me
Për të çaktivizuar funksionin: vendosni
zonën e gatimit me
.
ndizet për 4 sekonda.Kohëmatësi
mbetet i ndezur.
.
Kur e çaktivizoni pianurën me
funksioni punon sërish.
SHQIP
13
5.10 OffSound Control
(Aktivizimi dhe çaktivizimi i
tingujve)
Çaktivizoni pianurën. Prekni
për 3
sekonda. Ekrani ndizet dhe fiket. Prekni
për 3 sekonda. Ndizet
ose
.
Prekni
të kohëmatësit për të zgjedhur
një nga më poshtë:
•
- tingujt çaktivizohen
- tingujt aktivizohen
•
Për të konfirmuar zgjedhjen, prisni derisa
pianura të çaktivizohet automatikisht.
Kur funksioni të caktohet në
t'i dëgjoni tingujt vetëm kur:
•
•
•
•
, ju mund
prekni
Kujtuesi i minutave ulet
Kohëmatësi me numërim zbritës ulet
vendosni diçka në panelin e kontrollit.
5.11 Menaxhimi i fuqisë
•
•
•
•
•
•
Zonat e gatimit grupohen sipas
vendndodhjes dhe numrit të fazave në
pianurë. Shikoni figurën.
Secila fazë ka ngarkesë maksimale
elektrike prej 3700 W.
Funksioni e ndan fuqinë mes zonave
të gatimit të lidhura me të njëjtën fazë.
Funksioni aktivizohet kur ngarkesa
totale elektrike e zonave të gatimit të
lidhura me një fazë i kalon 3700 W.
Funksioni e ul fuqinë mes zonave në
zonat e tjera të gatimit të lidhura me
të njëjtën fazë.
Afishimi i cilësimit të nxehtësisë së
zonave të reduktuara alternohet mes
cilësimit të zgjedhur të nxehtësisë dhe
cilësimit të nxehtësisë së reduktuar.
Pas pak kohe, afishimi i cilësimit të
nxehtësisë së zonave të reduktuara
qëndron në cilësimin e nxehtësisë së
reduktuar.
5.12 Hob²Hood
Është një funksion i përparuar automatik
i cili lidh pianurën me një aspirator të
veçantë. Si pianura ashtu edhe aspiratori
kanë një komunikues me rreze infra të
kuqe. Shpejtësia e ventilatorit
përcaktohet automatikisht në bazë të
cilësimit të modalitetit dhe temperaturës
së enës më të nxehtë në pianurë. Mund
ta përdorni gjithashtu manualisht
ventilatorin nga pianura.
Për shumicën e
aspiratorëve, sistemi në
distancë është i çaktivizuar.
Aktivizojeni atë përpara se të
përdorni funksionin. Për më
shumë informacion
referojuni manualit të
përdorimit të aspiratorit.
Përdorimi automatik i funksionit
Për ta përdorur funksionin automatikisht,
caktoni regjimin automatik në H1 – H6.
Pianura fillimisht është e vendosur në
H5.Aspiratori vepron sa herë që vini në
përdorim pianurën. Pianura e njeh
automatikisht temperaturën e enëve të
gatimit dhe rregullon shpejtësinë e
ventilatorit.
Regjimet automatike
Drita
Zierja1)
automat
ike
Skuqj
a2)
Regjimi
H0
Joaktiv
Joaktiv
Joaktiv
Regjimi
H1
Aktiv
Joaktiv
Joaktiv
14
www.electrolux.com
Drita
Zierja1)
automat
ike
Skuqj
a2)
Modalite Aktiv
ti H2 3)
Shpejtës
ia e
ventilato
rit 1
Shpejtës
ia e
ventilato
rit 1
Regjimi
H3
Joaktiv
Shpejtës
ia e
ventilato
rit 1
Aktiv
Regjimi
H4
Aktiv
Shpejtës
ia e
ventilato
rit 1
Shpejtës
ia e
ventilato
rit 1
Regjimi
H5
Aktiv
Shpejtës
ia e
ventilato
rit 1
Shpejtës
ia e
ventilato
rit 2
Regjimi
H6
Aktiv
Shpejtës
ia e
ventilato
rit 2
Shpejtës
ia e
ventilato
rit 3
1) Pianura e dikton procesin e zierjes dhe e
aktivizon shpejtësinë e ventilatorit në
përputhje me modalitetin automatik.
2) Pianura e dikton procesin e skuqjes dhe
e aktivizon shpejtësinë e ventilatorit në
përputhje me modalitetin automatik.
3) Ky modalitet aktivizon ventilatorin dhe
drita nuk mbështetet tek temperatura.
Ndryshimi i regjimit automatik
1. Çaktivizoni pajisjen.
për 3 sekonda. Ekrani
2. Prekni
ndizet dhe fiket
3. Prekni
për 3 sekonda.
4. Prekni
ndizet
vazhdimisht derisa të
.
5. Prekni
te kohëmatësi për të
zgjedhur një regjim automatik.
Për ta përdorur aspiratorin
direkt mbi panelin e
aspiratorit, çaktivizoni
regjimin automatik të
funksionit.
Pas të keni përfunduar
gatimin dhe fikur pianurën,
ventilatori i aspiratorit mund
të vazhdojë të funksionojë
për një periudhë kohe të
caktuar. Pas kësaj kohe,
sistemi e çaktivizon
ventilatorin automatikisht
dhe ndalon aktivizimin
aksidental të ventilatorit për
30 sekondat e pasuese.
Caktimi manual i shpejtësisë së
ventilatorit
Funksionin mund ta përdorni edhe
manualisht. Për ta bërë këtë prekni
kur pianura është e ndezur. Ky veprim
çaktivizon funksionimin automatik të
funksionit dhe ju mundëson ndryshimin e
shpejtësisë së ventilimit në mënyrë
manuale. Kur shtypni , vlera e
shpejtësisë së ventilatorit rritet me një.
Nëse, pasi të keni arritur një nivel të
lartë, shtypni sërish , shpejtësinë e
ventilatorit e caktoni në 0, gjë e cila
çaktivizon ventilatorin e aspiratorit. Për të
rinisur ventilatorin me shpejtësi ventilimi
1, prekni .
Për të aktivizuar
funksionimin automatik të
funksionit, çaktivizoni dhe
aktivizoni sërish pianurën.
Aktivizimi i dritës
Mund ta caktoni pianurën që ta aktivizojë
dritën automatikisht sa herë që ndizni
pianurën. Për ta bërë këtë, caktojeni
regjimin automatik në H1 – H6.
Drita mbi aspirator
çaktivizohet 2 minuta pas
çaktivizimit të pianurës.
SHQIP
15
6. SIPËRFAQE GATIMI FLEKSIBËL ME INDUKSION
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
6.1 Funksioni FlexiBridge
Zona e gatimit fleksibël me induksion
përbëhet nga katër pjesë. Pjesët mund të
kombinohen në dy zona gatimi me
përmasa të ndryshme, ose në një zonë
të madhe gatimi. Ju zgjidhni kombinimin
e pjesëve duke zgjedhur modalitetin e
aplikueshëm për përmasën e enëve të
gatimit që dëshironi të përdorni. Ka tre
modalitete: "Standard" (e aktivizuar
automatikisht kur aktivizoni pianurën),
"Big Bridge" dhe "Max Bridge".
Për të vendosur cilësimin e
nxehtësisë përdorni dy
shiritat e kontrollit në të
majtë.
100-160mm
Vendosni enën me diametër të poshtëm
më të madh se 160 mm në qendër mes
dy pjesëve.
Kalimi mes modaliteteve
Për të kaluar mes modaliteteve, përdorni
fushën me sensor:
.
> 160 mm
6.2 FlexiBridge Modaliteti
"Standard"
Kur kaloni mes modaliteteve,
cilësimi i nxehtësisë
vendoset sërish në 0.
Diametri dhe pozicioni i enëve
Zgjidhni modalitetin që i aplikohet
madhësisë dhe formës së enës. Ena
duhet të mbulojë zonën e zgjedhur sa
më shumë të jetë e mundur. Vendosni
enën në qendër në zonën e përzgjedhur!
Vendosni enën me diametër të poshtëm
më të vogël se 160 mm në qendër në një
pjesë njëshe.
Ky modalitet është aktiv kur aktivizoni
pianurën. Ai lidh pjesët në dy zona të
ndara gatimi. Ju mund ta vendosni
cilësimin e nxehtësisë për secilën zonë
veçmas. Përdorni dy shiritat e kontrollit
në të majtë.
16
www.electrolux.com
Pozicioni i duhur i enës:
Pozicioni i gabuar i enës:
Pozicioni i gabuar i enës:
6.3 FlexiBridge Modaliteti "Big
Bridge"
Për të aktivizuar modalitetin, shtypni
derisa të shikoni treguesin e modalitetit
të duhur . Ky modalitet lidh tre pjesët e
pasme në një zonë të vetme gatimi.
Pjesa e përparme nuk lidhet dhe
funksionon si një zonë gatimi më vete.
Mund ta vendosni cilësimin e nxehtësisë
për secilën zonë më vete. Përdorni dy
shiritat e majtë të kontrollit.
6.4 FlexiBridge Modaliteti "Max
Bridge"
Për të aktivizuar modalitetin, shtypni
derisa të shikoni treguesin e modalitetit
të duhur . Ky modalitet lidh të gjitha
pjesët në një zonë të vetme gatimi. Për
të vendosur cilësimin e nxehtësisë
përdorni një nga dy shiritat e kontrollit në
të majtë.
Pozicioni i duhur i enës:
Pozicioni i duhur i enës:
Për të përdorur këtë modalitet, duhet të
vendosni enën në tre pjesët e lidhura.
Nëse përdorni enë më të vogla se dy
pjesët, ekrani tregon
minutash zona fiket.
dhe pas 2
Për të përdorur këtë modalitet, duhet të
vendosni enën në katër pjesët e lidhura.
Nëse përdorni enë më të vogla se tre
pjesët, ekrani tregon
minutash zona fiket.
dhe pas 2
SHQIP
17
Informacione të përgjithshme:
•
Pozicioni i gabuar i enës:
•
160 mm është diametri minimal i
fundit të enës për këtë funksion.
Afishimi i cilësimit të nxehtësisë për
shiritin e pasmë majtas të kontrollit
tregon pozicionin e enës për zonën e
gatimit me induksion. Përpara
mes
6.5
Funksioni PowerSlide
Ky funksion ju lejon të rregulloni
temperaturën duke lëvizur enët e gatimit
në një pozicion tjetër në zonën e gatimit
me induksion.
Funksioni ndan zonën e gatimit me
induksion në tre zona me cilësime të
ndryshme nxehtësie. Pianura e ndien
pozicionin e enës dhe rregullon cilësimin
e nxehtësisë që i korrespondon
pozicionit. Enën e gatimit mund ta
vendosni në pozicionin përpara, në mes
ose prapa. Nëse e vendosni enën në
pjesën e përparme, merrni cilësimin më
të lartë të nxehtësisë. Për ta ulur, lëvizeni
enën e gatimit në pozicionin e mesit ose
të pasmë.
•
•
, prapa
, në
.
Afishimi i cilësisë së nxehtësisë për
shiritin e kontrollit të përparmë majtas
tregon cilësimin e nxehtësisë. Për të
ndryshuar cilësimin e nxehtësisë
përdorni shiritin e kontrollit
përpara majtas.
Kur aktivizoni funksionin për herë të
parë, do të merrni cilësimin e
nxehtësisë
përparmë,
dhe
për pozicionin e
për pozicionin e mesit
për pozicionin e pasmë.
Përdorni vetëm një enë kur
përdorni funksionin.
Mund t'i ndryshoni cilësimet e
nxehtësisë për secilin pozicion më
18
www.electrolux.com
vete. Pianura do t'i kujtojë cilësimet
tuaja të nxehtësisë herën tjetër që të
aktivizoni funksionin.
Aktivizimi i funksionit
minutash zona fleksibël e gatimit me
Për të aktivizuar funksionin, vendosni
enën në pozicionin e duhur të zonës së
Për të çaktivizuar funksionin prekni
ose vendosni cilësimin e nxehtësisë në
gatimit. Prekni . Treguesi mbi simbol
ndizet. Nëse nuk e vendosni enën në
zonën e gatimit, ndizet
induksion vendoset në
.
Çaktivizimi i funksionit
. Treguesi mbi simbolin
fiket.
dhe pas 2
7. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
7.1 Enët e gatimit
Për zonat e gatimit me
induksion, fusha e fortë
elektromagnetike e krijon
shumë shpejt nxehtësinë në
enën e gatimit.
Përdorni zonat e gatimit me
induksion me enë gatimi të
përshtatshme
Materialet e enëve të gatimit
•
i përshtatshëm: hekuri i derdhur,
çeliku, çeliku i emaluar, inoksi,
bazamenti me shumë shtresa (me
shënimin e duhur nga prodhuesi).
• i papërshtatshëm: alumini, bakri,
tunxhi, qelqi, qeramika, porcelani.
Ena është e përshtatshme për një
pianurë me induksion nëse:
•
•
uji zien shpejt në një zonë të
vendosur në cilësimin më të lartë të
nxehtësisë.
fundi i enës tërhiqet nga një magnet.
Fundi i enëve të gatimit
duhet të jetë sa më i trashë
dhe më i rrafshët që të jetë e
mundur.
Sigurohuni që bazamentet e
tiganëve të jenë të pastra
dhe të thata përpara se t'i
vendosni mbi sipërfaqen e
pianurës.
Përmasat e enës së gatimit
Zonat e gatimit me induksion u
përshtaten përmasave të bazamentit të
enëve.
Efikasiteti i zonës së gatimit është i lidhur
me diametrin e enës së gatimit. Enët me
diametër më të vogël se diametri minimal
thithin vetëm një pjesë të energjisë së
krijuar nga zona e gatimit.
Referojuni kapitullit "Të
dhënat teknike".
7.2 Zhurmat gjatë punës
Nëse arrini të dëgjoni:
•
zhurmë kërcitëse: enët janë të
përbëra nga materiale të ndryshme
(strukturë sandviç).
• tingull fishkëllime: e përdorni zonën e
gatimit me nivel të lartë fuqie dhe ena
është e përbërë nga materiale të
ndryshme (struktura sandviç).
• gumëzhitje: po përdorni nivel të lartë
fuqie.
• kërcitje: po ndodh një proces
shkëmbimi elektrik.
• fërshëllimë, zukatje: ventilatori po
punon.
Zhurmat janë normale dhe nuk
tregojnë se ka keqfunksionim të
pianurës.
7.3 Öko Timer (Kohëmatësi
ekonomik)
Për të kursyer energji, ngrohësi i zonës
së gatimit çaktivizohet përpara se të
bjerë sinjali i kohëmatësit me numërim
mbrapsht. Ndryshimi në kohën e punës
varet nga niveli i cilësimit të nxehtësisë
dhe kohëzgjatja e procesit të gatimit.
SHQIP
7.4 Shembuj të përdorimeve
për gatim
Lidhja midis cilësimit të nxehtësisë së një
zone dhe konsumit të energjisë së zonës
së gatimit nuk është lineare. Kur ju rritni
cilësimin e nxehtësisë, rritja nuk është në
proporcion me rritjen e konsumit të
Cilësimi i
nxehtësisë
19
energjisë. Kjo do të thotë se një zonë
gatimi me cilësim mesatar nxehtësie
përdor më pak se gjysmën e fuqisë së
saj.
Të dhënat në tabelë janë
vetëm udhëzuese.
Përdoreni për:
Koha
(minut
a)
Mbajeni të ngrohtë ushqimin
e gatuar.
sipas
Mbulojeni enën e gatimit me
nevojës kapak.
1-3
Salcë holandeze, shkrirje:
gjalpë, çokollatë, xhelatinë.
5 - 25
1-3
Mpiksje: omëleta të shkrifëta, 10 - 40
vezë të pjekura.
Gatuani me kapak.
3-5
Zierje orizi dhe gatesa me
bazë qumështi; ngrohje
ushqimesh të gatshme.
25 - 50
Shtoni të paktën dy herë
lëng sa orizi, trazojini
gatesat me qumësht ne mes
të kohës së gatimit.
5-7
Gatim me avull i perimeve,
peshkut, mishit.
20 - 45
Shtoni disa lugë gjelle lëng.
7-9
Gatim i patateve me avull.
20 - 60
Përdorni maksimumi ¼ l ujë
për 750 g patate.
7-9
Gatim sasish më të mëdha
ushqimi, mishi me lëng dhe
supash.
60 150
Deri në 3 l lëng plus
përbërësit.
9 - 12
Skuqje e lehtë: eskallop,
mish viçi me djathë e
proshutë, kotëleta, qofte,
salsiçe, mëlçi, salcë, vezë,
petulla, gjevrek.
sipas
Kthejini në gjysmën e kohës.
nevojës
12 - 13
Skuqje e fortë, të thekura,
fileto mishi, biftekë.
5 - 15
14
Zierje uji, zierje makaronash, kaurdisje mishi (gulash, mish rosto),
patate të skuqura.
-1
Këshilla
Trazojeni herë pas here.
Kthejini në gjysmën e kohës.
Zierje sasish të mëdha uji. PowerBoost aktivizohet.
7.5 Këshilla dhe sugjerime për
Hob²Hood
Kur e përdorni pianurën me funksionin:
•
Mbrojeni panelin e aspiratorit nga
drita diellore e drejtpërdrejtë.
•
•
•
Mos vendosni dritë halogjene mbi
panelin e aspiratorit.
Mos e mbuloni panelin e kontrollit të
pianurës.
Mos e ndërprisni sinjalin ndërmjet
pianurës dhe aspiratorit (për shembull
20
www.electrolux.com
me dorë ose me dorezat e enëve të
gatimit). Shihni figurën.
Aspiratori në figurë është përdorur
vetëm si shembull.
Pajisjet e tjera të
komanduara në distancë
mund të bllokojnë sinjalin.
Mos përdorni pajisje të
komanduara në distancë në
kohën kur përdorni
funksionin e pianurës.
Aspiratorët e sobës me funksionin
Hob²Hood
Për të gjetur të gjitha llojet e aspiratorëve
të sobës që funksionojnë me këtë
funksion, drejtojuni faqes sonë të
internetit për klientët. Aspiratorët e sobës
Electrolux që punojnë me këtë funksion
duhet të kenë simbolin .
8. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
8.2 Pastrimi i pianurës
•
8.1 Informacione të
përgjithshme
•
•
•
•
•
Pastroni vatrën pas çdo përdorimi.
Përdorni gjithmonë enë me bazament
të pastër.
Gërvishtjet ose njollat e errëta mbi
sipërfaqe nuk ndikojnë në
funksionimin e vatrës.
Përdorni një pastrues të veçantë të
përshtatshëm për sipërfaqen e vatrës.
Përdorni kruajtëse të posaçme për
xhamin.
Printimi mbi zonën fleksibël
të gatimit me induksion
mund të ndotet ose të
ndryshojë ngjyrë nga
rrëshqitja e enëve të gatimi.
Zonën mund ta pastroni
sipas mënyrës standarde.
9. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
•
•
Hiqni menjëherë: plastmasë të
shkrirë, celofan, sheqer dhe ushqime
me sheqer, ndryshe pianura mund të
dëmtohet nga papastërtia. Kini kujdes
të shmangni djegiet. Përdorni
kruajtësen speciale të pianurës mbi
sipërfaqen e xhamit në një kënd të
ngushtë dhe rrëshqiteni tehun mbi
sipërfaqe.
Hiqeni kur pianura të jetë ftohur
mjaftueshëm: njollat e çmërsit,
rrëketë e ujit, njollat e yndyrës,
çngjyrosjet e ndritshme metalike.
Pastrojeni pianurën me një leckë të
njomë dhe me detergjent jo-gërryes.
Pas pastrimit, thajeni pianurën me një
leckë të butë.
Heqja e çngjyrosjeve të ndritshme
metalike: përdorni një solucion me
ujë dhe uthull dhe pastroni sipërfaqen
e xhamit me një leckë.
SHQIP
21
9.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Nuk arrini ta aktivizoni ose
ta vini në punë pianurën.
Pianura nuk është e lidhur
me rrjetin elektrik ose nuk
është lidhur saktë.
Kontrolloni nëse pianura
është lidhur siç duhet me
rrjetin elektrik. Referojuni
qarkut të lidhjes.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Mos e caktoni cilësimin e
nxehtësisë për 10
sekonda.
Aktivizojeni pianurën
sërish dhe caktojeni
cilësimin e nxehtësisë në
më pak se 10 sekonda.
Keni prekur njëkohësisht 2
ose më shumë fusha me
sensor.
Prekni vetëm një fushë me
sensor.
Mbi panelin e kontrollit ka
njolla uji ose njolla yndyre.
Pastroni panelin e
kontrollit.
Bie një sinjal akustik dhe
pianura çaktivizohet.
Bie një sinjal akustik kur
pianura çaktivizohet.
Keni vendosur diçka mbi
një ose më shumë fusha
me sensor.
Hiqni objektin nga fushat
me sensor.
Pianura çaktivizohet.
Keni vendosur diçka mbi
Hiqni objektin nga fusha
me sensor.
fushën me sensor
.
Treguesi i nxehtësisë së
mbetur nuk ndizet.
Zona nuk është e nxehtë,
sepse ka punuar vetëm
për pak kohë ose sensori
është i dëmtuar.
Nëse zona ka qëndruar
ndezur mjaftueshëm për të
qenë e nxehtë, flisni me
një qendër të autorizuar
shërbimi.
Hob²Hood nuk punon.
Keni mbuluar panelin e
kontrollit.
Hiqni objektin nga paneli i
kontrollit.
Nxehja automatike nuk
vihet në punë.
Zona është e nxehtë.
Lëreni zonën që të ftohet
mjaftueshëm.
Është caktuar cilësimi më i Cilësimi më i lartë i
lartë i nxehtësisë.
nxehtësisë ka të njëjtën
fuqi me funksionin.
Cilësimi i nxehtësisë
ndryshon midis dy
niveleve.
Menaxhimi i fuqisë janë
aktivë.
Referojuni "Përdorimi i
përditshëm".
22
www.electrolux.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Fushat me sensor nxehen. Ena e gatimit është tepër e Nëse është e mundur,
madhe ose e keni
vendosini enët e mëdha në
vendosur shumë afër
zonat e pasme të gatimit.
butonave komandues.
Nuk bie asnjë sinjal kur
prekni fushat me sensor të
panelit.
Sinjalet janë të
çaktivizuara.
Sipërfaqja fleksibël e
Ena e gatimit nuk ndodhet
gatimit me induksion nuk e në pozicion të duhur mbi
nxeh enën.
sipërfaqen fleksibël të
gatimit me induksion.
Aktivizoni tingullin.
Referojuni "Përdorimi i
përditshëm".
Vendoseni enën e gatimit
në pozicionin e duhur mbi
sipërfaqen fleksibël të
gatimit me induksion.
Pozicioni i enës së gatimit
varet nga regjimi i
funksionit ose funksioni i
aktivizuar. Referojuni
kapitullit "Zona e gatimit
me induksion fleksibël".
Diametri i bazamentit të
enës së gatimit nuk është i
duhuri për regjimin e
funksionit ose funksionin e
aktivizuar.
Përdorni enë gatimi me
diametër të përshtatshëm
për regjimin e funksionit
ose funksionin e aktivizuar.
Përdorni enë me diametër
më të vogël se 160 mm
vetëm mbi një pjesë të
sipërfaqes fleksibël të
gatimit me induksion.
Referojuni kapitullit "Zona
e gatimit me induksion
fleksibël".
Ndizet
.
Mekanizmi i sigurisë për
fëmijët ose Bllokimi vihet
në punë.
Referojuni "Përdorimi i
përditshëm".
Ndizet
.
Nuk ka enë mbi zonën e
gatimit.
Vendosni enë mbi zonën e
gatimit.
Ena është e
papërshtatshme.
Përdorni një enë të
përshtatshme. Drejtojuni
kapitullit "Udhëzime dhe
këshilla".
Diametri i bazamentit të
enës është shumë i vogël
për zonën e gatimit.
Përdorni enë gatimi me
përmasa të sakta.
Referojuni kapitullit "Të
dhënat teknike".
SHQIP
Problemi
Afishohet
numër.
dhe një
Dëgjohet një sinjal
konstant bip.
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
FlexiBridge janë aktivë.
Ena nuk mbulon një ose
më shumë zona të regjimit
të funksionit të aktivizuar.
Vendoseni enën në numrin
e saktë të seksioneve të
regjimit të funksionit të
aktivizuar ose ndryshoni
regjimin e funksionit.
Referojuni kapitullit "Zona
e gatimit me induksion
fleksibël".
PowerSlide janë aktivë. Në
zonën fleksibël të gatimit
me induksion janë
vendosur dy tenxhere.
Përdorni vetëm një
tenxhere. Referojuni
kapitullit "Zona e gatimit
me induksion fleksibël".
Ka një gabim në pianurë.
Çaktivizojeni pianurën dhe
aktivizojeni sërish pas 30
sekondash. Nëse
ndizet sërish, shkëputni
pianurën nga furnizimi me
energji elektrike. Pas 30
sekondave, lidheni sërish
pianurën. Nëse problemi
vazhdon, flisni me qendrën
e autorizuar të shërbimit.
Lidhja elektrike nuk është
e saktë.
9.2 Nëse nuk mund të gjeni
zgjidhje...
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj ose me një
qendër shërbimi të autorizuar. Jepni të
dhënat nga pllaka e specifikimeve. Jepni
gjithashtu kodin me tre shifra për xhamin
qeramik (ndodhet në qoshe të sipërfaqes
Shkëputeni pianurën nga
energjia elektrike. Kërkojini
një elektricisti të kualifikuar
të kontrollojë instalimin.
prej qelqi) dhe mesazhin e defektit që
ndizet. Sigurohuni që pianurën ta keni
përdorur saktë. Nëse jo, servisi nga
tekniku i shërbimit apo shitësi nuk do të
jetë falas, edhe gjatë periudhës së
garancisë. Udhëzimet lidhur me qendrën
e shërbimit dhe kushtet e garancisë janë
në broshurën e garancisë.
10. TË DHËNAT TEKNIKE
10.1 Etiketa e specifikimeve
Modeli EIV654
Lloji 62 B4A 05 AA
Induksioni 7.35 kW
Nr. i serisë .................
ELECTROLUX
23
PNC 949 596 706 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Prodhuar në Gjermani
7.35 kW
24
www.electrolux.com
10.2 Specifikimi i zonave të gatimit
Zona e gatimit Fuqia
nominale
(cilësimi
maksimal i
nxehtësisë)
[W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
kohëzgjatja
maksimale
[min]
Diametri i enës
së gatimit
[mm]
Djathtas,
përpara
1400
2500
4
125 - 145
Djathtas, e
pasme
1800
2800
10
145 - 180
Sipërfaqe
gatimi fleksibël
me induksion
2300
3200
10
minimumi 100
Fuqia e zonave të gatimit mund të jetë
pak më e ndryshme nga të dhënat në
tabelë. Ajo ndryshon në varësi të
materialit dhe të përmasave të enëve të
gatimit.
Për rezultate optimale gatimi, përdorni
enë gatimi me diametër jo më të madh
se ai i dhënë në tabelë.
11. EFIKASITETI ENERGJETIK
11.1 Informacioni i produktit sipas EU 66/2014
Identifikimi i modelit
EIV654
Lloji i pianurës
Pianurë inkaso
Numri i zonave të gatimit
2
Numri i sipërfaqeve të
gatimit
1
Teknologjia e nxehjes
Induksioni
Diametri i zonave rrethore Djathtas, përpara
të gatimit (Ø)
Djathtas, e pasme
14,5 cm
18,0 cm
Gjatësia dhe gjerësia e
zonës së gatimit
Majtas
Gjat 45,8 cm
Gjer 21,4 cm
Konsumi i energjisë për
zonë gatimi (EC electric
cooking)
Djathtas, përpara
Djathtas, e pasme
180,4 Wh/kg
175,3 Wh/kg
Konsumi i energjisë së
zonës së gatimit (EC
electric cooking)
Majtas
182,6 Wh/kg
Konsumi i energjisë i
pianurës (EC electric
hob)
180,7 Wh/kg
SHQIP
EN 60350-2 - Pajisje shtëpiake gatimi
me energji elektrike - Pjesa 2: Pianurat Metodat e matjes së performancës
•
11.2 Kursimi i energjisë
•
Mund të kurseni energji gjatë gatimit të
përditshëm nëse ndiqni këshillat në vijim.
•
•
•
Kur ngrohni ujë, përdorni vetëm
sasinë që ju nevojitet.
Nëse është e mundur, vendosni
gjithmonë kapakët mbi enët e gatimit.
•
25
Vendosni enët e gatimit në zonën e
gatimit përpara se ta aktivizoni.
Enët më të vogla vendosini në zonat
më të vogla të gatimit.
Vendosini enët direkt në qendër të
zonës së gatimit.
Përdorni nxehtësinë e mbetur për ta
mbajtur ushqimin ngrohtë ose për ta
shkrirë atë.
12. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
26
www.electrolux.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 26
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.......................................................................... 29
3. МОНТАЖА....................................................................................................... 31
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................... 33
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................35
6. ФЛЕКСИБИЛНИ ИНДУКТИВНИ РИНГЛИ..................................................... 40
7. ПОМОШ И СОВЕТИ........................................................................................43
8. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ..........................................................................................46
9. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.........................................................................46
10. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ............................................................................... 50
11. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ...................................................................... 50
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што одлучивте да купите апарат Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добро дојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
1.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
МАКЕДОНСКИ
27
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8
годишна возраст и лицата со големи и сложени
препреки во развојот освен ако не се под постојан
надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади.
Деловите кои се достапни се жешки.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
1.2 Општа безбедност
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите
достапни делови се вжештуваат за време на
28
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
употребата. Треба да се внимава да не се
допираат грејачите.
Не управувајте со апаратот со надворешен тајмер
или со посебен систем за далечинско управување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвењето на површина за
готвење со маст или масло без надзор може да
биде опасно и да доведе до пожар.
НИКОГАШ не гаснете оган со вода, туку исклучете
го апаратот, а потоа покријте го пламенот, на пр.
со капак или со специјално противпожарно кебе.
ВНИМАНИЕ: Процесот на готвење мора да виде
надгледуван. Кратките процеси на готвење мора
да бидат постојано надгледувани.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од оган: Не чувајте
предмети на површините за готвење.
Металните предмети, како што се ножеви,
виљушки, лажици и капаци, не треба да се
оставаат на површината за готвење бидејќи може
да се вжештат.
Не користете чистач на пареа за чистење на
апаратот.
По користењето, исклучете ја ринглата на
површината за готвење преку соодветната
контрола и не потпирајте се на уредот за
откривање тенџере.
Ако стакло-керамичката / стаклената површина е
напукната, исклучете го апаратот за да ја
избегнете можноста од струен удар Во случај
апаратот да е поврзан со штекерот со разводна
кутија, извадете ја спојката за да го исклулите
апаратот од струја. Во секој случај контактирајте го
Овластениот сервис.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба
да се замени од страна на производителот,
овластен сервисен претставник или слично
квалификувани лица за да се избегне опасност.
МАКЕДОНСКИ
•
29
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете само заштитици
за плоча за готвење направени од страна на
производителот на апаратот за готвење или оние
кои се наведени во упатствата за користење како
погодни или заштитници за плоча за готвење кои
се дел од самиот апарат. Користењето на
несоодветни заштитници за површина за готвење
може да предизвика незгода.
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
може да ги оштетат
вентилаторите за ладење или
да го оштетат системот за
ладење.
– Чувајте растојание од минимум
2 cm помеѓу копчето на
апаратот и деловите кои се
чуваат во фиоката.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Зачепете ги засечените површини
со заптивач за да спречите влагата
да предизвика надигнување.
Заштитете го дното на апаратот од
пареа и влага.
Не го монтирајте апаратот во
близина на врата или под прозорец.
На овој начин ќе спречите некој
жежок сад за готвење да падне од
апаратот кога вратата или
прозорецот се отворени.
Секој апарат има вентилатори за
ладење на дното.
Ако апаратот е инсталиран над
фиоката:
– Не чувајте мали предмети или
листови хартија кои можат да
бидат вовлечени затоа што
2.2 Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Секое поврзување со струја треба
да биде направено од
квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Пред да се изведуваат какви било
работи, проверете дали апаратот е
исклучен од струја.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Проверете дали апаратот е
правилно монтиран. Лабав и
несоодветен кабел за струја или
приклучок (ако е применливо) може
да предизвика прегревање на
терминалот.
Користете соодветен кабел за
струја.
Не оставајте ги каблите да се
заплеткаат.
Проверете дали е монтирана
заштитата од струен удар.
Користете клема за да го
ослободите кабелот од напон.
30
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Проверете дали кабелот за струја
или приклучокот (ако е применливо)
го допира топлиот апарат или
топлите садови за готвење кога го
поврзувате апаратот со штекери во
близина.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Потрудете се да не го оштетите
приклучокот за струја (ако е
применливо) или кабелот за струја.
Контактирајте го нашиот Овластен
сервисен центар или електричар за
да го смените оштетениот кабел.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи
на линија, осигурувачи
(осигурувачи на вртење извадени
од држачот), заземјување и
контактори.
Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја
од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 mm.
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници или
струен удар.
•
Отсранете ја целата амбалажа,
етикетата и заштината фолија (ако
е применливо) пред првата
употреба.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат користете го само во
домашни услови.
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Погрижете се отворите за
вентилација да не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без
надзор додека работи.
Поставувајте ја ринглата на
„исклучено“ („off“) по секоја
употреба.
Не потпирајте се на детекторот за
тенџериња.
Не ставајте прибор за јадење или
капаци од тенџериња на ринглите.
Тие може да станат жешки.
Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
Ако површината на апаратот е
испукана, веднаш исклучете го
апаратот од струјата. Ова ќе спречи
струен удар.
Корисниците со пејсмејкер мора да
се држат на растојание од минимум
30 cm од индуктивните рингли кога
апаратот работи.
Кога ставате храна во жешко
масло, може да прска.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од пожар и
изгореници
•
•
•
•
При загревање, маснотиите и
маслото можат да испуштаат
запаливи пареи. Држете го огнот
или загреаните предмети подалеку
од маснотиите и маслата кога
готвите со нив.
Пареата што ја испушта маслото
коешто е многу жешко може да
предизвика спонтано запалување.
Искористеното масло кое може да
содржи остатоци од храна, може да
предизвика пожар на пониска
температура од маслото што се
користи за прв пат.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
•
Не чувајте жешки садови за
готвење на контролната табла.
Не го ставајте капакот на жешка
тава врз стаклената површина на
плочата за готвење.
Не оставајте ги садовите за
готвење да вријат на суво.
Внимавајте предметите или
садовите за готвење да не паднат
на апаратот. Може да се оштети
површината.
Не вклучувајте ги ринглите со
празни садови за готвење или без
садови за готвење.
Не ставајте алуминиумска фолија
на апаратот.
Садовите за готвење направени од
лиено железо, алуминиум или со
оштетено дно може да предизвика
гребнатини на стаклото / стаклокерамиката. Овие предмети
секогаш кревајте ги кога треба да
ги преместувате на површината за
готвење.
Овој апарат е наменет само за
готвење. Не смее да се користи за
други намени, на пример за
загревање на простории.
2.4 Нега и чистење
•
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
површинскиот материјал.
•
•
•
•
31
Исклучете го апаратот и оставете
го да се излади пред да го чистите.
Исклучете го апаратот од струја
пред да вршите активности за
одржување.
Не користете воден спреј и пареа
за чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунѓери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
2.5 Сервисирање
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
2.6 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
Контактирајте со општинската
власт за да добиете информации
за правилно расходување на
апаратот.
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
3. МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
3.1 Пред монтажата
Пред да ја монтирате површината за
готвење, напишете ги информациите
подолу од плочката за спецификации.
Плочката со спецификации се наоѓа
на дното од куќиштето на апаратот.
Сериски број (S.N.) ............
3.2 Вградени плочи за
готвење
Користете ги плочите за готвење што
се вградуваат само ако се претходно
вградени во соодветни елементи за
вградување и во работни површини
кои ги исполнуваат стандардите.
3.3 Кабел за поврзување
•
Површината за готвење се
испорачува со кабел за струја.
32
www.electrolux.com
•
За да го замените оштетениот
приклучник за струја, користете вид
на кабел: H05V2V2-F кој издржува
температура од 90°C или повисока.
Обратете се во локалниот сервисен
центар.
min.
28 mm
3.4 Комплет
min.
500mm
min.
50mm
min.
12 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min. 60mm
МАКЕДОНСКИ
33
Ако апаратот е монтиран
над фиоката,
вентилацијата на
површината за готвење
може да ги затопли
предметите кои се чуваат
во фиоката за време на
процесот на готвење.
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
4.1 Распоред на површината за готвење
3
1 Индукциска рингла
2 Контролна плоча
3 Флексибилна индукциска зона за
готвење која содржи четири
делови
1
1
2
4.2 Изглед на контролна табла
1
2 3
4 5
6
13
7
12
8
11
10
9
Ракувајте со апаратот со помош на сензорските полиња. Екраните, показателите
и звуците покажуваат кои функции работат.
Сензо Функција
рско
поле
1
ВКЛУЧЕНО /
ИСКЛУЧЕНО
Коментар
За вклучување и исклучување на
површината за готвење.
34
www.electrolux.com
Сензо Функција
рско
поле
Заклучување /
Безбедносен уред за
деца
За заклучување / отклучување на
контролната табла.
PowerSlide
За вклучување и исклучување на
функцијата.
FlexiBridge
За менување помеѓу три модели на
функцијата.
-
Екран за поставување
на јачината на
топлината
За прикажување на поставката за
температура.
-
Временски показатели
за ринглите
За да прикажат за која рингла го
поставувате времето.
-
Екран на тајмерот
За прикажување на времето во минути.
Hob²Hood
За вклучување и исклучување на
рачниот режим на функцијата.
PowerBoost
За вклучување и исклучување на
функцијата.
Контролна лента
За поставување на поставка за јачина
на топлина.
-
За избор на рингла.
-
За зголемување или намалување на
времето.
Контролна лента
За поставување на јачина на топлина
со флексибилна индукциска област.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
11
/
12
13
Коментар
-
4.3 Екрани за поставување на јачината на топлината
Екран
Опис
Ринглата е исклучена.
-
Ринглата е вклучена.
Автоматско загревање е во функција .
PowerBoost е во функција .
+ број
Има дефект.
МАКЕДОНСКИ
Екран
/
35
Опис
OptiHeat Control (Показно светло за преостаната топлина во 3
чекори): уште се готви / подгревање / преостаната топлина.
/
Заклучување /Безбедносен уред за деца е во функција .
Садот е несоодветен или премал или нема сад на ринглата.
Автоматски исклучување е во функција .
/
/
PowerSlide е во функција .
4.4 OptiHeat Control (Показно
светло за преостаната
топлина во 3 чекори)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
/
/
Постои
опасност од изгореници
поради преостаната
топлина. Показателот го
покажува нивото на
преостанатата топлина.
Индукциските рингли ја произведуваат
неопходната топлина за процесот на
готвење директно на дното на
садовите за готвење. Стаклокерамиката се затоплува од топлината
на садовите за готвење.
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
•
5.1 Вклучување и
исклучување
Допрете го
1 секунда за да ја
вклучите или да ја исклучите
површината за готвење.
5.2 Автоматски исклучување
Функцијата автоматски ја исклучува
површината за готвење ако:
•
•
•
сите рингли се исклучени,
не сте ја наместиле јачината на
топлината откако сте ја вклучиле
површината за готвење,
ќе истурите или ќе ставите нешто
на контролната табла повеќе од 10
секунди (тенџере, ткаенина, итн.).
Се огласува звучен сигнал и
површината за готвење се
исклучува. Отстранете го
•
•
предметот или исчистете ја
контролната табла.
површината за готвење станува
премногу жешка (на пр. ако некој
сад преврие и се исуши). Оставете
ја ринглата да се олади пред да ја
користите повторно површината за
готвење.
користите несоодветни садови за
готвење. Симболот
се пали и по
2 минути ринглата се исклучува
автоматски.
не исклучувајте ја ринглата и не
менувате ја поставката за јачина на
топлината. По одредено време се
пали
и површината за готвење
се исклучува.
Врската помеѓу јачината на
топлината и времето после кое се
исклучува површината за готвење:
36
www.electrolux.com
За да ја активирате функцијата за
Поставување
температура
,1-3
Плочата за
готвење се
исклучува после
6 часа
4-7
5 часа
8-9
4 часа
10 - 14
1,5 час
5.3 Поставување на јачината
на топлината
За поставување или менување на
јачината на топлината:
Допрете ја контролната лента на
соодветната јачина на топлина или
движете го прстот по должината на
контролната лента додека не стигнете
до соодветната јачина на топлина.
ринглата: допрете
( се пали).
Веднаш допрете ја точната јачина на
топлина. После 3 секунди се вклучува
.
За исклучување на функцијата:
променете ја јачината на топлината.
5.6 PowerBoost
Функцијата обезбедува поголема моќ
за индукциските рингли. Функцијата
може да биде активирана за
индуктивната рингла само за
одредено време. После тој период
индуктивната рингла автоматски се
враќа на најголемата јачина.
Видете го поглавјето
„Технички информации“.
За да ја активирате функцијата за
ринглата: допрете
. Се вклучува
.
За исклучување на функцијата:
променете ја јачината на топлината.
5.4 Употреба на ринглите
Ставете го садот за готвење директно
во центарот на одбраната рингла.
Индукциските рингли се автомаски
приспособуваат на димензиите на
дното на садот.
Можете да готвите во големи садови
на две рингли истовремено. Садот за
готвење мора да ги покрива центрите
на двете рингли.
5.5 Автоматско загревање
Активирајте ја оваа функција за да ја
добиете посакуваната јачина на
топлина за пократко време. Кога е
вклучена, ринглата на почеток работи
на највисока поставка и потоа
продолжува да работи со
посакуваната јачина на топлина.
За да ја активирате
функцијата ринглата мора
да биде ладна.
5.7 Тајмер
Тајмер за одбројување
Оваа функција користете ја за да
поставите колку време ќе работи
ринглата само за ова готвење.
Прво поставете ја јачината на
топлината за ринглата, а потоа
поставете ја функцијата.
Поставување на ринглата: допирајте
ја
повеќепати сé додека не се
вклучи показното светло на
потребната рингла.
За вклучување на функцијата:
допрете го
на тајмерот за да го
поставите времето (00 - 99 минути).
Кога показното светло на ринглата
започнува да трепка бавно, започнува
одбројувањето.
За да го видите преостанатото
време: поставете ја ринглата со
Показното светло на ринглата
започнува да трепка побрзо. На
.
МАКЕДОНСКИ
екранот се покажува преостанатото
време.
За да го смените времето: поставете
ја ринглата со
. Допрете го
или
.
За исклучување на функцијата:
поставете ја ринглата со
и допрете
. Преостанатото време одбројува
назад до 00. Показателот за ринглата
се исклучува.
Кога времето ќе истече, се
огласува звук и трепка 00.
Ринглата се исклучува.
За да го запрете звукот: допрете го
.
37
на тајмерот за да го поставите
времето. Кога времето ќе истече, се
огласува звук и трепка 00 .
За да го запрете звукот: допрете го
.
Оваа функција не влијае
врз работата на ринглите.
5.8 Заклучување
Можете да ја заклучите контролната
табла додека работи ринглата. Тоа
спречува случајна промена на
поставената јачина на топлината.
Прво поставете ја јачината на
топлината.
За вклучување на функцијата:
CountUp Timer (Тајмер за броење)
Користете ја оваа функција за да
следите колку долго работи ринглата.
Поставување на ринглата: допирајте
ја
повеќепати сé додека не се
вклучи показното светло на
потребната рингла.
За вклучување на функцијата:
допрете го
на тајмерот.
се пали.
Кога показното светло на ринглата
започнува да трепка побавно, времето
се одбројува. Екранот се менува меѓу
и избројаното време (минути).
За да видите колку долго работи
ринглата: поставете ја ринглата со
. Показното светло на ринглата
започнува да трепка побрзо. Екранот
покажува колку долго работи ринглата.
За исклучување на функцијата:
поставете ја ринглата со
и допрете
или . Показното светло на
ринглата се гаси.
Потсетник за време
Можете да ја користите функцијата
како Потсетник за време кога
плочата за готвење е вклучена и кога
не работат ринглите. На екранот за
јачина на топлина се прикажува
За вклучување на функцијата:
допрете го
. Допрете го
или
.
се пали за 4
допрете .
секунди.Тајмерот останува вклучен.
За исклучување на функцијата:
допрете го . Се пали претходната
поставка за јачина.
Кога ќе ја исклучите
површината за готвење, се
исклучува и оваа функција.
5.9 Безбедносен уред за деца
Оваа функција спречува случајно
вклучување на површината за
готвење.
За вклучување на функцијата:
вклучете ја површината за готвење со
. Не поставувајте ја јачината на
топлината. Допрете на
Се пали
4 секунди.
. Исклучете ја површината
за готвење со
.
За исклучување на функцијата:
вклучете ја површината за готвење со
. Не поставувајте ја јачината на
топлината. Допрете на
Се пали
4 секунди.
. Исклучете ја површината
за готвење со
.
За да ја прескокните оваа функција
за само едно готвење: активирајте ја
површината за готвење со
. Се пали
38
www.electrolux.com
. Допрете го
во траење од 4
секунди. Поставете ја јачината на
топлината за 10 секунди. Сега
можете да ракувате со површината за
готвење. Кога ќе ја деактивирате
површината за готвење
повторно работи.
функцијата
5.10 OffSound Control
(Вклучување и исклучување
на звучните сигнали)
•
Екранот за јачина на топлина за
намалена јачина на рингла се
менува меѓу одбраната поставка за
јачина и намалената јачина за
топлина. После некое време
екранот за поставка за јачина за
рингли со намалена јачина
останува на поставката за
намалена јачина.
Исклучете ја површината за готвење.
во траење од 3 секунди.
Допрете го
Екранот се пали и се гаси. Допрете на
3 секунди.
или
се пали.
Допрете на
на тајмерот и одберете
едно од следниве:
•
- звучните сигнали се исклучени
- звучните сигнали се вклучени
•
За да го потврдите изборот, почекајте
додека површината за готвење не се
исклучи автоматски.
Кога оваа функција е поставена на
звучните сигнали можете да ги
слушнете само кога:
•
•
•
•
,
го допирате
Потсетник за време се намалува
Тајмер за одбројување се намалува
сте ставиле нешто на контролната
табла.
5.11 Управување со
енергијата
•
•
•
•
•
Ринглите се групирани според
местото и бројот на фазите на
површината за готвење. Видете ја
сликата.
Секоја фаза има максимално
електрично напојување од 3700 W.
Функцијата ја распределува
моќноста помеѓу ринглите поврзани
со истата фаза.
Функцијата се активира кога
целосното електрично напојување
на ринглите поврзано со една фаза
надминува 3700 W.
Функцијата ја намалува моќноста на
другите рингли поврзани со истата
фаза.
5.12 Hob²Hood
Тоа е напредна автоматска функција
која ја поврзува плочата за готвење со
специјален поклопец. Двете, плочата
за готвење и поклопецот имаат инфра
- црвен сигнален комуникатор.
Брзината на вентилаторот е
автоматски одредена врз основа на
поставката на режимот и
температурата на најжешкиот сад на
плочата за готвење. Исто така можете
да работите со вентилаторот рачно од
плочата за готвење.
Кај повеќето поклопци
далечинскиот систем е
исклучен на почеток.
Активиријате го пред да ја
користите оваа функција.
За повеќе информации
видете во упатството за
користење на поклопецот.
Автоматско работење со
функцијата
За да работите автоматски со
функцијата поставете го автоматскиот
режим на H1 – H6. Стандардна
поставка на плочата за готвење е
H5.Поклопецот реагира секогаш кога
работи плочата за готвење. Плочата
за готвење ја препознава
температурата на садот за готвење
автоматски и ја прилагодува брзината
на вентилаторот.
МАКЕДОНСКИ
Автоматски режими
Автома Вриењ
тско
е1)
светло
Пржењ
е2)
Режим
H0
Исклучу Исклучу Исклучу
вање
вање
вање
Режим
H1
Вклучув Исклучу Исклучу
ање
вање
вање
Режим
H2 3)
Вклучув Брзина
ање
на
вентила
тор 1
Режим
Н3
Вклучув Исклучу Брзина
ање
вање
на
вентила
тор 1
Режим
H4
Вклучув Брзина
ање
на
вентила
тор 1
Брзина
на
вентила
тор 1
Режим
H5
Вклучув Брзина
ање
на
вентила
тор 1
Брзина
на
вентила
тор 2
Режим
H6
Вклучув Брзина
ање
на
вентила
тор 2
Брзина
на
вентила
тор 3
Брзина
на
вентила
тор 1
1) Плочата за готвење го детектира
процесот на вриење и ја активира
брзината на вентилаторот според
автоматскиот режим.
2) Плочата за готвење го детектира
процесот на прежење и ја активира
брзината на вентилаторот според
автоматскиот режим.
3) Овој режим го вклучува вентилаторот
и светлото и не се потпира врз
температурата.
Промена на автоматски режим
1. Исклучете го апаратот.
2. Допрете го
во траење од 3
секунди. Екранот се пали и се гаси
3. Допрете го
секунди.
во траење од 3
4. Допрете на
неколку пати се
додека не се запали
.
39
5. Допрете
на Тајмерот за да
одберете автоматски режим.
За директна работа со
поклопецот на плочата на
поклопецот иклучете го
автоматскиот режим на
функцијата.
Кога ќе завржите со
готвење и ќе ја исклучите
плочата за готвење,
вентилаторот на
поклопецот може сеуште
да работи одредено
време. После тоа системот
го деактивира автоматски
вентилаторот и спречува
случајно активирање на
вентилаторот во
наредните 30 секунди.
Рачно работење со брзината на
вентилаторот
Исто така можете да работите и рачно
со функцијата. Не го допирајте
кога
е активна плочата за готвење. Тоа ја
деактивира автоматската работа на
функцијата и овозможува да се смени
рачно брзината на вентилаторот. Кога
притискате на
ја покачувате за
еднаш брзината на вентилаторот. Кога
ќе стигнете до интензивно ниво и
ќе ја
притиснете повторно на
подесите брзината на вентилаторот на
0 со што се деактивира вентилаторот
на поклопецот. За повторно да го
стартувате вентилаторот со брзина на
вентилатор 1 допрете .
За да го активирате
автоматскато работење на
функцијата деактивирајте
ја плочата за готвење и
повторно активирајте ја.
Активирање на светлото
Можете да ја поставите плочата за
готвење да го активира автоматски
светлото секогаш кога ќе ја активирате
плочата за готвење. За да го
направите тоа поставете го
автоматскиот режим на H1 – H6.
40
www.electrolux.com
Светлото на поклопецот се
деактивира на секои 2
минути после
деактивирање на плочата
за готвење.
6. ФЛЕКСИБИЛНИ ИНДУКТИВНИ РИНГЛИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
6.1 функција FlexiBridge
Флексибилната индуктивна област се
состои од четири делови. Деловите
може да се комбинираат во две зони
на готвење со различна големина, или
во една голема област на готвење.
Одберете ја комбинацијата на
деловите преку избирање на режимот
кој е применлив за големината на
садот за готвење којшто сакате да го
користите. Ова се трите начини:
Стандарден (се активира автоматски
кога ќе ја вклучите површината за
готвење), Голем Мост и Максимален
Мост.
За да ја подесите јачината
на топлината користете ги
двете леви контролни
копчиња.
Менување на начините
За да смените начин користете
сензорско поле:
.
Кога ќе смените начин
јачината на топлината е
поставена назад на 0.
Дијаметар и позиција на садот за
готвење
Одберете начин којашто е соодветен
на големината и формата на садот за
готвење. Садот за готвење би требало
да ја покрие одбраната област колку
што може повеќе. Поставете го садот
за готвење централно на одбраната
област!
Поставете го садот за готвење којшто
има дијиметар со дно помало од 160
mm централно на една област.
100-160mm
Поставете го садот за готвење со
дијаметар на дно поголемо од 160 mm
во центарот помеѓу две секции.
> 160 mm
МАКЕДОНСКИ
6.2 FlexiBridge Стандарден
начин
Овој начин е активен кога ќе ја
активирате површината за готвење. Ги
поврзува областите во две различни
зони на готвење. Може да ја поставите
јачината на топлината за секоја зона
одделно. Користете ги двете
странични контролни копчиња.
41
работи како посебна рингла. Можете
да ја подесите јачината на топлината
за секоја рингла посебно. Употребете
две странични леви контролни
копчиња.
Точна позиција на садот за готвење:
Точна позиција на садот за готвење:
За да го користите начинот мора да го
ставите садот за готвење на трите
поврзани области. Ако користите сад
за готвење помал од двете области на
екранот се покажува
и после 2
минути ринглата се исклучува.
Неточна позиција на садот за
готвење:
Неточна позиција на садот за
готвење:
6.3 FlexiBridge Режим Голем
мост
За да го активирате режимот
притискајте на
се додека не го
видете показното светло за точниот
начин . Овој начин ги поврзува трите
задни области во една рингла.
Предната област не е поврзана и
6.4 FlexiBridge Начин
Максимален мост
За да го активирате режимот
се додека не го
притискајте на
видете показното светло за точниот
начин . Овој начин ги поврзува сите
области во една рингла. За да ја
42
www.electrolux.com
поставите јачината на топлината
употребете едно од контролните
копчиња на левата страна.
Точна позиција на садот за готвење:
Функцијата ја дели индуктивната зона
на готвење во три области со
различни јачини на готвење. Плочата
за готвење ја детектира позицијата на
садот за готвење и прилагодете ја
поставката за јачина која одговара на
позицијата. Можете да го ставите
садот за готвење на предна, средна
или задна позиција. Ако го ставите
садот за готвење напред тогаш имате
највисока јачина на топлина. За да ја
намалите, тргнете го садот за готвење
на средна или задна позиција.
Користете само едно
тенџере кога работи оваа
функција.
За да го користите начинот мора да го
ставите садот за готвење на четирите
поврзани области. Ако користите сад
за готвење помал од трите области на
и после 2
екранот се покажува
минути ринглата се исклучува.
Општи информации:
•
•
Неточна позиција на садот за
готвење:
160 mm е најамалиот дијаметар на
дно на сад за готвење за оваа
функција.
Екранот за јачина на топлина за
левото задно контролно копче ја
покажува позицијата на садот за
готвење на индуктивната зона за
готвење. Предна
задна
6.5
функција PowerSlide
Оваа функција Ви овозможува да ја
подесите температурата со тоа што ќе
го ставите садот за готвење на
различна позиција на индуктивната
зона за готвење.
•
, средна
,
.
Екранот за јачина на топлина за
левата предна контролна лента ја
покажува поставката за топлина. За
да ја смените поставката за
топлина користете ја левата
контролна лента.
МАКЕДОНСКИ
•
Кога ја вклучувате функцијата
првпат ќе добиете јачина на
топлина
за првата позиција,
за средна позиција и
позиција.
за задна
43
топлина следниот пат кога ќе ја
вклучите функцијата.
Вклучување на функцијата
За да ја вклучите функцијата ставете
го садот за готвење на точна позиција
на областа за готвење. Допрете . Се
вклучува показателот над симболот.
Ако не го ставите садот за готвење на
областа за готвење се појавува
после 2 минути флексибилната
и
.
индуктивна рингла е поставена на
Исклучување на функцијата
За да ја исклучите функцијата допрете
го
Можете да ја смените јачината на
топлината за секоја позиција
посебно. Плочата за готвење ќе ги
запомни Вашите поставки за
или поставете ја јачината на
топлина на
. Се исклучува
показното светло над симболот
.
7. ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
7.1 Садови за готвење
Кај индукциските рингли се
создава силно електромагнетно поле кое создава
топлина во садот многу
брзо.
Користете ги индуктивните
рингли со соодветни
садови за готвење.
Материјал за садови за готвење
•
правилно: лиено железо, челик,
емајлиран челик, челик што не
`рѓосува, повеќеслојно дно
(означено како погодно од
производителот).
• непогодни: алуминиум, бакар,
бронза, стакло, керамика,
порцелан.
Правилни садови за готвење за
индукциска површина за готвење се
ако:
•
•
мала количина вода врие многу
брзо на рингла поставена на
највисоката поставка за јачина на
топлината.
магнетот го привлекува дното на
садот.
Дното на садовите за
готвење треба да е што е
можно подебело и
порамно.
Осигурете се дека дното
на тавата е чисто и сува
пред да ја ставите на
површината на плочата.
Димензии на садовите за готвење
Индукциските рингли се автомаски
приспособуваат на димензиите на
дното на садот.
Ефикасноста на ринглата е поврзана
со дијаметарот на садот за готвење.
Садот за готвење со помал дијаметар
којшто е помал од минималниот
добива само дел од енергијата
којашто ја испушта ринглата.
Видете во „Технички
податоци“.
44
www.electrolux.com
7.2 Звуци во текот на
работата
Ако слушате:
•
звук на пукање: садот за готвење е
направен од различни материјали
(сендвич конструкција).
• звук на свиркање: ја користите
ринглата на голема јачина и
садовите за готвење се направени
од различни материјали (сендвич
конструкција).
• ѕунење: користите високо
енергетско ниво.
• кликање: се јавува електрично
прекинување.
• сиктење, бруење: работи
вентилаторот.
Звуците се нормални и не се знак за
неисправност на површината за
готвење.
огласи програматорот за одбројување.
Разликата во времето на работа
зависи од нивото на поставената
топлина и должината на готвењето.
7.4 Примери на апликации за
готвење
Односот меѓу поставката на
температурата и потрошувачката на
струја на ринглата не е линеарен. Кога
ќе ја зголемите температурата,
потрошувачката на струја на ринглата
не се зголемува пропорционално. Тоа
значи дека рингла поставена на
средна температура користи помалку
од половина од моќноста.
Податоците во табелата се
само препорака.
7.3 Öko Timer (Еко тајмер)
За зачувување на енергија, грејачот за
ринглата се исклучува пред да се
Поставувањ Употребувајте за:
е
температур
а
Време
(min)
Совети
Одржување на топлината
на зготвената храна.
колку
што
треба
Ставете капак на садовите
за готвење.
1-3
Холандски сос, топење:
путер, чоколадо, желатин.
5 - 25
Мешајте од време на
време.
1-3
Зацврстување: ровки
омлети, пржени јајца.
10 - 40
Гответе покриено со капак.
3-5
Готвење ориз и јадења со
млеко, подгревање готови
јадења.
25 - 50
Додајте најмалку двапати
повеќе течност од
количината на оризот,
мешајте ги јадењата со
млеко на половина на
готвењето.
5-7
Зеленчук, риба, месо,
готвени на пареа.
20 - 45
Додајте неколку големи
лажици течност.
7-9
Компири на пареа.
20 - 60
Употребете макс. ¼ l вода
за 750 g компири.
-1
МАКЕДОНСКИ
45
Поставувањ Употребувајте за:
е
температур
а
Време
(min)
Совети
7-9
Готвење големи
количества храна, чорби и
супи.
60 150
До 3 литри течност плус
состојките.
9 - 12
Благо пржење: шницли,
колку
телешко кордон блу,
што
котлети, ќофтиња, колбаси, треба
џигер, запршка, јајца,
палачинки, крофни.
Превртете на половина од
времето.
12 - 13
Целосно пржење, рендани 5 - 15
компири, бифтеци, стекови.
Превртете на половина од
времето.
14
Зовривање вода, варење тестенини, запржување месо (гулаш,
месо за печење), помфрит во многу масло.
Варење големи количества вода. PowerBoost е вклучена.
7.5 Препораки и совети за
Hob²Hood
Кога работи плочата за готвење со
функцијата:
•
Заштитете ја плочата на
поклопецот од директна сончева
светлина.
• Не насочувајте халогено светло кон
плочата на поклопецот.
• Не ја покривајте плочата на
плочата за готвење.
• Не го прекинувајте сигналот помеѓу
плочата за готвење и поклопецот
(на пример со рака или со рачка од
сад за готвење). Видете ја сликата.
Поклопецот на сликата е само
пример.
Другите далечинско управувани апарати може
да го блокираат сигналот.
Не користете далечинско
управувани апарати во
исто време кога користите
функција на плочата за
готвење.
Поклопци за шпорет со Hob²Hood
функција
За да ги видија целата програма на
поклопци за шпорети кои работат со
оваа функција одете на веб страната
за корисници. Поклопците за шпорети
46
www.electrolux.com
на Electrolux кои работат со оваа
функција мора да имаат симбол .
8. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
8.2 Чистење на плочата за
готвење
•
8.1 Општи информации
•
•
•
•
•
Чистете ja површината за готвење
по секоја употреба.
Секогаш употребувајте садови за
готвење со чисто дно.
Гребаниците или темните дамки на
површината не влијаат врз
работата на површината за
готвење.
Користете специјално средство за
чистење наменето за површини за
готвење.
Употребувајте специјално стругало
за стаклото.
Испечатениот дел на
флексибилната индукциска
рингла може да стане
нечист или да ја промени
бојата од лизгањето на
садовите. Површината
можете да ја исчистите на
стандарден начин.
•
•
Веднаш отстранете: стопена
пластика, пластична фолија, шеќер
и храна со шеќер, во спротивно,
нечистотијата може да ја оштети
плочата за готвење. Внимавајте да
не се изгорите. Ставете го
специјалното стругало за чистење
на плочата на стаклената површина
под остар агол и движете го
сечивото по површината.
Извадете ги откако апаратот е
доволно изладен: прстени од
бигор, вода, дамки од маснотии,
светкави метални промени на
бојата. Чистете ја плочата за
готвење со влажна крпа и
неабразивен детергент. По
чистењето, избришете ја плочата
за готвење со мека крпа.
Извадете ја светкавата метална
боја која се губи: користете
раствор од вода и оцет и чистете ја
стаклената површина со влажна
крпа.
9. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
9.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Не можете да ја вклучите Апаратот не е поврзан со Проверете дали
или да ракувате со
напојување за струја или површината за готвење е
површината за готвење. не е правилно поврзан.
правилно поврзана со
електрично напојување.
Видете го дијаграмот за
поврзување.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
Можна причина
Решение
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина
за дефектот. Ако
осигурувачот постојано
прегорува, разговарајте
со квалификуван
електричар.
Не ја поставувајте
јачината за топлина за
време од 10 секунди.
Вклучете ја површината
за готвење повторно и
нагодете го
поставувањето на
температурата за
помалку од 10 секунди.
Истовремено сте
допреле 2 или повеќе
сензорски полиња.
Допирајте само по едно
сензорско поле.
47
Има дамки од вода или
Исчистете ја контролната
маснотија на контролната табла.
табла.
Се огласува звучен
сигнал и површината за
готвење се исклучува.
Се огласува звучен
сигнал кога површината
за готвење е исклучена.
Сте ставиле нешто на
едно или повеќе
сензорски полиња.
Тргнете го предметот од
сензорските полиња.
Плотната за готвење се
исклучува.
Сте ставиле нешто на
Тргнете го предметот од
сензорското поле.
Не се пали показното
светло за преостаната
топлина.
Ринглата не е жешка
затоа што работела само
кратко време или
оштетен е сензорот.
Ако ринглата работела
доволно долго за да е
жешка, јавете се во
овластениот сервис.
Hob²Hood не работи.
Сте ја покриле
контролната табла.
Тргнете го предметот од
контролната табла.
сензорското поле
.
Автоматско загревање не Ринглата е жешка.
работи.
Поставката за
температура се менува
меѓу две нивоа.
Оставете ринглата да се
излади доволно.
Поставена е највисока
температура.
Поставката за највисока
температура има иста
јачина како и функцијата.
Управување со
енергијата е во
функција .
Видете во „Секојдневна
употреба“.
48
www.electrolux.com
Проблем
Можна причина
Решение
Сензорските полиња се
вжештуваат.
Садот за готвење е
преголем или сте го
ставиле многу блиску до
контролите.
Големите садови за
готвење ставајте ги на
задните рингли, ако е
потребно.
Нема звук кога ќе ги
допрете сензорските
копчиња на таблата.
Звуците се исклучени.
Вклучете ги звуците.
Видете во „Секојдневна
употреба“.
Флексибилната
индуктивна зона за
готвење не го загрева
садот за готвење.
Садот за готвење е
поставен неправилно на
флексибилната
индуктивна зона за
готвење.
Ставете го садот за
готвење правилно на
флексибилната
индуктивна зона за
готвење. Позицијата на
садот за готвење зависи
од активираната
функција или режимот на
работа. Видете во
поглавјето „Флексибилна
индуктивна зона“.
Дијаметарот на дното на
садот за готвење не е
соодветен за
активираната функција
или режимот на работа.
Употребете сад за
готвење со дијаметар
којшто е соодветен за
активираната функција
или режим на работа.
Ставете сад за готвење
со дијаметар помал од
160 mm на еден дел од
флексибилната
индуктивна зона за
готвење. Видете во
поглавјето „Флексибилна
индуктивна зона“.
се вклучува.
Безбедносен уред за
деца или Заклучување
работи.
Видете во „Секојдневна
употреба“.
се вклучува.
Нема сад за готвење на
ринглата.
Ставете сад за готвење
на ринглата.
Садовите за готвење се
несоодветни.
Користете соодветни
садови за готвење
Видете во поглавјето
„Помош и совети“.
Пречникот на дното на
садот за готвење е
премал за ринглата.
Користете садови за
готвење со соодветни
димензии. Видете во
„Технички податоци“.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
и се прикажува број.
49
Можна причина
Решение
FlexiBridge е во
функција . Еден или
повеќе делови на
режимот кој што е во
функција не се покриени
со садот за готвење.
Ставете го садот за
готвење на точен број на
секции на режимот на
работа којшто е
приклучен или променете
го режимот на работа.
Видете во поглавјето
„Флексибилна индуктивна
зона“.
PowerSlide е во
функција . Две
тенџериња се ставени
над флексибилната
индуктивна зона за
готвење.
Користете само едно
тенџере. Видете во
поглавјето „Флексибилна
индуктивна зона“.
Има грешка на
површината за готвење.
Деактивирајте ја плочата
за готвење и активирајте
ја повторно по 30
секунди. Ако
се вклучи
повторно, исклучете ја
плочата за готвење од
електричното
напојување. После 30
секунди, повторно
вклучете ја плочата за
готвење. Ако повторно се
појави проблемот,
контактирајте со
Овластениот сервисен
центар.
Можете да слушнете
бука од постојано
бипкање.
Електричното
поврзување не е точно
направено.
9.2 Ако не можете да најдете
решение...
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај вашиот
продавач или во овластениот
сервисен центар. Наведете ги
податоците од плочката за
спецификации. Исто така наведете ја
и троцифрената шифра за стаклокерамика (се наоѓа во аголот на
стаклената површина) и пораката за
Исклучете ја плочата за
готвење од напојувањето
со струја. Зборувајте со
квалификуван
електричар за да ја
провери инсталацијата.
грешка која се пали. Осигурете се дека
правилно работите со површината за
готвење. Ако неправилно сте ракувале
со површината за готвење,
сервисирањето од страна на
сервисниот техничар или на
продавачот нема да биде бесплатно,
дури и во гарантниот период.
Упатствата за службата за односи со
корисниците и за условите на
гаранцијата се наведени во
гарантниот лист.
50
www.electrolux.com
10. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
10.1 Плочка со спецификации
Модел EIV654
Тип 62 B4A 05 AA
Индукција 7.35 kW
Сериски бр. ..........
ELECTROLUX
PNC (Број на производ) 949 596 706 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Произведено во Германија
7.35 kW
10.2 Спецификации за ринглите
Рингла
Номинална
моќност
(Поставка за
максимална
топлина) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
максимално
траење [min]
Дијаметар на
сад за
готвење [mm]
Десна предна
1400
2500
4
125 - 145
Десна задна
1800
2800
10
145 - 180
Флексибилни
индуктивни
рингли
2300
3200
10
минимум 100
Моќноста на ринглите може да биде
различна со мала разлика од оние
податоци во табелата. Се менува со
материјалот и димензиите на садот за
готвење.
За оптимални резултати при
готвењето користете сад за готвење
кој што не е поголем од дијаметарот
во табелата.
11. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
11.1 Информации за производ во согласност со EU 66/2014
Идентификација на
модел
EIV654
Вид плоча за готвење
Вградена
плоча за
готвење
Број на рингли
2
Број на зони за готвење
1
Технологија на греење
Индукција
Дијаметар на кружни
рингли (Ø)
Десна предна
Десна задна
14,5 cm
18,0 cm
Должина (L) и ширина
(W) на зона за готвење
Лева
L 45,8 cm
W 21,4 cm
МАКЕДОНСКИ
Потрошувачка на
енергија по рингла (EC
electric cooking)
Десна предна
Десна задна
180,4 Wh / kg
175,3 Wh / kg
Потрошувачка на
енергија на зона за
готвење (EC electric
cooking)
Лева
182,6 Wh / kg
Потрошувачка на
енергија на плочата за
готвење (EC electric
hob)
180,7 Wh / kg
EN 60350-2 - Електрични апарати за
готвење за домаќинства - Дел 2:
Плочи за готвење - Методи за мерење
перформанси
11.2 Штедење на енергија
Можете да заштедите енергија за
време на секојдневното готвење ако ги
следите советите дадени подолу.
•
51
Кога ќе ја загреете водата,
користете само онолку колку што ви
е потребно.
•
•
•
•
•
Ако е можно, секогаш ставајте
капак на садот за готвење.
Пред да ја вклучите ринглата,
ставете го садот на неа.
Ставете помали садови за готвење
на помалите рингли.
Ставете го садот за готвење
директно во центарот на ринглата.
Користете ја преостаната топлина
за да ја зачувата храната топла или
да ја стопите.
12. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
867357933-A-442019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement