Electrolux CIV644 Упатство за користење

Electrolux CIV644 Упатство за користење
CIV644
SQ
MK
Vatër gatimi
Плоча за готвење
Udhëzimet për përdorim
Упатство за ракување
2
20
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 4
3. INSTALIMI.......................................................................................................... 7
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT...............................................................................8
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM...........................................................................10
6. UDHËZIME DHE KËSHILLA............................................................................ 14
7. KUJDESI DHE PASTRIMI................................................................................ 15
8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE........................................................................... 16
9. TË DHËNAT TEKNIKE..................................................................................... 18
10. EFIKASITETI ENERGJETIK...........................................................................19
MENDOJMË PËR JU
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Ky produkt
gjenial dhe elegant është projektuar duke ju pasur juve në mendje. Pra, sa herë
që ta përdorni mund të ndiheni të sigurt do të merrni rezultate të shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Marrjen e këshillave të përdorimit, broshurave, informacionit për ndreqjen e
problemeve, shërbimin dhe riparimin:
www.electrolux.com/support
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blerjen e aksesorëve, pjesëve të konsumueshme dhe pjesëve origjinale të
këmbimit për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë origjinale këmbimi.
Kur kontaktoni Qendrën tonë të Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të
dispononi të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, numri serial.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
SHQIP
3
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e
arritshme janë të nxehta.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ky duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
Fëmijët e moshës 3 vjeç e poshtë duhet të mbahen
gjithmonë larg nga kjo pajisje kur ajo është në punë.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
•
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse. Fëmijët
nën 8 vjeç duhet të mbahen larg, nëse nuk
mbikëqyren vazhdimisht.
Mos e përdorni pajisjen nëpërmjet një kohëmatësi të
jashtëm ose një sistemi komandimi të veçuar.
PARALAJMËRIM: Gatimi i pambikëqyrur me yndyrë
ose vaj mbi pianurë mund të jetë i rrezikshëm dhe
mund të shkaktojë zjarr.
Mos provoni ASNJËHERË ta fikni zjarrin me ujë, por
fikni pajisjen dhe pastaj mbuloni flakën, p.sh. me një
kapak ose me batanije kundër zjarrit.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
KUJDES: Procesi i gatimit duhet të mbikëqyret.
Proceset e shkurtra të gatimit duhet të mbikëqyren
vazhdimisht.
PARALAJMËRIM: Rrezik zjarri: Mos ruani artikuj mbi
sipërfaqet e gatimit.
Objektet metalike si thikat, pirunët, lugët dhe kapakët
nuk duhet të vendosen mbi sipërfaqen e pianurës,
sepse mund të nxehen.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar
pajisjen.
Pas përdorimit, fikini elementin e pianurës me çelësin
e kontrollit dhe mos u mbështetni te funksionimi i
detektorit të enëve.
Nëse sipërfaqja prej qeramike/xhami kriset, fikeni
pajisjen për dhe shkëputeni nga rryma elektrike. Në
rast se pajisja është e lidhur me rrymën elektrike direkt
duke përdorur kuti lidhëse, hiqeni siguresën për të
shkëputur pajisjen nga furnizimi me rrymë. Në çdo
rast, kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.
Nëse kablloja ushqyese është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, agjenti i shërbimit ose
persona të kualifikuar për të shmangur rreziqet.
PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm mbrojtëset e
pianurës të përcaktuara nga prodhuesi i pajisjes së
gatimit ose të cilësuara si të përshtatshme nga ky i
fundit në udhëzimet e përdorimit, ose mbrojtëset e
pianurës të integruara në pajisje. Përdorimi i
mbrojtëseve të papërshtatshme mund të shkaktojë
aksidente.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
dëmtim i pajisjes.
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mbyllini sipërfaqet e prera me një
izolues për të mos lejuar që lagështira
të shkaktojë fryrje.
Mbroni pjesën e poshtme të pajisjes
nga avulli dhe lagështira.
Mos e instaloni pajisjen pranë dyerve
ose nën dritare. Duke vepruar kështu
do të parandaloni rënien e enëve të
nxehta të gatimit nga pajisja kur hapet
dera ose dritarja.
Çdo pajisje ka poshtë ventilatorë
ftohjeje.
Nëse pajisja është e instaluar mbi një
sirtar:
– Mos vendosni copa të vogla ose
fletë letre që mund të tërhiqen
brenda, sepse ato mund të
dëmtojnë ventilatorët e ftohjes
ose mund të dëmtojnë sistemin e
ftohjes.
– Mbani një distancë prej minimumi
2 cm mes fundit të pajisjes dhe
pjesëve të ruajtura në sirtar.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Përpara se të kryeni ndonjë veprim,
sigurohuni që pajisja të jetë shkëputur
nga rryma.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Sigurohuni që pajisja të instalohet në
rregull. Kablloja ose spina elektrike e
lirë ose e papërshtatshme (nëse ka)
mund ta nxehë shumë terminalin.
Përdorni kabllo elektrike të
përshtatshme.
Mos i lini kabllot elektrike të
përdridhen.
Sigurohuni që të jetë instaluar
mbrojtja ndaj goditjeve elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Përdorni mbërthyesen e lirimit të
tensionit të kabllos.
Sigurohuni që kablloja ose spina
elektrike (nëse ka) të mos prekë
pajisjen e nxehtë ose enët e nxehta të
gatimit, kur e lidhni pajisjen me prizat
që gjenden pranë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni spinën
elektrike (nëse ka) ose kabllon
elektrike. Kontaktoni me qendrën e
autorizuar të shërbimit ose me një
elektricist për ndërrimin e kabllos
elektrike të dëmtuar.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese:
çelësa mbrojtës të linjës, siguresa
(siguresa tip vidë të hequra nga
mbajtësja), çelësa të humbjeve në
tokëzim dhe kontaktorë.
Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje instaluese e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja instaluese
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, djegiesh
dhe goditjeje elektrike.
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin, etiketat dhe
veshjen mbrojtëse (nëse ka) përpara
përdorimit për herë të parë.
Përdoreni pajisjen në mjedis shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos e lini pajisjen të pambikëqyrur
gjatë punës.
Fikini zonat e gatimit pas çdo
përdorimi.
Mos u mbështesni në detektorin e
tiganëve.
Mos vendosni takëme dhe kapakë
tenxheresh mbi zonat e gatimit. Ato
mund të nxehen shumë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
Nëse sipërfaqja e pajisjes kriset,
shkëputeni menjëherë pajisjen nga
rrjeti elektrik. Kjo bëhet për të
parandaluar goditjet elektrike.
Përdoruesit me stimulues kardiak
duhet të mbajnë një distancë
minimale prej 30 cm nga zonat e
gatimit me induksion kur pajisja është
në punë.
Kur e vendosni ushqimin në vaj të
nxehtë, ai mund të spërkasë.
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe shpërthimi
•
Yndyrat dhe vajrat kur nxehen mund
të lëshojnë avuj të ndezshëm.
Mbajeni flakën ose objektet e nxehura
larg nga yndyrat dhe vajrat kur
gatuani me to.
Avujt që lëshon vaji shumë i nxehtë
mund të shkaktojnë ndezje spontane.
Vaji i përdorur që përmban mbetje
ushqimore, mund të shkaktojë zjarr në
temperaturë më të ulët sesa vaji që
përdoret për herë të parë.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
•
•
Mos mbani enë të nxehta mbi panelin
e kontrollit.
Mos vendosni kapak të nxehtë tigani
në një sipërfaqen e xhamit të
pianurës.
Mos vini enë bosh mbi pllakën e
nxehtë.
•
•
•
•
Bëni kujdes të mos lini objekte ose
enë gatimi të bien mbi pajisje.
Sipërfaqja mund të dëmtohet.
Mos i aktivizoni zonat e gatimit me
enë të zbrazëta ose pa enë gatimi.
Mos vendosni letër alumini mbi
pajisje.
Enët e gatimit prej gize ose alumini të
derdhur ose enët me fund të dëmtuar
mund ta gërvishtin xhamin/qeramikën
prej xhami. Gjithmonë ngrijini këto
objekte peshë kur duhet t'i lëvizni në
sipërfaqen e gatimit.
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
Ajo nuk duhet të përdoret për qëllime
të tjera, për shembull për ngrohje
dhome.
2.4 Kujdesi dhe pastrimi
•
•
•
•
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Çaktivizojeni pajisjen dhe lëreni të
ftohet para se ta pastroni.
Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni
pajisjen nga energjia elektrike.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të
ashpra pastruese, tretës ose objekte
metalike.
2.5 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
•
•
Kontaktoni autoritetin e bashkisë suaj
për t'u informuar mbi mënyrën e
duhur të hedhjes së pajisjes.
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
2.6 Shërbimi
•
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
një qendër të autorizuar shërbimi.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
SHQIP
3. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
3.1 Përpara instalimit
Përpara se të instaloni vatrën, shkruani
informacionin e mëposhtëm nga pllaka e
specifikimeve. Pllaka e specifikimeve
gjendet në pjesën e poshtme të vatrës.
Numri i serisë ...........................
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
3.2 Pianurat inkaso
Përdorin pianurat inkaso përdorini vetëm
pasi ta keni montuar pianurën siç duhet
në njësitë inkaso dhe në planin e punës,
sipas standardeve në fuqi.
3.3 Kablloja e lidhjes
•
•
min.
28 mm
Pianura është e pajisur me një kabllo
lidhjeje.
Për të zëvendësuar kabllon e dëmtuar
elektrike, përdorni llojin e kabllos:
H05V2V2-F që i reziston një
temperature prej 90°C ose më të
lartë. Flisni me Qendrën lokale të
Shërbimit.
3.4 Montimi
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
min.
20 mm
7
8
www.electrolux.com
min. 60mm
4. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
4.1 Skema e sipërfaqes së gatimit
1
1 Zonë gatimi me induksion
2 Paneli i kontrollit
1
1
1
2
4.2 Struktura e panelit të kontrollit
1
2 3
4
5
11
6
7
10
9
8
Përdorni fushat me sensor për të përdorur pajisjen. Ekranet, treguesit dhe sinjalet
akustike tregojnë se cilat funksione përdoren.
SHQIP
Fusha Funksioni
e
senso
rit
NDEZUR/FIKUR
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar
pianurën.
Bllokimi / Mekanizmi i
sigurisë për fëmijët
Për të bllokuar/zhbllokuar panelin e
kontrollit.
Pauzë
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar
funksionin.
Bridge
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar
funksionin.
-
Ekrani i cilësimit të
nxehtësisë
Për të treguar cilësimin e nxehtësisë.
-
Treguesit e kohëmatësit
në zonat e gatimit
Për të treguar se për cilën zonë po
vendosni kohën.
-
Ekrani i kohëmatësit
Për të treguar kohën në minuta.
-
Për të zgjedhur zonën e gatimit.
-
Për të shtuar ose pakësuar kohën.
PowerBoost
Për të aktivizuar dhe çaktivizuar
funksionin.
Shiriti i komandimit
Për të vendosur cilësimin e nxehtësisë.
1
2
3
4
5
6
7
8
/
9
10
11
Komenti
-
4.3 Ekranet e cilësimit të nxehtësisë
Ekrani
Përshkrimi
Zona e gatimit është e çaktivizuar.
Zona e gatimit është në punë.
-
Pauzë janë aktivë.
Nxehja automatike janë aktivë.
PowerBoost janë aktivë.
+ numri
Ka një keqfunksionim.
/
OptiHeat Control (Treguesi i nxehtësisë së mbetur me 3 faza):
vazhdoni gatimin/mbani ngrohtë/nxehtësia e mbetur.
/
Bllokimi /Mekanizmi i sigurisë për fëmijët është aktive.
9
10
www.electrolux.com
Ekrani
Përshkrimi
Enë gatimi jo e duhur ose shumë e vogël ose mbi zonën e gatimit
nuk ka enë.
Fikja automatike janë aktivë.
4.4 OptiHeat Control (Treguesi i
nxehtësisë së mbetur me 3
faza)
PARALAJMËRIM!
Zonat e gatimit me induksion prodhojnë
nxehtësinë e nevojshme për procesin e
gatimit drejtpërdrejt në bazamentin e
enës. Qeramika e xhamit nxehet nga
nxehtësia e enës.
/
/
Rrezik djegieje
nga nxehtësia e mbetur.
Treguesit tregojnë nivelin e
nxehtësisë së mbetur për
zonat e gatimit që po
përdorni aktualisht.
Treguesit gjithashtu mund të
ndizen për zonat e gatimit
pranë edhe nëse nuk po i
përdorni ato.
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
•
po përdorni një enë të pasaktë.
Simboli
ndizet dhe zona e gatimit
çaktivizohet automatikisht pas 2
minutash.
nuk e çaktivizoni një zonë gatimi ose
ndryshoni cilësimin e nxehtësisë. Pas
5.1 Aktivizimi dhe çaktivizimi
•
Prekni
për 1 sekondë për ta aktivizuar
ose për ta çaktivizuar vatrën e gatimit.
njëfarë kohe
ndizet dhe pianura
çaktivizohet.
Lidhja ndërmjet cilësimit të nxehtësisë
dhe kohës pas së cilës çaktivizohet
pianura:
5.2 Fikja automatike
Funksioni e çaktivizon pianurën
automatikisht nëse:
•
•
•
•
të gjitha zonat e gatimit janë të
çaktivizuara,
nuk cilësoni nxehtësinë pasi aktivizoni
pianurën,
derdhni ose futni diçka në panelin e
kontrollit për më shumë se 10
sekonda, (tavë, leckë, etj.). Bie një
sinjal akustik dhe pianura
çaktivizohet. Hiqni objektin ose
pastroni panelin e kontrollit.
pianura nxehet shumë (p.sh. kur një
tenxhere zien pa ujë brenda). Lëreni
zonën e gatimit të ftohet përpara se ta
përdorni pianurën sërish.
Cilësimi i
nxehtësisë
,1-3
Pianura
çaktivizohet pas
6 orësh
4-7
5 orësh
8-9
4 orësh
10 - 14
1,5 orësh
5.3 Cilësimi i nxehtësisë
Për të caktuar ose për të ndryshuar
cilësimin e nxehtësisë:
SHQIP
Prekni shiritin e kontrollit në cilësimin e
duhur të nxehtësisë ose lëvizni gishtin
përgjatë shiritit të kontrollit derisa të arrini
cilësimin e duhur të nxehtësisë.
11
Në fillim caktoni cilësimin e nxehtësisë
për një nga zonat e gatimit.
Për të aktivizuar funksionin për zonat
majtas/djathtas të gatimit: prekni
/
. Për të caktuar ose ndryshuar
cilësimin e nxehtësisë prekni një nga
sensorët e kontrollit majtas/djathtas.
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
5.4 Përdorimi i zonave të
gatimit
Vendosini enët në qendër të zonës së
zgjedhur. Zonat e gatimit me induksion u
përshtaten përmasave të bazamentit të
enëve.
Ju mund të gatuani me enë gatimi të
mëdha në dy zona gatimi në të njëjtën
kohë. Ena e gatimit duhet të mbulojë
qendrat e dy zonave, por nuk duhet të
shkojë përtej shënimit të zonës.
Nëse ena ndodhet mes dy qendrave,
funksioni i urës nuk do të aktivizohet.
/ . Zonat e gatimit funksionojnë të
pavarura.
5.6 Nxehja automatike
Aktivizoni këtë funksion për të arritur një
cilësim të dëshiruar nxehtësie brenda një
kohe më të shkurtër. Kur të aktivizohet,
zona funksionin në cilësimin më të lartë
në fillim dhe më pas vazhdon të gatuajë
në cilësimin e dëshiruar të nxehtësisë.
Për ta aktivizuar funksionin,
zona e gatimit duhet të jetë e
ftohtë.
Për të aktivizuar funksionin për një
zonë gatimi: prekni
( ndizet).
Prekni menjëherë cilësimin e dëshiruar të
nxehtësisë. Pas 3 sekondash
ndizet.
Për të çaktivizuar funksionin:
ndryshoni cilësimin e nxehtësisë.
5.7 PowerBoost
Ky funksion vë më shumë fuqi në
dispozicion të zonave të gatimit me
induksion. Funksioni mund të aktivizohet
për zonën e gatimit me induksion vetëm
për një periudhë të kufizuar kohe. Pas
kësaj kohe, zona e gatimit me induksion
kthehet automatikisht në cilësimin e
nxehtësisë më të lartë.
Referojuni kapitullit "Të
dhëna teknike".
5.5 Bridge
Funksioni vepron kur ena
mbulon qendrat e dy
zonave.
Ky funksion lidh dy zonat e gatimit dhe
ato funksionojnë si një e vetme.
Për të aktivizuar funksionin për një
zonë gatimi: prekni
.
ndizet.
Për të çaktivizuar funksionin:
ndryshoni cilësimin e nxehtësisë.
12
www.electrolux.com
5.8 Kohëmatësi
Për të parë kohën e punës së zonës
së gatimit: caktoni zonën e gatimit me
Kohëmatësi me numërim zbritës
Mund ta përdorni këtë funksion për të
caktuar kohëzgjatjen e punës së zonës
së gatimit vetëm për një gatim.
. Treguesi i zonës së gatimit fillon të
pulsojë shpejt. Ekrani tregon kohën e
funksionimit të zonës.
Në fillim vendosni cilësimin e nxehtësisë
për zonën e gatimit, më pas vendosni
funksionin.
Për të çaktivizuar funksionin: vendosni
zonën e gatimit me
Për të caktuar zonën e gatimit: prekni
Kujtuesi i minutave
Mund ta përdorni këtë funksion si
Kujtues minutash kur pianura
aktivizohet dhe zonat e gatimit nuk
funksionojnë. Ekrani i cilësimit të
vazhdimisht derisa treguesi i zonës
së nevojshme të gatimit të ndizet.
Për të aktivizuar funksionin: prekni
e kohëmatësit për të caktuar kohën (00 99 minuta). Kur treguesi i zonës së
gatimit fillon të pulsojë ngadalë, koha
fillon të zbresë.
Për të parë kohën e mbetur: caktoni
zonën e gatimit me . Treguesi i zonës
së gatimit fillon të pulsojë shpejt. Në
ekran shfaqet koha e mbetur.
nxehtësisë shfaq
. Prekni
ose
dhe prekni .
zonën e gatimit me
Koha e mbetur numëron mbrapsht deri
në 00. Treguesi i zonës së gatimit fiket.
Kur koha mbaron, tingulli
aktivizohet dhe pulson 00.
Zona e gatimit çaktivizohet.
Për të ndaluar tingullin: prekni
.
.
Për të ndaluar tingullin: prekni
5.9 Pauzë
Ky funksion cakton përzgjedhjen më të
ulët të nxehtësisë për të gjitha zonat e
gatimit.
Kur funksioni vihet në punë, të gjitha
simbolet e tjera në panelet e kontrollit
bllokohen.
Kur funksioni është aktiv, simbolet
Për të caktuar zonën e gatimit: prekni
Prekni
Për të aktivizuar funksionin: prekni
e kohëmatësit.
do të ndizet. Kur
treguesi i zonës së gatimit fillon të
pulsojë ngadalë, koha fillon rritet. Ekrani
kalon mes
(minutat).
dhe kohës së llogaritur
.
Ky funksion nuk ndikon në
funksionimin e zonave të
gatimit.
CountUp Timer (Kohëmatësi me
numërim rritës)
Mund ta përdorni këtë funksion për të
monitoruar kohëzgjatjen e punës së
zonës së gatimit.
vazhdimisht derisa treguesi i zonës
së nevojshme të gatimit të ndizet.
.
ose
të kohëmatësit për të
Prekni
vendosur kohën. Kur koha mbaron,
tingulli aktivizohet dhe 00 pulson.
.
Për të çaktivizuar funksionin: vendosni
ose
Për të aktivizuar funksionin: prekni
Për të ndryshuar orën: caktoni zonën e
gatimit me
dhe prekni
. Treguesi i zonës së gatimit fiket.
dhe
mund të përdoren. Funksioni nuk
i ndalon funksionet e kohëmatësit:
dhe
.
për të aktivizuar funksionin.
ndizet.Cilësimi i nxehtësisë ulet në 1.
Për ta çaktivizuar funksionin, prekni
Aktivizohet cilësimi i mëparshëm i
nxehtësisë.
.
5.10 Bllokimi
Mund ta bllokoni panelin e kontrollit gjatë
funksionimit të zonave të gatimit. Kjo
parandalon ndryshimin aksidental të
cilësimit të nxehtësisë.
SHQIP
Vendosni në fillim cilësimin e
nxehtësisë.
•
Për të aktivizuar funksionin: prekni
.
ndizet për 4 sekonda.Kohëmatësi
mbetet i ndezur.
Për të çaktivizuar funksionin: prekni
. Aktivizohet cilësimi i mëparshëm i
nxehtësisë.
Kur çaktivizoni pianurën,
çaktivizoni edhe këtë
funksion.
Kur funksioni të caktohet në
t'i dëgjoni tingujt vetëm kur:
•
•
•
•
Ky funksion parandalon përdorimin
aksidental të pianurës.
•
Për të aktivizuar funksionin: aktivizoni
. Mos caktoni cilësimet e
•
•
për 4 sekonda.
ndizet. Çaktivizoni pianurën me
.
•
Për të çaktivizuar funksionin: aktivizoni
pianurën me
. Mos caktoni cilësimet e
nxehtësisë. Prekni
për 4 sekonda.
ndizet. Çaktivizoni pianurën me
.
Për të anashkaluar funksionin vetëm
për kohë gatimi: aktivizoni pianurën me
.
ndizet. Prekni
për 4 sekonda.
Caktoni cilësimin e nxehtësisë në 10
sekonda. Ju mund të përdorni pianurën.
Kur e çaktivizoni pianurën me
funksioni punon sërish.
5.12 OffSound Control
(Aktivizimi dhe çaktivizimi i
tingujve)
Çaktivizoni pianurën. Prekni
për 3
sekonda. Ekrani ndizet dhe fiket. Prekni
për 3 sekonda. Ndizet
ose
, ju mund
prekni
Kujtuesi i minutave ulet
Kohëmatësi me numërim zbritës ulet
vendosni diçka në panelin e kontrollit.
5.13 Menaxhimi i fuqisë
•
nxehtësisë. Prekni
- tingujt çaktivizohen
•
- tingujt aktivizohen
Për të konfirmuar zgjedhjen, prisni derisa
pianura të çaktivizohet automatikisht.
5.11 Mekanizmi i sigurisë për
fëmijët
pianurën me
13
.
Prekni
të kohëmatësit për të zgjedhur
një nga më poshtë:
•
Zonat e gatimit grupohen sipas
vendndodhjes dhe numrit të fazave në
pianurë. Shikoni figurën.
Secila fazë ka ngarkesë maksimale
elektrike prej 3700 W.
Funksioni e ndan fuqinë mes zonave
të gatimit të lidhura me të njëjtën fazë.
Funksioni aktivizohet kur ngarkesa
totale elektrike e zonave të gatimit të
lidhura me një fazë i kalon 3700 W.
Funksioni e ul fuqinë mes zonave në
zonat e tjera të gatimit të lidhura me
të njëjtën fazë.
Afishimi i cilësimit të nxehtësisë së
zonave të reduktuara alternohet mes
cilësimit të zgjedhur të nxehtësisë dhe
cilësimit të nxehtësisë së reduktuar.
Pas pak kohe, afishimi i cilësimit të
nxehtësisë së zonave të reduktuara
qëndron në cilësimin e nxehtësisë së
reduktuar.
14
www.electrolux.com
6. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
6.1 Enët e gatimit
Për zonat e gatimit me
induksion, fusha e fortë
elektromagnetike e krijon
shumë shpejt nxehtësinë në
enën e gatimit.
Përdorini zonat e gatimit me
induksion me enë gatimi të
përshtatshme.
Materialet e enëve të gatimit
•
i përshtatshëm: hekur i derdhur,
çelik, çelik i smaltuar, inoks, me fund
me shumë shtresa (e cilësuar si e
përshtatshme nga prodhuesi).
• i papërshtatshëm: alumini, bakri,
tunxhi, qelqi, qeramika, porcelani.
Ena është e përshtatshme për një
pianurë me induksion nëse:
•
•
uji zien shumë shpejt në një zonë të
vendosur në cilësimin më të lartë të
nxehtësisë.
fundi i enës tërhiqet nga një magnet.
Fundi i enëve të gatimit
duhet të jetë sa më i trashë
dhe më i rrafshët që të jetë e
mundur.
Përmasat e enës së gatimit
Zonat e gatimit me induksion u
përshtaten automatikisht deri diku
përmasës së fundit të enëve.
Efikasiteti i zonës së gatimit është i lidhur
me diametrin e enës së gatimit. Enët me
diametër më të vogël se diametri minimal
thithin vetëm një pjesë të energjisë së
krijuar nga zona e gatimit.
Referojuni kapitullit "Të
dhëna teknike".
6.2 Zhurmat gjatë punës
Nëse arrini të dëgjoni:
•
zhurmë kërcitëse: enët janë të
përbëra nga materiale të ndryshme
(strukturë sandviç).
• tingull fishkëllime: e përdorni zonën e
gatimit me nivel të lartë fuqie dhe ena
është e përbërë nga materiale të
ndryshme (struktura sandviç).
• gumëzhitje: po përdorni nivel të lartë
fuqie.
• kërcitje: po ndodh një proces
shkëmbimi elektrik.
• fërshëllimë, zukatje: ventilatori po
punon.
Zhurmat janë normale dhe nuk
tregojnë se ka keqfunksionim të
pianurës.
6.3 Öko Timer (Kohëmatësi
ekonomik)
Për të kursyer energji, ngrohësi i zonës
së gatimit çaktivizohet përpara se të
bjerë sinjali i kohëmatësit me numërim
mbrapsht. Ndryshimi në kohën e punës
varet nga niveli i cilësimit të nxehtësisë
dhe kohëzgjatja e procesit të gatimit.
6.4 Shembuj të përdorimeve
për gatim
Lidhja midis cilësimit të nxehtësisë së një
zone dhe konsumit të energjisë së zonës
së gatimit nuk është lineare. Kur ju rritni
cilësimin e nxehtësisë, rritja nuk është në
proporcion me rritjen e konsumit të
energjisë. Kjo do të thotë se një zonë
gatimi me cilësim mesatar nxehtësie
përdor më pak se gjysmën e fuqisë së
saj.
Të dhënat në tabelë janë
vetëm udhëzuese.
SHQIP
Cilësimi i
nxehtësisë
15
Përdoreni për:
Koha
(minut
a)
Mbajeni të ngrohtë ushqimin
e gatuar.
sipas
Mbulojeni enën e gatimit me
nevojës kapak.
1-3
Salcë holandeze, shkrirje:
gjalpë, çokollatë, xhelatinë.
5 - 25
1-3
Mpiksje: omëleta të shkrifëta, 10 - 40
vezë të pjekura.
Gatuani me kapak.
3-5
Zierje orizi dhe gatesa me
bazë qumështi; ngrohje
ushqimesh të gatshme.
25 - 50
Shtoni të paktën dy herë
lëng sa orizi, trazojini
gatesat me qumësht ne mes
të kohës së gatimit.
5-7
Gatim me avull i perimeve,
peshkut, mishit.
20 - 45
Shtoni disa lugë gjelle lëng.
7-9
Gatim i patateve me avull.
20 - 60
Përdorni maksimumi ¼ l ujë
për 750 g patate.
7-9
Gatim sasish më të mëdha
ushqimi, mishi me lëng dhe
supash.
60 150
Deri në 3 l lëng plus
përbërësit.
9 - 12
Skuqje e lehtë: eskallop,
mish viçi me djathë e
proshutë, kotëleta, qofte,
salsiçe, mëlçi, salcë, vezë,
petulla, gjevrek.
sipas
Kthejini në gjysmën e kohës.
nevojës
12 - 13
Skuqje e fortë, të thekura,
fileto mishi, biftekë.
5 - 15
14
Zierje uji, zierje makaronash, kaurdisje mishi (gulash, mish rosto),
patate të skuqura.
-1
Këshilla
Trazojeni herë pas here.
Kthejini në gjysmën e kohës.
Zierje sasish të mëdha uji. PowerBoost aktivizohet.
7. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
7.1 Informacione të
përgjithshme
•
•
Pastroni pjanuren pas çdo përdorimi.
Përdorni gjithmonë enë me bazament
të pastër.
•
•
•
Gërvishtjet ose njollat e errëta mbi
sipërfaqe nuk ndikojnë në
funksionimin e pjanures.
Përdorni një pastrues të veçantë që
mund të përdoret për sipërfaqen e
pjanures.
Përdorni kruajtëse të posaçme për
xhamin.
7.2 Pastrimi i pianurës
•
Hiqni menjëherë: plastmasë të
shkrirë, celofan, sheqer dhe ushqime
16
www.electrolux.com
•
me sheqer. Nëse nuk e bëni, pianura
mund të dëmtohet nga papastërtia.
Kini kujdes të shmangni djegiet.
Vendoseni kruajtësen speciale mbi
sipërfaqen e xhamit në një kënd të
ngushtë dhe rrëshqiteni tehun mbi
sipërfaqe.
Hiqeni kur pianura të jetë ftohur
mjaftueshëm: njollat e çmërsit,
rrëketë e ujit, njollat e yndyrës,
•
çngjyrosjet e ndritshme metalike.
Pastrojeni pianurën me një leckë të
njomë dhe me detergjent jo-gërryes.
Pas pastrimit, thajeni pianurën me një
leckë të butë.
Heqja e çngjyrosjeve të ndritshme
metalike: përdorni një solucion me
ujë dhe uthull dhe pastroni sipërfaqen
e xhamit me një leckë të njomë.
8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
8.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Nuk arrini ta aktivizoni ose
ta vini në punë pianurën.
Pianura nuk është e lidhur
me rrjetin elektrik ose nuk
është lidhur saktë.
Kontrolloni nëse pianura
është lidhur siç duhet me
rrjetin elektrik. Referojuni
qarkut të lidhjes.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Mos e caktoni cilësimin e
nxehtësisë për 10
sekonda.
Aktivizojeni pianurën
sërish dhe caktojeni
cilësimin e nxehtësisë në
më pak se 10 sekonda.
Keni prekur njëkohësisht 2
ose më shumë fusha me
sensor.
Prekni vetëm një fushë me
sensor.
Pauzë janë aktivë.
Referojuni "Përdorimi i
përditshëm".
Mbi panelin e kontrollit ka
njolla uji ose njolla yndyre.
Pastroni panelin e
kontrollit.
Bie një sinjal akustik dhe
pianura çaktivizohet.
Bie një sinjal akustik kur
pianura çaktivizohet.
Keni vendosur diçka mbi
një ose më shumë fusha
me sensor.
Hiqni objektin nga fushat
me sensor.
Pianura çaktivizohet.
Keni vendosur diçka mbi
Hiqni objektin nga fusha
me sensor.
fushën me sensor
.
SHQIP
17
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Treguesi i nxehtësisë së
mbetur nuk ndizet.
Zona nuk është e nxehtë,
sepse ka punuar vetëm
për pak kohë ose sensori
është i dëmtuar.
Nëse zona ka qëndruar
ndezur mjaftueshëm për të
qenë e nxehtë, flisni me
një qendër të autorizuar
shërbimi.
Nxehja automatike nuk
vihet në punë.
Zona është e nxehtë.
Lëreni zonën që të ftohet
mjaftueshëm.
Është caktuar cilësimi më i Cilësimi më i lartë i
lartë i nxehtësisë.
nxehtësisë ka të njëjtën
fuqi me funksionin.
Cilësimi i nxehtësisë
ndryshon midis dy
niveleve.
Menaxhimi i fuqisë janë
aktivë.
Referojuni "Përdorimi i
përditshëm".
Fushat me sensor nxehen. Ena e gatimit është tepër e Nëse është e mundur,
madhe ose e keni
vendosini enët e mëdha në
vendosur shumë afër
zonat e pasme të gatimit.
butonave komandues.
Nuk bie asnjë sinjal kur
prekni fushat me sensor të
panelit.
Sinjalet janë të
çaktivizuara.
Aktivizoni tingullin.
Referojuni "Përdorimi i
përditshëm".
Ndizet
.
Mekanizmi i sigurisë për
fëmijët ose Bllokimi vihet
në punë.
Referojuni "Përdorimi i
përditshëm".
Ndizet
.
Nuk ka enë mbi zonën e
gatimit.
Vendosni enë mbi zonën e
gatimit.
Ena është e
papërshtatshme.
Përdorni një enë të
përshtatshme. Drejtojuni
kapitullit "Udhëzime dhe
këshilla".
Diametri i bazamentit të
enës është shumë i vogël
për zonën e gatimit.
Përdorni enë gatimi me
përmasa të sakta.
Referojuni kapitullit "Të
dhënat teknike".
Ka një gabim në pianurë.
Çaktivizojeni pianurën dhe
aktivizojeni sërish pas 30
Afishohet
numër.
dhe një
sekondash. Nëse
ndizet sërish, shkëputni
pianurën nga furnizimi me
energji elektrike. Pas 30
sekondave, lidheni sërish
pianurën. Nëse problemi
vazhdon, flisni me qendrën
e autorizuar të shërbimit.
18
www.electrolux.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Dëgjohet një sinjal
konstant bip.
Lidhja elektrike nuk është
e saktë.
Shkëputeni pianurën nga
energjia elektrike. Kërkojini
një elektricisti të kualifikuar
të kontrollojë instalimin.
8.2 Nëse nuk mund të gjeni
zgjidhje...
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj ose me një
qendër shërbimi të autorizuar. Jepni të
dhënat nga pllaka e specifikimeve. Jepni
gjithashtu kodin me tre shifra për xhamin
qeramik (ndodhet në qoshe të sipërfaqes
prej qelqi) dhe mesazhin e defektit që
ndizet. Sigurohuni që pianurën ta keni
përdorur saktë. Nëse jo, servisi nga
tekniku i shërbimit apo shitësi nuk do të
jetë falas, edhe gjatë periudhës së
garancisë. Udhëzimet lidhur me qendrën
e shërbimit dhe kushtet e garancisë janë
në broshurën e garancisë.
9. TË DHËNAT TEKNIKE
9.1 Etiketa e specifikimeve
Modeli CIV644
Lloji 61 B4A 04 AA
Induksioni 7.35 kW
Nr. i serisë .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 823 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Prodhuar në Gjermani
7.35 kW
9.2 Specifikimi i zonave të gatimit
Zona e gatimit Fuqia
nominale
(cilësimi
maksimal i
nxehtësisë)
[W]
PowerBoost
[W]
Kohëzgjatja
maksimale
PowerBoost
[min]
Diametri i enës
së gatimit
[mm]
Majtas,
përpara
2300
3200
10
125 - 210
Majtas, e
pasme
2300
3200
10
125 - 210
Djathtas,
përpara
2300
3200
10
125 - 210
Djathtas, e
pasme
2300
3200
10
125 - 210
Fuqia e zonave të gatimit mund të jetë
pak më e ndryshme nga të dhënat në
tabelë. Ajo ndryshon në varësi të
materialit dhe të përmasave të enëve të
gatimit.
Për rezultate optimale gatimi, përdorni
enë gatimi me diametër jo më të madh
se ai i dhënë në tabelë.
SHQIP
19
10. EFIKASITETI ENERGJETIK
10.1 Informacioni i produktit sipas EU 66/2014
Identifikimi i modelit
CIV644
Lloji i pianurës
Pianurë inkaso
Numri i sipërfaqeve të
gatimit
2
Teknologjia e nxehjes
Induksioni
Gjatësia dhe gjerësia e
zonës së gatimit
Majtas
Gjat 39,2 cm
Gjer 22,0 cm
Gjatësia dhe gjerësia e
zonës së gatimit
Djathtas
Gjat 39,2 cm
Gjer 22,0 cm
Konsumi i energjisë së
zonës së gatimit (EC
electric cooking)
Majtas
183,9 Wh/kg
Konsumi i energjisë së
zonës së gatimit (EC
electric cooking)
Djathtas
183,9 Wh/kg
Konsumi i energjisë i
pianurës (EC electric
hob)
183,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Pajisje shtëpiake gatimi
me energji elektrike - Pjesa 2: Pianurat Metodat e matjes së performancës
•
10.2 Kursimi i energjisë
•
Mund të kurseni energji gjatë gatimit të
përditshëm nëse ndiqni këshillat në vijim.
•
•
•
Kur ngrohni ujë, përdorni vetëm
sasinë që ju nevojitet.
Nëse është e mundur, vendosni
gjithmonë kapakët mbi enët e gatimit.
•
Vendosni enët e gatimit në zonën e
gatimit përpara se ta aktivizoni.
Enët më të vogla vendosini në zonat
më të vogla të gatimit.
Vendosini enët direkt në qendër të
zonës së gatimit.
Përdorni nxehtësinë e mbetur për ta
mbajtur ushqimin ngrohtë ose për ta
shkrirë atë.
11. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
20
www.electrolux.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 20
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.......................................................................... 23
3. МОНТАЖА....................................................................................................... 25
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................... 27
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................29
6. ПОМОШ И СОВЕТИ........................................................................................33
7. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ..........................................................................................35
8. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.........................................................................35
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ................................................................................. 38
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ...................................................................... 39
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што одлучивте да купите апарат Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добро дојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање и поправка:
www.electrolux.com/support
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Купувајте Додатоци, Половни и Оригинални делови за Вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание - Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
1.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
МАКЕДОНСКИ
21
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади.
Деловите кои се достапни се жешки.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
Децата на 3 годишна возраст и помали мора да се
држат подалеку од апаратот секогаш кога работи.
1.2 Општа безбедност
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите
достапни делови се вжештуваат за време на
употребата. Треба да се внимава да не се
допираат грејачите. Апаратот не смее да биде на
дофат на деца помали од 8 години освен ако не се
под постојан надзор.
Не управувајте со апаратот со надворешен тајмер
или со посебен систем за далечинско управување.
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвењето на површина за
готвење со маст или масло без надзор може да
биде опасно и да доведе до пожар.
НИКОГАШ не гаснете оган со вода, туку исклучете
го апаратот, а потоа покријте го пламенот, на пр.
со капак или со специјално противпожарно кебе.
ВНИМАНИЕ: Процесот на готвење мора да виде
надгледуван. Кратките процеси на готвење мора
да бидат постојано надгледувани.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од оган: Не чувајте
предмети на површините за готвење.
Металните предмети, како што се ножеви,
виљушки, лажици и капаци, не треба да се
оставаат на површината за готвење бидејќи може
да се вжештат.
Не користете чистач на пареа за чистење на
апаратот.
По користењето, исклучете ја ринглата на
површината за готвење преку соодветната
контрола и не потпирајте се на уредот за
откривање тенџере.
Ако стакло-керамичката / стаклената површина е
напукната, исклучете го апаратот за да ја
избегнете можноста од струен удар Во случај
апаратот да е поврзан со штекерот со разводна
кутија, извадете ја спојката за да го исклулите
апаратот од струја. Во секој случај контактирајте го
Овластениот сервис.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба
да се замени од страна на производителот,
овластен сервисен претставник или слично
квалификувани лица за да се избегне опасност.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете само заштитици
за плоча за готвење направени од страна на
производителот на апаратот за готвење или оние
кои се наведени во упатствата за користење како
погодни или заштитници за плоча за готвење кои
МАКЕДОНСКИ
23
се дел од самиот апарат. Користењето на
несоодветни заштитници за површина за готвење
може да предизвика незгода.
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Зачепете ги засечените површини
со заптивач за да спречите влагата
да предизвика надигнување.
Заштитете го дното на апаратот од
пареа и влага.
Не го монтирајте апаратот во
близина на врата или под прозорец.
На овој начин ќе спречите некој
жежок сад за готвење да падне од
апаратот кога вратата или
прозорецот се отворени.
Секој апарат има вентилатори за
ладење на дното.
Ако апаратот е инсталиран над
фиоката:
– Не чувајте мали предмети или
листови хартија кои можат да
бидат вовлечени затоа што
може да ги оштетат
вентилаторите за ладење или
да го оштетат системот за
ладење.
– Чувајте растојание од минимум
2 cm помеѓу копчето на
апаратот и деловите кои се
чуваат во фиоката.
2.2 Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Секое поврзување со струја треба
да биде направено од
квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Пред да се изведуваат какви било
работи, проверете дали апаратот е
исклучен од струја.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Проверете дали апаратот е
правилно монтиран. Лабав и
несоодветен кабел за струја или
приклучок (ако е применливо) може
да предизвика прегревање на
терминалот.
Користете соодветен кабел за
струја.
Не оставајте ги каблите да се
заплеткаат.
Проверете дали е монтирана
заштитата од струен удар.
Користете клема за да го
ослободите кабелот од напон.
Проверете дали кабелот за струја
или приклучокот (ако е применливо)
го допира топлиот апарат или
топлите садови за готвење кога го
поврзувате апаратот со штекери во
близина.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Потрудете се да не го оштетите
приклучокот за струја (ако е
применливо) или кабелот за струја.
Контактирајте го нашиот Овластен
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
сервисен центар или електричар за
да го смените оштетениот кабел.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи
на линија, осигурувачи
(осигурувачи на вртење извадени
од држачот), заземјување и
контактори.
Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја
од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 mm.
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници или
струен удар.
•
•
•
•
•
•
Отсранете ја целата амбалажа,
етикетата и заштината фолија (ако
е применливо) пред првата
употреба.
Овој апарат користете го само во
домашни услови.
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Погрижете се отворите за
вентилација да не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без
надзор додека работи.
Поставувајте ја ринглата на
„исклучено“ („off“) по секоја
употреба.
•
•
•
•
•
•
•
Не потпирајте се на детекторот за
тенџериња.
Не ставајте прибор за јадење или
капаци од тенџериња на ринглите.
Тие може да станат жешки.
Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
Ако површината на апаратот е
испукана, веднаш исклучете го
апаратот од струјата. Ова ќе спречи
струен удар.
Корисниците со пејсмејкер мора да
се држат на растојание од минимум
30 cm од индуктивните рингли кога
апаратот работи.
Кога ставате храна во жешко
масло, може да прска.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од пожар и
изгореници
•
•
•
•
При загревање, маснотиите и
маслото можат да испуштаат
запаливи пареи. Држете го огнот
или загреаните предмети подалеку
од маснотиите и маслата кога
готвите со нив.
Пареата што ја испушта маслото
коешто е многу жешко може да
предизвика спонтано запалување.
Искористеното масло кое може да
содржи остатоци од храна, може да
предизвика пожар на пониска
температура од маслото што се
користи за прв пат.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
•
•
Не чувајте жешки садови за
готвење на контролната табла.
Не го ставајте капакот на жешка
тава врз стаклената површина на
плочата за готвење.
Не оставајте ги садовите за
готвење да вријат на суво.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
Внимавајте предметите или
садовите за готвење да не паднат
на апаратот. Може да се оштети
површината.
Не вклучувајте ги ринглите со
празни садови за готвење или без
садови за готвење.
Не ставајте алуминиумска фолија
на апаратот.
Садовите за готвење направени од
лиено железо, алуминиум или со
оштетено дно може да предизвика
гребнатини на стаклото / стаклокерамиката. Овие предмети
секогаш кревајте ги кога треба да
ги преместувате на површината за
готвење.
Овој апарат е наменет само за
готвење. Не смее да се користи за
други намени, на пример за
загревање на простории.
2.4 Нега и чистење
•
•
•
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
површинскиот материјал.
Исклучете го апаратот и оставете
го да се излади пред да го чистите.
Исклучете го апаратот од струја
пред да вршите активности за
одржување.
•
•
25
Не користете воден спреј и пареа
за чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунѓери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
2.5 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
Контактирајте со општинската
власт за да добиете информации
за правилно расходување на
апаратот.
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
2.6 Сервисирање
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
3. МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
вградување и во работни површини
кои ги исполнуваат стандардите.
3.3 Кабел за поврзување
3.1 Пред монтажата
•
Пред да ја монтирате површината за
готвење, напишете ги информациите
подолу од плочката за спецификации.
Плочката со спецификации се наоѓа
на дното од куќиштето на апаратот.
•
Сериски број (S.N.) ............
3.2 Вградени плочи за
готвење
Користете ги плочите за готвење што
се вградуваат само ако се претходно
вградени во соодветни елементи за
Површината за готвење се
испорачува со кабел за струја.
За да го замените оштетениот
приклучник за струја, користете вид
на кабел: H05V2V2-F кој издржува
температура од 90°C или повисока.
Обратете се во локалниот сервисен
центар.
26
www.electrolux.com
3.4 Комплет
min.
12 mm
min.
20 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min. 60mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
МАКЕДОНСКИ
27
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
4.1 Распоред на површината за готвење
1
1 Индукциска рингла
2 Контролна плоча
1
1
1
2
4.2 Распоред на контролна табла
1
2 3
4
5
11
6
7
10
9
8
Ракувајте со апаратот со помош на сензорските полиња. Екраните, показателите
и звуците покажуваат кои функции работат.
Сензо Функција
рско
поле
Коментар
1
ВКЛУЧЕНО /
ИСКЛУЧЕНО
За вклучување и исклучување на
површината за готвење.
2
Заклучување /
Безбедносен уред за
деца
За заклучување / отклучување на
контролната табла.
Пауза
За вклучување и исклучување на
функцијата.
Bridge
За вклучување и исклучување на
функцијата.
3
4
28
www.electrolux.com
5
6
7
Сензо Функција
рско
поле
Коментар
-
Екран за поставување
на јачината на
топлината
За прикажување на поставката за
температура.
-
Временски показатели
за ринглите
За да прикажат за која рингла го
поставувате времето.
-
Екран на тајмерот
За прикажување на времето во
минути.
-
За избор на рингла.
-
За зголемување или намалување на
времето.
PowerBoost
За вклучување и исклучување на
функцијата.
Контролна лента
За поставување на поставка за јачина
на топлина.
8
/
9
10
11
-
4.3 Екрани за поставување на јачината на топлината
Екран
Опис
Ринглата е исклучена.
Ринглата е вклучена.
-
Пауза е во функција .
Автоматско загревање е во функција .
PowerBoost е во функција .
+ број
Има дефект.
/
OptiHeat Control (Показно светло за преостаната топлина во 3
чекори): уште се готви / подгревање / преостаната топлина.
/
Заклучување /Безбедносен уред за деца е во функција .
Садот е несоодветен или премал или нема сад на ринглата.
Автоматски исклучување е во функција .
МАКЕДОНСКИ
4.4 OptiHeat Control (Показно
светло за преостаната
топлина во 3 чекори)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
/
/
Постои
опасност од изгореници
поради преостаната
топлина. Показателите го
прикажуваат нивото на
преостаната топлина за
ринглите кои моментално
ги користите. Показателите
исто така може да се
вклучат за околните рингли
дури ако не ги користите.
29
Индукциските рингли ја произведуваат
неопходната топлина за процесот на
готвење директно на дното на
садовите за готвење. Стаклокерамиката се затоплува од топлината
на садовите за готвење.
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
•
користите несоодветни садови за
готвење. Симболот
се пали и по
2 минути ринглата се исклучува
автоматски.
не исклучувајте ја ринглата и не
менувате ја поставката за јачина на
топлината. По одредено време се
5.1 Вклучување и
исклучување
•
Допрете го
1 секунда за да ја
вклучите или да ја исклучите
површината за готвење.
пали
и површината за готвење
се исклучува.
Врската помеѓу јачината на
топлината и времето после кое се
исклучува површината за готвење:
5.2 Автоматски исклучување
Функцијата автоматски ја исклучува
површината за готвење ако:
•
•
•
•
сите рингли се исклучени,
не сте ја наместиле јачината на
топлината откако сте ја вклучиле
површината за готвење,
ќе истурите или ќе ставите нешто
на контролната табла повеќе од 10
секунди (тенџере, ткаенина, итн.).
Се огласува звучен сигнал и
површината за готвење се
исклучува. Отстранете го
предметот или исчистете ја
контролната табла.
површината за готвење станува
премногу жешка (на пр. ако некој
сад преврие и се исуши). Оставете
ја ринглата да се олади пред да ја
користите повторно површината за
готвење.
Поставување
температура
,1-3
Плочата за
готвење се
исклучува после
6 часа
4-7
5 часа
8-9
4 часа
10 - 14
1,5 час
5.3 Поставување на јачината
на топлината
За поставување или менување на
јачината на топлината:
Допрете ја контролната лента на
соодветната јачина на топлина или
движете го прстот по должината на
30
www.electrolux.com
контролната лента додека не стигнете
до соодветната јачина на топлина.
Прво поставете ја јачината на
топлината за една од ринглите.
За да ја вклучите функцијата за
левата / десната рингла: допрете
5.4 Употреба на ринглите
Ставете го садот за готвење директно
во центарот на одбраната рингла.
Индукциските рингли се автомаски
приспособуваат на димензиите на
дното на садот.
Можете да готвите во големи садови
на две рингли истовремено. Садот за
готвење мора да ги покрива центрите
на двете рингли но не смее да оди
надвор од маркираната област.
Ако садот за готвење е ставен меѓу
двата центри, функцијата на мостот
нема да биде вклучена.
/
. За да ја поставите или промените
јачината на топлината, допрете еден
од левите / десните контролни
сензори.
За исклучување на функцијата:
допрете /
самостојно.
. Ринглите работат
5.6 Автоматско загревање
Активирајте ја оваа функција за да ја
добиете посакуваната јачина на
топлина за пократко време. Кога е
вклучена, ринглата на почеток работи
на највисока поставка и потоа
продолжува да работи со
посакуваната јачина на топлина.
За да ја активирате
функцијата ринглата мора
да биде ладна.
За да ја активирате функцијата за
ринглата: допрете
( се пали).
Веднаш допрете ја точната јачина на
топлина. После 3 секунди се вклучува
.
За исклучување на функцијата:
променете ја јачината на топлината.
5.7 PowerBoost
5.5 Bridge
Функцијата работи кога
садот за готвење ги
покрива центрите на двете
рингли.
Оваа функција поврзува две рингли и
тие работат како една.
Функцијата обезбедува поголема моќ
за индукциските рингли. Функцијата
може да биде активирана за
индуктивната рингла само за
одредено време. После тој период
индуктивната рингла автоматски се
враќа на најголемата јачина.
Видете го поглавјето
„Технички информации“.
За да ја активирате функцијата за
ринглата: допрете
. Се вклучува
.
За исклучување на функцијата:
променете ја јачината на топлината.
МАКЕДОНСКИ
5.8 Тајмер
31
За вклучување на функцијата:
Тајмер за одбројување
Оваа функција користете ја за да
поставите колку време ќе работи
ринглата само за ова готвење.
допрете го
на тајмерот.
се пали.
Кога показното светло на ринглата
започнува да трепка побавно, времето
се одбројува. Екранот се менува меѓу
Прво поставете ја јачината на
топлината за ринглата, а потоа
поставете ја функцијата.
За да видите колку долго работи
ринглата: поставете ја ринглата со
Поставување на ринглата: допирајте
ја
повеќепати сé додека не се
вклучи показното светло на
потребната рингла.
и избројаното време (минути).
. Показното светло на ринглата
започнува да трепка побрзо. Екранот
покажува колку долго работи ринглата.
За исклучување на функцијата:
и допрете
За вклучување на функцијата:
поставете ја ринглата со
на тајмерот за да го
допрете го
поставите времето (00 - 99 минути).
Кога показното светло на ринглата
започнува да трепка бавно, започнува
одбројувањето.
или . Показното светло на
ринглата се гаси.
За да го видите преостанатото
време: поставете ја ринглата со .
Показното светло на ринглата
започнува да трепка побрзо. На
екранот се покажува преостанатото
време.
За да го смените времето: поставете
ја ринглата со
. Допрете го
или
Потсетник за време
Можете да ја користите функцијата
како Потсетник за време кога
плочата за готвење е вклучена и кога
не работат ринглите. На екранот за
јачина на топлина се прикажува
.
За вклучување на функцијата:
или
допрете го . Допрете го
на тајмерот за да го поставите
времето. Кога времето ќе истече, се
огласува звук и трепка 00 .
За да го запрете звукот: допрете го
.
За исклучување на функцијата:
поставете ја ринглата со
и допрете
. Преостанатото време одбројува
назад до 00. Показателот за ринглата
се исклучува.
Кога времето ќе истече, се
огласува звук и трепка 00.
Ринглата се исклучува.
За да го запрете звукот: допрете го
.
CountUp Timer (Тајмер за броење)
Користете ја оваа функција за да
следите колку долго работи ринглата.
Поставување на ринглата: допирајте
ја
повеќепати сé додека не се
вклучи показното светло на
потребната рингла.
.
Оваа функција не влијае
врз работата на ринглите.
5.9 Пауза
Оваа функција сите рингли ги
поставува да работат на најмала
јачина.
Кога функцијата работи, сите други
симболи на контрилните плочи се
заклучени.
Кога функцијата е активна, симболите
и
може да се користат.
Функцијата не ја запира функцијата на
тајмерот.
Допрете го
функцијата.
и
.
за да ја вклучите
32
www.electrolux.com
се вклучува.Јачината на топлината
е спуштена на 1.
За да ја исклучите функцијата,
допрете го . Се вклучува
претходната јачина на топлина.
5.10 Заклучување
секунди. Поставете ја јачината на
топлината за 10 секунди. Сега
можете да ракувате со површината за
готвење. Кога ќе ја деактивирате
површината за готвење
повторно работи.
функцијата
5.12 OffSound Control
(Вклучување и исклучување
на звучните сигнали)
Можете да ја заклучите контролната
табла додека работи ринглата. Тоа
спречува случајна промена на
поставената јачина на топлината.
Исклучете ја површината за готвење.
Прво поставете ја јачината на
топлината.
во траење од 3 секунди.
Допрете го
Екранот се пали и се гаси. Допрете на
За вклучување на функцијата:
3 секунди.
или
се пали.
допрете .
се пали за 4
секунди.Тајмерот останува вклучен.
Допрете на
на тајмерот и одберете
едно од следниве:
За исклучување на функцијата:
•
допрете го . Се пали претходната
поставка за јачина.
•
- звучните сигнали се вклучени
За да го потврдите изборот, почекајте
додека површината за готвење не се
исклучи автоматски.
Кога ќе ја исклучите
површината за готвење, се
исклучува и оваа функција.
5.11 Безбедносен уред за
деца
Оваа функција спречува случајно
вклучување на површината за
готвење.
За вклучување на функцијата:
вклучете ја површината за готвење со
. Не поставувајте ја јачината на
топлината. Допрете на
Се пали
4 секунди.
•
•
•
•
. Не поставувајте ја јачината на
топлината. Допрете на
4 секунди.
. Исклучете ја површината
за готвење со
•
површината за готвење со
. Допрете го
•
•
•
.
За да ја прескокните оваа функција
за само едно готвење: активирајте ја
•
. Се пали
во траење од 4
,
го допирате
Потсетник за време се намалува
Тајмер за одбројување се намалува
сте ставиле нешто на контролната
табла.
5.13 Управување со
енергијата
.
За исклучување на функцијата:
вклучете ја површината за готвење со
Се пали
Кога оваа функција е поставена на
звучните сигнали можете да ги
слушнете само кога:
. Исклучете ја површината
за готвење со
- звучните сигнали се исклучени
•
Ринглите се групирани според
местото и бројот на фазите на
површината за готвење. Видете ја
сликата.
Секоја фаза има максимално
електрично напојување од 3700 W.
Функцијата ја распределува
моќноста помеѓу ринглите поврзани
со истата фаза.
Функцијата се активира кога
целосното електрично напојување
на ринглите поврзано со една фаза
надминува 3700 W.
Функцијата ја намалува моќноста на
другите рингли поврзани со истата
фаза.
Екранот за јачина на топлина за
намалена јачина на рингла се
МАКЕДОНСКИ
33
менува меѓу одбраната поставка за
јачина и намалената јачина за
топлина. После некое време
екранот за поставка за јачина за
рингли со намалена јачина
останува на поставката за
намалена јачина.
6. ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
6.1 Садови за готвење
Кај индукциските рингли се
создава силно електромагнетно поле кое создава
топлина во садот многу
брзо.
Користете ги индукциските
рингли со соодветни
садови за готвење.
Материјал за садови за готвење
правилно: лиено железо,
емајлиран челик, не’рѓосувачки
челик, дно направено од повеќе
слоеви (со правилна ознака од
производителот).
• непогодни: алуминиум, бакар,
бронза, стакло, керамика,
порцелан.
Правилни садови за готвење за
индукциска површина за готвење се
ако:
Дното на садовите за
готвење треба да е што е
можно подебело и
порамно.
Димензии на садовите за готвење
Индукциските рингли автоматски се
прилагодуваат на димензиите на
дното на садовите за готвење, до
одредена граница.
Ефикасноста на ринглата е поврзана
со дијаметарот на садот за готвење.
Садот за готвење со помал дијаметар
којшто е помал од минималниот
добива само дел од енергијата
којашто ја испушта ринглата.
Видете го поглавјето
„Технички информации“.
•
•
•
мала количина вода врие многу
брзо на рингла поставена на
највисока поставка за јачина на
топлината.
магнетот го привлекува дното на
садот.
6.2 Звуци во текот на
работата
Ако слушате:
•
•
•
•
•
звук на пукање: садот за готвење е
направен од различни материјали
(сендвич конструкција).
звук на свиркање: ја користите
ринглата на голема јачина и
садовите за готвење се направени
од различни материјали (сендвич
конструкција).
ѕунење: користите високо
енергетско ниво.
кликање: се јавува електрично
прекинување.
сиктење, бруење: работи
вентилаторот.
34
www.electrolux.com
Звуците се нормални и не се знак за
неисправност на површината за
готвење.
6.3 Öko Timer (Еко тајмер)
За зачувување на енергија, грејачот за
ринглата се исклучува пред да се
огласи програматорот за одбројување.
Разликата во времето на работа
зависи од нивото на поставената
топлина и должината на готвењето.
струја на ринглата не е линеарен. Кога
ќе ја зголемите температурата,
потрошувачката на струја на ринглата
не се зголемува пропорционално. Тоа
значи дека рингла поставена на
средна температура користи помалку
од половина од моќноста.
Податоците во табелата се
само препорака.
6.4 Примери на апликации за
готвење
Односот меѓу поставката на
температурата и потрошувачката на
Поставувањ Употребувајте за:
е
температур
а
Време
(мин.)
Совети
Одржување на топлината
на зготвената храна.
колку
што
треба
Ставете капак на садовите
за готвење.
1-3
Холандски сос, топење:
путер, чоколадо, желатин.
5 - 25
Мешајте од време на
време.
1-3
Зацврстување: ровки
омлети, пржени јајца.
10 - 40
Гответе покриено со капак.
3-5
Готвење ориз и јадења со
млеко, подгревање готови
јадења.
25 - 50
Додајте најмалку двапати
повеќе течност од
количината на оризот,
мешајте ги јадењата со
млеко на половина на
готвењето.
5-7
Зеленчук, риба, месо,
готвени на пареа.
20 - 45
Додајте неколку големи
лажици течност.
7-9
Компири на пареа.
20 - 60
Употребете макс. ¼ l вода
за 750 g компири.
7-9
Готвење големи
количества храна, чорби и
супи.
60 150
До 3 литри течност плус
состојките.
9 - 12
Благо пржење: шницли,
колку
телешко кордон блу,
што
котлети, ќофтиња, колбаси, треба
џигер, запршка, јајца,
палачинки, крофни.
-1
Превртете на половина од
времето.
МАКЕДОНСКИ
Поставувањ Употребувајте за:
е
температур
а
Време
(мин.)
35
Совети
12 - 13
Целосно пржење, рендани 5 - 15
компири, бифтеци, стекови.
Превртете на половина од
времето.
14
Зовривање вода, варење тестенини, запржување месо (гулаш,
месо за печење), помфрит во многу масло.
Варење големи количества вода. PowerBoost е вклучена.
7. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
7.1 Општи информации
•
•
•
•
•
Чистете ja површината за готвење
по секоја употреба.
Секогаш употребувајте садови за
готвење со чисто дно.
Гребаниците или темните дамки на
површината не влијаат врз
работата на површината за
готвење.
Користете специјално средство за
чистење наменето за површини за
готвење.
Употребувајте специјално стругало
за стаклото.
•
•
7.2 Чистење на плочата за
готвење
•
Веднаш отстранете: стопена
пластика, пластична фолија и храна
8. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
што содржи шеќер. Во спротивно,
нечистотијата може да предизвика
оштетување на плотната за
готвење. Внимавајте да не се
изгорите. Ставете го стругалото на
стаклената површина под остар
агол и движете го сечивото по
површината.
Извадете ги откако апаратот е
доволно изладен: прстени од
бигор, вода, дамки од маснотии,
светкави метални промени на
бојата. Чистете ја плочата за
готвење со влажна крпа и
неабразивен детергент. По
чистењето, избришете ја плочата
за готвење со мека крпа.
Извадете ја светкавата метална
боја која се губи: користете
раствор од вода и оцет и чистете ја
стаклената површина со влажна
крпа.
36
www.electrolux.com
8.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Не можете да ја вклучите Апаратот не е поврзан со Проверете дали
или да ракувате со
напојување за струја или површината за готвење е
површината за готвење. не е правилно поврзан.
правилно поврзана со
електрично напојување.
Видете го дијаграмот за
поврзување.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина
за дефектот. Ако
осигурувачот постојано
прегорува, разговарајте
со квалификуван
електричар.
Не ја поставувајте
јачината за топлина за
време од 10 секунди.
Вклучете ја површината
за готвење повторно и
нагодете го
поставувањето на
температурата за
помалку од 10 секунди.
Истовремено сте
допреле 2 или повеќе
сензорски полиња.
Допирајте само по едно
сензорско поле.
Пауза е во функција .
Видете во „Секојдневна
употреба“.
Има дамки од вода или
Исчистете ја контролната
маснотија на контролната табла.
табла.
Се огласува звучен
сигнал и површината за
готвење се исклучува.
Се огласува звучен
сигнал кога површината
за готвење е исклучена.
Сте ставиле нешто на
едно или повеќе
сензорски полиња.
Тргнете го предметот од
сензорските полиња.
Плотната за готвење се
исклучува.
Сте ставиле нешто на
Тргнете го предметот од
сензорското поле.
Не се пали показното
светло за преостаната
топлина.
Ринглата не е жешка
затоа што работела само
кратко време или
оштетен е сензорот.
сензорското поле
Автоматско загревање не Ринглата е жешка.
работи.
.
Ако ринглата работела
доволно долго за да е
жешка, јавете се во
овластениот сервис.
Оставете ринглата да се
излади доволно.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
37
Можна причина
Решение
Поставена е највисока
температура.
Поставката за највисока
температура има иста
јачина како и функцијата.
Поставката за
температура се менува
меѓу две нивоа.
Управување со
енергијата е во
функција .
Видете во „Секојдневна
употреба“.
Сензорските полиња се
вжештуваат.
Садот за готвење е
преголем или сте го
ставиле многу блиску до
контролите.
Големите садови за
готвење ставајте ги на
задните рингли, ако е
потребно.
Нема звук кога ќе ги
допрете сензорските
копчиња на таблата.
Звуците се исклучени.
Вклучете ги звуците.
Видете во „Секојдневна
употреба“.
се вклучува.
Безбедносен уред за
деца или Заклучување
работи.
Видете во „Секојдневна
употреба“.
се вклучува.
Нема сад за готвење на
ринглата.
Ставете сад за готвење
на ринглата.
Садовите за готвење се
несоодветни.
Користете соодветни
садови за готвење
Видете во поглавјето
„Помош и совети“.
Пречникот на дното на
садот за готвење е
премал за ринглата.
Користете садови за
готвење со соодветни
димензии. Видете во
„Технички податоци“.
Има грешка на
површината за готвење.
Деактивирајте ја плочата
за готвење и активирајте
ја повторно по 30
и се прикажува број.
секунди. Ако
се вклучи
повторно, исклучете ја
плочата за готвење од
електричното
напојување. После 30
секунди, повторно
вклучете ја плочата за
готвење. Ако повторно се
појави проблемот,
контактирајте со
Овластениот сервисен
центар.
38
www.electrolux.com
Проблем
Можна причина
Решение
Можете да слушнете
бука од постојано
бипкање.
Електричното
поврзување не е точно
направено.
Исклучете ја плочата за
готвење од напојувањето
со струја. Зборувајте со
квалификуван
електричар за да ја
провери инсталацијата.
8.2 Ако не можете да најдете
решение...
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај вашиот
продавач или во овластениот
сервисен центар. Наведете ги
податоците од плочката за
спецификации. Исто така наведете ја
и троцифрената шифра за стаклокерамика (се наоѓа во аголот на
стаклената површина) и пораката за
грешка која се пали. Осигурете се дека
правилно работите со површината за
готвење. Ако неправилно сте ракувале
со површината за готвење,
сервисирањето од страна на
сервисниот техничар или на
продавачот нема да биде бесплатно,
дури и во гарантниот период.
Упатствата за службата за односи со
корисниците и за условите на
гаранцијата се наведени во
гарантниот лист.
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
9.1 Плочка со спецификации
Модел CIV644
Тип 61 B4A 04 AA
Индукција 7.35 kW
Сериски бр. ..........
ELECTROLUX
PNC (Број на производ) 949 596 823 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Произведено во Германија
7.35 kW
9.2 Спецификации за ринглите
Рингла
Номинална
моќност
(поставка за
максимална
топлина) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
максимално
траење [мин]
Дијаметар на
сад за
готвење [mm]
Лева предна
2300
3200
10
125 - 210
Лева задна
2300
3200
10
125 - 210
Десна предна
2300
3200
10
125 - 210
Десна задна
2300
3200
10
125 - 210
Моќноста на ринглите може да биде
различна со мала разлика од оние
податоци во табелата. Се менува со
материјалот и димензиите на садот за
готвење.
МАКЕДОНСКИ
За оптимални резултати при
готвењето користете сад за готвење
39
кој што не е поголем од дијаметарот
во табелата.
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
10.1 Информации за производ во согласност со EU 66/2014
Идентификација на
модел
CIV644
Вид плоча за готвење
Вградена
плоча за
готвење
Број на зони за готвење
2
Технологија на греење
Индукција
Должина (L) и ширина
(W) на зона за готвење
Лева
L 39,2 cm
W 22,0 cm
Должина (L) и ширина
(W) на зона за готвење
Десна
L 39,2 cm
W 22,0 cm
Потрошувачка на
енергија на зона за
готвење (EC electric
cooking)
Лева
183,9 Wh / kg
Потрошувачка на
енергија на зона за
готвење (EC electric
cooking)
Десна
183,9 Wh / kg
Потрошувачка на
енергија на плочата за
готвење (EC electric
hob)
EN 60350-2 - Електрични апарати за
готвење за домаќинства - Дел 2:
Плочи за готвење - Методи за мерење
перформанси
10.2 Штедење на енергија
Можете да заштедите енергија за
време на секојдневното готвење ако ги
следите советите дадени подолу.
•
Кога ќе ја загреете водата,
користете само онолку колку што ви
е потребно.
183,9 Wh / kg
•
•
•
•
•
Ако е можно, секогаш ставајте
капак на садот за готвење.
Пред да ја вклучите ринглата,
ставете го садот на неа.
Ставете помали садови за готвење
на помалите рингли.
Ставете го садот за готвење
директно во центарот на ринглата.
Користете ја преостаната топлина
за да ја зачувата храната топла или
да ја стопите.
40
www.electrolux.com
11. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
МАКЕДОНСКИ
41
42
www.electrolux.com
МАКЕДОНСКИ
43
867358074-A-052020
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement