Electrolux EIS7548 User manual

Electrolux EIS7548 User manual
EIS7548
PL
RO
Płyta grzejna
Plită
Instrukcja obsługi
Manual de utilizare
2
29
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 5
3. INSTALACJA...................................................................................................... 8
4. OPIS URZĄDZENIA........................................................................................... 9
5. KRÓTKI PRZEWODNIK.................................................................................. 10
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................12
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 12
8. UNIWERSALNE INDUKCYJNE POLE GRZEJNE........................................... 17
9. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 20
10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 22
11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 23
12. DANE TECHNICZNE......................................................................................26
13. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA............................................................. 27
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To przydatne i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, zawsze ma się pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy do naszej witryny internetowej, aby:
Uzyskać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/support
Zarejestrować produkt, aby otrzymać lepszą obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
3
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
4
www.electrolux.com
•
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.
Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego
programatora czasowego ani niezależnego układu
zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw
zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie
grzejnej może być przyczyną pożaru.
NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie,
a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem
gaśniczym.
UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod
nadzorem. Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim
gotowaniem.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie
przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni
gotowania.
Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść
przedmiotów metalowych, jak sztućce lub pokrywki do
garnków, ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać.
Nie uruchamiać urządzenia przed zainstalowaniem go
w zabudowie.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć pole
grzejne za pomocą elementu sterującego. Nie polegać
na działaniu układu wykrywania obecności naczyń.
Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego / powierzchni
szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda. Jeśli
urządzenie podłączono bezpośrednio do skrzynki
przyłączowej, należy wyłączyć bezpiecznik, aby
POLSKI
•
•
5
odłączyć zasilanie urządzenia. W obu przypadkach
należy skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowany serwis lub inna
wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty
grzejnej wyprodukowanych przez producenta
urządzenia lub określonych w instrukcji przez
producenta urządzenia jako odpowiednich, lub
dostarczonych z urządzeniem. Użycie
nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Po przycięciu zabezpieczyć
krawędzie blatu przed wilgocią za
pomocą odpowiedniego
uszczelniacza.
Zabezpieczyć spód urządzenia przed
dostępem pary i wilgoci.
•
•
•
•
Nie instalować urządzenia przy
drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie
to możliwości strącenia gorącego
naczynia z urządzenia przy otwieraniu
okna lub drzwi.
W dolnej części każdego urządzenia
znajdują się wentylatory chłodzące.
Jeśli urządzenie zainstalowano nad
szufladą:
– Nie przechowywać drobnych
elementów ani arkuszy papieru,
które mogłyby zostać wciągnięte,
uszkadzając wentylatory
chłodzące lub obniżając
wydajność układu chłodzenia.
– Zachować odstęp co najmniej 2
cm między dolną częścią
urządzenia a elementami
przechowywanymi w szufladzie.
Usunąć wszystkie przegrody
zamontowane w szafce pod
urządzeniem.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynności upewnić się, że urządzenie
jest odłączone od zasilania.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Upewnić się, że urządzenie jest
prawidłowo zainstalowane. Luźny lub
niewłaściwy przewód zasilający bądź
wtyczka (jeśli dotyczy) może być
przyczyną przegrzania styków.
Użyć odpowiedniego przewodu
zasilającego.
Nie dopuszczać do splątania
przewodów elektrycznych.
Upewnić się, że zainstalowano
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem.
Przewód zasilający należy
przymocować obejmą, by go
mechanicznie odciążyć.
Podczas podłączania urządzenia do
gniazda sieciowego upewnić się, że
przewód zasilający lub jego wtyczka
(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać
rozgrzanych elementów urządzenia
lub naczyń.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu
zasilającego. Wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy zlecić
autoryzowanemu centrum
serwisowemu lub wykwalifikowanemu
elektrykowi.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
•
•
•
•
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
oprawki), wyłączniki
różnicowoprądowe (RCD) oraz
styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
2.3 Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, oparzeniem i
porażeniem prądem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przed pierwszym użyciem urządzenia
należy usunąć z niego wszystkie
elementy opakowania, etykiety i folię
ochronną (jeśli dotyczy).
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Po każdym użyciu wyłączyć pole
grzejne.
Nie polegać na działaniu układu
wykrywania obecności naczyń.
Nie kłaść sztućców ani pokrywek
naczyń na polach grzejnych. Mogą
one się mocno rozgrzać.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
POLSKI
•
•
•
Jeśli na powierzchni urządzenia
pojawią się pęknięcia, należy
natychmiast odłączyć je od zasilania.
Pozwoli to uniknąć zagrożenia
porażeniem prądem elektrycznym.
Gdy urządzenie jest włączone,
użytkownicy z wszczepionym
rozrusznikiem serca nie powinni
zbliżać się do indukcyjnych pól
grzejnych na odległość mniejszą niż
30 cm.
Gorący olej może pryskać podczas
wkładania do niego żywności.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem
i wybuchem
•
•
•
•
Pod wpływem wysokiej temperatury
tłuszcze i olej mogą uwalniać
łatwopalne opary. Podczas
podgrzewania tłuszczów i oleju nie
wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani
rozgrzanych przedmiotów.
Opary uwalniane przez gorący olej
mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.
Zużyty olej zawierający pozostałości
produktów spożywczych ma niższą
temperaturę zapłonu niż świeży olej.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
Nie stawiać gorących naczyń na
panelu sterowania.
Nie stawiać gorących naczyń na
szklanej powierzchni płyty grzejnej.
Nie dopuszczać do wygotowania się
potraw.
Nie dopuszczać do upadku naczyń
lub innych przedmiotów na
powierzchnię urządzenia. Może to
spowodować jego uszkodzenie.
Nie włączać pól grzejnych bez naczyń
ani z pustymi naczyniami.
Nie kłaść na urządzeniu folii
aluminiowej.
Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze
zniszczonym spodem mogą
•
spowodować zarysowanie szkła lub
szkła ceramicznego. Dlatego nie
należy przesuwać ich po powierzchni
gotowania.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
2.4 Konserwacja i czyszczenie
•
•
•
•
•
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Przed rozpoczęciem czyszczenia
urządzenia należy je wyłączyć i
zaczekać, aż ostygnie.
Przed przystąpieniem do konserwacji
urządzenia należy odłączyć je od
zasilania.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą
pod ciśnieniem ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne środki
czyszczące. Nie używać żadnych
produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
2.5 Serwis
•
•
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.6 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
•
Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo
utylizować urządzenie, należy
skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
7
8
www.electrolux.com
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
520
710
60
44
3.1 Przed instalacją
550
Przed przystąpieniem do instalacji płyty
grzejnej należy zapisać poniższe
informacje umieszczone na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa
znajduje się w dolnej części płyty
grzejnej.
Numer seryjny ...........................
3.2 Płyty grzejne do zabudowy
Płyt grzejnych do zabudowy wolno
używać dopiero po ich zamontowaniu w
odpowiednich szafkach lub blatach
roboczych spełniających wymogi
stosownych norm.
3.3 Przewód zasilający
•
•
23
280
W zestawie z płytą grzejną znajduje
się przewód zasilający.
W celu wymiany uszkodzonego
przewodu należy użyć przewodu
zasilającego następującego typu:
H05V2V2-F, który jest odporny na
temperaturę co najmniej 90°C. W tym
celu należy skontaktować się z
miejscowym punktem serwisowym.
3.4 Montaż
min.
500mm
min.
50mm
min. 55
490+1
680+1
max R5
min. min.
12 60
min.
28
Jeśli urządzenie jest
zainstalowane nad szufladą,
wentylator płyty grzejnej
może spowodować
nagrzewanie przedmiotów w
szufladzie podczas procesu
gotowania.
POLSKI
9
4. OPIS URZĄDZENIA
4.1 Układ powierzchni gotowania
3
1 Indukcyjne pole grzejne
2 Panel sterowania
3 Uniwersalne indukcyjne pole grzejne
składa się z czterech części
1
1
2
4.2 Układ panelu sterowania
2
1
3
4
5
12
6
7
11
8
10 9
Aby wyświetlić dostępne ustawienia, należy dotknąć odpowiedniego symbolu.
Sym‐
bol
Uwagi
1
WŁ./WYŁ.
Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.
2
Menu
Otwieranie i zamykanie Menu.
3
Wybór pola grzej‐
nego
Wyświetlanie suwaka dla wybranego pola grzej‐
nego.
Wskaźnik pola
grzejnego
Wskazanie pola grzejnego, dla którego włączo‐
ny jest suwak.
-
Ustawianie funkcji zegara.
Suwak
Regulacja mocy grzania.
7
PowerBoost
Włączanie funkcji.
8
Blokada
Włączanie i wyłączanie funkcji.
4
-
5
6
-
10
www.electrolux.com
Sym‐
bol
9
10
11
12
0-9
Uwagi
-
Okienko emitera sygnałów w podczerwieni funk‐
cji Hob²Hood. Nie należy go zakrywać.
Pauza
Włączanie i wyłączanie funkcji.
-
Wyświetlanie aktualnego ustawienia mocy grza‐
nia.
FlexiBridge
Przełączanie między trzema trybami funkcji.
4.3 OptiHeat Control (3stopniowy wskaźnik ciepła
resztkowego)
OSTRZEŻENIE!
III / II / I Występuje
zagrożenie poparzeniem
przez ciepło resztkowe.
Wskaźnik pokazuje poziom
ciepła resztkowego.
Indukcyjne pola grzejne wytwarzają
ciepło potrzebne do gotowania potraw
bezpośrednio w dnie naczyń.
Powierzchnia ceramiczna nagrzewa się
od ciepła pochodzącego z naczyń.
5. KRÓTKI PRZEWODNIK
5.1 Korzystanie z ekranu
dotykowego
•
•
•
•
•
•
•
Aby włączyć daną opcję, należy
dotknąć odpowiedniego symbolu na
wyświetlaczu.
Wybrana funkcja włączy się po
zdjęciu palca z wyświetlacza.
Aby przewinąć dostępne opcje,
należy użyć szybkiego gestu lub
przesunąć palcem po wyświetlaczu.
Szybkość gestu wpływa na szybkość
przewijania ekranu.
Przewijanie może zatrzymać się
samoistnie lub można je przerwać,
dotykając wyświetlacza.
Dotykając odpowiednich symboli,
można zmienić większość
parametrów widocznych na
wyświetlaczu.
Aby wybrać żądaną funkcję lub czas,
można przewinąć listę i/lub dotknąć
wybranej opcji.
•
•
•
•
Gdy płyta grzejna jest włączona, a
niektóre symbole znikną z
wyświetlacza, należy dotknąć
wyświetlacza w dowolnym miejscu.
Wszystkie symbole zostaną ponownie
wyświetlone.
Po uruchomieniu niektórych funkcji na
wyświetlaczu pojawia się
wyskakujące okienko z dodatkowymi
informacjami.
Aktywne są tylko podświetlone
symbole.
Aby włączyć funkcję zegara, należy
najpierw wybrać pole grzejne.
5.2 Menu – struktura
Dotknąć
, aby uzyskać dostęp i
zmienić ustawienia płyty grzejnej lub
włączyć niektóre funkcje. W tabeli
przedstawiono podstawową strukturę
Menu.
POLSKI
11
Menu
Gotowanie wspomaga‐
ne
Funkcje płyty grzejnej
PowerSlide
Roztapianie
Ustawienia
Blokada uruchom.
Stoper
Hob²Hood
H0 - wyłączone
H1 - tylko oświetlenie
H2 - niska prędkość wentylatora
H3 - auto. went., niska prędk.
H4 – tryb automatycznej pracy
wentylatora, średnia prędkość
H5 - auto. went., wysoka prędk.
H6 - auto. went., zwiększona moc
Konfiguracja
Gotowanie wspomagane
Język
Dźwięki przycisków
Głośność sygnału
Jasność wyświetlacza
Serwis
Tryb demo
Licencja
Wyświetl wer. oprogr.
Historia alarmów
Resetuj wszyst. ust.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
wskazówkami, aby poruszać się po
Menu.
poruszania się po Menu użyć
przewinąć listę w górę i użyć
lub .
Po dotknięciu i przytrzymaniu niektórych
opcji dostępnych w Menu pojawia się ich
krótki opis. Postępować zgodnie ze
Po dotarciu na dół Menu należy
dotknąć
lub
, aby zamknąć Menu.
12
www.electrolux.com
6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.1 Pierwsze podłączenie do
sieci elektrycznej
Język, Jasność wyświetlacza i Głośność
sygnału.
Ustawienia można zmienić w Menu >
Ustawienia > Konfiguracja. Patrz
„Codzienna eksploatacja”.
Po podłączeniu urządzenia do zasilania
należy ustawić następujące parametry:
7. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a czasem, po jakim wyłącza
się płyta grzejna:
7.1 Włączanie i wyłączanie
Ustawienie mocy
grzania
Płyta grzejna wy‐
łącza się po
Dotknąć
przez 1 sekundę, aby
włączyć lub wyłączyć płytę grzejną.
1-2
6 godz.
3-5
5 godz.
6
4 godz.
7-9
1,5 godz.
7.2 Samoczynne wyłączenie
Funkcja ta powoduje samoczynne
wyłączenie płyty grzejnej, gdy:
•
•
•
•
•
•
wszystkie pola grzejne są wyłączone,
po włączeniu płyty grzejnej nie
zostanie ustawiona moc grzania,
panel sterowania został zalany lub od
ponad 10 sekund znajduje się na nim
przedmiot (garnek, ściereczka itp).
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i
urządzenie wyłączy się. Należy
usunąć przedmiot lub wyczyścić panel
sterowania.
płyta ulega nadmiernemu rozgrzaniu
(np. gdy wygotowała się zawartość
naczynia). Przed ponownym użyciem
płyty grzejnej odczekać, aż pole
grzejne ostygnie.
użyto nieodpowiedniego naczynia lub
nie ma naczynia na danym polu
grzejnym. Zaczyna migać biały
symbol pola grzejnego i po upływie 1
minuty indukcyjne pole grzejne
wyłącza się samoczynnie.
nie wyłączono pola grzejnego lub nie
zmieniono mocy grzania. Po pewnym
czasie wyświetla się komunikat i
urządzenie wyłącza się.
7.3 Ustawienie mocy grzania
1. Włączyć płytę grzejną.
2. Ustawić naczynie na wybranym polu
grzejnym.
Na wyświetlaczu pojawi się suwak dla
aktywnego pola grzejnego i pozostanie
widoczny przez 8 sekund.
3. Dotknąć przesunąć palcem po
suwaku, aby ustawić żądaną moc
grzania.
Symbol zmieni kolor na czerwony i
powiększy się.
7.4 Używanie pól grzejnych
Naczynia należy stawiać na środku pola
grzejnego. Indukcyjne pola grzejne
dostosowują się automatycznie do
wielkości dna naczyń.
POLSKI
Po ustawieniu naczynia na polu
grzejnym płyta grzejna automatycznie
wykrywa jego obecność i na
wyświetlaczu pojawia się odpowiedni
suwak. Jest on widoczny przez 8
sekund, po czym wyświetlacz powraca
do widoku głównego. Aby szybciej ukryć
suwak, należy dotknąć ekranu poza
obszarem suwaka.
Jeśli włączone są inne pola grzejne,
zakres ustawień mocy kolejnego pola
może być ograniczony. Patrz punkt
„Zarządzanie energią”.
•
•
•
•
•
Upewnić się, że naczynie
jest odpowiednie do płyt
indukcyjnych. Więcej
informacji na temat rodzajów
naczyń – patrz „Wskazówki i
porady”. Sprawdzić wielkość
naczynia w rozdziale „Dane
techniczne”.
13
Funkcja rozdziela moc między pola
grzejne podłączone do tej samej fazy.
Funkcja włącza się, gdy łączna moc
pól grzejnych podłączonych do jednej
fazy przekracza 3680 W.
Funkcja powoduje zmniejszenie mocy
innych pól grzejnych podłączonych do
tej samej fazy, co ma wpływ na
dostępne ustawienie mocy grzania.
Maksymalna wartość mocy grzania
jest widoczna na suwaku. Aktywne są
tylko wartości wyświetlane na biało.
Jeśli niedostępna jest wyższa moc
grzania, należy najpierw zmniejszyć ją
dla innych pól grzejnych.
7.5 PowerBoost
Funkcja ta umożliwia zwiększenie mocy
określonego pola grzejnego w zależności
od wielkości naczynia. Funkcję można
włączyć tylko na ograniczony czas.
7.7 Zegar
1. Najpierw dotknąć symbolu
wybranego pola grzejnego.
+STOP
2. Dotknąć
lub przesunąć palcem w
prawo, aby włączyć funkcję dla
wybranego pola grzejnego.
Symbol zmieni kolor na czerwony i
powiększy się.
Funkcja wyłączy się automatycznie. Aby
wyłączyć funkcję ręcznie, należy wybrać
pole grzejne i zmienić ustawienie mocy
grzania.
Informacje o maksymalnym
czasie działania funkcji
znajdują się w części „Dane
techniczne”.
7.6 Zarządzanie energią
Wyłącznik czasowy
Funkcja ta służy do określenia czasu
pracy pola grzejnego podczas danego
cyklu gotowania.
Funkcję można ustawić oddzielnie dla
każdego pola grzejnego.
1. Najpierw wybrać moc grzania dla
odpowiedniego pola grzejnego, a
następnie ustawić funkcję.
2. Dotknąć symbolu pola.
3. Dotknąć .
Na wyświetlaczu pojawi się okienko
menu zegara.
4. Zaznaczyć
, aby włączyć funkcję.
Symbole zmienią się na
.
5. Przesunąć palcem w lewo lub w
prawo, aby wybrać żądany czas (np.
godziny i/lub minuty).
6. Dotknąć OK, aby potwierdzić
wybrane ustawienie.
+STOP
•
•
Pola grzejne są pogrupowane
zgodnie z umiejscowieniem i liczbą
faz podłączonych do płyty grzejnej.
Patrz rysunek.
Maksymalne obciążenie każdej fazy
wynosi 3680 W.
14
www.electrolux.com
Można także wybrać , aby anulować
wybór.
Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca,
rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie
migać wskazanie . Dotknąć
włączyć sygnał dźwiękowy.
, aby
Aby wyłączyć funkcję, należy zmienić
ustawienie mocy grzania na 0.
Ewentualnie dotknąć
+STOP
po lewej stronie
obok i
wskazania zegara, dotknąć
potwierdzić wybór, gdy pojawi się
wyskakujące okienko.
Minutnik
Funkcji tej można używać, gdy płyta
grzejna jest włączona, ale nie pracują
pola grzejne.
Funkcja nie ma wpływu na działanie pól
grzejnych.
1. Wybrać dowolne pole grzejne.
Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni
suwak.
2. Dotknąć .
Na wyświetlaczu pojawi się okienko
menu zegara.
3. Przesunąć palcem w lewo lub w
prawo, aby wybrać żądany czas (np.
godziny i minuty).
4. Dotknąć OK, aby potwierdzić
wybrane ustawienie.
Można także wybrać , aby anulować
wybór.
Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca,
rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie
migać wskazanie . Dotknąć
włączyć sygnał dźwiękowy.
, aby
1. Dotknąć
, aby przejść do Menu.
2. Przewinąć Menu, aby wybrać
Ustawienia > Stoper.
3. Dotknąć przełącznika, aby włączyć
lub wyłączyć funkcję.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
Funkcja nie wyłącza się po zdjęciu
naczynia z pola grzejnego. Aby ręcznie
zresetować i ponownie uruchomić
i wybrać
funkcję, należy dotknąć
Resetowanie w wyskakującym okienku.
Funkcja rozpocznie odliczanie od 0. Aby
wybrać opcję Pauza dla funkcji w ciągu
jednego cyklu gotowania, należy dotknąć
i wybrać Pauza w wyskakującym
okienku. Wybrać Start, aby kontynuować
odliczanie.
7.8 Pauza
Funkcja ta służy do przestawiania
wszystkich włączonych pól grzejnych na
najniższą moc grzania.
Gdy funkcja jest włączona, można
i . Wszystkie
używać tylko symboli
pozostałe symbole na panelu sterowania
są zablokowane.
Funkcja nie blokuje funkcji zegara.
Dotknąć
, aby włączyć funkcję.
Wyświetli się . Moc grzania zostanie
zmniejszona do wartości 1.
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
.
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
po lewej stronie wskazania zegara,
Funkcja powoduje wyłączenie funkcji
PowerBoost. Przywrócenie najwyższej
mocy grzania następuje po ponownym
dotknąć
obok i potwierdzić wybór, gdy
pojawi się wyskakujące okienko.
dotknięciu
Stoper
Funkcja automatycznie rozpoczyna
odliczanie czasu po włączeniu pola
grzejnego. Umożliwia ona kontrolowanie
czasu jego pracy.
.
7.9 Blokada
Podczas pracy płyty grzejnej można
zablokować panel sterowania.
Zapobiega to przypadkowej zmianie
ustawienia mocy grzania.
Najpierw należy ustawić moc grzania.
POLSKI
Dotknąć
, aby włączyć funkcję.
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
i przytrzymać przez 3 sekundy.
Wyłączenie płyty grzejnej
powoduje również
wyłączenie tej funkcji.
7.10 Blokada uruchom.
Funkcja ta zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu płyty grzejnej.
na wyświetlaczu, aby
1. Dotknąć
otworzyć Menu.
2. Wybrać Ustawienia>Blokada
uruchom. z listy.
3. Ustawić przełącznik w położeniu
włączenia i dotknąć liter A-O-X w
kolejności alfabetycznej, aby włączyć
lub funkcję. Aby wyłączyć funkcję,
należy ustawić przełącznik w
położeniu wyłączenia.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
7.11 Język
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Ustawienia > Konfiguracja >
Język z listy.
3. Wybrać odpowiedni język z listy.
Jeśli wybrano niewłaściwy język, należy
. Z wyświetlonej listy wybrać
dotknąć
trzecią opcję, a następne dwukrotnie
ostatnią opcję. Na koniec wybrać opcję
po prawej stronie.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
7.12 Dźwięki przycisków /
Głośność sygnału
Możliwy jest wybór dźwięków
emitowanych przez płytę grzejną lub ich
wyłączenie. Dostępne ustawienia to
15
klikanie (domyślne) lub sygnały
dźwiękowe.
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Ustawienia > Konfiguracja>
Dźwięki przycisków / Głośność
sygnału z listy.
3. Wybrać odpowiednią opcję.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
7.13 Jasność wyświetlacza
Można zmienić ustawienie jasności
wyświetlacza.
Do wyboru są cztery jasności
wyświetlacza – od najniższej 1 do
najwyższej 4.
na wyświetlaczu, aby
1. Dotknąć
otworzyć Menu.
2. Wybrać Ustawienia >Konfiguracja >
Jasność wyświetlacza z listy.
3. Wybrać odpowiednie ustawienie.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
7.14
Gotowanie
wspomagane
Funkcja ta dostosowuje temperaturę do
różnych rodzajów potraw i utrzymuje ją
podczas gotowania. Można ją włączyć
tylko dla jednego pola grzejnego po lewej
stronie lub dla obu pól grzejnych po lewej
stronie, jeśli działają w trybie łączonym.
na wyświetlaczu, aby
1. Dotknąć
otworzyć Menu.
2. Wybrać Gotowanie wspomagane, a
następnie wybrać z listy rodzaj
potrawy, która będzie przyrządzana.
Dla każdego rodzaju potrawy
dostępnych jest kilka opcji.
Postępować zgodnie ze
wskazówkami na wyświetlaczu.
• Aby użyć ustawień domyślnych,
należy dotknąć OK w górnej
części wyskakującego okienka.
16
www.electrolux.com
•
Można ustawić funkcję zegara.
Gdy naczynie osiągnie
odpowiednią temperaturę, można
włączyć zegar.
• Można zmienić domyślne
ustawienie mocy grzania.
3. Gdy naczynie osiągnie odpowiednią
temperaturę, rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i pojawi się wyskakujące
okienko. Aby zamknąć okienko i
uruchomić funkcję, należy dotknąć
OK. Aby na stałe wyłączyć
wyskakujące okienko, należy
zaznaczyć
funkcji.
przed włączeniem
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
i Stop lub dotknąć
i wybrać
Gotowanie wspomagane, wybrać
dowolny rodzaj potrawy i dotknąć Stop.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
7.15
lub .
Roztapianie
Funkcji tej można używać do roztapiania
różnych produktów, np. czekolady lub
masła. Funkcji tej można użyć tylko dla
jednego pola grzejnego w danym cyklu
gotowania.
1. Dotknąć
na wyświetlaczu, aby
otworzyć Menu.
2. Wybrać Funkcje płyty grzejnej >
Roztapianie z listy.
3. Dotknąć Start.
Wybrać żądane pole grzejne.
Pojawi się wyskakujące okienko z
pytaniem, czy anulować poprzednie
ustawienia mocy grzania (jeśli
zostało wybrane).
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka. Do
poruszania się po Menu użyć
lub .
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
symbolu wyboru pola grzejnego, a
następnie dotknąć Stop.
7.16 Hob²Hood
Jest to zaawansowana, automatyczna
funkcja, która umożliwia połączenie płyty
grzejnej ze współpracującym z nią
okapem kuchennym. Zarówno płyta
grzejna, jak i okap są wyposażone w
układ komunikacji przesyłający sygnały w
podczerwieni. Prędkość wentylatora jest
określana automatycznie na podstawie
ustawienia trybu oraz temperatury
najmocniej rozgrzanego naczynia na
płycie grzejnej.
W większości modeli okapów system
zdalnego sterowania jest domyślnie
wyłączony. Przed użyciem funkcji należy
go włączyć. Więcej informacji znajduje
się w instrukcji obsługi okapu.
Funkcja działa automatycznie w trybach
od H2 do H6. Domyślne ustawienie płyty
grzejnej to H5. Okap kuchenny będzie
reagował na każde włączenie płyty
grzejnej. Płyta grzejna będzie
automatycznie rozpoznawać temperaturę
naczyń i odpowiednio dostosowywać
prędkość wentylatora. Można ustawić
płytę grzejną, aby włączała tylko
oświetlenie – w tym celu należy wybrać
tryb H1.
Jeśli użytkownik zmieni
prędkość pracy wentylatora
okapu, nastąpi wyłączenie
domyślnego połączenia z
płytą grzejną. Aby ponownie
włączyć funkcję, należy
wyłączyć oba urządzenia i
ponownie je włączyć.
Tryb Auto‐ Gotowa‐
ma‐
nie1)
tycz‐
ne
oś‐
wiet‐
lenie
Smaże‐
nie2)
H0
Wył.
Wył.
Wył.
H1
Wł.
Wył.
Wył.
H23) Wł.
Prędkość
Prędkość
wentylatora wentylatora
1
1
POLSKI
Tryb Auto‐ Gotowa‐
ma‐
nie1)
tycz‐
ne
oś‐
wiet‐
lenie
Smaże‐
nie2)
H3
Wł.
Wył.
Prędkość
wentylatora
1
H4
Wł.
Prędkość
Prędkość
wentylatora wentylatora
1
1
H5
Wł.
Prędkość
Prędkość
wentylatora wentylatora
1
2
H6
Wł.
Prędkość
Prędkość
wentylatora wentylatora
2
3
1) Płyta grzejna rozpoznaje proces gotowa‐
nia i uruchamia wentylator zgodnie z usta‐
wieniem trybu automatycznego.
2) Płyta grzejna rozpoznaje proces smaże‐
nia i uruchamia wentylator zgodnie z usta‐
wieniem trybu automatycznego.
3) W tym trybie włączanie wentylatora i oś‐
wietlenia jest niezależne od temperatury.
17
Zmiana trybów
Tryby zmieniają i dostosowują się
automatycznie. Jeśli hałas jest zbyt duży
lub prędkość wentylatora jest
niezadowalająca, można przełączać
tryby ręcznie.
1. Dotknąć
.
Wybrać Ustawienia > Hob²Hood z listy.
2. Wybrać odpowiedni tryb.
Aby zamknąć Menu, należy dotknąć
lub prawej strony wyświetlacza, poza
obszarem wyskakującego okienka.
Po zakończeniu gotowania i wyłączeniu
płyty grzejnej wentylator okapu może
nadal pracować przez pewien czas. Po
upływie tego czasu system wyłącza
wentylator automatycznie i uniemożliwia
jego przypadkowe włączenie przez
kolejne 30 sekund.
Oświetlenie okapu wyłącza się po
upływie 2 minut od wyłączenia płyty
grzejnej.
8. UNIWERSALNE INDUKCYJNE POLE GRZEJNE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 FlexiBridge
Obszar po lewej stronie można połączyć
w dwa pola grzejne o różnej wielkości lub
w jedno duże pole grzejne. Możliwy jest
wybór różnych układów 4 sekcji zależnie
od rozmiaru używanych naczyń.
Wskaźniki pól grzejnych zmieniają się
automatycznie, wskazując możliwą
kombinację.
FlexiBridge Standard to tryb domyślny,
który włącza się automatycznie po
włączeniu płyty grzejnej. Dwa pola
grzejne działają niezależnie od siebie.
Dotykając , można przełączać tryby
FlexiBridge.
8.2 FlexiBridge Tryb
standardowy
Tryb ten uruchamia się po włączeniu
płyty grzejnej. W tym trybie sekcje są
połączone w dwa osobne pola grzejne.
Moc grzania można ustawić osobno dla
każdego pola.
18
www.electrolux.com
Prawidłowe ustawienie naczynia:
Nieprawidłowe ustawienie naczynia:
Nieprawidłowe ustawienie naczynia:
8.3 FlexiBridge Tryb Big Bridge
Aby włączyć tryb, należy dotykać , aż
zaświeci się odpowiedni wskaźnik trybu .
W tym trybie trzy tylne sekcje są
połączone w jedno pole grzejne.
Przednia sekcja nie jest połączona i
działa jako osobne pole grzejne. Moc
grzania można ustawić osobno dla
każdego pola.
8.4 FlexiBridge Tryb Max
Bridge
Aby włączyć tryb, należy dotykać , aż
zaświeci się odpowiedni wskaźnik trybu .
W tym trybie wszystkie sekcje są
połączone w jedno pole grzejne.
Prawidłowe ustawienie naczynia:
Prawidłowe ustawienie naczynia:
W tym trybie należy ustawić naczynie na
trzech połączonych sekcjach. Jeśli
naczynie jest mniejsze niż dwie sekcje,
na wyświetlaczu zacznie migać
i po 1
minucie pole grzejne wyłączy się.
W tym trybie naczynie należy ustawić na
czterech połączonych sekcjach. Jeśli
naczynie jest mniejsze niż trzy sekcje, na
wyświetlaczu pojawi się
minucie pole wyłączy się.
i po 1
POLSKI
19
1. Dotknąć jednokrotnie
.
2. Przewinąć Menu > Funkcje płyty
grzejnej, aby wybrać funkcję z listy.
• Jeśli działa jedno z pól
znajdujących się po lewej stronie,
pojawi się wyskakujące okienko z
pytaniem, czy anulować
poprzednie ustawienia mocy
grzania.
• Na wyświetlaczu pojawi się
Nieprawidłowe ustawienie naczynia:
8.5 PowerSlide
Funkcja umożliwia regulację temperatury
poprzez przestawienie naczynia w inne
miejsce indukcyjnej powierzchni
gotowania. Funkcja automatycznie dzieli
pola grzejne znajdujące się po lewej
stronie na trzy obszary o różnych
ustawieniach mocy grzania. Płyta
grzejna wykrywa położenie naczynia i
odpowiednio dostosowuje
zaprogramowaną moc grzania. Naczynie
można ustawić w położeniu przednim,
środkowym lub tylnym. Gdy naczynie jest
ustawione z przodu, moc grzania jest
największa (wartość 9). Aby ją
zmniejszyć, należy przesunąć naczynie
w środkowe (wartość 5) lub tylne
położenie (wartość 1).
Podczas korzystania z
funkcji należy używać tylko
jednego naczynia, którego
dno ma średnicę co najmniej
160 mm.
symbol
oraz symbole trzech
pól z domyślnymi ustawieniami
mocy grzania.
Zależnie od potrzeb możliwa jest
zmiana i zapisanie w pamięci
urządzenia domyślnego ustawienia
mocy grzania w celu późniejszego
użycia.
3. Umieścić naczynie na polu grzejnym
z żądanym ustawieniem mocy
grzania.
Umieścić naczynie pośrodku
wybranego pola grzejnego i upewnić
się, że nie zakrywa sąsiadujących
pól. Zaświecą się czerwone
wskaźniki. Dopóki świecą się
czerwone wskaźniki, nie można
włączyć funkcji.
Aby zmienić położenie naczynia,
należy unieść je i postawić na innym
polu grzejnym. Przesuwanie naczyń
może spowodować zarysowanie i
odbarwienie powierzchni.
Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć
– pojawi się wyskakujące okienko.
Dotknąć Stop, aby wyłączyć funkcję.
Funkcję można również wyłączyć w
Menu.
Od czasu do czasu należy
przesuwać naczynie.
Funkcja wyłącza się
samoczynnie po 10
minutach bezczynności.
20
www.electrolux.com
9. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
9.1 Naczynia
Silne pole
elektromagnetyczne
generowane przez
indukcyjne pole grzejne
nagrzewa naczynie w
bardzo krótkim czasie.
Do gotowania na
indukcyjnych polach
grzejnych należy używać
wyłącznie odpowiednich
naczyń kuchennych
Materiał, z którego wykonane są
naczynia
•
odpowiedni: żeliwo, stal, stal
emaliowana, stal nierdzewna, dno
wielowarstwowe (z odpowiednim
oznaczeniem producenta).
• nieodpowiedni: aluminium, miedź,
mosiądz, szkło, ceramika, porcelana.
Naczynie nadaje się do gotowania na
płycie indukcyjnej, jeśli:
•
•
możliwe jest szybkie zagotowanie
wody w naczyniu postawionym na
polu grzejnym ustawionym na
maksymalną moc;
magnes przywiera do dna naczynia.
Dno naczynia powinno być
możliwie jak najgrubsze i
płaskie.
Przed ustawieniem naczynia
na powierzchni pyty grzejnej
należy upewnić się że jego
spód jest czysty i suchy.
Wymiary naczyń
Indukcyjne pola grzejne dostosowują się
automatycznie do wielkości dna naczyń.
Sprawność pola grzejnego zależy od
średnicy dna naczynia. Naczynie o
średnicy dna mniejszej niż minimalna
pochłania tylko część energii
generowanej przez pole grzejne.
Patrz „Dane techniczne”.
9.2 Odgłosy podczas pracy
Jeżeli słychać:
•
odgłos trzaskania: naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• gwizd: pole grzejne jest ustawione na
wysoką moc grzania, a naczynie jest
wykonane z różnych materiałów
(konstrukcja wielowarstwowa).
• odgłos brzęczenia: ustawiono wysoką
moc grzania.
• odgłos klikania: odbywa się
przełączanie obwodów elektrycznych,
płyta grzejna wykrywa ustawione na
niej naczynie.
• odgłos syczenia, brzęczenia:
uruchomiony jest wentylator.
Opisane odgłosy są normalnym
zjawiskiem i nie świadczą o usterce
urządzenia.
9.3 Öko Timer (Zegar eko)
Aby oszczędzać energię, grzałka pola
grzejnego wyłącza się zanim zabrzmi
sygnał wyłącznika czasowego. Różnica
w czasie pracy urządzenia zależy od
ustawionego poziomu mocy grzania oraz
czasu gotowania.
9.4 Przykłady zastosowania w
gotowaniu
Zależność między ustawieniem mocy
grzania a poborem mocy przez pole
grzejne nie jest liniowa. Zwiększenie
mocy grzania nie powoduje
proporcjonalnego zwiększenia poboru
mocy. Przy ustawieniu średniej mocy
grzania pole grzejne wykorzystuje mniej
niż połowę swojej mocy.
Dane przedstawione w tabeli
mają wyłącznie charakter
orientacyjny.
POLSKI
Czas
(min)
21
Ustawienie
mocy grza‐
nia
Zastosowanie:
Wskazówki
1
Podtrzymywanie temperatury zależ‐
Przykryć naczynie.
ugotowanych potraw.
nie od
potrzeb
1-2
Sos holenderski, roztapianie: 5 - 25
masła, czekolady, żelatyny.
Mieszać od czasu do czasu.
1-2
Ścinanie: puszystych omle‐
tów, smażonych jajek.
10 - 40
Gotować pod przykryciem.
2-3
Gotowanie ryżu lub potraw
mlecznych, podgrzewanie
gotowych potraw.
25 - 50
Dodać co najmniej dwukrot‐
nie więcej płynu niż ryżu.
Potrawy mleczne mieszać
od czasu do czasu.
3-4
Gotowanie na parze warzyw, 20 - 45
ryb, mięsa.
Dodać kilka łyżek wody.
4-5
Gotowanie ziemniaków na
parze.
20 - 60
Użyć maksymalnie ¼ l wody
na 750 g ziemniaków.
4-5
Gotowanie większej ilości
składników, potraw duszo‐
nych i zup.
60 150
Do 3 litrów wody + składniki.
6-7
Delikatne smażenie: eska‐
zależ‐
Obrócić po upływie połowy
lopków, cordon bleu z cielę‐ nie od
czasu.
ciny, kotletów, bryzoli, kiełba‐ potrzeb
sek, wątróbki, zasmażek, ja‐
jek, naleśników, pączków.
7-8
Intensywne smażenie np.
5 - 15
placków ziemniaczanych, po‐
lędwicy, steków.
9
Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz,
mięso duszone w sosie własnym), smażenie frytek.
Obrócić po upływie połowy
czasu.
Gotowanie dużej ilości wody. Funkcja PowerBoost jest włączona.
9.5 Wskazówki i porady
dotyczące korzystania z funkcji
Hob²Hood
Jeśli funkcja jest włączona:
•
•
•
Należy chronić panel okapu przed
bezpośrednim oświetlaniem przez
światło słoneczne.
Nie należy kierować na panel okapu
światła halogenowego.
Nie należy zasłaniać panelu
sterowania płyty grzejnej.
•
Nie zakłócać sygnału między płytą
grzejną a okapem (np. poprzez
zasłonięcie dłonią, uchwytem
naczynia lub wysokim naczyniem).
Patrz rysunek.
Okap na rysunku jest tylko
przykładowy.
22
www.electrolux.com
Inne urządzenia sterowane
zdalnie mogą zakłócać
sygnał. Nie należy używać
tego typu urządzeń w
pobliżu płyty grzejnej, jeśli
włączono funkcję Hob²Hood.
Okapy kuchenne z funkcją Hob²Hood
Pełna lista okapów kuchennych
współpracujących z tą funkcją znajduje
się na naszej witrynie internetowej.
Okapy kuchenne
Electrolux współpracujące z tą funkcją
muszą nosić oznaczenie .
Utrzymywać w czystości
okienko emitera sygnałów w
podczerwieni funkcji
Hob²Hood.
10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
10.1 Informacje ogólne
•
•
•
•
•
Czyścić płytę grzejną po każdym
użyciu.
Zawsze używać naczyń z czystym
dnem.
Zarysowania lub ciemne plamy na
powierzchni nie mają wpływu na
działanie płyty grzejnej.
Stosować odpowiednie środki
przeznaczone do czyszczenia
powierzchni płyty grzejnej.
Używać specjalnego skrobaka do
szkła.
Nadruk na uniwersalnym
indukcyjnym polu grzejnym
może ulec zabrudzeniu lub
przebarwieniu na skutek
przesuwania naczyń. Obszar
ten można czyścić w
standardowy sposób.
10.2 Czyszczenie płyty grzejnej
•
Usuwać natychmiast: stopiony
plastik, folię, cukier oraz zabrudzenia
z potraw zawierających cukier. W
•
•
•
przeciwnym razie zabrudzenia mogą
spowodować uszkodzenie płyty
grzejnej. Uważać, aby się nie
oparzyć. Użyć specjalnego skrobaka,
przykładając go pod ostrym kątem do
szklanej powierzchni i przesuwając po
niej ostrzem.
Usunąć, gdy płyta grzejna
wystarczająco ostygnie: ślady
osadu kamienia i wody, plamy
tłuszczu, metaliczne odbarwienia.
Przetrzeć płytę grzejną wilgotną
szmatką z dodatkiem delikatnego
detergentu. Po wyczyszczeniu
wytrzeć płytę grzejną do sucha
miękką szmatką.
Usuwanie metalicznych,
połyskliwych przebarwień: użyć
wodnego roztworu octu i wyczyścić
szklaną powierzchnię wilgotną
szmatką.
Na powierzchni płyty grzejnej znajdują
się biegnące poziomo rowki. Czyścić
płytę grzejną wilgotną ściereczką z
dodatkiem detergentu, wykonując
płynne ruchy od lewej do prawej
strony. Po wyczyszczeniu wytrzeć
płytę grzejną do sucha miękką
ściereczką, wykonując płynne ruchy
od lewej do prawej strony.
POLSKI
23
11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
11.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Nie można uruchomić płyty Płyta grzejna nie jest pod‐
grzejnej lub sterować nią.
łączona do zasilania lub
jest podłączona nieprawid‐
łowo.
Środek zaradczy
Sprawdzić, czy płytę grzej‐
ną podłączono prawidłowo
do zasilania. Patrz sche‐
mat połączeń.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli
nadal będzie dochodzić do
wyzwalania bezpiecznika,
należy skontaktować się z
wykwalifikowanym elektry‐
kiem.
W ciągu 60 sekund nie us‐
tawiono mocy grzania.
Ponownie uruchomić płytę
grzejną i w ciągu maksy‐
malnie 60 sekund ustawić
moc grzania.
Dotknięto równocześnie
dwóch lub więcej pól czuj‐
ników.
Dotknąć tylko jednego pola
czujnika.
Działa funkcja Pauza.
Patrz „Codzienna eksploa‐
tacja”.
Wyświetlacz nie reaguje na Część wyświetlacza jest
dotyk.
zakryta lub naczynia są us‐
tawione zbyt blisko wy‐
świetlacza.
Na wyświetlaczu jest jakiś
płyn lub przedmiot.
Usunąć blokujące przed‐
mioty. Odsunąć naczynia
od wyświetlacza.
Oczyścić wyświetlacz i za‐
czekać, aż urządzenie os‐
tygnie. Odłączyć płytę
grzejną od zasilania. Po
upływie minuty ponownie
podłączyć płytę grzejną.
Rozlega się sygnał dźwię‐ Zakryto jedno lub więcej
kowy i urządzenie wyłącza pól czujników.
się.
Gdy płyta grzejna jest wy‐
łączona, rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Usunąć przedmiot z pól
czujników.
24
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Płyta grzejna wyłącza się.
Położono przedmiot na po‐ Zdjąć przedmiot z pola
czujnika.
lu czujnika .
Wskaźnik ciepła resztko‐
wego nie włącza się.
Pole grzejne nie jest gorą‐
ce, ponieważ działało za
krótko lub nastąpiło uszko‐
dzenie czujnika.
Nie można włączyć naj‐
większej mocy grzania.
Inne pole grzejne jest usta‐ Najpierw należy zmniej‐
wione na największą moc szyć moc drugiego pola
grzania.
grzejnego.
Poziom Ograniczenie mo‐
cy jest za niski.
Środek zaradczy
Jeśli pole działało wystar‐
czająco długo, aby było
gorące, należy skontakto‐
wać się z autoryzowanym
punktem serwisowym.
Zmienić ustawienie maksy‐
malnej mocy w Menu.
Patrz „Codzienna eksploa‐
tacja”.
Pola czujników nagrzewają Naczynie jest za duże lub
się.
ustawione za blisko ele‐
mentów sterowania.
Jeśli to możliwe, duże na‐
czynia należy ustawiać na
tylnych polach.
Funkcja Hob²Hood nie
działa.
Zakryto panel sterowania.
Należy usunąć przedmiot z
panelu sterowania.
Funkcja Hob²Hood jest
włączona, ale działa tylko
oświetlenie.
Włączono tryb H1.
Zmienić tryb na H2-H6 lub
zaczekać, aż uruchomi się
tryb automatyczny.
Funkcja Hob²Hood działa
w trybie H1-H6, ale działa
oświetlenie.
Prawdopodobnie problem
jest związany z żarówką
oświetlenia.
Skontaktować się z autory‐
zowanym centrum serwiso‐
wym.
Brak sygnałów dźwięko‐
wych podczas dotykania
pól czujników na panelu.
Sygnały dźwiękowe są wy‐ Włączyć sygnały dźwięko‐
łączone.
we. Patrz „Codzienna eks‐
ploatacja”.
Ustawiono niewłaściwy ję‐
zyk.
Przypadkowo zmieniono
język.
Przywrócić ustawienia fa‐
bryczne wszystkich funkcji.
Wybrać opcję Resetuj
wszyst. ust. w Menu.
Odłączyć płytę grzejną od
zasilania. Po upływie minu‐
ty ponownie podłączyć pły‐
tę grzejną. Ustawić Język,
Jasność wyświetlacza i
Głośność sygnału.
POLSKI
25
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Środek zaradczy
Uniwersalne indukcyjne
pole grzejne nie nagrzewa
naczynia.
Naczynie znajduje się w
nieodpowiednim miejscu
na uniwersalnym indukcyj‐
nym polu grzejnym.
Ustawić naczynie w odpo‐
wiednim miejscu na uni‐
wersalnym indukcyjnym
polu grzejnym. Miejsce us‐
tawienia naczynia zależy
od włączonej funkcji lub od
trybu funkcji. Patrz „Uni‐
wersalne indukcyjne pole
grzejne”.
Średnica dna naczynia jest Należy użyć naczynia o
nieodpowiednia do włączo‐ średnicy odpowiedniej do
nej funkcji lub trybu funkcji. włączonej funkcji lub trybu
funkcji. Na pojedynczej
sekcji uniwersalnego in‐
dukcyjnego pola grzejnego
należy używać naczynia o
średnicy mniejszej niż 160
mm. Patrz „Uniwersalne in‐
dukcyjne pole grzejne”.
Pole grzejne wyłącza się.
Pojawia się komunikat os‐
trzegawczy informujący o
tym, że pole grzejne się
wyłączy.
Wyłączenie pola grzejnego Patrz „Codzienna eksploa‐
przez funkcję Samoczynne tacja”.
wyłączenie.
Wyłączyć płytę grzejną i
włączyć ją ponownie.
Wyświetla się
munikat.
Działa funkcja Blokada.
Patrz „Codzienna eksploa‐
tacja”.
Wyświetla się O - X - A.
Działa funkcja Blokada
uruchom..
Patrz „Codzienna eksploa‐
tacja”.
Miga
Brak naczynia na polu
grzejnym.
Postawić naczynie na polu
grzejnym.
Użyto nieodpowiedniego
naczynia.
Użyć odpowiedniego na‐
czynia. Patrz „Wskazówki i
porady”.
.
oraz ko‐
Średnica dna naczynia jest Stosować naczynia o od‐
za mała w stosunku do po‐ powiednich wymiarach.
la grzejnego.
Patrz „Dane techniczne”.
Działa funkcja FlexiBridge.
Naczynie nie zakrywa co
najmniej jednej sekcji od‐
powiadającej włączonemu
trybowi funkcji.
Ustawić naczynie na odpo‐
wiedniej liczbie sekcji od‐
powiadających włączone‐
mu trybowi funkcji lub
zmienić tryb funkcji. Patrz
„Uniwersalne indukcyjne
pole grzejne”.
26
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Środek zaradczy
Działa funkcja PowerSlide. Użyć tylko jednego naczy‐
Na uniwersalnym indukcyj‐ nia. Patrz „Uniwersalne in‐
nym polu grzejnym umie‐
dukcyjne pole grzejne”.
szczono dwa naczynia.
Wyświetla się
ba.
oraz licz‐ W płycie grzejnej wystąpiła Wyłączyć płytę grzejną i
usterka.
włączyć ponownie po 30
sekundach. Jeśli ponownie
wyświetli się , należy
odłączyć płytę grzejną od
zasilania. Po upływie 30
sekund ponownie podłą‐
czyć płytę. Jeśli problem
będzie występował nadal,
należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum
serwisowym.
Słyszalny jest ciągły sygnał Podłączenie do sieci elek‐
dźwiękowy.
trycznej jest nieprawidło‐
we.
11.2 Jeśli nie można znaleźć
rozwiązania...
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Należy podać dane z tabliczki
znamionowej. Należy upewnić się, że
Odłączyć płytę grzejną od
zasilania. Zwrócić się wy‐
kwalifikowanego elektryka,
aby sprawdził instalację.
płyta grzejna była użytkowana
prawidłowo. W przeciwnym razie
interwencja pracownika serwisu lub
sprzedawcy może być płatna nawet w
okresie gwarancyjnym. Informacje
dotyczące obsługi klienta oraz warunków
gwarancji znajdują się w broszurze
gwarancyjnej.
12. DANE TECHNICZNE
12.1 Tabliczka znamionowa
Model EIS7548
Typ 62 C4A 05 CA
Moc indukcyjna 7.35 kW
Nr seryjny .................
ELECTROLUX
12.2 Licencja na
oprogramowanie
Oprogramowanie piekarnika
wykorzystuje chronione prawem
autorskim oprogramowanie
Numer produktu 949 596 962 00
220-240 V/400 V, 2N, 50-60 Hz
Wyprodukowano w Niemczech
7.35 kW
licencjonowane, m.in. pod nazwami
BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/
libpng, MIT, OpenSSL/SSLEAY ISC,
Apache 2.0.
POLSKI
Pełna treść licencji znajduje się w: Menu
> Ustawienia > Serwis > Licencja.
27
hiperłącza na stronie internetowej
produktu.
Kod źródłowy oprogramowania open
source można pobrać, używając
12.3 Parametry pól grzejnych
Pole grzejne
Moc znamio‐ PowerBoost
nowa (maksy‐ [W]
malna moc
grzania) [W]
PowerBoost
maksymalny
czas [min]
Średnica na‐
czynia [mm]
Środkowe
przednie
1400
2500
4
125 - 145
Prawe tylne
2300
3600
10
180 - 240
Uniwersalne in‐ 2300
dukcyjne pole
grzejne
3200
10
minimum 100
Moc pól grzejnych może w niewielkim
zakresie odbiegać od wartości podanych
w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów
naczynia oraz materiału, z którego
zostało wykonane.
W celu uzyskania optymalnych efektów
gotowania należy stosować naczynia o
średnicy nie większej niż podano w
tabeli.
13. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
13.1 Informacje o produkcie zgodnie z normą EU 66/2014 dotyczą
tylko rynku UE
Oznaczenie modelu
EIS7548
Typ płyty grzejnej
Płyta grzejna
do zabudowy
Liczba pól grzejnych
2
Liczba pól grzejnych
1
Technika grzania
Płyta indukcyj‐
na
Średnica okrągłych pól
grzejnych (Ø)
Środkowe przednie
Prawe tylne
14,5 cm
24,0 cm
Długość (L) i szerokość
(W) pola grzejnego
Lewe
L 46,5 cm
W 21,4 cm
Zużycie energii na pole
grzejne (EC electric coo‐
king)
Środkowe przednie
Prawe tylne
187,5 Wh/kg
185,2 Wh/kg
28
www.electrolux.com
Zużycie energii przez po‐
le grzejne (EC electric
cooking)
Lewe
187,0 Wh/kg
Zużycie energii przez pły‐
tę grzejną (EC electric
hob)
EN 60350-2 - Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
2: Płyty grzejne – Metody pomiaru cech
funkcjonalnych
13.2 Oszczędzanie energii
Stosowanie się do poniższych
wskazówek pozwoli oszczędzać energię
podczas codziennej eksploatacji.
•
Należy podgrzewać tylko tyle wody,
ile jest potrzebne.
186,8 Wh/kg
•
•
•
•
•
W miarę możliwości należy zawsze
przykrywać naczynia pokrywką.
Przed włączeniem pola grzejnego
należy postawić na nim naczynie.
Mniejsze naczynia należy stawiać na
mniejszych polach grzejnych.
Naczynia należy stawiać
bezpośrednio na środku pola
grzejnego.
Ciepło resztkowe można wykorzystać
do podtrzymywania ciepła potraw lub
roztapiania składników.
14. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
ROMÂNA
29
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 30
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.................................................................... 32
3. INSTALAREA................................................................................................... 34
4. DESCRIEREA PRODUSULUI..........................................................................35
5. GHID RAPID.....................................................................................................36
6. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................38
7. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 38
8. SUPRAFAŢĂ FLEXIBILĂ DE GĂTIT PRIN INDUCŢIE.................................... 43
9. INFORMAŢII ŞI SFATURI................................................................................ 45
10. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................ 48
11. DEPANARE.................................................................................................... 48
12. DATE TEHNICE............................................................................................. 52
13. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ.............................................................................52
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii pentru depanare, service
şi reparaţii:
www.electrolux.com/support
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
ASISTENŢĂ CLIENŢI ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul de service autorizat, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
30
1.
www.electrolux.com
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu
dizabilităţi profunde şi complexe nu trebuie lăsate să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate
permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când acesta este în funcţiune sau când se
răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
ROMÂNA
31
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale
acestuia devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă
să nu atingeţi elementele de încălzire.
A nu se folosi aparatul prin intermediul unui
cronometru extern sau cu un sistem telecomandat
separat.
AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind
grăsimi sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca
un incendiu.
Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi focul cu apă.
Opriţi aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu
o pătură anti-incendiu.
ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat.
Un proces de gătire pe termen scurt trebuie
supravegheat permanent.
AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi
nimic pe suprafeţele de gătit.
Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile
şi capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei,
deoarece se pot înfierbânta.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala în structura
încastrată.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a
curăţa aparatul.
După utilizare, stingeţi elementul plitei cu ajutorul
butonului şi nu lăsaţi această operaţiune în sarcina
detectorului de vase.
Dacă suprafaţa ceramică / de sticlă este crăpată, opriţi
aparatul şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare. În
cazul în care aparatul este conectat direct la sursa de
alimentare folosind cutia de conexiuni, scoateţi
siguranţa pentru a deconecta aparatul de la sursa de
curent. În ambele cazuri, contactaţi Centrul de service
autorizat.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de un service
32
www.electrolux.com
•
autorizat sau de persoane cu o calificare calificare
similară pentru a se evita pericolul.
AVERTISMENT: Folosiţi doar opritoare realizate de
producătorul aparatului de gătit sau indicate de
producătorul aparatului în instrucţiunile de utilizare ca
fiind adecvate sau opritoarele incluse în aparat.
Utilizarea unor opritoare neadecvate poate produce
accidente.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu
un agent de etanşare pentru ca
umezeala să nu umfle materialul.
Protejaţi partea de jos a aparatului de
abur şi umezeală.
Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau
sub o fereastră. Astfel, vasele fierbinţi
de pe aparat nu vor cădea atunci
când uşa sau fereastra va fi deschisă.
Fiecare aparat are ventilatoare de
răcire în partea de jos.
Dacă aparatul este instalat deasupra
unui sertar:
– Nu depozitaţi niciun obiect mic
sau foi de hârtie care ar putea fi
aspirate, deoarece acestea pot
deteriora ventilatoarele de răcire
sau pot afecta sistemul de răcire.
•
– Păstraţi o distanţă de minim 2 cm
între baza aparatului şi obiectele
depozitate în sertar.
Scoateţi toate panourile de separare
instalate în cabinet sub aparat.
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Înainte de a efectua orice tip de
operaţie, asiguraţi-vă că aţi
deconectat aparatul de la sursa de
curent.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Verificaţi dacă aparatul a fost instalat
corect. Cablurile de alimentare
electrică şi ştecherele (dacă există)
slăbite sau incorecte pot să provoace
încălzirea excesivă a terminalului.
Folosiţi un cablu adecvat pentru
alimentarea electrică.
Nu permiteţi încâlcirea cablurilor
electrice.
Verificaţi dacă este instalată protecţia
la electrocutare.
Folosiţi o clemă pentru reducerea
tensionării cablului.
Nu lăsaţi cablul de alimentare sau
ştecherul (dacă există) să atingă
aparatul fierbinte sau vase fierbinţi
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
atunci când conectaţi aparatul la
prizele din vecinătate.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul (dacă există) sau
cablul de alimentare electrică.
Contactaţi Centrul nostru de service
autorizat sau un electrician pentru a
schimba un cablu de alimentare
deteriorat.
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri,
nu conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia
de împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin
3 mm.
2.3 Modul de utilizare
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
explozie
•
•
•
•
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare, arsuri
şi electrocutare.
•
•
•
•
•
Scoateţi toate ambalajele, etichetele
şi foliile de protecţie (dacă există)
înainte de prima utilizare.
Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
33
După fiecare utilizare, opriţi zona de
gătit.
Nu vă bazaţi pe detectorul de vas.
Nu puneţi tacâmuri sau capace de
oale pe zonele de gătit. Acestea pot
deveni fierbinţi.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în
contact cu apa.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
Dacă suprafaţa aparatului este
crăpată, deconectaţi imediat aparatul
de la reţeaua electrică. Procedaţi
astfel pentru a preveni electrocutarea.
Utilizatorii cu stimulator cardiac trebui
să păstreze o distanta de minim 30 de
cm faţă de zonele de gătit prin
inducţie atunci când aparatul este în
funcţiune.
Când puneţi alimente în ulei fierbinte,
pot să sară stropi.
Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt
încălzite, pot elibera vapori inflamabili.
Ţineţi flăcările sau obiectele încălzite
departe de grăsimi şi uleiuri atunci
când gătiţi.
Vaporii pe care îi eliberează uleiul
foarte fierbinte pot să se aprindă
spontan.
Uleiul folosit, care conţine resturi de
mâncare, poate lua foc la temperaturi
mai mici decât uleiul care este utilizat
pentru prima dată.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.
Nu puneţi un capac fierbinte pe
suprafaţa de sticlă a plitei.
Nu permiteţi evaporarea completă a
lichidului din vase.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa
obiecte sau vase să cadă pe aparat.
Suprafaţa poate fi deteriorată.
34
www.electrolux.com
•
•
•
•
Nu activaţi zonele de gătit dacă pe
acestea nu se află vase sau vasele
sunt goale.
Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.
Vasele realizate din fontă, aluminiu
sau cu bazele deteriorate pot zgâria
suprafaţa din sticlă / vitroceramică.
Ridicaţi întotdeauna aceste obiecte
atunci când trebuie să le mutaţi pe
plita de gătit.
Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
neutri. Nu folosiţi niciun produs
abraziv, burete abraziv, solvent sau
obiect metalic.
2.5 Service
•
•
2.6 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
2.4 Îngrijirea şi curăţarea
•
•
•
•
•
Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi
lăsaţi-l să se răcească.
Scoateţi aparatul din priză înainte de
a efectua operaţiile de întreţinere.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
Pentru a repara aparatul contactaţi un
Centru de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
Contactaţi autoritatea locală pentru
informaţii privind aruncarea adecvată
a acestui aparat.
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
3. INSTALAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
3.1 Înaintea instalării
Înaintea instalării plitei, notaţi informaţiile
de mai jos aflate pe plăcuţa cu date
tehnice. Plăcuţa cu datele tehnice se află
pe partea inferioară a plitei.
•
Pentru a înlocui cablul de alimentare
deteriorat, folosiţi următorul tip de
cablu: H05V2V2-F care rezistă la o
temperatură de 90°C sau mai ridicată.
Adresaţi-vă Centrului de service local.
3.4 Asamblarea
Numărul de
serie ...........................
3.2 Plitele încorporate
Utilizaţi plite încorporate numai după ce
asamblaţi plita în unităţi de mobilier şi
suprafeţe de lucru ce corespund
standardelor.
3.3 Cablul de conectare
•
Plita este furnizată cu un cablu de
conectare.
min.
500mm
min.
50mm
ROMÂNA
Dacă aparatul este instalat
deasupra unui sertar,
ventilaţia plitei poate încălzi
articolele depozitate în sertar
pe durata procesului de
gătire.
520
710
60
23
280
44
550
min. 55
490+1
680+1
max R5
min.
28
min. min.
12 60
4. DESCRIEREA PRODUSULUI
4.1 Aspect suprafaţă de gătit
3
1 Zonă de gătit cu inducţie
2 Panou de comandă
3 Zonă flexibilă de gătit cu inducţie
alcătuită din patru secţiuni
1
1
2
4.2 Configuraţia panoului de comandă
1
2
3
12
4
5
6
11
Pentru a vedea setările disponibile, atingeţi simbolul corespunzător.
7
8
10 9
35
36
www.electrolux.com
Sim‐
bol
Comentariu
1
PORNIT/OPRIT
Pentru activarea şi dezactivarea plitei.
2
Meniu
Pentru a deschide şi închide Meniu.
Selectarea zonei
Pentru a deschide glisorul pentru zona selec‐
tată.
Indicatorul zonei
Pentru a arăta pentru ce zonă este glisorul activ.
-
Pentru a seta funcţiile cronometrului.
Glisorul
Pentru a regla nivelul de căldură.
7
PowerBoost
Pentru a activa funcţia.
8
Blocarea
Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
-
Fereastra pentru comunicatorul cu semnal infra‐
roşu Hob²Hood. Nu o acoperiţi.
Pauză
Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.
-
Pentru a afişa nivelul curent de căldură.
FlexiBridge
Pentru a comuta între cele trei moduri ale func‐
ţiei.
3
4
-
5
6
-
9
10
11
0-9
12
4.3 OptiHeat Control (Indicator
de căldură reziduală cu 3
trepte)
Zonele de gătit prin inducţie produc
căldura necesară pentru gătire direct în
baza vasului. Suprafaţa vitroceramică se
încălzeşte de la căldura a vaselor.
AVERTISMENT!
III / II / I Pericol de arsuri din
cauza căldurii reziduale.
Indicatorul prezintă nivelul
căldurii reziduale.
5. GHID RAPID
5.1 Utilizarea ecranului tactil
•
•
•
•
Pentru a activa o anumită opţiune,
atingeţi simbolul corespunzător de pe
afişaj.
Funcţia selectată este activată atunci
când luaţi degetul de pe afişaj.
Pentru a derula prin opţiunile
disponibile utilizaţi un gest rapid sau
trageţi cu degetele pe suprafaţa
afişajului.
Viteza gestului stabileşte viteza de
mişcare a ecranului.
•
•
•
•
Derularea se poate opri singură sau o
puteţi opri imediat dacă atingeţi
afişajul.
Puteţi modifica majoritatea
parametrilor care apar pe afişaj atunci
când atingeţi simbolurile
corespunzătoare.
Pentru a selecta funcţia sau ora
necesară puteţi derula prin listă şi/sau
puteţi atinge opţiunea dorită.
Atunci când plita este activată şi unele
simboluri dispar de pe afişaj, atingeţi
ROMÂNA
•
•
•
afişajul în orice loc. Toate simbolurile
sunt afişate din nou.
Pentru anumite funcţii, apare o
fereastră pop-up cu informaţii
suplimentare atunci când le porniţi.
Pot fi folosite doar simbolurile cu
lumină de fundal.
Selectaţi mai întâi o zonă pentru a
activa funcţiile cronometru.
37
5.2 Meniu structura
Atingeţi
pentru a accesa şi modifica
setările plitei sau pentru activarea unor
funcţii. Tabelul prezintă structura de bază
a Meniu.
Meniu
Gatire asistata
Funcţii plită
PowerSlide
Topire
Setări
Blocare acces copii
Temporizator
Hob²Hood
H0 - Oprit
H1 - Doar lumină
H2 - Viteză ventilator redusă
H3 - Ventilator automat redus
H4 - Ventilator automat mediu
H5 - Ventilator automat ridicat
H6 - Ventilator automat accelerat
Configurare
Gatire asistata
Limbă
Tonul de la taste
Volum la apasare pe taste
Luminozitate afişaj
Service
Modul Demo
Licenţă
Afişare versiune software
Istoric alarme
Resetează setările
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
Meniu folosiţi
sau .
Atunci când atingeţi lung unele dintre
opţiunile disponibile în Meniu, apare o
scurtă descriere. Urmaţi sfaturile pentru a
naviga uşor prin Meniu.
38
www.electrolux.com
Dacă vă aflaţi la capătul Meniu derulaţi
lista în sus şi folosiţi sau atingeţi
pentru a ieşi din Meniu.
6. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
Puteţi modifica setarea în Meniu > Setări
> Configurare. Consultaţi „Utilizarea
zilnică”.
6.1 Prima conectare la sursa de
energie electrică
Atunci când conectaţi plita la sursa de
curent aveţi de setat Limbă, Luminozitate
afişaj şi Volum la apasare pe taste.
7. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
7.1 Activarea şi dezactivarea
Atingeţi
timp de 1 secundă pentru a
activa sau dezactiva plita.
7.2 Oprirea automată
Funcţia dezactivează automat plita
dacă:
•
•
•
•
•
•
toate zonele de gătit sunt dezactivate,
nu setaţi nivelul de căldură după
activarea plitei,
aţi vărsat sau aţi pus ceva pe panoul
de comandă pentru mai mult de 10
secunde (o tigaie, o lavetă etc.). Este
emis un semnal acustic şi plita se
dezactivează. Îndepărtaţi obiectul sau
curăţaţi panoul de comandă.
plita se înfierbântă prea tare (de ex.
când s-a evaporat tot lichidul dintr-o
tigaie). Lăsaţi zona de gătit să se
răcească înainte de a utiliza plita din
nou.
folosiţi vase neadecvate sau nu există
niciun vas pe o anumită zonă.
Simbolul zonei de gătit albe clipeşte şi
zona de gătit cu inducţie se
dezactivează automat după 1 minut.
nu dezactivaţi o zonă de gătit sau nu
modificaţi nivelul de căldură. După un
timp apare un mesaj, iar plita se
dezactivează.
Relaţia între nivelul de căldură şi
durata după care plita se
dezactivează:
Nivelul de
căldură
Plita se dezacti‐
vează după
1-2
6 ore
3-5
5 ore
6
4 ore
7-9
1,5 ore
7.3 Nivelul de căldură
1. Activaţi plita.
2. Puneţi vasul pe zona de gătit
selectată.
Glisorul pentru zona de gătit activă apare
pe afişaj şi este activ timp de 8 secunde.
3. Atingeţi sau glisaţi cu degetul pentru
a seta nivelul de căldură dorit.
Simbolul se face roşu şi devine mai
mare.
ROMÂNA
7.4 Utilizarea zonelor de gătit
7.6 Management putere
Puneţi vasul în centrul zonei de gătit
selectate. Zonele de gătit prin inducţie se
adaptează automat la dimensiunea bazei
vasului.
•
După ce aţi pus un vas pe zona de gătit
selectată, plita îl detectează automat şi
glisorul corespunzător apare pe afişaj.
Glisorul este vizibil timp de 8 secunde,
după care afişajul revine la vizualizarea
principală. Pentru a închide mai rapid
glisorul, atingeţi ecranul în afara zonei de
glisare.
Când alte zone sunt active, nivelul de
căldură pentru zona pe care doriţi să o
folosiţi poate fi limitat. Consultaţi
„Management putere”.
Asiguraţi-vă că vasul este
adecvat pentru plitele cu
inducţie. Pentru mai multe
informaţii privind tipurile de
vase, consultaţi „Informaţii şi
sfaturi”. Verificaţi
dimensiunea vasului în
„Date tehnice”.
•
•
•
•
•
•
39
Zonele de gătit sunt grupate în funcţie
de amplasare şi numărul de faze de la
plită. Consultaţi imaginea.
Fiecare fază are o capacitate electrică
maximă de 3680 W.
Funcţia împarte puterea între zonele
de gătit conectate la aceeaşi fază.
Funcţia se activează când capacitatea
electrică totală a zonelor de gătit
conectate la o singură fază depăşeşte
3680 W.
Funcţia scade puterea celorlalte zone
de gătit conectate la aceeaşi fază,
care influenţează nivelul de căldură
disponibil.
Nivelul maxim de căldură este vizibil
pe glisor. Sunt active doar cifrele albe.
Dacă nu este disponibil un nivel de
căldură mai ridicat, reduceţi mai întâi
nivelul de căldură de la celelalte zone
de gătit.
7.5 PowerBoost
Această funcţie activează mai multă
putere pentru zona respectivă de gătit cu
inducţie; aceasta depinde de
dimensiunea vasului. Funcţia poate fi
activată doar pentru o perioadă limitată
de timp.
1. Atingeţi mai întâi simbolul zonei
dorite.
2. Atingeţi
sau glisaţi cu degetul spre
dreapta pentru a activa funcţia pentru
zona de gătit aleasă.
Simbolul se face roşu şi devine mai
mare.
Funcţia se dezactivează automat. Pentru
a dezactiva funcţia manual, selectaţi
zona şi schimbaţi nivelul de căldură al
acesteia.
Pentru valorile maxime ale
duratei, consultaţi „Date
tehnice”.
7.7 Temporizator
Cronometru cu
numărătoare inversă
+STOP
Folosiţi această funcţie pentru a specifica
durata de funcţionare a unei zone de
gătit în timpul unei singure sesiuni de
gătit.
Puteţi seta funcţia separat pentru fiecare
zonă de gătit.
1. Setaţi mai întâi nivelul de căldură
pentru zona de gătit respectivă şi
după aceea setaţi funcţia.
2. Atingeţi simbolul zonă.
3. Atingeţi
.
40
www.electrolux.com
Fereastra cu meniul cronometrului apare
pe afişaj.
4. Pentru activarea funcţiei bifaţi
.
Simbolurile se schimbă în
.
5. Glisaţi cu degetul spre stânga sau
dreapta pentru a selecta durata
dorită (de ex. ore şi/sau minute).
6. Atingeţi OK pentru a confirma
selecţia dvs.
+STOP
pentru a
De asemenea, puteţi alege
vă revoca selecţia.
Atunci când timpul ajunge la final, este
.
emis un semnal sonor şi clipeşte
Atingeţi
pentru a opri semnalul.
+STOP
din
stânga valorii cronometrului, atingeţi
de lângă acesta pentru a vă confirma
alegerea atunci când apare o fereastră
pop-up.
Cronometru
Puteţi utiliza această funcţie atunci când
plita este activată, însă zonele de gătit
nu funcţionează.
Funcţia nu are nici o influenţă asupra
funcţionării zonelor de gătit.
De asemenea, puteţi alege
pentru a
vă revoca selecţia.
Atunci când timpul ajunge la final, este
.
pentru a opri semnalul.
Pentru a dezactiva funcţia, atingeţi
sau .
Funcţia nu se opreşte atunci când ridicaţi
vasul. Pentru a reseta funcţia şi a o porni
din nou manual, atingeţi , selectaţi
Resetare din fereastra pop-up. Funcţia
începe numărătoarea de la 0. Pentru a
Pauză funcţia pentru o singură sesiune
de gătit, atingeţi
şi selectaţi Pauză din
fereastra pop-up. Selectaţi Start pentru a
continua numărătoarea.
7.8 Pauză
Atunci când funcţia este activă, doar
2. Atingeţi .
Fereastra cu meniul cronometrului apare
pe afişaj.
3. Glisaţi cu degetul spre stânga sau
dreapta pentru a selecta durata
dorită (de ex. ore şi minute).
4. Atingeţi OK pentru a confirma
selecţia dvs.
emis un semnal sonor şi clipeşte
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
Această funcţie setează toate zonele de
gătit care funcţionează la setarea
minimă.
1. Selectaţi orice zonă de gătit.
Glisorul relevant apare pe afişaj.
Atingeţi
pentru a accesa Meniu.
1. Atingeţi
2. Derulaţi Meniu pentru a selecta
Setări > Temporizator.
3. Atingeţi comutatorul pentru a porni /
opri funcţia.
Meniu folosiţi
Pentru a opri funcţia, setaţi nivelul de
căldură la 0. Alternativ, atingeţi
Temporizator
Funcţia porneşte automat numărătoarea
imediat după ce activaţi o zonă de gătit.
Puteţi utiliza această funcţie pentru a
monitoriza durata funcţionării.
din
stânga valorii cronometrului, atingeţi
de lângă acesta pentru a vă confirma
alegerea atunci când apare o fereastră
pop-up.
simbolurile
şi
pot fi folosite. Toate
celelalte simboluri de pe panoul de
comandă sunt blocate.
Funcţia nu opreşte funcţiile cu
cronometru.
Pentru activarea funcţiei atingeţi
.
se aprinde. Nivelul de căldură este
coborât la 1.
Pentru a dezactiva funcţia atingeţi
.
Funcţia opreşte PowerBoost. Cel mai
ridicat nivel de căldură se reactivează
atunci când atingeţi
din nou.
ROMÂNA
7.9 Blocarea
Puteţi bloca panoul de comandă în
timpul utilizării plitei. Previne modificarea
accidentală a nivelului de căldură.
Reglaţi mai întâi nivelul de căldură.
Pentru activarea funcţiei atingeţi
Când dezactivaţi plita se
dezactivează şi această
funcţie.
Puteţi alege tipul de sunet emis de plită
sau să opriţi sunetele. Puteţi alege între
clic (implicit) sau bip.
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
7.10 Blocare acces copii
Meniu folosiţi
Această funcţie împiedică utilizarea
accidentală a plitei.
pe afişaj pentru a
1. Atingeţi
deschide Meniu.
2. Selectaţi Setări > Blocare acces copii
din listă.
3. Porniţi comutatorul şi atingeţi literele
A-O-X în ordine alfabetică pentru a
activa funcţia. Pentru a dezactiva
funcţia, opriţi comutatorul.
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
7.13 Luminozitate afişaj
Puteţi modifica luminozitatea afişajului.
Există 4 niveluri de luminozitate, 1 este
cel mai scăzut şi 4 cel mai ridicat.
pe afişaj pentru a
1. Atingeţi
deschide Meniu.
2. Selectaţi Setări >Configurare >
Luminozitate afişaj din listă.
3. Alegeţi nivelul adecvat.
Meniu folosiţi
7.14
1. Atingeţi
pe afişaj pentru a
deschide Meniu.
2. Selectaţi Setări > Configurare >
Limbă din listă.
3. Alegeţi limba adecvată din listă.
Dacă alegeţi o limbă greşită, atingeţi
Din lista care apare selectaţi a treia
opţiune, după care de două ori ultima
opţiune. În cele din urmă, alegeţi
opţiunea din dreapta.
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
sau .
sau .
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
sau .
7.11 Limbă
Meniu folosiţi
7.12 Tonul de la taste / Volum
la apasare pe taste
pe afişaj pentru a
1. Atingeţi
deschide Meniu.
2. Selectaţi Setări > Configurare> Tonul
de la taste / Volum la apasare pe
taste din listă.
3. Alegeţi opţiunea adecvată.
.
Pentru dezactivarea funcţiei, atingeţi
timp de 3 secunde.
Meniu folosiţi
41
.
sau .
Gatire asistata
Această funcţie reglează temperatura la
diferite tipuri de alimente şi o păstrează
pe durata gătirii. Acesta poate fi activat
doar pentru zona de gătit stânga faţă sau
pentru ambele zone din stânga când
sunt făcute punte.
pe afişaj pentru a
1. Atingeţi
deschide Meniu.
2. Selectaţi Gatire asistata şi alegeţi
tipul de aliment pe care doriţi să-l
preparaţi din listă.
Pentru fiecare tip de aliment există
câteva opţiuni disponibile. Urmaţi
instrucţiunile care apar pe afişaj.
• Puteţi atinge OK deasupra
ferestrei pop-up pentru a folosi
setările implicite.
42
www.electrolux.com
•
Puteţi seta funcţia cronometru.
Atunci când vasul atinge
temperatura dorită, puteţi activa
cronometrul.
• Puteţi modifica nivelul implicit de
căldură.
3. După ce vasul ajunge la temperatura
dorită, este emis un semnal acustic şi
apare o fereastră pop-up. Pentru a
închide fereastra şi a începe funcţia,
atingeţi OK. Pentru a dezactiva
fereastra permanent, bifaţi
de a activa funcţia.
Pentru a opri funcţia, atingeţi
înainte
şi Oprire
sau atingeţi
şi selectaţi Gatire
asistata, alegeţi orice tip de aliment şi
atingeţi Oprire.
sau
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
Meniu folosiţi
7.15
plita cât şi hota au un sistem de
comunicare cu semnale în infraroşu.
Viteza ventilatorului este stabilită
automat în funcţie de setarea modului şi
a temperaturii celui mai fierbinte vas de
pe plită.
Pentru majoritatea hotelor, sistemul de
comandă la distanţă este iniţial
dezactivat. Activaţi sistemul înainte de a
utiliza funcţia. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi manualul de utilizare
al hotei.
Funcţia operează automat între H2 şi H6.
Plita este setată iniţial la H5. Hota
reacţionează de fiecare dată când
utilizaţi plita. Plita recunoaşte automat
temperatura vasului şi reglează viteza
ventilatorului. Puteţi seta plita să activeze
doar lumina prin selectarea H1.
Dacă schimbaţi viteza
ventilatorului de la hotă,
conexiunea implicită cu plita
este dezactivată. Pentru a
reactiva funcţia, OPRIŢI şi
PORNIŢI din nou aparatele.
sau .
Topire
Puteţi folosi această funcţie pentru a topi
diferite produse, de ex. ciocolata sau
untul. Puteţi folosi funcţia doar pentru o
singură zonă de gătit în timpul unei
singure sesiuni de gătit.
1. Atingeţi
pe afişaj pentru a
deschide Meniu.
2. Selectaţi Funcţii plită > Topire din
listă.
3. Atingeţi Start
Trebuie să selectaţi zona dorită.
Apare o fereastră pop-up care vă
întreabă dacă doriţi să revocaţi
nivelul de căldură anterior dacă
acesta a existat.
sau
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin
Meniu folosiţi
sau .
Pentru a opri funcţia, atingeţi simbolul de
selectare a zonei, după care atingeţi
Oprire.
7.16 Hob²Hood
Este o funcţie automată avansată care
conectează plita la o hotă specială. Atât
Mod Lu‐
Fierbere 1) Prăjire2)
mină
auto‐
mată
H0
Oprit
Oprit
Oprit
H1
Pornit Oprit
Oprit
H23) Pornit Viteza ven‐ Viteza ven‐
tilatorului 1 tilatorului 1
H3
Pornit Oprit
Viteza ven‐
tilatorului 1
H4
Pornit Viteza ven‐ Viteza ven‐
tilatorului 1 tilatorului 1
H5
Pornit Viteza ven‐ Viteza ven‐
tilatorului 1 tilatorului 2
ROMÂNA
Mod Lu‐
Fierbere 1) Prăjire2)
mină
auto‐
mată
H6
Pornit Viteza ven‐ Viteza ven‐
tilatorului 2 tilatorului 3
1) Plita detectează procesul de fierbere şi
activează viteza ventilatorului în funcţie de
modul automat.
2) Plita detectează procesul de prăjire şi ac‐
tivează viteza ventilatorului în funcţie de
modul automat.
3) Acest mod activează ventilatorul şi lumi‐
na şi nu se bazează pe temperatură.
Schimbarea modurilor
Modurile se schimbă şi se reglează
automat. Dacă nu sunteţi mulţumiţi de
1. Atingeţi
.
Selectaţi Setări > Hob²Hood din listă.
2. Alegeţi modul adecvat.
Pentru a părăsi Meniu atingeţi
sau
partea dreaptă a afişajului, în afara
ferestrei pop-up.
Când aţi terminat de gătit şi aţi dezactivat
plita, ventilatorul hotei poate funcţiona în
continuare pentru o anumită perioadă de
timp. După trecerea timpului respectiv,
sistemul dezactivează automat
ventilatorul şi împiedică activarea
accidentală în următoarele 30 de
secunde.
Lumina hotei se dezactivează la 2
minute după dezactivarea plitei.
8. SUPRAFAŢĂ FLEXIBILĂ DE GĂTIT PRIN INDUCŢIE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
zonă.
8.1 FlexiBridge
Zona din partea stângă poate fi
combinată în două zone de gătit cu
dimensiuni diferite sau într-o singură
suprafaţă de gătit mare. Puteţi alege o
combinaţie de 4 secţiuni care depinde de
dimensiunea vasului pe care doriţi să-l
folosiţi. Indicatorii zonei de gătit se
modifică automat şi prezintă combinaţia
posibilă.
Poziţia corectă a vasului:
FlexiBridge Standard este modul implicit
care se activează automată atunci când
activaţi plita. Două zone de gătit
funcţionează independent.
pentru a comuta între
Atingeţi
modurile FlexiBridge.
8.2 FlexiBridge Modul Standard
Acest mod este activ atunci când activaţi
plita. Acesta conectează secţiunile în
două zone de gătit separate. Puteţi seta
nivelul de căldură separat pentru fiecare
43
nivelul de zgomot / viteza ventilatorului,
puteţi comuta manual între moduri.
Poziţia incorectă a vasului:
44
www.electrolux.com
8.4 FlexiBridge Modul Punte
max
8.3 FlexiBridge Modul Punte
mare
Pentru a activa modul, atingeţi
până
când vedeţi indicatorul de mod corect .
Acest mod conectează trei secţiuni spate
într-o singură zonă de gătit. Secţiunea
frontală nu este conectată şi
funcţionează ca o zonă de gătit separată.
Puteţi seta nivelul de căldură pentru
fiecare zonă separat.
Pentru a activa modul, atingeţi
până
când vedeţi indicatorul de mod corect .
Acest mod conectează toate secţiunile
într-o singură zonă de gătit.
Poziţia corectă a vasului:
Pentru a folosi acest mod trebuie să
puneţi vasul pe cele patru secţiuni
conectate. Dacă folosiţi un vas mai mic
decât trei secţiuni, afişajul indică
după 1 minut zona se opreşte.
Poziţia corectă a vasului:
Pentru a folosi acest mod trebuie să
puneţi vasul pe cele trei secţiuni
conectate. Dacă folosiţi un vas mai mic
decât două secţiuni,
clipeşte pe afişaj
şi după 1 minut zona se opreşte.
Poziţia incorectă a vasului:
Poziţia incorectă a vasului:
şi
ROMÂNA
45
2. Derulaţi Meniu > Funcţii plită pentru a
selecta funcţia din listă.
• Dacă oricare dintre zonele din
stânga funcţionează, apare o
fereastră pop-up care vă cere să
confirmaţi dacă doriţi să anulaţi
nivelul de căldură anterior.
•
8.5 PowerSlide
Această funcţie vă permite să reglaţi
temperatura prin mutarea vasului pe o
poziţie diferită de pe suprafaţa de gătit
prin inducţie. Această funcţie împarte
automat zonele de gătit din stânga în trei
suprafeţe cu diferite niveluri de căldură.
Plita detectează poziţia vasului şi
reglează nivelul de putere pre-setat în
conformitate. Puteţi pune vasul în faţă, la
mijloc sau în spate. Dacă puneţi vasul în
faţă, aveţi la dispoziţie nivelul maxim de
căldură (adică 9). Pentru a-l reduce,
mutaţi vasul în mijloc (nivel de căldură 5) sau în spate (nivel de căldură - 1).
Folosiţi doar un singur vas
cu diametrul minim al bazei
de 160 mm atunci când
operaţi funcţia.
1. Atingeţi
Apare pe afişaj simbolul şi
simbolurile celor trei zone cu
nivelul de căldură implicit.
Puteţi modifica nivelul de căldură
implicit în funcţie de nevoile dvs., iar
nivelul de căldură va fi salvat pentru
utilizarea ulterioară.
3. Puneţi vasul pe zona de gătit cu
nivelul de căldură dorit.
Puneţi vasul în centrul zonei dorite şi
asiguraţi-vă că nu acoperiţi zonele
învecinate. Indicatorii roşii se aprind.
Dacă nu vedeţi indicatorii roşii,
funcţia nu poate fi activată.
Dacă doriţi să modificaţi poziţia
vasului, ridicaţi vasul şi puneţi-l pe o
altă zonă. Glisarea vasului poate
produce zgârieturi şi decolorarea
suprafeţei.
Pentru a dezactiva funcţia, atingeţi ,
apare o fereastră pop-up. Pentru
dezactivarea funcţiei atingeţi Oprire. De
asemenea, puteţi dezactiva funcţia de la
Meniu.
Mutaţi vasul din când în
când. Funcţia se
dezactivează după 10
minute de inactivitate.
o dată.
9. INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
9.1 Vasul de gătit
Pentru zonele de gătit prin
inducţie, un câmp
electromagnetic puternic
creează foarte rapid căldură
în vasul pentru gătit.
Folosiţi zonele de gătit prin
inducţie cu vase adecvate.
Materialul vaselor de gătit
•
adecvat: fontă, oţel, oţel emailat, oţel
inoxidabil, bază cu mai multe straturi
(cu un marcaj corect de la
producător).
• neadecvat: aluminiu, aramă, alamă,
sticlă, ceramică, porţelan.
Vase sunt adecvate pentru o plită cu
inducţie dacă:
•
•
apa fierbe foarte repede pe o zonă
setată la nivelul de căldură maxim.
un magnet este atras de baza vasului.
46
www.electrolux.com
Dimensiunile vaselor
zumzet: folosiţi un nivel ridicat de
putere.
• pocnituri: apare procese de comutare
electrică, vasul este detectat după ce
îl puneţi pe plită.
• şuierat, bâzâit: funcţionează
ventilatorul.
Zgomotele sunt normale şi nu indică
nicio defecţiune a plitei.
Zonele de gătit prin inducţie se
adaptează automat la dimensiunea bazei
vasului.
9.3 Öko Timer (Cronometru
ECO)
Baza vasului trebuie să fie
cât mai groasă şi cât mai
plată.
Asiguraţi-vă că bazele
vaselor sunt curate şi uscate
înainte de a le pune pe
suprafaţa plitei.
Eficienţa zonei de gătit este corelată cu
diametrul vasului de gătit. Vasele cu
diametre mai mici decât cea minimă
primesc numai parţial puterea generată
de zona de gătit.
Consultaţi „Date tehnice”.
9.2 Zgomotul pe durata
funcţionării
Dacă auziţi:
•
•
zgomot de crăpături: vasul este făcut
din materiale diferite (o construcţie
„sandviş”).
sunet ca un fluierat: folosiţi o zonă de
gătit cu nivel ridicat de putere, iar
vasul este făcut din materiale diferite
(o construcţie „sandviş”).
•
Pentru a economisi energia, încălzirea
zonei de gătit se dezactivează înainte de
avertizarea sonoră a cronometrului.
Diferenţa în timpul de funcţionare
depinde de nivelul de căldură şi de
durata gătitului.
9.4 Exemple de gătit
Corelaţia dintre nivelul de căldură al unei
zone şi consumul său de curent nu este
liniară. Creşterea nivelului de căldură nu
este direct proporţională cu creşterea
consumului de curent. Aceasta
înseamnă că o zonă de gătit cu nivelul
mediu de căldură consumă sub jumătate
din puterea sa maximă.
Datele din tabel sunt doar
orientative.
Nivelul de
căldură
Utilizare pentru:
Durată
(min)
Recomandări
1
Menţinerea la cald a alimen‐
telor gătite.
con‐
form
nece‐
sităţilor
Puneţi un capac pe vas.
1-2
Sos olandez, topit: unt, cio‐
colată, gelatină.
5 - 25
Amestecaţi din când în
când.
1-2
Solidificare: omlete pufoase,
ouă ochiuri.
10 - 40
Gătiţi cu capacul pus.
2-3
Fierberea înăbuşită a orezu‐
lui şi a mâncărurilor care
conţin lapte, încălzirea ali‐
mentelor preparate.
25 - 50
Adăugaţi minim de două ori
mai mult lichid decât orez,
amestecaţi la jumătatea pro‐
cedurii mâncărurile care
conţin lapte.
ROMÂNA
47
Nivelul de
căldură
Utilizare pentru:
Durată
(min)
Recomandări
3-4
Pentru a găti la aburi legu‐
me, peşte, carne.
20 - 45
Adăugaţi câteva linguri de li‐
chid.
4-5
Cartofi gătiţi la abur.
20 - 60
Utilizaţi maxim ¼ l de apă
pentru 750 g de cartofi.
4-5
Gătirea unor cantităţi mai
mari de alimente, tocane şi
supe.
60 150
Până la 3 l lichid plus ingre‐
diente.
6-7
Prăjire uşoară: escalop, cor‐
don bleu de viţel, şniţele,
chiftele, cârnaţi, ficat, roux,
ouă, clătite, gogoşi.
con‐
form
nece‐
sităţilor
Întoarceţi la jumătatea dura‐
tei de gătit.
7-8
Chifteluţe, muşchiuleţ, fripturi 5 - 15
bine prăjite.
9
Pentru a fierbe apă, paste, pentru a prăji carnea la suprafaţă (gulaş,
friptură înăbuşită), pentru a prăji cartofi.
Întoarceţi la jumătatea dura‐
tei de gătit.
Pentru a fierbe cantităţi mari de apă. PowerBoost este activată.
9.5 Sfaturi utile pentru
Hob²Hood
Când utilizaţi plita cu funcţia:
•
Protejaţi panoul hotei de lumina
directă a soarelui.
• Nu puneţi becuri halogene pe panoul
hotei.
• Nu acoperiţi panoul de comandă al
plitei.
• Nu întrerupeţi semnalul dintre plită şi
hotă (de ex. cu mâna, cu mânerul
unui vas sau cu un vas înalt).
Consultaţi imaginea.
Hota din imagine este doar un
exemplu.
Păstraţi curată fereastra
pentru semnalul infraroşu
Hob²Hood al
comunicatorului.
Alte aparate controlate prin
telecomandă pot bloca
semnalul. Nu folosiţi astfel
de aparate în apropierea
plitei cât timp Plită²Hotă este
pornită.
48
www.electrolux.com
Plitele aragazelor cu funcţia
Hob²Hood
Pentru a găsi gama completă de plite de
aragaz care lucrează cu această funcţie
consultaţi site-ul web pentru
consumatori. Plitele de aragaz de la
Electrolux care lucrează cu această
funcţie trebuie să conţină simbolul .
10. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
10.2 Curăţarea plitei
•
10.1 Informaţii cu caracter
general
•
•
•
•
•
Curăţaţi plita după fiecare
întrebuinţare.
Utilizaţi întotdeauna vase cu baza
curată.
Zgârieturile sau petele închise la
culoare de pe suprafaţa plitei nu au
niciun efect asupra modului de
funcţionare al plitei.
Folosiţi un agent de curăţare special,
adecvat pentru suprafaţa plitei.
Folosiţi o racletă specială pentru
sticlă.
Imprimeul de pe zona
flexibilă de gătit cu inducţie
se poate murdări sau poate
să-şi modifice culoarea
datorită frecării de vase.
Puteţi curăţa zona într-un
mod standard.
•
•
•
Înlăturaţi imediat: plastic topic, folie
de plastic, zahăr sau alimente care
conţin zahăr, în caz contrar mizeria
poate deteriora plita. Aveţi grijă să nu
vă ardeţi. Folosiţi o racleta specială
pe suprafaţa vitrată, la un unghi mare
şi îndepărtaţi resturile de pe
suprafaţă.
Eliminaţi după ce plita s-a răcit
suficient: depuneri de calcar, pete de
apă şi de grăsime, decolorări metalice
strălucitoare. Curăţaţi plita cu o lavetă
umedă şi un detergent ne-abraziv.
După curăţare, ştergeţi plita cu o
lavetă moale.
Îndepărtaţi decolorarea metalică
lucioasă: folosiţi o soluţie cu apă şi
oţet şi curăţaţi suprafaţa de sticlă cu o
lavetă.
Suprafaţa plitei prezintă canale
orizontale. Curăţaţi plita cu o lavetă
moale şi puţin detergent cu o mişcare
uşoară de la stânga la dreapta. După
curăţare, ştergeţi plita cu o lavetă
moale de la stânga spre dreapta.
11. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
11.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Plita nu poate fi pornită
sau utilizată.
Plita nu este conectată la o Verificaţi dacă plita este
sursă electrică sau este
conectată corect la sursa
conectată incorect.
de curent. Consultaţi dia‐
grama de conectare.
ROMÂNA
Problemă
49
Cauză posibilă
Soluţie
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa
este cauza defecţiunii.
Dacă siguranţele se ard în
mod repetat, adresaţi-vă
unui electrician calificat.
Nu aţi setat nivelul de
căldură timp de 60 secun‐
de.
Activaţi plita din nou şi se‐
taţi nivelul de căldură în
mai puţin de 60 secunde.
Aţi atins simultan 2 sau
mai multe câmpuri cu sen‐
zor.
Atingeţi doar un câmp cu
senzor.
Pauză funcţionează.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
Afişajul este acoperit par‐
ţial sau vase sunt puse
prea aproape de afişaj.
Există puţin lichid sau un
obiect pe afişaj.
Îndepărtaţi obiectele. Mu‐
taţi vasele departe de afi‐
şaj.
Curăţaţi afişajul, aşteptaţi
până când aparatul este
rece. Deconectaţi plita de
la reţeaua electrică. După
1 min, conectaţi din nou
plita.
Este emis un semnal acus‐ Aţi pus un obiect pe unul
tic şi plita se dezactivează. sau mai multe câmpuri cu
Atunci când plita se dezac‐ senzor.
tivează este emis un sem‐
nal acustic.
Îndepărtaţi obiectul de pe
câmpurile cu senzor.
Plita se dezactivează.
Îndepărtaţi obiectul de pe
câmpul cu senzor.
Afişajul nu reacţionează la
atingere.
Aţi pus un obiect pe câm‐
pul cu senzor
.
Indicatorul căldurii rezidua‐ Zona nu este fierbinte pen‐ Dacă zona a funcţionat su‐
le nu se aprinde.
tru că a fost utilizată numai ficient de mult pentru a fi
o scurtă perioadă de timp. fierbinte, contactaţi un
Centru de service autori‐
zat.
Nu puteţi activa cel mai ri‐
dicat nivel de căldură.
O altă zonă este deja se‐
tată la cel mai ridicat nivel
de căldură.
Reduceţi mai întâi puterea
celeilalte zone.
Nivelul Limitare putere este Modificaţi puterea maximă
prea scăzut.
de la Meniu. Consultaţi
„Utilizarea zilnică”.
Câmpurile cu senzor se în‐ Vasul este prea mare sau
fierbântă.
l-aţi pus prea aproape de
butoane.
Puneţi vasele mari pe zo‐
nele din spate, dacă este
posibil.
50
www.electrolux.com
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Hob²Hood nu funcţio‐
nează.
Aţi acoperit panoul de co‐
mandă.
Îndepărtaţi obiectul de pe
panoul de comandă.
Hob²Hood funcţionează,
însă doar lumina este
aprinsă.
Aţi activat modul H1.
Schimbaţi la unul din mo‐
durile H2 - H6 sau aştepta‐
ţi începerea modului auto‐
mat.
Modurile Hob²Hood H1 H6 funcţionează, însă lu‐
mina este stinsă.
Poate fi o problemă cu be‐
cul.
Contactaţi un Centru de
service autorizat.
Nu este emis niciun sunet Sunetele sunt dezactivate.
atunci când atingeţi câm‐
purile cu senzor ale panou‐
lui.
Activaţi sunetele. Consul‐
taţi „Utilizarea zilnică”.
Este setată o limbă greşită. Aţi schimbat limba din gre‐
şeală.
Resetaţi toate funcţiile la
setările din fabrică. Selec‐
taţi Resetează setările din
Meniu.
Deconectaţi plita de la re‐
ţeaua electrică. După 1
min, conectaţi din nou pli‐
ta. Setaţi Limbă, Luminozi‐
tate afişaj şi Volum la apa‐
sare pe taste.
Zona flexibilă de gătit cu
inducţie nu încălzeşte va‐
sul.
O zonă de gătit este de‐
zactivată.
Apare un mesaj de averti‐
zare care spune că zona
de gătit se va opri.
Vasul este într-o poziţie in‐ Puneţi vasul într-o poziţie
corectă pe zona flexibilă
corectă pe zona flexibilă
de gătit cu inducţie.
de gătit cu inducţie. Poziţia
vasului depinde de funcţia
activată sau de modul
funcţiei. Consultaţi „Zona
flexibilă de gătit cu induc‐
ţie”.
Diametrul bazei vasului es‐
te incorect pentru funcţia
activată sau pentru modul
funcţiei.
Folosiţi vase cu un diame‐
tru adecvat pentru funcţia
activată sau pentru modul
funcţiei. Folosiţi vase cu un
diametrul mai mic de 160
mm pe o singură secţiune
a zonei flexibile de gătit cu
inducţie. Consultaţi „Zona
flexibilă de gătit cu induc‐
ţie”.
Oprire automată dezacti‐
vează zona de gătit.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
Dezactivaţi plita şi activaţio din nou.
ROMÂNA
Problemă
Este afişat
şi un mesaj.
O - X - A apare.
clipeşte.
51
Cauză posibilă
Soluţie
Blocarea funcţionează.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
Blocare acces copii func‐
ţionează.
Consultaţi „Utilizarea zil‐
nică”.
Pe zonă nu este niciun
vas.
Puneţi un vas pe zonă.
Vasul este inadecvat.
Utilizaţi vase adecvate.
Consultaţi „Informaţii şi sfa‐
turi”.
Diametrul bazei vasului es‐ Utilizaţi vase de gătit cu di‐
te prea mic pentru zonă.
mensiuni corecte. Consul‐
taţi „Date tehnice”.
FlexiBridge funcţionează.
Una sau mai multe secţiuni
ale modului funcţiei active
nu sunt acoperite de vas.
Puneţi vasul pe numărul
corect de secţiuni ale mo‐
dului funcţiei active sau
modificaţi modul funcţiei.
Consultaţi „Zona flexibilă
de gătit cu inducţie”.
PowerSlide funcţionează. Folosiţi doar un singur vas.
Două vase sunt amplasate Consultaţi „Zona flexibilă
pe zona flexibilă de gătit
de gătit cu inducţie”.
prin inducţie.
Este afişat
şi un număr. Plita prezintă o eroare.
Dezactivaţi plita şi activaţio din nou după 30 de se‐
cunde. Dacă
se aprinde
din nou, deconectaţi plita
de la sursa de alimentare
electrică. După 30 de se‐
cunde, conectaţi din nou
plita. Dacă problema conti‐
nuă să apară, apelaţi la
Centrul de service autori‐
zat.
Auziţi un bip constant.
Conexiunea electrică este
necorespunzătoare.
11.2 Dacă nu găsiţi o soluţie...
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la
problemă, adresaţi-vă comerciantului sau
unui Centru de service autorizat.
Furnizaţi informaţiile de pe plăcuţa cu
date tehnice. Verificaţi dacă aţi utilizat
plita corect. În caz contrar, trebuie să
Deconectaţi plita de la re‐
ţeaua electrică. Cereţi unui
electrician calificat să veri‐
fice instalaţia.
plătiţi intervenţia tehnicianului de la
centrul de service sau a comerciantului,
chiar şi în perioada de garanţie.
Instrucţiunile cu privire la centrele de
service şi condiţiile de garanţie se
găsesc în broşura de garanţie.
52
www.electrolux.com
12. DATE TEHNICE
12.1 Plăcuţă cu date tehnice
Model EIS7548
Tip 62 C4A 05 CA
Inducţie 7.35 kW
Nr. ser. .................
ELECTROLUX
PNC 949 596 962 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fabricat în Germania
7.35 kW
12.2 Licenţele software
Software-ul inclus în plită conţine
software supus legii drepturilor de autor
care este licenţiat în conformitate cu
termenii BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0 ,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/
libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC,
Apache 2.0 şi alţii.
Consultaţi textul complet al licenţei în:
Meniu > Setări > Service > Licenţă.
Puteţi descărca codul sursă al softwareului open source prin accesarea
următorului link din pagina produsului
web.
12.3 Specificaţiile zonelor de gătit
Zonă de gătit
Putere nomi‐
nală (nivel
maxim de
căldură) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
durata ma‐
ximă [min]
Diametru vas
[mm]
Mijloc faţă
1400
2500
4
125 - 145
Dreapta spate
2300
3600
10
180 - 240
Suprafaţă flexi‐ 2300
bilă de gătit
prin inducţie
3200
10
minim 100
Puterea zonelor de gătit poate diferi cu
valori foarte mici faţă de datele din tabel.
Aceasta se modifică în funcţie de
materialul şi dimensiunile vasului.
Pentru rezultate optime la gătire, folosiţi
vase care nu sunt mai mari decât
diametrul specificat în tabel.
13. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
13.1 Informaţii despre produs în conformitate cu EU 66/2014
valabil exclusiv pentru piaţa UE
Identificarea modelului
EIS7548
Tipul plitei
Plită încorpo‐
rată
Numărul de zone de gătit
2
ROMÂNA
Numărul de suprafeţe de
gătit
1
Tehnologia de încălzire
Inducţie
Diametrul zonelor de gătit Mijloc faţă
circulare (Ø)
Dreapta spate
14,5 cm
24,0 cm
Lungimea (L) şi lăţimea
(l) suprafeţei de gătit
L 46,5 cm
l 21,4 cm
Stânga
Consumul de energie per Mijloc faţă
zonă de gătit (EC electric Dreapta spate
cooking)
187,5 Wh / kg
185,2 Wh / kg
Consumul de energie al
Stânga
zonei de gătit (EC electric
cooking)
187,0 Wh / kg
Consumul de energie al
plitei (EC electric hob)
186,8 Wh / kg
EN 60350-2 - Aparate de gătit
electrocasnice - Partea 2: Plite - Metode
pentru măsurarea performanţei
•
13.2 Economisirea energiei
•
Puteţi economisi energia în timpul
gătitului zilnic dacă respectaţi
recomandările de mai jos.
•
•
Atunci când încălziţi apă, folosiţi doar
cantitatea necesară.
•
•
Dacă este posibil, puneţi întotdeauna
capace pe vase.
Înainte de a activa zona de gătit,
puneţi un vas pe aceasta.
Puneţi vase mici pe zone de gătit
mici.
Puneţi vasul direct pe centrul zonei de
gătit.
Pentru a păstra alimentele calde sau
a le topi folosiţi căldura reziduală.
14. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
53
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
54
www.electrolux.com
ROMÂNA
55
867358138-A-072020
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement