Electrolux EIS7548 User manual

Electrolux EIS7548 User manual

EIS7548

PL

RO

Płyta grzejna

Plită

Instrukcja obsługi

Manual de utilizare

2

29

2 www.electrolux.com

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 3

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 5

3. INSTALACJA...................................................................................................... 8

4. OPIS URZĄDZENIA........................................................................................... 9

5. KRÓTKI PRZEWODNIK.................................................................................. 10

6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................12

7. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 12

8. UNIWERSALNE INDUKCYJNE POLE GRZEJNE........................................... 17

9. WSKAZÓWKI I PORADY................................................................................. 20

10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 22

11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 23

12. DANE TECHNICZNE......................................................................................26

13. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA............................................................. 27

Z MYŚLĄ O TOBIE

Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To przydatne i stylowe urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, zawsze ma się pewność uzyskania wspaniałych efektów.

Witamy w świecie marki Electrolux!

Zapraszamy do naszej witryny internetowej, aby:

Uzyskać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:

www.electrolux.com/support

Zarejestrować produkt, aby otrzymać lepszą obsługę serwisową:

www.registerelectrolux.com

Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do urządzenia:

www.electrolux.com/shop

OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS

Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.

Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.

Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne informacje i wskazówki

Informacje dotyczące środowiska naturalnego

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

POLSKI

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.

Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

3

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych

zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu

ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.

Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.

Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.

Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.

Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.

Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę uruchomienia, zaleca się jej włączenie.

4 www.electrolux.com

Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej temperatury. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.

Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego programatora czasowego ani niezależnego układu zdalnego sterowania.

OSTRZEŻENIE: Pozostawienie bez nadzoru potraw zawierających tłuszcz lub olej na włączonej płycie grzejnej może być przyczyną pożaru.

NIE gasić pożaru wodą – należy wyłączyć urządzenie, a następnie przykryć płomień pokrywą lub kocem gaśniczym.

UWAGA: Gotowanie powinno odbywać się pod nadzorem. Należy zapewnić stały nadzór nad krótkim gotowaniem.

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: Nie przechowywać żadnych przedmiotów na powierzchni gotowania.

Na powierzchni płyty grzejnej nie wolno kłaść przedmiotów metalowych, jak sztućce lub pokrywki do garnków, ponieważ mogą one bardzo się rozgrzać.

Nie uruchamiać urządzenia przed zainstalowaniem go w zabudowie.

Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.

Po zakończeniu gotowania należy wyłączyć pole grzejne za pomocą elementu sterującego. Nie polegać na działaniu układu wykrywania obecności naczyń.

Jeśli na powierzchni szkła ceramicznego / powierzchni szklanej pojawią się pęknięcia, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda. Jeśli urządzenie podłączono bezpośrednio do skrzynki przyłączowej, należy wyłączyć bezpiecznik, aby

POLSKI

odłączyć zasilanie urządzenia. W obu przypadkach należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowany serwis lub inna wykwalifikowana osoba.

OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon do płyty grzejnej wyprodukowanych przez producenta urządzenia lub określonych w instrukcji przez producenta urządzenia jako odpowiednich, lub dostarczonych z urządzeniem. Użycie nieodpowiednich osłon może skutkować wypadkiem.

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2.1 Instalacja

OSTRZEŻENIE!

Urządzenie może zainstalować wyłącznie wykwalifikowana osoba.

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń lub uszkodzeniem urządzenia.

• Usunąć wszystkie elementy opakowania.

• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.

• Należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia.

• Zachować minimalne odstępy od innych urządzeń i mebli.

• Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Należy zawsze stosować rękawice ochronne i mieć na stopach pełne obuwie.

• Po przycięciu zabezpieczyć krawędzie blatu przed wilgocią za pomocą odpowiedniego uszczelniacza.

• Zabezpieczyć spód urządzenia przed dostępem pary i wilgoci.

• Nie instalować urządzenia przy drzwiach ani pod oknem. Zapobiegnie to możliwości strącenia gorącego naczynia z urządzenia przy otwieraniu okna lub drzwi.

• W dolnej części każdego urządzenia znajdują się wentylatory chłodzące.

• Jeśli urządzenie zainstalowano nad szufladą:

– Nie przechowywać drobnych elementów ani arkuszy papieru, które mogłyby zostać wciągnięte, uszkadzając wentylatory chłodzące lub obniżając wydajność układu chłodzenia.

– Zachować odstęp co najmniej 2 cm między dolną częścią urządzenia a elementami przechowywanymi w szufladzie.

• Usunąć wszystkie przegrody zamontowane w szafce pod urządzeniem.

2.2 Podłączenie do sieci elektrycznej

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.

5

6 www.electrolux.com

• Wszystkie połączenia elektryczne powinien wykonać wykwalifikowany elektryk.

• Urządzenie musi być uziemione.

• Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.

• Upewnić się, że parametry na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom znamionowym źródła zasilania.

• Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane. Luźny lub niewłaściwy przewód zasilający bądź wtyczka (jeśli dotyczy) może być przyczyną przegrzania styków.

• Użyć odpowiedniego przewodu zasilającego.

• Nie dopuszczać do splątania przewodów elektrycznych.

• Upewnić się, że zainstalowano zabezpieczenie przed porażeniem prądem.

• Przewód zasilający należy przymocować obejmą, by go mechanicznie odciążyć.

• Podczas podłączania urządzenia do gniazda sieciowego upewnić się, że przewód zasilający lub jego wtyczka

(jeśli dotyczy) nie będzie dotykać rozgrzanych elementów urządzenia lub naczyń.

• Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.

• Należy uważać, aby nie uszkodzić wtyczki (jeśli dotyczy) ani przewodu zasilającego. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu lub wykwalifikowanemu elektrykowi.

• Zarówno dla elementów znajdujących się pod napięciem, jak i zaizolowanych części, zabezpieczenie przed porażeniem prądem należy zamocować w taki sposób, aby nie można go było odłączyć bez użycia narzędzi.

• Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.

• Jeśli gniazdo elektryczne jest obluzowane, nie wolno podłączać do niego wtyczki.

• Odłączając urządzenie, nie należy ciągnąć za przewód zasilający.

Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.

• Konieczne jest zastosowanie odpowiednich wyłączników obwodu zasilania: wyłączniki automatyczne, bezpieczniki topikowe (typu wykręcanego – wyjmowane z oprawki), wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) oraz styczniki.

• W instalacji elektrycznej należy zastosować wyłącznik obwodu umożliwiający odłączenie urządzenia od zasilania na wszystkich biegunach.

Wyłącznik obwodu musi mieć rozwarcie styków wynoszące minimum 3 mm.

2.3 Eksploatacja

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń, oparzeniem i porażeniem prądem.

• Przed pierwszym użyciem urządzenia należy usunąć z niego wszystkie elementy opakowania, etykiety i folię ochronną (jeśli dotyczy).

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

• Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.

• Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne są drożne.

• Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

• Po każdym użyciu wyłączyć pole grzejne.

• Nie polegać na działaniu układu wykrywania obecności naczyń.

• Nie kłaść sztućców ani pokrywek naczyń na polach grzejnych. Mogą one się mocno rozgrzać.

• Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub jeśli ma ono kontakt z wodą.

• Nie używać urządzenia jako powierzchni roboczej ani miejsca do przechowywania przedmiotów.

• Jeśli na powierzchni urządzenia pojawią się pęknięcia, należy natychmiast odłączyć je od zasilania.

Pozwoli to uniknąć zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.

• Gdy urządzenie jest włączone, użytkownicy z wszczepionym rozrusznikiem serca nie powinni zbliżać się do indukcyjnych pól grzejnych na odległość mniejszą niż

30 cm.

• Gorący olej może pryskać podczas wkładania do niego żywności.

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie pożarem i wybuchem

• Pod wpływem wysokiej temperatury tłuszcze i olej mogą uwalniać łatwopalne opary. Podczas podgrzewania tłuszczów i oleju nie wolno zbliżać do nich źródeł ognia ani rozgrzanych przedmiotów.

• Opary uwalniane przez gorący olej mogą ulec samoczynnemu zapłonowi.

• Zużyty olej zawierający pozostałości produktów spożywczych ma niższą temperaturę zapłonu niż świeży olej.

• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani przedmiotów nasączonych łatwopalnymi substancjami.

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie uszkodzeniem urządzenia.

• Nie stawiać gorących naczyń na panelu sterowania.

• Nie stawiać gorących naczyń na szklanej powierzchni płyty grzejnej.

• Nie dopuszczać do wygotowania się potraw.

• Nie dopuszczać do upadku naczyń lub innych przedmiotów na powierzchnię urządzenia. Może to spowodować jego uszkodzenie.

• Nie włączać pól grzejnych bez naczyń ani z pustymi naczyniami.

• Nie kłaść na urządzeniu folii aluminiowej.

• Naczynia żeliwne, aluminiowe lub ze zniszczonym spodem mogą

POLSKI

spowodować zarysowanie szkła lub szkła ceramicznego. Dlatego nie należy przesuwać ich po powierzchni gotowania.

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przyrządzania potraw.

Nie wolno go używać do innych celów, takich jak np. ogrzewanie pomieszczeń.

7

2.4 Konserwacja i czyszczenie

• Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni urządzenia, należy regularnie ją czyścić.

• Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć i zaczekać, aż ostygnie.

• Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia należy odłączyć je od zasilania.

• Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą wodną.

• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować wyłącznie obojętne środki czyszczące. Nie używać żadnych produktów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.

2.5 Serwis

• Należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym, który naprawi urządzenie.

• Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

2.6 Utylizacja

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń lub uduszeniem.

• Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować urządzenie, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

• Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

• Odciąć przewód zasilający blisko urządzenia i oddać do utylizacji.

8 www.electrolux.com

3. INSTALACJA

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

3.1 Przed instalacją

Przed przystąpieniem do instalacji płyty grzejnej należy zapisać poniższe informacje umieszczone na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa znajduje się w dolnej części płyty grzejnej.

Numer seryjny ...........................

3.2 Płyty grzejne do zabudowy

Płyt grzejnych do zabudowy wolno używać dopiero po ich zamontowaniu w odpowiednich szafkach lub blatach roboczych spełniających wymogi stosownych norm.

3.3 Przewód zasilający

• W zestawie z płytą grzejną znajduje się przewód zasilający.

• W celu wymiany uszkodzonego przewodu należy użyć przewodu zasilającego następującego typu:

H05V2V2-F, który jest odporny na temperaturę co najmniej 90°C. W tym celu należy skontaktować się z miejscowym punktem serwisowym.

3.4 Montaż min. 55

710

60

280

520

550

490

+1

680

+1 max R5

44

23 min.

12 min.

60

Jeśli urządzenie jest zainstalowane nad szufladą, wentylator płyty grzejnej może spowodować nagrzewanie przedmiotów w szufladzie podczas procesu gotowania.

min.

28 min.

500mm min.

50mm

POLSKI

4. OPIS URZĄDZENIA

4.1 Układ powierzchni gotowania

3 1

1

Indukcyjne pole grzejne

2

Panel sterowania

3

Uniwersalne indukcyjne pole grzejne składa się z czterech części

9

1

2

4.2 Układ panelu sterowania

1 2 3 4 5 6 7 8

12 11

Aby wyświetlić dostępne ustawienia, należy dotknąć odpowiedniego symbolu.

10 9

Sym‐ bol

Uwagi

1

2

3

4

5

6 -

7

8

-

WŁ./WYŁ.

Menu

-

Wybór pola grzej‐ nego

Wskaźnik pola grzejnego

Suwak

PowerBoost

Blokada

Włączanie i wyłączanie płyty grzejnej.

Otwieranie i zamykanie Menu.

Wyświetlanie suwaka dla wybranego pola grzej‐ nego.

Wskazanie pola grzejnego, dla którego włączo‐ ny jest suwak.

Ustawianie funkcji zegara.

Regulacja mocy grzania.

Włączanie funkcji.

Włączanie i wyłączanie funkcji.

10 www.electrolux.com

Sym‐ bol

Uwagi

9

10

11

0 - 9

-

-

Pauza

12

FlexiBridge

4.3 OptiHeat Control (3stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego)

OSTRZEŻENIE!

III / II / I Występuje zagrożenie poparzeniem przez ciepło resztkowe.

Wskaźnik pokazuje poziom ciepła resztkowego.

5. KRÓTKI PRZEWODNIK

5.1 Korzystanie z ekranu dotykowego

• Aby włączyć daną opcję, należy dotknąć odpowiedniego symbolu na wyświetlaczu.

• Wybrana funkcja włączy się po zdjęciu palca z wyświetlacza.

• Aby przewinąć dostępne opcje, należy użyć szybkiego gestu lub przesunąć palcem po wyświetlaczu.

• Szybkość gestu wpływa na szybkość przewijania ekranu.

• Przewijanie może zatrzymać się samoistnie lub można je przerwać, dotykając wyświetlacza.

• Dotykając odpowiednich symboli, można zmienić większość parametrów widocznych na wyświetlaczu.

• Aby wybrać żądaną funkcję lub czas, można przewinąć listę i/lub dotknąć wybranej opcji.

Okienko emitera sygnałów w podczerwieni funk‐ cji Hob²Hood. Nie należy go zakrywać.

Włączanie i wyłączanie funkcji.

Wyświetlanie aktualnego ustawienia mocy grza‐ nia.

Przełączanie między trzema trybami funkcji.

Indukcyjne pola grzejne wytwarzają ciepło potrzebne do gotowania potraw bezpośrednio w dnie naczyń.

Powierzchnia ceramiczna nagrzewa się od ciepła pochodzącego z naczyń.

• Gdy płyta grzejna jest włączona, a niektóre symbole znikną z wyświetlacza, należy dotknąć wyświetlacza w dowolnym miejscu.

Wszystkie symbole zostaną ponownie wyświetlone.

• Po uruchomieniu niektórych funkcji na wyświetlaczu pojawia się wyskakujące okienko z dodatkowymi informacjami.

• Aktywne są tylko podświetlone symbole.

• Aby włączyć funkcję zegara, należy najpierw wybrać pole grzejne.

5.2 Menu – struktura

Dotknąć , aby uzyskać dostęp i zmienić ustawienia płyty grzejnej lub włączyć niektóre funkcje. W tabeli przedstawiono podstawową strukturę

Menu.

POLSKI 11

Menu

Gotowanie wspomaga‐ ne

Funkcje płyty grzejnej

Ustawienia

PowerSlide

Roztapianie

Blokada uruchom.

Stoper

Hob²Hood

Konfiguracja

Serwis

Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć lub .

Po dotknięciu i przytrzymaniu niektórych opcji dostępnych w Menu pojawia się ich krótki opis. Postępować zgodnie ze

H0 - wyłączone

H1 - tylko oświetlenie

H2 - niska prędkość wentylatora

H3 - auto. went., niska prędk.

H4 – tryb automatycznej pracy wentylatora, średnia prędkość

H5 - auto. went., wysoka prędk.

H6 - auto. went., zwiększona moc

Gotowanie wspomagane

Język

Dźwięki przycisków

Głośność sygnału

Jasność wyświetlacza

Tryb demo

Licencja

Wyświetl wer. oprogr.

Historia alarmów

Resetuj wszyst. ust.

wskazówkami, aby poruszać się po

Menu.

Po dotarciu na dół Menu należy przewinąć listę w górę i użyć lub dotknąć , aby zamknąć Menu.

12 www.electrolux.com

6. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

6.1 Pierwsze podłączenie do sieci elektrycznej

Po podłączeniu urządzenia do zasilania należy ustawić następujące parametry:

7. CODZIENNA EKSPLOATACJA

Język, Jasność wyświetlacza i Głośność sygnału.

Ustawienia można zmienić w Menu >

Ustawienia > Konfiguracja. Patrz

„Codzienna eksploatacja”.

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

Zależność między ustawieniem mocy grzania a czasem, po jakim wyłącza się płyta grzejna:

7.1 Włączanie i wyłączanie

Dotknąć przez 1 sekundę, aby włączyć lub wyłączyć płytę grzejną.

Ustawienie mocy grzania

1 - 2

3 - 5

6

7 - 9

Płyta grzejna wy‐ łącza się po

6 godz.

5 godz.

4 godz.

1,5 godz.

7.2 Samoczynne wyłączenie

Funkcja ta powoduje samoczynne wyłączenie płyty grzejnej, gdy:

• wszystkie pola grzejne są wyłączone,

• po włączeniu płyty grzejnej nie zostanie ustawiona moc grzania,

• panel sterowania został zalany lub od ponad 10 sekund znajduje się na nim przedmiot (garnek, ściereczka itp).

Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i urządzenie wyłączy się. Należy usunąć przedmiot lub wyczyścić panel sterowania.

• płyta ulega nadmiernemu rozgrzaniu

(np. gdy wygotowała się zawartość naczynia). Przed ponownym użyciem płyty grzejnej odczekać, aż pole grzejne ostygnie.

• użyto nieodpowiedniego naczynia lub nie ma naczynia na danym polu grzejnym. Zaczyna migać biały symbol pola grzejnego i po upływie 1 minuty indukcyjne pole grzejne wyłącza się samoczynnie.

• nie wyłączono pola grzejnego lub nie zmieniono mocy grzania. Po pewnym czasie wyświetla się komunikat i urządzenie wyłącza się.

7.3 Ustawienie mocy grzania

1. Włączyć płytę grzejną.

2. Ustawić naczynie na wybranym polu grzejnym.

Na wyświetlaczu pojawi się suwak dla aktywnego pola grzejnego i pozostanie widoczny przez 8 sekund.

3. Dotknąć przesunąć palcem po suwaku, aby ustawić żądaną moc grzania.

Symbol zmieni kolor na czerwony i powiększy się.

7.4 Używanie pól grzejnych

Naczynia należy stawiać na środku pola grzejnego. Indukcyjne pola grzejne dostosowują się automatycznie do wielkości dna naczyń.

Po ustawieniu naczynia na polu grzejnym płyta grzejna automatycznie wykrywa jego obecność i na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni suwak. Jest on widoczny przez 8 sekund, po czym wyświetlacz powraca do widoku głównego. Aby szybciej ukryć suwak, należy dotknąć ekranu poza obszarem suwaka.

Jeśli włączone są inne pola grzejne, zakres ustawień mocy kolejnego pola może być ograniczony. Patrz punkt

„Zarządzanie energią”.

Upewnić się, że naczynie jest odpowiednie do płyt indukcyjnych. Więcej informacji na temat rodzajów naczyń – patrz „Wskazówki i porady”. Sprawdzić wielkość naczynia w rozdziale „Dane techniczne”.

7.5 PowerBoost

Funkcja ta umożliwia zwiększenie mocy określonego pola grzejnego w zależności od wielkości naczynia. Funkcję można włączyć tylko na ograniczony czas.

1. Najpierw dotknąć symbolu wybranego pola grzejnego.

2. Dotknąć lub przesunąć palcem w prawo, aby włączyć funkcję dla wybranego pola grzejnego.

Symbol zmieni kolor na czerwony i powiększy się.

Funkcja wyłączy się automatycznie. Aby wyłączyć funkcję ręcznie, należy wybrać pole grzejne i zmienić ustawienie mocy grzania.

Informacje o maksymalnym czasie działania funkcji znajdują się w części „Dane techniczne”.

7.6 Zarządzanie energią

• Pola grzejne są pogrupowane zgodnie z umiejscowieniem i liczbą faz podłączonych do płyty grzejnej.

Patrz rysunek.

• Maksymalne obciążenie każdej fazy wynosi 3680 W.

POLSKI 13

• Funkcja rozdziela moc między pola grzejne podłączone do tej samej fazy.

• Funkcja włącza się, gdy łączna moc pól grzejnych podłączonych do jednej fazy przekracza 3680 W.

• Funkcja powoduje zmniejszenie mocy innych pól grzejnych podłączonych do tej samej fazy, co ma wpływ na dostępne ustawienie mocy grzania.

• Maksymalna wartość mocy grzania jest widoczna na suwaku. Aktywne są tylko wartości wyświetlane na biało.

• Jeśli niedostępna jest wyższa moc grzania, należy najpierw zmniejszyć ją dla innych pól grzejnych.

7.7 Zegar

+STOP

Wyłącznik czasowy

Funkcja ta służy do określenia czasu pracy pola grzejnego podczas danego cyklu gotowania.

Funkcję można ustawić oddzielnie dla każdego pola grzejnego.

1. Najpierw wybrać moc grzania dla odpowiedniego pola grzejnego, a następnie ustawić funkcję.

2. Dotknąć symbolu pola.

3. Dotknąć .

Na wyświetlaczu pojawi się okienko menu zegara.

4. Zaznaczyć , aby włączyć funkcję.

Symbole zmienią się na

+STOP

.

5. Przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać żądany czas (np.

godziny i/lub minuty).

6. Dotknąć OK, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

14 www.electrolux.com

Można także wybrać , aby anulować wybór.

Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie migać wskazanie . Dotknąć , aby włączyć sygnał dźwiękowy.

Aby wyłączyć funkcję, należy zmienić ustawienie mocy grzania na 0.

Ewentualnie dotknąć

+STOP

po lewej stronie wskazania zegara, dotknąć obok i potwierdzić wybór, gdy pojawi się wyskakujące okienko.

Minutnik

Funkcji tej można używać, gdy płyta grzejna jest włączona, ale nie pracują pola grzejne.

Funkcja nie ma wpływu na działanie pól grzejnych.

1. Wybrać dowolne pole grzejne.

Na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni suwak.

2. Dotknąć .

Na wyświetlaczu pojawi się okienko menu zegara.

3. Przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać żądany czas (np.

godziny i minuty).

4. Dotknąć OK, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Można także wybrać , aby anulować wybór.

Gdy odliczanie czasu dobiegnie końca, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie migać wskazanie . Dotknąć , aby włączyć sygnał dźwiękowy.

Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć po lewej stronie wskazania zegara, dotknąć obok i potwierdzić wybór, gdy pojawi się wyskakujące okienko.

Stoper

Funkcja automatycznie rozpoczyna odliczanie czasu po włączeniu pola grzejnego. Umożliwia ona kontrolowanie czasu jego pracy.

1. Dotknąć , aby przejść do Menu.

2. Przewinąć Menu, aby wybrać

Ustawienia > Stoper.

3. Dotknąć przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć lub .

Funkcja nie wyłącza się po zdjęciu naczynia z pola grzejnego. Aby ręcznie zresetować i ponownie uruchomić funkcję, należy dotknąć i wybrać

Resetowanie w wyskakującym okienku.

Funkcja rozpocznie odliczanie od 0. Aby wybrać opcję Pauza dla funkcji w ciągu jednego cyklu gotowania, należy dotknąć

i wybrać Pauza w wyskakującym okienku. Wybrać Start, aby kontynuować odliczanie.

7.8 Pauza

Funkcja ta służy do przestawiania wszystkich włączonych pól grzejnych na najniższą moc grzania.

Gdy funkcja jest włączona, można używać tylko symboli i . Wszystkie pozostałe symbole na panelu sterowania są zablokowane.

Funkcja nie blokuje funkcji zegara.

Dotknąć , aby włączyć funkcję.

Wyświetli się . Moc grzania zostanie zmniejszona do wartości 1.

Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć

.

Funkcja powoduje wyłączenie funkcji

PowerBoost. Przywrócenie najwyższej mocy grzania następuje po ponownym dotknięciu .

7.9 Blokada

Podczas pracy płyty grzejnej można zablokować panel sterowania.

Zapobiega to przypadkowej zmianie ustawienia mocy grzania.

Najpierw należy ustawić moc grzania.

Dotknąć , aby włączyć funkcję.

Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć i przytrzymać przez 3 sekundy.

Wyłączenie płyty grzejnej powoduje również wyłączenie tej funkcji.

7.10 Blokada uruchom.

Funkcja ta zapobiega przypadkowemu uruchomieniu płyty grzejnej.

1. Dotknąć na wyświetlaczu, aby otworzyć Menu.

2. Wybrać Ustawienia>Blokada uruchom. z listy.

3. Ustawić przełącznik w położeniu włączenia i dotknąć liter A-O-X w kolejności alfabetycznej, aby włączyć lub funkcję. Aby wyłączyć funkcję, należy ustawić przełącznik w położeniu wyłączenia.

Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć lub .

7.11 Język

1. Dotknąć na wyświetlaczu, aby otworzyć Menu.

2. Wybrać Ustawienia > Konfiguracja >

Język z listy.

3. Wybrać odpowiedni język z listy.

Jeśli wybrano niewłaściwy język, należy dotknąć . Z wyświetlonej listy wybrać trzecią opcję, a następne dwukrotnie ostatnią opcję. Na koniec wybrać opcję po prawej stronie.

Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć lub .

7.12 Dźwięki przycisków /

Głośność sygnału

Możliwy jest wybór dźwięków emitowanych przez płytę grzejną lub ich wyłączenie. Dostępne ustawienia to

POLSKI

klikanie (domyślne) lub sygnały dźwiękowe.

1. Dotknąć na wyświetlaczu, aby otworzyć Menu.

2. Wybrać Ustawienia > Konfiguracja>

Dźwięki przycisków / Głośność sygnału z listy.

3. Wybrać odpowiednią opcję.

Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć lub .

15

7.13 Jasność wyświetlacza

Można zmienić ustawienie jasności wyświetlacza.

Do wyboru są cztery jasności wyświetlacza – od najniższej 1 do najwyższej 4.

1. Dotknąć na wyświetlaczu, aby otworzyć Menu.

2. Wybrać Ustawienia >Konfiguracja >

Jasność wyświetlacza z listy.

3. Wybrać odpowiednie ustawienie.

Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć lub .

7.14 Gotowanie wspomagane

Funkcja ta dostosowuje temperaturę do różnych rodzajów potraw i utrzymuje ją podczas gotowania. Można ją włączyć tylko dla jednego pola grzejnego po lewej stronie lub dla obu pól grzejnych po lewej stronie, jeśli działają w trybie łączonym.

1. Dotknąć na wyświetlaczu, aby otworzyć Menu.

2. Wybrać Gotowanie wspomagane, a następnie wybrać z listy rodzaj potrawy, która będzie przyrządzana.

Dla każdego rodzaju potrawy dostępnych jest kilka opcji.

Postępować zgodnie ze wskazówkami na wyświetlaczu.

• Aby użyć ustawień domyślnych, należy dotknąć OK w górnej części wyskakującego okienka.

16 www.electrolux.com

• Można ustawić funkcję zegara.

Gdy naczynie osiągnie odpowiednią temperaturę, można włączyć zegar.

• Można zmienić domyślne ustawienie mocy grzania.

3. Gdy naczynie osiągnie odpowiednią temperaturę, rozlegnie się sygnał dźwiękowy i pojawi się wyskakujące okienko. Aby zamknąć okienko i uruchomić funkcję, należy dotknąć

OK. Aby na stałe wyłączyć wyskakujące okienko, należy zaznaczyć przed włączeniem funkcji.

Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć i Stop lub dotknąć i wybrać

Gotowanie wspomagane, wybrać dowolny rodzaj potrawy i dotknąć Stop.

Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć lub .

7.15 Roztapianie

Funkcji tej można używać do roztapiania różnych produktów, np. czekolady lub masła. Funkcji tej można użyć tylko dla jednego pola grzejnego w danym cyklu gotowania.

1. Dotknąć na wyświetlaczu, aby otworzyć Menu.

2. Wybrać Funkcje płyty grzejnej >

Roztapianie z listy.

3. Dotknąć Start.

Wybrać żądane pole grzejne.

Pojawi się wyskakujące okienko z pytaniem, czy anulować poprzednie ustawienia mocy grzania (jeśli zostało wybrane).

Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka. Do poruszania się po Menu użyć lub .

Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć symbolu wyboru pola grzejnego, a następnie dotknąć Stop.

7.16 Hob²Hood

Jest to zaawansowana, automatyczna funkcja, która umożliwia połączenie płyty grzejnej ze współpracującym z nią okapem kuchennym. Zarówno płyta grzejna, jak i okap są wyposażone w układ komunikacji przesyłający sygnały w podczerwieni. Prędkość wentylatora jest określana automatycznie na podstawie ustawienia trybu oraz temperatury najmocniej rozgrzanego naczynia na płycie grzejnej.

W większości modeli okapów system zdalnego sterowania jest domyślnie wyłączony. Przed użyciem funkcji należy go włączyć. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi okapu.

Funkcja działa automatycznie w trybach od H2 do H6. Domyślne ustawienie płyty grzejnej to H5. Okap kuchenny będzie reagował na każde włączenie płyty grzejnej. Płyta grzejna będzie automatycznie rozpoznawać temperaturę naczyń i odpowiednio dostosowywać prędkość wentylatora. Można ustawić płytę grzejną, aby włączała tylko oświetlenie – w tym celu należy wybrać tryb H1.

Jeśli użytkownik zmieni prędkość pracy wentylatora okapu, nastąpi wyłączenie domyślnego połączenia z płytą grzejną. Aby ponownie włączyć funkcję, należy wyłączyć oba urządzenia i ponownie je włączyć.

Tryb Auto‐ ma‐ tycz‐ ne oś‐ wiet‐ lenie

Gotowa‐ nie1)

H0 Wył.

Wył.

H1 Wł.

Wył.

H23) Wł.

Prędkość wentylatora

1

Smaże‐ nie2)

Wył.

Wył.

Prędkość wentylatora

1

POLSKI 17

Tryb Auto‐ ma‐ tycz‐ ne oś‐ wiet‐ lenie

H3 Wł.

Gotowa‐ nie1)

Smaże‐ nie2)

H4

H5

Wł.

Wł.

Wył.

Prędkość wentylatora

1

Prędkość wentylatora

1

Prędkość wentylatora

1

Prędkość wentylatora

1

Prędkość wentylatora

2

H6 Wł.

Prędkość wentylatora

2

Prędkość wentylatora

3

1) Płyta grzejna rozpoznaje proces gotowa‐ nia i uruchamia wentylator zgodnie z usta‐ wieniem trybu automatycznego.

2) Płyta grzejna rozpoznaje proces smaże‐ nia i uruchamia wentylator zgodnie z usta‐ wieniem trybu automatycznego.

3) W tym trybie włączanie wentylatora i oś‐ wietlenia jest niezależne od temperatury.

Zmiana trybów

Tryby zmieniają i dostosowują się automatycznie. Jeśli hałas jest zbyt duży lub prędkość wentylatora jest niezadowalająca, można przełączać tryby ręcznie.

1. Dotknąć .

Wybrać Ustawienia > Hob²Hood z listy.

2. Wybrać odpowiedni tryb.

Aby zamknąć Menu, należy dotknąć lub prawej strony wyświetlacza, poza obszarem wyskakującego okienka.

Po zakończeniu gotowania i wyłączeniu płyty grzejnej wentylator okapu może nadal pracować przez pewien czas. Po upływie tego czasu system wyłącza wentylator automatycznie i uniemożliwia jego przypadkowe włączenie przez kolejne 30 sekund.

Oświetlenie okapu wyłącza się po upływie 2 minut od wyłączenia płyty grzejnej.

8. UNIWERSALNE INDUKCYJNE POLE GRZEJNE

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

8.1 FlexiBridge

Obszar po lewej stronie można połączyć w dwa pola grzejne o różnej wielkości lub w jedno duże pole grzejne. Możliwy jest wybór różnych układów 4 sekcji zależnie od rozmiaru używanych naczyń.

Wskaźniki pól grzejnych zmieniają się automatycznie, wskazując możliwą kombinację.

FlexiBridge Standard to tryb domyślny, który włącza się automatycznie po włączeniu płyty grzejnej. Dwa pola grzejne działają niezależnie od siebie.

Dotykając , można przełączać tryby

FlexiBridge.

8.2 FlexiBridge Tryb standardowy

Tryb ten uruchamia się po włączeniu płyty grzejnej. W tym trybie sekcje są połączone w dwa osobne pola grzejne.

Moc grzania można ustawić osobno dla każdego pola.

18 www.electrolux.com

Prawidłowe ustawienie naczynia:

Nieprawidłowe ustawienie naczynia:

Nieprawidłowe ustawienie naczynia:

8.3 FlexiBridge Tryb Big Bridge

Aby włączyć tryb, należy dotykać , aż zaświeci się odpowiedni wskaźnik trybu .

W tym trybie trzy tylne sekcje są połączone w jedno pole grzejne.

Przednia sekcja nie jest połączona i działa jako osobne pole grzejne. Moc grzania można ustawić osobno dla każdego pola.

8.4 FlexiBridge Tryb Max

Bridge

Aby włączyć tryb, należy dotykać , aż zaświeci się odpowiedni wskaźnik trybu .

W tym trybie wszystkie sekcje są połączone w jedno pole grzejne.

Prawidłowe ustawienie naczynia:

W tym trybie należy ustawić naczynie na trzech połączonych sekcjach. Jeśli naczynie jest mniejsze niż dwie sekcje, na wyświetlaczu zacznie migać i po 1 minucie pole grzejne wyłączy się.

Prawidłowe ustawienie naczynia:

W tym trybie naczynie należy ustawić na czterech połączonych sekcjach. Jeśli naczynie jest mniejsze niż trzy sekcje, na wyświetlaczu pojawi się i po 1 minucie pole wyłączy się.

Nieprawidłowe ustawienie naczynia:

8.5 PowerSlide

Funkcja umożliwia regulację temperatury poprzez przestawienie naczynia w inne miejsce indukcyjnej powierzchni gotowania. Funkcja automatycznie dzieli pola grzejne znajdujące się po lewej stronie na trzy obszary o różnych ustawieniach mocy grzania. Płyta grzejna wykrywa położenie naczynia i odpowiednio dostosowuje zaprogramowaną moc grzania. Naczynie można ustawić w położeniu przednim, środkowym lub tylnym. Gdy naczynie jest ustawione z przodu, moc grzania jest największa (wartość 9). Aby ją zmniejszyć, należy przesunąć naczynie w środkowe (wartość 5) lub tylne położenie (wartość 1).

Podczas korzystania z funkcji należy używać tylko jednego naczynia, którego dno ma średnicę co najmniej

160 mm.

POLSKI 19

1. Dotknąć jednokrotnie .

2. Przewinąć Menu > Funkcje płyty grzejnej, aby wybrać funkcję z listy.

• Jeśli działa jedno z pól znajdujących się po lewej stronie, pojawi się wyskakujące okienko z pytaniem, czy anulować poprzednie ustawienia mocy grzania.

• Na wyświetlaczu pojawi się symbol oraz symbole trzech pól z domyślnymi ustawieniami mocy grzania.

Zależnie od potrzeb możliwa jest zmiana i zapisanie w pamięci urządzenia domyślnego ustawienia mocy grzania w celu późniejszego użycia.

3. Umieścić naczynie na polu grzejnym z żądanym ustawieniem mocy grzania.

Umieścić naczynie pośrodku wybranego pola grzejnego i upewnić się, że nie zakrywa sąsiadujących pól. Zaświecą się czerwone wskaźniki. Dopóki świecą się czerwone wskaźniki, nie można włączyć funkcji.

Aby zmienić położenie naczynia, należy unieść je i postawić na innym polu grzejnym. Przesuwanie naczyń może spowodować zarysowanie i odbarwienie powierzchni.

Aby wyłączyć funkcję, należy dotknąć

– pojawi się wyskakujące okienko.

Dotknąć Stop, aby wyłączyć funkcję.

Funkcję można również wyłączyć w

Menu.

Od czasu do czasu należy przesuwać naczynie.

Funkcja wyłącza się samoczynnie po 10 minutach bezczynności.

20 www.electrolux.com

9. WSKAZÓWKI I PORADY

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

9.1 Naczynia

Silne pole elektromagnetyczne generowane przez indukcyjne pole grzejne nagrzewa naczynie w bardzo krótkim czasie.

Do gotowania na indukcyjnych polach grzejnych należy używać wyłącznie odpowiednich naczyń kuchennych

Materiał, z którego wykonane są naczynia

odpowiedni: żeliwo, stal, stal emaliowana, stal nierdzewna, dno wielowarstwowe (z odpowiednim oznaczeniem producenta).

nieodpowiedni: aluminium, miedź, mosiądz, szkło, ceramika, porcelana.

Naczynie nadaje się do gotowania na płycie indukcyjnej, jeśli:

• możliwe jest szybkie zagotowanie wody w naczyniu postawionym na polu grzejnym ustawionym na maksymalną moc;

• magnes przywiera do dna naczynia.

Dno naczynia powinno być możliwie jak najgrubsze i płaskie.

Przed ustawieniem naczynia na powierzchni pyty grzejnej należy upewnić się że jego spód jest czysty i suchy.

Wymiary naczyń

Indukcyjne pola grzejne dostosowują się automatycznie do wielkości dna naczyń.

Sprawność pola grzejnego zależy od średnicy dna naczynia. Naczynie o średnicy dna mniejszej niż minimalna pochłania tylko część energii generowanej przez pole grzejne.

Patrz „Dane techniczne”.

9.2 Odgłosy podczas pracy

Jeżeli słychać:

• odgłos trzaskania: naczynie jest wykonane z różnych materiałów

(konstrukcja wielowarstwowa).

• gwizd: pole grzejne jest ustawione na wysoką moc grzania, a naczynie jest wykonane z różnych materiałów

(konstrukcja wielowarstwowa).

• odgłos brzęczenia: ustawiono wysoką moc grzania.

• odgłos klikania: odbywa się przełączanie obwodów elektrycznych, płyta grzejna wykrywa ustawione na niej naczynie.

• odgłos syczenia, brzęczenia: uruchomiony jest wentylator.

Opisane odgłosy są normalnym zjawiskiem i nie świadczą o usterce urządzenia.

9.3 Öko Timer (Zegar eko)

Aby oszczędzać energię, grzałka pola grzejnego wyłącza się zanim zabrzmi sygnał wyłącznika czasowego. Różnica w czasie pracy urządzenia zależy od ustawionego poziomu mocy grzania oraz czasu gotowania.

9.4 Przykłady zastosowania w gotowaniu

Zależność między ustawieniem mocy grzania a poborem mocy przez pole grzejne nie jest liniowa. Zwiększenie mocy grzania nie powoduje proporcjonalnego zwiększenia poboru mocy. Przy ustawieniu średniej mocy grzania pole grzejne wykorzystuje mniej niż połowę swojej mocy.

Dane przedstawione w tabeli mają wyłącznie charakter orientacyjny.

POLSKI 21

Ustawienie mocy grza‐ nia

1

Zastosowanie: Czas

(min)

Wskazówki

1 - 2

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

4 - 5

6 - 7

7 - 8

9

Podtrzymywanie temperatury ugotowanych potraw.

zależ‐ nie od potrzeb

Przykryć naczynie.

5 - 25 Mieszać od czasu do czasu.

Sos holenderski, roztapianie: masła, czekolady, żelatyny.

Ścinanie: puszystych omle‐ tów, smażonych jajek.

Gotowanie ryżu lub potraw mlecznych, podgrzewanie gotowych potraw.

10 - 40 Gotować pod przykryciem.

25 - 50 Dodać co najmniej dwukrot‐ nie więcej płynu niż ryżu.

Potrawy mleczne mieszać od czasu do czasu.

20 - 45 Dodać kilka łyżek wody.

Gotowanie na parze warzyw, ryb, mięsa.

Gotowanie ziemniaków na parze.

Gotowanie większej ilości składników, potraw duszo‐ nych i zup.

20 - 60 Użyć maksymalnie ¼ l wody

60 -

150 na 750 g ziemniaków.

Do 3 litrów wody + składniki.

Delikatne smażenie: eska‐ lopków, cordon bleu z cielę‐ ciny, kotletów, bryzoli, kiełba‐ sek, wątróbki, zasmażek, ja‐ jek, naleśników, pączków.

Intensywne smażenie np.

placków ziemniaczanych, po‐ lędwicy, steków.

zależ‐ nie od potrzeb

5 - 15

Obrócić po upływie połowy czasu.

Obrócić po upływie połowy czasu.

Gotowanie wody, gotowanie makaronu, obsmażanie mięsa (gulasz, mięso duszone w sosie własnym), smażenie frytek.

Gotowanie dużej ilości wody. Funkcja PowerBoost jest włączona.

9.5 Wskazówki i porady dotyczące korzystania z funkcji

Hob²Hood

Jeśli funkcja jest włączona:

• Należy chronić panel okapu przed bezpośrednim oświetlaniem przez światło słoneczne.

• Nie należy kierować na panel okapu światła halogenowego.

• Nie należy zasłaniać panelu sterowania płyty grzejnej.

• Nie zakłócać sygnału między płytą grzejną a okapem (np. poprzez zasłonięcie dłonią, uchwytem naczynia lub wysokim naczyniem).

Patrz rysunek.

Okap na rysunku jest tylko przykładowy.

22 www.electrolux.com

Inne urządzenia sterowane zdalnie mogą zakłócać sygnał. Nie należy używać tego typu urządzeń w pobliżu płyty grzejnej, jeśli włączono funkcję Hob²Hood.

Okapy kuchenne z funkcją Hob²Hood

Pełna lista okapów kuchennych współpracujących z tą funkcją znajduje się na naszej witrynie internetowej.

Okapy kuchenne

Electrolux współpracujące z tą funkcją muszą nosić oznaczenie .

Utrzymywać w czystości okienko emitera sygnałów w podczerwieni funkcji

Hob²Hood.

10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

10.1 Informacje ogólne

• Czyścić płytę grzejną po każdym użyciu.

• Zawsze używać naczyń z czystym dnem.

• Zarysowania lub ciemne plamy na powierzchni nie mają wpływu na działanie płyty grzejnej.

• Stosować odpowiednie środki przeznaczone do czyszczenia powierzchni płyty grzejnej.

• Używać specjalnego skrobaka do szkła.

Nadruk na uniwersalnym indukcyjnym polu grzejnym może ulec zabrudzeniu lub przebarwieniu na skutek przesuwania naczyń. Obszar ten można czyścić w standardowy sposób.

10.2 Czyszczenie płyty grzejnej

Usuwać natychmiast: stopiony plastik, folię, cukier oraz zabrudzenia z potraw zawierających cukier. W przeciwnym razie zabrudzenia mogą spowodować uszkodzenie płyty grzejnej. Uważać, aby się nie oparzyć. Użyć specjalnego skrobaka, przykładając go pod ostrym kątem do szklanej powierzchni i przesuwając po niej ostrzem.

Usunąć, gdy płyta grzejna

wystarczająco ostygnie: ślady osadu kamienia i wody, plamy tłuszczu, metaliczne odbarwienia.

Przetrzeć płytę grzejną wilgotną szmatką z dodatkiem delikatnego detergentu. Po wyczyszczeniu wytrzeć płytę grzejną do sucha miękką szmatką.

Usuwanie metalicznych,

połyskliwych przebarwień: użyć wodnego roztworu octu i wyczyścić szklaną powierzchnię wilgotną szmatką.

• Na powierzchni płyty grzejnej znajdują się biegnące poziomo rowki. Czyścić płytę grzejną wilgotną ściereczką z dodatkiem detergentu, wykonując płynne ruchy od lewej do prawej strony. Po wyczyszczeniu wytrzeć płytę grzejną do sucha miękką ściereczką, wykonując płynne ruchy od lewej do prawej strony.

POLSKI

11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OSTRZEŻENIE!

Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

11.1 Co zrobić, gdy…

Problem

Nie można uruchomić płyty grzejnej lub sterować nią.

Prawdopodobna przy‐ czyna

Płyta grzejna nie jest pod‐ łączona do zasilania lub jest podłączona nieprawid‐ łowo.

Zadziałał bezpiecznik.

W ciągu 60 sekund nie us‐ tawiono mocy grzania.

Środek zaradczy

Sprawdzić, czy płytę grzej‐ ną podłączono prawidłowo do zasilania. Patrz sche‐ mat połączeń.

Sprawdzić, czy przyczyną nieprawidłowego działania jest bezpiecznik. Jeżeli nadal będzie dochodzić do wyzwalania bezpiecznika, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektry‐ kiem.

Ponownie uruchomić płytę grzejną i w ciągu maksy‐ malnie 60 sekund ustawić moc grzania.

Dotknąć tylko jednego pola czujnika.

Dotknięto równocześnie dwóch lub więcej pól czuj‐ ników.

Działa funkcja Pauza.

Wyświetlacz nie reaguje na dotyk.

Część wyświetlacza jest zakryta lub naczynia są us‐ tawione zbyt blisko wy‐ świetlacza.

Na wyświetlaczu jest jakiś płyn lub przedmiot.

Rozlega się sygnał dźwię‐ kowy i urządzenie wyłącza się.

Gdy płyta grzejna jest wy‐ łączona, rozlega się sygnał dźwiękowy.

Zakryto jedno lub więcej pól czujników.

Patrz „Codzienna eksploa‐ tacja”.

Usunąć blokujące przed‐ mioty. Odsunąć naczynia od wyświetlacza.

Oczyścić wyświetlacz i za‐ czekać, aż urządzenie os‐ tygnie. Odłączyć płytę grzejną od zasilania. Po upływie minuty ponownie podłączyć płytę grzejną.

Usunąć przedmiot z pól czujników.

23

24 www.electrolux.com

Problem

Płyta grzejna wyłącza się.

Położono przedmiot na po‐ lu czujnika .

Wskaźnik ciepła resztko‐ wego nie włącza się.

Nie można włączyć naj‐ większej mocy grzania.

Pola czujników nagrzewają się.

Funkcja Hob²Hood nie działa.

Funkcja Hob²Hood jest włączona, ale działa tylko oświetlenie.

Pole grzejne nie jest gorą‐ ce, ponieważ działało za krótko lub nastąpiło uszko‐ dzenie czujnika.

Inne pole grzejne jest usta‐ wione na największą moc grzania.

Poziom Ograniczenie mo‐ cy jest za niski.

Naczynie jest za duże lub ustawione za blisko ele‐ mentów sterowania.

Zdjąć przedmiot z pola czujnika.

Jeśli pole działało wystar‐ czająco długo, aby było gorące, należy skontakto‐ wać się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Najpierw należy zmniej‐ szyć moc drugiego pola grzejnego.

Zmienić ustawienie maksy‐ malnej mocy w Menu.

Patrz „Codzienna eksploa‐ tacja”.

Jeśli to możliwe, duże na‐ czynia należy ustawiać na tylnych polach.

Zakryto panel sterowania.

Należy usunąć przedmiot z panelu sterowania.

Włączono tryb H1.

Zmienić tryb na H2-H6 lub zaczekać, aż uruchomi się tryb automatyczny.

Funkcja Hob²Hood działa w trybie H1-H6, ale działa oświetlenie.

Brak sygnałów dźwięko‐ wych podczas dotykania pól czujników na panelu.

Ustawiono niewłaściwy ję‐ zyk.

Prawdopodobna przy‐ czyna

Prawdopodobnie problem jest związany z żarówką oświetlenia.

Sygnały dźwiękowe są wy‐ łączone.

Przypadkowo zmieniono język.

Środek zaradczy

Skontaktować się z autory‐ zowanym centrum serwiso‐ wym.

Włączyć sygnały dźwięko‐ we. Patrz „Codzienna eks‐ ploatacja”.

Przywrócić ustawienia fa‐ bryczne wszystkich funkcji.

Wybrać opcję Resetuj wszyst. ust. w Menu.

Odłączyć płytę grzejną od zasilania. Po upływie minu‐ ty ponownie podłączyć pły‐ tę grzejną. Ustawić Język,

Jasność wyświetlacza i

Głośność sygnału.

POLSKI 25

Problem

Uniwersalne indukcyjne pole grzejne nie nagrzewa naczynia.

Pole grzejne wyłącza się.

Pojawia się komunikat os‐ trzegawczy informujący o tym, że pole grzejne się wyłączy.

Wyświetla się oraz ko‐ munikat.

Wyświetla się O - X - A.

Prawdopodobna przy‐ czyna

Naczynie znajduje się w nieodpowiednim miejscu na uniwersalnym indukcyj‐ nym polu grzejnym.

Średnica dna naczynia jest nieodpowiednia do włączo‐ nej funkcji lub trybu funkcji.

Wyłączenie pola grzejnego przez funkcję Samoczynne wyłączenie.

Środek zaradczy

Ustawić naczynie w odpo‐ wiednim miejscu na uni‐ wersalnym indukcyjnym polu grzejnym. Miejsce us‐ tawienia naczynia zależy od włączonej funkcji lub od trybu funkcji. Patrz „Uni‐ wersalne indukcyjne pole grzejne”.

Należy użyć naczynia o średnicy odpowiedniej do włączonej funkcji lub trybu funkcji. Na pojedynczej sekcji uniwersalnego in‐ dukcyjnego pola grzejnego należy używać naczynia o średnicy mniejszej niż 160 mm. Patrz „Uniwersalne in‐ dukcyjne pole grzejne”.

Patrz „Codzienna eksploa‐ tacja”.

Wyłączyć płytę grzejną i włączyć ją ponownie.

Miga .

Działa funkcja Blokada.

Patrz „Codzienna eksploa‐ tacja”.

Działa funkcja Blokada uruchom..

Brak naczynia na polu grzejnym.

Użyto nieodpowiedniego naczynia.

Średnica dna naczynia jest za mała w stosunku do po‐ la grzejnego.

Działa funkcja FlexiBridge.

Naczynie nie zakrywa co najmniej jednej sekcji od‐ powiadającej włączonemu trybowi funkcji.

Patrz „Codzienna eksploa‐ tacja”.

Postawić naczynie na polu grzejnym.

Użyć odpowiedniego na‐ czynia. Patrz „Wskazówki i porady”.

Stosować naczynia o od‐ powiednich wymiarach.

Patrz „Dane techniczne”.

Ustawić naczynie na odpo‐ wiedniej liczbie sekcji od‐ powiadających włączone‐ mu trybowi funkcji lub zmienić tryb funkcji. Patrz

„Uniwersalne indukcyjne pole grzejne”.

26 www.electrolux.com

Problem

Wyświetla się oraz licz‐ ba.

Słyszalny jest ciągły sygnał dźwiękowy.

Prawdopodobna przy‐ czyna

Działa funkcja PowerSlide.

Na uniwersalnym indukcyj‐ nym polu grzejnym umie‐ szczono dwa naczynia.

W płycie grzejnej wystąpiła usterka.

Podłączenie do sieci elek‐ trycznej jest nieprawidło‐ we.

Środek zaradczy

Użyć tylko jednego naczy‐ nia. Patrz „Uniwersalne in‐ dukcyjne pole grzejne”.

Wyłączyć płytę grzejną i włączyć ponownie po 30 sekundach. Jeśli ponownie wyświetli się , należy odłączyć płytę grzejną od zasilania. Po upływie 30 sekund ponownie podłą‐ czyć płytę. Jeśli problem będzie występował nadal, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Odłączyć płytę grzejną od zasilania. Zwrócić się wy‐ kwalifikowanego elektryka, aby sprawdził instalację.

11.2 Jeśli nie można znaleźć rozwiązania...

Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym zakresie nie jest możliwe, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym.

Należy podać dane z tabliczki znamionowej. Należy upewnić się, że

12. DANE TECHNICZNE

12.1 Tabliczka znamionowa płyta grzejna była użytkowana prawidłowo. W przeciwnym razie interwencja pracownika serwisu lub sprzedawcy może być płatna nawet w okresie gwarancyjnym. Informacje dotyczące obsługi klienta oraz warunków gwarancji znajdują się w broszurze gwarancyjnej.

Model EIS7548

Typ 62 C4A 05 CA

Moc indukcyjna 7.35 kW

Nr seryjny .................

ELECTROLUX

12.2 Licencja na oprogramowanie

Oprogramowanie piekarnika wykorzystuje chronione prawem autorskim oprogramowanie

Numer produktu 949 596 962 00

220-240 V/400 V, 2N, 50-60 Hz

Wyprodukowano w Niemczech

7.35 kW licencjonowane, m.in. pod nazwami

BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0,

LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL/SSLEAY ISC,

Apache 2.0.

Pełna treść licencji znajduje się w: Menu

> Ustawienia > Serwis > Licencja.

Kod źródłowy oprogramowania open source można pobrać, używając

12.3 Parametry pól grzejnych

POLSKI

hiperłącza na stronie internetowej produktu.

Pole grzejne Moc znamio‐ nowa (maksy‐ malna moc grzania) [W]

Środkowe przednie

1400

Prawe tylne

Uniwersalne in‐ dukcyjne pole grzejne

2300

2300

PowerBoost

[W]

2500

3600

3200

PowerBoost maksymalny czas [min]

4

10

10

Średnica na‐ czynia [mm]

125 - 145

180 - 240 minimum 100

Moc pól grzejnych może w niewielkim zakresie odbiegać od wartości podanych w tabeli. Zmiany te zależą od wymiarów naczynia oraz materiału, z którego zostało wykonane.

W celu uzyskania optymalnych efektów gotowania należy stosować naczynia o średnicy nie większej niż podano w tabeli.

13. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

13.1 Informacje o produkcie zgodnie z normą EU 66/2014 dotyczą tylko rynku UE

Oznaczenie modelu

Typ płyty grzejnej

Liczba pól grzejnych

Liczba pól grzejnych

Technika grzania

Średnica okrągłych pól grzejnych (Ø)

Długość (L) i szerokość

(W) pola grzejnego

Zużycie energii na pole grzejne (EC electric coo‐ king)

Środkowe przednie

Prawe tylne

Lewe

Środkowe przednie

Prawe tylne

EIS7548

Płyta grzejna do zabudowy

2

1

Płyta indukcyj‐ na

14,5 cm

24,0 cm

L 46,5 cm

W 21,4 cm

187,5 Wh/kg

185,2 Wh/kg

27

28 www.electrolux.com

Zużycie energii przez po‐ le grzejne (EC electric cooking)

Zużycie energii przez pły‐ tę grzejną (EC electric hob)

Lewe 187,0 Wh/kg

186,8 Wh/kg

EN 60350-2 - Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego – Część

2: Płyty grzejne – Metody pomiaru cech funkcjonalnych

13.2 Oszczędzanie energii

Stosowanie się do poniższych wskazówek pozwoli oszczędzać energię podczas codziennej eksploatacji.

• Należy podgrzewać tylko tyle wody, ile jest potrzebne.

14. OCHRONA ŚRODOWISKA

• W miarę możliwości należy zawsze przykrywać naczynia pokrywką.

• Przed włączeniem pola grzejnego należy postawić na nim naczynie.

• Mniejsze naczynia należy stawiać na mniejszych polach grzejnych.

• Naczynia należy stawiać bezpośrednio na środku pola grzejnego.

• Ciepło resztkowe można wykorzystać do podtrzymywania ciepła potraw lub roztapiania składników.

Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

ROMÂNA 29

CUPRINS

1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 30

2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.................................................................... 32

3. INSTALAREA................................................................................................... 34

4. DESCRIEREA PRODUSULUI..........................................................................35

5. GHID RAPID.....................................................................................................36

6. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................38

7. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 38

8. SUPRAFAŢĂ FLEXIBILĂ DE GĂTIT PRIN INDUCŢIE.................................... 43

9. INFORMAŢII ŞI SFATURI................................................................................ 45

10. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................ 48

11. DEPANARE.................................................................................................... 48

12. DATE TEHNICE............................................................................................. 52

13. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ.............................................................................52

NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ

Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.

Bine aţi venit la Electrolux.

Vizitaţi website-ul la:

Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii pentru depanare, service şi reparaţii:

www.electrolux.com/support

Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:

www.registerelectrolux.com

Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:

www.electrolux.com/shop

ASISTENŢĂ CLIENŢI ŞI SERVICE

Utilizaţi doar piese de schimb originale.

Atunci când contactaţi centrul de service autorizat, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.

Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.

Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa

Informaţii generale şi recomandări

Informaţii privind mediul înconjurător

Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.

30 www.electrolux.com

1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA

Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil pentru o consultare ulterioară.

1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile

Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă pericolele la care se expun.

Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu dizabilităţi profunde şi complexe nu trebuie lăsate să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.

Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.

Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.

Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le conform reglementărilor.

Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci când acesta este în funcţiune sau când se răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi.

Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii, acesta trebuie activat.

Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.

ROMÂNA 31

1.2 Aspecte generale privind siguranţa

AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă să nu atingeţi elementele de încălzire.

A nu se folosi aparatul prin intermediul unui cronometru extern sau cu un sistem telecomandat separat.

AVERTISMENT: Gătirea neasistată la plită folosind grăsimi sau ulei poate fi periculoasă şi poate provoca un incendiu.

Nu încercaţi NICIODATĂ să stingeţi focul cu apă.

Opriţi aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau cu o pătură anti-incendiu.

ATENŢIE: Procesul de gătire trebuie supravegheat.

Un proces de gătire pe termen scurt trebuie supravegheat permanent.

AVERTISMENT: Pericol de incendiu: Nu depozitaţi nimic pe suprafeţele de gătit.

Obiectele de metal, de ex. cuţitele, furculiţele, lingurile şi capacele nu trebuie puse pe suprafaţa plitei, deoarece se pot înfierbânta.

Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala în structura

încastrată.

Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa aparatul.

După utilizare, stingeţi elementul plitei cu ajutorul butonului şi nu lăsaţi această operaţiune în sarcina detectorului de vase.

Dacă suprafaţa ceramică / de sticlă este crăpată, opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare. În cazul în care aparatul este conectat direct la sursa de alimentare folosind cutia de conexiuni, scoateţi siguranţa pentru a deconecta aparatul de la sursa de curent. În ambele cazuri, contactaţi Centrul de service autorizat.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de un service

32 www.electrolux.com

• autorizat sau de persoane cu o calificare calificare similară pentru a se evita pericolul.

AVERTISMENT: Folosiţi doar opritoare realizate de producătorul aparatului de gătit sau indicate de producătorul aparatului în instrucţiunile de utilizare ca fiind adecvate sau opritoarele incluse în aparat.

Utilizarea unor opritoare neadecvate poate produce accidente.

2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

2.1 Instalarea

AVERTISMENT!

Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat.

– Păstraţi o distanţă de minim 2 cm

între baza aparatului şi obiectele depozitate în sertar.

• Scoateţi toate panourile de separare instalate în cabinet sub aparat.

2.2 Conexiunea electrică

AVERTISMENT!

Pericol de vătămare personală sau deteriorare a aparatului.

AVERTISMENT!

Pericol de incendiu şi electrocutare.

• Îndepărtaţi toate ambalajele.

• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi sau utilizaţi.

• Urmaţi instrucţiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.

• Respectaţi distanţele minime faţă de alte aparate şi corpuri de mobilier.

• Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi aparatul deoarece acesta este greu.

Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie şi încălţăminte închisă.

• Închideţi etanş suprafeţele tăiate cu un agent de etanşare pentru ca umezeala să nu umfle materialul.

• Protejaţi partea de jos a aparatului de abur şi umezeală.

• Nu aşezaţi aparatul lângă o uşă sau sub o fereastră. Astfel, vasele fierbinţi de pe aparat nu vor cădea atunci când uşa sau fereastra va fi deschisă.

• Fiecare aparat are ventilatoare de răcire în partea de jos.

• Dacă aparatul este instalat deasupra unui sertar:

– Nu depozitaţi niciun obiect mic sau foi de hârtie care ar putea fi aspirate, deoarece acestea pot deteriora ventilatoarele de răcire sau pot afecta sistemul de răcire.

• Toate conexiunile electrice trebuie realizate de către un electrician calificat.

• Aparatul trebuie legat la o priză cu

împământare.

• Înainte de a efectua orice tip de operaţie, asiguraţi-vă că aţi deconectat aparatul de la sursa de curent.

• Asiguraţi-vă că parametrii de pe plăcuţa cu date tehnice sunt compatibili cu valorile nominale ale sursei de alimentare.

• Verificaţi dacă aparatul a fost instalat corect. Cablurile de alimentare electrică şi ştecherele (dacă există) slăbite sau incorecte pot să provoace

încălzirea excesivă a terminalului.

• Folosiţi un cablu adecvat pentru alimentarea electrică.

• Nu permiteţi încâlcirea cablurilor electrice.

• Verificaţi dacă este instalată protecţia la electrocutare.

• Folosiţi o clemă pentru reducerea tensionării cablului.

• Nu lăsaţi cablul de alimentare sau ştecherul (dacă există) să atingă aparatul fierbinte sau vase fierbinţi

atunci când conectaţi aparatul la prizele din vecinătate.

• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri prelungitoare.

• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora ştecherul (dacă există) sau cablul de alimentare electrică.

Contactaţi Centrul nostru de service autorizat sau un electrician pentru a schimba un cablu de alimentare deteriorat.

• Protecţia la electrocutare a pieselor aflate sub tensiune şi izolate trebuie fixată astfel încât să nu permită scoaterea ei fără folosirea unor unelte.

• Introduceţi ştecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. Asiguraţi accesul la priză după instalare.

• Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu conectaţi ştecherul.

• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul.

Trageţi întotdeauna de ştecher.

• Folosiţi doar dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru protecţia liniei, siguranţe (siguranţe

înfiletabile scoase din suport), contactori şi declanşatori la protecţia de împământare.

• Instalaţia electrică trebuie să fie prevăzută cu un dispozitiv de izolare, care să vă permită să deconectaţi aparatul de la reţea la toţi polii.

Dispozitivul izolator trebuie să aibă o deschidere între contacte de cel puţin

3 mm.

2.3 Modul de utilizare

AVERTISMENT!

Pericol de vătămare, arsuri şi electrocutare.

• Scoateţi toate ambalajele, etichetele şi foliile de protecţie (dacă există)

înainte de prima utilizare.

• Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz casnic.

• Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.

• Nu blocaţi fantele de ventilaţie.

• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în timpul funcţionării.

ROMÂNA 33

• După fiecare utilizare, opriţi zona de gătit.

• Nu vă bazaţi pe detectorul de vas.

• Nu puneţi tacâmuri sau capace de oale pe zonele de gătit. Acestea pot deveni fierbinţi.

• Nu acţionaţi aparatul având mâinile umede sau când acesta este în contact cu apa.

• Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de lucru sau ca loc de depozitare.

• Dacă suprafaţa aparatului este crăpată, deconectaţi imediat aparatul de la reţeaua electrică. Procedaţi astfel pentru a preveni electrocutarea.

• Utilizatorii cu stimulator cardiac trebui să păstreze o distanta de minim 30 de cm faţă de zonele de gătit prin inducţie atunci când aparatul este în funcţiune.

• Când puneţi alimente în ulei fierbinte, pot să sară stropi.

AVERTISMENT!

Pericol de incendiu şi explozie

• Grăsimile şi uleiul, atunci când sunt

încălzite, pot elibera vapori inflamabili.

Ţineţi flăcările sau obiectele încălzite departe de grăsimi şi uleiuri atunci când gătiţi.

• Vaporii pe care îi eliberează uleiul foarte fierbinte pot să se aprindă spontan.

• Uleiul folosit, care conţine resturi de mâncare, poate lua foc la temperaturi mai mici decât uleiul care este utilizat pentru prima dată.

• Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia.

AVERTISMENT!

Pericol de deteriorare a aparatului.

• Nu ţineţi vase pe panoul de comandă.

• Nu puneţi un capac fierbinte pe suprafaţa de sticlă a plitei.

• Nu permiteţi evaporarea completă a lichidului din vase.

• Procedaţi cu atenţie pentru a nu lăsa obiecte sau vase să cadă pe aparat.

Suprafaţa poate fi deteriorată.

34 www.electrolux.com

• Nu activaţi zonele de gătit dacă pe acestea nu se află vase sau vasele sunt goale.

• Nu puneţi folie din aluminiu pe aparat.

• Vasele realizate din fontă, aluminiu sau cu bazele deteriorate pot zgâria suprafaţa din sticlă / vitroceramică.

Ridicaţi întotdeauna aceste obiecte atunci când trebuie să le mutaţi pe plita de gătit.

• Acest aparat poate fi utilizat numai pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte scopuri, de exemplu pentru încălzirea camerei.

2.4 Îngrijirea şi curăţarea

• Curăţaţi regulat aparatul pentru a preveni deteriorarea materialului de la suprafaţă.

• Înainte de curăţare, opriţi cuptorul şi lăsaţi-l să se răcească.

• Scoateţi aparatul din priză înainte de a efectua operaţiile de întreţinere.

• Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea aparatului.

• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi numai detergenţi

3. INSTALAREA

AVERTISMENT!

Consultaţi capitolele privind siguranţa.

3.1 Înaintea instalării

Înaintea instalării plitei, notaţi informaţiile de mai jos aflate pe plăcuţa cu date tehnice. Plăcuţa cu datele tehnice se află pe partea inferioară a plitei.

Numărul de serie ...........................

3.2 Plitele încorporate

Utilizaţi plite încorporate numai după ce asamblaţi plita în unităţi de mobilier şi suprafeţe de lucru ce corespund standardelor.

3.3 Cablul de conectare

• Plita este furnizată cu un cablu de conectare.

neutri. Nu folosiţi niciun produs abraziv, burete abraziv, solvent sau obiect metalic.

2.5 Service

• Pentru a repara aparatul contactaţi un

Centru de service autorizat.

• Utilizaţi numai piese de schimb originale.

2.6 Gestionarea deşeurilor după încheierea ciclului de viaţă al aparatului

AVERTISMENT!

Pericol de vătămare sau sufocare.

• Contactaţi autoritatea locală pentru informaţii privind aruncarea adecvată a acestui aparat.

• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare electrică.

• Tăiaţi cablul de alimentare electrică chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.

• Pentru a înlocui cablul de alimentare deteriorat, folosiţi următorul tip de cablu: H05V2V2-F care rezistă la o temperatură de 90°C sau mai ridicată.

Adresaţi-vă Centrului de service local.

3.4 Asamblarea min.

500mm min.

50mm

min. 55

710

60

280

520

550

490 +1

680 +1 max R5

44

23

ROMÂNA

Dacă aparatul este instalat deasupra unui sertar, ventilaţia plitei poate încălzi articolele depozitate în sertar pe durata procesului de gătire.

35

min. min.

12 60 min.

28

4. DESCRIEREA PRODUSULUI

4.1 Aspect suprafaţă de gătit

3 1

1

Zonă de gătit cu inducţie

2

Panou de comandă

3

Zonă flexibilă de gătit cu inducţie alcătuită din patru secţiuni

1

2

4.2 Configuraţia panoului de comandă

1 2 3 4 5 6 7 8

12 11

Pentru a vedea setările disponibile, atingeţi simbolul corespunzător.

10 9

36 www.electrolux.com

Sim‐ bol

Comentariu

1

2

3

4 -

5

6

-

7

8

9

10

11

0 - 9

12

PORNIT/OPRIT

Meniu

Pentru activarea şi dezactivarea plitei.

Pentru a deschide şi închide Meniu.

-

-

Selectarea zonei Pentru a deschide glisorul pentru zona selec‐ tată.

-

Indicatorul zonei Pentru a arăta pentru ce zonă este glisorul activ.

Pentru a seta funcţiile cronometrului.

Glisorul

PowerBoost

Blocarea

Pentru a regla nivelul de căldură.

Pentru a activa funcţia.

Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.

Pauză

FlexiBridge

Fereastra pentru comunicatorul cu semnal infra‐ roşu Hob²Hood. Nu o acoperiţi.

Pentru a activa şi a dezactiva funcţia.

Pentru a afişa nivelul curent de căldură.

Pentru a comuta între cele trei moduri ale func‐ ţiei.

4.3 OptiHeat Control (Indicator de căldură reziduală cu 3 trepte)

AVERTISMENT!

III / II / I Pericol de arsuri din cauza căldurii reziduale.

Indicatorul prezintă nivelul căldurii reziduale.

5. GHID RAPID

5.1 Utilizarea ecranului tactil

• Pentru a activa o anumită opţiune, atingeţi simbolul corespunzător de pe afişaj.

• Funcţia selectată este activată atunci când luaţi degetul de pe afişaj.

• Pentru a derula prin opţiunile disponibile utilizaţi un gest rapid sau trageţi cu degetele pe suprafaţa afişajului.

• Viteza gestului stabileşte viteza de mişcare a ecranului.

Zonele de gătit prin inducţie produc căldura necesară pentru gătire direct în baza vasului. Suprafaţa vitroceramică se

încălzeşte de la căldura a vaselor.

• Derularea se poate opri singură sau o puteţi opri imediat dacă atingeţi afişajul.

• Puteţi modifica majoritatea parametrilor care apar pe afişaj atunci când atingeţi simbolurile corespunzătoare.

• Pentru a selecta funcţia sau ora necesară puteţi derula prin listă şi/sau puteţi atinge opţiunea dorită.

• Atunci când plita este activată şi unele simboluri dispar de pe afişaj, atingeţi

ROMÂNA 37

afişajul în orice loc. Toate simbolurile sunt afişate din nou.

• Pentru anumite funcţii, apare o fereastră pop-up cu informaţii suplimentare atunci când le porniţi.

• Pot fi folosite doar simbolurile cu lumină de fundal.

• Selectaţi mai întâi o zonă pentru a activa funcţiile cronometru.

Meniu

Gatire asistata

Funcţii plită

Setări

PowerSlide

Topire

Blocare acces copii

Temporizator

Hob²Hood

Configurare

Service

5.2 Meniu structura

Atingeţi pentru a accesa şi modifica setările plitei sau pentru activarea unor funcţii. Tabelul prezintă structura de bază a Meniu.

H0 - Oprit

H1 - Doar lumină

H2 - Viteză ventilator redusă

H3 - Ventilator automat redus

H4 - Ventilator automat mediu

H5 - Ventilator automat ridicat

H6 - Ventilator automat accelerat

Gatire asistata

Limbă

Tonul de la taste

Volum la apasare pe taste

Luminozitate afişaj

Modul Demo

Licenţă

Afişare versiune software

Istoric alarme

Resetează setările

Pentru a părăsi Meniu atingeţi sau partea dreaptă a afişajului, în afara ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin

Meniu folosiţi sau .

Atunci când atingeţi lung unele dintre opţiunile disponibile în Meniu, apare o scurtă descriere. Urmaţi sfaturile pentru a naviga uşor prin Meniu.

38 www.electrolux.com

Dacă vă aflaţi la capătul Meniu derulaţi lista în sus şi folosiţi sau atingeţi pentru a ieşi din Meniu.

6. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

AVERTISMENT!

Consultaţi capitolele privind siguranţa.

Puteţi modifica setarea în Meniu > Setări

> Configurare. Consultaţi „Utilizarea zilnică”.

6.1 Prima conectare la sursa de energie electrică

Atunci când conectaţi plita la sursa de curent aveţi de setat Limbă, Luminozitate afişaj şi Volum la apasare pe taste.

7. UTILIZAREA ZILNICĂ

timp apare un mesaj, iar plita se dezactivează.

Relaţia între nivelul de căldură şi durata după care plita se dezactivează:

AVERTISMENT!

Consultaţi capitolele privind siguranţa.

7.1 Activarea şi dezactivarea

Atingeţi timp de 1 secundă pentru a activa sau dezactiva plita.

7.2 Oprirea automată

Funcţia dezactivează automat plita dacă:

• toate zonele de gătit sunt dezactivate,

• nu setaţi nivelul de căldură după activarea plitei,

• aţi vărsat sau aţi pus ceva pe panoul de comandă pentru mai mult de 10 secunde (o tigaie, o lavetă etc.). Este emis un semnal acustic şi plita se dezactivează. Îndepărtaţi obiectul sau curăţaţi panoul de comandă.

• plita se înfierbântă prea tare (de ex.

când s-a evaporat tot lichidul dintr-o tigaie). Lăsaţi zona de gătit să se răcească înainte de a utiliza plita din nou.

• folosiţi vase neadecvate sau nu există niciun vas pe o anumită zonă.

Simbolul zonei de gătit albe clipeşte şi zona de gătit cu inducţie se dezactivează automat după 1 minut.

• nu dezactivaţi o zonă de gătit sau nu modificaţi nivelul de căldură. După un

Nivelul de căldură

1 - 2

3 - 5

6

7 - 9

Plita se dezacti‐ vează după

6 ore

5 ore

4 ore

1,5 ore

7.3 Nivelul de căldură

1. Activaţi plita.

2. Puneţi vasul pe zona de gătit selectată.

Glisorul pentru zona de gătit activă apare pe afişaj şi este activ timp de 8 secunde.

3. Atingeţi sau glisaţi cu degetul pentru a seta nivelul de căldură dorit.

Simbolul se face roşu şi devine mai mare.

7.4 Utilizarea zonelor de gătit

Puneţi vasul în centrul zonei de gătit selectate. Zonele de gătit prin inducţie se adaptează automat la dimensiunea bazei vasului.

După ce aţi pus un vas pe zona de gătit selectată, plita îl detectează automat şi glisorul corespunzător apare pe afişaj.

Glisorul este vizibil timp de 8 secunde, după care afişajul revine la vizualizarea principală. Pentru a închide mai rapid glisorul, atingeţi ecranul în afara zonei de glisare.

Când alte zone sunt active, nivelul de căldură pentru zona pe care doriţi să o folosiţi poate fi limitat. Consultaţi

„Management putere”.

Asiguraţi-vă că vasul este adecvat pentru plitele cu inducţie. Pentru mai multe informaţii privind tipurile de vase, consultaţi „Informaţii şi sfaturi”. Verificaţi dimensiunea vasului în

„Date tehnice”.

7.5 PowerBoost

Această funcţie activează mai multă putere pentru zona respectivă de gătit cu inducţie; aceasta depinde de dimensiunea vasului. Funcţia poate fi activată doar pentru o perioadă limitată de timp.

1. Atingeţi mai întâi simbolul zonei dorite.

2. Atingeţi sau glisaţi cu degetul spre dreapta pentru a activa funcţia pentru zona de gătit aleasă.

Simbolul se face roşu şi devine mai mare.

Funcţia se dezactivează automat. Pentru a dezactiva funcţia manual, selectaţi zona şi schimbaţi nivelul de căldură al acesteia.

Pentru valorile maxime ale duratei, consultaţi „Date tehnice”.

ROMÂNA

7.6 Management putere

39

• Zonele de gătit sunt grupate în funcţie de amplasare şi numărul de faze de la plită. Consultaţi imaginea.

• Fiecare fază are o capacitate electrică maximă de 3680 W.

• Funcţia împarte puterea între zonele de gătit conectate la aceeaşi fază.

• Funcţia se activează când capacitatea electrică totală a zonelor de gătit conectate la o singură fază depăşeşte

3680 W.

• Funcţia scade puterea celorlalte zone de gătit conectate la aceeaşi fază, care influenţează nivelul de căldură disponibil.

• Nivelul maxim de căldură este vizibil pe glisor. Sunt active doar cifrele albe.

• Dacă nu este disponibil un nivel de căldură mai ridicat, reduceţi mai întâi nivelul de căldură de la celelalte zone de gătit.

7.7 Temporizator

+STOP

Cronometru cu numărătoare inversă

Folosiţi această funcţie pentru a specifica durata de funcţionare a unei zone de gătit în timpul unei singure sesiuni de gătit.

Puteţi seta funcţia separat pentru fiecare zonă de gătit.

1. Setaţi mai întâi nivelul de căldură pentru zona de gătit respectivă şi după aceea setaţi funcţia.

2. Atingeţi simbolul zonă.

3. Atingeţi .

40 www.electrolux.com

Fereastra cu meniul cronometrului apare pe afişaj.

4. Pentru activarea funcţiei bifaţi .

Simbolurile se schimbă în

+STOP

.

5. Glisaţi cu degetul spre stânga sau dreapta pentru a selecta durata dorită (de ex. ore şi/sau minute).

6. Atingeţi OK pentru a confirma selecţia dvs.

De asemenea, puteţi alege pentru a vă revoca selecţia.

Atunci când timpul ajunge la final, este emis un semnal sonor şi clipeşte .

Atingeţi pentru a opri semnalul.

Pentru a opri funcţia, setaţi nivelul de căldură la 0. Alternativ, atingeţi

+STOP

din stânga valorii cronometrului, atingeţi de lângă acesta pentru a vă confirma alegerea atunci când apare o fereastră pop-up.

Cronometru

Puteţi utiliza această funcţie atunci când plita este activată, însă zonele de gătit nu funcţionează.

Funcţia nu are nici o influenţă asupra funcţionării zonelor de gătit.

1. Selectaţi orice zonă de gătit.

Glisorul relevant apare pe afişaj.

2. Atingeţi .

Fereastra cu meniul cronometrului apare pe afişaj.

3. Glisaţi cu degetul spre stânga sau dreapta pentru a selecta durata dorită (de ex. ore şi minute).

4. Atingeţi OK pentru a confirma selecţia dvs.

De asemenea, puteţi alege pentru a vă revoca selecţia.

Atunci când timpul ajunge la final, este emis un semnal sonor şi clipeşte .

Atingeţi pentru a opri semnalul.

Pentru a dezactiva funcţia, atingeţi din stânga valorii cronometrului, atingeţi de lângă acesta pentru a vă confirma alegerea atunci când apare o fereastră pop-up.

Temporizator

Funcţia porneşte automat numărătoarea imediat după ce activaţi o zonă de gătit.

Puteţi utiliza această funcţie pentru a monitoriza durata funcţionării.

1. Atingeţi pentru a accesa Meniu.

2. Derulaţi Meniu pentru a selecta

Setări > Temporizator.

3. Atingeţi comutatorul pentru a porni / opri funcţia.

Pentru a părăsi Meniu atingeţi sau partea dreaptă a afişajului, în afara ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin

Meniu folosiţi sau .

Funcţia nu se opreşte atunci când ridicaţi vasul. Pentru a reseta funcţia şi a o porni din nou manual, atingeţi , selectaţi

Resetare din fereastra pop-up. Funcţia

începe numărătoarea de la 0. Pentru a

Pauză funcţia pentru o singură sesiune de gătit, atingeţi şi selectaţi Pauză din fereastra pop-up. Selectaţi Start pentru a continua numărătoarea.

7.8 Pauză

Această funcţie setează toate zonele de gătit care funcţionează la setarea minimă.

Atunci când funcţia este activă, doar simbolurile şi pot fi folosite. Toate celelalte simboluri de pe panoul de comandă sunt blocate.

Funcţia nu opreşte funcţiile cu cronometru.

Pentru activarea funcţiei atingeţi .

se aprinde. Nivelul de căldură este coborât la 1.

Pentru a dezactiva funcţia atingeţi .

Funcţia opreşte PowerBoost. Cel mai ridicat nivel de căldură se reactivează atunci când atingeţi din nou.

7.9 Blocarea

Puteţi bloca panoul de comandă în timpul utilizării plitei. Previne modificarea accidentală a nivelului de căldură.

Reglaţi mai întâi nivelul de căldură.

Pentru activarea funcţiei atingeţi .

Pentru dezactivarea funcţiei, atingeţi timp de 3 secunde.

Când dezactivaţi plita se dezactivează şi această funcţie.

7.10 Blocare acces copii

Această funcţie împiedică utilizarea accidentală a plitei.

1. Atingeţi pe afişaj pentru a deschide Meniu.

2. Selectaţi Setări > Blocare acces copii din listă.

3. Porniţi comutatorul şi atingeţi literele

A-O-X în ordine alfabetică pentru a activa funcţia. Pentru a dezactiva funcţia, opriţi comutatorul.

Pentru a părăsi Meniu atingeţi sau partea dreaptă a afişajului, în afara ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin

Meniu folosiţi sau .

7.11 Limbă

1. Atingeţi pe afişaj pentru a deschide Meniu.

2. Selectaţi Setări > Configurare >

Limbă din listă.

3. Alegeţi limba adecvată din listă.

Dacă alegeţi o limbă greşită, atingeţi .

Din lista care apare selectaţi a treia opţiune, după care de două ori ultima opţiune. În cele din urmă, alegeţi opţiunea din dreapta.

Pentru a părăsi Meniu atingeţi sau partea dreaptă a afişajului, în afara ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin

Meniu folosiţi sau .

ROMÂNA

7.12 Tonul de la taste / Volum la apasare pe taste

Puteţi alege tipul de sunet emis de plită sau să opriţi sunetele. Puteţi alege între clic (implicit) sau bip.

41

1. Atingeţi pe afişaj pentru a deschide Meniu.

2. Selectaţi Setări > Configurare> Tonul de la taste / Volum la apasare pe taste din listă.

3. Alegeţi opţiunea adecvată.

Pentru a părăsi Meniu atingeţi sau partea dreaptă a afişajului, în afara ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin

Meniu folosiţi sau .

7.13 Luminozitate afişaj

Puteţi modifica luminozitatea afişajului.

Există 4 niveluri de luminozitate, 1 este cel mai scăzut şi 4 cel mai ridicat.

1. Atingeţi pe afişaj pentru a deschide Meniu.

2. Selectaţi Setări >Configurare >

Luminozitate afişaj din listă.

3. Alegeţi nivelul adecvat.

Pentru a părăsi Meniu atingeţi sau partea dreaptă a afişajului, în afara ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin

Meniu folosiţi sau .

7.14 Gatire asistata

Această funcţie reglează temperatura la diferite tipuri de alimente şi o păstrează pe durata gătirii. Acesta poate fi activat doar pentru zona de gătit stânga faţă sau pentru ambele zone din stânga când sunt făcute punte.

1. Atingeţi pe afişaj pentru a deschide Meniu.

2. Selectaţi Gatire asistata şi alegeţi tipul de aliment pe care doriţi să-l preparaţi din listă.

Pentru fiecare tip de aliment există câteva opţiuni disponibile. Urmaţi instrucţiunile care apar pe afişaj.

• Puteţi atinge OK deasupra ferestrei pop-up pentru a folosi setările implicite.

42 www.electrolux.com

• Puteţi seta funcţia cronometru.

Atunci când vasul atinge temperatura dorită, puteţi activa cronometrul.

• Puteţi modifica nivelul implicit de căldură.

3. După ce vasul ajunge la temperatura dorită, este emis un semnal acustic şi apare o fereastră pop-up. Pentru a

închide fereastra şi a începe funcţia, atingeţi OK. Pentru a dezactiva fereastra permanent, bifaţi înainte de a activa funcţia.

Pentru a opri funcţia, atingeţi şi Oprire sau atingeţi şi selectaţi Gatire asistata, alegeţi orice tip de aliment şi atingeţi Oprire.

Pentru a părăsi Meniu atingeţi sau partea dreaptă a afişajului, în afara ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin

Meniu folosiţi sau .

7.15 Topire

Puteţi folosi această funcţie pentru a topi diferite produse, de ex. ciocolata sau untul. Puteţi folosi funcţia doar pentru o singură zonă de gătit în timpul unei singure sesiuni de gătit.

1. Atingeţi pe afişaj pentru a deschide Meniu.

2. Selectaţi Funcţii plită > Topire din listă.

3. Atingeţi Start

Trebuie să selectaţi zona dorită.

Apare o fereastră pop-up care vă

întreabă dacă doriţi să revocaţi nivelul de căldură anterior dacă acesta a existat.

Pentru a părăsi Meniu atingeţi sau partea dreaptă a afişajului, în afara ferestrei pop-up. Pentru a naviga prin

Meniu folosiţi sau .

Pentru a opri funcţia, atingeţi simbolul de selectare a zonei, după care atingeţi

Oprire.

7.16 Hob²Hood

Este o funcţie automată avansată care conectează plita la o hotă specială. Atât plita cât şi hota au un sistem de comunicare cu semnale în infraroşu.

Viteza ventilatorului este stabilită automat în funcţie de setarea modului şi a temperaturii celui mai fierbinte vas de pe plită.

Pentru majoritatea hotelor, sistemul de comandă la distanţă este iniţial dezactivat. Activaţi sistemul înainte de a utiliza funcţia. Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare al hotei.

Funcţia operează automat între H2 şi H6.

Plita este setată iniţial la H5. Hota reacţionează de fiecare dată când utilizaţi plita. Plita recunoaşte automat temperatura vasului şi reglează viteza ventilatorului. Puteţi seta plita să activeze doar lumina prin selectarea H1.

Dacă schimbaţi viteza ventilatorului de la hotă, conexiunea implicită cu plita este dezactivată. Pentru a reactiva funcţia, OPRIŢI şi

PORNIŢI din nou aparatele.

Mod Lu‐ mină auto‐ mată

Fierbere 1) Prăjire2)

H0 Oprit Oprit

H1 Pornit Oprit

Oprit

Oprit

Viteza ven‐ tilatorului 1

H3 Pornit Oprit

H4

H5

Pornit Viteza ven‐ tilatorului 1

Pornit Viteza ven‐ tilatorului 1

Viteza ven‐ tilatorului 1

Viteza ven‐ tilatorului 1

Viteza ven‐ tilatorului 2

ROMÂNA

nivelul de zgomot / viteza ventilatorului, puteţi comuta manual între moduri.

43

Mod Lu‐ mină auto‐ mată

Fierbere 1) Prăjire2)

H6 Pornit Viteza ven‐ tilatorului 2

Viteza ven‐ tilatorului 3

1) Plita detectează procesul de fierbere şi activează viteza ventilatorului în funcţie de modul automat.

2) Plita detectează procesul de prăjire şi ac‐ tivează viteza ventilatorului în funcţie de modul automat.

3) Acest mod activează ventilatorul şi lumi‐ na şi nu se bazează pe temperatură.

Schimbarea modurilor

Modurile se schimbă şi se reglează automat. Dacă nu sunteţi mulţumiţi de

1. Atingeţi .

Selectaţi Setări > Hob²Hood din listă.

2. Alegeţi modul adecvat.

Pentru a părăsi Meniu atingeţi sau partea dreaptă a afişajului, în afara ferestrei pop-up.

Când aţi terminat de gătit şi aţi dezactivat plita, ventilatorul hotei poate funcţiona în continuare pentru o anumită perioadă de timp. După trecerea timpului respectiv, sistemul dezactivează automat ventilatorul şi împiedică activarea accidentală în următoarele 30 de secunde.

Lumina hotei se dezactivează la 2 minute după dezactivarea plitei.

8. SUPRAFAŢĂ FLEXIBILĂ DE GĂTIT PRIN INDUCŢIE

zonă.

AVERTISMENT!

Consultaţi capitolele privind siguranţa.

8.1 FlexiBridge

Zona din partea stângă poate fi combinată în două zone de gătit cu dimensiuni diferite sau într-o singură suprafaţă de gătit mare. Puteţi alege o combinaţie de 4 secţiuni care depinde de dimensiunea vasului pe care doriţi să-l folosiţi. Indicatorii zonei de gătit se modifică automat şi prezintă combinaţia posibilă.

FlexiBridge Standard este modul implicit care se activează automată atunci când activaţi plita. Două zone de gătit funcţionează independent.

Atingeţi pentru a comuta între modurile FlexiBridge.

8.2 FlexiBridge Modul Standard

Acest mod este activ atunci când activaţi plita. Acesta conectează secţiunile în două zone de gătit separate. Puteţi seta nivelul de căldură separat pentru fiecare

Poziţia corectă a vasului:

Poziţia incorectă a vasului:

44 www.electrolux.com

8.3 FlexiBridge Modul Punte mare

Pentru a activa modul, atingeţi până când vedeţi indicatorul de mod corect .

Acest mod conectează trei secţiuni spate

într-o singură zonă de gătit. Secţiunea frontală nu este conectată şi funcţionează ca o zonă de gătit separată.

Puteţi seta nivelul de căldură pentru fiecare zonă separat.

8.4 FlexiBridge Modul Punte max

Pentru a activa modul, atingeţi până când vedeţi indicatorul de mod corect .

Acest mod conectează toate secţiunile

într-o singură zonă de gătit.

Poziţia corectă a vasului:

Pentru a folosi acest mod trebuie să puneţi vasul pe cele patru secţiuni conectate. Dacă folosiţi un vas mai mic decât trei secţiuni, afişajul indică şi după 1 minut zona se opreşte.

Poziţia corectă a vasului:

Pentru a folosi acest mod trebuie să puneţi vasul pe cele trei secţiuni conectate. Dacă folosiţi un vas mai mic decât două secţiuni, clipeşte pe afişaj şi după 1 minut zona se opreşte.

Poziţia incorectă a vasului:

Poziţia incorectă a vasului:

8.5 PowerSlide

Această funcţie vă permite să reglaţi temperatura prin mutarea vasului pe o poziţie diferită de pe suprafaţa de gătit prin inducţie. Această funcţie împarte automat zonele de gătit din stânga în trei suprafeţe cu diferite niveluri de căldură.

Plita detectează poziţia vasului şi reglează nivelul de putere pre-setat în conformitate. Puteţi pune vasul în faţă, la mijloc sau în spate. Dacă puneţi vasul în faţă, aveţi la dispoziţie nivelul maxim de căldură (adică 9). Pentru a-l reduce, mutaţi vasul în mijloc (nivel de căldură -

5) sau în spate (nivel de căldură - 1).

Folosiţi doar un singur vas cu diametrul minim al bazei de 160 mm atunci când operaţi funcţia.

1. Atingeţi o dată.

9. INFORMAŢII ŞI SFATURI

AVERTISMENT!

Consultaţi capitolele privind siguranţa.

9.1 Vasul de gătit

Pentru zonele de gătit prin inducţie, un câmp electromagnetic puternic creează foarte rapid căldură

în vasul pentru gătit.

Folosiţi zonele de gătit prin inducţie cu vase adecvate.

ROMÂNA 45

2. Derulaţi Meniu > Funcţii plită pentru a selecta funcţia din listă.

• Dacă oricare dintre zonele din stânga funcţionează, apare o fereastră pop-up care vă cere să confirmaţi dacă doriţi să anulaţi nivelul de căldură anterior.

• Apare pe afişaj simbolul şi simbolurile celor trei zone cu nivelul de căldură implicit.

Puteţi modifica nivelul de căldură implicit în funcţie de nevoile dvs., iar nivelul de căldură va fi salvat pentru utilizarea ulterioară.

3. Puneţi vasul pe zona de gătit cu nivelul de căldură dorit.

Puneţi vasul în centrul zonei dorite şi asiguraţi-vă că nu acoperiţi zonele

învecinate. Indicatorii roşii se aprind.

Dacă nu vedeţi indicatorii roşii, funcţia nu poate fi activată.

Dacă doriţi să modificaţi poziţia vasului, ridicaţi vasul şi puneţi-l pe o altă zonă. Glisarea vasului poate produce zgârieturi şi decolorarea suprafeţei.

Pentru a dezactiva funcţia, atingeţi , apare o fereastră pop-up. Pentru dezactivarea funcţiei atingeţi Oprire. De asemenea, puteţi dezactiva funcţia de la

Meniu.

Mutaţi vasul din când în când. Funcţia se dezactivează după 10 minute de inactivitate.

Materialul vaselor de gătit

adecvat: fontă, oţel, oţel emailat, oţel inoxidabil, bază cu mai multe straturi

(cu un marcaj corect de la producător).

neadecvat: aluminiu, aramă, alamă, sticlă, ceramică, porţelan.

Vase sunt adecvate pentru o plită cu inducţie dacă:

• apa fierbe foarte repede pe o zonă setată la nivelul de căldură maxim.

• un magnet este atras de baza vasului.

46 www.electrolux.com

Baza vasului trebuie să fie cât mai groasă şi cât mai plată.

Asiguraţi-vă că bazele vaselor sunt curate şi uscate

înainte de a le pune pe suprafaţa plitei.

Dimensiunile vaselor

Zonele de gătit prin inducţie se adaptează automat la dimensiunea bazei vasului.

Eficienţa zonei de gătit este corelată cu diametrul vasului de gătit. Vasele cu diametre mai mici decât cea minimă primesc numai parţial puterea generată de zona de gătit.

Consultaţi „Date tehnice”.

9.2 Zgomotul pe durata funcţionării

Dacă auziţi:

• zgomot de crăpături: vasul este făcut din materiale diferite (o construcţie

„sandviş”).

• sunet ca un fluierat: folosiţi o zonă de gătit cu nivel ridicat de putere, iar vasul este făcut din materiale diferite

(o construcţie „sandviş”).

• zumzet: folosiţi un nivel ridicat de putere.

• pocnituri: apare procese de comutare electrică, vasul este detectat după ce

îl puneţi pe plită.

• şuierat, bâzâit: funcţionează ventilatorul.

Zgomotele sunt normale şi nu indică nicio defecţiune a plitei.

9.3 Öko Timer (Cronometru

ECO)

Pentru a economisi energia, încălzirea zonei de gătit se dezactivează înainte de avertizarea sonoră a cronometrului.

Diferenţa în timpul de funcţionare depinde de nivelul de căldură şi de durata gătitului.

9.4 Exemple de gătit

Corelaţia dintre nivelul de căldură al unei zone şi consumul său de curent nu este liniară. Creşterea nivelului de căldură nu este direct proporţională cu creşterea consumului de curent. Aceasta

înseamnă că o zonă de gătit cu nivelul mediu de căldură consumă sub jumătate din puterea sa maximă.

Datele din tabel sunt doar orientative.

Nivelul de căldură

1

1 - 2

1 - 2

2 - 3

Utilizare pentru:

Menţinerea la cald a alimen‐ telor gătite.

Sos olandez, topit: unt, cio‐ colată, gelatină.

Solidificare: omlete pufoase, ouă ochiuri.

Fierberea înăbuşită a orezu‐ lui şi a mâncărurilor care conţin lapte, încălzirea ali‐ mentelor preparate.

Durată

(min)

con‐ form nece‐ sităţilor

Recomandări

Puneţi un capac pe vas.

5 - 25 Amestecaţi din când în când.

10 - 40 Gătiţi cu capacul pus.

25 - 50 Adăugaţi minim de două ori mai mult lichid decât orez, amestecaţi la jumătatea pro‐ cedurii mâncărurile care conţin lapte.

ROMÂNA 47

Nivelul de căldură

3 - 4

4 - 5

4 - 5

6 - 7

7 - 8

9

Utilizare pentru:

Pentru a găti la aburi legu‐ me, peşte, carne.

Cartofi gătiţi la abur.

Gătirea unor cantităţi mai mari de alimente, tocane şi supe.

Durată

(min)

Recomandări

20 - 45 Adăugaţi câteva linguri de li‐ chid.

20 - 60 Utilizaţi maxim ¼ l de apă pentru 750 g de cartofi.

60 -

150

Până la 3 l lichid plus ingre‐ diente.

Prăjire uşoară: escalop, cor‐ don bleu de viţel, şniţele, chiftele, cârnaţi, ficat, roux, ouă, clătite, gogoşi.

con‐ form nece‐ sităţilor

Întoarceţi la jumătatea dura‐ tei de gătit.

Chifteluţe, muşchiuleţ, fripturi bine prăjite.

5 - 15 Întoarceţi la jumătatea dura‐ tei de gătit.

Pentru a fierbe apă, paste, pentru a prăji carnea la suprafaţă (gulaş, friptură înăbuşită), pentru a prăji cartofi.

Pentru a fierbe cantităţi mari de apă. PowerBoost este activată.

9.5 Sfaturi utile pentru

Hob²Hood

Când utilizaţi plita cu funcţia:

• Protejaţi panoul hotei de lumina directă a soarelui.

• Nu puneţi becuri halogene pe panoul hotei.

• Nu acoperiţi panoul de comandă al plitei.

• Nu întrerupeţi semnalul dintre plită şi hotă (de ex. cu mâna, cu mânerul unui vas sau cu un vas înalt).

Consultaţi imaginea.

Hota din imagine este doar un exemplu.

Păstraţi curată fereastra pentru semnalul infraroşu

Hob²Hood al comunicatorului.

Alte aparate controlate prin telecomandă pot bloca semnalul. Nu folosiţi astfel de aparate în apropierea plitei cât timp Plită²Hotă este pornită.

48 www.electrolux.com

Plitele aragazelor cu funcţia

Hob²Hood

10. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA

Pentru a găsi gama completă de plite de aragaz care lucrează cu această funcţie consultaţi site-ul web pentru consumatori. Plitele de aragaz de la

Electrolux care lucrează cu această funcţie trebuie să conţină simbolul .

AVERTISMENT!

Consultaţi capitolele privind siguranţa.

10.1 Informaţii cu caracter general

• Curăţaţi plita după fiecare

întrebuinţare.

• Utilizaţi întotdeauna vase cu baza curată.

• Zgârieturile sau petele închise la culoare de pe suprafaţa plitei nu au niciun efect asupra modului de funcţionare al plitei.

• Folosiţi un agent de curăţare special, adecvat pentru suprafaţa plitei.

• Folosiţi o racletă specială pentru sticlă.

Imprimeul de pe zona flexibilă de gătit cu inducţie se poate murdări sau poate să-şi modifice culoarea datorită frecării de vase.

Puteţi curăţa zona într-un mod standard.

10.2 Curăţarea plitei

Înlăturaţi imediat: plastic topic, folie de plastic, zahăr sau alimente care conţin zahăr, în caz contrar mizeria poate deteriora plita. Aveţi grijă să nu vă ardeţi. Folosiţi o racleta specială pe suprafaţa vitrată, la un unghi mare şi îndepărtaţi resturile de pe suprafaţă.

Eliminaţi după ce plita s-a răcit

suficient: depuneri de calcar, pete de apă şi de grăsime, decolorări metalice strălucitoare. Curăţaţi plita cu o lavetă umedă şi un detergent ne-abraziv.

După curăţare, ştergeţi plita cu o lavetă moale.

Îndepărtaţi decolorarea metalică

lucioasă: folosiţi o soluţie cu apă şi oţet şi curăţaţi suprafaţa de sticlă cu o lavetă.

• Suprafaţa plitei prezintă canale orizontale. Curăţaţi plita cu o lavetă moale şi puţin detergent cu o mişcare uşoară de la stânga la dreapta. După curăţare, ştergeţi plita cu o lavetă moale de la stânga spre dreapta.

11. DEPANARE

AVERTISMENT!

Consultaţi capitolele privind siguranţa.

11.1 Ce trebuie făcut dacă...

Problemă

Plita nu poate fi pornită sau utilizată.

Cauză posibilă

Plita nu este conectată la o sursă electrică sau este conectată incorect.

Soluţie

Verificaţi dacă plita este conectată corect la sursa de curent. Consultaţi dia‐ grama de conectare.

ROMÂNA 49

Problemă Cauză posibilă

Siguranţa este arsă.

Nu aţi setat nivelul de căldură timp de 60 secun‐ de.

Aţi atins simultan 2 sau mai multe câmpuri cu sen‐ zor.

Pauză funcţionează.

Soluţie

Verificaţi dacă siguranţa este cauza defecţiunii.

Dacă siguranţele se ard în mod repetat, adresaţi-vă unui electrician calificat.

Activaţi plita din nou şi se‐ taţi nivelul de căldură în mai puţin de 60 secunde.

Atingeţi doar un câmp cu senzor.

Afişajul nu reacţionează la atingere.

Afişajul este acoperit par‐ ţial sau vase sunt puse prea aproape de afişaj.

Există puţin lichid sau un obiect pe afişaj.

Consultaţi „Utilizarea zil‐ nică”.

Îndepărtaţi obiectele. Mu‐ taţi vasele departe de afi‐ şaj.

Curăţaţi afişajul, aşteptaţi până când aparatul este rece. Deconectaţi plita de la reţeaua electrică. După

1 min, conectaţi din nou plita.

Îndepărtaţi obiectul de pe câmpurile cu senzor.

Este emis un semnal acus‐ tic şi plita se dezactivează.

Atunci când plita se dezac‐ tivează este emis un sem‐ nal acustic.

Plita se dezactivează.

Aţi pus un obiect pe unul sau mai multe câmpuri cu senzor.

Indicatorul căldurii rezidua‐ le nu se aprinde.

Nu puteţi activa cel mai ri‐ dicat nivel de căldură.

Câmpurile cu senzor se în‐ fierbântă.

Aţi pus un obiect pe câm‐ pul cu senzor .

Zona nu este fierbinte pen‐ tru că a fost utilizată numai o scurtă perioadă de timp.

O altă zonă este deja se‐ tată la cel mai ridicat nivel de căldură.

Nivelul Limitare putere este prea scăzut.

Vasul este prea mare sau l-aţi pus prea aproape de butoane.

Îndepărtaţi obiectul de pe câmpul cu senzor.

Dacă zona a funcţionat su‐ ficient de mult pentru a fi fierbinte, contactaţi un

Centru de service autori‐ zat.

Reduceţi mai întâi puterea celeilalte zone.

Modificaţi puterea maximă de la Meniu. Consultaţi

„Utilizarea zilnică”.

Puneţi vasele mari pe zo‐ nele din spate, dacă este posibil.

50 www.electrolux.com

Problemă

Hob²Hood nu funcţio‐ nează.

Cauză posibilă

Aţi acoperit panoul de co‐ mandă.

Aţi activat modul H1.

Soluţie

Îndepărtaţi obiectul de pe panoul de comandă.

Hob²Hood funcţionează,

însă doar lumina este aprinsă.

Modurile Hob²Hood H1 -

H6 funcţionează, însă lu‐ mina este stinsă.

Nu este emis niciun sunet atunci când atingeţi câm‐ purile cu senzor ale panou‐ lui.

Este setată o limbă greşită. Aţi schimbat limba din gre‐ şeală.

Zona flexibilă de gătit cu inducţie nu încălzeşte va‐ sul.

Poate fi o problemă cu be‐ cul.

Vasul este într-o poziţie in‐ corectă pe zona flexibilă de gătit cu inducţie.

Schimbaţi la unul din mo‐ durile H2 - H6 sau aştepta‐ ţi începerea modului auto‐ mat.

Contactaţi un Centru de service autorizat.

Sunetele sunt dezactivate. Activaţi sunetele. Consul‐ taţi „Utilizarea zilnică”.

Resetaţi toate funcţiile la setările din fabrică. Selec‐ taţi Resetează setările din

Meniu.

Deconectaţi plita de la re‐ ţeaua electrică. După 1 min, conectaţi din nou pli‐ ta. Setaţi Limbă, Luminozi‐ tate afişaj şi Volum la apa‐ sare pe taste.

Puneţi vasul într-o poziţie corectă pe zona flexibilă de gătit cu inducţie. Poziţia vasului depinde de funcţia activată sau de modul funcţiei. Consultaţi „Zona flexibilă de gătit cu induc‐ ţie”.

O zonă de gătit este de‐ zactivată.

Apare un mesaj de averti‐ zare care spune că zona de gătit se va opri.

Diametrul bazei vasului es‐ te incorect pentru funcţia activată sau pentru modul funcţiei.

Oprire automată dezacti‐ vează zona de gătit.

Folosiţi vase cu un diame‐ tru adecvat pentru funcţia activată sau pentru modul funcţiei. Folosiţi vase cu un diametrul mai mic de 160 mm pe o singură secţiune a zonei flexibile de gătit cu inducţie. Consultaţi „Zona flexibilă de gătit cu induc‐ ţie”.

Consultaţi „Utilizarea zil‐ nică”.

Dezactivaţi plita şi activaţio din nou.

ROMÂNA 51

Problemă

O - X - A apare.

clipeşte.

Cauză posibilă

Este afişat şi un mesaj. Blocarea funcţionează.

Blocare acces copii func‐ ţionează.

Pe zonă nu este niciun vas.

Vasul este inadecvat.

Soluţie

Consultaţi „Utilizarea zil‐ nică”.

Consultaţi „Utilizarea zil‐ nică”.

Puneţi un vas pe zonă.

Diametrul bazei vasului es‐ te prea mic pentru zonă.

FlexiBridge funcţionează.

Una sau mai multe secţiuni ale modului funcţiei active nu sunt acoperite de vas.

PowerSlide funcţionează.

Două vase sunt amplasate pe zona flexibilă de gătit prin inducţie.

Utilizaţi vase adecvate.

Consultaţi „Informaţii şi sfa‐ turi”.

Utilizaţi vase de gătit cu di‐ mensiuni corecte. Consul‐ taţi „Date tehnice”.

Puneţi vasul pe numărul corect de secţiuni ale mo‐ dului funcţiei active sau modificaţi modul funcţiei.

Consultaţi „Zona flexibilă de gătit cu inducţie”.

Folosiţi doar un singur vas.

Consultaţi „Zona flexibilă de gătit cu inducţie”.

Este afişat şi un număr. Plita prezintă o eroare.

Auziţi un bip constant.

Conexiunea electrică este necorespunzătoare.

Dezactivaţi plita şi activaţio din nou după 30 de se‐ cunde. Dacă se aprinde din nou, deconectaţi plita de la sursa de alimentare electrică. După 30 de se‐ cunde, conectaţi din nou plita. Dacă problema conti‐ nuă să apară, apelaţi la

Centrul de service autori‐ zat.

Deconectaţi plita de la re‐ ţeaua electrică. Cereţi unui electrician calificat să veri‐ fice instalaţia.

11.2 Dacă nu găsiţi o soluţie...

Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la problemă, adresaţi-vă comerciantului sau unui Centru de service autorizat.

Furnizaţi informaţiile de pe plăcuţa cu date tehnice. Verificaţi dacă aţi utilizat plita corect. În caz contrar, trebuie să plătiţi intervenţia tehnicianului de la centrul de service sau a comerciantului, chiar şi în perioada de garanţie.

Instrucţiunile cu privire la centrele de service şi condiţiile de garanţie se găsesc în broşura de garanţie.

52 www.electrolux.com

12. DATE TEHNICE

12.1 Plăcuţă cu date tehnice

Model EIS7548

Tip 62 C4A 05 CA

Inducţie 7.35 kW

Nr. ser. .................

ELECTROLUX

12.2 Licenţele software

Software-ul inclus în plită conţine software supus legii drepturilor de autor care este licenţiat în conformitate cu termenii BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0 ,

LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC,

Apache 2.0 şi alţii.

12.3 Specificaţiile zonelor de gătit

PNC 949 596 962 00

220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz

Fabricat în Germania

7.35 kW

Consultaţi textul complet al licenţei în:

Meniu > Setări > Service > Licenţă.

Puteţi descărca codul sursă al softwareului open source prin accesarea următorului link din pagina produsului web.

Zonă de gătit Putere nomi‐ nală (nivel maxim de căldură) [W]

Mijloc faţă 1400

Dreapta spate 2300

Suprafaţă flexi‐ bilă de gătit prin inducţie

2300

PowerBoost

[W]

2500

3600

3200

PowerBoost durata ma‐ ximă [min]

4

10

10

Diametru vas

[mm]

125 - 145

180 - 240 minim 100

Puterea zonelor de gătit poate diferi cu valori foarte mici faţă de datele din tabel.

Aceasta se modifică în funcţie de materialul şi dimensiunile vasului.

13. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

Pentru rezultate optime la gătire, folosiţi vase care nu sunt mai mari decât diametrul specificat în tabel.

13.1 Informaţii despre produs în conformitate cu EU 66/2014 valabil exclusiv pentru piaţa UE

Identificarea modelului

Tipul plitei

Numărul de zone de gătit

EIS7548

Plită încorpo‐ rată

2

ROMÂNA 53

Numărul de suprafeţe de gătit

Tehnologia de încălzire

Diametrul zonelor de gătit circulare (Ø)

Lungimea (L) şi lăţimea

(l) suprafeţei de gătit

Consumul de energie per zonă de gătit (EC electric cooking)

Consumul de energie al zonei de gătit (EC electric cooking)

Consumul de energie al plitei (EC electric hob)

Mijloc faţă

Dreapta spate

Stânga

Mijloc faţă

Dreapta spate

Stânga

1

Inducţie

14,5 cm

24,0 cm

L 46,5 cm l 21,4 cm

187,5 Wh / kg

185,2 Wh / kg

187,0 Wh / kg

186,8 Wh / kg

EN 60350-2 - Aparate de gătit electrocasnice - Partea 2: Plite - Metode pentru măsurarea performanţei

13.2 Economisirea energiei

Puteţi economisi energia în timpul gătitului zilnic dacă respectaţi recomandările de mai jos.

• Atunci când încălziţi apă, folosiţi doar cantitatea necesară.

14. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL

• Dacă este posibil, puneţi întotdeauna capace pe vase.

• Înainte de a activa zona de gătit, puneţi un vas pe aceasta.

• Puneţi vase mici pe zone de gătit mici.

• Puneţi vasul direct pe centrul zonei de gătit.

• Pentru a păstra alimentele calde sau a le topi folosiţi căldura reziduală.

Reciclaţi materialele marcate cu simbolul

. Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest simbol

împreună cu deşeurile menajere.

Returnaţi produsul la centrul local de reciclare sau contactaţi administraţia oraşului dvs.

*

54 www.electrolux.com

ROMÂNA 55

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents