ZANUSSI ZGO63414BA User Manual

ZANUSSI ZGO63414BA User Manual
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZGO63414BA
NL Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
EN User Manual
Hob
FR Notice d'utilisation
Table de cuisson
BE
LU
2
17
31
GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, onderhouds- en reparatie-informatie:
www.zanussi.com/support
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of
verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en
complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt te worden
gehouden, mits ze voortdurend onder toezicht staan.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op
passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als
het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te
worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient op te
passen dat u de verwarmingselementen niet aanraakt.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart
afstandbedieningssysteem.
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een kookplaat
met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar schakel in
plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam bijv. met een
deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet onder
constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen voorwerpen
op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels
mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze
heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten is,
schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit het
stopcontact. In het geval het apparaat direct op de stroom is
aangesloten met een aansluitdoos, verwijdert u de zekering om
het apparaat van de stroom te halen. Neem in beide gevallen
contact op met de erkende servicedienst.
In het geval van een breuk in de glazen plaat:
– zet alle branders en elektrische verwarmelementen
onmiddellijk uit en neem het apparaat van de
stroomvoorziening,
– raak het oppervlak van het apparaat niet aan,
– gebruik het apparaat niet.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
3
•
•
•
Als het apparaat direct op de voeding wordt aangesloten, is er
een scheidingsschakelaar met een contactopening nodig op
alle polen. Complete afsluiting overeenkomstig de voorwaarden
gespecificeerd in de overspanningscategorie III moet worden
gegarandeerd. De aardekabel is hiervan uitgesloten.
Let er bij het leiden van de stroomkabel op dat de kabel niet
direct in contact komt (bijvoorbeeld bij gebruik met
isolatiehoes) met onderdelen die temperaturen kunnen bereiken
van 50°C hoger dan kamertemperatuur.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers die
door de fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen of door
de fabrikant van het apparaat in de gebruiksinstructies als
geschikt zijn aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van ongeschikte
kookplaatbeschermers kan ongelukken veroorzaken.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Dit apparaat is geschikt voor de volgende markten:
•
BE LU
MONTAGE
•
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat,
want het is zwaar. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.
Bescherm de bodem van het apparaat tegen
stoom en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een deur of
onder een raam. Dit voorkomt dat heet
kookgerei van het apparaat valt als de deur of
het raam wordt geopend.
Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades
zorg er dan voor dat de ruimte tussen de
onderkant van het apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
De onderkant van het apparaat kan heet
worden. Wij raden aan om een onbrandbaar
scheidingspaneel te plaatsen onder het
apparaat om te voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
AANSLUITING AAN HET ELEKTRICITEITSNET
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektrische aansluitingen moeten door een
gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u welke
werkzaamheden dan ook uitvoert.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of
stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor
zorgen dat de contactklem te heet wordt.
Gebruik de juiste stroomkabel.
Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
Gebruik het klem om spanning op het snoer te
voorkomen.
Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker
(indien van toepassing) het hete apparaat of
heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat
op de nabijgelegen contactdozen aansluit.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem
contact op met onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel
te vervangen.
De schokbescherming van delen onder stroom
en geïsoleerde delen moet op zo'n manier
worden bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een losse
stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat
volledig van het lichtnet afgesloten kan worden.
Het isolatieapparaat moet een contactopening
hebben met een minimale breedte van 3 mm.
GASAANSLUITING
• Alle gasaansluitingen moeten door een
gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
• Controleer vóór de installatie of de plaatselijke
distributieomstandigheden (gassoort en -druk)
en de afstelling van het apparaat met elkaar te
combineren zijn.
• Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het
apparaat aanwezig is.
• Op het typeplaatje staat informatie over de
gastoevoer.
• Dit apparaat mag niet aangesloten worden op
een inrichting dat producten afvoert voor
verbranding. Sluit het apparaat aan volgens de
geldende installatieregels. Let op de vereisten
voor voldoende ventilatie.
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel, brandwonden of elektrische
schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder voor gebruik (indien van toepassing)
de verpakking, labels en beschermfolie.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik.
De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
Leg geen bestek of pannendeksels op de
kookzones. Deze kunnen heet worden.
Bedien het apparaat niet met natte handen of
als het contact maakt met water.
Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkblad of aanrecht.
Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.
WAARSCHUWING! Risico op brand
en explosie
•
•
•
•
Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare
damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde
voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u
hiermee kookt.
De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
Gebruikte olie die voedselresten bevat kan
brand veroorzaken bij een lagere temperatuur
dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.
Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
•
•
•
•
•
•
Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
Laat kookgerei niet droogkoken.
Laat geen voorwerpen of kookgerei op het
apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.
Activeer de kookzones niet met lege pannen of
zonder pannen erop.
Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
Pannen van gietijzer, aluminium of met
beschadigde bodems kunnen krassen
veroorzaken in het glas / glaskeramiek. Til deze
voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen
op het kookoppervlak.
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik alleen stabiel kookgerei met de juiste
vorm en een diameter groter dan de afmetingen
van de branders.
Zorg ervoor dat de pannen in het midden van de
branders staan.
Zorg dat de vlam niet uit gaat als u de knop snel
van de maximale stand naar de minimale stand
draait.
Gebruik alleen de accessoires die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Plaats geen vlamverdeler op de brander.
Het gebruik van een kookapparaat op gas leidt
tot de productie van warmte en vocht. Zorg voor
een goede ventilatie in de ruimte waar het
apparaat is geïnstalleerd.
U moet bij langdurig intensief gebruik van het
apparaat waarschijnlijk meer ventileren,
bijvoorbeeld door een raam te openen, of
effectiever ventileren, bijvoorbeeld door het
niveau van de aanwezige, mechanische
ventilatie op te voeren.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te
koken. Het mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
Laat geen zure vloeistoffen, zoals bijv. azijn,
citroensap of reinigingsmiddelen voor het
verwijderen van kalkaanslag, in aanraking komen
met de kookplaat. Hierdoor kunnen doffe
plekken ontstaan.
Verkleuring van het email of roestvrij staal is niet
van invloed op de werking van het apparaat.
ONDERHOUD EN REINIGING
•
•
•
•
•
•
Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het oppervlak
achteruitgaat.
Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen
voordat u het schoonmaakt.
Trek voor onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het
apparaat te reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte
doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
De branders niet in de afwasautomaat reinigen.
SERVICEDIENST
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
•
•
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en
gooi het weg.
Maak de externe gasleidingen plat.
WAARSCHUWING! Verwijder de
toetsen, knoppen of pakkingen niet
van het bedieningspaneel. Er kan
water in het apparaat komen en
schade veroorzaken.
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
VOOR MONTAGE
Voordat u de kookplaat installeert, dient u de
onderstaande informatie van het typeplaatje te
noteren. Het typeplaatje bevindt zich onderop de
kookplaat.
Model .......................................
Productnummer
(PNC) ........................................
Serienummer ...........................
6
GASAANSLUITING
WAARSCHUWING! De volgende
instructies over de installatie en het
onderhoud moeten opgevolgd worden
door vakkundig personeel in
overeenstemming met de geldende
voorschriften.
De aansluiting op de gastoevoer moet worden
uitgevoerd met behulp van een AGB-kraan. Kies
vaste aansluitingen of gebruik een flexibele leiding
in AGB (roestvrij staal), in overeenstemming met de
voorschriften die van kracht zijn (NBN D 51.003).
Als u flexibele metalen leidingen gebruikt, moet u
opletten dat deze niet in aanraking komen met
bewegende onderdelen, of dat ze niet vastgeklemd
worden. Wees ook voorzichtig wanneer de
kookplaat in combinatie met een oven wordt
geïnstalleerd.
Controleer of de gastoevoerdruk van
het apparaat voldoet aan de
aanbevolen waarden. De verstelbare
aansluiting wordt op de
uitbreidingsbrug bevestigd met behulp
van een schroefdraadmoer G 1/2".
Alle onderdelen die getoond worden
op de afbeelding zijn reeds in de
fabriek gemonteerd. Het apparaat
werd voor het de fabriek verliet getest,
om voor u de beste resultaten te
verzekeren.
A
B C
A. Einde van de as met moer (koppelkracht 10 ±
2 Nm)
B. Sluitring meegeleverd met het apparaat
C. Elleboogverbindingsstuk meegeleverd met het
apparaat
Vloeibaar gas
Gebruik de rubberen pijphouder voor vloeibaar gas.
Koppel altijd de pakking vast. Ga vervolgens door
met de gasaansluiting.
De flexibele leiding is klaar voor gebruik als de
leiding:
• niet warmer wordt dan kamertemperatuur,
warmer dan 30°C;
• de leiding niet langer is dan 1500 mm
• geen knikken vertoont;
• niet onderworpen is aan tractie of torsie;
• niet in aanraking komt met scherpe randen of
hoeken;
• de leiding gemakkelijk onderzocht kan worden
om de toestand ervan te controleren.
De controle van de staat van de flexibele leiding
bestaat erin te controleren of:
• de leiding geen barsten, sneden, vlekken of
brandsporen vertoont op de twee uiteinden en
over de volledige lengte;
•
het materiaal niet gehard is, maar de juiste
elasticiteit vertoont
• de bevestigingsklemmen niet verroest zijn
• de vervaldatum niet is verstreken.
Als er één of meerdere defecten waarneembaar
zijn, mag de leiding niet worden gerepareerd, maar
moet deze worden vervangen.
WAARSCHUWING! Controleer
wanneer de installatie is voltooid of
alle leidingfittingen goed zijn afgedicht.
Gebruik een zeepoplossing, geen
vlam!
VERVANGING SPUITMONDEN (ALLEEN
VOOR BELGIË)
1. Verwijder de pannendrager.
2. Verwijder de branderkappen en -kronen.
3. Verwijder met een dopsleutel 7 de
hoofdsproeiers, en vervang ze door de
sproeiers die vereist zijn voor het type gas dat u
gebruikt (zie de tabel in het hoofdstuk
'Technische gegevens').
4. Zet de onderdelen in omgekeerde volgorde
terug.
5. Vervang het typeplaatje (naast de
gastoevoerleiding) door het plaatje voor het
nieuwe type gastoevoer. U kunt het plaatje
vinden in het zakje dat bij het apparaat geleverd
is.
Als de toevoergasdruk aanpasbaar is of verschilt
van de vereiste druk, moet u een geschikte
drukregelaar op de gastoevoerleiding monteren.
AANPASSING VAN HET MINIMALE NIVEAU
(ALLEEN VOOR BELGIË)
Het minimumniveau van de branders afstellen:
1. Steek de brander aan.
2. Draai de knop naar de minimale stand.
3. Verwijder de knop .
4. Pas de stand van de bypass-schroef aan met
een smalle schroevendraaier (A).
A
5. Als u overstapt:
• van aardgas G20/G25 20/25 mbar op
vloeibaar gas, draai de instelschroef dan
helemaal vast.
7
•
van vloeibaar gas op aardgas G20/G25
20/25 mbar, draai de bypass-schroef dan
ongeveer 1/4 draai los .
WAARSCHUWING! Zorg dat de vlam
niet uitgaat als u de knop snel van de
maximale stand naar de minimale
stand draait.
ELEKTRISCHE AANSLUITING
• Zorg er voor dat het aangegeven voltage en het
type stroom op het typeplaatje overeenkomen
met het voltage en stroomtype van uw lokale
stroomleverancier.
• Dit apparaat wordt geleverd met een netsnoer.
Dit moet zijn voorzien van een geschikte stekker,
die geschikt is voor de belasting die vermeld is
op het identificatieplaatje. Zorg dat u de stekker
in een goed stopcontact steekt.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
• Er is brandgevaar als het apparaat verbinding
maakt met een verlengkabel, een adapter of een
meervoudige aansluiting. Zorg ervoor dat de
aarde-aansluiting overeenkomt met de normen
en regelgeving.
• Laat de stroomkabel niet warmer worden dan
90° C.
AANSLUITKABEL
Gebruik om de aansluitkabel te vervangen alleen de
speciale kabel of een gelijksoortig type. Het
kabeltype is: H05V2V2-F T90.
Zorg ervoor dat de doorsnede van het snoer
geschikt is voor het voltage en de
bedrijfstemperatuur. De geel/groene aarddraad
moet ongeveer 2 cm langer zijn dan de bruine (of
zwarte) fasedraad.
L
1. Sluit de groen/gele (aarde) draad aan op de
eindklem gemarkeerd met de letter 'E' of het
aardesymbool
, of groen/geel gekleurd.
2. Sluit de blauwe (nul) draad aan op de eindklem
gemarkeerd met de letter 'N', of blauw
gekleurd.
3. Sluit de bruine (onder spanning staande) draad
aan op de eindklem gemarkeerd met de letter
'L'. Deze moet altijd worden aangesloten op de
netwerkfase.
SAMENSTELLEN
1.
2.
3.
min.
600 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
470+02 mm
N
8
550+02 mm
4.
LET OP! Installeer het apparaat alleen
op een werkblad met een plat
oppervlak.
MOGELIJKHEDEN VOOR INBOUW
Het paneel geïnstalleerd onder de kookplaat moet
eenvoudig te verwijderen zijn en eenvoudig
toegang bieden indien technische hulp nodig is.
Keukenmeubel met
30 mm
5.
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
6.
A
A. Verwijderbaar paneel
B. Ruimte voor aansluitingen
Keukenmeubel met oven
Om veiligheidsredenen en om een gemakkelijke
verwijdering van de oven uit het meubel mogelijk te
maken, moeten de elektrische aansluitingen van de
kookplaat en de oven afzonderlijk geïnstalleerd
worden.
B
7.
A) meegeleverde afdichting
B) meegeleverde steunen
9
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
INDELING KOOKPLAAT
2
1
1 Snelle brander
2 Normale brander
3
3 Sudderbrander
4 Bedieningsknoppen
4
BEDIENINGSKNOP
Symbool
Beschrijving
geen gastoevoer / uit-stand
Symbool
Beschrijving
minimale gastoevoer
ontstekingsstand / maximale
gastoevoer
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
BRANDEROVERZICHT
A
B
C
A. Branderdeksel en kroon
B. Thermokoppeling
10
C. Ontstekingsbougie
Draai als de brander per ongeluk uit
gaat de bedieningsknop naar de uit
stand en probeer na minimaal 1 minuut
de brander weer aan te steken.
DE BRANDER ONTSTEKEN
Ontvlam de brander altijd vóór u het
kookgerei erop plaatst.
De vonkontsteking kan automatisch
starten wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt, na de installatie of
na een stroomonderbreking. Dat is
normaal.
WAARSCHUWING! Ga voorzichtig
te werk bij het gebruik van branders
(open vuur) in de keuken. De fabrikant
kan niet aansprakelijk gesteld worden
in geval van onjuist gebruik van de
vlam.
De kookplaat is voorzien van
progressieve gaskleppen. Hiermee
kunt u de vlam nauwkeuriger
reguleren.
1. Druk de bedieningsknop helemaal in en draai
de knop linksom naar de maximale
gastoevoerstand (
).
2. Houd de bedieningsknop ongeveer 10
seconden ingedrukt. Het thermokoppel kan dan
opwarmen. Als u dat niet doet, wordt de
gastoevoer onderbroken.
3. Stel de vlam af zodra deze regelmatig brandt.
Als de brander na enkele pogingen
niet aan gaat, controleer dan of de
kroon en de deksel goed op hun
plaats zitten.
DE BRANDER UITSCHAKELEN
Om de vlam te doven, de knop naar de off-positie
draaien
.
WAARSCHUWING! Draai de vlam
altijd lager of schakel hem uit voordat
u de pan van de brander haalt
WAARSCHUWING! Houd de
bedieningsknop niet langer dan 15
seconden ingedrukt. Als de brander na
15 seconden nog niet brandt, de
bedieningsknop loslaten en minstens
1 minuut wachten voordat u opnieuw
probeert de vlam te ontsteken.
LET OP! Bij afwezigheid van
elektrische stroom kunt u de brander
ontsteken zonder elektrische inrichting.
Breng in dat geval een vlam in de
buurt van de brander, draai de
regelknop tegen de wijzers van de klok
in naar de maximale gastoevoerstand
en druk deze in. Houd de regelknop
gedurende 10 seconden of korter
ingedrukt om het thermokoppel op te
laten warmen.
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
KOOKGEREI
LET OP! Gebruik geen gietijzeren
pannen, aardewerk of grillplaten.
11
WAARSCHUWING! Zet één pan niet
op twee branders.
WAARSCHUWING! Zet geen
instabiele of beschadigde pannen op
de brander om morsen en letsel te
voorkomen.
LET OP! Zorg dat de bodems van de
pannen niet dichtbij de
bedieningsknop staan, anders wordt
de bedieningsknop heet.
LET OP! Zorg dat de handvaten van
de pot niet boven de voorste rand van
het werkblad komen.
LET OP! Zorg dat de potten zich in
het midden van de brander bevinden,
voor een maximum aan stabiliteit en
lager gasverbruik.
LET OP! Vloeistoffen die tijdens het
koken worden gemorst kunnen ervoor
zorgen dat het glas breekt.
DIAMETER VAN HET KOOKGEREI
Gebruiken alleen kookgerei met een
bodemdiameter die geschikt is voor de
afmeting van de plaat.
Brander
Rapid
Diameter van de
pannen (mm)
180 - 260
Normale brander
120 - 220
Sudderbrander
80 - 180
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
ALGEMENE INFORMATIE
• Maak de kookplaat na ieder gebruik schoon.
• Gebruik altijd kookgerei met een schone
bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte
hebben geen invloed op de werking van de
kookplaat.
• Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel voor
het oppervlak van de kookplaat.
WAARSCHUWING! Gebruik geen
messen, schrapers of gelijksoortige
hulpmiddelen om het glazen oppervlak
of de randen van de branders en het
frame schoon te maken (indien van
toepassing).
•
Was de onderdelen van roestvrij staal af met
water en droog ze vervolgens met een zachte
doek.
PANNENDRAGERS
De pansteunen zijn niet bestand tegen
afwassen in een afwasautomaat. Ze
moeten met de hand worden
afgewassen.
1. U kunt de pansteunen verwijderen voor een
gemakkelijke reiniging van het kookplaat.
Ga zeer voorzichtig te werk bij het
vervangen van de pannendrager,
dit om schade aan het oppervlak
van de kookplaat te vermijden.
2. De emaillelaag kan scherpe randen hebben,
dus wees voorzichtig tijdens het met de hand
afwassen en afdrogen. Verwijder hardnekkige
vlekken zo nodig met een pastareiniger.
3. Zorg er na het reinigen van de pansteunen voor
dat u ze in de juiste stand terugplaatst.
4. Om ervoor te zorgen dat de brander goed
werkt, moeten de armen van de pannendrager
in het midden van de brander worden
geplaatst.
DE KOOKPLAAT SCHOONMAKEN
• Verwijder direct: gesmolten kunststof, plastic
folie, suiker en suikerhoudend voedsel, anders
kan dit schade aan de kookplaat veroorzaken.
Doe voorzichtig om brandwonden te voorkomen.
12
•
•
Verwijder nadat de kookplaat voldoende
is afgekoeld: kalk- en waterkringen, vetspatten
en metaalachtig glanzende verkleuringen. Reinig
de kookplaat met een vochtige doek en een
beetje niet-schurend reinigingsmiddel. Droog de
kookplaat na reiniging af met een zachte doek.
Was de geëmailleerde delen, deksels en kronen
met een warm sopje en laat ze goed drogen
alvorens ze terug te plaatsen.
Reinig deze onderdelen altijd grondig, om
moeilijkheden bij het aansteken te voorkomen, en
controleer of de branderkroonopeningen niet
verstopt zijn.
PERIODIEK ONDERHOUD
Raadpleeg regelmatig uw lokale serviceafdeling,
om de staat van de gastoevoerleiding en de
drukregelaar (indien gemonteerd) te controleren.
REINIGEN VAN DE ONTSTEKINGSKNOP
Dit onderdeel is uitgerust met een keramische
ontstekingsbougie met een metalen elektrode.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
WAT MOET IK DOEN ALS ...
Storing
Er is geen vonk als de vonkontsteking wordt geactiveerd.
Mogelijke oorzaak
oplossing
De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is
niet goed geïnstalleerd.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet.
De zekering is doorgeslagen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact op
met een erkende installateur.
De branderdeksel en kroon zitten niet goed op hun plaats.
Plaats de branderdeksel en de
kroon op juiste wijze.
De vlam gaat meteen na de
ontsteking uit.
Het thermokoppel is niet voldoende opgewarmd.
Na het ontsteken van de vlam,
de knop circa 10 sec. ingedrukt houden.
De vlamring is ongelijk.
De branderkroon is verstopt
met etensresten.
Controleer of de hoofdinspuiter niet verstopt is en of de
branderkroon schoon is.
ALS U HET PROBLEEM NIET KUNT
OPLOSSEN...
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem
dan contact op met uw verkoper of de
serviceafdeling. Zie voor deze gegevens het
typeplaatje. Verzeker u ervan dat u de kookplaat
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het
apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de klantenservice of de
vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het service
center en de garantiebepalingen vindt u in het
garantieboekje.
13
LABELS MEEGELEVERD IN DE ZAK MET
ACCESSOIRES
Bevestig de stickers zoals hieronder weergegeven:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Plak het op de garantiekaart en verstuur dit
deel (indien van toepassing).
B. Plak het op de garantiekaart en bewaar dit deel
(indien van toepassing).
C. Plak het op het instructieboekje.
TECHNISCHE GEGEVENS
AFMETINGEN KOOKPLAAT
Breedte
590 mm
Diepte
510 mm
OVERIGE TECHNISCHE GEGEVENS
TOTAAL VERMOGEN:
14
Gas origineel:
Gasvervanging:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
(BE)
7,7 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU)
7,7 kW
G30 (3+) 28-30 mbar
545 g/h
G31 (3+) 37 mbar
536 g/h
Elektrische voeding:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Apparaatcategorie:
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Gasaansluiting:
R 1/2"
Apparaatklasse:
3
BYPASSDIAMETERS
BRANDER
Ø BYPASS 1/100 mm
Snelle brander
42
Normale brander
32
Sudderbrander
28
GASBRANDERS VOOR AARDGAS G20/G25 20/25 mbar (BE) - G20 20 mbar (LU)
NORMAAL VERMOGEN
kW
BRANDER
MINIMUM VERMOGEN
kW
INSPUITMARKERING
Snelle brander
2,9
0,75
119
Normale brander
1,9
0,45
96
Sudderbrander
1,0
0,33
70
GASBRANDERS VOOR LPG G30/G31 28-30/37 mbar
BRANDER
NORMAAL
VERMOGEN
kW
MINIMUM
VERMOGEN
kW
NOMINALE GASSTROMING g/h
INSPUITMARKERING
G30 28-30 mbar
G31 37 mbar
Snelle brander
2,7
0,75
86
196
193
Normale
brander
1,9
0,45
71
138
136
Sudderbrander
1,0
0,33
50
73
71
ENERGIEZUINIGHEID
PRODUCTINFORMATIE VOLGENS EU-RICHTLIJN 66/2014
Modelidentificatie
ZGO63414BA
Type kooktoestel
Ingebouwde kookplaat
Aantal gasbranders
4
15
Energiezuinigheid per gasbrander
(EE gas burner)
Links achter - semi-snel
54.9%
Rechts achter - semi-snel
54.9%
Linksvoor - Snelle brander
57.5%
Rechts voor - hulp
niet van toepassing
Energiezuinigheid voor de gaskookplaat
(EE gas hob)
55.8%
EN 30-2-1: Huishoudelijke kookapparaten op gas - deel 2-1 : Energieverbruik - Algemeen
ENERGIE BESPAREN
• Zorg er voor gebruik voor dat de branders en pansteunen goed worden geplaatst.
• Gebruiken alleen kookgerei met een bodemdiameter die geschikt is voor de afmeting van de plaat.
• Zet de pan in het midden van de brander.
• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
• Wanneer de vloeistof begint te koken, draait u de vlam omlaag, totdat de vloeistof zachtjes pruttelt.
• Gebruik indien mogelijk een hogedrukpan. Zie de gebruikshandleiding van de hogedrukpan.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte afvalcontainer om
het te recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een correcte
manier het afval van elektrische en elektronische
16
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
VISIT OUR WEBSITE FOR:
Get usage advice, brochures, trouble shooter, service and repair information:
www.zanussi.com/support
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read the
supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any
injuries or damages that are the result of incorrect installation or
usage. Always keep the instructions in a safe and accessible
location for future reference.
CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE SAFETY
•
•
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning the use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children between 3 and 8 years of age and persons with very
extensive and complex disabilities shall be kept away unless
continuously supervised.
Children of less than 3 years of age should be kept away
unless continuously supervised.
Do not let children play with the appliance.
Keep all packaging away from children and dispose of it
appropriately.
Keep children and pets away from the appliance when it
operates or when it cools down. Accessible parts are hot.
If the appliance has a child safety device, it should be activated.
Children shall not carry out cleaning and user maintenance of
the appliance without supervision.
GENERAL SAFETY
•
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot
during use. Care should be taken to avoid touching heating
elements.
17
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18
Do not operate the appliance by means of an external timer or
separate remote-control system.
WARNING: Unattended cooking on a hob with fat or oil can be
dangerous and may result in fire.
NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the
appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
CAUTION: The cooking process has to be supervised. A short
term cooking process has to be supervised continuously.
WARNING: Danger of fire: Do not store items on the cooking
surfaces.
Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should
not be placed on the hob surface since they can get hot.
Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
If the glass ceramic surface / glass surface is cracked, switch
off the appliance and unplug it from the mains. In case the
appliance is connected to the mains directly using junction box,
remove the fuse to disconnect the appliance from power
supply. In either case contact the Authorised Service Centre.
In case of hotplate glass breakage:
– shut immediately off all burners and any electrical heating
element and isolate the appliance from the power supply,
– do not touch the appliance surface,
– do not use the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, an authorized Service or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
Where the appliance is directly connected to the power supply,
an all-pole isolating switch with a contact gap is required.
Complete disconnection in compliance with the conditions
specified in overvoltage category III must be guaranteed. The
earth cable is excluded from this.
When you route the mains cable, make sure that the cable
doesn't come into direct contact (for example using insulating
sleeving) with parts that can reach temperatures of more than
50°C above room temperature.
WARNING: Use only hob guards designed by the manufacturer
of the cooking appliance or indicated by the manufacturer of
the appliance in the instructions for use as suitable or hob
guards incorporated in the appliance. The use of inappropriate
guards can cause accidents.
SAFETY INSTRUCTIONS
This appliance is suitable for the following markets:
•
BE LU
INSTALLATION
WARNING! Only a qualified person
must install this appliance.
WARNING! Risk of injury or damage
to the appliance.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Remove all the packaging.
Do not install or use a damaged appliance.
Follow the installation instructions supplied with
the appliance.
Keep the minimum distance from other
appliances and units.
Always take care when moving the appliance as
it is heavy. Always use safety gloves and
enclosed footwear.
Seal the cut surfaces with a sealant to prevent
moisture to cause swelling.
Protect the bottom of the appliance from steam
and moisture.
Do not install the appliance adjacent to a door
or under a window. This prevents hot cookware
falling from the appliance when the door or the
window is opened.
If the appliance is installed above drawers make
sure that the space, between the bottom of the
appliance and the upper drawer, is sufficient for
air circulation.
The bottom of the appliance can get hot. Make
sure to install a non-combustible separation
panel under the appliance to prevent access to
the bottom.
ELECTRICAL CONNECTION
WARNING! Risk of fire and electric
shock.
•
•
•
All electrical connections should be made by a
qualified electrician.
The appliance must be earthed.
Before carrying out any operation make sure
that the appliance is disconnected from the
power supply.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Make sure that the parameters on the rating
plate are compatible with the electrical ratings
of the mains power supply.
Make sure the appliance is installed correctly.
Loose and incorrect electricity mains cable or
plug (if applicable) can make the terminal
become too hot.
Use the correct electricity mains cable.
Do not let the electricity mains cable tangle.
Make sure that a shock protection is installed.
Use the strain relief clamp on the cable.
Make sure the mains cable or plug (if
applicable) does not touch the hot appliance or
hot cookware, when you connect the appliance
to the near sockets.
Do not use multi-plug adapters and extension
cables.
Make sure not to cause damage to the mains
plug (if applicable) or to the mains cable.
Contact our Authorised Service Centre or an
electrician to change a damaged mains cable.
The shock protection of live and insulated parts
must be fastened in such a way that it cannot be
removed without tools.
Connect the mains plug to the mains socket
only at the end of the installation. Make sure that
there is access to the mains plug after the
installation.
If the mains socket is loose, do not connect the
mains plug.
Do not pull the mains cable to disconnect the
appliance. Always pull the mains plug.
Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type fuses
removed from the holder), earth leakage trips
and contactors.
The electrical installation must have an isolation
device which lets you disconnect the appliance
from the mains at all poles. The isolation device
must have a contact opening width of minimum
3 mm.
GAS CONNECTION
• All gas connections should be made by a
qualified person.
• Before installation, make sure that the local
distribution conditions (nature of the gas and
gas pressure) and the adjustment of the
appliance are compatible.
19
•
•
•
Make sure that there is air circulation around the
appliance.
The information about the gas supply is on the
rating plate.
This appliance is not connected to a device,
which evacuates the products of combustion.
Make sure to connect the appliance according
to current installation regulations. Pay attention
to requirements regarding adequate ventilation.
USE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNING! Risk of injury, burns and
electric shock.
•
•
Remove all the packaging, labelling and
protective film (if applicable) before first use.
This appliance is for household use only.
Do not change the specification of this
appliance.
Make sure that the ventilation openings are not
blocked.
Do not let the appliance stay unattended during
operation.
Set the cooking zone to “off” after each use.
Do not put cutlery or saucepan lids on the
cooking zones. They can become hot.
Do not operate the appliance with wet hands or
when it has contact with water.
Do not use the appliance as a work surface or
as a storage surface.
When you place food into hot oil, it may splash.
•
•
•
•
•
•
•
WARNING! Risk of fire and explosion
•
•
•
•
Fats and oil when heated can release flammable
vapours. Keep flames or heated objects away
from fats and oils when you cook with them.
The vapours that very hot oil releases can cause
spontaneous combustion.
Used oil, that can contain food remnants, can
cause fire at a lower temperature than oil used
for the first time.
Do not put flammable products or items that are
wet with flammable products in, near or on the
appliance.
WARNING! Risk of damage to the
appliance.
•
•
•
•
•
20
Do not keep hot cookware on the control panel.
Do not let cookware to boil dry.
Be careful not to let objects or cookware fall on
the appliance. The surface can be damaged.
Do not activate the cooking zones with empty
cookware or without cookware.
Do not put aluminium foil on the appliance.
Cookware made of cast iron, aluminium or with
a damaged bottom can cause scratches on the
glass / glass ceramic. Always lift these objects
up when you have to move them on the cooking
surface.
Use only stable cookware with the correct
shape and diameter larger than the dimensions
of the burners.
Make sure cookware is centrally positioned on
the burners.
Make sure the flame does not go out when you
quickly turn the knob from the maximum to the
minimum position.
Use only the accessories supplied with the
appliance.
Do not install a flame diffuser on the burner.
The use of a gas cooking appliance results in
the production of heat and moisture. Provide
good ventilation in the room where the
appliance is installed.
Prolonged intensive use of the appliance may
call for additional ventilation, for example
opening of a window, or more effective
ventilation, for example increasing the level of
mechanical ventilation where present.
This appliance is for cooking purposes only. It
must not be used for other purposes, for
example room heating.
Do not let acid liquids, for example vinegar,
lemon juice or limescale remover, touch the hob.
This can cause matt patches.
Discoloration of the enamel or stainless steel
has no effect on the performance of the
appliance.
CARE AND CLEANING
WARNING! Do not remove the
buttons, knobs or gaskets from the
control panel. Water may get inside
the appliance and cause damage.
•
•
•
•
•
•
Clean the appliance regularly to prevent the
deterioration of the surface material.
Deactivate the appliance and let it cool down
before you clean it.
Disconnect the appliance from the electrical
supply before maintenance.
Do not use water spray and steam to clean the
appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only
use neutral detergents. Do not use any abrasive
products, abrasive cleaning pads, solvents or
metal objects.
Do not clean the burners in the dishwasher.
SERVICE
• To repair the appliance contact an Authorised
Service Centre.
• Use original spare parts only.
DISPOSAL
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
•
•
•
•
Contact your municipal authority for information
on how to discard the appliance correctly.
Disconnect the appliance from the mains
supply.
Cut off the mains electrical cable close to the
appliance and dispose of it.
Flat the external gas pipes.
INSTALLATION
WARNING! Refer to Safety chapters.
BEFORE THE INSTALLATION
Before you install the hob, write down the
information bellow from the rating plate. The rating
plate is on the bottom of the hob.
Model .......................................
PNC .........................................
Serial number ...........................
GAS CONNECTION
WARNING! The following instructions
about installation, connection and
maintenance must be carried out by
qualified personnel in compliance with
standards and local regulations in
force.
It is necessary that the connection to the gas mains
are carried out by means of an AGB tap. Choose
fixed connections or use a flexible pipe in AGB
(stainless steel) in compliance with the regulation in
force (NBN D 51.003). If you use flexible metallic
pipes, be careful they do not come in touch with
mobile parts or they are not squeezed. Also be
careful when the hob is put together with an oven.
Make sure that the gas supply
pressure of the appliance obeys the
recommended values. The adjustable
connection is fixed to the
comprehensive ramp by means of a
threaded nut G 1/2". All the
components shown in the figure have
already been assembled in the factory.
The appliance, before leaving the
factory, has been tested in order to
give you the best results.
A
B C
A. End of shaft with nut (torque force 10 ± 2 Nm)
B. Washer supplied with the appliance
C. Elbow supplied with the appliance
Liquid gas
Use the rubber pipe holder for liquid gas. Always
engage the gasket. Then continue with the gas
connection.
The flexible pipe is prepared for apply when:
• it can not get hot more than room temperature,
higher than 30°C;
• it is no longer than 1500 mm;
• it shows no throttles;
• it is not subject to traction or torsion;
• it does not get in touch with cutting edges or
corners;
• it can be easily examined in order to make sure
its condition.
The control of preservation of the flexible pipe
consists in checking that:
• it does not show cracks, cuts, marks of burnings
on the two ends and on its full length;
• the material is not hardened, but shows its
correct elasticity;
• the fastening clamps are not rusted;
• expired term is not due.
If one or more defects are visible, do not repair the
pipe, but replace it.
WARNING! When installation is
complete, make sure that the seal of
each pipe fitting is correct. Use a
soapy solution, not a flame!
21
INJECTORS REPLACEMENT (ONLY FOR
BELGIUM)
1. Remove the pan supports.
2. Remove the caps and crowns of the burner.
3. With a socket spanner 7 remove the injectors
and replace them with the ones which are
necessary for the type of gas you use (see
table in "Technical Data" chapter).
4. Assemble the parts, follow the same procedure
backwards.
5. Replace the rating plate (it is near the gas
supply pipe) with the one for the new type of
gas supply. You can find this plate in the
package supplied with the appliance.
If the supply gas pressure is changeable or
different from the necessary pressure, you must fit
an applicable pressure adjuster on the gas supply
pipe.
ADJUSTMENT OF MINIMUM LEVEL (ONLY
FOR BELGIUM)
To adjust the minimum level of the burners:
1. Light the burner.
2. Turn the knob on the minimum position.
3. Remove the knob .
4. With a thin screwdriver, adjust the bypass
screw position (A).
•
•
•
•
•
Make sure that you install the plug in a correct
socket.
Always use a correctly installed shockproof
socket.
Make sure that there is an access to the mains
plug after the installation.
Do not pull the mains cable to disconnect the
appliance. Always pull the mains plug.
There is a risk of fire when the appliance is in
connection with an extension cable, an adapter
or a multiple connection. Make sure that the
ground connection agrees with the standards
and regulations.
Do not let the power cable to heat up to a
temperature higher than 90° C.
CONNECTION CABLE
To replace the connection cable use only the
special cable or its equivalent. The cable type is:
H05V2V2-F T90.
Make sure that the cable section is applicable to
the voltage and the working temperature. The
yellow / green earth wire must be approximately 2
cm longer than the brown (or black) phase wire.
L
A
N
5. If you change:
• from natural gas G20/G25 20/25 mbar to
liquid gas, fully tighten the bypass screw in.
• from liquid gas to natural gas G20/G25
20/25 mbar, undo the bypass screw
approximately 1/4 of a turn.
WARNING! Make sure the flame does
not go out when you quickly turn the
knob from the maximum position to the
minimum position.
ELECTRICAL CONNECTION
• Make sure that the rated voltage and type of
power on the rating plate agree with the voltage
and the power of the local power supply.
• This appliance is supplied with a mains cable. It
has to be supplied with a correct plug which
can hold the load that the rating plate rates.
22
1. Connect the green and yellow (earth) wire to
the terminal which is marked with the letter 'E',
or the earth symbol
, or coloured green and
yellow.
2. Connect the blue (neutral) wire to the terminal
which is marked with the letter 'N' or coloured
blue.
3. Connect the brown (live) wire to the terminal
which is marked with the letter 'L'. It must
always be connected to the network phase.
ASSEMBLY
1.
5.
6.
A
2.
B
7.
A) supplied seal
B) supplied brackets
3.
min.
600 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
470+02 mm
4.
550+02 mm
CAUTION! Install the appliance only
on a worktop with flat surface.
POSSIBILITIES FOR INSERTION
The panel installed below the hob must be easy to
remove and let an easy access in case a technical
assistance intervention is necessary.
23
Kitchen unit with door
A. Removable panel
B. Space for connections
30 mm
Kitchen unit with oven
The electrical connection of the hob and the oven
must be installed separately for safety reasons and
to let easy remove oven from the unit.
min 20 mm
(max 150 mm)
A
60 mm
B
PRODUCT DESCRIPTION
COOKING SURFACE LAYOUT
2
1
1 Rapid burner
2 Semi-rapid burner
3
3 Auxiliary burner
4 Control knobs
4
CONTROL KNOB
Symbol
Description
no gas supply / off position
ignition position / maximum
gas supply
DAILY USE
WARNING! Refer to Safety chapters.
24
Symbol
Description
minimum gas supply
BURNER OVERVIEW
WARNING! Do not keep the control
knob pushed for more than 15
seconds. If the burner does not light
after 15 seconds, release the control
knob, turn it into off position and try to
light the burner again after minimum 1
minute.
A
CAUTION! In the absence of
electricity you can ignite the burner
without electrical device; in this case
approach the burner with a flame, turn
the control knob counter-clockwise to
maximum gas supply position and
push it down. Keep the control knob
pushed for equal or less than 10
seconds to let the thermocouple warm
up.
B
C
A. Burner cap and crown
B. Thermocouple
C. Ignition candle
If the burner accidentally goes out,
turn the control knob to the off position
and try to light the burner again after
minimum 1 minute.
IGNITION OF THE BURNER
Always light the burner before you put
on the cookware.
The spark generator can start
automatically when you switch on the
mains, after installation or a power cut.
It is normal.
WARNING! Be very careful when you
use open fire in the kitchen
environment. The manufacturer
declines any responsibility in case of
the flame misuse.
1. Push the control knob down and turn it
counterclockwise to the maximum gas supply
position (
).
2. Keep the control knob pushed for equal or less
than 10 seconds. This lets the thermocouple
warm up. If not, the gas supply is interrupted.
3. Adjust the flame after it is regular.
If after some tries the burner does not
light, check if the crown and its cap
are in correct positions.
The hob is supplied with the
progressive valves. They make the
flame regulation more precise.
TURNING THE BURNER OFF
To put the flame out, turn the knob to the off
position
.
WARNING! Always turn the flame
down or switch it off before you
remove the pans from the burner.
HINTS AND TIPS
WARNING! Refer to Safety chapters.
COOKWARE
CAUTION! Do not use cast iron pans,
clay or earthenware pots, grill or
toaster plates.
WARNING! Do not put the same pan
on two burners.
25
WARNING! Do not put unstable or
damaged pots on the burner to
prevent spills and injuries.
CAUTION! Make sure that the
bottoms of pots do not stand too
close to the control knob, otherwise
the flame heats the control knob up.
CAUTION! Liquids spilt during
cooking can cause the glass to break.
DIAMETERS OF COOKWARE
Use cookware with diameters
applicable to the size of burners.
CAUTION! Make sure that pot
handles are not above the front edge
of the cooktop.
CAUTION! Make sure that the pots
are placed centrally on the burner in
order to get the maximum stability and
a lower gas consumption.
Burner
Diameter of cookware (mm)
Rapid
180 - 260
Semi-rapid
120 - 220
Auxiliary
80 - 180
CARE AND CLEANING
WARNING! Refer to Safety chapters.
GENERAL INFORMATION
• Clean the hob after each use.
• Always use cookware with a clean base.
• Scratches or dark stains on the surface have no
effect on how the hob operates.
• Use a special cleaner suitable for the surface of
the hob.
WARNING! Do not use knives,
scrapers or similar instruments to
clean the surface of the glass or the
rims of the burners and the frame (if
applicable).
•
Wash stainless steel parts with water, and then
dry them with a soft cloth.
PAN SUPPORTS
The pan supports are not resistant to
washing in a dishwasher. They must
be washed by hand.
1. Remove the pan supports to easily clean the
hob.
Be very careful when you replace
the pan supports to prevent the
hob top from damage.
2. The enamel coating occasionally can have
rough edges, so be careful when you wash the
26
pan supports by hand and dry them. If
necessary, remove stubborn stains with a paste
cleaner.
3. After you clean the pan supports, make sure
that they are in correct positions.
4. For the burner to operate correctly, make sure
that the arms of the pan supports are aligned
with the centre of the burner.
CLEANING THE HOB
• Remove immediately: melted plastic, plastic
foil, sugar and food with sugar, otherwise, the
dirt can cause damage to the hob. Take care to
avoid burns.
• Remove when the hob is sufficiently cool:
limescale rings, water rings, fat stains, shiny
metallic discoloration. Clean the hob with a
moist cloth and a non-abrasive detergent. After
cleaning, wipe the hob dry with a soft cloth.
• To clean the enamelled parts, caps and crowns,
wash them with warm soapy water and dry them
carefully before you put them back on.
CLEANING THE SPARK PLUG
This feature is obtained through a ceramic ignition
candle with a metal electrode. Keep these
components well clean to prevent difficult lighting
and check that the burner crown holes are not
obstructed.
PERIODIC MAINTENANCE
Speak to your local Authorised Service Centre
periodically to check the conditions of the gas
supply pipe and the pressure adjuster, if fitted.
TROUBLESHOOTING
WARNING! Refer to Safety chapters.
WHAT TO DO IF...
Problem
There is no spark when you try
to activate the spark generator.
Possible cause
Remedy
The hob is not connected to an
electrical supply or it is connected incorrectly.
Check if the hob is correctly
connected to the electrical
supply.
The fuse is blown.
Make sure that the fuse is the
cause of the malfunction. If the
fuse is blown again and again,
contact a qualified electrician.
Burner cap and crown are
placed incorrectly.
Place the burner cap and
crown correctly.
The flame extinguishes immediately after ignition.
Thermocouple is not heated up
sufficiently.
After lightning the flame, keep
the knob pushed for equal or
less than 10 seconds.
The flame ring is uneven.
Burner crown is blocked with
food residues.
Make sure that the injector is
not blocked and the burner
crown is clean.
IF YOU CANNOT FIND A SOLUTION...
If you cannot find a solution to the problem yourself,
contact your dealer or an Authorised Service
Centre. Give the data from the rating plate. Make
sure, you operated the hob correctly. If not the
servicing by a service technician or dealer will not
be free of charge, also during the warranty period.
The instructions about the Service Centre and
conditions of guarantee are in the guarantee
booklet.
27
LABELS SUPPLIED WITH THE ACCESSORIES
BAG
Stick the adhesive labels as indicated below:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Stick it on Guarantee Card and send this part
(if applicable).
B. Stick it on Guarantee Card and keep this part
(if applicable).
C. Stick it on instruction booklet.
TECHNICAL DATA
HOB DIMENSIONS
Width
590 mm
Depth
510 mm
OTHER TECHNICAL DATA
Gas original:
TOTAL POWER:
28
Gas replacement:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
(BE)
7,7 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU)
7,7 kW
G30 (3+) 28-30 mbar
545 g/h
G31 (3+) 37 mbar
536 g/h
Electric supply:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Appliance category:
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Gas connection:
R 1/2"
Appliance class:
3
BYPASS DIAMETERS
BURNER
Ø BYPASS 1/100 mm
Rapid
42
Semi-rapid
32
Auxiliary
28
GAS BURNERS FOR NATURAL GAS G20/G25 20/25 mbar (BE) - G20 20 mbar (LU)
BURNER
NORMAL POWER kW
MINIMUM POWER kW
INJECTOR MARK
Rapid
2,9
0,75
119
Semi-rapid
1,9
0,45
96
Auxiliary
1,0
0,33
70
GAS BURNERS FOR LPG G30/G31 28-30/37 mbar
NOMINAL GAS FLOW g/h
BURNER
NORMAL
POWER kW
MINIMUM
POWER kW
INJECTOR
MARK
G30 28-30 mbar
G31 37 mbar
Rapid
2,7
0,75
86
196
193
Semi-rapid
1,9
0,45
71
138
136
Auxiliary
1,0
0,33
50
73
71
ENERGY EFFICIENCY
PRODUCT INFORMATION ACCORDING TO EU 66/2014
Model identification
ZGO63414BA
Type of hob
Built-in hob
Number of gas burners
4
Energy efficiency per gas burner
(EE gas burner)
Left rear - Semi-rapid
54.9%
Right rear - Semi-rapid
54.9%
Left front - Rapid
57.5%
Right front - Auxiliary
not applicable
29
Energy efficiency for the gas hob
(EE gas hob)
55.8%
EN 30-2-1: Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-1 : Rational use of energy - General
ENERGY SAVING
• Before use, make sure that the burners and pan supports are assembled correctly.
• Use cookware with diameters applicable to the size of burners.
• Center the pot on the burner.
• When you heat up water, use only the amount you need.
• If it is possible, always put the lids on the cookware.
• When the liquid starts to boil, turn down the flame to barely simmer the liquid.
• If it is possible, use a pressure cooker. Refer to its user manual.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol
. Put the
packaging in relevant containers to recycle it. Help
protect the environment and human health by
recycling waste of electrical and electronic
appliances. Do not dispose of appliances marked
30
with the symbol with the household waste.
Return the product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur
le service et les réparations :
www.zanussi.com/support
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour
responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans
un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES
VULNÉRABLES
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant
l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques
encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être tenus à
l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, à
moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetezles convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il
est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties
accessibles sont chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous
vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
31
SÉCURITÉ GÉNÉRALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
32
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles
deviennent chauds pendant son fonctionnement. Veillez à ne
pas toucher les éléments chauffants.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou
un système de commande à distance.
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser chauffer
de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de
cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau. Éteignez
l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un
couvercle ou une couverture ignifuge.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une cuisson
courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie : N'entreposez rien sur
les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car
ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée, éteignez
l'appareil et débranchez-le. Si l'appareil est branché à
l'alimentation secteur directement en utilisant une boîte de
jonction, retirez le fusible pour déconnecter l'appareil de
l'alimentation secteur. Dans tous les cas, contactez le service
après-vente agréé.
En cas de bris de verre de la plaque de cuisson :
– éteignez immédiatement tous les brûleurs et toutes les
résistances électriques puis isolez l'appareil de l'alimentation
électrique,
– ne touchez pas la surface de l'appareil,
– n'utilisez plus l'appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un
technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
•
•
•
Si l'appareil est relié directement à l'alimentation électrique,
installez un sectionneur avec une ouverture de contact. Il est
indispensable de garantir une déconnexion complète
conformément aux conditions de surtension de catégorie III. Le
fil de terre n'est pas concerné.
Lorsque vous acheminez le câble d'alimentation, assurez-vous
qu'il n'entre pas en contact direct (par exemple, à l'aide d'un
manchon isolant) avec des parties pouvant atteindre des
températures supérieures de 50 °C à la température ambiante.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs de
protection pour table de cuisson conçus ou indiqués comme
adaptés par le fabricant de l'appareil de cuisson dans les
instructions d'utilisation, ou les dispositifs de protection pour
table de cuisson intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs
de protection non adaptés peut entraîner des accidents.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Cet appareil est adapté aux marchés suivants:
BE LU
•
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! L'appareil doit
être installé uniquement par un
professionnel qualifié.
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de dommages
matériels.
•
•
•
•
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Respectez l'espacement minimal requis par
rapport aux autres appareils et éléments.
Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez
l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des
gants de sécurité et des chaussures fermées.
Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un
matériau d'étanchéité pour éviter que la
moisissure ne provoque de gonflements.
Protégez la partie inférieure de l'appareil de la
vapeur et de l'humidité.
N'installez pas l'appareil près d'une porte ou
sous une fenêtre. Les récipients chauds
•
risqueraient de tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs,
assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace
entre le fond de l'appareil et le tiroir supérieur
pour que l'air puisse circuler.
Le dessous de l'appareil peut devenir très
chaud. Veillez à installer un panneau de
séparation ignifuge sous l'appareil pour en
bloquer l'accès.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
L'ensemble des branchements électriques doit
être effectué par un technicien qualifié.
L'appareil doit être relié à la terre.
Avant toute intervention, assurez-vous que
l'appareil est débranché.
Vérifiez que les paramètres figurant sur la
plaque signalétique correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un
câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une
fiche (si présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
Utilisez le câble d'alimentation électrique
approprié.
33
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
Utilisez un collier anti-traction sur le câble.
Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la
fiche (si présente) n'entrent pas en contact avec
les surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous branchez
l'appareil à des prises électriques situées à
proximité.
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche secteur (si
présente) ni le câble d'alimentation. Contactez
notre service après-vente agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
La protection contre les chocs des parties sous
tension et isolées doit être fixée de telle manière
qu'elle ne peut pas être enlevée sans outils.
Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de
courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous
que la prise de courant est accessible une fois
l'appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne branchez
pas la fiche d'alimentation secteur.
Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des fusibles
(les fusibles à visser doivent être retirés du
support), un disjoncteur différentiel et des
contacteurs.
L'installation électrique doit être équipée d'un
dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le
dispositif d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts d'au moins
3 mm.
RACCORDEMENT AU GAZ
• Tous les raccordements au gaz doivent être
effectués par une personne qualifiée.
• Avant l'installation, vérifiez que les conditions de
distribution locales (nature et pression du gaz)
sont compatibles avec le réglage de l'appareil.
• Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
• Les informations concernant l'alimentation en
gaz se trouvent sur la plaque signalétique.
• Cet appareil n'est pas raccordé à un dispositif
d'évacuation des produits de combustion.
Assurez-vous de brancher l'appareil selon les
réglementations d'installation en vigueur. Veillez
à respecter les exigences en matière d'aération.
34
UTILISATION
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures ou
d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avant la première utilisation, retirez les
emballages, les étiquettes et les films de
protection (si présents).
Cet appareil est exclusivement destiné à une
utilisation domestique.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
Assurez-vous que les orifices de ventilation ne
sont pas bouchés.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
pendant son fonctionnement.
Éteignez les zones de cuisson après chaque
utilisation.
Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur
les zones de cuisson. Elles sont chaudes.
N'utilisez jamais cet appareil avec les mains
mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de
l'eau.
N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail
ou comme plan de stockage.
Lorsque vous versez un aliment dans de l'huile
chaude, elle peut éclabousser.
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie et d'explosion.
•
•
•
•
Les graisses et l'huile chaudes peuvent dégager
des vapeurs inflammables. Tenez les flammes
ou les objets chauds éloignés des graisses et
de l'huile lorsque vous vous en servez pour
cuisiner.
Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude
peuvent provoquer une combustion spontanée.
L'huile qui a servi contient des restes d'aliments
pouvant provoquer un incendie à température
plus faible que l'huile n'ayant jamais servi.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à
l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT! Risque
d'endommagement de l'appareil.
•
•
•
Ne laissez pas de récipients chauds sur le
bandeau de commande.
Ne laissez pas le contenu des récipients de
cuisson s'évaporer complètement.
Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets
ou de récipients sur l'appareil. Sa surface risque
d'être endommagée.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne faites jamais fonctionner les zones de
cuisson avec des récipients de cuisson vides ou
sans aucun récipient de cuisson.
Ne placez jamais de papier aluminium sur
l'appareil.
N'utilisez pas de récipients en fonte ou en
aluminium, ni de récipients dont le fond est
endommagé et rugueux. Ils risqueraient de rayer
le verre ou la surface vitrocéramique. Soulevez
toujours ces objets lorsque vous devez les
déplacer sur la surface de cuisson.
Utilisez uniquement des récipients stables ayant
une forme adaptée et un diamètre supérieur à
celui des brûleurs.
Assurez-vous que les récipients sont placés au
centre des brûleurs.
Assurez-vous que la flamme ne s'éteint pas
lorsque vous tournez rapidement la manette de
la position maximale à la position minimale.
N'utilisez que les accessoires fournis avec
l'appareil.
N'installez pas de diffuseur de flamme sur le
brûleur.
L'utilisation d'un appareil de cuisson au gaz
génère de la chaleur et de l'humidité. Veillez à
ce que la pièce où est installé l'appareil soit bien
aérée.
L'utilisation intensive et prolongée de l'appareil
peut nécessiter une ventilation supplémentaire
comme l'ouverture d'une fenêtre, ou une
aération plus efficace en augmentant par
exemple la puissance de la ventilation
mécanique si la pièce en est dotée.
Cet appareil est exclusivement destiné à un
usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour des
usages autres que celui pour lequel il a été
conçu, à des fins de chauffage par exemple.
Ne laissez pas de liquides acides, tels que du
vinaigre, du jus de citron ou du produit
détartrant, entrer en contact avec la table de
cuisson. Cela peut provoquer l'apparition de
taches mates.
La décoloration de l'émail ou de l'acier
inoxydable est sans effet sur les performances
de l'appareil.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Ne retirez pas les
touches, manettes et joints du
bandeau de commande. De l'eau
pourrait s'infiltrer dans l'appareil et
l'endommager.
•
•
•
•
•
•
Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de
le nettoyer.
Débranchez l’appareil de l'alimentation
électrique avant toute opération de
maintenance.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour
nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage
neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
Ne lavez pas les brûleurs au lave-vaisselle.
MAINTENANCE
• Pour réparer l'appareil, contactez un service
après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
MISE AU REBUT
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
•
•
•
•
Contactez votre service municipal pour obtenir
des informations sur la marche à suivre pour
mettre l'appareil au rebut.
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation au ras de
l'appareil et mettez-le au rebut.
Aplatissez les tuyaux de gaz externes.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
AVANT L'INSTALLATION
Avant d'installer la table de cuisson, notez les
informations de la plaque signalétique ci-dessous.
La plaque signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
Modèle ...........................
PNC .............................
Numéro de série ....................
35
RACCORDEMENT AU GAZ
AVERTISSEMENT! Les instructions
suivantes concernant l'installation, le
raccordement et l'entretien de
l'appareil doivent être effectuées par
un professionnel qualifié selon les
normes et règlements locaux en
vigueur.
Le raccordement à l'arrivée de gaz doit
obligatoirement être effectué par une vanne en
acier AGB. Choisissez un raccordement fixe ou
utilisez un tuyau flexible en AGB (acier inoxydable)
conforme à la réglementation en vigueur (NBN D
51.003). Si vous utilisez des tuyaux flexibles
métalliques, ils ne doivent pas entrer en contact
avec des parties mobiles ni être comprimés. Soyez
également vigilant lorsque la table est installée avec
un four.
Assurez-vous que la pression de
l'alimentation en gaz de l'appareil
correspond aux valeurs
recommandées. Le raccordement
réglable est relié à la rampe complète
par un écrou fileté G 1/2 po. Tous les
composants apparaissant dans la
figure ont déjà été assemblés en
usine. L'appareil a été testé avant de
quitter l'usine pour vous garantir les
meilleurs résultats.
A
B C
A. Extrémité du tuyau avec écrou (force de couple
10 ± 2 Nm)
B. Joint fourni avec l'appareil
C. Coude fourni avec l'appareil
Gaz liquéfié
Utilisez un support de tuyau en caoutchouc pour le
gaz liquéfié. Intercalez toujours le joint. Continuez
alors le raccordement au gaz.
L'utilisation d'un tuyau flexible s'applique lorsque :
• il ne peut pas devenir plus chaud que la
température ambiante, à savoir plus de 30 °C ;
• il n'est pas plus long que 1500 mm;
• il ne montre aucun étranglement ;
36
•
il n'est soumis à aucune traction ni aucune
torsion ;
• il n'entre pas en contact avec des bords ni des
coins tranchants ;
• il peut être facilement contrôlé sur toute sa
longueur afin de vérifier son état.
Vérifiez les points suivants pour contrôler le bon
état du tuyau flexible :
• il ne présente aucune fente, coupure, marque de
brûlure sur les deux extrémités et sur toute sa
longueur ;
• le matériau n'est pas durci, mais présente une
élasticité correcte ;
• les colliers de serrage ne sont pas rouillés ;
• la date d'expiration n'est pas dépassée.
Si vous constatez au moins un de ces défauts, ne
réparez pas le tuyau, mais remplacez-le.
AVERTISSEMENT! Lorsque
l'installation est terminée, assurez-vous
que chaque raccord est étanche.
Utilisez une solution savonneuse et
pas de flamme !
REMPLACEMENT DES INJECTEURS (POUR
LA BELGIQUE UNIQUEMENT)
1. Démontez les supports des casseroles.
2. Démontez les chapeaux et les couronnes du
brûleur.
3. À l'aide d'une clé de 7, démontez les injecteurs
et remplacez-les par ceux qui sont nécessaires
pour le type de gaz que vous utilisez (voir le
tableau dans le chapitre « Données
techniques »).
4. Assemblez les pièces et suivez la même
procédure dans l'ordre inverse.
5. Remplacez la plaque signalétique (qui se
trouve près du tuyau d'arrivée de gaz) par celle
correspondant au nouveau type d'alimentation
en gaz. Vous trouverez cette plaque dans le
sachet fourni avec l'appareil.
Si la pression de l'alimentation en gaz peut être
modifiée ou est différente de la pression
nécessaire, vous devez monter un système de
réglage de la pression sur le tuyau d'arrivée de gaz.
RÉGLAGE AU NIVEAU MINIMAL
(UNIQUEMENT POUR LA BELGIQUE)
Pour régler le niveau minimal des brûleurs :
1. Allumez le brûleur.
2. Tournez la manette en position minimale.
3. Retirez la manette .
4. À l'aide d'un tournevis fin, ajustez la position de
la vis de réglage (A).
A
câble de terre jaune/vert doit être plus long
d'environ 2 cm que le câble de phase marron (ou
noir).
L
5. Si vous passez :
• du gaz naturel G20/G25 20/25 mbar au
gaz liquéfié, serrez entièrement la vis de
réglage.
• du gaz liquéfié au gaz naturel G20/G25
20/25 mbar, dévissez la vis de réglage
d'environ 1/4 de tour .
AVERTISSEMENT! Assurez-vous
que la flamme ne s'éteint pas lorsque
vous tournez rapidement la manette de
la position maximale à la position
minimale.
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
• Assurez-vous que la tension nominale et le type
d'alimentation sur la plaque signalétique
correspondent bien à la tension et à la
puissance de l'alimentation locale.
• Cet appareil est fourni avec un câble
d'alimentation. Une fiche appropriée, capable de
supporter la charge indiquée sur la plaque
signalétique, doit être adaptée au câble
d'alimentation. Assurez-vous que la fiche est
branchée dans une prise correcte.
• Utilisez toujours une prise de courant de
sécurité correctement installée.
• Assurez-vous que la prise de courant est
accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez pas sur le câble secteur pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche
de la prise secteur.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un
prolongateur, d'un adaptateur ni d'une prise
multiple (risque d'incendie). Assurez-vous que le
raccordement à la terre est conforme aux
normes et réglementations.
• Le câble d'alimentation ne doit pas être exposé
à une température supérieure à 90 °C.
N
1. Reliez le fil vert et jaune (terre) à la borne
portant la lettre « E » ou le symbole de terre
ou de couleur verte et jaune.
2. Reliez le fil bleu (neutre) à la borne portant la
lettre « N » ou de couleur bleue.
3. Reliez le fil marron (phase) à la borne portant la
lettre « L ». Il doit toujours être relié à la phase
du réseau électrique.
MONTAGE
1.
2.
CÂBLE D'ALIMENTATION
Pour remplacer le câble d'alimentation, utilisez
uniquement le câble spécial ou son équivalent. Le
type de câble est : H05V2V2-F T90.
Assurez-vous que la section du câble convient à la
tension et à la température de fonctionnement. Le
37
3.
7.
min.
600 mm
A) joint fourni
B) équerres fournies
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
470+02 mm
550+02 mm
4.
ATTENTION! Installez l'appareil
uniquement sur un plan de travail dont
la surface est plane.
POSSIBILITÉS D'INSERTION
Le panneau installé sous la table de cuisson doit
être facile à retirer et facilement accessible au cas
où une intervention technique serait nécessaire.
Élément de cuisine avec une porte
5.
30 mm
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
6.
A
A. Panneau amovible
B. Espace pour les branchements
Élément de cuisine avec four
Les branchements électriques de la table de
cuisson et du four doivent être installés séparément
pour des raisons de sécurité et pour permettre un
retrait facile du four de l'ensemble.
B
38
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
DESCRIPTION DE LA TABLE DE CUISSON
2
1
1 Brûleur rapide
2 Brûleur semi-rapide
3
3 Brûleur auxiliaire
4 Manettes de commande
4
MANETTE DE COMMANDE
Symbole
Description
pas d'alimentation en gaz /
position Arrêt
Symbole
Description
alimentation en gaz minimale
position d'allumage / alimentation en gaz maximale
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
VUE D'ENSEMBLE DES BRÛLEURS
A
B
C
A. Chapeau et couronne du brûleur
B. Thermocouple
39
C. Bougie d'allumage
ALLUMAGE DU BRÛLEUR
Allumez toujours le brûleur avant de
poser un récipient dessus.
AVERTISSEMENT! Faites très
attention lorsque vous utilisez une
flamme nue dans une cuisine. Le
fabricant décline toute responsabilité
en cas de mauvaise utilisation de la
flamme.
1. Enfoncez la manette et tournez-la vers la
gauche jusqu'à la position d'arrivée de gaz
maximale (
).
2. Maintenez la manette enfoncée pendant
10 secondes environ. Cela permet au
thermocouple de chauffer. Sinon, l'alimentation
en gaz est interrompue.
3. Une fois que la flamme brûle régulièrement,
réglez son débit.
Si, après plusieurs tentatives, le
brûleur ne s'allume pas, vérifiez que la
couronne et son chapeau sont
correctement placés.
AVERTISSEMENT! Ne maintenez
pas la manette de commande
enfoncée plus de 15 secondes. Si le
brûleur ne s'allume pas au bout de
15 secondes, relâchez la manette de
commande, tournez-la sur la position
d'arrêt et attendez au moins 1 minute
avant de réessayer d'allumer le brûleur.
ATTENTION! En cas de coupure
d'électricité, vous pouvez allumer le
brûleur sans dispositif électrique : pour
cela, approchez une flamme du
brûleur, tournez la manette vers la
gauche jusqu'à la position d'arrivée de
gaz maximale et enfoncez-la.
Maintenez la manette de commande
enfoncée pendant environ
10 secondes pour permettre au
thermocouple de chauffer.
Si le brûleur s'éteint accidentellement,
tournez la manette de commande sur
la position Arrêt et attendez au moins
1 minute avant de réessayer d'allumer
le brûleur.
Le générateur d'étincelles peut
s'activer automatiquement lorsque
vous allumez l'alimentation secteur,
après l'installation ou après une
coupure de courant. C'est normal.
La table de cuisson est fournie avec
les valves de distribution progressive.
Elles rendent le réglage de la flamme
plus précis.
ARRÊT DU BRÛLEUR
Pour éteindre la flamme, tournez la manette sur la
position Arrêt
.
AVERTISSEMENT! Abaissez ou
coupez toujours la flamme avant de
retirer les récipients du brûleur.
CONSEILS
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
RÉCIPIENTS
ATTENTION! N'utilisez pas de plats
en fonte, en argile, en grès, de grils ou
de plats à gratin.
AVERTISSEMENT! Ne placez pas le
même récipient sur deux brûleurs.
40
AVERTISSEMENT! Ne placez pas de
récipients instables ou déformés sur le
brûleur afin d'éviter les débordements
et les blessures.
ATTENTION! Assurez-vous que le
fond des récipients ne se trouve pas
trop près de la manette de commande
sinon la flamme fait chauffer la
manette.
ATTENTION! Assurez-vous que les
poignées des récipients ne dépassent
pas du devant de la table de cuisson.
ATTENTION! Assurez-vous que les
récipients de cuisson sont bien
centrés sur le brûleur afin de garantir
leur stabilité et de réduire la
consommation de gaz.
ATTENTION! Des liquides renversés
durant la cuisson peuvent provoquer le
bris du verre.
Brûleur
Diamètre du récipient (mm)
Rapide
180 - 260
Semi-rapide
120 - 220
Auxiliaire
80 - 180
DIAMÈTRES DES RÉCIPIENTS
Utilisez uniquement des récipients
dont le diamètre correspond aux
dimensions des brûleurs.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Nettoyez la table de cuisson après chaque
utilisation.
• Utilisez toujours un récipient dont le fond est
propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur la
surface n'ont aucune incidence sur le
fonctionnement de la table de cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement adapté à la
surface de la table de cuisson.
AVERTISSEMENT! N'utilisez pas de
couteau, de grattoir ou d'instruments
similaires pour nettoyer les surfaces en
verre ou les bords des brûleurs et
l'encadrement (si présent).
•
Lavez les éléments en inox à l'eau, puis séchezles à l'aide d'un chiffon doux.
SUPPORTS DE CASSEROLE
Les supports de casserole ne sont pas
adaptés au lavage dans un lavevaisselle. Ils doivent être lavés à la
main.
1. Retirez les supports de casserole pour nettoyer
plus facilement la table de cuisson.
Replacez les supports de
casserole avec soin afin de ne pas
endommager le dessus de la table
de cuisson.
2. Lorsque vous lavez les supports de casserole à
la main, faites bien attention lorsque vous les
essuyez, car le revêtement en émail peut
présenter des bords coupants. Si nécessaire,
retirez les taches tenaces à l'aide d'une pâte
nettoyante.
3. Après avoir lavé les supports de casserole,
veillez à les remettre correctement en place.
4. Pour que le brûleur fonctionne correctement,
assurez-vous que les bras des supports de
casserole sont alignés avec le centre du
brûleur.
NETTOYAGE DE LA TABLE DE CUISSON
• Enlevez immédiatement : le plastique fondu,
les feuilles de plastique, le sucre et les aliments
contenant du sucre car la saleté peut
endommager la table de cuisson. Veillez à ne
pas vous brûler.
• Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez : traces de
calcaire et d'eau, projections de graisse,
décolorations métalliques luisantes. Nettoyez la
table de cuisson à l'aide d'un chiffon humide et
d'un détergent non abrasif. Après le nettoyage,
séchez la table de cuisson à l'aide d'un chiffon
doux.
• Nettoyez les éléments en émail, les chapeaux et
les couronnes avec de l'eau chaude savonneuse
et séchez-les soigneusement avant de les
remettre en place.
41
NETTOYAGE DE LA BOUGIE D'ALLUMAGE
Cette fonctionnalité est obtenue grâce à une
bougie d'allumage en céramique dotée d'une
électrode en métal. Veillez à maintenir ces
composants propres afin de faciliter l'allumage.
Assurez-vous également que les orifices des
couronnes des brûleurs ne sont pas obstrués.
ENTRETIEN PÉRIODIQUE
Contactez périodiquement votre service aprèsvente pour contrôler l'état du tuyau d'arrivée de gaz
et du régulateur de pression si votre installation en
est équipée.
DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
QUE FAIRE, QUAND...
Problème
Aucune étincelle ne se produit
lorsque vous tentez d'actionner
le générateur d'étincelles.
Cause probable
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source d'alimentation électrique, ou le
branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson
est correctement branchée à
une source d'alimentation électrique.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est bien
la cause de l'anomalie. Si les
fusibles disjonctent de manière
répétée, faites appel à un électricien qualifié.
Le chapeau et la couronne du
brûleur sont mal positionnés.
Positionnez correctement le
chapeau et la couronne du
brûleur.
La flamme s'éteint immédiatement après s'être allumée.
Le thermocouple n'est pas suffisamment chaud.
Maintenez la manette enfoncée
pendant 10 secondes maximum une fois la flamme allumée.
La couronne de flamme n'est
pas de niveau.
La couronne du brûleur est encrassée par des résidus alimentaires.
Assurez-vous que l'injecteur
n'est pas bouché et que la
couronne est propre.
SI VOUS NE TROUVEZ PAS DE SOLUTION...
Si vous ne trouvez pas de solution au problème,
veuillez contacter votre revendeur ou un service
après-vente agréé. Veuillez lui fournir les
informations se trouvant sur la plaque signalétique.
Assurez-vous d'utiliser correctement l'appareil. En
cas d'erreur de manipulation de la part de
l'utilisateur, le déplacement du technicien du
42
Solution
service après-vente ou du vendeur pourra être
facturé, même en cours de garantie. Les
instructions relatives au service après-vente et aux
conditions de garantie figurent dans le livret de
garantie.
ÉTIQUETTES FOURNIES DANS LE SACHET
DES ACCESSOIRES
Collez les étiquettes adhésives comme indiqué cidessous :
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Collez-la sur la carte de garantie et envoyez
cette partie (le cas échéant).
B. Collez-la sur la carte de garantie et conservez
cette partie (le cas échéant).
C. Collez-la sur la notice d'utilisation.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DIMENSIONS DE LA TABLE DE CUISSON
Largeur
590 mm
Profondeur
510 mm
AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PUISSANCE
TOTALE :
Gaz d'origine :
Gaz de remplacement :
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
(BE)
7,7 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU)
7,7 kW
G30 (3+) 28-30 mbar
545 g/h
G31 (3+) 37 mbar
536 g/h
Alimentation
électrique :
220-240 V ~ 50-60 Hz
Catégorie de
l'appareil :
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
43
Raccordement
au gaz :
R 1/2"
Classe de l'appareil :
3
DIAMÈTRES DES VIS DE RÉGLAGE
BRÛLEUR
Ø VIS DE RÉGLAGE 1/100 mm
Rapide
42
Semi-rapide
32
Auxiliaire
28
BRÛLEURS À GAZ POUR LE GAZ NATUREL G20/G25 20/25 mbar (BE) - G20 20 mbar (LU)
PUISSANCE NORMALE
kW
BRÛLEUR
PUISSANCE MINIMALE
kW
CARACTÉRISTIQUE
DE L'INJECTEUR
Rapide
2,9
0,75
119
Semi-rapide
1,9
0,45
96
Auxiliaire
1,0
0,33
70
BRÛLEURS À GAZ POUR LPG G30/G31 28-30/37 mbar
BRÛLEUR
CARACTÉRISPUISSANCE PUISSANCE
TIQUE DE L'INNORMALE kW MINIMALE kW
JECTEUR
DÉBIT DE GAZ NOMINAL g/h
G30 28-30 mbar
G31 37 mbar
Rapide
2,7
0,75
86
196
193
Semi-rapide
1,9
0,45
71
138
136
Auxiliaire
1,0
0,33
50
73
71
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
INFORMATIONS DE PRODUIT SELON LA NORME EU 66/2014
44
Identification du modèle
ZGO63414BA
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de brûleurs à gaz
4
Efficacité énergétique selon le brûleur
à gaz
(EE gas burner)
Arrière gauche - Semi-rapide
54.9%
Arrière droit - Semi-rapide
54.9%
Avant gauche - Rapide
57.5%
Avant droit - Auxiliaire
non applicable
Efficacité énergétique de la table de
cuisson
(EE gas hob)
55.8%
EN 30-2-1 : Appareils de cuisson domestiques à gaz - Partie 2-1 : Utilisation rationnelle de l'énergie Général
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
• Avant utilisation, assurez-vous que les brûleurs et les supports de casseroles sont correctement
assemblés.
• Utilisez uniquement des récipients dont le diamètre correspond aux dimensions des brûleurs.
• Mettez le récipient au centre du brûleur.
• Lorsque vous chauffez de l'eau, n'utilisez que la quantité d'eau dont vous avez besoin.
• Si possible, couvrez toujours les récipients avec un couvercle pendant la cuisson.
• Dès que le liquide commence à bouillir, baissez la flamme juste assez pour laisser le liquide frémir.
• Si cela est possible, utilisez un autocuiseur Reportez-vous à son mode d'emploi.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
les appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas
45
*
46
47
867329339-E-072020
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement