ZANUSSI ZGH78534XA Benutzerhandbuch

ZANUSSI ZGH78534XA Benutzerhandbuch
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZGH78534XA
NL Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
FR Notice d'utilisation
Table de cuisson
DE Benutzerinformation
Kochfeld
BE
LU
2
17
32
GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, onderhouds- en reparatie-informatie:
www.zanussi.com/support
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of
verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en
complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt te worden
gehouden, mits ze voortdurend onder toezicht staan.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op
passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als
het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te
worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient op te
passen dat u de verwarmingselementen niet aanraakt.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart
afstandbedieningssysteem.
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een kookplaat
met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar schakel in
plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam bijv. met een
deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet onder
constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen voorwerpen
op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels
mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze
heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
Als het apparaat direct op de voeding wordt aangesloten, is er
een scheidingsschakelaar met een contactopening nodig op
alle polen. Complete afsluiting overeenkomstig de voorwaarden
gespecificeerd in de overspanningscategorie III moet worden
gegarandeerd. De aardekabel is hiervan uitgesloten.
Let er bij het leiden van de stroomkabel op dat de kabel niet
direct in contact komt (bijvoorbeeld bij gebruik met
isolatiehoes) met onderdelen die temperaturen kunnen bereiken
van 50°C hoger dan kamertemperatuur.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers die
door de fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen of door
de fabrikant van het apparaat in de gebruiksinstructies als
geschikt zijn aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
3
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van ongeschikte
kookplaatbeschermers kan ongelukken veroorzaken.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Dit apparaat is geschikt voor de volgende markten:
•
BE LU
MONTAGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het apparaat.
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat,
want het is zwaar. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Dicht de oppervlakken af met kit om te
voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.
Bescherm de bodem van het apparaat tegen
stoom en vocht.
Installeer het apparaat niet naast een deur of
onder een raam. Dit voorkomt dat heet
kookgerei van het apparaat valt als de deur of
het raam wordt geopend.
Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades
zorg er dan voor dat de ruimte tussen de
onderkant van het apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
De onderkant van het apparaat kan heet
worden. Wij raden aan om een onbrandbaar
scheidingspaneel te plaatsen onder het
apparaat om te voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AANSLUITING AAN HET ELEKTRICITEITSNET
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
•
•
4
Alle elektrische aansluitingen moeten door een
gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
•
Verzeker u ervan dat de stekker uit het
stopcontact is getrokken, voordat u welke
werkzaamheden dan ook uitvoert.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
Zorg ervoor dat het apparaat correct is
geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of
stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor
zorgen dat de contactklem te heet wordt.
Gebruik de juiste stroomkabel.
Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.
Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
Gebruik het klem om spanning op het snoer te
voorkomen.
Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker
(indien van toepassing) het hete apparaat of
heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat
op de nabijgelegen contactdozen aansluit.
Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
Zorg dat u de hoofdstekker (indien van
toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem
contact op met onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel
te vervangen.
De schokbescherming van delen onder stroom
en geïsoleerde delen moet op zo'n manier
worden bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op een losse
stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder
worden verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat
volledig van het lichtnet afgesloten kan worden.
Het isolatieapparaat moet een contactopening
hebben met een minimale breedte van 3 mm.
GASAANSLUITING
• Alle gasaansluitingen moeten door een
gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.
• Controleer vóór de installatie of de plaatselijke
distributieomstandigheden (gassoort en -druk)
en de afstelling van het apparaat met elkaar te
combineren zijn.
• Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het
apparaat aanwezig is.
• Op het typeplaatje staat informatie over de
gastoevoer.
• Dit apparaat mag niet aangesloten worden op
een inrichting dat producten afvoert voor
verbranding. Sluit het apparaat aan volgens de
geldende installatieregels. Let op de vereisten
voor voldoende ventilatie.
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel, brandwonden of elektrische
schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder voor gebruik (indien van toepassing)
de verpakking, labels en beschermfolie.
Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke
omgeving.
De specificatie van het apparaat mag niet
worden veranderd.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.
Leg geen bestek of pannendeksels op de
kookzones. Deze kunnen heet worden.
Bedien het apparaat niet met natte handen of
als het contact maakt met water.
Het apparaat mag niet worden gebruikt als
werkblad of aanrecht.
Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.
WAARSCHUWING! Risico op brand
en explosie
•
•
•
•
Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare
damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde
voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u er
mee kookt.
De dampen die hete olie afgeeft kunnen
spontane ontbranding veroorzaken.
Gebruikte olie die voedselresten bevat kan
brand veroorzaken bij een lagere temperatuur
dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.
Plaats geen ontvlambare producten of
gerechten die vochtig zijn gemaakt met
ontvlambare producten in, bij of op het
apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
Laat kookgerei niet droogkoken.
Laat geen voorwerpen of kookgerei op het
apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.
Activeer de kookzones niet met lege pannen of
zonder pannen erop.
Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.
Gebruik alleen stabiel kookgerei met de juiste
vorm en een diameter groter dan de afmetingen
van de branders.
Zorg ervoor dat de pannen in het midden van de
branders staan.
Zorg dat de vlam niet uit gaat als u de knop snel
van de maximale stand naar de minimale stand
draait.
Gebruik alleen de accessoires die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Plaats geen vlamverdeler op de brander.
Het gebruik van een kookapparaat op gas leidt
tot de productie van warmte en vocht. Zorg voor
een goede ventilatie in de ruimte waar het
apparaat is geïnstalleerd.
U moet bij langdurig intensief gebruik van het
apparaat waarschijnlijk meer ventileren,
bijvoorbeeld door een raam te openen, of
effectiever ventileren, bijvoorbeeld door het
niveau van de aanwezige, mechanische
ventilatie op te voeren.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te
koken. Het mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
Laat geen zure vloeistoffen, zoals bijv. azijn,
citroensap of reinigingsmiddelen voor het
verwijderen van kalkaanslag, in aanraking komen
met de kookplaat. Hierdoor kunnen doffe
plekken ontstaan.
Verkleuring van het email of roestvrij staal is niet
van invloed op de werking van het apparaat.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Verwijder de
toetsen, knoppen of pakkingen niet
van het bedieningspaneel. Er kan
water in het apparaat komen en
schade veroorzaken.
•
•
Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het oppervlak
achteruitgaat.
Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen
voordat u het schoonmaakt.
5
•
•
•
•
Trek voor onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het
apparaat te reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte
doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
De branders niet in de afwasautomaat reinigen.
SERVICEDIENST
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het apparaat.
•
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
•
•
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en
gooi het weg.
Maak de externe gasleidingen plat.
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
VOOR MONTAGE
Voordat u de kookplaat installeert, dient u de
onderstaande informatie van het typeplaatje te
noteren. Het typeplaatje bevindt zich onderop de
kookplaat.
Model .......................................
Productnummer
(PNC) ........................................
Serienummer ...........................
Controleer of de gastoevoerdruk van
het apparaat voldoet aan de
aanbevolen waarden. De verstelbare
aansluiting wordt op de
uitbreidingsbrug bevestigd met behulp
van een schroefdraadmoer G 1/2".
Alle onderdelen die getoond worden
op de afbeelding zijn reeds in de
fabriek gemonteerd. Het apparaat
werd voor het de fabriek verliet getest,
om voor u de beste resultaten te
verzekeren.
GASAANSLUITING
WAARSCHUWING! De volgende
instructies over de installatie en het
onderhoud moeten opgevolgd worden
door vakkundig personeel in
overeenstemming met de geldende
voorschriften.
De aansluiting op de gastoevoer moet worden
uitgevoerd met behulp van een AGB-kraan. Kies
vaste aansluitingen of gebruik een flexibele leiding
in AGB (roestvrij staal), in overeenstemming met de
voorschriften die van kracht zijn (NBN D 51.003).
Als u flexibele metalen leidingen gebruikt, moet u
opletten dat deze niet in aanraking komen met
bewegende onderdelen, of dat ze niet vastgeklemd
worden. Wees ook voorzichtig wanneer de
kookplaat in combinatie met een oven wordt
geïnstalleerd.
6
A
B C
A. Einde van de as met moer (koppelkracht 10 ±
2 Nm)
B. Sluitring meegeleverd met het apparaat
C. Elleboogverbindingsstuk meegeleverd met het
apparaat
Vloeibaar gas
Gebruik de rubberen pijphouder voor vloeibaar gas.
Koppel altijd de pakking vast. Ga vervolgens door
met de gasaansluiting.
De flexibele leiding is klaar voor gebruik als de
leiding:
• niet warmer wordt dan kamertemperatuur,
warmer dan 30°C;
• de leiding niet langer is dan 1500 mm
•
•
•
geen knikken vertoont;
niet onderworpen is aan tractie of torsie;
niet in aanraking komt met scherpe randen of
hoeken;
• de leiding gemakkelijk onderzocht kan worden
om de toestand ervan te controleren.
De controle van de staat van de flexibele leiding
bestaat erin te controleren of:
• de leiding geen barsten, sneden, vlekken of
brandsporen vertoont op de twee uiteinden en
over de volledige lengte;
• het materiaal niet gehard is, maar de juiste
elasticiteit vertoont
• de bevestigingsklemmen niet verroest zijn
• de vervaldatum niet is verstreken.
Als er één of meerdere defecten waarneembaar
zijn, mag de leiding niet worden gerepareerd, maar
moet deze worden vervangen.
WAARSCHUWING! Controleer
wanneer de installatie is voltooid of
alle leidingfittingen goed zijn afgedicht.
Gebruik een zeepoplossing, geen
vlam!
VERVANGING SPUITMONDEN (ALLEEN
VOOR BELGIË)
1. Verwijder de pannendrager.
2. Verwijder de branderkappen en -kronen.
3. Verwijder met een dopsleutel 7 de
hoofdsproeiers, en vervang ze door de
sproeiers die vereist zijn voor het type gas dat u
gebruikt (zie de tabel in het hoofdstuk
'Technische gegevens').
4. Zet de onderdelen in omgekeerde volgorde
terug.
5. Vervang het typeplaatje (naast de
gastoevoerleiding) door het plaatje voor het
nieuwe type gastoevoer. U kunt het plaatje
vinden in het zakje dat bij het apparaat geleverd
is.
Als de toevoergasdruk aanpasbaar is of verschilt
van de vereiste druk, moet u een geschikte
drukregelaar op de gastoevoerleiding monteren.
AANPASSING VAN HET MINIMALE NIVEAU
(ALLEEN VOOR BELGIË)
Het minimumniveau van de branders afstellen:
1. Steek de brander aan.
2. Draai de knop naar de minimale stand.
3. Verwijder de knop .
4. Pas de stand van de bypass-schroef aan met
een smalle schroevendraaier (A).
A
5. Als u overstapt:
• van aardgas G20/G25 20/25 mbar op
vloeibaar gas, draai de instelschroef dan
helemaal vast.
• van vloeibaar gas op aardgas G20/G25
20/25 mbar, draai de bypass-schroef dan
ongeveer 1/4 draai los (1/2 draai bij een
driekronenbrander).
WAARSCHUWING! Zorg dat de vlam
niet uitgaat als u de knop snel van de
maximale stand naar de minimale
stand draait.
ELEKTRISCHE AANSLUITING
• Zorg er voor dat het aangegeven voltage en het
type stroom op het typeplaatje overeenkomen
met het voltage en stroomtype van uw lokale
stroomleverancier.
• Dit apparaat wordt geleverd met een netsnoer.
Dit moet zijn voorzien van een geschikte stekker,
die geschikt is voor de belasting die vermeld is
op het identificatieplaatje. Zorg dat u de stekker
in een goed stopcontact steekt.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
• Er is brandgevaar als het apparaat verbinding
maakt met een verlengkabel, een adapter of een
meervoudige aansluiting. Zorg ervoor dat de
aarde-aansluiting overeenkomt met de normen
en regelgeving.
• Laat de stroomkabel niet warmer worden dan
90° C.
AANSLUITKABEL
Gebruik om de aansluitkabel te vervangen alleen de
speciale kabel of een gelijksoortig type. Het
kabeltype is: H05V2V2-F T90.
Zorg ervoor dat de doorsnede van het snoer
geschikt is voor het voltage en de
bedrijfstemperatuur. De geel/groene aarddraad
7
moet ongeveer 2 cm langer zijn dan de bruine (of
zwarte) fasedraad.
3.
L
min.
650 mm
min.
450 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
4.
N
1. Sluit de groen/gele (aarde) draad aan op de
eindklem gemarkeerd met de letter 'E' of het
aardesymbool
, of groen/geel gekleurd.
2. Sluit de blauwe (nul) draad aan op de eindklem
gemarkeerd met de letter 'N', of blauw
gekleurd.
3. Sluit de bruine (onder spanning staande) draad
aan op de eindklem gemarkeerd met de letter
'L'. Deze moet altijd worden aangesloten op de
netwerkfase.
5.
IN ELKAAR ZETTEN
1.
6.
A
2.
B
A) meegeleverde afdichting
B) meegeleverde steunen
8
Keukenmeubel met
7.
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
A
60 mm
B
LET OP! Installeer het apparaat alleen
op een werkblad met een plat
oppervlak.
MOGELIJKHEDEN VOOR INBOUW
Het paneel geïnstalleerd onder de kookplaat moet
eenvoudig te verwijderen zijn en eenvoudig
toegang bieden indien technische hulp nodig is.
A. Verwijderbaar paneel
B. Ruimte voor aansluitingen
Keukenmeubel met oven
Om veiligheidsredenen en om een gemakkelijke
verwijdering van de oven uit het meubel mogelijk te
maken, moeten de elektrische aansluitingen van de
kookplaat en de oven afzonderlijk geïnstalleerd
worden.
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
INDELING KOOKPLAAT
1
2
1 Driekronenbrander
2 Sudderbrander
3
3 Normale brander
4 Bedieningsknoppen
4
BEDIENINGSKNOP
Symbool
Beschrijving
geen gastoevoer / uit-stand
Symbool
Beschrijving
minimale gastoevoer
ontstekingsstand / maximale
gastoevoer
9
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
BRANDEROVERZICHT
WAARSCHUWING! Ga voorzichtig
te werk bij het gebruik van branders
(open vuur) in de keuken. De fabrikant
kan niet aansprakelijk gesteld worden
in geval van onjuist gebruik van de
vlam.
1. Druk de bedieningsknop helemaal in en draai
de knop linksom naar de maximale
A
B
C
A. Branderdeksel en kroon
B. Thermokoppeling
C. Ontstekingsbougie
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Branderkap
Branderkroon
Ontstekingsbougie
Thermokoppeling
DE BRANDER ONTSTEKEN
Ontvlam de brander altijd vóór u het
kookgerei erop plaatst.
10
gastoevoerstand (
).
2. Houd de bedieningsknop ongeveer 10
seconden ingedrukt. Het thermokoppel kan dan
opwarmen. Als u dat niet doet, wordt de
gastoevoer onderbroken.
3. Stel de vlam af zodra deze regelmatig brandt.
Als de brander na enkele pogingen
niet aan gaat, controleer dan of de
kroon en de deksel goed op hun
plaats zitten.
WAARSCHUWING! Houd de
bedieningsknop niet langer dan 15
seconden ingedrukt. Als de brander na
15 seconden nog niet brandt, de
bedieningsknop loslaten en minstens
1 minuut wachten voordat u opnieuw
probeert de vlam te ontsteken.
LET OP! Bij afwezigheid van
elektrische stroom kunt u de brander
ontsteken zonder elektrische inrichting.
Breng in dat geval een vlam in de
buurt van de brander, draai de
regelknop tegen de wijzers van de klok
in naar de maximale gastoevoerstand
en druk deze in. Houd de regelknop
gedurende 10 seconden of korter
ingedrukt om het thermokoppel op te
laten warmen.
Draai als de brander per ongeluk uit
gaat de bedieningsknop naar de uit
stand en probeer na minimaal 1 minuut
de brander weer aan te steken.
De vonkontsteking kan automatisch
starten wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt, na de installatie of
na een stroomonderbreking. Dat is
normaal.
De kookplaat is voorzien van
progressieve gaskleppen. Hiermee
kunt u de vlam nauwkeuriger
reguleren.
WAARSCHUWING! Draai de vlam
altijd lager of schakel hem uit voordat
u de pan van de brander haalt
DE BRANDER UITSCHAKELEN
Om de vlam te doven, de knop naar de off-positie
draaien
.
AANWIJZINGEN EN TIPS
LET OP! Zorg dat de potten zich in
het midden van de brander bevinden,
voor een maximum aan stabiliteit en
lager gasverbruik.
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
KOOKGEREI
LET OP! Gebruik geen gietijzeren
pannen, aardewerk of grillplaten. Het
roestvrij staal kan beschadigen als het
te heet wordt.
DIAMETER VAN HET KOOKGEREI
Gebruiken alleen kookgerei met een
bodemdiameter die geschikt is voor de
afmeting van de plaat.
WAARSCHUWING! Zet één pan niet
op twee branders.
Brander
WAARSCHUWING! Zet geen
instabiele of beschadigde pannen op
de brander om morsen en letsel te
voorkomen.
LET OP! Zorg dat de bodems van de
pannen niet dichtbij de
bedieningsknop staan, anders wordt
de bedieningsknop heet.
Diameter van de
pannen (mm)
Driekronenbrander
180 - 280
Halfsnel (linksachter)
120 - 240
Halfsnel (rechtsachter)
120 - 240
Normaal (rechtsvoor)
120 - 220
Sudderbrander
80 - 180
LET OP! Zorg dat de handvaten van
de pot niet boven de voorste rand van
het werkblad komen.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
ALGEMENE INFORMATIE
• Maak de kookplaat na ieder gebruik schoon.
• Gebruik altijd kookgerei met een schone
bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte
hebben geen invloed op de werking van de
kookplaat.
•
Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel voor
het oppervlak van de kookplaat.
Roestvrij staal
• Was de onderdelen van roestvrij staal af met
water en droog ze vervolgens met een zachte
doek.
• Laat aangebrande etensresten, vet en
hardnekkige vlekken voordat u deze reinigt een
paar minuten weken in een kleine hoeveelheid
mild reinigingsmiddel.
11
•
•
Gebruik schoonmaakproducten die speciaal zijn
ontwikkeld voor de reiniging van roestvrij staal
ter bescherming van het oppervlak.
Gebruik geen schoonmaakproducten die
bijtende chemicaliën bevatten, zoals chloor.
Reinig het oppervlak ook niet met ontsmettende
middelen, vlekken- of roestverwijderaars en
reinigingsmethoden waarbij het product moet
worden ondergedompeld.
PANNENDRAGERS
De pansteunen zijn niet bestand tegen
afwassen in een afwasautomaat. Ze
moeten met de hand worden
afgewassen.
1. U kunt de pansteunen verwijderen voor een
gemakkelijke reiniging van het kookplaat.
Ga zeer voorzichtig te werk bij het
vervangen van de pannendrager,
dit om schade aan het oppervlak
van de kookplaat te vermijden.
2. De emaillelaag kan scherpe randen hebben,
dus wees voorzichtig tijdens het met de hand
afwassen en afdrogen. Verwijder hardnekkige
vlekken zo nodig met een pastareiniger.
3. Zorg er na het reinigen van de pansteunen voor
dat u ze in de juiste stand terugplaatst.
4. Om ervoor te zorgen dat de brander goed
werkt, moeten de armen van de pannendrager
worden geplaatst.
DE KOOKPLAAT SCHOONMAKEN
• Verwijder direct: gesmolten kunststof, plastic
folie, suiker en suikerhoudend voedsel, anders
kan dit schade aan de kookplaat veroorzaken.
Doe voorzichtig om brandwonden te voorkomen.
• Verwijder nadat de kookplaat voldoende
is afgekoeld: kalk- en waterkringen, vetspatten
en metaalachtig glanzende verkleuringen. Reinig
de kookplaat met een vochtige doek en een
beetje niet-schurend reinigingsmiddel. Droog de
kookplaat na reiniging af met een zachte doek.
• Was de geëmailleerde delen, deksels en kronen
met een warm sopje en laat ze goed drogen
alvorens ze terug te plaatsen.
REINIGEN VAN DE ONTSTEKINGSKNOP
Dit onderdeel is uitgerust met een keramische
ontstekingsbougie met een metalen elektrode.
Reinig deze onderdelen altijd grondig, om
moeilijkheden bij het aansteken te voorkomen, en
controleer of de branderkroonopeningen niet
verstopt zijn.
PERIODIEK ONDERHOUD
Raadpleeg regelmatig uw lokale serviceafdeling,
om de staat van de gastoevoerleiding en de
drukregelaar (indien gemonteerd) te controleren.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
WAT MOET IK DOEN ALS ...
Storing
Er is geen vonk als de vonkontsteking wordt geactiveerd.
12
Mogelijke oorzaak
oplossing
De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is
niet goed geïnstalleerd.
Controleer of de kookplaat
goed is aangesloten op het
lichtnet.
De zekering is doorgeslagen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact op
met een erkende installateur.
Storing
Mogelijke oorzaak
oplossing
De branderdeksel en kroon zitten niet goed op hun plaats.
Plaats de branderdeksel en de
kroon op juiste wijze.
De vlam gaat meteen na de
ontsteking uit.
Het thermokoppel is niet voldoende opgewarmd.
Na het ontsteken van de vlam,
de knop circa 10 sec. ingedrukt houden.
De vlamring is ongelijk.
De branderkroon is verstopt
met etensresten.
Controleer of de hoofdinspuiter niet verstopt is en of de
branderkroon schoon is.
ALS U HET PROBLEEM NIET KUNT
OPLOSSEN...
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem
dan contact op met uw verkoper of de
serviceafdeling. Zie voor deze gegevens het
typeplaatje. Verzeker u ervan dat u de kookplaat
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het
apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de klantenservice of de
A
vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het service
center en de garantiebepalingen vindt u in het
garantieboekje.
LABELS MEEGELEVERD IN DE ZAK MET
ACCESSOIRES
Bevestig de stickers zoals hieronder weergegeven:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Plak het op de garantiekaart en verstuur dit
deel (indien van toepassing).
B. Plak het op de garantiekaart en bewaar dit deel
(indien van toepassing).
C. Plak het op het instructieboekje.
13
TECHNISCHE GEGEVENS
AFMETINGEN KOOKPLAAT
Breedte
745 mm
Diepte
515 mm
OVERIGE TECHNISCHE GEGEVENS
TOTAAL VERMOGEN:
Gas origineel:
Gasvervanging:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
(BE)
11,0 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU)
11,0 kW
G30 (3+) 28-30 mbar
800 g/h
G31 (3+) 37 mbar
786 g/h
Elektrische voeding:
220-240 V ~ 50-60 Hz
Categorie apparaat:
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Gasaansluiting:
R 1/2"
Apparaatklasse:
3
BYPASSDIAMETERS
BRANDER
Ø BYPASS 1/100 mm
Driekronenbrander
57
Normale brander
32
Sudderbrander
28
GASBRANDERS VOOR AARDGAS G20/G25 20/25 mbar (BE) - G20 20 mbar (LU)
BRANDER
14
NORMAAL VERMOGEN
kW
MINIMUM VERMOGEN
kW
INSPUITMARKERING
Driekronenbrander
4,0
1,4
146
Normale brander
2,0
0,45
96
Sudderbrander
1,0
0,33
70
GASBRANDERS VOOR LPG G30/G31 28-30/37 mbar
BRANDER
NORMAAL
VERMOGEN
kW
MINIMUM
VERMOGEN
kW
NOMINALE GASSTROMING g/h
INSPUITMARKERING
G30 28-30 mbar
G31 37 mbar
Driekronenbrander
4,0
1,4
98
291
286
Normale
brander
2,0
0,45
71
145
143
Sudderbrander
1,0
0,33
50
73
71
ENERGIEZUINIGHEID
PRODUCTINFORMATIE VOLGENS EU-RICHTLIJN 66/2014
Modelidentificatie
ZGH78534XA
Type kooktoestel
Ingebouwde kookplaat
Aantal gasbranders
Energiezuinigheid per gasbrander
(EE gas burner)
5
Middenachter - Normale brander
62.4%
Rechts achter - semi-snel
62.4%
Links - Driekronenbrander
52.0%
Middenvoor - sudderbrander
niet van toepassing
Rechtsvoor - Normale brander
62.4%
Energiezuinigheid voor de gaskookplaat
(EE gas hob)
59.8%
EN 30-2-1: Huishoudelijke kookapparaten op gas - deel 2-1 : Energieverbruik - Algemeen
ENERGIE BESPAREN
• Zorg er voor gebruik voor dat de branders en pansteunen goed worden geplaatst.
• Gebruiken alleen kookgerei met een bodemdiameter die geschikt is voor de afmeting van de plaat.
• Zet de pan in het midden van de brander.
• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
• Wanneer de vloeistof begint te koken, draait u de vlam omlaag, totdat de vloeistof zachtjes pruttelt.
• Gebruik indien mogelijk een hogedrukpan. Zie de gebruikshandleiding van de hogedrukpan.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte afvalcontainer om
het te recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een correcte
manier het afval van elektrische en elektronische
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het
15
symbool niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
16
VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur
le service et les réparations :
www.zanussi.com/support
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour
responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans
un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES
VULNÉRABLES
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant
l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques
encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être tenus à
l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, à
moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetezles convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il
est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties
accessibles sont chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous
vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
17
SÉCURITÉ GÉNÉRALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles
deviennent chauds pendant son fonctionnement. Veillez à ne
pas toucher les éléments chauffants.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou
un système de commande à distance.
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser chauffer
de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de
cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau. Éteignez
l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un
couvercle ou une couverture ignifuge.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une cuisson
courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie : N'entreposez rien sur
les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car
ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un
technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
Si l'appareil est relié directement à l'alimentation électrique,
installez un sectionneur avec une ouverture de contact. Il est
indispensable de garantir une déconnexion complète
conformément aux conditions de surtension de catégorie III. Le
fil de terre n'est pas concerné.
Lorsque vous acheminez le câble d'alimentation, assurez-vous
qu'il n'entre pas en contact direct (par exemple, à l'aide d'un
manchon isolant) avec des parties pouvant atteindre des
températures supérieures de 50 °C à la température ambiante.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs de
protection pour table de cuisson conçus ou indiqués comme
adaptés par le fabricant de l'appareil de cuisson dans les
instructions d'utilisation, ou les dispositifs de protection pour
table de cuisson intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs
de protection non adaptés peut entraîner des accidents.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Cet appareil est adapté aux marchés suivants:
•
BE LU
•
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! L'appareil doit
être installé uniquement par un
professionnel qualifié.
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de dommages
matériels.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Respectez l'espacement minimal requis par
rapport aux autres appareils et éléments.
Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez
l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des
gants de sécurité et des chaussures fermées.
Isolez les surfaces découpées à l'aide d'un
matériau d'étanchéité pour éviter que la
moisissure ne provoque de gonflements.
Protégez la partie inférieure de l'appareil de la
vapeur et de l'humidité.
N'installez pas l'appareil près d'une porte ou
sous une fenêtre. Les récipients chauds
risqueraient de tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
Si l'appareil est installé au-dessus de tiroirs,
assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace
entre le fond de l'appareil et le tiroir supérieur
pour que l'air puisse circuler.
Le dessous de l'appareil peut devenir très
chaud. Veillez à installer un panneau de
séparation ignifuge sous l'appareil pour en
bloquer l'accès.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
•
•
L'ensemble des branchements électriques doit
être effectué par un technicien qualifié.
L'appareil doit être relié à la terre.
•
Avant toute intervention, assurez-vous que
l'appareil est débranché.
Vérifiez que les paramètres figurant sur la
plaque signalétique correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Assurez-vous que l'appareil est bien installé. Un
câble d'alimentation lâche et inapproprié ou une
fiche (si présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
Utilisez le câble d'alimentation électrique
approprié.
Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
Utilisez un collier anti-traction sur le câble.
Assurez-vous que le câble d'alimentation ou la
fiche (si présente) n'entrent pas en contact avec
les surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous branchez
l'appareil à des prises électriques situées à
proximité.
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche secteur (si
présente) ni le câble d'alimentation. Contactez
notre service après-vente agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
La protection contre les chocs des parties sous
tension et isolées doit être fixée de telle manière
qu'elle ne peut pas être enlevée sans outils.
Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de
courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous
que la prise de courant est accessible une fois
l'appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne branchez
pas la fiche d'alimentation secteur.
Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
N'utilisez que des systèmes d'isolation
appropriés : des coupe-circuits, des fusibles
(les fusibles à visser doivent être retirés du
support), un disjoncteur différentiel et des
contacteurs.
L'installation électrique doit être équipée d'un
dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le
dispositif d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts d'au moins
3 mm.
19
RACCORDEMENT AU GAZ
• Tous les raccordements au gaz doivent être
effectués par une personne qualifiée.
• Avant l'installation, vérifiez que les conditions de
distribution locales (nature et pression du gaz)
sont compatibles avec le réglage de l'appareil.
• Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
• Les informations concernant l'alimentation en
gaz se trouvent sur la plaque signalétique.
• Cet appareil n'est pas raccordé à un dispositif
d'évacuation des produits de combustion.
Assurez-vous de brancher l'appareil selon les
réglementations d'installation en vigueur. Veillez
à respecter les exigences en matière d'aération.
•
AVERTISSEMENT! Risque
d'endommagement de l'appareil.
•
•
•
•
UTILISATION
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures ou
d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avant la première utilisation, retirez les
emballages, les étiquettes et les films de
protection (si présents).
Utilisez cet appareil dans un environnement
domestique.
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
Assurez-vous que les orifices de ventilation ne
sont pas bouchés.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
pendant son fonctionnement.
Éteignez les zones de cuisson après chaque
utilisation.
Ne posez pas de couverts ou de couvercles sur
les zones de cuisson. Elles sont chaudes.
N'utilisez jamais cet appareil avec les mains
mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de
l'eau.
N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail
ou comme plan de stockage.
Lorsque vous versez un aliment dans de l'huile
chaude, elle peut éclabousser.
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie et d'explosion.
•
•
•
20
Les graisses et l'huile chaudes peuvent dégager
des vapeurs inflammables. Tenez les flammes
ou les objets chauds éloignés des graisses et
de l'huile lorsque vous vous en servez pour
cuisiner.
Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude
peuvent provoquer une combustion spontanée.
L'huile qui a servi contient des restes d'aliments
pouvant provoquer un incendie à température
plus faible que l'huile n'ayant jamais servi.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à
l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne laissez pas de récipients chauds sur le
bandeau de commande.
Ne laissez pas le contenu des récipients de
cuisson s'évaporer complètement.
Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets
ou de récipients sur l'appareil. Sa surface risque
d'être endommagée.
Ne faites jamais fonctionner les zones de
cuisson avec des récipients de cuisson vides ou
sans aucun récipient de cuisson.
Ne placez jamais de papier aluminium sur
l'appareil.
Utilisez uniquement des récipients stables ayant
une forme adaptée et un diamètre supérieur à
celui des brûleurs.
Assurez-vous que les récipients sont placés au
centre des brûleurs.
Assurez-vous que la flamme ne s'éteint pas
lorsque vous tournez rapidement la manette de
la position maximale à la position minimale.
N'utilisez que les accessoires fournis avec
l'appareil.
N'installez pas de diffuseur de flamme sur le
brûleur.
L'utilisation d'un appareil de cuisson au gaz
génère de la chaleur et de l'humidité. Veillez à
ce que la pièce où est installé l'appareil soit bien
aérée.
L'utilisation intensive et prolongée de l'appareil
peut nécessiter une ventilation supplémentaire
comme l'ouverture d'une fenêtre, ou une
aération plus efficace en augmentant par
exemple la puissance de la ventilation
mécanique si la pièce en est dotée.
Cet appareil est exclusivement destiné à un
usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour des
usages autres que celui pour lequel il a été
conçu, à des fins de chauffage par exemple.
Ne laissez pas de liquides acides, tels que du
vinaigre, du jus de citron ou du produit
détartrant, entrer en contact avec la table de
cuisson. Cela peut provoquer l'apparition de
taches mates.
La décoloration de l'émail ou de l'acier
inoxydable est sans effet sur les performances
de l'appareil.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Ne retirez pas les
touches, manettes et joints du
bandeau de commande. De l'eau
pourrait s'infiltrer dans l'appareil et
l'endommager.
•
•
•
•
•
Nettoyez régulièrement l'appareil afin de
maintenir le revêtement en bon état.
Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de
le nettoyer.
Débranchez l’appareil de l'alimentation
électrique avant toute opération de
maintenance.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour
nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage
neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
•
Ne lavez pas les brûleurs au lave-vaisselle.
MAINTENANCE
• Pour réparer l'appareil, contactez un service
après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
MISE AU REBUT
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
•
•
•
•
Contactez votre service municipal pour obtenir
des informations sur la marche à suivre pour
mettre l'appareil au rebut.
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation au ras de
l'appareil et mettez-le au rebut.
Aplatissez les tuyaux de gaz externes.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
AVANT L'INSTALLATION
Avant d'installer la table de cuisson, notez les
informations de la plaque signalétique ci-dessous.
La plaque signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
Modèle ...........................
PNC .............................
Numéro de série ....................
RACCORDEMENT AU GAZ
également vigilant lorsque la table est installée avec
un four.
Assurez-vous que la pression de
l'alimentation en gaz de l'appareil
correspond aux valeurs
recommandées. Le raccordement
réglable est relié à la rampe complète
par un écrou fileté G 1/2 po. Tous les
composants apparaissant dans la
figure ont déjà été assemblés en
usine. L'appareil a été testé avant de
quitter l'usine pour vous garantir les
meilleurs résultats.
AVERTISSEMENT! Les instructions
suivantes concernant l'installation, le
raccordement et l'entretien de
l'appareil doivent être effectuées par
un professionnel qualifié selon les
normes et règlements locaux en
vigueur.
Le raccordement à l'arrivée de gaz doit
obligatoirement être effectué par une vanne en
acier AGB. Choisissez un raccordement fixe ou
utilisez un tuyau flexible en AGB (acier inoxydable)
conforme à la réglementation en vigueur (NBN D
51.003). Si vous utilisez des tuyaux flexibles
métalliques, ils ne doivent pas entrer en contact
avec des parties mobiles ni être comprimés. Soyez
A
B C
A. Extrémité du tuyau avec écrou (force de couple
10 ± 2 Nm)
B. Joint fourni avec l'appareil
C. Coude fourni avec l'appareil
21
Gaz liquéfié
Utilisez un support de tuyau en caoutchouc pour le
gaz liquéfié. Intercalez toujours le joint. Continuez
alors le raccordement au gaz.
L'utilisation d'un tuyau flexible s'applique lorsque :
• il ne peut pas devenir plus chaud que la
température ambiante, à savoir plus de 30 °C ;
• il n'est pas plus long que 1500 mm;
• il ne montre aucun étranglement ;
• il n'est soumis à aucune traction ni aucune
torsion ;
• il n'entre pas en contact avec des bords ni des
coins tranchants ;
• il peut être facilement contrôlé sur toute sa
longueur afin de vérifier son état.
Vérifiez les points suivants pour contrôler le bon
état du tuyau flexible :
• il ne présente aucune fente, coupure, marque de
brûlure sur les deux extrémités et sur toute sa
longueur ;
• le matériau n'est pas durci, mais présente une
élasticité correcte ;
• les colliers de serrage ne sont pas rouillés ;
• la date d'expiration n'est pas dépassée.
Si vous constatez au moins un de ces défauts, ne
réparez pas le tuyau, mais remplacez-le.
AVERTISSEMENT! Lorsque
l'installation est terminée, assurez-vous
que chaque raccord est étanche.
Utilisez une solution savonneuse et
pas de flamme !
REMPLACEMENT DES INJECTEURS (POUR
LA BELGIQUE UNIQUEMENT)
1. Démontez les supports des casseroles.
2. Démontez les chapeaux et les couronnes du
brûleur.
3. À l'aide d'une clé de 7, démontez les injecteurs
et remplacez-les par ceux qui sont nécessaires
pour le type de gaz que vous utilisez (voir le
tableau dans le chapitre « Données
techniques »).
4. Assemblez les pièces et suivez la même
procédure dans l'ordre inverse.
5. Remplacez la plaque signalétique (qui se
trouve près du tuyau d'arrivée de gaz) par celle
correspondant au nouveau type d'alimentation
en gaz. Vous trouverez cette plaque dans le
sachet fourni avec l'appareil.
Si la pression de l'alimentation en gaz peut être
modifiée ou est différente de la pression
nécessaire, vous devez monter un système de
réglage de la pression sur le tuyau d'arrivée de gaz.
22
RÉGLAGE AU NIVEAU MINIMAL
(UNIQUEMENT POUR LA BELGIQUE)
Pour régler le niveau minimal des brûleurs :
1. Allumez le brûleur.
2. Tournez la manette en position minimale.
3. Retirez la manette .
4. À l'aide d'un tournevis fin, ajustez la position de
la vis de réglage (A).
A
5. Si vous passez :
• du gaz naturel G20/G25 20/25 mbar au
gaz liquéfié, serrez entièrement la vis de
réglage.
• du gaz liquéfié au gaz naturel G20/G25
20/25 mbar, dévissez la vis de réglage
d'environ 1/4 de tour (1/2 tour pour un
brûleur à triple couronne).
AVERTISSEMENT! Assurez-vous
que la flamme ne s'éteint pas lorsque
vous tournez rapidement la manette de
la position maximale à la position
minimale.
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
• Assurez-vous que la tension nominale et le type
d'alimentation sur la plaque signalétique
correspondent bien à la tension et à la
puissance de l'alimentation locale.
• Cet appareil est fourni avec un câble
d'alimentation. Une fiche appropriée, capable de
supporter la charge indiquée sur la plaque
signalétique, doit être adaptée au câble
d'alimentation. Assurez-vous que la fiche est
branchée dans une prise correcte.
• Utilisez toujours une prise de courant de
sécurité correctement installée.
• Assurez-vous que la prise de courant est
accessible une fois l'appareil installé.
• Ne tirez pas sur le câble secteur pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche
de la prise secteur.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un
prolongateur, d'un adaptateur ni d'une prise
multiple (risque d'incendie). Assurez-vous que le
raccordement à la terre est conforme aux
normes et réglementations.
•
Le câble d'alimentation ne doit pas être exposé
à une température supérieure à 90 °C.
CÂBLE D'ALIMENTATION
Pour remplacer le câble d'alimentation, utilisez
uniquement le câble spécial ou son équivalent. Le
type de câble est : H05V2V2-F T90.
Assurez-vous que la section du câble convient à la
tension et à la température de fonctionnement. Le
câble de terre jaune/vert doit être plus long
d'environ 2 cm que le câble de phase marron (ou
noir).
2.
3.
min.
450 mm
L
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
4.
N
1. Reliez le fil vert et jaune (terre) à la borne
portant la lettre « E » ou le symbole de terre
ou de couleur verte et jaune.
2. Reliez le fil bleu (neutre) à la borne portant la
lettre « N » ou de couleur bleue.
3. Reliez le fil marron (phase) à la borne portant la
lettre « L ». Il doit toujours être relié à la phase
du réseau électrique.
MONTAGE
1.
5.
6.
23
POSSIBILITÉS D'INSERTION
Le panneau installé sous la table de cuisson doit
être facile à retirer et facilement accessible au cas
où une intervention technique serait nécessaire.
A
Élément de cuisine avec une porte
30 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
A
60 mm
B
7.
B
A) joint fourni
B) équerres fournies
A. Panneau amovible
B. Espace pour les branchements
Élément de cuisine avec four
ATTENTION! Installez l'appareil
uniquement sur un plan de travail dont
la surface est plane.
Les branchements électriques de la table de
cuisson et du four doivent être installés séparément
pour des raisons de sécurité et pour permettre un
retrait facile du four de l'ensemble.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
DESCRIPTION DE LA TABLE DE CUISSON
1
2
1 Brûleur à triple couronne
2 Brûleur auxiliaire
3
3 Brûleur semi-rapide
4 Manettes de commande
4
MANETTE DE COMMANDE
Symbole
Description
pas d'alimentation en gaz /
position Arrêt
24
Symbole
Description
position d'allumage / alimentation en gaz maximale
Symbole
Description
alimentation en gaz minimale
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
VUE D'ENSEMBLE DES BRÛLEURS
B
C
1. Enfoncez la manette et tournez-la vers la
gauche jusqu'à la position d'arrivée de gaz
maximale (
).
2. Maintenez la manette enfoncée pendant
10 secondes environ. Cela permet au
thermocouple de chauffer. Sinon, l'alimentation
en gaz est interrompue.
3. Une fois que la flamme brûle régulièrement,
réglez son débit.
Si, après plusieurs tentatives, le
brûleur ne s'allume pas, vérifiez que la
couronne et son chapeau sont
correctement placés.
A. Chapeau et couronne du brûleur
B. Thermocouple
C. Bougie d'allumage
A
B
C
D
Chapeau du brûleur
Couronne du brûleur
Bougie d'allumage
Thermocouple
Allumez toujours le brûleur avant de
poser un récipient dessus.
AVERTISSEMENT! Faites très
attention lorsque vous utilisez une
flamme nue dans une cuisine. Le
fabricant décline toute responsabilité
en cas de mauvaise utilisation de la
flamme.
A
A.
B.
C.
D.
ALLUMAGE DU BRÛLEUR
AVERTISSEMENT! Ne maintenez
pas la manette de commande
enfoncée plus de 15 secondes. Si le
brûleur ne s'allume pas au bout de
15 secondes, relâchez la manette de
commande, tournez-la sur la position
d'arrêt et attendez au moins 1 minute
avant de réessayer d'allumer le brûleur.
ATTENTION! En cas de coupure
d'électricité, vous pouvez allumer le
brûleur sans dispositif électrique : pour
cela, approchez une flamme du
brûleur, tournez la manette vers la
gauche jusqu'à la position d'arrivée de
gaz maximale et enfoncez-la.
Maintenez la manette de commande
enfoncée pendant environ
10 secondes pour permettre au
thermocouple de chauffer.
25
Si le brûleur s'éteint accidentellement,
tournez la manette de commande sur
la position Arrêt et attendez au moins
1 minute avant de réessayer d'allumer
le brûleur.
Le générateur d'étincelles peut
s'activer automatiquement lorsque
vous allumez l'alimentation secteur,
après l'installation ou après une
coupure de courant. C'est normal.
ARRÊT DU BRÛLEUR
Pour éteindre la flamme, tournez la manette sur la
position Arrêt
.
AVERTISSEMENT! Abaissez ou
coupez toujours la flamme avant de
retirer les récipients du brûleur.
La table de cuisson est fournie avec
les valves de distribution progressive.
Elles rendent le réglage de la flamme
plus précis.
CONSEILS
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
RÉCIPIENTS
ATTENTION! N'utilisez pas de plats
en fonte, en argile, en grès, de grils ou
de plats à gratin. L'acier inoxydable
peut ternir s'il est trop chauffé.
AVERTISSEMENT! Ne placez pas le
même récipient sur deux brûleurs.
AVERTISSEMENT! Ne placez pas de
récipients instables ou déformés sur le
brûleur afin d'éviter les débordements
et les blessures.
ATTENTION! Assurez-vous que le
fond des récipients ne se trouve pas
trop près de la manette de commande
sinon la flamme fait chauffer la
manette.
ATTENTION! Assurez-vous que les
poignées des récipients ne dépassent
pas du devant de la table de cuisson.
ATTENTION! Assurez-vous que les
récipients de cuisson sont bien
centrés sur le brûleur afin de garantir
leur stabilité et de réduire la
consommation de gaz.
DIAMÈTRES DES RÉCIPIENTS
Utilisez uniquement des récipients
dont le diamètre correspond aux
dimensions des brûleurs.
Brûleur
Diamètre du récipient (mm)
Triple couronne
180 - 280
Semi-rapide (arrière gauche)
120 - 240
Semi-rapide (arrière droit)
120 - 240
Semi-rapide (avant droit)
120 - 220
Auxiliaire
80 - 180
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
26
INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Nettoyez la table de cuisson après chaque
utilisation.
•
Utilisez toujours un récipient dont le fond est
propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur la
surface n'ont aucune incidence sur le
fonctionnement de la table de cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement adapté à la
surface de la table de cuisson.
Inox
• Lavez les éléments en inox à l'eau, puis séchezles à l'aide d'un chiffon doux.
• Pour retirer les résidus d'aliments et de graisses
brûlés ou les taches tenaces, versez une petite
quantité de détergent doux dessus et laissez-le
agir pendant quelques minutes avant de
nettoyer.
• Pour protéger les surfaces en acier, utilisez des
produits nettoyants spécifiquement conçus pour
le nettoyage de l'acier inoxydable.
• N'utilisez pas de produits nettoyants contenant
des produits chimiques corrosifs comme le
chlorure. Ne nettoyez pas la surface avec des
produits désinfectants, des agents détachants
ou anti-rouille, ou des produits de nettoyage par
immersion.
SUPPORTS DE CASSEROLE
Les supports de casserole ne sont pas
adaptés au lavage dans un lavevaisselle. Ils doivent être lavés à la
main.
1. Retirez les supports de casserole pour nettoyer
plus facilement la table de cuisson.
Replacez les supports de
casserole avec soin afin de ne pas
endommager le dessus de la table
de cuisson.
2. Lorsque vous lavez les supports de casserole à
la main, faites bien attention lorsque vous les
essuyez, car le revêtement en émail peut
présenter des bords coupants. Si nécessaire,
retirez les taches tenaces à l'aide d'une pâte
nettoyante.
3. Après avoir lavé les supports de casserole,
veillez à les remettre correctement en place.
4. Pour que le brûleur fonctionne correctement,
assurez-vous que les bras des supports de
casserole .
NETTOYAGE DE LA TABLE DE CUISSON
• Enlevez immédiatement : le plastique fondu,
les feuilles de plastique, le sucre et les aliments
contenant du sucre car la saleté peut
endommager la table de cuisson. Veillez à ne
pas vous brûler.
• Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez : traces de
calcaire et d'eau, projections de graisse,
décolorations métalliques luisantes. Nettoyez la
table de cuisson à l'aide d'un chiffon humide et
d'un détergent non abrasif. Après le nettoyage,
séchez la table de cuisson à l'aide d'un chiffon
doux.
• Nettoyez les éléments en émail, les chapeaux et
les couronnes avec de l'eau chaude savonneuse
et séchez-les soigneusement avant de les
remettre en place.
NETTOYAGE DE LA BOUGIE D'ALLUMAGE
Cette fonctionnalité est obtenue grâce à une
bougie d'allumage en céramique dotée d'une
électrode en métal. Veillez à maintenir ces
composants propres afin de faciliter l'allumage.
Assurez-vous également que les orifices des
couronnes des brûleurs ne sont pas obstrués.
ENTRETIEN PÉRIODIQUE
Contactez périodiquement votre service aprèsvente pour contrôler l'état du tuyau d'arrivée de gaz
et du régulateur de pression si votre installation en
est équipée.
DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
27
QUE FAIRE, QUAND...
Problème
Aucune étincelle ne se produit
lorsque vous tentez d'actionner
le générateur d'étincelles.
Cause probable
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source d'alimentation électrique, ou le
branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson
est correctement branchée à
une source d'alimentation électrique.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est bien
la cause de l'anomalie. Si les
fusibles disjonctent de manière
répétée, faites appel à un électricien qualifié.
Le chapeau et la couronne du
brûleur sont mal positionnés.
Positionnez correctement le
chapeau et la couronne du
brûleur.
La flamme s'éteint immédiatement après s'être allumée.
Le thermocouple n'est pas suffisamment chaud.
Maintenez la manette enfoncée
pendant 10 secondes maximum une fois la flamme allumée.
La couronne de flamme n'est
pas de niveau.
La couronne du brûleur est encrassée par des résidus alimentaires.
Assurez-vous que l'injecteur
n'est pas bouché et que la
couronne est propre.
SI VOUS NE TROUVEZ PAS DE SOLUTION...
Si vous ne trouvez pas de solution au problème,
veuillez contacter votre revendeur ou un service
après-vente agréé. Veuillez lui fournir les
informations se trouvant sur la plaque signalétique.
Assurez-vous d'utiliser correctement l'appareil. En
cas d'erreur de manipulation de la part de
l'utilisateur, le déplacement du technicien du
28
Solution
service après-vente ou du vendeur pourra être
facturé, même en cours de garantie. Les
instructions relatives au service après-vente et aux
conditions de garantie figurent dans le livret de
garantie.
ÉTIQUETTES FOURNIES DANS LE SACHET
DES ACCESSOIRES
Collez les étiquettes adhésives comme indiqué cidessous :
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Collez-la sur la carte de garantie et envoyez
cette partie (le cas échéant).
B. Collez-la sur la carte de garantie et conservez
cette partie (le cas échéant).
C. Collez-la sur la notice d'utilisation.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DIMENSIONS DE LA TABLE DE CUISSON
Largeur
745 mm
Profondeur
515 mm
AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PUISSANCE
TOTALE :
Gaz d'origine :
Gaz de remplacement :
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
(BE)
11,0 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU)
11,0 kW
G30 (3+) 28-30 mbar
800 g/h
G31 (3+) 37 mbar
786 g/h
Alimentation
électrique :
220-240 V ~ 50-60 Hz
Catégorie de
l'appareil :
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
29
Raccordement
au gaz :
R 1/2"
Classe de l'appareil :
3
DIAMÈTRES DES VIS DE RÉGLAGE
BRÛLEUR
Ø VIS DE RÉGLAGE 1/100 mm
Triple couronne
57
Semi-rapide
32
Auxiliaire
28
BRÛLEURS À GAZ POUR LE GAZ NATUREL G20/G25 20/25 mbar (BE) - G20 20 mbar (LU)
PUISSANCE NORMALE
kW
BRÛLEUR
PUISSANCE MINIMALE
kW
CARACTÉRISTIQUE
DE L'INJECTEUR
Triple couronne
4,0
1,4
146
Semi-rapide
2,0
0,45
96
Auxiliaire
1,0
0,33
70
BRÛLEURS À GAZ POUR LPG G30/G31 28-30/37 mbar
BRÛLEUR
CARACTÉRISPUISSANCE PUISSANCE
TIQUE DE L'INNORMALE kW MINIMALE kW
JECTEUR
DÉBIT DE GAZ NOMINAL g/h
G30 28-30 mbar
G31 37 mbar
Triple couronne
4,0
1,4
98
291
286
Semi-rapide
2,0
0,45
71
145
143
Auxiliaire
1,0
0,33
50
73
71
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
INFORMATIONS DE PRODUIT SELON LA NORME EU 66/2014
30
Identification du modèle
ZGH78534XA
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de brûleurs à gaz
5
Efficacité énergétique selon le brûleur
à gaz
(EE gas burner)
Milieu droit - Semi-rapide
62.4%
Arrière droit - Semi-rapide
62.4%
Gauche - Triple couronne
52.0%
Milieu avant - Auxiliaire
non applicable
Avant droit - Semi-rapide
62.4%
Efficacité énergétique de la table de
cuisson
(EE gas hob)
59.8%
EN 30-2-1 : Appareils de cuisson domestiques à gaz - Partie 2-1 : Utilisation rationnelle de l'énergie Général
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
• Avant utilisation, assurez-vous que les brûleurs et les supports de casseroles sont correctement
assemblés.
• Utilisez uniquement des récipients dont le diamètre correspond aux dimensions des brûleurs.
• Mettez le récipient au centre du brûleur.
• Lorsque vous chauffez de l'eau, n'utilisez que la quantité d'eau dont vous avez besoin.
• Si possible, couvrez toujours les récipients avec un couvercle pendant la cuisson.
• Dès que le liquide commence à bouillir, baissez la flamme juste assez pour laisser le liquide frémir.
• Si cela est possible, utilisez un autocuiseur Reportez-vous à son mode d'emploi.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas
les appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
31
BESUCHEN SIE UNS AUF UNSERER WEBSITE, UM:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs-, Service- und Reparatur-Informationen zu erhalten:
www.zanussi.com/support
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst
die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge
nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung des Geräts
übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die
Anleitung immer an einem sicheren und zugänglichen Ort zum
späteren Nachschlagen auf.
SICHERHEIT VON KINDERN UND
SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN
•
•
•
•
•
•
•
32
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit schweren
Behinderungen oder Mehrfachbehinderung müssen vom Gerät
ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt
werden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht
ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern
und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs oder
der Abkühlphase vom Gerät fern. Berührbare Teile sind heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist,
empfehlen wir, diese einzuschalten.
•
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
ALLGEMEINE SICHERHEIT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen Geräteteile
werden während des Betriebs heiß. Seien Sie vorsichtig und
berühren Sie niemals die Heizelemente.
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr
oder eine separate Fernsteuerung ein.
WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem
unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem
Brand führen.
Versuchen Sie NICHT einen Brand mit Wasser zu löschen,
sondern schalten Sie das Gerät aus und bedecken Sie die
Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht werden. Ein
kurzer Kochvorgang muss kontinuierlich überwacht werden.
WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine Gegenstände auf
dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel
oder Topfdeckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese
heiß werden können.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Dampfstrahlreiniger.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
einem autorisierten Kundendienst oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahrenquellen zu vermeiden.
Ist das Gerät direkt an die Stromversorgung angeschlossen,
wird ein allpoliger Netztrennschalter mit einem Kontaktabstand
benötigt. Es muss eine vollständige Trennung entsprechend
der Überspannungskategorie III gewährleistet sein. Dies gilt
nicht für das Erdungskabel.
Wenn Sie das Netzkabel verlegen, achten Sie darauf, dass es
keinen direkten Kontakt mit Teilen hat, die Temperaturen
erreichen können, die mehr als 50 °C über der Raumtemperatur
liegen. (Verwenden Sie ansonsten Isolierschläuche.)
33
•
WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen des
Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der
Bedienungsanleitung als geeignete und empfohlene
Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene
Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die
Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
Dieses Gerät ist für folgende Märkte geeignet:
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
BE LU
MONTAGE
WARNUNG! Die Montage des Geräts
darf nur von einer qualifizierten
Fachkraft durchgeführt werden.
WARNUNG! Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am Gerät.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
34
Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und
benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Die Mindestabstände zu anderen Geräten und
Küchenmöbeln sind einzuhalten.
Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem
Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch
Feuchtigkeit zu verhindern.
Schützen Sie die Geräteunterseite vor Dampf
und Feuchtigkeit.
Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben
einer Tür oder unter einem Fenster. So kann
heißes Kochgeschirr nicht herunterfallen, wenn
die Tür oder das Fenster geöffnet wird.
Wird das Gerät über Schubladen eingebaut,
achten Sie darauf, dass zwischen dem
Geräteboden und der oberen Schublade ein
ausreichender Abstand für die Luftzirkulation
vorhanden ist.
Der Boden des Geräts kann heiß werden.
Achten Sie darauf eine feuerfeste Trennplatte
unter dem Gerät anzubringen, damit der Boden
nicht zugänglich ist.
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem
geprüften Elektriker vorzunehmen.
Das Gerät muss geerdet sein.
Vor der Durchführung jeglicher Arbeiten muss
das Gerät von der elektrischen
Stromversorgung getrennt werden.
Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem
Typenschild mit den elektrischen Nennwerten
der Netzspannung übereinstimmen.
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät
ordnungsgemäß installiert ist. Lockere und
unsachgemäße Kabel oder Stecker (falls
vorhanden) können die Klemme überhitzen.
Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel
für den elektrischen Netzanschluss verwenden.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht
lose hängt oder sich verheddert.
Sorgen Sie dafür, dass ein Berührungsschutz
installiert wird.
Verwenden Sie die Zugentlastung für das Kabel.
Stellen Sie beim elektrischen Anschluss des
Gerätes sicher, dass das Netzkabel oder ggf.
der Netzstecker nicht mit dem heißen Gerät
oder heißem Kochgeschirr in Berührung kommt.
Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, Netzstecker (falls vorhanden)
und Netzkabel nicht zu beschädigen. Wenden
Sie sich zum Austausch eines beschädigten
Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine Elektrofachkraft.
Alle Teile, die gegen direktes Berühren
schützen, sowie die isolierten Teile müssen so
befestigt werden, dass sie nicht ohne Werkzeug
entfernt werden können.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage noch zugänglich ist.
Falls die Steckdose lose ist, schließen Sie den
Netzstecker nicht an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das
Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Verwenden Sie nur geeignete
Trenneinrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus
dem Halter entfernt werden können),
Fehlerstromschutzschalter und Schütze.
Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der Sie das
Gerät allpolig von der Stromversorgung trennen
können. Die Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm
ausgeführt sein.
•
GASANSCHLUSS
• Der Gasanschluss muss von einer Fachkraft
ausgeführt werden.
• Vergewissern Sie sich vor der Montage des
Geräts, dass das von Ihrem Gaswerk gelieferte
Gas (Gasart und Gasdruck) mit der Einstellung
des Geräts kompatibel ist.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät
zirkulieren kann.
• Informationen über die Gasversorgung finden
Sie auf dem Typenschild.
• Das Gerät darf nicht an einen Abzug für
Verbrennungsprodukte angeschlossen werden.
Das Gerät muss gemäß der aktuell geltenden
Installationsbestimmungen angeschlossen
werden. Halten Sie die Bestimmungen
hinsichtlich der Belüftung ein.
•
VERWENDUNG
•
•
•
•
•
WARNUNG! Verletzungs-,
Verbrennungs- und
Stromschlaggefahr.
•
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das
gesamte Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
Das Gerät ist für die Verwendung im Haushalt
vorgesehen.
Nehmen Sie keine technischen Änderungen am
Gerät vor.
Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht abgedeckt
werden.
Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
Schalten Sie die Kochzonen nach jedem
Gebrauch aus.
Legen Sie kein Besteck und keine Topfdeckel
auf die Kochzonen. Anderenfalls werden sie
sehr heiß.
•
•
Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder
nassen Händen oder wenn es mit Wasser in
Kontakt gekommen ist.
Benutzen Sie das Gerät nicht als Arbeits- oder
Abstellfläche.
Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl geben,
kann dieses spritzen.
WARNUNG! Brand- und
Explosionsgefahr
•
•
•
Erhitzte Öle und Fette können brennbare
Dämpfe freisetzen. Halten Sie Flammen und
erhitzte Gegenstände beim Kochen mit Fetten
und Ölen von diesen fern.
Die von sehr heißem Öl freigesetzten Dämpfe
können eine Selbstzündung verursachen.
Bereits verwendetes Öl kann Lebensmittelreste
enthalten und schon bei niedrigeren
Temperaturen eher einen Brand verursachen als
frisches Öl.
Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder
Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten
benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche
nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
WARNUNG! Risiko von Schäden am
Gerät.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr auf das
Bedienfeld.
Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leerkochen.
Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt werden.
Schalten Sie die Kochzonen niemals ein, wenn
sich kein Kochgeschirr darauf befindet, oder
wenn das Kochgeschirr leer ist.
Legen Sie keine Alufolie auf das Gerät.
Verwenden Sie nur standfestes Kochgeschirr
mit der richtigen Form und einem Durchmesser,
der größer als der der Brenner ist.
Achten Sie darauf das Kochgeschirr mittig auf
die Brenner zu stellen.
Vergewissern Sie sich, dass die Flamme nicht
erlischt, wenn Sie den Einstellknopf schnell von
der höchsten zur niedrigsten Stufe drehen.
Verwenden Sie ausschließlich das mit dem
Gerät gelieferte Zubehör.
Setzen Sie keinen Wärmeverteiler auf den
Brenner.
Beim Gebrauch eines Gaskochfelds entsteht
Wärme und Feuchtigkeit. Sorgen Sie für eine
ausreichende Belüftung in dem Raum, in dem
das Gerät aufgestellt ist.
Bei längerer Benutzung des Gerätes kann eine
zusätzliche Belüftung erforderlich werden, zum
Beispiel durch Öffnen eines Fensters oder die
35
•
•
•
Erhöhung der Absaugleistung der
Abzugshaube, falls vorhanden.
Dieses Gerät ist nur zum Kochen bestimmt.
Jeder andere Gebrauch ist als
bestimmungsfremd anzusehen, zum Beispiel
das Beheizen eines Raums.
Lassen Sie keine säurehaltigen Flüssigkeiten
wie Essig, Zitronensaft oder kalklösende
Reinigungsmittel mit dem Kochfeld in Berührung
kommen. Diese könnten matte Flecken
verursachen.
Verfärbungen der Email- oder
Edelstahlbeschichtung haben keine Auswirkung
auf die Leistung des Geräts.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Entfernen Sie nicht die
Tasten, Knöpfe oder Dichtungen vom
Bedienfeld. Wasser könnte in das
Gerät gelangen und es beschädigen.
•
•
•
•
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um eine
Verschlechterung des Oberflächenmaterials zu
verhindern.
Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus
und lassen Sie es abkühlen.
Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten
von der Spannungsversorgung.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray
oder Dampf.
•
•
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen,
feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich
Neutralreiniger. Benutzen Sie keine
Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
Reinigen Sie die Brenner nicht im
Geschirrspüler.
SERVICE
• Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an
einen autorisierten Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
ENTSORGUNG
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
•
•
•
Für Informationen zur ordnungsgemäßen
Entsorgung des Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor Ort.
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des
Geräts ab, und entsorgen Sie es.
Drücken Sie die äußeren Gasrohre flach.
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
VOR DER MONTAGE
Notieren Sie vor der Montage des Kochfelds
folgende Daten, die Sie auf dem Typenschild
finden. Das Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
Modell ...........................
Produktnummer
(PNC) ........................................
Seriennummer ............
36
GASANSCHLUSS
WARNUNG! Die in nachstehender
Anleitung beschriebenen Montage-,
Anschluss- und Wartungsarbeiten
müssen von Fachpersonal unter
Beachtung der geltenden
Bestimmungen und lokalen
Verordnungen ausgeführt werden.
Für den Gasanschluss muss ein GasSicherheitsanschluss (AGB) verwendet werden.
Gemäß den geltenden Bestimmungen (NBN D
51.003) kann der Anschluss fest oder durch
Verwendung eines flexiblen Edelstahlrohrs mit GasSicherheitsanschluss (AGB) erfolgen. Bei
Verwendung flexibler Metallrohre muss darauf
geachtet werden, dass sie nicht mit beweglichen
Teilen in Kontakt kommen oder eingeklemmt
werden können. Wenn das Kochfeld mit einem
Backofen installiert wird, muss ebenfalls vorsichtig
vorgegangen werden.
Achten Sie darauf, dass der Gasdruck
des Geräts den empfohlenen Werten
entspricht. Das verstellbare
Anschlussstück wird an dem
Gasanschluss mit einer G 1/2"
Gewindemutter befestigt. Alle
abgebildeten Teile wurden bereits
werkseitig zusammengesetzt. Bevor
unsere Geräte das Werk verlassen,
werden sie getestet, um Ihnen
optimale Funktion zu bieten.
A
B C
A. Schaftende mit Mutter (Drehkraft 10 ± 2 Nm)
B. Mitgelieferte Beilagscheibe
C. Mitgelieferter Rohrbogen
Flüssiggas
Verwenden Sie den Rohrhalter aus Gummi für
Flüssiggas. Verwenden Sie grundsätzlich die
Dichtung. Fahren Sie dann mit dem Gasanschluss
fort.
Das flexible Rohr kann verwendet werden, wenn:
• Die Raumtemperatur 30 °C nicht übersteigen
kann,
• Es höchstens 1500 mm lang ist,
• Es nirgendwo gedrosselt wird,
• Es weder unter Zug steht noch verdreht ist,
• Es keine scharfen Kanten oder Ecken berührt,
• Es leicht untersucht und sein Zustand überprüft
werden kann.
Bei der Überprüfung des flexiblen Rohrs ist auf
Folgendes zu achten:
• Risse, Schnitte, Brandspuren - an beiden Enden
und über die volle Länge,
• Materialverhärtung bzw. ausreichende
Flexibilität,
• Korrosion der Rohrschellen,
• Ablauf des Verfalldatums.
Wenn Defekte sichtbar sind, das Rohr nicht
reparieren, sondern austauschen.
WARNUNG! Überprüfen Sie nach der
Installation, ob alle Anschlussstücke
dicht sind. Verwenden Sie eine
Seifenlösung und keine Flamme!
ERSETZEN DER DÜSEN (NUR GÜLTIG FÜR
BELGIEN)
1. Nehmen Sie die Topfträger ab.
2. Nehmen Sie Brennerdeckel und Brennerkronen
ab.
3. Entfernen Sie die Düsen mit einem
Steckschlüssel 7 und ersetzen Sie sie durch
für die verwendete Gasart geeignete Düsen
(siehe Tabelle im Abschnitt „Technische
Daten“).
4. Bringen Sie die Teile wieder an. Führen Sie
dazu die obigen Schritte in umgekehrter
Reihenfolge aus.
5. Ersetzen Sie das Typenschild (in der Nähe der
Gasversorgungsleitung) durch das Typenschild
für die neue Gasart. Das Typenschild ist im
Beipack des Geräts enthalten.
Wenn der Gasdruck der Gasversorgung schwankt
oder nicht dem erforderlichen Druckwert entspricht,
muss ein geeigneter Druckregler im Gaszufuhrrohr
montiert werden.
EINSTELLEN DER NIEDRIGSTEN STUFE (NUR
GÜLTIG FÜR BELGIEN)
So stellen Sie die niedrigste Stufe der Brenner ein:
1. Zünden Sie den Brenner.
2. Drehen Sie den Knopf auf die kleinste Flamme.
3. Entfernen Sie den Knopf .
4. Stellen Sie mit einem kleinen Schraubendreher
die Bypass-Schraubenposition (A) ein.
A
5. Bei Umstellung:
• von Erdgas G20/G25 20/25 mbar auf
Flüssiggas, ziehen Sie die BypassSchraube bis zum Anschlag an.
• von Flüssiggas auf Erdgas G20/G25 20/25
mbar, drehen Sie die Bypass-Schraube ca.
1/4 Umdrehung (1/2 Umdrehung für den
Dreikronen-Brenner) zurück.
WARNUNG! Vergewissern Sie sich,
dass die Flamme nicht erlischt, wenn
Sie den Einstellknopf schnell von der
höchsten zur niedrigsten Stufe drehen.
37
ELEKTROANSCHLUSS
• Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung
und -frequenz in Ihrer Region mit den auf dem
Typenschild angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
• Das Gerät wird mit einem Netzkabel geliefert.
Dazu muss ein passender Stecker verwendet
werden, der für die auf dem Typenschild
angegebene Gesamtstromaufnahme ausgelegt
ist. Achten Sie darauf, den Stecker in eine
passende Steckdose zu stecken.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das
Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
• Es besteht Brandgefahr, wenn das Gerät mit
einem Verlängerungskabel, Adapter oder an
eine Mehrfachsteckdose angeschlossen wird.
Stellen Sie sicher, dass die Erdverbindung den
Normen und Vorschriften entspricht.
• Das Netzkabel darf nicht heißer als 90 °C
werden.
ANSCHLUSSKABEL
Ersetzen Sie das Anschlusskabel ausschließlich
durch das spezielle Kabel oder ein gleichwertiges
Kabel. Kabeltyp: H05V2V2-F T90.
Vergewissern Sie sich, dass der Kabelquerschnitt
für die Spannung und Betriebstemperatur geeignet
ist. Der gelb-grüne Erdleiter muss ca. 2 cm länger
als der braune (bzw. schwarze) Phasenleiter sein.
Buchstaben „L“ gekennzeichnet ist. Es muss
stets an die Netzphase angeschlossen werden.
MONTAGE
1.
2.
3.
min.
450 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
L
30 mm
480+02 mm
4.
N
1. Schließen Sie das grün-gelbe Kabel (Erde) an
die Klemme an, die mit dem Buchstaben „E“ ,
dem Erdungssymbol
oder mit den Farben
grün und gelb gekennzeichnet ist.
2. Schließen Sie das blaue Kabel (Nullleiter) an
die Klemme an, die mit dem Buchstaben
„N“ oder mit der Farbe blau gekennzeichnet ist.
3. Schließen Sie das braune (stromführende)
Kabel an die Klemme an, die mit dem
38
560+02 mm
5.
VORSICHT! Montieren Sie das Gerät
nur in einer flachen Arbeitsplatte.
EINBAUMÖGLICHKEITEN
Die unter dem Kochfeld eingebaute Platte muss
sich leicht entfernen lassen und einen einfachen
Zugang ermöglichen, falls eine Reparatur
erforderlich wird.
6.
Küchenschrank mit Tür
30 mm
A
A
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
B
B
7.
A) Mitgelieferte Dichtung
B) Mitgelieferte Klammern
A. Entfernbare Platte
B. Raum für Anschlüsse
Küchenschrank mit Backofen
Kochfeld und Backofen müssen aus
Sicherheitsgründen über separate elektrische
Anschlüsse verfügen. Der Backofen muss sich
leicht aus dem Küchenschrank entfernen lassen.
GERÄTEBESCHREIBUNG
KOCHFELDANORDNUNG
1
2
1 Dreikronen-Brenner
2 Hilfsbrenner
3
3 Normalbrenner
4 Einstellknöpfe
4
39
EINSTELLKNOPF
Symbol
Symbol
Beschreibung
Beschreibung
minimale Gaszufuhr
Keine Gaszufuhr/ausgeschaltet
Zündstellung/maximale Gaszufuhr
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
A
BRENNERÜBERSICHT
B
A
C
D
B
C
A. Brennerdeckel und -krone
B. Thermoelement
C. Zündkerze
A.
B.
C.
D.
Brennerdeckel
Brennerkrone
Zündkerze
Thermoelement
ZÜNDEN DES BRENNERS
Zünden Sie den Brenner stets vor dem
Aufsetzen des Kochgeschirrs.
WARNUNG! Seien Sie bei der
Verwendung von offenem Feuer in der
Küche besonders vorsichtig. Der
Hersteller übernimmt bei Missachtung
der Sicherheitsbestimmungen beim
Umgang mit offenem Feuer keinerlei
Haftung.
1. Drücken Sie den Einstellknopf hinein und
drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn auf die
Position für die maximale Gaszufuhr (
).
2. Halten Sie den Einstellknopf bis zu 10
Sekunden lang gedrückt. In dieser Zeit wird
40
das Thermoelement erwärmt. Andernfalls wird
die Gaszufuhr unterbrochen.
3. Stellen Sie die Flamme ein, sobald sie ruhig
brennt.
Falls sich der Brenner nach einigen
Versuchen nicht zünden lässt,
überprüfen Sie, ob die Brennerkrone
und der zugehörige Brennerdeckel
korrekt sitzen.
WARNUNG! Halten Sie den Knopf
nicht länger als 15 Sekunden
gedrückt. Sollte der Brenner nach 15
Sekunden nicht zünden, lassen Sie
den Knopf los, und drehen Sie ihn in
die Aus-Position. Warten Sie dann
mindestens eine Minute, bevor Sie den
Brenner erneut zünden.
VORSICHT! Wenn kein Strom zur
Verfügung steht, können Sie den
Brenner auch ohne Strom zünden.
Bringen Sie eine Flamme in die Nähe
des Brenners, drehen Sie den
entsprechenden Knopf entgegen dem
Uhrzeigersinn auf die höchste Stufe
und drücken Sie ihn dann hinein.
Halten Sie den Einstellknopf
höchstens 10 Sekunden gedrückt, um
das Thermoelement zu erwärmen.
Sollte der Brenner zufällig ausgehen,
drehen Sie den Knopf in die AusPosition und versuchen Sie ihn nach
einer Minute erneut zu zünden.
Nach dem Einschalten der
Stromversorgung, nach der Installation
oder nach einem Stromausfall wird der
Funkengenerator möglicherweise
automatisch eingeschaltet. Das ist
normal.
Das Kochfeld wird mit Ventilen mit
einem stetigen Stellverhalten geliefert.
Sie ermöglichen eine präzisere
Einstellung der Flamme.
ABSCHALTEN DES BRENNERS
Drehen Sie zum Abschalten des Brenners den
Knopf in die Aus-Position
.
WARNUNG! Bevor Sie das
Kochgeschirr vom Brenner nehmen,
drehen Sie die Flamme herunter oder
drehen Sie sie ganz ab.
TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
KOCHGESCHIRR
VORSICHT! Verwenden Sie kein
Kochgeschirr aus Gusseisen, Ton
oder Steingut und keine Grill- oder
Sandwichplatten. Edelstahl kann bei
zu starker Erhitzung anlaufen.
WARNUNG! Kochen Sie nicht mit
einem Kochgeschirrteil auf zwei
Brennern gleichzeitig.
WARNUNG! Stellen Sie keine
beschädigten Töpfe oder solche, die
nicht standfest sind, auf den Brenner,
um ein Verschütten und Verletzungen
zu vermeiden.
VORSICHT! Achten Sie darauf, dass
sich die Topfböden nicht zu nahe am
Einstellknopf befinden, da anderenfalls
die Flamme den Einstellknopf erhitzen
könnte.
VORSICHT! Achten Sie darauf, dass
die Topfgriffe nicht über den vorderen
Rand des Kochfelds hinausragen.
VORSICHT! Stellen Sie zur
Reduzierung des Gasverbrauchs und
im Interesse einer größeren Stabilität
die Töpfe mittig auf den Brenner.
DURCHMESSER DES KOCHGESCHIRRS
Verwenden Sie nur Kochgeschirr mit
einem Durchmesser, der der Größe
der Brenner entspricht.
41
Brenner
Durchmesser des
Kochgeschirrs
(mm)
Dreikronen-Brenner
180 - 280
Normalbrenner (hinten
links)
120 - 240
Normalbrenner (hinten
rechts)
120 - 240
Brenner
Durchmesser des
Kochgeschirrs
(mm)
Normalbrenner (vorne
rechts)
120 - 220
Hilfsbrenner
80 - 180
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
• Reinigen Sie das Kochfeld nach jedem
Gebrauch.
• Verwenden Sie stets Kochgeschirr mit sauberen
Böden.
• Kratzer oder dunkle Flecken auf der Oberfläche
beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des
Kochfelds nicht.
• Verwenden Sie einen Spezialreiniger zur
Reinigung der Kochfeldoberfläche.
Edelstahl
• Reinigen Sie Edelstahlteile mit Wasser und
wischen Sie sie mit einem weichen Tuch
trocken.
• Um eingebrannte Speisereste, Fett und
hartnäckige Flecken zu entfernen, weichen Sie
diese vor der Reinigung einige Minuten mit
etwas mildem Reinigungsmittel ein.
• Verwenden Sie speziell für Edelstahl
vorgesehene Reinigungsmittel, um die
Stahloberflächen zu schützen.
• Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die
ätzende Chemikalien enthalten, wie Chloride,
reinigen Sie die Oberfläche nicht mit
Desinfektionsmitteln, Fleck- oder Rostentfernern
und Tauchreinigern.
TOPFTRÄGER
Die Topfträger sind nicht
spülmaschinenfest. Sie müssen von
Hand gereinigt werden.
1. Entfernen Sie die Topfträger, um die Reinigung
des Kochfelds zu erleichtern.
42
Seien Sie beim Wiederaufsetzen
der Topfträger vorsichtig, um
Beschädigungen der Oberseite
des Kochfelds zu vermeiden.
2. Wenn Sie die Topfträger von Hand spülen und
trocknen, seien Sie vorsichtig, da durch das
Emaillieren gelegentlich raue Kanten entstehen
können. Entfernen Sie hartnäckige Flecken ggf.
mit einer Reinigungspaste.
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Topfträger
nach der Reinigung wieder ordnungsgemäß
eingesetzt haben.
4. Damit der Brenner korrekt funktioniert, stellen
Sie sicher, dass sich die Arme der Topfträger .
REINIGEN DES KOCHFELDS
• Folgendes muss sofort entfernt werden:
Geschmolzener Kunststoff, Plastikfolie, Zucker
und zuckerhaltige Lebensmittel. Anderenfalls
können die Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Achten Sie darauf, dass sich
niemand Verbrennungen zuzieht.
• Folgendes kann nach ausreichender
Abkühlung des Kochfelds entfernt
werden: Kalk- und Wasserränder, Fettspritzer
und metallisch schimmernde Verfärbungen.
Reinigen Sie das Kochfeld mit einem feuchten
Tuch und nicht scheuernden Reinigungsmittel.
Wischen Sie das Kochfeld nach der Reinigung
mit einem weichen Tuch trocken.
• Reinigen Sie die emaillierten Teile, die
Brennerdeckel und Brennerkronen mit warmen
Seifenwasser und trocknen Sie diese sorgfältig
ab, bevor Sie sie wieder einsetzen.
REINIGEN DER ZÜNDKERZE
Diese Funktion erfolgt über eine Keramikzündkerze
mit Metallelektrode. Halten Sie zur Vermeidung von
Zündschwierigkeiten diese Bauteile immer sauber;
kontrollieren Sie außerdem, ob die Düsen der
Brennerkrone verstopft sind.
Gasversorgungsrohrs und, falls installiert, die
Funktionstüchtigkeit des Druckreglers überprüfen.
REGELMÄSSIGE WARTUNG
Lassen Sie regelmäßig vom Ihrem autorisierten
Kundendienst den Zustand des
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
WAS TUN, WENN...
Störung
Es wird kein Funke erzeugt,
wenn Sie versuchen, den Funkenerzeuger zu verwenden.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Kochfeld ist nicht oder
nicht ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen.
Prüfen Sie, ob das Kochfeld
ordnungsgemäß an die Spannungsversorgung angeschlossen ist.
Die Sicherung ist durchgebrannt.
Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Brennt die Sicherung wiederholt durch,
wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Brennerdeckel und Brennerkrone sitzen nicht richtig.
Bringen Sie die Brennerkrone
und den Brennerdeckel in die
richtige Position.
Die Flamme erlischt gleich
nach der Zündung wieder.
Das Thermoelement ist nicht
ausreichend erwärmt.
Halten Sie den Knopf nach
dem Entzünden etwa 10 Sekunden lang gedrückt.
Der Flammenring ist ungleichmäßig.
Die Brennerkrone ist mit Speiseresten verstopft.
Sorgen Sie dafür, dass die Düse nicht blockiert und die
Brennerkrone sauber ist.
WENN SIE DAS PROBLEM NICHT LÖSEN
KÖNNEN...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können,
wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen
autorisierten Kundendienst. Geben Sie die Daten,
die Sie auf dem Typenschild finden, an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das Kochfeld
korrekt bedient haben. Wenn Sie das Gerät falsch
bedient haben, fällt auch während der Garantiezeit
für die Reparatur durch einen Techniker oder
Händler eine Gebühr an. Die Informationen zum
Kundendienst und die Garantiebedingungen finden
Sie im Garantieheft.
43
IM ZUBEHÖRBEUTEL MITGELIEFERTE
AUFKLEBER
Bringen Sie die Aufkleber, wie unten gezeigt, an:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte und
verschicken Sie diesen Teil (falls vorhanden).
B. Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte und
behalten Sie diesen Teil (falls vorhanden).
C. Kleben Sie ihn auf die Gebrauchsanleitung.
TECHNISCHE DATEN
ABMESSUNGEN DES KOCHFELDS
Breite
745 mm
Tiefe
515 mm
SONSTIGE TECHNISCHE DATEN
GESAMTLEISTUNG:
44
Gas - Original:
Gas - Ersatz:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
(BE)
11,0 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU)
11,0 kW
G30 (3+) 28-30 mbar
800 g/h
G31 (3+) 37 mbar
786 g/h
Netzanschluss:
220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Gerätekategorie:
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Gasanschluss:
R 1/2"
Geräteklasse:
3
BYPASSDURCHMESSER
BRENNER
Ø BYPASS 1/100 mm
Dreikronen-Brenner
57
Normalbrenner
32
Hilfsbrenner
28
GASBRENNER FÜR ERDGAS G20/G25 20/25 mbar (BE) - G20 20 mbar (LU)
BRENNER
NORMALLEISTUNG kW
MINDESTLEISTUNG kW
INJEKTORMARKE
Dreikronen-Brenner
4,0
1,4
146
Normalbrenner
2,0
0,45
96
Hilfsbrenner
1,0
0,33
70
GASBRENNER FÜR LPG G30/G31 28-30/37 mbar
NENNGASDURCHFLUSS g/Std.
BRENNER
NORMALMINDEST- INJEKTORMARLEISTUNG kW LEISTUNG kW
KE
G30 28-30 mbar
G31 37 mbar
DreikronenBrenner
4,0
1,4
98
291
286
Normalbrenner
2,0
0,45
71
145
143
Hilfsbrenner
1,0
0,33
50
73
71
ENERGIEEFFIZIENZ
PRODUKTINFORMATIONEN GEMÄSS EU 66/2014
Modellidentifikation
ZGH78534XA
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Gasbrenner
5
45
Energieeffizienz pro Gasbrenner
(EE gas burner)
Mitte hinten - Normalbrenner
62.4%
Hinten rechts – Normalbrenner
62.4%
Links - Dreikronen-Brenner
52.0%
Mitte vorne - Hilfsbrenner
nicht zutreffend
Vorne rechts – Normalbrenner
62.4%
Energieeffizienz des Gaskochfelds
(EE gas hob)
59.8%
EN 30-2-1: Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-1: Rationelle Energienutzung Allgemeines
ENERGIE SPAREN
• Achten Sie vor dem Gebrauch darauf, dass die Brenner und Topfträger richtig zusammengebaut sind.
• Verwenden Sie nur Kochgeschirr mit einem Durchmesser, der der Größe der Brenner entspricht.
• Stellen Sie den Topf mittig auf den Brenner.
• Wenn Sie Wasser erwärmen, verwenden Sie nur die benötigte Menge.
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem Deckel ab.
• Drehen Sie, sobald die Flüssigkeit zu kochen beginnt, die Flamme so weit zurück, dass die Flüssigkeit
nur leicht köchelt.
• Verwenden Sie nach Möglichkeit einen Dampfkochtopf. Beachten Sie seine Bedienungsanleitung.
UMWELTTIPPS
mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
.
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie
zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische
und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
46
*
47
867329996-E-072020
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement