Aeg HG654550SY Benutzerhandbuch

Aeg HG654550SY Benutzerhandbuch
HG654550SY
NL
FR
DE
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
Notice d'utilisation
Table de cuisson
Benutzerinformation
Kochfeld
2
20
38
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................5
3. MONTAGE .................................................................................................................. 8
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT......................................................................12
5. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................12
6. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................14
7. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................14
8. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................16
9. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................................17
10. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................18
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet
hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, onderhouds- en
reparatie-informatie:
www.aeg.com/support
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: Model, productnummer, serienummer.
De informatie staat op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu‑informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
NEDERLANDS
3
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
buurt te worden gehouden, mits ze voortdurend
onder toezicht staan.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
dit te worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
dient op te passen dat u de verwarmingselementen
niet aanraakt.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of
een apart afstandbedieningssysteem.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een
kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
brandgevaar opleveren.
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar
schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek
de vlam bijv. met een deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet
onder constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden
geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
Als het apparaat direct op de voeding wordt
aangesloten, is er een scheidingsschakelaar met een
contactopening nodig op alle polen. Complete
afsluiting overeenkomstig de voorwaarden
gespecificeerd in de overspanningscategorie III moet
worden gegarandeerd. De aardekabel is hiervan
uitgesloten.
Let er bij het leiden van de stroomkabel op dat de
kabel niet direct in contact komt (bijvoorbeeld bij
gebruik met isolatiehoes) met onderdelen die
temperaturen kunnen bereiken van 50°C hoger dan
kamertemperatuur.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het
kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van
het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn
aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van
NEDERLANDS
5
ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken
veroorzaken.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Dit apparaat is geschikt voor de
volgende markten: BE LU
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
• Bescherm de bodem van het
apparaat tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is
boven lades zorg er dan voor dat de
ruimte tussen de onderkant van het
apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken, voordat
u welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet
beschadigt. Neem contact op met
onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden
verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
2.3 Gasaansluiting
• Alle gasaansluitingen moeten door
een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Controleer vóór de installatie of de
plaatselijke
distributieomstandigheden (gassoort
en -druk) en de afstelling van het
apparaat met elkaar te combineren
zijn.
• Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig is.
• Op het typeplaatje staat informatie
over de gastoevoer.
• Dit apparaat mag niet aangesloten
worden op een inrichting dat
producten afvoert voor verbranding.
Sluit het apparaat aan volgens de
geldende installatieregels. Let op de
vereisten voor voldoende ventilatie.
2.4 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
• Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen
uit de buurt van vet en olie als u er
mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten
bevat kan brand veroorzaken bij een
lagere temperatuur dan olie die voor
de eerste keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten
of gerechten die vochtig zijn gemaakt
met ontvlambare producten in, bij of
op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
NEDERLANDS
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Gebruik alleen stabiel kookgerei met
de juiste vorm en een diameter groter
dan de afmetingen van de branders.
• Zorg ervoor dat de pannen in het
midden van de branders staan.
• Zorg dat de vlam niet uit gaat als u de
knop snel van de maximale stand naar
de minimale stand draait.
• Gebruik alleen de accessoires die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Plaats geen vlamverdeler op de
brander.
• Het gebruik van een kookapparaat op
gas leidt tot de productie van warmte
en vocht. Zorg voor een goede
ventilatie in de ruimte waar het
apparaat is geïnstalleerd.
• U moet bij langdurig intensief gebruik
van het apparaat waarschijnlijk meer
ventileren, bijvoorbeeld door een
raam te openen, of effectiever
ventileren, bijvoorbeeld door het
niveau van de aanwezige,
mechanische ventilatie op te voeren.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
• Laat geen zure vloeistoffen, zoals bijv.
azijn, citroensap of
reinigingsmiddelen voor het
verwijderen van kalkaanslag, in
aanraking komen met de kookplaat.
Hierdoor kunnen doffe plekken
ontstaan.
• Verkleuring van het email of roestvrij
staal is niet van invloed op de werking
van het apparaat.
2.5 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Verwijder de toetsen,
knoppen of pakkingen niet
van het bedieningspaneel.
Er kan water in het apparaat
komen en schade
veroorzaken.
7
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor
onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
• De branders niet in de afwasautomaat
reinigen.
2.6 Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.7 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t.
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
• Maak de externe gasleidingen plat.
8
www.aeg.com
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3.1 Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient
u de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Model .......................................
Productnummer
(PNC) ........................................
Serienummer ...........................
Controleer of de
gastoevoerdruk van het
apparaat voldoet aan de
aanbevolen waarden. De
verstelbare aansluiting wordt
op de uitbreidingsbrug
bevestigd met behulp van
een schroefdraadmoer G
1/2". Alle onderdelen die
getoond worden op de
afbeelding zijn reeds in de
fabriek gemonteerd. Het
apparaat werd voor het de
fabriek verliet getest, om
voor u de beste resultaten te
verzekeren.
3.2 Gasaansluiting
WAARSCHUWING!
De volgende instructies over
de installatie en het
onderhoud moeten
opgevolgd worden door
vakkundig personeel in
overeenstemming met de
geldende voorschriften.
De aansluiting op de gastoevoer moet
worden uitgevoerd met behulp van een
AGB-kraan. Kies vaste aansluitingen of
gebruik een flexibele leiding in AGB
(roestvrij staal), in overeenstemming met
de voorschriften die van kracht zijn (NBN
D 51.003). Als u flexibele metalen
leidingen gebruikt, moet u opletten dat
deze niet in aanraking komen met
bewegende onderdelen, of dat ze niet
vastgeklemd worden. Wees ook
voorzichtig wanneer de kookplaat in
combinatie met een oven wordt
geïnstalleerd.
A
B C
A. Einde van de as met moer
(koppelkracht 10 ± 2 Nm)
B. Sluitring meegeleverd met het
apparaat
C. Elleboogverbindingsstuk
meegeleverd met het apparaat
Vloeibaar gas
Gebruik de rubberen pijphouder voor
vloeibaar gas. Koppel altijd de pakking
vast. Ga vervolgens door met de
gasaansluiting.
De flexibele leiding is klaar voor gebruik
als de leiding:
• niet warmer wordt dan
kamertemperatuur, warmer dan 30°C;
• de leiding niet langer is dan 1500 mm
• geen knikken vertoont;
• niet onderworpen is aan tractie of
torsie;
• niet in aanraking komt met scherpe
randen of hoeken;
• de leiding gemakkelijk onderzocht
kan worden om de toestand ervan te
controleren.
NEDERLANDS
De controle van de staat van de flexibele
leiding bestaat erin te controleren of:
• de leiding geen barsten, sneden,
vlekken of brandsporen vertoont op
de twee uiteinden en over de
volledige lengte;
• het materiaal niet gehard is, maar de
juiste elasticiteit vertoont
• de bevestigingsklemmen niet verroest
zijn
• de vervaldatum niet is verstreken.
Als er één of meerdere defecten
waarneembaar zijn, mag de leiding niet
worden gerepareerd, maar moet deze
worden vervangen.
WAARSCHUWING!
Controleer wanneer de
installatie is voltooid of alle
leidingfittingen goed zijn
afgedicht. Gebruik een
zeepoplossing, geen vlam!
3.3 Vervanging spuitmonden
(alleen voor België)
1. Verwijder de pannendrager.
2. Verwijder de branderkappen en kronen.
3. Verwijder met een dopsleutel 7 de
hoofdsproeiers, en vervang ze door
de sproeiers die vereist zijn voor het
type gas dat u gebruikt (zie de tabel
in het hoofdstuk 'Technische
gegevens').
4. Zet de onderdelen in omgekeerde
volgorde terug.
5. Vervang het typeplaatje (naast de
gastoevoerleiding) door het plaatje
voor het nieuwe type gastoevoer. U
kunt het plaatje vinden in het zakje
dat bij het apparaat geleverd is.
Als de toevoergasdruk aanpasbaar is of
verschilt van de vereiste druk, moet u
een geschikte drukregelaar op de
gastoevoerleiding monteren.
3.4 Aanpassing van het
minimale niveau (alleen voor
België)
Het minimumniveau van de branders
afstellen:
1. Steek de brander aan.
9
2. Draai de knop naar de minimale
stand.
3. Verwijder de knop .
4. Pas de stand van de bypass-schroef
aan met een smalle schroevendraaier
(A).
A
5. Als u overstapt:
• van aardgas G20/G25 20/25 mbar
op vloeibaar gas, draai de
instelschroef dan helemaal vast.
• van vloeibaar gas op aardgas
G20/G25 20/25 mbar, draai de
bypass-schroef dan ongeveer 1/4
draai los (1/2 draai bij een
multibrander).
WAARSCHUWING!
Zorg dat de vlam niet
uitgaat als u de knop snel
van de maximale stand naar
de minimale stand draait.
3.5 Elektrische aansluiting
• Zorg er voor dat het aangegeven
voltage en het type stroom op het
typeplaatje overeenkomen met het
voltage en stroomtype van uw lokale
stroomleverancier.
• Dit apparaat wordt geleverd met een
netsnoer. Dit moet zijn voorzien van
een geschikte stekker, die geschikt is
voor de belasting die vermeld is op
het identificatieplaatje. Zorg dat u de
stekker in een goed stopcontact
steekt.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Zorg ervoor dat het netsnoer na
installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Er is brandgevaar als het apparaat
verbinding maakt met een
verlengkabel, een adapter of een
meervoudige aansluiting. Zorg ervoor
10
www.aeg.com
dat de aarde-aansluiting overeenkomt
met de normen en regelgeving.
• Laat de stroomkabel niet warmer
worden dan 90° C.
3.7 In elkaar zetten
1.
3.6 Aansluitkabel
Gebruik om de aansluitkabel te
vervangen alleen de speciale kabel of
een gelijksoortig type. Het kabeltype is:
H03V2V2-F T90.
Zorg ervoor dat de doorsnede van het
snoer geschikt is voor het voltage en de
bedrijfstemperatuur. De geel/groene
aarddraad moet ongeveer 2 cm langer
zijn dan de bruine (of zwarte) fasedraad.
L
2.
1. Sluit de groen/gele (aarde) draad aan
op de eindklem gemarkeerd met de
3.
N
letter 'E' of het aardesymbool , of
groen/geel gekleurd.
2. Sluit de blauwe (nul) draad aan op de
eindklem gemarkeerd met de letter
'N', of blauw gekleurd.
3. Sluit de bruine (onder spanning
staande) draad aan op de eindklem
gemarkeerd met de letter 'L'. Deze
moet altijd worden aangesloten op
de netwerkfase.
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
4.
400 mm
50 mm
NEDERLANDS
Als er op een afstand
van 400 mm boven de
kookplaat een
meubelstuk is
geïnstalleerd, moet er
een minimale
veiligheidsafstand van 50
mm aan beide zijden van
de kookplaat zijn.
11
A
5.
B
10.
A) meegeleverde afdichting
B) meegeleverde steunen
6.
11.
7.
LET OP!
Installeer het apparaat
alleen op een werkblad met
een plat oppervlak.
8.
3.8 Mogelijkheden voor
inbouw
Het paneel geïnstalleerd onder de
kookplaat moet eenvoudig te
verwijderen zijn en eenvoudig toegang
bieden indien technische hulp nodig is.
9.
12
www.aeg.com
Keukenmeubel met
A. Verwijderbaar paneel
B. Ruimte voor aansluitingen
Keukenmeubel met oven
Om veiligheidsredenen en om een
gemakkelijke verwijdering van de oven
uit het meubel mogelijk te maken,
moeten de elektrische aansluitingen van
de kookplaat en de oven afzonderlijk
geïnstalleerd worden.
min 6 mm
A
B
min 30 mm
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4.1 Indeling kookplaat
1
2
1
2
3
4
Normale brander
Multibrander
Sudderbrander
Bedieningsknoppen
3
4
4.2 Bedieningsknop
Symbool
Beschrijving
geen gastoevoer / uitstand
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Symbool
Beschrijving
ontstekingsstand / maximale gastoevoer
minimale gastoevoer
NEDERLANDS
5.1 Branderoverzicht
1. Druk de bedieningsknop helemaal in
en draai de knop linksom naar de
A
B
C
D
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
13
Branderdeksel
Branderkroon
Ontstekingsbougie
Thermokoppeling
5.2 De brander ontsteken
Ontvlam de brander altijd
vóór u het kookgerei erop
plaatst.
WAARSCHUWING!
Ga voorzichtig te werk bij
het gebruik van branders
(open vuur) in de keuken. De
fabrikant kan niet
aansprakelijk gesteld
worden in geval van onjuist
gebruik van de vlam.
maximale gastoevoerstand ( ).
2. Houd de bedieningsknop ongeveer
10 seconden ingedrukt. Het
thermokoppel kan dan opwarmen.
Als u dat niet doet, wordt de
gastoevoer onderbroken.
3. Stel de vlam af zodra deze
regelmatig brandt.
Als de brander na enkele
pogingen niet aan gaat,
controleer dan of de kroon
en de deksel goed op hun
plaats zitten.
WAARSCHUWING!
Houd de bedieningsknop
niet langer dan 15 seconden
ingedrukt. Als de brander na
15 seconden nog niet
brandt, de bedieningsknop
loslaten en minstens 1
minuut wachten voordat u
opnieuw probeert de vlam
te ontsteken.
LET OP!
Bij afwezigheid van
elektrische stroom kunt u de
brander ontsteken zonder
elektrische inrichting. Breng
in dat geval een vlam in de
buurt van de brander, draai
de regelknop tegen de
wijzers van de klok in naar
de maximale
gastoevoerstand en druk
deze in. Houd de regelknop
gedurende 10 seconden of
korter ingedrukt om het
thermokoppel op te laten
warmen.
Draai als de brander per
ongeluk uit gaat de
bedieningsknop naar de uit
stand en probeer na
minimaal 1 minuut de
brander weer aan te steken.
14
www.aeg.com
De vonkontsteking kan
automatisch starten wanneer
u de stekker in het
stopcontact steekt, na de
installatie of na een
stroomonderbreking. Dat is
normaal.
5.3 De brander uitschakelen
Om de vlam te doven, de knop naar de
off-positie draaien
.
WAARSCHUWING!
Draai de vlam altijd lager of
schakel hem uit voordat u de
pan van de brander haalt
De kookplaat is voorzien van
progressieve gaskleppen.
Hiermee kunt u de vlam
nauwkeuriger reguleren.
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
LET OP!
Zorg dat de handvaten van
de pot niet boven de
voorste rand van het
werkblad komen.
6.1 Kookgerei
LET OP!
Zorg dat de potten zich in
het midden van de brander
bevinden, voor een
maximum aan stabiliteit en
lager gasverbruik.
LET OP!
Gebruik geen gietijzeren
pannen, aardewerk of
grillplaten. Het roestvrij staal
kan beschadigen als het te
heet wordt.
WAARSCHUWING!
Zet één pan niet op twee
branders.
WAARSCHUWING!
Zet geen instabiele of
beschadigde pannen op de
brander om morsen en letsel
te voorkomen.
LET OP!
Zorg dat de bodems van de
pannen niet dichtbij de
bedieningsknop staan,
anders wordt de
bedieningsknop heet.
6.2 Diameter van het
kookgerei
Gebruiken alleen kookgerei
met een bodemdiameter die
geschikt is voor de afmeting
van de plaat.
Brander
Diameter van
de pannen
(mm)
Multikroon
180 - 260
Normale brander
120 - 240
Sudderbrander
80 - 180
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Algemene informatie
• Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
• Gebruik altijd kookgerei met een
schone bodem.
NEDERLANDS
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
Roestvrij staal
15
4. Om ervoor te zorgen dat de brander
goed werkt, moeten de armen van
de pannendrager in het midden van
de brander worden geplaatst.
• Was de onderdelen van roestvrij staal
af met water en droog ze vervolgens
met een zachte doek.
• Laat aangebrande etensresten, vet en
hardnekkige vlekken voordat u deze
reinigt een paar minuten weken in
een kleine hoeveelheid mild
reinigingsmiddel.
• Gebruik schoonmaakproducten die
speciaal zijn ontwikkeld voor de
reiniging van roestvrij staal ter
bescherming van het oppervlak.
• Gebruik geen schoonmaakproducten
die bijtende chemicaliën bevatten,
zoals chloor. Reinig het oppervlak ook
niet met ontsmettende middelen,
vlekken- of roestverwijderaars en
reinigingsmethoden waarbij het
product moet worden
ondergedompeld.
7.2 Pannendragers
De pansteunen zijn niet
bestand tegen afwassen in
een afwasautomaat. Ze
moeten met de hand
worden afgewassen.
1. U kunt de pansteunen verwijderen
voor een gemakkelijke reiniging van
het kookplaat.
Ga zeer voorzichtig te
werk bij het vervangen
van de pannendrager,
dit om schade aan het
oppervlak van de
kookplaat te vermijden.
2. De emaillelaag kan scherpe randen
hebben, dus wees voorzichtig tijdens
het met de hand afwassen en
afdrogen. Verwijder hardnekkige
vlekken zo nodig met een
pastareiniger.
3. Zorg er na het reinigen van de
pansteunen voor dat u ze in de juiste
stand terugplaatst.
7.3 De kookplaat
schoonmaken
• Verwijder direct: gesmolten
kunststof, plastic folie, suiker en
suikerhoudend voedsel, anders kan
dit schade aan de kookplaat
veroorzaken. Doe voorzichtig om
brandwonden te voorkomen.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende
verkleuringen. Reinig de kookplaat
met een vochtige doek en een beetje
niet-schurend reinigingsmiddel.
Droog de kookplaat na reiniging af
met een zachte doek.
• Was de geëmailleerde delen, deksels
en kronen met een warm sopje en
laat ze goed drogen alvorens ze terug
te plaatsen.
16
www.aeg.com
7.4 Reinigen van de
ontstekingsknop
branderkroonopeningen niet verstopt
zijn.
Dit onderdeel is uitgerust met een
keramische ontstekingsbougie met een
metalen elektrode. Reinig deze
onderdelen altijd grondig, om
moeilijkheden bij het aansteken te
voorkomen, en controleer of de
7.5 Periodiek onderhoud
Raadpleeg regelmatig uw lokale
serviceafdeling, om de staat van de
gastoevoerleiding en de drukregelaar
(indien gemonteerd) te controleren.
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Wat moet ik doen als ...
Storing
Mogelijke oorzaak
oplossing
Er is geen vonk als de vonkontsteking wordt geactiveerd.
De kookplaat is niet aange- Controleer of de kookplaat
sloten op een stopcontact of goed is aangesloten op het
is niet goed geïnstalleerd.
lichtnet.
De zekering is doorgeslagen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
De branderdeksel en kroon
zitten niet goed op hun
plaats.
Plaats de branderdeksel en
de kroon op juiste wijze.
De vlam gaat meteen na de
ontsteking uit.
Het thermokoppel is niet
voldoende opgewarmd.
Na het ontsteken van de
vlam, de knop circa 10 sec.
ingedrukt houden.
De vlamring is ongelijk.
De branderkroon is verstopt
met etensresten.
Controleer of de hoofdinspuiter niet verstopt is en of
de branderkroon schoon is.
8.2 Als u het probleem niet
kunt oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Verzeker
u ervan dat u de kookplaat correct
gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het
apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
NEDERLANDS
8.3 Labels meegeleverd in de
zak met accessoires
Bevestig de stickers zoals hieronder
weergegeven:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Plak het op de garantiekaart en
verstuur dit deel (indien van
toepassing).
B. Plak het op de garantiekaart en
bewaar dit deel (indien van
toepassing).
C. Plak het op het instructieboekje.
9. TECHNISCHE GEGEVENS
9.1 Afmetingen kookplaat
Breedte
595 mm
Diepte
510 mm
9.2 Overige technische gegevens
TOTAAL VERMOGEN:
Gas origineel:
Gasvervanging:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
(BE)
8,7 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU)
8,7 kW
G30 (3+) 28-30 mbar
629 g/h
G31 (3+) 37 mbar
618 g/h
Elektrische voe- 220-240 V ~ 50-60 Hz
ding:
17
18
www.aeg.com
Categorie apparaat:
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Gasaansluiting:
R 1/2"
Apparaatklasse: 3
9.3 Bypassdiameters
BRANDER
Ø BYPASS 1/100 mm
Multikroon
57
Normale brander
35
Sudderbrander
28
9.4 Gasbranders voor AARDGAS G20/G25 20/25 mbar (BE) G20 20 mbar (LU)
BRANDER
NORMAAL VERMOGEN kW
MINIMUM VERMOGEN kW
INSPUITMARKERING
Multikroon
4,0
1,4
146
Normale brander 1,85
0,6
92
Sudderbrander
0,33
70
1,0
9.5 Gasbranders voor LPG G30/G31 28-30/37 mbar
BRANDER
NORMAAL
VERMOGEN kW
MINIMUM
VERMOGEN kW
INSPUITNOMINALE GASSTROMING
MARKERING g/h
Multikroon
3,65
1,4
Normale
brander
2,0
Sudderbran- 1,0
der
G30 28-30
mbar
G31 37 mbar
095
265
261
0,6
71
145
143
0,33
50
73
71
10. ENERGIEZUINIGHEID
10.1 Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014
Modelidentificatie
HG654550SY
Type kooktoestel
Ingebouwde kookplaat
NEDERLANDS
Aantal gasbranders
Energiezuinigheid per gasbrander
(EE gas burner)
19
4
Links achter - semi-snel
59.4%
Rechts achter - semi-snel
60.2%
Links voor - multikroon
53.8%
Rechts voor - hulp
niet van toepassing
Energiezuinigheid voor de gaskookplaat
(EE gas hob)
57.8%
EN 30-2-1: Huishoudelijke kookapparaten op gas - deel 2-1 : Energieverbruik Algemeen
10.2 Energie besparen
• Zorg er voor gebruik voor dat de branders en pansteunen goed worden geplaatst.
• Gebruiken alleen kookgerei met een bodemdiameter die geschikt is voor de
afmeting van de plaat.
• Zet de pan in het midden van de brander.
• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
• Wanneer de vloeistof begint te koken, draait u de vlam omlaag, totdat de vloeistof
zachtjes pruttelt.
• Gebruik indien mogelijk een hogedrukpan. Zie de gebruikshandleiding van de
hogedrukpan.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
20
www.aeg.com
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................20
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................23
3. INSTALLATION..........................................................................................................25
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.................................................................................30
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 30
6. CONSEILS.................................................................................................................. 31
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................32
8. DÉPANNAGE.............................................................................................................34
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES....................................................................... 35
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE............................................................................... 36
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour vous offrir des
performances irréprochables pendant longtemps, avec des technologies
innovantes qui simplifient la vie : autant de caractéristiques que vous ne trouverez
peut-être pas sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants
pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Web pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des
informations sur le service et les réparations :
www.aeg.com/support
Enregistrer votre produit pour un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, des consommables et des pièces de rechange
d'origine pour votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE ET ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE
Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter notre centre de service agréé, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, Numéro de série.
Les informations se trouvent sur la plaque signalétique.
Avertissement/Mise en garde-Information de sécurité
Informations générales et conseils
Informations environnementales
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
FRANÇAIS
21
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être
tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en
permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il
refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
1.2 Sécurité générale
•
•
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties
accessibles deviennent chauds pendant son
fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments
chauffants.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
externe ou un système de commande à distance.
22
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser
chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance
sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer
un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.
Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
exemple avec un couvercle ou une couverture
ignifuge.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une
cuisson courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie : N'entreposez
rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
cuisson car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger.
Si l'appareil est relié directement à l'alimentation
électrique, installez un sectionneur avec une ouverture
de contact. Il est indispensable de garantir une
déconnexion complète conformément aux conditions
de surtension de catégorie III. Le fil de terre n'est pas
concerné.
Lorsque vous acheminez le câble d'alimentation,
assurez-vous qu'il n'entre pas en contact direct (par
exemple, à l'aide d'un manchon isolant) avec des
parties pouvant atteindre des températures
supérieures de 50 °C à la température ambiante.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs
de protection pour table de cuisson conçus ou
indiqués comme adaptés par le fabricant de l'appareil
de cuisson dans les instructions d'utilisation, ou les
dispositifs de protection pour table de cuisson
FRANÇAIS
23
intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de
protection non adaptés peut entraîner des accidents.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Cet appareil est adapté aux marchés
suivants: BE LU
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal
requis par rapport aux autres
appareils et éléments.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour
éviter que la moisissure ne provoque
de gonflements.
• Protégez la partie inférieure de
l'appareil de la vapeur et de
l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les
récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
• Si l'appareil est installé au-dessus de
tiroirs, assurez-vous qu'il y a
suffisamment d'espace entre le fond
de l'appareil et le tiroir supérieur pour
que l'air puisse circuler.
• Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Veillez à installer un
panneau de séparation ignifuge sous
l'appareil pour en bloquer l'accès.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l'appareil est débranché.
• Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
• Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si
présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
• Utilisez le câble d'alimentation
électrique approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
• Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
• Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
• N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre
service après-vente agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
• La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit
être fixée de telle manière qu'elle ne
peut pas être enlevée sans outils.
• Ne branchez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de
24
www.aeg.com
•
•
•
•
l'installation. Assurez-vous que la
prise de courant est accessible une
fois l'appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
N'utilisez que des systèmes
d'isolation appropriés : des coupecircuits, des fusibles (les fusibles à
visser doivent être retirés du support),
un disjoncteur différentiel et des
contacteurs.
L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts
d'au moins 3 mm.
2.3 Raccordement au gaz
• Tous les raccordements au gaz
doivent être effectués par une
personne qualifiée.
• Avant l'installation, vérifiez que les
conditions de distribution locales
(nature et pression du gaz) sont
compatibles avec le réglage de
l'appareil.
• Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.
• Les informations concernant
l'alimentation en gaz se trouvent sur
la plaque signalétique.
• Cet appareil n'est pas raccordé à un
dispositif d'évacuation des produits
de combustion. Assurez-vous de
brancher l'appareil selon les
réglementations d'installation en
vigueur. Veillez à respecter les
exigences en matière d'aération.
2.4 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
• Avant la première utilisation, retirez
les emballages, les étiquettes et les
films de protection (si présents).
• Utilisez cet appareil dans un
environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
• Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
• Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'utilisez jamais l'appareil comme
plan de travail ou comme plan de
stockage.
• Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut
éclabousser.
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie et
d'explosion.
• Les graisses et l'huile chaudes
peuvent dégager des vapeurs
inflammables. Tenez les flammes ou
les objets chauds éloignés des
graisses et de l'huile lorsque vous
vous en servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible
que l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement
de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des
récipients de cuisson s'évaporer
complètement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
l'appareil. Sa surface risque d'être
endommagée.
Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de
cuisson vides ou sans aucun récipient
de cuisson.
Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
Utilisez uniquement des récipients
stables ayant une forme adaptée et
un diamètre supérieur à celui des
brûleurs.
Assurez-vous que les récipients sont
placés au centre des brûleurs.
Assurez-vous que la flamme ne
s'éteint pas lorsque vous tournez
rapidement la manette de la position
maximale à la position minimale.
N'utilisez que les accessoires fournis
avec l'appareil.
N'installez pas de diffuseur de flamme
sur le brûleur.
L'utilisation d'un appareil de cuisson
au gaz génère de la chaleur et de
l'humidité. Veillez à ce que la pièce
où est installé l'appareil soit bien
aérée.
L'utilisation intensive et prolongée de
l'appareil peut nécessiter une
ventilation supplémentaire comme
l'ouverture d'une fenêtre, ou une
aération plus efficace en augmentant
par exemple la puissance de la
ventilation mécanique si la pièce en
est dotée.
Cet appareil est exclusivement
destiné à un usage culinaire. Ne
l'utilisez pas pour des usages autres
que celui pour lequel il a été conçu, à
des fins de chauffage par exemple.
Ne laissez pas de liquides acides, tels
que du vinaigre, du jus de citron ou
du produit détartrant, entrer en
contact avec la table de cuisson. Cela
peut provoquer l'apparition de taches
mates.
La décoloration de l'émail ou de
l'acier inoxydable est sans effet sur les
performances de l'appareil.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
25
2.5 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Ne retirez pas les touches,
manettes et joints du
bandeau de commande. De
l'eau pourrait s'infiltrer dans
l'appareil et l'endommager.
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon
état.
• Éteignez l'appareil et laissez-le
refroidir avant de le nettoyer.
• Débranchez l’appareil de
l'alimentation électrique avant toute
opération de maintenance.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement
des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
• Ne lavez pas les brûleurs au lavevaisselle.
2.6 Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
2.7 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal
pour obtenir des informations sur la
marche à suivre pour mettre l'appareil
au rebut.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Aplatissez les tuyaux de gaz externes.
26
www.aeg.com
3.1 Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson,
notez les informations de la plaque
signalétique ci-dessous. La plaque
signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
Modèle ...........................
PNC .............................
Numéro de série ....................
3.2 Raccordement au gaz
AVERTISSEMENT!
Les instructions suivantes
concernant l'installation, le
raccordement et l'entretien
de l'appareil doivent être
effectuées par un
professionnel qualifié selon
les normes et règlements
locaux en vigueur.
Le raccordement à l'arrivée de gaz doit
obligatoirement être effectué par une
vanne en acier AGB. Choisissez un
raccordement fixe ou utilisez un tuyau
flexible en AGB (acier inoxydable)
conforme à la réglementation en vigueur
(NBN D 51.003). Si vous utilisez des
tuyaux flexibles métalliques, ils ne
doivent pas entrer en contact avec des
parties mobiles ni être comprimés. Soyez
également vigilant lorsque la table est
installée avec un four.
Assurez-vous que la pression
de l'alimentation en gaz de
l'appareil correspond aux
valeurs recommandées. Le
raccordement réglable est
relié à la rampe complète
par un écrou fileté G 1/2 po.
Tous les composants
apparaissant dans la figure
ont déjà été assemblés en
usine. L'appareil a été testé
avant de quitter l'usine pour
vous garantir les meilleurs
résultats.
A
B C
A. Extrémité du tuyau avec écrou (force
de couple 10 ± 2 Nm)
B. Joint fourni avec l'appareil
C. Coude fourni avec l'appareil
Gaz liquéfié
Utilisez un support de tuyau en
caoutchouc pour le gaz liquéfié.
Intercalez toujours le joint. Continuez
alors le raccordement au gaz.
L'utilisation d'un tuyau flexible s'applique
lorsque :
• il ne peut pas devenir plus chaud que
la température ambiante, à savoir plus
de 30 °C ;
• il n'est pas plus long que 1500 mm;
• il ne montre aucun étranglement ;
• il n'est soumis à aucune traction ni
aucune torsion ;
• il n'entre pas en contact avec des
bords ni des coins tranchants ;
• il peut être facilement contrôlé sur
toute sa longueur afin de vérifier son
état.
Vérifiez les points suivants pour contrôler
le bon état du tuyau flexible :
• il ne présente aucune fente, coupure,
marque de brûlure sur les deux
extrémités et sur toute sa longueur ;
• le matériau n'est pas durci, mais
présente une élasticité correcte ;
• les colliers de serrage ne sont pas
rouillés ;
• la date d'expiration n'est pas
dépassée.
Si vous constatez au moins un de ces
défauts, ne réparez pas le tuyau, mais
remplacez-le.
AVERTISSEMENT!
Lorsque l'installation est
terminée, assurez-vous que
chaque raccord est étanche.
Utilisez une solution
savonneuse et pas de
flamme !
FRANÇAIS
3.3 Remplacement des
injecteurs (pour la Belgique
uniquement)
1. Démontez les supports des
casseroles.
2. Démontez les chapeaux et les
couronnes du brûleur.
3. À l'aide d'une clé de 7, démontez les
injecteurs et remplacez-les par ceux
qui sont nécessaires pour le type de
gaz que vous utilisez (voir le tableau
dans le chapitre « Données
techniques »).
4. Assemblez les pièces et suivez la
même procédure dans l'ordre
inverse.
5. Remplacez la plaque signalétique
(qui se trouve près du tuyau d'arrivée
de gaz) par celle correspondant au
nouveau type d'alimentation en gaz.
Vous trouverez cette plaque dans le
sachet fourni avec l'appareil.
Si la pression de l'alimentation en gaz
peut être modifiée ou est différente de la
pression nécessaire, vous devez monter
un système de réglage de la pression sur
le tuyau d'arrivée de gaz.
3.4 Réglage au niveau minimal
(uniquement pour la Belgique)
Pour régler le niveau minimal des
brûleurs :
1. Allumez le brûleur.
2. Tournez la manette en position
minimale.
3. Retirez la manette .
4. À l'aide d'un tournevis fin, ajustez la
position de la vis de réglage (A).
A
27
• du gaz liquéfié au gaz naturel
G20/G25 20/25 mbar, dévissez la
vis de réglage d'environ 1/4 de
tour (1/2 tour pour un brûleur
multi-couronne).
AVERTISSEMENT!
Assurez-vous que la flamme
ne s'éteint pas lorsque vous
tournez rapidement la
manette de la position
maximale à la position
minimale.
3.5 Raccordement électrique
• Assurez-vous que la tension nominale
et le type d'alimentation sur la plaque
signalétique correspondent bien à la
tension et à la puissance de
l'alimentation locale.
• Cet appareil est fourni avec un câble
d'alimentation. Une fiche appropriée,
capable de supporter la charge
indiquée sur la plaque signalétique,
doit être adaptée au câble
d'alimentation. Assurez-vous que la
fiche est branchée dans une prise
correcte.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• Assurez-vous que la prise de courant
est accessible une fois l'appareil
installé.
• Ne tirez pas sur le câble secteur pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'un
adaptateur ni d'une prise multiple
(risque d'incendie). Assurez-vous que
le raccordement à la terre est
conforme aux normes et
réglementations.
• Le câble d'alimentation ne doit pas
être exposé à une température
supérieure à 90 °C.
3.6 Câble d'alimentation
5. Si vous passez :
• du gaz naturel G20/G25
20/25 mbar au gaz liquéfié, serrez
entièrement la vis de réglage.
Pour remplacer le câble d'alimentation,
utilisez uniquement le câble spécial ou
son équivalent. Le type de câble est :
H03V2V2-F T90.
Assurez-vous que la section du câble
convient à la tension et à la température
28
www.aeg.com
de fonctionnement. Le câble de terre
jaune/vert doit être plus long d'environ
2 cm que le câble de phase marron (ou
noir).
3.
min.
100 mm
L
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
560+02 mm
4.
N
400 mm
1. Reliez le fil vert et jaune (terre) à la
borne portant la lettre « E » ou le
50 mm
symbole de terre
ou de couleur
verte et jaune.
2. Reliez le fil bleu (neutre) à la borne
portant la lettre « N » ou de couleur
bleue.
3. Reliez le fil marron (phase) à la borne
portant la lettre « L ». Il doit toujours
être relié à la phase du réseau
électrique.
Si un meuble est installé
à 400 mm au-dessus de
la table de cuisson, vous
devez laisser une
distance de sécurité
minimale de 50 mm à
gauche ou à droite du
bord de la table de
cuisson.
3.7 Montage
1.
5.
6.
2.
FRANÇAIS
7.
29
ATTENTION!
Installez l'appareil
uniquement sur un plan de
travail dont la surface est
plane.
3.8 Possibilités d'insertion
Le panneau installé sous la table de
cuisson doit être facile à retirer et
facilement accessible au cas où une
intervention technique serait nécessaire.
8.
Élément de cuisine avec une porte
9.
A
min 6 mm
A
B
10.
A) joint fourni
B) équerres fournies
B
min 30 mm
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Panneau amovible
B. Espace pour les branchements
11.
Élément de cuisine avec four
Les branchements électriques de la table
de cuisson et du four doivent être
installés séparément pour des raisons de
sécurité et pour permettre un retrait
facile du four de l'ensemble.
30
www.aeg.com
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
4.1 Description de la table de cuisson
1
1
2
3
4
2
Brûleur semi-rapide
Brûleur multi-couronne
Brûleur auxiliaire
Manettes de commande
3
4
4.2 Manette de commande
Symbole
Symbole
Description
Description
alimentation en gaz minimale
pas d'alimentation en
gaz / position Arrêt
position d'allumage / alimentation en gaz maximale
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
A
5.1 Vue d'ensemble des
brûleurs
B
C
A
D
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Chapeau du brûleur
Couronne du brûleur
Bougie d'allumage
Thermocouple
FRANÇAIS
5.2 Allumage du brûleur
Allumez toujours le brûleur
avant de poser un récipient
dessus.
AVERTISSEMENT!
Faites très attention lorsque
vous utilisez une flamme nue
dans une cuisine. Le
fabricant décline toute
responsabilité en cas de
mauvaise utilisation de la
flamme.
1. Enfoncez la manette et tournez-la
vers la gauche jusqu'à la position
d'arrivée de gaz maximale ( ).
2. Maintenez la manette enfoncée
pendant 10 secondes environ. Cela
permet au thermocouple de chauffer.
Sinon, l'alimentation en gaz est
interrompue.
3. Une fois que la flamme brûle
régulièrement, réglez son débit.
Si, après plusieurs tentatives,
le brûleur ne s'allume pas,
vérifiez que la couronne et
son chapeau sont
correctement placés.
AVERTISSEMENT!
Ne maintenez pas la
manette de commande
enfoncée plus de
15 secondes. Si le brûleur ne
s'allume pas au bout de
15 secondes, relâchez la
manette de commande,
tournez-la sur la position
d'arrêt et attendez au moins
1 minute avant de réessayer
d'allumer le brûleur.
ATTENTION!
En cas de coupure
d'électricité, vous pouvez
allumer le brûleur sans
dispositif électrique : pour
cela, approchez une flamme
du brûleur, tournez la
manette vers la gauche
jusqu'à la position d'arrivée
de gaz maximale et
enfoncez-la. Maintenez la
manette de commande
enfoncée pendant environ
10 secondes pour permettre
au thermocouple de
chauffer.
Si le brûleur s'éteint
accidentellement, tournez la
manette de commande sur
la position Arrêt et attendez
au moins 1 minute avant de
réessayer d'allumer le
brûleur.
Le générateur d'étincelles
peut s'activer
automatiquement lorsque
vous allumez l'alimentation
secteur, après l'installation
ou après une coupure de
courant. C'est normal.
La table de cuisson est
fournie avec les valves de
distribution progressive.
Elles rendent le réglage de
la flamme plus précis.
5.3 Arrêt du brûleur
Pour éteindre la flamme, tournez la
manette sur la position Arrêt
.
AVERTISSEMENT!
Abaissez ou coupez toujours
la flamme avant de retirer les
récipients du brûleur.
6. CONSEILS
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
31
32
www.aeg.com
6.1 Récipients
ATTENTION!
Assurez-vous que les
récipients de cuisson sont
bien centrés sur le brûleur
afin de garantir leur stabilité
et de réduire la
consommation de gaz.
ATTENTION!
N'utilisez pas de plats en
fonte, en argile, en grès, de
grils ou de plats à gratin.
L'acier inoxydable peut
ternir s'il est trop chauffé.
AVERTISSEMENT!
Ne placez pas le même
récipient sur deux brûleurs.
AVERTISSEMENT!
Ne placez pas de récipients
instables ou déformés sur le
brûleur afin d'éviter les
débordements et les
blessures.
ATTENTION!
Assurez-vous que le fond
des récipients ne se trouve
pas trop près de la manette
de commande sinon la
flamme fait chauffer la
manette.
6.2 Diamètres des récipients
Utilisez uniquement des
récipients dont le diamètre
correspond aux dimensions
des brûleurs.
Brûleur
Diamètre du
récipient (mm)
Multi couronne
180 - 260
Semi-rapide
120 - 240
Auxiliaire
80 - 180
ATTENTION!
Assurez-vous que les
poignées des récipients ne
dépassent pas du devant de
la table de cuisson.
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Informations générales
• Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
• Utilisez toujours un récipient dont le
fond est propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur
la surface n'ont aucune incidence sur
le fonctionnement de la table de
cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
Inox
• Lavez les éléments en inox à l'eau,
puis séchez-les à l'aide d'un chiffon
doux.
• Pour retirer les résidus d'aliments et
de graisses brûlés ou les taches
tenaces, versez une petite quantité de
détergent doux dessus et laissez-le
agir pendant quelques minutes avant
de nettoyer.
• Pour protéger les surfaces en acier,
utilisez des produits nettoyants
spécifiquement conçus pour le
nettoyage de l'acier inoxydable.
• N'utilisez pas de produits nettoyants
contenant des produits chimiques
corrosifs comme le chlorure. Ne
nettoyez pas la surface avec des
produits désinfectants, des agents
FRANÇAIS
33
détachants ou anti-rouille, ou des
produits de nettoyage par immersion.
7.2 Supports de casserole
Les supports de casserole ne
sont pas adaptés au lavage
dans un lave-vaisselle. Ils
doivent être lavés à la main.
1. Retirez les supports de casserole
pour nettoyer plus facilement la table
de cuisson.
Replacez les supports de
casserole avec soin afin
de ne pas endommager
le dessus de la table de
cuisson.
2. Lorsque vous lavez les supports de
casserole à la main, faites bien
attention lorsque vous les essuyez,
car le revêtement en émail peut
présenter des bords coupants. Si
nécessaire, retirez les taches tenaces
à l'aide d'une pâte nettoyante.
3. Après avoir lavé les supports de
casserole, veillez à les remettre
correctement en place.
4. Pour que le brûleur fonctionne
correctement, assurez-vous que les
bras des supports de casserole sont
alignés avec le centre du brûleur.
7.3 Nettoyage de la table de
cuisson
• Enlevez immédiatement : le
plastique fondu, les feuilles de
plastique, le sucre et les aliments
contenant du sucre car la saleté peut
endommager la table de cuisson.
Veillez à ne pas vous brûler.
• Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
traces de calcaire et d'eau,
projections de graisse, décolorations
métalliques luisantes. Nettoyez la
table de cuisson à l'aide d'un chiffon
humide et d'un détergent non abrasif.
Après le nettoyage, séchez la table de
cuisson à l'aide d'un chiffon doux.
• Nettoyez les éléments en émail, les
chapeaux et les couronnes avec de
l'eau chaude savonneuse et séchezles soigneusement avant de les
remettre en place.
7.4 Nettoyage de la bougie
d'allumage
Cette fonctionnalité est obtenue grâce à
une bougie d'allumage en céramique
dotée d'une électrode en métal. Veillez à
maintenir ces composants propres afin
de faciliter l'allumage. Assurez-vous
également que les orifices des
couronnes des brûleurs ne sont pas
obstrués.
7.5 Entretien périodique
Contactez périodiquement votre service
après-vente pour contrôler l'état du
34
www.aeg.com
tuyau d'arrivée de gaz et du régulateur
de pression si votre installation en est
équipée.
8. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 Que faire, quand...
Problème
Cause probable
Solution
Aucune étincelle ne se produit lorsque vous tentez
d'actionner le générateur
d'étincelles.
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source
d'alimentation électrique, ou
le branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anomalie.
Si les fusibles disjonctent de
manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
Le chapeau et la couronne
Positionnez correctement le
du brûleur sont mal position- chapeau et la couronne du
nés.
brûleur.
La flamme s'éteint immédia- Le thermocouple n'est pas
tement après s'être allumée. suffisamment chaud.
Maintenez la manette enfoncée pendant 10 secondes
maximum une fois la flamme
allumée.
La couronne de flamme
n'est pas de niveau.
Assurez-vous que l'injecteur
n'est pas bouché et que la
couronne est propre.
La couronne du brûleur est
encrassée par des résidus
alimentaires.
8.2 Si vous ne trouvez pas de
solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé. Veuillez lui fournir les informations
se trouvant sur la plaque signalétique.
Assurez-vous d'utiliser correctement
l'appareil. En cas d'erreur de
manipulation de la part de l'utilisateur, le
déplacement du technicien du service
après-vente ou du vendeur pourra être
facturé, même en cours de garantie. Les
instructions relatives au service aprèsvente et aux conditions de garantie
figurent dans le livret de garantie.
FRANÇAIS
8.3 Étiquettes fournies dans le
sachet des accessoires
Collez les étiquettes adhésives comme
indiqué ci-dessous :
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Collez-la sur la carte de garantie et
envoyez cette partie (le cas échéant).
B. Collez-la sur la carte de garantie et
conservez cette partie (le cas
échéant).
C. Collez-la sur la notice d'utilisation.
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9.1 Dimensions de la table de cuisson
Largeur
595 mm
Profondeur
510 mm
9.2 Autres caractéristiques techniques
PUISSANCE
TOTALE :
Alimentation
électrique :
Gaz d'origine :
Gaz de remplacement :
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
(BE)
8,7 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU)
8,7 kW
G30 (3+) 28-30 mbar
629 g/h
G31 (3+) 37 mbar
618 g/h
220-240 V ~ 50-60 Hz
35
36
www.aeg.com
Catégorie de
l'appareil :
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Raccordement
au gaz :
R 1/2"
Classe de l'appareil :
3
9.3 Diamètres des vis de réglage
BRÛLEUR
Ø VIS DE RÉGLAGE 1/100 mm
Multi couronne
57
Semi-rapide
35
Auxiliaire
28
9.4 Brûleurs à gaz pour le GAZ NATUREL G20/G25 20/25 mbar
(BE) - G20 20 mbar (LU)
BRÛLEUR
PUISSANCE NORMALE kW
PUISSANCE MINIMA- CARACTÉRISTIQUE
LE kW
DE L'INJECTEUR
Multi couronne
4,0
1,4
146
Semi-rapide
1,85
0,6
92
Auxiliaire
1,0
0,33
70
9.5 Brûleurs à gaz pour LPG G30/G31 28-30/37 mbar
BRÛLEUR
PUISSANCE NORMALE kW
PUISSANCE CARACTÉMINIMALE RISTIQUE
kW
DE L'INJECTEUR
DÉBIT DE GAZ NOMINAL g/h
G30
28-30 mbar
G31 37 mbar
Multi couronne
3,65
1,4
095
265
261
Semi-rapide
2,0
0,6
71
145
143
Auxiliaire
1,0
0,33
50
73
71
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
10.1 Informations de produit selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
HG654550SY
FRANÇAIS
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de brûleurs à gaz
4
Arrière gauche - Semi-rapide
Efficacité énergétique selon le brû- Arrière droit - Semi-rapide
leur à gaz
Avant gauche - Multi-couronne
(EE gas burner)
Avant droit - Auxiliaire
Efficacité énergétique de la table
de cuisson
(EE gas hob)
37
59.4%
60.2%
53.8%
non applicable
57.8%
EN 30-2-1 : Appareils de cuisson domestiques à gaz - Partie 2-1 : Utilisation rationnelle
de l'énergie - Général
10.2 Économies d'énergie
• Avant utilisation, assurez-vous que les brûleurs et les supports de casseroles sont
correctement assemblés.
• Utilisez uniquement des récipients dont le diamètre correspond aux dimensions
des brûleurs.
• Mettez le récipient au centre du brûleur.
• Lorsque vous chauffez de l'eau, n'utilisez que la quantité d'eau dont vous avez
besoin.
• Si possible, couvrez toujours les récipients avec un couvercle pendant la cuisson.
• Dès que le liquide commence à bouillir, baissez la flamme juste assez pour laisser
le liquide frémir.
• Si cela est possible, utilisez un autocuiseur Reportez-vous à son mode d'emploi.
11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
38
www.aeg.com
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 38
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................41
3. MONTAGE................................................................................................................. 44
4. GERÄTEBESCHREIBUNG......................................................................................... 48
5. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 48
6. TIPPS UND HINWEISE.............................................................................................. 50
7. REINIGUNG UND PFLEGE....................................................................................... 51
8. FEHLERSUCHE.......................................................................................................... 52
9. TECHNISCHE DATEN...............................................................................................54
10. ENERGIEEFFIZIENZ................................................................................................ 55
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs-, Service- und ReparaturInformationen zu erhalten:
www.aeg.com/support
Registrieren Sie Ihr erworbenes Produkt, um den besten Service für es zu
gewährleisten:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät sind hier zu
erwerben:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen
oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage
DEUTSCH
39
oder Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller
keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an
einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren
Nachschlagen auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit
schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung
müssen vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie
nicht ständig beaufsichtigt werden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs
oder der Abkühlphase vom Gerät fern. Berührbare
Teile sind heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen
Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Seien
40
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sie vorsichtig und berühren Sie niemals die
Heizelemente.
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe
Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem
unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu
einem Brand führen.
Versuchen Sie NICHT einen Brand mit Wasser zu
löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und
bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder
einer Feuerlöschdecke.
VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht
werden. Ein kurzer Kochvorgang muss kontinuierlich
überwacht werden.
WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine
Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer,
Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche
des Kochfelds, da diese heiß werden können.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Dampfstrahlreiniger.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
Ist das Gerät direkt an die Stromversorgung
angeschlossen, wird ein allpoliger Netztrennschalter
mit einem Kontaktabstand benötigt. Es muss eine
vollständige Trennung entsprechend der
Überspannungskategorie III gewährleistet sein. Dies
gilt nicht für das Erdungskabel.
Wenn Sie das Netzkabel verlegen, achten Sie darauf,
dass es keinen direkten Kontakt mit Teilen hat, die
Temperaturen erreichen können, die mehr als 50 °C
über der Raumtemperatur liegen. (Verwenden Sie
ansonsten Isolierschläuche.)
DEUTSCH
•
41
WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen
des Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der
Bedienungsanleitung als geeignete und empfohlene
Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene
Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die
Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
Dieses Gerät ist für folgende Märkte
geeignet: BE LU
2.1 Montage
WARNUNG!
Die Montage des Geräts
darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen
Geräten und Küchenmöbeln sind
einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein
Aufquellen durch Feuchtigkeit zu
verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes Kochgeschirr
nicht herunterfallen, wenn die Tür
oder das Fenster geöffnet wird.
• Wird das Gerät über Schubladen
eingebaut, achten Sie darauf, dass
zwischen dem Geräteboden und der
oberen Schublade ein ausreichender
Abstand für die Luftzirkulation
vorhanden ist.
• Der Boden des Geräts kann heiß
werden. Achten Sie darauf eine
feuerfeste Trennplatte unter dem
Gerät anzubringen, damit der Boden
nicht zugänglich ist.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker
vorzunehmen.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher
Arbeiten muss das Gerät von der
elektrischen Stromversorgung
getrennt werden.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät
ordnungsgemäß installiert ist. Lockere
und unsachgemäße Kabel oder
Stecker (falls vorhanden) können die
Klemme überhitzen.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das
richtige Kabel für den elektrischen
Netzanschluss verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht lose hängt oder sich verheddert.
• Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
• Verwenden Sie die Zugentlastung für
das Kabel.
• Stellen Sie beim elektrischen
Anschluss des Gerätes sicher, dass
42
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
das Netzkabel oder ggf. der
Netzstecker nicht mit dem heißen
Gerät oder heißem Kochgeschirr in
Berührung kommt.
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum
Austausch eines beschädigten
Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
Alle Teile, die gegen direktes
Berühren schützen, sowie die
isolierten Teile müssen so befestigt
werden, dass sie nicht ohne Werkzeug
entfernt werden können.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Verwenden Sie nur geeignete
Trenneinrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt
werden können),
Fehlerstromschutzschalter und
Schütze.
Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der
Sie das Gerät allpolig von der
Stromversorgung trennen können.
Die Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von
mindestens 3 mm ausgeführt sein.
2.3 Gasanschluss
• Der Gasanschluss muss von einer
Fachkraft ausgeführt werden.
• Vergewissern Sie sich vor der
Montage des Geräts, dass das von
Ihrem Gaswerk gelieferte Gas (Gasart
und Gasdruck) mit der Einstellung des
Geräts kompatibel ist.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
• Informationen über die
Gasversorgung finden Sie auf dem
Typenschild.
• Das Gerät darf nicht an einen Abzug
für Verbrennungsprodukte
angeschlossen werden. Das Gerät
muss gemäß der aktuell geltenden
Installationsbestimmungen
angeschlossen werden. Halten Sie die
Bestimmungen hinsichtlich der
Belüftung ein.
2.4 Verwendung
WARNUNG!
Verletzungs-, Verbrennungsund Stromschlaggefahr.
• Entfernen Sie vor dem ersten
Gebrauch das gesamte
Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Schalten Sie die Kochzonen nach
jedem Gebrauch aus.
• Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen.
Anderenfalls werden sie sehr heiß.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als
Arbeits- oder Abstellfläche.
• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
WARNUNG!
Brand- und Explosionsgefahr
• Erhitzte Öle und Fette können
brennbare Dämpfe freisetzen. Halten
Sie Flammen und erhitzte
Gegenstände beim Kochen mit
Fetten und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und
DEUTSCH
schon bei niedrigeren Temperaturen
eher einen Brand verursachen als
frisches Öl.
• Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, in das Gerät und stellen Sie
solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät.
WARNUNG!
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr
auf das Bedienfeld.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt
werden.
• Schalten Sie die Kochzonen niemals
ein, wenn sich kein Kochgeschirr
darauf befindet, oder wenn das
Kochgeschirr leer ist.
• Legen Sie keine Alufolie auf das
Gerät.
• Verwenden Sie nur standfestes
Kochgeschirr mit der richtigen Form
und einem Durchmesser, der größer
als der der Brenner ist.
• Achten Sie darauf das Kochgeschirr
mittig auf die Brenner zu stellen.
• Vergewissern Sie sich, dass die
Flamme nicht erlischt, wenn Sie den
Einstellknopf schnell von der
höchsten zur niedrigsten Stufe
drehen.
• Verwenden Sie ausschließlich das mit
dem Gerät gelieferte Zubehör.
• Setzen Sie keinen Wärmeverteiler auf
den Brenner.
• Beim Gebrauch eines Gaskochfelds
entsteht Wärme und Feuchtigkeit.
Sorgen Sie für eine ausreichende
Belüftung in dem Raum, in dem das
Gerät aufgestellt ist.
• Bei längerer Benutzung des Gerätes
kann eine zusätzliche Belüftung
erforderlich werden, zum Beispiel
durch Öffnen eines Fensters oder die
Erhöhung der Absaugleistung der
Abzugshaube, falls vorhanden.
• Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist
als bestimmungsfremd anzusehen,
43
zum Beispiel das Beheizen eines
Raums.
• Lassen Sie keine säurehaltigen
Flüssigkeiten wie Essig, Zitronensaft
oder kalklösende Reinigungsmittel
mit dem Kochfeld in Berührung
kommen. Diese könnten matte
Flecken verursachen.
• Verfärbungen der Email- oder
Edelstahlbeschichtung haben keine
Auswirkung auf die Leistung des
Geräts.
2.5 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Entfernen Sie nicht die
Tasten, Knöpfe oder
Dichtungen vom Bedienfeld.
Wasser könnte in das Gerät
gelangen und es
beschädigen.
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig,
um eine Verschlechterung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Schalten Sie das Gerät vor dem
Reinigen aus und lassen Sie es
abkühlen.
• Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit
Wasserspray oder Dampf.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
• Reinigen Sie die Brenner nicht im
Geschirrspüler.
2.6 Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an einen autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
44
www.aeg.com
2.7 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur
ordnungsgemäßen Entsorgung des
Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor
Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel in der
Nähe des Geräts ab, und entsorgen
Sie es.
• Drücken Sie die äußeren Gasrohre
flach.
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
3.1 Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des
Kochfelds folgende Daten, die Sie auf
dem Typenschild finden. Das
Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
Modell ...........................
Produktnummer
(PNC) ........................................
Seriennummer ............
3.2 Gasanschluss
WARNUNG!
Die in nachstehender
Anleitung beschriebenen
Montage-, Anschluss- und
Wartungsarbeiten müssen
von Fachpersonal unter
Beachtung der geltenden
Bestimmungen und lokalen
Verordnungen ausgeführt
werden.
Für den Gasanschluss muss ein GasSicherheitsanschluss (AGB) verwendet
werden. Gemäß den geltenden
Bestimmungen (NBN D 51.003) kann der
Anschluss fest oder durch Verwendung
eines flexiblen Edelstahlrohrs mit GasSicherheitsanschluss (AGB) erfolgen. Bei
Verwendung flexibler Metallrohre muss
darauf geachtet werden, dass sie nicht
mit beweglichen Teilen in Kontakt
kommen oder eingeklemmt werden
können. Wenn das Kochfeld mit einem
Backofen installiert wird, muss ebenfalls
vorsichtig vorgegangen werden.
Achten Sie darauf, dass der
Gasdruck des Geräts den
empfohlenen Werten
entspricht. Das verstellbare
Anschlussstück wird an dem
Gasanschluss mit einer G
1/2" Gewindemutter
befestigt. Alle abgebildeten
Teile wurden bereits
werkseitig
zusammengesetzt. Bevor
unsere Geräte das Werk
verlassen, werden sie
getestet, um Ihnen optimale
Funktion zu bieten.
A
B C
A. Schaftende mit Mutter (Drehkraft 10
± 2 Nm)
B. Mitgelieferte Beilagscheibe
C. Mitgelieferter Rohrbogen
Flüssiggas
Verwenden Sie den Rohrhalter aus
Gummi für Flüssiggas. Verwenden Sie
grundsätzlich die Dichtung. Fahren Sie
dann mit dem Gasanschluss fort.
Das flexible Rohr kann verwendet
werden, wenn:
DEUTSCH
• Die Raumtemperatur 30 °C nicht
übersteigen kann,
• Es höchstens 1500 mm lang ist,
• Es nirgendwo gedrosselt wird,
• Es weder unter Zug steht noch
verdreht ist,
• Es keine scharfen Kanten oder Ecken
berührt,
• Es leicht untersucht und sein Zustand
überprüft werden kann.
Bei der Überprüfung des flexiblen Rohrs
ist auf Folgendes zu achten:
• Risse, Schnitte, Brandspuren - an
beiden Enden und über die volle
Länge,
• Materialverhärtung bzw. ausreichende
Flexibilität,
• Korrosion der Rohrschellen,
• Ablauf des Verfalldatums.
Wenn Defekte sichtbar sind, das Rohr
nicht reparieren, sondern austauschen.
WARNUNG!
Überprüfen Sie nach der
Installation, ob alle
Anschlussstücke dicht sind.
Verwenden Sie eine
Seifenlösung und keine
Flamme!
3.3 Ersetzen der Düsen (nur
gültig für Belgien)
1. Nehmen Sie die Topfträger ab.
2. Nehmen Sie Brennerdeckel und
Brennerkronen ab.
3. Entfernen Sie die Düsen mit einem
Steckschlüssel 7 und ersetzen Sie sie
durch für die verwendete Gasart
geeignete Düsen (siehe Tabelle im
Abschnitt „Technische Daten“).
4. Bringen Sie die Teile wieder an.
Führen Sie dazu die obigen Schritte
in umgekehrter Reihenfolge aus.
5. Ersetzen Sie das Typenschild (in der
Nähe der Gasversorgungsleitung)
durch das Typenschild für die neue
Gasart. Das Typenschild ist im
Beipack des Geräts enthalten.
Wenn der Gasdruck der Gasversorgung
schwankt oder nicht dem erforderlichen
Druckwert entspricht, muss ein
geeigneter Druckregler im Gaszufuhrrohr
montiert werden.
45
3.4 Einstellen der niedrigsten
Stufe (nur gültig für Belgien)
So stellen Sie die niedrigste Stufe der
Brenner ein:
1. Zünden Sie den Brenner.
2. Drehen Sie den Knopf auf die
kleinste Flamme.
3. Entfernen Sie den Knopf .
4. Stellen Sie mit einem kleinen
Schraubendreher die BypassSchraubenposition (A) ein.
A
5. Bei Umstellung:
• von Erdgas G20/G25 20/25 mbar
auf Flüssiggas, ziehen Sie die
Bypass-Schraube bis zum
Anschlag an.
• von Flüssiggas auf Erdgas
G20/G25 20/25 mbar, drehen Sie
die Bypass-Schraube ca. 1/4
Umdrehung (1/2 Umdrehung für
den Multikronen-Brenner) zurück.
WARNUNG!
Vergewissern Sie sich, dass
die Flamme nicht erlischt,
wenn Sie den Einstellknopf
schnell von der höchsten zur
niedrigsten Stufe drehen.
3.5 Elektroanschluss
• Vergewissern Sie sich, dass die
Netzspannung und -frequenz in Ihrer
Region mit den auf dem Typenschild
angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
• Das Gerät wird mit einem Netzkabel
geliefert. Dazu muss ein passender
Stecker verwendet werden, der für die
auf dem Typenschild angegebene
Gesamtstromaufnahme ausgelegt ist.
Achten Sie darauf, den Stecker in eine
passende Steckdose zu stecken.
46
www.aeg.com
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
• Es besteht Brandgefahr, wenn das
Gerät mit einem Verlängerungskabel,
Adapter oder an eine
Mehrfachsteckdose angeschlossen
wird. Stellen Sie sicher, dass die
Erdverbindung den Normen und
Vorschriften entspricht.
• Das Netzkabel darf nicht heißer als 90
°C werden.
Klemme an, die mit dem Buchstaben
„L“ gekennzeichnet ist. Es muss stets
an die Netzphase angeschlossen
werden.
3.7 Montage
1.
3.6 Anschlusskabel
Ersetzen Sie das Anschlusskabel
ausschließlich durch das spezielle Kabel
oder ein gleichwertiges Kabel. Kabeltyp:
H03V2V2-F T90.
2.
Vergewissern Sie sich, dass der
Kabelquerschnitt für die Spannung und
Betriebstemperatur geeignet ist. Der
gelb-grüne Erdleiter muss ca. 2 cm
länger als der braune (bzw. schwarze)
Phasenleiter sein.
3.
L
min.
100 mm
min.
650 mm
min.
55 mm
30 mm
480+02 mm
N
560+02 mm
4.
1. Schließen Sie das grün-gelbe Kabel
(Erde) an die Klemme an, die mit
dem Buchstaben „E“ , dem
Erdungssymbol
oder mit den
Farben grün und gelb
gekennzeichnet ist.
2. Schließen Sie das blaue Kabel
(Nullleiter) an die Klemme an, die mit
dem Buchstaben „N“ oder mit der
Farbe blau gekennzeichnet ist.
3. Schließen Sie das braune
(stromführende) Kabel an die
400 mm
50 mm
DEUTSCH
Befindet sich 400 mm
über dem Kochfeld ein
Einbaumöbel, muss ein
Sicherheitsabstand von
mindestens 50 mm links
oder rechts von der
Kochfeldkante
eingehalten werden.
A
5.
B
10.
A) Mitgelieferte Dichtung
B) Mitgelieferte Klammern
6.
11.
7.
VORSICHT!
Montieren Sie das Gerät nur
in einer flachen
Arbeitsplatte.
8.
9.
3.8 Einbaumöglichkeiten
Die unter dem Kochfeld eingebaute
Platte muss sich leicht entfernen lassen
und einen einfachen Zugang
ermöglichen, falls eine Reparatur
erforderlich wird.
47
48
www.aeg.com
Küchenschrank mit Tür
A. Entfernbare Platte
B. Raum für Anschlüsse
Küchenschrank mit Backofen
Kochfeld und Backofen müssen aus
Sicherheitsgründen über separate
elektrische Anschlüsse verfügen. Der
Backofen muss sich leicht aus dem
Küchenschrank entfernen lassen.
min 6 mm
A
B
min 30 mm
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
4. GERÄTEBESCHREIBUNG
4.1 Kochfeldanordnung
1
2
1
2
3
4
Normalbrenner
Multikronen-Brenner
Hilfsbrenner
Einstellknöpfe
3
4
4.2 Einstellknopf
Symbol
Beschreibung
Keine Gaszufuhr/ausgeschaltet
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Symbol
Beschreibung
Zündstellung/maximale
Gaszufuhr
minimale Gaszufuhr
DEUTSCH
5.1 Brennerübersicht
A
B
C
D
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Brennerdeckel
Brennerkrone
Zündkerze
Thermoelement
5.2 Zünden des Brenners
Zünden Sie den Brenner
stets vor dem Aufsetzen des
Kochgeschirrs.
49
WARNUNG!
Seien Sie bei der
Verwendung von offenem
Feuer in der Küche
besonders vorsichtig. Der
Hersteller übernimmt bei
Missachtung der
Sicherheitsbestimmungen
beim Umgang mit offenem
Feuer keinerlei Haftung.
1. Drücken Sie den Einstellknopf hinein
und drehen Sie ihn gegen den
Uhrzeigersinn auf die Position für die
maximale Gaszufuhr ( ).
2. Halten Sie den Einstellknopf bis zu 10
Sekunden lang gedrückt. In dieser
Zeit wird das Thermoelement
erwärmt. Andernfalls wird die
Gaszufuhr unterbrochen.
3. Stellen Sie die Flamme ein, sobald
sie ruhig brennt.
Falls sich der Brenner nach
einigen Versuchen nicht
zünden lässt, überprüfen Sie,
ob die Brennerkrone und
der zugehörige
Brennerdeckel korrekt
sitzen.
WARNUNG!
Halten Sie den Knopf nicht
länger als 15 Sekunden
gedrückt. Sollte der Brenner
nach 15 Sekunden nicht
zünden, lassen Sie den
Knopf los, und drehen Sie
ihn in die Aus-Position.
Warten Sie dann mindestens
eine Minute, bevor Sie den
Brenner erneut zünden.
50
www.aeg.com
VORSICHT!
Wenn kein Strom zur
Verfügung steht, können Sie
den Brenner auch ohne
Strom zünden. Bringen Sie
eine Flamme in die Nähe
des Brenners, drehen Sie
den entsprechenden Knopf
entgegen dem
Uhrzeigersinn auf die
höchste Stufe und drücken
Sie ihn dann hinein. Halten
Sie den Einstellknopf
höchstens 10 Sekunden
gedrückt, um das
Thermoelement zu
erwärmen.
Sollte der Brenner zufällig
ausgehen, drehen Sie den
Knopf in die Aus-Position
und versuchen Sie ihn nach
einer Minute erneut zu
zünden.
Nach dem Einschalten der
Stromversorgung, nach der
Installation oder nach einem
Stromausfall wird der
Funkengenerator
möglicherweise automatisch
eingeschaltet. Das ist
normal.
Das Kochfeld wird mit
Ventilen mit einem stetigen
Stellverhalten geliefert. Sie
ermöglichen eine präzisere
Einstellung der Flamme.
5.3 Abschalten des Brenners
Drehen Sie zum Abschalten des Brenners
den Knopf in die Aus-Position
.
WARNUNG!
Bevor Sie das Kochgeschirr
vom Brenner nehmen,
drehen Sie die Flamme
herunter oder drehen Sie sie
ganz ab.
6. TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
6.1 Kochgeschirr
VORSICHT!
Verwenden Sie kein
Kochgeschirr aus Gusseisen,
Ton oder Steingut und keine
Grill- oder Sandwichplatten.
Edelstahl kann bei zu starker
Erhitzung anlaufen.
WARNUNG!
Kochen Sie nicht mit einem
Kochgeschirrteil auf zwei
Brennern gleichzeitig.
WARNUNG!
Stellen Sie keine
beschädigten Töpfe oder
solche, die nicht standfest
sind, auf den Brenner, um
ein Verschütten und
Verletzungen zu vermeiden.
VORSICHT!
Achten Sie darauf, dass sich
die Topfböden nicht zu nahe
am Einstellknopf befinden,
da anderenfalls die Flamme
den Einstellknopf erhitzen
könnte.
VORSICHT!
Achten Sie darauf, dass die
Topfgriffe nicht über den
vorderen Rand des
Kochfelds hinausragen.
DEUTSCH
VORSICHT!
Stellen Sie zur Reduzierung
des Gasverbrauchs und im
Interesse einer größeren
Stabilität die Töpfe mittig
auf den Brenner.
6.2 Durchmesser des
Kochgeschirrs
Brenner
Durchmesser
des Kochgeschirrs (mm)
Multikronen-Brenner
180 - 260
Normalbrenner
120 - 240
Hilfsbrenner
80 - 180
51
Verwenden Sie nur
Kochgeschirr mit einem
Durchmesser, der der Größe
der Brenner entspricht.
7. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Allgemeine Informationen
• Reinigen Sie das Kochfeld nach
jedem Gebrauch.
• Verwenden Sie stets Kochgeschirr mit
sauberen Böden.
• Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds
nicht.
• Verwenden Sie einen Spezialreiniger
zur Reinigung der
Kochfeldoberfläche.
Edelstahl
• Reinigen Sie Edelstahlteile mit Wasser
und wischen Sie sie mit einem
weichen Tuch trocken.
• Um eingebrannte Speisereste, Fett
und hartnäckige Flecken zu entfernen,
weichen Sie diese vor der Reinigung
einige Minuten mit etwas mildem
Reinigungsmittel ein.
• Verwenden Sie speziell für Edelstahl
vorgesehene Reinigungsmittel, um
die Stahloberflächen zu schützen.
• Verwenden Sie keine
Reinigungsmittel, die ätzende
Chemikalien enthalten, wie Chloride,
reinigen Sie die Oberfläche nicht mit
Desinfektionsmitteln, Fleck- oder
Rostentfernern und Tauchreinigern.
7.2 Topfträger
Die Topfträger sind nicht
spülmaschinenfest. Sie
müssen von Hand gereinigt
werden.
1. Entfernen Sie die Topfträger, um die
Reinigung des Kochfelds zu
erleichtern.
Seien Sie beim
Wiederaufsetzen der
Topfträger vorsichtig,
um Beschädigungen der
Oberseite des Kochfelds
zu vermeiden.
2. Wenn Sie die Topfträger von Hand
spülen und trocknen, seien Sie
vorsichtig, da durch das Emaillieren
gelegentlich raue Kanten entstehen
können. Entfernen Sie hartnäckige
Flecken ggf. mit einer
Reinigungspaste.
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie die
Topfträger nach der Reinigung
wieder ordnungsgemäß eingesetzt
haben.
4. Damit der Brenner korrekt
funktioniert, stellen Sie sicher, dass
sich die Arme der Topfträger in der
Mitte des Brenners befinden.
52
www.aeg.com
• Folgendes kann nach ausreichender
Abkühlung des Kochfelds entfernt
werden: Kalk- und Wasserränder,
Fettspritzer und metallisch
schimmernde Verfärbungen. Reinigen
Sie das Kochfeld mit einem feuchten
Tuch und nicht scheuernden
Reinigungsmittel. Wischen Sie das
Kochfeld nach der Reinigung mit
einem weichen Tuch trocken.
• Reinigen Sie die emaillierten Teile,
die Brennerdeckel und Brennerkronen
mit warmen Seifenwasser und
trocknen Sie diese sorgfältig ab,
bevor Sie sie wieder einsetzen.
7.4 Reinigen der Zündkerze
Diese Funktion erfolgt über eine
Keramikzündkerze mit Metallelektrode.
Halten Sie zur Vermeidung von
Zündschwierigkeiten diese Bauteile
immer sauber; kontrollieren Sie
außerdem, ob die Düsen der
Brennerkrone verstopft sind.
7.3 Reinigen des Kochfelds
7.5 Regelmäßige Wartung
• Folgendes muss sofort entfernt
werden: Geschmolzener Kunststoff,
Plastikfolie, Zucker und zuckerhaltige
Lebensmittel. Anderenfalls können
die Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Achten Sie darauf, dass
sich niemand Verbrennungen zuzieht.
Lassen Sie regelmäßig vom Ihrem
autorisierten Kundendienst den Zustand
des Gasversorgungsrohrs und, falls
installiert, die Funktionstüchtigkeit des
Druckreglers überprüfen.
8. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
8.1 Was tun, wenn...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Es wird kein Funke erzeugt,
wenn Sie versuchen, den
Funkenerzeuger zu verwenden.
Das Kochfeld ist nicht oder
nicht ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen.
Prüfen Sie, ob das Kochfeld
ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen ist.
DEUTSCH
Störung
53
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Sicherung ist durchgebrannt.
Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Brennt die
Sicherung wiederholt durch,
wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Brennerdeckel und Brennerkrone sitzen nicht richtig.
Bringen Sie die Brennerkrone und den Brennerdeckel in
die richtige Position.
Die Flamme erlischt gleich
nach der Zündung wieder.
Das Thermoelement ist nicht Halten Sie den Knopf nach
ausreichend erwärmt.
dem Entzünden etwa 10 Sekunden lang gedrückt.
Der Flammenring ist ungleichmäßig.
Die Brennerkrone ist mit
Speiseresten verstopft.
8.2 Wenn Sie das Problem
nicht lösen können...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an Ihren
Händler oder einen autorisierten
Kundendienst. Geben Sie die Daten, die
Sie auf dem Typenschild finden, an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das
Kochfeld korrekt bedient haben. Wenn
Sorgen Sie dafür, dass die
Düse nicht blockiert und die
Brennerkrone sauber ist.
Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt
auch während der Garantiezeit für die
Reparatur durch einen Techniker oder
Händler eine Gebühr an. Die
Informationen zum Kundendienst und
die Garantiebedingungen finden Sie im
Garantieheft.
54
www.aeg.com
8.3 Im Zubehörbeutel
mitgelieferte Aufkleber
Bringen Sie die Aufkleber, wie unten
gezeigt, an:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte
und verschicken Sie diesen Teil (falls
vorhanden).
B. Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte
und behalten Sie diesen Teil (falls
vorhanden).
C. Kleben Sie ihn auf die
Gebrauchsanleitung.
9. TECHNISCHE DATEN
9.1 Abmessungen des Kochfelds
Breite
595 mm
Tiefe
510 mm
9.2 Sonstige technische Daten
GESAMTLEISTUNG:
Netzanschluss:
Gas - Original:
Gas - Ersatz:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
(BE)
8,7 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU)
8,7 kW
G30 (3+) 28-30 mbar
629 g/h
G31 (3+) 37 mbar
618 g/h
220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
DEUTSCH
Gerätekategorie:
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Gasanschluss:
R 1/2"
Geräteklasse:
3
55
9.3 Bypassdurchmesser
BRENNER
Ø BYPASS 1/100 mm
Multikronen-Brenner
57
Normalbrenner
35
Hilfsbrenner
28
9.4 Gasbrenner für ERDGAS G20/G25 20/25 mbar (BE) - G20 20
mbar (LU)
BRENNER
NORMALLEISTUNG
kW
MINDESTLEISTUNG
kW
INJEKTORMARKE
MultikronenBrenner
4,0
1,4
146
Normalbrenner
1,85
0,6
92
Hilfsbrenner
1,0
0,33
70
9.5 Gasbrenner für LPG G30/G31 28-30/37 mbar
BRENNER
NORMALLEISTUNG
kW
MINDESTLEISTUNG
kW
INJEKTORMARKE
Multikronen- 3,65
Brenner
1,4
Normalbren- 2,0
ner
Hilfsbrenner
1,0
NENNGASDURCHFLUSS g/
Std.
G30 28-30
mbar
G31 37 mbar
095
265
261
0,6
71
145
143
0,33
50
73
71
10. ENERGIEEFFIZIENZ
10.1 Produktinformationen gemäß EU 66/2014
Modellidentifikation
HG654550SY
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
56
www.aeg.com
Anzahl der Gasbrenner
Energieeffizienz pro Gasbrenner
(EE gas burner)
4
Hinten links - Normalbrenner
59.4%
Hinten rechts – Normalbrenner
60.2%
Vorne links - Multikronen-Brenner
53.8%
Vorne rechts – Hilfsbrenner
nicht zutreffend
Energieeffizienz des Gaskochfelds
(EE gas hob)
57.8%
EN 30-2-1: Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-1: Rationelle
Energienutzung - Allgemeines
10.2 Energie sparen
• Achten Sie vor dem Gebrauch darauf, dass die Brenner und Topfträger richtig
zusammengebaut sind.
• Verwenden Sie nur Kochgeschirr mit einem Durchmesser, der der Größe der
Brenner entspricht.
• Stellen Sie den Topf mittig auf den Brenner.
• Wenn Sie Wasser erwärmen, verwenden Sie nur die benötigte Menge.
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem Deckel ab.
• Drehen Sie, sobald die Flüssigkeit zu kochen beginnt, die Flamme so weit zurück,
dass die Flüssigkeit nur leicht köchelt.
• Verwenden Sie nach Möglichkeit einen Dampfkochtopf. Beachten Sie seine
Bedienungsanleitung.
11. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
DEUTSCH
57
58
www.aeg.com
DEUTSCH
59
867345466-D-082020
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement