Electrolux EOG92102CX Посібник користувача

Electrolux EOG92102CX Посібник користувача
EOG92102CX
UK
Духова шафа
Інструкція
2
www.electrolux.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................3
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................... 5
3. УСТАНОВКА...................................................................................................... 8
4. ОПИС ВИРОБУ............................................................................................... 13
5. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.......................................................... 13
6. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................14
7. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА.................................................................................... 15
8. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ....................................................................... 16
9. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ......................................................................................17
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.......................................................................... 17
11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.................................................................................... 24
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.................................................................................27
13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ..............................................................................................28
14. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ..............................................................................29
З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
УКРАЇНСЬКА
1.
3
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і
доступному місці з метою користування в
майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
залишатися поблизу приладу лише за умови
постійного нагляду.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте ці матеріали належним чином.
Не допускайте дітей і домашніх тварин до приладу
під час його роботи чи охолодження. Доступні
частини можуть нагріватися під час користування.
Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від
доступу дітей, такий пристрій необхідно
активувати.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
4
www.electrolux.com
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Встановлювати цей прилад і замінювати кабель
повинен лише кваліфікований фахівець.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пристрій і його відкриті
поверхні нагріваються під час використання.
Необхідно бути обережним, щоб не торкатися
нагрівальних елементів.
Завжди користуйтеся кухонними рукавицями, коли
витягаєте та вставляєте аксесуари чи деко.
Перш ніж виконувати операції з технічного
обслуговування, від’єднайте прилад від джерела
живлення.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Щоб уникнути ураження
електричним струмом, перш ніж починати міняти
лампу, переконайтеся, що прилад вимкнено.
Не користуйтеся приладом, доки його не буде
встановлено у вбудовану конструкцію.
Не використовуйте пароочищувач для очищення
приладу.
Не використовуйте для очищення скляної поверхні
дверцят жорсткі абразивні засоби та металеві
шкребки, оскільки це може призвести до появи на
склі тріщин.
У разі пошкодження електричного кабелю його має
замінити представник виробника або його
авторизованого сервісного центру чи інша
кваліфікована особа. Робити це самостійно
забороняється, оскільки існує небезпека ураження
електричним струмом.
Щоб зняти підставки для поличок, спочатку
потягніть передню частину підставки для полички,
а потім її задню частину від бічних стінок. Для
вставлення опор виконайте наведену вище
процедуру у зворотній послідовності.
УКРАЇНСЬКА
5
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Цей прилад придатний для
використання на наступних ринках:
UA
Висота передньої
частини приладу
594 мм
2.1 Встановлення
Висота задньої ча‐
стини приладу
576 мм
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Установлювати цей прилад
повинен лише
кваліфікований фахівець.
Ширина передньої
частини приладу
595 мм
Ширина задньої
частини приладу
559 мм
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
Не тягніть прилад за ручку.
Встановлюйте прилад у безпечному
підходящому місці, що відповідає
вимогам зі встановлення.
Дотримуйтеся вимог щодо
мінімальної відстані до інших
приладів чи предметів.
Перед встановленням приладу
переконайтеся, що дверцята
відриваються без перешкод.
Не вмикайте прилад без
встановленої кришки днища
внутрішньої камери. Вона є
компонентом функціональної
безпеки.
Прилад оснащено електричною
системою охолодження. Її слід
використовувати з блоком
електроживлення.
Глибина приладу
569 мм
Вбудована глиби‐
на приладу
548 мм
Глибина з відкри‐
тими дверцятами
1022 мм
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Мінімальна висота
шафи (Мінімальна
висота шафи під
робочою поверх‐
нею)
Мінімальний роз‐
мір вентиляційного
отвору. Отвір роз‐
ташовано внизу за‐
дньої сторони
560x110 мм
Мінімальний роз‐
мір вентиляційного
отвору. Отвір роз‐
ташовано вверху
задньої сторони
560x50 мм
Довжина кабелю
живлення. Кабель
розміщується в
правому куті за‐
дньої сторони
1500 мм
Кріпильні гвинти
4x25 мм
2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
590 (600) мм
•
Ширина шафи
560 мм
Глибина шафи
550 (550) мм
•
•
Усі роботи з під’єднання до
електромережі мають виконуватися
кваліфікованим електриком.
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
параметрами електроживлення від
мережі.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Будьте обережні, аби не пошкодити
штепсельну вилку та кабель. Якщо
кабель живлення потребує заміни,
зверніться до нашого сервісного
центру.
Пильнуйте, щоб кабель живлення
не торкався або не був надто
наближений до дверцят приладу
або ніші під приладом, особливо
коли він працює або дверцята
гарячі.
Елементи захисту від ураження
електричним струмом та ізоляція
мають бути закріплені так, аби їх не
можна було зняти без спеціального
інструмента.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не вставляйте вилку в розетку, яка
ненадійно закріплена.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад з мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
Використовуйте лише належні
ізолюючі пристрої, а саме: лінійні
роз’єднувачі, запобіжники (гвинтові
запобіжники слід викрутити з
патрона), реле захисту від
замикання на землю та контактори.
Електрообладнання має бути
оснащеним ізолюючим пристроєм
для повного відключення від
електромережі. Зазор між
контактами ізолюючого пристрою
має становити не менше 3 мм.
Прилад оснащено лише
електричним кабелем.
Типи кабелів для встановлення
або заміни для Європи:
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Перетин кабелю підбирайте у
відповідності до загальної потужності
(див. на табличці з технічними
даними). Також можна звернутися до
нижченаведеної таблиці:
Загальна потуж‐
ність (Вт)
Перетин кабелю
(мм²)
макс. 1380
3 x 0.75
макс. 2300
3x1
макс. 3680
3 x 1.5
Жовтий/зелений кабель заземлення
має бути на 2 см довший, ніж кабель
фази і нульовий провід (синій та
коричневий).
2.3 Підключення газу
•
•
•
•
•
Підключення газу має
здійснюватися лише фахівцями.
Перед встановленням
переконайтеся, що прилад і його
налаштування відповідають
місцевим нормам газопостачання
(тип і тиск газу).
Переконайтеся, що поблизу
приладу забезпечено вільну
циркуляцію повітря.
Інформація стосовно типу газу
вказана на паспортній таблиці
приладу.
Даний прилад не підключений до
пристрою виводу продуктів горіння.
Даний прилад необхідно
встановлювати та вводити в
експлуатацію відповідно до чинних
норм і правил монтажу.
Дотримуйтесь вимог щодо належної
вентиляції.
2.4 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
травмування, опіків,
ураження електричним
струмом і вибуху.
•
•
Прилад призначено виключно для
застосування в домашніх умовах.
Не змінюйте технічні специфікації
цього приладу.
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Переконайтеся в тому, що
вентиляційні отвори не заблоковані.
Не залишайте прилад без нагляду
під час користування ним.
Після кожного використання прилад
слід вимикати.
Будьте обережні, відчиняючи
дверцята приладу під час його
роботи. Можливе вивільнення
гарячого повітря.
Під час роботи з приладом руки не
повинні бути мокрими або
вологими. Не користуйтеся
приладом, якщо він контактує з
водою.
Не натискайте на відчинені
дверцята.
Не використовуйте прилад як
робочу поверхню та як поверхню
для зберігання речей.
Обережно відчиняйте дверцята
пристрою. Використання
інгредієнтів із спиртом може
спричинити утворення суміші
спирту і повітря.
Відчиняючи дверцята, пильнуйте,
щоб поряд з приладом не було
джерел утворення іскор та
відкритого вогню.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик пошкодження
приладу.
•
Дії для запобігання пошкодження
або знебарвлення емалі:
– не ставте посуд або інші
предмети безпосередньо на дно
приладу;
– не кладіть алюмінієву фольгу
безпосередньо на дно приладу;
– не ставте воду безпосередньо в
гарячий прилад;
– після приготування не
залишайте у приладі страви й
продукти з високим вмістом
вологи;
– будьте обережні, знімаючи або
встановлюючи аксесуари.
•
•
•
•
•
7
Знебарвлення емалі або
нержавіючої сталі не впливає на
ефективність роботи приладу.
Для випікання тістечок із великим
вмістом вологи слід
використовувати глибоку жаровню.
Сік, який виділяється із фруктів,
може залишати стійкі плями на
емалевому покритті.
Цей прилад призначений виключно
для приготування їжі. Його
забороняється використовувати
для інших цілей, наприклад
опалення приміщень.
Під час готування дверцята духової
шафи завжди повинні бути
зачиненими.
Якщо прилад розміщено позаду
меблевої панелі (наприклад,
дверцят), переконайтеся, що
дверцята відкрито під час роботи
приладу. Жар і волога можуть
утворюватися позаду закритої
меблевої панелі, спричиняючи
подальше пошкодження приладу,
приміщення або підлоги. Не
закривайте меблеву панель, доки
прилад повністю не охолоне після
використання.
2.5 Догляд і чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання
травм, пожежі або
пошкодження приладу.
•
•
•
•
•
Перш ніж виконувати технічне
обслуговування, вимкніть прилад і
вийміть вилку з розетки.
Дайте приладу охолонути. Існує
ризик того, що скляні панелі можуть
тріснути.
У разі пошкодження скляних
панелей дверцят слід одразу
замінити панелі. Зверніться до
авторизованого сервісного центру.
Регулярно очищуйте прилад, щоб
запобігти пошкодженню матеріалу
поверхні.
Протріть прилад вологою м’якою
ганчіркою. Застосовуйте лише
нейтральні миючі засоби. Не
використовуйте будь-які абразивні
засоби, жорсткі серветки для
8
www.electrolux.com
•
•
очищення, розчинники або металеві
предмети.
Якщо ви користуєтеся аерозолями
для чищення духових шаф,
обов’язково дотримуйтеся
інструкцій із безпеки, наведених на
упаковці.
Не очищуйте каталітичну емаль
(якщо застосовується) жодними
мийними засобами.
2.6 Внутрішня підсвітка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека враження
електричним струмом.
•
•
•
Електрична або галогенова
лампочка, що використовується в
цьому приладі, призначена лише
для побутових приладів. Не
використовуйте її для освітлення
оселі.
Перед заміною лампочки
відключить прилад від
електроживлення.
Використовуйте лише лампочки з
такими ж технічними
характеристиками .
•
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
2.8 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
•
По інформацію з належної
утилізації пристрою зверніться до
органів муніципальної влади.
Від’єднайте прилад від
електромережі.
Відріжте кабель електричного
живлення близько до приладу та
утилізуйте його.
Прокладіть зовнішні газові труби
горизонтально.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
2.7 Сервіс
•
Для ремонту приладу звертайтеся
до авторизованого сервісного
центру.
3. УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
3.1 Підключення газу
Вузол подачі газу розташовано позаду
духової шафи.
Не використовуйте гумові гнучкі труби.
Цей духова шафа працює на
природному газі G20 під тиском
20 мбар. Перш ніж здійснювати газове
підключення, важливо переобладнати
її для роботи на відповідному типі газу
(G20 13 мбар). Див. інструкції у розділі
«Переобладнання на інші типи газу».
1. Перед підключенням газу
відключіть духову шафу від
електромережі.
2. Перекрийте головний вентиль
подачі газу.
3. Не розміщуйте духовку у шафі для
вбудовування впритул, залиште
проміжок близько 30 см.
4. Підключіть газопостачання.
УКРАЇНСЬКА
A
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перш ніж замінювати
форсунки, переконайтеся в
тому, що ручки
регулювання подачі газу
встановлено в положенні
«Вимкнено». Відключіть
духову шафу від
електромережі. Зачекайте,
доки духова шафа
охолоне. Існує ризик
отримання травм.
B C
A. Вузол подачі газу, кінець
трубки з вузлом
B. Гайка
C. Кутовий штуцер
5. Встановіть прокладку, що
постачається у комплекті, між
трубою та вузлом подачі газу.
Прикрутіть трубу до вузла подачі
газу з різьбленням 1/2 дюйми.
6. Затягніть гайки за допомогою
ключа на 22 мм. Простежте, аби
вузол подачі газу знаходився у
правильному положенні. Обережно
поводьтеся із системою подачі
газу.
3.3 Заміна інжекторів духової
шафи
1. Зніміть днище камери духової
шафи (A), щоб отримати доступ до
конфорки (B).
B
A
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не використовуйте полум’я
для виявлення витоку газу.
7. Повністю вставте духовку в шафу
для вбудовування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Встановлюючи духовку в
шафу для вбудовування,
стежте, аби вузол подачі
газу і труба не були
перетиснуті.
8. Забезпечте належну герметичність
підключення. Перевірте, чи немає
витоку газу.
3.2 Переобладнання на інші
типи газу
2. Послабте гвинт (C), який тримає
конфорку.
C
Переобладнання на інші типи газу
може виконувати лише кваліфікований
спеціаліст.
Для духової шафи передбачено
використання різних видів газу, її
можна перемикати між на скрапленим
газом і природним газом. Для цього
необхідні належні форсунки.
Норма подачі газу відповідно
змінюється.
9
3. Обережно зніміть конфорку з
тримача інжектора (D).
10
www.electrolux.com
2. Поверніть ручку керування газом в
мінімальне положення і зніміть її.
3. Відрегулюйте регулювальний гвинт
(А) викруткою з тонким лезом.
D
A
E
F
4. Повільно зсуньте її ліворуч. Не
допускайте натягнення проводу,
що йде до свічки запалювання (F) і
термопари (E).
5. Відкрутіть інжектор (D) конфорки
торцевим ключем на 7 мм і замініть
її на ту конфорку, яка відповідає
типу використовуваного газу.
Див. розділ «Технічні дані».
6. Зберіть конфорку, повторивши
процедуру у зворотній
послідовності.
Прикріпіть біля газової мережі
наклейку з інформацією про новий тип
газу.
У конфорці газової духовки немає
необхідності виконувати первинне
регулювання газу.
Переконайтеся в тому, що
тиск подачі газу у приладі
відповідає
рекомендованим
показникам.
Якщо тиск газу, що
подається, коливається чи
відрізняється від
потрібного тиску, на трубі
подачі газу слід встановити
відповідний регулятор
тиску згідно з чинними
нормами.
3.4 Регулювання мінімального
рівня пальника духової шафи
1. Відключіть духову шафу від
електромережі.
Зміна типу
газу
Настройка
регулювал
ьного
гвинта
З
природного
газу на
скраплений
Повністю
закрутіть
регулюваль
ний гвинт.
Зі
скрапленого
газу на
природний
Відкрутіть
регулюваль
ний гвинт
приблизно
на 1/3
оберту.
Тільки для Росії:
Зміна типу
газу
Настройка
регулювал
ьного
гвинта
З рідкого
газу на
природний
газ 13 мбар
Відкрутіть
регулюваль
ний гвинт
приблизно
на 3/4
оберту.
З
природного
газу 20 мбар
на
природний
газ 13 мбар
Відкрутіть
регулюваль
ний гвинт
приблизно
на 1/4
оберту.
4. Встановіть ручку керування газом.
5. Підключіть духову шафу до
електромережі.
УКРАЇНСЬКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Вставляйте вилку в
розетку тільки після
повернення усіх
компонентів приладу в
початкове положення.
Існує ризик отримання
травм.
6. Запаліть пальник газової духової
шафи.
Див. розділ «Щоденне
користування».
7. Встановіть перемикач керування
газом на максимум і прогрійте
духову шафу протягом принаймні
10 хвилин.
8. Поверніть перемикач керування
газом з максимального положення
в мінімальне.
Перевірте полум’я. Якщо полум’я
згасає, повторіть процедуру. Полум’я
11
пальника духової шафи має бути
рівномірним і невисоким.
Виробник не несе жодної
відповідальності за проблеми, які
можуть виникнути через
недотримання цих заходів безпеки.
3.5 Вбудовування в кухонні
меблі
Встановлюйте прилад лише на кухні
або на кухні-їдальні. Не встановлюйте
прилад у ванній кімнаті або у спальні.
Можливе як секційне вбудовування,
так і вбудовування під поверхню.
Розміри шафи для вбудовування
повинні відповідати розмірам,
вказаним на відповідних зображеннях.
min. 4mm
548
80
21
min. 550
60
520
110
600
18
114
min. 560
589
594
65cm²
130cm²
595±1
198
60
5
3
523
110
12
www.electrolux.com
50
548
70
21
min. 550
60
520
110
590
114
18
110
min. 560
589
594
60
595±1
5
3
110
198
65cm²
130cm²
523
Зазор між верхньою поверхнею
приладу та внутрішньою поверхнею
шафи повинен становити
щонайменше 4 мм.
У разі встановлення під варильною
поверхнею спершу слід встановити
варильну поверхню, а потім — саму
духову шафу.
Матеріали мають бути стійкими до
підвищення температури не менше
60°C вище температури
навколишнього середовища.
Необхідно забезпечити безперервну
подачу повітря навколо духовки, щоб
вона не була занадто гарячою.
Для правильної роботи шафа духовки
повинна мати отвір не менше 130 см²
спереду або з боків (не менше 65 см²
для кожного боку). Виробник
рекомендує отвір 130 см² спереду для
цегляної шафи і отвір 65 см² з кожного
боку для дерев'яної шафи.
Якщо над духовкою встановлюється
варильна поверхня, забезпечте різні
електричні підключення для варильної
поверхні і духовки.
Встановлюючи електричне
підключення, використовуйте належні
кабелі, розраховані на відповідну
потужність.
Переконайтеся, що після
встановлення наявний
вільний доступ до приладу
для проведення ремонту
чи техобслуговування.
3.6 Як закріпити духовку в
секції
УКРАЇНСЬКА
13
4. ОПИС ВИРОБУ
4.1 Загальний огляд
2
3
4
5
6
1
1
7
8
9
5
4
14
10
1
2
3
4
5
6
7
3
11
2
1
12
13
8
9
10
11
12
13
14
4.2 Аксесуари
•
•
•
•
Комбінована решітка
Для розміщення посуду та форм
для випічки, а також для смаження.
Деко для випічки
Для випікання тортів і бісквітів.
Панель керування
Індикатор гриля
Перемикач функцій нагрівання
Перемикач таймера
Перемикач регулятора газу
Індикатор живлення
Вентиляційні отвори
охолоджуючого вентилятора
Нагрівальній елемент
Лампа
Отвір для вертела
Вентилятор
Дно внутрішньої камери духової
шафи
Опорна рейка, знімна
Положення полиць
Алюмінієве деко для випікання
Для випікання тортів і бісквітів.
Вертел
Для смаження великих шматків
м’яса та домашньої птиці.
5. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
5.1 Дно внутрішньої камери
духової шафи
Під час купівлі духової шафи спочатку
пластина днища внутрішньої камери
духовки знаходиться серед аксесуарів.
Перед першим використанням духової
шафи помістіть пластину днища з
отвором у передній частині на зону
пальника, як показано в розділі «Опис
виробу».
5.2 Первинне очищення
Вийміть з духової шафи всі аксесуари
й знімні опорні рейки.
Див. розділ «Догляд та
чистка».
Перед першим користуванням
почистіть духову шафу і аксесуари.
Покладіть аксесуари та опорні рейки
на місце.
5.3 Попереднє прогрівання
Перед першим користуванням
прогрійте пусту духову шафу.
1. Встановіть функцію .Встановіть
максимальну температуру.
14
www.electrolux.com
2. Залиште духову шафу працювати
протягом 1 години.
3. Встановіть функцію . Встановіть
максимальну температуру.
4. Дайте духовій шафі попрацювати
15 хвилин.
5. Вимкніть духову шафу і дайте їй
охолонути.
Аксесуари можуть нагрітися до вищої
температури, ніж зазвичай. З духової
шафи може виділятися запах і дим.
Переконайтеся в тому, що приміщення
добре провітрюється.
6. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
6.1 Запалювання газового
пальника духової шафи
Пристрій безпеки духової
шафи:
Газова духовка оснащена
термопарою. Вона
припиняє подачу газу в
разі згасання полум’я.
1. Натисніть регулятор газу та
поверніть його в положення .
2. Утримуйте регулятор газу
натисненим протягом 15 секунд
або менше, щоб термопара могла
нагрітися. Не відпускайте ручку до
появи полум’я, інакше подача газу
припиниться.
Не утримуйте ручку керування газом
натисненою протягом більш ніж
15 секунд. Якщо пальник духової
шафи не запалюється через
15 секунд, відпустіть ручку керування
газом, поверніть її в положення
«Вимкнено», відкрийте дверцята
духової шафи. Зачекайте мінімум 1
хвилину, закрийте дверцята духової
шафи та спробуйте знову запалити
пальник духової шафи.
6.2 Дії після запалення
газового пальника духової
шафи
1. Відпустіть ручку керування газом.
2. Поверніть ручку керування газом
для встановлення температури.
Полум’я можна перевіряти через
отвори в днищі камери духової шафи.
6.3 Перемикач регулятора
газу
Символ Функція
Конфорку духової шафи
вимкнено.
Поло‐
ження
«Вим‐
кнено»
150 °C - Діапазон регулювання тем‐
250 °C ператур.
6.4 Функції духової шафи
Функція ду‐ Використання
ховки
Духова шафа вимкне‐
на.
Положення
«Вимкнено»
Увімкнення лампочки
без функції готування.
Підсвітка
Для смаження на грилі
м’яса, зокрема шашли‐
Гриль+Вер‐ ку і менших шматків
м’яса.
тел
Для смаження великих
шматків м’яса на верте‐
лі.
УКРАЇНСЬКА
Функція ду‐ Використання
ховки
Для налаштування тем‐
Діапазон ре‐ ператури електричного
гулювання гриля в центрі камери
температур від мінімальної, близь‐
ко 50°C, до максималь‐
ної, близько 200°C.
Для випікання та сушін‐
ня продуктів. Можна
Вентиля‐ використовувати венти‐
тор /Розмо‐ лятор разом з конфор‐
рожування кою газової духової ша‐
фи.
Для розморожування
продуктів (овочі та
фрукти). Час розморо‐
жування залежить від
кількості та розміру за‐
морожених продуктів.
Не можна використовувати
газову духовку та функцію
«Гриль + Вертел»
одночасно.
положення
.
6.6 Користування грилем
1. Поверніть перемикач функцій
духової шафи за годинниковою
і
стрілкою в положення
встановіть максимальну
температуру.
2. Налаштуйте гриль і положення
напрямної глибокої жаровні
відповідно до різних порцій
продуктів.
Див. розділ «Поради і рекомендації»,
Гриль.
6.7 Індикатор гриля
Індикатор гриля загорається, коли
вибрано функцію готування на грилі.
Він гасне, коли у духовій шафі
досягнуто вказану температуру. Після
цього він вмикається і вимикається,
показуючи зміни температури.
6.5 Використання
вентилятора
Газовий пальник нагріває
повітря всередині печі.
Вентилятор переміщує
гаряче повітря, щоб
підтримувати рівномірну
температуру.
7. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА
7.1 Таймер
Використовується для встановлення
зворотного відліку часу для функції
духової шафи.
Ця функція не впливає на
роботу приладу.
15
1. Запаліть пальник газової духової
шафи.
2. Після запалювання поверніть
перемикач функцій духової шафи в
Поверніть перемикач таймера до
упору, а потім поверніть його на
потрібний проміжок часу.
Після закінчення заданого періоду
пролунає звуковий сигнал.
16
www.electrolux.com
8. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
8.1 Використання вертела
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Будьте обережні,
користуючись вертелом.
Захвати і сам вертел
гострі. Існує ризик
отримання травм.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Для виймання рожна
одягайте кухонні рукавиці.
Вертел і гриль гарячі. Існує
ризик отримати опік.
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Рама вертела
Захвати
Вертел
Ручка
1. Вставте ручку вертела в отвір.
2. Встановіть глибоке деко на
найнижчому рівні.
3. Встановіть раму вертела у
положення третьої полички знизу.
5. За допомогою гвинтів затягніть
захвати.
6. Вставте кінчик вертела в отвір.
7. Помістіть задню частину рожна на
раму.
Див. розділ «Опис виробу».
8. Зніміть ручку вертела.
9. Виберіть функцію з рожном.
Вертел почне обертатися.
10. Встановіть потрібну температуру.
Див. таблиці приготування їжі.
8.2 Установлення аксесуарів
Решітка:
Просуньте решітку між напрямними
планками опорних рейок і
переконайтеся, що її ніжки спрямовано
донизу.
Деко для випічки :
Просуньте деко для випічки між
напрямними планками опорних рейок.
4. Встановіть перший захват на
вертел, насадіть м’ясо і встановіть
другий захват.
УКРАЇНСЬКА
17
Невелика заглибина вгорі
покращує безпеку. Ці
заглибини є також
обмежувачами, що
запобігають перекиданню.
Високий обідок навкруги
полички не дає посуду
зісковзнути з полички.
Решітка і деко для випічки разом:
Поставте деко для випічки між
напрямними на опорній рейці, а
комбіновану решітку на напрямні
зверху.
9. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ
9.1 Охолоджувальний
вентилятор
Під час роботи духової шафи
охолоджувальний вентилятор
автоматично вмикається для
підтримки поверхонь духової шафи
прохолодними. Якщо вимкнути духову
шафу, вентилятор продовжуватиме
працювати, доки духова шафа не
охолоне.
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
У таблицях вказані
орієнтовні значення
температури та часу
випікання. Вони залежать
від рецепту, а також якості
й кількості інгредієнтів, що
використовуються.
10.1 Рекомендації щодо
приготування
Духова шафа має п'ять положень для
встановлення поличок.
Нумерація рівнів починається з днища
духової шафи.
У вашій духовій шафі можна випікати
та смажити страви на відміну від
попередньої моделі духовки. У
наведених нижче таблицях надана
інформація про стандартні
налаштування температури, часу
приготування та положення полички.
18
www.electrolux.com
Якщо ви не можете знайти
налаштування для певного рецепту,
скористайтеся налаштуваннями для
аналогічного рецепту.
Духова шафа оснащена спеціальною
системою, яка забезпечує циркуляцію
повітря та постійну рециркуляцію пари.
Завдяки цій системі можна готувати
страви в середовищі, насиченому
парою, щоб вони залишалися м’якими
всередині і вкривалися хрусткою
скоринкою ззовні. Це скорочує час
готування та споживання енергії.
Випікання пирогів/тортів
Не відкривайте дверцята, поки не
сплине 3/4 встановленого часу
випікання.
Гриль
Для швидшого приготування
розташовуйте продукти ближче до
верхнього нагрівального елемента,
для повільнішого – далі від нього.
Щоб звести розбризкування до
мінімуму, слід просушити продукти,
перш ніж смажити їх на грилі. Нежирне
м’ясо та рибу трохи намастіть олією чи
розтопленим маслом, щоб вони не
були надто сухими під час готування.
Під гриль із м’ясом можна покласти
гарнір, наприклад, помідори або гриби.
У процесі приготування страву треба
перевертати.
Готування м’яса і риби
Після приготування зачекайте
приблизно 15 хвилин, перш ніж
розрізати м’ясо – так воно не втратить
сік.
Щоб уникнути утворення надмірної
кількості диму в духовій шафі під час
смаження, налийте у піддон трохи
води. Щоб уникнути конденсації диму,
завжди додавайте воду після того, як
вона випарується.
Тривалість приготування
Тривалість приготування залежить від
типу страви, її консистенції та
кількості.
На початку стежте за процесом
приготування страв. Визначте
найкращі параметри (температуру,
тривалість готування тощо) для ваших
рецептів страв, кількості, кухонного
посуду.
10.2 Таблиця випікання та
смаження
Торти
Попередньо прогрійте порожню духову
шафу протягом 10 хвилин, перш ніж
готувати.
Використовуйте форму для торта,
якщо не зазначено інший вид посуду.
Ставте посуд на третій рівень полички.
Використовуйте функцію: Вентилятор.
Страва
Темпе‐
ратура
(°C)
Час (хв.)
Збиті суміші
160
45 - 60
Вироби з пісоч‐
ного тіста
160
20 - 30
Сирний пиріг із
маслянкою, на
решітці
160
70 - 80
Яблучний пиріг,
форма для тор‐
та діаметром 20
см на решітці
160
80 - 100
Штрудель, деко
для випікання
мін.
60 - 80
Пиріг з варен‐
ням
165
30 - 40
Бісквіт
160
50 - 60
Різдвяний торт / мін.
Фруктовий пиріг,
форма для тор‐
та діаметром 20
см
90 - 120
Кекс з родзинка‐ 160
ми, форма для
хліба
50 - 60
Тістечка — один мін. –
рівень, деко для 160
випікання
25 - 35
УКРАЇНСЬКА
Страва
Темпе‐
ратура
(°C)
Час (хв.)
Страва
Темпе‐ Час
ратура (хв.)
(°C)
Печиво/ Випече‐ мін.
ні палички —
один рівень, де‐
ко для випікання
30 - 35
Піца
190
Булочки, деко
для випікання
180
15 - 20
Еклери, деко
для випікання
170
25 - 35
Пласкі тарти,
форма для тор‐
та діаметром 20
см
170
45 - 70
Фруктовий пиріг, мін.
форма для тор‐
та діаметром 24
см
110 - 120
Сендвіч «Вікто‐ 160
рія», форма для
торта діаметром
20 см
50 - 60
Коржики 190
19
Комента‐
рі
10 - 20 На деку
для випі‐
кання або
в глибокій
жаровні
10 - 20 На деку
для випі‐
кання
Відкриті пироги
Попередньо прогрійте порожню духову
шафу протягом 10 хвилин, перш ніж
готувати.
Використовуйте форму для торту.
Ставте посуд на четвертий рівень
полички.
Використовуйте функцію: Вентилятор.
Хліб і піца
Попередньо прогрійте порожню духову
шафу протягом 10 хвилин, перш ніж
готувати.
Ставте посуд на третій рівень полички.
Використовуйте функцію: Вентилятор.
Страва
Темпе‐ Час
ратура (хв.)
(°C)
Комента‐
рі
Білий
хліб
190
60 - 70 1 - 2 шту‐
ки, по 0,5
кг штука
Житній
хліб
180
30 - 45 У формі
для хліба
Хлібний
рулет
230 250
10 - 20 6 - 8 шт.
на деку
для випі‐
кання
Страва
Температу‐ Час (хв.)
ра (°C)
Відкритий
пиріг з ма‐
каронами
180
45 - 50
Овочевий
пиріг
175
45 - 60
Кіш
180
50 - 60
Риба
Попередньо прогрійте порожню духову
шафу протягом 10 хвилин, перш ніж
готувати.
Ставте посуд на третій рівень полички.
Використовуйте функцію: Вентилятор.
Страва
Темпе‐
ратура
(°C)
Форель / 175
Морський
лящ
Час
(хв.)
Комен‐
тарі
40 55
3 - 4 ри‐
бини
20
www.electrolux.com
Використовуйте глибоке деко.
Страва
Темпе‐
ратура
(°C)
Час
(хв.)
Комен‐
тарі
Тунець /
Лосось
175
35 60
4-6
шма‐
точків
філе
10.3 Готування в газовій
духовій шафі
М’ясо та птиця
Попередньо прогрійте порожню духову
шафу протягом 10 хвилин, перш ніж
готувати.
Ставте посуд на другий рівень
полички.
Страва
Темпе‐
ратура
(°C)
Час (хв.)
Індичка, 4,5 5,5 кг
160
210 - 240
Випічка
Попередньо прогрійте порожню духову
шафу протягом 10 хвилин, перш ніж
готувати.
Використовуйте решітку.
Використовуйте алюмінієве деко для
випікання, якщо не зазначено інший
вид посуду.
Установіть глибоке деко на другу
поличку.
Ставте посуд на четвертий рівень
полички.
Ставте посуд на третій рівень полички.
Страва
Темпера‐
тура (°C)
Час
(хв.)
Яловичина на
кістці, 1,0 кг
мін.
40 - 50
Яловичина без
кісток, 1,0 кг
190
50
Страва
Темпе‐
ратура
(°C)
Час
(хв.)
Фруктовий тарт у
круглій формі для
торту діаметром
26 см на решітці
165
40 - 50
Фруктовий пиріг у
круглій формі для
торту діаметром
26 см на решітці
мін.
40 - 50
Баранина, 1,0 кг мін.
40 - 50
Свинина, 1,0 кг
180 - 190
75 - 85
Курка / Кролик,
1,2 кг
220 - 230
75 - 85
Булочки з соси‐
сками
180
20 - 30
Качка, 1,0 кг
190
80 - 90
Заварна випічка
190
25 - 30
Англійський
ростбіф - ледь
просмажений
220
44 - 50
Волован
170
15 - 20
165
40 - 50
Англійський
220
ростбіф - помір‐
но просмаже‐
ний
51 - 55
Пиріг з варенням
у круглій формі
для торту діамет‐
ром 30 см на ре‐
шітці
Англійський
220
ростбіф - добре
просмажений
56 - 60
Індичка
Попередньо прогрійте порожню духову
шафу протягом 10 хвилин, перш ніж
готувати.
Пудинг
Попередньо прогрійте порожню духову
шафу протягом 10 хвилин, перш ніж
готувати.
Використовуйте 9 керамічних
горщиків.
Налийте 2 см води у глибоку жаровню.
УКРАЇНСЬКА
21
Ставте посуд на третій рівень полички.
Страва
Темпе‐
ратура
(°C)
Солодкий Яєчний мін.
Крем на водяній
бані
Час
(хв.)
60 - 75
Страва
Темпера‐
тура (°C)
Час
(хв.)
Буханець хлі‐
ба, 0,5 кг
180 - 190
40 - 50
Буханець хлі‐
ба, 1,0 кг
180 - 190
50 - 60
Рулети та
180 - 190
здобні булочки
15 - 20
Торти
Попередньо прогрійте порожню духову
шафу протягом 10 хвилин, перш ніж
готувати.
10.4 Гриль
Використовуйте алюмінієве деко для
випікання, якщо не зазначено інший
вид посуду.
Попередньо прогрійте порожню духову
шафу протягом 3 хвилин, перш ніж
готувати.
Ставте посуд на четвертий рівень
полички.
Ставте посуд на четвертий рівень
полички.
Страва
Темпе‐
ратура
(°C)
Час
(хв.)
Фруктовий пиріг у мін.
формі для торту
діаметром 20 см
на решітці
150 170
Фруктовий пиріг у мін.
формі для торту
діаметром 20 см
на решітці
150
Бісквіт «Мадера» мін.
у формі для торту
діаметром 20 см
на решітці
105 120
Тістечка
мін. 170
35 - 50
Імбирний хліб
мін.
35 - 45
Максимальна температура — це
значення за промовчанням для всіх
видів страв.
Страва
Шт.
Час (хв.)
1-бік
2-й бік
Стейки з
4
філе, 0,8 кг
12 - 15
12 - 14
Біфштекс,
0,6 кг
4
10 - 12
6-8
Ковбаски/
сосиски
8
12 - 15
10 - 12
Відбивні
котлети,
0,6 кг
4
12 - 16
12 - 14
Курка (ро‐
зрізано на
2), 1,0 кг
2
30 - 35
25 - 30
Хліб
Попередньо прогрійте порожню духову
шафу протягом 10 хвилин, перш ніж
готувати.
Кебаб
4
10 - 15
10 - 12
Куряча гру‐ 4
дина, 0,4 кг
12 - 15
12 - 14
Використовуйте алюмінієве деко для
випікання.
Гамбургер, 6
0,6 кг
13 - 15
12 - 14
Ставте посуд на четвертий рівень
полички.
Рибне фі‐
ле, 0,4 кг
12 - 14
10 - 12
4
22
www.electrolux.com
Ставте посуд на третій рівень полички.
Страва
Шт.
Час (хв.)
1-бік
2-й бік
Грінки з бу‐ 4 - 6 5 - 7
терброд‐
ною начин‐
кою
-
Тост
2-3
4-6 2-4
Страва
Темпе‐
ратура
(°C)
Час (хв.)
Домашня Птиця,
1,0 - 1,2 кг
макс.
75 - 85
Смажене м’ясо,
0,8 - 1,0 кг
макс.
75 - 85
10.5 Вертел
Попередньо прогрійте порожню духову
шафу протягом 3 хвилин, перш ніж
готувати.
10.6 Розморожування
Страва
Кіль‐
кість
(кг)
Час розмо‐
рожування
(хв.)
Час подальшо‐ Коментарі
го розморожу‐
вання (хв.)
Курка
1.0
100 - 140
20 - 30
Покладіть курку на пе‐
ревернуте блюдце,
розміщене на великій
тарілці. Переверніть
по завершенні полови‐
ни часу.
М'ясо
1.0
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Переверніть по завер‐
шенні половини часу.
Форель
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Полуниця
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Масло
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Вершки
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Вершки добре збива‐
ються, навіть за наяв‐
ності не повністю роз‐
морожених згустків.
Печиво
1.4
60
60
-
10.7 Інформація для
дослідницьких установ
Тестування відповідно до стандарту
IEC 60350-1.
УКРАЇНСЬКА
Страва
Функція
Аксе‐
суари
По‐
ло‐
жен‐
ня
поли‐
ці
Тем‐
пера‐
тура
(°C)
Час (у хв.)
Коментарі
23
Невели‐ Вентилятор
кий торт
Алюмі‐ 4
нієве
деко
для
випі‐
кання
160 170
25 - 35
Покладіть 20
маленьких тісте‐
чок на одне де‐
ко для випікан‐
ня.
Попередньо
прогрійте духову
шафу протягом
10 хвилин.
Яблуч‐
ний пи‐
ріг
Вентилятор
Решіт‐ 4
ка
160
80 - 100
Використовуйте
2 форми (діа‐
метром 20 см),
розташовані по
діагоналі.
Попередньо
прогрійте духову
шафу протягом
10 хвилин.
Бісквіт
Вентилятор
Решіт‐ 4
ка
160 170
45 - 55
Використовуйте
форму для пи‐
рога (діаметром
26 см).
Попередньо
прогрійте духову
шафу протягом
10 хвилин.
Пісочні
Вентилятор
хлібобу‐
лочні ви‐
роби
Алюмі‐ 4
нієве
деко
для
випі‐
кання
150 160
30 - 40
Попередньо
прогрійте духову
шафу протягом
10 хвилин.
Тост
4-6
штук
Решіт‐ 4
ка
макс.
2-3 хвилини
на одній сто‐
роні, 2-3 хви‐
лини на дру‐
гій стороні
Попередньо
прогрійте духову
шафу протягом
3 хвилин.
Гриль
24
www.electrolux.com
Страва
Функція
Бургер з Гриль
ялови‐
чини
6 штук,
0,6 кг
Аксе‐
суари
По‐
ло‐
жен‐
ня
поли‐
ці
Решіт‐ 4
ка та
піддон
для
зби‐
рання
жиру
Тем‐
пера‐
тура
(°C)
Час (у хв.)
Коментарі
макс.
20 - 30
Поставте решіт‐
ку на четвертий
рівень, а піддон
для збирання
жиру — на тре‐
тій рівень духо‐
вої шафи. Пере‐
верніть продукт
по завершенні
половини часу
приготування.
Попередньо
прогрійте духову
шафу протягом
3 хвилин.
11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
11.1 Примітки щодо чищення:
Очистьте лицьову панель духової
шафи за допомогою м’якої ганчірки,
змоченої в теплій воді з додаванням
м'якого засобу для чищення.
Металеві поверхні слід чистити за
допомогою спеціального засобу для
чищення.
Після кожного використання мийте
внутрішню частину духової шафи.
Накопичення жиру й інших залишків їжі
може призвести до загоряння.
Після кожного використання мийте та
просушуйте всі аксесуари.
Використовуйте м’яку ганчірку,
змочену в теплій воді з додаванням
засобу для очищення. Не слід мити
аксесуари в посудомийній машині.
Для усунення стійких забруднень
використовуйте спеціальний очисник
для духових шаф.
Аксесуари з антипригарним покриттям
забороняється мити з використанням
агресивних засобів чи гострих
предметів, а також у посудомийній
машині. Це може пошкодити
антипригарне покриття.
Всередині духової шафи або на
скляній панелі дверцят може
утворюватися конденсат. Щоб
зменшити конденсацію, перед
приготуванням страви дайте
приладові попрацювати протягом 10
хвилин.Витирайте вологу у камері
духової шафи після кожного
використання приладу.
11.2 Духові шафи з алюмінію
або іржостійкої сталі
Дверцята духовки слід чистити лише
вологою ганчіркою або губкою.
Протріть їх насухо м’якою тканиною.
Ніколи не використовуйте сталеві
губки, кислоти чи абразивні матеріали,
оскільки вони можуть пошкодити
поверхню духової шафи. Для чищення
панелі керування духової шафи діють
УКРАЇНСЬКА
25
ті самі, що і вищезазначені,
попередження.
11.5 Зняття та встановлення
дверцят
11.3 Очищення ущільнювача
дверцят
Дверцята духової шафи складаються з
двох скляних панелей. Для чищення
дверцята і внутрішню скляну панель
можна зняти. Перш, ніж знімати скляні
панелі, прочитайте всю інструкцію
«Зняття та встановлення дверцят».
Регулярно перевіряйте ущільнювач
дверцят. Ущільнювач дверцят
розташований навколо рами камери
духовки. Не користуйтеся духовою
шафою у разі пошкодження
ущільнювача дверцят. Зверніться до
служби технічної підтримки.
Перш ніж починати очищення
ущільнювача дверцят, ознайомтесь із
загальною інформацією про чищення
приладу.
11.4 Знімання опор поличок
Для очищення духової шафи вийміть
опори поличок.
Відчинені й не зняті з
приладу дверцята можуть
раптово зачинитися під час
спроби вийняти внутрішню
скляну панель.
УВАГА
Не використовуйте духову
шафу без внутрішньої
скляної панелі.
1. Повністю відкрийте дверцята та
утримуйте обидва шарніри.
УВАГА
Будьте обережні,
виймаючи опори для
поличок.
1. Спочатку потягніть передню
частину опорної рейки від бічної
стінки.
2. Потягніть задню частину
направляючої для поличок від
бічної стінки та зніміть її.
1
2
Встановіть зняті аксесуари у зворотній
послідовності.
2. Підніміть і повністю поверніть
важелі на обох шарнірах.
26
www.electrolux.com
7. Утримуйте скляну панель дверцят
за верхній край та обережно
витягніть її. Переконайтеся в тому,
що скло повністю вийшло з опор.
3. Закрийте дверцята духової шафи
до першого фіксованого
положення (наполовину). Потім
підніміть і потягніть дверцята
уперед, виймаючи їх із гнізд.
8. Помийте скляні панелі теплою
водою з милом. Ретельно витріть
скляні панелі. Не слід мити скляні
панелі в посудомийній машині.
Після завершення миття встановіть
скляну панель і дверцята.
Зону з трафаретним друком необхідно
повернути до внутрішньої сторони
дверцят. Після встановлення
переконайтеся, що поверхня рамки
скляної панелі в області трафаретного
друку не шорстка на дотик.
При правильному встановленні
оздоблення дверцят чути характерне
клацання.
Переконайтеся в тому, що ви
правильно встановили внутрішню
скляну панель.
A
4. Покладіть дверцята на стійку
поверхню, вкриту м’якою тканиною.
5. Візьміться з обох боків за
оздоблення (B) у верхній частині
дверцят і натисніть у напрямку до
середини, щоб вивільнити
прокладку.
2
B
1
6. Потягніть за оздоблення дверцят
спереду для того, щоб витягнути.
11.6 Заміна лампи
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека враження
електричним струмом.
Лампа може бути гарячою.
1. Вимкніть духову шафу.
Зачекайте, доки духова шафа
охолоне.
2. Відключіть духову шафу від
електромережі.
3. Покладіть рушник на дно камери
духової шафи.
УКРАЇНСЬКА
УВАГА
Завжди тримайте
галогенову лампу за
допомогою ганчірки, щоб
запобігти підгорянню
залишків жиру на лампі.
27
2. Помийте скляний плафон.
3. Замініть стару лампочку
відповідною жаростійкою
лампочкою, яка витримує
нагрівання до 300 °C .
4. Установіть скляний плафон.
Задня лампа
1. Поверніть скляний плафон, щоб
зняти його.
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
12.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Духова шафа вимкнена.
Увімкніть духову шафу.
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Запобіжник перегорів.
Переконайтеся, що запо‐
біжник є причиною не‐
справності. Якщо пробле‐
ма із запобіжником вини‐
кає знову, зверніться до
кваліфікованого електри‐
ка.
Духова шафа не працює.
Автоматичне підпалю‐
вання не працює.
Підпаліть пальник за до‐
помогою довгого сірника.
Тримайте вогонь поблизу
отвору в днищі камери
духовки. Одночасно на‐
тисніть ручку керування
подачею газу і поверніть
її проти годинникової
стрілки в положення мак‐
симальної температури.
Коли з'явиться полум'я,
утримуйте ручку керуван‐
ня газом натисненою
протягом 15 секунд або
менше, щоб термопара
нагрілася. В іншому разі
подача газу припиниться.
Лампа не світиться.
Лампа несправна.
Замініть лампу.
28
www.electrolux.com
Проблема
Можлива причина
Вирішення
На страві та внутрішній
поверхні духовки осідає
пара або конденсат.
Страва залишалася в ду‐ Не залишайте приготова‐
ховій шафі занадто до‐
ні страви в духовій шафі
вго.
довше 15-20 хвилин.
Полум’я згасає одразу пі‐ Термопара не нагріваєть‐ Після запалювання по‐
сля запалювання.
ся.
лум'я утримуйте ручку ке‐
рування газом натисне‐
ною протягом 15 секунд
або менше.
Рожен не обертається.
Рожен невірно встано‐
влено.
12.2 Експлуатаційні
характеристики
Якщо ви не можете усунути проблему,
зверніться до закладу, де ви придбали
прилад, або до служби технічної
підтримки.
Зверніться до розділу
«Використання аксесуа‐
рів», Використання рож‐
на.
Дані, необхідні для сервісного центру,
вказано на табличці з технічними
даними. Ця табличка розташована на
передній рамі камери духовки. Не
знімайте табличку з технічними
даними з камері духовки.
Рекомендуємо записати ці дані у нижченаведених полях:
Модель (MOD.)
.........................................
Номер виробу (PNC)
.........................................
Серійний номер (S.N.)
.........................................
13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
13.1 Технічні дані
ЗАГАЛЬНА ПО‐
ТУЖНІСТЬ:
Електрична:
1.77 кВт
Вихідний газ:
G20 (2H) 20 мбар = 2.6 кВт
Альтернативний
газ:
G30/G31 30/30 мбар = 196 г/год
G20 13 мбар = 2.6 кВт
Електроживлення: 220 - 240 В ~ 50 - 60 Гц
Категорія прила‐
ду:
II2H3B/P
Підведення газу:
G 1/2"
Клас приладу:
3
УКРАЇНСЬКА
29
13.2 Конфорка газової духової шафи
Тип газу
НОМІ‐
НАЛЬНА
ПОТУЖ‐
НІСТЬ ГА‐
ЗУ (кВт)
НОМІ‐
НАЛЬНЕ
СПОЖИ‐
ВАННЯ
ГАЗУ (г/
год)
Знижена
потуж‐
ність газу
(кВт)
ПЕРЕ‐
ПУСКНА
ГОЛКА
(1/100 мм)
ВІДМІТКА
ІНЖЕКТО‐
РА
(1/100 мм)
G20 (2H) 20 мбар 2.6
-
0.7
Регульова‐
ний
G30/G31
30/30 мбар
2.7
196
0.7
43
G20 13 мбар
2.6
-
0.7
Регульова‐ 130
ний
80
14. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
14.1 Енергозбереження
духовій шафі до мінімуму за
3-10 хвилин до завершення готування
залежно від тривалості готування.
Страва продовжуватиме готуватися
завдяки залишковому теплу всередині
духової шафи.
Духова шафа має функції,
що допомагають зберігати
електроенергію під час
щоденного готування.
Використовуйте залишкове тепло для
розігрівання інших страв.
Загальні поради
Переконайтеся у тому, що під час
роботи дверцята духової шафи
зачинено належним чином. Не
відкривайте дверцята духової шафи
занадто часто під час готування.
Підтримуйте чистоту ущільнювача
дверцят та переконайтеся, що він
належним чином зафіксований.
Якщо ви готуєте декілька страв
одночасно, зведіть перерви між
випіканнями до мінімуму.
Користуйтеся металевим посудом для
покращення енергозбереження.
Коли можливо, ставте їжу до духової
шафи, попередньо не розігріваючи
шафу.
Якщо тривалість готування перевищує
30 хвилин, зменште температуру в
Готування з використанням
вентилятора
Коли можливо, використовуйте функції
готування з вентилятором для
збереження електроенергії.
Підтримування страви теплою
Виберіть найнижчу температуру з
можливих, щоб використати
залишкове тепло для збереження їжі
теплою.
15. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
переробку електричних і електронних
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
*
30
www.electrolux.com
УКРАЇНСЬКА
31
867348284-D-432019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement