Aeg HKB95540NB Benutzerhandbuch

Aeg HKB95540NB Benutzerhandbuch
HKB95540NB
NL
FR
DE
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
Notice d'utilisation
Table de cuisson
Benutzerinformation
Kochfeld
2
24
47
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................5
3. MONTAGE .................................................................................................................. 8
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT......................................................................12
5. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................14
6. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................16
7. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................17
8. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................19
9. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................................21
10. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................22
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet
hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, onderhouds- en
reparatie-informatie:
www.aeg.com/support
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: Model, productnummer, serienummer.
De informatie staat op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu‑informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
NEDERLANDS
3
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
buurt te worden gehouden, mits ze voortdurend
onder toezicht staan.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
dit te worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
dient op te passen dat u de verwarmingselementen
niet aanraakt.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of
een apart afstandbedieningssysteem.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een
kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
brandgevaar opleveren.
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar
schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek
de vlam bijv. met een deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet
onder constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden
geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
is, schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit
het stopcontact. In het geval het apparaat direct op
de stroom is aangesloten met een aansluitdoos,
verwijdert u de zekering om het apparaat van de
stroom te halen. Neem in beide gevallen contact op
met de erkende servicedienst.
In het geval van een breuk in de glazen plaat:
– zet alle branders en elektrische verwarmelementen
onmiddellijk uit en neem het apparaat van de
stroomvoorziening,
– raak het oppervlak van het apparaat niet aan,
– gebruik het apparaat niet.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
Als het apparaat direct op de voeding wordt
aangesloten, is er een scheidingsschakelaar met een
contactopening nodig op alle polen. Complete
afsluiting overeenkomstig de voorwaarden
gespecificeerd in de overspanningscategorie III moet
NEDERLANDS
•
•
5
worden gegarandeerd. De aardekabel is hiervan
uitgesloten.
Let er bij het leiden van de stroomkabel op dat de
kabel niet direct in contact komt (bijvoorbeeld bij
gebruik met isolatiehoes) met onderdelen die
temperaturen kunnen bereiken van 50°C hoger dan
kamertemperatuur.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het
kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van
het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn
aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van
ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken
veroorzaken.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Dit apparaat is geschikt voor de
volgende markten: BE LU
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
• Bescherm de bodem van het
apparaat tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is
boven lades zorg er dan voor dat de
ruimte tussen de onderkant van het
apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
6
www.aeg.com
• Verzeker u ervan dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken, voordat
u welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet
beschadigt. Neem contact op met
onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden
verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
2.3 Gasaansluiting
• Alle gasaansluitingen moeten door
een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Controleer vóór de installatie of de
plaatselijke
distributieomstandigheden (gassoort
en -druk) en de afstelling van het
apparaat met elkaar te combineren
zijn.
• Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig is.
• Op het typeplaatje staat informatie
over de gastoevoer.
• Dit apparaat mag niet aangesloten
worden op een inrichting dat
producten afvoert voor verbranding.
Sluit het apparaat aan volgens de
geldende installatieregels. Let op de
vereisten voor voldoende ventilatie.
2.4 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
NEDERLANDS
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
• Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen
uit de buurt van vet en olie als u er
mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten
bevat kan brand veroorzaken bij een
lagere temperatuur dan olie die voor
de eerste keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten
of gerechten die vochtig zijn gemaakt
met ontvlambare producten in, bij of
op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of
met beschadigde bodems kunnen
krassen veroorzaken in het glas /
glaskeramiek. Til deze voorwerpen
altijd op als u ze moet verplaatsen op
de kookplaat.
• Gebruik alleen stabiel kookgerei met
de juiste vorm en een diameter groter
dan de afmetingen van de branders.
• Zorg ervoor dat de pannen in het
midden van de branders staan.
• Zorg dat de vlam niet uit gaat als u de
knop snel van de maximale stand naar
de minimale stand draait.
• Gebruik alleen de accessoires die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Plaats geen vlamverdeler op de
brander.
7
• Het gebruik van een kookapparaat op
gas leidt tot de productie van warmte
en vocht. Zorg voor een goede
ventilatie in de ruimte waar het
apparaat is geïnstalleerd.
• U moet bij langdurig intensief gebruik
van het apparaat waarschijnlijk meer
ventileren, bijvoorbeeld door een
raam te openen, of effectiever
ventileren, bijvoorbeeld door het
niveau van de aanwezige,
mechanische ventilatie op te voeren.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
• Laat geen zure vloeistoffen, zoals bijv.
azijn, citroensap of
reinigingsmiddelen voor het
verwijderen van kalkaanslag, in
aanraking komen met de kookplaat.
Hierdoor kunnen doffe plekken
ontstaan.
• Verkleuring van het email of roestvrij
staal is niet van invloed op de werking
van het apparaat.
2.5 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Verwijder de toetsen,
knoppen of pakkingen niet
van het bedieningspaneel.
Er kan water in het apparaat
komen en schade
veroorzaken.
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor
onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
• De branders niet in de afwasautomaat
reinigen.
8
www.aeg.com
2.6 Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.7 Verwijdering
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t.
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
• Maak de externe gasleidingen plat.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3.1 Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient
u de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Model .......................................
Productnummer
(PNC) ........................................
Serienummer ...........................
3.2 Gasaansluiting
combinatie met een oven wordt
geïnstalleerd.
Controleer of de
gastoevoerdruk van het
apparaat voldoet aan de
aanbevolen waarden. De
verstelbare aansluiting wordt
op de uitbreidingsbrug
bevestigd met behulp van
een schroefdraadmoer G
1/2". Alle onderdelen die
getoond worden op de
afbeelding zijn reeds in de
fabriek gemonteerd. Het
apparaat werd voor het de
fabriek verliet getest, om
voor u de beste resultaten te
verzekeren.
WAARSCHUWING!
De volgende instructies over
de installatie en het
onderhoud moeten
opgevolgd worden door
vakkundig personeel in
overeenstemming met de
geldende voorschriften.
De aansluiting op de gastoevoer moet
worden uitgevoerd met behulp van een
AGB-kraan. Kies vaste aansluitingen of
gebruik een flexibele leiding in AGB
(roestvrij staal), in overeenstemming met
de voorschriften die van kracht zijn (NBN
D 51.003). Als u flexibele metalen
leidingen gebruikt, moet u opletten dat
deze niet in aanraking komen met
bewegende onderdelen, of dat ze niet
vastgeklemd worden. Wees ook
voorzichtig wanneer de kookplaat in
A
B C
A. Einde van de as met moer
(koppelkracht 10 ± 2 Nm)
B. Sluitring meegeleverd met het
apparaat
C. Elleboogverbindingsstuk
meegeleverd met het apparaat
Vloeibaar gas
Gebruik de rubberen pijphouder voor
vloeibaar gas. Koppel altijd de pakking
NEDERLANDS
vast. Ga vervolgens door met de
gasaansluiting.
De flexibele leiding is klaar voor gebruik
als de leiding:
• niet warmer wordt dan
kamertemperatuur, warmer dan 30°C;
• de leiding niet langer is dan 1500 mm
• geen knikken vertoont;
• niet onderworpen is aan tractie of
torsie;
• niet in aanraking komt met scherpe
randen of hoeken;
• de leiding gemakkelijk onderzocht
kan worden om de toestand ervan te
controleren.
De controle van de staat van de flexibele
leiding bestaat erin te controleren of:
• de leiding geen barsten, sneden,
vlekken of brandsporen vertoont op
de twee uiteinden en over de
volledige lengte;
• het materiaal niet gehard is, maar de
juiste elasticiteit vertoont
• de bevestigingsklemmen niet verroest
zijn
• de vervaldatum niet is verstreken.
Als er één of meerdere defecten
waarneembaar zijn, mag de leiding niet
worden gerepareerd, maar moet deze
worden vervangen.
WAARSCHUWING!
Controleer wanneer de
installatie is voltooid of alle
leidingfittingen goed zijn
afgedicht. Gebruik een
zeepoplossing, geen vlam!
3.3 Vervanging spuitmonden
(alleen voor België)
1. Verwijder de pannendrager.
2. Verwijder de branderkappen en kronen.
3. Verwijder met een dopsleutel 7 de
hoofdsproeiers, en vervang ze door
de sproeiers die vereist zijn voor het
type gas dat u gebruikt (zie de tabel
in het hoofdstuk 'Technische
gegevens').
4. Zet de onderdelen in omgekeerde
volgorde terug.
5. Vervang het typeplaatje (naast de
gastoevoerleiding) door het plaatje
9
voor het nieuwe type gastoevoer. U
kunt het plaatje vinden in het zakje
dat bij het apparaat geleverd is.
Als de toevoergasdruk aanpasbaar is of
verschilt van de vereiste druk, moet u
een geschikte drukregelaar op de
gastoevoerleiding monteren.
3.4 Aanpassing van het
minimale niveau (alleen voor
België)
Het minimumniveau van de branders
afstellen:
1. Steek de brander aan.
2. Draai de knop naar de minimale
stand.
3. Verwijder de knop en til hem op met
een smalle schroevendraaier en
verwijder de plastic magneethouder.
4. Pas de stand van de bypass-schroef
aan met een smalle schroevendraaier
(A).
A
5. Als u overstapt:
• van aardgas G20/G25 20/25 mbar
op vloeibaar gas, draai de
instelschroef dan helemaal vast.
• van vloeibaar gas op aardgas
G20/G25 20/25 mbar, draai de
10
www.aeg.com
bypass-schroef dan ongeveer 1/4
draai los (1/2 draai bij een
multibrander).
6. Herplaats de magneethouder en de
knop.
Als nadat de kookplaat op
de stroom is aangesloten
het controlelampje aangaat,
draait u de regelknop aan en
uit en wacht u totdat het
restwarmtelampje uitgaat.
3.6 Aansluitkabel
Gebruik om de aansluitkabel te
vervangen alleen de speciale kabel of
een gelijksoortig type. Het kabeltype is:
H03V2V2-F T90.
Zorg ervoor dat de doorsnede van het
snoer geschikt is voor het voltage en de
bedrijfstemperatuur. De geel/groene
aarddraad moet ongeveer 2 cm langer
zijn dan de bruine (of zwarte) fasedraad.
L
WAARSCHUWING!
Zorg dat de vlam niet
uitgaat als u de knop snel
van de maximale stand naar
de minimale stand draait.
3.5 Elektrische aansluiting
• Zorg er voor dat het aangegeven
voltage en het type stroom op het
typeplaatje overeenkomen met het
voltage en stroomtype van uw lokale
stroomleverancier.
• Dit apparaat wordt geleverd met een
netsnoer. Dit moet zijn voorzien van
een geschikte stekker, die geschikt is
voor de belasting die vermeld is op
het identificatieplaatje. Zorg dat u de
stekker in een goed stopcontact
steekt.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Zorg ervoor dat het netsnoer na
installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Er is brandgevaar als het apparaat
verbinding maakt met een
verlengkabel, een adapter of een
meervoudige aansluiting. Zorg ervoor
dat de aarde-aansluiting overeenkomt
met de normen en regelgeving.
• Laat de stroomkabel niet warmer
worden dan 90° C.
N
1. Sluit de groen/gele (aarde) draad aan
op de eindklem gemarkeerd met de
letter 'E' of het aardesymbool , of
groen/geel gekleurd.
2. Sluit de blauwe (nul) draad aan op de
eindklem gemarkeerd met de letter
'N', of blauw gekleurd.
3. Sluit de bruine (onder spanning
staande) draad aan op de eindklem
gemarkeerd met de letter 'L'. Deze
moet altijd worden aangesloten op
de netwerkfase.
NEDERLANDS
3.7 In elkaar zetten
5.
1.
6.
A
2.
B
7.
A) meegeleverde afdichting
B) meegeleverde steunen
3.
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
480 02 mm
+
830+02 mm
4.
LET OP!
Installeer het apparaat
alleen op een werkblad met
een plat oppervlak.
3.8 Installeren van kookplaat
onder de afzuigkap
Als u de kookplaat onder
een kap monteert, moet u
de montage-instructies van
de dampkap raadplegen om
de minimale afstand tussen
de apparaten te weten te
komen.
11
12
www.aeg.com
3.9 Mogelijkheden voor
inbouw
A
Het paneel geïnstalleerd onder de
kookplaat moet eenvoudig te
verwijderen zijn en eenvoudig toegang
bieden indien technische hulp nodig is.
B
min 30 mm
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
Keukenmeubel met
A. Verwijderbaar paneel
B. Ruimte voor aansluitingen
Keukenmeubel met oven
Om veiligheidsredenen en om een
gemakkelijke verwijdering van de oven
uit het meubel mogelijk te maken,
moeten de elektrische aansluitingen van
de kookplaat en de oven afzonderlijk
geïnstalleerd worden.
min 6 mm
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4.1 Indeling kookplaat
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Normale brander
Multikroonbrander
Sudderbrander
Bedieningspaneel
Bedieningsknoppen
Venster voor infraroodsignaal van
Hob²Hood
NEDERLANDS
13
4.2 Indeling Bedieningspaneel
1
2
3
4
Maak gebruik van de sensorvelden om de kookwekker en Hob²Hood te bedienen. De
displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
Tiptoets
1
2
-
3
4
/
Functie
Opmerking
Hob²Hood
De handmatige modus van functie in- en
uitschakelen.
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
-
De tijd verlengen of verkorten.
-
Timerfunctie instellen.
4.3 Bedieningsknop
Symbool
4.4 Restwarmte
Beschrijving
geen gastoevoer / uitstand
ontstekingsstand / maximale gastoevoer
minimale gastoevoer
$
A. Restwarmte-indicatie.
14
www.aeg.com
WAARSCHUWING!
Er bestaat
verbrandingsgevaar door
restwarmte.
Te restewarmte-indicatie
gaat branden als u de
brander uitschakelt.
Bereidingstijd (min.)
Knop van de brander
op < 5
op > 5
Multikroon
uit na 25
uit na 25
Normale brander
uit na 10
uit na 20
Sudder
uit na 5
uit na 15
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
$
5.1 Branderoverzicht
%
$
&
'
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Branderkap
Branderkroon
Ontstekingsbougie
Thermokoppeling
5.2 De brander ontsteken
Ontvlam de brander altijd
vóór u het kookgerei erop
plaatst.
WAARSCHUWING!
Ga voorzichtig te werk bij
het gebruik van branders
(open vuur) in de keuken. De
fabrikant kan niet
aansprakelijk gesteld
worden in geval van onjuist
gebruik van de vlam.
NEDERLANDS
1. Druk de bedieningsknop helemaal in
en draai de knop linksom naar de
maximale gastoevoerstand ( ).
2. Houd de bedieningsknop ongeveer
10 seconden ingedrukt. Het
thermokoppel kan dan opwarmen.
Als u dat niet doet, wordt de
gastoevoer onderbroken.
3. Stel de vlam af zodra deze
regelmatig brandt.
Als de brander na enkele
pogingen niet aan gaat,
controleer dan of de kroon
en de deksel goed op hun
plaats zitten.
WAARSCHUWING!
Houd de bedieningsknop
niet langer dan 15 seconden
ingedrukt. Als de brander na
15 seconden nog niet
brandt, de bedieningsknop
loslaten en minstens 1
minuut wachten voordat u
opnieuw probeert de vlam
te ontsteken.
LET OP!
Bij afwezigheid van
elektrische stroom kunt u de
brander ontsteken zonder
elektrische inrichting. Breng
in dat geval een vlam in de
buurt van de brander, draai
de regelknop tegen de
wijzers van de klok in naar
de maximale
gastoevoerstand en druk
deze in. Houd de regelknop
gedurende 10 seconden of
korter ingedrukt om het
thermokoppel op te laten
warmen.
Draai als de brander per
ongeluk uit gaat de
bedieningsknop naar de uit
stand en probeer na
minimaal 1 minuut de
brander weer aan te steken.
15
De vonkontsteking kan
automatisch starten wanneer
u de stekker in het
stopcontact steekt, na de
installatie of na een
stroomonderbreking. Dat is
normaal.
Elke bedieningsknop heeft
een waarschuwingslampje.
Deze gaat branden als u de
bedieningsknop draait.
De kookplaat is voorzien van
progressieve gaskleppen.
Hiermee kunt u de vlam
nauwkeuriger reguleren.
WAARSCHUWING!
Als je de knop niet naar de
uitstand draait, klink er na
twee uur een
waarschuwingsgeluid en
knipperen de symbolen
rood. Daarmee wordt u
eraan herinnerd dat de
brander aanstaat. Om het
geluid te stoppen raakt u
,
of
,
aan.
5.3 De brander uitschakelen
Om de vlam te doven, de knop naar de
off-positie draaien
.
WAARSCHUWING!
Draai de vlam altijd lager of
schakel hem uit voordat u de
pan van de brander haalt
5.4 Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken als
kookwekker.
1. Tik op .
Het inschakelen van de functie.
of
van de timer aan om
2. Raak
de tijd in te stellen (00 - 99 minuten).
Als de tijd verstreken is, klinkt er een
geluidssignaal en knippert 00.
16
www.aeg.com
In de laatste minuut
vermindert de tijd in
seconden en de laatste 10
seconden geeft de timer
een geluidssignaal.
3. Raak , ,
of
aan.
Het geluidssignaal stopzetten.
4. Om de timer te stoppen, raakt u
aan.
U kunt de kookwekker op elk
gewenst moment gebruiken,
ook als het apparaat uitstaat.
Deze functie is niet van
invloed op de werking van
de branders.
5.5
Hob²Hood
Het is een geavanceerde automatische
functie die de kookplaat op een speciale
afzuigkap aansluit. Zowel de kookplaat
als de afzuigkap heeft een
infraroodontvanger. U kunt de ventilator
van de kookplaat handmatig bedienen.
Automatische modi
Stand
Automatische verlichting
Ventilatorsnelheid
H0
Uit
Uit
HL
Aan
Uit
H1
Aan
Niveau 1
H2
Aan
Niveau 2
H3
Aan
Niveau 3
Houd
langer vast om de
ventilator en de verlichting
uit te schakelen.
WAARSCHUWING!
Na beëindiging van de
bereiding schakelt de
afzuigkap niet automatisch
uit. Schakel deze handmatig
uit.
Voor de meeste
afzuigkappen wordt het
afstandsbedieniningssysteem
uitgeschakeld. Inschakelen
voordat u de functie
gebruikt. Zie voor meer
informatie de
gebruikershandleiding van
de afzuigkap.
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Kookgerei
LET OP!
Gebruik geen gietijzeren
pannen, aardewerk of
grillplaten.
WAARSCHUWING!
Zet één pan niet op twee
branders.
WAARSCHUWING!
Zet geen instabiele of
beschadigde pannen op de
brander om morsen en letsel
te voorkomen.
LET OP!
Zorg dat de bodems van de
pannen niet dichtbij de
bedieningsknop staan,
anders wordt de
bedieningsknop heet.
NEDERLANDS
LET OP!
Zorg dat de handvaten van
de pot niet boven de
voorste rand van het
werkblad komen.
LET OP!
Zorg dat de potten zich in
het midden van de brander
bevinden, voor een
maximum aan stabiliteit en
lager gasverbruik.
17
• Dek het bedieningspaneel van de
afzuigkap niet af.
• Onderbreek het signaal tussen de
kookplaat en de afzuigkap niet
(bijvoorbeeld met een hand of een
handgreep van een pan). Zie de
afbeelding.
De afzuigkap in de afbeelding is
slechts een voorbeeld.
LET OP!
Vloeistoffen die tijdens het
koken worden gemorst
kunnen ervoor zorgen dat
het glas breekt.
6.2 Diameter van het
kookgerei
Gebruiken alleen kookgerei
met een bodemdiameter die
geschikt is voor de afmeting
van de plaat.
Brander
Houd het venster om te
verbinden met het
infraroodsignaal van de
Hob²Hood schoon.
Diameter van
de pannen
(mm)
Multikroon
180 - 260
Normale brander
120 - 240
Sudderbrander
80 - 180
6.3 Praktische tips voor
Hob²Hood
Als u de kookplaat bedient met de
functie:
• Bescherm het afzuigkappaneel tegen
direct zonlicht.
• Breng geen halogeenverlichting aan
in het afzuigkappaneel.
Andere op afstand bediende
apparaten kunnen het
signaal hinderen. Gebruik
geen op afstand bedienbare
apparaten op het moment
dat u de functie op de
kookplaat gebruikt.
Afzuigkappen met de Hob²Hood
functie
Zie de consumentenwebsite voor de
volledige reeks afzuigkappen die met
deze functie werken. De AEGafzuigkappen die met deze functie
werken moeten het symbool
hebben.
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Algemene informatie
• Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
18
www.aeg.com
• Gebruik altijd kookgerei met een
schone bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
de pannendrager in het midden van
de brander worden geplaatst.
De aanwezigheid van water
of andere vloeistoffen op het
bedieningspaneel kan de
kookplaatfuncties per
ongeluk in- of uitschakelen.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen messen,
schrapers of gelijksoortige
hulpmiddelen om het glazen
oppervlak of de randen van
de branders en het frame
schoon te maken (indien van
toepassing).
• Was de onderdelen van roestvrij staal
af met water en droog ze vervolgens
met een zachte doek.
7.2 Pannendragers
De pansteunen zijn niet
bestand tegen afwassen in
een afwasautomaat. Ze
moeten met de hand
worden afgewassen.
1. U kunt de pansteunen verwijderen
voor een gemakkelijke reiniging van
het kookplaat.
Ga zeer voorzichtig te
werk bij het vervangen
van de pannendrager,
dit om schade aan het
oppervlak van de
kookplaat te vermijden.
2. De emaillelaag kan scherpe randen
hebben, dus wees voorzichtig tijdens
het met de hand afwassen en
afdrogen. Verwijder hardnekkige
vlekken zo nodig met een
pastareiniger.
3. Zorg er na het reinigen van de
pansteunen voor dat u ze in de juiste
stand terugplaatst.
4. Om ervoor te zorgen dat de brander
goed werkt, moeten de armen van
7.3 Verwijderen van de
pannensteunen
Om de pansteunen in de juiste positie te
houden, zijn ze gemonteerd op metalen
pennen die zich aan de achterkant van
de kookplaat bevinden. Voor een betere
reiniging kunnen pansteunen verwijderd
worden van de kookplaat. Til de
pansteunen op en houd ze in horizontale
positie zoals getoond in de laatste
afbeelding.
Til de pansteunen niet
schuin op, omdat de
metalen pennen zo worden
belast. De pennen kunnen
hierdoor beschadigd raken
en breken.
NEDERLANDS
19
veroorzaken. Doe voorzichtig om
brandwonden te voorkomen.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende
verkleuringen. Reinig de kookplaat
met een vochtige doek en een beetje
niet-schurend reinigingsmiddel.
Droog de kookplaat na reiniging af
met een zachte doek.
• Was de geëmailleerde delen, deksels
en kronen met een warm sopje en
laat ze goed drogen alvorens ze terug
te plaatsen.
7.5 Reinigen van de
ontstekingsknop
De vorm van de pansteunen en de
hoeveelheid branders kan verschillen bij
andere modellen van het apparaat.
Dit onderdeel is uitgerust met een
keramische ontstekingsbougie met een
metalen elektrode. Reinig deze
onderdelen altijd grondig, om
moeilijkheden bij het aansteken te
voorkomen, en controleer of de
branderkroonopeningen niet verstopt
zijn.
7.4 De kookplaat
schoonmaken
7.6 Periodiek onderhoud
• Verwijder direct: gesmolten
kunststof, plastic folie, suiker en
suikerhoudend voedsel, anders kan
dit schade aan de kookplaat
Raadpleeg regelmatig uw lokale
serviceafdeling, om de staat van de
gastoevoerleiding en de drukregelaar
(indien gemonteerd) te controleren.
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Wat moet ik doen als ...
Storing
Mogelijke oorzaak
oplossing
Er is geen vonk als de vonkontsteking wordt geactiveerd.
De kookplaat is niet aange- Controleer of de kookplaat
sloten op een stopcontact of goed is aangesloten op het
is niet goed geïnstalleerd.
lichtnet.
20
www.aeg.com
Storing
Mogelijke oorzaak
oplossing
De zekering is doorgeslagen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
De branderdeksel en kroon
zitten niet goed op hun
plaats.
Plaats de branderdeksel en
de kroon op juiste wijze.
De vlam gaat meteen na de
ontsteking uit.
Het thermokoppel is niet
voldoende opgewarmd.
Na het ontsteken van de
vlam, de knop circa 10 sec.
ingedrukt houden.
De vlamring is ongelijk.
De branderkroon is verstopt
met etensresten.
Controleer of de hoofdinspuiter niet verstopt is en of
de branderkroon schoon is.
De helderheid van het bedieningspaneel wordt verminderd of schakelt uit.
De temperatuur van de plaat Laat de kookplaat afkoelen.
is hoog. Om een lange levensduur van het display te
verzekeren wordt de helderheid verlaagd, afhankelijk
van de temperatuur van de
kookplaat. Boven een bepaalde temperatuur schakelt
het bedieningspaneel uit.
Het controlelampje gaat
Testen van controlelampje.
branden nadat de kookplaat
op de stroom is aangesloten
of na een stroomonderbreking.
Raadpleeg "Montage".
Hob²Hood-functie werkt
niet.
U dekt het bedieningspaneel af.
Verwijder het voorwerp van
het bedieningspaneel.
U kunt Hob²Hood en Kookwekker niet inschakelen of
bedienen.
Er ligt water of er zitten vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
8.2 Als u het probleem niet
kunt oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Verzeker
u ervan dat u de kookplaat correct
gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het
apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
NEDERLANDS
8.3 Labels meegeleverd in de
zak met accessoires
Bevestig de stickers zoals hieronder
weergegeven:
A
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Plak het op de garantiekaart en
verstuur dit deel (indien van
toepassing).
B. Plak het op de garantiekaart en
bewaar dit deel (indien van
toepassing).
C. Plak het op het instructieboekje.
9. TECHNISCHE GEGEVENS
9.1 Afmetingen kookplaat
Breedte
880 mm
Diepte
510 mm
9.2 Overige technische gegevens
TOTAAL VERMOGEN:
Gas origineel:
Gasvervanging:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
(BE)
10,9 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU)
10,9 kW
G30 (3+) 28-30 mbar
745 g/h
G31 (3+) 37 mbar
732 g/h
Elektrische voe- 220-240 V ~ 50-60 Hz
ding:
21
22
www.aeg.com
Categorie apparaat:
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Gasaansluiting:
R 1/2"
Apparaatklasse: 3
9.3 Bypassdiameters
BRANDER
Ø BYPASS 1/100 mm
Multikroon
57
Normale brander
35
Sudderbrander
28
9.4 Gasbranders voor AARDGAS G20/G25 20/25 mbar (BE) G20 20 mbar (LU)
BRANDER
NORMAAL VERMOGEN kW
MINIMUM VERMOGEN kW
INSPUITMARKERING
Multikroon
3,9
1,4
146
Normale brander 2,0
0,6
96x
Sudderbrander
0,33
70
1,0
9.5 Gasbranders voor LPG G30/G31 28-30/37 mbar
BRANDER
NORMAAL
VERMOGEN kW
MINIMUM
VERMOGEN kW
INSPUITNOMINALE GASSTROMING
MARKERING g/h
Multikroon
3,55
1,4
Normale
brander
1,9
Sudderbran- 1,0
der
G30 28-30
mbar
G31 37 mbar
095
258
254
0,6
71
138
136
0,33
50
73
71
10. ENERGIEZUINIGHEID
10.1 Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014
Modelidentificatie
HKB95540NB
Type kooktoestel
Ingebouwde kookplaat
NEDERLANDS
Aantal gasbranders
23
5
Linksachter - Normale brander
61.9%
Rechtsachter - Normale brander 61.9%
Energiezuinigheid per gasbrander
(EE gas burner)
Centrummidden - Multikronenbrander
58.3%
Linksvoor - Normale brander
54.5%
Rechtsvoor - Sudderbrander
niet van toepassing
Energiezuinigheid voor de gaskookplaat
(EE gas hob)
59.1%
EN 30-2-1: Huishoudelijke kookapparaten op gas - deel 2-1 : Energieverbruik Algemeen
10.2 Energie besparen
• Zorg er voor gebruik voor dat de branders en pansteunen goed worden geplaatst.
• Gebruiken alleen kookgerei met een bodemdiameter die geschikt is voor de
afmeting van de plaat.
• Zet de pan in het midden van de brander.
• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
• Wanneer de vloeistof begint te koken, draait u de vlam omlaag, totdat de vloeistof
zachtjes pruttelt.
• Gebruik indien mogelijk een hogedrukpan. Zie de gebruikshandleiding van de
hogedrukpan.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
24
www.aeg.com
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................24
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................27
3. INSTALLATION..........................................................................................................30
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.................................................................................34
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 36
6. CONSEILS.................................................................................................................. 38
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................40
8. DÉPANNAGE.............................................................................................................41
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES....................................................................... 43
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE............................................................................... 45
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour vous offrir des
performances irréprochables pendant longtemps, avec des technologies
innovantes qui simplifient la vie : autant de caractéristiques que vous ne trouverez
peut-être pas sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants
pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Web pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des
informations sur le service et les réparations :
www.aeg.com/support
Enregistrer votre produit pour un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, des consommables et des pièces de rechange
d'origine pour votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE ET ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE
Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter notre centre de service agréé, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, Numéro de série.
Les informations se trouvent sur la plaque signalétique.
Avertissement/Mise en garde-Information de sécurité
Informations générales et conseils
Informations environnementales
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
FRANÇAIS
25
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être
tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en
permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il
refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
1.2 Sécurité générale
•
•
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties
accessibles deviennent chauds pendant son
fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments
chauffants.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
externe ou un système de commande à distance.
26
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser
chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance
sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer
un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.
Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
exemple avec un couvercle ou une couverture
ignifuge.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une
cuisson courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie : N'entreposez
rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
cuisson car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée,
éteignez l'appareil et débranchez-le. Si l'appareil est
branché à l'alimentation secteur directement en
utilisant une boîte de jonction, retirez le fusible pour
déconnecter l'appareil de l'alimentation secteur. Dans
tous les cas, contactez le service après-vente agréé.
En cas de bris de verre de la plaque de cuisson :
– éteignez immédiatement tous les brûleurs et toutes
les résistances électriques puis isolez l'appareil de
l'alimentation électrique,
– ne touchez pas la surface de l'appareil,
– n'utilisez plus l'appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger.
Si l'appareil est relié directement à l'alimentation
électrique, installez un sectionneur avec une ouverture
de contact. Il est indispensable de garantir une
déconnexion complète conformément aux conditions
FRANÇAIS
•
•
27
de surtension de catégorie III. Le fil de terre n'est pas
concerné.
Lorsque vous acheminez le câble d'alimentation,
assurez-vous qu'il n'entre pas en contact direct (par
exemple, à l'aide d'un manchon isolant) avec des
parties pouvant atteindre des températures
supérieures de 50 °C à la température ambiante.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs
de protection pour table de cuisson conçus ou
indiqués comme adaptés par le fabricant de l'appareil
de cuisson dans les instructions d'utilisation, ou les
dispositifs de protection pour table de cuisson
intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de
protection non adaptés peut entraîner des accidents.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Cet appareil est adapté aux marchés
suivants: BE LU
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal
requis par rapport aux autres
appareils et éléments.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour
éviter que la moisissure ne provoque
de gonflements.
• Protégez la partie inférieure de
l'appareil de la vapeur et de
l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les
récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
• Si l'appareil est installé au-dessus de
tiroirs, assurez-vous qu'il y a
suffisamment d'espace entre le fond
de l'appareil et le tiroir supérieur pour
que l'air puisse circuler.
• Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Veillez à installer un
panneau de séparation ignifuge sous
l'appareil pour en bloquer l'accès.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l'appareil est débranché.
• Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
28
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si
présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
Utilisez le câble d'alimentation
électrique approprié.
Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre
service après-vente agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit
être fixée de telle manière qu'elle ne
peut pas être enlevée sans outils.
Ne branchez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la
prise de courant est accessible une
fois l'appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
N'utilisez que des systèmes
d'isolation appropriés : des coupecircuits, des fusibles (les fusibles à
visser doivent être retirés du support),
un disjoncteur différentiel et des
contacteurs.
L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts
d'au moins 3 mm.
2.3 Raccordement au gaz
• Tous les raccordements au gaz
doivent être effectués par une
personne qualifiée.
• Avant l'installation, vérifiez que les
conditions de distribution locales
(nature et pression du gaz) sont
compatibles avec le réglage de
l'appareil.
• Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.
• Les informations concernant
l'alimentation en gaz se trouvent sur
la plaque signalétique.
• Cet appareil n'est pas raccordé à un
dispositif d'évacuation des produits
de combustion. Assurez-vous de
brancher l'appareil selon les
réglementations d'installation en
vigueur. Veillez à respecter les
exigences en matière d'aération.
2.4 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
• Avant la première utilisation, retirez
les emballages, les étiquettes et les
films de protection (si présents).
• Utilisez cet appareil dans un
environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
• Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
• Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'utilisez jamais l'appareil comme
plan de travail ou comme plan de
stockage.
FRANÇAIS
• Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut
éclabousser.
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie et
d'explosion.
• Les graisses et l'huile chaudes
peuvent dégager des vapeurs
inflammables. Tenez les flammes ou
les objets chauds éloignés des
graisses et de l'huile lorsque vous
vous en servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible
que l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement
de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des
récipients de cuisson s'évaporer
complètement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur
l'appareil. Sa surface risque d'être
endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de
cuisson vides ou sans aucun récipient
de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte
ou en aluminium, ni de récipients
dont le fond est endommagé et
rugueux. Ils risqueraient de rayer le
verre ou la surface vitrocéramique.
Soulevez toujours ces objets lorsque
vous devez les déplacer sur la surface
de cuisson.
• Utilisez uniquement des récipients
stables ayant une forme adaptée et
•
•
•
•
•
•
•
•
•
29
un diamètre supérieur à celui des
brûleurs.
Assurez-vous que les récipients sont
placés au centre des brûleurs.
Assurez-vous que la flamme ne
s'éteint pas lorsque vous tournez
rapidement la manette de la position
maximale à la position minimale.
N'utilisez que les accessoires fournis
avec l'appareil.
N'installez pas de diffuseur de flamme
sur le brûleur.
L'utilisation d'un appareil de cuisson
au gaz génère de la chaleur et de
l'humidité. Veillez à ce que la pièce
où est installé l'appareil soit bien
aérée.
L'utilisation intensive et prolongée de
l'appareil peut nécessiter une
ventilation supplémentaire comme
l'ouverture d'une fenêtre, ou une
aération plus efficace en augmentant
par exemple la puissance de la
ventilation mécanique si la pièce en
est dotée.
Cet appareil est exclusivement
destiné à un usage culinaire. Ne
l'utilisez pas pour des usages autres
que celui pour lequel il a été conçu, à
des fins de chauffage par exemple.
Ne laissez pas de liquides acides, tels
que du vinaigre, du jus de citron ou
du produit détartrant, entrer en
contact avec la table de cuisson. Cela
peut provoquer l'apparition de taches
mates.
La décoloration de l'émail ou de
l'acier inoxydable est sans effet sur les
performances de l'appareil.
2.5 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Ne retirez pas les touches,
manettes et joints du
bandeau de commande. De
l'eau pourrait s'infiltrer dans
l'appareil et l'endommager.
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon
état.
• Éteignez l'appareil et laissez-le
refroidir avant de le nettoyer.
30
www.aeg.com
• Débranchez l’appareil de
l'alimentation électrique avant toute
opération de maintenance.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement
des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
• Ne lavez pas les brûleurs au lavevaisselle.
2.6 Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
2.7 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal
pour obtenir des informations sur la
marche à suivre pour mettre l'appareil
au rebut.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Aplatissez les tuyaux de gaz externes.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
3.1 Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson,
notez les informations de la plaque
signalétique ci-dessous. La plaque
signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
Modèle ...........................
PNC .............................
Numéro de série ....................
3.2 Raccordement au gaz
AVERTISSEMENT!
Les instructions suivantes
concernant l'installation, le
raccordement et l'entretien
de l'appareil doivent être
effectuées par un
professionnel qualifié selon
les normes et règlements
locaux en vigueur.
Le raccordement à l'arrivée de gaz doit
obligatoirement être effectué par une
vanne en acier AGB. Choisissez un
raccordement fixe ou utilisez un tuyau
flexible en AGB (acier inoxydable)
conforme à la réglementation en vigueur
(NBN D 51.003). Si vous utilisez des
tuyaux flexibles métalliques, ils ne
doivent pas entrer en contact avec des
parties mobiles ni être comprimés. Soyez
également vigilant lorsque la table est
installée avec un four.
Assurez-vous que la pression
de l'alimentation en gaz de
l'appareil correspond aux
valeurs recommandées. Le
raccordement réglable est
relié à la rampe complète
par un écrou fileté G 1/2 po.
Tous les composants
apparaissant dans la figure
ont déjà été assemblés en
usine. L'appareil a été testé
avant de quitter l'usine pour
vous garantir les meilleurs
résultats.
A
B C
A. Extrémité du tuyau avec écrou (force
de couple 10 ± 2 Nm)
B. Joint fourni avec l'appareil
FRANÇAIS
C. Coude fourni avec l'appareil
Gaz liquéfié
Utilisez un support de tuyau en
caoutchouc pour le gaz liquéfié.
Intercalez toujours le joint. Continuez
alors le raccordement au gaz.
L'utilisation d'un tuyau flexible s'applique
lorsque :
• il ne peut pas devenir plus chaud que
la température ambiante, à savoir plus
de 30 °C ;
• il n'est pas plus long que 1500 mm;
• il ne montre aucun étranglement ;
• il n'est soumis à aucune traction ni
aucune torsion ;
• il n'entre pas en contact avec des
bords ni des coins tranchants ;
• il peut être facilement contrôlé sur
toute sa longueur afin de vérifier son
état.
Vérifiez les points suivants pour contrôler
le bon état du tuyau flexible :
• il ne présente aucune fente, coupure,
marque de brûlure sur les deux
extrémités et sur toute sa longueur ;
• le matériau n'est pas durci, mais
présente une élasticité correcte ;
• les colliers de serrage ne sont pas
rouillés ;
• la date d'expiration n'est pas
dépassée.
Si vous constatez au moins un de ces
défauts, ne réparez pas le tuyau, mais
remplacez-le.
31
gaz que vous utilisez (voir le tableau
dans le chapitre « Données
techniques »).
4. Assemblez les pièces et suivez la
même procédure dans l'ordre
inverse.
5. Remplacez la plaque signalétique
(qui se trouve près du tuyau d'arrivée
de gaz) par celle correspondant au
nouveau type d'alimentation en gaz.
Vous trouverez cette plaque dans le
sachet fourni avec l'appareil.
Si la pression de l'alimentation en gaz
peut être modifiée ou est différente de la
pression nécessaire, vous devez monter
un système de réglage de la pression sur
le tuyau d'arrivée de gaz.
3.4 Réglage au niveau minimal
(uniquement pour la Belgique)
Pour régler le niveau minimal des
brûleurs :
1. Allumez le brûleur.
2. Tournez la manette en position
minimale.
3. Retirez la manette puis utilisez un
tournevis fin pour soulever et retirer
le support en plastique de l'aimant.
AVERTISSEMENT!
Lorsque l'installation est
terminée, assurez-vous que
chaque raccord est étanche.
Utilisez une solution
savonneuse et pas de
flamme !
3.3 Remplacement des
injecteurs (pour la Belgique
uniquement)
1. Démontez les supports des
casseroles.
2. Démontez les chapeaux et les
couronnes du brûleur.
3. À l'aide d'une clé de 7, démontez les
injecteurs et remplacez-les par ceux
qui sont nécessaires pour le type de
4. À l'aide d'un tournevis fin, ajustez la
position de la vis de réglage (A).
32
www.aeg.com
A
•
•
5. Si vous passez :
• du gaz naturel G20/G25
20/25 mbar au gaz liquéfié, serrez
entièrement la vis de réglage.
• du gaz liquéfié au gaz naturel
G20/G25 20/25 mbar, dévissez la
vis de réglage d'environ 1/4 de
tour (1/2 tour pour un brûleur
multi-couronne).
6. Réinstallez le support de l'aimant et
la manette.
•
•
•
doit être adaptée au câble
d'alimentation. Assurez-vous que la
fiche est branchée dans une prise
correcte.
Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
Assurez-vous que la prise de courant
est accessible une fois l'appareil
installé.
Ne tirez pas sur le câble secteur pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'un
adaptateur ni d'une prise multiple
(risque d'incendie). Assurez-vous que
le raccordement à la terre est
conforme aux normes et
réglementations.
Le câble d'alimentation ne doit pas
être exposé à une température
supérieure à 90 °C.
Si le voyant s'allume après
avoir branché la table de
cuisson à l'alimentation
électrique, allumez et
éteignez la manette de
commande et attendez que
le voyant de chaleur
résiduelle s'éteigne.
3.6 Câble d'alimentation
AVERTISSEMENT!
Assurez-vous que la flamme
ne s'éteint pas lorsque vous
tournez rapidement la
manette de la position
maximale à la position
minimale.
Pour remplacer le câble d'alimentation,
utilisez uniquement le câble spécial ou
son équivalent. Le type de câble est :
H03V2V2-F T90.
Assurez-vous que la section du câble
convient à la tension et à la température
de fonctionnement. Le câble de terre
jaune/vert doit être plus long d'environ
2 cm que le câble de phase marron (ou
noir).
3.5 Raccordement électrique
• Assurez-vous que la tension nominale
et le type d'alimentation sur la plaque
signalétique correspondent bien à la
tension et à la puissance de
l'alimentation locale.
• Cet appareil est fourni avec un câble
d'alimentation. Une fiche appropriée,
capable de supporter la charge
indiquée sur la plaque signalétique,
L
N
FRANÇAIS
1. Reliez le fil vert et jaune (terre) à la
borne portant la lettre « E » ou le
4.
symbole de terre
ou de couleur
verte et jaune.
2. Reliez le fil bleu (neutre) à la borne
portant la lettre « N » ou de couleur
bleue.
3. Reliez le fil marron (phase) à la borne
portant la lettre « L ». Il doit toujours
être relié à la phase du réseau
électrique.
3.7 Montage
5.
1.
6.
A
2.
B
7.
A) joint fourni
B) équerres fournies
3.
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
480 02 mm
+
830+02 mm
ATTENTION!
Installez l'appareil
uniquement sur un plan de
travail dont la surface est
plane.
33
34
www.aeg.com
3.8 Installation de la table de
cuisson sous une hotte
Si vous installez la table de
cuisson sous une hotte,
reportez-vous aux
instructions d'installation de
la hotte pour connaître la
distance minimale
nécessaire entre les
appareils.
3.9 Possibilités d'insertion
Le panneau installé sous la table de
cuisson doit être facile à retirer et
facilement accessible au cas où une
intervention technique serait nécessaire.
A
B
min 30 mm
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Panneau amovible
B. Espace pour les branchements
Élément de cuisine avec four
Les branchements électriques de la table
de cuisson et du four doivent être
installés séparément pour des raisons de
sécurité et pour permettre un retrait
facile du four de l'ensemble.
Élément de cuisine avec une porte
min 6 mm
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
4.1 Description de la table de cuisson
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Brûleur semi-rapide
Brûleur multi-couronne
Brûleur auxiliaire
Bandeau de commande
Manettes de commande
Fenêtre pour le signal infrarouge
Hob²Hood
FRANÇAIS
4.2 Description du bandeau de commande
1
2
3
4
Utilisez les touches sensitives pour régler le Minuteur et la fonction Hob²Hood. Les
affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.
TouFonction
che
sensitive
1
2
-
3
4
/
Hob²Hood
Pour activer et désactiver le mode manuel
de la fonction.
Affichage du minuteur
Pour indiquer la durée, en minutes.
-
Pour augmenter ou diminuer la durée.
-
Pour sélectionner la fonction Minuteur.
4.3 Manette de commande
Symbole
Commentaire
4.4 Chaleur résiduelle
Description
pas d'alimentation en
gaz / position Arrêt
position d'allumage / alimentation en gaz maximale
alimentation en gaz minimale
$
A. Voyant de chaleur résiduelle.
35
36
www.aeg.com
AVERTISSEMENT!
Il y a risque de brûlures par
la chaleur résiduelle.
Le voyant de chaleur
résiduelle s'allume lorsque
vous éteignez le brûleur.
Durée de cuisson (min)
Manette du brûleur
marche < 5
marche > 5
Multi couronne
éteint au bout de 25
éteint au bout de 25
Semi-rapide
éteint au bout de 10
éteint au bout de 20
Auxiliaire
éteint au bout de 5
éteint au bout de 15
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
$
5.1 Vue d'ensemble des
brûleurs
%
$
&
'
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Chapeau du brûleur
Couronne du brûleur
Bougie d'allumage
Thermocouple
5.2 Allumage du brûleur
Allumez toujours le brûleur
avant de poser un récipient
dessus.
AVERTISSEMENT!
Faites très attention lorsque
vous utilisez une flamme nue
dans une cuisine. Le
fabricant décline toute
responsabilité en cas de
mauvaise utilisation de la
flamme.
FRANÇAIS
1. Enfoncez la manette et tournez-la
vers la gauche jusqu'à la position
d'arrivée de gaz maximale ( ).
2. Maintenez la manette enfoncée
pendant 10 secondes environ. Cela
permet au thermocouple de chauffer.
Sinon, l'alimentation en gaz est
interrompue.
3. Une fois que la flamme brûle
régulièrement, réglez son débit.
Si, après plusieurs tentatives,
le brûleur ne s'allume pas,
vérifiez que la couronne et
son chapeau sont
correctement placés.
AVERTISSEMENT!
Ne maintenez pas la
manette de commande
enfoncée plus de
15 secondes. Si le brûleur ne
s'allume pas au bout de
15 secondes, relâchez la
manette de commande,
tournez-la sur la position
d'arrêt et attendez au moins
1 minute avant de réessayer
d'allumer le brûleur.
ATTENTION!
En cas de coupure
d'électricité, vous pouvez
allumer le brûleur sans
dispositif électrique : pour
cela, approchez une flamme
du brûleur, tournez la
manette vers la gauche
jusqu'à la position d'arrivée
de gaz maximale et
enfoncez-la. Maintenez la
manette de commande
enfoncée pendant environ
10 secondes pour permettre
au thermocouple de
chauffer.
Si le brûleur s'éteint
accidentellement, tournez la
manette de commande sur
la position Arrêt et attendez
au moins 1 minute avant de
réessayer d'allumer le
brûleur.
37
Le générateur d'étincelles
peut s'activer
automatiquement lorsque
vous allumez l'alimentation
secteur, après l'installation
ou après une coupure de
courant. C'est normal.
Chaque manette est dotée
d'un voyant. Il s'allume
lorsque vous tournez la
manette.
La table de cuisson est
fournie avec les valves de
distribution progressive.
Elles rendent le réglage de
la flamme plus précis.
AVERTISSEMENT!
Si vous ne placez pas la
manette sur la position
Arrêt, un signal sonore
d'avertissement retentit au
bout de deux heures, et les
symboles clignotent en
rouge. Il vous rappelle que
le brûleur est allumé. Pour
éteindre ce signal, appuyez
sur
,
,
ou
.
5.3 Arrêt du brûleur
Pour éteindre la flamme, tournez la
manette sur la position Arrêt
.
AVERTISSEMENT!
Abaissez ou coupez toujours
la flamme avant de retirer les
récipients du brûleur.
5.4 Minuteur
Vous pouvez utiliser cette fonction
comme un minuteur.
1. Appuyez sur .
Pour activer la fonction.
2. Appuyez sur la touche
ou
du
minuteur pour régler la durée (00 99 minutes).
Lorsque la durée s'est écoulée, un signal
sonore retentit et 00 clignote.
38
www.aeg.com
Lorsqu'il atteint la dernière
minute, le temps s'écoule en
secondes. Lors des
10 dernières secondes, le
minuteur émet un signal
sonore.
3. Appuyez sur , ,
ou .
Pour arrêter le signal sonore.
4. Pour désactiver le minuteur,
maintenez la touche
enfoncée.
Vous pouvez utiliser le
minuteur à tout moment,
même lorsque l'appareil est
éteint.
Cette fonction est sans effet
sur le fonctionnement des
brûleurs.
5.5
Hob²Hood
Il s'agit d'une fonction automatique de
pointe permettant de relier la table de
cuisson à une hotte spéciale. La table de
cuisson et la hotte disposent toutes les
deux d'un communicateur de signal
infrarouge. Vous pouvez également
activer le ventilateur manuellement,
depuis la table de cuisson.
Modes automatiques
Mode
Éclairage au- Vitesse du
tomatique
ventilateur
H0
Désactivé
Désactivé
HL
Activé
Désactivé
H1
Activé
Niveau 1
H2
Activé
Niveau 2
H3
Activé
Niveau 3
Maintenez la touche
enfoncée pour désactiver la
ventilation et l'éclairage.
AVERTISSEMENT!
À la fin de la cuisson, la
hotte ne s'éteint pas
automatiquement. Vous
devez l'éteindre
manuellement.
Sur la plupart des hottes, le
système de commande à
distance est désactivé par
défaut. Activez-le avant
d'utiliser cette fonction. Pour
plus d'informations,
reportez-vous au manuel
d'utilisation de la hotte.
6. CONSEILS
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Récipients
ATTENTION!
N'utilisez pas de plats en
fonte, en argile, en grès, de
grils ou de plats à gratin.
AVERTISSEMENT!
Ne placez pas le même
récipient sur deux brûleurs.
AVERTISSEMENT!
Ne placez pas de récipients
instables ou déformés sur le
brûleur afin d'éviter les
débordements et les
blessures.
FRANÇAIS
ATTENTION!
Assurez-vous que le fond
des récipients ne se trouve
pas trop près de la manette
de commande sinon la
flamme fait chauffer la
manette.
ATTENTION!
Assurez-vous que les
poignées des récipients ne
dépassent pas du devant de
la table de cuisson.
39
• Ne dirigez pas de lumière halogène
sur le bandeau de commande de la
hotte.
• Ne recouvrez pas le bandeau de
commande de la table de cuisson.
• N'interrompez pas le signal entre la
table de cuisson et la hotte (par
exemple avec la main ou la poignée
d'un ustensile). Reportez-vous à
l'image.
La hotte sur l'illustration est
uniquement donnée à titre d'exemple.
ATTENTION!
Assurez-vous que les
récipients de cuisson sont
bien centrés sur le brûleur
afin de garantir leur stabilité
et de réduire la
consommation de gaz.
ATTENTION!
Des liquides renversés
durant la cuisson peuvent
provoquer le bris du verre.
6.2 Diamètres des récipients
Utilisez uniquement des
récipients dont le diamètre
correspond aux dimensions
des brûleurs.
Brûleur
Diamètre du
récipient (mm)
Multi couronne
180 - 260
Semi-rapide
120 - 240
Auxiliaire
80 - 180
6.3 Conseils pour Hob²Hood
Lorsque vous faites fonctionner la table
de cuisson avec la fonction :
• Protégez le bandeau de commande
de la hotte des rayons directs du
soleil.
Veillez à ce que la fenêtre du
communicateur du signal
infrarouge Hob²Hood reste
propre.
Les autres appareils
télécommandés peuvent
bloquer le signal. N'utilisez
pas d'autre appareil
télécommandé en même
temps que la fonction de la
table de cuisson.
Hottes de cuisinière dotées de la
fonction Hob²Hood
Pour trouver la gamme complète des
hottes dotées de cette fonction,
consultez notre site web destiné aux
consommateurs. Les hottes AEG qui sont
dotées de cette fonction doivent porter
le symbole .
40
www.aeg.com
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Informations générales
• Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
• Utilisez toujours un récipient dont le
fond est propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur
la surface n'ont aucune incidence sur
le fonctionnement de la table de
cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
2. Lorsque vous lavez les supports de
casserole à la main, faites bien
attention lorsque vous les essuyez,
car le revêtement en émail peut
présenter des bords coupants. Si
nécessaire, retirez les taches tenaces
à l'aide d'une pâte nettoyante.
3. Après avoir lavé les supports de
casserole, veillez à les remettre
correctement en place.
4. Pour que le brûleur fonctionne
correctement, assurez-vous que les
bras des supports de casserole sont
alignés avec le centre du brûleur.
La présence d'eau ou
d'autres liquides sur le
bandeau de commande
peut activer ou désactiver
accidentellement les
fonctions de la table de
cuisson.
AVERTISSEMENT!
N'utilisez pas de couteau, de
grattoir ou d'instruments
similaires pour nettoyer les
surfaces en verre ou les
bords des brûleurs et
l'encadrement (si présent).
• Lavez les éléments en inox à l'eau,
puis séchez-les à l'aide d'un chiffon
doux.
7.2 Supports de casserole
Les supports de casserole ne
sont pas adaptés au lavage
dans un lave-vaisselle. Ils
doivent être lavés à la main.
1. Retirez les supports de casserole
pour nettoyer plus facilement la table
de cuisson.
Replacez les supports de
casserole avec soin afin
de ne pas endommager
le dessus de la table de
cuisson.
7.3 Retrait des supports de
casserole
Pour que les supports de casserole
restent dans la bonne position, ils sont
montés sur des picots métalliques sur
l'arrière de la table de cuisson. Pour
faciliter le nettoyage, les supports de
casseroles sont démontables. Soulevez
les supports de casseroles en les
maintenant en position horizontale
comme illustré dans la figure.
Évitez de soulever les
supports de casseroles d'un
mouvement angulaire, car
cela pour exercer une
contrainte sur les picots
métalliques. Cela risquerait
d'endommager les picots et
d'entraîner leur rupture.
FRANÇAIS
41
plastique, le sucre et les aliments
contenant du sucre car la saleté peut
endommager la table de cuisson.
Veillez à ne pas vous brûler.
• Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
traces de calcaire et d'eau,
projections de graisse, décolorations
métalliques luisantes. Nettoyez la
table de cuisson à l'aide d'un chiffon
humide et d'un détergent non abrasif.
Après le nettoyage, séchez la table de
cuisson à l'aide d'un chiffon doux.
• Nettoyez les éléments en émail, les
chapeaux et les couronnes avec de
l'eau chaude savonneuse et séchezles soigneusement avant de les
remettre en place.
7.5 Nettoyage de la bougie
d'allumage
Cette fonctionnalité est obtenue grâce à
une bougie d'allumage en céramique
dotée d'une électrode en métal. Veillez à
maintenir ces composants propres afin
de faciliter l'allumage. Assurez-vous
également que les orifices des
couronnes des brûleurs ne sont pas
obstrués.
7.6 Entretien périodique
La forme des supports de casseroles et
le nombre de brûleurs dépend du
modèle de l'appareil.
7.4 Nettoyage de la table de
cuisson
• Enlevez immédiatement : le
plastique fondu, les feuilles de
8. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
Contactez périodiquement votre service
après-vente pour contrôler l'état du
tuyau d'arrivée de gaz et du régulateur
de pression si votre installation en est
équipée.
42
www.aeg.com
8.1 Que faire, quand...
Problème
Cause probable
Solution
Aucune étincelle ne se produit lorsque vous tentez
d'actionner le générateur
d'étincelles.
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source
d'alimentation électrique, ou
le branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anomalie.
Si les fusibles disjonctent de
manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
Le chapeau et la couronne
Positionnez correctement le
du brûleur sont mal position- chapeau et la couronne du
nés.
brûleur.
La flamme s'éteint immédia- Le thermocouple n'est pas
tement après s'être allumée. suffisamment chaud.
Maintenez la manette enfoncée pendant 10 secondes
maximum une fois la flamme
allumée.
La couronne de flamme
n'est pas de niveau.
La couronne du brûleur est
encrassée par des résidus
alimentaires.
Assurez-vous que l'injecteur
n'est pas bouché et que la
couronne est propre.
La luminosité du bandeau
de commande est réduite,
ou celui-ci s'éteint.
La température de la plaque Laissez la table de cuisson
est élevée. Pour prolonger la refroidir.
durée de vie de l'affichage,
la luminosité est réduite en
fonction de la température
de la table de cuisson. Audelà d'une certaine température, le bandeau de commande s'éteint.
Les voyants lumineux de la
Test du voyant lumineux.
manette s'allument après
raccordement de la table de
cuisson sur le secteur ou
après une coupure de courant.
Reportez-vous au chapitre
« Installation ».
La fonction Hob²Hood ne
fonctionne pas.
Vous avez couvert le bandeau de commande.
Retirez l'objet du bandeau
de commande.
Vous ne pouvez pas allumer
ni faire fonctionner
Hob²Hood et Minuterie indépendante.
Il y a de l'eau ou des taches Nettoyez le bandeau de
de graisse sur le bandeau de commande.
commande.
FRANÇAIS
8.2 Si vous ne trouvez pas de
solution...
après-vente ou du vendeur pourra être
facturé, même en cours de garantie. Les
instructions relatives au service aprèsvente et aux conditions de garantie
figurent dans le livret de garantie.
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé. Veuillez lui fournir les informations
se trouvant sur la plaque signalétique.
Assurez-vous d'utiliser correctement
l'appareil. En cas d'erreur de
manipulation de la part de l'utilisateur, le
déplacement du technicien du service
A
8.3 Étiquettes fournies dans le
sachet des accessoires
Collez les étiquettes adhésives comme
indiqué ci-dessous :
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Collez-la sur la carte de garantie et
envoyez cette partie (le cas échéant).
B. Collez-la sur la carte de garantie et
conservez cette partie (le cas
échéant).
43
C. Collez-la sur la notice d'utilisation.
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9.1 Dimensions de la table de cuisson
Largeur
880 mm
Profondeur
510 mm
44
www.aeg.com
9.2 Autres caractéristiques techniques
Gaz d'origine :
PUISSANCE
TOTALE :
Gaz de remplacement :
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
(BE)
10,9 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU)
10,9 kW
G30 (3+) 28-30 mbar
745 g/h
G31 (3+) 37 mbar
732 g/h
Alimentation
électrique :
220-240 V ~ 50-60 Hz
Catégorie de
l'appareil :
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Raccordement
au gaz :
R 1/2"
Classe de l'appareil :
3
9.3 Diamètres des vis de réglage
BRÛLEUR
Ø VIS DE RÉGLAGE 1/100 mm
Multi couronne
57
Semi-rapide
35
Auxiliaire
28
9.4 Brûleurs à gaz pour le GAZ NATUREL G20/G25 20/25 mbar
(BE) - G20 20 mbar (LU)
BRÛLEUR
PUISSANCE NORMALE kW
PUISSANCE MINIMA- CARACTÉRISTIQUE
LE kW
DE L'INJECTEUR
Multi couronne
3,9
1,4
146
Semi-rapide
2,0
0,6
96x
Auxiliaire
1,0
0,33
70
9.5 Brûleurs à gaz pour LPG G30/G31 28-30/37 mbar
BRÛLEUR
Multi couronne
PUISSANCE NORMALE kW
PUISSANCE CARACTÉMINIMALE RISTIQUE
kW
DE L'INJECTEUR
DÉBIT DE GAZ NOMINAL g/h
G30
28-30 mbar
G31 37 mbar
3,55
1,4
258
254
095
FRANÇAIS
BRÛLEUR
45
PUISSANCE NORMALE kW
PUISSANCE CARACTÉMINIMALE RISTIQUE
kW
DE L'INJECTEUR
DÉBIT DE GAZ NOMINAL g/h
G30
28-30 mbar
G31 37 mbar
Semi-rapide
1,9
0,6
71
138
136
Auxiliaire
1,0
0,33
50
73
71
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
10.1 Informations de produit selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
HKB95540NB
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de brûleurs à gaz
5
Arrière gauche - Semi-rapide
Arrière droit - Semi-rapide
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz
Milieu central - Multi couronne
(EE gas burner)
Avant gauche - Semi-rapide
Avant droit - Auxiliaire
Efficacité énergétique de la table
de cuisson
(EE gas hob)
61.9%
61.9%
58.3%
54.5%
non applicable
59.1%
EN 30-2-1 : Appareils de cuisson domestiques à gaz - Partie 2-1 : Utilisation rationnelle
de l'énergie - Général
10.2 Économies d'énergie
• Avant utilisation, assurez-vous que les brûleurs et les supports de casseroles sont
correctement assemblés.
• Utilisez uniquement des récipients dont le diamètre correspond aux dimensions
des brûleurs.
• Mettez le récipient au centre du brûleur.
• Lorsque vous chauffez de l'eau, n'utilisez que la quantité d'eau dont vous avez
besoin.
• Si possible, couvrez toujours les récipients avec un couvercle pendant la cuisson.
• Dès que le liquide commence à bouillir, baissez la flamme juste assez pour laisser
le liquide frémir.
• Si cela est possible, utilisez un autocuiseur Reportez-vous à son mode d'emploi.
46
www.aeg.com
11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
DEUTSCH
47
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 47
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................50
3. MONTAGE................................................................................................................. 53
4. GERÄTEBESCHREIBUNG......................................................................................... 58
5. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 59
6. TIPPS UND HINWEISE.............................................................................................. 62
7. REINIGUNG UND PFLEGE....................................................................................... 64
8. FEHLERSUCHE.......................................................................................................... 65
9. TECHNISCHE DATEN...............................................................................................67
10. ENERGIEEFFIZIENZ................................................................................................ 69
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs-, Service- und ReparaturInformationen zu erhalten:
www.aeg.com/support
Registrieren Sie Ihr erworbenes Produkt, um den besten Service für es zu
gewährleisten:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät sind hier zu
erwerben:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen
oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage
48
www.aeg.com
oder Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller
keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an
einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren
Nachschlagen auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit
schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung
müssen vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie
nicht ständig beaufsichtigt werden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern,
wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs
oder der Abkühlphase vom Gerät fern. Berührbare
Teile sind heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen
Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Seien
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
49
Sie vorsichtig und berühren Sie niemals die
Heizelemente.
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe
Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem
unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu
einem Brand führen.
Versuchen Sie NICHT einen Brand mit Wasser zu
löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und
bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder
einer Feuerlöschdecke.
VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht
werden. Ein kurzer Kochvorgang muss kontinuierlich
überwacht werden.
WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine
Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer,
Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche
des Kochfelds, da diese heiß werden können.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem
Dampfstrahlreiniger.
Hat die Glaskeramik-/Glasoberfläche einen Sprung,
schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie es vom
Stromnetz. Falls das Gerät direkt mit dem Stromnetz
verbunden ist und nicht getrennt werden kann,
nehmen Sie die Sicherung für den Anschluss heraus,
um die Stromversorgung zu unterbrechen.
Verständigen Sie in jedem Fall den autorisierten
Kundendienst.
Im Falle eines Glasbruchs der Kochplatte:
– Schalten Sie umgehend alle Brenner und
Heizelemente aus und trennen Sie das Gerät von
der Stromversorgung.
– Berühren Sie nicht die Geräteoberfläche.
– Benutzen Sie das Gerät nicht.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
50
www.aeg.com
•
•
•
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
Ist das Gerät direkt an die Stromversorgung
angeschlossen, wird ein allpoliger Netztrennschalter
mit einem Kontaktabstand benötigt. Es muss eine
vollständige Trennung entsprechend der
Überspannungskategorie III gewährleistet sein. Dies
gilt nicht für das Erdungskabel.
Wenn Sie das Netzkabel verlegen, achten Sie darauf,
dass es keinen direkten Kontakt mit Teilen hat, die
Temperaturen erreichen können, die mehr als 50 °C
über der Raumtemperatur liegen. (Verwenden Sie
ansonsten Isolierschläuche.)
WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen
des Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der
Bedienungsanleitung als geeignete und empfohlene
Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene
Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die
Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
Dieses Gerät ist für folgende Märkte
geeignet: BE LU
2.1 Montage
WARNUNG!
Die Montage des Geräts
darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen
Geräten und Küchenmöbeln sind
einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein
Aufquellen durch Feuchtigkeit zu
verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes Kochgeschirr
nicht herunterfallen, wenn die Tür
oder das Fenster geöffnet wird.
• Wird das Gerät über Schubladen
eingebaut, achten Sie darauf, dass
zwischen dem Geräteboden und der
oberen Schublade ein ausreichender
Abstand für die Luftzirkulation
vorhanden ist.
DEUTSCH
• Der Boden des Geräts kann heiß
werden. Achten Sie darauf eine
feuerfeste Trennplatte unter dem
Gerät anzubringen, damit der Boden
nicht zugänglich ist.
•
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker
vorzunehmen.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher
Arbeiten muss das Gerät von der
elektrischen Stromversorgung
getrennt werden.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät
ordnungsgemäß installiert ist. Lockere
und unsachgemäße Kabel oder
Stecker (falls vorhanden) können die
Klemme überhitzen.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das
richtige Kabel für den elektrischen
Netzanschluss verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht lose hängt oder sich verheddert.
• Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
• Verwenden Sie die Zugentlastung für
das Kabel.
• Stellen Sie beim elektrischen
Anschluss des Gerätes sicher, dass
das Netzkabel oder ggf. der
Netzstecker nicht mit dem heißen
Gerät oder heißem Kochgeschirr in
Berührung kommt.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
beschädigen. Wenden Sie sich zum
Austausch eines beschädigten
Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
• Alle Teile, die gegen direktes
Berühren schützen, sowie die
•
•
•
•
51
isolierten Teile müssen so befestigt
werden, dass sie nicht ohne Werkzeug
entfernt werden können.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Verwenden Sie nur geeignete
Trenneinrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt
werden können),
Fehlerstromschutzschalter und
Schütze.
Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der
Sie das Gerät allpolig von der
Stromversorgung trennen können.
Die Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von
mindestens 3 mm ausgeführt sein.
2.3 Gasanschluss
• Der Gasanschluss muss von einer
Fachkraft ausgeführt werden.
• Vergewissern Sie sich vor der
Montage des Geräts, dass das von
Ihrem Gaswerk gelieferte Gas (Gasart
und Gasdruck) mit der Einstellung des
Geräts kompatibel ist.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft um
das Gerät zirkulieren kann.
• Informationen über die
Gasversorgung finden Sie auf dem
Typenschild.
• Das Gerät darf nicht an einen Abzug
für Verbrennungsprodukte
angeschlossen werden. Das Gerät
muss gemäß der aktuell geltenden
Installationsbestimmungen
angeschlossen werden. Halten Sie die
Bestimmungen hinsichtlich der
Belüftung ein.
52
www.aeg.com
2.4 Verwendung
WARNUNG!
Verletzungs-, Verbrennungsund Stromschlaggefahr.
• Entfernen Sie vor dem ersten
Gebrauch das gesamte
Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Schalten Sie die Kochzonen nach
jedem Gebrauch aus.
• Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen.
Anderenfalls werden sie sehr heiß.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als
Arbeits- oder Abstellfläche.
• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
WARNUNG!
Brand- und Explosionsgefahr
• Erhitzte Öle und Fette können
brennbare Dämpfe freisetzen. Halten
Sie Flammen und erhitzte
Gegenstände beim Kochen mit
Fetten und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und
schon bei niedrigeren Temperaturen
eher einen Brand verursachen als
frisches Öl.
• Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, in das Gerät und stellen Sie
solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät.
WARNUNG!
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr
auf das Bedienfeld.
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt
werden.
• Schalten Sie die Kochzonen niemals
ein, wenn sich kein Kochgeschirr
darauf befindet, oder wenn das
Kochgeschirr leer ist.
• Legen Sie keine Alufolie auf das
Gerät.
• Kochgeschirr aus Gusseisen,
Aluminium oder mit beschädigten
Böden kann die Glas- bzw.
Glaskeramikoberfläche verkratzen.
Heben Sie das Kochgeschirr stets an,
wenn Sie es auf der Kochfläche
umsetzen möchten.
• Verwenden Sie nur standfestes
Kochgeschirr mit der richtigen Form
und einem Durchmesser, der größer
als der der Brenner ist.
• Achten Sie darauf das Kochgeschirr
mittig auf die Brenner zu stellen.
• Vergewissern Sie sich, dass die
Flamme nicht erlischt, wenn Sie den
Einstellknopf schnell von der
höchsten zur niedrigsten Stufe
drehen.
• Verwenden Sie ausschließlich das mit
dem Gerät gelieferte Zubehör.
• Setzen Sie keinen Wärmeverteiler auf
den Brenner.
• Beim Gebrauch eines Gaskochfelds
entsteht Wärme und Feuchtigkeit.
Sorgen Sie für eine ausreichende
Belüftung in dem Raum, in dem das
Gerät aufgestellt ist.
• Bei längerer Benutzung des Gerätes
kann eine zusätzliche Belüftung
erforderlich werden, zum Beispiel
durch Öffnen eines Fensters oder die
Erhöhung der Absaugleistung der
Abzugshaube, falls vorhanden.
• Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist
als bestimmungsfremd anzusehen,
zum Beispiel das Beheizen eines
Raums.
DEUTSCH
• Lassen Sie keine säurehaltigen
Flüssigkeiten wie Essig, Zitronensaft
oder kalklösende Reinigungsmittel
mit dem Kochfeld in Berührung
kommen. Diese könnten matte
Flecken verursachen.
• Verfärbungen der Email- oder
Edelstahlbeschichtung haben keine
Auswirkung auf die Leistung des
Geräts.
2.5 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Entfernen Sie nicht die
Tasten, Knöpfe oder
Dichtungen vom Bedienfeld.
Wasser könnte in das Gerät
gelangen und es
beschädigen.
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig,
um eine Verschlechterung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Schalten Sie das Gerät vor dem
Reinigen aus und lassen Sie es
abkühlen.
• Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit
Wasserspray oder Dampf.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger.
53
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
• Reinigen Sie die Brenner nicht im
Geschirrspüler.
2.6 Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an einen autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
2.7 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur
ordnungsgemäßen Entsorgung des
Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor
Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel in der
Nähe des Geräts ab, und entsorgen
Sie es.
• Drücken Sie die äußeren Gasrohre
flach.
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
3.1 Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des
Kochfelds folgende Daten, die Sie auf
dem Typenschild finden. Das
Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
Modell ...........................
Produktnummer
(PNC) ........................................
Seriennummer ............
3.2 Gasanschluss
WARNUNG!
Die in nachstehender
Anleitung beschriebenen
Montage-, Anschluss- und
Wartungsarbeiten müssen
von Fachpersonal unter
Beachtung der geltenden
Bestimmungen und lokalen
Verordnungen ausgeführt
werden.
Für den Gasanschluss muss ein GasSicherheitsanschluss (AGB) verwendet
werden. Gemäß den geltenden
Bestimmungen (NBN D 51.003) kann der
Anschluss fest oder durch Verwendung
54
www.aeg.com
eines flexiblen Edelstahlrohrs mit GasSicherheitsanschluss (AGB) erfolgen. Bei
Verwendung flexibler Metallrohre muss
darauf geachtet werden, dass sie nicht
mit beweglichen Teilen in Kontakt
kommen oder eingeklemmt werden
können. Wenn das Kochfeld mit einem
Backofen installiert wird, muss ebenfalls
vorsichtig vorgegangen werden.
Achten Sie darauf, dass der
Gasdruck des Geräts den
empfohlenen Werten
entspricht. Das verstellbare
Anschlussstück wird an dem
Gasanschluss mit einer G
1/2" Gewindemutter
befestigt. Alle abgebildeten
Teile wurden bereits
werkseitig
zusammengesetzt. Bevor
unsere Geräte das Werk
verlassen, werden sie
getestet, um Ihnen optimale
Funktion zu bieten.
A
B C
A. Schaftende mit Mutter (Drehkraft 10
± 2 Nm)
B. Mitgelieferte Beilagscheibe
C. Mitgelieferter Rohrbogen
Flüssiggas
Verwenden Sie den Rohrhalter aus
Gummi für Flüssiggas. Verwenden Sie
grundsätzlich die Dichtung. Fahren Sie
dann mit dem Gasanschluss fort.
Das flexible Rohr kann verwendet
werden, wenn:
• Die Raumtemperatur 30 °C nicht
übersteigen kann,
• Es höchstens 1500 mm lang ist,
• Es nirgendwo gedrosselt wird,
• Es weder unter Zug steht noch
verdreht ist,
• Es keine scharfen Kanten oder Ecken
berührt,
• Es leicht untersucht und sein Zustand
überprüft werden kann.
Bei der Überprüfung des flexiblen Rohrs
ist auf Folgendes zu achten:
• Risse, Schnitte, Brandspuren - an
beiden Enden und über die volle
Länge,
• Materialverhärtung bzw. ausreichende
Flexibilität,
• Korrosion der Rohrschellen,
• Ablauf des Verfalldatums.
Wenn Defekte sichtbar sind, das Rohr
nicht reparieren, sondern austauschen.
WARNUNG!
Überprüfen Sie nach der
Installation, ob alle
Anschlussstücke dicht sind.
Verwenden Sie eine
Seifenlösung und keine
Flamme!
3.3 Ersetzen der Düsen (nur
gültig für Belgien)
1. Nehmen Sie die Topfträger ab.
2. Nehmen Sie Brennerdeckel und
Brennerkronen ab.
3. Entfernen Sie die Düsen mit einem
Steckschlüssel 7 und ersetzen Sie sie
durch für die verwendete Gasart
geeignete Düsen (siehe Tabelle im
Abschnitt „Technische Daten“).
4. Bringen Sie die Teile wieder an.
Führen Sie dazu die obigen Schritte
in umgekehrter Reihenfolge aus.
5. Ersetzen Sie das Typenschild (in der
Nähe der Gasversorgungsleitung)
durch das Typenschild für die neue
Gasart. Das Typenschild ist im
Beipack des Geräts enthalten.
Wenn der Gasdruck der Gasversorgung
schwankt oder nicht dem erforderlichen
Druckwert entspricht, muss ein
geeigneter Druckregler im Gaszufuhrrohr
montiert werden.
3.4 Einstellen der niedrigsten
Stufe (nur gültig für Belgien)
So stellen Sie die niedrigste Stufe der
Brenner ein:
1. Zünden Sie den Brenner.
2. Drehen Sie den Knopf auf die
kleinste Flamme.
DEUTSCH
55
3. Entfernen Sie den Knopf und heben
Sie mit einem kleinen
Schraubendreher den Magnethalter
aus Kunststoff an und entfernen Sie
ihn..
4. Stellen Sie mit einem kleinen
Schraubendreher die BypassSchraubenposition (A) ein.
A
5. Bei Umstellung:
• von Erdgas G20/G25 20/25 mbar
auf Flüssiggas, ziehen Sie die
Bypass-Schraube bis zum
Anschlag an.
• von Flüssiggas auf Erdgas
G20/G25 20/25 mbar, drehen Sie
die Bypass-Schraube ca. 1/4
Umdrehung (1/2 Umdrehung für
den Multikronen-Brenner) zurück.
6. Bringen Sie den Magnethalter und
den Knopf wieder an.
WARNUNG!
Vergewissern Sie sich, dass
die Flamme nicht erlischt,
wenn Sie den Einstellknopf
schnell von der höchsten zur
niedrigsten Stufe drehen.
3.5 Elektroanschluss
• Vergewissern Sie sich, dass die
Netzspannung und -frequenz in Ihrer
Region mit den auf dem Typenschild
angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
• Das Gerät wird mit einem Netzkabel
geliefert. Dazu muss ein passender
Stecker verwendet werden, der für die
auf dem Typenschild angegebene
Gesamtstromaufnahme ausgelegt ist.
Achten Sie darauf, den Stecker in eine
passende Steckdose zu stecken.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
• Es besteht Brandgefahr, wenn das
Gerät mit einem Verlängerungskabel,
Adapter oder an eine
Mehrfachsteckdose angeschlossen
wird. Stellen Sie sicher, dass die
Erdverbindung den Normen und
Vorschriften entspricht.
• Das Netzkabel darf nicht heißer als 90
°C werden.
56
www.aeg.com
Leuchtet die Kontrolllampe
nach dem Netzanschluss des
Kochfelds, schalten Sie den
Wahlknopf ein und aus und
warten Sie, bis die
Restwärmeanzeige erlischt.
3.7 Montage
1.
3.6 Anschlusskabel
Ersetzen Sie das Anschlusskabel
ausschließlich durch das spezielle Kabel
oder ein gleichwertiges Kabel. Kabeltyp:
H03V2V2-F T90.
Vergewissern Sie sich, dass der
Kabelquerschnitt für die Spannung und
Betriebstemperatur geeignet ist. Der
gelb-grüne Erdleiter muss ca. 2 cm
länger als der braune (bzw. schwarze)
Phasenleiter sein.
2.
L
3.
N
1. Schließen Sie das grün-gelbe Kabel
(Erde) an die Klemme an, die mit
dem Buchstaben „E“ , dem
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
30 mm
480 02 mm
+
oder mit den
Erdungssymbol
Farben grün und gelb
gekennzeichnet ist.
2. Schließen Sie das blaue Kabel
(Nullleiter) an die Klemme an, die mit
dem Buchstaben „N“ oder mit der
Farbe blau gekennzeichnet ist.
3. Schließen Sie das braune
(stromführende) Kabel an die
Klemme an, die mit dem Buchstaben
„L“ gekennzeichnet ist. Es muss stets
an die Netzphase angeschlossen
werden.
830+02 mm
4.
DEUTSCH
57
3.9 Einbaumöglichkeiten
5.
Die unter dem Kochfeld eingebaute
Platte muss sich leicht entfernen lassen
und einen einfachen Zugang
ermöglichen, falls eine Reparatur
erforderlich wird.
Küchenschrank mit Tür
6.
A
min 6 mm
B
7.
A
A) Mitgelieferte Dichtung
B) Mitgelieferte Klammern
B
min 30 mm
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Entfernbare Platte
B. Raum für Anschlüsse
VORSICHT!
Montieren Sie das Gerät nur
in einer flachen
Arbeitsplatte.
3.8 Montage des Kochfelds
unter der Dunstabzugshaube
Wird das Kochfeld unter
einer Abzugshaube
montiert, sehen Sie in der
Montageanleitung der
Abzugshaube nach, welcher
Mindestabstand zwischen
den Geräten eingehalten
werden muss.
Küchenschrank mit Backofen
Kochfeld und Backofen müssen aus
Sicherheitsgründen über separate
elektrische Anschlüsse verfügen. Der
Backofen muss sich leicht aus dem
Küchenschrank entfernen lassen.
58
www.aeg.com
4. GERÄTEBESCHREIBUNG
4.1 Kochfeldanordnung
1
1
2
3
4
5
6
2
3
4
Normalbrenner
Multikronen-Brenner
Hilfsbrenner
Bedienfeld
Einstellknöpfe
Fenster für das Hob²Hood
Infrarotsignal
5
6
4.2 Bedienfeldanordnung
1
2
3
4
Bedienen Sie den Kurzzeitwecker und Hob²Hood über die Sensorfelder. Die
Anzeigen, Kontrolllampen und akustischen Signale informieren Sie über die aktiven
Funktionen.
SenFunktion
sorfeld
1
2
3
4
/
Kommentar
Hob²Hood
Ein- und Ausschalten des manuellen Modus
der Funktion.
Timer-Anzeige
Zeigt die Zeit in Minuten an.
-
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
-
Auswählen der Uhrfunktion.
DEUTSCH
4.3 Einstellknopf
Symbol
A. Restwärmeanzeige.
WARNUNG!
Es besteht
Verbrennungsgefahr durch
Restwärme.
Beschreibung
Keine Gaszufuhr/ausgeschaltet
Die Restwärmeanzeige
leuchtet, wenn Sie den
Brenner ausschalten.
Zündstellung/maximale
Gaszufuhr
minimale Gaszufuhr
4.4 Restwärme
$
Einstellknopf des Brenners
Garzeit (Min.)
ein < 5
ein > 5
Multikronen-Brenner
aus nach 25
aus nach 25
Normalbrenner
aus nach 10
aus nach 20
Hilfsbrenner
aus nach 5
aus nach 15
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
59
60
www.aeg.com
5.1 Brennerübersicht
$
%
&
'
$
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Brennerdeckel
Brennerkrone
Zündkerze
Thermoelement
5.2 Zünden des Brenners
Zünden Sie den Brenner
stets vor dem Aufsetzen des
Kochgeschirrs.
WARNUNG!
Seien Sie bei der
Verwendung von offenem
Feuer in der Küche
besonders vorsichtig. Der
Hersteller übernimmt bei
Missachtung der
Sicherheitsbestimmungen
beim Umgang mit offenem
Feuer keinerlei Haftung.
1. Drücken Sie den Einstellknopf hinein
und drehen Sie ihn gegen den
Uhrzeigersinn auf die Position für die
maximale Gaszufuhr ( ).
2. Halten Sie den Einstellknopf bis zu 10
Sekunden lang gedrückt. In dieser
Zeit wird das Thermoelement
erwärmt. Andernfalls wird die
Gaszufuhr unterbrochen.
3. Stellen Sie die Flamme ein, sobald
sie ruhig brennt.
Falls sich der Brenner nach
einigen Versuchen nicht
zünden lässt, überprüfen Sie,
ob die Brennerkrone und
der zugehörige
Brennerdeckel korrekt
sitzen.
WARNUNG!
Halten Sie den Knopf nicht
länger als 15 Sekunden
gedrückt. Sollte der Brenner
nach 15 Sekunden nicht
zünden, lassen Sie den
Knopf los, und drehen Sie
ihn in die Aus-Position.
Warten Sie dann mindestens
eine Minute, bevor Sie den
Brenner erneut zünden.
DEUTSCH
VORSICHT!
Wenn kein Strom zur
Verfügung steht, können Sie
den Brenner auch ohne
Strom zünden. Bringen Sie
eine Flamme in die Nähe
des Brenners, drehen Sie
den entsprechenden Knopf
entgegen dem
Uhrzeigersinn auf die
höchste Stufe und drücken
Sie ihn dann hinein. Halten
Sie den Einstellknopf
höchstens 10 Sekunden
gedrückt, um das
Thermoelement zu
erwärmen.
Sollte der Brenner zufällig
ausgehen, drehen Sie den
Knopf in die Aus-Position
und versuchen Sie ihn nach
einer Minute erneut zu
zünden.
Nach dem Einschalten der
Stromversorgung, nach der
Installation oder nach einem
Stromausfall wird der
Funkengenerator
möglicherweise automatisch
eingeschaltet. Das ist
normal.
Jeder Einstellknopf hat eine
Kontrolllampe. Die
Kontrolllampe leuchtet auf,
wenn der Einstellknopf
gedreht wird.
Das Kochfeld wird mit
Ventilen mit einem stetigen
Stellverhalten geliefert. Sie
ermöglichen eine präzisere
Einstellung der Flamme.
61
WARNUNG!
Wenn Sie den Einstellknopf
nicht in die Aus-Position
drehen, ertönt nach zwei
Stunden ein Warnsignal und
die Symbole blinken rot. So
werden Sie daran erinnert,
dass der Brenner noch
eingeschaltet ist. Berühren
Sie zum Ausschalten des
Signaltons
,
,
oder
.
5.3 Abschalten des Brenners
Drehen Sie zum Abschalten des Brenners
den Knopf in die Aus-Position
.
WARNUNG!
Bevor Sie das Kochgeschirr
vom Brenner nehmen,
drehen Sie die Flamme
herunter oder drehen Sie sie
ganz ab.
5.4 Kurzzeitwecker
Sie können diese Funktion als
Kurzzeitwecker nutzen.
1. Berühren Sie .
Einschalten der Funktion.
oder
des Timers,
2. Berühren Sie
um die Zeit einzustellen (00 - 99
Minuten).
Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen
ist, ertönt ein Signalton und 00 blinkt.
In der letzten Minute wird
die Zeit in Schritten von
einer Sekunde
heruntergezählt und in den
letzten 10 Sekunden ertönt
ein Signalton.
3. Berühren Sie , ,
oder .
Ausschalten des Signaltons.
4. Berühren Sie zum Ausschalten des
Timers
länger.
Sie können den
Kurzzeitwecker jederzeit
verwenden, auch wenn das
Gerät ausgeschaltet ist.
62
www.aeg.com
Die Funktion hat keine
Auswirkung auf den
Brennerbetrieb.
5.5
Modus
Automatische Einschaltung
der Beleuchtung
Lüfterdrehzahl
HL
Ein
Aus
H1
Ein
Stufe 1
H2
Ein
Stufe 2
H3
Ein
Stufe 3
Hob²Hood
Diese innovative automatische Funktion
verbindet das Kochfeld mit einer
speziellen Dunstabzugshaube. Das
Kochfeld und die Dunstabzugshaube
kommunizieren mit Hilfe von
Infrarotsignalen. Sie können den Lüfter
auch manuell auf dem Bedienfeld des
Kochfelds einstellen.
Bei den meisten
Dunstabzugshauben ist das
Fernsteuerungssystem
werkseitig ausgeschaltet.
Schalten Sie es ein, bevor
Sie die Funktion nutzen.
Weitere Informationen
finden Sie in der Anleitung
der Dunstabzugshaube.
Berühren Sie
länger, um
den Lüfter und die
Beleuchtung auszuschalten.
WARNUNG!
Die Dunstabzugshaube
schaltet sich nach dem
Kochvorgang nicht
automatisch aus. Schalten
Sie sie manuell aus.
Automatikmodi
Modus
Automatische Einschaltung
der Beleuchtung
Lüfterdrehzahl
H0
Aus
Aus
6. TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
6.1 Kochgeschirr
VORSICHT!
Verwenden Sie kein
Kochgeschirr aus Gusseisen,
Ton oder Steingut und keine
Grill- oder Sandwichplatten.
WARNUNG!
Kochen Sie nicht mit einem
Kochgeschirrteil auf zwei
Brennern gleichzeitig.
WARNUNG!
Stellen Sie keine
beschädigten Töpfe oder
solche, die nicht standfest
sind, auf den Brenner, um
ein Verschütten und
Verletzungen zu vermeiden.
VORSICHT!
Achten Sie darauf, dass sich
die Topfböden nicht zu nahe
am Einstellknopf befinden,
da anderenfalls die Flamme
den Einstellknopf erhitzen
könnte.
DEUTSCH
VORSICHT!
Achten Sie darauf, dass die
Topfgriffe nicht über den
vorderen Rand des
Kochfelds hinausragen.
VORSICHT!
Stellen Sie zur Reduzierung
des Gasverbrauchs und im
Interesse einer größeren
Stabilität die Töpfe mittig
auf den Brenner.
63
• Decken Sie das Bedienfeld des
Kochfelds nicht ab.
• Unterbrechen Sie den Signalfluss
zwischen dem Kochfeld und der
Dunstabzugshaube nicht mit der
Hand oder einem Kochgeschirrgriff.
Siehe Abbildung.
Die abgebildete Dunstabzugshaube ist
nur beispielhaft.
VORSICHT!
Heiße Flüssigkeiten, die
während des Kochens
verschüttet werden, können
zum Zerspringen der
Glasplatte führen.
6.2 Durchmesser des
Kochgeschirrs
Verwenden Sie nur
Kochgeschirr mit einem
Durchmesser, der der Größe
der Brenner entspricht.
Brenner
Durchmesser
des Kochgeschirrs (mm)
Multikronen-Brenner
180 - 260
Normalbrenner
120 - 240
Hilfsbrenner
80 - 180
6.3 Tipps und Hinweise für
Hob²Hood
Wenn Sie das Kochfeld mit dieser
Funktion betreiben:
• Schützen Sie das Bedienfeld der
Dunstabzugshaube vor direkter
Sonneneinstrahlung.
• Richten Sie keine Halogenstrahler auf
das Bedienfeld der
Dunstabzugshaube.
Halten Sie das Fenster für
das Hob²Hood
Infrarotkommunikationssignal
sauber.
Andere ferngesteuerte
Geräte können das Signal
blockieren. Benutzen Sie
keine anderen
ferngesteuerten Geräte,
wenn Sie diese Funktion des
Kochfelds verwenden.
Dunstabzugshauben mit der Funktion
Hob²Hood
Die komplette Palette von
Dunstabzugshauben, die mit dieser
Funktion ausgestattet sind, finden Sie auf
unserer Verbraucher-Website. Die AEG
Dunstabzugshauben, die mit dieser
Funktion ausgestattet sind, sind mit dem
Symbol
gekennzeichnet.
64
www.aeg.com
7. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Allgemeine Informationen
• Reinigen Sie das Kochfeld nach
jedem Gebrauch.
• Verwenden Sie stets Kochgeschirr mit
sauberen Böden.
• Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds
nicht.
• Verwenden Sie einen Spezialreiniger
zur Reinigung der
Kochfeldoberfläche.
Befinden sich auf dem
Bedienfeld Wasser oder
andere Flüssigkeiten,
können diese die
Kochfeldfunktionen
versehentlich ein- oder
ausschalten.
Seien Sie beim
Wiederaufsetzen der
Topfträger vorsichtig,
um Beschädigungen der
Oberseite des Kochfelds
zu vermeiden.
2. Wenn Sie die Topfträger von Hand
spülen und trocknen, seien Sie
vorsichtig, da durch das Emaillieren
gelegentlich raue Kanten entstehen
können. Entfernen Sie hartnäckige
Flecken ggf. mit einer
Reinigungspaste.
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie die
Topfträger nach der Reinigung
wieder ordnungsgemäß eingesetzt
haben.
4. Damit der Brenner korrekt
funktioniert, stellen Sie sicher, dass
sich die Arme der Topfträger in der
Mitte des Brenners befinden.
WARNUNG!
Verwenden Sie keine
Messer, Schaber oder
ähnliche Gegenstände zum
Reinigen der Glasplatte oder
der Zwischenräume zwischen
den Außenringen der
Brenner und dem Gehäuse
(sofern vorhanden).
• Reinigen Sie Edelstahlteile mit Wasser
und wischen Sie sie mit einem
weichen Tuch trocken.
7.2 Topfträger
Die Topfträger sind nicht
spülmaschinenfest. Sie
müssen von Hand gereinigt
werden.
1. Entfernen Sie die Topfträger, um die
Reinigung des Kochfelds zu
erleichtern.
7.3 Abnehmen der Topfträger
Die Topfträger werden auf Metallstiften,
die sich hinten auf dem Kochfeld
befinden, in Position gehalten. Um die
Reinigung zu erleichtern, können die
Topfträger abgenommen werden.
Heben Sie die Topfträger in
waagerechter Lage siehe Abbildung.
Nehmen Sie die Topfträger
nicht in geneigter Position
ab, da sonst die Metallstifte
belastet werden. Die Stifte
könnten beschädigt werden
und abbrechen.
DEUTSCH
65
Plastikfolie, Zucker und zuckerhaltige
Lebensmittel. Anderenfalls können
die Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Achten Sie darauf, dass
sich niemand Verbrennungen zuzieht.
• Folgendes kann nach ausreichender
Abkühlung des Kochfelds entfernt
werden: Kalk- und Wasserränder,
Fettspritzer und metallisch
schimmernde Verfärbungen. Reinigen
Sie das Kochfeld mit einem feuchten
Tuch und nicht scheuernden
Reinigungsmittel. Wischen Sie das
Kochfeld nach der Reinigung mit
einem weichen Tuch trocken.
• Reinigen Sie die emaillierten Teile,
die Brennerdeckel und Brennerkronen
mit warmen Seifenwasser und
trocknen Sie diese sorgfältig ab,
bevor Sie sie wieder einsetzen.
7.5 Reinigen der Zündkerze
Diese Funktion erfolgt über eine
Keramikzündkerze mit Metallelektrode.
Halten Sie zur Vermeidung von
Zündschwierigkeiten diese Bauteile
immer sauber; kontrollieren Sie
außerdem, ob die Düsen der
Brennerkrone verstopft sind.
7.6 Regelmäßige Wartung
Die Form der Topfträger und die
Brenneranzahl kann bei anderen
Gerätemodellen variieren.
7.4 Reinigen des Kochfelds
• Folgendes muss sofort entfernt
werden: Geschmolzener Kunststoff,
8. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Lassen Sie regelmäßig vom Ihrem
autorisierten Kundendienst den Zustand
des Gasversorgungsrohrs und, falls
installiert, die Funktionstüchtigkeit des
Druckreglers überprüfen.
66
www.aeg.com
8.1 Was tun, wenn...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Es wird kein Funke erzeugt,
wenn Sie versuchen, den
Funkenerzeuger zu verwenden.
Das Kochfeld ist nicht oder
nicht ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen.
Prüfen Sie, ob das Kochfeld
ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen ist.
Die Sicherung ist durchgebrannt.
Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Brennt die
Sicherung wiederholt durch,
wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Brennerdeckel und Brennerkrone sitzen nicht richtig.
Bringen Sie die Brennerkrone und den Brennerdeckel in
die richtige Position.
Die Flamme erlischt gleich
nach der Zündung wieder.
Das Thermoelement ist nicht Halten Sie den Knopf nach
ausreichend erwärmt.
dem Entzünden etwa 10 Sekunden lang gedrückt.
Der Flammenring ist ungleichmäßig.
Die Brennerkrone ist mit
Speiseresten verstopft.
Sorgen Sie dafür, dass die
Düse nicht blockiert und die
Brennerkrone sauber ist.
Die Helligkeit des Bedienfelds wird verringert oder es
wird ausgeschaltet.
Die Temperatur der Kochplatte ist hoch. Um eine lange Lebensdauer des Displays zu gewährleisten, wird
die Helligkeit abhängig von
der Temperatur des Kochfelds reduziert. Ab einer bestimmten Temperatur wird
das Bedienfeld ausgeschaltet.
Lassen Sie das Kochfeld abkühlen.
Die Kontrolllampe des Wahl- Überprüfung der Kontrollknopfs leuchtet nach dem
lampe.
Netzanschluss des Kochfelds
oder nach einem Stromausfall.
Siehe „Montage“.
Die Funktion Hob²Hood wird Sie haben das Bedienfeld
nicht ausgeführt.
bedeckt.
Entfernen Sie den Gegenstand vom Bedienfeld.
Hob²Hood und Kurzzeitwecker können nicht eingeschaltet oder bedient werden.
Wischen Sie das Bedienfeld
ab.
Auf dem Bedienfeld befinden sich Wasser- oder Fettspritzer.
DEUTSCH
8.2 Wenn Sie das Problem
nicht lösen können...
Reparatur durch einen Techniker oder
Händler eine Gebühr an. Die
Informationen zum Kundendienst und
die Garantiebedingungen finden Sie im
Garantieheft.
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an Ihren
Händler oder einen autorisierten
Kundendienst. Geben Sie die Daten, die
Sie auf dem Typenschild finden, an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das
Kochfeld korrekt bedient haben. Wenn
Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt
auch während der Garantiezeit für die
A
8.3 Im Zubehörbeutel
mitgelieferte Aufkleber
Bringen Sie die Aufkleber, wie unten
gezeigt, an:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
67
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte
und verschicken Sie diesen Teil (falls
vorhanden).
B. Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte
und behalten Sie diesen Teil (falls
vorhanden).
C. Kleben Sie ihn auf die
Gebrauchsanleitung.
9. TECHNISCHE DATEN
9.1 Abmessungen des Kochfelds
Breite
880 mm
Tiefe
510 mm
68
www.aeg.com
9.2 Sonstige technische Daten
Gas - Original:
GESAMTLEISTUNG:
Gas - Ersatz:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
(BE)
10,9 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU)
10,9 kW
G30 (3+) 28-30 mbar
745 g/h
G31 (3+) 37 mbar
732 g/h
Netzanschluss:
220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Gerätekategorie:
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Gasanschluss:
R 1/2"
Geräteklasse:
3
9.3 Bypassdurchmesser
BRENNER
Ø BYPASS 1/100 mm
Multikronen-Brenner
57
Normalbrenner
35
Hilfsbrenner
28
9.4 Gasbrenner für ERDGAS G20/G25 20/25 mbar (BE) - G20 20
mbar (LU)
BRENNER
NORMALLEISTUNG
kW
MINDESTLEISTUNG
kW
INJEKTORMARKE
MultikronenBrenner
3,9
1,4
146
Normalbrenner
2,0
0,6
96x
Hilfsbrenner
1,0
0,33
70
9.5 Gasbrenner für LPG G30/G31 28-30/37 mbar
BRENNER
NORMALLEISTUNG
kW
MINDESTLEISTUNG
kW
INJEKTORMARKE
Multikronen- 3,55
Brenner
1,4
Normalbren- 1,9
ner
0,6
NENNGASDURCHFLUSS g/
Std.
G30 28-30
mbar
G31 37 mbar
095
258
254
71
138
136
DEUTSCH
BRENNER
Hilfsbrenner
NORMALLEISTUNG
kW
MINDESTLEISTUNG
kW
INJEKTORMARKE
1,0
0,33
50
69
NENNGASDURCHFLUSS g/
Std.
G30 28-30
mbar
G31 37 mbar
73
71
10. ENERGIEEFFIZIENZ
10.1 Produktinformationen gemäß EU 66/2014
Modellidentifikation
HKB95540NB
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Gasbrenner
5
Energieeffizienz pro Gasbrenner
(EE gas burner)
Hinten links - Normalbrenner
61.9%
Hinten rechts – Normalbrenner
61.9%
Mitte - Multikronen-Brenner
58.3%
Vorne links - Normalbrenner
54.5%
Vorne rechts – Hilfsbrenner
nicht zutreffend
Energieeffizienz des Gaskochfelds
(EE gas hob)
59.1%
EN 30-2-1: Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe - Teil 2-1: Rationelle
Energienutzung - Allgemeines
10.2 Energie sparen
• Achten Sie vor dem Gebrauch darauf, dass die Brenner und Topfträger richtig
zusammengebaut sind.
• Verwenden Sie nur Kochgeschirr mit einem Durchmesser, der der Größe der
Brenner entspricht.
• Stellen Sie den Topf mittig auf den Brenner.
• Wenn Sie Wasser erwärmen, verwenden Sie nur die benötigte Menge.
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn möglich, mit einem Deckel ab.
• Drehen Sie, sobald die Flüssigkeit zu kochen beginnt, die Flamme so weit zurück,
dass die Flüssigkeit nur leicht köchelt.
• Verwenden Sie nach Möglichkeit einen Dampfkochtopf. Beachten Sie seine
Bedienungsanleitung.
11. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
*
70
www.aeg.com
DEUTSCH
71
867345101-D-072020
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement