Aeg HVB95450IB Manuel utilisateur

Aeg HVB95450IB Manuel utilisateur
HVB95450IB
NL
FR
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
Notice d'utilisation
Table de cuisson
2
29
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................5
3. MONTAGE .................................................................................................................. 8
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT......................................................................13
5. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................15
6. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................19
7. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................21
8. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................23
9. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................................26
10. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................27
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet
hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, onderhouds- en
reparatie-informatie:
www.aeg.com/support
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: Model, productnummer, serienummer.
De informatie staat op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu‑informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
NEDERLANDS
3
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
buurt te worden gehouden, mits ze voortdurend
onder toezicht staan.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
dit te worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
dient op te passen dat u de verwarmingselementen
niet aanraakt.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of
een apart afstandbedieningssysteem.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een
kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
brandgevaar opleveren.
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar
schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek
de vlam bijv. met een deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet
onder constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden
geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
is, schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit
het stopcontact. In het geval het apparaat direct op
de stroom is aangesloten met een aansluitdoos,
verwijdert u de zekering om het apparaat van de
stroom te halen. Neem in beide gevallen contact op
met de erkende servicedienst.
In het geval van een breuk in de glazen plaat:
– zet alle branders en elektrische verwarmelementen
onmiddellijk uit en neem het apparaat van de
stroomvoorziening,
– raak het oppervlak van het apparaat niet aan,
– gebruik het apparaat niet.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
Als het apparaat direct op de voeding wordt
aangesloten, is er een scheidingsschakelaar met een
contactopening nodig op alle polen. Complete
afsluiting overeenkomstig de voorwaarden
gespecificeerd in de overspanningscategorie III moet
NEDERLANDS
•
•
5
worden gegarandeerd. De aardekabel is hiervan
uitgesloten.
Let er bij het leiden van de stroomkabel op dat de
kabel niet direct in contact komt (bijvoorbeeld bij
gebruik met isolatiehoes) met onderdelen die
temperaturen kunnen bereiken van 50°C hoger dan
kamertemperatuur.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het
kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van
het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn
aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van
ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken
veroorzaken.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Dit apparaat is geschikt voor de
volgende markten: BE LU
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
• Bescherm de bodem van het
apparaat tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
• Als het apparaat geïnstalleerd is
boven lades zorg er dan voor dat de
ruimte tussen de onderkant van het
apparaat en de bovenste lade
voldoende is voor luchtcirculatie.
• De onderkant van het apparaat kan
heet worden. Wij raden aan om een
onbrandbaar scheidingspaneel te
plaatsen onder het apparaat om te
voorkomen dat de onderkant kan
worden aangeraakt.
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
6
www.aeg.com
• Verzeker u ervan dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken, voordat
u welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet
beschadigt. Neem contact op met
onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden
verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
2.3 Gasaansluiting
• Alle gasaansluitingen moeten door
een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Controleer vóór de installatie of de
plaatselijke
distributieomstandigheden (gassoort
en -druk) en de afstelling van het
apparaat met elkaar te combineren
zijn.
• Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
aanwezig is.
• Op het typeplaatje staat informatie
over de gastoevoer.
• Dit apparaat mag niet aangesloten
worden op een inrichting dat
producten afvoert voor verbranding.
Sluit het apparaat aan volgens de
geldende installatieregels. Let op de
vereisten voor voldoende ventilatie.
2.4 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
NEDERLANDS
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
• Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen
uit de buurt van vet en olie als u
hiermee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten
bevat kan brand veroorzaken bij een
lagere temperatuur dan olie die voor
de eerste keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten
of gerechten die vochtig zijn gemaakt
met ontvlambare producten in, bij of
op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of
met beschadigde bodems kunnen
krassen veroorzaken in het glas /
glaskeramiek. Til deze voorwerpen
altijd op als u ze moet verplaatsen op
het kookoppervlak.
• Gebruik alleen stabiel kookgerei met
de juiste vorm en een diameter groter
dan de afmetingen van de branders.
• Zorg ervoor dat de pannen in het
midden van de branders staan.
• Gebruik geen grote pannen die de
randen van het apparaat
overschrijden. Dit kan het apparaat
beschadigen.
• Gebruik alleen de accessoires die zijn
meegeleverd met het apparaat.
7
• Plaats geen vlamverdeler op de
brander.
• Het gebruik van een kookapparaat op
gas leidt tot de productie van warmte
en vocht. Zorg voor een goede
ventilatie in de ruimte waar het
apparaat is geïnstalleerd.
• U moet bij langdurig intensief gebruik
van het apparaat waarschijnlijk meer
ventileren, bijvoorbeeld door een
raam te openen, of effectiever
ventileren, bijvoorbeeld door het
niveau van de aanwezige,
mechanische ventilatie op te voeren.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
• Laat geen zure vloeistoffen, zoals bijv.
azijn, citroensap of
reinigingsmiddelen voor het
verwijderen van kalkaanslag, in
aanraking komen met de kookplaat.
Hierdoor kunnen doffe plekken
ontstaan.
• Verkleuring van het email of roestvrij
staal is niet van invloed op de werking
van het apparaat.
2.5 Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor
onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
• De branders niet in de afwasautomaat
reinigen.
2.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
8
www.aeg.com
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t.
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
• Maak de externe gasleidingen plat.
2.7 Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3.1 Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient
u de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Model .......................................
Productnummer
(PNC) ........................................
Serienummer ...........................
Controleer of de
gastoevoerdruk van het
apparaat voldoet aan de
aanbevolen waarden. De
verstelbare aansluiting wordt
op de uitbreidingsbrug
bevestigd met behulp van
een schroefdraadmoer R
1/2". Alle onderdelen die
getoond worden op de
afbeelding zijn reeds in de
fabriek gemonteerd. Het
apparaat werd voor het de
fabriek verliet getest, om
voor u de beste resultaten te
verzekeren.
3.2 Gasaansluiting
WAARSCHUWING!
De volgende instructies over
de installatie en het
onderhoud moeten
opgevolgd worden door
vakkundig personeel in
overeenstemming met de
geldende voorschriften.
De aansluiting op de gastoevoer moet
worden uitgevoerd met behulp van een
AGB-kraan. Kies vaste aansluitingen of
gebruik een flexibele leiding in AGB
(roestvrij staal), in overeenstemming met
de voorschriften die van kracht zijn (NBN
D 51.003). Als u flexibele metalen
leidingen gebruikt, moet u opletten dat
deze niet in aanraking komen met
bewegende onderdelen, of dat ze niet
vastgeklemd worden. Wees ook
voorzichtig wanneer de kookplaat in
combinatie met een oven wordt
geïnstalleerd.
A
A. Uiteinde van as met moer
Vloeibaar gas
Gebruik de rubberen pijphouder voor
vloeibaar liquid gas. Koppel altijd de
pakking vast. Ga vervolgens door met de
gasaansluiting.
De flexibele leiding is klaar voor gebruik
als de leiding:
• niet warmer wordt dan
kamertemperatuur, warmer dan 30°C;
• niet langer is dan 1.500 mm;
• geen knikken vertoont;
• niet onderworpen is aan tractie of
torsie;
• niet in aanraking komt met scherpe
randen of hoeken;
NEDERLANDS
• de leiding gemakkelijk onderzocht
kan worden om de toestand ervan te
controleren.
De controle van de staat van de flexibele
leiding bestaat erin te controleren of:
• de leiding geen barsten, sneden,
vlekken of brandsporen vertoont op
de twee uiteinden en over de
volledige lengte;
• het materiaal niet gehard is, maar de
juiste elasticiteit vertoont
• de bevestigingsklemmen niet verroest
zijn
• de vervaldatum niet is verstreken.
Als er één of meerdere defecten
waarneembaar zijn, mag de leiding niet
worden gerepareerd, maar moet deze
worden vervangen.
WAARSCHUWING!
Controleer wanneer de
installatie is voltooid of alle
leidingfittingen goed zijn
afgedicht. Gebruik een
zeepoplossing, geen vlam!
type gas dat u gebruikt (zie de tabel
in het hoofdstuk 'Technische
gegevens').
4. Zet de onderdelen in omgekeerde
volgorde terug.
5. Vervang het typeplaatje (naast de
gastoevoerleiding) door het plaatje
voor het nieuwe type gastoevoer. U
kunt het plaatje vinden in het zakje
dat bij het apparaat geleverd is.
Als de toevoergasdruk aanpasbaar is of
verschilt van de vereiste druk, moet u
een geschikte drukregelaar op de
gastoevoerleiding monteren.
3.4 Keuze van gas
1. Raak
3 seconden aan.
2. Raak binnen 7 seconden gedurende
3 seconden
aan.
3 keer aan.
3. Raak
Op de display verschijnt G1-stand.
3.3 Vervanging spuitmonden
(alleen voor België)
1. Verwijder de pannendrager.
2. Verwijder de branderkappen en kronen.
3. Verwijder met een dopsleutel 7 de
hoofdsproeiers, en vervang ze door
de sproeiers die vereist zijn voor het
4. Tik op .
Openen van de stand.
5. Display van de tijdklok toont het
gekozen gastype.
6. Raak
aan om het gastype volgens
onderstaande tabel in te stellen.
7. Tik op .
Bevestigen van het gastype.
aan om de stand te verlaten of
Raak
wacht tot functie Automatisch
uitschakelen activeert.
Keuze van gas
0
9
1
G20 20 mbar
Vloeibaar gas 29 mbar
G20/G25 20/25 mbar
2
Veiligheidsrisico, gebruik geen
gasselectie 2. Gebruik alleen
gasselecties 0 of 1, afhankelijk
van de gastoevoer.
10
www.aeg.com
3.5 Aanpassing van het
minimale niveau (alleen voor
België)
WAARSCHUWING!
Informatie uitsluitend
bedoeld voor erkende
installateurs.
Schakel de kookplaat uit
voordat u aanpassingen
doet.
Het minimumniveau van de branders
afstellen:
1. Raak
3 seconden aan.
2. Raak binnen 7 seconden gedurende
3 seconden
aan.
3. Raak
4 keer aan.
Op de display verschijnt G2-stand.
4. Tik op .
Openen van de stand.
5. Wacht na het kiezen van de stand 5
seconden.
De brander toont het minimale niveau en
de bedieningsbalk toont
.
6. Raak
of aan.
Verhogen of verlagen van de waarde en
aanpassen van het minimale niveau.
7. Wacht 5 seconden.
Versturen van de gekozen waarde naar
het voedingsbord.
8. Controleer of het minimale niveau
aan.
juist is en raak
Het minimale niveau bevestigen.
Als het minimale niveau niet
juist is, herhaal dan stappen
6 en 7.
9. Raak
aan om de volgende
brander te selecteren en herhaal
stappen 5 - 8.
Raak
aan om de stand te verlaten.
WAARSCHUWING!
Zorg dat de vlam niet
uitgaat als u de knop snel
van de maximale stand naar
de minimale stand draait.
WAARSCHUWING!
Stel de G3- en G4-standen
niet in. Deze zijn uitsluitend
bedoeld voor erkende
installateurs.
3.6 Elektrische aansluiting
• Zorg er voor dat het aangegeven
voltage en het type stroom op het
typeplaatje overeenkomen met het
voltage en stroomtype van uw lokale
stroomleverancier.
• Dit apparaat wordt geleverd met een
netsnoer. Dit moet zijn voorzien van
een geschikte stekker, die geschikt is
voor de belasting die vermeld is op
het identificatieplaatje. Zorg dat u de
stekker in een goed stopcontact
steekt.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Zorg ervoor dat het netsnoer na
installatie bereikbaar is.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Er is brandgevaar als het apparaat
verbinding maakt met een
verlengkabel, een adapter of een
meervoudige aansluiting. Zorg ervoor
dat de aarde-aansluiting overeenkomt
met de normen en regelgeving.
• Laat de stroomkabel niet warmer
worden dan 90° C.
3.7 Aansluitkabel
Gebruik om de aansluitkabel te
vervangen alleen de speciale kabel of
een gelijksoortig type. Het kabeltype is:
H05V2V2-F T90.
Zorg ervoor dat de doorsnede van het
snoer geschikt is voor het voltage en de
bedrijfstemperatuur. De geel/groene
aarddraad moet ongeveer 2 cm langer
zijn dan de bruine (of zwarte) fasedraad.
NEDERLANDS
letter 'E' of het aardesymbool , of
groen/geel gekleurd.
2. Sluit de blauwe (nul) draad aan op de
eindklem gemarkeerd met de letter
'N', of blauw gekleurd.
3. Sluit de bruine (onder spanning
staande) draad aan op de eindklem
gemarkeerd met de letter 'L'. Deze
moet altijd worden aangesloten op
de netwerkfase.
L
N
1. Sluit de groen/gele (aarde) draad aan
op de eindklem gemarkeerd met de
3.8 Samenstellen
min.
650mm
min.
100mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
11
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
12
www.aeg.com
890
min.
38 mm
min.
2 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
LET OP!
Installeer het apparaat
alleen op een werkblad met
een plat oppervlak.
3.9 Installeren van kookplaat
onder de afzuigkap
Als u de kookplaat onder
een kap monteert, moet u
de montage-instructies van
de dampkap raadplegen om
de minimale afstand tussen
de apparaten te weten te
komen.
NEDERLANDS
3.10 Mogelijkheden voor
inbouw
A
Het paneel geïnstalleerd onder de
kookplaat moet eenvoudig te
verwijderen zijn en eenvoudig toegang
bieden indien technische hulp nodig is.
B
13
min 40 mm
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
Keukenmeubel met
A. Verwijderbaar paneel
B. Ruimte voor aansluitingen
Keukenmeubel met oven
Om veiligheidsredenen en om een
gemakkelijke verwijdering van de oven
uit het meubel mogelijk te maken,
moeten de elektrische aansluitingen van
de kookplaat en de oven afzonderlijk
geïnstalleerd worden.
min 6 mm
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4.1 Indeling kookplaat
1
1
2
1
1
2
3
4
Medium brander
Multikroonbrander
Extra brander
Bedieningspaneel
3
4
4.2 Indeling Bedieningspaneel
1
2
3
4
5
11
10
6
9
8
7
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en
geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
14
www.aeg.com
Tiptoets
Functie
Opmerking
1
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2
Blokkering / Kinderbeveili- Het bedieningspaneel vergrendelen/
ging van de kookplaat
ontgrendelen.
3
Pauze
De functie in- en uitschakelen.
4
-
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
5
-
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
Ledaanduiding
Voor tonen van geactiveerde functie.
Hob²Hood
De handmatige modus van functie in- en uitschakelen.
-
Voor in- en uitschakelen van de tijdklok.
-
De tijd verlengen of verkorten.
-
Gebied voor Hob²Hoodinfraroodsignaal
Communicatie naar afzuigkap.
-
Bedieningsstrip
Om de warmte voor de brander in te stellen.
6
7
8
/
9
10
11
4.3 Kookstanddisplays
Scherm
Beschrijving
Brander wordt gedeactiveerd.
-
Brander is in werking.
Er is een storing.
Er is nog een kookzone heet (restwarmte).
Blokkering /Kinderbeveiliging van de kookplaat werkt.
Pauze is in werking.
De functie Automatische uitschakelen is in werking getreden.
NEDERLANDS
4.4 Aanduiding voor heet
oppervlak
WAARSCHUWING!
Indien de kookzone tijdens
het koken heet wordt, toont
de instellingsaanduiding een
waarschuwing voor heet
oppervlak
als de zone
wordt uitgeschakeld. De
aanduiding van heet
oppervlak wordt
weergegeven totdat de
kookzone is afgekoeld.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
$
5.1 Branderoverzicht
%
$
&
'
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Branderkap
Branderkroon
Ontstekingsbougie
Vlambeveiliging
5.2 De brander ontsteken
Ontvlam de brander altijd
vóór u het kookgerei erop
plaatst.
WAARSCHUWING!
Ga voorzichtig te werk bij
het gebruik van branders
(open vuur) in de keuken. De
fabrikant kan niet
aansprakelijk gesteld
worden in geval van onjuist
gebruik van de vlam.
15
16
www.aeg.com
1. Raak
1 seconde aan om de
kookplaat in te schakelen.
Na 20 seconden niet te hebben gebruikt,
schakelt de kookplaat uit.
2. Raak als u na de lichtanimatie
op
het display ziet de bedieningsstrip
aan bij de juiste kookstand of
beweeg uw vinger langs de
bedieningsstrip totdat u de juiste
kookstand heeft bereikt.
Voor het instellen of wijzigen van de
kookstand.
Als de brander na een paar
pogingen niet ontsteekt,
controleer dan of de kroon
en de dop goed zijn
geplaatst en reinig het
metalen deel van de
vlambeveiliging (raadpleeg
"Verzorging en reiniging").
• u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat hebt ingeschakeld.
• u iets hebt gemorst of iets langer dan
10 seconden op het
bedieningspaneel hebt gelegd (een
pan, doek, etc.). Er klinkt een
geluidssignaal en de kookplaat wordt
uitgeschakeld. Verwijder het
voorwerp of reinig het
bedieningspaneel.
• u een brander niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na een tijdje
aan en schakelt de kookplaat
gaat
uit.
De verhouding tussen kookstand en
de tijd waarna de kookplaat
uitschakelt:
Niveau
Tijd (uren)
1
6
2
3
3
3
4
1,5
5
1,5
Als de brander per ongeluk
uitgaat, ontsteekt de
kookplaat de brander 3
maal. Als de vlam nog
steeds niet gaat branden,
verschijnt
.
Als
verschijnt schakelt de
kookplaat uit en weer aan.
Als na de lichtanimatie
weer verschijnt, raak u
dan binnen 3 seconden
en
aan. Als u
ziet, is de
storing gereset.
5.3 De brander uitzetten
Om de vlam te doven de
bedieningsknop naar de uit-positie
schuiven.
WAARSCHUWING!
Draai de vlam altijd lager of
schakel hem uit voordat u de
pan van de brander haalt
5.4 Automatisch uitschakelen
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• alle branders zijn gedeactiveerd,
5.5 De kookplaatvergrendeling
in- en uitschakelen
U kunt het bedieningspaneel
vergrendelen terwijl de branders in
werking zijn. Hiermee wordt voorkomen
dat de kookstand per ongeluk wordt
veranderd.
Het bedieningspaneel vergrendelen:
1. Stel de warmte-instelling in.
2. Raak
3.
aan.
verschijnt op het display van de
brander.
Raak
weer aan om het
bedieningspaneel te ontgrendelen.
U kunt de branders
uitschakelen terwijl het
bedieningspaneel is
vergrendeld. Gebruik
om de kookplaat uit te
schakelen.
aan
Instellen van de vergrendeling voor
kinderbeveiliging:
NEDERLANDS
1. Raak
aan om de kookplaat aan te
zetten.
2. Raak
3 seconden aan om de
gaat
vergrendeling te activeren.
in alle bedieningsbalken branden.
aan om de kookplaat uit te
3. Raak
zetten.
U kunt de
kookplaatvergrendeling
uitschakelen terwijl de
kinderbeveiliging in werking
is.
Om tijdelijk te ontgrendelen:
1. Raak
aan om de kookplaat aan te
zetten.
2. Raak
5.7 Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken als
kookwekker als de kookplaat is
geactiveerd.
1. Tik op
De tijdindicator
gaat tijdens de
tijdinstelling snel knipperen.
3. Als de tijdindicator
langzaam gaat
knipperen, is de tijdklok geactiveerd.
Als de tijd verstreken is, klinkt er een
geluidssignaal en knippert 00.
4. Tik op .
Het geluidssignaal stopzetten.
Deze functie is niet van
invloed op de werking van
de branders.
3.
verschijnt op het display van de
brander.
4. Stel de warmte-instelling in.
5. Aan het einde van het kookproces en
na het uitschakelen van de
kookplaat, is de vergrendelfunctie
actief.
Om volledig te ontgrendelen:
2. Raak
3 seconden aan. De
vergrendeling wordt uitgeschakeld.
aan om de kookplaat uit te
3. Raak
zetten.
5.6 Pauze
Deze functie stelt alle branders die in
werking zijn in op de laagste kookstand.
Als de functie in gebruik is, kunt u de
kookstand niet wijzigen.
Als de functie de timerfuncties niet stopt.
Tik op
om de functie in te schakelen.
gaat aan.
Voor het uitschakelen van de functie
raakt u
aan.
aan. De vorige kookstand gaat
.
of
van de timer aan om
2. Raak
de tijd in te stellen (00 - 99 minuten).
3 seconden aan.
1. Raak
aan om de kookplaat aan te
zetten.
17
De maximale duur van de
tijdklokfuncties is 00 - 99
minuten. Raadpleeg de
kookwekkerinstructies
(missende aanpassing
tijdklok).
5.8 OffSound Control (De
geluiden in- en uitschakelen)
Schakel de kookplaat uit. Raak
3
seconden aan. Het display gaat aan en
uit. Raak
3 seconden aan.
of
gaat branden. Raak
aan om één van
het volgende te kiezen:
•
- de signalen zijn uit
- de signalen zijn aan
•
Om uw keuze te bevestigen moet u
wachten tot de kookplaat automatisch
uitschakelt.
Als de functie op
staat, kunt u de
geluiden alleen horen als:
aanraakt
• u
• Kookwekker naar beneden komt
• Timer met aftelfunctie naar beneden
komt
• u iets op het bedieningspaneel
plaatst.
18
www.aeg.com
5.9
Hob²Hood
Het is een geavanceerde automatische
functie die de kookplaat op een speciale
afzuigkap aansluit. Zowel de kookplaat
als de afzuigkap heeft een
infraroodontvanger. De snelheid van de
ventilator wordt automatisch bepaald op
basis van de modusinstelling en de
temperatuur van de heetste pan op de
kookplaat. U kunt de ventilator van de
kookplaat handmatig bedienen.
De afzuigkap werkt alleen als
de kookplaat geactiveerd is.
Voor de meeste
afzuigkappen wordt het
afstandsbedieniningssysteem
uitgeschakeld. Inschakelen
voordat u de functie
gebruikt. Zie voor meer
informatie de
gebruikershandleiding van
de afzuigkap.
De kookplaat stelt de
snelheid van de ventilator
automatisch in
overeenkomstig het
kookproces.
Automatische modi
stand
Standomschrijving
Automatische
verlichting
Automatische
ventilatorsnelheid
Uit
Uit
H0
Handmatig
H1
AutomatiAan
sche verlichting
Uit
H2
Vaste snelheid
1
Aan
stand
Standomschrijving
Automatische
verlichting
Automatische
ventilatorsnelheid
H3
Automatische lage
snelheid
Aan
0-1
H4
Automatische middelmatige
snelheid
Aan
0-1
H5
Automatische hoge
snelheid
Aan
0-2
H6
AutomatiAan
sche intense
snelheid
0-3
De automatische modus veranderen
1. Schakel het apparaat uit.
2. Raak
3 seconden aan. Het display
gaat aan en uit.
3. Raak
3 seconden aan.
4. Raak
gaat.
een paar keer aan tot
aan
5. Raak
van de timer aan om een
automatische modus te selecteren.
aan om de snelheid
Raak
handmatig in te stellen.
Houd
langer vast om de
ventilator en de verlichting
uit te schakelen.
WAARSCHUWING!
Na beëindiging van de
bereiding schakelt de
afzuigkap niet automatisch
uit. Schakel deze handmatig
uit.
NEDERLANDS
19
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Brander
Diameter van
de pannen
(mm)
Multikroon
220 - 260
LET OP!
Gebruik geen gietijzeren
pannen, aardewerk of
grillplaten.
Halfsnel (linksachter)
120 - 240
Halfsnel (rechtsachter)
120 - 240
Normaal (linksvoor)
120 - 220
WAARSCHUWING!
Zet één pan niet op twee
branders.
Sudderbrander
80 - 180
6.1 Kookgerei
WAARSCHUWING!
Zet geen instabiele of
beschadigde pannen op de
brander om morsen en letsel
te voorkomen.
LET OP!
Zorg dat de handvaten van
de pot niet boven de
voorste rand van het
werkblad komen.
LET OP!
Zorg dat de potten zich in
het midden van de brander
bevinden, voor een
maximum aan stabiliteit en
lager gasverbruik.
LET OP!
Vloeistoffen die tijdens het
koken worden gemorst
kunnen ervoor zorgen dat
het glas breekt.
6.2 Diameter van het
kookgerei
Gebruiken alleen kookgerei
met een bodemdiameter die
geschikt is voor de afmeting
van de plaat.
6.3 Praktische tips voor
Hob²Hood
Als u de kookplaat bedient met de
functie:
• Bescherm het afzuigkappaneel tegen
direct zonlicht.
• Breng geen halogeenverlichting aan
in het afzuigkappaneel.
• Dek het bedieningspaneel van de
afzuigkap niet af.
• Onderbreek het signaal tussen de
kookplaat en de afzuigkap niet
(bijvoorbeeld met een hand, een
handgreep van een pan of een grote
pan). Zie de afbeelding.
De afzuigkap in de afbeelding is
slechts een voorbeeld.
20
www.aeg.com
Houd het venster om te
verbinden met het
infraroodsignaal van de
Hob²Hood schoon.
Andere op afstand bediende
apparaten kunnen het
signaal hinderen. Gebruik
geen op afstand bedienbare
apparaten op het moment
dat u de functie op de
kookplaat gebruikt.
Afzuigkappen met de Hob²Hood
functie
Zie de consumentenwebsite voor de
volledige reeks afzuigkappen die met
deze functie werken. De AEGafzuigkappen die met deze functie
hebben.
werken moeten het symbool
• Gebruik voor verfijnd koken de
hulpbrander of de normale brander
met vlamverspreider.
• Gebruik voor een gelijkmatige
warmteverspreiden een pan met
coating en kook op een hulp- of
normale brander.
• Elk voorbeeld in de onderstaande
tabel toont twee of drie stappen.
• Warm bij gebruik van een pan de olie
eerst op en houd de pan tijdens het
bakken op een constante
temperatuur in overeenstemming met
de waarden die in de tabel worden
aangeraden.
Symbolen van kookmethodes die in de
tabel worden gebruikt:
Olie opwarmen
Zachtjes braden
6.4 Voorbeelden van
kooktoepassingen
Laten koken
De gegevens in de tabel tonen
voorbeelden van de warmte-instelling en
kooktijden voor zacht en zwaar bakken
en verfijnd koken.
Te sudderen
• Pas de instellingen aan op het type
voedsel, het type gas dat wordt
gebruikt, het materiaal en de grootte
van de pannen. Raadpleeg de
diameters van kookgerei in hoofdstuk
Hints en tips.
P
Ge- or Branrecht ti
der
es
Mengen, smelten van
ingrediënten
Stap 1
Symbool
Stap 2
Ni
ve
au
Tijd
(min)
Symbool
Stap 3
Ni
ve
au
Tijd
(min)
Crèpes
4
SR
5
1-4
2
4-8
Hamburgers
2
SUPPL
.
5
1-5
3
4-8
Hamburgers
3
SR
5
1-5
3
4-8
Symbool
Ni
ve
au
Tijd
(min)
NEDERLANDS
Hamburgers
4
MC
5
1-5
Frietjes
4
MC
5
20-30
4
SUPPL
.
1
5-10
Bechamel1)
Rijstpudding1)
4
SUPPL
.
2)
3
4-7
5
5-10
2)
5
10-20
2)
1
21
4-8
2)
1
30-40
2)
1) Constant roeren
2) Zonder deksel
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Algemene informatie
• Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
• Het wordt aangeraden de
vergrendeling- / kinderslotfunctie te
activeren (raadpleeg
'kookplaatvergrendeling in- of
uitschakelen' in hoofdstuk 'Dagelijks
gebruik').
• Gebruik altijd kookgerei met een
schone bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
De aanwezigheid van water
of andere vloeistoffen op het
bedieningspaneel kan de
kookplaatfuncties per
ongeluk in- of uitschakelen.
WAARSCHUWING!
Gebruik geen messen,
schrapers of gelijksoortige
hulpmiddelen om het glazen
oppervlak of de randen van
de branders en het frame
schoon te maken (indien van
toepassing).
• Was de onderdelen van roestvrij staal
af met water en droog ze vervolgens
met een zachte doek.
7.2 Pannendragers
De pansteunen zijn niet
bestand tegen afwassen in
een afwasautomaat. Ze
moeten met de hand
worden afgewassen.
1. U kunt de pansteunen verwijderen
voor een gemakkelijke reiniging van
het kookplaat.
Ga zeer voorzichtig te
werk bij het vervangen
van de pannendrager,
dit om schade aan het
oppervlak van de
kookplaat te vermijden.
2. De emaillelaag kan scherpe randen
hebben, dus wees voorzichtig tijdens
22
www.aeg.com
het met de hand afwassen en
afdrogen. Verwijder hardnekkige
vlekken zo nodig met een
pastareiniger.
3. Zorg er na het reinigen van de
pansteunen voor dat u ze in de juiste
stand terugplaatst.
4. Om ervoor te zorgen dat de brander
goed werkt, moeten de armen van
de pannendrager in het midden van
de brander worden geplaatst.
7.3 Verwijderen van de
pannensteunen
Om de pansteunen in de juiste positie te
houden, zijn ze gemonteerd op metalen
pennen die zich aan de achterkant van
de kookplaat bevinden. Voor een betere
reiniging kunnen pansteunen verwijderd
worden van de kookplaat. Til de
pansteunen op en houd ze in horizontale
positie zoals getoond in de laatste
afbeelding.
Til de pansteunen niet
schuin op, omdat de
metalen pennen zo worden
belast. De pennen kunnen
hierdoor beschadigd raken
en breken.
De vorm van de pansteunen en de
hoeveelheid branders kan verschillen bij
andere modellen van het apparaat.
7.4 De kookplaat
schoonmaken
• Verwijder direct: gesmolten
kunststof, plastic folie, suiker en
suikerhoudend voedsel, anders kan
dit schade aan de kookplaat
veroorzaken. Doe voorzichtig om
brandwonden te voorkomen.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende
verkleuringen. Reinig de kookplaat
met een vochtige doek en een beetje
niet-schurend reinigingsmiddel.
Droog de kookplaat na reiniging af
met een zachte doek.
NEDERLANDS
• Was de geëmailleerde delen, deksels
en kronen met een warm sopje en
laat ze goed drogen alvorens ze terug
te plaatsen.
7.5 Reinigen van de
ontstekingsbougie en de
vlambeveiliging
Houd het metalen gedeelte van de
ontstekingsbougie en de vlambeveiliging
23
schoon met een vochtige doek of spons
om te voorkomen dat de vlam slecht
ontsteekt of de vlam slecht wordt
herkend. Controleer of de branderkroon
niet verstopt is met voedselresten.
7.6 Periodiek onderhoud
Raadpleeg regelmatig uw lokale
serviceafdeling, om de staat van de
gastoevoerleiding en de drukregelaar
(indien gemonteerd) te controleren.
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Wat moet u doen als...
Storing
Mogelijke oorzaak
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
De kookplaat is niet aange- Controleer of de kookplaat
sloten op een stopcontact of goed is aangesloten op het
is niet goed geïnstalleerd.
lichtnet. Raadpleeg het aansluitdiagram.
De zekering is doorgeslagen.
oplossing
Ga na of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de
zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
Stel gedurende 20 seconden Schakel de kookplaat opgeen kookstand in.
nieuw in en stel de kookstand binnen 20 seconden
in.
Er klinkt een geluidssignaal
en de kookplaat wordt uitgeschakeld.
Er klinkt een geluidssignaal
als de kookplaat wordt uitgeschakeld.
U hebt 2 of meer tiptoetsen
tegelijk aangeraakt.
Raak slechts één tiptoets tegelijk aan.
Er ligt water of er zitten vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
U hebt een of meer tiptoetsen afgedekt.
Verwijder het voorwerp van
de tiptoetsen.
24
www.aeg.com
Storing
Mogelijke oorzaak
oplossing
De kookplaat schakelt uit.
U hebt iets op de tiptoets
Verwijder het object van de
tiptoets.
gezet
.
Hob²Hood-functie werkt
niet.
U dekt het bedieningspaneel af.
Verwijder het voorwerp van
het bedieningspaneel.
De sensorvelden worden
warm.
Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op
de achterste branders indien
nodig.
Er klinkt geen geluidsignaal De signalen zijn uit.
wanneer u de tiptoetsen van
het bedieningspaneel aanraakt.
Activeer het geluid. Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
gaat branden.
Automatisch uitschakelen is
in werking.
Schakel de kookplaat uit en
weer in.
gaat branden.
De functie kinderbeveiliging
is in werking.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
gaat branden.
Er is een storing.
Om te storing te resetten,
deactiveert en activeert u de
kookplaat, en raak u na de
lichtanimatie, als
verschijnt,
weer
en daarna bin-
nen 3 seconden
.
Als u
ziet, is de storing
gereset.
Zorg ervoor dat de kroon en
de vlamdeksel goed geplaatst zijn en dat het metalen deel van de vlambeveiliging schoon is.
U kunt een constant piepge- De elektrische aansluiting is
luid horen.
onjuist.
Trek de stekker van de kookplaat uit het stopcontact.
Laat de installatie controleren door een erkende elektricien.
gaat branden.
De kookplaat is te heet.
Wacht een paar minuten totdat de kookplaat is afgekoeld. Zet groot kookgerei
indien mogelijk op de achterste branders.
gaat branden.
Er is een storing.
Volg de procedure die u
volgt als
verschijnt.
NEDERLANDS
Storing
Mogelijke oorzaak
25
oplossing
Te veel pogingen om te wis- Wacht 15 minuten en volg
sen.
de procedure alsof
verschijnt.
gaat branden.
en het getal gaan branden.
Er heeft zich een fout in de
kookplaat voorgedaan.
Ontkoppel de kookplaat enige tijd van de stroomtoevoer. Ontkoppel de zekering
uit het elektrische systeem
van het huis. Sluit het apparaat opnieuw aan. Als
weer gaat branden, neem
dan contact op met de klantenservice.
Er bevindt zich vuil rond de
brander.
gaat branden.
8.2 Als u het probleem niet
kunt oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Verzeker
u ervan dat u de kookplaat correct
gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik van het
apparaat wordt het bezoek van de
onderhoudstechnicus van de
A
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
8.3 Labels meegeleverd in de
zak met accessoires
Bevestig de stickers zoals hieronder
weergegeven:
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
A. Plak het op de garantiekaart en
verstuur dit deel (indien van
toepassing).
Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
B. Plak het op de garantiekaart en
bewaar dit deel (indien van
toepassing).
26
www.aeg.com
C. Plak het op het instructieboekje.
9. TECHNISCHE GEGEVENS
9.1 Afmetingen kookplaat
Breedte
890 mm
Diepte
510 mm
9.2 Overige technische gegevens
Gas origineel:
TOTAAL VERMOGEN:
Gasvervanging:
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
(BE)
10,2 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU)
10,2 kW
G30 (3+) 28-30 mbar
749 g/h
G31 (3+) 37 mbar
736 g/h
Elektrische voe- 220-240 V ~ 50/60 Hz
ding:
Categorie apparaat:
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Gasaansluiting:
R 1/2"
Apparaatklasse: 3
9.3 Gasbranders voor AARDGAS G20/G25 20/25 mbar (BE) G20 20 mbar (LU)
BRANDER
NORMAAL VERMOGEN kW
MINIMUM VERMOGEN kW
INSPUITMARKERING
Multikroon
3,5
1,75
146
Normale brander 1,9
0,7
96x
Sudderbrander
0,38
76X
1,0
9.4 Gasbranders voor LPG G30/G31 28-30/37 mbar
BRANDER
Multikroon
NORMAAL
VERMOGEN kW
MINIMUM
VERMOGEN kW
INSPUITNOMINALE GASSTROMING
MARKERING g/h
3,6
1,8
095
G30 28-30
mbar
G31 37 mbar
262
257
NEDERLANDS
BRANDER
NORMAAL
VERMOGEN kW
MINIMUM
VERMOGEN kW
INSPUITNOMINALE GASSTROMING
MARKERING g/h
1,9
0,75
Sudderbran- 1,0
der
0,47
Normale
brander
27
G30 28-30
mbar
G31 37 mbar
71
138
136
50
73
71
10. ENERGIEZUINIGHEID
10.1 Productinformatie volgens EU-richtlijn 66/2014
Modelidentificatie
HVB95450IB
Type kooktoestel
Ingebouwde kookplaat
Aantal gasbranders
5
Energiezuinigheid per gasbrander
(EE gas burner)
Energiezuinigheid voor de gaskookplaat
(EE gas hob)
Links achter - semi-snel
58.9%
Rechts achter - semi-snel
58.9%
Midden - Multikroonbrander
53.1%
Linksvoor - Normale brander
54.7%
Rechts voor - Extra brander
niet van toepassing
56.4%
EN 30-2-1: Huishoudelijke kookapparaten op gas - deel 2-1 : Energieverbruik Algemeen
10.2 Energie besparen
• Zorg er voor gebruik voor dat de branders en pansteunen goed worden geplaatst.
• Gebruiken alleen kookgerei met een bodemdiameter die geschikt is voor de
afmeting van de plaat.
• Zet de pan in het midden van de brander.
• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
• Wanneer de vloeistof begint te koken, draait u de vlam omlaag, totdat de vloeistof
zachtjes pruttelt.
• Gebruik indien mogelijk een hogedrukpan. Zie de gebruikshandleiding van de
hogedrukpan.
28
www.aeg.com
11. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
FRANÇAIS
29
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................29
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................32
3. INSTALLATION..........................................................................................................35
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.................................................................................40
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 42
6. CONSEILS.................................................................................................................. 46
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................48
8. DÉPANNAGE.............................................................................................................50
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES....................................................................... 53
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE............................................................................... 54
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour vous offrir des
performances irréprochables pendant longtemps, avec des technologies
innovantes qui simplifient la vie : autant de caractéristiques que vous ne trouverez
peut-être pas sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants
pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Web pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des
informations sur le service et les réparations :
www.aeg.com/support
Enregistrer votre produit pour un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, des consommables et des pièces de rechange
d'origine pour votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE ET ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE
Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter notre centre de service agréé, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, Numéro de série.
Les informations se trouvent sur la plaque signalétique.
Avertissement/Mise en garde-Information de sécurité
Informations générales et conseils
Informations environnementales
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
30
www.aeg.com
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un
handicap très important et complexe doivent être
tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en
permanence.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il
refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
1.2 Sécurité générale
•
•
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties
accessibles deviennent chauds pendant son
fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments
chauffants.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
externe ou un système de commande à distance.
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
31
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser
chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance
sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer
un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.
Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
exemple avec un couvercle ou une couverture
ignifuge.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une
cuisson courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie : N'entreposez
rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
cuisson car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée,
éteignez l'appareil et débranchez-le. Si l'appareil est
branché à l'alimentation secteur directement en
utilisant une boîte de jonction, retirez le fusible pour
déconnecter l'appareil de l'alimentation secteur. Dans
tous les cas, contactez le service après-vente agréé.
En cas de bris de verre de la plaque de cuisson :
– éteignez immédiatement tous les brûleurs et toutes
les résistances électriques puis isolez l'appareil de
l'alimentation électrique,
– ne touchez pas la surface de l'appareil,
– n'utilisez plus l'appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger.
Si l'appareil est relié directement à l'alimentation
électrique, installez un sectionneur avec une ouverture
de contact. Il est indispensable de garantir une
déconnexion complète conformément aux conditions
32
www.aeg.com
•
•
de surtension de catégorie III. Le fil de terre n'est pas
concerné.
Lorsque vous acheminez le câble d'alimentation,
assurez-vous qu'il n'entre pas en contact direct (par
exemple, à l'aide d'un manchon isolant) avec des
parties pouvant atteindre des températures
supérieures de 50 °C à la température ambiante.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs
de protection pour table de cuisson conçus ou
indiqués comme adaptés par le fabricant de l'appareil
de cuisson dans les instructions d'utilisation, ou les
dispositifs de protection pour table de cuisson
intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de
protection non adaptés peut entraîner des accidents.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Cet appareil est adapté aux marchés
suivants: BE LU
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal
requis par rapport aux autres
appareils et éléments.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour
éviter que la moisissure ne provoque
de gonflements.
• Protégez la partie inférieure de
l'appareil de la vapeur et de
l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les
récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
• Si l'appareil est installé au-dessus de
tiroirs, assurez-vous qu'il y a
suffisamment d'espace entre le fond
de l'appareil et le tiroir supérieur pour
que l'air puisse circuler.
• Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Veillez à installer un
panneau de séparation ignifuge sous
l'appareil pour en bloquer l'accès.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l'appareil est débranché.
• Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si
présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
Utilisez le câble d'alimentation
électrique approprié.
Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre
service après-vente agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit
être fixée de telle manière qu'elle ne
peut pas être enlevée sans outils.
Ne branchez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la
prise de courant est accessible une
fois l'appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
N'utilisez que des systèmes
d'isolation appropriés : des coupecircuits, des fusibles (les fusibles à
visser doivent être retirés du support),
un disjoncteur différentiel et des
contacteurs.
L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une
33
distance d'ouverture des contacts
d'au moins 3 mm.
2.3 Raccordement au gaz
• Tous les raccordements au gaz
doivent être effectués par une
personne qualifiée.
• Avant l'installation, vérifiez que les
conditions de distribution locales
(nature et pression du gaz) sont
compatibles avec le réglage de
l'appareil.
• Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.
• Les informations concernant
l'alimentation en gaz se trouvent sur
la plaque signalétique.
• Cet appareil n'est pas raccordé à un
dispositif d'évacuation des produits
de combustion. Assurez-vous de
brancher l'appareil selon les
réglementations d'installation en
vigueur. Veillez à respecter les
exigences en matière d'aération.
2.4 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
• Avant la première utilisation, retirez
les emballages, les étiquettes et les
films de protection (si présents).
• Cet appareil est exclusivement
destiné à une utilisation domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
• Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
• Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'utilisez jamais l'appareil comme
plan de travail ou comme plan de
stockage.
34
www.aeg.com
• Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut
éclabousser.
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie et
d'explosion.
• Les graisses et l'huile chaudes
peuvent dégager des vapeurs
inflammables. Tenez les flammes ou
les objets chauds éloignés des
graisses et de l'huile lorsque vous
vous en servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible
que l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement
de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
• Ne laissez pas le contenu des
récipients de cuisson s'évaporer
complètement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur
l'appareil. Sa surface risque d'être
endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de
cuisson vides ou sans aucun récipient
de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte
ou en aluminium, ni de récipients
dont le fond est endommagé et
rugueux. Ils risqueraient de rayer le
verre ou la surface vitrocéramique.
Soulevez toujours ces objets lorsque
vous devez les déplacer sur la surface
de cuisson.
• Utilisez uniquement des récipients
stables ayant une forme adaptée et
•
•
•
•
•
•
•
•
•
un diamètre supérieur à celui des
brûleurs.
Assurez-vous que les récipients sont
placés au centre des brûleurs.
N'utilisez pas de grand récipient dont
les bords dépassent de l'appareil.
Vous risqueriez d'endommager la
surface du plan de travail.
N'utilisez que les accessoires fournis
avec l'appareil.
N'installez pas de diffuseur de flamme
sur le brûleur.
L'utilisation d'un appareil de cuisson
au gaz génère de la chaleur et de
l'humidité. Veillez à ce que la pièce
où est installé l'appareil soit bien
aérée.
L'utilisation intensive et prolongée de
l'appareil peut nécessiter une
ventilation supplémentaire comme
l'ouverture d'une fenêtre, ou une
aération plus efficace en augmentant
par exemple la puissance de la
ventilation mécanique si la pièce en
est dotée.
Cet appareil est exclusivement
destiné à un usage culinaire. Ne
l'utilisez pas pour des usages autres
que celui pour lequel il a été conçu, à
des fins de chauffage par exemple.
Ne laissez pas de liquides acides, tels
que du vinaigre, du jus de citron ou
du produit détartrant, entrer en
contact avec la table de cuisson. Cela
peut provoquer l'apparition de taches
mates.
La décoloration de l'émail ou de
l'acier inoxydable est sans effet sur les
performances de l'appareil.
2.5 Entretien et nettoyage
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon
état.
• Éteignez l'appareil et laissez-le
refroidir avant de le nettoyer.
• Débranchez l’appareil de
l'alimentation électrique avant toute
opération de maintenance.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement
des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de
FRANÇAIS
tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
• Ne lavez pas les brûleurs au lavevaisselle.
2.6 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal
pour obtenir des informations sur la
marche à suivre pour mettre l'appareil
au rebut.
35
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Aplatissez les tuyaux de gaz externes.
2.7 Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
3.1 Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson,
notez les informations de la plaque
signalétique ci-dessous. La plaque
signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
Modèle ...........................
PNC .............................
Numéro de série ....................
3.2 Raccordement au gaz
AVERTISSEMENT!
Les instructions suivantes
concernant l'installation, le
raccordement et l'entretien
de l'appareil doivent être
effectuées par un
professionnel qualifié selon
les normes et règlements
locaux en vigueur.
Le raccordement à l'arrivée de gaz doit
obligatoirement être effectué par une
vanne en acier AGB. Choisissez un
raccordement fixe ou utilisez un tuyau
flexible en AGB (acier inoxydable)
conforme à la réglementation en vigueur
(NBN D 51.003). Si vous utilisez des
tuyaux flexibles métalliques, ils ne
doivent pas entrer en contact avec des
parties mobiles ni être comprimés. Soyez
également vigilant lorsque la table est
installée avec un four.
Assurez-vous que la pression
de l'alimentation en gaz de
l'appareil correspond aux
valeurs recommandées. Le
raccordement réglable est
relié à la rampe complète
par un écrou fileté R 1/2 po.
Tous les composants
apparaissant dans la figure
ont déjà été assemblés en
usine. L'appareil a été testé
avant de quitter l'usine pour
vous garantir les meilleurs
résultats.
A
A. Extrémité du tuyau avec écrou
Gaz liquéfié
Utilisez un support de tuyau en
caoutchouc pour le gaz liquéfié.
Intercalez toujours le joint. Continuez
alors le raccordement au gaz.
L'utilisation d'un tuyau flexible s'applique
lorsque :
36
www.aeg.com
• il ne peut pas devenir plus chaud que
la température ambiante, à savoir plus
de 30 °C ;
• il n'est pas plus long que 1 500 mm ;
• il ne montre aucun étranglement ;
• il n'est soumis à aucune traction ni
aucune torsion ;
• il n'entre pas en contact avec des
bords ni des coins tranchants ;
• il peut être facilement contrôlé sur
toute sa longueur afin de vérifier son
état.
Vérifiez les points suivants pour contrôler
le bon état du tuyau flexible :
• il ne présente aucune fente, coupure,
marque de brûlure sur les deux
extrémités et sur toute sa longueur ;
• le matériau n'est pas durci, mais
présente une élasticité correcte ;
• les colliers de serrage ne sont pas
rouillés ;
• la date d'expiration n'est pas
dépassée.
Si vous constatez au moins un de ces
défauts, ne réparez pas le tuyau, mais
remplacez-le.
3. À l'aide d'une clé de 7, démontez les
injecteurs et remplacez-les par ceux
qui sont nécessaires pour le type de
gaz que vous utilisez (voir le tableau
dans le chapitre « Données
techniques »).
4. Assemblez les pièces et suivez la
même procédure dans l'ordre
inverse.
5. Remplacez la plaque signalétique
(qui se trouve près du tuyau d'arrivée
de gaz) par celle correspondant au
nouveau type d'alimentation en gaz.
Vous trouverez cette plaque dans le
sachet fourni avec l'appareil.
Si la pression de l'alimentation en gaz
peut être modifiée ou est différente de la
pression nécessaire, vous devez monter
un système de réglage de la pression sur
le tuyau d'arrivée de gaz.
3.4 Choix du gaz
1. Appuyez sur
pendant 3 secondes.
2. Dans les 7 secondes qui suivent,
appuyez sur
pendant 3 secondes.
3. Appuyez 3 fois sur .
L'affichage indique « G1 ».
AVERTISSEMENT!
Lorsque l'installation est
terminée, assurez-vous que
chaque raccord est étanche.
Utilisez une solution
savonneuse et pas de
flamme !
4. Appuyez sur .
Pour entrer dans le mode.
5. L'affichage du minuteur indique le
type de gaz sélectionné.
pour régler le type
6. Appuyez sur
de gaz en fonction du tableau cidessous.
3.3 Remplacement des
injecteurs (pour la Belgique
uniquement)
7. Appuyez sur .
Pour confirmer le type de gaz.
pour quitter le mode ou
Appuyez sur
attendez que la fonction Arrêt
automatique s'active.
1. Démontez les supports des
casseroles.
2. Démontez les chapeaux et les
couronnes du brûleur.
Choix du gaz
0
1
G20 20 mbar
Gaz liquéfié 29 mbar
G20/G25 20/25 mbar
2
Risque pour la sécurité, n'utilisez
pas le choix de gaz 2. Utilisez
uniquement les choix de gaz 0
ou 1 en fonction de l'alimentation en gaz.
FRANÇAIS
3.5 Réglage au niveau minimal
(uniquement pour la Belgique)
AVERTISSEMENT!
Informations pour
l'installateur agréé
uniquement.
Pour régler le niveau minimal des
brûleurs :
1. Appuyez sur
pendant 3 secondes.
2. Dans les 7 secondes qui suivent,
appuyez sur
pendant 3 secondes.
3. Appuyez 4 fois sur .
L'affichage indique « G2 ».
4. Appuyez sur .
Pour entrer dans le mode.
5. Attendez 5 secondes après avoir
sélectionné le mode.
Le brûleur indique le niveau minimal et le
.
6. Appuyez sur
ou .
Pour augmenter ou diminuer la valeur et
ajuster le niveau minimal.
7. Attendez 5 secondes.
Pour envoyer la valeur sélectionnée à la
carte d'alimentation.
8. Vérifiez que le niveau minimal est
correct et appuyez sur .
Pour confirmer le réglage minimal.
Si le niveau minimal est
incorrect, recommencez les
étapes 6 et 7.
9. Appuyez sur
pour sélectionner le
brûleur suivant, puis recommencez
les étapes 5 à 8.
Appuyez sur
AVERTISSEMENT!
Ne touchez pas aux modes
G3 et G4. Ils sont
uniquement destinés à un
installateur agréé.
3.6 Connexion électrique
Éteignez la table de cuisson
avant le réglage.
bandeau de commande indique
37
pour quitter le mode.
AVERTISSEMENT!
Assurez-vous que la flamme
ne s'éteint pas lorsque vous
passez rapidement de la
position maximale à la
position minimale.
• Assurez-vous que la tension nominale
et le type d'alimentation sur la plaque
signalétique correspondent bien à la
tension et à la puissance de
l'alimentation locale.
• Cet appareil est fourni avec un câble
d'alimentation. Une fiche appropriée,
capable de supporter la charge
indiquée sur la plaque signalétique,
doit être adaptée au câble
d'alimentation. Assurez-vous que la
fiche est branchée dans une prise
correcte.
• Utilisez toujours une prise
correctement installée, protégée
contre les chocs.
• Assurez-vous que la prise de courant
est accessible une fois l'appareil
installé.
• Pour débrancher l'appareil, ne tirez
jamais sur le câble d'alimentation
électrique. Mais tirez toujours sur la
prise.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'un
adaptateur ni d'une prise multiple
(risque d'incendie). Assurez-vous que
le raccordement à la terre est
conforme aux normes et
réglementations.
• Le câble d'alimentation ne doit pas
être exposé à une température
supérieure à 90 °C.
3.7 Câble d'alimentation
Pour remplacer le câble d'alimentation,
utilisez uniquement le câble spécial ou
son équivalent. Le type de câble est :
H05V2V2-F T90.
Assurez-vous que la section du câble
convient à la tension et à la température
de fonctionnement. Le câble de terre
jaune/vert doit être plus long d'environ
2 cm que le câble de phase marron (ou
noir).
38
www.aeg.com
symbole de terre
ou de couleur
verte et jaune.
2. Reliez le fil bleu (neutre) à la borne
portant la lettre « N » ou de couleur
bleue.
3. Reliez le fil marron (phase) à la borne
portant la lettre « L ». Il doit toujours
être relié à la phase du réseau
électrique.
L
N
1. Reliez le fil vert et jaune (terre) à la
borne portant la lettre « E » ou le
3.8 Montage
min.
650mm
min.
100mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
FRANÇAIS
890
min.
38 mm
min.
2 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
ATTENTION!
Installez l'appareil
uniquement sur un plan de
travail dont la surface est
plane.
39
40
www.aeg.com
3.9 Installation de la table de
cuisson sous une hotte
Si vous installez la table de
cuisson sous une hotte,
reportez-vous aux
instructions d'installation de
la hotte pour connaître la
distance minimale
nécessaire entre les
appareils.
A
B
min 5 mm
(max 150 mm)
60 mm
A. Panneau amovible
B. Espace pour les branchements
3.10 Possibilités d'insertion
Le panneau installé sous la table de
cuisson doit être facile à retirer et
facilement accessible au cas où une
intervention technique serait nécessaire.
Élément de cuisine avec four
Les branchements électriques de la table
de cuisson et du four doivent être
installés séparément pour des raisons de
sécurité et pour permettre un retrait
facile du four de l'ensemble.
Élément de cuisine avec une porte
min 6 mm
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
4.1 Description de la table de cuisson
1
1
2
1
min 40 mm
3
4
1
2
3
4
Brûleur semi-rapide
Brûleur multi-couronne
Brûleur auxiliaire
Bandeau de commande
FRANÇAIS
41
4.2 Description du bandeau de commande
1
2
3
4
5
11
6
9
10
8
7
Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les
voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.
TouFonction
che
sensitive
Commentaire
1
MARCHE/ARRÊT
Pour allumer et éteindre la table de cuisson.
2
Verrou. / Dispositif de sécurité enfants
Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau
de commande.
3
Pause
Pour activer et désactiver la fonction.
-
Indicateur du niveau de
cuisson
Pour indiquer le niveau de cuisson.
-
Affichage du minuteur
Pour indiquer la durée, en minutes.
Voyants
Pour indiquer la fonction activée.
Hob²Hood
Pour activer et désactiver le mode manuel
de la fonction.
-
Pour activer et désactiver le Minuteur.
-
Pour augmenter ou diminuer la durée.
-
Zone pour le signal infrarouge Hob²Hood
Pour la communication avec la hotte.
-
Bandeau de sélection
Pour régler le niveau de cuisson du brûleur.
4
5
6
7
8
/
9
10
11
4.3 Indicateurs de niveau de cuisson
Affichage
Description
Le brûleur est éteint.
42
www.aeg.com
Affichage
-
Description
Le brûleur est activé.
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
Une zone de cuisson est encore chaude (chaleur résiduelle).
Verrou. /Dispositif de sécurité enfants est activée.
Pause est activée.
La fonction Arrêt automatique est activée.
4.4 Voyant Surface Chaude
AVERTISSEMENT!
Si la zone de cuisson devient
chaude en cours de cuisson,
le voyant de réglage vosu
avertit que la surface est
chaude
une fois la zone
éteinte. Le voyant Surface
Chaude reste allumé jusqu'à
ce que la zone ait refroidi.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
$
5.1 Vue d'ensemble des
brûleurs
%
$
&
'
%
&
'
A.
B.
C.
D.
Chapeau du brûleur
Couronne du brûleur
Bougie d'allumage
Dispositif de sécurité des flammes
FRANÇAIS
5.2 Allumage du brûleur
Allumez toujours le brûleur
avant de poser un récipient
dessus.
AVERTISSEMENT!
Faites très attention lorsque
vous utilisez une flamme nue
dans une cuisine. Le
fabricant décline toute
responsabilité en cas de
mauvaise utilisation de la
flamme.
1. Appuyez sur
pendant 1 seconde
pour allumer la table de cuisson.
Au bout de 20 secondes sans utilisation,
la table de cuisson s'éteint.
2. Après activation du voyant, lorsque
vous voyez
sur l'affichage,
appuyez sur le niveau de cuisson
souhaité sur le bandeau de sélection,
ou déplacez votre doigt sur le
bandeau de sélection jusqu'à
atteindre le niveau de cuisson
souhaité.
Pour régler ou modifier le niveau de
cuisson.
Si, au bout de quelques
tentatives, le brûleur ne
s'allume toujours pas,
vérifiez que la couronne et
son protège-flammes soient
bien placés et nettoyez la
partie métallique du
dispositif de sécurité des
flammes (Reportez-vous à
« Entretien et nettoyage »).
Si le brûleur s'éteint
accidentellement, la table
de cuisson rallume 3 fois le
brûleur. Si la flamme ne se
rallume toujours pas,
apparaît.
43
Si
s'affiche, allumez ou
éteignez la table de cuisson.
Après activation du voyant,
lorsque
réapparaît,
puis sur
appuyez sur
dans les 3 secondes qui
suivent. Lorsque vous voyez
, l'erreur est rectifiée.
5.3 Arrêt du brûleur
Pour éteindre la flamme, appuyez sur la
position
du bandeau de commande.
AVERTISSEMENT!
Abaissez ou coupez toujours
la flamme avant de retirer les
récipients du brûleur.
5.4 Arrêt automatique
Cette fonction arrête la table de
cuisson automatiquement si :
• tous les brûleurs sont désactivés,
• vous ne réglez pas le niveau de
cuisson après avoir allumé la table de
cuisson,
• vous avez renversé quelque chose ou
placé un objet sur le bandeau de
commande pendant plus de
10 secondes (une casserole, un
torchon, etc.). Un signal sonore
retentit et la table de cuisson s'éteint.
Retirez l'objet du bandeau de
commande ou nettoyez celui-ci.
• vous ne désactivez pas un brûleur ou
ne modifiez pas le niveau de cuisson.
Au bout de quelques instants,
s'allume et la table de cuisson
s'éteint.
La relation entre le niveau de cuisson
et la durée après laquelle la table de
cuisson s'éteint :
Niveau
Durée (heures)
1
6
2
3
3
3
4
1,5
44
www.aeg.com
Niveau
Durée (heures)
5
1,5
5.5 Verrouiller ou déverrouiller
la surface de cuisson
Vous pouvez verrouiller le bandeau de
commande pendant que les brûleurs
sont allumés. Vous éviterez ainsi une
modification accidentelle du réglage du
niveau de cuisson.
Pour verrouiller le bandeau de
commande :
1. Réglez le niveau de cuisson.
2. Appuyez sur la touche
3.
apparaît sur l'affichage du
brûleur.
Pour déverrouiller le bandeau de
commande, appuyez à nouveau sur la
touche
.
1. Appuyez sur
pour allumer la
surface de cuisson.
pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur
Le verrouillage se désactive.
3. Appuyez sur
pour éteindre la
surface de cuisson.
5.6 Pause
Cette fonction sélectionne le niveau de
cuisson le plus bas pour tous les brûleurs
activés.
Lorsque la fonction est en cours, vous ne
pouvez pas modifier le niveau de
cuisson.
Lorsque la fonction ne désactive pas les
fonctions du minuteur.
Vous pouvez éteindre les
brûleurs lorsque le bandeau
de commande est verrouillé.
Appuyez sur
Appuyez sur
pour
éteindre la table de cuisson.
la touche . Le niveau de cuisson
précédent s'allume.
Pour régler le verrouillage avec la
Sécurité enfants :
pour allumer la
1. Appuyez sur
surface de cuisson.
2. Appuyez pendant 3 secondes sur la
touche
pour activer le
s'allume sur tous les
verrouillage.
bandeaux de sélection.
3. Appuyez sur
pour éteindre la
surface de cuisson.
Vous pouvez déverrouiller la
surface de cuisson lorsque la
Sécurité enfants est activée.
Pour déverrouiller temporairement :
pour allumer la
1. Appuyez sur
surface de cuisson.
2. Appuyez sur
3.
5. Après la fin de la cuisson et après
avoir éteint la surface de cuisson, la
fonction Verrouillage des touches est
activée.
Pour déverrouiller entièrement :
pendant 3 secondes.
apparaît sur l'affichage du
brûleur.
4. Réglez le niveau de cuisson.
pour activer la fonction.
s'allume.
Pour désactiver la fonction, appuyez sur
5.7 Minuteur
Vous pouvez utiliser cette fonction
comme un minuteur lorsque la table de
cuisson est allumée.
1. Appuyez sur
.
ou
du
2. Appuyez sur la touche
minuteur pour régler la durée (00 -99 minutes). Le voyant du minuteur
commence à clignoter
rapidement durant le réglage de la
durée.
3. Lorsque le minuteur est activé, le
voyant
clignote lentement.
Lorsque la durée s'est écoulée, un signal
sonore retentit et 00 clignote.
4. Appuyez sur .
Pour arrêter le signal sonore.
FRANÇAIS
Cette fonction est sans effet
sur le fonctionnement des
brûleurs.
La hotte ne fonctionne que
lorsque la table de cuisson
est allumée.
La durée maximale pour les
fonctions du minuteur est de
99 minutes. Consultez les
instructions du minuteur
(réglage du minuteur
manquant).
Sur la plupart des hottes, le
système de commande à
distance est désactivé par
défaut. Activez-le avant
d'utiliser cette fonction. Pour
plus d'informations,
reportez-vous au manuel
d'utilisation de la hotte.
5.8 OffSound Control
(Activation et désactivation
des signaux sonores)
La table de cuisson règle
automatiquement la vitesse
de ventilation en fonction du
type de cuisson.
Éteignez la table de cuisson. Appuyez
pendant 3 secondes. L'affichage
sur
Modes automatiques
s'allume, puis s'éteint. Appuyez sur
pendant 3 secondes ;
ou
s'allume.
du minuteur
Appuyez sur la touche
pour choisir l'une des options suivantes :
•
- les signaux sonores sont activés
•
Pour confirmer le réglage, attendez que
la table de cuisson s'éteigne
automatiquement.
•
•
•
•
Mode
Description Éclairadu mode
ge automatique
H0
Manuel
Désacti- Désactivé
vé
H1
Éclairage
automatique
Activé
Désactivé
H2
Vitesse
constante
Activé
1
H3
Vitesse automatique
basse
Activé
0-1
H4
Vitesse automatique
moyenne
Activé
0-1
H5
Vitesse automatique
élevée
Activé
0-2
H6
Vitesse automatique
intensive
Activé
0-3
- les signaux sonores sont
désactivés
Lorsque cette fonction est réglée sur
l'appareil émet des signaux sonores
uniquement lorsque :
,
vous appuyez sur
Minuterie indépendante se termine
Minuteur dégressif se termine
vous posez un objet sur le bandeau
de commande.
5.9
45
Hob²Hood
Il s'agit d'une fonction automatique de
pointe permettant de relier la table de
cuisson à une hotte spéciale. La table de
cuisson et la hotte disposent toutes les
deux d'un communicateur de signal
infrarouge. La vitesse du ventilateur est
définie automatiquement en se basant
sur le réglage du mode et de la
température du récipient le plus chaud
se trouvant sur la table de cuisson. Vous
pouvez également activer le ventilateur
manuellement, depuis la table de
cuisson.
Vitesse
de ventilation
automatique
Modification du mode automatique
1. Éteignez l'appareil.
46
www.aeg.com
2. Appuyez sur
pendant
3 secondes ; l'affichage s'allume et
s'éteint.
3. Appuyez sur
pendant 3 secondes.
4. Appuyez plusieurs fois sur
ce que
Maintenez la touche
enfoncée pour désactiver la
ventilation et l'éclairage.
AVERTISSEMENT!
À la fin de la cuisson, la
hotte ne s'éteint pas
automatiquement. Vous
devez l'éteindre
manuellement.
jusqu'à
s'affiche.
5. Appuyez sur la touche
du
minuteur pour sélectionner un mode
automatique.
Appuyez sur
pour régler
la vitesse manuellement.
6. CONSEILS
ATTENTION!
Des liquides renversés
durant la cuisson peuvent
provoquer le bris du verre.
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Récipients
ATTENTION!
N'utilisez pas de plats en
fonte, en argile, en grès, de
grils ou de plats à gratin.
AVERTISSEMENT!
Ne placez pas le même
récipient sur deux brûleurs.
AVERTISSEMENT!
Ne placez pas de récipients
instables ou déformés sur le
brûleur afin d'éviter les
débordements et les
blessures.
ATTENTION!
Assurez-vous que les
poignées des récipients ne
dépassent pas du devant de
la table de cuisson.
ATTENTION!
Assurez-vous que les
récipients de cuisson sont
bien centrés sur le brûleur
afin de garantir leur stabilité
et de réduire la
consommation de gaz.
6.2 Diamètres des récipients
Utilisez uniquement des
récipients dont le diamètre
correspond aux dimensions
des brûleurs.
Brûleur
Diamètre du
récipient (mm)
Multi couronne
220 - 260
Semi-rapide (arrière
gauche)
120 - 240
Semi-rapide (arrière
droit)
120 - 240
Semi-rapide (avant gau- 120 - 220
che)
Auxiliaire
80 - 180
6.3 Conseils pour Hob²Hood
Lorsque vous faites fonctionner la table
de cuisson avec la fonction :
• Protégez le bandeau de commande
de la hotte des rayons directs du
soleil.
• Ne dirigez pas de lumière halogène
sur le bandeau de commande de la
hotte.
FRANÇAIS
• Ne recouvrez pas le bandeau de
commande de la table de cuisson.
• Ne bloquez pas le signal entre la
table de cuisson et la hotte (par
exemple avec la main, la poignée
d'un ustensile ou un grand récipient).
Reportez-vous à l'image.
La hotte sur l'illustration est
uniquement donnée à titre d'exemple.
Veillez à ce que la fenêtre du
communicateur du signal
infrarouge Hob²Hood reste
propre.
6.4 Exemples de cuisson
Les données inscrites dans le tableau
montrent des exemples de niveaux et de
temps de cuisson, que ce soit pour une
friture douce, une cuisson intensive, ou
encore délicate.
• Ajustez les réglages en fonction du
type d'aliment, du type de gaz utilisé,
du matériel et de la taille du récipient.
Reportez-vous au diamètre des
récipients dans le chapitre Conseils.
• Pour une cuisson délicate, utilisez le
brûleur auxiliaire ou le brûleur semirapide avec répartiteur de flamme.
• Pour une distribution homogène de la
chaleur, utilisez une poêle à
revêtement, et cuisinez sur les
brûleurs auxiliaire ou semi-rapide.
• Chaque exemple noté dans le tableau
ci-dessous contient deux ou trois
étapes.
• Si vous utilisez une poêle,
commencez par y faire chauffer
l'huile. Pendant la cuisson, maintenez
une température constante en suivant
les valeurs indiquées dans le tableau.
Symboles des méthodes de cuisson
utilisés dans le tableau :
Faire chauffer de l'huile
Les autres appareils
télécommandés peuvent
bloquer le signal. N'utilisez
pas d'autre appareil
télécommandé en même
temps que la fonction de la
table de cuisson.
Faire frire délicatement
Faire chauffer jusqu'à
ébullition
Hottes dotées de la fonction
Hob²Hood
Faire mijoter
Pour trouver la gamme complète des
hottes dotées de cette fonction,
consultez notre site web destiné aux
consommateurs. Les hottes AEG qui sont
dotées de cette fonction doivent porter
le symbole .
Plat
P
or
ti
o
ns
Mélanger les ingrédients
Étape 1
Brûleur
Symbole
Ni
ve
au
Durée
(min)
47
Étape 2
Symbole
Ni
ve
au
Durée
(min)
Étape 3
Symbole
Ni
ve
au
Durée
(min)
48
www.aeg.com
Crêpes
4
SR
5
1-4
2
4-8
Steak
s hachés
2
AUX
5
1-5
3
4-8
Steak
s hachés
3
SR
5
1-5
3
4-8
Steak
s hachés
4
MC
5
1-5
3
4-7
Frites
4
MC
5
20-30
Bécha-
4
AUX
1
5-10
5
5-10
2)
mel1)
Porridge
de
4
AUX
2)
5
10-20
2)
riz1)
1
4-8
2)
1
30-40
2)
1) Remuer constamment
2) Sans couvercle
7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Informations générales
• Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
• Il est conseillé d'activer le
verrouillage / la Sécurité enfants
(Reportez-vous à « Verrouiller/
déverrouiller la surface de cuisson »
dans le chapitre « Utilisation
quotidienne »).
• Utilisez toujours un récipient dont le
fond est propre.
• Les rayures ou les taches sombres sur
la surface n'ont aucune incidence sur
le fonctionnement de la table de
cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
La présence d'eau ou
d'autres liquides sur le
bandeau de commande
peut activer ou désactiver
accidentellement les
fonctions de la table de
cuisson.
AVERTISSEMENT!
N'utilisez pas de couteau, de
grattoir ou d'instruments
similaires pour nettoyer les
surfaces en verre ou les
bords des brûleurs et
l'encadrement (si présent).
FRANÇAIS
• Lavez les éléments en inox à l'eau,
puis séchez-les à l'aide d'un chiffon
doux.
7.2 Supports de casserole
Les supports de casserole ne
sont pas adaptés au lavage
dans un lave-vaisselle. Ils
doivent être lavés à la main.
1. Retirez les supports de casserole
pour nettoyer plus facilement la table
de cuisson.
Replacez les supports de
casserole avec soin afin
de ne pas endommager
le dessus de la table de
cuisson.
2. Lorsque vous lavez les supports de
casserole à la main, faites bien
attention lorsque vous les essuyez,
car le revêtement en émail peut
présenter des bords coupants. Si
nécessaire, retirez les taches tenaces
à l'aide d'une pâte nettoyante.
3. Après avoir lavé les supports de
casserole, veillez à les remettre
correctement en place.
4. Pour que le brûleur fonctionne
correctement, assurez-vous que les
bras des supports de casserole sont
alignés avec le centre du brûleur.
7.3 Retrait des supports de
casserole
Pour que les supports de casserole
restent dans la bonne position, ils sont
montés sur des picots métalliques sur
l'arrière de la table de cuisson. Pour
faciliter le nettoyage, les supports de
casseroles sont démontables. Soulevez
les supports de casseroles en les
maintenant en position horizontale
comme illustré dans la figure.
Évitez de soulever les
supports de casseroles d'un
mouvement angulaire, car
cela pour exercer une
contrainte sur les picots
métalliques. Cela risquerait
d'endommager les picots et
d'entraîner leur rupture.
La forme des supports de casseroles et
le nombre de brûleurs dépend du
modèle de l'appareil.
49
50
www.aeg.com
7.4 Nettoyage de la table de
cuisson
• Enlevez immédiatement : le
plastique fondu, les feuilles de
plastique, le sucre et les aliments
contenant du sucre car la saleté peut
endommager la table de cuisson.
Veillez à ne pas vous brûler.
• Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
traces de calcaire et d'eau,
projections de graisse, décolorations
métalliques luisantes. Nettoyez la
table de cuisson à l'aide d'un chiffon
humide et d'un détergent non abrasif.
Après le nettoyage, séchez la table de
cuisson à l'aide d'un chiffon doux.
• Nettoyez les éléments en émail, les
chapeaux et les couronnes avec de
l'eau chaude savonneuse et séchezles soigneusement avant de les
remettre en place.
7.5 Nettoyage de la bougie
d'allumage et du dispositif de
sécurité des flammes
Veillez à ce que la partie métallique de la
bougie d'allumage et le dispositif de
sécurité des flammes soient nettoyées à
l'aide d'un chiffon ou d'une éponge
humide pour empêcher un éclairage
difficile ou une détection de flamme
difficile. Vérifiez que la couronne du
brûleur n'est pas bouchée par des
résidus d'aliments.
7.6 Entretien périodique
Contactez périodiquement votre service
après-vente pour contrôler l'état du
tuyau d'arrivée de gaz et du régulateur
de pression si votre installation en est
équipée.
8. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 Que faire, quand...
Le problème
Cause probable
Remède
Vous ne pouvez pas allumer
la table de cuisson ni la faire
fonctionner.
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source
d'alimentation électrique ou
le branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique. Consultez
le schéma de raccordement.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anomalie.
Si les fusibles disjonctent de
manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
Vous ne réglez pas le niveau
de cuisson dans les 20 secondes.
Allumez de nouveau la table
de cuisson et réglez le niveau de cuisson en moins de
20 secondes.
FRANÇAIS
Le problème
51
Cause probable
Remède
Vous avez appuyé sur plusieurs touches sensitives en
même temps.
N'appuyez que sur une seule
touche sensitive à la fois.
Il y a de l'eau ou des taches Nettoyez le bandeau de
de graisse sur le bandeau de commande.
commande.
Un signal sonore retentit et
la table de cuisson s'éteint.
Un signal sonore retentit
lorsque la table de cuisson
est éteinte.
Vous avez posé quelque
chose sur une ou plusieurs
touches sensitives.
Retirez l'objet des touches
sensitives.
La table de cuisson s'éteint.
Vous avez posé quelque
Retirez l'objet de la touche
chose sur la touche sensitive sensitive.
.
La fonction Hob²Hood ne
fonctionne pas.
Vous avez couvert le bandeau de commande.
Retirez l'objet du bandeau
de commande.
Les touches sensitives sont
chaudes.
Le récipient est trop grand
ou vous l'avez placé trop
près des commandes.
Placez les récipients de
grande taille sur les brûleurs
arrière, si possible.
Aucun signal sonore ne se
Les signaux sonores sont
fait entendre lorsque vous
désactivés.
appuyez sur les touches sensitives du bandeau.
Activez les signaux sonores.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
s'allume.
Arrêt automatique est activée.
Éteignez la table de cuisson
puis allumez-la de nouveau.
s'allume.
La Sécurité enfants est activée.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
52
www.aeg.com
Le problème
s'allume.
Cause probable
Remède
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
Pour rectifier l'anomalie,
éteignez ou allumez la table
de cuisson. Une fois le voyant allumé et lorsque
réapparaît, touchez
puis
dans les 3 secondes suivantes.
L'anomalie est rectifiée lors.
que vous voyez
Assurez-vous que la couronne et le protège-flammes
soient positionnés correctement et nettoyez la partie
métallique du dispositif de
sécurité des flammes.
Un bip constant se déclenche.
Le branchement électrique
n'est pas adapté.
Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
Demandez à un électricien
qualifié de vérifier l'installation.
s'allume.
La table de cuisson est trop
chaude.
Attendez quelques minutes
que la table de cuisson refroidisse. Placez les récipients de grande taille sur
les brûleurs arrière, si possible.
s'allume.
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
Suivez la même procédure
s'allume.
que celle prévue si
raît.
Trop de tentatives pour l'éli- Attendez 15 minutes, puis
miner.
suivez la même procédure
que celle prévue si
raît.
et le chiffre s'affichent.
appa-
Une erreur s'est produite
dans la table de cuisson.
appa-
Débranchez la table de cuisson de l'alimentation électrique pendant quelques minutes. Déconnectez le fusible de l'installation domestique. Rebranchez l'appareil.
Si
s'affiche à nouveau,
faites appel au service aprèsvente agréé.
FRANÇAIS
Le problème
s'allume.
Cause probable
Remède
Il y a de la saleté autour du
brûleur.
Reportez-vous au chapitre
« Entretien et nettoyage ».
8.2 Si vous ne trouvez pas de
solution...
après-vente ou du vendeur pourra être
facturé, même en cours de garantie. Les
instructions relatives au service aprèsvente et aux conditions de garantie
figurent dans le livret de garantie.
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé. Veuillez lui fournir les informations
se trouvant sur la plaque signalétique.
Assurez-vous d'utiliser correctement
l'appareil. En cas d'erreur de
manipulation de la part de l'utilisateur, le
déplacement du technicien du service
A
8.3 Étiquettes fournies dans le
sachet des accessoires
Collez les étiquettes adhésives comme
indiqué ci-dessous :
B
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
DATA
DATA
C
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
IP20
03 IT
MADE IN ITALY
A. Collez-la sur la carte de garantie et
envoyez cette partie (le cas échéant).
B. Collez-la sur la carte de garantie et
conservez cette partie (le cas
échéant).
53
C. Collez-la sur la notice d'utilisation.
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9.1 Dimensions de la table de cuisson
Largeur
890 mm
Profondeur
510 mm
54
www.aeg.com
9.2 Autres caractéristiques techniques
Gaz d'origine :
PUISSANCE
TOTALE :
Gaz de remplacement :
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
(BE)
10,2 kW
G20 (2E) 20 mbar (LU)
10,2 kW
G30 (3+) 28-30 mbar
749 g/h
G31 (3+) 37 mbar
736 g/h
Alimentation
électrique :
220-240 V ~ 50/60 Hz
Catégorie de
l'appareil :
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Raccordement
au gaz :
R 1/2"
Classe de l'appareil :
3
9.3 Brûleurs à gaz pour le GAZ NATUREL G20/G25 20/25 mbar
(BE) - G20 20 mbar (LU)
BRÛLEUR
PUISSANCE NORMALE kW
PUISSANCE MINIMA- CARACTÉRISTIQUE
LE kW
DE L'INJECTEUR
Multi couronne
3,5
1,75
146
Semi-rapide
1,9
0,7
96x
Auxiliaire
1,0
0,38
76X
9.4 Brûleurs à gaz pour LPG G30/G31 28-30/37 mbar
BRÛLEUR
PUISSANCE NORMALE kW
PUISSANCE CARACTÉMINIMALE RISTIQUE
kW
DE L'INJECTEUR
DÉBIT DE GAZ NOMINAL g/h
G30
28-30 mbar
G31 37 mbar
Multi couronne
3,6
1,8
095
262
257
Semi-rapide
1,9
0,75
71
138
136
Auxiliaire
1,0
0,47
50
73
71
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
10.1 Informations de produit selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
HVB95450IB
FRANÇAIS
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de brûleurs à gaz
5
Arrière gauche - Semi-rapide
Arrière droit - Semi-rapide
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz
Central - Multi couronne
(EE gas burner)
Avant gauche - Semi-rapide
Avant droit - Auxiliaire
Efficacité énergétique de la table
de cuisson
(EE gas hob)
55
58.9%
58.9%
53.1%
54.7%
non applicable
56.4%
EN 30-2-1 : Appareils de cuisson domestiques à gaz - Partie 2-1 : Utilisation rationnelle
de l'énergie - Général
10.2 Économies d'énergie
• Avant utilisation, assurez-vous que les brûleurs et les supports de casseroles sont
correctement assemblés.
• Utilisez uniquement des récipients dont le diamètre correspond aux dimensions
des brûleurs.
• Mettez le récipient au centre du brûleur.
• Lorsque vous chauffez de l'eau, n'utilisez que la quantité d'eau dont vous avez
besoin.
• Si possible, couvrez toujours les récipients avec un couvercle pendant la cuisson.
• Dès que le liquide commence à bouillir, baissez la flamme juste assez pour laisser
le liquide frémir.
• Si cela est possible, utilisez un autocuiseur Reportez-vous à son mode d'emploi.
11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
*
867356121-C-062020
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement