Aeg IDE84242IB Manual de usuario

Aeg IDE84242IB Manual de usuario
IDE84242IB
IDE84241IB
SL
SR
HR
PT
ES
Navodila za montažo in uporabo
Uputstva za montažu i upotrebu
Uputstva za montažu i za uporabu
Instruções para montagem e utilização
Montaje y modo de empleo
1x
x8
1x
x4
1x
x4
4x
2,8 m
4x
2x
3,5x9,5mm
1x
1x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
KIT WINDOW
A
B
KIT WINDOW
N
L
A
B
min.500
mi
n.4
0
mi
n.4
1
0
min.50
P
A
inst.
515
830
P
490
210
210
60
805
³
50
805
60
490
³
1a
50
s
*
B
inst.
6.5 mm
P
515
830
*
s
P
210
519
490
834
210
805
6,5
4
1,6
60
³
50
R11
834
805
60
519
490
³
1b
50
.a
.b
2
A
inst.
1x
2,8 m
2a
B
inst.
1x
2,8 m
2b
OPTIONAL
CONNECTION
.b
.c
220V-240V ~
50Hz/60Hz
380V-415V ~
50Hz/60Hz
2N~
380V-415V ~
50Hz/60Hz
3N~
.a
OK!
OK!
3
220V-240V ~
50Hz/60Hz
220V
240V
L
1
2
3
2x
4
1x
.a
N
380V-415V ~ 2N~
50Hz/60Hz
BROWN
L۱
BLACK
L۲
GREY
220V
240V
220V
240V
BLUE
N
Y/G
.b
380V-415V ~ 3N~
50Hz/60Hz
BROWN
BLACK
GREY
BLUE
Y/G
.c
L۱
L۲
L۳
220V
240V
N
220V
240V
220V
240V
OK!
4
4x
OK!
5
x8
x4
B
inst.
x4
6
7
1
7a.1
.a
.b
FRONT
7a.2
7a.3
BACK
1
!
1
7a.4
600
490
60
50
45
210
455
*
89
550
*
*
*
**
189
488
*
7b
227
> 600
490
* *
89
> 560
*
*
**
189
488
*
7b
50
210
*
*
³
227
7c
8
600
9a
clack!
9a.2
9a.1
2x
3,5x9,5mm
!
9a.4
9a.3
clack!
!
.a
.b
FRONT
9a.4
9a.5
BACK
1
!
1
1
9a.6
> 600
9b
clack!
9b.1
9b.3
9b.2
2x
3,5x9,5mm
9b.4
9b.5
clack!
!
.b
FRONT
9b.6
9b.7
.a
BACK
1
2
!
1
2
2
9b.8
£ 900
!
94
227
1
218
2
55
3
10
40,5
475,5
3
³ 60
26,50
441
11
R.10
.a
.b
X
.c
X
12
2x
H
H
13
600
50
490
60
210
450
560
151
151
485
13a
183
³
490
50
210
685-845
> 560
138
13a
183
OK!
OK!
13b
FIG.15
FIG.16
FIG.17
FIG.18
.a
.b
15
.b
.a
16
17.3
17.2
17.1
17.4
17
1
2
3
4
4
3
2
1
17a
1
1
1
2
2
1
2
3
3
OK!
2
1
3
4
4
1
2
3
4
4
3
2
1
17b
clack!
2
1
1
4
3
4
3
2
3
1
2
2
clack!
1
1
17c.2
17c.1
17c.3
17c.4
17c
18
18a
clack!
18b
2
3
1
2
2,1 - 3 kw
Ø 120mm
4
1
2
3
2,3 - 3 kw
3 - 3,7 kw
Ø 120mm
Ø 200mm
1
1,6 - 1,85 kw
4
1,2 - 1,4 kw
Ø 120mm
Ø 230mm
19
Ø 110mm
Ø 160mm
!
OK!
NO!
OK!
OK!
NO!
NO!
NO!
SL - Navodila za montažo in uporabo
Natančno upoštevajte navodila iz tega priročnika.
Zavračamo vsakršno odgovornost za morebitne težave, škodo
ali požar na aparatu, ki bi bile posledica neupoštevanja
navodil iz tega priročnika. Aparat je namenjen izključno za
domačo uporabo, za kuhanje hrane in sesanje dima, ki se
sprošča ob sami pripravi. Drugačna uporaba ni dovoljena (npr.
za ogrevanje prostora). Proizvajalec zavrača vsakršno
odgovornost v primeru napačne uporabe ali napačnih
nastavitev komand.
Izdelek se po videzu lahko razlikuje od prikazanega na
risbah v tej knjižici, vendar pa so navodila za njeno
uporabo, vzdrževanje in montažo enako veljavna.
Pomembno je, da ta priročnik shranite in ga lahko kadarkoli
preberete. V primeru prodaje, prenosa drugemu lastniku
ali selitve zagotovite, da bo ta priročnik spremljal izdelek.
! Pozorno preberite navodila, saj vsebujejo pomembne
informacije o montaži, uporabi in varnosti.
! Ne spreminjajte električnih komponent izdelka
! Pred montažo aparata preverite, da so vsi sestavni deli
nepoškodovani. Če ni tako, pokličite pooblaščenega
prodajalca in aparata ne montirajte.
! Pred pričetkom montaže preverite brezhibnost izdelka.
Če ni tako, pokličite pooblaščenega prodajalca in aparata
ne montirajte.
Opomba: S simbolom "(*)" označeni deli spadajo med
dodatno opremo, ki je priložena le nekaterim modelom, ali pa
to deli, ki jih lahko dokupite.
- Za zagotovitev montaže v skladu z
veljavnimi varnostnimi predpisi je
potrebna vgradnja večpolnega stikala,
skladnega s predpisi, ki zagotavlja
popolni izklop električnega napajanja s
prenapetostno zaščito III. razreda,
skladno z navodili za montažo.
- Prepovedana je uporaba podaljškov ali
razdelilnih vtičnic.
- Po končani montaži morajo biti
električni deli uporabniku nedosegljivi.
- Sam aparat in njegovi dostopni deli se
med uporabo močno segrejejo. Ne
dotikajte se grelnih elementov.
- Otroci naj se z aparatom ne igrajo:
poskrbite, da so otroci od aparata
ustrezno oddaljeni, saj se njegovi
dostopni deli med delovanjem lahko
močno segrejejo.
- Imetniki srčnih spodbujevalnikov in
aktivnih vsadkov morajo pred uporabo
indukcijske kuhalne plošče preveriti, ali je
njihov spodbujevalnik združljiv z
aparatom.
- Med in po uporabi se ne dotikajte
grelnih elementov aparata.
- Na aparat ne odlagajte krp ali drugih
vnetljivih predmetov, dokler vsi njegovi
sestavni deli niso dovolj ohlajeni.
- Na aparat ali v njegovo bližino ne
odlagajte vnetljivih snovi.
- Pregreta maščoba in olje se zlahka
vnameta. Pripravo jedi z obilo maščobe
ali olja stalno nadzirajte.
1. Opozorila
Pozor! Strogo upoštevajte naslednja
navodila:
- Pred kakršnim koli postopkom montaže
ga morate izključiti iz električnega
omrežja.
- Montažo in vzdrževanje mora opraviti
specializirani tehnik, v skladu z navodili
proizvajalca in ob upoštevanju veljavnih
krajevnih predpisov s področja varnosti.
Ne popravljajte ali zamenjujte nobenih
delov aparata, če ni tako izrecno
navedeno v priročniku za uporabo.
- Aparat mora obvezno biti ozemljen.
- Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da
omogoča priklop aparata, vgrajenega v
omarico, v električno omrežje.
52
- Če opazite, da je površina
poškodovana, izključite aparat, da se
izognete možnosti električnega udara.
- Aparat ni namenjen za delovanje z
zunanjim časovnikom ali ločenim
sistemom za daljinsko upravljanje.
- Nenadzorovana priprava jedi z oljem ali
maščobo na kuhalni plošči je lahko
nevarna in lahko sproži požar.
- Kuhanje mora potekati pod stalnim
nadzorom. Kratkotrajno kuhanje mora
potekati pod stalnim nadzorom.
- Ognja NIKOLI ne gasite z vodo.
Izključite aparat in zadušite plamen, na
primer s pokrovko ali s požarno odejo.
Nevarnost požara: na kuhalno površino
ne odlagajte predmetov.
-Ne uporabljajte parnih čistilnikov.
- Ne odlagajte kovinskih predmetov, kot
so noži, vilice, žlice in pokrovke, na
kuhalno površino, ker se lahko
pregrejejo.
- Pred priključitvijo izdelka v električno
omrežje preverite tablico s podatki (
nameščeno na spodnjem delu aparata) in
se prepričajte, ali napetost in moč
ustrezata omrežni ter ali je vtičnica
ustrezna. V primeru dvomov se
posvetujte s kvalificiranim elektrikarjem.
- Preprečite razlitje tekočin, zato pri vretju
in segrevanju tekočin ustrezno znižajte
stopnjo moči aparata.
- Grelne elemente ne puščajte vklopljene
in s prazno posodo ali brez nje na
kuhališču.
- Po končanem kuhanju, izključite
uporabljeno področje kuhališča.
- Pri kuhanju nikoli ne uporabljajte
aluminijaste folije in nikoli ne vstavljajte
izdelkov v aluminijasti embalaži. Aluminij
se lahko stali in nepopravljivo poškoduje
vaš aparat.
- Nikoli ne segrevajte pločevink ali
konzerv s hrano, ne da bi jih pred tem
odprli, saj jih lahko raznese!
To opozorilo velja tudi za vse druge vrste
kuhališč.
- Uporaba visoke stopnje moči, kakršna
je funkcija "Booster", ni primerna za
segrevanje nekaterih tekočin, kot je na
primer, olje za cvrtje. Prevelika toplota je
lahko nevarna. V teh primerih je
priporočljivo uporabiti nižjo stopnjo moči.
- Posodo je treba postaviti neposredno
na kuhalno ploščo na sredino kuhališča.
V nobenem primeru ne vstavljajte
nobenih predmetov med lonec in kuhalno
ploščo.
- Če je temperatura previsoka, aparat
samodejno zniža stopnjo moči kuhališč.
Pomembno:
- Po uporabi izključite kuhalno površino s
temu namenjenim gumbom in se ne
zanašajte na detektor za zaznavanje
posode.
Pred vsakim čiščenjem in vzdrževanjem
izdelek izklopite iz električnega omrežja
tako, da izvlečete vtič ali izklopite glavno
električno stikalo stanovanja.
53
Pri vseh postopkih montaže in
vzdrževanja nosite delovne rokavice.
Aparat lahko uporabljajo otroci stari
najmanj 8 let in osebe z zmanjšano
fizično, senzorično ali mentalno
sposobnostjo ali brez izkušenj oziroma
znanja le, če so pod nadzorom ali pa se
jih je poučilo z navodili o varni uporabi
aparata in so razumele tveganja, ki so pri
tem prisotna.
Otroke je potrebno nadzirati in zagotoviti,
da se z aparatom ne igrajo.
Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati
aparata, če niso pod nadzorom.
Prostor mora biti dovolj prezračevan, ko
se kuhinjsko napo uporablja sočasno z
drugimi aparati z zgorevanjem plina ali
drugih goriv.
Napo je potrebno pogosto čistiti, tako
notranjost kot tudi zunanjost (NAJMANJ
ENKRAT MESEČNO) in pri tem izrecno
upoštevajte napotke v navodilih za
vzdrževanje.
Neupoštevanje pravil za čiščenje nape ali
zamenjavo in čiščenje filtrov pomeni
tveganje požara.
Strogo je prepovedana priprava jedi s
plamenom.
Uporaba prostih plamenov je škodljiva za
filtre in lahko povzroči požar, zato se je v
vsakem primeru temu treba izogniti.
Cvrtje je potrebno nadzirati, da se
prepreči vnetje pregretega olja.
POZOR: Med delovanjem kuhališča se
dostopni deli nape lahko segrejejo.
Pozor! Naprave ne priključujte v
električno omrežje dokler montaža ni
povsem dokončana.
Glede tehničnih in varnostnih ukrepov za
izvedbo odvajanja dimnih plinov se
strogo ravnajte po predpisih pristojnih
lokalnih oblasti.
Vsesanega zraka se ne sme odvajati v
vod, ki se uporablja za odvajanje dimnih
plinov naprav z zgorevanjem plina ali
drugih goriv.
Napo nikoli ne uporabljajte brez pravilno
nameščene rešetke!
Za montažo izdelka uporabljajte samo
priložene pritrdilne vijake ali, če niso
priloženi, nabavite ustrezen tip vijakov.
Uporabite vijake pravilne dolžine, kot je
navedeno v vodniku za montažo.
Ko istočasno deluje kuhinjska napa in
naprave, ki se napajajo z energijo, ki ni
električna, negativni tlak v prostoru ne
sme preseči 4 Pa (4 × 10-5 bar).
54
Ta aparat je označen skladno z evropsko Direktivo
2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi
(OEEO). S pravilnim odlaganjem tega izdelka uporabnik
prispeva k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za
okolje in zdravje.
Znak
na izdelku ali v priloženi dokumentaciji pomeni,
da se izdelka ne sme odlagati med komunalne odpadke,
temveč ga je treba odnesti na ustrezno zbirno mesto za
recikliranje odpadne električne in elektronske opreme.. Aparat
zavrzite v skladu s krajevnimi predpisi s področja odlaganja
odpadkov. Za podrobnejše informacije o ravnanju, ponovni
uporabi in recikliranju tega izdelka se obrnite na ustrezno
krajevno službo, zbirni center komunalnih odpadkov ali
trgovino, kjer ste izdelek kupili.
Aparat je načrtovan, preizkušen in izdelan v skladu s
standardi:
Varnosti: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-6, EN/IEC 603352-31, EN/IEC 62233.
•
Lastnosti: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3;
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2;
EN/IEC 61000-3-3; EN/IEC 61000-3-12. Nasveti za pravilno
uporabo in manjši vpliv na okolje: Ko pričnete kuhati, vklopite
napo z najmanjšo hitrostjo in jo pustite vklopljeno nekaj minut
tudi po končanem kuhanju. Hitrost povečajte samo v primeru
velike količine dima in pare, funkcijo Booster uporabite le v
skrajnih primerih. Za ohranjanje učinkovitosti sistema
odstranjevanja vonjav, zamenjajte filter/e z aktivnim ogljem, ko
je to potrebno. Za ohranjanje učinkovitosti filtra maščob, ga po
potrebi očistite. Za optimiziranje učinkovitosti in zmanjšanje
hrupa naj bo največji premer odvodnega sistema tak, kot je
navedeno v tem priročniku.
55
2. Uporaba
Uporaba sesalnikaSesalni sistem se lahko uporablja v
Uporaba kuhališča
Indukcijski kuhalni sistem temelji na fizikalnem pojavu
magnetne indukcije. Bistvena značilnost tega sistema je
neposreden prenos energije iz vira na lonec.
Prednosti:
V primerjavi z električnimi kuhališči, je vaše indukcijsko:
- Varnejše: nižja temperatura na stekleni površini.
- Hitrejše: krajši časi segrevanja hrane.
- Natančnejše: kuhališče se hipoma odzove na vaše ukaze
- Učinkovitejše: 90 % porabljene energije se spremeni v
toploto. Poleg tega, ko posodo odstavite s kuhališča, se
prenos toplote takoj prekine, s tem pa se prepreči odvečno
izgubo toplote.
različici s sesanjem in odvajanjem na prosto ali s filtriranjem in
notranjim kroženjem.
2.1 Primerna posoda
Za podrobnejše informacije glejte stran z opisi pribora različice
s sesanjem v ilustriranem delu tega priročnika.
Slika 7c
Izdelek povežite s cevmi in odprtinami za odvajanje skozi
steno enakega premera, kot je izstop zraka (priključna
prirobnica).
Uporaba cevi in izstopnih odprtin manjšega premera povzroči
zmanjšanje zmogljivosti sesanja in bistveno večji hrup.
S tem v zvezi zavračamo vsako odgovornost.
! Uporabite čim krajši cevovod.
! Uporabite cevovod s čim manj koleni (največji kot kolena:
90°).
! Izogibajte se drastičnim spremembam preseka
cevovoda.
Sesalna različica
Slika 7
Paro se odvaja na prosto po cevovodu (ki ga nabavite
posebej), pritrjenem na nameščeno priključno prirobnico.
Premer odvodne cevi mora biti enakovreden premeru
priključnega obroča:
- v primeru pravokotnega izstopa 222 x 89 mm
- v primeru okroglega izstopa Ø 150 mm (*)
Uporabljajte samo posodo s simbolom
Pomembno:
da se izognete trajnim poškodbam kuhalne plošče, ne
uporabljajte:
- posod, ki nimajo popolnoma ravnega dna.
- kovinskih posod z emajliranim dnom.
- posod s hrapavim dnom, ki lahko poškoduje površino
kuhališča.
- vročih loncev in ponev nikoli ne odlagajte na ploščo za
upravljanje kuhališča
2.1.1 Obstoječa posoda
Indukcijsko kuhanje uporablja magnetno polje za ustvarjanje
toplote. Zato mora posoda vsebovati železo. Ali je material, iz
katerega je narejena posoda, magneten, lahko preverite z
običajnim magnetom. Če se magnet posode ne prime, ni
primerna.
Različica s filtriranjem
Slika 8
Vsesani zrak se filtrira v posebnih filtrih za maščobe in filtrih
za vonjave ter nato znova vrne v prostor.
Izdelek je opremljen z vsem potrebnim za standardno
montažo in izhodom za zrak na sprednji strani podstavka
omarice.
V embalaži so tudi štiri visoko zmogljive baterije za filtre z
aktivnim ogljem. Keramični filtri so inovativni modularni ogleni
filtri, ki se regenerirajo (glejte v oddelku Vzdrževanje _ Filtri z
aktivnim ogljem, v tem priročniku).
Kemijsko-fizikalne lastnosti omogočajo doseganje visoke
učinkovitosti vpijanja vonjav in velike mehanske trdnosti.
Za podrobnejše informacije glejte stran z opisi pribora različice
s filtriranjem v ilustriranem delu tega priročnika.
Slika 13b
2.1.2 Priporočeni premer dna posode
POMEMBNO: če posoda ni prave velikosti, se kuhališča
ne vklopijo.
Glede najmanjšega premera posode za uporabo na
posameznem kuhališču glejte ilustrirani del teh navodil.
2.2 Varčevanje z energijo
Da bi dosegali kar najboljše rezultate, je priporočljivo
naslednje:
- Uporabljajte izključno posodo z enakim ali malo večjim
premerom dna, kot je premer kuhalne plošče.
- Uporabljajte izključno posodo z ravnim dnom.
- Če je mogoče, naj bo posoda med kuhanjem pokrita
- Zelenjavi, krompirju ipd. med kuhanjem dolijte manjšo
količino vode, da skrajšate čas priprave.
- Z uporabo tlačnega lonca prihranite še več energije in časa
za kuhanje
- Posodo postavite na sredino kuhališča, ki je označeno na
sami kuhalni plošči.
56
3. Inštalacija
Opomba: izdelek je opremljen s funkcijo Power Limitator, ki
omogoča nastavitev največje absorpcije moči v kW
Nastavitev se mora opraviti ob priključitvi izdelka v električno
omrežje ali ob ponovni povezavi v električno omrežje (v
naslednjih 2 minutah). Za vrstni red nastavljanja funkcije
Power Limitator glejte odsek Delovanje v tem priročniku.
Vgradnjo in električni priklop mora opraviti specializirano
osebje.
Električni gospodinjski aparat je izdelan za vgradnjo v delovni
pult debeline 2-6 cm v primeru montaže TOP; 2,5-6 cm v
primeru montaže FLUSH.
Najmanjša razdalja med kuhalno ploščo in steno mora znašati
najmanj 5 cm spredaj, najmanj 4 cm ob strani in najmanj 50
cm od zgornjih visečih omaric.
Opomba = Predlagane razdalje so okvirne: pri
načrtovanju prostorov je treba upoštevati napotke
proizvajalca kuhinje.
3.2 Montaža
Pred pričetkom montaže:
3.1 Električna povezava
Slika 3
- Izključite električno napajanje aparata
- Za vgradnjo mora poskrbeti strokovno usposobljeno osebje,
ki pozna veljavne predpise s področja vgradnje in varnosti.
- Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za poškodbe
oseb, živali ali predmetov v primeru neupoštevanja navodil iz
tega poglavja.
- Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da je mogoče sneti
kuhalno ploščo iz pulta
- Prepričajte se, da napetost, ki je navedena na tablici s
podatki o aparatu, ustreza napetosti domačega električnega
omrežja, na katero bo aparat priključen.
- Ne uporabljajte podaljškov.
- Ozemljitev je po zakonu obvezna.ž
- Ozemljitveni kabel mora biti 2 cm daljši od drugih kablov
- Če aparat nima napajalnega kabla, uporabite takega s
presekom vodnikov najmanj 2,5 mm2 za moč do 7200 W
oziroma 4 mm2 za večje moči.
- Kabel ne sme na nobenem mestu dosegati temperaturo, ki je
za 50 °C višja temperature okolice.
- Aparat je namenjen za trajni priklop v električno omrežje,
zato ga trajno priključite na omrežje preko večpolnega stikala,
skladnega s predpisi, ki bo zagotavljalo popolni izklop
električnega napajanja s prenapetostno zaščito razreda III in
bo po namestitvi zlahka dostopno.
Opomba: za priklop gospodinjskega aparata z opcijskim
načinom povezave enofazno je treba odstraniti
nameščeni kabel ter ga zamenjati z drugim tipom kabla (ni
priložen) z naslednjimi specifikacijami:
enofazna povezava: kabel H05V2V2-F 3G4
Slika 3a
Pozor! Pred vnovično vzpostavitvijo električnega napajanja
aparata in preverjanjem pravilnega delovanja slednjega vselej
preverite, ali je omrežni kabel pravilno montiran.
Pozor! Za zamenjavo povezovalnega kabla mora poskrbeti
pooblaščena servisno tehnična služba ali podobno
usposobljena oseba.
•
Izdelek vzemite iz embalaže in se prepričajte, da med
prevozom ni utrpel poškodb. V primeru težav se obrnite
na pooblaščenega prodajalca ali na servisno tehnično
službo, preden pričnete z montažo aparata.
•
Preverite, ali velikost kupljenega izdelka ustreza
izbranemu prostoru namestitve.
•
Prepričajte se, da v embalaži (zaradi potreb prevoza) ni
morebitnega materiala (na primer, ovojnic z vijaki,
garancijskih izjav itd.); če je, ga odstranite in shranite.
•
Prepričajte se tudi, da je v bližini mesta montaže prisotna
električna vtičnica
Priprava omarice za vgradnjo:
- Izdelka se ne sme montirati nad hladilne naprave,
pomivalne stroje, peči, pečice, pralne in sušilne stroje.
- Pred vgradnjo kuhalne površine izdelajte vse izreze in
skrbno odstranite oblance in ostanke žaganja.
POMEMBNO: uporabite enokomponentno tesnilno maso (S),
s toplotno odpornostjo do 250° ;
pred montažo je treba dobro očistiti površine za lepljenje,
odstraniti se mora vse snovi, ki bi lahko poslabšale
oprijem lepila
(npr.: sredstva za ločitev, konzervansi, maščobe, olja
prah, ostanki starega lepila itd.);
lepilo je treba enakomerno porazdeliti po celotnem obodu
okvirja;
po lepljenju pustite 24 ur mirovati, da se lepilo osuši.
Slika 1b
POZOR! Opustitev montaže vijakov in pritrdilnih naprav v
skladu s temi navodili lahko predstavlja tveganje električnega
udara.
Opomba: za pravilno montažo izdelka je priporočljivo cevi
oviti z lepilnim trakom naslednjih lastnosti:
- elastična folija iz mehkega PVC-ja z lepilom na akrilni osnovi
- v skladu s standardom DIN EN 60454
- zavira gorenje
- dobra odpornost na staranje
- odpornost na temperaturne spremembe
- uporabno pri nizkih temperaturah
57
4. Delovanje
Komandna plošča
Opomba: Za izbiro različnih ukazov zadošča, da se dotaknete (pritisnete) simbole, ki upodabljajo posamezne ukaze
Tipke
LED zaslon
1.
ON/OFF kuhališča/sesalnika/kuhalne površine
7.
Prikaz Power Level
2.
Izbira kuhalnega polja
Povečanje Power Level
8.
Prikaz hitrosti (moči) sesanja
3.
9.
Indikator aktivnega časovnika
Povečanje hitrosti (moči) sesanja
4.
10.
Indikator časa časovnika
Zmanjšanje Power Level
Zmanjšanje hitrosti (moči) sesanja
Skrajšanje časa časovnika
11.
Indikator funkcije avtomatskega sesanja
Indikator asistence filtrov
5.
Aktiviranje časovnika
Podaljšanje časa časovnika
6.
Aktiviranje avtomatskih funkcij
Resetiranje zasičenosti filtrov
Področja kuhališča :
RL = zadaj levo
FL = spredaj levo
RR = zadaj desno
FR = spredaj desno
58
UPORABA KUHALIŠČA
Kaj je dobro vedeti pred začetkom dela:
Vse funkcije tega kuhališča so zasnovane tako, da izpolnjujejo
zahteve najstrožjih varnostnih standardov.
Zato je treba vedeti naslednje:
• Nekatere funkcije se ne samodejno aktivirajo ali
izklopijo, če na kuhališčih ni posod ali če so slednje slabo
postavljene.
• V drugih primerih se aktivirane funkcije samodejno izklopijo
po nekaj sekundah, ko izbrana funkcija potrebuje dodatno
nastavitev, ki ni bila izvedena (na primer: “Vklopite
kuhališče” brez “Izberite kuhališče” in “Delovna
temperatura”, ali “Funkcija Lock” oziroma “Časovnik”).
Lastnosti kuhališča
Safe Activation
Izdelek se aktivira samo v primeru, da je posoda prisotna na
kuhališču. Proces segrevanja se ne prične ali se prekine v
primeru odsotnosti ali odstranitve posode.
Pot Detector
Izdelek samodejno zazna prisotnost posode na kuhališču.
Safety Shut Down
Iz varnostnih razlogov je najdaljši čas delovanja vsakega
posameznega kuhališča odvisen od nastavljene stopnje moči.
Pozor! V primeru dolgotrajne uporabe se kuhališče
morebiti ne izključi takoj, saj poteka faza ohlajanja; na zaslonu
kuhališč je prikazan simbol " ", ki označuje to fazo.
Preden se približate kuhališču počakajte, da zaslon ugasne.
Residual Heat Indicator
Po izklopu enega ali več kuhališč, prisotnost preostale toplote
javlja poseben vizualni znak na zaslonu ustreznega področja s
simbolom “ ” .
Zaslon kuhališča
na zaslonih posameznih kuhališč je prikazano:
Delovanje
Opomba: Za aktiviranje katere koli funkcije je najprej
potrebno aktivirati želeno področje
Kuhališče vključeno
Vklop
Power Level
…
-
Pritisnite (dotaknite se)
ON/OFF kuhališča/sesalnika
Vklopi se signalna lučka, ki javlja, da je kuhališče/sesalnik
pripravljen za uporabo
Znova pritisnite za izklop
Opomba: Ta funkcija ima prednost pred vsemi ostalimi.
Residual Heat Indicator
Pot Detector
Izbira področij kuhališč
Funkcija Bridge je aktivirana
Dotaknite se (pritisnite) tipko za izbiranje
, ki pripada
želenemu kuhališču.
Na zaslonu izbranega področja se prikaže simbol “ ”
Funkcija Temperature Manager
je aktivirana
9 Power Level
Kuhališče ima 9 stopenj moči
Funkcija Child Lock je aktivirana
Dotaknite se (pritisnite) tipko za izbiranje
stopnje moči;
, za zvišanje
dotaknite se (pritisnite) tipko za izbiranje
, za znižanje
stopnje moči;
Stopnja moči je prikazana na zaslonu izbranega področja: “
… ”
59
Power Booster
Izdelek je opremljen z dodatno stopnjo moči (poleg stopnje
), ki ostane aktivna 5 minut, nakar se moč povrne na
predhodno stopnjo.
Child Lock
S funkcijo Child Lock lahko preprečite, da bi otroci nenamerno
vklopili področja kuhališča in področje sesanja tako, da
onemogočite aktiviranje vseh funkcij.
Child Lock lahko aktivirate samo z vklopljenim aparatom, toda
izklopljenimi kuhališči (in področjem sesanja)
Dotaknite se (pritisnite) tipko za izbiranje
, za zvišanje
stopnje moči (nad stopnjo ) in aktiviranje funkcije Power
Booster
Aktiviranje:
• odstavite morebitno posodo s kuhalne plošče
Stopnja Power Booster je prikazana na zaslonu izbranega
področja s simbolom” ”
• sočasno pritisnite in držite pritisnjeni tipki
(2-FR) in
OPOMBA: kuhališče
(SLIKA 19), ni opremljeno s
časovnikom za Power Booster;
• nato ponovno in izbirno stikalo
(2-FR);
zvočni signal javi, da je Child Lock aktiven,prikaže se " "
na zaslonu (7).
za izklop funkcije Power Booster pritisnite
Bridge Zones
S funkcijo Bridge se kuhališči na levi strani lahko poveže, da
delujeta kombinirano in ustvarita enotno področje z isto
stopnjo moči. Ta funkcija omogoča enakomerno kuhanje s
pekači ali posodami večjih dimenzij.
Uporabiti je mogoče kombinacijo sprednjega kuhališča
“Master” z ustreznim kuhališčem zadaj “Sekundarnim”
(za kontrolo, v katerih področjih je ta funkcija predvidena,
glejte ilustrirani del tega priročnika).
Izklop:
• sočasno pritisnite in držite pritisnjeni tipki
(2-FR) in
• nato ponovno
;
zvočni signal javi, da je Child Lock izklopljen, z zaslona
izgine " " (7).
Za aktiviranje funkcije Bridge:
Začasni izklop: kuhališče je mogoče uporabljati tudi, ko je
Child Lock aktiviran.
Naredite kot sledi:
- izberite področje kuhališča "Master"
(stopnja moči mora biti 0)
- držite pritisnjeno,
dokler ne zaslišite zvočni signal,
ki mu sledi prikaz simbola “ ”
utripajočega na zaslonu (7) "sekundarnega" področja kuhanja
• pritisnite in držite pritisnjeni tipki
(2-FR) in
Kuhalno površino je sedaj je mogoče normalno uporabljati,
funkcija Child Lock se po izklopu kuhališča ponovno vklopi.
- izberite "sekundarno" področje kuhanja v 3 sekundah
Timer
Funkcija Timer omogoča odštevanje, ki ga je mogoče
nastaviti, tudi sočasno, za vsako posamezno kuhališče (in
področje sesanja)
Po preteku nastavljenega časa se kuhališče (ali področje
sesanja) se samodejno izklopi in uporabnika opozori z
ustreznim zvočnim signalom.
- nastavite stopnjo (moči) delovanja
področja
kuhanja “Master”, ki bo prikazana na ustreznem zaslonu (7)
Opomba: za izklop funkcije Bridge nastavite področje
kuhališča na temperaturo “ ”.
Temperature Manager
Temperature Manager je funkcija za nadzor, ki omogoča
ohranjanje toplote s konstantno temperaturo in s stopnjo moči
med 0 in 1, idealno za ohranjanje toplih pripravljenih jedi.
Funkcija Temperature Manager se aktivira s prvim pritiskom
Aktiviranje/reguliranje funkcije Timer za kuhalno
površino
• Izberite želeno kuhališče
na tipko
Na zaslonu področja, ki deluje v načinu Temperature Manager
, se prikaže simbol “ ”
• Pritisnite
(5)za dostop do funkcije Timer
• Nastavite čas trajanja funkcije Timer:
pritisnite izbirno stikalo
samodejni izklop
60
, za podaljšanje časa za
pritisnite izbirno stikalo
samodejni izklop
Power Limitation
Funkcija Power Limitation omogoča nastavitev delovanja
izdelka z omejeno največjo porabe energije.
za skrajšanje časa za
Če želite, lahko postopek ponovite tudi na drugih
kuhališčih.
Opomba: Na vsakem kuhališču je funkcija Timer lahko
drugače nastavljena; na zaslonu (10) se za 10 sekund
prikaže odštevanje zadnjega izbranega kuhalnega polja,
nato se prikaže odštevanje z najkrajšim časom.
Opomba: nastavitev je treba opraviti z izklopljeno kuhalno
površino, brez pritiska na tipko
, ob priključitvi kuhalne
površine v električno omrežje ali ob ponovni priključitvi v
električno omrežje, v času naslednjih 2 minut.
Ko časovnik konča z odštevanjem, se oglasi zvočni signal (v
trajanju 2 minut, ali se prekine s pritiskom na katero koli tipko
površine), medtem ko zaslon (10) utripa, s simbolom “
".
Za nastavitev funkcije Power Limitation:
Opomba: poleg zaslona kuhalnega polja se med delovanjem
- še naprej držite pritisnjen
ter pritisnite in spustite
- oglasi se kratek zvočni signal
funkcije Timer prikaže simbol
- pritisnite
(9)
Izklop funkcije Timer:
• Izberite želeno kuhalno polje
• nastavite vrednost časovnika na " " , z
- še naprej držite pritisnjen
2-FL)
ter pritisnite in spustite
- sedaj lahko spustite tipko
:
zaslon (7) področja FL izmenično zaporedno
prikaže simbola “C” in “0”, kar pomeni, da je
nastavitev mogoče opraviti
Opomba: funkcija ostane aktivna, če v tem času ne
pritisnete drugih tipk.
zaslon (7) področja RL prikaže trenutno
nastavitev**
0 = 7,4 KW
1 = 3,1 KW
2 = 4,5 KW
Egg Timer
Funkcija Egg Timer je odštevanje, ki ni povezano z drugimi
kuhališči (ali s področjem sesanja). Po poteku nastavljenega
časa uporabnika opozori ustrezen zvočni signal.
** privzeta je nastavitev 7,4 kW
Egg Timer aktivirate s pritiskom .
Opomba: za nastavitev funkcije Egg Timer opravite enako
postopek kot za funkcijo Timer.
- za spremembo nastavitve funkcije Power Limitation pritisnite
(2-FL)
- za shranitev opravljene izbire pritisnite
, za 2 sekundi;
oglasi se daljši zvočni signal, ki potrjuje opravljeno nastavitev.
- pritisnite
61
, za izhod iz funkcije
UPORABA ASPIRATORJA
Izklop funkcije Timer:
• Izberite želeno kuhalno polje
Vklop
• nastavite vrednost časovnika na " " , z
Pritisnite (dotaknite se)
ON/OFF kuhališča/sesalnika
Vklopi se signalna lučka, ki javlja, da je kuhališče/sesalnik
pripravljen za uporabo
Znova pritisnite za izklop
Opomba: Ta funkcija ima prednost pred vsemi ostalimi.
Opomba: funkcija ostane aktivna, če v tem času ne
pritisnete drugih tipk.
Indikator zasičenosti filtrov
Napa prikaže, kdaj je potrebno opraviti vzdrževanje filtrov:
Vklop sesalnika:
Maščobni filter
Dotaknite se (pritisnite) tipko za izbiranje
sesalnik
LED lučka “
in aktivirajte
Filter z aktivnim ogljem
LED lučka “
Hitrost (moč) sesanja:
dotaknite se (pritisnite) tipko za izbiranje
povečanje hitrosti (moči) sesanja (0-10);
dotaknite se (pritisnite) tipko za izbiranje
zmanjšanje hitrosti (moči) sesanja (10-0);
12.
”(11) utripa
Resetiranje zasičenosti filtrov
Po opravljenem vzdrževanju filtrov (maščobnega in/ali z
, za
aktivnim ogljem) na dolgo pritisnite tipko
, za
LED “
;
” ugasne in prične se štetje indikatorja.
Aktiviranje indikatorja zasičenosti filtra z aktivnim
ogljem
Ta indikator je običajno izklopljen.
Za aktiviranje naredite naslednje:
Timer
Aktiviranje/reguliranje funkcije Timer za aspirator
• Izberite aspirator
• Pritisnite
koli hitrosti)
”(11) se vklopi
- vklopite sesalno površino z
;
- z izklopljenim motorjem sesanja in kuhalnimi polji pritisnite in
(5) za dostop do funkcije Timer (iz katere
držite pritisnjeno
• Nastavite čas trajanja funkcije Timer:
pritisnite izbirno stikalo
samodejni izklop
, za podaljšanje časa za
pritisnite izbirno stikalo
samodejni izklop
za skrajšanje časa za
-“
” se vklopi, nato ugasne in s tem označi opravljeno
aktiviranje.
Deaktiviranje indikatorja zasičenosti filtra z aktivnim
ogljem
ponovite zgoraj opisani postopek za aktiviranje
“
na zaslonu (10) se prikaže odštevanje,
Opomba: poleg zaslona aspiratorja se med delovanjem
časovnika prikaže simbol
;
(9)
Ko časovnik konča z odštevanjem, se oglasi zvočni signal (v
trajanju 2 minut, ali se prekine s pritiskom na katero koli tipko
površine), medtem ko zaslon (10) utripa, s simbolom “
".
62
” utripa, nato ugasne in s tem označi opravljeno
deaktiviranje.
Avtomatsko delovanje
Napa se vklopi z najprimernejšo hitrostjo in prilagaja
zmogljivost sesanja moči kuhalnih polj.
Ko je kuhalna plošča izklopljena, napa prilagodi hitrost
sesanja tako, da jo postopno zmanjšuje in obenem odstrani
preostalo paro in vonjave.
Naprava je prirejena za uporabo v povezavi s kompletom
senzorja Window (ni zajet v dobavi proizvajalca).
Z montažo kompleta senzorja Window (samo v primeru
uporabe v načinu SESANJA), se sesanje zraka prekine
vsakokrat, ko se zapre okno v prostoru, na katerem je komplet
nameščen.
Za aktiviranje te funkcije:
Kratko pritisnite
, indikator
(11) se vklopi in s tem
prikazuje, da napa deluje v tem načinu.
-
Električno povezavo kompleta z napravo mora
opraviti usposobljeno in specializirano tehnično
osebje.
-
Komplet mora biti ločeno certificiran v skladu z
varnostnimi standardi, ki veljajo za komponento, in
za uporabo z napravo. Namestitev mora biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi za gospodinjske
naprave.
POZOR:
-
.
63
napeljava kompleta za povezavo z napravo mora biti
del certificirane napeljave z malo varnostno
napetostjo (SELV).
Proizvajalec te naprave zavrača vsako odgovornost
za morebitne težave, škodo, požara zaradi napak
in/ali težav, ki so posledica nepravilnega delovanja
in/ali napačne montaže kompleta.
4.1 Tabela moči delovanja
Vrsta kuhanja
Uporaba stopnje
(vključno z izkušnjami in navadami pri kuhanju)
Boost
Hitro segrevanje
Ta stopnja moči je idealna za hitro zvišanje temperature
jedi do vrelišča v primeru vode oziroma za hitro
segrevanje tekočin pri kuhanju.
8-9
Cvrtje - vretje
7-8
Praženje – vretje – pečenje na
žaru
Ta funkcija je idealna za praženje, vzdrževanje vretja,
kuhanje in pečenje na žaru (krajši čas, 5-10 minut).
6-7
Praženje – kuhanje – dušenje –
pečenje na žaru
Ta funkcija je idealna za praženje, vzdrževanje
počasnega vretja, kuhanje in pečenje na žaru (srednje
dolgo časa, 10-20 minut)
4-5
Kuhanje – dušenje – praženje –
pečenje na žaru
Ta funkcija je idealna za dušenje, vzdrževanje
počasnega vretja, kuhanje (dolgo časa). Mešanje
testenin z omako.
3-4
Kuhanje – vretje – zgoščevanje –
zgoščevanje testenin z omako
Ta funkcija je idealna za dolgotrajno kuhanje (riž,
omake, pečenka, ribe) z dodano tekočino (npr. voda,
vino, juha, mleko) ter za zgoščevanje testenin z omako.
2-3
Kuhanje – vretje – zgoščevanje –
zgoščevanje testenin z omako
Idealna je za dolgotrajno kuhanje (za količine, manjše
od enega litra: riž, omake, pečenka, ribe) z dodano
tekočino (npr. voda, vino, juha, mleko).
1-2
Topljenje – odmrzovanje –
ohranjanje toplih jedi –
zgoščevanje testenin z omako
Ta funkcija je idealna za topljenje masla, nežno
topljenje čokolade, odmrzovanje manjših količin hrane.
1
Topljenje – odmrzovanje –
ohranjanje toplih jedi –
zgoščevanje testenin z omako
Ta funkcija je idealna za ohranjanje toplote pravkar
pripravljenih jedi manjših količin ali segrevanje krožnikov
ter zgoščevanje rižot.
Nična moč
Odlagalna površina
Stopnja moči
Najvišja moč
Visoka moč
Srednje
visoka moč
Nizka moč
OFF
Ta stopnja moči je idealna za praženje, začetno
kuhanje, cvrtje globoko zamrznjenih jedi in hitro
zavretje.
64
Kuhalna plošča v stanju pripravljenosti ali ugasnjena
(prisotna je lahko preostala toplota po zaključku
kuhanja, na kar opozarja oznaka H-L-O).
4.2 Tabela časov kuhanja
Vrsta živila
Jed ali način
priprave
Sveže testenine
Testenine,
riž
Sveže testenine
Kuhani riž
Zelenjava,
stročnice
Rižota
Kuhani
Cvrti
Praženi
Dušeni
Popečeni
Pečenka
Na žaru
Meso
Praženo
Dušene
Na žaru
Ribe
Dušene
Cvrte
Ocvrta
Jajca
Omleta
Mehko/trdo
kuhana
Palačinke
Paradižnikova
Omake
Ragu
Bešamel
Sladice,
kreme
Stopnja moči in potek kuhanja
Moč
Druga faza
Kuhanje testenin in
Segrevanje vode
Booster-9
vzdrževanje vretja
Kuhanje testenin in
Segrevanje vode
Booster-9
vzdrževanje vretja
Kuhanje testenin in
Segrevanje vode
Booster-9
vzdrževanje vretja
Cvrtje in pečenje
7-8
Kuhanje
Segrevanje vode
Booster-9
Kuhanje
Segrevanje olja
9
Cvrtje
Segrevanje pripomočka
7-8
Kuhanje
Segrevanje pripomočka
7-8
Kuhanje
Segrevanje pripomočka
7-8
Praženje
Hitro pečenje mesa na olju
7-8
Kuhanje
(na maslu pri moči 6)
Pečenje na žaru na
Predgretje posode
7-8
obeh straneh
Praženje na olju
7-8
Kuhanje
(na maslu pri moči 6)
Praženje na olju
7-8
Kuhanje
(na maslu pri moči 6)
Predgretje posode
7-8
Kuhanje
Praženje na olju
7-8
Kuhanje
(na maslu pri moči 6)
Segrevanje olja ali maščobe
8-9
Cvrtje
Segrevanje ponve z maslom ali
6
Kuhanje
maščobo
Segrevanje ponve z maslom ali
6
Kuhanje
maščobo
Prva faza
Segrevanje vode
Segrevanje ponve z maslom
Praženje na olju (na maslu pri moči
6)
Praženje na olju (na maslu pri moči
6)
priprava osnove (topljenje masla in
moke)
Booster-9
7-8
7-8
5-6
4-5
6-7
8-9
6-7
3-4
7-8
3-4
7-8
4-5
3-4
7-8
3-4
7-8
6-7
5-6
5-6
6
Kuhanje
6-7
6-7
Kuhanje
3-4
6-7
Kuhanje
3-4
5-6
Rahlo vretje
3-4
Slaščičarska
krema
Zavretje mleka
4-5
Pudingi
Zavretje mleka
4-5
Mlečni riž
Segrevanje mleka
5-6
65
Kuhanje
Moč
Vzdrževanje
počasnega vretja
Vzdrževanje
počasnega vretja
Vzdrževanje
počasnega vretja
4-5
2-3
2-3
5. Vzdrževanje
Vzdrževanje sesalnika
Vzdrževanje kuhalne površine
Pozor! Pred vsakim čiščenjem ali vzdrževanjem se
prepričajte, da so kuhališča ugasnjena in da nobena od
signalnih lučk preostale toplote ne sveti.
Čiščenje
Za čiščenje uporabljajte IZKLJUČNO SAMO krpo, navlaženo
z nevtralnim tekočim čistilom. NE UPORABLJAJTE ORODJA
ALI ČISTILNIH PRIPOMOČKOV!
Izogibajte se uporabi grobih izdelkov.
NE UPORABLJAJTE ALKOHOLA!
5.1 Čiščenje
Kuhalno ploščo je treba očistiti po vsaki uporabi.
Maščobni filter
Pomembno:
Ne uporabljajte grobih in žičnih gob. Z uporabo le-teh se s
časom steklo poškoduje.
Ne uporabljajte jedkih kemičnih čistil, kot so razpršila za
pečice ali odstranjevalci madežev.
Zadržuje delce maščob, ki se sproščajo med kuhanjem.
Očistiti ga je potrebno enkrat mesečno (ali ko sistem za prikaz
zasičenosti filtrov javlja to potrebnost) z neagresivnimi čistili,
ročno ali v pomivalnem stroju z nizko temperaturo in s kratkim
ciklom.
S pranjem v pomivalnem stroju kovinski maščobni filter lahko
zbledi, toda lastnosti filtriranja se v ničemer ne spremenijo.
Sl. 15-16
Filtri z aktivnim ogljem
(samo različice s filtriranjem)
Zadržuje neprijetne vonjave kuhanja
Izdelek je opremljen s štirimi kompleti filtrov, ki z aktivnim
ogljem zadržijo vonjave. Aktivno oglje je vgrajeno v keramično
strukturo, s katero je lahko in povsem dostopno za nečistoče,
s tem tvori zelo veliko vpojno površino.
Zasičenost keramičnih filtrov z aktivnim ogljem se pojavi
po bolj ali manj dolgotrajno uporabo, odvisno od vrste kuhinje
in rednega čiščenja maščobnega filtra. Te filtre vonjav se
vsake 2-3 mesece lahko toplotno regenerira v pečici, segreti
na 200°C, v 45 minutah. Regeneriranje omogoča trajnost
filtrov največ 5 let.
Sl. 17 – 17a – 17b – 17c
Po vsaki uporabi počakajte, da se kuhalna plošča ohladi, nato
pa z nje očistite zapečeno hrano in madeže.
Sladkor in živila z visoko vsebnostjo sladkorja poškodujejo
kuhalno ploščo in jih je treba takoj odstraniti.
Sol, sladkor in pesek lahko opraskajo stekleno površino.
Za čiščenje kuhalne plošče uporabite mehko krpo, papirnate
kuhinjske brisače ali posebne izdelke za čiščenje kuhalnih
plošč (upoštevajte navodila proizvajalca).
NE UPORABLJAJTE PARNIH ČISTILNIKOV!!!
Pomembno:
V primeru nezgodnih in obsežnih razlitij tekočin iz posode,
lahko ukrepate z izpustnim ventilom, ki se nahaja v spodnjem
delu izdelka, da tako odstranite vse ostanke in opravite
čiščenje s popolno higiensko varnostjo.
Slika 18
Za popolnejše in temeljitejše čiščenje lahko povsem odstranite
spodnjo posodo
Slika 18a - 18b
66
5.2 Iskanje in odpravljanje napak
KODA NAPAKE
OPIS
MOŽNI VZROKI
ODPRAVLJANJE
NAPAKE
E2
Upravljanje se izklopi zaradi previsoke
temperature
Notranja temperatura
elektronskih delov je
previsoka
Počakajte, da se kuhalna
plošča ohladi, preden jo
znova uporabite
E3
Posoda ni primerna
Izguba magnetnih
lastnosti
Posodo odstranite
E5
Težave komuniciranja med
uporabniškim vmesnikom in
indukcijskim modulom
Modul se ne napaja z
električno energijo;
napajalni kabel ni pravilno
priključen ali je
pomanjkljiv
Ploščo izključite iz
električnega omrežja in
preverite povezavo
Za vsa ostala sporočila o
napakah
(E… U… C… )
Pokličite servisno tehnično službo in jim sporočite kodo napake
5.3 Servisno tehnična služba
Preden se obrnete na servisno tehnično službo
1. Preverite, ali lahko težavo odpravite sami s pomočjo rešitev iz poglavja "Iskanje napak".
2. Aparat izključite in znova vključite, in preverite, ali je težava odpravljena.
Če po vseh navedenih kontrolah težave ne odpravite, se obrnite na najbližjo servisno tehnično službo.
67
SR - Uputstva za montažu i upotrebu
Strogo se pridržavajte ovde navedenih uputstava.
Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za probleme,
oštećenja ili požare nastale usled nepridržavanja ovih
uputstava. Uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu za
pripremanje hrane. Nikakva druga upotreba (npr. grejanje
prostorija) nije dozvoljena. Proizvođač ne prihvata
odgovornost za neprimerenu upotrebu ili za netačno
podešavanje funkcija.
Proizvod može estetski izgledati drugačije nego što je
prikazano na crtežima u ovom uputstvu. Međutim,
uputstva za upotrebu, održavanje i ugradnju ostaju
ista.
Važno je da sačuvate ova uputstva za buduću upotrebu. U
slučaju prodaje, ustupanja drugima ili premeštanja
uređaja, pobrinite se da uputstva ostanu sa uređajem.
! Pažljivo pročitajte uputstva: ona sadrže važne podatke o
montaži, korišćenju i bezbednosti.
! Nemojte vršiti nikakve električne promene na uređaju.
! Pre montaže uređaja, proverite da li su svi delovi
neoštećeni. U suprotnom, kontaktirajte vašeg dobavljača
i nemojte da nastavite sa montažom.
! Pre ugradnje uređaja proverite njegovu celovitost. U
suprotnom, kontaktirajte vašeg dobavljača i nemojte da
nastavite sa montažom.
Napomena: Elementi označeni simbolom "(*)" su dodatni
delovi isporučeni samo sa nekim modelima ili elementi koji
nisu isporučeni već se moraju kupiti.
-Kako bi ugradnja bila u skladu s važećim
sigurnosnim propisima, treba koristiti
dvopolni prekidač u skladu sa pravilima,
koji osigurava potpuno isključenje
napajanja u slučaju prenapona kategorije
III, u skladu sa pravilima ugradnje.
-Nemojte koristiti naponske trake ili
produžne kablove.
-Posle završetka ugradnje, električni
delovi ne smeju biti dostupni korisniku.
- Uređaj i dostupni delovi prilikom
upotrebe postaju vrlo vrući. Budite
oprezni da ne dodirnete grejne
elemente.
- Budite oprezni da se deca ne igraju sa
uređajem; držite decu podalje od uređaja
i držite ih pod nadzorom, budući da se
dostupnu delovi mogu jako zagrejati za
vreme upotrebe.
- Korisnici pejsmejkera i aktivnih
implantata moraju pre upotrebe
indukcijske ploče za kuvanje proveriti da
je njihov stimulator kompatibilan s
uređajem.
-Za vreme i nakon upotrebe, ne dodirujte
grejne elemente uređaja.
- Izbegavajte kontakt sa tkaninom ili
drugim zapaljivim materijalima dok se svi
delovi uređaja nisu dovoljno ohladili.
-Ne stavljajte zapaljivi materijal na uređaj
ili u njegovu blizinu.
-Pregrejana mast i ulje su lako zapaljivi.
Nadgledajte kuvanje hrane bogate
mašću i uljem.
1. Upozorenja
Pažnja! Pažljivo sledite sledeća uputstva:
-Uređaj mora biti isključen iz napajanja
pre bilo kojeg pokušaja ugradnje.
-Ugradnja ili održavanje moraju biti
izvedeni od strane kvalifikovanog
tehničara, u skladu sa uputstvima
proizvođača i prema lokalnim propisima o
sigurnosti. Nemojte popravljati ili
zamenjivati bilo koji deo uređaja, osim
ako nije izričito navedeno u uputstvu za
upotrebu.
-Uzemljenje uređaja je obavezno.
-Kabal za napajanje mora biti dovoljno
dug da omogući povezivanje uređaja
ugrađenog u kuhinjski element na
električnu mrežu.
68
-Ako je površina napuknuta, ugasite
uređaj kako biste izbegli mogućnost od
strujnog udara.
-Uređaj nije namenjen za stavljanje u
pogon pomoću vanjskog tajmera ili
odvojenog sistema za daljinsko
upravljanje.
- Kuvanje, bez nadgledanja na ploči za
kuvanje, sa uljem ili masti može biti
opasno i izazvati požar.
- Proces kuvanja treba nadgledati. Kratki
procesi kuvanja moraju biti neprekidno
nadgledani.
- NIKADA ne pokušavajte ugasiti vatru
vodom. Umesto toga, isključite uređaj i
ugasite vatru, na primer, pomoću
poklopca ili protivpožarnog ćebeta.
Opasnost od požara: ne stavljajte
predmete na površinu za kuvanje.
- Nemojte koristiti uređaje za čišćenje
parom.
-Nemojte stavljati metalne predmete kao
što su noževi, viljuške, kašike i poklopce
na površinu ploče za kuvanje jer bi se
mogli pregrejati.
- Pre spajanja uređaja na električnu
mrežu: proverite ploču sa podacima (na
donjem delu uređaja) kako biste se uverili
da napon i snaga odgovaraju mrežnim i
da je utičnica pogodna. Ako ste u
nedoumici, nazovite kvalifikovanog
električara.
Važno:
- Posle upotrebe, isključite ploču za
kuvanje preko kontrolne ploče i ne
naslanjajte se na detektor posuda za
kuvanje.
- Izbegavajte prosipanje tečnosti i
prilikom njihovog zagrevanja smanjite
dovod topline.
- Ne ostavljajte grejne elemente
uključene ako su na njima prazne posude
i tave ili su bez posuda.
- Na kraju kuvanja, isključite zonu na
kojoj ste kuvali.
- Nikada ne koristite aluminijumsku foliju
prilikom kuvanja i ne stavljajte nikada na
ploču proizvode zamotane u
aluminijumsku foliju. Aluminijum se može
rastopiti i nepopravljivo oštetiti vaš
uređaj.
- Nikada ne zagrevajte limenke sa
hranom bez prethodnog otvaranja: mogu
eksplodirati!
Ovo upozorenje vredi za sve druge vrste
ploča za kuvanje.
- Upotreba velike snage, kao što je
funkcija Booster nije pogodna za
zagrevanje nekih tečnosti, kao na primer,
ulja za prženje. Preterana toplota može
biti opasna. U tim slučajevima
preporučuje se korišćenje manje snage.
- Posude za kuvanje moraju biti
postavljene direktno na ploču za kuvanje
i moraju biti centrirane. Ni u kom slučaju
nemojte stavljati druge predmete između
posude i ploče za kuvanje.
- Pri visokim temperaturama, uređaj će
automatski smanjiti nivo snage u
određenom delu ploče za kuvanje.
69
Prije bilo koje operacije čišćenja ili
održavanja, isključite uređaj iz električne
mreže
uklanjanjem
utikača
ili
isključivanjem na glavnom prekidaču
stana.
Za sve operacije instalacije i održavanja
koristiti rukavice.
Uređaj mogu koristiti deca starija od 8
godina i osobe sa smanjenim fizičkim,
psihičkim i mentalnim sposobnostima ili
sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su
pod ispravnim nadzorom ili su obučeni o
sigurnom načinu upotrebe uređaja i
razumeju opasnosti do kojih može doći.
Deca treba da budu pod nadzorom kako
bi se osiguralo da se ne igraju s
uređajem.
Deca ne smeju da vrše čišćenje i
održavanje bez nadgledanja.
Prostorija mora da bude dovoljno
provetrena kada se kuhinjska kapa koristi
u kombinaciji sa drugim uređajima za
izgaranje gasa ili drugih goriva.
Kapa se mora redovno čistiti i unutra i
spolja (BAREM JEDNOM MJESEČNO),
a svakako se mora poštovati ono što je
izričito navedeno u uputstvu za
održavanje.
Nepridržavanje pravila za čišćenje kape i
zamene i čišćenja filtera dovodi do rizika
od požara.
Strogo je zabranjeno pripremanje hrane
uz upotrebu plamena.
Upotreba plamena je štetna po filtere i
može dovesti do požara te je zbog toga
svakako zabranjena.
Prženje se mora vršiti sa posebnom
pažnjom kako bi se izbeglo paljenje
pregrejanog ulja.
PAŽNJA: Kada se koristi ploča za
kuvanje, dostupni delovi kape se mogu
pregrejati.
Pažnja! Ne priključujte uređaj na
napajanje sve dok instalacija nije u
potpunosti završena.
Što se tiče tehničkih i sigurnosnih mera
koje treba poduzeti za ispuštanje
isparenja, potrebno da se strogo
pridržavate odredbi nadležnih lokalnih
vlasti.
Usisani zrak se ne sme poslati u odvod
koji se koristi za ispuštanje dima nastalog
od uređaja za izgaranje gasa ili drugih
goriva.
Nikada ne koristite kapu bez ispravno
montirane rešetke!
Koristite samo vijke za instalaciju koji su
isporučeni sa proizvodom ili ako nisu
priloženi, kupite ispravnu vrstu vijaka.
Koristite vijke ispravne dužine, koji su
navedeni u vodiču za instalaciju.
Kada se istovremeno koristi kapa i
uređaji koji se pokreću pomoću energije
koja nije električna, negativni pritisak u
prostoriji ne sme biti veći od 4 Pa (4 x 105 bar).
70
Ovaj uređaj označen je u skladu s Evropskom direktivom
2012/19/EZ o otpadu električne i elektronske opreme (WEEE).
Ispravnim zbrinjavanjem ovog proizvoda korisnik će pomoći u
sprečavanju mogućih negativnih posledica za okolinu i
zdravlje.
Simbol
na proizvodu ili na popratnoj dokumentaciji
pokazuje da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad,
nego se mora dostaviti na odgovarajuće mesto sakupljanja
otpada za recikliranje električne i elektronske opreme. Ovaj
proizvod se može odložiti na otpad uz poštovanje lokalnih
propisa o zbrinjavanju otpada. Za više informacija o tretiranju,
preuzimanju i recikliranju ovog proizvoda obratite se
odgovarajućoj lokalnoj kancelariji, službi za sakupljanje
kućnog otpada ili prodavnici u kojoj je kupljen proizvod.
Uređaj je dizajniran, testiran i proizveden u skladu sa
pravilima:
•
Sigurnost: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-6, EN/IEC
60335-2-31, EN/IEC 62233.
•
Efikasnost: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3;
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.
• EMC (elektromagnetska kompatibilnost): EN 55014-1;
CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-3;
EN/IEC 61000-3-12. Saveti za pravilnu upotrebu kako bi se
smanjio uticaj na okolinu: Kada počnete kuvanje, uključite
kapu na minimalnu brzinu, ostavljajući je uključenom neko
vreme i nakon završetka kuvanja. Povećajte brzinu samo u
slučaju velikih količina dima i pare, koristeći funkciju booster
samo u ekstremnim slučajevima. Za održavanje efikasnijim
sistema za smanjivanje mirisa, zamenite, kad je to potrebno,
ugljeni filter/-re. Za održavanje efikasnijim filtera za mast, po
potrebi ga očistite. Da bi optimizovali efikasnost i smanjili
buku, koristite maksimalni presek sistema kanala, opisan u
ovom priručniku.
71
2. Korištenje
Upotreba kapeSustav za usisavanje se može koristiti u
Upotreba ploče za kuvanje
načinu rada za izvlačenje i evakuaciju vazduha ili za filtriranje
za unutrašnju recirkulaciju.
Sistem indukcijskog kuvanja zasniva se na fizičkom fenomenu
magnetne indukcije. Ključno obeležje ovog sistema je direktan
prenos energije iz generatora na posudu.
Prednosti:
U uporedbi s električnim pločama za kuvanje, vaša
indukcijska ploča je:
- Sigurnija: niža temperatura na staklenoj površini.
- Brža: kraće vreme zagrejavanja hrane.
- Preciznija: ploča odmah reaguje na vaše naredbe.
- Efikasnija: 90% apsorbirane energije pretvara se u toplinu.
Osim toga, kada posudu za kuvanje sklonite sa ploče, prenos
topline se odmah prekida i tako se izbegava nepotreban
gubitak topline.
Usisna verzija
Sl.7
Para se evakuiše napolje kroz niz cevi (moraju se kupiti
odvojeno) pričvršćenih na isporučenu prirubnicu za spajanje.
Prečnik izduvne cevi mora biti jednak prečniku prstena za
povezivanje:
- u slučaju pravougaonog izlaza 222 x 89 mm
- u slučaju okruglog izlaza Ø 150 mm (*)
Za više informacija pogledajte stranicu posvećenu priboru
usisne verzije, u ilustrovanom delu ovog priručnika.
Sl.7c
Priključite proizvod na cevi i odvodne rupe na zidu s
prečnikom koji odgovara prečniku izlaznog vazduha
(prirubnici).
Upotreba cevi i rupa na zidu s manjim prečnikom će rezultirati
smanjivanjem usisne efikasnosti i drastičnim povećavanjem
nivoa buke.
Zbog toga, ne prihvata se nikakva odgovornost.
! Koristite minimalno dug kanal.
! Koristite kanal sa što manje zavoja (maksimalni ugao
zavoja: 90°).
! Izbegavajte drastične promene prečnika cevi.
2.1 Posude za kuvanje
Koristite samo posude sa oznakom
Važno:
da bi izbegli trajna oštećenja na ploči, nemojte koristiti:
- posude sa neravnim dnom.
- metalne posude sa emajliranim dnom.
- posude sa hrapavom površinom, kako biste izbegli grebanje
površine ploče.
- nikada ne stavljajte vruće posude na površinu upravljačke
ploče.
2.1.1 Postojeće posude
Indukcijsko kuvanje koristi magnetizam za generisanje topline.
Stoga posude moraju sadržavati gvožđe. Možete proveriti da li
je materijal od kojeg je proizvedena vaša posuda magnetska
ili ne, upotrebom jednostavnog magneta. Posude nisu
pogodne za upotrebu ako se ne mogu magnetski detektovati.
Filtrirajuća verzija
Sl.8
Usisani vazduh se filtrira kroz posebne filtere za mast i za
miris pre nego što se vrati nazad u sobu.
Proizvod se isporučuje sa svime što je potrebno za
standardnu instalaciju sa izlaskom vazduha na prednjoj strani
postolja kuhinjskog ormarića.
U isporuku su već uključena četiri kompleta keramičkih filtera
sa aktivnim ugljenom za visoke performanse. Keramički filteri
su inovativni modularni filteri od ugljena, koji se regenerišu
(vidi ovaj priručnik u odeljku Održavanje - Filteri sa aktivnim
ugljenom).
Fizičko-hemijska svojstva omogućuju postizanje visoke
efikasnosti apsorpcije mirisa i visoku mehaničku otpornost.
Za više informacija pogledajte stranicu posvećenu priboru
filtrirajuće verzije, u ilustrovanom delu ovog priručnika.
Sl. 13b
2.1.2 Preporučeni dijametri dna posuda
VAŽNO : ako posude nisu tačnih dimenzija, zone za
kuvanje se neće uključiti.
Kako biste proverili minimalni prečnik posude pogodne za
svaku pojedinu zonu, pogledajte ilustracije sadržane u ovom
priručniku.
2.2 Štednja energije
Za postizanje najboljih rezultata, preporučuje se:
- Upotreba posuda za kuvanje i tava sa dnom jednake veličine
kao što je zona za kuvanje.
- Upotreba samo posuda i tava sa ravnim dnom.
- Kada god je moguće držite poklopac na posudama za vreme
kuvanja.
- Kuvajte povrće, krompir i sl. sa malo vode kako bi se
smanjilo vreme kuvanja.
- Koristite ekspres lonac koji dodatno smanjuje potrošnju
energije i vreme kuvanja.
- Postavite posudu u sredinu zone za kuvanje nacrtane na
ploči za kuvanje.
72
Napomena : proizvod je opremljen funkcijom Power Limitator
(limitator snage) koja vam omogućuje da postavite maksimalni
prag apsorpcije kw
Postavka mora biti izvršena u trenutku spajanja proizvoda na
napajanje ili prilikom ponovljenog uključivanja same električne
mreže (u roku od 2 minute). Za redosled postavljanja
funkcije Power Limitation (ograničenje snage) pogledajte
uputstvo u poglavlju Rad.
3. Instalacija
Električna i mehanička instalacija moraju biti izvršene od
strane specijalizovanog osoblja.
Uređaj je namenjen za ugradnju na radnu površinu debljine 26 cm, u slučaju TOP instalacije; 2,5-6 cm u slučaju FLUSH
instalacije.
Minimalna udaljenost između ploče za kuvanje i zida mora biti
najmanje 5 cm sa prednje strane i najmanje 4 cm bočno i
najmanje 50 cm u odnosu na viseće elemente..
NAPOMENA = Predložena rastojanja su indikativna:
prilikom projektovanja prostora, moraju se pratiti
uputstva proizvođača kuhinje.
3.2 Montaža
Pre početka instalacije:
3.1 Električno povezivanje
Sl. 3
- Odspojite uređaj iz električne mreže
-Instalaciju mora izvršiti stručno osoblje upoznato sa važećim
standardima instalacije i sigurnosti.
-Proizvođač ne preuzima odgovornost za osobe, životinje ili
stvari u slučaju nepoštovanja smernica navedenih u ovom
poglavlju.
-Kabal za napajanje mora biti dovoljno dug da bi omogućio
uklanjanje ploče za kuvanje sa radne ploče.
-Proverite da li napon naveden na pločici na donjem delu
uređaja odgovara naponu prisutnom u prostoriji u kojoj će se
uređaj instalirati.
-Ne koristite produžne kablove.
- Uzemljenje je propisano zakonom.
- Električni kabal za uzemljenje mora biti 2 cm duži od ostalih
kablova.
- U slučaju da uređaj nije opremljen kablom za napajanje,
upotrebite kabal sa prečnikom žice od najmanje 2.5 mm2 za
snagu do 7200 Watt; a za veću snagu on mora biti najmanje
4 mm2).
- Kabal u niti jednoj tački ne sme dostići temperaturu za 50°C
višu od sobne temperature.
- Uređaj je namenjen trajnom spajanju na električnu mrežu,
što je razlog za povezivanje na fiksnu mrežu putem
propisanog dvopolnog prekidača koji osigurava potpuno
isključenje iz napajanja u slučaju prenapona kategorije III, te
koji je lako dostupan nakon instalacije.
Napomena : za povezivanje uređaja sa opcionalnom
vezom jednofaznom neophodno je ukloniti ovaj kabal i
zameniti ga sa drugom vrstom kabla (nije isporučen) koji
ima sledeć́e karakteristike :
jednofazni priključak : kabal H05V2V2-F 3G4
Sl. 3a
Pažnja! Pre ponovnog povezivanja na mrežu i provere
ispravnog rada, uvek proverite da li je mrežni kabal ispravno
montiran.
Pažnja! Zamena kabla za međusobno povezivanje mora biti
izvršena od strane ovlašćenog servisera ili osoba sa sličnim
kvalifikacijama
•
Nakon raspakivanja proizvoda proverite da isti nije
oštećen prilikom prevoza, te se u slučaju problema
obratite dobavljaču ili Službi za korisnike, a pre nego što
nastavite sa instalacijom.
•
Proverite da li kupljeni proizvod ima odgovarajuće
dimenzije za odabranu zonu ugradnje.
•
Proverite da unutar ambalaže (zbog prevoza) nema
pratećeg materijala (na primer, kesice sa vijcima,
garancije i sl.), koji se mora ukloniti i čuvati.
•
Takođe proverite da li je u blizini zone ugradnje dostupna
električna utičnica.
Osobine nameštaja predviđenog za ugradnju:
- Proizvod se ne može ugraditi iznad frižidera, mašine za
suđe, šporeta, rerne, mašine za pranje i sušenje.
- Sve radove povezane sa sečenjem nameštaja, potrebno
je izvršiti pre ugradnje ploče za kuvanje i pažljivo ukloniti
sve ostatke sečenja i strugotine.
VAŽNO: koristite jednokomponentnu lepljivu masu za
brtvljenje (S), koja je otporna na temperaturu, do 250° ;
pre instaliranja, površine koje se spajaju moraju se dobro
očistiti i ukloniti svaku tvar koja može umanjiti prianjanje
(npr.: sredstva za uklanjanje, konzervansi, masti, ulja,
prašina, ostaci starog lepka, itd.);
lepak treba jednoliko raspodeliti po rubu okvira;
nakon lepljenja ostaviti da se osuši oko 24 sata.
Sl. 1b
PAŽNJA! Instalacija vijaka i zatvarača koja nije u skladu sa
ovim uputstvima može dovesti do rizika vezanih za električnu
energiju.
Napomena: za pravilnu ugradnju proizvoda preporučujemo
umatanje cevi sa lepkom koje ima sljedeće karakteristike:
- meki, elastični, PVC film s lepkom na akrilnoj osnovi
- poštuje propise DIN EN 60454
- usporivač plamena
- odlična otpornost na starenje
- otporan na promene temperature
- upotrebljiv pri niskim temperaturama
73
4. Funkcionisanje
Upravljačka ploča
Napomena: Za izbor komandi dovoljno je dotaknuti (pritisnuti) odgovarajuće simbole.
Tipke
Ekran / LED
1.
ON/OFF ploče za kuvanje/ kape za ploču za kuvanje
7.
Prikaz Power Level (nivoa snage)
2.
Izbor zone za kuvanje
Povećanje Power Level (nivoa snage)
8.
Prikaz brzine (snage) usisavanja
9.
Indikator aktivnog Timer (merača vremena)
3.
Povećanje brzine (snage) usisavanja
10.
Indikator vremena Timer (merača vremena)
4.
Smanjenje Power Level (nivoa snage)
Smanjenje brzine (snage) usisavanja
Smanjenje vremena Timer (merača vremena)
11.
Indikator funkcije automatskog usisavanja
Indikator potrebna asistencija za filtere
5.
Aktiviranje Timer (merača vremena)
Povećanje vremena Timer (merača vremena)
6.
Aktiviranje automatskih funkcija
Resetovanje zasićenja filtera
Zone kuhanja :
RL = zadnja lijeva
FL = prednja lijeva
RR = zadnja desna
FR = prednja desna
74
UPOTREBA PLOČE ZA KUVANJE
Pre početka potrebno je znati:
Sve funkcije ove ploče za kuvanje osmišljene su u skladu sa
najstrožim merama sigurnosti
Zbog toga:
• Neke funkcije se ne aktiviraju, ili se automatski
deaktiviraju, kada na ploči nisu prisutne posude ili kada
su iste loše postavljene.
• U ostalim slučajevima, aktivirane postavke se automatski
deaktiviraju nekoliko sekundi nakon što odabrano
podešavanje zahteva dodatno postavljanje koje nije izvršeno
(npr.: "Uključite ploču za kuvanje" bez "Odaberite zonu za
kuvanje" i "Temperatura rada", ili "Funkcije Lock
(zaključaj)" ili "Timer (merač vremena)").
Karakteristike ploče za kuvanje
Pažnja! U slučaju (na primjer) dugotrajne upotrebe,
gašenje zone za kuvanje može trajati duže zbog faze
hlađenja; na prikazu zone za kuvanje pojaviti će se simbol
" " koji označava tu fazu.
Sačekajte da se simbol na prikazu isključi pre nego što se
približite zoni za kuvanje.
Indikator preostale topline
Pri isključivanju jedne ili više zona kuvanja prisutnost
preostale topline je označena posebnim vizuelnim signalom
na ekranu odgovarajućeg područja, preko simbola " " .
Safe Activation (sigurna aktivacija)
Proizvod se aktivira samo u prisustvu posude u kuvanje:
proces zagrejavanja se ne pokreće ili se prekida u slučaju
odsutnosti ili uklanjanja posude.
Pot Detector (detektor posude)
Uređaj automatski detektuje prisutnost posuda za kuvanje.
Safety Shut Down (sigurno gašenje)
Iz sigurnosnih razloga, svaka zona za kuvanje ima
maksimalno vreme rada, koje ovisi o nivou postavljene snage.
Rad
Napomena: Za aktiviranje bilo funkcije najpre morate aktivirati
željeno područje
Prikaz zone za kuvanje
Na ekranima zona za kuvanje prikazuje se:
Uključivanje
Pritisnite (dodirnite)
ON/OFF ploče za kuvanje/
aspiratora
Svetlosni indikator će se upaliti kako bi signalizirao da je ploča
za kuvanje/ aspirator spremna za upotrebu
Ponovno pritisnite za isključivanje
Napomena: Ova funkcija ima prednost pred svim drugim
funkcijama.
Zona za kuvanje uključena
Power Level (nivo snage)
…
-
Indikator preostale topline
Prikaz zone za kuvanje
Detektor posude
Pritisnite (dotaknite) dugme za izbor
, koje odgovara
željenoj zoni za kuvanje.
Na ekranu odabranog područja se prikazuje simbol " "
Aktivirana funkcija "Bridge"
(most)
9 Power Level (nivo snage)
Ploča za kuvanje ima 9 nivoa snage
Pritisnite (dotaknite) dugme za izbor
nivoa snage;
Aktivirana funkcija "Temperature
Manager" (upravljanje
temperaturom)
, za povećavanje
Pritisnite (dotaknite) dugme za izbor
, za smanjivanje
nivoa snage;
Nivo snage se prikazuje na ekranu odabranog područja: " …
"
Aktivirana Funkcija Child Lock
(zaključavanje)
75
Power Booster (povećavanje snage)
Proizvod je opremljen dodatnim nivoom snage (iznad nivoa
), koji ostaje aktivan u toku od 5 minuta, posle čega se
snaga vraća na prethodni nivo.
Child Lock (funkcija zaključavanja)
Child Lock (funkcija zaključavanja) onemogućuje da deca
mogu slučajno uključiti zone kuvanja i zonu usisa,
onemogućujući aktiviranje bilo koje funkcije.
Childe Lock se može aktivirati samo kada je uređaj uključen,
ali kada su zone za kuvanje (i zona usisa) isključene.
Pritisnite (dotaknite) dugme za izbor
, za povećavanje
nivoa snage (iznad nivoa ) i aktivirajte Power Booster
Nivo snage Power Booster je prikazan na ekranu zone sa
simbolom " "
Aktiviranje:
• ukloniti sve posude sa ploče za kuvanje
NAPOMENA: zona kuvanja
Power Booster;
• pritisnite i držite istovremeno
(SL.19), nnema tajmer za
(2-FR) i
• zatim ponovno i dugme za izbor
(2-FR);
zvučni signal označava da je Funkcija zaključavanja
aktivirana,i prikazuje se oznaka " " na ekranu (7).
za isključivanje Power Boostera pritisnite
Bridge Zones (most područja)
Leve zone za kuvanje, zahvaljujući funkciji Bridge, mogu raditi
u kombinovanom načinu, stvarajući jedinstvenu zonu kuvanja
sa istim nivoom snage. Ta funkcija omogućuje ujednačeno
kuvanje i sa posudama velikih dimenzija.
Može se koristiti u kombinaciji prednja zona za kuvanje
"Master" sa odgovarajućom zadnjom zonom za kuvanje
"Sekundarna"
(za proveru na kojim područjima je predviđena ova funkcija,
pogledajte ilustrovani deo ovog priručnika).
Deaktiviranje:
• pritisnite i držite istovremeno
(2-FR) i
• zatim ponovno
;
zvučni signal označuje da je funkcija Child Lock
deaktivirana, i nestaje oznaka " " sa ekrana (7).
Privremeno deaktiviranje: moguće je koristiti jednu od
zona za kuvanje čak i sa aktiviranom Funkcijom
zaključavanja .
Postupite na sledeći način:
Za aktiviranje funkcije Bridge:
- odaberite "Master" zonu za kuvanje
(koja mora imati nivo snage 0)
• pritisnute i držite istovremeno
(2-FR) i
Sada je moguće normalno koristiti zone za kuvanje, funkcija
Child Lock će se ponovo aktivirati nakon gašenja ploče za
kuvanje.
- držite pritisnutim
sve dok se ne čuje zvučni signal,
nakon čega će se pojaviti trepereći " "
na ekranu (7) "Sekundarne" zone kuvanja
Timer (merač vremena)
Funkcija Timer služi za odbrojavanje koje se može postaviti,
istovremeno, za svaku zonu za kuvanje (i područje usisa).
Po isteku postavljenog vremena, zone kuvanja (ili zone usisa)
se automatski isključuju i korisnik se upozorava
odgovarajućim zvučnim signalom.
- odaberite "Sekundarnu" zonu kuvanja u roku od 3
sekunde
- postavite nivo snage
zone kuvanja "Master", koja
se prikazuje na odgovarajućem ekranu (7)
Napomena: za isključivanje funkcije Bridge dovoljno je
postaviti zonu kuvanja na temperaturu " ".
Aktiviranje/Podešavanje funkcije Timer ploče za
kuvanje
Temperature Manager (upravljanje temperaturom)
Temperature Manager je kontrolna funkcija koja dozvoljava
održavanje topline na stalnoj temperaturi i optimizovanom
nivou snage između 0 i 1; idealna je za čuvanje spremljene
hrane toplom.
Funkcija Temperature Manager se aktivira prvim pritiskom na
• Odaberite zonu za kuvanje
• Pritisnite
(5) kako biste pristupili funkciji Timer
• Podesite vreme trajanja funkcije Timer:
dugme
Na ekranu zone koja radi u funkciji Temperature Manager se
pojavljuje simbol " "
76
pritisnite dugme za izbor
automatskog isključivanja
, kako bi povećali vreme
pritisnite dugme za izbor
automatskog isključivanja
, kako bi smanjili vreme
Power Limitation (ograničenje snage)
Funkcija Power Limitation omogućuje postavljanje rada
uređaja ograničavajući maklimalnu apsorpciju.
Ako želite, možete ponoviti postupak za preostale zone za
kuvanje.
Napomena: Svaka zona za kuvanje može imati drugačije
postavljen Timer; na displeju (10) će se pojaviti, na 10
sekundi, odbrojavanje posljednje odabrane zone kuvanja,
nakon čega se prikazuje odbrojavanje s manjim
vremenom.
Napomena : podešavanje se mora izvršiti, bez pritiskanja
dugmeta
, u trenutku spajanja proizvoda na napajanje ili
prilikom ponovljenog uključivanja same električne mreže, u
roku od 2 minute.
Kada merač vremena završi odbrojavanje emituje se
odgovarajući zvučni signal (na 2 minute, ili prestaje pritiskom
bilo kojeg tastera na ploči) , dok displej (10) treperi, con
simbolo “
".
Za podešavanje funkcije Power Limitation :
- pritisnite
Napomena: pored displeja zone za kuvanje, kada se koristi
Timer, pojavljuje se simbol
- držite i dalje pritisnutim
pritisnite i otpustite
- emituje se kratki zvučni signal
(9)
- držite i dalje pritisnutim
FL)
Za isključivanje funkcije Timer:
• odaberite zonu za kuvanje
• postavite vrednost merača vremena na " " , pomoću
pritisnite i otpustite
- u ovom trenutku možete otpustiti dugme
2-
:
ekran (7) zone FL prikazuje naizmeničnim
redosledom simbole "C" i "0", koji označavaju da je
moguće izvršiti postavku
Napomena: funkcija će ostati aktivna ako se u
međuvremenu ne pritisnu drugi tasteri.
ekran (7) zone RL prikazuje postavke struje**
0 = 7,4 KW
1 = 3,1 KW
2 = 4,5 KW
Egg Timer (merač vremena za kuvanje jaja)
Funkcija Egg Timer (merač vremena za kuvanje jaja) je
nezavisna od zona za kuvanje (i zone usisa). Po isteku
postavljenog vremena, korisnik se upozorava odgovarajućim
zvučnim signalom.
Funkcija Egg Timer (merač vremena za kuvanje jaja) se
** zadana postavka je 7,4 KW
- za promenu postavki funkcije Power Limitation pritisnite
aktivira pritiskom na
Napomena : za podešavanje funkcije Egg Timer sledite isti
postupak kao i za funkciju Timer.
(2-FL)
- za memorisanje izvršenog izbora pritisnite
, na 2
sekunde; emituje se dugi zvučni signal, kao potvrda izvršene
postavke.
- pritisnite
77
, za izlaz iz funkcije
UPOTREBA ASPIRATORA
Uključivanje
Za isključivanje funkcije Timer:
• odaberite zonu za kuvanje
• postavite vrednost merača vremena na " " , pomoću
Pritisnite (dodirnite)
ON/OFF ploče za kuvanje/
aspiratora
Svetlosni indikator će se upaliti kako bi signalizirao da je ploča
za kuvanje/ aspirator spremna za upotrebu
Ponovno pritisnite za isključivanje
Napomena: Ova funkcija ima prednost pred svim drugim
funkcijama.
Napomena: funkcija će ostati aktivna ako se u
međuvremenu ne pritisnu drugi tasteri.
Pokazatelj zasićenja filtera
Kapa prikazuje kada je potrebno izvesti održavanje filtera:
Uključivanje aspiratora:
Pritisnite (dotaknite) taster za izbor
aspiratora
Filter za mast
za uključivanje
LED "
"(11) se uključuje
Filter za miris s aktivnim ugljenom
LED "
"(11) treperi
Brzina (snaga) usisavanja
pritisnite (dotaknite) taster za izbor
brzine (snage) usisavanja (0-10);
pritisnite (dotaknite) taster za izbor
brzine (snage) usisavanja (10-0);
12.
, za povećavanje
Resetovanje zasićenja filtera
DPosle izvršenog održavanja filtera (za mast i/ili s aktivnim
, za smanjivanje
ugljenom) dugo pritisnite taster
LED "
Aktiviranje pokazivača zasićenja filtera za miris sa
aktivnim ugljenom
Ovaj pokazivač je obično isključen.
Za njegovo uključivanje postupite na sledeći način:
Timer (merač vremena)
Aktiviranje/Podešavanje funkcije Timer za napu
• Odaberite aspirator
- uključite usisnu ploču preko
;
- sa isklkjlučenim motorom i zonama za kuvanje, pritisnite i
• Pritisnite
(5) kako biste pristupili funkciji Timer (iz
bilo koje brzine)
držite pritisnutim
• Podesite vreme trajanja funkcije Timer:
pritisnite dugme za izbor
automatskog isključivanja
, kako bi povećali vreme
pritisnite dugme za izbor
automatskog isključivanja
, kako bi smanjili vreme
-"
;
" se uključuje, zatim se isključuje, što znači da je došlo
do deaktiviranja.
Deaktiviranje pokazivača zasićenja filtera za miris sa
aktivnim ugljenom
ponovite prethodno opisanu radnju za aktiviranje
"
na ekranu (10) se prikazuje odbrojavanje,
Napomena: pored displeja aspiratora, kada se koristi Timer,
pojavljuje se simbol
;
" se isključuje i vraća brojač nulu.
(9)
Kada merač vremena završi odbrojavanje emituje se
odgovarajući zvučni signal (na 2 minute, ili prestaje pritiskom
bilo kojeg tastera na ploči) , dok displej (10) treperi, con
simbolo “
".
78
" trepće, zatim se isključuje, što znači da je došlo do
deaktiviranja.
Automatski rad
Aspirator se uključuje na najpogodniju brzinu, prilagođavajući
kapacitet usisavanja zonama za kuvanje.
Kada se ploča za kuvanje isključi, aspirator prilagođuje svoju
brzinu usisa i postupno je smanjuje, kako bi uklonio zaostale
mirise i paru.
Uređaj je dizajniran da se koristi zajedno sa KOMPLETOM
senzora za prozor (ne isporučuje se od strane
proizvođača).
Instalacijom KOMPLETA senzor za prozor ( samo u slučaju
upotrebe u načinu rada USISAVANJE), usisavanje vazduha
prestaje svaki put kada je prozor u sobi, na kojem je
KOMPLET instaliran, zatvoren.
Za aktiviranje ove funkcije
-
Električno priključivanje KOMPLETA na uređaj mora
obaviti kvalificirano i specijalizirano tehničko
osoblje.
-
KOMPLET mora biti posebno sertifikovan u skladu sa
bezbednosnim standardima koji se odnose na
komponentu i njezinu upotrebu sa uređajem.
Instalacija se mora izvršiti u skladu sa važećime
propisima za kućne instalacije.
Kratko pritisnite
, indikator "
" (11) se uključi i to
pokazuje da aspirator radi u ovom načinu rada.
PAŽNJA:
-
79
kablovi KOMPLETA koji se priključuje na uređaj
moraju biti deo sertificiranog kruga sa vrlo niskim
sigurnosnim naponom (SELV).
Proizvođač ovog uređaja odbija bilo koju
odgovornost za bilo kakve probleme, oštećenja,
požare uzrokovane nedostacima i/ili neispravnim
radom i/ili nepravilnim instaliranjem KOMPLETA.
4.1 Tablica snage
Nivo snage
Maksimalna
snaga
Boost
Brzo podgrevanje
Idealno za podizanje temperature hrane u kratkom
vremenu do brzog ključanja vode ili za brzo
podgrevanje tečnosti za kuvanje
8-9
Prženje – kuvanje
IIdealno za lagano prženje, započinjanje kuvanja,
pripremu zamrznute hrane, brzo ključanje
7-8
Lagano podgrevanje– zaprška kuvanje – gril
Idealno za zaprške, održavanje ključanja, dugo kuvanje
i gril (za kraće trajanje, 5-10 minuta)
6-7
Lagano podgrevanje – dugo
kuvanje – kuvanje gulaša –
zaprška – gril
Idealno za lagano prženje, održavanje laganog
ključanja, dugo kuvanje i gril (za srednje vreme trajanja,
10-20 minuta), prethodno podgrejati dodatne elemente
4-5
Dugo kuvanje – kuvanje gulaša –
lagano podgrevanje – gril
Idealno za kuvanje gulaša, zadržavanje delikatnih
ključanja, dugo kuvanje (za dugo vreme trajanja),
lagano podgrevanje pri pripremi testenine
3-4
Dugo kuvanje – lagano krčkanje
– zgušnjavanje –lagano
zakuvavanje
Idealno za dugo kuvanje (riža, umaci, pečenja, riba) s
dodatnom tečnosti (npr. voda, vino, temeljac, mleko),
lagano podgrevanje pri pripremi testenine
2-3
Dugo kuvanje – lagano krčkanje
– zgušnjavanje –lagano
zakuvavanje
Idealno za dugo kuvanje (manje od jedne litre: riža,
umaci, pečenja, riba) s dodatnom tečnosti (npr. voda,
vino, temeljac, mleko)
1-2
Odmrzavanje – topljenje –
zadržavanje topline – lagano
zakuvavanje
dealno za omekšavanje maslaca, lagano rastapanje
čokolade, odmrzavanje proizvoda manjeg obima
1
Odmrzavanje – topljenje –
zadržavanje topline – lagano
zakuvavanje
Idealno za održavanje topline manjih količina tek
pripremljene hrane, na temperaturi za posluživanje, i za
dovršavanje rižota
Snaga nula
Površina za odlaganje
Ploča za kuvanje na poziciji stand-by ili ugašena
(moguće prisustvo topline s kraja kuvanja, označeno s
H-L-O)
Visoka snaga
Srednja
snaga
Niska snaga
OFF
Korišćenje nivoa
(oznaka sledi iskustvo i navike kuvanja)
Vrsta kuvanja
80
4.2 Tablica za kuvanje
Kategorija
namirnice
Testenina,
riža
Povrće
Meso
Jelo ili vrsta
kuvanja
Prva faza
Sveža testenina
Podgrevanje vode
Sveža testenina
Podgrevanje vode
Kuvana riža
Podgrevanje vode
Rižoto
Lagano kuvanje
Prženje
Brzo prženje uz
mešanje
Gulaš
Zaprške i tostiranje
Podgrevanje vode
Podgrevanje ulja
Kuvanje
Zažućivanje
zaprške
5-6
4-5
6-7
8-9
6-7
7-8
7-8
Pečenje
Pečenje mesa s uljem
(ako je s maslacem, snaga 6)
7-8
Kuvanje
3-4
Priprema na
žaru
Podgrevanje posude
7-8
Gril na obe strane
7-8
7-8
Kuvanje
4-5
7-8
Kuvanje
3-4
7-8
Kuvanje
7-8
7-8
Kuvanje
3-4
8-9
Prženje
7-8
6
Kuvanje
6-7
6
Kuvanje
5-6
Podgrevanje vode
Booster-9
Kuvanje
5-6
Podgrevanje tave s maslacem
Zažućivanje s uljem
(ako je s maslacem snaga 6)
Zažućivanje s uljem
(ako je s maslacem snaga 6)
Priprema baze (otapanje maslaca i
brašna)
6
Kuvanje
6-7
6-7
Kuvanje
3-4
6-7
Kuvanje
3-4
Supe/gulaš
Prženje
Pržena jela
Omlet
Kuvano/tvrdo
kuvano
Palačinke
Paradajz
Ragu
Bešamel
Slatkiši,
kreme
Kuvanje
7-8
Podgrevanje dodatnih elemenata
Priprema na
žaru
Umaci
7-8
7-8
Podgrevanje dodatnih elemenata
Supe/gulaš
Jaja
Podgrevanje dodatnih elemenata
Snaga
Zaprške
Zažućivanje
Riba
Nivo snage i način kuvanja
Snaga
Druga faza
Kuvanje testenine i
Booster-9
zadržavanje
ključanja
Kuvanje testenine i
Booster-9
zadržavanje
ključanja
Kuvanje testenine i
Booster-9
zadržavanje
ključanja
7-8
Kuvanje
Booster-9
Lagano kuvanje
9
Prženje
Zažućivanje s uljem
(ako je s maslacem snaga 6)
Zažućivanje s uljem
(ako je s maslacem snaga 6)
Podgrevanje posude
Zažućivanje s uljem
(ako je s maslacem snaga 6)
Podgrevanje ulja ili masnih
sastojaka
Podgrevanje tave s maslacem ili
masnim sastojcima
Podgrevanje tave s maslacem ili
masnim sastojcima
5-6
Slastičarska
krema
Uzavrivanje mleka
4-5
Puding
Uzavrivanje mleka
4-5
Riža na mleku
Podgrevanje mleka
5-6
81
Dostizanje laganog
ključanja
Održavanje laganog
ključanja
Održavanje laganog
ključanja
Održavanje laganog
ključanja
3-4
7-8
3-4
4-5
2-3
2-3
5. Održavanje
Održavanje kape
Održavanje ploče za kuvanje
Pažnja! Pre bilo koje operacije čišćenja ili održavanja,
pobrinite se da su zone za kuvanje isključene i da je
svetlosni indikator topline nestao.
Čišćenje
Za čišćenje koristite ISKLJUČIVO vlažnu krpu i tečne
neutralne deterdžente. ZA ČIŠĆENJE NEMOJTE KORISTITI
ALATE ILI INSTRUMENTE!
Izbegavajte uporabu abrazivnih proizvoda.
NEMOJTE KORISTITI ALKOHOL!
5.1 Čišćenje
Ploča za kuvanje se mora očistiti posle svakog korišćenja.
Filter za mast
Važno:
Ne koristite abrazivne sunđere i četkice. Njihovom upotrebom
bi se, vremenom, moglo oštetiti staklo.
Nemojte koristiti hemijske, iritirajuće deterdžente kao na
primer sprej za čišćenje rerne i sredstvo za uklanjanje mrlja.
Zadržava čestice masti nastale kuvanjem.
Mora se čistiti jednom mesečno (ili kada to zahteva sistem
indikatora zasićena filtera), sa blagim deterdžentima, ručno ili
u mašini za suđe, na niskim temperaturama i kratkom ciklusu.
Prilikom pranja u mašini za suđe, metalni filter može izbledeti,
ali njegova filterska svojstva se ne menjaju.
Sl. 15-16
Filter s aktivnim ugljenom
(Samo za filtrirajuću verziju)
Upija neugodne mirise uzrokovane kuvanjem.
Proizvod je opremljen sa četiri baterije filtera za uklanjanje
neugodnih mirisa sa aktivnim ugljenom. Aktivni ugljen je
ugrađen u keramičku, strukturu koja ih čini lako i potpuno
dostupnim za nečistoću, stvarajući tako veliku apsorpcijsku
površinu.
Zasićenost keramičkih filtera s aktivnim ugljenom se javlja
nakon kraće ili duže upotrebe, ovisno o vrsti kuvanja i
regularnosti čišćenja filtera za mast. Ovi filteri za miris se
mogu toplotno regenerisati svakih 2/3 meseca u rerni
zagrejanoj na 200 °C u trajanju od 45 minuta. Regenerisanje
omogućuje maksimalno trajanje filtera od 5 godina.
Sl. 17 – 17a – 17b – 17c
Nakon svake uporabe ostavite ploču da se ohladi i zatim je
očistite kako biste uklonili skorene ostatke hrane i mrlje
uzrokovane ostacima hrane.
Šećer i proizvodi sa visokim udelom šećera oštećuju ploču za
kuvanje i moraju se odmah ukloniti.
Sol, šećer i pesak mogu ogrebati staklenu površinu.
Koristite mekanu krpu, upijajući kuhinjski papir ili posebne
proizvode za čišćenje ploče (pridržavajte se uputstava
Proizvođača)
NE KORISTITE UREĐAJE ZA ČIŠĆENJE PAROM!!!
Važno:
U slučaju slučajnih i velikih prosipanja tečnosti iz posude
moguće je intervenisati preko ispusnog ventila koji se nalazi
na dnu uređaja, kako bi se uklonili svi ostaci i obavilo čišćenje
s maksimalnom higijenskom sigurnošću.
Sl.18
Za potpunije i temeljitije čišćenje možete potpuno ukloniti
donju posudu
Sl.18a - 18b
82
5.2 Pretraživanje kvarova
KOD GREŠKE
OPIS
MOGUĆI UZROCI
OTKLANJANJE
GREŠKE
E2
Kontrolna ploča se gasi zbog previsoke
temperature
Unutrašnja temperatura
električnih delova je
previsoka
Sačekajte da se ploča
ohladi pre ponovne
upotrebe
E3
Neodgovarajuća posuda
Gubitak magnetskih
osobina
Sklonite posudu
E5
Problemi komunikacije između
korisničkog interfejsa i indukcijskog
modula
Električna energija ne
dolazi do modula;
Kabal za napajanje nije
ispravno povezan ili
je neispravan
Odspojite ploču od mreže
i proverite kabal
Za sve ostale poruke o
greškama
(E… U… C… )
Nazovite službu za tehničku podršku i prijavite kod kvara
5.3 Servisna služba
Pre nego što kontaktirate Službu za korisnike:
1.Proverite je li moguće samostalno riješiti problem na temelju točaka opisanih u "Pretraživanje kvarova"
2.Ugasite i ponovno upalite uređaj da proverite da li problem i dalje postoji.
Ako i nakon gore navedenih provera problem i dalje postoji, obratite se najbližoj Službi za korisnike
83
HR - Uputstva za montažu i za uporabu
Strogo se pridržavajte uputa navedenih u ovom
priručniku. Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakve
probleme, oštećenja ili požare uzrokovane nepoštivanjem
uputa navedenih u ovom priručniku. Uređaj je namijenjen
isključivo za uporabu u kućanstvu za kuhanje hrane i
aspiracije para nastalih kuhanjem. Niti jedna druga uporaba
(npr., grijanje prostorije) nije dozvoljena. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za neprimjereno korištenje ili za
netočno postavljanje postavki.
Proizvod može izgledati estetski drugačije nego što je
prikazano na crtežima u ovom priručniku. Međutim,
upute za uporabu, održavanje i ugradnju ostaju ista.
Važno je sačuvati ovaj priručnik kako biste ga mogli pročitati u
bilo kojem trenutku. U slučaju prodaje, ustupanja drugima
ili premještaja, pobrinite se da ostane zajedno s
uređajem.
! Pažljivo pročitajte upute: one sadrže važne podatke o
ugradnji, uporabi i sigurnosti.
! Ne vršite nikakve električne promjene na proizvodu.
! Prije ugradnje uređaja, provjerite da su svi dijelovi
neoštećeni. U suprotnom, kontaktirajte svog dobavljača i
nemojte nastaviti s ugradnjom.
! Prije ugradnje uređaja provjerite njegovu cjelovitost. U
suprotnom, kontaktirajte svog dobavljača i nemojte
nastaviti s ugradnjom.
Napomena: Elementi označeni simbolom "(*)" su dodatni
dijelovi isporučeni samo sa nekim modelima ili elementi koji
nisu isporučeni već se moraju kupiti.
električnu mrežu.
-Kako bi ugradnja bila u skladu s važećim
sigurnosnim propisima, potrebno je
koristiti dvopolni prekidač u skladu s
pravilima, koji osigurava potpuno
isključenje napajanja u slučaju
prenapona kategorije III, u skladu s
pravilima ugradnje.
-Nemojte koristiti naponske trake ili
produžne kabele.
-Nakon završetka ugradnje, električni
dijelovi više ne smiju biti dostupni
korisniku.
- Uređaj i dostupni dijelovi prilikom
uporabe postaju vrlo vrući. Budite oprezni
da ne dodirnete grijaće elemente.
- Budite oprezni da se djeca ne igraju s
uređajem; držite djecu podalje od uređaja
i držite ih pod nadzorom, budući da se
dostupnu dijelovi mogu jako zagrijati
tijekom uporabe.
- Korisnici pacemaker-a i aktivnih
implantata moraju prije uporabe
indukcijske ploče za kuhanje provjeriti da
je njihov stimulator kompatibilan s
uređajem.
-Za vrijeme i nakon uporabe, ne dodirujte
grijaće elemente uređaja.
- Izbjegavajte kontakt s tkaninom ili
drugim zapaljivim materijalima dok se svi
sastojci uređaj nisu dovoljno ohladili.
-Ne stavljajte zapaljivi materijal na uređaj
ili u njegovu blizinu.
-Pregrijane masti i ulja su lako zapaljivi.
1. Upozorenja
Pažnja! Pažljivo slijedite sljedeće upute:
-Uređaj mora biti isključen iz napajanja
prije bilo kojeg pokušaja ugradnje.
-Ugradnja ili održavanje moraju biti
izvedene od strane kvalificiranog
tehničara, u skladu s uputama
proizvođača i sukladno lokalnim
propisima o sigurnosti. Nemojte
popravljati ili zamjenjivati bilo koji dio
uređaja, osim ako nije izričito navedeno u
uputama za uporabu.
-Uzemljenje uređaja je obvezno.
-Kabel za napajanje mora biti dovoljno
dug da omogući povezivanje uređaja
ugrađenog u element namještaja na
84
Važno:
- Nakon uporabe, isključite ploču za
kuhanje pomoću kontrolne ploče i ne
oslanjajte se na detektor posuda za
kuhanje.
- Izbjegavajte prolijevanje tekućine,
dakle, prilikom zagrijavanja tekućina
smanjite dovod topline.
- Ne ostavljajte grijaće elemente
uključene ako su na njima prazne posude
i tave ili bez posuda.
- Pri završetku kuhanja, isključite zonu na
kojoj ste kuhali.
- Nikada ne koristite aluminijsku foliju
prilikom kuhanja i ne postavljajte nikada
na ploču proizvode zamotane u
aluminijsku foliju. Aluminij bi se rastopio i
nepopravljivo oštetio vaš uređaj.
- Nikada ne zagrijavajte limenke s
hranom bez prethodnog otvaranja: mogli
bi eksplodirati!
Ovo upozorenje vrijedi za sve druge vrste
ploča za kuhanje,.
- Uporaba velike snage, kao što je
funkcija Booster nije pogodna za
zagrijavanje nekih tekućina kao što je na
primjer, ulje za prženje. Pretjerana
toplina može biti opasna. U tim
slučajevima preporučuje se korištenje
manje snage.
- Posude za kuhanje moraju biti
postavljene izravno na ploču za kuhanje i
moraju se centrirati. Ni u kom slučaju
nemojte stavljati druge predmete između
posude i ploče za kuhanje.
Nadzirite kuhanje hrane bogate mašću i
uljem.
-Ako je površina napuknuta, ugasite,
uređaj kako biste izbjegli mogućnost
strujnog udara.
-Uređaj nije namijenjen za stavljanje u
pogon pomoću vanjskog brojila ili
odvojenog sustava daljinskog
upravljanja.
- Kuhanje bez nadzora na ploči za
kuhanje s uljem ili masti može biti opasno
i izazvati požar.
- Proces kuhanja treba nadzirati. Kratki
procesi kuhanja moraju biti neprekidno
nadzirani.
- NIKADA ne pokušavajte ugasiti vatru
vodom. Umjesto toga, isključite uređaj i
ugasite vatru, na primjer, pomoću
poklopca ili protupožarne deke. Opasnost
od požara: ne stavljajte predmete na
površinu za kuhanje.
- Nemojte koristiti uređaje za čišćenje
parom.
-Nemojte stavljati metalne predmete kao
što su noževi, vilice, žlice i poklopci na
površinu ploče za kuhanje jer bi se mogli
pregrijati.
- Prije spajanja modela na električnu
mrežu: provjerite ploču s podacima (na
donjem dijelu uređaja) kako biste se
uvjerili da napon i snaga odgovaraju
onima na mreži i da je utičnica prikladna.
Ako ste u nedoumici, nazovite
kvalificiranog električara.
85
- Pri visokim temperaturama, uređaj će
automatski smanjiti razinu snage u
određenom dijelu ploče za kuhanje.
Uporaba plamena je štetna po filtre i
može dovesti do požara te je zbog toga
svakako zabranjena.
Prženje se mora vršiti s posebnom
pažnjom kako bi se izbjeglo paljenje
pregrijana ulja.
PAŽNJA: Kada se ploča za kuhanje
koristi, dostupni dijelovi nape se mogu
pregrijati.
Pažnja! Ne priključujte uređaj na
napajanje sve dok se instalacija nije u
potpunosti završena.
Što se tiče tehničkih i sigurnosnih mjera
koje treba poduzeti za ispuštanje
isparenja, potrebno je strogo pridržavati
se odredbi nadležnih lokalnih vlasti.
Usisani zrak se ne smije poslati u odvod
koji se koristi za ispuštanje dima nastalog
od uređaja za izgaranje plina ili drugih
goriva.
Nikada ne koristite napu bez ispravno
montirane rešetke!
Prije bilo koje operacije čišćenja ili
održavanja, isključite proizvod iz
električne mreže uklanjanjem utikača ili
odspajanjem na glavnoj sklopki doma.
Za sve operacije instalacije i održavanja
koristiti rukavice.
Uređaj mogu koristiti djeca starija od 8
godina i osobe sa smanjenim fizičkim,
osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili s
nedostatkom iskustva i znanja, ako su
pod ispravnim nadzorom ili su podučeni o
sigurnom načinu uporabe uređaja i
razumiju opasnosti do kojih može doći.
Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi
se osiguralo da se ne igraju s uređajom.
Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati
djeca bez nadzora.
Prostorija mora biti dovoljno ventilirana,
kada se kuhinjska napa koristi u
kombinaciji s drugim uređajima za
izgaranje plina ili drugih goriva.
Napa se mora redovito čistiti i unutar i
izvana (BAREM JEDNOM MJESEČNO),
svakako se mora poštivati ono što je
izričito navedeno u uputama za
održavanje.
Nepridržavanje pravila za čišćenje nape i
zamjene i čišćenje filtera dovodi do rizika
od požara.
Strogo je zabranjeno pripremanje
namirnica uz uporabu plamena.
Koristite samo vijke za instalaciju
isporučene s proizvodom ili ako nisu
priloženi, kupiti ispravnu vrstu vijaka.
Koristite vijke ispravne duljine, koji su
identificirani u vodiču za instalaciju.
Kada se istovremeno koristi napa i
uređaji koji se pokreću pomoću energije
koja nije električna, negativni tlak u
prostoriji ne smije biti veći od 4 Pa (4 x
10-5 bar).
86
Ovaj uređaj označen je u skladu s Europskom smjernicom
2012/19/EZ o otpadu električne i elektroničke opreme
(WEEE). Ispravnim zbrinjavanjem ovog proizvoda korisnik će
pomoći u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš
i zdravlje.
Simbol
na proizvodu ili na popratnoj dokumentaciji
pokazuje da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao kućni
otpad, nego se mora dostaviti na odgovarajuće mjesto
prikupljanja otpada za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Potrebno je smjestiti ovaj proizvod u otpad uz
poštivanje lokalnih propisa o zbrinjavanju otpada. Za više
informacija o tretiranju, preuzimanju i recikliranju ovog
proizvoda obratite se odgovarajućem lokalnom uredu za
upravljanje, uredu usluge prikupljanja kućnog otpada ili
trgovini u kojoj je kupljen proizvod.
Uređaj je dizajniran, testiran i proizveden u skladu s pravilima:
•
Sigurnost: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-6, EN/IEC
60335-2-31, EN/IEC 62233.
•
Učinkovitost: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3;
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.
• EMC (elektromagnetska kompatibilnost): EN 55014-1;
CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-3;
EN/IEC 61000-3-12. Savjeti za pravilnu uporabu kako bi se
smanjio utjecaj na okoliš: Kada počnete kuhanje, uključite
napu na minimalnu brzinu, ostavljajući je uključenom neko
vrijeme i nakon završetka kuhanja. Povećajte brzinu samo u
slučaju velikih količina dima i pare, koristeći funkciju booster
samo u ekstremnim slučajevima. Za održavanje sustav za
smanjenje mirisa učinkovitijim, zamijenite, kad je to potrebno,
ugljeni filtar/-re. Za održavanje učinkovitijim filtra za mast, po
potrebi ga očistite. Da bi optimizirali učinkovitost i smanjili
buku, koristite maksimalni promjer sustava kanala, opisan u
ovom priručniku.
87
2. Korištenje
Uporaba napeSustav za usisavanje se može koristiti u
Uporaba ploče za kuhanje
načinu rada za ekstrakciju i evakuaciju zraka ili za filtriranje za
unutarnju recirkulaciju.
Sustav indukcijskog kuhanja temelji se na fizičkom fenomenu
magnetske indukcije. Ključno obilježje ovog sustava je
direktan prijenos energije iz generatora na posudu.
Prednosti:
U usporedbi s električnim pločama za kuhanje, vaša
indukcijska ploča je:
- Sigurnija: niža temperatura na staklenoj površini.
- Brža: kraće vrijeme zagrijavanja hrane.
- Preciznija: ploča odmah reagira na vaše naredbe.
- Učinkovitija: 90% apsorbirane energije pretvara se u
toplinu. Osim toga, kada posudu za kuhanje uklonite s ploče,
prijenos topline odmah se prekida, tako izbjegavajući
nepotreban gubitak topline.
Usisna verzija
Sl.7
Para se evakuira prema van kroz niz cijevi (moraju se kupiti
odvojeno) pričvršćenih na isporučenu prirubnicu za spajanje.
Promjer ispušne cijevi mora biti jednak promjeru prstena za
povezivanje:
- u slučaju pravokutnog izlaza 222 x 89 mm
- u slučaju okruglog izlaza Ø 150 mm (*)
Za više informacija pogledajte stranicu posvećenu priboru
usisne verzije, u ilustriranom dijelu ovog priručnika.
Sl.7c
Priključite proizvod na cijevi i odvodne rupe na zidu s
promjerom koji odgovara promjeru izlaznog zraka (prirubnici).
Uporaba cijevi i rupa na zidu s manjim promjerom će rezultirati
smanjenjem usisne učinkovitosti i drastičnim povećanjem
razine buke.
Stoga, ne prihvaća se nikakva odgovornost.
! Koristite minimalno dug kanal.
! Koristite kanal s što manje zavoja (maksimalni kut
zavoja: 90°).
! Izbjegavajte drastične promjene promjera cijevi.
2.1 Posude za kuhanje
Upotrebljavajte samo posude s oznakom
Važno:
kako biste izbjegli trajna oštećenja na ploči, nemojte koristiti:
- posude s neravnim dnom.
- metalne posude s emajliranim dnom.
- posude s hrapavom površinom, kako biste izbjegli grebanje
površine ploče.
- nikada ne stavljajte vruće posude na površinu upravljačke
ploče.
2.1.1 Postojeće posude
Indukcijsko kuhanje koristi magnetizam za generiranje topline.
Stoga posude moraju sadržavati željezo. Možete provjeriti da
li je materijal od kojeg je proizvedena vaša posuda magnetski
ili ne, uporabom jednostavnog magneta. Posude nisu
prikladne za uporabu ako se ne mogu magnetski detektirati.
Filtrirajuća verzija
Sl.8
Usisani zrak se filtrira kroz posebne filtre za mast i za miris
prije nego što se vraća natrag u sobu.
Proizvod se isporučuje sa svime što je potrebno za
standardnu instalaciju s izlaskom zraka na prednjoj strani
postolja kuhinjskoga ormarića.
U isporuku su već uključene četiri kompleta keramičkih filtera
s aktivnim ugljenom za visoke performanse. Keramički filtri su
inovativni modularni filtri od ugljana, koji se regeneriraju (vidi
ovaj priručnik u odjeljku Održavanje - Filtri s aktivnim
ugljenom).
Fizičko-kemijska svojstva omogućuju postizanje visoke
učinkovitost apsorpcije mirisa i visoku mehaničku otpornost.
Za više informacija pogledajte stranicu posvećenu priboru
filtrirajuće verzije, u ilustriranom dijelu ovog priručnika.
Slika 13b
2.1.2 Preporučeni dijametri dna posuda
VAŽNO : ako posude nisu točnih dimenzija, zone za
kuhanje neće se uključiti.
Kako biste provjerili minimalni promjer za posude prikladne za
svaku pojedinu zonu, pogledajte ilustracije sadržane u ovom
priručniku.
2.2 Ušteda energije
Za postizanje najboljih rezultata, preporučuje se:
- koristiti posude za kuhanje i tave s dnom jednake veličine
kao zona za kuhanje.
- Koristiti samo posude i tave s ravnim dnom.
- Kad god je moguće držati poklopac na posudama za vrije
kuhanja.
- Kuhati povrće, krumpir i sl. s malom količinom vode kako bi
se smanjilo vrijeme kuhanja.
- Koristite ekspres lonac koji dodatno smanjuje potrošnju
energije i vrijeme kuhanja.
- Postaviti posudu u središte zone za kuhanje nacrtane na
ploči za kuhanje.
88
Napomena : proizvod je opremljen funkcijom Power Limitator
(limitator snage) koja vam omogućuje da postavite maksimalni
prag apsorpcije kw
Postavka mora biti izvršena u trenutku spajanja proizvoda na
napajanje ili prilikom ponovljenog uključivanja same električne
mreže (u roku od 2 minute). Za slijed postavljanja funkcije
Power Limitation (ograničenje snage) pogledajte upute u
odjeljku Rad.
3. Postavljanje
Električna i mehanička instalacija moraju biti izvršene od
strane specijaliziranog osoblja.
Uređaj je namijenjen za ugradnju na radnu površinu debljine
2-6 cm, u slučaju instalacije TOP; 2,5-6 cm u slučaju
instalacije FLUSH.
Minimalna udaljenost između ploče za kuhanje i zida mora biti
najmanje 5 cm s prednje strane i najmanje 4 cm bočno i
najmanje 50 cm u odnosu na viseće elemente.
NAPOMENA = Predložene udaljenosti su indikativne: u
dizajnu prostora moraju se slijediti upute proizvođača
kuhinje.
3.2 Montaža
Prije početka instalacije:
•
Nakon raspakiravanja proizvoda provjerite da isti nije
oštećen prilikom prijevoza, te se u slučaju problema
obratite dobavljaču ili Službi za korisnike, prije nego što
nastavite s instalacijom.
•
Provjerite da je kupljeni proizvod dimenzija prikladnih za
odabranu ugradbenu zonu.
•
Provjerite da unutar ambalaže (u svrhu prijevoza) nema
popratnog materijala (na primjer, vrećice s vijcima,
garancije i sl.), koji mora biti uklonjen i pohranjen.
3.1 Povezivanje s električnom strujom
Sl. 3
- Odspojite uređaj iz električne mreže
-Instalaciju mora izvršiti stručno osoblje upoznato s važećim
standardima instalacije i sigurnosti.
-Proizvođač ne preuzima odgovornost za osobe, životinje ili
stvari u slučaju nepoštivanja smjernica navedenih u ovom
poglavlju.
-Kabel za napajanje mora biti dovoljno dug da bi omogućio
uklanjanje ploče za kuhanje s radne ploče.
-Provjerite da li napon naveden na pločici na donjem dijelu
uređaja naponu prisutnom u prostoriji u kojoj će se uređaj
instalirati.
-Ne koristite produžne kabele.
- Uzemljenje je propisano zakonom.
- Električni kabel za uzemljenje mora biti 2 cm duži od ostalih
kabela.
- U slučaju da uređaj nije opremljen kabelom za napajanje,
upotrijebite kabel s presjekom vodiča od najmanje 2.5 mm2
za snagu do 7200 Watt; a za veću snagu on mora biti
najmanje 4 mm2).
- Kabel u niti jednoj točci ne smije doseći temperaturu za 50°C
višu od sobne temperature.
- Uređaj je namijenjen trajnom spajanju na električnu mrežu,
što je razlog za povezivanje na fiksnu mreži putem propisanog
dvopolnog prekidača koji osigurava potpuno isključenje iz
napajanja u slučaju prenapona kategorije III, te koji je lako
dostupan nakon instalacije.
Napomena : za povezivanje uređaja s dodatnom vezom
jednofaznom potrebno je ukloniti prisutni kabel i
zamijeniti ga s drugom vrstom kabela (nije isporučen) koji
ima sljedeće specifikacije:
jednofazno priključivanje : kabel H05V2V2-F 3G4
Slika 3a
Pažnja! Prije ponovnog povezivanja na mrežu i provjere
ispravnog rada, uvijek provjerite je li mrežni kabel ispravno
montiran.
Pažnja! Zamjena kabela za međusobno povezivanje mora biti
izvršena od strane ovlaštenog servisera ili osoba sa sličnim
kvalifikacijama.
•
Također provjerite je li u blizini ugradbene zone dostupna
električna utičnica.
Osobine dijela namještaja predviđenog za ugradnju:
- Proizvod se ne može ugraditi iznad hladnjaka, perilica
posuđa, štednjaka, pećnica, perilica i sušilica.
- Sve radove povezane s rezanjem namještaja, potrebno je
izvršiti prije ugradnje ploče za kuhanje, pažljivo uklonivši
sve ostatke rezanja i strugotine.
VAŽNO: koristite jednokomponentnu ljepljivu masu za
brtvljenje (S), koja je otporna na temperaturu, do 250° ;
prije instaliranja, površine koje se spajaju moraju se
temeljito očistiti i ukloniti svaku tvar koja može umanjiti
prianjanje
(npr.: sredstva za uklanjanje, konzervansi, masti, ulja,
prašina, ostaci starih ljepila itd.);
ljepilo treba jednoliko raspodijeljeni po obodu okvira;
nakon lijepljenja ostaviti da se osuši oko 24 sata.
Sl. 1b
PAŽNJA! Instalacija vijaka i zatvarača koja nije u skladu s
ovim uputama može dovesti do rizika vezanih uz električnu
energiju.
Napomena: za pravilnu ugradnju proizvoda preporučamo
omatanje cijevi sa ljepilom koje ima sljedeće karakteristike:
- meki, elastični, PVC film s ljepilom na akrilnoj osnovi
- poštuje propise DIN EN 60454
- usporivač plamena
- odlična otpornost na starenje
- otporno na promjene temperature
- upotrebljiv pri niskim temperaturama
89
4. Funkcioniranje
Upravljačka ploča
Napomena: Za odabir naredbi dovoljno he dotaknuti (pritisnuti) odgovarajuće simbole.
Tipke
Zaslon / LED
1.
ON/OFF ploče za kuhanje/ nape za ploču za kuhanje
7.
Prikaz Power Level (razine snage)
2.
Izbornik zone za kuhanje
Povećanje Power Level (razine snage)
8.
Prikaz brzine (snage) usisavanja
3.
9.
Pokazatelj aktivnog Timer (mjerača vremena)
Povećanje brzine (snage) usisavanja
4.
10.
Pokazatelj vremena Timer (mjerača vremena)
Smanjenje Power Level (razine snage)
Smanjenje brzine (snage) usisavanja
Smanjenje vremena Timer (mjerača vremena)
11.
Pokazatelj funkcije automatskog usisavanja
Pokazatelj potrebna asistencija za filtre
5.
Aktiviranje Timer (mjerača vremena)
Povećanje vremena Timer (mjerača vremena)
6.
Aktiviranje automatskih funkcija
Resetiranje zasićenja filtera
Zone kuhanja :
RL = zadnja lijeva
FL = prednja lijeva
RR = zadnja desna
FR = prednja desna
90
UPORABA PLOČE ZA KUHANJE
Potrebno je znati prije početka:
Sve funkcije ove ploče za kuhanje osmišljene su u skladu s
najstrožim mjerama sigurnosti
Zbog toga:
• Neke funkcije se ne aktiviraju, ili se automatski
deaktiviraju, kada nisu prisutne posude na ploči ili kada
su iste loše postavljene.
• U ostalim slučajevima, aktivirane postavke se automatski
deaktiviraju nekoliko sekundi nakon što odabrana postavka
zahtijeva dodatno postavljanje koje nije učinjeno (npr.:
"Uključite ploču za kuhanje" bez "Odaberite zonu za
kuhanje" i "Temperatura rada", ili "Funkcija Lock
(zaključaj)" ili "Timer (mjerač vremena)").
Karakteristike ploče za kuhanje
Safe Activation (sigurna aktivacija)
Proizvod se aktivira samo u prisutnosti posude u kuhanje:
proces zagrijavanja se ne pokreće ili se prekida u slučaju
odsutnosti ili uklanjanja posude.
Pot Detector (detektor posude)
Uređaj automatski detektira prisutnost posuda za kuhanje.
Safety Shut Down (sigurno gašenje)
Iz sigurnosnih razloga, svaka zona za kuhanje ima
maksimalnu vrijeme rada, koje ovisi o razini postavljene
snage.
Pažnja! U slučaju (na primjer) dugotrajne uporabe,
gašenje zone za kuhanje može trajati duže zbog faze
hlađenja; na prikazu zone za kuhanje pojavit će se simbol
" " koji označava tu fazu.
Pričekajte da se simbol na prikazu isključi prije nego što se
približite zoni za kuhanje.
Residual Heat Indicator (pokazatelj preostale topline)
Pri isključivanju jedne ili više zona kuhanja prisutnost
preostale topline je označena posebnim vizualnim signalom
na zaslonu odgovarajućeg područja, putem simbola " " .
Prikaz zone za kuhanje
Na prikazima zona za kuhanje prikazuje se:
Rad
Napomena: Za aktiviranje bilo funkcije najprije morate
aktivirati željeno područje
Uključivanje
Zona za kuhanje uključena
Power Level (razina snage)
…
Pritisnite (dodirnite)
ON/OFF ploče za kuhanje/ nape
Svjetlosni indikator će se upaliti kako bi signalizirao da je
ploča za kuhanje/ napa spremna za uporabu
Ponovno pritisnite za isključivanje
Napomena: Ova funkcija ima prednost pred svim drugim
funkcijama.
-
Pokazatelj preostale topline
Prikaz zone za kuhanje
Detektor posude
Pritisnite (dotaknite) izbornik
, koji odgovara željenoj
zoni za kuhanje.
Na zaslonu odabranog područja se prikazuje simbol " "
Aktivirana funkcija "Bridge"
(most)
9 Power Level (razina snage)
Ploča za kuhanje ima 9 razina snage
Pritisnite (dotaknite) izbornik
snage;
Aktivirana funkcija "Temperature
Manager" (upravljanje
temperaturom)
, za povećanje razine
Pritisnite (dotaknite) izbornik
, za smanjenje razine
snage;
Razina snage se prikazuje na zaslonu odabranog područja: "
… "
Aktivirana Funkcija Child Lock
(zaključavanje)
91
Power Booster (povećanje snage)
Proizvod je opremljen dodatnom razinom snage (iznad razine
), koja ostaje aktivna tijekom 5 minuta, nakon čega se snaga
vraća na razinu koja je trenutačno u uporabi.
Child Lock (funkcija zaključavanja)
Child Lock (funkcija zaključavanja) onemogućuje da djeca
mogu slučajno uključiti zone kuhanja i zonu usisna,
onemogućujući aktiviranje bilo koje funkcije.
Childe Lock može se aktivirati samo kada je uređaj uključen,
ali kada su zone za kuhanje (i zona usisa) isključene.
Pritisnite (dotaknite) izbornik
, za povećanje razine
snage (iznad razine ) i aktivirajte Power Booster
Razina snage Power Booster je prikazana na zaslonu zone sa
simbolom " "
Aktiviranje:
• ukloniti sve posude s ploče za kuhanje
NAPOMENA: zona kuhanja
(SL.19), ne posjeduje
mjerač vremena za Power Booster;
• pritisnuti i držati istovremeno
(2-FR) i
• zatim ponovno i izbornik
(2-FR);
zvučni signal označava da je funkcija Child Lock
èaktivirana,i prikazuje se oznaka " " na zaslonu (7).
za isključivanje Power Boostera pritisnite
Bridge Zones (most područja)
Lijeve zone za kuhanje, zahvaljujući funkciji Bridge, mogu
raditi u kombiniranom načinu, stvarajući jedinstvenu zonu
kuhanja s istom razinom snage. Ta funkcija omogućuje
ujednačeno kuhanje i s posudama velikih dimenzija.
Može se koristiti u kombinaciji prednja zona za kuhanje
"Master" s odgovarajućom stražnjom zonom za kuhanje
"Sekundarna"
(za provjeru na kojim područjima je predviđena ova funkcija,
pogledajte ilustrirani dio ovog priručnika).
Deaktiviranje:
• pritisnuti i držati istovremeno
(2-FR) i
• zatim ponovno
;
dvostruki zvučni signal označava da je Funkcija
zaključavanja deaktivirana, i nestaje oznaka " " sa
zaslona (7).
Privremeno deaktiviranje: moguće je koristiti jednu od
zona za kuhanje čak i s aktiviranom Funkcijom
zaključavanja .
Postupite na slijedeći način:
Za aktiviranje funkcije Bridge:
- odaberite "Master" zonu za kuhanje
(koja mora imati razinu snage 0)
• pritisnuti i držati istovremeno
(2-FR) i
Sada je moguće normalno koristiti zonu za kuhanje, funkcija
Child Lock će se ponovo aktivirati nakon gašenja ploče za
kuhanje.
- držite pritisnutim
sve dok se ne čuje zvučni signal,
nakon čega će se pojaviti trepreći " "
na zaslonu (7) "Sekundarne" zone kuhanja
Timer (mjerač vremena)
Funkcija Timer služi za odbrojavanje koje se može postaviti,
istovremeno, za svaku zonu za kuhanje (i područje usisa).
Po isteku postavljenog vremena, zone kuhanja (ili zone usisa)
se automatski isključuju i korisnik se upozorava
odgovarajućim zvučnim signalom.
- odaberite "Sekundarnu" zonu kuhanja u roku od 3
sekunde
- postavite razinu snage
zone kuhanja "Master", koja
se prikazuje na odgovarajućem zaslonu (7)
Napomena: za isključivanje funkcije Bridge dovoljno je
postaviti zonu kuhanja na temperaturu " ".
Aktiviranje/Podešavanje funkcije Timer ploče za
kuhanje
Temperature Manager (upravljanje temperaturom)
Temperature Manager je kontrolna funkcija koja dozvoljava
održavanje topline na stalnoj temperaturi i optimiziranoj razini
snage između 0 i 1; idealna je za čuvanje spremljene hrane
toplom.
Funkcija Temperature Manager se aktivira prvim pritiskom
• Odaberite zonu za kuhanje
• Pritisnite
(5) kako biste pristupili funkciji Timer
• Podesite vrijeme trajanja funkcije Timer:
tipke
Na zaslonu zone koja radi u funkciji Temperature Manager se
pojavljuje simbol " "
pritisnite izbornik
, kako biste povećali vrijeme
automatskog isključivanja
92
Power Limitation (ograničenje snage)
Funkcija Power Limitation omogućuje postavljanje rada
uređaja ograničavajući maksimalnu apsorpciju.
pritisnite izbornik
, kako biste smanjili vrijeme
automatskog isključivanja
Ako želite, možete ponoviti postupak za preostale zone za
kuhanje.
Napomena: Svaka zona za kuhanje može imati drugačije
postavljen Timer; na zaslonu (10) će se pojaviti, na 10
sekundi, odbrojavanje posljednje odabrane zone kuhanja,
nakon čega se prikazuje odbrojavanje s manjim
vremenom.
Napomena : podešavanje se mora izvršiti, bez pritiskanja
tipke
, u trenutku spajanja proizvoda na napajanje ili
prilikom ponovljenog uključivanja same električne mreže, u
roku od 2 minute.
Za podešavanje funkcije Power Limitation :
Kada mjerač vremena završi odbrojavanje emitira se
odgovarajući zvučni signal (na 2 minute, ili prestaje pritiskom
bilo koje tipke na ploči) , dok zaslon (10) treperi, sa simbolom
“
".
- pritisnite
- držite i dalje pritisnutim
pritisnite i otpustite
- emitira se kratki zvučni signal
Napomena: pored zaslona zone za kuhanje, kada se koristi
Timer, pojavljuje se simbol
- držite i dalje pritisnutim i
FL)
(9)
- sada možete otpustiti tipku
Za isključivanje funkcije Timer:
• odaberite zonu za kuhanje
• postavite vrijednost mjerača vremena na " " , pomoću
pritisnite i otpustite
2-
:
zaslon (7) zone FL prikazuje se u naizmjeničnom
slijedu simbole "C" i "0", koji označavaju da je
moguće izvršiti postavku
zaslon (7) zone RL prikazuje postavke struje**
0 = 7,4 KW
1 = 3,1 KW
2 = 4,5 KW
Napomena: funkcija će ostati aktivna ako se u
međuvremenu ne pritisnu druge tipke.
Egg Timer (mjerač vremena za kuhanje jaja)
Funkcija Egg Timer (mjerač vremena za kuhanje jaja) je
neovisna od zona za kuhanje (i zone usisa). Po isteku
postavljenog vremena, korisnik se upozorava odgovarajućim
zvučnim signalom.
Funkcija Egg Timer (mjerač vremena za kuhanje jaja) se
** zadana postavka je 7,4 KW
- za promjenu postavki funkcije Power Limitation pritisnite
(2-FL)
- za spremanje izvršenog izbora pritisnite
, na 2
sekunde; emitira se dugi zvučni signal, kao potvrda izvršene
postavke.
aktivira pritiskom
Napomena : za podešavanje funkcije Egg Timer slijedite isti
postupak kao i za funkciju Timer.
- pritisnite
93
, za izlaz iz funkcije
UPORABA NAPE
Kada mjerač vremena završi odbrojavanje emitira se
odgovarajući zvučni signal (na 2 minute, ili prestaje pritiskom
bilo koje tipke na ploči) , dok zaslon (10) treperi, sa simbolom
“
".
Uključivanje
Pritisnite (dodirnite)
ON/OFF ploče za kuhanje/ nape
Svjetlosni indikator će se upaliti kako bi signalizirao da je
ploča za kuhanje/ napa spremna za uporabu
Ponovno pritisnite za isključivanje
Napomena: Ova funkcija ima prednost pred svim drugim
funkcijama.
Za isključivanje funkcije Timer:
• odaberite zonu za kuhanje
• postavite vrijednost mjerača vremena na " " , pomoću
Napomena: funkcija će ostati aktivna ako se u
međuvremenu ne pritisnu druge tipke.
Uključivanje nape:
Pritisnite (dotaknite) izbornik
za uključivanje nape
Pokazatelj zasićenja filtera
Napa prikazuje kada je potrebno izvesti održavanje filtera:
Brzina (snaga) usisavanja
pritisnite (dotaknite) izbornik
(snage) usisavanja (0-10);
pritisnite (dotaknite) izbornik
(snage) usisavanja (10-0);
12.
Filtar za mast
LED "
, za povećanje brzine
Filtar za miris s aktivnim ugljenom
, za smanjenje brzine
LED "
"(11) treperi
Resetiranje zasićenja filtera
Nakon izvršenog održavanja filtera, (za mast i/ili s aktivnim
Timer (mjerač vremena)
ugljenom) dugo pritisnite tipku
Aktiviranje/Podešavanje funkcije Timer za napu
• Odaberite napu
il LED "
;
" se isključuje i vraća brojilo pokazatelja na nulu.
Aktiviranje pokazatelja zasićenja filtra za miris s
aktivnim ugljenom
Ovaj pokazatelj je obično isključen.
Za njegovo uključivanje postupite na slijedeći način:
• Pritisnite
(5) kako biste pristupili funkciji Timer (iz
bilo koje brzine)
• Podesite vrijeme trajanja funkcije Timer:
- uključite usisnu ploču preko
;
- s isključenim motorom usisa i zonama za kuhanje, pritisnite i
pritisnite izbornik
, kako biste povećali vrijeme
automatskog isključivanja
držite pritisnutim
pritisnite izbornik
, kako biste smanjili vrijeme
automatskog isključivanja
-"
na zaslonu (10) se prikazuje odbrojavanje,
Napomena: pored zaslona nape, kada se koristi Timer,
pojavljuje se simbol
"(11) se uključuje
;
" se uključuje, zatim se isključuje, što znači da je došlo
do aktiviranja.
Deaktiviranje pokazatelja zasićenja filtra za miris s
aktivnim ugljenom
za aktiviranje ponovite prethodni postupak
(9)
"
" treperi, zatim se isključuje, što znači da je došlo do
deaktiviranja.
94
Automatski rad
Napa se uključuje na najprikladniju brzinu, prilagođavajući
kapacitet usisavanja zonama za kuhanje.
Kada se ploča za kuhanje isključi, napa prilagođava svoju
brzinu usisa i postupno je smanjuje, kako bi uklonila zaostale
mirise i paru.
Uređaj je predviđen za uporabu za sparivanje sa KIT
sensore Window (KOMPLET senzora Window proizvođač ne dostavlja).
Instaliranjem kompleta KIT sensore Window (samo u slučaju
uporabe u načinu USISA), ulaz zraka će prestati raditi svaki
put kada se zatvori prozor u prostoriji na koju se komplet
primjenjuje.
Za aktiviranje ove funkcije
-
Kratko pritisnite
, indikator
(11) se osvijetli i to
pokazuje da napa radi u ovom načinu rada.
Spajanje KOMPLETA na uređaj mora obaviti
kvalificirano i specijalizirano tehničko osoblje.
- KOMPLET se mora posebice certificirati sukladno
sigurnosnim normama koje su relevantne za
komponentu i njenu uporabu s aparatom.
Postavljanje se mora obaviti prema važećim
propisima za kućne uređaje.
PAŽNJA:
- Kablovi KOMPLETA koji se spajaju na uređaj moraju biti
dio certificiranog kruga u najnižem sigurnosnom
naponu (SELV).
- Proizvođač ovog uređaja ne preuzima odgovornost za
bilo kakve probleme, štete, požare uzrokovane
nedostacima i/ili problemima neispravnosti i/ili
nepravilne instalacije kompleta.
95
4.1 Tablica snage
Razina snage
Maksimalna
snaga
Boost
Brzo zagrijavanje
Idealno za podizanje temperature hrane u kratkom
vremenu do brzog vrenja vode ili za brzo zagrijavanje
tekućina za kuhanje
8-9
Prženje – kuhanje
Idealno za lagano prženje, započinjanje kuhanja,
prženje zamrznutih proizvoda, brzo vrenje.
7-8
Lagano zagrijavanje– zaprška kuhanje – grill
Idealno za zaprške, održavanje vrenja, dugo kuhanje i
grill (za kratko vrijeme trajanja, 5-10 minuta)
6-7
Lagano zagrijavanje – dugo
kuhanje – kuhanje gulaša –
zaprška – grill
Idealno za lagano prženje, održavanje laganog vrenja,
dugo kuhanje i grill (za srednje vrijeme trajanja, 10-20
minuta), prethodno zagrijati dodatne elemente
4-5
Dugo kuhanje – kuhanje gulaša
– lagano zagrijavanje – grill
IIdealno za kuhanje gulaša, zadržavanje delikatnih
vrenja, dugo kuhanje (za dugo vrijeme trajanja), lagano
zagrijavanje pri pripremi tjestenine.
3-4
Dugo kuhanje – lagano vrenje –
zgušnjavanje –lagano
zakuhavanje
Idealno za dugo kuhanje (riža, umaci, pečenja, riba) s
dodatnom tekućinom (npr. voda, vino, temeljac,
mlijeko), lagano zagrijavanje pri pripremi tjestenine
2-3
Dugo kuhanje – lagano vrenje –
zgušnjavanje –lagano
zakuhavanje
Idealno za dugo kuhanje (manje od jedne litre: riža,
umaci, pečenja, riba) s dodatnom tekućinom (npr. voda,
vino, temeljac, mlijeko)
1-2
Rastapanje –otapanje –
zadržavanje topline – lagano
zakuhavanje
Idealno za omekšavanje maslaca, lagano rastapanje
čokolade, odmrzavanje proizvoda manjeg obujma
1
Rastapanje –otapanje –
zadržavanje topline – lagano
zakuhavanje
Idealno za održavanje toplima manjih količina netom
pripremljene hrane, na temperaturi za posluživanje, te
za zgotovljavanje rižota.
Snaga nula
Površina za odlaganje
Ploča za kuhanje na poziciji stand-by ili ugašena
(moguće prisustvo topline s kraja kuhanja, označeno s
H-L-O)
Visoka snaga
Srednja
snaga
Niska snaga
OFF
Uporaba razine
(oznaka slijedi iskustvo i navike kuhanja)
Vrsta kuhanja
96
4.2 Tablica za kuhanje
Kategorija
namirnice
Tjestenina,
riža
Jelo ili vrsta
kuhanja
Svježa
tjestenina
Svježa
tjestenina
Kuhana riža
Povrće
Meso
Rižoto
Priprema na
lešo
Prženje
Brzo prženje uz
miješanje
Gulaš
5-6
7-8
Kuhanje
4-5
Lešanje
6-7
Zagrijavanje ulja
9
Prženje
8-9
Zagrijavanje dodatnih elemenata
7-8
Kuhanje
6-7
Zagrijavanje dodatnih elemenata
7-8
3-4
Zaprške
Zagrijavanje dodatnih elemenata
7-8
Kuhanje
Zažućivanje
zaprške
Pečenje
Pečenje mesa s uljem
(ako je s maslacem, snaga 6)
7-8
Kuhanje
3-4
Priprema na
žaru
Zagrijavanje posude
7-8
Grill na obje strane
7-8
7-8
Kuhanje
4-5
7-8
Kuhanje
3-4
7-8
Kuhanje
7-8
7-8
Kuhanje
3-4
8-9
Prženje
7-8
6
Kuhanje
6-7
6
Kuhanje
5-6
Zagrijavanje vode
Booster-9
Kuhanje
5-6
Zagrijavanje tave s maslacem
Zažućivanje s uljem
(ako je s maslacem snaga 6)
Zažućivanje s uljem
(ako je s maslacem snaga 6)
Priprema baze (otapanje maslaca i
brašna)
6
Kuhanje
6-7
6-7
Kuhanje
3-4
Kuhanje
3-4
Jušna jela/gulaš
Prženje
Pržena jela
Omlet
Kuhano/tvrdo
kuhano
Palačinke
Rajčica
Ragu
Bešamel
Slatkiši,
kreme
7-8
Booster-9
Priprema na
žaru
Umaci
7-8
Zagrijavanje vode
Jušna jela/gulaš
Jaja
Snaga
Zaprške i tostiranje
Zažućivanje
Riba
Razina snage i način kuhanja
Snaga
Druga faza
Kuhanje tjestenine i
Zagrijavanje vode
Booster-9
zadržavanje vrenja
Kuhanje tjestenine i
Zagrijavanje vode
Booster-9
zadržavanje vrenja
Kuhanje tjestenine i
Zagrijavanje vode
Booster-9
zadržavanje vrenja
Prva faza
Zažućivanje s uljem
(ako je s maslacem snaga 6)
Zažućivanje s uljem
(ako je s maslacem snaga 6)
Zagrijavanje posude
Zažućivanje s uljem
(ako je s maslacem snaga 6)
Zagrijavanje ulja ili masnih
sastojaka
Zagrijavanje tave s maslacem ili
masnim sastojcima
Zagrijavanje tave s maslacem ili
masnim sastojcima
6-7
5-6
Slastičarska
krema
Uzavrivanje mlijeka
4-5
Puding
Uzavrivanje mlijeka
4-5
Riža na mlijeku
Zagrijavanje mlijeka
5-6
97
Dostizanje laganog
vrenja
Održavanje laganog
vrenja
Održavanje laganog
vrenja
Održavanje laganog
vrenja
7-8
3-4
4-5
2-3
2-3
5. Održavanje
Održavanje nape
Održavanje ploče za kuhanje
Pažnja! Prije bilo koje operacije čišćenja ili održavanja,
pobrinuti se da su zone za kuhanje isključene i da je
svjetlosni indikator topline nestao.
Čišćenje
Za čišćenje koristite ISKLJUČIVO vlažnu krpu i tekuće
neutralne deterdžente. ZA ČIŠĆENJE NEMOJTE KORISTITI
ALATE ILI INSTRUMENTE!
Izbjegavajte uporabu abrazivnih proizvoda.
NEMOJTE KORISTITI ALKOHOL!
5.1 Čišćenje
Ploča za kuhanje mora se očistiti nakon svake uporabe.
Filtar za mast
Važno:
Ne koristite abrazivne spužve i četkice. Njihovom uporabom bi
se s vremenom moglo oštetiti staklo.
Nemojte koristiti kemijske, iritirajuće deterdžente kao na
primjer sprej za čišćenje pećnice i odstranjivač mrlja.
Zadržava čestice masti nastale kuhanjem.
Mora se čistiti jednom mjesečno (ili kada to zahtijeva sustav
pokazatelja zasićena filtera), s blagim deterdžentima, ručno ili
u perilici za posuđe, na niskim temperaturama i kratkom
ciklusu.
Prilikom pranja u perilici za posuđe, metalni filtar može
izblijediti, ali njegova filtarska svojstva se ne mijenjaju.
Slika 15-16
Filtar s aktivnim ugljenom
(Samo za filtrirajuću verziju)
Upija neugodne mirise uzrokovane kuhanjem.
Proizvod je opremljen s četiri baterije filtera za uklanjanje
neugodnih mirisa s aktivnim ugljenom. Aktivni ugljen je
ugrađen u keramičku strukturu koja ih čini lako i potpuno
dostupne za nečistoću, stvarajući tako veliku apsorpcijsku
površinu.
Zasićenost keramičkih filtera s aktivnim ugljenom se javlja
nakon kraće ili duže uporabe, ovisno o vrsti kuhanja i
regularnosti čišćenje filtra za mast. Ovi filtri za miris mogu se
toplinski regenerirati svakih 2/3 mjeseca u pećnici zagrijanoj
na 200 °C u trajanju od 45 minuta. Regeneriranje omogućuje
maksimalno trajanje filtera na 5 godina.
Slika 17 – 17a – 17b – 17c
Nakon svake uporabe ostavite ploču da se ohladi i zatim je
očistite kako biste uklonili skorene ostatke hrane i mrlje
uzrokovane ostacima hrane.
Šećer i proizvodi s visokim udjelom šećera oštećuju ploču za
kuhanje i moraju se odmah otkloniti.
Sol, šećer i pijesak mogu ogrebati staklenu površinu.
Koristite mekanu krpu, upijajući kuhinjski papir ili posebne
proizvode za čišćenje ploče (pridržavajte se uputa
Proizvođača)
NE KORISTITE UREĐAJE ZA ČIŠĆENJE PAROM!!!
Važno:
U slučaju slučajnih i velikih izlijevanja tekućine iz posude
moguće je intervenirati preko ispusnog ventila koji se nalazi
na dnu uređaja, kako bi se uklonili svi ostaci i obavilo čišćenje
s maksimalnom higijenskom sigurnošću.
Sl.18
Za potpunije i temeljitije čišćenje možete potpuno ukloniti
donju posudu
Sl.18a - 18b
98
5.2 Pretraživanje kvarova
KOD GREŠKE
OPIS
MOGUĆI UZROCI
OTKLANJANJE
GREŠKE
E2
Kontrolna ploča se gasi zbog previsoke
temperature
Unutrašnja temperatura
električnih dijelova je
previsoka
Pričekati da se ploča
ohladi prije ponovne
uporabe
E3
Neprikladna posuda
Gubitak magnetskih
osobina
Otkloniti posudu
E5
Problemi komunikacije između
korisničkog sučelja i indukcijskog
modula
Električna energija ne
dolazi do modula;
Kabel za napajanje nije
ispravno povezan ili
je neispravan
Odspojiti ploču od mreže i
provjeriti kabel
Za sve ostale poruke o
pogreškama
(E… U… C… )
Nazovite službu za tehničku podršku i prijavite kod kvara
5.3 Služba za korisnike
Prije nego što kontaktirate Službu za korisnike:
1.Provjerite je li moguće samostalno riješiti problem na temelju točaka opisanih u "Pretraživanje kvarova"
2.Ugasite i ponovno upalite uređaj da provjerite da li problem i dalje postoji.
Ako i nakon gore navedenih provjera problem i dalje postoji, obratite se najbližoj Službi za korisnike
99
PT - Instruções para montagem e utilização
Obedecer rigorosamente todas as instruções contidas
neste manual. Não assumimos nenhuma responsabilidade
por quaisquer inconvenientes, danos ou incêndios
provocados ao aparelho, derivados da inobservância das
instruções contidas neste manual. O aparelho destina-se
exclusivamente a uso doméstico para a cozedura de
alimentos e extração dos fumos derivados da cozedura. Não
é admitido nenhum outro tipo de utilização (por ex.:aquecer
ambientes). O fabricante não assume nenhuma
responsabilidade pelo uso inadequado ou pelas erradas
definições dos controlos.
O produto pode ter uma aparência diferente em relação
aos desenhos deste manual, no entanto, as
instruções de utilização, manutenção e instalação
são as mesmas.
É importante guardar este manual para consulta a
qualquer momento. Em caso de venda, cessão ou
mudança, certificar-se de que permanece junto ao
produto.
! Ler atentamente as instruções: existem importantes
informações sobre a instalação, utilização e segurança.
! Não efetuar variações elétricas no produto.
! Antes de prosseguir com a instalação do aparelho,
verificar se os componentes não estão danificados.
Caso contrário, entrar em contacto com o revendedor e
não prosseguir com a instalação.
! Verificar a integridade do produto antes de proceder à
instalação. Caso contrário, entrar em contacto com o
revendedor e não prosseguir com a instalação.
Nota: As partes sinalizadas com o símbolo "(*)" são
acessórios opcionais fornecidos apenas em alguns modelos
ou opcionais não fornecidos, a serem comprados
- A ligação à terra do aparelho é
obrigatória.
- O cabo de alimentação deve ser
suficientemente longo para permitir a
ligação do aparelho, encastrado no
armário, à rede elétrica.
- Para que a instalação seja em
conformidade com as normas de
segurança em vigor, deve ter um
interruptor unipolar de acordo com as
normas que assegure a desconexão
completa da rede elétrica em condições
de categoria de sobretensão III, de
acordo com as regras de instalação.
- Não utilizar tomadas múltiplas ou cabos
de extensão.
- Depois de terminada a instalação, os
componentes elétricos não deverão ser
acessíveis ao utilizador.
- O equipamento e as partes acessíveis
aquecem durante a utilização. Tenha
cuidado para não tocar nos elementos
de aquecimento.
- Tenha cuidado para que as crianças
não brinquem com o aparelho; manter as
crianças afastadas e vigiá-las, pois as
partes acessíveis podem ficar muito
quentes durante o uso.
- Para portadores de pacemakers e
implantes ativos é importante verificar,
antes do uso da placa de indução, que o
próprio estimulador seja compatível com
o aparelho.
- Durante e após o uso, não tocar nos
elementos de aquecimento do aparelho.
1. Advertências
Atenção! Respeitar escrupulosamente as
seguintes instruções:
- O aparelho deve ser desligado da rede
elétrica antes de efetuar qualquer
operação de instalação.
- A instalação ou manutenção deve ser
feita por um técnico especializado,
conforme as instruções do fabricante e
no respeito das normas locais em vigor,
em matéria de segurança. Não reparar
ou substituir nenhuma peça do aparelho
se não for especificamente requerido no
manual de utilização.
100
- Evitar o contacto com panos ou outros
materiais inflamáveis até que todos os
componentes do dispositivo estejam
suficientemente frios.
- Não colocar materiais inflamáveis sobre
o aparelho ou na sua proximidade.
- Gorduras e óleos superaquecidos
pegam fogo facilmente. Supervisionar a
cozedura de alimentos ricos em gordura
e óleo.
- Se a superfície estiver rachada,
desligar o aparelho para evitar a
possibilidade de choque elétrico.
- O aparelho não se destina a ser
colocado em funcionamento por meio de
um temporizador externo ou um sistema
de controlo remoto separado.
- A cozedura sem vigilância sobre a
placa de cozinha com óleo ou gordura
pode ser perigosa e causar incêndios.
- O processo de cozedura deve ser
supervisionado. Um processo de
cozedura de tempo breve deve ser
monitorado continuamente.
- NUNCA tentar apagar as chamas com
água. Em vez disso, desligar o aparelho
e abafar as chamas, por exemplo, com
uma tampa ou um cobertor antifogo.
Perigo de incêndio: não apoiar objetos
sobre as superfícies de cozedura.
- Não utilizar equipamentos de limpeza a
vapor.
- Não apoiar objetos metálicos tais como
garfos, facas, colheres e tampas sobre a
superfície da placa; risco de
sobreaquecimento.
- Antes de ligar o equipamento à rede
elétrica: verifique a placa de
caraterísticas (situada na parte inferior
do aparelho) para assegurar-se de que a
voltagem e a potência correspondem à
da rede, e também que a tomada de
ligação é adequada.
Em caso de dúvida, consultar um
eletricista qualificado.
Importante:
- Após cada utilização, desligar a placa
através do seu painel de controlo e não
depender do detetor de recipientes.
- Evitar derramar líquidos. Para ferver ou
aquecer líquidos, reduzir o nível de
aquecimento.
- Não deixar os elementos de
aquecimento acesos com panelas e
frigideiras vazias ou sem recipientes.
- Ao terminar de cozinhar, desligar a
zona de aquecimento em uso.
- Ao cozinhar, nunca use folhas de papel
alumínio ou nunca apoie diretamente
produtos embalados com alumínio.
Perigo de fusão do alumínio, danificando
assim irremediavelmente o seu aparelho.
- Nunca aqueça nenhum tipo de lata que
contenha alimentos sem abri-la antes:
pode explodir!
Este aviso aplica-se a todos os outros
tipos de placas.
- O uso de uma potência elevada tal
como a função Booster não é adequado
101
para o aquecimento de alguns líquidos,
como por exemplo, o óleo para fritar. O
calor excessivo pode ser perigoso.
Nestes casos, recomenda-se o uso de
uma potência inferior.
- Os recipientes devem ser colocados
diretamente sobre a placa e devem estar
centrados. Em nenhuma circunstância
introduzir outros objetos entre o
recipiente e a placa.
- Em situação de temperatura elevada, o
aparelho diminui automaticamente o
nível de potência das zonas de
cozedura.
aparelhos de combustão a gás ou outros
combustíveis.
O
exaustor
deve
ser
limpo
frequentemente, quer no interior quer no
exterior (PELO MENOS UMA VEZ POR
MÊS). Respeitar as indicações das
instruções de manutenção.
O incumprimento das normas de
limpeza do exaustor e da substituição e
limpeza dos filtros implica risco de
incêndio.
É totalmente proibido cozinhar alimentos
diretamente sobre a zona de
aquecimento.
A fritura deve ser feita sob controlo para
evitar que o óleo quente pegue fogo.
ATENÇÃO: Se a placa estiver em
funcionamento, as zonas acessíveis do
exaustor podem aquecer. Atenção! Não
ligar o aparelho à rede elétrica até que a
instalação esteja totalmente concluída.
Relativamente às medidas técnicas e de
segurança a adotar para a eliminação
dos fumos, seguir estritamente as
indicações dos regulamentos das
autoridades locais competentes.
O ar aspirado não deve passar numa
conduta usada para eliminação dos
fumos produzidos por aparelhos de
combustão a gás ou outros
combustíveis.
Nunca utilizar o exaustor sem a grelha
corretamente montada!
Antes de qualquer operação de limpeza
ou manutenção, desligar o exaustor da
rede elétrica retirando a ficha da tomada
ou desligando o interruptor geral da
casa.
Para todas as operações de instalação e
manutenção, utilizar luvas de trabalho. O
aparelho pode ser utilizado por crianças
a partir de 8 anos de idade e por
pessoas com reduzidas capacidades
físicas, sensoriais ou mentais, ou com
falta de experiência e conhecimento se
forem devidamente vigiadas ou se forem
instruídas sobre o uso do aparelho de
modo seguro e se conseguirem
entender os perigos relacionados com o
mesmo. As crianças devem ser vigiadas
para que não brinquem com o aparelho.
A limpeza e manutenção não devem ser
realizadas por crianças sem supervisão.
O local deve dispor de ventilação
adequada quando o exaustor for
utilizado em simultâneo com outros
102
Utilizar apenas os parafusos de fixação
fornecidos com o produto para a
instalação ou, se não forem fornecidos,
adquirir o tipo de parafusos correto.
Utilizar parafusos com o comprimento
correto identificado no guia de
instalação.
Se o exaustor e os aparelhos alimentados com uma energia
que não seja eletricidade estiverem em funcionamento ao
mesmo tempo, a pressão negativa na divisão não deve
superior 4 Pa (4 × 10-5 bar). Este aparelho está classificado
de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/EC Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Assegurandose de que este produto seja eliminado corretamente, o
utilizador ajudará, assim, a evitar potenciais consequências
negativas para o ambiente e para a saúde.
Este símbolo
no produto ou na documentação que o
acompanha, indica que este produto não deve ser tratado
como lixo doméstico, mas deve ser levado a um ponto de
recolha apropriado para a reciclagem de equipamentos
elétricos e eletrónicos. Seguir os regulamentos locais para a
eliminação de resíduos. Para mais informações sobre o
tratamento, recuperação e reciclagem deste produto, por
favor contactar as autoridades locais, o serviço de recolha de
resíduos domésticos ou a loja onde o produto foi adquirido.
Aparelho projetado, testado e realizado respeitando as
normas de:
• Segurança: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-6, EN/IEC
60335-2-31, EN/IEC 62233.
• Desempenho: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3;
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2;
EN/IEC 61000-3-3; EN/IEC 61000-3-12. Sugestões para um
uso correto para reduzir o impacto ambiental: Quando
começar a cozinhar, ligue o exaustor na velocidade mínima,
deixando-o ligado durante alguns minutos, mesmo após o
final da cozedura. Aumente a velocidade apenas em caso de
grandes quantidades de fumo e vapor, utilizando a função
booster apenas em casos extremos. Para manter o sistema
de redução de cheiros eficiente, substituir, quando for
necessário, o(s) filtro(s) de carvão. Para manter eficiente o
filtro de gordura, limpá-lo em caso de necessidade. Para
otimizar a eficiência e minimizar o ruído, utilizar o diâmetro
máximo do sistema de canalização indicado neste manual.
103
2. Uso
Utilização do exaustor
Utilização da placa de cozinha
O sistema de exaustão pode ser utilizado em versão de
evacuação para o exterior ou de recirculação.
O sistema de aquecimento de indução baseia-se no
fenómeno físico da indução magnética. A característica
fundamental deste sistema é a transferência direta de energia
do gerador para a panela.
Vantagens:
Comparada com as placas de cozinha elétricas, a sua placa
de indução é:
- Mais segura: menor temperatura sobre a superfície do
vidro.
- Mais rápida: tempos de aquecimento dos alimentos
inferiores.
- Mais precisa: a placa reage imediatamente aos seus
comandos.
- Mais eficiente: 90% da energia consumida é convertida em
calor. Além disso, uma vez removida a panela da placa, a
transmissão de calor é interrompida imediatamente, evitando
a perda de calor desnecessária.
2.1 Recipientes para cozinhar
Utilizar apenas panelas que contenham o símbolo
Importante:
para evitar danos permanentes na superfície da placa, não
utilizar:
- recipientes com fundo que não seja perfeitamente plano.
- recipientes metálicos com fundo esmaltado.
- recipientes com superfície áspera, para evitar arranhar a
superfície da placa.
- nunca apoiar panelas e frigideiras quentes sobre a
superfície do painel de controlo da placa.
2.1.1 Recipientes preexistentes
O aquecimento de indução requer magnetismo para gerar
calor. Os recipientes devem, por isso, conter ferro. É
necessário verificar se o material do recipiente é magnético
utilizando simplesmente um íman. Se não forem
detetáveis magneticamente, os recipientes não são
adequados.
2.1.2 Diâmetros de fundo de recipientes recomendados
IMPORTANTE: se as panelas não forem do tamanho
correto, as zonas de aquecimento não se acenderão
Para verificar o diâmetro mínimo de recipiente a ser utilizado
em cada uma das zonas, consultar a parte ilustrada deste
manual.
2.2 Economia de energia
Para obter melhores resultados, recomendamos:
- Utilizar panelas e frigideiras com um diâmetro de fundo igual
ao da zona de aquecimento.
- Utilizar apenas panelas e frigideiras com fundos planos.
- Sempre que possível, manter os recipientes tapados quando
cozinhar.
- Cozinhar vegetais, batatas, etc. com uma pequena
quantidade de água para reduzir o tempo de cozedura.
- Utilizar uma panela de pressão reduz ainda mais o consumo
de energia e tempo de cozedura.
- Colocar os recipientes no centro da zona de aquecimento
desenhada na placa.
Versão evacuação para o exterior Fig. 7
Os vapores são evacuados para o exterior através de uma
série de tubos (adquiridos em separado) fixados na flange de
união já fornecida.
O diâmetro do tubo de descarga deve ser equivalente ao
diâmetro do anel de ligação:
- em caso de saída retangular 222 x 89 mm
- em caso de saída redonda Ø 150 mm (*)
!
!
!
Para mais informações, consultar a página relativa a. os
acessórios da versão de evacuação na parte ilustrada deste
manual
Fig. 7c
Ligar o produto a tubos e orifícios de descarga de parede com
diâmetro equivalente à saída de ar (flange de união).
O uso de tubos e orifícios de descarga de parede com
diâmetro inferior determinará uma diminuição da performance
de extração e um drástico aumento do ruído.
Não assumimos qualquer responsabilidade neste caso.
Usar uma conduta com o comprimento mínimo indispensável.
Usar uma conduta com o menor número de curvas possível
(ângulo máximo da curva: 90°).
Evitar mudanças drásticas de secção da conduta.
Versão recirculação
Fig. 8
O ar aspirado será filtrado através de filtros de gordura e
filtros de odores específicos antes de ser expirado novamente
para a divisão.
O produto é fornecido com tudo o que é necessário para uma
instalação padrão com saída do ar pela parte frontal do
rodapé do móvel.
Na embalagem estão já incluídas quatro filtros cerâmicos de
carvão ativo modulares de alta eficácia e longa duração. Os
filtros cerâmicos são inovadores filtros de carvão modulares
que se regeneram (consultar este manual na secção
Manutenção - Filtros de carvão ativo).
As propriedades físico-químicas permitem atingir uma alta
eficiência de absorção de odores e uma elevada resistência
mecânica.
Para mais informações, consultar a página relativa aos
acessórios da versão recirculação na parte ilustrada deste
manual.
Fig. 13b
104
3. Instalação
Nota : o produto dispõe de uma função Power Limitator que
permite configurar um limite máximo de absorção kw
A configuração deve ser feita no momento da ligação do
produto à rede elétrica ou da ligação da própria rede elétrica
(nos 2 minutos seguintes). Para a sequência de
configuração do Power Limitation, consultar este manual
na secção Funcionamento.
A instalação elétrica e mecânica deve ser executada por
pessoal especializado.
O eletrodoméstico foi realizado para ser encastrado numa
bancada com espessura de 2-6 cm, em caso de instalação
TOP; 2,5-6 cm em caso de instalação FLUSH.
A distância mínima entre a placa de cozedura e a parede
deve ser de pelo menos 5 cm frontalmente, de pelo menos 4
cm lateralmente e de pelo menos 50 cm em relação aos
armários superiores.
NB = As distâncias sugeridas são indicativas: na
projetação dos espaços, devem ser seguidas as
indicações do fabricante da cozinha.
3.2 Montagem
Antes de iniciar a instalação:
• Após desembalar o produto, verificar que ele não tenha sido
danificado durante o transporte, caso contrário, entre em
contacto com o revendedor ou com o Serviço de
Assistência, antes de prosseguir com a instalação.
• Verificar se o produto adquirido possui um tamanho
adequado à área do local de instalação.
• Certificar-se de que dentro da embalagem não exista (por
motivos de transporte) material acessório (por exemplo,
saquinhos
com
parafusos,
garantias,
etc.);
eventualmente, retirar e guardar.
• Além disso, verificar também a existência de uma tomada
elétrica disponível perto da área de instalação.
Predisposição do móvel para o encastre:
- O produto não pode ser instalado por cima de
dispositivos de arrefecimento, máquinas de lavar loiça,
aquecedores, fornos, máquinas de lavar roupa e máquinas de
secar.
Efetuar todos os trabalhos de corte no armário
antes de inserir a placa e remover cuidadosamente todos os
resíduos de madeira.
IMPORTANTE: utilizar um adesivo selante monocomponente
(S), que tenha resistência à temperatura, até 250 °C;
antes da instalação as superfícies a colar devem ser
cuidadosamente limpas, eliminando qualquer substância
que possa comprometer a adesão
(por ex.: lubrificantes, conservantes, gorduras, óleos, pós,
resíduos de adesivos, etc.);
o adesivo deve ser distribuído uniformemente em todo o
perímetro da moldura;
após a colagem, deixar secar o adesivo por cerca de 24
horas.
Fig. 1b
3.1 Ligação elétrica
Fig. 3
- Desligar o aparelho da rede elétrica.
- A instalação deve ser realizada por pessoal qualificado e
com conhecimento das normas em vigor, em matéria de
instalação e segurança.
- O fabricante declina qualquer responsabilidade perante
pessoas, animais ou objetos que derive do incumprimento
das orientações fornecidas neste capítulo.
- O cabo de alimentação deve ser suficientemente longo para
permitir a remoção da placa da bancada.
- Verificar se a voltagem indicada na placa de caraterísticas,
situada na parte inferior do aparelho, corresponde à da casa
onde será instalado.
- Não utilizar cabos de extensão.
- A ligação à terra é exigida por lei.
- O cabo elétrico de ligação à terra deve ser 2 cm mais
comprido em relação aos outros cabos.
- Caso o eletrodoméstico não esteja equipado com cabo de
alimentação, utilizar um com secção de condutores de, no
mínimo, 2,5 mm2 de potência até 7.200 watts; enquanto que,
para potência superiores, deve ser de 4 mm2.
- Em nenhum ponto o cabo deve atingir uma temperatura de
50 °C acima da temperatura ambiente.
- O aparelho é destinado a estar permanentemente ligado à
rede elétrica, por isso, efetuar a ligação à rede fixa através de
um interruptor unipolar de acordo com as normas, que
assegure a desconexão completa da rede elétrica em
condições de categoria de sobretensão III, e que seja
facilmente acessível após a instalação.
Nota: para ligar o eletrodoméstico com ligação opcional
monofásica é necessário remover o cabo presente e
substituí-lo por um outro tipo de cabo (não fornecido)
com as seguintes especificações:
ligação monofásica: cabo H05V2V2-F 3G4
Fig. 3a
Atenção! Antes de ligar novamente o circuito à alimentação
da rede e de verificar o seu correto funcionamento, verificar
sempre se o cabo de rede está montado corretamente.
Atenção! A substituição do cabo de interligação deve ser
feita pelo serviço de assistência técnica autorizado ou por
uma pessoa com qualificação semelhante.
ATENÇÃO! De acordo com estas instruções, a não
instalação de parafusos e outros dispositivos de fixação pode
resultar em riscos elétricos.
Nota: para uma correta instalação do produto, é aconselhável
fixar os tubos com uma fita adesiva com as seguintes
características:
- filme elástico em PVC macio, com adesivo à base de
acrilato
- que respeite a norma DIN EN 60454
- retardador de chama
- ótima resistência ao envelhecimento
- resistente às mudanças de temperatura
- utilizável a baixas temperaturas
105
4. Funcionamento
Painel de controlo
Nota: Para selecionar os comandos, basta tocar (pressionar) nos símbolos que os representam
Teclas
Display / LED
1.
ON/OFF da placa de cozinha/aspirador para placa
de cozinha
7.
Visualização Power Level
2.
Seleção zonas de cozedura
Aumento Power Level
8.
Visualização velocidade (potência) de aspiração
9.
Indicador timer ativo
3.
Aumento velocidade (potência) de aspiração
10.
Indicador tempo Timer
4.
Diminuição Power Level
Diminuição velocidade (potência) de aspiração
Diminuição tempo Timer
11.
Indicador função de aspiração automática
Indicador assistência filtros
5.
Ativação Timer
Aumento tempo Timer
6.
Zonas de cozedura:
RL = posterior esquerda
FL = anterior esquerda
RR = posterior direita
FR = anterior direita
Ativação funções automáticas
Reset da saturação dos filtros
106
UTILIZAÇÃO DA PLACA DE COZEDURA
A saber antes de começar:
Todas as funções desta placa de cozedura foram projetadas
para respeitar as mais rigorosas normas de segurança.
Por este motivo:
• Algumas funções não se ativam, ou desativam-se
automaticamente, na ausência de panelas sobre os
fogos, ou quando estas estão mal posicionadas.
• Noutros casos, as funções ativadas desligam-se
automaticamente após alguns segundos, quando a função
selecionada requer uma configuração adicional que não é
dada (por exemplo: “Ligar a placa de cozedura” sem
“Selecionar a zona de cozedura” e “Temperatura de
funcionamento”, ou “Função Lock” ou “Timer”).
Características da placa
Safe Activation
O produto é ativado apenas na presença de panelas nas
zonas de cozedura: o processo de aquecimento não inicia ou
interrompe-se em caso de ausência ou remoção das panelas.
Pot Detector
O produto deteta automaticamente a presença de panelas
nas zonas de cozedura.
Safety Shut Down
Por motivos de segurança, cada zona de cozedura tem um
tempo máximo de funcionamento que depende do nível de
potência configurado.
Atenção! No caso de, por exemplo, um uso prolongado
da placa, o desligamento da zona de cozedura pode não ser
imediato porque se encontra em fase de arrefecimento; no
display das zonas de cozedura aparecerá o símbolo ” para
indicar que está nesta fase.
Aguardar até que o display se desligue antes de se aproximar
da zona de cozedura.
Residual Heat Indicator
Quando se desligam uma ou mais zonas de cozedura, a
presença de calor residual é assinalada com o indicador
visualizado no display da zona correspondente, através do
símbolo “ ” .
Display da zona de cozedura
Nos visores relativos às áreas de cozedura, é indicado:
Funcionamento
Nota: Para ativar qualquer função, é necessário primeiro
ativar a zona pretendida.
Acendimento
Zona de cozedura ligada
Power Level
…
Pressionar (tocar levemente)
ON/OFF placa de
cozedura/aspirador
O indicador luminoso acende-se indicando que a placa de
cozedura/aspirador está pronta para o uso.
Pressionar novamente para desligar.
Nota: Esta função tem prioridade sobre todas as outras.
-
Residual Heat Indicator
Seleção das zonas de cozedura
Pot Detector
Tocar levemente (pressionar) a tecla de seleção
,
correspondente à zona de cozedura pretendida.
No display da zona selecionada surge o símbolo “ ”
Função Bridge ativa
9 Power Level
A placa dispõe de 9 níveis de potência
Função Temperature Manager
ativa
Função Child Lock ativa
107
Tocar levemente (pressionar) a tecla de seleção
aumentar o nível de potência;
para
Tocar levemente (pressionar) a tecla de seleção
diminuir o nível de potência;
O nível de potência é indicado no display da zona
selecionada: “ … ”
para
Power Booster
O produto dispõe de um nível de potência adicional (além do
nível ), que permanece ativo por 5 minutos, após os quais a
potência regressa ao nível anterior.
Child Lock
O Child Lock permite evitar que as crianças possam
acidentalmente acender as zonas de cozedura e a zona
aspirante, inibindo a ativação de qualquer função.
O Child Lock pode ser ativado apenas com o produto ligado,
mas com as zonas de cozedura (e zona aspirante)
desligadas.
Tocar levemente (pressionar) a tecla de seleção
, para
aumentar o nível de potência (além do nível ) e ativar o
Power Booster
O nível Power Booster é indicado no display da zona
selecionada com o símbolo ” ”
Obs.: a zona de cozedura
timer para o Power Booster;
Ativação:
• remover as panelas eventualmente presentes na placa
de cozinha
• premer e manter premidos contemporaneamente
(FIG. 19) não dispõe de
para desativar o Power Booster, premer
(2-FR) e
• em seguida, premer novamente, e também o seletor
Bridge Zones
As zonas de cozedura da esquerda, graças à função Bridge,
conseguem trabalhar de forma combinada criando uma única
zona com o mesmo nível de potência. Esta função permite
uma cozedura homogénea com tabuleiros e panelas de
grandes dimensões.
É possível utilizar em combinação a zona de cozedura frontal
“Master” com a zona correspondente na parte de trás
“Secundária”
(para verificar em que zonas está prevista esta função,
consultar a parte ilustrada deste manual).
(2-FR);
um sinal acústico indica que o Child Lock está ativo;é
exibido um “ ” no display (7).
Desativação:
• premer e manter premidos contemporaneamente
(2-FR) e
• depois, novamente
;
Um sinal acústico indica que o Child Lock está
desativado; o " " desaparece do display (7).
Para ativar a função Bridge:
- selecionar a zona de cozedura "Master"
(que deve estar no nível de potência 0)
Desativação temporária: é possível utilizar uma zona de
cozedura mesmo com o Child Lock ativado.
Proceder da seguinte forma:
- manter pressionado
até ouvir um sinal acústico,
que será seguido pelo surgimento do símbolo “ ”
intermitente, no display (7) da zona de cozedura "Secundária"
• premer e manter premidos
(2-FR) e
Agora, será possível utilizar normalmente a zona de
cozedura; o Child Lock será reativado com o desligamento
da placa de cozedura.
- selecionar a zona de cozedura "Secundária" no intervalo
de 3 segundos
- configurar o nível (potência) de funcionamento
pela zona de cozedura “Master”, que será visualizado no
respetivo display (7)
Nota: para desativar a Função Bridge, basta colocar a zona
de cozedura à temperatura “ ”.
Timer
A função Timer é uma contagem decrescente que é possível
configurar, mesmo em simultâneo, em cada zona de
cozedura (e na zona aspirante).
No final do período configurado, as zonas de cozedura (ou
zona aspirante) desligam-se automaticamente e o utilizador é
avisado com um sinal acústico.
Temperature Manager
O Temperature Manager é uma função de controlo que
permite a manutenção do calor a uma temperatura constante
a um nível de potência otimizado entre 0 e 1: ideal para
manter quentes os alimentos já prontos.
A função Temperature Manager é ativada ao pressionar-se
Ativação/Regulação da função Timer para a placa de
cozedura
• Selecionar a zona de cozedura
uma vez a tecla
No display da zona que está em funcionamento em
Temperature Manager, surge o símbolo “ ”
• Premer
108
(5) para aceder à função Timer
Power Limitation
A função Power Limitation permite configurar o funcionamento
do produto limitando a absorção máxima.
• Regular o tempo de duração do Timer:
premer o seletor
para aumentar o tempo de
desligamento automático
Nota : a configuração deve ser feita com a placa desligada,
premer o seletor
para diminuir o tempo de
desligamento automático
sem pressionar-se a tecla
, no momento da ligação da
placa de cozedura à rede elétrica ou da ligação da própria
rede elétrica, dentro de um intervalo de 2 minutos.
Se desejar, repetir a operação para outras zonas de
cozedura.
Nota: Cada zona de cozedura pode ter um Timer diferente
configurado; no display(10) surgirá, por 10 segundos, a
contagem decrescente da última zona de cozedura
selecionada; depois disso, será visualizada a contagem
decrescente com o menor tempo.
Para configurar o Power Limitation:
- pressionar
- ainda pressionando
, pressionar e soltar
- será emitido um breve sinal acústico
Quando o timer tiver terminado a contagem decrescente, é
emitido um sinal acústico (por 2 minutos; ou ele pode ser
interrompido premendo-se qualquer tecla da placa) ,
enquanto o display (10) pisca com o símbolo “
".
- ainda pressionando
- em seguida, é possível soltar a tecla
Nota: ao lado do display da zona de cozedura, com o Timer
em uso, surge o símbolo
2-FL)
, premer e soltar
:
o display (7) da zona FL mostra em sequência
alternada os símbolos “C” e “0”, indicando que é
possível executar a configuração
(9)
o display (7) da zona RL mostra a configuração
atual **
0 = 7,4 KW
1 = 3,1 KW
2 = 4,5 KW
Para o desligamento do Timer:
• selecionar a zona de cozedura
• configurar o valor do timer a “ ” , através de
** por predefinição a configuração é 7,4 KW
Nota: a função permanece ativa, se não se pressionarem
outras teclas nesse meio-tempo.
- para alterar a configuração do Power Limitation, premer
Egg Timer
A função Egg Timer é uma contagem decrescente
independente das zonas de cozedura (e da zona aspirante).
No final do período configurado, o utilizador é avisado com o
respetivo sinal acústico.
(2-FL)
- para guardar a escolha efetuada, premer
por 2
segundos; será emitido um sinal acústico prolongado,
confirmando a configuração.
O Egg Timer é ativado pressionando-se
Nota : para a regulação da função Egg Timer, seguir o
mesmo procedimento da função Timer.
- premer
109
para sair da função
UTILIZAÇÃO DO ASPIRADOR
Para o desligamento do Timer:
• selecionar a zona de cozedura
Acendimento
• configurar o valor do timer a “ ” , através de
Premer (tocar levemente)
ON/OFF placa de
cozedura/aspirador
O indicador luminoso acende-se indicando que a placa de
cozedura/aspirador está pronta para o uso.
Pressionar novamente para desligar.
Nota: Esta função tem prioridade sobre todas as outras.
Nota: a função permanece ativa, se não se pressionarem
outras teclas nesse meio-tempo.
Indicador de saturação dos filtros
O exaustor indica quando é necessário executar a
manutenção dos filtros:
Acendimento do aspirador:
Tocar levemente (pressionar) a tecla de seleção
ativar o aspirador
Filtro de gorduras
para
o LED “
”(11) acende-se
Filtro de odores de carvão ativo
o LED “
”(11) pisca
Velocidade (potência) de aspiração:
Tocar levemente (pressionar) a tecla de seleção
para
aumentar a velocidade (potência) de aspiração (0-10);
Reset da saturação dos filtros
Depois de executar a manutenção dos filtros (gorduras e/ou
tocar levemente (pressionar) a tecla de seleção
para
diminuir a velocidade (potência) de aspiração (10-0);
carvão ativo), pressionar durante algum tempo a tecla
o LED “
indicador.
;
” desliga-se, reiniciando a contagem do
Ativação/Regulação da função Timer para o aspirador
• Selecionar o aspirador
Ativação do indicador de saturação do filtro de odores
de carvão ativo
Este indicador está normalmente desativado.
Para ativá-lo efetuar as seguintes operações:
• Premer
(5) para aceder à função Timer (a
qualquer velocidade)
- ligar o plano de aspiração através de
;
- com o motor de aspiração e zonas de cozedura desligadas,
12.
Timer
• Regular o tempo de duração do Timer:
pressionar e manter pressionado
;
pressionar o seletor
, para aumentar o tempo de
desligamento automático
-“
pressionar o seletor
para diminuir o tempo de
desligamento automático
Desativação do indicador de saturação do filtro de
odores de carvão ativo
repetir a operação acima descrita para a ativação
-“
no display (10) é visualizada a contagem decrescente.
Nota: ao lado do display do aspiradora, com o Timer em uso,
surge o símbolo
(9)
Quando o timer tiver terminado a contagem decrescente, é
emitido um sinal acústico (por 2 minutos; ou ele pode ser
interrompido premendo-se qualquer tecla da placa) ,
enquanto o display (10) pisca com o símbolo “
".
110
” acende-se e depois desliga-se, indicando a ativação.
” pisca e depois desliga-se, indicando a desativação.
Funcionamento automático
O exaustor irá acender-se à velocidade mais adequada,
adaptando a capacidade de aspiração às potências das
zonas de cozedura.
Quando a placa de cozedura é desligada, o exaustor adapta a
sua velocidade de aspiração, diminuindo-a gradualmente, de
modo a eliminar vapores e odores residuais.
O aparelho está preparado para ser utilizado em conjunto
com um KIT sensor Window (não fornecido pelo
fabricante).
Para ativar essa função:
- A ligação elétrica do KIT ao aparelho deve ser realizada
por pessoal técnico qualificado e especializado.
Premer brevemente
; o indicador
(11) se ilumina,
indicando que o exaustor está a funcionar nesta modalidade.
- O KIT deve ser certificado separadamente de acordo
com as normas de segurança aplicáveis ao
componente e ao seu uso com o aparelho. A
instalação deve ser realizada de acordo com os
regulamentos em vigor para as instalações
domésticas.
Instalando o KIT sensor Window (apenas no caso de
utilização no modo de ASPIRAÇÃO) a aspiração do ar parará
de funcionar sempre que a janela existente na sala, na qual o
KIT é aplicado, for fechada.
ATENÇÃO:
- a cablagem do KIT para ligar o aparelho deve fazer parte
de um circuito certificado em muito baixa tensão de
segurança (SELV).
- o fabricante deste aparelho declina toda e qualquer
responsabilidade por eventuais inconveniências,
danos ou incêndios causados por defeitos e / ou
problemas de mau funcionamento e / ou da
instalação incorreta do KIT.
111
4.1 Tabelas de potência
Tipos de cozedura
Utilização nível
(A indicação alia a experiência e os hábitos de
cozedura)
Boost
Aquecer rapidamente
Ideal para aumentar rapidamente a temperatura dos
alimentos, para uma fervura rápida no caso de água, ou
aquecer rapidamente líquidos
8-9
Fritar - ferver
Ideal para gratinar, começar a cozinhar, fritar produtos
congelados, ferver rapidamente
7-8
Gratinar – refogar - ferver grelhar
6-7
Gratinar - cozinhar – guisar –
refogar - grelhar
Ideal para refogar, manter em baixa ebulição, cozinhar
e grelhar (por um tempo médio de 10-20 minutos),
preaquecer acessórios
4-5
Cozinhar – guisar – refogar grelhar
Ideal para guisar, manter ebulição delicada, cozinhar
(por longo tempo). Amanteigar massas
3-4
Cozinhar - fervilhar – engrossar
- amanteigar
Ideal para cozeduras prolongadas (arroz, molhos,
assados, peixes) na presença de líquidos (ex.: água,
vinho, caldo de carne/legumes, leite), amanteigar
massas
2-3
Cozinhar - fervilhar – engrossar
- amanteigar
Ideal para cozeduras prolongadas (volumes inferiores
por litro: arroz, molhos, assados, peixes) na presença
de líquidos (ex.: água, vinho, caldo de carne/legumes,
leite)
1-2
Derreter – descongelar – manter
quente – amanteigar
IIdeal para derreter a manteiga, derreter delicadamente
chocolate, descongelar produtos de pequenas
dimensões
1
Fundir – descongelar – manter
quente – amanteigar
Potência zero
Superfície de apoio
Nível de potência
Potência
Máxima
Potência alta
Potência
média
Potência
Baixa
OFF
112
Ideal para refogar, manter em ebulição, cozinhar e
grelhar (durante um intervalo de tempo de 5-10
minutos)
Ideal para manter quentes pequenas porções de
alimentos cozinhados ou manter constante a
temperatura os pratos dos pratos até servir e
amantegar risotos
Placa em stand-by ou desligada (possível presença de
calor residual de final de cozedura, sinalizado por H-LO)
4.2 Tabelas de cozedura
Categoria de
alimentos
Pratos ou tipos
de cozedura
Massa fresca
Massa, arroz
Massa fresca
Arroz cozido
Verduras,
legumes
Risoto
Cozidos
Fritos
Salteados
Guisados
Refogados
Assadas
Grelhadas
Carnes
Douradas
Guisadas /
Ensopados
Grelhados
Peixes
Úmido/guidados
Fritos
Fritos
Ovos
Omelete
Coque/cozidos
Pancake
Tomate
Molhos
Ragú
Bechamel
Creme
pasteleiro
Doces,
cremes
Pudins
Arroz doce
Nível de potência e evoluçâo da cozedura
Primeira fase
Potência
Segunda fase
Cozedura da massa
Aquecimento da água
Booster-9
e mantimento da
ebulição
Cozedura da massa
Aquecimento da água
Booster-9
e mantimento da
ebulição
Cozedura da massa
Aquecimento da água
Booster-9
e mantimento da
ebulição
Refogado e tostadura
7-8
Cozedura
Aquecimento da água
Booster-9
Cozido
Aquecimento do óleo
9
Fritura
Aquecimento do acessório
7-8
Cozedura
Aquecimento do acessório
7-8
Cozedura
Douradura do
Aquecimento do acessório
7-8
refogado
Douradura de carne com óleo
7-8
Cozedura
(se feita com manteiga, potêcia 6)
Grelhar de ambos
Preaquecimento da panela
7-8
os lados
Douradura de carne com óleo
7-8
Cozedura
(se feita com manteiga, potêcia 6)
Saltear com gordura (se feita com
7-8
Cozedura
manteiga, potêcia 6)
Preaquecimento do recipiente
7-8
Cozedura
Selar com gordura (se feita com
7-8
Cozedura
manteiga, potência 6)
Aquecimento de azeite ou outra
8-9
Fritura
gordura similar
Aquecimento do recipiente com
manteiga ou outra matéria
6
Cozedura
gordurosa
Aquecimento do recipiente com
manteiga ou outra matéria
6
Cozedura
gordurosa
Aquecimento da água
Booster-9
Cozedura
Aquecimento do recipiente com
manteiga ou outra matéria
6
Cozedura
gordurosa
Saltear em azeite/óleo (se feita com
6-7
Cozedura
manteiga, potência 6)
Saltear em azeite/óleo (se feita com
6-7
Cozedura
manteiga, potência 6)
Preparação da base (derrete
Aquecimento até
5-6
manteiga e farinha)
uma leve ebulição
Aquecimento do leite até ao ponto
Mantém uma leve
4-5
de ebulição
ebulição
Aquecimento do leite até ao ponto
Mantém uma leve
4-5
de ebulição
ebulição
Mantém uma leve
Amornar leite
5-6
ebulição
113
Potência
7-8
7-8
5-6
4-5
6-7
8-9
6-7
3-4
7-8
3-4
7-8
4-5
3-4
7-8
3-4
7-8
6-7
5-6
5-6
6-7
3-4
3-4
3-4
4-5
2-3
2-3
5. Manutenção
Manutenção da placa
Manutenção do exaustor
Atenção! Antes de qualquer operação de limpeza ou
manutenção, certificar-se de que as zonas de
aquecimento estão desligadas e o indicador luminoso
desapareceu.
Limpeza
Para a limpeza utilizar EXCLUSIVAMENTE um pano
humedecido com detergentes líquidos neutros. NÃO
UTILIZAR FERRAMENTAS OU INSTRUMENTOS PARA A
LIMPEZA!
Evitar o uso de produtos com abrasivos.
NÃO UTILIZAR ÁLCOOL!
5.1 Limpeza
A placa deve ser limpa após cada utilização.
Importante:
Não utilizar esponjas abrasivas ou esfegões. Com o tempo, a
sua utilização poderá danificar o vidro. Não utilizar
substâncias químicas tóxicas, tais como sprays para forno ou
removedores de manchas.
Filtro de gorduras
Retém as partículas de gordura derivantes da cozedura.
Deve ser limpo uma vez por mês (ou quando o sistema de
indicação de saturação dos filtros indicar esta necessidade),
com detergentes não agressivos, manualmente ou na
máquina de lavar loiça a baixas temperaturas e com ciclo
breve.
Com a lavagem na máquina de lavar loiça, o filtro de gorduras
metálico pode perder a cor, mas as suas características de
filtragem não se alteram.
Fig. 15-16
Após cada utilização, deixar arrefecer a placa e limpá-la para
remover incrustações e manchas causadas por resíduos
alimentares.
Açúcar ou alimentos com alto teor de açúcar danificam a
placa e devem ser removidos imediatamente. Sal, açúcar e
areia podem arranhar a superfície do vidro. Usar um pano
macio, papel absorvente de cozinha ou produtos específicos
para a limpeza da placa (siga as instruções do fabricante).
NÃO FAZER LIMPEZA COM JATOS DE VAPOR!!!
Importante:
Em caso de derrames acidentais e abundantes de líquido dos
recipientes, é possível intervir através da válvula de descarga,
situada na parte inferior do equipamento, de modo a poder
eliminar todos os resíduos e executar uma limpeza com a
máxima segurança e com toda a higiéne.
Fig. 18
Filtros de carvão ativo
(Apenas para a Versão Recirculação)
Retém os odores desagradáveis derivadas da cozedura.
O produto dispõe de quatro módulos de filtros que retêm os
odores graças ao carvão ativo. O carvão ativo é integrado
numa estrutura cerâmica que os torna fácil e completamente
acessíveis às impurezas, criando assim uma elevada
superfície de absorção.
A saturação dos filtros de carvão ativo verifica-se após um
uso mais ou menos prolongado conforme o tipo de cozinha e
a regularidade da limpeza do filtro de gorduras. Estes filtros
de odores podem ser regenerados termicamente a cada 2/3
meses em forno preaquecido a 200 ºC por 45 minutos. A
regeneração permite uma duração máxima dos filtros de 5
anos.
Fig. 17 – 17a – 17b – 17c
Para uma limpeza mais completa e profunda, é possível
remover completamente o recipiente inferior / depósito para
líquidos.
Fig.18a - 18b
114
5.2 Resolução de problemas
CÓDIGO DO ERRO
DESCRIÇÃO
CAUSAS POSSÍVEIS
REMOÇÃO DO ERRO
E2
A zona de comandos desliga-se a
temperaturas muito elevadas
A temperatura interna das
parte eletrónicas é muito
alta
Aguardar que a placa
arrefeça antes de
reutilizá-la
E3
Recipiente não adequado
Perda das propriedades
magnéticas
Remover a panela
Problemas de comunicação entre a
interface do utilizador e o módulo de
indução
A corrente elétrica não
chega ao módulo;
O cabo de alimentação
não foi ligado
corretamente ou está
com defeito
Desligar a placa da rede
elétrica e verificar a
ligação
E5
Para todos os outros
avisos de erro
(E…U…C…)
Contactar o serviço de assistência técnica e comunicar o código do erro
5.3 Serviço de assistência
Antes de entrar em contacto com o Serviço de Assistência
1. Verifique se é capaz de resolver o problema sozinho com base nos pontos descritos em "Resolução de problemas".
2. Desligue e ligue novamente o aparelho para ver se o problema foi resolvido.
Se, após as verificações acima, o problema persistir, entrar em contacto com o Serviço de Assistência mais próximo.
115
ES - Montaje y modo de empleo
Siga escrupulosamente las instrucciones proporcionadas
en este manual. El fabricante no acepta responsabilidad
alguna por los posibles problemas, daños o incendios
causados a la máquina procedentes del incumplimiento de las
instrucciones incluidas en el presente manual. El aparato está
destinado sólo para el uso doméstico para la cocción de
alimentos y la aspiración de los humos procedentes de la
cocción. No se admiten usos distintos a los indicados (por
ejemplo, recalentar alimentos). El fabricante no se
responsabiliza por el uso inapropiado o los ajustes incorrectos
de los mandos.
El producto puede tener un aspecto estético diferente al
mostrado en las ilustraciones de este manual, sin
embargo, las instrucciones para el uso,
mantenimiento e instalación siguen siendo las
mismas.
Es importante conservar este manual para poder
consultarlo en cualquier momento. En caso de venta,
cesión o traslado, asegúrese de que éste permanezca
junto con el producto.
! Lea detenidamente las instrucciones: contienen
importante información sobre la instalación, el uso y la
seguridad.
! No realice modificaciones eléctricas al producto
! Antes de proceder a la instalación del dispositivo
asegúrese de que ninguno de los componentes esté
dañado. De no ser así, póngase en contacto con su
distribuidor e interrumpa la instalación.
! Verifique la integridad del producto antes de proceder a
su instalación. De no ser así, póngase en contacto con
su distribuidor e interrumpa la instalación.
Nota: Los elementos que están marcados con el símbolo "(*)"
son accesorios opcionales suministrados únicamente con
algunos modelos o elementos no suministrados, que deben
comprarse a parte.
No repare ni sustituya ninguna parte del
aparato a menos que se indique
específicamente en el manual de uso.
- La instalación de la puesta a tierra del
aparato es obligatoria.
- El cable de alimentación debe ser lo
suficientemente largo para permitir la
conexión del aparato, empotrado en el
mueble, a la red eléctrica.
- Para que la instalación cumpla con las
normas de seguridad vigentes, es
necesario montar un interruptor de corte
omnipolar homologado que asegure la
desconexión completa de la red eléctrica
según las condiciones de la categoría de
sobretensión III, de acuerdo con las
indicaciones de instalación.
- No utilice tomas eléctricas múltiples ni
alargadoras eléctricos.
- Una vez finalizada la instalación, los
componentes eléctricos no deberán ser
accesibles al usuario.
- El equipo y sus partes accesibles se
calientan durante el uso. Tener cuidado
de no tocar los elementos de
calentamiento.
- Asegúrese de que los niños no jueguen
con el aparato; procure vigilar a los niños
y manténgalos a una distancia prudente,
ya que las partes accesibles pueden
calentarse mucho durante el uso.
- Para los portadores de marcapasos e
implantes activos es importante
comprobar, antes del uso de la placa de
inducción, que el implante sea
1. Advertencias
¡Cuidado! Siga escrupulosamente las
siguientes instrucciones:
- Antes de realizar cualquier trabajo de
instalación, desconecte el aparato de la
red eléctrica.
- La instalación o el mantenimiento debe
ser realizado por un técnico cualificado,
de conformidad con las instrucciones del
fabricante y en cumplimiento de la
normativa local en materia de seguridad.
116
compatible con el aparato.
Durante y después del uso, no toque los
elementos de calentamiento del
dispositivo.
Evite el contacto con paños u otros
materiales inflamables hasta que todos
los componentes del aparato se hayan
enfriado lo suficiente.
No coloque materiales inflamables sobre
el dispositivo o en sus proximidades.
Las grasas y aceites ya utilizados son
fácilmente inflamables. Supervisar la
cocción de los alimentos ricos en grasas
y aceites.
- Si la superficie se encuentra agrietada,
apague el aparato para evitar la
posibilidad de una descarga eléctrica.
El aparato no está destinado a ser
puesto en funcionamiento por medio de
un temporizador externo o un sistema
separado de control remoto.
La cocción sin supervisión sobre una
placa de cocción con aceite o grasa
puede ser peligrosa y causar incendios.
El proceso de cocción debe ser
supervisado. Un proceso de cocción a
corto plazo debe ser supervisado
continuamente.
NUNCA intente apagar el fuego con
agua. En su lugar, apague el aparato y
use por ejemplo una tapa o una manta
ignífuga para sofocar las llamas. Peligro
de incendio: no coloque objetos sobre las
superficies de cocción.
- No utilice limpiadoras a vapor.
- No coloque objetos metálicos, tales
como cuchillos, tenedores, cucharas y
tapas, sobre la superficie de la placa de
cocción ya que podrían sobrecalentarse.
- Antes de conectar el producto a la red
eléctrica: verifique la placa de datos
(montada en la parte inferior del aparato)
para cerciorarse de que el voltaje y la
potencia se correspondan con aquellos
de la red eléctrica y que el enchufe sea
adecuado. En caso de duda, póngase en
contacto con un electricista cualificado.
Importante:
- Después de su uso, apague la placa de
cocción por medio de su dispositivo de
control sin tener en cuenta el detector de
ollas.
- Evite derrames de líquidos, por lo tanto,
para hervir o calentar líquidos, disminuya
el suministro de calor.
- No deje los elementos de calentamiento
encendidos con ollas o sartenes vacías o
sin recipientes.
- Cuando se termine de cocinar, apague
la zona correspondiente.
- Al cocinar, nunca utilice papel de
aluminio, tampoco apoye directamente
productos envasados con aluminio. - El
aluminio fundiría y dañaría
irreparablemente su aparato.
- Nunca caliente latas o tarros de lata de
alimentos sin haberlas abierto
previamente: ¡podrían explotar!
Esta advertencia aplica para todos los
otros tipos de placas de cocción.
117
- El empleo de una potencia elevada tal
como la función Booster no es adapta
para el calentamiento de algunos
líquidos, como por ejemplo el aceite para
freír. El calor excesivo puede ser
peligroso. En estos casos se recomienda
usar una potencia más baja.
- Coloque los recipientes centrados,
directamente sobre la placa de cocción.
Bajo ninguna circunstancia coloque otros
objetos entre la olla y la placa de
cocción.
- En situaciones de altas temperaturas, el
aparato disminuye automáticamente el
nivel de potencia de las zonas de
cocción.
El ambiente debe disponer de ventilación
adecuada, cuando la campana extractora
se utiliza junto con otros aparatos de
combustión de gas u otros combustibles.
La campana debe limpiarse con
frecuencia tanto por dentro como por
fuera (AL MENOS UNA VEZ AL MES),
de todas maneras siempre se deberá
cumplir con lo indicado en las
instrucciones de mantenimiento.
El incumplimiento de las instrucciones de
limpieza de la campana y de sustitución
y limpieza de los filtros implica riesgos de
incendio.
Está terminantemente prohibido cocinar
alimentos con llamas libres.
El empleo de llamas libres es perjudicial
para los filtros y puede originar
incendios, por lo tanto, se debe evitar en
cualquier circunstancia.
Se
recomienda
mantener
constantemente bajo control la cocción
de alimentos por fritura, para evitar que
el aceite recalentado arda.
ATENCIÓN: Durante el funcionamiento
de la placa de cocción, las partes
accesibles de la campana pueden
calentarse considerablemente.
¡Cuidado! No conecte el aparato a la red
eléctrica antes de haber terminado la
instalación por completo.
En lo que respecta a las medidas
técnicas y de seguridad que deben
adoptarse para la evacuación de los
humos, aténgase estrictamente a lo
previsto en los reglamentos de las
autoridades locales competentes.
Antes de realizar cualquier tarea de
limpieza o mantenimiento, desconecte el
producto de la red eléctrica, quitando el
enchufe o desconectando el interruptor
general de la habilitación.
Para todas las operaciones de
instalación y mantenimiento es preciso
usar guantes de trabajo.
Este producto no se destina para
utilizarse por personas (incluyendo
niños) cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales sean diferentes o
estén reducidas, o carezcan de
experiencia o conocimiento, a menos
que dichas personas reciban una
supervisión o capacitación para el
funcionamiento del aparato por una
persona responsable de su seguridad
Las operaciones de limpieza y
mantenimiento no deben ser llevadas a
cabo por niños sin ninguna supervisión.
118
Este aparato cumple los requisitos de la Directiva Europea
2012/19/CE, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE). Asegurándose de que este producto se
deseche correctamente, el usuario ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.
El aire aspirado no debe encauzarse en
una tubería que se utiliza para la
evacuación de los humos producidos por
el aparato de combustión de gas o de
otros combustibles.
Nunca utilice la campana si la rejilla no
está montada correctamente!
El símbolo
en el producto o en la documentación
adjunta indica que este producto no debe ser tratado como un
desecho doméstico, sino que debe ser llevado a un centro de
recogida adecuado para el reciclaje de aparatos eléctricos y
electrónicos. Para la eliminación del producto siga las
normativas locales para la eliminación de residuos. Para
obtener más información sobre el tratamiento, la recuperación
y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con las
autoridades locales, el servicio de recolección de residuos
domésticos o con la tienda donde se ha comprado el
producto.
Utilice únicamente los tornillos de fijación
para la instalación incluidos en el
suministro del producto, de no ser así,
asegúrese de comprar el tipo de tornillo
adecuado. Utilice tornillos de longitud
correcta tal como especificado en la Guía
de instalación.
Cuando la campana y los aparatos
alimentados con una fuente de energía
distinta a la electricidad, funcionan
simultáneamente, la presión negativa en
el local no debe sobrepasar los 4 Pa (4 ×
10-5 bares).
Aparato diseñado, probado y fabricado de acuerdo con las
normativas sobre:
•
Seguridad: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-6, EN/IEC
60335-2-31, EN/IEC 62233.
•
Rendimiento: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO
5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3;
ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.
• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2;
EN/IEC 61000-3-3; EN/IEC 61000-3-12. Recomendaciones
para la correcta utilización con el fin de limitar el impacto
sobre el medio ambiente: Cuando empiece a cocinar,
encienda la campana a la velocidad mínima, dejándola
encendida unos minutos incluso después de terminar de
cocinar. Aumente la velocidad solo si se produjera una gran
cantidad de humo y vapor, accionado la función booster
solamente en los casos extremos. Para que el sistema de
reducción de olores, se mantenga eficiente, es preciso
sustituir, cuando fuera necesario, el/los filtros de carbón. Para
que el filtro de grasa se mantenga eficiente, es preciso
limpiarlo cuando fuera necesario. Para optimizar la eficiencia
y reducir al mínimo el ruido, utilice el diámetro máximo del
sistema de canalización que figura en este manual.
119
2. Utilización
Uso de la placa de cocción
Empleo del aspiradorEl sistema de aspiración puede ser
El sistema de cocción por inducción se basa en el fenómeno
físico de la inducción magnética. La característica
fundamental de este sistema es la transferencia directa de
energía del generador a la olla.
Beneficios:
Comparada con las placas de cocción eléctricas, su placa de
inducción es:
- Más segura: menor temperatura sobre la superficie del
vidrio.
- Más rápida: tiempos menores de calentamiento de
alimentos.
- Más precisa: la placa reacciona inmediatamente a los
mandos
- Más eficiente: el 90% de la energía absorbida se trasforma
en calor. Además, una vez que se retira la olla de la placa, la
transmisión de calor se interrumpe de inmediato, evitando así
pérdidas innecesarias de calor.
utilizado en la versión aspirante de evacuación externa o bien
en la versión filtrante de recirculación interior.
Versión aspirante
Fig.7
Los vapores se expulsan al exterior a través de una serie de
tuberías (deben comprarse a parte) fijadas a la brida de
empalme incluida en el suministro.
El diámetro del tubo de descarga debe ser igual al diámetro
del aro de empalme:
- en caso de salida rectangular 222 x 89 mm
- en caso de salida redonda Ø 150 mm (*)
Para más información véase la página correspondiente a los
accesorios de la versión aspirante en la parte ilustrada de
este manual.
Fig.7c
Empalme el producto en tuberías o agujeros de descarga en
la pared con diámetro equivalente al de la salida de aire (brida
de empalme).
El empleo de tuberías y agujeros de descarga en la pared con
diámetro inferior conllevará una disminución en términos de
rendimiento de aspiración y un aumento drástico del ruido.
Por lo tanto no se acepta responsabilidad alguna por ello.
! Usar un conducto cuya longitud se la mínima
indispensable.
! Usar un conducto con la menor cantidad de codos
posibles (ángulo máximo del codo 90°).
! Evitar cambios bruscos de sección del conducto
2.1 Recipientes para la cocción
Utilice solo ollas con el símbolo
Importante:
para evitar daños permanentes en la superficie de la placa, no
utilice:
- recipientes con fondo que no sea perfectamente plano.
- recipientes de metal con una base esmaltada.
- recipientes con una base rugosa, para evitar rayar la
superficie de la placa.
- nunca coloque ollas o sartenes calientes sobre la superficie
del panel de control de la placa
2.1.1 Recipientes ya existentes
La cocción por inducción utiliza el magnetismo para generar
calor. Por tanto, los recipientes deben tener hierro. Se puede
comprobar si el material de la olla es magnético con un simple
imán. Las ollas no son adecuadas si no se detectan
magnéticamente.
Versión filtrante
Fig. 8
El aire aspirado se filtra a través de filtros específicos para
grasas y filtros para olores, antes de ser reintroducido en la
habitación.
El producto se entrega equipado con todo lo que se necesita
para una instalación estándar con la salida de aire en la parte
frontal del zócalo del mueble.
En el paquete están incluidas cuatro juegos de filtros de
cerámica de carbón activado de alto rendimiento. Los filtros
de cerámica son innovadores filtros modulares de carbón que
se regeneran (véase en este manual la sección
Mantenimiento - Filtros de carbón activado).
Las características químicas y físicas permiten obtener un alto
nivel de eficiencia de absorción de olores así como una
elevada resistencia mecánica.
Para más información véase la página correspondiente a los
accesorios de la versión filtrante (en la parte ilustrada de este
manual).
Fig. 13b
2.1.2 Diámetros del fondo de olla recomendados
IMPORTANTE: si las ollas no tienen las dimensiones
adecuadas, las zonas de cocción no se encienden.
Para ver el diámetro mínimo de la olla a utilizar en cada zona
individual, consulte la parte ilustrada de este manual.
2.2 Ahorro energético
Para obtener mejores resultados se recomienda:
- Usar ollas y sartenes cuyo diámetro del fondo sea igual al de
la zona de cocción.
- Usar únicamente ollas y sartenes con fondos planos.
- Siempre que sea posible, mantener la tapa sobre las ollas
durante la cocción
- Cocinar verduras, patatas, etc. en una pequeña cantidad de
agua para reducir el tiempo de cocción.
- El uso de ollas a presión reduce aún más el consumo de
energía y el tiempo de cocción
- Colocar la olla en el centro de la zona de cocción dibujado
en la placa.
120
3. Instalación
Nota : el producto cuenta con una función Power Limitator que
permite programar un umbral de absorción máximo kw
El ajuste debe realizarse cuando se lleva a cabo la conexión del
producto a la red eléctrica o en el momento de la reconexión de
la red eléctrica misma (en los 2 minutos sucesivos). Para la
secuencia de ajuste del Power Limitation consulte la
sección Funcionamiento de este manual.
La instalación, ya sea eléctrica o mecánica, debe ser
llevada a cabo por personal especializado.
El electrodoméstico ha sido realizado para ser empotrado en un
nivel de trabajo espesor 2-6 cm, en caso de instalación TOP;
2,5-6 cm en caso de instalación FLUSH.
La distancia mínima entre la placa de cocción y la pared debe
ser de al menos 5 cm frontalmente, de al menos 4 cm
lateralmente y de al menos 50 cm respecto a los colgantes
superiores.
NOTA = Las distancias sugeridas son indicativas: en el
proyecto de los espacios deben ser seguidas las
indicaciones del fabricante de la cocina.
3.2 Montaje
Antes de iniciar con la instalación:
3.1 Conexión eléctrica
Fig. 3
- Desconectar el aparato de la red eléctrica
- La instalación debe ser realizada por personal
profesionalmente cualificado y con conocimiento de las normas
vigentes en materia de instalación y seguridad.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad sobre las
personas, animales o cosas, en caso de incumplimiento de las
instrucciones proporcionadas en el presente capítulo.
- El cable de alimentación debe ser lo suficientemente largo
para permitir el desmontaje de la placa de cocción de la
encimera.
- Asegúrese de que la potencia indicada en la placa de datos,
montada en la parte inferior del aparato, se corresponda a la del
local en el que se va instalar.
-No utilice cables de extensión.
- La puesta a tierra es obligatoria por ley
- El cable eléctrico de puesta a tierra debe ser 2 cm más largo
respecto de los otros cables
- Si el electrodoméstico no está equipado con cable de
alimentación, utilice uno con sección mínima de los conductores
igual a 2,5 mm2 para voltajes de hasta 7200 vatios; mientras
que para voltajes superiores deben ser de 4 mm2.
- En ningún momento el cable debe alcanzar una temperatura
de 50°C por encima de la temperatura ambiente.
- El aparato está diseñado para estar permanentemente
conectado a la red eléctrica, por esta razón, es preciso efectuar
la conexión a la red fija mediante un interruptor omnipolar
homologado, que asegure la desconexión completa de la red
eléctrica según las condiciones de la categoría de sobretensión
III y que sea fácilmente accesible después de la instalación.
Nota : para conectar el electrodoméstico con conexión
opcional monofásica es necesario remover el cable
presente y sustituirlo con otro tipo de cable (no
suministrado) que tenga las siguientes especificaciones :
conexión monofásica : cable H05V2V2-F 3G4
Fig. 3a
¡Cuidado! Antes de volver a conectar el circuito a la red
eléctrica y verificar su correcto funcionamiento, siempre
compruebe que el cable de la red haya sido correctamente
instalado.
¡Cuidado! La sustitución del cable de interconexión debe ser
llevada a cabo por el servicio de asistencia técnica autorizado o
por una persona con cualificación similar.
•
Después de desembalar el producto verifique que no se
haya dañado durante el transporte y en caso de problemas,
contacte con el distribuidor o el Servicio de Atención al
Cliente, antes de proceder a la instalación.
•
Asegúrese de que el producto comprado sea de un
tamaño adecuado para la zona de instalación escogida.
•
Asegúrese de que en el interior del embalaje no hay (por
motivos de transporte) materiales de embalaje (tales como
bolsas con tornillos, garantías, etc.), que en su caso
deberá ser quitado y guardado.
•
Verifique también que cerca de la zona de instalación se
encuentre disponible una toma de corriente.
Preparación del mueble para el empotrado:
- El producto no puede ser instalado encima de dispositivos
de refrigeración, lavavajillas, estufas, hornos, lavadoras o
secadoras.
- Realizar todos los trabajos de corte del mueble antes de
montar la placa de cocción y elimine cuidadosamente las
virutas o los residuos de aserrín.
IMPORTANTE: utilice un adhesivo sellador
monocomponente(S), con resistencia a la temperatura de
hasta 250° ;
antes de realizar la instalación es preciso limpiar
esmeradamente las superficies a encolar eliminando toda
sustancia que pueda perjudicar el encolado
(p.ej.: agente antiadherente, conservantes, grasas, aceites,
polvos, residuos de viejos adhesivos etc.);
el adhesivo debe ser distribuido de modo uniforme a lo
largo de todo el perímetro del marco;
tras finalizar el encolado, deje secar el adhesivo durante
unas 24 horas.
Fig. 1b
¡ATENCIÓN! La falta de montaje de tornillos y elementos de
fijación según lo indicado en estas instrucciones puede
comportar riesgos de naturaleza eléctrica.
Nota: para una correcta instalación del producto es
recomendable aplicar en los conductos un adhesivo con las
siguientes características:
- film elástico de PVC suave, con adhesivo a base de acrilato
- que cumpla la normativa DIN EN 60454
- retardante de llama
- resistencia excelente al envejecimiento
- resistencia a los cambios de temperatura
- se puede utilizar con bajos valores de temperatura
121
4. Funcionamiento
Panel de control
Nota: Para seleccionar los mandos basta con tocar suavemente (presionar) los símbolos que los representan.
Botones
Pantalla / LED
1.
ON/OFF de la placa de cocción/ aspirador para
placa de cocción
7.
Visualización Power Level
2.
Selector zona de cocción
Aumento Power Level
8.
Visualización velocidad (potencia) de aspiración
9.
Indicador timer activo
3.
Aumento velocidad (potencia) de aspiración
10.
Indicador tiempo Timer
4.
Disminución Power Level
Disminución velocidad (potencia) de aspiración
Disminución tiempo Timer
11.
Indicador función de aspiración automática
Indicador asistencia filtros
5.
Activación Timer
Aumento tiempo Timer
6.
Zonas de cocción :
RL = posterior izquierda
FL = anterior izquierda
RR = posterior derecha
FR = anterior derecha
Activación funciones automáticas
Reset saturación filtros
122
EMPLEO DE LA PLACA DE COCCIÓN
Antes de iniciar:
Todas las funciones de esta placa de cocción están
diseñadas para cumplir con las más estrictas normas de
seguridad.
Por esta razón:
• Algunas funciones no se activan, o bien se desactivan
automáticamente en ausencia de ollas sobre la zona de
cocción o cuando están colocadas de manera incorrecta.
• En otros casos, las funciones activadas se desactivan
automáticamente después de pocos segundos cuando la
función seleccionada requiere un ajuste adicional que no se
da (por ejemplo: “Encender la placa de cocción” sin
“Seleccionar la zona de cocción” y la “Temperatura de
ejercicio”, o bien la “Función Lock” o la “Timer”).
Características de la placa
¡Cuidado! En caso (por ejemplo) de uso prolongado, el
apagado de la zona de cocción puede no ser inmediato,
debido a que se encuentra en una fase de enfriamiento; en el
indicador de las zonas de cocción aparece el símbolo “ ”
para indicar que se está ejecutando esta fase.
Espere a que el indicador se apague antes de acercarse a la
zona de cocción.
Residual Heat Indicator
Con el apagado de una o más zonas de cocción, la presencia
de calor residual es indicada a través de una señal visual
específica en la pantalla de la zona correspondiente,
mediante el símbolo “ ” .
Safe Activation
El producto se activa sólo con presencia de ollas en las zonas
de cocción: el proceso de calentamiento no se activa o bien
se interrumpe en caso de ausencia de ollas.
Pot Detector
El producto detecta de manera automática la presencia de
ollas en las zonas de cocción.
Safety Shut Down
Por motivos de seguridad, cada zona de cocción cuenta con
un tiempo de funcionamiento máximo que depende del nivel
de potencia programado.
Funcionamiento
Nota: Para activar una función cualquiera, es preciso activar
previamente la zona que se desea utilizar
Pantalla zona cocción
En las pantallas correspondientes a las zonas de cocción, se
indica:
Encendido
Presionar (tocar suavemente)
ON/OFF placa de
cocción/ aspirador
El piloto se enciende para indicar que la placa de
cocción/aspirador está lista para su uso
Presionar de nuevo para apagar
Nota: Esta función es prioritaria sobre todas las demás.
Zona de cocción encendida
Power Level
…
-
Residual Heat Indicator
Selección de las zonas de cocción
Toque (pulse) el botón de selección
, correspondiente a
la zona de cocción que desee utilizar.
En el indicador de la zona seleccionada aparece el símbolo
“ ”
Pot Detector
Función Bridge activada
9 Power Level
La placa está dotada de 9 niveles de potencia
Función Temperature Manager
activada
Toque (pulse) el botón de selección
nivel de potencia;
, para aumentar el
Toque (pulse) el botón de selección
, para disminuir el
nivel de potencia;
El nivel de potencia se indica en el indicador de la zona
seleccionada: “ … ”
Función Child Lock activada
123
Power Booster
El producto cuenta con un nivel de potencia adicional
(superior al nivel ), que permanece activo por 5 minutos,
luego la potencia regresa al nivel precedente.
En el indicador de la zona que está funcionando en
Temperature Manager aparece el símbolo “ ”
Child Lock
La función Child Lock permite evitar que los niños puedan
encender de manera accidental las zonas de cocción y la
zona de aspiración, dado que desactiva cualquier función.
La función Child Lock puede activarse sólo cuando el aparato
encendido y las zonas de cocción (y zona aspirante) están
apagadas.
Toque (pulse) la tecla de selección
, para aumentar el
nivel de potencia (superior al nivel ) y active el Power
Booster
El nivel Power Booster se muestra en el indicador de la zona
seleccionada mediante el símbolo” ”
NB: la zona de cocción
(FIG.19), no dispone de un
temporizador para el Power Booster;
Activación:
• retire las ollas que puedan estar presentes sobre la placa
de cocción
• pulse y mantenga pulsado contemporáneamente
para desactivar el Power Booster presione
Bridge Zones
Las zonas de cocción a la izquierda, gracias a la función
Bridge, pueden funcionar en modalidad combinada creando
una zona única con el mismo nivel de potencia. Esta función
posibilita una cocción homogénea con fuentes y ollas de gran
tamaño.
Es posible utilizar en modalidad combinada, la zona de
cocción frontal “Master” con la correspondiente en la parte
posterior “Secundaria”
(para comprobar cuáles son las zonas en las que está
prevista esta función, consulte la parte ilustrada de este
manual)
(2-FR) y
• sucesivamente pulse de nuevo y el selector
(2FR);
una señal acústica indica que laChild Lock está activa
visualizada una " " en las pantallas (7).
Desactivación:
• pulse y mantenga pulsado contemporáneamente
(2-FR) y
Para activar la Función Bridge:
- seleccione la zona de cocción “Master”
(que debe configurarse en el nivel de potencia 0)
• luego de nuevo
;
una señal acústica indica que la Child Lock está
desactivada, desaparece la " " en las pantallas (7).
- mantenga pulsado
hasta que se emite una señal
acústica, y sucesivamente se visualiza el símbolo “ ”
parpadeante, en el indicador (7) de la zona de cocción
“Secundaria”
Desactivación temporal: es posible utilizar una zona de
cocción incluso cuando la función Child Lock está
activada.
Proceda de la siguiente manera:
• pulse y mantenga pulsado la
(2-FR) y
Ahora se puede utilizar normalmente la placa de cocción, la
Child Lock se reactiva con el apagado de la placa de
cocción.
- seleccione la zona de cocción “Secundaria” antes de 3
segundos
- configure el Nivel (Potencia) de ejercicio
de la
zona de cocción “Master”, que se visualizará en el respectivo
indicador (7)
Nota: para desactivar la Función Bridge basta con
configurar la zona de cocción a la temperatura “ ”.
Timer
La función Timer es una cuenta atrás que se puede
programar, incluso simultáneamente, para cada zona de
cocción (y en la zona aspirante).
Una vez transcurrido el tiempo programado, las zonas de
cocción (o la zona de aspiración) se apaga automáticamente
y se emite una señal acústica de aviso para el usuario.
Temperature Manager
Temperature Manager es una función de control que permite
el mantenimiento del calor a una temperatura constante a un
nivel de potencia optimizado entre 0 y 1; ideal para mantener
calientes los alimentos que ya están listos.
La función Temperature Manager se activa tras pulsar una
vez el botón
124
Activación/Regulación de la función Timer para la
placa de cocción
Power Limitation
La función Power Limitation permite configurar el
funcionamiento del producto limitando la absorción máxima.
• Seleccione la zona de cocción
• Pulse
Nota : el ajuste debe realizarse estando la placa apagada,
(5) para acceder a la función Timer
sin pulsar el botón
, en el momento de la conexión de
la placa de cocción a la red eléctrica misma, o de la
reconexión de la red eléctrica, en los sucesivos 2 minutos .
• Ajuste el tiempo de duración del Timer:
pulse el selector
apagado automático
, para aumentar el tiempo de
pulse el selector
apagado automático
, para disminuir el tiempo de
Para configurar el Power Limitation :
- pulse
- manteniendo pulsado
pulse y suelte
- se emite una breve señal acústica
Si fuera necesario, repita la operación para las otras zonas
de cocción.
Nota: Cada zona de cocción puede programarse con un
Timer distinto; en el indicador (10) aparecerá, durante 10
segundos, la cuenta atrás de la última zona de cocción
seleccionada, sucesivamente se visualizará la cuenta atrás
con un tiempo inferior.
- manteniendo pulsado
- ahora se puede soltar el botón
2-FL)
:
el indicador (7) de la zona FL muestra en secuencia
alternada los símbolos “C” y “0”, para indicar que es
posible realizar el ajuste
Cuando el timer finaliza la cuenta atrás se emite una señal
acústica (durante 2 minutos, o se interrumpe pulsando un
botón cualquiera de la placa) , mientras que el indicador (10)
parpadea, con el símbolo “
".
el indicador (7) de la zona RL muestra el ajuste
actual**
0 = 7,4 KW
1 = 3,1 KW
2 = 4,5 KW
Nota: al lato del indicador de la zona de cocción, con Timer
en uso, aparece el símbolo
pulse y suelte
(9)
** por defecto el ajuste está programado en 7,4
KW
Para el apagado del Timer:
• seleccione la zona de cocción
- para modificar el ajuste del Power Limitation pulse
(2-FL)
• programar el valor del timer a " " , mediante
Nota: la función permanece activa si mientras tanto no se
presionan otros botones.
- para guardar la selección realizada pulse
,durante 2
segundos; se emite una señal acústica prolongada para
confirmar la ejecución del ajuste.
Egg Timer
La función Egg Timer es una cuenta atrás independiente de
las zonas de cocción (y de la zona aspirante). Una vez
transcurrido el tiempo programado, se emite una señal
acústica específica que avisa de ello el usuario.
- pulse
El Egg Timer se activa pulsando
Nota : para el ajuste de la función Egg Timer siga el mismo
procedimiento de la función Timer.
125
, para salir de la función
EMPLEO DEL ASPIRADOR
Encendido
Para el apagado del Timer:
• seleccione la zona de cocción
Presionar (tocar suavemente)
ON/OFF placa de
cocción/ aspirador
El piloto se enciende para indicar que la placa de
cocción/aspirador está lista para su uso
Presionar de nuevo para apagar
Nota: Esta función es prioritaria sobre todas las demás.
• programar el valor del timer a " " , mediante
Nota: la función permanece activa si mientras tanto no se
presionan otros botones.
Indicador de saturación filtros
La campana indica cuando es necesario llevar a cabo el
mantenimiento de los filtros:
Encendido del aspirador:
Toque (pulse) el botón de selección
aspirador
Filtro grasas
para activar el
el LED “
”(11) se enciende
Filtro para olores de carbón activado
el LED “
”(11) parpadea
Velocidad (potencia) de aspiración:
toque (pulse) el botón de selección
, para aumentar la
velocidad (potencia) de aspiración (0-10);
Reset saturación filtros
Después de haber realizado el mantenimiento de los filtros
(grasas y/o carbón activo) pulse de modo prolongado el botón
toque (pulse) el botón de selección
, para disminuir la
velocidad (potencia) de aspiración (10-0);
12.
;
el LED “
indicador.
Timer
Activación/Regulación de la función Timer para el
aspirador
• Seleccione el aspirador
Activación del indicador de saturación filtro para olores
de carbón activado
Este indicador generalmente está desactivado
Para activarlo, proceder del modo siguiente:
• Pulse
(5) para acceder a la función Timer (desde
cualquier velocidad)
- encender la placa aspirante mediante
;
- con motor de aspiración y zonas de cocción apagadas,
• Ajuste el tiempo de duración del Timer:
presionar y mantener presionado
pulse el selector
, para aumentar el tiempo de
apagado automático
pulse el selector
apagado automático
- “
, para disminuir el tempo de
;
” se enciende, luego se apaga, para indicar la
activación.
Desactivación del indicador de saturación filtro para
olores de carbón activo
repetir la operación arriba descrita para la activación
en el indicador (10) aparece la cuenta atrás,
Nota: al lado del indicador del aspirador, con Timer en uso,
aparece el símbolo
” se apaga, haciendo partir de nuevo conteo del
“
(9)
Cuando el timer finaliza la cuenta atrás se emite una señal
acústica (durante 2 minutos, o se interrumpe pulsando un
botón cualquiera de la placa) , mientras que el indicador (10)
parpadea, con el símbolo “
".
126
” parpadea, luego se apaga para indicar la
desactivación.
Funcionamiento automático
La campana se enciende a la velocidad más adecuada,
adaptando la capacidad de aspiración a las potencias de las
zonas de cocción.
Cuando la placa de cocción se apaga, la campana adapta su
velocidad de aspiración, disminuyéndola gradualmente, de
modo de eliminar vapores y olores residuales.
El aparato está elaborado para ser utilizado en
combinación con un KIT sensor Window (no
suministrado por el fabricante).
Instalando el KIT sensor Window (solo en el caso de uso en
modalidad ASPIRANTE), la aspiración del aire dejará de
funcionar cada vez que la ventana, presente en la habitación
en la cual se aplica el KIT, esté cerrada.
Para activar esta función:
Pulse brevemente
, el LED
(11) se enciende para
indicar que la campana está funcionando en esta modalidad.
-
La conexión eléctrica del KIT al aparato debe ser
realizada por personal técnico cualificado y
especializado.
-
El KIT debe ser certificado por separado de acuerdo
a las normas de seguridad pertinentes al
componente y a su utilización con el aparato. La
instalación debe ser realizada de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes para la instalaciones
domésticas.
ATENCIÓN:
-
127
el cableado del KIT para conectar al aparato debe ser
parte de un circuito certificado con muy baja tensión
de seguridad (SELV).
el fabricante de este aparato rechaza toda
responsabilidad por eventuales inconvenientes,
daños, incendios provocados por defectos y/o
problemas de mal funcionamiento y/o instalación
inadecuada del KIT.
4.1 Tablas de potencia
Nivel de potencia
Tipo de cocción
Calentar rápidamente
8-9
Freír - hervir
Ideal para dorar, iniciar una cocción, freír congelados,
hervir rápidamente
7-8
Dorar – sofreír - hervir - grillar
Ideal para freír, mantener la ebullición viva, cocinar y
asar a la parrilla (breve duración, 5-10 minutos)
6-7
Dorar - cocinar – estofar –
sofreír - grillar
Ideal para sofreír, mantener una ebullición ligera,
cocinar y asar a la parrilla (duración media, 10 a 20
minutos), precalentar accesorios
4-5
Cocinar – estofar – sofreír grillar
Ideal para estofar, mantener ebullición delicada, cocinar
(larga duración). Condimentar la pasta
3-4
Cocinar - cocinar a fuego lento –
adensar - condimentar
Ideal para cocciones de larga duración (arroz, salsas,
asados, pescado), en presencia de líquidos de
acompañamiento (por ejemplo, agua, vino, caldo,
leche), condimentar la pasta
2-3
Cocinar - cocinar a fuego lento –
adensar - condimentar
Ideal para una cocción de larga duración (volúmenes
inferiores a un litro: arroz, salsas, asados, pescado), en
presencia de líquidos de acompañamiento (por ejemplo
agua, vino, caldo, leche)
1-2
Fundir– descongelar – mantener
caliente - condimentar
Ideal para ablandar mantequilla, derretir suavemente el
chocolate, descongelar productos pequeños
1
Fundir– descongelar – mantener
caliente - condimentar
Ideal para mantener calientes pequeñas porciones de
alimentos recién cocinados o mantener la temperatura
en los platos para servir y condimentar el risotto
Potencia cero
Superficie de apoyo
Placa de cocción en posición de stand-by o apagado
(posible presencia de calor residual de la final de la
cocción, señalado con H-L-O)
Alta potencia
Baja potencia
OFF
Ideal para elevar en breve tiempo la temperatura de la
comida hasta alcanzar una ebullición rápida, en caso de
agua o rápidamente calentar líquidos de cocción
Boost
Max potencia
Media
potencia
Uso del nivel
(la indicación combina la experiencia y los hábitos
de cocción)
128
4.2 Tablas de cocción
Categoría de
alimentos
Platos o tipo
de cocción
Pasta fresca
Pasta, arroz
Pasta fresca
Arroz cocido
Verduras,
legumbres
Risotto
Cocidos
Fritos
Sofritos
Estofados
Sofritos
Asar
Al ferri
Carnes
Dorado
Húmedo/estofado
Al ferri
Pescados
Húmedo/estofado
Frito
Fritos
Huevos
Omelet
Hervido
Pancake
Tomate
Salsas
Ragù
Besciamela
Crema
pastelería
Dulces,
cremas
Pudines
Arroz con leche
Nivel de potencia y proceso de cocción
Primera fase
Potencias
Segunda fase
Cocción de la pasta
y
Calentamiento del agua
Booster-9
mantenimiento de la
ebullición
Cocción de la pasta
y
Calentamiento del agua
Booster-9
mantenimiento de la
ebullición
Cocción de la pasta
y
Calentamiento del agua
Booster-9
mantenimiento de la
ebullición
Sofreír y tostar
7-8
Cocción
Calentamiento del agua
Booster-9
Cocción
Calentamiento del aceite
9
Frito
Calentamiento del accesorio
7-8
Cocción
Calentamiento del accesorio
7-8
Cocción
Calentamiento del accesorio
7-8
Dorar el sofrito
Dorar carne con aceite
7-8
Cocción
(si con mantequilla, potencia 6)
Precalentamiento de la olla
7-8
Grillar ambos lados
Dorar con aceite
7-8
Cocción
(si con mantequilla, potencia 6)
Dorar con aceite
7-8
Cocción
(si con mantequilla, potencia 6)
Precalentamiento de la olla
7-8
Cocción
Dorar con aceite
7-8
Cocción
(si con mantequilla, potencia 6)
Calentamiento del aceite o materia
8-9
Frito
grasa
Calentamiento de la sartén con
Cocción
6
mantequilla o materia grasa
Calentamiento de la sartén con
Cocción
6
mantequilla o materia grasa
Calentamiento del agua
Booster-9
Cocción
Calentamiento de la sartén con
Cocción
6
mantequilla
Dorar con aceite
Cocción
6-7
(si con mantequilla, potencia 6)
Dorar con aceite
Cocción
6-7
(si con mantequilla, potencia 6)
Preparación de la base (derretir
Llevar a ebullición
5-6
mantequilla y harina)
ligera
Mantener ligera
Llevar la leche a ebullición
4-5
ebullición
Mantener ligera
Llevar la leche a ebullición
4-5
ebullición
Mantener ligera
Calentar leche
5-6
ebullición
129
Potencias
7-8
7-8
5-6
4-5
6-7
8-9
6-7
3-4
7-8
3-4
7-8
4-5
3-4
7-8
3-4
7-8
6-7
5-6
5-6
6-7
3-4
3-4
3-4
4-5
2-3
2-3
5. Mantenimiento
Mantenimiento del aspirador
Mantenimiento de la placa de cocción
¡Cuidado! Antes de realizar cualquier operación de
limpieza o mantenimiento, asegúrese de que las zonas de
cocción estén apagadas y que el indicador de calor esté
apagado.
Limpieza
Para la limpieza useEXCLUSIVAMENTE un paño
humedecido con detergentes líquidos neutros. ¡NO UTILICE
UTENSILIOS NI INSTRUMENTOS PARA LA LIMPIEZA!
No utilice productos que contienen abrasivos.
¡NO UTILICE ALCOHOL!
5.1 Limpieza
La placa de cocción debe limpiarse después de cada uso.
Filtro para grasa
Importante:
No utilice esponjas abrasivas ni estropajos. Su empleo, a lo
largo del tiempo, puede dañar el vidrio.
No utilice detergentes químicos irritantes, tales como spray
para horno o quitamanchas.
Retiene las partículas de grasa procedentes de la
cocción.
Se debe limpiar una vez al mes (o cuando el sistema de
indicación de saturación de filtros indica dicha necesidad),
con detergentes no agresivos, manualmente o bien en el
lavavajillas con un programa breve y a baja temperatura.
Cuando el filtro metálico de grasa se lava en el lavavajillas
puede decolorarse pero ello no afecta de ninguna manera sus
características de filtrado.
Fig. 15-16
Filtro de carbones activados
(Solo para Versión Filtrante)
Retiene los olores desagradables provenientes de la
cocción.
El producto está dotado de cuatro baterías de filtros que
retienen los olores gracias a los carbones activados. Los
carbones activados están integrados a una estructura
cerámica que los hace fácil y completamente accesibles de
las impurezas, creando así una elevada superficie de
absorción.
La saturación de los filtros de cerámica de carbones
activados se ocasiona tras un uso más o menos prolongado
según el tipo de cocina y de la frecuencia de la limpieza del
filtro de grasa Estos filtros para olores pueden ser
regenerados térmicamente cada 2/3 meses en horno
precalentado a 200°C por 45 minutos. La regeneración
permite una duración máxima de los filtros de 5 años.
Fig. 17 – 17a – 17b – 17c
Después de cada uso, deje enfriar la placa y límpiela para
eliminar los residuos y las manchas causadas por los
residuos de alimentos.
El azúcar o alimentos con un alto contenido de azúcar dañan
la placa de cocción y deben eliminarse inmediatamente.
La sal, el azúcar y la arena pueden rayar la superficie del
vidrio.
Utilice un paño suave, rollos de papel absorbente para cocina
o productos específicos para limpiar la placa (siga las
instrucciones del fabricante).
¡¡NO UTILICE LIMPIADORAS A VAPOR !!!
Importante:
En caso de derrames accidentales y abundantes de líquido de
las ollas, se puede intervenir mediante la válvula de descarga,
situada en la parte inferior del producto, para poder eliminar
todos los residuos y poder realizar una limpieza con total
seguridad de higiene.
Fig.18
Para una limpieza completa y minuciosa, se puede quitar
completamente la bandeja inferior
Fig.18a - 18b
130
5.2 Solución de daños
CÓDIGO DE ERROR
DESCRIPCIÓN
CAUSAS POSIBLES
ELIMINACIÓN ERROR
E2
La zona de mandos se apaga debido a
una temperatura demasiado elevada
La temperatura interna de
las partes electrónicas es
demasiado alta
Espere a que la placa se
enfríe antes de utilizarla
de nuevo
E3
Recipiente no adecuado
Pérdida de las
propiedades magnéticas
Quite la olla
Problemas de comunicación entre la
interfaz de usuario y el módulo de
inducción
El módulo no recibe
corriente eléctrica;
El cable de alimentación
no ha sido conectado
correctamente o es
defectuoso
Desconecte la placa de la
red eléctrica y compruebe
la conexión
E5
Para todas las demás
indicaciones de error
(E… U… C… )
Llame al servicio de asistencia técnica e indique el código del error
5.3 Servicio de asistencia
Antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia
1. Asegúrese de que no sea posible solucionar el problema por su cuenta teniendo en cuenta los puntos descritos en "Localización
de averías".
2. Apague y vuelva a encender el aparato para asegurarse de que el problema se ha solucionado.
Si tras realizar las verificaciones arriba descritas, el problema persiste, contacte con el Servicio de Asistencia técnica más
cercano.
131
LIB0133972F Ed.02/19
www.aeg.com/shop
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement