Aeg KKE994500M Brugermanual

Aeg KKE994500M Brugermanual
KKK994500
LAVAMAT 68276FL
KKE994500
USER
MANUAL
NOEN
Brukerhåndbok
8VHUPDQXDO
Automatisk
innebygget Kaffemaskin
:DVKLQJ0DFKLQH
2
www.aeg.com
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
SIKKERHETSINFORMASJON........................................................................................ 3
SIKKERHETSINSTRUKSJONER................................................................................... 5
PRODUKTBESKRIVELSE.............................................................................................. 6
KONTROLLPANEL......................................................................................................... 7
FØRSTE GANGS BRUK............................................................................................... 10
DAGLIG BRUK.............................................................................................................. 11
TILBEREDE KAFFE...................................................................................................... 12
TILBEREDE CAPPUCCINO OG MELKEBASERTE KAFFEDRIKKER........................ 14
FAVORITT..................................................................................................................... 14
RENJØRING................................................................................................................. 15
AVKALKING.................................................................................................................. 19
PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET........................................................... 20
VANNAVHERDINGSFILTER........................................................................................ 21
TEKNISKE EGENSKAPER........................................................................................... 22
MELDINGER SOM VISES I DISPLAY.......................................................................... 23
FEILSØKING................................................................................................................. 25
FOR ET PERFEKT RESULTAT
Takk for at du valgte dette AEG-produktet. Vi har produsert dette apparatet for å gi
deg en perfekt brukeropplevelse som vil vare gjennom årene, med innovativ teknologi som gjør livet enklere med funksjoner som ikke finnes i vanlige kjøkkenapparater.
Vennligst sett av noen minutter til å lese håndboken slik at du kan bli bedre kjent med
produktet.
Besøk vår hjemmeside for å:
Få brukerinformasjon, brosjyrer, feilsøkingsinformasjon og serviceråd.
www.aeg.com/webselfservice
Registrer ditt produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøpe tilbehør, forbruksartikler og originale reservedeler til ditt apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEKONTAKT OG SERVICE
Bruk utelukkende originale reservedeler.
Når man kontakter et av våre Autoriserte Servicesenter må man ha følgende
tilgjengelig: modell, PNC, serienumber.
Informasjonen finnes på merkeskiltet.
Advarsler og sikkerhetsadvarsler
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
NORSK
1.
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Før apparatet installeres og tas i bruk må man lese
disse anvisningene. Produsenten er ikke ansvarlig for
feilaktige installasjoner og eventuelt påfølgende skader
på maskinen eller personer. Instruksjonene må alltid
oppbevares sammen med apparatet for fremtidig referanse.
1.1 Barn og sårbare personer
Apparatet må ikke anvendes av personer (inkludert
barn) med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, eller av personer uten erfaring eller nødvendig kunnskap om produktet, med mindre disse ikke
holdes under oppsyn eller instrueres av en person som
er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn må holdes under oppsyn slik at de ikke leker med
apparatet.
Kun for europeiske markeder:
Apparatet kan anvendes av barn fra 8 år og oppover
hvis disse holdes under oppsyn, eller hvis de har mottatt
instruksjoner om sikker bruk av produktet og har forstått
farene som bruken av produktet medfører. Rengjøring
og vedlikehold skal aldri utføres av barn hvis disse ikke
er over 8 års alder og holdes under oppsyn. Apparatet
og ledningen skal oppbevares utilgjengelig for barn under 8 år.
Barn må ikke leke med apparatet.
1.2 Generell sikkerhet
Tiltenkt bruk: dette apparatet er utformet og produsert
for å tilberede kaffe, melkebaserte drikker og varmt
vann. Enhver annen bruk skal anses som ukorrekt og
derfor vanskelig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av feil bruk av apparatet.
Flatene på varmeelementet forblir varmt etter bruk, og
utsiden av apparatet kan være varmt i mange minutter
4
www.aeg.com
etter at det har vært i bruk.
Alle komponenter må rengjøres nøye, og med særlig
vekt på deler som er i kontakt med kaffe og melk.
Rengjøring og vedlikehold som utføres av brukeren må
ikke overlates til barn uten at disse holdes under oppsyn.
Legg aldri apparatet i vann.
FORSIKTIG: For å unngå at apparatet blir skadet må
det ikke anvendes alkaliske rengjøringsmidler, men en
myk klut og et skånsomt vaskemiddel.
Denne kaffemaskinen er kun beregnet på bruk i privat
husholdning. Den er ikke tiltenkt brukt i: kjøkken for
butikkpersonale, på kontorer eller andre arbeidssteder,
bed&breakfast, gårdsturisme, hotell, motell og andre
typer overnattingssteder med romutleie.
I tilfelle skade på støpselet eller strømledningen må man
kun la disse byttes av Teknisk Assistanse, slik at all risiko forebygges.
Apparater med avtakbar ledning: unngå vannsprut på
støpslet eller kontakten bak på apparatet.
ADVARSEL: Modeller med glassflate: ikke bruk apparatet hvis det er sprekker i flaten.
Kun for europeiske markeder:
Apparatet kan anvendes av personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, samt personer
uten erfaring eller nødvendig kunnskap om produktet,
gitt at disse holdes under oppsyn eller har vært gjenstand for opplæring i de medfølgende instruksjonene
for sikker bruk av produktet, samt viser forståelse for de
farene bruken av produktet medfører.
Koble alltid fra apparatet hvis det ikke skal brukes, eller i
forbindelse med montering, demontering og rengjøring.
Overflatene som er merket med dette symbolet vil
bli varme når maskinen er i bruk (symbolet finnes kun på
noen modeller).
NORSK
2. SIKKERHET OG
ANVISNINGER
FARE!
Siden apparatet forsynes med
elektrisk strøm må man rette seg
etter følgende sikkerhetsanvisninger:
• Man må ikke berøre apparatet med
våte hender.
• Man må ikke berøre støpselet med
våte hender.
• Sørg for at kontakten som brukes
alltid er lett tilgjengelig, slik at man kan
trekke ut kontakten ved behov.
• Dersom man vil trekke støpslet ut av
kontakten tar man tak direkte i støpslet.
• Trekk aldri i ledningen fordi denne da
kan skades.
• For å koble fra apparatet vrir man
hovedbryteren (A10) på siden av apparatet til posisjon 0.
• I tilfelle feil på apparatet må man ikke
forsøke å reparere disse selv.
• Slå av med hovedbryteren (A10), trekk
ut støpsel, og kontakt Kundeservice.
VIKTIG!
Emballasjen (plastposer, ekspandert polystyren) må holdes utenfor
barns rekkevidde.
FARE FOR BRANNSKADER!
Dette apparatet produserer varmt
vann, og når det er i funksjon kan
det oppstå vanndamp.
Vær forsiktig så du ikke kommer i
kontakt med vannsprut eller varm
damp. Bruk knottene eller håndtakene.
VIKTIG!
Ikke hold deg fast i kaffemaskinen
når den er trukket ut fra skapet.
Gjenstander som inneholder
væsker, brennbare eller korrosive
materialer må ikke legges oppå
apparatet. Bruk utstyrtsholderen
for oppbevaring av det utstyret
som trengs for tilberedelse av
kaffe (for eksempel måleskje).
Store eller ustabile gjenstander
5
som kan blokkere maskinens bevegelse må ikke legges oppå den.
VIKTIG!
Ikke bruk apparatet når det er
dratt ut fra kapslingen. Vent alltid
til apparatet er av før du trekker
det ut.
Dette gjelder ikke justering av
kaffekvernen som må utføres med
maskinen uttrukket (se kapittel
“Regulering av kaffekvern“).
Bruk kun utstyr og reservedeler
som er originale eller anbefalt av
produsenten.
2.1 Tiltenkt bruk
Dette apparatet er framstilt for tilberedning av kaffe, og for oppvarming av
drikke.
All annen bruk må anses som feil.
Dette apparatet er ikke egnet til kommersiell bruk.
Produsenten er ikke ansvarlig for skader
som oppstår på grunn av feil bruk av
apparatet.
Dette apparatet kan installeres på en
innbyggingsovn dersom denne er utstyrt
med en kjølevifte på baksiden (maks
effekt mikrobølgeovn: 3 kW).
2.2 Instruksjoner
Les nøye disse anvisningene før apparatet tas i bruk.
• Ta godt vare på denne bruksanvisningen.
• Manglende overholdelse av disse
anvisningene kan føre til skader på
personer og på apparatet.
• Produsenten vil ikke være ansvarlig
for skader som kommer av manglende
respekt for det som står i denne bruksanvisningen.
Apparatet er utstyrt med en kjølevifte.
Denne starter hver gang det lages
en kaffe, damp eller varmt vann.
Den slår seg av automatisk etter
noen minutter.
6
www.aeg.com
2.3 Tilkobling av apparatet
støpslet byttes ut med et som er
bedre egnet. Dette må gjøres av
kvalifiserte fagfolk. I samsvar med
sikkerhetsdirektivene, må man
ved installasjon bruke en flerpolet
bryter med en kontaktåpning på
minst 3 mm. Ikke bruk grenuttak
eller skjøteledninger.
FARE!
Se til at spenningen i strømforsyningen stemmer med verdien som
er oppgitt på apparatets merkeskilt.
Kople apparatet til en veggkontakt
som er installert etter alle kunstens regler, som har en minimumskapasitet på 10 A, og som er
behørig jordet.
Dersom kontakten og støpslet
ikke skulle passe til hverandre, må
VIKTIG!
Strømnettet må være utstyrt med
skillebrytere i samsvar med de nasjonale forskriftene for installasjon
av slike apparater.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
Det henvises til den vedlagte hurtigguiden
3.1 Beskrivelse av apparatet
A12
A1 A2
A9
A4
A14 A11
A10
A3
A13
A5 A7 A8
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
Kaffegrutbeholder
Bryggeenhet
Innvendige lys
AV/PÅ/stand-by
Varmtvanns-/dampdyse
Vannbeholder
Kaffedyser (kan justeres i høyden)
Dryppeskål
Kvernreguleringsbryter
A6
A10 Hovedbryter på/av
A11 Påfyllingstrakt for malt kaffe
A12 Koppebrettområde
(gjennomsnittstemperatur 35°C) (*)
A13 Tilbehørskammer (venstre/høyre)
A14 Bønnebeholder
(*)
kontroller at "energisparing" -modus
er deaktivert og at slå av automatisk
er satt til minst 1,5 timer
B2
3.2 TilbehørB3
B
B1
B4
B5
B4
B3
B2
START
STOP
B6
B7
B6
B5
B1
“Total Hardness Test” reagensstrimmel
B2
Måleskje for malt kaffe
B3
Avkalkingsmiddel
NORSK
B8
B7
B4
Vannavherdingsfilter (kun på visse
modeller)
B5
B6
B7
B8
Rengjøringsbørste
Varmtvanns-/damputtak
Deksel på koblingsdyse
Melkebeholder
4. KONTROLLPANEL
4.1 Kontrollpanel
C1
C2
C3
C4
C5
C1
1
2
3
C3
C2
Display
Dreiebryteren
Favorittikoner
START-ikon
STOP-ikon
C4 C5
Funksjoner og innstillinger
C1 Display
C2
Dreiebryteren
DEMO
C6
C3 Favoritt
Vri dreiebryteren for å justere innstillingene og bla gjennom menyen.
Trykk for å bekrefte de valgte funksjonene / innstillingene.
Den valgte funksjonen er understreket i displayet.
Velg "Tilbake" for C8
å gå til øvre menynivå, eller "OK" for å gå tilbake til
hovedmenyen.
Lagre din favoritt Menu
Espresso
Normal
30ml
2 cups
Starter tilberedelsen
Options
C5 Stopp
Stanser tilberedelsen
C12
C11
C10
C7
C4 Start
C9
7
8
www.aeg.com
4.2 Beskrivelse av display
C8
C6
DEMO
C7
2 cups
Menu
Espresso
Normal
C12
30ml
C9
Options
C11
C10
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
Demo
Antall kopper
Meny
Koppstørrelse
Valg/klokke
Aroma
Oppskrifter
Funksjoner og innstillinger
C6 Demo
Grunninnstillinger for Service
Demomodus
C7 Antall
1 kopp
2 kopper
% melk
kopper /
% melk
C8 Meny
Rengjøring
Grunninnstillinger
Når Demo er aktivert vil varmeelementene forbli avslått
og Kaffemaskinen kan brukes som utstillingsmaskin. Den
forhåndsdefinerte hemmelige koden 2468 må tastes inn for
å kunne aktivere og deaktivere demo-modus.
Skylling
Start
Avkalking
Start
Tid på dagen
00:00
Autostart
På - Av
Still inn starttid
Autostopp
Fra 15 minutter til 3 timer
Barnesikring
På - Av
Energisparing
På - Av
Koppevarmer
På - Av
Lys
På
Kun ved brygging
Av
Vann
Avkalking
På - Av
Hardhet
Fra 1 til 4
Oppsett
Språk
Tastelyd
Alarm/Feiltoner
Sirenevolum
Displaybelysning
Service
Demomodus
Vis programvareversjon
Statistikk
Reset favoritt
Tilbakestille oppskrifter
Fabrikkinnstillinger
NORSK
9
Funksjoner og innstillinger
C9
Koppstørrelse (*)
Liten
Medium
Stor
Ekstra stor
Kaffetemperatur
C10
Alternativer
Lav
Medium
Høy
Max
Lagre som favoritt
Lagre endringer
C11 Aroma
C12
Forhåndsmalt
kaffe
Ekstra mild
Mild
Normal
Sterk
Ekstra sterk
Kaffe
Ristretto
Espresso
Espresso lungo
Long Coffee
Americano
+ Melk
Espresso Macchiato
Macchiato
Cappuccino
Cappuccino Plus
Latte Macchiato
Flat White
Caffe Latte
Spesialer
Varm melk
Varmt vann
Damp
Kanne (Jug)
Oppskrifter
(*)
fra 40% til 60% melk
fra 20% til 80% melk
fra 20% til 80% melk
fra 20% til 80% melk
fra 20% til 80% melk
fra 40% til 90% melk
fra 40% til 90% melk
Mengden som vises på displayet, vil variere avhengig av kalibrering av kaffekvernen, temperatur og luftfuktighet.
10
www.aeg.com
5. FØRSTE GANGS BRUK
5.1 Kontroller etter transport
Etter du har fjernet emballasjen, kontroller at apparatet er intakt og at alt tilbehør
er inkludert. Unngå å bruke apparatet
når det finnes tydelige skader. Ta kontakt
med Teknisk Assistanse.
5.2 Rengjøring før oppstart
Maskinen ber blitt testet med ekte kaffe
før den forlot fabrikken, det er derfor
normalt å finne rester av kaffe inne i
kaffekvernen.
Vi anbefaler at man så snart som
mulig tilpasser vannets hardhetsverdier ved å følge prosedyren“
Programmering av vannets hardhet“.
5.3 Installering av apparatet
VIKTIG!
• Installasjonen må utføres av en kvalifisert tekniker i samsvar med gjeldende
lokale forskrifter (se par. innebygget
installasjon).
• Emballasjen (plastposer, polystyren,
osv.) må holdes utenfor barns rekkevidde.
• Apparatet må aldri installeres i rom
hvor temperaturen kan krype under
0°C.
• Vi anbefaler at man så snart som mulig
tilpasser vannets hardhetsgrad ved å
følge prosedyren“ Programmering av
vannets hardhet“.
5.4 Første gangs tilkobling
Apparatet må kobles til strømforsyningen
og se til at hovedbryteren (A10) på siden
av apparatet er trykket inn (fig. 1).
fig. 1
Vri dreiebryteren (C2) (fig. 2 Hurtigguide)
for å velge ønsket språk, og trykk deretter på dreiebryteren for å bekrefte;
Vri dreiebryteren igjen for å velge
"Displaybelysning". Trykk på den for å
bekrefte. Vri dreiebryteren for å velge
mellom nivå 1 til 5.
Vri dreiebryteren igjen for å velge "Tid".
Trykk for å bekrefte. Vri dreiebryteren
igjen for å velge "Displaybelysning".
Trykk på den for å bekrefte. Vri dreiebryteren for å velge timer og minutter inntil
korrekt tid vises. Trykk for å bekrefte.
Vri dreiebryteren til “demomodus” eller
“Første bruk”.
Første bruk oppsett:
• FYLL VANNTANKEN vises: ta ut
vannbeholderen (A6), åpne lokket,
fyll til MAX-nivå (avmerket på siden
av beholderen) med friskt vann (fig.
4 Hurtigguide), sett på lokket og sett
beholderen inn i apparatet.
• SETT INN VANNTUTEN vises: Kontroller at Varmtvanns-/dampdyse (B6)
er satt inn på koblingsdysen (A5) (fig.
5 Hurtigguide) og sett en beholder på
100 ml under dysen.
• PLASSER EN KOPP (minst 100ml)
UNDER TUTEN. TRYKK OK FOR
Å STARTE TILBEREDELSEN AV
VARMT VANN vises i displayet.
NORSK
11
• Trykk på OK for å bekrefte. Apparatet
vil skille ut varmt vann fra dysen og
deretter slå seg av automatisk.
Kaffemaskinen er nå klar for vanlig bruk.
Når man tilbereder de første 5-6
Cappuccino-drikkene er det vanlig
å høre lyden av kokende vann.
Denne lyden vil minske med tiden.
Første gang apparatet brukes kan
det være nødvendig å tilberede
4-5 Cappuccino før resultatet
begynner å bli tilfredsstillende.
Det anbefales å installere vannavherdingsfilter (B4) som forklart i
delen "Vannavherdingsfilter". Hvis
din modell ikke er utstyrt med slikt
filter kan det bestilles fra Kundeservice.
Første gang maskinen brukes er
vannkretsen tom og den kan være
svært støyete. Støyen forsvinner
etterhvert som kretsen fylles.
6. DAGLIG BRUK
Hver gang man slår på apparatet vil
det automatisk utføres en syklus med
forhåndsoppvarming og skylling som ikke
kan avbrytes. Apparatet er klart til bruk
etter at denne syklusen er gjennomført.
FARE FOR BRANNSKADER
Under skylling vil det komme ut litt
varmt vann fra tutene på kaffedysene (A7). Vær forsiktig så
man ikke kommer i kontakt med
vannsprut.
Maskinen slår seg av automatisk etter en
forhåndsprogrammert tid (se meny). Hvis
man ønsker å slå av tidligere kan man
trykke på knappen AV/PÅ/stand-by (A4)
(Fig. 7 Hurtigguide).
Meldingen SLÅR AV vises, apparatet
foretar deretter en skyllesyklus og slår
seg deretter av (stand-by).
Hvis ikke apparatet skal brukes
på en stund må man tømme
vannkretsen og koble apparatet
fra strømforsyningen som følger:
slå først på maskinen ved å trykke
på tasten AV/PÅ stand-by (A4).
Slipp opp hovedbryteren (A10) på
siden av apparatet.
VIKTIG!
Ikke trykk på hovedbryteren (fig.
1) når apparatet er på.
6.1 Skylling
Bruk denne funksjonen for å skylle
kaffedysene (A7), rengjøre og varme
opp apparatets innvendige kretser. Sett
en beholder med minst 100 ml kapasitet
under kaffedysene.
FARE FOR BRANNSKADER!
Hold alltid øye med apparatet når
det produseres varmt vann.
Hvis apparatet ikke brukes på 3-4
dager anbefales det på det sterkeste å foreta 2-3 skyllesykluser
før det tas i bruk.
Det er normalt at det er litt vann i
grutbeholderen (A1) etter rengjøring.
6.2 Autostart
Det er mulig å stille inn autostart slik at
apparatet starter opp på et forhåndsinnstilt tidspunkt (for eksempel morgen) slik
at det kan tilberedes kaffe umiddelbart.
For å stille inn denne funksjonen
må tiden allerede være innstilt
korrekt.
Hvis apparatet slås av med
hovedbryteren (A10) vil denne innstillingen gå tapt.
12
www.aeg.com
6.3 Energisparing
6.4 Kaffetemperatur
Denne funksjonen brukes for å aktivere
og deaktivere energisparing. Når den er
aktivert vil energikonsumet reduseres i
henhold til EU-reglene.
Denne funksjonen brukes for å endre
temperaturen i kaffevannet.
7. TILBEREDE KAFFE
7.1 Kaffebønner
VIKTIG!
Ikke bruk grønne, karamelliserte
eller kandiserte kaffebønner, da
disse kan feste seg til kaffekvernen og sette den ut av funksjon.
1. Fyll opp kaffebønnebeholderen (fig. 9
Hurtigguide) med kaffebønner
2. Sett en kopp (eller to kopper) under
kaffedysene (A7)
3. Senk ned dysene slik at de står så
nærme som mulig koppen Dette vil gi
en kaffedrikk med bedre krem
4. Velg ønsket kaffe ved å skru på reguleringsbryteren for melkeskum.
Velg ønsket kaffetype:
• Ristretto
• Espresso
• Espresso lungo
• Long Coffee
• Americano
Espresso
+Milk
Specials
•
•
•
•
Forskjellige alarmer vises i displayet når apparatet er i bruk (fyll
på tanken, tøm pulverbeholder
osv.). Disse meldingene forklares
nærmere i delen "Meldinger som
vises i display".
Hvis man ønsker en varmere kaffe
henvises det til delen om «Tips for en
varmere kaffe».
Hvis kaffen kommer ut dråpevis, svak,
med lite krem, eller hvis den er for
kald, henvises det til «Justering av
kaffekvern» og «Feilsøking».
Hver kaffedrikk kan egendefineres.
Hvis modus «Energisparing» er aktivert kan det hende du må vente noen
sekunder før den første kaffedrikken
tilberedes.
7.2 Forhåndsmalt kaffe
VIKTIG!
Man må aldri fylle på forhåndsmalt
kaffe når maskinen er slått av.
Dette for å unngå at den skitner
til maskinen innvendig. Dette kan
skade apparatet.
5. Aroma, kaffemengde og antall kopper
kan egendefineres.
6. Trykk på START-ikonet
7. Tilberedelsen starter. Et bilde av den
valgte drikken vises i displayet (C1)
som fylles opp gradvis etterhvert som
tilberedelsen fullføres.
Mens maskinen tilbereder kaffe
kan man alltid avbryte prosessen
ved å trykke på STOP.
Når kaffedrikken er ferdig er apparatet
klart til å tilberede en ny drikk.
Mens maskinen tilbereder kaffe
kan man alltid avbryte prosessen
NORSK
ved å trykke på STOP-ikonet.
VIKTIG!
Halvveis i tilberedelsen vil meldingen TILSETT FORHÅNDSMALT
KAFFE vises i displayet. Tilsett
en strøken måleskje forhåndsmalt
kaffe og trykk deretter på START.
7.3 Justering av kaffekvern
Kaffekvernen er blitt korrekt regulert ved
fabrikken og har derfor ikke behov for
ytterligere reguleringer.
Hvis det etter de første kaffekoppene
likevel skulle vise seg at kaffedrikken er
for svak, har lite kremlag, eller skilles ut
for langsomt (dråpevis), kan kvernen reguleres ved hjelp av reguleringsbryteren..
VIKTIG!
Reguleringsbryteren må kun
dreies når kaffekvernen er i drift
(kvernelyd) i første fase av tilberedelsen.
Hvis kaffedrikken tilberedes for langsomt
eller ikke i det hele tatt, og når teksten
KAFFEPULVER FOR FINMALT vises i
displayet, må man vri bryteren en eller to
klikk med klokkeretningen.
For en fyldigere kaffe med mer krem kan
man vri bryteren mot klokken ett klikk
mot nummer 1 (ikke mer enn ett klikk av
gangen, hvis ikke kan kaffen begynne å
lekke)
Denne justeringen vil kun merkes etter
tilberedelse av to kopper kaffe. Hvis
justeringen ikke avstedkommer ønsket
13
resultat kan man dreie bryteren ett hakk
til.
7.4 Råd for en varmere kaffe
For varmere kaffe anbefales det å:
• øke kaffetemperaturen i programmeringsmenyen.
• varm opp koppene med varmt vann
ved hjelp av varmtvannsfunksjonen.
14
www.aeg.com
8. TILBEREDELSE AV CAPPUCCINO OG MELKEBASERTE KAFFEDRIKKER
8.1 Bruke varmtvanns-/
dampdyse
8.2 Bruke melkebeholderen
3. Se til at melkeslangen er korrekt satt
inn nederst på melkebeholderens
lokk (fig. 16 Hurtigguide).
4. Sett lokket tilbake på melkebeholderen.
5. Ta ut varmtvanns-/dampdyse (B6).
6. Før inn melkebeholderen (B8) på
koblingsdysen (A5) og skyv den så
langt inn som mulig (fig. 17 Hurtigguide).
7. Sett en tilstrekkelig stor kopp under
kaffedysene (A7) og melkeskummeren. Juster lengden på melkedysen.
For å flytte den nærmere koppen kan
man bare trekke den nedover (fig. 18
Hurtigguide).
8. Følg instruksjonene herunder for hver
funksjon:
Vri på skumreguleringsbryteren på melkebeholderen for å regulere skummengden for de melkebaserte kaffedrikkene.
Følg rådene i tabellen nedenfor:
1. Ta av lokket (fig. 16 Hurtigguide);
2. Fyll melkebeholderen (B8) med
en tilstrekkelig mengde melk som
ikke overskrider MAX-nivået som er
avmerket på beholderen. Hvert hakk
på siden av beholderen tilsvarer cirka
100 ml melk.
For et mer tyktflytende skum
anbefales det å anvende skummet- eller lettmelk som holder
kjøleskapstemperatur (cirka 5°C).
Hvis modus "Energisparing" er aktivert kan det hende du må vente
noen sekunder før tilberedelsen
starter.
Bryterposisjon
Beskrivelse
Anbefalt for...
Nummer
skum
KAFFE-LATTE /
VARM MELK
Min. skum
MELK
MACCHIATO
Max. skum
CAPPUCCINO /
MILK (MELKESKUM)
For å unngå melk med dårlig
kvalitet må man alltid rengjøre
melkebeholderen og varmtvannsdysene som forklart i 10.10 / 10.11
/ 10.12.
9. FAVORITTER
Aroma, mengde og melk% for hver drikk
kan lagres i favoritter.
Favorittknappen på panelet lar brukeren
lage sin favorittdrikke med en enkelt
trykk.
Denne funksjonen brukes til å lagre de
nåværende innstillingene. (Oppskrift og
enhver brukerdefinert parameter)
Viktig: Merk at Favorittene ikke skriver
over den nåværende Oppskriften / Beholde endringer for å endre de nåværende
standardverdiene.
NORSK
Velg Lagre som Favoritt i listen:
1. Skjermen viser en popup-melding
med instruksjoner. Det er mulig å
avbryte ved å trykke på dreiebryter
og velge avbryt.
2. Kontrollpanelt vises og de 3 ikonene
1
2
3. Start-ikon er Av.
3 blinker.
Når man velger en posisjon:
1. Skjermene viser de lagrede oppskriftene med forstavelse "My".
2. Det valgte ikonet slår seg På. Eventuelle andre favoritter som allerede er
lagret lyser også.
3. Start-ikonet slår seg På.
15
Brukeren kan overskrive en favoritt ved å
velge et plass der en favoritt allerede er
lagret. I dette tilfellet vises et popp-oppvindu for å bekrefte handlingen.
I dette tilfellet:
• Den valgte favorittposisjonen begynner
å blinke
• De øvrige to ikonene slår seg av
Ved å velge "NEI" går man tilbake til forrige skjerm - se Valg: Lagre som favoritt
- Lagrer
Ved å velge "JA" går man til hurtiginnstillingene - se Valg: Lagre som favoritt
- Lagrer
For å avbryte velger man "Meny" / "Grunninnstillinger" /"Reset favoritt".
10. RENGJØRING
bortsett fra melkebeholderen (B8).
Det henvises til den vedlagte hurtigguiden
10.1 Rengjøring av maskinen
Det må ikke anvendes metallgjenstander for å fjerne kafferester
da dette kan føre til at metall- og
plastflatene tar skade.
Følgende deler på maskinen må rengjøres periodisk:
10.2 Rengjøring av maskinens
innvendige rørkretser
•
•
•
•
•
•
Hvis apparatet ikke brukes på 3/4 dager
anbefales det på det sterkeste å slå det
på og gjøre følgende:
•
•
•
•
apparatets innvendige krets;
kaffegrutbeholder (A1);
dryppeskål (A8);
vannbeholder (A6);
kaffedyser (A7);
påfyllingstrakt for forhåndsmalt kaffe
(A11);
bryggeenhet (A2), tilgjengelig etter å
ha åpnet op;p luken;
melkebeholder (B8);
varmtvanns-/dampdyse (A5);
kontrollpanel.
VIKTIG!
Når maskinen rengjøres må det
ikke anvendes løsemidler eller
skuremidler. Det må ikke anvendes kjemiske produkter når
maskinen rengjøres.
Ingen av maskinens komponenter kan vaskes i oppvaskmaskin,
1. foreta 2-3 skyllesykluser ved å velge
funksjonen "Skylling".
2. Leverer varmt vann i noen sekunder.
Det er normalt at det er litt vann i
grutbeholderen (A1) etter rengjøring.
10.3 Rengjøring av kaffegrutbeholderen
Når TØM PULVERBEHOLDER vises i
displayet (C1), må grubeholderen tømmes og rengjøres umiddelbart. Apparatet
kan ikke brukes til å tilberede kaffe før
grutbeholderen har blitt rengjort. Selv
om grutbeholderen ikke er full vil fortsatt
16
www.aeg.com
meldingen om tømming av grutbeholderen vises i displayet 72 timer etter at den
første kaffekoppen har blitt laget. For
at de 72 timene skal kunne kalkuleres
korrekt må maskinen aldri slås av med
hovedbryteren (A10).
For å rengjøre (mens maskinen er på):
1. Åpne den nederste luken (hvis
montert) ved å vri den i nedadgående
retning (fig. 25 Hurtigguide).
2. Ta ut dryppeskålen (A8) (fig. 26 Hurtigguide), tømme og rengjøre.
3. Tøm grutbeholderen (fig. 27 Hurtigguide) og rengjør den nøye for
å fjerne alle rester i bunnen av
beholderen. Dette kan gjøres ved å
anvende spatelen på den medfølgende børsten (B5).
VIKTIG!
Når man tar ut dryppeskålen må
man samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne ikke er
full. Hvis dette ikke er gjort, kan
grutbeholderen overfylles og tette
maskinen når brukeren fortsetter å
tilberede kaffe.
10.4 Rengjøring av dryppeskål
VIKTIG!
Dryppeskålen (A8) er utstyrt med
en flottør (rødfarget) som leser
av vannivået. Før denne flottøren
begynner å stikke ut fra koppebrettet må dryppeskålen tømmes
og rengjøres, hvis ikke vil vannet
renne over kanten og skade
apparatet, selve benkeplaten og
området rundt.
For å fjerne dryppeskålen gjør man som
følger:
1. Ta ut dryppeskålen og grutbeholderen (A1) (fig. 26 i hurtigguiden);
2. Tøm dryppeskål (fig. 28 Quick Guide)
og grutbeholder, rengjør begge.
10.5 Innvendig rengjøring av
maskinen
FARE!
Før innvendige deler rengjøres
må maskinen slås av og kobles
fra strømforsyningen. Legg aldri
apparatet i vann.
1. Kontroller regelmessig (en gang i
måneden) at innsiden av maskinen
(tilgjengelig etter at dryppeskålen A8
er blitt fjernet) ikke er skitten.
2. Hvis nødvendig kan kafferestene
fjernes med den medfølgende
børsten (B5) og en svamp. Sug opp
alle rester med en støvsuger (fig. 29
Hurtigguide).
10.6 Rengjøring av vannbeholderen
1. Rengjør vannbeholderen (A6)
regelmessig (en gang i måneden)
og hver gang du bytter vannavherdingsfilter (B4) (hvis montert) med en
fuktig klut og litt skånsomt vaskemiddel. Skyll og fyll med friskt vann før
den settes tilbake i apparatet.
2. Fjern filter (hvis montert) og skyll i
rennende vann.
3. Bytt ut filter (hvis montert) og fyll
beholderen med friskt vann og sett
på plass.
4. Kun modeller med avherdingsfilter:
la det renne 100 ml vann gjennom
filteret slik at det reaktiveres.
10.7 Rengjøring av kaffedyser
1. Rengjør kaffedysene (A7) regelmessig med svamp eller klut.
2. Kontroller regelmessig at åpningene
i kaffedysene ikke er tilstoppet. Om
nødvendig kan man fjerne kaffeavleiringene med en tannpirker.
10.8 Rengjøring av påfyllingstrakt for forhåndsmalt
kaffe
Kontroller med jevne mellomrom (cirka
en gang i måneden) at påfyllingstrakten
NORSK
17
for forhåndsmalt kaffe ikke er tilstoppet.
Hvis nødvendig kan kafferestene fjernes
med den medfølgende børsten (B5).
10.9 Rengjøring av maskinen
Bryggeenheten må rengjøres minst en
gang i måneden.
VIKTIG!
Bryggeenheten (A2) kan ikke tas
ut når apparatet er slått på. Ikke
prøv å ta ut bryggeenheten med
makt.
1. Se til at maskinen slår seg av korrekt.
2. Åpne serviceluken.
3. Trekk ut dryppeskålen og grutbeholderen (fig. 26 Hurtigguide)
4. Trykk de to fargede tastene innover
og trekk samtidig bryggeenheten
utover (fig. 31 Hurtigguide).
VIKTIG!
Ikke bruk oppvaskmidler når
bryggeenheten rengjøres. Dette vil
fjerne smøremidlet i stemplene.
5. Dypp bryggeenheten i vann i 5
minutter, og skyll deretter (fig. 32
Hurtigguide).
6. Etter rengjøringen må man sette på
plass bryggeenheten (A2) ved å føre
den inn på den nedre tappen; trykk
deretter der det står PUSH helt til du
hører et klikk.
Hvis det er vanskelig å sette inn
bryggeenheten kan man prøve å
presse den inn for hånd slik at den
fester seg på tappen.
7. Når den er satt på plass, må man se
til at de to røde tastene har klikket på
plass.
8. Sett på plass dryppeskålen med
grutbeholderen.
9. Lukk igjen serviceluken.
10.10 Rengjøring av melkebeholderen (B8)
Hver gang man tilbereder en melkebasert drikk vil det automatisk
komme opp et varsel om at den
aktuelle rørkretsen må rengjøres.
Vri skumreguleringsbryter til CLEAN posisjonen.
18
www.aeg.com
Rengjør melkebeholderen hver gang det
tilberedes melk som forklart nedenfor:
1. Ta av lokket
2. Trekk ut melkebeholderen (B8) fra
holderen med to hender.
10.11 Rengjøre varmtvanns-/
dampdyse
VIKTIG!
Holderen må ikke dyppes eller
legges i vann. Bruk en fuktig klut
til rengjøring.
3. Ta ut melkedysen og melkeslangen
(fig. 33 Hurtigguide)
4. Vri skumreguleringsbryteren med
klokken til "SETT INN".
5. Rengjør alle komponentene med
varmt vann og skånsomt vaskemiddel. Alle delene kan vaskes i
oppvaskmaskin, men de burde helst
plasseres i øverste kurv.
Se til at melkerester ikke fester seg
under bryterne.
Hver gang det tilberedes en melkedrikk
må man rengjøre koblingsdysen (A5)
med en svamp slik at alle melkekretser
fjernes fra pakningene.
10.12 Rengjøre varmtvanns-/
dampdyse etter bruk
Man må alltid rengjøre varmtvanns-/
dampdysen (B6) etter bruk for å unngå
at det samler seg rester som blokkerer
maskinen.
Hvis nødvendig kan man pirke ut
urenheter med en tannpirker.
6. Skyll skumreguleringsbryteren og
forbindelsen til melkeskummeren.
7. Sjekk at oppsugingsslangen og
uttaksslangen ikke er tilstoppet av
melkerester.
8. Sett på plass bryteren (rett inn pilen
med INSERT), dyse og melkeslange.
9. Sett på plass melkebeholderen.
10. Sett lokket tilbake på melkebeholderen.
1. Sett en beholder under varmtvanns-/
damputtaket og la det renne ut litt
vann. Stans vannflyten ved å trykke
på STOP.
2. Vent noen minutter slik at varmtvanns-/damputtaket kjøles ned,
trekk det deretter ut. Hold tak dysen
med en hånd, og vri og trekk ned
melkeskummeren med den andre
hånden.
3. Man må fjerne dampdysen ved å
trekke den nedover.
4. Kontroller regelmessig at åpningen i
kaffedysen ikke er tilstoppet. Rengjør
med en tannpirker hvis nødvendig.
5. Vask alle deler av dysen nøye med
en svamp og varmt vann.
6. Sett inn koblingsdysen, og sett deretter melkeskummeren inn på dysen
ved å trykke den oppover og vri den
med klokkeretningen inntil den fester
seg.
NORSK
19
11. AVKALKING
VIKTIG!
Før bruk må man lese alle
anvisninger og informasjonen på
pakken med avkalkingsmiddel.
Det burde anvendes avkalkingsmiddel som er autorisert av
produsenten (kode 9029798718
M3BICD200) AEG Nettbutikk:
www.aeg.com/shop.
Hvis det anvendes uegnet avkalkingsmiddel, eller hvis avkalkingen
utføres på feilaktig måte, kan dette
føre til feil som ikke dekkes av
produsentens garanti.
Når meldingen MASKINEN MÅ AVKALKES vises i displayet må maskinen
avkalkes. Trykk på AVKALKING og følg
deretter anvisningene fra punkt 4 for å
avkalke umiddelbart.
For å få tilgang til avkalkingsmenyen:
1. Vri dreiebryter (C2) for å velge
«Meny», og trykk deretter på bryteren
for å bekrefte.
2. Velg "Rengjøring" og bekreft valget.
3. Velg "Avkalkning" og bekreft valget.
4. Velg "Start" for å starte syklusen og
følg deretter instruksjonene i displayet.
5. FJERNE AVHERDINGSFILTER: ta
ut vannbeholderen (A6), fjern avherdingsfilter (B4) (hvis montert), og tøm
deretter vannbeholderen. Trykk på
NESTE
6. TILSETT AVKALKINGSMIDDEL
(OPP TIL NIVÅ A) OG VANN (OPP
TIL NIVÅ B). Hell avkalkingsmiddel
opp til nivå A som er avmerket på
innsiden av beholderen (tilsvarer en
100 ml pakke), og tilsett deretter en
liter vann opp til nivå B og sett vannbeholderen på plass igjen.
7. TRYKK PÅ JA
8. PLASSER EN 2,5L BEHOLDER.
TRYKK OK FOR Å STARTE AVKALKING:
Sett en tom beholder med kapasitet
på minst 2,5 liter under vamrtvanns- /
dampdysen (B6) og kaffedysene
(A7);
FARE FOR BRANNSKADER!
Varmt syreholdig vann flyter ut av
varmtvanns-/dampdysen. Unngå
kontakt med sprutende avkalkingsmiddel.
9. Trykk på OK for å bekrefte at
avkalkingsmiddel er blitt tilsatt.
AVKALKING PÅGÅR vises i displayet. Programmet starter opp og
avkalkingsmiddel kommer ut av
varmtvanns-/dampdysen og kaffedysene. En serie skyllesykluser utføres
automatisk slik at alle kalkrester i
maskinen fjernes.
Etter cirka 25 minutter vil avkalkingen
stanse.
10. FYLL OPP VANNTANKEN TIL
MAKS-NIVÅ: apparatet er nå klart
til å skylles med friskt vann. Tøm
beholderen som ble brukt til å samle
opp avkalkingsmiddel. Ta ut vannbeholderen, tøm og skyll i rennende
vann, fyll med friskt vann opp til MAX
nivå og sett den tilbake i apparatet.
11. PLASSER EN 2,5L BEHOLDER.
TRYKK OK FOR Å STARTE SKYLLING: Plasser beholderen som ble
brukt til å samle opp avkalkingsmiddel under kaffedysene og varmtvanns- / dampdysen (fig. 8 Hurtigguide) og trykk på OK;
12. Varmt vann kommer ut fra kaffedysene og deretter fra varmtvanns-/
dampdysen. Meldingen SKYLLING
PÅGÅR vises i displayet;
13. Når det ikke er mer vann i beholderen må man tømme beholderen som
ble brukt til å samle opp skyllevann.
14. (Hvis filteret er installert) SETT PÅ
PLASS FILTERET\OG SKYV DET
NED TIL BUNNEN, trykk på NEXT
og trekk ut vanntanken. Sett inn
vannavherdingsfilter hvis det er blitt
fjernet.
15. SKYLL OG FYLL VANNBEHOLDER
OPP TIL MAX-NIVÅ: Fyll beholderen
opp til MAX-nivå med friskt vann.
16. SETT INN VANNTANK: Sett vannbeholderen tilbake i apparatet.
17. PLASSER EN 2,5L BEHOLDER.
20
www.aeg.com
TRYKK OK FOR Å STARTE AVKALKING:
Plasser beholderen som ble brukt til
å samle opp avkalkingsmiddel under
varmtvanns-/dampdysen og trykk på
OK.
18. Varmt vann kommer ut fra varmtvanns-/dampdysen og SKYLLING
vises i display.
19. TØM DRYPPSKÅL Når skyllingen er
ferdig må man ta ut, tømme og deretter sette på plass dryppeskål (A8) og
grutbeholder (A1). Trykk på OK.
20. AVKALKING FULLFØRT.
21. Trykk på OK. Maskinen slår seg av.
Avkalkingen er fullført.
Hvis vannbeholderen ikke er
blitt fylt til MAX-nivå vil apparatet
etterspørre en tredje skyllesyklus
for å sikre at avkalkingsmiddelet
er blitt helt fjernet fra maskinen
innvendige rørkretser. Før man
starter skyllingen må man huske å
tømme dryppeskålen.
Apparatet kan etterspørre skylling
ved svært korte intervaller. Dette
er helt normalt og har å gjøre med
apparatets avanserte kontrollsystem.
Hvis avkalkingen ikke utføres
korrekt (f.eks. grunnet manglende
strøm) bør man gjenta syklusen.
Det er normalt at det er litt vann i
grutbeholderen (A1) etter avkalking.
12. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET
MASKINEN MÅ AVKALKES meldingen
vises etter en tidsperiode som avhenger
av vannets hardhet.
Maskinen er programmert til et hardhetsnivå på 4. Maskinen kan også programmeres i henhold til vannets faktiske
hardhet i forskjellige verdensdeler, slik at
maskinen ikke må avkalkes så ofte.
12.1 Måle vannets hardhet
1. Ta ut «Total hardness test» reagensstrimmelen (B1) fra pakken.
2. Dypp strimmelen i et glass vann i ett
sekund.
3. Fjern strimmelen fra vennet og rist
forsiktig. Etter cirka ett minutt vil 1,
2, 3 eller 4 røde firkanter vises på
strimmelen, avhengig av hardheten
på vannet. Hver firkant tilsvarer ett
nivå.
12.2 Programmering av vannets hardhet
1. Vri dreiebryter (C2) for å velge
«Meny», og trykk deretter på bryteren
for å bekrefte.
2. Velg "Grunninnstillinger", trykk for
å bekrefte, velg "Vann" og bekreft
valget.
3. Velg "Hardhet" og sett nivået fra 1 til
4 (Nivå 1 til 4 (Nivå 1 = bløtt vann,
Nivå 4 = svært hardt vann).
Nå er maskinen omprogrammert og klar
til bruk med de nye innstillingene.
NORSK
21
13. VANNAVHERDINGSFILTER
Noen modeller er utstyrt med vannavherdingsfilter (B4). Hvis dette ikke
gjelder din modell anbefaler vi å kjøpe
et slikt filter fra vår Kundeservice. (kode
9029798726 M3BICF200) AEG Nettbutikk: www.aeg.com/shop.
For en korrekt bruk av filteret følges
anvisningene nedenfor.
13.1 Installere filter
1. Ta ut filteret (B4) fra pakken;
2. Vri dreiebryter (C2) for å velge
«Meny», og trykk deretter på bryteren
for å bekrefte.
3. Velg “Grunninnstillinger”, trykk for
å bekrefte, velg “Vann” og bekreft
valget.
4. Sett "Avherder" til På
5. DREI DATOINDIKATOREN TIL DE
NESTE TO MÅNEDENE VISES
vri på dataviseren til de neste to
månedene vises i displayet. Trykk på
OK
7. Ta ut beholderen (A6) fra apparatet
og fyll med vann.
8. SENK FILTERET I VANNTANKEN
SLIPP UT LUFTBOBLER Sett inn
filteret i vannbeholderen og hold den
under vann i cirka 10 sekunder. Rist
og press litt på beholderen slik at
luftboblene slippes ut. Trykk på OK
9. SETT PÅ PLASS FILTERET OG
SKYV DET NED TIL BUNNEN: Sett
inn filter i filterhus og trykk så langt
som mulig inn. Trykk på OK
Filteret varer i cirka to måneder
hvis apparatet brukes som normalt. Hvis apparatet ikke brukes,
men filter er satt i, er varigheten
kun 3 uker.
6. FYLL FILTERET MED VANN TIL
DET ER HELT FULLT For å aktivere
filteret må man la det renn vann gjennom hullet i filteret som vist i figuren
inntil vannet begynner å renne ut av
åpningene på siden i mer enn ett
minutt. Trykk på OK
10. SETT INN VANNBEHOLDER: Sett
på lokket og sett beholderen tilbake
på plass.
11. PLASSER EN 0,5 L BEHOLDER
UNDER UTLØPET TRYKK OK FOR
Å FYLLE FILTER: Sett en beholder
22
www.aeg.com
under varmtvanns-/dampdysen (B6),
og trykk på OK. Prosessen starter
opp og vil avsluttes automatisk.
13.2 Skifte filter
Bytt filteret (B4) når meldingen FJERNE
AVHERDINGSFILTER vises på displayet.
For å skifte filter gjør man som følger:
1. Følg prosedyren "Fjern filter"
(punkt 13.3);
2. Ta ut beholderen (A6) og filteret
3. Ta ut det nye filteret fra pakken
4. Følg prosedyren "Installer filter"
(punkt 13.1).
Etter to måneder (se datoviser),
eller når apparatet ikke har vært
brukt på 3 uker, burde man
uansett skifte ut filteret selv om
meldingen enda ikke er blitt vist.
13.3 Fjerne filter
Hvis du vil bruke apparatet uten filteret
(B4), må det fjernes, og fjerningen må
signaleres til maskinen. Gjør som følger:
1. Ta ut beholderen (A6) og filteret som
skal bytes. Sett beholderen tilbake på
plass.
2. Vri dreiebryter (C2) for å velge
«Meny», og trykk deretter på bryteren
for å bekrefte.
3. Velg "Grunninnstillinger", trykk for
å bekrefte, velg "Vann" og bekreft
valget.
4. Velg “Avkalking” og bekreft valget.
5. Vri dreiebryteren (C2) til AV og bekreft valget.
Etter to måneder (se datoviser),
eller når apparatet ikke har vært
brukt på 3 uker, burde man
uansett skifte ut filteret selv om
meldingen enda ikke er blitt vist.
14. TEKNISKE EGENSKAPER
Spenning: 220-240 V~ 50/-60 Hz maks 10A
Strømforbruk:
1350W
Trykk:
15 bar
Kapasitet vannbeholder: 2,5 liter
Utvendige mål: LxHxD: 594x454x412mm
Vekt:
20 kg
Maskinen samsvarer med EU-direktiv 1935/2004 angående materiale og
utstyr som er i kontakt med matvarer.
KASSERING
Apparatet må ikke kastes
sammen med annet husholdningsavfall, men bringes til et
autorisert søppelhåndteringsanlegg for resirkulering.
NORSK
23
15. MELDINGER SOM VISES I DISPLAY
Melding som vises
Mulig årsak
Løsning
FYLL VANNTANKEN
For lite vann i beholderen (A6).
Fyll vannbeholderen og/
eller skyv den inn til den
klikker på plass.
TØM PULVERBEHOLDER
Grutbeholderen (A1) er full.
Tøm grutbeholderen og
dryppeskålen (A8), rengjør
og sett på plass. Viktig: Når
man tar ut dryppeskålen må
man samtidig tømme grutbeholderen, selv om denne
ikke er full. Hvis dette ikke
er gjort, kan grutbeholderen
overfylles og tette maskinen når brukeren fortsetter
å tilberede kaffe.
SETT INN PULVERBEHOLDER
Etter rengjøring er ikke grutbeholderen (A1) blitt satt inn igjen.
Ta ut dryppeskålen (A8) og
sett inn grutbeholderen.
TILSETT FORHÅNDSMALT
KAFFE
Man har valgt funksjonen “forhåndsmalt kaffe“ men det finnes
ikke noe forhåndsmalt kaffe i
trakten (A11).
Hell forhåndsmalt kaffe i
trakten og gjenta deretter
operasjonen.
Påfyllingstrakt for forhåndsmalt
kaffe (A11) er tilstoppet.
Tøm trakten ved hjelp av en
børste (B5), som beskrevet
i avsnittet «Rengjøring av
påfyllingstrakt for forhåndsmalt kaffe».
FYLL KAFFEBØNNEBEHOLDER
Det er tomt for kaffebønner.
Fyll på kaffebønner (fig. 9
Hurtigguide);
KAFFEPULVER FOR FINMALT.
REGULER MALEGRAD.
Kaffepulveret er for finmalt
og kaffen skilles ut for
langsomt eller ikke i det
hele tatt.
Gjenta operasjonen ved
å vri reguleringsbryteren
for malegrad ett hakk med
klokkeretningen (mot "7")
mens kaffekvernen er i
gang. Hvis flyten fortsatt er
for langsom etter to forsøk
kan man prøve å gjenta
prosedyren ved å vri på
kvernreguleringsbryteren
inntil flyten synes korrekt
(se delen "Justering av kaffekvern"). Hvis problemet
vedvarer må man kontrollere at vannbeholderen (A6)
er satt helt inn.
Hvis apparatet har vannavherdingsfilterer (B4) montert, kan
det hende at en luftboble som
blokkerer funksjonen finnes inne
i rørkretsen.
Sett inn varmtvanns-/dampdysen (B6) i apparatet,
og la det skilles ut litt vann
inntil flyten igjen synes
normal.
24
www.aeg.com
Melding som vises
Mulig årsak
Løsning
FOR MYE PULVER
Det har blitt brukt for mye
kaffe.
Velg en mildere smak eller
reduser mengden malt
kaffe (max en måleskje).
SETT INN VANNTUTEN
Varmtvannsdysen (B6) er ikke
satt inn eller den er satt inn på
feil måte.
Sett på plass vanndysen
ved å trykke den helt ned.
SETT INN MELKEBEHOLDER
Melkebeholderen (B8) er
ikke korrekt satt inn.
Sett inn melkebeholderen
så langt det er mulig (fig. 17
Hurtigguide).
SETT INN BRYGGEENHET
Bryggeenheten (A2) har
ikke blitt satt inn igjen etter
rengjøring.
Sett inn bryggeenheten
som forklart i «Rengjøring
av bryggenheten».
ALARM LUFTBOBLE
Vannkretsen er tom
Trykk på OK for å skille ut
vann fra dysen (B6) inntil
flyten synes normal. Prosessen stopper automatisk
Hvis problemet vedvarer
må man kontrollere at
vannbeholderen (A6) er
satt helt inn.
VRI SKUMREGULERINGSSKIVEN TIL <CLEAN>
FOR Å STARTE RENSESYKLUSEN
Det er nylig blitt tilberedt melk
og rørene inne i melkebeholderen må derfor rengjøres.
Vri skrumreguleringsbryter
til CLEAN.
VRI SKUMREGULERINGSBRYTER TIL POSISJON
MELK
Melkebeholderen er blitt satt inn
mens skumreguleringsbryteren
står i CLEAN-posisjon.
Vri bryteren til den står i
ønsket posisjon.
MASKINEN MÅ AVKALKES
Angir at maskinen må
avkalkes.
Trykk på AVKALKING for å
starte prosessen
BYTT AVHERDINGSFILTER
Vannavherdingsfilteret (B4)
er utmattet.
Trykk på OK for å skifte
filter, eller ESC for å utføre
prosedyren senere. Følg
anvisningene i delen som
tar for seg "Vannavherdingsfilter".
GENERELL ALARM: SE
BRUKERHÅNDBOK
Maskinen er veldig skitten
innvendig.
Rengjør maskinen nøye
som beskrevet i delen om
«Rengjøring». Dersom
maskinen etter rengjøring
fremdeles viser denne meldingen må man ta kontakt
med Kundeservice.
NORSK
25
16. VEILEDNING FOR FEILSØKING
Under er beskrevet noen mulig feilfunksjoner.
Dersom problemet ikke løser seg ved
å gjøre som beskrevet, ta kontakt med
teknisk assistanse.
Problem
Kaffen er ikke varm.
Mulig årsak
Løsning
Koppene er ikke forhåndsoppvarmet.
Varm opp koppene ved
å skylle den i varmt vann
(Vennligst merk! Varmtvannsfunksjonen kan
brukes).
Bryggeenheten er nedkjølt
fordi det har gått mer enn 2-3
minutter siden forrige kaffe
ble laget.
Før det tilberedes kaffe må
bryggeenheten varmes opp
ved å bruke skyllefunksjonen.
Det er stilt inn i en lav kaffetemperatur.
Still inn en varmere kaffetemperatur i menyen.
Kaffen er for grovmalt.
Vri reguleringsbryteren for
malegrad ett hakk mot klokkeretningen (mot "1") mens
kaffekvernen er i funksjon.
Fortsett å vri ett hakk om
gangen inntil man oppnår
ønsket kaffeuttak. Effekten
kan merkes etter at to
kopper kaffe er blitt tilberedt
(se delen om "Justering av
kaffekvern").
Kaffetypen er ikke egnet.
Bruk kaffe som er tilpasset
espressomaskiner.
Kaffen renner for langsomt
ut, eller drypper bare.
Kaffen er for finmalt.
Vri reguleringsbryteren for
malegrad ett hakk med
klokkeretningen (mot "7")
mens kaffekvernen er i
funksjon. Fortsett å vri ett
hakk om gangen inntil man
oppnår ønsket kaffeuttak.
Effekten kan merkes etter
at to kopper kaffe er blitt
tilberedt (se delen om "Justering av kaffekvern").
Kaffen kommer ikke ut av en
eller begge dyser.
Kaffedysene (A7) er tilstoppet.
Rengjør tutene med en
tannpirker
Kaffen er svak eller har lite
krem.
26
www.aeg.com
Problem
Mulig årsak
Apparatet slår seg ikke på.
Det er ikke koblet til strømforsyning.
Sett inn støpsel i stikkontakt.
Hovedbryter (A10) er ikke
slått på.
Trykk på hovedbryter
(fig. 1).
Bryggeenhet kan ikke tas
ut.
Apparatet er ikke blitt slått
på korrekt.
Slå av maskinen ved å
trykke på tasten PÅ/AV/
stand-by (A4).
Når avkalkingen er fullført
kan det være behov for en
tredje skyllesyklus.
I løpet av disse to skyllesyklusene er ikke vannbeholderen (A6) blitt fylt med
vann til MAX-nivå.
Følg anvisningene som
vises på selve apparatet,
men tøm først dryppeskål
(A8) for å unngå at vannet
renner over.
Det kommer ikke melk ut fra
melkedysen.
Lokket på beholderen (B8)
er skittent
Rengjør melkebeholderens lokk som beskrevet
i avsnittet “Rengjøring av
melkebeholder”.
Melken har store bobler og
spruter ut av melkedysen,
eller har lite skum.
Melken er ikke kald nok,
eventuelt er ikke lett eller
skummet melk.
Bruk lett eller skummet
melk som holder kjøleskapstemperatur (cirka 5°
C). Hvis resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende
kan man prøve å bytte
melketype.
Skumreguleringsbryteren er
ikke posisjonert riktig.
Foreta en regulering i
henhold til anvisningene i
delen "Regulering av skummengde".
Lokket på melkebeholderen
eller skumreguleringsbryteren er skitten.
Rengjør lokket på melkebeholderen og skumreguleringsbryteren som beskrevet i avsnittet “Rengjøring
av melkebeholder”.
Varmtvanns-/dampdyse
(A5) er skitten.
Rengjør dysen som forklart
i "Rengjøring av varmtvanns-/dampdyse".
Maskinen er klar til bruk,
eller den er akkurat blitt
avslått, og kondens drypper
ned i dampenheten.
Dette er del av normal drift.
Tøm dryppeskålen for å
begrense dette fenomenet.
Maskinen gir fra seg ulyd
eller små mengder damp
når den ikke er i bruk.
Løsning
NORSK
27
DEMOKODE 2.4.6.8
5713244271_0319
192966641-A-252015
www.aeg.com/shop
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement