Aeg KMK821000M Упатство за користење

Aeg KMK821000M Упатство за користење
KMK821000M
USER
MANUAL
MK
Упатство за ракување
Микробранова печка
2
www.aeg.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ....................................................................... 2
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА...............................................................................6
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ................................................................................... 8
4. РАБОТА СО АПАРАТОТ.....................................................................................9
5. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА.............................................................................. 10
6. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................. 10
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ...........................................................................14
8. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ..........................................................................14
9. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ...........................................................................15
10. ПОМОШ И СОВЕТИ........................................................................................ 15
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ..........................................................................................24
12. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ......................................................................... 26
13. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.........................................................................27
ЗА СОВРШЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Ви благодариме што го избравте овој производ на AEG. Го создадовме за
да ви обезбедиме долгогодишен беспрекорен перформанс, со иновативни
технологии кои го прават животот поедноставен - функции што можеби нема
да ги најдете кај обичните апарати. Ве молиме, одвојте неколку минути за
читање за да го добиете најдоброто од овој апарат.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање и поправка:
www.aeg.com/support
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registeraeg.com
Купувајте Додатоци, Половни и Оригинални делови за Вашиот апарат:
www.aeg.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание - Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
1.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтирање и користење на апаратот, ве
молиме внимателно да ги прочитате приложените
МАКЕДОНСКИ
3
упатства. Производителот не сноси одговорност за
направена повреда или штета кои се резултат на
неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте
ги упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Сигурност за деца и ранлива категорија на
лица
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8
годишна возраст и лицата со големи и сложени
препреки во развојот освен ако не се под постојан
надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Не оставајте ги децата да си играат со апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади.
Достапните делови може да станат жешки за
време на употреба.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
1.2 Општа безбедност
•
Само квалификувано лице може да го монтира
уредот и да го замени кабелот.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите
достапни делови се вжештуваат за време на
употребата. Треба да се внимава да не се
допираат грејачите.
Секогаш користете ракавици за рерна за вадење
или ставање прибор или огноотпорни садови.
Пред чистење и одржување, исклучете го уредот
од напојувањето.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да ја менувате
сијалицата во печката, уверете се дека уредот е
исклучен, за да ја избегнете можноста од струен
удар.
Не користете го апаратот пред да го монтирате во
вградената конструкција.
Не користете чистач на пареа за чистење на
апаратот.
Не користете груби абразивни средства или остри
метални стругалки за да го чистите стаклото на
вратата, бидејќи тоа може да предизвика прскање
на стаклото.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
Не приклучувајте го апаратот кога е празен.
Метални парчиња во внатрешноста може да
предизвикаат електрично искрење.
Метални садови за храна и пијалаци не се
дозволени за време на готвење со микробранови.
Ова барање не е применливо ако производителот
ја специфицира големината и обликот на метални
садови кои се погодни за готвење со
микробранови.
Ако е оштетена вратата или заптивките на
вратата, апаратот не смее да се користи додека не
го поправи квалификувано лице.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Само квалификувано лице може да врши
сервисирање или поправка, која вклучува вадење
на капакот, кој заштитува од изложување на
микробранова енергија.
Не загревајте течности и други видови храна во
запечатени садови. Тие можат да експлодираат.
Користете само кујнски прибор што е погоден за
употреба во микробранови рерни.
Кога загревате храна во пластични или хартиени
садови, внимавајте на апаратот поради можноста
од нивно палење.
Апаратот е наменет за загревање храна и
пијалаци. Сушење храна или облека и загревање
перничиња за греење, топлинки, сунѓери, влажни
крпи и слично може да доведе до ризик од
повреда, потпалување или пожар.
Ако забележите чад, исклучете го апаратот или
откачете го од струја и оставете ја вратата
затворена за да се задуши евентуалниот пламен.
Загревањето пијалаци со микробранови може да
резултира со задоцнето зовривање со
претекување. Внимавајте кога ракувате со садот.
Содржината на шишињата за бебиња и теглите со
бебешка храна треба да се промеша или протресе,
а пред хранењето треба да се провери
температурата за да се избегнат изгореници.
Јајца во нивната лушпа и цели тврдо варени јајца
не смеат да се загреваат во апаратот бидејќи
можат да експлодираат, дури и по завршувањето
на загревањето со микробранови.
Апаратот треба редовно да се чисти и да се
отстрануваат сите остатоци од храна.
Доколку апаратот не се одржува чист, може да
дојде до оштетување на површината, што пак
негативно ќе влијае врз работниот век на апаратот
и може да резултира со опасни ситуации.
6
www.aeg.com
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Не влечете го апаратот за рачката.
Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
Монтирајте го апаратот во сигурно
и погодно место кое ги исполнува
потребите за монтажа.
Апаратот е опремен со електричен
систем за ладење. Мора да се
користи со електрично напојување.
2.2 Поврзување со струја
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
•
•
Секое поврзување со струја треба
да биде направено од
квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Погрижете се да не ги оштетите
приклучокот за струја и кабелот.
Доколку кабелот за струја на
апаратот треба да се замени, тоа
мора да го направи нашиот
Овластен сервисен центар.
•
Не дозволувајте кабелот да дојде
во допир со или да биде близу до
вратата на апаратот, особено кога
работи или кога вратата е жешка.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи
на линија, осигурувачи
(осигурувачи на вртење извадени
од држачот), заземјување и
контактори.
Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја
од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 мм.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници или
струен удар или
експлозија.
•
•
•
•
Овој апарат е само за домашна
употреба.
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Погрижете се отворите за
вентилација да не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без
надзор додека работи.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Исклучувајте го апаратот по секоја
употреба.
Внимавајте кога ја отворате
вратата на апаратот додека тој
работи. Може да се ослободи
жежок воздух.
Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
Не притискајте на отворената
врата.
Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
Внимателно отворајте ја вратата на
апаратот. Користењето на состојки
со алкохол може да предизвика
мешање на алкохол и воздух.
Кога ја отворате вратата, не
дозволувајте апаратот да дојде во
контакт со искри или отворен оган.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
Немојте да користите функција
микробранови за презагревање на
печка.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
•
•
•
За да го заштитите емајлот од
оштетување или губење на бојата:
– не ставајте алуминиумска
фолија директно на дното на
внатрешноста на апаратот.
– не ставајте вода директно во
врелиот апарат.
– не чувајте влажни чинии или
храна во апаратот откако сте
завршиле со готвењето.
– бидете внимателни при
отстранување или поставување
на приборот.
Обезбојувањето на емајлот или на
не'рѓосувачкиот челик нема ефект
врз работата на апаратот.
Користете длабока тава за влажни
колачи. Овошните сокови
предизвикуваат дамки кои може да
останат постојано.
Овој апарат е наменет само за
готвење. Не смее да се користи за
други намени, на пример за
загревање на простории.
•
•
7
Секогаш гответе со затворена
врата на печката.
Ако апаратот е монтиран зад плоча
од мебел (на пр. врата) вратата не
смее да се затвора кога апаратот е
во функција. Може да се насобере
топлина и влага зад панелот на
затворениот мебел и да предизвика
оштетување на апаратот, на
куќиштето или на подот. Не
затворајте ја плочата на мебелот
додека не се излади целосно
апаратот по употреба.
2.4 Грижа и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
пожар или оштетување на
апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
•
Пред одржувањето, исклучете го
апаратот и исклучете го кабелот од
штекерот за струја.
Проверете дали апаратот е ладен.
Постои опасност од кршење на
стаклените плочи.
Веднаш заменете ги стаклените
плочи на вратата ако се оштетени.
Стапете во контакт со Овластен
сервисен центар.
Осигурете се дека внатрешноста и
вратата се суви после секоја
употреба. Пареата која се прави за
време на работата на апаратот се
кондензира на ѕидовите на
внатрешноста и може да
предизвика корозија.
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
материјалот на површината.
Мрснотиите и остатоците од храна
во апаратот може да предизвикаат
пожар или електрично искрење кога
функцијата микробранови работи.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунѓери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
Доколку користите спреј за печка,
почитувајте ги безбедносните
инструкции на пакувањето.
8
www.aeg.com
•
Не чистете го каталитичкиот емајл
(доколку има) со никаков тип на
детергент.
2.5 Внатрешна светилка
•
2.7 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
•
Видот на светилката или на
халогената лампа која се користи
за овој апарат е само за употреба
во апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во
куќата.
Пред да ја замените светилката,
исклучете го апаратот од
напојувањето.
Користете само светилки со истите
спецификации.
•
•
Користете само оригинални
резервни делови.
•
•
•
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
Извадете ја кваката на вратата за
да спречите затварање на деца или
миленици во апаратот.
2.6 Сервисирање
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
3.1 Генерален преглед
1
2
3
4
4
7
5
3
2
1
6
1
2
3
4
5
6
7
Контролна плоча
Eлектронски програмер
Греач
Генератор на микробранови
Светло
Држач за решетка, се вади
Позиции на полици
МАКЕДОНСКИ
3.2 Прибор
За садови за готвење, калапи за
торта, тави за печење.
Решетка
4. РАБОТА СО АПАРАТОТ
4.1 Контролна плоча
1
2
3
4
5
6
Функција
Коментар
1
"O" (искл.)
За вклучување и исклучување на уредот.
2
Екрaн
Ги прикажува тековните поставки на апаратот.
За подесување на поставиките и движење низ менито.
3
Ротационо
копче
4
Микробранова
функција
Притиснете го
за да го вклучите апаратот.
Држете го ротационото копче за да го вклучите екранот за
поставки.
Држете го и свртете го ротационото копче за да се
движити низ менито.
Држете го и притиснете на ротационото копче за да ја
потврдите поставката или да влезете во одбраното подмени.
За да се вратите на претходното мени најдете ја опцијата
Заден дел во листата на менито или потврдете ја
одбраната поставка.
Микробранова Брзпочеток (1000W; 30 сек.). Можете исто
така да ја вклучите кога апаратот е исклучен.
5
За да ја вклучите одбраната функција.
6
За да ја исклучите одбраната функција.
9
10
www.aeg.com
4.2 Екрaн
Откако ќе го вклучите, екранот го
покажува одбраниот режим за
функција за загревање.
150°C
A.
B.
C.
D.
Јачина на микробрановите
Потсетник
Тајмер горе
Функција на загревање и
температура
E. Опции или Точно време
F. Траење или Крај на функцијата
G. Mени
14:05
Екранот со максимален број на
функции е поставен:
A
B CD
E F G
Menu
600W
25min
170°C
1h 15m
1m 20s
Options
5. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
5.1 Прво чистење
Извадете ги сите додатоци и држачите
на решетките што се вадат од печката.
Видете го поглавјето „Нега и чистење“.
Исчистете ги печката и додатоците
пред првата употреба.
Ставете ги додатоците и држачите кои
се вадат назад во нивната првобитна
позиција.
5.2 Прво поврзување
После првото поврзување верзијата
на софтвер ќе се појави за време од 7
секунди.
Мора да го поставите јазикот,
Осветленост на екран и Време во
денот.
6. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
6.1 Функции На Греење
Вклучување и исклучување на
функцијата на греење.
1. Вклучете ја рерната.
2. Држете го ротационото копче.
Подвелечена е последната
искористена функција.
3. Притиснете на ротационото копче
за да влезете во под-менито и
свртете го за да одберете
функција на загревање.
4. Притиснете на ротационото копче
за да потврдите.
5. Поставете ја температирата и
потврдете.
6. Притиснете
. Некои
функции содржат секвенца од
појавувачки мениа. Притиснете го
ротационото копче за да одите до
следното појавувачко мени. После
последната потврда стартува
функцијата.
За да ја исклучите функцијата
протиснете на
.
МАКЕДОНСКИ
11
Светилката може
автоматски да се
деактивира на
температура под 60 ° C во
текот на некои функции на
печката.
Функции на греење: Микробранова рерна
Не ја предзагревајте печката кога ги користите микробрановите функции.
Микробрановата функција создава топлина директно во храната.
Функција за загревање
Примена
Микробранова рерна
Загревање со микробранови на средно-ниска
јачина (100 - 600 W). За загревање на
претходно подготвени јадења. За
приготвување на зеленчук и риба.
Максимална јачина на
микробранови
Загревање со микробранови на висока јачина
(700 - 1000 W). Создава топлина директно во
храната. За загревање на пијалоци и супи.
Скара
За печење на скара на рамни парчиња храна и
за печење тостови.
Скара + Mикробранова Функција со поддршка од МБ.
печка
За печење на скара на рамни парчиња храна и
за печење тостови.
Одмрзнување
Функција со поддршка од МБ. За одмрзнување
на месо, овошје и зеленчук.
6.2 Mени - општ преглед
Menu
170°C
Options
Mени
Ставка во менито
Примена
Помош При Готвење
Содржи листа на автоматски програми.
Основни Поставки
Се користи за конфигурација на апаратот.
12
www.aeg.com
Под-мени за: Основни Поставки
Под-мени
Опис
Блок. за безбедност на децата Кога Брава за деца е вклучена, печката не може да
се вклучи случајно. Може да ја вклучите и исклучите
функцијата со Менито за основни поставки. Кога е
вклучена, Бравата за деца се појавува на екранот
кога се вклучува печката. За да може да се
употреби печката, одберете кодирани букви со
ротационото копче по следниов редослед: A B C.
Дополнително време
За да се продолжи предефинираното време на
готвење. Ова е достапно само за некои функции на
греење.
Поставка
За конфигурација на печката.
Сервисирање
Ги прикажува верзијата на софтверот и
конфигурацијата.
Под-мени за: Поставка
Под мени
Опис
Јазик
Го подесува јазикот на екранот.
Време во денот
Го поставува моменталното време и датум.
Тонови На Копчиња
Го вклучува и исклучува тонот на допирните
полиња. Не може да се исклучи тонот за
ВКЛУЧЕНО / ИСКЛУЧЕНО и СТОП.
Тревога/Грешка Тонови
Ги вклучува и исклучува тоновите за тревога.
Јачина на звоно
Ја прилагодува јачината на тоновите на притискање
и сигналите според степени.
Осветленост на екран
Ја приспособува осветленоста на екранот според
степени.
Под-мени за: Сервисирање
Под мени
Опис
ДЕМО
Код за активација / деактивација: 2468
Прикажи лиценци
Информација за лиценци.
Прикажи верзија на софтвер
Информации за верзијата на софтверот.
Фабрички поставки
Се ресетира на фабрички почетна поставки.
МАКЕДОНСКИ
Под-мени за: Помош При
Готвење
13
6.3 Опции
Секое јадење од ова под-мени има
предложена функција, јачина на
микробранови и температура. Можете
да ги смените тие поставки рачно.
Menu
170°C
Options
Кај некои јадења исто така Вие можете
да го одберете начинот на готвење:
• Автоматска тежина
Одмрзната храна
месо
Живина
Риба
Леб
Повторно
загревање
Готвење
месо
Печено
говедско
месо
Говедски
филети
Свинска
плешка
Јагнешко
филе
Телешка
плешка
Цело пиле
Цели парчиња риба
Гарнир
Компири
Ориз
Јадења во
рерна
Лазањи
Потпечени
компири
Опции
Опис
Поставки на тајмерот
Содржи листа на функции за часовникот.
14
www.aeg.com
Опции
Опис
Постави + Оди
За да ја поставите функцијата и за да ја
вклучите покасно. Кога ќе ја поставите,
на екранот се појавува пораката „Активна
Set&Go“. Притиснете на Старт за да ја
вклучите. Кога оваа функција е активна
пораката исчезнува од екранот и печката
почнува да работи. Треба да знаете дека
е достапна само за некои функции за
греење ако е поставено Времетраење /
Крај.
6.4 Преостаната топлина
Кога ќе ја исклучите печката, екранот
ја покажува преостанатата топлина.
Можете да ја употребите топлината за
да ја одржите храната топла.
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ
7.1 Поставки на тајмерот
Функција часовник
Примена
Тајмер горе
Автоматски надгледува колку ќе трае
функцијата. Видливоста на Тајмер горе
може да биде вклучена или исклучена.
Времетраење
За поставување на должината на
работењето.1)
Крај на готв.
За да го нагодите времето на
исклучување на некоја функција за
загревање. Оваа опција е достапна само
кога е поставена Времетраење. Можете
истовремено да ги користите функциите
Времетраење и Крај на готв. за да ја
вклучите и исклучите печката автоматски
покасно во одредено зададено време. 1)
Оваа функција не е достапна кога работи
функцијата Микробранови.
1) Максимум 23 ч 59 мин.
8. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
8.1 Вметнување на
дополнителниот прибор
Употребете соодветни садови за
готвење и материјал.
МАКЕДОНСКИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјето
„Помош и совети“,
Соодветни садови за
готвење и материјали за
микробранови.
15
Мало вовлекување на
горниот дел ја зголемува
сигурноста. Вовлечените
делови исто така
функционираат и како
уреди против остри
рабови. Големиот раб
околу полицата го
спречува садот за готвење
да се излизга.
Решетка:
Турнете ја решетката меѓу водилките
на држачот за решетката и проверете
дали ногалките се свртени надолу.
9. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
9.1 Автоматско
исклучување
Заради безбедносни причини, печката
автоматски се исклучува после некое
време, ако функцијата за греење на
печката работи и не се променети
поставките.
(°C)
(ч)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
10. ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
(°C)
200 - 230
(ч)
5.5
Автоматското исклучување не работи
со следните функции: Малку,
Времетраење, Крај на готв..
9.2 Вентилатор за ладење
Кога работи печката, вентилаторот за
ладење се вклучува автоматски за да
ги одржува ладни површините на
печката. Ако ја исклучите печката,
вентилаторот за ладење продолжува
да работи додека печката не се
излади.
16
www.aeg.com
Температурата и
времињата на печење во
табелите се дадени само
како водич. Тие зависат од
рецептите и квалитетот и
количината на состојките
што се употребуваат.
10.1 Препораки за готвење
Вашата печка може да ги пече тестото
или месото различно од печката што
сте ја имале порано. Табелите подолу
покажуваат препорачани поставки за
температура, време на готвење и
позиција на решетки за одредени
видови на храната.
Ако не можете да ги најдете
нагодувањата за одреден рецепт,
побарајте нешто слично.
10.2 Препораки за
микробранови
Ставете ја храната на чинија на дното
од внатрешноста.
Превртете ја храната кога ќе измине
половина од времето што е потребно
за одмрзнување и готвење.
Покријте ја храната која треба да се
пече и загрева.
Ставете ја лажицата во шишето или
чашата кога загревате пијалок за да
има подобра дистрибуција на топлина.
Ставете ја храната во рерната без
пакувањето. Пакуваните готови
јадења може да се стават во рерната
само кога пакувањето е отпорно на
микробранови (провете ги овие
информации на самото пакување).
Готвење со микробранови
Гответе покриена храна. Храната
гответе ја без капак само ако сакате
да биде крцкава.
Не гответе ги јадењата при високи
поставки на јачина и време. Храната
може да се исуши, да изгори или да
предизвика пожар.
Не користете го апаратот за варење
јајца или полжави во нивните оклопи
бидејќи можат да ескплодираат.
Дупнете ја жолчката или испрженото
јајце пред да го стоплите повторно.
Избодете ја храната со кожичка или
лушпа неколку пати со вилушка пред
готвење.
Исечете го зеленчукот на помали
парчиња.
Мешајте ги течните јадења од време
на време.
Измешајте ја храната пред сервирање.
Откако сте ја исклучиле рерната,
извадете ја храната и оставете ја да
отстои неколку минути.
Одмрзнување со микробранови
Ставете ја замрзната, неотпакувана
храна на мала превртена чинија со
длабок сад одоздола или на држач за
одмрзнување или пластично сито, за
течноста што се ослободува при
одмрзнувањето да може да истекува.
Потоа извадете ги сите одмрзнати
парчиња.
Можете да користите микробранови со
поголема јачина за готвење на
овошјето и зеленчукот без претходно
да ги одмрзнувате.
МАКЕДОНСКИ
17
10.3 Погодни садови за готвење и материјали со
микробранови
Соодветна само за садови и материјали отпорни на микробранови. Користете ја
табелате подолу за референца.
Садови за готвење /
Материјал
Огноопторно стакло и
порцелан без метални
компоненти, на пр.
огноотпорно стакло
Стакло што не е
огноотпорно и порцелан
без сребрени, златни,
платинести или метални
декорации
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Стакло и стакло-керамика
направена од огноотпорен
материјал / материјал
отпорен на мраз
Керамички и грнчарски
производи без кварц или
метални компоненти и
глазури кои содржат
метал
Керамика, порцелан и
грнчарија со неглазирано
дно или со мали дупки, на
пр, на рачките
X
X
Огноотпорна пластика до
200 °C (Ве молиме
секогаш да ја проверувате
спецификацијата на
пластичниот сад пред
употреба)
Картон, хартија
X
X
X
Тенка пластична фолија
X
X
X
X
X
Фолија за печење со
затвор за сигурност од
микробранови (Ве молиме
да ја проверувате секогаш
спецификацијата на
фолијата пред употреба)
18
www.aeg.com
Садови за готвење /
Материјал
Садови за печење
направени од метал, на
пр. емајл, лиен метал
X
X
X
Плехови за печење,
X
обложени со црн лак или
со силикон (Ве молиме
секогаш да ја проверувате
спецификацијата на
плехот пред употреба)
X
X
Решетка
X
X
Сад за готвење за
X
употреба во
микробранова, на пр. тава
за крцкаво пржење
10.4 Печење На Леб
Не се препорачува загревање на
рерната.
10.5 Скара
X
X
Загрејте ја празната печка пред
првата употреба.
Ставете тавче на првото ниво на
решетјата за да ја соберете
мрснотијата.
Печете на скара само рамни парчиња
месо или риба.
ПЕЧЕЊЕ НА СКАРА
Користете го првото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
прва страна
втора страна
Англиски бифтек,
среден
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Говед. филе, сред.
пече.
230
20 - 30
20 - 30
Свинска плешка
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Телешка плешка
210 - 230
30 - 40
30 - 40
МАКЕДОНСКИ
ПЕЧЕЊЕ НА СКАРА
Користете го првото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
прва страна
втора страна
Јагнешко филе
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Цели парчиња
риба, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
10.6 Готвење со
микробранови
Совети за микробранови
Резултати при Печење/
Одмрзнување
Можна причина
Решение
Храната премногу се
исушила.
Јачината била
преголема.
Времето било многу
долго.
Поставете пониска јачина
или/и пократко време на
готвење.
Храната уште не се
одмрзнала, не е жешка или
зготвена, откако поминало
времето.
Времето било многу
кратко.
Поставете подолго време
на готвење. Немојте да ја
зголемите јачината на
микробрановите.
Храната е препечена на
краевите, но недопечена во
средината.
Јачината на
микробранови била
преголема.
Поставете пониска јачина
или подолго време на
готвење.
19
20
www.aeg.com
Одмрзнување
МЕСО / РИБА
Поставете јачина за 100 W, освен ако не е поинаку специфицирано.
(kg)
(мин)
Време за
оставање
(min)
Бифтек
0.2
5-7
5 - 10
Мелено месо, поставете 200 W
0.5
7-8
5 - 10
Пиле
1
30 - 35
10 - 20
Пилешки гради
0.15
5-9
10 - 15
Пилешки копани
0.15
5-9
10 - 15
Цели парчиња риба
0.5
10 - 15
5 - 10
Филети од риба
0.5
12 - 15
5 - 10
(kg)
(мин)
Време за
оставање
(min)
Путер
0.25
4-6
5 - 10
Рендано сирење
0.2
2-4
10 - 15
МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
Поставете јачина за 100 W.
МАКЕДОНСКИ
21
ТОРТИ / КОЛАЧИ
Поставете јачина за 200 W, освен ако не е поинаку специфицирано.
(мин)
Време за
оставање
(min)
Колач Со Квасец
1 парче
2-3
15 - 20
Торта со сирење, поставете 100 W
1 парче
2-4
15 - 20
Сува торта
1 парче
2-4
15 - 20
Леб
1 kg
15 - 18
5 - 10
Парчиња леб
0,2 kg
3-5
5 - 10
Кифлички
4 парчиња
2-4
2-5
ОВОШЈЕ
Овошје
(kg)
(W)
(мин)
Време за
оставање
(min)
0.25
100
5 - 10
10 - 15
(W)
(мин)
Време за
оставање
(min)
ПОВТОРНО ЗАГРЕВАЊЕ
Бебешка храна во тегли
0,2 kg
300
1-2
-
Бебешко млеко, ставете лажица во
шишето
180 ml
600
0:20 0:40
-
Млеко
200 ml
1000
1 - 1:30
-
Вода
200 ml
1000
1:30 - 2
-
22
www.aeg.com
ПОВТОРНО ЗАГРЕВАЊЕ
(W)
(мин)
Време за
оставање
(min)
Сос
200 ml
600
1-3
-
Супа
300 ml
600
3-5
-
Замрзнати готови јадења
0,5 kg
400
10 - 15
2-5
Готови јадења
0,5 kg
600
6-9
2-5
ТОПЕЊЕ
(kg)
(W)
(мин)
Чоколадо / Чоколаден прелив
0.15
300
2-4
Путер
0.1
400
0:30 - 1:30
(W)
(мин)
Време за
оставање
(min)
ГОТВЕЊЕ
Цели парчиња риба
0,5 kg
500
8 - 10
2-5
Филети од риба
0,5 kg
400
4-7
2-5
Зеленчук, свеж
0.5 kg + 50 ml
вода
600
5 - 15
-
Зеленчук, замрзнат
0.5 kg + 50 ml
вода
600
10 - 20
-
Печени компири со лушпа
0,5 kg
600
7 - 10
-
Ориз
0,2 kg + 400 ml
вода
600
15 - 18
-
Пуканки
-
1000
1:30 - 3
-
МАКЕДОНСКИ
Комбинирана микробранова
функција
Користете оваа функција ја за да
готвите храна за пократко време и во
исто време да ја запекувате.
23
Комбинирани функции: Скара и
Микробранова рерна.
(kg)
(W)
(°C)
(мин)
Време
за
остава
ње
(min)
Половина пиле,
користете го
второто ниво на
решетката
0,55 x 2 Заоблен стаклен
парчиња сад, Ø 26 cm
300
220
40
5
Потпечени
компири,
користете го
второто ниво на
решетката
1
Заоблен стаклен
сад
300
200
40
10
Стаклен сад со
цедалка
300
200
70
10
Печен свински
1
врат, користете го
првото ниво на
решетката
10.7 Информации за
институти за тестирање
Тестови според IEC 60705.
МИКРОБРАНОВА ФУНКЦИЈА
Употребете решетка освен ако не е поинаку специфицирано.
Пандишпан
(W)
(kg)
600
0.475
(мин)
Дно
8-9
Свртете го садот за
1/4, кога ќе помине
половина од
готвењето.
24
www.aeg.com
МИКРОБРАНОВА ФУНКЦИЈА
Употребете решетка освен ако не е поинаку специфицирано.
(W)
(kg)
Ролат од
мелено
месо
400
0.9
1
25 - 27
Свртете го садот за
1/4, кога ќе помине
половина од
готвењето.
Солени
тортички со
јајца
300
1
2
30 - 33
Свртете го садот за
1/4, кога ќе помине
половина од
готвењето.
Одмрзнува
ње на месо
200
0.5
Дно
8 - 12
Свртете го месото на
средина од времето за
готвење.
(мин)
Тестови според IEC 60705.
МИКРОБРАНОВА КОМБИ ФУНКЦИЈА
Употребете решетка.
Потпечен
и
компири,
1,1 kg
(W)
(°C)
Готвење со 400
вентилатор
+
Микробран
ова печка
160
1
38 - 42
Свртете го садот
за 1/4, кога ќе
помине половина
од готвењето.
200
1
40 - 45
Ставете го
месото во
тркалезен
стаклен сад и
свртете го на
половина од
готвењето.
Пиле, 1,1 Скара +
kg
Вентилато
р+
Микробр.
400
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
(мин)
МАКЕДОНСКИ
25
11.1 Забелешки за чистењето
Предниот дел на печката чистете го со мека крпа натопена со топла
вода и средство за чистење.
Средства за
чистење
За чистење на металните површини употребете специјално средство
за чистење за таа намена.
Тврдокорната нечистотија исчистете ја со специјално средство за
чистење печки.
Внатрешноста на рерната чистете ја после секоја употреба.
Насобирањето на мрснотии или други остатоци од храна може да
резултира со пожар.
Секојдневна
употреба
Исушете ја внатрешноста со мека крпа после секоја употреба.
Исчистете ја внимателно внатрешноста од остатоците храна и
мрснотија.
Чистете го целиот прибор после секоја употреба и оставете го да се
исуши. Користете мека крпа натопена со топла вода и средство за
чистење. Не чистете го приборот во машината за миење садови.
Додатоци
Не ги чистете нелепливите додатоци со агресивни средства за
чистење, предмети со остри работи или во машина за миење на
садови
11.2 Вадење на држачите за
решетката
Монтирајте ги држачите на решетките
по обратен редослед.
Пред кое и да е одржување,
проверете дали апаратот е изладен.
Постои опасност од изгореници.
11.3 Замена на светлото
За да ја исчистите рерната, извадете
ги решетките.
1. Внимателно извлечете ги
држачите нагоре и надвор од
предното резе.
1
3
2
2. Повлечете го предниот дел од
држачите настрана од страничниот
ѕид.
3. Извадете ги држачите од задното
резе.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
Ламбата може да биде
жешка.
1. Вклучете ја печката.
Почекајте да се излади печката.
2. Откачете ја печката од
електричното напојување.
3. Ставете крпа на дното на
внатрешноста.
ВНИМАНИЕ!
Секогаш држете ја
халогената светилка со
ткаенина за да спречите на
светилката да изгорат
остатоци од маснотија.
26
www.aeg.com
Горна светилка
1. Свртете го стакленото капаче на
светилката налево за да го
отстраните.
2. Исчистете го стаклениот капак.
3. Заменете ја светилката со
соодветна светилка отпорна на
топлина до 300°C.
4. Монтирајте го стакленото капаче.
12. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
12.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Не можете да ја вклучите
или да ракувате со
рерната.
Рерната не е поврзана со
напојување за струја или
не е правилно поврзана.
Проверете дали рерната е
правилно поврзана со
струја (погледнете во
дијаграмот за поврзување,
ако е на располагање).
Рерната не загрева.
Рерната е исклучена.
Вклучете ја рерната.
Рерната не загрева.
Часовникот не е поставен.
Поставете го часовникот.
Рерната не загрева.
Не се поставени
потребните поставки.
Проверете дали
поставките се точни.
Рерната не загрева.
Активирано е автоматското Погледнете во „Автоматско
исклучување.
исклучување“.
Рерната не загрева.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина за
дефектот. Ако
осигурувачот постојано
избива, стапете во контакт
со квалификуван
електричар.
Светлото не работи.
Светлото не е исправно.
Заменете го светлото.
Екранот ве потсетува да го Имало прекин на
подесите Јазик
електрична енергија во
период поголем од 3 дена.
Видете во поглавјето
„Пред прва употреба“.
Екранот ве потсетува да го Активиран е режимот за
подесите Јазик.
демонстрација.
Исклучете го режимот за
демонстрација во: Mени /
Основни Поставки / ДЕМО.
Код за активација /
деактивација: 2468.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
Можна причина
Екранот прикажува шифра Има дефект во
за грешка што не е во оваа електриката.
табела.
Решение
•
•
На храната и во
внатрешноста на рерната
се спушта пареа и
кондензација.
27
Исклучете ја рерната
преку главната склопка
или сигурносниот
прекинувач во кутијата
со осигурувачи и
повторно вклучете ја.
Ако на екранот
повторно се прикажува
шифрата за грешка,
обратете се во
службата за грижа на
корисници.
Сте ја оставиле храната во Не оставајте ги јадењата
рерната многу долго.
во рерната подолго од 15 20 минути откако ќе
заврши процесот на
готвење.
12.2 Податоци за сервис
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај Вашиот
дилер или во овластениот сервисен
центар.
спецификации. Плочката со
спецификации се наоѓа на предната
рамка во внатрешноста на печката. Не
отстранувајте ја плочката со
спецификации од внатрешноста на
печката.
Потребните податоци за сервисниот
центар се на плочката со
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Модел (MOD.)
.........................................
Број на производ (PNC)
.........................................
Сериски број (S.N.)
.........................................
13. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
13.1 Штедење на енергија
Печката има функции кои
ви помагаат да заштедите
енергија при секојдневното
готвење.
Проверете дали вратата на печката е
правилно затворена кога работи
печката. Не ја отворајте вратата многу
често за време на готвењето.
Оддржувајте го чист дихтунгот на
вратата и проверете дали е добро
фиксиран на својата позиција.
Користете метални садови за да го
зголемите штедењето на енергија(но
само кога користите функција без
микробранови).
Кога е можно, не ја презагревајте
печката пред печење.
Правете колку што е можно помали
паузи меѓу готвењето кога правите
повеќе јадења истовремено.
28
www.aeg.com
Преостаната топлина
Кај некои функции на печката, ако се
вклучи програма како Времетраење
или Крај и времето на готвење е
подолго од 30 минути, греачите се
исклучуваат автоматски кај некои
функции на печката.
готвењето. Преостанатата топлина во
печката ќе го продолжи готвењето.
Користете ја преостанатата топлина
за затоплување храна.
Светлото продолжува да работи.Кога
ќе ја исклучите печката, екранот ја
покажува преостанатата топлина.
Можете да ја употребите топлината за
да ја одржите храната топла.
Кога траењето на готвењето е подолго
од 30 минути, намалете ја
температурата на печката за минимум
3 - 10 минути пред крајот од
Одржување на топлина кај храната
Одберете ја најниската поставка за
температура за да ја искористите
преостаната топлина и да го одржите
јадењето топло. Показателот за
преостаната топлина или температура
се појавува на екранот.
Готвење со исклучена светилка
Исклучете ја светилката за време на
готвењето. Вклучете ја кога ќе имате
потреба.
14. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
МАКЕДОНСКИ
29
30
www.aeg.com
МАКЕДОНСКИ
31
867344847-C-042020
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement