Aeg KSK998230T Handleiding
KSK998230T
USER
MANUAL
NL
Gebruiksaanwijzing
Stoomoven
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele
jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker
helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar
minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, onderhouds- en
reparatie-informatie:
www.aeg.com/support
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt: Model, productnummer, serienummer.
De informatie staat op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu‑informatie
Wijzigingen voorbehouden.
2/64
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...........................................................................5
1.1 De veiligheid van kinderen en kwetsbare personen......................................... 5
1.2 Algemene veiligheid..........................................................................................6
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................. 7
2.1 Installatie...........................................................................................................7
2.2 Elektrische aansluiting...................................................................................... 8
2.3 Gebruik............................................................................................................. 8
2.4 Onderhoud en reiniging.................................................................................... 9
2.5 Bereiding met stoom.........................................................................................9
2.6 Binnenverlichting............................................................................................ 10
2.7 Service............................................................................................................10
2.8 Afvalverwerking.............................................................................................. 10
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT....................................................... 11
3.1 Algemeen overzicht........................................................................................ 11
3.2 Accessoires.................................................................................................... 11
4. OVEN IN- EN UITSCHAKELEN...................................................................13
4.1 Bedieningspaneel........................................................................................... 13
4.2 Display............................................................................................................ 13
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT... 16
5.1 Eerste reiniging ..............................................................................................16
5.2 Eerste verbinding............................................................................................16
5.3 Draadloze verbinding......................................................................................16
5.4 Softwarelicenties.............................................................................................17
5.5 Instellen: Waterhardheid.................................................................................17
6. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................19
6.1 Instellen: Verwarmingsfuncties....................................................................... 19
6.2 Waterreservoir................................................................................................ 20
6.3 Ga als volgt te werk voor gebruik: Waterreservoir..........................................20
6.4 Instellen: Steamify - Koken met stoom........................................................... 21
6.5 Instellen: SousVide-koken.............................................................................. 22
6.6 Instellen: Kook- en bakassistent..................................................................... 23
6.7 Verwarmingsfuncties...................................................................................... 24
6.8 Toelichting van: Warmelucht (vochtig)............................................................26
7. KLOKFUNCTIES..........................................................................................28
7.1 Omschrijving klokfuncties............................................................................... 28
7.2 Instellen: Klokfuncties..................................................................................... 28
8. GA ALS VOLGT TE WERK VOOR GEBRUIK: ACCESSOIRES................31
8.1 Accessoires plaatsen......................................................................................31
8.2 Voedselsensor................................................................................................ 31
9. EXTRA FUNCTIES.......................................................................................35
9.1 Hoe kan ik opslaan:Favorieten....................................................................... 35
9.2 Automatische uitschakeling............................................................................ 35
9.3 Koelventilator.................................................................................................. 35
3/64
INHOUDSOPGAVE
10. AANWIJZINGEN EN TIPS......................................................................... 36
10.1 Kookadviezen............................................................................................... 36
10.2 Warmelucht (vochtig)....................................................................................36
10.3 Warmelucht (vochtig) - aanbevolen accessoires.......................................... 37
10.4 Kooktafels voor testinstituten........................................................................37
11. ONDERHOUD EN REINIGING...................................................................39
11.1 Opmerkingen over schoonmaken.................................................................39
11.2 Hoe te verwijderen: Inschuifrails...................................................................39
11.3 Ga als volgt te werk voor gebruik: Stoomreiniging....................................... 40
11.4 Reinigingsherinnering................................................................................... 40
11.5 Ga als volgt te werk voor gebruik: Ontkalken............................................... 41
11.6 Ontkalkmelder...............................................................................................42
11.7 Ga als volgt te werk voor gebruik: Spoelen.................................................. 42
11.8 Droogherinnering.......................................................................................... 43
11.9 Ga als volgt te werk voor gebruik: Drogen....................................................43
11.10 Hoe te verwijderen en installeren: ............................................................. 43
11.11 Hoe te vervangen: Lamp............................................................................ 45
12. PROBLEEMOPLOSSING.......................................................................... 47
12.1 Wat te doen in de volgende gevallen............................................................47
12.2 Hoe te beheren: Foutcodes.......................................................................... 49
12.3 Onderhoudsgegevens.................................................................................. 50
13. ENERGIEZUINIGHEID............................................................................... 51
13.1 Productinformatie- en productinformatieblad*.............................................. 51
13.2 Energiebesparing..........................................................................................51
14. MENUSTRUCTUUR................................................................................... 53
14.1 Menu.............................................................................................................53
14.2 Submenu voor: Reinigen.............................................................................. 53
14.3 Submenu voor: Opties.................................................................................. 54
14.4 Submenu voor: Aansluitingen.......................................................................54
14.5 Submenu voor: Instelling.............................................................................. 54
14.6 Submenu voor: Service................................................................................ 55
15. HET IS HEEL GEMAKKELIJK!................................................................. 56
16. GEBRUIK EEN SNELKOPPELING!.......................................................... 59
4/64
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie
en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit
uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de
instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor
toekomstig gebruik.
1.1 De veiligheid van kinderen en kwetsbare personen
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware
en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het
apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder
toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend
onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden
gehouden.
Laat kinderen niet spelen met het apparaat en mobiele
apparaten met My AEG Kitchen.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Makkelijk toegankelijke
onderdelen worden heet tijdens gebruik.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te
worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
5/64
VEILIGHEIDSINFORMATIE
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat en
de kabel vervangen.
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient te
voorkomen de verwarmingselementen aan te raken.
Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of
kookgerei te plaatsen of verwijderen.
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht,
dient u de stekker van het apparaat uit het stopcontact te
trekken.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het apparaat is
uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om elektrische
schokken te voorkomen.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de ingebouwde
structuur installeert.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe
metalen schrapers om de glazen deur schoon te maken,
deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak,
waardoor het glas zou kunnen breken.
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
Om de inschuifrails te verwijderen trekt u eerst de voorkant
van de inschuifrail en dan de achterkant uit de zijwanden.
Installeer de inschuifrails in de omgekeerde volgorde.
Gebruik alleen de vleesthermometer
(kerntemperatuursensor) die voor dit apparaat wordt
aangeraden.
6/64
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Volg de installatie-instructies die zijn meegeleverd met het apparaat.
Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Trek het apparaat nooit aan de handgreep van zijn plaats.
Installeer het apparaat op een veilige en geschikte plaats die aan alle installatie-eisen
voldoet.
Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.
Controleer voordat u het apparaat monteert of de ovendeur onbelemmerd opent.
Het apparaat is uitgerust met een elektrisch koelsysteem. Het heeft elektrische stroom
nodig.
De stevigheid van de inbouwkast moet voldoen aan de DIN 68930.
Minimumhoogte kast (Minimumhoogte kast onder
werkblad)
Kastbreedte
Kastdiepte
444 (460) mm
560 mm
550 (550) mm
Hoogte van de voorkant van het apparaat
455 mm
Hoogte van de achterkant van het apparaat
440 mm
Breedte van de voorkant van het apparaat
595 mm
Breedte van de achterkant van het apparaat
559 mm
Diepte van het apparaat
567 mm
Ingebouwde diepte van het apparaat
546 mm
Diepte met open deur
882 mm
Minimumgrootte ventilatieopening. Opening ge‐
plaatst aan de onderkant van de achterzijde
Lengte netvoedingskabel. Kabel wordt in de rech‐
terhoek van de achterzijde geplaatst
Bevestigingsschroeven
560x20 mm
1500 mm
3.5x25 mm
7/64
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.2 Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en elektrische schokken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden
gemaakt.
Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische
vermogen van de netstroom.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
Gebruik geen adapters met meerdere stekkers en verlengkabels.
Zorg dat u de netstekker en het netsnoer niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet
worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.
Laat de stroomkabel niet in aanraking komen met de deur van het apparaat of de niche
onder het apparaat, met name niet als deze werkt of als de deur heet is.
De schokbescherming van delen onder stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n manier
worden bevestigd dat het niet zonder gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Als het stopcontact los zit, mag u de stekker niet in het stopcontact steken.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
Gebruik enkel correcte isolatievoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig
van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening
hebben met een minimale breedte van 3 mm.
Dit apparaat wordt geleverd met stekker en netsnoer.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, brandwonden, elektrische schokken of een explosie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.
Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.
Schakel het apparaat telkens na gebruik uit.
Wees voorzichtig met het openen van de deur van het apparaat als het apparaat aan staat.
Er kan hete lucht ontsnappen.
Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.
Oefen geen kracht uit op een geopende deur.
Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
Open de deur van het apparaat voorzichtig. Als u alcoholische toevoegingen gebruikt, kan er
alcohol-luchtmengsel ontstaan.
Houd vonken of open vlammen uit de buurt van het apparaat bij het openen van de deur.
8/64
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
•
•
Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in,
bij of op het apparaat.
Deel uw wifi-wachtwoord niet.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het apparaat.
•
•
•
•
•
•
Om schade of verkleuring van het email te voorkomen:
– zet geen kookgerei of andere voorwerpen direct op de bodem van het apparaat.
– leg geen aluminiumfolie op de bodem van de ruimte in het apparaat.
– plaats geen water direct in het hete apparaat.
– haal vochthoudende schotels en eten uit het apparaat als u klaar bent met koken.
– wees voorzichtig bij het verwijderen of bevestigen van accessoires.
Verkleuring van het email of roestvrij staal is niet van invloed op de werking van het
apparaat.
Gebruik een diepe pan voor vochtige taarten. Fruitsappen kunnen permanente vlekken
maken.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te koken. Het mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer.
Alle bereidingen moeten worden uitgevoerd met gesloten ovendeur.
Als het apparaat achter een meubelpaneel gemonteerd is (bijv. een deur), zorg er dan voor
dat de deur nooit gesloten is als het apparaat in werking is. Warmte en vocht kunnen achter
een gesloten meubelpaneel ophopen en schade aan het apparaat, de behuizing of de vloer
veroorzaken. Sluit het meubelpaneel niet tot het apparaat volledig afgekoeld is na gebruik.
2.4 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, brand en schade aan het apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld. Er bestaat een risico dat de glasplaten kunnen
breken.
Vervang direct de glazen deurpanelen als deze beschadigd zijn. Neem contact op met een
erkend servicecentrum.
Wees voorzichtig als u de deur van het apparaat verwijdert. De deur is zwaar!
Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak
achteruitgaat.
Maak het apparaat schoon met een vochtige zachte doek. Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
Volg als u een ovenspray gebruikt de aanwijzingen op de verpakking.
2.5 Bereiding met stoom
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brandwonden en schade aan het apparaat.
•
Vrijgekomen stoom kan brandwonden veroorzaken:
9/64
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
– Wees voorzichtig met het openen van de deur van het apparaat als de functie is
geactiveerd. Er kan stoom vrijkomen.
– De deur van het apparaat voorzichtig openen na de bereiding met stoom.
2.6 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische schokken.
•
•
•
Het type gloeilampje of halogeenlampje dat voor dit apparaat wordt gebruikt, is alleen
geschikt voor huishoudelijke apparaten. Gebruik het niet voor de verlichting in huis.
Voordat u het lampje vervangt, dient u de stekker van het apparaat uit het stopcontact te
halen.
Gebruik alleen lampjes met dezelfde specificaties.
2.7 Service
•
•
Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
2.8 Afvalverwerking
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of verstikking.
•
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in het
apparaat vast komen te zitten.
10/64
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Algemeen overzicht
1
2
3
4
10
3
2
1
Bedieningspaneel
2
Display
4
5
6
7
3
Waterreservoir
4
Opening voor de voedselthermometer
5
Verwarmingselement
6
Lamp
8
7
Ventilator
1
9
8
Pijpje ontkalken
9
Verwijderbare inschuifrail
10 Rekstanden
3.2 Accessoires
Bakrooster
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
Grill-/braadpan
Voor braden en roosteren of als pan om vet op te
vangen.
Voedingssensor
Om de temperatuur binnenin het voedsel te
meten.
11/64
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Stoomset
Eén ongeperforeerde en één geperforeerde
schaal.
Via de stoomset wordt het condenswater van het
voedsel tijdens het stoomgaren afgevoerd.
Gebruik het om groenten, vis en kipfilet te
bereiden. De set is niet geschikt voor voedsel dat
in water moet weken, bijv. rijst, polenta, pasta.
12/64
4. OVEN IN- EN UITSCHAKELEN
4.1 Bedieningspaneel
1
2
3
4
5
6
1
Aan / Uit
Houd ingedrukt om de oven in- en uitschakelen.
2
Lampschakelaar
Om de lamp in en uit te schakelen.
3
Display
Toont de huidige instellingen van de oven.
4
Draaiknop
Voor de bediening van de oven.
5
Om de geselecteerde functie in te schakelen.
6
Om de geselecteerde functie uit te schakelen.
Vasthouden
Druk
Vasthouden en draaien
Schakel het hoofdscherm in.
Bevestig een instelling of voer
het geselecteerde submenu
in.
Pas de instellingen aan en
navigeer door het menu.
4.2 Display
12:30
200°C
Na het inschakelen toont het display het hoofd‐
scherm met de verwarmingsfunctie en de stan‐
daardtemperatuur.
13/64
OVEN IN- EN UITSCHAKELEN
Als u de oven 2 minuten niet gebruikt, gaat het
display naar stand-by.
09:37
12:30
60°C
Wanneer u kookt, toont het display de ingestel‐
de functies en andere beschikbare opties.
200°C
A B
C
12:30
100°C
85°C
25min
I
H
Menu
G
D
F E
Het display met het maximum aantal ingestelde
functies.
A. Wi-Fi (alleen geselecteerde modellen)
B. Informatie
C. Tijdstip van de dag
D. Menu
E. Temperatuur
F. Verwarmingsfuncties
G. Timeropties
H. Timer
I. Voedingssensor (alleen geselecteerde mo‐
dellen)
Indicatielampjes in het display
Geluidsalarm functie-indicatielampjes - wanneer de ingestelde bereidingstijd is afgelopen,
klinkt het signaal.
De functie is ingescha‐
keld.
De functie is ingeschakeld.
Het koken stopt automatisch.
Het geluidsalarm staat uit.
Indicatielampjes timer
De timer start op een la‐
ter tijdstip.
De timer start
als de ovendeur
wordt gesloten.
Om de instel‐
ling te annule‐
ren.
Indicatielampjes deurwerking
De ovendeur is vergrendeld.
14/64
De timer start
wanneer de
oven de inge‐
stelde tempe‐
ratuur bereikt.
De timer start
wanneer het
koken begint.
OVEN IN- EN UITSCHAKELEN
Indicatielampjes in het display
Wi-Fi indicatielampje - de oven kan worden aangesloten op wifi.
Wi-Fi verbinding is ingeschakeld.
15/64
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
5.1 Eerste reiniging
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Verwijder alle accessoires en
verwijderbare inschuifrails uit
de oven.
Maak de oven en de acces‐
soires schoon met een zachte
doek, warm water en een mild
reinigingsmiddel.
Plaats de accessoires en de
verwijderbare inschuifrails in
de oven.
5.2 Eerste verbinding
Het display toont een welkomstbericht na de eerste verbinding.
U moet het volgende instellen: Taal, Helderheid scherm, Geluidsvolume, Waterhardheid,
Tijdstip van de dag, Draadloze verbinding.
5.3 Draadloze verbinding
Om de oven aan te sluiten heeft u het volgende nodig:
• Draadloos netwerk met internetverbinding.
Stap 1
Schakel de oven in.
Stap 2
Selecteer: Menu / Instellingen / Aansluitingen.
Stap 3
Selecteer: Wi-Fi. Druk op de knop om het in te schakelen.
Stap 4
Kies een draadloos netwerk met internetverbinding. De draadloze module van de
oven start binnen 90 sec.
Volg de instructies in de folder "Mobiele app" voor de volgende stappen.
Om de draadloze verbinding op een ander moment te configureren, selecteert u
play.
16/64
op het dis‐
VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT
Gebruik een snelkoppeling!
MENU
ON
Frequentie
2412 - 2484 MHz
Protocol
IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM
Maximaal vermogen
EIRP < 20 dBm (100 mW)
5.4 Softwarelicenties
De ovensoftware bevat auteursrechtelijk beschermde software gelicenseerd onder de BSD, font‐
config, FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC,
Apache 2.0 en andere.
Raadpleeg de volledige kopie van de licentie in: Instellingen / Service / Licentie.
U kunt de broncode van de open source software downloaden door de volgende hyperlink die in
de productpagina staat te volgen.
Zoek naar het ovenmodel en de wifimodule-softwareversie op http://aeg.opensoftwarereposito‐
ry.com in de map "NIUX".
5.5 Instellen: Waterhardheid
Als u de stekker van de oven in het stopcontact steekt, dan moet u het waterhardheidsniveau
instellen.
Gebruik het bij de stoomset meegeleverde testpapier.
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Plaats het testpapier
ongeveer 1 seconde
in het water. Plaats
het testpapier niet
onder stromend wa‐
ter.
Schud met het testpa‐
pier om het teveel
aan water te verwijde‐
ren.
Controleer na 1 mi‐
nuut de waterhard‐
heid aan de hand
van de onderstaande
tabel.
Het waterhardheidsni‐
veau instellen: Menu /
Instellingen / Instelling /
Waterhardheid.
De kleuren van het testpapier blijven veranderen. Controleer de waterhardheid niet later dan 1
minuut na de test.
17/64
VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT
U kunt het waterhardheidsniveau wijzigen in het menu: Instellingen / Instelling /Waterhardheid.
Onderstaande tabel toont het waterhardheidsbereik (dH) met het bijbehorende
calciumafzettingsniveau en de waterkwaliteit. Als het waterhardheidsniveau 4 is, vult u de
waterlade met flessenwater.
Waterhardheid
Testpapier
Calciumafzet‐
ting (mmol/l)
Calciumafzet‐
ting (mg/l)
Waterclassi‐
ficatie
Niveau
dH
1
0-7
0 - 1,3
0 - 50
zacht
2
8 - 14
1,4 - 2,5
51 - 100
gematigd
hard
3
15 - 21
2,6 - 3,8
101 - 150
hard
4
22 - 28
3,9 - 5
151 - 200
zeer hard
18/64
6. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
6.1 Instellen: Verwarmingsfuncties
Stap 1
Schakel de oven in.
Stap 2
Hou de knop vast. In het display verschijnen de standaard verwarmingsfuncties.
Stap 3
Selecteer het symbool van de verwarmingsfunctie en druk op de knop om het sub‐
menu te openen.
Stap 4
Selecteer de verwarmingsfunctie en druk op de knop.
Stap 5
Selecteer:
. Druk op de knop.
Het display toont de temperatuurinstellingen.
Stap 6
Draai aan de knop en druk erop om de temperatuur in te stellen.
Stap 7
Druk op:
.
Voedselsensor - u kunt de sensor op elk gewenst moment voor of tijdens het koken
aansluiten.
-druk hierop om de verwarmingsfunctie in te schakelen.
Stap 8
Schakel de oven uit.
Gebruik een snelkoppeling!
19/64
DAGELIJKS GEBRUIK
6.2 Waterreservoir
A
F
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Deksel
Golfbreker
Lade
Watervulopening
Schaal
Voorkap
B
MA
X
C
E
D
6.3 Ga als volgt te werk voor gebruik: Waterreservoir
Stap 1
Verwijder de voorkap van de waterlade.
XA
M
Stap 2
Vul de waterlade tot het maximale niveau. U kunt het op twee manieren doen:
A: Laat de waterlade in de oven en giet
het water uit een bakje.
Stap 3
Stap 4
Stap 5
B: Haal de waterlade uit de oven en vul
deze met een waterkraan.
Draag de waterlade in de horizontale
positie om morsen van water te voorko‐
men.
Wanneer u de waterlade vult, plaatst u
deze in dezelfde positie. Duw de voor‐
kap totdat de waterlade zich in de oven
bevindt.
Leeg de waterlade na elk gebruik.
LET OP!
Houd de waterlade uit de buurt van hete oppervlakken.
20/64
MAX
MAX
DAGELIJKS GEBRUIK
6.4 Instellen: Steamify - Koken met stoom
Stap 1
Schakel de oven in.
Stap 2
Selecteer:
Stap 3
Selecteer:
. Draai aan de knop om de temperatuur in te stellen. Het display toont
de temperatuurinstellingen.
Stap 4
Stel de temperatuur in en druk op de knop om te bevestigen. Het type stoomverwar‐
mingsfunctie is afhankelijk van de ingestelde temperatuur.
. Druk op de knop om de stoomverwarmingsfunctie in te stellen
Stoom voor stomen
50 - 100 °C
Voor het stomen van groenten, granen, peulvruchten,
zeevruchten, terrines en lepeldesserts.
Stoom voor stoven
105 - 130 °C
Voor het koken van gestoofd en gesmoord vlees of
vis, brood en gevogelte, evenals kaastaarten en
ovenschotels.
Stoom voor lichte korstvorming
135 - 150 °C
Voor vlees, ovenschotels, gevulde groenten, vis en
gratin. Dankzij de combinatie van stoom en warmte
wordt het vlees sappig en mals met een krokant kors‐
tje.
Als u de timer instelt, wordt de grillfunctie automa‐
tisch ingeschakeld in de laatste minuten van het be‐
reidingsproces om het gerecht een zachte gratin te
geven.
Stoom voor bakken en braden
155 - 230 °C
Voor geroosterde en gebakken gerechten vlees, vis,
gevogelte, gevuld bladerdeeg, taarten, muffins, gra‐
tin, groenten en gebakgerechten.
Als u de timer instelt en het voedsel op het eerste ni‐
veau zet, wordt de onderste verwarmingsfunctie au‐
tomatisch ingeschakeld in de laatste minuten van het
bereidingsproces om het gerecht een knapperige bo‐
dem te geven.
Stap 5
Druk op het deksel van de waterlade om de lade te openen en te verwijderen.
Stap 6
Vul de waterlade met koud water tot het maximale niveau (ongeveer 950 ml).De wa‐
tervoorraad is voldoende voor ca. 50 minuten. Gebruik de schaal op de waterlade.
WAARSCHUWING!
Gebruik uitsluitend koud leidingwater. Gebruik geen gefilterd (gedeminerali‐
seerd) of gedistilleerd water. Gebruik geen andere vloeistoffen. Giet geen
ontvlambare of alcoholische vloeistoffen in de waterlade.
21/64
DAGELIJKS GEBRUIK
Stap 7
Veeg indien nodig de buitenkant van de waterlade af met een zachte doek. Plaats de
waterlade terug op zijn oorspronkelijke plaats.
Stap 8
Druk op:
.
Stoom verschijnt na ongeveer 2 minuten. Als de oven de ingestelde temperatuur be‐
reikt, klinkt er een geluidssignaal.
Stap 9
Wanneer de waterlade zonder water komt te zitten, klinkt het signaal. Vul de waterla‐
de bij.
Aan het einde van het stoomkoken werkt de koelventilator sneller om stoom te verwij‐
deren.
Aan het einde van de kooktijd klinkt er een geluidssignaal.
Stap 10
Schakel de oven uit.
Stap 11
Leeg de waterlade wanneer u klaar bent met stomen.
Stap 12
Restwater kan condenseren in de holte. Open na het koken voorzichtig de deur. Wan‐
neer de oven koud is, droogt u de ovenruimte met een zachte doek.
Gebruik een snelkoppeling!
6.5 Instellen: SousVide-koken
Stap 1
Schakel de oven in.
Stap 2
Selecteer het symbool van de verwarmingsfunctie en druk op de knop om het subme‐
nu te openen.
Stap 3
Selecteer:
Stap 4
Selecteer: Timer. Druk op de knop.
Stap 5
Draai aan de knop en druk erop om de tijd in te stellen.
Stap 6
Selecteer:
Stap 7
Draai aan de knop en druk erop om de temperatuur in te stellen.
Stap 8
Druk op:
22/64
. Druk op de knop.
. Druk op de knop.
.
DAGELIJKS GEBRUIK
Stap 9
Restwater kan zich ophopen op de vacuümzakken en in de ovenholte. Open na het
koken voorzichtig de ovendeur. Gebruik een bord en een handdoek om de vacuüm‐
zakken eruit te halen. Wanneer de oven koud is, verwijdert u het water uit de bodem
van de holte met een spons. Maak de holte droog met een zachte doek.
Gebruik een snelkoppeling!
6.6 Instellen: Kook- en bakassistent
Elk gerecht in dit submenu heeft een aanbevolen functie en temperatuur. U kunt de tijd en de
temperatuur aanpassen.
Voor sommige gerechten kunt u ook koken met:
• Per gewicht
• Voedselsensor
De graad waar een gerecht op wordt bereid:
• Saignant of Minder
• Medium
• Bien cuit of Meer
Stap 1
Selecteer: Menu. Druk op de knop.
Stap 2
Selecteer: Kook- en bakassistent. Druk op de knop.
Stap 3
Kies een gerecht of een voedseltype en druk op de knop om te bevestigen.
Stap 4
Druk op:
.
Gebruik een snelkoppeling!
MENU
23/64
DAGELIJKS GEBRUIK
6.7 Verwarmingsfuncties
Standaard verwarmingsfuncties
Verwarmingsfunc‐
tie
Toepassing
Voor het roosteren van dunne stukjes voedsel en voor het maken van
toast.
Grillen
Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte met botten op
één niveau. Voor gratineren en bruinen.
Circulaviegrill
Hetelucht
Bakken op maximaal twee rekstanden tegelijkertijd en voedsel dro‐
gen.Stel de temperatuur 20 °C tot 40 °C lager in dan voor Boven + onder‐
warmte.
Om kant-en-klaar-gerechten (bijv. patat, aardappelpartjes of loempia's)
krokant te maken.
Bevroren gerech‐
ten
Voor het bakken en braden op één ovenniveau.
Boven + onder‐
warmte
Voor het bakken van pizza. Voor intensieve bruining en een knapperige
bodem.
Pizza-functie
Voor het bakken van taarten met een knapperige bodem en het inmaken
van voedsel.
Onderwarmte
Gebruik stoom voor stomen, stoven, zachtjes knapperen, bakken en bra‐
den.
Steamify
24/64
DAGELIJKS GEBRUIK
Speciale verwarmingsfuncties
Verwarmingsfunc‐
tie
Toepassing
Voor het inmaken van groenten (bijv. augurken).
Inmaken
Om in plakjes gesneden fruit, groenten en champignons te drogen.
Drogen
Voor het maken van yoghurt. Het lampje in deze functie is uit.
Yoghurtfunctie
Om borden voor het serveren op te warmen.
Borden Warmen
Om voedsel te ontdooien (groenten en fruit). De ontdooitijd hangt af van
de hoeveelheid en dikte van het voedsel.
Ontdooien
Voor maaltijden als lasagne of aardappelgratin. Voor gratineren en brui‐
nen.
Gratineren
Voor het bereiden van mals en sappig braadvlees.
Lage Temperatuur
Garen
Om het voedsel warm te houden.
Warm houden
Warmelucht (voch‐
tig)
Deze functie is ontworpen om tijdens de bereiding energie te besparen.
Bij het gebruik van deze functie kan de temperatuur in de ruimte verschil‐
len van de ingestelde temperatuur. De restwarmte wordt gebruikt. Het ver‐
warmingsvermogen kan worden verminderd. Raadpleeg voor meer infor‐
matie het hoofdstuk "Dagelijks gebruik", opmerkingen op: Warmelucht
(vochtig).
25/64
DAGELIJKS GEBRUIK
Stoomverwarmingsfuncties
Verwarmingsfunc‐
tie
SousVide-koken
Regenereren
Toepassing
De functienaam verwijst naar een kookmethode in vacuüm verzegelde
plastic zakken bij lage temperaturen. Raadpleeg de sectie SousVide-ko‐
ken hieronder en het hoofdstuk "Hints en tips" met de kooktabellen voor
meer informatie.
Het opwarmen van voedsel met stoom voorkomt dat het oppervlak uit‐
droogt. De warmte wordt op behoedzaam en gelijkmatig verdeeld en geeft
het voedsel de smaak en het aroma alsof het net is bereid. Deze functie
kan gebruikt worden om eten direct op een bord te verwarmen. Met ver‐
schillende roosterhoogtes kunt u meerdere borden tegelijkertijd opwar‐
men.
Gebruik deze functie voor brood en broodjes met een heel goed bijna pro‐
fessioneel resultaat qua krokantheid, kleur en bruine korst.
Brood bakken
Om het rijsproces van gistdeeg te versnellen. Het voorkomt dat het opper‐
vlak van het deeg uitdroogt en houdt het deeg elastisch.
Deeg Laten Rijzen
Stomen van groente, bijgerechten of vis.
Stoom
De functie is geschikt voor de bereiding van delicate gerechten zoals pud‐
ding, flan, terrines en vis.
Hoge vochtigheid
Medium vochtig‐
heid
Lage vochtigheid
De functie is geschikt voor gestoofd en gestoomd vlees en voor brood en
gistdeeg. Dankzij de combinatie van stoom en warmte wordt het vlees
mals en sappig en krijgt deeg een krokant en glanzend korstje.
De functie is geschikt voor vlees, gevogelte, ovengerechten en ovenscho‐
tels. Dankzij de combinatie van stoom en warmte wordt het vlees mals en
sappig met een krokant korstje.
6.8 Toelichting van: Warmelucht (vochtig)
Deze functie wordt gebruikt om te voldoen aan de energie-efficiëntieklasse en ecodesignvereisten overeenkomstig EU 65/2014 en EU 66/2014. Testen volgens EN 60350-1.
De ovendeur dient tijdens de bereiding gesloten te zijn zodat de functie niet wordt onderbroken
en de oven werkt op de hoogst mogelijke energie-efficiëntie.
26/64
DAGELIJKS GEBRUIK
Bij gebruik van deze functie gaat de verlichting na 30 seconden automatisch uit.
Zie het hoofdstuk 'Hints and tips’, Warmelucht (vochtig) voor bereidingsinstructies. Zie voor
algemene aanbevelingen voor energiebesparing het hoofdstuk ‘Energie-efficiëntie’,
Energiebesparing.
27/64
7. KLOKFUNCTIES
7.1 Omschrijving klokfuncties
Klokfunctie
Toepassing
Bereidingstijd
De duur van het koken instellen. Maximaal 23 uur 59 min.
Startcriteria
Om in te stellen wanneer de timer begint te tellen.
Actie beëindigen
Om in te stellen wat er gebeurt als de timer stopt met tellen.
Uitgestelde start
Om het begin en/of het einde van het koken uit te stellen.
Tijd verlengen
Om de bereidingstijd te verlengen.
Herinnering
Om een afteltijd in te stellen. Maximum is 23 uur 59 min. Deze functie
heeft geen invloed op de werking van de oven.
7.2 Instellen: Klokfuncties
De klok instellen
Stap 1
Selecteer: Tijdstip van de dag. Druk op de knop.
Stap 2
Draai aan de knop om de klok in te stellen. Druk op de knop om te bevestigen.
De bereidingstijd instellen
Stap 1
Selecteer een verwarmingsfunctie en stel de temperatuur in.
Stap 2
Selecteer: Timer.
Stap 3
Draai aan de knop om de tijd in te stellen. Druk op de knop om te bevestigen.
De timer begint onmiddellijk af te tellen.
Gebruik een snelkoppeling!
Start-/eindoptie voor koken kiezen
Stap 1
28/64
Kies een verwarmingsfunctie en stel de temperatuur in.
KLOKFUNCTIES
Start-/eindoptie voor koken kiezen
Stap 2
Selecteer: Timer.
Stap 3
Selecteer:
Stap 4
Selecteer: Startcriteria / Actie beëindigen.
Stap 5
Kies uw voorkeur: Startcriteria / Actie beëindigen.
Stap 6
Druk op de knop om te bevestigen.
Startcriteria
-
. Druk op de knop.
Opmerking
De timer start als u hem aanzet.
De timer stopt als de deur wordt gesloten.
De timer start wanneer het koken begint.
De timer start wanneer de oven de ingestelde temperatuur bereikt.
De timer start op een bepaald tijdstip.
Het begin en het einde van het koken uitstellen
Stap 1
Selecteer: Timer. Stel de bereidingstijd in.
Stap 2
Selecteer:
Stap 3
Selecteer: Startcriteria / Op een later tijdstip.
Stap 4
Draai aan de knop om de starttijd in te stellen. Druk op de knop om te bevestigen.
. Druk op de knop.
Het begin van het koken uitstellen zonder het einde van het koken in te stellen
Stap 1
Selecteer:
Stap 2
Selecteer: Startcriteria / Op een later tijdstip.
Stap 3
Draai aan de knop om de starttijd in te stellen. Druk op de knop om te bevestigen.
. Druk op de knop.
29/64
KLOKFUNCTIES
De bereidingstijd verlengen
Wanneer 10% van de bereidingstijd overblijft en het voedsel niet klaar lijkt te zijn, kunt u de berei‐
dingstijd verlengen. U kunt ook de ovenfunctie wijzigen.
Stap 1
Selecteer: Timer.
Stap 2
Selecteer het gewenste tijdpictogram om de bereidingstijd te verlengen en druk op de
knop om te bevestigen.
Stap 3
U kunt ook de gewenste verwarmingsfunctie selecteren en op de knop drukken om
deze te wijzigen.
De ingestelde timer annuleren
Stap 1
Selecteer:
Stap 2
Druk op de knop om te bevestigen.
.
Gebruik een snelkoppeling!
30/64
8. GA ALS VOLGT TE WERK VOOR GEBRUIK:
ACCESSOIRES
8.1 Accessoires plaatsen
Een kleine inkeping bovenaan verhoogt de veiligheid. Deze inkepingen voorkomen bovendien
omkanteling. De hoge rand rond het rooster voorkomt dat het kookgerei van het rooster afglijdt.
Bakrooster:
Plaats het rooster tussen de geleidestan‐
gen van de inschuifrailen zorg ervoor dat
de pootjes omlaag wijzen.
Bakplaat/ Diepe pan:
Schuif de bakplaat /diepe pan tussen de
geleidestangen van de roostersteun.
Bakrooster en bakplaat / diepe pansa‐
men:
Plaats de bakplaat /diepe pan tussen de
geleiders van de inschuifrails en het bak‐
rooster op de geleiders erboven.
8.2 Voedselsensor
De voedselsensor meet de temperatuur binnenin het voedsel. U kunt de voedselsensor bij elke
verwarmingsfunctie gebruiken.
LET OP!
Gebruik alleen de meegeleverde voedselsensor en de originele vervangende onderdelen.
31/64
GA ALS VOLGT TE WERK VOOR GEBRUIK:
ACCESSOIRES
Er worden twee temperaturen ingesteld:
De oventemperatuur (minimaal 120 °C),
De kerntemperatuur.
Voor de beste kookresultaten:
Ingrediënten moe‐
ten op kamertem‐
peratuur zijn.
De voedingssensor
mag niet worden
gebruikt voor vloei‐
bare gerechten.
Tijdens het koken
met de voedings‐
sensor in het ge‐
recht blijven en de
stekker in de aan‐
sluiting.
Maak gebruik van de aan‐
bevolen vleesthermometer‐
instellingen voor voedsel.
Raadpleeg "Kooktips".
De oven berekent een geschatte bereidingseindtijd. Dit hangt af van de voedselkwaliteit, de
ingestelde ovenfunctie en de temperatuur.
Ga als volgt te werk voor gebruik: Voedselsensor
Stap 1
Schakel de oven in.
Stap 2
Stel een verwarmingsfunctie in en indien nodig de oventemperatuur.
Stap 3
Invoegen: Voedselsensor.
Vlees, gevogelte en vis
32/64
Ovenschotels
GA ALS VOLGT TE WERK VOOR GEBRUIK:
ACCESSOIRES
Steek de punt van de voedselsensor indien
mogelijk in het midden van vlees, vis, in het
dikste deel. Zorg ervoor dat ten minste 3/4
van de voedselsensor in het gerecht zit.
Stap 4
Plaats de punt van de voedselsensor precies in
het midden van de ovenschotel. De voedselsen‐
sor moet tijdens het bakken op één plaats wor‐
den gestabiliseerd. Gebruik een vast ingrediënt
om dat te bereiken. Gebruik de rand van de bak‐
plaat om het siliconen handvat van de voedsel‐
sensor te ondersteunen. De punt van de voedsel‐
sensor mag de bodem van de bakplaat niet ra‐
ken. Bedek de voedselsensor met de resterende
ingrediënten.
Steek de voedselsensor in het stopcontact aan de voorkant van de oven.
Het display toont de huidige temperatuur van: Voedselsensor.
Stap 5
len.
- selecteer en druk op de knop om de kerntemperatuur van de sensor in te stel‐
Stap 6
Druk op de knop om de gewenste sensoroptie in te stellen:
• Geluidsalarm - wanneer het voedsel de kerntemperatuur bereikt, klinkt het signaal.
• Geluidsalarm en stop met koken - wanneer het voedsel de kerntemperatuur be‐
reikt, klinkt het signaal en stopt de oven.
Stap 7
Draai de knop om de optie te selecteren. Druk op de knop om te bevestigen.
Stap 8
Druk op:
.
Wanneer het voedsel de ingestelde temperatuur bereikt, klinkt het signaal. U kunt er‐
voor kiezen om te stoppen of door te gaan met koken om er zeker van te zijn dat het
voedsel goed gaar is.
33/64
GA ALS VOLGT TE WERK VOOR GEBRUIK:
ACCESSOIRES
Stap 9
Haal de stekker van de voedselsensor uit het stopcontact en haal de schaal uit de
oven.
WAARSCHUWING!
Er bestaat een risico op brandwonden als de voedselsensor heet wordt.
Wees voorzichtig wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt en het uit
het voedsel haalt.
Gebruik een snelkoppeling!
34/64
9. EXTRA FUNCTIES
9.1 Hoe kan ik opslaan:Favorieten
U kunt uw favoriete instellingen opslaan, zoals de verwarmingsfunctie, de bereidingstijd, de
temperatuur, het gerecht uit het menu Kook- en bakassistent of de reinigingsfunctie. U kunt 3
favoriete instellingen opslaan.
Opgeslagen instellingen zijn beschikbaar in het menu: Favorieten.
Stap 1
Schakel de oven in.
Stap 2
Selecteer de gewenste instelling en druk op de knop.
Stap 3
Selecteer: Menu / Favorieten.
Stap 4
Selecteer: Huidige instellingen opslaan. Druk op de knop om de instelling toe te voe‐
gen aan de lijst met: Favorieten.
9.2 Automatische uitschakeling
Om veiligheidsredenen schakelt de oven na bepaalde tijd uit als er een ovenfunctie in werking
is en u geen instellingen wijzigt.
(°C)
(u)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
De automatische uitschakeling werkt niet met de functies: Binnenverlichting,
Voedingssensor,Eindtijd, Lage Temperatuur Garen.
9.3 Koelventilator
Als de oven in werking is, wordt de koelventilator automatisch ingeschakeld om de
oppervlakken van de oven koel te houden. Na het uitschakelen van de oven blijft de ventilatie
doorgaan totdat de oven is afgekoeld.
35/64
10. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
10.1 Kookadviezen
De temperatuur en kooktijden in de tabellen zijn slechts als richtlijn bedoeld. Deze zijn afhankelijk
van de recepten en de kwaliteit en de hoeveelheid van de gebruikte ingrediënten.
Uw oven kan anders bakken of roosteren dan de oven die u tot nu toe gebruikt heeft. De onder‐
staande tabellen tonen aanbevolen instellingen voor temperatuur, kooktijd en rekstand voor speci‐
fieke soorten voedsel.
Als u voor een speciaal recept de instelling niet kunt vinden, zoek dan naar een soortgelijk recept.
Voor meer kookaanbevelingen kunt u de kooktabellen op onze website raadplegen. Om de Kook‐
hints te vinden, controleer het productnummer op het classificatieplaatje op de voorzijde van het
frame van de binnenkant van de oven.
10.2 Warmelucht (vochtig)
(°C)
(min)
Zoete broodjes,
16 stuks
bakplaat of lekschaal
180
2
20 - 30
Koninginnen‐
brood (opgerolde
cake met jam)
bakplaat of lekschaal
180
1
20 - 30
Luchtige vlaaibo‐
dem
flanvorm op rooster
180
1
25 - 35
Gepocheerde vis,
0,3 kg
bakplaat of lekschaal
180
2
15 - 25
Hele vis, 0,2 kg
bakplaat of lekschaal
180
2
20 - 30
Makarons, 24
stuks
bakplaat of lekschaal
160
1
30 - 40
Muffins, 12 stuks
bakplaat of lekschaal
180
1
25 - 35
Hartig gebak, 20
stuks
bakplaat of lekschaal
180
1
25 - 35
36/64
AANWIJZINGEN EN TIPS
(°C)
(min)
Zandkoekjes, 20
stuks
bakplaat of lekschaal
160
1
25 - 35
Taartjes, 8 stuks
bakplaat of lekschaal
180
1
15 - 25
Groenten, gepo‐
cheerd, 0,4 kg
bakplaat of lekschaal
180
2
30 - 40
10.3 Warmelucht (vochtig) - aanbevolen accessoires
Gebruik de donkere en niet-reflecterende bakjes en schalen. Ze nemen de warmte beter op
dan licht en reflecterend servies.
Pizza pan
Ovenschotel
Donker, niet-reflecte‐
rend
Diameter van 28 cm
Donker, niet-reflecterend
Diameter van 26 cm
Ovenschaal‐
tjes
Blik voor flanbodem
Keramiek
8 cm diameter,
5 cm hoog
Donker, niet-reflecte‐
rend
Diameter van 28 cm
10.4 Kooktafels voor testinstituten
Aanwijzingen voor testinstituten
Tests volgens EN 60350 en IEC 60350.
Gebruik de functie: Stoom.
Gebruik het tweede ovenniveau.
Plaats de bakplaat op het eerste ovenniveau.
Stel de temperatuur in op 100 °C.
STOOMFUNCTIE
Broccoli, verwarm de
oven voor
Container (Gastro‐
norm)
(kg)
(min)
1 x 2/3 geperforeerd
0.3
8-9
37/64
AANWIJZINGEN EN TIPS
Gebruik de functie: Stoom.
Gebruik het tweede ovenniveau.
Plaats de bakplaat op het eerste ovenniveau.
Stel de temperatuur in op 100 °C.
STOOMFUNCTIE
Container (Gastro‐
norm)
(kg)
(min)
Broccoli, verwarm de
oven voor
1 x 2/3 geperforeerd
max.
10 - 11
Erwten, bevroren
1 x 2/3 geperforeerd
2
Totdat de tempe‐
ratuur in het koel‐
ste gedeelte 85
°C bereikt.
38/64
11. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
11.1 Opmerkingen over schoonmaken
Maak de voorkant van de oven schoon met een zachte doek, warm water en
een mild reinigingsmiddel.
Reinig de bodem van de uitsparing met een paar druppels azijn om kalksteen‐
resten te verwijderen.
Reinigings‐
middelen
Gebruik een reinigingsoplossing om metalen oppervlakken te reinigen.
Reinig vlekken met een mild reinigingsmiddel.
Reinig de uitsparing telkens na gebruik. Vetophoping of andere resten kunnen
brand veroorzaken.
Dagelijks ge‐
bruik
Droog de uitsparing na elk gebruik met een zachte doek.
Reinig alle accessoires na elk gebruik en laat ze drogen. Gebruik een zachte
doek met warm water en een mild reinigingsmiddel. De accessoires niet in de
afwasmachine reinigen.
Accessoires
Reinig de antiaanbakaccessoires niet met agressieve reinigingsmiddelen of
scherpe voorwerpen.
11.2 Hoe te verwijderen: Inschuifrails
Zorg ervoor dat de oven is afgekoeld voordat u onderhoud verricht. Er bestaat gevaar voor
brandwonden.
Om de oven te reinigen, verwijdert u de inschuifrails.
Stap 1
1
3
2
Inschuifrails voorzichtig naar boven toe uit de voorste ophanging trekken.
Stap 2
Trek de inschuifrail bij de voorkant uit de zijwand.
39/64
ONDERHOUD EN REINIGING
Stap 3
Trek de inschuifrails uit de achterste ophanging.
Installeer de inschuifrails in de omgekeerde volgorde.
11.3 Ga als volgt te werk voor gebruik: Stoomreiniging
Voordat u begint:
Schakel de oven uit en
wacht tot deze afgekoeld
is.
Verwijder alle accessoires en
verwijderbare inschuifrails.
Stap 1
Vul de waterlade tot het maximale niveau.
Stap 2
Selecteer: Menu / Reinigen.
Maak de voorkant van de oven
schoon met een zachte doek,
warm water en een mild reini‐
gingsmiddel.
Functie
Omschrijving
Duur
Stoomreiniging
Lichte reiniging
30 min
Stoomreiniging Plus
Normale reiniging
Bespray de ruimte met een reini‐
gingsmiddel.
75 min
Stap 3
Schakel de functie in. Volg de instructies op het display.
Als de reiniging is voltooid klinkt er een geluidssignaal.
Stap 4
Druk op de draaiknop om het signaal uit te schakelen.
Wanneer deze functie werkt, is de lamp uit.
Na afloop van de reiniging:
Schakel de oven uit.
Wanneer de oven koud is, droogt u
de ovenruimte met een zachte
doek.
Verwijder al het resterende water
uit de waterlade.
11.4 Reinigingsherinnering
Wanneer de herinnering verschijnt, is reiniging noodzakelijk.
40/64
Laat de ovendeur open en
wacht tot de ovenruimte
droog is.
ONDERHOUD EN REINIGING
Gebruik de functie: Stoomreiniging Plus.
U kunt de herinnering in- en uitschakelen in het menu: Instelling.
11.5 Ga als volgt te werk voor gebruik: Ontkalken
Voordat u begint:
Schakel de oven uit en wacht
tot deze afgekoeld is.
Verwijder alle accessoires
en verwijderbare inschuif‐
rails.
Controleer of de waterlade leeg
is.
Duur van het eerste deelongeveer 100 min.
Stap 1
Plaats de braadpan op het eerste ovenniveau.
Stap 2
Giet 250 ml antikalkmiddel in de waterlade.
Stap 3
Vul het resterende gedeelte van de waterlade tot het maximale niveau met water.
Stap 4
Selecteer: Menu / Reinigen.
Stap 5
Schakel de functie in en volg de instructies op het display.
Het eerste deel van het ontkalken begint.
Stap 6
Nadat het eerste deel voorbij is, maakt u de braadpan leeg en plaatst u deze terug op
het eerste ovenniveau.
Duur van het eerste deelongeveer 35 min.
Stap 7
Vul de waterlade met water. Zorg dat er geen resten van antikalkmiddel in de waterla‐
de achterblijven. Plaats de waterlade erin.
Stap 8
Wanneer de functie is afgelopen, verwijdert u de braadpan.
Wanneer deze functie werkt, is de lamp uit.
41/64
ONDERHOUD EN REINIGING
Wanneer het ontkalken eindigt:
Schakel de oven uit.
Wanneer de oven koud is,
droogt u de ovenruimte met
een zachte doek.
Verwijder al het resterende
water uit de waterlade.
Laat de ovendeur open en
wacht tot de ovenruimte droog
is.
Als er na het ontkalken nog wat kalksteenresten in de oven achterblijven, wordt op het display
gevraagd de procedure te herhalen.
11.6 Ontkalkmelder
Er zijn twee melders die u de instructie geven om de oven te ontkalken. U kunt de
ontkalkmelder niet uitschakelen.
Type
Omschrijving
Zachte herinnering
Raadt u aan om de oven te ontkalken.
Harde herinnering
Verplicht u om de oven te ontkalken. Als u de oven niet ontkalkt wan‐
neer de harde herinnering is ingeschakeld, zijn de stoomfuncties uitge‐
schakeld.
Deze herinneringen worden telkens geactiveerd wanneer u de oven uitschakelt.
11.7 Ga als volgt te werk voor gebruik: Spoelen
Voordat u begint:
Schakel de oven uit en wacht tot deze afgekoeld
is.
Verwijder alle accessoires en verwijderbare
inschuifrails.
Stap 1
Plaats de braadpan op het eerste ovenniveau.
Stap 2
Vul de waterlade met water.
Stap 3
Selecteer: Menu / Reinigen / Spoelen.
Duur: ongeveer 30 min
Stap 4
Schakel de functie in en volg de instructies op het display.
Stap 5
Wanneer de functie is afgelopen, verwijdert u de braadpan.
42/64
ONDERHOUD EN REINIGING
Wanneer deze functie werkt, is de lamp uit.
11.8 Droogherinnering
Na het stoomkoken verschijnt op het display een melding om de oven te drogen.
Druk op JA om de oven te drogen.
11.9 Ga als volgt te werk voor gebruik: Drogen
Na het stoomkoken of de stoomreiniging kunt u de oven met deze functie drogen.
Stap 1
Zorg ervoor dat de oven is afgekoeld.
Stap 2
Verwijder alle accessoires.
Stap 3
Selecteer het menu: Reinigen / Drogen.
Stap 4
Volg de instructies op het scherm.
11.10 Hoe te verwijderen en installeren:
Het aantal glasplaten is afhankelijk van het specifieke model.
Stap 1
Open de deur helemaal.
Stap 2
A
A
Duw de klemhendels (A) volledig op de twee scharnieren.
Stap 3
Sluit de ovendeur in de eerste openingsstand (in een hoek van onge‐
veer 70°).
43/64
ONDERHOUD EN REINIGING
Stap 4
2
B
1
Deurafdekking (B) aan de bovenkant van de deur aan beide kanten
vastpakken en naar binnen drukken om de klemsluiting te ontgrende‐
len.
Stap 5
Trek de deurlijst naar voren om hem te verwijderen.
Stap 6
Houd de glasplaten aan de bovenkant vast en trek deze een voor een
omhoog uit de geleiding.
Stap 7
Reinig de glasplaat met een sopje. Droog de glasplaat voorzichtig af.
Stap 8
Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit als de reini‐
ging voltooid is.
Stap 9
Plaats de kleinste glasplaat eerst, daarna de grotere glasplaten en de
deur.
44/64
ONDERHOUD EN REINIGING
Stap 10
ABC
Zorg ervoor dat u de glasplaten (C, B en A) weer in de juiste volgorde
terugplaatst. Plaats eerst glasplaat C, die een opdruk van een vierkant
op de linkerkant en opdruk van een driehoek op de rechterkant heeft. U
treft deze symbolen ook in reliëf aan op het deurframe. Het driehoek‐
symbool op het glas moet overeenkomen met de driehoek op het deur‐
frame en het vierkantsymbool met het vierkant. Plaats hierna de twee
andere glasplaten.
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de glasplaten op de juiste manier worden ge‐
plaatst, anders kan het oppervlak van de deur oververhit ra‐
ken.
11.11 Hoe te vervangen: Lamp
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische schokken.
Het lampje kan heet zijn.
Voordat u de lamp vervangt:
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Schakel de oven uit. Wacht tot
de oven afgekoeld is.
Trek de oven uit het stopcon‐
tact.
Leg een doek op de bodem
van de ovenruimte.
45/64
ONDERHOUD EN REINIGING
Het bovenste lampje
Stap 1
Draai het afdekglas van de lamp en verwijder het.
Stap 2
Reinig het glazen deksel.
Stap 3
Verwijder de metalen ring en reinig de glazen afdekking.
Stap 4
Vervang de lamp door een geschikte hittebestendige lamp van 300 °C.
Stap 5
Monteer de metalen ring op de glasafdekking.
Stap 6
Installeer het glazen deksel.
46/64
12. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.
12.1 Wat te doen in de volgende gevallen...
De oven gaat niet aan of warmt niet op
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven is niet aangesloten op een stopcon‐
tact of is niet goed geïnstalleerd.
Controleer of de oven goed is aangesloten op
het lichtnet.
De klok is niet ingesteld.
Stel de klok in, raadpleeg voor meer informatie
het hoofdstuk "Klokfuncties", Instellen: Klok‐
functies.
De deur is niet goed gesloten.
Sluit de deur volledig.
De zekering is doorgeslagen.
Ga na of de zekering de oorzaak van het pro‐
bleem is. Als het probleem zich opnieuw voor‐
doet, neem dan contact op met een gekwalifi‐
ceerde elektricien.
Het Kinderslot van de oven is geactiveerd.
Raadpleeg het hoofdstuk "Menu", Submenu
voor: Opties.
Componenten moeten worden vervangen
Omschrijving
De lamp is opgebrand.
Oplossing
Vervang de lamp, raadpleeg voor meer infor‐
matie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging",
Hoe te vervangen: Lamp.
47/64
PROBLEEMOPLOSSING
Waterlade werkt niet goed
Omschrijving
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De waterlade blijft niet in de
oven na plaatsing.
U heeft de waterlade niet he‐
lemaal ingedrukt.
Steek de waterlade volledig in
de oven.
Er komt water uit de waterla‐
de.
U hebt het deksel van de wa‐
terlade of golfbreker niet cor‐
rect gemonteerd.
Monteer het deksel van de
waterlade en de golfbreker
opnieuw.
Problemen met de reinigingsprocedure
Omschrijving
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De waterlade is moeilijk te rei‐
nigen.
Het deksel en de golfbreker
zijn niet verwijderd.
Verwijder het deksel en de
golfbreker.
Er zit geen water in de grill-/
bakplaat na het ontkalken.
De waterlade is niet tot het
maximale niveau gevuld.
Controleer of er ontkalkings‐
middel/water in de waterlade
zit.
Er ligt vies water op de bodem
van de ruimte na het ontkal‐
ken.
De grill-/bakplaat bevindt zich
op het verkeerde ovenniveau.
Verwijder het resterende wa‐
ter en het ontkalkingsmiddel
van de bodem van de oven.
Plaats de grill-/bakplaat de
volgende keer op het onderste
ovenniveau.
Er ligt te veel water op de bo‐
dem van de ruimte na de rei‐
niging.
U hebt te veel schoonmaak‐
middel in de oven gedaan
voordat u begon met schoon‐
maken.
Verdeel de volgende keer de
dunne laag van een schoon‐
maakmiddel gelijkmatig over
de ovenwanden.
Reinigingsprestaties zijn niet
bevredigend.
U begon met schoonmaken
toen de oven te heet was.
Wacht tot de oven afgekoeld
is. Herhaal de reiniging.
U hebt niet alle accessoires
uit de oven gehaald voordat u
de reiniging begon.
Verwijder alle onderdelen uit
de oven. Herhaal de reiniging.
48/64
PROBLEEMOPLOSSING
Een stroomonderbreking zal de reiniging altijd stoppen. Herhaal de reiniging als deze wordt
onderbroken door stroomuitval.
Problemen met wifisignaal
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Problemen met draadloos netwerksignaal.
Controleer uw draadloze netwerk en router.
Herstart de router.
Er is een nieuwe router geïnstalleerd of de rou‐
terconfiguratie is gewijzigd.
Raadpleeg het hoofdstuk "Voor het eerste ge‐
bruik", Draadloze verbinding, om de oven en
het mobiele apparaat opnieuw te configureren.
Het wifinetwerksignaal is zwak.
Plaats indien mogelijk de router dichterbij de
oven.
Het draadloze signaal wordt verstoord door
een magnetron in de buurt van de oven.
Schakel de magnetron uit.
12.2 Hoe te beheren: Foutcodes
Wanneer de softwarefout optreedt, geeft het display een foutmelding weer.
In deze sectie vindt u de lijst met problemen die u zelf kunt oplossen.
Code en omschrijving
Oplossing
F111 Voedingssensor - is niet correct in het
stopcontact gestoken.
Steek de stekker van Voedingssensor volledig
in het stopcontact.
F601 - er is een probleem met het Wi-Fi-sig‐
naal.
Controleer uw netwerkverbinding. Raadpleeg
het hoofdstuk 'Voor het eerste gebruik', Draad‐
loze verbinding.
F604 - de eerste verbinding met Wi-Fi is mis‐
lukt.
Zet de oven uit en aan en probeer het opnieuw.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Voor het eerste ge‐
bruik', Draadloze verbinding.
F908 - het ovensysteem kan geen verbinding
maken met het bedieningspaneel.
Schakel de oven uit en in.
Wanneer een van deze foutmeldingen op het display blijft verschijnen, betekent dit dat een
defect subsysteem mogelijk is uitgeschakeld. Neem in dat geval contact op met uw dealer of
een erkend servicecentrum. Als een van deze fouten optreedt, zal de rest van de ovenfuncties
blijven werken zoals gewoonlijk.
49/64
PROBLEEMOPLOSSING
Code en omschrijving
Oplossing
F131 - de temperatuur van de stomersensor is
te hoog.
Zet de oven uit en wacht tot deze is afgekoeld.
Zet de oven weer aan.
F144 - de sensor in de Waterreservoir kan het
waterniveau niet meten.
Leeg de Waterreservoir en vul deze bij.
F508 - de Waterreservoir werkt niet goed.
Schakel de oven uit en in.
F602, F603 - Wi-Fi is niet beschikbaar.
Schakel de oven uit en in.
12.3 Onderhoudsgegevens
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper ofeen
erkende serviceafdeling.
De contactgegevens van het servicecentrum staan op het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt
zich aan de voorkant van de binnenkant van de oven. Verwijder het typeplaatje niet uit de
ovenruimte.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
50/64
13. ENERGIEZUINIGHEID
13.1 Productinformatie- en productinformatieblad*
Naam leverancier
AEG
Modelidentificatie
KSK998230T 944066778
Energie-efficiëntie-index
61,6
Energie-efficiëntieklasse
A++
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand boven
+ onderwarmte
0,89 kWh/cyclus
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand hete‐
lucht
0,45 kWh/cyclus
Aantal holtes
1
Warmtebron
Elektriciteit
Volume
43 l
Soort oven
Inbouwoven
Massa
36.6 kg
* Voor de Europese Unie overeenkomstig EU-verordeningen 65/2014 en 66/2014.
Voor de Republiek Belarus overeenkomstig STB 2478-2017, aanhangsel G; STB 2477-2017, bij‐
lagen A en B.
Voor Oekraïne overeenkomstig 568/32020.
De energie-efficiëntieklasse is niet van toepassing op Rusland.
EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke kookapparaten - Deel 1: Range-ovens, ovens, stoom‐
ovens en grills - Methoden voor prestatiemeting.
13.2 Energiebesparing
Deze oven bevat functies die u helpen energie te besparen tijdens het dagelijks koken.
Zorg ervoor dat de ovendeur goed gesloten is als u de oven in werking stelt. De deur niet
openen tijdens de bereiding met stoom. Houd het deurrubber schoon en zorg ervoor dat het
goed op zijn plaats vastzit.
Gebruik metalen kookgerei om meer energie te besparen.
Verwarm de oven indien mogelijk niet voor het koken voor.
Houd de onderbrekingen tussen het bakken zo kort mogelijk als u een aantal gerechten
tegelijkertijd bereidt.
51/64
ENERGIEZUINIGHEID
Bereiding met hete lucht
Gebruik indien mogelijk de bereidingsfuncties met hete lucht om energie te besparen.
Restwarmte
Bij sommige ovenfuncties worden, als een programma met tijdselectie (Duur of Einde) in
werking is en de bereidingstijd langer is dan 30 minuten, de verwarmingselementen
automatisch eerder uitgeschakeld.
De lamp en ventilator blijven wel werken. Wanneer u de oven uitschakelt, geeft het display de
restwarmte aan. U kunt die warmte gebruiken om het eten warm te houden.
Wanneer de kookduur langer is dan 30 minuten, verlaag dan de oventemperatuur tot minimaal
3-10 minuten voor het einde van het koken. De restwarmte in de oven zorgt ervoor dat het
gerecht wordt voltooid.
U kunt de restwarmte gebruiken om andere maaltijden op te warmen.
Eten warm houden
Kies de laagst mogelijke temperatuurinstelling om de restwarmte te gebruiken en een maaltijd
warm te houden. Het indicatielampje van de restwarmte of temperatuur verschijnt op het
display.
Koken met de verlichting uitgeschakeld
Schakel de verlichting tijdens het koken uit. Doe het aan als u het nodig heeft.
Warmelucht (vochtig)
Functie is ontworpen om tijdens de bereiding energie te besparen.
Als u deze functie gebruikt, gaat de verlichting na 30 seconden automatisch uit. U kunt de
verlichting weer inschakelen maar deze handeling vermindert de verwachte
energiebesparingen.
52/64
14. MENUSTRUCTUUR
14.1 Menu
Selecteer: Menu en druk op de knop.
Menu-item
Applicatie
Favorieten
Toont overzicht van de favoriete in‐
stellingen.
Kook- en bakassistent
Toont overzicht van de automatische
programma's.
Reinigen
Toont overzicht van de schoonmaak‐
programma's.
Opties
Om de ovenconfiguratie in te stellen.
Instellingen
Aansluitingen
Om de netwerkconfiguratie in te stel‐
len.
Instelling
Om de ovenconfiguratie in te stellen.
Service
Toont de softwareversie en -configu‐
ratie.
14.2 Submenu voor: Reinigen
Submenu
Toepassing
Stoomreiniging
Lichte reiniging.
Stoomreiniging Plus
Grondige reiniging.
Ontkalken
Voor het verwijderen van kalkresten van de stoomgenera‐
tor.
Spoelen
Voor het reinigen van de stoomgenerator. Gebruik spoelen
na frequent koken met stoom.
Drogen
Procedure voor het drogen van de holte voor het verwijde‐
ren van de resterende condensatie na gebruik van de
stoomfuncties.
Reinigingsherinnering
Herinnert u eraan wanneer u de oven moet reinigen.
53/64
MENUSTRUCTUUR
14.3 Submenu voor: Opties
Submenu
Toepassing
Binnenverlichting
Schakelt de lamp in en uit.
Lamppictogram zichtbaar
Er verschijnt een lamppictogram op het scherm.
Kinderslot
Voorkomt accidentele activering van de oven. Wanneer de
optie is ingeschakeld, verschijnt de tekst "Kinderslot" op het
scherm wanneer u de oven inschakelt. Om het ovengebruik
in te schakelen, kiest u de codeletters in alfabetische volg‐
orde.
Snel opwarmen
Verkort de opwarmtijd. Het is alleen beschikbaar voor een
aantal ovenfuncties.
14.4 Submenu voor: Aansluitingen
Submenu
Beschrijving
Wi-Fi
Om in en uit te schakelen: Wi-Fi.
Bediening op afstand
Om de afstandsbediening in en uit te schakelen.
Optie alleen zichtbaar nadat u het volgende inschakelt: WiFi.
Netwerk
Om de netwerkstatus en het signaalvermogen van het vol‐
gende te controleren: Wi-Fi.
Automatische bediening op af‐
stand
Om de bediening op afstand automatisch te starten na het
indrukken van BEGIN.
Optie alleen zichtbaar nadat u het volgende inschakelt: WiFi.
Netwerk vergeten
Om het huidige netwerk uit te schakelen van automatische
verbinding met de oven.
14.5 Submenu voor: Instelling
Submenu
Omschrijving
Taal
Stel de oventaal in.
Tijdstip van de dag
Stelt de huidige tijd en datum in.
54/64
MENUSTRUCTUUR
Submenu
Omschrijving
Tijdsindicatie
Schakelt de klok in en uit.
Digitale klokstijl
Wijzigt de indeling van de weergegeven tijdsaanduiding.
Reinigingsherinnering
Schakelt de herinnering in en uit.
Toetstonen
Schakelt de toon van de aanraakvelden in en uit. Het is niet
mogelijk om de tonen te dempen voor:
,
.
Alarm-/fouttonen
Schakelt de alarmtonen in en uit.
Geluidsvolume
Stelt het volume van de belangrijkste tonen en signalen in.
Helderheid scherm
Stelt de helderheid van het display in.
Waterhardheid
Stelt de waterhardheid in.
14.6 Submenu voor: Service
Submenu
Beschrijving
Demomodus
Activerings-/deactiveringscode: 2468
Licentie
Informatie over licenties.
Softwareversie
Informatie over softwareversie.
Alle instellingen resetten
Herstelt fabrieksinstellingen.
Reset alle pop-ups
Herstelt alle pop-ups naar de oorspronkelijke instellingen.
55/64
15. HET IS HEEL GEMAKKELIJK!
Voor het eerste gebruik moet u het volgende instellen:
Taal
Helderheid
scherm
Geluidsvolu‐
me
Waterhard‐
heid
Tijdstip van
de dag
Draadloze
verbinding
Maak uzelf vertrouwd met de basispictogrammen op het bedieningspaneel en het display:
Aan / Uit
Wi-Fi
Informatie
Timeropties
/
Voedings‐
sensor
Start het gebruik van de oven
Snel starten
Snel uit
Zet de oven aan
en begin te ko‐
ken met de stan‐
daardtempera‐
tuur en -tijd van
de functie.
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Houd
drukt.
inge‐
Selecteer de
ovenfunctie
Druk op
Schakel de oven
uit op elk ge‐
wenst moment,
elk scherm of
bericht.
Houd
ingedrukt tot de oven uitschakelt.
.
en druk
op de knop.
Begin met koken
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Schakel de oven
in.
Selecteer de ver‐
warmingsfunctie en
druk op de knop.
Draai aan de knop
om de tempera‐
tuur in te stellen
en druk erop.
Druk om te beginnen met ko‐
ken.
Bereiding met stoom - Steamify
Stel de temperatuur in. Het type stoomverwarmingsfunctie is afhankelijk van de ingestelde
temperatuur.
Stoom voor stomen
56/64
Stoom voor stoven
Stoom voor lichte
korstvorming
Stoom voor bakken
en braden
HET IS HEEL GEMAKKELIJK!
Bereiding met stoom - Steamify
50 - 100 °C
105 - 130 °C
135 - 150 °C
155 - 230 °C
Leer snel koken
Gebruik de automatische programma’s om snel een gerecht te bereiden met de standaard‐
instellingen:
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Selecteer: Menu en
druk op de knop.
Selecteer: Kook- en
bakassistent en druk
op de knop.
Kies de voedselcate‐
gorie.
Kies het gerecht en
druk op de knop.
Gebruik snelle functies om de bereidingstijd in te stellen of de bereidingsfunctie te wijzigen
Snelle timerinstellingen
Gebruik de meest gebruikte timerinstellingen
door te kiezen uit de snelkoppelingen.
Stap 1
Stap 2
Selecteer Timer en
druk op de knop.
Selecteer de gewen‐
ste timerwaarde en
druk op de knop.
10% Finish assist
Gebruik 10% Finish assist om extra tijd toe te
voegen of de bereidingsfunctie te wijzigen wan‐
neer 10% van de bereidingstijd overblijft.
Om de bereidingstijd te verlengen drukt u op
het voorkeurstijdpictogram:
+1 min +5 min +10 min
.
Functie wijzigen:
Selecteer de gewenste functie
en druk op de knop.
Reinig de oven met Stoomreiniging
Stap 1
Selecteer
Menu en
druk op de
knop.
Stap 2
Selecteer
Reinigen
en druk op
de knop.
Stap 3
Kies de modus:
Stoomreiniging
Voor een lichte reiniging.
Stoomreiniging Plus
Voor een grondige reiniging.
Ontkalken
Voor het verwijderen van kalkresten van de stoomgenerator.
57/64
HET IS HEEL GEMAKKELIJK!
Reinig de oven met Stoomreiniging
Spoelen
58/64
Voor het spoelen en reinigen van de stoomgenerator na frequent ge‐
bruik van de stoomfuncties.
16. GEBRUIK EEN SNELKOPPELING!
Hier ziet u alle handige snelkoppelingen. U kunt ze ook vinden in de speciale hoofdstukken in
de gebruikershandleiding.
Draadloze verbinding
MENU
ON
Instellen: Verwarmingsfuncties
Instellen: Steamify - Stoomkoken
Instellen: SousVide-koken
Instellen: Kook- en bakassistent
MENU
Instellen: Bereidingstijd
Uitstellen: Begin en einde van het koken
Annuleren: Timer instellen
59/64
GEBRUIK EEN SNELKOPPELING!
Ga als volgt te werk voor gebruik: Voedselsensor
60/64
17. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte
afvalcontainer om het te recycleren. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer
op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar
het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.
61/64
*
62/64
63/64
867361017-A-082020
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement