AEG ZZB25602XU, KSK998230T, KSE998290M, KSK998290B User manual

AEG ZZB25602XU, KSK998230T, KSE998290M, KSK998290B User manual

KSK998230T

USER

MANUAL

NL Gebruiksaanwijzing

Stoomoven

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, onderhouds- en reparatie-informatie:

www.aeg.com/support

Registreer uw product voor een betere service:

www.registeraeg.com

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:

www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: Model, productnummer, serienummer.

De informatie staat op het typeplaatje.

Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

Algemene informatie en tips

Milieu‑informatie

Wijzigingen voorbehouden.

2/64

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...........................................................................5

1.1 De veiligheid van kinderen en kwetsbare personen......................................... 5

1.2 Algemene veiligheid..........................................................................................6

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................. 7

2.1 Installatie...........................................................................................................7

2.2 Elektrische aansluiting...................................................................................... 8

2.3 Gebruik............................................................................................................. 8

2.4 Onderhoud en reiniging.................................................................................... 9

2.5 Bereiding met stoom.........................................................................................9

2.6 Binnenverlichting............................................................................................ 10

2.7 Service............................................................................................................10

2.8 Afvalverwerking.............................................................................................. 10

3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT....................................................... 11

3.1 Algemeen overzicht........................................................................................ 11

3.2 Accessoires.................................................................................................... 11

4. OVEN IN- EN UITSCHAKELEN...................................................................13

4.1 Bedieningspaneel........................................................................................... 13

4.2 Display............................................................................................................ 13

5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT... 16

5.1 Eerste reiniging ..............................................................................................16

5.2 Eerste verbinding............................................................................................16

5.3 Draadloze verbinding......................................................................................16

5.4 Softwarelicenties.............................................................................................17

5.5 Instellen: Waterhardheid.................................................................................17

6. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................19

6.1 Instellen: Verwarmingsfuncties....................................................................... 19

6.2 Waterreservoir................................................................................................ 20

6.3 Ga als volgt te werk voor gebruik: Waterreservoir..........................................20

6.4 Instellen: Steamify - Koken met stoom........................................................... 21

6.5 Instellen: SousVide-koken.............................................................................. 22

6.6 Instellen: Kook- en bakassistent..................................................................... 23

6.7 Verwarmingsfuncties...................................................................................... 24

6.8 Toelichting van: Warmelucht (vochtig)............................................................26

7. KLOKFUNCTIES..........................................................................................28

7.1 Omschrijving klokfuncties............................................................................... 28

7.2 Instellen: Klokfuncties..................................................................................... 28

8. GA ALS VOLGT TE WERK VOOR GEBRUIK: ACCESSOIRES................31

8.1 Accessoires plaatsen......................................................................................31

8.2 Voedselsensor................................................................................................ 31

9. EXTRA FUNCTIES.......................................................................................35

9.1 Hoe kan ik opslaan:Favorieten....................................................................... 35

9.2 Automatische uitschakeling............................................................................ 35

9.3 Koelventilator.................................................................................................. 35

3/64

INHOUDSOPGAVE

10. AANWIJZINGEN EN TIPS......................................................................... 36

10.1 Kookadviezen............................................................................................... 36

10.2 Warmelucht (vochtig)....................................................................................36

10.3 Warmelucht (vochtig) - aanbevolen accessoires.......................................... 37

10.4 Kooktafels voor testinstituten........................................................................37

11. ONDERHOUD EN REINIGING...................................................................39

11.1 Opmerkingen over schoonmaken.................................................................39

11.2 Hoe te verwijderen: Inschuifrails...................................................................39

11.3 Ga als volgt te werk voor gebruik: Stoomreiniging....................................... 40

11.4 Reinigingsherinnering................................................................................... 40

11.5 Ga als volgt te werk voor gebruik: Ontkalken............................................... 41

11.6 Ontkalkmelder...............................................................................................42

11.7 Ga als volgt te werk voor gebruik: Spoelen.................................................. 42

11.8 Droogherinnering.......................................................................................... 43

11.9 Ga als volgt te werk voor gebruik: Drogen....................................................43

11.10 Hoe te verwijderen en installeren: ............................................................. 43

11.11 Hoe te vervangen: Lamp............................................................................ 45

12. PROBLEEMOPLOSSING.......................................................................... 47

12.1 Wat te doen in de volgende gevallen............................................................47

12.2 Hoe te beheren: Foutcodes.......................................................................... 49

12.3 Onderhoudsgegevens.................................................................................. 50

13. ENERGIEZUINIGHEID...............................................................................51

13.1 Productinformatie- en productinformatieblad*.............................................. 51

13.2 Energiebesparing..........................................................................................51

14. MENUSTRUCTUUR...................................................................................53

14.1 Menu.............................................................................................................53

14.2 Submenu voor: Reinigen.............................................................................. 53

14.3 Submenu voor: Opties.................................................................................. 54

14.4 Submenu voor: Aansluitingen.......................................................................54

14.5 Submenu voor: Instelling.............................................................................. 54

14.6 Submenu voor: Service................................................................................ 55

15. HET IS HEEL GEMAKKELIJK!................................................................. 56

16. GEBRUIK EEN SNELKOPPELING!.......................................................... 59

4/64

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

1.1 De veiligheid van kinderen en kwetsbare personen

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.

Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.

Laat kinderen niet spelen met het apparaat en mobiele apparaten met My AEG Kitchen.

Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder ze op gepaste wijze.

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. Makkelijk toegankelijke onderdelen worden heet tijdens gebruik.

Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.

Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

5/64

VEILIGHEIDSINFORMATIE

1.2 Algemene veiligheid

Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat en de kabel vervangen.

WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient te voorkomen de verwarmingselementen aan te raken.

Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of kookgerei te plaatsen of verwijderen.

Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, dient u de stekker van het apparaat uit het stopcontact te trekken.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om elektrische schokken te voorkomen.

Gebruik het apparaat niet voordat u het in de ingebouwde structuur installeert.

Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.

Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers om de glazen deur schoon te maken, deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak, waardoor het glas zou kunnen breken.

Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

Om de inschuifrails te verwijderen trekt u eerst de voorkant van de inschuifrail en dan de achterkant uit de zijwanden.

Installeer de inschuifrails in de omgekeerde volgorde.

Gebruik alleen de vleesthermometer

(kerntemperatuursensor) die voor dit apparaat wordt aangeraden.

6/64

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Installatie

WAARSCHUWING!

Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

• Volg de installatie-instructies die zijn meegeleverd met het apparaat.

• Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

• Trek het apparaat nooit aan de handgreep van zijn plaats.

• Installeer het apparaat op een veilige en geschikte plaats die aan alle installatie-eisen voldoet.

• Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.

• Controleer voordat u het apparaat monteert of de ovendeur onbelemmerd opent.

• Het apparaat is uitgerust met een elektrisch koelsysteem. Het heeft elektrische stroom nodig.

• De stevigheid van de inbouwkast moet voldoen aan de DIN 68930.

444 (460) mm Minimumhoogte kast (Minimumhoogte kast onder werkblad)

Kastbreedte

Kastdiepte

Hoogte van de voorkant van het apparaat

Hoogte van de achterkant van het apparaat

Breedte van de voorkant van het apparaat

Breedte van de achterkant van het apparaat

Diepte van het apparaat

Ingebouwde diepte van het apparaat

Diepte met open deur

Minimumgrootte ventilatieopening. Opening ge‐ plaatst aan de onderkant van de achterzijde

Lengte netvoedingskabel. Kabel wordt in de rech‐ terhoek van de achterzijde geplaatst

Bevestigingsschroeven

560 mm

550 (550) mm

455 mm

440 mm

595 mm

559 mm

567 mm

546 mm

882 mm

560x20 mm

1500 mm

3.5x25 mm

7/64

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.2 Elektrische aansluiting

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

• Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

• Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.

• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.

• Gebruik geen adapters met meerdere stekkers en verlengkabels.

• Zorg dat u de netstekker en het netsnoer niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.

• Laat de stroomkabel niet in aanraking komen met de deur van het apparaat of de niche onder het apparaat, met name niet als deze werkt of als de deur heet is.

• De schokbescherming van delen onder stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n manier worden bevestigd dat het niet zonder gereedschap kan worden verplaatst.

• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

• Als het stopcontact los zit, mag u de stekker niet in het stopcontact steken.

• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

• Gebruik enkel correcte isolatievoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen

(schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.

• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.

• Dit apparaat wordt geleverd met stekker en netsnoer.

2.3 Gebruik

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, brandwonden, elektrische schokken of een explosie.

• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

• De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.

• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.

• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.

• Schakel het apparaat telkens na gebruik uit.

• Wees voorzichtig met het openen van de deur van het apparaat als het apparaat aan staat.

Er kan hete lucht ontsnappen.

• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.

• Oefen geen kracht uit op een geopende deur.

• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

• Open de deur van het apparaat voorzichtig. Als u alcoholische toevoegingen gebruikt, kan er alcohol-luchtmengsel ontstaan.

• Houd vonken of open vlammen uit de buurt van het apparaat bij het openen van de deur.

8/64

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

• Deel uw wifi-wachtwoord niet.

WAARSCHUWING!

Risico op schade aan het apparaat.

• Om schade of verkleuring van het email te voorkomen:

– zet geen kookgerei of andere voorwerpen direct op de bodem van het apparaat.

– leg geen aluminiumfolie op de bodem van de ruimte in het apparaat.

– plaats geen water direct in het hete apparaat.

– haal vochthoudende schotels en eten uit het apparaat als u klaar bent met koken.

– wees voorzichtig bij het verwijderen of bevestigen van accessoires.

• Verkleuring van het email of roestvrij staal is niet van invloed op de werking van het apparaat.

• Gebruik een diepe pan voor vochtige taarten. Fruitsappen kunnen permanente vlekken maken.

• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te koken. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer.

• Alle bereidingen moeten worden uitgevoerd met gesloten ovendeur.

• Als het apparaat achter een meubelpaneel gemonteerd is (bijv. een deur), zorg er dan voor dat de deur nooit gesloten is als het apparaat in werking is. Warmte en vocht kunnen achter een gesloten meubelpaneel ophopen en schade aan het apparaat, de behuizing of de vloer veroorzaken. Sluit het meubelpaneel niet tot het apparaat volledig afgekoeld is na gebruik.

2.4 Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, brand en schade aan het apparaat.

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

• Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld. Er bestaat een risico dat de glasplaten kunnen breken.

• Vervang direct de glazen deurpanelen als deze beschadigd zijn. Neem contact op met een erkend servicecentrum.

• Wees voorzichtig als u de deur van het apparaat verwijdert. De deur is zwaar!

• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.

• Maak het apparaat schoon met een vochtige zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

• Volg als u een ovenspray gebruikt de aanwijzingen op de verpakking.

2.5 Bereiding met stoom

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brandwonden en schade aan het apparaat.

• Vrijgekomen stoom kan brandwonden veroorzaken:

9/64

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

– Wees voorzichtig met het openen van de deur van het apparaat als de functie is geactiveerd. Er kan stoom vrijkomen.

– De deur van het apparaat voorzichtig openen na de bereiding met stoom.

2.6 Binnenverlichting

WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektrische schokken.

• Het type gloeilampje of halogeenlampje dat voor dit apparaat wordt gebruikt, is alleen geschikt voor huishoudelijke apparaten. Gebruik het niet voor de verlichting in huis.

• Voordat u het lampje vervangt, dient u de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen.

• Gebruik alleen lampjes met dezelfde specificaties.

2.7 Service

• Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.

• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

2.8 Afvalverwerking

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

• Haal de stekker uit het stopcontact.

• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.

• Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in het apparaat vast komen te zitten.

10/64

3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

3.1 Algemeen overzicht

1 2 3

10

4

3

2

1

9

4

5

6

7

8

1 Bedieningspaneel

2 Display

3 Waterreservoir

4 Opening voor de voedselthermometer

5 Verwarmingselement

6 Lamp

7 Ventilator

8 Pijpje ontkalken

9 Verwijderbare inschuifrail

10 Rekstanden

3.2 Accessoires

Bakrooster

Voor kookgerei, bak- en braadvormen.

Bakplaat

Voor gebak en koekjes.

Grill-/braadpan

Voor braden en roosteren of als pan om vet op te vangen.

Voedingssensor

Om de temperatuur binnenin het voedsel te meten.

11/64

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Stoomset

Eén ongeperforeerde en één geperforeerde schaal.

Via de stoomset wordt het condenswater van het voedsel tijdens het stoomgaren afgevoerd.

Gebruik het om groenten, vis en kipfilet te bereiden. De set is niet geschikt voor voedsel dat in water moet weken, bijv. rijst, polenta, pasta.

12/64

4. OVEN IN- EN UITSCHAKELEN

4.1 Bedieningspaneel

1

Aan / Uit

2

Lampschakelaar

3

Display

4

Draaiknop

5

6

1 2 3 4 5 6

Houd ingedrukt om de oven in- en uitschakelen.

Om de lamp in en uit te schakelen.

Toont de huidige instellingen van de oven.

Voor de bediening van de oven.

Om de geselecteerde functie in te schakelen.

Om de geselecteerde functie uit te schakelen.

Vasthouden

Schakel het hoofdscherm in.

Druk

Bevestig een instelling of voer het geselecteerde submenu in.

4.2 Display

200°C

12:30

Vasthouden en draaien

Pas de instellingen aan en navigeer door het menu.

Na het inschakelen toont het display het hoofd‐ scherm met de verwarmingsfunctie en de stan‐ daardtemperatuur.

13/64

OVEN IN- EN UITSCHAKELEN

Als u de oven 2 minuten niet gebruikt, gaat het display naar stand-by.

09:37

12:30

Wanneer u kookt, toont het display de ingestel‐ de functies en andere beschikbare opties.

A B

85°C

25min

I H G

60°C

200°C

100°C

F E

C

12:30

Menu

D

Het display met het maximum aantal ingestelde functies.

A. Wi-Fi (alleen geselecteerde modellen)

B. Informatie

C. Tijdstip van de dag

D. Menu

E. Temperatuur

F. Verwarmingsfuncties

G. Timeropties

H. Timer

I. Voedingssensor (alleen geselecteerde mo‐ dellen)

Indicatielampjes in het display

Geluidsalarm functie-indicatielampjes - wanneer de ingestelde bereidingstijd is afgelopen, klinkt het signaal.

De functie is ingescha‐ keld.

Indicatielampjes timer

De functie is ingeschakeld.

Het koken stopt automatisch.

Het geluidsalarm staat uit.

De timer start op een la‐ ter tijdstip.

De timer start als de ovendeur wordt gesloten.

Om de instel‐ ling te annule‐ ren.

De timer start wanneer de oven de inge‐ stelde tempe‐ ratuur bereikt.

De timer start wanneer het koken begint.

Indicatielampjes deurwerking

De ovendeur is vergrendeld.

14/64

OVEN IN- EN UITSCHAKELEN

Indicatielampjes in het display

Wi-Fi indicatielampje - de oven kan worden aangesloten op wifi.

Wi-Fi verbinding is ingeschakeld.

15/64

5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE

KEER GEBRUIKT

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

5.1 Eerste reiniging

Stap 1

Verwijder alle accessoires en verwijderbare inschuifrails uit de oven.

Stap 2

Maak de oven en de acces‐ soires schoon met een zachte doek, warm water en een mild reinigingsmiddel.

Stap 3

Plaats de accessoires en de verwijderbare inschuifrails in de oven.

5.2 Eerste verbinding

Het display toont een welkomstbericht na de eerste verbinding.

U moet het volgende instellen: Taal, Helderheid scherm, Geluidsvolume, Waterhardheid,

Tijdstip van de dag, Draadloze verbinding.

5.3 Draadloze verbinding

Om de oven aan te sluiten heeft u het volgende nodig:

• Draadloos netwerk met internetverbinding.

Stap 1

Schakel de oven in.

Stap 2

Stap 3

Selecteer: Menu / Instellingen / Aansluitingen.

Selecteer: Wi-Fi. Druk op de knop om het in te schakelen.

Stap 4

Kies een draadloos netwerk met internetverbinding. De draadloze module van de oven start binnen 90 sec.

Volg de instructies in de folder "Mobiele app" voor de volgende stappen.

Om de draadloze verbinding op een ander moment te configureren, selecteert u op het dis‐ play.

16/64

VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE

KEER GEBRUIKT

Gebruik een snelkoppeling!

MENU ON

Frequentie

Protocol

Maximaal vermogen

5.4 Softwarelicenties

2412 - 2484 MHz

IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM

EIRP < 20 dBm (100 mW)

De ovensoftware bevat auteursrechtelijk beschermde software gelicenseerd onder de BSD, font‐ config, FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC,

Apache 2.0 en andere.

Raadpleeg de volledige kopie van de licentie in: Instellingen / Service / Licentie.

U kunt de broncode van de open source software downloaden door de volgende hyperlink die in de productpagina staat te volgen.

Zoek naar het ovenmodel en de wifimodule-softwareversie op http://aeg.opensoftwarereposito‐ ry.com in de map "NIUX".

5.5 Instellen: Waterhardheid

Als u de stekker van de oven in het stopcontact steekt, dan moet u het waterhardheidsniveau instellen.

Gebruik het bij de stoomset meegeleverde testpapier.

Stap 1

Plaats het testpapier ongeveer 1 seconde in het water. Plaats het testpapier niet onder stromend wa‐ ter.

Stap 2

Schud met het testpa‐ pier om het teveel aan water te verwijde‐ ren.

Stap 3

Controleer na 1 mi‐ nuut de waterhard‐ heid aan de hand van de onderstaande tabel.

Stap 4

Het waterhardheidsni‐ veau instellen: Menu /

Instellingen / Instelling /

Waterhardheid.

De kleuren van het testpapier blijven veranderen. Controleer de waterhardheid niet later dan 1 minuut na de test.

17/64

VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE

KEER GEBRUIKT

U kunt het waterhardheidsniveau wijzigen in het menu: Instellingen / Instelling /Waterhardheid.

Onderstaande tabel toont het waterhardheidsbereik (dH) met het bijbehorende calciumafzettingsniveau en de waterkwaliteit. Als het waterhardheidsniveau 4 is, vult u de waterlade met flessenwater.

Waterhardheid

Niveau

1 dH

0 - 7

Testpapier Calciumafzet‐ ting (mmol/l)

0 - 1,3

Calciumafzet‐ ting (mg/l)

0 - 50

Waterclassi‐ ficatie

zacht

2

3

4

8 - 14

15 - 21

22 - 28

1,4 - 2,5

2,6 - 3,8

3,9 - 5

51 - 100

101 - 150

151 - 200 gematigd hard hard zeer hard

18/64

6. DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

6.1 Instellen: Verwarmingsfuncties

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Schakel de oven in.

Hou de knop vast. In het display verschijnen de standaard verwarmingsfuncties.

Selecteer het symbool van de verwarmingsfunctie en druk op de knop om het sub‐ menu te openen.

Selecteer de verwarmingsfunctie en druk op de knop.

Stap 6

Stap 7

Selecteer: . Druk op de knop.

Het display toont de temperatuurinstellingen.

Draai aan de knop en druk erop om de temperatuur in te stellen.

Druk op: .

Voedselsensor - u kunt de sensor op elk gewenst moment voor of tijdens het koken aansluiten.

Stap 8

-druk hierop om de verwarmingsfunctie in te schakelen.

Schakel de oven uit.

Gebruik een snelkoppeling!

19/64

DAGELIJKS GEBRUIK

6.2 Waterreservoir

F

A

A. Deksel

B. Golfbreker

C. Lade

D. Watervulopening

E. Schaal

F. Voorkap

XAM

B

C

E D

6.3 Ga als volgt te werk voor gebruik: Waterreservoir

Stap 1

Verwijder de voorkap van de waterlade.

MAX

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Vul de waterlade tot het maximale niveau. U kunt het op twee manieren doen:

A: Laat de waterlade in de oven en giet het water uit een bakje.

B: Haal de waterlade uit de oven en vul deze met een waterkraan.

Draag de waterlade in de horizontale positie om morsen van water te voorko‐ men.

Wanneer u de waterlade vult, plaatst u deze in dezelfde positie. Duw de voor‐ kap totdat de waterlade zich in de oven bevindt.

MAX

MAX

Stap 5

Leeg de waterlade na elk gebruik.

LET OP!

Houd de waterlade uit de buurt van hete oppervlakken.

20/64

DAGELIJKS GEBRUIK

6.4 Instellen: Steamify - Koken met stoom

Stap 1

Stap 2

Schakel de oven in.

Selecteer: . Druk op de knop om de stoomverwarmingsfunctie in te stellen

Stap 3

Stap 4

Selecteer: . Draai aan de knop om de temperatuur in te stellen. Het display toont de temperatuurinstellingen.

Stel de temperatuur in en druk op de knop om te bevestigen. Het type stoomverwar‐ mingsfunctie is afhankelijk van de ingestelde temperatuur.

Stoom voor stomen

50 - 100 °C

Voor het stomen van groenten, granen, peulvruchten, zeevruchten, terrines en lepeldesserts.

Stoom voor stoven

105 - 130 °C

Stoom voor lichte korstvorming

135 - 150 °C

Voor het koken van gestoofd en gesmoord vlees of vis, brood en gevogelte, evenals kaastaarten en ovenschotels.

Voor vlees, ovenschotels, gevulde groenten, vis en gratin. Dankzij de combinatie van stoom en warmte wordt het vlees sappig en mals met een krokant kors‐ tje.

Als u de timer instelt, wordt de grillfunctie automa‐ tisch ingeschakeld in de laatste minuten van het be‐ reidingsproces om het gerecht een zachte gratin te geven.

Stoom voor bakken en braden

155 - 230 °C

Stap 5

Stap 6

Voor geroosterde en gebakken gerechten vlees, vis, gevogelte, gevuld bladerdeeg, taarten, muffins, gra‐ tin, groenten en gebakgerechten.

Als u de timer instelt en het voedsel op het eerste ni‐ veau zet, wordt de onderste verwarmingsfunctie au‐ tomatisch ingeschakeld in de laatste minuten van het bereidingsproces om het gerecht een knapperige bo‐ dem te geven.

Druk op het deksel van de waterlade om de lade te openen en te verwijderen.

Vul de waterlade met koud water tot het maximale niveau (ongeveer 950 ml).De wa‐ tervoorraad is voldoende voor ca. 50 minuten. Gebruik de schaal op de waterlade.

WAARSCHUWING!

Gebruik uitsluitend koud leidingwater. Gebruik geen gefilterd (gedeminerali‐ seerd) of gedistilleerd water. Gebruik geen andere vloeistoffen. Giet geen ontvlambare of alcoholische vloeistoffen in de waterlade.

21/64

DAGELIJKS GEBRUIK

Stap 7

Veeg indien nodig de buitenkant van de waterlade af met een zachte doek. Plaats de waterlade terug op zijn oorspronkelijke plaats.

Stap 8

Stap 9

Druk op: .

Stoom verschijnt na ongeveer 2 minuten. Als de oven de ingestelde temperatuur be‐ reikt, klinkt er een geluidssignaal.

Wanneer de waterlade zonder water komt te zitten, klinkt het signaal. Vul de waterla‐ de bij.

Aan het einde van het stoomkoken werkt de koelventilator sneller om stoom te verwij‐ deren.

Aan het einde van de kooktijd klinkt er een geluidssignaal.

Stap 10

Schakel de oven uit.

Stap 11

Leeg de waterlade wanneer u klaar bent met stomen.

Stap 12

Restwater kan condenseren in de holte. Open na het koken voorzichtig de deur. Wan‐ neer de oven koud is, droogt u de ovenruimte met een zachte doek.

Gebruik een snelkoppeling!

6.5 Instellen: SousVide-koken

Stap 1

Stap 2

Schakel de oven in.

Selecteer het symbool van de verwarmingsfunctie en druk op de knop om het subme‐ nu te openen.

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Selecteer: . Druk op de knop.

Selecteer: Timer. Druk op de knop.

Draai aan de knop en druk erop om de tijd in te stellen.

Stap 7

Stap 8

Selecteer: . Druk op de knop.

Draai aan de knop en druk erop om de temperatuur in te stellen.

Druk op: .

22/64

DAGELIJKS GEBRUIK

Stap 9

Restwater kan zich ophopen op de vacuümzakken en in de ovenholte. Open na het koken voorzichtig de ovendeur. Gebruik een bord en een handdoek om de vacuüm‐ zakken eruit te halen. Wanneer de oven koud is, verwijdert u het water uit de bodem van de holte met een spons. Maak de holte droog met een zachte doek.

Gebruik een snelkoppeling!

6.6 Instellen: Kook- en bakassistent

Elk gerecht in dit submenu heeft een aanbevolen functie en temperatuur. U kunt de tijd en de temperatuur aanpassen.

Voor sommige gerechten kunt u ook koken met:

• Per gewicht

• Voedselsensor

De graad waar een gerecht op wordt bereid:

• Saignant of Minder

• Medium

• Bien cuit of Meer

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Selecteer: Menu. Druk op de knop.

Selecteer: Kook- en bakassistent. Druk op de knop.

Kies een gerecht of een voedseltype en druk op de knop om te bevestigen.

Druk op:

Gebruik een snelkoppeling!

.

MENU

23/64

DAGELIJKS GEBRUIK

6.7 Verwarmingsfuncties

Standaard verwarmingsfuncties

Verwarmingsfunc‐ tie

Toepassing

Voor het roosteren van dunne stukjes voedsel en voor het maken van toast.

Grillen

Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte met botten op

één niveau. Voor gratineren en bruinen.

Circulaviegrill

Hetelucht

Bakken op maximaal twee rekstanden tegelijkertijd en voedsel dro‐ gen.Stel de temperatuur 20 °C tot 40 °C lager in dan voor Boven + onder‐ warmte.

Om kant-en-klaar-gerechten (bijv. patat, aardappelpartjes of loempia's) krokant te maken.

Bevroren gerech‐ ten

Voor het bakken en braden op één ovenniveau.

Boven + onder‐ warmte

Voor het bakken van pizza. Voor intensieve bruining en een knapperige bodem.

Pizza-functie

Voor het bakken van taarten met een knapperige bodem en het inmaken van voedsel.

Onderwarmte

Gebruik stoom voor stomen, stoven, zachtjes knapperen, bakken en bra‐ den.

Steamify

24/64

DAGELIJKS GEBRUIK

Speciale verwarmingsfuncties

Verwarmingsfunc‐ tie

Toepassing

Voor het inmaken van groenten (bijv. augurken).

Inmaken

Om in plakjes gesneden fruit, groenten en champignons te drogen.

Drogen

Voor het maken van yoghurt. Het lampje in deze functie is uit.

Yoghurtfunctie

Om borden voor het serveren op te warmen.

Borden Warmen

Om voedsel te ontdooien (groenten en fruit). De ontdooitijd hangt af van de hoeveelheid en dikte van het voedsel.

Ontdooien

Voor maaltijden als lasagne of aardappelgratin. Voor gratineren en brui‐ nen.

Gratineren

Voor het bereiden van mals en sappig braadvlees.

Lage Temperatuur

Garen

Om het voedsel warm te houden.

Warm houden

Warmelucht (voch‐ tig)

Deze functie is ontworpen om tijdens de bereiding energie te besparen.

Bij het gebruik van deze functie kan de temperatuur in de ruimte verschil‐ len van de ingestelde temperatuur. De restwarmte wordt gebruikt. Het ver‐ warmingsvermogen kan worden verminderd. Raadpleeg voor meer infor‐ matie het hoofdstuk "Dagelijks gebruik", opmerkingen op: Warmelucht

(vochtig).

25/64

DAGELIJKS GEBRUIK

Stoomverwarmingsfuncties

Verwarmingsfunc‐ tie

Toepassing

SousVide-koken

Regenereren

De functienaam verwijst naar een kookmethode in vacuüm verzegelde plastic zakken bij lage temperaturen. Raadpleeg de sectie SousVide-ko‐ ken hieronder en het hoofdstuk "Hints en tips" met de kooktabellen voor meer informatie.

Het opwarmen van voedsel met stoom voorkomt dat het oppervlak uit‐ droogt. De warmte wordt op behoedzaam en gelijkmatig verdeeld en geeft het voedsel de smaak en het aroma alsof het net is bereid. Deze functie kan gebruikt worden om eten direct op een bord te verwarmen. Met ver‐ schillende roosterhoogtes kunt u meerdere borden tegelijkertijd opwar‐ men.

Gebruik deze functie voor brood en broodjes met een heel goed bijna pro‐ fessioneel resultaat qua krokantheid, kleur en bruine korst.

Brood bakken

Om het rijsproces van gistdeeg te versnellen. Het voorkomt dat het opper‐ vlak van het deeg uitdroogt en houdt het deeg elastisch.

Deeg Laten Rijzen

Stomen van groente, bijgerechten of vis.

Stoom

De functie is geschikt voor de bereiding van delicate gerechten zoals pud‐ ding, flan, terrines en vis.

Hoge vochtigheid

De functie is geschikt voor gestoofd en gestoomd vlees en voor brood en gistdeeg. Dankzij de combinatie van stoom en warmte wordt het vlees mals en sappig en krijgt deeg een krokant en glanzend korstje.

Medium vochtig‐ heid

De functie is geschikt voor vlees, gevogelte, ovengerechten en ovenscho‐ tels. Dankzij de combinatie van stoom en warmte wordt het vlees mals en sappig met een krokant korstje.

Lage vochtigheid

6.8 Toelichting van: Warmelucht (vochtig)

Deze functie wordt gebruikt om te voldoen aan de energie-efficiëntieklasse en ecodesignvereisten overeenkomstig EU 65/2014 en EU 66/2014. Testen volgens EN 60350-1.

De ovendeur dient tijdens de bereiding gesloten te zijn zodat de functie niet wordt onderbroken en de oven werkt op de hoogst mogelijke energie-efficiëntie.

26/64

DAGELIJKS GEBRUIK

Bij gebruik van deze functie gaat de verlichting na 30 seconden automatisch uit.

Zie het hoofdstuk 'Hints and tips’, Warmelucht (vochtig) voor bereidingsinstructies. Zie voor algemene aanbevelingen voor energiebesparing het hoofdstuk ‘Energie-efficiëntie’,

Energiebesparing.

27/64

7. KLOKFUNCTIES

7.1 Omschrijving klokfuncties

Klokfunctie

Bereidingstijd

Startcriteria

Actie beëindigen

Uitgestelde start

Tijd verlengen

Herinnering

Toepassing

De duur van het koken instellen. Maximaal 23 uur 59 min.

Om in te stellen wanneer de timer begint te tellen.

Om in te stellen wat er gebeurt als de timer stopt met tellen.

Om het begin en/of het einde van het koken uit te stellen.

Om de bereidingstijd te verlengen.

Om een afteltijd in te stellen. Maximum is 23 uur 59 min. Deze functie heeft geen invloed op de werking van de oven.

7.2 Instellen: Klokfuncties

De klok instellen

Stap 1

Selecteer: Tijdstip van de dag. Druk op de knop.

Stap 2

Draai aan de knop om de klok in te stellen. Druk op de knop om te bevestigen.

De bereidingstijd instellen

Stap 1

Selecteer een verwarmingsfunctie en stel de temperatuur in.

Stap 2

Stap 3

Selecteer: Timer.

Draai aan de knop om de tijd in te stellen. Druk op de knop om te bevestigen.

De timer begint onmiddellijk af te tellen.

Gebruik een snelkoppeling!

Start-/eindoptie voor koken kiezen

Stap 1

Kies een verwarmingsfunctie en stel de temperatuur in.

28/64

KLOKFUNCTIES

Start-/eindoptie voor koken kiezen

Stap 2

Selecteer: Timer.

Stap 3

Selecteer: . Druk op de knop.

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Selecteer: Startcriteria / Actie beëindigen.

Kies uw voorkeur: Startcriteria / Actie beëindigen.

Druk op de knop om te bevestigen.

Startcriteria

-

Opmerking

De timer start als u hem aanzet.

De timer stopt als de deur wordt gesloten.

De timer start wanneer het koken begint.

De timer start wanneer de oven de ingestelde temperatuur bereikt.

De timer start op een bepaald tijdstip.

Het begin en het einde van het koken uitstellen

Stap 1

Selecteer: Timer. Stel de bereidingstijd in.

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Selecteer: . Druk op de knop.

Selecteer: Startcriteria / Op een later tijdstip.

Draai aan de knop om de starttijd in te stellen. Druk op de knop om te bevestigen.

Het begin van het koken uitstellen zonder het einde van het koken in te stellen

Stap 1

Selecteer: . Druk op de knop.

Stap 2

Stap 3

Selecteer: Startcriteria / Op een later tijdstip.

Draai aan de knop om de starttijd in te stellen. Druk op de knop om te bevestigen.

29/64

KLOKFUNCTIES

De bereidingstijd verlengen

Wanneer 10% van de bereidingstijd overblijft en het voedsel niet klaar lijkt te zijn, kunt u de berei‐ dingstijd verlengen. U kunt ook de ovenfunctie wijzigen.

Stap 1

Stap 2

Selecteer: Timer.

Selecteer het gewenste tijdpictogram om de bereidingstijd te verlengen en druk op de knop om te bevestigen.

Stap 3

U kunt ook de gewenste verwarmingsfunctie selecteren en op de knop drukken om deze te wijzigen.

De ingestelde timer annuleren

Stap 1

Stap 2

Selecteer: .

Druk op de knop om te bevestigen.

Gebruik een snelkoppeling!

30/64

8. GA ALS VOLGT TE WERK VOOR GEBRUIK:

ACCESSOIRES

8.1 Accessoires plaatsen

Een kleine inkeping bovenaan verhoogt de veiligheid. Deze inkepingen voorkomen bovendien omkanteling. De hoge rand rond het rooster voorkomt dat het kookgerei van het rooster afglijdt.

Bakrooster:

Plaats het rooster tussen de geleidestan‐ gen van de inschuifrailen zorg ervoor dat de pootjes omlaag wijzen.

Bakplaat/ Diepe pan:

Schuif de bakplaat /diepe pan tussen de geleidestangen van de roostersteun.

Bakrooster en bakplaat / diepe pansa‐ men:

Plaats de bakplaat /diepe pan tussen de geleiders van de inschuifrails en het bak‐ rooster op de geleiders erboven.

8.2 Voedselsensor

De voedselsensor meet de temperatuur binnenin het voedsel. U kunt de voedselsensor bij elke verwarmingsfunctie gebruiken.

LET OP!

Gebruik alleen de meegeleverde voedselsensor en de originele vervangende onderdelen.

31/64

GA ALS VOLGT TE WERK VOOR GEBRUIK:

ACCESSOIRES

Er worden twee temperaturen ingesteld:

De oventemperatuur (minimaal 120 °C), De kerntemperatuur.

Voor de beste kookresultaten:

Ingrediënten moe‐ ten op kamertem‐ peratuur zijn.

De voedingssensor mag niet worden gebruikt voor vloei‐ bare gerechten.

Tijdens het koken met de voedings‐ sensor in het ge‐ recht blijven en de stekker in de aan‐ sluiting.

Maak gebruik van de aan‐ bevolen vleesthermometer‐ instellingen voor voedsel.

Raadpleeg "Kooktips".

De oven berekent een geschatte bereidingseindtijd. Dit hangt af van de voedselkwaliteit, de ingestelde ovenfunctie en de temperatuur.

Ga als volgt te werk voor gebruik: Voedselsensor

Stap 1

Stap 2

Schakel de oven in.

Stel een verwarmingsfunctie in en indien nodig de oventemperatuur.

Stap 3

Invoegen: Voedselsensor.

Vlees, gevogelte en vis Ovenschotels

32/64

GA ALS VOLGT TE WERK VOOR GEBRUIK:

ACCESSOIRES

Steek de punt van de voedselsensor indien mogelijk in het midden van vlees, vis, in het dikste deel. Zorg ervoor dat ten minste 3/4 van de voedselsensor in het gerecht zit.

Plaats de punt van de voedselsensor precies in het midden van de ovenschotel. De voedselsen‐ sor moet tijdens het bakken op één plaats wor‐ den gestabiliseerd. Gebruik een vast ingrediënt om dat te bereiken. Gebruik de rand van de bak‐ plaat om het siliconen handvat van de voedsel‐ sensor te ondersteunen. De punt van de voedsel‐ sensor mag de bodem van de bakplaat niet ra‐ ken. Bedek de voedselsensor met de resterende ingrediënten.

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Stap 8

Steek de voedselsensor in het stopcontact aan de voorkant van de oven.

Het display toont de huidige temperatuur van: Voedselsensor.

len.

- selecteer en druk op de knop om de kerntemperatuur van de sensor in te stel‐

Druk op de knop om de gewenste sensoroptie in te stellen:

• Geluidsalarm - wanneer het voedsel de kerntemperatuur bereikt, klinkt het signaal.

• Geluidsalarm en stop met koken - wanneer het voedsel de kerntemperatuur be‐ reikt, klinkt het signaal en stopt de oven.

Draai de knop om de optie te selecteren. Druk op de knop om te bevestigen.

Druk op: .

Wanneer het voedsel de ingestelde temperatuur bereikt, klinkt het signaal. U kunt er‐ voor kiezen om te stoppen of door te gaan met koken om er zeker van te zijn dat het voedsel goed gaar is.

33/64

GA ALS VOLGT TE WERK VOOR GEBRUIK:

ACCESSOIRES

Stap 9

Haal de stekker van de voedselsensor uit het stopcontact en haal de schaal uit de oven.

WAARSCHUWING!

Er bestaat een risico op brandwonden als de voedselsensor heet wordt.

Wees voorzichtig wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt en het uit het voedsel haalt.

Gebruik een snelkoppeling!

34/64

9. EXTRA FUNCTIES

9.1 Hoe kan ik opslaan:Favorieten

U kunt uw favoriete instellingen opslaan, zoals de verwarmingsfunctie, de bereidingstijd, de temperatuur, het gerecht uit het menu Kook- en bakassistent of de reinigingsfunctie. U kunt 3 favoriete instellingen opslaan.

Opgeslagen instellingen zijn beschikbaar in het menu: Favorieten.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Schakel de oven in.

Selecteer de gewenste instelling en druk op de knop.

Selecteer: Menu / Favorieten.

Selecteer: Huidige instellingen opslaan. Druk op de knop om de instelling toe te voe‐ gen aan de lijst met: Favorieten.

9.2 Automatische uitschakeling

Om veiligheidsredenen schakelt de oven na bepaalde tijd uit als er een ovenfunctie in werking is en u geen instellingen wijzigt.

(°C)

30 - 115

120 - 195

(u)

12,5

8,5

200 - 230 5,5

De automatische uitschakeling werkt niet met de functies: Binnenverlichting,

Voedingssensor,Eindtijd, Lage Temperatuur Garen.

9.3 Koelventilator

Als de oven in werking is, wordt de koelventilator automatisch ingeschakeld om de oppervlakken van de oven koel te houden. Na het uitschakelen van de oven blijft de ventilatie doorgaan totdat de oven is afgekoeld.

35/64

10. AANWIJZINGEN EN TIPS

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

10.1 Kookadviezen

De temperatuur en kooktijden in de tabellen zijn slechts als richtlijn bedoeld. Deze zijn afhankelijk van de recepten en de kwaliteit en de hoeveelheid van de gebruikte ingrediënten.

Uw oven kan anders bakken of roosteren dan de oven die u tot nu toe gebruikt heeft. De onder‐ staande tabellen tonen aanbevolen instellingen voor temperatuur, kooktijd en rekstand voor speci‐ fieke soorten voedsel.

Als u voor een speciaal recept de instelling niet kunt vinden, zoek dan naar een soortgelijk recept.

Voor meer kookaanbevelingen kunt u de kooktabellen op onze website raadplegen. Om de Kook‐ hints te vinden, controleer het productnummer op het classificatieplaatje op de voorzijde van het frame van de binnenkant van de oven.

10.2 Warmelucht (vochtig)

Zoete broodjes,

16 stuks

Koninginnen‐ brood (opgerolde cake met jam)

Luchtige vlaaibo‐ dem

Gepocheerde vis,

0,3 kg

Hele vis, 0,2 kg

Makarons, 24 stuks

Muffins, 12 stuks

Hartig gebak, 20 stuks bakplaat of lekschaal bakplaat of lekschaal flanvorm op rooster bakplaat of lekschaal bakplaat of lekschaal bakplaat of lekschaal bakplaat of lekschaal bakplaat of lekschaal

36/64

(°C)

180

180

180

180

180

160

180

180

1

2

2

1

1

1

2

1

(min)

20 - 30

20 - 30

25 - 35

15 - 25

20 - 30

30 - 40

25 - 35

25 - 35

AANWIJZINGEN EN TIPS

Zandkoekjes, 20 stuks

Taartjes, 8 stuks

Groenten, gepo‐ cheerd, 0,4 kg bakplaat of lekschaal bakplaat of lekschaal bakplaat of lekschaal

(°C)

160

180

180

1

1

2

(min)

25 - 35

15 - 25

30 - 40

10.3 Warmelucht (vochtig) - aanbevolen accessoires

Gebruik de donkere en niet-reflecterende bakjes en schalen. Ze nemen de warmte beter op dan licht en reflecterend servies.

Pizza pan

Ovenschotel

Donker, niet-reflecte‐ rend

Diameter van 28 cm

Donker, niet-reflecterend

Diameter van 26 cm

10.4 Kooktafels voor testinstituten

Aanwijzingen voor testinstituten

Tests volgens EN 60350 en IEC 60350.

Gebruik de functie: Stoom.

Gebruik het tweede ovenniveau.

Plaats de bakplaat op het eerste ovenniveau.

Stel de temperatuur in op 100 °C.

STOOMFUNCTIE

Broccoli, verwarm de oven voor

Container (Gastro‐ norm)

1 x 2/3 geperforeerd

(kg)

0.3

Ovenschaal‐ tjes

Keramiek

8 cm diameter,

5 cm hoog

Blik voor flanbodem

Donker, niet-reflecte‐ rend

Diameter van 28 cm

(min)

8 - 9

37/64

AANWIJZINGEN EN TIPS

Gebruik de functie: Stoom.

Gebruik het tweede ovenniveau.

Plaats de bakplaat op het eerste ovenniveau.

Stel de temperatuur in op 100 °C.

STOOMFUNCTIE

Container (Gastro‐ norm)

1 x 2/3 geperforeerd Broccoli, verwarm de oven voor

Erwten, bevroren 1 x 2/3 geperforeerd

(kg)

max.

2

(min)

10 - 11

Totdat de tempe‐ ratuur in het koel‐ ste gedeelte 85

°C bereikt.

38/64

11. ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

11.1 Opmerkingen over schoonmaken

Reinigings‐ middelen

Maak de voorkant van de oven schoon met een zachte doek, warm water en een mild reinigingsmiddel.

Reinig de bodem van de uitsparing met een paar druppels azijn om kalksteen‐ resten te verwijderen.

Gebruik een reinigingsoplossing om metalen oppervlakken te reinigen.

Reinig vlekken met een mild reinigingsmiddel.

Reinig de uitsparing telkens na gebruik. Vetophoping of andere resten kunnen brand veroorzaken.

Dagelijks ge‐ bruik

Droog de uitsparing na elk gebruik met een zachte doek.

Accessoires

Reinig alle accessoires na elk gebruik en laat ze drogen. Gebruik een zachte doek met warm water en een mild reinigingsmiddel. De accessoires niet in de afwasmachine reinigen.

Reinig de antiaanbakaccessoires niet met agressieve reinigingsmiddelen of scherpe voorwerpen.

11.2 Hoe te verwijderen: Inschuifrails

Zorg ervoor dat de oven is afgekoeld voordat u onderhoud verricht. Er bestaat gevaar voor brandwonden.

Om de oven te reinigen, verwijdert u de inschuifrails.

Stap 1

1

3

2

Stap 2

Inschuifrails voorzichtig naar boven toe uit de voorste ophanging trekken.

Trek de inschuifrail bij de voorkant uit de zijwand.

39/64

ONDERHOUD EN REINIGING

Stap 3

Trek de inschuifrails uit de achterste ophanging.

Installeer de inschuifrails in de omgekeerde volgorde.

11.3 Ga als volgt te werk voor gebruik: Stoomreiniging

Schakel de oven uit en wacht tot deze afgekoeld is.

Voordat u begint:

Verwijder alle accessoires en verwijderbare inschuifrails.

Maak de voorkant van de oven schoon met een zachte doek, warm water en een mild reini‐ gingsmiddel.

Stap 1

Stap 2

Vul de waterlade tot het maximale niveau.

Selecteer: Menu / Reinigen.

Functie

Stoomreiniging

Omschrijving

Lichte reiniging

Stoomreiniging Plus

Stap 3

Normale reiniging

Bespray de ruimte met een reini‐ gingsmiddel.

Schakel de functie in. Volg de instructies op het display.

Als de reiniging is voltooid klinkt er een geluidssignaal.

Stap 4

Druk op de draaiknop om het signaal uit te schakelen.

Wanneer deze functie werkt, is de lamp uit.

Duur

30 min

75 min

Schakel de oven uit.

Na afloop van de reiniging:

Wanneer de oven koud is, droogt u de ovenruimte met een zachte doek.

Verwijder al het resterende water uit de waterlade.

11.4 Reinigingsherinnering

Wanneer de herinnering verschijnt, is reiniging noodzakelijk.

Laat de ovendeur open en wacht tot de ovenruimte droog is.

40/64

ONDERHOUD EN REINIGING

Gebruik de functie: Stoomreiniging Plus.

U kunt de herinnering in- en uitschakelen in het menu: Instelling.

11.5 Ga als volgt te werk voor gebruik: Ontkalken

Schakel de oven uit en wacht tot deze afgekoeld is.

Voordat u begint:

Verwijder alle accessoires en verwijderbare inschuif‐ rails.

Controleer of de waterlade leeg is.

Duur van het eerste deelongeveer 100 min.

Stap 1

Plaats de braadpan op het eerste ovenniveau.

Stap 2

Stap 3

Giet 250 ml antikalkmiddel in de waterlade.

Vul het resterende gedeelte van de waterlade tot het maximale niveau met water.

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Selecteer: Menu / Reinigen.

Schakel de functie in en volg de instructies op het display.

Het eerste deel van het ontkalken begint.

Nadat het eerste deel voorbij is, maakt u de braadpan leeg en plaatst u deze terug op het eerste ovenniveau.

Duur van het eerste deelongeveer 35 min.

Stap 7

Vul de waterlade met water. Zorg dat er geen resten van antikalkmiddel in de waterla‐ de achterblijven. Plaats de waterlade erin.

Stap 8

Wanneer de functie is afgelopen, verwijdert u de braadpan.

Wanneer deze functie werkt, is de lamp uit.

41/64

ONDERHOUD EN REINIGING

Schakel de oven uit.

Wanneer het ontkalken eindigt:

Wanneer de oven koud is, droogt u de ovenruimte met een zachte doek.

Verwijder al het resterende water uit de waterlade.

Laat de ovendeur open en wacht tot de ovenruimte droog is.

Als er na het ontkalken nog wat kalksteenresten in de oven achterblijven, wordt op het display gevraagd de procedure te herhalen.

11.6 Ontkalkmelder

Er zijn twee melders die u de instructie geven om de oven te ontkalken. U kunt de ontkalkmelder niet uitschakelen.

Type

Zachte herinnering

Harde herinnering

Omschrijving

Raadt u aan om de oven te ontkalken.

Verplicht u om de oven te ontkalken. Als u de oven niet ontkalkt wan‐ neer de harde herinnering is ingeschakeld, zijn de stoomfuncties uitge‐ schakeld.

Deze herinneringen worden telkens geactiveerd wanneer u de oven uitschakelt.

11.7 Ga als volgt te werk voor gebruik: Spoelen

Voordat u begint:

Schakel de oven uit en wacht tot deze afgekoeld is.

Verwijder alle accessoires en verwijderbare inschuifrails.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Plaats de braadpan op het eerste ovenniveau.

Vul de waterlade met water.

Selecteer: Menu / Reinigen / Spoelen.

Duur: ongeveer 30 min

Schakel de functie in en volg de instructies op het display.

Wanneer de functie is afgelopen, verwijdert u de braadpan.

42/64

ONDERHOUD EN REINIGING

Wanneer deze functie werkt, is de lamp uit.

11.8 Droogherinnering

Na het stoomkoken verschijnt op het display een melding om de oven te drogen.

Druk op JA om de oven te drogen.

11.9 Ga als volgt te werk voor gebruik: Drogen

Na het stoomkoken of de stoomreiniging kunt u de oven met deze functie drogen.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Zorg ervoor dat de oven is afgekoeld.

Verwijder alle accessoires.

Selecteer het menu: Reinigen / Drogen.

Volg de instructies op het scherm.

11.10 Hoe te verwijderen en installeren:

Het aantal glasplaten is afhankelijk van het specifieke model.

Stap 1

Stap 2

Open de deur helemaal.

Stap 3

A

A

Duw de klemhendels (A) volledig op de twee scharnieren.

Sluit de ovendeur in de eerste openingsstand (in een hoek van onge‐ veer 70°).

43/64

ONDERHOUD EN REINIGING

Stap 4

Stap 5

Stap 6

2

B

1

Deurafdekking (B) aan de bovenkant van de deur aan beide kanten vastpakken en naar binnen drukken om de klemsluiting te ontgrende‐ len.

Trek de deurlijst naar voren om hem te verwijderen.

Stap 7

Stap 8

Stap 9

Houd de glasplaten aan de bovenkant vast en trek deze een voor een omhoog uit de geleiding.

Reinig de glasplaat met een sopje. Droog de glasplaat voorzichtig af.

Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit als de reini‐ ging voltooid is.

Plaats de kleinste glasplaat eerst, daarna de grotere glasplaten en de deur.

44/64

Stap 10

A B C

ONDERHOUD EN REINIGING

Zorg ervoor dat u de glasplaten (C, B en A) weer in de juiste volgorde terugplaatst. Plaats eerst glasplaat C, die een opdruk van een vierkant op de linkerkant en opdruk van een driehoek op de rechterkant heeft. U treft deze symbolen ook in reliëf aan op het deurframe. Het driehoek‐ symbool op het glas moet overeenkomen met de driehoek op het deur‐ frame en het vierkantsymbool met het vierkant. Plaats hierna de twee andere glasplaten.

WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de glasplaten op de juiste manier worden ge‐ plaatst, anders kan het oppervlak van de deur oververhit ra‐ ken.

11.11 Hoe te vervangen: Lamp

WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektrische schokken.

Het lampje kan heet zijn.

Stap 1

Schakel de oven uit. Wacht tot de oven afgekoeld is.

Voordat u de lamp vervangt:

Stap 2

Trek de oven uit het stopcon‐ tact.

Stap 3

Leg een doek op de bodem van de ovenruimte.

45/64

ONDERHOUD EN REINIGING

Het bovenste lampje

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Draai het afdekglas van de lamp en verwijder het.

Reinig het glazen deksel.

Verwijder de metalen ring en reinig de glazen afdekking.

Vervang de lamp door een geschikte hittebestendige lamp van 300 °C.

Monteer de metalen ring op de glasafdekking.

Installeer het glazen deksel.

46/64

12. PROBLEEMOPLOSSING

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

12.1 Wat te doen in de volgende gevallen...

De oven gaat niet aan of warmt niet op

Mogelijke oorzaak

De oven is niet aangesloten op een stopcon‐ tact of is niet goed geïnstalleerd.

De klok is niet ingesteld.

De deur is niet goed gesloten.

De zekering is doorgeslagen.

Het Kinderslot van de oven is geactiveerd.

Oplossing

Controleer of de oven goed is aangesloten op het lichtnet.

Stel de klok in, raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Klokfuncties", Instellen: Klok‐ functies.

Sluit de deur volledig.

Ga na of de zekering de oorzaak van het pro‐ bleem is. Als het probleem zich opnieuw voor‐ doet, neem dan contact op met een gekwalifi‐ ceerde elektricien.

Raadpleeg het hoofdstuk "Menu", Submenu voor: Opties.

Componenten moeten worden vervangen

Omschrijving

De lamp is opgebrand.

Oplossing

Vervang de lamp, raadpleeg voor meer infor‐ matie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging",

Hoe te vervangen: Lamp.

47/64

PROBLEEMOPLOSSING

Waterlade werkt niet goed

Omschrijving

De waterlade blijft niet in de oven na plaatsing.

Er komt water uit de waterla‐ de.

Mogelijke oorzaak

U heeft de waterlade niet he‐ lemaal ingedrukt.

U hebt het deksel van de wa‐ terlade of golfbreker niet cor‐ rect gemonteerd.

Oplossing

Steek de waterlade volledig in de oven.

Monteer het deksel van de waterlade en de golfbreker opnieuw.

Problemen met de reinigingsprocedure

niging.

Omschrijving

De waterlade is moeilijk te rei‐ nigen.

Er zit geen water in de grill-/ bakplaat na het ontkalken.

Er ligt vies water op de bodem van de ruimte na het ontkal‐ ken.

Er ligt te veel water op de bo‐ dem van de ruimte na de rei‐

Reinigingsprestaties zijn niet bevredigend.

Mogelijke oorzaak

Het deksel en de golfbreker zijn niet verwijderd.

De waterlade is niet tot het maximale niveau gevuld.

De grill-/bakplaat bevindt zich op het verkeerde ovenniveau.

U hebt te veel schoonmaak‐ middel in de oven gedaan voordat u begon met schoon‐ maken.

U begon met schoonmaken toen de oven te heet was.

U hebt niet alle accessoires uit de oven gehaald voordat u de reiniging begon.

Oplossing

Verwijder het deksel en de golfbreker.

Controleer of er ontkalkings‐ middel/water in de waterlade zit.

Verwijder het resterende wa‐ ter en het ontkalkingsmiddel van de bodem van de oven.

Plaats de grill-/bakplaat de volgende keer op het onderste ovenniveau.

Verdeel de volgende keer de dunne laag van een schoon‐ maakmiddel gelijkmatig over de ovenwanden.

Wacht tot de oven afgekoeld is. Herhaal de reiniging.

Verwijder alle onderdelen uit de oven. Herhaal de reiniging.

48/64

PROBLEEMOPLOSSING

Een stroomonderbreking zal de reiniging altijd stoppen. Herhaal de reiniging als deze wordt onderbroken door stroomuitval.

Problemen met wifisignaal

Mogelijke oorzaak

Problemen met draadloos netwerksignaal.

Er is een nieuwe router geïnstalleerd of de rou‐ terconfiguratie is gewijzigd.

Het wifinetwerksignaal is zwak.

Oplossing

Controleer uw draadloze netwerk en router.

Herstart de router.

Raadpleeg het hoofdstuk "Voor het eerste ge‐ bruik", Draadloze verbinding, om de oven en het mobiele apparaat opnieuw te configureren.

Plaats indien mogelijk de router dichterbij de oven.

Schakel de magnetron uit.

Het draadloze signaal wordt verstoord door een magnetron in de buurt van de oven.

12.2 Hoe te beheren: Foutcodes

Wanneer de softwarefout optreedt, geeft het display een foutmelding weer.

In deze sectie vindt u de lijst met problemen die u zelf kunt oplossen.

F111 Voedingssensor - is niet correct in het stopcontact gestoken.

F601 - er is een probleem met het Wi-Fi-sig‐ naal.

Code en omschrijving

F604 - de eerste verbinding met Wi-Fi is mis‐ lukt.

Oplossing

Steek de stekker van Voedingssensor volledig in het stopcontact.

Controleer uw netwerkverbinding. Raadpleeg het hoofdstuk 'Voor het eerste gebruik', Draad‐ loze verbinding.

Zet de oven uit en aan en probeer het opnieuw.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Voor het eerste ge‐ bruik', Draadloze verbinding.

F908 - het ovensysteem kan geen verbinding maken met het bedieningspaneel.

Schakel de oven uit en in.

Wanneer een van deze foutmeldingen op het display blijft verschijnen, betekent dit dat een defect subsysteem mogelijk is uitgeschakeld. Neem in dat geval contact op met uw dealer of een erkend servicecentrum. Als een van deze fouten optreedt, zal de rest van de ovenfuncties blijven werken zoals gewoonlijk.

49/64

PROBLEEMOPLOSSING

Code en omschrijving

F131 - de temperatuur van de stomersensor is te hoog.

F144 - de sensor in de Waterreservoir kan het waterniveau niet meten.

F508 - de Waterreservoir werkt niet goed.

F602, F603 - Wi-Fi is niet beschikbaar.

Oplossing

Zet de oven uit en wacht tot deze is afgekoeld.

Zet de oven weer aan.

Leeg de Waterreservoir en vul deze bij.

Schakel de oven uit en in.

Schakel de oven uit en in.

12.3 Onderhoudsgegevens

Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper ofeen erkende serviceafdeling.

De contactgegevens van het servicecentrum staan op het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de voorkant van de binnenkant van de oven. Verwijder het typeplaatje niet uit de ovenruimte.

Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:

Model (MOD.) .........................................

Productnummer (PNC) .........................................

Serienummer (S.N.) .........................................

50/64

13. ENERGIEZUINIGHEID

13.1 Productinformatie- en productinformatieblad*

Naam leverancier

Modelidentificatie

Energie-efficiëntie-index

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand boven

+ onderwarmte

Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand hete‐ lucht

Aantal holtes

Warmtebron

Volume

Soort oven

Massa

AEG

KSK998230T 944066778

61,6

A++

0,89 kWh/cyclus

0,45 kWh/cyclus

1

Elektriciteit

43 l

Inbouwoven

36.6 kg

* Voor de Europese Unie overeenkomstig EU-verordeningen 65/2014 en 66/2014.

Voor de Republiek Belarus overeenkomstig STB 2478-2017, aanhangsel G; STB 2477-2017, bij‐ lagen A en B.

Voor Oekraïne overeenkomstig 568/32020.

De energie-efficiëntieklasse is niet van toepassing op Rusland.

EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke kookapparaten - Deel 1: Range-ovens, ovens, stoom‐ ovens en grills - Methoden voor prestatiemeting.

13.2 Energiebesparing

Deze oven bevat functies die u helpen energie te besparen tijdens het dagelijks koken.

Zorg ervoor dat de ovendeur goed gesloten is als u de oven in werking stelt. De deur niet openen tijdens de bereiding met stoom. Houd het deurrubber schoon en zorg ervoor dat het goed op zijn plaats vastzit.

Gebruik metalen kookgerei om meer energie te besparen.

Verwarm de oven indien mogelijk niet voor het koken voor.

Houd de onderbrekingen tussen het bakken zo kort mogelijk als u een aantal gerechten tegelijkertijd bereidt.

51/64

ENERGIEZUINIGHEID

Bereiding met hete lucht

Gebruik indien mogelijk de bereidingsfuncties met hete lucht om energie te besparen.

Restwarmte

Bij sommige ovenfuncties worden, als een programma met tijdselectie (Duur of Einde) in werking is en de bereidingstijd langer is dan 30 minuten, de verwarmingselementen automatisch eerder uitgeschakeld.

De lamp en ventilator blijven wel werken. Wanneer u de oven uitschakelt, geeft het display de restwarmte aan. U kunt die warmte gebruiken om het eten warm te houden.

Wanneer de kookduur langer is dan 30 minuten, verlaag dan de oventemperatuur tot minimaal

3-10 minuten voor het einde van het koken. De restwarmte in de oven zorgt ervoor dat het gerecht wordt voltooid.

U kunt de restwarmte gebruiken om andere maaltijden op te warmen.

Eten warm houden

Kies de laagst mogelijke temperatuurinstelling om de restwarmte te gebruiken en een maaltijd warm te houden. Het indicatielampje van de restwarmte of temperatuur verschijnt op het display.

Koken met de verlichting uitgeschakeld

Schakel de verlichting tijdens het koken uit. Doe het aan als u het nodig heeft.

Warmelucht (vochtig)

Functie is ontworpen om tijdens de bereiding energie te besparen.

Als u deze functie gebruikt, gaat de verlichting na 30 seconden automatisch uit. U kunt de verlichting weer inschakelen maar deze handeling vermindert de verwachte energiebesparingen.

52/64

14. MENUSTRUCTUUR

14.1 Menu

Selecteer: Menu en druk op de knop.

Menu-item

Favorieten

Kook- en bakassistent

Reinigen

Opties

Instellingen Aansluitingen

Instelling

Service

Applicatie

Toont overzicht van de favoriete in‐ stellingen.

Toont overzicht van de automatische programma's.

Toont overzicht van de schoonmaak‐ programma's.

Om de ovenconfiguratie in te stellen.

Om de netwerkconfiguratie in te stel‐ len.

Om de ovenconfiguratie in te stellen.

Toont de softwareversie en -configu‐ ratie.

14.2 Submenu voor: Reinigen

Submenu

Stoomreiniging

Stoomreiniging Plus

Ontkalken

Spoelen

Drogen

Reinigingsherinnering

Toepassing

Lichte reiniging.

Grondige reiniging.

Voor het verwijderen van kalkresten van de stoomgenera‐ tor.

Voor het reinigen van de stoomgenerator. Gebruik spoelen na frequent koken met stoom.

Procedure voor het drogen van de holte voor het verwijde‐ ren van de resterende condensatie na gebruik van de stoomfuncties.

Herinnert u eraan wanneer u de oven moet reinigen.

53/64

MENUSTRUCTUUR

14.3 Submenu voor: Opties

Submenu

Binnenverlichting

Lamppictogram zichtbaar

Kinderslot

Snel opwarmen

Toepassing

Schakelt de lamp in en uit.

Er verschijnt een lamppictogram op het scherm.

Voorkomt accidentele activering van de oven. Wanneer de optie is ingeschakeld, verschijnt de tekst "Kinderslot" op het scherm wanneer u de oven inschakelt. Om het ovengebruik in te schakelen, kiest u de codeletters in alfabetische volg‐ orde.

Verkort de opwarmtijd. Het is alleen beschikbaar voor een aantal ovenfuncties.

14.4 Submenu voor: Aansluitingen

Submenu

Wi-Fi

Bediening op afstand

Netwerk

Automatische bediening op af‐ stand

Netwerk vergeten

Beschrijving

Om in en uit te schakelen: Wi-Fi.

Om de afstandsbediening in en uit te schakelen.

Optie alleen zichtbaar nadat u het volgende inschakelt: Wi-

Fi.

Om de netwerkstatus en het signaalvermogen van het vol‐ gende te controleren: Wi-Fi.

Om de bediening op afstand automatisch te starten na het indrukken van BEGIN.

Optie alleen zichtbaar nadat u het volgende inschakelt: Wi-

Fi.

Om het huidige netwerk uit te schakelen van automatische verbinding met de oven.

14.5 Submenu voor: Instelling

Submenu

Taal

Tijdstip van de dag

Omschrijving

Stel de oventaal in.

Stelt de huidige tijd en datum in.

54/64

MENUSTRUCTUUR

Submenu

Tijdsindicatie

Digitale klokstijl

Reinigingsherinnering

Toetstonen

Alarm-/fouttonen

Geluidsvolume

Helderheid scherm

Waterhardheid

14.6 Submenu voor: Service

Omschrijving

Schakelt de klok in en uit.

Wijzigt de indeling van de weergegeven tijdsaanduiding.

Schakelt de herinnering in en uit.

Schakelt de toon van de aanraakvelden in en uit. Het is niet mogelijk om de tonen te dempen voor: , .

Schakelt de alarmtonen in en uit.

Stelt het volume van de belangrijkste tonen en signalen in.

Stelt de helderheid van het display in.

Stelt de waterhardheid in.

Submenu

Demomodus

Licentie

Softwareversie

Alle instellingen resetten

Reset alle pop-ups

Beschrijving

Activerings-/deactiveringscode: 2468

Informatie over licenties.

Informatie over softwareversie.

Herstelt fabrieksinstellingen.

Herstelt alle pop-ups naar de oorspronkelijke instellingen.

55/64

15. HET IS HEEL GEMAKKELIJK!

Voor het eerste gebruik moet u het volgende instellen:

Taal

Helderheid scherm

Geluidsvolu‐ me

Waterhard‐ heid

Tijdstip van de dag

Draadloze verbinding

Maak uzelf vertrouwd met de basispictogrammen op het bedieningspaneel en het display:

/

Aan / Uit

Wi-Fi

Informatie Timeropties

Voedings‐ sensor

Start het gebruik van de oven

Snel starten

Snel uit

Zet de oven aan en begin te ko‐ ken met de stan‐ daardtempera‐ tuur en -tijd van de functie.

Stap 1

Houd inge‐ drukt.

Stap 2

Selecteer de ovenfunctie

en druk op de knop.

Schakel de oven uit op elk ge‐ wenst moment, elk scherm of bericht.

Houd ingedrukt tot de oven uitschakelt.

Stap 3

Druk op

.

Begin met koken

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

Schakel de oven in.

Selecteer de ver‐ warmingsfunctie en druk op de knop.

Draai aan de knop om de tempera‐ tuur in te stellen en druk erop.

Druk om te beginnen met ko‐ ken.

Bereiding met stoom - Steamify

Stel de temperatuur in. Het type stoomverwarmingsfunctie is afhankelijk van de ingestelde temperatuur.

Stoom voor stomen Stoom voor stoven

Stoom voor lichte korstvorming

Stoom voor bakken en braden

56/64

HET IS HEEL GEMAKKELIJK!

Bereiding met stoom - Steamify

50 - 100 °C 105 - 130 °C 135 - 150 °C 155 - 230 °C

Leer snel koken

Gebruik de automatische programma’s om snel een gerecht te bereiden met de standaard‐ instellingen:

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

Selecteer: Menu en druk op de knop.

Selecteer: Kook- en bakassistent en druk op de knop.

Kies de voedselcate‐ gorie.

Kies het gerecht en druk op de knop.

Gebruik snelle functies om de bereidingstijd in te stellen of de bereidingsfunctie te wijzigen

Snelle timerinstellingen

Gebruik de meest gebruikte timerinstellingen door te kiezen uit de snelkoppelingen.

Stap 1

Selecteer Timer en druk op de knop.

Stap 2

Selecteer de gewen‐ ste timerwaarde en druk op de knop.

10% Finish assist

Gebruik 10% Finish assist om extra tijd toe te voegen of de bereidingsfunctie te wijzigen wan‐ neer 10% van de bereidingstijd overblijft.

Om de bereidingstijd te verlengen drukt u op het voorkeurstijdpictogram:

+1 min +5 min +10 min

.

Functie wijzigen:

Selecteer de gewenste functie en druk op de knop.

Reinig de oven met Stoomreiniging

Stap 1

Selecteer

Menu en druk op de knop.

Stap 2

Selecteer

Reinigen en druk op de knop.

Stap 3

Kies de modus:

Stoomreiniging

Stoomreiniging Plus

Ontkalken

Voor een lichte reiniging.

Voor een grondige reiniging.

Voor het verwijderen van kalkresten van de stoomgenerator.

57/64

HET IS HEEL GEMAKKELIJK!

Reinig de oven met Stoomreiniging

Spoelen

Voor het spoelen en reinigen van de stoomgenerator na frequent ge‐ bruik van de stoomfuncties.

58/64

16. GEBRUIK EEN SNELKOPPELING!

Hier ziet u alle handige snelkoppelingen. U kunt ze ook vinden in de speciale hoofdstukken in de gebruikershandleiding.

Draadloze verbinding

MENU ON

Instellen: Verwarmingsfuncties

Instellen: Steamify - Stoomkoken

Instellen: SousVide-koken

Instellen: Kook- en bakassistent

MENU

Instellen: Bereidingstijd

Uitstellen: Begin en einde van het koken

Annuleren: Timer instellen

59/64

GEBRUIK EEN SNELKOPPELING!

Ga als volgt te werk voor gebruik: Voedselsensor

60/64

17. MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recycleren. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

*

61/64

62/64

63/64

www.aeg.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project