Dieter Knoll Collection DKK78904BK Používateľská príručka

Dieter Knoll Collection DKK78904BK Používateľská príručka
CS
Návod k
použití
Parní trouba
DKK78904BK
2
OBSAH
Bezpečnostní informace
Podmínky použití
Bezpečnostní pokyny
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Před prvním použitím
Denní používání
Funkce hodin
2
3
4
7
8
10
11
20
Automatické programy
Použití příslušenství
Doplňkové funkce
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Energetická účinnost
21
22
24
26
47
51
54
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné součásti se při použití mohou zahřát na vysokou
teplotu.
3
•
•
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět
jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte
se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se nejprve
přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové
škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by poškrábat
povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a
poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky
roštů instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
PODMÍNKY POUŽITÍ
Tento spotřebič je určen pro použití v
domácnosti a pro následující způsoby
použití:
• Farmářské domy
• Klienty v bytech s údržbou,
prázdninových bytech a klienty
ostatních typů ubytovacích služeb.
4
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Netahejte spotřebič za držadlo.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
• Spotřebič nainstalujte na bezpečném a
vhodném místě, které splňuje
požadavky na instalaci.
• Spotřebič je vybaven elektrickým
chladicím systémem. Musí být zapojen
do napájecí sítě.
• Vestavná jednotka musí splňovat
požadavky na stabilitu podle normy
DIN 68930.
Minimální výška
skříňky (minimální
výška skříňky pod
pracovní deskou)
Šířka skříňky
Hloubka skříňky
444 (460) mm
560 mm
550 (550) mm
Výška přední části
spotřebiče
455 mm
Výška zadní části
spotřebiče
440 mm
Šířka přední části
spotřebiče
595 mm
Šířka zadní části
spotřebiče
559 mm
Hloubka spotřebiče
567 mm
Vestavná hloubka
spotřebiče
546 mm
Hloubka s
otevřenými dvířky
882 mm
Minimální velikost
ventilačního otvoru.
Otvor se nachází na
spodní zadní straně
560x20 mm
Délka napájecího sí‐
ťového kabelu. Kabel
se nachází v pravém
rohu zadní strany
1500 mm
Montážní šrouby
3.5x25 mm
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
• Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče nebo výklenku pod
spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič v
provozu nebo jsou-li dvířka horká.
• Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
5
•
•
•
•
•
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí
mít mezeru mezi kontakty alespoň 3
mm širokou.
Spotřebič se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem či
výbuchu.
• Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
• Spotřebič po každém použití vypněte.
• Pokud je spotřebič v provozu, buďte při
otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
• Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno spotřebiče.
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení pečení nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
• Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
• Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
• Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
• Vždy pečte se zavřenými dvířky trouby.
• Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela nevychladne.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění, požáru nebo
poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
6
• Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
• Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
• Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
• Katalytický smalt (je-li součástí výbavy)
nečistěte žádným druhem čisticího
prostředku.
Vaření v páře
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
• Horká pára může způsobit popálení:
– Je-li funkce zapnutá, buďte při
otevírání dvířek spotřebiče opatrní.
Může dojít k úniku páry.
– Po ukončení vaření v páře otvírejte
dvířka spotřebiče opatrně.
Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
• V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky pouze
pro použití v domácích spotřebičích.
Nepoužívejte je pro osvětlení
domácnosti.
• Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
• Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální
náhradní díly.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
• Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
7
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
1
2
4
5
6
7
4
10
3
3
2
1
8
9
Příslušenství
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásobník na vodu
Zásuvka pečicí sondy
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Vývod trubky odstraňování vodního
kamene
9 Drážky na rošty, vyjímatelné
10 Polohy roštů
1
2
3
4
5
6
7
8
Hluboký pekáč / plech
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové
formy, pečeně.
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Pečicí sonda
Plech na pečení
K měření teploty uvnitř pokrmu.
Na koláče a sušenky.
8
Jedna neděrovaná a jedna děrovaná
nádoba na potraviny.
Sada pro vaření v páře
Sada pro vaření v páře odvádí
kondenzovanou vodu z jídla během jeho
přípravy v páře. Používejte ji k přípravě
zeleniny, ryb, kuřecích prsou. Tato sada
není vhodná pro jídla, která je zapotřebí
namáčet ve vodě, např. rýže, polenta,
těstoviny.
OVLÁDACÍ PANEL
Elektronický programátor
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
K ovládání trouby používejte senzorová tlačítka.
Senzo‐
rové
tlačítko
1
2
3
4
5
6
-
Funkce
Poznámka
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí trouby.
Pečicí funkce ne‐
bo Podporované
Vaření
Jednou stiskněte senzorové tlačítko pro volbu pečicí
funkce nebo nabídky: Podporované Vaření. Dalším
stisknutím senzorového tlačítka přepnete mezi na‐
bídkami: Pečicí funkce, Podporované Vaření. Chce‐
te-li zapnout nebo vypnout osvětlení, stiskněte tla‐
čítko na tři sekundy.
Zpět
Slouží k návratu o jednu nabídku zpět. K zobrazení
hlavní nabídky stiskněte tlačítko na tři sekundy.
Volba teploty/ ry‐
chlé zahřátí
Slouží k nastavení teploty nebo zobrazení aktuální
teploty v troubě. Stisknutím tlačítka na tři sekundy
zapnete či vypnete funkci: rychlé zahřátí.
Oblíbené
Slouží k uložení a vyvolání vašich oblíbených pro‐
gramů.
Displej
Zobrazí aktuální nastavení trouby.
9
Senzo‐
rové
tlačítko
7
8
Funkce
Poznámka
Nahoru
Slouží k posunu v nabídce směrem nahoru.
Dolů
Slouží k posunu v nabídce směrem dolů.
Časové a do‐
plňkové funkce
Slouží k nastavení různých funkcí. Když je spuštěna
pečicí funkce, stisknutím příslušného senzorového
tlačítka nastavíte časovač nebo funkce: Blokování
tlačítek, Oblíbené, Ohřev a uchování teploty,Nasta‐
vit a spustit. Také můžete změnit nastavení pečicí
sondy.
Minutka
Nastavení funkce: Minutka.
OK
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.
9
10
11
Displej
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Pečicí funkce
Denní čas
Ukazatel ohřevu
Teplota
Zobrazuje dobu pečení nebo čas do
konce funkce
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
Funkce
Minutka
Funkce je v provozu.
Denní čas
Na displeji se zobrazí aktuální čas.
Trvání
Na displeji se zobrazí potřebná doba
přípravy.
Ukončení
Na displeji se zobrazí čas dokončení
přípravy.
Teplota
Na displeji se zobrazí teplota.
10
Symbol
Funkce
Časové Údaje
Na displeji se zobrazuje, jak dlouho je
pečicí funkce v provozu. Čas vynuluje‐
te současným stisknutím
a
.
Výpočet
Trouba vypočítá dobu přípravy.
Ukazatel ohřevu
Na displeji se zobrazuje teplota uvnitř
trouby.
rychlé zahřátí
Funkce je zapnutá. Zkracuje dobu
rozehřátí.
Automatická váha
Na displeji se zobrazuje, že je zapnutý
automatický systém hmotnosti nebo že
lze hmotnost změnit.
Ohřev a uchování teploty
Funkce je zapnutá.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství a
vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
První zapojení
musíte nastavit jazyk, kontrast displeje, jas
displeje a aktuální čas.
1. Použijte
nebo
hodnot.
2. Potvrďte stisknutím
k nastavení
.
Nastavení stupně tvrdosti vody
Po zapojení trouby do sítě musíte nastavit
stupeň tvrdosti vody.
Níže uvedená tabulka uvádí rozsah
tvrdosti vody (dH) s odpovídajícím
ukládáním vápníku a kvalitou vody.
Když troubu připojíte k elektrické síti,
případně po výpadku elektrického proudu,
Tvrdost vody
Ukládání vápníku
(mmol/l)
Ukládání vápníku
(mg/l)
Klasifikace
vody
Třída
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Měkká
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Středně
tvrdá
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Tvrdá
4
více než 21
více než 3,8
více než 150
Velmi tvrdá
11
Když tvrdost vody překročí hodnoty
uvedené v tabulce, naplňte zásobník
lahvovou vodou.
1. Vezměte čtyřbarevný reakční proužek
dodaný spolu se sadou pro vaření v
parní troubě.
2. Vložte všechny reakční plochy proužku
do vody na přibližně jednu sekundu.
Proužek nedávejte do tekoucí vody.
3. Z proužku otřepejte přebytečnou vodu.
4. Po jedné minutě zkontrolujte tvrdost
vody dle níže uvedené tabulky.
Barvy na reakčních plochách se budou
dále měnit. Nekontrolujte tvrdost vody
později než jednu minutu po provedení
zkoušky.
5. Nastavení tvrdosti vody: nabídka:
Základní nastavení.
Zkušební proužek
Tvrdost vody
1
2
3
4
Tvrdost vody můžete změnit v nabídce:
Základní nastavení / Tvrdost vody.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Navigace nabídkami
1. Zapněte troubu.
2. Pomocí
nebo
nastavte
možnosti nabídky.
3. Stisknutím
se přesunete do
podnabídky nebo potvrdíte nastavení.
Zpět do hlavní nabídky se
můžete kdykoli vrátit pomocí
.
Přehled nabídek
Hlavní nabídka
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Pečicí funkce
Recepty
Oblíbené
Čištění
Základní nasta‐
vení
Speciality
Použití
Obsahuje seznam pe‐
čicích funkcí.
Obsahuje seznam au‐
tomatických progra‐
mů.
Použití
Obsahuje seznam ob‐
líbených programů pro
přípravu jídel
vytvořených uživate‐
lem.
Obsahuje seznam či‐
sticích programů.
Slouží k nastavení
konfigurace
spotřebiče.
Obsahuje seznam dal‐
ších pečicích funkcí.
12
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Podporované
Vaření
Použití
Obsahuje doporučená
nastavení trouby pro
široký výběr pokrmů.
Zvolte požadovaný
pokrm a spusťte peči‐
cí proces. Teplota a
doba přípravy slouží
pouze pro orientaci k
dosažení lepších vý‐
sledků a lze je upravit.
Závisí na receptu,
kvalitě a množství
použitých přísad.
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Displej kontrast
Úprava kontrastu dis‐
pleje po stupních.
Displej jas
Úprava jasu displeje
po stupních.
Nastavení jazy‐
ka
Hlasitost zvuk.
signalizace
Podnabídka pro: Základní nastavení
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Nastavení den‐
ního času
Časové údaje
Popis
rychlé zahřátí
Pokud je tato funkce
zapnuta, zkracuje do‐
bu rozehřátí.
Nastavit a spu‐
stit
K nastavení funkce a
jejímu pozdějšímu
spuštění stisknutím li‐
bovolného symbolu na
ovládacím panelu.
Ohřev a uchová‐
ní teploty
Prodloužení do‐
by pečení
Tóny tlačítek
Nastavení aktuálního
času na hodinách.
Pokud je tato funkce
zapnuta, po vypnutí
spotřebiče se na dis‐
pleji zobrazuje aktuál‐
ní čas.
Slouží k udržení teplo‐
ty připraveného jídla
po dobu 30 minut po
dokončení přípravy.
Zapne a vypne funkci
prodloužení doby pe‐
čení.
Popis
Alarm/Chybový
tón
Tvrdost vody
Připomínka či‐
štění
Režim DEMO
Obsluha
Tovární nasta‐
vení
Nastavení jazyka na
displeji.
Nastaví hlasitost tónů
tlačítek a zvukové sig‐
nalizace po stupních.
Zapne a vypne tóny
dotykových tlačítek.
Není možné deaktivo‐
vat tón dotykového tla‐
čítka Zap / Vyp.
Aktivuje a deaktivuje
bezpečnostní tóny.
Nastavuje stupeň
tvrdosti vody (1 - 4).
Upozorní vás na to,
kdy spotřebič vyčistit.
Aktivační / deaktivační
kód: 2468.
Zobrazuje verzi soft‐
ware a konfiguraci.
Vrátí všechna nasta‐
vení na výchozí továr‐
ní nastavení.
13
Podnabídka pro: Čištění
Symbol
Položka nabídky
Popis
Vyprázdnění zásobníku
Program k odstranění zbytkové vody ze zá‐
sobníku po použití parních funkcí.
Čištění párou plus
Program k odstranění odolné nečistoty po‐
mocí prostředku k čištění trouby.
Čistění párou
Program k vyčištění spotřebiče, když je leh‐
ce znečištěný a nikoliv několikrát připálený.
Odstraňování vod. kamene
Program k vyčištění okruhu generátoru páry
od usazeného vodního kamene.
Proplachování
Program k opláchnutí a vyčištění okruhu ge‐
nerátoru páry po častém používání parních
funkcí.
Pečicí funkce
Pečicí funkce
Pravý horký
vzduch
Příprava pizzy
Horní/spodní
ohřev
Mražené potra‐
viny
Pečicí funkce
Použití
K pečení jídel na dvou
úrovních současně a k
sušení potravin.Nastav‐
te teplotu o 20 - 40 °C
nižší než při použití
funkce: Horní/spodní
ohřev.
K pečení jídel, která vy‐
žadují propečenější a
křupavý spodek, na jed‐
né úrovni. Nastavte te‐
plotu o 20 - 40 °C nižší
než při použití funkce:
Horní/spodní ohřev.
K pečení moučných jí‐
del a masa na jedné
úrovni trouby.
K přípravě polotovarů
do křupava (např. hra‐
nolek, amerických
brambor nebo jarních
závitků).
Gril
Turbo gril
Spodní ohřev
Použití
Ke grilování plochých
pokrmů a opékání chle‐
ba.
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni.
K zapékání a pečení
dozlatova.
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
zavařování potravin.
14
Pečicí funkce
Vlhký konvekč‐
ní vzduch
Nízká Vlhkost
Vysoká Vlhkost
Vaření V Páře
Použití
Tato funkce slouží k
úspoře energie při pe‐
čení. Pokyny k přípravě
viz kapitola „Tipy a ra‐
dy“, Vlhký konvekční
vzduch. Dvířka trouby
by měla být během pe‐
čení zavřená, aby ne‐
došlo k přerušení funk‐
ce a aby trouba fungo‐
vala co nejúsporněji. Při
použití této funkce se
teplota ve vnitřku trouby
může lišit od nastavené
teploty. Je využito zbyt‐
kové teplo.Může dojít
ke snížení tepelného
výkonu. Obecná dopo‐
ručení ohledně úspory
energie viz kapitola
„Energetická účinnost“,
Úspora energie. Tato
funkce byla použita ke
splnění energetické
třídy dle normy EN
60350-1. Pokud použí‐
váte tuto funkci, osvě‐
tlení se automaticky vy‐
pne po 30 sekundách.
K pečení chleba, vel‐
kých kusů masa nebo k
ohřevu chlazených či
mražených pokrmů.
K přípravě pokrmů s vy‐
sokým obsahem
vlhkosti, pudinku do po‐
lévky a terin ve vodě, a
pro vaření ryb.
K přípravě zeleniny,
ryb, brambor, rýže, tě‐
stovin nebo speciálních
příloh.
Během některých funkcí trouby
se může osvětlení při teplotě
nižší než 60 °C automaticky
vypnout.
Speciality
Pečicí funkce
Použití
K udržení teploty po‐
krmů.
Uchovat teplé
K předehřátí talířů k
servírování.
Ohřev talířů
Zavařování
K přípravě zelenino‐
vých zavařenin či na‐
kládané zeleniny.
K sušení krájeného
ovoce, zeleniny a hub.
Sušení
Kynutí těsta
K urychlení kynutí tě‐
sta. Brání vysychání
povrchu těsta a udržu‐
je jeho pružnost.
K přípravě měkkých a
šťavnatých pečení.
Nízkoteplotní
pečení
Pečení chleba
Pomocí této funkce
můžete připravovat
chléb a housky s velmi
dobrými profesionální‐
mi výsledky co do
křupavosti, barvy a
kůrky.
15
Pečicí funkce
Regenerace
Rozmrazování
Gratinované po‐
krmy
Použití
Opakovaný ohřev v
páře brání vysychání
povrchu jídel. Teplo je
rozváděno šetrně a
rovnoměrně, což umo‐
žňuje obnovení chuti a
vůně právě
připravených pokrmů.
Tuto funkci lze použít
k opakovanému
ohřevu jídel přímo na
talíři. Najednou lze
ohřát několik talířů
umístěných na rů‐
zných polohách roštů.
Podporované Vaření
Druh jídla: Ryby/Mořské Plody
Jídlo
Ryby
Rybí prsty
Rybí filé, tenké
Rybí filé, silné
Mražené rybí filé
Celá menší ryba
Celá ryba, dušená
v páře
Celá menší ryba,
grilovaná
K rozmrazování potra‐
vin (zeleniny a ovoce).
Doba rozmrazování
závisí na množství a
velikosti zmražených
potravin.
K přípravě pokrmů ja‐
ko lasagne nebo za‐
pékané brambory. K
zapékání a pečení do‐
zlatova.
Ryba, pečená
Celá ryba, grilova‐
ná
Celá ryba, grilova‐
ná
Pstruh
Losos
Filet z lososa
Celý losos
Krevety
Krevety, čerstvé
Krevety, mražené
Slávky
-
Druh jídla: Drůbež
Jídlo
Drůbež bez kostí
-
Drůbež bez kostí
-
16
Jídlo
Jídlo
Kuřecí křídla, čer‐
stvá
Kuřecí křídla, mra‐
žená
Kuře
Nepropečený
Hovězí na skandi‐
návský zp.
Kuřecí stehna, čer‐
stvá
Dobře propečené
Kuřecí stehna,
mražená
Klobásy chipolatas
Vepřová žebírka
Pošírovaná kuřecí
prsa
Vepř. koleno,
předvařené
Kuře, dvě půlky
Vepřová pečeně
Celé kuře
Celá kachna
-
Celá husa
-
Celá krůta
-
Vepřová kýta
Vepřová kýta
Vepřové
Krkovice
Jídlo
Kvalitní vařené ho‐
vězí
Vepřové plecko
Dušené maso
Vařená šunka
Sekaná
Telecí koleno
Nepropečený
Hovězí pečeně
Vepřová kýta, uze‐
ná
Vepřová kýta, poší‐
rovaná
Druh jídla: maso
Hovězí
Středně propečené
Vepřová pečeně
Telecí
Telecí kýta
Nepropečený
Telecí pečeně
Středně propečené
Jehněčí kýta
Středně propečené
Dobře propečené
Dobře propečené
Jehněčí pečeně
Jehněčí
Jehněčí hřbet
Jehněčí peč., stř.
propeč.
Jehněčí peč., stř.
propeč.
17
Jídlo
Jídlo
Zajíc
• Zaječí stehno
• Zaječí hřbet
• Zaječí hřbet
Zvěřina
Srnčí/jelení
• Kýta z vysoké
zvěře
• Hřbet z vysoké
zvěře
Flambovaný dort
-
Švýcarský koláč,
pikantní
-
Slaný lotrinský ko‐
láč
-
Slaný koláč
-
Druh jídla: Koláče/sušenky
Jídlo
Pečená zvěřina
Kulatý koláč
-
Zadní pečeně ze
Koláč s jablečnou
vrstvou
-
Piškotový koláč
-
Jablečný koláč
-
zvěřiny
Druh jídla: Jídlo z trouby
Jídlo
Lasagne
-
Tvarohový koláč,
ve formě
-
Mražené lasagne/
cannelloni
-
Briošky
-
Těstoviny
-
Linecký koláč
-
Zapečené brambo‐
ry
-
Ovocný koláč
-
Zapékaná zelenina
-
Švýcarský koláč,
sladký
Sladké pokrmy
-
Mandlový koláč
-
Muffin
-
Sladké pečivo
-
Pruhy těsta
-
Krém. zákusky z
list. těsta
-
Pizza, extra náplň
Mražená pizza
Malé listové pečivo
-
Americká mražená
pizza
Banánky
-
Makronky
-
Chlazená pizza
Sušenky z
křehkého těsta
-
Vánoční štola
-
Druh jídla: Pizza/Slané koláče
Jídlo
Pizza, tenká
Pizza
Mražená pizza
snack
Zapékané bagety
-
18
Jídlo
Mražený jablečný
závin
Koláč na plechu
Jídlo
-
Věnec
Bílý chléb
Piškotové těsto
Vánočka
Kynuté těsto
Hnědý chléb
Tvarohový koláč,
na plechu
-
Brownies - čok. su‐
šenky
-
Roláda
-
Kynutý koláč
-
Koláč s drobenkou
-
Cukrový koláč
-
Jídlo
Dortový korpus z
křehkého těsta
Brokolice, růžičky
-
Brokolice, celá
-
Květák, růžičky
-
Květák, celý
-
Mrkev
-
Cukety, plátky
-
Chřest, zelený
-
Chřest, bílý
-
Paprika, proužky
-
Špenát, čerstvý
-
Pečivo
Pórek, kroužky
-
Pečivo,
předpečené
Zelené fazolky
-
Houby, plátky
-
Loupaná rajčata
-
Růžičková kapusta
-
Celer, kostičky
-
Hrášek
-
Lilek
-
Fenykl
-
Artyčoky
-
Dortový korpus
Koláčový korpus z
piškotového těsta
Ovocný koláč z pi‐
škotového těsta
Kynuté těsto
Druh jídla: Bagety/kaiserky
Jídlo
Pečivo
Žitný chléb
Celozrnný chléb
Nekvašený chléb
Ovocný koláč z
křehkého těsta
Ovocný koláč
Chléb
Pečivo, mražené
Ciabatta
-
Bageta
Bagety,
předpečené
Bagety, mražené
Mražené bagety/
kaiserky
Druh jídla: Zelenina
19
Jídlo
Jídlo
Červená řepa
-
Černý kořen
-
Kedluben, proužky
-
Bílé fazole
-
Kapusta, kadeřavá
-
Druh jídla: Krémy a paštiky
Jídlo
Vaječný krém
-
Karamelový koláč
-
Paštiky terrine
Vařená naměkko
Vejce
Vařená nahniličku
Vařená natvrdo
Zapečená vejce
Druh jídla: Přílohy
Jídlo
Hranolky, tenké
-
Hranolky, silné
-
Hranolky, mražené
-
Krokety
-
Americké brambory
-
Opečená brambo‐
rová kaše
-
Vařené brambory,
čtvrtky
-
Vařené brambory
-
Brambory ve slup‐
ce
-
Bramborové knedlí‐
ky
-
Houskový knedlík
-
Kynuté knedlíky,
slané
-
Kynuté knedlíky,
sladké
-
Rýže
-
Čerstvé Tagliatelle
-
Polenta
-
Je-li třeba změnit hmotnost
nebo teplotu středu jídla, k
nastavení nových hodnot
použijte
nebo
.
Nastavení pečicí funkce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zapněte troubu.
Zvolte nabídku: Pečicí funkce.
Potvrďte stisknutím
.
Zvolte pečicí funkci.
Potvrďte stisknutím
.
Nastavte teplotu.
Potvrďte stisknutím
.
Vaření v páře
Víčko zásobníku na vodu se nachází v
ovládacím panelu.
VAROVÁNÍ! Používejte pouze
studenou vodou z kohoutku.
Nepoužívejte filtrovanou
(demineralizovanou) či
destilovanou vodu.
Nepoužívejte jiné tekutiny. Do
zásobníku na vodu nenalévejte
hořlavé či alkoholické tekutiny.
1. Stisknutím víčka zásobník na vodu
otevřete.
2. Zásobník na vodu naplňte studenou
vodou na maximální úroveň (asi 950
ml), dokud nezazní zvukový signál
nebo se na displeji nezobrazí zpráva.
Zásoba vody vystačí přibližně na 50
minut.Nepřekračujte maximální objem
zásobníku na vodu. Hrozí nebezpečí
20
úniku vody, přetečení a poškození
nábytku.
3. Zatlačte zásobník na vodu na do
původní polohy.
4. Zapněte troubu.
5. Nastavte funkci pečení v páře a
teplotu.
6. V případě potřeby nastavte funkci:
Trvání
nebo : Ukončení
.
Pára se objeví přibližně za dvě minuty.
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál.
Když v zásobníku na vodu dochází
voda, zazní zvukový signál. Abyste
mohli pokračovat ve vaření v páře, do
zásobníku je nutné doplnit vodu dle
výše uvedeného postupu.
Zvukový signál zazní na konci doby
přípravy jídla.
7. Vypněte troubu.
8. Po každém dokončení vaření v páře
zásobník na vodu vyprázdněte.
Viz čisticí funkce: Vyprázdnění
zásobníku.
POZOR! Trouba je horká.
Hrozí nebezpečí popálení.
9. Po vaření v páře může docházet ke
srážení páry na dně vnitřku trouby.
Dno vnitřku trouby vždy vysušte, až
vychladne.
Nechte troubu zcela vyschnout s
otevřenými dvířky. Sušení můžete urychlit
zavřením dvířek a předehřátím trouby
pomocí funkce Pravý horký vzduch o
teplotě 150 °C po dobu přibližně 15 minut.
Ukazatel ohřevu
Když spustíte pečicí funkci, na displeji se
rozsvítí příslušný proužek. Tento proužek
zobrazuje zvyšující se teplotu. Po
dosažení dané teploty třikrát zazní
zvukový signál, proužek zabliká a poté se
přestane zobrazovat.
rychlé zahřátí
Tato funkce zkracuje dobu rozehřátí.
Pokud je spuštěná funkce
rychlého zahřátí, nevkládejte
do spotřebiče žádné potraviny.
Funkci zapnete podržením na tři
sekundy. Ukazatel ohřevu se mění.
Tato funkce není u některých funkcí
trouby k dispozici.
Zbytkové teplo
Po vypnutí trouby se na displeji zobrazuje
zbytkové teplo. Toto teplo můžete využít k
udržení teploty jídla.
FUNKCE HODIN
Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Minutka
Funkce hodin
Použití
Slouží k nastavení od‐
počtu (max. 2 hodiny
30 minut). Tato funkce
nemá žádný vliv na pro‐
voz trouby.
K zapnutí této funkce
stiskněte
. K nasta‐
vení minut použijte
nebo
a funkci
spusťte pomocí
.
Použití
Trvání
Slouží k nastavení dél‐
ky provozu trouby
(max. 23 hodin 59 mi‐
nut).
Ukončení
Slouží k nastavení času
vypnutí pečicí funkce
(max. 23 hodin 59 mi‐
nut).
Pokud nastavíte čas pro funkci hodin,
začne se čas odpočítávat po pěti
sekundách.
21
Pokud použijete funkce hodin:
Trvání, Ukončení, vypne trouba
topné články po uplynutí 90 %
nastaveného času. Zbytkové
teplo se využije k dokončení
pečení až do konce
nastaveného času (3–20
minut).
Nastavení funkcí hodin
Před použitím funkcí: Trvání,
Ukončení, musíte nejprve
nastavit pečicí funkci a teplotu.
Trouba se vypne automaticky.
Můžete použít funkce: Trvání a
Ukončení současně, pokud
chcete troubu ve stanovenou
dobu automaticky zapnout a
vypnout.
Funkce: Trvání a Ukončení
nefungují, když používáte
pečicí sondu.
1. Nastavte pečicí funkci.
2. Opakovaně stiskněte , dokud se na
displeji nezobrazí požadovaná funkce
hodin a související symbol.
3. Použijte
nebo
k nastavení
potřebného času.
.
4. Potvrďte stisknutím
Po vypršení času zazní zvukový signál.
Trouba se vypne. Na displeji se zobrazí
zpráva.
5. Signál vypnete stisknutím libovolného
symbolu.
Ohřev a uchování teploty
• Nastavená teplota musí být vyšší než
80 °C.
• Funkce: Trvání je nastavena.
Funkce: Ohřev a uchování teploty udržuje
připravené jídlo teplé při teplotě 80 °C po
dobu 30 minut. Zapne se po dokončení
pečení.
Funkci můžete zapnout nebo vypnout v
nabídce: Základní nastavení.
1.
2.
3.
4.
Zapněte troubu.
Zvolte pečicí funkci.
Nastavte teplotu vyšší než 80 °C.
Opakovaně stiskněte , dokud se na
displeji nezobrazí: Ohřev a uchování
teploty.
5. Potvrďte stisknutím
.
Po dokončení funkce zazní zvukový
signál.
Prodloužení doby pečení
Funkce: Prodloužení doby pečení
způsobí, že pečicí funkce bude
pokračovat i po dokončení funkce Trvání.
Nelze použít u pečicích funkcí
s pečicí sondou.
1. Po vypršení doby pečení zazní
zvukový signál. Stiskněte libovolný
symbol.
Na displeji se zobrazí hlášení.
funkci zapnete nebo
2. Stisknutím
vypnete stisknutím .
3. Nastavte délku funkce.
4. Stiskněte
.
Podmínky pro funkci:
AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Online recepty
Recepty pro automatické programy
naleznete na našich webových
stránkách.Recepty naleznete pomocí
výrobního čísla PNC, které je uvedeno na
typovém štítku na předním rámu vnitřku
trouby.
22
Recepty s Automatický recept
Tato trouba má sadu receptů, které
můžete použít. Recepty jsou pevně dané
a nelze je změnit.
3. Zvolte kategorii a jídlo. Potvrďte
stisknutím
.
4. Zvolte recept. Potvrďte stisknutím
.
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte nabídku: Recepty. Potvrďte
stisknutím
.
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky umístěné v předním rámu
spotřebiče.
Pečicí sonda
Pečicí sonda měří teplotu uvnitř pokrmu.
Jakmile teplota pokrmu dosáhne
nastavené teploty, spotřebič se vypne.
Je nutné nastavit dvě teploty:
• teplota trouby (minimálně 120 °C),
• teplota ve středu pokrmu.
POZOR! Používejte pouze
dodávanou pečicí sondu a
originální náhradní díly.
Pokyny k dosažení nejlepších výsledků:
• Přísady by měly mít pokojovou teplotu.
• Pečicí sondu nelze použít pro tekuté
pokrmy.
• Během pečení musí pečicí sonda
zůstat zasunutá v pokrmu a její
zástrčka v zásuvce.
• Použijte doporučená nastavení teploty
ve středu pokrmu. Viz kapitola „Tipy a
rady“.
Spotřebič vypočítá přibližný čas
konce pečení. Ten závisí na
množství pokrmu, nastavené
funkcí trouby a teplotě.
Druhy jídla: maso, drůbež a ryby
1. Zapněte spotřebič.
2. Zasuňte špičku pečicí sondy do středu
masa nebo ryby, pokud možno do
nejsilnější části. Ujistěte se, že
alespoň 3/4 pečicí sondy jsou vsunuty
do pokrmu.
Na displeji se zobrazí symbol pečicí
sondy.
4. Pomocí
nebo
do pěti sekund
nastavte teplotu ve středu pokrmu.
5. Nastavte pečicí funkci a v případě
potřeby teplotu trouby.
6. Změnu teploty ve středu pokrmu
provede stisknutím .
Jakmile pokrm dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál. Spotřebič se
automaticky vypne.
23
7. Signál vypnete stisknutím libovolného
symbolu.
8. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a pokrm vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ! Pečicí sonda
může být velmi horká a hrozí
nebezpečí popálenin. Při
vytahování zástrčky pečicí
sondy a vyjmutí sondy z
pokrmu buďte opatrní.
Druh jídla: dušené jídlo
1. Zapněte spotřebič.
2. Polovinu přísad vložte do zapékací
mísy.
3. Zasuňte špičku pečicí sondy přesně do
středu mísy. Během pečení musí
pečicí sonda držet stabilně na jednom
místě. Abyste toho dosáhli, použijte
pevnou přísadu. Okraj zapékací mísy
použijte k podepření silikonové rukojeti
pečicí sondy. Špička pečicí sondy by
se neměla dotýkat dna zapékací mísy.
Na displeji se zobrazí symbol pečicí
sondy.
6. Pomocí
nebo
do pěti sekund
nastavte teplotu ve středu pokrmu.
7. Nastavte pečicí funkci a v případě
potřeby teplotu trouby.
8. Změnu teploty ve středu pokrmu
provede stisknutím .
Jakmile pokrm dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál. Spotřebič se
automaticky vypne.
9. Signál vypnete stisknutím libovolného
symbolu.
10. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a pokrm vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ! Pečicí sonda
může být velmi horká a hrozí
nebezpečí popálenin. Při
vytahování zástrčky pečicí
sondy a vyjmutí sondy z
pokrmu buďte opatrní.
Vložení příslušenství
4. Pečicí sondu zakryjte zbývajícími
přísadami.
5. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky umístěné v předním rámu
spotřebiče.
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek roštů
a ujistěte se, že nožičky směřují dolů.
24
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení /hlubokého pekáče /
plechu:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně roštu
a tvarovaný rošt v drážkách nad nimi.
Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto zářezy
také fungují jako zařízení proti
překlopení. Vysoký okraj kolem
roštu slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Oblíbené
Svá oblíbená nastavení jako doba pečení,
teplota nebo pečicí funkce si můžete
uložit. Jsou dostupná v nabídce:
Oblíbené. Můžete uložit 20 programů.
Uložení programu
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte pečicí funkci nebo automatický
program.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se na
displeji neobjeví: ULOŽIT.
4. Potvrďte stisknutím
.
Na displeji se zobrazí první volná pozice
paměti.
5. Potvrďte stisknutím
.
6. Zadejte název programu.
První písmeno bliká.
7. Stisknutím
nebo
změníte
písmeno.
8. Stiskněte
.
Následující písmeno bliká.
9. V případě potřeby proveďte opět krok
7.
10. Stisknutím a podržením tlačítka
zadání uložíte.
Obsazené pozice paměti můžete přepsat.
Když se na displeji zobrazí první volná
pozice paměti, stiskněte
nebo
a
stisknutím
přepište stávající program.
Název programu můžete změnit v
nabídce: Změnit název programu..
Spuštění programu
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte nabídku: Oblíbené.
3. Potvrďte stisknutím
.
25
4. Zvolte název svého oblíbeného
programu.
5. Potvrďte stisknutím
.
Stisknutím libovolného symbolu (kromě
) spustíte funkci: Nastavit a spustit.
Nastavená pečicí funkce se spustí.
Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Po dokončení pečicí funkce zazní zvukový
signál.
Jestliže je zapnutá funkce dětské
bezpečnostní pojistky, troubu nelze
náhodně zapnout.
1. Stisknutím
zapněte displej.
2. Současně stiskněte a podržte
a
dokud se na displeji nezobrazí
hlášení .
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
Blokování tlačítek
Tato funkce brání náhodné změně pečicí
funkce. Tuto funkci lze zapnout pouze u
zapnuté trouby.
1. Zapněte troubu.
2. Nastavte pečicí funkci nebo zvolte
nastavení.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se na
displeji nezobrazí: Blokování tlačítek.
4. Potvrďte stisknutím
.
K vypnutí funkce stiskněte . Na displeji
se zobrazí zpráva. K potvrzení opět
stiskněte
a poté
.
Když troubu vypnete, vypne se
i funkce.
Nastavit a spustit
Tato funkce umožňuje nastavit pečicí
funkci (nebo program) a později ji použít
jediným stisknutím libovolného symbolu.
1. Zapněte troubu.
2. Nastavte pečicí funkci.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se na
displeji neobjeví: Trvání.
4. Nastavte čas.
5. Opakovaně stiskněte , dokud se na
displeji nezobrazí: Nastavit a spustit.
6. Potvrďte stisknutím
.
,
• V průběhu pečicí funkce se
zobrazuje Blokování tlačítek.
• Nabídka: Základní nastavení
umožňuje zapnutí a vypnutí
funkce Nastavit a spustit.
Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se trouba po
určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce a vy nezměníte žádné nastavení,
automaticky vypne.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Automatické vypnutí nefunguje s
funkcemi: osvětlení, Pečicí sonda,Trvání,
Ukončení.
Jas displeje
U jasu displeje existují dva režimy:
• Noční jas - když je trouba vypnutá, tak
je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje nižší.
• Denní jas:
– když je trouba zapnutá.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv symbolu
(kromě tlačítka ZAP/VYP), displej
se na následujících 10 sekund
přepne zpět do režimu denního
jasu.
– pokud je trouba vypnutá a nastavíte
funkci: Minutka. Když se funkce
dokončí, displej se přepne zpět do
režimu nočního jasu.
26
Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
TIPY A RADY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na receptu,
kvalitě a množství použitých
přísad.
Doporučení k pečení
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. Níže uvedené
tabulky zobrazují doporučená nastavení
teploty, délky přípravy a polohy roštu pro
specifické druhy pokrmů.
Talíře a nádobí rozložte rovnoměrně na
tvarovaném roštu trouby. Použijte první
polohu roštu. V polovině doby ohřevu je
mezi sebou vyměňte.
Kynutí těsta
Tato funkce vám umožňuje nechat
vykynout těsto. Těsto vložte do velké
nádoby. Použijte první polohu roštu.
Nastavte funkci Kynutí těsta a dobu
pečení.
Rozmrazování
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
Odstraňte obal z potravin a potraviny poté
položte na talíř. Potraviny ničím
nezakrývejte, abyste neprodloužili dobu
rozmrazování. Použijte první polohu roštu.
Vnitřní strana dvířek
Vaření V Páře
Na vnitřní straně dvířek můžete najít:
• čísla poloh roštů.
• informace o pečicích funkcích,
doporučené poloze roštů a teplotách
pro jídla.
Rada ohledně speciálních
pečicích funkcí trouby
Uchovat teplé
Tato funkce vám umožňuje uchovávat
pokrmy teplé. Teplota je nastavena
automaticky na 80 °C.
Ohřev talířů
Tato funkce vám umožňuje ohřívat talíře a
nádobí před podáváním jídla. Teplota je
nastavena automaticky na 70 °C.
Je-li funkce zapnutá, buďte při otevírání
dvířek trouby opatrní. Může dojít k úniku
páry.
Tato funkce je vhodná pro všechny druhy
čerstvých či zmražených potravin. Můžete
ji použít k přípravě, ohřívání,
rozmrazování, pošírování nebo spařování
zeleniny, masa, ryb, těstovin, rýže, sladké
kukuřice, krupice a vajec.
Celé jídlo můžete připravit jedinou
operací. Pro správnou přípravu každého
jídla použijte recept s co nejpodobnější
dobou přípravy. Naplňte zásobník na vodu
na maximální úroveň. Jídla vložte do
správných nádob a poté na správné rošty
trouby. Přizpůsobte místo mezi nádobím,
aby mohla pára cirkulovat.
Sterilizace
Pomocí této funkce lze sterilizovat nádoby
(např. dětské lahve).
27
Čisté nádoby vložte doprostřed roštu v
první poloze. Ujistěte se, že otvor nádoby
je směrem dolů a lehce nakloněný.
Naplňte zásobník maximálním množstvím
vody a nastavte dobu na 40 minut.
ZELENINA
Použijte první polohu roštu.
Pokud v tabulce níže není doporučeno
jiné nastavení, nastavte teplotu na 99 °C.
ZELENINA
(min)
(min)
Hrách velkoplodý /
Hrách velkoplodý
20 - 30
Sladké brambory
20 - 30
Květák, růžičky
25 - 35
Kedluben, proužky
25 - 35
Růžičková kapusta
25 - 35
Chřest, bílý
25 - 35
Bílé fazole
25 - 35
Kukuřičný klas
30 - 40
Květák, celý
35 - 45
Zelené fazolky
35 - 45
Černý kořen
35 - 45
Brokolice, růžičky,
předehřejte prázdnou
troubu
13 - 15
Loupaná rajčata
10
Zelenina, spařená
15
Špenát, čerstvý
15 - 20
Cukety, plátky
15 - 25
Houby, plátky
15 - 20
Bílé nebo červené zelí,
proužky
40 - 45
Paprika, proužky
15 - 20
Artyčoky
50 - 60
Lilek
15 - 25
55 - 65
Brokolice, celá
30 - 40
Chřest, zelený
15 - 25
Sušené fazole, namo‐
čené, poměr vody k fa‐
zolím 2:1
Dýně, kostičky
15 - 25
Kyselé zelí
60 - 90
Rajčata
15 - 25
Červená řepa
70 - 90
Polníček, listy
20 - 25
Fazole, spařené
20 - 25
Kapusta, kadeřavá
20 - 25
Hrášek
20 - 30
Fenykl
25 - 35
25 - 35
Kuskus, poměr vody ke ku‐
skusu 1:1
15 - 20
Mrkev
Pórek, kroužky
20 - 30
Čerstvé Tagliatelle
15 - 25
Celer, kostičky
20 - 30
PŘÍLOHY
(min)
28
PŘÍLOHY
OVOCE
(min)
Krupicový pudink, poměr vody
ke krupici 3,5:1
20 - 25
Čočka, červená, poměr vody
k čočce 1:1
20 - 30
Špecle
25 - 30
Bulgur, poměr vody k bulguru
1:1
25 - 35
Kynuté knedlíky
25 - 35
Aromatická rýže, poměr vody
k rýži 1:1
30 - 35
Vařené brambory, čtvrtky
30 - 40
Houskový knedlík
35 - 45
Bramborové knedlíky
35 - 45
Rýže, poměr vody k rýži 1:1,
poměr vody k rýži může být
odlišný v závislosti na typu rý‐
že
35 - 45
Polenta, poměr vody 3:1
40 - 50
Rýžový pudink, poměr mléka
k rýži 2,5:1
40 - 55
Neloupané brambory, střední
45 - 55
Čočka, hnědá a zelená, po‐
měr vody k čočce 2:1
55 - 60
(min)
Ovocný kompot
20 - 25
RYBY
OVOCE
(min)
Jablečné plátky
10 - 15
Horké bobulovité plody
10 - 15
Rozpouštění čokolády
10 - 20
(°C)
(min)
Tenký plátek ryby
75 80
15 - 20
Krevety, čerstvé
75 85
20 - 25
Slávky
100
20 - 30
Silný plátek ryby
75 85
20 - 30
Pstruh, 0,25 kg
75 85
20 - 30
Krevety, mražené
75 85
30 - 40
MASO
(°C)
(min)
Klobásy chipola‐
tas
80
15 - 20
Bavorská telecí
klobása, Bílá klo‐
bása
80
20 - 30
Vídeňské párky
80
20 - 30
Pošírovaná
kuřecí prsa
90
25 - 35
29
MASO
(°C)
(min)
Vařená šunka, 1
kg
99
55 - 65
Kuře, pošírova‐
né, 1,0 - 1,2 kg
99
60 - 70
Uzené maso, po‐
šírované
90
70 - 90
Telecí, Vepřová
kýta, 0,8 - 1,0 kg
90
80 - 90
Hovězí tafelspitz
99
110 120
VEJCE
(min)
Vejce, naměkko
10 - 11
Vejce, na hniličku
11 - 12
Vejce, natvrdo
18 - 21
Kombinovaná funkce: Pravý
horký vzduch + Vaření V Páře
Můžete tyto funkce zkombinovat a
připravovat maso, zeleninu i přílohy
současně.
1. Nastavte funkci: Pravý horký vzduch k
pečení masa.
2. Přidejte připravenou zeleninu a
přílohy.
3. Nechte teplotu trouby klesnout na cca
80 °C. Můžete otevřít dvířka trouby do
první polohy na přibližně 15 minut.
4. Spusťte funkci: Vaření V Páře. Pečte
všechny pokrmy společně, dokud
nebudou hotové.
Maximální množství vody je 650 ml.
Vysoká Vlhkost
Použijte druhou polohu roštu.
(°C)
(min)
Krém / Koláč v
malých mi‐
skách
90
35 - 45
Zapečená ve‐
jce
90 - 110
15 - 30
Paštiky terrine
90
40 - 50
Tenký plátek
ryby
85
15 - 25
Silný plátek ry‐
by
90
25 - 35
Malé ryby, až
0,35 kg
90
20 - 30
Celá ryba, až 1
kg
90
30 - 40
Knedlíky
120 - 130
40 - 50
30
Nízká Vlhkost
Použijte první polohu roštu.
(kg)
(°C)
(min)
Vepřová pečeně
1
160 - 180
90 - 100
Hovězí pečeně
1
180 - 200
60 - 90
Telecí pečeně
1
180
80 - 90
Sekaná, syrová,
0,5
180
30 - 40
Vepřová kýta, uzená
0,6 - 1
160 - 180
60 - 70
Kuře
1
180 - 210
50 - 60
Kachna
1,5 - 2
180
70 - 90
Zapečené brambory
-
160 - 170
50 - 60
Zapečené těstoviny
-
170 - 190
40 - 50
Lasagne
-
170 - 180
45 - 55
Chléb
0,5 - 1
180 - 190
45 - 60
Bagety/kaiserky
0,04 - 0,06
180 - 200
25 - 35
Housky či rohlíky k pečení
-
200
15 - 20
Bagety k pečení
0,04 - 0,05
200
15 - 20
Bagety k pečení, zmrazené
0,04 - 0,05
200
25 - 35
Regenerace
Pečení moučných jídel
Použijte první polohu roštu.
Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
(°C)
(min)
Jídla na jeden talíř
110
10 - 15
Těstoviny
110
10 - 15
Rýže
110
10 - 15
Knedlíky
110
15 - 25
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Různě vysoké moučníky a pečivo mohou
zhnědnout nerovnoměrně. Je-li zhnědnutí
nerovnoměrné, není nutné měnit
nastavení teploty. Rozdíly se během
pečení vyrovnají.
Plechy v troubě se mohou během pečení
zkroutit. Po ochlazení se opět vyrovnají.
31
Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče není do‐
statečně propečený.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazlavý
či nerovnoměrný.
Teplota trouby je příliš vy‐
soká.
Příště nastavte o něco nižší teplo‐
tu trouby.
Příliš krátká doba pečení.
Příště nastavte delší dobu pečení
a nižší teplotu trouby.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Příště nastavte vyšší teplotu trou‐
by.
Příliš dlouhá doba pečení.
Příště nastavte delší dobu pečení.
Teplota trouby je příliš vy‐
soká a doba pečení je příliš
krátká.
Nastavte nižší teplotu pečení a
prodlužte dobu pečení.
Těsto na koláč není rozlo‐
ženo rovnoměrně.
Příště těsto na koláč rozložte na
plech na pečení rovnoměrně.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Příště nastavte o něco vyšší te‐
plotu trouby.
Koláč je příliš suchý.
Koláč se peče nerovno‐
měrně.
Koláč není při délce pe‐
čení uvedené v receptu
hotový.
Pečení na jedné úrovni
PEČENÍ VE FORMĚ
(°C)
(min)
Kulatý koláč / Briošky
Pravý horký
vzduch
150 - 160
50 - 70
1
Linecký koláč / Ovocné kolá‐
če
Pravý horký
vzduch
140 - 160
70 - 90
1
Piškotový koláč
Pravý horký
vzduch
140 - 150
35 - 50
1
Piškotový koláč
Horní/spodní
ohřev
160
35 - 50
1
Dortový korpus - křehké tě‐
sto, předehřejte prázdnou
troubu
Pravý horký
vzduch
150 - 160
20 - 30
2
32
PEČENÍ VE FORMĚ
(°C)
(min)
Dortový korpus - piškotové
těsto
Pravý horký
vzduch
150 - 170
20 - 25
2
Jablečný koláč, 2 formy, Ø
20 cm
Pravý horký
vzduch
160
70 - 90
2
Jablečný koláč, 2 formy, Ø
20 cm
Horní/spodní
ohřev
180
70 - 90
1
Tvarohový koláč, použijte
hluboký pekáč / plech
Horní/spodní
ohřev
160 - 170
70 - 90
2
KOLÁČE / SLADKÉ PEČIVO / CHLÉB NA PLECHU NA PEČENÍ
Předehřejte prázdnou troubu.
(°C)
(min)
Kynutá pletýnka / Věnec
Horní/spodní
ohřev
170 - 190
30 - 40
1
Drážďanská štola
Horní/spodní
ohřev
160 - 180
50 - 70
1
Žitný chléb
Horní/spodní
ohřev
nejprve: 230
20
1
potom: 160 180
30 - 60
Krém. zákusky z list. těsta /
Banánky
Horní/spodní
ohřev
190 - 210
20 - 35
2
Roláda
Horní/spodní
ohřev
180 - 200
10 - 20
2
Drobenkový koláč
Pravý horký
vzduch
150 - 160
20 - 40
2
Máslový mandlový koláč /
Cukrové koláčky
Horní/spodní
ohřev
190 - 210
20 - 30
2
Ovocné koláče (kynuté tě‐
sto / piškotové těsto)
Pravý horký
vzduch
150 - 170
30 - 55
2
33
KOLÁČE / SLADKÉ PEČIVO / CHLÉB NA PLECHU NA PEČENÍ
Předehřejte prázdnou troubu.
(°C)
(min)
Ovocné koláče (kynuté tě‐
sto / piškotové těsto)
Horní/spodní
ohřev
170
35 - 55
2
Ovocné koláče z křehkého
těsta
Pravý horký
vzduch
160 - 170
40 - 80
2
Kynutý koláč s jemnou ná‐
plní (např. tvaroh, smetana,
pudink)
Horní/spodní
ohřev
160 - 180
40 - 80
2
SUŠENKY
Použijte druhou polohu roštu.
(°C)
(min)
Sušenky z křehkého těsta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
15 - 25
Křehké těsto / Pruhy těsta
Pravý horký
vzduch
140
20 - 35
Křehké těsto / Pruhy těsta,
předehřejte prázdnou troubu
Horní/spodní ohřev
160
20 - 30
Čajové pečivo z piškotového tě‐
sta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
15 - 20
Sněhové pusinky z vaječného
bílku
Pravý horký
vzduch
80 - 100
120 - 150
Makronky
Pravý horký
vzduch
100 - 120
30 - 50
Čajové pečivo z kynutého těsta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
20 - 40
Malé listové pečivo, předehřejte
prázdnou troubu
Pravý horký
vzduch
170 - 180
20 - 30
34
SUŠENKY
Použijte druhou polohu roštu.
Pečivo, předehřejte prázdnou
troubu
Malé moučníky, předehřejte
prázdnou troubu
(°C)
(min)
Pravý horký
vzduch
160
10 - 25
Horní/spodní ohřev
190 - 210
10 - 25
Pravý horký
vzduch
160
20 - 35
Horní/spodní ohřev
170
20 - 35
Nákypy a zapékaná jídla
Použijte první polohu roštu.
(°C)
(min)
Zapečené těstoviny
Horní/spodní ohřev
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Horní/spodní ohřev
180 - 200
25 - 40
Zapékaná zelenina,
předehřejte prázdnou
troubu
Turbo gril
170 - 190
15 - 35
Bagety s roztaveným
sýrem
Pravý horký vzduch
160 - 170
15 - 30
Mléčná rýže
Horní/spodní ohřev
180 - 200
40 - 60
Rybí nákypy
Horní/spodní ohřev
180 - 200
30 - 60
Plněná zelenina
Pravý horký vzduch
160 - 170
30 - 60
Pečení na více úrovních
Použití funkce: Pravý horký vzduch
Pro dva plechy použijte první a třetí
polohu roštu.
35
KOLÁČE / SLADKÉ PEČIVO /
CHLÉB NA PLECHU NA PEČENÍ
(°C)
(min)
Krém. zákusky
z list. těsta /
Banánky,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
160 - 180
25 - 45
Koláč s dro‐
benkou, suchý
150 - 160
30 - 45
KOLÁČE / KOLÁČKY / CHLÉB
NA PLECHU NA PEČENÍ
(°C)
(min)
Sněhové pusinky z
vaječného bílku /
Pusinky
80 - 100
130 170
Makronky
100 120
40 80
Čajové pečivo z ky‐
nutého těsta
160 170
30 60
Tipy k pečení masa
KOLÁČE / KOLÁČKY / CHLÉB
NA PLECHU NA PEČENÍ
Používejte žáruvzdorné nádoby.
Libové maso pečte přikryté.
Velké pečeně pečte přímo na plechu nebo
na tvarovaném roštu nad tímto plechem.
(°C)
(min)
Sušenky z
křehkého těsta
150 160
20 40
Křehké těsto / Pru‐
hy těsta
140
25 45
Čajové pečivo z pi‐
škotového těsta
160 170
25 40
Na plech nalijte trochu vody, zabráníte tím
připečení kapajícího tuku.
Pečeni otočte za 1/2 - 2/3 doby pečení.
Maso a ryby pečte ve větších kusech
(minimálně 1 kg).
Kusy pečeně několikrát v průběhu pečení
potřete vlastní šťávou.
Tabulka pro pečení masa
Použijte první polohu roštu.
HOVĚZÍ
Dušené maso
1 - 1,5 kg
Horní/spodní
ohřev
(°C)
(min)
230
120 - 150
36
HOVĚZÍ
(°C)
(min)
Hovězí pečeně
nebo filet, nepro‐
pečený,
předehřejte
prázdnou troubu
na cm tloušťky
Turbo gril
190 - 200
5-6
Hovězí pečeně
nebo filet,
středně propeče‐
ný
na cm tloušťky
Turbo gril
180 - 190
6-8
Hovězí pečeně
nebo filet, dobře
propečený
na cm tloušťky
Turbo gril
170 - 180
8 - 10
VEPŘOVÉ
Použití funkce: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Plecko / Krkovice / Kýta
v celku
1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Kotlety / Vepřová žebír‐
ka
1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
Sekaná
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Vepřové koleno,
předvařené
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
37
TELECÍ
Použití funkce: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Telecí pečeně
1
160 - 180
120 - 150
Telecí koleno
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Jehněčí kýta / Jehněčí
pečeně
1 - 1.5
150 - 180
100 - 120
Jehněčí hřbet
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
JEHNĚČÍ
Použití funkce: Turbo gril.
ZVĚŘINA
(kg)
(°C)
(min)
Hřbet / Zaječí kýta,
předehřejte prázd‐
nou troubu
až 1
Turbo gril
180 - 200
35 - 55
Hřbet z vysoké
zvěře
1.5 - 2
Horní/spodní ohřev
180 - 200
60 - 90
Kýta z vysoké
zvěře
1.5 - 2
Horní/spodní ohřev
180 - 200
60 - 90
38
DRŮBEŽ
Použití funkce: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Kuře
0,2 - 0,25 g každý
kus
200 - 220
30 - 50
Půlka kuřete
0,4 - 0,5 g každá
190 - 210
40 - 50
Kusy drůbeže
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Kachna
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
RYBY
(kg)
Celá ryba
1 - 1.5
Turbo gril
(°C)
(min)
180 - 200
30 - 50
Pečení křupavého těsta pomocí
funkce Příprava pizzy
PIZZA
PIZZA
Použijte první polohu roštu.
Použijte první polohu roštu.
(°C)
(min)
Tvarohový ko‐
láč
140 160
60 - 90
150 170
50 - 60
160 180
50 - 60
(°C)
(min)
Koláče
180 200
40 - 55
Špenátový ko‐
láč
160 180
45 - 60
Koláč s ja‐
blečnou vr‐
stvou
Slaný lotrinský
koláč
170 190
45 - 55
Zeleninový
koláč
Švýcarský ko‐
láč
170 190
45 - 55
39
PIZZA
CHLÉB
Před přípravou předehřejte prázd‐
nou troubu.
Použijte první polohu roštu, není-li
uvedeno jinak.
Použijte druhou polohu roštu.
(°C)
(min)
Bageta
200 220
35 45
(°C)
(min)
Pizza, tenké
těsto
210 230
15 - 25
Briošky
180 200
40 60
Pizza, silné
těsto, použijte
hluboký pe‐
káč / plech
180 200
20 - 30
Ciabatta
200 220
35 45
Žitný chléb
190 210
50 70
Nekvašený
chléb
210 230
10 - 20
Celozrnný chléb
190 210
50 70
Malé listové
pečivo
160 180
45 - 55
Celozrnný chléb
190 210
40 60
Flammeku‐
chen
210 230
15 - 25
200 220
25 35
Pirohy
180 200
15 - 25
Bagety/kaiserky,
použijte druhou po‐
lohu roštu
Gril
Pečení chleba
Grilujte pouze tenké kousky masa nebo
ryb.
Předehřátí se nedoporučuje.
Před přípravou předehřejte prázdnou
troubu.
Do první polohy roštu zasuňte plech na
zachycení šťávy.
CHLÉB
Použijte první polohu roštu, není-li
uvedeno jinak.
Bílý chléb
(°C)
(min)
190 210
40 60
40
GRIL
Použijte první polohu roštu.
(°C)
(min)
1. strana
2. strana
Hovězí pečeně,
středně propečená
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Hov. plátek, středně
prop.
230
20 - 30
20 - 30
Vepřová kýta
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Telecí kýta
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jehněčí hřbet
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Celá ryba, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Nízkoteplotní pečení
Tato funkce vám umožní připravovat
libové, měkké maso a ryby. Není vhodná
pro přípravu drůbeže, tučné vepřové
pečeně, dušeného masa. Teplota Pečicí
sonda by neměla překročit 65 °C.
1. Na obou stranách maso osmahněte na
pánvi při vysoké teplotě po dobu 1 - 2
minut.
2. Vložte maso do plechu na pečení nebo
přímo na tvarovaný rošt. Pod
tvarovaný rošt položte plech k
zachytávání tuku.
Při použití této funkce vždy vařte bez
pokličky nebo víka.
3. Použijte Pečicí sonda.
4. Zvolte funkci: Nízkoteplotní pečení. Na
prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Výchozí teplota je 90 °C. Nastavte
teplotu pro Pečicí sonda.
5. Po 10 minutách trouba automaticky
sníží teplotu na 80 °C.
Použijte první polohu roštu.
(kg)
(°C)
(min)
Hovězí pečeně
1 - 1.5
150
120 - 150
Hovězí plátek
1 - 1.5
150
90 - 110
41
Použijte první polohu roštu.
(kg)
(°C)
(min)
Telecí pečeně
1 - 1.5
150
120 - 150
Steak
0.2 - 0.3
120
20 - 40
Mražené potraviny
Potraviny rozbalte nebo zbavte obalů.
Potraviny položte na talíř.
Potraviny ničím nezakrývejte, abyste
neprodloužili dobu rozmrazování.
ROZMRAZOVÁNÍ
Použijte druhou polohu roštu.
(°C)
(min)
Mražená pizza
200 - 220
15 - 25
Americká mražená pizza
190 - 210
20 - 25
Chlazená pizza
210 - 230
13 - 25
Mražená pizza snack
180 - 200
15 - 30
Hranolky, tenké
190 - 210
15 - 25
Hranolky, silné
190 - 210
20 - 30
Americké brambory / Krokety
190 - 210
20 - 40
Opečená bramborová kaše
210 - 230
20 - 30
Lasagne / Cannelloni, čerstvé
170 - 190
35 - 45
Lasagne / Cannelloni, mražené
160 - 180
40 - 60
Pečený sýr
170 - 190
20 - 30
Kuřecí křídla
180 - 200
40 - 50
Zavařování
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na trhu
dostupné ve stejné velikosti.
Sklenice se šroubovacím uzávěrem nebo
bajonetovým uzávěrem nejsou vhodné.
Použijte první polohu roštu.
Na plech na pečení nedávejte více než
šest litrových zavařovacích sklenic.
42
Sklenice naplňte rovnoměrně a uzavřete
je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
ZELENINA
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru vody,
aby v troubě bylo dostatečné vlhko.
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi za
35–60 minut), troubu vypněte nebo snižte
teplotu na 100 °C (viz tabulka).
(min)
Doba
zavařován
í do začát‐
ku perlení
(min)
Další
vaření při
100 °C
Mrkev
50 - 60
5 - 10
Okurky
50 - 60
-
Smíšená
nakládaná
zelenina
50 - 60
5 - 10
Kedluben /
Hrášek /
Chřest
50 - 60
15 - 20
Nastavte teplotu 160 - 170 °C.
MĚKKÉ OVOCE
(min)
Doba zavařování
do začátku perle‐
ní
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
35 - 45
PECKOVINY
Broskve /
Kdoule /
Švestky
(min)
Doba
zavařován
í do začát‐
ku perlení
(min)
Další
vaření při
100 °C
35 - 45
10 - 15
43
Sušení
Použijte třetí polohu roštu.
(°C)
(h)
Fazole
60 - 70
6-8
Papriky
60 - 70
5-6
Polévková zelenina
60 - 70
5-6
Houby
50 - 60
6-8
Byliny
40 - 50
2-3
Švestky
60 - 70
8 - 10
Meruňky
60 - 70
8 - 10
Jablečné plátky
60 - 70
6-8
Hrušky
60 - 70
6-9
Pečicí sonda
HOVĚZÍ
Teplota středu pokrmu (°C)
Nepropečené
Středně pro‐
pečené
Dobře prope‐
čené
Hovězí pečeně
45
60
70
Hovězí svíčková
45
60
70
HOVĚZÍ
Sekaná
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně pro‐
pečené
Více
80
83
86
VEPŘOVÉ
Šunka / Pečeně
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně pro‐
pečené
Více
80
84
88
44
VEPŘOVÉ
Hřbetní kotleta / Vepřová kýta, uze‐
ná / Vepřová kýta, pošírovaná
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně pro‐
pečené
Více
75
78
82
TELECÍ
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně pro‐
pečené
Více
Telecí pečeně
75
80
85
Telecí koleno
85
88
90
SKOPOVÉ/JEHNĚČÍ
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně pro‐
pečené
Více
Skopová kýta
80
85
88
Skopový hřbet
75
80
85
Jehněčí pečeně / Jehněčí kýta
65
70
75
ZVĚŘINA
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
Zaječí hřbet / Hřbet z vysoké zvěře
65
70
75
Zaječí kýta / Zajíc, celý / Kýta z vy‐
soké zvěře
70
75
80
DRŮBEŽ
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně pro‐
pečené
Více
Kuře
80
83
86
Kachna, celá / půlka / Krůta, celá /
prsa
75
80
85
45
DRŮBEŽ
Kachna, prsa
RYBA (LOSOS, PSTRUH,
CANDÁT)
Ryba, celá / velká / dušená / Ryba,
celá / velká / pečená
DUŠENÁ/ZAPÉKANÁ JÍ‐
DLA - PŘEDVAŘENÁ ZELENINA
Dušená cuketa / Dušená brokolice /
Dušený fenykl
DUŠENÁ/ZAPÉKANÁ JÍ‐
DLA - PIKATNÍ
Zapečené cannelloni / Lasagne /
Zapečené těstoviny
DUŠENÁ/ZAPÉKANÁ JÍ‐
DLA - SLADKÁ
Dušené jídlo s bílým chlebem, s
ovocem / bez ovoce / Dušené jídlo
s rýžovou kaší, s ovocem / bez
ovoce / Dušené jídlo se sladkými
nudlemi
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně pro‐
pečené
Více
60
65
70
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně pro‐
pečené
Více
60
64
68
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně pro‐
pečené
Více
85
88
91
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně pro‐
pečené
Více
85
88
91
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně pro‐
pečené
Více
80
85
90
46
Vlhký konvekční vzduch doporučená příslušenství
teplo lépe než nádoby ze světlého kovu a
s reflexní úpravou.
Používejte formy a nádoby z tmavého
kovu a s povrchovou vrstvou. Pohlcují
Plech na pizzu
Zapékací mísa
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
Tmavý, nereflexní
Průměr 26 cm
Pečicí šálky
Dortový korpus
Sklokeramika
Průměr 8 cm,
výška 5 cm
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
Vlhký konvekční vzduch
Použijte první polohu roštu.
Použijte první polohu roštu.
(°C)
(min)
Rýžový pu‐
dink
180 200
55 - 70
Jablečný ko‐
láč z piškoto‐
vého těsta
(kulatá kolá‐
čová forma)
160 170
70 - 80
Bílý chléb
200 210
55 - 70
(°C)
(min)
Zapečené tě‐
stoviny
200 220
45 - 60
Zapečené
brambory
180 200
70 - 85
Moussaka
180 200
75 - 90
Lasagne
180 200
70 - 90
Zapečené
cannelloni
180 200
65 - 80
Informace pro zkušebny
Chlebový pu‐
dink
190 200
55 - 70
Testy podle normy EN 60350 a IEC
60350.
47
FUNKCE VAŘENÍ V PÁŘE
Použití funkce: Vaření V Páře.
Použijte druhou polohu roštu.
Vložte plech na pečení do první polohy roštu.
Nastavte teplotu 99 °C.
Nádoba (Gastro‐
norm)
(kg)
(min)
Brokolice, předehřejte
prázdnou troubu
1 x 1/2 perforovaný
0.3
13 - 15
Brokolice, předehřejte
prázdnou troubu
1 x 1/2 perforovaný
max.
15 - 18
Hrášek, mražený
1 x 1/2 perforovaný
2
Dokud teplota v
nejchladnějším
místě nedosáh‐
ne 85 °C.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé
vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte speciální čisticí prostředek.
Čisticí
prostředky
Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
48
Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Hromadění mastnoty či zbytků jídel
může způsobit požár. Riziko je vyšší u grilovacího pekáče.
Osušte vnitřek měkkým hadrem po každém použití.
Každodenní
použití
Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysušit. Pou‐
žijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem. Nečistěte
příslušenství v myčce nádobí.
Nepřilnavé příslušenství nečistěte agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty nebo je nemyjte v myčce nádobí.
Příslušenstv
í
Vyjmutí drážek na rošty
Před údržbou zkontrolujte, zda trouba již
vychladla. Hrozí nebezpečí popálení.
K vyčištění trouby vyjměte drážky na
rošty.
1. Drážky opatrně nadzvedněte a
vytáhněte z předního úchytu.
1
3
2
2. Odtáhněte přední konec drážek na
rošty od stěny trouby.
3. Drážky vytáhněte ze zadního úchytu.
Drážky roštů instalujte stejným postupem
v opačném pořadí.
Čistění párou
Odstraňte co nejvíce nečistot ručně.
Při čištění bočních stěn vyjměte
příslušenství a drážky roštu.
Funkce čištění párou podporují čištění
vnitřku trouby párou.
Před spuštěním čisticí funkce se ujistěte,
že je trouba chladná.
Když probíhá funkce čištění párou,
osvětlení je vypnuté.
1. Zásobník na vodu naplňte na
maximální úroveň (asi 950 ml vody),
dokud nezazní zvukový signál nebo se
na displeji nezobrazí zpráva.
2. Z nabídky zvolte funkci čištění párou:
Čištění.
Čistění párou - tato funkce trvá
přibližně 30 minut.
a) Zapněte funkci.
b) Po skončení programu zazní
zvukový signál.
c) Signál vypnete stisknutím
některého senzorového tlačítka.
Čištění párou plus - tato funkce trvá
přibližně 75 minut.
a) Rovnoměrně po celém vnitřku
trouby nastříkejte jak na
smaltované tak ocelové části
vhodný čisticí prostředek.
b) Zapněte funkci.
První část programu se dokončí po
asi 50 minutách.
c) Stiskněte
.
Čištění dokončete podle
pokynů na displeji.
d) Otřete vnitřek trouby neabrazivní
měkkou houbičkou. Můžete použít
vlažnou vodu nebo čisticí
prostředky na trouby.
e) Stiskněte
.
49
Spustí se poslední část programu.
Tato fáze trvá přibližně 25 minut.
3. Otřete vnitřek trouby neabrazivní
houbičkou. Můžete použít teplou vodu.
Po vyčištění nechte dvířka trouby přibližně
jednu hodinu otevřená. Počkejte, dokud
trouba nevyschne. Sušení můžete urychlit
předehřátím trouby horkým vzduchem o
teplotě 150 °C po dobu přibližně 15 minut.
Maximálního účinku čisticí funkce
dosáhnete, když po dokončení funkce
troubu vyčistíte ručně.
Připomínka čištění
Když se zobrazí připomínka, je nutné
provést čištění. Použijte funkci Čištění
párou plus.
Zapnout / vypnout lze funkci: Připomínka
čištění v nabídce: Základní nastavení.
Systém tvoření páry Odstraňování vod. kamene
Když systém tvoření páry pracuje, dochází
v něm k usazování vodního kamene (z
důvodu přítomnosti vápníku ve vodě). To
může mít negativní vliv na kvalitu páry,
výkon generátoru páry či kvalitu jídla.
Abyste tomu zabránili, okruh tvoření páry
čistěte.
Vyjměte veškeré příslušenství.
Zvolte funkci z nabídky: Čištění.
Uživatelské rozhraní vás provede tímto
postupem.
Celý postup trvá přibližně dvě hodiny.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
1. Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu
prázdný.
2. Stiskněte
.
3. Vložte plech na pečení do první polohy
roštu.
4. Stiskněte
.
5. Do zásobníku na vodu nalijte 250 ml
přípravku na odstranění vodního
kamene.
6. Zbývající část zásobníku na vodu
naplňte vodou na maximální úroveň,
dokud nezazní zvukový signál nebo se
na displeji nezobrazí zpráva.
7. Stiskněte
.
Zapnete tím první část postupu:
Odstraňování vod. kamene.
Tato část trvá přibližně 1
hodinu 40 minut.
8. Na konci první části vyprázdněte
hluboký pekáč / plech a vložte jej opět
na první polohu roštu.
.
9. Stiskněte
10. Zásobník na vodu naplňte čerstvou
vodou na maximální úroveň, dokud
nezazní zvukový signál nebo se na
displeji nezobrazí zpráva.
11. Stiskněte
.
Zapnete tím druhou část postupu:
Odstraňování vod. kamene. Ta
propláchne okruh tvoření páry.
Tato část trvá přibližně 35
minut.
Na konci postupu vyjměte hluboký pekáč /
plech.
Pokud se funkce: Odstraňování
vod. kamene neprovede
správným způsobem, na
displeji se zobrazí výzva k
jejímu zopakování.
Pokud je trouba vlhká či mokrá, vytřete ji
dosucha utěrkou. Nechte troubu zcela
vyschnout s otevřenými dvířky.
Připomínka odstranění vodního
kamene
Existují dvě připomínky k provedení
funkce odstranění vodního kamene:
Odstraňování vod. kamene. Tyto
připomínky se aktivují pokaždé, když
vypnete spotřebič.
Lehká připomínka vás upozorní a
doporučí provést cyklus odstranění
vodního kamene.
Důrazná připomínka vám přikáže provést
odstranění vodního kamene.
50
Pokud neodstraníte vodní
kámen ze spotřebiče, když se
zobrazuje důrazná připomínka,
nebudete moci používat parní
funkce.
Připomínku odstranění vodního
kamene nelze vypnout.
Systém tvoření páry Proplachování
Vyjměte veškeré příslušenství.
Odstranění a instalace dvířek
Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
VAROVÁNÍ! Dvířka jsou těžká.
1. Otevřete plně dvířka.
2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
Zvolte funkci z nabídky: Čištění.
Uživatelské rozhraní vás provede tímto
postupem.
Tato funkce trvá přibližně 30 minut.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
1. Vložte plech na pečení do první polohy
roštu.
2. Stiskněte
.
3. Zásobník na vodu naplňte čerstvou
vodou na maximální úroveň, dokud
nezazní zvukový signál nebo se na
displeji nezobrazí zpráva.
4. Stiskněte
.
Na konci postupu vyjměte plech na
pečení.
Vyprázdnění zásobníku
A
A
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (přibližně do úhlu 70°).
4. Oběma rukama podržte dvířka na
obou stranách a vytáhněte je směrem
šikmo vzhůru od trouby.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce.
6. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
Vyjměte veškeré příslušenství.
Čisticí funkce odstraní zbytkovou vodu ze
zásobníku. Funkci použijte po vaření v
páře.
Zvolte funkci z nabídky: Čištění.
Uživatelské rozhraní vás provede tímto
postupem.
Tato funkce trvá přibližně 6 minut.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
1. Vložte plech na pečení do první polohy
roštu.
2. Stiskněte
.
Na konci postupu vyjměte plech na
pečení.
2
B
1
7. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
8. Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a
vytáhněte je z drážek směrem nahoru.
51
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
Horní žárovka
9. Skleněný panel omyjte vodou s mycím
prostředkem. Skleněný panel pečlivě
osušte.
Po dokončení čištění proveďte výše
uvedený postup v opačném pořadí.
Nejprve nainstalujte menší a potom větší
panel a dvířka.
VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že
jsou skleněné panely vloženy
do správné polohy, jinak by se
mohl povrch dvířek přehřívat.
Výměna žárovky
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
Žárovka může být horká.
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
2. Odmontujte kovový kroužek a očistěte
skleněný kryt.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku
odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Na skleněný kryt nasaďte kovový
kroužek.
5. Nasaďte skleněný kryt.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐
stavení.
Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
vení správná.
Trouba nehřeje.
Funkce automatického vy‐
pnutí je zapnutá.
Viz „Automatické vypnutí“.
52
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojist‐
ka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizo‐
vaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Pečicí sonda nefunguje.
Zástrčka pečicí sondy není
správně zasunuta do zásuv‐
ky.
Zástrčku pečicí sondy za‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
Na displeji se zobrazí F111.
Zástrčka pečicí sondy není
správně zasunuta do zásuv‐
ky.
Zástrčku pečicí sondy za‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
Na displeji se zobrazuje chy‐
bový kód, který není uvede‐
ný v tabulce.
Jedná se o závadu na elek‐
troinstalaci.
•
•
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód
na displeji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení pé‐
če o zákazníky.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě dé‐
le než 15 - 20 minut.
Spotřebič je zapnutý, ale
nehřeje. Ventilátor nefungu‐
je. Na displeji se zobrazí
"Demo".
Je zapnutý režim demo.
Viz „Základní nastavení“ v
části „Denní používání“.
Postup odstranění vodního
kamene je přerušen před
dokončením.
Došlo k přerušení dodávky
elektrického proudu.
Postup opakujte.
Postup odstranění vodního
kamene je přerušen před
dokončením.
Funkce byla uživatelem za‐
stavena.
Postup opakujte.
Po provedení postupu od‐
stranění vodního kamene
není v plechu na pečení žá‐
dná voda.
Zásobník na vodu jste nena‐
plnili na maximální úroveň.
Zkontrolujte, zda je v zásob‐
níku na vodu prostředek k
odstranění vodního kamene
nebo voda.
Postup opakujte.
53
Problém
Možná příčina
Řešení
Po provedení programu k
odstranění vodního kamene
je na dně vnitřku trouby špi‐
navá voda.
Plech na pečení je v ne‐
správné poloze roštu.
Odstraňte ze dna vnitřku
trouby zbytkovou vodu a
prostředek k odstranění vod‐
ního kamene. Vložte plech
na pečení do první polohy
roštu.
Funkce čištění je přerušena
před dokončením.
Došlo k přerušení dodávky
elektrického proudu.
Postup opakujte.
Funkce čištění je přerušena
před dokončením.
Funkce byla uživatelem za‐
stavena.
Postup opakujte.
Po ukončení funkce čištění
je na dně vnitřku trouby příliš
mnoho vody.
Před spuštěním čisticího
programu jste do spotřebiče
nastříkali příliš mnoho čisti‐
cího prostředku.
Naneste tenkou vrstvu čisti‐
cího prostředku na všechny
části vnitřku trouby. Čisticí
prostředek nastříkejte rovno‐
měrně.
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Počáteční teplota vnitřku
trouby při čištění párou byla
příliš vysoká.
Opakujte program. Spusťte
program tehdy, když je
spotřebič chladný.
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Před spuštěním postupu či‐
štění jste neodstranili boční
mřížky. Mohou přenášet te‐
plo na stěny trouby a snižo‐
vat tak účinnost čištění.
Vyjměte boční mřížky ze
spotřebiče a zopakujte funk‐
ci.
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Před spuštěním postupu či‐
štění jste ze spotřebiče ne‐
odstranili příslušenství. Mů‐
že narušovat parní program
a snižovat tak účinnost či‐
štění.
Vyjměte příslušenství ze
spotřebiče a zopakujte funk‐
ci.
Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
54
ENERGETICKÁ ÚČINNOST
List s údaji o výrobku
Produktové informace dle směrnice komise EU 65-66/2014
Název dodavatele
Dieter Knoll Collection
Označení modelu
DKK78904BK 944066723
Index energetické účinnosti
80.8
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, konvenč‐
ní režim
0.89 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenzivní
horkovzdušný režim
0.59 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
43 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
34.4 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
Úspora energie
Trouba je vybavena funkcemi,
které vám pomohou ušetřit
energii při každodenním vaření.
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve své
poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Je-li to možné, troubu před pečením
nepředehřívejte.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly co
nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší než
30 minut, u některých funkcí trouby se
topné články automaticky vypnou dříve.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují. Po
vypnutí trouby se na displeji zobrazuje
zbytkové teplo. Toto teplo můžete využít k
udržení teploty jídla.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení. Pečení nadále
zajistí zbytkové teplo uvnitř trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k uchování
teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné
55
nastavení teploty. Na displeji se zobrazí
ukazatel zbytkového tepla nebo zbytková
teplota.
Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se
automaticky vypne po 30 sekundách.
Osvětlení můžete znovu zapnout, ale
omezíte tím předpokládanou úsporu
energie.
Pečení s vypnutým osvětlením
Vypněte při pečení osvětlení. Zapněte ho
pouze tehdy, když ho skutečně
potřebujete.
Vlhký konvekční vzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
*
867344892-A-302019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement