Dieter Knoll Collection DKK78904BK Používateľská príručka

Dieter Knoll Collection DKK78904BK Používateľská príručka
HU
Használati
útmutató
Gőzölős sütő
DKK78904BK
2
TARTALOM
Biztonsági információk
Felhasználási feltételek
Biztonsági utasítások
Termékleírás
Kezelőpanel
Az első használat előtt
Napi használat
Órafunkciók
2
4
4
7
8
10
11
21
Automatikus programok
Tartozékok használata
További funkciók
Hasznos tanácsok és javaslatok
Ápolás és tisztítás
Hibaelhárítás
Energiahatékonyság
22
22
25
27
48
52
55
A változtatások jogát fenntartjuk.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el
a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet nélkül
nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől,
és megfelelően dobja azokat hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. Használat közben a hozzáférhető részek
nagyon felforrósodhatnak.
3
•
•
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor
azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási
vagy karbantartási tevékenységet a készüléken.
Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel cseréjét
csak képesített személy végezheti el.
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és az
elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen óvatos,
hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket,
mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
Bármilyen karbantartás megkezdése előtt húzza ki a
készülék hálózati dugaszát a fali aljzatból.
FIGYELMEZTETÉS: Az izzó cseréje előtt győződjön meg
arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy megelőzze
áramütést.
A bútorba való beépítés előtt ne használja a készüléket.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a
sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják
a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy elektromos veszélyhelyzet álljon
elő.
A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét, majd
a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartókat a
kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
Kizárólag a készülékhez ajánlott húshőmérő szenzort
(maghőmérséklet-érzékelőt) használja.
4
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
A készüléket háztartási, illetve más
hasonló felhasználási területekre szánták,
mint például:
• Lakások, hétvégi lakások és egyéb
lakás céljára szolgáló ingatlanok
esetén az ügyfelek számára.
• Tanyaházak
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS! A
készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
• Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
• A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
• Soha ne húzza a készüléket a
fogantyújánál fogva.
• Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
• A készüléket az üzembe helyezési
követelményeknek megfelelő,
biztonságos helyre telepítse.
• A készülék elektromos hűtőrendszerrel
van felszerelve. Hálózati
tápfeszültségről kell működtetni.
• A beépíthető készüléknek meg kell
felelnie a DIN 68930 stabilitási
követelményeinek.
Konyhaszekrény mi‐
nimális magassága
(konyhaszekrény mi‐
nimális magassága a
munkalap alatt)
444 (460) mm
Készülék elejének
magassága
455 mm
Készülék hátuljának
magassága
440 mm
Készülék elejének
szélessége
595 mm
Készülék hátuljának
szélessége
559 mm
Készülék mélysége
567 mm
Készülék beépített
mélysége
546 mm
Mélység nyitott ajtó‐
val
882 mm
Szellőzőnyílás mini‐
mális mérete. A hát‐
só oldal alján elhe‐
lyezett nyílás
560x20 mm
Hálózati tápkábel
hosszúsága. A kábel
a hátsó oldal jobb
sarkánál helyezkedik
el
1500 mm
Rögzítőcsavarok
3.5x25 mm
Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
Konyhaszekrény
szélessége
560 mm
Konyhaszekrény
mélysége
550 (550) mm
• Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
5
• Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
• Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és
a hálózati kábel épségére. Amennyiben
a készülék hálózati vezetékét ki kell
cserélni, a cserét márkaszervizünknél
végeztesse el.
• Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek
ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek
hozzá a készülék ajtajához vagy a
készülék alatti rekeszhez, különösen
akkor, ha a készülék működik, vagy
ajtaja forró.
• A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne
lehessen eltávolítani azokat.
• Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy
a hálózati dugasz üzembe helyezés
után is könnyen elérhető legyen.
• Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
• A készülék csatlakozásának bontására,
soha ne a hálózati kábelnél fogva
húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt
mindig a csatlakozódugónál fogva
húzza ki.
• Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
• Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
• Ez a készülék dugasszal és
csatlakozókábellel kerül szállításra.
Használat
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés-, áramütés- és
robbanásveszély.
• Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
• Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
• Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
• Használat közben ne hagyja felügyelet
nélkül a készüléket.
• Minden használat után kapcsolja ki a
készüléket.
• Körültekintően járjon el, ha működés
közben kinyitja a készülék ajtaját. Forró
levegő távozhat a készülékből.
• Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
• Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra.
• Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
• Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.
Az alkoholtartalmú alkotóelemek
alkoholos levegőelegyet hozhatnak
létre.
• Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt
láng ne legyen a készülék közelében,
amikor kinyitja az ajtót.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak közelébe,
illetve annak tetejére.
FIGYELMEZTETÉS! A
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
• A zománc elszíneződésének vagy
károsodásának megakadályozása
érdekében:
– ne tegyen edényt vagy egyéb
tárgyat közvetlenül a készülék
sütőterének aljára.
– ne tegyen alufóliát közvetlenül a
készülék sütőterének aljára.
– ne engedjen vizet a forró
készülékbe.
6
•
•
•
•
•
– a főzés befejezése után ne tárolja a
nedves edényeket vagy az ételt a
készülékben.
– a tartozékok kivételekor vagy
berakásakor óvatosan járjon el.
A zománc vagy rozsdamentes acél
elszíneződése nincs hatással a
készülék teljesítményére.
A nagy nedvességtartalmú sütemények
esetében mély tepsit használjon a
sütéshez. A gyümölcsök leve
maradandó foltokat ejthet.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.
A művelet közben a sütő ajtaja legyen
csukva.
Ha a készüléket bútorlap (pl. ajtó)
mögött helyezi el, ügyeljen arra, hogy
az ajtó soha ne legyen becsukva,
amikor a készülék működik. A hő és a
nedvesség felhalmozódhat a zárt
bútorlap mögött, és ennek
következtében károsodhat a készülék,
a készüléket magában foglaló egység
vagy a padló. Használat után ne csukja
be addig a bútorlapot, míg a készülék
teljesen le nem hűlt.
Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés, tűz vagy a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
• Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék.
Máskülönben fennáll a veszély, hogy
az üveglapok eltörnek.
• A sütőajtó sérült üveglapját
haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a
márkaszervizhez.
• Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli
a készülékről. Az ajtó nehéz!
• Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.
• A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon semmilyen
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
• Amennyiben sütőtisztító aeroszolt
használ, tartsa be a tisztítószer
csomagolásán feltüntetett biztonsági
utasításokat.
• Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget
(ha van) semmilyen mosószerrel.
Gőzsütés
FIGYELMEZTETÉS! Égési
sérülés és a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.
• A kiszabaduló gőz égési sérülést
okozhat:
– Körültekintően járjon el, ha a
funkció működése közben kinyitja a
készülék ajtaját. Gőz szabadulhat
ki.
– Gőz sütés után óvatosan nyissa ki
a készülék ajtaját.
Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!
Áramütés-veszély!
• A készüléknél használt izzó vagy
halogén lámpa csak háztartási
készülékeknél alkalmazható. Otthona
világítására ne használja.
• A lámpa cseréje előtt húzza ki a
hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
• Kizárólag az eredetivel megegyező
műszaki jellemzőkkel rendelkező
lámpát használjon.
Szerviz
• A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
• Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
7
Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS! Sérülésvagy fulladásveszély.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
• Válassza le a készüléket ez elektromos
hálózatról.
• A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
TERMÉKLEÍRÁS
Általános áttekintés
1
2
3
4
5
6
7
4
10
3
2
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kezelőpanel
Elektronikus programkapcsoló
Víztartály
A húshőmérő szenzor aljzata
Fűtőbetét
Sütőtér világítás
Ventilátor
Vízkőtelenítő csőkimenet
Polcvezető sín, eltávolítható
Polcszintek
Tartozékok
Tortákhoz és süteményekhez.
Huzalpolc
Mély tepsi
Főzőedényekhez, tortaformákhoz,
sütőedényekhez.
Sütemények és húsok sütéséhez, illetve
zsírfelfogó edényként.
Sütő tálca
Húshőmérő szenzor
8
Egy perforálatlan és egy perforált edény.
Az étel belsejében történő hőmérséklet
méréséhez.
A gőzölőkészlet elvezeti a lecsapódó vizet
az ételről párolás közben. Zöldségek,
halak, csirkemell elkészítésénél
használandó. A készlet nem alkalmas
vízben áztatandó étel elkészítéséhez, pl.
rizs, polenta (árpalisztből és
kukoricalisztből készült kása), tészta.
Gőzölő készlet
KEZELŐPANEL
Elektronikus programkapcsoló
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
A sütő üzemeltetéséhez használja az érzékelőmezőket.
Érzéke‐
lőmező
1
2
3
4
Funkció
Megjegyzés
BE / KI
A sütő be- és kikapcsolása.
Sütőfunkciók
vagy Előre Prog‐
ramozott Sütés
Nyomja meg egyszer az érzékelőmezőt egy sütő‐
funkció vagy a következő menü kiválasztásához:
Előre Programozott Sütés. Nyomja meg ismét az ér‐
zékelőmezőt a következő menük közötti váltáshoz:
Sütőfunkciók, Előre Programozott Sütés. A sütővilá‐
gítás be- vagy kikapcsolásához nyomja meg 3 má‐
sodpercig az érzékelőmezőt.
Vissza
Visszalépés egy szinttel a menüben. A főmenü
megjelenítéséhez érintse meg 3 másodpercig a me‐
zőt.
Hőmérséklet-vá‐
lasztó/ Gyors fel‐
fűtés
A sütő hőmérsékletének beállításához vagy a sütőn
belüli jelenlegi hőmérséklet kijelzéséhez. Nyomja
meg a mezőt 3 másodpercig a következő funkció
be- vagy kikapcsolásához: Gyors felfűtés.
9
Érzéke‐
lőmező
5
6
-
7
8
Funkció
Megjegyzés
Kedvencek
A Kedvenc programok elérése és mentése.
Kijelző
A sütő aktuális beállításait mutatja.
Fel
Mozgás felfelé a menüben.
Le
Mozgás lefelé a menüben.
Idő és további
funkciók
Különböző funkciók beállításához. A sütőfunkció
működésekor nyomja meg az érzékelőmezőt az idő‐
kapcsoló vagy a következő funkciók beállításához:
Funkciózár, Kedvencek, Melegen tartás,Set + Go.
Ekkor módosítható a húshőmérő szenzor beállítása
is.
Percszámláló
A következő funkció beállítása: Percszámláló.
OK
Választás vagy beállítás megerősítése.
9
10
11
Kijelző
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Sütőfunkció
Óra
Felfűtés visszajelző
Hőmérséklet
Egy funkció időtartama vagy
befejezési ideje
A kijelző egyéb visszajelzői:
Szimbólum
Funkció
Percszámláló
A funkció működik.
Óra
A pontos időt mutatja a kijelző.
Időtartam
A kijelző a sütéshez szükséges időtar‐
tamot jeleníti meg.
Befejezés
A kijelző a sütés befejezési idejét jele‐
níti meg.
Hőmérséklet
A kijelző a hőmérsékletet mutatja.
10
Szimbólum
Funkció
Idő Kijelzés
A kijelzőn ellenőrizhető, milyen hosz‐
szan működik a sütőfunkció. Nyomja
meg egyszerre a
idő törléséhez.
és
gombot az
Számítás
A készülék kiszámítja a sütési időt.
Felfűtés visszajelző
A kijelző a sütő hőmérsékletét jelzi.
Gyors felfűtés
A funkció be van kapcsolva. Csökkenti
a felfűtési időt.
Súlyautomatika
A kijelző azt jelzi, hogy a súlyautomati‐
ka rendszer aktív, vagy a súly módosít‐
ható.
Melegen tartás
A funkció be van kapcsolva.
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Kezdeti tisztítás
Vegyen ki a sütőből minden tartozékot és
kivehető polctartót.
Lásd az „Ápolás és tisztítás” című
fejezetet.
Az első használat előtt tisztítsa meg a
sütőt és a tartozékokat.
Helyezze vissza a tartozékokat és a
kivehető polctartókat az eredeti helyükre.
Első csatlakoztatás
A sütő legelső, vagy áramkimaradás utáni
csatlakoztatásakor be kell állítania a
Vízkeménység
nyelvet, a kijelző kontrasztot, kijelző
fényerőt és a pontos időt.
1. Az érték beállításához nyomja meg a
vagy
gombot.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
A vízkeménység beállítása
Amikor csatlakoztatja a sütőt az
elektromos hálózathoz, be kell állítania a
vízkeménységet.
Az alábbi táblázat ismerteti a víz
keménységi tartományait (dH) a hozzájuk
tartozó kalciumtartalommal (mmol/l) és
vízminőséggel.
Kalciumtartalom
(mmol/l)
Kalciumtartalom
(mg/l)
Víz besoro‐
lása
Osztály
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Lágy
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Mérsékelten
kemény
11
Vízkeménység
Osztály
dH
Kalciumtartalom
(mmol/l)
Kalciumtartalom
(mg/l)
Víz besoro‐
lása
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Kemény
4
21 felett
3,8 felett
150 felett
Nagyon ke‐
mény
Amikor a vízkeménység meghaladja a
táblázatban szereplő értékeket,
palackozott vízzel töltse fel a víztartályt.
1. Vegye elő a sütő gőzrendszeréhez
mellékelt négyszínű indikátorpapírt.
2. Körülbelül 1 másodpercre mártsa az
indikátorpapír összes zónáját a vízbe.
Ne tegye az indikátorpapírt folyó víz
alá.
3. A felesleges víz eltávolításához rázza
meg az indikátorpapírt.
4. Várjon egy percig, majd ellenőrizze a
vízkeménységet az alábbi táblázat
segítségével.
Az indikátorzónák színe folyamatosan
változik. A vízkeménységet egy
percnél hosszabb idő eltelte után már
új indikátorral ellenőrizze.
5. A vízkeménység beállítása: menü:
Alapbeállítások.
Indikátorpapír
Vízkeménység
1
2
3
4
A vízkeménység a következő menüben
módosítható: Alapbeállítások /
Vízkeménység.
NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Navigálás a menükben
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. A menü beállításához nyomja meg a
vagy
gombot.
3. Nyomja meg a
gombot az almenük
behívásához vagy a beállítás
elfogadásához.
Bármelyik ponton vissza tud
jutni a főmenübe a
gombbal.
A menük áttekintése
Főmenü
Szimbólum /
Menüelem
Sütőfunkciók
Alkalmazás
A sütőfunkciók listáját
tartalmazza.
Receptek
Az automatikus prog‐
ramok listáját tartal‐
mazza.
Kedvencek
A felhasználó által lét‐
rehozott kedvenc sü‐
tési programok listáját
tartalmazza.
Tisztítás
A tisztítási programok
listáját tartalmazza.
12
Szimbólum /
Menüelem
Alapbeállítások
Speciális beállí‐
tások
Előre Programo‐
zott Sütés
Alkalmazás
A készülék konfigurá‐
ciójának beállítására
szolgál.
Az ajánlott sütőbeállí‐
tásokat tartalmazza az
ételek széles köréhez.
Válassza ki az ételt,
majd indítsa el a süté‐
si folyamatot. A hő‐
mérsékleti értékek és
sütési időtartamok
csak tájékoztatásként
szolgálnak a jobb
eredmény elérése ér‐
dekében, és módosít‐
hatóak. A valós érté‐
kek a receptektől, a
felhasznált összetevők
minőségétől és meny‐
nyiségétől függenek.
Óra beállítása
Idő kijelzés
Gyors felfűtés
Set + Go
leírása
Melegen tartás
A sütés befejezését
követően 30 percig
melegen tartja az el‐
készült ételt.
Idő kiterjesztés
Bekapcsolja és kikap‐
csolja az időkiterjesz‐
tés funkciót.
Kijelző kontraszt
Fokozatosan módosít‐
ja a kijelző kontraszt‐
ját.
A további sütőfunkciók
listáját tartalmazza.
Kijelző fényerő
Fokozatosan módosít‐
ja a kijelző fényerejét.
Nyelv
A kijelzések nyelvének
beállítása.
Figyelmeztető
hangerő
Fokozatonként beállít‐
ja a gombnyomások
és jelzések hangere‐
jét.
Nyomógomb
hang
Az érintőmezők hang‐
jának ki- és bekapcso‐
lása. A BE/KI érintő‐
mező hangját nem le‐
het kikapcsolni.
A pontos idő beállítá‐
sa az órán.
Hangbeállítás
A figyelmeztető hang‐
jelzések ki- és bekap‐
csolása.
BE állapotban a kijel‐
zőn a pontos idő lát‐
ható, miután kikap‐
csolja a sütőt.
Vízkeménység
Beállítja a vízkemény‐
ség szintjét (1 - 4).
Tisztítás emlé‐
keztető
Emlékezteti a készü‐
lék tisztításának ese‐
dékességére.
Almenü a következőhöz: Alapbeállítások
Szimbólum /
Menüelem
Szimbólum /
Menüelem
leírása
Bekapcsolt állapotban
a funkció csökkenti a
felfűtési időt.
Beállít egy sütőfunkci‐
ót, melyet később a
kezelőpanel bármelyik
szimbólumának egyet‐
len érintésével elindít‐
hat.
DEMO mód
Aktiváló / inaktiváló
kód: 2468.
Szervíz
A szoftver verziószám
és a konfiguráció
megjelenítése.
Gyári beállítások
Minden beállítás visz‐
szakapcsolása a gyári
értékre.
13
Almenü a következőhöz: Tisztítás
Szimbólum
Menüpont
Megnevezés
Tartály ürítése
A gőz funkciók használata után a maradék
víz eltávolítási eljárása a víztartályból.
Gőz tisztítás plusz
A makacs szennyeződéseket sütőtisztító
szerrel tisztítsa meg.
Gőz tisztítás
A készülék tisztítási eljárása enyhe szeny‐
nyezettség esetén, mely nem volt többször
ráégetve a felületre.
Vízkőmentesítés
A gőzfejlesztő rendszer vízkőlerakódásoktól
mentesítő tisztítási eljárása.
Öblítés
A gőzfejlesztő rendszer átöblítési és tisztítá‐
si eljárása a gőz funkciók gyakori használa‐
ta esetén.
Sütőfunkciók
Sütőfunkció
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
Pizzasütés
Alsó + felső sü‐
tés
Sütőfunkció
Alkalmazás
Sütés egyszerre maxi‐
mum két sütőszinten, il‐
letve aszalás.20 40 °C-kal alacsonya‐
bbra állítsa a sütő hő‐
mérsékletét, mint a kö‐
vetkező funkció esetén:
Alsó + felső sütés.
Ha a sütőnek az egyik
szintjén szeretné sütni
az ételt, és jól megpirí‐
tani, illetve ropogóssá
tenni az alsó rétegét.
20 - 40 °C-kal alacso‐
nyabbra állítsa a sütő
hőmérsékletét, mint a
következő funkció ese‐
tén: Alsó + felső sütés.
Egy szinten történő
tészta- és hússütés
számára.
Alkalmazás
Fagyasztott
ételek
Készételekhez (pl. sült
burgonya, steak burgo‐
nya vagy tavaszi te‐
kercs).
Grill
Laposabb élelmiszerek
grillezéséhez és pirítós
készítéséhez.
Infrasütés
Alsó sütés
Nagyobb húsdarabok
vagy nem csontozott
szárnyas sütése egy
polcszinten. Csőben
sütéshez és pirításhoz.
Ropogós alapú sütemé‐
nyek készítéséhez és
étel tartósításához.
14
Sütőfunkció
Konvekciós le‐
vegő (nedves)
Páratartalom,
Alacsony
Páratartalom,
Magas
Alkalmazás
A funkciót arra tervez‐
ték, hogy energiát taka‐
rítson meg a sütés so‐
rán. Főzési útmutatáso‐
kért olvassa el a "Hasz‐
nos tanácsok és javas‐
latok" című fejezetet,
Konvekciós levegő
(nedves). A sütőajtót
sütés közben be kell
csukni, hogy a funkció
ne legyen megszakítva,
és hogy a sütő a lehető
legnagyobb energiaha‐
tékonysággal működ‐
jön. A funkció használa‐
takor a sütőtér hőmér‐
séklete eltérhet a beállí‐
tott hőmérséklettől. A
készülék a maradékhőt
használja fel.A fűtési
teljesítmény lecsökken‐
het. Az energiatakaré‐
kosságra vonatkozó ál‐
talános javaslatokért ol‐
vassa el az „Energiaha‐
tékonyság” fejezet
Energiatakarékosság c.
szakaszát. A funkció
megfelel az EN
60350-1 sz. szabvány
szerinti energiahaté‐
konysági besorolásnak.
A funkció használatakor
a sütővilágítás 30 má‐
sodperc elteltével auto‐
matikusan kikapcsol.
Kenyér sütéséhez,
nagy húsdarabok süté‐
séhez vagy hideg és fa‐
gyasztott ételek felme‐
legítéséhez.
Nagy nedvességtartal‐
mú ételek, pl. vaníliapu‐
ding és terrine (pásté‐
tom), valamint párolt
hal esetén.
Sütőfunkció
Vital Sütés
Alkalmazás
Zöldségekhez, halhoz,
burgonyához, rizshez,
tésztákhoz vagy speci‐
ális köretekhez.
Egyes sütőfunkciók működése
közben a sütőlámpa
automatikusan kikapcsol 60 °C
alatt.
Speciális beállítások
Sütőfunkció
Alkalmazás
Az étel melegen tartá‐
sához.
Melegen tartás
Az edények tálaláshoz
való előmelegítésére.
Edény melegí‐
tés
Tartósítás
Aszalás
Kelesztés
Hőlégbefúvás,
kis hőfok
Tartósított zöldségek,
például savanyúság
készítéséhez.
Szeletelt gyümölcs,
zöldség és gomba
aszalásához.
A kelt tészta keleszté‐
sének felgyorsítására.
Megóvja a tészta fel‐
ületét a kiszáradástól,
és megtartja a tészta
puhaságát.
Különösen porhanyós,
szaftos sültek készíté‐
séhez.
15
Sütőfunkció
Kenyér
Regenerálódás
Kiolvasztás
Csőben sütés
Alkalmazás
A funkcióval kenyér és
zsemle készíthető pro‐
fesszionális minőség‐
ben a ropogósság, a
szín és a kéreg fényé‐
nek szempontjából.
A gőzzel történő fel‐
melegítés meggátolja
az ételek felületének
kiszáradását. A hő‐
közlés finoman,
egyenletesen történik,
és biztosítja, hogy az
ételnek olyan íze és
aromája legyen, mint‐
ha most készült volna
el. Ez a funkció az étel
közvetlenül tányéron
történő felmelegítésé‐
re használható. Egy‐
szerre egynél több tá‐
nyér étel melegíthető
fel különböző polcma‐
gasságokban.
Élelmiszerek felo‐
lvasztásához (zöldsé‐
gek és gyümölcsök). A
felolvasztás időtarta‐
ma a fagyasztott étel
méretétől és mennyi‐
ségétől függ.
Sütőben készíthető fo‐
gásokhoz, mint a lasa‐
gna és burgonyafel‐
fújt. Csőben sütéshez
és pirításhoz.
Előre Programozott Sütés
Ételkategória: Hal/Tenger Gyümölcsei
Étel
Hal
Sült hal
Halrudacskák
Halfilé, vékony
Halfilé, vastag
Fagyasztott halfilé
Hal egészben, kicsi
Hal egészben, pá‐
rolva
Hal egészben, ki‐
csi, grillezve
Hal egészben, gril‐
lezve
Hal egészben, gril‐
lezve
Pisztráng
Lazac
Lazac Filé
Lazac egészben
Garnéla
Garnéla, friss
Garnéla, fagyasz‐
tott
Kagyló
-
Ételkategória: Szárnyasok
Étel
Csontozott szár‐
nyas
-
Csontozott szár‐
-
nyas
16
Étel
Étel
Csirkeszárny, friss
Chipolata kolbász
Csirkeszárny, fa‐
gyasztott
Karaj
Sertés csülök, elő‐
főzött
Csirkecomb, friss
Csirke
Csirkecomb, fa‐
gyasztott
Sertéshús
Sertés karaj
Párolt csirkemell
Csirke, 2 fél
Sertés
Sertés karaj
Sertés karaj, füstölt
Csirke egészben
Sertés karaj, párolt
Kacsa egészben
-
Liba egészben
-
Sertéslapocka
Pulyka egészben
-
Sertés roston
Sertés tarja
Főtt sonka
Ételkategória: hús
Borjú csülök
Étel
Főtt marhahús
Marhahús
Borjú
Borjú roston
Párolt hús
Báránycsülök
Fasírt
Bárány roston
Véres
Véres
Marha hátszín
Közepes
Bárány
Báránygerinc
Báránycomb, kö‐
zepesen
Közepes
Báránycomb, kö‐
Jól átsütve
zepesen
Jól átsütve
Véres
Skandináv marha
Borda
Közepes
Jól átsütve
17
Étel
Étel
Vadnyúl
• Nyúlláb, nyúl‐
comb
• Nyúlborda
•
Vad
Nyúlborda
Őz/szarvas
• Comb
• Őzgerinc
Svájci tarte, pikáns
-
Quiche Lorraine
-
Pikáns torta
-
Ételkategória: Torta/Sütemények
Étel
Forma torta
-
Vad roston
Almatorta, bevonat‐
tal
-
Bárányborda
Piskótatészta
-
Almás pite
-
Túrótorta, sütőfor‐
mában
-
Briós
-
Homoktorta
-
Ételkategória: Tepsiben sültek
Étel
Lasagne
-
Lasagne/cannelloni
fagy.
-
Tésztafelfújt
-
Torta
-
Csőben sült burgo‐
nya
-
Svájci tarte, édes
-
Csőben sült zöld‐
ség
-
Mandulás süte‐
mény
-
Édességek
-
Muffin
-
Aprósütemény
-
Omlós kekszek
-
Habkosár
-
Pizza, extra feltét
Leveles tésztából
készült aprósüte‐
mény
Fagyasztott pizza
Képviselőfánk
-
Amerikai mirelit piz‐
za
Puszedli
-
Aprósüt. omlós
tésztából
-
Hideg pizza
Mirelit pizza szelet
Karácsonyi stollen
-
Pirított bagett
-
-
Elzászi hagymás
lepény
-
Fagyasztott almás‐
pite
Ételkategória: Pizza/Quiche
Étel
Pizza, vékony ké‐
reg
Pizza
18
Étel
Étel
Sütés tepsiben
Piskótatészta
Kenyér
Kelt tészta
Fehér kenyér
Túrótorta, tepsiben
-
Kelt tészta
Csokoládés süte‐
mények
-
Barna kenyér
Piskótarolád
-
Kelttésztás süte‐
mény
-
Morzsasütemény
-
Cukros sütemény
-
Tortaalap
Gyümölcstorta
Omlós tészta
Kovásztalan kenyér
Fagyasztott kenyér/
zsemle
Ételkategória: Zöldségek
Étel
Brokkoli rózsák
-
Piskótás gyümölcs‐
torta
Brokkoli (egész)
-
Karfiol rózsák
-
Karfiol (egész)
-
Sárgarépa
-
Cukkini, szeletelve
-
Spárga, zöld
-
Spárga, fehér
-
Paprika csíkokra
vágva
-
Spenót, friss
-
Póréhagyma, kari‐
kára vágva
-
Zöldborsó
-
Gombaszeletek
-
Blansírozás
-
Kelbimbó
-
Zeller, kockára vág‐
va
-
Borsó
-
Étel
Péksütemény
Bagett
Teljes kiőrlésű ke‐
nyér
Omlós gyümölcs‐
torta
Ételkategória: Kenyér/zsemle
Ciabatta
Rozskenyér
Piskóta tortaalap
Kelt tészta
Péksütemény
Kenyér
Zsemle, elősütött
Sütemény, fa‐
gyasztott
Bagett, elősütött
Bagett, fagyasztott
19
Étel
Étel
Padlizsán
-
Édeskömény
-
Articsóka
-
Cékla
-
Feketegyökér
-
Karalábé, csíkok
-
Fehér bab
-
Kelkáposzta
-
Ételkategória: Pudingok és terrine-ek
Étel
Royale (sodó)
-
Karamelles süte‐
mény
-
Terrine (pástétom)
Tojás, lágyra főtt
Tojás
Tojás, közepesre
főtt
Tojás, keményre
főtt
Tükörtojás
Ételkategória: Köretek
Étel
Sült burgonya, vé‐
kony
-
Sült burgonya, vas‐
tag
-
Sült burgonya, fa‐
gyasztott
-
Krokettek
-
Zöldségek/kroket‐
tek
-
Pirított vagdaltak
-
Főtt burgonya ne‐
gyedbe vágva
-
Főtt burgonya
-
Héjában sült burgo‐
nya
-
Krumplis gombóc
-
Zsemlegombóc
-
Kelt gombóc, sós
-
Kelt gombóc, édes
-
Rizs
-
Friss vékonymetélt
-
Puliszka
-
Amennyiben az étel tömegének
vagy maghőmérsékletének
módosítása válik szükségessé,
az új érték beállításához
használja a
vagy
gombot.
Egy melegítési funkció
beállítása
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Válassza ki a menüt: Sütőfunkciók.
3. Megerősítésül nyomja meg a
gombot.
4. Válasszon ki egy melegítési funkciót.
5. Megerősítésül nyomja meg a
gombot.
6. Állítsa be a hőmérsékletet.
7. Megerősítésül nyomja meg a
gombot.
Gőz sütés
A víztartály fedele a kezelőpanelben
található.
20
FIGYELMEZTETÉS! Kizárólag
hideg csapvizet használjon. Ne
használjon szűrt (ioncserélt)
vagy desztillált vizet. Ne
használjon egyéb folyadékot.
Ne tegyen a víztartályba
gyúlékony vagy alkoholtartalmú
folyadékot.
1. Nyomja meg a víztartály fedelét a
kinyitásához.
2. Hideg vízzel töltse fel a víztartályt a
maximális szintig (kb. 950 ml), míg
hangjelzés nem hallható, vagy míg a
kijelző nem jelenít meg üzenetet. Ez a
vízmennyiség kb. 50 percre elegendő.
Ne töltse a víztartályt a maximális
szinten túl. Ellenkező esetben víz
szivároghat ki, és tönkremehet a
készüléket burkoló bútor.
3. Tolja a víztartályt az eredeti
helyzetébe.
4. Kapcsolja be a sütőt.
5. Állítsa be a kívánt gőz sütőfunkciót és
a hőmérsékletet.
6. Ha szükséges, állítsa be a következő
vagy Befejezés
funkciót: Időtartam
.
A gőz kb. 2 perc múlva jelenik meg.
Amikor a sütő eléri a beállított
hőmérsékletet, hangjelzés hallható.
Amikor a víztartályból elfogy a víz,
hangjelzés hívja fel a figyelmet arra,
hogy a víztartályt fel kell tölteni a fent
leírt módon a gőz sütés folytatásához.
A sütési idő végén hangjelzés hallható.
7. Kapcsolja ki a sütőt.
8. A gőz sütés befejezése után ürítse ki a
víztartályt.
Olvassa el a következő, tisztítási
funkcióra vonatkozó fejezetet: Tartály
ürítése.
VIGYÁZAT! A sütő forró!
Égésveszély!
9. Gőz sütés után a gőz lecsapódhat a
sütő belsejének az aljára. Akkor törölje
szárazra a sütőtér alját, amikor a sütő
már lehűlt.
Nyitott ajtóval hagyja teljesen kiszáradni a
sütőt. A kiszárítás meggyorsításához
csukja be az ajtót, és a következő funkció
segítségével fűtse fel a sütőt:
Hőlégbefúvás, nagy hőfok, 150 °C
hőmérsékletre, körülbelül 15 perc alatt.
Felfűtés visszajelző
Ha elindít egy sütőfunkciót, a kijelzőn
megjelenik egy skála. A vonal azt mutatja,
hogyan emelkedik a sütő hőmérséklete. A
megfelelő hőmérséklet elérésekor 3
hangjelzés hallható, a vonal villogni kezd,
majd eltűnik.
Gyors felfűtés
Ez a funkció csökkenti a felfűtési időt.
Ne tegyen ételt a sütőbe,
amikor a Gyors felfűtés funkció
működik.
A funkció bekapcsolásához tartsa nyomva
a gombot 3 másodpercig. A
felmelegítés jelző váltakozó értékeket
jelenít meg.
Ez a funkció nem érhető el néhány
sütőfunkciónál.
Maradékhő
Ha kikapcsolja a sütőt, a kijelzőn
megjelenik a maradékhő. A maradékhőt
használhatja az étel melegen tartásához.
21
ÓRAFUNKCIÓK
Órafunkciók táblázata
Órafunkció
Percszám‐
láló
Alkalmazás
Visszaszámlálás beállí‐
tása (max. 2 óra 30
perc). Ez a funkció
nincs hatással a sütő
működésére.
A
gombbal kapcsol‐
ja be a funkciót. Nyom‐
ja meg a
vagy
gombot a perc beállítá‐
sához, majd az indítás‐
hoz nyomja meg a
gombot.
Időtartam
A sütő működési idejé‐
nek beállítása (23 óra
59 perc).
Befejezés
A kiválasztott sütőfunk‐
ció kikapcsolási idejé‐
nek beállítása (max. 23
óra 59 perc).
Ha egy óra funkciót beállított, az óra 5
másodperc után megkezdi a
visszaszámlálást.
Ha az órafunkciókat használja:
Időtartam és Befejezés, a
beállított időtartam 90%-ának
letelte után a sütő kikapcsol. A
sütő a maradékhő segítségével
folytatja a sütési folyamatot a
befejezésig (3 - 20 perc).
Az óra funkciók beállítása
Mielőtt a következő funkciókat
használná: Időtartam,
Befejezés, be kell állítani a
sütőfunkciót és a
hőmérsékletet. A sütő
automatikusan kikapcsol.
A következő funkciókat
használhatja egyszerre:
Időtartam és Befejezés, ha
meghatározott idő elteltével
automatikusan akarja be- és
kikapcsolni a sütőt.
A következő funkciók:
Időtartam és Befejezés nem
használhatóak a húshőmérő
szenzor használatakor.
1. Állítson be egy sütőfunkciót.
2. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a kijelzőn a kívánt óra funkció és
a megfelelő szimbólum meg nem
jelenik.
3. A szükséges idő beállításához nyomja
vagy
gombot.
meg a
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
Amikor az idő letelik, hangjelzés hallható.
A sütő kikapcsol. A kijelzőn egy üzenet
jelenik meg.
5. A jelzés kikapcsolásához nyomja meg
bármelyik szimbólumot.
Melegen tartás
A funkció feltételei:
• A beállított hőmérséklet 80 °C-nál
magasabb.
• A Időtartam funkció aktív.
A Melegen tartás funkció az elkészült ételt
80 °C-on tartja 30 percig. Akkor kapcsol
be, amikor a sütemény- vagy hússütési
folyamat befejeződik.
A funkció be- vagy kikapcsolható a
menüben: Alapbeállítások.
1. Kapcsolja be a sütőt.
22
2. Válassza ki a sütőfunkciót.
3. Állítson be 80 °C-nál magasabb
hőmérsékletet.
4. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Melegen tartás.
5. Megerősítésül nyomja meg a
gombot.
Amikor a funkció befejeződik, hangjelzés
hallható.
Idő kiterjesztés
A Idő kiterjesztés funkció segítségével a
sütőfunkció folytatható a Időtartam lejárta
után.
Nem használható húshőmérő
szenzort alkalmazó
sütőfunkciókkal.
1. Amikor a sütési idő véget ér,
hangjelzés hallható. Nyomja meg
bármelyik szimbólumot.
A kijelzőn egy üzenet jelenik meg.
2. Nyomja meg a
gombot a
gombot a
bekapcsoláshoz vagy a
törléshez.
3. Állítsa be a funkció időtartamát.
4. Nyomja meg a
gombot.
AUTOMATIKUS PROGRAMOK
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Internetes receptek
A programozott receptek a weboldalunkon
találhatóak.A Receptkönyv
megkereséséhez tekintse meg a sütőtér
elülső keretén található adattáblán
szereplő PNC számot..
Receptek és Programozott
receptek
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. A menü kiválasztása: Receptek. A
megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
3. Válassza ki a kategóriát és az ételt. A
megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
4. Válasszon egy receptet. A
megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
Ez a sütő számos beállított recepttel
rendelkezik. A receptek rögzítettek,
módosításuk nem lehetséges.
TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Ételhőmérő
Az ételhőmérő az étel belső
hőmérsékletét méri. Amikor az étel a
beállított hőmérsékletet elérte, a készülék
kikapcsol.
Két hőmérsékleti adatot kell beállítani:
• a sütő hőmérsékletet (minimum 120
°C),
• az étel maghőmérsékletét.
VIGYÁZAT! Kizárólag a
mellékelt ételhőmérőt, és
eredeti pótalkatrészeket
használjon.
Hasznos tanácsok a maximális siker
elérése érdekében:
• A hozzávalók szobahőmérsékletűek
legyenek.
• Az ételhőmérő nem használható
folyékony ételekhez.
23
• Sütés közben az ételhőmérő
érzékelőjének végig az ételben kell
maradnia, és csatlakoztatva kell lennie.
• Használja a javasolt ételhőmérsékletbeállításokat. Olvassa el a „Hasznos
tanácsok és javaslatok” c. fejezetet.
A készülék kiszámolja a sütés
hozzávetőleges befejezési
idejét. Ez az étel
mennyiségétől, a beállított
sütőfunkciótól és a
hőmérséklettől függ.
Ételkategóriák: hús, hal és
baromfi
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Szúrja az ételhőmérő hegyét a hús
vagy a hal közepébe, lehetőleg a
legvastagabb résznél. Győződjön meg
róla, hogy a szenzor minimum 3/4 rész
ez étel belsejében legyen.
3. Illessze az ételhőmérő dugaszát a
készülék elülső keretén lévő aljzatba.
A kijelzőn az ételhőmérő szimbóluma
jelenik meg.
4. 5 másodpercen belül végezze el a
vagy
gomb segítségével az étel
maghőmérsékletének beállítását.
5. Válasszon egy sütőfunkciót és, ha
szükséges, a sütőhőmérsékletet.
6. A húshőmérséklet módosításához
nyomja meg a
gombot.
Amikor az étel eléri a beállított
hőmérsékletet, egy hangjelzés hallható. A
készülék automatikusan kikapcsol.
7. A jelzés kikapcsolásához érintse meg
bármelyik szimbólumot.
8. Húzza ki az ételhőmérő dugóját az
aljzatból, és vegye ki az ételt a
készülékből.
FIGYELMEZTETÉS!
Égésveszély áll fenn, mert az
ételhőmérő forró lehet. Legyen
óvatos, amikor kihúzza és
eltávolítja azt az ételből.
Ételkategória: casserole
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Tegye a hozzávalók felét egy
sütőedénybe
3. Nyomja az ételhőmérő hegyét a
pontosan a casserole közepébe. Az
ételhőmérőnek sütés alatt stabilan,
ugyanabban a pozícióban helyen kell
maradnia. Ezt egy masszív hozzávaló
használatával érheti el. A sütőedény
peremével támassza alá az
ételhőmérő szilikon fogantyúját. Az
ételhőmérő hegye nem érintkezhet a
24
sütőedény aljával.
FIGYELMEZTETÉS!
Égésveszély áll fenn, mert az
ételhőmérő forró lehet. Legyen
óvatos, amikor kihúzza és
eltávolítja azt az ételből.
Tartozékok behelyezése
Huzalpolc:
Csúsztassa be a huzalpolcot a polcvezető
sínek közé, és ügyeljen arra, hogy lábai
lefelé mutassanak.
4. A maradék hozzávalókkal fedje be az
ételhőmérő érzékelő több részét.
5. Illessze az ételhőmérő dugaszát a
készülék elülső keretén lévő aljzatba.
Sütőtálca/ mély tepsi:
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a
polcvezető sínek közé.
A kijelzőn az ételhőmérő szimbóluma
jelenik meg.
6. 5 másodpercen belül végezze el a
vagy
gomb segítségével az étel
maghőmérsékletének beállítását.
7. Válasszon egy sütőfunkciót és, ha
szükséges, a sütőhőmérsékletet.
8. A húshőmérséklet módosításához
nyomja meg a
gombot.
Amikor az étel eléri a beállított
hőmérsékletet, egy hangjelzés hallható. A
készülék automatikusan kikapcsol.
9. A jelzés kikapcsolásához érintse meg
bármelyik szimbólumot.
10. Húzza ki az ételhőmérő dugóját az
aljzatból, és vegye ki az ételt a
készülékből.
Huzalpolc és sütő tálca / mély tepsiegyütt:
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a polctartó
vezetősínjei és a vezetősínek feletti
huzalpolc közé.
25
A felül található mélyedés a
biztonságot növeli. Ezek a
mélyedések megakadályozzák
a megbillenést. A polc körüli
magas perem megakadályozza
a főzőedény lecsúszását a
polcról.
TOVÁBBI FUNKCIÓK
Kedvencek
Tárolhatja kedvenc beállításait, pl. az
időtartamot, hőmérsékletet vagy a
sütőfunkciót. A következők állnak
rendelkezése a menüben: Kedvencek.. 20
programot tárolhat.
Egy program tárolása
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Állítson be egy sütőfunkciót vagy
automatikus programot.
3. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: MENTÉS.
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
A kijelzőn az első szabad memóriahely
jelenik meg.
5. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
6. Adja meg a program nevét.
Az első betű villog.
vagy
gombot a
7. Érintse meg az
betű módosításához.
8. Nyomja meg a
gombot.
A következő betű villog.
9. Szükség esetén végezze el ismét a 7.
lépést.
10. Tartsa nyomva a
gombot a
mentéshez.
Felülírhatja a kívánt memóriahely
tartalmát. Amikor a kijelzőn az első
szabad memóriahely megjelenik, nyomja
vagy
gombot, majd nyomja
meg a
meg a
gombot a már meglévő
program felülírásához.
A program nevét módosíthatja ebben a
menüben: Program név szerkesztése.
A program elindítása
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. A menü kiválasztása: Kedvencek.
3. A megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
4. Válassza ki a kívánt kedvenc
programot.
5. A megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
A Gyermekzár használata
Amíg a Gyerekzár aktív, nem lehet
véletlenül bekapcsolni a sütőt.
1. Nyomja meg a
gombot a kijelző
bekapcsolásához.
2. Nyomja meg egyszerre a
és
gombot, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik egy üzenet .
A Gyermekzár funkció kikapcsolásához
ismételje meg a 2. lépést.
Funkciózár
Ez a funkció megakadályozza a
sütőfunkció véletlen módosítását. Csak a
sütő működése közben lehet bekapcsolni.
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Válasszon ki egy sütőfunkciót vagy
beállítást.
26
3. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Funkciózár.
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
Egy funkció kikapcsolásához nyomja meg
a
gombot. A kijelzőn egy üzenet jelenik
meg. Megerősítéshez nyomja meg ismét a
, majd az
gombot.
A sütő kikapcsolásakor ez a
funkció is kikapcsol.
Set + Go
A funkció segítségével beállíthat egy
sütőfunkciót (vagy programot), melyet
később bármelyik szimbólum egyetlen
érintésével elindíthat.
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Állítson be egy sütőfunkciót.
3. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Időtartam.
4. Lehetővé teszi az idő beállítását.
5. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Set + Go.
6. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
Érintse meg bármelyik szimbólumot (a
kivételével) a következő funkció
elindításához: Set + Go. A beállított
sütőfunkció elindul.
Amikor a sütőfunkció véget ér, hangjelzés
hallható.
• A Funkciózár működik,
amikor egy sütőfunkció
aktív.
• A menü: Alapbeállítások ez
a funkció: Set + Go be- és
kikapcsolható.
Automatikus kikapcsolás
Biztonsági okokból a sütő bizonyos idő
elteltével automatikusan kikapcsol, ha egy
sütőfunkció működik, és a kezelő nem
változtat semmilyen beállításon.
(°C)
(ó)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Az Automatikus kikapcsolás nem működik
az alábbi funkciókkal: Sütő világítás,
Húshőmérő szenzor,Időtartam, Befejezés.
Kijelző fényereje
A kijelző kétféle fényerő-beállítással
rendelkezik:
• Éjszakai fényerő - ha a sütő ki van
kapcsolva, akkor 22:00 óra és 06:00
óra között kisebb a kijelző fényereje.
• Nappali fényerő:
– amikor a sütő be van kapcsolva.
– ha éjszakai fényerőnél megérint
egy szimbólumot (a BE / KI
szimbólum kivételével), akkor a
következő 10 másodpercre a kijelző
visszatér a nappali fényerő
beállításra.
– ha a sütő ki van kapcsolva és
beállítja ezt a funkciót:
Percszámláló. Amikor befejeződik a
funkció működése, a kijelző
visszatér az éjszakai beállításra.
Hűtőventilátor
Amikor a sütő üzemel, a hűtőventilátor
automatikusan bekapcsol, hogy hidegen
tartsa a sütő felületét. Amikor kikapcsolja
a sütőt, a hűtőventilátor továbbra is
működik, amíg a sütő le nem hűl.
27
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
A táblázatban szereplő
hőmérsékleti értékek és sütési
időtartamok csak
tájékoztatásként szolgálnak. A
valós értékek a receptektől, a
felhasznált összetevők
minőségétől és mennyiségétől
függenek.
Sütési javaslatok
Előfordulhat, hogy az új sütő az Ön
korábbi sütőjétől eltérően fogja sütni a
húsokat vagy a süteményeket. Az alábbi
táblázatok a különféle ételekhez javasolt
beállításokat tartalmazzák a hőmérséklet,
főzési időtartam és polcszintek értékei
számára.
Ha nem találja a beállításokat egy adott
recepthez, akkor keressen hasonló ételt.
Az ajtó belső oldala
A sütőajtó belső oldalán az alábbiakat
találja:
• a polcszintek számát.
• tájékoztatást a sütőfunkciókról, a
polcszintek ajánlott számát, valamint az
edényekhez való hőmérsékletet.
Tanács a sütő speciális sütési
funkcióihoz
Melegen tartás
Ezzel a funkcióval melegen tarthatja az
ételt. A hőmérséklet automatikusan 80 °Cra áll be.
Edény melegítés
Ezzel a funkcióval felmelegítheti az
ételeket a tálalás előtt. A hőmérséklet
automatikusan 70 °C-ra áll be.
Rendezze el egyenletesen a tányérokat
és az edényeket a huzalpolcon. Az első
polcszintet használja. A melegítési idő
felénél rendezze át az edényeket.
Kelesztés
Ezzel a funkcióval kenyértésztát
dagaszthat. Helyezze a tésztát egy
nagyméretű edénybe. Az első polcszintet
használja. Állítsa be ezt a funkciót:
Kelesztés és a főzési diőt.
Kiolvasztás
Távolítsa el az étel csomagolását, majd
tegye az ételt egy tányérra. Ne takarja le
az ételt, mert ezzel megnövelheti a
felolvasztási időt. Az első polcszintet
használja.
Vital Sütés
Körültekintően járjon el, ha a funkció
működése közben kinyitja a sütő ajtaját.
Gőz szabadulhat ki.
A funkció minden friss és fagyasztott
ételtípushoz alkalmas. Ezzel a módszerrel
elkészíthet, felmelegíthet, felolvaszthat,
posírozhat vagy blansírozhat zöldséget,
húst, halat, tésztafélét, rizst, kukoricát,
grízt és tojást.
Egyetlen művelettel komplett menüt is
készíthet. Az étel megfelelő sütésének
érdekében válasszon egy hasonló sütési
idővel rendelkező receptet. Töltse fel a
víztartályt a maximális szintig. Helyezze a
megfelelő főzőedényekbe helyezett ételt a
huzalpolcokra. A gőz megfelelő keringése
érdekében hagyjon helyet a főzőedények
között.
Fertőtlenítés
Ezzel a funkcióval tárolóedényeket (pl.
cumisüveget) fertőtleníthet.
Helyezze a tiszta tárolóedényt az első
polc középső részére. Az edény szája
enyhe szögben lefelé nézzen.
28
Töltse fel a víztartályt a maximális
mennyiségű vízzel, és állítson be 40
perces időtartamot.
ZÖLDSÉGEK
Az első polcszintet használja.
Állítson be 99 °C-os hőmérsékletet,
hacsak az alábbi táblázat másképpen
nem ajánlja.
ZÖLDSÉGEK
(perc)
(perc)
Édesburgonya
20 - 30
Karfiol rózsák
25 - 35
Karalábé csíkokra vág‐
va
25 - 35
Kelbimbó
25 - 35
Spárga, fehér
25 - 35
Fehér bab
25 - 35
Brokkoli rózsák, mele‐
gítse elő az üres sütőt
13 - 15
Blansírozott
10
Csöves főtt kukorica
30 - 40
Zöldség blansírozva
15
Karfiol (egész)
35 - 45
Spenót, friss
15 - 20
Zöldborsó
35 - 45
Cukkini szeletelve
15 - 25
Feketegyökér
35 - 45
Gombaszeletek
15 - 20
40 - 45
Paprika csíkokra vágva
15 - 20
Fehér- vagy vöröská‐
poszta csíkokra vágva
Padlizsán
15 - 25
Articsóka
50 - 60
Brokkoli (egész)
30 - 40
Szárazbab (beáztatva),
víz / bab arány: 2:1
55 - 65
Spárga, zöld
15 - 25
Savanyú káposzta
60 - 90
Sütőtök kockára vágva
15 - 25
Cékla
70 - 90
Paradicsom
15 - 25
Madársaláta
20 - 25
Bab blansírozva
20 - 25
Kelkáposzta
20 - 25
Borsó
20 - 30
Édeskömény
25 - 35
25 - 35
Kuszkusz, víz / kuszkusz
arány: 1:1
15 - 20
Sárgarépa
Póréhagyma, karikára
vágva
20 - 30
Friss vékonymetélt
15 - 25
20 - 30
Tejbegríz, tej / gríz arány:
3,5:1
20 - 25
Zeller, kockára vágva
Cukorborsó / Kaiser
paprika
20 - 30
KÖRETEK
(perc)
29
KÖRETEK
HAL
(perc)
(°C)
(perc)
Lencse, piros, víz / lencse
arány: 1:1
20 - 30
Vékony halfilé
75 80
15 - 20
Nokedli
25 - 30
Garnéla, friss
20 - 25
Bulgur, víz / bulgur búzatöret
arány: 1:1
25 - 35
75 85
Kagyló
100
20 - 30
Kelt gombóc
25 - 35
Vastag halfilé
20 - 30
Illatos rizs, víz / rizs arány: 1:1
30 - 35
75 85
Főtt burgonya negyedbe vág‐
va
30 - 40
Pisztráng, 0,25 kg
75 85
20 - 30
Zsemlegombóc
35 - 45
Garnéla, fagyasz‐
tott
75 85
30 - 40
Krumplis gombóc
35 - 45
Rizs, víz / rizs arány: 1:1, ahol
az arány a rizs típusától füg‐
gően változhat
35 - 45
Puliszka, 3:1 arányú folyadék
40 - 50
Rizspuding, tej / rizs arány:
2,5:1
40 - 55
Krumpli hámozatlan, közepes
méretű
45 - 55
Lencse, barna és zöld, víz /
lencse arány: 2:1
55 - 60
HÚS
GYÜMÖLCS
(perc)
Almaszeletek
10 - 15
Meleg kompót
10 - 15
Csokoládé olvasztása
10 - 20
Gyümölcskompót
20 - 25
(°C)
(perc)
Chipolata kol‐
bász
80
15 - 20
Bajor borjúkol‐
bász, Fehér kol‐
bász
80
20 - 30
Bécsi kolbász
80
20 - 30
Párolt csirkemell
90
25 - 35
Főtt sonka, 1 kg
99
55 - 65
Csirke, párolt,
1,0 - 1,2 kg
99
60 - 70
Kasseler (füstölt
sertéskaraj), pá‐
rolt
90
70 - 90
Borjú, Sertés ka‐
raj, 0,8 - 1 kg
90
80 - 90
30
HÚS
Tafelspitz
(°C)
(perc)
99
110 120
3. Csökkentse a sütő hőmérsékletét
hozzávetőleg 80°C-ra. Ehhez
kinyithatja a sütő ajtaját az első
fokozatig, kb. 15 percre.
4. A funkció elindítása: Vital Sütés. Főzze
egyszerre az összes fogást, amíg el
nem készül.
A maximális vízmennyiség 650 ml.
Páratartalom, Magas
A második polcszintet használja.
TOJÁS
(°C)
(perc)
90
35 - 45
Lágy tojás
10 - 11
Puding / Le‐
pény kisebb
edényben
Félkemény tojás
11 - 12
Tükörtojás
90 - 110
15 - 30
Kemény tojás
18 - 21
Terrine (pásté‐
tom)
90
40 - 50
Vékony halfilé
85
15 - 25
Vastag halfilé
90
25 - 35
Kis hal, 0,35
kg-ig
90
20 - 30
Hal egészben,
1 kg-ig
90
30 - 40
Gombócok
120 - 130
40 - 50
(perc)
Funkciók kombinálása:
Hőlégbefúvás, nagy hőfok +
Vital Sütés
Ezeket a funkciókat kombinálva húsokat,
zöldségeket és köreteket készíthet
egyidejűleg.
1. Állítsa be ezt a funkciót: Hőlégbefúvás,
nagy hőfok hús sütéséhez.
2. Adja hozzá az előkészített zöldségeket
és köreteket.
Páratartalom, Alacsony
Az első polcszintet használja.
(kg)
(°C)
(perc)
Sertés roston
1
160 - 180
90 - 100
Marha hátszín
1
180 - 200
60 - 90
Borjú roston
1
180
80 - 90
Fasírozott, nyers,
0.5
180
30 - 40
31
Az első polcszintet használja.
(kg)
(°C)
(perc)
Sertés karaj, füstölt
0.6 - 1
160 - 180
60 - 70
Csirke
1
180 - 210
50 - 60
Kacsa
1.5 - 2
180
70 - 90
Csőben sült burgonya
-
160 - 170
50 - 60
Tésztafelfújt
-
170 - 190
40 - 50
Lasagne
-
170 - 180
45 - 55
Kenyér
0.5 - 1
180 - 190
45 - 60
Zsemle
0.04 - 0.06
180 - 200
25 - 35
Elősütött roládok
-
200
15 - 20
Elősütött baguette
0.04 - 0.05
200
15 - 20
Elősütött, fagyasztott baguet‐
te
0.04 - 0.05
200
25 - 35
Regenerálódás
A sütési időtartam 10 – 15 perccel
meghosszabbítható, ha egyszerre több
polcszinten süt süteményeket.
Az első polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Egytálételek
110
10 - 15
Tésztafelfújt
110
10 - 15
Rizs
110
10 - 15
Gombócok
110
15 - 25
Tésztasütés
A legelső alkalommal alacsonyabb
hőmérsékletet alkalmazzon.
A különböző magasságokra helyezett
torták és sütemények nem mindig
egyenletesen barnulnak. Egyenetlen
barnulás esetén nem szükséges
megváltoztatni a hőmérséklet-beállítást.
Sütés közben a különbségek
kiegyenlítődnek.
A sütőben lévő tepsik sütés közben
deformálódhatnak. Amikor a tepsik újra
lehűlnek, a torzulás megszűnik.
32
Sütési tanácsok
A sütés eredménye
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütemény alja nem
sült meg eléggé.
A polcmagasság nem meg‐
felelő.
Tegye a süteményt a sütő egyik
alacsonyabb szintjére.
Összeesik a sütemény,
és nyúlóssá vagy csí‐
kokban vizessé válik.
A sütőhőmérséklet túl ma‐
gas.
Legközelebb valamivel alacso‐
nyabb sütőhőmérsékletet állítson
be.
Túl rövid sütési időt válasz‐
tott.
Legközelebb hosszabb sütési időt
és alacsonyabb sütőhőmérsékle‐
tet állítson be.
A sütőhőmérséklet túl ala‐
csony.
Legközelebb magasabb sütőhő‐
mérsékletet állítson be.
Túl hosszú sütési időt vá‐
lasztott.
Legközelebb rövidebb sütési időt
állítson be.
A sütőhőmérséklet túl ma‐
gas, míg a sütés ideje túl
rövid.
Állítson be alacsonyabb sütőhő‐
mérsékletet és hosszabb sütési
időtartamot.
A tészta eloszlása nem
egyenletes.
Legközelebb egyenletesen ossza
el a tésztát a sütőtálcán.
A sütőhőmérséklet túl ala‐
csony.
Legközelebb valamivel magasabb
sütőhőmérsékletet állítson be.
A sütemény túlságosan
száraz.
A sütemény egyenetle‐
nül sül meg.
A sütemény nem sül
meg a receptben mega‐
dott idő alatt.
Sütés egyetlen sütőpolcon
SÜTÉS SÜTŐFORMÁKBAN
(°C)
(perc)
Forma torta / Briós
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
50 - 70
1
Homoktorta / Királykalács
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
140 - 160
70 - 90
1
Piskótatészta
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
140 - 150
35 - 50
1
Piskótatészta
Alsó + felső sü‐
tés
160
35 - 50
1
Tortalap - omlós tészta, me‐
legítse elő az üres sütőt
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
20 - 30
2
33
SÜTÉS SÜTŐFORMÁKBAN
(°C)
(perc)
Tortalap - kevert tészta
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 170
20 - 25
2
Almatorta, 2 forma, átmérő:
20 cm
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
160
70 - 90
2
Almatorta, 2 forma, átmérő:
20 cm
Alsó + felső sü‐
tés
180
70 - 90
1
Sajttorta, használjon mély
tepsit
Alsó + felső sü‐
tés
160 - 170
70 - 90
2
SÜTŐTÁLCÁN SÜTÖTT SÜTEMÉNY / TÉSZTA / KENYÉR
Melegítse elő az üres sütőt.
(°C)
(perc)
Fonott kenyér / Kenyér
Alsó + felső sü‐
tés
170 - 190
30 - 40
1
Karácsonyi stollen
Alsó + felső sü‐
tés
160 - 180
50 - 70
1
Rozskenyér
Alsó + felső sü‐
tés
először: 230
20
1
majd: 160 180
30 - 60
Habkosár / Képviselőfánk
Alsó + felső sü‐
tés
190 - 210
20 - 35
2
Piskótarolád
Alsó + felső sü‐
tés
180 - 200
10 - 20
2
Prézlikalács (szárazon)
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
20 - 40
2
Vajas mandulás sütemény /
Cukrászsütemény
Alsó + felső sü‐
tés
190 - 210
20 - 30
2
34
SÜTŐTÁLCÁN SÜTÖTT SÜTEMÉNY / TÉSZTA / KENYÉR
Melegítse elő az üres sütőt.
(°C)
(perc)
Gyümölcskosarak (élesztős
tészta / piskótatészta keve‐
rékével)
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 170
30 - 55
2
Gyümölcskosarak (élesztős
tészta / piskótatészta keve‐
rékével)
Alsó + felső sü‐
tés
170
35 - 55
2
Omlós tésztával készült
gyümölcskosarak
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
160 - 170
40 - 80
2
Kelt sütemények kényes fel‐
téttel (pl. túró, tejszín, sodó)
Alsó + felső sü‐
tés
160 - 180
40 - 80
2
APRÓSÜTEMÉNY
A második polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Aprósüt. omlós tésztából
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
15 - 25
Omlós tészta / Omlós kekszek
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
140
20 - 35
Omlós tészta / Omlós kekszek,
melegítse elő az üres sütőt
Alsó + felső sütés
160
20 - 30
Aprósütemény kevert piskóta‐
tésztából
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
15 - 20
Tojásfehérjével készült sütemé‐
nyek
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
80 - 100
120 - 150
Puszedli
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
100 - 120
30 - 50
35
APRÓSÜTEMÉNY
A második polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Kelt tésztájú sütemény
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
20 - 40
Aprósüt. leveles tésztából, me‐
legítse elő az üres sütőt
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
170 - 180
20 - 30
Péksütemény, melegítse elő az
üres sütőt
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
160
10 - 25
Alsó + felső sütés
190 - 210
10 - 25
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
160
20 - 35
Alsó + felső sütés
170
20 - 35
Aprósütemények, melegítse elő
az üres sütőt
Tészták és felfújtak
Az első polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Tésztafelfújt
Alsó + felső sütés
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Alsó + felső sütés
180 - 200
25 - 40
Csőben sült zöldség,
melegítse elő az üres
sütőt
Infrasütés
170 - 190
15 - 35
Olvasztott sajtos bagett
Hőlégbefúvás, nagy hő‐
fok
160 - 170
15 - 30
Tejberizs
Alsó + felső sütés
180 - 200
40 - 60
Halfelfújt
Alsó + felső sütés
180 - 200
30 - 60
Töltött zöldség
Hőlégbefúvás, nagy hő‐
fok
160 - 170
30 - 60
36
Több szinten való sütés
Használja a következő funkciót:
Hőlégbefúvás, nagy hőfok
Két tálca esetén az első és a negyedik
polcszintet használja.
SÜTŐTÁLCÁN SÜTÖTT SÜTE‐
MÉNY / TÉSZTA / KENYÉR
(°C)
(perc)
Habkosár /
Képviselőfánk,
melegítse elő
az üres sütőt
160 - 180
25 - 45
Száraz streu‐
sel torta
150 - 160
30 - 45
SÜTŐTÁLCÁN SÜTÖTT TOR‐
TA / APRÓSÜTEMÉNY / KENYÉR
(°C)
(perc)
Tojásfehérjével ké‐
szült sütemények /
Habcsók
80 - 100
130 170
Puszedli
100 120
40 80
Kelt tésztájú süte‐
mény
160 170
30 60
Tanácsok hússütéshez
Használjon hőálló edényeket.
A sovány húst lefedve süsse.
SÜTŐTÁLCÁN SÜTÖTT TOR‐
TA / APRÓSÜTEMÉNY / KENYÉR
A nagyon húsdarabokat közvetlenül a
tepsiben, vagy a fölötte lévő huzalpolcon
süsse.
Töltsön egy kevés vizet a tepsibe, hogy a
lecsepegő zsír ne égjen le.
(°C)
(perc)
A sütési idő 1/2 - 2/3 részének elteltekor
fordítsa meg a sütött húst.
Aprósüt. omlós
tésztából
150 160
20 40
A húst vagy halat nagyobb (legalább 1 kgos) darabokban süsse.
Omlós tészta / Om‐
lós kekszek
140
25 45
Hússütés közben a húsdarabokat
többször locsolja meg a saját levükkel.
Aprósütemény ke‐
vert piskótatésztá‐
ból
160 170
25 40
Hússütési táblázat
Az első polcszintet használja.
37
MARHAHÚS
(°C)
(perc)
Serpenyős mar‐
hasült
1 - 1,5 kg
Alsó + felső sü‐
tés
230
120 - 150
Marhasült vagy szelet, véresen,
melegítse elő az
üres sütőt
vastagság (cm)
szerint
Infrasütés
190 - 200
5-6
Marhasült vagy szelet, közep‐
esen
vastagság (cm)
szerint
Infrasütés
180 - 190
6-8
Marhasült vagy szelet, átsütve
vastagság (cm)
szerint
Infrasütés
170 - 180
8 - 10
SERTÉSHÚS
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
(kg)
(°C)
(perc)
Lapocka / Nyak / Sonka
1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Sertésszelet / Karaj
1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
Fasírt
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Sertés csülök, előfőzött
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
(kg)
(°C)
(perc)
1
160 - 180
120 - 150
BORJÚHÚS
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
Borjú roston
38
BORJÚHÚS
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
(kg)
(°C)
(perc)
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(perc)
Bárány comb / Bárány
roston
1 - 1.5
150 - 180
100 - 120
Bárány gerinc
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
Borjú csülök
BÁRÁNY
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
VAD
(kg)
(°C)
(perc)
Gerinc / Vadnyúl
comb, melegítse
elő az üres sütőt
1 kg-ig
Infrasütés
180 - 200
35 - 55
Őzgerinc
1.5 - 2
Alsó + felső sütés
180 - 200
60 - 90
Comb
1.5 - 2
Alsó + felső sütés
180 - 200
60 - 90
39
SZÁRNYASOK
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
(kg)
(°C)
(perc)
Csirke
Egyenként 0,2 - 0,25
kg
200 - 220
30 - 50
Fél csirke
Egyenként 0,4 - 0,5
kg
190 - 210
40 - 50
Baromfidarabok
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Kacsa
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
HAL
(kg)
Hal egész‐
ben
1 - 1.5
Infrasütés
(°C)
(perc)
180 - 200
30 - 50
Ropogósra sütés a Pizzasütés
funkcióval
PIZZA
PIZZA
Az első polcszintet használja.
Az első polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Svájci flan
170 190
45 - 55
(°C)
(perc)
Gyümölcsle‐
pény
180 200
40 - 55
Sajttorta
140 160
60 - 90
Spenótos le‐
pény
160 180
45 - 60
Almatorta, be‐
von.
150 170
50 - 60
Quiche Lorrai‐
ne
170 190
45 - 55
Zöldséges pi‐
te
160 180
50 - 60
40
PIZZA
KENYÉR
Sütés előtt melegítse elő a sütőt
üres állapotban.
Az első polcszintet használja, ha‐
csak egyéb utasítás erről nem rendelke‐
zik.
A második polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Bagett
200 220
35 45
Briós
180 200
40 60
Ciabatta
200 220
35 45
(°C)
(perc)
Pizza, vékony
210 230
15 - 25
Pizza, vastag,
használjon
mély tepsit
180 200
20 - 30
Kovásztalan
kenyér
210 230
10 - 20
Rozskenyér
190 210
50 70
Leveles tész‐
tából készült
kosárka
160 180
45 - 55
Korpás lisztből ké‐
szült kenyér
190 210
50 70
Kenyérlángos
210 230
15 - 25
Teljes kiőrlésű ke‐
nyér
190 210
40 60
Pirog
180 200
15 - 25
Zsemle, a második
polcszintet használ‐
ja
200 220
25 35
Grill
Kenyér
Csak vékony hús- vagy haldarabokat
grillezzen.
A sütő előmelegítése nem ajánlott.
Sütés előtt melegítse elő a sütőt üres
állapotban.
KENYÉR
Az első polcszintet használja, ha‐
csak egyéb utasítás erről nem rendelke‐
zik.
Fehér kenyér
(°C)
(perc)
190 210
40 60
A lecsepegő zsír összegyűjtéséhez
helyezzen egy tálcát az első polcszintre.
41
GRILL
Az első polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Első oldal
Második oldal
Marha hátszín, kö‐
zepes
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Marhabélszín, kö‐
zepesen
230
20 - 30
20 - 30
Sertés karaj
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Borjú bélszín
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Báránygerinc
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Hal egészben, 0,5 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Hőlégbefúvás, kis hőfok
Ezzel a funkcióval sovány, porhanyós
húsokat és halat készíthet. Nem
alkalmazható a következőkhöz: szárnyas,
zsíros sertés rostonvagy serpenyős sültek
elkészítéséhez. A Húshőmérő szenzor
hőmérséklete nem haladhatja meg a 65
°C-ot. .
1. Süsse elő erős tűzön a hús mindkét
oldalát 1 - 2 percig egy tepsiben.
2. Helyezze a húst a hússütő tepsibe
vagy közvetlenül a huzalpolcra. Egy
tálcát helyezzen a huzalpolc alá a
lecsepegő zsír összegyűjtéséhez.
Mindig fedő nélkül készítse az ételt, ha
ezt a funkciót használja.
3. Használjon Húshőmérő szenzor-t.
4. Válassza ki a funkciót: Hőlégbefúvás,
kis hőfok. Az első 10 percre a sütő
hőmérsékletét beállíthatja 80 °C és
150 °C közötti értékre. Az
alapértelmezett hőmérséklet 90 °C.
Állítsa be a hőmérsékletet a
Húshőmérő szenzor számára.
5. 10 perc elteltével a sütő
automatikusan 80 °C-ra csökkenti a
hőmérsékletet.
Az első polcszintet használja.
Marha hátszín
(kg)
(°C)
(perc)
1 - 1.5
150
120 - 150
42
Az első polcszintet használja.
(kg)
(°C)
(perc)
Marhabélszín
1 - 1.5
150
90 - 110
Borjú roston
1 - 1.5
150
120 - 150
Steak
0.2 - 0.3
120
20 - 40
Fagyasztott ételek
Távolítsa el az étel csomagolását.
Helyezze az ételt a tányérra.
Ne takarja le az ételt, mert ez
megnövelheti a felolvasztási időt.
KIOLVASZTÁS
A második polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Fagyasztott pizza
200 - 220
15 - 25
Amerikai mirelit pizza
190 - 210
20 - 25
Hideg pizza
210 - 230
13 - 25
Mirelit pizza szelet
180 - 200
15 - 30
Sült burgonya, vékony
190 - 210
15 - 25
Sült burgonya, vastag
190 - 210
20 - 30
Zöldségek/krokettek / Krokettek
190 - 210
20 - 40
Pirított vagdaltak
210 - 230
20 - 30
Lasagne / Cannelloni, friss
170 - 190
35 - 45
Lasagne / Cannelloni, fagyasztott
160 - 180
40 - 60
Rántott sajt
170 - 190
20 - 30
Csirke szárny
180 - 200
40 - 50
Tartósítás
Csak a piacon beszerezhető, azonos
méretű befőzőüvegeket használjon.
Ne használjon csavaros és bajonett típusú
fedelet vagy fém edényt.
Az első polcszintet használja.
43
A sütőtálcára ne tegyen hat darab 1 literes
befőzőüvegnél többet.
Az üvegeket azonos szintig töltse fel, és
zárja le kapoccsal.
ZÖLDSÉGEK
Az üvegek ne érjenek egymáshoz.
Töltsön kb. 1/2 liter vizet a tepsibe, hogy
elegendő páratartalmat biztosítson a
sütőben.
Amikor a folyadék rotyogni kezd az
üvegekben (kb. 35-60 perc elteltével 1
literes üvegek esetében), kapcsolja ki a
sütőt, vagy csökkentse a hőmérsékletet
100 °C-ra (lásd a táblázatot).
Állítsa be a hőmérsékletet 160 - 170 °Cra.
BOGYÓS GYÜMÖLCS
(perc)
Befőzés gyön‐
gyöző forrás
kezdetéig
Eper / Fekete áfo‐
nya / Málna / Érett
egres
35 - 45
CSONTHÉJAS GYÜMÖLCS
Őszibarack /
Birsalma /
Szilva
(perc)
Befőzés
gyöngyö‐
ző forrás
kezdetéig
(perc)
A 100 °Con folyta‐
tott to‐
vábbi fő‐
zés perc‐
ben
35 - 45
10 - 15
(perc)
Befőzés
gyöngyö‐
ző forrás
kezdetéig
(perc)
A 100 °Con folyta‐
tott továb‐
bi főzés
percben
Sárgarépa
50 - 60
5 - 10
Uborka
50 - 60
-
Vegyes sa‐
vanyúság
50 - 60
5 - 10
Karalábé /
Borsó /
Spárga
50 - 60
15 - 20
44
Aszalás
A harmadik polcszintet használja.
(°C)
(ó)
Bab
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Leveszöldség
60 - 70
5-6
Gomba
50 - 60
6-8
Fűszernövények
40 - 50
2-3
Szilva
60 - 70
8 - 10
Sárgabarack
60 - 70
8 - 10
Almaszeletek
60 - 70
6-8
Körte
60 - 70
6-9
Húshőmérő szenzor
MARHAHÚS
Étel maghőmérséklete (°C)
Véres
Közepes
Jól átsütve
Marha hátszín
45
60
70
Hátszín
45
60
70
MARHAHÚS
Fasírt
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
80
83
86
SERTÉSHÚS
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
Sonka / Sült
80
84
88
Borda / Sertés karaj, füstölt / Sertés
karaj, párolt
75
78
82
45
BORJÚHÚS
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
Borjú roston
75
80
85
Borjú csülök
85
88
90
ÜRÜ / BÁRÁNY
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
Birka comb
80
85
88
Birka gerinc
75
80
85
Bárány roston / Bárány comb
65
70
75
VAD
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
Vadnyúl gerinc / Őzgerinc
65
70
75
Vadnyúl comb / Nyúl, egészben /
Őz/szarvas láb
70
75
80
SZÁRNYASOK
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
Csirke
80
83
86
Kacsa, egész / fél / Pulyka, egész /
mell
75
80
85
Kacsamell
60
65
70
HAL (LAZAC, PISZT‐
RÁNG, SÜLLŐ)
Hal, egész / nagy / párolt / Hal,
egész / nagy / roston
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
60
64
68
46
FELFÚJTAK - ELŐFŐ‐
ZÖTT ZÖLDSÉGEK
Cukkini felfújt / Brokkoli felfújt /
Édesköményes felfújt
ZÖLDSÉG/HÚS FELFÚJ‐
TAK - SÓS
Cannelloni / Lasagne / Tésztafelfújt
ZÖLDSÉG/HÚS FELFÚJ‐
TAK - ÉDES
Fehér kenyér felfújt gyümölccsel /
gyümölcs nélkül / Rizskása felfújt
gyümölccsel / gyümölcs nélkül /
Édesmetélt felfújt
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
85
88
91
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
85
88
91
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
80
85
90
Konvekciós levegő (nedves) ajánlott tartozékok
hőelnyerő képességűek, mint a világos
színű és visszatükröző felületű edények.
Használjon sötét, nem visszatükröző
felületű tepsiket és edényeket. Ezek jobb
Pizzaserpenyő
Tésztasütő edény
Sötét, nem visszatük‐
röző felülettel
28 cm-es átmérő
Sötét, nem visszatükrö‐
ző felülettel
26 cm-es átmérő
Ramekin
(kerámiapo‐
hár)
Kerámia
8 cm-es átm‐
érő, 5 cm
magasság
Tortasütő forma
Sötét, nem vissza‐
tükröző felülettel
28 cm-es átmérő
47
Konvekciós levegő (nedves)
Az első polcszintet használja.
Az első polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Rizspuding
180 200
55 - 70
Almatorta,
piskótatésztá‐
val (kerek tor‐
taformában)
160 170
70 - 80
Fehér kenyér
200 210
55 - 70
(°C)
(perc)
Csőben sült
tészta
200 220
45 - 60
Csőben sült
burgonya
180 200
70 - 85
Muszaka
180 200
75 - 90
Lasagne
180 200
70 - 90
Cannelloni
180 200
65 - 80
Tájékoztatás a bevizsgáló
intézetek számára
Kenyérpuding
190 200
55 - 70
A vizsgálati módszerek megfelelnek az EN
60350 és IEC 60350 szabványoknak.
GŐZ FUNKCIÓ
Használja a következő funkciót: Vital Sütés.
A második polcszintet használja.
Helyezze a sütőtálcát az első polcszintre.
Állítsa be a hőmérsékletet 99 °C-ra.
Tartály (Gastro‐
norm)
(kg)
(perc)
Brokkoli, melegítse
elő az üres sütőt
1 x 1/2 perforált
0.3
13 - 15
Brokkoli, melegítse
elő az üres sütőt
1 x 1/2 perforált
max.
15 - 18
48
GŐZ FUNKCIÓ
Használja a következő funkciót: Vital Sütés.
A második polcszintet használja.
Helyezze a sütőtálcát az első polcszintre.
Állítsa be a hőmérsékletet 99 °C-ra.
Borsó, fagyasztott
Tartály (Gastro‐
norm)
(kg)
(perc)
1 x 1/2 perforált
2
Amíg a leghide‐
gebb pont hő‐
mérséklete el
nem éri a 85 °Cot.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Tisztítással kapcsolatos megjegyzések
A sütő elejét meleg vizes és enyhe tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
A fémfelületek tisztítását speciális tisztítószerrel végezze.
Tisztítósze‐
rek
A makacs szennyeződéseket az erre a célra kifejlesztett speciális sütőtisztító
szerrel tisztítsa meg.
Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütő belsejét. A lerakódott
zsír vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat. A veszély mértéke nagyobb a
grillezőedény esetében.
Napi hasz‐
nálat
Minden használat után puha törlőruhával törölje szárazra a sütő belsejét.
49
Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg az összes tartozékot. Meleg
vízzel és tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt használjon. A tartozéko‐
kat tilos mosogatógépben tisztítani.
Tartozékok
A teflon bevonatos tartozékokat ne tisztítsa agresszív tisztítószerekkel, éles
tárgyakkal vagy mosogatógépben.
A polcvezető sínek eltávolítása
Karbantartás előtt győződjön meg arról,
hogy a sütő lehűlt. Égésveszély!
A sütő tisztításához távolítsa el a
polcvezető síneket.
1. A síneket óvatosan húzza fel- és kifelé
az elülső felfüggesztésből.
1
3
2
2. Húzza el a polcvezető sín elülső végét
az oldalfaltól.
3. Húzza ki a síneket a hátsó
felfüggesztésből.
A polctartókat a kiszereléssel ellentétes
sorrendben tegye vissza.
Gőz tisztítás
Amennyire lehetséges, a szennyeződést
kézzel távolítsa el.
Az oldalfalak tisztításához távolítsa el a
tartozékokat és a polctartót.
A gőztisztító funkciók támogatják a sütőtér
gőzzel történő tisztítását.
Tisztítási folyamat elindítása előtt
győződjön meg arról, hogy a sütő lehűlt.
Amikor a gőztisztítás funkció aktív, a
sütőlámpa nem világít.
1. Töltse fel a víztartályt a maximális
szintig (kb. 950 ml), míg hangjelzés
nem hallható, vagy míg a kijelző nem
jelenít meg üzenetet.
2. Válassza ki a gőztisztítás funkciót az
alábbi menüben: Tisztítás.
Gőz tisztítás - a funkció időtartama
kb. 30 perc.
a) Kapcsolja be a funkciót.
b) Amikor a program véget ér,
hangjelzés hallható.
c) A hangjelzés kikapcsolásához
érintsen meg egy érzékelőmezőt.
Gőz tisztítás plusz - a funkció
időtartama kb. 75 perc.
a) Permetezzen megfelelő
mosogatószert a sütőtérbe, a
zománcozott és az acél felületekre
egyaránt.
b) Kapcsolja be a funkciót.
A program első része kb. 50 perc
után ér véget.
c) Nyomja meg a
gombot.
A tisztítás
befejezéséhez kövesse
a kijelzőn látható
utasításokat.
d) A sütő belső terét nem karcoló
felületápoló szivaccsal törölje át.
Használhat meleg vizet vagy
sütőtisztítót is.
e) Nyomja meg a
gombot.
Az eljárás utolsó szakasza
megkezdődik. A szakasz
időtartama hozzávetőleg 25 perc.
3. A sütő belső terét nem karcoló
szivaccsal törölje át. Használhat meleg
vizet is.
Tisztítás után hagyja nyitva a sütő ajtaját
kb. 1 órára. Várja meg, hogy a sütő
kiszáradjon. A kiszárítás
meggyorsításához felfűtheti a sütőt 150 °C
hőmérsékletre, körülbelül 15 perc alatt. A
tisztítási funkció akkor a legjobb
hatásfokú, ha kézzel azonnal áttörli a
sütőt a funkció befejeződése után.
50
Tisztítás emlékeztető
Amikor az emlékeztető megjelenik,
tisztítás szükséges. Használja a
következő funkciót: Gőz tisztítás plusz.
Be / kikapcsolhatja az alábbi funkciót:
Tisztítás emlékeztető a következő
menüben: Alapbeállítások.
Gőzfejlesztő rendszer Vízkőmentesítés
Amikor a gőzfejlesztő rendszer működik,
vízkő rakódik le a készülék belsejében (a
víz kalciumtartalma miatt). Ez negatív
hatást fejthet ki a gőz minőségére, a
gőzfejlesztő rendszer teljesítményére és
az étel minőségére. A vízkő
felhalmozódásának megakadályozása
érdekében tisztítsa meg a gőzfejlesztő
rendszert.
Vegye ki az összes tartozékot.
Válasszon funkciót a következő menüből:
Tisztítás. A felhasználói kezelőfelület
végigvezeti az eljáráson.
A művelet teljes időtartama hozzávetőleg
2 óra.
A sütővilágítás ennél a funkciónál nem
világít.
1. Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e.
2. Nyomja meg a
gombot.
3. Helyezze a mély tepsit az első
polcszintre.
4. Nyomja meg a
gombot.
5. Töltsön 250 ml vízkőoldót a
víztartályba.
6. Hideg vízzel töltse fel a víztartályt a
maximális szintig, míg hangjelzés nem
hallható, vagy míg a kijelző nem jelenít
meg üzenetet.
gombot.
7. Nyomja meg a
Ez bekapcsolja az eljárás első szakaszát:
Vízkőmentesítés.
Ezen szakasz időtartama
hozzávetőleg 1 óra 40 perc.
8. Az első szakasz végén ürítse ki a mély
tepsit, majd helyezze ismét az első
polcszintre.
9. Nyomja meg a
gombot.
10. Hideg vízzel töltse fel a víztartályt a
maximális szintig, míg hangjelzés nem
hallható, vagy míg a kijelző nem jelenít
meg üzenetet.
11. Nyomja meg az
gombot.
Ez bekapcsolja az eljárás második
szakaszát: Vízkőmentesítés. Ez átöblíti a
gőzfejlesztő rendszert.
A szakasz időtartama
hozzávetőleg 35 perc.
Az eljárás befejezése után távolítsa el a
mély tepsit.
Ha a Vízkőmentesítés funkció
végrehajtása nem megfelelő, a
kijelzőn a funkció ismételt
végrehajtására felszólító
üzenet jelenik meg.
Egy száraz törlőkendővel törölje ki a sütő
belsejét, ha az nedves vagy párás. Nyitott
ajtóval hagyja teljesen kiszáradni a sütőt.
Vízkőtelenítési emlékeztető
Két vízkőtelenítési emlékeztető
figyelmezteti a következő funkció
végrehajtására: Vízkőmentesítés. Ezek az
emlékeztetők mindig aktiválódnak, amikor
kikapcsolja a készüléket.
A finom emlékeztető figyelmezteti, és
javasolja a vízkőtelenítési ciklus
végrehajtását.
A határozott emlékeztető kötelezi a
vízkőtelenítés végrehajtására.
Ha nem hajtja végre a készülék
vízkőtelenítését a határozott
emlékeztető bekapcsolásakor,
akkor nem használhatja a gőz
funkciókat.
A vízkőtelenítési emlékeztető
nem kapcsolható ki.
Gőzfejlesztő rendszer - Öblítés
Vegye ki az összes tartozékot.
51
Válasszon funkciót a következő menüből:
Tisztítás. A felhasználói kezelőfelület
végigvezeti az eljáráson.
A funkció időtartama kb. 30 perc.
A sütővilágítás ennél a funkciónál nem
világít.
1. Helyezze a sütőtálcát az első
polcszintre.
2. Nyomja meg a
gombot.
3. Hideg vízzel töltse fel a víztartályt a
maximális szintig, míg hangjelzés nem
hallható, vagy míg a kijelző nem jelenít
meg üzenetet.
4. Nyomja meg a
gombot.
Az eljárás befejezése után távolítsa el a
sütőtálcát.
Tartály ürítése
Vegye ki az összes tartozékot.
A tisztítás funkció eltávolítja a maradék
vizet a víztartályból. Gőzsütés után
kapcsolja be a funkciót.
Válasszon funkciót a következő menüből:
Tisztítás. A felhasználói kezelőfelület
végigvezeti az eljáráson.
A funkció időtartama kb. 6 perc.
A sütővilágítás ennél a funkciónál nem
világít.
1. Helyezze a sütőtálcát az első
polcszintre.
2. Nyomja meg az
gombot.
Az eljárás befejezése után távolítsa el a
sütőtálcát.
A
A
3. Csukja be a sütőajtót az első nyitási
pozícióig (kb. 70°-os szög).
4. Fogja meg az ajtó mindkét oldalát, és
felfelé irányuló szögben húzza le a
sütőről.
5. Helyezze a sütőajtót külső oldalával
lefelé fordítva egy puha és egyenletes
felületre.
6. Tartsa meg két oldalon az ajtó felső
szélénél lévő B díszlécet, majd nyomja
befelé a tömítésrögzítő kapocs
kioldásához.
2
B
1
7. Húzza előre a díszlécet az
eltávolításhoz
8. Egyenként fogja meg az ajtó
üveglapjait a felső szélüknél, és felfele
húzva vegye ki őket a vezetősínből.
Az ajtó eltávolítása és
visszaszerelése
A tisztításhoz az ajtó és a belső üveglapok
eltávolíthatók. Az üveglapok száma
modellenként változik.
FIGYELMEZTETÉS! Az ajtó
nehéz.
1. Nyissa ki teljesen az ajtót.
2. Teljesen nyomja a rögzítőkarokat (A)
az ajtó két zsanérjára.
9. Tisztítsa meg az üveglapokat
mosószeres vízzel. Óvatosan törölje
szárazra az üveglapot.
Amikor a tisztítás befejeződött, a fenti
lépéseket fordított sorrendben hajtsa
végre. Először a kisebb lapot helyezze
vissza, majd a nagyobbat és az ajtót.
52
FIGYELMEZTETÉS! Ügyeljen
arra, hogy az üveglapok a
megfelelő helyzetben legyenek
behelyezve, máskülönben az
ajtó felülete túlmelegedhet.
Izzócsere
FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!
Áramütés-veszély!
Az izzó forró lehet.
1. Kapcsolja ki a sütőt.
Várja meg, amíg a sütő lehűl.
2. Húzza ki a sütőt a hálózati aljzatból.
3. Tegyen egy kendőt a sütőtér aljára.
2. Távolítsa el a fémgyűrűt, majd tisztítsa
meg az üveg fedőlapot.
3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő, 300
°C-ig hőálló izzóra .
4. Illessze a fémgyűrűt az üveg
fedőlapra.
5. Szerelje fel az üvegbúrát.
Felső lámpa
1. Az üveg lámpaburkolat eltávolításához
forgassa azt.
HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
Hibaelhárítás
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a sütőt.
A sütő nincs csatlakoztatva
az elektromos hálózathoz,
vagy csatlakoztatása nem
megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a sütő jól
van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz (lásd
a bekötési rajzot, ha van).
A sütő nem melegszik fel.
A sütő ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a sütőt.
A sütő nem melegszik fel.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
A sütő nem melegszik fel.
Nem végezte el a szüksé‐
ges beállításokat.
Ellenőrizze, hogy elvégeztee a szükséges beállításokat.
A sütő nem melegszik fel.
Az automatikus kikapcsolási
funkció aktív.
Olvassa el az „Automatikus
kikapcsolás” című részt.
A sütő nem melegszik fel.
A Gyerekzár be van kap‐
csolva.
Olvassa el „A gyerekzár
használata” c. részt.
53
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütő nem melegszik fel.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
A világítás nem működik.
A világítás izzója meghibá‐
sodott.
Cserélje ki az izzót.
A húshőmérő szenzor nem
működik.
A húshőmérő szenzor csat‐
lakozódugója nem megfe‐
lelően van az aljzatba illeszt‐
ve.
Nyomja be a húshőmérő
szenzor csatlakozódugóját
az aljzatba, amennyire csak
lehetséges.
A kijelzőn F111 látható.
A húshőmérő szenzor csat‐
lakozódugója nem megfe‐
lelően van az aljzatba illeszt‐
ve.
Nyomja be a húshőmérő
szenzor csatlakozódugóját
az aljzatba, amennyire csak
lehetséges.
A kijelző a táblázatban nem
szereplő hibakódot jelenít
meg.
Elektromos hiba lépett fel.
•
•
Kapcsolja ki a sütőt a la‐
kás biztosítéktábláján le‐
vő biztosítékkal vagy biz‐
tonsági főkapcsolóval,
majd kapcsolja be ismét.
Ha a hibaüzenet ismét
megjelenik a kijelzőn, for‐
duljon az ügyfélszolgálat‐
hoz.
Gőz- és páralecsapódás az
ételen és a sütőtérben.
Az ételt túl sokáig hagyta a
sütőben.
A sütés befejezése után az
edényeket ne hagyja 15 - 20
percnél hosszabb ideig a sü‐
tőben.
A készülék bekapcsol, de
nem melegszik fel. A ventilá‐
tor nem működik. A kijelzőn
"Demo" jelenik meg.
A demo üzemmód bekap‐
csolt.
Olvassa el az „Alapbeállítá‐
sok” szakaszt a „Napi hasz‐
nálat” című fejezetben.
A vízkőtelenítési folyamat a
vége előtt megszakad.
Áramkimaradás volt.
Ismételje meg az eljárást.
A vízkőtelenítési folyamat a
vége előtt megszakad.
A funkciót a felhasználó leá‐
llította.
Ismételje meg az eljárást.
Nincs víz a mély tepsiben a
vízkőtelenítési eljárás után.
Nem töltötte fel a víztartályt
a maximális szintig.
Ellenőrizze, hogy van-e víz‐
kőoldó / víz a víztartályban.
Ismételje meg az eljárást.
54
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Piszkos víz található a sütő‐
tér alján a vízkőtelenítési el‐
járás után.
A mély tepsi nem a megfele‐
lő polcszinten helyezkedik
el.
Távolítsa el a megmaradt
vizet és vízkőoldót a sütő al‐
jából. Helyezze a mély tepsit
az első polcszintre.
A tisztítási funkció a vége
előtt megszakad.
Áramkimaradás volt.
Ismételje meg az eljárást.
A tisztítási funkció a vége
előtt megszakad.
A funkciót a felhasználó leá‐
llította.
Ismételje meg az eljárást.
A tisztítási funkció befejező‐
dése után túl sok víz találha‐
tó a sütőtér alján.
A tisztítási ciklus bekapcso‐
lása előtt túl sok oldószert
permetezett a készülékbe.
A sütőtér minden részét vé‐
kony rétegben vonja be az
oldószerrel. Az oldószert
egyenletesen permetezze a
felületekre.
A tisztítási eljárás eredmé‐
nyessége nem megfelelő.
A gőztisztítás funkció elindí‐
tásakor a sütőtér kezdeti hő‐
mérséklete túl magas volt.
Ismételje meg az eljárást.
Az eljárást lehűlt készüléken
végezze el.
A tisztítási eljárás eredmé‐
nyessége nem megfelelő.
A tisztítási eljárás megkez‐
dése előtt nem távolította el
a vezetősíneket. Ezek átad‐
ják a hőt a falaknak, és
csökkentik az eljárás hatás‐
fokát.
Távolítsa el a vezetősíneket
a készülékből, majd ismét
indítsa el a funkciót.
A tisztítási eljárás eredmé‐
nyessége nem megfelelő.
A tisztítási eljárás megkez‐
dése előtt nem távolította el
a tartozékokat a készülék‐
ből. Ezek megzavarják a
gőz keringését, és csökken‐
tik az eljárás hatásfokát.
Távolítsa el a tartozékokat a
készülékből, majd ismét in‐
dítsa el a funkciót.
A szerviz számára szükséges
adatok
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
márkaszervizhez.
A márkaszerviz számára szükséges
adatok az adattáblán találhatóak. Az
adattábla a sütőtér elülső keretén
található. Ne távolítsa el az adattáblát a
készülék sütőterének keretéről.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
55
ENERGIAHATÉKONYSÁG
Termékismertető
Termékinformációs adatlap az EU 65-66/2014 sz. rendelkezésnek
megfelelően
Gyártó neve
Dieter Knoll Collection
A készülék azonosítójele
DKK78904BK 944066723
Energiahatékonysági szám
80.8
Energiahatékonysági osztály
A+
Villamosenergia-fogyasztás normál adag és alsó + fel‐
ső sütés mellett
0.89 kWh/ciklus
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és légke‐
veréses sütés mellett
0.59 kWh/ciklus
Sütőterek száma
1
Hőforrás
Villamos energia
Hangerő
43 l
Sütő típusa
Beépíthető sütő
Tömeg
34.4 kg
EN 60350-1 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok,
sütők, gőzsütők és grillezők - A
teljesítmény mérésére szolgáló
módszerek.
Energiatakarékosság
A sütő több funkcióval is segít
energiát megtakarítani a
mindennapos főzés során.
Gondoskodjon arról, hogy a sütő
működése közben az ajtaja legyen
becsukva. Főzés közben ne nyissa ki
gyakran a készülék ajtaját. Tartsa tisztán
az ajtótömítést, és ellenőrizze, hogy a
helyén van és megfelelően rögzített.
Fém főzőedényeket használjon az
energiatakarékosság javítása érdekében.
Amikor lehetséges, kerülje a sütő
előmelegítését.
Ha egyszerre több ételt készít, a sütések
közötti szünet legyen a lehető
legrövidebb.
Légkeveréses sütés
Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat
légkeveréssel használja az
energiatakarékosság érdekében.
Maradékhő
Amikor egy sütőfunkciót vagy programot
időbeállítással (Időtartam, Befejezés)
kapcsol be, és a sütés időtartama 30
percnél hosszabb, a fűtőelemek
automatikusan korábban kapcsolnak ki
egyes sütőfunkcióknál.
A sütővilágítás és a légkeverés továbbra
is működik. Ha kikapcsolja a sütőt, a
kijelzőn megjelenik a maradékhő. A
maradékhőt használhatja az étel melegen
tartásához.
A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés
során a befejezés előtt 3 - 10 perccel
csökkentse a sütő hőmérsékletét a
56
minimum értékre. A sütőben levő
maradékhő tovább folytatja a sütést.
Konvekciós levegő (nedves)
A funkciót arra tervezték, hogy energiát
takarítson meg a sütés során.
A maradékhőt más ételek
felmelegítéséhez is használhatja.
E funkció használatakor a sütővilágítás 30
másodperc elteltével automatikusan
kikapcsol. A sütővilágítást ismét
bekapcsolhatja, azonban ez a lépés
csökkenti az elvárt energiamegtakarítás
mértékét.
Ételek melegen tartása
A maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához. Ehhez válassza a
lehető legalacsonyabb hőmérsékletbeállítást. A maradékhő visszajelző vagy a
hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.
Sütés kikapcsolt sütővilágítással
Sütés-főzés közben kapcsolja ki a lámpát.
Csak akkor kapcsolja be, amikor szükség
van rá.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa
el a készüléket a helyi újrahasznosító
telepre, vagy lépjen kapcsolatba a
hulladékkezelésért felelős hivatallal.
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
57
58
59
867344893-A-302019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement