Dieter Knoll Collection DKK78904BK Manual de utilizare

Dieter Knoll Collection DKK78904BK Manual de utilizare
RO
Manual de
utilizare
Cuptor cu
abur
DKK78904BK
2
CUPRINS
Informaţii privind siguranţa
Condiţii de utilizare
Instrucţiuni de siguranţă
Descrierea produsului
Panoul de comandă
Înainte de prima utilizare
Utilizarea zilnică
Funcţiile ceasului
2
4
4
7
8
10
11
21
Programe automate
Utilizarea accesoriilor
Funcţii suplimentare
Informaţii şi sfaturi
Îngrijirea şi curăţarea
Depanare
Eficienţă energetică
22
22
25
26
47
51
54
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din
instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi permanent
instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil pentru o consultare
ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare
de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu dizabilităţi
profunde şi complexe nu trebuie lăsate să se apropie de
aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte. Părţile
accesibile pot deveni fierbinţi în timpul funcţionării.
3
•
•
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii,
acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest
aparat şi să înlocuiască cablul.
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale acestuia
devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă să nu atingeţi
elementele de încălzire.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie pentru a scoate
sau a pune în interior accesorii sau vase.
Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare înainte de
a efectua orice operaţie de întreţinere.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte
de a înlocui becul pentru a evita o posibilă electrocutare.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala în structura
încastrată.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a curăţa
aparatul.
Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau raclete ascuţite de
metal pentru a curăţa sticla uşii deoarece acestea pot
zgâria suprafaţa, ceea ce poate conduce la spargerea
sticlei.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de Centrul de
service autorizat al acestuia sau de persoane cu o
calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să trageţi
mai întâi de partea din faţă a suportului, după care să
îndepărtaţi capătul din spate de pereţii laterali. Instalaţi
suporturile pentru raft în ordine inversă.
Utilizaţi doar senzorul alimentar (senzorul) recomandat
pentru acest aparat.
4
CONDIŢII DE UTILIZARE
Acest aparat este conceput pentru o
utilizare casnică şi la aplicaţii similare,
cum ar fi:
• De clienţii din apartamente cu servicii
incluse, apartamente de vacanţă şi alte
medii de tip rezidenţial.
• Ferme
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Instalarea
AVERTISMENT! Doar o
persoană calificată trebuie să
instaleze acest aparat.
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
• Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
• Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
• Nu trageţi aparatul de mâner.
• Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
• Instalaţi aparatul într-un loc sigur şi
adecvat care satisface cerinţele privind
instalarea.
• Aparatul este echipat cu un sistem de
răcire electric. Acesta trebuie utilizat cu
o sursă de alimentare electrică.
• Aparatul încorporat trebuie să
corespundă cerinţelor de stabilitate din
DIN 68930.
Înălţimea minimă a
cabinetului (Înălţimea
minimă a cabinetului
sub blatul de lucru)
Lăţimea cabinetului
444 (460) mm
Lăţimea feţei apara‐
tului
595 mm
Lăţimea spatelui
aparatului
559 mm
Adâncimea aparatu‐
lui
567 mm
Adâncimea de încor‐
porare a aparatului
546 mm
Adâncimea cu uşa
deschisă
882 mm
Dimensiunea minimă
a deschiderii de ven‐
tilaţie. Deschiderea
este poziţionată pe
partea din spate jos
560x20 mm
Lungimea cablului de
alimentare electrică.
Cablul este poziţio‐
nat în colţul dreapta
al părţii din spate
1500 mm
Şuruburile de montaj
3.5x25 mm
Conexiunea electrică
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
560 mm
Adâncimea cabinetu‐
lui
550 (550) mm
Înălţimea feţei apara‐
tului
455 mm
Înălţimea spatelui
aparatului
440 mm
• Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
• Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt compatibili
cu valorile nominale ale sursei de
alimentare.
5
• Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie
(împământare) contra electrocutării,
montată corect.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul şi cablul de
alimentare electrică. Dacă este
necesară înlocuirea cablului de
alimentare, acesta trebuie înlocuit
numai de către Centrul de service
autorizat.
• Nu lăsaţi cablurile de alimentare
electrică să atingă sau să se afle în
apropierea uşii aparatului sau a nişei
de sub aparat, în special atunci când
acesta funcţionează sau uşa este
fierbinte.
• Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
• Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de instalare.
Asiguraţi accesul la priză după
instalare.
• Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu
conectaţi ştecherul.
• Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
• Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia de
împământare.
• Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin 3
mm.
• Acest aparat este livrat cu un ştecher şi
un cablu de alimentare electrică.
Utilizare
AVERTISMENT! Pericol de
rănire, arsuri şi electrocutare
sau explozie.
• Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
• Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
• Dezactivaţi aparatul după fiecare
întrebuinţare.
• Procedaţi cu atenţie la deschiderea uşii
aparatului atunci când aparatul este în
funcţiune. Este posibilă emisia de aer
fierbinte.
• Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în contact
cu apa.
• Nu aplicaţi presiune asupra uşii
deschise.
• Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
• Deschideţi uşa aparatului cu atenţie.
Utilizarea unor ingrediente cu conţinut
de alcool poate determina prezenţa
aburilor de alcool în aer.
• Nu lăsaţi scânteile sau flăcările
deschise să intre în contact cu aparatul
atunci când deschideţi uşa.
• Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT! Pericol de
deteriorare a aparatului.
• Pentru a preveni deteriorarea sau
decolorarea emailului:
– nu puneţi vase sau alte obiecte în
aparat direct pe baza acestuia.
– nu puneţi folie din aluminiu direct
pe baza cavităţii aparatului.
– nu puneţi apă direct în aparatul
fierbinte.
– nu ţineţi vase umede şi alimente în
interior după încheierea gătirii.
– procedaţi cu atenţie la demontarea
sau instalarea accesoriilor.
6
• Decolorarea emailului sau a oţelului
inoxidabil nu are niciun efect asupra
funcţionării aparatului.
• Folosiţi o cratiţă adâncă pentru
prăjiturile siropoase. Sucurile de fructe
lasă pete care pot fi permanente.
• Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
• Gătiţi întotdeauna cu uşa cuptorului
închisă.
• Dacă aparatul este instalat în spatele
unui panou de mobilă (de ex. o uşă),
asiguraţi-vă că uşa nu se închide
niciodată atunci când aparatul
funcţionează. Căldura şi umezeala se
pot acumula în spatele panoului închis
de mobilă ceea ce produce daune
aparatului, unităţii de mobilier sau
podelei. Nu închideţi panoul de mobilă
dacă aparatul nu s-a răcit complet după
utilizare.
Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT! Pericol de
rănire, incendiu sau de
deteriorare a aparatului.
• Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
• Verificaţi dacă aparatul s-a răcit. Există
riscul de spargere a panourilor de
sticlă.
• Înlocuiţi imediat panourile de sticlă ale
uşii dacă acestea sunt deteriorate.
Contactaţi Centrul de service autorizat.
• Aveţi grijă atunci când îndepărtaţi uşa
aparatului. Uşa este grea!
• Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi niciun produs abraziv,
burete abraziv, solvent sau obiect
metalic.
• Dacă folosiţi un spray pentru cuptor,
respectaţi instrucţiunile de siguranţă de
pe ambalajul acestuia.
• Nu curăţaţi emailul catalitic (dacă este
cazul) cu nici un tip de detergent.
Gătirea cu abur
AVERTISMENT! Pericol de
arsuri şi de deteriorare a
aparatului.
• Aburul eliberat poate provoca arsuri:
– Procedaţi cu atenţie la deschiderea
uşii aparatului atunci când funcţia
este activată. Poate ieşi abur.
– Deschideţi cu grijă uşa aparatului
după utilizarea gătitului cu abur.
Becul interior
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare.
• Tipul de bec cu incandescenţă sau de
bec cu halogen folosit la acest aparat
poate fi utilizat doar la aparatele
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică înainte de a înlocui
becul.
• Folosiţi exclusiv becuri cu aceleaşi
specificaţii.
Service
• Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
• Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
Gestionarea deşeurilor după
încheierea ciclului de viaţă al
aparatului
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
• Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
• Scoateţi încuietoarea uşii pentru a nu
permite copiilor sau animalelor de
companie să rămână blocaţi în aparat.
7
DESCRIEREA PRODUSULUI
Prezentare generală
1
2
4
5
6
7
4
10
3
3
2
1
8
9
Accesorii
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Panou de comandă
Dispozitiv de programare electronic
Sertar pentru apă
Priză pentru senzor
Element de încălzire
Bec
Ventilator
Decalcifierea evacuării ţevii
Suport pentru raft, detaşabil
Poziţii rafturi
Cratiţă adâncă
Raft de sârmă
Pentru veselă, forme pentru prăjituri,
fripturi.
Pentru coacere şi frigere sau ca tavă
pentru grăsime.
Senzor
Tavă de gătit
Pentru prăjituri şi fursecuri.
Pentru a măsura temperatura din interiorul
mâncării.
8
Un sertar pentru alimente neperforat şi un
sertar pentru alimente perforat.
Set pentru gătirea cu abur
Setul pentru gătirea cu abur scoate din
alimente apa rezultată de la condensare
pe durata gătirii cu abur. Folosiţi-l pentru
prepararea legumelor, peştelui şi a
pieptului de pui. Setul nu este adecvat
pentru preparatele care trebuie introduse
în apă, de ex. orez, mămăligă, paste.
PANOUL DE COMANDĂ
Dispozitivul de programare electronic
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Folosiţi câmpurile cu senzori pentru controlul cuptorului.
Câmp
cu sen‐
zor
1
2
3
4
5
6
-
Funcţie
Comentariu
PORNIT / OPRIT
Pentru a porni şi a opri cuptorul.
Functii de gatire
sau Gatire Asis‐
tata
Apăsaţi o singură dată câmpul cu senzor pentru a
alege o funcţie de gătire sau meniul: Gatire Asistata.
Apăsaţi din nou câmpul cu senzor pentru a comuta
între meniurile: Functii de gatire, Gatire Asistata.
Pentru a aprinde sau stinge lumina, apăsaţi câmpul
timp de 3 secunde.
Inapoi
Pentru a reveni la meniul anterior din meniu. Pentru
a afişa meniul principal, apăsaţi câmpul timp de 3
secunde.
Selectarea tem‐
peraturii/ Incalzi‐
re rapida
Pentru a seta temperatura sau a afişa temperatura
curentă din cuptor. Apăsaţi câmpul timp de 3 secun‐
de pentru pornirea sau oprirea funcţiei: Incalzire ra‐
pida.
Favorite
Pentru a salva şi a accesa programele favorite.
Afişaj
Afişează setările curente ale cuptorului.
9
Câmp
cu sen‐
zor
7
8
9
10
11
Funcţie
Comentariu
Sus
Pentru a vă deplasa sus în meniu.
Jos
Pentru a vă deplasa jos în meniu.
Oră şi funcţii su‐
plimentare
Pentru a seta funcţii diferite. Atunci când funcţio‐
nează o funcţie de gătire, apăsaţi câmpul cu senzor
pentru a seta cronometrul sau funcţiile: Functia Blo‐
care, Favorite, Gatire + Pastrare,Setare + Pornire.
De asemenea, puteţi modifica setările senzorului.
Cronometru
Pentru a seta funcţia: Cronometru.
OK
Pentru confirmarea selecţiei sau setării.
Afişaj
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funcţie de gătire
Ora
Indicator de încălzire
Temperatură
Indică durata unei funcţii sau ora de
sfârşit a acesteia
Alţi indicatori pentru afişaj:
Simbol
Funcţie
Cronometru
Funcţia este activă.
Ora
Afişajul indică ora curentă.
Durata
Afişajul indică durata necesară pentru
gătire.
Sfarsit la
Afişajul indică când durata de gătire sa terminat.
Temperatură
Afişajul indică temperatura.
Indicare Timp
Afişajul indică durata de acţiune a
funcţiei de gătire. Apăsaţi simultan
şi
pentru a reseta durata.
10
Simbol
Funcţie
Calcul
Cuptorul calculează durata gătitului.
Indicator de încălzire
Afişajul indică temperatura din cuptor.
Incalzire rapida
Funcţia este activă. Aceasta reduce
timpul de încălzire.
Stab. auto a greutatii
Afişajul indică faptul că este pornit sis‐
temul de cântărire automată sau că
puteţi modifica valoarea greutăţii.
Gatire + Pastrare
Funcţia este activă.
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Prima curăţare
Scoateţi din cuptor toate accesoriile şi
suporturile pentru raftul mobil.
Consultaţi capitolul „Îngrijirea şi
curăţarea”.
electrice, trebuie să setaţi limba, contrastul
afişajului şi luminozitatea afişajului şi
ceasul.
1. Apăsaţi
valoarea.
2. Apăsaţi
sau
pentru a seta
pentru a confirma.
Setarea durităţii apei
Curăţaţi cuptorul şi accesoriile înainte de
prima utilizare.
Puneţi accesoriile şi suporturile pentru
raftul mobil înapoi în poziţia lor iniţială.
Prima conectare
Atunci când conectaţi cuptorul la sursa de
curent aveţi de setat nivelul de duritate al
apei.
Tabelul de mai jos indică intervalele de
duritate ale apei (dH) cu depunerile
respective de Calciu şi calitatea apei.
Atunci când conectaţi cuptorul la sursa de
tensiune sau ulterior întreruperii alimentării
Duritate apă
Depunere de Cal‐
ciu (mmol/l)
Depunere de Cal‐
ciu (mg/l)
Clasifica‐
rea apei
Clasa
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Moale
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Duritate mo‐
derată
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Tare
4
peste 21
peste 3,8
peste 150
Foarte dură
11
Atunci când duritatea apei depăşeşte
valorile din tabel, umpleţi sertarul pentru
apă cu apă îmbuteliată.
1. Luaţi banda cu 4 culori schimbătoare
care a fost furnizată cu setul de abur
din cuptor.
2. Introduceţi în apă toate zonele reactive
ale benzii timp de aproximativ 1
secundă.
Nu puneţi banda sub jet de apă de la
robinet.
3. Scuturaţi banda pentru a îndepărta
excesul de apă.
4. Aşteptaţi 1 minut şi verificaţi duritatea
apei cu tabelul de mai jos.
Culorile zonelor reactive continuă să
se modifice. Nu verificaţi duritatea apei
mai târziu de 1 minut după testare.
5. Stabileşte duritatea apei: meniu: Setari
de baza.
Bandă de test
Duritate apă
1
2
3
4
Puteţi modifica duritatea apei în meniul:
Setari de baza / Duritate apă.
UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Simbol / Ele‐
ment meniu
Navigarea prin meniuri
1. Porniţi cuptorul.
2. Apăsaţi
sau
pentru a selecta
opţiunea de meniu.
3. Pentru a trece la submeniu sau a
accepta setarea apăsaţi
.
Puteţi reveni la meniul principal
în orice moment atingând .
Prezentarea generală a
meniurilor
Meniul principal
Simbol / Ele‐
ment meniu
Aplicaţie
Functii de gatire
Conţine o listă a func‐
ţiilor de gătire.
Retete
Conţine o listă a pro‐
gramelor automate.
Favorite
Curătare
Aplicaţie
Conţine o listă a pro‐
gramelor de gătit favo‐
rite, creată de utiliza‐
tor.
Conţine o listă a pro‐
gramelor de curăţare.
Setari de baza
Folosit pentru a seta
configuraţia aparatu‐
lui.
Specialitati
Conţine o listă a func‐
ţiilor de gătire supli‐
mentare.
12
Simbol / Ele‐
ment meniu
Gatire Asistata
Aplicaţie
Conţine setările reco‐
mandate ale cuptoru‐
lui pentru o gamă
largă de preparate.
Selectaţi un preparat
şi începeţi procesul de
gătire. Temperatura şi
durata constituie doar
recomandări pentru
obţinerea unui rezultat
mai bun şi acestea pot
fi ajustate. Acestea
depind de reţete şi de
calitatea şi cantitatea
ingredientelor utilizate.
Simbol / Ele‐
ment meniu
Contrast la dis‐
play
Luminozitate
display
Limba de utiliza‐
re
Volum la apasa‐
re pe taste
Submeniu pentru: Setari de baza
Simbol / Ele‐
ment meniu
Descriere
Tonul de la taste
Setează ora ceasului.
Setati timpul
Indicare timp
Dacă este PORNITĂ
şi dezactivaţi aparatul,
afişajul indică ora cu‐
rentă.
Incalzire rapida
Dacă este PORNITĂ,
această funcţie reduce
timpul de încălzire.
Setare + Pornire
Gatire + Pastra‐
re
Extindere timp
Pentru a seta o funcţie
şi activarea acesteia
mai târziu prin apăsa‐
rea oricărui simbol de
pe panoul de co‐
mandă.
Menţine caldă mânca‐
rea preparată timp de
30 de minute după ter‐
minarea ciclului de
gătire.
Activează şi dezacti‐
vează funcţia de extin‐
dere timp.
Alarma/Ton de
eroare
Duritate apă
Semnal de cura‐
tare
Descriere
Reglează contrastul
afişajului în grade.
Reglează luminozita‐
tea afişajului în grade.
Setează limba de afi‐
şare.
Reglează în grade vo‐
lumul tonurilor emise
la apăsarea tastelor şi
cel al semnalelor so‐
nore.
Activează şi dezacti‐
vează tonurile asocia‐
te câmpurilor tactile.
Nu puteţi dezactiva to‐
nul câmpului tactil de
Pornire/Oprire.
Activează şi dezacti‐
vează tonurile de
alarmă.
Pentru a seta nivelul
de duritate al apei (1 4).
Vă reaminteşte când
să curăţaţi aparatul.
Modul DEMO
Codul de activare / de‐
zactivare: 2468.
Service
Indică versiunea soft‐
ware şi configuraţia.
Setari initiale
Resetează toate valo‐
rile la setările iniţiale.
13
Submeniu pentru: Curătare
Simbol
Element din meniu
Descriere
Golirea rezervorului
Procedură pentru eliminarea apei reziduale
din sertarul pentru apă după utilizarea func‐
ţiilor cu abur.
Curatare cu abur plus
Procedură pentru curăţarea murdăriei per‐
sistente cu ajutorul unui agent de curăţare a
cuptorului.
Curatare cu abur
Procedură pentru curăţarea aparatului atun‐
ci când acesta este puţin murdar şi nu este
ars de mai multe ori.
Decalcifiere
Procedură pentru curăţarea depunerilor de
calcar din circuitul instalaţiei de producere a
aburului.
Clatire
Procedură pentru clătirea şi curăţarea circui‐
tului instalaţiei de producere a aburului după
utilizarea frecventă a funcţiilor cu abur.
Functii de gatire
Funcţie de
gătire
Aer cald
Pizza
Incalzire
sus/jos
Aplicaţie
Pentru a coace simul‐
tan pe până la două po‐
ziţii ale raftului şi pentru
a deshidrata alimente‐
le.Setaţi temperatura cu
20 - 40°C mai jos decât
pentru funcţia: Incalzire
sus/jos.
Pentru coacerea pe un
singur raft a mâncăruri‐
lor care necesită o ru‐
menire mai intensă şi o
bază crocantă. Setaţi
temperatura cu 20 40°C mai jos decât
pentru funcţia: Incalzire
sus/jos.
Pentru a coace şi a
prăji alimentele pe o
singură poziţie a raftu‐
lui.
Funcţie de
gătire
Preparate con‐
gelate
Grill
Gatire intensi‐
va
Incalzire jos
Aplicaţie
Pentru a găti mâncăruri
semipreparate crocante
cum ar fi cartofi prăjiţi,
cartofi wedge sau ru‐
louri crocante.
Pentru frigerea la grătar
a alimentelor plate şi
pentru pâine prăjită.
Pentru a frige bucăţi
mai mari de carne sau
găină cu os pe o poziţie
a raftului. Pentru grati‐
nare şi rumenire.
Pentru a coace prăjituri
cu coajă crocantă şi
pentru a conserva ali‐
mentele.
14
Funcţie de
gătire
Aer cald umed
Umiditate
Scăzută
Aplicaţie
Această funcţie este
concepută să economi‐
sească energia în tim‐
pul gătitului. Pentru in‐
strucţiuni pentru gătit,
consultaţi capitolul „In‐
formaţii şi sfaturi”, Aer
cald umed. Uşa cupto‐
rului trebuie închisă pe
durata gătirii pentru a
nu întrerupe funcţia şi
pentru a asigura func‐
ţionarea cuptorului cu
cea mai ridicată efi‐
cienţă energetică posi‐
bilă. Atunci când folosiţi
această funcţie, tempe‐
ratura din cavitate poa‐
te fi diferită de tempera‐
tura setată. Este folo‐
sită căldura rezi‐
duală.Nivelul de
căldură ar putea fi re‐
dus. Pentru reco‐
mandări generale pri‐
vind economia de ener‐
gie, consultaţi capitolul
„Eficienţa energetică”,
Economisirea energiei.
Această funcţie a fost
utilizată pentru respec‐
tarea clasei de eficienţă
energetică în conformi‐
tate cu EN 60350-1.
Atunci când folosiţi
această funcţie, becul
se stinge automat după
30 de secunde.
Pentru a coace pâine, a
frige bucăţi mari de car‐
ne sau a încălzi alimen‐
te reci sau congelate.
Funcţie de
gătire
Umiditate Ridi‐
cată
Gatire Cu Abur
Aplicaţie
Pentru preparate cu un
conţinut ridicat de ume‐
zeală, custard royale şi
terrine şi pentru peşte
fiert.
Pentru legume, peşte,
cartofi, orez, paste sau
feluri de mâncare spe‐
ciale.
Becul se poate dezactiva
automat la temperaturi sub 60
°C în timpul anumitor funcţii ale
cuptorului.
Specialitati
Funcţie de găti‐
re
Aplicaţie
Pentru a păstra mân‐
carea caldă.
Mentine cald
Incalzire farfuriei
Pentru a pre-încălzi
farfuriile înainte de
servire.
Pastreaza cald
Pentru a face conser‐
ve de legume (de
exemplu murături).
Uscare
Pentru a usca fructe,
legume şi ciuperci fe‐
liate.
Aluaturi
Pentru a grăbi creşte‐
rea aluatului cu droj‐
die. Acesta previne
uscarea suprafeţei
aluatului şi menţine
elasticitatea sa.
15
Funcţie de găti‐
re
Gatire la temp.
scazuta
Coacere paine
Regenerare cu
abur
Decongelare
Gratinare
Aplicaţie
Pentru prepararea
fripturilor fragede, su‐
culente.
Gatire Asistata
Categorie aliment: Peşte/Fructe De Mare
Preparat
Peşte
Degetele de peşte
pane
Folosiţi această func‐
ţie pentru a prepara
pâine şi chifle cu re‐
zultate excelente,
asemănătoare profe‐
sioniştilor, în ceea ce
priveşte textura cro‐
cantă, culoarea şi
strălucirea crustei.
Reîncălzirea cu abur a
mâncării împiedică us‐
carea la suprafaţă.
Căldura este distri‐
buită în mod delicat şi
uniform, ceea ce per‐
mite recuperarea gus‐
tului şi aromei
mâncării ca atunci
când a fost preparată.
Această funcţie poate
fi folosită pentru a reîncălzi alimentele di‐
rect pe o farfurie. Pu‐
teţi re-încălzi simultan
mai multe farfurii, folo‐
sind diferite poziţii ale
raftului.
Pentru a decongela
alimente (legume şi
fructe). Timpul nece‐
sar decongelării de‐
pinde de numărul şi
de dimensiunea ali‐
mentelor congelate.
Pentru preparate la
cuptor precum lasag‐
na sau cartofi gratina‐
ţi. Pentru gratinare şi
rumenire.
Peşte, copt
File de peşte, subti‐
re
File de peşte, gros
File de peşte, con‐
gelat
Peşte mic întreg
Peşte întreg, la
abur
Peşte mic întreg, la
grătar
Peşte întreg, la
grătar
Peşte întreg, la
grătar
Păstrăv
Somon
File de somon
Somon întreg
Creveţi
Creveti, proaspeti
Creveti, congelati
Midii
-
Categorie aliment: Pasăre
Preparat
Pui dezosat
-
Pui dezosat
-
16
Preparat
Preparat
Cârnati Chipolata
Aripioare de pui,
proaspete
Coaste de porc
Aripioare de pui,
congelate
Pui
Picior de porc, pre‐
parat ant.
Pulpe de pui,
proaspete
Carne de porc
Pulpa de porc
Pulpe de pui, con‐
gelate
Piept de pui fiert
Pulpa de porc
Porc
Pui, 2 jumătăţi
Pulpă de porc, afu‐
mată
Pulpă de porc,
fiartă
Pui întreg
Raţă, întreagă
-
Gâscă, întreagă
-
Spată de porc
Curcan, întreg
-
Friptura de porc
Ceafă de porc
Şuncă gătită
Categorie aliment: carne
Picior de vitel
Preparat
Vită fiartă
Vită
Vitel
Friptura de vitel
Carne înăbuşită
Pulpă de miel
Bucată de carne
Friptură de miel
In sange
In sange
Friptură de vită
Mediu
Miel
Spată de miel
Friptura de miel,
medie
Mediu
Friptura de miel,
Bine facut
medie
Bine facut
In sange
Vită în stil scandi‐
nav
Pulpă de vitel
Mediu
Bine facut
17
Preparat
Preparat
Iepure sălbatic
• Pulpă de iepure
• Spate de iepure
• Spate de iepure
Vânat
Căprioară
• Pulpă de
căprioară
• Spată de
căprioară
Friptură de vânat
Pulpa de vanat
Categorie aliment: Meniu la cuptor
Preparat
Tartă flambată
-
Tartă elveţiană,
sărată
-
Quiche lorraine
-
Tartă sărată
-
Categorie aliment: Prăjitură/Fursecuri
Preparat
Prăjitură Ring
-
Plăcintă cu mere,
acoperită
-
Pandispan
-
Plăcintă cu mere
-
Lasagne
-
Prăjitură cu brânză,
formă
-
Lasagne/Cannello‐
ni, cong.
-
Brioşă
-
Paste
-
Prăjitură Madeira
-
Cartofi gratinati
-
Tarte
-
Legume gratinate
-
Tartă elveţiană,
dulce
-
Feluri dulci
-
Prajitura Almond cu
chimen
-
Briose
-
Pateuri
-
Patiserie
-
Pizza, extra ingre‐
diente
Choux a la creme
-
Aluat de foietaj
-
Pizza, congelata
Eclere
-
Pizza Americana,
congelata
Pricomigdale
-
Pizza, refrigerata
Biscuiti cu aluat fra‐
ged
-
Pizza snacks, con‐
gelata
Cozonac cu stafide
-
Strudel de mere,
congelat
-
Categorie aliment: Pizza/Quiche
Preparat
Pizza, crustă subti‐
re
Pizza
Baghete gratinate
-
18
Preparat
Prăjitură la tavă
Preparat
Aluat pentru maia
Paine coronita
Aluat cu drojdie
Paine alba
Plăcintă cu brânză,
tavă
-
Pâine împletită
Negrese
-
Ruladă
-
Plăcintă dospită
-
Prăjitură sfărâmi‐
cioasă
-
Prăjitură cu zahăr
ars
-
Pâine neagră
Pâine
Pâine de secară
Pâine integrală
Pâine nedospită
Paine/Chifle, con‐
gelate
Categorie aliment: Legume
Aluat fraged
Preparat
Amestec pentru
blat de pandişpan
Broccoli, bucheţele
-
Broccoli, întreg
-
Conopidă, bucheţe‐
le
-
Conopidă, întreagă
-
Morcovi
-
Dovlecel, tăiat
-
Sparanghel, verde
-
Sparanghel, alb
-
Fâşii de ardei
-
Spanac, proaspăt
-
Rulouri, congelate
Praz, rondele
-
Ciabatta
-
Fasole verde
-
Baghetă, semi-pre‐
parată
Felii de ciuperci
-
Baghetă
Rosii cu coaja
-
Baghetă, congelată
Varză de Bruxelles
-
telină, cuburi
-
Mazăre
-
Vânătă
-
Chimen dulce
-
Blat pentru tartă
Tartă fragedă cu
fructe
Tartă de fructe
Tartă fructe, blat
pandişpan
Aluat cu drojdie
Categorie aliment: Paine/Chifle
Preparat
Rulouri
Rulouri
Cornuri, semi-pre‐
parate
19
Preparat
Preparat
Anghinare
-
Sfeclă roşie
-
Barba caprei
-
Fâşii de gulie
-
Fasole albă boabe
-
Varză creată
-
Categorie aliment: Creme custard şi
Terrine
-
Tarta cu caramel
-
Terrine
Ouă, fierte moi
Ouă
Ouă, fierte mediu
Ouă, fierte tari
Ouă la cuptor
Categorie aliment: Feluri de mancare
Preparat
-
Găluşte dulci dospi‐
te
-
Orez
-
Tagliatelle proaspe‐
te
-
Mămăligă
-
Atunci când este necesară
modificarea masei sau a
temperaturii zonei de mijloc a
preparatului, folosiţi
sau
pentru a seta noile valori.
Preparat
Royale
Găluşte sărate dos‐
pite
Setarea unei funcţii de gătire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Porniţi cuptorul.
Selectaţi meniul: Functii de gatire.
Apăsaţi
pentru a confirma.
Selectaţi o funcţie de gătire.
pentru a confirma.
Apăsaţi
Reglaţi temperatura.
Apăsaţi
pentru a confirma.
Cartofi prăjiti, subti‐
ri
-
Gătirea cu abur
Cartofi prăjiti, groşi
-
Capacul sertarului pentru apă se află în
panoul de comandă.
Cartofi prajiti, con‐
gelati
-
Crochete
-
Cartofi wedges
-
Chifteluţe
-
Cartofi fierti, sferturi
-
Cartofi fierti
-
Cartofi în coajă
-
Găluşte cu cartofi
-
Găluşte din aluat
-
AVERTISMENT! Utilizaţi doar
apă rece de la robinet. Nu
utilizaţi apă filtrată
(demineralizată) sau distilată.
Nu utilizaţi alte lichide. Nu
puneţi lichide inflamabile sau
care conţin alcool în sertarul
pentru apă.
1. Apăsaţi capacul pentru a deschide
sertarul pentru apă.
2. Umpleţi sertarul pentru apă cu apă
rece la nivelul maxim (aproximativ 950
ml) până când semnalul acustic este
emis sau mesajul apare pe afişaj.
Cantitatea de apă este suficientă
20
pentru aproximativ 50 de minute. Nu
umpleţi sertarul pentru apă peste
capacitatea maximă. Există pericolul
ca apa să se scurgă, să dea pe
dinafară şi să deterioreze mobilierul.
3. Împingeţi sertarul pentru apă la loc în
poziţia sa iniţială.
4. Porniţi cuptorul.
5. Setaţi o funcţie de gătire cu abur şi
temperatura.
6. Dacă este necesar, setaţi funcţia:
sau: Sfarsit la
.
Durata
Aburul apare după aproximativ 2
minute. Când cuptorul atinge
temperatura setată, este emis
semnalul sonor.
Atunci când sertarul pentru apă
termină apa, este emis semnalul
acustic şi sertarul pentru apă trebuie
umplut din nou pentru a continua
gătitul la abur conform descrierii
anterioare.
Semnalul acustic este emis la sfârşitul
duratei de gătire.
7. Opriţi cuptorul.
8. Goliţi sertarul pentru apă după ce s-a
terminat gătirea cu abur.
Consultaţi funcţia de curăţare: Golirea
rezervorului.
ATENŢIE! Cuptorul este
fierbinte. Pericol de arsuri.
9. După Gătitul la abur, aburul poate să
se condenseze la baza cavităţii. Uscaţi
întotdeauna baza cavităţii atunci când
cuptorul este rece.
Lăsaţi cuptorul să se usuce complet cu
uşa deschisă. Pentru a grăbi uscarea,
puteţi închide uşa şi încălzi cuptorul cu
funcţia: Aer cald la temperatura de 150°C
timp de aproximativ 15 minute.
Indicator de încălzire
La pornirea unei funcţii de gătire, pe afişaj
apare bara indicatoare. Aceasta indică
creşterea temperaturii. Atunci când
temperatura este atinsă, soneria sună de
3 ori şi bara clipeşte, după care dispare.
Incalzire rapida
Această funcţie scade timpul de încălzire.
Nu puneţi mâncare în cuptor
când funcţionează funcţia
Încălzire rapidă
Pentru a porni funcţia, apăsaţi timp de 3
secunde. Indicatorul de încălzire
alternează.
Această funcţie nu este disponibilă pentru
unele funcţii ale cuptorului.
Căldura reziduală
Atunci când opriţi cuptorul, afişajul
prezintă căldura reziduală. Aceasta poate
fi utilizată pentru menţinerea alimentelor
calde.
21
FUNCŢIILE CEASULUI
Tabelul cu funcţiile ceasului
Funcţia cea‐
sului
Cronometru
Pentru a seta o
numărătoare inversă
(max. 2 ore 30 de minu‐
te). Această funcţie nu
are nici o influenţă asu‐
pra funcţionării cuptoru‐
lui.
Pentru pornirea funcţiei
sau
. Apăsaţi
pentru a seta
minutele şi
pornire.
Sfarsit la
Înainte de a utiliza funcţiile:
Durata, Sfarsit la, trebuie ca
mai întâi să setaţi o funcţie de
gătire şi temperatura. Cuptorul
se opreşte automat.
Puteţi utiliza funcţiile: Durata şi
Sfarsit la în acelaşi timp dacă
doriţi să porniţi şi să opriţi
automat cuptorul ulterior.
Funcţiile: Durata şi Sfarsit la nu
funcţionează atunci când
utilizaţi senzorul.
Aplicaţie
utilizaţi
Durata
Setarea funcţiilor ceasului
pentru
Pentru a seta durata
funcţionării cuptorului
(max. 23 h 59 min).
Pentru a seta perioada
de decuplare a unei
funcţii de gătire (max.
23 h şi 59 min).
Dacă setaţi timpul aferent unei funcţii a
ceasului, numărătoarea inversă începe
după 5 secunde.
Dacă utilizaţi funcţiile ceasului:
Durata, Sfarsit la, cuptorul
opreşte elementele de încălzire
la scurgerea a 90% din timpul
setat. Cuptorul utilizează
căldura reziduală pentru a
continua procesul de gătire
până la terminarea timpului (3 20 minute).
1. Setaţi o funcţie de gătire.
2. Apăsaţi
în mod repetat, până când
afişajul indică funcţia necesară a
ceasului şi simbolul aferent.
3. Apăsaţi
sau
pentru a seta ora
dorită.
4. Apăsaţi
pentru a confirma.
La încheierea duratei este emis un semnal
sonor. Cuptorul se stinge. Afişajul indică
un mesaj.
5. Pentru a opri semnalul, apăsaţi orice
simbol.
Gatire + Pastrare
Condiţii pentru funcţie:
• Temperatura setată trebuie să fie peste
80°C.
• Funcţia: Durata este setată.
Funcţia: Gatire + Pastrare păstrează
alimentele preparate calde la 80°C timp
de 30 de minute. Aceasta este pornită
după încheierea procedurii de coacere
sau prăjire.
Puteţi porni sau opri funcţia din meniul:
Setari de baza.
1.
2.
3.
4.
Porniţi cuptorul.
Selectaţi funcţia de gătire.
Setaţi temperatura peste 80°C.
Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: Gatire + Pastrare.
5. Apăsaţi
pentru a confirma.
22
La terminarea funcţiei este emis un
semnal sonor.
Extindere timp
Funcţia: Extindere timp asigură
continuarea funcţiei de gătire după
terminarea Durata.
Nu este aplicabilă în cazul
funcţiilor de gătire care
utilizează senzorul.
1. La încheierea duratei de gătire este
emis un semnal sonor. Apăsaţi orice
simbol.
Pe afişaj apare mesajul.
2. Apăsaţi
pentru pornire sau
pentru anulare.
3. Setaţi durata funcţiei.
.
4. Apăsaţi
PROGRAME AUTOMATE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Reţete online
Pe site-ul nostru puteţi găsi reţetele pentru
programele automate.Pentru a găsi cartea
de reţete, consultaţi numărul PNC de pe
plăcuţa cu datele tehnice aflată pe cadrul
frontal al cavităţii cuptorului.
1. Porniţi cuptorul.
2. Selectaţi meniul: Retete. Apăsaţi
pentru confirmare.
3. Selectaţi categoria şi mâncarea.
Apăsaţi
pentru a confirma.
4. Selectaţi o reţetă. Apăsaţi
pentru a
confirma.
Retete cu Retete automate
Acest cuptor dispune de un set de reţete
pe care le puteţi utiliza. Acestea sunt fixe
şi nu pot fi modificate.
UTILIZAREA ACCESORIILOR
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Senzor alimentar
Senzorul pentru alimente măsoară
temperatura în interiorul preparatului.
Atunci când mâncarea ajunge la
temperatura setată, aparatul este
dezactivat.
Trebuie luate în considerare două
temperaturi:
• temperatura cuptorului (minimum 120
°C),
• temperatura zonei de mijloc a mâncării.
ATENŢIE! Utilizaţi doar
senzorul pentru alimente
furnizat şi piesele de schimb
originale.
Instrucţiuni pentru obţinerea celor mai
bune rezultate:
• Ingredientele trebuie să fie la
temperatura camerei.
• Senzorul pentru alimente nu poate fi
utilizat pentru preparate lichide.
• În timpul procesului de gătire, senzorul
pentru alimente trebuie să rămână
introdus în preparat şi în priza de
conectare.
• Folosiţi setările recomandate pentru
temperatura zonei de mijloc a mâncării.
Consultaţi capitolul „Informaţii şi
sfaturi”.
23
Aparatul calculează un timp
aproximativ pentru finalizarea
procesului de gătire. Acesta
depinde de cantitatea de
alimente, de funcţia setată
pentru cuptor şi de temperatura
cuptorului.
Categorii de alimente: carne, pui
şi peşte
1. Activaţi aparatul.
2. Introduceţi vârful senzorului pentru
alimente în mijlocul bucăţii de carne
sau de peşte, în cea mai groasă parte,
dacă este posibil. Asiguraţi-vă că cel
puţin 3/4 din senzorul pentru alimente
se află în interiorul preparatului.
3. Introduceţi conectorul senzorului
pentru alimente în locaşul amplasat în
cadrul frontal al aparatului.
4. Apăsaţi
sau
în mai puţin de 5
secunde pentru a seta temperatura
zonei de mijloc a mâncării.
5. Setaţi o funcţie de încălzire şi, dacă
este necesar, temperatura cuptorului.
6. Pentru a seta temperatura zonei de
mijloc a mâncării, apăsaţi .
Când preparatul atinge temperatura
setată, este emis un semnal sonor.
Aparatul se dezactivează automat.
7. Pentru a opri semnalul, atingeţi orice
simbol.
8. Scoateţi conectorul senzorului pentru
alimente din priză şi preparatul din
aparat.
AVERTISMENT! Pericol de
arsuri, deoarece senzorul
pentru alimente se încălzeşte
puternic. Aveţi grijă atunci când
îl deconectaţi şi îl scoateţi din
mâncare.
Categorie aliment: caserolă
1. Activaţi aparatul.
2. Puneţi jumătate din ingrediente într-o
tavă de gătit.
3. Introduceţi vârful senzorului pentru
alimente exact în mijlocul caserolei.
Senzorul pentru alimente trebuie să
rămână într-un loc fix în timpul gătirii.
Folosiţi un ingredient solid pentru a
reuşi acest lucru. Folosiţi marginea
tăvii de gătit pentru a sprijini mânerul
de silicon al senzorului pentru
alimente. Vârful senzorului pentru
alimente nu trebuie să atingă fundul
Afişajul indică simbolul senzorului pentru
alimente.
24
tăvii de gătit.
AVERTISMENT! Pericol de
arsuri, deoarece senzorul
pentru alimente se încălzeşte
puternic. Aveţi grijă atunci când
îl deconectaţi şi îl scoateţi din
mâncare.
Introducerea accesoriilor
Raftul de sârmă:
Împingeţi raftul între şinele de ghidaj ale
suportului raftului şi asiguraţi-vă că
picioruşele sunt îndreptate în jos.
4. Acoperiţi senzorul pentru alimente cu
ingredientele rămase.
5. Introduceţi conectorul senzorului
pentru alimente în locaşul amplasat în
cadrul frontal al aparatului.
Tavă de gătit/ Cratiţă adâncă:
Împingeţi tava de gătit /cratiţa adâncă
între şinele de ghidaj ale suportului
raftului.
Afişajul indică simbolul senzorului pentru
alimente.
6. Apăsaţi
sau
în mai puţin de 5
secunde pentru a seta temperatura
zonei de mijloc a mâncării.
7. Setaţi o funcţie de încălzire şi, dacă
este necesar, temperatura cuptorului.
8. Pentru a seta temperatura zonei de
mijloc a mâncării, apăsaţi .
Când preparatul ajunge la temperatura
setată, este emis un semnal sonor.
Aparatul se dezactivează automat.
9. Pentru a opri semnalul, atingeţi orice
simbol.
10. Scoateţi conectorul senzorului pentru
alimente din priză şi preparatul din
aparat.
Raft de sârmă şi tavă de gătit / cratiţa
adâncăîmpreună:
Împingeţi tava de gătit /cratiţa adâncă
între barele de ghidaj ale suportului
raftului şi raftul de sârmă deasupra barelor
de ghidaj.
25
Mica proeminenţă de sus
creşte siguranţa.
Proeminenţele sunt, de
asemenea, dispozitive antirăsturnare. Muchia ridicată din
jurul raftului împiedică
alunecarea vaselor de pe raft.
FUNCŢII SUPLIMENTARE
Favorite
Puteţi salva setările preferate, precum
durata, temperatura sau funcţia de gătire.
Acestea sunt disponibile în meniul:
Favorite. Puteţi salva 20 de programe.
Salvarea unui program
1. Porniţi cuptorul.
2. Setaţi o funcţie de gătire sau un
program automat.
3. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: SALVEAZA.
4. Apăsaţi
pentru a confirma.
Afişajul indică prima poziţie liberă în
memorie.
5. Apăsaţi
pentru a confirma.
6. Introduceţi numele programului.
Prima literă se aprinde intermitent.
sau
pentru a schimba
7. Apăsaţi
litera.
8. Apăsaţi
.
Litera următoare se aprinde intermitent.
9. Repetaţi pasul 7 dacă este necesar.
10. Apăsaţi lung
pentru a salva.
Puteţi scrie peste o poziţie în memorie.
Atunci când afişajul indică prima poziţie
sau
şi
liberă a memoriei, apăsaţi
apăsaţi
pentru a suprascrie un
program existent.
Puteţi modifica denumirea unui program
din meniul: Numele programului.
Activarea programului
1.
2.
3.
4.
Porniţi cuptorul.
Selectaţi meniul: Favorite.
Apăsaţi
pentru a confirma.
Alegeţi numele pentru programul
favorit.
5. Apăsaţi
pentru a confirma.
Utilizarea Blocare acces copii
Atunci când este activată Blocare acces
copii, cuptorul nu poate fi pornit
accidental.
1. Apăsaţi
pentru a porni afişajul.
2. Apăsaţi
şi
simultan până când
afişajul indică un mesaj .
Pentru a opri funcţia Blocare acces copii,
repetaţi pasul 2.
Functia Blocare
Această funcţie previne schimbarea
accidentală a funcţiei de gătire. O puteţi
porni doar atunci când cuptorul
funcţionează.
1. Porniţi cuptorul.
2. Selectaţi o funcţie de gătire sau o
setare.
3. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: Functia Blocare.
4. Apăsaţi
pentru a confirma.
Pentru a opri funcţia, apăsaţi . Afişajul
indică un mesaj. Apăsaţi
în mod
26
repetat şi după aceea
confirmare.
pentru
Atunci când opriţi cuptorul, se
opreşte, de asemenea, şi
funcţia.
Setare + Pornire
Funcţia vă permite setarea unei funcţii de
gătire (sau a unui program) şi utilizarea
ulterioară a acesteia cu o singură apăsare
a oricărui simbol.
1. Porniţi cuptorul.
2. Setaţi o funcţie de gătire.
în mod repetat până când
3. Apăsaţi
afişajul indică: Durata.
4. Setaţi durata.
5. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: Setare + Pornire.
pentru a confirma.
6. Apăsaţi
Apăsaţi orice simbol (cu excepţia )
pentru a porni funcţia: Setare + Pornire.
Funcţia de gătire setată este activată.
La încheierea funcţiei de gătire este emis
un semnal sonor.
• Functia Blocare este
activată atunci când funcţia
de gătire funcţionează.
• Meniul: Setari de baza vă
permite: Setare + Pornire să
porniţi şi să opriţi funcţia.
Oprirea automată
Din motive de siguranţă, cuptorul se
opreşte automat după o perioadă dacă o
funcţie de gătire este activă şi nu
modificaţi nicio setare.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Oprirea automată nu funcţionează cu
aceste funcţii: Iluminare cuptor,
Senzor,Durata, Sfarsit la.
Luminozitatea afişajului
Există două moduri pentru luminozitatea
afişajului:
• Luminozitate de noapte - când cuptorul
este oprit. Luminozitatea afişajului este
mai scăzută între 10 PM şi 6 AM.
• Luminozitate de zi:
– atunci când cuptorul este pornit.
– dacă atingeţi un simbol în timpul
perioadei de iluminare de noapte
(cu excepţia celui pentru
PORNIRE / OPRIRE), afişajul
revine la modul de luminozitate de
zi pentru următoarele 10 secunde.
– dacă cuptorul este oprit şi setaţi
funcţia: Cronometru. La terminarea
funcţiei, afişajul revine la
luminozitatea de noapte.
Suflanta cu aer rece
Atunci când cuptorul funcţionează,
suflanta cu aer rece porneşte automat
pentru a menţine reci suprafeţele
cuptorului. Dacă opriţi cuptorul, suflanta
cu aer rece continuă să funcţioneze până
când aparatul se răceşte.
INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Temperatura şi duratele de
coacere din tabele au rol
consultativ. Acestea depind de
reţete şi de calitatea şi
cantitatea ingredientelor
utilizate.
27
Recomandări pentru gătit
Cuptorul dumneavoastră poate să aibă un
alt comportament la coacere/frigere faţă
de cuptorul de până acum. Tabelele de
mai jos prezintă setările recomandate
pentru temperatură, durata gătirii şi poziţia
raftului pentru anumite tipuri de alimente.
Dacă nu puteţi găsi setările pentru o reţetă
specială, căutaţi alta similară.
Partea interioară a uşii
Pe partea interioară a uşii se află:
• numerele pentru poziţiile raftului.
• informaţii referitoare la funcţiile de
încălzire, poziţiile recomandate pentru
rafturi şi temperaturile pentru
preparate.
Sfat privind funcţiile speciale de
gătire ale cuptorului
Mentine cald
Această funcţie vă permite să menţineţi
mâncarea caldă. Temperatura este setată
automat la 80°C.
Incalzire farfuriei
extinde durata decongelării. Utilizaţi raftul
de pe primul nivel.
Gatire Cu Abur
Procedaţi cu atenţie la deschiderea uşii
cuptorului atunci când funcţia este
activată. Poate ieşi abur.
Funcţia este adecvată pentru toate tipurile
de alimente, proaspete sau congelate.
Legume, carne, peşte, paste făinoase,
orez, porumb, griş şi ouă pot fi preparate,
încălzite, decongelate, opărite sau bătute.
Puteţi pregăti o masă completă dintr-o
singură operaţie. Pentru a găti corect
fiecare preparat, folosiţi duratele de gătit
care sunt similare. Umpleţi sertarul pentru
apă până la nivelul maxim. Puneţi
mâncarea în vasele adecvate şi, după
aceea, pe rafturile din sârmă. Reglaţi
distanţa dintre veselă pentru a lăsa aburul
să circule.
Sterilizarea
Cu această funcţie puteţi steriliza
recipiente (de ex. biberoane).
Aşezaţi recipientele curate pe mijlocul
raftului aflat pe primul nivel. Verificaţi dacă
deschizătura este îndreptată în jos sub un
unghi mic.
Funcţia vă permite să încălziţi farfurii şi
preparate înainte de servire. Temperatura
este setată automat la 70°C.
Umpleţi sertarul cu cantitatea maximă de
apă şi selectaţi durata la 40 de min.
Puneţi farfuriile şi preparatele uniform pe
raftul de sârmă. Utilizaţi raftul de pe primul
nivel. După ce a trecut jumătate din durata
încălzirii, schimbaţi locurile acestora.
Setaţi temperatura la 99 °C, cu excepţia
cazului în care tabelul de mai jos
recomandă o setare diferită.
Aluaturi
Funcţia vă permite să creşteţi aluatul cu
drojdie. Puneţi aluatul într-un vas mare.
Utilizaţi raftul de pe primul nivel. Setaţi
funcţia: Aluaturi şi durata de gătire.
Decongelare
Scoateţi ambalajul alimentului şi puneţi
alimentul pe o farfurie întinsă. Nu acoperiţi
alimentele deoarece acestea se pot
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
LEGUME
(min)
Broccoli, bucheţele,
preîncălziţi cuptorul gol
13 - 15
Rosii cu coaja
10
28
LEGUME
LEGUME
(min)
(min)
Legume, opărite
15
Conopidă, întreagă
35 - 45
Spanac, proaspăt
15 - 20
Fasole verde
35 - 45
Dovlecel, tăiat
15 - 25
Barba caprei
35 - 45
Ciuperci, feliate
15 - 20
40 - 45
Ardei, fâşii
15 - 20
Varză albă sau roşie,
fâşii
Vinete
15 - 25
Anghinare
50 - 60
Broccoli, întreg
30 - 40
55 - 65
Sparanghel, verde
15 - 25
Fasole boabe, înmuia‐
te, raport apă / fasole
2:1
Dovleac, cubuleţe
15 - 25
Varză murată
60 - 90
Roşii
15 - 25
Sfeclă roşie
70 - 90
Lăptuci, bucăţi, orna‐
mente
20 - 25
Fasole, opărită
20 - 25
Varză creată
20 - 25
Mazăre
20 - 30
Chimen dulce
25 - 35
25 - 35
Cuşcuş, raport apă / cuşcuş
1:1
15 - 20
Morcovi
Praz, rondele
20 - 30
Tagliatelle proaspete
15 - 25
telină, cuburi
20 - 30
20 - 25
Mazăre de zăpadă / Ar‐
dei Kaiser
20 - 30
Budincă de griş, raport lapte /
griş 3,5:1
20 - 30
Batate
20 - 30
Linte, roşie, raport apă / linte
1:1
Conopidă, bucheţele
25 - 35
Spaetzle
25 - 30
Gulie, fâşii
25 - 35
Bulgur, raport apă / bulgur 1:1
25 - 35
Varză de Bruxelles
25 - 35
Găluşte dospite
25 - 35
Sparanghel, alb
25 - 35
Orez parfumat, raport apă /
orez 1:1
30 - 35
Fasole albă boabe
25 - 35
Cartofi fierti, sferturi
30 - 40
Porumb fiert
30 - 40
Găluşte de aluat
35 - 45
GARNITURI
(min)
29
GARNITURI
PEŞTE
(min)
Găluşte cu cartofi
35 - 45
Orez, raport apă / orez 1:1,
raportul de apă la orez se
poate modifica în funcţie de ti‐
pul de orez
35 - 45
Mămăligă, raport lichid 3:1
40 - 50
Budincă cu orez, raport lapte /
orez 2,5:1
40 - 55
Cartofi necojiţi, mediu
45 - 55
Linte, maro şi verde, raport
apă / linte 2:1
55 - 60
FRUCT
(°C)
(min)
File de peşte gros
75 85
20 - 30
Păstrăv, 0,25 kg
75 85
20 - 30
Creveti, congelati
75 85
30 - 40
CARNE
(°C)
(min)
Cârnati Chipolata
80
15 - 20
Cârnat bavarez
de viţel, Cârnat
alb
80
20 - 30
(min)
Cârnat vienez
80
20 - 30
Felii de măr
10 - 15
Piept de pui fiert
90
25 - 35
Infuzie de fructe de pădure
10 - 15
99
55 - 65
Ciocolată topită
10 - 20
Şuncă gătită, 1
kg
Compot de fructe
20 - 25
Pui, fiert, 1,0 1,2 kg
99
60 - 70
Kasseler, fiert
90
70 - 90
Vitel, File de
porc, 0,8 - 1,0 kg
90
80 - 90
Tafelspitz
99
110 120
PEŞTE
(°C)
(min)
File de peşte subţi‐
re
75 80
15 - 20
Creveti, proaspeti
75 85
20 - 25
Midii
100
20 - 30
30
Cantitatea maximă de apă este de 650 ml.
Umiditate Ridicată
OUĂ
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
(min)
(°C)
(min)
Cremă cus‐
tard / Tartă, în
vase mici
90
35 - 45
Funcţia de combinare: Aer cald
+ Gatire Cu Abur
Ouă la cuptor
90 - 110
15 - 30
Terrine
90
40 - 50
Puteţi combina aceste funcţii pentru a găti
simultan carnea, legumele şi garniturile.
File de peşte
subţire
85
15 - 25
File de peşte
gros
90
25 - 35
Peşte mic,
până la 0,35
kg
90
20 - 30
Peşte întreg,
până la 1 kg
90
30 - 40
Găluşte
120 - 130
40 - 50
Ouă fierte moi
10 - 11
Ouă fierte mediu
11 - 12
Ouă fierte tari
18 - 21
1. Setaţi funcţia: Aer cald pentru a prăji
carnea.
2. Adăugaţi legumele preparate şi
garniturile.
3. Reduceţi temperatura cuptorului la
circa 80°C. Puteţi deschide uşa
cuptorului pe prima poziţia timp de
circa 15 minute.
4. Porniţi funcţia: Gatire Cu Abur. Gătiţi
împreună toate preparatele până sunt
gata.
Umiditate Scăzută
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
(kg)
(°C)
(min)
Friptura de porc
1
160 - 180
90 - 100
Friptură de vită
1
180 - 200
60 - 90
Friptura de vitel
1
180
80 - 90
Bucată de carne, crudă,
0.5
180
30 - 40
File de porc, afumat
0.6 - 1
160 - 180
60 - 70
Pui
1
180 - 210
50 - 60
Raţă
1.5 - 2
180
70 - 90
31
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
(kg)
(°C)
(min)
Cartofi gratinati
-
160 - 170
50 - 60
Paste
-
170 - 190
40 - 50
Lasagne
-
170 - 180
45 - 55
Pâine
0.5 - 1
180 - 190
45 - 60
Chifle
0.04 - 0.06
180 - 200
25 - 35
Chifle proaspete
-
200
15 - 20
Baghete proaspete
0.04 - 0.05
200
15 - 20
Baghete proaspete, congela‐
te
0.04 - 0.05
200
25 - 35
Regenerare cu abur
Durata de coacere poate fi extinsă cu 10 –
15 minute în cazul în care coaceţi prăjituri
pe o poziţie a raftului.
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
(°C)
(min)
Preparate într-o
singură porţie
110
10 - 15
Paste
110
10 - 15
Orez
110
10 - 15
Găluşte
110
15 - 25
Prăjiturile şi produsele de patiserie aflate
la înălţimi diferite nu se rumenesc în mod
egal. Nu este necesară modificarea
temperaturii dacă rumenirea nu se face
uniform. Diferenţele se egalizează în
timpul coacerii.
Tăvile din cuptor se pot strâmba în timpul
coacerii. Atunci când tăvile se răcesc,
distorsiunile dispar.
Coacere
Folosiţi mai întâi temperatura mai mică.
Sfaturi pentru coacere
Rezultatul coacerii
Cauză posibilă
Soluţie
Baza prăjiturii nu este
coaptă suficient.
Poziţia raftului nu este co‐
rectă.
Puneţi prăjitura pe un nivel mai
jos.
32
Rezultatul coacerii
Cauză posibilă
Soluţie
Prăjitura se fărâmiţează
şi devine cleioasă sau
nu este uniformă.
Temperatura cuptorului es‐
te prea mare.
Data viitoare alegeţi o tempera‐
tură uşor mai mică pentru cuptor.
Durata de coacere este
prea mică.
Data viitoare alegeţi o durata mai
mare de coacere şi o temperatură
mai mică pentru cuptor.
Prăjitura este prea us‐
cată.
Temperatura cuptorului es‐
te prea mică.
Data viitoare alegeţi o tempera‐
tură mai mare pentru cuptor.
Durata de coacere este
prea lungă.
Data viitoare alegeţi o durată mai
scurtă de coacere.
Temperatura cuptorului es‐
te prea mare şi durata de
coacere este prea scurtă.
Setaţi o temperatură mai redusă
şi o durată de coacere mai lungă.
Aluatul prăjiturii nu este dis‐
tribuit uniform.
Data viitoare întindeţi uniform
aluatul pe tava de copt.
Temperatura cuptorului es‐
te prea mică.
Data viitoare alegeţi o tempera‐
tură uşor mai mare pentru cuptor.
Prăjitura se coace neu‐
niform.
Prăjitura nu este gata
după terminarea duratei
de coacere menţionată
într-o reţetă.
Coacere pe un singur nivel
COACEREA ÎN FORME
(°C)
(min)
Prăjitură Ring / Brioşă
Aer cald
150 - 160
50 - 70
1
Prăjitură Madeira / Prajituri
cu fructe
Aer cald
140 - 160
70 - 90
1
Pandispan
Aer cald
140 - 150
35 - 50
1
Pandispan
Incalzire sus/jos
160
35 - 50
1
Aluat pentru tartă - patiserie,
preîncălziţi cuptorul gol
Aer cald
150 - 160
20 - 30
2
Tartă cu blat de pandişpan
Aer cald
150 - 170
20 - 25
2
Plăcintă cu mere, 2 forme
Ø20 cm
Aer cald
160
70 - 90
2
Plăcintă cu mere, 2 forme
Ø20 cm
Incalzire sus/jos
180
70 - 90
1
33
COACEREA ÎN FORME
Prăjitura cu branza, folosiţi o
cratiţă adâncă
Incalzire sus/jos
(°C)
(min)
160 - 170
70 - 90
2
PRODUS DE COPT ÎN TĂVI DE COACERE
Preîncălziţi cuptorul gol.
(°C)
(min)
Pâine împletită / Paine co‐
ronita
Incalzire sus/jos
170 - 190
30 - 40
1
Christstollen
Incalzire sus/jos
160 - 180
50 - 70
1
Pâine de secară
Incalzire sus/jos
prima dată:
230
20
1
după aceea:
160 - 180
30 - 60
Choux a la creme / Eclere
Incalzire sus/jos
190 - 210
20 - 35
2
Ruladă
Incalzire sus/jos
180 - 200
10 - 20
2
Prăjitură cu nucă sau alune
Aer cald
150 - 160
20 - 40
2
Prăjitură cu unt şi migdale /
Prăjituri cu zahăr ars
Incalzire sus/jos
190 - 210
20 - 30
2
Tarte cu fructe (cu aluat cu
drojdie / de chec)
Aer cald
150 - 170
30 - 55
2
Tarte cu fructe (cu aluat cu
drojdie / de chec)
Incalzire sus/jos
170
35 - 55
2
Tarte cu fructe şi cocă fra‐
gedă
Aer cald
160 - 170
40 - 80
2
Plăcintă dospită cu umplu‐
tură delicată (de ex. brânză
dulce, smântână, cremă de
ou şi lapte)
Incalzire sus/jos
160 - 180
40 - 80
2
34
BISCUIŢI
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
(°C)
(min)
Biscuiti cu aluat fraged
Aer cald
150 - 160
15 - 25
Aluat fraged / Patiserie
Aer cald
140
20 - 35
Aluat fraged / Patiserie, pre‐
încălziţi cuptorul gol
Incalzire sus/jos
160
20 - 30
Biscuiţi cu aluat de pandişpan
Aer cald
150 - 160
15 - 20
Patiserie cu albuş de ou
Aer cald
80 - 100
120 - 150
Pricomigdale
Aer cald
100 - 120
30 - 50
Biscuiţi făcuţi cu drojdie
Aer cald
150 - 160
20 - 40
Aluat de foietaj, preîncălziţi cup‐
torul gol
Aer cald
170 - 180
20 - 30
Rulouri, preîncălziţi cuptorul gol
Aer cald
160
10 - 25
Incalzire sus/jos
190 - 210
10 - 25
Aer cald
160
20 - 35
Incalzire sus/jos
170
20 - 35
Prăjituri mici, preîncălziţi cupto‐
rul gol
Preparate coapte şi gratinate
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
(°C)
(min)
Paste
Incalzire sus/jos
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Incalzire sus/jos
180 - 200
25 - 40
Legume gratinate, pre‐
încălziţi cuptorul gol
Gatire intensiva
170 - 190
15 - 35
Baghete cu brânză to‐
pită
Aer cald
160 - 170
15 - 30
35
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
(°C)
(min)
Lapte de orez
Incalzire sus/jos
180 - 200
40 - 60
Peşte la cuptor
Incalzire sus/jos
180 - 200
30 - 60
Legume umplute
Aer cald
160 - 170
30 - 60
Coacere pe mai multe niveluri
Utilizaţi funcţia: Aer cald
Pentru 2 tăvi, folosiţi prima şi a patra
poziţie a raftului.
PRODUS DE COPT ÎN TĂVI DE
COACERE
(°C)
(min)
Choux a la
creme / Eclere,
preîncălziţi
cuptorul gol
160 - 180
25 - 45
Prajitura Streu‐
sel uscată
150 - 160
30 - 45
PRĂJITURI / PRĂJITURELE /
PÂINE ÎN TĂVI DE GĂTIT
(°C)
(min)
Patiserie cu albuş
de ou / Bezele
80 - 100
130 170
Pricomigdale
100 120
40 80
Biscuiţi făcuţi cu
drojdie
160 170
30 60
Sfaturi pentru frigere
Folosiţi vase de cuptor rezistente la
căldură.
Frigeţi carnea fără grăsime sub capac.
PRĂJITURI / PRĂJITURELE /
PÂINE ÎN TĂVI DE GĂTIT
Frigeţi bucăţile mari de carne direct în tavă
sau pe raftul de sârmă pus deasupra tăvii.
Adăugaţi puţină apă în tavă pentru a
preveni arderea grăsimii picurate.
(°C)
(min)
Întoarceţi friptura după ce a trecut 1/2 2/3 din durata de gătire.
Biscuiti cu aluat fra‐
ged
150 160
20 40
Frigeţi carnea şi peştele în bucăţi mari (1
kg sau mai mult).
Aluat fraged / Pati‐
serie
140
25 45
Stropiţi bucăţile de carne cu sucul propriu
de mai multe ori pe durata frigerii.
Biscuiţi cu aluat de
pandişpan
160 170
25 40
36
Tabele pentru fripturi
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
VITA
(°C)
(min)
Friptură înăbu‐
şită
1 - 1,5 kg
Incalzire
sus/jos
230
120 - 150
Friptură de vită
sau file, în sân‐
ge, preîncălziţi
cuptorul gol
pentru fiecare
cm de grosime
Gatire intensiva
190 - 200
5-6
Friptură de vită
sau file, gătită
mediu
pentru fiecare
cm de grosime
Gatire intensiva
180 - 190
6-8
Friptură de vită
sau file, bine
făcută
pentru fiecare
cm de grosime
Gatire intensiva
170 - 180
8 - 10
PORC
Utilizaţi funcţia: Gatire intensiva.
(kg)
(°C)
(min)
Spată / Gât / Halcă de
jambon
1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Cotlete / Coastă de
porc
1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
Bucată de carne
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Picior de porc, semipre‐
parat
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
37
VITEL
Utilizaţi funcţia: Gatire intensiva.
(kg)
(°C)
(min)
Friptura de vitel
1
160 - 180
120 - 150
Picior de vitel
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Pulpă de miel / Friptură
de miel
1 - 1.5
150 - 180
100 - 120
Spată de miel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
MIEL
Utilizaţi funcţia: Gatire intensiva.
VANAT
(kg)
(°C)
(min)
Spinare / Pulpă de
iepure, preîncălziţi
cuptorul gol
până la 1
Gatire intensiva
180 - 200
35 - 55
Spată de căprioară
1.5 - 2
Incalzire sus/jos
180 - 200
60 - 90
Pulpă de căprioară
1.5 - 2
Incalzire sus/jos
180 - 200
60 - 90
38
PASĂRE
Utilizaţi funcţia: Gatire intensiva.
(kg)
(°C)
(min)
Pui
0,2 - 0,25 fiecare bu‐
cată
200 - 220
30 - 50
Pui, jumătate
0,4 - 0,5 fiecare bu‐
cată
190 - 210
40 - 50
Pui, porţii
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Raţă
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
PEŞTE
(kg)
Peşte întreg
1 - 1.5
Gatire intensiva
(°C)
(min)
180 - 200
30 - 50
Crustă crocantă cu Pizza
PIZZA
PIZZA
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
(°C)
(min)
Prăjitura cu
branza
140 160
60 - 90
Plăcintă cu
mere, acope‐
rită
150 170
50 - 60
45 - 60
170 190
45 - 55
Plăcintă cu le‐
gume
160 180
50 - 60
170 190
45 - 55
(°C)
(min)
Tarte
180 200
40 - 55
Tartă cu spa‐
nac
160 180
Quiche lorrai‐
ne
Tartă elve‐
ţiană
39
PIZZA
PÂINE
Preîncălziţi cuptorul gol înainte de
a găti.
Folosiţi prima poziţie a raftului
dacă nu este specificat altfel.
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
(°C)
(min)
Baghetă
200 220
35 45
Brioşă
180 200
40 60
Ciabatta
200 220
35 45
Pâine de secară
190 210
50 70
(°C)
(min)
Pizza, blat
subţire şi cro‐
cant
210 230
15 - 25
Pizza, blat
gros şi cro‐
cant, folosiţi o
cratiţă adâncă
180 200
20 - 30
Pâine nedos‐
pită
210 230
10 - 20
Pâine din făină inte‐
grală
190 210
50 70
Tartă cu foie‐
taj din aluat
franţuzesc
160 180
45 - 55
Pâine din grâu în‐
treg
190 210
40 60
Tartă flam‐
bată
210 230
15 - 25
Chifle, utilizaţi raftul
de pe al doilea nivel
200 220
25 35
Găluşte
180 200
15 - 25
Preîncălziţi cuptorul gol înainte de a găti.
Coacere paine
Pre-încălzirea nu este recomandată.
PÂINE
Folosiţi prima poziţie a raftului
dacă nu este specificat altfel.
Paine alba
Grill
Folosiţi grătarul numai cu bucăţi subţiri de
carne sau de peşte.
(°C)
(min)
190 210
40 60
Puneţi o cratiţă pe prima poziţie a raftului
pentru a colecta grăsimea.
40
GRĂTAR
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
(°C)
(min)
Pe o parte
Pe cealaltă parte
Friptură de vită, me‐
diu făcută
210 - 230
30 - 40
30 - 40
File de vită, mediu
230
20 - 30
20 - 30
File de porc
210 - 230
30 - 40
30 - 40
File de viţel
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Spată de miel
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Peşte întreg, 0,5 - 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Gatire la temp. scazuta
Această funcţie vă permite să preparaţi
carne fragedă, fără grăsimi şi peşte. Nu se
foloseşte cu: pasăre, friptură grasă de
porc, friptură înăbuşită.Temperatura
Senzor să nu depăşească 65°C.
1. Frigeţi carnea timp de 1 - 2 minute pe
fiecare parte într-o cratiţă la căldură
ridicată.
2. Aşezaţi carnea în cratiţa de friptură
sau direct pe raftul cuptorului. Aşezaţi
o tavă sub raftul de sârmă pentru a
aduna grăsimea.
Gătiţi întotdeauna fără capac în timp
ce utilizaţi această funcţie.
3. Utilizaţi Senzor.
4. Selectaţi funcţia: Gatire la temp.
scazuta. În primele 10 minute puteţi
seta temperatura între 80°C şi 150°C.
Implicit aceasta este 90°C. Setaţi
temperatura pentru Senzor.
5. După 10 minute, cuptorul reduce
automat temperatura la 80°C.
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
(kg)
(°C)
(min)
Friptură de vită
1 - 1.5
150
120 - 150
File de vită
1 - 1.5
150
90 - 110
41
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
(kg)
(°C)
(min)
Friptura de vitel
1 - 1.5
150
120 - 150
Friptură
0.2 - 0.3
120
20 - 40
Preparate congelate
Îndepărtaţi ambalajele alimentelor. Aşezaţi
alimentele pe o farfurie.
Nu acoperiţi alimentele deoarece se poate
prelungi durata decongelării.
DECONGELAREA
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
(°C)
(min)
Pizza, congelata
200 - 220
15 - 25
Pizza Americana, congelata
190 - 210
20 - 25
Pizza, refrigerata
210 - 230
13 - 25
Pizza snacks, congelata
180 - 200
15 - 30
Cartofi prăjiti, subtiri
190 - 210
15 - 25
Cartofi prăjiti, groşi
190 - 210
20 - 30
Cartofi wedges / Crochete
190 - 210
20 - 40
Chifteluţe
210 - 230
20 - 30
Lasagne / Cannelloni, proaspete
170 - 190
35 - 45
Lasagne / Cannelloni, congelate
160 - 180
40 - 60
Brânză la cuptor
170 - 190
20 - 30
Aripioare de pui
180 - 200
40 - 50
Pastreaza cald
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
Utilizaţi numai borcane din sticlă de
aceleaşi dimensiuni, disponibile în comerţ.
Nu puneţi mai mult de şase borcane de un
litru în tava de copt.
Nu utilizaţi borcane cu capac cu filet sau
tip baionetă sau cutii metalice.
Umpleţi borcanele în mod egal şi
închideţi-le cu o clemă.
42
Borcanele nu trebuie să se atingă între
ele.
Puneţi aproximativ 1/2 litri de apă în tava
de gătit pentru a avea suficientă umezeală
în cuptor.
LEGUME
Când lichidul din borcane începe să fiarbă
(după aproximativ 35 - 60 de minute la
borcanele de un litru), opriţi cuptorul sau
reduceţi temperatura la 100°C (consultaţi
tabelul).
(min)
Fierbere
până la
apariţia
bulelor de
aer
(min)
Fierbere
în conti‐
nuare la
100°C
Morcovi
50 - 60
5 - 10
Castraveţi
50 - 60
-
Murături
asortate
50 - 60
5 - 10
Kohlrabi /
Mazăre /
Sparanghel
50 - 60
15 - 20
Setaţi temperatura la 160 - 170 °C.
FRUCT MOALE
(min)
Fierbere până la
apariţia bulelor
de aer
Căpşuni / Afine /
Zmeură / Agrişe
coapte
35 - 45
FRUCT CU SÂMBURE
Piersici / Gu‐
tui / Prune
(min)
Fierbere
până la
apariţia
bulelor de
aer
(min)
Fierbere
în conti‐
nuare la
100°C
35 - 45
10 - 15
43
Uscare
Utilizaţi raftul de pe al treilea nivel.
(°C)
(h)
Fasole
60 - 70
6-8
Ardei
60 - 70
5-6
Legume pentru supă
60 - 70
5-6
Ciuperci
50 - 60
6-8
Ierburi
40 - 50
2-3
Prune
60 - 70
8 - 10
Caise
60 - 70
8 - 10
Felii de măr
60 - 70
6-8
Pere
60 - 70
6-9
Senzor
VITA
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
In sange
Mediu gatit
Bine facut
Friptură de vită
45
60
70
Muşchi de vită
45
60
70
VITA
Bucată de carne
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
80
83
86
PORC
Şuncă / Friptură
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
80
84
88
44
PORC
Bucată de spată / File de porc, afu‐
mat / File de porc, fiert
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
75
78
82
VITEL
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
Friptura de vitel
75
80
85
Picior de vitel
85
88
90
BERBEC / MIEL
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
Pulpă de berbec
80
85
88
Spată de berbec
75
80
85
Friptură de miel / Pulpă de miel
65
70
75
VÂNAT
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
Spată de iepure / Spată de
căprioară
65
70
75
Pulpă de iepure / Iepure, întreg /
Pulpă de căprioară
70
75
80
PASĂRE
Pui
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
80
83
86
45
PASĂRE
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
Raţă, întreagă / jumătate / Curcan,
întreg / piept
75
80
85
Raţă, piept
60
65
70
PEŞTE (SOMON,
PĂSTRĂV, ŞALĂU)
Peşte întreg / mare / la abur / Peş‐
te întreg / mare / fript
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
60
64
68
CASEROLE - LEGUME
SEMIPREPARATE
Caserolă de zucchini / Caserolă de
broccoli / Caserolă de chimen dulce
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
85
88
91
CASEROLE - SĂRATE
Paste Cannelloni / Lasagne / Paste
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
85
88
91
CASEROLE - DULCI
Caserolă de pâine albă cu / fără
fruct / Caserolă de terci de orez cu /
fără fruct / Caserolă cu tăiţei dulci
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
80
85
90
46
Aer cald umed - accesorii
recomandate
bine căldura decât vasele deschise la
culoare şi cu reflexie.
Folosiţi forme şi recipiente în culori
închise, fără reflexie. Acestea absorb mai
Ramekin-uri
Tigaie de pizza
Tavă de copt
Întunecată, ne-refle‐
xivă
Diametru de 28 cm
Întunecată, ne-reflexivă
Diametru de 26 cm
Tavă rotundă pen‐
tru tarte
Vitrocera‐
mică
Diametru de
8 cm, înălţi‐
me de 5 cm
Întunecată, ne-refle‐
xivă
Diametru de 28 cm
Aer cald umed
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
(°C)
(min)
Paste la cup‐
tor
200 220
45 - 60
Cartofi grati‐
nati
180 200
70 - 85
Musaca
180 200
75 - 90
Lasagne
180 200
70 - 90
Paste Can‐
nelloni
180 200
65 - 80
Budincă cu
pâine
190 200
55 - 70
(°C)
(min)
Budincă cu
orez
180 200
55 - 70
Prăjitură cu
mere, făcută
din aluat de
pandişpan
(prăjitură în
formă ro‐
tundă)
160 170
70 - 80
Paine alba
200 210
55 - 70
Informaţii pentru institutele de
testare
Teste realizate conform cu EN 60350 şi
IEC 60350.
47
FUNCŢIA ABUR
Utilizaţi funcţia: Gatire Cu Abur.
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
Puneţi tava de gătit pe primul nivel al raftului.
Setaţi temperatura la 99 °C.
Recipient (Gastro‐
norm)
(kg)
(min)
Broccoli, preîncălziţi
cuptorul gol
1 x 1/2 perforat
0.3
13 - 15
Broccoli, preîncălziţi
cuptorul gol
1 x 1/2 perforat
max.
15 - 18
Mazăre, congelată
1 x 1/2 perforat
2
Până când tem‐
peratura din lo‐
cul cel mai rece
ajunge la 85°C.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Note cu privire la curăţare
Curăţaţi partea din faţă a cuptorului cu o lavetă moale, apă caldă şi agent de
curăţare slab.
Utilizaţi un agent de curăţare dedicat pentru curăţarea suprafeţelor metalice.
Agenţi de
curăţare
Curăţaţi petele dificile cu un produs special de curăţat cuptorul.
48
Curăţaţi cavitatea cuptorului după fiecare utilizare. Acumularea de grăsimi
sau de orice alte resturi alimentare poate produce un incendiu. Riscul este
mai mare pentru tava pentru grătar.
Uscaţi cavitatea cu o lavetă moale după fiecare utilizare.
Utilizarea
zilnică
Curăţaţi toate accesoriile după fiecare utilizare şi uscaţi-le. Folosiţi o lavetă
moale cu apă caldă şi un agent de curăţare. Nu curăţaţi accesoriile în maşi‐
na de spălat vase.
Nu curăţaţi accesoriile non-aderente cu agenţi agresivi, obiecte cu muchii as‐
cuţite sau într-o maşină de spălat vase.
Accesorii
Scoaterea suporturilor pentru
raft
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, asiguraţi-vă de răcirea
cuptorului. Pericol de arsuri.
Pentru a curăţa cuptorul, scoateţi
suporturile raftului.
1. Trageţi suportul cu grijă în sus afară
din agăţătoarea faţă.
1
3
2
2. Trageţi capătul din faţă al suportului
pentru raft şi îndepărtaţi-l de peretele
lateral.
3. Scoateţi suportul din agăţătoarea din
spate.
Instalaţi suporturile pentru raft în ordine
inversă.
Curatare cu abur
Îndepărtaţi manual cât mai multă mizerie
posibilă.
Scoateţi accesoriile şi suportul raftului
pentru a curăţa pereţii laterali.
Funcţiile de curăţare cu abur ajută la
curăţarea cu abur a cavităţii cuptorului.
Înainte de începe o procedură de
curăţare, asiguraţi-vă că cuptorul este
rece.
Atunci când funcţia de curăţare cu abur
este activă, becul este stins.
1. Umpleţi sertarul pentru apă la nivelul
maxim (circa 950 ml de apă) până
când este emis un semnal sonor sau
mesajul apare pe afişaj.
2. Alegeţi funcţia de curăţare cu abur din
meniul: Curătare.
Curatare cu abur - durata funcţiei
este de aproximativ 30 de minute.
a) Porniţi funcţia.
b) La încheierea programului este
emis un semnal sonor.
c) Pentru a opri semnalul apăsaţi un
câmp cu senzor.
Curatare cu abur plus - durata
funcţiei este de aproximativ 75 de
minute.
a) Pulverizaţi uniform un detergent
adecvat în cavitatea cuptorului pe
piesele emailate şi cele din oţel.
b) Porniţi funcţia.
Prima parte a programului se
încheie după circa 50 de minute.
c) Apăsaţi
.
Urmaţi instrucţiunile din
mesajul de pe afişaj
pentru a finaliza
curăţarea.
49
d) Ştergeţi cavitatea cuptorului cu un
burete ne-abraziv pentru îngrijirea
suprafeţelor. Puteţi folosi apă caldă
sau detergent pentru cuptor.
e) Apăsaţi
.
Partea finală a procedurii începe.
Durata acestei etape este de circa
25 de minute.
3. Ştergeţi cavitatea cuptorului cu un
burete ne-abraziv. Puteţi utiliza apă
caldă.
După curăţare, ţineţi deschisă uşa
cuptorului pentru aproximativ 1 oră.
Aşteptaţi până când cuptorul este uscat.
Pentru a grăbi uscarea puteţi încălzi
cuptorul cu aer fierbinte la temperatura de
150°C timp de aproximativ 15 minute.
Dacă curăţaţi manual cuptorul imediat
după terminarea funcţiei veţi obţine
maximul de performanţă din partea
funcţiei de curăţare.
Semnal de curatare
Atunci când este afişată reamintirea, este
necesară curăţarea. Utilizaţi funcţia
Curatare cu abur plus.
Puteţi activa / dezactiva funcţia: Semnal
de curatare în meniul: Setari de baza.
Sistemul de producere a
aburului - Decalcifiere
În timpul funcţionării instalaţiei de
producere a aburului, calcarul se
acumulează la interior (din cauza calciului
existent în apă). Acest lucru poate avea
un efect negativ asupra calităţii aburului,
asupra performanţelor instalaţiei de
producere a aburului şi asupra calităţii
alimentelor. Pentru a preveni depunerile
de calcar, curăţaţi circuitul instalaţiei de
producere a aburului.
Scoateţi toate accesoriile.
Selectaţi funcţia din meniul: Curătare.
Interfaţa utilizatorului vă ghidează prin
procedură.
Durata procedurii complete este de
aproximativ 2 ore.
Lumina pentru această funcţie este oprită.
1. Verificaţi dacă sertarul pentru apă este
gol.
2. Apăsaţi
.
3. Puneţi cratiţa adâncă pe prima poziţie
a raftului.
4. Apăsaţi
.
5. Puneţi 250 ml de agent de decalcifiere
în sertarul pentru apă.
6. Umpleţi cu apă restul sertarului pentru
apă la nivelul maxim până când
semnalul este emis sau mesajul apare
pe afişaj.
7. Apăsaţi
.
Aceasta activează prima parte a
procedurii: Decalcifiere.
Durata acestei părţi este de
circa 1 oră şi 40 de minute.
8. La terminarea primei părţi, goliţi cratiţa
adâncă şi puneţi-o din nou pe prima
poziţie a raftului.
9. Apăsaţi
.
10. Umpleţi sertarul pentru apă cu apă
proaspătă la nivelul maxim până când
semnalul este emis sau mesajul apare
pe afişaj.
.
11. Apăsaţi
Aceasta activează a doua parte a
procedurii: Decalcifiere. Se va clăti
circuitul instalaţiei de producere a
aburului.
Durata acestei părţi este de
circa 35 de minute.
Scoateţi cratiţa adâncă după terminarea
procedurii.
Dacă funcţia: Decalcifiere nu
este rulată corect, afişajul va
prezenta un mesaj care vă cere
să o repetaţi.
Dacă cuptorul este umed sau ud, ştergeţi-l
cu o lavetă uscată. Lăsaţi cuptorul să se
usuce complet cu uşa deschisă.
50
Semnalul de reamintire pentru
decalcifiere
Există două semnale de reamintire pentru
decalcifiere care vă reamintesc să rulaţi
funcţia: Decalcifiere. Aceste semnale de
reamintire se activează de fiecare dată
când opriţi aparatul.
Semnalul discret vă reaminteşte şi
recomandă să efectuaţi ciclul de
decalcifiere.
Semnalul intens de reamintire vă obligă să
realizaţi decalcifierea.
Dacă nu decalcifiaţi aparatul
atunci când este pornit
semnalul intens de reamintire,
nu puteţi utiliza funcţiile cu
abur.
Nu puteţi dezactiva semnalul
de reamintire pentru
decalcifiere.
Sistemul de producere a
aburului - Clatire
Scoateţi toate accesoriile.
Selectaţi funcţia din meniul: Curătare.
Interfaţa utilizatorului vă ghidează prin
procedură.
Funcţia de curăţare elimină apa reziduală
din sertarul pentru apă. Utilizaţi funcţia
după funcţia de gătire la abur.
Selectaţi funcţia din meniul: Curătare.
Interfaţa utilizatorului vă ghidează prin
procedură.
Durata funcţiei este de aproximativ 6 de
minute.
Lumina pentru această funcţie este oprită.
1. Puneţi tava de gătit pe primul nivel al
raftului.
.
2. Apăsaţi
Scoateţi tava de gătit după terminarea
procedurii.
Scoaterea şi instalarea uşii
Puteţi scoate uşa şi panourile din sticlă de
la interior pentru a le curăţa. Numărul
panourilor din sticlă diferă de la un model
la altul.
AVERTISMENT! Uşa este
grea.
1. Deschideţi uşa complet.
2. Apăsaţi complet pârghiile de fixare (A)
de pe cele două balamale ale uşii.
Durata funcţiei este de aproximativ 30 de
minute.
Lumina pentru această funcţie este oprită.
1. Puneţi tava de gătit pe primul nivel al
raftului.
2. Apăsaţi
.
3. Umpleţi sertarul pentru apă cu apă
proaspătă la nivelul maxim până când
semnalul acustic este emis sau
mesajul apare pe afişaj.
.
4. Apăsaţi
Scoateţi tava de gătit după terminarea
procedurii.
Golirea rezervorului
Scoateţi toate accesoriile.
A
A
3. Închideţi uşa cuptorului până la prima
poziţie de deschidere (la un unghi de
aproximativ 70°).
4. Ţineţi uşa cuptorului cu câte o mână
de fiecare parte şi trageţi-o oblic în
sus, îndepărtându-vă de cuptor.
5. Puneţi uşa cu partea exterioară în jos
pe o lavetă moale aşezată pe o
suprafaţă stabilă.
6. Apucaţi garnitura profilată a uşii (B) de
pe partea superioară a uşii, de ambele
părţi şi apăsaţi-o către interior pentru a
elibera cârligul.
51
Înlocuirea becului
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare.
Becul poate fi fierbinte.
2
B
1
7. Trageţi în afară de garnitura profilată a
uşii pentru a o scoate.
8. Apucaţi pe rând panourile din sticlă ale
uşii din partea superioară şi trageţi-le
în sus din ghidaje.
9. Curăţaţi panoul din sticlă cu apă caldă
şi săpun Uscaţi cu atenţie panoul din
sticlă.
După terminarea curăţeniei efectuaţi
etapele de mai sus în ordinea inversă. Mai
întâi instalaţi panoul mai mic, apoi cel
mare şi uşa.
1. Opriţi cuptorul.
Aşteptaţi până când cuptorul s-a răcit.
2. Deconectaţi cuptorul de la sursa de
alimentare electrică.
3. Puneţi o lavetă pe fundul cavităţii.
Becul de sus
1. Rotiţi capacul din sticlă al becului şi
scoateţi-l.
2. Îndepărtaţi inelul din metal şi curăţaţi
capacul de sticlă.
3. Înlocuiţi becul cu un bec adecvat
rezistent la o căldură de 300°C.
4. Montaţi inelul din metal pe capacul de
sticlă.
5. Montaţi capacul de sticlă.
AVERTISMENT! Verificaţi
dacă panourile din sticlă sunt
introduse în poziţia corectă, în
caz contrar suprafaţa uşii se
poate supraîncălzi.
DEPANARE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Cuptorul nu poate fi pornit
sau utilizat.
Cuptorul nu este conectat la
o sursă electrică sau este
conectat incorect.
Verificaţi dacă cuptorul este
conectat corect la sursa de
alimentare electrică (consul‐
taţi schema de conectare,
dacă există).
52
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Cuptorul nu se încălzeşte.
Cuptorul este oprit.
Porniţi cuptorul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Ceasul nu este setat.
Setaţi ceasul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Nu au fost efectuate setările
necesare.
Verificaţi dacă setările sunt
corecte.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Oprirea automată este ac‐
tivă.
Consultaţi „Oprirea auto‐
mată”.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Dispozitivul Blocare acces
copii este activat.
Consultaţi secţiunea „Utiliza‐
rea Blocare acces copii”.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa es‐
te cauza defecţiunii. Dacă
siguranţele se ard în mod
repetat, adresaţi-vă unui
electrician calificat.
Becul nu funcţionează.
Becul este defect.
Înlocuiţi becul.
Senzorul nu funcţionează.
Conectorul senzorului nu es‐
te introdus corect în priză.
Introduceţi conectorul sen‐
zorului cât mai adânc în
priză.
Afişajul indică F111.
Conectorul senzorului nu es‐
te introdus corect în priză.
Introduceţi conectorul sen‐
zorului cât mai adânc în
priză.
Afişajul indică un cod de
eroare care nu este în acest
tabel.
Există o defecţiune electrică.
•
•
Opriţi cuptorul de la sigu‐
ranţa din locuinţă sau de
la întrerupătorul de sigu‐
ranţă din tabloul de sigu‐
ranţe şi porniţi-l in nou.
În cazul în care codul de
eroare apare din nou pe
afişaj, contactaţi departa‐
mentul de asistenţă pen‐
tru clienţi.
Aburul şi condensul se de‐
pun pe alimente şi în cavita‐
tea cuptorului.
Aţi lăsat vasul cu mâncare
prea mult timp în cuptor.
Nu lăsaţi vasele cu mâncare
în cuptor mai mult de 15 - 20
minute după terminarea pro‐
cesului de gătit.
Aparatul este activat dar nu
se încălzeşte. Ventilatorul nu
funcţionează. Afişajul indică
"Demo".
Modul demo este activat.
Consultaţi „Setări de bază”
din capitolul „Utilizarea zil‐
nică".
Procedura de decalcifiere
este întreruptă înainte de fi‐
nalizarea acesteia.
Alimentarea a fost între‐
ruptă.
Repetaţi procedura.
53
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Procedura de decalcifiere
este întreruptă înainte de fi‐
nalizarea acesteia.
Funcţia a fost oprită de utili‐
zator.
Repetaţi procedura.
Nu există apă în cratiţa
adâncă după procedura de
decalcifiere.
Nu aţi umplut sertarul pentru
apă până la nivelul maxim.
Verificaţi dacă există agent
de decalcifiere / apă în cor‐
pul sertarului pentru apă.
Repetaţi procedura.
Există apă murdară la baza
cavităţii după efectuarea ci‐
clului de decalcifiere.
Cratiţa adâncă este pe o po‐
ziţie incorectă a raftului.
Scoateţi apa reziduală şi
agentul de decalcifiere de la
baza cuptorului. Puneţi crati‐
ţa adâncă pe prima poziţie a
raftului.
Funcţia de curăţare este în‐
treruptă înainte de finaliza‐
rea acesteia.
Alimentarea a fost între‐
ruptă.
Repetaţi procedura.
Funcţia de curăţare este în‐
treruptă înainte de finaliza‐
rea acesteia.
Funcţia a fost oprită de utili‐
zator.
Repetaţi procedura.
Există prea multă apă la ba‐
za cavităţii după finalizarea
funcţiei de curăţare.
Aţi pulverizat prea mult de‐
tergent în aparat înainte de
activarea ciclului de curăţa‐
re.
Acoperiţi toate piesele ca‐
vităţii cu un strat subţire de
detergent. Pulverizaţi deter‐
gentul în mod uniform.
Performanţele procedurii de
curăţare nu sunt sa‐
tisfăcătoare.
Temperatura iniţială a ca‐
vităţii cuptorului pentru func‐
ţia de curăţare cu abur a fost
prea ridicată.
Repetaţi ciclul. Rulaţi ciclul
atunci când aparatul este re‐
ce.
Performanţele procedurii de
curăţare nu sunt sa‐
tisfăcătoare.
Nu aţi îndepărtat grilajele la‐
terale înainte de pornirea
procedurii de curăţare.
Acestea pot transfera căldu‐
ra către pereţi şi reduc astfel
performanţa.
Îndepărtaţi grilajele laterale
din aparat şi repetaţi funcţia.
Performanţele procedurii de
curăţare nu sunt sa‐
tisfăcătoare.
Nu aţi îndepărtat accesoriile
din aparat înainte de porni‐
rea procedurii de curăţare.
Acestea pot compromite ci‐
clul cu abur şi reduc perfor‐
manţa.
Îndepărtaţi accesoriile din
aparat şi repetaţi funcţia.
Date pentru service
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie,
adresaţi-vă comerciantului sau unui
Centru de service autorizat.
Datele necesare centrului de service se
găsesc pe plăcuţa cu date tehnice.
Aceasta este amplasată pe cadrul frontal
din interiorul cuptorului. Nu scoateţi
54
plăcuţa cu date tehnice din interiorul
cuptorului.
Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Codul numeric al produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
Fişă cu informaţiile produsului
Informaţii despre produs în conformitate cu UE 65-66/2014
Numele furnizorului
Dieter Knoll Collection
Identificarea modelului
DKK78904BK 944066723
Indexul de eficienţă energetică
80.8
Clasă de eficienţă energetică
A+
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul
convenţional
0.89 kWh/ciclu
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul
de ventilaţie
0.59 kWh/ciclu
Numărul de incinte
1
Sursa de căldură
Energie electrică
Volum
43 l
Tipul cuptorului
Cuptor încastrat
Masă
34.4 kg
EN 60350-1 - Aparate de gătit
electrocasnice - Partea 1: Game,
cuptoare, cuptoare cu abur şi grătare Metode de măsurare a performanţei.
Economisirea energiei
Cuptorul dispune de unele
funcţii care vă ajută la
economisirea energiei în timpul
procesului zilnic de gătire.
Asiguraţi-vă că uşa cuptorului este închisă
corect în timpul funcţionării cuptorului. Nu
deschideţi uşa prea des în timpul gătirii.
Menţineţi curată garnitura uşii şi asiguraţivă că este bine fixată în poziţie.
Folosiţi vase din metal pentru a îmbunătăţi
economia de energie.
Când este posibil, nu preîncălziţi cuptorul
înaintea gătitului.
Faceţi pauze cât mai mici între două
coaceri atunci când pregătiţi câteva
preparate simultan.
55
Gătitul cu ventilator
Atunci când este posibil, folosiţi funcţiile
de gătit cu ventilator pentru a economisi
energie.
Folosiţi căldura reziduală pentru a încălzi
alte preparate.
Menţinerea caldă a alimentelor
Alegeţi setarea pentru cea mai mică
temperatură posibilă pentru a folosi
căldura reziduală şi menţine o mâncare
caldă. Indicatorul căldurii reziduale sau al
temperaturii apare pe afişaj.
Căldura reziduală
Dacă este activat un program cu selectare
Durată sau Sfârşit şi durata de gătire este
mai mare de 30 de minute, elementele de
încălzire se opresc automat mai devreme
la unele funcţii ale cuptorului.
Gătitul cu becul stins
Opriţi becul pe durata gătirii. Porniţi-l doar
atunci când este necesar.
Ventilatorul şi becul continuă să
funcţioneze. Atunci când opriţi cuptorul,
afişajul prezintă căldura reziduală.
Căldura poate fi utilizată pentru
menţinerea alimentelor calde.
Aer cald umed
Funcţie concepută să economisească
energia în timpul gătitului.
Atunci când folosiţi această funcţie, becul
se stinge automat după 30 de secunde.
Puteţi aprinde din nou becul, însă această
acţiune va reduce economiile de energie
estimate.
Când durata gătirii este mai mare de 30
de minute, reduceţi temperatura cuptorului
cu cel puţin 3 - 10 minute înainte de a
termina gătitul. Căldura reziduală din
interiorul cuptorului va continua gătirea.
INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
867353448-A-302019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement