Dieter Knoll Collection DKK78904BK Manuali i perdoruesit

Dieter Knoll Collection DKK78904BK Manuali i perdoruesit
SQ
Udhëzimet
për përdorim
Furrë me
avull
DKK78904BK
2
PËRMBAJTJA
Informacioni i sigurisë
Kushtet e përdorimit
Udhëzimet për sigurinë
Përshkrim i produktit
Paneli i kontrollit
Përpara përdorimit të parë
Përdorimi i përditshëm
Funksionet e orës
2
4
4
7
8
10
11
21
Programet automatike
Përdorimi i aksesorëve
Funksionet shtesë
Udhëzime dhe këshilla
Kujdesi dhe pastrimi
Zgjidhja e problemeve
Efikasiteti energjetik
22
23
25
27
48
52
55
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
INFORMACIONI I SIGURISË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës
për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit
të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një
vend të sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar
në të ardhmen.
Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e
sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh
ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri,
nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për
përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e
përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën
monitorim të vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja,
përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos lejoni që fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë
siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes, gjatë
kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e arritshme
mund të nxehen gjatë përdorimit.
3
•
•
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ai
duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e
pajisjes pa mbikëqyrje.
Siguria e përgjithshme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje dhe të ndërrojë kabllon.
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse.
Përdorni gjithmonë doreza furre për të hequr ose për të
futur aksesorët ose enët për furrë.
Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni pajisjen nga rrjeti
elektrik.
PARALAJMËRIM: Për të shmangur mundësinë e goditjes
elektrike, sigurohuni që pajisja të fiket përpara se të
ndërroni llambën.
Mos e përdorni pajisjen përpara se ta instaloni në
strukturën inkaso.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar pajisjen.
Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse të
mprehta metalike për të pastruar derën prej xhami, pasi
mund të gërvishtet sipërfaqja, gjë e cila mund të shkaktojë
krisjen e xhamit.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja elektrike
është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga prodhuesi,
qendra e autorizuar e shërbimit ose persona me kualifikim
të ngjashëm.
Për të hequr mbajtëset e rafteve, në fillim hiqni pjesën e
përparme të mbajtëses së raftit dhe pastaj pjesën e pasme
nga muret anësore. Montojini mbajtëset e rafteve në
rendin e kundërt.
Përdorni vetëm sensorin e ushqimit (sensorin e
temperaturës) që rekomandohet për këtë pajisje.
4
KUSHTET E PËRDORIMIT
Kjo pajisje është vetëm për përdorim në
shtëpi dhe për përdorime të ngjashme, si
p.sh.:
apartamente pushimesh dhe mjedise të
tjera rezidenciale.
• Ferma
• Nga klientë në apartamente të
mobiluara për qëndrime të shkurtra,
UDHËZIMET PËR SIGURINË
Instalimi
PARALAJMËRIM! Vetëm një
person i kualifikuar duhet ta
instalojë këtë pajisje.
• Hiqni të gjithë paketimin.
• Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
• Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
• Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë. Përdorni
gjithnjë doreza sigurie dhe këpucë të
mbyllura.
• Mos e tërhiqni pajisjen nga doreza.
• Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
• Instalojeni pajisjen në një vend të sigurt
dhe të përshtatshëm që plotëson
kërkesat e instalimit.
• Pajisja ka një sistem elektrik ftohjeje. Ai
duhet të vihet në punë me anë të
furnizimit me energji elektrike.
• Njësia e integruar duhet të përmbushë
standardin e kërkuar DIN 68930.
Lartësia minimale e
kabinetit (Kabineti
nën lartësinë
minimale të bangos)
444 (460) mm
Gjerësia e kabinetit
560 mm
Gjerësia e kabinetit
550 (550) mm
Lartësia e pjesës së
përparme të pajisjes
455 mm
Lartësia e pjesës së
pasme të pajisjes
440 mm
Gjerësia e pjesës së
përparme të pajisjes
595 mm
Gjerësia e pjesës së
pasme të pajisjes
559 mm
Thellësia e pajisjes
567 mm
Thellësia inkaso e
pajisjes
546 mm
Gjerësia me derën të
hapur
882 mm
Madhësia minimale e
hapjes së ventilimit.
Hapja e vendosur në
pjesën e pasme
poshtë
560x20 mm
Gjatësia e kabllos
kryesore të
furnizimit. Kablloja
është vendosur në
këndin e djathtë të
pjesës së pasme
Vidat e montimit
1500 mm
3.5x25 mm
Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM! Rrezik zjarri
dhe goditjeje elektrike.
• Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
• Pajisja duhet tokëzuar.
• Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
• Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
5
• Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
• Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën
dhe kabllon elektrike. Nëse kablloja e
furnizimit me energji duhet
zëvendësuar, kjo duhet bërë nga
Qendra jonë e autorizuar e shërbimit.
• Mos i lini kabllot që të prekin derën e
pajisjes ose t'i afrohen asaj apo
hapësirës poshtë pajisjes, veçanërisht
kur është në punë ose dera është e
nxehtë.
• Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
• Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të jetë
e arritshme pas montimit të pajisjes.
• Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
• Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke
e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
• Përdorni mjetet e duhura izoluese:
çelësat mbrojtës, siguresat (siguresat
që vidhosen duhet të hiqen nga foleja),
salvavitat dhe kontaktorët.
• Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje instaluese e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja instaluese
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
• Kjo pajisje ofrohet me spinë dhe kabllo
elektrike.
Përdorimi
PARALAJMËRIM! Rrezik
plagosjeje, djegiesh dhe
goditjeje elektrike ose
shpërthimi.
• Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
• Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
• Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
• Mos e lini pajisjen të pamonitoruar
gjatë punës.
• Çaktivizojeni pajisjen pas çdo
përdorimi.
• Bëni kujdes kur hapni derën e pajisjes
ndërkohë që pajisja është në punë.
Mund të çlirohet ajër i nxehtë.
• Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
• Mos ushtroni presion mbi derën e
hapur.
• Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
• Hapeni me kujdes derën e pajisjes.
Përdorimi i përbërësve me alkool mund
të krijojë një përzierje alkooli dhe ajri.
• Mos lejoni që pajisja të bjerë në kontakt
me shkëndija apo flakë të hapura kur
hapni derën.
• Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
PARALAJMËRIM! Rrezik
dëmtimi i pajisjes.
• Për të parandaluar dëmtimin ose
çngjyrosjen e emalimit:
– mos vendosni enë furre ose objekte
të tjera drejtpërdrejt në fundin e
pajisjes.
– mos fusni letër alumini drejtpërdrejt
në pjesën e poshtme të hapësirës
së pajisjes.
– mos hidhni ujë drejtpërdrejt në
pajisjen e nxehtë.
– mos lini enë të lagura dhe ushqim
në pajisje pasi të keni mbaruar
gatimin.
– bëni kujdes kur hiqni ose vendosni
aksesorët.
• Çngjyrimi i emalimit ose i inoksit nuk
ndikon në funksionimin e pajisjes.
• Përdorni një tavë të thellë për kek të
lëngshëm. Lëngjet e frutave shkaktojnë
njolla që mund të jenë të përhershme.
• Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
Ajo nuk duhet të përdoret për qëllime të
tjera, për shembull për ngrohje dhome.
• Gatuani gjithmonë me derën e furrës të
mbyllur.
6
• Nëse pajisja është instaluar pas një
paneli mobilieje (p.sh. derë) sigurohuni
që dera të mos mbyllet asnjëherë kur
pajisja është në punë. Mund të
akumulohet nxehtësi dhe lagështirë
pas një paneli të mbyllur mobilieje dhe
mund të shkaktojë si rrjedhim dëme në
pajisje, njësinë brenda së cilës ndodhet
apo dysheme. Mos e mbyllni panelin e
mobilies derisa pajisja të jetë ftohur
plotësisht pas përdorimit.
• Avulli i çliruar mund të shkaktojë djegie:
– Bëni kujdes kur hapni derën e
pajisjes kur funksioni është i
aktivizuar. Mund të çlirohet avull.
– Hapeni derën e pajisjes me kujdes
pas funksionit të gatimit me avull.
Kujdesi dhe pastrimi
• Lloji i llambushkës ose llambushkës
halogjene të përdorur për këtë pajisje
është vetëm për pajisje elektroshtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
• Përpara ndërrimit të llambës,
shkëputeni pajisjen nga korrenti.
• Përdorni vetëm llamba me të njëjtat
specifikime.
PARALAJMËRIM! Rrezik
plagosjeje, zjarri ose dëmtimi të
pajisjes.
• Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni
nga priza.
• Sigurohuni që pajisja të jetë e ftohtë.
Ka rrezik që panelet prej xhami të
thyhen.
• Ndërrojini menjëherë panelet prej
xhami të derës kur janë të dëmtuara.
Kontaktoni qendrën e autorizuar të
shërbimit.
• Tregoni kujdes kur e hiqni derën nga
pajisja. Dera është e rëndë!
• Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
• Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë
dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të ashpra
pastruese, tretës ose objekte metalike.
• Nëse përdorni spërkatës për furrën,
ndiqni udhëzimet e sigurisë në paketim.
• Mos e pastroni smaltin katalitik (nëse
ka) me asnjë lloj detergjenti.
Gatimi me avull
PARALAJMËRIM! Mund të
digjeni dhe të dëmtoni pajisjen.
Ndriçimi i brendshëm
PARALAJMËRIM! Rrezik
goditjeje elektrike.
Shërbimi
• Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
qendrën të autorizuar të shërbimit.
• Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM! Rrezik
plagosjeje ose mbytjeje.
• Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
• Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
• Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe të
kafshëve shtëpiake brenda pajisjes.
7
PËRSHKRIM I PRODUKTIT
Pamje e përgjithshme
1
2
4
5
6
7
4
10
3
3
2
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Aksesorët
Paneli i kontrollit
Programuesi elektronik
Sirtari i ujit
Priza për sensorin e temperaturës së
brendshme
Elementi ngrohës
Llamba
Ventilatori
Heqja e bigorrit nga gryka e zorrës
Mbështetësja e rafteve, e
çmontueshme
Pozicionet e rafteve
Tigan skare/pjekjeje
Rafti rrjetë
Për enët e gatimit, tavat e kekëve dhe të
pjekjes.
Për të pjekur ose si tavë për të mbledhur
yndyrën.
Sensori i temperaturës
Tava e pjekjes
Për ëmbëlsira dhe biskota.
Për të matur temperaturën brenda
ushqimit.
8
Një enë ushqimesh me vrima dhe një pa
vrima.
Kompleti i gatimit me avull
Kompleti i gatimit me avull largon ujin e
kondensuar nga ushqimi gjatë gatimit me
avull. Përdoreni për të përgatitur
zarzavate, peshk, gjoks pule. Kompleti
nuk është i përshtatshëm për ushqime që
kanë nevojë të zhyten në ujë p.sh. oriz,
arapash, makarona.
PANELI I KONTROLLIT
Programuesi elektronik
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Përdorni fushat me sensor për të përdorur furrën.
Fusha
me
sensor
1
2
3
4
5
6
-
Funksioni
Komenti
NDEZJA/FIKJA
Për të ndezur dhe fikur furrën.
Funksionet e
nxehjes ose
Gatim I Asistuar
Shtypni një herë fushën e sensorit për të zgjedhur
një funksion gatimi ose menynë: Gatim I Asistuar.
Shtypni sërish fushën me sensor për të ndërruar
mes menyve: Funksionet e nxehjes, Gatim I
Asistuar. Për të ndezur ose fikur dritën, shtypni
fushën për 3 sekonda.
Mbrapa
Për t'u kthyer prapa një nivel në meny. Për të
treguar menynë kryesore, prekni fushën për 3
sekonda.
Zgjedhja e
temperaturës/
nxehje e shpejtë
Për të vendosur temperaturën ose për të treguar
temperaturën aktuale në furrë. Për të ndezur ose
fikur funksionin, shtypni fushën për 3 sekonda:
nxehje e shpejtë.
Të preferuara
Për të ruajtur dhe për të shkuar te programi juaj i
preferuar.
Ekrani
Tregon cilësimet aktuale të furrës.
9
Fusha
me
sensor
7
8
9
10
11
Funksioni
Komenti
Lart
Për të lëvizur lart në meny.
Poshtë
Për të lëvizur poshtë në meny.
Koha dhe
funksionet
shtesë
Për të vendosur funksione të ndryshme. Kur
përdoret funksioni i ngrohjes, shtypni fushën e
sensorit për të caktuar kohëmatësin ose funksionet:
Bllokimi i funksionit, Të preferuara, Nxeh +
Mbaj,Cilëso + Nis. Gjithashtu mund ta ndryshoni
cilësimet e sensorit të temperaturës së brendshme.
Kujtuesi i
minutave
Për të vendosur funksionin: Kujtuesi i minutave.
OK
Për të konfirmuar përzgjedhjen ose cilësimin.
Ekrani
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funksioni i nxehjes
Ora e ditës
Treguesi i nxehjes
Temperatura
Kohëzgjatja ose koha e përfundimit të
një funksioni
Tregues të tjerë të ekranit:
Simboli
Funksioni
Kujtuesi i minutave
Funksioni vihet në punë.
Ora e ditës
Në ekran shfaqet koha aktuale.
Kohëzgjatja
Ekrani tregon kohën e nevojshme të
gatimit.
Koha përfund.
Ekrani tregon kur përfundon koha e
gatimit.
Temperatura
Ekrani shfaq temperaturën.
10
Simboli
Funksioni
Treguesi I Orës
Ekrani tregon për sa kohë punon
funksioni i nxehjes. Shtypni
dhe
në të njëjtën kohë për të
rivendosur kohën.
Përllogaritja
Furra llogarit kohën e gatimit.
Treguesi i nxehjes
Ekrani tregon temperaturën në furrë.
nxehje e shpejtë
Funksioni është i aktivizuar. Ul kohën e
nxehjes.
Peshë automatike
Ekrani tregon se sistemi i peshimit
automatik është aktiv ose që pesha
mund të ndryshohet.
Nxeh + Mbaj
Funksioni është i aktivizuar.
PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
Pastrimi i parë
Hiqni të gjithë aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen nga furra.
Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe pastrimi".
Furrën dhe aksesorët pastrojini përpara
përdorimit të parë.
Vendosni aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen sërish në
pozicionin e tyre fillestar.
Lidhja për herë të parë
që mund të keni pasur, ju duhet të
vendosni gjuhën, kontrastin e ekranit,
ndriçimin e ekranit dhe orën.
1. Shtypni
vlerën.
2. Shtypni
ose
për të vendosur
për ta konfirmuar.
Vendosja e fortësisë së ujit
Kur lidhni furrën për herë të parë me
rrymën elektrike duhet të vendosni nivelin
e fortësisë së ujit.
Në tabelën e mëposhtme tregohet gama e
fortësisë së ujit (dH) me depozitën
përkatëse të kalciumit dhe cilësia e ujit.
Kur lidhni furrën për herë të parë me
rrymën ose pas një ndërprerje të energjisë
Fortësia e ujit
Klasi
dH
1
0-7
Depozita e
kalciumit (mmol/l)
Depozita e
kalciumit (mg/l)
Klasifikimi i
ujit
0 - 1,3
0 - 50
I butë
11
Fortësia e ujit
Depozita e
kalciumit (mmol/l)
Depozita e
kalciumit (mg/l)
Klasifikimi i
ujit
Klasi
dH
2
7 - 14
1,3 - 2,5
50 - 100
Relativisht i
fortë
3
14 - 21
2,5 - 3,8
100 - 150
I fortë
4
mbi 21
mbi 3,8
mbi 150
Shumë i
fortë
Kur fortësia e ujit tejkalon vlerat e dhëna
në tabelë, mbushni sirtarin e ujit me ujë
me shishe.
1. Merrni shiritin e ndryshueshëm 4ngjyrësh që jepet me kompletin e
furrës me avull.
2. Fusni të gjitha zonat reagente të shiritit
në ujë për afro 1 sekondë.
Mos e fusni shiritin në ujë të
rrjedhshëm.
3. Shkundeni shiritin për të larguar ujin e
tepërt.
4. Prisni 1 minutë dhe kontrolloni
fortësinë e ujit me tabelën më poshtë.
Ngjyrat e zonave reagente vazhdojnë
të ndryshojnë. Mos e kontrolloni
fortësinë e ujit më vonë se 1 minutë
pas testit.
5. Vendosni fortësinë e ujit: menyja:
Cilësimet bazë.
Shirit testimi
Fortësia e ujit
1
2
3
4
Mund të ndryshoni fortësinë e ujit në
meny: Cilësimet bazë / Fortësia e ujit.
PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
Navigimi mes menyve
1. Ndizeni furrën.
2. Shtypni
ose
për të përzgjedhur
opsionin e menysë.
3. Shtypni
për të shkuar te
nënmenyja ose për të pranuar
cilësimin.
Në çdo pikë ju mund të
ktheheni te menyja kryesore
me .
Përshkrim i menyve
Menyja kryesore
Simboli/
Artikulli i
menysë
Funksionet e
nxehjes
Receta
Përdorimi
Përmban një listë të
funksioneve të
nxehjes.
Përmban një listë të
programeve
automatike.
12
Simboli/
Artikulli i
menysë
Të preferuara
Pastrimi
Përdorimi
Përmban një listë të
programeve të
preferuara të gatimit të
krijuara nga
përdoruesi.
Përmban një listë të
programeve të
pastrimit.
Cilësimet bazë
Përdoret për të
vendosur konfigurimin
e pajisjes.
Speciale
Përmban një listë
shtesë të funksioneve
të nxehjes.
Gatim I Asistuar
Përmban cilësime
furre të rekomanduara
për një gamë të gjerë
gatimesh. Zgjidhni një
gatim dhe filloni
procesin e gatimit.
Temperatura dhe
koha janë thjesht
udhëzues për një
rezultat më të mirë
dhe mund të
ndryshohen. Ato varen
nga recetat, cilësia
dhe sasia e
përbërësve të
përdorur.
Nënmenyja për: Cilësimet bazë
Simboli/
Artikulli i
menysë
Cilëso orën e
ditës
Përshkrimi
Regjistron orën
aktuale.
Simboli/
Artikulli i
menysë
Treguesi i orës
nxehje e shpejtë
Cilëso + Nis
Nxeh + Mbaj
Kohë shtesë
Kontrasti i
ekranit
Përshkrimi
Kur është NDEZUR,
ekrani tregon kohën
aktuale kur çaktivizoni
pajisjen.
Kur është i ndezur,
funksioni ul kohën e
nxehjes.
Për të vendosur një
funksion dhe për ta
aktivizuar më vonë me
një shtypje të një
simboli në panelin e
kontrollit.
Mban të ngrohtë
ushqimin e përgatitur
për 30 minuta pas
përfundimit të një cikli
gatimi.
Aktivizon dhe
çaktivizon funksionin e
zgjatjes së kohës.
Rregullon kontrastin e
ekranit me shkallëzim.
Drita e ekranit
Rregullon dritën e
ekranit me shkallëzim.
Cilëso gjuhën
Vendos gjuhën e
ekranit.
Volumi i ziles
Tingujt e
butonave
Rregullon volumin e
toneve të shtypjes dhe
sinjaleve me
shkallëzim.
Aktivizon dhe
çaktivizon tingullin e
fushave me prekje.
Nuk mund të
çaktivizohet toni i
fushës me prekje të
NDEZJES / FIKJES.
13
Simboli/
Artikulli i
menysë
Tinguj Alarmi/
Defekti
Fortësia e ujit
Kujtuesi i
pastrimit
Përshkrimi
Aktivizon dhe
çaktivizon tingujt e
alarmit.
Për të vendosur
nivelin e fortësisë së
ujit (1 - 4).
Ju kujton kur vjen
koha për të pastruar
pajisjen.
Simboli/
Artikulli i
menysë
Modaliteti
"DEMO"
Servisi
Cilësimet e
fabrikës
Përshkrimi
Kodi i aktivizimit /
çaktivizimit: 2468.
Tregon versionin dhe
konfigurimin e
softuerit.
Rivendos të gjitha
cilësimet në cilësimet
e fabrikës.
Nënmenyja për: Pastrimi
Simboli
Artikulli i menysë
Përshkrimi
Zbrazja e depozitës
Procedura për heqjen e ujit të mbetur nga
sirtari i ujit pas përdorimit të funksioneve të
avullit.
Pastrim me avull plus
Procedura për pastrimin e papastërtive të
forta me ndihmën e një pastruesi furre.
Pastrim me avull
Procedura për pastrimin e pajisjes kur është
pak e ndotur dhe kur nuk është ndezur
shumë herë.
Heqja e çmërsit
Procedura për pastrimin e qarkut të krijuesit
të avullit nga çmërsi.
Shpëlarje
Procedura për shpëlarjen dhe pastrimin e
qarkut të krijuesit të avullit pas përdorimit të
shpeshtë të funksioneve të avullit.
Funksionet e nxehjes
Funksioni i
nxehjes
Ventilator i
plotë
Aplikimi
Për të pjekur në dy
pozicione të raftit
njëkohësisht dhe për të
tharë ushqimin.Vendos
temperaturën 20 - 40°C
më poshtë se sa për
funksionin: Gatim
tradicional.
Funksioni i
nxehjes
Cilësimi për
pica
Aplikimi
Për të pjekur ushqim në
një pozicion rafti, për
pjekje më intensive dhe
bazë krokante.
Vendosni temperaturën
20 - 40 °C më poshtë
sesa për funksionin:
Gatim tradicional.
14
Funksioni i
nxehjes
Aplikimi
Funksioni i
nxehjes
Për të pjekur ushqimin
në një nivel furre.
Pjekje vent. me
lagështirë
Gatim
tradicional
Ushqime të
ngrira
Skara
Skarë turbo
Nxehtësia e
poshtme
Për të gatuar ushqime
të shpejta (p.sh. patate
të skuqura, patate me
prerje trekëndore ose
kuleç) krokante.
Për të pjekur në skarë
ushqime të sheshta dhe
për të thekur bukë.
Për të pjekur copa
mishi më të mëdha ose
shpendë me kocka në
një pozicion rafti. Për të
bërë gratina dhe për të
karamelizuar.
Për pjekjen e kekëve
me bazë krokante dhe
për ruajtjen e ushqimit.
Lagështi E Ulët
Aplikimi
Ky funksion është
projektuar për të
kursyer energjinë gjatë
gatimit. Për udhëzimet
e gatimit, drejtojuni
kapitullit “Udhëzime
dhe këshilla”, Pjekje
vent. me lagështirë.
Dera e furrës duhet të
mbyllet gjatë gatimit në
mënyrë që funksioni të
mos ndërpritet dhe për
t'u siguruar që furra të
funksionoje me
efikasitetin më të lartë
të mundshëm të
energjisë. Kur përdorni
këtë funksion,
temperatura në
hapësirën e brendshme
mund të ndryshojë nga
temperatura e
vendosur. Përdoret
nxehtësia e
mbetur.Fuqia e
nxehtësisë mund të
reduktohet. Për
rekomandime të
përgjithshme rreth
kursimit të energjisë,
referojuni kapitullit
“Efikasiteti i energjisë”,
“Kursimi i energjisë”. Ky
funksion është përdorur
për të qenë në pajtim
me klasin e efikasitetit
të energjisë sipas EN
60350-1. Kur përdorni
këtë funksion llamba
fiket automatikisht pas
30 sekondash.
Për të pjekur bukë,
copa të mëdha mishi
ose për të ngrohur
ushqime të ftohura ose
të ngrira.
15
Funksioni i
nxehjes
Lagështi E
Lartë
Avull I Plotë
Aplikimi
Për gatime me
përmbajtje tejet të
lëngshme ose për të
zier peshku, krem
karamel dhe gatime në
tavë balte.
Për perime, peshk,
patate, oriz, prodhime
brumi ose gatime të
tjera.
Llamba mund të çaktivizohet
automatikisht në një
temperaturë nën 60 °C gjatë
disa funksioneve të furrës.
Funksioni i
nxehjes
Gatim i ngadaltë
Pjekja e bukës
Krijim avulli
Speciale
Funksioni i
nxehjes
Përdorimi
Për ta mbajtur
ushqimin të ngrohtë.
Mbaj ngrohtë
Ngrohja e
pjatave
Për të ngrohur
paraprakisht pjata që
do të shërbehen.
Për të konservuar
perime, (p.sh. turshi).
Konservimi
Tharja
Ardhja e brumit
Për tharjen e frutave
të prera në feta,
zarzavateve dhe
kërpudhave.
Për të shpejtuar
ardhjen e brumit me
maja. Parandalon
tharjen e sipërfaqes
së brumit dhe e mban
brumin elastik.
Shkrirja
Au Gratin
Përdorimi
Për përgatitjen e
mishit të njomë dhe
me lëng.
Përdoreni këtë
funksion për të pjekur
bukë dhe simite me
rezultate shumë të
mira profesionale për
sa i përket fortësisë,
ngjyrës dhe shkëlqimit
të kores.
Ringrohja e ushqimit
me avull parandalon
tharjen e sipërfaqes.
Nxehtësia
shpërndahet në një
mënyrë të butë dhe të
njëtrajtshme, që lejon
rikuperimin e shijes
dhe aromës së
ushqimit njësoj si të
ishte i sapogatuar. Ky
funksion mund të
përdoret për ta
ringrohur ushqimin
direkt në një pjatë.
Mund të ringrohni më
shumë se një pjatë
njëkohësisht, duke
përdorur pozicione të
ndryshme të raftit.
Për të shkrirë
ushqimin (zarzavate
dhe fruta). Koha e
shkrirjes varet nga
sasia dhe trashësia e
ushqimit të ngrirë.
Për të përgatitur
ushqime të tilla si
lazanja ose patate
gratin. Për të bërë
gratina dhe për të
karamelizuar.
16
Gatim I Asistuar
Kategoria e ushqimit: Peshk/Prodhime
Deti
Gatesa
Krahë pule, të
freskët
Gatesa
Peshk
Krahë pule, të
ngrirë
Peshk, i pjekur
Shkopinj peshku
Filetë peshku, e
hollë
Pulë
Filetë peshku, e
trashë
Peshk i plotë, në
avull
Peshk i vogël, në
skarë
Peshk i plotë, në
skarë
Peshk i plotë, në
Pulë, 2 gjysma
Pulë e plotë
Rosë e plotë
-
Patë e plotë
-
Gjeldeti i plotë
-
Kategoria e ushqimit: mish
Gatesa
Mish viçi i
sapozierë
skarë
Troftë
Salmon
Mish lope
Filetë salmoni
Midhje
I gatuar pak
Karkaleca deti, të
freskëta
Karkaleca deti, të
ngrira
I gatuar pak
Biftek lope
-
I gatuar pak
-
Mesatare
I gatuar mirë
Gatesa
Shpezë pa kocka
Mesatare
I gatuar mirë
Kategoria e ushqimit: Shpezë
Shpezë pa kocka
Mish i zier
Role mishi
Salmon i plotë
Karkaleca deti
Kofshë pule, të
ngrira
Gjoks pule, i zier
Filetë peshku, e
ngrirë
Peshk i plotë, i
vogël
Kofshë pule, të
freskëta
Mish lope
Skandinavie
Mesatare
I gatuar mirë
17
Gatesa
Gatesa
Lepur i egër
• Kofshë lepuri të
egër
• Shpinë lepuri të
egër
• Shpinë lepuri të
Çipolata
Brinjë
Nyjë derri, e gatuar
paraprakisht
Role derri
egër
Filetë derri
Filetë derri
Mish derri
Mish gjahu
Filetë derri, e
tymosur
Mish gjahu i pjekur
Filetë derri, e zier
Qafë derri
Filetë mishi gjahu
Shpatull derri
Mish derri i pjekur
Proshutë e gatuar
Mish qengji
Kategoria e ushqimit: Gatesë furre
Gatesa
Lazanja
-
Filetë mishi viçi
Lazanja/kaneloni,
të ngrira
-
Mish viçi i pjekur
Makarona
-
Kofshë qengji
Patate furre
-
Mish qengji i pjekur
Perime në skarë
-
Gatesa të ëmbla
-
Kofshë viçi
Viç
Mish dreri
• Kofshë
sorkadheje
• Shpinë dreri
Kurriz qengji
Role qengji,
mesatare
Role qengji,
mesatare
18
Kategoria e ushqimit: Pica/Quiche
Gatesa
Gatesa
Pica, me kore të
hollë
Pica, shtresë plus
Picë e ngrirë
Pica
Picë amerikane, e
ngrirë
Picë, e mbajtur në
frigorifer
Pica të vogla, të
ngrira
Bagetë me djathë
të shkrirë
-
Pite të pjekura në
zjarr
-
Tartë zviceriane
pikante
-
Quiche lorraine
-
Ëmbëlsirë pikante
-
Kategoria e ushqimit: Kek/Biskota
Gatesa
Gatesa me brumë
-
Rripa brumi të
shkrifët
-
Ëmbëlsira të vogla
me krem
-
Ëmbëlsira të vogla
me peta
-
Ekler
-
Amareta
-
Biskota me brumë
të shkrifët
-
Panetone
Krishtlindjesh
-
Strudel molle, i
ngrirë
-
Kek në tavë
Brumë i ardhur
Brumë me maja
Kek me krem
bulmeti, tavë
-
Ëmbëlsirë
"Brownie"
-
Kek unazë
-
Role biskotash
-
Kek me mollë, i
mbuluar
-
Kek me maja
-
Pandispanjë
-
Kek me thërrmija
-
Ëmbëlsirë me mollë
-
Kek me sheqer
-
Qumështor,
konservë
-
Briosh
-
Kek Madeira
-
Tortë
-
Tartë zviceriane e
ëmbël
-
Kek me bajame
-
Kek në kupa
-
Brumë jo i ëmbël
Baza e ëmbëlsirës
Bazë krem
karameli me
pandispanjë
19
Gatesa
Gatesa
Krem karamel me
fruta me brumë të
shkrifët
Ëmbëlsirë me fruta
Karota
-
Kungulleshkë, e
prerë
-
Shparg, jeshile
-
Shparg, të bardhë
-
Speca të prera
-
Spinaq, i freskët
-
Unaza preshësh
-
Roleta
Mashurka
-
Simite, pjekje
paraprake
Kërpudha të prera
-
Domate të qëruara
-
Lakër Brukseli
-
Selino, në kubikë
-
Bizele
-
Patëllxhan
-
Kopër
-
Karçofë
-
Bukë e bardhë
Panxhar i kuq
-
Gërshet me maja
Cjapëz
-
Bukë e zezë
Lakër foragjere në
rripa
-
Fasule të bardha
-
Lakër Savoje
-
Krem karamel me
fruta me
pandispanjë
Brumë me maja
Kategoria e ushqimit: Bukë/Simite
Gatesa
Roleta
Simite, të ngrira
Bukë Ciabatta
-
Bagetë
Bageta, pjekje
paraprake
Bagetë, e ngrirë
Bukë në formë
kurore
Bukë
Bukë thekre
Bukë me krunde
Bukë e paardhur
Bukë/Simite, të
ngrira
Kategoria e ushqimit: Zarzavate
Gatesa
Brokoli, në tufëza
-
Brokoli, e plotë
-
Lulelakër, në tufëza
-
Lulelakër, e plotë
-
Kategoria e ushqimit: Kustardë/Gatesa
tave
Gatesa
Kustardë me vezë
-
Flan me karamel
-
Gatesa në tavë
balte
-
20
Gatesa
Vezë, të ziera pak
Vezë
Vezë, të ziera
mesatarisht
Kur të jetë e nevojshme të
ndryshoni peshën ose
temperaturën e brendshme të
gatesës, përdorni
ose
për të vendosur vlerat e reja.
Vezë, të ziera
shumë
Vendosja e një funksioni
nxehjeje
Vezë, të pjekura
1. Ndizeni furrën.
2. Përzgjidhni menynë: Funksionet e
nxehjes.
3. Shtypni
për ta konfirmuar.
4. Zgjidhni një funksion nxehjeje.
për ta konfirmuar.
5. Shtypni
6. Vendosni temperaturën.
7. Shtypni
për ta konfirmuar.
Kategoria e ushqimit: Garnitura
Gatesa
Patate të skuqura,
të holla
-
Patate të skuqura,
të trasha
-
Patate të skuqura,
të ngrira
-
Gatimi me avull
Kroketa
-
Mbulesa e sirtarit të ujit është te paneli i
kontrollit.
Patate feta
-
Patate të qëruara
të skuqura
-
Patate të ziera, në
katërsh
-
Patate të ziera
-
Patate me lëkurë
-
Njoki me patate
-
Njoki buke
-
Njoki me maja, të
kripur
-
Njoki me maja, të
ëmbël
-
Oriz
-
Taljatele, të
freskëta
-
Arapash
-
PARALAJMËRIM! Përdorni
vetëm ujë të ftohtë nga rubineti.
Mos përdorni ujë të filtruar (të
çmineralizuar) ose të distiluar.
Mos përdorni lëngje të tjera.
Mos vendosni lëngje të
djegshme ose alkoolike në
sirtarin e ujit.
1. Shtypni kapakun e sirtarit të ujit për ta
hapur.
2. Mbushni sirtarin e ujit me ujë të ftohtë
deri në nivelin maksimal (rreth 950 ml)
derisa të bjerë sinjali ose ekrani të
shfaqë mesazhin. Kjo sasi uji mjafton
për rreth 50 minuta. Mos e mbushni
sirtarin e ujit mbi kapacitetin e tij
maksimal. Ekziston rreziku i rrjedhjes e
derdhjes së ujit dhe dëmtimit të
mobilies.
3. Vendoseni sirtarin e ujit në pozicionin
e tij fillestar.
4. Ndizeni furrën.
5. Vendosni një funksion gatimi me avull
dhe temperaturën.
21
6. Nëse është e nevojshme, caktoni
funksionin: Kohëzgjatja
ose: Koha
përfund.
.
Avulli i parë shfaqet pas rreth 2
minutash. Kur furra arrin temperaturën
e vendosur, dëgjohet sinjali.
Kur sirtarit të ujit është duke i mbaruar
uji, bie sinjali dhe sirtari i ujit duhet të
mbushet për të vazhduar gatimin me
avull siç përshkruhet më lart.
Sinjali bie në përfundim të kohës së
gatimit.
7. Fikni furrën.
8. Zbrazni sirtarin e ujit pasi përfundon
gatimi me avull.
Referojuni funksionit të pastrimit:
Zbrazja e depozitës.
KUJDES! Furra është e
nxehtë. Ka rrezik djegieje.
9. Pas gatimit me avull, avulli mund të
kondensohet në pjesën e poshtme të
hapësirës së brendshme. Thajeni
gjithmonë fundin e hapësirës së
brendshme kur furra të jetë e ftohtë.
Lëreni furrën të thahet plotësisht me derën
hapur. Për të shpejtuar tharjen, mund të
mbyllni derën dhe ta nxehni furrën me
funksionin: Ventilator i plotë në
temperaturë 150°C për rreth 15 minuta.
Treguesi i nxehjes
Kur aktivizoni një funksion nxehjeje, ekrani
shfaq vijën. Vija tregon se temperatura po
ngrihet. Kur arrihet temperatura
sinjalizuesi bie 3 herë dhe shiriti pulson
dhe më pas zhduket.
nxehje e shpejtë
Ky funksion ul kohën e nxehjes.
Mos e futni ushqimin në furrë
nëse është vënë në punë
funksioni i nxehjes së shpejtë.
Për të aktivizuar funksionin, mbani shtypur
për 3 sekonda. Treguesi i nxehjes
ndryshon.
Ky funksion nuk është i disponueshëm për
disa funksione të furrës.
Nxehtësia e mbetur
Kur fikni furrën, ekrani tregon ngrohjen e
mbetur. Ju mund ta përdorni këtë nxehtësi
për të mbajtur ushqimin e ngrohtë.
FUNKSIONET E ORËS
Tabela e funksioneve të orës
Funksioni i
orës
Kujtuesi i
minutave
Përdorimi
Për të vendosur një
numërim mbrapsht
(maksimumi 2 orë e 30
minuta). Ky funksion
nuk ndikon në punën e
furrës.
Përdorni
për të
aktivizuar funksionin.
Shtypni
ose
për
të vendosur minutat
dhe
për të filluar.
Funksioni i
orës
Kohëzgjatja
Koha
përfund.
Përdorimi
Për të vendosur sa
kohë do të jetë në punë
furra (maks. 23 orë e
59 minuta).
Për të cilësuar kur do të
fiket një funksion i
nxehjes (maks. 23 orë
e 59 min).
Nëse ju vendosni kohën për një funksion
të orës, koha fillon të numëroj mbrapsht
pas 5 sekondash.
22
Nëse përdorni funksionet e
orës: Kohëzgjatja, Koha
përfund., furra çaktivizon
elementët e nxehjes pasi kalon
90% e kohës së cilësuar. Furra
përdor nxehtësinë e mbetur për
të vazhduar procesin e gatimit,
derisa koha të ketë përfunduar
koha (3 - 20 minuta).
Cilësimi i funksioneve të orës
Përpara se të përdorni
funksionet: Kohëzgjatja, Koha
përfund., fillimisht duhet të
vendosni një funksion nxehjeje
dhe temperaturën. Furra fiket
automatikisht.
Mund të përdorni funksionet:
Kohëzgjatja dhe Koha përfund.
në të njëjtën kohë nëse
dëshironi ta aktivizoni e
çaktivizoni automatikisht furrën
më vonë.
Funksionet: Kohëzgjatja dhe
Koha përfund. mos punoni kur
përdorni sensorin e
temperaturës së brendshme.
1. Cilësoni një funksion nxehjeje.
2. Shtypni
vazhdimisht derisa sa
ekrani të tregoj funksionin e duhur të
orës dhe simbolin përkatës.
3. Shtypni
ose
për të vendosur
kohën e nevojshme.
për ta konfirmuar.
4. Shtypni
Kur koha përfundon, bie një sinjal. Furra
fiket. Në ekran shfaqet një mesazh.
5. Shtypni një simbol çfarëdo për të
ndaluar sinjalin.
Nxeh + Mbaj
Kushtet për funksionimin:
• Temperatura e vendosur është më
shumë se 80 °C.
• Funksioni: Kohëzgjatja është vendosur.
Funksioni: Nxeh + Mbaj e mban ushqimin
e përgatitur ngrohtë në 80 °C për 30
minuta. Aktivizohet pasi procedura e
pjekjes dhe gatimit përfundon.
Ju mund ta aktivizoni ose çaktivizoni
funksionin në menynë: Cilësimet bazë.
1.
2.
3.
4.
Ndizni furrën.
Përzgjidhni funksionin e nxehjes.
Vendosni temperaturën mbi 80 °C.
vazhdimisht derisa ekrani
Shtypni
të shfaqë: Nxeh + Mbaj.
për ta konfirmuar.
5. Shtypni
Kur funksioni përfundon, bie një sinjal.
Kohë shtesë
Funksioni: Kohë shtesë e bën funksionin e
nxehjes të vazhdojë pas përfundimit të
Kohëzgjatja.
Nuk aplikohet për funksionet e
nxehjes me sensorin e
temperaturës.
1. Kur koha e gatimit përfundon, bie një
sinjal. Shtypni cilindo simbol.
Ekrani shfaq mesazhin.
për të aktivizuar ose
për
2. Shtypni
të anuluar.
3. Vendosja e kohëzgjatjes së funksionit.
4. Shtypni
.
PROGRAMET AUTOMATIKE
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
Receta në internet
Ju mund t'i gjeni recetat për programet
automatike të specifikuara për këtë furrë
në uebsajtin tonë.Për të gjetur librin e
recetave, kontrolloni numrin PNC në
etiketën e specifikimeve në kornizën e
përparme të brendësisë së pajisjes.
23
Receta me Recetë automatike
Kjo furrë ka një numër recetash që mund
të përdorni. Recetat janë të caktuara e ju
nuk mund t'i ndryshoni ato.
3. Zgjidhni kategorinë dhe gatesën.
Shtypni
për ta konfirmuar.
4. Përzgjidhni një recetë. Shtypni
për
ta konfirmuar.
1. Ndizeni furrën.
2. Përzgjidhni menynë: Receta. Shtypni
për ta konfirmuar.
PËRDORIMI I AKSESORËVE
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
Sensori i ushqimit
Sensori i ushqimit mat temperaturën
brenda ushqimit. Nëse ushqimi është në
temperaturën e vendosur, pajisja
çaktivizohet.
Duhen cilësuar dy temperatura:
• temperatura e furrës (minimumi 120
°C),
• temperatura e brendshme e ushqimit.
KUJDES! Përdorni vetëm
sensorin e ushqimit që keni
marrë me pajisjen dhe pjesët e
këmbimit origjinale.
Udhëzimet për rezultate optimale:
• Përbërësit duhet të jenë në
temperaturë dhome.
• Sensori i ushqimit nuk mund të
përdoret për gatimet e lëngshme.
• Gjatë gatimit sensori i ushqimit duhet të
qëndrojë brenda gatimit dhe spina të
jetë në prizë.
• Përdorni cilësimet e rekomanduara të
temperaturës së brendshme të
ushqimit. Drejtojuni kapitullit "Udhëzime
dhe këshilla".
Pajisja llogarit me afërsi kohën
e përafërt të përfundimit të
gatimit. Ajo varet nga sasia e
ushqimit, funksioni dhe
temperatura e vendosur e
furrës.
Kategoritë e ushqimit: mish,
pulë dhe peshk
1. Aktivizoni pajisjen.
2. Vendosni majën e sensorit të ushqimit
në qendër të mishit ose peshkut, në
pjesën më të trashë nëse është e
mundur. Sigurohuni që të paktën 3/4 e
sensorit të ushqimit të jetë brenda
gatimit.
3. Vendosni spinën e sensorit të ushqimit
brenda prizës që ndodhet përpara
kornizës së pajisjes.
24
Ekrani shfaq simbolin e sensorit të
ushqimit.
4. Shtypni
ose
në më pak se 5
sekonda për të vendosur temperaturën
e ushqimit në brendësi.
5. Vendosni një funksion nxehjeje dhe
nëse është e nevojshme,
temperaturën e furrës.
6. Për të ndryshuar temperaturën e
brendshme të ushqimit, shtypni .
Kur gatimi arrin temperaturën e vendosur,
dëgjohet një sinjal akustik. Pajisja
çaktivizohet automatikisht.
7. Prekni një simbol çfarëdo për të
ndaluar sinjalin.
8. Hiqni sensorin e ushqimit nga priza
dhe hiqni gatimin nga pajisja.
PARALAJMËRIM! Ekziston
rreziku i djegieve duke qenë se
sensori i ushqimit nxehet. Kini
kujdes kur e shkëpusni nga
priza dhe kur e hiqni nga
ushqimi.
tavës së pjekjes.
4. Mbulojeni sensorin e ushqimit me
përbërësit e mbetur.
5. Vendosni spinën e sensorit të ushqimit
brenda prizës që ndodhet përpara
kornizës së pajisjes.
Kategoria e ushqimit: tavë
1. Aktivizoni pajisjen.
2. Vendosini gjysmën e përbërësve në
një tavë pjekjeje.
3. Futni majën e sensorit të ushqimit
saktësisht në qendër të tavës. Sensori
i ushqimit duhet jetë i palëvizur në një
vend gjatë gatimit. Përdorni një
përbërës të ngurtë për të arritur këtë.
Përdorni buzët e tavës së pjekjes për
të mbajtur dorezën prej silikoni të
sensorit të ushqimit. Maja e sensorit të
ushqimit nuk duhet të prekë fundin e
Ekrani shfaq simbolin e sensorit të
ushqimit.
6. Shtypni
ose
në më pak se 5
sekonda për të vendosur temperaturën
e ushqimit në brendësi.
7. Vendosni një funksion nxehjeje dhe
nëse është e nevojshme,
temperaturën e furrës.
8. Për të ndryshuar temperaturën e
brendshme të ushqimit, shtypni .
Kur gatimi është në temperaturën e
vendosur, dëgjohet një sinjal akustik.
Pajisja çaktivizohet automatikisht.
9. Prekni një simbol çfarëdo për të
ndaluar sinjalin.
10. Hiqni sensorin e ushqimit nga priza
dhe hiqni gatimin nga pajisja.
25
PARALAJMËRIM! Ekziston
rreziku i djegieve duke qenë se
sensori i ushqimit nxehet. Kini
kujdes kur e shkëpusni nga
priza dhe kur e hiqni nga
ushqimi.
Rafti me rrjetë dhe tava e pjekjes /tava e
thellësë bashku:
Shtyni tavën e pjekjes /tavën e thellë
ndërmjet shufrave udhëzuese të
mbajtëses së raftit dhe raftin me rrjetë në
shufrat udhëzuese më sipër.
Futja e aksesorëve
Rafti me rrjetë:
Shtyni raftin mes shufrave udhëzuese të
mbajtëses së raftit dhe sigurohuni që
këmbët të jenë me drejtim poshtë.
Dhëmbëzimet e vogla në
pjesën e sipërme rrisin
sigurinë. Dhëmbëzimet janë
gjithashtu mjete që
parandalojnë përmbysjen.
Buzët e ngritura përreth skarës
parandalojnë rrëshqitjen nga
rafti.
Tavë për pjekje/ Tavë e thellë:
Shtyjeni tavën e pjekjes /tavën e thellë
ndërmjet shufrave drejtuese të mbajtëses
së raftit.
FUNKSIONET SHTESË
Të preferuara
Ju mund të ruani cilësimet tuaja të
preferuara, si p.sh. kohëzgjatja,
temperatura ose funksioni i nxehjes. Ato
gjendet në meny: Të preferuara. Ju mund
të ruani deri në 20 programe.
Ruajtja e një programi
1. Ndizeni furrën.
2. Vendosni një funksion nxehjeje ose një
program automatik.
3. Shtypni
vazhdimisht derisa ekrani
të tregojë: RUAJ.
26
4. Shtypni
për ta konfirmuar.
Në ekran shfaqet pozicioni i parë bosh i
memories.
5. Shtypni
për ta konfirmuar.
6. Vendosni emrin e programit.
Germa e parë pulson.
7. Shtypni
ose
për të ndryshuar
germën.
8. Shtypni
.
Germa tjetër pulson.
9. Përsërisni hapin 7 nëse është e
nevojshme.
për të
10. Shtypni dhe mbani shtypur
ruajtur.
Ju mund ta mbishkruani një pozicion
memorieje. Kur në ekran shfaqet pozicioni
i parë bosh i memories, shtypni
ose
dhe shtypni
për të mbishkruar një
program ekzistues.
Ju mund ta ndryshoni emrin e programit
në meny: Edito emrin e programit.
Aktivizimi i programit
1.
2.
3.
4.
Ndizeni furrën.
Përzgjidhni menynë: Të preferuara.
Shtypni
për ta konfirmuar.
Zgjidhni emrin e programit të
preferuar.
5. Shtypni
për ta konfirmuar.
Aktivizimi i bllokimit për fëmijët
Kur Bllokimi e fëmijëve është aktiv, furra
nuk mund të aktivizohet pa dashje.
për të ndezur ekranin.
1. Shtypni
2. Shtypni
dhe
në të njëjtën kohë
derisa ekrani të shfaqë një mesazh .
Për të çaktivizuar funksionin e bllokimit për
fëmijët, përsëritni hapin 2.
Bllokimi i funksionit
Ky funksion parandalon ndryshimin
aksidental të funksionit të nxehjes.
Funksionin mund ta aktivizoni vetëm kur
furra është në punë.
1. Ndizeni furrën.
2. Vendosni një funksion nxehjeje ose një
cilësim.
3. Shtypni
vazhdimisht derisa ekrani
të tregojë: Bllokimi i funksionit.
4. Shtypni
për ta konfirmuar.
Për të çaktivizuar funksionin, shtypni .
Në ekran shfaqet një mesazh. Shtypni
përsëri dhe më pas
për të konfirmuar.
Kur çaktivizoni furrën,
çaktivizohet edhe funksioni.
Cilëso + Nis
Funksioni ju lejon të vendosni një funksion
(ose program) nxehjeje dhe ta përdorni
më vonë me një shtypje të një simboli.
1. Ndizeni furrën.
2. Cilësoni një funksion nxehjeje.
vazhdimisht derisa ekrani
3. Shtypni
të tregojë: Kohëzgjatja.
4. Vendosni kohën.
5. Shtypni
vazhdimisht derisa ekrani
të tregojë: Cilëso + Nis.
6. Shtypni
për ta konfirmuar.
Shtypni një simbol (përveç ) për të
ndezur funksionin: Cilëso + Nis. Funksioni
i cilësuar i nxehjes aktivizohet.
Kur funksioni i nxehjes përfundon, bie një
sinjal.
• Bllokimi i funksionit është i
aktivizuar kur punon
funksioni i nxehjes.
• Menyja: Cilësimet bazë ju
lejon që funksionin: Cilëso +
Nis ta aktivizoni dhe ta
çaktivizoni.
Fikja automatike
Për arsye sigurie furra fiket automatikisht
pas një farë kohe nëse një funksion i
ngrohjes është në veprim dhe ju nuk
ndryshoni asnjë cilësim.
27
(°C)
(orë)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
Fikja automatike nuk punon me
funksionet: Të lehta, Sensori i
temperaturës,Kohëzgjatja, Koha përfund..
Ndriçimi i i ekranit
Ka dy regjime për ndriçimin e ekranit:
• Ndriçimi i natës - mes orës 22:00 dhe
06:00 ekrani ul ndriçimin e tij kur furra
është e fikur.
• Ndriçimi i ditës:
– kur furra është e ndezur.
– nëse prekni një simbol gjatë
ndriçimit të natës (përveç butonit të
fikjes/ndezjes), ekrani kthehet në
regjimin e ndriçimit të ditës për 10
sekondat e tjera.
– Nëse furra është e fikur dhe
vendosni funksionin: Kujtuesi i
minutave. Kur përfundon funksioni,
ekrani kthehet në ndriçimin e natës.
Ventilatori ftohës
Kur furra është në punë, ventilatori ftohës
ndizet aktivizohet për t’i mbajtur sipërfaqet
e furrës të ftohta. Nëse fikni furrën,
ventilatori ftohës mund të vazhdojë të
punojë derisa të ftohet furra.
UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
Temperatura dhe kohët e
pjekjes në tabela janë vetëm
udhëzuese. Ato varen nga
recetat, cilësia dhe sasia e
përbërësve të përdorur.
Rekomandimet e gatimit
Furra juaj mund të pjekë apo të skuqë
ndryshe nga furra juaj e mëparshme.
Tabelat e mëposhtme tregojnë cilësimet e
rekomanduara për temperaturën, kohën e
gatimit dhe nivelin e raftit për lloje
specifike ushqimi.
Nëse nuk gjeni përzgjedhjet për një recetë
të veçantë, kërkoni për një të përafërt.
Ana e brendshme e derës
Në anën e brendshme të derës do të
gjeni:
• numrat e niveleve të furrës.
• të dhëna për funksionet e nxehjes,
nivelet e këshilluara të furrës dhe
temperaturat për gatesat.
Këshillë për funksionet e
veçanta të ngrohjes së furrës
Mbaj ngrohtë
Funksioni ju lejon ta mbani ushqimin të
ngrohtë. Temperatura vendoset
automatikisht në 80 °C.
Ngrohja e pjatave
Funksioni ju lejon të ngrohni pjatat dhe
gatimet përpara servirjes. Temperatura
vendoset automatikisht në 70 °C.
Vërini pjatat dhe gatimet në stivë në
mënyrë të njëtrajtshme në raftin me rrjetë.
Përdorni nivelin e parë të furrës. Pas
gjysmës së kohës së ngrohjes ndërrojuni
vendet.
Ardhja e brumit
Funksioni ju lejon ardhjen e brumit me
maja. Futeni brumin në një enë të madhe.
Përdorni nivelin e parë të furrës. Vendosni
funksionin: Ardhja e brumit dhe kohën e
gatimit.
28
Shkrirja
Hiqni ambalazhin e ushqimit dhe
vendoseni ushqimin në pjatë. Mos e
mbuloni ushqimin, sepse kjo mund të
zgjasë kohën e shkrirjes. Përdorni nivelin
e parë të furrës.
ZARZAVATE
(min)
Brokoli, në tufëza,
nxehni furrën bosh
paraprakisht
13 - 15
Domate të qëruara
10
Zarzavate, të
përvëluara
15
Spinaq, i freskët
15 - 20
Kungull i vogël, i prerë
15 - 25
Kërpudha, të prera
15 - 20
Speca, të prerë
15 - 20
Patëllxhanë
15 - 25
Brokoli, e plotë
30 - 40
Shparg, jeshile
15 - 25
Kungull, në kuba
15 - 25
Domate
15 - 25
Lakra, në copa
20 - 25
Fasule, të përvëluara
20 - 25
Lakër Savoje
20 - 25
Vendosini enët e pastra në mes të furrës
në nivelin e parë të furrës. Sigurohuni që
pjesa e hapur e enëve të jetë me drejtim
poshtë në një kënd të vogël.
Bizele
20 - 30
Kopër
25 - 35
Karota
25 - 35
Mbushni sirtarin me sasinë maksimale të
ujit dhe vendosni një kohëzgjatje prej 40
minutash.
Presh, unaza
20 - 30
Selino, në kubikë
20 - 30
Përdorni nivelin e parë të furrës.
Barbunja / Barbunja
20 - 30
Vendosni temperaturën në 99 °C
përveçse kur tabela e mëposhtme
rekomandon cilësim të ndryshëm.
Patate të ëmbla
20 - 30
Lulelakër, në tufëza
25 - 35
Lakër rrepe, të prera
25 - 35
Lakër Brukseli
25 - 35
Avull I Plotë
Bëni kujdes kur hapni derën e furrës kur
funksioni është i aktivizuar. Mund të
çlirohet avull.
Funksioni është i përshtatshëm për të
gjitha llojet e ushqimit, të freskëta ose të
ngrira. Ju mund ta përdorni për gatimin,
ngrohjen, shkrirjen, zierjen ose përvëlimin
e zarzavateve, mishit, peshkut,
brumërave, orizit, misrit, drithërave dhe
vezëve.
Gjatë një procesi gatimi mund të
përgatisni një gatim të plotë. Për të gatuar
siç duhet çdo gatesë, përdorni kohë gatimi
të cilat janë pothuajse të njëjta. Mbusheni
sirtarin e ujit deri në nivel maksimal.
Vendosni gatesat në enët e duhura dhe
më pas vendosini në raftet me tel të
furrës. Rregulloni distancën mes enëve
për të lejuar avullin të qarkullojë.
Sterilizimi
Me këtë funksion ju mund të sterilizoni
enët (p.sh. shishet e bebeve).
29
GARNITURA / SHOQËRUESE
ZARZAVATE
(min)
(min)
Shparg, të bardhë
25 - 35
Patate të ziera, në katërsh
30 - 40
Fasule të bardha
25 - 35
Njoki buke
35 - 45
Misër në shkop
30 - 40
Njoki me patate
35 - 45
Lulelakër, e plotë
35 - 45
35 - 45
Mashurka
35 - 45
Oriz, raporti ujë/oriz 1:1,
raporti ujë/oriz mund të
ndryshojë sipas llojit të orizit
Cjapëz
35 - 45
Arapash, raporti i lëngut 3:1
40 - 50
Lakër e bardhë ose e
kuqe, në rripa
40 - 45
Puding me oriz, raporti
qumësht/oriz 2,5:1
40 - 55
Karçofë
50 - 60
55 - 65
Patate të paqëruara, të
mesme
45 - 55
Fasule të thata, të
zhytura, raporti ujë/
fasule 2:1
Thjerrëza, kafe dhe të gjelbra,
raporti ujë/thjerrëza 2:1
55 - 60
Lakër turshi
60 - 90
Panxhar i kuq
70 - 90
FRUTA
GARNITURA / SHOQËRUESE
(min)
(min)
Kuskus, raporti ujë/kuskus 1:1
15 - 20
Taljatele, të freskëta
15 - 25
Puding me miell, raporti
qumësht/miell 3,5:1
20 - 25
Thjerrëza, të kuqe, raporti ujë/
thjerrëza 1:1
20 - 30
Makarona të pjekura
25 - 30
Bullgur, raporti ujë/bullgur 1:1
25 - 35
Njoki majaje
25 - 35
Oriz kokërrgjatë, raporti ujë/
oriz 1:1
30 - 35
Feta molle
10 - 15
Fruta pylli të nxehta
10 - 15
Çokollatë e shkrirë
10 - 20
Komposto frutash
20 - 25
PESHK
Filetë e hollë
peshku
(°C)
(min)
75 80
15 - 20
30
PESHK
VEZË
(°C)
(min)
Karkaleca deti, të
freskëta
75 85
20 - 25
Vezë, të ziera pak
10 - 11
Midhje
100
20 - 30
Vezë, të ziera
mesatarisht
11 - 12
Filetë e trashë
peshku
75 85
20 - 30
Vezë, të ziera fort
18 - 21
Troftë, 0,25 kg
75 85
20 - 30
Karkaleca deti, të
ngrira
75 85
30 - 40
MISH
(°C)
(min)
Çipolata
80
15 - 20
Salsiçe bavareze
viçi, Salsiçe e
bardhë
80
20 - 30
Salsiçe vjeneze
80
20 - 30
Gjoks pule, i zier
90
25 - 35
Proshutë e
gatuar, 1 kg
99
55 - 65
Pulë, e zier, 1,0 1,2 kg
99
60 - 70
Mish derri i tharë,
i zier
90
70 - 90
Viç, Mish derri
filetë, 0,8 - 1,0 kg
90
Tafelspitz
99
(min)
Kombinimi i funksioneve:
Ventilator i plotë + Avull I Plotë
Këto funksione mund t'i kombinoni për të
gatuar mish, zarzavate dhe garnitura në
çdo moment.
1. Vendosni funksionin: Ventilator i plotë
për të pjekur mish.
2. Shtoni zarzavatet e përgatitura dhe
garniturat.
3. Uleni temperaturën e furrës në rreth
80°C. Ju mund të hapni derën e furrës
në nivelin e parë për rreth 15 minuta.
4. Ndizeni funksionin: Avull I Plotë.
Gatuani të gjitha gatesat bashkë
derisa të jenë gati.
Sasia maksimale e ujit është 650 ml.
Lagështi E Lartë
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
(°C)
(min)
Kustardë /
Flan, në pjata
të vogla
90
35 - 45
80 - 90
Vezë të
pjekura
90 - 110
15 - 30
110 120
Gatesa në
tavë balte
90
40 - 50
31
(°C)
(min)
Filetë e hollë
peshku
85
15 - 25
Filetë e trashë
peshku
90
25 - 35
Peshk i vogël,
deri në 0,35 kg
90
20 - 30
(°C)
(min)
Peshk i plotë,
deri në 1 kg
90
30 - 40
Njoki
120 - 130
40 - 50
Lagështi E Ulët
Përdorni nivelin e parë të furrës.
(kg)
(°C)
(min)
Mish derri i pjekur
1
160 - 180
90 - 100
Biftek lope
1
180 - 200
60 - 90
Mish viçi i pjekur
1
180
80 - 90
Qoftë, e gjallë,
0,5
180
30 - 40
Filetë derri, e tymosur
0,6 - 1
160 - 180
60 - 70
Pulë
1
180 - 210
50 - 60
Rosë
1,5 - 2
180
70 - 90
Patate furre
-
160 - 170
50 - 60
Makarona tavë
-
170 - 190
40 - 50
Lazanja
-
170 - 180
45 - 55
Bukë
0,5 - 1
180 - 190
45 - 60
Simite
0,04 - 0,06
180 - 200
25 - 35
Simite të gatshme për t'u
pjekur
-
200
15 - 20
Bageta të gatshme për t’u
pjekur
0,04 - 0,05
200
15 - 20
Bageta të gatshme për t’u
pjekur të ngrira
0,04 - 0,05
200
25 - 35
32
Krijim avulli
Koha e pjekjes mund të zgjatet me 10 - 15
minuta, nëse gatuani kekë në më shumë
se një pozicion të rafteve.
Përdorni nivelin e parë të furrës.
(°C)
(min)
Gatim për një
pjatë vetëm
110
10 - 15
Makarona
110
10 - 15
Oriz
110
10 - 15
Njoki
110
15 - 25
Kekët dhe petët në lartësi të ndryshme
nuk skuqen gjithmonë njësoj. Nuk është
nevoja të ndryshohet cilësimi i
temperaturës nëse ndodh skuqje jo e
njëtrajtshme. Diferencat barazohen gjatë
pjekjes.
Tavat në furrë mund të deformohen gjatë
pjekjes. Kur tavat ftohen përsëri,
deformimi do të zhduket.
Pjekja
Përdorni në fillim temperaturën më të ulët.
Këshilla për pjekjen
Rezultati i pjekjes
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Baza e kekut nuk është
pjekur mjaftueshëm.
Pozicioni i raftit nuk është i
saktë.
Vendoseni kekun në një raft më të
ulët të furrës.
Ëmbëlsira bie dhe
mbetet e papjekur ose
e ujshme.
Temperatura e furrës është
tepër e lartë.
Herën tjetër vendosni një
temperaturë pak më të ulët në
furrë.
Koha e pjekjes është tepër
e shkurtër.
Herën tjetër vendosni një kohë
më të gjatë pjekjeje dhe
temperaturë më të ulët furre.
Temperatura e furrës është
tepër e ulët.
Herën tjetër vendosni një
temperaturë më të lartë në furrë.
Koha e pjekjes është tepër
e gjatë.
Herën tjetër vendosni një kohë
më të shkurtër pjekjeje.
Temperatura e pjekjes
është tepër e lartë dhe koha
e pjekjes tepër e shkurtër.
Vendosni një temperaturë furre
më të ulët dhe zgjasni kohën e
pjekjes.
Brumi i kekut nuk është
shpërndarë në mënyrë të
njëtrajtshme.
Herën tjetër shpërndajeni brumin
e kekut në mënyrë të njëtrajtshme
në tavën e pjekjes.
Temperatura e furrës është
tepër e ulët.
Herën tjetër vendosni një
temperaturë pak më të lartë në
furrë.
Keku është tepër i
thatë.
Ëmbëlsira nuk piqet në
mënyrë të njëtrajtshme.
Keku nuk është gati në
kohën e pjekjes të
specifikuar në një
recetë.
33
Pjekje në një nivel të furrës
PJEKJA NË FORMA
(°C)
(min)
Kek unazë / Briosh
Ventilator i plotë
150 - 160
50 - 70
1
Kek Madeira / Kekë me fruta
Ventilator i plotë
140 - 160
70 - 90
1
Pandispanjë
Ventilator i plotë
140 - 150
35 - 50
1
Pandispanjë
Gatim
tradicional
160
35 - 50
1
Bazë torte - brumë i shkrifët,
nxehni furrën bosh
paraprakisht
Ventilator i plotë
150 - 160
20 - 30
2
Bazë torte - brumë
pandispanje
Ventilator i plotë
150 - 170
20 - 25
2
Ëmbëlsirë me mollë, 2 tava
Ø20 cm
Ventilator i plotë
160
70 - 90
2
Ëmbëlsirë me mollë, 2 tava
Ø20 cm
Gatim
tradicional
180
70 - 90
1
Kek me krem bulmeti,
përdorni tavë të thellë
Gatim
tradicional
160 - 170
70 - 90
2
KEK / BISKOTA / BUKË NË TAVA PËR PJEKJE
Nxehni paraprakisht furrën bosh.
(°C)
(min)
Bukë e thurur / Bukë në
formë kurore
Gatim
tradicional
170 - 190
30 - 40
1
Bukë Krishtlindjeje
Gatim
tradicional
160 - 180
50 - 70
1
Bukë thekre
Gatim
tradicional
fillimisht: 230
20
1
më pas: 160 180
30 - 60
34
KEK / BISKOTA / BUKË NË TAVA PËR PJEKJE
Nxehni paraprakisht furrën bosh.
(°C)
(min)
Ëmbëlsira të vogla me
krem / Ekler
Gatim
tradicional
190 - 210
20 - 35
2
Role biskotash
Gatim
tradicional
180 - 200
10 - 20
2
Kek me veshje me thërrime
Ventilator i plotë
150 - 160
20 - 40
2
Kek me gjalpë bajameje /
Kekë me sheqer
Gatim
tradicional
190 - 210
20 - 30
2
Ëmbëlsirë me fruta (me
brumë me maja / përzierje
me pandispanjë)
Ventilator i plotë
150 - 170
30 - 55
2
Ëmbëlsirë me fruta (me
brumë me maja / përzierje
me pandispanjë)
Gatim
tradicional
170
35 - 55
2
Ëmbëlsira me fruta me
brumë të shkrifët
Ventilator i plotë
160 - 170
40 - 80
2
Kek me maja me shtresa të
lehta (p.sh. djathë i butë,
krem, krem karamel)
Gatim
tradicional
160 - 180
40 - 80
2
BISKOTA
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
(°C)
(min)
Biskota me brumë të shkrifët
Ventilator i plotë
150 - 160
15 - 25
Brumë i shkrifët / Rripa brumi të
shkrifët
Ventilator i plotë
140
20 - 35
35
BISKOTA
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
(°C)
(min)
Brumë i shkrifët / Rripa brumi të
shkrifët, nxehni furrën bosh
paraprakisht
Gatim tradicional
160
20 - 30
Biskota me përzierje
pandispanje
Ventilator i plotë
150 - 160
15 - 20
Pasta të bëra me të bardhë
veze
Ventilator i plotë
80 - 100
120 - 150
Amareta
Ventilator i plotë
100 - 120
30 - 50
Biskota me brumë të ardhur
Ventilator i plotë
150 - 160
20 - 40
Ëmbëlsira të vogla me peta,
nxehni furrën bosh paraprakisht
Ventilator i plotë
170 - 180
20 - 30
Roleta, nxehni furrën bosh
paraprakisht
Ventilator i plotë
160
10 - 25
Gatim tradicional
190 - 210
10 - 25
Kekë të vegjël, nxehni furrën
bosh paraprakisht
Ventilator i plotë
160
20 - 35
Gatim tradicional
170
20 - 35
Gatime në tavë
Përdorni nivelin e parë të furrës.
(°C)
(min)
Makarona tavë
Gatim tradicional
180 - 200
45 - 60
Lazanja
Gatim tradicional
180 - 200
25 - 40
Perime në skarë,
nxehni furrën bosh
paraprakisht
Skarë turbo
170 - 190
15 - 35
Bageta me djathë të
shkrirë
Ventilator i plotë
160 - 170
15 - 30
36
Përdorni nivelin e parë të furrës.
(°C)
(min)
Sultjash
Gatim tradicional
180 - 200
40 - 60
Tava peshku
Gatim tradicional
180 - 200
30 - 60
Zarzavate të mbushura
Ventilator i plotë
160 - 170
30 - 60
Pjekje në shumë nivele
Përdorni funksionin: Ventilator i plotë
Për 2 tava përdorni nivelin e katërt të
furrës.
KEK / BISKOTA / BUKË NË
TAVA PËR PJEKJE
(°C)
(min)
Ëmbëlsira të
vogla me
krem / Ekler,
nxehni furrën
bosh
paraprakisht
160 - 180
25 - 45
Kek i thatë
shtrusel
150 - 160
30 - 45
KEKË / KEKË TË VEGJËL /
BUKË NË TAVA PËR PJEKJE
(°C)
(min)
Biskota me brumë
të shkrifët
150 160
20 40
Brumë i shkrifët /
Rripa brumi të
shkrifët
140
25 45
KEKË / KEKË TË VEGJËL /
BUKË NË TAVA PËR PJEKJE
(°C)
(min)
Biskota me
përzierje
pandispanje
160 170
25 40
Pasta të bëra me të
bardhë veze /
Mafishe
80 - 100
130 170
Amareta
100 120
40 80
Biskota me brumë
të ardhur
160 170
30 60
Këshilla rreth pjekjes
Përdorni enë furre që i rezistojnë
nxehtësisë.
Piqeni mishin pa dhjamë të mbuluar.
Piqni nyja të mëdha mishi direkt në tavë
ose në raftin me rrjetë të vendosur mbi
tavë.
Vendosni pak ujë në tavë për të penguar
djegien e yndyrës së pikon.
Kthejeni copën e mishit pas 1/2 – 2/3 të
kohës së gatimit.
Piqni mishin dhe peshkun në copa të
mëdha (1 kg ose më shumë).
37
Njomini copat e mëdha të mishi me
lëngun e tyre disa herë gjatë pjekjes.
Tabelat e pjekjes
Përdorni nivelin e parë të furrës.
MISH LOPE
(°C)
(min)
Pjekje në
tenxhere
1 - 1,5 kg
Gatim
tradicional
230
120 - 150
Biftek lope ose
filetë, i gatuar
pak, nxehni
furrën bosh
paraprakisht
për cm trashësi
Skarë turbo
190 - 200
5-6
Biftek lope ose
filetë, i gatuar
mesatarisht
për cm trashësi
Skarë turbo
180 - 190
6-8
Biftek lope ose
filetë, i gatuar
mirë
për cm trashësi
Skarë turbo
170 - 180
8 - 10
MISH DERRI
Përdorni funksionin: Skarë turbo.
(kg)
(°C)
(min)
Shpatull / Qafë / Role
me proshutë
1 - 1,5
150 - 170
90 - 120
Kotëleta / Brinjë
1 - 1,5
170 - 190
30 - 60
Role mishi
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Nyje derri, gjysmë e
gatuar
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
38
MISH VIÇI
Përdorni funksionin: Skarë turbo.
(kg)
(°C)
(min)
Mish viçi i pjekur
1
160 - 180
120 - 150
Kofshë viçi
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Kofshë qengji / Mish
qengji i pjekur
1 - 1,5
150 - 180
100 - 120
Kurriz qengji
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
MISH QENGJI
Përdorni funksionin: Skarë turbo.
MISH GJAHU
(kg)
(°C)
(min)
Mish shpine /
Këmbë lepuri i
egër, nxehni furrën
bosh paraprakisht
deri në 1
Skarë turbo
180 - 200
35 - 55
Shpinë dreri
1,5 - 2
Gatim tradicional
180 - 200
60 - 90
Kofshë sorkadheje
1,5 - 2
Gatim tradicional
180 - 200
60 - 90
39
SHPEZË
Përdorni funksionin: Skarë turbo.
(kg)
(°C)
(min)
Pulë
0,2 - 0,25 secila
copë
200 - 220
30 - 50
Pulë, gjysmë
0,4 - 0,5 secila copë
190 - 210
40 - 50
Shpezë, porcione
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Rosë
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
PESHK
(kg)
Peshk i plotë
1 - 1,5
Skarë turbo
(°C)
(min)
180 - 200
30 - 50
Pjekje krokante me Cilësimi për
pica
PICA
PICA
Përdorni nivelin e parë të furrës.
Përdorni nivelin e parë të furrës.
(°C)
(min)
Kek me krem
bulmeti
140 160
60 - 90
150 170
50 - 60
160 180
50 - 60
(°C)
(min)
Tortë me
brumë
180 200
40 - 55
Krem spinaqi
160 180
45 - 60
Ëmbëlsirë me
mollë, e
mbuluar
Quiche
lorraine
170 190
45 - 55
Pite me
zarzavate
Flan zviceran
170 190
45 - 55
40
PICA
BUKË
Ngroheni paraprakisht furrën bosh
përpara gatimit.
Përdorni nivelin e parë të furrës
përveçse kur specifikohet ndryshe.
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
(°C)
(min)
Bagetë
200 220
35 45
(°C)
(min)
Picë, kore e
hollë
210 230
15 - 25
Briosh
180 200
40 60
Picë, kore e
trashë,
përdorni tavë
të thellë
180 200
20 - 30
Bukë Ciabatta
200 220
35 45
Bukë thekre
190 210
50 70
Bukë e
paardhur
210 230
10 - 20
Buka me miell të
pasitur
190 210
50 70
Pite me peta
160 180
45 - 55
Bukë me drithëra të
plota
190 210
40 60
Tartë
210 230
15 - 25
200 220
25 35
Pirozhka
180 200
15 - 25
Simite, përdorni
nivelin e dytë të
furrës
Skara
Pjekja e bukës
Nuk rekomandohet nxehje paraprake.
Ngroheni paraprakisht furrën bosh
përpara gatimit.
Vendosni një tavë në raftin e parë për të
grumbulluar yndyrën.
BUKË
Përdorni nivelin e parë të furrës
përveçse kur specifikohet ndryshe.
Bukë e bardhë
Piqni në skarë vetëm copa të holla mishi
ose peshku.
(°C)
(min)
190 210
40 60
41
PJEKJA NË SKARË
Përdorni nivelin e parë të furrës.
(°C)
(min)
Njëra anë
Ana tjetër
Biftek lope,
mesatare
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Filetë lope,
mesatare
230
20 - 30
20 - 30
Mish derri filetë
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Filetë viçi
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Kurriz qengji
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Peshk i plotë, 0,5 - 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Gatim i ngadaltë
Ky funksion ju lejon të përgatitni mish të
butë dhe pa dhjamë dhe peshk. Kjo nuk
aplikohet për: shpezë, mish derri me
yndyrë, mish rosto. Sensori i temperaturës
temperatura nuk duhet të jetë më e lartë
se 65 °C.
1. Skuqni mishin për 1 - 2 minuta në
secilën anë në një tigan me nxehtësi të
larët.
2. Vendoseni mishin në tiganin e pjekjes
ose direkt në raftin me rrjetë. Vendosni
një tabaka në raftin me tel për të
grumbulluar yndyrën.
Gatuani gjithmonë pa kapak kur
përdorni këtë funksion.
3. Përdorni Sensori i temperaturës.
4. Zgjidhni funksionin: Gatim i ngadaltë.
Mund të vendosni temperaturën mes
80 °C dhe 150 °C për 10 minutat e
para. Temperatura e parazgjedhur
është 90 °C. Vendosni temperaturën
për Sensori i temperaturës.
5. Pas 10 minutash, furra e ul
automatikisht temperaturën në 80 °C.
Përdorni nivelin e parë të furrës.
Biftek lope
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1,5
150
120 - 150
42
Përdorni nivelin e parë të furrës.
(kg)
(°C)
(min)
Filetë lope
1 - 1,5
150
90 - 110
Mish viçi i pjekur
1 - 1,5
150
120 - 150
Biftek
0,2 - 0,3
120
20 - 40
Ushqime të ngrira
Hiqni paketimin e ushqimit. Vendosni
ushqimin në një pjatë.
Mos e mbuloni ushqimin, sepse kjo mund
të zgjasë kohën e shkrirjes.
SHKRIRJA
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
(°C)
(min)
Picë e ngrirë
200 - 220
15 - 25
Picë amerikane, e ngrirë
190 - 210
20 - 25
Picë, e mbajtur në frigorifer
210 - 230
13 - 25
Pica të vogla, të ngrira
180 - 200
15 - 30
Patate të skuqura, të holla
190 - 210
15 - 25
Patate të skuqura, të trasha
190 - 210
20 - 30
Patate feta / Kroketa
190 - 210
20 - 40
Patate të qëruara të skuqura
210 - 230
20 - 30
Lazanja / Kaneloni, të freskëta
170 - 190
35 - 45
Lazanja / Kaneloni, të ngrira
160 - 180
40 - 60
Djathë i pjekur
170 - 190
20 - 30
Krahë pule
180 - 200
40 - 50
Konservimi
Përdorni vetëm kavanoza konservimi me
të njëjtat përmasa si në treg.
Mos përdorni kavanoza me kapak me
filetim dhe kapakë me kapje ose kavanoza
metalikë.
Përdorni nivelin e parë të furrës.
43
Vendosni jo më shumë se gjashtë
kavanoza një litërsh konservimi në tavën
për pjekje.
ZARZAVATE
Mbushini kavanozat në mënyrë të
barabartë dhe mbyllini me mbërthyese.
Kavanozat nuk duhet të prekin njëri-tjetrin.
(min)
Koha e
zierjes
deri në
fillimin e
pikimit
(min)
Vazhdoni
ta zieni
deri sa të
arrijë 100
°C
Karota
50 - 60
5 - 10
Kastravecë
50 - 60
-
Turshi të
përziera
50 - 60
5 - 10
Kohlrabi /
Bizele /
Shparg
50 - 60
15 - 20
Mbusheni tavën për pjekje me afërsisht
1/2 litër ujë në mënyrë që t'i japë furrës
lagështi të mjaftueshme.
Kur lëngu në kavanoza nis të valojë (pas
rreth 35 - 60 minutash për kavanozat
njëlitërsh), fikni furrën ose ulni
temperaturën në 100 °C (shihni tabelën).
Vendosni temperaturën në 160 - 170 °C.
FRUTA TË BUTA
(min)
Koha e zierjes
deri në fillimin e
pikimit
Luleshtrydhe /
Boronica /
Manaferra /
Kulumbri të pjekura
35 - 45
FRUTA ME BËRTHAMË
Pjeshkë /
Ftonj /
Kumbulla
(min)
Koha e
zierjes
deri në
fillimin e
pikimit
(min)
Vazhdoni
ta zieni
deri sa të
arrijë 100
°C
35 - 45
10 - 15
44
Tharja
Përdorni nivelin e tretë të furrës.
(°C)
(orë)
Fasule
60 - 70
6-8
Speca
60 - 70
5-6
Zarzavate për supë
60 - 70
5-6
Kërpudha
50 - 60
6-8
Erëza
40 - 50
2-3
Kumbulla
60 - 70
8 - 10
Kajsi
60 - 70
8 - 10
Feta molle
60 - 70
6-8
Dardha
60 - 70
6-9
Sensori i temperaturës
MISH LOPE
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
I pjekur pak
I gatuar
mesatarisht
I gatuar mirë
Biftek lope
45
60
70
Filetë viçi
45
60
70
MISH LOPE
Role mishi
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
80
83
86
MISH DERRI
Proshutë / Rosto
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
80
84
88
45
MISH DERRI
Kotëletë shpine / Filetë derri, e
tymosur / Filetë derri, e zier
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
75
78
82
MISH VIÇI
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
Mish viçi i pjekur
75
80
85
Kofshë viçi
85
88
90
DASH / QENGJ
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
Këmbë deleje
80
85
88
Kurriz deleje
75
80
85
Mish qengji i pjekur / Kofshë qengji
65
70
75
MISH GJAHU
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
Kurriz lepuri i egër / Shpinë dreri
65
70
75
Këmbë lepuri i egër / Lepur i egër, i
plotë / Kofshë dreri
70
75
80
SHPEZË
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
Pulë
80
83
86
Rosë, e plotë / gjysmë / Gjeldeti, i
plotë / gjoks
75
80
85
46
SHPEZË
Rosë, gjoks
PESHK (SALMON,
TROFTË, SHARMAK)
Peshk, i plotë / i madh / i gatuar me
avull / Peshk, i plotë / i madh / i
pjekur
TAVA - ZARZAVATE TË
GATUARA PARAPRAKISHT
Tavë me kungulleshka / Tavë me
brokoli / Tavë me kopër
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
60
65
70
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
60
64
68
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
85
88
91
TAVA - PIKANTE
Kaneloni / Lazanja / Makarona tavë
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
85
88
91
TAVA - TË ËMBLA
Tavë me bukë të bardhë me / pa
fruta / Tavë me qull orizi me / pa
fruta / Tavë me makarona kineze të
ëmbla
Pjekje vent. me lagështirë aksesorët e rekomanduar
Përdorni tava dhe enë të errëta dhe
joreflektuese. Ato e thithin më mirë
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
80
85
90
nxehtësinë se enët me ngjyrë të çelur dhe
reflektuese.
47
Tasa
qeramike
Tavë pice
Tavë gatimi
E errët, joreflektuese
28 cm diametër
E errët, joreflektuese
26 cm diametër
Tavë për bazë
pandispanje
Qeramikë
8 cm
diametër, 5
cm lartësi
E errët, joreflektuese
28 cm diametër
Pjekje vent. me lagështirë
Përdorni nivelin e parë të furrës.
Përdorni nivelin e parë të furrës.
(°C)
(min)
Puding me
oriz
180 200
55 - 70
160 170
70 - 80
70 - 90
Kek me
mollë, me
brumë me
pandispanjë
(forma e
rrumbullakët
e kekut)
65 - 80
Bukë e
bardhë
200 210
55 - 70
180 200
190 200
55 - 70
(°C)
(min)
Gratin me
makarona
200 220
45 - 60
Patate furre
180 200
70 - 85
Musaka
180 200
75 - 90
Lazanja
180 200
Kaneloni
Puding me
bukë
Informacion për institutet e
testimit
Testet sipas EN 60350 dhe IEC 60350.
48
FUNKSIONI ME AVULL
Përdorni funksionin: Avull I Plotë.
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
Vendoseni tavën e pjekjes në nivelin e parë të furrës.
Vendosni temperaturën në 99 °C.
Kontejneri
(Gastronorm)
(kg)
(min)
Brokoli, nxehni furrën
bosh paraprakisht
1 x 1/2 me vrima
0.3
13 - 15
Brokoli, nxehni furrën
bosh paraprakisht
1 x 1/2 me vrima
maks.
15 - 18
Bizele, të ngrira
1 x 1/2 me vrima
2
Derisa
temperatura në
pjesën më të
ftohtë të arrijë
85 °C.
KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
Shënime mbi pastrimin
Pastroni pjesën e përparme të furrës me një copë të butë me ujë të ngrohtë
dhe një agjent pastrues të butë.
Agjentët e
pastrimit
Për të pastruar sipërfaqet metalike, përdorni agjent pastrimi për këto
sipërfaqe.
Njollat e forta pastrojini me një pastrues të posaçëm për furrat.
49
Pastrojeni furrën nga brenda pas çdo përdorimi. Grumbullimi i yndyrës ose
mbetjeve të ushqimeve të tjera mund të shkaktojë zjarr. Rreziku është më i
lartë për tavën e skarës.
Përdorimi i
përditshëm
Thajeni brendësinë me një leckë të butë pas çdo përdorimi.
Pastrojini të gjithë aksesorët pas çdo përdorimi dhe lërini të thahen. Përdorni
një leckë të butë me ujë të ngrohtë dhe agjent pastrues. Mos i pastroni
aksesorët në lavastovilje.
Aksesorët
Mos i pastroni aksesorët që nuk ngjisin duke përdorur agjentë agresivë,
objekte me majë të mprehtë ose në lavastovilje.
Heqja e mbajtëseve të rafteve
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen,
sigurohuni që furra të jetë e ftohtë. Ka
rrezik djegieje.
Për të pastruar furrën hiqni mbajtëset e
raftit.
1. Nxirrini mbajtëset me kujdes nga kapja
e përparme, duke i ngritur lart.
1
3
2
2. Tërhiqni pjesën ballore të
mbështetëses nga muri anësor.
3. Nxirrini mbajtëset nga kapja e pasme.
Montojini mbajtëset e rafteve në rendin e
kundërt.
Pastrim me avull
Hiqni me dorë sa më shumë papastërti që
të mundni.
Hiqni aksesorët dhe mbajtësen e sirtarit
për të pastruar muret anësore.
Funksionet e pastrimit me avull
mbështesin pastrimin me avull të
hapësirës së furrës.
Përpara se të filloni procedurën e
pastrimit, sigurohuni që furra të jetë e
ftohtë.
Kur funksioni i pastrimit me avull është
aktiv, drita fiket.
1. Mbushni sirtarin e ujit deri në nivelin
maksimal (rreth 950 ml ujë) derisa të
bjerë një sinjal ose ekrani të shfaqë
mesazhin.
2. Zgjidhni funksionin e pastrimit me avull
në menynë: Pastrimi.
Pastrim me avull - kohëzgjatja e
funksionit është rreth 30 minuta.
a) Aktivizoni funksionin.
b) Kur programi përfundon, tingëllon
një sinjal.
c) Shtypni një fushë me sensor për të
çaktivizuar sinjalin.
Pastrim me avull plus - kohëzgjatja e
funksionit është afërsisht 75 minuta.
a) Spërkatni njëtrajtësisht detergjent
të përshtatshëm në hapësirën e
furrës, në pjesët e smaltit dhe të
çelikut.
b) Aktivizoni funksionin.
Pjesa e parë e programit
përfundon pas rreth 50 minutash.
c) Shtypni
.
Ndiqni mesazhin në
ekran për të kryer
pastrimin.
d) Fshini brendësinë e furrës me
sfungjer joabraziv të përshtatshëm.
50
Mund të përdorni ujë të ngrohtë
ose detergjente për furrë.
e) Shtypni
.
Fillon pjesa përfundimtare e
procedurës. Kohëzgjatja e kësaj
faze është afërsisht 25 minuta.
3. Fshini brendësinë e furrës me sfungjer
joabraziv. Mund të përdorni ujë të
ngrohtë.
Pas pastrimit, mbajeni derën e furrës
hapur për rreth 1 orë. Prisni derisa furra të
jetë tharë. Për të shpejtuar tharjen, mund
ta nxehni furrën me ajër të nxehtë me
temperaturë 150°C për afërsisht 15
minuta. Mund të përftoni efekte maksimale
nga funksioni i pastrimit nëse e pastroni
furrën me dorë menjëherë pas përfundimit
të funksionit.
Kujtuesi i pastrimit
Kur shfaqet kujtuesi, është i nevojshëm
pastrimi. Përdorni funksionin Pastrim me
avull plus.
Ju mund ta aktivizoni/çaktivizoni
funksionin: Kujtuesi i pastrimit në menynë:
Cilësimet bazë.
Sistemi i krijimit të avullit Heqja e çmërsit
Gjatë funksionimit të krijimit të avullit,
brenda depozitohet çmërs (për shkak të
përmbajtjes së kalciumit në ujë). Kjo mund
të ketë efekt negativ te cilësia e avullit, te
performanca e krijuesit të avullit dhe te
cilësia e ushqimit. Për të parandaluar
grumbullimin e çmërsit, pastroni qarkun e
krijimit të avullit.
Hiqni të gjithë aksesorët.
Zgjidhni funksionin nga menyja: Pastrimi.
Ndërfaqja e përdoruesit do t'ju udhëzojë
gjatë procedurës.
Kohëzgjatja e procedurës së plotë është
rreth 2 orë.
Drita për këtë funksion është e fikur.
1. Sigurohuni që sirtari i ujit të jetë bosh.
2. Shtypni
.
3. Vendoseni tiganin e skarës/pjekjes në
raftin më të ulët të furrës.
4. Shtypni
.
5. Vendosni 250 ml solucion për largimin
e çmërsit në sirtarin e ujit.
6. Mbushni pjesën e mbetur të sirtarit të
ujit me ujë deri në nivelin maksimal,
derisa të bjerë sinjali ose ekrani të
shfaqë mesazhin.
7. Shtypni
.
Kjo aktivizon pjesën e parë të procedurës:
Heqja e çmërsit.
Kohëzgjatja e kësaj pjese
është rreth 1 orë e 40 minuta.
8. Pas përfundimit të pjesës së parë,
zbrazni tavën e skarës/pjekjes dhe
vendoseni atë sërish në pozicionin e
raftit të parë.
9. Shtypni
.
10. Mbushni sirtarin e ujit me ujë të pastër
deri në nivelin maksimal, derisa të
bjerë sinjali ose ekrani të shfaqë
mesazhin.
.
11. Shtypni
Kjo aktivizon pjesën e dytë të procedurës:
Heqja e çmërsit. Kjo do të shpëlajë qarkun
e krijimit të avullit.
Kohëzgjatja e kësaj pjese
është afërsisht 35 minuta.
Hiqni tavën e skarës/pjekjes pas
përfundimit të procedurës.
Nëse funksioni: Heqja e
çmërsit nuk kryhet në mënyrën
e duhur, ekrani do të shfaqë
një mesazh për ta përsëritur
atë.
Nëse furra është e lagësht ose e njomë,
thajeni me një leckë të thatë. Lëreni furrën
të thahet plotësisht me derën hapur.
Kujtuesi i heqjes së çmërsit
Për t'ju kujtuar që të kryeni funksionin e
heqjes së çmërsit, ekzistojnë dy kujtues:
Heqja e çmërsit. Këta kujtues aktivizohen
sa herë që fikni pajisjen.
51
Kujtuesi i lehtë ju kujton dhe ju
rekomandon të kryeni ciklin e heqjes të
çmërsit.
Kujtuesi i fortë ju detyron të kryeni heqjen
e çmërsit.
Nëse nuk hiqni çmërsin nga
pajisja kur aktivizohet kujtuesi i
fortë, nuk mund t'i përdorni
funksionet me avull.
Kujtuesin e heqjes së çmërsit
nuk mund ta çaktivizoni.
Sistemi i krijimit të avullit Shpëlarje
Hiqni të gjithë aksesorët.
Zgjidhni funksionin nga menyja: Pastrimi.
Ndërfaqja e përdoruesit do t’ju drejtojë
përmes procedurës.
1. Vendoseni tavën e pjekjes në
pozicionin e parë të furrës.
2. Shtypni
.
Hiqni tavën e pjekjes në fund të
procedurës.
Heqja dhe instalimi i derës
Mund të hiqni derën dhe panelet e
brendshme të xhamit për t'i pastruar.
Numri i paneleve prej xhami është i
ndryshëm për modele të ndryshme.
PARALAJMËRIM! Dera është
e rëndë.
1. Hapeni derën plotësisht.
2. Shtyjini plotësisht levat fiksuese (A) në
dy menteshat e derës.
Kohëzgjatja e funksionit është afërsisht 30
minuta.
Drita për këtë funksion është e fikur.
1. Vendoseni tavën e pjekjes në
pozicionin e parë të furrës.
2. Shtypni
.
3. Mbushni sirtarin e ujit me ujë të pastër
deri në nivelin maksimal, derisa të
bjerë sinjali akustik ose ekrani të
shfaqë mesazhin.
4. Shtypni
.
Hiqni tavën e pjekjes në fund të
procedurës.
Zbrazja e depozitës
Hiqni të gjithë aksesorët.
Funksioni i pastrimit heq ujin e mbetur nga
sirtari i ujit. Përdoreni funksionin pas
funksionit të gatimit me avull.
Zgjidhni funksionin në menynë: Pastrimi.
Ndërfaqja e përdoruesit do t'ju udhëzojë
gjatë procedurës.
Kohëzgjatja e funksionit është afërsisht 6
minuta.
Drita për këtë funksion është e fikur.
A
A
3. Mbyllni derën e furrës në pozicionin e
parë të hapjes (kënd rreth 70°).
4. Mbajeni derën me një dorë në secilën
anë dhe tërhiqni me kënd lart për ta
nxjerrë nga furra.
5. Vendoseni derën me faqen e jashtme
poshtë mbi një leckë të butë mbi një
sipërfaqe të qëndrueshme.
6. Kapeni kornizën (B) në buzën e
sipërme të derës nga të dyja anët dhe
shtyjeni nga brenda për të çliruar
mbërtheckën.
2
B
1
7. Tërhiqeni kornizën e derës përpara për
ta hequr.
52
8. Mbani panelet prej xhami të derës në
cepat e sipërm njëri pas tjetrit dhe
tërhiqini nga sipër për t'i nxjerrë.
1. Fikni furrën.
Prisni derisa furra të ftohet.
2. Shkëputeni furrën nga priza e korrentit.
3. Vendosni një pëlhurë në fund të
zgavrës.
Llambushka e sipërme
1. Rrotullojeni kapakun prej xhami të
llambës për ta hequr.
9. Pastroni panelin e xhamit me ujë dhe
sapun. Fshini me kujdes panelin prej
xhami.
Kur përfundon pastrimi, kryejini hapat e
mësipërm sipas rendit të kundërt. Në fillim
vendosni panelin më të vogël të ndjekur
nga ai më i madhi dhe dera.
PARALAJMËRIM! Sigurohuni
që xhamat të futen në
pozicionin e duhur, ndryshe
sipërfaqja e derës mund të
mbinxehet.
Ndërrimi i llambës
2. Hiqni unazën metalike dhe pastroni
kapakun prej xhami.
3. Ndërroni llambën me një llambë të
përshtatshme që i reziston nxehtësisë
300 °C.
4. Vendosni unazën metalike në kapakun
prej qelqi.
5. Montoni kapakun prej xhami.
PARALAJMËRIM! Rrezik
goditjeje elektrike.
Llamba mund të jetë e nxehtë.
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM! Referojuni
kapitujve për sigurinë.
Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Nuk arrini ta aktivizoni ose ta
vini në punë furrën.
Furra nuk është e lidhur me
rrjetin elektrik ose nuk është
lidhur saktë.
Kontrolloni nëse furra është
e lidhur saktë me rrjetin
elektrik (referojuni skemës
së lidhjes nëse ka).
Furra nuk nxehet.
Furra është e fikur.
Ndizni furrën.
Furra nuk nxehet.
Nuk është vendosur ora.
Vendosni orën.
Furra nuk nxehet.
Nuk janë bërë cilësimet e
nevojshme.
Sigurohuni që cilësimet të
jenë të sakta.
53
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Furra nuk nxehet.
Fikja automatike është e
aktivizuar.
Referojuni kapitullit “Fikja
automatike”.
Furra nuk nxehet.
Bllokimi për fëmijët është i
aktivizuar.
Referojuni “Përdorimi i
Bllokimit për fëmijët”.
Furra nuk nxehet.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Llamba nuk funksionon.
Llamba është me defekt.
Zëvendësoni llambën.
Sensori i temperaturës së
brendshme nuk funksionon.
Spina e sensorit të
temperaturës së brendshme
nuk është vendosur në prizë
siç duhet.
Futeni spinën e sensorit të
temperaturës sa më thellë
që të jetë e mundur në prizë.
Ekrani shfaq F111.
Spina e sensorit të
temperaturës së brendshme
nuk është vendosur në prizë
siç duhet.
Futeni spinën e sensorit të
temperaturës sa më thellë
që të jetë e mundur në prizë.
Ekrani shfaq një kod defekti i
cili nuk është në këtë
tabelë.
Ka një defekt elektrik.
•
•
Fikeni furrën me anë të
siguresës së shtëpisë
ose të çelësit të sigurisë
tek kutia e siguresave
dhe ndizeni sërish.
Nëse në ekran shfaqet
sërish kodi i defektit,
kontaktoni me
Departamentin e Kujdesit
ndaj Klientit.
Mbi ushqim dhe në brendësi
të furrës është formuar avull
dhe kondensim.
Ushqimi i gatuar është lënë
në furrë për një kohë të
gjatë.
Mos i lini gatimet në furrë
për më shumë se 15 - 20
minuta pas përfundimit të
procesit të gatimit.
Pajisja është aktivizuar dhe
nuk nxehet. Ventilatori nuk
punon. Ekrani shfaq
"Demo".
Modaliteti i demonstrimit
është i aktivizuar.
Referojuni “Cilësimet bazë”
në kapitullin “Përdorimi i
përditshëm”.
Procedura e heqjes së
çmërsit ndërpritet përpara se
të përfundojë.
Ka pasur ndërprerje të
energjisë.
Përsëritni procedurën.
54
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Procedura e heqjes së
çmërsit ndërpritet përpara se
të përfundojë.
Funksioni u ndalua nga
përdoruesi.
Përsëritni procedurën.
Nuk ka ujë brenda tavës së
skarës/pjekjes pas
procedurës së heqjes së
çmërsit.
Nuk e keni mbushur sirtarin
e ujit në nivel maksimal.
Kontrolloni nëse ka agjent
për largimin e çmërsit/ujë në
trupin e sirtarit të ujit.
Përsëritni procedurën.
Në pjesën e poshtme të
furrës ka ujë të ndotur pas
ciklit të heqjes së çmërsit.
Tava e skarës/pjekjes është
në pozicion rafti të gabuar.
Hiqni ujin e mbetur dhe
agjentin e heqjes së çmërsit
nga pjesa e poshtme e
furrës. Vendoseni tiganin e
skarës/pjekjes në raftin më
të ulët të furrës.
Procedura e pastrimit
ndërpritet përpara se të
përfundojë.
Ka pasur ndërprerje të
energjisë.
Përsëritni procedurën.
Procedura e pastrimit
ndërpritet përpara se të
përfundojë.
Funksioni u ndalua nga
përdoruesi.
Përsëritni procedurën.
Ka shumë ujë në pjesën e
poshtme të furrës pas
përfundimit të funksionit të
pastrimit.
E keni spërkatur me shumë
detergjent pajisjen përpara
aktivizimit të ciklit të
pastrimit.
Mbuloni të gjitha pjesët e
furrës me një shtresë të
hollë detergjenti. Spërkateni
detergjentin në mënyrë të
barabartë.
Procedura e pastrimit nuk
është kryer mirë.
Temperatura fillestare e
brendësisë së furrës në
funksionin e pastrimit me
avull ishte shumë e lartë.
Përsëritni ciklin. Kryejeni
ciklin kur pajisja të jetë e
ftohtë.
Procedura e pastrimit nuk
është kryer mirë.
Nuk i keni hequr rrjetat
anësore përpara fillimit të
procedurës së pastrimit. Ato
mund të transferojnë
nxehtësi te muret dhe të ulin
performancën.
Hiqni rrjetat anësore nga
pajisja dhe përsëritni
funksionin.
Procedura e pastrimit nuk
është kryer mirë.
Nuk i keni hequr aksesorët
nga pajisja përpara fillimit të
procedurës së pastrimit. Ato
mund të rrezikojnë ciklin e
avullit dhe të ulin
performancën.
Hiqni aksesorët nga pajisja
dhe përsëritni funksionin.
55
Të dhëna për shërbimin
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj oseme një qendër
shërbimi të autorizuar.
Të dhënat e nevojshme për qendrën e
shërbimit ndodhen në etiketën e
parametrave. Etiketa e specifikimeve
gjendet në kornizën ballore të hapësirës
së furrës. Mos e hiqni pllakën e
specifikimeve nga pjesa e brendshme e
furrës.
Rekomandojmë që ju t'i shkruani të dhënat këtu:
Modeli (MOD.)
.........................................
Numri i produktit (PNC)
.........................................
Numri serial (S.N.)
.........................................
EFIKASITETI ENERGJETIK
Fleta e informacionit të
produktit
Informacioni i produktit sipas EU 65-66/2014
Emri i furnitorit
Dieter Knoll Collection
Identifikimi i modelit
DKK78904BK 944066723
Indeksi i efikasitetit energjetik
80.8
Klasi i efikasitetit të energjisë
A+
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde, regjimi
tradicional
0.89 kWh/cikël
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde, regjimi
me ventilim
0.59 kWh/cikël
Numri i zgavrave
1
Burimi i nxehtësisë
Elektriciteti
Volumi
43 l
Lloji i furrës
Furrë inkaso
Masa
34.4 kg
EN 60350-1 - Pajisje shtëpiake gatimi me
energji elektrike - Pjesa 1: Diapazonet,
furrat, furrat me avull dhe skarat - Mënyrat
e vlerësimit të performancës.
Kursimi i energjisë:
Furra ka disa karakteristika që
ju ndihmojnë të kurseni energji
gjatë gatimit të përditshëm.
Sigurohuni që dera e furrës të jetë e
mbyllur mirë kur furra është në punë. Mos
56
e hapni derën shumë shpesh gjatë gatimit.
Mbajeni guarnicionin e derës të pastër
dhe sigurohuni që të jetë i fiksuar mirë në
vend.
Kur gatimi zgjat më shumë se 30 minuta,
reduktoni temperaturën e furrës në
minimum, 3 - 10 minuta përpara
përfundimit të gatimit. Nxehtësia e mbetur
brenda furrës do të vazhdojë të gatuajë.
Përdorni enë metalike për të përmirësuar
kursimin e energjisë.
Përdoreni nxehtësinë e mbetur për të
ngrohur gatimet e tjera.
Kur është e mundur, mos e ngrohni
paraprakisht furrën përpara se të gatuani.
Mbajtja e ushqimeve të ngrohta
Zgjidhni cilësimin më të ulët të mundshëm
të temperaturës për të përdorur
nxehtësinë e mbetur dhe për ta mbajtur
ushqimin të ngrohtë. Në ekran shfaqet
treguesi ose temperatura e nxehtësisë së
mbetur.
Mbajini periudhat e pushimit mes
gatimeve sa më të shkurtra që të jetë e
mundur kur përgatisni pak gatime
njëkohësisht.
Gatimi me ventilator
Kur është e mundur, përdorni funksionet e
gatimit me ventilator për të kursyer energji.
Gatimi me llambë të fikur
Fikeni llambën gjatë gatimit. Ndizeni
vetëm kur t'ju nevojitet.
Nxehtësia e mbetur
Nëse aktivizohet një program me
përzgjedhje të kohës Kohëzgjatja ose
Përfundimi dhe koha e gatimit i kalon 30
minuta, elementet nxehëse çaktivizohen
automatikisht më shpejt në disa funksione
të furrës.
Pjekje vent. me lagështirë
Funksion i projektuar për të kursyer
energjinë gjatë gatimit.
Kur përdorni këtë funksion llamba fiket
automatikisht pas 30 sekondash. Mund ta
ndizni llambën sërish, por ky veprim do të
reduktojë kursimin e pritshëm të energjisë.
Ventilatori dhe llamba vazhdojnë të
funksionojnë. Kur fikni furrën, ekrani
tregon ngrohjen e mbetur. Ju mund ta
përdorni këtë nxehtësi për të mbajtur
ushqimin e ngrohtë.
ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
shënuara me simbolin e mbeturinave
shtëpiake. Ktheni produktin në pikën
lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën
komunale.
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen e
mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në
riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike
dhe elektronike. Mos hidhni pajisjet e
*
57
58
59
867344896-A-302019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement