Electrolux KOE8P81Z Használati utasítás

Electrolux KOE8P81Z Használati utasítás
KOE8P81Z
HU
Sütő
Használati útmutató
Hozza ki legtöbbet
készülékéből!
Használja a fényképes termékregisztrációt az
electrolux.com/register oldalon, így gyorsan
hozzáfér a használati útmutatóhoz és megnézheti
a rövid termékbemutató videókat.
2
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.............................................................................. 4
3. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 8
4. KEZELŐPANEL..................................................................................................9
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT........................................................................11
6. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 11
7. ÓRAFUNKCIÓK............................................................................................... 17
8. AUTOMATIKUS PROGRAMOK....................................................................... 18
9. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA.........................................................................18
10. TOVÁBBI FUNKCIÓK.....................................................................................22
11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK....................................................24
12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.................................................................................39
13. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 41
14. ENERGIAHATÉKONYSÁG............................................................................ 43
TÖRŐDÜNK ÖNNEL
Köszönjük, hogy Electrolux készüléket választott! Ön olyan készülék tulajdonosa
lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
használattal kapcsolatos tanácsokért, prospektusokért, hibaelhárítási-,
szerviz- és javítási információkért:
www.electrolux.com/support
Regisztrálja termékét a még kiválóbb szolgáltatásokért:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VEVŐSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
Termékszám, Sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
4
www.electrolux.com
1.2 Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel
cseréjét csak képesített személy végezheti el.
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és
az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen
óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket,
mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
Bármilyen karbantartás megkezdése előtt húzza ki a
készülék hálózati dugaszát a fali aljzatból.
Az izzó cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a
készülék ki van kapcsolva, hogy megelőzze
áramütést.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Ne használjon súrolószert vagy éles fém
kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel
ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg
megrepedését eredményezheti.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
A kiömlött anyagokat a pirolitikus tisztítás előtt el kell
távolítani. Távolítson el minden tartozékot a sütőből.
Kizárólag a készülékhez ajánlott húshőmérő szenzort
(maghőmérséklet-érzékelőt) használja.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
•
•
•
•
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Soha ne húzza a készüléket a
fogantyújánál fogva.
Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
MAGYAR
•
•
A készüléket az üzembe helyezési
követelményeknek megfelelő,
biztonságos helyre telepítse.
A készülék elektromos
hűtőrendszerrel van felszerelve.
Hálózati tápfeszültségről kell
működtetni.
•
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
és a hálózati kábel épségére.
Amennyiben a készülék hálózati
vezetékét ki kell cserélni, a cserét
márkaszervizünknél végeztesse el.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek
ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek
hozzá a készülék ajtajához,
különösen akkor, ha az forró.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha
ne vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
•
5
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés robbanásveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Működés közben tilos a készüléket
felügyelet nélkül hagyni.
Minden használat után kapcsolja ki a
készüléket.
Körültekintően járjon el, ha működés
közben kinyitja a készülék ajtaját.
Forró levegő távozhat a készülékből.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
Ne gyakoroljon nyomást a nyitott
ajtóra.
Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.
Az alkoholtartalmú alkotóelemek
alkoholos levegőelegyet hozhatnak
létre.
Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt
láng ne legyen a készülék közelében,
amikor kinyitja az ajtót.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
A zománc elszíneződésének vagy
károsodásának megakadályozása
érdekében:
– ne tegyen edényt vagy egyéb
tárgyat közvetlenül a készülék
sütőterének aljára.
– ne tegyen alufóliát közvetlenül a
készülék sütőterének aljára.
– ne engedjen vizet a forró
készülékbe.
– a főzés befejezése után ne tárolja
a nedves edényeket vagy az ételt
a készülékben.
– a tartozékok kivételekor vagy
berakásakor óvatosan járjon el.
A zománc vagy rozsdamentes acél
elszíneződése nincs hatással a
készülék teljesítményére.
A nagy nedvességtartalmú
sütemények esetében mély tepsit
használjon a sütéshez. A gyümölcsök
leve maradandó foltokat ejthet.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.
A művelet közben a sütő ajtaja legyen
csukva.
Ha a készüléket bútorlap (pl. ajtó)
mögött helyezi el, ügyeljen arra, hogy
az ajtó soha ne legyen becsukva,
amikor a készülék működik. A hő és a
nedvesség felhalmozódhat a zárt
bútorlap mögött, és ennek
következtében károsodhat a készülék,
a készüléket magában foglaló egység
vagy a padló. Használat után ne
csukja be addig a bútorlapot, míg a
készülék teljesen le nem hűlt.
2.4 Tisztítás és ápolás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, tűz vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék.
Máskülönben fennáll a veszély, hogy
az üveglapok eltörnek.
•
•
•
•
•
•
A sütőajtó sérült üveglapját
haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a
márkaszervizhez.
Legyen óvatos, amikor az ajtót
leszereli a készülékről. Az ajtó nehéz!
Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon semmilyen
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
Amennyiben sütőtisztító aeroszolt
használ, tartsa be a tisztítószer
csomagolásán feltüntetett biztonsági
utasításokat.
Ne tisztítsa a katalitikus
zománcréteget (ha van) semmilyen
mosószerrel.
2.5 Pirolitikus tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Pirolitikus tisztítás
üzemmódban sérülés/tűz/
vegyianyag-kibocsátás
(gázok) veszélye áll fenn.
•
•
•
•
A Pirolitikus öntisztító funkció vagy az
első használat előtt távolítsa el a
sütőtérből az alábbiakat:
– minden ételmaradványt, olajvagy zsírkiömlést/lerakódást.
– minden eltávolítható tárgyat
(beleértve a termékhez mellékelt
polcokat), különösen a
tapadásmentes felületű lábasokat,
fazekakat, edényeket, tepsiket,
tálcákat, konyhai eszközöket stb.
Olvassa el a pirolitikus tisztítással
kapcsolatos összes utasítást.
A pirolitikus tisztítás alkalmazása
közben tartsa távol a gyermekeket a
készüléktől.
A készülék nagyon felmelegszik, és
forró levegőt bocsát ki az elülső
szellőzőnyílásain keresztül.
A pirolitikus tisztítás magas
hőmérsékletű funkció, és működése
során gázok szabadulhatnak fel az
ételmaradványokból és a készülék
szerkezeti anyagaiból, így a vásárlók
számára nyomatékosan ajánlottak az
alábbiak:
MAGYAR
•
•
•
•
– az egyes pirolitikus tisztítások
során és után biztosítson
megfelelő szellőzést.
– az első, maximális hőfokú
üzemeltetés közben és után
biztosítson megfelelő szellőzést.
Az emberekkel ellentétben egyes
madarak és hüllők kivételesen
érzékenyek lehetnek a pirolitikus
tűzhelyek tisztítási folyamata során
kibocsátott gázokra.
– Tartsa távol a háziállatokat
(különösen a madarakat) a
készülék közeléből a pirolitikus
tisztítás során és után, és a
legmagasabb hőmérséklet
funkciót először csak megfelelően
szellőző helyen használja.
A kistestű háziállatok szintén igen
érzékenyek lehetnek a pirolitikus
tűzhely közelében fellépő
hőmérséklet-ingadozásokra, amikor a
tűzhely pirolitikus öntisztítást végez.
A lábasok, fazekak, tepsik, konyhai
eszközök stb. tapadásgátló bevonata
károsodhat a tűzhelyek pirolitikus
öntisztításának magas hőmérséklete
miatt, és kibocsáthat kismértékben
káros gázokat.
A pirolitikus tűzhelyekből és
ételmaradványokból felszabaduló
gázok nem ártalmasak az emberi
egészségre (ideértve a gyermekeket
és a gyógyászati kezelés alatt álló
személyeket is).
2.6 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
•
•
7
A készüléknél használt izzó vagy
halogén lámpa csak háztartási
készülékeknél alkalmazható. Otthona
világítására ne használja.
A lámpa cseréje előtt húzza ki a
hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
Kizárólag az eredetivel megegyező
műszaki jellemzőkkel rendelkező
lámpát használjon.
2.7 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.8 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
Válassza le a készüléket ez
elektromos hálózatról.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
8
www.electrolux.com
3. TERMÉKLEÍRÁS
3.1 Általános áttekintés
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Kezelőpanel
Elektronikus programkapcsoló
A húshőmérő szenzor aljzata
Fűtőbetét
Sütőtér világítás
Ventilátor
Polcvezető sín, eltávolítható
Polcszintek
1
7
3.2 Tartozékok
Huzalpolc
Főzőedényekhez, tortaformákhoz,
sütőedényekhez.
Sütő tálca
Tortákhoz és süteményekhez.
Mély tepsi
Sütemények és húsok sütéséhez, illetve
zsírfelfogó edényként.
Húshőmérő szenzor
Az étel belsejében történő hőmérséklet
méréséhez.
Teleszkópos sütősín
A tepsik és huzalpolcok könnyebb
behelyezéséhez és eltávolításához.
MAGYAR
9
4. KEZELŐPANEL
4.1 Elektronikus programkapcsoló
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
A készülék működtetéséhez használja az érzékelőmezőket.
Érzéke‐
lőmező
1
3
4
5
7
8
Megjegyzés
BE / KI
A készülék be- és kikapcsolása.
Sütőfunkciók
Érintse meg egyszer az érzékelőmezőt egy sü‐
vagy Előre Prog‐ tőfunkció vagy a következő menü kiválasztásá‐
ramozott Sütés
hoz: Előre Programozott Sütés. Érintse meg is‐
mét az érzékelőmezőt a következő menük kö‐
zötti váltáshoz: Sütőfunkciók, Előre Programo‐
zott Sütés. A sütővilágítás bekapcsolásához
vagy kikapcsolásához érintse meg 3 másod‐
percig az érzékelőmezőt.
2
6
Funkció
-
Vissza gomb
Visszalépés egy szinttel a menüben. A főmenü
megjelenítéséhez érintse meg 3 másodpercig a
mezőt.
Hőmérséklet-vá‐
lasztó
A sütő hőmérsékletének beállításához vagy a
készüléken belüli jelenlegi hőmérséklet kijelzé‐
séhez. Érintse meg a mezőt 3 másodpercig a
következő funkció indításához vagy leállításá‐
hoz: Gyors Felfűtés.
Kedvencek
A Kedvenc programok elérése és mentése.
Kijelző
A készülék aktuális beállításait mutatja.
Fel gomb
Mozgás felfelé a menüben.
Le gomb
Mozgás lefelé a menüben.
10
www.electrolux.com
Érzéke‐
lőmező
Funkció
Megjegyzés
Idő és további
funkciók
Más funkciók beállításához. A sütőfunkció mű‐
ködésekor érintse meg az érzékelőmezőt az
időkapcsoló vagy a következő funkciók beállítá‐
sához: Funkciózár, Kedvencek, Melegen Tar‐
tás,Set + Go. Ekkor módosítható a húshőmérő
szenzor beállítása is.
Percszámláló
A következő funkció beállítása: Percszámláló.
OK
Választás vagy beállítás megerősítése.
9
10
11
4.2 Kijelző
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Sütőfunkció
Óra
Felfűtés visszajelző
Hőmérséklet
Egy funkció időtartama vagy
befejezési ideje
A kijelző egyéb visszajelzői:
Szimbólum
Funkció
Percszámláló
A funkció működik.
Óra
A pontos időt mutatja a kijelző.
Időtartam
A kijelző a sütéshez szükséges idő‐
tartamot jeleníti meg.
Befejezés
A kijelző a sütés befejezési idejét je‐
leníti meg.
Hőmérséklet
A kijelző a hőmérsékletet mutatja.
Idő Kijelzés
A kijelzőn ellenőrizhető, milyen
hosszan működik a sütőfunkció.
Nyomja meg egyszerre a
gombot az idő törléséhez.
és
Számítás
A készülék kiszámítja a sütési időt.
Felfűtés visszajelző
A kijelző a sütő hőmérsékletét jelzi.
Gyors Felfűtés
A funkció be van kapcsolva. Csök‐
kenti a felfűtési időt.
MAGYAR
Szimbólum
11
Funkció
Súlyautomatika
A kijelző azt jelzi, hogy a súlyauto‐
matika rendszer aktív, vagy a súly
módosítható.
Melegen Tartás
A funkció be van kapcsolva.
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
5.1 Kezdeti tisztítás
Távolítson el minden tartozékot a
polctartók és teleszkópos sütősínek
kivételével.
Lásd az „Ápolás és tisztítás” című
fejezetet.
5.2 Első csatlakoztatás
A sütő legelső, vagy áramkimaradás
utáni csatlakoztatásakor be kell állítania
a nyelvet, a kijelző kontrasztot, kijelző
fényerőt és a pontos időt.
1. Az érték beállításához nyomja meg a
vagy
gombot.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
Az első használat előtt tisztítsa meg a
sütőt és a tartozékokat.
6. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
6.1 Navigálás a menükben
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. A menü beállításához nyomja meg a
vagy
6.2 A menük áttekintése
Főmenü
Szimbólum /
Menüelem
Sütőfunkciók
gombot.
3. Nyomja meg a
gombot az
almenük behívásához vagy a
beállítás elfogadásához.
Bármelyik ponton vissza tud
jutni a főmenübe a
gombbal.
Alkalmazás
A sütőfunkciók listáját
tartalmazza.
Receptek
Az automatikus prog‐
ramok listáját tartal‐
mazza.
Kedvencek
A felhasználó által
létrehozott kedvenc
sütési programok lis‐
táját tartalmazza.
Pirolitikus tisztítás.
Pirolitika
A készülék konfigurá‐
Alapbeállítások ciójának beállítására
szolgál.
12
www.electrolux.com
Szimbólum /
Menüelem
Alkalmazás
A további sütőfunkci‐
Speciális Beállí‐ ók listáját tartalmaz‐
za.
tások
Az ajánlott sütőbeállí‐
Előre Programo‐ tásokat tartalmazza
az ételek széles kö‐
zott Sütés
réhez. Válassza ki az
ételt, majd indítsa el
a sütési folyamatot. A
hőmérsékleti értékek
és sütési időtartamok
csak tájékoztatásként
szolgálnak a jobb
eredmény elérése ér‐
dekében, és módosít‐
hatóak. A valós érté‐
kek a receptektől, a
felhasznált összete‐
vők minőségétől és
mennyiségétől függe‐
nek.
Szimbólum /
Menüelem
Bekapcsolja és ki‐
Idő Kiterjesztés kapcsolja az időkiter‐
jesztés funkciót.
Kijelző Kont‐
raszt
Óra beállítása
Nyelv
Figyelmeztető
hangerő
Nyomógomb
Hang
Idő Kijelzés
Gyors Felfűtés
Set + Go
leírása
A pontos idő beállítá‐
sa az órán.
BE állapotban a kijel‐
zőn a pontos idő lát‐
ható, miután kikap‐
csolja a sütőt.
Bekapcsolt állapot‐
ban a funkció csök‐
kenti a felfűtési időt.
Beállít egy sütőfunk‐
ciót, melyet később a
kezelőpanel bárme‐
lyik szimbólumának
egyetlen érintésével
elindíthat.
A sütés befejezését
Melegen Tartás követően 30 percig
melegen tartja az el‐
készült ételt.
Fokozatosan módo‐
sítja a kijelző kont‐
rasztját.
Fokozatosan módo‐
Kijelző Fényerő sítja a kijelző fény‐
erejét.
Almenü a következőhöz:
Alapbeállítások
Szimbólum /
Menüelem
leírása
Hangbeállítás
Tisztítás Emlé‐
keztető
DEMO mód
Szervíz
Gyári Beállítá‐
sok
A kijelzések nyelv‐
ének beállítása.
Fokozatonként beál‐
lítja a gombnyomá‐
sok és jelzések hang‐
erejét.
Az érintőmezők
hangjának ki- és be‐
kapcsolása. A BE/KI
érintőmező hangját
nem lehet kikapcsol‐
ni.
A figyelmeztető
hangjelzések ki- és
bekapcsolása.
Emlékezteti a készü‐
lék tisztításának ese‐
dékességére.
Aktiváló / inaktiváló
kód: 2468.
A szoftver verzió‐
szám és a konfigurá‐
ció megjelenítése.
Minden beállítás visz‐
szakapcsolása a gyá‐
ri értékre.
MAGYAR
6.3 Sütőfunkciók
Sütőfunkció
Sütés egyszerre maxi‐
mum három sütőszin‐
Hőlégbefúvás, ten, illetve aszalás.20
- 40 °C-kal alacsonya‐
Nagy Hőfok
bbra állítsa a sütő hő‐
mérsékletét, mint a
következő funkció
esetén: Alsó + felső
sütés.
Pizzasütés
Ha a sütőnek az egyik
szintjén szeretné sütni
az ételt, és jól megpirí‐
tani, illetve ropogóssá
tenni az alsó rétegét.
20 - 40 °C-kal alacso‐
nyabbra állítsa a sütő
hőmérsékletét, mint a
következő funkció
esetén: Alsó + felső
sütés.
Egy szinten történő
tészta- és hússütés
Alsó + felső sü‐ számára.
tés (Felső/Alsó
Fűtés)
Fagyasztott
Ételek
Grill
Infrasütés
Alsó Sütés
Sütőfunkció
Alkalmazás
Készételekhez (pl. sült
burgonya, steak bur‐
gonya vagy tavaszi te‐
kercs).
Laposabb élelmisze‐
rek grillezéséhez és
pirítós készítéséhez.
Nagyobb húsdarabok
vagy nem csontozott
szárnyas sütése egy
polcszinten. Csőben
sütéshez és pirítás‐
hoz.
Ropogós alapú süte‐
mények készítéséhez
és étel tartósításához.
Hőlégbefúvás
(Nedves)
13
Alkalmazás
A funkciót arra tervez‐
ték, hogy energiát ta‐
karítson meg a sütés
során. Főzési útmuta‐
tásokért olvassa el a
"Hasznos tanácsok és
javaslatok" című feje‐
zetet, Hőlégbefúvás
(Nedves). A sütőajtót
sütés közben be kell
csukni, hogy a funkció
ne legyen megszakít‐
va, és hogy a sütő a
lehető legnagyobb
energiahatékonyság‐
gal működjön. A funk‐
ció használatakor a
sütőtér hőmérséklete
eltérhet a beállított hő‐
mérséklettől. A készü‐
lék a maradékhőt
használja fel.A fűtési
teljesítmény lecsök‐
kenhet. Általános
energiamegtakarítási
tippeket olvashat az
„Energiahatékonyság”
c. fejezet „Energiata‐
karékosság” című ré‐
szében.A funkció
megfelel az EN
60350-1 sz. szabvány
szerinti energiahaté‐
konysági besorolás‐
nak. A funkció hasz‐
nálatakor a sütővilágí‐
tás 30 másodperc el‐
teltével automatikusan
kikapcsol.
Egyes sütőfunkciók
működése közben a
sütőlámpa automatikusan
kikapcsol 60 °C alatt.
14
www.electrolux.com
6.4 Speciális Beállítások
Sütőfunkció
Alkalmazás
Az étel melegen tar‐
tásához.
6.5 Előre Programozott Sütés
Ételkategória: Hal/Tenger Gyümölcsei
Étel
Hal
Melegen Tartás
Edény Melegí‐
tés
Tartósítás
Aszalás
Kelesztés
Hőlégbefúvás,
Kis Hőfok
Kenyér
Kiolvasztás
Csőben Sütés
Sült hal
Halrudacskák
Az edények tálalás‐
hoz való előmelegíté‐
sére.
Fagyasztott halfilé
Hal egészben, ki‐
csi, grillezve
Hal egészben, gril‐
lezve
Tartósított zöldségek,
például savanyúság
készítéséhez.
Szeletelt gyümölcs,
zöldség és gomba
aszalásához.
A kelt tészta kelesz‐
tésének felgyorsítá‐
sára. Megóvja a tész‐
ta felületét a kiszára‐
dástól, és megtartja a
tészta puhaságát.
Különösen porha‐
nyós, szaftos sültek
készítéséhez.
A funkcióval kenyér
és zsemle készíthető
professzionális minő‐
ségben a ropogós‐
ság, a szín és a ké‐
reg fényének szem‐
pontjából.
Hal egészben, gril‐
lezve
Lazac Egészben
-
Ételkategória: Szárnyasok
Étel
Csontozott Szár‐
nyas
Csirkeszárny, friss
Csirkeszárny, fa‐
gyasztott
Csirke
Csirkecomb, friss
Csirkecomb, fa‐
gyasztott
Csirke, 2 fél
Ételkategória: Hús
Étel
Élelmiszerek felo‐
lvasztásához (zöldsé‐
gek és gyümölcsök).
A felolvasztás időtar‐
tama a fagyasztott
étel méretétől és
mennyiségétől függ.
Marhahús
Sütőben készíthető
fogásokhoz, mint a
lasagna és burgonya‐
felfújt. Csőben sütés‐
hez és pirításhoz.
Marhasült
Párolt hús
Fasírt
Véres
Véres
Közepes
Közepes
Jól Átsütve
Jól Átsütve
MAGYAR
15
Ételkategória: Pizza/Quiche
Étel
Étel
Véres
Skandináv Marha‐
hús
Pizza, vékony ké‐
reg
Közepes
Jól Átsütve
Karaj
Pizza, extra feltét
Pizza
Sertés csülök, elő‐
főzött
Sertés
Sertés Tarja
Sertés Lapocka
Borjú Csülök
Borjú
Borda
Borjú roston
Báránycsülök
Bárány
Báránygerinc
Báránycomb kö‐
zepesen
Vadnyúl
• Vadnyúlláb
• Nyúlgerinc
Vad
Őz/Szarvas
• Comb
• Őzgerinc
Vad roston
Bárányborda
Ételkategória: Tepsiben Sültek
Étel
Lasagne/cannello‐ ni, fagy.
Csőben sült zöld‐
ség
-
Édességek
-
Amerikai mirelit
pizza
Hideg pizza
Sonka
Sertés karaj
Fagyasztott pizza
Mirelit pizza szelet
Bagett olvasztott
sajttal
-
Elzászi Hagymás
Lepény
-
Svájci tarte, pikáns Quiche Lorraine
-
Pikáns Torta
-
Ételkategória: Torta/Sütemények
Étel
Forma Torta
-
Almatorta, bevon.
-
Piskótatészta
-
Almáspite
-
Túrótorta, Sütőfor‐
mában
-
Briós
-
Madeira Sütemény Torta
-
Svájci tarte, édes
-
Mandulás Süte‐
mény
-
Muffin
-
Aprósütemény
-
Omlós Tészták
-
Habkosár
-
16
www.electrolux.com
Étel
Étel
Aprósüt. Leveles
Tésztából
-
Képviselőfánk
-
Puszedli
-
Aprósüt. Omlós
Tésztából
-
Karácsonyi Stollen Fagyasztott almás‐ pite
Sütés tepsiben
Piskótatészta
Kelt Tészta
Kenyér
Kelttészta
Kenyér
Élesztő Nélküli Ke‐
nyér
Ételkategória: Köretek
Étel
Sült burgonya, vé‐
kony
-
Sült burgonya,
vastag
-
Sült burgonya, fa‐
gyasztott
-
Túrótorta, Tepsi‐
ben
-
Krokettek
-
Csokoládés Süte‐
mények
-
Zöldségek/Kroket‐
tek
-
Keksztekercs
-
Pirított Vagdaltak
-
Kelt Tésztás Süte‐
mény
-
Prézlikalács
-
Cukros Sütemény
Omlós Tészta
Tortaalap
Piskótakeverék
Tortaalap
Omlós Gyümölcs‐
torta
Gyümölcstorta
Piskótás Gyü‐
mölcstorta
Kelt Tészta
Ételkategória: Kenyér/Zsemle
Étel
Péksütemény
Sütemény, fa‐
gyasztott
Ciabatta
-
Amennyiben az étel
tömegének vagy
maghőmérsékletének
módosítása válik
szükségessé, az új érték
beállításához használja a
vagy
gombot.
6.6 Egy sütőfunkció beállítása
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. A menü kiválasztása: Sütőfunkciók.
3. A megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
4. Válasszon egy sütőfunkciót.
5. A megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
6. Állítsa be a hőmérsékletet.
7. A megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
6.7 Felfűtés visszajelző
Ha elindít egy sütőfunkciót, a kijelzőn
megjelenik egy skála. A vonal azt
mutatja, hogyan emelkedik a sütő
hőmérséklete. A megfelelő hőmérséklet
MAGYAR
elérésekor 3 hangjelzés hallható, a vonal
villogni kezd, majd eltűnik.
6.8 Gyors Felfűtés
Ez a funkció csökkenti a felfűtési időt.
Ne tegyen ételt a sütőbe,
amikor a Gyors felfűtés
funkció működik.
17
felmelegítés jelző váltakozó értékeket
jelenít meg.
Ez a funkció nem érhető el néhány
sütőfunkciónál.
6.9 Maradékhő
Ha kikapcsolja a sütőt, a kijelzőn
megjelenik a maradékhő. A maradékhőt
használhatja az étel melegen tartásához.
A funkció bekapcsolásához tartsa
nyomva a
gombot 3 másodpercig. A
7. ÓRAFUNKCIÓK
7.1 Órafunkciók táblázata
Órafunkció
Percszám‐
láló
Alkalmazás
Visszaszámlálás beál‐
lítása (max. 2 óra 30
perc). Ez a funkció
nincs hatással a sütő
működésére.
A
gombbal kap‐
csolja be a funkciót.
Nyomja meg a
vagy
gombot a
perc beállításához,
majd az indításhoz
nyomja meg a
gombot.
Időtartam
A sütő működési idejé‐
nek beállítása (23 óra
59 perc).
Befejezés
A kiválasztott sütő‐
funkció kikapcsolási
idejének beállítása
(max. 23 óra 59 perc).
Ha egy óra funkciót beállított, az óra 5
másodperc után megkezdi a
visszaszámlálást.
Ha az órafunkciókat
használja: Időtartam és
Befejezés, a beállított
időtartam 90%-ának letelte
után a sütő kikapcsol. A sütő
a maradékhő segítségével
folytatja a sütési folyamatot
a befejezésig (3 - 20 perc).
7.2 Az óra funkciók beállítása
Mielőtt a következő
funkciókat használná:
Időtartam, Befejezés, be kell
állítani a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet. A sütő
automatikusan kikapcsol.
A következő funkciókat
használhatja egyszerre:
Időtartam és Befejezés, ha
meghatározott idő elteltével
automatikusan akarja be- és
kikapcsolni a sütőt.
A következő funkciók:
Időtartam és Befejezés nem
használhatóak a húshőmérő
szenzor használatakor.
1. Állítson be egy sütőfunkciót.
2. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a kijelzőn a kívánt óra funkció
és a megfelelő szimbólum meg nem
jelenik.
3. A szükséges idő beállításához
vagy
gombot.
nyomja meg a
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
Amikor az idő letelik, hangjelzés hallható.
A sütő kikapcsol. A kijelzőn egy üzenet
jelenik meg.
5. A jelzés kikapcsolásához nyomja
meg bármelyik szimbólumot.
7.3 Melegen Tartás
A funkció feltételei:
18
www.electrolux.com
•
•
A beállított hőmérséklet 80 °C-nál
magasabb.
A Időtartam funkció aktív.
A Melegen Tartás funkció az elkészült
ételt 80 °C-on tartja 30 percig. Akkor
kapcsol be, amikor a sütemény- vagy
hússütési folyamat befejeződik.
7.4 Idő Kiterjesztés
A Idő Kiterjesztés funkció segítségével a
sütőfunkció folytatható a Időtartam lejárta
után.
Az összes Időtartam vagy
Súlyautomatika beállítással
rendelkező sütőfunkciónál
használható.
Nem használható
húshőmérő szenzort
alkalmazó sütőfunkciókkal.
A funkció be- vagy kikapcsolható a
menüben: Alapbeállítások.
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Válassza ki a sütőfunkciót.
3. Állítson be 80 °C-nál magasabb
hőmérsékletet.
4. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Melegen Tartás.
5. A megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
Amikor a funkció befejeződik, hangjelzés
hallható.
A funkció bekapcsolva marad, ha átvált
egy másik sütőfunkcióra.
1. Amikor a sütési idő véget ér,
hangjelzés hallható. Nyomja meg
bármelyik szimbólumot.
A kijelzőn egy üzenet jelenik meg.
2. Nyomja meg a
gombot a
bekapcsoláshoz vagy a
gombot a
törléshez.
3. Állítsa be a funkció időtartamát.
4. Nyomja meg a
gombot.
8. AUTOMATIKUS PROGRAMOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
8.1 Receptek és Programozott
Receptek
Ez a sütő számos beállított recepttel
rendelkezik. A receptek rögzítettek,
módosításuk nem lehetséges.
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. A menü kiválasztása: Receptek. A
megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
3. Válassza ki a kategóriát és az ételt. A
megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
4. Válasszon egy receptet. A
megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
9. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
9.1 Ételhőmérő
Az ételhőmérő az étel belső
hőmérsékletét méri. Amikor az étel a
beállított hőmérsékletet elérte, a
készülék kikapcsol.
Két hőmérsékleti adatot kell beállítani:
•
•
a sütő hőmérsékletet (minimum 120
°C),
az étel maghőmérsékletét.
VIGYÁZAT!
Kizárólag a mellékelt
ételhőmérőt, és eredeti
pótalkatrészeket használjon.
Hasznos tanácsok a maximális siker
elérése érdekében:
• A hozzávalók szobahőmérsékletűek
legyenek.
MAGYAR
•
•
•
Az ételhőmérő nem használható
folyékony ételekhez.
Sütés közben az ételhőmérő
érzékelőjének végig az ételben kell
maradnia, és csatlakoztatva kell
lennie.
Használja a javasolt ételhőmérsékletbeállításokat. Olvassa el a „Hasznos
tanácsok és javaslatok” c. fejezetet.
A készülék kiszámolja a
sütés hozzávetőleges
befejezési idejét. Ez az étel
mennyiségétől, a beállított
sütőfunkciótól és a
hőmérséklettől függ.
Ételkategóriák: hús, hal és
baromfi
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Szúrja az ételhőmérő hegyét a hús
vagy a hal közepébe, lehetőleg a
legvastagabb résznél. Győződjön
meg róla, hogy a szenzor minimum
3/4 rész ez étel belsejében legyen.
3. Illessze az ételhőmérő dugaszát a
készülék elülső keretén lévő aljzatba.
19
A kijelzőn az ételhőmérő szimbóluma
jelenik meg.
4. 5 másodpercen belül végezze el a
vagy
gomb segítségével az
étel maghőmérsékletének beállítását.
5. Válasszon egy sütőfunkciót és, ha
szükséges, a sütőhőmérsékletet.
6. A húshőmérséklet módosításához
nyomja meg a
gombot.
Amikor az étel eléri a beállított
hőmérsékletet, egy hangjelzés hallható.
A készülék automatikusan kikapcsol.
7. A jelzés kikapcsolásához érintse meg
bármelyik szimbólumot.
8. Húzza ki az ételhőmérő dugóját az
aljzatból, és vegye ki az ételt a
készülékből.
FIGYELMEZTETÉS!
Égésveszély áll fenn, mert
az ételhőmérő forró lehet.
Legyen óvatos, amikor
kihúzza és eltávolítja azt az
ételből.
Ételkategória: casserole
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Tegye a hozzávalók felét egy
sütőedénybe
3. Nyomja az ételhőmérő hegyét a
pontosan a casserole közepébe. Az
ételhőmérőnek sütés alatt stabilan,
ugyanabban a pozícióban helyen kell
maradnia. Ezt egy masszív
hozzávaló használatával érheti el. A
sütőedény peremével támassza alá
az ételhőmérő szilikon fogantyúját.
Az ételhőmérő hegye nem
érintkezhet a sütőedény aljával.
20
www.electrolux.com
FIGYELMEZTETÉS!
Égésveszély áll fenn, mert
az ételhőmérő forró lehet.
Legyen óvatos, amikor
kihúzza és eltávolítja azt az
ételből.
9.2 Tartozékok behelyezése
Huzalpolc:
Csúsztassa be a huzalpolcot a
polcvezető sínek közé, .
4. A maradék hozzávalókkal fedje be az
ételhőmérő érzékelő több részét.
5. Illessze az ételhőmérő dugaszát a
készülék elülső keretén lévő aljzatba.
Sütőtálca/ mély tepsi:
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a
polcvezető sínek közé.
A kijelzőn az ételhőmérő szimbóluma
jelenik meg.
6. 5 másodpercen belül végezze el a
vagy
gomb segítségével az
étel maghőmérsékletének beállítását.
7. Válasszon egy sütőfunkciót és, ha
szükséges, a sütőhőmérsékletet.
8. A húshőmérséklet módosításához
nyomja meg a
gombot.
Amikor az étel eléri a beállított
hőmérsékletet, egy hangjelzés hallható.
A készülék automatikusan kikapcsol.
9. A jelzés kikapcsolásához érintse meg
bármelyik szimbólumot.
10. Húzza ki az ételhőmérő dugóját az
aljzatból, és vegye ki az ételt a
készülékből.
Huzalpolc és sütő tálca / mély
tepsiegyütt:
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a polctartó
vezetősínjei és a vezetősínek feletti
huzalpolc közé.
MAGYAR
21
Mély tepsi:
A felül található mélyedés a
biztonságot növeli. Ezek a
mélyedések
megakadályozzák a
megbillenést. A polc körüli
magas perem
megakadályozza a
főzőedény lecsúszását a
polcról.
9.3 Teleszkópos polctartók - a
tartozékok behelyezése
A teleszkópos polctartók segítségével
könnyebben lehet behelyezni és
eltávolítani a polcokat.
Helyezze a mély tepsit a teleszkópos
polctartókra.
Huzalpolc és mély tepsi együtt:
Helyezze a huzalpolcot és a mély tepsit
együtt a teleszkópos polctartókra.
VIGYÁZAT!
A teleszkópos polctartókat
tilos mosogatógépben
tisztítani! A teleszkópos
polctartókat tilos kenni
(zsírozni)!
VIGYÁZAT!
Mielőtt becsukná a sütőajtót,
ellenőrizze, hogy a
teleszkópos polctartókat
ütközésig a helyükre tolta-e.
Huzalpolc:
Helyezze rá a huzalpolcot a teleszkópos
polctartókra úgy, hogy a lábak lefelé
nézzenek.
A huzalpolc magas pereme
egy speciális eszköz arra,
hogy megakadályozza a
főzőedény csúszását.
9.4 Teleszkópos sütősínek
A teleszkópos sütősínek segítségével
könnyebben lehet behelyezni és
eltávolítani a polcokat.
VIGYÁZAT!
A teleszkópos polctartókat
tilos mosogatógépben
tisztítani! A teleszkópos
polctartókat tilos kenni
(zsírozni)!
1. Húzza ki a jobb és a bal oldali
teleszkópos sütősíneket.
22
www.electrolux.com
°C
°C
2. Helyezze a huzalpolcot a
teleszkópos sütősínekre, majd
óvatosan tolja be a sütő belsejébe.
Mielőtt becsukná a sütőajtót, ellenőrizze,
hogy a teleszkópos polctartókat
ütközésig a helyükre tolta-e.
10. TOVÁBBI FUNKCIÓK
10.1 Kedvencek
Tárolhatja kedvenc beállításait, pl. az
időtartamot, hőmérsékletet vagy a
sütőfunkciót. A következők állnak
rendelkezése a menüben: Kedvencek..
20 programot tárolhat.
meg a
vagy
gombot, majd
nyomja meg a
gombot a már
meglévő program felülírásához.
Egy program tárolása
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Állítson be egy sütőfunkciót vagy
automatikus programot.
3. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: MENTÉS.
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
A kijelzőn az első szabad memóriahely
jelenik meg.
5. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
6. Adja meg a program nevét.
Az első betű villog.
7. Érintse meg az
vagy
a betű módosításához.
10. Tartsa nyomva a
gombot a
mentéshez.
Felülírhatja a kívánt memóriahely
tartalmát. Amikor a kijelzőn az első
szabad memóriahely megjelenik, nyomja
gombot
8. Nyomja meg a
gombot.
A következő betű villog.
9. Szükség esetén végezze el ismét a
7. lépést.
A program nevét módosíthatja ebben a
menüben: Program Név Szerkesztése.
A program elindítása
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. A menü kiválasztása: Kedvencek.
3. A megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
4. Válassza ki a kívánt kedvenc
programot.
5. A megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
gombot, hogy
Megnyomhatja a
közvetlenül a következő menübe lépjen:
Kedvencek.
10.2 A Gyermekzár használata
Amíg a Gyerekzár aktív, nem lehet
véletlenül bekapcsolni a sütőt.
MAGYAR
Amikor a Pirolitika funkció
működik, a készülék ajtaja
automatikusan reteszelődik.
Egy felirat jelenik meg a
kijelzőn, amikor megnyomja
bármelyik szimbólumot.
1. Nyomja meg a
gombot a kijelző
bekapcsolásához.
és
2. Nyomja meg egyszerre a
gombot, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik egy üzenet .
A Gyermekzár funkció kikapcsolásához
ismételje meg a 2. lépést.
10.3 Funkciózár
3. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Időtartam.
4. Lehetővé teszi az idő beállítását.
5. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Set + Go.
6. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
Érintse meg bármelyik szimbólumot (a
kivételével) a következő funkció
elindításához: Set + Go. A beállított
sütőfunkció elindul.
Amikor a sütőfunkció véget ér,
hangjelzés hallható.
Ez a funkció megakadályozza a
sütőfunkció véletlen módosítását. Csak a
sütő működése közben lehet
bekapcsolni.
•
•
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Válasszon ki egy sütőfunkciót vagy
beállítást.
3. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Funkciózár.
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
Ha a Pirolitika funkció aktív,
az ajtó lezár, és egy kulcsot
ábrázoló szimbólum jelenik
meg a kijelzőn.
Egy funkció kikapcsolásához nyomja
gombot. A kijelzőn egy üzenet
meg a
jelenik meg. Megerősítéshez nyomja
meg ismét a
, majd az
gombot.
A sütő kikapcsolásakor ez a
funkció is kikapcsol.
10.4 Set + Go
A funkció segítségével beállíthat egy
sütőfunkciót (vagy programot), melyet
később bármelyik szimbólum egyetlen
érintésével elindíthat.
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Állítson be egy sütőfunkciót.
23
A Funkciózár működik,
amikor egy sütőfunkció
aktív.
A menü: Alapbeállítások
ez a funkció: Set + Go
be- és kikapcsolható.
10.5 Automatikus kikapcsolás
Biztonsági okokból a sütő bizonyos idő
elteltével automatikusan kikapcsol, ha
egy sütőfunkció működik, és a kezelő
nem változtat semmilyen beállításon.
Hőmérséklet (°C)
Kikapcsolási idő
(ó)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
1.5
Az Automatikus kikapcsolás nem
működik az alábbi funkciókkal: Sütő
Világítás, Húshőmérő szenzor,Időtartam,
Befejezés.
10.6 Kijelző fényereje
A kijelző kétféle fényerő-beállítással
rendelkezik:
•
•
Éjszakai fényerő - ha a sütő ki van
kapcsolva, akkor 22:00 óra és 06:00
óra között kisebb a kijelző fényereje.
Nappali fényerő:
24
www.electrolux.com
– amikor a sütő be van kapcsolva.
– ha éjszakai fényerőnél megérint
egy szimbólumot (a BE / KI
szimbólum kivételével), akkor a
következő 10 másodpercre a
kijelző visszatér a nappali fényerő
beállításra.
– ha a sütő ki van kapcsolva és
beállítja ezt a funkciót:
Percszámláló. Amikor befejeződik
a funkció működése, a kijelző
visszatér az éjszakai beállításra.
10.7 Hűtőventilátor
Amikor a sütő üzemel, a hűtőventilátor
automatikusan bekapcsol, hogy hidegen
tartsa a sütő felületét. Amikor kikapcsolja
a sütőt, a hűtőventilátor továbbra is
működik, amíg a sütő le nem hűl.
11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
A táblázatban szereplő
hőmérsékleti értékek és
sütési időtartamok csak
tájékoztatásként szolgálnak.
A valós értékek a
receptektől, a felhasznált
összetevők minőségétől és
mennyiségétől függenek.
11.1 Sütési javaslatok
Előfordulhat, hogy az új sütő az Ön
korábbi sütőjétől eltérően fogja sütni a
húsokat vagy a süteményeket. Az alábbi
táblázatban a hőmérséklet, a sütési idő
és a polcszint általános beállítási értékeit
olvashatja.
Ha nem találja a beállításokat egy adott
recepthez, akkor keressen hasonló ételt.
Ezzel a funkcióval felmelegítheti az
ételeket a tálalás előtt. A hőmérséklet
automatikusan 70 °C-ra áll be.
Rendezze el egyenletesen a tányérokat
és az edényeket a huzalpolcon. Az első
polcszintet használja. A melegítési idő
felénél rendezze át az edényeket.
Kiolvasztás
Távolítsa el az étel csomagolását, majd
tegye az ételt egy tányérra. Ne takarja le
az ételt, mert ezzel megnövelheti a
felolvasztási időt. Az első polcszintet
használja.
11.3 Tésztasütés
•
•
•
11.2 Tanács a sütő speciális
sütési funkcióihoz
Melegen Tartás
Ezzel a funkcióval melegen tarthatja az
ételt. A hőmérséklet automatikusan 80
°C-ra áll be.
Edény Melegítés
•
A legelső alkalommal alacsonyabb
hőmérsékletet alkalmazzon.
A sütési időtartam 10 – 15 perccel
meghosszabbítható, ha egyszerre
több polcszinten süt süteményeket.
A különböző magasságokra helyezett
torták és sütemények nem mindig
egyenletesen barnulnak. Egyenetlen
barnulás esetén nem szükséges
megváltoztatni a hőmérsékletbeállítást. Sütés közben a
különbségek kiegyenlítődnek.
A sütőben lévő tepsik sütés közben
deformálódhatnak. Amikor a tepsik
újra lehűlnek, a torzulás megszűnik.
MAGYAR
25
11.4 Sütési tanácsok
A sütés eredménye
Lehetséges ok
Javítási mód
Alul túl világos a süte‐
mény.
A polcmagasság nem
megfelelő.
Tegye a süteményt a sütő egyik
alacsonyabb szintjére.
Összeesik a süte‐
A sütőhőmérséklet túl ma‐
mény, és nyúlóssá, ra‐ gas.
gacsossá, csíkokban
vizessé válik.
Túl rövid sütési időt vá‐
lasztott.
Túl sok folyadék van a
tésztában.
A sütemény túlságo‐
san száraz.
A következő sütéskor valamivel
alacsonyabb sütőhőmérsékletet
állítson be.
Növelje meg a sütési időt. Ma‐
gasabb hőmérséklet beállításá‐
val nem rövidíthető le a sütés
ideje.
Használjon kevesebb folyadé‐
kot. Ügyeljen a keverési időre,
főleg akkor, ha keverőgépet
használ.
A sütőhőmérséklet túl ala‐ A következő sütéskor maga‐
csony.
sabb sütőhőmérsékletet állítson
be.
Túl hosszú sütési időt vá‐
lasztott.
A következő sütéskor rövidebb
sütési időt állítson be.
A sütemény egyenetle‐ A sütőhőmérséklet túl ma‐ Állítson be alacsonyabb sütőhő‐
nül sül meg.
gas, míg a sütés ideje túl mérsékletet és hosszabb sütési
rövid.
időtartamot.
A tésztát nem egyenlete‐
sen terítette el.
A sütemény nem sül
meg az adott idő alatt.
Egyenletesen ossza el a tésztát
a sütőlapon.
A sütőhőmérséklet túl ala‐ A következő sütéskor valamivel
csony.
magasabb sütőhőmérsékletet
állítson be.
11.5 Sütés egy szinten
Sütés sütőformákban
Ételek
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Forma torta /
briós
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
150 - 160
50 - 70
1
Piskóta / gyü‐
mölcsös süte‐
mény
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
140 - 160
70 - 90
1
Tortalap - om‐
lós tészta
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
170 - 1801)
10 - 25
2
Tortalap - ke‐
vert tészta
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
150 - 170
20 - 25
2
26
www.electrolux.com
Ételek
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Sajttorta
Alsó + felső sü‐ 170 - 190
tés
Idő (perc)
Polcmagasság
60 - 90
1
Idő (perc)
Polcmagasság
1) Melegítse elő a sütőt.
Sütőtálcán sütött sütemény / tészta / kenyér
Ételek
Funkció
Fonott kalács /
kenyér
Alsó + felső sü‐ 170 - 190
tés
30 - 40
3
Karácsonyi
stollen
Alsó + felső sü‐ 160 - 1801)
tés
50 - 70
2
Kenyér (rozs‐
Alsó + felső sü‐ 1. 2301)
kenyér):
tés
2. 160 - 180
1. Első 20
perc:
2. Ezt követő‐
en csök‐
kentse:
1. 20
2. 30 - 60
1
Krémes felfújt /
képviselőfánk
Alsó + felső sü‐ 190 - 2101)
tés
20 - 35
3
Keksztekercs
Alsó + felső sü‐ 180 - 2001)
tés
10 - 20
3
20 - 40
3
Vajas mandula‐ Alsó + felső sü‐ 190 - 2101)
torta / cukros
tés
sütemények
20 - 30
3
Gyümölcstorták Alsó + felső sü‐ 180
tés
35 - 55
3
Kelt sütemé‐
nyek feltéttel
(pl. túró, tej‐
szín, sodó)
40 - 60
3
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
150 - 160
10 - 20
3
Morzsás tetejű Hőlégbefúvás,
sütemény (szá‐ Nagy Hőfok
razon)
Hőmérséklet
(°C)
150 - 160
Alsó + felső sü‐ 160 - 1801)
tés
1) Melegítse elő a sütőt.
Teasütemény
Ételek
Funkció
Sütemény / pis‐ Hőlégbefúvás,
kótakeverék
Nagy Hőfok
MAGYAR
27
Ételek
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Habcsók
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
80 - 100
120 - 150
3
Puszedli
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
100 - 120
30 - 50
3
Kelt tésztából
Hőlégbefúvás,
készült sütemé‐ Nagy Hőfok
nyek
150 - 160
20 - 40
3
Aprósüt. leve‐
les tésztából
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
170 - 1801)
20 - 30
3
Péksütemény
Alsó + felső sü‐ 190 - 2101)
tés
10 - 25
3
Idő (perc)
Polcmagasság
1) Melegítse elő a sütőt.
11.6 Tészták és felfújtak
Ételek
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Tésztafelfújt
Alsó + felső sü‐ 180 - 200
tés
45 - 60
1
Lasagne
Alsó + felső sü‐ 180 - 200
tés
25 - 40
1
Csőben sült
zöldség1)
Infrasütés
160 - 170
15 - 30
1
Olvasztott saj‐
tos bagett
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
160 - 170
15 - 30
1
Tejberizs
Alsó + felső sü‐ 180 - 200
tés
40 - 60
1
Halfelfújt
Alsó + felső sü‐ 180 - 200
tés
30 - 60
1
Töltött zöldség
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
30 - 60
1
160 - 170
1) Melegítse elő a sütőt.
11.7 Hőlégbefúvás (Nedves)
Ételek
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Tészta felfújt
200 - 220
45 - 55
3
Burgonyafelfújt
180 - 200
70 - 85
3
28
www.electrolux.com
Ételek
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Muszaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Császármorzsa
190 - 200
55 - 70
3
Rizs puding
170 - 190
45 - 60
3
Almatorta kevert piskóta‐
tésztából (kerek sütőforma)
160 - 170
70 - 80
3
Fehér kenyér
190 - 200
55 - 70
3
11.8 Több szinten való sütés
Használja a következő funkciót:
Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok.
Sütőtálcán sütött sütemény / tészta / kenyér
Ételek
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
160 - 1801)
Polcmagasság
2. pozíció
3. pozíció
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Rövid tészta /
piskótakeverék
150 - 160
Habcsók
Krémes felfújt /
képviselőfánk
Száraz streusel 150 - 160
torta
1) Melegítse elő a sütőt.
Teasütemény
Ételek
2. pozíció
3. pozíció
20 - 40
1/4
1/3/5
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Puszedli
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Sütemény kelt
tésztából
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Aprósüt. leve‐
les tésztából
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Péksütemény
180
20 - 30
1/4
-
1) Melegítse elő a sütőt.
MAGYAR
29
11.9 Ropogósra sütés a Pizzasütés funkcióval
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Pizza (vékony)
200 - 2301)
15 - 20
2
Pizza (vastag)
180 - 200
20 - 30
2
Gyümölcslepény
180 - 200
40 - 55
1
Spenótos lepény
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine /
Svájci lepény
170 - 190
45 - 55
1
Almatorta, bevonat‐ 150 - 170
tal
50 - 60
1
Zöldséges pite
50 - 60
1
Kovásztalan kenyér 230 - 2501)
160 - 180
10 - 20
2
Leveles tésztából
készült kosárka
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen
230 - 2501)
12 - 20
2
Pirog
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Melegítse elő a sütőt.
11.10 Hússütés
Használjon hőálló edényeket.
A nagyon húsdarabokat közvetlenül a
tepsiben, vagy a fölötte lévő huzalpolcon
süsse.
Tegyen egy kis vizet a tepsibe, hogy a
húsból kifolyó lé vagy zsír ne égjen rá.
Ha ropogós külsejű húst kíván sütni,
helyezze a hússütő tepsibe, és ne
tegyen rá fedőt.
Ahhoz, hogy a hús szaftosabb maradjon:
• a nem zsíros húsokat fedéllel ellátott
sütőtepsiben süsse meg, vagy
használjon sütőzacskót.
• a húst vagy halat nagyobb
darabokban (legalább 1 kg-os) süsse.
• hússütés közben a nagyobb
húsdarabokat vagy szárnyasokat
többször locsolja meg a saját
levükkel.
A sütési idő 1/2 - 2/3 részének elteltekor
fordítsa meg a sütött húst.
11.11 Hússütés
Marhahús
Ételek
Mennyiség
(kg)
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Párolt hús
1 - 1.5
Alsó + felső
sütés
230
120 - 150
30
www.electrolux.com
Ételek
Mennyiség
(kg)
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Marhasült vagy
1 cm vastag
marhabélszín: vér‐
es
Infrasütés
190 - 2001)
5-6
Marhasült vagy
marhabélszín: kö‐
zepes
1 cm vastag
Infrasütés
180 - 1901)
6-8
Marhasült vagy
marhabélszín: jól
átsütve
1 cm vastag
Infrasütés
170 - 1801)
8 - 10
1) Melegítse elő a sütőt.
Sertés
Ételek
Mennyiség
(kg)
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Lapocka/tarja/
sonka
1 - 1.5
Infrasütés
160 - 180
90 - 120
Borda/karaj
1 - 1.5
Infrasütés
170 - 180
60 - 90
Fasírt
0.75 - 1
Infrasütés
160 - 170
50 - 60
Sertés csülök
(előfőzött)
0.75 - 1
Infrasütés
150 - 170
90 - 120
Borjú
Ételek
Mennyiség
(kg)
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Borjú roston
1
Infrasütés
160 - 180
90 - 120
Borjúcsülök
1.5 - 2
Infrasütés
160 - 180
120 - 150
Ételek
Mennyiség
(kg)
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Báránycsülök/
bárány roston
1 - 1.5
Infrasütés
150 - 170
100 - 120
Báránygerinc
1 - 1.5
Infrasütés
160 - 180
40 - 60
Ételek
Mennyiség
(kg)
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Nyúlgerinc/
vadnyúlláb
1
Alsó + felső sü‐ 2301)
tés
Bárány
Vad
30 - 40
MAGYAR
Ételek
Mennyiség
(kg)
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Őzgerinc
1.5 - 2
Alsó + felső sü‐ 210 - 220
tés
35 - 40
Comb
1.5 - 2
Alsó + felső sü‐ 180 - 200
tés
60 - 90
31
Idő (perc)
1) Melegítse elő a sütőt.
Szárnyasok
Ételek
Mennyiség
(kg)
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Baromfi részek
0.2 - 0.25
Infrasütés
200 - 220
30 - 50
Fél csirke
0.4 - 0.5
Infrasütés
190 - 210
35 - 50
Csirke, jérce
1 - 1.5
Infrasütés
190 - 210
50 - 70
Kacsa
1.5 - 2
Infrasütés
180 - 200
80 - 100
Liba
3.5 - 5
Infrasütés
160 - 180
120 - 180
Pulyka
2.5 - 3.5
Infrasütés
160 - 180
120 - 150
Pulyka
4-6
Infrasütés
140 - 160
150 - 240
Ételek
Mennyiség
(kg)
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Hal egészben
1 - 1.5
Alsó + felső sü‐ 210 - 220
tés
Hal
11.12 Grill
40 - 60
Melegítse elő az üres sütőt 5 percig.
Úgy helyezze el az edényt, hogy a zsír
az első polcpozíción gyűljön össze.
Grill
Ételek
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Első oldal
Második oldal
Marha hátszín
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Marhaszelet
230
20 - 30
20 - 30
3
Sertés hátszín
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Borjúhát
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Bárány hátszín
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hal egészben,
0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
32
www.electrolux.com
11.13 Fagyasztott Ételek
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Fagyasztott pizza
200 - 220
15 - 25
2
Amerikai mirelit piz‐ 190 - 210
za
20 - 25
2
Hideg pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mirelit pizza szelet
180 - 200
15 - 30
2
Sült burgonya, vé‐
kony
200 - 220
20 - 30
3
Sült burgonya, vas‐ 200 - 220
tag
25 - 35
3
Zöldségek/Kroket‐
tek
220 - 230
20 - 35
3
Pirított Vagdaltak
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / cannello‐ 170 - 190
ni, friss
35 - 45
2
Lasagne/cannelloni, 160 - 180
fagy.
40 - 60
2
Sütőben sült sajt
170 - 190
20 - 30
3
Csirke Szárny
190 - 210
20 - 30
2
Fagyasztott készételek
Ételek
Funkció
Gyorsfagyasz‐
tott pizza
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Alsó + felső sü‐ a gyártó utasí‐
tés
tásai szerint
a gyártó utasí‐
tásai szerint
3
Sült burgo‐
nya1) (300 600 g)
Alsó + felső sü‐ 200 - 220
tés vagy Infra‐
sütés
a gyártó utasí‐
tásai szerint
3
Bagettek
Alsó + felső sü‐ a gyártó utasí‐
tés
tásai szerint
a gyártó utasí‐
tásai szerint
3
Gyümölcstorták Alsó + felső sü‐ a gyártó utasí‐
tés
tásai szerint
a gyártó utasí‐
tásai szerint
3
1) A hasábburgonyát sütés közben forgassa át 2-3 alkalommal.
11.14 Hőlégbefúvás, Kis Hőfok
Ezzel a funkcióval 65 °C-nál nem
magasabb maghőmérsékletensovány,
porhanyós húsokat és halat lehet
elkészíteni. Ez a funkció nem
alkalmazható olyan receptekhez, mint
például a serpenyős sült vagy a zsíros
sertéssült. A húshőmérő szenzor
segítségével biztosíthatja a hús
megfelelő maghőmérsékletét (lásd a
húshőmérő szenzor táblázatát).
MAGYAR
Az első 10 percben a sütő hőmérsékletét
80 °C és 150 °C között lehet beállítani. A
hőmérséklet alapértelmezett értéke 90
°C. A hőmérséklet beállítása után a
készülék a sütést 80 °C-on folytatja. Ne
használja ezt a funkciót szárnyasok
elkészítéséhez.
Mindig fedő nélkül készítse
az ételt, ha ezt a funkciót
használja.
Idő
(perc)
Marhasült, 1 1,5 kg
120 - 150 1
Idő
(perc)
Polcma‐
gasság
Marhabélszín,
1 – 1,5 kg
90 - 150
3
Borjúsült, 1 –
1,5 kg
120 - 150 1
Steak, 0,2 - 0,3 20 - 40
kg
1. Főzőlapon süsse elő erős tűzön a
hús mindkét oldalát 1 - 2 percig egy
tepsiben.
2. Helyezze a húst a forró hússütő
tepsivel együtt a sütő huzalpolcára.
3. Nyomja a húshőmérő szenzort a
húsba.
4. Válassza a következő funkciót:
Hőlégbefúvás, Kis Hőfok és állítsa be
a megfelelő maghőmérsékletet.
A hőmérsékletet állítsa be 120 °C-ra.
Ételek
Ételek
33
3
11.15 Kiolvasztás
•
•
•
Távolítsa el az étel csomagolását,
majd tegye az ételt egy tányérra.
Használja az alulról számított első
polcszintet.
Ne fedje le az ételt tányérral vagy
tállal, mivel ezzel meghosszabbodhat
a kiolvasztás időtartama.
Polcma‐
gasság
Ételek
Mennyi‐
ség
Felolvasz‐
tási időtar‐
tam (perc)
További ki‐
olvasztási
időtartam
(perc)
Megjegyzés
Csirke
1 kg
100 - 140
20 - 30
Tegye a csirkét egy nagyobb tá‐
nyérba helyezett, felfordított csé‐
szealátétre. Félidőben fordítsa
meg.
Hús
1 kg
100 - 140
20 - 30
Félidőben fordítsa meg.
Hús
500 g
90 - 120
20 - 30
Félidőben fordítsa meg.
Piszt‐
ráng
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Eper
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Vaj
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Tejszín
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Verje fel a habot, amikor még
helyenként enyhén fagyos.
Krémes
torta
1,4 kg
60
60
-
34
www.electrolux.com
11.16 Tartósítás
Az üvegek ne érjenek egymáshoz.
Csak a piacon beszerezhető, azonos
méretű befőzőüvegeket használjon.
Ne használjon csavaros és bajonett
típusú fedelet vagy fém edényt.
Ennél a funkciónál az alulról számított
első polcot használja.
A sütőtálcára ne tegyen hat darab 1
literes befőzőüvegnél többet.
Töltsön kb. 1/2 liter vizet a tepsibe, hogy
elegendő páratartalmat biztosítson a
sütőben.
Amikor a folyadék rotyogni kezd az
üvegekben (kb. 35-60 perc elteltével 1
literes üvegek esetében), kapcsolja ki a
sütőt, vagy csökkentse a hőmérsékletet
100 °C-ra (lásd a táblázatot).
Az üvegeket azonos szintig töltse fel, és
zárja le kapoccsal.
Bogyós gyümölcsök
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Befőzés gyöngyö‐ A 100 °C-on folyta‐
ző forrás kezde‐
tott további főzés
téig (perc)
percben
Földieper / áfonya /
málna / érett egres
160 - 170
35 - 45
-
Csonthéjas gyümölcs
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Befőzés gyöngyö‐ A 100 °C-on folyta‐
ző forrás kezde‐
tott további főzés
téig (perc)
percben
Körte / birsalma /
szilva
160 - 170
35 - 45
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Befőzés gyöngyö‐ A 100 °C-on folyta‐
ző forrás kezde‐
tott további főzés
téig (perc)
percben
Sárgarépa1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uborka
160 - 170
50 - 60
-
Vegyes savanyú‐
ság
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Karalábé / borsó /
spárga
160 - 170
50 - 60
15 - 20
10 - 15
Zöldségek
1) Hagyja állni a kikapcsolt sütőben.
11.17 Aszalás
•
•
A tepsit borítsa be zsírpapírral vagy
sütőpapírral.
A jobb eredmény érdekében állítsa le
a sütőt az aszalási idő felénél, nyissa
ki az ajtót, és az aszalás
befejezéséhez hagyja lehűlni egy
éjszakán át.
MAGYAR
Zöldségek
Ételek
Hőmérséklet
(°C)
Idő (óra)
Bab
60 - 70
Paprika
Polcmagasság
1. pozíció
2. pozíció
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Zöldség sa‐
vanyúsághoz
60 - 70
5-6
3
1/4
Gomba
50 - 60
6-8
3
1/4
Fűszernövény
40 - 50
2-3
3
1/4
Hőmérséklet
(°C)
Idő (óra)
Polcmagasság
Szilva
60 - 70
Sárgabarack
Gyümölcs
Ételek
1. pozíció
2. pozíció
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Almaszeletek
60 - 70
6-8
3
1/4
Körte
60 - 70
6-9
3
1/4
11.18 Kenyér
A sütő előmelegítése nem ajánlott.
Ételek
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Fehér Kenyér
180 - 200
40 - 60
2
Bagett
200 - 220
35 - 45
2
Briós
180 - 200
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Rozskenyér
190 - 210
50 - 70
2
Barna kenyér
180 - 200
50 - 70
2
Sokmagvas kenyér
170 - 190
60 - 90
2
11.19 Húshőmérő szenzor táblázat
Marhahús
Étel maghőmérséklete (°C)
Véres
Közepes
Jól átsütve
Marha hátszín
45
60
70
Hátszín
45
60
70
35
36
www.electrolux.com
Marhahús
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevésbé
Közepes
Jobban
Fasírt
80
83
86
Sertés
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevésbé
Közepes
Jobban
Sonka,
Sült
80
84
88
Borda (gerinc),
Füstölt sertéskaraj,
Füstölt sertéskaraj párolva
75
78
82
Borjú
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevésbé
Közepes
Jobban
Borjú roston
75
80
85
Borjúcsülök
85
88
90
Ürü / bárány
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevésbé
Közepes
Jobban
Ürücomb
80
85
88
Ürüborda
75
80
85
Báránycsülök,
Bárány roston
65
70
75
Vad
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevésbé
Közepes
Jobban
Nyúlborda,
Őzgerinc
65
70
75
Nyúlláb, nyúlcomb,
Nyúl egészben,
Őz-/vadcomb
70
75
80
Szárnyasok
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevésbé
Közepes
Jobban
Csirke (egész / fél / mell)
80
83
86
Kacsa (egész / fél),
Pulyka (egész / mell)
75
80
85
Kacsa (mell)
60
65
70
MAGYAR
Hal (lazac, pisztráng, süllő)
Hal (egész / nagy / párolt),
Hal (egész / nagy / roston)
Felfújtak - Előfőzött zöldsé‐
gek
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevésbé
Közepes
Jobban
60
64
68
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevésbé
Közepes
Jobban
Cukkini felfújt,
Brokkoli felfújt,
Édesköményes felfújt
85
88
91
Felfújtak - Pikáns
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevésbé
Közepes
Jobban
Cannelloni,
Lasagne,
Tésztafelfújt
85
88
91
Felfújtak - Édes
Étel maghőmérséklete (°C)
Fehér kenyér felfújt gyümölcs‐
csel / gyümölcs nélkül,
Rizskása felfújt gyümölccsel /
gyümölcs nélkül,
Édesmetélt felfújt
37
Kevésbé
Közepes
Jobban
80
85
90
11.20 Tájékoztatás a
bevizsgáló intézetek számára
A vizsgálati módszerek megfelelnek az
EN 60350-1:2013 és IEC 60350-1:2011
szabványoknak.
Sütés egy szinten. Sütés sütőformákban
Ételek
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Idő
(perc)
Polcmagas‐
ság
Piskóta (zsiradék
nélkül)
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
140 - 150
35 - 50
2
Piskóta (zsiradék
nélkül)
Felső/Alsó Fűtés
160
35 - 50
2
Almás pite (2 forma,
átmérő: 20 cm, átló‐
san elhelyezve)
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
160
60 - 90
2
38
www.electrolux.com
Ételek
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Idő
(perc)
Polcmagas‐
ság
Almás pite (2 forma,
átmérő: 20 cm, átló‐
san elhelyezve)
Felső/Alsó Fűtés
180
70 - 90
1
Sütés egy szinten. Teasütemény
A harmadik polcszintet használja.
Ételek
Funkció
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Linzer / omlós tészták
Hőlégbefúvás, Nagy
Hőfok
140
25 - 40
Linzer / omlós tészták
Felső/Alsó Fűtés
1601)
20 - 30
Aprósütemény (20 db/
tepsi)
Hőlégbefúvás, Nagy
Hőfok
1501)
20 - 35
Aprósütemény (20 db/
tepsi)
Felső/Alsó Fűtés
1701)
20 - 30
1) Melegítse elő a sütőt.
Több szinten való sütés. Teasütemény
Ételek
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Idő
(perc)
Polcmagas‐
ság
2. po‐ 3. po‐
zíció zíció
Linzer / omlós tész‐
ták
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Aprósütemény (20
db/tepsi)
Hőlégbefúvás,
Nagy Hőfok
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Melegítse elő a sütőt.
Grill
Melegítse elő az üres sütőt 5 percig.
Grillezés maximális hőmérséklettel.
Ételek
Funkció
Idő (perc)
Polcmagasság
Pirítós
Grill
1-3
5
Bifsztek
Grill
24 - 301)
4
1) Félidőben fordítsa meg.
MAGYAR
39
12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
12.1 Tisztítással kapcsolatos
megjegyzések
A sütő elejét meleg vizes és enyhe
tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg.
A fémfelületek tisztítását speciális
tisztítószerrel végezze.
2. Húzza el a polctartó sín hátulját az
oldalfaltól, majd vegye ki.
1
Minden használat után alaposan tisztítsa
meg a sütő belsejét. A lerakódott zsír
vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat.
A veszély mértéke nagyobb a
grillezőedény esetében.
Minden használat után tisztítsa és
szárítsa meg az összes tartozékot.
Meleg vízzel és tisztítószerrel
megnedvesített puha kendőt használjon.
A tartozékokat tilos mosogatógépben
tisztítani.
A makacs szennyeződéseket az erre a
célra kifejlesztett speciális sütőtisztító
szerrel tisztítsa meg.
Ha teflon bevonatú tartozékokkal
rendelkezik, ne tisztítsa azokat agresszív
tisztítószerekkel, éles szélű tárgyakkal
vagy mosogatógépben. Ezek a
letapadást gátló teflon bevonat sérülését
okozhatják.
Minden használat után tisztítsa meg a
sütőteret.
2
Az eltávolított tartozékokat az ellentétes
sorrend betartásával szerelje vissza.
12.3 Pirolitika
VIGYÁZAT!
Amennyiben a készülék
konyhaszekrényébe egyéb
berendezés is van szerelve,
ne használja azt, amikor a
következő funkció működik:
Pirolitika. Ez kárt tehet a
készülékben.
A tisztítás nem indul el, ha:
•
a húshőmérő szenzort nem távolította
el.
a sütő ajtaját nem csukta be.
12.2 A polctartók
•
A sütő tisztításához vegye ki a
polctartókat.
1. Nem szükséges eltávolítani a sütőből
a polctartókat és a teleszkópos
sütősíneket.
2. A sütőteret langyos, enyhén
mosogatószeres vízzel tisztítsa
meg.Langyos vízzel és puha ruhával
tisztítsa meg a sütőajtó belső
üveglapját.
3. Kapcsolja be a sütőt.
4. Lépjen a Menübe, és válassza az
alábbi funkciót: Pirolitika. Nyomja
VIGYÁZAT!
Legyen óvatos, amikor
kiveszi a polctartókat.
1. Csavarja ki a csavart.Húzza el a
polctartó elülső részét az oldalfaltól.
meg a
gombot.
5. A tisztítás időtartamának beállítása:
40
www.electrolux.com
Kiegészítő
funkció
Leírás
Gyors
Enyhe tisztí‐
tás: 1 h.
Normál
Normál tisztí‐
tás: 1 h 30
min.
Intenzív
Alapos tisztí‐
tás: 3 h.
6. Nyomja meg a
gombot.
Amikor a megkezdődik a tisztítás, a sütő
ajtaja zárva marad, és a sütővilágítás
nem működik.
Ha a tisztítást a vége előtt szeretné
leállítani, kapcsolja ki a sütőt.
FIGYELMEZTETÉS!
Amikor a funkció véget ér, a
sütő nagyon forró.
Égésveszély!
Amikor a tisztítás véget ér, a sütőajtó
zárva marad, és néhány sütőfunkció nem
érhető el, míg a hőmérséklet a sütőben
le nem csökken.
4. Fogja meg az ajtó mindkét oldalát, és
felfelé irányuló szögben húzza le a
sütőről.
5. Helyezze a sütőajtót külső oldalával
lefelé fordítva egy puha és
egyenletes felületre.
6. Tartsa meg két oldalon az ajtó felső
szélénél lévő B díszlécet, majd
nyomja befelé a tömítésrögzítő
kapocs kioldásához.
2
B
1
7. Húzza előre a díszlécet az
eltávolításhoz
8. Egyenként fogja meg az ajtó
üveglapjait a felső szélüknél, és
felfele húzva vegye ki őket a
vezetősínből.
12.4 Az ajtó eltávolítása és
visszaszerelése
A tisztításhoz az ajtó és a belső
üveglapok eltávolíthatók. Az üveglapok
száma modellenként változik.
FIGYELMEZTETÉS!
Az ajtó nehéz.
1. Nyissa ki teljesen az ajtót.
2. Teljesen nyomja a rögzítőkarokat (A)
az ajtó két zsanérjára.
A
A
3. Csukja be a sütőajtót az első nyitási
pozícióig (kb. 70°-os szög).
9. Tisztítsa meg az üveglapokat
mosószeres vízzel. Óvatosan törölje
szárazra az üveglapot.
Amikor a tisztítás befejeződött, a fenti
lépéseket fordított sorrendben hajtsa
végre. Először a kisebb lapot helyezze
vissza, majd a nagyobbat és az ajtót.
FIGYELMEZTETÉS!
Ügyeljen arra, hogy az
üveglapok a megfelelő
helyzetben legyenek
behelyezve, máskülönben
az ajtó felülete
túlmelegedhet.
Ügyeljen arra, hogy az üveglapokat (C, B
és A) a megfelelő sorrendben tegye
vissza. Először a C üveglapot tegye
vissza, melynek bal oldalára egy
MAGYAR
négyzet, míg jobb oldalára egy
háromszög van nyomtatva. Ezek a
szimbólumok dombornyomással az
ajtókereten is megtalálhatók. Az
üveglapon levő háromszög
szimbólumnak az ajtókereten található
háromszög mellé kell kerülni, és a
négyzet szimbólumoknál is ennek kell
történnie. Ezután helyezze vissza a
másik két üveglapot is.
ABC
41
2. Tisztítsa meg az üveg
lámpaburkolatot.
3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló izzóra .
4. Szerelje fel az üvegbúrát.
Oldalsó lámpa
1. A sütőlámpához való hozzáféréshez
távolítsa el a bal oldali polcvezető
sínt.
2. Használjon egy keskeny, tompa
eszközt (pl. teáskanalat) az üvegbúra
eltávolításához.
12.5 A hűtőlámpa cseréje
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
A lámpa forró lehet.
1. Kapcsolja ki a sütőt.
Várja meg, amíg a sütő lehűl.
2. Húzza ki a sütőt a hálózati aljzatból.
3. Tegyen egy kendőt a sütőtér aljára.
Felső lámpa
1. Az üveg lámpaburkolat
eltávolításához forgassa azt.
13. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3. Tisztítsa meg az üveg
lámpaburkolatot.
4. Cserélje ki az izzót egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló izzóra.
5. Szerelje fel az üvegbúrát.
6. Helyezze vissza a bal oldali
polcvezető sínt.
42
www.electrolux.com
13.1 Mit tegyek, ha...
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a sütőt.
A sütő nincs csatlakoztatva
az elektromos hálózathoz,
vagy csatlakoztatása nem
megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a sütő jól
van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz
(lásd a bekötési rajzot, ha
van).
A sütő nem melegszik fel.
A sütő ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a sütőt.
A sütő nem melegszik fel.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
A sütő nem melegszik fel.
Nem végezte el a szüksé‐
ges beállításokat.
Ellenőrizze, hogy elvégez‐
te-e a szükséges beállítá‐
sokat.
A sütő nem melegszik fel.
Az automatikus kikapcsolá‐ Olvassa el az „Automatikus
si funkció aktív.
kikapcsolás” című részt.
A sütő nem melegszik fel.
A Gyerekzár be van kap‐
csolva.
Olvassa el „A gyerekzár
használata” c. részt.
A sütő nem melegszik fel.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Teljesen csukja be az ajtót.
A sütő nem melegszik fel.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
A világítás nem működik.
A világítás izzója meghibá‐ Cserélje ki az izzót.
sodott.
A kijelzőn F111 látható.
A húshőmérő szenzor
csatlakozódugója nem
megfelelően van az aljzat‐
ba illesztve.
A kijelző a táblázatban
Elektromos hiba lépett fel.
nem szereplő hibakódot je‐
lenít meg.
Nyomja be a húshőmérő
szenzor csatlakozódugóját
az aljzatba, amennyire
csak lehetséges.
•
•
Gőz- és páralecsapódás
az ételen és a sütőtérben.
Kapcsolja ki a sütőt a
lakás biztosítéktábláján
levő biztosítékkal vagy
biztonsági főkapcsoló‐
val, majd kapcsolja be
ismét.
Ha a hibaüzenet ismét
megjelenik a kijelzőn,
forduljon az ügyfélszol‐
gálathoz.
Az ételt túl sokáig hagyta a A sütés befejezése után az
sütőben.
edényeket ne hagyja 15 20 percnél hosszabb ideig
a sütőben.
MAGYAR
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A készülék bekapcsol, de
A demo üzemmód bekap‐
nem melegszik fel. A venti‐ csolt.
látor nem működik. A kijel‐
zőn "Demo" jelenik meg.
13.2 A szerviz számára
szükséges adatok
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
márkaszervizhez.
Olvassa el az „Alapbeállí‐
tások” szakaszt a „Napi
használat” című fejezet‐
ben.
A márkaszerviz számára szükséges
adatok az adattáblán találhatóak. Az
adattábla a sütőtér elülső keretén
található. Ne távolítsa el az adattáblát a
készülék sütőterének keretéről.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
14. ENERGIAHATÉKONYSÁG
14.1 Termék- és információs adatlap az EU 65-66/2014 számú
rendelkezésnek megfelelően.
Gyártó neve
Electrolux
A készülék azonosítójele
KOE8P81Z
Energiahatékonysági szám
81.2
Energiahatékonysági osztály
A+
Villamosenergia-fogyasztás normál adag hagyo‐
mányos sütésmódja esetén
1.09 kWh/ciklus
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és
légkeveréses sütés mellett
0.69 kWh/ciklus
Sütőterek száma
1
Hőforrás
Villamos energia
Térfogat
71 l
Sütő típusa
Beépíthető sütő
Tömeg
37.0 kg
EN 60350-1 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok,
sütők, gőzsütők és grillezők - A
43
teljesítmény mérésére szolgáló
módszerek.
44
www.electrolux.com
14.2 Energiatakarékosság
A sütő több funkcióval is
segít energiát megtakarítani
a mindennapos főzés során.
Általános javaslatok
Gondoskodjon arról, hogy a sütő
működése közben az ajtaja legyen
becsukva. Főzés közben ne nyissa ki
gyakran a készülék ajtaját. Tartsa tisztán
az ajtótömítést, és ellenőrizze, hogy a
helyén van és megfelelően rögzített.
Fém edényeket használjon az
energiatakarékosság javítása érdekében.
Amikor csak lehetséges, az ételt még
felfűtés előtt helyezze a sütőbe.
A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés
során a befejezés előtt csökkentse a
sütő hőmérsékletét a minimum értékre, a
sütés hosszától függően 3 - 10 perc
időtartamra. A sütőben levő maradékhő
tovább folytatja a sütést.
A maradékhőt más ételek
felmelegítéséhez is használhatja.
Ha egyszerre több ételt készít, a sütések
közötti szünet legyen a lehető
legrövidebb.
Maradékhő
Amikor egy sütőfunkciót vagy programot
időbeállítással (Időtartam, Befejezés)
kapcsol be, és a sütés időtartama 30
percnél hosszabb, a fűtőelemek
automatikusan korábban kapcsolnak ki
egyes sütőfunkcióknál.
A sütővilágítás és a légkeverés továbbra
is működik.
Ételek melegen tartása
A maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához. Ehhez válassza a
lehető legalacsonyabb hőmérsékletbeállítást. A maradékhő visszajelző vagy
a hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.
Sütés kikapcsolt sütővilágítással
Sütés-főzés közben kapcsolja ki a
lámpát. Csak akkor kapcsolja be, amikor
szükség van rá.
Hőlégbefúvás (Nedves)
A funkciót arra tervezték, hogy energiát
takarítson meg a sütés során.
E funkció használatakor a sütővilágítás
30 másodperc elteltével automatikusan
kikapcsol. A sütővilágítást ismét
bekapcsolhatja, azonban ez a lépés
csökkenti az elvárt energiamegtakarítás
mértékét.
Légkeveréses sütés
Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat
légkeveréssel használja az
energiatakarékosság érdekében.
15. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
MAGYAR
45
46
www.electrolux.com
MAGYAR
47
867361279-A-072020
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement