Electrolux COC725X Brugermanual

Electrolux COC725X Brugermanual
COC725X
NO
Ovn
Bruksanvisning
Få mest mulig ut
av ditt produkt
For den raskeste tilgangen til manualer,
instruksjonsguider, support og mer via vår
fotoregistrering, besøk electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON...........................................................................3
2. SIKKERHETSANVISNINGER............................................................................ 4
3. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 7
4. BETJENINGSPANEL......................................................................................... 8
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK.............................................................................9
6. DAGLIG BRUK................................................................................................... 9
7. KLOKKEFUNKSJONER................................................................................... 12
8. BRUKE TILBEHØRET......................................................................................13
9. TILLEGGSFUNKSJONER................................................................................17
10. HJELP OG TIPS............................................................................................. 19
11. STELL OG RENGJØRING............................................................................. 37
12. FEILSØKING.................................................................................................. 41
13. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................44
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner nøye innen du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og sårbare mennesker
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
La ikke barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i
bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli
varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
Bare en kvalifisert person må montere produktet og
skifte ut kabelen.
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn
tilbehør eller ovnsutstyr.
Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører
vedlikehold.
ADVARSEL: Sørg for at apparatet er slått av før du
bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.
Bruk ikke produktet før du installerer det i en
innebygget enhet.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset
i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til
at glasset blir matt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske
fare.
For å fjerne hyllestøttene, må du først trekk fronten på
hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra
sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.
Bruk kun matsensoren (steketermometeret) som
anbefales for dette apparatet.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installasjon
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Ikke dra eller løft apparatet etter
håndtaket.
•
•
•
•
•
Monter apparatet på et trygt og egnet
sted som oppfyller
monteringskravene.
Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
Før du monterer produktet, sjekk at
ovnsdøren åpner uten hindring.
Produktet er utstyrt med et elektrisk
kjølesystem. Det må brukes med den
elektriske strømforsyningen.
Innbyggingsskapet må være montert i
overensstemmelse med kravene til
stabilitet ifølge DIN 68930.
NORSK
•
Minstehøyde for
skap (minstehøyde
for skap under ben‐
keplate)
600 (600) mm
Skapbredde
550 mm
Skapdybde
605 (580) mm
Høyden av fronten
av produktet
594 mm
Høyden av baksi‐
den av produktet
576 mm
Bredden av fronten
av produktet
549 mm
Bredden av baksi‐
den av produktet
548 mm
Dybden av produk‐
tet
567 mm
Produktets innebyg‐
de dybde
546 mm
Dybde med døren
åpen
1017 mm
•
•
•
•
Minsteåpning for
ventilasjon. Åpning
er plassert på nedre
bakside
550 x 20 mm
Lengden på strøm‐
ledningen. Strøm‐
ledningen finner du i
høyre hjørne på
baksiden
1500 mm
Monteringsskruer
4 x 12 mm
•
•
•
•
•
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt
eller eksplosjon.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
5
Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
Påse at støpselet og strømkabelen
ikke påføres skade. Hvis
strømkabelen må erstattes, må dette
utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.
Strømkablene må ikke berøre eller
komme nær apparatets dør eller
sprekken under apparatet, spesielt
ikke når den er i bruk eller når døren
er varm.
Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Apparatet leveres med støpsel og
strømledning.
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
Slå av apparatet etter hver bruk.
Vær forsiktig når du åpner døren til
apparatet når apparatet er i bruk.
Varm luft kan strømme ut.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
Belast ikke døren når den er åpen.
Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Åpne døren til apparatet forsiktig.
Bruk av ingredienser som inneholder
alkohol kan føre til en blanding av
alkohol og luft.
Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med apparatet når
du åpner døren.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.
•
•
•
•
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
•
For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre
gjenstander i apparatet direkte på
bunnen.
– legg ikke aluminiumsfolie direkte
på bunnen av rommet i apparatet.
– ikke tøm vann direkte inn i det
varme apparatet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i apparatet når tilberedningen
er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
Misfarge på apparatets emalje eller
rustfritt stål har ingen innvirkning på
funksjonen.
Bruk en grill-/stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
Ha alltid stekeovnsdøren lukket når
ovnen er på.
Hvis apparatet er montert bak et
møbelpanel (f.eks. en dør), må du
sørge for at døren aldri er lukket når
apparatet er i drift. Varme og fuktighet
kan bygge seg opp bak et lukket
møbelpanel og dermed forårsake
skade på apparatet, dekselenheten
eller gulvet. Ikke lukk møbelpanelet
før apparatet er helt avkjølt etter bruk.
•
•
•
Slå av apparatet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
Påse at produktet er kaldt. Det er fare
for at glasspanelene kan knuses.
Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret.
Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
Rengjør apparatet med jevne
mellomrom for å forhindre skade på
overflaten.
Rengjør apparatet med en fuktet myk
klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel.
Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Følg sikkerhetsanvisningene på
pakken hvis du bruker ovnsspray.
Ikke rengjør den katalytiske emaljen
med vaskemidler.
2.5 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
•
•
•
Typen lyspære eller halogenlampe
som brukes i dette produktet er kun
for husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
Du må koble fra strømforsyningen til
apparatet før du skifter lyspære.
Bruk kun lyspærer med tilsvarende
spesifikasjoner.
2.6 Service
•
•
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
NORSK
2.7 Avfallsbehandling
•
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
Koble produktet fra strømmen.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Generell oversikt
1
2
3
4
5 6
7
8
9
14
5
4
3
2
1
3.2 Tilbehør
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Betjeningspanel
Bryter for ovnsfunksjoner
Strømindikator/symbol
Display
Betjeningsbryter (for temperaturen)
Temperaturindikator/symbol
Pluss damp
Kontakt til matsensor
Varmeelement
Ovnslampe
Vifte
Uttakbare brettstiger
Gravert ovnsrom
Brettplasseringer
Grill - /stekepanne
Rist
Til kokekar, kakeformer, steker.
Stekebrett
For baking og steking eller for å samle
opp fett.
Kakebrett
≤ 5 kg
Til kaker og kjeks.
7
Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr kan bli innestengt i produktet.
For rundstykker, saltkringler og
småbakst. Egnet for dampfunksjoner.
8
www.electrolux.com
Misfarging av overflaten har ingen effekt
på funksjonene.
Teleskopiske glideskinner
Steketermometer
For enklere bruk av steke- og bakerister.
Måler temperaturen i maten.
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Pulsbrytere
Sensorfelt / knapp
Beskrivelse
For å stille inn VARSELUR. Trykk på feltet i 3 sekunder
for å slå av eller på ovnslys.
For å stille inn en klokkefunksjon.
For å kontrollere ovnstemperaturen eller kjernetempera‐
turen på steketermometeret (hvis aktuelt). Skal kun bru‐
kes hvis en varmefunksjon er i bruk.
Slå apparatet på funksjonen Ekte varmluft PLUS.
4.2 Display
A
G
F
E
B
D
C
A. Timer / Temperatur
B. Varme opp og restvarmeindikator
C. Steketermometer (bare utvalgte
modeller)
D. Elektronisk dørlås (bare for utvalgte
modeller)
E. Timer/minutter
F. Demofunksjon (bare utvalgte modeller)
G. Klokkefunksjoner
NORSK
9
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK
Se «Klokkefunksjoner» for å stille inn nytt
klokkeslett.
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Første gangs rengjøring
Steg 1
Ta ut alt tilbehør og avtak‐
bare brettstiger fra ovnen.
Steg 2
Steg 3
Rengjør ovnens og tilbehø‐
rene med en myk klut med Sett tilbehøret og de avtak‐
varmt vann og et mildt va‐ bare hyllestøttene i ovnen.
skemiddel.
5.2 Første gangs forvarming
Forvarm den tomme ovnen før første gangs bruk.
Steg 1
Ta ut alt tilbehør og avtakbare brettstiger fra ovnen.
Steg 2
Velg maksimumstemperaturen for funksjonen:
La ovnen stå på i 1 time.
.
Steg 3
Velg maksimumstemperaturen for funksjonen:
La ovnen stå på i 15 minutter.
.
Ovnen kan avgi lukt og røyk under forvarming. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i
rommet.
6. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Skjult lås
For å bruke produktet, trykker du på
bryteren. Bryteren kommer ut.
6.2 Varmefunksjoner
Ovnsfunk‐
sjon
Påføring
Ovnen er av.
Av-posisjon
For å redusere oppvar‐
mingstiden.
Hurtigoppvar‐
ming
10
www.electrolux.com
Ovnsfunk‐
sjon
Ekte varm‐
luft / Ekte
varmluft
PLUSS
Påføring
Slik baker du på opptil
tre hyllenivåer samtidig
og tørker mat.
Still inn ovnstemperatu‐
ren til 20 °C – 40 °C la‐
vere enn ved Over- /
Undervarme.
Slik gir du fuktighet un‐
der tilberedningen. For
å få riktig farge og sprø
skorpe under baking.
For å gi mer saftfullhet
under oppvarming.
Slik steker du pizza. For
å oppnå en mer intens
Pizzafunksjon bruning og sprø bunn.
For å bake og steke på
én brettplassering.
Over- /Under‐
varme
Undervarme
Tining
Baking med
fukt
For å bake kaker med
sprø bunn og for å her‐
metisere.
For å tine mat (grønn‐
saker og frukt). Tiden
det tar å tine avhenger
av mengden og størrel‐
sen på den frosne ma‐
ten.
Denne funksjonen er la‐
get med tanke på å
spare energi når man
lager mat. Når du bru‐
ker denne funksjonen,
kan temperaturen i
ovnsrommet variere fra
den angitte temperatu‐
ren. Restvarmen bru‐
kes. Varmeeffekten kan
reduseres. For mer in‐
formasjon, se kapittelet
«Daglig bruk», merkna‐
der om: Baking med
fukt.
Ovnsfunk‐
sjon
Påføring
Slik griller du tynne mat‐
stykker og rister brød.
Grill
For å steke store steker
eller fjærfe på én brett‐
Varmluft gril‐ plassering. For å grati‐
nere og brune.
ling
Katalyse
For å hjelpe til med
selvrensingen av det
katalytiske ovnsbeleg‐
get.
Lampen kan deaktiveres
automatisk ved en
temperatur under 60 °C for
enkelte ovnsfunksjoner.
6.3 Merknader om: Baking med
fukt
Denne funksjonen blir brukt til å
overholde energieffektivitetsklassen og
økologiske designkrav i henhold til EU
65/2014 og EU 66/2014. Tester i henhold
til EN 60350-1.
Stekeovnsdøren bør lukkes under
tilberedning slik at funksjonen ikke
forstyrres, og ovnen er i drift med høyest
mulig energieffektivitet.
Når du bruker denne funksjonen, slås
ovnslampen automatisk av etter 30
sekunder.
For
matlagningsinstruksjonene,
se kapitlet "Råd og tips",
Baking med fukt. Se
"energieffektivitet" for
generelle anbefalinger for
energisparing.
6.4 Stille inn en
oppvarmingsfunksjon
1. Vri på knappen for varmefunksjonene
for å velge en ovnsfunksjonene.
2. Vri på kontrollvelgeren for å velge
temperatur .
NORSK
Lampen lyser når ovnen er i bruk.
3. For å slå ovnen av, drei bryteren for
ovnfunksjonene til av-stilling.
6.5 Innstilling av
funksjonen:Ekte varmluft
PLUSS
Denne funksjonen øker fuktighet under
steking.
ADVARSEL!
Brannfare eller skade på
produktet.
Frigitt fuktighet kan forårsake
brannskader. Når funksjonen er avsluttet
kan du åpne døren forsiktig.
1. Fyll hulrommet med vann fra
springen.
11
Indikatoren tennes.
4. Vri kontroll-bryteren til valgt
temperatur.
5. Forvarm den tomme ovnen i 10
minutter for å danne fuktighet.
6. Legg maten i ovnen.
Les kapittelet "Råd og tips".
Ikke åpne ovnsdøren under tilberedning.
7. Drei varmefunksjonsbryteren til AV,
trykk Plus Steam
for å slå av
ovnen.
Indikatoren slukkes.
8. Fjern vannet fra ovnskammeret.
ADVARSEL!
Pass på at ovnen er
avkjølt før du fjerner
restvann fra
ovnskammeret.
6.6 Hurtigoppvarming
Hurtigoppvarming gir kortere
oppvarmingstid.
Ikke sett mat i ovnen når
hurtigoppvarming er aktivert.
Hulrommet har maksimal kapasitet
på 250 ml.
Fyll hulrommet med vann kun når
ovnen er avkjølt.
FORSIKTIG!
Fyll ikke hulrommet på
nytt under matlaging
eller når ovnen er varm.
2. Slik stiller du inn funksjonen:
3. Trykk: Plus Steam .
Den virker kun med funksjonen: Ekte
varmluft PLUSS.
1. Drei bryteren for ovnsfunksjoner for å
velge hurtigoppvarming.
2. Drei termostatbryteren for å velge en
temperatur.
Lydsignalet høres når ovnen når den
innstilte temperaturen.
3. Velg en ovnsfunksjon.
6.7 Oppvarmingsindikator
.
Når ovnsfunksjonen er i drift, vil linjene i
-displayet dukke opp én etter én når
temperaturen i ovnen øker, og de
forsvinner når den minker.
12
www.electrolux.com
7. KLOKKEFUNKSJONER
7.1 Tabell over
klokkefunksjoner
Klokkefunk‐
sjon
Påføring
Klokkeslett
For å vise eller endre
klokkeslett. Du kan bare
endre klokkeslettet når
ovnen er avslått.
Steketid
Slik programmerer du
tilberedningstiden. Bru‐
kes kun når varmefunk‐
sjonen er stilt inn.
Ferdigtid
Slik innstiller du når ov‐
nen slår seg av. Brukes
kun når varmefunksjo‐
nen er stilt inn.
Kombinasjon av funk‐
Tidsutsettelse sjoner: Steketid og Fer‐
digtid.
Varselur
For innstilling av en tids‐
nedtelling. Denne funk‐
sjonen har ingen inn‐
virkning på bruken av
stekeovnen.
Varselur - kan stilles inn
når som helst, selv hvis
ovnen er slått av.
7.2 Stille inn og endre
klokkeslett
Etter første tilkobling til strøm, vent til
displayet viser
blinker.
og "12:00". "12"
1. Drei termostatbryteren for å stille
timene.
2. Trykk
for å bekrefte og stille inn
minutter.
Displayet viser
og innstilt time.
"00" blinker.
3. Drei termostatbryteren for å stille
gjeldende minutter.
for å bekrefte, ellers blir
4. Trykk på
det angitte klokkeslettet lagret
automatisk etter 5 sekunder.
Displayet viser den nye tiden.
Trykk på
gjentatte ganger, helt til
indikatoren for klokkeslett
blinker i
displayet for å endre klokkeslettet.
7.3 Stille inn STEKETIDfunksjon
1. Velg en varmefunksjon.
gjentatte ganger til
2. Trykk på
begynner å blinke.
3. Drei termostatbryteren til høyre eller
venstre for å endre innstillingene og
for å bekrefte. Drei
trykk på
termostatbryteren for å stille inn timer
for å bekrefte.
og trykk på
Ved innstilt steketid høres et signal i 2
minutter.
og tidsinnstilling blinker i
displayet. Ovnen slår seg av automatisk.
4. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
5. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
7.4 Stille inn FERDIGTIDfunksjonen
1. Velg en varmefunksjon.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
3. Drei termostatbryteren for å stille inn
timer og trykk på
for å bekrefte.
Drei termostatbryteren til høyre eller
venstre for å endre innstillingene og
trykk på
for å bekrefte.
Ved innstilt steketid høres et signal i 2
og tidsinnstilling blinker i
minutter.
displayet. Ovnen slår seg av automatisk.
4. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
5. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
7.5 Velge TIDSFORSINKELSE
1. Velg en varmefunksjon.
2. Trykk på
gjentatte ganger til
begynner å blinke.
NORSK
3. Drei termostatbryteren til høyre eller
venstre for å endre innstillingene for
STEKETID og trykk på
for å
bekrefte. Drei termostatbryteren til
høyre eller venstre for å endre
innstillingene for STEKETID og trykk
på
for å bekrefte.
blinker i displayet.
4. Drei termostatbryteren til høyre eller
venstre for å endre innstillingene for
for å
FERDIGTID-tid og trykk på
bekrefte. Drei termostatbryteren til
høyre eller venstre for å endre
innstillingene for FERDIGTID-tid og
trykk på
for å bekrefte. Displayet
viser
og innstilt temperatur.
Ovnen slår seg automatisk på senere,
fungerer bare i en innstilt STEKETID og
stopper ved innstilt FERDIGTID.
Ved innstilt steketid høres et signal i 2
13
6. Drei bryteren for ovnsfunksjoner til
av-posisjon.
7.6 Stille inn Varselur
Varselur kan både stilles inn når ovnen
er slått av og på.
1. Trykk på
gjentatte ganger, til
eller "00" blinker i displayet.
2. Drei termostatbryteren for å stille
sekunder og deretter minutter.
Når du velger en tid som er lenger
enn 60 minutter, vil
blinke i
displayet.
3. Juster timene.
4. VARSELURET starter automatisk
etter 5 sekunder.
Når 90 % av tiden har gått, høres et
signal.
5. Når den valgte tiden slutter, høres et
minutter.
og tidsinnstilling blinker i
displayet. Ovnen slår seg av.
5. Trykk på en knapp eller åpne
ovnsdøren for å stoppe signalet.
signal i to minutter. "00:00" og
blinker i displayet. Trykk på en
vilkårlig knapp for å stoppe signalet.
8. BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Steketermometer for
kjernetemperatur
Steketermometeret måler temperaturen
inne i maten. Når maten er på den
innstilte temperaturen, slås ovnen av.
To temperaturer må stilles inn:
•
•
stekeovnstemperaturen (minimum
120 °C),
kjernetemperaturen for maten.
FORSIKTIG!
Bruk bare
steketermometeret som
følger med samt originale
reservedeler.
For få de beste matlagingsresultatene:
• Ingrediensene bør være
romtempererte.
•
•
•
Steketermometeret kan ikke brukes i
flytende retter.
Steketermometeret må sitte i retten
og pluggen må være i stikkontakten
under tilberedningen.
Bruk anbefalte
kjernetemperaturinnstillinger for
maten. Se etter i kapittelet "Råd og
tips".
Hver gang du setter
steketermometeret i
kontakten, må du stille inn
kjernetemperatur igjen. Du
kan ikke velge varighet og
sluttid.
Ovnen beregner tilnærmet
tilberedningstid, som kan
endres under matlaging.
Matvarekategorier: kjøtt, fjærkre
og fisk
1. Still inn ovnsfunksjon og temperatur.
14
www.electrolux.com
2. Sett spissen på steketermometeret
inn i midten av kjøttet eller fisken,
helst i den tykkeste delen. Sørg for at
minst 3/4 av steketermometeret er
inne i retten.
3. Sett pluggen til steketermometeret
inn i kontakten du finner på fronten
av produktet.
5. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå
av lydsignalet.
6. Ta steketermometeret ut av
kontakten og ta retten ut av
produktet.
ADVARSEL!
Siden steketermometeret blir
svært varm er det en risiko
for brannskader. Vær
forsiktig når du trekker ut
pluggen og fjerner den fra
maten.
Matvarekategori: gryterett
1. Still inn ovnsfunksjon og temperatur.
2. Ha halvparten av ingrediensene i en
kakeform.
3. Sett spissen på steketermometeret
nøyaktig i midten av
gryteretten.Steketermometeret bør
stå stødig på samme sted under
stekingen. For å oppnå dette kan du
bruke en solid ingrediens. Bruk
kanten av formen som støtte for
silikonhåndtaket på
steketermometeret. Spissen av
steketermometeret skal ikke røre
bunnen av formen.
Displayet viser symbolet for
steketermometeret.
Når du bruker steketermometeret for
første gang, er standard
kjernetemperatur 60 °C.
Mens
blinker, kan du endre standard
kjernetemperatur med
temperaturbryteren. Displayet viser
symbolet til steketermometeret og
standard kjernetemperatur.
4. Trykk
for å lagre den nye
kjernetemperaturen eller vent i 10
sekunder, slik at innstillingen lagres
automatisk.
Den nye innstilte kjernetemperatur vises i
displayet neste gang du bruker
steketermometeret.
Når maten når den angitte
kjernetemperaturen, blinker
blinker. Et
kjernetemperaturen og
lydsignal høres i 2 minutter.
4. Dekk over steketermometeret med
de resterende ingrediensene.
5. Sett pluggen til steketermometeret
inn i kontakten du finner på fronten
av produktet.
NORSK
15
Slik endrer du temperaturen
under matlagingen
Du kan endre temperaturen når som
helst i løpet av tilberedningsprosessen:
Displayet viser symbolet for
steketermometeret.
for å lagre den nye
6. Trykk
kjernetemperaturen eller vent i 10
sekunder, slik at innstillingen lagres
automatisk.
Den nye innstilte kjernetemperatur vises i
displayet neste gang du bruker
steketermometeret.
Når maten når den angitte
kjernetemperaturen, blinker
kjernetemperaturen og
blinker. Et
lydsignal høres i 2 minutter.
7. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå
av lydsignalet.
8. Ta steketermometeret ut av
kontakten og ta retten ut av
produktet.
ADVARSEL!
Siden steketermometeret blir
svært varm er det en risiko
for brannskader. Vær
forsiktig når du trekker ut
pluggen og fjerner den fra
maten.
1. Trykk på
:
• trykk én gang – displayet viser
valgt kjernetemperatur, som
endres hvert 10. sekund til
gjeldende kjernetemperatur.
• trykk to ganger – displayet viser
gjeldende ovnstemperatur, som
endres hvert 10. sekund til valgt
ovnstemperatur.
• trykk tre ganger – displayet viser
valgt ovnstemperatur.
2. Drei termostatbryteren for å endre
temperaturen.
8.2 Innsetting av tilbehør
Små fordypninger øverst for å øke
sikkerheten. Fordypningene hindrer også
de i å tippe. Den høye kanten rundt
risten forhindrer at kokekar sklir av risten.
16
www.electrolux.com
Rist:
Sett ristene inn mellom sporene på
brettstigen .
Stekebrett/ langpanne:
Skyv stekebrettet /langpannen inn i
sporene på brettstigene.
Rist og stekebrett / langpannesam‐
men:
Skyv stekebrettet / langpannen mel‐
lom sporene på brettstigen og risten
på sporene over.
8.3 Bruke uttrekkbare
ovnsskinner
Ikke smør de utrekkbare skinnene.
Sørg for at du trykker de utrekkbar
skinnene helt tilbake i ovnen før du
lukker ovnsdøren.
NORSK
17
Rist:
Plasser rillehyllene på teleskopskinne‐
ne.
Dyp stekepanne:
Sett grill – /stekepannen på de utrekk‐
bare skinnene.
Rist og grill – /stekepanne sammen:
Sett risten og grill – /stekepannen
sammen på den utrekkbare skinnen.
9. TILLEGGSFUNKSJONER
9.1 Slik bruker du barnesikring
Når barnesikringen er på ovnen, kan den
ikke slås på ved et uhell.
1. Sørg for at bryteren for
oppvarmingsfunksjoner er i avposisjonen.
Når funksjonslåsen er på, kan
temperatur- og klokkeslettinnstillingene
ikke endres ved et uhell.
1. Velg ovnsfunksjon og still den inn
etter dine preferanser.
2.
2. Trykk og hold
og
samtidig i
minst 2 sekunder.
Signalet lyder. Loc vises på displayet i 5
sekunder.
9.2 Bruke funksjonslås
Loc vises på skjermen når
du vrir knappen for
temperaturen eller trykker på
en hvilken som helst knapp
når funksjonslåsen er på.
Når du vrir på ovnfunksjonensknappen,
stanser ovnen.
,
- trykk og hold samtidig i 2
sekunder.
Signalet lyder. SAFE – vises på
displayet.
For å slå av barnelåsen gjenta trinn 2.
Du kan bare slå på funksjonslåsen når
ovnen fungerer.
18
www.electrolux.com
Når du slår av ovnen mens
funksjonslåsen er på, settes
funksjonslåsen automatisk til barnelås.
Se kapittelet «Tilleggsfunksjoner», Bruke
barnesikringen.
For å slå av funksjonslåsen, gjenta trinn
2.
9.3 Restvarmeindikator
Når du slår av ovnen, viser displayet
restvarmeindikatoren hvis temperaturen i
ovnen er over 40 °C.Vri for temperaturen
til venstre eller høyre for å kontrollere
ovnstemperaturen.
9.4 Automatisk utkobling
FORSIKTIG!
Ikke flytt dørlåsen vertikalt.
Ikke skyv på dørlåsen når du
lukker ovnsdøren.
Av sikkerhetsmessige hensyn slår ovnen
seg av etter en viss tid dersom en
varmefunksjon er i bruk og ingen
innstillinger endres.
(°C)
(h)
30 – 115
12,5
120 – 195
8,5
200 – 245
5,5
250 – maksimum
3
Automatisk utkobling virker ikke med
funksjonene: Ovnslys, Steketermometer,
Steketid og Ferdigtid.
9.5 Kjølevifte
9.7 Slik bruker du mekanisk
dørlås
1. For å slå på dørlåsen, trekk den
fremover til den låses på plass.
2. For å slå av dørlåsen, skyv den
tilbake i panelet.
Mens ovnen er i bruk, slår kjøleviften seg
på automatisk for å holde ovnens
overflater kalde. Når du slår av ovnen, er
kjøleviften aktiv til ovnen er kjølt ned.
9.6 Mekanisk dørlås
Dørlåsen er ulåst når du kjøper ovnen.
9.8 Åpning av døren med den
mekaniske dørlåsen slått på
Du kan åpne døren når den mekaniske
dørlåsen er slått på.
NORSK
1. Trykk forsiktig på dørlåsen.
2. Åpne døren ved å dra i den med
håndtaket.
19
Hvis du trykker på dørlåsen til du hører et
klikk, slår du av dørlåsen.
1
2
10. HJELP OG TIPS
Temperaturer og steketider i tabellene er
kun veiledende. De avhenger av
oppskrift, samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
10.1 Råd om tilberedning
Temperaturer og steketider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av oppskrift,
samt mengde og kvalitet på ingrediensene som brukes.
Ovnen kan muligens bake eller steke på en annen måte enn den gamle ovnen gjor‐
de. Tabellen nedenfor viser anbefalte innstillinger for temperatur, tilberedningstid og
hylleplassering for spesifikke mattyper.
Hvis du ikke finner opplysningene for en spesiell oppskrift, kan du ta utgangspunkt i
en tilsvarende rett.
10.2 Ekte varmluft PLUSS
Bruk det andre hyllenivået.
KAKER / BAKVERK / BRØD
Tilsett omtrent 150 ml vann.
Bruk stekebrettet.
KAKER / BAKVERK / BRØD
(°C)
Småkaker /
150 - 180
Scones / Crois‐
santer
(min)
10 - 20
(°C)
(min)
Focaccia
200 - 210
10 - 20
Pizza
230
10 - 20
Rundstykker
200
20 - 25
Brød
180
35 - 40
20
www.electrolux.com
MATFORNYELSE
KAKER / BAKVERK / BRØD
(°C)
(min)
(min)
Plommekake / 160 - 180
Eplekake / Ka‐
nelsnurrer, bakt
i kakeform
30 - 60
Tilsett omtrent 200 ml vann.
Makkaronigrateng
15 - 25
Pizza
15 - 25
Ris
15 - 25
Grønnsaker
15 - 25
Tilsett omtrent 200 ml vann.
FROSSEN FERDIGMAT
(°C)
(min)
Pizza
200 - 210
10 - 20
Croissanter
170 - 180
15 - 25
Lasagne
180 - 200
35 - 50
Bruk ildfast glassform.
STEKING
(°C)
(min)
Roastbiff
200
50 - 60
Tilsett omtrent 100 ml vann.
Kylling
210
60 - 80
Still temperaturen til 110 °C.
Svinestek
180
65 - 80
MATFORNYELSE
(min)
Rundstykker
10 - 20
Brød
15 - 25
Focaccia
15 - 25
kjøtt
15 - 25
10.3 Steking av bakst
Still inn lavere temperatur ved første
baking.
Steketiden kan forlenges med 10 – 15
minutter dersom du steker kaker i flere
høyder.
Kaker og bakverk med forskjellige høyde
brunes ikke alltid likt. Det er ikke
nødvendig å skifte temperaturinnstilling
ved ujevn bruning. Forskjellene utjevnes
under stekingen.
Stekebrettene i ovnen kan vri seg under
stekingen. Når stekebrettene er kalde
igjen, får de tilbake sin opprinnelige form.
NORSK
21
10.4 Baketips
Bakeresultater
Mulig årsak
Løsning
Bunnen av kaken har
ikke brunet seg nok.
Brettplasseringen er feil.
Sett kaken på en lavere ovnsril‐
le.
Kaken faller sammen
og blir klissete eller
randete.
Temperaturen i ovnen er
for høy.
Senk ovnstemperaturen litt ne‐
ste gang.
Ovnstemperaturen er for
høy og steketiden er for
kort.
Velg lengre steketid og senk
ovnstemperaturen neste gang.
Kaken er for tørr.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Øk ovnstemperaturen neste
gang.
For lang steketid.
Velg kortere steketid neste
gang.
Ovnstemperaturen er for
høy og steketiden er for
kort.
Velg lengre steketid og senk
ovnstemperaturen neste gang.
Kakedeigen er ikke jevnt
fordelt.
Spre kakedeigen jevnt på ste‐
kebrettet neste gang.
Kaken stekes ujevnt.
Kaken er ikke ferdig
Ovnstemperaturen er for
etter den angitte steke‐ lav.
tiden i oppskriften.
Øk ovnstemperaturen litt neste
gang.
10.5 Baking i én høyde
BAKING I FORMER
(°C)
(min)
Paibase –
Ekte varmluft
mørdeig, for‐
varm den
tomme ovnen
170 - 180
10 - 25
2
Paibase –
sukkerbrød‐
miks
Ekte varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Ringkake /
Brioche
Ekte varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka / Ekte varmluft
Fruktkaker
140 - 160
70 - 90
1
Ostekake
170 - 190
60 - 90
1
Over- /Undervarme
22
www.electrolux.com
KAKER / BAKVERK / BRØD
KAKER / BAKVERK / BRØD
Bruk det tredje hyllenivået.
luft.
Bruk funksjonen: Ekte varm‐
Bruk det tredje hyllenivået.
luft.
Bruk stekebrettet.
Bruk funksjonen: Ekte varm‐
Bruk stekebrettet.
(°C)
(min)
Strøsselkake
150 - 160
20 - 40
Fruktpaier (av
gjærdeig/sukker‐
brødmiks), bruk
en langpanne
150
35 - 55
Fruktpaier av
mørdeig
(°C)
(min)
160 - 170
40 - 80
KAKER / BAKVERK / BRØD
Forvarm tom stekeovn.
Bruk funksjonen: Over- /Undervarme.
Bruk stekebrettet.
(°C)
(min)
Rullekake
180 - 200
10 - 20
3
Rugbrød:
først: 230
20
1
så: 160 - 180
30 - 60
Smurt mandelkake / 190 - 210
Sukkerkaker
20 - 30
3
Vannbakkels /
Eclair
20 - 35
3
190 - 210
NORSK
KAKER / BAKVERK / BRØD
Forvarm tom stekeovn.
Bruk funksjonen: Over- /Undervarme.
Bruk stekebrettet.
(°C)
(min)
170 - 190
30 - 40
3
Fruktpaier (av gjær‐ 170
deig/sukkerbrød‐
miks), bruk en lang‐
panne
35 - 55
3
Gjærkaker med de‐ 160 - 180
likat fyll (f.eks.
kvarg, cream, vani‐
ljesaus)
40 - 80
3
Christstollen
50 - 70
2
Flettebrød / Brød‐
krone
160 - 180
KAKEBUNNER
Bruk det tredje hyllenivået.
(°C)
(min)
Kjeks av mørdeig
Ekte varmluft
150 - 160
10 - 20
Små gjærbakst, for‐
varm den tomme ov‐
nen
Ekte varmluft
160
10 - 25
Kjeks av sukkerbrød‐
miks
Ekte varmluft
150 - 160
15 - 20
Butterdeig, forvarm
den tomme ovnen
Ekte varmluft
170 - 180
20 - 30
Kjeks av gjærdeig
Ekte varmluft
150 - 160
20 - 40
23
24
www.electrolux.com
KAKEBUNNER
Bruk det tredje hyllenivået.
(°C)
(min)
100 - 120
30 - 50
Bakverk av eggehvite / Ekte varmluft
Marengs
80 - 100
120 - 150
Små gjærbakst, for‐
varm den tomme ov‐
nen
190 - 210
10 - 25
Makroner
Ekte varmluft
Over- /Undervar‐
me
10.6 Gryteretter/grateng
Bruk det første hyllenivået.
(°C)
(min)
Baguetter toppet med Ekte varmluft
smeltet ost
160 - 170
15 - 30
Grønnsaksgrateng,
forvarm den tomme
ovnen
Varmluft grilling
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Over- /Undervarme
180 - 200
25 - 40
Fiskeretter i form
Over- /Undervarme
180 - 200
30 - 60
Fylte grønnsaker
Ekte varmluft
160 - 170
30 - 60
Søt bakst
Over- /Undervarme
180 - 200
40 - 60
Bakt pasta
Over- /Undervarme
180 - 200
45 - 60
10.7 Steking i flere høyder
Bruk funksjonen: Ekte varmluft.
Bruk stekebrettene.
NORSK
25
KAKER / BAKVERK
(°C)
(min)
2 posisjoner
Vannbakkels /
Eclair, forvarm den
tomme ovnen
160 - 180
25 - 45
1/4
Tørr strøsselkake
150 - 160
30 - 45
1/4
KJEKS / SMÅKAKER / BAKVERK / RUNDSTYKKER
(°C)
(min)
2 posisjoner
3 posisjoner
Små gjærbakst 180
20 - 30
1/4
-
Kjeks av mør‐
deig
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Kjeks av suk‐
kerbrødmiks
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Butterdeig, for‐
varm den tom‐
me ovnen
170 - 180
30 - 50
1/4
-
Kjeks av gjær‐
deig
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Makroner
100 - 120
40 - 80
1/4
-
130 - 170
1/4
-
Kjeks av egge‐ 80 - 100
hvite / Marengs
10.8 Tips for steking
Bruk varmebestandig ovnsutstyr.
Tildekket mager stek (du kan bruke
aluminiumsfolie).
Store steker kan stekes direkte på
brettet, eller på ovnsristen over brettet.
Legg litt vann i brettet for å unngå at
dryppende fett svir.
Snu steken etter 1/2-2/3 av
tilberedningstiden.
Steker og fisk i store stykker (1 kg eller
mer).
Pensle kjøttstykker med egne safter flere
ganger under steking.
10.9 Steking
Bruk det første hyllenivået.
26
www.electrolux.com
STORFEKJØTT
(°C)
(min)
Over- /Under‐
varme
230
120 - 150
Roastbiff eller filet, per cm tykkel‐
lite stekt, forvarm se
den tomme ovnen
Varmluft gril‐
ling
190 - 200
5-6
Roastbiff eller filet, per cm tykkel‐
medium, forvarm
se
den tomme ovnen
Varmluft gril‐
ling
180 - 190
6-8
Roastbiff eller filet, per cm tykkel‐
godt stekt, forvarm se
den tomme ovnen
Varmluft gril‐
ling
170 - 180
8 - 10
Grytestek
1 - 1,5 kg
SVINEKJØTT
Bruk funksjonen: Varmluft grilling .
(kg)
(°C)
(min)
Skulder / Nakke / Skin‐ 1 - 1.5
kestek
160 - 180
90 - 120
Koteletter / Ribbestek
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Kjøttpudding
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Svineknoke, forhånd‐
skokt
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
KALVEKJØTT
Bruk funksjonen: Varmluft grilling .
Kalvestek
(kg)
(°C)
(min)
1
160 - 180
90 - 120
NORSK
KALVEKJØTT
Bruk funksjonen: Varmluft grilling .
Kalveknoke
(kg)
(°C)
(min)
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
LAMMEKJØTT
Bruk funksjonen: Varmluft grilling .
(kg)
(°C)
(min)
Lammelår / Lam‐
mestek
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Lammesadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
SMÅVILT
Bruk funksjonen: Over- /Undervarme.
(kg)
(°C)
(min)
Sadel / Harelår, for‐ opp til 1
varm den tomme
ovnen
230
30 - 40
Hjortesadel
1.5 - 2
210 - 220
35 - 40
Lårstykke av hjort
1.5 - 2
180 - 200
60 - 90
27
28
www.electrolux.com
FJÆRKRE
Bruk funksjonen: Varmluft grilling .
(kg)
(°C)
(min)
Fjærkre, porsjoner
0,2 – 0,25 hver
200 - 220
30 - 50
Kylling, halv
0.4 – 0.5 hver
190 - 210
35 - 50
Kylling, poulard
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
And
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Kalkun
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Kalkun
4-6
140 - 160
150 - 240
FISK (DAMPET)
Bruk funksjonen: Over- /Undervarme.
Hel fisk
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
10.10 Sprø bakst
med:Pizzafunksjon
PIZZA
PIZZA
Bruk det første hyllenivået.
Bruk det første hyllenivået.
(°C)
(min)
Terter
180 - 200
40 - 55
Spinatpai
160 - 180
45 - 60
(°C)
(min)
Quiche lor‐
raine /
Sveitsisk
pai
170 - 190
45 - 55
Ostekake
140 - 160
60 - 90
NORSK
29
PIZZA
PIZZA
Forvarm tom stekeovn før tilbe‐
redning.
Bruk det første hyllenivået.
(°C)
Bruk det andre hyllenivået.
(min)
Grønnsaks‐ 160 - 180
pai
50 - 60
(°C)
(min)
180 - 200
20 - 30
Usyret brød 230 - 250
10 - 20
Butterdeig‐
pai
160 - 180
45 - 55
Flammeka‐
ke
230 - 250
12 - 20
Piroger
180 - 200
15 - 25
Pizza, tykk
bunn
PIZZA
Forvarm tom stekeovn før tilbe‐
redning.
Bruk det andre hyllenivået.
(°C)
Pizza, tynn 200 - 230
bunn, bruk
en langpan‐
ne
(min)
10.11 Grill
15 - 20
Forvarm tom stekeovn før tilberedning.
Grill kun tynne stykker av kjøtt eller fisk.
Plasser en panne på det første
hyllenivået for å ta i mot fett.
GRILL
Bruk funksjonen: Grill
(°C)
(min)
1. side
(min)
2. side
Roastbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oksefilet
230
20 - 30
20 - 30
3
Svinekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kalvekam
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
30
www.electrolux.com
GRILL
Bruk funksjonen: Grill
(°C)
(min)
1. side
(min)
2. side
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 0,5 kg - 210 - 230
1 kg
15 - 30
15 - 30
3/4
Lammesadel
10.12 Frossen mat
AVRIMING
Bruk funksjonen: Ekte varmluft.
(°C)
(min)
Frossen pizza
200 - 220
15 - 25
2
Frossen panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Avkjølt pizza
210 - 230
13 - 25
2
Pizzabiter, frosne
180 - 200
15 - 30
2
Pommes frites, tynne
200 - 220
20 - 30
3
Pommes frites, tykke
200 - 220
25 - 35
3
Kiler / Croquetter
220 - 230
20 - 35
3
Reven potetgrateng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni,
fersk
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni,
frossen
160 - 180
40 - 60
2
Stekt ost
170 - 190
20 - 30
3
Kyllingvinger
190 - 210
20 - 30
2
NORSK
10.13 Tining
Ta av innpakningen og legg maten på en
tallerken.
Dekk ikke til maten, ettersom dette kan
forlenge opptiningstiden.
31
Sett et brett opp ned inn i bunnen av
ovnsrommet ved tilberedning av store
mengder. Sett maten i en dyp form og
plasser den oppå brettet i ovnen. Fjern
hyllestøttene dersom det er nødvendig.
Bruk det første hyllenivået.
(kg)
(min)
Opptiningstid
(min)
Ytterlige oppti‐
ningstid
Kylling
1
100 - 140
20 - 30
Snu etter halve
steketiden.
Kjøtt, snu halv‐
veis
1
100 - 140
20 - 30
Snu etter halve
steketiden.
Ørret
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordbær
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smør
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Krem, pisk kre‐ 2 x 0,2
men mens den
fremdeles er litt
frossen
80 - 100
10 - 15
Pisk kremen
mens den fremde‐
les er litt frossen.
Gateau
60
60
-
1.4
10.14 Hermetisering
Bruk funksjonen Undervarme.
Bruk kun konserveringsglass med
samme størrelse.
Ikke bruk glass med skrulokk eller
bajonettlokk eller metallbokser.
Bruk det første hyllenivået.
Ikke sett mer enn seks en liters
konserveringsglass på stekebrettet.
Fyll krukkene like mye og lukk med en
klemme.
Glassene skal ikke berøre hverandre.
Fyll ca. 1/2 liter vann på stekebrettet slik
at det dannes tilstrekkelig med fuktighet i
stekeovnen.
Når væsken i krukkene så vidt begynner
å koke (etter ca. 35-60 minutter for
enliterskrukker), slår du av stekeovnen
eller reduserer temperaturen til 100 °C
(se tabellen).
Still temperaturen til 160 – 170 °C.
MYK FRUKT
Jordbær / Blåbær /
Bringebær / Modne
stikkelsbær
(min)
Koketid inntil
småkoking
35 – 45
32
www.electrolux.com
Bruk det tredje hyllenivået for ett brett.
For 2 brett bruker du det første og det
fjerde hyllenivået.
FRUKT
MED KJER‐
NE
(min)
Koketid
inntil små‐
koking
(min)
Fortsett å
koke ved
100 °C
Fersken /
Kveder /
Plommer
35 – 45
10 – 15
GRØNNSA‐
KER
(min)
Koketid
inntil små‐
koking
(min)
Fortsett å
koke ved
100 °C
Gulrøtter
50 – 60
5 – 10
Agurk
50 – 60
-
Blandede
pickles
50 – 60
5 – 10
Kålrabi / Er‐
ter / Aspar‐
ges
50 – 60
15 – 20
GRØNNSAKER
(°C)
(t)
Bønner
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Grønnsaker for
suppe
60 - 70
5-6
Sopp
50 - 60
6-8
Urter
40 - 50
2-3
Still temperaturen til 60 - 70 °C.
FRUKT
(t)
10.15 Dehydrering - Ekte
varmluft
Plommer
8 - 10
Bruk brett som er belagt med bakepapir
eller annet som tåler fett.
Aprikos
8 - 10
Epleskiver
6-8
Pærer
6-9
For et bedre resultat, stopp ovnen
halvveis i tørketiden, åpne døren og la
den kjøle seg ned en natt for å fullføre
tørkingen.
10.16 Steketermometer
OKSE
Kjernetemperatur for maten (°C)
Rå
Middels
Godt stekt
Roastbiff
45
60
70
Lårstykke
45
60
70
NORSK
OKSE
Kjøttpudding
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
80
83
86
SVIN
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Skinke / Svin
80
84
88
Sadelkotelett / Svinekam, røkt /
Svinekam, posjert
75
78
82
KALV
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Kalvestek
75
80
85
Kalveknoke
85
88
90
FÅR / LAM
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Fårekjøtt, lår
80
85
88
Fårekjøttsadel
75
80
85
Lammestek / Lammelår
65
70
75
VILT
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
Haresadel / Hjortesadel
65
70
75
Harelår / Hare, hel / Hjortelår
70
75
80
FJÆRKRE
Kylling
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
80
83
86
33
34
www.electrolux.com
FJÆRKRE
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
And, hel/halv / Kalkun, hel/bryst
75
80
85
And, bryst
60
65
70
FISK (LAKS, ØRRET,
ABBOR)
Fisk, hel/stor/dampet / Fisk, hel/
stor/stekt
GRYTERETTER - FOR‐
HÅNDSKOKTE GRØNNSAKER
Zucchinigryte / Brokkoligryte /
Fennikelgryte
GRYTERETTER SMAKSRETTER
Cannelloni / Lasagne / Bakt pa‐
sta
GRYTERETTER - SØTE
RETTER
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
60
64
68
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
85
88
91
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Middels
Mer
85
88
91
Kjernetemperatur for maten (°C)
Mindre
Hvitt brød-gryte med/uten frukt /
Risgrøtgryte med/uten frukt / Søt 80
nudelgryte
10.17 Baking med fukt –
anbefalt tilbehør
Bruk mørke og ikke-refleksive bokser og
beholderen. De har bedre
Middels
Mer
85
90
varmeabsorbering enn den lette fargen
og de refleksive rettene.
NORSK
Ildfaste for‐
mer
Pizzapanne
Kakeform
Mørk, ikke-reflekte‐
rende
28 cm diameter
Mørk, ikke-reflekteren‐
de
26 cm diameter
Keramikk
8 cm diame‐
ter, 5 cm høy‐
de
Form for karamell‐
pudding
Mørk, ikke-reflekte‐
rende
28 cm diameter
10.18 Baking med fukt
Følg forslagene i tabellen for best mulig
resultater.
Bruk den tredje brettplasseringen.
(°C)
(min)
Pastagrateng
200 - 220
45 - 55
Potetgrateng
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Brødpudding
190 - 200
55 - 70
Rispudding
170 - 190
45 - 60
Eplekake av sukkerbrøddeig (rund kake‐
form)
160 - 170
70 - 80
Hvitt brød
190 - 200
55 - 70
10.19 Informasjon for
testinstitutter
Tester i henhold til: EN 60350, IEC
60350.
35
36
www.electrolux.com
STEKING I ÉN HØYDE. Baking i former
(˚C)
(min)
Fettfri formkake
Ekte varmluft
140 – 150
35 – 50
2
Fettfri formkake
Over- /Undervar‐
me
160
35 – 50
2
Eplekake, 2 former Ø
20 cm
Ekte varmluft
160
60 – 90
2
Eplekake, 2 former Ø
20 cm
Over- /Undervar‐
me
180
70 – 90
1
STEKING I ÉN HØYDE. Kjeks
Bruk det tredje hyllenivået.
(˚C)
(min)
140
25 – 40
Kjeks / Bakverksstrimler, Over- /Undervarme
forvarm den tomme ov‐
nen
160
20 – 30
Små kaker, 20 stk. pr
stekebrett, forvarm den
tomme ovnen
Ekte varmluft
150
20 – 35
Små kaker, 20 stk. pr
stekebrett, forvarm den
tomme ovnen
Over- /Undervarme
170
20 – 30
Kjeks / Bakverksstrimler
Ekte varmluft
STEKING I FLERE HØYDER. Kjeks
Kjeks / Bakverksstrim‐
ler
Ekte varmluft
(˚C)
(min)
140
25 – 45
1/4
NORSK
37
STEKING I FLERE HØYDER. Kjeks
(˚C)
(min)
Små kaker, 20 stk. pr
Ekte varmluft
stekebrett, forvarm den
tomme ovnen
150
23 – 40
1/4
Fettfri formkake
160
35 – 50
1/4
Ekte varmluft
GRILL
Forvarm den tomme ovnen i 5 minutter.
Grill med maksimum temperaturinnstilling.
(min)
Ristet brød
Grill
1–3
5
Oksestek, snu halvveis
Grill
24–30
4
11. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
11.1 Merknader om rengjøring
Rengjør ovnens forside med en myk klut med varmt vann og et mildt
vaskemiddel.
Bruk en rengjøringsløsning for å rengjøre metalloverflater.
Rengjørings‐ Rengjør flekker med et mildt vaskemiddel. Du må ikke bruke den på
de katalytiske overflatene.
midler
38
www.electrolux.com
Rengjør ovnsrommet etter bruk. Fettoppsamling eller andre rester
kan føre til brann.
Hverdags‐
bruk
Tørk av ovnsrommet med en myk klut etter bruk.
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk en myk klut
med varmt vann og mildt vaskemiddel. Ikke rengjør tilbehøret i opp‐
vaskmaskinen.
Tilbehør
Rengjør ikke tilbehør med slippbelegg ved hjelp av sterke vaskemid‐
ler eller skarpe gjenstander.
11.2 Slik rengjør du: Gravert
ovnsrom
Rengjør hulromspregingen for å fjerne
kalkrester etter damptilberedning.
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Hell: 250 ml hvit eddik i
ovnsrommet. Bruk maks 6
% eddik uten tilsetnings‐
midler.
La eddiken løse opp kal‐
krestene i romtemperatur i
30 minutter.
Rengjør ovnsrommet med
lunkent vann og en myk
klut.
For funksjonen: Ekte varmluft PLUSS rengjør ovnen etter hver 5.-10. stekesyklus.
11.3 Slik fjerner du: Hyllestøtter
Fjern brettstigenefor å rengjøre ovnen.
Steg 1
Slå ovnen av, og vent til det
er kaldt.
Steg 2
Trekk den fremre delen av
ovnsstigen ut fra sideveg‐
gen.
Steg 3
Trekk den bakre delen av
ovnsstigene ut fra veggen
og ta dem ut.
Steg 4
Bruk omvendt rekkefølge
for å montere ovnsstigene.
Holderne på de uttrekkbare
skinnene må peke forover.
1
2
NORSK
11.4 Bruksanvisning: Katalytisk
rengjøring
Ovnsrommet er belagt med en katalytisk
emalje. Den absorberer fett under
katalyse.
39
Flekker eller misfarging av det katalytiske
belegget har ingenting å si for de
rengjøringen.
Før katalytisk rengjøring
Steg 1
Steg 2
Slå ovnen av, og vent til
det er kaldt.
Steg 3
Fjern alt tilbehør og alle ut‐ Rengjør ovnsgulvet og det
takbare hyllestøtter.
innvendige dørglasset med
varmt vann, myk klut og
skånsomt vaskemiddel.
Rengjør ovnen med katalytisk rengjøring
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Drei bryteren for ovnsfunksjo‐
ner til av-posisjon etter ren‐
Velg funksjon og ovnstem‐ gjøring. Når rengjøringen er
over, høres et lydsignal. Trykk
peratur:
250 °C
på en vilkårlig tast for å slå av
signalet.
Tørk over ovnsrommet
med en våt og myk klut
når den er kald.
For å stoppe rengjøringen før den er ferdig, drei bryteren for ovnsfunksjoner til avposisjon.
11.5 Husk å rengjøre
Ovnen minner deg om å rengjøre ovnen
med: katalytisk rengjøring.
CATA – i displayet i 10 sekunder etter at
ovnen er slått på og av.
,
– Trykk på samtidig for å slå
av påminnelsen.
11.6 Slik fjerner du og
installerer: Dør
Du kan fjerne døren og det indre
glasspanelet for å rengjøre det.Antall
glass er forskjellig for ulike modeller.
ADVARSEL!
Døren er tung.
FORSIKTIG!
Håndter glasset forsiktig,
særlig på kantene på
frontpanelet. Glasset kan
knuse.
40
www.electrolux.com
Steg 1
Åpne døren helt.
Steg 2
Løft klemmefestene (A)
helt opp på begge dør‐
hengslene.
A
A
Steg 3
Lukk ovnsdøren til første åpneposisjon (cirka 70° vinkel). Hold ovnsdøren
i begge sider og trekk den ut og opp fra ovnen. Legg døren med utsiden
ned på et mykt og stabilt underlag.
Steg 4
Hold dørlisten (B) øverst
på døren på begge sider
og trykk innover for å fri‐
gjøre klipslåsen.
2
Steg 5
Trekk dørlisten mot deg
for å fjerne den.
Steg 6
Hold glassene øverst i
kanten én etter én og
trekk dem oppover og ut
av sporet.
Steg 7
Rengjør glasspanelet med
vann og såpe. Tørk glas‐
spanelet omhyggelig. Ikke
rengjør glasspanelene i
oppvaskmaskinen.
Steg 8
Gjenta stegene ovenfor i
motsatt rekkefølge etter
rengjøring.
Steg 9
Monter det minste panelet først, så det store, og til slutt døren.
Kontroller at glassene er satt inn og ligger i riktig posisjon, ellers kan
overflaten på døren overopphetes.
B
1
11.7 Slik bytter du: Ovnslampe
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
Lampen kan være varm.
Før du skifter pæren:
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Slå av ovnen. Vent til ov‐
nen er avkjølt.
Koble fra strømtilførselen
til ovnen.
Legg en klut på bunnen i
ovnsrommet.
NORSK
41
Øverste ovnslampe
Steg 1
Drei glassdekselet for å ta det
av.
Steg 2
Rengjør lampedekselet.
Steg 3
Erstatt pæren med en egnet varmebestandig lyspære som tåler 300 °C.
Steg 4
Monter glassdekselet.
Sidelys
Steg 1
Fjern den venstre brettstigen
for å få tilgang til lampen.
Steg 2
Bruk en smal, butt gjenstand
(f.eks. skaftet på en teskje) for
å fjerne glassdekselet.
Steg 3
Rengjør lampedekselet.
Steg 4
Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som
tåler 300 °C.
Steg 5
Monter glassdekselet.
Steg 6
Monter den venstre ovnsstigen.
12. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
12.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke aktivere eller
betjene ovnen.
Ovnen er ikke koblet til en
strømforsyning eller er
koblet feil.
Sjekk om produktet er kob‐
let til strømnettet på riktig
måte (se koblingsskjema).
42
www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Klokken er ikke stilt.
Still klokken.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er Sørg for at innstillingene er
ikke valgt.
riktige.
Ovnen blir ikke varm.
Den automatiske utko‐
plingsfunksjonen er akti‐
vert.
Se "Automatisk utkopling".
Ovnen blir ikke varm.
Barnesikringen er på.
Se "Bruke barnesikringen".
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er
årsaken til funksjonssvik‐
ten. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Lampen virker ikke.
Pæren er defekt.
Erstatt lyspæren.
Matsensoren starter ikke.
Pluggen til matsensoren er Plasser pluggen til matsen‐
ikke korrekt satt inn i kon‐ soren så langt som mulig
takten.
inn i kontakten.
Damp og kondens legger
seg på maten og i ovns‐
rommet.
Du har latt retten stå for
lenge i ovnen.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 – 20
minutter etter at tilbered‐
ningen er ferdig.
Displayet viser "C2".
Du vil starte katalyse- eller
tinefunksjonen men har ik‐
ke tatt ut pluggen til mat‐
sensoren fra kontakten.
Trekk støpselet til matsen‐
soren ut av stikkontakten.
Displayet viser en feilkode
som ikke står i denne ta‐
bellen.
Det er en elektrisk feil.
•
•
Slå av ovnen med sik‐
ringen eller sikkerhets‐
bryteren i sikringsbok‐
sen og slå den på igjen.
Hvis displayet viser feil‐
koden igjen, må du kon‐
takte kundeservice.
Det er ingen god tilbered‐
ningsytelse når du bruker
funksjonen: Ekte varmluft
PLUSS.
Du slo ikke på funksjonen
på riktig måte: Ekte varm‐
luft PLUSS med Plus
Steam.
Se «Stille inn funksjonen:
Ekte varmluft PLUSS».
Det er ingen god tilbered‐
ningsytelse når du bruker
funksjonen: Ekte varmluft
PLUSS.
Du fylte ikke hulromspre‐
gingen med vann.
Se «Stille inn funksjonen:
Ekte varmluft PLUSS».
NORSK
43
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du ønsker å aktivere funk‐
sjonen True Fan Cooking
PLUS, men indikatoren for
Plus Steam slås ikke på.
Du valgte ikke varmefun‐
skjonen som støtter Plus
Steam.
Se «Stille inn funksjonen:
Ekte varmluft PLUSS».
Du ønsker å aktivere funk‐
sjonen True Fan Cooking
PLUS, men indikatoren for
Plus Steam slås ikke på.
Plus Steam-funksjonen vir‐ Slå av produktet ved hjelp
ker ikke.
av sikringen eller sikker‐
hetsbryteren i sikringsbok‐
sen og slå den på igjen.
Se «Stille inn funksjonen:
Ekte varmluft PLUSS».
Du ønsker å aktivere ren‐
gjøringsfunksjonen, men
displayet viser "C4".
Plus Steam-knappen er
trykket på.
Trykk på Plus Steam-knap‐
pen igjen.
Vannet i hulromspregingen Temperaturen er for lav.
koker ikke.
Still temperaturen til minst
110 °C.
Se etter i kapittelet "Råd
og tips".
Vannet kommer ut av hul‐
romspregingen.
Deaktiver ovnen og kon‐
troller at produktet er kaldt.
Tørk opp vannet med en
klut eller svamp. Tilsett rik‐
tig mengde vann i hulroms‐
pregingen. Se den spesi‐
fikke prosedyren.
Det er for mye vann i hul‐
romspregingen.
Apparatet er slått på og blir Demofunksjonen er akti‐
ikke varmt. Viften går ikke. vert.
Displayet viser "Demo".
1. Slå av ovnen.
2. Trykk og hold inne på
samme tid
.
3. Det første tallet på di‐
splayet ok Demo-indi‐
katoren begynner å
blinke.
4. Skriv inn koden 2468
ved å vri knotten for
temperaturen til høyre
eller venstre for å en‐
dre verdiene og trykk
for å bekrefte.
5. Det neste tallet begyn‐
ner å blinke.
6. Demo-modus deakti‐
veres når du bekrefter
det siste tallet og ko‐
den er riktig.
44
www.electrolux.com
12.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.
typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til ovnsrommet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.
Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. ENERGIEFFEKTIV
13.1 Produktinformasjon og produktinformasjonsark*
Leverandørens navn
Electrolux
Modellidentifikasjon
COC725X 944184993
Energieffektivitetsindeks
81.2
Energieffektivitetsklasse
A+
Energiforbruk med standard matmengde, over- og 1.09 kWh/syklus
undervarme
Energiforbruk med standard matmengde, vifte‐
tvunget modus
0.69 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
71 l
Type ovn
Innebygd ovn
Masse
35.0 kg
* For European Union i henhold til EU-reguleringene 65/2014 og 66/2014.
For Republikken Hviterussland i henhold til STB 2478-2017, vedlegg G; STB
2477-2017, vedlegg A og B.
For Ukraina i henhold til 568/32020.
Energieffektivitetsklasse gjelder ikke for Russland.
EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater – Del 1: Typer, ovner, dampovner og gril‐
ler – metoder for måling av ytelse.
NORSK
13.2 Energisparende
45
Viften og lampen vil fortsette drift. Når du
slår av ovnen, vises restvarmen på
displayet. Denne varmen kan du bruke til
å holde maten varm.
Ovnen har funksjoner som
hjelper deg med å spare
strøm under matlaging.
Påse at ovnsdøren er lukket ordentlig
mens ovnen er på. Ikke åpne døren for
ofte under matlaging. Hold dørpakningen
ren og sørg for at den sitter godt på
plass.
Bruk kokekar i metall for å øke
energisparingen.
Når det er mulig skal du ikke
forhåndsvarme ovnen før matlaging.
Hold pausene mellom stekingen så kort
som mulig når du lager flere retter om
gangen.
Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner
med vifte for å spare energi.
Restvarme
Ved noen ovnfunksjoner, hvis
programmet med Steketid eller Sluttid er
aktivert og tilberedningstiden er lengre
enn 30 minutter, deaktiveres
varmeelementene automatisk tidligere i
enkelte ovnsfunksjoner.
Når tilberedningstiden er lengre enn 30
minutter, reduser ovntemperaturen til
minimum 3 – 10 minutter før
tilberedningen avsluttes. Restvarmen i
ovnen fortsetter å steke.
Bruk restvarmen til å varme opp andre
tallerkener.
Slik holder du maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde
måltidet varmt, velg lavest mulig
temperaturinnstilling. Displayet viser
restvarmeindikatoren eller -temperaturen.
Matlaging uten lampe
Slå av lampen under matlaging. Slå den
på når du behøver den.
Baking med fukt
Funksjonen er laget med tanke på å
spare strøm under tilberedning.
Når du bruker denne funksjonen, slås
ovnslampen automatisk av etter 30
sekunder. Du kan slå på lampen igjen,
men dette reduserer forventet
energibesparing.
14. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
46
www.electrolux.com
NORSK
47
867361083-A-502019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement