Electrolux KOAAS31WT Uputstvo za upotrebu

Electrolux KOAAS31WT Uputstvo za upotrebu
KOAAS31WT
OKA9S31WX
OKA9S31WZ
HR
Pećnica na paru
Upute za uporabu
Ostvarite pun
potencijal svojeg
uređaja
Digitalnom priručniku, videima s uputama
i korisničkoj podršci možete pristupiti na stranici
electrolux.com/getstarted
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi
desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan, projektiran je misleći
na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni da ćete svaki put dobiti izvrsne
rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i informacije o
servisu i popravcima:
www.electrolux.com/support
Registrirajte svoj proizvod za bolju uslugu:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
SLUŽBA ZA KUPCE I SERVIS
Obavezno koristite originalne rezervne dijelove.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra neka vam pri ruci budu sljedeći podaci:
Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
2/68
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI.................................................................... 5
1.1 Sigurnost djece i ranjivih skupina ljudi.............................................................. 5
1.2 Opća sigurnost..................................................................................................5
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................7
2.1 Postavljanje...................................................................................................... 7
2.2 Spajanje na električnu mrežu........................................................................... 8
2.3 Upotreba........................................................................................................... 8
2.4 Održavanje i čišćenje........................................................................................9
2.5 Kuhanje na pari.................................................................................................9
2.6 Unutarnja rasvjeta.............................................................................................9
2.7 Usluga.............................................................................................................10
2.8 Odlaganje....................................................................................................... 10
3. OPIS PROIZVODA....................................................................................... 11
3.1 Opći pregled................................................................................................... 11
3.2 Pribor.............................................................................................................. 11
4. KAKO UKLJUČITI I ISKLJUČITI PEĆNICU................................................13
4.1 Upravljačka ploča........................................................................................... 13
4.2 Opis................................................................................................................ 13
5. PRIJE PRVE UPOTREBE............................................................................16
5.1 Početno čišćenje.............................................................................................16
5.2 Prvo spajanje.................................................................................................. 16
5.3 Bežična veza.................................................................................................. 16
5.4 Licence za softver...........................................................................................17
5.5 Kako postaviti: Tvrdoća vode..........................................................................17
6. SVAKODNEVNA UPORABA.......................................................................19
6.1 Kako postaviti: Funkcije grijanja..................................................................... 19
6.2 Ladica za vodu................................................................................................20
6.3 Način korištenja: Ladica za vodu.................................................................... 20
6.4 Kako postaviti: Parenje - Pečenje s parom.....................................................21
6.5 Kako postaviti: SousVide kuhanje.................................................................. 22
6.6 Kako postaviti: Potpomognuto kuhanje.......................................................... 23
6.7 Funkcije grijanja..............................................................................................24
6.8 Napomene o: Vlažno pečenje.........................................................................26
7. FUNKCIJE SATA......................................................................................... 28
7.1 Opis funkcija sata........................................................................................... 28
7.2 Kako postaviti: Funkcije sata.......................................................................... 28
8. NAČIN KORIŠTENJA: PRIBOR.................................................................. 32
8.1 Umetanje pribora............................................................................................ 32
8.2 Senzor za hranu............................................................................................. 32
8.3 Uporaba teleskopskih vodilica........................................................................ 35
9. DODATNE FUNKCIJE................................................................................. 37
9.1 Kako uštedjeti:Favoriti.................................................................................... 37
9.2 Automatsko isključivanje.................................................................................37
9.3 Ventilator za hlađenje..................................................................................... 37
3/68
SADRŽAJ
10. SAVJETI..................................................................................................... 38
10.1 Preporuke za pečenje...................................................................................38
10.2 Vlažno pečenje............................................................................................. 38
10.3 Vlažno pečenje - preporučeni pribor.............................................................39
10.4 Tablice pečenja za ispitne ustanove.............................................................39
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...................................................................... 43
11.1 Napomene o čišćenju................................................................................... 43
11.2 Kako ukloniti: Vodilice polica........................................................................ 43
11.3 Kako koristiti: Parno čišćenje........................................................................44
11.4 Kako koristiti: Podsjetnik za čišćenje............................................................ 44
11.5 Način korištenja: Uklanjanje kamenca..........................................................44
11.6 Kako koristiti: Podsjetnik za uklanjanje kamenca......................................... 45
11.7 Način korištenja: Sustav za generiranje pare - Ispiranje.............................. 45
11.8 Način korištenja: Podsjetnik za sušenje....................................................... 45
11.9 Način korištenja: Sušenje............................................................................. 46
11.10 Kako ukloniti i postaviti: Vrata.....................................................................46
11.11 Kako zamijeniti: Žarulja...............................................................................48
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA...................................................................... 50
12.1 Rješavanje problema.................................................................................... 50
12.2 Kako upravljati: Kodovi pogrešaka............................................................... 52
12.3 Servisni podaci............................................................................................. 53
13. TEHNIČKI PODACI.................................................................................... 54
13.1 Tehnički podaci.............................................................................................54
14. ENERGETSKA UČINKOVITOST...............................................................55
14.1 Podaci o proizvodu....................................................................................... 55
14.2 Ušteda energije.............................................................................................55
15. STRUKTURA IZBORNIKA.........................................................................57
15.1 Izbornik......................................................................................................... 57
15.2 Podizbornik za: Čišćenje.............................................................................. 57
15.3 Podizbornik za: Opcije.................................................................................. 58
15.4 Podizbornik za: Veze.................................................................................... 58
15.5 Podizbornik za: Postavljanje.........................................................................58
15.6 Podizbornik za: Servis.................................................................................. 59
16. TAKO LAKO!............................................................................................. 60
17. UZMITE PREČAC!..................................................................................... 62
4/68
1.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu
ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog postavljanja ili
korištenja. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom
mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i ranjivih skupina ljudi
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i
osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu
sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno
korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od uređaja,
osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem i mobilnim
uređajima s My Electrolux.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na
odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi
tijekom uporabe mogu postati vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece,
morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti
kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju
se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete grijače.
5/68
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno
koristite rukavice.
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih radova
na održavanju.
UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj
isključen kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
Ne koristite uređaj prije njegovog postavljanja u ormarić.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno
čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili
oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima
pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do
loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki. Vodilice
polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja je
preporučena za ovaj uređaj.
6/68
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne
rukavice i zatvorenu obuću.
Uređaj ne povlačite za ručku.
Zadržite minimalnu udaljenost od ostalih uređaja i jedinica.
Uređaj postavite na sigurno i prikladno mjesto koje zadovoljava zahtjeve za postavljanje.
Uređaj je opremljen električnim sustavom hlađenja. Mora se koristiti s električnim
napajanjem.
Ugrađena jedinica mora zadovoljavati uvjete o stabilnosti DIN 68930.
Minimalna visina ormarića (Minimalna visina
ormarića ispod radne ploče)
Širina ormarića
Dubina ormarića
578 (600) mm
560 mm
550 (550) mm
Visina prednje strane uređaja
594 mm
Visina stražnje strane uređaja
576 mm
Širina prednje strane uređaja
595 mm
Širina stražnje strane uređaja
559 mm
Dubina proizvoda
567 mm
Ugradna dubina uređaja
546 mm
Dubina s otvorenim vratima
1027 mm
Minimalna veličina ventilacijskog otvora. Otvor
smješten na dnu stražnje strane
560 x 20 mm
Dužina priključnog kabela. Kabel je smješten u
desnom kutu stražnje strane
1500 mm
Vijci za montažu
4 x 25 mm
7/68
SIGURNOSNE UPUTE
2.2 Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na natpisnoj pločici kompatibilni s električnim detaljima
napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
Ne koristite višeputne utikače i produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja. Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to
mora izvršiti ovlašteni servisni centar.
Ne dopustite da kabel napajanja dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja ili prostora ispod
uređaja, posebice tijekom rada ili kad su vrata vruća.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod naponom i izoliranih dijelova mora biti pričvršćena na
takav način da se ne može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li
pristup utikaču nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
Koristite samo odgovarajuće izolacijske uređaje: automatske sklopke, osigurače (osigurače
na uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati izolacijski uređaj koji vam omogućuje iskapčanje uređaja iz
električne mreže na svim polovima. Izolacijski uređaj mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Ovaj uređaj ima glavni utikač i kabel za napajanje.
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede, opeklina, strujnog udara ili eksplozije.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo upotrebi u domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
Budite oprezni prilikom otvaranja vrata uređaja u radu. Oslobađa se vruća para.
Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Ne pritišćite otvorena vrata.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili za čuvanje stvari.
Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje sastojaka koji sadrže alkohol može izazvati miješanje
alkohola i zraka.
Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći u dodir s uređajem kada otvarate vrata.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili predmete namočene zapaljivim sredstvima u, pored ili na
uređaj.
Ne dijelite svoju WI-Fi šifru
8/68
SIGURNOSNE UPUTE
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak boje emajla:
– ne stavljajte izravno na dno uređaja posuđe ili druge predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na dno u unutrašnjosti uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg čelika nema utjecaj na performanse uređaja.
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku posudu. Voćni sokovi mogu izazvati pojavu mrlja koje
mogu biti trajne.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo kuhanju. Ne smije se koristiti za druge namjene,
primjerice grijanje prostorije.
Uvijek pecite sa zatvorenim vratima pećnice.
Ako je uređaj postavljen iza ploče namještaja (npr. vrata) osigurajte da vrata nikad nisu
zatvorena dok uređaj radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti iza ploče zatvorenog namještaja
i uzrokovati značajno oštećenje uređaja, ormarića u kojem se nalazi ili poda. Ne zatvarajte
ploču namještaja dok se uređaj potpuno ne ohladi nakon uporabe.
2.4 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od ozljede, vatre ili oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
Provjerite je li uređaj hladan. Postoji opasnost od puknuća staklenih ploča.
Staklene ploče vrata odmah zamijenite kada su oštećene. Obratite se ovlaštenom servisnom
centru.
Uređaj redovito očistite kako biste spriječili propadanje materijala površine.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite isključivo neutralni deterdžent. Nikada ne
koristite abrazivna sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne predmete.
Ako koristite raspršivač za čišćenje pećnice, slijedite sigurnosne upute na ambalaži.
2.5 Kuhanje na pari
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od opekotina i oštećenja na uređaju.
•
Ispuštena para može uzrokovati opekline:
– Budite oprezni prilikom otvaranja vrata uređaja kad je funkcija aktivirana. Dolazi do
oslobađanja pare.
– Pažljivo otvorite vrata uređaja nakon pečenja na pari.
2.6 Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog udara.
9/68
SIGURNOSNE UPUTE
•
•
•
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se koristi u ovom uređaju namijenjeno je samo za
kućanske uređaje. Ne koristite ga za kućno osvjetljenje.
Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte iz električne mreže.
Koristite samo žarulje istih karakteristika..
2.7 Usluga
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne dijelove.
2.8 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili gušenja.
•
•
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste spriječili zatvaranje djece ili kućnih ljubimaca u uređaju.
10/68
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Opći pregled
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
1 Upravljačka ploča
2 Opis
3 Pladanj za vodu
4 Utičnica za senzor hrane
5 Grijač
6 Svjetlo
7 Ventilator
8 Uklanjanje kamenca s izlaznog otvora cijevi
9 Nosač polica, uklonjivo
10 Položaji police
3.2 Pribor
Rešetka za pečenje
Za posude za kuhanje, kalupe za pečenje
kolača i mesa.
Pekač za pecivo
Za torte i biskvite.
11/68
OPIS PROIZVODA
Duboka plitica
Za pečenje kolača i mesa ili kao plitica za
sakupljanje masnoće.
Senzor za hranu
Za mjerenje temperature unutar hrane.
Sklopive vodilice
Za lakše umetanje i vađenje pladnjeva i žičane
police.
Komplet za paru
Jedan neperforirani i jedan perforirani spremnik
za hranu.
Komplet za kuhanje na paru odvodi
kondenziranu vodu iz hrane tijekom kuhanja na
paru. Korisite ga za pripremu povrća, ribe i
pilećih prsa. Komplet nije pogodan za hranu
kojoj za kuhanje treba voda, npr. riža, palenta,
tjestenina.
12/68
4. KAKO UKLJUČITI I ISKLJUČITI PEĆNICU
4.1 Upravljačka ploča
1
2
Funkcije
Napomena
1
Uklj / Isklj
Pritisnite i zadržite za uključenje i isključenje pećnice.
2
Zaslon
Prikazuje trenutačne postavke pećnice.
Gestikulacije
3s
Pritisnite gumb
Pomaknite
Pritisnite i držite
Dodirnite površinu vrhom pr‐
sta.
Povucite prstom preko površi‐
ne bez gubitka kontakta.
Dodirnite površinu u trajanju
od 3 sekunde.
4.2 Opis
Nakon uključenja, na zaslonu se prikazuje
glavni prikaz s funkcijama grijanja i osnovnom
temperaturom.
Conventional cooking
Ako pećnicu ne koristite 2 minute, zaslon se
prebacuje u stanje pripravnosti.
12:03
Prilikom pripreme jela, na zaslonu se prikazuju
postavljene funkcije i druge dostupne opcije.
Conventional cooking
170°C
STOP
3m1s
13/68
KAKO UKLJUČITI I ISKLJUČITI PEĆNICU
A
Zaslon s maksimalnim brojem postavljenih
funkcija.
B C D
Conventional cooking
K
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
J
I
H G FE
Izbornik / Povratak
Wi-Fi
Vrijeme
Informacije
Tajmer
Senzor za hranu
START/STOP
Temperatura
Traka prikaza tijeka / Klizač
Više
Funkcije grijanja
Indikatori zaslona
Osnovni indikatori - za kretanje po zaslonu.
Za potvrdu
odabira/
postavke.
Za potvrdu
odabira/
postavke ili idi‐
te jednu razinu
u izborniku na‐
trag.
Za vraćanje za jednu razi‐
nu u izborniku /
poništavanje zadnje
radnje.
Za uključenje i isključenje opcija.
Zvučni alarm indikatori funkcija - kad postavljeno vrijeme kuhanja završi, oglašava se signal.
+STOP
Uključena je funkcija.
Indikatori tajmera
14/68
Uključena je funkcija.
Pečenje se automatski
zaustavlja.
Zvučni alarm je isključen.
KAKO UKLJUČITI I ISKLJUČITI PEĆNICU
Indikatori zaslona
Za postavljanje funkcije: Od‐
goda početka.
Za
poništavan
je po‐
stavki.
Tajmer se
uključuje
nakon
zatvaranja
vrata pećni‐
ce.
Tajmer se
pokreće kada
pećnica dostig‐
ne postavljenu
temperaturu.
Tajmer se
uključuje kad
započne
pečenje.
Indikatori funkcije vrata
Vrata pećnice su zabravljena.
Wi-Fi indikatori - pećnica se može povezati na Wi-Fi.
Wi-Fi povezivanje je uključeno.
Wi-Fi povezivanje je isključeno.
15/68
5. PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.
5.1 Početno čišćenje
1. korak
Izvadite sav pribor i sve
pomične vodilice za police iz
pećnice.
2. korak
Očistite pećnicu i pribor prije
prve upotrebe.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje
i održavanje“.
3. korak
Vratite dodatni pribor i vodilice
polica u početni položaj.
5.2 Prvo spajanje
Na zaslonu se prikazuje poruka dobrodošlice nakon prvog povezivanja.
Morate postaviti: Jezik, Osvjetljenje zaslona, Glasnoća zujalice, Tvrdoća vode, Vrijeme.
5.3 Bežična veza
Za povezivanje pećnice, trebate:
• Bežičnu vezu s priključkom na Internet.
1. korak
Uključite pećnicu.
2. korak
Pritisnite Izbornik / Postavke / Veze.
3. korak
Pomaknite ili pritisnite
4. korak
Odaberite bežičnu vezu s priključkom na Internet. Bežični modul pećnice početi će s
radom za 90 sekundi.
kako biste uključili Wi-Fi.
Za konfiguraciju bežične veze, bilo kada pritisnite
na zaslonu.
Uzmite prečac!
Frekvencija
2412 - 2472 MHz
Protokol
IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM
16/68
PRIJE PRVE UPOTREBE
Maks. snaga
EIRP < 100 mW
5.4 Licence za softver
Softver pećnice sadrži softver zaštićen autorskim pravima kojemu su vlasnici licence BSD, font‐
config, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ISC,
Apache 2.0 i drugi.
Punu kopiju licence provjerite u: Postavke / Servis / Odobrenje.
Izvorni kod otvorenog izvornog softvera možete preuzeti slijedeći hipervezu koja se nalazi na web
stranici proizvoda.
Potražite model pećnice i verziju softvera Wi-Fi modula na http://electrolux.opensoftwarereposito‐
ry.com u mapi "NIUX".
5.5 Kako postaviti: Tvrdoća vode
Kada spajate pećnicu na električnu mrežu, morate postaviti razinu tvrdoće vode.
Upotrijebite ispitni papir priložen uz komplet za paru.
1. korak
Stavite test papir
u vodu otprilike 1
sekundu. Ne
stavljajte test pa‐
pir pod tekuću vo‐
du.
2. korak
Otresite test papir
kako biste uklonili
višak vode.
3. korak
Nakon 1 minute
provjerite tvrdoću vode
pomoću donje tablice.
4. korak
Postavite tvrdoću vode:
Izbornik / Postavke / Po‐
stavljanje / Tvrdoća vode.
Boje test papira i dalje se mijenjaju. Ne provjeravajte tvrdoću vode kasnije od 1 minute nakon
ispitivanja.
Možete promijeniti tvrdoću vode u izborniku: Postavke / Postavljanje /Tvrdoća vode.
Donja tablica prikazuje raspon tvrdoće vode (dH) s odgovarajućom razinom kalcijevog taloga i
kakvoću vode. Kad tvrdoća vode prijeđe vrijednosti u tablici, spremnik vode napunite vodom iz
boce.
17/68
PRIJE PRVE UPOTREBE
Tvrdoća vode
Testna
trakica
Taloženje
kalcija (mmol/l)
Taloženje
kalcija
(mg/l)
Klasifikacija
vode
Klasa
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
mekana
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
srednje tvrda
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
tvrda
4
iznad 21
iznad 3,8
iznad 150
vrlo tvrda
18/68
6. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.
6.1 Kako postaviti: Funkcije grijanja
1. korak
Uključite pećnicu.
2. korak
Odaberite funkciju grijanja.
Na zaslonu se prikazuju zadane funkcije grijanja. Za prikaz više funkcija grijanja pri‐
tisnite
3. korak
.
Pritisnite
.
Prikaz prelazi u postavke temperature.
170°C
70°C
-5°C
170°C
210°C
OK
+5°C
4. korak
Pomaknite prst na klizaču kako biste podesili temperaturu.
5. korak
Pritisnite
6. korak
Pritisnite
.
Senzor za hranu se može uključiti bilo kada prije ili tijekom postupka pečenja.
7. korak
Za isključenje funkcije grijanja pritisnite
8. korak
Isključite pećnicu.
.
.
Uzmite prečac!
19/68
SVAKODNEVNA UPORABA
6.2 Ladica za vodu
A
F
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Poklopac
Valobran
Ladica
Otvor za punjenje vodom
Vaga
Prednji poklopac
B
MA
X
C
E
D
6.3 Način korištenja: Ladica za vodu
1. korak
Pritisnite prednji poklopac ladice za vo‐
du.
XA
M
2. korak
Ladicu za vodu napunite do maksimalne razine. To možete učiniti na dva načina:
A: Ostavite ladicu u pećnici i napunite
vodu iz posude.
3. korak
4. korak
5. korak
Ladicu nosite u vodoravnom položaju
kako biste izbjegli prolijevanje.
Kada napunite ladicu za vodu, umetnite
je na isto mjesto. Pritisnite prednji
poklopac dok ladica za vodu nije unutar
pećnice.
Nakon svake uporabe ispraznite ladicu.
OPREZ!
Ladicu za vodu držite dalje od vrućih površina.
20/68
B: Izvadite ladicu za vodu iz uređaja i na‐
punite je vodom iz slavine.
MAX
MAX
SVAKODNEVNA UPORABA
6.4 Kako postaviti: Parenje - Pečenje s parom
1. korak
Uključite pećnicu.
2. korak
Da biste postavili funkciju zagrijavanja pare pritisnite
3. korak
Za postavljanje temperature pritisnite
4. korak
Pomaknite prst na klizaču kako biste podesili temperaturu. Vrsta funkcije grijanja
pare ovisi o podešenoj temperaturi.
.
. Prikaz prelazi u postavke temperature.
Para za parenje
50 - 100 °C
Za parenje povrća, žitarica, mahunarki, morskih
plodova, terina i žličica.
Para za pirjanje
105 - 130 °C
Za kuhanje i pirjanje mesa ili ribe, za kruh i perad,
kao i za kolače od sira i složenace.
Para za lagano hrskavo
135 - 150 °C
Za meso, složence, punjeno povrće, ribu i zapeče‐
na jela. Zahvaljujući kombinaciji pare i topline,
meso dobije sočnu i mekanu strukturu s hrskavom
površinom.
Ako podesite tajmer, funkcija roštilja se automatski
uključuje u posljednjim minutama procesa pečenja
kako bi se jelo blago zapeklo.
Para za pečenje i prženje
155 - 230 °C
Za pržena i pečena jela od mesa, ribe, peradi,
punjeno lisnato tijesto, tart, muffine, zapečena jela,
jela od povrća i peciva.
Ako postavite tajmer i stavite hranu na prvu razinu,
funkcija grijanja odozdo se automatski uključuje u
posljednjim minutama procesa pečenja kako bi jelo
dobilo hrskavo dno.
5. korak
Za potvrdu pritisnite
6. korak
Napunite spremnik za vodu hladnom vodom do maksimalne razine (oko 950 ml).Ta
količina vode dovoljna je za približno 50 minuta. Koristite skalu na spremniku za vo‐
du.
.
UPOZORENJE!
Koristite samo hladnu vodu iz slavine. Ne upotrebljavajte filtriranu
(demineraliziranu) ili destiliranu vodu. Ne upotrebljavajte druge tekućine.
Ne ulijevajte zapaljive tekućine ili tekućine koje sadrže alkohol u ladicu za
vodu.
21/68
SVAKODNEVNA UPORABA
7. korak
Unutrašnjost mokrog spremnika za vodu osušite mekanom krpom. Postavite
spremnik za vodu u njegov početni položaj.
8. korak
Pritisnite
.
Para se pojavljuje nakon približno 2 minute. Kad pećnica dosegne postavljenu
temperaturu, oglašava se zvučni signal.
9. korak
Kada u spremniku za vodu nestane vode, oglašava se signal. Napunite spremnik
za vodu.
Na kraju parnog kuhanja, ventilator za hlađenje brže se vrti kako bi uklonio paru.
Na kraju vremena pečenja oglašava se zvučni signal.
10. korak
Isključite pećnicu.
11. korak
Nakon svakog pečenja s parom ispraznite spremnik za vodu.
12. korak
Preostala voda može kondenzirati u unutrašnjosti pećnice. Nakon pečenja pažljivo
otvorite vrata kako biste izbjegli prolijevanje vode. Kad se pećnica ohladi, očistite
unutrašnjost mekanom krpom.
Uzmite prečac!
6.5 Kako postaviti: SousVide kuhanje
1. korak
Uključite pećnicu.
Na zaslonu se prikazuju zadane funkcije grijanja. Za prikaz više funkcija grijanja pri‐
tisnite
.
2. korak
Pritisnite
za postavljanje funkcije: SousVide kuhanje.
3. korak
Pritisnite
.
4. korak
Pritisnite
za postavljanje tajmera.
5. korak
Pritisnite
.
6. korak
Za postavljanje temperature pritisnite
22/68
i potvrdite.
SVAKODNEVNA UPORABA
7. korak
Pritisnite
8. korak
Ostaci vode mogu se nakupiti na vakuumskim vrećicama i po stjenkama pećnice.
Nakon pečenja pažljivo otvorite vrata kako biste izbjegli prolijevanje vode. Uporabite
ploču i ručnik za vađenje vakuumskih vrećica. Kada se pećnica ohladi, vodu s dna
pokupite spužvom. Unutrašnjost pećnice osušite mekanom krpom.
.
Uzmite prečac!
6.6 Kako postaviti: Potpomognuto kuhanje
Svako jelo u ovom podizborniku ima preporučenu funkciju i temperaturu. Temperatura i vrijeme
mogu se ručno prilagoditi, u skladu sa željama korisnika.
Za neka jela možete kuhati i uz:
• Masa Jela-Automatika
• Senzor za hranu
1. korak
Pritisnite
.
2. korak
Pritisnite
da biste unijeli Potpomognuto kuhanje.
3. korak
Izaberite jelo ili vrstu hrane.
4. korak
Pritisnite
.
Uzmite prečac!
23/68
SVAKODNEVNA UPORABA
6.7 Funkcije grijanja
Standardne funkcije pećnice
Funkcija grijanja
Upotreba
Za roštiljanje tankih komada hrane i pripremu tosta.
Roštilj
Za pečenje velikih koljenica ili peradi s kostima na jednom položaju
police. Za pripremu zapečenih jela i tamnjenje.
Turbo roštilj
Pečenje vrućim zrakom
Za pečenje na do tri razine polica istovremeno i za sušenje hrane.
Postavite temperaturu 20-40 °C niže nego za funkcijuTradicionalno
pečenje.
Za pripremu hrskavih gotovih jela (npr. pomfrita, kroketa, hrskavih
proljetnih rolada).
Zamrznuta hrana
Za pečenje i prženje hrane na jednom položaju police.
Tradicionalno pečenje
Za pečenje pizze. Za intenzivno tamnjenje i hrskavo dno.
Funkcija za pizzu
Za pečenje kolača s hrskavijom donjom stranom i konzerviranje
namirnica.
Donji grijač
Koristite paru za parenje, kuhanje, za blagu hrskavost, pečenje i
prženje.
Parenje
24/68
SVAKODNEVNA UPORABA
Posebne funkcije pećnice
Funkcija grijanja
Upotreba
Za konzerviranje povrća (npr. kiselih krastavaca).
Konzerviranje
Za sušenje narezanog voća, povrća i gljiva.
Dehidracija
Za pripremu jogurta. U ovoj funkciji žarulja pećnice je isključena.
Funkcija jogurt
Za zagrijavanje tanjura za posluživanje.
Zagrijavanje tanjura
Za odmrzavanje hrane (povrća i voća). Vrijeme odleđivanja ovisi o
količini i veličini smrznutih namirnica.
Odmrzavanje
Za jela kao što su lasagne ili zapečeni krumpir. Za pripremu zape‐
čenih jela i tamnjenje.
Au gratin
Za pripremu mekanog, sočnog pečenja.
Sporo pečenje
Za održavanje topline hrane.
Održavanje topline
Vlažno pečenje
Ta funkcija napravljena je za uštedu energije tijekom kuhanja. Kad
koristite tu funkciju, temperatura u unutrašnjosti može se razlikovati
od postavljene temperature. Koristi se preostala toplina. Snaga
zagrijavanja može se smanjiti. Za više informacija pogledajte
poglavlje "Svakodnevna uporaba", Napomene o: Vlažno pečenje.
25/68
SVAKODNEVNA UPORABA
Parne funkcije pećnice
Funkcija grijanja
SousVide kuhanje
Obnavljanje pare
Pečenje kruha
Upotreba
Naziv funkcije se odnosi na način kuhanja u hermetički zatvorenim
plastičnim vrećicama na niskim temperaturama. Pogledajte
odjeljak Sous Vide kuhanje ispod i odjeljak "Savjeti i preporuke" s
tablicama kuhanja za više informacija.
Podgrijavanje namirnica parom sprječava sušenje površine.
Toplina se distribuira nježno i ujednačeno što omogućuje ob‐
navljanje ukusa i arome hrane kao da je upravo pripremljena. Ta
funkcija može se koristiti za podgrijavanje hrane izravno na
tanjuru. Možete podgrijati više od jednog tanjura istovremeno, kori‐
steći različite položaje polica.
Tu funkciju koristite za pripremu kruha i peciva s vrlo dobrim re‐
zultatima u pogledu hrskavosti, boje i sjaja korice, poput profesio‐
nalnih.
Za ubrzavanje dizanja tijesta s kvascem. Sprječava površinu
tijesta od isušivanja i održava tijesto elastičnim.
Dizanje tijesta
Za pečenje povrća, priloga ili ribe s parom.
Para s donjim grijačem
Funkcija je prikladna za pripremu delikatesnih jela poput glazura,
zapečenih jela, pašteta i ribe.
Visoka vlažnost
Srednje pečeno
Niska vlažnost
Funkcija je prikladna za pečenje narezanog i pirjanog mesa, kao i
kruha i slatkog dizanog tijesta. Zbog kombinacije pare i topline,
meso dobije sočnu i mekanu teksturu a peciva od dizanog tijesta
dobiju hrskavu i sjajnu koricu.
Funkcija je prikladna za meso, perad, jela iz pećnice i složence.
Zahvaljujući kombinaciji pare i topline, meso dobije mekanu i soč‐
nu strukturu s hrskavom površinom.
6.8 Napomene o: Vlažno pečenje
Ova funkcija korištena je za usklađivanje s razredom energetske učinkovitosti i zahtjevima
ekološkog dizajna u skladu s EU 65/2014 i EU 66/2014. Ispitivanja prema EN 60350-1.
Vrata pećnice moraju biti zatvorena tijekom pečenja tako da se funkcija ne ometa i da pećnica
radi s najvišom mogućom energetskom učinkovitošću.
Kad koristite tu funkciju, svjetlo se automatski isključuje nakon 30 sek.
26/68
SVAKODNEVNA UPORABA
Za upute za kuhanje pogledajte poglavlje "Savjeti i preporuke", Vlažno pečenje. Za opće
preporuke za uštedu energije pogledajte poglavlje "Energetska učinkovitost", Ušteda
energije.
27/68
7. FUNKCIJE SATA
7.1 Opis funkcija sata
Funkcija sata
Upotreba
Vrijeme kuhanja
Postavljanje trajanja pečenja. Maksimalno traje 23 h i 59 min.
Kriterij početka
Za postavljanje vremena kada tajmer počinje odbrojavanje.
Akcija završetka
Da biste postavili što će se dogoditi kada tajmer završi odbrojavati.
Odgoda početka
Odgoditi početak i/ili kraj pečenja.
Produljenje vremena
Za produženje vremena pečenja.
Podsjetnik
Za postavljanje odbrojavanja. Maksimalno traje 23 h i 59 min. Ova
funkcija nema utjecaja na rad pećnice.
7.2 Kako postaviti: Funkcije sata
Način podešavanja sata
1. korak
Na zaslonu pritisnite
2. korak
Pritisnite: Postavke / Postavljanje / Vrijeme.
3. korak
Kliznite prstom i pritisnite za podešavanje sata
.
Kako postaviti vrijeme pečenja
1. korak
Odaberite funkciju pećnice i postavite temperaturu.
2. korak
Pritisnite
3. korak
Pomaknite točku na klizaču ili pritisnite željenu ikonu vremena.
4. korak
Pritisnite
Uzmite prečac!
70°C
28/68
za postavljanje vremena pečenja.
. Tajmer počinje odmah odbrojavati.
FUNKCIJE SATA
Kako odabrati opciju početka/završetka pečenja
1. korak
Odaberite funkciju pećnice i postavite temperaturu.
2. korak
Pritisnite
3. korak
Pritisnite
4. korak
Pritisnite Kriterij početka / Akcija završetka.
5. korak
Odaberite željeni Kriterij početka / Akcija završetka.
6. korak
Pritisnite
da biste postavili vrijeme pečenja.
.
ili .
Pritisnite
za poništavanje odabrane početne ili završne opcije.
Kriteriji
uključiv
anja
Napomena
-
Tajmer počinje kada ga uključite.
Tajmer se uključuje nakon zatvaranja vrata.
Tajmer se uključuje kad započne pečenje.
Tajmer se uključuje kada se dostigne podešena temperatura.
Kraj
radnje
Napomena
Po isteku postavljenog vremena pečenja, oglašava se signal.
+STOP
Po isteku postavljenog vremena pečenja, oglašava se signal. Pečenje se automatski
zaustavlja.
Po isteku postavljenog vremena pečenja, na zaslonu se pokazuje poruka bez
oglašavanja signala.
29/68
FUNKCIJE SATA
Kako odgoditi početak i kraj pečenja
1. korak
Na zaslonu pritisnite
2. korak
Pomaknite točku na klizaču ili pritisnite željenu ikonu vremena.
3. korak
Pritisnite
.
.
Uzmite prečac!
Kako odgoditi početak bez podešavanja završetka pečenja
1. korak
Podesite funkciju grijanja pećnice i temperaturu.
2. korak
Pritisnite
3. korak
Pritisnite
4. korak
Pritisnite Odgoda početka.
5. korak
Pomaknite lijevu točku na željenu vrijednost.
6. korak
Pritisnite
.
.
.
Kako postaviti dodatno vrijeme
Kad preostane 10% vremena pečenja i hrana izgleda da nije pečena, možete produžiti vrijeme
pečenja. Također možete promijeniti funkcije pećnice.
1. korak
Pritisnite željenu ikonu vremena za produženje vremena pečenja.
2. korak
Također, pritisnite željenu funkciju pećnice kako biste je promijenili.
Što ako je bolje promijeniti dodatno vrijeme?
Moguće je ponovno podesiti dodatno vrijeme.
30/68
FUNKCIJE SATA
Kako postaviti dodatno vrijeme
1. korak
Pritisnite
2. korak
Pomaknite točku na klizaču ili pritisnite jednu od željenih ikona vremena za
podešavanje vremena.
3. korak
Pritisnite
.
.
Kako promijeniti postavke tajmera
1. korak
Pomaknite točku na klizaču ili koristite prečace za promjenu vrijednosti
tajmera.
2. korak
Pritisnite
ili pritisnite
za poništavanje promjena.
Tijekom pečenja možete bilo kad postaviti temperaturu.
Kako poništiti podešavanje tajmera
1. korak
Pritisnite
.
2. korak
Pritisnite
za poništavanje podešavanja tajmera.
3. korak
Pritisnite
.
Uzmite prečac!
31/68
8. NAČIN KORIŠTENJA: PRIBOR
8.1 Umetanje pribora
Mali urezi na vrhu povećavaju sigurnost. Te izbočine ujedno su i dodatna mjera protiv
prevrtanja. Visoki rub oko police sprječava klizanje posuđa s police.
Pomoću teleskopskih vodilica možete lakše stavljati i vaditi police.
Mreža za
pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača police .
Pekač za peci‐
vo / Duboka
plitica:
Pritisnite pekač za pecivo /duboku pliticu između vodilica ili nosača polica.
Mreža za
pečenje i pekač
za pecivo / du‐
boka pliti‐
cazajedno:
Gurnite pekač za pecivo /duboku pliticu između vodilica nosača polica i žiča‐
ne police na vodilicama iznad.
8.2 Senzor za hranu
Senzor za hranu mjeri temperaturu unutar hrane. Možete koristiti Senzor za hranu sa svakom
funkcijom pećnice.
Mogu se postaviti dvije temperature:
• temperatura pećnice (minimalno 120 °C),
32/68
NAČIN KORIŠTENJA: PRIBOR
•
temperatura jezgre hrane.
OPREZ!
Koristite samo isporučeni pribor i originalne zamjenske dijelove.
Upute za najbolje rezultate:
• Sastojci trebaju biti na sobnoj temperaturi.
• Senzor za hranu ne može se koristiti za tekuća jela.
• Koristite preporučene postavke za temperaturu jezgre hrane.
Tijekom pečenja Senzor za hranu mora biti priključen u utičnicu i umetnut u jelo.
Pogledajte poglavlje „Savjeti i preporuke".
Pećnica izračunava približno vrijeme kraja kuhanja. Ono ovisi o količini hrane, postavljenoj
funkciji pećnice i temperaturi.
Pečenje mesa, peradi i ribe
Kako koristiti: Senzor za hranu
1. korak
Uključite pećnicu.
2. korak
Postavite funkciju pećnice i po potrebi temperaturu pećnice.
3. korak
Stavite Senzor za hranu.
Meso, perad i riba
Složenac
33/68
NAČIN KORIŠTENJA: PRIBOR
Kako koristiti: Senzor za hranu
Umetnite vrh Senzor za hranu u sredinu
mesa, ribe, ako je moguće na najdebljem
dijelu. Osigurajte da je najmanje 3/4 Senzor
za hranu unutar jela.
Vrh Senzor za hranu stavite točno u sredinu
složenca. Senzor za hranu tijekom pečenja
mora stajati na mjestu. Kako biste to postigli,
koristite čvrsti sastojak. Koristite rub posude za
pečenje kako biste naslonili silikonsku dršku Se‐
nzor za hranu. Vrh Senzor za hranu ne smije
dodirivati dno posude za pečenje. Prekrijte Se‐
nzor za hranu preostalim sastojcima.
4. korak
Utaknite Senzor za hranu u utičnicu na prednjoj strani pećnice.
Na zaslonu se prikazuje trenutna temperatura Senzor za hranu.
5. korak
Pritisnite
za postavljanje temperature jezgreSenzor za hranu.
Pritisnite
za postavljanje opcija Senzor za hranu:
• Zvučni alarm - kada hrana dosegne temperaturu jezgre, oglašava se signal.
• Zvučni alarm i stop - kada hrana dosegne temperaturu jezgre, oglašava se sig‐
nal i pećnica se isključuje.
• Samo prikaz temperature - zaslon prikazuje trenutnu temperaturu jezgre.
6. korak
34/68
Pritisnite opciju za odabir. Pritisnite
ili .
NAČIN KORIŠTENJA: PRIBOR
Kako koristiti: Senzor za hranu
7. korak
Pritisnite
.
Kad hrana dosegne postavljenu temperaturu, oglašava se signal. Možete odabrati
prestanak ili nastavak pečenja kako biste bili sigurni da je hrana dobro pečena.
8. korak
Izvucite utikač Senzor za hranu iz utičnice i izvadite jelo iz pećnice.
UPOZORENJE!
Postoji rizik od opeklina jer je Senzor za hranu vruć. Budite pažljivi dok ga
isključujete i vadite iz jela.
Uzmite prečac!
70°C
170°
8.3 Uporaba teleskopskih vodilica
Ne podmazujte sklopive vodilice.
Prije zatvaranja vrata pećnice teleskopske vodilice obavezno gurnite u pećnicu do kraja.
Pomoću teleskopskih vodilica možete lakše stavljati i vaditi police.
Žičana polica:
Stavite žičanu policu i posudu za pečenje na teleskopske vodilice.
Visoki rub oko mreže za pečenje je dodatna mjera kojom se sprječava da
posuđe sklizne.
35/68
NAČIN KORIŠTENJA: PRIBOR
Duboka plitica:
Stavite duboku pliticu na teleskopske vodilice.
Istovremena upo‐
treba žičane
police i duboke
plitice:
Žičanu policu i duboku pliticu zajedno stavite na sklopive vodilice.
36/68
9. DODATNE FUNKCIJE
9.1 Kako uštedjeti:Favoriti
Možete sačuvati svoje omiljene postavke, poput funkcije pećnice, vremena kuhanja,
temperature, jela iz izbornika Potpomognuto kuhanje ili funkcije čišćenja. Možete spremiti 3
omiljene postavke.
1. korak
Uključite pećnicu.
2. korak
Odaberite željenu postavku.
3. korak
Pritisnite:
4. korak
Odaberite: Spremite trenutne postavke.
5. korak
Pritisnite + da biste postavku dodali na popis: Favoriti. Pritisnite
. Odaberite: Favoriti.
.
- pritisnite da biste poništili postavku.
- pritisnite da biste otkazali postavku.
9.2 Automatsko isključivanje
Iz sigurnosnih razloga pećnica se isključuje nakon nekog vremena, ako funkcija pećnice radi a
vi ne promijenite niti jednu postavku.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Automatsko isključivanje ne radi s funkcijama: Osvjetljenje unutrašnjosti, Senzor za
hranu,Završetak, Sporo pečenje.
9.3 Ventilator za hlađenje
Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje automatski se uključuje kako bi površinu pećnice
održao hladnom. Ako isključite pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja raditi dok se pećnica ne
ohladi.
37/68
10. SAVJETI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.
10.1 Preporuke za pečenje
Vaša pećnica može peći drugačije nego pećnica koju ste imali ranije. Tablice u nastavku
prikazuju preporučene postavke za temperaturu, vrijeme pečenja i položaj police za određene
vrste hrane.
Za više preporuka za pečenje pogledajte tablice pečenja na našoj web stranici. Za pronalaženje
savjeta za pečenje pogledajte PNC broj na nazivnoj pločici na prednjem okviru unutrašnjosti
pećnice.
10.2 Vlažno pečenje
Za najbolje rezultate slijedite preporuke navedene u tablici ispod.
(°C)
(min)
Slatke rolice, 16
komada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
180
2
25 - 35
Rolada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
180
2
15 - 25
Riba, 0,2 kg
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
180
3
15 - 25
Kolačići, 16
komada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
180
2
20 - 30
Kolačići s ba‐
demima, 24
komada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
160
2
25 - 35
Muffini, 12
komada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
180
2
20 - 30
Ukusna tijesta,
20 komada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
180
2
20 - 30
Sitni kolači od
lisnatog tijesta,
20 komada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
140
2
15 - 25
Tortice, 8
komada
pekač za pecivo ili plitica
s cjedilom
180
2
15 - 25
38/68
SAVJETI
10.3 Vlažno pečenje - preporučeni pribor
Koristite tamne i nereflektirajuće limove i spremnike. Oni bolje apsorbiraju toplinu od svijetlih
boja i reflektirajućeg posuđa.
Keramičke
zdjelice
Plitica za pizzu
Posuda za pečenje
Tamni, nereflektirajući
promjer 28 cm
Tamni, nereflektirajući
promjer 26 cm
Limeni kalup za flan
Keramika
8 cm promjer,
5 cm visina
Tamni, nereflektirajući
promjer 28 cm
10.4 Tablice pečenja za ispitne ustanove
Informacije za ustanove za testiranje
Testiranja u skladu s: EN 60350, IEC 60350.
PEČENJE NA JEDNOJ RAZINI. Pečenje u kalupima
(°C)
(min)
Biskvit bez masnoće
Pečenje vrućim
zrakom
140 - 150
35 - 50
2
Biskvit bez masnoće
Tradicionalno
pečenje / Gornji/
donji grijač
160
35 - 50
2
Pita od jabuka, 2 kalupa
Ø20 cm
Pečenje vrućim
zrakom
160
60 - 90
2
Pita od jabuka, 2 kalupa
Ø20 cm
Tradicionalno
pečenje / Gornji/
donji grijač
180
70 - 90
1
39/68
SAVJETI
PEČENJE NA JEDNOJ RAZINI. Keksi
Koristite treći položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Prhko tijesto / Prutići od
tijesta
Pečenje vrućim zrakom
140
25 - 40
Prhko tijesto / Prutići od
tijesta, prethodno zagrijte
pećnicu
Tradicionalno pečenje /
Gornji/donji grijač
160
20 - 30
Sitni kolači (po 20 na plitici),
prethodno zagrijte pećnicu
Pečenje vrućim zrakom
150
20 - 35
Sitni kolači (po 20 na plitici),
prethodno zagrijte pećnicu
Tradicionalno pečenje /
Gornji/donji grijač
170
20 - 30
PEČENJE NA VIŠE RAZINA. Keksi
(°C)
(min)
2
položa
ja
3
polož
aja
Prhko tijesto / Prutići
od tijesta
Pečenje vrućim
zrakom
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Sitni kolači (po 20 na
plitici), prethodno
zagrijte pećnicu
Pečenje vrućim
zrakom
150
23 - 40
1/4
-
40/68
SAVJETI
ROŠTILJ
Praznu pećnicu prethodno zagrijte 5 minuta.
Roštiljajte na maksimalnoj postavci temperature.
(min)
Tost
Roštilj
1-3
5
Goveđi biftek:, okrenite kada
prođe pola vremena
Roštilj
24 - 30
4
Informacije za ustanove za testiranje
Provjere za funkciju: Para s donjim grijačem.
Provjere prema IEC 60350.
Postavite temperaturu na 100 °C.
Spreminik
(Gastro‐
norm)
(g)
Brokula, pret‐
hodno zagrijte
pećnicu
1 x 2/3perfori‐
rano
300
3
8-9
Pekač za peci‐
vo postavite na
prvi položaj
police.
Brokula, pret‐
hodno zagrijte
pećnicu
1 x 2/3perfori‐
rano
maks.
3
10 - 11
Pekač za peci‐
vo postavite na
prvi položaj
police.
(min)
41/68
SAVJETI
Postavite temperaturu na 100 °C.
Grašak,
smrznuti
42/68
Spreminik
(Gastro‐
norm)
(g)
2 x 2/3 perfo‐
rirano
2 x 1500
(min)
2i4
Dok
tempera‐
tura na
najhladnij
em dijelu
ne doseg‐
ne 85 °C.
Pekač za peci‐
vo postavite na
prvi položaj
police.
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.
11.1 Napomene o čišćenju
Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom namočenom u toplu vodu s
blagim sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite namjensko sredstvo za čišćenje.
Sredstva za
čišćenje
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom za čišćenje pećnica.
Koristite nekoliko kapi octa kako biste dno unutrašnjosti očistili od kamenca.
Očistite dno unutrašnjosti pećnice nakon svake uporabe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može uzrokovati požar. Rizik je veći za pliticu roštilja.
Nakon svake upotrebe unutrašnjost osušite mekom krpom.
Svakodnevna
uporaba
Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu opremu i pustite da se osuši. Kori‐
stite meku krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom za čišćenje. Pribor ne pe‐
rite u perilici posuđa.
Pribor
Pribor s premazom protiv lijepljenja nemojte čistiti pomoću agresivnih sredsta‐
va, oštrih predmeta ili u perilici posuđa
11.2 Kako ukloniti: Vodilice polica
Prije zahvata održavanja uvjerite se da je pećnica hladna. Postoji opasnost od opekotina.
Za čišćenje pećnice, izvadite sve vodilice polica.
1. korak
1
3
2
Pažljivo povucite vodilicu prema gore i van iz prednjeg nosača.
2. korak
Prednji kraj vodilice police povucite dalje od bočne stijenke.
43/68
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
3. korak
Izvadite vodilicu iz stražnjeg nosača.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
11.3 Kako koristiti: Parno čišćenje
Kada je pećnica hladna, uklonite ostatke hrane.
Uklonite pribor i vodilice za police kako biste očistili bočne stjenke.
Funkcije čišćenja parom podržavaju parno čišćenje unutrašnjosti pećnice.
Kada je ova funkcija aktivna, svjetlo je isključeno.
1. korak
Provjerite je li pećnica hladna.
2. korak
Spremnik za vodu napunite do maksimalne razine.
3. korak
Odaberite funkciju za čišćenje parom u izborniku: Čišćenje
Parno čišćenje
Trajanje: oko 30 minuta
Parno čišćenje Plus
Trajanje: oko 75 minuta
Emajlirane i čelične dijelove poprskajte
odgovarajućim deterdžentom.
4. korak
Uključite željenu funkciju.
5. korak
Nakon procesa čišćenja, unutrašnjost osušite suhom krpom.
6. korak
Iz spremnika za vodu uklonite preostalu vodu.
7. korak
Vrata pećnice ostavite otvorenima oko 1 sat. Pričekajte dok se pećnica ne osu‐
ši.
11.4 Kako koristiti: Podsjetnik za čišćenje
Kad je prikazan podsjetnik, čišćenje je obavezno. Postavite funkciju Parno čišćenje Plus.
11.5 Način korištenja: Uklanjanje kamenca
Trajanje prvog dijela: oko sat i 40 minuta
1. korak
Uvjerite se da je spremnik za vodu prazan.
2. korak
Uklonite pribor. Na najniži položaj police stavite samo posudu za roštiljanje/
pečenje.
3. korak
U spremnik za vodu ulijte 250 ml sredstva za uklanjanje kamenca.
4. korak
Preostali dio spremnika za vodu napunite vodom do maksimalne razine.
44/68
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. korak
Umetnite spremnik za vodu.
6. korak
Odaberite funkciju u izborniku: Čišćenje. Slijedite upute na zaslonu.
Kad prvi dio završi, ispraznite posudu za roštiljanje/pečenje i postavite je natrag na prvi položaj
police.
Trajanje drugog dijela: oko 35 minuta
7. korak
Spremnik za vodu napunite svježom vodom. Pazite da u spremniku za vodu ne
ostane sredstva za uklanjanje kamenca.
8. korak
Umetnite spremnik za vodu.
9. korak
Nakon završetka čišćenja izvadite posudu za roštiljanje/pečenje.
10. korak
Pećnicu osušite mekanom krpom.
Vrata pećnice ostavite otvorenima oko 1 sat. Pričekajte dok se pećnica ne osu‐
ši.
Kada je ova funkcija aktivna, svjetlo je isključeno.
Ako ova funkcija ne radi na ispravan način, zaslon će zatražiti ponavljanje funkcije.
11.6 Kako koristiti: Podsjetnik za uklanjanje kamenca
Postoje dva podsjetnika koji vas podsjećaju da provedete ovu funkciju: Uklanjanje kamenca.
Softverski podsjetnici podsjećaju vas i preporučuju vam da provedete uklanjanje vodenog
kamenca.
Hardverski podsjetnik vas prisiljava da provedete uklanjanje vodenog kamenca.
Ako iz pećnice ne uklonite vodeni kamenac kada je hardverski podsjetnik uključen, nećete moći
rabiti funkcije pare.
Podsjetnik za uklanjanje kamenca ne možete onemogućiti.
11.7 Način korištenja: Sustav za generiranje pare - Ispiranje
1. korak
Izvadite sav pribor. Ostavite samo pekač za pecivo na prvom položaju police.
2. korak
Spremnik za vodu napunite svježom vodom.
3. korak
Odaberite funkciju u izborniku: Čišćenje. Korisničko sučelje vodit će vas kroz po‐
stupak.
Trajanje funkcije: oko 30 minuta. Kada je ova funkcija aktivna, svjetlo je
isključeno.
4. korak
Uklonite pekač za pečenje kada se funkcija završi.
11.8 Način korištenja: Podsjetnik za sušenje
Nakon pečenja na pari na zaslonu se prikazuje poruka sa zahtjevom za sušenje pećnice.
45/68
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Pritisnite DA za sušenje pećnice.
11.9 Način korištenja: Sušenje
Nakon pečenja na pari ili čišćenja parom, pomoću ove funkciju možete osušiti unutrašnjost.
1. korak
Uvjerite se da je pećnica hladna.
2. korak
Izvadite sav pribor.
3. korak
Otvorite izbornik: Čišćenje.
4. korak
Izaberite Sušenje.
5. korak
Slijedite upute na zaslonu.
11.10 Kako ukloniti i postaviti: Vrata
Vrata i unutarnje staklene ploče možete skinuti kako biste ih očistili. Broj staklenih ploča ovisi o
određenom modelu.
Vrata su teška.
1. korak
Potpuno otvorite vrata.
2. korak
A
A
Poluge (A) na dvije šarke vrata pritisnite do kraja.
3. korak
Zatvorite vrata pećnice na prvi otvoreni položaj (otprilike kut od 70°).
4. korak
2
B
1
Uhvatite prirubnicu vrata (B) na gornjem rubu vrata s dvije strane i pri‐
tisnite prema unutra kako biste otpustili spojnice.
46/68
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. korak
Povucite okvir vrata prema naprijed kako biste ga skinuli.
6. korak
Jednu po jednu staklenu ploču vrata držite za prednji rub i povucite ih
prema gore iz vodilice.
7. korak
Očistite staklenu ploču sapunicom. Pažljivo osušite staklenu ploču.
8. korak
Kad je čišćenje završeno, izvršite gornje korake obrnutim redoslijedom.
9. korak
Najprije umetnite manju ploču, zatim veću i vrata.
10. korak
ABC
Pazite da staklene ploče (C, B i A) vratite ispravnim redoslijedom. Prvo
umetnite ploču C koja ima kvadratić otisnut na lijevoj strani i trokutić na
desnoj strani. Te simbole također ćete naći otisnute na okviru vrata.
Simbol trokuta na staklu mora se poklopiti s trokutom na okviru a
simbol kvadrata mora se poklopiti sa simbolom kvadrata. Nakon toga,
umetnite ostale dvije staklene ploče.
UPOZORENJE!
Osigurajte da se stakla umetnu u ispravan položaj jer se u su‐
protnom površina vrata može pregrijati.
47/68
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
11.11 Kako zamijeniti: Žarulja
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog udara.
Žarulja može biti vruća.
Prije zamjene žarulje:
1. korak
Isključite pećnicu. Pričekajte dok se pećnica ne ohladi.
2. korak
Iskopčajte pećnicu iz električne mreže.
3. korak
Na dno unutrašnjosti pećnice stavite krpu.
Gornje svjetlo
1. korak
Okrenite stakleni poklopac svjetla i skinite ga.
2. korak
Očistite stakleni poklopac.
3. korak
Uklonite metalni prsten i očistite stakleni poklopac.
4. korak
Zamijenite žarulju odgovarajućom žaruljom koja je otporna na toplinu od 300 °C.
5. korak
Postavite metalni prsten na stakleni poklopac.
6. korak
Postavite stakleni poklopac.
Bočno svjetlo
1. korak
Skinite lijevu vodilicu za plitice kako biste omogućili pristup svjetlu.
2. korak
Za uklanjanje poklopca koristite zvjezdasti odvijač 20.
3. korak
Uklonite i očistite metalni okvir i brtvu.
4. korak
Zamijenite žarulju odgovarajućom žaruljom koja je otporna na toplinu od 300 °C.
48/68
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. korak
Postavite metalni okvir i brtvu. Zategnite vijke.
6. korak
Vratite lijevu vodilicu police.
49/68
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.
12.1 Rješavanje problema...
Pećnica se ne uključuje ili se ne zagrijava
Mogući uzrok
Rješenje
Pećnica nije priključena na električnu mrežu ili
nije pravilno priključena.
Provjerite je li pećnica ispravno priključena na
električno napajanje.
Sat nije postavljen.
Podesite sat, za detalje pogledajte poglavlje
"Funkcije sata", Kako postaviti: Funkcije sata.
Vrata nisu ispravno zatvorena.
Zatvorite vrata do kraja.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uzrok problema. Ako
problem ne prestaje, obratite se kvalificiranom
električaru.
Uključena je funkcija roditeljske zaštite pećni‐
ce.
Pogledajte poglavlje "Izbornik", podizbornik za:
Opcije.
Komponente je potrebno zamijeniti
Opis
Svjetlo je pregorjelo.
50/68
Rješenje
Zamijenite žarulju, za detalje pogledajte
poglavlje "Njega i čišćenje", Kako zamijeniti:
Svjetlo.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Spremnik za vodu ne radi ispravno
Opis
Mogući uzrok
Rješenje
Pećnica ne zadržava
spremnik vode nakon što ga
umetnete.
Niste potpuno gurnuli kućište
spremnika vode.
Potpuno umetnite spremnik za
vodu u pećnicu.
Voda izlazi iz spremnika za
vodu.
Niste ispravno umetnuli
poklopac spremnika vode ili
valobran.
Ponovno umetnite poklopac
spremnika za vodu i valobran.
Problemi s postupkom čišćenja
Opis
Mogući uzrok
Rješenje
Spremnik vode teško je očisti‐
ti.
Poklopac i valobran nisu
uklonjeni.
Skinite poklopac i valobran.
Nakon uklanjanja kamenca
unutar roštilja/posude za
pečenje nema vode.
Spremnik za vodu nije bio
ispunjen do maksimalne razi‐
ne.
Provjerite nalazi li se u kućištu
spremnika vode sredstvo za
uklanjanje kamenca/voda.
Nakon uklanjanja kamenca,
na dnu unutrašnjosti nalazi se
prljava voda.
Roštilj/posuda za pečenje na
pogrešnom je položaju police.
Uklonite ostatke vode i sred‐
stva za uklanjanje kamenca s
dna pećnice. Sljedeći put, po‐
sudu za roštiljanje/pečenje
stavite na najniži položaj
police.
Nakon uklanjanja kamenca,
na dnu unutrašnjosti nalazi se
previše vode.
Prije početka čišćenja u pećni‐
cu ste stavili previše deter‐
dženta.
Sljedeći put ravnomjerno ra‐
sporedite tanki sloj deterdžen‐
ta na zidove unutrašnjosti.
Čišćenje nije zadovoljavajuće.
Počeli ste s čišćenjem kad je
pećnica bila prevruća.
Pričekajte dok se pećnica ne
ohladi. Ponovite postupak
čišćenja.
Prije čišćenja niste uklonili sav
pribor iz pećnice.
Izvadite sav pribor iz pećnice.
Ponovite postupak čišćenja.
51/68
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Prekid napajanja uvijek prekida čišćenje. Ponovite čišćenje ako je prekinuto zbog prekida
napajanja.
Problemi s Wi-Fi signalom
Rješenje
Mogući uzrok
Problemi sa signalom bežične mreže.
Provjerite bežičnu mrežu i ruter.
Ponovno pokrenite ruter.
Instaliran je novi ruter ili je promijenjena
konfiguracija rutera.
Kako biste ponovno konfigurirali pećnicu i
mobilni uređaj, pročitajte poglavlje "Prije prve
uporabe", Bežična veza.
Signal bežične mreže je slab.
Premjestite ruter što bliže pećnici.
Bežični signal se prekida mikrovalnim
uređajem smještenim u blizini pećnice.
Isključite mikrovalni uređaj.
12.2 Kako upravljati: Kodovi pogrešaka
Kada se dogodi softverska pogreška, na zaslonu se prikazuje poruka o pogrešci.
U ovom odjeljku naći ćete popis problema koje možete sami riješiti.
Kod i opis
Radnja
F111 - Senzor za hranu nije pravilno utaknut u utič‐
nicu.
Potpuno priključite Senzor za hranu u
utičnicu.
F240, F439 - dodirna polja na zaslonu ne rade
ispravno.
Očistite površinu zaslona. Provjerite da
nema prljavštine na dodirnim poljima.
F601 - postoji problem s Wi-Fi signalom.
Provjerite mrežnu vezu. Pogledajte
poglavlje "Prije prve uporabe", Bežična
veza.
F604 - prvo spajanje s Wi-Fi nije uspjelo.
Isključite i uključite pećnicu i pokušajte
ponovno. Pogledajte poglavlje "Prije prve
uporabe", Bežična veza.
F908 - sustav pećnice ne može se spojiti s
upravljačkom pločom.
Isključite i uključite pećnicu.
U ovom odjeljku naći ćete popis problema koje mora riješiti kvalificirani tehničar.
52/68
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Kod i opis
Radnja
F131 - temperatura senzora za parovod je previ‐
soka.
Isključite pećnicu i pričekajte da se ohladi.
Ponovno uključite pećnicu.
F144 - senzor u Ladica za vodu ne može izmjeriti ra‐
zinu vode.
Ispraznite Ladica za vodu i ponovno na‐
punite.
F508 - Ladica za vodu ne radi kako treba.
Isključite i uključite pećnicu.
F602, F603 - Wi-Fi nije dostupan.
Isključite i uključite pećnicu.
Kada se jedna od tih poruka o pogrešci nastavi pojavljivati na zaslonu, to znači da je
neispravan podsustav možda onemogućen. U tom slučaju obratite se prodavaču ili ovlaštenom
servisnom centru. Ako se dogodi jedna od ovih pogrešaka, ostale funkcije pećnice nastavit će
raditi kao i obično.
12.3 Servisni podaci
Ako sami ne možete pronaći rješenje problema, obratite se vašem zastupniku iliovlaštenom
servisu.
Podaci potrebni za servis nalaze se na nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se na prednjem
okviru unutrašnjosti pećnice. Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti pećnice.
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
53/68
13. TEHNIČKI PODACI
13.1 Tehnički podaci
Napon
220 - 240 V
Frekvencija
50 - 60 Hz
54/68
14. ENERGETSKA UČINKOVITOST
14.1 Podaci o proizvodu
Tablica informacija o proizvodu i informacije u skladu s EU
65-66/2014
Naziv dobavljača
Electrolux
Identifikacija modela
KOAAS31WT 944184871
OKA9S31WX 944184869
OKA9S31WZ 944184870
Indeks energetske učinkovitosti
61.9
Razred energetske učinkovitosti
A++
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, kon‐
vencionalni način rada
0.99 kWh/ciklusu
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, rad s
ventilatorom
0.52 kWh/ciklusu
Broj prostora za pečenje
1
Izvor topline
Električna struja
Zapremnina
70 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
Masa
KOAAS31WT
39.5 kg
OKA9S31WX
40.5 kg
OKA9S31WZ
40.5 kg
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice, parne pećnice i
roštilji - Metode mjerenja značajki.
14.2 Ušteda energije
Pećnica sadrži značajke koje vam pomažu štedjeti energiju tijekom svakodnevnog
pečenja.
Uvjerite se da su vrata pećnice ispravno zatvorena dok pećnica radi. Tijekom pečenja ne
otvarajte vrata prečesto. Brtvu vrata održavajte čistom i uvjerite se da je dobro pričvršćena.
Da biste povećali uštedu energije, koristite metalno posuđe.
Kad je to moguće, ne predgrijavajte pećnicu prije pečenja.
55/68
ENERGETSKA UČINKOVITOST
Tijekom istovremene pripreme nekoliko jela, vremenske razmake između pečenja držite što
kraćima.
Pečenje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije pečenja s ventilatorom kako biste uštedjeli energiju.
Preostala toplina
Ako se uključi program s odabirom trajanja/završetka, a vrijeme pečenja dulje je od 30 minuta,
kod nekih se funkcija pećnice grijači automatski ranije isključuju.
Ventilator i žarulja nastavljaju raditi. Kad isključite pećnicu, zaslon prikazuje preostalu toplinu.
Tu toplinu možete koristiti da hranu održite toplom.
Kad je vrijeme pečenja duže od 30 minuta, 3-10 minuta prije završetka pečenja smanjite
temperaturu pećnice na minimum. Preostala toplina u pećnici nastavit će peći.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje ostale hrane.
Održavanje hrane toplom
Za korištenje preostale topline i održavanje hrane toplom, odaberite najnižu moguću
temperaturu. Na zaslonu se pojavljuje prikaz ostatka topline ili temperature.
Pečenje s isključenom žaruljom
Tijekom pečenja isključite žarulju. Uključite je samo kad je trebate.
Vlažno pečenje
Ta funkcija napravljena je za uštedu energije tijekom pečenja.
Ako koristite tu funkciju, svjetlo se automatski isključuje nakon 30 sekundi. Svjetlo možete
ponovno uključiti, ali to će smanjiti očekivanu uštedu energije.
Stanje pripravnosti
Nakon 2 minute zaslon se vraća u stanje pripravnosti.
56/68
15. STRUKTURA IZBORNIKA
15.1 Izbornik
Pritisnite
za otvaranjeIzbornik.
Choose dish
Cleaning
Options
Stavka izbornika
Uređaj
Favoriti
Navodi omiljene postavke.
Potpomognuto kuhanje
Navodi automatske programe.
Čišćenje
Navodi programe čišćenja.
Opcije
Za postavljanje konfiguracije pećni‐
ce.
Postavke
Veze
Za postavljanje konfiguracije mreže.
Postavljanje
Za postavljanje konfiguracije pećni‐
ce.
Servis
Prikazuje verziju softvera i
konfiguraciju.
15.2 Podizbornik za: Čišćenje
Podizbornik
Primjena
Parno čišćenje
Blago čišćenje.
Parno čišćenje Plus
Temeljito čišćenje.
Uklanjanje kamenca
Čišćenje kruga generatora pare od naslaga kamenca.
Ispiranje
Čišćenje kruga generatora pare. Koristite ispiranje nakon
čestog pečenja na pari.
Sušenje
Postupak sušenja unutrašnjosti od kondenzacije koja ostaje
nakon uporabe funkcije pare.
Podsjetnik za čišćenje
Podsjeća vas kada treba očistiti pećnicu.
57/68
STRUKTURA IZBORNIKA
15.3 Podizbornik za: Opcije
Podizbornik
Primjena
Osvjetljenje unutrašnjosti
Za uključenje i isključenje svjetla.
Vidljiva ikona žarulje
Na zaslonu se pojavljuje ikona žarulje.
Brzo zagrijavanje
Skraćuje vrijeme zagrijavanja. To je dostupno samo za
neke funkcije pećnice.
Roditeljska zaštita
Sprječava slučajno aktiviranje pećnice. Kada je opcija
uključena, na zaslonu se pojavi tekst "Child Lock" kada
uključite pećnicu. Da biste omogućili uporabu pećnice, oda‐
berite slova koda po abecednom redu.
15.4 Podizbornik za: Veze
Podizbornik
Opis
Wi-Fi
Da biste omogućili i onemogućili: Wi-Fi.
Daljinski rad
Da biste omogućili i onemogućili daljinsko upravljanje.
Opcija je vidljiva tek nakon što uključite: Wi-Fi.
Mreža
Za provjeru statusa mreže i jakosti signala: Wi-Fi.
Auto daljinski rad
Da biste automatski pokrenuli daljinski rad nakon pritiska
POČETAK.
Opcija je vidljiva tek nakon što uključite: Wi-Fi.
Zaboravi mrežu
Da biste isključili automatsku vezu trenutne mreže s pećni‐
com.
15.5 Podizbornik za: Postavljanje
Podizbornik
Funkcije
Jezik
Postavite jezik.
Vrijeme
Postavlja trenutno vrijeme i datum.
Prikaz vremena
Uključuje i isključuje sat.
Digitalni sat
Mijenja format prikazanog vremena.
58/68
STRUKTURA IZBORNIKA
Podizbornik
Funkcije
Podsjetnik za čišćenje
Uključuje i isključuje podsjetnik.
Ton tipke
Uključuje i isključuje tonove dodirnih tipki. Nije moguće
isključiti zvuk UKLJ./ISKLJ. i STOP.
Zvukovi alarma/pogreške
Uključuje i isključuje zvukove alarma.
Glasnoća zujalice
Regulira glasnoću tonova tipaka i signala.
Osvjetljenje zaslona
Regulira osvjetljenje zaslona.
Tvrdoća vode
Postavlja tvrdoću vode.
15.6 Podizbornik za: Servis
Podizbornik
Opis
Demo način rada
Aktivacijska/deaktivacijska šifra: 2468
Odobrenje
Informacije o licencama.
Verzija softvera
Informacija o verziji softvera.
Poništi sve postavke
Vraćanje tvorničkih postavki.
Resetiraj sve skočne prozore
Vraćanje svih skočnih prozora na izvorne postavke.
59/68
16. TAKO LAKO!
Prije prve uporabe morate postaviti:
Osvjetljenje
zaslona
Jezik
Glasno‐
ća
zujalice
Tvrdoća vode
Sat
Bežična veza
Upoznajte se s osnovnim ikonama na upravljačkoj ploči i zaslonu:
Uklj /
Isklj
/
Izbornik / Po‐
vratak
Wi-Fi
Informacije
Više
Tajmer
Počnite koristiti pećnicu
Brzo
pokretanje
Brzo
isključivanje
Uključite pećnicu
i počnite peći sa
zadanom tempe‐
raturom i
vremenom
funkcije.
1. korak
2. korak
3. korak
Pritisnite i držite
Pritisnite željenu
Pritisnite
Isključite pećni‐
cu u bilo kojem
trenutku, bilo koji
zaslon ili poruku.
Pritisnite i držite
.
funkciju
.
dok se pećnica ne isključi.
Počnite peći
1. korak
2. korak
3. korak
4. korak
5. korak
6. korak
Pritisnite za
uključivanje
pećnice.
Pritisnite
odabranu
funkciju.
Pritisnite za
otvaranje po‐
stavki tempe‐
rature.
Pomaknite
prst na kliza‐
ču kako biste
podesili
temperaturu.
Pritisnite za
potvrdu.
Pritisnite
kako biste
počeli s
pečenjem.
Koristite parenje - Pečenje na pari
Pomaknite prst na klizaču kako biste podesili temperaturu. Vrsta funkcije grijanja pare ovi‐
si o podešenoj temperaturi.
Para za parenje
60/68
Para za pirjanje
Para za lagano
hrskavo
Para za pečenje i
prženje
TAKO LAKO!
Koristite parenje - Pečenje na pari
50 - 100 °C
105 - 130 °C
135 - 150 °C
155 - 230 °C
Saznajte kako brzo peći
Koristite automatske programe da biste pripremili jelo brzo sa zadanim postavkama:
Potpomognuto
kuhanje
1. korak
Pritisnite
.
2. korak
3. korak
Pritisnite
Pot‐
pomognuto kuhanje.
Odaberite jelo.
Koristite brze funkcije za podešavanje vremena pečenja ili promjenu funkcije pečenja
Brze postavke tajmera
Koristite najčešće korištene postavke tajmera
izborom iz prečaca.
1. korak
10% završna pomoć
Upotrijebite 10% završne pomoći kako biste
dodali dodatno vrijeme ili promijenili funkciju
pečenja kada preostane 10% vremena
pečenja.
Produljenje vremena:
Pritisnite željeno produljenje vremena
Pritisnite
2. korak
Pritisnite željenu
vrijednost tajmera.
.
+1 min +5 min +10 min
.
Promijenite funkciju:
Pritisnite željenu funkciju
.
Očistite pećnicu Parnim čišćenjem
1. korak
Pritisnite
2. korak
Pritisnite
3. korak
Odaberite način rada:
Parno čišćenje
Za blago čišćenje.
Parno čišćenje Plus
Za temeljito čišćenje.
Uklanjanje kamenca
Za čišćenja kruga generatora pare od naslaga kamenca.
Ispiranje
Za ispiranje i čišćenje kruga generatora pare nakon česte uporabe
parnih funkcija.
61/68
17. UZMITE PREČAC!
Ovdje možete vidjeti sve dostupne prečace. Također ih možete pronaći u određenim
poglavljima u korisničkom priručniku.
Bežična veza
Kako postaviti: Funkcije pećnice
Kako postaviti: Parenje - kuhanje na pari
Kako postaviti: Parenje - SousVide kuhanje
Kako postaviti: Pomoć pri kuhanju
Kako postaviti vrijeme pečenja
70°C
Kako odgoditi početak i kraj pečenja
Kako poništiti podešavanje tajmera
62/68
UZMITE PREČAC!
Način korištenja: Senzor hrane
70°C
170°
63/68
18. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene simbolom ne bacajte zajedno s kućnim otpadom.
Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.
64/68
*
65/68
66/68
67/68
867352736-E-042020
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement