Aeg BPK556220M Kasutusjuhend

Aeg BPK556220M Kasutusjuhend
BPB5500M
BPK556220B
BPK556220M
BPK556220W
BPS556220M
BPS556220W
USER
MANUAL
FI
Käyttöohje
Uuni
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...............................................................................................3
2. TURVALLISUUSOHJEET..............................................................................................4
3. TUOTEKUVAUS............................................................................................................8
4. KÄYTTÖPANEELI.........................................................................................................9
5. KÄYTTÖÖNOTTO.......................................................................................................9
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.............................................................................................. 9
7. KELLOTOIMINNOT...................................................................................................11
8. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN........................................................................ 13
9. LISÄTOIMINNOT.......................................................................................................16
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.......................................................................................... 18
11. HOITO JA PUHDISTUS........................................................................................... 36
12. VIANMÄÄRITYS....................................................................................................... 39
13. ENERGIATEHOKKUUS........................................................................................... 40
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja
korjausohjeita:
www.aeg.com/support
Rekisteröi tuote paremman palvelun saamiseksi:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Käytä aina vain alkuperäisiä varaosia.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Tiedot löytyvät arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön
aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite
on pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Irtoava lika tulee poistaa ennen pyrolyysipuhdistuksen
suorittamista. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä.
Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua
paistolämpömittaria.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
• Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Tarkista ennen laitteen asentamista,
että uuninluukku avautuu esteettä.
SUOMI
• Laitteessa on sähkötoiminen
jäähdytysjärjestelmä. Sitä on
käytettävä verkkovirralla.
• Asennuskaapin tukevuuden tulee
vastata standardin DIN 68930
vaatimuksia.
Kaapin vähimmäiskorkeus (työtason alla
olevan kaapin vähimmäiskorkeus)
600 (600) mm
Kaapin leveys
550 mm
Kaapin syvyys
605 (580) mm
Laitteen etuosan korkeus
594 mm
Laitteen takaosan
korkeus
576 mm
Laitteen etuosan leveys
549 mm
Laitteen takaosan leveys
548 mm
Laitteen syvyys
567 mm
Laitteen asennussyvyys
546 mm
Leveys luukun ollessa
auki
1017 mm
Tuuletusaukon vähimmäiskoko. Aukko
alaosassa takana
550 x 20 mm
Virtajohdon pituus.
Johto sijaitsee oikeassa kulmassa takana
1500 mm
Kiinnitysruuvit
4 x 12 mm
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
5
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa
laitteen luukkua tai päästä niitä luukun
tai laitteen alapuolella olevan
asennustilan lähelle, varsinkaan
laitteen ollessa toiminnassa tai luukun
ollessa kuuma.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet
ja kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
• Sulje laitteen luukku kokonaan ennen
pistokkeen liittämistä pistorasiaan.
• Laitteen mukana toimitetaan pistoke
ja virtajohto.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen tai räjähdyksen
vaara.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
6
www.aeg.com
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi
tulla kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää
helposti syttyvän alkoholin ja ilman
seoksen.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen
päästä laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– Älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
• Uunin emalipintojen tai
ruostumattoman teräksen
värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
• Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten
paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä
jälkiä.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
• Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
• Jos laite asennetaan kalusteen
paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei
saa koskaan sulkea laitteen ollessa
toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi
kertyä suljetun kalusteen paneelin
taakse ja laite, kotelointi tai lattia voi
sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje
kalusteen paneelia ennen kuin laite on
jäähtynyt kokonaan käytön jälkeen.
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet
luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä ainoastaan mietoja
pesuaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
2.5 Pyrolyysipuhdistus
VAROITUS!
Henkilövahinkojen /
tulipalon / kemiallisten
päästöjen (höyryt) vaara
pyrolyysitoiminnossa.
• Ennen pyrolyysi- tai
käyttöönottotoiminnon käyttöä on
uunista poistettava:
– ylimääräiset ruokajäämät, öljy- tai
rasvaroiskeet/-jäämät
– irrotettavat varusteet (mukaan
lukien tuotteen mukana toimitetut
ritilät, kannattimet jne.), erityisesti
tarttumattomat kattilat, pannut,
pellit, välineet jne.
• Lue kaikki pyrolyysipuhdistuksen
ohjeet huolellisesti.
SUOMI
• Pidä lapset poissa laitteen luota
silloin, kun pyrolyysipuhdistus on
käynnissä.
Laite kuumenee erittäin kuumaksi ja
kuumaa ilmaa pääsee etuosan
jäähdytysaukoista.
• Pyrolyysipuhdistus on korkealla
lämpötilalla toimiva toiminto, jonka
aikana ruokajäämistä ja
valmistusmateriaaleista voi syntyä
höyryjä. Tämän vuoksi käyttäjän on
erittäin suositeltavaa:
– varmistaa hyvä tuuletus
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja
sen jälkeen
– varmistaa hyvä tuuletus
ensimmäisen maksimilämpötilan
käyttökerran aikana ja sen jälkeen.
• Ihmisistä poiketen jotkin linnut ja
matelijat voivat olla erittäin herkkiä
pyrolyysiuunien puhdistuksen aikana
mahdollisesti muodostuville höyryille.
– Varmista, ettei laitteen lähettyvillä
ole eläimiä (varsinkaan lintuja)
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja
sen jälkeen ja käytä ensin
maksimilämpötilaa hyvin
tuuletetussa tilassa.
• Myös pienet kotieläimet voivat olla
erittäin herkkiä pyrolyysiuunien lähellä
tapahtuville lämpötilamuutoksille, kun
pyrolyysipuhdistus on toiminnassa.
• Keittoastioiden, pannujen,
tarjottimien, ruoanlaittovälineiden jne.
tarttumattomat pinnat voivat
vaurioitua pyrolyysiuunien
pyrolyysipuhdistuksen korkean
lämpötilan seurauksena ja niistä voi
päästä myös pienessä määrin
haitallista höyryä.
7
• Yllä kuvatut pyrolyysiuuneista/
ruokajäämistä muodostuvat höyryt
eivät ole haitallisia ihmisille, tämä
koskee myös lapsia ja heikkokuntoisia
henkilöitä.
2.6 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai
halogeenilampputyyppi on tarkoitettu
vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
2.7 Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.8 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
8
www.aeg.com
3. TUOTEKUVAUS
3.1 Laitteen osat
1
13
2 3
4
5 6
5
4
3
2
1
7
8
9
10
11
12
3.2 Lisävarusteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Käyttöpaneeli
Uunin toimintojen väännin
Virran merkkivalo / symboli
Näyttö
Lämpötilan valitsin
Lämpötilan merkkivalo / symboli
Paistolämpömittarin pistorasia
Lämpövastus
Lamppu
Puhallin
Irrotettava kannatin
Lokero
Kannatintasot
Grilli / uunipannu
Uuniritilä
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien
ja paistien alustana.
Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai
rasvankeruuastiana.
Paistolämpömittari
Leivinpelti
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
Käytetään ruoan sisälämpötilan
mittaamiseen.
SUOMI
9
4. KÄYTTÖPANEELI
4.1 Painikkeet
Kosketuspainike/painike
Kuvaus
HÄLYTINAJASTIMEN asettaminen. Pidä sitä alhaalla yli 3 sekuntia uunin lampun sytyttämiseksi tai sammuttamiseksi.
Kellotoiminnon asettaminen.
Uunin tai paistolämpömittarin lämpötilan tarkistaminen (jos
soveltuu). Käytä ainoastaan uunitoiminnon ollessa toiminnassa.
4.2 Näyttö
A
G
F
E
B
D
C
A. Ajastin / Lämpötila
B. Kuumennuksen ja jälkilämmön
merkkivalo
C. Paistolämpömittari (vain tietyt mallit)
D. Luukun lukitus (vain tietyt mallit)
E. Tunnit / minuutit
F. Esittelytila (vain tietyt mallit)
G. Kellotoiminnot
5. KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Lisätietoja kellonajan asettamisesta on
kappaleessa "Kellotoiminnot".
5.1 Uuden laitteen
puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot uunista.
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Sisäänpainettava vääntimet
Paina väännintä käyttääksesi laitetta.
Väännin tulee ulos.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja
puhdistus".
Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat
kannattimet takaisin alkuperäiseen
asentoon.
10
www.aeg.com
6.2 Uunitoiminnot
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Uunin toiminto
Uuni on kytketty pois toiminnasta.
Pois toiminnasta
Kuumennusajan vähentäminen.
Pikakuumennus
Kiertoilma
Korkeintaan kolmella kannatintasolla kypsentäminen samanaikaisesti ja
ruokien kuivaus.
Lämpötila asetetaan
20−40 °C matalammaksi
kuin toiminnossa Ylä- /
alalämpö.
Pizzan valmistaminen.
Voimakkaaseen ruskistaPizza-toiminto miseen ja rapean pohjan
luomiseen.
Ruokien ja leivonnaisten
paistaminen yhdellä taYlä- /alalämpö solla.
Sulatus
Kostea kiertoilma
Ruoan sulattaminen (vihannekset ja hedelmät).
Sulatusaika riippuu pakasteruoan määrästä ja
koosta.
Tämä toiminto säästää
energiaa paistamisen aikana. Kun käytät tätä toimintoa, uunin sisälämpötila voi poiketa lämpötilaasetuksesta. Jälkilämpötilaa käytetään. Kuumennusteho voi laskea. Katso
lisätietoa luvusta "Päivittäinen käyttö", Huomautus: Kostea kiertoilma.
Kiertoilma /
Kiertoilma
PLUS
Käyttötarkoitus
Korkeintaan kolmella kannatintasolla kypsentäminen samanaikaisesti ja
ruokien kuivaus.
Lämpötila asetetaan
20−40 °C matalammaksi
kuin toiminnossa Ylä- /
alalämpö.
Kosteuden lisääminen
paistamisen aikana. Oikean värin ja rapean pinnan saavuttaminen paistamisen aikana. Mehukkuuden lisääminen uudelleen lämmityksen aikana.
Ohuiden ruokien grillaus
ja leivän paahtaminen.
Grilli
Teho grillaus
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen
yhdellä tasolla. Gratinointi ja ruskistus.
Pyrolyysi
Käynnistää uunin pyrolyysipuhdistuksen toimintaan. Tämä toiminto polttaa uuniin jääneen lian
pois.
Joissakin uunitoiminnoissa
lamppu voi sammua
automaattisesti alle 60 °C
lämpötilassa.
6.3 Uunitoiminnon
asettaminen
1. Käännä uunin toimintojen väännintä
uunitoiminnon valitsemiseksi.
2. Valitse lämpötila kääntämällä
väännintä.
Lamppu syttyy uunin toiminnan aikana.
3. Kytke uuni pois päältä kääntämällä
uunin toimintojen väännin Offasentoon.
SUOMI
6.4 Toiminnon
asettaminen:Kiertoilma PLUS
Tämä toiminto lisää kosteutta ruoanlaiton
aikana.
VAROITUS!
Siitä voi aiheutua
palovammoja tai laite voi
vaurioitua.
Laitteesta tuleva kosteus voi aiheuttaa
palovammoja. Avaa luukku varoen, kun
toiminto on päättynyt.
1. Lisää vettä uunikammion pohjalle
11
5. Aseta ruoka-ainekset uuniin.
Lue ohjeet kohdasta "Neuvoja ja
vinkkejä".
Luukkua ei saa avata ruoanvalmistuksen
aikana.
6. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon.
7. Poista vesi uunikammion pohjasta
VAROITUS!
Varoitus! Varmista, että
uuni on kylmä ennen
kuin poistat veden.
6.5 Pikakuumennus
Pikakuumennustoiminto vähentää
kuumennukseen kuluvaa aikaa.
Älä laita ruokaa uuniin, kun
pikakuumennustoiminto on
toiminnassa.
Uunikammion pohjalla olevaan
syvennykseen mahtuu maksimissaan
250ml vettä.
Lisää vettä uunin ollessa kylmä.
HUOMIO!
Vettä ei saa lisätä käytön
aikana tai uunin ollessa
kuuma.
2. Aseta toiminto:
.
3. Aseta lämpötila kääntämällä
väännintä.
4. Esikuumenna tyhjää uunia 10
minuuttia kosteuden luomiseksi.
1. Käännä uunin toimintojen valitsinta
pikakuumennustoiminnon
asettamiseksi.
2. Käännä lämpötilan valitsin haluamasi
lämpötilan kohdalle.
Äänimerkki kuuluu, kun uuni on
saavuttanut asetetun lämpötilan.
3. Valitse haluamasi uunitoiminto.
6.6 Kuumennuksen osoitin
Kun uunitoiminto on toiminnassa, näytön
palkit tulevat näkyviin yksi kerrallaan
lämpötilan noustessa ja ne häviävät
lämpötilan laskiessa.
7. KELLOTOIMINNOT
7.1 Kellotoimintojen taulukko
Kellotoiminto Käyttötarkoitus
Kellotoiminto Käyttötarkoitus
Kellonajan näyttö tai
KELLONAIKA muuttaminen. Kellonajan
muuttaminen edellyttää,
että uuni on kytketty pois
toiminnasta.
KESTOAIKA
Uunin toiminta-ajan asettaminen. Käytä vain, kun
uunin toiminto on asetettu.
LOPETUS
AJASTIN
Uunin poiskytkeytymisajan asettaminen. Käytä
vain, kun uunin toiminto
on asetettu.
KESTOAIKA ja LOPETUS
-toimintojen yhdistelmä.
12
www.aeg.com
Kellotoiminto Käyttötarkoitus
Ajastimen asettaminen.
Tämä toiminto ei vaikuta
millään tavalla uunin toimintaan. HÄLYTINAJASTIMEN voi ottaa käyttöön
vaikka uuni on pois päältä.
HÄLYTINAJASTIN
7.2 Kellonajan asettaminen ja
muuttaminen
Kun laite on kytketty ensimmäisen kerran
sähköverkkoon, odota, kunnes näytössä
näkyy
ja "12:00". "12" vilkkuu.
1. Käännä lämpötilan valitsinta
tuntiarvon asettamiseksi.
2. Vahvista ja aseta minuutit painamalla
.
Näytössä näkyy
ja asetettu tunti.
"00" vilkkuu.
3. Käännä lämpötilan valitsinta
minuuttien asettamiseksi.
tai
4. Vahvista painamalla painiketta
asetettu kellonaika tallentuu
automaattisesti viiden sekunnin
kuluttua.
Uusi aika näkyy näytössä.
Voit muuttaa kellonaikaa painamalla
painiketta
toistuvasti, kunnes
kellonajan merkkivalo
näytössä.
vilkkuu
7.3 KESTOAIKA-toiminnon
asettaminen
1. Aseta uunitoiminto.
2. Paina painiketta
toistuvasti,
alkaa vilkkua.
kunnes
3. Käännä lämpötilan valitsinta
minuuttien asettamiseksi ja vahvista
painamalla . Käännä lämpötilan
valitsinta tuntien asettamiseksi ja
vahvista painamalla .
Kun Kestoaika-toiminnon aika päättyy,
laitteesta kuuluu äänimerkki kahden
minuutin ajan.
ja aika-asetus vilkkuvat
näytössä. Uuni kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta.
4. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
5. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon.
7.4 LOPETUS-toiminnon
asettaminen
1. Aseta uunitoiminto.
2. Paina painiketta
toistuvasti,
alkaa vilkkua.
kunnes
3. Käännä lämpötilan valitsinta tuntien
asettamiseksi ja vahvista painamalla
. Käännä lämpötilan valitsinta
minuuttien asettamiseksi ja vahvista
painamalla .
Kun Lopetus-toiminnon aika päättyy,
laitteesta kuuluu äänimerkki kahden
ja aika-asetus vilkkuvat
minuutin ajan.
näytössä. Uuni kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta.
4. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
5. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon.
7.5 AJASTIN-toiminnon
asettaminen
1. Aseta uunitoiminto.
2. Paina painiketta
toistuvasti,
alkaa vilkkua.
kunnes
3. Käännä lämpötilan valitsinta
KESTOAIKA-toiminnon minuuttien
asettamiseksi ja vahvista painamalla
. Käännä lämpötilan valitsinta
KESTOAIKA-toiminnon tuntien
asettamiseksi ja vahvista painamalla
.
.
Näytössä vilkkuu
4. Käännä lämpötilan valitsinta
LOPETUS-toiminnon tuntien
asettamiseksi ja vahvista painamalla
. Käännä lämpötilan valitsinta
LOPETUS-toiminnon minuuttien
asettamiseksi ja vahvista painamalla
SUOMI
. Näytössä näkyy
ja
asetettu lämpötila.
Uuni käynnistyy automaattisesti
myöhemmin, se toimii asetetun
KESTOAIKA-toiminnon ajan ja sammuu,
kun LOPETUS-toiminnon aika
saavutetaan.
Kun LOPETUS-toiminnon aika päättyy,
laitteesta kuuluu äänimerkki kahden
minuutin ajan.
ja aika-asetus vilkkuvat
näytössä. Uuni kytkeytyy pois
toiminnasta.
5. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
6. Käännä uunin toimintojen väännin
Off-asentoon.
7.6 HÄLYTINAJASTINtoiminnon asettaminen
1. Paina
13
-painiketta toistuvasti,
kunnes
ja "00" vilkkuvat näytössä.
2. Käännä lämpötilan valitsinta
asettaaksesi sekunnit ja sen jälkeen
minuutit.
Kun asetettu aika on yli 60 minuuttia,
vilkkuu näytössä.
3. Aseta tunnit.
4. HÄLYTINAJASTIN käynnistyy
automaattisesti viiden sekunnin
kuluttua.
Kun asetusajasta on kulunut 90 %,
laitteesta kuuluu äänimerkki.
5. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta
kuuluu äänimerkki kahden minuutin
vilkkuvat
ajan. "00:00" ja
näytössä. Voit sammuttaa
merkkiäänen painamalla mitä tahansa
painiketta.
Hälytinajastin voidaan asettaa uunin
ollessa toiminnassa ja pois toiminnasta.
8. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Paistolämpömittari
Paistolämpömittari mittaa ruoan
sisälämpötilan. Kun ruoan lämpötila on
saavuttanut asetetun lämpötilan, uuni
sammuu automaattisesti.
Paistomittarin käytössä on huomioitava
kaksi eri lämpötilaa:
• uunin lämpötila (vähintään 120 °C),
• ruoan sisälämpötila.
HUOMIO!
Käytä vain laitteen mukana
toimitettua
paistolämpömittaria ja
alkuperäisiä varaosia.
Näin saavutetaan parhaat tulokset:
• Käytä ruoka-aineksia
huoneenlämpöisinä.
• Paistolämpötilamittaria ei saa käyttää
nestemäisiin ruokiin.
• Paistolämpötilamittarin tulee olla
ruoassa ja pistokkeen pistorasiassa
ruoanlaiton aikana.
• Käytä suositeltuja
paistolämpötilamittarin lämpötilaasetuksia. Lue ohjeet kohdasta
"Neuvoja ja vinkkejä".
Aina kun paistolämpömittari
asetetaan pistorasiaan,
sisälämpötila on asetettava
uudelleen. Et voi valita
kestoa ja päättymisaikaa.
Uuni laskee likimääräisen
kypsennysajan, joka voi
muuttua kypsennyksen
aikana.
Ruokalajin kategoriat: liha,
kana ja kala
1. Valitse uunin toiminto ja lämpötila.
2. Aseta paistolämpömittarin kärki lihan
tai kalan keskelle paksuimpaan
kohtaan, jos mahdollista. Varmista,
että paistolämpömittarista on
vähintään 3/4 ruoan sisällä.
14
www.aeg.com
3. Työnnä paistolämpömittarin pistoke
laitteen etuosassa olevaan
pistokkeeseen.
VAROITUS!
Olemassa on palovammojen
vaara, sillä
paistolämpömittari
kuumenee erittäin kuumaksi.
Ole varovainen pistokkeen
irrottamisen ja mittarin
poistamisen aikana.
Ruokalajin kategoria:
vuokaruoka
1. Valitse uunin toiminto ja lämpötila.
2. Aseta puolet aineksista keittoastiaan.
3. Aseta paistolämpömittarin kärki
tarkalleen vuokaruoan
keskelle.Paistolämpömittari tulee
asettaa vakaasti paikoilleen yhteen
kohtaan kypsennyksen ajaksi. Käytä
sen vakauttamiseen kiinteää ruokaainesta. Aseta paistolämpömittarin
silikonikahva tukevasti keittoastian
reunaa vasten. Paistolämpömittarin
kärki ei saa koskettaa keittoastian
pohjaan.
Näytössä näkyy paistolämpömittarin
symboli.
Kun käytät paistolämpömittaria
ensimmäistä kertaa, sen oletuslämpötila
on 60 °C.
vilkkuu, voit muuttaa
Kun
oletuslämpötilaa lämpötilan valitsimella.
Näytössä näkyy paistolämpömittarin
symboli ja sen oletuslämpötila.
4. Tallenna uusi paistolämpömittarin
lämpötila painamalla , tai odota 10
sekuntia, jotta asetukset vahvistuvat
automaattisesti.
Paistolämpömittarin uusi oletuslämpötila
näkyy seuraavalla paistolämpömittarin
käyttökerralla.
Kun ruoka on saavuttanut asetetun
paistolämpömittarin lämpötilan,
paistolämpömittarin oletuslämpötila ja
vilkkuvat näytössä. Laitteesta kuuluu
äänimerkki kahden minuutin ajan.
5. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
6. Irrota paistolämpömittarin pistoke
pistorasiasta ja poista ruoka uunista.
4. Peitä paistolämpömittari lopuilla
aineksilla.
5. Työnnä paistolämpömittarin pistoke
laitteen etuosassa olevaan
pistokkeeseen.
SUOMI
15
• Kaksi painikkeen painallusta näytössä näkyy nykyinen uunin
lämpötila, joka muuttuu 10
sekunnin välein asetetuksi uunin
lämpötilaksi.
• Kolme painikkeen painallusta näytössä näkyy asetettu uunin
lämpötila.
2. Käännä lämpötilan säädintä
lämpötilan muuttamiseksi.
8.2 Peltien ja ritilän
asettaminen kannattimille
Näytössä näkyy paistolämpömittarin
symboli.
6. Tallenna uusi paistolämpömittarin
lämpötila painamalla , tai odota 10
sekuntia, jotta asetukset vahvistuvat
automaattisesti.
Paistolämpömittarin uusi oletuslämpötila
näkyy seuraavalla paistolämpömittarin
käyttökerralla.
Kun ruoka on saavuttanut asetetun
paistolämpömittarin lämpötilan,
paistolämpömittarin oletuslämpötila ja
vilkkuvat näytössä. Laitteesta kuuluu
äänimerkki kahden minuutin ajan.
7. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta
tai avaamalla uuninluukun.
8. Irrota paistolämpömittarin pistoke
pistorasiasta ja poista ruoka uunista.
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon .
Leivinpelti/ uunipannu:
Työnnä leivinpelti /uunipannu
kannatintason ohjauskiskojen väliin.
VAROITUS!
Olemassa on palovammojen
vaara, sillä
paistolämpömittari
kuumenee erittäin kuumaksi.
Ole varovainen pistokkeen
irrottamisen ja mittarin
poistamisen aikana.
Lämpötilan säätäminen
ruoanlaiton aikana
Lämpötilaa voidaan muuttaa milloin
tahansa kypsennyksen aikana:
:
1. Paina painiketta
• Yksi painikkeen painallus näytössä näkyy asetettu
sisälämpötila, joka muuttuu 10
sekunnin välein sen hetkiseksi
sisälämpötilaksi.
Paistoritilä ja leivinpelti /
uunipannuyhdessä:
Paina leivinpelti /uunipannu kannattimen
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
16
www.aeg.com
Pieni lovi yläosassa parantaa
turvallisuutta. Lovet estävät
myös kallistumisen. Ritilän
yläreuna estää
keittoastioiden luisumisen
kannatintasolta.
9. LISÄTOIMINNOT
9.1 Lapsilukon käyttäminen
Kun uunin toimintojen väännintä
käännetään, uuni kytkeytyy pois
toiminnasta.
Kun lapsilukko on toiminnassa, uunia ei
voi kytkeä toimintaan vahingossa.
1. Varmista, että uunin toimintojen
valitsin on Off-asennossa.
2. Paina ja pidä alhaalla painiketta
ja
samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.
Laitteesta kuuluu äänimerkki. SAFE ja
ilmestyy näyttöön. Luukku on lukittu.
Symboli
syttyy näyttöön
myös Pyrolyysi-toiminnon
ollessa toiminnassa.
Lapsilukko voidaan kytkeä pois
toiminnasta toistamalla vaihe 2.
9.2 Painikelukituksen
käyttäminen
Voit kytkeä painikelukituksen päälle vain,
kun uuni on toiminnassa.
Kun painikelukitus on päällä, käynnissä
olevan uunin lämpötila- ja aika-asetuksia
ei voida muuttaa vahingossa.
1. Valitse uunitoiminto ja aseta se
haluamillasi arvoilla.
ja
2. Paina ja pidä alhaalla
painikkeita samanaikaisesti kahden
sekunnin ajan.
Laitteesta kuuluu äänimerkki. Loc tulee
näkyviin 5 sekunnin ajaksi.
Loc tulee näkyviin näyttöön,
kun lämpötilan valitsinta
käännetään tai painiketta
painetaan painikelukituksen
ollessa päällä.
Kun uuni kytketään pois toiminnasta
painikelukituksen ollessa päällä,
painikelukituksen tilalle aktivoituu
automaattisesti lapsilukko. Katso kohta
"Lapsilukon käyttäminen".
Jos Pyrolyysi-toiminto on
käynnissä, luukku on lukittu
ja
syttyy näyttöön.
Painikelukitus voidaan kytkeä pois
toiminnasta toistamalla vaihe 2.
9.3 Jälkilämmön merkkivalo
Kun kytket uunin pois toiminnasta,
näytössä näkyy jälkilämmön merkkivalo
, jos uunin lämpötila on yli
40 °C.Käännä lämpötilan
valitsintavasemmalle tai oikealle
tarkistaaksesi uunin lämpötilan.
9.4 Automaattinen
virrankatkaisu
Turvallisuussyistä uuni kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on
käynnissä ja asetuksiin ei tehdä
muutoksia.
(°C)
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
SUOMI
17
9.7 Mekaanisen luukun
lukituksen käyttäminen
(°C)
(h)
200 - 245
5,5
250 - maksimi
3
Automaattinen virrankatkaisu ei toimi
seuraavien toimintojen kanssa: Uunivalo,
Paistolämpömittari,Kestoaika, Lopetus.
1. Kytke luukun lukitus päälle vetämällä
luukun lukitusta eteenpäin, kunnes se
lukkiutuu paikalleen.
2. Kytke luukun lukitus pois päältä
käytöstä painamalla luukun lukitus
takaisin paneeliin.
9.5 Jäähdytyspuhallin
Kun uuni on toiminnassa,
jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan uunin
pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket
uunin pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin
toimii edelleen, kunnes uuni on
jäähtynyt.
9.6 Luukun mekaaninen lukko
Luukun lukitus on auki, kun hankit uunin.
9.8 Luukun avaaminen
mekaanisella uunin lukituksen
ollessa päällä
Luukku voidaan avata, kun mekaaninen
uunin lukitus on päällä.
1. Paina luukun lukitusta kevyesti.
2. Avaa luukku vetämällä sitä kahvasta.
1
2
HUOMIO!
Älä siirrä luukun lukitusta
pystysuunnassa.
Älä paina luukun lukitusta
uuninluukkua sulkiessasi.
Jos painat luukun lukitusta
napsautukseen saakka, luukun lukitus
kytkeytyy pois päältä.
18
www.aeg.com
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Taulukoissa mainitut lämpötilat ja
paistoajat ovat ainoastaan suuntaaantavia. Lämpötila ja paistoaika riippuvat
reseptistä sekä käytettyjen ainesten
laadusta ja määrästä.
10.1 Ruoanlaittoon liittyviä
suosituksia
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen
uunisi. Alla olevat taulukot sisältävät
suositellut lämpötilat, kypsennysajat ja
kannatintasot eri ruokalajeihin.
KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
Leipä
(°C)
(min)
180
35 - 40
Rusinakakku /
160 - 180
Omenapiirakka /
Korvapuustit,
kakkuvuoassa
30 - 60
Lisää 200 ml vettä.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia
asetuksia, voit soveltaa jonkin
samantyyppisen paistoksen asetuksia.
PAKASTETUT VALMISATERIAT
10.2 Luukun sisäosa
Luukun sisäpuolelle on merkitty:
• Kannatintasojen numerot.
• Tietoja uunitoiminnoista, ruokien
suositellut kannatintasot ja lämpötilat.
10.3 Kiertoilma PLUS
Käytä toista kannatintasoa.
(°C)
(min)
Pizza
200 - 210
10 - 20
Kroissantit
170 - 180
15 - 25
Lasagne
180 - 200
35 - 50
Lisää 150 ml vettä.
Lisää 100 ml vettä.
Käytä leivinpeltiä.
Aseta lämpötila 110 °C.
KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
(°C)
ESIVALMISTETTUJEN RUOKIEN
KYPSENNYS
(min)
(min)
Pikkuleivät / Tee- 150 - 180
leipä / Kroissantit
10 - 20
Focaccia
200 - 210
10 - 20
Pizza
230
10 - 20
Sämpylät
200
20 - 25
Sämpylät
10 - 20
Leipä
15 - 25
Focaccia
15 - 25
liha
15 - 25
Pasta
15 - 25
SUOMI
ESIVALMISTETTUJEN RUOKIEN
KYPSENNYS
19
PAISTAMINEN
(min)
Porsaanpaisti
(°C)
(min)
180
65 - 80
Pizza
15 - 25
Riisi
15 - 25
10.4 Paistaminen
Vihannekset
15 - 25
Käytä ensimmäisellä kerralla alhaisempaa
lämpötilaa.
Lisää 200 ml vettä.
Jos paistat useammalla kuin yhdellä
kannatintasolla, voit pidentää paistoaikaa
10 – 15 minuuttia.
Käytä lasiastiaa.
Eri kannatintasoilla olevat leivonnaiset
voivat ruskistua epätasaisesti. Lämpötilaasetusta ei tarvitse muuttaa, jos
ruskistuminen on epätasaista. Erot
tasaantuvat paistumisen jatkuessa.
PAISTAMINEN
(°C)
(min)
Paahtopaisti
200
50 - 60
Kana
210
60 - 80
Uunissa olevat pellit voivat vääntyä
paistamisen aikana. Jäähtyessään
uunipellit palautuvat kuitenkin
alkuperäiseen muotoonsa.
10.5 Leivontavinkkejä
Leivontatulos
Mahdollinen syy
Kakun pohja ei ole riittä- Kannatintaso on virheellivän kypsä.
nen.
Korjaustoimenpide
Laita kakku alemmalle kannatintasolle.
Kakku laskeutuu, se on
taikinainen tai liian kostea.
Uunin lämpötila on liian kor- Käytä seuraavalla kerralla hiukan
kea.
alhaisempaa lämpötilaa.
Kakku on liian kuiva.
Uunin lämpötila on liian ma- Käytä seuraavalla kerralla hiukan
tala.
korkeampaa lämpötilaa.
Liian lyhyt paistoaika.
Liian pitkä paistoaika.
Kakku kypsyy epätasaisesti.
Aseta seuraavalla kerralla pitempi
paistoaika ja alhaisempi lämpötila.
Aseta seuraavalla kerralla lyhyempi paistoaika.
Liian korkea paistolämpötila Alenna uunin lämpötilaa ja pidenja liian lyhyt paistoaika.
nä paistoaikaa.
Kakkutaikina ei ole jakautunut tasaisesti.
Levitä kakkutaikina seuraavalla
kerralla tasaisesti leivinpeltiin.
20
www.aeg.com
Leivontatulos
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kakku ei paistu reseptis- Uunin lämpötila on liian ma- Käytä seuraavalla kerralla hiukan
sä ilmoitetussa paistoa- tala.
korkeampaa lämpötilaa.
jassa.
10.6 Paistaminen yhdellä kannatintasolla
VUOASSA PAISTETUT LEIVONNAISET
(°C)
(min)
Kakkupohja
murotaikinasta, uunin esikuumennus
tyhjänä
Kiertoilma
170 - 180
10 - 25
2
Torttupohja
vatkatusta taikinasta
Kiertoilma
150 - 170
20 - 25
2
Maustekakku / Kiertoilma
Briossi
150 - 160
50 - 70
1
Maustekakku / Kiertoilma
Hedelmäkakut
140 - 160
70 - 90
1
Juustokakku
170 - 190
60 - 90
1
Ylä- /alalämpö
KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
Käytä kolmatta kannatintasoa.
Valitse toiminto: Kiertoilma.
Käytä leivinpeltiä.
Strösselikakku
(°C)
(min)
150 - 160
20 - 40
SUOMI
KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
Käytä kolmatta kannatintasoa.
Valitse toiminto: Kiertoilma.
Käytä leivinpeltiä.
(°C)
(min)
Marja-/hedelmäpii- 150
rakka (hiivataikina /
vatkattu taikina),
käytä uunipannua
35 - 55
Marja-/hedelmäpii- 160 - 170
rakka, murotaikinapohja
40 - 80
KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
Esikuumenna tyhjää uunia.
Valitse toiminto: Ylä- /alalämpö.
Käytä leivinpeltiä.
(°C)
(min)
Kääretorttu
180 - 200
10 - 20
3
Ruisleipä:
ensin: 230
20
1
myöhemmin: 160 180
30 - 60
Voilla leivottu mante- 190 - 210
likakku / Sokerikakut
20 - 30
3
21
22
www.aeg.com
KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
Esikuumenna tyhjää uunia.
Valitse toiminto: Ylä- /alalämpö.
Käytä leivinpeltiä.
(°C)
(min)
Tuulihatut / Eclair-lei- 190 - 210
vokset
20 - 35
3
Pullapitko / Pullakranssi
30 - 40
3
Marja-/hedelmäpii170
rakka (hiivataikina /
vatkattu taikina), käytä uunipannua
35 - 55
3
Pellillä paistetut lei160 - 180
vonnaiset, arkalaatuinen täyte (esim. rahka, kerma, vaniljakastike)
40 - 80
3
Joulupulla (stollen)
50 - 70
2
170 - 190
160 - 180
PIKKULEIVÄT
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
Murotaikinapikkuleivät
Kiertoilma
150 - 160
10 - 20
Sämpylät, uunin esikuumennus tyhjänä
Kiertoilma
160
10 - 25
Pikkuleivät vatkatusta
taikinasta
Kiertoilma
150 - 160
15 - 20
SUOMI
PIKKULEIVÄT
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
Lehtitaikinaleivonnaiset,
uunin esikuumennus
tyhjänä
Kiertoilma
170 - 180
20 - 30
Pikkuleivät hiivataikinasta
Kiertoilma
150 - 160
20 - 40
Macaronit
Kiertoilma
100 - 120
30 - 50
Munanvalkuaisleivonnai- Kiertoilma
set / Marengit
80 - 100
120 - 150
Sämpylät, uunin esikuumennus tyhjänä
190 - 210
10 - 25
Ylä- /alalämpö
10.7 Paistokset ja gratiinit
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(°C)
(min)
Juustokuorrutteiset pa- Kiertoilma
tongit
160 - 170
15 - 30
Vihannesgratiini, uunin
esikuumennus tyhjänä
Teho grillaus
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Ylä- /alalämpö
180 - 200
25 - 40
Kalalaatikko
Ylä- /alalämpö
180 - 200
30 - 60
Täytetyt vihannekset
Kiertoilma
160 - 170
30 - 60
Makeat kohokkaat
Ylä- /alalämpö
180 - 200
40 - 60
Makaronilaatikko
Ylä- /alalämpö
180 - 200
45 - 60
10.8 Paistaminen useilla
kannatintasoilla
Valitse toiminto: Kiertoilma.
Käytä leivinpeltiä.
23
24
www.aeg.com
KAKKU/PIIRAKKA
(°C)
(min)
2 tasoa
Tuulihatut / Eclair-lei- 160 - 180
vokset, uunin esikuumennus tyhjänä
25 - 45
1/4
Strösselikakku, kuiva
30 - 45
1/4
150 - 160
PIKKULEIVÄT / PIENET KAKUT / LEIVONNAISET / SÄMPYLÄT
(°C)
(min)
2 tasoa
3 tasoa
Sämpylät
180
20 - 30
1/4
-
Murotaikinapikkuleivät
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Pikkuleivät vatkatusta taikinasta
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Lehtitaikinalei170 - 180
vonnaiset, uunin
esikuumennus
tyhjänä
30 - 50
1/4
-
Pikkuleivät hiiva- 160 - 170
taikinasta
30 - 60
1/4
-
Macaronit
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Munanvalkuaisleivonnaiset /
Marengit
80 - 100
130 - 170
1/4
-
10.9 Vinkkejä paistamiseen
Käytä lämmönkestäviä uunivuokia.
Kaada hiukan nestettä paistoastiaan,
jotta valuva rasva ei pala.
Paista vähärasvaista lihaa peitettynä.
Käännä paistia, kun paistoajasta on
kulunut 1/2 - 2/3.
Aseta suurikokoiset paistit suoraan
paistoastiaan tai paistoritilän päälle,
jonka alla on paistoastia.
Paista liha tai kala suurina (vähintään 1
kg:n) palasina.
Valele paistien päälle niistä tulevia
nesteitä useita kertoja paistamisen
aikana
SUOMI
10.10 Lihan paistaminen
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
NAUDANLIHA
Ylä- /alalämpö
(°C)
(min)
230
120 - 150
Patapaisti
1 - 1,5 kg
Paahtopaisti tai filee, raaka, uunin
esikuumennus tyhjänä
per paksuus/cm Teho grillaus
190 - 200
5-6
Paahtopaisti tai filee, puolikypsä, uunin esikuumennus
tyhjänä
per paksuus/cm Teho grillaus
180 - 190
6-8
Paahtopaisti tai filee, kypsä, uunin
esikuumennus tyhjänä
per paksuus/cm Teho grillaus
170 - 180
8 - 10
PORSAANLIHA
Valitse toiminto: Teho grillaus.
(kg)
(°C)
(min)
Lapa / Niska / Kinkku
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
Kyljykset / Siankylki
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
Lihamureke
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Porsaan potkapaisti, esi- 0,75 - 1
kypsennetty
150 - 170
90 - 120
25
26
www.aeg.com
VASIKANLIHA
Valitse toiminto: Teho grillaus.
(kg)
(°C)
(min)
Vasikanpaisti
1
160 - 180
90 - 120
Vasikan reisipaisti
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Lampaanreisi / Lammaspaisti
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
Lampaanselkä
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
(°C)
(min)
Selkä / Jäniksenkoi- korkeintaan 1
pi, uunin esikuumennus tyhjänä
230
30 - 40
Kauriin-/hirvensatula
1,5 - 2
210 - 220
35 - 40
Kauriin-/hirvenreisi
1,5 - 2
180 - 200
60 - 90
LAMMAS
Valitse toiminto: Teho grillaus.
RIISTA
Valitse toiminto: Ylä- /alalämpö.
(kg)
SUOMI
27
LINTUPAISTI
Valitse toiminto: Teho grillaus.
(kg)
(°C)
(min)
Linnunliha, paloina
0,2 - 0,25 kpl
200 - 220
30 - 50
Puolikas kana
0,4 - 0,5 kpl
190 - 210
35 - 50
Broileri, kana
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Ankka
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
Hanhi
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
Kalkkuna
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
Kalkkuna
4-6
140 - 160
150 - 240
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1,5
210 - 220
40 - 60
KALA (HAUDUTETTU)
Valitse toiminto: Ylä- /alalämpö.
Kokonainen kala
10.11 Rapea pinta:Pizzatoiminto
PIZZA
PIZZA
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(°C)
(min)
180 - 200
40 - 55
Pinaattipiiras 160 - 180
45 - 60
Tortut
(°C)
(min)
Kinkkupiiras / Sveitsiläinen juustopiirakka
170 - 190
45 - 55
Juustokakku
140 - 160
60 - 90
28
www.aeg.com
PIZZA
PIZZA
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Vihannespiiras
(°C)
(min)
160 - 180
50 - 60
Esikuumenna tyhjää uunia ennen
ruokien asettamista uuniin.
Käytä toista kannatintasoa.
PIZZA
Esikuumenna tyhjää uunia ennen
ruokien asettamista uuniin.
Käytä toista kannatintasoa.
(°C)
(min)
Kohottamaton leipä
230 - 250
10 - 20
Voitaikinapohjainen
piiras
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen
230 - 250
12 - 20
Pierogi (Piiraat)
180 - 200
15 - 25
(°C)
(min)
10.12 Grilli
Pizza, ohut
pohja, käytä
uunipannua
200 - 230
15 - 20
Esikuumenna tyhjää uunia ennen ruokien
asettamista uuniin.
Pizza, paksu
pohja
180 - 200
20 - 30
Grillaa vain ohuita liha- tai kalapaloja.
Aseta pannu ensimmäiselle
kannatintasolle rasvan keräämiseksi.
GRILLI
Valitse toiminto: Grilli
(°C)
(min)
1. puoli
(min)
2. puoli
Paahtopaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Naudanfilee
230
20 - 30
20 - 30
3
30 - 40
30 - 40
2
Porsaankylkipaisti 210 - 230
SUOMI
GRILLI
Valitse toiminto: Grilli
(°C)
(min)
1. puoli
(min)
2. puoli
Vasikankylkipaisti 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lampaanselkä
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Kokonainen kala, 210 - 230
0,5 kg - 1 kg
15 - 30
15 - 30
3/4
10.13 Pakasteet
Sulatus
Valitse toiminto: Kiertoilma.
(°C)
(min)
Pizza, pakaste
200 - 220
15 - 25
2
Pizza American, pakaste
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, kylmä
210 - 230
13 - 25
2
Pizzapalat, pakaste
180 - 200
15 - 30
2
Ranskalaiset, ohuet
200 - 220
20 - 30
3
Ranskalaiset, paksut
200 - 220
25 - 35
3
Lohkoperunat / Kroketit
220 - 230
20 - 35
3
Röstiperunat
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, tuo- 170 - 190
re
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, pakaste
160 - 180
40 - 60
2
Uunijuusto
170 - 190
20 - 30
3
Kanan siipipalat
190 - 210
20 - 30
2
29
30
www.aeg.com
10.14 Sulatus
Poista pakkausmateriaalit ja aseta ruoka
lautaselle.
Älä peitä ruokaa, muutoin sulatusaika voi
olla pitempi.
Kun ruoka on suurikokoinen, aseta tyhjä
lautanen ylösalaisin uunin pohjalle. Aseta
ruoka syvään astiaan ja aseta se uunin
sisällä olevan lautasen päälle. Poista
tarvittaessa kannattimet.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(kg)
(min)
Sulatusaika
(min)
Jälkisulatusaika
Kana
1
100 - 140
20 - 30
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Liha, käännä
kypsennyksen
puolivälissä
1
100 - 140
20 - 30
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Taimen
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Mansikat
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Voi
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Kerma, vatkaa
2 x 0,2
kerma, kun se on
edelleen hiukan
jäässä
80 - 100
10 - 15
Vatkaa kerma, kun
se on edelleen hiukan jäässä.
Gateau (perunalaatikko)
60
60
-
1,4
10.15 Kuivatukseen Kiertoilma
VIHANNEKSET
Peitä uunipellit leivinpaperilla.
Parempien tuloksien saavuttamiseksi on
suositeltavaa sammuttaa uuni
kuivausajan puolessa välissä, avata uunin
luukku ja antaa sen jäähtyä yön yli
kuivauksen loppuun suorittamiseksi.
Käytä yhden leivinpellin kohdalla
kolmatta kannatintasoa.
Käytä kahden leivinpellin kohdalla
ensimmäistä ja neljättä kannatintasoa.
(°C)
(h)
Pavut
60 - 70
6-8
Paprikat
60 - 70
5-6
Keittovihannekset
60 - 70
5-6
Sienet
50 - 60
6-8
Yrtit
40 - 50
2-3
Aseta lämpötila 60 - 70 °C.
SUOMI
HEDELMÄT
HEDELMÄT
(h)
(h)
Luumut
8 - 10
Omenaviipaleet
6-8
Aprikoosit
8 - 10
Päärynät
6-9
10.16 Paistolämpömittari
NAUDANLIHA
Ruoan sisälämpötila (°C)
Puoliraaka
Keskitaso
Kypsä
Paahtopaisti
45
60
70
Selkäpaisti
45
60
70
NAUDANLIHA
Lihamureke
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
80
83
86
PORSAS
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
80
84
88
Selän kylkipaisti / Porsaankylkipaisti,
savustettu / Porsaankylkipaisti, hau- 75
dutettu
78
82
Kinkku / Paisti
VASIKKA
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
Vasikanpaisti
75
80
85
Vasikan reisipaisti
85
88
90
31
32
www.aeg.com
LAMMAS
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
Lampaanreisi
80
85
88
Lampaanselkä
75
80
85
Lammaspaisti / Lampaanreisi
65
70
75
RIISTA
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
Jäniksenselkä / Kauriin-/hirvensatu65
la
70
75
Jäniksenkoipi / Jänis, kokonainen /
Kauriin-/hirvenkoipi
75
80
70
KANA
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
80
83
86
Ankka, kokonainen/puolikas / Kalk75
kuna, kokonainen/rintapala
80
85
Ankka, rintapala
65
70
Kana
60
KALA (LOHI, TAIMEN,
KUHA)
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Kala, kokonainen/suuri/haudutettu / Kala, kokonainen/suuri/paistet- 60
tu
VUOKARUOAT - ESIKEITETYT VIHANNEKSET
Kesäkurpitsavuoka / Parsakaalivuoka / Fenkolivuoka
Keskitaso
Lisää
64
68
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
85
88
91
SUOMI
PATA - SUOLAINEN
33
Ruoan sisälämpötila (°C)
Cannelloni / Lasagne / Makaronilaatikko
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
85
88
91
PATA - MAKEA
Ruoan sisälämpötila (°C)
Laatikkoruoka vaaleasta leivästä
hedelmillä / ilman hedelmiä / Riisipuurolaatikko hedelmillä / ilman
hedelmiä / Makea nuudelivuoka
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
80
85
90
10.17 Kostea kiertoilma suositellut varusteet
lämpöä vaaleisiin ja heijastaviin astioihin
verrattuna.
Käytä tummia heijastamattomia vuokia ja
astioita. Ne absorboivat enemmän
Annosvuoat
Pizzapannu
Uunivuoka
Tumma, heijastamaton
halkaisija 28 cm
Tumma, heijastamaton
halkaisija 26 cm
Keraaminen
halkaisija 8 cm,
korkeus 5 cm
Torttuvuoka
Tumma, heijastamaton
halkaisija 28 cm
10.18 Kostea kiertoilma
Noudata alla olevan taulukon ehdotuksia
parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
Makaronivuoka
200 - 220
45 - 55
Perunapaistos
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
34
www.aeg.com
(°C)
(min)
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Leipävanukas
190 - 200
55 - 70
Riisivanukas
170 - 190
45 - 60
Omenakakku vatkatusta taikinasta (pyöreä
kakkuvuoka)
160 - 170
70 - 80
Vehnäleipä
190 - 200
55 - 70
10.19 Tietoja testilaitokselle
Testit seuraavan mukaisesti: EN 60350,
IEC 60350.
PAISTAMINEN YHDELLÄ KANNATINTASOLLA. Vuoassa paistetut leivonnaiset
(°C)
(min)
Rasvaton sokerikakku
Kiertoilma
140 - 150
35 - 50
2
Rasvaton sokerikakku
Ylä- /alalämpö
160
35 - 50
2
Omenapiirakka, 2 vuokaa Ø20 cm
Kiertoilma
160
60 - 90
2
Omenapiirakka, 2 vuokaa Ø20 cm
Ylä- /alalämpö
180
70 - 90
1
PAISTAMINEN YHDELLÄ KANNATINTASOLLA. Pikkuleivät
Käytä kolmatta kannatintasoa.
Murokeksit / Pasteijat
Kiertoilma
(°C)
(min)
140
25 - 40
SUOMI
35
PAISTAMINEN YHDELLÄ KANNATINTASOLLA. Pikkuleivät
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
160
20 - 30
Pienet kakut, 20 kpl/pelti, Kiertoilma
uunin esikuumennus tyhjänä
150
20 - 35
Pienet kakut, 20 kpl/pelti, Ylä- /alalämpö
uunin esikuumennus tyhjänä
170
20 - 30
Murokeksit / Pasteijat, uunin esikuumennus tyhjänä
Ylä- /alalämpö
PAISTAMINEN USEILLA KANNATINTASOILLA. Pikkuleivät
(°C)
(min)
Murokeksit / Pasteijat Kiertoilma
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Pienet kakut, 20 kpl/
pelti, uunin esikuumennus tyhjänä
150
23 - 40
1/4
-
Kiertoilma
2 tasoa 3 tasoa
GRILLI
Esikuumenna tyhjää uunia 5 minuutin ajan.
Grillaa lämpötilan maksimiasetuksella.
(min)
Paahtoleipä
Grilli
1-3
5
Naudanlihapihvit, käännä
kypsennyksen puolivälissä
Grilli
24 - 30
4
36
www.aeg.com
11. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
11.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä puhdistusainetta.
Puhdistusaineet
Poista pinttyneet tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa tulipaloon. Riski on suurempi grillipannussa.
Jokapäiväinen käyttö
Kuivaa sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa
pestä astianpesukoneessa.
Lisävarusteet
Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa voimakkailla pesuaineilla,
teräväreunaisilla esineillä tai pestä astianpesukoneessa
11.2 Lokeron puhdistaminen
11.3 Kannattimien
Puhdistustoiminto poistaa kalkkijäämät
lokerosta höyrytoiminnon käytön jälkeen.
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
Toimintoon: Kiertoilma PLUS
suosittelemme suorittamaan
puhdistustoiminnon
vähintään joka 5.-10. ohjelma.
1. Lisää 250 ml valkoviinietikkaa uunin
alaosan lokeroon.
Käytä enintään 6 % viinietikkaa ilman
lisäaineita.
2. Anna viinietikan liuottaa kalkkijäämät
ympäristölämpötilassa 30 minuutin
ajan.
3. Puhdista laite lämpimällä vedellä ja
pehmeällä liinalla.
HUOMIO!
Ole varovainen irrottaessasi
kannattimia.
1. Vedä uunipeltien kannattimen etuosa
irti sivuseinästä.
2. Vedä uunipeltien kannattimen
takaosa irti seinästä ja poista se.
SUOMI
1
Lisätoiminto
Açıklama
P1
Kevyt puhdistus. Kesto: 1 h
30 min.
P2
Normaali
puhdistus.
Kesto: 3 h.
2
Asenna poistetut lisävarusteet
noudattamalla ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
11.4 Pyrolyysi
HUOMIO!
Poista kaikki lisävarusteet ja
irrotettavat peltien
kannattimet.
Älä käynnistä Pyrolyysitoimintoa, jos et sulkenut
uuninluukkua kokonaan.
Joissakin malleissa näytössä
näkyy “C3”, kun virhe
tapahtuu.
VAROITUS!
Laite kuumenee hyvin
kuumaksi. On olemassa
palovammojen vaara.
HUOMIO!
Jos samaan kaappiin on
asennettu muita laitteita, älä
käytä niitä Pyrolyysitoiminnon ollessa
toiminnassa. Se voi
vahingoittaa laitetta.
1. Pyyhi uunin sisäosa pehmeällä
puhdistusliinalla.
2. Puhdista luukun sisäpinta kuumalla
vedellä, jotta jäämät eivät palaisi
siihen kuuman ilman vuoksi.
3. Aseta Pyrolyysi-toiminto. Katso kohta
"Päivittäinen käyttö",
"Uunitoiminnot".
vilkkuu, käännä lämpötilan
4. Kun
säädintä pyrolyysitoiminnon keston
asettamiseksi:
37
Pyrolyysitoiminto käynnistyy kahden
sekunnin kuluttua.
Voit siirtää puhdistuksen alkamista
käyttämällä LOPETUS-toimintoa.
Uunin valo on kytketty pois päältä
pyrolyysitoiminnon aikana.
5. Voit muuttaa pyrolyysitoiminnon (P1
tai P2) keston oletusasetusta
painamalla
asettaaksesi arvon
, ja kääntämällä lämpötilan
säädintä.
6. Kun uuni on saavuttanut asetetun
lämpötilan, luukku lukittuu. Näytössä
ja lämpötilanäytön palkit,
näkyy
kunnes luukun lukitus avautuu.
7. Pyrolyysitoiminnon jälkeen näytössä
näkyy kellonaika. Uunin luukku on
edelleen lukittu.
8. Kun uuni on jäähtynyt, luukun lukitus
avautuu.
11.5 Puhdistusmuistutus
Pyrolyysipuhdistuksen tarpeesta ilmoittaa
PYR, joka vilkkuu näytössä 10 sekuntia
aina kun uuni kytketään toimintaan tai
pois toiminnasta.
Puhdistuksen merkkivalo
sammuu:
• Pyrolyysitoiminnon
päättyessä
• Jos painat painiketta
ja
samanaikaisesti
merkkivalon PYR
vilkkuessa näytössä.
38
www.aeg.com
11.6 Luukun irrottaminen ja
asentaminen
Voit poistaa luukun ja sen sisällä olevat
lasilevyt niiden puhdistamiseksi.
Lasilevyjen lukumäärä vaihtelee
mallikohtaisesti.
VAROITUS!
Luukku on painava.
HUOMIO!
Lasin, erityisesti sen
etukylkien, kovakourainen
käsittely voi aiheuttaa lasin
rikkoutumisen.
5. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
eteenpäin.
6. Tartu lasilevyihin yläreunasta ja vedä
ne yksi kerrallaan ulos ohjauskiskosta.
1. Avaa luukku kokonaan auki.
2. Nosta saranoissa olevat lukitusvivut
(A) yläasentoon.
A
A
3. Sulje luukku, kunnes se on noin 45°
kulmassa.
7. Puhdista lasi vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevy
varoen.
Noudata puhdistuksen jälkeen yllä olevia
ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.
Kiinnitä ensiksi pienin lasilevy, sitten
suurempi ja lopuksi luukku.
VAROITUS!
Varmista, että lasit on
asetettu oikeaan asentoon.
Muutoin luukun pinta voi
ylikuumentua.
45°
4. Pidä kiinni luukun yläreunassa
olevasta listasta (B) kummaltakin
puolelta ja työnnä sisäänpäin siten,
että kiinnitystiiviste vapautuu.
2
B
1
Varmista, että lasilevyt (C, B ja A) tulevat
oikeaan järjestykseen. Aseta ensin
lasilevy C, jonka vasemmalle puolelle on
painettu neliö ja oikealle puolelle kolmio.
Kyseiset merkit on kohokuvioitu myös
luukun kehykseen. Lasissa olevan
kolmiomerkin tulee vastata luukun
kehyksessä olevaa kolmiota ja
neliömerkin tulee vastata neliötä. Asenna
sen jälkeen kaksi muuta lasilevyä.
SUOMI
39
1. Kytke uuni pois päältä. Odota,
kunnes uuni on jäähtynyt.
2. Irrota uunin pistoke pistorasiasta.
3. Peitä uunin pohja kankaalla.
ABC
Ylälamppu
1. Irrota lampun suojalasi kiertämällä
sitä.
11.7 Lampun vaihtaminen
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
Lamppu voi olla kuuma.
12. VIANMÄÄRITYS
12.1 Käyttöhäiriöt
Mikäli laitteessa ilmenevää ongelmaa ei
ole kuvattu tässä taulukossa, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Osat
Ongelma
Tarkista, että
Lamppu sammuu.
Kostea kiertoilma on kytketty toimintaan.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Paistolämpömittari
ei toimi.
Paistolämpömittaripistoke on liitetty
oikein pistokkeeseen.
Uuni ei käynnisty eikä kuumene
Ongelma
Tarkista, että
Uuni ei kytkeydy toi- Uuni on kytketty oimintaan eikä sitä
kein sähköverkkoon.
voida käyttää.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankatkaisu on pois
toiminnasta.
Uuni ei kuumene.
Uunin luukku on suljettu.
Näytössä näkyy
Tarkista, että
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
C2
Uuni ei kuumene.
Lapsilukko on kytketty pois toiminnasta.
Paistolämpömittaripistoke on irrotettu
pistokkeesta.
Virhekoodit
40
www.aeg.com
Muita ongelmia
Virhekoodit
C3
Uunin luukku on suljettu tai luukun lukko ei ole vaurioitunut.
F102
Uunin luukku on suljettu.
F102
Luukun lukko ei ole
vaurioitunut.
12.00
On tapahtunut sähkökatkos. Aseta kellonaika.
Jos näytössä näkyy jokin muu kuin tässä
taulukossa kuvattu virhekoodi, kytke
asuinrakennuksen sulake pois päältä ja uudelleen päälle ja käynnistä uuni uudelleen.
Jos virhekoodi tulee uudelleen näkyviin,
ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Seuraavan toiminLokero on täytetty
non teho on heikko: vedellä.
Kiertoilma PLUS .
Laite on kytketty toimintaan, mutta se ei
kuumene. Puhallin
ei toimi. Näytössä
näkyy "Demo".
Esittelytila on kytketty pois toiminnasta:
1. Kytke uuni pois
päältä.
2.
3.
4.
Paina:
. Seuraava numero
vilkkuu.
Puhdistus
Ongelma
Tarkista, että
Vettä vuotaa lokerosta.
Lokerossa on liikaa
vettä.
Muita ongelmia
Ongelma
Tarkista, että
12.2 Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään taivaltuutettuun
huoltopalveluun.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on
merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee
uunin sisäosan etukehyksessä. Älä poista
arvokilpeä uunista.
Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
13. ENERGIATEHOKKUUS
,
,
- paina ja pidä
alhaalla samanaikaisesti.
Näytön ensimmäinen numero
ja Demo vilkkuvat.
Käännä lämpötilan valitsinta
syöttääksesi
koodin: 2468.
SUOMI
13.1 Tuotetiedot ja tuotteen tietolomake*
Tavarantoimittajan nimi
AEG
Mallin tunnus
BPB5500M 944188396
BPK556220B 944188167,
944188357
BPK556220M 944188169,
944188358
BPK556220W 944188161,
944188356
BPS556220M 944188149,
944188363
BPS556220W 944188146,
944188362
Energialuokka
81,2
Energiatehokkuusluokka
A+
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö toiminnossa
1,09 kWh/ohjelma
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa
0,69 kWh/ohjelma
Pesien lukumäärä
1
Lämpölähde
Sähkö
Tilavuus
71 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
Massa
BPK556220B
36.0 kg
BPK556220M
36.0 kg
BPK556220W
36.0 kg
BPS556220M
37.0 kg
BPS556220W
37.0 kg
BPB5500M
37.0 kg
* Euroopan unionissa EU-määräyksien 65/2014 ja 66/2014 mukaisesti.
Valko-Venäjän tasavallassa STB 2478-2017:n liitteen G ja STB 2477-2017:n liitteiden A ja B
mukaisesti.
Ukrainassa määräyksen 568/32020 mukaisesti.
Energiatehokkuusluokka ei koske Venäjää.
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1: Tuotesarjat,
uunit, höyryuunit ja grillit - Suorituskyvyn mittaustavat.
41
42
www.aeg.com
13.2 Energiansäästö
Puhallin ja lamppu toimivat edelleen.
Kun uuni kytketään pois päältä, näytössä
näkyy jälkilämmön merkkivalo. Lämmön
avulla ruoka-aineksia voidaan pitää
lämpimänä.
Uunissa on joitakin
toimintoja, joiden avulla voit
säästää energiaa.
Varmista, että uunin luukku on suljettu
hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa
luukkua liian usein kypsennyksen aikana.
Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista,
että se on hyvin kiinni paikoillaan.
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
minuuttia ennen kypsennysajan
päättymistä. Uunin jälkilämpö kypsentää
ruokaa edelleen.
Käytä metallisia keittoastioita
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen ruokien asettamista uuniin.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila
syttyy näyttöön.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun
valmistat kerralla useampia ruokia.
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
Kostea kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen
aikana.
Jälkilämpö
Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetusvalinnalla kytketään toimintaan ja
kypsennysaika on yli 30 minuuttia,
joissakin uunitoiminnoissa
lämpövastukset sammuvat
automaattisesti aikaisemmin.
Kun valitset tämän toiminnon, lamppu
sammuu automaattisesti 30 sekunnin
kuluttua.
14. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
867344593-E-142020
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement