Aeg BSK999330M Lietotāja rokasgrāmata

Aeg BSK999330M Lietotāja rokasgrāmata
BSK999330M
USER
MANUAL
LV
Lietošanas instrukcija
Tvaika cepeškrāsns
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši nodrošinātu
nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas palīdz vienkāršot dzīvi,
– iespējas, ko neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas minūtes, lai izlasītu šo
tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu vietni, lai:
saņemtu padomus par lietošanu, brošūras, problēmrisināšanas informāciju un
informāciju par apkopi un remontu:
www.aeg.com/support
Lai saņemtu labāku servisu, reģistrējiet savu izstrādājumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties piederumus, vienreizējās lietošanas detaļas un oriģinālās rezerves
daļas savai ierīcei:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: modelis, PCK, sērijas
numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par vides aizsardzību
Izmaiņu tiesības rezervētas.
2/64
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA........................................................................... 5
1.1 Bērnu un neaizsargātu cilvēku drošība.............................................................5
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi............................................................................5
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI............................................................................. 7
2.1 Uzstādīšana...................................................................................................... 7
2.2 Elektriskais pieslēgums.................................................................................... 8
2.3 Pielietojums...................................................................................................... 8
2.4 Aprūpe un tīrīšana.............................................................................................9
2.5 Gatavošana ar tvaiku........................................................................................9
2.6 Iekšējais apgaismojums....................................................................................9
2.7 Servisa izvēlne................................................................................................10
2.8 Likvidēšana.....................................................................................................10
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.....................................................................11
3.1 Vispārējs pārskats.......................................................................................... 11
3.2 Piederumi........................................................................................................11
4. KĀ IESLĒGT UN IZSLĒGT CEPEŠKRĀSNI............................................... 13
4.1 Vadības panelis.............................................................................................. 13
4.2 Displejs........................................................................................................... 13
5. PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES................................................15
5.1 Pirmā tīrīšana .................................................................................................15
5.2 Pirmais pieslēgums.........................................................................................15
5.3 Bezvadu savienojums.....................................................................................15
5.4 Sākotnējā uzkarsēšana.................................................................................. 16
5.5 Iestatīšana: Ūdens cietība...............................................................................16
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ............................................................................18
6.1 Iestatīšana: Karsēšanas funkcijas.................................................................. 18
6.2 Ūdens atvilktne............................................................................................... 19
6.3 Izmantošana: Ūdens atvilktne.........................................................................19
6.4 Iestatīšana: Steamify - Tvaika karsēšanas funkcijas...................................... 20
6.5 Iestatīšana: SousVide režīms......................................................................... 21
6.6 Iestatīšana: Gatavošanas palīgs.....................................................................22
6.7 Karsēšanas funkcijas......................................................................................23
6.8 Piezīmes: Ventilatora kars. ar mitrumu........................................................... 25
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS.......................................................................... 27
7.1 Pulksteņa funkciju apraksts............................................................................ 27
7.2 Iestatīšana: Pulksteņa funkcijas......................................................................27
8. IZMANTOŠANA: PAPILDPIEDERUMI........................................................ 30
8.1 piederumu ievietošana....................................................................................30
8.2 Teleskopisko vadotņu izmantošana................................................................30
8.3 Termozonde....................................................................................................31
9. PAPILDFUNKCIJAS.................................................................................... 35
9.1 Kā saglabāt:Biežāk lietotie..............................................................................35
9.2 Automātiskā izslēgšanās................................................................................ 35
9.3 Dzesēšanas ventilators...................................................................................35
3/64
SATURS
10. PADOMI UN IETEIKUMI............................................................................ 36
10.1 Gatavošanas ieteikumi................................................................................. 36
10.2 Ventilatora kars. ar mitrumu..........................................................................36
10.3 Ventilatora kars. ar mitrumu - ieteicamie piederumi..................................... 37
10.4 Gatavošanas tabulas pārbaudes iestādēm.................................................. 37
11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA..........................................................................41
11.1 Piezīmes par tīrīšanu.................................................................................... 41
11.2 Kā izņemt: Plauktu balsti ............................................................................. 41
11.3 Izmantošana: Tīrīšana ar tvaiku....................................................................42
11.4 Tīrīšanas Atgādinājums................................................................................ 42
11.5 Kā tīrīt: Ūdens atvilktne................................................................................. 43
11.6 Izmantošana: Atkaļķošana............................................................................43
11.7 Atkaļķošanas atgādinājums.......................................................................... 44
11.8 Izmantošana: Skalošana.............................................................................. 45
11.9 Žāvēšanas atgādinājums..............................................................................45
11.10 Izmantošana: Žāvēšana............................................................................. 45
11.11 Izņemšana un uzstādīšana: Durvju stikli.....................................................45
11.12 Kā nomainīt: Lampa....................................................................................46
12. PROBLĒMRISINĀŠANA............................................................................48
12.1 Ko darīt, ja ....................................................................................................48
12.2 Kā pārvaldīt: Kļūdu kodi................................................................................ 50
12.3 Apkopes dati................................................................................................. 51
13. ENERGOEFEKTIVITĀTE...........................................................................52
13.1 Produkta informācija un produkta informācijas lapa*....................................52
13.2 Enerģijas taupīšana...................................................................................... 52
14. IZVĒLNES STRUKTŪRA........................................................................... 54
14.1 Izvēlne.......................................................................................................... 54
14.2 Apakšizvēlne: Tīrīšana..................................................................................54
14.3 Apakšizvēlne: Iespējas................................................................................. 55
14.4 Apakšizvēlne: Savienojums.......................................................................... 55
14.5 Apakšizvēlne: Uzstādīšana...........................................................................55
14.6 Apakšizvēlne: Servisa izvēlne...................................................................... 56
15. TAS IR VIENKĀRŠI!.................................................................................. 57
16. IZVĒLIETIES SAĪSNI!................................................................................ 60
4/64
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem
un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas
vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā,
pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un neaizsargātu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki
ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai
pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti
plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien
tos nepārtraukti neuzrauga.
Neļaujiet bērniem jaunākiem par 3 gadiem tuvoties ierīcei, ja
vien viņi netiek nepārtraukti uzraudzīti.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci un mobilām ierīcēm ar
My AEG Kitchen.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no
tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces
tuvumā, kad tā darbojas vai atdziest. Pieejamās daļas
lietošanas laikā sakarst.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un nomainīt
vadu.
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
5/64
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
BRĪDINĀJUMS! Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties,
vai ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.
Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu
balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām.
Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās darbības
pretējā secībā.
Lietojiet tikai šai ierīcei paredzēto ēdiena sensoru
(temperatūras sensoru).
6/64
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un
slēgtus apavus.
Nevelciet ierīci aiz roktura.
Uzstādiet ierīci drošā un atbilstošā vietā, kas atbilst uzstādīšanas prasībām.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām ierīcēm piemērotu attālumu.
Pirms ierīces uzstādīšanas pārliecinieties, ka varēs brīvi atvērt cepeškrāsns durvis.
Ierīce ir aprīkota ar elektrisku dzesēšanas sistēmu. Tā jādarbina ar strāvu.
Iebūvējamam blokam jāatbilst DIN 68930 stabilitātes prasībām.
Skapīša minimālais augstums (skapīša zem darba
virsmas minimālais augstums)
600 (600) mm
Skapīša platums
550 mm
Skapīša dziļums
605 (580) mm
Ierīces priekšpuses augstums
594 mm
Ierīces aizmugures augstums
576 mm
Ierīces priekšpuses platums
549 mm
Ierīces aizmugures platums
548 mm
Ierīces dziļums
567 mm
Ierīces iebūvēšanas dziļums
546 mm
Dziļums ar atvērtām durvīm
1017 mm
Ventilācijas atveres minimālais izmērs. Atvere
apakšējā aizmugurējā daļā
550 x 20 mm
Strāvas kabeļa garums. Kabelis tiek novietots aiz‐
mugures labajā stūrī
1500 mm
Montāžas skrūves
4 x 12 mm
7/64
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.2 Elektriskais pieslēgums
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic sertificētam elektriķim.
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un kabeli. Ja iekārtas elektropadeves
kabeli nepieciešams nomainīt, to jāveic tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties ar ierīces durvīm vai nišu zem ierīces vai atrasties to
tuvumā, it īpaši, ja tā darbojas vai durvis ir karstas.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret elektrošoku no strāvu vadošiem un izolētajiem
elementiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu noņemt bez instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz
kontaktspraudņa.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no turētājiem
izskrūvējami drošinātāji), zemējuma noplūdes automātslēdži un savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla poliem.
Izolācijas ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz 3 mm.
Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un barošanas vadu.
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv traumu, apdegumu, elektrošoka vai sprādziena risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai mājās.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
Atverot ierīces durvis, kad tā tiek lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst karsts gaiss.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai, ja tā saskaras ar ūdeni.
Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Atveriet ierīces durvis uzmanīgi. Alkoholu saturošu sastāvdaļu lietošana var radīt spirta un
gaisa maisījumu.
Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat durvis.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli
uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.
Neizpaudiet savu Wi-Fi paroli
8/64
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu risks.
•
•
•
•
•
•
Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus vai citus priekšmetus nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nenovietojiet alumīnija foliju nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un produktus pēc gatavošanas beigām;
– izņemot vai uzstādot piederumus, rīkojieties uzmanīgi.
Emaljas vai nerūsējošā tērauda krāsas maiņa neietekmē ierīces darbību.
Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet dziļo cepešpannu. Augļu sulas var atstāt nenotīrāmus
traipus.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem nolūkiem, piemēram,
telpu apsildei.
Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu paneļa (piemēram, aiz durvīm), nodrošiniet, lai durvis nekad
nebūtu aizvērtas, kad ierīce darbojas. Aiz aizvērta mēbeļu paneļa var uzkrāties siltums un
mitrums, kas var sabojāt ierīci, mēbeli, kurā tā iebūvēta, vai grīdu. Neaizveriet mēbeļu
paneli, kamēr ierīce pēc lietošanas nav pilnībā atdzisusi.
2.4 Aprūpe un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu un ierīces aizdegšanās un bojājumu risks.
•
•
•
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta. Pastāv risks, ka stikla paneļi var ieplīst.
Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti, nomainiet tos nekavējoties. Sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas materiāla nolietošanos.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus.
Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla
priekšmetus.
Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai paredzētus aerosolus, ievērojiet ražotāja drošības
norādījumus, kas atrodami uz iepakojuma.
2.5 Gatavošana ar tvaiku
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv apdegumu un ierīces bojājumu risks.
•
Izplūstošais tvaiks var izraisīt apdegumus:
– Atverot ierīces durvis, kad ir aktivizēta funkcija, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst tvaiks.
– Pēc gatavošanas ar tvaiku atveriet ierīces durvis piesardzīgi.
2.6 Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt elektrošoku.
9/64
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
•
•
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai halogēna spuldze ir paredzēta tikai mājsaimniecības
ierīcēm. Nelietojiet to telpu apgaismošanai.
Pirms spuldzes nomaiņas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju spuldzes.
2.7 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
2.8 Likvidēšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai nosmakšanas risks.
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.
Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties ierīcē un tur sevi
ieslēgt.
10/64
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Vispārējs pārskats
1
2
5
4
11
3
2
3
1
Vadības panelis
2
Displejs
4
3
Ūdens atvilktne
5
4
Kontaktligzda pārtikas sensoram
6
5
Sildelements
7
6
Lampa
8
7
Ventilators
8
Atkaļķošanas caurules izeja
9
Izņemams plaukta atbalsts
1
9
10 Kamera rokturī
11 Plauktu stāvokļi
10
3.2 Piederumi
Restots plaukts
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku un cepešu
formām.
Cepšanas panna
Kūkām un cepumiem.
Grils- / cepešpanna
Konditorejas izstrādājumu un cepešu cepšanai vai
kā panna tauku savākšanai.
11/64
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
Pārtikas sensors
Temperatūra mērīšanai ēdiena iekšpusē.
Teleskopiskās vadotnes
Lai vieglāk ieliktu un izņemtu paplātes un restoto
plauktu.
Kameras aizslietnis
Novērš gaismas atspulgu fotoattēlos.
12/64
4. KĀ IESLĒGT UN IZSLĒGT CEPEŠKRĀSNI
4.1 Vadības panelis
1
2
3
4
5
6
1
Ieslēgts / Izslēgts
Nospiediet un turiet nospiestu, lai ieslēgtu un izslēgti cepeškrāsni.
2
Lampas slēdzis
Lai ieslēgtu un izslēgtu lampu.
3
Displejs
Rāda cepeškrāsns pašreizējos iestatījumus.
4
Pārslēgs
Lai izmantotu cepeškrāsni.
5
Lai ieslēgtu izvēlēto funkciju.
6
Lai izslēgtu izvēlēto funkciju.
Turēt
Nospiediet
Turiet nospiestu un pagrie‐
ziet
Ieslēgt galveno ekrānu.
Apstiprināt iestatījumu vai ie‐
iet izvēlētajā apakšizvēlnē.
Noregulēt iestatījumus un pār‐
vietoties izvēlnē.
4.2 Displejs
12:30
200°C
Pēc ieslēgšanas displejā ir redzams galvenais
ekrāns ar karsēšanas funkciju un noklusējuma
temperatūru.
13/64
KĀ IESLĒGT UN IZSLĒGT CEPEŠKRĀSNI
Ja nelietojat cepeškrāsni 2 minūtes, displejs
pārslēdzas gaidstāves režīmā.
09:37
12:30
60°C
Gatavošanas laikā displejs attēlo iestatītās
funkcijas un citas pieejamās iespējas.
200°C
A B
C
12:30
100°C
85°C
25min
I
H
Menu
G
F E
D
Displejs ar maksimālo iestatīto funkciju skaitu.
A. Wi-Fi (tikai atsevišķiem modeļiem)
B. Informācija
C. Diennakts laiks
D. Izvēlne
E. Temperatūra
F. Karsēšanas funkcijas
G. Taimera iespējas
H. Taimers
I. Pārtikas sensors (tikai atsevišķiem mode‐
ļiem)
Displeja indikatori
Skaņas brīdinājums funkcijas indikatori - kad iestatītais gatavošanas laiks būs beidzies, atska‐
nēs signāls.
Funkcija ir ieslēgta.
Funkcija ir ieslēgta.
Gatavošana beidzas automātiski.
Skaņas brīdinājums ir izslēgts.
Taimera indikatori
Taimeris sākas noteiktā
laikā.
Taimeris sāk
darboties pēc
cepeškrāsns
durvju aizvērša‐
nas.
Lai atceltu ies‐
tatījumu.
Wi-Fi indikators - cepeškrāsni var pievienot Wi-Fi.
Wi-Fi savienojums ir ieslēgts.
14/64
Taimeris sāk
darboties, kad
cepeškrāsns
sasniedz ies‐
tatīto tempera‐
tūru.
Taimeris sā‐
kas, sākoties
gatavošanai.
5. PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Pirmā tīrīšana
1. solis
2. solis
3. solis
Izņemiet visus papildpiederu‐
mus un noņemamās plauktu
balstus no cepeškrāsns.
Notīriet cepeškrāsni un papild‐
piederumus ar mīkstu drānu,
siltu ūdeni un maigu mazgā‐
šanas līdzekli.
Ievietojiet papildpiederumus
un izņemamos plauktu balstus
cepeškrāsnī.
5.2 Pirmais pieslēgums
Displejs rāda “Laipni lūdzam!” ziņojumu pēc pirmās pieslēgšanas.
Ir jāiestata: Valoda, Displeja spilgtums, Skaņas signāla skaļums, Ūdens cietība, Diennakts
laiks, Bezvadu savienojums.
5.3 Bezvadu savienojums
Cepeškrāsns pievienošanai nepieciešams:
• Bezvadu tīkls ar interneta savienojumu.
1. solis
Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. solis
Atlasiet: Izvēlne / Iestatījumi / Savienojums.
3. solis
Atlasiet: Wi-Fi. Nospiediet pārslēgu, lai to ieslēgtu.
4. solis
Izvēlieties bezvadu tīklu ar interneta savienojumu. Cepeškrāsns bezvadu modulis ie‐
slēgsies 90 sekunžu laikā.
Tālākos norādījumus skatiet brošūrā "Mobilā lietotne".
Izvēlieties saīsni!
MENU
Frekvence
ON
2412 - 2484 MHz
15/64
PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES
Protokols
IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM
Maksimālā jauda
EIRP < 20 dBm (100 mW)
5.4 Sākotnējā uzkarsēšana
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni pirms pirmās lietošanas.
1. solis
Izņemiet visus papildpiederumus un noņemamās plauktu balstus no cepeškrāsns.
2. solis
Iestatiet maksimālo temperatūru funkcijai:
Ļaujiet cepeškrāsnij darboties 1 stundu.
.
3. solis
Iestatiet maksimālo temperatūru funkcijai:
Ļaujiet cepeškrāsnij darboties 15 minūtes.
.
Iepriekšējas uzkarsēšanas laikā no cepeškrāsns var izdalīties aromāts un dūmi. Nodrošiniet
telpā ventilāciju.
5.5 Iestatīšana: Ūdens cietība
Kad pieslēdzat cepeškrāsni elektrotīklam, jums jāiestata ūdens cietības līmenis.
Izmantojiet testa strēmeli, kas iekļauta tvaika aprīkojuma komplektā.
1. solis
2. solis
3. solis
4. solis
Ievietojiet testa strē‐
meli ūdenī aptuveni
1 sekundi. Neturiet
testa strēmeli zem
tekoša ūdens.
Nopuriniet no testa
strēmeles lieko ūdeni.
Pēc 1 minūtes pār‐
baudiet ūdens cietību
pēc tālāk sniegtās ta‐
bulas.
Iestatiet ūdens cietības
pakāpi: Izvēlne / Iesta‐
tījumi / Uzstādīšana /
Ūdens cietība.
Testa strēmeles krāsas turpina mainīties. Nepārbaudiet ūdens cietību mazāk nekā 1 minūti
pēc testa veikšanas.
Jūs varat mainīt ūdens cietību izvēlnē: Iestatījumi / Uzstādīšana /Ūdens cietība.
Tālāk esošā tabula norādīts ūdens cietības diapazonu (dH) ar atbilstošo kalcija nogulšņu līmeni
un ūdens kvalitāti. Ja ūdenim ir 4. cietības pakāpe, piepildiet ūdens atvilktni ar ūdeni no
pudeles.
16/64
PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES
Ūdens cietība
Testa strē‐
mele
Līmenis
dH
Kalcija no‐
gulsnes
(mmol/l)
Kalcija no‐
gulsnes
(mg/l)
Ūdens klasi‐
fikācija
1
0-7
0 - 1,3
0 - 50
mīksts
2
8 - 14
1,4 - 2,5
51 - 100
vidēji ciets
3
15 - 21
2,6 - 3,8
101 - 150
ciets
4
22 - 28
3,9 - 5
151 - 200
ļoti ciets
17/64
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Iestatīšana: Karsēšanas funkcijas
1. solis
Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. solis
Turiet nospiestu regulatoru. Displejs rāda noklusējuma sildīšanas funkcijas.
3. solis
Izvēlieties karsēšanas funkcijas simbolu un nospiediet regulatoru, lai ieietu apakšiz‐
vēlnē.
4. solis
Izvēlieties karsēšanas funkciju un nospiediet pārslēgu.
5. solis
Atlasiet:
. Nospiediet regulatoru.
Displejā būs redzams temperatūras iestatījums.
6. solis
Pagrieziet un nospiediet pārslēgu, lai iestatītu temperatūru .
7. solis
Piespiediet:
.
Termozonde - jūs varat pievienot zondi jebkurā brīdī pirms gatavošanas vai tās lai‐
kā.
- nospiediet , lai izslēgtu karsēšanas funkciju.
8. solis
Izslēdziet cepeškrāsni.
Izvēlieties saīsni!
18/64
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
6.2 Ūdens atvilktne
A
F
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Vāks
Viļņlauzis
Atvilktne
Ūdens uzpildes atvere
Skala
Priekšējais pārsegs
B
MA
X
C
E
D
6.3 Izmantošana: Ūdens atvilktne
1. solis
Nospiediet uz ūdens atvilktnes priekš‐
pusē esošā vāciņa.
XA
M
2. solis
Piepildiet ūdens atvilktni līdz maksimālajam līmenim. To var izdarīt divējādi:
A: atstājiet ūdens atvilktni cepeškrāsnī
un ielejiet ūdeni no tvertnes.
3. solis
4. solis
5. solis
Nesiet ūdens atvilktni horizontālā stā‐
voklī, lai izvairītos no ūdens izšļakstīša‐
nās.
Pēc ūdens atvilktnes piepildīšanas ie‐
vietojiet to atpakaļ. Nospiediet priekšējo
vāciņu, līdz ūdens atvilktne ir atpakaļ
cepeškrāsnī.
B: izņemiet ūdens atvilktni no cepeš‐
krāsns un uzpildiet to no ūdens krāna.
MAX
MAX
Iztukšojiet ūdens atvilktni pēc katras lietošanas reizes.
UZMANĪBU!
Netuviniet ūdens atvilktni karstām virsmām.
19/64
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
6.4 Iestatīšana: Steamify - Tvaika karsēšanas funkcijas
1. solis
Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. solis
Atlasiet:
3. solis
Atlasiet:
. Nospiediet pārslēgu, lai iestatītu temperatūru. Displejā būs redzami tem‐
peratūras iestatījumi.
4. solis
Iestatiet temperatūru un nospiediet regulatoru, lai apstiprinātu. Karsēšanas ar tvaiku
funkcijas veids atkarīgs no iestatītās temperatūras.
. Nospiediet pārslēgu, lai iestatītu tvaika karsēšanas funkciju.
Tvaiks tvaicēšanai
50 - 100 °C
Dārzeņu, graudu, pākšaugu, jūras produktu, terīņu un
desertu karotē tvaicēšanai.
Tvaiks sautēšanai
105 - 130 °C
Sautētas un sutinātas gaļas vai zivs, maizes un put‐
nu gaļas, kā arī siera kūku un sautējumu gatavoša‐
nai.
Tvaiks vieglai grauzdēšanai
135 - 150 °C
Gaļai, sautējumiem, pildītiem dārzeņiem, zivij un sa‐
cepumiem. Pateicoties tvaika un karstuma kombinā‐
cijai, gaļa kļūst mīksta un sulīga ar kraukšķīgu virsmu.
Iestatot taimeri, grila funkcija ieslēdzas automātiski
gatavošanas procesa pēdējās minūtēs, lai nodrošinā‐
tu ēdienam maigu garozu.
Tvaiks cepšanai un grauzdēšanai
155 - 230 °C
Ceptiem ēdieniem, gaļai, zivij, putna gaļai, pildītiem
kārtainās mīklas ēdieniem, groziņiem, mafiniem, sa‐
cepumiem, dārzeņiem un maizes izstrādājumiem.
Iestatot taimeri un novietojot ēdienu pirmajā plaukta
līmenī, karsēšanas no apakšas funkcija ieslēdzas au‐
tomātiski gatavošanas procesa pēdējās minūtēs, lai
nodrošinātu ēdienam kraukšķīgu apakšējo garozu.
5. solis
Piespiediet ūdens atvilktnes pārsegu, lai atvērtu un izņemtu to.
6. solis
Piepildiet ūdens atvilktni līdz maksimālajam līmenim (aptuveni 950 ml ūdens).Ūdens
padeve pietiks apmēram 50 minūtēm. Izmantojiet skalu uz ūdens atvilktnes.
BRĪDINĀJUMS!
Izmantojiet tikai aukstu krāna ūdeni. Nelietojiet filtrētu ūdeni (demineralizētu)
vai destilētu ūdeni. Nelietojiet citus šķidrumus. Nelejiet uzliesmojošas vai
spirta šķidrumus ūdens atvilktnē.
7. solis
20/64
Ja nepieciešams, noslaukiet ūdens atvilktnes ārpusi ar mīkstu drānu. Ievietojiet ūdens
atvilktni atpakaļ tās sākotnējā stāvoklī.
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
8. solis
Nospiediet:
.
Pēc aptuveni 2 minūtēm parādās tvaiks. Cepeškrāsnij sasniedzot iestatīto temperatū‐
ru, atskanēs skaņas signāls.
9. solis
Ja ūdens atvilktnē beidzas ūdens, atskanēs skaņas signāls. Uzpildiet ūdens atvilktni.
Gatavošanas beigās dzesēšanas ventilators darbojas ātrāk, lai izvadītu tvaiku.
Signāls atskan gatavošanas laika beigās.
10. so‐
lis
Izslēdziet cepeškrāsni.
11. so‐
lis
Pēc gatavošanas izlejiet ūdeni no atvilktnes.
12. so‐
lis
Atlikušais ūdens var kondensēties cepeškrāsns iekšpusē. Pēc gatavošanas uzmanīgi
atveriet durvis. Kad cepeškrāsns ir auksta, notīriet iekšieni ar mīkstu drānu.
Izvēlieties saīsni!
6.5 Iestatīšana: SousVide režīms
1. solis
Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. solis
Izvēlieties karsēšanas funkcijas simbolu un nospiediet regulatoru, lai ieietu apakšizvēl‐
nē.
3. solis
Atlasiet:
4. solis
Atlasiet: Taimers. Nospiediet regulatoru.
5. solis
Pagrieziet un nospiediet pārslēgu, lai iestatītu laiku.
6. solis
Atlasiet:
7. solis
Pagrieziet un nospiediet pārslēgu, lai iestatītu temperatūru.
8. solis
Piespiediet:
. Nospiediet regulatoru.
. Nospiediet regulatoru.
.
21/64
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
9. solis
Atlikušais ūdens var uzkrāties uz vakuuma maisiņiem un cepeškrāsns iekšpusē. Pēc
gatavošanas uzmanīgi atveriet cepeškrāsns durvis. Izņemiet vakuuma maisiņus, iz‐
mantojot šķīvi vai dvieli. Kad cepeškrāsns ir auksta, savāciet ūdeni cepeškrāsns
apakšā ar sūkli. Nosusiniet cepeškrāsns iekšieni ar mīkstu drānu.
Izvēlieties saīsni!
6.6 Iestatīšana: Gatavošanas palīgs
Katram ēdienam šajā apakšizvēlnē ir ieteikta funkcija un temperatūra. Jūs varat pielāgot laiku
un temperatūru.
Dažus ēdienus var gatavot arī ar:
• Automātisks svars
• Termozonde
Pakāpe, līdz kurai ēdiens ir pagatavots:
• Pusjēls vai Mazāk
• Vidējs
• Labi pagatavots vai Sīkāk
1. solis
Atlasiet: Izvēlne. Nospiediet regulatoru.
2. solis
Atlasiet: Gatavošanas palīgs. Nospiediet regulatoru.
3. solis
Izvēleities ēdienu vai ēdiena veidu un nospiediet regulatoru, lai apstiprinātu.
4. solis
Piespiediet:
Izvēlieties saīsni!
MENU
22/64
.
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
6.7 Karsēšanas funkcijas
Standarta karsēšanas funkcijas
Karsēšanas funk‐
cija
Pielietojums
Lai grilētu plānus produktus un lai grauzdētu maizi.
Grils
Lai ceptu lielākus cepeša gabalus vai mājputnu gaļu ar kauliem vienā
plaukta pozīcijā. Lai pagatavotu sacepumus un apbrūninātu.
Infratermiskā grilē‐
šana
Lai vienlaikus ceptu līdz triju plauktu līmeņos un kaltētu ēdienu. Iestatiet
par 20 - 40 °C zemāku temperatūru nekā Augš./Apakškarsēšana.
Karsēšana ar ven‐
tilatoru
Lai ceptu ātri pagatavojamo pārtiku kraukšķīgu (piem., kartupeļus frī, kar‐
tupeļu daiviņas vai pildītas pankūciņas).
Saldēta pārtika
Lai gatavotu un ceptu ēdienu vienā plaukta pozīcijā.
Augš./Apakškarsē‐
šana
Lai ceptu picu. Lai kārtīgi apbrūninātu un padarītu kraukšķīgu apakšu.
Picas funkcija
Lai ceptu kūkas ar kraukšķīgu pamatni vai garozu un lai konservētu pārti‐
ku.
Apakškarsēšana
Izmantojiet tvaiku tvaicēšanai, sautēšanai, maigai grauzdēšanai un cepša‐
nai.
Steamify
23/64
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
Īpašās karsēšanas funkcijas
Karsēšanas funk‐
cija
Pielietojums
Lai konservētu dārzeņus (piem., marinētos dārzeņus).
Konservēšana
Lai žāvētu augļus, dārzeņus un sēnes šķēlēs.
Žāvēšana
Lai pagatavotu jogurtu. Lampa šai funkcijai ir izslēgta.
Jogurta funkcija
Lai uzsildītu šķīvjus pirms ēdiena pasniegšanas.
Trauku uzsildīšana
Lai atkausētu ēdienu (dārzeņus un augļus). Atkausēšanas laiks ir atkarīgs
no produktu daudzuma un apjoma.
Atkausēšana
Tādiem ēdieniem kā lazanja vai kartupeļu sacepums. Lai pagatavotu sa‐
cepumus un apbrūninātu.
Sacepums
Maigu un sulīgu cepešu pagatavošanai.
Lēnā gatavošana
Lai saglabātu ēdienu siltu.
Siltuma uzturēša‐
na
Ventilatora kars. ar
mitrumu
24/64
Šī funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai gatavošanas laikā. Izmantojot
šo funkciju, temperatūra cepeškrāsns iekšpusē var atšķirties no iestatītās
temperatūras. Tiek izmantots atlikušais siltums. Sildīšanas jaudu var sa‐
mazināt. Skatiet sadaļu “Izmantošana ikdienā”, lai uzzinātu sīkāku infor‐
māciju, piezīmes par: Ventilatora kars. ar mitrumu.
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
Tvaika karsēšanas funkcijas
Karsēšanas funk‐
cija
SousVide režīms
Ēdiena uzsildīšana
ar tvaiku
Pielietojums
Funkcijas nosaukums attiecas uz gatavošanas metodi vakuumā (noslēg‐
tos plastmasas maisiņos) zemā temperatūrā. Skatiet zemāk sadaļu "Gata‐
vošana zemas temp." un nodaļu "Padomi un ieteikumi" ar gatavošanas ta‐
bulām, lai uzzinātu vairāk.
Ēdienam, kas tiek atkārtoti uzsildīts ar tvaiku, virsējā kārta nekļūst sausa.
Karstums izplatās lēni un vienmērīgi, kas ļauj iegūt garšu un smaržu, kā
tikko pagatavotam ēdienam. Šo funkciju var izmantot ēdiena uzsildīšanai
tieši uz šķīvja. Izmantojot dažādus plauktu līmeņus, var uzsildīt vairākus
šķīvjus vienlaicīgi.
Izmantojiet šo funkciju, lai pagatavotu maizi un bulciņas ar svaigumu, krā‐
su un garozas spīdumu kā profesionāla konditora izpildījumā.
Maizes cepšana
Lai paātrinātu rauga mīklas uzraudzēšanu. Tā novērš rauga mīklas virspu‐
ses izžūšanu un saglabā mīklas elastību.
Mīklas raudzēšana
Dārzeņu, piedevu vai zivju tvaicēšanai.
Tikai tvaicēšana
Šī funkcija ir piemērota smalku ēdienu, piemēram, olu krēmu, pīrāgu, terī‐
ņu un zivju pagatavošanai.
Augsts mitrums
Vidējs mitrums
Zems mitrums
Šī funkcija ir piemērota sautētas gaļas, kā arī maizes un saldās rauga mī‐
klas pagatavošanai. Pateicoties tvaika un karstuma kombinācijai, gaļa
kļūst mīksta un sulīga ar kraukšķīgu virsmu, bet rauga mīklas produktiem
ir kraukšķīga un spīdīga virsma.
Šī funkcija ir piemērota gaļai, putnu gaļai, cepeškrāsns ēdieniem un sau‐
tējumiem terīnē. Pateicoties tvaika un karstuma kombinācijai, gaļa kļūst
mīksta un sulīga ar kraukšķīgu virsmu.
6.8 Piezīmes: Ventilatora kars. ar mitrumu
Šī funkcija tika izmantota, lai atbilstu energoefektivitātes klases un ekodizaina prasībām
saskaņā ar ES 65/2014 un ES 66/2014. Testi saskaņā ar EN 60350-1.
Cepeškrāsns durvīm jābūt aizvērtām cepšanas laikā, lai funkcija netiktu pārtraukta un
cepeškrāsns darbotos ar vislielāko iespējamo energoefektivitāti.
Izmantojot šo funkciju, lampa automātiski izslēdzas pēc 30 sekundēm.
25/64
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
Gatavošanas norādījumus skatiet sadaļā "Ieteikumi un padomi”, Ventilatora kars. ar mitrumu.
Vispārīgus ieteikumus par enerģijas taupīšanu skatiet nodaļā "Energoefektivitāte", punktā
"Enerģijas taupīšana".
26/64
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS
7.1 Pulksteņa funkciju apraksts
Pulksteņa funkcija
Pielietojums
Gatavošanas laiks
Lai iestatītu gatavošanas ilgumu. Maksimums 23 h 59 min.
Sākuma kritēriji
Lai iestatītu, kad taimerim sākas laika atskaite.
Beigu darbība
Lai iestatītu, kas notiks, kad taimerim beigsies laika atskaite.
Atliktais starts
Kā atlikt gatavošanas sākumu un/vai gatavošanas beigas.
Laika pagarinājums
Lai paildzinātu gatavošanas laiku.
Atgādinājums
Laika atskaites iestatīšanai. Maksimums 23 h 59 min. Šī funkcija neie‐
tekmē cepeškrāsns darbību.
Sākuma kritē‐
riji
-
Piezīme
Taimeris sākas, kad to ieslēdzat.
Taimeris sākas pēc durvju aizvēršanas.
Taimeris sākas, sākoties gatavošanai.
Taimeris sāk darboties, kad cepeškrāsns sasniedz iestatīto temperatūru.
Taimeris sākas noteiktā laikā.
7.2 Iestatīšana: Pulksteņa funkcijas
Kā iestatīt pulksteni
1. solis
Atlasiet: Diennakts laiks. Nospiediet pārslēgu.
2. solis
Pagrieziet pārslēgu, lai iestatītu pulksteni. Nospiediet pārslēgu.
Gatavošanas laika iestatīšana
1. solis
Izvēlieties sildīšanas funkciju un temperatūru.
2. solis
Atlasiet: Taimers.
27/64
PULKSTEŅA FUNKCIJAS
Gatavošanas laika iestatīšana
3. solis
Pagrieziet pārslēgu, lai iestatītu laiku. Nospiediet pārslēgu.
4. solis
Atlasiet: Beigu darbība. Nospiediet pārslēgu.
Taimeris sāk laika atskaiti nekavējoties.
Izvēlieties saīsni!
Kā izvēlēties gatavošanas sākuma / beigu iespēju
1. solis
Izvēlieties sildīšanas funkciju un temperatūru.
2. solis
Atlasiet:
3. solis
Atlasiet: Sākuma kritēriji. Nospiediet pārslēgu.
4. solis
Atlasiet: Beigu darbība. Nospiediet pārslēgu.
. Nospiediet pārslēgu.
Gatavošanas sākuma un beigu atlikšana
1. solis
Atlasiet:
2. solis
Atlasiet: Sākuma kritēriji / No iestatītā vēlākā laika. Nospiediet pārslēgu.
3. solis
Pagrieziet pārslēgu, lai iestatītu sākuma laiku. Nospiediet pārslēgu.
4. solis
Pagrieziet pārslēgu, lai iestatītu gatavošanas beigas. Nospiediet pārslēgu.
5. solis
Atlasiet: Beigu darbība. Nospiediet pārslēgu.
. Nospiediet pārslēgu.
Kā atlikt startu, neiestatot gatavošanas beigas
1. solis
Atlasiet:
2. solis
Atlasiet: Sākuma kritēriji / No iestatītā vēlākā laika.
28/64
. Nospiediet pārslēgu.
PULKSTEŅA FUNKCIJAS
Kā atlikt startu, neiestatot gatavošanas beigas
3. solis
Pagrieziet pārslēgu, lai iestatītu sākuma laiku. Nospiediet pārslēgu divas reizes, lai ap‐
stiprinātu.
Gatavošanas laika pagarināšana
Kad palikuši 10% no gatavošanas laika un ēdiens šķiet vēl negatavs, gatavošanas laiku ir iespē‐
jams pagarināt. Iespējams mainīt arī cepeškrāsns funkciju.
1. solis
Atlasiet: Taimers.
2. solis
Nospiediet vēlamo laika ikonu, lai palielinātu gatavošanas laiku.
3. solis
Varat arī izvēlēties karsēšanas funkciju un nospiest pārslēgu, lai to mainītu.
29/64
8. IZMANTOŠANA: PAPILDPIEDERUMI
8.1 piederumu ievietošana
Neliela iedobe augšpusē palielina drošību. Šīs iedobes novērš arī trauku sasvēršanos. Augstā
mala ap plauktu neļauj ēdiena gatavošanas traukiem slīdēt.
Restots plaukts:
Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns līmeņa
vadotnes stieņiem.
Cepšanas panna /Cepamā panna:
Iebīdiet cepamo paplāti starp plauktu atbal‐
sta režģa vadotnēm.
Restots plaukts, Cepšanas panna /Ce‐
pamā panna:
Iebīdiet cepamo paplāti starp plauktu atbal‐
sta vadotnes stieņiem un restotā plaukta
uz vadotnes stieņiem augstāk.
8.2 Teleskopisko vadotņu izmantošana
Neeļļojiet teleskopiskās vadotnes.
Pirms cepeškrāsns durvju aizvēršanas pārbaudiet, vai teleskopiskās vadotnes ir pilnībā
iebīdītas cepeškrāsnī.
30/64
IZMANTOŠANA: PAPILDPIEDERUMI
Restots plaukts:
restoto plauktu novietojiet uz pannas.
Cepamā panna:
uzlieciet cepamo pannu uz teleskopiskajām
vadotnēm.
Restots plaukts un cepamā panna kopā:
uzlieciet kopā restoto plauktu un cepamo
pannu uz teleskopiskajām vadotnēm.
8.3 Termozonde
Termozonde mēra temperatūru ēdiena iekšienē. Termozondi var izmantot ar katru gatavošanas
funkciju.
UZMANĪBU!
Izmantojiet tikai pievienoto pārtikas sensoru un oriģinālās rezerves daļas.
Var iestatīt divus temperatūras lielumus:
Cepeškrāsns temperatūru (minimālā 120 °C).
Produkta iekšējā temperatūra.
31/64
IZMANTOŠANA: PAPILDPIEDERUMI
Labākam gatavošanas rezultātam:
sastāvdaļām jābūt
istabas temperatū‐
rā.
Pārtikas sensoru
nevar izmantot šķi‐
driem ēdieniem.
Gatavošanas laikā
pārtikas sensoram
jāpaliek ēdienā un
spraudnim kontakt‐
ligzdā.
Lietojiet ieteiktos pārtikas
sensora temperatūras ies‐
tatījumus. Skatiet sadaļu
“Gatavošanas padomi".
Cepeškrāsns aprēķina aptuveno gatavošanas beigu laiku. Tas atkarīgs no produktu daudzuma,
iestatītās cepeškrāsns funkcijas un temperatūras.
Izmantošana: Termozonde
1. solis
Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. solis
Iestatiet karsēšanas funkciju un, ja nepieciešams, cepeškrāsns temperatūru.
3. solis
Ievietojiet: Termozonde.
Gaļa, putnu gaļa un zivis
32/64
Sautējums
IZMANTOŠANA: PAPILDPIEDERUMI
Ievietojiet termozondes galu gaļas, zivs cen‐
trā, vislabāk pašā biezākajā vietā. Pārlieci‐
nieties, lai vismaz 3/4 termozondes atrodas
ēdienā.
4. solis
Ievietojiet termozondes smailo galu tieši sautēju‐
ma vidū. Termozonde jānostabilizē vienā vietā
cepšanas laikā. Lai to panāktu, lietojiet cietu sa‐
stāvdaļu. Izmantojiet cepamā trauka malu, lai at‐
balstītu termozondes silikona rokturi. Termozon‐
des gals nedrīkst pieskarties cepamā trauka
apakšai. Nosedziet termozondi ar atlikušajām sa‐
stāvdaļām.
Iespraudiet termozondi cepeškrāsns priekšpusē esošajā ligzdā.
Displejā būs redzama temperatūra. Termozonde.
5. solis
ru.
- atlasiet un nospiediet regulatoru, lai iestatītu zondei produkta iekšējo temperatū‐
6. solis
Nospiediet regulatoru, lai iestatītu vēlamo zondes iespēju:
• Skaņas brīdinājums - ēdienam sasniedzot iestatīto temperatūru, atskanēs skaņas
signāls;
• Skaņas brīdinājums un gatavošanas apturēšana - ēdienam sasniedzot iestatīto
temperatūru, atskanēs skaņas signāls un cepeškrāsns beigs darboties.
7. solis
Pagrieziet pārslēgu, lai izvēlētos iespēju. Nospiediet pārslēgu, lai apstiprinātu.
8. solis
Piespiediet:
.
Ēdienam sasniedzot iestatīto temperatūru, atskanēs skaņas signāls. Jūs varat izvēlē‐
ties pārtraukt vai turpināt gatavošanu, lai pārliecinātos, ka ēdiens ir kārtīgi izcepies.
33/64
IZMANTOŠANA: PAPILDPIEDERUMI
9. solis
Izņemiet termozondes kontaktspraudni no ligzdas un izņemiet ēdienu no cepeškrāsns.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv apdegumu risks, jo termozonde sakarst. Rīkojieties uzmanīgi, atvie‐
nojot to un izņemot no ēdiena.
Izvēlieties saīsni!
34/64
9. PAPILDFUNKCIJAS
9.1 Kā saglabāt:Biežāk lietotie
Jūs varat saglabāt savus vēlamos iestatījumus, piemēram, karsēšanas funkciju, gatavošanas
laiku, temperatūru vai tīrīšanas funkciju. Varat saglabāt 3 vēlamos iestatījumus.
Saglabātie iestatījumi ir pieejami izvēlnē: Biežāk lietotie.
1. solis
Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. solis
Izvēlieties vēlamo iestatījumu un nospiediet pārslēgu.
3. solis
Atlasiet: Izvēlne / Biežāk lietotie.
4. solis
Atlasiet: Saglabāt pašreizējos iestatījumus. Pagrieziet regulatoru, lai izvēlētos iestatīju‐
ma pozīciju.
5. solis
Nospiediet pārslēgu, lai pievienotu iestatījumu sarakstam: Biežāk lietotie.
9.2 Automātiskā izslēgšanās
Drošības nolūkā cepeškrāsns izslēdzas pēc kāda laika, ja karsēšanas funkcija darbojas un jūs
nemaināt nekādus iestatījumus.
(°C)
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
Automātiskā izslēgšanās nedarbojas ar šādām funkcijām: Apgaismojums (lampa), Pārtikas
sensors,Beigu laiks, Lēnā gatavošana.
9.3 Dzesēšanas ventilators
Kad cepeškrāsns darbojas, dzesēšanas ventilators automātiski uztur cepeškrāsns virsmas
vēsas. Izslēdzot cepeškrāsni, dzesēšanas ventilators turpinās darboties, līdz cepeškrāsns būs
atdzisusi.
35/64
10. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
10.1 Gatavošanas ieteikumi
Tabulās uzrādītā temperatūra un cepšanas laiki ir ir tikai orientējoši. Tie atkarīgi no receptēm un
izmantoto sastāvdaļu kvalitātes un daudzuma.
Jūsu cepeškrāsns var cept un gatavot ēdienu savādāk nekā jūsu iepriekšējā cepeškrāsns. Tālāk
redzamās tabulās attēloti ieteicamie temperatūras, gatavošanas laika un plauktu pozīciju iestatīju‐
mi konkrētiem ēdienu veidiem.
Ja nevarat atrast iestatījumus konkrētai receptei, meklējiet tai līdzīgu.
Sīkākus gatavošanas ieteikumus skatiet gatavošanas tabulās, kas pieejamas mūsu vietnē. Lai
atrastu Gatavošanas padomus, pārbaudiet izstrādājuma numuru uz ierīces datu plāksnītes cepeš‐
krāsns iekšienes priekšpusē.
10.2 Ventilatora kars. ar mitrumu
Labāka rezultāta gūšanai ievērojiet laikus, kas uzskaitīti tabulā.
(°C)
(min.)
Saldās bulciņas,
16 gabali
cepamā paplāte vai dziļā
panna
180
2
25 - 35
Rulete
cepamā paplāte vai dziļā
panna
180
2
15 - 25
Zivs, vesela, 0,2
kg
cepamā paplāte vai dziļā
panna
180
3
15 - 25
Cepumi, 16 ga‐
bali
cepamā paplāte vai dziļā
panna
180
2
20 - 30
Mandeļcepumi,
24 gabali
cepamā paplāte vai dziļā
panna
160
2
25 - 35
Mufini, 12 gabali
cepamā paplāte vai dziļā
panna
180
2
20 - 30
Pikantā mīkla,
20 gabali
cepamā paplāte vai dziļā
panna
180
2
20 - 30
36/64
PADOMI UN IETEIKUMI
(°C)
(min.)
Smilšu mīklas
cepumi, 20 ga‐
bali
cepamā paplāte vai dziļā
panna
140
2
15 - 25
Augļu kūkas, 8
gabali
cepamā paplāte vai dziļā
panna
180
2
15 - 25
10.3 Ventilatora kars. ar mitrumu - ieteicamie piederumi
Lietojiet tumšas krāsas un neatstarojošas formas un traukus. Tiem ir labāka siltuma
absorbēšanas spēja nekā gaišas krāsas un atstarojošiem traukiem.
Picas panna
Cepamais trauks
Tumšs, neatstarojošs
28 cm diametrs
Tumšs, neatstarojošs
26 cm diametrs
Ramekini
Pīrāga pamatnes for‐
ma
Keramika
8 cm diametrs,
5 cm aug‐
stums
Tumšs, neatstarojošs
28 cm diametrs
10.4 Gatavošanas tabulas pārbaudes iestādēm
Informācija pārbaudes iestādēm
Pārbaudes saskaņā ar: EN 60350, IEC 60350.
CEPŠANA VIENĀ LĪMENĪ. Cepšana formās
Biskvītkūka bez taukiem
Karsēšana ar venti‐
latoru
(°C)
(min.)
140 - 150
35 - 50
2
37/64
PADOMI UN IETEIKUMI
CEPŠANA VIENĀ LĪMENĪ. Cepšana formās
(°C)
(min.)
Biskvītkūka bez taukiem
Augš./Apakškarsē‐
šana
160
35 - 50
2
Ābolu kūka, 2 formas
Ø20 cm
Karsēšana ar venti‐
latoru
160
60 - 90
2
Ābolu kūka, 2 formas
Ø20 cm
Augš./Apakškarsē‐
šana
180
70 - 90
1
CEPŠANA VIENĀ LĪMENĪ. Cepumi
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Smilšu mīkla / Konditorejas
izstrādājumi
Karsēšana ar ventilatoru
140
25 - 40
Smilšu mīkla / Konditorejas
izstrādājumi, iepriekš uzsil‐
diet tukšu cepeškrāsni
Augš./Apakškarsēšana
160
20 - 30
Mazas kūciņas, 20 paplātē,
iepriekš uzsildiet tukšu ce‐
peškrāsni
Karsēšana ar ventilatoru
150
20 - 35
Mazas kūciņas, 20 paplātē,
iepriekš uzsildiet tukšu ce‐
peškrāsni
Augš./Apakškarsēšana
170
20 - 30
38/64
PADOMI UN IETEIKUMI
CEPŠANA DAUDZOS LĪMEŅOS Cepumi
(°C)
(min.)
Smilšu mīkla / Konditore‐
jas izstrādājumi
Karsēšana ar ventilato‐
ru
140
25 - 45
1/4
Mazas kūciņas, 20 paplā‐
tē, iepriekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
Karsēšana ar ventilato‐
ru
150
23 - 40
1/4
Biskvītkūka bez taukiem
Karsēšana ar ventilato‐
ru
160
35 - 50
1/4
GRILS
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni 5 minūtes.
Grils ar maksimālās temperatūras iestatījumu.
(min.)
Grauzdiņš
Grils
1-3
5
Liellopa steiks, gatavošanas
laika vidū apgrieziet
Grils
24 - 30
4
Informācija pārbaudes iestādēm
Funkcijas pārbaudes: Tikai tvaicēšana.
Pārbaudes saskaņā ar IEC 60350.
39/64
PADOMI UN IETEIKUMI
Iestatiet temperatūru uz 100 °C.
Tvertne
(Gastro‐
norm)
(kg)
Brokoļi, ie‐
priekš uzsil‐
diet tukšu ce‐
peškrāsni
1 x 2/3 perfo‐
rēts
0,3
3
8-9
Novietojiet ce‐
pamo paplāti
pirmajā plaukta
līmenī.
Brokoļi, ie‐
priekš uzsil‐
diet tukšu ce‐
peškrāsni
1 x 2/3 perfo‐
rēts
maks.
3
10 - 11
Novietojiet ce‐
pamo paplāti
pirmajā plaukta
līmenī.
Zirnīši, saldēti
2 x 2/3 perfo‐
rēts
2 x 1,5
2 un 4
Līdz tem‐
peratūra
aukstāka‐
jā vietā
sasniedz
85 °C.
Novietojiet ce‐
pamo paplāti
pirmajā plaukta
līmenī.
40/64
(min.)
11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
11.1 Piezīmes par tīrīšanu
Tīriet cepeškrāsns priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī ar sau‐
dzīgu mazgāšanas līdzekli.
Notīriet kaļķakmens paliekas no cepeškrāsns iekšpuses apakšas ar dažiem pi‐
lieniem etiķa.
Tīrīšanas
līdzekļi
Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tīrīšanas šķīdumu.
Traipu tīrīšanai izmantojiet saudzīgu mazgāšanas līdzekli.
Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras lietošanas reizes. Tauku vai citu pārtikas
palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku.
Lietošana ik‐
dienā
Neuzglabājiet ēdienu cepeškrāsnī ilgāk par 20 minūtēm. Nosusiniet cepeš‐
krāsns iekšieni ar mīkstu drānu pēc katras lietošanas reizes.
Notīriet visus papildpiederumus pēc katras lietošanas un ļaujiet tiem nožūt. Lie‐
tojiet mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli.
Nemazgājiet papildpiederumus trauku mazgājamajā mašīnā.
Papildpiede‐
rumi
Netīriet piedegumdrošos papildpiederumus ar abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem
vai asiem priekšmetiem.
11.2 Kā izņemt: Plauktu balsti
Izņemiet plauktu balstus, lai iztīrītu cepeškrāsni.
1. solis
Izslēdziet cepeškrāsni un nogaidiet, līdz tā ir atdzisusi.
2. solis
Uzmanīgi, velkot plauktu bal‐
stus uz augšu, izceliet tos no
priekšējā fiksatora.
3. solis
Pavelciet plauktu balstu priekš‐
ējo daļu nost no sānu sienas.
4. solis
Izvelciet balstus no aizmugurē‐
jā fiksatora.
1
3
2
Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.
41/64
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
11.3 Izmantošana: Tīrīšana ar tvaiku
Pirms sākt:
Izslēdziet cepeškrāsni un
nogaidiet, līdz tā ir atdzisu‐
si.
Izņemiet visus piederumus un
plauktu balstus.
1. solis
Piepildiet ūdens atvilktni līdz maksimālajam līmenim.
2. solis
Atlasiet: Izvēlne / Tīrīšana.
Tīriet tilpnes apakšu un durvju
iekšējo stiklu ar mīkstu drāni‐
ņu, kas iemērkta siltā ūdenī ar
mazgāšanas līdzekli.
Funkcija
Apraksts
Darb. laiks
Tīrīšana ar tvaiku
Viegla tīrīšana
30 min.
Tvaika tīrīšanas Plus
Normālā tīrīšana
Izsmidziniet tilpni ar mazgāšanas
līdzekli.
75 min.
3. solis
Ieslēdziet funkciju. Ievērojiet displejā redzamās norādes.
Atskan skaņas signāls, kad tīrīšana biedzas.
4. solis
Nospiest regulatoru, lai izslēgtu signālu.
Kad šī funkcija darbojas, lampa ir izslēgta.
Tīrīšanai beidzoties:
Izslēdziet cepeškrāsni.
Kad cepeškrāsns ir auksta, notīriet
iekšieni ar mīkstu drānu.
Izlejiet atlikušo ūdeni no ūdens at‐
vilktnes.
11.4 Tīrīšanas Atgādinājums
Tīrīšana ir nepieciešama, kad parādās atgādinājums.
Izmantojiet funkciju: Tvaika tīrīšanas Plus.
Jūs varat iespējot un atspējot atgādinājumu izvēlnē: Uzstādīšana.
42/64
Atstājiet cepeškrāsns durvis
vaļā un gaidiet, līdz tilpne ir
sausa.
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
11.5 Kā tīrīt: Ūdens atvilktne
1. solis
Izņemiet ūdens atvilktni no cepeškrāsns.
2. solis
Noņemiet ūdens atvilktnes vāku. Pa‐
celiet pārsegu atbilstoši aizmugurē‐
jam izvirzījumam.
MA
X
3. solis
Noņemiet viļņlauzi. Pavelciet to
prom no atvilktnes korpusa, līdz tā
atveras.
4. solis
Mazgājiet ūdens atvilktnes detaļas ar ūdeni un ziepēm. Neizmantojiet abrazīvus sū‐
kļus un nemazgājiet ūdens atvilktni trauku mazgājamā mašīnā.
5. solis
Samontējiet ūdens atvilktni.
6. solis
Nofiksējiet viļņlauzi. Iebīdiet to at‐
vilktnes korpusā.
MA
7. solis
Samontējiet vāku. Vispirms ievieto‐
jiet priekšējo aizdari un tad spiediet
to pret atvilktnes korpusu.
8. solis
Ievietojiet ūdens atvilktni.
9. solis
Spiediet ūdens atvilktni cepeškrāsns
virzienā, līdz tā nofiksējas.
X
MA
X
11.6 Izmantošana: Atkaļķošana
Pirms sākt:
Izslēdziet cepeškrāsni un no‐
gaidiet, līdz tā ir atdzisusi.
Izņemiet visus piederumus
un plauktu balstus.
Pārbaudiet, vai ūdens atvilktne ir
tukša.
Pirmās daļas ilgums: aptuveni 100 min
1. solis
Novietojiet cepamo pannu pirmajā plaukta līmenī.
2. solis
Ielejiet ūdens atvilktnē 250 ml atkaļķošanas līdzekļa.
3. solis
Uzpildiet atlikušo ūdens atvilktnes daļu ar ūdeni līdz maksimāla līmeņa atzīmei.
43/64
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
4. solis
Atlasiet: Izvēlne / Tīrīšana.
5. solis
Ieslēdziet funkciju un ievērojiet norādījumus displejā.
Sākas atkaļķošanas pirmā daļa.
6. solis
Iztukšojiet cepamo pannu pēc šis pirmās daļas beigām un ievietojiet to atpakaļ pirmā
plaukta pozīcijā.
Otrās daļas ilgums: aptuveni 35 min
7. solis
Uzpildiet ūdens atvilktni ar ūdeni. Gādājiet, lai ūdens atvilktnē nebūtu palicis atkaļķo‐
šanas līdzeklis. Ievietojiet ūdens atvilktni.
8. solis
Kad funkcija beidzas, izņemiet cepamo pannu.
Kad šī funkcija darbojas, lampa ir izslēgta.
Kad atkaļķošana beidzas:
Izslēdziet cepeškrāsni.
Kad cepeškrāsns ir auksta, no‐
tīriet iekšieni ar mīkstu drānu.
Izlejiet atlikušo ūdeni no ūdens
atvilktnes.
Atstājiet cepeškrāsns durvis
vaļā un gaidiet, līdz tilpne ir
sausa.
Ja cepeškrāsnī paliek vēl kaļķakmens nogulsnes pēc atkaļķošanas, displejs mudina atkārtot
procedūru.
11.7 Atkaļķošanas atgādinājums
Ir divi atgādinājumi, kas aicina atkaļķot cepeškrāsni. Atkaļķošanas atgādinājumu nevar izslēgt.
Veids
Apraksts
Nestingrs atgādinā‐
jums
Iesaka atkaļķot cepeškrāsni.
Stingrs atgādinājums
Obligāti jāatkaļķo cepeškrāsns. Ja jūs neveicat cepeškrāsns atkaļķoša‐
nu, kad darbojas stingrais atgādinājums, tvaika funkcija tiek atslēgta.
Šie atgādinājumi aktivizējas, katru reizi izslēdzot cepeškrāsni.
44/64
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
11.8 Izmantošana: Skalošana
Pirms sākt:
Izslēdziet cepeškrāsni un nogaidiet, līdz tā ir at‐
dzisusi.
Izņemiet visus piederumus un plauktu balstus.
1. solis
Novietojiet cepamo pannu pirmajā plaukta līmenī.
2. solis
Uzpildiet ūdens atvilktni ar ūdeni.
3. solis
Atlasiet: Izvēlne / Tīrīšana / Skalošana.
Ilgums: aptuveni 30 min.
4. solis
Ieslēdziet funkciju un ievērojiet norādījumus displejā.
5. solis
Kad funkcija beidzas, izņemiet cepamo pannu.
Kad šī funkcija darbojas, lampa ir izslēgta.
11.9 Žāvēšanas atgādinājums
Pēc gatavošanas ar tvaika funkciju, displejs vedina izžāvēt cepeškrāsni.
Spiediet JĀ, lai izžāvētu cepeškrāsni.
11.10 Izmantošana: Žāvēšana
Izmantojiet to pēc tvaika karsēšanas funkcijas vai tīrīšanas ar tvaiku, lai izžāvētu cepeškrāsni.
1. solis
Pārliecinieties, ka cepeškrāsns ir auksta.
2. solis
Izņemiet visus piederumus.
3. solis
Izvēlieties izvēlni: Tīrīšana / Žāvēšana.
4. solis
Ievērojiet ekrānā redzamās norādes.
11.11 Izņemšana un uzstādīšana: Durvju stikli
Lai notīrītu iekšējos stikla paneļus, tos var noņemt. Dažādu modeļu stikla paneļu skaits atšķiras.
Kameras modulis atrodas durvju rokturī. Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu un nesaspiestu
kameras vadu, kas savieno durvis un cepeškrāsns iekšpusi. Notīriet kameras objektīvu ar
mīkstu drānu.
45/64
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
UZMANĪBU!
Apejieties ar stiklu uzmanīgi, it īpaši priekšējā paneļa malu tuvumā. Stikls var saplīst.
1. solis
Atveriet cepeškrāsns durvis, līdz tās atrodas pirmajā atvēršanas pozīcijā (aptuveni 70°
leņķī).
2. solis
Satveriet durvju apmali (B)
durvju augšējās malas abās
pusēs un spiediet uz iekšu, lai
atbrīvotu spraudņa blīvi.
2
B
3. solis
Pavelciet durvju apmali uz
priekšu, lai to izceltu.
4. solis
Turiet durvju stikla paneļus
aiz augšējās malas un velciet
tos ārā vienu pēc otra virzienā
uz augšu.
5. solis
Notīriet stikla paneli ar ziepjū‐
deni. Uzmanīgi noslaukiet
stikla paneli. Nemazgājiet
stikla paneļus trauku mazgā‐
šanas mašīnā.
6. solis
Pēc tīrīšanas veiciet augstāk
minētās darbības pretējā secī‐
bā.
7. solis
Pirmo uzstādiet mazāko paneli, pēc tam lielāko un durvis.
Pārliecinieties, ka stikli ir ievietoti pareizi, pretējā gadījumā durvju virsma var pārkarst.
1
11.12 Kā nomainīt: Lampa
BRĪDINĀJUMS!
Elektrošoka risks.
Lampa var būt karsta.
Pirms nomaināt lampu:
1. solis
2. solis
3. solis
Izslēdziet cepeškrāsni. Uzgai‐
diet, līdz cepeškrāsns ir atdzi‐
susi.
Atslēdziet cepeškrāsni no
elektrotīkla.
Ieklājiet uz tilpnes grīdas drā‐
nu.
46/64
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
Augšējā lampa
1. solis
Pagrieziet stikla pārsegu, lai to iz‐
ņemtu.
2. solis
Noņemiet metāla gredzenu un notīriet stikla apvalku.
3. solis
Nomainiet cepeškrāsns lampu ar piemērotu 300 °C siltumizturīgu cepeškrāsns lampu.
4. solis
Nostipriniet metāla gredzenu uz stikla apvalka un uzstādiet to.
Sānu lampa
1. solis
Lai piekļūtu lampai, izņemiet kreisās puses plaukta balstu.
2. solis
Lai noņemtu apvalku, izmantojiet 20. izmēra krustiņa skrūvgriezi.
3. solis
Noņemiet un notīriet metāla vāciņu un blīvi.
4. solis
Nomainiet cepeškrāsns lampu ar piemērotu 300 °C siltumizturīgu cepeškrāsns lampu.
5. solis
Uzstādiet metāla vāciņu un blīvi. Pievelciet skrūves.
6. solis
Uzstādiet kreisās puses plaukta balstu.
47/64
12. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
12.1 Ko darīt, ja ...
Cepeškrāsns neieslēdzas vai nesakarst
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Cepeškrāsns nav pieslēgta elektrotīklam vai
nav pieslēgta pareizi.
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns ir pareizi pievieno‐
ta strāvas piegādei.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni, sīkāk skatiet “Pulksteņa
funkcijas” nodaļā “Kā iestatīt: Pulksteņa funkci‐
jas.
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Cieši aizveriet durvis.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, ka ierīces darbības traucējums
nav saistīts ar drošinātāju. Ja problēma atkārto‐
jas, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
Cepeškrāsns Bērnu drošības funkcija ir ieslēg‐
ta.
Skatiet nodaļu "Izvēlne", Apakšizvēlne: Iespē‐
jas.
Jānomaina detaļas
Apraksts
Spuldze ir izdegusi.
48/64
Risinājums
Nomainiet spuldzi, sīkāk skatiet sadaļu “Kopša‐
na un tīrīšana", Kā nomainīt: lampu.
PROBLĒMRISINĀŠANA
Ūdens atvilktne nedarbojas pareizi
Apraksts
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Pēc ūdens atvilktnes ievieto‐
šanas ūdens nepaliek cepeš‐
krāsnī.
Jūs pilnībā nenospiežat ūdens
atvilktnes korpusu.
Pilnībā ievietojiet ūdens at‐
vilktni cepeškrāsnī.
Ūdens tek ārā no ūdens at‐
vilktnes.
Jūs nepareizi samontējāt
ūdens atvilktnes vāku vai viļņ‐
lauzi.
Vēlreiz samontējiet ūdens at‐
vilktnes vāku un viļņlauzi.
Problēmas ar tīrīšanas kārtību
Apraksts
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Grūti iztīrīt ūdens atvilktni.
Vāks un viļņlauzis netiek iz‐
ņemti.
Izņemiet vāku un viļņlauzi.
Pēc atkaļķošanas grilā/cepeš‐
pannā nav ūdens.
Ūdens atvilktne nebija uzpildī‐
ta līdz galam.
Pārliecinieties, ka ūdens at‐
vilktnē ir atkaļķošanas līdzek‐
lis/ūdens.
Pēc atkaļķošanas cepeš‐
krāsns tilpnes apakšā ir netīrs
ūdens.
Grils/cepešpanna atrodas ne‐
pareizajā plaukta līmenī.
Savāciet ūdens atliekas un at‐
kaļķošanas līdzekli cepeš‐
krāsns apakšā. Nākamreiz no‐
vietojiet grilu/cepešpannu pir‐
majā cepšanas līmenī.
Pēc tīrīšanas cepeškrāsns tilp‐
nes apakšā ir pārāk daudz
ūdens.
Pirms tīrīšanas sākuma ce‐
peškrāsnī tika ieliets pārāk
daudz mazgāšanas līdzekļa.
Nākamreiz uzklājiet mazgāša‐
nas līdzekli plānā kārtā uz tilp‐
nes sienām.
Tīrīšanas veiktspēja ir neap‐
mierinoša.
Jūs sākāt tīrīšanu, kad cepeš‐
krāsns bija par karstu.
Uzgaidiet, līdz cepeškrāsns ir
atdzisusi. Atkārtojiet tīrīšanu.
Pirms tīrīšanas visi papildpie‐
derumi nebija izņemti no ce‐
peškrāsns.
Izņemiet no cepeškrāsns vis‐
us papildpiederumus. Atkārto‐
jiet tīrīšanu.
Elektropadeves pārtraukums vienmēr aptur tīrīšanu. Atkārtojiet tīrīšanu, ja noticis elektrības
padeves pārtraukums.
49/64
PROBLĒMRISINĀŠANA
Problēmas ar Wi-Fi signālu
Iespējamais cēlonis
Risinājums
Problēmas ar bezvadu signālu.
Pārbaudiet savu bezvadu tīklu un rūteri.
Restartējiet rūteri.
Uzstādīts jauns rūteris vai rūtera konfigurācija ir
mainīta.
Lai vēlreiz konfigurētu cepeškrāsni un mobilo
ierīci, skatiet nodaļu “Pirms pirmās lietošanas”,
Bezvadu savienojums.
Bezvadu tīkla signāls ir vājš.
Novietojiet rūteri pēc iespējas tuvāk cepeškrās‐
nij.
Bezvadu signālam traucē mikroviļņu ierīce, kas
atrodas cepeškrāsns tuvumā.
Izslēdziet mikroviļņu krāsni.
12.2 Kā pārvaldīt: Kļūdu kodi
Rodoties programmatūras kļūdai, displejā parādās kļūdas ziņojums.
Šajā sadaļā atradīsiet sarakstu ar problēmām, kuras pats varat novērst.
Kods un apraksts
Risinājums
F111 - Pārtikas sensors nav pareizi ievietots
ligzdā.
Pilnībā iespraudiet Pārtikas sensors ligzdā.
F601 - problēma ar Wi-Fi signālu.
Pārbaudiet tīkla savienojumu. Skatiet sadaļu
"Pirms pirmās izmantošanas", Bezvadu savie‐
nojums.
F604 - pirmais savienojums ar Wi-Fi neizde‐
vās.
Ieslēdziet un izslēdziet cepeškrāsni un mēģiniet
vēlreiz. Skatiet sadaļu "Pirms pirmās izmanto‐
šanas", Bezvadu savienojums.
F908 - cepeškrāsns sistēma nevar savienoties
ar vadības paneli.
Ieslēdziet un izslēdziet cepeškrāsni.
Ja kāds no šīm kļūdas ziņojumiem turpina parādīties displejā, tas nozīmē, ka kļūdainā
apakšsistēma var būt atspējota. Šādā gadījumā sazinieties ar tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru. Ja rodas kāda no šīm kļūdām, pārējās cepeškrāsns funkcijas turpinās darboties kā
parasti.
50/64
PROBLĒMRISINĀŠANA
Kods un apraksts
Risinājums
F131 - tvaika ierīces sensora temperatūra ir
pārāk augsta.
Izslēdziet cepeškrāsni un nogaidiet, līdz tā at‐
dziest. Atkal ieslēdziet cepeškrāsni.
F144 - Ūdens atvilktne sensors nevar izmērīt
ūdens līmeni.
Iztukšojiet Ūdens atvilktne un piepildiet to.
F254 - kamera nav savienojusies ar cepeš‐
krāsni.
Ieslēdziet un izslēdziet cepeškrāsni.
F508 - Ūdens atvilktne nedarbojas pareizi.
Ieslēdziet un izslēdziet cepeškrāsni.
F602, F603 - Wi-Fi nav pieejams.
Ieslēdziet un izslēdziet cepeškrāsni.
12.3 Apkopes dati
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar ierīces tirgotāju vaipilnvarotu servisa centru.
Servisa centram nepieciešamie dati norādīti uz tehnisko datu plāksnītes. Tehnisko datu
plāksnīte atrodas cepeškrāsns iekšpusē uz priekšējā rāmja. Nenoņemiet cepeškrāsns iekšpusē
esošo tehnisko datu plāksnīti.
Iesakām pierakstīt datus šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma numurs (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
51/64
13. ENERGOEFEKTIVITĀTE
13.1 Produkta informācija un produkta informācijas lapa*
Ražotāja nosaukums
AEG
Modeļa identifikācija
BSK999330M 944188375
Energoefektivitātes indekss
61,9
Energoefektivitātes klase
A++
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, tradicionālais re‐
žīms
0,99 kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, piespiedu ventilāci‐
jas režīms
0,52 kWh/ciklā
Kameru skaits
1
Karstuma avots
Elektrība
Tilpums
70 l
Cepeškrāsns veids
Iebūvējama cepeškrāsns
Masa
38.5 kg
* Eiropas Savienībai saskaņā ar ES regulām Nr. 65/2014 un 66/2014.
Baltkrievijas Republikai saskaņā ar STB 2478-2017, G pielikumu; STB 2477-2017, A un B pieliku‐
miem.
Ukrainai saskaņā ar 568/32020.
Energoefektivitātes klase nav spēkā Krievijā.
EN 60350-1 - Elektriskās mājsaimniecības ierīces ēdiena gatavošanai. 1. daļa: Plītis, cepeškrās‐
nis, tvaika cepeškrāsnis un grili. Veiktspējas mērīšanas metodes.
13.2 Enerģijas taupīšana
Cepeškrāsns aprīkota ar funkcijām, kas ļauj taupīt enerģiju, gatavojot ikdienā.
Cepeškrāsns darbības laikā durvīm jābūt aizvērtām. Gatavošanas laikā neviriniet cepeškrāsns
durvis pārāk bieži. Uzturiet durvju blīvi tīru, un gādājiet, lai tā būtu labi nofiksēta.
Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu enerģijas taupīšanu.
Kad iespējams, neuzsildiet cepeškrāsni pirms gatavošanas.
Uzturiet pēc iespējas īsākus pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja gatavojat vairākus
ēdienus vienā reizē.
52/64
ENERGOEFEKTIVITĀTE
Gatavošana ar ventilatoru
Ja iespējams, enerģijas taupīšanas nolūkā izmantojiet gatavošanas funkcijas.
Atlikušais siltums
Dažu cepeškrāsns funkciju gadījumā, ja ir aktivizēta programma ar funkciju Darbības laiks vai
Beigu laiks un gatavošanas laiks pārsniedz 30 min., uzkarsēšanas elementi automātiski
izslēdzas ātrāk.
Ventilators un lampa turpina darboties. Kad izslēdzat cepeškrāsni, displejs rāda atlikušo
siltumu. Varat izmantot atlikušo siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu.
Ja gatavošanas ilgums pārsniedz 30 min., samaziniet cepeškrāsns temperatūru līdz
minimumam 3-10 min. pirms gatavošanas beigām. Atlikušais siltums cepeškrāsnī turpinās
gatavot ēdienu.
Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu ēdienu.
Ēdiena siltuma uzturēšana
Izvēlieties mazāko iespējamo temperatūras iestatījumu, lai izmantotu atlikušo siltumu un
saglabātu ēdienu siltu. Atlikušā siltuma indikators vai temperatūra tiek parādīta displejā.
Gatavošana ar izslēgtu lampu
Gatavošanas laikā izslēdziet lampu. Ieslēdziet to tikai tad, kad nepieciešams.
Ventilatora kars. ar mitrumu
Funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai gatavošanas laikā.
Izmantojot šī funkciju, lampa automātiski izslēdzas pēc 30 sekundēm.Jūs varat atkal ieslēgt
lampu, bet tādējādi samazināsies sagaidāmais enerģijas ietaupījums.
53/64
14. IZVĒLNES STRUKTŪRA
14.1 Izvēlne
Atlasiet: Izvēlne un nospiediet pārslēgu.
Izvēlnes pozīcija
Pielietojums
Biežāk lietotie
Uzskaita iecienītākos iestatījumus.
Gatavošanas palīgs
Uzskaita automātiskās programmas.
Tīrīšana
Uzskaita tīrīšanas programmas.
Iespējas
Cepeškrāsns konfigurācijas iestatīša‐
nai.
Iestatījumi
Savienojums
Tīkla konfigurācijas iestatīšanai.
Uzstādīšana
Cepeškrāsns konfigurācijas iestatīša‐
nai.
Servisa izvēlne
Rāda programmatūras versiju un
konfigurāciju.
14.2 Apakšizvēlne: Tīrīšana
Apakšizvēlne
Lietošana
Tīrīšana ar tvaiku
Viegla tīrīšana.
Tvaika tīrīšanas Plus
Rūpīga tīrīšana.
Atkaļķošana
Tvaika ģeneratora kontūra tīrīšana, lai likvidētu kaļķakmens
nogulsnes.
Skalošana
Tvaika ģeneratora kontūra tīrīšana. Pēc biežas gatavoša‐
nas ar tvaiku lietojiet skalošanu.
Žāvēšana
Kārtība, kādā tilpne tiek žāvēta, lai likvidētu kondensāciju,
kas rodas pēc tvaika funkciju lietošanas.
Tīrīšanas Atgādinājums
Atgādina, kad jātīra cepeškrāsns.
54/64
IZVĒLNES STRUKTŪRA
14.3 Apakšizvēlne: Iespējas
Apakšizvēlne
Pielietojums
Apgaismojums (lampa)
Ieslēdz un izslēdz lampu.
Lampas ikona redzama
Ekrānā parādās lampas ikona.
Ātrā uzsilšana
Samazina uzkarsēšanas laiku. Iespēja pieejama tikai da‐
žām cepeškrāsns funkcijām.
Bērnu drošības ierīce
Novērš nejaušu cepeškrāsns ieslēgšanu. Kad iespēja ir ie‐
slēgta, displejā parādās teksts “Bērnu drošības funkcija”,
kad ieslēdzat cepeškrāsni. Lai cepeškrāsni varētu lietot, ie‐
vadiet koda burtus alfabētiskā secībā.
14.4 Apakšizvēlne: Savienojums
Apakšizvēlne
Apraksts
Wi-Fi
Lai iespējotu un atspējotu: Wi-Fi.
Tālvadība
Lai iespējotu un atspējotu tālvadību.
Iespēja kļūst redzama tikai, ieslēdzot: Wi-Fi.
Tīkls
Lai pārbaudītu tīkla statusu un signāla jaudu: Wi-Fi.
Automātiskā tālvadība
Lai automātiski aktivizētu tālvadību pēc SĀKT.
Iespēja kļūst redzama tikai, ieslēdzot: Wi-Fi.
Aizmirst tīklu
Lai atslēgtu pašreizējo tīklu no automātiskās pieslēgšanās
cepeškrāsnij.
14.5 Apakšizvēlne: Uzstādīšana
Apakšizvēlne
Apraksts
Valoda
Iestata cepeškrāsns valodu.
Diennakts laiks
Iestata pašreizējo laiku un datumu.
Laika indikācija
Ieslēdz un izslēdz cepeškrāsni.
Digitālais pulkstenis
Maina attēlotā laika formātu.
55/64
IZVĒLNES STRUKTŪRA
Apakšizvēlne
Apraksts
Tīrīšanas Atgādinājums
Ieslēdz un izslēdz atgādinājumu.
Taustiņu skaņa
Ieslēdz un izslēdz sensoru lauku skaņu. Nav iespējams iz‐
slēgt skaņu toņiem:
,
.
Brīdinājuma/kļūdu signāli
Ieslēdz un izslēdz brīdinājuma skaņas signālus.
Skaņas signāla skaļums
Iestata taustiņu skaņas un signālu skaļumu.
Displeja spilgtums
Iestata displeja spilgtumu.
Ūdens cietība
Iestata ūdens cietības pakāpi.
14.6 Apakšizvēlne: Servisa izvēlne
Apakšizvēlne
Apraksts
Demonstrācijas režīms
Aktivizēšanas/deaktivizēšanas kods: 2468
Licence
Informācija par licencēm.
Programmatūras versija
Informācija par programmatūras versiju.
Atiestatiet visus iestatījumus
Atjauno rūpnīcas iestatījumus.
Nodzēst visus Pop up
Atjauno visu oriģinālo iestatījumu uznirstošos elementus.
56/64
15. TAS IR VIENKĀRŠI!
Pirms pirmās lietošanas reizes jāiestata:
Valoda
Displeja spilg‐
tums
Skaņas signāla
skaļums
Ūdens cietība
Diennakts laiks
Iepazīstieties ar galvenajām ikonām vadības panelī un uz displeja:
Ieslēgts / Izslēgts
Taimera ie‐
spējas
Informācija
/
Pārtikas sen‐
sors
Sāciet lietot cepeškrāsni
Ātrā uzsākšana
Ātrā izslēgšana
Ieslēdziet cepeš‐
krāsni un sāciet
gatavot, izman‐
tojot funkcijas
noklusējuma
temperatūru un
laiku.
1. solis
Izslēgt cepeš‐
krāsni, jebkuru
ekrānu vai ziņo‐
jumu jebkurā lai‐
kā.
Nospiediet un turiet nospiestu
dzas.
Nospiediet un
turiet
.
2. solis
3. solis
Izvēlieties ce‐
peškrāsns funk‐
Nospiediet
.
ciju
un
nospiediet pār‐
slēgu.
, līdz cepeškrāsns izslē‐
Sāciet gatavot
1. solis
2. solis
3. solis
4. solis
Ieslēdziet cepeš‐
krāsni.
Izvēlieties karsēša‐
nas funkciju un no‐
spiediet pārslēgu.
Pagrieziet pārslē‐
gu, lai iestatītu
temperatūru, un
nospiediet.
Nospiediet, lai sāktu gatavoša‐
nu.
Gatavošana ar tvaiku - Steamify
Iestatiet temperatūru. Karsēšanas ar tvaiku funkcijas veids atkarīgs no iestatītās tempera‐
tūras.
Tvaiks tvaicēšanai
Tvaiks sautēšanai
Tvaiks vieglai
grauzdēšanai
Tvaiks cepšanai un
grauzdēšanai
57/64
TAS IR VIENKĀRŠI!
Gatavošana ar tvaiku - Steamify
50 - 100 °C
105 - 130 °C
135 - 150 °C
155 - 230 °C
Uzziniet, kā gatavot ātri
Lietojiet Automātiskās programmas, lai ātri pagatavotu ēdienu, izmantojot noklusējuma
iestatījumus:
1. solis
2. solis
3. solis
4. solis
Atlasiet: Izvēlne un
nospiediet pārslēgu.
Atlasiet: Gatavošanas
palīgs un nospiediet
pārslēgu.
Izvēlieties ēdiena ka‐
tegoriju.
Izvēlieties ēdienu un
nospiediet pārslēgu.
Izmantojiet ātrās funkcijas, lai iestatītu gatavošanas laiku vai mainītu gatavošanas funkciju.
Ātrie taimera iestatījumi
Izmantojiet visbiežāk lietotos iestatījumus, izvē‐
loties saīsnes.
1. solis
2. solis
Izvēlieties Taimers un
nospiediet pārslēgu.
Izvēlieties vēlamo tai‐
mera laiku un nospie‐
diet pārslēgu.
Funkcija “10% Finish Assist”
Izmantojiet funkciju “10% Finish Assist”, lai pa‐
lielinātu laiku vai mainītu gatavošanas funkciju,
kad atlikuši 10 % gatavošanas laika.
Lai palielinātu gatavošanas laiku, nospiediet
vēlamā laika ikonu:
+1 min +5 min +10 min
.
Funkcijas maiņa:
Izvēlieties vēlamo funkciju
spiediet pārslēgu.
un no‐
Tīriet cepeškrāsni, izmantojot tīrīšanu ar tvaiku
1. solis
Izvēlieties
Izvēlne un
nospiediet
pārslēgu.
2. solis
Izvēlieties
Tīrīšana un
nospiediet
pārslēgu.
3. solis
Izvēlieties režīmu:
Tīrīšana ar tvaiku
Vieglai tīrīšanai.
Tvaika tīrīšanas Plus
Rūpīgai tīrīšanai.
Atkaļķošana
Tvaika ģeneratora kontūra tīrīšana, lai likvidētu kaļķakmens atliekas.
58/64
TAS IR VIENKĀRŠI!
Tīriet cepeškrāsni, izmantojot tīrīšanu ar tvaiku
Skalošana
Tvaika ģeneratora kontūra skalošana un tīrīšana pēc biežas tvaika
funkciju izmantošanas.
59/64
16. IZVĒLIETIES SAĪSNI!
Šeit atradīsiet visas noderīgās saīsnes. Tās arī var atrast lietotāja rokasgrāmatas attiecīgajās
sadaļās.
Bezvadu savienojums
MENU
ON
Iestatīšana: Karsēšanas funkcijas
Iestatīšana: Steamify funkcija- gatavošana ar tvaika karsēšanas funkciju
Iestatīšana: SousVide režīms
Iestatīšana: Gatavošanas palīgs
MENU
Iestatīšana: Gatavošanas laiks
Kā atlikt: Gatavošanas sākums un beigas
Kā atcelt: Iestatīt taimeri
60/64
IZVĒLIETIES SAĪSNI!
Izmantošana: Termozonde
61/64
17. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus
atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku
veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces,
kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.
62/64
*
63/64
867361088-A-092020
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement