Aeg BPK642120M Navodila za uporabo

Aeg BPK642120M Navodila za uporabo
BPE642120M
BPK642120M
USER
MANUAL
SL
Navodila za uporabo
Pečica
2
www.aeg.com
KAZALO
1. VARNOSTNE INFORMACIJE.............................................................................. 3
2. VARNOSTNA NAVODILA.....................................................................................4
3. OPIS IZDELKA......................................................................................................8
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA..................................................................................... 9
5. PRED PRVO UPORABO.................................................................................... 11
6. VSAKODNEVNA UPORABA.............................................................................. 11
7. ČASOVNE FUNKCIJE........................................................................................ 13
8. SAMODEJNI PROGRAMI...................................................................................15
9. UPORABA DODATNE OPREME....................................................................... 16
10. DODATNE FUNKCIJE...................................................................................... 20
11. NAMIGI IN NASVETI........................................................................................ 22
12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.........................................................................40
13. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................. 43
14. ENERGIJSKA UČINKOVITOST....................................................................... 46
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam
brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje –
tega morda ne boste našli pri običajnih napravah. Prosimo, vzemite si nekaj minut
časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registeraeg.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.aeg.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
SLOVENŠČINA
1.
3
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi
se ne smejo približevati napravi, če niso pod
nenehnim nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati
napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli se med uporabo lahko segrejejo.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba
vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi
le strokovno usposobljena oseba.
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete
grelcev.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice ali
postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
Pred vzdrževalnimi deli napravo izključite iz napajanja.
OPOZORILO: Pred zamenjavo žarnice mora biti
naprava izklopljena, da preprečite možnost udara
električnega toka.
Naprave ne uporabljajte, dokler je ne namestite v
vgradno konstrukcijo.
Naprave ne čistite s paro.
Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih
čistilnih sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne
poškodujete stekla.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti električnega udara.
Pred pirolitičnim čiščenjem je treba odstraniti razlito
tekočino. Iz pečice odstranite vse dele.
Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite
sprednji del nosilcev rešetk in nato zadnjega od
stranskih sten. Nosilce rešetk namestite v obratnem
zaporedju.
Uporabite samo tipalo za jedi (sondo za meso),
priporočljivo za to napravo.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Naprave ne vlecite za ročaj.
•
•
•
•
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Napravo namestite na varno in
primerno mesto, ki ustreza zahtevam
za namestitev.
Naprava ima električni hladilni sistem.
Za delovanje potrebuje električno
napajanje.
Vgrajena enota mora ustrezati
zahtevam o stabilnosti po DIN 68930.
Najmanjša višina
omarice (najmanjša
višina omarice pod
delovno površino)
600 (600) mm
SLOVENŠČINA
•
Širina omarice
Globina omarice
550 mm
605 (580) mm
Višina sprednjega de‐
la naprave
594 mm
Višina hrbtnega dela
naprave
576 mm
Širina sprednjega de‐
la naprave
549 mm
Širina hrbtnega dela
naprave
548 mm
Globina naprave
567 mm
Vgradna globina na‐
prave
546 mm
Globina ob odprtih
vratih
1017 mm
•
•
Najmanjša velikost
prezračevalne odprti‐
ne. Odprtina na dnu
hrbtne strani
550 x 20 mm
Dolžina napajalnega
kabla. Kabel v des‐
nem vogalu na hrbtni
strani
1500 mm
Pritrdilni vijaki
4 x 12 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča in
kabla. Če je treba kabel zamenjati,
mora to storiti osebje pooblaščenega
servisnega centra.
Priključni kabli ne smejo priti v stik ali
bližino vrat naprave ali odprtine pod
napravo, še posebej, ko naprava
deluje ali so vrata vroča.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
Preden vtaknete vtič v vtičnico,
povsem zaprite vrata naprave.
Naprava je dobavljena z vtičem in
napajalnim kablom.
2.3 Uporaba
2.2 Električna povezava
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
5
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega udara
ali eksplozije.
•
•
•
•
•
•
•
•
Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Napravo po vsaki uporabi izklopite.
Pri odpiranju vrat naprave med njenim
delovanjem bodite previdni. Iz
naprave lahko puhne vroč zrak.
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Vrata naprave odpirajte previdno.
Uporaba sestavin z alkoholom lahko
povzroči mešanico alkohola in zraka.
Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti
v stik z iskrami ali odprtim ognjem.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
•
•
•
•
•
Da bi preprečili poškodbo ali
spreminjanje barve emajla:
– Ne postavljajte posode ali drugih
predmetov neposredno na dno
naprave.
– Ne postavljajte aluminijaste folije
neposredno na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v
vročo napravo.
– Ne puščajte mokre posode in
hrane v napravi, ko končate s
pripravo hrane.
– Bodite pri odstranjevanju ali
nameščanju pripomočkov
previdni.
Sprememba barve emajla ali
nerjavnega jekla ne vpliva na
zmogljivost naprave.
Za sočne torte uporabite globok
pekač. Sadni sokovi povzročajo
madeže, ki so lahko trajni.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
Jedi v pečici vedno pripravljajte pri
zaprtih vratih.
Če napravo namestite za ploščo
omarice (npr. vrata), poskrbite, da
vrata med delovanjem naprave ne
bodo nikoli zaprta. Za zaprto ploščo
omarice se lahko nakopičita toplota in
vlaga ter povzročita nadaljnje
poškodbe naprave, ohišja ali tal.
Plošče omarice ne zapirajte, dokler se
po uporabi naprava povsem ne
ohladi.
2.4 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb,
požara ali poškodb naprave.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred vzdrževanjem izklopite napravo
in iztaknite vtič iz vtičnice.
Prepričajte se, da je naprava hladna.
Vroče steklene plošče lahko počijo.
Ko se steklene plošče v vratih
poškodujejo, jih takoj zamenjajte.
Obrnite se na pooblaščeni servisni
center.
Ob odstranjevanju vrat z naprave
bodite previdni. Vrata so težka!
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
Če uporabljate razpršilo za čiščenje
pečice, upoštevajte varnostna
navodila z embalaže.
Katalitičnega emajla (če obstaja) ne
čistite s čistilnimi sredstvi.
2.5 Pirolitično čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodb/Požara/
Kemičnih emisij (hlapov) v
načinu Piroliza.
•
•
•
Pred izvajanjem funkcije
samodejnega čiščenja s pirolizo ali
pred prvo uporabo iz pečice
odstranite:
– Vse odvečne ostanke hrane,
razlito olje ali maščobo/obloge.
– Vse odstranljive predmete
(vključno z rešetkami, stranskimi
vodili itd., ki so priloženi izdelku),
še posebej lonce, ponve, pekače,
posode s premazom proti
prijemanju itd.
Pazljivo preberite vsa navodila za
pirolitično čiščenje.
Med pirolitičnim čiščenjem naj se
otroci ne zadržujejo v bližini naprave.
Naprava se močno segreje, iz
sprednjih hladilnih odprtin pa se
sprošča vroč zrak.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
Pri pirolitičnem čiščenju so prisotne
visoke temperature, zaradi katerih se
lahko iz ostankov hrane in
konstrukcijskega materiala kadi, takrat
uporabniku močno priporočamo, da
naredi naslednje:
– Med in po vsakem pirolitičnem
čiščenju poskrbi za dobro
prezračevanje.
– Med prvo uporabo pri najvišji
temperaturi in po njej zagotovi
dobro prezračevanje.
Za razliko od ljudi so nekateri ptiči in
plazilci lahko izredno občutljivi na
morebitne hlape, ki se sproščajo med
čiščenjem pirolitičnih pečic.
– Med in po pirolitičnem čiščenju
umaknite živali (še posebej ptice)
iz okolice naprave, prostor pa naj
bo po čiščenju ob prvi uporabi
pečice pri najvišji temperaturi
dobro prezračevan.
Majhne domače živali so prav tako
lahko občutljive na krajevne
temperaturne spremembe v bližini
vseh pirolitičnih pečic med izvajanjem
programa samodejnega pirolitičnega
čiščenja.
Površine proti prijemanju na loncih,
ponvah, pekačih, posodah itd. lahko
poškodujejo visoke temperature pri
pirolitičnem čiščenju vseh pirolitičnih
pečic in so lahko tudi vir nizke stopnje
škodljivih hlapov.
Hlapi, ki se sproščajo iz pirolitičnih
pečic/ostankov hrane, kot je opisano,
niso škodljivi za ljudi, vključno z otroki
ali osebami z zdravstvenimi težavami.
7
2.6 Notranja osvetlitev
OPOZORILO!
Nevarnost električnega
udara.
•
•
•
Žarnica ali halogenska žarnica,
uporabljena za to napravo, je
prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
Pred zamenjavo žarnice izključite
napravo iz napajanja.
Uporabite le žarnice z istimi
specifikacijami.
2.7 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.8 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci ali živali
zaprli v napravo.
8
www.aeg.com
3. OPIS IZDELKA
3.1 Splošni pregled
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Upravljalna plošča
Elektronski programator
Vtičnica sonde za meso
Grelec
Luč
Ventilator
Nosilci rešetk, odstranljivi
Položaji rešetk
7
3.2 Pripomočki
Mreža za pečenje
Za posodo, modele, pečenke.
Pekač za pecivo
Za kolače in piškote.
Posoda za žar/pekač
Za peko in pečenje ali kot posoda za
zbiranje maščobe.
Sonda za meso
Za merjenje temperature v hrani.
Teleskopska vodila
Za preprostejše vstavljanje in
odstranjevanje pekačev in rešetke.
SLOVENŠČINA
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA
4.1 Elektronski programator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pečico upravljajte s senzorskimi polji.
Senzor‐ Funkcija
sko polje
1
2
3
4
5
-
Opis
Prikazovalnik
Prikazuje trenutne nastavitve pečice.
VKLOP/IZKLOP
Za vklop in izklop pečice.
Možnosti
Za nastavitev funkcije pečice ali samodejnega
programa.
Moj priljubljeni pro‐
gram
Za shranitev vašega najljubšega programa. S
tem senzorskim poljem imate neposredni dostop
do svojega priljubljenega programa, tudi če je
pečica izklopljena.
Temperatura / Hitro
segrevanje pečice
Za nastavitev ali preverjanje temperature.
Tudi za nastavitev ali preverjanje temperature
Sonda za meso.
Pritisnite in tri sekunde držite, da vklopite in iz‐
klopite funkcijo: Hitro segrevanje pečice.
Gor, dol
Za premikanje gor ali dol v meniju.
V REDU
Za potrditev izbire ali nastavitve.
Žarnica v pečici
Za vklop in izklop žarnice v pečici.
Ura
Za nastavitev časovnih funkcij.
6
7
8
9
9
10
www.aeg.com
Senzor‐ Funkcija
sko polje
Opis
Odštevalna ura
10
Za nastavitev Odštevalna ura.
4.2 Prikazovalnik
A
B
G
C
F
E
D
A. Simbol funkcije pečice
B. Prikazovalnik temperature/časa
C. Prikazovalnik ure/akumulirane
toplote/Odštevalna ura
D. Indikator akumulirane toplote
E. Indikatorji za časovne funkcije
F. Indikator segrevanja/Indikator hitrega
segrevanja
G. Številka funkcije/programa pečice
Drugi indikatorji prikazovalnika:
Simbol
/
/
Ime
Opis
Funkcije
Izberete lahko funkcijo pečice.
Samodejni program
Izberete lahko samodejni program.
Priljubljeni program
Izvaja se priljubljen program.
kg/g
Izvaja se samodejni program z vnosom
teže.
h/min.
Deluje časovna funkcija.
Temperatura/Hitro segrevanje
Funkcija deluje.
Temperatura
Prikazana je trenutna temperatura.
Temperatura
Temperaturo lahko spremenite.
Sonda za meso
Vtič sonde za meso je v vtičnici sonde za
meso.
Zapora vrat
Funkcija zapore vrat deluje.
Osvetlitev
Izklopili ste osvetlitev.
Odštevalna ura
Deluje funkcija odštevalne ure.
4.3 Indikator segrevanja
Če vklopite funkcijo pečice, se prikaže
. Črtice kažejo povišanje ali znižanje
temperature v pečici.
Ko je pečica na nastavljeni temperaturi,
črtice izginejo s prikazovalnika.
SLOVENŠČINA
11
5. PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
Za nastavitev časa si oglejte
poglavje »Časovne funkcije
«.
Oglejte si poglavje »Vzdrževanje in
čiščenje«.
Pred prvo uporabo očistite pečico in
opremo.
Opremo in odstranljive nosilce rešetk
namestite nazaj v prvotni položaj.
5.1 Prvo čiščenje
Iz pečice odstranite vso opremo in
odstranljive nosilce rešetk.
6. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
Funkcija pe‐
čice
Zamrznjene
jedi
Za hrustljave pripravljene
jedi (npr. ocvrt krompir‐
ček, pečen krompir ali
spomladanski zvitki).
Žar
Za pečenje ploskih živil
na žaru in popekanje kru‐
ha.
6.1 Funkcije pečice
Funkcija pe‐
čice
Vroči zrak
Funkcija pice
Uporaba
Za sočasno pečenje na
do treh višinah pečice in
sušenje živil.
Temperaturo nastavite za
20 - 40 °C nižje kot pri
funkciji Gretje zgoraj/
spodaj.
Pečenje z niz‐
ko temp.
Gretje spodaj
Odtaljevanje
Za peko in pečenje jedi
na eni višini.
Gretje zgoraj/
spodaj
Infra pečenje
Za peko pice. Za močno
zapečenost in hrustljavo
dno.
Za pripravo mehkih, soč‐
nih pečenk.
Uporaba
Za pečenje večjih kosov
mesa ali perutnine s kost‐
mi na eni višini. Za grati‐
niranje in dodatno zape‐
čenost.
Za peko tort s hrustljavim
dnom ter za vlaganje hra‐
ne.
Za odtaljevanje živil (ze‐
lenjave in sadja). Čas od‐
taljevanja je odvisen od
količine in velikosti za‐
mrznjenih živil.
12
www.aeg.com
Funkcija pe‐
čice
Vlažno peče‐
nje
Uporaba
Ta funkcija je zasnovana
za varčevanje z energijo
med pečenjem. Za navo‐
dila za kuhanje si oglejte
poglavje »Namigi in na‐
sveti«, Vlažno pečenje.
Med pečenjem morajo bi‐
ti vrata zaprta, da se
funkcija ne prekine in da
se zagotovi delovanje pe‐
čice z največjo energijsko
učinkovitostjo. Ko upo‐
rabljate to funkcijo, se
lahko temperatura v peči‐
ci razlikuje od nastavlje‐
ne. Uporabljena je aku‐
mulirana toplota.Moč se‐
grevanja se lahko zmanj‐
ša. Za splošna priporočila
za varčevanje z energijo
si oglejte poglavje »Ener‐
gijska učinkovitost«, Var‐
čevanje z energijo. Ta
funkcija je bila uporablje‐
na za skladnost z razre‐
dom energijske učinkovi‐
tosti v skladu z EN
60350-1. Ko uporabljate
to funkcijo, luč po 30 se‐
kundah samodejno ugas‐
ne.
To funkcijo uporabite za
pripravo kruha in žemelj z
Pečenje kruha zelo dobrimi profesional‐
nimi rezultati glede hrust‐
ljavosti, barve in sijaja
skorje.
Za ohranjanje toplote
hrane.
Ohrani toploto
Luč lahko med nekaterimi
funkcijami pečice pri nižji
temperaturi od 60 °C
samodejno ugasne.
6.2 Nastavitev funkcije pečice
1. Pečico vklopite z .
Na prikazovalniku so prikazani
nastavljena temperatura, simbol in
številka funkcije pečice.
2. Pritisnite
ali
funkcije pečice.
za nastavitev
ali pa se pečica po petih
3. Pritisnite
sekundah samodejno vklopi.
Če vklopite pečico in ne nastavite
funkcije ali programa pečice, se pečica
čez 20 sekund samodejno izklopi.
6.3 Spreminjanje temperature
Pritisnite
ali
, da spremenite
temperaturo v korakih: 5 °C.
Ko temperatura v pečici doseže
nastavljeno, se oglasi zvočni signal,
indikator segrevanja pa izgine.
6.4 Preverjanje temperature
Trenutno temperaturo v pečici lahko
preverite med izvajanjem funkcije ali
programa.
1. Pritisnite .
Prikazovalnik prikazuje temperaturo v
pečici.
2. Pritisnite
ali pa se na
prikazovalniku samodejno po petih
sekundah ponovno prikaže
nastavljena temperatura.
6.5 Hitro segrevanje pečice
Med izvajanjem funkcije hitrega
segrevanja v pečico ne postavljajte
hrane.
Hitro segrevanje je na voljo samo za
nekatere funkcije pečice. Če se v meniju
nastavitev vklopi zvok napake, se oglasi
zvočni signal, če hitro segrevanje ni na
voljo za nastavljeno funkcijo. Oglejte si »
Uporaba menija nastavitev« v poglavju »
Dodatne funkcije«.
Funkcija hitrega segrevanja skrajša čas
segrevanja.
Če želite vklopiti funkcijo hitrega
segrevanja, pritisnite in več kot tri
sekunde držite
.
SLOVENŠČINA
13
Če vklopite funkcijo hitrega segrevanja,
na prikazovalniku utripajo črtice.
7. ČASOVNE FUNKCIJE
7.1 Razpredelnica časovnih funkcij
Časovna funkcija
00:00
Uporaba
Ura
Za prikaz ali spremembo časa. Čas lahko spreminjate
samo, ko je pečica vklopljena.
Trajanje
Za nastavitev trajanja delovanja pečice.
Konec
Za nastavitev časa izklopa pečice.
Časovni zamik
Za kombiniranje funkcij Trajanje in Konec.
Nastavi + Začni
Če želite kadarkoli pozneje vklopiti pečico s potrebnimi
nastavitvami z enim samim pritiskom senzorskega polja.
Odštevalna ura
Za nastavitev odštevanja časa. Ta funkcija ne vpliva na
delovanje pečice. Odštevalna ura lahko nastavite kadar‐
koli, tudi ko je pečica izklopljena.
Števec časa
Za nastavitev štetja časa, ki predstavlja čas delovanja
pečice. Vklopi se ob začetku segrevanja pečice. Števec
časa ni vklopljena, če sta nastavljeni funkciji Trajanje in
Konec. Ta funkcija ne vpliva na delovanje pečice.
7.2 Nastavitev in
spreminjanje časa
2. Pritiskajte
Po prvi priključitvi na omrežno napetost
počakajte, da se na prikazovalniku
3. Pritisnite
ali
, da nastavite
minute za funkcijo Trajanje.
prikažeta
utripati
in 12:00. "12« utripa.
1. Pritisnite
ali
2. Pritisnite
.
3. Pritisnite
minute.
ali
, dokler ne začne
.
, da nastavite ure.
ali pa se funkcija
4. Pritisnite
Trajanje po petih sekundah
samodejno vklopi.
, da nastavite
5. Pritisnite
ali
za Trajanje.
4. Pritisnite
.
Na prikazovalniku se prikaže nov čas.
Če želite spremeniti čas, pritiskajte
dokler ne začne utripati
.
7.3 Nastavitev funkcije
Trajanje
1. Nastavite funkcijo pečice in
temperaturo.
,
, da nastavite ure
6. Pritisnite
ali pa se funkcija
Trajanje po petih sekundah
samodejno vklopi.
Ko se nastavljen čas konča, se za dve
minuti oglasi zvočni signal. Na
prikazovalniku utripa
in prikaže se
nastavitev časa. Pečica se izklopi.
7. Pritisnite senzorsko polje, da izklopite
signal.
8. Izklopite pečico.
14
www.aeg.com
7.4 Nastavitev funkcije Konec
1. Nastavite funkcijo pečice in
temperaturo.
, dokler ne začne
2. Pritiskajte
utripati
.
3. Pritisnite
ali
, da nastavite
. Najprej nastavite
Konec, nato pa
minute in nato ure.
Ko se nastavljen čas konča, se za dve
minuti oglasi zvočni signal. Na
in prikaže se
prikazovalniku utripa
nastavitev časa. Pečica se samodejno
izklopi.
4. Pritisnite senzorsko polje, da izklopite
signal.
5. Izklopite pečico.
7.5 Nastavitev: Časovni
zamik
1. Nastavite funkcijo pečice in
temperaturo.
2. Pritiskajte
utripati
, dokler ne začne
.
3. Pritisnite
ali
, da nastavite
minute za Trajanje.
4. Pritisnite
.
ali
5. Pritisnite
za Trajanje.
6. Pritisnite
, da nastavite ure
.
Na prikazovalniku utripa
7. Pritisnite
ali
.
, da nastavite
Konec, nato pa
. Najprej nastavite
minute in nato ure.
Pečica se pozneje samodejno vklopi,
deluje toliko časa, kolikor je nastavljen
čas za funkcijo Trajanje, in se nato
izklopi ob času, ki je nastavljen za
funkcijo Konec. Ko se nastavljen čas
konča, se za dve minuti oglasi zvočni
signal. Na prikazovalniku utripa
in
prikaže se nastavitev časa. Pečica se
samodejno izklopi.
8. Pritisnite senzorsko polje, da izklopite
signal.
9. Izklopite pečico.
Ko je vklopljena funkcija
Časovni zamik, se na
prikazovalniku prikažejo
simbol funkcije pečice,
s
piko in . Pika kaže, katera
časovna funkcija je
vklopljena na prikazovalniku
časa/akumulirane toplote.
7.6 Nastavitev: Nastavi +
Začni
Funkcijo Nastavi + Začni lahko uporabite
samo, ko je nastavljeno Trajanje.
1. Nastavite funkcijo pečice in
temperaturo.
2. Nastavite funkcijo Trajanje.
3. Pritiskajte
, dokler na
.
prikazovalniku ne utripa
za nastavitev funkcije
4. Pritisnite
Nastavi + Začni.
Na prikazovalniku se prikažeta
in
z
indikatorjem. Ta indikator kaže, katera
časovna funkcija je vklopljena.
5. Pritisnite senzorsko polje (razen
VKLOP/IZKLOP) za vklop funkcije
Nastavi + Začni:
7.7 Nastavitev: Odštevalna
ura
1. Pritisnite
.
Na prikazovalniku utripa
se »00«.
in prikaže
2. Pritisnite
za preklop med
funkcijami. Najprej nastavite
sekunde, potem minute in na koncu
ure.
3. Pritisnite
ali
, da nastavite
Odštevalna ura, nato pa
potrditev.
za
ali pa se funkcija
4. Pritisnite
Odštevalna ura po petih sekundah
samodejno vklopi.
Ko nastavljen čas poteče, se za dve
minuti oglasi zvočni signal, na
prikazovalniku pa utripa 00:00 in prikaže
se .
5. Pritisnite senzorsko polje, da izklopite
signal.
SLOVENŠČINA
7.8 Nastavitev: Števec časa
1. Za ponastavitev funkcije Števec časa
pritiskajte: , dokler na
prikazovalniku sočasno ne utripata
15
2. Pritisnite in držite:
. Ko se na
prikazovalniku prikaže »00:00«,
začne Števec časa znova šteti čas.
.
8. SAMODEJNI PROGRAMI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
Na voljo je 20 samodejnih programov.
Samodejni program ali recept uporabite,
če nimate znanja ali izkušenj s pripravo
jedi. Na prikazovalniku so prikazani
privzeti časi priprave jedi za vse
samodejne programe.
8.1 Samodejni programi
Ime programa
18
PREDHODNO PRIPRAVLJENA
TORTA
19
PREDHODNO PRIPRAVLJENA
PICA
20
PREDHODNO PRIPRAVLJEN
KROMPIR
8.2 Spletni recepti
1
GOVEJI ZREZEK
2
PEČENA SVINJINA
3
PEČENA TELETINA
Recepte za samodejne programe
najdete na našem spletnem mestu.Da
boste našli knjižico receptov, preverite
številko izdelka (PNC) na ploščici za
tehnične navedbe na sprednjem okvirju
notranjosti pečice.
4
PEČENA JAGNJETINA
8.3 Samodejni programi
5
PEČENA DIVJAČINA
1. Vklopite napravo.
6
PIŠČANEC, CEL
7
CELA RIBA
8
PIZZA
9
QUICHE LORRAINE
10
LIMONIN BISKVIT
11
SKUTNA POGAČA
12
KRUHKI/ŽEMLJE
13
DOMAČI KRUH
14
VZHAJANJE TESTA
15
GRATINIRAN KROMPIR
16
LAZANJA
17
KANELONI
Ime programa
2. Dotaknite se polja
.
Na prikazovalniku so prikazani
simbol in številka samodejnega
programa.
,
3. Dotaknite se polja
ali
, da
izberete samodejni program.
4. Dotaknite se polja
ali počakajte
pet sekund, da naprava začne
samodejno delovati.
5. Ko se nastavljeni čas konča, zvočni
signal deluje dve minuti. Simbol
utripa.
6. Za izklop zvočnega signala se
dotaknite senzorskega polja ali
odprite vrata pečice.
7. Izklopite napravo.
16
www.aeg.com
8.4 Samodejni programi z
vnosom teže
meso. Program se konča, ko sonda v
napravi doseže nastavljeno temperaturo
jedra.
Če nastavite težo mesa, naprava
izračuna čas pečenja.
1. Vklopite napravo.
2. Pritiskajte
1. Vklopite napravo.
2. Dotaknite se polja
.
3. Dotaknite se polja
ali
, da
nastavite program za težo.
Na prikazovalniku se prikaže naslednje:
čas priprave jedi, simbol trajanja ,
privzeta teža in merska enota (kg, g).
spremenite z
ali
ali
, da nastavite
4. Dotaknite se
program za sondo za meso.
Na prikazovalniku se prikažejo čas
in
.
ali pa se nastavitve
5. Dotaknite se
po petih sekundah samodejno
shranijo.
Ko se nastavljeni čas konča, zvočni
. Dotaknite se
polja
.
6. Ko se nastavljeni čas konča, zvočni
signal deluje dve minuti. Utripa
7. Za izklop zvočnega signala se
dotaknite senzorskega polja ali
odprite vrata pečice.
8. Izklopite napravo.
prikazovalniku ne prikaže .
3. Namestite sondo za meso. Oglejte
si »Sonda za meso«.
priprave jedi,
4. Dotaknite se polja
ali pa se
nastavitve po petih sekundah
samodejno shranijo.
Naprava se vklopi.
5. Privzeto vrednost teže lahko
, dokler se na
.
signal deluje dve minuti. Utripa .
6. Za izklop zvočnega signala se
dotaknite senzorskega polja ali
odprite vrata.
7. Izklopite napravo.
8.5 Samodejni programi s
sondo za meso (izbrani
modeli)
Temperatura jedra hrane je fiksno
nastavljena v programih za sondo za
9. UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
9.1 Sonda za meso
Sonda za meso meri temperaturo hrane.
Ko jed doseže nastavljeno temperaturo,
se pečica izklopi.
Nastaviti je treba dve temperaturi:
•
•
temperaturo pečice (najmanj 120 °C),
temperaturo jedra.
POZOR!
Uporabite le priloženo sondo
za meso ali originalne
nadomestne dele.
Navodila za najboljše rezultate:
• Sestavine morajo imeti sobno
temperaturo.
• Sonde za meso ne morete uporabiti
za tekoče jedi.
• Med pečenjem mora sonda za meso
ostati v jedi in vtič v vtičnici.
• Uporabite priporočene nastavitve
sonde za meso. Oglejte si poglavje »
Namigi in nasveti«.
SLOVENŠČINA
Pečica izračuna približen
čas pečenja, ki se lahko
spremeni.
Ko vtaknete vtič sonde za
meso v vtičnico, prekličete
nastavitve za časovne
funkcije.
4. Dotaknite se
ali
temperaturo jedra.
, da nastavite
5. Dotaknite se
ali pa se nastavitve
po petih sekundah samodejno
shranijo.
Temperaturo jedra lahko
nastavite samo, ko utripa
. Če se pred
nastavljanjem
temperature jedra na
prikazovalniku prikaže
Kategorije hrane: meso,
perutnina in ribe
1. Vklopite napravo.
2. Konico sonde za meso (z
na
ročaju) potisnite v sredino mesa ali
ribe, če je možno, v najdebelejši del.
Poskrbite, da bo v jedi vsaj 3/4 sonde
za meso.
3. Vtič sonde za meso vtaknite v
vtičnico na sprednjem okvirju
naprave.
17
, a ne utripa, pritisnite
in
ali
za
nastavitev nove
vrednosti.
6. Nastavite funkcijo in temperaturo
pečice.
Na prikazovalniku se prikažeta trenutna
temperatura jedra in simbol segrevanja
.
Ko pečete s sondo za meso,
lahko spremenite
temperaturo, prikazano na
prikazovalniku. Ko vtaknete
vtič sonde za meso v
vtičnico ter nastavite funkcijo
in temperaturo pečice, se na
prikazovalniku prikaže
trenutna temperatura jedra.
Pritiskajte , da se
prikažejo ostale tri
temperature:
• nastavljena
temperatura jedra,
• trenutna temperatura
pečice,
• trenutna temperatura
jedra.
Ko jed doseže nastavljeno temperaturo
jedra, se za dve minuti oglasi zvočni
signal in utripata vrednost temperature
Na prikazovalniku utripa
in prikazana
je privzeta nastavljena temperatura
jedra. Ob prvem delovanju je
temperatura 60 °C, ob vsakem
nadaljnjem pa je enaka zadnji nastavljeni
vrednosti.
jedra in . Naprava se izklopi.
7. Z dotikom senzorskega polja izklopite
zvočni signal.
8. Iztaknite vtič sonde za meso iz
vtičnice ter vzemite jed iz naprave.
18
www.aeg.com
OPOZORILO!
Ker se sonda za meso
segreje, obstaja nevarnost
opeklin. Ob izključitvi in
odstranjevanju iz jedi bodite
previdni.
Kategorija hrane: zloženka
1. Vklopite napravo.
2. Polovico sestavin dajte v posodo za
pečenje.
3. Konico sonde za meso vstavite točno
v sredino zloženke. Sonda za meso
mora biti med pečenjem trdno na
enem mestu. Za to uporabite trdno
sestavino. Z robom posode za
pečenje podprite silikonski ročaj
sonde za meso. Konica sonde za
meso se ne sme dotakniti dna
posode za pečenje.
Na prikazovalniku utripa
in prikazana
je privzeta nastavljena temperatura
jedra. Ob prvem delovanju je
temperatura 60 °C, ob vsakem
nadaljnjem pa je enaka zadnji nastavljeni
vrednosti.
6. Dotaknite se
ali
temperaturo jedra.
, da nastavite
7. Dotaknite se
ali pa se nastavitve
po petih sekundah samodejno
shranijo.
Temperaturo jedra lahko
nastavite samo, ko utripa
. Če se pred
nastavljanjem
temperature jedra na
prikazovalniku prikaže
, a ne utripa, pritisnite
in
ali
za
nastavitev nove
vrednosti.
8. Nastavite funkcijo in temperaturo
pečice.
Na prikazovalniku se prikažeta trenutna
temperatura jedra in simbol segrevanja
.
Ko jed doseže nastavljeno temperaturo
jedra, se za dve minuti oglasi zvočni
signal in utripata vrednost temperature
4. Sondo za meso pokrijte s preostalimi
sestavinami.
5. Vtič sonde za meso vtaknite v
vtičnico na sprednjem okvirju
naprave.
jedra in . Naprava se izklopi.
9. Z dotikom senzorskega polja izklopite
zvočni signal.
10. Iztaknite vtič sonde za meso iz
vtičnice ter vzemite jed iz naprave.
OPOZORILO!
Ker se sonda za meso
segreje, obstaja nevarnost
opeklin. Ob izključitvi in
odstranjevanju iz jedi bodite
previdni.
9.2 Vstavljanje pripomočkov
Mreža za pečenje:
Mrežo potisnite med vodili nosilca
rešetk .
SLOVENŠČINA
19
POZOR!
Teleskopskih vodil ne
pomivajte v pomivalnem
stroju. Teleskopskih vodil ne
podmazujte.
POZOR!
Preden zaprete vrata pečice,
preverite, ali ste teleskopski
vodili popolnoma potisnili v
notranjost pečice.
Pekač za pecivo/ Globok pekač:
Mreža za pečenje:
Pekač za pecivo /globok pekač potisnite
med vodili nosilca rešetk.
Mrežo za pečenje postavite na
teleskopski vodili z nogicami, obrnjenimi
navzdol.
Visok rob okoli mreže za
pečenje je poseben element,
ki preprečuje zdrs posode.
Rešetka in pekač za pecivo/globok
pekačskupaj:
Pekač za pecivo/globok pekač potisnite
med vodili nosilca rešetk in mrežo za
pečenje na vodilih zgoraj.
Globok pekač:
Globok pekač postavite na teleskopski
vodili.
Majhna zareza na vrhu
poveča varnost. Zareze so
tudi varovala pred
prevračanjem. Visok rob
okrog mreže preprečuje zdrs
posode.
9.3 Teleskopska vodila Vstavljanje pripomočkov
Teleskopska vodila omogočajo lažje
vstavljanje in odstranjevanje rešetk.
Mreža za pečenje in globok pekač
skupaj:
Mrežo za pečenje in globok pekač
postavite skupaj na teleskopski vodili.
20
www.aeg.com
10. DODATNE FUNKCIJE
10.1 Uporaba funkcije
Priljubljene:
To funkcijo uporabite, da shranite svoje
najljubše nastavitve temperature in časa
za funkcijo pečice ali program.
1. Nastavite temperaturo in čas za
funkcijo pečice ali program.
2. Pritisnite in za več kot tri sekunde
Za vklop funkcije se dotaknite
Naprava vklopi vaš priljubljeni
program.
.
Za izklop funkcije se dotaknite
Naprava izklopi vaš priljubljeni
program.
10.2 Uporaba varovala za
otroke
Varovalo za otroke preprečuje
nenameren vklop pečice.
Če deluje funkcija Piroliza,
so vrata zaklenjena. Ko
pritisnete senzorsko polje,
se na prikazovalniku prikaže
sporočilo.
Zaklepanje tipk preprečuje nenamerno
spreminjanje funkcije pečice.
1. Za vklop funkcije vklopite pečico.
2. Vklopite funkcijo ali nastavitev
pečice.
3. Sočasno pritisnite in dve sekundi
Ko se funkcija izvaja,
lahko spremenite čas in
temperaturo.
•
10.3 Uporaba funkcije
zaklepanja tipk
Funkcijo lahko vklopite samo takrat, ko
pečica deluje.
držite . Oglasi se zvočni signal.
3. Izklopite napravo.
•
Oglasi se zvočni signal.
Na prikazovalniku se prikaže SAFE.
Vrata so zaklenjena.
Za izklop funkcije varovala za otroke
ponovite 3. korak.
.
in
.
držite
Oglasi se zvočni signal.
Na prikazovalniku se prikaže ključavnica.
Za izklop funkcije zaklepanja tipk
ponovite 3. korak.
Če deluje funkcija Piroliza,
so vrata zaklenjena. Ko
pritisnete senzorsko polje,
se na prikazovalniku prikaže
sporočilo.
Pečico lahko izklopite, ko je
vklopljeno zaklepanje tipk.
Ko izklopite pečico, se
zaklepanje tipk izklopi.
1. To funkcijo lahko vklopite ob
izklopljeni pečici. Ne nastavite
funkcije pečice.
10.4 Uporaba menija
nastavitev
2. Pritisnite in tri sekunde držite .
3. Sočasno pritisnite in dve sekundi
Meni nastavitev vam omogoča vklop ali
izklop funkcij v glavnem meniju. Na
prikazovalniku se prikažeta SET in
številka nastavitve.
držite
in
.
SLOVENŠČINA
Opis
Vrednost nastavitve
1
NASTAVI + ZAČNI
VKLOP/IZKLOP
2
INDIKATOR AKUMULIRANE TOPLOTE VKLOP/IZKLOP
3
OPOMNIK ZA ČIŠČENJE
VKLOP/IZKLOP
4
ZVOK TIPK1)
KLIK/PISK/IZKLOP
5
ZVOK NAPAKE
VKLOP/IZKLOP
6
NAČIN DEMO
Koda za vklop: 2468
7
SVETLOST
NIZKO/SREDNJE/VISOKO
8
MENI SERVISIRANJA
-
9
NOVA NASTAVITEV
DA/NE
21
1) Zvoka senzorskega polja VKLOP/IZKLOP ni mogoče izklopiti.
1. Pritisnite in tri sekunde držite .
Prikazovalnik prikazuje SET1 in »1
« utripa.
Samodejni izklop ne deluje pri naslednjih
funkcijah: Osvetlitev, Sonda za
meso,Trajanje, Konec.
2. Pritisnite
nastavitev.
ali
10.6 Svetlost prikazovalnika
3. Pritisnite
.
, da nastavite
Prikazovalnik ima dva načina svetlosti:
ali
, da spremenite
4. Pritisnite
vrednost nastavitve.
.
5. Pritisnite
Za izhod iz menija Nastavitve pritisnite
ali pritisnite in držite
.
10.5 Samodejni izklop
Iz varnostnih razlogov se pečica po
določenem času samodejno izklopi, če
deluje funkcija pečice in ne spremenite
nastavitev.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - največ
3
Piroliza
4.5
•
•
Nočna svetlost – ko je naprava
izklopljena, je v času od 22.00 do
06.00 svetlost prikazovalnika
zmanjšana.
Dnevna svetlost:
– ko je naprava vklopljena.
– če se med nočno svetlostjo
dotaknete senzorskega polja
(razen VKLOP/IZKLOP), se
prikazovalnik za naslednjih 10
sekund preklopi nazaj v način
dnevne svetlosti.
– če je naprava izklopljena in
nastavite odštevalno uro. Ko se
odštevalna ura izteče, se
prikazovalnik preklopi nazaj na
nočno svetlost.
10.7 Ventilator za hlajenje
Ko pečica deluje, se samodejno vklopi
ventilator za hlajenje, ki ohranja površine
pečice hladne. Če pečico izklopite, lahko
ventilator za hlajenje deluje, dokler se
pečica ne ohladi.
22
www.aeg.com
11. NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
Temperature in časi pečenja
v razpredelnicah so le
smernice. Odvisni so od
recepta, kakovosti in količine
uporabljenih sestavin.
11.1 Priporočila za pečenje
Lastnosti vaše pečice so lahko drugačne,
kot so bile lastnosti prejšnje. V spodnjih
razpredelnicah so prikazane priporočene
nastavitve za temperaturo, čas pečenja
in položaj rešetk za določene vrste
hrane.
Če za določen recept ne najdete
nastavitev, poiščite podobne.
•
•
številke položajev rešetk.
informacije o funkcijah pečice,
priporočenih položajih rešetke in
temperaturah za jedi.
11.3 Pečenje kruha in peciva
Prvič uporabite nižjo temperaturo.
Čas pečenja lahko podaljšate za 10 – 15
minut, če pečete na več kot enem
položaju rešetk.
Torte in peciva, ki jih pečete na različnih
višinah, ne bodo enakomerno zapečeni.
Če pride do neenakomernega
porjavenja, ni treba spreminjati
nastavitve temperature. Razlike se med
pečenjem izenačijo.
Pekači v pečici se med pečenjem lahko
zvijejo. Ko se ponovno ohladijo, se
zravnajo.
11.2 Notranja stran vrat
Na notranji strani vrat se nahajajo:
11.4 Nasveti za peko
Rezultati peke
Možen vzrok
Rešitev
Kolač spodaj ni dovolj
pečen.
Položaj rešetke ni pravi.
Kolač prestavite nižje.
Kolač se je sesedel in je Temperatura pečice je pre‐
vlažen ali neenakomer‐ visoka.
ne sestave.
Prekratek čas pečenja.
Naslednjič nastavite nekoliko niž‐
jo temperaturo pečice.
Kolač je presuh.
Temperatura pečice je pre‐
nizka.
Naslednjič nastavite višjo tempe‐
raturo pečice.
Predolg čas pečenja.
Naslednjič nastavite krajši čas pe‐
čenja.
Kolač se ni enakomerno Temperatura pečice je pre‐
spekel.
visoka in čas pečenja pre‐
kratek.
Naslednjič nastavite daljši čas pe‐
čenja in nižjo temperaturo.
Nastavite nižjo temperaturo in
daljši čas pečenja.
Biskvitno testo ni enakomer‐ Naslednjič enakomerno porazdeli‐
no porazdeljeno.
te testo po pekaču.
SLOVENŠČINA
23
Rezultati peke
Možen vzrok
Rešitev
Kolač ni pečen v času,
kot je navedeno v re‐
ceptu.
Temperatura pečice je pre‐
nizka.
Naslednjič nastavite nekoliko višjo
temperaturo pečice.
11.5 Peka na enem nivoju
PEKA V MODELIH
(°C)
(min.)
Kolač iz krhke‐ Vroči zrak
ga testa, Pred‐
hodno ogrejte
prazno pečico.
170 - 180
10 - 25
2
Kolač iz ume‐
šanega testa
Vroči zrak
150 - 170
20 - 25
2
Šarkelj / Brioš
Vroči zrak
150 - 160
50 - 70
1
Peščeni ko‐
lač / Sadni ko‐
lači
Vroči zrak
140 - 160
70 - 90
1
170 - 190
60 - 90
1
Skutna pogača Gretje zgoraj/spodaj
TORTE/PECIVO/KRUHKI
TORTE/PECIVO/KRUHKI
Uporabite tretji položaj rešetk.
Uporabite tretji položaj rešetk.
Uporabite funkcijo: Vroči zrak.
Uporabite funkcijo: Vroči zrak.
Uporabite pekač.
Uporabite pekač.
Kolač z drobljen‐
cem
(°C)
(min.)
150 - 160
20 - 40
(°C)
Sadni kolač (iz
150
kvašenega/umeša‐
nega testa), upora‐
bite globok pekač.
(min.)
35 - 55
24
www.aeg.com
TORTE/PECIVO/KRUHKI
Uporabite tretji položaj rešetk.
Uporabite funkcijo: Vroči zrak.
Uporabite pekač.
Sadni kolač iz
krhkega testa
(°C)
(min.)
160 - 170
40 - 80
TORTE/PECIVO/KRUHKI
Predhodno ogrejte prazno pečico.
Uporabite funkcijo: Gretje zgoraj/spodaj.
Uporabite pekač.
(°C)
(min.)
Rulada
180 - 200
10 - 20
3
Rženi kruh:
najprej: 230
20
1
potem: 160 - 180
30 - 60
Maslen kolač z
mandlji / Sladko pe‐
civo
190 - 210
20 - 30
3
Princeskini krofi /
Ėclair
190 - 210
20 - 35
3
Pletenica / Pleten ko‐ 170 - 190
lač
30 - 40
3
SLOVENŠČINA
TORTE/PECIVO/KRUHKI
Predhodno ogrejte prazno pečico.
Uporabite funkcijo: Gretje zgoraj/spodaj.
Uporabite pekač.
(°C)
(min.)
Sadni kolač (iz kva‐
šenega/umešanega
testa), uporabite glo‐
bok pekač.
170
35 - 55
3
Pecivo iz kvašenega
testa z občutljivimi
nadevi (npr. skuto,
smetano, jajčno kre‐
mo)
160 - 180
40 - 80
3
Božična štruca
160 - 180
50 - 70
2
KEKSI
Uporabite tretji položaj rešetk.
(°C)
(min.)
150 - 160
10 - 20
Kruhki/Žemlje, Predhod‐ Vroči zrak
no ogrejte prazno peči‐
co.
160
10 - 25
Piškoti iz umešanega te‐ Vroči zrak
sta
150 - 160
15 - 20
Pecivo iz listnatega te‐
sta, Predhodno ogrejte
prazno pečico.
170 - 180
20 - 30
Piškoti iz krhkega testa
Vroči zrak
Vroči zrak
25
26
www.aeg.com
KEKSI
Uporabite tretji položaj rešetk.
(°C)
(min.)
Piškoti iz kvašenega te‐
sta
Vroči zrak
150 - 160
20 - 40
Makroni
Vroči zrak
100 - 120
30 - 50
Beljakovo pecivo / Belja‐ Vroči zrak
kovi poljubčki
80 - 100
120 - 150
Kruhki/Žemlje, Predhod‐ Gretje zgoraj/
no ogrejte prazno peči‐ spodaj
co.
190 - 210
10 - 25
11.6 Narastki in gratinirane jedi
Uporabite prvi položaj rešetk.
(°C)
(min.)
Francoske štručke s
stopljenim sirom
Vroči zrak
160 - 170
15 - 30
Gratin. zelenjava,
Predhodno ogrejte
prazno pečico.
Infra pečenje
160 - 170
15 - 30
Lazanja
Gretje zgoraj/spodaj
180 - 200
25 - 40
Ribji narastek
Gretje zgoraj/spodaj
180 - 200
30 - 60
Polnjena zelenjava
Vroči zrak
160 - 170
30 - 60
Sladki narastki
Gretje zgoraj/spodaj
180 - 200
40 - 60
Narastek s testen.
Gretje zgoraj/spodaj
180 - 200
45 - 60
11.7 Peka na več nivojih
Uporabite funkcijo: Vroči zrak.
Uporabite pekače.
SLOVENŠČINA
27
TORTE/PECIVO
(°C)
(min.)
2. položaj
Princeskini krofi /
Ėclair, Predhodno
ogrejte prazno peči‐
co.
160 - 180
25 - 45
1/4
Drobljenec
150 - 160
30 - 45
1/4
PIŠKOTI/MAJHNE TORTICE/PECIVO/RULADE
(°C)
(min.)
2. položaj
3. položaj
Kruhki/Žemlje
180
20 - 30
1/4
-
Piškoti iz krhke‐
ga testa
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Piškoti iz ume‐
šanega testa
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Pecivo iz listna‐ 170 - 180
tega testa, Pred‐
hodno ogrejte
prazno pečico.
30 - 50
1/4
-
Piškoti iz kvaše‐ 160 - 170
nega testa
30 - 60
1/4
-
Makroni
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Piškoti iz belja‐
kov / Beljakovi
poljubčki
80 - 100
130 - 170
1/4
-
11.8 Nasveti za pečenje
Uporabite posodo, ki je odporna na
toploto.
Pusto meso pecite pokrito.
Velike kose mesa pecite neposredno v
pekaču ali na rešetki nad pekačem.
V pekač nalijte nekaj vode, da se
maščobne kapljice ne prižgejo.
Meso po 1/2 do 2/3 časa peke obrnite.
Meso in ribe pecite v večjih kosih (s težo
najmanj 1 kg).
Kose mesa med pečenjem večkrat
prelijte z lastnim sokom.
11.9 Pečenje mesa
Uporabite prvi položaj rešetk.
28
www.aeg.com
GOVEDINA
Gretje zgoraj/
spodaj
(°C)
(min.)
230
120 - 150
Dušena govedina
1 - 1,5 kg
Goveja pečenka ali
file, manj zapečen,
Predhodno ogrejte
prazno pečico.
na cm debeline Infra pečenje
190 - 200
5-6
Goveja pečenka ali na cm debeline Infra pečenje
file, srednje zape‐
čen, Predhodno
ogrejte prazno peči‐
co.
180 - 190
6-8
Goveja pečenka ali na cm debeline Infra pečenje
file, dobro zapečen,
Predhodno ogrejte
prazno pečico.
170 - 180
8 - 10
SVINJINA
Uporabite funkcijo: Infra pečenje.
(kg)
(°C)
(min.)
Pleče / Vrat / Šunka
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
Kotleti / Rebrca
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
Mesna štruca
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Svinjska krača, pred‐
hodno kuhana
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
SLOVENŠČINA
TELETINA
Uporabite funkcijo: Infra pečenje.
(kg)
(°C)
(min.)
Telečja pečenka
1
160 - 180
90 - 120
Telečja krača
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min.)
Jagnječje stegno /
Pečena jagnjetina
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
Jagnječji hrbet
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
JAGNJETINA
Uporabite funkcijo: Infra pečenje.
DIVJAČINA
Uporabite funkcijo: Gretje zgoraj/spodaj.
(kg)
(°C)
(min.)
Hrbet / Zajčje steg‐
do 1
no, Predhodno ogrej‐
te prazno pečico.
230
30 - 40
Divjačinski hrbet
1,5 - 2
210 - 220
35 - 40
Divjačinsko bedro
1,5 - 2
180 - 200
60 - 90
29
30
www.aeg.com
PERUTNINA
Uporabite funkcijo: Infra pečenje.
(kg)
(°C)
(min.)
Perutnina, porcije
0,2 - 0,25 vsaka
200 - 220
30 - 50
Piščanec, polovica
0,4 - 0,5 vsaka
190 - 210
35 - 50
Piščanec, pitanec
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Raca
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gos
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Puran
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Puran
4-6
140 - 160
150 - 240
RIBA (DUŠENA)
Uporabite funkcijo: Gretje zgoraj/spodaj.
Cela riba
(kg)
(°C)
(min.)
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
11.10 Hrustljavo pecivo
s:Funkcija pice
PIZZA
PIZZA
Uporabite prvi položaj rešetk.
Uporabite prvi položaj rešetk.
(°C)
(°C)
(min.)
180 - 200
40 - 55
Špinačni na‐ 160 - 180
rastek
45 - 60
Tarti
Lotarinška
170 - 190
špehovka /
Švicarska pi‐
ta
(min.)
45 - 55
SLOVENŠČINA
PIZZA
PIZZA
Uporabite prvi položaj rešetk.
(°C)
(min.)
Skutna po‐
gača
140 - 160
60 - 90
Zelenjavna
pita
160 - 180
50 - 60
čico.
31
čico.
Pred pečenjem ogrejte prazno pe‐
Uporabite drugi položaj rešetk.
(°C)
(min.)
Pizza, debe‐ 180 - 200
la
20 - 30
PIZZA
Nevzhajan
kruh
230 - 250
10 - 20
45 - 55
Pred pečenjem ogrejte prazno pe‐
Pecivo iz
160 - 180
listnatega te‐
sta
Obloženi
kruhki
230 - 250
12 - 20
Ruski pirogi
180 - 200
15 - 25
Uporabite drugi položaj rešetk.
(°C)
11.11 Žar
(min.)
Pizza, tanka, 200 - 230
uporabite
globok pe‐
kač.
Pred pečenjem ogrejte prazno pečico.
15 - 20
Pecite samo tanke kose mesa ali ribe.
Postavite pekač na prvi položaj rešetk za
zbiranje maščobe.
ŽAR
Uporabite funkcijo: Žar
(°C)
(min.)
1. stran
(min.)
2. stran
Goveja pečenka
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Goveji file
230
20 - 30
20 - 30
3
32
www.aeg.com
ŽAR
Uporabite funkcijo: Žar
(°C)
(min.)
1. stran
(min.)
2. stran
Svinjska ledvena
pečenka
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Telečja pečenka
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jagnječji hrbet
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Cela riba, 0,5 kg
- 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
11.12 Pečenje z nizko temp.
Ta funkcija omogoča pripravo
nemastnega in mehkega mesa in rib. Ni
primerna za: perutnino, mastne svinjske
pečenke ali dušeno meso. Temperatura
Sonda za meso ne sme biti višja od 65
°C..
1. Meso eno do dve minuti pecite na
vsaki strani v ponvi pri visoki
temperaturi.
2. Nato ga položite v pekač ali
neposredno na rešetko. Pod rešetko
postavite pekač, v katerega bo
odtekala maščoba.
Ko uporabljate to funkcijo, hrano
vedno pecite brez pokrova.
3. Uporabite Sonda za meso.
4. Izberite funkcijo: Pečenje z nizko
temp.. Prvih 10 minut lahko nastavite
temperaturo med 80 °C in 150 °C.
Privzeta temperatura je 90 °C.
Nastavite temperaturo za Sonda za
meso.
5. Po 10 minutah pečica samodejno
zniža temperaturo na 80 °C.
Nastavite temperaturo na 120 °C.
(kg)
(min.)
Zrezki
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Goveji file
1 - 1.5
90 - 150
3
Goveja pečenka
1 - 1.5
120 - 150
1
Telečja pečenka
1 - 1.5
120 - 150
1
SLOVENŠČINA
33
11.13 Zamrznjene jedi
ODTALJEVANJE
(°C)
(min.)
Pizza, zamrznjena
200 - 220
15 - 25
2
Pizza, debela-zamrznjena
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, ohlajena
210 - 230
13 - 25
2
Koščki pizze, zamrznjeni
180 - 200
15 - 30
2
Ocvrti krompir, tanek
200 - 220
20 - 30
3
Ocvrti krompir, debel
200 - 220
25 - 35
3
Pečeni krompir v oblicah /
Pečeni krompir/Kroketi
220 - 230
20 - 35
3
Pražen krompir
210 - 230
20 - 30
3
Lazanja / Kaneloni, sveži
170 - 190
35 - 45
2
Lazanja / Kaneloni, zamrz‐ 160 - 180
njeni
40 - 60
2
Pečen sir
170 - 190
20 - 30
3
Piščančje perutnice
190 - 210
20 - 30
2
11.14 Odtaljevanje
Odstranite embalažo živil in položite
živilo na krožnik.
Hrane ne pokrivajte, saj se lahko zaradi
tega podaljša čas odtaljevanja.
Pri večjih porcijah hrane na dno pečice
postavite obrnjen prazen krožnik. Hrano
položite v globoko posodo, to pa
postavite na krožnik v pečici. Po potrebi
odstranite nosilce rešetk.
Uporabite prvi položaj rešetk.
Piščanec
(kg)
(min.)
Čas odtaljeva‐
nja
(min.)
Dodatni čas od‐
taljevanja
1
100 - 140
20 - 30
Obrnite po polovici
časa priprave.
34
www.aeg.com
Uporabite prvi položaj rešetk.
(kg)
(min.)
Čas odtaljeva‐
nja
(min.)
Dodatni čas od‐
taljevanja
meso, Obrnite
po polovici časa
priprave.
1
100 - 140
20 - 30
Obrnite po polovici
časa priprave.
Postrv
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Smetana, sme‐
2 x 0,2
tano stepajte, ko
še vedno vsebu‐
je zmrznjene
delce
80 - 100
10 - 15
Smetano stepajte,
ko še vedno vsebu‐
je zmrznjene delce.
Torta
60
60
-
1.4
11.15 Sterilizacija
Uporabite le kozarce za vlaganje enakih
velikosti.
MEHKO SADJE
Ne uporabljajte kozarcev z navojnim in
bajonetnim pokrovom ali kovinske
posode.
(min.)
Čas kuhanja do
začetka vretja
Uporabite prvi položaj rešetk.
Na pekač ne postavite več kot šest
enolitrskih kozarcev za vlaganje.
Kozarce enakomerno napolnite in
zaprite.
Kozarci se ne smejo dotikati med seboj.
V pekač nalijte približno 1/2 litra vode, da
bo v pečici zagotovljena zadostna vlaga.
Ko začne tekočina v kozarcih počasi vreti
(pri litrskih kozarcih po približno 35 - 60
minutah), izklopite pečico ali zmanjšajte
temperaturo na 100 °C (glejte
razpredelnico).
Nastavite temperaturo na 160 - 170 °C.
Jagode / Borovnice /
Maline / Zrele ko‐
smulje
35 - 45
SLOVENŠČINA
35
dokončanje sušenja pustite, da se ohlaja
čez noč.
DJE
PEČKATO IN KOŠČIČASTO SA‐
Za en pekač uporabite tretji položaj
rešetk.
Za dva pekača uporabite prvi in četrti
položaj rešetk.
(min.)
Čas kuha‐
nja do za‐
četka vretja
Breskve / Ku‐ 35 - 45
tina / Slive
(min.)
Nadaljeva‐
nje pri 100
°C
10 - 15
ZELENJAVA
(min.)
Čas kuha‐
nja do za‐
četka vretja
(min.)
Nadaljeva‐
nje pri 100
°C
Korenje
50 - 60
5 - 10
Kumare
50 - 60
-
Mešana zele‐ 50 - 60
njava
5 - 10
Koleraba /
Grah / Beluši
15 - 20
50 - 60
ZELENJAVA
(°C)
(h)
Fižol
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Jušna zelenjava
60 - 70
5-6
Gobe
50 - 60
6-8
Zelišča
40 - 50
2-3
Nastavite temperaturo na 60 - 70 °C.
SADJE
(h)
11.16 Sušenje - Vroči zrak
Pekač prekrijte s proti maščobi odpornim
papirjem ali papirjem za peko.
Slive
8 - 10
Marelice
8 - 10
Jabolčni krhlji
6-8
Hruške
6-9
Za boljše rezultate pečico izklopite po
polovici časa sušenja, odprite vrata in za
11.17 Sonda za meso
GOVEDINA
Temperatura jedra živila (°C)
Manj pečen
Srednje peče‐
no
Dobro pečeno
Goveja pečenka
45
60
70
Ledvena pečenka
45
60
70
36
www.aeg.com
GOVEDINA
Mesna štruca
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje pečeno Več
80
83
SVINJINA
86
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje pečeno Več
Šunka / Pečenka
80
84
88
Zrezek s hrbta / Svinjska ledvena
pečenka, prekajena / Svinjska led‐
vena pečenka, poširana
75
78
82
TELETINA
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje peče‐
no
Več
Telečja pečenka
75
80
85
Telečja krača
85
88
90
OVČETINA/JAGNJETINA
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje pečeno Več
Ovčje stegno
80
85
88
Ovčji hrbet
75
80
85
Pečena jagnjetina / Jagnječje steg‐
no
65
70
75
DIVJAČINA
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje pečeno Več
65
70
75
Zajčje stegno / Zajec, cel / Divjačin‐
70
sko stegno
75
80
Zajčji hrbet / Divjačinski hrbet
SLOVENŠČINA
PERUTNINA
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje pečeno Več
Piščanec
80
83
86
Raca, cela/polovica / Puran, cel/
prsi
75
80
85
Raca, prsi
60
65
70
SMUČ)
RIBE (LOSOS, POSTRV,
Riba, cela/velika/dušena / Riba,
cela/velika/pečena
ZLOŽENKE - PREDHOD‐
NO KUHANA ZELENJAVA
Zloženka iz bučk / Brokolijeva zlo‐
ženka / Koromačeva zloženka
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje peče‐
no
Več
60
64
68
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje pečeno Več
85
88
ZLOŽENKE - PIKANTNE
Kaneloni / Lazanja / Narastek s te‐
sten.
91
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje pečeno Več
85
88
ZLOŽENKE - SLADKE
91
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Zloženka iz belega kruha s sadjem/
brez sadja / Zloženka iz riževe ka‐
80
še s sadjem/brez sadja / Sladka
zloženka iz rezancev
11.18 Vlažno pečenje priporočeni pripomočki
Uporabite temne in neodbojne pekače in
posode. Bolje vsrkavajo toploto od
svetlih barvnih in odbojnih posod.
Srednje pečeno Več
85
90
37
38
www.aeg.com
Majhne poso‐
dice za peče‐
nje in servira‐
nje
Posoda za pico
Pekač za peko
Temen, neodbojen
premer 28 cm
Temen, neodbojen
premer 26 cm
Keramika
premer 8 cm,
višina 5 cm
Model za testo za
kolač
Temen, neodbojen
premer 28 cm
11.19 Vlažno pečenje
Za najboljše rezultate upoštevajte
priporočila, navedena v spodnji
razpredelnici.
Uporabite tretji položaj rešetk.
(°C)
(min.)
Gratinirane testenine
200 - 220
45 - 55
Gratiniran krompir
180 - 200
70 - 85
Musaka
170 - 190
70 - 95
Lazanja
180 - 200
75 - 90
Kaneloni
180 - 200
70 - 85
Kruhov narastek
190 - 200
55 - 70
Rižev puding
170 - 190
45 - 60
Jabolčni kolač iz umešanega testa (okrogel
tortni model)
160 - 170
70 - 80
Beli kruh
190 - 200
55 - 70
11.20 Informacije za
preizkuševalne inštitute
Preizkusi v skladu z: EN 60350, IEC
60350.
SLOVENŠČINA
PEKA NA ENEM NIVOJU. Peka v modelih
(°C)
(min.)
140 - 150
35 - 50
2
35 - 50
2
160
60 - 90
2
Jabolčna pita, 2 modela Gretje zgoraj/spodaj 180
Ø 20 cm
70 - 90
1
Biskvit brez maščob
Vroči zrak
Biskvit brez maščob
Gretje zgoraj/spodaj 160
Jabolčna pita, 2 modela Vroči zrak
Ø 20 cm
PEKA NA ENEM NIVOJU. Drobno pecivo
Uporabite tretji položaj rešetk.
(°C)
(min.)
Masleni piškoti / Pecivo iz
krhkega testa
Vroči zrak
140
25 - 40
Masleni piškoti / Pecivo iz
krhkega testa, Predhodno
ogrejte prazno pečico.
Gretje zgoraj/spodaj
160
20 - 30
Drobno pecivo, 20 kosov
na pekač, Predhodno
ogrejte prazno pečico.
Vroči zrak
150
20 - 35
Drobno pecivo, 20 kosov
na pekač, Predhodno
ogrejte prazno pečico.
Gretje zgoraj/spodaj
170
20 - 30
39
40
www.aeg.com
PEKA NA VEČ NIVOJIH. Drobno pecivo
(°C)
(min.)
Masleni piškoti / Peci‐ Vroči zrak
vo iz krhkega testa
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Drobno pecivo, 20
kosov na pekač,
Predhodno ogrejte
prazno pečico.
150
23 - 40
1/4
-
Vroči zrak
2. polo‐ 3. polo‐
žaj
žaj
ŽAR
Prazno pečico pet minut predhodno segrevajte.
Žar z najvišjo nastavitvijo temperature.
(min.)
Popečen kruh
Žar
1-3
5
Goveji zrezek, Obrnite po
polovici časa priprave.
Žar
24 - 30
4
12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
12.1 Opombe glede čiščenja
Sprednji del pečice očistite z mehko krpo, toplo vodo in blagim čistilom.
Za čiščenje kovinskih površin uporabite namensko čistilo.
Trdovratnejše madeže očistite s posebnim čistilom za pečice.
Čistilna sred‐
stva
SLOVENŠČINA
41
Notranjost pečice očistite po vsaki uporabi. Nakopičena maščoba ali drugi
ostanki hrane lahko povzročijo požar. Pri ponvi za žar je nevarnost večja.
Po vsaki uporabi notranjost posušite z mehko krpo.
Vsakodnevna
uporaba
Vso opremo očistite po vsaki uporabi in pustite, da se posuši. Uporabite
mehko krpo s toplo vodo in čistilno sredstvo. Pripomočkov ne pomivajte v
pomivalnem stroju.
Pripomočki
Pripomočkov s premazom proti prijemanju ne čistite z agresivnimi čistili,
ostrimi predmeti ali v pomivalnem stroju.
12.2 Odstranjevanje nosilcev
rešetk
Preden začnete s čiščenjem pečice,
odstranite nosilce rešetk.
POZOR!
Pri odstranjevanju nosilcev
rešetk bodite previdni.
1. Sprednji del nosilca rešetke povlecite
stran od stranske stene.
2. Zadnji del nosilca rešetke potegnite s
stranskih sten in ga odstranite.
1
2
12.3 Piroliza
POZOR!
Odstranite vse pripomočke
in odstranljive nosilce rešetk.
Postopek pirolitičnega
čiščenja se ne more
začeti:
• Če niste iztaknili vtiča
sonde za meso iz
vtičnice. Pri nekaterih
modelih se ob pojavu te
napake na prikazovalniku
prikaže »C2«.
• Če niste povsem zaprli
vrat pečice. Pri nekaterih
modelih se ob pojavu te
napake na prikazovalniku
prikaže »C3«.
POZOR!
Če v isti kuhinjski element
namestite druge naprave, jih
ne uporabljajte sočasno s
funkcijo Piroliza. To lahko
poškoduje pečico.
Med pirolitičnim čiščenjem so vrata
Odstranjeno opremo namestite v
obratnem zaporedju.
Zadrževalni zatiči na
teleskopskih vodilih morajo
biti obrnjeni naprej.
in stolpci
zaklenjena. Simbol
indikatorja toplote svetijo, dokler se vrata
ne odklenejo. Vrata se odklenejo šele, ko
je temperatura v pečici varna in se
zaključi pirolitično čiščenje.
Med pirolitičnim čiščenjem luč ne sveti.
1. Pečico očistite s toplo vodo in blagim
čistilnim sredstvom. Notranje steklo
42
www.aeg.com
vrat očistite s toplo vodo in mehko
krpo.
2. Notranjo stran vrat očistite z vročo
vodo, da se nanjo zaradi vročega
zraka ne bi prižgali ostanki hrane.
3. Vklopite pečico.
OPOZORILO!
Vrata so težka.
4. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikažeta "Pyro" in
številka programa čiščenja.
5. Pritisnite
1. Vrata povsem odprite.
2. Do konca pritisnite vpenjalni ročici
(A) na tečajih.
.
ali
, da nastavite
6. Pritisnite
trajanje postopka čiščenja:
Funkcija
Opis
1
1 h za rahlo
čiščenje
2
1 h 30 min za
standardno
čiščenje
3
3 h za temelji‐
to čiščenje
Za zamik začetka postopka čiščenja
lahko uporabite funkcijo Konec.
7. Za potrditev pritisnite
A
A
3. Zaprite vrata pečice do prvega
položaja odpiranja (približno do kota
70°).
4. Vrata primite na vsaki strani z eno
roko in jih potegnite stran od pečice
pod kotom navzgor.
5. Nato položite vrata z zunanjo stranjo
navzdol na mehko krpo in trdno
površino.
6. Primite okvir vrat (B) na zgornjem
robu vrat na obeh straneh in pritisnite
navznoter, da sprostite zaponko.
.
2
12.4 Opomnik za čiščenje
Da vas opomni na potrebo po
pirolitičnem čiščenju, na prikazovalniku
10 sekund po vsakem izklopu naprave
utripa simbol opomnika za čiščenje
Opomnik za čiščenje
ugasne:
• Po koncu pirolitičnega
čiščenja.
• Ko ga izklopite v
osnovnih nastavitvah.
Oglejte si »Uporaba
menija nastavitev«.
.
B
1
7. Okvir vrat potegnite k sebi in ga
odstranite.
8. Steklene plošče vrat primite na
zgornjem delu eno za drugo in jih
potegnite navzgor iz vodila.
12.5 Odstranjevanje in
nameščanje vrat
Za čiščenje lahko odstranite vrata in
notranje steklene plošče. Število
steklenih plošč je različno za različne
modele.
9. Stekleno ploščo očistite z vodo in
milom. Stekleno ploščo temeljito
osušite.
SLOVENŠČINA
Ko je čiščenje končano, ponovite zgornje
korake v obratnem zaporedju. Najprej
vstavite manjšo ploščo, nato pa večjo in
vrata.
OPOZORILO!
Poskrbite, da boste steklene
plošče vstavili pravilno,
drugače se lahko površina
vrat pregreje.
Pazite, da steklene plošče (C, B in A)
namestite nazaj v pravem zaporedju.
Najprej vstavite ploščo C, ki ima na levi
strani natisnjen kvadrat, na desni pa
trikotnik. Ta simbola najdete tudi na
okvirju vrat. Trikotnik s stekla se mora
ujemati s trikotnikom na okvirju vrat,
kvadrat pa s kvadratom. Nato vstavite
drugi dve stekleni plošči.
3. Na dno pečice položite krpo.
Luč na vrhu
1. Steklen pokrov žarnice obrnite in ga
snemite.
2. Očistite steklen pokrov.
3. Žarnico zamenjajte z ustrezno
žarnico, odporno proti visoki
temperaturi 300 °C.
4. Namestite steklen pokrov.
Stranska luč
1. Odstranite levi nosilec rešetk za
dostop do žarnice.
2. Z ozkim, topim predmetom (npr.
čajno žličko) odstranite steklen
pokrov.
ABC
12.6 Zamenjava žarnice
OPOZORILO!
Nevarnost električnega
udara.
Žarnica je lahko vroča.
1. Izklopite pečico.
Počakajte, da se pečica ohladi.
2. Pečico izključite iz napajanja.
13. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
43
3. Očistite steklen pokrov.
4. Žarnico zamenjajte z ustrezno
žarnico, odporno proti visoki
temperaturi 300 °C.
5. Namestite steklen pokrov.
6. Namestite levi nosilec rešetk.
44
www.aeg.com
13.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečice ni mogoče vklopiti ali
je uporabljati.
Pečica ni priključena na na‐
pajanje ali je priključena ne‐
pravilno.
Preverite, ali je pečica pravil‐
no priključena na napajanje
(oglejte si vezalno shemo,
če je na voljo).
Pečica se ne segreje.
Pečica je izklopljena.
Vklopite pečico.
Pečica se ne segreje.
Vrata niso pravilno zaprta.
Povsem zaprite vrata.
Pečica se ne segreje.
Ura ni nastavljena.
Nastavite uro.
Pečica se ne segreje.
Potrebne nastavitve niso na‐ Prepričajte se, da so nasta‐
stavljene.
vitve pravilne.
Pečica se ne segreje.
Vklopljen je samodejni iz‐
klop.
Oglejte si »Samodejni iz‐
klop«.
Pečica se ne segreje.
Funkcija Varovalo za otroke
je vklopljena.
Oglejte si »Uporaba varova‐
la za otroke«.
Pečica se ne segreje.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Prikazovalnik ne prikazuje
časa med izklopom.
Prikazovalnik je izklopljen.
Za ponoven vklop prikazo‐
valnika se sočasno dotaknite
in
.
Sonda za meso ne deluje.
Vtič sonde za meso ni pravil‐ Vtaknite vtič sonde za meso
no vtaknjen v vtičnico.
čim globlje v vtičnico.
Jedi se pečejo prepočasi ali
prehitro.
Temperatura je prenizka ali
previsoka.
Po potrebi prilagodite tempe‐
raturo. Upoštevajte navodila
za uporabo.
Na živilih in v notranjosti pe‐
čice se nabirata para in kon‐
denz.
Hrano ste predolgo pustili v
pečici.
Po zaključku peke jedi ne
puščajte v pečici dlje kot 15 20 minut.
Na prikazovalniku se prikaže Želite vklopiti funkcijo piroli‐
»C2«.
ze ali odtaljevanja, vendar iz
vtičnice niste iztaknili vtiča
sonde za meso.
Iztaknite vtič sonde za meso
iz vtičnice.
Na prikazovalniku se prikaže Funkcija čiščenja ne deluje.
»C3«.
Niste povsem zaprli vrat ali
pa je okvarjena zapora vrat.
Povsem zaprite vrata.
SLOVENŠČINA
Težava
Možen vzrok
Na prikazovalniku se prikaže •
»F102«.
•
Rešitev
Vrat niste povsem zaprli.
Zapora vrat je okvarjena.
•
•
•
Na prikazovalniku se prikaže Elektronska okvara.
koda napake, ki je ni v raz‐
predelnici.
•
•
Naprava je vklopljena in se
ne segreje. Ventilator ne de‐
luje. Na prikazovalniku se
prikaže "Demo".
Vklopljen je predstavitveni
način.
13.2 Servisni podatki
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca alipooblaščen
servisni center.
45
Povsem zaprite vrata.
Izklopite pečico z glavno
varovalko ali zaščitnim
stikalom v omarici z varo‐
valkami in jo ponovno
vklopite.
Če se na prikazovalniku
ponovno prikaže »F102«,
se obrnite na oddelek za
pomoč strankam.
Izklopite pečico z glavno
varovalko ali zaščitnim
stikalom v omarici z varo‐
valkami in jo ponovno
vklopite.
Če se na prikazovalniku
ponovno prikaže koda
napake, se obrnite na od‐
delek za pomoč stran‐
kam.
Oglejte si »Uporaba menija
nastavitev« v poglavju »Do‐
datne funkcije«.
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na sprednjem okviru
notranjosti pečice. Ploščice za tehnične
navedbe ne odstranjujte iz notranjosti
pečice.
Potrebni podatki za servisni center se
nahajajo na ploščici za tehnične
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
46
www.aeg.com
14. ENERGIJSKA UČINKOVITOST
14.1 Informacijski list o
izdelku
Informacije o izdelku v skladu z EU 65-66/2014
Ime dobavitelja
AEG
Identifikacija modela
BPE642120M 944187920
BPK642120M 944187922
Indeks energijske učinkovitosti
81,2
Razred energijske učinkovitosti
A+
Poraba energije pri standardni obremenitvi ter običaj‐ 1,09 kWh/cikel
nem načinu
Poraba energije pri standardni obremenitvi in načinu
z ventilatorjem
0,69 kWh/cikel
Število prostorov za peko
1
Toplotni vir
Elektrika
Prostornina
71 l
Vrsta pečice
Vgradna pečica
Teža
EN 60350-1 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 1. del: štedilniki,
pečice, parne pečice in žari - Postopki za
merjenje učinkovitosti delovanja.
14.2 Varčevanje z energijo
Pečica ima funkcije, ki vam
pomagajo varčevati z
energijo med vsakodnevnim
pečenjem.
Poskrbite, da bodo vrata med
delovanjem pečice dobro zaprta. Vrat
med pečenjem ne odpirajte prepogosto.
Poskrbite, da bo tesnilo vrat čisto, in
preverite, da je dobro nameščeno.
Uporabljajte kovinsko posodo za boljše
varčevanje z energijo.
Ko je mogoče, pečice ne segrevajte pred
pečenjem.
BPE642120M
37,0 kg
BPK642120M
35,0 kg
Presledki med pečenjem več jedi naj
bodo čim krajši.
Priprava hrane z ventilatorjem
Ko je mogoče, uporabljajte funkcije
pečice z ventilatorjem, da prihranite
energijo.
Akumulirana toplota
Pri nekaterih funkcijah pečice se v
primeru, da vklopite program z izbiro
Trajanje ali Konec ter pečenje traja več
kot 30 minut, grelca samodejno izklopita
prej.
Ventilator in luč še naprej delujeta. Ko
izklopite pečico, se na prikazovalniku
prikaže akumulirana toplota. To toploto
lahko uporabite za ohranjanje toplote
hrane.
Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri do
10 minut pred potekom časa pečenja
znižajte temperaturo pečice na najnižjo
SLOVENŠČINA
stopnjo. Akumulirana toplota v pečici še
naprej omogoča pečenje.
Z akumulirano toploto pogrejte ostale
jedi.
Ohranjanje jedi toplih
Če želite uporabiti akumulirano toploto in
ohraniti topel obrok, izberite najnižjo
možno nastavitev temperature. Na
prikazovalniku se prikaže indikator
akumulirane toplote ali temperatura.
Pečenje ob izklopljeni luči
Med pečenjem izklopite luč. Vklopite jo
samo, ko jo potrebujete.
47
Vlažno pečenje
Funkcija je zasnovana za varčevanje z
energijo med pečenjem.
Ko uporabljate to funkcijo, luč po 30
sekundah samodejno ugasne. Luč lahko
ponovno vklopite, a to dejanje bo
zmanjšalo pričakovan prihranek energije.
Izklop prikazovalnika
Prikazovalnik lahko izklopite. Sočasno
pritisnite in držite
ponovite ta korak.
in
. Za vklop
15. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
867336438-B-172019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement