Aeg BPK842220M Kasutusjuhend

Aeg BPK842220M Kasutusjuhend
BPK842220M
USER
MANUAL
FI
Käyttöohje
Uuni
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...............................................................................................3
2. TURVALLISUUSOHJEET..............................................................................................4
3. TUOTEKUVAUS........................................................................................................... 8
4. LAITTEEN KÄYTTÖ..................................................................................................... 9
5. KÄYTTÖÖNOTTO.....................................................................................................10
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 10
7. KELLOTOIMINNOT...................................................................................................17
8. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN....................................................................... 17
9. LISÄTOIMINNOT.......................................................................................................20
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.......................................................................................... 21
11. HOITO JA PUHDISTUS........................................................................................... 38
12. VIANMÄÄRITYS....................................................................................................... 41
13. ENERGIATEHOKKUUS........................................................................................... 43
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön
aikana.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen huoltoa.
VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite
on pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu
kalusteeseen.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Irtoava lika tulee poistaa ennen pyrolyysipuhdistuksen
suorittamista. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä.
Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua
paistolämpömittaria.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
• Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Tarkista ennen laitteen asentamista,
että uuninluukku avautuu esteettä.
SUOMI
• Laitteessa on sähkötoiminen
jäähdytysjärjestelmä. Sitä on
käytettävä verkkovirralla.
• Asennuskaapin tukevuuden tulee
vastata standardin DIN 68930
vaatimuksia.
Kaapin vähimmäiskorkeus (työtason alla
olevan kaapin vähimmäiskorkeus)
600 (600) mm
Kaapin leveys
550 mm
Kaapin syvyys
605 (580) mm
Laitteen etuosan korkeus
594 mm
Laitteen takaosan
korkeus
576 mm
Laitteen etuosan leveys
549 mm
Laitteen takaosan leveys
548 mm
Laitteen syvyys
567 mm
Laitteen asennussyvyys
546 mm
Leveys luukun ollessa
auki
1017 mm
Tuuletusaukon vähimmäiskoko. Aukko
alaosassa takana
550 x 20 mm
Virtajohdon pituus.
Johto sijaitsee oikeassa kulmassa takana
1500 mm
Kiinnitysruuvit
4 x 12 mm
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
5
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto
vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan
vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa
vain valtuutettu huoltoliike.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa
laitteen luukkua tai päästä niitä luukun
tai laitteen alapuolella olevan
asennustilan lähelle, varsinkaan
laitteen ollessa toiminnassa tai luukun
ollessa kuuma.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet
ja kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
• Sulje laitteen luukku kokonaan ennen
pistokkeen liittämistä pistorasiaan.
• Laitteen mukana toimitetaan pistoke
ja virtajohto.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen tai räjähdyksen
vaara.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
6
www.aeg.com
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi
tulla kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää
helposti syttyvän alkoholin ja ilman
seoksen.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen
päästä laitteeseen avatessasi luukkua.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan
laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– Älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
• Uunin emalipintojen tai
ruostumattoman teräksen
värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
• Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten
paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä
jälkiä.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
• Pidä uunin luukku aina kiinni
ruoanvalmistuksen aikana.
• Jos laite asennetaan kalusteen
paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei
saa koskaan sulkea laitteen ollessa
toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi
kertyä suljetun kalusteen paneelin
taakse ja laite, kotelointi tai lattia voi
sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje
kalusteen paneelia ennen kuin laite on
jäähtynyt kokonaan käytön jälkeen.
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet
luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä ainoastaan mietoja
pesuaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
• Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
2.5 Pyrolyysipuhdistus
VAROITUS!
Henkilövahinkojen /
tulipalon / kemiallisten
päästöjen (höyryt) vaara
pyrolyysitoiminnossa.
• Ennen pyrolyysi- tai
käyttöönottotoiminnon käyttöä on
uunista poistettava:
– ylimääräiset ruokajäämät, öljy- tai
rasvaroiskeet/-jäämät
– irrotettavat varusteet (mukaan
lukien tuotteen mukana toimitetut
ritilät, kannattimet jne.), erityisesti
SUOMI
•
•
•
•
•
•
tarttumattomat kattilat, pannut,
pellit, välineet jne.
Lue kaikki pyrolyysipuhdistuksen
ohjeet huolellisesti.
Pidä lapset poissa laitteen luota
silloin, kun pyrolyysipuhdistus on
käynnissä.
Laite kuumenee erittäin kuumaksi ja
kuumaa ilmaa pääsee etuosan
jäähdytysaukoista.
Pyrolyysipuhdistus on korkealla
lämpötilalla toimiva toiminto, jonka
aikana ruokajäämistä ja
valmistusmateriaaleista voi syntyä
höyryjä. Tämän vuoksi käyttäjän on
erittäin suositeltavaa:
– varmistaa hyvä tuuletus
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja
sen jälkeen
– varmistaa hyvä tuuletus
ensimmäisen maksimilämpötilan
käyttökerran aikana ja sen jälkeen.
Ihmisistä poiketen jotkin linnut ja
matelijat voivat olla erittäin herkkiä
pyrolyysiuunien puhdistuksen aikana
mahdollisesti muodostuville höyryille.
– Varmista, ettei laitteen lähettyvillä
ole eläimiä (varsinkaan lintuja)
pyrolyysipuhdistuksen aikana ja
sen jälkeen ja käytä ensin
maksimilämpötilaa hyvin
tuuletetussa tilassa.
Myös pienet kotieläimet voivat olla
erittäin herkkiä pyrolyysiuunien lähellä
tapahtuville lämpötilamuutoksille, kun
pyrolyysipuhdistus on toiminnassa.
Keittoastioiden, pannujen,
tarjottimien, ruoanlaittovälineiden jne.
tarttumattomat pinnat voivat
vaurioitua pyrolyysiuunien
pyrolyysipuhdistuksen korkean
7
lämpötilan seurauksena ja niistä voi
päästä myös pienessä määrin
haitallista höyryä.
• Yllä kuvatut pyrolyysiuuneista/
ruokajäämistä muodostuvat höyryt
eivät ole haitallisia ihmisille, tämä
koskee myös lapsia ja heikkokuntoisia
henkilöitä.
2.6 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai
halogeenilampputyyppi on tarkoitettu
vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
• Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
2.7 Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.8 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
8
www.aeg.com
3. TUOTEKUVAUS
3.1 Laitteen osat
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Käyttöpaneeli
Elektroninen ohjain
Paistolämpömittarin pistorasia
Lämpövastus
Lamppu
Puhallin
Irrotettava kannatinkisko
Kannatintasot
7
3.2 Lisävarusteet
Grilli / uunipannu
Uuniritilä
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien
ja paistien alustana.
Käytetään leivonnassa, paistamisessa tai
rasvankeruuastiana.
Paistolämpömittari
Leivinpelti
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
Käytetään ruoan sisälämpötilan
mittaamiseen.
SUOMI
9
4. LAITTEEN KÄYTTÖ
4.1 Käyttöpaneeli
1
2
3
4
5
Toiminto
Kommentti
1
Virtapainike
Laitteen kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta.
2
Näyttö
Näyttää laitteen asetukset.
Asetuksien säätäminen ja valikon navigoiminen.
3
Kytke laite toimintaan painamalla painiketta
.
Avaa asetusnäyttö pitämällä väännintä alhaalla.
Voit selata valikkoa pitämällä väännintä alhaalla ja kääntämällä
sitä.
Vahvista asetus tai siirry valittuun alavalikkoon pitämällä väännintä alhaalla ja kääntämällä sitä.
Voit palata edelliseen valikkoon hakemalla valikkoluettelosta lisätoiminnon Takaisin tai vahvistamalla valitun asetuksen.
Väännin
4
Valitun toiminnon käynnistäminen.
5
Valitun toiminnon sammuttaminen.
4.2 Näyttö
Kun laite on kytketty päälle, näytössä
näkyy uunitoimintotila.
150°C
14:05
Näyttö maksimaalisella määrällä
asetettuja toimintoja:
A
BC
D E F
Menu
170°C
25min
1h 15m
85°C
Options
A.
B.
C.
D.
E.
Muistutus
Lisääntyvä ajastin
Uunitoiminto ja lämpötila
Lisätoiminnot tai kellonaika
Toiminnon kesto ja päättymisaika tai
Paistolämpömittari
F. Valikko
10
www.aeg.com
5. KÄYTTÖÖNOTTO
Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat
kannattimet takaisin alkuperäiseen
asentoon.
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Uuden laitteen
puhdistaminen
5.2 Ensimmäinen kytkentä
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot uunista.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja
puhdistus".
Ohjelmistoversio tulee näkyviin 7
sekunnin ajaksi ensimmäisen kytkennän
jälkeen.
Sinun on asetettava kieli, Näytön kirkkaus
ja Kellonaika.
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Uunitoiminnot
Uunitoimintojen kytkeminen toimintaan
ja pois toiminnasta.
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Pitele väännintä.
Viimeksi käytetty toiminto näkyy
alleviivattuna.
3. Siirry alavalikkoon väännintä
painamalla ja valitse uunitoiminto
väännintä kääntämällä.
4. Vahvista väännintä painamalla.
5. Aseta lämpötila ja vahvista.
6. Paina painiketta
.
Paistolämpömittari voidaan liittää
milloin tahansa ennen uunin
ruoanvalmistusta ja sen aikana. Jotkin
toiminnot avaavat sarjan
ponnahdusikkunoita. Voit siirtyä
seuraavaan ponnahdusikkunaan
väännintä painamalla. Toiminto
käynnistyy viimeisen vahvistuksen
jälkeen.
Kytke toiminto pois päältä painamalla
painiketta
.
Joissakin uunitoiminnoissa
lamppu voi sammua
automaattisesti alle 60 °C
lämpötilassa.
Uunitoiminnot: Ekstrat
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Matalalämpö
Mureiden ja mehukkaiden paistien paistaminen.
Lämpimänä pito
Tarkoitettu ruokien lämpimänä pitämiseen.
Lautasten lämmitys
Lautasten esilämmitys ennen tarjoilua.
SUOMI
Uunitoiminto
11
Käyttötarkoitus
Säilöntä
Vihannessäilykkeiden valmistus (esim. pikkelsit).
Kuivaus
Hedelmä-, vihannes- ja sienisiivujen kuivaus.
Taikinan nostatus
Hiivataikinan nostatus ennen leipomista.
Sulatus
Ruoan sulattaminen (vihannekset ja hedelmät). Sulatusaika riippuu pakasteruoan määrästä ja koosta.
Leipä
Tämän toiminnon avulla voit valmistaa leipää ja
sämpylöitä saavuttaen korkealuokkaisen tuloksen
mitä rapeuteen, väriin ja pinnan kiiltoon tulee.
Uunitoiminnot: Standardi
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Kiertoilma
Korkeintaan kolmella kannatintasolla kypsentäminen samanaikaisesti ja ruokien kuivaus.Aseta lämpötila 20 - 40 °C alhaisemmaksi kuin toiminnossa:
Ylä- /alalämpö.
Kiertoilma + alalämpö
Voimakkaamman ruskistuksen tai rapean pohjan
vaativien ruokien paistaminen yhdellä kannatintasolla. Säädä lämpötila 20 - 40 °C alhaisemmaksi
kuin toiminnossa: Ylä- /alalämpö.
Ylä- /alalämpö
Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasolla.
Alalämpö + grilli + tuuletin
Pakasteruokien (esim. ranskalaisten, lohkoperunoiden, rapeiden kevätkääryleiden) valmistaminen.
Grilli
Ohuiden ruokien grillaus ja leivän paahtaminen.
Grilli + tuuletin
Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen yhdellä tasolla. Gratinointi
ja ruskistus.
Alalämpö
Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilöminen.
12
www.aeg.com
Uunitoiminto
Käyttötarkoitus
Kostea kiertoilma
Tämä toiminto säästää energiaa paistamisen aikana. Katso valmistusohjeet luvusta "Neuvoja ja
vinkkejä", Kostea kiertoilma. Uunin luukun on oltava kiinni ruoanlaiton aikana, jotta toiminto ei keskeytyisi ja uunin energiatehokkuus olisi mahdollisimman suuri. Kun käytät tätä toimintoa, uunin sisälämpötila voi poiketa lämpötila-asetuksesta. Jälkilämpöä hyödynnetään.Kuumennusteho voi laskea. Katso yleisiä energian säästämiseen liittyviä
suosituksia luvusta "Energiatehokkuus", Energiansäästö. Tämän toiminnon avulla noudatetaan
energiatehokkuusluokan vaatimuksia standardin
EN 60350-1 mukaisesti. Kun valitset tämän toiminnon, lamppu sammuu automaattisesti 30 sekunnin
kuluttua.
6.2 Valikko - yleistiedot
Menu
170°C
Options
Valikko
Valikkovalinta
Käyttötarkoitus
Avustava ruoanvalmistus
Sisältää automaattisten ohjelmien luettelon.
Puhdistus
Sisältää puhdistusohjelmien luettelon.
Perusasetukset
Käytetään laitteen määrityksien asettamiseen.
Alavalikot toiminnoille: Puhdistus
Alavalikko
Kuvaus
Lyhyt
Pyrolyysipuhdistus.
1 h alhaiselle likaisuustasolle.
Normaali
Pyrolyysipuhdistus.
1 h 30 min tavalliselle likaisuustasolle.
Voimakas
Pyrolyysipuhdistus.
3 h suurelle likaisuustasolle.
SUOMI
13
Alavalikot toiminnoille: Perusasetukset
Alavalikko
Kuvaus
Lapsilukko
Kun lapsilukko on toiminnassa, uunia ei voi kytkeä toimintaan vahingossa. Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Perusasetukset-valikossa. Kun
toiminto on kytketty toimintaan, uunin käynnistämisen
yhteydessä näyttöön tulee näkyviin lapsilukko. Uunia
voidaan käyttää valitsemalla tunnuksen kirjaimet säätimellä seuraavassa järjestyksessä: A B C. Uunin luukku
on lukittu, kun lapsilukko on toiminnassa ja uuni on kytketty pois toiminnasta.
Pikakuumennus
Lyhentää kuumenemisaikaa oletuksena. Käytettävissä
vain joissakin uunitoiminnoissa.
Valmista ja pidä
Pitää ruoan lämpimänä 30 minuuttia sen jälkeen kun
kypsennys on päättynyt. Voit kytkeä sen pois toiminnasta tätä aikaisemmin säädintä painamalla. Kun tämä toiminto on toiminnassa, näyttöön tulee näkyviin viesti
"Lämpimänäpito käynnistetty". Käytettävissä vain joissakin uunitoiminnoissa ja jos Kestoaika on asetettu.
Ajan lisääminen
Esimääritetyn keittoajan pidentäminen. Käytettävissä
vain joissakin uunitoiminnoissa.
Asetukset
Uunin asetuksien asettaminen.
Huolto
Näyttää ohjelmistoversion ja mallin.
Alavalikot toiminnoille: Asetukset
Alavalikko
Kuvaus
Kieli
Asettaa näytön kielen.
Kellonaika
Asettaa kellonajan ja päivämäärän.
Painikeäänet
Ota käyttöön ja poista käytöstä kosketuspainikkeiden
äänet. Virtakytkimen ja PYSÄYTÄ-painikkeen ääntä ei
voida kytkeä pois päältä.
Hälytysäänet
Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä hälytysäänet.
Äänenvoimakkuus
Säätää painikkeiden ja äänimerkkien äänenvoimakkuuden asteittain.
Näytön kirkkaus
Säätää näytön kirkkauden asteittain.
Alavalikot toiminnoille: Huolto
Alavalikko
Kuvaus
DEMO
Aktivointi-/deaktivointikoodi: 2468
14
www.aeg.com
Alavalikko
Kuvaus
Näytä käyttöoikeudet
Käyttöoikeutta koskevia tietoja.
Näytä ohjelmistoversio
Ohjelmistoversiota koskevia tietoja.
Tehdasasetukset
Palauta tehdasasetukset.
Alavalikot toiminnoille:
Avustava ruoanvalmistus
Liha
Tämän alavalikon kaikki ruokalajit
sisältävät toiminto- ja
lämpötilasuosituksen. Kyseisiä asetuksia
voidaan säätää manuaalisesti omien
tarpeiden mukaan.
Lammas
Joidenkin ruokalajien kohdalla voit valita
myös ruoanvalmistustavan:
• Painoautomatiikka
• Paistolämpömittari
Riista
Paisti
Selkä
Koipi
Kauris/Hirvi
Reisipala
Jänis
Ruoan kypsyystaso:
• Puoliraaka tai Vähennä
• Keskitaso
• Kypsä tai Lisää
Lintupaisti
Ruokalajin kategoria: Liha ja kala
Kana
Porsaanliha
Kokonainen
Puolikas
Selkäpaisti
Koivet
Paisti
Siivet
Lihamureke
Ankka
Skandinavian paahtopaisti
Hanhi
Sisäfilee
Kalkkuna
Tuore
Savustettu
Paisti
Kinkku
Kyljet
Sisäfilee
Paisti
Reisipaisti
Kokonainen:
Rintapala
Kala
Kokonainen kala
pieni
Keskitaso
Reisipaisti
Vasikanliha
Selkä
Koipi
Liha
Naudanliha
Selkä
iso
Kalalaatikko
Kalapuikot
SUOMI
15
Ruokalajin kategoria: Lisukkeet/uuniruoat
Ruoka
Ruoka
Lisukkeet
Tuore
Ranskalaiset perunat
Uuniruoka
Ciabatta
Kroketit
Vehnäleipä
Lohkoperunat
Ruisleipä
Röstiperunat
Ruisleipä
Lasagne
Perunapaistos
Täysjyväleipä
Leipä
Kohottamaton leipä
Makaronilaatikko
Vihannesgratiini
Pullapitko
Pata, suolainen
Pakastettu
Pata, kasvis
Esikypsytetty
Tuore
Ruoka
Tuore
Ohut
Sämpylät
Pakastettu
Ohut
Paksu
Välipalat
Kylmä
Ohut
Paksu
Pakastettu
Esikypsytetty
Paksu
Piirakka
Patonki
Leipä
Ruokalajin kategoria: Suolaiset
leivonnaiset
Pizza
Patonki
Ruokalajin kategoria: Jälkiruoat/
leivonnaiset
Ruoka
Vuokakakku
Mantelikakku
Omenapiirakka
Juustokakku
Omenakakku, kuorrutettu
Murotaikinapohja
Torttupohja
Maustekakku
Sokerikakku
Tortut
16
www.aeg.com
Ruoka
Ruoka
Piirakka uunipellillä
Pienet leivonnaiset
Omenarulla,
pakaste
Browniet
Tuulihatut
Eclair-leivokset
Juustokakku
Macaronit
Joulupulla
(stollen)
Hedelmäkakku
Pienet kakut
Muffinssit
Murotaikina
Pasteijat
Vatkattu taikina
Lehtitaikina
Hiivataikina
Murotaikinapikkuleivät
Sokerikakku
Pata, makea
Sokerikakut
Kääretorttu
6.3 Lisätoiminnot
Makea torttu
Menu
Hiivataikinapohjainen
kakku
170°C
Options
Lisätoiminnot
Kuvaus
Ajastimen asetukset
Sisältää kellotoimintojen luettelon.
Pikakuumennus
Käynnissä olevan uunitoiminnon kuumenemisajan lyhentäminen.
Päällä / Pois päältä
Turvaohjelma
Toiminnon asettaminen ja sen kytkeminen
myöhemmin toimintaan. Kun toiminto on
asetettu, näyttöön tulee näkyviin viesti
"Set&Go toiminnassa". Kytke se toimintaan
painamalla Käynnistä. Kun tämä toiminto on
toiminnassa, viesti häviää näytöstä ja uuni
käynnistyy. Käytettävissä vain joissakin uunitoiminnoissa ja jos Kestoaika/Lopetus on
asetettu.
6.4 Jälkilämpö
Kun uuni kytketään pois päältä, näytössä
näkyy jälkilämmön merkkivalo. Lämmön
avulla ruoka-aineksia voidaan pitää
lämpimänä.
SUOMI
17
7. KELLOTOIMINNOT
7.1 Ajastimen asetukset
Kellotoiminto
Käyttötarkoitus
Lisääntyvä ajastin
Tarkkailee automaattisesti toiminnon kestoa.
Lisääntyvä ajastin:n näkyvyys voidaan kytkeä
päälle ja pois päältä.
Kestoaika
Toiminnon keston asettaminen.1)
Lopetus
Tällä toiminnolla asetetaan uunin toimintojen
sammutusaika. Tämä lisätoiminto on käytettävissä vain silloin, kun Kestoaika on asetettu.
Käytä toimintoa Kestoaika ja Lopetus samanaikaisesti laitteen kytkemiseksi automaattisesti toimintaan ja pois toiminnasta tiettynä
ajankohtana. 1)
Muistutus
Ajastimen asettaminen.1)
Tämä toiminto ei vaikuta millään tavalla uunin toimintaan.
Valitse
ja aseta aika. Kun aika loppuu, laitteesta kuuluu äänimerkki. Paina väännintä äänimerkin poistamiseksi.
Kun uuni on kytketty pois toiminnasta, tämä
toiminto voidaan kytkeä toimintaan painamalla väännintä.
1) Enintään 23 h 59 min
8. LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Paistolämpömittari
Paistolämpömittari mittaa ruoan
sisälämpötilan. Kun ruoan lämpötila on
saavuttanut asetetun lämpötilan, laite
kytkeytyy pois päältä.
Paistolämpömittarin käytössä on
huomioitava kaksi eri lämpötilaa:
• uunin lämpötila (vähintään 120 °C),
• ruoan sisälämpötila.
HUOMIO!
Käytä vain laitteen mukana
toimitettua lisävarustetta ja
alkuperäisiä varaosia.
Ohjeita parhaiden tuloksien
saavuttamiseen:
• Käytä ruoka-aineksia
huoneenlämpöisinä.
• Paistolämpömittari-mittaria ei saa
käyttää nestemäisiin ruokiin.
• Paistolämpömittari-mittarin tulee olla
ruoassa ja pistokkeen pistorasiassa
ruoanlaiton aikana.
• Käytä suositeltuja
paistolämpötilamittarin lämpötilaasetuksia.
18
www.aeg.com
VAROITUS!
Lue ohjeet kohdasta
"Neuvoja ja vinkkejä".
Laite laskee likimääräisen
kypsennyksen päättymisajan.
Se riippuu ruoan määrästä,
valitusta uunitoiminnosta ja
lämpötilasta.
Ruokalajin kategoriat: liha,
kana ja kala
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Aseta Paistolämpömittari-mittarin
kärki lihan tai kalan keskelle
paksuimpaan kohtaan, jos
mahdollista. Varmista, että
Paistolämpömittari on vähintään 3/4
ruoan sisällä.
3. Liitä Paistolämpömittari-mittarin
pistoke laitteen etukehyksessä
olevaan pistorasiaan.
Näytössä näkyy: Paistolämpömittari.
4. Aseta ruoan sisälämpötila.
5. Valitse uunitoiminto ja tarvittaessa
uunin lämpötila.
Kun ruoka on kuumentunut asetettuun
lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki.
Uuni kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta.
6. Paina väännintä äänimerkin
poistamiseksi.
7. Irrota Paistolämpömittari-mittarin
pistoke pistorasiasta ja poista ruoka
laitteesta.
VAROITUS!
Olemassa on palovammojen
vaara, sillä
Paistolämpömittari-mittari
kuumenee erittäin kuumaksi.
Ole varovainen pistokkeen
irrottamisen ja mittarin
poistamisen aikana.
Ruokalajin kategoria:
vuokaruoka
1. Kytke uuni toimintaan.
2. Aseta puolet aineksista keittoastiaan.
3. Aseta Paistolämpömittari-mittarin
kärki tarkalleen vuokaruoan keskelle.
Paistolämpömittari-mittari tulee
asettaa vakaasti paikoilleen yhteen
kohtaan kypsennyksen ajaksi. Käytä
sen vakauttamiseen kiinteää ruokaainesta. Aseta Paistolämpömittarimittarin silikonikahva tukevasti
keittoastian reunaa vasten.
Paistolämpömittari-mittarin kärki ei
saa koskettaa keittoastian pohjaan.
4. Peitä Paistolämpömittari-mittari
lopuilla aineksilla.
5. Liitä Paistolämpömittari-mittarin
pistoke laitteen etukehyksessä
olevaan pistorasiaan.
SUOMI
Näytössä näkyy: Paistolämpömittari.
6. Aseta ruoan sisälämpötila.
7. Valitse uunitoiminto ja tarvittaessa
uunin lämpötila.
Kun ruoka on kuumentunut asetettuun
lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki.
Uuni kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta.
8. Paina väännintä äänimerkin
poistamiseksi.
9. Irrota Paistolämpömittari-mittarin
pistoke pistorasiasta ja poista ruoka
laitteesta.
VAROITUS!
Olemassa on palovammojen
vaara, sillä
Paistolämpömittari-mittari
kuumenee erittäin kuumaksi.
Ole varovainen pistokkeen
irrottamisen ja mittarin
poistamisen aikana.
Leivinpelti/ uunipannu:
Työnnä leivinpelti /uunipannu
kannatintason ohjauskiskojen väliin.
Paistoritilä ja leivinpelti /
uunipannuyhdessä:
Paina leivinpelti /uunipannu kannattimen
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
Ruoan sisälämpötilan
muuttaminen
Paistolämpötilamittarin ja uunin
lämpötilaa voidaan muuttaa milloin
tahansa kypsennyksen aikana.
1.
tulee näkyviin näyttöön.
2. Muuta lämpötilaa kääntämällä
väännintä.
3. Vahvista painamalla.
8.2 Peltien ja ritilän
asettaminen kannattimille
Paistoritilä:
Paina ritilä liukukiskojen väliin
kannatinkiskoon .
19
Pieni lovi yläosassa parantaa
turvallisuutta. Lovet estävät
myös kallistumisen. Ritilän
yläreuna estää
keittoastioiden luisumisen
kannatintasolta.
20
www.aeg.com
9. LISÄTOIMINNOT
9.1 Automaattinen
virrankatkaisu
Turvallisuussyistä uuni kytkeytyy
automaattisesti pois päältä jonkin ajan
kuluttua, jos jokin uunitoiminto on
käynnissä ja asetuksiin ei tehdä
muutoksia.
(°C)
HUOMIO!
Älä siirrä luukun lukitusta
pystysuunnassa.
Älä paina luukun lukitusta
uuninluukkua sulkiessasi.
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maksimi
3
Pyrolyysipuhdistus
4,5
Automaattinen virrankatkaisu ei toimi
seuraavien toimintojen kanssa: Uunivalo,
Paistolämpömittari,Kestoaika, Lopetus.
9.2 Jäähdytyspuhallin
Kun uuni on toiminnassa,
jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan uunin
pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket
uunin pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin
toimii edelleen, kunnes uuni on
jäähtynyt.
9.4 Mekaanisen luukun
lukituksen käyttäminen
1. Kytke luukun lukitus päälle vetämällä
luukun lukitusta eteenpäin, kunnes se
lukkiutuu paikalleen.
2. Kytke luukun lukitus pois päältä
käytöstä painamalla luukun lukitus
takaisin paneeliin.
9.3 Luukun mekaaninen lukko
Luukun lukitus on auki, kun hankit uunin.
9.5 Luukun avaaminen
mekaanisella uunin lukituksen
ollessa päällä
Luukku voidaan avata, kun mekaaninen
uunin lukitus on päällä.
1. Paina luukun lukitusta kevyesti.
2. Avaa luukku vetämällä sitä kahvasta.
SUOMI
21
Jos painat luukun lukitusta
napsautukseen saakka, luukun lukitus
kytkeytyy pois päältä.
1
2
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Taulukoissa mainitut lämpötilat ja
paistoajat ovat ainoastaan suuntaaantavia. Lämpötila ja paistoaika riippuvat
reseptistä sekä käytettyjen ainesten
laadusta ja määrästä.
10.1 Ruoanlaittoon liittyviä
suosituksia
Uunisi voi paistaa eri tavalla kuin entinen
uunisi. Alla olevat taulukot sisältävät
suositellut lämpötilat, kypsennysajat ja
kannatintasot eri ruokalajeihin.
Jos taulukosta ei löydy reseptiisi sopivia
asetuksia, voit soveltaa jonkin
samantyyppisen paistoksen asetuksia.
10.2 Luukun sisäosa
Luukun sisäpuolelle on merkitty:
• Kannatintasojen numerot.
• Tietoja kuumennustoiminnoista,
ruokien suositellut kannatintasot ja
lämpötilat.
10.3 Neuvoja uunin erityisiin
toimintoihin
Lämpimänä pito
Toiminto mahdollistaa ruoan
säilyttämisen lämpimänä. Lämpötila
säätyy automaattisesti arvoon 80 °C.
Lautasten lämmitys
Toiminto mahdollistaa lautasten ja
astioiden lämmittämisen ennen tarjoilua.
Lämpötila säätyy automaattisesti arvoon
70 °C.
Aseta lautaset ja astiat tasaisesti
päällekkäin uunin ritilälle. Käytä
ensimmäistä kannatintasoa. Vaihda
niiden paikkaa, kun lämmitysajasta on
kulunut puolet.
Taikinan nostatus
Toiminto mahdollistaa hiivataikinan
kohottamisen. Aseta taikina suureen
astiaan ja peitä se kostealla pyyhkeellä
tai tuorekelmulla. Aseta toiminto:
Taikinan nostatus ja kypsennysaika.
Sulatus
Poista pakkausmateriaalit ja aseta ruoka
lautaselle. Älä peitä ruokaa, muutoin
sulatusaika voi olla pitempi. Käytä
ensimmäistä kannatintasoa.
10.4 Paistaminen
Käytä ensimmäisellä kerralla alhaisempaa
lämpötilaa.
Jos paistat useammalla kuin yhdellä
kannatintasolla, voit pidentää paistoaikaa
10 – 15 minuuttia.
Eri kannatintasoilla olevat leivonnaiset
voivat ruskistua epätasaisesti. Lämpötilaasetusta ei tarvitse muuttaa, jos
22
www.aeg.com
ruskistuminen on epätasaista. Erot
tasaantuvat paistumisen jatkuessa.
uunipellit palautuvat kuitenkin
alkuperäiseen muotoonsa.
Uunissa olevat pellit voivat vääntyä
paistamisen aikana. Jäähtyessään
10.5 Leivontavinkkejä
Leivontatulos
Mahdollinen syy
Kakun pohja ei ole riittä- Kannatintaso on virheellivän kypsä.
nen.
Korjaustoimenpide
Laita kakku alemmalle kannatintasolle.
Kakku laskeutuu, se on
taikinainen tai liian kostea.
Uunin lämpötila on liian kor- Käytä seuraavalla kerralla hiukan
kea.
alhaisempaa lämpötilaa.
Kakku on liian kuiva.
Uunin lämpötila on liian ma- Käytä seuraavalla kerralla hiukan
tala.
korkeampaa lämpötilaa.
Liian lyhyt paistoaika.
Liian pitkä paistoaika.
Kakku kypsyy epätasaisesti.
Aseta seuraavalla kerralla pitempi
paistoaika ja alhaisempi lämpötila.
Aseta seuraavalla kerralla lyhyempi paistoaika.
Liian korkea paistolämpötila Alenna uunin lämpötilaa ja pidenja liian lyhyt paistoaika.
nä paistoaikaa.
Kakkutaikina ei ole jakautunut tasaisesti.
Levitä kakkutaikina seuraavalla
kerralla tasaisesti leivinpeltiin.
Kakku ei paistu reseptis- Uunin lämpötila on liian ma- Käytä seuraavalla kerralla hiukan
sä ilmoitetussa paistoa- tala.
korkeampaa lämpötilaa.
jassa.
10.6 Paistaminen yhdellä kannatintasolla
VUOASSA PAISTETUT LEIVONNAISET
(°C)
(min)
Maustekakku /
Briossi
Kiertoilma
150 - 160
50 - 70
1
Maustekakku / Hedelmäkakut
Kiertoilma
140 - 160
70 - 90
1
Kakkupohja murotaikinasta, uunin
esikuumennus tyhjänä
Kiertoilma
170 - 180
10 - 25
2
SUOMI
VUOASSA PAISTETUT LEIVONNAISET
(°C)
(min)
Torttupohja vatkatusta taikinasta
Kiertoilma
150 - 170
20 - 25
2
Juustokakku
Ylä- /alalämpö
170 - 190
60 - 90
1
LEIVINPELLILLÄ PAISTETTAVAT KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
Esikuumenna tyhjää uunia ellei muuta mainita.
(°C)
(min)
Ylä- /alalämpö
170 - 190
30 - 40
3
Joulupulla (stollen) Ylä- /alalämpö
160 - 180
50 - 70
2
Ruisleipä:
ensin: 230
20
1
Pullapitko / Pullakranssi, esikuumennus ei ole tarpeen
Ylä- /alalämpö
myöhemmin: 160 - 30 - 60
180
Tuulihatut / Eclairleivokset
Ylä- /alalämpö
190 - 210
20 - 35
3
Kääretorttu,
Ylä- /alalämpö
180 - 200
10 - 20
3
Strösselikakku, esikuumennus ei ole
tarpeen
Kiertoilma
150 - 160
20 - 40
3
Voilla leivottu man- Ylä- /alalämpö
telikakku / Sokerikakut
190 - 210
20 - 30
3
Hedelmäkakku,
esikuumennus ei
ole tarpeen
180
35 - 55
3
Ylä- /alalämpö
23
24
www.aeg.com
LEIVINPELLILLÄ PAISTETTAVAT KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
Esikuumenna tyhjää uunia ellei muuta mainita.
Pellillä paistetut
leivonnaiset, arkalaatuinen täyte
(esim. rahka, kerma, vaniljakastike)
Ylä- /alalämpö
(°C)
(min)
160 - 180
40 - 60
3
PIKKULEIVÄT
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
Murotaikina / Notkeat
taikinat
Kiertoilma
150 - 160
10 - 20
Marengit
Kiertoilma
80 - 100
120 - 150
Macaronit
Kiertoilma
100 - 120
30 - 50
Hiivataikinasta leivotut
pikkuleivät
Kiertoilma
150 - 160
20 - 40
Lehtitaikinaleivonnaiset, Kiertoilma
uunin esikuumennus
tyhjänä
170 - 180
20 - 30
Sämpylät, uunin esikuumennus tyhjänä
190 - 210
10 - 25
Ylä- /alalämpö
SUOMI
25
10.7 Paistokset ja gratiinit
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(°C)
(min)
Makaronilaatikko
Ylä- /alalämpö
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Ylä- /alalämpö
180 - 200
25 - 40
Vihannesgratiini, uunin
esikuumennus tyhjänä
Grilli + tuuletin
160 - 170
15 - 30
Patongit sulaneella
juustolla
Kiertoilma
160 - 170
15 - 30
Riisipuuro
Ylä- /alalämpö
180 - 200
40 - 60
Kalalaatikko
Ylä- /alalämpö
180 - 200
30 - 60
Täytetyt vihannekset
Kiertoilma
160 - 170
30 - 60
10.8 Paistaminen useilla
kannatintasoilla
PIKKULEIVÄT
Valitse toiminto: Kiertoilma.
Käytä kahden leivinpellin kohdalla
ensimmäistä ja neljättä kannatintasoa.
LEIVINPELLILLÄ PAISTETTAVAT KAKUT / LEIVONNAISET / LEIVÄT
(°C)
(min)
Tuulihatut / Eclair-leivokset, uunin esikuumennus tyhjänä
160 180
25 - 45
Strösselikakku, kuiva
150 160
30 - 45
(°C)
(min)
Murotaikinapikkuleivät
150 160
20 - 40
Marengit
80 100
130 170
Macaronit
100 120
40 - 80
Hiivataikinasta leivotut
pikkuleivät
160 170
30 - 60
Lehtitaikinaleivonnaiset, 170 uunin esikuumennus
180
tyhjänä
30 - 50
Sämpylät
20 - 30
180
10.9 Vinkkejä paistamiseen
Käytä lämmönkestäviä uunivuokia.
Paista vähärasvaista lihaa peitettynä.
26
www.aeg.com
Aseta suurikokoiset paistit suoraan
paistoastiaan tai paistoritilän päälle,
jonka alla on paistoastia.
Valele paistien päälle niistä tulevia
nesteitä useita kertoja paistamisen
aikana
Kaada hiukan nestettä paistoastiaan,
jotta valuva rasva ei pala.
10.10 Lihan paistaminen
Käännä paistia, kun paistoajasta on
kulunut 1/2 - 2/3.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Paista liha tai kala suurina (vähintään 1
kg:n) palasina.
PAAHTOPAISTI
(°C)
(min)
Patapaisti
1 - 1,5 kg
Ylä- /alalämpö
230
120 - 150
Paahtopaisti tai filee, raaka, uunin
esikuumennus tyhjänä
paksuus 1 cm
Grilli + tuuletin
190 - 200
5-6
Paahtopaisti tai filee, puolikypsä, uunin esikuumennus
tyhjänä
paksuus 1 cm
Grilli + tuuletin
180 - 190
6-8
Paahtopaisti tai filee, kypsä, uunin
esikuumennus tyhjänä
paksuus 1 cm
Grilli + tuuletin
170 - 180
8 - 10
PORSAS
Valitse toiminto: Grilli + tuuletin.
(kg)
(°C)
(min)
Lapa / Niska / Kinkku
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
Kyljykset / Siankylki
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
Lihamureke
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Porsaan potkapaisti, esi- 0,75 - 1
kypsennetty
150 - 170
90 - 120
SUOMI
VASIKKA
Valitse toiminto: Grilli + tuuletin.
(kg)
(°C)
(min)
Vasikanpaisti
1
160 - 180
90 - 120
Vasikan reisipaisti
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Lampaanreisi / Lammaspaisti
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
Lampaanselkä
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
LAMMAS
Valitse toiminto: Grilli + tuuletin.
RIISTA
(kg)
(°C)
(min)
Selkä / Jäniksen- 1
koipi, uunin esikuumennus tyhjänä
Ylä- /alalämpö
230
30 - 40
Kauriin-/hirvensatula
1,5 - 2
Ylä- /alalämpö
210 - 220
35 - 40
Kauriin-/hirvenreisi
1,5 - 2
Ylä- /alalämpö
180 - 200
60 - 90
27
28
www.aeg.com
KANA
Valitse toiminto: Grilli + tuuletin.
(kg)
(°C)
(min)
Linnunliha, paloina
0,2 - 0,25
200 - 220
30 - 50
Puolikas kana
0,4 - 0,5
190 - 210
35 - 50
Broileri, kana
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Ankka
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
Hanhi
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
Kalkkuna
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
Kalkkuna
4-6
140 - 160
150 - 240
KALA
(kg)
Kokonainen kala 1 - 1,5
Ylä- /alalämpö
10.11 Leipä
(°C)
(min)
210 - 220
40 - 60
Käytä toista kannatintasoa.
Esikuumennusta ei suositella.
LEIPÄ
(°C)
(min)
Vehnäleipä
180 - 200
40 - 60
Patonki
200 - 220
35 - 45
Briossi
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Ruisleipä
190 - 210
50 - 70
SUOMI
LEIPÄ
(°C)
(min)
Kokojyväleipä
180 - 200
50 - 70
Täysjyväleipä
170 - 190
60 - 90
Sämpylät
190 - 210
20 - 35
10.12 Rapea pinta, Kiertoilma + alalämpö
PIZZA
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(°C)
(min)
Tortut
180 - 200
40 - 55
Pinaattipiiras
160 - 180
45 - 60
Kinkkupiiras / Sveitsiläinen juus- 170 - 190
topiirakka
45 - 55
Omenapiirakka, kuorrutettu
50 - 60
150 - 170
PIZZA
Esikuumenna tyhjää uunia ennen ruokien asettamista uuniin.
Käytä toista kannatintasoa.
(°C)
(min)
Pizza, ohut pohja
200 - 230
15 - 20
Pizza, paksu pohja
180 - 200
20 - 30
Kohottamaton leipä
230 - 250
10 - 20
29
30
www.aeg.com
PIZZA
Esikuumenna tyhjää uunia ennen ruokien asettamista uuniin.
Käytä toista kannatintasoa.
(°C)
(min)
Voitaikinapohjainen piiras
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen
230 - 250
12 - 20
Pierogi (Piiraat)
180 - 200
15 - 25
Vihannespiiras
160 - 180
50 - 60
10.13 Grilli
Esikuumenna tyhjää uunia ennen ruokien
asettamista uuniin.
Aseta pannu ensimmäiselle
kannatintasolle rasvan keräämiseksi.
Grillaa vain ohuita liha- tai kalapaloja.
GRILLI
(°C)
(min)
1. puoli
(min)
2. puoli
Paahtopaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Naudanfilee
230
20 - 30
20 - 30
3
Porsaankylkipaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Vasikankylkipaisti
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lampaanselkä
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Kokonainen kala, 0,5 - 210 - 230
1 kg
15 - 30
15 - 30
3/4
10.14 Matalalämpö
Tämä toiminto mahdollistaa
vähärasvaisen ja mehukkaan lihan ja
kalan valmistamisen. Ei sovi kanan,
lihapatojen tai rasvaisen porsaanpaistin
valmistamiseen. Paistolämpömittari
lämpötila saa olla korkeintaan 65 °C
SUOMI
1. Paista lihaa pannussa 1 - 2 minuutin
ajan kummaltakin puolelta korkealla
tehotasolla.
2. Aseta liha uunipannuun tai suoraan
paistoritilälle. Aseta ritilän alle pelti
rasvan keräämistä varten.
Älä käytä kantta kyseistä toimintoa
käytettäessä.
3. Valitse Paistolämpömittari.
31
4. Valitse toiminto: Matalalämpö. Voit
asettaa 80 °C - 150 °C lämpötilan 10
ensimmäisen minuutin ajaksi.
Oletusarvo on 90 °C. Aseta lämpötila
toimintoon Paistolämpömittari.
5. 10 minuutin kuluttua uuni laskee
lämpötilan automaattisesti arvoon 80
°C.
Aseta lämpötila 120 °C.
(kg)
(min)
Pihvit
0,2 - 0,3
20 - 40
3
Naudanfilee
1 - 1,5
90 - 150
3
Paahtopaisti
1 - 1,5
120 - 150
1
Vasikanpaisti
1 - 1,5
120 - 150
1
10.15 Alalämpö + grilli + tuuletin
Sulatus
(°C)
(min)
Pizza, pakaste
200 - 220
15 - 25
2
Pizza American, pakaste
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, kylmä
210 - 230
13 - 25
2
Pizzapalat, pakaste
180 - 200
15 - 30
2
Ranskalaiset, ohuet
200 - 220
20 - 30
3
Ranskalaiset, paksut
200 - 220
25 - 35
3
Lohkoperunat / Kroketit
220 - 230
20 - 35
3
Röstiperunat
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, tuore
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, pakaste
160 - 180
40 - 60
2
Uunijuusto
170 - 190
20 - 30
3
Kanan siipipalat
190 - 210
20 - 30
2
32
www.aeg.com
10.16 Sulatus
Poista pakkausmateriaalit ja aseta ruoka
lautaselle.
Älä peitä ruokaa, muutoin sulatusaika voi
olla pitempi.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
(kg)
(min)
Sulatusaika
(min)
Jälkisulatusaika
Kana
1
100 - 140
20 - 30
Aseta broileri suurikokoiselle vadille
ylösalaisin käännetyn aluslautasen
päälle. Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Liha
1
100 - 140
20 - 30
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Liha
0,5
90 - 120
20 - 30
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
Taimen
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Mansikat
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Voi
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Kerma
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Vatkaa kerma, kun se on edelleen
hiukan jäässä.
60
60
-
Gateau (pe- 1,4
runalaatikko)
10.17 Säilöntä
Käytä ainoastaan samankokoisia
kaupoista saatavilla olevia
säilöntäpurkkeja.
Aseta lämpötila 160 - 170 °C.
PEHMEÄT MARJAT/HEDELMÄT
Älä käytä kierrekorkillisia ja pikalukittavia
lasipurkkeja tai metallitölkkejä.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa.
Aseta leivinpellille korkeintaan kuusi
yhden litran säilöntäpurkkia.
Täytä purkit tasaisesti ja sulje tiiviisti.
Purkit eivät saa koskettaa toisiaan.
Kaada noin 1/2 litraa vettä leivinpellille,
jotta uunissa on riittävästi kosteutta.
Kun neste alkaa kiehua kevyesti
ensimmäisissä purkeissa (litran purkissa
noin 35 - 60 minuutin kuluttua), katkaise
virta uunista tai alenna lämpötila 100
°C:seen (katso taulukko).
(min)
Keittoaika kiehumiseen
Mansikat / Mustikat / 35 - 45
Vadelmat / Kypsät
karviaiset
SUOMI
kuivausajan puolessa välissä, avata uunin
luukku ja antaa sen jäähtyä yön yli
kuivauksen loppuun suorittamiseksi.
LUUHEDELMÄT
Persikat /
Kvittenit /
Luumut
33
Käytä yhden leivinpellin kohdalla
kolmatta kannatintasoa.
(min)
Keittoaika
kiehumiseen
(min)
Jatka keittämistä
100 °C:ssa
35 - 45
10 - 15
VIHANNEKSET
(min)
Keittoaika
kiehumiseen
(min)
Jatka keittämistä 100
°C:ssa
Porkkanat
50 - 60
5 - 10
Kurkut
50 - 60
-
Pikkelsi
50 - 60
5 - 10
Kyssäkaali /
Herneet /
Parsa
50 - 60
15 - 20
Käytä kahden leivinpellin kohdalla
ensimmäistä ja neljättä kannatintasoa.
VIHANNEKSET
(°C)
(h)
Pavut
60 - 70
6-8
Paprikat
60 - 70
5-6
Keittovihannekset
60 - 70
5-6
Sienet
50 - 60
6-8
Yrtit
40 - 50
2-3
Aseta lämpötila 60 - 70 °C.
HEDELMÄT
(h)
Luumut
8 - 10
10.18 Kuivaus - Kiertoilma
Aprikoosit
8 - 10
Peitä uunipellit leivinpaperilla.
Omenaviipaleet
6-8
Parempien tuloksien saavuttamiseksi on
suositeltavaa sammuttaa uuni
Päärynät
6-9
10.19 Paistolämpömittari
NAUDANLIHA
Ruoan sisälämpötila (°C)
Puoliraaka
Keskitaso
Kypsä
Paahtopaisti
45
60
70
Selkäpaisti
45
60
70
34
www.aeg.com
NAUDANLIHA
Lihamureke
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
80
83
86
PORSAS
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
80
84
88
Selän kylkipaisti / Porsaankylkipaisti,
savustettu / Porsaankylkipaisti, hau- 75
dutettu
78
82
Kinkku / Paisti
VASIKKA
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
Vasikanpaisti
75
80
85
Vasikan reisipaisti
85
88
90
LAMMAS
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
Lampaanreisi
80
85
88
Lampaanselkä
75
80
85
Lammaspaisti / Lampaanreisi
65
70
75
RIISTA
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
Jäniksenselkä / Kauriin-/hirvensatu65
la
70
75
Jäniksenkoipi / Jänis, kokonainen /
Kauriin-/hirvenkoipi
75
80
70
SUOMI
KANA
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
80
83
86
Ankka, kokonainen/puolikas / Kalk75
kuna, kokonainen/rintapala
80
85
Ankka, rintapala
65
70
Kana
60
KALA (LOHI, TAIMEN,
KUHA)
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Kala, kokonainen/suuri/haudutettu / Kala, kokonainen/suuri/paistet- 60
tu
VUOKARUOAT - ESIKEITETYT VIHANNEKSET
Kesäkurpitsavuoka / Parsakaalivuoka / Fenkolivuoka
Lisää
64
68
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
85
88
91
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
85
88
91
PATA - MAKEA
Laatikkoruoka vaaleasta leivästä
hedelmillä / ilman hedelmiä / Riisipuurolaatikko hedelmillä / ilman
hedelmiä / Makea nuudelivuoka
Keskitaso
Ruoan sisälämpötila (°C)
PATA - SUOLAINEN
Cannelloni / Lasagne / Makaronilaatikko
35
Ruoan sisälämpötila (°C)
Vähemmän
Keskitaso
Lisää
80
85
90
10.20 Kostea kiertoilma suositellut varusteet
Käytä tummia heijastamattomia vuokia ja
astioita. Ne absorboivat enemmän
lämpöä vaaleisiin ja heijastaviin astioihin
verrattuna.
36
www.aeg.com
Annosvuoat
Pizzapannu
Uunivuoka
Tumma, heijastamaton
halkaisija 28 cm
Tumma, heijastamaton
halkaisija 26 cm
Keraaminen
halkaisija 8 cm,
korkeus 5 cm
Torttuvuoka
Tumma, heijastamaton
halkaisija 28 cm
10.21 Kostea kiertoilma
Noudata alla olevan taulukon ehdotuksia
parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
Makaronivuoka
200 - 220
45 - 55
Perunapaistos
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Leipävanukas
190 - 200
55 - 70
Riisivanukas
170 - 190
45 - 60
Omenakakku vatkatusta taikinasta (pyöreä
kakkuvuoka)
160 - 170
70 - 80
Vehnäleipä
190 - 200
55 - 70
10.22 Tietoja testilaitokselle
Testit seuraavan mukaisesti: EN 60350,
IEC 60350.
SUOMI
37
PAISTAMINEN YHDELLÄ KANNATINTASOLLA. Vuoassa paistetut leivonnaiset
(°C)
(min)
Rasvaton sokerikakku
Kiertoilma
140 - 150
35 - 50
2
Rasvaton sokerikakku
Ylä- /alalämpö
160
35 - 50
2
Omenapiirakka, 2 vuokaa Ø20 cm
Kiertoilma
160
60 - 90
2
Omenapiirakka, 2 vuokaa Ø20 cm
Ylä- /alalämpö
180
70 - 90
1
PAISTAMINEN YHDELLÄ KANNATINTASOLLA. Pikkuleivät
Käytä kolmatta kannatintasoa.
(°C)
(min)
Murokeksit / Pasteijat
Kiertoilma
140
25 - 40
Murokeksit / Pasteijat, uunin esikuumennus tyhjänä
Ylä- /alalämpö
160
20 - 30
Pienet kakut, 20 kpl/pelti, Kiertoilma
uunin esikuumennus tyhjänä
150
20 - 35
Pienet kakut, 20 kpl/pelti, Ylä- /alalämpö
uunin esikuumennus tyhjänä
170
20 - 30
PAISTAMINEN USEILLA KANNATINTASOILLA. Pikkuleivät
Murokeksit / Pasteijat Kiertoilma
(°C)
(min)
140
25 - 45
2 tasoa 3 tasoa
1/4
1/3/5
38
www.aeg.com
PAISTAMINEN USEILLA KANNATINTASOILLA. Pikkuleivät
Pienet kakut, 20 kpl/
pelti, uunin esikuumennus tyhjänä
Kiertoilma
(°C)
(min)
150
23 - 40
2 tasoa 3 tasoa
1/4
-
GRILLI
Esikuumenna tyhjää uunia 5 minuutin ajan.
Grillaa lämpötilan maksimiasetuksella.
(min)
Paahtoleipä
Grilli
1-3
5
Naudanlihapihvit, käännä
kypsennyksen puolivälissä
Grilli
24 - 30
4
11. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
11.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä puhdistusainetta.
Puhdistusaineet
Poista pinttyneet tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.
SUOMI
39
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa tulipaloon. Riski on suurempi grillipannussa.
Jokapäiväinen käyttö
Kuivaa sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa
pestä astianpesukoneessa.
Lisävarusteet
Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa voimakkailla pesuaineilla,
teräväreunaisilla esineillä tai pestä astianpesukoneessa
11.2 Poistaminen: uunipeltien
kannatinkiskot
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
HUOMIO!
Ole varovainen irrottaessasi
kannattimia.
1. Vedä uunipeltien kannattimen etuosa
irti sivuseinästä.
2. Vedä uunipeltien kannattimen
takaosa irti seinästä ja poista se.
1
2
Asenna poistetut lisävarusteet
noudattamalla ohjeita päinvastaisessa
järjestyksessä.
11.3 Pyrolyysipuhdistus
HUOMIO!
Poista kaikki lisävarusteet ja
irrotettavat peltien
kannattimet.
Pyrolyysipuhdistus ei voi
käynnistyä:
• Jos paistolämpömittarin pistoketta ei
ole poistettu pistorasiasta.
• Jos uuninluukkua ei ole suljettu
kokonaan.
Poista suurin lika ensin käsin.
HUOMIO!
Jos samaan kaappiin on
asennettu muita laitteita, älä
käytä niitä samaan aikaan
seuraavan toiminnon kanssa:
Pyrolyysipuhdistus. Se voi
vahingoittaa laitetta.
1. Puhdista luukun sisäpinta kuumalla
vedellä, jotta jäämät eivät palaisi
siihen kuuman ilman vuoksi.
2. Kytke uuni toimintaan.
3. Valitse valikko ja vahvista väännintä
painamalla.
4. Valitse Pyrolyysipuhdistus ja vahvista
väännintä painamalla.
5. Puhdistuksen keston valitseminen:
40
www.aeg.com
Lisätoiminto
Kuvaus
Lyhyt
1 h alhaiselle
likaisuustasolle
Normaali
1 h 30 min tavalliselle likaisuustasolle
Voimakas
3 h suurelle likaisuustasolle
HUOMIO!
Käsittele lasia varoen, tämä
koskee erityisesti
etupaneelin reunoja. Lasi voi
rikkoutua.
1. Avaa luukku kokonaan auki.
2. Paina saranoissa olevat lukitusvivut
(A) ääriasentoon.
6. Vahvista väännintä painamalla.
Kun pyrolyysipuhdistus
käynnistyy, uuninluukku
lukittuu ja lamppu sammuu.
Jäähdytyspuhallin toimii
suuremmalla nopeudella.
Pyrolyysipuhdistus voidaan
lopettaa ennen sen
päättymistä kytkemällä uuni
pois toiminnasta.
VAROITUS!
Kun toiminto on suoritettu,
uuni on hyvin kuuma. Anna
sen jäähtyä. On olemassa
palovammojen vaara.
Kun toiminto päättyy, luukku
on lukittu jäähdytysvaiheen
ajan. Joitakin uunin
toimintoja ei voida käyttää.
11.4 Muistutus
puhdistamisesta
Kun muistutus tulee näkyviin, puhdistus
on tarpeen. Käytä toimintoa
Pyrolyysipuhdistus.
11.5 Luukun irrottaminen ja
asentaminen
A
A
3. Sulje uunin luukku ensimmäiseen
avausasentoon (likimääräinen kulma:
70°).
4. Tartu luukkuun käsin kummaltakin
puolelta ja vedä se irti uunista
ylöspäin suuntautuvassa kulmassa.
5. Aseta luukku ulompi puoli alaspäin
pehmeälle ja vakaalle alustalle.
6. Pidä kiinni luukun yläreunassa
olevasta listasta (B) kummaltakin
puolelta ja työnnä sisäänpäin siten,
että kiinnitystiiviste vapautuu.
2
B
1
7. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
eteenpäin.
8. Tartu lasilevyihin yläreunasta ja vedä
ne yksi kerrallaan ulos ohjauskiskosta.
Voit poistaa luukun ja sisäiset lasilevyt
niiden puhdistamiseksi.Lasilevyjen
lukumäärä vaihtelee mallikohtaisesti.
VAROITUS!
Luukku on painava.
9. Puhdista lasilevy vedellä ja miedolla
puhdistusaineella. Kuivaa lasilevy
SUOMI
varoen. Lasilevyjä ei saa pestä
astianpesukoneessa.
Suorita edellä kuvatut vaiheet
päinvastaisessa järjestyksessä
puhdistamisen jälkeen. Kiinnitä ensiksi
pienin lasilevy, sitten suurempi ja lopuksi
luukku.
Varmista, että lasilevyt (C, B ja A) tulevat
oikeaan järjestykseen. Aseta ensin
lasilevy C, jonka vasemmalle puolelle on
painettu neliö ja oikealle puolelle kolmio.
Kyseiset merkit on kohokuvioitu myös
luukun kehykseen. Lasissa olevan
kolmiomerkin tulee vastata luukun
kehyksessä olevaa kolmiota ja
neliömerkin tulee vastata neliötä. Asenna
sen jälkeen kaksi muuta lasilevyä.
ABC
2. Irrota uunin pistoke pistorasiasta.
3. Peitä uunin pohja kankaalla.
Ylälamppu
1. Irrota lampun suojalasi kiertämällä
sitä.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
Sivulamppu
1. Poista vasen kannatinkisko
päästäksesi lamppuun.
2. Irrota suojalasi kapealla ja tylpällä
esineellä (esim. teelusikalla).
11.6 Vaihtaminen: Lamppu
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
Lamppu voi olla kuuma.
1. Kytke uuni pois päältä. Odota,
kunnes uuni on jäähtynyt.
12. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3. Puhdista suojalasi.
4. Vaihda lamppu sopivaan 300 °C
lämmönkestävään lamppuun.
5. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
6. Asenna vasen kannatin.
41
42
www.aeg.com
12.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kytkeydy toimintaan
eikä sitä voida käyttää.
Uunia ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on liitetty
sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista että uuni on liitetty
oikein sähköverkkoon (ks.
kytkentäkaavio, jos saatavilla).
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toimin- Kytke uuni toimintaan.
nasta.
Uuni ei kuumene.
Kelloa ei ole asetettu.
Aseta kello.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset ovat
oikein.
Uuni ei kuumene.
Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa.
Katso kohta "Automaattinen
virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.
Ovi ei ole kunnolla kiinni.
Sulje luukku kokonaan.
Uuni ei kuumene.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny
sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
Näyttö pyytää asettamaan
toiminnon Kieli.
Sähkökatkos kesti yli 3 päivää.
Katso kohta "Käyttöönotto".
Näyttö pyytää asettamaan
toiminnon Kieli.
Esitystila on päällä.
Kytke esittelytila pois päältä
kohdassa: Valikko / Perusasetukset / DEMO. Aktivointi-/deaktivointikoodi: 2468.
Näytössä näkyy F111.
Paistolämpömittarin pistoke
on asetettu virheellisesti pistorasiaan.
Kytke paistolämpömittarin
pistoke mahdollisimman syvälle pistorasiaan.
Näytössä näkyy virhekoodi,
jota ei ole tässä taulukossa.
Kyseessä on sähköhäiriö.
• Kytke laite pois päältä irrottamalla ja kiinnittämällä sulaketaulun sulake tai
käyttämällä sulaketaulun
turvakytkintä, ja kytke se
takaisin päälle.
• Käänny kuluttajaneuvonnan puoleen, ellei virhekoodi katoa näytöstä.
Höyryä ja kosteutta muodos- Ruoka on jätetty uuniin liian
tuu ruokaan ja uunin sisälle. pitkäksi ajaksi.
Älä jätä ruokia uuniin 15-20
minuuttia pitemmäksi ajaksi
kypsennyksen jälkeen.
SUOMI
12.2 Huoltotiedot
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään taivaltuutettuun
huoltopalveluun.
43
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on
merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee
uunin sisäosan etukehyksessä. Älä poista
arvokilpeä uunista.
Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
13. ENERGIATEHOKKUUS
13.1 Tuotetiedot ja tuotteen tietolomake*
Tavarantoimittajan nimi
AEG
Mallin tunnus
BPK842220M 944187845,
944188339
Energialuokka
81,2
Energiatehokkuusluokka
A+
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö toiminnossa
1,09 kWh/ohjelma
Energiankulutus normaalikäytössä Kiertoilma-toiminnossa
0,69 kWh/ohjelma
Pesien lukumäärä
1
Lämpölähde
Sähkö
Tilavuus
71 l
Uunityyppi
Kalusteeseen asennettava uuni
Massa
37.0 kg
* Euroopan unionissa EU-määräyksien 65/2014 ja 66/2014 mukaisesti.
Valko-Venäjän tasavallassa STB 2478-2017:n liitteen G ja STB 2477-2017:n liitteiden A ja B
mukaisesti.
Ukrainassa määräyksen 568/32020 mukaisesti.
Energiatehokkuusluokka ei koske Venäjää.
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1: Tuotesarjat,
uunit, höyryuunit ja grillit - Suorituskyvyn mittaustavat.
44
www.aeg.com
13.2 Energiansäästö
näkyy jälkilämmön merkkivalo. Lämmön
avulla ruoka-aineksia voidaan pitää
lämpimänä.
Uunissa on joitakin
toimintoja, joiden avulla voit
säästää energiaa.
Varmista, että uunin luukku on suljettu
hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa
luukkua liian usein kypsennyksen aikana.
Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista,
että se on hyvin kiinni paikoillaan.
Käytä metallisia keittoastioita
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen ruokien asettamista uuniin.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun
valmistat kerralla useampia ruokia.
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
minuuttia ennen kypsennysajan
päättymistä. Uunin jälkilämpö kypsentää
ruokaa edelleen.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila
syttyy näyttöön.
Kypsentäminen lamppu pois päältä
Kytke lamppu pois päältä kypsennyksen
aikana. Kytke se päälle ainoastaan
tarvittaessa.
Puhallintoiminnon käyttäminen
Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja
puhaltimella energian säästämiseksi.
Jälkilämpö
Jos ohjelma Kestoaika- tai Lopetusvalinnalla kytketään toimintaan ja
kypsennysaika on yli 30 minuuttia,
joissakin uunitoiminnoissa
lämpövastukset sammuvat
automaattisesti aikaisemmin.
Kostea kiertoilma
Toiminto säästää energiaa paistamisen
aikana.
Puhallin ja lamppu toimivat edelleen.
Kun uuni kytketään pois päältä, näytössä
Kun valitset tämän toiminnon, lamppu
sammuu automaattisesti 30 sekunnin
kuluttua. Lamppu voidaan sytyttää
uudelleen, odotetut energiasäästöt ovat
tällöin kuitenkin pienemmät.
14. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SUOMI
45
46
www.aeg.com
SUOMI
47
867336297-E-402019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement