Triumph-Adler 2500ci Copy system Instrukcja obsługi

Triumph-Adler 2500ci Copy system Instrukcja obsługi
FL
! > Wstęp
Wstęp
Dziękujemy za zakup urządzenia 2500ci.
Niniejszy Podręcznik obsługi został stworzony po to, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,
przeprowadzać rutynową konserwację i rozwiązywać podstawowe problemy, gdy zajdzie taka konieczność. Pozwoli to
na utrzymanie urządzenia w optymalnym stanie.
Przed użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z treścią niniejszego Podręcznika obsługi.
Zaleca się korzystanie z materiałów eksploatacyjnych naszej firmy.
Zaleca się korzystanie z oryginalnych pojemników z tonerem, które pomyślnie przeszły rygorystyczne testy kontroli
jakości.
Korzystanie z pojemników z tonerem innych niż oryginalne może spowodować usterkę urządzenia.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez korzystanie z materiałów eksploatacyjnych
innych producentów.
i
> Przegląd
Przegląd
Standardowa wersja tego urządzenia umożliwia kopiowanie i drukowanie dokumentów. Zeskanowane obrazy można
wysyłać do odbiorców wiadomości e-mail w postaci załączników lub na komputer w tej samej sieci. Funkcja faksu jest
dostępna jako opcja.
Dane wejściowe
Oryginały
Dane elektroniczne
Zabezpieczenia
Dane z faksu Karta pamięci USB
Można dostosować poziomy
zabezpieczeń do własnych
potrzeb.
Zwiększenie
bezpieczeństwa (strona v)
Aplikacje
Można dodawać nowe funkcje
urządzenia stosownie do potrzeb.
Operacje na komputerze
Funkcje skrzynki
dokumentów
Embedded Web Server RX
Można sprawdzać stan i zmieniać ustawienia urządzenia z poziomu komputera
za pomocą przeglądarki internetowej.
Patrz Podręcznik obsługi
(w jęz. angielskim).
Ta funkcja jest przydatna do wielu zadań, w tym
zapisywania danych w pamięci urządzenia i na karcie
pamięci USB.
Patrz w jęz. angielskim.
Embedded Web Server RX (strona 2-27)
Embedded Web Server RX User Guide
Dane wyjściowe
Funkcje kopiowania
Funkcje drukowania
Kopiowanie (strona 4-15)
Patrz w jęz. angielskim.
Karta pamięci USB Funkcje faksowania
Patrz w jęz.
angielskim.
FAX Operation
Guide
Funkcje wysyłania
Wysyłanie (strona 4-20)
NOTATKA
• Przed użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z treścią rozdziału Informacje prawne oraz zasady
bezpieczeństwa na stronie 1-1.
• Aby uzyskać więcej informacji o przygotowaniu urządzenia do użytkowania, np. podłączaniu kabli i instalacji
oprogramowania, patrz Instalacja i konfiguracja urządzenia na stronie 2-1.
• Aby uzyskać więcej informacji o ładowaniu papieru, umieszczaniu oryginałów, konfigurowaniu folderów
udostępnionych i dodawaniu adresów do książki adresowej, patrz Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
na stronie 3-1.
ii
> Funkcje urządzenia
Funkcje urządzenia
Urządzenie jest wyposażone w wiele użytecznych funkcji. Poniżej opisano przykładowe funkcje. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, patrz Korzystanie z różnych funkcji (strona 5-1).
Optymalizacja przepływu pracy w biurze
Dostęp do często używanych funkcji
za pomocą jednego naciśnięcia
(programowanie)
Jednoczesne skanowanie oryginałów
o mieszanych rozmiarach (Oryginały
o rozmiarach mieszanych)
Można zaprogramować często używane
funkcje.
Funkcja jest przydatna do
przygotowywania materiałów na
konferencję.
Po przypisaniu funkcji do wstępnie
zdefiniowanych programów można
wywołać funkcje, naciskając przycisk
z numerem programu. Program pozwala
uzyskać identyczne rezultaty, nawet jeżeli
urządzenie będzie obsługiwane przez
inną osobę.
Można ustawić wiele różnych rozmiarów
oryginałów, co eliminuje potrzebę
resetowania rozmiaru oryginałów.
Patrz w jęz. angielskim.
Skanowanie dużej liczby oryginałów
w oddzielnych partiach i kończenie jako
jednego zadania (Skanowanie ciągłe)
Funkcja jest przydatna do przygotowywania wielostronicowych ulotek.
Jeżeli w procesorze dokumentów nie
można na raz umieścić dużej liczby
oryginałów, można zeskanować oryginały
w partiach, a następnie skopiować je lub
wysłać jako jedno zadanie.
Patrz w jęz. angielskim.
Program (strona 4-6)
Optymalizacja przepływu pracy w biurze
Oszczędzanie energii i obniżenie
kosztów
Równoczesne wysyłanie przy użyciu
wielu opcji wysyłania (Wysył. wielokr.)
Oszczędzanie energii w razie potrzeby
(Oszcz. energii/Poziom wzn. oszcz.
energii)
Zapisywanie często używanych
dokumentów w pamięci urządzenia
(Skrzynka niestandardowa)
On
Można wysłać jeden dokument do wielu
miejsc docelowych, korzystając z różnych
metod wysyłania.
Do każdej metody wysyłania, takiej jak
E-mail, SMB i Faks, można przy tym
określić wiele miejsc docelowych.
Aby skrócić przepływ pracy, można
wysłać zadanie natychmiast.
Wysyłanie do różnych typów miejsc
docelowych jednocześnie (wysyłanie
wielokrotne) (strona 4-34)
Można udostępniać często używane
dokumenty innym użytkownikom.
Często używane dokumenty można
zapisać w pamięci urządzenia,
a następnie drukować je lub wysyłać
w razie potrzeby.
Tego rodzaju dokumenty mogą być
współużytkowanie przez wielu
użytkowników.
Patrz w jęz. angielskim.
Off
Urządzenie jest wyposażone w funkcję
Oszcz. energii, która powoduje
automatyczne przełączanie urządzenia
w tryb niskiego poboru energii lub
uśpienia. Można przypisać odpowiednie
ustawienie Poziom wzn. oszcz. energii
w zależności od wykonywanej operacji.
Ponadto można skonfigurować
automatyczne przełączanie urządzenia
w tryb uśpienia i wybudzanie o określonej
godzinie każdego dnia tygodnia.
Funkcja oszczędzania energii
(strona 2-22)
Patrz w jęz. angielskim.
iii
> Funkcje urządzenia
Oszczędzanie energii i obniżenie kosztów
Tworzenie eleganckich dokumentów
Drukowanie wielu oryginałów na
jednym arkuszu
(Dupleks/Połącz)
Pomijanie pustych stron podczas
drukowania
(Pomiń puste strony)
Zapobieganie przesiąkaniu obrazów
(Zapobieganie przesiąkaniu)
Oryginały można drukować na obu
stronach arkusza. Możliwe jest również
drukowanie wielu oryginałów na jednym
arkuszu.
Jeżeli w partii skanowanych
dokumentów znajdują się jakieś puste
strony, funkcja umożliwia ich pomijanie
i drukowanie tylko zadrukowanych stron.
Patrz w jęz. angielskim.
Dupleks (strona 5-27)
Można zapobiegać przesiąkaniu
obrazów z rewersu skanowanych
oryginałów.
Patrz w jęz. angielskim.
Patrz w jęz. angielskim.
Tworzenie eleganckich dokumentów
Tworzenie broszur
(Broszura)
Funkcja jest przydatna do
przygotowywania ulotek.
Drukowanie pieczątki na kopiach
(Pieczątka tekstowa/Dodatkowe
informacje)
Można tworzyć magazyny, broszurki lub
inne broszury z arkuszy oryginałów.
Funkcja jest przydatna do dodawania
tekstu lub daty, których nie ma na
oryginałach.
Kopie dwustronne oryginałów można
składać na środku, aby utworzyć
broszurę.
Można wydrukować żądany tekst i datę
jako pieczątkę na pierwszej stronie lub
wszystkich stronach.
Stronę tytułową można wydrukować na
papierze kolorowym lub ciężkim.
Patrz w jęz. angielskim.
Patrz w jęz. angielskim.
iv
Łatwa zmiana wyglądu obrazu
(Szybki obraz)
Można zmienić wygląd obrazów,
korzystając z wstępnie zdefiniowanych
ustawień.
Aby zmienić wygląd obrazu, wystarczy
wykonać łatwą operację, bez
konieczności precyzyjnej regulacji
ustawień.
Patrz w jęz. angielskim.
> Funkcje urządzenia
Zwiększenie bezpieczeństwa
Ochrona plików PDF za pomocą hasła
(funkcje szyfrowania plików PDF)
Można użyć opcji zabezpieczenia
hasłem plików w formacie PDF, aby
ograniczyć możliwość wyświetlania,
drukowania i edycji dokumentów.
Patrz w jęz. angielskim.
Ochrona danych przechowywanych
na dysku twardym
(szyfrowanie i nadpisywanie)
Zapobieganie utracie wykończonych
dokumentów
(drukowanie prywatne)
Można automatycznie zastępować
niepotrzebne dane, które są
przechowywane na twardym dysku.
Można tymczasowo zapisać dokument
w pamięci urządzenia. Drukowanie
dokumentu z pamięci urządzenia
pozwala zapobiegać przechwyceniu
wydrukowanego dokumentu przez inne
osoby.
Aby zapobiec dostępowi do dokumentów
przez nieupoważnione osoby, przed
zapisaniem danych na dysku twardym
mogą one zostać zaszyfrowane.
Patrz w jęz. angielskim.
Patrz w jęz. angielskim.
Zwiększenie bezpieczeństwa
Logowanie za pomocą karty
identyfikacyjnej
(uwierzytelnianie za pomocą kart)
Bardziej wydajne korzystanie
z funkcji
Zwiększenie bezpieczeństwa
(tylko dla administratorów)
Dodawanie funkcji w razie potrzeby
(aplikacje)
Administratorzy mogą korzystać
z licznych funkcji pozwalających
zwiększać bezpieczeństwo korzystania
z urządzenia.
Możliwości urządzenia można
rozszerzyć przez instalację dodatkowych
aplikacji.
ID
OK !
Można zalogować się w urządzeniu,
zbliżając kartę identyfikacyjną do
czytnika kart. Nie ma potrzeby ręcznego
wprowadzania nazwy użytkownika
i hasła.
Patrz w jęz. angielskim.
Patrz w jęz. angielskim.
Dostępne są aplikacje poprawiające
efektywność wykonywania codziennych
zadań, takie jak funkcja skanowania
i uwierzytelniania.
Patrz w jęz. angielskim.
v
> Funkcje urządzenia
Bardziej wydajne korzystanie z funkcji
Wyświetlanie rozmiaru pliku przed
wysłaniem i zapisaniem zadania
(Potwierdzenie rozmiaru pliku)
Instalacja urządzenia bez potrzeby
podłączania kabli sieciowych (Sieć
bezprzewod)
Korzystanie z kart pamięci USB
(karta pamięci USB)
1 MB
Można sprawdzić rozmiar pliku przed
wysłaniem lub zapisaniem dokumentu.
Pozwala to na wcześniejsze
sprawdzenie rozmiaru i jego
zmniejszenie, jeżeli na serwerze
ustawiono limit rozmiaru wiadomości
e-mail.
W środowisku bezprzewodowej sieci
lokalnej można zainstalować urządzenie
bez potrzeby podłączania kabli
sieciowych.
Patrz w jęz. angielskim.
Funkcja jest przydatna, gdy dokument
trzeba wydrukować poza biurem lub nie
można wydrukować dokumentu
bezpośrednio z komputera.
Aby wydrukować dokumenty z karty
pamięci USB, należy podłączyć ją
bezpośrednio do gniazda urządzenia.
Możliwe jest również zapisanie na karcie
pamięci USB oryginałów
zeskanowanych za pomocą urządzenia.
Patrz w jęz. angielskim.
Patrz w jęz. angielskim.
Bardziej wydajne korzystanie z funkcji
Określanie formatu pliku obrazu
(format skanowania)
Pomijanie zadań z błędem
(funkcja pomijania zadań)
Wykonywanie zdalnych operacji
(Embedded Web Server RX)
Można wybrać różne formaty plików
podczas wysyłania lub zapisywania
obrazów.
Jeżeli wystąpi błąd braku papieru
w kasecie z określonym, specjalnym
rozmiarem papieru lub jego rodzajem,
urządzenie pomija zadanie, przy którym
wystąpił błąd, i wykonuje następne
zadanie.
Można uzyskać dostęp do urządzenia
zdalnie, aby drukować, wysyłać lub
pobierać dane.
Format pliku (strona 5-31)
Patrz w jęz. angielskim.
vi
Administratorzy mogą też zdalnie
konfigurować ustawienia urządzenia lub
ustawienia zrządzania.
Embedded Web Server RX (strona
2-27)
> Ustawienia kolorów i jakości obrazu
Ustawienia kolorów i jakości obrazu
Możliwe jest konfigurowanie różnych ustawień kolorów i jakości obrazu. Zeskanowany obraz można dostosować
w razie potrzeby.
Podstawowe tryby koloru
Podstawowe tryby koloru przedstawiono w poniższej tabeli. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz w jęz.
angielskim.
Tryb koloru
Obraz przykładowy
Opis
Przed
Kolor autom.
Służy do automatycznego wykrywania, czy skanowane
dokumenty są kolorowe, czy monochromatyczne.
Pełny kolor
Służy do skanowania dokumentów w trybie
pełnokolorowym.
Skala szarości
Służy do skanowania dokumentów w trybie skali szarości.
Pojedynczy kolor
Służy do drukowania w dowolnie wybranym kolorze.
Monochromatyczny
Służy do skanowania dokumentów w trybie
monochromatycznym.
vii
Po
> Ustawienia kolorów i jakości obrazu
Dopasowywanie jakości obrazu i trybu koloru
Aby dopasować jakość obrazu lub kolor obrazu, należy użyć funkcji opisanych w poniższej tabeli.
Zastosowanie
Przykładowy obraz
Przed
Po
Funkcja
Strona
Łatwe dopasowywanie jakości obrazu do własnego obrazu
Dopasowanie koloru skóry
Szybki obraz
Przykład: utworzenie efektu
opalenizny
[Pionowo zdjęcie]
Dopasowanie niebieskiego
krajobrazu
Szybki obraz
―
―
[Poziomo zdj.
(niebieski)]
Przykład: ożywienie obiektów
w kolorze niebieskim
Dopasowanie zielonego
krajobrazu
Szybki obraz
―
[Poziomo zdj.
(zielony)]
Przykład: zmiana koloru na żółtozielony
Ożywienie całego obrazu
Szybki obraz
―
[Żywy]
Program
strona 4-7
[Kopia z żywymi
kolorami]
Usunięcie ciemnego tła lub
przesiąkającego obrazu
z oryginałów, takich jak gazety
Program
Wyraźne powielanie drobnych,
niewyraźnych i przerwanych linii,
a także innych drobnych detali
z rysunków CAD lub innych
schematów
Program
Wyraźne powielanie tekstu lub
kolorów markerów
Program
strona 4-6
[Kopia gazety]
strona 4-6
[Kopia rysunku]
[Kopia markerów]
viii
strona 4-7
> Ustawienia kolorów i jakości obrazu
Zastosowanie
Przykładowy obraz
Przed
Po
Funkcja
Strona
Precyzyjne dopasowywanie kolorów
Dopasowanie gęstości
Gęstość
strona 5-20
Dopasowanie kolorów przez
wzmocnienie tonów koloru
niebieskiego lub czerwonego
Równowaga koloru
―
Wyreguluj kolor
―
Nasycenie
―
Ostrość
―
Gęstość tła
―
Zapobieganie
przesiąkaniu
―
Zmniejszenie rozmiaru pliku
i uzyskanie wyraźnych znaków
Format pliku
strona 5-31
Konwersja dokumentu
papierowego na format PDF
z możliwością wyszukiwania
tekstu.
Format pliku
Przykład: wzmocnienie koloru
czerwonego
Zmiana obrazu przez niezależne
dopasowanie każdego z sześciu
kolorów: czerwony, niebieski,
zielony, cyjan, purpurowy i żółty
Przykład: zmiana tonów koloru
czerwonego do koloru żółtego
oraz tonów koloru cyjan do
koloru niebieskiego
Dopasowanie nasycenia
Precyzyjne dopasowanie jakości obrazu
Wyróżnienie lub zamazanie
zarysu obrazu
Przykład: wyróżnienie zarysu
obrazu
Przyciemnienie lub rozjaśnienie
obrazu tła (tj. obszaru bez tekstu
lub obrazów) w dokumencie
Przykład: rozjaśnienie tła
Zapobieganie przesiąkaniu
w oryginałach dwustronnych
Dopasowanie zeskanowanego obrazu
[High Comp. PDF]
[PDF] lub
[High Comp. PDF]
z [OCR]
ix
strona 5-31
> Podręczniki dostarczane z urządzeniem
Podręczniki dostarczane z urządzeniem
Wraz z urządzeniem dostarczone są niżej wymienione podręczniki. Należy zapoznać się z ich treścią w razie potrzeby.
W związku z ciągłym udoskonalaniem urządzenia zawartość niniejszych podręczników może zostać zmieniona bez
uprzedzenia.
Podręczniki drukowane
Szybkie rozpoczęcie
korzystania
z urządzenia
Quick Guide
W podręczniku tym przedstawiono podstawowe funkcje urządzenia, sposób korzystania
z funkcji, przeprowadzanie rutynowej konserwacji i postępowanie w razie wystąpienia
problemów.
Safety Guide
Bezpieczne
korzystanie
z urządzenia
W tym podręczniku zawarto informacje o bezpieczeństwie oraz ostrzeżenia związane
z instalacją i eksploatacją urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy
przeczytać ten podręcznik.
Safety Guide (2500ci)
W tym podręczniku przedstawiono dane dotyczące niezbędnego miejsca do instalacji
urządzenia oraz opis etykiet ostrzegawczych i inne zalecenia bezpieczeństwa. Przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać ten podręcznik.
Podręczniki (format PDF) na dysku DVD (Product Library)
Rozważne korzystanie
z urządzenia
Korzystanie z funkcji
faksu
Korzystanie z kart
identyfikacyjnych
Zwiększenie
bezpieczeństwa
Łatwe zapisywanie
informacji
o urządzeniu
i konfigurowanie
ustawień
Drukowanie danych
z komputera
Podręcznik obsługi (ten podręcznik)
W tym podręczniku opisano ładowanie papieru oraz procedury kopiowania, drukowania
i skanowania, a także wskazano domyślne ustawienia urządzenia i inne przydatne
informacje.
FAX Operation Guide
W tym podręczniku przedstawiono korzystanie z funkcji faksu urządzenia.
Card Authentication Kit (B) Operation Guide
W tym podręczniku opisano uwierzytelnianie użytkowników za pomocą kart
identyfikacyjnych.
Data Security Kit (E) Operation Guide
W tym podręczniku przedstawiono korzystanie z zestawu Data Security Kit (E) i procedurę
inicjowania systemu.
Embedded Web Server RX User Guide
W tym podręczniku opisano sposób uzyskiwania dostępu do urządzenia z komputera przy
użyciu przeglądarki internetowej w celu sprawdzenia i zmiany ustawień.
Printing System Driver User Guide
W tym podręczniku opisano instalację sterownika drukarki i używanie funkcji drukarki.
Bezpośrednie
drukowanie plików
PDF
W tym podręczniku przedstawiono drukowanie plików PDF bez uruchamiania programów
Adobe Acrobat lub Reader.
Monitorowanie
urządzenia i drukarek
w sieci
W tym podręczniku opisano monitorowanie systemu druku sieciowego (urządzenie) za
pomocą narzędzia NETWORK PRINT MONITOR.
Skanowanie obrazów
i zapisywanie ich
z informacjami
W tym podręczniku opisano korzystanie z narzędzia File Management Utility do ustawiania
różnych parametrów oraz wysyłania i zapisywania zeskanowanych dokumentów.
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
NETWORK PRINT MONITOR User Guide
File Management Utility User Guide
Aby przeglądać podręczniki w formacie PDF znajdujące się na dysku DVD, należy zainstalować oprogramowanie
Adobe Reader w wersji 8.0 lub nowszej.
x
> Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku)
Informacje o Podręczniku obsługi (tym
podręczniku)
Rozdziały w podręczniku
Niniejszy podręcznik obsługi zawiera następujące rozdziały.
Rozdział
Spis treści
1
Informacje prawne oraz zasady
bezpieczeństwa
W tym rozdziale zawarto zasady bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia
oraz informacje o znakach towarowych.
2
Instalacja i konfiguracja
urządzenia
W tym rozdziale opisano części urządzenia, podłączanie kabli, instalację
oprogramowania, logowanie, wylogowanie i inne procedury związane z administracją
urządzeniem.
3
Przygotowanie przed
rozpoczęciem użytkowania
W tym rozdziale przedstawiono czynności przygotowawcze i konfigurację ustawień
niezbędnych do korzystania z urządzenia, takich jak używanie panelu operacyjnego,
wkładanie papieru, a także dodawanie wpisów do książki adresowej.
4
Obsługa urządzenia
W tym rozdziale zawarto podstawowe procedury korzystania z urządzenia, takie jak
umieszczanie oryginałów, wykonywanie kopii, wysyłanie dokumentów i używanie
skrzynek dokumentów.
5
Korzystanie z różnych funkcji
W tym rozdziale opisano przydatne funkcje urządzenia.
6
Rozwiązywanie problemów
W tym rozdziale przedstawiono rozwiązywanie problemów, takich jak brak toneru, różne
komunikaty o błędach, zacięcia papieru lub inne problemy.
7
Dodatek
W tym rozdziale opisano przydatne opcje urządzenia. Zawarto w nim również
informacje o obsługiwanych typach nośników i rozmiarach papieru, a także słowniczek
terminów. Można tu również znaleźć opis wprowadzania znaków oraz dane techniczne
urządzenia.
xi
> Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku)
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku
W poniższym przykładzie użyto programu Adobe Reader X.
Kliknij pozycję spisu treści, aby
przeskoczyć do odpowiedniej strony
podręcznika.
Kliknij ten przycisk, aby przejść do poprzednio wyświetlanej
strony. Umożliwia to wygodne przełączanie na stronę, która
była wyświetlana przed przeskoczeniem do bieżącej strony.
NOTATKA
Oznacza dodatkowe omówienie
i informacje dotyczące
wykonywanych operacji.
Patrz
Kliknij podkreślony tekst, aby
przeskoczyć do odpowiedniej
strony.
UWAGA
Oznacza, że nieuwaga lub
niestosowanie się do podanych
zaleceń może spowodować
obrażenia lub uszkodzenia
mechaniczne.
WAŻNE
Oznacza wymogi i ograniczenia
dotyczące prawidłowego
korzystania z urządzenia oraz
zapobiegania uszkodzeniom
urządzenia lub mienia.
NOTATKA
Elementy wyświetlane w oknie dialogowym programu Adobe Reader zależą od sposobu jego wykorzystywania. Jeżeli
spis treści ani narzędzia nie są wyświetlane, patrz pomoc programu Adobe Reader.
Niektóre elementy są oznaczone w tym podręczniku zgodnie z poniższymi oznaczeniami.
Oznaczenie
Opis
Przykład
[Pogrubienie]
Oznacza klawisze na panelu operacyjnym i przyciski na
ekranie komputera.
Naciśnij klawisz [Start].
[Zwykły]
Oznacza przyciski na panelu dotykowym.
Naciśnij przycisk [OK].
„Zwykły”
Oznacza komunikat lub ustawienie wyświetlane na
panelu dotykowym lub ekranie komputera.
Zostanie wyświetlony komunikat „Gotowa do
kopiowania”.
Kliknij przycisk [OK].
Można wybrać z menu „Rozmiar wydruku”.
xii
> Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku)
Na stronach z opisem przydatnych funkcji tryby, w których funkcji można używać, są oznaczone za pomocą ikon.
Korzystanie z rónych funkcji > Funkcje
Funkcje
Rozmiar oryginau
Oryg./papier/
wykończenie
Copy
Oryg./Wysył.
Format danych
Send
Custom
Box
Funkcje
USB
Memory
Funkcje
Okrel rozmiar skanowanego oryginau.
Ikona
Copy
Opis
Ikona
Funkcji można używać podczas kopiowania
dokumentu.
Custom
Box
Opis
Funkcji można używać podczas zapisywania lub
drukowania ze skrzynki niestandardowa.
Kopie
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Kopiuj
obraz
Podgld
Skrzynka niestandardowa
Skrót 1
Skrót 2
Nr
Nazwa
Waciciel
0001
SALES
Anonymous
Wykorz.
63 MB
Znajd(nazwa)
Umie orygina.
Znajd(nr)
Skrót 3
Aut.
Orygina : A4
: --Orygina
Powik. : 100%
: 100%
Powik.
Papier : A4
: --Papier
Ustawienia
podstawowe
Skrót 5
Wy.
Dupleks
Oryg./papier/
wykoczenie
Wy.
Kolor/
Jako obrazu
Skrót 6
Zszyj/
Dziurkuj
Pocz
Ukad/edycja
Zaawansowana
instalacja
Zapisz plik
Program
Gotowa do wysania.
Miejsce docelowe
Szczegóy
192.168.188.120
Group1
Group1
acuch
Funkcji można używać podczas zapisywania lub
drukowania z pamięci wymiennej, takiej jak karta
pamięci USB.
Pami wymienna
Ksi ka
adresowa
abcd@efg.com
Bezpor.
USB
Memory
M-ce docel.
TUVW
Na widekach
1/1
Wpis adresu
e-mail
Pami wymienna
Nazwa
Wpis cie ki
folderu
Szczeg.Edycja
Usu
Przywoaj
Wpis nr
FAKSU
0001
AAA
0002
0003
BBB
0006
FFF
CCC
0007
GGG
Miejsce
docelowe
0004
DDD
0008
HHH
Ustawienia
podstawowe
Oryg./Wysy.
Format danych
0005
Nr
0010
1/100
Wpis adresu
i-FAX
EEE
0009
III
Otwórz
Ekran Skrzynka niestandardowa
Funkcji można używać podczas wysyłania
dokumentu.
ABCD
Szczegó
Program
Skrzynka
niestandardowa
Ekran Kopiuj
Send
Dodaj/edytuj
skrzynk
Skrót 4
Gsto
Powiksz.
1-stronne
>>1-stronne
Podgld
Podgld
Normalna 0
100%
Wybór
papieru
1/1
JJJ
Kolor/
Jako obrazu
Zaawansowana
instalacja
Skan WSD
/Skan DSM
Data i czas
Rozmiar
Do góry
1 Dokument
02/02/2013 09:30
1 MB
2 Dokument
02/02/2013 09:40
3 MB
3 Dokument
02/02/2013 09:50
4 MB
4 Dokument
02/02/2013 10:00
1 MB
Informacje o
pamici
5 Dokument
02/02/2013 10:05
2 MB
Wyjmij
pami
001/999
Program
Drukuj
Usu
Szczegó
Otwórz
Zapisz plik
Ekran Wyślij
Ekran Pamięć wymienna
Ikona
Opis
Dostęp do funkcji jest oznaczony ikonami.
Copy
Oryg./papier/
wykończenie
Przykład: Naciśnij kartę [Oryg./papier/wykończenie] na ekranie
Kopiuj, aby użyć tej funkcji.
xiii
> Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku)
Oznaczenia stosowane w procedurach obsługi urządzenia
W tym Podręczniku obsługi procedurę naciskania przycisków panelu dotykowego przedstawiono w następujący sposób:
Rzeczywista procedura
Procedura opisana w tym podręczniku
Naciśnij klawisz [System Menu], naciśnij przycisk [Ustawienia
wspólne], 
naciśnij dwukrotnie przycisk [ ], a następnie przycisk [Dalej]
w polu „Ustawienia tablicy komunik.”.
Naciśnij klawisz [System Menu].

Naciśnij przycisk [Ustawienia wspólne].

Naciśnij dwukrotnie przycisk [
].

Naciśnij przycisk [Dalej] w polu „Ustawienia tablicy komunik.”.
Dotykane przyciski na panelu dotykowym są oznaczone czerwonym konturem.
Menu systemu
Kreator szybkiej konfiguracji
Ustawienia kasety/
podajnika wielofunkcyjnego
Ustawienia wspólne
Pocztek
Kopiowania
Wylij
Skrz. dokumentów/pami
wymienna
FAKS
Drukarka
Raport
System/Sie
1/2
Zamknij
Naciśnij przyciski [
] lub [
], aby przewijać stronę w górę lub w dół.
Procedury, które składają się z szeregu czynności obejmujących panel operacyjny lub panel dotykowy, są
ponumerowane w sposób przedstawiony poniżej.
Logowanie u ytkownika/rozliczanie zada - logowanie u ytkownika
1
2
Administracja logowaniem u ytkownika.
Wybierz metod uwierzytelniania.
Wy.
Typ serwera
Domena
Domena domylna
NTLM
Dodaj/
Edytuj
Uwierzytelnianie
lokalne
Kerberos
Uwierzytelnianie
sieciowe
Uwierzytelnianie
Rozszerzenia
Ext.
Host
Nazwa hosta
Anuluj
OK
3
xiv
> Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku)
Rozmiar i orientacja oryginałów i papieru
Rozmiary oryginałów i rozmiary papierów, takie jak A4, B5 i Letter, są używane w orientacji zarówno poziomej, jak
i pionowej. Aby rozróżnić orientacje papierów, do rozmiarów w orientacji poziomej dodawana jest litera „R”. Ponadto do
oznaczania orientacji oryginałów lub papieru na panelu dotykowym służą następujące ikony.
Orientacja
Orientacja
pionowa
Pozycja arkusza
(X=Długość, Y=Szerokość)
Ikony na panelu
dotykowym
Oryginał
Oznaczenie
rozmiaru*
A4, B5, Letter, itd.
X
Y
Oryginał
Papier
Oryginał
X
Y
Papier
Orientacja
pozioma (-R)
Oryginał
Papier
A4-R, B5-R, Letter-R,
itd.
X
Y
Oryginał
Papier
Oryginał
X
Y
Papier
*
Papier
Rozmiary używanych oryginałów/papieru zależą od funkcji i tacy źródłowej. Aby uzyskać szczegółowe informacje,
patrz Dane techniczne na stronie 7-13.
xv
Spis treści
Wstęp .............................................................................................................................i
Przegląd ........................................................................................................................ii
Funkcje urządzenia .....................................................................................................iii
Ustawienia kolorów i jakości obrazu ........................................................................vii
Podstawowe tryby koloru ................................................................................... vii
Dopasowywanie jakości obrazu i trybu koloru .................................................. viii
Podręczniki dostarczane z urządzeniem ...................................................................x
Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku) .............................................xi
Rozdziały w podręczniku .................................................................................... xi
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku ....................................................... xii
Spis treści ..................................................................................................................xvi
1
Informacje prawne oraz zasady bezpieczeństwa .................................1-1
Powiadomienie ................................................................................................................... 1-2
Oznaczenia związane z bezpieczeństwem stosowane w tym podręczniku ............... 1-2
Otoczenie ................................................................................................................... 1-3
Ostrzeżenia dotyczące obsługi .................................................................................. 1-4
Bezpieczeństwo pracy z laserem (Europa) ................................................................ 1-5
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania ......................................... 1-6
EN ISO 7779 .............................................................................................................. 1-6
EK1-ITB 2000 ............................................................................................................. 1-6
Informacje prawne ...................................................................................................... 1-7
Funkcja sterowania oszczędnością energii .............................................................. 1-13
Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego ............................................... 1-13
Oszczędzanie zasobów — papier ............................................................................ 1-13
Korzyści dla środowiska wynikające z „zarządzania energią” .................................. 1-13
Program Energy Star (ENERGY STAR®) ................................................................ 1-14
2
Instalacja i konfiguracja urządzenia ......................................................2-1
Nazwy części ...................................................................................................................... 2-2
Zewnętrzne elementy urządzenia .............................................................................. 2-2
Złącza i wnętrze urządzenia ....................................................................................... 2-4
Urządzenie z dołączonym wyposażeniem opcjonalnym ............................................ 2-5
Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli .................................................. 2-6
Przykład podłączenia ................................................................................................. 2-6
Przygotowanie niezbędnych kabli .............................................................................. 2-7
Podłączanie kabli ............................................................................................................... 2-8
Podłączanie kabla sieciowego ................................................................................... 2-8
Włączanie/wyłączanie ........................................................................................................ 2-9
Włączanie ................................................................................................................... 2-9
Wyłączanie ............................................................................................................... 2-10
Instalacja oprogramowania ............................................................................................. 2-12
Oprogramowanie na dysku DVD (Windows) ............................................................ 2-12
Logowanie/wylogowanie ................................................................................................. 2-14
Logowanie ................................................................................................................ 2-14
Wylogowanie ............................................................................................................ 2-16
Ustawienie domyślne urządzenia ................................................................................... 2-17
Ustawianie daty i godziny ......................................................................................... 2-17
Konfiguracja sieci (połączenie kablem sieciowym) .................................................. 2-19
Funkcja oszczędzania energii ......................................................................................... 2-22
Tryb niskiego poboru energii i automatyczny tryb niskiego poboru energii .............. 2-22
Funkcje Uśpienie i Automatyczne uśpienie .............................................................. 2-23
Kreator szybkiej konfiguracji .......................................................................................... 2-25
Embedded Web Server RX .............................................................................................. 2-27
Uzyskiwanie dostępu do narzędzia Embedded Web Server RX ............................. 2-29
Zmiana ustawień zabezpieczeń ............................................................................... 2-30
xvi
Zmiana informacji o urządzeniu ............................................................................... 2-31
Ustawienia e-mail ..................................................................................................... 2-32
3
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania ...............................3-1
Korzystanie z panelu operacyjnego ................................................................................. 3-2
Klawisze na panelu operacyjnym ............................................................................... 3-2
Wyświetlacz panelu dotykowego ...................................................................................... 3-3
Ekran Początek .......................................................................................................... 3-3
Ekran informacji o urządzeniu .................................................................................... 3-7
Ekran dla oryginałów i papieru ................................................................................... 3-8
Sposób wyświetlania niedostępnych klawiszy ........................................................... 3-8
Podgląd oryginałów .................................................................................................... 3-9
Klawisz Enter i klawisz Quick No. Search ................................................................ 3-11
Ekran pomocy .......................................................................................................... 3-12
Funkcje ułatwień dostępu (powiększanie widoku) ................................................... 3-13
Ładowanie papieru ........................................................................................................... 3-14
Przed załadowaniem papieru ................................................................................... 3-15
Ładowanie do kaset ................................................................................................. 3-16
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną .................................................................. 3-23
Określanie rozmiaru papieru i nośnika ..................................................................... 3-26
4
Obsługa urządzenia ................................................................................4-1
Ładowanie oryginałów ....................................................................................................... 4-2
Umieszczanie oryginałów na płycie ........................................................................... 4-2
Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów .................................................... 4-3
Program ............................................................................................................................... 4-6
Rejestrowanie programów ......................................................................................... 4-8
Przywoływanie programów ........................................................................................ 4-8
Edytowanie i usuwanie programów .......................................................................... 4-10
Rejestrowanie skrótów (Kopiuj, Wyślij
i Ustawienia skrzynki dokumentów) ............................................................................... 4-11
Dodawanie skrótów .................................................................................................. 4-11
Edytowanie i usuwanie skrótów ............................................................................... 4-12
Korzystanie z przeglądarki internetowej ........................................................................ 4-13
Włączanie i wyłączanie przeglądarki ........................................................................ 4-13
Korzystanie z ekranu przeglądarki ........................................................................... 4-14
Kopiowanie ....................................................................................................................... 4-15
Podstawowa obsługa ............................................................................................... 4-15
Rezerwowanie następnego zadania ........................................................................ 4-17
Anulowanie zadań .................................................................................................... 4-18
Kopia specjalna ........................................................................................................ 4-19
Wysyłanie .......................................................................................................................... 4-20
Podstawowa obsługa ............................................................................................... 4-21
Określanie miejsca docelowego ............................................................................... 4-24
Sprawdzanie i edytowanie miejsc docelowych ........................................................ 4-32
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych .................................................................. 4-33
Wyślij do mnie (e-mail) ............................................................................................. 4-33
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie
(wysyłanie wielokrotne) ............................................................................................ 4-34
Anulowanie zadań wysyłania ................................................................................... 4-35
Korzystanie z funkcji FAKS ............................................................................................. 4-36
Czym jest skrzynka dokumentów? ................................................................................. 4-37
Podstawowa obsługa skrzynki dokumentów ............................................................ 4-38
5
Korzystanie z różnych funkcji ................................................................5-1
Funkcje urządzenia ............................................................................................................ 5-2
Kopiuj ......................................................................................................................... 5-2
Wyślij .......................................................................................................................... 5-5
xvii
Skrzynka niestandardowa (Zapisz plik, Drukowanie, Wyślij) ..................................... 5-7
Pamięć wymienna (Zapisz plik, Drukowanie dokumentów) ..................................... 5-12
Funkcje .............................................................................................................................. 5-14
Rozmiar oryginału .................................................................................................... 5-14
Wybór papieru .......................................................................................................... 5-15
Sortuj/przesunięcie ................................................................................................... 5-17
Zszyj/dziurkuj ........................................................................................................... 5-18
Gęstość .................................................................................................................... 5-20
Obraz oryginału ........................................................................................................ 5-21
Powiększenie ........................................................................................................... 5-23
Dupleks .................................................................................................................... 5-27
Format pliku ............................................................................................................. 5-31
Porządkowanie plików .............................................................................................. 5-31
Rozdzielczość skanowania, Rozdzielczość ............................................................. 5-32
Temat/treść wiadomości e-mail ................................................................................ 5-32
6
Rozwiązywanie problemów ....................................................................6-1
Regularna konserwacja ..................................................................................................... 6-2
Czyszczenie ............................................................................................................... 6-2
Wymiana pojemnika z tonerem .................................................................................. 6-6
Wymiana pojemnika na zużyty toner ......................................................................... 6-9
Uzupełnianie zszywek .............................................................................................. 6-11
Opróżnianie pojemnika dziurkacza .......................................................................... 6-12
Rozwiązywanie problemów ............................................................................................. 6-13
Usuwanie awarii ....................................................................................................... 6-13
Reagowanie na komunikaty o błędach .................................................................... 6-19
Dopasowanie/Konserwacja ...................................................................................... 6-32
Usuwanie zaciętego papieru .................................................................................... 6-38
Usuwanie zaciętych zszywek ................................................................................... 6-51
7
Dodatek ....................................................................................................7-1
Urządzenia opcjonalne ...................................................................................................... 7-2
Przegląd urządzeń opcjonalnych ............................................................................... 7-2
Papier .................................................................................................................................. 7-4
Podstawowe parametry papieru ................................................................................. 7-4
Wybór właściwego papieru ........................................................................................ 7-5
Papier specjalny ......................................................................................................... 7-8
Dane techniczne ............................................................................................................... 7-13
Funkcje wspólne ...................................................................................................... 7-13
Funkcje kopiowania .................................................................................................. 7-15
Funkcje drukowania ................................................................................................. 7-16
Funkcje skanera ....................................................................................................... 7-16
Procesor dokumentów (opcja) ................................................................................. 7-17
Podajnik papieru (500 arkuszy x 2) (opcja) .............................................................. 7-18
Podajnik o dużej pojemności (1500 arkuszy x 2) (opcja) ......................................... 7-18
Finiszer dokumentów na 1000 arkuszy (opcja) ........................................................ 7-19
Moduł dziurkacza (opcja) ......................................................................................... 7-19
Indeks ......................................................................................................................... Indeks-1
xviii
1
Informacje prawne
oraz zasady
bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z tymi informacjami. Ten rozdział zawiera informacje
dotyczące następujących zagadnień:
Powiadomienie ................................................................................................................................................... 1-2
Oznaczenia związane z bezpieczeństwem stosowane w tym podręczniku ............................................. 1-2
Otoczenie ................................................................................................................................................. 1-3
Ostrzeżenia dotyczące obsługi ................................................................................................................ 1-4
Bezpieczeństwo pracy z laserem (Europa) .............................................................................................. 1-5
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania ....................................................................... 1-6
EN ISO 7779 ............................................................................................................................................ 1-6
EK1-ITB 2000 .......................................................................................................................................... 1-6
Informacje prawne ................................................................................................................................... 1-7
Funkcja sterowania oszczędnością energii ........................................................................................... 1-13
Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego ............................................................................ 1-13
Oszczędzanie zasobów — papier .......................................................................................................... 1-13
Korzyści dla środowiska wynikające z „zarządzania energią” ............................................................... 1-13
Program Energy Star (ENERGY STAR®) .............................................................................................. 1-14
1-1
Informacje prawne oraz zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Powiadomienie
Oznaczenia związane z bezpieczeństwem stosowane
w tym podręczniku
Rozdziały tego podręcznika oraz części urządzenia oznaczone symbolami zawierają ostrzeżenia dotyczące
zabezpieczeń, które mają chronić użytkownika, inne osoby i znajdujące się w otoczeniu obiekty oraz zapewniać
prawidłowe i bezpieczne użytkowanie urządzenia. Symbole i ich znaczenia są przedstawione poniżej.
OSTRZEŻENIE: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń
może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.
PRZESTROGA: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń
może spowodować obrażenia lub uszkodzenia mechaniczne.
Symbole
Symbol  wskazuje, że powiązany rozdział zawiera ostrzeżenia dotyczące zabezpieczeń. Rodzaj uwagi jest określony
wewnątrz symbolu.
... [Ostrzeżenie ogólne]
... [Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze]
Symbol
wskazuje, że powiązany rozdział zawiera informacje dotyczące zabronionych działań. Rodzaje zabronionych
czynności są podane wewnątrz symbolu.
... [Ostrzeżenie przed zabronionymi czynnościami]
... [Demontaż zabroniony]
Symbol  wskazuje, że powiązany rozdział zawiera informacje dotyczące działań, które muszą być wykonane. Rodzaje
tych czynności są określone wewnątrz symbolu.
... [Alarm dotyczący czynności obowiązkowej]
... [Wyciągnij wtyczkę z gniazda]
... [Zawsze podłączaj urządzenie do gniazda sieciowego z uziemieniem]
Należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu w celu zamówienia zamiennika, jeżeli ostrzeżenia dotyczące
zabezpieczeń w tym Podręczniku obsługi są nieczytelne lub jeżeli podręcznik nie został dostarczony (za opłatą).
NOTATKA
Dokument bardzo przypominający banknot może w pewnych rzadkich przypadkach nie zostać skopiowany
prawidłowo, ponieważ urządzenie wyposażone jest w funkcję zapobiegania fałszerstwom.
1-2
Informacje prawne oraz zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Otoczenie
Urządzenie może pracować w następujących warunkach:
•
Temperatura: 10–32,5°C
(Wilgotność powinna wynosić do 70%, gdy temperatura wynosi 32,5°C).
•
Wilgotność: 15–80%
(Temperatura powinna wynosić do 30°C, gdy wilgotność wynosi 80%).
Papieru powlekanego należy używać przy temperaturze do 27°C i wilgotności do 60%.
Niekorzystne warunki środowiska mogą wpłynąć na jakość wydruków. Zaleca się używanie urządzenia w temperaturze
około 16 do 27°C i wilgotności 36 do 65%. Dodatkowo podczas wyboru lokalizacji urządzenia unikać wymienionych
poniżej miejsc.
Urządzenie automatycznie wykrywa, gdy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka albo zbyt niska, i wyświetla
następujący komunikat.
Komunikat: „Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze. Dostosować temperaturę w pomieszczeniu.” albo „Ostrzeżenie
o niskiej temperaturze. Dostosować temperaturę w pomieszczeniu.”
W celu użytkowania urządzenia w optymalnych warunkach, dostosować temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu
w razie wyświetlenia komunikatu.
•
Unikać lokalizacji blisko okien lub narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
•
Unikać lokalizacji narażonych na drgania.
•
Unikać lokalizacji narażonych na gwałtowne zmiany temperatury.
•
Unikać lokalizacji narażonych na bezpośrednie działanie gorącego lub zimnego powietrza.
•
Unikać lokalizacji ze słabą wentylacją.
Jeżeli podłoże jest wrażliwe na nacisk, może ono ulec uszkodzeniu podczas przesuwania urządzenia po jego instalacji.
Podczas kopiowania uwalniane są niewielkie ilości ozonu, ale nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia. Jednak
w przypadku używania urządzenia przez długi czas w źle wietrzonym pomieszczeniu lub przy wykonywaniu bardzo
dużej liczby kopii zapach może stać się nieprzyjemny. W celu stworzenia odpowiednich warunków kopiowania zaleca
się właściwą wentylację pomieszczenia.
1-3
Informacje prawne oraz zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Ostrzeżenia dotyczące obsługi
Ostrzeżenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych
UWAGA
Nie należy próbować spalać części, w których znajduje się toner. Powstające wówczas iskry mogą spowodować
oparzenia.
Części, w których znajduje się toner należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
W przypadku wysypania się toneru z części, w których się on znajduje, należy unikać wdychania lub połykania oraz
kontaktu z oczami i skórą.
•
W przypadku dostania się tonera do dróg oddechowych należy przejść do pomieszczenie ze świeżym powietrzem
i przepłukać gardło dużą ilością wody. Jeżeli wystąpi kaszel skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku połknięcia tonera należy przepłukać usta wodą i wypić 1 lub 2 szklanki wody, aby rozcieńczyć
zawartość żołądka. W razie konieczności skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku dostania się tonera do oczu należy przepłukać je dokładnie wodą. W przypadku utrzymywania się
podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku zetknięcia się tonera ze skórą należy przemyć ją wodą z mydłem.
W żadnym wypadku nie wolno otwierać na siłę ani niszczyć części, w których znajduje się toner.
Inne środki ostrożności
Pusty pojemnik z tonerem oraz pojemnik na zużyty toner należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub przedstawicielowi
działu serwisu. Zebrane pojemniki z tonerem oraz pojemniki na zużyty toner powinny być przetwarzane lub utylizowane
zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Urządzenie należy przechowywać, unikając bezpośredniego wystawienia na promieniowanie słoneczne.
Urządzenie należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura wynosi poniżej 40ºC, unikając gwałtownych zmian
temperatury i wilgotności.
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć papier z kasety i tacy uniwersalnej, włożyć go
z powrotem do oryginalnego opakowania i zapieczętować.
1-4
Informacje prawne oraz zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Bezpieczeństwo pracy z laserem (Europa)
Promieniowanie lasera może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Dlatego promieniowanie lasera emitowane
wewnątrz urządzenia jest szczelnie odizolowane za pomocą obudowy i zewnętrznej pokrywy. Przy normalnej
eksploatacji promieniowanie nie może wydostawać się z urządzenia.
Urządzenie jest klasyfikowane jako produkt laserowy klasy 1 według normy IEC/EN 60825-1:2007.
Przestroga: Wykonywanie działań innych niż opisane w tym podręczniku może skutkować wystawieniem na szkodliwe
promieniowanie.
Etykiety przymocowane są do modułu skanera laserowego wewnątrz urządzenia i nie są dostępne dla użytkownika.
Informacje o produktach laserowych zaliczanych do CLASS 1 można znaleźć na tabliczce znamionowej.
1-5
Informacje prawne oraz zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/
skanowania
Kopiowanie/skanowanie materiałów chronionych prawami autorskimi bez zezwolenia właściciela praw autorskich może
być zabronione.
Kopiowanie/skanowanie następujących materiałów jest zakazane i może być karane. Poniższy wykaz może nie
zawierać wszystkich materiałów objętych zakazem. Nie wolno świadomie kopiować/skanować materiałów objętych
zakazem kopiowania/skanowania.
•
Pieniądze papierowe
•
Banknoty
•
Papiery wartościowe
•
Znaczki
•
Paszporty
•
Świadectwa i certyfikaty
Lokalne prawa i regulacje mogą zabraniać lub ograniczać kopiowanie/skanowanie materiałów innych niż wymienione
powyżej.
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder
weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.
1-6
Informacje prawne oraz zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Informacje prawne
Kopiowanie lub inne formy powielania niniejszego podręcznika lub jego części bez uzyskania pisemnej zgody
właściciela praw autorskich jest zabronione.
Kwestia nazw handlowych
•
PRESCRIBE jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.
•
KPDL jest znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.
•
Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7,
Windows Server 2012, Windows 8 i Internet Explorer są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
•
PCL jest znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript są znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation.
•
IBM i IBM PC/AT są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
•
Helvetica, Palatino i Times są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Linotype GmbH.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery i ITC ZapfDingbats są zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy International Typeface Corporation.
•
W tym urządzeniu zainstalowano czcionki UFST™ MicroType® firmy Monotype Imaging Inc.
•
To urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie zawierające moduły firmy Independent JPEG Group.
•
ThinPrint jest znakiem towarowym firmy Cortado AG w Niemczech i innych krajach.
•
Ten produkt zawiera przeglądarkę NetFront firmy ACCESS CO., LTD.
•
ACCESS, logo ACCESS i NetFront są znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy ACCESS CO., LTD. w
Stanach Zjednoczonych, Japonii i innych krajach.
•
© 2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
•
Java jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Oracle i/lub jej podmiotów stowarzyszonych.
•
iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w USA i innych krajach.
•
Nazwa AirPrint oraz logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
•
iOS jest znakiem towarowym i zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych
i w innych krajach i jest używany na licencji Apple Inc.
Wszystkie inne marki i nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi. W tym
podręczniku obsługi oznaczenia ™ i ® nie są używane.
1-7
Informacje prawne oraz zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
GPL/LGPL
Oprogramowanie układowe tego urządzenia zawiera programy GPL (http://www.gnu.org/licenses/ gpl.html) i/lub LGPL
(http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html). Istnieje możliwość pobrania kodu źródłowego tego oprogramowania,
a użytkownik ma prawo go kopiować, redystrybuować i modyfikować na warunkach licencji GPL/LGPL.
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so
as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1-8
Informacje prawne oraz zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must
include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
Monotype Imaging License Agreement
1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.
2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of
this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the
fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access
to and use of the Software and Typefaces.
4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular
purpose and merchantability, are excluded.
8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
1-9
Informacje prawne oraz zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.
Knopflerfish License
This product includes software developed by the Knopflerfish Project.
http://www.knopflerfish.org
Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Apache License (Version 2.0)
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are
under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or
indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of
fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source
code, documentation source, and configuration files.
1-10
Informacje prawne oraz zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including
but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as
indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix
below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the
Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an
original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or
additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work
by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For
the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the
Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of
discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce,
prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such
Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a
perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent
license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license
applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was
submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date
such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with
or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
(a)You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b)You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
(c)You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark,
and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d)If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute
must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices
that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text
file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the
Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the
License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an
addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be
construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license
terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as
a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated
in this License.
1-11
Informacje prawne oraz zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for
inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any
additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any
separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product
names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and
reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and
each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible
for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or
otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing,
shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential
damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including
but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other
commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose
to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights
consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on
Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your
accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets
"[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the
appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of
purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party
archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the
License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for
the specific language governing permissions and limitations under the License.
1-12
Informacje prawne oraz zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Funkcja sterowania oszczędnością energii
Urządzenie może działać w Trybie niskiego poboru energii, w którym pobór energii jest ograniczony (jego
uruchomienie następuje po określonym czasie od ostatniego użycia urządzenia), a także Trybie uśpienia , w którym
funkcje drukarki i faksu pozostają w stanie oczekiwania, natomiast pobór energii zostaje obniżony do minimum, jeżeli
przez określony czas urządzenie jest bezczynne.
Tryb niskiego poboru energii
Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb niskiego poboru energii po upływie 3 minut od ostatniego użycia. Czas
bezczynności, po upływie którego włączany jest tryb niskiego poboru energii, może zostać przedłużony. Więcej
informacji można znaleźć w rozdziale Tryb niskiego poboru energii i automatyczny tryb niskiego poboru energii (strona
2-22).
Tryb uśpienia
Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb uśpienia po upływie 30 minut od ostatniego użycia. Czas bezczynności, po
upływie którego włączany jest tryb uśpienia, może zostać przedłużony. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale
Funkcje Uśpienie i Automatyczne uśpienie (strona 2-23).
Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego
To urządzenie jest standardowo wyposażone w funkcję kopiowania dwustronnego. Przykładowo można zmniejszyć
ilość zużytego papieru, kopiując dwa jednostronne oryginały na pojedynczym arkuszu papieru jako kopię dwustronną.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Dupleks (strona 5-27).
Drukowanie w trybie druku dwustronnego zmniejsza zużycie papieru i przyczynia się do zachowania zasobów leśnych.
Tryb druku dwustronnego zmniejsza również ilość papieru, jaką trzeba zakupić, a tym samym zmniejsza koszty. Zaleca
się, aby urządzenia obsługujące druk dwustronny były domyślnie ustawione w tym trybie.
Oszczędzanie zasobów — papier
Dla celów zachowania i zrównoważonego wykorzystywania zasobów leśnych zaleca się wykorzystywanie papieru
makulaturowego lub świeżego, posiadającego certyfikaty inicjatyw na rzecz odpowiedzialnego gospodarowania
środowiskiem naturalnym lub uznane oznakowania ekologiczne, które są zgodne z normą EN 12281:2002* lub
równoważną normą jakości.
Urządzenie to obsługuje również drukowanie na papierze 64 g/m2. Użycie takiego papieru, zawierającego mniej
surowców, może prowadzić do dalszego zachowania zasobów leśnych.
* : EN12281:2002 „Papier drukowy i biurowy — wymagania dotyczące papieru do kopiowania z zastosowaniem
suchego toneru”
Przedstawiciel działu sprzedaży lub działu serwisu może udzielić informacji dotyczących zalecanych rodzajów papieru.
Korzyści dla środowiska wynikające z „zarządzania
energią”
W celu zmniejszenia zużycia energii w czasie bezczynności urządzenie to wyposażono w funkcję zarządzania energią,
która automatycznie włącza tryb oszczędzania energii, gdy urządzenie pozostaje w stanie bezczynności przez
określony czas.
Mimo że powrót urządzenia do trybu GOTOWY w trybie oszczędzania energii zajmuje nieco czasu, można w ten
sposób uzyskać znaczne zmniejszenie zużycia energii. Zaleca się, aby urządzenie było używane przy czasie aktywacji
trybu oszczędzania energii ustawionym na wartość domyślną.
1-13
Informacje prawne oraz zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Program Energy Star (ENERGY STAR®)
Jako firma uczestnicząca w międzynarodowym programie Energy Star, zdecydowaliśmy, że urządzenie
będzie zgodne ze standardami ustanowionymi w ramach międzynarodowego programu Energy Star.
ENERGY STAR® jest dobrowolnym programem dotyczącym wydajności energetycznej, mającym na
celu rozwój i promowanie stosowania produktów o wysokiej wydajności energetycznej, tak aby
zapobiegać globalnemu ociepleniu. Kupując produkty posiadające kwalifikację ENERGY STAR®, klienci
mogą pomóc zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych podczas użytkowania produktów oraz obniżyć
koszty związane z energią.
1-14
2
Instalacja i konfiguracja
urządzenia
W tym przedstawiono informacje dla administratorów tego urządzenia, takie jak nazwy części urządzenia, podłączanie
kabli i instalację oprogramowania.
Nazwy części ..................................................................................................................................................... 2-2
Zewnętrzne elementy urządzenia ............................................................................................................ 2-2
Złącza i wnętrze urządzenia .................................................................................................................... 2-4
Urządzenie z dołączonym wyposażeniem opcjonalnym .......................................................................... 2-5
Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli ...................................................................................... 2-6
Przykład podłączenia ............................................................................................................................... 2-6
Przygotowanie niezbędnych kabli ............................................................................................................ 2-7
Podłączanie kabli ............................................................................................................................................... 2-8
Podłączanie kabla sieciowego ................................................................................................................. 2-8
Włączanie/wyłączanie ........................................................................................................................................ 2-9
Włączanie ................................................................................................................................................ 2-9
Wyłączanie ............................................................................................................................................ 2-10
Instalacja oprogramowania .............................................................................................................................. 2-12
Oprogramowanie na dysku DVD (Windows) ......................................................................................... 2-12
Logowanie/wylogowanie .................................................................................................................................. 2-14
Logowanie ............................................................................................................................................. 2-14
Wylogowanie ......................................................................................................................................... 2-16
Ustawienie domyślne urządzenia ..................................................................................................................... 2-17
Ustawianie daty i godziny ...................................................................................................................... 2-17
Konfiguracja sieci (połączenie kablem sieciowym) ................................................................................ 2-19
Funkcja oszczędzania energii .......................................................................................................................... 2-22
Tryb niskiego poboru energii i automatyczny tryb niskiego poboru energii ........................................... 2-22
Funkcje Uśpienie i Automatyczne uśpienie ........................................................................................... 2-23
Kreator szybkiej konfiguracji ............................................................................................................................ 2-25
Embedded Web Server RX .............................................................................................................................. 2-27
Uzyskiwanie dostępu do narzędzia Embedded Web Server RX ........................................................... 2-29
Zmiana ustawień zabezpieczeń ............................................................................................................. 2-30
Zmiana informacji o urządzeniu ............................................................................................................. 2-31
Ustawienia e-mail ................................................................................................................................... 2-32
2-1
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części
Nazwy części
Zewnętrzne elementy urządzenia
1
2
3
4 5
6 7
8
9
10
13
14 15
16 17 18
19
20
16
1 Procesor dokumentów (Opcja)
11 Płyta dociskowa
2 Wskaźnik załadowania oryginałów
12 Panel operacyjny
3 Prowadnica szerokości oryginałów
13 Pokrywa przednia
4 Schowek na ściereczkę
14 Kaseta 1
5 Płyta oryginałów
15 Kaseta 2
6 Płyta wydawania oryginałów
16 Uchwyty
7 Blokada oryginałów
17 Uchwyt prawej pokrywy 2
8 Port USB (A1)
18 Prawa pokrywa 2
9 Wąska szyba skanera
19 Główny wyłącznik zasilania
10 Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału
20 Taca wewnętrzna
Urządzenia opcjonalne (strona 7-2)
2-2
11 12
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części
21
22
23
24
25
26
27
28
21 Regulowane prowadnice szerokości papieru
22 Prowadnica długości papieru
23 Pojemnik na spinacze
24 Dźwignia prawej pokrywy 1
25 Prawa pokrywa 1
26 Prowadnica szerokości papieru
27 Taca uniwersalna
28 Podpórka tacy uniwersalnej
2-3
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części
Złącza i wnętrze urządzenia
5
6
7
8
1
2
3
9
4
1 Złącze interfejsu sieciowego
2 Port USB (A2)
3 Złącze interfejsu USB (B1)
4 Interfejs urządzeń opcjonalnych
5 Pojemnik z tonerem (Yellow)
6 Pojemnik z tonerem (Cyan)
7 Pojemnik z tonerem (Magenta)
8 Pojemnik z tonerem (Black)
9 Pojemnik na zużyty toner
2-4
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części
Urządzenie z dołączonym wyposażeniem
opcjonalnym
1
3
2
3-a
3-b
3-c
1 Pokrywa szyby
2 Finiszer dokumentów
3 Kaseta 3 do 4
• 3-a: Kaseta 3 • 3-b: Kaseta 4 • 3-c: Kaseta 4 • 3-d: Kaseta 3
Urządzenia opcjonalne (strona 7-2)
2-5
3-d
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli
Określanie metody podłączenia i przygotowanie
kabli
Sprawdź metodę podłączenia urządzenia do komputera PC lub sieci i przygotuj kable konieczne do podłączenia
w istniejących warunkach.
Przykład podłączenia
Korzystając z poniższego rysunku, wybierz metodę podłączenia urządzenia do komputera PC lub sieci.
Podłączanie skanera do komputera PC lub sieci za pomocą kabla sieciowego (1000BASE-T, 100BASE-TX lub 10BASE-T)
Embedded Web Server RX
Komputer
administratora
Sieć
Ustawienia sieciowe,
Wyślij e-mail
Wysyła do wybranego
odbiorcy plik zeskanowanego
oryginału jako załącznik do
wiadomości.
ustawienia domyślne skanera,
rejestracja użytkowników
i miejsc docelowych.
Drukarka wielofunkcyjna
Drukowanie
USB
Sieć
Zachowuje zeskanowany
obraz jako plik na
komputerze.
Sieć
Sieć
FAKS sieciowy
(opcjonalny)
Wyślij FTP
Wysyła zeskanowany obraz
jako plik na serwer FTP.
Sieć
Sieć
FAKS
(opcjonalny)
Wyślij SMB
Sieć
Skanowanie TWAIN
Skanowanie WIA
TWAIN i WIA to standardowe interfejsy
komunikacji między oprogramowaniem
a urządzeniami pozyskiwania obrazów.
NOTATKA
Jeżeli urządzenie jest wyposażone w opcjonalny zestaw interfejsu sieci bezprzewodowej, nie ma potrzeby podłączania
kabla sieciowego.
Patrz w jęz. angielskim.
2-6
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli
Przygotowanie niezbędnych kabli
Przygotuj kable zgodnie z wybranym interfejsem.
Standardowo dostępne interfejsy
Warunki połączenia
*
Funkcja
Wymagane kable
Podłącz kabel sieciowy do
urządzenia.
Drukarka/Skaner/Faks sieciowy*
Interfejs LAN (10BASE-T lub 100BASE-TX,
1000BASE-T, ekranowany)
Podłącz kabel USB do urządzenia.
Drukarka
Kabel kompatybilny USB 2.0 (Hi-Speed USB,
elastyczny, maks. 5,0 m, ekranowany)
Funkcje dostępne w trakcie używania opcjonalnego faksu. Więcej informacji na temat korzystania z faksu sieciowego można znaleźć w podręczniku
FAX Operation Guide.
2-7
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Podłączanie kabli
Podłączanie kabli
Podłączanie kabla sieciowego
WAŻNE
Jeżeli zasilanie jest włączone, wyłącz główny wyłącznik zasilania.
Wyłączanie (strona 2-10)
1
Podłącz urządzenie.
1 Podłącz kabel sieciowy do złącza interfejsu sieciowego.
2 Drugi koniec kabla podłącz do koncentratora.
2
Przygotuj urządzenie.
Włącz urządzenie i skonfiguruj sieć.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Konfiguracja sieci (połączenie kablem sieciowym) na
stronie 2-19.
2-8
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Włączanie/wyłączanie
Włączanie/wyłączanie
Włączanie
Gdy wskaźnik zasilania świeci... (Powrót z trybu uśpienia)
Wskaźnik głównego zasilania
Naciśnij klawisz [Power].
Gdy wskaźnik zasilania nie świeci...
Włącz główny wyłącznik zasilania.
WAŻNE
Po wyłączeniu głównego wyłącznika zasilania nie należy natychmiast ponownie
włączać zasilania. Przed włączeniem głównego wyłącznika należy odczekać co
najmniej 5 sekund.
NOTATKA
Jeżeli włączony jest opcjonalny zestaw Data Security Kit, może zostać wyświetlony
komunikat informujący o uaktywnieniu funkcji bezpieczeństwa oraz o tym, że uruchamianie
może chwilę potrwać w momencie włączania zasilania.
2-9
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Włączanie/wyłączanie
Wyłączanie
Gdy główny wyłącznik zasilania nie jest wyłączany... (uśpienie)
Wskaźnik głównego zasilania
Naciśnij klawisz [Power]. Klawisz [Power] przestanie świecić, a zaświeci wskaźnik głównego
zasilania.
Tryb niskiego poboru energii i automatyczny tryb niskiego poboru energii (strona 2-22)
Funkcje Uśpienie i Automatyczne uśpienie (strona 2-23)
Gdy główny wyłącznik zasilania jest wyłączany...
Uwaga: Gdy główny wyłącznik zasilania zostanie wyłączony, nie będzie możliwe automatyczne odbieranie danych
drukowania z komputerów lub faksów.
WAŻNE
Gdy wskaźnik [Processing] lub [Memory] świeci, urządzenie działa. Wyłączenie głównego wyłącznika
zasilania podczas pracy urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.
1
Naciśnij klawisz [Power].
Upewnij się, że wskaźniki nie świecą.
Sprawdź, czy klawisz [Power] przestał świecić, a świeci wskaźnik głównego zasilania.
2-10
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Włączanie/wyłączanie
2
Wyłącz główny wyłącznik zasilania.
W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas...
UWAGA
Jeżeli urządzenie ma zostać pozostawione na dłuższy czas bezczynnie (np. na noc), należy wyłączyć je za
pomocą głównego wyłącznika zasilania. Jeżeli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy okres (np.
podczas wakacji), należy wyjąć wtyczkę z gniazda w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli zainstalowany
jest opcjonalny zestaw faksu, należy pamiętać, że wyłączenie za pomocą głównego wyłącznika zasilania
powoduje brak możliwości wysyłania i odbierania faksów.
WAŻNE
Wyjmij papier z kaset i zamknij go szczelnie w opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
2-11
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Instalacja oprogramowania
Jeżeli docelowo na tym urządzeniu ma być używana funkcja drukarki, przesyłania danych za pomocą funkcji TWAIN/
WIA lub wysyłania faksów przez sieć, na komputerze należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie z dołączonego
dysku DVD (Product Library).
Oprogramowanie na dysku DVD (Windows)
Można wybrać następujące metody instalacji: [Express Install] lub [Custom Install]. [Express Install] jest
standardową metodą instalacji. Aby zainstalować elementy, których nie można zainstalować przy użyciu [Express
Install], należy przeprowadzić [Custom Install]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Instalacji
niestandardowej, patrz Podręcznik obsługi (w jęz. angielskim).
Metoda instalacji
● : Instalacja
○:
Oprogramowanie
Printing System Driver
Opis
Sterownik ten pozwala na drukowanie na urządzeniu plików
z komputera. Pojedynczy sterownik obsługuje wiele języków opisu
strony (PCL XL, KPDL itd.). Ten sterownik drukarki pozwala na pełne
wykorzystanie funkcji urządzenia.
standardowa
Pozwala na wybór
komponentów, które
mają być
zainstalowane.
Express
Install
Custom
Install
●
○
Używaj tego sterownika do drukowania plików PDF.
Printing System (XPS)
Driver
Ten sterownik drukarki obsługuje format XPS (XML Paper Specification),
opracowany przez Microsoft Corporation.
-
○
KPDL mini -driver/
PCL mini-driver
(Ministerownik KPDL/
ministerownik PCL)
Jest to ministerownik firmy Microsoft, który obsługuje języki PCL i KPDL.
Istnieją pewne ograniczenia co do funkcji urządzenia oraz funkcji
opcjonalnych jakie mogą być stosowane z tym sterownikiem.
-
○
TWAIN Driver
(Sterownik TWAIN)
Sterownik ten umożliwia skanowanie na urządzeniu za pomocą aplikacji
zgodnej z TWAIN.
●
○
Urządzenie posiada dwa rodzaje sterowników TWAIN: jeden do
skanowania dokumentów umieszczanych wewnątrz urządzenia i jeden
do odczytywania danych dokumentów zapisanych w skrzynce
dokumentów.
WIA Driver
(Sterownik WIA)
WIA (Windows Imaging Acquisition) jest funkcją systemu Windows,
która umożliwia wzajemną komunikację między urządzeniem do
przechwytywania obrazu, takim jak skaner, oraz aplikacją do
przetwarzania obrazu. Obraz może być pozyskany za pomocą aplikacji
zgodnej z WIA, co jest przydatne, gdy na komputerze nie zainstalowano
aplikacji zgodnej z TWAIN.
-
○
FAX Driver
(Sterownik faksu)
Umożliwia wysłanie dokumentu utworzonego za pomocą aplikacji
komputerowej jako faksu za pośrednictwem urządzenia.
-
○
File Management Utility
Umożliwia wysyłanie i zapisywanie zeskanowanego dokumentu do
określonego folderu sieciowego.
-
○
Network Tool for Direct
Printing
Umożliwia wydrukowanie pliku PDF bez uruchamiania programu Adobe
Acrobat/Reader.
-
○
2-12
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Metoda instalacji
● : Instalacja
○:
Oprogramowanie
Opis
standardowa
Pozwala na wybór
komponentów, które
mają być
zainstalowane.
Express
Install
Custom
Install
NETWORK PRINT
MONITOR
Jest to narzędzie umożliwiające monitorowanie urządzenia
w sieci.
-
○
FONTS
(Czcionki)
Są to czcionki ekranowe, które umożliwiają użycie wbudowanych
czcionek urządzenia w aplikacji.
●
○
NOTATKA
Instalacja w systemach Windows musi być przeprowadzona przez użytkownika z uprawnieniami administratora.
Jeżeli urządzenie jest podłączone za pomocą kabla USB, funkcja Plug and Play jest nieaktywna w trybie uśpienia.
Aby kontynuować instalację, naciśnij klawisz [Power] w celu wybudzenia urządzenia z trybu niskiego poboru energii
lub uśpienia.
Aby można było używać funkcji faksu, wymagany jest opcjonalny zestaw faksu.
Nie można zainstalować sterownika WIA i Printing System (XPS) Driver na komputerach z systemem Windows XP.
2-13
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Logowanie/wylogowanie
Logowanie/wylogowanie
Podczas konfiguracji funkcji, do której wymagane są uprawnienia administratora, lub jeżeli włączone jest
administrowanie logowaniem użytkowników, należy wprowadzić nazwę logowania i hasło.
NOTATKA
• Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
Nazwa modelu
2500ci
Nazwa logowania
użytkownika
2500
Hasło logowania
2500
W przypadku zapomnienia nazwy logowania użytkownika i hasła logowania nie będzie można się zalogować.
W takim przypadku należy zalogować się na konto z uprawnieniami administratora i zmienić nazwę użytkownika
albo hasło.
• Jeżeli zostało włączone uwierzytelnianie konta gościa, podczas logowania należy nacisnąć klawisz
[Authentication/Logout].
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz w jęz. angielskim.
Logowanie
Normalne logowanie
1
Wprowadź nazwę logowania użytkownika i hasło logowania,
aby się zalogować.
Wprowad nazw logowania i haso.
Zaloguj do:
1
Nazwa
logowania
2
Logowanie
Haso
Lokalny
abcdef
Kl. liczb.
********
Kl. liczb.
Test licznika
Anuluj
3
Logow. za pom.
karty ID
Logowanie
Patrz w jęz. angielskim.
Jeżeli ten ekran zostanie wyświetlony w czasie wykonywania czynności, naciśnij przycisk
[Nazwa logowania] i wprowadź nazwę użytkownika.
Alternatywnie można zalogować się, naciskając przycisk [Logowanie Hasło] i wprowadzając
hasło logowania.
2-14
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Logowanie/wylogowanie
NOTATKA
Można nacisnąć przycisk [Kl. liczb.], aby wprowadzić liczbę za pomocą klawiszy
numerycznych na panelu operacyjnym.
Jeżeli wybraną metodą uwierzytelniania użytkownika jest [Uwierzytelnianie sieciowe], jako
miejsce docelowe uwierzytelniania można wskazać opcję [Lokalny] albo [Sieć].
Aby uwierzytelnić użytkownika za pomocą karty identyfikacyjnej, należy nacisnąć przycisk
[Logow. za pom. karty ID].
Logowanie uproszczone
Wybierz u ytkownika do zalogowania.
01
02
03
A
B
C
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Nr
1/2
Logow. za
pom.
klawiatury
Jeżeli ten ekran zostanie wyświetlony w czasie wykonywania czynności, wybierz użytkownika
i zaloguj się.
NOTATKA
Jeżeli należy podać hasło logowania, zostanie wyświetlony odpowiedni ekran.
Patrz w jęz. angielskim.
2-15
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Logowanie/wylogowanie
Wylogowanie
Aby wylogować się z urządzenia, naciśnij klawisz [Authentication/Logout] w celu
wyświetlenia ekranu wprowadzania nazwy logowania użytkownika i hasła logowania.
Użytkownicy są automatycznie wylogowywani w następujących sytuacjach:
•
gdy urządzenie zostanie przełączone w tryb uśpienia przez naciśnięcie klawisza [Power];
•
gdy włączone jest automatyczne przechodzenie w tryb uśpienia;
•
gdy włączone jest automatyczne resetowanie panelu;
•
gdy włączone jest automatyczne przechodzenie w tryb niskiego poboru energii;
•
gdy urządzenie zostanie przełączone w tryb niskiego poboru energii przez naciśnięcie
klawisza [Energy Saver].
2-16
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Ustawienie domyślne urządzenia
Ustawienie domyślne urządzenia
Ustawienie domyślne urządzenia można zmieniać w menu systemu. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy
skonfigurować ustawienia, takie jak data i godzina, ustawienia sieciowa i funkcje oszczędzania energii w razie potrzeby.
NOTATKA
Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach dostępnych w menu systemu, patrz w jęz. angielskim.
Ustawianie daty i godziny
Ustawiając lokalną datę i godzinę, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
W przypadku wysyłania wiadomości e-mail, ustawiona data i godzina będą umieszczone w nagłówku tej wiadomości. Ustaw
datę, godzinę oraz różnicę czasową w stosunku do GMT w zależności od strefy, w której urządzenie jest używane.
NOTATKA
Jeżeli zarządzanie logowaniem użytkownika jest włączone, ustawienia można zmienić tylko po zalogowaniu na konto
z uprawnieniami administratora.
Jeżeli zarządzanie logowaniem użytkownika jest wyłączone, zostanie wyświetlony ekran uwierzytelniania
użytkownika. Wprowadź nazwę logowania użytkownika i hasło logowania, a następnie naciśnij przycisk [Logowanie].
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
Nazwa modelu
2500ci
Nazwa logowania
użytkownika
2500
Hasło logowania
2500
Różnicę czasową ustaw przed ustawieniem daty i czasu.
Zmiana daty lub godziny w trakcie używania wersji próbnej aplikacji uniemożliwi jej dalsze wykorzystywanie.
Patrz w jęz. angielskim.
1
Wyświetl ekran.
Naciśnij klawisz [System Menu], a następnie naciśnij przycisk [Data/czasomierz/Oszcz
energii].
Menu systemu
1
Logowanie u ytkownika/
rozlicz. zada
Edytuj miejsce docelowe
Waciwo u ytkownika
Dopasowanie/konserwacja
3
Data/czasomierz/Oszcz.
energii
Internet
Aplikacja
2
2/2
Zamknij
Naciśnij przyciski [ ] lub [ ], aby
przewijać stronę w górę lub w dół.
2-17
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Ustawienie domyślne urządzenia
2
Skonfiguruj ustawienia.
1 Ustaw strefę czasową.
Data/czasomierz/Oszcz. energii - Strefa czasowa
Data/czasomierz/Oszcz. energii
Data/czas:
Strefa czasowa:
1
Zmie
Format daty:
Zmie
Zmie
Autom. resetowanie panelu:
Zmie
Ustaw stref czasow.
Wybierz najbli sz lokalizacj.
2
Strefa czasowa
-12:00 Midzynarodowa linia daty
Automatyczne upienie:
Zmie
Minutnik tr. energooszcz.:
Zmie
Autom. kontyn. po bdzie:
-11:00 Samoa
Zmie
-11:00 Skoordynowany czas uniwersalny -11
Czas. resetowania panelu:
Zmie
1/16
-10:00 Hawaje
-09:00 Alaska
Czas przejcia w tr up.:
Zmie
3
08:00 Kalifornia
1/2
Anuluj
OK
Zamknij
Naciśnij przyciski [ ] lub [ ], aby
przewijać stronę w górę lub w dół.
2 Ustaw czas letni.
Data/czasomierz/Oszcz. energii - Strefa czasowa
Ustaw stref czasow.
Wybierz najbli sz lokalizacj.
Strefa czasowa
-08:00 Czas pacyficzny (USA i Kanada)
1
-07:00 Arizona
-07:00 Chihuahua, La Paz, Mazatlamn
Czas letni
2/16
-07:00 Czas górski (USA i Kanada)
Wy.
-06:00 Guadalajara, Mexico City, Monterrey
W.
-06:00 Saskatchewan
Anuluj
OK
2
NOTATKA
Jeżeli wybierzesz strefę, w której nie stosuje się czasu letniego, ekran ustawiania czasu
letniego nie zostanie wyświetlony.
3 Ustaw datę i godzinę.
Data/czasomierz/Oszcz. energii - Data/czas
Data/czasomierz/Oszcz. energii
1
Ustaw dat i czas.
Zmie
Format daty:
Zmie
Strefa czasowa:
Zmie
Autom. resetowanie panelu:
Zmie
Automatyczne upienie:
Zmie
Autom. kontyn. po bdzie:
Zmie
Minutnik tr. energooszcz.:
Zmie
Data/czas:
Czas przejcia w tr up.:
Zmie
Czas. resetowania panelu:
Zmie
2013
2
Rok
02
Miesic
02
Dzie
Off
10
Godzina
10
Minuta
31
3
Sekunda
1/2
Anuluj
Zamknij
2-18
OK
Naciśnij przyciski [+] lub [-], aby ustawić
poszczególne wartości.
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Ustawienie domyślne urządzenia
Konfiguracja sieci (połączenie kablem sieciowym)
Urządzenie jest wyposażone w interfejs sieciowy zgodny z protokołami sieciowymi, takimi jak TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6),
IPX/SPX, NetBEUI oraz IPSec. Pozwala on na drukowanie za pomocą platform Windows, Macintosh, UNIX, NetWare i innych.
W tym rozdziale opisano procedurę konfiguracji ustawień protokołu IPv4 i Bonjour w ramach protokołu TPC/IP. Informacje
o innych ustawieniach sieciowych zamieszczono w jęz. angielskim.
NOTATKA
Jeżeli zarządzanie logowaniem użytkownika jest włączone, ustawienia można zmienić tylko po zalogowaniu na konto
z uprawnieniami administratora.
Jeżeli zarządzanie logowaniem użytkownika jest wyłączone, zostanie wyświetlony ekran uwierzytelniania
użytkownika. Wprowadź nazwę logowania użytkownika i hasło logowania, a następnie naciśnij przycisk [Logowanie].
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
Nazwa modelu
2500ci
Nazwa logowania
użytkownika
2500
Hasło logowania
2500
Ustawienia protokołu TCP/IP
Ustawienia protokołu IPv4
Ustaw TCP/IP (IPv4) w celu połączenia z siecią Windows.
Domyślne ustawienia to „Protokół TCP/IP: Wł., DHCP: Wł., Auto-IP: Wł.”.
NOTATKA
• Należy wcześniej uzyskać adres IP od administratora sieci i mieć go pod ręką podczas konfiguracji tych ustawień.
W następujących przypadkach należy ustawić adres IP serwera DNS za pomocą narzędzia Embedded Web Server
RX.
• Gdy nazwa hosta jest używana przy ustawieniu opcji „DHCP” na wartość „Wył.”.
• Gdy dla serwera DNS jest używany adres IP inny niż przypisany automatycznie przez serwer DHCP.
Patrz Embedded Web Server RX User Guide.
1
Wyświetl ekran.
1 Naciśnij klawisz [System Menu], a następnie naciśnij przycisk [System/Sieć].
1
Menu systemu
2
Kreator szybkiej konfiguracji
Ustawienia kasety/
podajnika wielofunkcyjnego
Ustawienia wspólne
Pocztek
Kopiowania
Wylij
Skrz. dokumentów/pami
wymienna
FAKS
Drukarka
Raport
System/Sie
1/2
Zamknij
2-19
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Ustawienie domyślne urządzenia
2 Wybierz opcję „Sieć”, a następnie „Ustawienia TCP/IP”.
System/Sie - Sie
System/Sie
1
Sie:
Interf. sieciowy (wysyanie):
Ustaw. blok. interfejsu:
Zabezpieczenie dokumentu:
Uruch. pon. cae urzdzenie:
Nastpny
Opcjonalna karta sieciowa:
Nastpny
Nazwa hosta:
Zmie
Poziom zabezpiecze:
Zmie
Ustawienia protokou:
Nastpny
Zabezpieczenie danych:
Nastpny
Interfejs LAN:
Zmie
Funkcja opcjonalna:
Ustawienia TCP/IP:
2
Nastpny
Zmie
Ustawienia zabezpiecze:
Nastpny
Zmie
Uruchom ponownie sie:
Start
Nastpny
Start
Zamknij
Zamknij
2
Skonfiguruj ustawienia.
System/Sie - IPv4
System/Sie - TCP/IP
TCP/IP:
Zmie
IPv4:
Zmie
IPv6:
Nastpny
Bonjour:
Zmie
IPSec:
Ustaw TCP/IP (IPv4).
* Ustawienie zmieni si po ponownym uruchomieniu urzdzenia lub sieci.
2
3
4
Zmie
1
Wy.
DHCP
Zamknij
Adres IP
0.0.0.0
Maska podsieci
On
0.0.0.0
Brama
domylna
0.0.0.0
W.
5
Auto-IP
Anuluj
OK
W przypadku korzystania z serwera DHCP
[DHCP]: ustaw na wartość [Wł.].
W przypadku korzystania ze statycznego adresu IP
[DHCP]: ustaw na wartość [Wył.].
[Adres IP]: wprowadź adres.
[Maska podsieci]: wprowadź adres.
[Brama domyślna]: wprowadź adres.
WAŻNE
Po zmianie ustawień należy uruchomić ponownie sieć z menu systemowego albo
wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Patrz w jęz. angielskim.
2-20
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Ustawienie domyślne urządzenia
Ustawienia Bonjour
Skonfiguruj ustawienia Bonjour.
1
Wyświetl ekran.
1 Naciśnij klawisz [System Menu], a następnie naciśnij przycisk [System/Sieć].
1
Menu systemu
2
Kreator szybkiej konfiguracji
Ustawienia kasety/
podajnika wielofunkcyjnego
Ustawienia wspólne
Pocztek
Kopiowania
Wylij
Skrz. dokumentów/pami
wymienna
FAKS
Drukarka
Raport
System/Sie
1/2
Zamknij
2 Wybierz opcję „Sieć”, a następnie „Ustawienia TCP/IP”.
System/Sie - Sie
System/Sie
1
Nastpny
Opcjonalna karta sieciowa:
Nastpny
Nazwa hosta:
Interf. sieciowy (wysyanie):
Zmie
Poziom zabezpiecze:
Zmie
Ustawienia protokou:
Ustaw. blok. interfejsu:
Nastpny
Zabezpieczenie danych:
Nastpny
Interfejs LAN:
Sie:
Zabezpieczenie dokumentu:
Uruch. pon. cae urzdzenie:
Zmie
Funkcja opcjonalna:
2
Nastpny
Zmie
Ustawienia zabezpiecze:
Nastpny
Zmie
Uruchom ponownie sie:
Start
Ustawienia TCP/IP:
Nastpny
Start
Zamknij
Zamknij
2
Skonfiguruj ustawienia.
System/Sie - TCP/IP
System/Sie - Bonjour
TCP/IP:
Zmie
IPv4:
IPv6:
Nastpny
Bonjour:
IPSec:
Zmie
Zmie
1
U yj Bonjour.
* Ustawienie zmieni si po ponownym uruchomieniu urzdzenia lub sieci.
Zmie
2
Wy.
Zamknij
W.
Anuluj
OK
WAŻNE
Po zmianie ustawień należy uruchomić ponownie sieć z menu systemowego albo
wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Patrz w jęz. angielskim.
2-21
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Funkcja oszczędzania energii
Funkcja oszczędzania energii
Po upływie określonego czasu od ostatniego użycia, urządzenie przechodzi w tryb niskiego poboru mocy, w celu
ograniczenia zużycia energii. Po dalszym upływie określonego czasu od ostatniego użycia, urządzenie przechodzi
w tryb uśpienia, w celu maksymalnego ograniczenia zużycia energii.
Tryb niskiego poboru energii i automatyczny tryb
niskiego poboru energii
Tryb niskiego poboru energii
Aby uaktywnić tryb niskiego poboru energii, naciśnij klawisz [Energy Saver]. Panel dotykowy i wszystkie wskaźniki na
panelu operacyjnym (poza wskaźnikami [Energy Saver], [Power] i głównym wskaźnikiem zasilania) przestaną świecić
w celu obniżenia poboru energii. Taki stan nazywany jest trybem niskiego poboru energii.
Po naciśnięciu klawisza [Power] w trybie niskiego poboru energii urządzenie zostanie przełączone w tryb uśpienia.
Wskaźnik
głównego
zasilania
Jeżeli w trybie niskiego poboru energii odebrane zostaną dane do wydrukowania, urządzenie automatycznie włączy się
i rozpocznie drukowanie. Również w przypadku korzystania z opcjonalnego faksu, jeżeli w trybie niskiego poboru energii
otrzymany zostanie faks, urządzenie automatycznie włączy się i rozpocznie drukowanie.
W celu powrotu do stanu gotowości należy wykonać jedną z wymienionych poniżej czynności.
•
Dotknij ekranu dotykowego lub dowolnego klawisza innego niż [Power].
•
Otwórz pokrywę szyby lub opcjonalny procesor dokumentów.
•
Umieść oryginały w opcjonalny procesorze dokumentów.
Urządzenie będzie gotowe do pracy w ciągu 10 sekund.
Pamiętaj, że warunki otoczenia, takie jak wentylacja, mogą powodować, że urządzenie będzie wolniej reagować.
Automatyczny tryb niskiego poboru mocy
Automatyczny tryb niskiego poboru energii automatycznie przełącza urządzenie w tryb niskiego poboru energii, jeżeli
pozostaje ono bezczynne przez określony czas.
Domyślny czas wynosi 3 minut.
Więcej informacji na temat określania ustawień trybu niskiego poboru energii można znaleźć patrz Kreator szybkiej
konfiguracji na stronie 2-25.
Poziom wzn. oszcz. energii
Urządzenie umożliwia ograniczenie poboru energii podczas wznawiania pracy z trybu Oszcz. energii.
Dla ustawienia Poziom wzn. oszcz. energii można wybrać następujące wartości: „Pełne wznowienie”, „Normalne
wznowienie” lub „Częściowe wznowienie”. Ustawieniem fabrycznym jest „Normalne wznowienie”.
Więcej informacji na temat ustawień trybu oszczędzania energii można znaleźć patrz Kreator szybkiej konfiguracji na
stronie 2-25.
2-22
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Funkcja oszczędzania energii
Funkcje Uśpienie i Automatyczne uśpienie
Tryb uśpienia
Aby przełączyć urządzenie w tryb uśpienia, naciśnij klawisz [Power]. Panel dotykowy i wszystkie wskaźniki na panelu
operacyjnym (poza wskaźnikiem zasilania) przestają świecić, co pozwala na maksymalne obniżenie poboru energii.
Stan ten jest nazywany trybem uśpienia.
Wskaźnik
głównego
zasilania
Jeżeli do urządzenia w trybie uśpienia zostaną przesłane dane do wydrukowania, wydruk zostanie wykonany, jednak
panel dotykowy pozostanie wyłączony.
W przypadku korzystania z opcjonalnego faksu odebrane dane zostaną wydrukowane, jednak i w tym przypadku panel
operacyjny pozostanie wyłączony.
• Naciśnij panel dotykowy lub dowolny przycisk na panelu operacyjnym.
Urządzenia zasilane napięciem 220 do 240 V są gotowe do pracy w ciągu 15 sekund.
Urządzenia zasilane napięciem 120 V są gotowe do pracy w ciągu 23 sekund.
Pamiętaj, że warunki otoczenia, takie jak wentylacja, mogą powodować, że urządzenie będzie wolniej reagować.
Automatyczne uśpienie
Funkcja Automatyczne uśpienie automatycznie przełącza urządzenie w tryb uśpienia po określonym czasie
bezczynności w trybie niskiego poboru energii.
Domyślny czas wynosi 30 minut.
Informacje dotyczące sposobu zmiany ustawionego czas uśpienia znajdują się patrz Kreator szybkiej konfiguracji na
stronie 2-25.
Zasady trybu uśpienia (modele przeznaczone na rynek europejski)
Można ustawić włączanie trybu uśpienia dla każdej funkcji. Gdy urządzenie przechodzi w tryb uśpienia nie może
wykonywać zadań drukowania przesyłanych z komputera podłączonego za pomocą kabla USB. Poza tym urządzenie
przechodzi do normalnego trybu pracy dłużej, a karty identyfikacyjne nie są rozpoznawane.
Więcej informacji na temat zasad trybu uśpienia można znaleźć w jęz. angielskim.
Poziom uśpienia (Oszcz. energii) (modele nie przeznaczone na rynek europejski)
W tym trybie można zmniejszyć zużycie energii w jeszcze większym stopniu niż w trybie uśpienia. Pozwala on także
ustawić tryb uśpienia oddzielnie dla każdej funkcji. W trybie uśpienia nie jest możliwe drukowanie z komputera
połączonego kablem USB. Czas wymagany na wyjście urządzenia z trybu oszczędzania energii i na wznowienie
normalnej pracy jest dłuższy niż przy zwykłym trybie uśpienia.
NOTATKA
Jeżeli zainstalowano opcjonalny interfejs sieciowy, nie można włączyć trybu Oszcz. energii.
Więcej informacji na temat Poziom uśpienia (Oszcz. energii) można znaleźć patrz Kreator szybkiej konfiguracji na stronie 2-25.
2-23
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Funkcja oszczędzania energii
Poziom wzn. oszcz. energii
Urządzenie umożliwia ograniczenie poboru energii podczas wznawiania pracy z trybu Oszcz. energii.
Dla ustawienia Poziom wzn. oszcz. energii można wybrać następujące wartości: „Pełne wznowienie”, „Normalne
wznowienie” lub „Częściowe wznowienie”. Ustawieniem fabrycznym jest „Normalne wznowienie”.
Więcej informacji na temat ustawień trybu Oszcz. energii można znaleźć patrz Kreator szybkiej konfiguracji na stronie 225.
Ustawienia czasomierza tygodniowego
Pozwala ustawić określony czas automatycznego przechodzenia urządzenia do trybu uśpienia i wybudzania dla
każdego dnia.
Więcej informacji na temat ustawień czasomierza tygodniowego można znaleźć patrz Kreator szybkiej konfiguracji na
stronie 2-25.
2-24
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Kreator szybkiej konfiguracji
Kreator szybkiej konfiguracji
W przypadku funkcji Oszcz. energii i Faks na ekranie kreatora można skonfigurować następujące ustawienia.
Konfiguracja
oszczędzania energii
Konfiguracja trybu uśpienia i trybu niskiego poboru energii.
1. Tryb uśpienia
Europa
Czas przejścia w tr uśp.
Reguły uśpienia
Poza Europą
Czas przejścia w tr uśp.
Poziom uśpienia
2. Automatyczny tryb niskiego
poboru mocy
Minutnik tr. energooszcz.
3. Tryb wznaw. pracy
Poziom wzn. oszcz. energii
4. Ustawienia czasomierza tyg.
Ustawienia czasomierza tyg.
Harmonogram
Liczba ponowień
Odstęp ponaw.
Konfiguracja FAKSU
Konfiguracja podstawowych ustawień faksu.
Ta funkcja jest wyświetlana tylko wówczas, gdy zainstalowano opcjonalny faks.
Patrz FAX Operation Guide.
NOTATKA
Po wyświetleniu ekranu uwierzytelniania użytkownika wprowadź nazwę logowania użytkownika i hasło logowania,
następnie naciśnij przycisk [Logowanie].
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
Nazwa modelu
2500ci
1
Nazwa logowania
użytkownika
2500
Hasło logowania
2500
Wyświetl ekran.
1
Menu systemu
2
Kreator szybkiej konfiguracji
Ustawienia kasety/
podajnika wielofunkcyjnego
Ustawienia wspólne
Pocztek
Kopiowania
Wylij
Skrz. dokumentów/pami
wymienna
FAKS
Drukarka
Raport
System/Sie
1/2
Zamknij
2-25
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Kreator szybkiej konfiguracji
2
Wybierz funkcję.
Kreator szybkiej konfiguracji:
Konfiguracja FAKSU:
Nastpny
Konfig. oszczdz. energii:
Nastpny
Zamknij
3
Skonfiguruj ustawienia.
Konfiguracja oszczdzania energii
. Tryb upienia
. Tr. ogr.pob.prdu
. Tryb wznaw. pracy
Uruchamianie konfiguracji
Ustaw funkcje oszczdzania energii.
. Czasomierz tygod.
Koniec
Nastpny
Uruchom kreatora. Aby skonfigurować ustawienia, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie:
NOTATKA
Jeżeli występują problemy z konfiguracją ustawień, patrz Ekran pomocy na stronie 3-12.
Przycisk
Opis
Koniec
Zamyka kreatora. Ustawienia wprowadzone do tej pory zostaną
zastosowane.
Poprzedni
Wraca do poprzedniego elementu.
Pomiń
Przechodzi do następnego elementu bez ustawiania bieżącego
elementu.
Następny
Przechodzi do następnego ekranu.
Wstecz
Wraca do poprzedniego ekranu.
Ukończ
Zarejestruj ustawienia i zamknij kreatora.
2-26
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Embedded Web Server RX
Jeżeli urządzenie jest połączone z siecią, można skonfigurować różne ustawienia za pomocą narzędzia Embedded
Web Server RX.
W tym rozdziale opisano uzyskiwanie dostępu do narzędzia Embedded Web Server RX oraz zmianę ustawień
zabezpieczeń i nazwy hosta. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat narzędzia Embedded Web Server RX,
patrz Embedded Web Server RX User Guide.
NOTATKA
Aby w pełni korzystać z funkcji dostępnych na stronach narzędzia Embedded Web Server RX, należy wprowadzić
nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknąć przycisk [Zaloguj]. Po wprowadzeniu wstępnie zdefiniowanego hasła
administratora można uzyskać dostęp do wszystkich stron, w tym Skrzynka dokumentów, Książka adresowa
i Ustawienia z menu nawigacyjnego. Ustawienia fabryczne dotyczące domyślnego użytkownika z uprawnieniami
administratora są przedstawione poniżej.
Nazwa logowania użytkownika
Admin
Hasło logowania
Admin
Dane uwierzytelniania są wprowadzane z rozróżnianiem wielkich i małych liter.
W poniższej tabeli przedstawiono, które ustawienia dostępne w narzędziu Embedded Web Server RX mogą być
zmieniane przez administratorów i użytkowników.
Ustawienie
Opis
Informacje o
urządzeniu
Służy do wyświetlania informacji o urządzeniu.
Status zadania
Służy do wyświetlania wszystkich informacji o urządzeniu, w tym zadania
drukowania i skanowania, zadania zapisywania, zaplanowane zadania i historii
raportów zadań.
Administrator
Użytkownik
❍
❍
❍
❍
[Konfiguracja], [Licznik], [Informacje Embedded Web Server RX]
[Status zadania drukowania], [Dziennik zadań drukowania], [Status zadania
wysyłania], [Zaplanowane zadania], [Dziennik zadań wysyłania], [Status
zadania zapisywania], [Dziennik zadań zapisywania]
Skrzynka
dokumentów
Służy do dodawania lub usuwania skrzynek dokumentów bądź usuwania
dokumentów przechowywanych w skrzynce dokumentów. [Skrzynka
niestandardowa], [Skrzynka faksów]*1, [Skrzynka odpytywania]*1,
[Ustawienia skrzynki zadania]
❍
❍*2
Książka adresowa
Służy do tworzenia, edytowania lub usuwania adresów i grup adresów.
[Książka adres. urządzenia], [Ustawienia zewnętrznej książki adresowej],
[Klawisz szybkiego dostępu]
❍
❍*2
Ustawienia
urządzenia
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień urządzenia.
[Papier/Podawanie/Wyjście], [Ustawienia oryginałów], [Oszczędzanie
energii/czasomierz], [Data i godzina], [System]
❍
-
Ustawienia
funkcji
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień funkcji.
[Wspólne ustawienia domyślne/Ustawienia domyślne zadania], [Kopiuj],
[Drukarka], [E-mail], [Skanuj do folderu], [Skan DSM], [Faks/i-Faks]*1,
[Wyślij i przekaż dalej]*1, [Reguły odbioru/przekaz.], [Panel operacyjny]
❍
-
Ustawienia
sieciowe
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień sieciowych.
[Ogólne], [TCP/IP], [Protokół]
❍
-
2-27
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Ustawienie
Ustawienia
zabezpieczeń
Ustawienia
zarządzania
*1
*2
Opis
Administrator
Użytkownik
❍
-
❍
-
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień zabezpieczeń.
[Zabezpieczenia urządzenia], [Zabezpieczenia wysyłania], [Zabezpieczenia
sieciowe], [Certyfikaty]
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień zarządzania.
[Rozliczanie zadań], [Uwierzytelnianie], [Karta ID], [Powiadomienie/Raport],
[Ustawienia historii, [SNMP], [Pieczątka systemowa], [Tablica
komunikatów], [Resetuj]
Wyświetlane tylko, gdy zainstalowano opcjonalny zestaw faksu.
Zalogowany użytkownik może nie móc zmieniać niektórych ustawień w zależności od przydzielonych mu uprawnień.
NOTATKA
Aby można było używać funkcji faksu, wymagany jest opcjonalny zestaw faksu.
W tym miejscu pominięto informacje na temat ustawień faksu. Więcej informacji na temat korzystania z faksu można
znaleźć w FAX Operation Guide.
2-28
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Uzyskiwanie dostępu do narzędzia Embedded Web
Server RX
1
Wyświetl ekran.
1 Uruchom przeglądarkę internetową.
2 W pasku adresu wprowadź adres IP urządzenia lub jego nazwę hosta.
Przykłady:
https://192.168.48.21/ (w przypadku adresu IP)
https://MFP001 (jeżeli nazwa hosta to „MFP001”)
Na stronie sieci Web wyświetlane są podstawowe informacje o urządzeniu i o narzędziu
Embedded Web Server RX, a także ich bieżący stan.
NOTATKA
Jeżeli zostanie wyświetlony ekran „Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej
witryny sieci web.” należy skonfigurować certyfikat. Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat Certyfikatów, patrz Embedded Web Server RX User Guide.
Można także kontynuować operację bez konfigurowania certyfikatu.
2
Skonfiguruj funkcję.
Wybierz kategorię na pasku nawigacyjnym po lewej stronie ekranu. Po zalogowaniu na
urządzeniu na konto administratora zostaną wyświetlone następujące kategorie: [Ustawienia
urządzenia], [Ustawienia funkcji], [Ustawienia sieciowe], [Ustawienia zabezpieczeń]
i [Ustawienia zarządzania].
2-29
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Zmiana ustawień zabezpieczeń
W tym rozdziale przedstawiono zmianę ustawień zabezpieczeń.
1
2
Wyświetl ekran.
Uzyskaj dostęp do narzędzia Embedded Web Server RX, wykonując czynności opisane
w rozdziale Uzyskiwanie dostępu do narzędzia Embedded Web Server RX na stronie 2-29.
Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń.
Z menu [Ustawienia zabezpieczeń] wybierz polecenie odpowiadające ustawieniom, które
mają być konfigurowane. Ustawienia, które można konfigurować, to: [Zabezpieczenia
urządzenia], [Zabezpieczenia wysyłania], [Zabezpieczenia sieciowe] i [Certyfikaty].
NOTATKA
Ustawienia dostępne w kategoriach [Zabezpieczenia urządzenia], [Zabezpieczenia
wysyłania] i [Zabezpieczenia sieciowe] można również konfigurować z menu
systemowego urządzenia.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz w jęz. angielskim.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o certyfikatach, patrz Embedded Web Server RX
User Guide.
2-30
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Zmiana informacji o urządzeniu
Pozwala zmienić informacje o urządzeniu.
1
Wyświetl ekran.
1 Uzyskaj dostęp do narzędzia Embedded Web Server RX, wykonując czynności opisane
w rozdziale Uzyskiwanie dostępu do narzędzia Embedded Web Server RX na stronie 2-29.
2 Z menu [Ustawienia urządzenia] wybierz [System].
3
1
2
2
Wprowadź nazwę hosta.
Wprowadź informacje o urządzeniu, a następnie kliknij [Prześlij].
WAŻNE
Po zmianie ustawień uruchom ponownie sieć albo wyłącz i ponownie włącz
urządzenie.
Aby ponownie uruchomić kartę sieciową, kliknij polecenie [Resetuj] z menu
[Ustawienia zarządzania], a następnie polecenie [Uruchom ponownie sieć] w polu
„Restartuj".
2-31
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Ustawienia e-mail
Po skonfigurowaniu ustawień SMTP można wysyłać powiadomienia e-mail z informacją o zakończonych zadaniach.
Aby możliwe było korzystanie z tej funkcji, urządzenie musi być połączone z serwerem poczty przy użyciu protokołu
SMTP.
Ponadto należy sprawdzić następujące:
•
Środowisko sieciowe służące do połączenia urządzenia z serwerem poczty
Zalecane jest stałe połączenie przez sieć LAN.
•
Ustawienia serwera SMTP
Należy użyć narzędzia Embedded Web Server RX w celu zarejestrowania adresu IP lub nazwy hosta serwera SMTP.
•
Jeżeli określono limity rozmiaru wiadomości e-mail, wysyłanie bardzo dużych wiadomości może nie być możliwe.
Procedura określania ustawień SMTP została opisana poniżej.
1
Wyświetl ekran.
1 Uzyskaj dostęp do narzędzia Embedded Web Server RX, wykonując czynności opisane
w rozdziale Uzyskiwanie dostępu do narzędzia Embedded Web Server RX na stronie 2-29.
2 Z menu [Ustawienia funkcji] wybierz polecenie [E-mail].
1
2
2-32
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
2
Skonfiguruj ustawienia.
Wprowadź odpowiednie wartości w każdym polu.
Ustawienie
SMTP
Opis
Ustaw, aby można było wysyłać wiadomości e-mail.
Protokół SMTP
Ustaw protokół SMTP. Na stronie [Ustawienia protokołu] zmień
ustawienie „SMTP (Wysyłanie E-mail)” na wartość [Wł.].
Nazwa serwera
SMTP
Wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera SMTP.
Numer portu
SMTP
Określ numer portu używany przez serwer SMTP. Domyślny port
SMTP to 25.
Limit czasu
serwera SMTP
Ustaw limit czasu oczekiwania w sekundach.
Protokół
uwierzytelniania
Określ, czy używane jest uwierzytelnianie SMTP. Aby korzystać
z uwierzytelniania, wprowadź informacje o użytkowniku.
Zabezpieczenia
SMTP
Ustaw zabezpieczenia protokołu SMTP.
POP przed
limitem czasu
SMTP
Określ czas w sekundach do upływu limitu połączenia
z serwerem POP. Ustawienie jest dostępne, gdy dla ustawienia
„Protokół uwierzytelniania” wybrano wartość [POP przed SMTP].
Test połączenia
Testuje, czy ustawienia są poprawne.
Ograniczenie
domeny
Ustaw, czy domeny są ograniczone. Kliknij przycisk [Lista
domen] i wprowadź nazwy domen adresów, które mają być
dozwolone lub odrzucone. Ograniczenia można również określać
na podstawie adresów e-mail.
POP3
Na stronie [Ustawienia protokołu] w obszarze „SMTP
(Wysyłanie E-mail)” włącz ustawienie „Zabezpieczenia SMTP”.
Ustaw, aby można było odbierać wiadomości e-mail.
Protokół POP3
Ustaw protokół POP3. Na stronie [Ustawienia protokołu] zmień
ustawienie „POP3 (Odbiór E-mail)” na wartość [Wł.].
Przedział
sprawdzania
Określ w minutach przedział sprawdzania przychodzących
wiadomości e-mail.
Uruchom raz
Kliknij przycisk [Odbieranie], aby od razu połączyć się
z serwerem POP3 i sprawdzić, czy są dostępne nowe,
przychodzące wiadomości e-mail.
Ograniczenie
domeny
Ustaw, czy domeny są ograniczone. Kliknij przycisk [Lista
domen] i wprowadź nazwy domen adresów, które mają być
dozwolone lub odrzucone. Ograniczenia można również określać
na podstawie adresów e-mail.
Ustawienia
użytkownika
POP3
Skonfiguruj ustawienia kont użytkowników POP3 i serwera
POP3. Można zdefiniować do trzech użytkowników.
2-33
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Ustawienie
Ustawienia
wysyłania
poczty
e-mail
3
Opis
Limit rozmiaru
e-mail
Wprowadź maksymalny rozmiar wysyłanej wiadomości e-mail
(w kilobajtach). Jeżeli rozmiar wiadomości e-mail jest większy niż
ta wartość, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie i wysyłanie
wiadomości e-mail zostanie anulowane. Użyj tego ustawienia,
jeżeli zdefiniowano ustawienie Limit rozmiaru e-mail dla serwera
SMTP. W przeciwnym razie wprowadź wartość 0 (zero), aby
umożliwić wysyłanie wiadomości e-mail niezależnie od limitu
rozmiaru.
Adres nadawcy
Wprowadź adres e-mail osoby odpowiedzialnej za urządzenie,
takiej jak administrator urządzenia, dzięki czemu odpowiedzi
i raporty o niedoręczeniu będą przesyłane do tej osoby, a nie do
urządzenia. Aby umożliwić uwierzytelnianie SMTP, adres
nadawcy musi zostać poprawnie wprowadzony. Maksymalna
długość adresu nadawcy wynosi 128 znaków.
Podpis
Wprowadź podpis. Jest to dowolny tekst, który będzie
umieszczany na końcu wiadomości e-mail. Podpis często jest
używany do dalszej identyfikacji urządzenia. Maksymalna
długość podpisu wynosi 512 znaków.
Ustaw. domyśl.
funkcji
Zmień domyślne ustawienia funkcji na stronie [Ustawienia
wspólne/domyślne zadań].
Kliknij przycisk [Prześlij].
2-34
3
Przygotowanie przed
rozpoczęciem
użytkowania
W tym rozdziale opisano następujące czynności.
Korzystanie z panelu operacyjnego ................................................................................................................... 3-2
Klawisze na panelu operacyjnym ............................................................................................................. 3-2
Wyświetlacz panelu dotykowego ....................................................................................................................... 3-3
Ekran Początek ........................................................................................................................................ 3-3
Ekran informacji o urządzeniu ................................................................................................................. 3-7
Ekran dla oryginałów i papieru ................................................................................................................. 3-8
Sposób wyświetlania niedostępnych klawiszy ......................................................................................... 3-8
Podgląd oryginałów ................................................................................................................................. 3-9
Klawisz Enter i klawisz Quick No. Search .............................................................................................. 3-11
Ekran pomocy ........................................................................................................................................ 3-12
Funkcje ułatwień dostępu (powiększanie widoku) ................................................................................. 3-13
Ładowanie papieru ........................................................................................................................................... 3-14
Przed załadowaniem papieru ................................................................................................................. 3-15
Ładowanie do kaset ............................................................................................................................... 3-16
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną ................................................................................................ 3-23
Określanie rozmiaru papieru i nośnika ................................................................................................... 3-26
3-1
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Korzystanie z panelu operacyjnego
Korzystanie z panelu operacyjnego
Klawisze na panelu operacyjnym
Wyświetla ekran Początek.
Wyświetla ekran Menu
systemu.
Wyświetla ekran Licznik.
Wyświetla ekran Stan/
Anulowanie zadania.
Wyświetla ekran Kopiuj.
Wyświetla pomocy.
Wyświetla ekran wysyłania.
Można zmienić go na ekran
Książka adresowa.
Przełącza wyświetlacz panelu
dotykowego na ekranie Kopiuj
i Wyślij na widok powiększony.
Klawisze
numeryczne
Służą do
wprowadzani
a liczb i
symboli.
Przełącza urządzenie
w tryb niskiego poboru
energii.
Przełącza użytkownika
(z uwierzytelnianiem)
i kończy operację
bieżącego użytkownika
(z wylogowaniem).
Wyświetla ekran
Przerwij kopiowanie.
Wyświetla ekran FAKS.
Świeci, gdy włączone
jest zasilanie
urządzenia.
Wybierz tryb koloru.
Auto Color:
Urządzenie automatyczne rozpoznaje, czy dokumenty
zostały wydrukowane w kolorze czy w czerni i bieli,
a następnie skanuje je w odpowiednim trybie.
Full Color:
Skanuje wszystkie dokumenty w trybie pełnokolorowym.
Black & White: Skanuje wszystkie dokumenty w trybie
monochromatycznym.
Świeci, gdy w tacy
separatora zadań znajduje
się papier.
Przełącza urządzenie
w stan uśpienia.
Włącza urządzenie ze
stanu uśpienia.
Panel dotykowy
Wyświetla przyciski do
konfigurowania ustawień
urządzenia.
Świeci lub miga, gdy wystąpi błąd
i zadanie jest zatrzymane.
Miga w trakcie drukowania Miga, gdy urządzenie korzysta z twardego dysku, pamięci
lub wysyłania/odbierania. faksu albo pamięci USB (element ogólnego przeznaczenia).
Usuwa wprowadzone liczby i znaki.
Przywraca ustawienia do
wartości domyślnych.
Określa zarejestrowane informacje,
takie jak numery adresów, identyfikatory
użytkowników i numery programów.
Anuluje lub wstrzymuje
bieżące zadania.
Kończy wprowadzanie za pomocą
klawiszy numerycznych i wyłącza ekran
podczas ustawiania funkcji. Działa jak
przycisk [OK] na ekranie.
Rozpoczyna operacje
kopiowania i skanowania
oraz wykonywanie operacji
ustawień.
3-2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Wyświetlacz panelu dotykowego
Wyświetlacz panelu dotykowego
Ekran Początek
Ten ekran można wyświetlić, naciskając klawisz [Home] na panelu operacyjnym. Dotknięcie żądanej ikony spowoduje
wyświetlenie odpowiedniego ekranu.
Możliwe jest dostosowanie ikon wyświetlanych na ekranie Początek, a także tła tego ekranu.
Edycja ekranu Początek (strona 3-4)
3
1
Pocztek
Admin
Wyloguj
2
Wybierz funkcj.
4
5
6
Kopiowania
Wylij
FAKS
Skrzynka
niestandardowa
Skrzynka zada
Pami
wymienna
Skrzynka faksów
Przegldarka
internetowa
Stan/
Informacje o Dostpno
Anul. zadania urzdzeniu
Ekran
Jzyk
Menu
systemu
Pomoc
Program
Tablica
komunikatów
2013/10/10 10:10
Stan
*
5
Wygląd ekranu może się różnić od tego w rzeczywistości, w zależności od konfiguracji i wartości ustawień.
Nr
Pozycja
Opis
1
Nazwa logowania
użytkownika
Wyświetla nazwę logowania użytkownika. Ten element jest wyświetlany, gdy włączona jest
zarządzanie logowaniem użytkownika. Naciśnięcie „nazwy logowania użytkownika”
spowoduje wyświetlenie informacji o aktualnie zalogowanym użytkowniku.
2
[Wyloguj]
Wylogowuje bieżącego użytkownika. Ten element jest wyświetlany, gdy włączona jest
zarządzanie logowaniem użytkownika.
3
Komunikat
Wyświetla komunikat zależnie od stanu urządzenia.
4
Pulpit
Wyświetla maksymalnie do 40 ikon funkcji*, w tym funkcje zarejestrowane w programach.
Ikony, które nie są wyświetlane na pierwszej stronie, można wyświetlić, zmieniając stronę
pulpitu.
5
Przyciski
przełączania strony
pulpitu
Użyj tych przycisków do przełączania stron pulpitu.
NOTATKA
Można również przełączać strony, dotykając ekranu i przeciągając palec na bok
(przesuwanie).
Początek
Admin
Wyloguj
Wybierz funkcjĊ.
FAKS
Skrzynka
niestandardowa
Kopiowania
WyĞlij
Skrzynka faksów
Przeglądarka
internetowa
Skrzynka zadaĔ
PamiĊü
wymienna
2
Informacje o DostĊpnoĞü
Stan/
Ekran
Anul. zadania urządzeniu
6
Pasek zadań
1
JĊzyk
Menu
systemu
2
Pomoc
Program
Tablica
komunikatów
Wyświetla maksymalnie 8 ikon zadań.
* Jeżeli zainstalowany jest opcjonalny zestaw faksu, na pulpicie mogą być wyświetlane maksymalnie 42 ikony. Możliwe jest
wyświetlanie do 5 ikon zainstalowanych aplikacji.
3-3
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Wyświetlacz panelu dotykowego
Edycja ekranu Początek
Można zmienić tło ekranu Start oraz zestaw wyświetlanych na nim ikon.
1
Wyświetl ekran.
Naciśnij klawisz [System Menu], a następnie naciśnij przycisk [Początek].
Menu systemu
Kreator szybkiej konfiguracji
1
Ustawienia wspólne
2
Ustawienia kasety/
podajnika wielofunkcyjnego
Pocztek
Kopiowania
Wylij
Skrz. dokumentów/pami
wymienna
FAKS
Drukarka
Raport
System/Sie
1/2
Zamknij
NOTATKA
Ustawienia można zmienić tylko po zalogowaniu na konto z uprawnieniami administratora.
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione
w poniższej tabeli.
Nazwa modelu
Nazwa logowania
użytkownika
2500ci
2
2500
Hasło logowania
2500
Skonfiguruj ustawienia.
Dostępne ustawienia przedstawiono w poniższej tabeli.
Pozycja
Dostosuj pulpit
Opis
Określ ikony funkcji, które mają być wyświetlane na pulpicie urządzenia.
Naciśnij przycisk [Dodaj], aby wyświetlić ekran, na którym można wybrać
funkcje do wyświetlania. Wybierz funkcje do wyświetlania i naciśnij przycisk
[OK].
Wybierz ikonę i naciśnij przycisk [Poprzedni] lub [Po], aby zmienić pozycję
ikony na pulpicie.
Aby usunąć ikonę z pulpitu, wybierz żądaną ikonę i naciśnij przycisk [Usuń].
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Funkcje do wyświetlania na
pulpicie na stronie 3-5.
Dostosuj pasek
zadań
Tapeta
Określ ikony zadań, które mają być wyświetlane na pasku zadań.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Funkcje do wyświetlania na
pasku zadań na stronie 3-6.
Skonfiguruj tapetę wyświetlaną na ekranie Początek.
Wartość: Obrazy od 1 do 8
3-4
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Wyświetlacz panelu dotykowego
Funkcje do wyświetlania na pulpicie
Funkcja
Ikona
Opis
Strona
Kopiowania*1
Wyświetla ekran Kopiuj.
strona 4-15
Wyślij*1
Wyświetla ekran Wyślij.
strona 4-20
FAKS*2
Wyświetla ekran FAKS.
Patrz FAX
Operation
Guide.
Skrzynka
niestandardowa*1
Wyświetla ekran Skrzynka
niestandardowa.
Skrzynka zadań*1
Wyświetla ekran Skrzynka zadań.
-
Pamięć wymienna*1
Wyświetla ekran Pamięć wymienna.
-
Skrzynka faksów*2
Wyświetla ekran Skrzynka faksów.
Patrz FAX
Operation
Guide.
Przeglądarka
internetowa
Wyświetla ekran Przeglądarka
internetowa.
strona 4-13
Wyślij do mnie
(e-mail)
Wyświetla ekran Wyślij. Miejsce
docelowe jest ustawiane na adres e-mail
aktualnie zalogowanego użytkownika.
-
Wyślij do mnie ze
skrzynki
(e-mail)
Wyświetla ekran Skrzynka
niestandardowa. Miejsce docelowe jest
ustawiane na adres e-mail aktualnie
zalogowanego użytkownika.
-
Program
Wywołuje zarejestrowany program. Ikona
jest zmieniana zależnie od funkcji
programu.
Nazwa aplikacji*3
Wyświetla wybrane aplikacje.
strona 4-6
-
*1
Ikony wybrane fabrycznie.
*2
Wyświetlane, gdy zainstalowano odpowiednie wyposażenie opcjonalne.
*3
Zostanie wyświetlona ikona aplikacji.
3-5
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Wyświetlacz panelu dotykowego
Funkcje do wyświetlania na pasku zadań
Funkcja
Ikona
Opis
Strona
/
Wyświetla ekran Stan. W przypadku
wyświetlenia błędu zostanie wyświetlona
ikona ze znakiem „!”. Po skasowaniu
błędu ponownie zostanie wyświetlony
normalny ekran.
-
Stan/Anul. zadania
Informacje o
urządzeniu
Wyświetla ekran Informacje o
urządzeniu. Sprawdź informacje
o urządzeniu i sieci.
Można również sprawdzić informacje
o zainstalowanych urządzeniach
opcjonalnych.
Dostępność Ekran
/
Powiększa tekst i ikony wyświetlane na
ekranie. Naciśnięcie ikony Dostępność
powoduje przełączenie ikony na
Standardowy. Naciśnij ikonę
Standardowy, aby powrócić do
poprzedniego widoku.
-
strona 3-13
Język
Wyświetla ustawienie Język z Menu
systemu.
Menu systemu
Wyświetla ekran Menu systemu.
Pomoc
Wyświetla ekran Pomoc.
strona 3-12
Program
Wyświetla ekran Listy programów.
strona 4-6
Tablica komunikatów
Wyświetla ekran Tablica komunikatów.
-
NOTATKA
Aby korzystać z tej funkcji, w menu
systemowym zmień ustawienie
„Tablica komunikatów” na wartość
[Wł.].
Patrz w jęz. angielskim.
3-6
-
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Wyświetlacz panelu dotykowego
Ekran informacji o urządzeniu
Wyświetla informacje o urządzeniu. Pozwala sprawdzić informacje o systemie i sieci oraz o zainstalowanych
urządzeniach opcjonalnych.
1 Naciśnij przycisk [Informacje o urządzeniu] (Device Information) na ekranie głównym.
Informacje o
urzdzeniu
2 Sprawdź informacje o urządzeniu.
Informacje o urzdzeniu
:
Numer seryjny
: XXXXXXXXXX
Nazwa hosta
: XXXXXXXX
Adres MAC
: XX:XX:XX:XX:XX:XX
Lokalizacja
: 01Konto
Nr rodka trwa.
:
Model
Adres IP
: XX.XXX.XX.XXX
IPv4
IPv6
rczny
lokalny cza
bezstanowy 1
:
:
bezstanowy 2
:
:
:
bezstanowy 3
bezstanowy 4
:
bezstanowy 5
:
z okrel. stanem:
Identyfikacja/
Sie
FAKS
Wer. oprogr./
Funkcja
Opcja
Zamknij
Naciśnij kartę, zawierającą
informacje, które chcesz sprawdzić.
Karta
*
Opis
Identyfikacja/Sieć
Pozwala sprawdzić informacje identyfikujące, takie jak nazwa
modelu, numer seryjny, nazwa i lokalizacja hosta oraz adres IP.
FAKS*
Pozwala sprawdzić numer portu i inne informacje dotyczące
faksu.
Wer. oprogr./Funkcja
Pozwala sprawdzić wersję oprogramowania i jego wydajność.
Opcja
Pozwala sprawdzić informacje o zainstalowanych urządzeniach
opcjonalnych.
Wyświetlane tylko, gdy zainstalowano opcjonalny zestaw faksu.
3-7
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Wyświetlacz panelu dotykowego
Ekran dla oryginałów i papieru
Na ekranie Kopiuj wyświetlane są informacje o wybranym źródle papieru i tacy wyjściowej.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Wyświetla
obraz
wysuwanego
papieru.
Oryginał :Wyświetla rozmiar
oryginału po
ułożeniu oryginału.
Powięk.: Wyświetla
powiększenie
drukowanego
dokumentu.
Papier : Wyświetla rozmiar
wysuwanego
papieru.
Układ
oryginału
Kopiuj
obraz
Podgld
Taca
wyjściowa
Źródło
papieru
Aut.
1-stronne
>>1-stronne
Szczegó
Ustawienia
podstawowe
Normalna 0
100%
Wybór
papieru
Orygina : A4
: --Orygina
Powik. : 100%
: 100%
Powik.
Papier : A4
: --Papier
Skrót 3
Skrót 4
Gsto
Powiksz.
Skrót 5
Wy.
Wy.
Dupleks
Oryg./papier/
wykoczenie
Skrót 1
Skrót 2
Umie orygina.
Anuluj
Kopie
Kolor/
Jako obrazu
Zszyj/
Dziurkuj
Pocz
Ukad/edycja
Skrót 6
Zaawansowana
instalacja
Program
2013/10/10 10:10
Stan
Pozostała ilość
toneru
Zegar
Sposób wyświetlania niedostępnych klawiszy
Klawisze funkcji, których nie można użyć z powodu ograniczeń dotyczących łączenia funkcji lub braku elementów
opcjonalnych, są niedostępne.
Normalne
Wy.
Na szaro
Wy.
Wy.
Wy.
Pocz
Ukryte
Zszyj/
Dziurkuj
Pocz
Zszyj/
Dziurkuj
Pocz
W następujących sytuacjach
klawisz jest wyświetlany na
szaro i nie można go wybrać.
•
Wy.
Wy.
Użycie tej funkcji z inną
wybraną już funkcją nie
jest możliwe.
•
Użycie zablokowane przez
funkcję kontroli
użytkownika.
•
Naciśnięto przycisk
[Podgląd].
(Patrz Podgląd oryginałów
na stronie 3-9)
Zszyj/
Dziurkuj
Użycie nie jest możliwe
z powodu braku
odpowiedniego elementu
opcjonalnego.
Przykład: Gdy nie
zainstalowano
finiszera na 1000
arkuszy, przycisk
[Zszyj/Dziurkuj] nie
jest wyświetlany.
NOTATKA
Jeżeli żądany przycisk jest wyświetlany na szaro, może to oznaczać, że nadal obowiązują ustawienia poprzedniego
użytkownika. W takim przypadku należy nacisnąć przycisk [Reset] i spróbować ponownie.
Jeżeli mimo naciśnięcia przycisku [Reset], przycisk jest nadal wyświetlany na szaro, użycie danej funkcji może być
blokowane przez kontrolę użytkownika. Należy skontaktować się z administratorem urządzenia.
3-8
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Wyświetlacz panelu dotykowego
Podgląd oryginałów
Można wyświetlić obraz podglądu skanowanego dokumentu na panelu.
NOTATKA
Aby uzyskać informacje na temat wyświetlania podglądu obrazu zapisanego w skrzynce niestandardowej, patrz
Podgląd dokumentów/sprawdzanie szczegółowych informacji o dokumentach na stronie 4-41.
Procedura opisana tutaj dotyczy kopiowania jednostronnych oryginałów.
1 Na ekranie Początek naciśnij ikonę [Kopiowania] lub [Wyślij], a następnie umieść oryginał.
lub
Kopiowania
Wylij
2 Naciśnij przycisk [Podgląd].
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Kopie
Skrót 1
Kopiuj
obraz
Podgld
Skrót 2
Umie orygina.
Skrót 3
Aut.
Wybór
papieru
Orygina : A4
: --Orygina
Powik. : 100%
: 100%
Powik.
Papier : A4
: --Papier
1-stronne
>>1-stronne
Podgld
Podgld
Ustawienia
podstawowe
100%
Powiksz.
Skrót 4
Gsto
Skrót 5
Wy.
Dupleks
Oryg./papier/
wykoczenie
Normalna 0
Wy.
Zszyj/
Dziurkuj
Pocz
Kolor/
Jako obrazu
Ukad/edycja
Zaawansowana
instalacja
Skrót 6
Program
Urządzenie zaczyna skanować oryginał. Po ukończeniu skanowania na panelu zostanie wyświetlony
obraz podglądu.
3 Naciśnięcie przycisku [Szczegó] spowoduje wyświetlenie ekranu Podgląd, na którym
można przejrzeć bardziej szczegółowy widok gotowego obrazu.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Kopie
Skrót 1
Kopiuj
obraz
Podgld
Skrót 2
Umie orygina.
Skrót 3
Aut.
Orygina : A4
: --Orygina
Powik. : 100%
: 100%
Powik.
Papier : A4
: --Papier
Anuluj
Ustawienia
podstawowe
100%
Wybór
papieru
1-stronne
>>1-stronne
Szczegó
Oryg./papier/
wykoczenie
Normalna 0
Powiksz.
Skrót 4
Gsto
Skrót 5
Wy.
Dupleks
Kolor/
Jako obrazu
Wy.
Pocz
Ukad/edycja
Zszyj/
Dziurkuj
Zaawansowana
instalacja
Skrót 6
Program
NOTATKA
Aby zmienić jakość lub układ, należy nacisnąć przycisk [Anuluj] albo klawisz [Stop].
Należy zmienić ustawienia i ponownie nacisnąć przycisk [Podgląd], aby zobaczyć
podgląd obrazu z nowymi ustawieniami.
3-9
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Wyświetlacz panelu dotykowego
W powiększonym widoku można
przesuwać wyświetlany zakres.
Podgld:
Pomniejszenie.
Powiększenie.
2007040410574501
Nr
A4
Rozmiar
: A4
Gsto
: Normalny 0
Kolor
: Peny kolor
Zamknij
1/6
W przypadku
dokumentów
wielostronicowych
można zmieniać stronę
na wprowadzoną.
W przypadku dokumentów
wielostronicowych można
użyć tych przycisków do
zmiany stron.
Zamknij ekran
Podgląd.
NOTATKA
Nawet w przypadku skanowania wielostronicowych oryginałów można wyświetlić podgląd
tylko pierwszej strony.
4 Jeżeli obraz podglądu spełnia oczekiwania, naciśnij klawisz [Start].
Kopiowanie zostanie rozpoczęte.
Korzystanie z ekranu Podgląd
Po wyświetleniu ekranu Podgląd można wykonać następujące czynności, korzystając z panelu dotykowego.
Funkcja
Opis
Przeciągnięcie
Przesuń palcem po panelu dotykowym, aby przesunąć widok wyświetlany na ekranie Podgląd.
Ściśnięcie
Rozsunięcie
Dotykając panelu dotykowego dwoma palcami, ściśnij je lub rozsuń, odpowiednio zwiększając lub
zmniejszając odległość między nimi, aby powiększyć i pomniejszyć widok.
3-10
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Wyświetlacz panelu dotykowego
Klawisz Enter i klawisz Quick No. Search
W tym rozdziale przedstawiono korzystanie z umieszczonych na panelu operacyjnym klawiszy [Enter] i [Quick No.
Search].
Korzystanie z klawisza [Enter] (
)
Klawisz [Enter] ma tę samą funkcję, co przycisk z oznaczeniem Enter ( ), np. przycisk [ OK] i [ Zamknij].
Kopie
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Wybór papieru
Automatyczne
Kaseta
A4
Zwyky
Taca WF
A3
Zwyky
Orygina
Powik.
Papier
: A4
: 100%
: A4
Podgld
A4
Zwyky
Taca WF
A4
Zwyky
Ust.papier
Dodaj skrót
Anuluj
Korzystanie z klawisza [Quick No. Search] (
OK
)
Klawisz [Quick No. Search] działa tak samo jak przycisk [Nr] wyświetlany na panelu dotykowym. Klawisz Quick No.
Search służy do prostego wprowadzania wartości liczbowych bezpośrednio za pomocą klawiszy numerycznych.
Przykładowo, można ustawić szybkie wybieranie dla danego miejsca docelowego albo przywołać program, podając
numer programu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat szybkiego wybierania, patrz Określanie miejsca docelowego na stronie 4-24.
Gotowa do wysania.
M-ce docel.
Poó orygina.
Miejsce docelowe
Szczegóy
Ksi ka
adresowa
abcd@efg.com
A OFFICE
1/1
B OFFICE
Wprowad numer klawisza szybkiego
dostpu przy u yciu klawiszy liczbowych.
C OFFICE
Wpis cie ki
folderu
(0001 - 1000)
Na widekach
Bezpor.
Wpis adresu
e-mail
0011
Wpis nr
FAKSU
0001
AAA
BBB
Anuluj
0006
FFF
0007
GGG
Miejsce
docelowe
Ustawienia
podstawowe
3-11
0009
0008
HHH
Wpis adresu
i-FAX
OK
III
Oryg./Wysy.
Format danych
0010
1/100
JJJ
Kolor/
Jako obrazu
Zaawansowana
instalacja
Skan WSD
/Skan DSM
Program
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Wyświetlacz panelu dotykowego
Ekran pomocy
W przypadku trudności z obsługą urządzenia można uzyskać pomoc dotyczącą pracy z panelem dotykowym.
Aby wyświetlić ekran pomocy dla danej funkcji, należy nacisnąć na panelu operacyjnym ekranu ustawień tej funkcji
klawisz [Help]. Wyświetla ekran pomocy z informacjami o funkcjach i sposobie ich obsługi.
Aby wyświetlić listę tematów pomocy, należy nacisnąć na ekranie głównym klawisz [Pomoc].
NOTATKA
Aby wyświetlić listę tematów pomocy, należy nacisnąć na panelu operacyjnym ekranu menu systemowego klawisz
[Help].
Przykład: Wyświetlanie ekranu pomocy wyboru papieru
1
Wyświetl ekran wyboru papieru zgodnie z informacjami
przedstawionymi w Wybór papieru na stronie 5-15.
Kopie
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Wybór papieru
Automatyczne
Kaseta
A4
Zwyky
Taca WF
A3
Zwyky
Orygina
Powik.
Papier
: A4
: 100%
: A4
A4
Zwyky
Podgld
2
Taca WF
A4
Zwyky
Ust.papier
Dodaj skrót
Anuluj
OK
Wybieranie róda papieru
Wybierz ródo papieru, wybierajc
kaset lub tac uniwersaln.
Procedura ustawiania
1. Nacinij [Orygina/Papier/Wykaczanie].
2. Nacinij [Wybór papieru].
1/2
Spróbuj
Tematy pomocy
Wyświetla informacje
o funkcjach
urządzenia i jego
obsłudze.
Wyświetla kartę
zawierającą funkcję,
o której informacje są
aktualnie wyświetlane.
(W tym przykładzie
widoczny jest ekran
wyświetlany po wykonaniu
pierwszego kroku
Procedury ustawiania).
Dodatk. pomoc
Koniec
Wybieranie róda papieru
Przewija w górę i w dół tekst
pomocy, który nie mieści się
w całości na jednym ekranie.
Wybierz ródo papieru, wybierajc
kaset lub tac uniwersaln.
Procedura ustawiania
1. Nacinij [Orygina/Papier/Wykaczanie].
2. Nacinij [Wybór papieru].
1/2
Spróbuj
Dodatk. pomoc
Koniec
Wyświetla spis treści
pomocy.
3-12
Zamyka ekran pomocy
i wyświetla ponownie
poprzedni ekran.
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Wyświetlacz panelu dotykowego
Funkcje ułatwień dostępu (powiększanie widoku)
Można powiększyć tekst i przyciski wyświetlane na panelu dotykowym. Możliwe jest również wybieranie pozycji
i przełączanie na następne ekranu za pomocą klawiszy numerycznych.
NOTATKA
Tej funkcji można używać na ekranie Początek i w przypadku funkcji, które zostały zarejestrowane za pomocą
kreatora szybkiej konfiguracji funkcji kopiowania i wysyłania.
Aby skonfigurować funkcje, których nie ma na ekranie Dostępność, należy przywrócić pierwotny widok. W tym celu
należy ponownie nacisnąć klawisz [Accessibility Display].
Podczas korzystania z funkcji kopiowania lub skanowania naciśnij klawisz [Accessibility Display].
Na panelu dotykowym zostaną wyświetlone duże przyciski i tekst.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Kopie
Ilo
Aut.
100%
Wybór
papieru
2-stronny
>>2-stronny
Dupleks
Powiksz.
2w1
Pocz
Normalna 0
Gsto
Wy.
Zszywka
Można też sterowanie funkcjami za pomocą klawiszy numerycznych odpowiadających numerom w kołach. (Przykład:
naciśnij klawisz [2] na klawiaturze numerycznej, aby powiększyć).
Funkcjami można sterować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.
3-13
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie papieru
Załaduj papier do kaset i na tacę uniwersalną.
Informacje o metodzie ładowania papieru w każdej kasecie znajdują się poniżej.
2
1
3
Kasety
Standard
Opcja
*
.
Nazwa
Nr
Strona
Kaseta 1,
Kaseta 2
Standardowe kasety
1
strona 3-16
Taca
uniwersalna
Taca uniwersalna
2
strona 3-23
Kaseta 3,
Kaseta 4
Podajnik boczny (500 arkuszy x 2)*
1
strona 3-16
Podajnik o dużej pojemności (1500 arkuszy x 2)
3
strona 3-19
Metoda podawania papieru jest taka sama jak w przypadku standardowych kaset.
NOTATKA
Liczba arkuszy mieszczących się w kasetach zależy od warunków panujących w otoczeniu urządzenia
i rodzaju papieru.
Aby uzyskać wyższą jakość wydruku, należy stosować specjalny papier kolorowy.
Nie należy stosować papieru do drukarek atramentowych ani żadnego innego rodzaju papieru ze specjalną
powłoką powierzchniową. (Papier takiego rodzaju może zacinać się w drukarce lub powodować inne problemy).
3-14
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Przed załadowaniem papieru
Otwierając nową ryzę papieru, przewertuj kartki w sposób pokazany poniżej, tak by rozdzielić arkusze od siebie przed
umieszczeniem ich w podajniku.
1 Zegnij ryzę arkuszy, tak by jej środek uniósł się.
2 Trzymając oba końce stosu, próbuj rozciągać je tak, aby stos rozdzielił się.
3 Unosząc prawą i lewą rękę naprzemiennie, doprowadź do utworzenia szczeliny
powietrznej pomiędzy arkuszami papieru.
4 Na koniec wyrównaj arkusze, wykorzystując płaską nawierzchnię, np. blat stołu.
Jeżeli papier jest pomarszczony lub zgięty, przed załadowaniem należy go wygładzić. Pogięte
lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie.
WAŻNE
Jeżeli kopiowanie odbywa się papierze używanym (już wcześniej wykorzystanym do
drukowania), nie można stosować arkuszy zszytych lub spiętych razem. Może to
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub niskiej jakości obrazu.
NOTATKA
Należy zwrócić uwagę, że niektóre rodzaje papieru mają tendencję do zwijania się i mogą
zacinać się w jednostce wysuwania papieru.
W przypadku korzystania ze specjalnego papieru, np. firmowego, z nadrukowanymi
nagłówkami, logo lub nazwą firmy albo z otworami, należy zapoznać się sekcją Papier na
stronie 7-4.
Unikaj wystawiania papieru na wysoką temperaturę i wysoką wilgotność, ponieważ wilgoć
zawarta w papierze może powodować problemy. Po załadowaniu papieru na tacę uniwersalną
lub do kaset, pozostałe arkusze należy szczelnie zabezpieczyć w ich opakowaniu.
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zabezpiecz pozostały papier przed
wilgocią, wyjmując go z kaset urządzenia i zamykając szczelnie w opakowaniu.
3-15
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie do kaset
Standardowe kasety
Do standardowej kasety można załadować papier zwykły, makulaturowy albo kolorowy.
Kaseta 1 i 2 mieszczą do 500 arkuszy zwykłego papieru (80 g/m2) (albo do 550 arkuszy zwykłego papieru 64 g/m2).
Obsługiwane są następujące rozmiary papieru: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, Ledger, Legal, Oficio II, Letter,
Letter-R, Statement-R, 8K, 16K, 16K-R, 216 x 340 mm.
WAŻNE
W przypadku używania innych typów nośnika niż zwykły papier, takich jak papier makulaturowy lub kolorowy,
należy zawsze dostosować ustawienia typu oraz gramatury nośnika.
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasetach (strona 3-26)
Patrz w jęz. angielskim.
Do kaset można włożyć papier o gramaturze od 60 do 256 g/m2. Jeżeli używany jest papier o gramaturze od
106 g/m2 lub większej, należy ustawić typ nośnika na Gruby i wprowadzić gramaturę używanego papieru.
Nie należy ładować do kaset papieru cięższego niż 256 g/m2. Jeżeli papier jest cięższy niż 256 g/m2, należy
użyć tacy uniwersalnej.
Aby użyć papieru o rozmiarach od 330 × 210 mm do 356 × 220 mm, należy skontaktować się z pracownikiem
serwisu.
1
Pociągnij kasetę do siebie, aż się zatrzyma.
NOTATKA
Nie należy wyciągać więcej niż jednej kasety naraz.
2
Ustaw rozmiar kasety.
1 Ściśnij końce prowadnicy długości papieru i ustaw ją odpowiednio do długości papieru.
Rozmiary papieru są oznaczone na kasecie.
3-16
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
NOTATKA
Przy korzystaniu z papieru 11 × 17" (Ledger) połóż prowadnicę długości papieru na płasko.
2
1
1
2 Chwyć regulowane prowadnice szerokości papieru i dostosuj ich ustawienie do rozmiaru
papieru.
Przykład: Rozmiar A4
3
Włóż papier.
1 Wyrównaj załadowany papier względem prawej strony kasety.
WAŻNE
• Jeżeli papier zostanie załadowany bez dostosowywania prowadnic szerokości
i długości papieru, może to spowodować krzywe podawanie papieru lub jego zacięcie.
• Papier należy załadować stroną do zadrukowania ułożoną do góry.
• Po wyjęciu papieru z opakowania należy przewertować kartki przed włożeniem ich
do tacy uniwersalnej. (Patrz Przed załadowaniem papieru na stronie 3-15).
• Przed załadowaniem papieru należy upewnić się, że nie jest on pofałdowany ani
zgięty. Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie papieru.
• Należy upewnić się, że załadowany papier nie przekracza wskaźnika poziomu (patrz
ilustracja poniżej).
3-17
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
2 Włóż wskaźnik z informacjami o rozmiarze i typie włożonego papieru. (Wskaźnik jest
wydrukowany obustronnie).
4
Delikatnie wepchnij kasetę do środka.
NOTATKA
• Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zabezpiecz pozostały papier
przed wilgocią, wyjmując go z kaset urządzenia i zamykając szczelnie w opakowaniu.
• Wybierz typ nośnika (gładki, ekologiczny itp.) załadowanego do kasety.
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasetach (strona 3-26)
3-18
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Podajnik o dużej pojemności (1500 arkuszy x 2; opcja)
Do kaset opcjonalnych można załadować papier zwykły, makulaturowy albo kolorowy.
Podajnik o dużej pojemności (1500 arkuszy x 2) może pomieścić do 3000 arkuszy (1500 arkuszy x 2) papieru zwykłego
80 g/m2 (lub do 3500 arkuszy (1750 arkuszy x 2) papieru o gramaturze 64 g/m2).
Obsługiwane są następujące rozmiary papieru: A4, B5 oraz Letter.
WAŻNE
W przypadku używania innych typów nośnika niż zwykły papier, takich jak papier makulaturowy lub kolorowy,
należy zawsze dostosować ustawienia typu oraz gramatury nośnika.
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasetach (strona 3-26)
Patrz w jęz. angielskim.
Do kaset można włożyć papier o gramaturze do 256 g/m2. Jeżeli używany jest papier o gramaturze od
106 g/m2 lub większej, należy ustawić typ nośnika na Gruby i wprowadzić gramaturę używanego papieru.
Nie należy ładować do kaset papieru cięższego niż 256 g/m2. Jeżeli papier jest cięższy niż 256 g/m2, należy
użyć tacy uniwersalnej.
1
Pociągnij kasetę do siebie, aż się zatrzyma.
2
Ustaw rozmiar kasety.
1 Obróć zacisk prowadnicy rozmiaru papieru (A) i zdejmij go. Pociągnij prowadnicę rozmiaru
papieru (A) w górę i do tyłu.
2
Zacisk
1
3
Prowadnica rozmiaru papieru (A)
3-19
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
2 Włóż prowadnicę rozmiaru papieru (A) do otworu (na dole kasety) zgodnego z rozmiarem
używanego papieru.
2
3
1
Sprawdź, czy górna część prowadnicy rozmiaru papieru (A) jest ustawiona zgodnie z rozmiarem
używanego papieru, włóż zacisk i obróć go w celu zablokowania.
Delikatnie poruszaj prowadnicą rozmiaru papieru (A), aby sprawdzić, czy jest dobrze zamocowana.
3 Po dociśnięciu dolnej części kasety naciśnij hak z boku prowadnicy rozmiaru papieru (B).
Pozwoli to na zwolnienie i wysunięcie prowadnicy (B).
1
2
3
1
Prowadnica rozmiaru
papieru (B)
4 Ustaw prowadnicę rozmiaru papieru (B) odpowiednio do rozmiaru papieru.
A4
Włóż prowadnicę rozmiaru papieru (B) do otworu z oznaczeniem A4 (na dole kasety)
i zablokuj hak (słychać będzie „kliknięcie”).
Delikatnie poruszaj prowadnicą rozmiaru papieru (B), aby sprawdzić, czy jest dobrze
zamocowana.
CLICK!
2
1
3-20
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
B5
Otwórz prowadnicę rozmiaru papieru (B) tak, jak pokazano na rysunku, włóż ją do otworu
z oznaczeniem B5 (na dole kasety) i przymocuj hak aż się zatrzaśnie.
Delikatnie poruszaj prowadnicą rozmiaru papieru (B), aby sprawdzić, czy jest dobrze
zamocowana.
3
CLICK!
2
1
Letter
Prowadnica rozmiaru papieru (B) nie jest zamocowana.
Po dociśnięciu dolnej części kasety naciśnij hak z boku prowadnicy rozmiaru papieru (C).
Pozwoli to na zwolnienie i wysunięcie prowadnicy (C).
2
1
3
3
Włóż papier.
3-21
Prowadnica
rozmiaru
papieru (C)
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
WAŻNE
• Papier należy załadować stroną do zadrukowania ułożoną do góry.
• Po wyjęciu papieru z opakowania należy przewertować kartki przed włożeniem ich
do tacy uniwersalnej.
Przed załadowaniem papieru (strona 3-15)
• Przed załadowaniem papieru należy upewnić się, że nie jest on pofałdowany ani
zgięty. Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie papieru.
• Należy upewnić się, że załadowany papier nie przekracza wskaźnika poziomu (patrz
ilustracja poniżej).
4
Delikatnie wepchnij kasetę do środka.
NOTATKA
• Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zabezpiecz pozostały papier
przed wilgocią, wyjmując go z kaset urządzenia i zamykając szczelnie w opakowaniu.
• Wybierz typ nośnika (gładki, ekologiczny itp.) załadowanego do kasety.
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasetach (strona 3-26)
3-22
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną
Taca uniwersalna mieści do 100 arkuszy papieru (o gramaturze 80 g/m2) lub do 25 arkuszy gładkiego papieru (o
gramaturze 80 g/m2) w formacie większym niż A4.
Taca uniwersalna obsługuje następujące rozmiary papieru: od A3 do A6-R i Hagaki oraz od Ledger do Statement-R, 8K,
16K i 16K-R. Drukując na jakimkolwiek papierze specjalnym, zawsze należy korzystać z tacy uniwersalnej.
WAŻNE
W przypadku używania innych typów nośnika niż zwykły papier, takich jak papier makulaturowy lub kolorowy,
należy zawsze dostosować ustawienia typu oraz gramatury nośnika.
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej (ustawienia tacy uniwersalnej) (strona 3-28)
Patrz w jęz. angielskim.
Jeżeli używany jest papier o gramaturze od 106 g/m2 lub większej, należy ustawić typ nośnika na Gruby
i wprowadzić gramaturę używanego papieru.
Pojemność tacy uniwersalnej jest następująca:
•
Papier zwykły w formacie A4 lub mniejszym (80 g/m2), makulaturowy lub kolorowy: 100 arkuszy
•
Papier zwykły w formacie B4 lub większym (80 g/m2), makulaturowy lub kolorowy: 25 arkuszy
•
Hagaki: 20 arkuszy
•
Folia OHP: 10 arkuszy
•
Koperta DL, Koperta C4, Koperta C5, Koperta #10 (Commercial #10), Koperta #9 (Commercial #9),
Koperta #6 (Commercial #6), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 10 arkuszy
•
Papier ciężki (od 106 do 256 g/m2): 10 arkuszy
NOTATKA
Ładując niestandardowy rozmiar papieru, należy wprowadzić jego rozmiar zgodnie z poleceniami zawartymi
w rozdziale Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej (ustawienia tacy uniwersalnej) na stronie
3-28.
Używając papieru specjalnego (folia lub papier gruby), należy wybrać typ nośnika zgodnie z poleceniami zawartymi
w rozdziale Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej (ustawienia tacy uniwersalnej) na stronie
3-28.
1
Otwórz tacę uniwersalną.
W przypadku ładowania papieru w formatach A3 do B4, a także w formatach od Ledger do
Legal, wysuń podpórkę tacy uniwersalnej tak, aby w całości zobaczyć symbol „∆”.
3-23
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
2
Ustaw rozmiar tacy uniwersalnej.
3
Włóż papier.
Wsuń papier wzdłuż prowadnic do tacy, aż do oporu.
Po wyjęciu papieru z opakowania, przewertuj kartki przed włożeniem ich do tacy uniwersalnej.
Przed załadowaniem papieru (strona 3-15)
WAŻNE
• Ładując papier, należy zwrócić uwagę, aby był odwrócony do góry stroną
przeznaczoną do zadrukowania.
• Pozginany papier należy wygładzić przed włożeniem.
• Wygładzić górną krawędź, jeżeli jest pozginana.
• W przypadku ładowania papieru na tacę uniwersalną należy sprawdzić przed
załadowaniem papieru, czy na tacy nie pozostał papier z poprzednich zadań. Jeżeli
na tacy uniwersalnej pozostała niewielka liczba papieru, aby go uzupełnić, należy
najpierw zdjąć pozostały papier z tacy i dołączyć go do nowego papieru przed
załadowaniem na tacę.
• Jeżeli istnieje szpara między papierem i prowadnicami szerokości papieru, należy
ustawić ponownie prowadnice tak, aby były dopasowane do papieru. Pozwoli to
uniknąć nierównego podawania i zacinania papieru.
• Należy upewnić się, że załadowany papier nie przekracza wskaźnika poziomu (patrz
ilustracja powyżej).
3-24
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie kopert lub kartonu na tacę uniwersalną
Załaduj papier stroną do zadrukowania ułożoną do dołu. Aby uzyskać więcej informacji o procedurze drukowania, patrz
Printing System Driver User Guide.
Przykład: podczas drukowania adresu.
Zamknij klapkę.
Pocztówka
zwrotna (Oufuku
hagaki)
Tektura
(Hagaki)
Koperty
portretowe
Koperty
poziome
Otwórz klapkę.
WAŻNE
• Należy używać rozłożonych zwrotnych pocztówek (Oufuku hagaki).
• Sposób ładowania kopert (orientacja i ułożenie) zależy od ich rodzaju. Należy upewnić się, że koperta
została włożona prawidłowo. W przeciwnym razie koperta zostanie nadrukowana w złym kierunku lub na
złej stronie.
NOTATKA
Przy wkładaniu kopert na tacę uniwersalną należy wybrać rodzaj koperty, stosując się do wskazówek zawartych
w rozdziale Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej (ustawienia tacy uniwersalnej) na stronie
3-28.
3-25
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Określanie rozmiaru papieru i nośnika
Domyślne ustawienie rozmiaru papieru dla kaset 1 i 2, tacy uniwersalnej i opcjonalnego podajnika bocznego (kasety od
3 i 4) to „Automatyczne”, natomiast domyślne ustawienie typu nośnika to „Zwykły”.
Aby ustalić rodzaj papieru umieszczonego w kasetach, określ ustawienie rozmiaru papieru i typu nośnika. (patrz
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasetach na stronie 3-26). Aby ustalić rodzaj papieru umieszczonego na
tacy uniwersalnej, należy określić ustawienie rozmiaru papieru. (patrz Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla
tacy uniwersalnej (ustawienia tacy uniwersalnej) na stronie 3-28).
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasetach
Jeżeli używany będzie papier o ustalonym rozmiarze, ustaw rozmiar papieru.
Metoda ustawiania
Rozmiar papieru
Określany rozmiar/rodzaj
Auto
Rozmiar papieru jest wykrywany i określany automatycznie.
Wartości: Metryczne, Cale
Standardowe
rozmiary 1*1
Dostępne są następujące opcje:
Wartości:
Modele metryczne: A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, Folio, 216 x 340 mm
Modele calowe: Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement, Oficio II
Standardowe
rozmiary 2*1
Wybierz jeden z rozmiarów standardowych poza Standardowe rozmiary 1.
Wartości:
Modele metryczne: Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement, Oficio II, 8K, 16K,
16K-R
Modele calowe: A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, Folio, 216x340 mm, 8K, 16K,
16K-R
Typ nośnika
Wybierz typ nośnika.
Wartości: Zwykły (60–105 g/m2), Szorstki, Kalka (60–256 g/m2), Makulaturowy,
Zadrukowany*2, Czerpany, Kolorowy, Dziurkowany*2, Z nagłówkiem*2,
Gruby (106 g/m2 lub więcej), Wysoka jakość, Niestandardowy 1– 8*3
*1 Gdy używany jest opcjonalny podajnik o dużej pojemności (1500 arkuszy x 2), można wybrać wyłącznie formaty A4, Letter i B5.
*2 Drukowanie na papierze zadrukowanym, dziurkowanym lub z nagłówkiem opisano w jęz. angielskim.
*3 Ustawianie typu nośnika innego niż zwykły opisano w jęz. angielskim. Wprowadzenie poniższych ustawień gramatury papieru
uniemożliwia wybieranie papieru.
Niestandardowy od 1 do 8: „Bardzo ciężki”
NOTATKA
Jeżeli zainstalowany jest opcjonalny zestaw FAKSU, odbierane faksy można drukować na następujących rodzajach
nośników:
zwykły, makulaturowy, czerpany, kalka, kolorowy, gruby, wysokiej jakości, szorstki i niestandardowy od 1 do 8.
Rozmiar papieru w kasecie używanej do drukowania odbieranych faksów należy ustawić w sposób następujący:
Modele calowe:Naciśnij [Automatyczne], a następnie [Cal].
Modele metryczne:Naciśnij [Automatyczne], a następnie [Metryczne].
Jeżeli powyższe ustawienie zostanie zmienione, drukowanie faksów nie będzie możliwe.
1
Wyświetl ekran.
1 Naciśnij klawisz [System Menu].
2 Naciśnij przycisk [Ustawienia kasety/podajnika wielofunkcyjnego].
3-26
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
2
Skonfiguruj ustawienia.
1 Na ekranie Ustawienia kasety/podajnika wielofunkcyjnego wybierz jedną z opcji od
[Kaseta 1] do [Kaseta 4] i naciśnij przycisk [Dalej]. Następnie w polu „Rozmiar papieru”
naciśnij przycisk [Zmień].
2 W celu automatycznego wykrycia rozmiaru papieru naciśnij [Automatyczne] i wybierz
jednostkę miary: [Metryczne] lub [Cal].
Aby wybrać rozmiar papieru, naciśnij przycisk [Standardowe rozmiary 1] lub [Standardowe rozmiary
2], a następnie określ rozmiar papieru.
Ustawienia kasety/podajnika wielofunkcyjnego - Rozmiar papieru
Ustaw rozmiar papieru kasety.
1
Automatyczne
A3
A4
A4
A5
Standardowe
rozmiary 1
B4
B5
B5
216x340mm
Standardowe
rozmiary 2
2
Anuluj
OK
NOTATKA
Opcje [Kaseta 3] i [Kaseta 4] są wyświetlane, gdy zainstalowany jest opcjonalny podajnik
papieru.
3 Naciśnij przycisk [OK].
Ponownie zostanie wyświetlony poprzedni ekran.
4 Naciśnij przycisk [Zmień] w polu „Typ nośnika”, aby wybrać typ nośnika, i naciśnij przycisk
[OK].
Ustawienia kasety/podajnika wielofunkcyjnego - Typ nonika
Wybierz typ papieru w kasecie 1.
1
Szorstki
Zwyky
Makulaturowy
Zadrukowany
Kalka
Czerpany
Dziurkowany
Z nagówkiem
Niestand. 1
Niestand. 2
Niestand. 3
Niestand. 6
Niestand. 7
Niestand. 8
Kolorowy
Gruby
Wys. jako
Niestand. 4
Niestand. 5
2
Anuluj
3-27
OK
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej (ustawienia tacy
uniwersalnej)
Aby ustalić rodzaj papieru umieszczonego na tacy uniwersalnej, określ rozmiar papieru. W przypadku zastosowania
papieru innego niż zwykły określ typ nośnika.
Pozycja
Rozmiar papieru
Opis
Auto
Rozmiar papieru jest wykrywany i określany automatycznie.
Wartości: Metryczne, Cale
Standardowe
rozmiary 1
Dostępne są następujące opcje:
Wartości:
Modele metryczne: A3, A4, A4-R, A5-R, A6-R, B4, B5, B5-R, B6-R, Folio, 216 x 340 mm
Modele calowe: Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Standardowe
rozmiary 2
Wybierz jeden z rozmiarów standardowych*1 poza Standardowe rozmiary 1.
Wartości:
Modele metryczne: Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement, Executive, Oficio II,
8K, 16K, 16K-R
Modele calowe: A3, A4, A4-R, A5-R, A6-R, B4, B5, B5-R, B6-R, Folio, 8K, 16K,
16K-R, 216 x 340 mm
Inne
Wybierz spośród standardowych i niestandardowych rozmiarów.
Wartości: ISO B5, Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6, Koperta Monarch, Koperta
DL, Koperta C5, Koperta C4, Hagaki, Oufuku hagaki, Youkei4, Youkei2
Wpis rozmiaru
Wprowadź rozmiar niewyszczególniony w rozmiarach standardowych.
Wartość
Metryczne
X: 148–432 mm (z przyrostem o 1 mm)
Y: 98–297 mm (z przyrostem o 1 mm)
Cal
X: 5,83–17,00" (z przyrostem o 0,01 cala)
Y: 3,86–11,69" (z przyrostem o 0,01 cala)
Typ nośnika
Wybierz typ nośnika.
Wartości: Zwykły (60–105 g/m2), Szorstki, Kalka (60–256 g/m2), Etykiety,
Makulaturowy, Zadrukowany*2, Czerpany, Karton, Kolorowy, Dziurkowany*2,
Z nagłówkiem*2, Koperta, Gruby (106 g/m2 lub więcej), Powlekany, Wysoka jakość,
Niest. 1-8
*1 Ustawianie typu nośnika innego niż „Zwykły” opisano w jęz. angielskim.
*2 Drukowanie na papierze zadrukowanym, dziurkowanym lub z nagłówkiem opisano w jęz. angielskim.
NOTATKA
Jeżeli zainstalowany jest opcjonalny zestaw FAKSU, odbierane faksy można drukować na następujących rodzajach nośników:
zwykły, etykiety, makulaturowy, czerpany, kalka, kolorowy, powlekany, karton, koperta, gruby, o wysokiej jakości,
szorstki oraz niestandardowy od 1 do 8
1
Wyświetl ekran.
1 Naciśnij klawisz [System Menu].
2 Naciśnij przycisk [Ustawienia kasety/podajnika wielofunkcyjnego], na ekranie „Taca
uniwersalna” naciśnij przycisk [Dalej], a następnie w polu „Rozmiar papieru” przycisk
[Zmień].
3-28
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
2
Skonfiguruj ustawienia.
1 W celu automatycznego wykrycia rozmiaru papieru naciśnij [Automatyczne] i wybierz
jednostkę miary: [Metryczne] lub [Cal].
Ustawienia kasety/podajnika wielofunkcyjnego - Rozmiar papieru
Ustaw rozmiar papieru tacy uniwersalnej.
Automatyczne
Standardowe
rozmiary 1
Standardowe
rozmiary 2
A3
A4
A4
A5
A6
B4
B5
B5
B6
216x340mm
Inne
Wpis
rozmiaru
Anuluj
OK
Wybierając rozmiar papieru, naciśnij przycisk [Standardowe rozmiary 1], [Standardowe rozmiary 2],
[Inne] lub [Wpis rozmiaru], a następnie określ rozmiar papieru.
Ustawienia kasety/podajnika wielofunkcyjnego - Rozmiar papieru
Ustaw rozmiar papieru tacy uniwersalnej.
2
Automatyczne
X(148 - 432)
Standardowe
rozmiary 1
297
Standardowe
rozmiary 2
1
Y(98 - 297)
210
mm
mm
Inne
Kl. liczb.
Kl. liczb.
3
Wpis
rozmiaru
Anuluj
OK
Po wybraniu opcji [Wpis rozmiaru] naciśnij przycisk [+] lub [-], aby wprowadzić wymiar „X” (poziomy)
i „Y” (pionowy). Naciskając przycisk [Kl. liczb.], można użyć przycisków numerycznych.
2 Naciśnij przycisk [OK].
Ponownie zostanie wyświetlony poprzedni ekran.
3 Naciśnij przycisk [Zmień] w polu „Typ nośnika”, aby wybrać typ nośnika, i naciśnij przycisk
[OK].
Ustawienia kasety/podajnika wielofunkcyjnego - Typ nonika
Wybierz typ papieru w tacy uniwersalnej.
1
Szorstki
Kalka
Etykiety
Zadrukowany
Czerpany
Karton
Kolorowy
Z nagówkiem
Koperta
Gruby
Powlekany
Niestand. 1
Niestand. 2
Niestand. 3
Niestand. 6
Niestand. 7
Niestand. 8
Zwyky
Folia
Makulaturowy
Dziurkowany
Wys. jako
Niestand. 4
Niestand. 5
Anuluj
3-29
2
OK
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
3-30
4
Obsługa urządzenia
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Ładowanie oryginałów ....................................................................................................................................... 4-2
Umieszczanie oryginałów na płycie ......................................................................................................... 4-2
Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów .................................................................................. 4-3
Program ............................................................................................................................................................. 4-6
Rejestrowanie programów ....................................................................................................................... 4-8
Przywoływanie programów ...................................................................................................................... 4-8
Edytowanie i usuwanie programów ....................................................................................................... 4-10
Rejestrowanie skrótów (Kopiuj, Wyślij i Ustawienia skrzynki dokumentów) ..................................................... 4-11
Dodawanie skrótów ................................................................................................................................ 4-11
Edytowanie i usuwanie skrótów ............................................................................................................. 4-12
Korzystanie z przeglądarki internetowej ........................................................................................................... 4-13
Włączanie i wyłączanie przeglądarki ..................................................................................................... 4-13
Korzystanie z ekranu przeglądarki ......................................................................................................... 4-14
Kopiowanie ...................................................................................................................................................... 4-15
Podstawowa obsługa ............................................................................................................................. 4-15
Rezerwowanie następnego zadania ...................................................................................................... 4-17
Anulowanie zadań ................................................................................................................................. 4-18
Kopia specjalna ..................................................................................................................................... 4-19
Wysyłanie ......................................................................................................................................................... 4-20
Podstawowa obsługa ............................................................................................................................. 4-21
Określanie miejsca docelowego ............................................................................................................ 4-24
Sprawdzanie i edytowanie miejsc docelowych ...................................................................................... 4-32
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych ............................................................................................... 4-33
Wyślij do mnie (e-mail) ........................................................................................................................... 4-33
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (wysyłanie wielokrotne) ...................... 4-34
Anulowanie zadań wysyłania ................................................................................................................. 4-35
Korzystanie z funkcji FAKS .............................................................................................................................. 4-36
Czym jest skrzynka dokumentów? ................................................................................................................... 4-37
Podstawowa obsługa skrzynki dokumentów .......................................................................................... 4-38
4-1
Obsługa urządzenia > Ładowanie oryginałów
Ładowanie oryginałów
Umieszczanie oryginałów na płycie
Na płycie można również umieszczać oryginały, które nie są zwykłymi arkuszami papieru, np. książki lub czasopisma.
Rozpoczynając od
tylnego lewego
rogu jako punktu
odniesienia,
wyrównaj dokument
z płytami wskaźnika
rozmiaru oryginału.
Dokument połóż
stroną do
kopiowania w dół.
NOTATKA
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące orientacji oryginału, patrz w jęz. angielskim.
Jeśli na szybie ekspozycyjnej umieszczane są koperty lub karton
Rozpoczynając od
tylnego lewego rogu
jako punktu
odniesienia,
wyrównaj dokument
z płytami wskaźnika
rozmiaru oryginału.
Dokument połóż
stroną do
kopiowania w dół.
NOTATKA
Sposób podawania kopert i kartonu znaleźć można w części Ładowanie kopert lub kartonu na tacę uniwersalną na
stronie 3-25.
UWAGA
Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy pozostawiać otwartej pokrywy ani opcjonalnego procesora
dokumentów.
WAŻNE
W trakcie zamykania procesora dokumentów nie należy mocno dociskać pokrywy szyby ani opcjonalnego
procesora dokumentów. Nadmierny nacisk może doprowadzić do pęknięcia szklanej płyty.
Podczas umieszczania na urządzeniu książek lub gazet należy pamiętać, aby procesor dokumentów był otwarty.
4-2
Obsługa urządzenia > Ładowanie oryginałów
Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów
Opcjonalny procesor dokumentów automatycznie skanuje każdą ze stron oryginałów wielostronicowych. Obie strony
oryginałów dwustronnych są skanowane.
Oryginały obsługiwane przez procesor dokumentów
Procesor dokumentów obsługuje następujące typy oryginałów.
Szczegół
Procesor dokumentów (Automatycznie dwustronnie)
Procesor dokumentów
(model z procesorem
dokumentów podwójnego
skanowania)
Typ
DP-770
DP-773
DP-772
Waga
45–160 g/m2 (tryb dwustronny:
50–120 g/m2)
45–160 g/m2 (tryb dwustronny:
50–120 g/m2)
35–220 g/m2 (tryb dwustronny:
50–220 g/m2)
Rozmiary mniejsze niż B6-R mają
wagę 50–105 g/m2 (1-stronny/
dupleks)
Rozmiary
Maksymalnie A3 – minimalnie A5-R
Maksymalnie Ledger – minimalnie
Statement-R
Maksymalnie A3 – minimalnie A5-R
Maksymalnie Ledger – minimalnie
Statement-R
Maksymalnie A3 – minimalnie A6-R
Maksymalnie Ledger – minimalnie
Statement-R
Liczba
arkuszy
Papier zwykły (80 g/m2), papier
kolorowy, papier makulaturowy,
papier o wysokiej jakości:
100 arkuszy (oryginały różnych
rozmiarów: 30 arkuszy)
Gruby papier (157 g/m2): 50 arkuszy
Gruby papier (120 g/m2): 66 arkuszy
Papier artystyczny:
1 arkusz
Papier zwykły (80 g/m2), papier
kolorowy, papier makulaturowy,
papier o wysokiej jakości:
50 arkuszy (oryginały różnych
rozmiarów: 30 arkuszy)
Gruby papier (157 g/m2): 25 arkuszy
Gruby papier (120 g/m2): 33 arkusze
Papier artystyczny:
1 arkusz
Papier zwykły (80 g/m2), papier
kolorowy, papier makulaturowy,
papier o wysokiej jakości:
175 arkuszy (oryginały różnych
rozmiarów: 30 arkuszy)
Gruby papier (157 g/m2): 89 arkuszy
Gruby papier (120 g/m2): 116 arkuszy
Papier artystyczny:
1 arkusz
Oryginały nieobsługiwane przez procesor dokumentów
Nie należy używać procesora dokumentów do następujących rodzajów oryginałów:
•
Miękkie oryginały, jak arkusze winylowe
•
Oryginały przeźroczyste, jak folie OHP
•
Kalka maszynowa
•
Oryginały o bardzo śliskich powierzchniach
•
Oryginały z taśmą klejącą lub klejem
•
Wilgotne oryginały
•
Oryginały z naniesionym korektorem, który jeszcze nie wysechł
•
Oryginały o nieregularnych kształtach (nieprostokątne)
•
Oryginały z wyciętymi sekcjami
•
Mocno pognieciony papier
•
Pofałdowane oryginały (przed załadowaniem należy wyprostować zagięcia; w przeciwnym razie może to
doprowadzić do zacięcia oryginałów).
•
Oryginały spięte zszywkami lub spinaczami (przed załadowaniem oryginałów należy usunąć spinacze oraz zszywki,
wyprostować zgięcia i pomarszczenia; w przeciwnym razie może to doprowadzić do zacięcia oryginałów).
4-3
Obsługa urządzenia > Ładowanie oryginałów
Sposób ładowania oryginałów
WAŻNE
• Przed załadowaniem oryginałów należy upewnić się, że na płycie wydawania oryginałów nie pozostał żaden
dokument. Pozostawienie dokumentów na płycie wydawania oryginałów może spowodować zablokowanie
kolejno wydawanych oryginałów.
• Nie wolno uderzać w górną pokrywę procesora dokumentów, np. wyrównując na niej oryginały. Może to
spowodować błąd procesora dokumentów.
1
Dopasuj prowadnice szerokości oryginałów.
2
Umieść oryginały.
Wskaźnik
załadowania
oryginałów
Stronę do odczytu skieruj w górę (pierwszą stronę w przypadku oryginałów dwustronnych).
Przednią krawędź oryginału wepchnij do oporu do procesora dokumentów. Jeżeli oryginał jest
umieszczony poprawnie, świeci wskaźnik załadowania oryginałów.
NOTATKA
Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące orientacji oryginału, patrz w jęz.
angielskim.
4-4
Obsługa urządzenia > Ładowanie oryginałów
WAŻNE
Należy upewnić się, że prowadnice szerokości oryginałów są idealnie dopasowane
do rozmiaru oryginałów. Jeżeli nie, należy je ponownie dopasować. Niedopasowanie
prowadnic może doprowadzić do zacięcia oryginałów.
Należy upewnić się, że załadowane oryginały nie przekraczają wskaźnika poziomu.
Przekroczenie poziomu maksymalnego może spowodować zacięcie oryginałów.
Oryginały z otworami lub perforacją powinny być ładowane w taki sposób, aby
otwory lub perforacja były skanowane na końcu (a nie jako pierwsze).
4-5
Obsługa urządzenia > Program
Program
Dzięki opcji zapisywania zestawów najczęściej używanych funkcji jako jednego programu można po prostu nacisnąć
numer żądanego programu, aby przywołać te funkcje. Można również nadać nazwy poszczególnym programom, aby
ułatwić ich przywoływanie.
Poniższe programy zostały zapisane fabrycznie. Zapisaną zawartość można zapisać ponownie. Pozwoli to na
łatwiejsze jej używanie w określonych warunkach.
Numer
Nazwa programu
Opis
Domyślnie zapisane
01
ID Card Copy
Użyj tego programu do kopiowania
prawa jazdy lub dowodu
osobistego.
Po zeskanowaniu awersu
i rewersu dowodu zostaną one
połączone i skopiowane na jeden
arkusz.
Funkcje kopiowania
Kolor: Monochromatyczny
Połącz: [2 w 1]
Skanowanie ciągłe: [Wł.]
Rozmiar oryginału: A5-R
Wybór papieru: Kaseta 1
Powiększenie: Automatyczne
powiększanie
02
Eco Copy
Użyj tego programu, aby
ograniczyć zużycie tonera podczas
drukowania.
Program powoduje zmianę druku
kolorowego na monochromatyczny
z niższą gęstością, co pozwala
zmniejszyć zużycie tonera.
Funkcje kopiowania
Kolor: Monochromatyczny
EcoPrint: [Wł.] (Poziom [5])
03
Newspaper Copy
Użyj tego programu do kopiowania
artykułów z gazet lub innych
oryginałów nadrukowanych na
kolorowym substracie.
Program powoduje dopasowanie
jakości obrazu, tak aby kolor
substratu lub tekst na tylnej stronie
nie był widoczny na kopii.
Funkcje kopiowania
Kolor: Monochromatyczny
Zapobieganie przesiąk.: [Wł.]
Dopasowanie gęstości tła: [Auto]
04
Technical Drawing Copy
Użyj tego programu do kopiowania
rysunków z kształtami
narysowanymi przy użyciu linii
i grafik. Programu można też
używać do kopiowania kolorowych
linii w trybie monochromatycznym.
Funkcje kopiowania
Kolor: Monochromatyczny
Obraz oryginału: [Tekst]
Ostrość(Wszystkie) [+3]
Dopasowanie gęstości tła: [Auto]
05
Confidential Stamp
Użyj tego programu do wstawiania
przezroczystego tekstu „Poufne”
na środku dokumentu.
Funkcje kopiowania
Kolor: Monochromatyczny
Zapobieganie przesiąk.: [Wł.]
Pieczęć: Poufne
Rozmiar czcionki: średni
Kolor czcionki: [Czarny]
Pozycja pieczęci: [Środek]
Wzorzec obrazu: [Przezroczyste]
Confidentia
Confidential
4-6
Obsługa urządzenia > Program
Numer
Nazwa programu
Opis
Domyślnie zapisane
06
Highlighter Copy
Użyj tego programu do uzyskania
wyraźnych kolorów tekstu i linii
napisanych lub narysowanych
markerem, które są zwykle trudne
do skopiowania.
Funkcje kopiowania
Kolor: Pełny kolor
Obraz oryginału: Tekst+foto
[Książka/Magazyn]
Marker: Wł.
07
Vivid Copy
Użyj tego programu do ożywienia
wszystkich kolorów na
kopiowanym obrazie.
Funkcje kopiowania
Kolor: Pełny kolor
Obraz oryginału: Tekst+foto
[Książka/Magazyn]
Szybki obraz: [Żywy]
NOTATKA
W programie można zapisać do 50 funkcji obejmujących kopiowanie i wysyłanie.
Jeżeli administracja logowaniem użytkownika jest włączona, funkcje można zapisać tylko po zalogowaniu
z uprawnieniami administratora.
4-7
Obsługa urządzenia > Program
Rejestrowanie programów
Zastosuj poniższą procedurę w celu zapisania programu.
Poniżej podano przykładową procedurę zapisywania funkcji kopiowania.
1
Wyświetl ekran.
1 Na ekranie Początek naciśnij klawisz [Kopiowanie].
Kopiowania
2 Naciśnij kartę [Program], gdy dostępny jest tryb kopiowania.
2
Zarejestruj program.
1 Aby wprowadzić numer programu, naciśnij przycisk [Dodaj], a następnie liczbę (od 01 do 50).
NOTATKA
Jeżeli wybrano numer programu już zapisany, aktualnie zapisane funkcje można zastąpić
nowym zestawem funkcji.
2 Naciśnij przycisk [Dalej].
3 Wprowadź nazwę nowego programu i naciśnij przycisk [Zapisz].
Program został zarejestrowany.
Aby wyświetlić zarejestrowany program na ekranie Początek, naciśnij przycisk [Tak] na ekranie
z monitem o potwierdzenie i przejdź do kroku 2-4.
4 Określ pozycję, w której ma być wyświetlona ikona zarejestrowanego programu.
5 Naciśnij przycisk [Zapisz].
Przywoływanie programów
Zastosuj poniższą procedurę w celu przywołania zapisanego programu.
1
Przywołaj program.
1 Naciśnij ikonę [Program] na ekranie Początek lub klawisz przypisany do zarejestrowanego
programu.
Pocztek
Admin
Wyloguj
Wybierz funkcj.
Kopiowania
Wylij
Skrzynka
niestandardowa
Skrzynka zada
Pami
wymienna
FAKS
Przegldarka
internetowa
ID Card Copy
Informacje o Dostpno
Stan/
Ekran
Anul. zadania urzdzeniu
Jzyk
Menu
systemu
Pomoc
Program
Tablica
komunikatów
Naciśnięcie klawisza zarejestrowanego programu spowoduje przywołanie programu. Jeżeli
naciśnięto ikonę [Program], przejdź do kroku 1-2.
4-8
Obsługa urządzenia > Program
2 Naciśnij klawisz z numerem programu, który ma być przywołany.
Naciśnij klawisz [Quick No. Search] lub przycisk [Nr, aby wprowadzić numer programu (01 do 50),
który ma być bezpośrednio przywołany.
Przywoanie programu.
01 ID Card Copy
02 Eco Copy
03 Newspaper Copy
04 Technical Drawing
Copy
05 Confidential
Stamp
06 Highlighter Copy
07 Vivid Copy
08 Send 1
09 FAX 1
10
11
12
13
14
15
Nr
Edytuj
NOTATKA
Jeżeli nie można przywołać programu, oznacza to, że mogła zostać usunięta skrzynka
dokumentów lub nakładka formularza określona w programie. Sprawdź skrzynkę
dokumentów.
2
Wykonaj program.
Połóż oryginały i naciśnij klawisz [Start].
NOTATKA
Kartę [Program] można nacisnąć dla każdej funkcji. Pozwala to na przywołanie programu zarejestrowanej funkcji.
Przywoanie programu.
Nr
01 ID Card Copy
02 Eco Copy
03 Newspaper Copy
04 Technical Drawing
Copy
05 Confidential
Stamp
06 Highlighter Copy
07 Vivid Copy
08 Send 1
09 FAX 1
Dodaj
10
11
12
Edytuj
13
14
15
Ustawienia
podstawowe
Oryg./papier/
wykoczenie
Kolor/
Jako obrazu
Ukad/edycja
4-9
Zaawansowana
instalacja
Program
Obsługa urządzenia > Program
Edytowanie i usuwanie programów
Można zmienić numer i nazwę programu lub usunąć program.
Zastosuj poniższą procedurę w celu edytowania lub usunięcia programu.
NOTATKA
Aby zmodyfikować ustawienia zarejestrowanego programu, należy przywołać program, który ma być zmieniony,
zmienić jego ustawienia, a następnie ponownie zarejestrować zmieniony program, postępując zgodnie z opisem
w rozdziale Rejestrowanie programów na stronie 4-8.
1
Wyświetl ekran.
1 Na ekranie Początek naciśnij ikonę [Program].
Program
2 Naciśnij przycisk [Edytuj].
2
Edytuj program.
Edytowanie programów
1 Naciśnij klawisz odpowiadający numerowi programu (od 01 do 50), który ma być
zmieniony.
2 Naciśnij przycisk [Edytuj] oraz zmień numer programu i jego nazwę, postępując zgodnie
z opisem w rozdziale Rejestrowanie programów na stronie 4-8.
3 Naciśnij przycisk [Zapisz].
4 Naciśnij przycisk [Tak] na ekranie z monitem o potwierdzenie.
Usuwanie programów
1 Naciśnij klawisz odpowiadający numerowi programu (od 01 do 50), który ma być usunięty.
2 Naciśnij przycisk [Usuń].
3 Naciśnij przycisk [Tak] na ekranie z monitem o potwierdzenie.
4-10
Obsługa urządzenia > Rejestrowanie skrótów (Kopiuj, Wyślij i Ustawienia skrzynki dokumentów)
Rejestrowanie skrótów (Kopiuj, Wyślij
i Ustawienia skrzynki dokumentów)
Na ekranie Szybka instalacja można dodać skróty w celu ułatwienia dostępu do najczęściej używanych funkcji. Można
zapisać również ustawienia wybranej funkcji. W razie konieczności nazwę funkcji połączoną z zapisanym skrótem można
zmienić. Można zapisać do 6 skrótów dla funkcji kopiowania, wysyłania i funkcji określonych dla skrzynki dokumentów.
Dodawanie skrótów
Zapisywanie skrótów jest prowadzone z użyciem ekranu ustawień każdej funkcji. Skróty można rejestrować dla
wszystkich funkcji, na których ekranie dostępny jest przycisk [Dodaj skrót].
Zastosuj poniższą procedurę w celu zapisania skrótu.
1
Wyświetl ekran konfiguracji funkcji, do którego skrót ma być
zarejestrowany.
2
Zarejestruj skróty.
1 Wybierz ustawienie, które ma być dodane.
2 Naciśnij przycisk [Dodaj skrót].
Kopie
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Strona memo
Ukad
Wy.
Ukad A
Na górze
Od lewej do pr
Na górze
Od pr do lew
Brak
Ukad B
Linia kraw.
Orygina
Powik.
Papier
: A4
: 50%
: A4
Z lewej
z góry na dó
Z prawej
z góry na dó
Góra
do góry
Podgld
Dodaj skrót
Anuluj
Orientacja
oryginau
OK
3 Naciśnij przycisk odpowiadający numerowi skrótu (od 01 do 06), aby zapisać skrót.
NOTATKA
Jeżeli wybrano wcześniej zapisany numer skrótu, aktualnie zapisany skrót można zastąpić
nowym skrótem.
4 Wprowadź nazwę skrótu i naciśnij przycisk [Zapisz].
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Kopiuj
obraz
Podgld
Kopie
Strona
memo
Skrót 2
Umie orygina.
Skrót 3
Aut.
Orygina : A4
: --Orygina
Powik. : 100%
: 100%
Powik.
Papier : A4
: --Papier
Wybór
papieru
1-stronne
>>1-stronne
Podgld
Podgld
Ustawienia
podstawowe
100%
Powiksz.
Skrót 4
Gsto
Skrót 5
Wy.
Dupleks
Oryg./papier/
wykoczenie
Normalna 0
Kolor/
Jako obrazu
Wy.
Zszyj/
Dziurkuj
Pocz
Ukad/edycja
Zaawansowana
instalacja
Skrót został zarejestrowany.
4-11
Skrót 6
Program
Obsługa urządzenia > Rejestrowanie skrótów (Kopiuj, Wyślij i Ustawienia skrzynki dokumentów)
Edytowanie i usuwanie skrótów
Wykonaj procedurę opisaną poniżej, aby zmienić numer/nazwę skrótu lub usunąć skrót.
1
Na ekranie ustawień każdej funkcji naciśnij [Dodaj skrót]
w dolnej części ekranu.
2
Edytuj skrót.
1 Naciśnij przycisk [Edytuj].
2 Naciśnij klawisz skrótu, który ma być edytowany lub usunięty.
Edytowanie skrótów
3 Naciśnij przycisk [Zmień] w polu „Nr skrótu” lub „Nazwa skrótu”.
4 Zmień ustawienia i naciśnij przycisk [OK].
5 Naciśnij przycisk [Zapisz].
Usuwanie skrótów
3 Naciśnij przycisk [Usuń ten skrót].
4 Naciśnij przycisk [Tak] na ekranie z monitem o potwierdzenie.
4-12
Obsługa urządzenia > Korzystanie z przeglądarki internetowej
Korzystanie z przeglądarki internetowej
Jeżeli urządzenie jest podłączone do sieci, można przeglądać strony internetowe na panelu dotykowym.
NOTATKA
Aby korzystać z przeglądarki internetowej, należy wybrać wartość [Wł.] dla ustawienia „Ustawienia przeglądarki
internetowej”. Patrz jęz. angielskim.
Włączanie i wyłączanie przeglądarki
Zastosuj poniższą procedurę do włączania i wyłączania przeglądarki.
1
Wyświetl ekran.
1 Na ekranie Początek naciśnij ikonę [Przeglądarka internetowa].
Przegldarka
internetowa
Zostanie uruchomiona przeglądarka internetowa.
2 Za pomocą ekranu przeglądarki można przeglądać strony internetowe.
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z ekranu przeglądarki, patrz Korzystanie
z ekranu przeglądarki na stronie 4-14.
3 Aby zamknąć przeglądarkę, naciśnij przycisk [X] (Zamknij), a następnie przycisk [Tak] na
ekranie z monitem o potwierdzenie.
NOTATKA
Można określić preferencje, takie jak sposób wyświetlania ekranu przeglądarki internetowej.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz w jęz. angielskim.
4-13
Obsługa urządzenia > Korzystanie z przeglądarki internetowej
Korzystanie z ekranu przeglądarki
W poniższej tabeli przedstawiono czynności dostępne na ekranie przeglądarki.
Pole tekstowe
Naciśnięcie pola tekstowego powoduje wyświetlenie
klawiatury, która pozwala wprowadzać tekst.
Zamknij
Zamyka przeglądarkę internetową i wyświetla
ponownie ekran listy aplikacji.
Pasek tytułu
Wyświetla tytuł strony.
Paski do przewijania
Paski umożliwiają przewijanie wyświetlanej
strony w górę, dół, lego i prawo przez
naciśnięcie [ ], [ ], [ ] lub [ ] bądź
przesunięcie jednego z pasków przewijania
za pomocą palca.
UTAX - Home
Ikona zabezpieczenia
Pojawia się, gdy na ekranie wyświetlana jest
zabezpieczona strona.
Enter URL
Search
Pasek ładowania/postępu
Pokazuje stan ładowania strony. Gdy
przeglądarka ładuje stronę internetową,
pasek zmienia się w ikonę animowaną.
Menu
Menu
Wyświetla menu ustawień przeglądarki. To menu
służy do ustawiania powiększania wyświetlania
przeglądarki, sposobu kodowania tekstu oraz
sprawdzania certyfikatu serwera.
Wprowadź URL
Użyj tego pola do wyświetlenia
żądanej strony internetowej przez
wpisanie adresu URL tej strony.
Strona domowa
Wyświetla wybraną stronę domową.
Można ustawić stronę domową na
ekranie Środowisko przeglądarki
(patrz w jęz. angielskim).
Odśwież
Odświeża stronę.
Do przodu/Do tyłu
Wyświetla poprzednią stronę albo
następną stronę.
Szukaj (Wyszukiwanie w Internecie/na stronie)
Wyświetla menu wyszukiwania, w którym można wybrać opcję
„Wyszukiwanie na stronie” albo wyszukiwanie za pomocą
wyszukiwarki internetowej.
Wyszukiwanie w Internecie:
Użyj wybranej wyszukiwarki
internetowej, aby znaleźć strony
z wprowadzonym słowem
kluczowym.
Wyszukiwanie na stronie:
Wyszukaj wprowadzone słowo
kluczowe na aktualnie
wyświetlanej stronie. Aby
kontynuować wyszukiwanie,
naciśnij przycisk [Szukaj do
góry] lub [Szukaj do dołu].
NOTATKA
Naciśnięcie klawisza [Reset] w trakcie wyświetlania przeglądarki internetowej spowoduje zamknięcie przeglądarki
i powrót do ekranu listy aplikacji bez wyświetlania monitu o zamknięcie przeglądarki
4-14
Obsługa urządzenia > Kopiowanie
Kopiowanie
Podstawowa obsługa
Wykonując podstawowe czynności kopiowania, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
1
Na ekranie Początek naciśnij klawisz [Kopiowania].
Kopiowania
2
Umieść oryginały.
1 Umieść oryginały.
NOTATKA
Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania, patrz Ładowanie oryginałów na stronie
4-2.
2 Sprawdź obraz podglądu.
Sprawdź ustawienia oryginału, powiększenia i papieru.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Kopie
Skrót 1
Kopiuj
obraz
Podgld
Skrót 2
Umie orygina.
Skrót 3
Rozmiar oryginału (strona 514)
Powiększenie (strona 5-23)
Wybór papieru (strona 5-15)
Aut.
Orygina : A4
: --Orygina
Powik. : 100%
: 100%
Powik.
Papier
: --Papier
: A4
Wybór
papieru
1-stronne
>>1-stronne
Podgld
Podgld
Ustawienia
podstawowe
100%
Powiksz.
Skrót 4
Gsto
Skrót 5
Wy.
Dupleks
Oryg./papier/
wykoczenie
Normalna 0
Kolor/
Jako obrazu
Wy.
Pocz
Ukad/edycja
Zszyj/
Dziurkuj
Zaawansowana
instalacja
Skrót 6
Program
NOTATKA
Naciśnij [Podgląd] (Preview), aby wyświetlić obraz podglądu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Podgląd oryginałów na stronie 3-9.
4-15
Obsługa urządzenia > Kopiowanie
3
Wybierz tryb koloru.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Kopie
Skrót 1
Kopiuj
obraz
Podgld
Skrót 2
Umie orygina.
Skrót 3
Aut.
Orygina : A4
: --Orygina
Powik. : 100%
: 100%
Powik.
Papier : A4
: --Papier
Wybór
papieru
1-stronne
>>1-stronne
Podgld
Podgld
Ustawienia
podstawowe
100%
Powiksz.
Skrót 4
Gsto
Skrót 5
Wy.
Dupleks
Oryg./papier/
wykoczenie
Normalna 0
Wy.
Pocz
Kolor/
Jako obrazu
Ukad/edycja
Zszyj/
Dziurkuj
Zaawansowana
instalacja
Skrót 6
Program
Sprawdź kolor obrazu podglądu.
Auto Color
Urządzenie automatyczne rozpoznaje, czy dokumenty
zostały wydrukowane w kolorze czy w czerni i bieli,
a następnie skanuje je w odpowiednim trybie.
Full Color
Skanuje wszystkie dokumenty w trybie pełnokolorowym.
Black & White
Skanuje wszystkie dokumenty w trybie
monochromatycznym.
Informacje na temat wprowadzania bardziej szczegółowych ustawień można
znaleźć w jęz. angielskim.
4
Wybierz funkcje.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Kopiuj
obraz
Podgld
Kopie
Skrót 1
Skrót 2
Umie orygina.
Skrót 3
Aut.
Orygina : A4
: --Orygina
Powik. : 100%
: 100%
Powik.
Papier : A4
: --Papier
Wybór
papieru
1-stronne
>>1-stronne
Podgld
Podgld
Ustawienia
podstawowe
Skrót 4
Gsto
Powiksz.
Skrót 5
Wy.
Dupleks
Oryg./papier/
wykoczenie
Normalna 0
100%
Kolor/
Jako obrazu
Wy.
Zszyj/
Dziurkuj
Pocz
Ukad/edycja
Zaawansowana
instalacja
Skrót 6
Program
Wybierz funkcje kopiarki, które mają być użyte.
Naciśnij inne karty, aby wyświetlić pozostałe funkcje.
Kopiuj (strona 5-2)
5
W celu wprowadzenia liczby kopii użyj klawiszy numerycznych.
6
Naciśnij klawisz [Start].
Określi liczbę kopii (maksymalnie 999).
Rozpocznie się kopiowanie.
4-16
Obsługa urządzenia > Kopiowanie
Rezerwowanie następnego zadania
Ta funkcja pozwala na zarezerwowanie następnego zadania podczas drukowania. Dzięki tej funkcji oryginał może
zostać zeskanowany w czasie wykonywania wydruku przez urządzenie. Gdy bieżące zadanie drukowania zostanie
zakończone, wydrukowane zostanie zarezerwowane zadanie kopiowania. Sposób realizacji procedury zależy od
ustawienia Rezerwuj nast. priorytet (patrz jęz. angielskim).
Jeżeli dla ustawienia „Rezerwuj nast. priorytet” wybrano wartość [Wł.]
Podczas drukowania na panelu dotykowym jest wyświetlany domyślny ekran funkcji kopiowania.
1
Umieść oryginały w urządzeniu w celu zarezerwowania kopii
i skonfiguruj ustawienia kopiowania.
Kopie
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Kopiuj
obraz
Podgld
Skrót 1
Skrót 2
Umie orygina.
Skrót 3
Aut.
Wybór
papieru
Orygina : A4
: --Orygina
Powik. : 100%
: 100%
Powik.
Papier : A4
: --Papier
1-stronne
>>1-stronne
Podgld
Podgld
Ustawienia
podstawowe
2
100%
Powiksz.
Skrót 4
Gsto
Skrót 5
Wy.
Dupleks
Oryg./papier/
wykoczenie
Normalna 0
Wy.
Kolor/
Jako obrazu
Skrót 6
Zszyj/
Dziurkuj
Pocz
Ukad/edycja
Zaawansowana
instalacja
Program
Naciśnij klawisz [Start].
Urządzenie rozpocznie skanowanie oryginałów.
Gdy bieżące zadanie drukowania zostanie zakończone, wydrukowane zostanie
zarezerwowane zadanie kopiowania.
Jeżeli dla ustawienia „Rezerwuj nast. priorytet” wybrano wartość [Wył.]
Podczas drukowania na panelu dotykowym wyświetlany jest ekran kopiowania.
1
Naciśnij [Rezerw. nast.].
Kopie
Kopiowanie...
Nr zadania:
000021
Nazwa zadania:
Ustawienie skanera
doc20081010101034
Nazwa u ytkownika: ----Ustawienie drukarki
Skanowane strony
Kopie
2
2/24
A4
A4
100%
2-str.
2-str.
Sortuj
Zwyky
Górny brzeg na górze
Taca A
Anuluj
Rezerw. nast.
Zostaje wyświetlony domyślny ekran funkcji kopiowania.
4-17
Obsługa urządzenia > Kopiowanie
2
Umieść oryginały w urządzeniu w celu zarezerwowania kopii
i skonfiguruj ustawienia kopiowania.
3
Naciśnij klawisz [Start].
Urządzenie rozpocznie skanowanie oryginałów.
Gdy bieżące zadanie drukowania zostanie zakończone, wydrukowane zostanie
zarezerwowane zadanie kopiowania.
Anulowanie zadań
Zadania można także anulować za pomocą klawisza [Stop].
1
Na wyświetlonym ekranie kopiowania naciśnij klawisz [Stop].
Zostanie wyświetlony ekran anulowania zadania. Bieżące zadanie drukowania zostanie
tymczasowo wstrzymane.
2
Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk [Anuluj], a
następnie na ekranie potwierdzenia naciśnij przycisk [Tak].
Anulowanie zadania
Wybierz zad. do anul. i naci. [Anuluj]. Naci. [Zamknij], aby wznowi pozost. zad.
1
Nr zad.
Zaakc. czas
000438
14:44
Nazwa zadania
Typ
Nazwa u ytkownika
doc20070225144435
Stan
Oczek.
000439
14:45
doc20070225144511
Oczek.
000440
14:45
doc20070225144527
Oczek.
000441
14:46
doc20070225144633
1/2
2
Oczek.
Anuluj
Szczegó
Drukowanie zada
Wysyanie zada
Zapisyw. zada
Zamknij
NOTATKA
Jeżeli dla ustawienia Rezerwuj nast. priorytet (patrz jęz. angielskim wybrano wartość [Wył.], na panelu dotykowym
zostanie wyświetlony ekran Kopiowanie. W takim przypadku naciśnięcie klawisza [Stop] lub przycisku [Anuluj] spowoduje
anulowanie zadania drukowania będącego w toku.
Kopie
Kopiowanie...
Nr zadania:
000021
Nazwa zadania:
doc20081010101034
Ustawienie skanera
Nazwa u ytkownika: ----Ustawienie drukarki
Skanowane strony
Kopie
2
2/24
A4
A4
100%
2-str.
2-str.
Sortuj
Zwyky
Górny brzeg na górze
Taca A
Anuluj
4-18
Rezerw. nast.
Obsługa urządzenia > Kopiowanie
Kopia specjalna
Ta funkcja pozwala na wstrzymanie bieżących zadań w toku, gdy konieczne jest niezwłoczne wykonanie kopii.
Po zakończeniu kopiowania specjalnego urządzenie wznawia wstrzymane zadania drukowania.
NOTATKA
• Jeżeli urządzenie zostanie pozostawione na 60 sekund w stanie bezczynności, kopiowanie specjalne zostanie
automatycznie anulowane i wznowione zostanie zwyczajne drukowanie.
Czas oczekiwania do momentu anulowania kopiowania specjalnego można zmienić. Należy wybrać odpowiedni
czas oczekiwania.
Patrz w jęz. angielskim.
• Funkcja Kopia specjalna może być niedostępna, jeżeli używany będzie finiszer na 1000 arkuszy. W takim
przypadku należy użyć funkcji Zastąp priorytet.
Patrz w jęz. angielskim.
1
Skonfiguruj ustawienia.
1 Naciśnij klawisz [Interrupt].
Gotowa do przerwania. (peny kolor)
Kopie
Skrót 1
Kopiuj
obraz
Podgld
Skrót 2
Umie orygina.
Skrót 3
Aut.
Orygina : A4
: --Orygina
Powik. : 100%
: 100%
Powik.
Papier : A4
: --Papier
Wybór
papieru
1-stronne
>>1-stronne
Podgld
Podgld
Ustawienia
podstawowe
100%
Powiksz.
Skrót 4
Gsto
Skrót 5
Wy.
Dupleks
Oryg./papier/
wykoczenie
Normalna 0
Kolor/
Jako obrazu
Wy.
Pocz
Ukad/edycja
Zszyj/
Dziurkuj
Zaawansowana
instalacja
Skrót 6
Program
Bieżące zadanie drukowania zostanie tymczasowo wstrzymane.
2 Umieść oryginały na urządzeniu w celu wykonania kopii specjalnej i skonfiguruj ustawienia
kopiowania.
2
Naciśnij klawisz [Start].
3
Gdy kopiowanie specjalne zostanie zakończone, naciśnij
klawisz [Interrupt].
Zostanie rozpoczęte kopiowanie specjalne.
Urządzenie wznawia wykonywanie wstrzymanych zadań drukowania.
4-19
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Wysyłanie
Urządzenie może wysłać skanowany obraz jako załącznik wiadomości e-mail lub do komputera podłączonego do sieci.
Aby było to możliwe, należy zapisać adres nadawcy i miejsca docelowego (adresata) w sieci.
Wymagane jest otoczenie sieciowe umożliwiające połączenie urządzenia z serwerem pocztowym w celu wysyłania
wiadomości e-mail. Zaleca się korzystanie z lokalnej sieci komputerowej (LAN) ze względu na prędkość transmisji
i kwestie bezpieczeństwa.
Podczas wysyłania skanowanego obrazu można go również wydrukować lub wysłać do skrzynki zadań.
Aby korzystać z funkcji transmisji, należy wykonać poniższe działania:
•
Zaprogramuj ustawienia, łącznie z ustawieniami poczty e-mail w urządzeniu.
•
Użyj narzędzia Embedded Web Server RX (wewnętrzna strona sieci Web w języku HTML), aby zarejestrować adres
IP, nazwę hosta serwera SMTP oraz miejsca docelowego.
Zarejestruj odbiorcę w książce adresowej lub w obszarze klawiszy szybkiego dostępu.
•
•
•
•
Utwórz folder udostępniania na komputerze docelowym, jeżeli jako miejsce docelowe wybrano folder (SMB/FTP).
Skonsultuj się z administratorem sieci w kwestii ustawień udostępniania folderu docelowego.
Utwórz lub zarejestruj skrzynkę niestandardową (do wysyłania).
Wybierz szczegółowe ustawienia transmisji (aby wybrać skrzynkę dokumentów jako miejsce docelowe lub
jednocześnie wydrukować i wysłać obraz).
Wykonując podstawowe czynności wysyłania, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Dostępnych jest pięć opcji
opisanych poniżej.
•
Wyślij jako e-mail (wprowadzanie adresu e-mail): wysyła zeskanowany obraz oryginału jako załącznik wiadomości
e-mail. (Patrz strona 4-27).
•
Wyślij do folderu (SMB): zachowuje zeskanowany obraz oryginału w udostępnionym folderze na dowolnym
komputerze. (Patrz strona 4-30).
•
Wyślij do folderu (FTP)" zapisuje zeskanowany obraz oryginału w katalogu serwera FTP. (Patrz strona 4-31).
•
Wyślij do skrzynki niestandardowej: wysyła dokument zapisany w skrzynce dokumentów urządzenia. (Patrz w jęz. angielskim).
•
Skanowanie obrazu za pomocą sterownika TWAIN / WIA: Skanuje dokument za pomocą aplikacji zgodnej ze
standardem TWAIN lub WIA. (Patrz w jęz. angielskim).
NOTATKA
Dodatkowo można określić różne opcje wysyłania. Patrz Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych
jednocześnie (wysyłanie wielokrotne) na stronie 4-34.
Funkcje faksu mogą być używane pod warunkiem zainstalowania opcjonalnego zestawu faksu. Aby uzyskać więcej
informacji o tej funkcji, patrz FAX Operation Guide.
4-20
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Podstawowa obsługa
1
Na ekranie Początek naciśnij klawisz [Wyślij].
Wylij
2
Umieść oryginały.
1 Umieść oryginały.
Ładowanie oryginałów (strona 4-2)
2 Sprawdź wysyłany obraz.
Sprawdź ustawienia oryginału, powiększenia i wysyłania.
M-ce docel.
Gotowa do wysania.
Miejsce docelowe
Wysyanie obrazu
Skrót 1
ABCD
TUVW
Rozmiar oryginału (strona
5-14)
Powiększenie (strona 523)
Patrz Podręcznik obsługi
(w jęz. angielskim).
1/1
Group1
Kolor autom.
(Kolor/Szary)
1-str.
Podgld
Miejsce
docelowe
Skrót 3
300x300dpi
Rozdzielcz.
skanowania
Oryg./Wysy.
Format danych
Gsto
Skrót 5
PDF
Wy.
2-str./oryg.
ksi ki
Ustawienia
podstawowe
Normalna 0
Skrót 4
Wybór
koloru
Orygina : A4
Powik. : 100%
: A4
Wylij
Skrót 2
Skanowanie
cige
Kolor/
Jako obrazu
Format pliku
Zaawansowana
instalacja
Skrót 6
Program
NOTATKA
Naciśnij [Podgląd] (Preview), aby wyświetlić obraz podglądu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Podgląd oryginałów na stronie 3-9.
4-21
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
3
Wybierz tryb koloru.
M-ce docel.
Gotowa do wysania.
Miejsce docelowe
Wysyanie obrazu
Skrót 1
ABCD
TUVW
1/1
Group1
Kolor autom.
(Kolor/Szary)
Skrót 3
300x300dpi
1-str.
Podgld
Rozdzielcz.
skanowania
Ustawienia
podstawowe
Gsto
Skrót 5
PDF
Wy.
2-str./oryg.
ksi ki
Miejsce
docelowe
Normalna 0
Skrót 4
Wybór
koloru
Orygina : A4
Powik. : 100%
: A4
Wylij
Skanowanie
cige
Oryg./Wysy.
Format danych
Kolor/
Jako obrazu
Format pliku
Zaawansowana
instalacja
Sprawdź kolor wysyłanego obrazu.
Auto Color
Urządzenie automatyczne rozpoznaje, czy dokumenty
zostały wydrukowane w kolorze czy w czerni i bieli,
a następnie skanuje je w odpowiednim trybie.
Full Color
Skanuje wszystkie dokumenty w trybie pełnokolorowym.
Black & White
Skanuje wszystkie dokumenty w trybie
monochromatycznym.
Informacje na temat wprowadzania bardziej szczegółowych ustawień można
znaleźć w jęz. angielskim.
4
Określ miejsce docelowe.
Gotowa do wysania.
Miejsce docelowe
M-ce docel.
Szczegóy
ABCD
abcd@efg.com
TUVW
192.168.188.120
Group1
Na widekach
Ksi ka
adresowa
1/1
Group1
Bezpor.
acuch
Wpis adresu
e-mail
Wpis cie ki
folderu
Szczeg.Edycja
Usu
Przywoaj
Wpis nr
FAKSU
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
CCC
0007
GGG
Miejsce
docelowe
0003
Ustawienia
podstawowe
0004
DDD
0008
HHH
0005
0009
III
Oryg./Wysy.
Format danych
Nr
Wpis adresu
i-FAX
EEE
0010
1/100
JJJ
Kolor/
Jako obrazu
Zaawansowana
instalacja
Skan WSD
/Skan DSM
Program
Wybierz miejsce docelowe, do którego ma być wysłany obraz.
Określanie miejsca docelowego (strona 4-24)
4-22
Skrót 2
Skrót 6
Program
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
5
Wybierz funkcje.
Gotowa do wysania.
Miejsce docelowe
M-ce docel.
Szczegóy
ABCD
TUVW
192.168.188.120
Group1
Group1
Na widekach
Ksi ka
adresowa
abcd@efg.com
Bezpor.
acuch
1/1
Wpis adresu
e-mail
Wpis cie ki
folderu
Szczeg.Edycja
Usu
Przywoaj
Wpis nr
FAKSU
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
CCC
0007
GGG
Miejsce
docelowe
0003
Ustawienia
podstawowe
0004
DDD
0008
HHH
Oryg./Wysy.
Format danych
Nr
0010
1/100
Wpis adresu
i-FAX
EEE
0009
III
0005
JJJ
Kolor/
Jako obrazu
Zaawansowana
instalacja
Skan WSD
/Skan DSM
Program
Naciśnij inne karty, aby wyświetlić pozostałe funkcje.
Wyślij (strona 5-5)
6
Naciśnij klawisz [Start].
Wysyłanie zostanie rozpoczęte.
4-23
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Określanie miejsca docelowego
Wybierz miejsce docelowe, korzystając z jednej z poniższych metod:
• Wybór z książki adresowej (strona 4-24)
• Wybieranie za pomocą klawisza szybkiego dostępu (strona 4-26)
• Wybieranie za pomocą funkcji Szybkie wybieranie (strona 4-27)
• Wprowadzanie nowego adresu e-mail (strona 4-27)
• Określanie nowego folderu na komputerze (strona 4-29)
NOTATKA
Urządzenie można skonfigurować, tak aby po naciśnięciu klawisza [Send] był wyświetlany ekran książki adresowej.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz w jęz. angielskim.
Przy zainstalowanym opcjonalnym zestawie faksu można jako miejsce docelowe określić faks. Numer miejsca
docelowego należy wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej.
Wybór z książki adresowej
Wybierz miejsce docelowe zarejestrowane w książce adresowej.
Więcej informacji o sposobie rejestrowania miejsc docelowych w książce adresowej można znaleźć w jęz. angielskim.
1
Na podstawowym ekranie wysyłania naciśnij przycisk [Książka
adresowa].
Gotowa do wysania.
M-ce docel.
Na widekach
Miejsce docelowe
Szczegóy
Ksi ka
adresowa
1/1
Wpis adresu
e-mail
Wpis cie ki
folderu
Na widekach
Bezpor.
acuch
Szczeg.Edycja
Usu
Przywoaj
Wpis nr
FAKSU
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
0004
CCC
0007
GGG
Miejsce
docelowe
2
0003
DDD
0008
III
Oryg./Wysy.
Format danych
Nr
EEE
Wpis adresu
i-FAX
0009
HHH
Ustawienia
podstawowe
0005
0010
1/100
JJJ
Kolor/
Jako obrazu
Zaawansowana
instalacja
Skan WSD
/Skan DSM
Program
Wybierz miejsce docelowe.
Ksi ka adresowa
Ks. adres.
Doc.
Nr
Ks. adresowa
Typ
Nazwa
Sortuj
Nazwa
Szczegóy
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
0004
Group2
0005
Group3
Znajd(nazwa)
ABC
DEF
E-mail
GHI
JKL
Znajd(nr)
1/2
Dodaj/edytuj
ks. adresow
Szczegó
MNO
Folder
PQRS
TUV
FAKS
WXYZ
0-9
Grupa
i-FAX
Anuluj
OK
Wskaż wybrane miejsca docelowe z listy. Można wybrać wiele miejsc docelowych. Wybrane
miejsca docelowe są oznaczone zaznaczonymi polami wyboru. Aby korzystać z książki
adresowej na serwerze LDAP, z menu rozwijanego „Ks. adresowa” wybierz pozycję [Zewn. ks.
adres.].
Aby zmienić kolejność wyświetlania miejsc docelowych, z menu rozwijanego „Sortuj” wybierz
pozycję [Nazwa] albo [Nr].
4-24
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
NOTATKA
Aby odwołać wybór, naciśnij ponownie pole wyboru i usuń znacznik wyboru.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zewnętrznej książki adresowej, patrz Embedded
Web Server RX User Guide.
Wyszukiwanie miejsc docelowych
Jeżeli miejsce docelowe jest zarejestrowane w książce adresowej, można je wyszukać.
Zaawansowane wyszukiwanie odbywa się według rodzaju lub pierwszej litery.
Ksi ka adresowa
Ks. adres.
Doc.
1
2
3
4
Nr
Ks. adresowa
Typ
Nazwa
Sortuj
Nazwa
Szczegóy
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
0004
Group2
0005
Group3
Znajd(nazwa)
ABC
DEF
E-mail
GHI
JKL
Znajd(nr)
1/2
Szczegó
MNO
Folder
PQRS
TUV
WXYZ
FAKS
0-9
Grupa
i-FAX
Anuluj
Używane
klawisze
Dodaj/edytuj
ks. adresow
Rodzaj
wyszukiwania
OK
Obiekty wyszukiwane
1
Wyszukiwanie wg
nazwy
Szukaj wg zapisanej nazwy.
2
Wyszukiwanie wg
numeru
Szukaj wg zapisanego numeru adresu.
3
Zaawansowane
wyszukiwanie według
pierwszej litery
Zaawansowane wyszukiwanie według pierwszej litery
zapisanej nazwy.
4
Zaawansowane
wyszukiwanie według
rodzaju miejsca
docelowego
Zaawansowane wyszukiwanie według rodzaju zapisanego
miejsca docelowego (E-mail, Folder SMB/FTP, FAKS,
i-FAKS lub Grupa). (FAKS: Tylko jeżeli zainstalowano
opcjonalny zestaw faksu. i-FAX: Tylko jeżeli zainstalowano
opcjonalny zestaw faksu internetowego).
Tę funkcję można skonfigurować tak, aby po
wyświetleniu książki adresowej były wybierane rodzaje
miejsc docelowych. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, patrz jęz. angielskim.
Procedura korzystania z różnych trybów wyszukiwania została opisana poniżej.
Wyszukiwanie wg nazwy
Naciśnij przycisk [Znajdź(nazwa)] i wprowadź żądaną nazwę.
Wyszukiwanie wg numeru
Naciśnij przycisk [Znajdź(nr)] i wprowadź numer poszukiwanego adresu.
Zaawansowane wyszukiwanie według rodzaju miejsca docelowego
Naciśnij jeden z przycisków [E-mail], [Folder], [FAKS], [i-Faks] lub [Grupa]. Zapisane miejsca
docelowe zostaną wyświetlone według wskazanego rodzaju.
Zaawansowane wyszukiwanie według pierwszej litery
Naciśnij przycisk żądanej pierwszej litery.
4-25
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
3
Zaakceptuj miejsce docelowe i naciśnij przycisk [OK].
Ksi ka adresowa
Ks. adres.
Doc.
Ks. adresowa
Nr
Typ
Nazwa
Sortuj
Nazwa
Szczegóy
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
0004
Group2
0005
Group3
Znajd(nazwa)
ABC
DEF
GHI
JKL
E-mail
Znajd(nr)
1/2
Dodaj/edytuj
ks. adresow
Szczegó
MNO
PQRS
Folder
TUV
WXYZ
FAKS
0-9
Grupa
i-FAX
Anuluj
OK
NOTATKA
Aby usunąć miejsce docelowe, należy wybrać miejsce docelowe do usunięcia i nacisnąć
przycisk [Usuń].
Można ustawić domyślne ustawienia sortowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje,
patrz jęz. angielskim.
Wybieranie za pomocą klawisza szybkiego dostępu
Wybierz miejsce docelowe za pomocą klawiszy szybkiego dostępu.
Na podstawowym ekranie wysyłania naciśnij klawisze szybkiego dostępu odpowiadające zarejestrowanym miejscom
docelowym.
NOTATKA
Jeżeli klawisze szybkiego dostępu przypisane do określonego miejsca docelowego nie są wyświetlane na ekranie
panelu dotykowego, należy nacisnąć przycisk [ ] lub [ ], aby przewinąć listę i wyświetlić poprzednie lub następne
klawisze szybkiego dostępu. Przy tej procedurze zakłada się, że klawisze szybkiego dostępu zostały zarejestrowane.
Więcej informacji na temat dodawania klawiszy szybkiego dostępu można znaleźć w jęz. angielskim.
Gotowa do wysania.
M-ce docel.
Na widekach
Miejsce docelowe
Szczegóy
Ksi ka
adresowa
1/1
Wpis adresu
e-mail
Wpis cie ki
folderu
Na widekach
Bezpor.
acuch
Szczeg.Edycja
Usu
Przywoaj
Wpis nr
FAKSU
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
Miejsce
docelowe
0003
CCC
0007
GGG
Ustawienia
podstawowe
0004
DDD
0008
HHH
Oryg./Wysy.
Format danych
Nr
0010
1/100
EEE
0009
III
0005
Wpis adresu
i-FAX
JJJ
Kolor/
Jako obrazu
Zaawansowana
instalacja
4-26
Skan WSD
/Skan DSM
Program
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Wybieranie za pomocą funkcji Szybkie wybieranie
Można uzyskać dostęp do miejsca docelowego, określając 4-cyfrowy (0001 do 1000) numer klawisza szybkiego
dostępu (szybkie wybieranie).
Na podstawowym ekranie wysyłania naciśnij klawisz [Quick No. Search] albo [Nr] i za pomocą klawiszy numerycznych
wprowadź numer szybkiego wybierania na ekranie numerycznym.
NOTATKA
Jeżeli wprowadzono numer szybkiego wybierania 1-3-cyfrowy, należy nacisnąć przycisku [Nr].
Gotowa do wysania.
M-ce docel.
Na widekach
Miejsce docelowe
Szczegóy
Ksi ka
adresowa
1/1
Wpis adresu
e-mail
Wpis cie ki
folderu
Na widekach
Bezpor.
acuch
Szczeg.Edycja
Usu
Przywoaj
Wpis nr
FAKSU
0001
0002
AAA
0003
BBB
CCC
0006
DDD
0007
FFF
0008
GGG
Miejsce
docelowe
0004
HHH
Ustawienia
podstawowe
0005
Nr
EEE
0009
III
Oryg./Wysy.
Format danych
Wpis adresu
i-FAX
0010
1/100
JJJ
Kolor/
Jako obrazu
Zaawansowana
instalacja
Skan WSD
/Skan DSM
Program
Wprowadzanie nowego adresu e-mail
Wprowadź żądany adres e-mail.
NOTATKA
Przedtem należy uzyskać dostęp do narzędzia Embedded Web Server RX i określić wymagane ustawienia dotyczące
wysyłania wiadomości e-mail. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Ustawienia e-mail na stronie 2-32.
1
Na podstawowym ekranie wysyłania naciśnij przycisk [Wpis
adresu e-mail].
Gotowa do wysania.
M-ce docel.
Na widekach
Miejsce docelowe
Szczegóy
Ksi ka
adresowa
1/1
Wpis adresu
e-mail
Wpis cie ki
folderu
Na widekach
Bezpor.
acuch
Szczeg.Edycja
Usu
Przywoaj
Wpis nr
FAKSU
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
Miejsce
docelowe
0003
CCC
0007
GGG
Ustawienia
podstawowe
0004
DDD
0008
HHH
Oryg./Wysy.
Format danych
Nr
0010
1/100
EEE
0009
III
0005
Wpis adresu
i-FAX
JJJ
Kolor/
Jako obrazu
Zaawansowana
instalacja
4-27
Skan WSD
/Skan DSM
Program
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
2
Wprowadź adres e-mail odbiorcy.
1 Naciśnij przycisk [Adres e-mail] i wprowadź adres.
Gotowa do wysania.
M-ce docel.
Wprowad miejsce docelowe.
Wpis adresu e-mail
Adres
e-mail
Dodaj nowe miejsce docelowe poczty e-mail.
Nacinij [adres e-mail], nastpnie wprowad adres
u ywajc klawiatury na ekranie.
Dodaj do ks. adr.
Nas. m. doc.
Anuluj
OK
Maksymalna długość adresu e-mail wynosi 128 znaków.
Patrz w jęz. angielskim.
2 Naciśnij przycisk [OK].
3
Naciśnij przycisk [OK].
Gotowa do wysania.
M-ce docel.
Wprowad miejsce docelowe.
Wpis adresu e-mail
Adres
e-mail
abcd@efg.com
Dodaj nowe miejsce docelowe poczty e-mail.
Nacinij [adres e-mail], nastpnie wprowad adres
u ywajc klawiatury na ekranie.
Dodaj do ks. adr.
Nas. m. doc.
Anuluj
OK
Aby wprowadzić wiele miejsc docelowych, naciśnij przycisk [Następne miejsce docelowe]
i wprowadź kolejną pozycję.
Można w ten sposób wprowadzić maksymalnie 100 adresów e-mail.
Można zarejestrować wprowadzony adres e-mail w książce adresowej, naciskając przycisk
[Dodaj do ks. adr.]. Można też zastąpić informacje dotyczące wcześniej zarejestrowanego
miejsca docelowego.
Miejsca docelowe można później zmienić. Patrz Sprawdzanie i edytowanie miejsc docelowych na
stronie 4-32.
4-28
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Określanie nowego folderu na komputerze
Jako miejsce docelowe określ żądany folder udostępniony na komputerze lub na serwerze FTP.
NOTATKA
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat udostępniania folderów, patrz w jęz. angielskim.
Należy upewnić się, że opcja Protokół SMB lub FTP w narzędziu Embedded Web Server RX jest ustawiona na
wartość Wł. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Embedded Web Server RX User Guide.
1
Na podstawowym ekranie wysyłania naciśnij przycisk [Wpis
ścieżki folderu].
Gotowa do wysania.
M-ce docel.
Na widekach
Miejsce docelowe
Szczegóy
Ksi ka
adresowa
Wpis adresu
e-mail
1/1
Wpis cie ki
folderu
Na widekach
Bezpor.
acuch
Szczeg.Edycja
Usu
Przywoaj
Wpis nr
FAKSU
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
CCC
GGG
0004
DDD
0007
Miejsce
docelowe
2
0003
0008
HHH
Ustawienia
podstawowe
0005
Nr
0010
1/100
EEE
Wpis adresu
i-FAX
0009
III
Oryg./Wysy.
Format danych
Skan WSD
/Skan DSM
JJJ
Kolor/
Jako obrazu
Zaawansowana
instalacja
Program
Wprowadź dane miejsca docelowego.
Gotowa do wysania.
M-ce docel.
Wprowad miejsce docelowe.
Wpis cie ki folderu
Wyszukaj folder w sieci
SMB
Nastpny
Wyszukaj folder
wedug
nazwy hosta
Nastpny
Test
poczenia
FTP
Nazwa hosta
1
2
cie ka
Nazwa
logowania
Logowanie
Haso
Dodaj do ks. adr.
Nas. m. doc.
Anuluj
OK
1 Naciśnij przycisk [SMB] lub [FTP].
2 Wprowadź dane miejsca docelowego.
Naciśnij odpowiedni klawisz dla każdego wprowadzanego elementu, aby wyświetlić ekran
wprowadzania.
Wprowadź dane miejsca docelowego i naciśnij [OK].
Patrz w jęz. angielskim.
W poniższej tabeli opisano pozycje, które należy wprowadzić.
4-29
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Funkcja Wyślij do folderu (SMB)
Pozycja
Szczegół
Maks. liczba
znaków
Nazwa hosta*
Nazwa komputera
Maks. 64 znaki
Ścieżka
Nazwa udziału
Maks. 128
znaków
Na przykład: daneskanera
W przypadku zapisywania w folderze wewnątrz folderu
udostępnionego:
„nazwa udziału\nazwa folderu w folderze udostępnionym”
Nazwa logowania
Jeżeli nazwa komputera i nazwa domeny są takie same:
Maks. 64 znaki
Nazwa użytkownika
Na przykład: jan.kowalski
Jeżeli nazwa komputera i nazwa domeny są inne:
Nazwa domeny\nazwa użytkownika
Na przykład: „abcdnet\jan.kowalski”
Logowanie Hasło
Hasło do konta w systemie Windows
Maks. 64 znaki
(z rozróżnianiem wielkości liter.)
*
Aby określić numer portu inny niż domyślny (445), użyj formatu:
„nazwa hosta:numer portu” (przykład: nazwahostaSMB:140).
Aby wprowadzić adres IPv6, wpisz go w nawiasach kwadratowych [ ].
(przykład: [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140).
Aby w sieci wyszukać folder na komputerze, naciśnij przycisk [Dalej] w polu „Wyszukaj folder
w sieci” lub „Wyszukaj folder według nazwy hosta”.
Po wybraniu funkcji „Wyszukaj folder w sieci” można wprowadzić wartości ustawień „Domena/
grupa robocza” i „Nazwa hosta”, aby przeszukać komputery w sieci w poszukiwaniu miejsca
docelowego.
Jeżeli wybrano funkcję „Wyszukaj folder według nazwy hosta”, można wyszukać miejsce
docelowe na wszystkich komputerach w sieci.
Maksymalnie można wyświetlić 500 adresów. Na wyświetlonym ekranie wybierz żądaną
nazwę hosta (komputera) i naciśnij przycisk [Dalej]. Zostanie wyświetlony ekran do
wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła logowania.
Po wprowadzeniu nazwy logowania użytkownika i hasła logowania komputera docelowego
zostaną wyświetlone udostępnione foldery. Wybierz żądany folder i naciśnij przycisk [Dalej].
Adres wybranego folderu udostępnionego został ustawiony.
Wybierz folder z listy Wynik wyszukiwania.
4-30
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Funkcja Wyślij do folderu (FTP)
Pozycja
Dane do wprowadzenia
Maks. liczba
znaków
Nazwa hosta*
Nazwa hosta lub adres IP serwera FTP
Maks. 64 znaki
Ścieżka
Ścieżka do folderu odbiorczego.
Maks. 128 znaków
Na przykład: „\użytkownik\daneskanowania”.
W przeciwnym wypadku dane zostaną zapisane
w katalogu głównym.
Nazwa logowania
Nazwa użytkownika serwera FTP
Maks. 64 znaki
Logowanie Hasło
Hasło logowania dla serwera FTP
Maks. 64 znaki
(z rozróżnianiem wielkości liter.)
*
3
Aby określić numer portu inny niż domyślny (21), użyj formatu:
„nazwa hosta:numer portu” (przykład: nazwahostaFTP:140).
Aby wprowadzić adres IPv6, wpisz go w nawiasach kwadratowych [ ].
(Przykład: [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140).
Sprawdź stan.
1 Sprawdź informacje.
Wybierz odpowiedni czas oczekiwania.
Gotowa do wysania.
M-ce docel.
Wprowad miejsce docelowe.
Wpis cie ki folderu
Wyszukaj folder w sieci
SMB
Nastpny
Wyszukaj folder
wedug
nazwy hosta
Nastpny
Test
poczenia
FTP
Nazwa hosta
cie ka
PC4050
\ \ pc4050\ scannerdata
Nazwa
logowania
james.smith
Logowanie
Haso
********
Dodaj do ks. adr.
Nas. m. doc.
Anuluj
OK
2 Naciśnij przycisk [Test połączenia], aby sprawdzić połączenie.
Gotowa do wysania.
M-ce docel.
Wprowad miejsce docelowe.
Wpis cie ki folderu
Wyszukaj folder w sieci
SMB
Nastpny
Wyszukaj folder
wedug
nazwy hosta
Nastpny
Test
poczenia
FTP
Nazwa hosta
cie ka
PC4050
\ \ pc4050\ scannerdata
Nazwa
logowania
james.smith
Logowanie
Haso
********
Dodaj do ks. adr.
Nas. m. doc.
Anuluj
OK
Komunikat „Połączono.” jest wyświetlany, jeżeli połączenie z miejscem docelowym zostało
ustanowione poprawnie. Jeżeli wyświetlany jest komunikat „Nie można połączyć.”, należy
sprawdzić wpis.
Aby wprowadzić wiele miejsc docelowych, naciśnij przycisk [Następne miejsce docelowe]
i wprowadź kolejną pozycję. Można określić łącznie do 10 folderów docelowych SMB i FTP.
Można zarejestrować wprowadzone informacje w książce adresowej, naciskając przycisk [Dodaj
do książki adresowej].
4-31
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
4
Zaakceptuj miejsce docelowe.
Naciśnij przycisk [OK].
Gotowa do wysania.
M-ce docel.
Wprowad miejsce docelowe.
Wpis cie ki folderu
Wyszukaj folder w sieci
SMB
Wyszukaj folder
wedug
nazwy hosta
Nastpny
Nastpny
Test
poczenia
FTP
Nazwa hosta
PC4050
cie ka
\ \ pc4050\ scannerdata
Nazwa
logowania
james.smith
Logowanie
Haso
********
Dodaj do ks. adr.
Nas. m. doc.
Anuluj
OK
Miejsca docelowe można później zmienić. Patrz Sprawdzanie i edytowanie miejsc docelowych na
stronie 4-32.
Sprawdzanie i edytowanie miejsc docelowych
Sprawdź wybrane miejsce docelowe i edytuj je.
1
Wyświetl ekran.
2
Sprawdź miejsce docelowe i edytuj je.
Określ miejsce docelowe zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale Określanie miejsca
docelowego na stronie 4-24.
Gotowa do wysania.
Miejsce docelowe
M-ce docel.
Szczegóy
ABCD
abcd@efg.com
TUVW
192.168.188.120
Group1
Na widekach
Ksi ka
adresowa
1/1
Group1
Bezpor.
acuch
Wpis adresu
e-mail
Wpis cie ki
folderu
Szczeg.Edycja
Usu
Przywoaj
Wpis nr
FAKSU
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
CCC
0007
GGG
Miejsce
docelowe
0003
0004
DDD
0008
HHH
Ustawienia
podstawowe
0005
Oryg./Wysy.
Format danych
Wpis adresu
i-FAX
EEE
0009
III
Nr
0010
1/100
JJJ
Kolor/
Jako obrazu
Zaawansowana
instalacja
Skan WSD
/Skan DSM
Program
Wybierz miejsce docelowe i naciśnij przycisk [Szczeg.Edycja], aby sprawdzić i zmienić dane.
Zmień folder docelowy w razie potrzeby.
Wybierz miejsce docelowe i naciśnij przycisk [Usuń], aby usunąć je z listy.
NOTATKA
Jeżeli dla ustawienia „Spr. wpisu dla now. m. doc.” wybrano wartość [Wł.] (patrz w jęz.
angielskim), zostanie wyświetlony ekran z monitem o potwierdzenie. Wprowadź ponownie
tę samą nazwę hosta i ścieżkę i naciśnij przycisk [OK].
Jeżeli dla ustawienia „Spr. m. doc. p. wysłaniem” wybrano wartość [Wł.] (patrz w jęz.
angielskim), po naciśnięciu klawisza [Start] zostanie wyświetlony ekran
z monitem o potwierdzenie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Ekran
potwierdzenia miejsc docelowych na stronie 4-33.
4-32
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych
Jeżeli dla ustawienia „Spr. m. doc. p. wysłaniem” wybrano wartość [Wł.] (patrz w jęz. angielskim), po naciśnięciu
klawisza [Start] zostanie wyświetlony ekran z monitem o potwierdzenie miejsc docelowych.
Podczas potwierdzania miejsc docelowych przestrzegaj poniższych wskazówek.
M-ce docel.
Sprawd list miejsc docelowych do ostatniej strony.
Po sprawdzeniu listy nacinij [Sprawd], a nastpnie [OK].
Miejsce docelowe
A OFFICE
1
Szczegóy
1234567890
Szczegó
Usu
2
Sprawd
Anuluj
1 Naciśnij przycisk [
] lub [
], aby potwierdzić każdego adresata.
Naciśnięcie przycisku [Szczegóły] spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o wybranym
adresacie.
Aby usunąć miejsce docelowe, należy wybrać miejsce docelowe do usunięcia i nacisnąć przycisk
[Usuń]. Naciśnij przycisk [Tak] na ekranie z monitem o potwierdzenie. Miejsce docelowe zostało
usunięte.
Aby dodać miejsce docelowe, naciśnij przycisk [Anuluj], a następnie wróć do ekranu miejsca
docelowego.
2 Naciśnij przycisk [Sprawdź].
NOTATKA
Należy dokładnie sprawdzić każde miejsce docelowe przez wyświetlenie go na panelu
dotykowym. Nie wolno nacisnąć przycisku [Sprawdź] przed potwierdzeniem każdego
miejsca docelowego.
Wyślij do mnie (e-mail)
Jeżeli włączona jest opcja logowania użytkownika, dokument zostanie przesłany na adres e-mail zalogowanego
użytkownika.
NOTATKA
• Aby móc korzystać z tej funkcji, na ekranie głównym musi być wyświetlana ikona funkcji.
Edycja ekranu Początek (strona 3-4)
• W ustawieniach użytkownika, który jest zalogowany, musi być określony adres e-mail.
Patrz Podręcznik obsługi (w jęz. angielskim).
4-33
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych
jednocześnie (wysyłanie wielokrotne)
Można określić miejsca docelowe będące adresami e-mail, folderami (SMB lub FTP) oraz numerami faksu*. Funkcja ta
nosi nazwę Wysyłanie wielokrotne. Ułatwia ona jednoczesne wysyłanie do różnych typów miejsc adresowych (adresy
e-mail, foldery itp.).
* Do działania funkcji wymagany jest opcjonalny zestaw faksu.
Liczba wysyłanych pozycji
E-mail: Do 100
Foldery (SMP, FTP): W sumie 10 dla SMB i FTP
FAKS: Do 500
i-FAKS: Do 100
Ponadto, w zależności od ustawień, można wysyłać i drukować jednocześnie.
Procedury określania miejsc docelowych są identyczne jak w przypadku określania miejsca docelowego
poszczególnych typów. Można wprowadzić adres e-mail lub ścieżkę dostępu do katalogu, a oba adresy pokażą się na
liście miejsc docelowych. Naciśnij klawisz [Start], aby rozpocząć transmisję do wszystkich miejsc docelowych
jednocześnie.
NOTATKA
Jeżeli wśród miejsc docelowych znajduje się faks, obrazy przesłane do wszystkich miejsc docelowych będą
monochromatyczne.
4-34
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Anulowanie zadań wysyłania
Zadania można także anulować za pomocą klawisza [Stop].
1
Na wyświetlonym ekranie wysyłania naciśnij klawisz [Stop].
Zostanie wyświetlony ekran Anulowanie zadania.
NOTATKA
Naciśnięcie klawisza [Stop] nie spowoduje tymczasowego wstrzymania zadania, którego
wysyłanie już się rozpoczęło.
2
Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk [Anuluj] (Cancel),
a następnie na ekranie potwierdzenia naciśnij przycisk [Tak]
(Yes).
Anulowanie zadania
Wybierz zad. do anul. i naci. [Anuluj]. Naci. [Zamknij], aby wznowi pozost. zad.
1
Nr zad.
Zaakc. czas
000438
14:44
Typ
Miejsce docelowe
Nazwa u ytkownika
Stan
abcd@efg.com
Oczek.
000439
14:45
hijk@lmn.com
Oczek.
000440
14:45
opqr@stu.com
Oczek.
000441
14:46
tuvw@xyz.com
1/2
2
Oczek.
Anuluj
Drukowanie zada
Szczegó
Wysyanie zada
Zapisyw. zada
Zamknij
4-35
Obsługa urządzenia > Korzystanie z funkcji FAKS
Korzystanie z funkcji FAKS
Instalując w urządzeniu opcjonalny zestaw FAKSU, można korzystać z funkcji faksu. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, patrz FAX Operation Guide.
4-36
Obsługa urządzenia > Czym jest skrzynka dokumentów?
Czym jest skrzynka dokumentów?
Skrzynka dokumentów składa się z czterech skrzynek komponentów zapewniających następujące funkcje.
Dostępne są następujące typy skrzynek dokumentów:
Skrzynka niestandardowa (patrz w jęz. angielskim)
Skrzynka niestandardowa to skrzynka komponentów, którą można stworzyć w skrzynce dokumentów i przechowywać
w niej dane w celu ich późniejszego odzyskania. Można stworzyć lub usunąć skrzynkę niestandardową i na różne
sposoby wykorzystywać ją do obsługi danych jak opisano poniżej:
Patrz w jęz. angielskim.
Skrzynka zadań
Skrzynka zadań jest ogólną nazwą dla skrzynek: „Druk prywatny/zapisane zadanie”, „Szybka kopia/wydruk roboczy
i wstrzymanie”, „Powtórz kopię” i „Formularz dla nakładki”. Te skrzynki zadań nie mogą zostać utworzone ani usunięte
przez użytkownika.
NOTATKA
Można skonfigurować urządzenie tak, aby dokumenty zapisane czasowo w skrzynkach zadań były automatycznie
usuwane. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz w jęz. angielskim.
Skrzynka Druk prywatny/zapisane zadanie (patrz w jęz. angielskim)
Funkcja Druk prywatny umożliwia określenie, że zadanie nie będzie drukowane do momentu użycia panelu
operacyjnego. W przypadku wysyłania zadania z oprogramowania, określ 4-cyfrowy kod dostępu w sterowniku drukarki.
Zadanie jest zwalniane do drukowania poprzez wprowadzenie kodu dostępu na panelu operacyjnym. Pozwala to
zapewnić poufność zadania drukowania. Dane zostaną usunięte po zakończeniu wykonywania zadania drukowania
albo po wyłączeniu głównego wyłącznika zasilania.
W przypadku zadania zapisanego dane do drukowania wysyłane z aplikacji są zapisywane w pamięci urządzenia.
Można w razie potrzeby określić kod dostępu. Jeżeli kod dostępu zostanie ustawiony, przed wydrukowaniem konieczne
będzie jego podanie. Po wydrukowaniu dane zostaną zapisane na twardym dysku. Pozwala to na wykonanie kolejnych
wydruków tego samego materiału.
Skrzynka Szybka kopia/wydruk roboczy i wstrzymanie (patrz w jęz. angielskim)
Funkcja Szybka kopia ułatwia uzyskiwanie dodatkowych wydruków wydrukowanych już dokumentów. Włączenie funkcji
Szybka kopia i wydrukowanie dokumentu za pomocą sterownika drukarki pozwala na zapisanie danych drukowania
w skrzynce zadań Szybka kopia. Jeżeli potrzebne są dodatkowe kopie, można je wydrukować w żądanej liczbie
z panelu operacyjnego. Domyślnie można zapisać do 32 dokumentów. Po wyłączenia zasilania wszystkie zapisane
zadania zostaną usunięte.
NOTATKA
Próba zapisu większej liczby dokumentów niż dozwolone maksimum spowoduje nadpisanie najstarszych
dokumentów przez najnowsze.
Funkcja Wydruk roboczy i wstrzymanie pozwala na uzyskanie wyłączenie pojedynczego wydruku roboczego zadania
drukowania w wielu egzemplarzach i wstrzymuje drukowanie pozostałych kopii. Wydrukowanie zadania
przeznaczonego do druku w wielu egzemplarzach przy wykorzystaniu opcji sterownika drukarki Wydruk roboczy
i wstrzymanie pozwala na wydrukowanie tylko jednej kopii przy zachowaniu danych do wydrukowania w skrzynce
zadań. Aby kontynuować drukowanie pozostałych kopii, użyj z panelu operacyjnego. Można zmienić liczbę kopii do
wydrukowania.
4-37
Obsługa urządzenia > Czym jest skrzynka dokumentów?
Skrzynka Powtórz kopię (patrz w jęz. angielskim)
Funkcja Powtórz kopie pozwala na zapisanie danych dokumentu skopiowanego oryginału w skrzynce zadań, co
umożliwia późniejsze wydrukowanie dodatkowych kopii. Domyślnie można zapisać do 32 dokumentów. Po wyłączenia
zasilania wszystkie zapisane zadania zostaną usunięte.
NOTATKA
Funkcja Powtórz kopie nie jest dostępna, gdy zainstalowany jest opcjonalny zestaw Data Security Kit.
Skrzynka Formularz dla nakładki (patrz w jęz. angielskim)
Funkcja Formularz nakładki obrazu pozwala na kopiowanie oryginalnego dokumentu z nakładką w postaci obrazu. Ta
skrzynka zadań jest wykorzystywana do przechowywania formularzy obrazów do nakładania.
Skrzynka Pamięć wymienna (patrz w jęz. angielskim)
Do portu USB (A1) urządzenia można podłączyć kartę pamięci USB, aby wydrukować zapisany na niej plik PDF. Można
drukować dane PDF bezpośrednio z pamięci USB, bez użycia komputera. Obrazy zeskanowane za pomocą tego
urządzenia mogą również zostać zapisane w pamięci USB w formatach PDF, TIFF, JPEG, XPS albo w formacie
wysokiej kompresji PDF (Skanowanie do USB).
Skrzynka faksów
Skrzynka faksów służy do przechowywania odebranych faksów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz FAX
Operation Guide.
Podstawowa obsługa skrzynki dokumentów
W tej sekcji przedstawiono podstawową obsługę skrzynki dokumentów na przykładach, w których zadania są
przeprowadzane przy użyciu skrzynek niestandardowych.
NOTATKA
W poniższym opisie zakłada się, że administracja logowaniem użytkownika jest włączona. Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat uprawień użytkowników, patrz w jęz. angielskim.
Lista skrzynek
Porządkowanie skrzynek
według nazwy w porządku
alfabetycznym.
Porządkowanie skrzynek według
numeru w porządku rosnącym/
malejącym.
Porządkowanie skrzynek
według właściciela
w porządku alfabetycznym.
Skrzynki można wyszukać
wg ich nazwy.
Skrzynka niestandardowa
Nr
Nazwa
Waciciel
0001
SALES
Anonymous
Wykorz.
63 MB
Znajd(nazwa)
Znajd(nr)
1/1
Służy do zapisywania
dokumentu w wybranej
skrzynce.
Zapisz plik
Skrzynka
niestandardowa
Szczegó
Program
Otwórz
Dodaj/edytuj
skrzynk
Skrzynki można wyszukać
wg ich numeru.
Służy do rejestrowania nowych
skrzynek oraz sprawdzania,
modyfikowania lub usuwania
informacji o skrzynkach.
Służy do otwierania wybranej
skrzynki.
Służy do wyświetlania
szczegółowych
informacji o wybranej
skrzynce.
4-38
Obsługa urządzenia > Czym jest skrzynka dokumentów?
Lista dokumentów
Lista dokumentów przedstawia dokumenty zapisane w skrzynce niestandardowej. Dokumenty mogą być
uporządkowane według nazwy albo według miniatur. Z listy można korzystać w następujący sposób.
Lista
Porządkowanie
dokumentów według nazwy
w porządku alfabetycznym.
Wybór więcej niż
jednego dokumentu
na raz.
Wybór dokumentów
przez zaznaczenie
pól wyboru.
Porządkowanie dokumentów według
czasu aktualizacji w porządku rosnącym/
malejącym.
Przełączanie pomiędzy
wyświetlaniem listy i wyświetlaniem
miniatur.
Skrzynka:
Nazwa pliku
Data i czas
Rozm.
0001
2008101010574501
02/02/2013 09:40
21
MB
0002
2008101010574511
02/02/2013 09:50
21
MB
0003
2008101010574521
02/02/2013 10:00
21
MB
Znajd(nazwa)
1/1
Wybór strony
Szczegó
Porządkowanie dokumentów
według rozmiaru w porządku
rosnącym/malejącym.
Wybierz dokument z listy
dokumentów i naciśnij przycisk
[Wybór strony], aby wyświetlić
zaznaczony dokument.
Podgld
Drukuj
Wylij
Docz
Przen./kopiuj
Usu
Zapisz plik
Zamknij
Miniatura
Wybierz dokument z listy
dokumentów i naciśnij przycisk
[Szczegóły], aby wyświetlić
szczegółowe informacje
o zaznaczonym dokumencie.
Podgląd wybranego dokumentu.
Skrzynka:
Wybór więcej niż
jednego dokumentu
na raz.
Podświetlanie
dokumentu w celu
wyświetlenia
szczegółowych
informacji na jego temat
za pomocą przycisku
[Szczegóły].
SALES
Znajd(nazwa)
200810101057....
200810101057....
200810101057....
1/1
Szczegó
Drukowanie, wysyłanie, łączenie,
przemieszczanie, kopiowanie lub
usuwanie wybranych dokumentów.
Szczegó
Podgld
Drukuj
Wylij
Docz
Przen./kopiuj
Usu
Zapisz plik
Zamknij
Zapisywanie dokumentu w otwartej
skrzynce.
Wybór dokumentów
przez zaznaczenie
pól wyboru.
NOTATKA
Można wybrać wiele dokumentów przez zaznaczenie pól wyboru przy odpowiednich dokumentach. Należy jednak
pamiętać, że podczas wysyłania dokumentów nie można wybrać wielu dokumentów.
4-39
Obsługa urządzenia > Czym jest skrzynka dokumentów?
Wyświetlanie/edycja informacji szczegółowych o skrzynce
Można sprawdzić i zmodyfikować informacje o skrzynce.
Wykonaj opisaną poniżej procedurę.
1
Naciśnij [Dodaj/edytuj skrzynkę] na ekranie listy skrzynek.
2
Podświetl skrzynkę, której informacje szczegółowe mają być
sprawdzone albo zmienione, i naciśnij przycisk [Szczeg.edycja].
Skrzynka dokumentów/pami wymienna - Dodaj/edytuj
Nr
Nazwa
0001
Wykorz.
Waciciel
ABC
Anonymous
1
63 MB
Znajd(nazwa)
Znajd(nr)
1/1
Dodaj
2
Szczeg./edycja
Usu
Zamknij
NOTATKA
Jeżeli skrzynka niestandardowa jest chroniona hasłem, należy wprowadzić prawidłowe
hasło.
3
Sprawdź szczegółowe informacje o skrzynce.
Skrzynka:123456
Nr skrzynki:
Zmie
0001
Nazwa skrzynki:
Zmie
Ograniczenie u ycia:
SALES
200
Haso skrzynki:
Zmie
MB
Zmie
********
Automat. usuwanie plików:
Zmie
Ustawienia nadpisania:
Wolne miejsce:
30
Zmie
Zezwól
30 dni
Usu po wydrukowaniu:
GB
Zmie
Wy.
Anuluj
Zapisz
Aby zmienić te informacje, naciśnij przycisk [Zmień] w polu żądanej informacji. Dokonaj
zmiany szczegółów i naciśnij przycisk [OK].
4
Jeżeli informacje zostały zmienione, naciśnij przycisk [Zapisz]
i na wyświetlonym ekranie potwierdzenia naciśnij przycisk
[Tak].
Jeżeli informacje nie zostały zmienione, naciśnij przycisk [Nie].
5
Naciśnij [Zamknij].
Na wyświetlaczu pojawi się domyślny ekran skrzynki dokumentów.
4-40
Obsługa urządzenia > Czym jest skrzynka dokumentów?
Podgląd dokumentów/sprawdzanie szczegółowych informacji o dokumentach
Ta funkcja pozwala na podgląd dokumentów zapisanych w skrzynce dokumentów albo na wyświetlenie informacji
szczegółowych o dokumentach w celu ich sprawdzenia.
1
Wybierz (podświetl) dokument, którego podgląd ma zostać
wyświetlony i naciśnij [Podgląd] albo [Szczegół].
2
Wyświetl podgląd dokumentu albo sprawdź szczegóły
dokumentu.
Czynności dostępne na ekranie podglądu są przedstawione poniżej.
Pomniejszenie.
Po powiększeniu
dokumentu można za
pomocą tych klawiszy
przesunąć wyświetlany
fragment.
Podgld:
Powiększenie.
2007040410574501
Nr
Rozmiar
: A4
Rozdziel.
: 300x300 dpi
Kolor
: Peny kolor
W przypadku
dokumentów
wielostronicowych
można zmieniać stronę
na wprowadzoną.
1/6
Wybierz strony do przetw.
Zamknij
Naciśnij, aby wybrać dowolną stronę otwartego
dokumentu, i wydrukować, wysłać lub skopiować ją
do pamięci wymiennej.
W przypadku
dokumentów
wielostronicowych
można użyć tych
przycisków do zmiany
stron.
Wybór strony (strona 4-42)
NOTATKA
Widokiem w oknie podglądu można sterować, przesuwając palcami na panelu dotykowym.
Korzystanie z ekranu Podgląd (strona 3-10)
3
Potwierdź dokumenty i naciśnij przycisk [Zamknij].
4-41
Obsługa urządzenia > Czym jest skrzynka dokumentów?
Wybór strony
Podczas drukowania, wysyłania lub kopiowania dokumentu ze skrzynki niestandardowej można określić żądane strony.
Naciśnij przycisk [Wybór strony] na ekranie listy dokumentów w skrzynce niestandardowej lub [Wybierz strony do
przetw.] na ekranie Podgląd, aby wyświetlić ekran wyboru stron.
Wybierz żądane strony i naciśnij przycisk [Drukuj], [Wyślij] lub [Kopiuj do pamięci].
Wybór więcej niż jednego
dokumentu na raz.
Wyświetla liczbę wybranych stron.
Plik:
Podświetlenie
wybranego
dokumentu.
Wybrane strony:
1
strony
Wybierz zakres
Wprow. nry str.
Wybór dokumentów
przez zaznaczenie pól
wyboru.
Wybrane strony można
wydrukować, wysłać
lub skopiować do
skrzynki
niestandardowej.
1/1
Drukuj
Wylij
Kopiuj do
Pamici wym.
Anuluj
Patrz w jęz. angielskim.
4-42
Można określić
zakres stron,
naciskając przycisk
[Wybierz zakres].
Można wprowadzić
numery stron do
wybrania, naciskając
przycisk [Wprow. nry
str.].
5
Korzystanie z różnych
funkcji
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Funkcje urządzenia ................................................................................................................................................. 5-2
Kopiuj ................................................................................................................................................................. 5-2
Wyślij .................................................................................................................................................................. 5-5
Skrzynka niestandardowa (Zapisz plik, Drukowanie, Wyślij) ............................................................................. 5-7
Pamięć wymienna (Zapisz plik, Drukowanie dokumentów) ............................................................................. 5-12
Funkcje .................................................................................................................................................................. 5-14
Rozmiar oryginału ............................................................................................................................................ 5-14
Wybór papieru .................................................................................................................................................. 5-15
Sortuj/przesunięcie .......................................................................................................................................... 5-17
Zszyj/dziurkuj ................................................................................................................................................... 5-18
Gęstość ............................................................................................................................................................ 5-20
Obraz oryginału ................................................................................................................................................ 5-21
Powiększenie ................................................................................................................................................... 5-23
Dupleks ............................................................................................................................................................ 5-27
Format pliku ..................................................................................................................................................... 5-31
Porządkowanie plików ..................................................................................................................................... 5-31
Rozdzielczość skanowania, Rozdzielczość ..................................................................................................... 5-32
Temat/treść wiadomości e-mail ........................................................................................................................ 5-32
5-1
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Funkcje urządzenia
Kopiuj
Aby skonfigurować ustawienia funkcji, przejdź do karty i naciśnij przycisk funkcji.
Gotowa do kopiowania. (peány kolor)
Kopie
Podgląd
Rozmiar
Oryginaáu
Wybór
papieru
Oryg. o roz.
mieszanych
Orientacja
oryginaáu
Sortuj/
przesuniĊcie
Zszyj/
Dziurkuj
WyjĞcie
papieru
Klawiszy funkcji
Oryginaá : A4
PowiĊk. : 100%
Papier
: A4
Podgląd
Przekładki
Ustawienia
podstawowe
Oryg./papier/
wykoĔczenie
Kolor/
JakoĞü obrazu
Ukáad/edycja
Zaawansowana
instalacja
Program
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych funkcjach, patrz poniższa tabela.
Karta
Oryg./papier/
wykończenie
Skonfiguruj
ustawienia
oryginałów, papieru
i wykończenia, takie
jak sortowanie
i zszywanie.
Kolor/
Jakość obrazu
Skonfiguruj
ustawienia gęstości,
jakości kopii
i równowagi kolorów.
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Rozmiar Oryginału
Określ rozmiar skanowanego oryginału.
strona 5-14
Wybór papieru
Wybierz kasetę lub tacę wielofunkcyjną z papierem
o wybranym rozmiarze.
strona 5-15
Oryg. o roz. mieszanych
Skanuje wszystkie arkusze w procesorze
dokumentów, nawet gdy mają różne rozmiary.
―
Orientacja oryginału
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby
umożliwić skanowanie w poprawnym kierunku.
―
Sortuj/przesunięcie
Przesuwa wydruk o stronę lub zestaw.
strona 5-17
Zszyj/Dziurkuj
Zszywa lub dziurkuje wykończone dokumenty.
strona 5-18
Wyjście papieru
Określ tacę wyjściową.
―
Gęstość
Dopasuj gęstość, korzystając z siedmiu lub trzynastu poziomów.
strona 5-20
Obraz oryginału
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ obrazu oryginału.
strona 5-21
EcoPrint
Funkcja EcoPrint pozwala oszczędzać toner podczas
drukowania.
―
Wybór kolorów
Wybierz ustawienie trybu koloru.
―
Równowaga koloru
Dostosowuje siłę kolorów cyjan, magenta, żółty i czarny.
―
Dostosowanie odcieni
Dostosowuje kolory (odcień) obrazów, aby uzyskać
lepsze kopie.
―
Szybkie dopasowanie
obrazu
Dostosowuje obrazy w razie potrzeby, aby uzyskać bardziej
żywe ([Żywy]) lub przygaszone ([Przygaszone]) obrazy.
―
Ostrość
Dopasowuje ostrość zarysu obrazu.
―
Dopasowanie gęstości tła
Usuwa ciemne tło z oryginałów, takich jak gazety.
―
Nasycenie
Dostosuj nasycenie kolorów obrazu, korzystając z jednego
z siedmiu poziomów.
―
Zapobieganie przesiąk.
Ukrywa kolory tła i włącza zapobieganie przesiąkaniu
podczas skanowania cienkiego oryginału.
―
5-2
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Karta
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Powiększenie
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub
powiększenia obrazu.
strona 5-23
Połącz
Łączy 2 lub 4 arkusze oryginału na jednej stronie.
―
Margines/centrowanie
Margines:
―
Dodaje marginesy (przestrzeni)
Ponadto można ustawić szerokość
marginesu oraz margines na tylnej
stronie.
Centrowanie: Wyśrodkowuje obraz oryginału na
arkuszu podczas kopiowania na papier
o innym rozmiarze niż oryginał.
Układ/edycja
Skonfiguruj
ustawienia druku
dwustronnego
i pieczątki.
Wybielanie krawędzi
Wymazuje czarne krawędzie widoczne wokół obrazu.
―
Broszura
Drukuje dokumenty 2-stronnie na arkuszach, aby
można je było zszyć w postaci książki.
―
Dupleks
Służy do wykonywania kopii dwustronnych.
Można także tworzyć kopie jednostronne
z dwustronnych oryginałów albo z oryginałów
rozmieszczonych na sąsiadujących stronach (na
przykład w książce).
strona 5-27
Okładka
Dodaje okładkę do wykończonych dokumentów.
―
Nakładka
Kopiuje oryginalny dokument z nakładką w postaci
obrazu.
―
Nr strony
Dodaje numery stron do wykończonych dokumentów.
―
Strona memo
Wykonuje kopie z dodatkowym miejscem na wpisanie
uwag.
―
Plakat
Dzieli i kopiuje powiększony obraz na wiele stron, aby
otrzymać kopie większe niż maksymalny rozmiar papieru.
―
Powtórzenie obrazu
Powiela i rozmieszcza sąsiadująco oryginalny obraz
na jednym arkuszu papieru.
―
Pieczątka tekstowa
Można dodać pieczątkę tekstową na dokumentach.
―
Dodatkowe informacje
Można umieścić dodatkowe informacje na
dokumentach.
―
5-3
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Karta
Zaawansowana
instalacja
Skonfiguruj
ustawienia
skanowania ciągłego,
kopii odbicia
lustrzanego i funkcji
Pomiń puste strony.
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Skanowanie ciągłe
Skanuje dużą liczbę oryginałów w oddzielnych
partiach, aby zakończyć jako jedno zadanie.
―
Automatyczne
obracanie obrazu
Automatycznie obraca obraz o 90 stopni, jeżeli
rozmiary oryginału i załadowanego papieru są zgodne,
lecz ich orientacje są różne.
―
Negatyw obrazu
Odwraca kolory czarny i biały na obrazie
przeznaczonym do drukowania.
―
Odbicie lustrzane
Kopiuje odbicie lustrzane obrazu oryginału.
―
Informacja o kończeniu
zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu zadania.
―
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
―
Zastąp priorytet
Wstrzymuje bieżące zadanie, aby nadać najwyższy
priorytet nowemu zadaniu.
―
Powtórz kopię
Drukuje w razie potrzeby żądaną liczbę dodatkowych
kopii po zakończeniu zadania kopiowania.
―
Arkusz podkładowy folii
Podczas drukowania na folii automatycznie wstawia
arkusz papieru między poszczególne folie.
―
Akcja odczytu DP
Jeżeli używany jest procesor dokumentów, wybierz
operację skanowania dla procesora dokumentów.
―
Pomiń puste strony
Jeżeli w partii skanowanych dokumentów znajdują się
jakieś puste strony, funkcja umożliwia ich pomijanie
i drukowanie tylko zadrukowanych stron.
―
5-4
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Wyślij
Aby skonfigurować ustawienia funkcji, przejdź do karty i naciśnij przycisk funkcji.
M-ce docel.
Gotowa do wysáania.
Wysyáanie obrazu
Rozmiar
Oryginaáu
Oryg. o roz.
mieszanych
2-str./oryg.
ksiąĪki
Orientacja
oryginaáu
Rozmiar
wysyáania
Format pliku
Porządkow.
plików
Dáugi
oryginaá
Klawiszy funkcji
Oryginaá : A4
PowiĊk. : 100%
WyĞlij
: A4
Podgląd
Przekładki
Miejsce
docelowe
Ustawienia
podstawowe
Oryg./Wysyá.
Format danych
Kolor/
JakoĞü obrazu
Zaawansowana
instalacja
Program
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych funkcjach, patrz poniższa tabela.
Karta
Oryg./Wysył.
Format danych
Skonfiguruj
ustawienia typu
oryginału i formatu
pliku.
Kolor/
Jakość obrazu
Skonfiguruj
ustawienia gęstości,
jakości kopii
i równowagi kolorów.
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Rozmiar Oryginału
Określ rozmiar skanowanego oryginału.
strona 5-14
Oryg. o roz.
mieszanych
Skanuje wszystkie arkusze w procesorze
dokumentów, nawet gdy mają różne rozmiary.
―
2-str./oryg. książka
Wybierz typ i kierunek oprawiania w odniesieniu do
oryginału.
―
Orientacja oryginału
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby
umożliwić skanowanie w poprawnym kierunku.
―
Rozmiar wysyłania
Wybierz rozmiar wysyłanego obrazu.
―
Format pliku
Określ format pliku obrazu. Można również
dostosować poziom jakości obrazu.
strona 5-31
Porządkow. plików
Tworzy kilka plików, dzieląc zeskanowane dane
oryginałów strona po stronie przed wysłaniem plików.
strona 5-31
Długi oryginał
Czyta długie oryginały za pomocą procesora
dokumentów.
Patrz FAX
Operation
Guide.
Gęstość
Dopasuj gęstość, korzystając z siedmiu lub trzynastu
poziomów.
strona 5-20
Obraz oryginału
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ obrazu
oryginału.
strona 5-21
Rozdzielczość
skanowania
Wybierz stopień rozdzielczości skanowania.
strona 5-32
Rozdzielczość
transmisji FAKSU
Wybierz jakość obrazu przy wysyłaniu FAKSU.
Patrz FAX
Operation
Guide.
Wybór kolorów
Wybierz ustawienie trybu koloru.
―
Ostrość
Dopasowuje ostrość zarysu obrazu.
―
Dopasowanie
gęstości tła
Usuwa ciemne tło z oryginałów, takich jak gazety.
―
Zapobieganie
przesiąk.
Ukrywa kolory tła i włącza zapobieganie przesiąkaniu
podczas skanowania cienkiego oryginału.
―
5-5
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Karta
Zaawansowana
instalacja
Skonfiguruj
ustawienia transmisji
kopii, transmisji
szyfrowanej
i potwierdzenia
rozmiaru pliku.
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Powiększenie
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub
powiększenia obrazu.
strona 5-23
Centrowanie
Centrowanie: Wyśrodkowuje obraz oryginału na
arkuszu podczas kopiowania na papier
o innym rozmiarze niż oryginał.
―
Wybielanie krawędzi
Wymazuje czarne krawędzie widoczne wokół obrazu.
―
Opóźniona
transmisja FAKSU
Ustaw czas wysyłania.
Patrz FAX
Operation
Guide.
Skanowanie ciągłe
Skanuje dużą liczbę oryginałów w oddzielnych
partiach, aby zakończyć jako jedno zadanie.
―
Informacja
o kończeniu zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu zadania.
―
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
―
Temat/treść
wiadomości e-mail
Dodaje temat i treść podczas wysyłania dokumentu.
strona 5-32
i-FAX Temat/treść
Dodaje temat i treść podczas wysyłania dokumentu za
pomocą faksu internetowego.
Patrz FAX
Operation
Guide.
Bezpośrednia
transmisji FAKSU
Wysyła faks bezpośrednio, bez zapisywania oryginału
do pamięci.
Patrz FAX
Operation
Guide.
Odpytywanie
odbioru FAKSU
Automatycznie wymusza na urządzeniu z zapisanym
dokumentem jego wysłanie do urządzenia
użytkownika.
Patrz FAX
Operation
Guide.
Wyślij i drukuj
Zezwala na drukowanie kopii wysyłanych
dokumentów.
―
Wyślij i zapisz
Zezwala na zapisywanie kopii wysyłanych
dokumentów. Dokumenty są zapisywane w skrzynce
niestandardowej.
―
Transmisja
Szyfrowana FTP
Szyfruje obrazy podczas wysyłania za pomocą
protokołu FTP.
―
Pieczątka tekstowa
Można dodać pieczątkę tekstową na dokumentach.
―
Dodatkowe
informacje
Można umieścić dodatkowe informacje na
dokumentach.
―
Potwierdzenie
rozmiaru pliku
Sprawdza rozmiar pliku przed wysłaniem lub
zapisaniem oryginału.
―
Raport wysyłania
faksu
Drukuje raport w przypadku powodzenia transmisji
dokumentu lub w przypadku wystąpienia błędu
i niepowodzenia transmisji.
Patrz FAX
Operation
Guide.
5-6
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Skrzynka niestandardowa (Zapisz plik, Drukowanie,
Wyślij)
Aby skonfigurować ustawienia funkcji, przejdź do karty i naciśnij przycisk funkcji.
Gotowa do zapisania w skrzynce.
Wolne miejs.
200.0MB
Zapisywanie obrazu
Klawiszy funkcji
Oryginaá : A4
PowiĊk. : 100%
Zapisz
: A4
Rozmiar
Oryginaáu
Oryg. o roz.
mieszanych
2-str./oryg.
ksiąĪki
Orientacja
oryginaáu
Rozmiar
zapisywania
Zapobieganie
przesiąk.
GĊstoĞü
Obraz
oryginaáu
Rozdzielcz.
skanowania
Wybór
koloru
OstroĞü
Dopasow.
gĊstoĞci táa
Podgląd
Przekładki
Ustawienia
podstawowe
1/2
Funkcje
Program
Powrót do listy
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych funkcjach, patrz poniższa tabela.
Zapisz plik
Karta
Funkcje
Skonfiguruj
ustawienia
stosowane przy
zapisywaniu
dokumentu
w skrzynce
niestandardowej.
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Rozmiar Oryginału
Określ rozmiar skanowanego oryginału.
strona 5-14
Oryg. o roz.
mieszanych
Skanuje wszystkie arkusze w procesorze dokumentów,
nawet gdy mają różne rozmiary.
―
2-str./oryg. książka
Wybierz typ i kierunek oprawiania w odniesieniu do oryginału.
―
Orientacja oryginału
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby umożliwić
skanowanie w poprawnym kierunku.
―
Rozmiar zapisywania
Wybierz rozmiar zapisywanego obrazu.
―
Zapobieganie
przesiąk.
Ukrywa kolory tła i włącza zapobieganie przesiąkaniu
podczas skanowania cienkiego oryginału.
―
Gęstość
Dopasuj gęstość, korzystając z siedmiu lub trzynastu
poziomów.
strona 5-20
Obraz oryginału
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ obrazu
oryginału.
strona 5-21
Rozdzielcz. skanowania
Wybierz stopień rozdzielczości skanowania.
strona 5-32
Wybór koloru
Wybierz ustawienie trybu koloru.
―
Ostrość
Dopasowuje ostrość zarysu obrazu.
―
Dopasow. gęstości tła
Usuwa ciemne tło z oryginałów, takich jak gazety.
―
Powiększenie
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub
powiększenia obrazu.
strona 5-23
Centrowanie
Centrowanie: Wyśrodkowuje obraz oryginału na arkuszu
podczas kopiowania na papier o innym
rozmiarze niż oryginał.
―
Wybielanie krawędzi
Wymazuje czarne krawędzie widoczne wokół obrazu.
―
Skanowanie ciągłe
Skanuje dużą liczbę oryginałów w oddzielnych partiach, aby
zakończyć jako jedno zadanie.
―
Informacja o
kończeniu zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu zadania.
―
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
―
5-7
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Drukuj
Karta
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Wybór papieru
Wybierz kasetę lub tacę wielofunkcyjną z papierem
o wybranym rozmiarze.
strona 5-15
Sortuj/przesunięcie
Przesuwa wydruk o stronę lub zestaw.
strona 5-17
Zszyj/dziurkuj
Zszywa lub dziurkuje wykończone dokumenty.
strona 5-18
Taca wyjściowa
Określ tacę wyjściową.
―
Połącz
Łączy 2 lub 4 arkusze oryginału na jednej stronie.
―
Margines/
centrowanie
Margines:
―
Dodaje marginesy (przestrzeni). Ponadto
można ustawić szerokość marginesu
oraz margines na tylnej stronie.
Centrowanie:Wyśrodkowuje obraz oryginału na
arkuszu podczas kopiowania na papier
o innym rozmiarze niż oryginał.
Funkcje
Skonfiguruj
ustawienia wyboru
papieru i drukowania
dwustronnego
w przypadku
drukowania ze
skrzynki
niestandardowej.
Broszura
Drukuje dokumenty 2-stronnie na arkuszach, aby
można je było zszyć w postaci książki.
―
Dupleks
Drukuje 1-stronne oryginały lub strony z otwartej
książki na dwóch stronach lub 2-stronne oryginały lub
strony z otwartej książki na jednej stronie.
strona 5-27
Okładka
Dodaje okładkę do wykończonych kopii.
―
Nakładka formularza
Kopiuje oryginalny dokument z nakładką w postaci obrazu.
―
Nr strony
Dodaje numery stron do wykończonych dokumentów.
―
Informacja
o kończeniu zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu zadania.
―
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
―
Usuń po
wydrukowaniu
Automatycznie usuwa dokument ze skrzynki po
ukończeniu drukowania.
―
Zastąp priorytet
Wstrzymuje bieżące zadanie, aby nadać najwyższy
priorytet nowemu zadaniu.
―
EcoPrint
Funkcja EcoPrint pozwala oszczędzać toner podczas
drukowania.
―
Powiększenie
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub
powiększenia obrazu.
strona 5-23
Pieczątka tekstowa
Umieszcza pieczątkę tekstową na zeskanowanych
oryginałach.
―
Dodatkowe
informacje
Umieszcza dodatkowe informacje na zeskanowanych
oryginałach.
―
Równowaga koloru
Dostosowuje siłę kolorów cyjan, magenta, żółty i czarny.
―
Wyreguluj kolor
Dostosowuje kolory (odcień) obrazów, aby uzyskać
lepsze kopie.
―
Szybki obraz
Dostosowuje obrazy w razie potrzeby, aby uzyskać
bardziej żywe ([Żywy]) lub przygaszone
([Przygaszone]) obrazy.
―
Nasycenie
Dostosuj nasycenie kolorów obrazu, korzystając
z jednego z siedmiu poziomów.
―
5-8
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Karta
Kolor/
Jakość obrazu
Skonfiguruj
ustawienia gęstości,
jakości kopii
i równowagi kolorów.
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Gęstość
Dopasuj gęstość, korzystając z siedmiu lub trzynastu
poziomów.
strona 5-20
Obraz oryginału
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ obrazu
oryginału.
strona 5-21
Wybór kolorów
Wybierz ustawienie trybu koloru.
―
Ostrość
Dopasowuje ostrość zarysu obrazu.
―
Dopasowanie
gęstości tła
Usuwa ciemne tło z oryginałów, takich jak gazety.
―
Zapobieganie
przesiąk.
Ukrywa kolory tła i włącza zapobieganie przesiąkaniu
podczas skanowania cienkiego oryginału.
―
5-9
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Wyślij
Karta
Funkcje
Skonfiguruj
ustawienia wyboru
formatu pliku
i transmisji FAKSU
w przypadku
wysyłania ze skrzynki
niestandardowej.
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Rozmiar wysyłania
Wybierz rozmiar wysyłanego obrazu.
―
Format pliku
Określ format pliku obrazu. Można również
dostosować poziom jakości obrazu.
strona 5-31
Rozdzielcz. trans.
FAKSU
Można wybrać stopień szczegółowości obrazów
podczas wysyłania FAKSU.
Patrz FAX
Operation
Guide.
Centrowanie
Wyśrodkowuje obraz oryginału na arkuszu podczas
kopiowania na papier o innym rozmiarze niż oryginał.
―
Opóźniona
transmisja FAKSU
Ustaw czas wysyłania.
Patrz FAX
Operation
Guide.
Informacja
o kończeniu zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu zadania.
―
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
―
Temat/treść
wiadomości e-mail
Dodaje temat i treść podczas wysyłania dokumentu.
strona 5-32
i-FAX Temat/treść
Dodaje temat i treść podczas wysyłania dokumentu za
pomocą faksu internetowego.
Patrz FAX
Operation
Guide.
FTP przekaz
szyfrowany
Szyfruje obrazy podczas wysyłania za pomocą
protokołu FTP.
―
Usuń po transmisji
Automatycznie usuwa dokument ze skrzynki po
ukończeniu transmisji.
―
Powiększenie
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub
powiększenia obrazu.
strona 5-23
Porządkowanie
plików
Tworzy kilka plików, dzieląc zeskanowane dane
oryginałów strona po stronie przed wysłaniem plików.
strona 5-31
Pieczątka tekstowa
Można dodać pieczątkę tekstową na dokumentach.
―
Dodatkowe
informacje
Można umieścić dodatkowe informacje na
dokumentach.
―
Potwierdzenie
rozmiaru pliku
Sprawdza rozmiar pliku przed wysłaniem lub
zapisaniem oryginału.
―
Raport wysyłania
faksu
Drukuje raport w przypadku powodzenia transmisji
dokumentu lub w przypadku wystąpienia błędu
i niepowodzenia transmisji.
Patrz FAX
Operation
Guide.
5-10
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Karta
Kolor/
Jakość obrazu
Skonfiguruj
ustawienia gęstości,
jakości kopii
i równowagi kolorów.
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Gęstość
Dopasuj gęstość, korzystając z siedmiu lub trzynastu
poziomów.
strona 5-20
Obraz oryginału
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ obrazu
oryginału.
strona 5-21
Rozdzielczość
Wybierz stopień rozdzielczości skanowania.
strona 5-32
Wybór kolorów
Wybierz ustawienie trybu koloru.
―
Ostrość
Dopasowuje ostrość zarysu obrazu.
―
Dopasowanie
gęstości tła
Usuwa ciemne tło z oryginałów, takich jak gazety.
―
Zapobieganie
przesiąk.
Ukrywa kolory tła i włącza zapobieganie przesiąkaniu
podczas skanowania cienkiego oryginału.
―
5-11
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Pamięć wymienna (Zapisz plik, Drukowanie dokumentów)
Aby skonfigurować ustawienia funkcji, przejdź do karty i naciśnij przycisk funkcji.
Gotowa do zapisania w skrzynce.
Wolne miejs.
200.0MB
Zapisywanie obrazu
Klawiszy funkcji
Orygina
á
PowiĊk.
Zapisz
: A4
: 100%
: A4
Rozmiar
Oryginaáu
Oryg. o roz.
mieszanych
2-str./oryg.
ksiąĪki
Orientacja
oryginaáu
Rozmiar
zapisywania
Zapobieganie
przesiąk.
GĊstoĞü
Obraz
oryginaáu
Rozdzielcz.
skanowania
Wybór
koloru
OstroĞü
Dopasow.
gĊstoĞci táa
Podgląd
Przekładki
Ustawienia
podstawowe
1/2
Funkcje
Wyjmij pamiĊü
Powrót do listy
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych funkcjach, patrz poniższa tabela.
Zapisz plik
Karta
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Rozmiar Oryginału
Określ rozmiar skanowanego oryginału.
strona 5-14
Oryg. o roz.
mieszanych
Skanuje wszystkie arkusze w procesorze dokumentów,
nawet gdy mają różne rozmiary.
―
2-str./oryg. książka
Wybierz typ i kierunek oprawiania w odniesieniu do
oryginału.
―
Orientacja oryginału
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby
umożliwić skanowanie w poprawnym kierunku.
―
Rozmiar zapisywania
Wybierz rozmiar zapisywanego obrazu.
―
Zapobieganie
przesiąk.
Ukrywa kolory tła i włącza zapobieganie przesiąkaniu
podczas skanowania cienkiego oryginału.
―
Gęstość
Dopasuj gęstość, korzystając z siedmiu lub trzynastu
poziomów.
strona 5-20
Obraz oryginału
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ obrazu
oryginału.
strona 5-21
Funkcje
Rozdzielcz.ć
skanowania
Wybierz stopień rozdzielczości skanowania.
strona 5-32
Skonfiguruj
ustawienia wyboru
kolorów i nazwy
dokumentu
podczas
zapisywania
dokumentu
w pamięci
wymiennej.
Wybór koloru
Wybierz ustawienie trybu koloru.
―
Ostrość
Dopasowuje ostrość zarysu obrazu.
―
Dopasow. gęstości tła
Usuwa ciemne tło z oryginałów, takich jak gazety.
―
Powiększenie
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub
powiększenia obrazu.
strona 5-23
Centrowanie
Wyśrodkowuje obraz oryginału na arkuszu podczas
kopiowania na papier o innym rozmiarze niż oryginał.
―
Wybielanie krawędzi
Wymazuje czarne krawędzie widoczne wokół obrazu.
―
Skanowanie ciągłe
Skanuje dużą liczbę oryginałów w oddzielnych partiach,
aby zakończyć jako jedno zadanie.
―
Informacja o
kończeniu zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu zadania.
―
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
―
Format pliku
Określ format pliku obrazu. Można również dostosować
poziom jakości obrazu.
strona 5-31
Rozdzielanie plików
Tworzy kilka plików, dzieląc zeskanowane dane
oryginałów strona po stronie przed wysłaniem plików.
strona 5-31
Pieczątka tekstowa
Można dodać pieczątkę tekstową na dokumentach.
―
Dodatkowe informacje
Można umieścić dodatkowe informacje na dokumentach.
―
5-12
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Drukowanie dokumentów
Karta
Klawisz funkcji
Kolor/
Jakość obrazu
Strona
Wybór papieru
Wybierz kasetę lub tacę wielofunkcyjną z papierem
o wybranym rozmiarze.
strona 5-15
Sortuj/przesunięcie
Przesuwa wydruk o stronę lub zestaw.
strona 5-17
Zszyj/dziurkuj
Zszywa lub dziurkuje wykończone dokumenty.
strona 5-18
Taca wyjściowa
Określ tacę wyjściową.
―
Margines
Dodaje marginesy (przestrzeni). Ponadto można
ustawić szerokość marginesu oraz margines na tylnej
stronie.
―
2-stronny
Drukuje dokument 1-stronnie lub 2-stronnie na
arkuszach.
strona 5-30
Informacja
o kończeniu zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu zadania.
―
Zastąp priorytet
Wstrzymuje bieżące zadanie, aby nadać najwyższy
priorytet nowemu zadaniu.
―
EcoPrint
Funkcja EcoPrint pozwala oszczędzać toner podczas
drukowania.
―
Pieczątka tekstowa
Można dodać pieczątkę tekstową na dokumentach.
―
Dodatkowe
informacje
Można umieścić dodatkowe informacje na
dokumentach.
―
Zaszyfrowane hasło
do PDF
Wprowadź wstępnie przypisane hasło, aby
wydrukować plik PDF.
―
Druk JPEG/TIFF
Wybierz rozmiar obrazu podczas drukowania plików
JPEG lub TIFF.
―
Dopasuj dokument
XPS do strony
Zmniejsza lub zwiększa rozmiar obrazu, aby
dopasować go do wybranego rozmiaru papieru.
―
Wybór kolorów
Wybierz ustawienie trybu koloru.
―
Funkcje
Skonfiguruj
ustawienia wyboru
papieru i drukowania
dwustronnego
w przypadku
drukowania z pamięci
wymiennej.
Opis
Skonfiguruj
ustawienia trybu
koloru.
5-13
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Funkcje
Rozmiar oryginału
Copy
Oryg./papier/
wykończenie
Send
Oryg./Wysył.
Format danych
Custom
Box
Funkcje
USB
Memory
Funkcje
Określ rozmiar skanowanego oryginału.
Naciśnij przycisk [Standardowe rozmiary 1], [Standardowe rozmiary 2], [Inne] lub [Wpis], aby wybrać rozmiar oryginału.
Pozycja
Standardowe
rozmiary 1
Wartość
Opis
Modele metryczne: Auto, A3, A4, A4-R, A5, A5-R, A6-R, B4-R,
B5, B5-R, B6, B6-R, Folio, 216x340 mm
Modele calowe: Auto, Ledger, Letter, Letter-R, Legal,
Statement, Statement-R, 11 x 15", Oficio II
Standardowe
rozmiary 2
Modele metryczne: Ledger, Letter, Letter-R, Legal-R,
Statement, Statement-R, 11 x 15", Oficio II, 8K, 16K, 16K-R
Rozmiar oryginału można wykrywać
automatycznie lub wybrać go z listy
rozmiarów standardowych.
Wybierz jeden z rozmiarów standardowych
poza rozmiarami standardowymi 1.
Modele calowe: A3, A4, A4-R, A5, A5-R, A6-R, B4, B5, B5-R,
B6, B6-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 x 340 mm
Inne
Hagaki, Oufuku hagaki, Niestandardowy 1 do 4*1
Wybierz rozmiar koperty, pocztówki lub
jeden z niestandardowych rozmiarów.*1
Wpis rozmiaru
Metryczne
Wprowadź rozmiar nie wyszczególniony
w rozmiarach standardowych 1 i 2*2.
X: 50–432 mm (z przyrostem o 1 mm)
Y: 50–297 mm (z przyrostem o 1 mm)
Po wybraniu ustawienia [Wpis] naciśnij
przycisk [+] lub [-], aby wprowadzić wymiar
„X” (poziomy) i „Y” (pionowy). Naciśnij
przycisk [Kl. liczb.], aby użyć przycisków
numerycznych do wprowadzenia wartości.
Cal
X: 2,00–17,00" (z przyrostem o 1 cala)
Y: 2,00–11,69" (z przyrostem o 1 cala)
*1
Więcej informacji o określaniu niestandardowego rozmiaru oryginału (Niestandardowy 1 do 4) można znaleźć w jęz. angielskim. Jeżeli dla
ustawienia „Niestand. rozmiar oryg.” wybrano wartość [Wył.], ta wartość nie jest wyświetlana.
*2
Jednostki miary można zmienić w menu systemowym. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz w jęz. angielskim.
NOTATKA
Należy pamiętać, aby podczas używania oryginałów o niestandardowych rozmiarach, określić je.
5-14
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Wybór papieru
Oryg./papier/
wykończenie
Copy
Custom
Box
Funkcje
USB
Memory
Funkcje
Wybierz kasetę lub tacę wielofunkcyjną z papierem o wybranym rozmiarze.
Wybierz wartość od [1] (Kaseta 1) do [4] (Kaseta 4), aby użyć papieru znajdującego się w tej kasecie.
Po wybraniu ustawienia [Auto] automatycznie zostanie wybrany papier odpowiadający rozmiarowi oryginału.
NOTATKA
• Należy określić wcześniej rozmiar i rodzaj papieru włożonego do kasety (patrz w jęz. angielskim).
• Kasety 3 i 4 są wyświetlane, jeżeli zainstalowano opcjonalny podajnik papierów.
Aby wybrać wartość [Taca WF], naciśnij przycisk [Ustawienia papieru] oraz określ rozmiar papieru i typ nośnika.
W poniższej tabeli zostały przedstawione dostępne rozmiary papieru i typy nośników.
Pozycja
Ust.
papieru
Standardowe
rozmiary 1
Wartość
Modele metryczne: A3, A4, A4-R, A5-R, A6-R, B4, B5, B5-R, B6-R,
Folio, 216 x 340 mm
Modele calowe: Ledger, Letter, Letter-R, Legal, Statement, Executive,
Oficio II
Standardowe
rozmiary 2
Modele metryczne: Ledger, Letter, Letter-R, Legal-R, Statement,
Executive, Oficio II, 8K, 16K, 16K-R
Opis
Wybierz jeden ze
standardowych rozmiarów
papieru.
Modele calowe: A3, A4, A4-R, A5-R, A6-R, B4, B5, B5-R, B6-R, Folio,
8K, 16K, 16K-R, 216 x 340 mm
Wybierz jeden z rozmiarów
standardowych poza
rozmiarami standardowymi
1.
Inne
ISO B5, Koperta #10 (Commercial #10), Koperta #9 (Commercial #9),
Koperta #6 (Commercial #6 3/4), Koperta Monarch, Koperta DL,
Koperta C5, Koperta C4, Hagaki, Oufuku hagaki, Youkei 4, Youkei 2
i Niestandardowy 1 do 4*1
Wybierz spośród
standardowych
i niestandardowych
rozmiarów.
Wpis
rozmiaru
Metryczne
Wprowadź rozmiar nie
wyszczególniony
w rozmiarach
standardowych*2.
X: 148–432 mm (z przyrostem o 1 mm)
Y: 98–297 mm (z przyrostem o 1 mm)
Cal
X: 5,83–17,00" (z przyrostem o 0,01 cala)
Y: 3,86–11,69" (z przyrostem o 0,01 cala)
Typ nośnika
Po wybraniu ustawienia
[Wpis] naciśnij przycisk [+]
lub [-], aby wprowadzić
wymiar „X” (poziomy) i „Y”
(pionowy). Naciśnij przycisk
[Kl. liczb.], aby użyć
przycisków numerycznych
do wprowadzenia wartości.
Zwykły (105 g/m2 lub mniej), folia, szorstki, kalka (60 do 256 g/m2), etykiety, makulaturowy,
zadrukowany*3, czerpany, karton, kolorowy, dziurkowany*3, z nagłówkiem*3, gruby (106 g/m2 i więcej),
koperta, powlekany, wysokiej jakości, niestandardowy 1-8*3
*1
Więcej informacji o określaniu niestandardowego rozmiaru papieru (Niestandardowy 1 do 4) można znaleźć w jęz. angielskim.
*2
Jednostki miary można zmienić w menu systemowym. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz w jęz. angielskim.
*3
Więcej informacji o określaniu niestandardowego rodzaju papieru (1 do 8) można znaleźć w jęz. angielskim. Drukowanie na papierze
zadrukowanym, dziurkowanym lub z nagłówkiem opisano w jęz. angielskim.
WAŻNE
Jeżeli dla tacy uniwersalnej wybrano rozmiar papieru i typ nośnika, wybrana jest wartość [Ustawienia
papieru]. Należy pamiętać, że po naciśnięciu na tym etapie przycisku [Taca uniwersalna], ustawienia zostaną
odrzucone.
5-15
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
NOTATKA
• Można wygodnie wybrać wcześniej rozmiar i rodzaj często używanego papieru, a następnie ustawić go jako
domyślny (patrz w jęz. angielskim).
• Jeżeli określonego rozmiaru papieru nie ma w źródłowej kasecie ani tacy uniwersalnej, zostanie wyświetlony ekran
z monitem o potwierdzenie. Jeżeli wybrano wartość [Auto] i nie załadowano rozmiaru papieru takiego samego jak
wykryty rozmiar oryginału, zostanie wyświetlony ekran z monitem o potwierdzenie. Należy załadować żądany papier
do tacy uniwersalnej i nacisnąć przycisk [Kontynuuj], aby rozpocząć kopiowanie.
5-16
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Sortuj/przesunięcie
Copy
Oryg./papier/
wykończenie
Custom
Box
Funkcje
USB
Memory
Funkcje
Przesuwa wydruk o stronę lub zestaw.
Pozycja
Rysunek
Sortuj
Przesunięcie
Opis
Skanuje oryginały wielostronicowe i tworzy gotowe zestawy
kopii zgodnie z numeracją stron.
Bez finiszera na 1000 arkuszy (opcja)
W przypadku korzystania z funkcji przesunięcia każdy zestaw
kopii (lub każda strona*) będzie obrócony względem
poprzedniego o 90 stopni.
NOTATKA
Aby użyć funkcji przesunięcia, należy do innej kasety włożyć
papier o takim samym rozmiarze, jak w wybranej kasecie, ale
w innej orientacji.
W opcji przesunięcia obsługiwane są następujące rozmiary
papieru A4, B5, Letter oraz 16K.
Z finiszerem na 1000 arkuszy (opcja)
Podczas korzystania z funkcji przesunięcia wydrukowane
kopie są sortowane po zakończeniu wykonywania każdego
zestawu kopii (albo po zakończeniu kopiowania każdej strony).
NOTATKA
Wymagany jest przy tym opcjonalny finiszer 1000 arkuszy.
Rozmiary papieru obsługiwane w trybie Przesunięcie to: A3, B4,
A4, B5, Letter, Legal, Ledger, Oficio II, 8K, 16K i 216 x 340 mm.
*
Jeżeli dla ustawienia „Sortuj” wybrano wartość [Wył.], zostanie wyświetlone ustawienia [Każda strona]. Po wybraniu wartości [Wł.] dostępne jest
ustawienie [Każdy zestaw].
5-17
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Zszyj/dziurkuj
Copy
Oryg./papier/
wykończenie
Custom
Box
Funkcje
USB
Memory
Funkcje
Zszyj
Zszywa wykończone dokumenty. Można wybrać pozycję zszycia.
Pozycja
Zszyj
Wartość
Opis
GóraZ lewej
Wybierz pozycję zszycia. Aby uzyskać szczegółowe
informacje o orientacji oryginału i pozycji zszycia, patrz
Orientacja oryginału i pozycja zszywania na stronie 5-18.
GóraW prawo
2 zszywki Z lew.
2 zszywki Góra
2 zszywki Z pr.
Orientacja
oryginału
Górny brzeg na górze, Górny brzeg po
lewej
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby umożliwić
skanowanie w poprawnym kierunku. Naciśnij przycisk
[Orientacja oryginału], aby wybrać sposób orientacji oryginału:
[Górny brzeg na górze] albo [Górny brzeg po lewej]. Następnie
naciśnij przycisk [OK].
NOTATKA
Do zszywania wymagany jest opcjonalny finiszer na 1000 arkuszy.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o rozmiarach papieru i liczbie arkuszy do zszycia, patrz Finiszer dokumentów na
1000 arkuszy (opcja) na stronie 7-19.
Orientacja oryginału i pozycja zszywania
Orientacja oryginału
Górny brzeg na górze
Górny brzeg po lewej
Orientacja papieru
Kierunek ładowania
papieru do kasety
Kierunek ładowania
papieru do kasety
NOTATKA
W przypadku zszywania arkuszy formatu B5-R i 16K-R jedną zszywką nie jest ona umieszczana po przekątnej.
5-18
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Zszywanie arkuszy różnych rozmiarów
Istnieje możliwość zszywania arkuszy o różnych rozmiarach, jeżeli tylko mają taką samą szerokość lub długość.
Możliwe kombinacje zostały przedstawione poniżej. Można zszywać do 30 arkuszy.
A4
B5
Letter
A4
B5
Letter
A3
B4
Ledger
A3
B4
Ledger
•
A3 i A4
•
B4 i B5
•
Ledger i Letter
•
Ledger i Letter-R
•
8K i 16K
Letter-R Legal
Letter-R Legal
NOTATKA
Więcej informacji o zszywaniu oryginałów o różnych rozmiarach można zaleźć w jęz. angielskim.
Dziurkacz
Robi otwory w zestawach wykończonych dokumentów.
NOTATKA
• Wymagane są opcjonalny finiszer na 1000 arkuszy i moduł dziurkacza.
• Aby uzyskać informacje o rozmiarach papieru, który można przedziurkować, patrz Moduł dziurkacza (opcja) na
stronie 7-19
• W modelu calowym dostępne jest dziurkowanie z dwoma i z trzema otworami. W modelu metrycznym dostępne jest
dziurkowanie z dwoma i z czterema otworami.
Pozycja
Dziurkacz
Wartość
2 otwory Z lew.
2 otwory Góra
Opis
Wybierz pozycję otworów. Aby uzyskać szczegółowe
informacje o orientacji oryginału i pozycji otworów, patrz
Orientacja oryginału i pozycja otworów na stronie 5-20.
2 otwory Z pr.
3 otwory Z lew.
3 otwory Góra
3 otwory Z pr.
4 otwory Z lew.
4 otwory Góra
4 otwory Z pr.
Orientacja
oryginału
Górny brzeg na górze, Górny brzeg po
lewej
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby umożliwić
skanowanie w poprawnym kierunku. Naciśnij przycisk
[Orientacja oryginału], aby wybrać sposób orientacji oryginału:
[Górny brzeg na górze] albo [Górny brzeg po lewej]. Następnie
naciśnij przycisk [OK].
5-19
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Orientacja oryginału i pozycja otworów
Rysunek
Oryginał
Orientacja oryginału
Rezultat
Szklana płyta
Procesor dokumentów
NOTATKA
W modelu calowym dostępne jest dziurkowanie z dwoma i z trzema otworami. W modelu metrycznym dostępne jest
dziurkowanie z dwoma i z czterema otworami.
Gęstość
Copy
Kolor/
Jakość obrazu
Send
Kolor/
Jakość obrazu
Custom
Box
Funkcje
Kolor/
Jakość obrazu
USB
Memory
Funkcje
Dopasuj gęstość, korzystając z siedmiu lub trzynastu poziomów.
Wyreguluj gęstość, wybierając od [-3] (Jaśniej) do [+3] (Ciemniej). Można zmienić poziom gęstości
w zakresie od [-3] (Jaśniej) do [+3] (Ciemniej), co pół kroku.
5-20
Kolor/
Jakość obrazu
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Obraz oryginału
Copy
Kolor/
Jakość obrazu
Send
Kolor/
Jakość obrazu
Custom
Box
Funkcje
Kolor/
Jakość obrazu
USB
Memory
Funkcje
Kolor/
Jakość obrazu
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ obrazu oryginału.
Kopiowanie/drukowanie
Pozycja
Tekst+foto*1 *2
Foto
Tekst*1
Grafika/Mapa*1
Wartość
Opis
Wyjście
Najlepsze do dokumentów zawierających tekst i zdjęcia oryginalnie
wydrukowanych na tym urządzeniu.
Książka/Magazyn
Najlepsze do dokumentów z tekstem i zdjęciami drukowanych w czasopismach
itp.
Wyjście
Najlepsze do wydruków zdjęć z tego urządzenia.
Książka/Magazyn
Najlepsze do zdjęć drukowanych w czasopismach itp.
Papier fotograf.
Najlepsze do zdjęć wykonanych aparatem.
Wył.
(Jasny tekst/rysunek
lin.)
Najlepsze do dokumentów, które składają się głównie z tekstu i oryginalnie
zostały wydrukowane na tym urządzeniu.
Wł.
(Jasny tekst/rysunek
lin.)
Wyraźne drukowanie tekstu pisanego ołówkiem oraz cienkich linii.
Wyjście
Najlepsze do map i diagramów oryginalnie wydrukowanych na tym urządzeniu.
Książka/Magazyn
Najlepsze do map i diagramów drukowanych w czasopismach itp.
*1
Można wybrać ustawienie „Marker”.
Wybierz, aby wyróżnić tekst i zakreślenia wykonane za pomocą markera. Powoduje odtworzenie koloru markera najbardziej jak to możliwe.
*2
Jeżeli szary tekst nie został całkowicie wydrukowany przy użyciu ustawienia [Tekst + zdjęcie], użycie ustawienia [Tekst] może pozwolić na
osiągnięcie lepszych wyników.
5-21
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Wysyłanie/zapisywanie
Pozycja
*
Opis
Tekst+foto
Najlepsze do dokumentów z tekstem i zdjęciami.
Foto
Najlepsze do zdjęć wykonanych aparatem.
Tekst*
Wyraźne drukowanie tekstu pisanego ołówkiem oraz cienkich linii.
Można ustawić też funkcję „do OCR”. (Wartość: [Wył.]/[Wł.]) Jeżeli wybrano wartość [Wł.], podczas skanowania zostanie utworzony obraz, który
można poddać rozpoznawaniu tekstu. Ta funkcja jest dostępna tylko, gdy dla ustawienia Wybór kolorów wybrano wartość Czarno-biały. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, patrz w jęz. angielskim.
5-22
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Powiększenie
Copy
Układ/edycja
Zaawansowana
instalacja
Send
Custom
Box
Funkcje
USB
Memory
Funkcje
Regulacja powiększenia w celu zmniejszenia lub powiększenia obrazu.
Kopiowanie
Dostępne są następujące opcje powiększania/pomniejszania.
Auto
A3: 141%
A4
A5: 70%
Dopasowanie rozmiaru obrazu w celu zmieszczenia go na odpowiednim rozmiarze papieru.
Powiększenie standardowe
Zmniejsza lub powiększa zgodnie z wcześniej ustalonymi wartościami.
Model
Modele calowe
Poziom powiększenia
(Oryginał)
Auto
Model
Modele
metryczne
400% (maks.)
Poziom powiększenia
(Oryginał)
Auto
400% (maks.)
200% (STMT >>Ledger)
200% (A5 >> A3)
154%(STMT >> Legal)
141% (A4 >> A3, A5 >> A4)
129% (Letter >> Ledger)
127% (Folio >> A3)
121% (Legal >> Ledger)
106% (11×15" >> A3)
100%
100%
78% (Legal >> Letter)
90% (Folio >> A4)
77% (Ledger >> Legal)
75% (11×15" >> A4)
64% (Ledger >> Letter)
70% (A3 >> A4, A4 >> A5)
50% (Ledger >> STMT)
50%
25% (min.)
25% (min.)
Modele
metryczne
(Azja / Pacyfik)
Auto
400% (maks.)
200% (A5 >> A3)
141% (A4 >> A3, B5 >> B4)
122% (A4 >> B4, A5 >> B5)
115% (B4 >> A3, B5 >> A4)
100%
86% (A3 >> B4, A4 >> B5)
81% (B4 >> A4, B5 >> A5)
70% (A3 >> A4, B4 >> B5)
50%
25% (min.)
5-23
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Wpis powiększenia
Ręczna regulacja powiększania lub zmniejszania obrazu oryginału o 1% w zakresie od 25%
do 400%.
Zmniejszanie/powiększanie XY
Y
X
Wybierz osobno wartości powiększenia w pionie i w poziomie. Poziom zmniejszenia lub
zwiększenia obrazu oryginału można regulować o 1% w zakresie od 25% do 400%.
5-24
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Pozycja
Powiększenie standardowe
Wartość
Opis
Metryczne
Wybierz wstępnie zdefiniowany współczynnik.
[Kl. liczb.] od 25 do 400% (co 1%)
Naciśnij przycisk [Auto], aby włączyć funkcję
automatycznego powiększania.
100%, Auto, 400% Maks.,
200% A5>>A3,
141% A4>>A3 B5>>B4,
127% Folio>>A3,
106% 11x15">>A3,
90% Folio>>A4,
75% 11x15" >>A4,
70% A3>>A4 A4>>A5,
50%, 25% Min.
Naciśnij przycisk [+] lub [-], aby zmienić
wyświetlone wartości powiększania. Naciśnij
przycisk [Kl. liczb.], aby użyć przycisków
numerycznych do wprowadzenia wartości.
Modele metryczne (Azja i Pacyfik)
[Kl. liczb.] od 25 do 400% (co 1%)
100%, Auto, 400% Maks.,
200% A5>>A3,
141% A4>>A3 B5>>B4,
122% A4>>B4 A5>>B5,
115% B4>>A3 B5>>A4,
86% A3>>B4 A4>>B5,
81% B4>>A4 B5>>A5,
70% A3>>A4 B4>>B5,
50%, 25% Min.
Cal
[Kl. liczb.] od 25 do 400% (co 1%)
Auto, 100%, 400% Maks.,
200% STMT>>Ledger,
154% STMT>>Legal,
129% Letter>>Ledger,
121% Legal>>Ledger,
78% Legal>>Letter,
77% Ledger>>Legal,
64% Ledger>>Letter,
50% Ledger>>STMT,
25% Min.
Zmniejszanie/
powiększanie
XY
X: od 25 do 400% (z przyrostem co 1mm)
Y: od 25 do 400% (z przyrostem co 1mm)
Wybierz osobno wartości powiększenia w pionie
i w poziomie.
Naciśnij przycisk [+] lub [-], aby zmienić
wyświetlone wartości powiększania wartości
„X“ (poziomo) oraz „Y“ (pionowo).
Naciśnij przycisk [Kl. liczb.], aby użyć przycisków
numerycznych do wprowadzenia wartości.
Orientacja
oryginału
Górny brzeg na górze, Górny brzeg po
lewej
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby
umożliwić skanowanie w poprawnym kierunku.
Naciśnij przycisk [Orientacja oryginału], aby wybrać
sposób orientacji oryginału: [Górny brzeg na górze]
albo [Górny brzeg po lewej]. Następnie naciśnij
przycisk [OK].
5-25
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Drukowanie/wysyłanie/zapisywanie
Pozycja
Opis
100%
Powiela rozmiar oryginału.
Auto
Zmniejsza lub powiększa oryginał do rozmiaru ustawionego dla drukowania, wysyłania lub zapisywania.
NOTATKA
• Aby zmniejszyć lub powiększyć obraz, należy wybrać rozmiar papieru, rozmiar wysyłania lub rozmiar zapisywania.
Wybór papieru (strona 5-15)
Patrz w jęz. angielskim.
• Niektóre kombinacje rozmiaru oryginału i rozmiaru papieru lub rozmiaru wysyłania mogą spowodować
umieszczenie obrazu na krawędzi arkusza. Aby wyśrodkować oryginał w pionie i poziomie na stronie, należy użyć
funkcji Centrowanie opisanej w rozdziale Margines/Centrowanie, Margines, Centrowanie (patrz w jęz. angielskim).
5-26
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Dupleks
Układ/edycja
Copy
Funkcje
Custom
Box
USB
Memory
Funkcje
Służy do wykonywania kopii dwustronnych.
Można także tworzyć kopie jednostronne z dwustronnych oryginałów albo z oryginałów rozmieszczonych na
sąsiadujących stronach (na przykład w książce).
Dostępne są następujące tryby.
Jednostronny w dwustronny
Tworzy dwustronne kopie z jednostronnych oryginałów. W przypadku
nieparzystej liczby stron tylna strona ostatniej kartki pozostanie pusta.
Oryginał
Kopia
A
B
ghi
def
ghi
abc
abc
def
abc
Dostępne są następujące opcje oprawy.
ghi
def
Oryginał
Kopia
A Oryginał strona lewa/strona prawa: Oprawianie Z lewej/Z pr.: Obrazy na
drugiej stronie nie są obracane.
B Oryginał strona lewa/strona prawa: Oprawianie Na górze: Obrazy na
drugiej stronie są obracane o 180 stopni. Kopie dokumentów mogą mieć
oprawę na górnej krawędzi, ale przy kartkowaniu stron zapewniona jest
ich taka sama orientacja.
Dwustronny w jednostronny
Kopiuje obie strony dwustronnego dokumentu na dwie osobne kartki.
Wymagany jest opcjonalny procesor dokumentów.
Dostępne są następujące opcje oprawy.
Oryginał
Kopia
• Oprawianie Z lewej/Z pr.: Obrazy na drugiej stronie nie są obracane.
• Oprawianie Na górze: Obrazy na drugiej stronie są obracane o 180 stopni.
Dwustronny w dwustronny
Tworzy dwustronne kopie z dwustronnych oryginałów. Wymagany jest
opcjonalny procesor dokumentów.
NOTATKA
Oryginał
Kopia
W przypadku kopiowania materiałów dwustronnych jako dwustronnych
obsługiwane są następujące rozmiary papieru: A3, B4, A4, A4-R, B5,
B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Executive, Statement-R,
Oficio II, 216 × 340 mm i Folio.
5-27
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Książka w jednostronny
Tworzy jednostronne kopie z dwustronnych oryginałów lub otwartych
książek.
Dostępne są następujące opcje oprawy.
Oryginał
Oprawia z lewej: Oryginały ze zwróconymi do siebie stronami są kopiowane
od lewej do prawej.
Kopiuj
Oprawa z pr.: Oryginały ze zwróconymi do siebie stronami są kopiowane od
prawej do lewej.
NOTATKA
W przypadku tworzenia jednostronnych kopii z książek obsługiwane są
następujące rozmiary: Ledger, Letter-R, A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R i 8K.
Obsługiwane są następujące rozmiary papieru: A4, B5, Letter oraz 16K.
Można zmienić rozmiar papieru i zmniejszyć lub powiększyć kopię, aby
pasowała do rozmiaru.
Książka w dwustronny
Książka >>
2-stronny
Książka >>
Książka
Tworzy dwustronne kopie z sąsiadujących stron otwartej
książki.
NOTATKA
W przypadku tworzenia dwustronnych kopii z książek
obsługiwane są następujące rozmiary: A3, B4, A4-R,
B5-R, A5-R, Ledger, Letter-R i 8K. Obsługiwane są
następujące rozmiary papieru: A4, B5 oraz Letter.
Oryginał
Kopia
5-28
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Kopiowanie
Można wydrukować dwustronnie oryginały jednostronne lub strony otwartej książki lub jednostronnie oryginały
dwustronne lub strony otwartej książki. Wybierz orientację oprawy oryginałów i wykończonych dokumentów.
Pozycja
2-str.>>1-str.
2-str.>>2-str.
Książka>>1-str.
Książka>>2-str.
Opis
―
Wyłącza funkcję.
Wykończenie
Oprawa z lewej/z pr., Oprawianie Na
górze
Wybierz orientację oprawy kopii.
Orientacja
oryginału
Górny brzeg na górze, Górny brzeg
po lewej
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału,
aby umożliwić skanowanie w poprawnym
kierunku. Naciśnij przycisk [Orientacja
oryginału], aby wybrać sposób orientacji
oryginału: [Górny brzeg na górze] albo [Górny
brzeg po lewej]. Następnie naciśnij przycisk
[OK].
Oryginał
Oprawa z lewej/z pr., Oprawianie Na
górze
Wybierz orientację oprawy oryginałów.
Orientacja
oryginału
Górny brzeg na górze, Górny brzeg
po lewej
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału,
aby umożliwić skanowanie w poprawnym
kierunku. Naciśnij przycisk [Orientacja
oryginału], aby wybrać sposób orientacji
oryginału: [Górny brzeg na górze] albo [Górny
brzeg po lewej]. Następnie naciśnij przycisk
[OK].
Oryginał
Oprawa z lewej/z pr., Oprawianie Na
górze
Wybierz kierunek oprawy oryginałów.
Wykończenie
Oprawa z lewej/z pr., Oprawianie Na
górze
Wybierz orientację oprawy kopii.
Orientacja
oryginału
Górny brzeg na górze, Górny brzeg
po lewej
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału,
aby umożliwić skanowanie w poprawnym
kierunku. Naciśnij przycisk [Orientacja
oryginału], aby wybrać sposób orientacji
oryginału: [Górny brzeg na górze] albo [Górny
brzeg po lewej]. Następnie naciśnij przycisk
[OK].
Oryginał
Oprawa z lewej, Oprawa z pr.
Wybierz kierunek oprawy oryginałów.
Orientacja
oryginału
Górny brzeg na górze, Górny brzeg
po lewej
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału,
aby umożliwić skanowanie w poprawnym
kierunku.
Oryginał
Oprawa z lewej, Oprawa z pr.
Wybierz kierunek oprawy oryginałów.
Wykończenie
Książka>>2-stronne,
Książka>>Książka
Wybierz ustawienie Dupleks.
Orientacja
oryginału
Górny brzeg na górze, Górny brzeg
po lewej
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału,
aby umożliwić skanowanie w poprawnym
kierunku. Naciśnij przycisk [Orientacja
oryginału], aby wybrać sposób orientacji
oryginału: [Górny brzeg na górze] albo [Górny
brzeg po lewej]. Następnie naciśnij przycisk
[OK].
1-str.>>1-str.
1-str.>>2-str.
Wartość
W przypadku umieszczania oryginałów na szybie umieszczaj kolejno oryginały, naciskając po każdej zmianie klawisz
[Start].
Po zeskanowaniu wszystkich oryginałów naciśnij przycisk [Zak. skan.], aby rozpocząć kopiowanie.
5-29
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Drukowanie
Można drukować dokument 1-stronnie lub 2-stronnie na arkuszach.
Pozycja
Wartość
Opis
1-stronny
―
Wyłącza funkcję.
2-stronny
Z lew./Z pr.
Drukuje 2-stronne dokumenty, tak aby arkusze były odpowiednio wyrównane do oprawy z lewej
lub prawej.
Na górze
Drukuje 2-stronne dokumenty, tak aby arkusze były odpowiednio wyrównane do oprawy na
górze.
5-30
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Format pliku
Send
Oryg./Wysył.
Format danych
Funkcje
Custom
Box
USB
Memory
Funkcje
Określ format pliku obrazu. Można również dostosować poziom jakości obrazu.
Dostępne są następujące formaty pliku: [PDF], [TIFF], [JPEG], [XPS] i [High Comp. PDF].
Jeżeli do skanowania wybrano tryb koloru Skala szarości lub Pełny kolor, ustaw jakość obrazu.
Po wybraniu formatu pliku [PDF] lub [High Comp. PDF] można określić ustawienia szyfrowania lub PDF/A.
Pozycja
PDF
Wartość
*1*2
Tryb koloru
1 Nis. jak.(duża kompr.) do
5 Wys. jak.(mała kompr.)
Auto kolor (kolor/skala szar.), Auto kolor (kolor/białoczarny), Pełny kolor, Skala szarości, Czarno-biały
TIFF
1 Nis. jak.(duża kompr.) do
5 Wys. jak.(mała kompr.)
Auto kolor (kolor/skala szar.), Auto kolor (kolor/białoczarny), Pełny kolor, Skala szarości, Czarno-biały
JPEG
1 Nis. jak.(duża kompr.) do
5 Wys. jak.(mała kompr.)
Auto kolor (kolor/skala szar.), Pełny kolor, Skala szarości
XPS
1 Nis. jak.(duża kompr.) do
5 Wys. jak.(mała kompr.)
Auto kolor (kolor/skala szar.), Auto kolor (kolor/białoczarny), Pełny kolor, Skala szarości, Czarno-biały
High Comp. PDF *1*2
Priorytet stopnia kompr.,
Standardowy, Priorytet jakości
Auto kolor (kolor/skala szar.), Auto kolor (kolor/białoczarny), Pełny kolor, Skala szarości
*1
Można ustawić format pliku (Wartość: [Wył.]/[PDF/A-1a]/[PDF/A-1b]).
*2
Można utworzyć plik PDF z możliwością wyszukiwania, wykonując funkcję rozpoznawania tekstu na zeskanowanych dokumentach. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, patrz w jęz. angielskim.
NOTATKA
• Jeżeli wybrano wartość [High Comp. PDF], nie można dostosować jakości obrazu.
• Można użyć funkcji szyfrowania plików PDF. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz w jęz. angielskim.
• Jeżeli włączono szyfrowanie, nie można określić ustawień PDF/A.
Porządkowanie plików
Send
Oryg./Wysył.
Format danych
Custom
Box
Funkcje
USB
Memory
Funkcje
Możliwe jest utworzenie kilku plików, dzieląc zeskanowane dane oryginałów strona po stronie, a następnie ich wysłanie.
(Wartość: [Wył.]/[Każda strona])
Naciśnij przycisk [Każda strona], aby ustawić funkcję Porządkowanie plików.
NOTATKA
Do nazwy pliku dodawany jest trzycyfrowy numer seryjny, taki jak „abc_001.pdf, abc_002.pdf...”.
5-31
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Rozdzielczość skanowania, Rozdzielczość
Send
Kolor/
Jakość obrazu
Custom
Box
Funkcje
Kolor/
Jakość obrazu
USB
Memory
Funkcje
Wybierz stopień rozdzielczości skanowania.
Dostępne rozdzielczości: [600 x 600dpi], [400 x 400dpi Ultrawysoka], [300 x 300dpi], [200 x 400dpi Bardzo wysoka],
[200 x 200dpi Wysoka], or [200 x 100dpi Normalna].
NOTATKA
Im większa liczba, tym wyższa rozdzielczość obrazu. Większa rozdzielczość oznacza również zwiększenie rozmiarów
plików i wydłużenie czasu wysyłania.
Temat/treść wiadomości e-mail
Send
Zaawansowana
instalacja
Custom
Box
Funkcje
Można dodać temat i treść podczas wysyłania dokumentu.
Naciśnij przycisk [Temat] lub [Treść], aby wprowadzić temat i treść wiadomości e-mail.
NOTATKA
• Temat może mieć do 60 znaków, a treść — do 500 znaków.
• Naciśnij przycisk [Treść 1], [Treść 2] lub [Treść 3], aby wprowadzić zapisany tekst treści wiadomości. Aby uzyskać
szczegółowe informacje dotyczące rejestrowania szablonów, patrz w jęz. angielskim.
5-32
6
Rozwiązywanie
problemów
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Regularna konserwacja ..................................................................................................................................... 6-2
Czyszczenie ............................................................................................................................................. 6-2
Wymiana pojemnika z tonerem ................................................................................................................ 6-6
Wymiana pojemnika na zużyty toner ....................................................................................................... 6-9
Uzupełnianie zszywek ............................................................................................................................ 6-11
Opróżnianie pojemnika dziurkacza ........................................................................................................ 6-12
Rozwiązywanie problemów .............................................................................................................................. 6-13
Usuwanie awarii ..................................................................................................................................... 6-13
Reagowanie na komunikaty o błędach .................................................................................................. 6-19
Dopasowanie/Konserwacja .................................................................................................................... 6-32
Usuwanie zaciętego papieru .................................................................................................................. 6-38
Usuwanie zaciętych zszywek ................................................................................................................ 6-51
6-1
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Regularna konserwacja
Czyszczenie
Regularnie czyść urządzenie, aby zapewnić optymalną jakość drukowanych kopii.
UWAGA
Dla zachowania bezpieczeństwa należy zawsze przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia odłączać kabel
zasilający.
Pokrywa szyby/szklana płyta
Przetrzyj tylną część pokrywy szyby, wewnętrzną część procesora dokumentów oraz szklaną płytę za pomocą miękkiej
szmatki zwilżonej alkoholem lub łagodnym detergentem.
WAŻNE
Nie wolno używać rozcieńczalników ani rozpuszczalników organicznych.
6-2
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Wąska szyba skanera
Jeżeli podczas użytkowania opcjonalnego procesora dokumentów na kopiach pojawią się czarne smugi lub
zabrudzenia, przeczyść wąską szybę skanera za pomocą dołączonej ściereczki. Gdy stosowany jest procesor
dokumentów w celu wykonywania podwójnego skanowania, wyczyść również zespół podwójnego skanowania.
WAŻNE
Przeczyść wąskie szyby skanera za pomocą dołączonej ściereczki. Nie używaj do czyszczenia wody, mydła
ani rozpuszczalników.
DP-770
1
2
6-3
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
DP-772
1
2
3
4
6-4
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
DP-773
1
2
6-5
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Wymiana pojemnika z tonerem
Gdy ilość tonera osiągnie niski poziom, na panelu dotykowym zostanie wyświetlony komunikat „Kończy się toner.
[C][M][Y][K] (Wymień po opróżnieniu.)”. Upewnij się, czy dysponujesz nowym pojemnikiem na wymianę.
Gdy na panelu dotykowym zostanie wyświetlony komunikat „Pojemnik z tonerem jest pusty.”, wymień pojemnik
z tonerem.
NOTATKA
• Należy zawsze używać wyłącznie oryginalnych pojemników z tonerem. Korzystanie z nieoryginalnych pojemników
z tonerem może powodować błędy na wydrukach i awarie urządzenia.
• Układ pamięci w pojemniku z tonerem gromadzi informacje pozwalające na lepszą obsługę klienta, prowadzenie
recyklingu zużytych pojemników oraz planowanie i rozwój nowych produktów. Nie są w nim zapisywane żadne
informacje, które mogłyby pozwolić na identyfikację poszczególnych osób. Wszystkie informacje wykorzystywane
do powyższych celów są całkowicie anonimowe.
UWAGA
Nie należy próbować spalać części, w których znajduje się toner. Powstające wówczas iskry mogą
spowodować oparzenia.
Procedura instalacji pojemnika z tonerem jest taka sama niezależnie od jego koloru. Przedstawiona procedura dotyczy
pojemnika z żółtym tonerem.
1
2
(Y)
(C) (M)
(K)
6-6
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
3
4
5
6
6-7
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
7
CLICK!
8
NOTATKA
Pusty pojemnik z tonerem oraz pojemnik na zużyty toner należy zwrócić lokalnemu
dystrybutorowi lub przedstawicielowi działu serwisu. Zebrane pojemniki z tonerem oraz
pojemniki na zużyty toner powinny być przetwarzane lub utylizowane zgodnie
z odpowiednimi przepisami.
6-8
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Wymiana pojemnika na zużyty toner
Jeżeli na panelu dotykowym jest wyświetlany komunikat „Sprawdź pojemnik zużytego tonera”, wymień go natychmiast.
UWAGA
Nie należy próbować spalać części, w których znajduje się toner. Powstające wówczas iskry mogą
spowodować oparzenia.
1
2
3
6-9
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
4
CLICK!
5
NOTATKA
Pusty pojemnik z tonerem oraz pojemnik na zużyty toner należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub
przedstawicielowi działu serwisu. Zebrane pojemniki z tonerem oraz pojemniki na zużyty toner powinny być
przetwarzane lub utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.
6-10
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Uzupełnianie zszywek
Kaseta ze zszywkami jest zainstalowana w opcjonalnym finiszerze na 1000 arkuszy.
Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat o braku zszywek, uzupełnij zszywki w kasecie.
NOTATKA
Gdy w jednostce zszywacza zabraknie zszywek, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu lub sprzedawcą
urządzenia.
Aby uzupełnić zszywki, wykonaj poniższe czynności.
1
2
1
2
1
NOTATKA
Kasetę można wyjąć tylko wtedy, gdy jest pusta.
3
CLICK!
6-11
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Opróżnianie pojemnika dziurkacza
Jeżeli na panelu operacyjnym urządzenia zostanie wyświetlony komunikat o pełnym pojemniku dziurkacza, opróżnij
pojemnik.
Podczas wykonywania tej czynności główny wyłącznik zasilania musi być włączony ( | ).
1
NOTATKA
Należy zachować ostrożność, aby podczas wyjmowania pojemnika nie rozsypać jego
zawartości.
2
3
6-12
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie awarii
Poniższa tabela podaje ogólne wskazówki jak rozwiązywać problemy.
Jeżeli wystąpił problem z urządzeniem, sprawdź punkty kontrolne i wykonaj procedury opisane na kolejnych stronach.
Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
NOTATKA
Podczas rozmowy z pracownikiem serwisu konieczne będzie podanie numeru seryjnego. Aby sprawdzić numer
seryjny, patrz Ekran informacji o urządzeniu na stronie 3-7.
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Aplikacja nie uruchamia się.
Czy czas automatycznego resetowania
panelu nie jest zbyt krótki?
Ustaw czas automatycznego
resetowania panelu na przynajmniej 30
sekund.
―
Ekran nie odpowiada po
włączeniu głównego
wyłącznika zasilania.
Czy urządzenie jest podłączone do
zasilania?
Podłącz przewód zasilania do gniazda
sieciowego.
―
Naciśnięcie klawisza [Start]
nie powoduje wykonywania
kopii.
Czy na ekranie wyświetlany jest
komunikat?
Określ prawidłową reakcję na komunikat
i wykonaj odpowiednie działania.
strona 6-19
Czy urządzenie nie jest w stanie
uśpienia?
Naciśnij klawisz [Power] w celu
przełączenia urządzenia z trybu
uśpienia.
strona 2-23
Wysuwane są puste
arkusze.
Czy oryginały zostały prawidłowo
załadowane?
Kładąc oryginały na płycie, umieść je
zadrukowaną stroną do dołu i ustaw je
zgodnie z płytami wskaźnika rozmiaru
oryginału.
strona 4-2
Umieszczając oryginały w module
przetwarzania dokumentów, układaj je
stroną zadrukowaną do góry.
strona 4-3
―
Sprawdź ustawienia oprogramowania.
―
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
strona 3-14
Czy gęstość została zmieniona?
Wybierz odpowiedni poziom gęstości.
Wydruki są całkowicie jasne.
Strona
strona 5-20
―
Czy toner jest równomiernie
rozprowadzony w pojemniku
z tonerem?
Potrząśnij pojemnikiem z tonerem
kilkukrotnie na boki.
strona 6-6
Czy tryb EcoPrint jest włączony?
Wyłącz tryb [EcoPrint].
―
―
Uruchom polecenie [Odśwież
wywoływacz].
strona 6-37
―
Uruchom polecenie [Czyszcz. skanera
laser.].
strona 6-36
―
Upewnij się, czy został ustawiony rodzaj
papieru odpowiadający włożonemu
papierowi.
―
6-13
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Wydruki są zbyt ciemne,
mimo że tło zeskanowanych
oryginałów jest białe.
Punkty kontrolne
Naprawa
Czy gęstość została zmieniona?
Wybierz odpowiedni poziom gęstości.
Strona
strona 5-20
―
―
Uruchom polecenie [Odśwież
wywoływacz].
strona 6-37
Kopie cechują się
morowatym wzorem (punkty
są wydrukowane w grupach,
tworząc wzór a nie jednolitą
całość).
Czy oryginał to wydrukowane zdjęcie?
Ustaw obraz oryginału w opcji [Zdjęcie]
na [Wyjście drukarki] lub [Książka/
Magazyn].
strona 5-21
Tekst nie jest drukowany
wyraźnie.
Czy wybrano odpowiednią jakość
obrazu dla oryginału?
Wybierz odpowiednią jakość obrazu.
strona 5-21
Na białym tle widoczne są
czarne lub kolorowe kropki,
mimo że zeskanowany
został oryginał z białym tłem.
Czy uchwyt oryginałów lub szklana płyta
są brudne?
Oczyść uchwyt oryginałów lub szklana
płytę.
strona 6-2
―
Uruchom polecenie [Odśwież
wywoływacz].
strona 6-37
Wydruki są niewyraźne.
Czy urządzenie jest używane
w wilgotnym środowisku albo
środowisku z gwałtownymi zmianami
wilgotności lub temperatury?
Używaj urządzenia w warunkach
odpowiedniej wilgotności.
―
―
Uruchom polecenie [Odświeżanie
bębna].
strona 6-35
Czy oryginały zostały prawidłowo
załadowane?
Umieszczając oryginały na płycie, dostosuj ich
położenie do wskaźników rozmiaru oryginału.
strona 4-2
Podczas umieszczania oryginałów
w opcjonalnym procesorze dokumentów
wyrównaj wskaźniki szerokość oryginału
przed ułożeniem oryginałów.
strona 4-3
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
Sprawdź ułożenie prowadnic szerokości
papieru.
strona 3-16
―
Wykonaj wyrównywanie linii środkowej.
Aby uzyskać informacje o sposobie
wykonania tej czynności, skontaktuj się
z przedstawicielem serwisu.
―
Wydruki są przekrzywione.
6-14
strona 3-23
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Na wydruku pozostaje słabo
naniesiony poprzedni obraz.
―
Skontaktuj się z przedstawicielem działu
serwisu.
―
Na obrazie pojawiają się
nieregularne poziome linie.
―
Skontaktuj się z przedstawicielem działu
serwisu.
―
Papier często się zacina.
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
Załaduj papier prawidłowo.
―
Zmień orientację ustawienia papieru
o 180 stopni.
strona 3-16
strona 3-23
strona xv
strona 3-16
strona 3-23
Czy załadowany jest odpowiedni rodzaj
papieru? Czy jest on w dobrym stanie?
Wyjmij, odwróć i załaduj papier
ponownie.
strona 3-16
Czy papier nie jest wygięty, zagięty lub
pomarszczony?
Wymień papier.
strona 3-16
Czy w urządzeniu nie znajdują się luźne
skrawki lub zacięty papier?
Wyjmij zacięty papier.
strona 6-38
Co najmniej 2 arkusze
nakładają się na siebie
(pobieranie wielu arkuszy
jednocześnie).
―
Załaduj papier prawidłowo.
strona 3-16
Wydruki są pomarszczone.
Czy papier jest prawidłowo
załadowany?
Załaduj papier prawidłowo.
―
Zmień orientację ustawienia papieru
o 180 stopni.
strona 3-23
strona 3-16
strona 3-23
strona xv
strona 3-16
strona 3-23
Wydruki są pozwijane.
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
strona 3-14
―
Odwróć papier w kasecie na drugą
stronę lub zmień orientację ustawienia
papieru o 180 stopni.
strona xv
Wymień papier.
strona 3-14
Czy papier nie jest wilgotny?
6-15
strona 3-16
strona 3-23
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Nie można drukować.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy urządzenie jest podłączone do
zasilania?
Podłącz przewód zasilania do gniazda
sieciowego.
―
Czy urządzenie jest zasilane?
Włącz główny wyłącznik zasilania.
strona 2-9
Czy kabel drukarki i kabel sieciowy są
podłączone?
Podłącz odpowiedni kabel drukarki
i kabel sieciowy.
strona 2-6
Czy urządzenie było zasilane przed
podłączeniem kabla drukarki?
Włącz urządzenie po podłączeniu kabla
drukarki.
―
Czy zadanie drukowania nie jest
wstrzymane?
Wznów drukowanie.
―
Czy host USB nie jest zablokowany?
W ustawieniach hosta USB wybierz
pozycję [Odblokuj].
―
―
Sprawdź, czy pamięć USB jest
prawidłowo podłączona do urządzenia.
―
Czy wąska szyba skanera jest czysta?
Wyczyść szybę skanera.
strona 6-3
―
Uruchom polecenie [Czyszcz. skanera
laser.].
strona 6-36
Górna krawędź lub tylna
strona papieru jest
zabrudzona.
Sprawdź wnętrze urządzenia.
Otwórz prawą pokrywę. Jeżeli wnętrze
urządzenia jest zabrudzone tonerem,
wyczyść je za pomocą miękkiej, suchej
i niepozostawiającej kłaczków
ściereczki.
―
Część obrazu jest okresowo
słabo widoczna lub na
wydruku widać białe linie.
―
Otwórz, a następnie zamknij prawą
pokrywę.
―
―
Uruchom polecenie [Odświeżanie
bębna].
strona 6-35
―
Uruchom polecenie [Odśwież
wywoływacz].
strona 6-37
―
Zmień ustawienie [Zapobieganie
przesiąkaniu] na wartość [Wł.].
―
Nie można drukować
dokumentów zapisanych na
pamięci USB.
Pamięć USB nie została
rozpoznana.
Na wydrukach widoczne są
pionowe linie.
Wydruk z jednej strony
arkusza przebija na drugiej
stronie.
6-16
―
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Kolory na wydruku są
przekrzywione.
Kolory wyglądają inaczej od
oczekiwanych.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
―
Uruchom polecenie [Kalibracja].
strona 6-36
―
Uruchom funkcję [Rejestracja koloru].
strona 6-32
Czy wybrano odpowiednią jakość
obrazu dla oryginału?
Wybierz odpowiednią jakość obrazu.
―
Czy do tacy na papier został włożony
specjalny papier do kopii kolorowych?
Włóż do tacy na papier specjalny papier
do kopii kolorowych.
strona 3-16
―
Uruchom polecenie [Kalibracja].
strona 6-36
―
Uruchom polecenie [Dopasowanie
krzywej tonów].
strona 6-34
―
Podczas kopiowania
―
Ustaw równowagę kolorów.
Podczas drukowania z komputera
Ustaw kolory w sterowniku drukarki.
Patrz Printing
System Driver
User Guide.
Wyświetlany jest komunikat
Przeprowadź dopasowanie
krzywej tonów w menu
systemowym.
W czasie długich okresów użytkowania
wpływ temperatury otoczenia
i wilgotności może spowodować, że
odcienie kolorów wydruków będą się
nieco różnić.
Uruchom polecenie [Dopasowanie
krzywej tonów].
strona 6-34
Pojemnik z tonerem danego
koloru jest pusty.
Czy kontynuować drukowanie na
czarno-biało?
Jeżeli dostępny jest toner czarny,
urządzenie kontynuuje drukowanie
w trybie monochromatycznym, gdy dla
ustawienia [Dział. gdy brak ton. kolor]
wybrano wartość [Drukuj czarno-biało].
―
Nie można utworzyć pliku
PDF
z możliwością.wyszukiwania
tekstu.
Czy wybrano poprawny język?
Sprawdź język do wyodrębnienia.
―
Czy teksty w oryginale nie są
rozpoznawane jako tekst lub czas
utworzenia PDF jest uwzględniony?
Sprawdź następujące:
―
•
Orientacja oryginału jest
nieprawidłowa.
•
Podczas umieszczania oryginałów
o różnej orientacji dla ustawienia
[Automatyczne obracanie obrazu]
wybierz ustawienie [Wł.].
Nie można wyszukać tekstu
w pliku PDF.
Czy dla ustawienia [Format pliku]
wybrano
wartość [Rozpoznawanie tekstu OCR]?
Zmień ustawienie [Format pliku] na
[Rozpoznawanie tekstu OCR].
―
Czy tekst zeskanowanych oryginałów
jest wyblakły lub zbyt jasny?
Zmień ustawienie [Gęstość] na
ciemniejszy poziom.
strona 5-20
Czy tło zeskanowanych oryginałów jest
zbyt ciemne i występują problemy
z rozpoznaniem tekstów?
Zmień ustawienie [Dopasowanie
gęstości tła] na wartość [Wł.] lub
[Ręczne] i ręcznie dostosuj gęstość na
jaśniejszy poziom. W przeciwnym razie
zmień ustawienie [Gęstość] na
ciemniejszy poziom.
strona 5-20
Czy tekst lub obraz z tylnej strony
oryginałów jest widoczny na przedniej
stronie?
Zmień ustawienie [Zapobieganie
przesiąkaniu] na wartość [Wł.].
―
6-17
―
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Nie można wysłać przez
protokół SMB.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy kabel sieciowy jest podłączony?
Podłącz poprawnie kabel sieciowy.
strona 2-6
Czy ustawienia sieciowe urządzenia
zostały prawidłowo skonfigurowane?
Skonfiguruj prawidłowo ustawienia TCP/
IP.
―
Czy ustawienia udostępniania folderów
zostały prawidłowo skonfigurowane?
Sprawdź we właściwościach folderu
ustawienia udostępniania oraz
uprawnienia dostępu.
―
Czy dla opcji Protokół SMB ustawiono
wartość [Wł.]?
Ustaw dla opcji Protokół SMB wartość
[Wł.].
strona 4-29
Czy parametr [Nazwa hosta] został
prawidłowo wprowadzony? *1
Sprawdź nazwę komputera, do którego
są przesyłane dane.
strona 4-29
Czy parametr [Ścieżka] został
prawidłowo wprowadzony?
Sprawdź nazwę udziału folderu
udostępnionego.
strona 4-29
Czy parametr [Nazwa logowania
użytkownika] został prawidłowo
wprowadzony? *1*2
Sprawdź nazwę domeny i nazwę
logowania.
strona 4-29
Czy dla parametrów [Nazwa hosta]
i [Nazwa logowania użytkownika] została
użyta ta sama nazwa domeny?
Usuń nazwę domeny i ukośnik odwrotny
(„\”) z parametru [Nazwa logowania
użytkownika].
strona 4-29
Czy parametr [Hasło logowania] został
prawidłowo wprowadzony?
Sprawdź hasło logowania.
strona 4-29
Czy wyjątki Zapory systemu Windows
zostały prawidłowo skonfigurowane?
Skonfiguruj prawidłowo wyjątki Zapory
systemu Windows.
―
Czy ustawienia godziny w urządzeniu,
na serwerze domeny i na komputerze
docelowym są takie same?
Ustaw w urządzeniu, na serwerze
domeny i na komputerze docelowym
taką samą godzinę.
―
Czy na ekranie jest wyświetlany
komunikat Błąd wysyłania?
Patrz Reagowanie na błąd wysyłania.
strona 6-29
Nie można odnaleźć
urządzenia z WSD.
Czy wyszukiwałeś według adresu IP
urządzenia czy według nazwy hosta?
Ze względów bezpieczeństwa protokół
[HTTP] ustawiony jest na [Wył.] (Off),
a zatem nie można wyszukiwać według
adresu IP urządzenia ani według nazwy
hosta.
―
Urządzenie wydaje z siebie
trzask przed rozpoczęciem
drukowania lub po
drukowaniu.
―
Urządzenie dostosowuje się. Nie jest to
awaria urządzenia.
―
Nie można wysłać pocztą
elektroniczną.
Czy na urządzeniu ustawiono limit
rozmiaru e-mail w ustawieniach serwera
SMTP?
Sprawdź wartość limitu w polu „Limit
rozmiaru e-mail?” w ustawieniu [E-mail]
w narzędziu Embedded Web Server RX
i zmień ją w razie potrzeby.
strona 2-32
*1
Jako nazwę hosta można także wprowadzić pełną nazwę komputera (np. pc001.abcdnet.com).
*2
Nazwy logowania można także wprowadzić w następujących formatach:
Nazwa_domeny/nazwa_użytkownika (na przykład abcdnet/jan.kowalski)
Nazwa_użytkownika@nazwa_domeny (na przykład jan.kowalski@abcdnet)
6-18
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Reagowanie na komunikaty o błędach
Jeżeli na panelu dotykowym wyświetlany jest jeden z poniższych komunikatów, postępuj zgodnie z odpowiednią
procedurą.
NOTATKA
Podczas rozmowy z pracownikiem serwisu konieczne będzie podanie numeru seryjnego. Aby sprawdzić numer
seryjny, patrz Ekran informacji o urządzeniu na stronie 3-7.
B
Komunikat
Błąd aktywacji.
Błąd dysku twardego.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
―
Aktywacja aplikacji nie powiodła się.
Skontaktuj się z administratorem.
―
―
Uwierzytelnianie rozszerzenia jest
wyłączone. Wyłącz i włącz główny
wyłącznik zasilania. Jeżeli błąd
będzie nadal występować,
skontaktuj się z administratorem.
―
—
Wystąpił błąd na dysku twardym.
Anulowano zadanie. Naciśnij
przycisk [Koniec].
—
Możliwe kody błędów i ich opisy są
następujące.
01: Przekroczono ilość danych,
które można zapisać za jednym
razem. Uruchom ponownie system
albo wyłącz i ponownie włącz
zasilanie. Jeżeli błąd występuje
nadal, podziel plik na mniejsze pliki.
Jeżeli błąd będzie występował po
podzieleniu pliku, oznacza to, że
doszło do uszkodzenia dysku
twardego. Uruchom polecenie
[Inicjalizowanie systemu].
04: Niewystarczająca ilość miejsca
na dysku twardym, aby ukończyć tę
operację. Przenieś lub usuń
niepotrzebne dane.
Błąd KPDL. *
―
Wystąpił błąd PostScript. Zadanie
zostanie anulowane. Naciśnij
przycisk [Koniec].
―
Błąd pamięci
wymiennej.*
Czy pamięć wymienna nie jest
chroniona przed zapisem?
Wystąpił błąd pamięci wymiennej.
Zadanie zostało zatrzymane.
Naciśnij przycisk [Koniec].
―
Możliwe kody błędów i ich opisy są
następujące.
01: Podłącz pamięć wymienną,
w której można zapisywać dane.
6-19
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Błąd pamięci
wymiennej.*
Punkty kontrolne
―
Naprawa
Wystąpił błąd pamięci wymiennej.
Zadanie zostało zatrzymane.
Naciśnij przycisk [Koniec].
Strona
―
Możliwe kody błędów i ich opisy są
następujące.
01: Przekroczono ilość danych,
które można zapisać za jednym
razem. Uruchom ponownie system
albo wyłącz i ponownie włącz
zasilanie. Jeżeli błąd występuje
nadal, podziel plik na mniejsze pliki.
Jeżeli błąd występuje nadal,
oznacza to, że pamięć wymienna
nie jest zgodna z urządzeniem. Użyj
wymiennej pamięci sformatowanej
dla tego urządzenia.
Jeżeli nie można sformatować
pamięci wymiennej, oznacza to, że
jest uszkodzona. Podłącz pamięć
wymienną zgodną z urządzeniem.
*
Błąd systemowy.
—
Wystąpił błąd systemowy. Postępuj
zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
—
Błąd urządzenia.
―
Wystąpił błąd wewnętrzny. Zapisz
kod błędu wyświetlony na ekranie.
Wezwij serwis.
―
Błąd wysyłania.
—
Wystąpił błąd podczas transmisji.
Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij przycisk [Koniec]. Aby
poznać znaczenie kodu błędu
i dowiedzieć się, co zrobić dalej,
zapoznaj się z częścią Reagowanie
na błąd wysyłania.
strona 6-29
Brak zszywek. *
Czy w kasecie na zszywki nie
zabrakło zszywek?
Jeżeli zszywki się skończyły,
urządzenie się zatrzyma, a na
ekranie zostanie wyświetlona
informacja, gdzie brakuje zszywek.
Pozostaw urządzenie włączone
i wymień kasetę zszywek zgodnie
z odpowiednią procedurą. Naciśnij
[Kontynuuj], aby drukować bez
funkcji zszywania. Naciśnij przycisk
[Anuluj], aby anulować zadanie.
strona 6-11
Gdy opcja Autom. kontyn. po błędzie jest ustawiona na [Wł.], przetwarzanie danych jest automatycznie kontynuowane po upływie
określonego czasu.
C
Komunikat
Czyszczenie skanera
laserowego...
Punkty kontrolne
—
Naprawa
Urządzenie jest w trakcie
dopasowywania, aby zachować
jakość. Czekaj.
6-20
Strona
—
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
D
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Dodaj papier do kasety
#.
Czy we wskazanej kasecie znajduje
się papier?
Włóż papier.
Wybierz dostępny papier. Aby
rozpocząć drukowanie, naciśnij
przycisk [Kontynuuj].
strona 3-14
Dodaj papier do tacy
uniwersalnej.
Czy do tacy uniwersalnej
załadowano papier we wskazanym
formacie?
Włóż papier.
Wybierz dostępny papier. Aby
rozpocząć drukowanie, naciśnij
przycisk [Kontynuuj].
strona 3-23
Dopasowywanie
skanera.
—
Urządzenie jest w trakcie
dopasowywania, aby zachować
jakość. Czekaj.
—
H
Komunikat
Hasło nie spełnia
wymogów zasad haseł.
Punkty kontrolne
Czy hasło wygasło?
Czy zmieniono wymagania
dotyczące zasad haseł, takie jak
długość hasła lub rodzaj
wymaganych znaków?
Naprawa
Strona
Zmień hasło logowania.
―
Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij przycisk [Koniec].
―
Sprawdź wymagania zasad haseł
i zmień hasło logowania.
―
―
Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij przycisk [Koniec].
K
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Kalibracja...
―
Urządzenie jest w trakcie
dopasowywania, aby zachować
jakość. Czekaj.
―
Kończy się toner.
[C][M][Y][K] (Wymień po
opróżnieniu.)
—
Za chwilę konieczna będzie
wymiana pojemnika z tonerem.
Uzyskaj nowy pojemnik z tonerem.
—
Konto użytkownika jest
zablokowane.
—
Skontaktuj się z administratorem.
―
Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij przycisk [Koniec].
M
Komunikat
Maksymalna ilość
skanowanych stron.
Punkty kontrolne
Czy przekroczono dopuszczalną
liczbę skanowań?
6-21
Naprawa
Nie można skanować kolejnych
stron. Postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
Strona
—
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
N
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Nie można druk.
dwustron. na tym
papierze.
Czy wybrany rozmiar/rodzaj papieru
pozwala na drukowanie
dwustronne?
Jeżeli wybrany papier nie został
zmieniony, po naciśnięciu przycisku
[Kontynuuj] drukowanie dwustronne
zostanie wznowione.
Wybierz dostępny papier. Aby
rozpocząć drukowanie, naciśnij
przycisk [Kontynuuj].
strona 5-27
Nie można dziurkować
tego papieru.
Czy wybrany rozmiar/rodzaj papieru
pozwala na dziurkowanie?
Jeżeli wybrany papier nie został
zmieniony, po naciśnięciu przycisku
[Kontynuuj] dziurkowanie zostanie
wznowione.
strona 5-19
Wybierz dostępny papier. Aby
rozpocząć drukowanie, naciśnij
przycisk [Kontynuuj].
Nie można dziurkować
w wybranej pozycji.
Czy wybrana została pozycja, w
której nie można wykonać
dziurkowania?
Jeżeli wybrany papier nie został
zmieniony, po naciśnięciu przycisku
[Kontynuuj] dziurkowanie zostanie
wznowione.
strona 5-19
Wybierz dostępny papier. Aby
rozpocząć drukowanie, naciśnij
przycisk [Kontynuuj].
Nie można połączyć się
z serwerem
uwierzytelniania.*
Nie można przesuwać
tego papieru.*
—
Dopasuj czas w ustawieniach
urządzenia do ustawień czasu
serwera.
strona 2-17
—
Sprawdź nazwę domeny.
―
—
Sprawdź nazwę domeny.
―
—
Sprawdź status połączenia
z serwerem.
—
Czy wybrany rozmiar/rodzaj papieru
pozwala na przesuwanie?
Jeżeli wybrany papier nie został
zmieniony, po naciśnięciu przycisku
[Kontynuuj] przesuwanie zostanie
wznowione.
strona 5-17
Wybierz dostępny papier. Aby
rozpocząć drukowanie, naciśnij
przycisk [Kontynuuj].
Nie można użyć #####
z powodu błędu.
―
Wezwij serwis.
―
Nie można użyć tej
skrzynki.
—
Nie można użyć określonej
skrzynki. Zadanie jest anulowane.
Naciśnij przycisk [Koniec].
—
Nie można wydrukować
określonej liczby kopii.*
—
Dostępna jest tylko jedna kopia.
Naciśnij [Kontynuuj], aby
kontynuować drukowanie. Naciśnij
przycisk [Anuluj], aby anulować
zadanie.
—
Nie można wykonać
drukowania zdalnego.
—
Drukowanie zdalne jest zabronione.
―
Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij przycisk [Koniec].
6-22
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Nie można wykonać tego
zadania.*
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
―
Ograniczone przez ustawienia
autoryzacji. Zadanie zostanie
anulowane. Naciśnij przycisk
[Koniec].
―
―
Ograniczone przez funkcję
rozliczania zadań. Zadanie zostanie
anulowane. Naciśnij przycisk
[Koniec].
―
Nie można wykonać
zszywania w określonej
pozycji.
Czy wybrana została pozycja,
w której nie można wykonać
zszywania?
Jeżeli wybrany papier nie został
zmieniony, po naciśnięciu przycisku
[Kontynuuj] zszywanie zostanie
wznowione.
Wybierz dostępny papier. Aby
rozpocząć drukowanie, naciśnij
przycisk [Kontynuuj].
strona 5-18
Nie można zapisać
danych przech. zadań.
—
Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij przycisk [Koniec].
—
Nie można znaleźć
komputera docelowego.
Sprawdź komputer.
Czy urządzenie i komputer, do
którego zeskanowany obraz ma być
wysłany, są podłączone do sieci?
Sprawdź ustawienia sieci i protokołu
SMB.
strona 2-6
Czy informacje o koncie
(identyfikator użytkownika, hasło)
używane do uzyskiwania dostępu
do folderu udostępnionego, do
którego zeskanowany obraz ma być
wysłany, są poprawne?
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa
prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
•
Nazwa hosta i adres IP.
•
Numer portu.
Sprawdź następujące ustawienia
komputera, do którego
zeskanowany obraz ma być
wysłany:
•
Nazwa hosta
•
Ścieżka
•
Nazwa logowania użytkownika
—
NOTATKA
Jeżeli nadawca ma domenę
użytkownika, podaj nazwę domeny.
[ID logowania
użytkownika]@[nazwa domeny]
Na przykład: sa720XXXX@km
Nie można zszyć tego
papieru.*
Czy wybrany rozmiar/rodzaj papieru
pozwala na zszywanie?
6-23
•
Hasło logowania
•
Uprawnienia odbiorcy do folderu
udostępnionego
Jeżeli wybrany papier nie został
zmieniony, po naciśnięciu przycisku
[Kontynuuj] zszywanie zostanie
wznowione.
Wybierz dostępny papier. Aby
rozpocząć drukowanie, naciśnij
przycisk [Kontynuuj].
strona 5-18
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Nie udało się określić
rozliczania zadań.*
—
Określenie rozliczania zadań
podczas zewnętrznego
przetwarzania zadań nie powiodło
się. Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij przycisk [Koniec].
—
Nie znaleziono skrzynki.
—
Nie znaleziono wybranej skrzynki.
Anulowano zadanie. Naciśnij
przycisk [Koniec].
—
Niepr. nazwa logowania
lub hasło użytk.*
—
Podczas zewnętrznego
przetwarzania zadania podano
nieprawidłową nazwę logowania lub
hasło. Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij przycisk [Koniec].
—
Nieprawidłowa
konfiguracja.
Czy oryginały zostały prawidłowo
załadowane?
Kładąc oryginały na płycie, umieść
je zadrukowaną stroną do dołu
i ustaw je zgodnie z płytami
wskaźnika rozmiaru oryginału.
—
Umieszczając oryginały w module
przetwarzania dokumentów, układaj
je stroną zadrukowaną do góry.
*
Nieprawidłowe hasło
skrzynki.
—
Podczas zewnętrznego
przetwarzania zadania podano
nieprawidłowe hasło skrzynki.
Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij przycisk [Koniec].
—
Nieprawidłowy
identyfikator konta.*
—
Podczas zewnętrznego
przetwarzania zadania podano
nieprawidłowy identyfikator konta.
Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij przycisk [Koniec].
—
Gdy opcja Autom. kontyn. po błędzie jest ustawiona na [Wł.], przetwarzanie danych jest automatycznie kontynuowane po upływie
określonego czasu.
O
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Odświeżanie bębna...
—
Urządzenie jest w trakcie
dopasowywania, aby zachować
jakość. Czekaj.
—
Opróżnij pojemnik
dziurkacza.
Czy pojemnik dziurkacza nie jest
pełny?
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
opróżnić pojemnik dziurkacza.
strona 6-12
Ostrzeżenie o małej
ilości pamięci.
—
Nie można uruchomić zadania.
Spróbuj ponownie później.
—
Ostrzeżenie o niskiej
temperaturze. Dostosuj
temperaturę
pomieszczenia.
—
Jakość druku może być
pogorszona. Dostosuj temperaturę
i poziom wilgotności
w pomieszczeniu.
—
Ostrzeżenie o wysokiej
temperaturze. Dostosuj
temperaturę
pomieszczenia.
―
Jakość druku może być
pogorszona. Dostosuj temperaturę
i poziom wilgotności
w pomieszczeniu.
―
6-24
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
P
Komunikat
Pamięć jest pełna.*
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
—
Pamięć jest pełna. Dalsza realizacja
zadania nie jest możliwa. Naciśnij
[Kontynuuj], aby wydrukować
zeskanowane strony. Nie można
prawidłowo przetworzyć zadania
drukowania. Naciśnij przycisk
[Anuluj], aby anulować zadanie.
—
—
Nie można wykonać przetwarzania
z powodu braku wolnej pamięci.
Jeżeli dostępna jest tylko opcja
[End], naciśnij [End]. Zadanie
zostanie anulowane.
—
Pamięć skanera jest
pełna.*
—
Nie można przeprowadzić
skanowania z powodu
niewystarczającej ilości wolnej
pamięci skanera. Postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
—
Pamięć wymienna jest
pełna.*
―
Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij przycisk [Koniec].
―
Brak wystarczającej ilości wolnego
miejsca na pamięci wymiennej.
Usuń zbędne pliki.
Pamięć wymienna nie
jest sformatowana.
Czy pamięć wymienna jest
sformatowana dla tego urządzenia?
Wykonaj na urządzeniu funkcję
[Format].
―
Papier pozostał.
—
Wyjmij papier z finiszera
dokumentów.
—
Podano przekrzywione
oryginały.
―
Przeczytaj ostrzeżenie
umieszczone na procesorze
dokumentów i sprawdź oryginały.
Jeżeli oryginały uległy zacięciu,
postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
wyjść oryginały.
―
Pojemnik z tonerem jest
pusty. [C][M][Y][K]
—
Wymień pojemnik z tonerem na
określony przez producenta.
strona 6-6
NOTATKA
Jeżeli pojemnik z tonerem
kolorowym jest pusty, ale pozostał
czarny toner, urządzenie
kontynuuje drukowanie w trybie
monochromatycznym, gdy dla
ustawienia „Dział. gdy brak ton.
kolor” wybrano wartość [Drukuj
czarno-biało].
Pokrywa jest otwarta.
Czy wszystkie pokrywy są
zamknięte?
Zamknij pokrywę wskazaną na
ekranie.
―
Przekroczono
akceptowaną liczbę
zszywania.*
Czy nie przekroczono
dopuszczalnej liczby arkuszy?
Naciśnij przycisk [Kontynuuj], aby
drukować bez funkcji zszywania.
Naciśnij przycisk [Anuluj], aby
anulować zadanie.
—
6-25
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Czy na panelu dotykowym
wyświetlany jest przycisk [Koniec]?
Określona skrzynka jest pełna, nie
ma możliwości dalszego zapisu.
Zadanie jest anulowane. Naciśnij
przycisk [Koniec]. Spróbuj
ponownie wykonać zadanie po
wydrukowaniu lub usunięciu danych
z okna zadań.
—
—
Skrzynka Powtórz kopie jest pełna
i nie ma możliwości dalszego
powtarzania kopii. Naciśnij [Kontynuuj],
aby wydrukować zeskanowane strony.
Naciśnij przycisk [Anuluj], aby anulować
zadanie.
—
Przeprowadź
dopasowanie krzywej
tonów w menu
systemowym.
W czasie długich okresów
użytkowania wpływ temperatury
otoczenia i wilgotności może
spowodować, że odcienie kolorów
wydruków będą się nieco różnić.
Uruchom polecenie [Dopasowanie
krzywej tonów].
strona 6-34
Przygotowywanie do
drukowania.
—
Urządzenie jest w trakcie
dopasowywania, aby zachować
jakość. Czekaj.
—
Przekroczono limit
skrzynki.*
*
Strona
Gdy opcja Autom. kontyn. po błędzie jest ustawiona na [Wł.], przetwarzanie danych jest automatycznie kontynuowane po upływie
określonego czasu.
S
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Separator zadań jest
zapełniony papierem.
Czy przekroczono pojemność tacy?
Wyjmij papier i naciśnij przycisk
[Kontynuuj]. Drukowanie zostanie
wówczas wznowione.
—
Sprawdź papier w tacy
uniwersalnej.
—
Rozmiar papieru jest inny. Ustaw
wybrany rozmiar papieru i naciśnij
[Kontynuuj].
strona 3-28
Sprawdź pojemnik
zużytego tonera.
—
Pojemnik na zużyty toner nie jest
zainstalowany prawidłowo. Ustaw
go prawidłowo.
strona 6-9
Czy pojemnik na zużyty toner jest
pełny?
Wymień pojemnik na zużyty toner.
strona 6-9
Czy górna pokrywa procesora
dokumentów jest otwarta?
Zamknij pokrywę procesora
dokumentów.
―
Czy procesor dokumentów jest
otwarty?
Zamknij procesor dokumentów.
―
Sprawdź procesor
dokumentów.
6-26
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
System druku
podłączone do
bieżącego portu nie jest
wspierany przez
sterownik drukarki.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy używany jest sterownik
drukarki dla tego urządzenia?
Sprawdź nazwę urządzenia
i ponownie zainstaluj sterownik
drukarki.
—
—
Wyczyść wąską szybkę skanera za
pomocą ściereczki dostarczonej
z procesorem dokumentów.
strona 6-3
Użyj dla tego portu
sterownika drukarki
zgodnego z systemem
druku.
Szyba wymaga
wyczyszczenia.
T
Komunikat
Trwa regulowanie
temperatury...
Punkty kontrolne
―
Naprawa
Urządzenie jest w trakcie
dopasowywania, aby zachować
jakość. Czekaj.
Strona
―
U
Komunikat
Usuń oryginały
w procesorze
dokumentów.
Punkty kontrolne
Czy pozostały jakieś oryginały
w procesorze dokumentów?
Naprawa
Wyjmij oryginały z procesora
dokumentów.
Strona
―
W
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
W kasecie # wystąpił
błąd.
―
Otwórz kasetę. Sprawdź wnętrze
urządzenia i wyjmij papier.
―
Wewnętrzna taca jest
zapełniona papierem.
Czy przekroczono pojemność tacy?
Wyjmij papier. Drukowanie zostanie
wówczas wznowione.
—
Wykryto dokument
poufny.
―
Urządzenie wykryło chroniony wzór
dokumentu. Anulowano zadanie.
Naciśnij przycisk [Koniec].
―
Wymień wsz. oryg.
i naciśnij [Kontynuuj].
—
Wyjmij oryginały z procesora
dokumentów, ułóż je w oryginalnym
porządku i włóż z powrotem.
Naciśnij [Kontynuuj], aby wznowić
drukowanie. Naciśnij przycisk
[Anuluj], aby anulować zadanie.
—
6-27
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Z
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Zacięcie papieru.
―
Jeżeli papier się zatnie, urządzenie
zatrzyma się, a na ekranie zostanie
wyświetlona informacja, gdzie
wystąpił ten problem. Nie
wyłączając urządzenia, wyjmij
zacięty papier zgodnie z
odpowiednią procedurą.
strona 6-38
Zacięcie zszywek.
—
Jeżeli zszywki się zatną, urządzenie
zatrzyma się, a na ekranie zostanie
wyświetlona informacja, gdzie
wystąpił ten problem. Pozostaw
urządzenie włączone i wyjmij
zacięte zszywki zgodnie
z odpowiednią procedurą.
strona 6-51
Zainstalowano nieznany
toner.
Czy został zainstalowany firmowy
toner?
Firma nie ponosi odpowiedzialności
za uszkodzenia spowodowane
przez korzystanie z materiałów
eksploatacyjnych innych
producentów.
—
Zainstalowano nieznany
toner. PC [C][M][Y][K]
Czy parametry regionalne
zainstalowanego toneru
odpowiadają parametrom
urządzenia?
Zainstaluj określony pojemnik.
—
Zainstaluj pojemnik
dziurkacza.
—
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
zainstalować pojemnik dziurkacza.
strona 6-12
6-28
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Reagowanie na błąd wysyłania
Kod
błędu
1101
1102
Komunikat
Naprawa
Strona
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Nie można wysłać i-FAKSU.
Sprawdź nazwę hosta serwera SMTP w narzędziu
Embedded Web Server RX.
strona 2-27
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Sprawdź nazwę hosta FTP.
—
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
Sprawdź nazwę hosta SMB.
—
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
Sprawdź ustawienia SMB.
—
•
Nazwa logowania i hasło logowania
NOTATKA
Jeżeli nadawca ma domenę użytkownika, podaj
nazwę domeny.
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Nie można wysłać i-FAKSU.
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
•
Nazwa hosta
•
Ścieżka
Sprawdź następujące parametry w narzędziu
Embedded Web Server RX.
•
Nazwa logowania SMTP i hasło logowania.
•
Nazwa logowania POP3 i hasło logowania.
•
Limit rozmiaru e-mail
Sprawdź następujące parametry w narzędziu
Embedded Web Server RX.
•
Nazwa logowania SMTP i hasło logowania.
•
Nazwa logowania POP3 i hasło logowania.
Sprawdź ustawienia FTP.
•
—
—
—
Nazwa logowania i hasło logowania
NOTATKA
Jeżeli nadawca ma domenę użytkownika, podaj
nazwę domeny.
1103
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
•
Ścieżka
•
Uprawnienia odbiorcy do folderu udostępnionego
Sprawdź ustawienia SMB.
•
strona 4-29
Nazwa logowania i hasło logowania
NOTATKA
Jeżeli nadawca ma domenę użytkownika, podaj
nazwę domeny.
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
•
Ścieżka
•
Uprawnienia odbiorcy do folderu udostępnionego
Sprawdź ustawienia FTP.
•
Ścieżka
•
Uprawnienia odbiorcy do folderu udostępnionego
6-29
—
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Kod
błędu
1104
Komunikat
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Naprawa
Sprawdź adres e-mail.
Strona
strona 4-33
NOTATKA
Jeżeli adres został zarejestrowany w domenie, nie
można wysłać wiadomości e-mail.
Nie można wysłać i-FAKSU.
Sprawdź adres i-FAKSU.
NOTATKA
Patrz FAX
Operation
Guide.
Jeżeli adres został zarejestrowany w domenie, nie
można wysłać wiadomości e-mail.
1105
1106
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
Wybierz [Wł.] dla ustawień SMB w narzędziu
Embedded Web Server RX.
strona 2-27
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Wybierz [Wł.] dla ustawień SMTP w narzędziu
Embedded Web Server RX.
strona 2-27
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Wybierz [Wł.] dla ustawień FTP w narzędziu
Embedded Web Server RX.
strona 2-27
Nie można wysłać i-FAKSU.
Wybierz [Wł.] dla ustawień i-FAKSU w narzędziu
Embedded Web Server RX.
Patrz FAX
Operation
Guide.
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź adres nadawcy SMTP w narzędziu
Embedded Web Server RX.
strona 2-27
Nie można wysłać i-FAKSU.
1131
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Wybierz [Wł.] dla ustawień protokołu bezpieczeństwa
w narzędziu Embedded Web Server RX.
strona 2-27
1132
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Sprawdź następujące parametry serwera FTP:
strona 2-27
2101
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
•
Czy usługa FTPS jest dostępna?
•
Czy szyfrowanie jest dostępne?
Sprawdź ustawienia sieci i protokołu SMB.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
•
Nazwa hosta i adres IP.
•
Numer portu.
Sprawdź ustawienia sieci i serwera FTP.
•
—
—
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
•
Nazwa hosta i adres IP.
•
Numer portu.
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
•
Sprawdź sieć i Embedded Web Server RX.
Kabel sieciowy jest podłączony.
Nie można wysłać i-FAKSU.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
•
Nazwa serwera POP3 użytkownika POP3.
•
Nazwa serwera SMTP
6-30
—
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Kod
błędu
2102
2103
Komunikat
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Naprawa
Sprawdź ustawienia sieci i protokołu SMB.
•
2202
2203
2231
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
•
Czy serwer FTP jest dostępny?
•
Serwer nie działa prawidłowo.
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
Nie można wysłać i-FAKSU.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
Sprawdź ustawienia sieci i protokołu SMB.
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź ustawienia sieci i protokołu SMB.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
—
Kabel sieciowy jest podłączony.
Sprawdź następujące parametry serwera FTP:
2201
Strona
—
—
—
Nie można wysłać i-FAKSU.
2204
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Nie można wysłać i-FAKSU.
3101
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź ograniczenie rozmiaru wiadomości e-mail
w ustawieniach SMTP w narzędziu Embedded Web
Server RX.
—
Sprawdź metody uwierzytelniania nadawcy i odbiorcy.
—
Sprawdź ustawienia sieci i protokołu SMB.
—
Nie można wysłać i-FAKSU.
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
3201
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
Sprawdź metody uwierzytelniania nadawcy i odbiorcy.
—
—
Wyłącz i włącz ponownie główny wyłącznik zasilania.
Jeżeli ten błąd występuje wiele razy, zanotuj
wyświetlany komunikat o błędzie i skontaktuj się
z pracownikiem serwisu.
—
—
Zeskanowany oryginał przekracza dopuszczalną
liczbę 999 stron. Wyślij nadmiarowe strony oddzielnie.
—
Nie można wysłać i-FAKSU.
0007
4201
4701
5101
5102
5103
5104
7101
7102
7103
720f
9181
6-31
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Dopasowanie/Konserwacja
Rejestracja kolorów
Podczas pierwszej instalacji urządzenia lub jego przenoszenia do nowej lokalizacji może wystąpić przemieszczenie
kolorów w trakcie drukowania. Funkcja ta umożliwia korektę pozycji kolorów cyjan, magenta i żółty w celu rozwiązania
przemieszczenia kolorów.
Do rejestracji kolorów dostępne są tryby: automatyczna i ręczna rejestracja. Przemieszczenie kolorów można
w znaczącym stopniu poprawić za pomocą rejestracji automatycznej. Jeżeli jednak nie można rozwiązać problemu, użyj
rejestracji ręcznej. Można jej również używać do konfiguracji zaawansowanych ustawień.
NOTATKA
Aby wykonać rejestrację kolorów, należy sprawdzić, czy do kasety włożono papier o rozmiarze Letter lub A4.
WAŻNE
Przed wykonaniem rejestracji kolorów należy przeprowadzić kalibrację (patrz Kalibracja na stronie 6-36).
Jeżeli przemieszczenie kolorów nadal będzie występowało, należy wykonać rejestrację kolorów. Wykonanie
rejestracji kolorów bez poprzedzającej ją kalibracji kolorów może spowodować usunięcie przemieszczenia
kolorów, lecz jednocześnie przyczynić się do znacznie poważniejszego przemieszczenia kolorów
w późniejszym czasie.
Automatyczna korekcja kolorów
1
Wyświetl ekran.
1 Naciśnij klawisz [System Menu].
2 Naciśnij przycisk [ ], [Dopasowanie/konserwacja], [
w polu „Rejestracja koloru”.
2
Wydrukuj arkusz testowy.
3
Przeprowadź rejestrację kolorów.
], a następnie przycisk [Dalej]
Naciśnij przycisk [Dalej] w polu „Auto” i klawisz [Start]. Arkusz testowy zostanie wydrukowany.
1 Jak przedstawiono na rysunku, umieść arkusz na szybie stroną zadrukowaną do dołu,
wyrównując brzeg ze strzałkami do tyłu urządzenia.
?
6-32
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
2 Naciśnij klawisz [Start], aby rozpocząć skanowanie arkusza testowego.
Po zakończeniu skanowania rozpoczęta zostanie procedura korekcji pozycji kolorów.
3 Po zakończeniu korekcji pozycji kolorów naciśnij przycisk [OK].
Ręczna korekcja
1
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran „Rejestracja koloru” jak opisano w kroku 1 procedury Automatyczna
korekcja.
2 Naciśnij przycisk [Dalej] w polu Ręczne.
2
Wydrukuj arkusz testowy.
Naciśnij przycisk [Drukuj] na ekranie „Schemat”. Arkusz testowy zostanie wydrukowany.
Na arkuszu testowym zostaną wydrukowane schematy kolorów M (magenta), C (cyjan) i Y
(żółty) — H-1 do 7 i V-1 do 5.
Przykład arkusza testowego
6-33
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
3
Wprowadź odpowiednie wartości.
1 Na schematach V-1 do V-5 odczytaj tylko wartości z pola V-3 (środek).
Na każdym schemacie znajdź lokalizację, w której 2 linie są wyrównane ze sobą. Jeżeli jest to
pozycja 0, rejestracja dla tego koloru nie jest wymagana. Na poniższym rysunku poprawna pozycja
jest oznaczona literą B.
2 Naciśnij przycisk [Dalej] w polu „Rejestracja”
3 Naciśnij przycisk [Zmień] dla schematu, który ma być poprawiony.
4 Naciśnij przycisk [+] lub [-], aby wprowadzić wartości odczytane z arkusza testowego
i naciśnij przycisk [OK].
Naciśnij przycisk [+], aby zwiększyć wartość w zakresie od 0 do 9. Aby zmniejszyć, naciśnij przycisk
[-].
Naciskając przycisk [-], można zmienić wartość z 0 na litery alfabetu w zakresie od A do I. Aby
przełączyć w odwrotnym kierunku, naciśnij przycisk [+].
Nie można używać klawiszy numerycznych do wprowadzania tych wartości.
5 Powtórz kroki 3 i 4, aby wprowadzić wartości rejestracji z każdego schematu.
6 Naciśnij przycisk [Start] po wprowadzeniu wszystkich wartości. Rejestracja kolorów
zostanie rozpoczęta.
7 Naciśnij przycisk [OK] po zakończeniu rejestracji kolorów.
Dopasowanie krzywej tonów
Po używaniu przez dłuższy czas bądź w wyniku działania temperatury otoczenia lub wilgotności tony wydruków mogą
się różnić od oryginałów. Przeprowadź tę funkcję, aby zapewnić zgodność tonów z oryginałem. Przed wykonaniem
polecenia Dopasowanie krzywej tonów wykonaj kalibrację (patrz strona 6-36). Jeżeli kalibracja nie spowoduje poprawy
tonów, przeprowadź funkcję Dopasowanie krzywej tonów.
NOTATKA
Aby wykonać dopasowanie krzywej tonów, należy sprawdzić, czy do kasety włożono papier o rozmiarze Letter lub A4.
Podczas dopasowania drukowanych jest łączenie 3 stron wzorcowych (nr 1 do 3). Drukowane wzorce są odczytywane
kolejno podczas regulacji.
1
Wyświetl ekran.
1 Naciśnij klawisz [System Menu].
6-34
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
2 Naciśnij przycisk [ ], [Dopasowanie/konserwacja], [
w polu „Dopasowanie krzywej tonów”.
2
], a następnie przycisk [Dalej]
Dopasuj krzywą tonów.
1 Naciśnij klawisz [Start]. Wzorzec zostanie wydrukowany.
Sprawdź, czy na dole strony wzorca wydrukowany jest numer „1”.
2 Jak przedstawiono na rysunku, umieść arkusz na szybie stroną zadrukowaną do dołu,
wyrównując brzeg ze strzałkami do tyłu urządzenia.
3 Naciśnij klawisz [Start]. Wzorzec zostanie odczytany i rozpocznie się dopasowanie.
Zostanie wydrukowany drugi wzorzec.
4 Sprawdź, czy na dole strony wzorca wydrukowany jest numer „2” (do „3”) i powtórz kroki 2
do 3 dwa razy, aby odczytać kolejno wzorzec 2 i 3.
5 Naciśnij przycisk [OK] na ekranie potwierdzenia zakończenia dopasowania.
Odświeżanie bębna
Usuń z wydruku rozmazanie obrazu i białe punkty.
NOTATKA
Funkcji Odświeżanie bębna nie można wykonywać podczas drukowania. Należy ją uruchomić po zakończeniu drukowania.
1
Wyświetl ekran.
1 Naciśnij klawisz [System Menu].
2 Naciśnij przycisk [ ], [Dopasowanie/konserwacja], a następnie przycisk [Dalej] w polu
„Odświeżanie bębna”.
2
Wykonaj odświeżanie bębna.
Naciśnij klawisz [Start], aby wykonać odświeżanie bębna.
6-35
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Kalibracja
Funkcja pozwala drukować z najlepiej dopasowanymi kolorami, dzięki dostosowaniu odcieni i przemieszczenia kolorów.
Jeżeli mimo wykonania kalibracji kolory nie są poprawne, postępuj zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale
Dopasowanie krzywej tonów (strona 6-34). Jeżeli odcienie i kolory nie są poprawne, postępuj zgodnie z procedurą
opisaną w rozdziale Rejestracja kolorów (strona 6-32).
1
Wyświetl ekran.
1 Naciśnij klawisz [System Menu].
2 Naciśnij przycisk [ ], [Dopasowanie/konserwacja], [
w polu „Kalibracja”.
2
], a następnie przycisk [Dalej]
Wykonaj kalibrację.
Naciśnij klawisz [Start]. „Kalibracja” zostanie rozpoczęta.
Czyszczenie skanera laserowego
Usuń z wydruku pionowe linie.
1
Wyświetl ekran.
1 Naciśnij klawisz [System Menu].
2 Naciśnij przycisk [ ], [Dopasowanie/konserwacja], [
w polu „Czyszcz. skanera laser.”.
2
], a następnie przycisk [Dalej]
Przeprowadź czyszczenie skanera laserowego.
Naciśnij klawisz [Start]. „Czyszczenie skanera laserowego” zostanie rozpoczęte.
6-36
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Odświeżanie wywoływacza
Dostosuj drukowany obraz, który jest za jasny lub niekompletny, nawet pomimo, że jest wystarczająco tonera. Ponadto
można usunąć czarne lub kolorowe kropki widoczne na białym tle, mimo że zeskanowany został oryginał z białym tłem.
1
Wyświetl ekran.
1 Naciśnij klawisz [System Menu].
2 Naciśnij przycisk [ ], [Dopasowanie/konserwacja], [
„Odśwież wywoływacz”.
2
] a następnie przycisk [Dalej] w polu
Wykonaj odświeżanie wywoływacza.
Naciśnij klawisz [Start]. Funkcja „Odśwież wywoływacz” zostanie rozpoczęta.
NOTATKA
Czas oczekiwania może być dłuższy, jeżeli podczas odświeżania wywoływacza zostanie uzupełniony toner.
6-37
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Usuwanie zaciętego papieru
Jeżeli papier się zatnie, na panelu dotykowym zostanie wyświetlony komunikat „Zacięcie papieru.” i urządzenie
przestanie pracować. Aby wyjąć zacięty papier, wykonaj następujące czynności.
Zacicie papieru.
1. Otwórz praw pokryw 1
i wyjmij papier.
2. Otwórz pokryw utrwalania (a)
i wyjmij papier.
3. Wyjmij cay papier
z wyjcia papieru.
4.Zamknij pokryw.
Pokazuje lokalizację
zacięcia papieru.
Zac.
Pokazuje procedurę usuwania
zaciętego papieru.
02/04
Pokazuje następny krok.
Pokazuje poprzedni krok.
Wskaźniki lokalizacji zacięcia
Po wystąpieniu zacięcia papieru lokalizacja zacięcia zostanie wyświetlona na panelu dotykowym wraz z instrukcjami
usuwania zaciętego papieru.
Zacicie papieru.
1. Otwórz praw pokryw 1
i wyjmij papier.
2. Otwórz pokryw utrwalania (a)
i wyjmij papier.
3. Wyjmij cay papier
z wyjcia papieru.
4.Zamknij pokryw.
Zac.
G
J
02/04
I
J
J
J
H
F
E
J
D
C
Wskaźnik lokalizacji zacięcia
papieru
A
B
B
C
C
C
Lokalizacja zacięcia papieru
Strona
A
Kaseta 1
strona 6-39
B
Kaseta 2
strona 6-40
C
Kaseta 3 lub 4 (opcja)
strona 6-41
D
Taca uniwersalna
strona 6-43
E
Jednostka drukowania dwustronnego
strona 6-44
F
Taca wewnętrzna/Moduł utrwalania
strona 6-45
G
Procesor dokumentów (opcja)
strona 6-46
H
Separator zadań
strona 6-49
I
Moduł mostka (opcja)
strona 6-49
J
Finiszer dokumentów na 1000 arkuszy (opcja)
strona 6-50
Po usunięciu zacięcia, urządzenie ponownie się rozgrzeje, a komunikat o błędzie zniknie. Urządzenie wznowi
drukowanie od strony, w trakcie drukowania której wystąpiło zacięcie papieru.
6-38
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Przeciwdziałanie zacięciom papieru
•
Nie używaj ponownie zaciętego papieru.
•
Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza urządzenia.
Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
•
Po usunięciu zaciętego papieru zamknij kasetę i pokrywę, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.
UWAGA
Moduł utrwalania jest bardzo gorący. Należy zachować ostrożność pracując w tym miejscu, ponieważ istnieje
ryzyko oparzenia.
Kaseta 1
1
2
6-39
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Kaseta 2
1
2
6-40
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Opcjonalne kasety 3 i 4
Podajnik papieru (500 arkuszy x 2)
1
2
6-41
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Podajnik o dużej pojemności (1500 arkuszy x 2)
1
2
3
B2
B1
6-42
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Taca uniwersalna
1
2
3
4
6-43
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Jednostka drukowania dwustronnego
1
2
6-44
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Taca wewnętrzna/Moduł utrwalania
1
2
3
6-45
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Opcjonalny procesor dokumentów
DP-770
1
2
3
Jeżeli trudno jest wyjąć oryginał, przekręć gałkę. Oryginał zostanie przesunięty do pozycji,
w której będzie go można łatwo wyjąć.
6-46
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
4
DP-772
1
2
3
Jeżeli trudno jest wyjąć oryginał, przekręć gałkę. Oryginał zostanie przesunięty do pozycji,
w której będzie go można łatwo wyjąć.
6-47
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
DP-773
1
2
3
Jeżeli trudno jest wyjąć oryginał, przekręć gałkę. Oryginał zostanie przesunięty do pozycji,
w której będzie go można łatwo wyjąć.
4
6-48
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Separator zadań
1
2
3
Moduł mostka (opcja)
1
2
6-49
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Finiszer dokumentów na 1000 arkuszy (opcja)
1
2
D1
3
1
2 D2
D3
6-50
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Usuwanie zaciętych zszywek
1
2
1
2
3
CLICK!
6-51
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
6-52
7
Dodatek
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Urządzenia opcjonalne ...................................................................................................................................... 7-2
Przegląd urządzeń opcjonalnych ............................................................................................................. 7-2
Papier ................................................................................................................................................................. 7-4
Podstawowe parametry papieru .............................................................................................................. 7-4
Wybór właściwego papieru ...................................................................................................................... 7-5
Papier specjalny ...................................................................................................................................... 7-8
Dane techniczne .............................................................................................................................................. 7-13
Funkcje wspólne .................................................................................................................................... 7-13
Funkcje kopiowania ............................................................................................................................... 7-15
Funkcje drukowania ............................................................................................................................... 7-16
Funkcje skanera .................................................................................................................................... 7-16
Procesor dokumentów (opcja) ............................................................................................................... 7-17
Podajnik papieru (500 arkuszy x 2) (opcja) ............................................................................................ 7-18
Podajnik o dużej pojemności (1500 arkuszy x 2) (opcja) ....................................................................... 7-18
Finiszer dokumentów na 1000 arkuszy (opcja) ..................................................................................... 7-19
Moduł dziurkacza (opcja) ....................................................................................................................... 7-19
7-1
Dodatek > Urządzenia opcjonalne
Urządzenia opcjonalne
Przegląd urządzeń opcjonalnych
Do urządzenia dostępne są następujące urządzenia opcjonalne.
(1) DP-770
(1) DP-772
(1) DP-773
(1) PLATEN COVER TYPE E
(2) DF-770
(3) PH-7A, PH-7C,
PH-7D
(4) PF-791
(5) PF-810
7-2
Dodatek > Urządzenia opcjonalne
(6) Printed Document
Guard Kit(B)
(9) MM-16-128
(7) Keyboard Holder(B)
(8) Card Authentication Kit(B)
(10) Fax System(W)
(13) Key Counter
(11) IB-50
(14) DT-730
Inne urządzenia opcjonalne
(15) Internet FAX Kit(A)
(16) Data Security kit(E)
(17) UG-33
(18) UG-34
(19) Scan extension kit(A)
(20) Klawiatura USB
(12) IB-51
7-3
Dodatek > Papier
Papier
W tym rozdziale opisano rozmiary i rodzaje papieru, które mogą być używane w podajniku.
Aby uzyskać więcej informacji o rozmiarach, rodzajach i liczbie arkuszy papieru, które można zładować do tacy papieru, patrz
Dane techniczne na stronie 7-13.
Podstawowe parametry papieru
To urządzenie jest przeznaczone do drukowania na standardowym papierze do kopiowania stosowanym w zwykłych
(„suchych”) kopiarkach oraz drukarkach stronicowych, takich jak drukarki laserowe. Pozwala ono także na drukowanie
na wielu innych rodzajach papieru o parametrach określonych w tym dodatku.
Należy zachować ostrożność podczas wybierania papieru. Papier nieodpowiedni do tego urządzenia może się zacinać
albo marszczyć.
Obsługiwane rodzaje papieru
Stosuj standardowy papier do kopiowania stosowany w kopiarkach lub drukarkach laserowych. Jakość papieru będzie
miała wpływ na jakość wydruków. Papier o niskiej jakości może skutkować uzyskaniem niezadowalających wyników
drukowania.
Podstawowe parametry papieru
W poniższej tabeli podano parametry papieru obsługiwanego przez to urządzenie. Więcej szczegółowych informacji
znajduje się w kolejnych sekcjach.
Kryteria
Masa
Parametry
Kasety: od 60 do 256 g/m2
Taca uniwersalna: od 60 do 256 g/m2
Dokładność wymiarowa
±0,7 mm
Prostokątność
narożników
90° ±0,2°
Wilgotność
od 4 do 6%
Zawartość miazgi
80% lub więcej
NOTATKA
Niektóre rodzaje papieru makulaturowego nie spełniają wymagań odnośnie stosowania w tym urządzeniu, podanych
w tabeli podstawowych parametrów papieru poniżej, takich jak na przykład wilgotność albo zawartość miazgi. Z tego
powodu zalecamy, aby nabyć niewielką ilość papieru makulaturowego i sprawdzić jego przydatność do zastosowania
w urządzeniu Wybierz papier makulaturowy zapewniający najlepsze wyniki drukowania i zawierający niewielkie ilości
pyłu papierowego.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy wynikające z użycia papieru nieodpowiadającego podanym
parametrom.
7-4
Dodatek > Papier
Wybór właściwego papieru
W tej sekcji podano wskazówki odnośnie wybierania papieru
Stan
Unikaj używania papieru o zgiętych narożnikach, pomarszczonego, brudnego lub potarganego. Nie używaj papieru
o szorstkiej powierzchni, o grubych włóknach albo bardzo delikatnego. Używanie papieru o właściwościach podanych
powyżej będzie skutkowało nie tylko uzyskiwaniem kopii o niskiej jakości, ale także zacinaniem się papieru
w urządzeniu i skróceniem żywotności urządzenia. Wybieraj papier o gładkiej i równej powierzchni; unikaj jednak
papieru powlekanego albo o powierzchni poddanej obróbce, gdyż może on uszkodzić bęben albo zespół utrwalający.
Składniki
Nie używaj papieru powlekanego albo o powierzchni poddanej obróbce, albo papieru zawierającego plastik lub węgiel.
Takie rodzaje papieru mogą wydzielać szkodliwe opary pod wpływem ciepła powstającego w czasie drukowania i mogą
spowodować uszkodzenie bębna.
Upewnij się, że używasz standardowego papieru o zawartości miazgi co najmniej 80%, to znaczy, że nie więcej niż 20%
całej masy papieru składa się z bawełny lub innych włókien.
Obsługiwane rozmiary papieru
To urządzenie obsługuje następujące rozmiary papieru.
Wymiary podane w poniższej tabeli uwzględniają tolerancję wymiarową ±0,7 mm dla długości i szerokości. Kąty
narożników muszą mieścić się w zakresie 90° ± 0,2°.
Taca uniwersalna
Kaseta lub taca uniwersalna
A6-R (105 mm × 148 mm)
A3 (297 mm × 420 mm)
B6-R (128 mm × 182 mm)
B4 (257 mm × 364 mm)
Hagaki (100×148 mm)
A4 (297 mm × 210 mm)
Oufuku hagaki (148 mm × 200 mm)
A4-R (210 mm × 297 mm)
Executive (7 1/4 × 10 1/2")
B5 (257 mm × 182 mm)
Koperta DL (110 mm × 220 mm)
B5-R (182 mm × 257 mm)
Koperta C5 (162 × 229 mm)
A5-R (148 mm × 210 mm)
Koperta C4 (229 × 324 mm)
Folio (210 mm × 330 mm)
ISO B5 (176 mm × 250 mm)
Ledger
Koperta #10 (Commercial #10) (4 1/8 × 9 1/2”)
Legal
Koperta #9 (Commercial #9) (3 7/8 × 8 7/8”)
Letter
Koperta #6 (Commercial #6 3/4) (3 5/8 × 6 1/2”)
Letter-R
Koperta Monarch (3 7/8 × 7 1/2")
Statement-R
Youkei 2 (114 mm × 162 mm)
Oficio II
Youkei 4 (105 mm × 235 mm)
8K (273 mm × 394 mm)
Wpis rozmiaru (98 mm × 148 do 297 mm × 432 mm)
16K (273 mm × 197 mm)
16K-R (197 mm × 273 mm)
216 × 340 mm
7-5
Dodatek > Papier
Gładkość
Powierzchnia papieru musi być gładka, ale nie może być powlekana. W przypadku papieru zbyt gładkiego i śliskiego
może się zdarzyć, że kilka arkuszy zostanie podanych na raz, powodując zacięcie.
Gramatura papieru
W krajach stosujących system metryczny gramatura papieru podawana jest w gramach na arkusz papieru o powierzchni
jednego metra kwadratowego. W Stanach Zjednoczonych gramatura papieru jest podawana w funtach na jedną ryzę
(500 arkuszy) papieru przyciętego do standardowego rozmiaru (albo rozmiaru handlowego) dla danego gatunku
papieru. Papier zbyt ciężki albo zbyt lekki może nie być podawany prawidłowo lub powodować zacięcia, co może
prowadzić do przyspieszonego zużycia urządzenia. Stosowanie papieru o różnej gramaturze (tzn. grubości) może
powodować przypadkowe podanie kilku arkuszy naraz, jak również zamazywanie oraz inne problemy związane
z drukowaniem, jeżeli toner nie będzie właściwie przywierał do papieru.
Wilgotność
Wilgotność papieru to stosunek wilgotności do stanu suchego wyrażony w procentach. Wilgotność wpływa na
podawanie papieru, jego właściwości elektrostatyczne oraz na przywieranie tonera.
Wilgotność papieru zależy od wilgotności względnej panującej w pomieszczeniu. Duża wilgotność względna powoduje,
że papier staje się wilgotny, jego brzegi rozciągają się i sprawia on wrażenie, jakby był pofałdowany. Niska wilgotność
względna sprawia, że papier traci wilgoć, jego brzegi skracają się i zmniejsza się kontrast druku.
Pofałdowane lub naprężone brzegi mogą powodować ślizganie się papieru podczas podawania. Staraj się utrzymywać
wilgotność papieru na poziomie od 4 do 6%.
Aby utrzymać właściwy poziom wilgotności, zastosuj się do poniższych wskazówek.
•
Przechowuj papier w chłodny, dobrze przewietrzanym miejscu.
•
Przechowuj papier w płaskim położeniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Po otwarciu opakowania zamknij go
ponownie szczelnie, jeżeli papier ma być nieużywany przez dłuższy okres czasu.
•
Przechowuj papier w oryginalnym opakowaniu i w pudełku. Włóż paletę pod karton, aby umieścić go ponad
posadzką. Szczególnie w okresach intensywnych opadów trzymaj papier w bezpiecznej odległości od posadzek
drewnianych lub betonowych.
•
Przed użyciem papieru, który był przechowywany przez dłuższy czas, przetrzymaj go przez przynajmniej 48 godzin
w warunkach właściwej wilgotności.
•
Nie przechowuj papieru w miejscach narażonych na działanie ciepła, światła słonecznego lub wilgoci.
7-6
Dodatek > Papier
Inne parametry papieru
Porowatość: Gęstość włókien papieru
Sztywność: Papier musi być odpowiednio sztywny, gdyż w innym wypadku będzie się wyginał w urządzeniu, powodując
zacięcia.
Zwijanie: Większość rodzajów papieru ma naturalną tendencję do zwijania się po otwarciu opakowania. Gdy papier
przechodzi przez moduł utrwalania, zwija się nieco do góry. Aby uzyskać płaskie wydruki, wkładaj papier tak, aby zwijał
się w kierunku spodu tacy na papier.
Elektryczność statyczna: W procesie drukowania papier zostaje naładowany elektrostatycznie, dzięki czemu toner
przywiera do papieru. Wybierz papier, który szybko się rozładowuje, dzięki czemu kopie nie będą przywierać do siebie.
Białość: Białość papieru wpływa na kontrast wydruku. Dla uzyskania wyraźnych, jasnych kopii stosuj możliwie biały
papier.
Jakość: Problemy z urządzeniem mogą się pojawić na skutek nierównomierności wymiarów arkuszy papieru, braku
prostokątności narożników, szorstkości brzegów, niedocięcia arkuszy albo pomięcia brzegów lub narożników. Aby
zapobiec wystąpieniu tych problemów, zachowaj szczególną ostrożność podczas samodzielnego cięcia papieru.
Opakowanie: Wybieraj papier prawidłowo zapakowany i ułożony w pudełkach. Najlepiej, gdy opakowanie jest pokryte
powłoką zabezpieczającą przed wilgocią.
Papier poddany obróbce specjalnej: Nie zaleca się drukowania na następujących rodzajach papieru, nawet jeżeli
spełniają podane wymagania dotyczące podstawowych parametrów papieru. W przypadku stosowania tych rodzajów
papieru, należy zakupić najpierw niewielką ilość i przeprowadzić test.
•
Papier błyszczący
•
Papier ze znakami wodnymi
•
Papier o nierównej powierzchni
•
Papier perforowany
7-7
Dodatek > Papier
Papier specjalny
W tej sekcji opisano drukowanie na specjalnych papierach i nośnikach do drukowania.
Można stosować następujące papiery i nośniki:
•
Folie
•
Papier wstępnie zadrukowany
•
Papier czerpany
•
Papier makulaturowy
•
Papier cienki
•
Z nagłówkiem
•
Papier kolorowy
•
Papier dziurkowany
•
Koperty
•
Tektura (Hagaki)
•
Papier gruby (od 106 g/m2 do 256 g/m2 lub mniej)
•
Etykiety
•
Papier powlekany
•
Papier wysokiej jakości
W przypadku korzystania z tych rodzajów papieru i nośników wybieraj te, które zostały wyprodukowane specjalnie
z myślą o kopiarkach lub drukarkach stronicowych (takich jak drukarki laserowe). Do drukowania na foliach, grubym
papierze, kopertach, plikach kart i etykietach używaj tacy uniwersalnej.
7-8
Dodatek > Papier
Wybór papieru specjalnego
Chociaż papier specjalny spełniający podane wymagania może być używany w tym urządzeniu, jakość druku będzie się
znacznie wahać ze względu na różnice w strukturze i jakości papieru specjalnego. Z tego względu papier specjalny
wywołuje problemy związane z drukowaniem dużo częściej, niż to się dzieje w przypadku typowego papieru. Przed
zakupem dużej ilości papieru specjalnego wykonaj test drukowania na niewielkiej próbce, aby się upewnić, że jakość
druku jest zadowalająca. Poniżej podano ogólne wskazówki dotyczące drukowania na papierze specjalnym. Nie
ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia użytkownika ani uszkodzenia urządzenia spowodowane wilgotnością
albo parametrami papieru specjalnego.
Do drukowania na papierze specjalnym użyj kasety albo tacy uniwersalnej.
Folie
Folie muszą wytrzymać ciepło powstające podczas procesu drukowania. Folie muszą spełniać następujące wymagania.
Odporność na ciepło
Muszą być odporne na działanie temperatury przynajmniej 190°C.
Grubość
od 0,100 do 0,110 mm
Materiał
Poliester
Dokładność wymiarowa
±0,7 mm
Prostokątność
narożników
90° ±0,2°
Aby uniknąć problemów, stosuj do drukowania na foliach tacę uniwersalną i wkładaj folie dłuższą krawędzią skierowaną
w stronę urządzenia.
Jeżeli folie często zacinają się na wyjściu z urządzenia, spróbuj delikatnie ciągnąć za krawędź folii w momencie jest
wysuwania z urządzenia.
7-9
Dodatek > Papier
Etykiety
Pamiętaj, aby podawać etykiety z tacy uniwersalnej.
Podczas wybierania etykiet zwróć szczególną uwagę na to, aby klej nie mógł wejść kontakt z żadną częścią urządzenia
oraz aby etykiety nie odklejały się łatwo od arkusza spodniego. Materiały samoprzylepne przyklejone do bębna albo do
wałków oraz odklejone etykiety pozostające w urządzeniu mogą spowodować awarię.
W przypadku drukowania na etykietach użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakość druku oraz możliwe problemy.
Arkusz górny
Warstwa samoprzylepna
Arkusz spodni
Etykiety składają się z trzech warstw, jak pokazano na rysunku. Warstwa samoprzylepna zawiera materiały łatwo
podatne na działanie sił występujących w urządzeniu. Arkusz spodni służy za podkład dla arkusza górnego aż do
odklejenia etykiet. Taka budowa etykiet może powodować wiele problemów.
Powierzchnia przeznaczona do drukowania musi być całkowicie pokryta arkuszem górnym. Brak pojedynczych etykiet
może prowadzić do odklejania się pozostałych etykiet, powodując poważne awarie.
Niektóre rodzaje papieru etykietowego cechują się dużymi marginesami na arkuszu górnym. W takich przypadkach nie
odklejaj tych marginesów od arkusza spodniego przed zakończeniem drukowania.
Dozwolone
Niedozwolone
Arkusz
górny
Arkusz spodni
Stosuj papier etykietowy zgodny z poniższą specyfikacją.
Gramatura arkusza górnego
od 44 do 74 g/m²
Gramatura papieru
(łączna gramatura papieru)
od 104 do 151 g/m²
Grubość arkusza górnego
od 0,086 do 0,107 mm
Łączna grubość papieru
od 0,115 do 0,145 mm
Wilgotność
od 4 do 6% (całkowita)
7-10
Dodatek > Papier
Hagaki
Rąbki
Rąbki
Przed włożeniem papieru Hagaki do tacy uniwersalnej, przekartkuj go i ustaw równo jego brzegi. Jeżeli papier Hagaki
jest pomarszczony, przed załadowaniem należy go wygładzić. Drukowanie na pomarszczonym papierze Hagaki może
powodować zacięcia.
Używaj nieskładanego papieru Oufuku hagaki (dostępnego w urzędach pocztowych). Papier Hagaki może w niektórych
przypadkach mieć szorstkie brzegi powstałe na skutek działania maszyny do cięcia papieru na tylnej stronie. Zlikwiduj
takie szorstkie brzegi, kładąc papier Hagaki na płaskiej powierzchni i przesuwając ostrożnie kilka razy linijką po brzegu
papieru.
Koperty
Do drukowania na kopertach używaj tacy uniwersalnej.
Ze względu na budowę kopert, równomierne drukowanie na całej powierzchni koperty może nie być możliwe we
wszystkich przypadkach. Szczególnie cienkie koperty mogą zostać czasami pomarszczone w czasie przechodzenia
przez urządzenie. Przed zakupem dużej liczby kopert wykonaj test drukowania na niewielkiej próbce, aby się upewnić,
że jakość druku jest zadowalająca.
Przechowywanie kopert przez dłuższy okres czasu może prowadzić do ich pomarszczenia. Należy w związku z tym
przechowywać koperty w szczelnie zamkniętym opakowaniu aż do momentu ich użycia.
Pamiętaj o następujących kwestiach.
•
Nie używaj kopert z odsłoniętą częścią klejącą. Nie używaj ponadto kopert, w których część klejąca odsłania się po
zdjęciu powłoki zewnętrznej. Odłączenie się powłoki zewnętrznej w urządzeniu mogłoby spowodować poważne
uszkodzenie urządzenia.
•
Nie używaj kopert specjalnych. Nie używaj na przykład kopert z otworem do zamknięcia klapki sznurkiem albo kopert
z okienkiem otwartym lub foliowym.
•
Jeżeli występują zacięcia, ładuj naraz mniejszą liczbę kopert.
•
Aby zapobiec zacięciom papieru podczas drukowania na wielu kopertach, nie pozostawiaj na tacy wewnętrznej
więcej niż dziesięciu kopert naraz.
Gruby papier
Przed włożeniem grubego papieru do tacy uniwersalnej, przekartkuj go i ustaw równo jego brzegi. Gruby papier może
w niektórych przypadkach mieć szorstkie brzegi powstałe na skutek działania maszyny do cięcia papieru na tylnej
stronie. Zlikwiduj takie szorstkie brzegi, kładąc papier na płaskiej powierzchni i przesuwając ostrożnie kilka razy linijką
po brzegu papieru. Drukowanie na papierze z szorstkimi brzegami może powodować zacięcia papieru.
NOTATKA
Jeżeli papier nie jest podawany płynnie nawet po jego wygładzeniu, załaduj papier do tacy uniwersalnej z przednim
brzegiem uniesionym o kilka milimetrów.
7-11
Dodatek > Papier
Papier kolorowy
Papier kolorowy musi spełniać wymogi dotyczące podstawowych parametrów papieru podane na strona 7-4.
Dodatkowo, pigmenty zastosowane w papierze muszą wytrzymać ciepło powstające podczas procesu drukowania (do
200°C).
Papier wstępnie zadrukowany
Zadrukowany papier musi spełniać wymogi dotyczące podstawowych parametrów papieru podane na strona 7-4.
Kolorowy atrament musi wytrzymać ciepło powstające podczas procesu drukowania. Musi on być także odporny na
działanie oleju silikonowego. Nie stosuj papieru z powierzchnią poddaną obróbce, takiego jak papier błyszczący
stosowany w kalendarzach.
Papier makulaturowy
Papier makulaturowy musi spełniać wymogi dotyczące podstawowych parametrów papieru podane na strona 7-4;
należy jednak zwrócić uwagę na jego białość.
NOTATKA
Przed zakupem dużej ilości papieru makulaturowego wykonaj test drukowania na niewielkiej próbce, aby upewnić się,
że jakość druku jest zadowalająca.
Papier powlekany
Papier powlekany powstaje przez nałożenie na powierzchnię zwykłego papieru powłoki, która pozwala osiągnąć wyższą
jakość wydruków. Jest używany zwłaszcza przy wydrukach o wysokiej jakości.
Powierzchnia papieru o wysokiej lub podwyższonej jakości jest powlekana specjalnymi środkami, które pozwalają na
lepsze przyleganie atramentu i wygładzają powierzchnię kartki. Środki te są nakładane na dwie strony arkusza lub tylko
na jedną. Strona powleczona jest błyszcząca.
WAŻNE
Podczas drukowania na papierze powlekanym w wilgotnym środowisku należy upewnić się, czy papier jest
suchy. Wilgoć może spowodować sklejanie się arkuszy podawanych do urządzenia. Podczas drukowania
w bardzo wilgotnych warunkach arkusze papieru powlekanego należy wkładać pojedynczo.
7-12
Dodatek > Dane techniczne
Dane techniczne
WAŻNE
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
NOTATKA
Więcej informacji na temat korzystania z faksu można znaleźć w FAX Operation Guide.
Funkcje wspólne
Pozycja
Opis
Typ
Stacjonarna
Metoda drukowania
Elektrofotograficzna z użyciem lasera półprzewodnikowego, system
podwójnego bębna
Gramatura
papieru
Kaseta 1, 2
od 60 do 256 g/m2
Taca
uniwersalna
od 60 do 256 g/m2
Rodzaj papieru
Kaseta 1, 2
Zwykły, szorstki, kalka, makulaturowy, zadrukowany, czerpany,
kolorowy, dziurkowany, z nagłówkiem, gruby, o wysokiej jakości,
niestandardowy 1–8 (tryb dwustronny: tak samo jak w trybie
jednostronnym)
Taca
uniwersalna
Zwykły, folia (folia OHP), szorstki, kalka, etykiety, makulaturowy,
zadrukowany, czerpany, plik kart, kolorowy, dziurkowany, z nagłówkiem,
gruby, koperta, o wysokiej jakości, niestandardowy od 1 do 8
Kaseta 1, 2
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II, Letter-R,
Letter, Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm
Taca
uniwersalna
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5 (ISO), B5-R, A5-R, B6-R, A6-R,
Oufuku hagaki, Hagaki, Koperta DL, Koperta C5, Koperta C4, Koperta
#10 (Commercial #10), Koperta #9 (Commercial #9), Koperta #6
(Commercial #6 3/4), Koperta Monarch, Youkei 2, Youkei 4, Ledger,
Legal, Oficio II, Letter, Letter-R, Statement-R, Executive, Folio,
216 × 340 mm, 8K, 16K, 16K-R, Niestandardowy (98 × 148 mm do
297 × 432 mm)
Urządzenie
włączone
30 s lub mniej
Tryb niskiego
poboru energii
10 s lub mniej
Rozmiar
papieru
Czas
nagrzewania
(22°C, 60%)
Tryb uśpienia
Modele zasilane napięciem 220 V do 240 V:
15 s lub mniej
7-13
Dodatek > Dane techniczne
Pozycja
Pojemność
papieru
Opis
Kaseta 1
500 arkuszy (80 g/m2)
Kaseta 2
500 arkuszy (80 g/m2)
Taca
uniwersalna
A4/Letter lub mniejszy
100 arkuszy (80 g/m2)
Większy niż A4/Letter
25 arkuszy (80 g/m2)
Taca wyjściowa
Pojemność
Taca
wewnętrzna
250 arkuszy (80 g/m2)
Separator
zadań
30 arkuszy (80 g/m2)
(15 arkuszy dwustronnych formatu A3)
Technika zapisu obrazu
Przy użyciu lasera półprzewodnikowego i elektrofotografii
Pamięć
3,5GB
(W przypadku zainstalowanego procesora dokumentów (DP-772), 4 GB)
Dysk twardy
160GB lub więcej
Interfejs
Standardowo
Złącze interfejsu USB: 1 (USB Hi-Speed)
Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Port USB: 2 (Hi-Speed USB)
Opcjonalnie
Faks: 2
Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Można zainstalować maksymalnie dwa opcjonalne interfejsy.
Można zainstalować tylko jedną kartę sieciową.
Przy zainstalowanej karcie sieciowej można zainstalować tylko jeden faks.
Środowisko
pracy
Temperatura
10–32,5°C
Wilgotność
od 15 do 80 %
Wysokość
Maksymalnie 2500 m
Oświetlenie
Maksymalnie 1500 luksów
Wymiary (S × G × W)
(tylko jednostka główna)
594 × 737 × 745 mm
Masa
87,5 kg (bez pojemnikiem z tonerem)
Wymagane miejsce (S × G)
873 × 737 mm
(przy używanej tacy
wielofunkcyjnej)
Zasilanie
Model zasilany 230 V:
220 do 240 V AC 50/60 Hz, 7,2 A
Wyposażenie opcjonalne
Patrz Urządzenia opcjonalne na stronie 7-2.
7-14
Dodatek > Dane techniczne
Funkcje kopiowania
Pozycja
Opis
Prędkość kopiowania
Czas pierwszej
kopii
(A4, podawanie
z kasety)
Kopiowanie
monochromatyczne
Kopiowanie
pełnokolorowe
A4/Letter
25 arkuszy/min
25 arkuszy/min
A4-R/Letter-R
17 arkuszy/min
17 arkuszy/min
A3/Ledger
13 arkuszy/min
13 arkuszy/min
B4/Legal
13 arkuszy/min
13 arkuszy/min
B5
25 arkuszy/min
25 arkuszy/min
B5-R
17 arkuszy/min
17 arkuszy/min
A5-R
13 arkuszy/min
13 arkuszy/min
Monochromatyczne
6,2 s lub mniej
Pełnokolorowe
8,1 s lub mniej
Poziom powiększenia
Tryb ręczny: od 25 do 400%, narastająco co 1%
Tryb automatyczny: wstępne ustawianie zmniejszania/
powiększania
Kopiowanie ciągłe
od 1 do 999 kopii
Rozdzielczość
600 × 600 dpi
Obsługiwane typy oryginałów
Arkusz, książka, obiekty trójwymiarowe (maksymalny rozmiar
oryginału: Ledger/A3)
System podawania oryginałów
Zamontowany na stałe
7-15
Dodatek > Dane techniczne
Funkcje drukowania
Pozycja
Opis
Prędkość drukowania
Czas pierwszego
wydruku
(A4, podawanie
z kasety)
Kopiowanie
monochromatyczne
Kopiowanie
pełnokolorowe
A4/Letter
25 arkuszy/min
25 arkuszy/min
A3/Ledger
13 arkuszy/min
13 arkuszy/min
Monochromatyczne
6,9 s lub mniej
Pełnokolorowe
9,1 s lub mniej
Rozdzielczość
600 × 600 dpi
System operacyjny
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Mac OS
10.x
Interfejs
Standardowo
Złącze interfejsu USB: 1 (USB Hi-Speed)
Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Opcjonalny interfejs (opcja): 1 (do montażu IB-50/IB-51)
Język opisu strony
PRESCRIBE
Emulacja
PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (kompatybilne z PostScript3)
Funkcje skanera
Pozycja
Opis
Rozdzielczość
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 ×100 dpi, 200 × 400 dpi
(Również rozdzielczość w trybie faksowania)
Format pliku
PDF (o wysokiej kompresji, szyfrowany, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS
Prędkość
skanowania*1
1-stronnie
Mono 70 obrazów/min
Kolor 70 obrazów/min
2-stronnie
Mono 100 obrazów/min
Kolor 100 obrazów/min
(format A4 poziomo, rozdzielczość 300 dpi, jakość obrazu: oryginalny tekst/zdjęcie)
Interfejs
Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Protokół sieciowy
TCP/IP
System transmisji
SMB, SMTP, FTP, FTP over SSL, USB, TWAIN*2, WIA*3, WSD
*1 W przypadku stosowania procesora dokumentów podwójnego skanowania (z wyjątkiem skanowania
TWAIN i WIA).
*2 Dostępny system operacyjny: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008,
Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012
*3 Dostępny system operacyjny: Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008,
Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012
7-16
Dodatek > Dane techniczne
Procesor dokumentów (opcja)
Opis
Pozycja
Procesor dokumentów
Typ
DP-770
Oryginalna metoda
podawania papieru
Automatyczne podawanie
Obsługiwane typy
oryginałów
Oryginały arkuszowe
Rozmiar papieru
Procesor
dokumentów
(model z procesorem
dokumentów
podwójnego
skanowania)
DP-773
DP-772
Maks.: Ledger/A3
Maks.: Ledger/A3
Maks.: Ledger/A3
Min.: Statement-R/A5-R
Min.: Statement-R/A5-R
Min.:
Statement-R/A6-R
Rozmiary mniejsze niż
B6-R mają wagę
50–105 g/m2
(jednostronnie/dupleks)
Gramatura papieru
Pojemność
Wymiary
Jednostronnie:
od 45–160 g/m2
Jednostronnie:
45–160 g/m2
Jednostronnie:
od 35–220 g/m2
Dwustronnie:
od 50–120 g/m2
Dwustronnie:
od 50–120 g/m2
Dwustronnie:
od 50–220 g/m2
Maksymalnie 100 arkuszy
(50–80 g/m2)
Maksymalnie 50 arkuszy
(50–80 g/m2)
Jeżeli oryginały mają
różne szerokości:
Maksymalnie 30 arkuszy
(50–80 g/m2)
Jeżeli oryginały mają
różne szerokości:
Maksymalnie 30 arkuszy
(50–80 g/m2)
Maksymalnie 175 arkuszy
(od 50–80 g/m2 A4/Letter
lub mniej)
577 × 534 × 180 mm
600 × 502 × 128 mm
(S) × (G) × (W)
Waga
14,5 kg lub mniej
7-17
Jeżeli oryginały mają
różne szerokości:
Maksymalnie 30 arkuszy
(50–80 g/m2)
600 × 513 × 170 mm
Dodatek > Dane techniczne
Podajnik papieru (500 arkuszy x 2) (opcja)
Pozycja
Opis
Metoda podawania
papieru
Metoda podawania i odwrotnej rolki
Rozmiar papieru
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, Ledger, Legal, Oficio II, Letter, Letter-R,
Statement-R, 8K, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm
Obsługiwane rodzaje
papieru
Gramatura papieru: 60–256 g/m2
Wymiary
590 × 589 × 332 mm
(liczba arkuszy: 500, 80 g/m2, 2 kasety/liczba arkuszy: 550, 64 g/m2, 2 kasety)
Typy nośników: zwykły, makulaturowy, gruby
(S) × (G) × (W)
Masa
ok. 20 kg
Podajnik o dużej pojemności (1500 arkuszy x 2)
(opcja)
Pozycja
Opis
Metoda podawania
papieru
Metoda podawania i odwrotnej rolki
(liczba arkuszy: 3000 (80 g/m2)/liczba arkuszy: 3500 (64 g/m2))
Rozmiar papieru
A4, B5, Letter
Obsługiwane rodzaje
papieru
Gramatura papieru: 60–256 g/m2
Wymiary
590 × 626,9 × 332 mm
Typy nośników: zwykły, makulaturowy, gruby
(S) × (G) × (W)
Masa
ok. 29 kg
7-18
Dodatek > Dane techniczne
Finiszer dokumentów na 1000 arkuszy (opcja)
Pozycja
Liczba tac
Rozmiar
papieru
(80 g/m2)
Opis
1 taca
Taca A
(bez
zszywania)
A3, B4, Ledger, Legal, Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 216 × 340 mm, Statement-R,
Executive, Foolscap, A3 Wide (310 × 433 mm), Ledger Wide (310 × 440 mm):
500 arkuszy
Taca B
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5 (ISO), B5-R, A5-R, A6-R, B6-R, Letter, Letter-R,
Ledger, Legal, Oficio II, Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R,
216 × 340 mm, Oufuku hagaki, Karton, Koperta DL, Koperta C5, Koperta C4,
Koperta #10 (Commercial #10), Koperta #9 (Commercial #9), Koperta #6
(Commercial #6 3/4), Koperta Monarch, Youkei 2, Youkei 4, Statement-R,
Executive, Foolscap, A3 Wide (310 × 433 mm), Ledger Wide (310 × 440 mm),
13 × 19", Niestandardowy (98 × 148 mm do 297 × 432 mm): 100 arkuszy
A4, A4-R, B5, A5-R, B6-R, B5-R, Letter, Letter-R, 16K,
Niestandardowy (98 × 148 mm do 297 × 432 mm): 1000 arkuszy
Obsługiwana gramatura
papieru
Zszywanie: 90 g/m2 lub mniej
Zszywanie
A3, B4, B5-R, Ledger, Legal,
Oficio II, 216 × 340 mm,
Folio, 8K, 16K-R
Liczba
arkuszy
30 arkuszy (od 60 do 90 g/m2)
20 arkuszy (od 91 do 105 g/m2)
tylko 2 arkusze okładki (od 106 g/m2 do
256 g/m2)
50 arkuszy (od 60 do 90 g/m2)
A4, A4-R, B5, Letter,
Letter-R, 16K
40 arkuszy (od 91 do 105 g/m2)
tylko 2 arkusze okładki (od 106 g/m2 do
256 g/m2)
Typy
nośników
Wymiary
zwykły, makulaturowy, dziurkowany, zadrukowany, czerpany, z nagłówkiem,
kolorowy, powlekany, grupy, wysokiej jakości, szorstki, kalka, folia, etykiety,
koperta, karton, niestandardowy 1–8
666 × 618,5 × 1083 mm
(S) × (G) × (W)
Masa
ok. 30 kg lub mniej
Moduł dziurkacza (opcja)
Pozycja
Rozmiar
papieru
Opis
2 otwory
A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, Letter, Letter-R, Ledger, Legal, Statement,
Folio, 8K, 16K, 16K-R
3 otwory, 4
otwory
A3, A4, Letter, Ledger, 8K, 16K
Gramatura papieru
45–300 g/m2
Typy nośników
Zwykły, Zadrukowany, Czerpany, Makulaturowy, Szorstki, Z nagłówk., Kolorowy,
Gruby, Powlekany, Wys. jakość, Niestandard. 1 do 8
NOTATKA
Skonsultuj się z dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu, aby uzyskać informacje na temat zalecanych rodzajów
papieru.
7-19
Dodatek > Dane techniczne
7-20
Indeks
A
Apache License (Version 2.0) 1-10
Automatyczne uśpienie 2-23
Automatyczny tryb niskiego poboru mocy 2-22
B
Blokada oryginałów 2-2
Bonjour
ustawienia 2-21
C
Codzienna konserwacja
uzupełnianie zszywek 6-11
wymiana pojemnika na zużyty toner 6-9
wymiana pojemnika ztonerem 6-6
Czas pierwszego wydruku 7-16
Czas pierwszej kopii 7-15
Czyszczenie
pokrywa szyby/szklana płyta 6-2
wąska szyba skanera 6-3
Czyszczenie skanera laserowego 6-36
D
Dane techniczne
finiszer na 1000 arkuszy 7-19
funkcje drukarki 7-16
funkcje skanera 7-16
funkcje wspólne 7-13
moduł dziurkacza 7-19
podajnik o dużej pojemności 7-18
podajnik papieru (500 arkuszy x 2) 7-18
procesor dokumentów 7-17
Dopasowanie krzywej tonów 6-34
Dopasowanie/konserwacja
kalibracja 6-36
odświeżanie bębna 6-35
odświeżanie wywoływacza 6-37
Dostosowanie/konserwacja
czyszczenie skanera laserowego 6-36
dopasowanie krzywej tonów 6-34
rejestracja kolorów 6-32
Dupleks 5-27
Dziurkacz 5-19
Dźwignia prawej pokrywy 1 2-3
E
Ekran Start 3-3
E-mail
temat/treść wiadomości e-mail 5-32
wyślij do folderu (FTP) 4-20
wyślij do folderu (SMB) 4-20
Embedded Web Server RX 2-27
Etykiety 7-10
F
Finiszer dokumentów 2-5
Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego
1-13
Funkcja sterowania oszczędnością energii 1-13
Funkcje ułatwień dostępu 3-13
G
Gęstość 5-20
Główny wyłącznik zasilania 2-2
GPL/LGPL 1-8
I
Informacje prawne 1-7
Instalacja
oprogramowanie 2-12
Interfejs sieciowy 2-7
Interfejs urządzeń opcjonalnych 2-4
Interfejs USB 2-7
K
Kabel sieci LAN 2-7
Kabel sieciowy 2-7
podłączanie 2-8
Kalibracja 6-36
Kaseta
ładowanie papieru 3-16
Kaseta 1 2-2
Kaseta 2 2-2
Kaseta 3 do 7 2-5
Klawisz Enter 3-11
Klawisz Quick No. Search 3-11
Knopflerfish License 1-10
Kolor
dopasowanie krzywej tonów 6-34
rejestracja kolorów 6-32
Kopia specjalna 4-19
Kopiuj 4-15
Kreator szybkiej konfiguracji 2-25
Kwestia nazw handlowych 1-7
L
Logowanie uproszczone 2-15
Ł
Ładowanie oryginałów
ładowanie oryginałów do procesora dokumentów 4-3
umieszczanie oryginałów na płycie 4-2
M
Marker 5-21
Menu systemu
kreator szybkiej konfiguracji 2-25
start 3-3
Metoda podłączenia 2-6
Miejsce docelowe
ekran potwierdzenia miejsc docelowych 4-33
książka adresowa 4-24
Indeks-1
określanie nowego folderu na komputerze 4-29
sprawdzanie i edytowanie 4-32
szukaj 4-25
szybkie wybieranie 4-27
wprowadzanie nowego adresu e-mail 4-27
wysyłanie wielokrotne 4-34
Moduł utrwalania 6-45
Monotype Imaging License Agreement 1-9
N
Nazwa 2-14
Nazwy części 2-1
Nowy adres e-mail 4-27
Nowy folder komputera 4-29
O
Obraz oryginału 5-21
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania 1-6
Ograniczenia prawne dotyczące skanowania 1-6
Określanie miejsca docelowego 4-24
OpenSSL License 1-8
Original SSLeay License 1-8
Oryginał
rozmiar 1-xv
Ostrzeżenia dotyczące obsługi 1-4
Otoczenie 1-3
Oznaczenia stosowane wtym podręczniku xii
Oznaczenia związane z bezpieczeństwem 1-2
Oznaczenia związane z bezpieczeństwem stosowane w
tym podręczniku 1-2
P
Panel dotykowy 3-3
Panel operacyjny 2-2
Papier
ładowanie kopert 3-25
ładowanie papieru 3-14
ładowanie papieru do kaset 3-16
ładowanie papieru na tacę uniwersalną 3-23
papier specjalny 7-8
parametry 7-4
rozmiar papieru i nośnik 7-4
rozmiar papieru i typ nośnika 3-26
właściwy papier 7-5
Papier makulaturowy 7-12
Papier powlekany 7-12
Parametry 7-13
Plik
format 5-31
porządkowanie 5-31
Płyta dociskowa 2-2
Płyta oryginałów 2-2
Płyta wydawania oryginałów 2-2
Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału 2-2
Podgląd oryginałów 3-9
Podłączanie
kabel sieciowy 2-8
Podpórka tacy uniwersalnej 2-3
Podręczniki dostarczane zurządzeniem x
Pojemnik na spinacze 2-3
Pojemnik z tonerem (Black) 2-4
Pojemnik z tonerem (Cyan) 2-4
Pojemnik z tonerem (Magenta) 2-4
Pojemnik z tonerem (Yellow) 2-4
Pokrywa przednia 2-2, 2-5
Pokrywa szyby 2-5
Port USB (A1) 2-2
Port USB (A2) 2-4
Porządkowanie plików 5-31
Powiększanie widoku 3-13
Powiększenie 5-23
Poziom wzn. oszcz. energii 2-22, 2-24
Prawa pokrywa 1 2-3
Prawa pokrywa 2 2-2
Prędkość drukowania 7-16
Prędkość kopiowania 7-15
Procesor dokumentów 2-2, 7-17
ładowanie oryginałów 4-3
nazwy części 2-2
oryginały nieobsługiwane przez procesor
dokumentów 4-3
oryginały obsługiwane przez procesor dokumentów
4-3
sposób ładowania oryginałów 4-4
Product Library x
Program 4-6
edytowanie i usuwanie 4-10
przywoływanie 4-8
rejestrowanie 4-8
Program Energy Star (ENERGY STAR®) 1-14
Prowadnica długości papieru 2-3
Prowadnica szerokości oryginałów 2-2
Prowadnice szerokości papieru 2-3, 3-17
Przed załadowaniem papieru 3-15
Przeglądarka internetowa
instrukcje obsługi 4-13
Przygotowanie kabli 2-7
R
Reagowanie na komunikaty o błędach 6-19
Regularna konserwacja 6-2
opróżnianie pojemnika dziurkacza 6-12
uzupełnianie zszywek 6-11
wymiana pojemnika na zużyty toner 6-9
wymiana pojemnika ztonerem 6-6
Regulowane prowadnice szerokości papieru 2-3
Rejestracja kolorów
automatyczna korekcja 6-32
ustawienia ręczne 6-33
Rezerwacja kopii 4-17
Rezerwowanie następnego zadania 4-17
Rozdzielczość 5-32, 7-15, 7-16
Rozmiar oryginału 5-14
S
Schowek na ściereczkę 2-2
Separator zadań
zacięcia papieru 6-49
Sieć
Indeks-2
przygotowanie 2-19
Skróty
dodawanie 4-11
edytowanie i usuwanie skrótów 4-12
Sortuj/przesunięcie 5-17
Stan pojemnika na zużyty toner 2-4
Start
dostosuj pasek zadań 3-4
dostosuj pulpit 3-4
tapeta 3-4
Symbole 1-2
Zarządzanie energią 1-13
Złącze interfejsu sieciowego 2-4
Złącze interfejsu USB (B1) 2-4
Zszyj 5-18
Zszyj/dziurkuj 5-18
Zszywanie arkuszy różnych rozmiarów 5-19
T
Taca uniwersalna 2-3
rozmiar papieru ityp nośnika 3-28
Taca wewnętrzna 2-2, 6-45
TCP/IP (IPv4)
konfiguracja 2-19
Tryb koloru 3-2
Tryb niskiego poboru energii 2-22
Tryb uśpienia 2-23
U
Uchwyt 2-2
Uchwyt prawej pokrywy 2 2-2
Urządzenia opcjonalne
przegląd 7-2
Ustawianie daty i godziny 2-17
Ustawienia czasomierza tygodniowego 2-24
Ustawienie kasety 3-26
Usuwanie awarii 6-13
W
Wąska szyba skanera 2-2, 6-3
Wpis
temat 5-32
Wskaźnik załadowania oryginałów 2-2
Wylogowanie 2-16
Wyłączanie 2-10
Wymiana pojemnika z tonerem 6-6
Wysyłanie wielokrotne 4-34
wyślij do folderu (FTP) 4-20
Wyślij do folderu (SMB) 4-20
Z
Zacięcia papieru
finiszer na 1000 arkuszy 6-50
jednostka drukowania dwustronnego 6-44
kaseta 1 6-39
kaseta 2 6-40
kasety 3 i 4 6-41
moduł mostka 6-49
procesor dokumentów 6-46
separator zadań 6-49
taca uniwersalna 6-43
taca wewnętrzna/Moduł utrwalania 6-45
wskaźniki lokalizacji zacięcia papieru 6-38
Zacięcie zszywek 6-51
Zacięty papier 6-38
Indeks-3
> Indeks
Indeks-4
TA Triumph-Adler GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement