Triumph-Adler 5057i Copy system Instrukcja obsługi

Triumph-Adler 5057i Copy system Instrukcja obsługi
5057i
6057i
32'5ĉ&=1,.2%6à8*,
3U]H]UR]SRF]ĊFLHPXĪ\WNRZDQLDXU]ąG]HQLDQDOHĪ\SU]HF]\WDü
QLQLHMV]\3RGUĊF]QLNREVáXJL1DVWĊSQLHQDOHĪ\SU]HFKRZ\ZDü
JRZSREOLĪXXU]ąG]HQLDDE\]DSHZQLüGRQLHJRáDWZ\GRVWĊS
> Wstęp
Wstęp
Dziękujemy za zakup urządzenia.
Niniejszy Podręcznik obsługi został stworzony po to, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,
przeprowadzać rutynową konserwację i rozwiązywać podstawowe problemy, gdy zajdzie taka konieczność. Pozwoli to
na utrzymanie urządzenia w optymalnym stanie.
Przed użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z treścią niniejszego Podręcznika obsługi.
Zaleca się korzystanie z oryginalnych pojemników z tonerem, które pomyślnie przeszły
rygorystyczne testy kontroli jakości przeprowadzane w celu utrzymania jakości.
Korzystanie z pojemników z tonerem innych niż oryginalne może spowodować usterkę urządzenia.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez korzystanie z materiałów eksploatacyjnych
innych producentów.
Sprawdzanie numeru seryjnego urządzenia
Numer seryjny urządzenia jest wydrukowany w miejscu pokazanym na rysunku.
Numer seryjny urządzenia jest potrzebny przy kontaktowaniu się z pracownikiem serwisu. Przed kontaktem
z przedstawicielem serwisu należy sprawdzić numer seryjny.
i
Spis treści
Wstęp ....................................................................................................................................... i
Spis treści .............................................................................................................................. ii
Przegląd ............................................................................................................................... vii
Funkcje urządzenia ............................................................................................................ viii
Funkcje regulacji koloru i jakości obrazu ........................................................................ xiv
Podstawowe tryby kolorów ......................................................................................... xiv
Regulacja jakości obrazu i koloru ................................................................................ xv
Podręczniki dostarczane z urządzeniem .......................................................................... xvi
Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku) .................................................. xviii
Rozdziały w podręczniku ........................................................................................... xviii
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku ............................................................... xix
1
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa ...................................... 1-1
Powiadomienie .................................................................................................................. 1-2
Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym podręczniku ................................. 1-2
Otoczenie .................................................................................................................. 1-3
Ostrzeżenia dotyczące obsługi ................................................................................. 1-4
Bezpieczeństwo pracy z laserem (Europa) ............................................................... 1-5
Zgodność z przepisami i normami ............................................................................ 1-5
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania ........................................ 1-6
EN ISO 7779 ............................................................................................................. 1-6
EK1-ITB 2000 ............................................................................................................ 1-6
Środki ostrożności dotyczące lokalnych sieci bezprzewodowych (jeżeli urządzenie
jest wyposażone w moduł sieci bezprzewodowej) .................................................... 1-6
Ograniczone użycie tego produktu (jeżeli urządzenie jest wyposażone
w odpowiedni moduł) ................................................................................................ 1-7
Informacje prawne ..................................................................................................... 1-8
Funkcja sterowania oszczędnością energii ............................................................. 1-14
Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego ............................................. 1-14
Oszczędzanie zasobów — papier ........................................................................... 1-14
Korzyści dla środowiska wynikające z „zarządzania energią” ................................. 1-14
Program Energy Star (ENERGY STAR®) ............................................................... 1-14
2
Instalacja i konfiguracja urządzenia ..................................................... 2-1
Nazwy części (elementy zewnętrzne urządzenia) .......................................................... 2-2
Nazwy części (złącza/wnętrze) ......................................................................................... 2-4
Nazwy części (urządzenie z dołączonym wyposażeniem opcjonalnym) ..................... 2-5
Podłączanie urządzenia oraz innych urządzeń .............................................................. 2-6
Podłączanie kabli .............................................................................................................. 2-7
Podłączanie kabla sieciowego .................................................................................. 2-7
Podłączanie przewodu zasilania ............................................................................... 2-7
Włączanie/wyłączanie ....................................................................................................... 2-8
Włączanie .................................................................................................................. 2-8
Wyłączanie ................................................................................................................ 2-8
Korzystanie z panelu operacyjnego ................................................................................ 2-9
Klawisze na panelu operacyjnym .............................................................................. 2-9
Regulacja kąta panelu operacyjnego ........................................................................ 2-9
Panel dotykowy ............................................................................................................... 2-10
Korzystanie z panelu dotykowego ........................................................................... 2-10
Ekran Początek ....................................................................................................... 2-11
Przydzielanie funkcji do klawiszy funkcji ................................................................. 2-16
Ekran Informacje o urządzeniu ............................................................................... 2-18
Wyświetlanie ekranu ustawień ................................................................................ 2-19
Klawisze funkcji ....................................................................................................... 2-19
Korzystanie z ekranu ............................................................................................... 2-20
Sposób wyświetlania niedostępnych klawiszy ........................................................ 2-21
Podgląd oryginałów ................................................................................................. 2-21
Wprowadzanie liczb ................................................................................................ 2-24
Korzystanie z klawisza Wprowadź .......................................................................... 2-26
Korzystanie z klawisza Szybkie wyszukiwanie numeru .......................................... 2-26
ii
Ekran pomocy .........................................................................................................
Funkcje ułatwień dostępu (powiększanie widoku) ..................................................
Logowanie/wylogowanie ................................................................................................
Logowanie ...............................................................................................................
Wylogowanie ...........................................................................................................
Ustawienie domyślne urządzenia ..................................................................................
Ustawianie daty i godziny ........................................................................................
Konfiguracja sieci ...........................................................................................................
Konfigurowanie sieci przewodowej .........................................................................
Czujnik ruchu ...................................................................................................................
Funkcja oszczędzania energii ........................................................................................
Tryb ograniczonego poboru energii ........................................................................
Tryb uśpienia ...........................................................................................................
Automatyczne uśpienie ...........................................................................................
Zasady trybu uśpienia (modele przeznaczone na rynek europejski) ......................
Poziom uśpienia (Oszczędzanie energii) (z wyjątkiem modeli na rynek
europejski) ...............................................................................................................
Poziom wzn. oszcz. energii .....................................................................................
Ustawienia czasomierza tygodniowego ..................................................................
Liczn. wył. zas. (modele europejskie) .....................................................................
Kreator szybkiej konfiguracji .........................................................................................
Instalacja oprogramowania ............................................................................................
Oprogramowanie na dysku DVD (Windows) ...........................................................
Sprawdzanie licznika ......................................................................................................
Embedded Web Server RX .............................................................................................
Uzyskiwanie dostępu do narzędzia Embedded Web Server RX ............................
Zmiana ustawień zabezpieczeń ..............................................................................
Zmiana informacji o urządzeniu ..............................................................................
Ustawienia e-mail ....................................................................................................
3
2-27
2-28
2-29
2-29
2-30
2-31
2-31
2-32
2-32
2-34
2-35
2-35
2-36
2-36
2-37
2-37
2-37
2-37
2-37
2-38
2-41
2-41
2-43
2-44
2-45
2-46
2-47
2-48
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania .............................. 3-1
Ładowanie papieru ............................................................................................................ 3-2
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru ..................................................... 3-2
Wybór podajników papieru ........................................................................................ 3-3
Ładowanie do kasety 1 ............................................................................................. 3-4
Ładowanie do kasety 2 ............................................................................................. 3-7
Ładowanie kopert lub kartonu do kaset .................................................................. 3-10
Ładowanie do podajnika o dużej pojemności .......................................................... 3-14
Ładowanie do podajnika bocznego ......................................................................... 3-16
Środki ostrożności dotyczące wysuwania papieru ...................................................... 3-18
Ogranicznik papieru ................................................................................................ 3-18
Prowadnica stosu kopert ......................................................................................... 3-18
Regulator wysokości stosu ...................................................................................... 3-19
Moduł składania (finiszer na 4000 arkuszy) ............................................................ 3-20
Moduł składania (finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy) .................................... 3-21
4
Drukowanie z komputera ....................................................................... 4-1
Ekran właściwości sterownika drukarki ..................................................................... 4-2
Wyświetlanie pomocy sterownika drukarki ................................................................ 4-3
Zmiana domyślnych wartości ustawień sterownika drukarki (Windows 8.1) ............. 4-3
Drukowanie z komputera .................................................................................................. 4-4
Drukowanie na papierze o standardowym rozmiarze ............................................... 4-4
Drukowanie na papierze o niestandardowym rozmiarze .......................................... 4-6
Anulowanie drukowania z komputera ....................................................................... 4-9
Drukowanie z urządzenia przenośnego ........................................................................ 4-10
Drukowanie z NFC .................................................................................................. 4-10
5
Obsługa urządzenia ............................................................................... 5-1
Ładowanie oryginałów ......................................................................................................
Umieszczanie oryginałów na płycie ..........................................................................
Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów ...................................................
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną .........................................................................
iii
5-2
5-2
5-4
5-7
Program ............................................................................................................................
Rejestrowanie programów ......................................................................................
Przywoływanie programów .....................................................................................
Edytowanie programów ...........................................................................................
Usuwanie programów .............................................................................................
Rejestrowanie skrótów
(Kopiuj, Wyślij i Ustawienia skrzynki dokumentów) ....................................................
Dodawanie skrótów .................................................................................................
Edytowanie skrótów ................................................................................................
Usuwanie skrótów ...................................................................................................
Kopiowanie ......................................................................................................................
Podstawowa obsługa ..............................................................................................
Kopia specjalna .......................................................................................................
Anulowanie zadań ...................................................................................................
Często używana metoda wysyłania ...............................................................................
Wysyłanie dokumentów pocztą e-mail ..........................................................................
Konfigurowanie ustawień przed wysyłaniem ...........................................................
Wysyłanie zeskanowanych dokumentów pocztą e-mail .........................................
Wysyłanie dokumentu do żądanego folderu udostępnionego na komputerze
(skanowanie na komputer) .............................................................................................
Konfigurowanie ustawień przed wysyłaniem ...........................................................
Wysyłanie dokumentu do żądanego folderu udostępnionego na komputerze ........
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (wysyłanie
wielokrotne) .....................................................................................................................
Anulowanie zadań wysyłania .........................................................................................
Obsługa miejsca docelowego ........................................................................................
Określanie miejsca docelowego ..............................................................................
Wybieranie z książki adresowej ..............................................................................
Wybieranie za pomocą klawisza szybkiego dostępu ..............................................
Wybieranie za pomocą funkcji Szybkie wybieranie .................................................
6
5-11
5-12
5-12
5-13
5-13
5-14
5-14
5-15
5-15
5-16
5-16
5-18
5-18
5-19
5-20
5-20
5-20
5-22
5-22
5-22
5-25
5-26
5-27
5-27
5-27
5-30
5-30
Korzystanie z różnych funkcji ............................................................... 6-1
Funkcje urządzenia ........................................................................................................... 6-2
Informacje o funkcjach dostępnych na urządzeniu ................................................... 6-2
Wybór funkcji ............................................................................................................. 6-2
Kopiuj ........................................................................................................................ 6-2
Wyślij ......................................................................................................................... 6-5
Skrzynka niestandardowa (Zapisz plik, Drukowanie, Wyślij) .................................... 6-8
Dysk USB (zapisywanie plików, drukowanie dokumentów) .................................... 6-14
Funkcje ............................................................................................................................. 6-17
Rozmiar oryginału ................................................................................................... 6-18
Wybór papieru ......................................................................................................... 6-19
Sortuj/przesunięcie .................................................................................................. 6-21
Zszyj/dziurkuj .......................................................................................................... 6-22
Wyjście papieru ....................................................................................................... 6-26
Kopia karty ID .......................................................................................................... 6-27
Gęstość ................................................................................................................... 6-27
Obraz oryginału ....................................................................................................... 6-28
EcoPrint ................................................................................................................... 6-29
Wybór kolorów ........................................................................................................ 6-30
Powiększenie .......................................................................................................... 6-30
Dupleks ................................................................................................................... 6-33
Format pliku ............................................................................................................ 6-37
Porządkowanie plików ............................................................................................. 6-38
Rozdzielczość skanowania ..................................................................................... 6-38
7
Rozwiązywanie problemów ................................................................... 7-1
Regularna konserwacja ....................................................................................................
Czyszczenie ..............................................................................................................
Czyszczenie szklanej płyty ........................................................................................
Czyszczenie wnętrza procesora dokumentów ..........................................................
Czyszczenie wąskiej szyby skanera .........................................................................
Wymiana pojemnika z tonerem .................................................................................
Wymiana pojemnika na zużyty toner ........................................................................
iv
7-3
7-3
7-3
7-3
7-4
7-5
7-8
Ładowanie papieru .................................................................................................. 7-10
Uzupełnianie zszywek (finiszer wewnętrzny) .......................................................... 7-11
Uzupełnianie zszywek (finiszer na 1000 arkuszy) ................................................... 7-13
Uzupełnianie zszywek (finiszer na 4000 arkuszy) ................................................... 7-14
Uzupełnianie zszywek (finiszer na 100 arkuszy) ..................................................... 7-16
Uzupełnianie zszywek (moduł składania) ............................................................... 7-17
Opróżnianie pojemnika na odpady z zszywacza .................................................... 7-19
Opróżnianie pojemnika na odpady dziurkacza ....................................................... 7-21
Rozwiązywanie problemów ............................................................................................ 7-27
Usuwanie awarii ...................................................................................................... 7-27
Problemy z obsługą urządzenia .............................................................................. 7-27
Problemy z wydrukami ............................................................................................ 7-32
Operacja zdalna ...................................................................................................... 7-35
Reagowanie na komunikaty o błędach ................................................................... 7-37
Dopasowanie/konserwacja ............................................................................................. 7-55
Przegląd polecenia Dopasowanie/konserwacja ...................................................... 7-55
Dopasowanie krzywej tonów ................................................................................... 7-56
Odświeżanie bębna ................................................................................................. 7-57
Kalibracja ................................................................................................................ 7-58
Czyszczenie skanera laserowego ........................................................................... 7-58
Odświeżanie wywoływacza ..................................................................................... 7-58
Usuwanie zacięć papieru ................................................................................................ 7-59
Wskaźniki lokalizacji zacięcia .................................................................................. 7-59
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 1 .................................................................. 7-61
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 2 .................................................................. 7-64
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 3 i 4 (500 arkuszy x 2) ................................ 7-67
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 3 (1500 arkuszy x 2) ................................... 7-69
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 4 (1500 arkuszy x 2) ................................... 7-71
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 5 (podajnik boczny) ..................................... 7-74
Usuwanie zaciętego papieru z tacy uniwersalnej .................................................... 7-76
Usuwanie zaciętego papieru z obszaru prawej pokrywy 1 ...................................... 7-77
Usuwanie zaciętego papieru z obszaru prawej pokrywy 2 (500 arkuszy x 2) ......... 7-81
Usuwanie zaciętego papieru z obszaru prawej pokrywy 2 (1500 arkuszy x 2) ....... 7-83
Usuwanie zaciętego papieru z modułu mostka ....................................................... 7-84
Usuwanie zaciętego papieru ze skrzynki ................................................................ 7-85
Usuwanie zaciętego papieru z finiszera wewnętrznego .......................................... 7-86
Usuwanie zaciętego papieru z procesora dokumentów (Automatyczne
odwracanie) ............................................................................................................. 7-88
Usuwanie zaciętego papieru z procesora dokumentów (skanowanie
jednoprzebiegowe) .................................................................................................. 7-90
Usuwanie zaciętego papieru z finiszera na 1000 arkuszy ...................................... 7-91
Usuwanie zaciętego papieru z finiszera na 4000 arkuszy/finiszera ze
zszywaczem na 100 arkuszy (wewnętrzny) ............................................................ 7-94
Usuwanie zaciętego papieru z finiszera na 4000 arkuszy/finiszera ze
zszywaczem na 100 arkuszy (taca A) ..................................................................... 7-95
Usuwanie zaciętego papieru z finiszera na 4000 arkuszy/finiszera ze
zszywaczem na 100 arkuszy (taca B) ..................................................................... 7-99
Usuwanie zaciętego papieru z modułu składania (finiszer na 4000 arkuszy) ....... 7-102
Usuwanie zaciętego papieru z tacy składającej (finiszer na 4000 arkuszy) .......... 7-107
Usuwanie zaciętego papieru z modułu składania (finiszer ze zszywaczem na
100 arkuszy) .......................................................................................................... 7-111
Usuwanie zaciętego papieru z tacy składającej (finiszer ze zszywaczem na 100
arkuszy) ................................................................................................................. 7-117
Usuwanie zacięcia zszywek ......................................................................................... 7-121
Usuwanie zaciętych zszywek z finiszera wewnętrznego ...................................... 7-121
Usuwanie zaciętych zszywek z finiszera na 1000 arkuszy ................................... 7-123
Usuwanie zaciętych zszywek z finiszera na 4000 arkuszy ................................... 7-126
Usuwanie zaciętych zszywek z finiszera ze zszywaczem na 100 arkuszy ........... 7-128
Usuwanie zaciętych zszywek z modułu składania (finiszer na 4000 arkuszy) ...... 7-131
Usuwanie zaciętych zszywek z modułu składania (finiszer ze zszywaczem na
100 arkuszy) .......................................................................................................... 7-135
8
Dodatek ................................................................................................... 8-1
Urządzenia opcjonalne .....................................................................................................
Przegląd urządzeń opcjonalnych ..............................................................................
Dane techniczne ................................................................................................................
Urządzenie ................................................................................................................
v
8-2
8-2
8-4
8-4
Funkcje kopiowania ................................................................................................... 8-6
Funkcje drukarki ........................................................................................................ 8-7
Funkcje skanera ........................................................................................................ 8-8
Procesor dokumentów .............................................................................................. 8-9
Podajnik papieru (500 arkuszy x 2) ........................................................................... 8-9
Podajnik o dużej pojemności (1500 arkuszy x 2) .................................................... 8-10
Podajnik boczny (3000 arkuszy) ............................................................................. 8-10
Finiszer wewnętrzny ................................................................................................ 8-10
Dziurkacz (finiszer wewnętrzny) .............................................................................. 8-11
Finiszer na 1000 arkuszy ........................................................................................ 8-11
Finiszer na 4000 arkuszy ........................................................................................ 8-12
Finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy ................................................................ 8-13
Dziurkacz (finiszer na 1000 arkuszy/finiszer na 4000 arkuszy/finiszer ze
zszywaczem na 100 arkuszy) ................................................................................. 8-13
Skrzynka (Finiszer na 4000 arkuszy) ...................................................................... 8-14
Moduł składania (Finiszer na 4000 arkuszy) ........................................................... 8-14
Moduł składania (finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy) .................................... 8-15
Taca separatora zadań ........................................................................................... 8-16
Taca papieru banerowego ...................................................................................... 8-16
Indeks ........................................................................................................................ Indeks-1
vi
> Przegląd
Przegląd
Dane wejściowe
Oryginały
Dane elektroniczne
Zabezpieczenia
Dysk USB
Dane z faksu
Można dostosować różne poziomy
zabezpieczeń urządzenia do własnych
potrzeb.
Zwiększanie bezpieczeństwa (strona xi)
Aplikacje
Można dodawać nowe funkcje urządzenia
stosownie do własnych potrzeb.
Operacje na komputerze
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim.
Funkcje skrzynki dokumentów
Embedded Web Server RX
Ta funkcja służy do wielu zadań, w tym
zapisywania danych w pamięci
urządzenia i na dysku USB.
Można sprawdzać stan i zmieniać
ustawienia urządzenia z poziomu
komputera za pomocą przeglądarki
internetowej.
Patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim.
Embedded Web Server RX
(strona 2-44)
Embedded Web Server RX User
Guide
Dane wyjściowe
Funkcje kopiowania
Funkcje drukowania
Kopiowanie (strona 5-16)
Drukowanie z komputera
(strona 4-1)
Funkcje wysyłania
Często używana metoda
wysyłania (strona 5-19)
Dysk USB
Funkcje faksowania
Patrz Podręcznik
obsługi – w języku
angielskim.
FAX
Operation
Guide
NOTATKA
• Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z treścią następujących sekcji:
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa (strona 1-1)
• Aby przygotować urządzenie do użycia, łącznie z wykonaniem połączeń kablowych i instalowaniem
oprogramowania, patrz:
Instalacja i konfiguracja urządzenia (strona 2-1)
• Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania papieru, konfigurowania folderów współdzielonych i dodawania
adresów do książki adresowej, patrz:
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania (strona 3-1)
vii
> Funkcje urządzenia
Funkcje urządzenia
Urządzenie jest wyposażone w wiele użytecznych funkcji.
Korzystanie z różnych funkcji (strona 6-1)
Poniżej opisano przykładowe funkcje.
Optymalizacja przepływu pracy w biurze
Szybki dostęp do często
używanych funkcji (Ulubione)
Można zaprogramować często
używane funkcje.
Po zarejestrowaniu często
używanych ustawień jako ulubione
można je łatwo przywołać.
Stosowanie ulubionych ustawień
pozwoli uzyskać te same rezultaty,
niezależnie od tego, kto obsługuje
urządzenie.
Przerywanie innych trwających zadań
i wykonywanie swojego zadania
kopiowania (kopia specjalna)
Sprawdzanie wykończenia przed
kopiowaniem dużej liczby arkuszy
(kopia robocza)
Można przerwać inne trwające zadania
i wykonać swoje zadanie kopiowania.
Jeżeli inni użytkownicy kopiują dużą
liczbę arkuszy, ta funkcja umożliwia
przerwanie tych zadań
i natychmiastowe wykonanie swoich
kopii.
Po zakończeniu kopiowania
specjalnego urządzenie wznawia
wstrzymane zadania drukowania.
Można skopiować jeden arkusz przed
przystąpieniem do kopiowania dużej liczby
arkuszy. Dzięki temu można sprawdzić
zawartość i wykończenie, a dopiero potem
skopiować żądaną liczbę arkuszy bez
ponownego skanowania oryginału, jeżeli
wyniki są zadowalające. Aby wprowadzić
zmiany, można zmienić ustawienia
i ponownie skopiować tylko jeden arkusz.
Kopia specjalna (strona 5-18)
Program (strona 5-11)
Patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim.
Optymalizacja przepływu pracy w biurze
Jednoczesne skanowanie
oryginałów w różnych rozmiarach
(Oryginały o rozmiarach
mieszanych)
Skanowanie dużej liczby
oryginałów w oddzielnych partiach
i kończenie jako jednego zadania
(Skanowanie ciągłe)
1
1~10
Funkcja jest przydatna do
przygotowywania materiałów
konferencyjnych.
Można od razu ustawić oryginały
o różnych rozmiarach, tak aby
niezależnie od rozmiaru oryginału nie
trzeba było resetować ustawień.
Patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim.
11
11~20
21
21~30
1
1~30
Funkcja jest przydatna do
przygotowywania wielostronicowych
ulotek.
Jeżeli w procesorze dokumentów nie
można na raz umieścić dużej liczby
oryginałów, można zeskanować
oryginały w partiach, a następnie
skopiować je lub wysłać jako jedno
zadanie.
Patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim.
viii
Równoczesne wysyłanie przy
użyciu wielu opcji wysyłania
(Wysył. wielokr.)
Można wysłać jeden dokument do
wielu miejsc docelowych, korzystając
z różnych metod wysyłania.
Do każdej metody wysyłania, takiej jak
E-mail, SMB i Faks, można przy tym
określić wiele miejsc docelowych.
Aby skrócić przepływ pracy, można
wysłać zadanie natychmiast.
Wysyłanie do różnych typów miejsc
docelowych jednocześnie
(wysyłanie wielokrotne)
(strona 5-25)
> Funkcje urządzenia
Optymalizacja przepływu pracy w biurze
Zapisywanie często używanych
dokumentów w pamięci urządzenia
(Skrzynka niestandardowa)
Można zapisać często używany
dokument w urządzeniu
i wydrukować, gdy zajdzie taka
potrzeba.
Patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim.
Automatyczne wznawianie pracy
z trybu ograniczonego poboru
energii lub trybu uśpienia
(Czujnik ruchu)
Ten model obsługuje wykrywanie
zbliżania się osoby i automatyczne
wznawianie pracy z trybu
ograniczonego poboru energii lub
trybu uśpienia.
Skróć czas oczekiwania przed
rozpoczęciem pracy.
Czujnik ruchu (strona 2-34)
Oszczędzanie energii i obniżenie kosztów
Oszczędzanie energii w razie
potrzeby
(Funkcja oszczędzania energii)
Ograniczanie zużycia papieru
(Drukowanie z oszczędzaniem
papieru)
Urządzenie jest wyposażone
w funkcję Oszcz. energii, która
powoduje automatyczne
przełączanie urządzenia w tryb
niskiego poboru energii lub uśpienia.
Można przypisać odpowiednie
ustawienie Poziom wzn. oszcz.
energii w zależności od wykonywanej
operacji.
Oryginały można drukować na obu
stronach arkusza. Możliwe jest
również drukowanie wielu oryginałów
na jednym arkuszu.
Program (strona 5-11)
Ponadto można skonfigurować
automatyczne przełączanie
urządzenia w tryb uśpienia
i wybudzanie o określonej godzinie
każdego dnia tygodnia.
Funkcja oszczędzania energii
(strona 2-35)
ix
Pomijanie pustych stron podczas
drukowania (Pomiń puste strony)
Jeśli w skanowanym dokumencie
występują puste strony, dzięki tej
funkcji zostają one ominięte
i drukowane są tylko strony
zadrukowane.
Patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim.
> Funkcje urządzenia
4
Tworzenie eleganckich dokumentów
Zapobieganie przesiąkaniu obrazów
(Zapobieganie przesiąkaniu)
Można zapobiegać przesiąkaniu
obrazów z rewersu skanowanych
oryginałów.
Patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim.
Wymazywanie dodatkowych
zacienionych obszarów (Wybiel
zacienione obszary)
Podczas skanowania z otwartym
procesorem dokumentów lub
pokrywą oryginałów można wybielać
nadmiernie zacienione obszary.
Patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim.
Tworzenie broszur
(Broszura)
Funkcja jest przydatna do
przygotowywania ulotek. Można
tworzyć magazyny, broszurki lub inne
broszury z arkuszy oryginałów.
Kopie dwustronne oryginałów można
składać na środku, aby utworzyć
broszurę.
Stronę tytułową można wydrukować
na papierze kolorowym lub ciężkim.
Patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim.
Tworzenie eleganckich
dokumentów
Drukowanie pieczątki na kopiach
(Pieczątka tekstowa / Dodatkowe
informacje)
Funkcja jest przydatna do dodawania
tekstu lub daty, których nie ma na
oryginałach.
Można dodać żądany tekst i datę
jako pieczątkę.
Patrz Podręcznik obsługi – w
języku angielskim.
x
> Funkcje urządzenia
Zwiększanie bezpieczeństwa
Ochrona plików PDF za pomocą
hasła
(funkcje szyfrowania plików PDF)
Ochrona danych przechowywanych
na dysku twardym/SSD (szyfrowanie
i nadpisywanie)
Zapobieganie utracie
wykończonych dokumentów
(drukowanie prywatne)
Można użyć opcji zabezpieczenia
hasłem plików w formacie PDF, aby
ograniczyć możliwość wyświetlania,
drukowania i edycji dokumentów.
Można automatycznie zastępować
niepotrzebne dane, które są
przechowywane na dysku twardym/
SSD.
Tymczasowe zapisanie zadań
drukowania w skrzynce dokumentów
urządzenia i ich wydrukowanie po
podejściu do urządzenia umożliwia
zapobieganie zabraniu dokumentów
przez inne osoby.
Patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim.
Aby zapobiec dostępowi do
dokumentów przez nieupoważnione
osoby, przed zapisaniem danych na
dysku twardym/SSD mogą one
zostać zaszyfrowane.
Patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim.
Zwiększanie bezpieczeństwa
Logowanie za pomocą karty
identyfikacyjnej
(uwierzytelnianie za pomocą kart)
Zwiększenie bezpieczeństwa
(Ustawienia administratora)
OK !
Można zalogować się w urządzeniu,
zbliżając kartę identyfikacyjną do
czytnika kart. Nie ma potrzeby
ręcznego wprowadzania nazwy
użytkownika i hasła.
Administratorzy mogą korzystać
z licznych funkcji pozwalających
zwiększać bezpieczeństwo
korzystania z urządzenia.
Patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim.
Patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim.
xi
Patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim.
> Funkcje urządzenia
Bardziej wydajne korzystanie z funkcji
Dodawanie funkcji w razie
potrzeby (aplikacje)
Wyświetlanie rozmiaru pliku przed
wysłaniem i zapisaniem zadania
(Potwierdzenie rozmiaru pliku)
Instalacja urządzenia bez potrzeby
podłączania kabli sieciowych (Sieć
bezprzewod.)
1 MB
Możliwości urządzenia można
rozszerzyć przez instalację
dodatkowych aplikacji.
Dostępne są aplikacje poprawiające
efektywność wykonywania
codziennych zadań, takie jak funkcja
skanowania i uwierzytelniania.
Patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim.
Można sprawdzić rozmiar pliku przed
wysłaniem lub zapisaniem
dokumentu.
Pozwala to na wcześniejsze
sprawdzenie rozmiaru i jego zmianę,
jeżeli na serwerze ustawiono limit
rozmiaru wiadomości e-mail.
Patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim.
Jeżeli dostępna jest sieć
bezprzewodowa, można
zainstalować urządzenie bez
konieczności podłączania sieci
przewodowej. Ponadto obsługiwane
są również funkcje Wi-Fi Direct itd.
Patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim.
Bardziej wydajne korzystanie z funkcji
Korzystanie z dysku USB
(Dysk USB)
Określanie formatu pliku obrazu
(Format pliku)
Skanowanie długich oryginałów
(Długi oryginał)
Funkcja jest przydatna, gdy
dokumenty trzeba wydrukować poza
biurem lub nie można wydrukować
dokumentów bezpośrednio
z komputera.
Można wybrać różne formaty plików
podczas wysyłania lub zapisywania
obrazów.
Można skanować długie oryginały,
takie jak umowa i dziennik danych.
Format pliku (strona 6-37)
Aby wydrukować dokumenty z dysku
USB, należy podłączyć go
bezpośrednio do gniazda urządzenia.
Możliwe jest również zapisanie na
dysku USB oryginałów
zeskanowanych za pomocą
urządzenia.
Patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim.
xii
Patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim.
> Funkcje urządzenia
Bardziej wydajne korzystanie z funkcji
Pomijanie zadań z błędem
(funkcja pomijania zadań)
Wykonywanie zdalnych operacji
(Embedded Web Server RX)
Jeżeli wystąpi błąd braku papieru
w kasecie z określonym, specjalnym
rozmiarem papieru lub jego
rodzajem, urządzenie pomija
zadanie, przy którym wystąpił błąd
i wykonuje następne zadanie.
Można uzyskać dostęp do
urządzenia zdalnie, aby drukować,
wysyłać lub pobierać dane.
Patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim.
Administratorzy mogą też zdalnie
konfigurować ustawienia urządzenia
lub ustawienia zrządzania.
Embedded Web Server RX
(strona 2-44)
xiii
> Funkcje regulacji koloru i jakości obrazu
Funkcje regulacji koloru i jakości obrazu
Urządzenie jest wyposażone w wiele funkcji regulacji koloru i jakości obrazu. Możliwe jest dostosowanie ustawień
skanowanego obrazu.
Podstawowe tryby kolorów
Poniżej podano podstawowe tryby kolorów:
Tryb kolorowy
Kol./szary
Przykładowy obraz
Opis
Przed
Po
Patrz
strona
strona 6-30
Kolor/mono
Służy do automatycznego wykrywania,
czy skanowane dokumenty są
kolorowe czy monochromatyczne.
Pełny kolor
Skanuje dokument w pełnym kolorze.
strona 6-30
Skala szarości
Skanuje dokument w skali szarości.
strona 6-30
Monochromatyczny
Skanuje dokument w czerni i bieli.
strona 6-30
Aby uzyskać więcej informacji, patrz:
Wybór kolorów (strona 6-30)
xiv
> Funkcje regulacji koloru i jakości obrazu
Regulacja jakości obrazu i koloru
Aby dostosować jakość obrazu lub kolor obrazu, należy skorzystać z następujących funkcji.
Chcę...
Przykładowy obraz
Przed
Po
Funkcja
Strona
Łatwo dopasowywać jakość obrazu do własnego obrazu
Usunięcie ciemnego tła lub
przesiąkającego obrazu
z oryginałów, takich jak gazety.
Program
Wyraźne powielanie drobnych,
niewyraźnych i przerwanych linii,
a także innych drobnych detali
z rysunków CAD lub innych
schematów.
Program
strona 5-11
[Kopia gazety]
strona 5-11
[Kopia rysunku]
Dokładnie dostosować jakość obrazu
Dostosowanie gęstości.
Gęstość
strona 6-27
Podkreślenie lub rozmycie
konturu obrazu.
Ostrość
―
Dostosowanie różnicy pomiędzy
ciemnymi i jasnymi
powierzchniami obrazu.
Kontrast
―
Przyciemnienie lub rozjaśnienie
obrazu tła (tj. obszaru bez tekstu
lub obrazów) dokumentu.
Gęstość tła
―
Zapobieganie
przesiąkaniu
―
Zmniejszenie rozmiaru pliku
i zwiększenie wyrazistości
znaków.
Format pliku
strona 6-37
Konwersja dokumentu
papierowego na format PDF
z możliwością wyszukiwania
tekstu.
Format pliku [PDF]
lub [Plik PDF
o wysokiej
kompresji] z [OCR]
Przykład: Podkreślenie konturu
obrazu
Przykład: Rozjaśnianie tła
Zapobieganie przebijaniu stron
w oryginałach dwustronnych.
Dostosować skanowany obraz
[Plik PDF
o wysokiej
kompresji]
xv
strona 6-37
> Podręczniki dostarczane z urządzeniem
Podręczniki dostarczane z urządzeniem
Wraz z urządzeniem dostarczone są niżej wymienione podręczniki. Należy zapoznać się z ich treścią w razie potrzeby.
W związku z ciągłym udoskonalaniem urządzenia zawartość niniejszych podręczników może zostać zmieniona bez
uprzedzenia.
Podręczniki drukowane
Szybkie rozpoczęcie
korzystania
z urządzenia
Quick Guide
W podręczniku tym przedstawiono podstawowe funkcje urządzenia, sposób
korzystania z funkcji, przeprowadzanie rutynowej konserwacji i postępowanie
w razie wystąpienia problemów.
Safety Guide
Bezpieczne
korzystanie
z urządzenia
W tym podręczniku zawarto informacje o bezpieczeństwie oraz ostrzeżenia
związane ze środowiskiem instalacyjnym i eksploatacją urządzenia. Przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać ten podręcznik.
Safety Guide (5057i/6057i)
W tym podręczniku przedstawiono dane dotyczące niezbędnego miejsca do
instalacji urządzenia oraz opis etykiet ostrzegawczych i inne zalecenia
bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy
przeczytać ten podręcznik.
xvi
> Podręczniki dostarczane z urządzeniem
Podręczniki (format PDF) na dysku DVD (Product Library)
Rozważne korzystanie
z urządzenia
Korzystanie z funkcji
faksu
Korzystanie z kart
identyfikacyjnych
Zwiększenie
bezpieczeństwa
Łatwe zapisywanie
informacji
o urządzeniu
i konfigurowanie
ustawień
Drukowanie danych
z komputera
Bezpośrednie
drukowanie plików
PDF
Monitorowanie
urządzenia i drukarek
w sieci
Skanowanie obrazów
i zapisywanie ich
z informacjami
Podręcznik obsługi (ten podręcznik)
W tym podręczniku opisano ładowanie papieru oraz procedury kopiowania,
drukowania i skanowania, a także wskazano domyślne ustawienia urządzenia
i inne przydatne informacje.
FAX Operation Guide
W tym podręczniku przedstawiono korzystanie z funkcji faksu urządzenia.
Card Authentication Kit (B) Operation Guide
W tym podręczniku opisano uwierzytelnianie użytkowników za pomocą kart
identyfikacyjnych.
Data Encryption/Overwrite Operation Guide
W tym podręczniku opisano sposób wprowadzenia i użycia funkcji szyfrowania/
nadpisywania danych, a także sposoby nadpisywania i szyfrowania danych.
Embedded Web Server RX User Guide
W tym podręczniku opisano sposób uzyskiwania dostępu do urządzenia
z komputera przy użyciu przeglądarki internetowej w celu sprawdzenia i zmiany
ustawień.
Printing System Driver User Guide
W tym podręczniku opisano instalację sterownika drukarki i używanie funkcji
drukarki.
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
W tym podręczniku przedstawiono drukowanie plików PDF bez uruchamiania
programów Adobe Acrobat lub Reader.
NETWORK PRINT MONITOR User Guide
W tym podręczniku opisano monitorowanie systemu druku sieciowego
(urządzenie) za pomocą narzędzia NETWORK PRINT MONITOR.
File Management Utility User Guide
W tym podręczniku opisano korzystanie z narzędzia File Management Utility do
ustawiania różnych parametrów oraz wysyłania i zapisywania zeskanowanych
dokumentów.
PRESCRIBE Commands Command Reference
Drukowanie bez
sterownika drukarki
W tym podręczniku przedstawiono wewnętrzny język drukarki (polecenia
PRESCRIBE).
PRESCRIBE Commands Technical Reference
W tym podręczniku opisano polecenia języka PRESCRIBE oraz sposób
sterowania przy każdym typie emulacji.
Aby przeglądać podręczniki na dysku DVD, należy zainstalować następujące wersje programu Adobe Reader.
8.0 lub nowsza
xvii
> Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku)
Informacje o Podręczniku obsługi (tym
podręczniku)
Rozdziały w podręczniku
Niniejszy podręcznik obsługi zawiera następujące rozdziały.
Rozdział
Spis treści
1
Informacje prawne i zasady
bezpieczeństwa
W tym rozdziale zawarto zasady bezpieczeństwa dotyczące korzystania
z urządzenia oraz informacje o znakach towarowych.
2
Instalacja i konfiguracja
urządzenia
W tym rozdziale opisano części urządzenia, podłączanie kabli, instalację
oprogramowania, logowanie, wylogowanie i inne procedury związane
z administracją urządzeniem.
3
Przygotowanie przed
rozpoczęciem użytkowania
W tym rozdziale przedstawiono czynności przygotowawcze i konfigurację
ustawień niezbędnych do korzystania z urządzenia, takich jak wkładanie
papieru, a także dodawanie wpisów do książki adresowej.
4
Drukowanie z komputera
W tym rozdziale opisano funkcje dostępne, gdy urządzenie jest używane w roli
drukarki.
5
Obsługa urządzenia
W tym rozdziale opisano podstawowe procedury związane z obsługą
urządzenia, takie jak umieszczanie oryginałów, wykonywanie kopii, przesyłanie
dokumentów i korzystanie ze skrzynek dokumentów.
6
Korzystanie z różnych
funkcji
W tym rozdziale opisano przydatne funkcje urządzenia.
7
Rozwiązywanie problemów
W tym rozdziale przedstawiono rozwiązywanie problemów, takich jak brak
toneru, różne komunikaty o błędach, zacięcia papieru lub inne problemy.
8
Dodatek
W tym rozdziale opisano przydatne opcje urządzenia. Zawarto w nim również
informacje o obsługiwanych typach nośników i rozmiarach papieru, a także
słowniczek terminów. Można tu również znaleźć opis wprowadzania znaków
oraz dane techniczne urządzenia.
xviii
> Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku)
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku
W poniższym przykładzie posłużono się programem Adobe Reader XI.
Kliknij pozycję spisu treści, aby
przeskoczyć do odpowiedniej
strony podręcznika.
Kliknij ten przycisk, aby przejść do poprzednio
wyświetlanej strony. Umożliwia to wygodne przełączanie
na stronę, która była wyświetlana przed przeskoczeniem
do bieżącej strony.
WAŻNE
Oznacza wymogi i ograniczenia
dotyczące prawidłowego
korzystania z urządzenia oraz
zapobiegania uszkodzeniom
urządzenia lub mienia.
NOTATKA
Oznacza dodatkowe omówienie
i informacje dotyczące
wykonywanych operacji.
Patrz
Kliknij podkreślony tekst, aby
przeskoczyć do odpowiedniej
strony.
PRZESTROGA
Oznacza, że nieuwaga lub
niestosowanie się do podanych
zaleceń może spowodować
obrażenia lub uszkodzenia
mechaniczne.
NOTATKA
Elementy wyświetlane w oknie dialogowym programu Adobe Reader zależą od sposobu jego wykorzystywania. Jeżeli
spis treści ani narzędzia nie są wyświetlane, patrz pomoc programu Adobe Reader.
Niektóre elementy są oznaczone w tym podręczniku zgodnie z poniższymi oznaczeniami.
Oznaczenie
Opis
[Pogrubienie]
Oznaczenie klawiszy i przycisków.
„Zwykły”
Oznaczenie komunikatów i ustawień.
xix
> Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku)
Oznaczenia stosowane w procedurach obsługi urządzenia
W tym Podręczniku obsługi procedurę naciskania przycisków panelu dotykowego przedstawiono w następujący sposób:
Rzeczywista procedura
Procedura opisana w tym podręczniku
Naciśnij klawisz [Menu syst./licznik].
Klawisz [Menu syst./licznik] > [Ustawienia wspólne] >
[Dźwięk]

Wybierz pozycję [
].

Wybierz pozycję [Ustawienia wspólne].

Wybierz pozycję [Dźwięk].
Wybierz [Dalej] dla ustawienia „Ustawienie rozl. zadań”.
Logowanie uĪytkownika/rozliczanie zadaĔ
Ustawienie logowania uĪ.:
NastĊpny
Nieznane ustaw. uĪytkow.:
NastĊpny
Ustawienie rozl. zadaĔ:
„Ustawienie rozl. zadań” [Dalej] > „Rozliczanie zadań”
[Zmień]
NastĊpny
Zamknij
m020168
Stan

Wybierz [Zmień] dla ustawienia „Rozliczanie zadań”.
Logowanie uĪytkownika/rozliczanie zadaĔ - ustawienie rozliczania zadaĔ
Rozliczanie zadaĔ:
ZmieĔ
DostĊp do rozliczania zadaĔ:
ZmieĔ
Rozl. zadaĔ (Lokalny):
NastĊpny
Zastosuj limit:
ZmieĔ
Licznik kopiarki/drukarki:
ZmieĔ
Zamknij
Stan
m020174
xx
> Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku)
Rozmiar i orientacja oryginałów i papieru
Rozmiary oryginałów i rozmiary papierów, takie jak A4, B5 i Letter, są używane w orientacji zarówno poziomej, jak
i pionowej. Aby rozróżnić orientacje papierów, do rozmiarów w orientacji poziomej dodawana jest litera „R”. Ponadto do
oznaczania orientacji oryginałów lub papieru na panelu dotykowym służą następujące ikony.
Orientacja
Orientacja
pionowa
Pozycja arkusza
(X=Długość, Y=Szerokość)
Ikony na panelu
dotykowym
Oryginał
Rozmiar wskazany
w tym podręczniku*1
A4, B5, Letter itd.
Oryginał
Oryginał
Papier
Papier
Papier
Orientacja
pozioma (-R)
Oryginał
A4-R, B5-R, Letter-R
itd.
Oryginał
Oryginał
Papier
Papier
Papier
*1 Rozmiary używanych oryginałów/papieru zależą od funkcji i tacy źródłowej. Aby uzyskać więcej informacji:
Dane techniczne (strona 8-4)
xxi
1
Informacje prawne
i zasady
bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z tymi informacjami. Ten rozdział zawiera informacje
dotyczące następujących zagadnień:
Powiadomienie ................................................................................................................................................... 1-2
Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym podręczniku ................................................................ 1-2
Otoczenie ................................................................................................................................................. 1-3
Ostrzeżenia dotyczące obsługi ................................................................................................................ 1-4
Bezpieczeństwo pracy z laserem (Europa) ............................................................................................. 1-5
Zgodność z przepisami i normami ........................................................................................................... 1-5
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania ....................................................................... 1-6
EN ISO 7779 ............................................................................................................................................ 1-6
EK1-ITB 2000 .......................................................................................................................................... 1-6
Środki ostrożności dotyczące lokalnych sieci bezprzewodowych (jeżeli urządzenie jest wyposażone
w moduł sieci bezprzewodowej) .............................................................................................................. 1-6
Ograniczone użycie tego produktu (jeżeli urządzenie jest wyposażone w odpowiedni moduł) ............... 1-7
Informacje prawne ................................................................................................................................... 1-8
Funkcja sterowania oszczędnością energii ........................................................................................... 1-14
Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego ............................................................................ 1-14
Oszczędzanie zasobów — papier ......................................................................................................... 1-14
Korzyści dla środowiska wynikające z „zarządzania energią” ............................................................... 1-14
Program Energy Star (ENERGY STAR®) .............................................................................................. 1-14
1-1
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Powiadomienie
Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym
podręczniku
Rozdziały tego podręcznika oraz części urządzenia oznaczone symbolami zawierają ostrzeżenia dotyczące
zabezpieczeń, które mają chronić użytkownika, inne osoby i znajdujące się w otoczeniu obiekty oraz zapewniać
prawidłowe i bezpieczne użytkowanie urządzenia. Symbole i ich znaczenia są przedstawione poniżej.
OSTRZEŻENIE: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń
może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.
PRZESTROGA: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń
może spowodować obrażenia lub uszkodzenia mechaniczne.
Symbole
Symbol  wskazuje, że powiązany rozdział zawiera ostrzeżenia dotyczące zabezpieczeń. Rodzaj uwagi jest określony
wewnątrz symbolu.
... [Ostrzeżenie ogólne]
... [Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze]
Symbol
wskazuje, że powiązany rozdział zawiera informacje dotyczące zabronionych działań. Rodzaje zabronionych
czynności są podane wewnątrz symbolu.
... [Ostrzeżenie przed zabronionymi czynnościami]
... [Demontaż zabroniony]
Symbol  oznacza, że dana sekcja zawiera informacje o czynnościach obowiązkowych. Rodzaje tych czynności są
określone wewnątrz symbolu.
... [Alarm dotyczący czynności obowiązkowej]
... [Wyciągnij wtyczkę z gniazda]
... [Zawsze podłączaj urządzenie do gniazda sieciowego z uziemieniem]
Należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu w celu zamówienia zamiennika, jeżeli ostrzeżenia dotyczące
zabezpieczeń w tym Podręczniku obsługi są nieczytelne lub jeżeli podręcznik nie został dostarczony (za opłatą).
NOTATKA
Dokument bardzo przypominający banknot może w pewnych rzadkich przypadkach nie zostać skopiowany
prawidłowo, ponieważ urządzenie wyposażone jest w funkcję zapobiegania fałszerstwom.
1-2
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Otoczenie
Urządzenie może pracować w następujących warunkach:
Temperatura
10 do 32,5°C
(Jednak wilgotność nie powinna przekraczać 70% przy temperaturze wynoszącej
32,5°C).
Wilgotność
od 10 do 80%
(Jednak temperatura nie powinna przekraczać 30°C przy wilgotności wynoszącej 80%).
Podczas wyboru lokalizacji urządzenia unikać wymienionych poniżej miejsc.
•
Unikać lokalizacji blisko okien lub narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
•
Unikać lokalizacji narażonych na drgania.
•
Unikać lokalizacji narażonych na gwałtowne zmiany temperatury.
•
Unikać lokalizacji narażonych na bezpośrednie działanie gorącego lub zimnego powietrza.
•
Unikać lokalizacji ze słabą wentylacją.
Jeżeli podłoże jest wrażliwe na nacisk, może ono ulec uszkodzeniu podczas przesuwania urządzenia po jego instalacji.
Podczas kopiowania wydzielana jest pewna ilość ozonu, jednak jest ona na tyle niewielka, że nie wywołuje zagrożenia
dla zdrowia. Jednak w przypadku używania urządzenia przez długi czas w źle wietrzonym pomieszczeniu lub przy
wykonywaniu bardzo dużej liczby kopii zapach może stać się nieprzyjemny. W celu stworzenia odpowiednich warunków
kopiowania zaleca się właściwą wentylację pomieszczenia.
1-3
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Ostrzeżenia dotyczące obsługi
Ostrzeżenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych
PRZESTROGA
Nie należy próbować spalać części, w których znajduje się toner. Powstające wówczas iskry mogą spowodować
oparzenia.
Części, w których znajduje się toner należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
W przypadku wysypania się toneru z części, w których się on znajduje, należy unikać wdychania lub połykania oraz
kontaktu z oczami i skórą.
•
W przypadku dostania się tonera do dróg oddechowych należy przejść do pomieszczenie ze świeżym powietrzem
i przepłukać gardło dużą ilością wody. Jeżeli wystąpi kaszel skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku połknięcia tonera należy przepłukać usta wodą i wypić 1 lub 2 szklanki wody, aby rozcieńczyć
zawartość żołądka. W razie konieczności skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku dostania się tonera do oczu należy przepłukać je dokładnie wodą. W przypadku utrzymywania się
podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku zetknięcia się tonera ze skórą należy przemyć ją wodą z mydłem.
W żadnym wypadku nie wolno otwierać na siłę ani niszczyć części, w których znajduje się toner.
Inne środki ostrożności
Pusty pojemnik z tonerem oraz pojemnik na zużyty toner należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub przedstawicielowi
działu serwisu. Zebrane pojemniki z tonerem oraz pojemniki na zużyty toner powinny być przetwarzane lub utylizowane
zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Urządzenie należy przechowywać, unikając bezpośredniego wystawienia na promieniowanie słoneczne.
Urządzenie należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura wynosi poniżej 40ºC, unikając gwałtownych zmian
temperatury i wilgotności.
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć papier z kasety i tacy uniwersalnej, włożyć go
z powrotem do oryginalnego opakowania i zapieczętować.
1-4
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Bezpieczeństwo pracy z laserem (Europa)
Promieniowanie lasera może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Dlatego promieniowanie lasera emitowane
wewnątrz urządzenia jest szczelnie odizolowane za pomocą obudowy i zewnętrznej pokrywy. Przy normalnej
eksploatacji promieniowanie nie może wydostawać się z urządzenia.
Urządzenie jest klasyfikowane jako produkt laserowy Class 1 według normy IEC/EN 60825-1:2014.
Przestroga: Wykonywanie działań innych niż opisane w tym podręczniku może skutkować wystawieniem na szkodliwe
promieniowanie.
Etykiety przymocowane są do modułu skanera laserowego wewnątrz urządzenia i nie są dostępne dla użytkownika.
Informacje o produktach laserowych zaliczanych do CLASS 1 można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Zgodność z przepisami i normami
Niniejszym firma TA Triumph-Adler GmbH deklaruje, że sprzęt radiowy typu 5057i i 6057i jest zgodny z dyrektywą
2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.triumph-adler.com/downloads
http://www.triumph-adler.de/downloads
http://www.utax.com/downloads
http://www.utax.de/downloads
Nazwa modułu,
wyposażenie opcjonalne
Wersja
oprogramowania
Pasmo częstotliwości
wykorzystywane przez sprzęt
radiowy:
Maksymalna moc radiowa
emitowana w paśmie częstotliwości
wykorzystywanym przez sprzęt
radiowy:
IB-51 (wyposażenie
opcjonalne)
2.2.6
2,4 GHz
100 mW
IB-35 (wyposażenie
opcjonalne)
2014.12
2,4 GHz
100 mW
Moduł nadajnika (SRD)
2005.11
13,56 MHz
0,2 nW
1-5
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/
skanowania
Kopiowanie/skanowanie materiałów chronionych prawami autorskimi bez zezwolenia właściciela praw autorskich może
być zabronione.
Kopiowanie/skanowanie następujących materiałów jest zakazane i może być karane. Poniższy wykaz może nie
zawierać wszystkich materiałów objętych zakazem. Nie wolno świadomie kopiować/skanować materiałów objętych
zakazem kopiowania/skanowania.
•
Pieniądze papierowe
•
Banknoty
•
Papiery wartościowe
•
Znaczki
•
Paszporty
•
Świadectwa i certyfikaty
Lokalne prawa i regulacje mogą zabraniać lub ograniczać kopiowanie/skanowanie materiałów innych niż wymienione
powyżej.
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder
weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.
Środki ostrożności dotyczące lokalnych sieci
bezprzewodowych (jeżeli urządzenie jest wyposażone
w moduł sieci bezprzewodowej)
Lokalna sieć bezprzewodowa umożliwia bezprzewodową wymianę informacji między punktami dostępu zamiast kabli
sieciowych. Dzięki temu można swobodnie nawiązać połączenie z bezprzewodową siecią lokalną w obszarze, w którym
można przesyłać fale radiowe.
Z drugiej strony może to prowadzić do następujących problemów, jeżeli ustawienia zabezpieczeń nie zostaną
odpowiednio skonfigurowane, ponieważ fale radiowe mogą przechodzić przez przeszkody (w tym ściany) i docierać do
każdego miejsca w pewnym obszarze.
Potajemne podglądanie danych przesyłanych przez sieć
Osoba trzecia ze złymi zamiarami może specjalnie monitorować fale radiowe i uzyskać nieupoważniony dostęp do
następujących danych przesyłanych przez sieć bezprzewodową.
•
Dane osobowe, w tym nazwy użytkowników, hasła i numery kart kredytowych
•
Treść wiadomości e-mail
Nieautoryzowany dostęp
Osoba trzecia ze złymi zamiarami może uzyskać nieautoryzowany dostęp do sieci osobistych lub firmowych w celu
przeprowadzenia następujących nieupoważnionych działań.
•
Pobranie danych osobowych i poufnych (przeciek informacji)
1-6
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
•
Prowadzenie korespondencji, podszywając się pod konkretną osobę, i rozpowszechnianie nieautoryzowanych
informacji (podszywanie się)
•
Modyfikowanie i ponowne transmitowanie przechwyconych danych (fałszowanie)
•
Przesyłanie wirusów komputerowych i niszczenie danych i systemów (niszczenie)
Karty sieci bezprzewodowych i bezprzewodowe punkty dostępu są wyposażone we wbudowane mechanizmy
zabezpieczeń umożliwiające redukowanie możliwości wystąpienia tych problemów przez konfigurację ustawień
zabezpieczeń urządzeń sieci bezprzewodowych.
Konfiguracja ustawień zabezpieczeń jest obowiązkiem klientów, dlatego powinni oni być w pełni świadomi problemów,
które mogą wystąpić, jeżeli produkt będzie używany bez uprzedniego skonfigurowania ustawień zabezpieczeń.
Ograniczone użycie tego produktu (jeżeli urządzenie
jest wyposażone w odpowiedni moduł)
•
Fale radiowe wysyłane przez ten produkt mogą zakłócać działanie sprzętu medycznego. W przypadku użytkowania
produktu w zakładzie medycznym lub w pobliżu przyrządów medycznych należy używać tego produktu zgodnie
z instrukcjami i środkami ostrożności udostępnionymi przez administratora tego zakładu lub przedstawionych
w instrukcjach obsługi przyrządów medycznych.
•
Fale radiowe wysyłane z tego produktu mogą zakłócać działanie automatycznego sprzętu sterującego, np. drzwi
automatycznych i instalacji alarmów pożarowych. W przypadku używania tego produktu w pobliżu automatycznego
sprzętu sterującego należy stosować się do instrukcji i środków ostrożności przedstawionych w instrukcjach obsługi
przyrządów automatycznych.
•
Jeżeli produkt będzie używany w urządzeniach powiązanych bezpośrednio z serwisem, np. samolotów, pociągów,
statków i pojazdów, do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa, a także
w urządzeniach wymagających wysokiej dokładności, w tym urządzeniach przeznaczonych do zapobiegania
katastrofom i przestępstwom, oraz urządzeniach do celów bezpieczeństwa, należy zastosować ten produkt dopiero
po ocenie bezpieczeństwa całego systemu z uwzględnieniem odporności na uszkodzenia i nadmiarowości w celu
zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa utrzymania całego systemu. Tego produktu nie można używać do
zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i poziomu bezpieczeństwa, w tym w przyrządach lotniczych,
sprzęcie do trunkingu, sprzęcie sterującym elektrowniami atomowymi i sprzęcie medycznym. Decyzję w sprawie
użycia tego produktu w tych zastosowaniach należy dokładnie rozważyć.
1-7
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Informacje prawne
Kopiowanie lub inne formy powielania niniejszego podręcznika lub jego części bez uzyskania pisemnej zgody
wlasciciela praw autorskich jest zabronione.
Kwestia nazw handlowych
•
PRESCRIBE jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.
•
KPDL jest znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.
•
Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, Excel i PowerPoint są zarejestrowanymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
•
PCL jest znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript są znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation.
•
IBM i IBM PC/AT są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
•
Wszystkie czcionki języków europejskich zainstalowane w tym urządzeniu są używane na mocy porozumienia
licencyjnego z firmą Monotype Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino i Times są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Linotype GmbH.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery i ITC ZapfDingbats są zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy International Typeface Corporation.
•
ThinPrint jest znakiem towarowym firmy Cortado AG w Niemczech i innych krajach.
•
W tym urządzeniu zainstalowano czcionki UFST™ MicroType® firmy Monotype Imaging Inc.
•
To urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie zawierające moduły firmy Independent JPEG Group.
•
iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w USA i innych krajach.
•
Nazwa AirPrint oraz logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
•
iOS jest znakiem towarowym i zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych
i w innych krajach i jest używany na licencji Apple Inc.
•
Google i Google Cloud Print™ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Google, Inc.
•
Mopria™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Mopria™ Alliance.
•
Wi-Fi i Wi-Fi Direct są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
•
Obsługiwane przez program ABBYY FineReader.
ABBYY i FineReader są znakami towarowymi firmy ABBYY Software Ltd.
•
RealVNC, VNC i RFB są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy RealVNC Ltd. w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
Wszystkie inne marki i nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi
odpowiednich firm, będących ich właścicielami. W tym podręczniku obsługi oznaczenia ™ i ® nie są używane.
1-8
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
GPL/LGPL
Oprogramowanie układowe tego urządzenia zawiera programy GPL (http://www.gnu.org/licenses/ gpl.html) i/lub LGPL
(http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html). Istnieje możliwość pobrania kodu źródłowego tego oprogramowania,
a użytkownik ma prawo go kopiować, redystrybuować i modyfikować na warunkach licencji GPL/LGPL.
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so
as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1-9
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must
include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
Monotype Imaging License Agreement
1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.
2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of
this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the
fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access
to and use of the Software and Typefaces.
4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular
purpose and merchantability, are excluded.
8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
1-10
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.
Knopflerfish License
This product includes software developed by the Knopflerfish Project.
http://www.knopflerfish.org
Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Apache License (Version 2.0)
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are
under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or
indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of
fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source
code, documentation source, and configuration files.
1-11
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including
but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as
indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix
below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the
Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an
original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or
additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work
by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For
the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the
Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of
discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce,
prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such
Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a
perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent
license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license
applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was
submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date
such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with
or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
(a)You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b)You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
(c)You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark,
and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d)If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute
must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices
that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text
file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the
Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the
License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an
addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be
construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license
terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as
a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated
in this License.
1-12
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for
inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any
additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any
separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product
names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and
reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and
each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible
for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or
otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing,
shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential
damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including
but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other
commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose
to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights
consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on
Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your
accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets
"[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the
appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of
purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party
archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the
License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for
the specific language governing permissions and limitations under the License.
1-13
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Funkcja sterowania oszczędnością energii
Urządzenie może działać w Trybie niskiego poboru energii, w którym pobór energii jest ograniczony (jego uruchomienie
następuje po określonym czasie od ostatniego użycia urządzenia), a także stanie czuwania, w którym funkcje drukarki
i faksu pozostają w stanie oczekiwania, natomiast pobór energii zostaje obniżony do minimum, jeżeli przez określony
czas urządzenie jest bezczynne.
Tryb ograniczonego poboru energii (strona 2-35)
Tryb uśpienia (strona 2-36)
Liczn. wył. zas. (modele europejskie) (strona 2-37)
Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego
Urządzenie jest standardowo wyposażone w funkcję drukowania dwustronnego. Na przykład drukując dwa
jednostronne oryginały na dwóch stronach jednego arkusza papieru, można zmniejszyć ilość zużytego papieru.
Dupleks (strona 6-33)
Drukowanie w trybie druku dwustronnego zmniejsza zużycie papieru i przyczynia się do zachowania zasobów leśnych.
Tryb druku dwustronnego zmniejsza również ilość papieru, jaką trzeba zakupić, a tym samym zmniejsza koszty. Zaleca
się, aby urządzenia obsługujące druk dwustronny były domyślnie ustawione w tym trybie.
Oszczędzanie zasobów — papier
Dla celów zachowania i zrównoważonego wykorzystywania zasobów leśnych zaleca się wykorzystywanie papieru
makulaturowego lub świeżego, posiadającego certyfikaty inicjatyw na rzecz odpowiedzialnego gospodarowania
środowiskiem naturalnym lub uznane oznakowania ekologiczne, które są zgodne z normą EN 12281:2002* lub
równoważną normą jakości.
Urządzenie to obsługuje również drukowanie na papierze 64 g/m2. Użycie takiego papieru, zawierającego mniej
surowców, może prowadzić do dalszego zachowania zasobów leśnych.
* : EN12281:2002 „Papier drukowy i biurowy — wymagania dotyczące papieru do kopiowania z zastosowaniem
suchego toneru”
Przedstawiciel działu sprzedaży lub działu serwisu może udzielić informacji dotyczących zalecanych rodzajów papieru.
Korzyści dla środowiska wynikające z „zarządzania
energią”
W celu zmniejszenia zużycia energii w czasie bezczynności urządzenie to wyposażono w funkcję zarządzania energią,
która automatycznie włącza tryb oszczędzania energii, gdy urządzenie pozostaje w stanie bezczynności przez
określony czas.
Mimo że powrót urządzenia do trybu GOTOWY w trybie oszczędzania energii zajmuje nieco czasu, można w ten
sposób uzyskać znaczne zmniejszenie zużycia energii. Zaleca się, aby urządzenie było używane przy czasie aktywacji
trybu oszczędzania energii ustawionym na wartość domyślną.
Program Energy Star (ENERGY STAR®)
Jako firma uczestnicząca w międzynarodowym programie Energy Star, zdecydowaliśmy, że urządzenie
będzie zgodne ze standardami ustanowionymi w ramach międzynarodowego programu Energy Star.
ENERGY STAR® jest dobrowolnym programem dotyczącym wydajności energetycznej, mającym na
celu rozwój i promowanie stosowania produktów o wysokiej wydajności energetycznej, tak aby
zapobiegać globalnemu ociepleniu. Kupując produkty posiadające kwalifikację ENERGY STAR®, klienci
mogą pomóc zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych podczas użytkowania produktów oraz obniżyć
koszty związane z energią.
1-14
2
Instalacja
i konfiguracja
urządzenia
W tym przedstawiono informacje dla administratorów tego urządzenia, takie jak nazwy części urządzenia, podłączanie
kabli i instalację oprogramowania.
Konfigurowanie sieci przewodowej ...
Czujnik ruchu ..............................................
Funkcja oszczędzania energii .....................
Tryb ograniczonego poboru energii ..
Tryb uśpienia ....................................
Automatyczne uśpienie .....................
Zasady trybu uśpienia (modele
przeznaczone na rynek europejski) ..
Poziom uśpienia (Oszczędzanie
energii) (z wyjątkiem modeli na rynek
europejski) ........................................
Poziom wzn. oszcz. energii ..............
Ustawienia czasomierza
tygodniowego ....................................
Liczn. wył. zas. (modele europejskie)
Kreator szybkiej konfiguracji .......................
Instalacja oprogramowania .........................
Oprogramowanie na dysku DVD
(Windows) .........................................
Sprawdzanie licznika ..................................
Embedded Web Server RX .........................
Uzyskiwanie dostępu do narzędzia
Embedded Web Server RX ...............
Zmiana ustawień zabezpieczeń ........
Zmiana informacji o urządzeniu ........
Ustawienia e-mail .............................
Nazwy części (elementy zewnętrzne
urządzenia) ................................................... 2-2
Nazwy części (złącza/wnętrze) ..................... 2-4
Nazwy części (urządzenie z dołączonym
wyposażeniem opcjonalnym) ........................ 2-5
Podłączanie urządzenia oraz innych urządzeń . 2-6
Podłączanie kabli .......................................... 2-7
Podłączanie kabla sieciowego ............ 2-7
Podłączanie przewodu zasilania ......... 2-7
Włączanie/wyłączanie ................................... 2-8
Włączanie ........................................... 2-8
Wyłączanie ......................................... 2-8
Korzystanie z panelu operacyjnego .............. 2-9
Klawisze na panelu operacyjnym ....... 2-9
Regulacja kąta panelu operacyjnego .. 2-9
Panel dotykowy ........................................... 2-10
Korzystanie z panelu dotykowego .... 2-10
Ekran Początek .................................. 2-11
Przydzielanie funkcji do klawiszy
funkcji ................................................ 2-16
Ekran Informacje o urządzeniu ......... 2-18
Wyświetlanie ekranu ustawień .......... 2-19
Klawisze funkcji ................................ 2-19
Korzystanie z ekranu ........................ 2-20
Sposób wyświetlania
niedostępnych klawiszy .................... 2-21
Podgląd oryginałów .......................... 2-21
Wprowadzanie liczb .......................... 2-24
Korzystanie z klawisza Wprowadź .... 2-26
Korzystanie z klawisza Szybkie
wyszukiwanie numeru ....................... 2-26
Ekran pomocy ................................... 2-27
Funkcje ułatwień dostępu
(powiększanie widoku) ...................... 2-28
Logowanie/wylogowanie ............................. 2-29
Logowanie ........................................ 2-29
Wylogowanie .................................... 2-30
Ustawienie domyślne urządzenia ............... 2-31
Ustawianie daty i godziny ................. 2-31
Konfiguracja sieci ........................................ 2-32
2-1
2-32
2-34
2-35
2-35
2-36
2-36
2-37
2-37
2-37
2-37
2-37
2-38
2-41
2-41
2-43
2-44
2-45
2-46
2-47
2-48
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części (elementy zewnętrzne urządzenia)
Nazwy części (elementy zewnętrzne
urządzenia)
21
13
12 11
1
10
9
2
3
14
20
15
16
19
8
7
17
4
5
17
6
1 Procesor dokumentów
12 Płyta oryginałów
2 Panel operacyjny
13 Prowadnica szerokości oryginałów
3 Wyłącznik zasilania
14 Wąska szyba skanera
4 Pokrywa pojemnika na zużyty toner
15 Ogranicznik papieru
5 Kaseta 1
16 Taca wewnętrzna
6 Kaseta 2
17 Uchwyty
7 Główny wyłącznik zasilania
18 Pokrywa przednia
8 Taca uniwersalna
19 Czujnik ruchu
9 Gniazdo pamięci USB
20 Płyta dociskowa
10 Płyta wydawania oryginałów
21 Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału
11 Blokada oryginałów
2-2
18
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części (elementy zewnętrzne urządzenia)
29
28
27
26
25
22
23 24
22 Prowadnica długości papieru
26 Taca uniwersalna
23 Prowadnica szerokości papieru
27 Prowadnica szerokości papieru
24 Regulowane prowadnice szerokości papieru
28 Dźwignia prawej pokrywy 1
25 Podpórka tacy uniwersalnej
29 Prawa pokrywa 1
2-3
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części (złącza/wnętrze)
Nazwy części (złącza/wnętrze)
1
2
3
4
1
5
6
7
8
1 Gniazdo interfejsu urządzeń opcjonalnych
5 Pojemnik z tonerem (Czarny)
2 Gniazdo USB
6 Pokrywa pojemnika z tonerem
3 Złącze interfejsu sieciowego
7 Pojemnik na zużyty toner
4 Złącze interfejsu USB
8 Pokrywa pojemnika na zużyty toner
2-4
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części (urządzenie z dołączonym wyposażeniem opcjonalnym)
Nazwy części (urządzenie z dołączonym
wyposażeniem opcjonalnym)
11
12
1
10
3
2
4
9
5
2
3
9
6
8
7
5
7
1 Taca 1 do 7 (taca 1 jest tacą górną)
7 Kaseta 4
2 Taca A
8 Kaseta 5
3 Taca B
9 Taca finiszera
4 Taca separatora zadań
10 Taca separatora zadań
5 Taca składająca
11 Pokrywa oryginałów
6 Kaseta 3
12 Panel wskaźników finiszera
Urządzenia opcjonalne (strona 8-2)
6
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
2-5
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Podłączanie urządzenia oraz innych urządzeń
Podłączanie urządzenia oraz innych urządzeń
Należy przygotować przewody dostosowane do środowiska pracy urządzenia oraz jego przeznaczenia.
Podłączanie urządzenia do komputera za pomocą kabla USB
MFP
USB
Podłączanie urządzenia do komputera lub tabletu za pomocą kabla sieciowego, Wi-Fi lub Wi-Fi Direct
Połączenie kablem
sieciowym
Połączenie Wi-Fi*1
Sieć
Punkt dostępu Wi-Fi
Połączenie Wi-Fi
Direct*1
Tablet
Połączenie Wi-Fi lub
bezpośrednie połączenie Wi-Fi
*1 Tylko modele
z połączeniem Wi-Fi.
NOTATKA
W przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci lokalnej zapoznaj się z następującym rozdziałem.
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Kable do wykorzystania
Warunki połączenia
Funkcja
Wymagane kable
Podłącz kabel sieciowy do
urządzenia.
Drukarka/Skaner/Faks sieciowy*1
Kabel sieci LAN (10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T)
Podłącz kabel USB do
urządzenia.
Drukarka
Kabel zgodny z USB 3.0 (Super-Speed
USB, elastyczny, maks. 5,0 m,
ekranowany)
*1 Funkcje dostępne w trakcie używania opcjonalnego FAKSU. Aby znaleźć więcej informacji na temat korzystania
z FAKSU sieciowego, patrz FAX Operation Guide.
WAŻNE
Użycie kabla innego niż zgodnego z USB 3.0 może spowodować usterkę.
2-6
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Podłączanie kabli
Podłączanie kabli
Podłączanie kabla sieciowego
WAŻNE
Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
Wyłączanie (strona 2-8)
1
Podłącz kabel do urządzenia.
1 Podłącz kabel sieciowy do złącza interfejsu sieciowego urządzenia.
2 Podłącz drugi koniec kabla do koncentratora lub komputera PC.
2
Włącz urządzenie i skonfiguruj sieć.
Konfiguracja sieci (strona 2-32)
Podłączanie przewodu zasilania
1
Podłącz kabel do urządzenia.
Podłącz jeden koniec kabla zasilania do urządzenia, a drugi do źródła zasilania.
WAŻNE
Należy używać wyłącznie przewodu zasilania dostarczonego wraz z urządzeniem.
2-7
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Włączanie/wyłączanie
Włączanie/wyłączanie
Włączanie
1
Włącz wyłącznik zasilania.
Wyłączanie
1
Wyłącz wyłącznik zasilania.
Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem wyłączenia zasilania.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Wyłączenie zasilania może potrwać około trzy minuty.
PRZESTROGA
Jeżeli urządzenie ma zostać pozostawione na dłuższy czas bezczynnie (np. na noc), wyłączyć je za pomocą
wyłącznika zasilania. Jeżeli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy okres (np. podczas wakacji), wyjąć
wtyczkę z gniazdka w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
WAŻNE
W przypadku korzystania z produktu wyposażonego w funkcję faksu należy pamiętać, że wyłączenie za
pomocą wyłącznika zasilania powoduje brak możliwości wysyłania i odbierania faksów. Wyjmij papier z kaset
i zamknij go szczelnie w opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
2-8
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Korzystanie z panelu operacyjnego
Korzystanie z panelu operacyjnego
Klawisze na panelu operacyjnym
6
1
1 Klawisz [Początek] (
2
3
4
5
): Wyświetla ekran Początek.
2 Wskaźnik [Separator zad.] (
): Świeci, gdy w tacy separatora zadań znajduje się papier.
3 Wskaźnik [Dane] ( ): Miga, gdy urządzenie drukuje lub wysyła/odbiera albo uzyskuje dostęp do dysku twardego/
SSD. Świeci, gdy na urządzeniu jest zadanie wysyłania faksu przy użyciu opóźnionej transmisji.
4 Wskaźnik [Uwaga] (
): Świeci lub miga w momencie wystąpienia błędu oraz zatrzymania wykonywanej pracy.
5 Klawisz [Oszczędzanie energii] (
): Przełącza urządzenie w stan uśpienia. Włącza urządzenie ze stanu uśpienia.
6 Panel dotykowy: Wyświetla ikony do konfigurowania ustawień urządzenia.
Regulacja kąta panelu operacyjnego
Istnieje możliwość regulacji kąta nachylenia panelu operacyjnego.
2-9
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Panel dotykowy
Korzystanie z panelu dotykowego
Klawisze do wykonywania podstawowych operacji są wyświetlane na dole i po prawej stronie panelu dotykowego.
10
8ZLHU]
Z\ORJXM
$GPLQ
:\ELHU]IXQNFMĊ
0HQXV\VW
OLF]QLN
9
3U]HUZLM
.RSLRZDQLD
:\ĞOLM
)$.6
6NU]\QND
QLHVWDQGDUGRZD
6NU]\QND]DGDĔ
'\VN86%
6NU]\QNDIDNVyZ
3U]HJOąGDUND
LQWHUQHWRZD
11
.ODZLDWXUD
QXPHU\F
5HVHWXM
6WRS
6WDQ
,QIRUPDFMHR
$QXO]DGDQLD XU]ąG]HQLX
-Ċ]\N
:L)L'LUHFW
3DSLHU
8VWDZLHQLD
0HQX
V\VWHPX
3RPRF
1
6WDUW
6
5
4
6WDQ
6WDQ
$QXO]DGDQLD
3URJUDP
7
8
)XQNFMDNRSLRZDQLD
)XQNFMDZ\V\áDQLD
)XQNFMDIDNVX
2
2
2
'RVWĊSQRĞü
(NUDQ
3
1 Klawisz [Stan/ Anul. zadania]: Wyświetla ekran Stan/Anul. zadania.
2 Klawisz funkcji: Te klawisze umożliwiają rejestrowanie różnych funkcji i aplikacji, w tym kopiowania i skanowania.
Przydzielanie funkcji do klawiszy funkcji (strona 2-16)
3 Klawisz [Dostępność Ekran]: Przełącza wyświetlacz panelu dotykowego na ekranie Kopiuj i Wyślij na widok
powiększony.
4 Klawisz [Start]: Rozpoczyna operacje kopiowania i skanowania oraz wykonywanie operacji ustawień.
5 Klawisz [Stop]: Anuluje lub wstrzymuje bieżące zadania.
6 Klawisz [Resetuj]: Przywraca ustawienia do wartości domyślnych.
7 Klawisz [Klawiatura numeryc.]: Wyświetla klawiaturę numeryczną na panelu dotykowym.
8 Klawisz [Przerwij]: Wyświetla ekran Kopii specjalnej.
9 Klawisz [Menu syst./licznik]: Wyświetla ekran Menu systemu.
10 Klawisz [Uwierzytelnianie/Wyloguj]: Przełącza użytkownika (z uwierzytelnianiem) i kończy operację bieżącego
użytkownika (z wylogowaniem).
11 Obszar ekranu: Wyświetla ekran każdej funkcji.
2-10
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Ekran Początek
Ten ekran można wyświetlić, naciskając klawisz [Początek] (
spowoduje wyświetlenie odpowiedniego ekranu.
) na panelu operacyjnym. Dotknięcie żądanej ikony
Możliwe jest dostosowanie ikon wyświetlanych na ekranie Start, a także tła tego ekranu.
Edycja ekranu Start (strona 2-12)
8
$GPLQ
1
2
:\ELHU]IXQNFMĊ
.RSLRZDQLD
:\ĞOLM
)$.6
6NU]\QND
QLHVWDQGDUGRZD
6NU]\QND]DGDĔ
'\VN86%
6NU]\QNDIDNVyZ
3U]HJOąGDUND
LQWHUQHWRZD
3
4
6WDQ
,QIRUPDFMHR
$QXO]DGDQLD XU]ąG]HQLX
5
-Ċ]\N
3DSLHU
8VWDZLHQLD
:L)L'LUHFW
0HQX
V\VWHPX
3RPRF
3
3URJUDP
PPB
12/12/2017
14:00
6WDQ
7
6
* Rzeczywisty ekran może różnić się wyglądem od przedstawionego w zależności od konfiguracji
i ustawień opcji.
Nr
Pozycja
Opis
1
Komunikat
Wyświetla komunikat zależnie od stanu urządzenia.
2
Pulpit
Wyświetla ikony funkcji, w tym funkcje zarejestrowane
w programach. Ikony, które nie są wyświetlane na pierwszej
stronie, można wyświetlić, zmieniając stronę pulpitu.
3
Przyciski
przełączania strony
pulpitu
Użyj tych przycisków do przełączania stron pulpitu.
NOTATKA
Można również przełączać strony, dotykając ekranu
i przeciągając palec na bok (przesuwanie).
$GPLQ
:\ELHU]IXQNFMĊ
)$.6
6NU]\QND
QLHVWDQGDUGRZD
.RSLRZDQLD
:\ĞOLM
6NU]\QNDIDNVyZ
3U]HJOąGDUND
LQWHUQHWRZD
6NU]\QND]DGDĔ
'\VN86%
2
6WDQ
,QIRUPDFMHR
$QXO]DGDQLD XU]ąG]HQLX
1
-Ċ]\N
3DSLHU
8VWDZLHQLD
:L)L'LUHFW
2
0HQX
V\VWHPX
3RPRF
3URJUDP
PPB
6WDQ
4
Pasek zadań
Wyświetla ikony zadań.
5
Ikona stanu (błąd)
Ikona jest wyświetlana w trakcie nawiązywania połączenia
z siecią lub w przypadku wystąpienia błędu.
2-11
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Nr
Pozycja
6
Ikona stanu (Wi-Fi)
Ikona „ ” podświetla się po podłączeniu się do sieci Wi-Fi.
W przypadku braku połączenia z siecią Wi-Fi, wyświetlany
jest symbol „ ”.
Ikona stanu
(Poziom
zabezpieczeń:
Niski)
Ikona „ ” jest wyświetlana, gdy poziom zabezpieczeń jest
ustawiony na [Niski].
Ikona stanu
(Operacja zdalna)
Ikona „ ” jest wyświetlana w przypadku korzystania z funkcji
obsługi zdalnej.
Ikona stanu
(informacje
o zabezpieczeniach)
Ikona „ ” jest wyświetlana w przypadku zastępowania
danych.
7
Opis
Ikona „ ” jest wyświetlana, gdy pozostałe dane są na dysku
twardym.
Ikona „ ” jest wyświetlana, gdy pozostałych danych nie ma
na dysku twardym.
8
Nazwa logowania
Wyświetla nazwę logowania użytkownika. Ten element jest
wyświetlany, gdy włączona jest zarządzanie logowaniem
użytkownika. Wybór „Nazwy logowania użytkownika”
spowoduje wyświetlenie informacji o aktualnie zalogowanym
użytkowniku.
Edycja ekranu Start
Można zmienić tło ekranu Start oraz zestaw wyświetlanych na nim ikon.
1
Wyświetl ekran.
1 Klawisz [Menu syst./licznik] > [Początek]
NOTATKA
Jeżeli administracja logowaniem użytkowników jest włączona, ustawienia można
zmienić wyłącznie po zalogowaniu się na konto z uprawnieniami administratora lub
konto użytkownika z uprawnieniami do zmiany ustawień. Domyślnie nazwa logowania
i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
Nazwa modelu
2
Nazwa logowania
Hasło logowania
5057i
5000
5000
6057i
6000
6000
Skonfiguruj ustawienia.
Dostępne ustawienia przedstawiono w poniższej tabeli.
2-12
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Pozycja
Dostosuj pulpit
Opis
Określ ikony funkcji, które mają być wyświetlane na pulpicie
urządzenia.*1
Wybierz [Dodaj], aby wyświetlić ekran, na którym można wybrać
funkcje do wyświetlania. Wybierz funkcje do wyświetlenia i naciśnij
przycisk [OK].
Wybierz ikonę i naciśnij przycisk [Przed] lub [Po], aby zmienić
pozycję ikony na pulpicie.
Aby usunąć ikonę z pulpitu, wybierz żądaną ikonę i wybierz [Usuń].
Dostosuj pasek
zadań
Określ ikony zadań, które mają być wyświetlane na pasku zadań.*2
Tapeta
Skonfiguruj tapetę wyświetlaną na ekranie Start.
Wartość: Obrazy od 1 do 8
*1 Na pulpicie można wyświetlić maksymalnie 59 ikon funkcji, w tym zainstalowanych
aplikacji i funkcji, które są dostępne po zainstalowaniu wyposażenia opcjonalnego.
*2 Można wyświetlić 8 ikon zadań.
Funkcje do wyświetlania na pulpicie
Funkcja
Ikona
Opis
Strona
Kopiuj*1
Wyświetla ekran Kopiuj.
strona 5-16
Wyślij*1
Wyświetla ekran Wyślij.
strona 5-19
Serwer faksów
Wyświetla ekran Serwer faksów.
FAKS*2
Wyświetla ekran FAKS.
Skrzynka
niestandardowa*1
Wyświetla ekran Skrzynka
niestandardowa.
—
Skrzynka zadań*1
Wyświetla ekran Skrzynka
zadań.
—
Dysk USB*1
Wyświetla ekran Dysk USB.
—
Skrzynka
FAKSÓW*2
Wyświetla ekran Skrzynka
faksów.
Patrz FAX
Operation
Guide.
Skrz. odb. pamięci
faksu*2
Wyświetla ekran Skrzynka
odbiorcza pamięci faksu.
Patrz FAX
Operation
Guide.
Przeglądarka
internetowa
Wyświetla ekran Przeglądarka
internetowa.
2-13
—
Patrz FAX
Operation
Guide.
—
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Funkcja
Opis
Strona
Wyślij do mnie
(e-mail)*3
Wyświetla ekran Wyślij. Miejsce
docelowe jest ustawiane na
adres e-mail aktualnie
zalogowanego użytkownika.
—
Wyślij do mnie ze
skrzynki (e-mail)*3
Wyświetla ekran Skrzynka
niestandardowa. Miejsce
docelowe jest ustawiane na
adres e-mail aktualnie
zalogowanego użytkownika.
—
Program
Wywołuje zarejestrowany
program. Ikona jest zmieniana
zależnie od funkcji programu.
Nazwa aplikacji*4
Wyświetla wybrane aplikacje.
*1
*2
*3
*4
Ikona
strona 5-11
Ikony wybrane fabrycznie.
Wyświetlane tylko w urządzeniach z zainstalowaną funkcją faksu.
Wyświetlane, jeżeli włączone jest zarządzanie logowaniem użytkowników.
Zostanie wyświetlona ikona aplikacji.
2-14
—
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Funkcje do wyświetlania na pasku zadań
Funkcja
Stan/Anulowanie
zadania*1
Ikona
Opis
Strona
/
Wyświetla ekran Stan. W przypadku
wyświetlenia błędu zostanie
wyświetlona ikona ze znakiem „!”.
Po skasowaniu błędu ponownie
zostanie wyświetlony normalny
ekran.
―
Informacje
o urządzeniu*1
Wyświetla ekran Informacje o
urządzeniu. Sprawdź informacje
o urządzeniu i sieci.
strona 2-18
Można również sprawdzić
informacje o zainstalowanych
urządzeniach opcjonalnych.
Język*1
Wyświetla ustawienie Język z Menu
systemu.
—
Ust. papieru*1
Wyświetla ekran Ust. papieru
z Menu systemu.
—
Wi-Fi Direct
Włącza funkcję Wi-Fi Direct
i wyświetla listę informacji
powiązanych z urządzeniem, które
może korzystać z sieci.
—
Menu systemu*1
Wyświetla ekran Menu systemu.
—
Pomoc*1
Wyświetla ekran Pomoc.
strona 2-27
Program*1
Wyświetla ekran Listy programów.
strona 5-11
Dzie. F. przych.*2
Wyświetla ekran Dzie. F. przych.
Dz. FAKSÓW
wych.*2
Wyświetla ekran Dz. FAKSÓW
wych.
Patrz FAX
Operation
Guide.
Dostępność/
Standard
/
Powiększa tekst i ikony wyświetlane
na ekranie. Naciśnięcie ikony
Dostępność powoduje przełączenie
ikony na Standardowy. Naciśnij
ikonę Standardowy, aby powrócić
do poprzedniego widoku.
Tablica
komunikatów
Wyświetla ekran Tablica
komunikatów.
NOTATKA
Aby korzystać z tej funkcji, w menu
systemowym zmień ustawienie
„Tablica komunikatów” na wartość
[Wł.].
Embedded Web Server RX
User Guide
*1 Ikony wybrane fabrycznie.
*2 Wyświetlane tylko w urządzeniach z zainstalowaną funkcją faksu.
2-15
strona 2-28
—
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Przydzielanie funkcji do klawiszy funkcji
Klawisze funkcji to klawisze, do których można przydzielać różne funkcje i aplikacje, w tym kopiowanie i skanowanie.
Można przydzielać często używane funkcje i aplikacje, aby łatwo i szybko ich używać.
W przypadku tego urządzenia wstępnie przydzielone są następujące funkcje. Można jednak zarejestrować funkcje
alternatywne, ponownie przydzielając żądane funkcje.
•
[F1] (klawisz funkcji 1): Kopiuj
•
[F2] (klawisz funkcji 2): Wyślij
•
[F3] (klawisz funkcji 3): FAKS (opcja)
1
Wyświetl ekran.
Klawisz [Menu syst./licznik] > [Ustawienia wspólne] > [Zadanie klaw. funkcyjnego]
NOTATKA
Jeżeli administracja logowaniem użytkowników jest włączona, ustawienia można zmienić
wyłącznie po zalogowaniu się na konto z uprawnieniami administratora lub konto
użytkownika z uprawnieniami do zmiany ustawień. Domyślnie nazwa logowania i hasło
logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
Nazwa modelu
2
Nazwa logowania
Hasło logowania
5057i
5000
5000
6057i
6000
6000
Skonfiguruj ustawienia.
1 Wybierz pozycję [Zmień], aby włączyć możliwość ustawiania klawiszy funkcji.
2 Wybierz funkcję do przypisania.
Funkcja
Opis
Strona
Brak
Brak przydzielonej funkcji.
Kopiuj
Wyświetla ekran Kopiuj.
strona 5-16
Wyślij
Wyświetla ekran Wyślij.
strona 5-19
Serwer faksów
Wyświetla ekran Serwer faksów.
FAKS*1
Wyświetla ekran FAKS.
Skrzynka
niestandardowa
Wyświetla ekran Skrzynka
niestandardowa.
—
Skrzynka zadań
Wyświetla ekran Skrzynka zadań.
—
Dysk USB
Wyświetla ekran Dysk USB.
—
Skrzynka FAKSÓW*1
Wyświetla ekran Skrzynka faksów.
Patrz FAX
Operation
Guide.
Skrz. odb. pamięci
faksu*1
Wyświetla ekran Skrzynka odbiorcza
pamięci faksu.
Patrz FAX
Operation
Guide.
2-16
—
—
Patrz FAX
Operation
Guide.
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Funkcja
Opis
Strona
Wyślij do mnie
(e-mail)*2
Wyświetla ekran Wyślij. Miejsce docelowe
jest ustawiane na adres e-mail aktualnie
zalogowanego użytkownika.
—
Wyślij do mnie ze
skrzynki (e-mail)*2
Wyświetla ekran Skrzynka
niestandardowa. Miejsce docelowe jest
ustawiane na adres e-mail aktualnie
zalogowanego użytkownika.
—
Przeglądarka
internetowa
Wyświetla ekran Przeglądarka
internetowa.
—
Kopia karty ID
Wyświetla ekran Kopia karty ID.
strona 6-27
Program
Wywołuje zarejestrowany program. Ikona
jest zmieniana zależnie od funkcji
programu.
strona 5-11
Nazwa aplikacji
Wyświetla wybrane aplikacje.
*1 Wyświetlane tylko w urządzeniach z zainstalowaną funkcją faksu.
*2 Wyświetlane, jeżeli włączone jest zarządzanie logowaniem użytkowników.
2-17
—
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Ekran Informacje o urządzeniu
Wyświetla informacje o urządzeniu. Pozwala sprawdzić informacje o systemie i sieci oraz o zainstalowanych
urządzeniach opcjonalnych.
1 Klawisz [Początek] (
) > [Informacje o urządzeniu]
2 Sprawdź informacje o urządzeniu.
Karta
Opis
Identyfikacja / sieć
przewod.
Pozwala sprawdzić informacje identyfikujące, takie jak
nazwa modelu, numer seryjny, nazwa i lokalizacja hosta
oraz adres IP sieci przewodowej.
Wi-Fi*1
Pozwala sprawdzić informacje identyfikujące, takie jak
nazwa modelu, numer seryjny, nazwa i lokalizacja hosta
oraz adres IP sieci bezprzewodowej.
FAKS*2
Można sprawdzić lokalny numer faksu, nazwę faksu
lokalnego, lokalny identyfikator faksu i inne dane faksu.
Wer. oprogr./Funkcja
Można sprawdzić wersję oprogramowania i wydajność,
a także informacje o zabezpieczeniach na urządzeniu.
Opcje
Pozwala sprawdzić informacje o zainstalowanych
urządzeniach opcjonalnych.
*1 Wyświetlane tylko, gdy zainstalowano zestaw Wireless Network Interface Kit.
Zestaw Wireless Network Interface Kit jest wyposażeniem opcjonalnym w niektórych
modelach. Więcej informacji można uzyskać od przedstawiciela handlowego,
sprzedawcy lub pracownika serwisu.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
*2 Wyświetlane tylko w urządzeniach z zainstalowaną funkcją faksu.
2-18
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Wyświetlanie ekranu ustawień
W poniższej procedurze użyto ekranu Kopiuj.
1 Wyświetla obraz wysuwanego
papieru.
7
2 Oryginał: Wyświetla rozmiar
oryginału po ułożeniu
oryginału.
Powiększenie: Wyświetla
powiększenie
drukowanego
dokumentu.
Papier: Wyświetla rozmiar
wysuwanego papieru.
.RSLH
10
3RGJOąG
8
1
9
$XW
2
.RSLD
NDUW\,'
2U\JLQDá $
3RZLĊN $
3DSLHU
3RGJOąG
8VWDZLHQLD
SRGVWDZRZH
:\EyU
SDSLHUX
.RSLD
URERF]D
VWURQQH
!!VWURQQH
'XSOHNV
2U\JSDSLHU
Z\NRĔF]HQLH
1RUPDOQD
3RZLĊNV]
*ĊVWRĞü
-DNRĞüREUD]X
3 Wyświetla ekran Ustawienia
podstawowe.
:\á
:\á
=V]\M
']LXUNXM
3RáąF]
8NáDGHG\FMD
4 Ustawianie funkcji kopiowania.
=DDZDQVRZDQD
LQVWDODFMD
5 Pozostała ilość toneru.
3URJUDP
6WDQ
FBEDU
3
4
5
6 Wyświetla godzinę.
7 Wyświetla zarejestrowane skróty.
6
8 Wyświetla tacę wyjściową.
9 Wyświetla źródło papieru.
10 Wyświetla położenie oryginału.
Klawisze funkcji
Aby skonfigurować ustawienia funkcji, przejdź do karty i naciśnij przycisk funkcji.
.RSLH
3RGJOąG
Klawisz funkcji
2U\JLQDá $
3RZLĊN 3DSLHU
$
3RGJOąG
Karta
8VWDZLHQLD
SRGVWDZRZH
5R]PLDU
2U\JLQDáX
:\EyU
SDSLHUX
2U\JRUR]
PLHV]DQ\FK
2ULHQWDFMD
RU\JLQDáX
=áyĪ
6RUWXM
SU]HVXQLĊFLH
=V]\M
']LXUNXM
:\MĞFLH
SDSLHUX
.RSLD
NDUW\,'
.RSLD
URERF]D
2U\JSDSLHU
Z\NRĔF]HQLH
-DNRĞüREUD]X
8NáDGHG\FMD
=DDZDQVRZDQD
LQVWDODFMD
3URJUDP
F
2-19
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Korzystanie z ekranu
Dotykane przyciski na panelu dotykowym są oznaczone czerwonym konturem.
0HQXV\VWHPX
.UHDWRUV]\ENLHMNRQILJXUDFML
/LF]QLN
8VWDZLHQLDNDVHW\
SRGDMQLNDZLHORIXQNF\MQHJR
8VWDZLHQLDZVSyOQH
3RF]ąWHN
.RSLRZDQLD
:\ĞOLM
6NU]\QNDGRNXPHQWyZ'\VN86%
)$.6
'UXNDUND
5DSRUW
=DPNQLM
P
6WDQ
Naciśnij przyciski [
2-20
] lub [
], aby przewijać stronę w górę lub w dół.
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Sposób wyświetlania niedostępnych klawiszy
Klawisze funkcji, których nie można użyć z powodu ograniczeń dotyczących łączenia funkcji lub braku wyposażenia
opcjonalnego, są niedostępne.
Normalne
:\á
Na szaro
:\á
:\á
=V]\M
']LXUNXM
3RáąF]
:\á
:\á
=V]\M
']LXUNXM
3RáąF]
Ukryte
W następujących sytuacjach
klawisz jest wyświetlany na szaro
i nie można go wybrać.
•
Użycie tej funkcji z inną wybraną
już funkcją nie jest możliwe.
•
Użycie zablokowane przez
funkcję kontroli użytkowników.
•
Wybrano [Podgląd].
•
Funkcje, których nie można
zmieniać podczas drukowania
kopii roboczej.
3RáąF]
:\á
=V]\M
']LXUNXM
Użycie nie jest możliwe z powodu
braku odpowiedniego wyposażenia
opcjonalnego.
NOTATKA
Jeżeli żądany przycisk jest wyświetlany na szaro, może to oznaczać, że nadal obowiązują ustawienia poprzedniego
użytkownika. W takim przypadku należy nacisnąć klawisz [Resetuj] i spróbować ponownie.
Jeżeli mimo naciśnięcia klawisza [Resetuj], przycisk jest nadal wyświetlany na szaro, użycie danej funkcji może być
blokowane przez kontrolę użytkownika. Należy skontaktować się z administratorem urządzenia.
Podgląd oryginałów
Można wyświetlić obraz podglądu skanowanego dokumentu na panelu.
NOTATKA
• Aby uzyskać informacje na temat wyświetlania podglądu obrazu zapisanego w skrzynce niestandardowej, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
• Procedura opisana tutaj dotyczy kopiowania jednostronnych oryginałów.
1
Wyświetl ekran.
2
Umieść oryginały.
Klawisz [Początek] (
) > klawisz [Copy]
2-21
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
3
Wyświetl obraz podglądu.
1 Wybierz [Podgląd].
Urządzenie zaczyna skanować oryginał. Po ukończeniu skanowania na panelu zostanie
wyświetlony obraz podglądu.
.RSLH
.RSLD
NDUW\,'
3RGJOąG
$XW
2U\JLQDá $
3RZLĊN $
3DSLHU
.RSLD
URERF]D
3RGJOąG
8VWDZLHQLD
SRGVWDZRZH
*ĊVWRĞü
3RZLĊNV]
VWURQQH
!!VWURQQH
'XSOHNV
2U\JSDSLHU
Z\NRĔF]HQLH
1RUPDOQD
:\EyU
SDSLHUX
:\á
:\á
=V]\M
']LXUNXM
3RáąF]
-DNRĞüREUD]X
8NáDGHG\FMD
=DDZDQVRZDQD
LQVWDODFMD
3URJUDP
FB
2 Wybierz [Szczegół].
Można szczegółowo obejrzeć gotowy obraz.
.RSLH
1DFLĞQLM>6WDUW@DE\UR]SRF]ąüGUXNRZDQLH
1DFLĞQLM>$QXOXM@DE\]PLHQLüXVWDZLHQLD
.RSLD
NDUW\,'
3RGJOąG
$XW
2U\JLQDá $
3RZLĊN $
3DSLHU
$QXOXM
8VWDZLHQLD
SRGVWDZRZH
6]F]HJyá
VWURQQH
!!VWURQQH
'XSOHNV
2U\JSDSLHU
Z\NRĔF]HQLH
1RUPDOQD
:\EyU
SDSLHUX
*ĊVWRĞü
3RZLĊNV]
:\á
-DNRĞüREUD]X
:\á
=V]\M
']LXUNXM
3RáąF]
8NáDGHG\FMD
=DDZDQVRZDQD
LQVWDODFMD
3URJUDP
FB
1
2
Podgląd:
3
1 W powiększonym widoku
można przesuwać
wyświetlany zakres.
2015101010574501
Nr
100%
Rozmiar
: A4
GĊstoĞü
: Normalny 0
2 Pomniejszenie
3 Powiększenie
1/6
4 Zamknięcie ekranu Podgląd.
Zamknij
c0301
Stan
2-22
4
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Drukowanie dwustronne
Zostaną wyświetlone ustawienia drukowania dwustronnego.
Podgląd:
2015101010574501
Nr
100%
Rozmiar
: A4
GĊstoĞü
: Normalny 0
Strona
: Strona 1-sza
Opraw.
: Z lew./Z pr.
1/6
W przypadku drukowania
dwustronnego możliwe
jest przełączanie
pomiędzy przednią i tylną
stroną.
Obraz
Zamknij
C0301_02
Stan
NOTATKA
• Aby zmienić jakość lub układ, należy wybrać pozycję [Anuluj] albo nacisnąć klawisz
[Stop].
Należy zmienić ustawienia i ponownie wybrać pozycję [Podgląd], aby zobaczyć
podgląd obrazu z nowymi ustawieniami.
• Nawet w przypadku skanowania wielostronicowych oryginałów można wyświetlić
podgląd tylko pierwszej strony.
3 Jeżeli obraz podglądu spełnia oczekiwania, naciśnij klawisz [Start].
Kopiowanie zostanie rozpoczęte.
Korzystanie z ekranu Podgląd
Po wyświetleniu ekranu Podgląd można wykonać następujące czynności, korzystając z panelu dotykowego.
Funkcja
Opis
Przeciągnięcie
Przeciągnij palcem po panelu dotykowym, aby przesunąć widok wyświetlany na ekranie
Podgląd.
Ściśnięcie
Rozsunięcie
Dotykając panelu dotykowego dwoma palcami, ściśnij je lub rozsuń, odpowiednio
zwiększając lub zmniejszając odległość między nimi, aby powiększyć i pomniejszyć widok.
2-23
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Wprowadzanie liczb
Podczas wprowadzania liczb na panelu dotykowym wyświetlana jest klawiatura numeryczna, jeżeli zostanie wybrany
przycisk [Klawiatura numeryc.] na panelu dotykowym lub zaznaczone zostanie pole, w którym trzeba wprowadzić
liczbę.
1 Służą do wprowadzania liczb i symboli.
5
2 Usuwa wprowadzone cyfry.
3 Klawisz Szybkie wyszukiwanie numeru
Korzystanie z klawisza Szybkie wyszukiwanie
numeru (strona 2-26)
4 Potwierdza wartość wprowadzoną za pomocą
klawiatury numerycznej.
1
2 3 4
Korzystanie z klawisza Wprowadź (strona 2-26)
5 Zamyka klawiaturę numeryczną.
NOTATKA
• Klawiatura numeryczna nie jest wyświetlana, jeżeli zainstalowana jest opcjonalna klawiatura numeryczna.
• Litery alfabetu są wyświetlane na klawiaturze numerycznej, jeżeli zainstalowany jest opcjonalny zestaw faksu.
Służą do zapisywania numerów faksu.
Przykład: Podczas wprowadzania liczby kopii
.RSLH
.RSLD
NDUW\,'
3RGJOąG
$XW
8VWDZLHQLD
SRGVWDZRZH
2U\JSDSLHU
Z\NRĔF]HQLH
:\á
$XW
*ĊVWRĞü
3RZLĊNV]
VWURQQH
!!VWURQQH
'XSOHNV
.RSLD
URERF]D
=V]\M
']LXUNXM
8NáDGHG\FMD
=DDZDQVRZDQD
LQVWDODFMD
3URJUDP
8VWDZLHQLD
SRGVWDZRZH
2U\JSDSLHU
Z\NRĔF]HQLH
*ĊVWRĞü
3RZLĊNV]
VWURQQH
!!VWURQQH
'XSOHNV
.RSLD
URERF]D
3RGJOąG
1RUPDOQD
:\EyU
SDSLHUX
2U\JLQDá $
3RZLĊN $
3DSLHU
:\á
3RáąF]
-DNRĞüREUD]X
.RSLD
NDUW\,'
3RGJOąG
1RUPDOQD
:\EyU
SDSLHUX
2U\JLQDá $
3RZLĊN $
3DSLHU
3RGJOąG
.RSLH
:\á
:\á
=V]\M
']LXUNXM
3RáąF]
-DNRĞüREUD]X
8NáDGHG\FMD
=DDZDQVRZDQD
LQVWDODFMD
FB
3URJUDP
FB
Przykład: Podczas wprowadzania numeru klawisza szybkiego dostępu
Gotowa do wysáania.
0FHGRFHO
0LHMVFHGRFHORZH
6]F]HJyá\
%2)),&(
&]áRQHN
&2)),&(
1DZLGHáNDFK
%H]SRĞU
$$$
%%%
)))
0LHMVFH
GRFHORZH
6WDQ
àDĔFXFK
&&&
***
8VWDZLHQLD
SRGVWDZRZH
8VXĔ
'''
+++
2U\J:\V\á
)RUPDWGDQ\FK
1U
(((
,,,
+LVWPGRFHO
.RORU
-DNRĞüREUD]X
=DDZDQVRZDQD
LQVWDODFMD
KsiąĪka
adresowa
B OFFICE
1/1
WprowadĨ numer klawisza szybkiego
dostĊpu przy uĪyciu klawiszy liczbowych.
C OFFICE
Na wideákach
:SLVQU
)$.68
BezpoĞr.
Wpis adresu
e-mail
Wpis ĞcieĪki
folderu
(0001 - 1000)
6HUZHUIDNV
0011
Wpis nr
FAKSU
0001
AAA
:SLVDGUHVX
L)$;
0006
FFF
Miejsce
docelowe
3URJUDP
VB
Stan
2-24
Wpis adresu
i-FAX
BBB
Anuluj
6NDQ:6'
6NDQ'60
---
Szczegóáy
abcd@efg.com
A OFFICE
:SLVDGUHVX
HPDLO
:SLVĞFLHĪNL
IROGHUX
6]F]HJ(G\FMD
Miejsce docelowe
.VLąĪND
DGUHVRZD
DEFG#HIJFRP
$2)),&(
M-ce docel.
WprowadĨ miejsce docelowe.
:SURZDGĨPLHMVFHGRFHORZH
0007
GGG
Ustawienia
podstawowe
OK
0009
0008
HHH
III
Oryg./Wysyá.
Format danych
0010
1/100
JJJ
Kolor/
JakoĞü obrazu
Zaawansowana
instalacja
Skan WSD
/Skan DSM
Program
s0101_03
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Przykład: Podczas wyszukiwania numeru adresu
KsiąĪka adresowa
Doc.
Nr
KsiąĪka adresowa
Ks. adresowa
Ks. adres.
Typ
Sortuj
Nazwa
Nazwa
Szczegóáy
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
Czáonek:
Ks. adresowa
Ks. adres.
Doc.
Nr
Typ
Sortuj
Nazwa
0001
ABCD
0002
TUVW
0003
Group1
0004
Group2
0005
Group3
Nazwa
Szczegóáy
ZnajdĨ(nazwa)
ABC
3
0004
Group2
Czáonek:
2
0005
Group3
Czáonek:
4
DEF
E-mail
GHI
JKL
MNO
Folder
PQRS
TUV
FAKS
WXYZ
ZnajdĨ(nazwa)
ZnajdĨ(nr)
1/2
Dodaj/edytuj
ks. adresową
Szczegóá
0-9
ABC
Grupa
i-FAX
DEF
GHI
E-mail
Anuluj
WprowadĨ 4 cyfry numeru adresu
przy uĪyciu klawiszy liczbowych.
Dodaj/edytuj
ks. adresową
1234
Szczegóá
Anuluj
JKL
Folder
OK
FAKS
OK
Grupa
i-FAX
Anuluj
s02010101
Stan
ZnajdĨ(nr)
1/2
(0001 - 2500)
OK
s02010101_02
Stan
NOTATKA
• Przesunięcie palca po dotknięciu górnej części klawiatury numerycznej umożliwia swobodne przesunięcie na
dowolny klawisz. (Operacja przeciągania)
.RSLH
.RSLD
NDUW\,'
3RGJOąG
$XW
2U\JLQDá $
3RZLĊN $
3DSLHU
3RGJOąG
8VWDZLHQLD
SRGVWDZRZH
.RSLD
URERF]D
VWURQQH
!!VWURQQH
'XSOHNV
2U\JSDSLHU
Z\NRĔF]HQLH
1RUPDOQD
:\EyU
SDSLHUX
*ĊVWRĞü
3RZLĊNV]
:\á
:\á
3RáąF]
-DNRĞüREUD]X
8NáDGHG\FMD
=V]\M
']LXUNXM
=DDZDQVRZDQD
LQVWDODFMD
3URJUDP
FB
• Na ekranach kopiowania i drukowania można włączyć wyświetlanie klawiatury numerycznej. Można też wybrać
układ klawiatury numerycznej używanej w konkretnej aplikacji.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
2-25
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Korzystanie z klawisza Wprowadź
Klawisz Enter ma tę samą funkcję, co przycisk z oznaczeniem Enter ( ), np. przycisk [OK  ] i [Zamknij  ].
Korzystanie z klawisza Szybkie wyszukiwanie
numeru
Klawisz Szybkie wyszukiwanie numeru działa tak samo jak przycisk [Nr] wyświetlany na panelu dotykowym. Klawisz
Szybkie wyszukiwanie numeru służy do prostego wprowadzania wartości liczbowych bezpośrednio za pomocą klawiszy
numerycznych. Przykładowo, można ustawić szybkie wybieranie dla danego miejsca docelowego albo przywołać
program, podając numer programu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat szybkiego wybierania, patrz:
Określanie miejsca docelowego (strona 5-27)
Gotowa do wysáania.
M-ce docel.
WprowadĨ miejsce docelowe.
Miejsce docelowe
Szczegóáy
KsiąĪka
adresowa
abcd@efg.com
A OFFICE
B OFFICE
1/1
WprowadĨ numer klawisza szybkiego
dostĊpu przy uĪyciu klawiszy liczbowych.
C OFFICE
Wpis ĞcieĪki
folderu
(0001 - 1000)
Na wideákach
BezpoĞr.
Wpis adresu
e-mail
0011
Wpis nr
FAKSU
0001
AAA
Wpis adresu
i-FAX
BBB
Anuluj
0006
FFF
Miejsce
docelowe
0007
GGG
OK
0009
0008
HHH
Ustawienia
podstawowe
III
Oryg./Wysyá.
Format danych
0010
1/100
JJJ
Kolor/
JakoĞü obrazu
Zaawansowana
instalacja
Skan WSD
/Skan DSM
Program
s0101_03
Stan
2-26
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Ekran pomocy
W przypadku trudności z obsługą urządzenia można uzyskać pomoc, korzystając z panelu dotykowego.
Aby wyświetlić ekran pomocy danej funkcji, należy na panelu ekranu ustawień tej funkcji wybrać pozycję [Pomoc].
Zostanie wyświetlony ekran pomocy z informacjami o funkcjach i sposobie ich obsługi.
1
Wyświetl ekran Wybór papieru.
2
Na panelu wybierz pozycję [Pomoc].
Wybór papieru (strona 6-19)
Kopie
Gotowa do kopiowania.
Wybór papieru
Automatyczne
Kaseta
A4
Zwykáy
A3
Zwykáy
Oryginaá
PowiĊk.
Papier
Podgląd
: A4
: 100%
: A4
Kopia
robocza
Taca WF
--Zwykáy
A4
Zwykáy
B4
Zwykáy
Taca WF
A5
Zwykáy
Ust.papier
OK
Anuluj
Dodaj skrót
c020102
Stan
Wybieranie Ĩródáa papieru
Wybierz Ĩródáo papieru, wybierając
kasetĊ lub tacĊ uniwersalną.
Procedura ustawiania
1. NaciĞnij [Oryginaá/Papier/WykaĔczanie].
2. NaciĞnij [Wybór papieru].
1/2
Dodatk. pomoc
Koniec
h0201020201_02
Stan
Wybór pozycji [Pomoc] na ekranie Start
Zostanie wyświetlona lista tematów pomocy.
1
1 Tematy pomocy
Wybieranie Ĩródáa papieru
2 Wyświetla informacje o funkcjach urządzenia
i jego obsłudze.
Wybierz Ĩródáo papieru, wybierając
kasetĊ lub tacĊ uniwersalną.
2
Procedura ustawiania
1. NaciĞnij [Oryginaá/Papier/WykaĔczanie].
2. NaciĞnij [Wybór papieru].
6
5
1/2
3
Spróbuj
Dodatk. pomoc
Koniec
h0201020201_01
Stan
4
3 Wyświetla kartę zawierającą funkcję, o której
informacje są aktualnie wyświetlane. (W tym
przykładzie widoczny jest ekran wyświetlany po
wykonaniu pierwszego kroku „Procedura
ustawiania”).
4 Wyświetla listę tematów pomocy.
5 Zamyka ekran pomocy i wyświetla ponownie
poprzedni ekran.
6 Przewija w górę i w dół tekst pomocy, który nie
mieści się w całości na jednym ekranie.
2-27
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Funkcje ułatwień dostępu (powiększanie widoku)
Można powiększyć tekst i przyciski wyświetlane na panelu dotykowym. Możliwe jest również wybieranie pozycji
i przełączanie na następne ekrany za pomocą klawiszy numerycznych.
NOTATKA
• Tej funkcji można używać na ekranie Start i w przypadku funkcji, które zostały zarejestrowane za pomocą kreatora
szybkiej konfiguracji funkcji kopiowania i wysyłania.
• Aby skonfigurować funkcje, których nie ma na ekranie Dostępność, należy przywrócić pierwotny widok. W tym celu
należy ponownie nacisnąć klawisz [Dostępność Ekran].
Podczas korzystania z funkcji kopiowania lub skanowania naciśnij klawisz [Dostępność Ekran].
Na panelu dotykowym zostaną wyświetlone duże przyciski i tekst.
Kopie
Gotowa do kopiowania.
IloĞü
Aut.
'RVWĊSQRĞü
(NUDQ
100%
Wybór
papieru
PowiĊksz.
2-stronny
>>2-stronny
Dupleks
2w1
Poáącz
Normalna 0
GĊstoĞü
Wyá.
Zszywka
uc0102
Stan
Można też sterować funkcjami za pomocą klawiszy numerycznych odpowiadających numerom w kołach. (Przykład:
naciśnij klawisz [2] na klawiaturze numerycznej, aby powiększyć).
Funkcjami można sterować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.
2-28
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Logowanie/wylogowanie
Logowanie/wylogowanie
Podczas konfiguracji funkcji, do której wymagane są uprawnienia administratora, lub jeżeli włączone jest
administrowanie logowaniem użytkowników, należy wprowadzić nazwę logowania i hasło.
NOTATKA
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
Nazwa modelu
Nazwa logowania
Hasło logowania
5057i
5000
5000
6057i
6000
6000
W przypadku zapomnienia nazwy logowania użytkownika i hasła logowania nie będzie można się zalogować. W takim
przypadku należy zalogować się na konto z uprawnieniami administratora i zmienić nazwę użytkownika albo hasło.
Logowanie
Normalne logowanie
1
Wprowadź nazwę logowania użytkownika i hasło logowania,
aby się zalogować.
1 Jeżeli ten ekran zostanie wyświetlony w czasie wykonywania czynności, naciśnij przycisk
[Nazwa logowania] i wprowadź nazwę użytkownika.
WprowadĨ nazwĊ logowania i hasáo.
1
Nazwa
logowania
abcdef
2
Logowanie
Hasáo
********
Kl. liczb.
Kl. liczb.
3
Anuluj
Logowanie
lg0301
Stan
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
2 [Hasło logowania] > wprowadź hasło logowania > [OK]
NOTATKA
2
•
Można nacisnąć przycisk [Kl. liczb.], aby wprowadzić liczbę za pomocą klawiszy
numerycznych na panelu operacyjnym.
•
Jeżeli wybraną metodą uwierzytelniania użytkownika jest [Uwierzytelnianie
sieciowe], wyświetlane są miejsca docelowe uwierzytelniania i jako miejsce
docelowe uwierzytelniania można wskazać opcję [Lokalny] albo [Sieć].
•
Aby uwierzytelnić użytkownika za pomocą karty identyfikacyjnej, wybierz [Logow. za
pom. karty ID].
Wybierz [Logowanie].
2-29
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Logowanie/wylogowanie
Logowanie uproszczone
Wybierz uĪytkownika do zalogowania.
01
02
03
A
B
C
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Nr
1/2
Logow. za pom.
klawiatury
lg0601
Stan
Jeżeli ten ekran zostanie wyświetlony w czasie wykonywania czynności, wybierz użytkownika
i zaloguj się.
NOTATKA
Jeżeli konieczne będzie wpisanie hasła użytkownika, pojawi się odpowiedni ekran.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Wylogowanie
8ZLHU]
Z\ORJXM
0HQXV\VW
OLF]QLN
3U]HUZLM
Aby wylogować się z urządzenia, naciśnij klawisz [Uwierzytelnianie/Wyloguj] w celu
wyświetlenia ekranu wprowadzania nazwy logowania i hasła logowania.
Użytkownicy są automatycznie wylogowywani w następujących sytuacjach:
•
gdy urządzenie wchodzi w tryb uśpienia,
•
gdy włączone jest automatyczne resetowanie panelu.
2-30
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Ustawienie domyślne urządzenia
Ustawienie domyślne urządzenia
Ustawienie domyślne urządzenia można zmieniać w menu systemu. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia
należy skonfigurować ustawienia, takie jak data i godzina, ustawienia sieciowa i funkcje oszczędzania energii w razie
potrzeby.
NOTATKA
Informacje na temat ustawień dostępnych do konfiguracji w menu systemowym znaleźć można w:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Ustawianie daty i godziny
Ustawiając lokalną datę i godzinę, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
W przypadku wysyłania wiadomości e-mail, ustawiona data i godzina będą umieszczone w nagłówku tej wiadomości.
Ustaw datę, godzinę oraz różnicę czasową w stosunku do GMT w zależności od strefy, w której urządzenie jest
używane.
.
NOTATKA
• W celu wprowadzenia zmian po dokonaniu tej wstępnej konfiguracji patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
• Poprawną godzinę można ustawiać okresowo przez synchronizację z sieciowym serwerem czasu.
Embedded Web Server RX User Guide
1
Wyświetl ekran.
2
Skonfiguruj ustawienia.
Klawisz [Menu syst./licznik] > [Data/czasomierz/Oszcz. energii]
[Strefa czasowa] > [Data/czas] > [Format daty]
Pozycja
Opis
Strefa czasowa
Pozwala ustawić różnicę czasową względem GMT. Należy
wybrać z listy najbliższą lokalizację. Po wybraniu obszaru
korzystającego z czasu letniego należy skonfigurować ustawienia
czasu letniego.
Data/czas
Pozwala ustawić datę i godzinę w lokalizacji, w której urządzenie
jest używane. Jeżeli zostanie użyta funkcja Wyślij jako e-mail,
data i godzina ustawione na tym ekranie będą widoczne
w nagłówku wiadomości.
Wartość: Rok (2000 do 2035), Miesiąc (1 do 12), Dzień (1 do
31), Godzina (00 do 23), Minuta (00 do 59), Sekunda (00 do 59)
Format daty
Pozwala wybrać format wyświetlania lat, miesięcy i dni. Rok
wyświetlany jest w zapisie zachodnim.
Wartość: MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY, YYYY/MM/DD
2-31
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Konfiguracja sieci
Konfiguracja sieci
Konfigurowanie sieci przewodowej
Urządzenie jest wyposażone w interfejs sieciowy kompatybilny z protokołami sieciowymi, takimi jak TCP/IP (IPv4), TCP/
IP (IPv6), NetBEUI oraz IPSec. Pozwala to na drukowanie za pomocą platform Windows, Macintosh, UNIX i innych.
Ustaw TCP/IP (IPv4) w celu połączenia z siecią Windows.
Przed przystąpieniem do konfigurowania ustawień trzeba podłączyć kabel sieciowy.
Podłączanie kabla sieciowego (strona 2-7)
Metoda konfiguracji
Opis
Konfigurowanie połączenia
z poziomu panelu
operacyjnego tego
urządzenia
Użyj narzędzia Kreator szybkiej konfiguracji, aby
skonfigurować sieć za pomocą kreatora bez zmiany
ustawień osobno w menu systemowym.
Kreator szybkiej konfiguracji
(strona 2-38)
Użyj ekranu Ust. sieci przewodowej lub Opcjonalna
sieć, aby skonfigurować szczegóły sieci z poziomu
Menu systemu.
Patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim.
Konfigurowanie połączeń
na stronie internetowej
Dla interfejsu sieciowego połączenie można ustawić
za pomocą Embedded Web Server RX. Połączenie
opcjonalnego interfejsu sieciowego IB-50 można
skonfigurować za pomocą dedykowanej strony
internetowej.
Embedded Web Server RX
User Guide
Jest to narzędzie konfiguracyjne dołączone na dysku
CD interfejsu IB-50. Można go używać w systemie
Windows.
Podręcznik obsługi IB-50
Konfiguracja połączenia za
pomocą narzędzia
konfiguracyjnego IB-50
Strona
Podręcznik obsługi IB-50
NOTATKA
W przypadku potrzeby przełączenia się do interfejsu sieci innej niż sieć przewodowa (domyślna) po zainstalowaniu
opcjonalnego Zestawu interfejsu sieci (IB-50) i Zestawu interfejsu sieci bezprzewodowej (IB-35 lub IB-51) ustawienia
należy wybrać dla "Sieci podstawowej (Klient)".
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień sieciowych, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
NOTATKA
Jeżeli administracja logowaniem użytkowników jest włączona, ustawienia można zmienić wyłącznie po zalogowaniu
się na konto z uprawnieniami administratora lub konto użytkownika z uprawnieniami do zmiany ustawień.
Jeżeli zarządzanie logowaniem użytkownika jest wyłączone, zostanie wyświetlony ekran uwierzytelniania
użytkownika. Wprowadź nazwę logowania i hasło logowania, a następnie wybierz [Logowanie].
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
Nazwa modelu
Nazwa logowania
Hasło logowania
5057i
5000
5000
6057i
6000
6000
2-32
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Konfiguracja sieci
Ustawienia protokołu IPv4
1
Wyświetl ekran.
2
Skonfiguruj ustawienia.
Klawisz [Menu syst./licznik] > [System/Sieć] > „Sieć” [Dalej] > „Ustawienia sieci
przewodowej” [Dalej] > „Ustawienia TCP/IP” [Dalej] > „IPv4” [Zmień]
W przypadku korzystania z serwera DHCP
[DHCP]: ustaw na wartość [Wł.].
W przypadku korzystania ze statycznego adresu IP
[DHCP]: ustaw na wartość [Wył.].
[Adres IP]: wprowadź adres.
[Maska podsieci]: wprowadź maskę podsieci w postaci segmentów rozdzielanych kropkami
(0 do 255).
[Brama domyślna]: wprowadź adres.
W przypadku ustawienia Auto-IP
W polu [Adres IP] wprowadź „0.0.0.0”.
W przypadku ustawienia serwera DNS
W następujących przypadkach należy ustawić adres IP serwera DNS (system nazw domen).
•
Gdy nazwa hosta jest używana przy ustawieniu opcji „DHCP” na wartość [Wył.].
•
Gdy używany jest serwer DNS z adresem IP, który nie jest automatycznie przypisany przez
DHCP.
Wybierz ustawienie [Automatyczne (DHCP)] lub [Ręczne]. Po wybraniu ustawienia [Ręczne]
można w udostępnionych polach Serwer główny i Serwer dodatkowy wprowadzić ręcznie
statyczne informacje o serwerze DNS.
WAŻNE
Po zmianie ustawień należy uruchomić ponownie sieć w menu systemowym albo
wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
NOTATKA
Należy wcześniej uzyskać adres IP od administratora sieci i mieć go pod ręką podczas
konfiguracji tych ustawień.
2-33
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Czujnik ruchu
Czujnik ruchu
Ten model obsługuje wykrywanie zbliżania się osoby i automatyczne wznawianie pracy z trybu ograniczonego poboru
energii lub trybu uśpienia.
Zakres wykrywania czujnika ruchu można przełączać za pomocą przełącznika z przodu urządzenia.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień czujnika ruchu, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
2-34
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Funkcja oszczędzania energii
Funkcja oszczędzania energii
Po upływie określonego czasu od ostatniego użycia urządzenie przechodzi w tryb niskiego poboru mocy w celu
ograniczenia zużycia energii. Po dalszym upływie określonego czasu od ostatniego użycia urządzenie przechodzi w tryb
uśpienia w celu maksymalnego ograniczenia zużycia energii.
Tryb ograniczonego poboru energii
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez pewien okres, zaświeci wskaźnik oszczędzania energii i ekran zostanie
przyciemniony, aby ograniczyć zużycie energii. Taki stan nazywany jest trybem niskiego poboru energii.
Na ekranie wyświetlany jest komunikat „Tryb ogr. pob. energii”.
Czas bezczynności, po upływie którego włączany jest tryb ograniczonego poboru energii: trzy minuty (ustawienie
domyślne).
Jeżeli w trybie niskiego poboru energii odebrane zostaną dane do wydrukowania, urządzenie automatycznie włączy się
i rozpocznie drukowanie. Również jeżeli w trybie ograniczonego poboru energii otrzymany zostanie faks, urządzenie
automatycznie wznowi pracę i rozpocznie drukowanie.
W przypadku używania urządzenia
Umożliwia automatyczne wznawianie pracy, gdy czujnik ruchu jest włączony i jakaś osoba zbliży się do urządzenia.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień czujnika ruchu, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Jeżeli czujnik ruchu jest wyłączony, należy wykonać jedną z wymienionych poniżej czynności.
•
Naciśnij dowolny klawisz na panelu operacyjnym.
•
Dotknij panelu dotykowego.
•
Otwórz opcjonalną pokrywę oryginałów lub opcjonalny procesor dokumentów.
•
Umieść oryginały w opcjonalnym procesorze dokumentów.
Czas wznawiania pracy z trybu niskiego poboru energii jest następujący.
•
W ciągu 14,4 s
Pamiętaj, że warunki otoczenia, takie jak wentylacja, mogą powodować, że urządzenie będzie wolniej reagować.
NOTATKA
Jeśli ustawienie licznika energii jest równe ustawieniu czasu uśpienia, wtedy tryb uśpienia zostaje poprzedzony przez
tryb niskiego poboru energii.
2-35
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Funkcja oszczędzania energii
Tryb uśpienia
Aby przełączyć urządzenie w tryb uśpienia, należy nacisnąć klawisz [Oszczędzanie energii]. W celu maksymalnego
ograniczenia zużycia energii zgaśnie panel dotykowy oraz wszystkie wskaźniki na panelu operacyjnym oprócz
wskaźnika Oszcz. energii. Stan ten jest nazywany trybem uśpienia.
Wskaźnik oszczędzania
energii
Jeżeli w trybie uśpienia odebrane zostaną dane drukowania, urządzenie automatycznie wznowi pracę i rozpocznie
drukowanie.
Również jeżeli w trybie uśpienia otrzymany zostanie faks, urządzenie automatycznie wznowi pracę i rozpocznie
drukowanie.
W przypadku używania urządzenia
Umożliwia automatyczne wznawianie pracy, gdy czujnik ruchu jest włączony i jakaś osoba zbliży się do urządzenia.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień czujnika ruchu, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Jeżeli czujnik ruchu jest wyłączony, należy wykonać jedną z wymienionych poniżej czynności.
•
Naciśnij dowolny klawisz na panelu operacyjnym.
•
Dotknij panelu dotykowego.
•
Otwórz opcjonalną pokrywę oryginałów lub opcjonalny procesor dokumentów.
•
Umieść oryginały w opcjonalnym procesorze dokumentów.
Czas wznawiania pracy z trybu niskiego poboru energii jest następujący.
•
W ciągu 14,4 s
Pamiętaj, że warunki otoczenia, takie jak wentylacja, mogą powodować, że urządzenie będzie wolniej reagować.
Automatyczne uśpienie
Funkcja Automatyczne uśpienie umożliwia automatyczne przełączenie urządzenia w stan czuwania, jeżeli jest ono
nieużywane przez określony czas.
Czas bezczynności, po upływie którego włączany jest tryb uśpienia:
•
10 minut (ustawienie domyślne).
Aby zmienić wstępnie ustawiony czas przełączenia w tryb uśpienia, patrz:
Konfiguracja oszczędzania energii (strona 2-39)
NOTATKA
Jeżeli wartości ustawień Minutnik tr. energooszcz. i Czas przejścia w tr. uśp. są takie same, urządzenie zostanie
przełączone w tryb uśpienia.
2-36
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Funkcja oszczędzania energii
Zasady trybu uśpienia (modele przeznaczone na
rynek europejski)
Można ustawić włączanie trybu uśpienia dla każdej funkcji. Po przejściu urządzenia w tryb uśpienia karta ID nie zostanie
rozpoznana.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad trybu uśpienia, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Poziom uśpienia (Oszczędzanie energii) (z wyjątkiem
modeli na rynek europejski)
W tym trybie można zmniejszyć zużycie energii w jeszcze większym stopniu niż w trybie uśpienia. Pozwala on także
ustawić tryb uśpienia oddzielnie dla każdej funkcji. W trybie uśpienia nie jest możliwe drukowanie z komputera
połączonego kablem USB. Czas wymagany na wyjście urządzenia z trybu oszczędzania energii i na wznowienie
normalnej pracy jest dłuższy niż przy zwykłym trybie uśpienia.
NOTATKA
Jeżeli zainstalowano opcjonalny interfejs sieciowy, nie można włączyć trybu Oszcz. energii.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień trybu uśpienia (Oszczędzanie energii), patrz:
Konfiguracja oszczędzania energii (strona 2-39)
Poziom wzn. oszcz. energii
Urządzenie umożliwia ograniczenie poboru energii podczas wznawiania pracy z trybu Oszczędzanie energii.
W przypadku opcji Poziom wzn. oszcz. energii można wybrać następujące ustawienia: „Pełne wznowienie”, „Normalne
wznowienie” lub „Częściowe wznowienie”.
Ustawieniem fabrycznym jest „Normalne wznowienie”.
Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu oszczędzania energii, patrz:
Konfiguracja oszczędzania energii (strona 2-39)
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Ustawienia czasomierza tygodniowego
Pozwala ustawić określony czas automatycznego przechodzenia urządzenia do trybu uśpienia i wybudzania każdego
dnia.
Aby znaleźć więcej informacji na temat korzystania z ustawień czasomierza tygodniowego, patrz:
Konfiguracja oszczędzania energii (strona 2-39)
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Liczn. wył. zas. (modele europejskie)
Jeżeli urządzenie nie będzie używane w trybie uśpienia, zostanie automatycznie wyłączone po pewnym czasie. Funkcja
Liczn. wył. zas. służy do ustawiania czasu, po którym zasilanie urządzenia zostanie wyłączone.
Ustawienie fabryczne czasu wyłączenia zasilania urządzenia: 3 dni
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
2-37
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Kreator szybkiej konfiguracji
Kreator szybkiej konfiguracji
W przypadku funkcji faksu, ustawień papieru, funkcji oszczędzania energii i ustawień sieciowych następujące
ustawienia można skonfigurować na ekranie o układzie kreatora.
Konfiguracja FAKSU
Konfiguracja podstawowych ustawień faksu. Ta funkcja jest wyświetlana tylko
wówczas, gdy zainstalowano opcjonalny zestaw faksu.
FAX Operation Guide
Tryb wyb. num. (Port 1, Port 2*1)*2
1. Wybier./tryb odb.
Tryb odbioru
Auto(DRD)*3
2. Informacje o FAKSIE
lokalnym
Nazwa FAKSU lokalnego (Port 1, Port 2*1)
Lokalny nr FAKSU (Port 1, Port 2*1)
Lok. iden. FAKSU
TTI
3. Dźwięk
Głośność głośnika FAKSU
Głośność monitora FAKSU
Brzęczyk ukończenia zadania
Dzwonki (normalne)*4
4. Dzwonki
Dzwonki (TAD)*4
Dzwonki (F./TEL)*4
5. Źródło papieru/wyjście
Ustawienia źródła papieru
Określ wg typu nośnika*5
Określ wg kasety*6
Wyjście papieru (Port 1, Port 2*1)*7
Zmniejsz. rozmiar odb.
Konfiguracja
wyłączenia
zasilania
Konfiguracja poczty e-mail
6. Wyb. ponowne
Liczba ponowień
Pokaż kom. wył. zasil.
—
Skonfiguruj ustawienia SMTP i adres nadawcy, aby umożliwić wysyłanie poczty.
1. Wiadomość e-mail
Protokół SMTP
Ustawienia SMTP/adres nadawcy
Konfiguracja sieci
Służy do konfiguracji ustawień sieciowych.
Wybór sieci*8
1. Sieć
Wi-Fi*9
DHCP*10
Adres IP*11
Maska podsieci*11
Brama domyślna*11
2-38
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Kreator szybkiej konfiguracji
Konfiguracja oszczędzania
energii
Służy do konfiguracji trybu uśpienia i trybu ograniczonego poboru energii.
1. Tryb uśpienia
Europa
Czas przejścia w tr uśp.
Reguły uśpienia
Poza Europą
Czas przejścia w tr uśp.
Poziom uśpienia
2. Tryb ogr. pob. prądu
Licznik energ.
3. Tryb wznowienia
Poziom wzn. oszcz. energii
4. Ustawienia czasomierza tyg.
Czasomierz tygodniowy
Harmonogram*12
Liczba ponowień*12
Odstęp ponaw.*12
*1
*2
*3
*4
*5
Ta pozycja wyświetlana jest tylko wówczas, gdy zainstalowano jeden z opcjonalnych zestawów faksu.
Tylko modele calowe.
W niektórych krajach dostępny jest tryb odbioru DRD.
To ustawienie jest wyświetlane tylko w wybranych regionach.
Ta funkcja jest wyświetlana tylko, jeżeli dla opcji [Ustawienia źródła papieru] wybrano ustawienie [Określ wg typu
nośnika].
*6 Ta funkcja jest wyświetlana tylko, jeżeli dla opcji [Ustawienia źródła papieru] wybrano ustawienie [Określ wg
kasety].
*7 Ta funkcja jest wyświetlana tylko wówczas, gdy zainstalowano opcjonalny separator zadań, skrzynkę lub finiszer na
4000 arkuszy. Jeżeli w urządzeniu zainstalowano finiszer wewnętrzny lub finiszer na 1000 arkuszy, funkcja nie jest
wyświetlana.
*8 Ta funkcja jest wyświetlana tylko wówczas, gdy zainstalowano opcjonalny zestaw Wireless Network Interface Kit
(IB-35).
Zestaw Wireless Network Interface Kit jest wyposażeniem opcjonalnym w niektórych modelach. Więcej informacji
można uzyskać od przedstawiciela handlowego, sprzedawcy lub pracownika serwisu.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
*9 Ta funkcja jest wyświetlana tylko, jeżeli dla ustawienia [Wybierz sieć] wybrano opcję [Wi-Fi].
*10 Ta funkcja jest wyświetlana tylko, jeżeli dla ustawienia [Wybierz sieć] wybrano opcję [Sieć przewodowa].
*11 Ta funkcja jest wyświetlana tylko, jeżeli dla ustawienia [DHCP] wybrano opcję [Wył.].
*12 Ta funkcja jest wyświetlana tylko, jeżeli dla ustawienia [Czasomierz tygodniowy] wybrano opcję [Wł.].
NOTATKA
Po wyświetleniu ekranu uwierzytelniania użytkownika należy wprowadzić nazwę logowania i hasło logowania,
a następnie wybrać [Logowanie].
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
Nazwa modelu
1
Nazwa logowania
Hasło logowania
5057i
5000
5000
6057i
6000
6000
Wyświetl ekran.
Klawisz [Menu syst./licznik] > [Kreator szybkiej konfiguracji]
2-39
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Kreator szybkiej konfiguracji
2
Wybierz funkcję.
3
Skonfiguruj ustawienia.
Uruchom kreatora. Aby skonfigurować ustawienia, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie:
NOTATKA
Jeżeli występują problemy z konfiguracją ustawień, patrz:
Ekran pomocy (strona 2-27)
Przycisk
Opis
Koniec
Zamyka kreatora. Ustawienia wprowadzone do tej pory zostaną
zastosowane.
Poprzedni
Wraca do poprzedniego elementu.
Pomiń
Przechodzi do następnego elementu bez ustawiania bieżącego
elementu.
Następny
Przechodzi do następnego ekranu.
Wstecz
Wraca do poprzedniego ekranu.
Ukończ
Zarejestruj ustawienia i zamknij kreatora.
2-40
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Instalacja oprogramowania
Jeżeli docelowo na tym urządzeniu ma być używana funkcja drukarki, przesyłania danych za pomocą funkcji TWAIN/
WIA lub wysyłania faksów przez sieć, na komputerze należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie z dołączonego
dysku DVD (Product Library).
Oprogramowanie na dysku DVD (Windows)
Można wybrać następujące metody instalacji: [Instalacja ekspresowa] lub [Instalacja niestandardowa]. [Instalacja
ekspresowa] jest standardową metodą instalacji. Aby zainstalować elementy, których nie można zainstalować przy użyciu
opcji [Instalacja ekspresowa], należy przeprowadzić opcję, taką jak [Instalacja niestandardowa].
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji niestandardowej, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Oprogramowanie
Printing System Driver
Opis
Instalacja
ekspresowa
Sterownik ten pozwala na drukowanie na urządzeniu plików z komputera.
Pojedynczy sterownik obsługuje wiele języków opisu strony (PCL XL,
KPDL itd.). Ten sterownik drukarki pozwala na pełne wykorzystanie
funkcji urządzenia.
Używaj tego sterownika do tworzenia plików PDF.
Printing System (XPS)
Driver
Ten sterownik drukarki obsługuje format XPS (XML Paper
Specification), opracowany przez Microsoft Corporation.
―
KPDL mini-driver /
PCL mini-driver
Jest to ministerownik firmy Microsoft, który obsługuje języki PCL
i KPDL. Istnieją pewne ograniczenia co do funkcji urządzenia oraz
funkcji opcjonalnych jakie mogą być stosowane z tym sterownikiem.
―
FAX Driver
Umożliwia wysłanie dokumentu utworzonego za pomocą aplikacji
komputerowej jako faksu za pośrednictwem urządzenia.
―
TWAIN Driver
Sterownik ten umożliwia skanowanie za pomocą urządzenia
z wykorzystaniem aplikacji zgodnej z TWAIN.
WIA Driver
WIA (Windows Imaging Acquisition) jest funkcją Windows, która umożliwia
wzajemną komunikację pomiędzy urządzeniem do przechwytywania
obrazu, takim jak skaner, oraz aplikacją do przetwarzania obrazu. Obraz
może być pozyskany za pomocą aplikacji zgodnej z WIA, co jest dogodne w
sytuacji, gdy na komputerze nie zainstalowano aplikacji zgodnej z TWAIN.
―
NETWORK PRINT
MONITOR
Jest to narzędzie umożliwiające monitorowanie urządzenia w sieci.
―
Status Monitor
Jest to narzędzie monitorujące stan drukarki i zapewniające funkcję
ciągłego raportowania.
File Management Utility
Umożliwia wysyłanie i zapisywanie zeskanowanego dokumentu do
określonego folderu sieciowego.
2-41
―
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Oprogramowanie
Opis
Network Tool for Direct
Printing
Umożliwia wydrukowanie pliku PDF bez uruchamiania programu Adobe
Acrobat/Reader.
FONTS
Są to czcionki ekranowe, które umożliwiają użycie wbudowanych
czcionek urządzenia w aplikacji.
Instalacja
ekspresowa
NOTATKA
• Instalacja w systemie Windows może zostać przeprowadzona jedynie przez użytkownika zalogowanego
z uprawnieniami administratora.
• Aby można było używać faksu, wymagany jest opcjonalny zestaw faksu.
2-42
―
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Sprawdzanie licznika
Sprawdzanie licznika
Sprawdź liczbę wydrukowanych lub zeskanowanych arkuszy.
1
Wyświetl ekran.
2
Sprawdź stan licznika.
Klawisz [Menu syst./licznik] > [Licznik]
2-43
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Embedded Web Server RX
Jeżeli urządzenie jest połączone z siecią, można skonfigurować różne ustawienia za pomocą narzędzia Embedded
Web Server RX.
W poniższej części opisano, jak rozpocząć pracę z Embedded Web Server RX oraz w jaki sposób zmieniać ustawienia
zabezpieczeń i nazwę hosta.
Embedded Web Server RX User Guide
NOTATKA
Aby móc skorzystać ze wszystkich funkcji ze stron Embedded Web Server RX, należy wprowadzić nazwę
użytkownika i hasło, a następnie kliknąć [Login]. Po wprowadzeniu wstępnie zdefiniowanego hasła administratora
można uzyskać dostęp do wszystkich stron, w tym Skrzynka dokumentów, Książka adresowa i Ustawienia z menu
nawigacyjnego. Ustawienia fabryczne dotyczące domyślnego użytkownika z uprawnieniami administratora są
przedstawione poniżej. (Aplikacja rozróżnia małe i wielkie litery).
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
Ustawienia, które mogą zostać skonfigurowane w Embedded Web Server RX przez administratora i zwykłych
użytkowników są następujące.
Ustawienie
Opis
Administrator
Zwykły
użytkownik
Device
Information
Służy do wyświetlania informacji o urządzeniu.
Job Status
Służy do wyświetlania wszystkich informacji o urządzeniu,
w tym zadania drukowania i skanowania, zadania
zapisywania, zaplanowane zadania i historii raportów zadań.
Document Box
Służy do dodawania lub usuwania skrzynek dokumentów
bądź usuwania dokumentów przechowywanych w skrzynce
dokumentów.
*1
Address Book
Służy do tworzenia, edytowania lub usuwania adresów i grup
adresów.
*1
Device Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień
urządzenia.
―
Function
Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień funkcji.
―
Network
Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień
sieciowych.
―
Security
Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień
zabezpieczeń.
―
Management
Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień
zarządzania.
―
*1 Zalogowany użytkownik może nie mieć dostępu do konfiguracji niektórych ustawień, w zależności od swoich uprawnień.
NOTATKA
Aby można było używać faksu, wymagany jest opcjonalny zestaw faksu.
W tym miejscu pominięto informacje na temat ustawień faksu.
FAX Operation Guide
2-44
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Uzyskiwanie dostępu do narzędzia Embedded Web
Server RX
1
Wyświetl ekran.
1 Uruchom przeglądarkę internetową.
2 W pasku adresu wprowadź adres IP urządzenia lub jego nazwę hosta.
Należy klikać wymienione elementy w przedstawionej kolejności, aby sprawdzić adres IP
urządzenia i nazwę hosta.
Wybierz pozycję [Informacje o urządzeniu] na ekranie startowym > [Identyfikacja/Sieć
przewod.]
Przykłady:
https://10.180.81.3/ (adres IP)
https://MFP001 (jeśli nazwa hosta to „MFP001”)
Na stronie sieci Web zostaną wyświetlone podstawowe informacje o urządzeniu i o narzędziu
Embedded Web Server RX, a także ich bieżący stan.
NOTATKA
Jeżeli zostanie wyświetlony ekran „There is a problem with this website's security
certificate” należy skonfigurować certyfikat.
Embedded Web Server RX User Guide
Można także kontynuować operację bez konfigurowania certyfikatu.
2
Skonfiguruj funkcję.
Wybierz kategorię na pasku nawigacyjnym po lewej stronie ekranu.
NOTATKA
Aby móc skorzystać ze wszystkich funkcji ze stron Embedded Web Server RX, należy
wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknąć [Login]. Po wprowadzeniu
wstępnie zdefiniowanego hasła administratora można uzyskać dostęp do wszystkich stron,
w tym Skrzynka dokumentów, Książka adresowa i Ustawienia z menu nawigacyjnego.
Ustawienia fabryczne dotyczące domyślnego użytkownika z uprawnieniami administratora
są przedstawione poniżej. (Aplikacja rozróżnia małe i wielkie litery).
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
2-45
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Zmiana ustawień zabezpieczeń
1
Wyświetl ekran.
1 Uruchom przeglądarkę internetową.
2 W pasku adresu wprowadź adres IP urządzenia lub jego nazwę hosta.
Należy klikać wymienione elementy w przedstawionej kolejności, aby sprawdzić adres IP
urządzenia i nazwę hosta.
Wybierz pozycję [Informacje o urządzeniu] na ekranie startowym > [Identyfikacja/Sieć
przewod.]
3 Zaloguj się z uprawnieniami administratora.
Ustawienia fabryczne dotyczące domyślnego użytkownika z uprawnieniami administratora
są przedstawione poniżej. (Aplikacja rozróżnia małe i wielkie litery).
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 Kliknij pozycję [Security Settings].
2
Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń.
Z menu [Security Settings] wybierz polecenie odpowiadające ustawieniom, które mają być
konfigurowane.
NOTATKA
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat certyfikatów, patrz:
Embedded Web Server RX User Guide
2-46
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Zmiana informacji o urządzeniu
1
Wyświetl ekran.
1 Uruchom przeglądarkę internetową.
2 W pasku adresu wprowadź adres IP urządzenia lub jego nazwę hosta.
Należy klikać wymienione elementy w przedstawionej kolejności, aby sprawdzić adres IP
urządzenia i nazwę hosta.
Wybierz pozycję [Informacje o urządzeniu] na ekranie startowym > [Identyfikacja/Sieć
przewod.]
3 Zaloguj się z uprawnieniami administratora.
Ustawienia fabryczne dotyczące domyślnego użytkownika z uprawnieniami administratora
są przedstawione poniżej. (Aplikacja rozróżnia małe i wielkie litery).
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 Z menu [Device Settings] wybierz pozycję [System].
3
1
2
2
Wprowadź nazwę hosta.
Wprowadź informacje o urządzeniu, a następnie kliknij przycisk [Submit].
WAŻNE
Po zmianie ustawień uruchom ponownie sieć albo wyłącz i ponownie włącz
urządzenie.
Aby ponownie uruchomić kartę sieciową, należy wybrać pozycję [Reset] z menu
[Management Settings], a następnie pozycję [Restart Network] w "Restart".
2-47
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Ustawienia e-mail
Dzięki konfiguracji ustawień SMTP można przesyłać obrazy zeskanowane za pomocą urządzenia jako załączniki
wiadomości e-mail oraz przesyłać powiadomienia e-mail po zakończeniu zadania.
Aby możliwe było korzystanie z tej funkcji, urządzenie musi być połączone z serwerem poczty przy użyciu protokołu
SMTP.
Ponadto należy skonfigurować poniższe ustawienia.
•
Ustawienia serwera SMTP
Element: „SMTP Protocol” oraz „SMTP Server Name” w „SMTP”
•
Adres nadawcy, jeżeli urządzenie obsługuje wysyłanie wiadomości e-mail
Element: „Sender Address” w „E-mail Send Settings”
•
Ustawienie ograniczające rozmiar wiadomości e-mail
Element: „E-mail Size Limit” w „E-mail Send Settings”
Procedura określania ustawień SMTP została opisana poniżej.
1
Wyświetl ekran.
Wyświetl ekran protokołu SMTP.
1 Uruchom przeglądarkę internetową.
2 W pasku adresu wprowadź adres IP urządzenia lub jego nazwę hosta.
Należy klikać wymienione elementy w przedstawionej kolejności, aby sprawdzić adres IP
urządzenia i nazwę hosta.
Wybierz pozycję [Informacje o urządzeniu] na ekranie startowym > [Identyfikacja/Sieć
przewod.]
3 Zaloguj się z uprawnieniami administratora.
Ustawienia fabryczne dotyczące domyślnego użytkownika z uprawnieniami administratora
są przedstawione poniżej. (Aplikacja rozróżnia małe i wielkie litery).
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 Z menu [Network Settings] wybierz pozycję [Protocol].
1
2
2-48
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
2
Skonfiguruj ustawienia.
3
Wyświetl ekran.
Na karcie „Send Protocols” dla ustawienia „SMTP (E-mail TX)” ustaw opcję [On].
Wyświetl ekran ustawień e-mail.
Z menu [Function Settings] wybierz polecenie [E-mail].
1
2
2-49
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
4
Skonfiguruj ustawienia.
Wprowadź elementy „SMTP” i „E-mail Send Settings”.
Ustawienie
SMTP
Opis
Ustaw, aby można było wysyłać wiadomości e-mail.
SMTP Protocol
Wyświetla ustawienia protokołu SMTP. Upewnij się, że dla
„SMTP Protocol” ustawiono opcję [On]. Jeżeli wybrano
opcję [Off], kliknij kartę [Protocol] i ustaw opcję [On] dla
protokołu SMTP.
SMTP Server Name*1
Wprowadź nazwę hosta lub adres IP serwera SMTP.
SMTP Port Number
Określ numer portu używany przez serwer SMTP.
Domyślny numer portu to 25.
SMTP Server Timeout
Ustaw limit czasu oczekiwania w sekundach.
Authentication
Protocol
Aby używać uwierzytelniania SMTP, wprowadź informacje
uwierzytelniania użytkownika.
SMTP Security
Ustaw zabezpieczenia protokołu SMTP.
Na stronie [Protocol Settings] w obszarze „SMTP (E-mail
TX)” włącz ustawienie „SMTP Security”.
POP3
Connection Test
Umożliwia przetestowanie działania funkcji poczty e-mail
z bieżącymi ustawieniami bez wysyłania wiadomości email.
Domain Restriction
Aby ograniczyć domeny, kliknij przycisk [Domain List]
i wprowadź nazwy domen, które mają być dopuszczane lub
odrzucane. Ograniczenia można również określać na
podstawie adresów e-mail.
POP3 Protocol
Nie trzeba ustawiać poniższych elementów, jeżeli
potrzebna jest jedynie funkcja wysyłania wiadomości e-mail
z urządzenia. Poniższe elementy trzeba skonfigurować,
aby włączyć funkcję odbierania wiadomości przez
urządzenie.
Check Interval
Run once now
Domain Restriction
Embedded Web Server RX User Guide
POP3 User Settings
2-50
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Ustawienie
E-mail
Send
Settings
Opis
E-mail Size Limit
Wprowadź maksymalny rozmiar wysyłanej wiadomości email (w kilobajtach). Jeżeli rozmiar wiadomości e-mail jest
większy niż ta wartość, zostanie wyświetlony komunikat
o błędzie i wysyłanie wiadomości e-mail zostanie
anulowane. Użyj tego ustawienia, jeżeli zdefiniowano
ustawienie Limit rozmiaru e-mail dla serwera SMTP.
W przeciwnym razie wprowadź wartość 0 (zero), aby
umożliwić wysyłanie wiadomości e-mail niezależnie od
limitu rozmiaru.
Sender Address*1
Określ adres nadawcy dla e-maili wysyłanych przez
urządzenie, np. adres administratora urządzenia, tak aby
odpowiedź lub raport o niepowodzeniu doręczenia dotarł do
użytkownika, a nie do urządzenia. Aby umożliwić
uwierzytelnianie SMTP, adres nadawcy musi zostać
poprawnie wprowadzony. Maksymalna długość adresu
nadawcy wynosi 256 znaków.
Signature
Wprowadź podpis. Jest to dowolny tekst, który będzie
umieszczany na końcu wiadomości e-mail. Podpis często
jest używany do dalszej identyfikacji urządzenia.
Maksymalna długość podpisu wynosi 512 znaków.
Function Defaults
Zmień domyślne ustawienia funkcji na stronie [Common/
Job Default Settings].
*1 Upewnij się, że następujące elementy zostały wprowadzone.
5
Kliknij przycisk [Submit].
2-51
3
Przygotowanie przed
rozpoczęciem
użytkowania
W tym rozdziale opisano następujące czynności.
Ładowanie papieru ............................................................................................................................................. 3-2
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru .................................................................................... 3-2
Wybór podajników papieru ....................................................................................................................... 3-3
Ładowanie do kasety 1 ............................................................................................................................ 3-4
Ładowanie do kasety 2 ............................................................................................................................ 3-7
Ładowanie kopert lub kartonu do kaset ................................................................................................. 3-10
Ładowanie do podajnika o dużej pojemności ........................................................................................ 3-14
Ładowanie do podajnika bocznego ....................................................................................................... 3-16
Środki ostrożności dotyczące wysuwania papieru ........................................................................................... 3-18
Ogranicznik papieru ............................................................................................................................... 3-18
Prowadnica stosu kopert ....................................................................................................................... 3-18
Regulator wysokości stosu .................................................................................................................... 3-19
Moduł składania (finiszer na 4000 arkuszy) ........................................................................................... 3-20
Moduł składania (finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy) ................................................................... 3-21
3-1
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie papieru
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru
Otwierając nową ryzę papieru, przewertuj kartki w sposób pokazany poniżej, tak by rozdzielić arkusze od siebie przed
umieszczeniem ich w podajniku.
Przekartkuj papier i wyrównaj na prostej powierzchni.
Zwróć również uwagę na poniższe wskazówki.
•
Jeżeli papier jest pomarszczony lub zgięty, przed załadowaniem należy go wygładzić.
Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie.
•
Unikaj wystawiania papieru na wysoką wilgotność, ponieważ wilgoć zawarta w papierze
może powodować problemy z kopiowaniem. Po załadowaniu papieru na tacę uniwersalną
lub do kaset, pozostałe arkusze należy szczelnie zabezpieczyć w ich opakowaniu.
•
Pozostawienie papieru w kasecie przez długi czas może doprowadzić do odbarwienia
papieru spowodowanego ciepłem generowanym przez podgrzewacz kasety.
•
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zabezpiecz pozostały papier
przed wilgocią, wyjmując go z kaset urządzenia i zamykając szczelnie w opakowaniu.
WAŻNE
Jeżeli kopiowanie odbywa się papierze używanym (już wcześniej wykorzystanym do
drukowania), nie można stosować arkuszy zszytych lub spiętych razem. Może to
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub niskiej jakości obrazu.
NOTATKA
W przypadku korzystania ze specjalnego papieru, np. firmowego, z nadrukowanymi
nagłówkami, logo lub nazwą firmy albo z otworami, należy zapoznać się z sekcją:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
3-2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Wybór podajników papieru
Należy wybrać podajniki papieru stosownie do rozmiaru i rodzaju papieru.
1
2
3
6
5
Nr
Nazwa
1
4
7
Rozmiar papieru
Rodzaj papieru
Kaseta 1
A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B5-R, B5, B6-R,
216×340 mm, Letter-R, Letter, Legal,
Statement-R, Executive, Oficio II, Folio,
16K-R, 16K, ISO B5, Koperta #10,
Koperta #9, Koperta #6, Koperta Monarch,
Koperta DL, Koperta C5, Hagaki (karton),
Oufuku hagaki (zwrotna kartka pocztowa),
Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3,
Niestandardowy 1 do 4
500 arkuszy
(80 g/m2)
strona 3-4
2
Kaseta 2
3
Kaseta 3
4
Kaseta 4
A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R,
B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger,
Letter-R, Letter, Legal, Statement-R,
Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K,
16K-R, 16K, ISO B5, Koperta #10,
Koperta #9, Koperta #6, Koperta Monarch,
Koperta DL, Koperta C5, Koperta C4,
Hagaki (karton), Oufuku hagaki (zwrotna
kartka pocztowa), Kakugata 2, Youkei 4,
Youkei 2, Nagagata 3, Niestandardowy
1 do 4
Zwykły, szorstki,
kalka,
makulaturowy,
zadrukowany,
czerpany, karton,
kolorowy,
dziurkowany,
z nagłówkiem,
koperta, gruby,
wysoka jakość oraz
niestandardowy 1
do 8
5
Kaseta 3
Kaseta 4
1500 arkuszy
(80 g/m2)
strona 3-14
6
7
Kaseta 5
Zwykły, szorstki,
kalka,
makulaturowy,
zadrukowany,
czerpany, kolorowy,
dziurkowany,
z nagłówkiem,
gruby, wysokiej
jakości oraz
niestandardowy od
1 do 8
3000 arkuszy
(80 g/m2)
strona 3-16
A4, Letter, B5 (ustalone na jeden
z rozmiarów)
3-3
Pojemność
Strona
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
NOTATKA
• Liczba arkuszy mieszczących się w kasetach zależy od warunków panujących w otoczeniu urządzenia i rodzaju
papieru.
• Nie należy stosować papieru do drukarek atramentowych ani żadnego innego rodzaju papieru ze specjalną powłoką
powierzchniową. (Papier takiego rodzaju może zacinać się w drukarce lub powodować inne problemy).
• Aby uzyskać wyższą jakość wydruku, należy stosować specjalny papier kolorowy.
Ładowanie do kasety 1
1
Wyciągnij kasetę całkowicie z urządzenia.
NOTATKA
Nie należy wyciągać więcej niż jednej szuflady naraz.
2
Wyreguluj prowadnicę długości papieru według rozmiaru
używanego papieru.
NOTATKA
W przypadku papieru o rozmiarze Legal należy przesunąć prowadnicę długości papieru
skrajnie na lewo i położyć ją.
3-4
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
3
Wyreguluj pozycję prowadnic szerokości papieru po lewej
i prawej stronie kasety.
4
Włóż papier.
WAŻNE
• Papier należy załadować stroną do zadrukowania ułożoną do góry.
• Po wyjęciu papieru z opakowania należy przewertować kartki przed włożeniem ich
do kasety.
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru (strona 3-2)
• Przed załadowaniem papieru należy upewnić się, że nie jest on pofałdowany ani
zgięty. Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie papieru.
• Należy upewnić się, że załadowany papier nie przekracza wskaźnika poziomu (patrz
ilustracja powyżej).
• Jeżeli papier zostanie załadowany bez dostosowywania prowadnic szerokości
i długości papieru, może to spowodować krzywe podawanie papieru lub jego
zacięcie.
5
Upewnij się, że ograniczniki szerokości i długości papieru
pewnie opierają się na papierze.
W przypadku zauważenia szczeliny ponownie dopasuj ograniczniki do rozmiaru papieru.
3-5
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
6
Delikatnie wepchnij kasetę z powrotem do środka.
7
Włóż wskaźnik z informacjami o rozmiarze i typie włożonego
papieru.
8
Wyświetl ekran.
9
Klawisz [Menu syst./licznik] > [Ustawienia kasety/podajnika wielofunkcyjnego] > „Kaseta
1” [Dalej]
Skonfiguruj funkcję.
Wybierz rozmiar i rodzaj papieru.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
NOTATKA
Urządzenie umożliwia automatyczne wykrywanie i wybór rozmiaru papieru, patrz:
Wybór papieru (strona 6-19)
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
3-6
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie do kasety 2
1
Wyciągnij kasetę całkowicie z urządzenia.
NOTATKA
Nie należy wyciągać więcej niż jednej szuflady naraz.
2
Wyreguluj prowadnicę długości papieru według rozmiaru
używanego papieru.
NOTATKA
W przypadku papieru o rozmiarze 12×18” należy przesunąć prowadnicę długości papieru
skrajnie na lewo i położyć ją.
3-7
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
3
Wyreguluj pozycję prowadnic szerokości papieru po lewej
i prawej stronie kasety.
NOTATKA
W przypadku używania papieru SRA3/12×18", A3 lub Ledger należy odpowiednio
dostosować prowadnicę pomocniczą.
4
Włóż papier.
WAŻNE
• Papier należy załadować stroną do zadrukowania ułożoną do góry.
• Po wyjęciu papieru z opakowania należy przewertować kartki przed włożeniem ich
do kasety.
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru (strona 3-2)
• Przed załadowaniem papieru należy upewnić się, że nie jest on pofałdowany ani
zgięty. Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie papieru.
• Należy upewnić się, że załadowany papier nie przekracza wskaźnika poziomu (patrz
ilustracja powyżej).
• Jeżeli papier zostanie załadowany bez dostosowywania prowadnic szerokości
i długości papieru, może to spowodować krzywe podawanie papieru lub jego zacięcie.
3-8
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
5
Upewnij się, że ograniczniki szerokości i długości papieru
pewnie opierają się na papierze.
W przypadku zauważenia szczeliny ponownie dopasuj ograniczniki do rozmiaru papieru.
6
Delikatnie wepchnij kasetę z powrotem do środka.
7
Włóż wskaźnik z informacjami o rozmiarze i typie włożonego
papieru.
8
Wyświetl ekran.
9
Klawisz [Menu syst./licznik] > [Ustawienia kasety/podajnika wielofunkcyjnego] > „Kaseta
2” [Dalej]
Skonfiguruj funkcję.
Wybierz rozmiar i rodzaj papieru.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
NOTATKA
Urządzenie umożliwia automatyczne wykrywanie i wybór rozmiaru papieru, patrz:
Wybór papieru (strona 6-19)
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
3-9
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie kopert lub kartonu do kaset
W tym rozdziale opisano ładowanie kopert lub kartonu do kaset. Procedura zostanie opisana na przykładzie kasety 1.
1
Wyciągnij kasetę 1 całkowicie z urządzenia.
NOTATKA
Nie należy wyciągać więcej niż jednej szuflady naraz.
2
Wyjmij prowadnicę podawania kopert.
3
Rozłóż dźwignię prowadnicy podawania kopert podczas ładowania
kopert większych niż Koperta C5 o szerokości 162 mm.
W przypadku ładowania kartonów należy przejść do punktu 5.
3-10
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
4
Zamocuj prowadnicę podawania kopert, jak pokazano na rysunku.
5
Wyreguluj prowadnicę długości papieru według rozmiaru używanego
papieru.
6
Wyreguluj pozycję prowadnic szerokości papieru po lewej i prawej
stronie kasety.
Poniższa ilustracja przedstawia rozłożoną dźwignię prowadnicy podawania kopert.
3-11
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
7
Załaduj kopertę stroną do zadrukowania ułożoną do góry.
Przykład: podczas drukowania adresu.
WAŻNE
• Sposób ładowania kopert (orientacja i ułożenie) zależy od ich rodzaju. Należy
upewnić się, że koperta została włożona prawidłowo. W przeciwnym razie koperta
zostanie nadrukowana w złym kierunku lub na złej stronie.
• Upewnić się, że załadowane koperty nie przekraczają wskaźnika poziomu.
NOTATKA
Można włożyć w przybliżeniu 100 pocztówek lub 30 kopert.
8
Upewnij się, że ograniczniki szerokości i długości papieru
pewnie opierają się na papierze.
W przypadku zauważenia szczeliny ponownie dopasuj ograniczniki do rozmiaru papieru.
9
Delikatnie włóż kasetę 1 z powrotem na miejsce.
3-12
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
10 Wyświetl ekran.
Klawisz [Menu syst./licznik] > [Ustawienia kasety/podajnika wielofunkcyjnego] > „Kaseta
1” [Dalej]
11 Skonfiguruj funkcję.
Wybierz rozmiar papieru i typ koperty.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
12 Ustaw, używając sterownika drukarki na komputerze.
Wybierz rozmiar papieru i typ koperty, używając sterownika drukarki na komputerze.
Drukowanie na papierze o standardowym rozmiarze (strona 4-4)
Drukowanie na papierze o niestandardowym rozmiarze (strona 4-6)
3-13
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie do podajnika o dużej pojemności
Przedstawiona procedura dotyczy kasety 3.
1
Wyciągnij kasetę całkowicie z urządzenia.
2
Włóż papier.
WAŻNE
• Papier należy załadować stroną do zadrukowania ułożoną do góry.
• Po wyjęciu papieru z opakowania należy przewertować kartki przed włożeniem ich
do kasety.
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru (strona 3-2)
• Przed załadowaniem papieru należy upewnić się, że nie jest on pofałdowany ani
zgięty. Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie papieru.
• Upewnić się, że załadowany papier nie przekracza wskaźnika poziomu.
3
Delikatnie wepchnij kasetę z powrotem do środka.
3-14
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
4
Włóż wskaźnik z informacjami o rozmiarze i typie włożonego
papieru.
5
Wyświetl ekran.
6
Klawisz [Menu syst./licznik] > [Ustawienia kasety/podajnika wielofunkcyjnego] > „Kaseta
3” [Dalej] > „Typ nośnika” [Zmień]
Skonfiguruj funkcję.
Wybierz rodzaj papieru.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
3-15
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie do podajnika bocznego
1
Wyciągnij kasetę całkowicie z urządzenia.
2
Włóż papier.
WAŻNE
• Załaduj papier stroną do zadrukowania ułożoną do dołu.
• Po wyjęciu papieru z opakowania należy przewertować kartki przed włożeniem ich
do kasety.
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru (strona 3-2)
• Przed załadowaniem papieru należy upewnić się, że nie jest on pofałdowany ani
zgięty. Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie papieru.
• Upewnić się, że załadowany papier nie przekracza wskaźnika poziomu.
3-16
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
3
Delikatnie wepchnij kasetę z powrotem do środka.
4
Włóż wskaźnik z informacjami o rozmiarze i typie włożonego
papieru.
5
Wyświetl ekran.
6
Klawisz [Menu syst./licznik] > [Ustawienia kasety/podajnika wielofunkcyjnego] > „Kaseta
5” [Dalej] > „Typ nośnika” [Zmień]
Skonfiguruj funkcję.
Wybierz rodzaj papieru.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
3-17
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Środki ostrożności dotyczące wysuwania papieru
Środki ostrożności dotyczące wysuwania
papieru
Ogranicznik papieru
Używając papieru większego niż A3/Ledger, należy otworzyć pokazany na rysunku ogranicznik papieru.
NOTATKA
Jeżeli wydruki są kierowane do separatora zadań, można w razie potrzeby otworzyć ogranicznik papieru
w separatorze zadań.
Prowadnica stosu kopert
Aby móc używać kopert, należy otworzyć prowadnicę stosu kopert, jak pokazano na poniższej ilustracji.
3-18
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Środki ostrożności dotyczące wysuwania papieru
Regulator wysokości stosu
Jeżeli wydruki kierowane do separatora zadań są mocno pozwijane, można wysunąć regulator wysokości stosu, jak
pokazano na rysunku.
Wysuwanie regulatora wysokości stosu
Chowanie regulatora wysokości stosu
3-19
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Środki ostrożności dotyczące wysuwania papieru
Moduł składania (finiszer na 4000 arkuszy)
W przypadku gdy liczba wysuwanych zestawów przekracza ograniczenie pojemności modułu składania należy odłączyć
tacę składającą.
NOTATKA
Więcej informacji o maksymalnej pojemności modułu składania można znaleźć w następującym rozdziale.
Moduł składania (Finiszer na 4000 arkuszy) (strona 8-14)
W przypadku wysuwania na tacę składającą
W przypadku wysuwania liczby zestawów przekraczających pojemność tacy składającej
3-20
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Środki ostrożności dotyczące wysuwania papieru
Moduł składania (finiszer ze zszywaczem na 100
arkuszy)
W przypadku gdy liczba wysuwanych zestawów przekracza ograniczenie pojemności modułu składania należy
składować je na tacy pomocniczej.
NOTATKA
Więcej informacji o maksymalnej pojemności modułu składania można znaleźć w następującym rozdziale.
Moduł składania (finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy) (strona 8-15)
W przypadku wysuwania na tacę składającą
W przypadku wysuwania liczby zestawów przekraczających pojemność tacy składającej
3-21
4
Drukowanie
z komputera
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Ekran właściwości sterownika drukarki .............................................................................................................. 4-2
Wyświetlanie pomocy sterownika drukarki .............................................................................................. 4-3
Zmiana domyślnych wartości ustawień sterownika drukarki (Windows 8.1) ............................................ 4-3
Drukowanie z komputera ................................................................................................................................... 4-4
Drukowanie na papierze o standardowym rozmiarze .............................................................................. 4-4
Drukowanie na papierze o niestandardowym rozmiarze ......................................................................... 4-6
Anulowanie drukowania z komputera ...................................................................................................... 4-9
Drukowanie z urządzenia przenośnego ........................................................................................................... 4-10
Drukowanie z NFC ................................................................................................................................. 4-10
4-1
Drukowanie z komputera >
Ekran właściwości sterownika drukarki
Na ekranie właściwości sterownika drukarki można skonfigurować różne ustawienia dotyczące drukowania.
Printing System Driver User Guide
1
3
2
Nr
1
Opis
Karta [Szybki wydruk]
Na karcie znajdują się ikony, których można użyć do szybkiego konfigurowania często używanych
funkcji. Po każdym kliknięciu ikony stosowane są odpowiednie ustawienia, a ikona jest zmieniana
na obraz przypominający wydruk.
Karta [Podstawowe]
Na tej karcie dostępne są podstawowe, często używane funkcje. Można ich używać do
konfigurowania rozmiaru papieru, miejsca docelowego i druku dwustronnego.
Karta [Układ]
Na karcie można skonfigurować ustawienia drukowania różnych układów, w tym drukowania
broszur i plakatów, trybu łączenia i skalowania.
Karta [Wykończenie]
Na karcie można konfigurować ustawienia powiązane z wykańczaniem nośników drukowanych,
w tym oprawiania i zszywania.
Karta [Obrazowanie]
Na karcie dostępne są ustawienia powiązane z jakością wydruków.
Karta [Publikowanie]
Na karcie można tworzyć okładki i wkładki do zadań drukowania, a także umieszczać wkładki
między arkuszami folii OHP.
Karta [Zadanie]
Na tej karcie można skonfigurować ustawienia zapisywania danych druku przesyłanych
z komputera do urządzenia. Regularnie używane dokumenty oraz inne dane można zapisać
w urządzeniu w celu ich łatwiejszego drukowania w przyszłości. Ponieważ zapisane dokumenty
można drukować bezpośrednio z urządzenia, ta funkcja jest również przydatna, gdy użytkownik
chce wydrukować dokument, którego treści nie chce ujawniać innym osobom.
Karta [Zaawansowane]
Na tej karcie można skonfigurować ustawienia dodawania do danych druku stron z tekstem lub
znaków wodnych.
4-2
Drukowanie z komputera >
Nr
2
Opis
[Profile]
Ustawienia sterownika drukarki można zapisywać w profilach. Zapisane profile można przywołać
w dowolnym momencie. Jest to bardzo wygodny sposób na zapisanie często używanych
ustawień.
3
[Resetuj]
Umożliwia przywrócenie wstępnych wartości ustawień.
Wyświetlanie pomocy sterownika drukarki
Sterownik drukarki jest dostarczany wraz z plikami pomocy. Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach drukowania,
należy otworzyć okno dialogowe ustawień drukowania sterownika drukarki i wyświetlić tematy pomocy zgodnie
z poniższą procedurą.
1 Kliknij przycisk [?] w prawym górnym rogu
ekranu.
1
2 Kliknij element, o którym informacje mają być
wyświetlone.
2
NOTATKA
Pomoc jest wyświetlana po kliknięciu elementu, o którym informacje mają być wyświetlone, a następnie naciśnięciu
klawisza [F1] na klawiaturze.
Zmiana domyślnych wartości ustawień sterownika
drukarki (Windows 8.1)
Możliwa jest zmiana domyślnych wartości ustawień sterownika drukarki. Wybierając często używane ustawienia, można
pominąć wykonywanie niektórych czynności podczas drukowania. Informacje na temat ustawień znaleźć można w:
Printing System Driver User Guide
1
Na panelu pulpitu kliknij [Ustawienia], [Panel sterowania],
a następnie wybierz pozycję [Urządzenia i drukarki].
2
Kliknij ikonę sterownika drukarki prawym przyciskiem myszy,
a następnie z menu sterownika drukarki wybierz pozycję
[Właściwości drukarki].
3
Na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Podstawowe].
4
Zaznacz żądane domyślne wartości ustawień i kliknij przycisk
[OK].
4-3
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
Drukowanie z komputera
W niniejszej części opisano metodę drukowania z wykorzystaniem Printing System Driver.
NOTATKA
• Aby wydrukować dokument z aplikacji, zainstaluj na komputerze sterownik drukarki z dostarczonej płyty DVD
(Product Library).
• W niektórych środowiskach bieżące ustawienia są wyświetlane na dole okna dialogowego sterownika drukarki.
• W przypadku drukowania na kartonie lub kopertach należy je załadować do tacy wielofunkcyjnej przed wykonaniem
poniższej procedury.
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną (strona 5-7)
Drukowanie na papierze o standardowym rozmiarze
Jeżeli został załadowany papier o rozmiarze ujętym na liście rozmiarów obsługiwanych przez urządzenie, należy
wybrać rozmiar papieru na karcie [Podstawowe] w oknie dialogowym ustawień drukowania sterownika drukarki.
NOTATKA
Określ rozmiar papieru i typ nośnika do drukowania z panelu operacyjnego.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
1
Wyświetl ekran.
W aplikacji kliknij menu [Plik] i wybierz pozycję [Drukuj].
4-4
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
2
Skonfiguruj ustawienia.
1 Z listy „Drukarka” wybierz urządzenie i kliknij przycisk [Właściwości].
2
1
2 Przejdź do karty [Podstawowe].
3 Kliknij listę rozwijaną „Rozmiar druku” i wybierz rozmiar papieru używanego do
drukowania.
Aby załadować papier o rozmiarze nieujętym na liście standardowych rozmiarów
obsługiwanych przez urządzenie, takich jak karton lub koperty, należy zarejestrować ten
rozmiar papieru.
Drukowanie na papierze o niestandardowym rozmiarze (strona 4-6)
Aby wydrukować na specjalnym papierze, np. grubym lub folii, należy z listy „Rodzaj
nośnika” wybrać żądany typ nośnika.
4 Kliknij przycisk [OK], aby powrócić do okna dialogowego Drukuj.
3
Rozpocznij drukowanie.
Kliknij przycisk [OK].
4-5
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
Drukowanie na papierze o niestandardowym
rozmiarze
Jeżeli został załadowany papier o rozmiarze nieujętym na liście rozmiarów obsługiwanych przez urządzenie, należy
zarejestrować rozmiar papieru na karcie [Podstawowe] w oknie dialogowym ustawień drukowania sterownika drukarki.
Po zarejestrowaniu rozmiar będzie można wybrać z listy „Rozmiar druku”.
NOTATKA
Aby uruchomić drukowanie na urządzeniu, należy ustawić rozmiar i typ papieru zgodnie z opisem w sekcji:
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
1
Wyświetl ekran.
1 Na panelu pulpitu kliknij pozycje [Ustawienia], [Panel sterowania], a następnie wybierz
pozycję [Urządzenia i drukarki].
NOTATKA
W systemie Windows 7 kliknij przycisk [Start] w systemie Windows, a następnie wybierz
polecenie [Urządzenia i drukarki].
2 Kliknij ikonę sterownika drukarki prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu
sterownika drukarki wybierz pozycję [Właściwości drukarki].
3 Na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Preferencje].
2
Zarejestruj rozmiar papieru.
1 Przejdź do karty [Podstawowe].
1
2
2 Kliknij przycisk [Rozmiary stron...].
3 Kliknij przycisk [Nowe].
3
4
5
7
4-6
6
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
4 Wprowadź wymiary rozmiaru papieru.
5 Wprowadź nazwę danego rozmiaru papieru.
6 Kliknij przycisk [Zapisz].
7 Kliknij przycisk [OK].
8 Kliknij przycisk [OK].
8
3
Wyświetl okno dialogowe ustawień drukowania.
4
Wybierz rozmiar papieru i typ niestandardowego papieru.
W aplikacji kliknij menu [Plik] i wybierz pozycję [Drukuj].
1 Z listy „Drukarka” wybierz urządzenie i kliknij przycisk [Właściwości].
2
1
2 Przejdź do karty [Podstawowe].
4-7
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
3 Kliknij listę rozwijaną „Rozmiar druku” i wybierz rozmiar papieru zarejestrowany w kroku 2.
Aby wydrukować na specjalnym papierze, np. grubym lub folii, należy z listy „Rodzaj
nośnika” wybrać żądany typ nośnika.
NOTATKA
Jeżeli została załadowana pocztówka lub koperta, należy z listy „Rodzaj nośnika” wybrać
pozycję [Karton] lub [Koperta].
4 Z listy rozwijanej „Źródło” wybierz źródło papieru.
5 Kliknij przycisk [OK], aby powrócić do okna dialogowego Drukuj.
5
Rozpocznij drukowanie.
Kliknij przycisk [OK].
4-8
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
Anulowanie drukowania z komputera
Aby anulować zadanie drukowania realizowane z wykorzystaniem sterownika drukarki przed rozpoczęciem drukowania,
należy wykonać następujące czynności:
NOTATKA
Podczas anulowania drukowania należy postępować zgodnie z informacjami w:
Anulowanie zadań (strona 5-18)
1
Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki (
) wyświetlaną na pasku
zadań w prawym dolnym rogu pulpitu systemu Windows.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe drukarki.
2
Kliknij plik, którego drukowanie ma być anulowane, i wybierz
polecenie [Anuluj] z menu „Dokument”.
4-9
Drukowanie z komputera > Drukowanie z urządzenia przenośnego
Drukowanie z urządzenia przenośnego
Urządzenie obsługuje usługi AirPrint, Google Cloud Print i Mopria. W zależności od obsługiwanego systemu
operacyjnego i aplikacji można drukować zadania z dowolnego urządzenia przenośnego lub komputera bez potrzeby
instalowania sterownika drukarki.
Drukowanie z NFC
Jeżeli sieć Wi-Fi i funkcja Wi-Fi Direct zostały wcześniej skonfigurowane, połączenie sieciowe między urządzeniem
a urządzeniem przenośnym można ustanowić, dotykając po prostu znacznika NFC.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
4-10
5
Obsługa urządzenia
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Ładowanie oryginałów ....................................................................................................................................... 5-2
Umieszczanie oryginałów na płycie ......................................................................................................... 5-2
Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów .................................................................................. 5-4
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną ............................................................................................................ 5-7
Program ............................................................................................................................................................ 5-11
Rejestrowanie programów ..................................................................................................................... 5-12
Przywoływanie programów .................................................................................................................... 5-12
Edytowanie programów ......................................................................................................................... 5-13
Usuwanie programów ............................................................................................................................ 5-13
Rejestrowanie skrótów (Kopiuj, Wyślij i Ustawienia skrzynki dokumentów) .................................................... 5-14
Dodawanie skrótów ............................................................................................................................... 5-14
Edytowanie skrótów ............................................................................................................................... 5-15
Usuwanie skrótów .................................................................................................................................. 5-15
Kopiowanie ...................................................................................................................................................... 5-16
Podstawowa obsługa ............................................................................................................................. 5-16
Kopia specjalna ..................................................................................................................................... 5-18
Anulowanie zadań ................................................................................................................................. 5-18
Często używana metoda wysyłania ................................................................................................................. 5-19
Wysyłanie dokumentów pocztą e-mail ............................................................................................................. 5-20
Konfigurowanie ustawień przed wysyłaniem ......................................................................................... 5-20
Wysyłanie zeskanowanych dokumentów pocztą e-mail ........................................................................ 5-20
Wysyłanie dokumentu do żądanego folderu udostępnionego na komputerze (skanowanie na komputer) ..... 5-22
Konfigurowanie ustawień przed wysyłaniem ......................................................................................... 5-22
Wysyłanie dokumentu do żądanego folderu udostępnionego na komputerze ....................................... 5-22
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (wysyłanie wielokrotne) ................................. 5-25
Anulowanie zadań wysyłania ........................................................................................................................... 5-26
Obsługa miejsca docelowego .......................................................................................................................... 5-27
Określanie miejsca docelowego ............................................................................................................ 5-27
Wybieranie z książki adresowej ............................................................................................................. 5-27
Wybieranie za pomocą klawisza szybkiego dostępu ............................................................................. 5-30
Wybieranie za pomocą funkcji Szybkie wybieranie ............................................................................... 5-30
5-1
Obsługa urządzenia > Ładowanie oryginałów
Ładowanie oryginałów
Załaduj oryginały na płytę dociskową lub do procesora dokumentów w zależności od rozmiaru oryginału, typu, objętości
i funkcji.
•
Płyta dociskowa: umieszczanie arkuszy, książek, pocztówek i kopert.
•
Procesor dokumentów: umieszczanie wielu oryginałów. Można też umieszczać oryginały dwustronne.
Umieszczanie oryginałów na płycie
Na płycie można również umieszczać oryginały, które nie są zwykłymi arkuszami papieru, np. książki lub czasopisma.
Kategoria
Szczegół
Typ oryginału
Arkusze
Broszura
Obsługiwane
rozmiary
Maksimum 11,69” × 17”/
297 × 432 mm
A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R, Ledger
(11” × 17”/279 × 432 mm), Letter-R
(8,5” × 11”/ 215,9 × 279,4 mm) i 8K
Minimum 2,00” × 2,00”/50 × 50 mm
1 Dokument połóż skanowaną stroną w dół.
2
2 Traktując lewy tylny róg jako punkt
odniesienia, wyrównaj dokument
z płytami wskaźnika rozmiaru oryginału.
1
NOTATKA
• Rozmiar A5 jest wykrywany jako A4-R. Rozmiar papieru należy ustawić na A5, używając klawisza funkcji na panelu
dotykowym.
Rozmiar oryginału (strona 6-18)
• Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat orientacji oryginału, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Jeśli na szybie ekspozycyjnej umieszczane są koperty lub karton
1 Dokument połóż
skanowaną stroną w dół.
2
1
5-2
2 Traktując lewy tylny róg
jako punkt odniesienia,
wyrównaj dokument
z płytami wskaźnika
rozmiaru oryginału.
Obsługa urządzenia > Ładowanie oryginałów
NOTATKA
• Aby skopiować broszurę o rozmiarze mniejszym niż Letter-R, należy wyrównać odstęp (środek broszury) do
rozmiaru Statement-R na płytach wskaźnika rozmiaru oryginału, a także dla opcji Rozmiar oryginału wybrać
ustawienie [Letter-R]. Aby skopiować broszurę o rozmiarze większym niż Letter-R, należy wyrównać odstęp
(środek broszury) do rozmiaru Letter-R na płytach wskaźnika rozmiaru oryginału, a także dla opcji Rozmiar
oryginału wybrać ustawienie [Ledger]. Wybrać pozycję [Podgląd], aby wyświetlić obraz podglądu i wyrównać
odstęp w prawo lub lewo, aby dostosować obraz w razie potrzeby.
Podgląd oryginałów (strona 2-21)
• Rozmiar A5 jest wykrywany jako A4-R. Rozmiar papieru należy ustawić na A5, używając klawisza funkcji na panelu
dotykowym.
Rozmiar oryginału (strona 6-18)
• Aby znaleźć informacje na temat sposobu podawania kopert i kartonu, patrz:
Ładowanie kopert lub kartonu do kaset (strona 3-10)
Ładowanie kopert lub kartonu na tacę uniwersalną (strona 5-9)
PRZESTROGA
Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy pozostawiać otwartego procesora dokumentów.
WAŻNE
• W trakcie zamykania procesora dokumentów nie należy go mocno dociskać. Nadmierny nacisk może
doprowadzić do pęknięcia szklanej płyty.
• Podczas umieszczania na urządzeniu książek lub gazet należy pamiętać, aby procesor dokumentów był
otwarty.
5-3
Obsługa urządzenia > Ładowanie oryginałów
Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów
Procesor dokumentów automatycznie skanuje każdą ze stron oryginałów wielostronicowych. Obie strony oryginałów
dwustronnych są skanowane.
Procesor dokumentów obsługuje następujące rodzaje oryginałów.
Szczegół
Typ
Procesor dokumentów
(Automatycznie dwustronnie)
Procesor dokumentów
(model z procesorem
dokumentów skan obustronny)
DP-7100
DP-7110 (Skan obustronny)
DP-7130 (Skan obustronny z wykrywaniem
przekrzywienia i podawania wielu oryginałów)
Masa
od 35 do 160 g/m2 (dupleks: od 50 do 120 g/m2)
od 35 do 220 g/m2 (dupleks: od 50 do 220 g/m2)
Rozmiary
Maksimum A3/Ledger (11,69" × 17"/
297 × 432 mm) (papier długi 11,69" × 74,8"/
297 × 1900 mm) do minimum A6-R/Statement-R
(4,13" × 5,82"/105 × 148 mm)
Maksimum A3/Ledger (11,69" × 17"/
297 × 432 mm) (papier długi 11,69" × 74,8"/
297 × 1900 mm) do minimum A6-R/Statement-R
(4,13" × 5,82"/105 × 148 mm)
Liczba
arkuszy
Papier zwykły (80 g/m2), papier makulaturowy,
kalka: 140 arkuszy (oryginały różnych rozmiarów:
30 arkuszy)
Papier zwykły (80 g/m2), papier makulaturowy,
kalka: 270 arkuszy (oryginały różnych rozmiarów:
30 arkuszy)
Gruby papier (120 g/m2): 93 arkusze
Gruby papier (120 g/m2): 180 arkuszy
Papier artystyczny: 1 arkusz
Papier artystyczny: 1 arkusz
Nie należy używać modułu przetwarzania dokumentów do następujących rodzajów oryginałów. W przeciwnym wypadku
oryginały mogą się zaciąć lub procesor dokumentów może ulec zabrudzeniu.
•
Oryginały spięte zszywkami lub spinaczami (przed załadowaniem oryginałów należy usunąć spinacze oraz zszywki,
wyprostować zgięcia i pomarszczenia; w przeciwnym razie może to doprowadzić do zacięcia oryginałów).
•
Oryginały z taśmą klejącą lub klejem
•
Oryginały z wyciętymi sekcjami
•
Oryginały pozwijane
•
Pofałdowane oryginały (przed załadowaniem należy wyprostować zagięcia; w przeciwnym razie może to
doprowadzić do zacięcia oryginałów).
•
Kalka maszynowa
•
Mocno pognieciony papier
WAŻNE
• Przed załadowaniem oryginałów należy upewnić się, że na płycie wydawania oryginałów nie pozostał żaden
dokument. Pozostawienie dokumentów na płycie wydawania oryginałów może spowodować zablokowanie
kolejno wydawanych oryginałów.
• Nie wolno uderzać w górną pokrywę procesora dokumentów, np. wyrównując na niej oryginały. Może to
spowodować błąd procesora dokumentów.
5-4
Obsługa urządzenia > Ładowanie oryginałów
1
Dopasuj prowadnice szerokości oryginałów.
2
Umieść oryginały.
1 Stronę do odczytu skieruj w górę (pierwszą stronę w przypadku oryginałów dwustronnych).
Przednią krawędź oryginału wepchnij do oporu do procesora dokumentów. Jeżeli oryginał
jest umieszczony poprawnie, świeci wskaźnik załadowania oryginałów.
NOTATKA
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat orientacji oryginału, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
WAŻNE
• Należy upewnić się, że prowadnice szerokości oryginałów są idealnie
dopasowane do rozmiaru oryginałów. Jeżeli nie, należy je ponownie dopasować.
Niedopasowanie prowadnic może doprowadzić do zacięcia oryginałów.
• Należy upewnić się, że załadowane oryginały nie przekraczają wskaźnika
poziomu. Przekroczenie poziomu maksymalnego może spowodować zacięcie
oryginałów.
• Oryginały z otworami lub perforacją powinny być ładowane w taki sposób, aby
otwory lub perforacja były skanowane na końcu (a nie jako pierwsze).
5-5
Obsługa urządzenia > Ładowanie oryginałów
2 Otwórz blokadę oryginałów, tak aby odpowiadała rozmiarowi oryginałów. (Rozmiar
oryginału: B4/Legal lub większy).
DP-7100/DP-7110/DP-7130
5-6
Obsługa urządzenia > Ładowanie papieru na tacę uniwersalną
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną
Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych formatów papieru znaleźć można w:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Informacje na temat ustawień rodzaju papieru znaleźć można w:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Drukując na jakimkolwiek papierze specjalnym, zawsze należy korzystać z tacy uniwersalnej.
WAŻNE
• Jeżeli używany jest papier o gramaturze 106 g/m2 lub większej, należy ustawić typ nośnika na Gruby
i wprowadzić gramaturę używanego papieru.
• Podczas drukowania należy usuwać folię z tacy wewnętrznej. Pozostawienie arkuszy folii w tacy
wewnętrznej może spowodować zacięcie papieru.
Pojemność tacy uniwersalnej jest następująca.
•
Papier zwykły w formacie A4 lub mniejszym (80 g/m2), makulaturowy lub kolorowy: 150 arkuszy
•
Papier zwykły w formacie B4 lub większym (80 g/m2), makulaturowy lub kolorowy: 50 arkuszy
•
Gruby papier (209 g/m2): 10 arkuszy
•
Gruby papier (157 g/m2): 50 arkuszy
•
Gruby papier (104,7 g/m2): 50 arkuszy
•
Hagaki (karton): 30 arkuszy
•
Koperta DL, Koperta C5, Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6 3/4, Koperta Monarch, Kakugata 2, Youkei 4,
Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4: 10 arkuszy
•
Folia OHP: 10 arkuszy
•
Powlekany: 10 arkuszy
•
Papier banerowy: 488,1 mm do maks. 1220,0 mm: 1 arkusz (podawanie ręczne), 10 arkuszy
(z założoną opcjonalną tacą do papieru banerowego)
•
Przekładki z indeksem: 15 arkuszy
NOTATKA
• Ładując papier o niestandardowym rozmiarze, wprowadź jego rozmiar zgodnie z poleceniami zawartymi w:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
• Używając papieru specjalnego (folia lub papier gruby), należy wybrać typ nośnika zgodnie z zaleceniami zawartymi w:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
• Urządzenie umożliwia automatyczne wykrywanie i wybór rozmiaru papieru, patrz:
Wybór papieru (strona 6-19)
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
1
Otwórz tacę uniwersalną.
5-7
Obsługa urządzenia > Ładowanie papieru na tacę uniwersalną
2
Ustaw rozmiar tacy uniwersalnej.
3
Włóż papier.
Na tacy uniwersalnej oznaczone są rozmiary papieru.
Wsuń papier wzdłuż prowadnic do tacy, aż do oporu.
Po wyjęciu papieru z opakowania należy przewertować kartki przed włożeniem ich do tacy
uniwersalnej.
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru (strona 3-2)
WAŻNE
• Ładując papier, należy zwrócić uwagę, aby był odwrócony do góry stroną
przeznaczoną do zadrukowania.
• Pozginany papier należy wygładzić przed włożeniem.
• W przypadku ładowania papieru na tacę uniwersalną należy sprawdzić przed
załadowaniem papieru, czy na tacy nie pozostał papier z poprzednich zadań. Jeżeli
na tacy uniwersalnej pozostała niewielka liczba papieru, aby go uzupełnić, należy
najpierw zdjąć pozostały papier z tacy i dołączyć go do nowego papieru przed
załadowaniem na tacę.
• Jeżeli istnieje szpara między papierem i prowadnicami szerokości papieru, należy
ustawić ponownie prowadnice tak, aby były dopasowane do papieru. Pozwoli to
uniknąć nierównego podawania i zacinania papieru.
• Upewnij się, że załadowany papier nie przekracza granicy napełnienia.
4
Za pomocą panelu operacyjnego określ rodzaj papieru
załadowanego do tacy uniwersalnej.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
5-8
Obsługa urządzenia > Ładowanie papieru na tacę uniwersalną
Ładowanie kopert lub kartonu na tacę uniwersalną
Załaduj papier stroną do zadrukowania ułożoną do dołu. Aby uzyskać więcej informacji o procedurze drukowania, patrz:
Printing System Driver User Guide
Przykład: podczas drukowania adresu.
1 Oufuku hagaki (pocztówka zwrotna)
2 Hagaki (karton)
3 Koperty pionowe (otwarta klapka)
4 Koperty poziome (zamknięta klapka)
1
2
3
4
WAŻNE
• Stosuj Oufuku hagaki (pocztówka zwrotna) bez zagięć.
• Sposób ładowania kopert (orientacja i ułożenie) zależy od ich rodzaju. Należy upewnić się, że koperta
została włożona prawidłowo. W przeciwnym razie koperta zostanie nadrukowana w złym kierunku lub na
złej stronie.
NOTATKA
Przy wkładaniu kopert na tacę uniwersalną wybierz rodzaj koperty, stosując się do wskazówek zawartych w:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Ładowanie przekładek z indeksem na tacę uniwersalną
1
Przygotuj papier.
Posortuj strony, tak aby pierwsza strona znajdowała się z tyłu.
1
2
3
1
2
3
5-9
Obsługa urządzenia > Ładowanie papieru na tacę uniwersalną
2
Ułóż papier w takiej samej orientacji.
Umieść arkusze papieru stroną do zadrukowania skierowaną do dołu i w taki sposób, aby
zakładki były podawane na końcu.
123
1 2 3
1
1
2
3
2
3
1
2
3
1
2
3
1 2 3
1 2 3
1
3
2
3
1
2
3
Włóż papier.
Umieść papier na tacy.
1
1
1
1
Aby uzyskać więcej informacji o procedurze drukowania, patrz:
Printing System Driver User Guide
Przekładki z indeksem muszą spełniać następujące wymagania.
Pozycja
Opis
Rozmiar papieru
A4/Letter
Gramatura papieru
od 136 do 256 g/m2
Liczba zakładek
1–15
Długość zakładek
30 mm lub mniej
5-10
2
3
2
3
2
3
2
3
Obsługa urządzenia > Program
Program
Dzięki opcji zapisywania zestawów najczęściej używanych funkcji jako jednego programu można po prostu nacisnąć
numer żądanego programu, aby przywołać te funkcje. Można również nadać nazwy poszczególnym programom, aby
ułatwić ich przywoływanie.
Poniższe programy zostały zapisane fabrycznie. Zapisaną zawartość można zapisać ponownie. Pozwoli to na
łatwiejsze jej używanie w określonych warunkach.
Nazwa programu
ID Card Copy
Opis
Użyj tego programu do kopiowania prawa
jazdy lub dowodu osobistego.
Po zeskanowaniu awersu i rewersu dowodu
zostaną one połączone i skopiowane na
jeden arkusz.
Domyślnie zapisane
Funkcje kopiowania
Skanowanie ciągłe: [Wł.]
Rozmiar oryginału: A5/Statement
Wybór papieru: Kaseta 1
Powiększenie: 100%
Wybiel zacienione obszary: [Wł.]
Wybielanie krawędzi: [Krawędź:
1 mm / 0,04”]
Eco Copy
Użyj tego programu, aby ograniczyć zużycie
tonera podczas drukowania.
Program powoduje zmianę druku kolorowego
na monochromatyczny z niższą gęstością, co
pozwala zmniejszyć zużycie tonera.
Funkcje kopiowania
EcoPrint: [Wł.] (Poziom [5])
Newspaper Copy
Użyj tego programu do kopiowania artykułów
z gazet lub innych oryginałów
nadrukowanych na kolorowym substracie.
Program powoduje dopasowanie jakości
obrazu, tak aby kolor substratu lub tekst na
tylnej stronie nie był widoczny na kopii.
Funkcje kopiowania
Zapobieganie przesiąk.: [Wł.]
Dopasowanie gęstości tła:
[Automatyczne]
Technical Drawing Copy
Użyj tego programu do kopiowania rysunków
z kształtami narysowanymi przy użyciu linii
i grafik. Programu można też używać do
kopiowania kolorowych linii w trybie
monochromatycznym.
Funkcje kopiowania
Obraz oryginału: [Tekst]
Ostrość(Wszystkie) [+3]
Dopasowanie gęstości tła:
[Automatyczne]
Confidential Stamp
Użyj tego programu do wstawiania
przezroczystego tekstu „Poufne” na środku
dokumentu.
Funkcje kopiowania
Zapobieganie przesiąk.: [Wł.]
Pieczęć: Poufne
Rozmiar czcionki: średni
Kolor czcionki: [Czarny]
Pozycja pieczęci: [Środek]
Wzorzec obrazu: [Przezroczyste]
NOTATKA
W programie można zapisać do 50 funkcji obejmujących kopiowanie i wysyłanie.
Jeżeli administracja logowaniem użytkownika jest włączona, funkcje można zapisać tylko po zalogowaniu z
uprawnieniami administratora.
5-11
Obsługa urządzenia > Program
Rejestrowanie programów
Poniżej podano przykładową procedurę zapisywania funkcji kopiowania.
1
Wyświetl ekran.
1 Klawisz [Początek] (
) > [Kopiuj]
2 Wybierz kartę [Program], gdy dostępny jest tryb kopiowania.
2
Zarejestruj program.
1 [Dodaj] > wybierz numer programu (01 do 50) > [Dalej]
NOTATKA
Jeżeli wybrano numer programu już zapisany, aktualnie zapisane funkcje można
zastąpić nowym zestawem funkcji.
2 Wprowadź nazwę nowego programu > [Zapisz]
Program został zarejestrowany.
Aby wyświetlić zarejestrowany program na ekranie startowym, wybierz [Tak] na ekranie
z monitem o potwierdzenie i przejdź do kroku 2-3.
3 Określ pozycję, w której ma być wyświetlona ikona zarejestrowanego programu.
4 Wybierz [Zapisz].
Przywoływanie programów
1
Przywołaj program.
1 Wybierz kartę [Program] na ekranie startowym lub klawisz przypisany do
zarejestrowanego programu.
Naciśnięcie klawisza zarejestrowanego programu spowoduje przywołanie programu. Jeżeli
naciśnięto kartę [Program], przejdź do kroku 1-2.
2 Naciśnij klawisz z numerem programu, który ma być przywołany.
Wybierz pozycję [Numer] lub klawisz Szybkie wyszukiwanie numeru na klawiaturze
numerycznej, aby wprowadzić numer programu (01 do 50), którzy ma być bezpośrednio
przywołany.
NOTATKA
Jeżeli nie można przywołać programu, oznacza to, że mogła zostać usunięta skrzynka
dokumentów lub nakładka formularza określona w programie. Sprawdź skrzynkę
dokumentów.
2
Wykonaj program.
Umieść oryginały > klawisz [Start]
NOTATKA
Kartę [Program] można nacisnąć dla każdej funkcji. Pozwala to na przywołanie programu
zarejestrowanej funkcji.
5-12
Obsługa urządzenia > Program
Edytowanie programów
Można zmienić numer i nazwę programu.
1
Wyświetl ekran.
1 Klawisz [Początek] (
) > [Program]
2 Wybierz [Edytuj].
2
Edytuj program.
1 Naciśnij klawisze odpowiadające numerowi programu (od 01 do 50), który ma być
zmieniony.
2 Wybierz [Edytuj], aby zmienić numer programu i jego nazwę.
Rejestrowanie programów (strona 5-12)
3 [Zapisz] > [Tak]
Usuwanie programów
1
Wyświetl ekran.
1 Klawisz [Początek] (
) > [Program]
2 Wybierz [Edytuj].
2
Usuń program.
1 Naciśnij klawisze odpowiadające numerowi programu (od 01 do 50), który ma być usunięty.
2 [Usuń] > [Tak]
5-13
Obsługa urządzenia > Rejestrowanie skrótów (Kopiuj, Wyślij i Ustawienia skrzynki dokumentów)
Rejestrowanie skrótów
(Kopiuj, Wyślij i Ustawienia skrzynki
dokumentów)
Na ekranie Szybka instalacja można dodać skróty w celu ułatwienia dostępu do najczęściej używanych funkcji. Można
zapisać również ustawienia wybranej funkcji. W razie konieczności nazwę funkcji połączoną z zapisanym skrótem
można zmienić.
Dodawanie skrótów
Zapisywanie skrótów jest prowadzone z użyciem ekranu ustawień każdej funkcji. Skróty można rejestrować dla
wszystkich funkcji, na których ekranie dostępny jest przycisk [Dodaj skrót].
1
Wyświetl ekran konfiguracji funkcji, do którego skrót ma być
zarejestrowany.
2
Zarejestruj skróty.
1 Wybierz ustawienie, które ma być dodane.
2 Wybierz [Dodaj skrót].
Kopie
Gotowa do kopiowania.
Strona memo
Ukáad
Wyá.
Ukáad A
Na górze
Od lewej do pr
Na górze
Od pr do lew
Brak
Ukáad B
Linia kraw.
: A4
: 50%
: A4
Oryginaá
PowiĊk.
Papier
Z lewej
z góry na dóá
Z prawej
z góry na dóá
Góra
do góry
Kopia
robocza
Podgląd
Dodaj skrót
Anuluj
Orientacja
oryginaáu
OK
c023003
Stan
3 Naciśnij klawisze odpowiadające numerowi skrótu (od 01 do 06), aby zapisać skrót.
NOTATKA
Jeżeli wybrano wcześniej zapisany numer skrótu, aktualnie zapisany skrót można
zastąpić nowym skrótem.
4 Wprowadź nazwę skrótu > [Zapisz].
.RSLH
6WURQD
PHPR
3RGJOąG
$XW
2U\JLQDá $
3RZLĊN $
3DSLHU
3RGJOąG
8VWDZLHQLD
SRGVWDZRZH
.RSLD
URERF]D
VWURQQH
!!VWURQQH
'XSOHNV
2U\JSDSLHU
Z\NRĔF]HQLH
1RUPDOQD
:\EyU
SDSLHUX
*ĊVWRĞü
3RZLĊNV]
:\á
-DNRĞüREUD]X
:\á
3RáąF]
8NáDGHG\FMD
=V]\M
']LXUNXM
=DDZDQVRZDQD
LQVWDODFMD
3URJUDP
FB
Skrót został zarejestrowany.
5-14
Obsługa urządzenia > Rejestrowanie skrótów (Kopiuj, Wyślij i Ustawienia skrzynki dokumentów)
Edytowanie skrótów
1
Na ekranie ustawień każdej funkcji wybierz [Dodaj skrót]
w dolnej części ekranu.
2
Edytuj skrót.
1 Wybierz [Edytuj].
2 Naciśnij klawisz skrótu, który ma być edytowany.
3 Wybierz „Nr skrótu” [Zmień] lub „Nazwa skrótu” [Zmień] > Zmień ustawienia > [OK].
4 [Zapisz] > [Tak]
Usuwanie skrótów
1
Na ekranie ustawień każdej funkcji wybierz [Dodaj skrót]
w dolnej części ekranu.
2
Usuń skrót.
1 Wybierz [Edytuj].
2 Wybierz klawisz skrótu, który ma być usunięty > [Usuń ten skrót] > [Tak]
5-15
Obsługa urządzenia > Kopiowanie
Kopiowanie
W tych procedurach opisano podstawowe operacje kopiowania i anulowania kopiowania.
Podstawowa obsługa
1
Klawisz [Początek] (
2
Umieść oryginały.
) > [Kopiuj]
1 Umieść oryginały.
Ładowanie oryginałów (strona 5-2)
2 Sprawdź obraz podglądu.
Sprawdź ustawienia oryginału, powiększenia i papieru.
.RSLH
.RSLD
NDUW\,'
3RGJOąG
$XW
2U\JLQDá $
3RZLĊN $
3DSLHU
3RGJOąG
8VWDZLHQLD
SRGVWDZRZH
.RSLD
URERF]D
VWURQQH
!!VWURQQH
'XSOHNV
2U\JSDSLHU
Z\NRĔF]HQLH
1RUPDOQD
:\EyU
SDSLHUX
*ĊVWRĞü
3RZLĊNV]
:\á
:\á
3RáąF]
-DNRĞüREUD]X
8NáDGHG\FMD
=V]\M
']LXUNXM
=DDZDQVRZDQD
LQVWDODFMD
3URJUDP
FB
NOTATKA
Wybierz [Podgląd], aby wyświetlić obraz podglądu.
Podgląd oryginałów (strona 2-21)
3
Wybierz funkcje.
Aby skonfigurować ustawienia funkcji, wybierz przycisk funkcji.
Wybór funkcji (strona 6-2)
5-16
Obsługa urządzenia > Kopiowanie
4
W celu wprowadzenia liczby kopii użyj klawiszy numerycznych.
Naciśnij klawisz [Klawiatura numeryc.] lub obszar wprowadzania liczby arkuszy, aby
wyświetlić klawiaturę numeryczną. Określi liczbę kopii (maksymalnie 9999).
.RSLH
.RSLD
NDUW\,'
3RGJOąG
$XW
3RGJOąG
8VWDZLHQLD
SRGVWDZRZH
.RSLD
URERF]D
VWURQQH
!!VWURQQH
'XSOHNV
2U\JSDSLHU
Z\NRĔF]HQLH
1RUPDOQD
:\EyU
SDSLHUX
2U\JLQDá $
3RZLĊN $
3DSLHU
*ĊVWRĞü
3RZLĊNV]
:\á
:\á
=V]\M
']LXUNXM
3RáąF]
-DNRĞüREUD]X
8NáDGHG\FMD
=DDZDQVRZDQD
LQVWDODFMD
3URJUDP
FB
5
Naciśnij klawisz [Start].
Rozpocznie się kopiowanie.
NOTATKA
Ta funkcja pozwala na zarezerwowanie następnego zadania podczas drukowania. Dzięki tej
funkcji oryginał może zostać zeskanowany w czasie wykonywania wydruku przez
urządzenie. Gdy bieżące zadanie drukowania zostanie zakończone, wydrukowane zostanie
zarezerwowane zadanie kopiowania. Jeżeli dla ustawienia „Rezerwuj nast. priorytet”
wybrano wartość [Wył.], wyświetlone zostanie polecenie [Rezerwuj następny]. Wybierz
[Rezerwuj następny] i skonfiguruj niezbędne ustawienia zadania kopiowania.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Kopie
Kopiowanie...
Nr zadania: 000021
Nazwa zadania: doc20151010101034
Ustawienie skanera
Nazwa uĪytkownika: -----
Ustawienie drukarki
Skanowane strony
Kopie
2
2/ 24
A4
A4
100%
2-str.
2-str.
Sortuj
Zwykáy
Górny brzeg na górze
Taca A
Anuluj
Rezerw. nast.
a01c02
Stan
5-17
Obsługa urządzenia > Kopiowanie
Kopia specjalna
Ta funkcja pozwala na wstrzymanie bieżących zadań w toku, gdy konieczne jest niezwłoczne wykonanie kopii.
Po zakończeniu kopiowania specjalnego urządzenie wznawia wstrzymane zadania drukowania.
NOTATKA
• Jeżeli urządzenie zostanie pozostawione na 60 sekund w stanie bezczynności, kopiowanie specjalne zostanie
automatycznie anulowane i wznowione zostanie zwyczajne drukowanie.
Czas oczekiwania do momentu anulowania kopiowania specjalnego można zmienić. Należy wybrać odpowiedni
czas oczekiwania.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
• Funkcja Kopia specjalna może być niedostępna, jeżeli używany będzie finiszer dokumentów. W takim przypadku
należy użyć funkcji Zastąp priorytet.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
1
Skonfiguruj ustawienia.
1 Naciśnij klawisz [Przerwij].
Bieżące zadanie drukowania zostanie tymczasowo wstrzymane.
2 Umieść oryginały na urządzeniu w celu wykonania kopii specjalnej i skonfiguruj ustawienia
kopiowania.
2
Naciśnij klawisz [Start].
3
Gdy kopiowanie specjalne zostanie zakończone, naciśnij
klawisz [Przerwij].
Zostanie rozpoczęte kopiowanie specjalne.
Urządzenie wznawia wykonywanie wstrzymanych zadań drukowania.
Anulowanie zadań
1
Na wyświetlonym ekranie kopiowania naciśnij klawisz [Stop].
2
Anuluj zadanie.
Gdy trwa skanowanie zadania
Zadanie kopiowania zostanie anulowane.
Gdy trwa drukowanie zadania lub urządzenie jest w trybie uśpienia
Zostanie wyświetlony ekran anulowania zadania. Bieżące zadanie drukowania zostanie
tymczasowo wstrzymane.
Wybierz zadanie, które ma być anulowane > [Anuluj] > [Tak]
NOTATKA
Jeżeli dla ustawienia „Rezerwuj nast. priorytet” wybrano opcję [Wył.], na panelu dotykowym zostanie wyświetlony ekran
Kopiowanie. W takim przypadku naciśnięcie klawisza [Stop] lub przycisku [Anuluj] spowoduje anulowanie zadania
drukowania będącego w toku.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
5-18
Obsługa urządzenia > Często używana metoda wysyłania
Często używana metoda wysyłania
Urządzenie może wysłać skanowany obraz jako załącznik wiadomości e-mail lub do komputera podłączonego do sieci.
Aby było to możliwe, należy zapisać adres nadawcy i miejsca docelowego (adresata) w sieci.
Wymagane jest otoczenie sieciowe umożliwiające połączenie urządzenia z serwerem pocztowym w celu wysyłania
wiadomości e-mail. Zaleca się korzystanie z lokalnej sieci komputerowej (LAN) ze względu na prędkość transmisji i
kwestie bezpieczeństwa.
Wykonując podstawowe czynności wysyłania, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Dostępne są następujące
cztery opcje.
•
Wyślij jako e-mail (Wpis adresu e-mail): wysyła zeskanowany obraz oryginału jako załącznik wiadomości e-mail.
Wysyłanie dokumentów pocztą e-mail (strona 5-20)
•
Wyślij do folderu (SMB): zachowuje zeskanowany obraz oryginału w udostępnionym folderze na dowolnym
komputerze.
Wysyłanie dokumentu do żądanego folderu udostępnionego na komputerze (skanowanie na komputer) (strona 522)
•
Wyślij do folderu (FTP): zapisuje zeskanowany obraz oryginału w katalogu serwera FTP.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
•
Skanowanie obrazu za pomocą sterownika TWAIN / WIA: Skanuje dokument za pomocą aplikacji zgodnej ze
standardem TWAIN lub WIA.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
NOTATKA
• Dodatkowo można określić różne opcje wysyłania.
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (wysyłanie wielokrotne) (strona 5-25)
• Funkcja faksu może być stosowana w urządzeniach z możliwością faksowania.
FAX Operation Guide
5-19
Obsługa urządzenia > Wysyłanie dokumentów pocztą e-mail
Wysyłanie dokumentów pocztą e-mail
W przypadku przesyłania przez bezprzewodową sieć lokalną należy przed wysyłaniem wybrać interfejs sieciowy
przypisany do funkcji wysyłania.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Konfigurowanie ustawień przed wysyłaniem
Przed wysyłaniem wiadomości e-mail należy skonfigurować ustawienia serwera SMTP i poczty e-mail za pomocą
programu Embedded Web Server RX.
Ustawienia e-mail (strona 2-48)
Wysyłanie zeskanowanych dokumentów pocztą e-mail
1
Klawisz [Początek] (
2
Umieść oryginały.
) > [Wyślij]
Ładowanie oryginałów (strona 5-2)
3
Na podstawowym ekranie wysyłania wybierz [Wpis adresu email].
4
Wprowadź adres e-mail miejsca docelowego > [OK]
Można wprowadzić maksymalnie 256 znaków.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Aby wprowadzić wiele miejsc docelowych, wybierz [Następne miejsce docelowe]
i wprowadź kolejną pozycję. Można w ten sposób wprowadzić maksymalnie 100 adresów email.
Można zarejestrować wprowadzony adres e-mail w książce adresowej, naciskając przycisk
[Dodaj do książki adresowej]. Można też zastąpić informacje dotyczące wcześniej
zarejestrowanego miejsca docelowego.
Miejsca docelowe można później zmienić.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
NOTATKA
Jeżeli dla ustawienia [Zabroń] wybrano opcję „Rozsyłanie”, nie można wprowadzić wielu
miejsc docelowych.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
5-20
Obsługa urządzenia > Wysyłanie dokumentów pocztą e-mail
5
Wybierz funkcje.
Naciśnij inne karty, aby wyświetlić pozostałe funkcje.
Wyślij (strona 6-5)
6
Naciśnij klawisz [Start].
Wysyłanie zostanie rozpoczęte.
5-21
Obsługa urządzenia > Wysyłanie dokumentu do żądanego folderu udostępnionego na komputerze (skanowanie na
Wysyłanie dokumentu do żądanego folderu
udostępnionego na komputerze
(skanowanie na komputer)
Zeskanowany dokument można zapisać w żądanym folderze udostępnionym na komputerze.
Konfigurowanie ustawień przed wysyłaniem
Przed wysyłaniem dokumentu należy skonfigurować następujące ustawienia.
•
Notowanie nazwy komputera i pełnej nazwy komputera
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
•
Notowanie nazwy użytkownika i nazwy domeny
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
•
Tworzenie folderu udostępnionego i notowanie danych folderu udostępnionego
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
•
Konfigurowanie zapory systemu Windows
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Wysyłanie dokumentu do żądanego folderu
udostępnionego na komputerze
W przypadku przesyłania przez bezprzewodową sieć lokalną należy przed wysyłaniem wybrać interfejs sieciowy
przypisany do funkcji wysyłania.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
1
Klawisz [Początek] (
2
Umieść oryginały.
) > [Wyślij]
Ładowanie oryginałów (strona 5-2)
3
Na podstawowym ekranie wysyłania wybierz [Wpis ścieżki
folderu].
4
Wprowadź informacje o miejscu docelowym.
1 Wybierz [SMB].
5-22
Obsługa urządzenia > Wysyłanie dokumentu do żądanego folderu udostępnionego na komputerze (skanowanie na
2 Naciśnij przycisk każdego elementu > wprowadź dane miejsca docelowego > [OK].
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
W poniższej tabeli przedstawiono listę pozycji, które należy ustawić.
Pozycja
Szczegół
Maks. liczba
znaków
Nazwa hosta *1
Nazwa komputera
Maks. 262
znaków
Ścieżka
Nazwa udziału
Maks. 260
znaków
Na przykład: daneskanera
W przypadku zapisywania w folderze
wewnątrz folderu udostępnionego:
nazwa udziału\nazwa folderu znajdującego się
w folderze współdzielonym
Nazwa
logowania*2
Jeżeli nazwa komputera i nazwa domeny są
takie same:
Maks. 64 znaki
Nazwa użytkownika
Na przykład: jan.kowalski
Jeżeli nazwa komputera i nazwa domeny są
inne:
Nazwa domeny\nazwa użytkownika
Na przykład: abcdnet\james.smith
Logowanie Hasło
Hasło logowania
Maks. 128 znaki
(z rozróżnianiem wielkości liter)
*1 Można także określić numer portu. Należy wprowadzić w następującym formacie,
rozdzielając dwukropkiem.
„Nazwa hosta:numer portu” lub „Adres IP:numer portu”
Aby wprowadzić adres IPv6, należy wpisać go w nawiasach kwadratowych [ ].
(Przykład: [2001:db8:a0b:12f0::10]:445)
Jeżeli numer portu nie zostanie określony w polu [Nazwa hosta], domyślnie używany
jest numer portu 445.
*2 Podczas przesyłania dokumentu za pośrednictwem opcjonalnego interfejsu
sieciowego (IB-50 lub IB-51) nie można używać „\”. Jeśli nazwa komputera różni się od
nazwy domeny, nazwę logowania należy wprowadzić, wykorzystując „@”.
(Przykład: james.smith@abcdnet)
Aby wyszukać folder na komputerze lub w sieci, wybierz „Wyszukaj folder w sieci” lub
„Wyszukaj folder według nazwy hosta” [Dalej].
Jeżeli wybrano funkcję „Wyszukaj folder w sieci” i pozycję [Dalej], można wyszukać miejsce
docelowe na wszystkich komputerach w sieci.
Po wybraniu funkcji „Wyszukaj folder według nazwy hosta” i pozycji [Dalej] można wprowadzić
wartości ustawień „Domena/grupa robocza” i „Nazwa hosta”, aby przeszukać komputery
w sieci w poszukiwaniu miejsca docelowego.
Możliwe jest wyświetlenie maksymalnie 500 adresów. Na wyświetlonym ekranie wybierz
nazwę żądanego hosta (nazwę komputera) i wybierz [Dalej]. Zostanie wyświetlony ekran do
wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła logowania.
Po wprowadzeniu nazwy logowania użytkownika i hasła logowania komputera docelowego
zostaną wyświetlone udostępnione foldery. Wybierz żądany folder i wybierz [Dalej]. Adres
wybranego folderu udostępnionego został ustawiony.
Wybierz folder z listy Wynik wyszukiwania.
5-23
Obsługa urządzenia > Wysyłanie dokumentu do żądanego folderu udostępnionego na komputerze (skanowanie na
5
Sprawdź stan.
1 Sprawdź informacje.
Wybierz odpowiedni czas oczekiwania.
2 Wybierz [Test połączenia], aby sprawdzić połączenie.
Komunikat „Połączono.” jest wyświetlany, jeżeli połączenie z miejscem docelowym zostało
ustanowione poprawnie. Jeżeli wyświetlany jest komunikat „Nie można połączyć.”, należy
sprawdzić wpis.
Aby wprowadzić wiele miejsc docelowych, wybierz [Następne miejsce docelowe]
i wprowadź kolejną pozycję. Można określić łącznie do 10 folderów docelowych SMB
i FTP.
Można zarejestrować wprowadzone informacje w książce adresowej, wybierając [Dodaj
do książki adresowej].
NOTATKA
Jeżeli dla ustawienia [Zabroń] wybrano opcję „Rozsyłanie”, nie można wprowadzić wielu
miejsc docelowych.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
6
Wybierz [OK].
Miejsca docelowe można później zmienić.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
7
Wybierz funkcje.
Wybierz inne karty, aby wyświetlić pozostałe funkcje.
Wyślij (strona 6-5)
8
Naciśnij klawisz [Start].
Wysyłanie zostanie rozpoczęte.
5-24
Obsługa urządzenia > Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (wysyłanie wielokrotne)
Wysyłanie do różnych typów miejsc
docelowych jednocześnie (wysyłanie
wielokrotne)
Można określić miejsca docelowe będące adresami e-mail, folderami (SMB lub FTP), numerami faksu lub faksu
internetowego. Funkcja ta nosi nazwę Wysyłanie wielokrotne. Ułatwia ona jednoczesne wysyłanie do różnych typów
miejsc adresowych (adresy e-mail, foldery itp.).
Liczba wysyłanych pozycji: Do 500
Liczba wysyłanych pozycji jest ograniczona w przypadku następujących opcji wysyłania.
•
E-mail: Do 100
•
Foldery (SMP, FTP): W sumie 10 dla SMB i FTP
•
i-FAKS: Do 100
Ponadto, w zależności od ustawień, można wysyłać i drukować jednocześnie.
Procedury określania miejsc docelowych są identyczne jak w przypadku określania miejsca docelowego
poszczególnych typów. Można wprowadzić adres e-mail lub ścieżkę dostępu do katalogu, a oba adresy pokażą się na
liście miejsc docelowych. Naciśnij klawisz [Start], aby rozpocząć transmisję do wszystkich miejsc docelowych
jednocześnie.
NOTATKA
• Jeżeli wśród miejsc docelowych znajduje się faks, obrazy przesłane do wszystkich miejsc docelowych będą
monochromatyczne.
• Jeżeli dla ustawienia [Zabroń] wybrano opcję „Rozsyłanie”, nie można określić wielu miejsc docelowych.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
5-25
Obsługa urządzenia > Anulowanie zadań wysyłania
Anulowanie zadań wysyłania
1
Na wyświetlonym ekranie wysyłania wybierz klawisz [Stop].
2
Anuluj zadanie.
Gdy trwa skanowanie zadania
Zostanie wyświetlony ekran Anulowanie zadania.
Gdy trwa wysyłanie lub w trybie gotowości
Zostanie wyświetlony ekran anulowania zadania.
Wybierz zadanie, które ma być anulowane > [Anuluj] > [Tak]
NOTATKA
Naciśnięcie klawisza [Stop] nie spowoduje tymczasowego wstrzymania zadania, którego
wysyłanie już się rozpoczęło.
5-26
Obsługa urządzenia > Obsługa miejsca docelowego
Obsługa miejsca docelowego
W tym rozdziale opisano wybór i potwierdzanie miejsca docelowego.
Określanie miejsca docelowego
Wybierz miejsce docelowe, korzystając z jednej z poniższych metod poza bezpośrednim wprowadzaniem adresu:
•
Wybieranie z książki adresowej
Wybieranie z książki adresowej (strona 5-27)
•
Wybieranie z zewnętrznej książki adresowej
Aby znaleźć szczegółowe informacje na temat zewnętrznej książki adresowej, patrz:
Embedded Web Server RX User Guide
•
Wybieranie za pomocą klawisza szybkiego dostępu
Wybieranie za pomocą klawisza szybkiego dostępu (strona 5-30)
•
Wybieranie za pomocą funkcji Szybkie wybieranie
Wybieranie za pomocą funkcji Szybkie wybieranie (strona 5-30)
•
Wybór z historii miejsc docelowych
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
•
Wybieranie z FAKSU
FAX Operation Guide
NOTATKA
• Urządzenie można skonfigurować, tak aby po naciśnięciu klawisza [Wyślij] był wyświetlany ekran książki
adresowej.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
• W przypadku korzystania z produktów wyposażonych w funkcję faksu można określić miejsce docelowe faksu.
Numer miejsca docelowego należy wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej.
Wybieranie z książki adresowej
Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania miejsc docelowych w książce adresowej, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
1
Na podstawowym ekranie wysyłania wybierz [Książka
adresowa].
NOTATKA
Aby znaleźć szczegółowe informacje na temat zewnętrznej książki adresowej, patrz:
Embedded Web Server RX User Guide
2
Wybierz miejsce docelowe.
Zaznacz pole wyboru, aby wybrać z listy pożądane miejsce docelowe. Wybrane miejsca
docelowe są oznaczone zaznaczonymi polami wyboru. Aby korzystać z książki adresowej na
serwerze LDAP, wybierz „Ks. adresowa” > [Zewn. ks. adres.].
5-27
Obsługa urządzenia > Obsługa miejsca docelowego
Aby zmienić kolejność wyświetlania miejsc docelowych, z menu rozwijanego „Sortuj” wybierz
pozycję [Nazwa] albo [Nr].
NOTATKA
• Aby usunąć zaznaczenie, wybierz ponownie pole wyboru, co spowoduje usunięcie
znacznika wyboru.
• Jeżeli dla ustawienia [Zabroń] wybrano opcję „Rozsyłanie”, nie można wybrać wielu
miejsc docelowych. Dotyczy to również grupy, do której przydzielono wiele miejsc
docelowych.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Wyszukiwanie miejsc docelowych
Jeżeli miejsce docelowe jest zarejestrowane w książce adresowej, można je wyszukać.
Zaawansowane wyszukiwanie odbywa się według rodzaju lub pierwszej litery.
KsiąĪka adresowa
Ks. adresowa
Ks. adres.
Doc.
Nr
1
2
3
4
Typ
Sortuj
Nazwa
Nazwa
Szczegóáy
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
Czáonek:
3
0004
Group2
Czáonek:
2
0005
Group3
Czáonek:
4
ZnajdĨ(nazwa)
ABC
DEF
E-mail
GHI
JKL
MNO
Folder
PQRS
TUV
FAKS
WXYZ
ZnajdĨ(nr)
1/2
Dodaj/edytuj
ks. adresową
Szczegóá
0-9
Grupa
i-FAX
Anuluj
Używane
klawisze
OK
s02010101
Stan
Rodzaj
wyszukiwania
Obiekty wyszukiwane
1
Wyszukiwanie wg
nazwy
Szukaj wg zapisanej nazwy.
2
Wyszukiwanie wg
numeru
Szukaj wg zapisanego numeru adresu.
3
Zaawansowane
wyszukiwanie
według pierwszej
litery
Zaawansowane wyszukiwanie według pierwszej
litery zapisanej nazwy.
4
Zaawansowane
wyszukiwanie
według rodzaju
miejsca
docelowego
Zaawansowane wyszukiwanie według rodzaju
zapisanego miejsca docelowego (E-mail, Folder
SMB/FTP, FAKS, i-FAKS lub Grupa). (FAKS: Tylko
jeżeli zainstalowano opcjonalny zestaw faksu. i-FAX:
Tylko jeżeli aktywowano opcjonalny zestaw faksu
internetowego.
Tę funkcję można skonfigurować tak, aby po
wyświetleniu książki adresowej były wybierane
rodzaje miejsc docelowych. Aby uzyskać więcej
informacji:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
5-28
Obsługa urządzenia > Obsługa miejsca docelowego
3
Zaakceptuj miejsce docelowe > [OK]
Miejsca docelowe można później zmienić.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
.
NOTATKA
• Aby usunąć miejsce docelowe, należy wybrać miejsce docelowe do usunięcia i nacisnąć
przycisk [Usuń].
• Można ustawić domyślne ustawienia sortowania.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
5-29
Obsługa urządzenia > Obsługa miejsca docelowego
Wybieranie za pomocą klawisza szybkiego dostępu
Na podstawowym ekranie wysyłania naciśnij klawisze szybkiego dostępu odpowiadające zarejestrowanym miejscom
docelowym.
NOTATKA
Jeżeli klawisz szybkiego dostępu żądanego miejsca docelowego nie jest widoczny na panelu dotykowym, należy
wybrać [ ] lub [ ], aby przewinąć do następnych lub poprzednich klawiszy szybkiego dostępu. Przy tej procedurze
zakłada się, że klawisze szybkiego dostępu zostały zarejestrowane.
Aby znaleźć więcej informacji na temat dodawania klawiszy szybkiego dostępu, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
0FHGRFHO
:SURZDGĨPLHMVFHGRFHORZH
0LHMVFHGRFHORZH
6]F]HJyá\
.VLąĪND
DGUHVRZD
3U]\ZRáDM
:SLVDGUHVX
HPDLO
:SLVĞFLHĪNL
IROGHUX
1DZLGHáNDFK
%H]SRĞU
$$$
àDĔFXFK
%%%
)))
&&&
***
0LHMVFH
GRFHORZH
6]F]HJ(G\FMD
'''
+++
+LVWPGRFHO
1U
(((
8VWDZLHQLD
SRGVWDZRZH
8VXĔ
,,,
.RORU
-DNRĞüREUD]X
:SLVDGUHVX
L)$;
6NDQ:6'
6NDQ'60
---
2U\J:\V\á
)RUPDWGDQ\FK
6HUZHUIDNV
:SLVQU
)$.68
=DDZDQVRZDQD
LQVWDODFMD
3URJUDP
VB
6WDQ
Wybieranie za pomocą funkcji Szybkie wybieranie
Można uzyskać dostęp do miejsca docelowego, określając 4-cyfrowy (0001 do 1000) numer klawisza szybkiego
dostępu (szybkie wybieranie).
Na podstawowym ekranie wysyłania wybierz pozycję [No.] lub naciśnij klawisz Szybkie wyszukiwanie numeru i za
pomocą klawiszy numerycznych wprowadź numer szybkiego wybierania na ekranie numerycznym.
NOTATKA
Jeżeli wprowadzono numer szybkiego wybierania 1-3-cyfrowy, należy nacisnąć przycisk [OK].
0FHGRFHO
:SURZDGĨPLHMVFHGRFHORZH
0LHMVFHGRFHORZH
6]F]HJyá\
.VLąĪND
DGUHVRZD
3U]\ZRáDM
:SLVDGUHVX
HPDLO
:SLVĞFLHĪNL
IROGHUX
1DZLGHáNDFK
%H]SRĞU
$$$
àDĔFXFK
%%%
)))
0LHMVFH
GRFHORZH
6]F]HJ(G\FMD
&&&
***
8VWDZLHQLD
SRGVWDZRZH
'''
+++
8VXĔ
1U
(((
,,,
2U\J:\V\á
)RUPDWGDQ\FK
+LVWPGRFHO
:SLVDGUHVX
L)$;
6NDQ:6'
6NDQ'60
--.RORU
-DNRĞüREUD]X
6HUZHUIDNV
:SLVQU
)$.68
=DDZDQVRZDQD
LQVWDODFMD
3URJUDP
VB
6WDQ
5-30
6
Korzystanie z różnych
funkcji
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Funkcje urządzenia ............................................................................................................................................ 6-2
Informacje o funkcjach dostępnych na urządzeniu .................................................................................. 6-2
Wybór funkcji ........................................................................................................................................... 6-2
Kopiuj ....................................................................................................................................................... 6-2
Wyślij ....................................................................................................................................................... 6-5
Skrzynka niestandardowa (Zapisz plik, Drukowanie, Wyślij) ................................................................... 6-8
Dysk USB (zapisywanie plików, drukowanie dokumentów) ................................................................... 6-14
Funkcje ............................................................................................................................................................ 6-17
Rozmiar oryginału .................................................................................................................................. 6-18
Wybór papieru ....................................................................................................................................... 6-19
Sortuj/przesunięcie ................................................................................................................................ 6-21
Zszyj/dziurkuj ......................................................................................................................................... 6-22
Wyjście papieru ...................................................................................................................................... 6-26
Kopia karty ID ........................................................................................................................................ 6-27
Gęstość .................................................................................................................................................. 6-27
Obraz oryginału ..................................................................................................................................... 6-28
EcoPrint ................................................................................................................................................. 6-29
Wybór kolorów ....................................................................................................................................... 6-30
Powiększenie ......................................................................................................................................... 6-30
Dupleks .................................................................................................................................................. 6-33
Format pliku ........................................................................................................................................... 6-37
Porządkowanie plików ........................................................................................................................... 6-38
Rozdzielczość skanowania .................................................................................................................... 6-38
6-1
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Funkcje urządzenia
Informacje o funkcjach dostępnych na urządzeniu
Urządzenie udostępnia różne funkcje.
Wybór funkcji
Aby skonfigurować ustawienia funkcji, przejdź do karty i naciśnij przycisk funkcji.
.RSLH
3RGJOąG
Klawisz funkcji
2U\JLQDá $
3RZLĊN 3DSLHU
$
3RGJOąG
Karta
8VWDZLHQLD
SRGVWDZRZH
5R]PLDU
2U\JLQDáX
:\EyU
SDSLHUX
2U\JRUR]
PLHV]DQ\FK
2ULHQWDFMD
RU\JLQDáX
=áyĪ
6RUWXM
SU]HVXQLĊFLH
=V]\M
']LXUNXM
:\MĞFLH
SDSLHUX
.RSLD
NDUW\,'
.RSLD
URERF]D
2U\JSDSLHU
Z\NRĔF]HQLH
-DNRĞüREUD]X
8NáDGHG\FMD
=DDZDQVRZDQD
LQVWDODFMD
3URJUDP
F
Kopiuj
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych funkcjach, patrz poniższa tabela.
Karta
Oryg./papier/
wykończenie
Skonfiguruj
ustawienia
oryginałów, papieru
i wykończenia, takie
jak sortowanie
i zszywanie.
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Rozmiar oryginału
Należy określić rozmiar skanowanego oryginału.
strona 6-18
Wybór papieru
Wybierz kasetę lub tacę wielofunkcyjną z
papierem o wybranym rozmiarze.
strona 6-19
Oryginały o
rozmiarach
mieszanych
Zeskanuj naraz wszystkie dokumenty o różnych
rozmiarach, które są włożone do procesora
dokumentów.
―
Orientacja
oryginału
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału,
aby umożliwić skanowanie w poprawnym
kierunku.
―
Złóż
Składa wykończone dokumenty.
―
Sortuj/
przesunięcie
Służy do przesuwania wydruku o stronę lub
zestaw.
strona 6-21
Zszyj/dziurkuj
Zszywa lub dziurkuje wykończone dokumenty.
strona 6-22
Wyjście papieru
Należy określić tacę wyjściową.
strona 6-26
Kopia karty ID
Użyj tego programu do kopiowania prawa jazdy
lub dowodu osobistego. Po zeskanowaniu
awersu i rewersu dowodu zostaną one
połączone i skopiowane na jeden arkusz.
strona 6-27
6-2
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Karta
Klawisz funkcji
Ustaw gęstość.
strona 6-27
Obraz oryginału
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ
obrazu oryginału.
strona 6-28
EcoPrint
Funkcja EcoPrint pozwala oszczędzać toner
podczas drukowania. Można jej używać do
wydruków próbnych lub w innych przypadkach,
gdy wysoka jakość wydruku jest niepotrzebna.
strona 6-29
Ostrość
Dopasowuje ostrość zarysu obrazu.
―
Dopasowanie
gęstości tła
Usuwa ciemne tło z oryginałów, takich jak gazety.
―
Zapobieganie
przesiąk.
Ukrywa kolory tła i włącza zapobieganie
przesiąkaniu podczas skanowania cienkiego
oryginału.
―
Kontrast
Pozwala dostosować kontrast między jasnymi
i ciemnymi obszarami obrazu.
―
Wymaż kolory
Wymazuje kolory w dokumencie źródłowym.
―
Powiększenie
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia
lub powiększenia obrazu.
Połącz
Łączy 2 lub 4 arkusze oryginału na jednej stronie.
―
Margines/
centrowanie
Margines:
―
Dodaje marginesy (przestrzeni).
Ponadto można ustawić szerokość
marginesu oraz margines na tylnej
stronie.
strona 6-30
Centrowanie: Wyśrodkowuje obraz oryginału na
arkuszu podczas kopiowania na
papier o innym rozmiarze niż
oryginał.
Układ/edycja
Skonfiguruj
ustawienia druku
dwustronnego
i pieczątki.
Strona
Gęstość
Jakość obrazu
Skonfiguruj
ustawienia gęstości
i jakości kopii.
Opis
Wybielanie
krawędzi
Wymazuje czarne krawędzie widoczne wokół
obrazu.
―
Broszura
Skanuje wiele stron oryginału, następnie drukuje
kopie, tak aby można było je złożyć w jedną
broszurę z okładką.
―
Dupleks
Służy do wykonywania kopii dwustronnych.
Można także tworzyć kopie jednostronne
z dwustronnych oryginałów.
6-3
strona 6-33
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Karta
Układ/edycja
Skonfiguruj
ustawienia druku
dwustronnego
i pieczątki.
Zaawansowana
instalacja
Skonfiguruj
ustawienia
skanowania
ciągłego, kopii
odbicia lustrzanego
i funkcji Pomiń
puste strony.
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Nakładka
formularza
Kopiuje oryginalny dokument z nakładką
w postaci obrazu.
―
Wybiel zacienione
obszary
Podczas skanowania z otwartym procesorem
dokumentów lub pokrywą oryginałów można
wybielać nadmiernie zacienione obszary.
―
Nr strony
Dodaje numery stron do wykończonych
dokumentów.
―
Okładka
Dodaje okładkę do wykończonych dokumentów.
―
Wstaw ark. /
Rozdziały
Wstawia arkusz rozdzielający lub ustawia
pierwszą stronę rozdziału jako stronę tytułową.
―
Powtórzenie
obrazu
Powiela i rozmieszcza sąsiadująco oryginalny
obraz na jednym arkuszu papieru.
―
Pieczątka
tekstowa
Można dodać pieczątkę tekstową na
dokumentach.
―
Dodatkowe
informacje
Można umieścić dodatkowe informacje na
dokumentach.
―
Strona memo
Wykonuje kopie z dodatkowym miejscem na
wpisanie uwag.
―
Skanowanie ciągłe
Skanuje dużą liczbę oryginałów w oddzielnych
partiach, aby zakończyć jako jedno zadanie.
―
Automatyczne
obracanie obrazu
Gdy rozmiary oryginału i źródła papieru są takie
same, ale inna jest orientacja, obraca obraz o 90
stopni podczas kopiowania.
―
Negatyw obrazu
Odwraca kolory czarny i biały na obrazie
przeznaczonym do drukowania.
―
Odbicie lustrzane
Kopiuje odbicie lustrzane obrazu oryginału.
―
Informacja
o kończeniu
zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu
zadania. Można również włączyć wysyłanie
powiadomienia w przypadku przerwania zadania.
―
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
―
Zastąp priorytet
Wstrzymuje bieżące zadanie, aby nadać najwyższy
priorytet nowemu zadaniu.
―
Powtórz kopię
Drukuje w razie potrzeby żądaną liczbę
dodatkowych kopii po zakończeniu zadania
kopiowania.
―
Akcja odczytu DP
Jeżeli używany jest procesor dokumentów,
wybierz operację skanowania dla procesora
dokumentów. Ta funkcja jest wyświetlana tylko
wówczas, gdy zainstalowano procesor
dokumentów.
―
Pomiń puste
strony
Jeżeli w partii skanowanych dokumentów
znajdują się jakieś puste strony, funkcja
umożliwia ich pomijanie i drukowanie tylko
zadrukowanych stron.
―
6-4
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Wyślij
Aby skonfigurować ustawienia funkcji, przejdź do karty i naciśnij przycisk funkcji.
M-ce docel.
Gotowa do wysáania.
Wysyáanie obrazu
Rozmiar
Oryginaáu
Oryg. o roz.
mieszanych
2-str./oryg.
ksiąĪki
Orientacja
oryginaáu
Rozmiar
wysyáania
Format pliku
Porządkow.
plików
Dáugi
oryginaá
Klawisz funkcji
Oryginaá : A4
PowiĊk. : 100%
WyĞlij
: A4
Podgląd
Karta
Miejsce
docelowe
Ustawienia
podstawowe
Oryg./Wysyá.
Format danych
Kolor/
JakoĞü obrazu
Zaawansowana
instalacja
Program
s0103
Stan
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych funkcjach, patrz poniższa tabela.
Karta
Oryg./Wysył.
Format danych
Skonfiguruj
ustawienia typu
oryginału
i formatu pliku.
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Rozmiar oryginału
Należy określić rozmiar skanowanego oryginału.
strona 6-18
Oryginały
o rozmiarach
mieszanych
Zeskanuj naraz wszystkie dokumenty o różnych
rozmiarach, które są włożone do procesora
dokumentów.
―
2-str./oryg. książki,
Oryginał
książkowy
Wybierz typ i kierunek oprawiania w odniesieniu
do oryginału.
―
Orientacja
oryginału
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału,
aby umożliwić skanowanie w poprawnym
kierunku.
―
Rozmiar wysyłania
Wybierz rozmiar wysyłanego obrazu.
―
Format pliku
Określ format pliku obrazu. Można również
dostosować poziom jakości obrazu.
strona 6-37
Porządkowanie
plików
Możliwe jest utworzenie kilku plików, dzieląc
zeskanowane dane oryginałów na części
o określonej liczbie stron, a następnie ich
wysłanie.
strona 6-38
Długi oryginał
Czyta długie oryginały za pomocą procesora
dokumentów. Ta funkcja wymaga opcjonalnego
procesora dokumentów.
6-5
―
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Karta
Kolor/
Jakość obrazu
Skonfiguruj
ustawienia
gęstości, jakości
kopii
i równowagi
kolorów.
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Gęstość
Ustaw gęstość.
strona 6-27
Obraz oryginału
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ
obrazu oryginału.
strona 6-28
Rozdzielczość
skanowania
Wybierz stopień rozdzielczości skanowania.
strona 6-38
Rozdzielczość
transmisji FAKSU
Wybierz jakość obrazu przy wysyłaniu FAKSU.
Wybór kolorów
Wybierz ustawienie trybu koloru.
Ostrość
Dopasowuje ostrość zarysu obrazu.
―
Dopasowanie
gęstości tła
Usuwa ciemne tło z oryginałów, takich jak gazety.
―
Zapobieganie
przesiąk.
Ukrywa kolory tła i włącza zapobieganie
przesiąkaniu podczas skanowania cienkiego
oryginału.
―
Kontrast
Pozwala dostosować kontrast między jasnymi
i ciemnymi obszarami obrazu.
―
Wymaż kolory
Wymazuje kolory w dokumencie źródłowym.
―
6-6
Patrz FAX
Operation
Guide.
strona 6-30
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Karta
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Powiększenie
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub
powiększenia obrazu.
strona 6-30
Centrowanie
Wyśrodkowuje obraz oryginału na arkuszu podczas
wysyłania na papier o innym rozmiarze niż oryginał.
―
Wyb. kraw./pełny
skan
Wymazuje czarne krawędzie widoczne wokół
obrazu.
―
Opóźniona
transmisja FAKSU
Ustaw czas wysyłania.
Skanowanie ciągłe
Skanuje dużą liczbę oryginałów w oddzielnych
partiach, aby zakończyć jako jedno zadanie.
―
Informacja
o kończeniu
zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu
zadania. Można również włączyć wysyłanie
powiadomienia w przypadku przerwania zadania.
―
Wybiel zacienione
obszary
Podczas skanowania z otwartym procesorem
dokumentów lub pokrywą oryginałów można
wybielać nadmiernie zacienione obszary.
―
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
―
i-FAX Temat/treść
Dodaje temat i treść podczas wysyłania dokumentu
za pomocą faksu internetowego.
Patrz FAX
Operation
Guide.
Bezpośrednia
transmisji FAKSU
Wysyła faks bezpośrednio, bez zapisywania
oryginału do pamięci.
Patrz FAX
Operation
Guide.
Odpytywanie
odbioru FAKSU
Wybierz numer docelowy i odbierz dokumenty
transmisji przechowywanej w skrzynce
odpytywania.
Patrz FAX
Operation
Guide.
Wyślij i drukuj
Drukuje kopię wysyłanych dokumentów.
―
Wyślij i zapisz
Zapisuje kopię dokumentów wysyłanych do
skrzynki niestandardowej.
―
FTP przekaz
szyfrowany
Szyfruje obrazy podczas wysyłania za pomocą
protokołu FTP.
―
Pieczątka tekstowa
Można dodać pieczątkę tekstową na dokumentach.
―
Dodatkowe
informacje
Można umieścić dodatkowe informacje na
dokumentach.
―
Potwierdzenie
rozmiaru pliku
Sprawdza rozmiar pliku przed wysłaniem lub
zapisaniem oryginału.
―
Raport wysyłania
faksu
Drukuje raport wyników transmisji faksu.
Pomiń puste strony
Jeżeli w skanowanym dokumencie występują puste
strony, dzięki tej funkcji zostają one ominięte
i wysyłane są tylko strony zadrukowane.
―
Temat/treść
wiadomości e-mail
Dodaje temat i treść wiadomości do wysyłanego
dokumentu.
―
Zaawansowana
instalacja
Skonfiguruj
ustawienia
transmisji kopii,
transmisji
szyfrowanej
i potwierdzenia
rozmiaru pliku.
6-7
Patrz FAX
Operation
Guide.
Patrz FAX
Operation
Guide.
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Skrzynka niestandardowa (Zapisz plik, Drukowanie,
Wyślij)
Aby skonfigurować ustawienia funkcji, przejdź do karty i naciśnij przycisk funkcji.
Gotowa do zapisania w skrzynce.
Wolne miejs.
200.0MB
Zapisywanie obrazu
Klawisz funkcji
Oryginaá : A4
PowiĊk. : 100%
Zapisz
: A4
Rozmiar
Oryginaáu
Oryg. o roz.
mieszanych
2-str./oryg.
ksiąĪki
Orientacja
oryginaáu
Rozmiar
zapisywania
Zapobieganie
przesiąk.
GĊstoĞü
Obraz
oryginaáu
Rozdzielcz.
skanowania
Wybór
koloru
OstroĞü
Dopasow.
gĊstoĞci táa
Podgląd
Karta
Ustawienia
podstawowe
1/2
Funkcje
Program
Powrót do listy
b050201
Stan
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych funkcjach, patrz poniższa tabela.
Zapisz plik
Karta
Funkcje
Skonfiguruj
ustawienia
stosowane przy
zapisywaniu
dokumentu
w skrzynce
niestandardowej.
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Rozmiar oryginału
Należy określić rozmiar skanowanego oryginału.
Oryginały o
rozmiarach
mieszanych
Zeskanuj naraz wszystkie dokumenty o różnych
rozmiarach, które są włożone do procesora
dokumentów.
―
2-str./oryg. książki,
Oryginał książkowy
Wybierz typ i kierunek oprawiania w odniesieniu do
oryginału.
―
Orientacja
oryginału
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby
umożliwić skanowanie w poprawnym kierunku.
―
Rozmiar
zapisywania
Wybierz rozmiar zapisywanego obrazu.
―
Zapobieganie
przesiąk.
Ukrywa kolory tła i włącza zapobieganie
przesiąkaniu podczas skanowania cienkiego
oryginału.
―
Gęstość
Ustaw gęstość.
strona 6-27
Obraz oryginału
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ obrazu
oryginału.
strona 6-28
Rozdzielczość
skanowania
Wybierz stopień rozdzielczości skanowania.
strona 6-38
Wybór kolorów
Wybierz ustawienie trybu koloru.
strona 6-30
Ostrość
Dopasowuje ostrość zarysu obrazu.
―
Dopasowanie
gęstości tła
Usuwa ciemne tło z oryginałów, takich jak gazety.
―
Powiększenie
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub
powiększenia obrazu.
strona 6-30
Centrowanie
Wyśrodkowuje obraz oryginału na arkuszu podczas
zapisywania na papierze o innym rozmiarze niż
oryginał.
―
6-8
strona 6-18
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Karta
Funkcje
Skonfiguruj
ustawienia
stosowane przy
zapisywaniu
dokumentu
w skrzynce
niestandardowej.
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Wyb. kraw./pełny
skan
Wymazuje czarne krawędzie widoczne wokół
obrazu.
―
Skanowanie ciągłe
Skanuje dużą liczbę oryginałów w oddzielnych
partiach, aby zakończyć jako jedno zadanie.
―
Informacja o
kończeniu zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu
zadania. Można również włączyć wysyłanie
powiadomienia w przypadku przerwania zadania.
―
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
―
Wybiel zacienione
obszary
Podczas skanowania z otwartym procesorem
dokumentów lub pokrywą oryginałów można
wybielać nadmiernie zacienione obszary.
―
Pomiń puste
strony
Jeżeli w skanowanym dokumencie występują
puste strony, dzięki tej funkcji zostają one
ominięte i zapisywane są tylko strony
zadrukowane.
―
Kontrast
Pozwala dostosować kontrast między jasnymi
i ciemnymi obszarami obrazu.
―
Wymaż kolory
Wymazuje kolory w dokumencie źródłowym.
―
6-9
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Drukuj
Karta
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Wybór papieru
Wybierz kasetę lub tacę wielofunkcyjną z papierem
o wybranym rozmiarze.
strona 6-19
Sortuj/przesunięcie
Służy do przesuwania wydruku o stronę lub zestaw.
strona 6-21
Zszyj/dziurkuj
Zszywa lub dziurkuje wykończone dokumenty.
strona 6-22
Wyjście papieru
Należy określić tacę wyjściową.
strona 6-26
Połącz
Łączy 2 lub 4 arkusze oryginału na jednej stronie.
―
Margines/
centrowanie
Margines:
Dodaje marginesy (przestrzeni).
Ponadto można ustawić szerokość
marginesu oraz margines na tylnej
stronie.
Centrowanie: Wyśrodkowuje obraz oryginału na
arkuszu podczas kopiowania na
papier o innym rozmiarze niż
oryginał.
―
Broszura
Drukuje dokument do złożenia w jedną broszurę
z okładką.
―
Dupleks
Można wydrukować dwustronnie oryginały
jednostronne lub strony otwartej książki lub
jednostronnie oryginały dwustronne lub strony
otwartej książki.
Okładka
Dodaje okładkę do wykończonych dokumentów.
―
Nakładka
formularza
Kopiuje oryginalny dokument z nakładką w postaci
obrazu.
―
Nr strony
Dodaje numery stron do wykończonych
dokumentów.
―
Informacja
o kończeniu
zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu
zadania. Można również włączyć wysyłanie
powiadomienia w przypadku przerwania zadania.
―
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
―
Usuń po
wydrukowaniu
Automatycznie usuwa dokument ze skrzynki po
ukończeniu drukowania.
―
Zastąp priorytet
Wstrzymuje bieżące zadanie, aby nadać najwyższy
priorytet nowemu zadaniu.
―
EcoPrint
Funkcja EcoPrint pozwala oszczędzać toner
podczas drukowania. Można jej używać do
wydruków próbnych lub w innych przypadkach, gdy
wysoka jakość wydruku jest niepotrzebna.
strona 6-29
Powiększenie
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub
powiększenia obrazu.
strona 6-30
Złóż
Składa wykończone dokumenty.
―
Pieczątka tekstowa
Można dodać pieczątkę tekstową na dokumentach.
―
Dodatkowe
informacje
Można umieścić dodatkowe informacje na
dokumentach.
―
Funkcje
Skonfiguruj
ustawienia wyboru
papieru
i drukowania
dwustronnego
w przypadku
drukowania ze
skrzynki
niestandardowej.
6-10
strona 6-33
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Karta
Jakość obrazu
Skonfiguruj
ustawienia gęstości
i jakości kopii.
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Gęstość
Ustaw gęstość.
strona 6-27
Obraz oryginału
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ
obrazu oryginału.
strona 6-28
Ostrość
Dopasowuje ostrość zarysu obrazu.
―
Dopasowanie
gęstości tła
Usuwa ciemne tło z oryginałów, takich jak gazety.
―
Zapobieganie
przesiąk.
Ukrywa kolory tła i włącza zapobieganie
przesiąkaniu podczas skanowania cienkiego
oryginału.
―
Kontrast
Pozwala dostosować kontrast między jasnymi
i ciemnymi obszarami obrazu.
―
6-11
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Wyślij
Karta
Funkcje
Skonfiguruj
ustawienia wyboru
formatu pliku
i transmisji FAKSU
w przypadku
wysyłania ze
skrzynki
niestandardowej.
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Rozmiar wysyłania
Wybierz rozmiar wysyłanego obrazu.
Format pliku
Określ format pliku obrazu. Można również
dostosować poziom jakości obrazu.
Rozdzielczość
transmisji FAKSU
Wybierz jakość obrazu przy wysyłaniu FAKSU.
Centrowanie
Wyśrodkowuje obraz oryginału na arkuszu
podczas wysyłania na papier o innym rozmiarze
niż oryginał.
Opóźniona
transmisja FAKSU
Ustaw czas wysyłania.
Informacja
o kończeniu
zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu
zadania. Można również włączyć wysyłanie
powiadomienia w przypadku przerwania zadania.
―
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
―
Temat/treść
wiadomości e-mail
Dodaje temat i treść wiadomości do wysyłanego
dokumentu.
―
i-FAX Temat/treść
Dodaje temat i treść podczas wysyłania
dokumentu za pomocą faksu internetowego.
FTP przekaz
szyfrowany
Szyfruje obrazy podczas wysyłania za pomocą
protokołu FTP.
―
Usuń po
transmisji
Automatycznie usuwa dokument ze skrzynki po
ukończeniu transmisji.
―
Powiększenie
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia
lub powiększenia obrazu.
strona 6-30
Porządkowanie
plików
Możliwe jest utworzenie kilku plików, dzieląc
zeskanowane dane oryginałów na części
o określonej liczbie stron, a następnie ich
wysłanie.
strona 6-38
Pieczątka
tekstowa
Można dodać pieczątkę tekstową na
dokumentach.
―
Dodatkowe
informacje
Można umieścić dodatkowe informacje na
dokumentach.
―
Potwierdzenie
rozmiaru pliku
Sprawdza rozmiar pliku przed wysłaniem lub
zapisaniem oryginału.
―
Raport wysyłania
faksu
Drukuje raport wyników transmisji faksu.
6-12
―
strona 6-37
Patrz FAX
Operation
Guide.
―
Patrz FAX
Operation
Guide.
Patrz FAX
Operation
Guide.
Patrz FAX
Operation
Guide.
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Karta
Kolor/
Jakość obrazu
Skonfiguruj
ustawienia gęstości,
jakości kopii
i równowagi
kolorów.
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Gęstość
Ustaw gęstość.
strona 6-27
Obraz oryginału
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ
obrazu oryginału.
strona 6-28
Rozdzielczość
Wybierz stopień rozdzielczości skanowania.
strona 6-38
Wybór kolorów
Wybierz ustawienie trybu koloru.
strona 6-30
Ostrość
Dopasowuje ostrość zarysu obrazu.
―
Dopasowanie
gęstości tła
Usuwa ciemne tło z oryginałów, takich jak gazety.
―
Zapobieganie
przesiąk.
Ukrywa kolory tła i włącza zapobieganie
przesiąkaniu podczas skanowania cienkiego
oryginału.
―
Kontrast
Pozwala dostosować kontrast między jasnymi
i ciemnymi obszarami obrazu.
―
6-13
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Dysk USB (zapisywanie plików, drukowanie
dokumentów)
Aby skonfigurować ustawienia funkcji, przejdź do karty i naciśnij przycisk funkcji.
:ROQHPLHMV
*%
=DSLV\ZDQLHREUD]X
Klawisz funkcji
2U\JLQDá $
3RZLĊN =DSLV]
$
5R]PLDU
2U\JLQDáX
2U\JRUR]
PLHV]DQ\FK
VWURU\J
NVLąĪNL
2ULHQWDFMD
RU\JLQDáX
5R]PLDU
]DSLV\ZDQLD
=DSRELHJDQLH
SU]HVLąN
*ĊVWRĞü
2EUD]
RU\JLQDáX
5R]G]LHOF]
VNDQRZDQLD
:\EyU
NRORUX
2VWURĞü
'RSDVRZ
JĊVWRĞFLWáD
Karta
8VWDZLHQLD
SRGVWDZRZH
)XQNFMH
2GáG\VN86%
3RZUyWGROLVW\
E
6WDQ
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych funkcjach, patrz poniższa tabela.
Zapisz plik
Karta
Funkcje
Możliwe jest
skonfigurowanie
ustawień wyboru
kolorów i nazwy
dokumentu podczas
zapisywania
dokumentu na
dysku USB.
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Rozmiar oryginału
Należy określić rozmiar skanowanego oryginału.
strona 6-18
Oryginały
o rozmiarach
mieszanych
Zeskanuj naraz wszystkie dokumenty o różnych
rozmiarach, które są włożone do procesora
dokumentów.
―
2-str./oryg. książki,
Oryginał książkowy
Wybierz typ i kierunek oprawiania w odniesieniu do
oryginału.
―
Orientacja oryginału
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby
umożliwić skanowanie w poprawnym kierunku.
―
Rozmiar
zapisywania
Wybierz rozmiar zapisywanego obrazu.
―
Zapobieganie
przesiąk.
Ukrywa kolory tła i włącza zapobieganie przesiąkaniu
podczas skanowania cienkiego oryginału.
―
Gęstość
Ustaw gęstość.
strona 6-27
Obraz oryginału
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ obrazu
oryginału.
strona 6-28
Rozdzielczość
skanowania
Wybierz stopień rozdzielczości skanowania.
strona 6-38
Wybór kolorów
Wybierz ustawienie trybu koloru.
strona 6-30
Ostrość
Dopasowuje ostrość zarysu obrazu.
―
Dopasowanie
gęstości tła
Usuwa ciemne tło z oryginałów, takich jak gazety.
―
Powiększenie
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub
powiększenia obrazu.
Centrowanie
Wyśrodkowuje obraz oryginału na arkuszu podczas
zapisywania na papierze o innym rozmiarze niż oryginał.
―
Wyb. kraw./pełny
skan
Wymazuje czarne krawędzie widoczne wokół obrazu.
―
Skanowanie ciągłe
Skanuje dużą liczbę oryginałów w oddzielnych
partiach, aby zakończyć jako jedno zadanie.
―
6-14
strona 6-30
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Karta
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Informacja o
kończeniu zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu
zadania. Można również włączyć wysyłanie
powiadomienia w przypadku przerwania zadania.
―
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
―
Wybiel zacienione
obszary
Podczas skanowania z otwartym procesorem
dokumentów lub pokrywą oryginałów można
wybielać nadmiernie zacienione obszary.
―
Pomiń puste
strony
Jeżeli w skanowanym dokumencie występują
puste strony, dzięki tej funkcji zostają one
ominięte i zapisywane są tylko strony
zadrukowane.
―
Kontrast
Pozwala dostosować kontrast między jasnymi
i ciemnymi obszarami obrazu.
―
Pieczątka
tekstowa
Można dodać pieczątkę tekstową na
dokumentach.
―
Dodatkowe
informacje
Można umieścić dodatkowe informacje na
dokumentach.
―
Format pliku
Określ format pliku obrazu. Można również
dostosować poziom jakości obrazu.
strona 6-37
Porządkowanie
plików
Możliwe jest utworzenie kilku plików, dzieląc
zeskanowane dane oryginałów na części
o określonej liczbie stron, a następnie ich
wysłanie.
strona 6-38
Długi oryginał
Czyta długie oryginały za pomocą procesora
dokumentów. Ta funkcja wymaga opcjonalnego
procesora dokumentów.
―
Wymaż kolory
Wymazuje kolory w dokumencie źródłowym.
―
Funkcje
Możliwe jest
skonfigurowanie
ustawień wyboru
kolorów i nazwy
dokumentu podczas
zapisywania
dokumentu na
dysku USB.
6-15
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Drukowanie dokumentów
Karta
Funkcje
Można
skonfigurować
ustawienia wyboru
papieru
i drukowania
dwustronnego
w przypadku
drukowania
z pamięci
wymiennej.
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Wybór papieru
Wybierz kasetę lub tacę wielofunkcyjną z
papierem o wybranym rozmiarze.
strona 6-19
Sortuj/
przesunięcie
Służy do przesuwania wydruku o stronę lub
zestaw.
strona 6-21
Zszyj/dziurkuj
Zszywa lub dziurkuje wykończone dokumenty.
strona 6-22
Wyjście papieru
Należy określić tacę wyjściową.
strona 6-26
Margines
Dodaje marginesy (przestrzeni). Ponadto można
ustawić szerokość marginesu oraz margines na
tylnej stronie.
Dupleks
Drukuje dokument 1-stronnie lub 2-stronnie na
arkuszach.
Informacja
o kończeniu
zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu
zadania. Można również włączyć wysyłanie
powiadomienia w przypadku przerwania zadania.
―
Zastąp priorytet
Wstrzymuje bieżące zadanie, aby nadać najwyższy
priorytet nowemu zadaniu.
―
EcoPrint
Funkcja EcoPrint pozwala oszczędzać toner
podczas drukowania. Można jej używać do
wydruków próbnych lub w innych przypadkach,
gdy wysoka jakość wydruku jest niepotrzebna.
Złóż
Składa wykończone dokumenty.
―
Pieczątka
tekstowa
Można dodać pieczątkę tekstową na
dokumentach.
―
Dodatkowe
informacje
Można umieścić dodatkowe informacje na
dokumentach.
―
Zaszyfrowane
hasło do PDF
Wprowadź wstępnie przypisane hasło, aby
wydrukować plik PDF.
―
Druk JPEG/TIFF
Wybierz rozmiar obrazu podczas drukowania
plików JPEG lub TIFF.
―
Dopasuj
dokument XPS do
strony
Zmniejsza lub zwiększa rozmiar obrazu, aby
dopasować go do wybranego rozmiaru papieru.
―
6-16
―
strona 6-33
strona 6-29
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Funkcje
Na stronach z opisem przydatnych funkcji tryby, w których funkcji można używać, są oznaczone za pomocą ikon.
Ikona
Opis
Dostęp do funkcji jest oznaczony ikonami.
Kopiuj
Oryg./papier/
wykończenie
Przykład:
Aby użyć tej funkcji, wybierz kartę [Oryg./
papier/wykończenie] na ekranie Kopiuj.
Dostęp do funkcji jest oznaczony ikonami.
Wyślij
Oryg./Wysył.
Format danych
Przykład:
Aby użyć tej funkcji, wybierz kartę [Oryg./
Wysył. format danych] na ekranie Wyślij.
Dostęp do funkcji jest oznaczony ikonami.
Skrzynka
niestandardowa
Funkcje
Przykład:
Aby użyć tej funkcji, wybierz kartę [Funkcje]
na ekranie Skrzynka niestandardowa.
Dostęp do funkcji jest oznaczony ikonami.
Dysk
USB
Funkcje
Przykład:
6-17
Aby użyć tej funkcji, wybierz kartę [Funkcje]
na ekranie Dysk USB.
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Rozmiar oryginału
Kopiuj
Oryg./papier/
wykończenie
Wyślij
Oryg./Wysył.
Format danych
Skrzynka
niestandardowa
Funkcje
Dysk
USB
Funkcje
Należy określić rozmiar skanowanego oryginału.
Aby wybrać rozmiar oryginału, nacisnąć przycisk [Rozmiary standardowe 1], [Rozmiary standardowe 2], [Inne] lub
[Wpis rozmiaru].
Pozycja
Rozmiary
standardowe 1
Standardowe
rozmiary 2
Wartość
Opis
Modele
metryczne:
Auto, A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R,
B4, B5, B5-R, B6-R, B6, Folio,
216×340 mm
Modele calowe:
Auto, Ledger, Letter-R, Letter, Legal,
Statement-R, Statement, 11×15",
Oficio II
Modele
metryczne:
Ledger, Letter-R, Letter, Legal,
Statement-R, Statement, 11×15",
Oficio II, 8K, 16K-R, 16K
Modele calowe:
A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4,
B5-R, B5, B6-R, B6, Folio, 8K,
16K-R, 16K, 216×340 mm
Rozmiar oryginału można wykrywać
automatycznie lub wybrać go z listy
rozmiarów standardowych.
Wybierz jeden z rozmiarów
standardowych poza rozmiarami
standardowymi 1.
Inne
Hagaki (karton), Oufuku hagaki (pocztówka zwrotna),
Niestandardowy 1 do 4*1
Wybierz rozmiar pocztówki lub jeden
z niestandardowych rozmiarów.
Wpis rozmiaru
Metryczne
X: od 50 do 432 mm
(z przyrostem o 1 mm)
Wprowadź rozmiar niewyszczególniony
w rozmiarach standardowych 1 i 2.*2
Y: od 50 do 297 mm
(z przyrostem o 1 mm)
Po wybraniu ustawienia [Wpis
rozmiaru] naciśnij przycisk [+] lub [-],
aby wprowadzić wymiar „X” (poziomy)
i „Y” (pionowy). Wybierz pozycję [Kl.
liczb.], aby użyć klawiszy
numerycznych do wprowadzenia
wartości.
Cal
X: od 2,00 do 17,00"
(z przyrostem 0,01 cala)
Y: od 2,00 do 11,69"
(z przyrostem 0,01 cala)
*1 Aby uzyskać informacje o określaniu niestandardowego rozmiaru oryginału (Niestandardowy 1 do 4):
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
*2 Jednostki wprowadzania można zmieniać w menu systemowym. Aby uzyskać więcej informacji:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
NOTATKA
Należy zawsze określać rozmiar oryginału, używając oryginału w niestandardowym rozmiarze.
6-18
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Wybór papieru
Kopiuj
Oryg./papier/
wykończenie
Skrzynka
niestandardowa
Funkcje
Funkcje
Dysk
USB
Wybierz kasetę lub tacę wielofunkcyjną z papierem o wybranym rozmiarze.
Po wybraniu ustawienia [Automatyczne] automatycznie zostanie wybrany papier odpowiadający rozmiarowi oryginału.
NOTATKA
• Określ wcześniej rozmiar i typ papieru włożonego do kasety.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
• Kasety o numerze wyższym niż 3 są wyświetlane, jeżeli zainstalowany jest opcjonalny podajnik papieru.
Aby wybrać opcję [Taca WF], wybierz [Rozmiar papieru] i [Typ nośnika], a następnie określ rozmiar papieru i typ
nośnika. W poniższej tabeli zostały przedstawione dostępne rozmiary papieru i typy nośników.
Pozycja
Rozmiar
papieru
Rozmiary
standardowe 1
Standardowe
rozmiary 2
Wartość
Modele
metryczne:
A3*1*3, A4-R*2*3, A4*2*3, A5-R*2*3, A5*2,
A6-R*2*3, B4*1*3, B5-R*2*3, B5*2*3,
B6-R*2*3, Folio*2*3, 216×340 mm,
SRA3*1*3
Modele
calowe:
Ledger*1*3, Letter-R*2*3, Letter*2*3,
Legal*2*3, Statement*2*3, Executive,
12×18"*1*3, Oficio II
Modele
metryczne:
Ledger*1*3, Letter-R*2*3, Letter*2*3,
Legal*2*3, Statement*2*3, Executive,
12×18"*1*3, Oficio II, 8K*4, 16K-R, 16K
Modele
calowe:
A3*1*3, A4-R*2*3, A4*2*3, A5-R*2*3, A5*2,
A6-R*2*3, B4*1*3, B5-R*2*3, B5*2*3,
B6-R*2*3, Folio*2*3, 8K*4, 16K-R, 16K,
216×340 mm, SRA3*1*3
Opis
Wybierz jeden ze
standardowych rozmiarów
papieru.
Wybierz jeden z rozmiarów
standardowych poza
rozmiarami standardowymi 1.
Inne 1
ISO B5, Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6,
Koperta Monarch, Koperta DL, Koperta C5,
Koperta C4*4, Hagaki (karton)*3, Oufuku Hagaki
(zwrotna karta pocztowa), Kakugata 2*4, Youkei 4,
Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4
Wybierz spośród
standardowych i
niestandardowych rozmiarów.
Inne 2
Niestand. 1–4*5
Wybierz niestandardowe
rozmiary.
Wpis rozmiaru
Metryczne
X: 148-457 mm (z przyrostem o 1 mm)
Y: 98-320 mm (z przyrostem o 1 mm)
Wprowadź rozmiar spoza
rozmiarów standardowych.*6
Cal
X: 5,83-18,00" (z przyrostem o 0,01 cala)
Y: 3,86-12,60" (z przyrostem o 0,01 cala)
Typ nośnika
Po wybraniu [Wpis rozmiaru]
ustaw rozmiar „X” (poziomo)
i „Y” (pionowo), posługując
się przyciskami [+]/[-] lub
klawiszami numerycznymi.
Wybierz [Kl. liczb.], aby użyć
klawiszy numerycznych do
wprowadzenia wartości.
Zwykły (60 do 105 g/m2), folia, szorstki, kalka (od 52 do 105 g/m2), etykiety,
makulaturowy, zadrukowany*7, czerpany, karton, kolorowy, dziurkowany*7,
z nagłówkiem*7, gruby (106 g/m2 i więcej), koperta, powlekany, wysoka jakość,
przekładki z indeksem, niestandardowy 1-8*7
6-19
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
*1
*2
*3
*4
*5
Rozmiar papieru w kasecie jest wykrywany automatycznie (poza kasetą 1).
Rozmiar papieru w kasecie jest wykrywany automatycznie.
Rozmiar papieru w tacy uniwersalnej jest wykrywany automatycznie.
Tego papieru nie można używać w kasecie 1.
Aby uzyskać informacje o określaniu niestandardowego rozmiaru papieru:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
*6 Jednostki wprowadzania można zmieniać w menu systemowym. Aby uzyskać więcej informacji:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
*7 Aby znaleźć więcej informacji o określaniu niestandardowego rodzaju papieru (1 do 8), patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Aby drukować na papierze zadrukowanym, dziurkowanym lub papierze z nagłówkiem:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
WAŻNE
Jeżeli dla tacy uniwersalnej wybrano rozmiar papieru i typ nośnika, wybrana jest wartość [Ustawienia
papieru]. Należy pamiętać, że po naciśnięciu na tym etapie przycisku [Taca WF] ustawienia zostaną
odrzucone.
NOTATKA
• Można w wygodny sposób wybrać wcześniej rozmiar oraz rodzaj często używanego papieru i ustawić je jako
wartości domyślne.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
• Jeżeli określonego rozmiaru papieru nie ma w źródłowej kasecie ani tacy uniwersalnej, zostanie wyświetlony ekran
z monitem o potwierdzenie. Jeżeli wybrano wartość [Auto] i nie załadowano rozmiaru papieru takiego samego jak
wykryty rozmiar oryginału, zostanie wyświetlony ekran z monitem o potwierdzenie. Należy załadować żądany
papier do tacy uniwersalnej i nacisnąć przycisk [Kontynuuj], aby rozpocząć kopiowanie.
6-20
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Sortuj/przesunięcie
Kopiuj
Oryg./papier/
wykończenie
Skrzynka
niestandardowa
Funkcje
Dysk
USB
Funkcje
Służy do przesuwania wydruku o stronę lub zestaw.
Pozycja
Rysunek
Sortuj
Przesunięcie
Opis
Skanuje oryginały wielostronicowe i tworzy gotowe zestawy
kopii zgodnie z numeracją stron.
Bez finiszera dokumentów
(opcjonalnego)
Każdy zestaw kopii (lub każda strona*1) będzie obrócony
względem poprzedniego o 90 stopni.
NOTATKA
Aby użyć funkcji przesunięcia, należy do innej kasety
włożyć papier o takim samym rozmiarze, jak w wybranej
kasecie, ale w innej orientacji.
Rozmiary papieru obsługiwane w trybie Przesunięcie: A4,
B5, Letter oraz 16K.
Z finiszerem dokumentów
(opcjonalnym)
Wydrukowane kopie są sortowane po zakończeniu
wykonywania każdego zestawu kopii (albo po zakończeniu
kopiowania każdej strony*1).
NOTATKA
•
Wymagany jest opcjonalny finiszer dokumentów.
Finiszer wewnętrzny (strona 8-10)
Finiszer na 1000 arkuszy (strona 8-11)
Finiszer na 4000 arkuszy (strona 8-12)
Finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy (strona 813)
•
Rozmiary papieru obsługiwane w trybie Przesunięcie:
A3, A4, B4, B5, 216×340 mm, Ledger, Letter, Legal,
Oficio II, 8K oraz 16K.
*1 Jeżeli dla ustawienia „Sortuj” wybrano wartość [Wył.], zostanie wyświetlone ustawienie [Każda strona]. Po
wybraniu wartości [Wł.] dostępne jest ustawienie [Każdy zestaw].
6-21
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Zszyj/dziurkuj
Kopiuj
Oryg./papier/
wykończenie
Skrzynka
niestandardowa
Funkcje
Dysk
USB
Funkcje
Zszyj
NOTATKA
Ta funkcja wymaga opcjonalnego finiszera dokumentów. Należy również pamiętać, że zszywanie grzbietu (zszywanie
centralne) wymaga zastosowania zespołu składającego.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o rozmiarach papieru i liczbie arkuszy do zszycia, patrz:
Finiszer wewnętrzny (strona 8-10)
Finiszer na 1000 arkuszy (strona 8-11)
Finiszer na 4000 arkuszy (strona 8-12)
Finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy (strona 8-13)
Moduł składania (Finiszer na 4000 arkuszy) (strona 8-14)
Moduł składania (finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy) (strona 8-15)
Zszywa wykończone dokumenty. Można wybrać pozycję zszycia.
Pozycja
Zszyj
Wartość
Opis
Wył.
GóraZ lewej
Wybierz pozycję zszycia. Aby uzyskać szczegółowe
informacje o orientacji oryginału i pozycji zszycia, patrz:
GóraW prawo
Orientacja oryginału i pozycja otworów (strona 6-25)
2 zszywki Z lew.
2 zszywki Góra
2 zszywki Z pr.
Szycie z grzbietem
Wybierz, czy wykończone dokumenty mają być
składane na pół i zszywane pośrodku.
Podczas umieszczania oryginałów pamiętaj
o umieszczeniu okładki na spodzie. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat zszywania
z grzbietem, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Orientacja
oryginału
Górny brzeg na górze, Górny brzeg po
lewej, Auto*1
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby
umożliwić skanowanie w poprawnym kierunku. Wybierz
[Orientacja oryginału], aby wybrać sposób orientacji
oryginału: [Górny brzeg na górze] albo [Górny brzeg
po lewej]. Następnie naciśnij przycisk [OK].
*1 Tej funkcji można używać tylko, gdy zainstalowano opcjonalny zestaw OCR Scan Activation Kit.
6-22
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Orientacja oryginału i pozycja zszywania
Finiszer na 1000 arkuszy, finiszer na 4000 arkuszy, finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy
Orientacja oryginału
Orientacja papieru
Górny brzeg po lewej
Orientacja papieru
Górny brzeg po lewej
Orientacja papieru
Kierunek ładowania
papieru do kasety
Kierunek ładowania
papieru do kasety
Finiszer wewnętrzny
Orientacja oryginału
Orientacja papieru
Kierunek ładowania
papieru do kasety
Kierunek ładowania
papieru do kasety
NOTATKA
Pojedyncza zszywka nie jest pochyła w przypadku następujących rozmiarów papieru.
B5-R, 16K-R
6-23
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Zszywanie arkuszy różnych rozmiarów
Istnieje możliwość zszywania arkuszy o różnych rozmiarach, jeżeli tylko mają taką samą szerokość. Możliwe
kombinacje zostały przedstawione poniżej.
•
A3 i A4
•
B4 i B5
•
Ledger i Letter
•
Ledger i Letter-R
•
8K i 16K
NOTATKA
A4
B5
Letter
A3
B4
Ledger
A4
B5
Letter
A3
B4
Ledger
• Liczba arkuszy, które można zszyć: maks. 30.
• Więcej informacji o zszywaniu oryginałów o różnych rozmiarach
patrz:
Letter-R Legal
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Letter-R Legal
Dziurkacz
Robi otwory w zestawach wykończonych dokumentów.
NOTATKA
• Ta funkcja wymaga opcjonalnego finiszera dokumentów i dziurkacza.
• Aby uzyskać informacje o rozmiarach papieru, który można przedziurkować, patrz:
Dziurkacz (finiszer wewnętrzny) (strona 8-11)
Dziurkacz (finiszer na 1000 arkuszy/finiszer na 4000 arkuszy/finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy) (strona 813)
• W modelu calowym dostępne jest dziurkowanie z dwoma i z trzema otworami. W modelu metrycznym dostępne jest
dziurkowanie z dwoma i z czterema otworami.
Pozycja
Dziurkacz
Wartość
Opis
Wył.
2 otwory Z lew.
Wybierz pozycję otworów. Aby uzyskać szczegółowe
informacje o orientacji oryginału i pozycji otworów, patrz:
2 otwory Góra
Orientacja oryginału i pozycja otworów (strona 6-25)
2 otwory Z pr.
3 otwory Z lew.
3 otwory Góra
3 otwory Z pr.
4 otwory Z lew.
4 otwory Góra
4 otwory Z pr.
Orientacja
oryginału
Górny brzeg na górze, Górny brzeg po
lewej, Auto*1
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby
umożliwić skanowanie w poprawnym kierunku. Wybierz
[Orientacja oryginału], aby wybrać sposób orientacji
oryginału: [Górny brzeg na górze] albo [Górny brzeg
po lewej]. Następnie naciśnij przycisk [OK].
*1 Tej funkcji można używać tylko, gdy zainstalowano opcjonalny zestaw OCR Scan Activation Kit.
6-24
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Orientacja oryginału i pozycja otworów
Rysunek
Oryginał
Orientacja oryginału
Rezultat
Szklana płyta
Procesor dokumentów
NOTATKA
W modelu calowym dostępne jest dziurkowanie z dwoma i z trzema otworami. W modelu metrycznym dostępne jest
dziurkowanie z dwoma i z czterema otworami.
6-25
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Wyjście papieru
Kopiuj
Oryg./papier/
wykończenie
Skrzynka
niestandardowa
Funkcje
Dysk
USB
Funkcje
Należy określić tacę wyjściową.
Z opcjonalnym separatorem zadań
Pozycja
Opis
Taca wewnętrzna
Wysuwa wydruki na tacę wewnętrzną urządzenia.
Taca separatora
zadań
Dostarcza wydruki do wewnętrznego separatora zadań.
Z opcjonalnym finiszerem na 1000 arkuszy
Pozycja
Opis
Taca finiszera
Dostarcza wydruki do tacy opcjonalnego finiszera arkuszy.
Taca separatora
zadań*1
Dostarcza wydruki do wewnętrznego separatora zadań.
*1 Rozmiary papieru, których nie można wysuwać na tacę separatora zadań: A3, Ledger.
Z opcjonalnym finiszerem na 4000 arkuszy/finiszerem ze zszywaczem na 100 arkuszy
Pozycja
Opis
Taca A
Dostarcza wydruki do tacy A opcjonalnego finiszera dokumentów.
Taca B
Dostarcza wydruki do tacy B opcjonalnego finiszera dokumentów.
Jeżeli dla ustawienia Waga papieru wybrano opcję [Ciężki 5] (257 g/m2-300 g/m2) i jako
domyślne wyjście wybrano tacę B, miejsce docelowe wyjścia zostanie automatycznie
zmienione na tacę A.
Taca separatora
zadań*1
Dostarcza wydruki do wewnętrznego separatora zadań.
*1 Rozmiary papieru, których nie można wysuwać na tacę separatora zadań: A3, Ledger.
Z opcjonalną skrzynką
Pozycja
Opis
Taca A
Dostarcza wydruki do tacy A opcjonalnego finiszera dokumentów.
Taca B
Dostarcza wydruki do tacy B opcjonalnego finiszera dokumentów.
Jeżeli dla ustawienia Waga papieru wybrano opcję [Ciężki 5] (257 g/m2-300 g/m2) i jako
domyślne wyjście wybrano tacę B, miejsce docelowe wyjścia zostanie automatycznie
zmienione na tacę A.
6-26
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Pozycja
Opis
Taca separatora
zadań*1
Dostarcza wydruki do wewnętrznego separatora zadań.
Taca od 1 do 7
Dostarcza wydruki do tacy 1 do 7 (taca 1 to górna taca) opcjonalnej skrzynki.
Jeżeli dla ustawienia Waga papieru wybrano opcję [Ciężki 3] do [Ciężki 4] (164 g/m2-256 g/m2)
i jako domyślne wyjście wybrano skrzynkę, miejsce docelowe wyjścia zostanie automatycznie
zmienione na tacę B.
Jeżeli dla ustawienia Waga papieru wybrano opcję [Ciężki 5] (257 g/m2-300 g/m2) i jako
domyślne wyjście wybrano skrzynkę, miejsce docelowe wyjścia zostanie automatycznie
zmienione na tacę A.
*1 Rozmiary papieru, których nie można wysuwać na tacę separatora zadań: A3, Ledger.
NOTATKA
• Funkcję można ustawić, jeżeli zainstalowano opcjonalny separator zadań lub finiszer dokumentów (finiszer na 1000
arkuszy, finiszer na 4000 arkuszy, finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy). Nie można jej używać, gdy
zainstalowano opcjonalny finiszer wewnętrzny.
• Można zmienić domyślne ustawienie tacy wyjściowej.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Kopia karty ID
Kopiuj
Oryg./papier/
wykończenie
Użyj tego programu do kopiowania prawa jazdy lub dowodu osobistego. Po zeskanowaniu awersu i rewersu dowodu
zostaną one połączone i skopiowane na jeden arkusz.
(Wartość: [Wył.] / [Wł.])
Gęstość
Kopiuj
Jakość obrazu
Wyślij
Kolor/
Jakość obrazu
Skrzynka
niestandardowa
Funkcje
Ustaw gęstość.
(Wartość: [-4] (jaśniej) do [+4] (ciemniej))
6-27
Jakość obrazu
Kolor/
Jakość obrazu
Dysk
USB
Funkcje
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Obraz oryginału
Kopiuj
Jakość obrazu
Wyślij
Kolor/
Jakość obrazu
Skrzynka
niestandardowa
Funkcje
Jakość obrazu
Kolor/
Jakość obrazu
Dysk
USB
Funkcje
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ obrazu oryginału.
Kopiowanie
Pozycja
Tekst+foto *1
Typ oryginału
Wzmocnienie
markera
Wartość
Opis
Wyjście drukarki
Najlepsze do dokumentów zawierających tekst i
zdjęcia oryginalnie wydrukowanych na tym
urządzeniu.
Książka/Magazyn
Najlepsze do dokumentów z tekstem i zdjęciami
drukowanych w czasopismach itp.
Wył., Wł.
(normalne), Wł.
(jasne)
Wybierz opcję [Wł. (normalne)], aby odtworzyć
kolor tekstu i oznaczenia wykonane za pomocą
markera.
Jeżeli kolory są zbyt mało jasne, wybierz
ustawienie [Wł. (jasne)].
Foto
Tekst
Typ oryginału
Jasny tekst/
rysunek lin.
Wzmocnienie
markera
Wyjście drukarki
Najlepsze do wydruków zdjęć z tego urządzenia.
Książka/Magazyn
Najlepsze do zdjęć drukowanych w
czasopismach itp.
Papier fotograf.
Najlepsze do zdjęć wykonanych aparatem.
Wył.
Najlepsze do dokumentów, które składają się
głównie z tekstu i oryginalnie zostały
wydrukowane na tym urządzeniu.
Wł.
Wyraźne drukowanie tekstu pisanego ołówkiem
oraz cienkich linii.
Wył., Wł.
(normalne), Wł.
(jasne)
Wybierz opcję [Wł. (normalne)], aby odtworzyć
kolor tekstu i oznaczenia wykonane za pomocą
markera.
Jeżeli kolory są zbyt mało jasne, wybierz
ustawienie [Wł. (jasne)].
Grafika/mapa
Typ oryginału
Wzmocnienie
markera
Wyjście drukarki
Najlepsze do map i diagramów oryginalnie
wydrukowanych na tym urządzeniu.
Książka/Magazyn
Najlepsze do map i diagramów drukowanych w
czasopismach itp.
Wył., Wł.
(normalne), Wł.
(jasne)
Wybierz opcję [Wł. (normalne)], aby odtworzyć
kolor tekstu i oznaczenia wykonane za pomocą
markera.
Jeżeli kolory są zbyt mało jasne, wybierz
ustawienie [Wł. (jasne)].
*1 Jeżeli szary tekst nie został całkowicie wydrukowany przy użyciu ustawienia [Tekst + zdjęcie], użycie ustawienia
[Tekst] może pozwolić na osiągnięcie lepszych wyników.
6-28
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Wysyłanie/drukowanie/zapisywanie
Pozycja
Wartość
Opis
Tekst+foto
Najlepsze do dokumentów z tekstem i zdjęciami.
Wzmocnienie
markera
Wył., Wł.
(normalne), Wł.
(jasne)
Wybierz opcję [Wł. (normalne)], aby odtworzyć kolor tekstu
i oznaczenia wykonane za pomocą markera.
Jeżeli kolory są zbyt mało jasne, wybierz ustawienie [Wł. (jasne)].
Foto
Najlepsze do zdjęć wykonanych aparatem.
Tekst*1
Wyraźne drukowanie tekstu pisanego ołówkiem oraz cienkich linii.
Wybierz [Tekst], [Tekst (Rysunki liniowe)] lub [Tekst (do OCR)].
Wzmocnienie
markera
Wył., Wł.
(normalne), Wł.
(jasne)
Wybierz opcję [Wł. (normalne)], aby odtworzyć kolor tekstu
i oznaczenia wykonane za pomocą markera.
Jeżeli kolory są zbyt mało jasne, wybierz ustawienie [Wł. (jasne)].
*1 Można ustawić też funkcję „do OCR”. Jeżeli wybrano opcję [Tekst (OCR)], podczas skanowania zostanie utworzony
obraz, który można poddać rozpoznawaniu tekstu. Ta funkcja jest dostępna tylko, gdy dla ustawienia Wybór kolorów
wybrano wartość Czarno-biały.
Wybór kolorów (strona 6-30)
EcoPrint
Kopiuj
Jakość obrazu
Skrzynka
niestandardowa
Funkcje
Dysk
USB
Funkcje
Funkcja EcoPrint pozwala oszczędzać toner podczas drukowania. Można jej używać do wydruków próbnych lub
w innych przypadkach, gdy wysoka jakość wydruku jest niepotrzebna.
Pozycja
Wartość
Opis
Wył.
Wł.
[1] (Niska) do [5]
(Wysoka)
Dopasuj poziom oszczędzania toneru.
6-29
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Wybór kolorów
Wyślij
Kolor/
Jakość obrazu
Skrzynka
niestandardowa
Funkcje
Kolor/
Jakość obrazu
Dysk
USB
Funkcje
Wybierz ustawienie trybu koloru.
NOTATKA
Domyślny tryb kolorów na potrzeby skanowania dokumentów to [Kolor autom. (kolor/szary)].
Pozycja
Opis
Kolor autom. (Kolor/szary)
Automatycznie rozpoznaje kolor oryginału i skanuje kolorowe oryginały
w pełnym kolorze, a oryginały monochromatyczne w odcieniach skali
szarości.
Auto kolor (Kolor/mono)
Automatycznie rozpoznaje kolor oryginału i skanuje kolorowe oryginały
w pełnym kolorze, a oryginały monochromatyczne w czerni i bieli.
Pełny kolor
Skanuje dokumenty w pełnym kolorze.
Skala szarości
Skanuje dokumenty w skali szarości. Pozwala uzyskać gładki
i szczegółowy obraz.
Monochromatyczny
Skanuje dokumenty w czerni i bieli.
Powiększenie
Kopiuj
Układ/edycja
Wyślij
Zaawansowana
instalacja
Skrzynka
niestandardowa
Funkcje
Dysk
USB
Funkcje
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub powiększenia obrazu.
Kopiowanie
Dostępne są następujące opcje powiększania/pomniejszania.
Powiększenie standardowe
Auto
Dopasowuje rozmiar obrazu w celu zmieszczenia go na odpowiednim rozmiarze papieru.
A3: 141%
A4
A5: 70%
Powiększenie standardowe
Zmniejsza lub powiększa zgodnie z wcześniej ustalonymi wartościami.
6-30
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Wpis powiększenia
Ręczna regulacja powiększania lub zmniejszania obrazu oryginału o 1% w zakresie od 25%
do 400%. Wprowadź wartość powiększenia przy użyciu przycisków [+] lub [-] albo za pomocą
klawiatury numerycznej.
Pozycja
Wartość
Opis
Powiększenie standardowe
Metryczne
Automatyczne,
maks. 400%, 200% A5>>A3,
141% A4>>A3 B5>>B4,
127% Folio>>A3,
106% 11x15">>A3,
100%,
90% Folio>>A4,
75% 11x15" >>A4,
70% A3>>A4 A4>>A5,
50%, min. 25%
od 25 do 400% (z przyrostem co 1%)
Metryczne
(Azja i Pacyfik)
Automatyczne,
maks. 400%, 200% A5>>A3,
141% A4>>A3 B5>>B4,
122% A4>>B4 A5>>B5,
115% B4>>A3 B5>>A4,
100%,
86% A3>>B4 A4>>B5,
81% B4>>A4 B5>>A5,
70% A3>>A4 B4>>B5,
50%, min. 25%
od 25 do 400% (z przyrostem co 1%)
Cal
Automatyczne,
maks. 400%, 200% STMT>>Ledger,
154% STMT>>Legal,
129% Letter>>Ledger,
121% Legal>>Ledger,
100%,
78% Legal>>Letter,
77% Ledger>>Legal,
64% Ledger>>Letter,
50% Ledger>>STMT, min. 25%
od 25 do 400% (z przyrostem co 1%)
6-31
Wybierz wstępnie
zdefiniowany
współczynnik.
Wybierz pozycję
[Auto], aby włączyć
funkcję
automatycznego
powiększania.
Wybierz pozycję [+] lub
[-], aby zmienić
wyświetlone wartości
powiększania.
Wybierz pozycję [Kl.
liczb.], aby użyć
klawiszy
numerycznych do
wprowadzenia
wartości.
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Zmniejszanie/powiększanie XY
Zmniejszanie/powiększanie XY
Wybierz osobne pionowe i poziome wartości powiększenia. Poziom zmniejszenia lub
zwiększenia obrazu oryginału można regulować o 1% w zakresie od 25% do 400%.
Y
X
Pozycja
Zmniejszanie/
powiększanie XY
Wartość
Opis
X: od 25 do 400%
(z przyrostem o 1%)
Wybierz osobne pionowe i poziome
wartości powiększenia.
Y: od 25 do 400%
(z przyrostem o 1%)
Wybierz pozycję [+] lub [-], aby
zmienić wyświetlone wartości
powiększania wartości X (poziomo)
oraz Y (pionowo).
Wybierz pozycję [Kl. liczb.], aby
użyć klawiszy numerycznych do
wprowadzenia wartości.
Orientacja
oryginału
Górny brzeg na górze,
Górny brzeg po lewej,
Auto*1
Wybierz orientację górnego brzegu
oryginału, aby umożliwić
skanowanie w poprawnym kierunku.
Wybierz [Orientacja oryginału],
aby wybrać sposób orientacji
oryginału: [Górny brzeg na górze]
albo [Górny brzeg po lewej].
Następnie naciśnij przycisk [OK].
*1 Tej funkcji można używać tylko, gdy zainstalowano opcjonalny zestaw OCR Scan
Activation Kit.
Drukowanie/wysyłanie/zapisywanie
Pozycja
Opis
100%
Powiela rozmiar oryginału.
Automatyczne
Zmniejsza lub powiększa oryginał do rozmiaru wysyłania/
zapisywania.
NOTATKA
• Aby zmniejszyć lub powiększyć obraz, należy wybrać rozmiar papieru, rozmiar wysyłania lub rozmiar zapisywania.
Wybór papieru (strona 6-19)
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
• Niektóre kombinacje rozmiaru oryginału i rozmiaru papieru lub rozmiaru wysyłania mogą spowodować
umieszczenie obrazu na krawędzi arkusza. Aby wyśrodkować oryginał w pionie i poziomie na stronie, należy użyć
funkcji Centrowanie.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
6-32
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Dupleks
Skrzynka
niestandardowa
Układ/edycja
Kopiuj
Funkcje
Dysk
USB
Funkcje
Służy do wykonywania kopii dwustronnych. Można także tworzyć kopie jednostronne z dwustronnych oryginałów.
Dostępne są następujące tryby.
Jednostronny w dwustronny
Tworzy dwustronne kopie z jednostronnych oryginałów. W przypadku
nieparzystej liczby stron tylna strona ostatniej kartki pozostanie pusta.
Oryginał
Kopia
A
def
ghi
ghi
abc
abc
def
abc
Dostępne są następujące opcje oprawy.
B
ghi
def
Oryginał
Kopia
A Oprawianie Z lewej/Z pr.: Obrazy na drugiej stronie nie są obracane.
B Oprawianie Na górze: Obrazy na drugiej stronie są obracane o 180
stopni. Kopie dokumentów mogą mieć oprawę na górnej krawędzi, ale
przy kartkowaniu stron zapewniona jest ich taka sama orientacja.
Dwustronny w jednostronny
Kopiuje obie strony dwustronnego dokumentu na dwie osobne kartki.
Umieść oryginały w opcjonalnym procesorze dokumentów.
Dostępne są następujące opcje oprawy.
Oryginał
Kopia
•
Oprawianie Z lewej/Z pr.: Obrazy na drugiej stronie nie są obracane.
•
Oprawianie Na górze: Obrazy na drugiej stronie są obracane o 180
stopni.
Dwustronny w dwustronny
Tworzy dwustronne kopie z dwustronnych oryginałów. Umieść oryginały
w opcjonalnym procesorze dokumentów.
Oryginał
Kopia
NOTATKA
Rozmiary papieru obsługiwane w trybie dupleksu: A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm,
SRA3, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5,
Hagaki (karton), Oufuku hagaki (zwrotna kartka pocztowa) i Niestandardowy 1 do 4.
6-33
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Książka w jednostronny
Tworzy jednostronne kopie z dwustronnych oryginałów lub otwartych
książek.
Dostępne są następujące opcje oprawy.
Oryginał
Oprawia z lewej: Oryginały ze zwróconymi do siebie stronami są
kopiowane od lewej do prawej.
Kopia
Oprawa z pr.: Oryginały ze zwróconymi do siebie stronami są kopiowane
od prawej do lewej.
NOTATKA
• Rozmiary oryginału obsługiwane w trybie książka w jednostronny: A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R, Ledger, Letter-R oraz
8K
• Rozmiary papieru obsługiwane w trybie książka w jednostronny: A4-R, A4, A5, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R
oraz 16K
Książka w dwustronny
Książka >>
2-str.
Tworzy dwustronne kopie z otwartej książki ze zwróconymi do
siebie stronami.
Książka >>
książka
3
4
2
5
0
3
2
3
4
2
3
5
0
2
Oryginał
Kopia
NOTATKA
• Rozmiary oryginału obsługiwane w trybie książka w dwustronny: A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R, Ledger, Letter-R oraz
8K
• Rozmiary papieru obsługiwane w trybie książka w dwustronny: A4-R, A4, A5, B5-R, B5, Letter-R, Letter, 16K-R oraz
16K
6-34
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Kopiowanie
Można wydrukować dwustronnie oryginały jednostronne lub strony otwartej książki lub jednostronnie oryginały
dwustronne lub strony otwartej książki. Wybierz orientację oprawy oryginałów i wykończonych dokumentów.
Pozycja
Wartość
Opis
1-stronny >>1-stronny
―
Wyłącza funkcję.
1-str. >> 2-str.
Wykończenie
Oprawa z lewej/z pr., Oprawianie
Na górze
Wybierz orientację oprawy kopii.
Orientacja
oryginału
Górny brzeg na górze, Górny
brzeg po lewej, Auto*1
Wybierz orientację górnego brzegu
oryginału, aby umożliwić skanowanie
w poprawnym kierunku. Wybierz
[Orientacja oryginału], aby wybrać
sposób orientacji oryginału: [Górny brzeg
na górze] albo [Górny brzeg po lewej].
Następnie naciśnij przycisk [OK].
Oryginał
Oprawa z lewej/z pr., Oprawianie
Na górze
Wybierz orientację oprawy oryginałów.
Orientacja
oryginału
Górny brzeg na górze, Górny
brzeg po lewej, Auto*1
Wybierz orientację górnego brzegu
oryginału, aby umożliwić skanowanie
w poprawnym kierunku. Wybierz
[Orientacja oryginału], aby wybrać
sposób orientacji oryginału: [Górny brzeg
na górze] albo [Górny brzeg po lewej].
Następnie naciśnij przycisk [OK].
Oryginał
Oprawa z lewej/z pr., Oprawianie
Na górze
Wybierz kierunek oprawy oryginałów.
Wykończenie
Oprawa z lewej/z pr., Oprawianie
Na górze
Wybierz orientację oprawy kopii.
Orientacja
oryginału
Górny brzeg na górze, Górny
brzeg po lewej, Auto*1
Wybierz orientację górnego brzegu
oryginału, aby umożliwić skanowanie
w poprawnym kierunku. Wybierz
[Orientacja oryginału], aby wybrać
sposób orientacji oryginału: [Górny brzeg
na górze] albo [Górny brzeg po lewej].
Następnie naciśnij przycisk [OK].
Książka >>
1-stronny*2
Oryginał
Oprawa z lewej, Oprawa z pr.
Wybierz kierunek oprawy oryginałów.
Książka >>
2-stronny*2
Oryginał
Oprawa z lewej, Oprawa z pr.
Wybierz kierunek oprawy oryginałów.
Wykończenie
Książka >> 2-stronne, Książka >>
książka
Wybierz opcję Dupleks.
2-str. >> 1-str.
2-str. >> 2-str.
*1 Tej funkcji można używać tylko, gdy zainstalowano opcjonalny zestaw OCR Scan Activation Kit.
*2 [Górny brzeg na górze] jest ustawione na opcję „Orientacja oryginału”.
W przypadku umieszczania oryginałów na szybie umieszczaj kolejno oryginały, naciskając po każdej zmianie klawisz [Start].
Po zeskanowaniu wszystkich oryginałów wybierz [Zak. skan.], aby rozpocząć kopiowanie.
6-35
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Drukowanie
Można drukować dokument 1-stronnie lub 2-stronnie na arkuszach.
Pozycja
Wartość
Opis
1-stronny
―
Wyłącza funkcję.
2-stronny
Z lew./Z pr.
Drukuje 2-stronne dokumenty, tak aby arkusze były odpowiednio wyrównane do
oprawy z lewej lub prawej.
Na górze
Drukuje 2-stronne dokumenty, tak aby arkusze były odpowiednio wyrównane do
oprawy na górze.
6-36
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Format pliku
Oryg./Wysył.
Format danych
Wyślij
Skrzynka
niestandardowa
Funkcje
Dysk
USB
Funkcje
Określ format pliku obrazu. Można również dostosować poziom jakości obrazu.
Dostępne są następujące formaty pliku: [PDF], [TIFF], [JPEG], [XPS], [OpenXPS], [High Comp. PDF], [Word], [Excel]
i [PowerPoint].
Jeżeli do skanowania wybrano tryb koloru Skala szarości lub Pełny kolor, ustaw jakość obrazu.
Po wybraniu formatu pliku [PDF] lub [High Comp. PDF] można określić ustawienia szyfrowania lub PDF/A.
Pozycja
PDF *1*2*3
TIFF
Wartość
Tryb koloru
1 Nis. jak.(duża kompr.) do
5 Wys. jak.(mała kompr.)
Auto kolor (kolor/skala szar.), Auto kolor (kolor/
biało-czarny), Pełny kolor, Skala szarości, Czarnobiały
JPEG
Auto kolor (kolor/skala szar.), Pełny kolor, Skala
szarości
XPS
Auto kolor (kolor/skala szar.), Auto kolor (kolor/
biało-czarny), Pełny kolor, Skala szarości, Czarnobiały
OpenXPS
High Comp. PDF *1*2
Priorytet stopnia kompr.,
Standardowy, Priorytet jakości
Auto kolor (kolor/skala szar.), Auto kolor (kolor/
biało-czarny), Pełny kolor, Skala szarości
Word*4
1 Nis. jak.(duża kompr.) do
5 Wys. jak.(mała kompr.)
Auto kolor (kolor/skala szar.), Pełny kolor, Skala
szarości
Excel*4
PowerPoint*4
*1 Można utworzyć plik PDF z możliwością wyszukiwania, wykonując funkcję rozpoznawania tekstu na
zeskanowanych dokumentach.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
*2 Ustaw opcję PDF/A. (Wartość: [Wył.] / [PDF/A-1a] / [PDF/A-1b] / [PDF/A-2a] / [PDF/A-2b] / [PDF/A-2u]).
*3 Ustaw szyfrowanie PDF.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
*4 Pliki Word, Excel i PowerPoint są zapisywane w formacie pliku pakietu Microsoft Office 2007 lub nowszego.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
NOTATKA
• Jeżeli wybrano wartość [High Comp. PDF], nie można dostosować jakości obrazu.
• Można użyć funkcji szyfrowania plików PDF.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
• Jeżeli włączono szyfrowanie, nie można określić ustawień PDF/A.
6-37
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Porządkowanie plików
Wyślij
Oryg./Wysył.
Format danych
Skrzynka
niestandardowa
Funkcje
Dysk
USB
Funkcje
Możliwe jest utworzenie kilku plików, dzieląc zeskanowane dane oryginałów na części o określonej liczbie stron,
a następnie ich wysłanie.
NOTATKA
Do nazwy pliku dodawany jest trzycyfrowy numer seryjny, taki jak „abc_001.pdf, abc_002.pdf...”.
Pozycja
Wartość
Opis
Wył.
Wł.
Ustaw porządkowanie plików.
Wybierz pozycję [+] lub [-], aby określić liczbę stron.
Wybierz pozycję [Kl. liczb.], aby użyć klawiszy
numerycznych do wprowadzenia wartości.
Dołącz plik do
e-maila
Wszyst. pliki w jednym
e-mailu, Jeden plik na
e-mail
Wybierz sposób dołączania plików do wiadomości email. Wybierz pozycję [Wszyst. pliki w jednym emailu], aby dołączyć wszystkie pliki do jednej
wiadomości e-mail i je wysłać. Wybierz pozycję [Jeden
plik na e-mail], aby dołączać po jednym pliku do
wiadomości e-mail i je wysyłać.
Rozdzielczość skanowania
Wyślij
Kolor/
Jakość obrazu
Skrzynka
niestandardowa
Funkcje
Kolor/
Jakość obrazu
Dysk
USB
Funkcje
Wybierz stopień rozdzielczości skanowania.
(Wartość: [600 × 600 dpi] / [400 × 400 dpi Ultra] / [300 × 300 dpi] / [200 × 400 dpi Bardzo] / [200 × 200 dpi Wysoka] /
[200 × 100 dpi Normalna])
NOTATKA
Im większa liczba, tym wyższa rozdzielczość obrazu. Większa rozdzielczość oznacza również zwiększenie rozmiarów
plików i wydłużenie czasu wysyłania.
6-38
7
Rozwiązywanie
problemów
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Regularna konserwacja .......................................... 7-3
Czyszczenie ................................................ 7-3
Czyszczenie szklanej płyty .......................... 7-3
Czyszczenie wnętrza procesora
dokumentów ................................................ 7-3
Czyszczenie wąskiej szyby skanera ........... 7-4
Wymiana pojemnika z tonerem ................... 7-5
Wymiana pojemnika na zużyty toner .......... 7-8
Ładowanie papieru .................................... 7-10
Uzupełnianie zszywek (finiszer wewnętrzny) 7-11
Uzupełnianie zszywek (finiszer na 1000
arkuszy) ..................................................... 7-13
Uzupełnianie zszywek (finiszer na 4000
arkuszy) ..................................................... 7-14
Uzupełnianie zszywek (finiszer na 100
arkuszy) ..................................................... 7-16
Uzupełnianie zszywek (moduł
składania) .................................................. 7-17
Opróżnianie pojemnika na odpady
z zszywacza .............................................. 7-19
Opróżnianie pojemnika na odpady
dziurkacza ................................................. 7-21
Rozwiązywanie problemów .................................. 7-27
Usuwanie awarii ........................................ 7-27
Problemy z obsługą urządzenia ................ 7-27
Problemy z wydrukami .............................. 7-32
Operacja zdalna ........................................ 7-35
Reagowanie na komunikaty o błędach ..... 7-37
Dopasowanie/konserwacja ................................... 7-55
Przegląd polecenia Dopasowanie/
konserwacja .............................................. 7-55
Dopasowanie krzywej tonów ..................... 7-56
Odświeżanie bębna ................................... 7-57
Kalibracja .................................................. 7-58
Czyszczenie skanera laserowego ............. 7-58
Odświeżanie wywoływacza ....................... 7-58
Usuwanie zacięć papieru ...................................... 7-59
Wskaźniki lokalizacji zacięcia .................... 7-59
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 1 .... 7-61
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 2 .... 7-64
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 3
i 4 (500 arkuszy x 2) .................................. 7-67
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 3
(1500 arkuszy x 2) ..................................... 7-69
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 4
(1500 arkuszy x 2) ..................................... 7-71
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 5
(podajnik boczny) ...................................... 7-74
Usuwanie zaciętego papieru z tacy
uniwersalnej .............................................. 7-76
Usuwanie zaciętego papieru z obszaru
prawej pokrywy 1 ...................................... 7-77
Usuwanie zaciętego papieru z obszaru
prawej pokrywy 2 (500 arkuszy x 2) .......... 7-81
Usuwanie zaciętego papieru z obszaru
prawej pokrywy 2 (1500 arkuszy x 2) ........ 7-83
Usuwanie zaciętego papieru z modułu
mostka ...................................................... 7-84
Usuwanie zaciętego papieru ze
skrzynki ..................................................... 7-85
Usuwanie zaciętego papieru z finiszera
wewnętrznego ........................................... 7-86
Usuwanie zaciętego papieru
z procesora dokumentów
(Automatyczne odwracanie) ..................... 7-88
Usuwanie zaciętego papieru
z procesora dokumentów (skanowanie
jednoprzebiegowe) .................................... 7-90
Usuwanie zaciętego papieru z finiszera
na 1000 arkuszy ........................................ 7-91
Usuwanie zaciętego papieru z finiszera
na 4000 arkuszy/finiszera ze
zszywaczem na 100 arkuszy
(wewnętrzny) ............................................. 7-94
Usuwanie zaciętego papieru z finiszera
na 4000 arkuszy/finiszera ze
zszywaczem na 100 arkuszy (taca A) ....... 7-95
Usuwanie zaciętego papieru z finiszera
na 4000 arkuszy/finiszera ze
zszywaczem na 100 arkuszy (taca B) ....... 7-99
Usuwanie zaciętego papieru z modułu
składania (finiszer na 4000 arkuszy) ....... 7-102
Usuwanie zaciętego papieru z tacy
składającej (finiszer na 4000 arkuszy) .... 7-107
Usuwanie zaciętego papieru z modułu
składania (finiszer ze zszywaczem na
100 arkuszy) ........................................... 7-111
Usuwanie zaciętego papieru z tacy
składającej (finiszer ze zszywaczem na
100 arkuszy) ........................................... 7-117
Usuwanie zacięcia zszywek ............................... 7-121
Usuwanie zaciętych zszywek z finiszera
wewnętrznego ......................................... 7-121
7-1
Rozwiązywanie problemów >
Usuwanie zaciętych zszywek z finiszera
na 1000 arkuszy ......................................
Usuwanie zaciętych zszywek z finiszera
na 4000 arkuszy ......................................
Usuwanie zaciętych zszywek z finiszera
ze zszywaczem na 100 arkuszy ..............
Usuwanie zaciętych zszywek z modułu
składania (finiszer na 4000 arkuszy) .......
Usuwanie zaciętych zszywek z modułu
składania (finiszer ze zszywaczem na
100 arkuszy) ............................................
7-123
7-126
7-128
7-131
7-135
7-2
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Regularna konserwacja
Czyszczenie
Regularnie czyść urządzenie, aby zapewnić optymalną jakość drukowanych kopii.
PRZESTROGA
Dla zachowania bezpieczeństwa należy zawsze przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia odłączać kabel
zasilający.
Czyszczenie szklanej płyty
Przetrzyj tylną część pokrywy oryginałów, wewnętrzną część procesora dokumentów oraz szklaną płytę za pomocą
miękkiej szmatki zwilżonej alkoholem lub łagodnym detergentem.
WAŻNE
Nie wolno używać rozcieńczalników ani rozpuszczalników organicznych.
Czyszczenie wnętrza procesora dokumentów
Gdy stosowany jest procesor dokumentów w celu wykonywania dwustronnego skanowania, wyczyść zespół
dwustronnego skanowania za pomocą dostarczonej ściereczki do czyszczenia.
WAŻNE
Nie wolno używać rozcieńczalników ani rozpuszczalników organicznych.
1
Wyjmij ściereczkę ze schowka na ściereczkę i otwórz pokrywę
procesora dokumentów.
7-3
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
2
Wyczyść wnętrze procesora dokumentów.
Czyszczenie wąskiej szyby skanera
Podczas używania procesora dokumentów należy czyścić wąską szybę skanera oraz obszar odczytywania za pomocą
dostarczonej ściereczki do czyszczenia.
WAŻNE
Wyczyść powierzchnię wąskiej szyby skanera za pomocą dołączonej ściereczki do czyszczenia.
NOTATKA
Zabrudzenia na wąskiej szybie skanera oraz w obszarze odczytywania powodują pojawienie się czarnych smug,
które będą widoczne na wydruku.
1
Wyjmij ściereczkę ze schowka na ściereczkę.
2
Oczyść powierzchnię wąskiej szyby skanera oraz obszar
odczytywania.
7-4
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Wymiana pojemnika z tonerem
Jeżeli w pojemniku wyczerpie się toner, zostanie wyświetlony następujący komunikat.
„Pojemnik z tonerem jest pusty.”
Jeżeli w pojemniku jest mało toneru, zostanie wyświetlony następujący komunikat. Upewnij się, czy dysponujesz
nowym pojemnikiem na wymianę.
„Kończy się toner. (Wymień po opróżnieniu.)”
NOTATKA
• Należy zawsze używać wyłącznie oryginalnych pojemników z tonerem. Korzystanie z nieoryginalnych pojemników
z tonerem może powodować błędy na wydrukach i awarie urządzenia.
• Układ pamięci w pojemniku z tonerem gromadzi informacje pozwalające na lepszą obsługę klienta, prowadzenie
recyklingu zużytych pojemników oraz planowanie i rozwój nowych produktów. Nie są w nim zapisywane żadne
informacje, które mogłyby pozwolić na identyfikację poszczególnych osób. Wszystkie informacje wykorzystywane
do powyższych celów są całkowicie anonimowe.
PRZESTROGA
Nie należy próbować spalać części, w których znajduje się toner. Powstające wówczas iskry mogą
spowodować oparzenia.
1
Otwórz przednią pokrywę.
NOTATKA
Jeżeli pokrywa pojemnika z tonerem zostanie zamknięta przed wymianą pojemnika,
wybierz pozycję [Otwórz pokrywę pojemnika na toner].
2
Wyjmij pojemnik z tonerem.
7-5
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
3
Umieść zużyty pojemnik z tonerem w torbie na odpady.
4
Wyjmij nowy pojemnik z tonerem z opakowania.
WAŻNE
Nie należy dotykać miejsc pokazanych poniżej.
5
Stuknij w pojemnik z tonerem.
5~6
6
5~6
Wstrząśnij pojemnikiem z tonerem.
5~6
5~6
5~6
7-6
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
7
Włóż pojemnik z tonerem.
WAŻNE
Włóż pojemnik z tonerem do końca.
CLICK!
8
Zamknij pokrywę pojemnika z tonerem.
9
Zamknij przednią pokrywę.
NOTATKA
• Jeżeli pokrywa pojemnika z tonerem lub przednia pokrywa nie zamyka się, sprawdź, czy nowy pojemnik z tonerem
został poprawnie włożony.
• Pusty pojemnik z tonerem należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub przedstawicielowi serwisu. Zebrane
pojemniki z toneru zostaną przetworzone lub zutylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.
7-7
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Wymiana pojemnika na zużyty toner
Jeżeli pojemnik na zużyty toner się wypełni, zostanie wyświetlony następujący komunikat. Natychmiast wymień
pojemnik na zużyty toner.
"Poj. na zuż. toner jest pełny.”
PRZESTROGA
Nie należy próbować spalać części, w których znajduje się toner. Powstające wówczas iskry mogą
spowodować oparzenia.
1
Otwórz pokrywę pojemnika na zużyty toner.
2
Wyjmij pojemnik na zużyty toner.
3
Włóż zapełniony pojemnik na zużyty toner do torby na odpady.
4
Wyjmij nowy pojemnik na zużyty toner.
7-8
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
5
Włóż pojemnik na zużyty toner.
CLICK!
6
Zamknij pokrywę pojemnika na zużyty toner.
NOTATKA
Pusty pojemnik na zużyty toner należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub pracownikowi serwisu. Zebrane
pojemniki na zużyty toner zostaną przetworzone lub zutylizowane zgodnie z właściwymi przepisami.
7-9
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Ładowanie papieru
Jeżeli w kasecie wyczerpie się papier, zostaną wyświetlone następujące komunikaty.
„Dodaj papier do kasety #.”
„Dodaj papier do tacy uniwersalnej.”
Ładowanie do kasety 1 (strona 3-4)
Ładowanie do kasety 2 (strona 3-7)
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną (strona 5-7)
NOTATKA
Jeżeli dla ustawienia [Pokaż kom. o konf. papieru] wybrano opcję [Wł.], ekran potwierdzenia ustawień papieru
zostanie wyświetlony po włożeniu nowego papieru. Jeżeli papier zostanie zmieniony, wybierz pozycję [Zmień],
a następnie zmień ustawienia papieru.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
7-10
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Uzupełnianie zszywek (finiszer wewnętrzny)
Jeżeli w zszywaczu zabraknie zszywek, zostanie wyświetlony następujący komunikat. Należy uzupełnić zszywki
w kasecie.
„Brak zszywek.”
NOTATKA
Gdy w jednostce zszywacza zabraknie zszywek, skontaktuj się ze sprzedawcą lub z pracownikiem serwisu.
1
Otwórz finiszer wewnętrzny.
2
Otwórz pokrywę zszywacza.
3
Wyjmij uchwyt z kasetą na zszywki.
7-11
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
4
Wymień zszywki.
1
2
1
5
Włóż uchwyt z kasetą na zszywki.
6
Zamknij pokrywę zszywacza.
7
Wsuń finiszer wewnętrzny w pierwotne położenie.
7-12
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Uzupełnianie zszywek (finiszer na 1000 arkuszy)
Jeżeli w zszywaczu zabraknie zszywek, zostanie wyświetlony następujący komunikat. Należy uzupełnić zszywki
w kasecie.
„Brak zszywek.”
NOTATKA
Gdy w jednostce zszywacza zabraknie zszywek, skontaktuj się ze sprzedawcą lub z pracownikiem serwisu.
1
Otwórz przednią pokrywę finiszera.
2
Wyjmij uchwyt z kasetą na zszywki.
3
Wymień zszywki.
1
2
1
7-13
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
4
Włóż uchwyt z kasetą na zszywki.
5
Zamknij pokrywę.
Uzupełnianie zszywek (finiszer na 4000 arkuszy)
Jeżeli w zszywaczu zabraknie zszywek, zostanie wyświetlony następujący komunikat. Należy uzupełnić zszywki
w kasecie.
„Brak zszywek.”
NOTATKA
Gdy w jednostce zszywacza zabraknie zszywek, skontaktuj się ze sprzedawcą lub z pracownikiem serwisu.
1
Otwórz przednią pokrywę finiszera 1.
7-14
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
2
Wyjmij uchwyt z kasetą na zszywki (A).
3
Wymień zszywki.
1
2
1
4
Włóż uchwyt z kasetą na zszywki (A).
5
Zamknij pokrywę.
7-15
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Uzupełnianie zszywek (finiszer na 100 arkuszy)
Jeżeli w zszywaczu zabraknie zszywek, zostanie wyświetlony następujący komunikat. Należy uzupełnić zszywki
w kasecie.
„Brak zszywek.”
NOTATKA
Gdy w jednostce zszywacza zabraknie zszywek, skontaktuj się ze sprzedawcą lub z pracownikiem serwisu.
1
Otwórz przednią pokrywę finiszera 1.
2
Wyjmij uchwyt z kasetą na zszywki (A).
3
Wymień zszywki.
1
2
1
7-16
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
4
Włóż uchwyt z kasetą na zszywki (A).
5
Zamknij pokrywę.
Uzupełnianie zszywek (moduł składania)
Jeżeli w zszywaczu zabraknie zszywek, zostanie wyświetlony następujący komunikat. Należy uzupełnić zszywki
w kasecie.
„Brak zszywek.”
NOTATKA
Gdy w jednostce zszywacza zabraknie zszywek, skontaktuj się ze sprzedawcą lub z pracownikiem serwisu.
1
Otwórz przednią pokrywę finiszera 1 i 2.
7-17
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
2
Wyjmij uchwyt z kasetą na zszywki (B) lub (C).
C
B
3
Wymień zszywki.
2
1
2
1
1
1
4
Włóż uchwyt z kasetą na zszywki (B) lub (C).
5
Zamknij pokrywy.
7-18
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Opróżnianie pojemnika na odpady z zszywacza
Jeżeli pojemnik na odpady z zszywacza jest pełny, zostanie wyświetlony następujący komunikat. Opróżnij pojemnik na
odpady z zszywacza.
„Sprawdź pojemnik zszywacza.”
Podczas wykonywania tej czynności wyłącznik zasilania musi być włączony.
1
Otwórz przednią pokrywę finiszera 1.
2
Wyjmij pojemnik na odpady z zszywacza.
NOTATKA
Należy zachować ostrożność, aby podczas wyjmowania pojemnika nie rozsypać jego
zawartości.
3
Opróżnij pojemnik na odpady z zszywacza.
7-19
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
4
Zainstaluj pojemnik na odpady z zszywacza.
5
Zamknij pokrywę.
7-20
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Opróżnianie pojemnika na odpady dziurkacza
Jeżeli pojemnik na odpady dziurkacza jest pełny, zostanie wyświetlony następujący komunikat. Opróżnij pojemnik
dziurkacza.
„Opróżnij pojemnik dziurkacza.”
Podczas wykonywania tej czynności wyłącznik zasilania musi być włączony.
Finiszer wewnętrzny
1
Otwórz finiszer wewnętrzny.
2
Wyjmij pojemnik dziurkacza.
NOTATKA
Należy zachować ostrożność, aby podczas wyjmowania pojemnika nie rozsypać jego
zawartości.
7-21
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
3
Opróżnij pojemnik dziurkacza.
4
Włóż pojemnik dziurkacza.
5
Wsuń finiszer wewnętrzny w pierwotne położenie.
7-22
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Finiszer na 1000 arkuszy
1
Otwórz przednią pokrywę finiszera.
2
Wyjmij pojemnik dziurkacza.
NOTATKA
Należy zachować ostrożność, aby podczas wyjmowania pojemnika nie rozsypać jego
zawartości.
3
Opróżnij pojemnik dziurkacza.
7-23
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
4
Włóż pojemnik dziurkacza.
5
Zamknij pokrywę.
Finiszer na 4000 arkuszy/finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy
1
Otwórz przednią pokrywę finiszera 1.
7-24
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
2
Wyjmij pojemnik dziurkacza.
NOTATKA
Należy zachować ostrożność, aby podczas wyjmowania pojemnika nie rozsypać jego
zawartości.
3
Opróżnij pojemnik dziurkacza.
4
Włóż pojemnik dziurkacza.
7-25
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
5
Zamknij pokrywę.
7-26
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie awarii
Poniższa tabela podaje ogólne wskazówki jak rozwiązywać problemy.
Jeżeli wystąpił problem z urządzeniem, sprawdź punkty kontrolne i wykonaj procedury opisane na kolejnych stronach.
Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
NOTATKA
Podczas rozmowy z pracownikiem serwisu konieczne będzie podanie numeru seryjnego.
Aby sprawdzić numer seryjny, patrz:
Ekran Informacje o urządzeniu (strona 2-18)
Problemy z obsługą urządzenia
W przypadku wystąpienia następujących problemów z obsługą urządzenia należy wykonać odpowiednie procedury.
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Aplikacja nie uruchamia
się.
Czy czas automatycznego
resetowania panelu nie jest zbyt
krótki?
Ustaw czas automatycznego
resetowania panelu na przynajmniej
30 sekund.
―
Ekran nie odpowiada po
włączeniu wyłącznika
zasilania.
Czy urządzenie jest podłączone do
zasilania?
Podłącz przewód zasilania do
gniazda sieciowego.
―
Czy urządzenie jest zasilane?
Włącz główny wyłącznik zasilania.
strona 2-2
Czy na ekranie wyświetlany jest
komunikat?
Określ prawidłową reakcję na
komunikat i wykonaj odpowiednie
działania.
strona 7-37
Czy urządzenie nie jest w stanie
uśpienia?
Naciśnij dowolny klawisz na panelu
operacyjnym w celu wyłączenia
stanu uśpienia.
strona 2-36
Czy oryginały zostały prawidłowo
załadowane?
Kładąc oryginały na płycie, umieść
je zadrukowaną stroną do dołu
i ustaw je zgodnie z płytami
wskaźnika rozmiaru oryginału.
strona 5-2
Umieszczając oryginały w module
przetwarzania dokumentów, układaj
je stroną zadrukowaną do góry.
strona 5-4
Sprawdź ustawienia
oprogramowania.
―
Naciśnięcie klawisza
[Start] nie powoduje
wykonywania kopii.
Wysuwane są puste
arkusze.
―
7-27
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Papier często się zacina.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
Załaduj papier prawidłowo.
strona 3-4
―
Zmień orientację ustawienia papieru
o 180 stopni.
strona 3-4
Czy załadowany jest odpowiedni
rodzaj papieru? Czy jest on w
dobrym stanie?
Wyjmij, odwróć i załaduj papier
ponownie.
strona 3-4
Czy papier nie jest wygięty, zagięty
lub pomarszczony?
Wymień papier.
strona 3-4
Czy w urządzeniu nie znajdują się
luźne skrawki lub zacięty papier?
Wyjmij zacięty papier.
strona 7-59
Co najmniej 2 arkusze
nakładają się na siebie
(pobieranie wielu arkuszy
jednocześnie).
―
Załaduj papier prawidłowo.
strona 3-2
Wydruki są
pomarszczone.
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
Załaduj papier prawidłowo.
strona 3-4
―
Zmień orientację ustawienia papieru
o 180 stopni.
strona 3-4
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
strona 3-4
Wydruki są pozwijane.
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
strona 3-4
Nie można zainstalować
sterownika drukarki.
Czy sterownik został zainstalowany
przy użyciu nazwy hosta, gdy
dostępna jest sieć Wi-Fi lub funkcja
Wi-Fi Direct?
Określ adres IP zamiast nazwy
hosta.
―
7-28
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Nie można drukować.
Nie można drukować
dokumentów zapisanych
na dysku USB.
Dysk USB nie został
rozpoznany.
Dla ustawienia „Auto-IP”
wybrano już opcję [Wł.],
ale adres IP nie jest
przydzielany
automatycznie.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy urządzenie jest podłączone do
zasilania?
Podłącz przewód zasilania do
gniazda sieciowego.
―
Czy urządzenie jest zasilane?
Włącz główny wyłącznik zasilania.
strona 2-2
Czy kabel USB i kabel sieciowy są
podłączone?
Podłącz odpowiedni kabel USB
i kabel sieciowy.
strona 2-7
Czy zadanie drukowania nie jest
wstrzymane?
Wznów drukowanie.
―
Jeżeli sieć przewodowa lub Wi-Fi
wykorzystuje rozwiązywanie nazw,
czy adres IP (adres prywatny) jest
już używany w innej sieci?
Na urządzeniu można używać tylko
jednej nazwy hosta i nazwy
domeny. Skonfiguruj sieć
z uwzględnieniem tego
ograniczenia.
―
Zmień ustawienia rozwiązywania
nazw, np. NetBEUI i DNS, lub
ustawienia środowiska sieciowego.
Embedded
Web
Server RX
User
Guide
Na ekranie Podstawowa sieć
(Klient) wybierz dla ustawień Wi-Fi,
Sieć przewodowa lub Opcjonalna
sieć opcję sieci bez ograniczeń.
―
Wybierz dla ustawienia [Sieć
przewodowa] lub [Wi-Fi] opcję
[Wł.], a dla drugiego opcję [Wył.].
―
Czy host USB nie jest
zablokowany?
W ustawieniach hosta USB wybierz
[Odblokuj].
―
―
Sprawdź, czy dysk USB jest
prawidłowo podłączony do
urządzenia.
―
Czy dla adresu lokalnego
połączenia w protokole TCP/IP(v4)
wprowadzono wartość inną niż
„0.0.0.0”?
Wprowadź wartość „0.0.0.0” dla
adresu IP w protokole TCP/IP(v4).
strona 2-32
7-29
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Nie można wysłać przez
protokół SMB.
Nie można wysłać pocztą
elektroniczną.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy kabel sieciowy jest
podłączony?
Podłącz poprawnie kabel sieciowy.
strona 2-7
Czy ustawienia sieciowe urządzenia
zostały prawidłowo
skonfigurowane?
Skonfiguruj prawidłowo ustawienia
TCP/IP.
―
Czy ustawienia udostępniania
folderów zostały prawidłowo
skonfigurowane?
Sprawdź we właściwościach folderu
ustawienia udostępniania oraz
uprawnienia dostępu.
―
Czy wybrany interfejs jest określony
jako sieć podstawowa?
Określ nazwę hosta lub adres IP
interfejsu zdefiniowanego jako sieć
podstawowa lub ustaw interfejs
ponownie.
―
Czy dla opcji Protokół SMB wybrano
ustawienie [Wł.]?
Dla opcji Protokół SMB ustaw
wartość [Wł.].
―
Czy parametr [Nazwa hosta] został
prawidłowo wprowadzony? *1
Sprawdź nazwę komputera, do
którego są przesyłane dane.
strona 5-22
Czy parametr [Ścieżka] został
prawidłowo wprowadzony?
Sprawdź nazwę udziału folderu
udostępnionego.
strona 5-22
Czy parametr [Nazwa logowania]
został prawidłowo wprowadzony? *1 *2
Sprawdź nazwę domeny i nazwę
logowania.
strona 5-22
Czy dla parametrów [Nazwa hosta]
i [Nazwa logowania] została użyta ta
sama nazwa domeny?
Usuń nazwę domeny i ukośnik
odwrotny („\”) z parametru [Nazwa
logowania użytkownika].
strona 5-22
Czy parametr [Hasło logowania]
został prawidłowo wprowadzony?
Sprawdź hasło logowania.
strona 5-22
Czy wyjątki Zapory systemu
Windows zostały prawidłowo
skonfigurowane?
Skonfiguruj prawidłowo wyjątki
Zapory systemu Windows.
―
Czy ustawienia godziny
w urządzeniu, na serwerze domeny
i na komputerze docelowym są takie
same?
Ustaw w urządzeniu, na serwerze
domeny i na komputerze
docelowym taką samą godzinę.
―
Czy na ekranie jest wyświetlany
komunikat Błąd wysyłania?
Patrz Reagowanie na błąd
wysyłania.
strona 7-51
Czy na urządzeniu ustawiono limit
rozmiaru e-mail w ustawieniach
serwera SMTP?
Sprawdź wartość limitu w polu „Limit
rozmiaru e-mail?
” w ustawieniu
[E-mail] w narzędziu Embedded
Web Server RX i zmień ją w razie
potrzeby.
strona 2-48
7-30
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Z okolicy otworu
wyjściowego papieru
drukarki wydobywa się
para.
Sprawdź, czy temperatura
w pomieszczeniu nie jest za niska
lub czy nie użyto wilgotnego
papieru.
W niektórych środowiskach i przy
pewnych stanach papieru ciepło
generowane podczas drukowania
uwalnia wilgoć z papieru.
Wydobywająca się para może
wyglądać jak dym. Nie jest to
oznaka jakiegokolwiek problemu.
Można kontynuować drukowanie.
Jeżeli występowanie pary jest
niepokojące, zwiększ temperaturę
w pomieszczeniu lub wymień papier
w drukarce na bardziej suchy.
―
Nie można utworzyć pliku
PDF z możliwością
wyszukiwania tekstu.
Czy wybrano poprawny język?
Sprawdź język do wyodrębnienia.
―
Czy teksty w oryginale nie są
rozpoznawane jako tekst lub czas
utworzenia PDF jest uwzględniony?
Sprawdź następujące:
―
Nie można wyszukać
tekstu w pliku PDF.
Nie można odnaleźć
urządzenia z WSD.
•
Orientacja oryginału jest
nieprawidłowa.
•
Podczas umieszczania
oryginałów o różnej orientacji dla
ustawienia [Automatyczne
obracanie obrazu] wybierz
ustawienie [Wł.].
Czy dla ustawienia [Format pliku]
wybrano wartość [Rozpozn. tekstu
OCR]?
Zmień ustawienie [Format pliku] na
wartość [Rozpozn. tekstu OCR].
―
Czy tekst zeskanowanych
oryginałów jest wyblakły lub zbyt
jasny?
Zmień ustawienie [Gęstość] na
ciemniejszy poziom.
strona 6-27
Czy tło zeskanowanych oryginałów
jest zbyt ciemne i występują
problemy z rozpoznaniem tekstów?
Zmień ustawienie [Dopasowanie
gęstości tła] na wartość [Wł.] lub
[Ręczne] i ręcznie dostosuj gęstość
na jaśniejszy poziom.
W przeciwnym razie zmień
ustawienie [Gęstość] na
ciemniejszy poziom.
strona 6-27
Czy tekst lub obraz z tylnej strony
oryginałów jest widoczny na
przedniej stronie?
Zmień ustawienie [Zapobieganie
przesiąkaniu] na opcję [Wł.].
―
Czy wyszukano według adresu IP
urządzenia czy według nazwy
hosta?
Ze względów bezpieczeństwa
protokół [HTTP] ustawiony jest na
[Wył.], a zatem nie można
wyszukiwać według adresu IP
urządzenia ani według nazwy hosta.
―
*1 Jako nazwę hosta można także wpisać pełną nazwę komputera (np. pc001.abcdnet.pl).
*2 Nazwy logowania można także wprowadzić w następujących formatach:
Nazwa_domeny/nazwa_użytkownika (na przykład abcdnet/jan.kowalski)
Nazwa_użytkownika@nazwa_domeny (na przykład jan.kowalski@abcdnet)
7-31
―
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Problemy z wydrukami
W przypadku wystąpienia następujących problemów z wydrukami należy wykonać odpowiednie procedury.
Objaw
Wydrukowane obrazy są
w całości zbyt jasne.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
strona 3-2
Czy gęstość została zmieniona?
Wybierz odpowiedni poziom
gęstości.
strona 6-27
―
Czy tryb EcoPrint jest włączony?
Wyłącz tryb [EcoPrint].
―
―
Uruchom polecenie [Odśwież
wywoływacz].
strona 7-58
―
Uruchom polecenie [Czyszcz.
skanera laser.].
strona 7-58
―
Upewnij się, czy został ustawiony
rodzaj papieru odpowiadający
włożonemu papierowi.
―
Białe tło obrazu wydaje
się być delikatnie
zabarwione na całej
powierzchni.
Czy gęstość została zmieniona?
Wybierz odpowiedni poziom
gęstości.
―
―
Uruchom polecenie [Kalibracja].
strona 7-58
Kopie cechują się
morowatym wzorem
(punkty są wydrukowane
w grupach, tworząc wzór
a nie jednolitą całość).
Czy oryginał to wydrukowane
zdjęcie?
Używając ustawienia [Foto], określ
obraz oryginału, wybierając opcję
[Wyjście drukarki] lub [Książka/
magazyn].
strona 6-28
Tekst nie jest drukowany
wyraźnie.
Czy wybrano odpowiednią jakość
obrazu dla oryginału?
Wybierz odpowiednią jakość
obrazu.
strona 6-28
7-32
strona 6-27
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Punkty kontrolne
Na białym tle widoczne są
czarne kropki, mimo że
zeskanowany został
oryginał z białym tłem.
Czy uchwyt oryginałów lub szklana
płyta są brudne?
Oczyść uchwyt oryginałów lub
szklana płytę.
strona 7-3
―
Uruchom polecenie [Odśwież
wywoływacz].
strona 7-58
Czy urządzenie jest używane
w otoczeniu o wysokiej wilgotności
lub otoczeniu o gwałtownych
zmianach temperatury lub
wilgotności?
Przenieś urządzenie do miejsca
o odpowiedniej wilgotności.
―
Ustaw opcję [El. grzejny bębna] na
[Wł.].
―
―
Uruchom polecenie [Odśwież.
bębna].
strona 7-57
Czy oryginały są załadowane
prawidłowo?
Umieszczając oryginały na płycie,
dostosuj ich położenie do wskaźników
rozmiaru oryginału.
strona 5-2
Podczas umieszczania oryginałów
w opcjonalnym procesorze
dokumentów wyrównaj wskaźniki
szerokość oryginału przed
ułożeniem oryginałów.
strona 5-4
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
Sprawdź ułożenie prowadnic
szerokości papieru.
strona 3-4
Na wydrukowanych
obrazach widoczne są
pionowe linie.
Czy wąska szyba skanera jest
czysta?
Wyczyść wąską szybę skanera.
strona 7-4
―
Uruchom polecenie [Czyszcz.
skanera laser.].
strona 7-58
Górna krawędź lub tylna
strona papieru jest
zabrudzona.
Czy wnętrze urządzenia jest
zabrudzone?
Otwórz prawą pokrywę. Jeżeli
wnętrze urządzenia jest zabrudzone
tonerem, wyczyść je za pomocą
miękkiej, suchej
i niepozostawiającej kłaczków
ściereczki.
strona 7-3
Wydrukowane obrazy są
niewyraźne.
Wydrukowane obrazy są
obcięte.
Wydrukowane obrazy są
przekrzywione.
Naprawa
7-33
Strona
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Część obrazu jest
okresowo słabo widoczna
lub na wydruku widać
białe linie.
Wydruk z jednej strony
arkusza przebija na
drugiej stronie.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
―
Otwórz, a następnie zamknij prawą
pokrywę.
―
―
Uruchom polecenie [Odśwież.
bębna].
strona 7-57
―
Uruchom polecenie [Odśwież
wywoływacz].
strona 7-58
―
Zmień ustawienie [Zapobieganie
przesiąkaniu] na opcję [Wł.].
―
7-34
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Operacja zdalna
Ta funkcja umożliwia administratorowi systemu objaśnić użytkownikowi procedurę obsługi panelu oraz sposób
rozwiązywania problemów, zdalnie uzyskując dostęp do panelu operacyjnego urządzenia za pomocą przeglądarki
i oprogramowania VNC.
Uruchamianie funkcji Operacja zdalna z poziomu przeglądarki
Obsługiwane są następujące przeglądarki: Dla obsługi zdalnej zalecamy używać najnowszej wersji przeglądarki.
•
Google Chrome (wersja 21.0 lub nowsza)
•
Internet Explorer (wersja 9.0 lub nowsza)
•
Microsoft Edge
•
Mozilla Firefox (wersja 14.0 lub nowsza)
•
Safari (wersja 5.0 lub nowsza)
W tej procedurze opisano uruchamianie funkcji Operacja zdalna w programie Embedded Web Server RX za pomocą
przeglądarki Google Chrome.
NOTATKA
Aby uruchomić funkcję Operacja zdalna w innych przeglądarkach, należy zapoznać się z następującym dokumentem:
Embedded Web Server RX User Guide
1
Wyświetl ekran.
2
Ustaw opcję „Enhanced VNC over SSL” na [Wł.].
Klawisz [Menu syst./licznik] > [System/Sieć] > [Sieć] > [Ustawienia protokołu]
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
NOTATKA
Możliwe jest konfigurowanie ustawień protokołu za pomocą programu Embedded Web
Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
3
Skonfiguruj ustawienia obsługi zdalnej.
1 Klawisz [Menu syst./licznik] > [System/Sieć] > [Operacja zdalna] > [Zmień] > [Wł.]
2 Wybierz ustawienie [Wył.], [Użyj hasła] lub [Tylko administrator].
Po wybraniu ustawienia [Użyj hasła] wprowadź hasło w polach „Hasło” i „Potwierdź hasło”,
a następnie wybierz przycisk [OK].
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
NOTATKA
Możliwe jest skonfigurowanie ustawień obsługi zdalnej z poziomu programu Embedded
Web Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
4
Ponownie uruchom urządzenie.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
7-35
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
5
Uruchom przeglądarkę.
Wprowadź prefiks protokołu „https://” i nazwę hosta maszyny, aby uzyskać dostęp do
programu Embedded Web Server RX.
Uzyskiwanie dostępu do narzędzia Embedded Web Server RX (strona 2-45)
6
Wybierz pozycje [Informacje o urządzeniu/Operacja zdalna] >
[Operacja zdalna].
7
Kliknij przycisk [Start].
NOTATKA
• Jeżeli użytkownik jest zalogowany na urządzeniu, na panelu operacyjnym zostanie
wyświetlony ekran potwierdzenia uprawnień. Wybierz pozycję [Tak].
• Jeżeli w trakcie nawiązywania połączenia przez funkcję Operacja zdalna zostanie
wyświetlona informacja o zablokowaniu wyskakującego okienka, należy wybrać opcję
Zawsze zezwalaj na wyskakujące okienka dla https:// [nazwa hosta] i kliknąć przycisk
Gotowe. Uruchom funkcję Operacja zdalna po co najmniej jednej minucie.
Po uruchomieniu funkcji Operacja zdalna na ekranie komputera administratora systemu lub
użytkownika zostanie wyświetlony ekran panelu operacyjnego.
Uruchamianie funkcji Operacja zdalna z poziomu oprogramowania VNC
1
Wyświetl ekran.
2
Ustaw opcję „Enhanced VNC (RFB)” na [Wł.].
Klawisz [Menu syst./licznik] > [System/Sieć] > [Sieć] > [Ustawienia protokołu]
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
NOTATKA
• Jeżeli dla opcji „VNC (RFB) over SSL” wybrano ustawienie [Wł.], komunikacja jest
szyfrowana.
• Możliwe jest konfigurowanie ustawień protokołu za pomocą programu Embedded Web
Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
3
Uruchom obsługę zdalną.
1 Uruchom oprogramowanie VNC.
2 Wprowadź adres w następującym formacie rozdzielanym dwukropkiem, aby uruchomić
obsługę zdalną.
„Adres IP:numer portu”
NOTATKA
Jeżeli w punkcie 2 dla opcji „VNC (RFB)” wybrano ustawienie [Wł.], domyślny numer
portu to 9062. Jeżeli dla opcji „VNC (RFB) over SSL” wybrano ustawienie [Wł.],
domyślny numer portu to 9063.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
7-36
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Reagowanie na komunikaty o błędach
Jeżeli na panelu dotykowym wyświetlany jest jeden z poniższych komunikatów, postępuj zgodnie z odpowiednią
procedurą.
NOTATKA
Podczas rozmowy z pracownikiem serwisu konieczne będzie podanie numeru seryjnego. Aby sprawdzić numer
seryjny, patrz:
Ekran Informacje o urządzeniu (strona 2-18)
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
B
Błąd aktywacji.
Błąd dysku twardego.
―
Aktywacja aplikacji nie powiodła się.
Skontaktuj się z administratorem.
―
―
Uwierzytelnianie rozszerzone jest
wyłączone. Wyłącz i włącz
wyłącznik zasilania. Jeżeli błąd
będzie nadal występować,
skontaktuj się z administratorem.
―
—
Wystąpił błąd na dysku twardym.
Anulowano zadanie. Wybierz
[Koniec].
—
Możliwe są następujące kody
błędów.
01: Przekroczono ilość danych,
które można zapisać za jednym
razem. Uruchom ponownie system
albo wyłącz i ponownie włącz
zasilanie. Jeżeli błąd występuje
nadal, podziel plik na mniejsze pliki.
Jeżeli błąd będzie występował po
podzieleniu pliku, oznacza to, że
doszło do uszkodzenia dysku
twardego. Uruchom polecenie
[Inicjalizowanie systemu].
04: Niewystarczająca ilość miejsca
na dysku twardym, aby ukończyć tę
operację. Przenieś lub usuń
niepotrzebne dane.
7-37
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Błąd dysku twardego.
Wezwij serwis.
—
Wezwij serwis.
—
Błąd dysku USB.*1
Czy dysk USB jest zabezpieczony
przed zapisem?
Wystąpił błąd dysku USB. Zadanie
zostało zatrzymane. Wybierz
[Koniec].
―
Możliwe są następujące kody
błędów.
01: Podłącz dysk USB, na którym
można zapisywać dane.
―
Wystąpił błąd dysku USB. Zadanie
zostało zatrzymane. Wybierz
[Koniec].
―
Możliwe są następujące kody
błędów.
01: Przekroczono ilość danych,
które można zapisać za jednym
razem. Uruchom ponownie system
albo wyłącz i ponownie włącz
zasilanie. Jeże błąd nadal
występuje, oznacza to, że dysk USB
jest niezgodny z urządzeniem.
Należy używać tylko dysku USB
sformatowanego przez urządzenie.
Jeżeli nie można sformatować
dysku USB, oznacza to, że jest
uszkodzony. Podłącz zgodny dysk
USB.
Błąd KPDL. *1
―
Wystąpił błąd PostScript. Zadanie
zostanie anulowane. Wybierz
[Koniec].
7-38
―
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Błąd pamięci SSD.
Punkty kontrolne
Naprawa
—
Wystąpił błąd na dysku SSD.
Zadanie jest anulowane. Wybierz
[Koniec].
Strona
—
Możliwe są następujące kody
błędów.
01: Przekroczono ilość danych,
które można zapisać za jednym
razem. Uruchom ponownie system
albo wyłącz i ponownie włącz
zasilanie. Jeżeli błąd występuje
nadal, podziel plik na mniejsze pliki.
Jeżeli błąd będzie występował po
podzieleniu pliku, oznacza to, że
doszło do uszkodzenia dysku SSD.
Uruchom polecenie
[Inicjalizowanie systemu].
04: Niewystarczająca ilość miejsca
na dysku SSD, aby ukończyć tę
operację. Przenieś lub usuń
niepotrzebne dane.
NOTATKA
Pamiętaj, że wykonanie inicjowania
systemu spowoduje usunięcie
wszystkich danych zapisanych na
dysku SSD.
Błąd rozsyłania.
—
Wystąpił błąd podczas rozsyłania.
Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [Koniec].
—
Błąd systemowy.
—
Wystąpił błąd systemowy. Postępuj
zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
—
Błąd urządzenia.
—
Wystąpił błąd wewnętrzny. Zapisz
kod błędu wyświetlony na ekranie.
Wezwij serwis.
—
Błąd wysyłania.*1
—
Wystąpił błąd podczas transmisji.
Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [Koniec]. Aby poznać
znaczenie kodu błędu i dowiedzieć
się, co zrobić dalej, zapoznaj się
z częścią Reagowanie na błąd
wysyłania.
strona 7-51
Błąd zaszyfrowanego
hasła do PDF.
Czy wprowadzone hasło jest
poprawne?
Nie wprowadzono hasła lub jest ono
nieprawidłowe.
—
Brak zszywek.
(Zszywanie ręczne)
Czy w kasecie na zszywki A nie
zabrakło zszywek?
Dołóż zszywki do kasety na
zszywki A.
strona 7-14
7-39
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Naprawa
Strona
Jeżeli zszywki się skończyły,
urządzenie się zatrzyma, a na
ekranie zostanie wyświetlona
informacja, gdzie brakuje zszywek.
Pozostaw urządzenie włączone
i wymień kasetę zszywek zgodnie
z odpowiednią procedurą. Wybierz
[Kontynuuj], aby drukować bez
funkcji zszywania. Wybierz
[Anuluj], aby anulować zadanie.
strona 7-11
Włóż papier.
Wybierz dostępny papier. Wybierz
[Kontynuuj], aby wydrukować.
strona 3-2
Czy do kasety załadowano co
najwyżej pięć kopert?
Wyciągnij kasetę i delikatnie poluzuj
prowadnice długości i szerokości
papieru.
―
Dodaj papier do tacy
uniwersalnej.
Czy do tacy uniwersalnej
załadowano papier we wskazanym
formacie?
Włóż papier.
Wybierz dostępny papier. Wybierz
[Kontynuuj], aby wydrukować.
strona 5-7
Dopasowywanie
skanera.
—
Trwa dopasowywanie urządzenia
w celu zapewnienia wysokiej jakości
wydruków. Czekaj.
—
Dysk USB jest pełny.*1
―
Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [Koniec].
―
Brak zszywek. *1
Punkty kontrolne
Czy w kasecie na zszywki nie
zabrakło zszywek?
strona 7-13
strona 7-14
strona 7-17
D
Dodaj papier do kasety #. Czy we wskazanej kasecie znajduje
się papier?
Brak wystarczającej ilości wolnego
miejsca na dysku USB. Usuń
zbędne pliki.
Dysk USB nie jest
sformatowany.
Czy dysk USB został sformatowany
przez to urządzenie?
Wykonaj na urządzeniu funkcję
[Format].
―
Czy przekroczono pojemność tacy?
Wyjmij papier. Drukowanie zostanie
wówczas wznowione.
—
Czy hasło wygasło?
Zmień hasło logowania.
―
G
Główna taca urządz.
jest zapełniona
papierem.
H
Hasło nie spełnia
wymogów zasad haseł.
Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [Koniec].
Czy zmieniono wymagania
dotyczące zasad haseł, takie jak
długość hasła lub rodzaj
wymaganych znaków?
Sprawdź wymagania zasad haseł
i zmień hasło logowania.
―
Trwa dopasowywanie urządzenia
w celu zapewnienia wysokiej jakości
wydruków. Czekaj.
―
Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [Koniec].
K
Kalibracja...
7-40
―
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Kończy się toner.
(Wymień po
opróżnieniu).
—
Za chwilę konieczna będzie
wymiana pojemnika z tonerem.
Uzyskaj nowy pojemnik z tonerem.
—
Konto użytkownika jest
zablokowane.
—
Skontaktuj się z administratorem.
―
Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [Koniec].
M
Maksymalna ilość
skanowanych stron.
Czy przekroczono dopuszczalną
liczbę skanowań?
Nie można skanować kolejnych
stron. Postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
—
Moduł składający jest
otwarty.
―
Zamknij zespół składający.
―
Nie można druk.
dwustron. na tym
papierze.*1
Czy wybrany rozmiar/rodzaj papieru
pozwala na drukowanie
dwustronne?
Jeżeli wybrany papier nie został
zmieniony, po wybraniu
[Kontynuuj] drukowanie
dwustronne zostanie wznowione.
Wybierz dostępny papier. Wybierz
[Kontynuuj], aby wydrukować.
strona 6-33
Nie można dziurkować
tego papieru.
Czy wybrany rozmiar/rodzaj papieru
pozwala na dziurkowanie?
Jeżeli wybrany papier nie został
zmieniony, po wybraniu
[Kontynuuj] dziurkowanie zostanie
wznowione.
strona 6-24
N
Wybierz dostępny papier. Wybierz
[Kontynuuj], aby wydrukować.
Nie można dziurkować
w wybranej pozycji.
Czy wybrana została pozycja,
w której nie można wykonać
dziurkowania?
Jeżeli wybrany papier nie został
zmieniony, po wybraniu
[Kontynuuj] dziurkowanie zostanie
wznowione.
strona 6-24
Wybierz dostępny papier. Wybierz
[Kontynuuj], aby wydrukować.
Nie można odczytać
danych z karty ID.
―
W trakcie procesu rejestracji nie
odczytano prawidłowo informacji
o karcie ID. Ponownie umieść kartę
ID nad czytnikiem kart ID.
―
Jeżeli komunikat zostanie
wyświetlony ponownie,
karta ID może nie być zgodna z tym
produktem. Zmień na inną kartę ID.
Nie można podłączyć
urządzenia, ponieważ
liczba dozw. połączeń
zostanie przekroczona.
Czy jednocześnie połączono trzy
urządzenia podręczne?
7-41
Anuluj połączenie z urządzeniem
przenośnym, z którego nie
korzystasz lub ustaw czas
automatycznego odłączania
urządzenia, aby przerwać
połączenia urządzeń przenośnych.
―
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Nie można połączyć.
—
Ten komunikat pojawia się, gdy nie
można połączyć się z siecią Wi-Fi
lub Wi-Fi Direct. Należy sprawdzić
ustawienia oraz sprawdzić sygnał.
―
Nie można połączyć się
z serwerem
uwierzytelniania.*1
—
Dopasuj czas w ustawieniach
urządzenia do ustawień czasu
serwera.
strona 2-31
—
Sprawdź nazwę domeny.
―
—
Sprawdź nazwę hosta.
―
—
Sprawdź stan połączenia
z serwerem.
—
Nie można połączyć się
z serwerem.
—
Sprawdź stan połączenia
z serwerem.
—
Nie można przesuwać
tego papieru.*1
Czy wybrany rozmiar/rodzaj papieru
pozwala na przesuwanie?
Jeżeli wybrany papier nie został
zmieniony, po wybraniu
[Kontynuuj] przesuwanie zostanie
wznowione.
strona 6-21
Wybierz dostępny papier. Wybierz
[Kontynuuj], aby wydrukować.
Nie można rozpoznać.
―
Upewnij się, że karta ID jest
zarejestrowana.
―
Nie można użyć #####
z powodu błędu.
―
Wezwij serwis.
―
Nie można użyć tej
skrzynki.
—
Nie można użyć określonej skrzynki.
Zadanie jest anulowane. Wybierz
[Koniec].
—
Nie można wydrukować
określonej liczby
kopii.*1
—
Dostępna jest tylko jedna kopia.
Wybierz [Kontynuuj], aby
kontynuować drukowanie. Wybierz
[Anuluj], aby anulować zadanie.
—
Nie można wykonać
drukowania banerów.
―
Ustawiono pieczątkę systemową.
―
Nie można wykonać drukowania
transparentu.
Anulowano zadanie. Wybierz
[Koniec].
Nie można wykonać
drukowania zdalnego.
—
Drukowanie zdalne jest zabronione.
Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [Koniec].
―
Nie można wykonać
tego zadania.*1
―
Ograniczone przez ustawienia
uwierzytelniania. Zadanie zostanie
anulowane. Wybierz [Koniec].
―
―
Ograniczone przez rozliczanie
zadań. Zadanie zostanie
anulowane. Wybierz [Koniec].
―
Czy wybrana kaseta na papier jest
poprawna?
Wybierz dostępny papier. Wybierz
[Kontynuuj], aby wydrukować.
—
Nie można wysunąć
tego papieru na tacę.
7-42
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Nie można zapisać
danych przech. zadań.
—
Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [Koniec].
—
Nie można złożyć tego
papieru.
Czy wybrany rozmiar/rodzaj papieru
pozwala na składanie?
Jeżeli wybrany papier nie został
zmieniony, po wybraniu
[Kontynuuj] składanie zostanie
wznowione.
―
Wybierz dostępny papier. Wybierz
[Kontynuuj], aby wydrukować.
Nie można znaleźć
komputera docelowego.
Sprawdź komputer.
Czy urządzenie i komputer, do
którego zeskanowany obraz ma być
wysłany, są podłączone do sieci?
Czy informacje o koncie
(identyfikator użytkownika, hasło)
używane do uzyskiwania dostępu
do folderu udostępnianego, do
którego zeskanowany obraz ma być
wysłany, są poprawne?
Sprawdź ustawienia sieci i protokołu
SMB.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa
prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
•
Nazwa hosta i adres IP.
•
Numer portu.
Sprawdź następujące ustawienia
komputera, do którego
zeskanowany obraz ma być
wysłany.
•
strona 2-6
—
Nazwa hosta
•
Ścieżka
•
Nazwa logowania
NOTATKA
Jeżeli nadawca ma domenę
użytkownika, podaj nazwę domeny.
[ID logowania
użytkownika]@[nazwa domeny]
Na przykład: sa720XXXX@km
Nie można zszyć tego
papieru.*1
Czy wybrany rozmiar/typ papieru
pozwala na zszywanie?
•
Hasło logowania
•
Uprawnienia odbiorcy do folderu
udostępnionego
Jeżeli wybrany papier nie został
zmieniony, po wybraniu
[Kontynuuj] zszywanie zostanie
wznowione.
strona 6-22
Wybierz dostępny papier. Wybierz
[Kontynuuj], aby wydrukować.
Nie można zszyć
w określonej pozycji.
Czy wybrana została pozycja,
w której nie można wykonać
zszywania?
Jeżeli wybrany papier nie został
zmieniony, po wybraniu
[Kontynuuj] zszywanie zostanie
wznowione.
strona 6-22
Wybierz dostępny papier. Wybierz
[Kontynuuj], aby wydrukować.
Nie udało się określić
rozliczania zadań.*1
—
Określenie rozliczania zadań
podczas zewnętrznego
przetwarzania zadań nie powiodło
się. Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [Koniec].
7-43
—
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Nie znaleziono skrzynki.
—
Nie znaleziono wybranej skrzynki.
Anulowano zadanie. Wybierz
[Koniec].
—
Nieprawidłowa nazwa
użytkownika i hasło
logowania.*1
—
Podczas zewnętrznego
przetwarzania zadania podano
nieprawidłową nazwę logowania lub
hasło. Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [Koniec].
—
Nieprawidłowe hasło
skrzynki.
—
Podczas zewnętrznego
przetwarzania zadania podano
nieprawidłowe hasło skrzynki.
Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [Koniec].
—
Nieprawidłowy
identyfikator konta.*1
—
Podczas zewnętrznego
przetwarzania zadania podano
nieprawidłowy identyfikator konta.
Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [Koniec].
—
Nie wykryto punktu
dostępu.
―
Sprawdź, czy punkt dostępu został
ustawiony prawidłowo.
―
Odświeżanie bębna...
—
Urządzenie jest w trakcie
dopasowywania, aby zachować
jakość. Czekaj.
—
Opróżnij pojemnik
dziurkacza.
Czy pojemnik dziurkacza nie jest
pełny?
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
opróżnić pojemnik dziurkacza.
strona 7-21
Oryginały podano
krzywo lub po kilka
naraz.
—
Przeczytaj ostrzeżenie
umieszczone na procesorze
dokumentów i sprawdź oryginały.
Jeżeli oryginały uległy zacięciu,
postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
wyjść oryginały.
—
Ostrzeżenie o małej
ilości pamięci.
—
Nie można uruchomić zadania.
Spróbuj ponownie później.
—
Ostrzeżenie o niskiej
temperaturze. Dostosuj
temperaturę
pomieszczenia.
—
Jakość druku może być
pogorszona. Dostosuj temperaturę
i poziom wilgotności
w pomieszczeniu.
—
Ostrzeżenie o wysokiej
temperaturze. Dostosuj
temperaturę
pomieszczenia.
―
Jakość druku może być
pogorszona. Dostosuj temperaturę
i poziom wilgotności
w pomieszczeniu.
―
O
7-44
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
P
Pamięć jest pełna.*1
—
Pamięć jest pełna. Dalsza realizacja
zadania nie jest możliwa. Wybierz
[Kontynuuj], aby wydrukować
zeskanowane strony. Nie można
prawidłowo przetworzyć zadania
drukowania. Wybierz [Anuluj], aby
anulować zadanie.
—
Jeżeli problem z niewystarczającą
ilością pamięci występuje często,
skontaktuj się ze sprzedawcą lub
przedstawicielem serwisu.
—
Nie można wykonać przetwarzania
z powodu braku wolnej pamięci.
Jeżeli dostępna jest tylko opcja
[Koniec], wybierz [Koniec].
Zadanie zostanie anulowane.
—
Pamięć skanera jest
pełna.*1
—
Nie można przeprowadzić
skanowania z powodu
niewystarczającej ilości wolnej
pamięci skanera. Postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
—
Papier pozostał.
—
Wyjmij papier z finiszera.
—
—
Wyjmij papier z tacy składającej
finiszera.
—
—
Wyjmij papier z finiszera
dokumentów.
—
Pojem.na zużyty toner
prawie pełny.
—
Za chwilę konieczna będzie
wymiana pojemnika na zużyty toner.
Przygotuj nowy pojemnik na zużyty
toner.
—
Pojemnik na zużyty
toner jest pełny.
Czy pojemnik na zużyty toner jest
pełny?
Wymień pojemnik na zużyty toner.
strona 7-8
Pojemnik z tonerem jest
pusty.
—
Wymień pojemnik z tonerem na
zatwierdzony pojemnik.
strona 7-5
Pojemnik z tonerem nie
jest zainstalowany
prawidłowo.
—
Pojemnik z tonerem jest
zainstalowany nieprawidłowo lub
niezainstalowany.
—
Otwórz przednią pokrywę i ustaw
poprawnie pojemnik z tonerem.
Pokrywa jest otwarta.
Czy wszystkie pokrywy są
zamknięte?
Zamknij pokrywę wskazaną na
ekranie.
―
Przekroczono
dopuszczalną liczbę
złożeń.
Czy nie przekroczono
dopuszczalnej liczby arkuszy?
Wybierz pozycję [Kontynuuj], aby
użyć opcji składania dla
dopuszczalnej liczby arkuszy.
Wybierz [Anuluj], aby anulować
zadanie.
—
7-45
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Przekroczono
dopuszczalną liczbę
zszywek.*1
Czy nie przekroczono
dopuszczalnej liczby arkuszy?
Wybierz [Kontynuuj], aby
drukować bez funkcji zszywania.
Wybierz [Anuluj], aby anulować
zadanie.
—
Przekroczono liczbę
zapl. zadań wysyłania.
—
Przekroczono liczbę zadań ustaloną
dla transmisji opóźnionej. Wybierz
[Koniec]. Zadanie zostanie
anulowane.
—
Zaczekaj do zakończenia
wykonywania transmisji opóźnionej
lub anuluj transmisję opóźnioną
i wykonaj zadanie ponownie.
Przekroczono limit
skrzynki FAKSÓW.
—
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
usunąć dokumenty ze skrzynki
FAKSÓW, aby umożliwić odbieranie
nowych faksów.
FAX
Operation
Guide
Aby sprawdzić anulowane zadanie,
naciśnij klawisz [Stan/ Anul.
zadania], a następnie wybierz
pozycję [Drukowanie zadań]
w celu sprawdzenia wyników
odbioru.
Przekroczono limit
skrzynki.*1
Czy na panelu dotykowym
wyświetlany jest przycisk [Koniec]?
Określona skrzynka jest pełna, nie
ma możliwości dalszego zapisu.
Anulowano zadanie. Wybierz
[Koniec]. Spróbuj ponownie
wykonać zadanie po wydrukowaniu
lub usunięciu danych z okna zadań.
—
—
Skrzynka Powtórz kopię jest pełna
i nie ma możliwości dalszego
powtarzania kopii. Wybierz
[Kontynuuj], aby wydrukować
zeskanowane strony. Wybierz
[Anuluj], aby anulować zadanie.
—
7-46
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Przekroczono
ograniczenie rozliczania
zadań.*1
Czy przekroczono dopuszczalną
liczbę wydruków określoną przez
funkcję rozliczania zadań?
Liczba wydruków przekroczyła
dopuszczalną liczbę zadań
określoną przez funkcję rozliczania
zadań. Nie można więcej drukować.
Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [Koniec].
—
Przeprowadź
dopasowanie krzywej
tonów w menu
systemowym.
W czasie długich okresów
użytkowania wpływ temperatury
otoczenia i wilgotności może
spowodować, że odcienie kolorów
wydruków będą się nieco różnić.
Uruchom funkcję [Dopasowanie
krzywej tonów].
strona 7-56
Przygotowywanie do
drukowania.
—
Trwa dopasowywanie urządzenia
w celu zapewnienia wysokiej jakości
wydruków. Czekaj.
—
Separator zadań jest
zapełniony papierem.
Czy przekroczono pojemność tacy?
Wyjmij papier i wybierz
[Kontynuuj]. Drukowanie zostanie
wówczas wznowione.
—
Słuchawka jest
podniesiona.
―
Odłóż słuchawkę.
―
Sprawdź papier w tacy
uniwersalnej.
—
Rozmiar papieru jest inny. Ustaw
wybrany rozmiar papieru i wybierz
[Kontynuuj].
strona 5-7
Sprawdź podajnik
boczny.
—
Podajnik boczny nie został
prawidłowo zainstalowany. Zamocuj
podajnik boczny.
―
Sprawdź pojemnik na
zużyty toner.
Czy pojemnik na zużyty toner jest
pełny?
Wymień pojemnik z tonerem.
Pojemnika z tonerem czarnym (K)
można użyć jako pojemnika na
zużyty toner. Pojemniki z tonerem
kolorowym trzeba obsługiwać
zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi z tymi pojemnikami.
―
S
####
Wybierz pozycję [Następny].
Zostaną wyświetlone instrukcje.
NOTATKA
Jeżeli zostanie wybrana pozycja
[Otwórz pokrywę pojemnika na
toner], można otworzyć pokrywę
pojemnika z tonerem, która została
zamknięta przypadkowo.
7-47
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Sprawdź pojemnik
z tonerem.
Punkty kontrolne
Naprawa
—
Otwórz przednią pokrywę
urządzenia i wyjmij pojemnik
z tonerem. Ostrożnie potrząśnij
pojemnikiem i włóż go z powrotem.
Strona
―
NOTATKA
Jeżeli zostanie wybrana pozycja
[Otwórz pokrywę pojemnika na
toner], można otworzyć pokrywę
pojemnika z tonerem, która została
zamknięta przypadkowo.
Sprawdź pojemnik
zszywacza.
Czy pojemnik na odpady
z zszywacza jest pełny?
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
opróżnić pojemnik na odpady
z zszywacza.
strona 7-19
—
Pojemnik na odpady z zszywacza
nie jest zainstalowany prawidłowo.
Ustaw go prawidłowo.
strona 7-19
Czy górna pokrywa procesora
dokumentów jest otwarta?
Zamknij pokrywę procesora
dokumentów.
―
Czy procesor dokumentów jest
otwarty?
Zamknij procesor dokumentów.
―
—
Wyczyść wąską szybkę skanera za
pomocą ściereczki dostarczonej
z procesorem dokumentów.
strona 7-4
Taca # jest pełna
papieru.
Czy przekroczono pojemność tacy?
Wyjmij papier. Drukowanie zostanie
wówczas wznowione.
—
Taca finiszera jest
zapełniona papierem.
Czy przekroczono pojemność tacy?
Wyjmij papier. Drukowanie zostanie
wówczas wznowione.
—
Taca składająca jest
pełna papieru.
Czy przekroczono pojemność tacy?
Wyjmij papier. Drukowanie zostanie
wówczas wznowione.
—
Taca skr. dokumen. jest
zapełniona papierem.
Czy przekroczono pojemność tacy?
Wyjmij papier. Drukowanie zostanie
wówczas wznowione.
—
Trwa regulowanie
temperatury...
―
Trwa dopasowywanie urządzenia
w celu zapewnienia wysokiej jakości
wydruków. Czekaj.
―
Uruchamianie funkcji
zabezpieczeń...
—
Uruchamianie funkcji zabezpieczeń.
Czekaj.
—
Usuń oryginały
w procesorze
dokumentów.
Czy pozostały jakieś oryginały
w procesorze dokumentów?
Wyjmij oryginały z procesora
dokumentów.
―
Sprawdź procesor
dokumentów.
Szyba wymaga
wyczyszczenia.
T
U
7-48
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
W
W kasecie # wystąpił
błąd.
―
Otwórz kasetę. Sprawdź wnętrze
urządzenia i wyjmij papier.
―
Wkrótce będzie
konieczna konserwacja.
#####
—
Wezwij serwis.
—
Włóż pojemnik
dziurkacza.
—
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby
zainstalować pojemnik dziurkacza.
strona 7-21
Wybierz inną kasetę.
Czy wybrana kaseta na papier jest
poprawna?
Wybrana kaseta jest przeznaczona
dla faksu.
—
Wybierz inną prawidłową kasetę.
Wybierz [Kontynuuj], aby
wydrukować.
Wykryto dokument
poufny.
—
Urządzenie wykryło chroniony wzór
dokumentu. Anulowano zadanie.
Wybierz [Koniec].
—
Wymień wsz. oryg.
i naciśnij [Kontynuuj].
—
Wyjmij oryginały z procesora
dokumentów, ułóż je w oryginalnym
porządku i włóż z powrotem.
Wybierz [Kontynuuj], aby wznowić
drukowanie. Wybierz [Anuluj], aby
anulować zadanie.
—
Z tej karty ID korzysta
inny użytkownik, więc
nie można jej
zarejestrować.
—
Karta ID jest już zarejestrowana.
Zmień na inną kartę ID.
—
Zacięcie papieru.
―
Jeżeli papier się zatnie, urządzenie
zatrzyma się, a na ekranie zostanie
wyświetlona informacja, gdzie
wystąpił ten problem. Nie
wyłączając urządzenia, wyjmij
zacięty papier zgodnie
z odpowiednią procedurą.
strona 7-59
Zacięcie zszywek.
—
Jeżeli zszywki się zatną, urządzenie
zatrzyma się, a na ekranie zostanie
wyświetlona informacja, gdzie
wystąpił ten problem. Pozostaw
urządzenie włączone i wyjmij
zacięte zszywki zgodnie
z odpowiednią procedurą.
strona 7121
Zainstalowano
nieoryginalny toner.
Czy został zainstalowany firmowy
toner?
Firma nie ponosi odpowiedzialności
za uszkodzenia spowodowane
przez korzystanie z materiałów
eksploatacyjnych innych
producentów.
—
Z
7-49
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Zainstalowano nieznany
toner. PC
Czy parametry regionalne
zainstalowanego toneru
odpowiadają parametrom
urządzenia?
Zainstaluj określony pojemnik.
—
Zainstaluj pojemnik na
zużyty toner.
—
Pojemnik na zużyty toner nie jest
zainstalowany prawidłowo. Ustaw
go prawidłowo.
strona 7-8
*1 Gdy dla ustawienia Autom. kontyn. po błędzie wybrano opcję [Wł.], przetwarzanie zostanie automatycznie
wznowione po upływie określonego czasu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji Autom. kontyn. po
błędzie:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
7-50
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Reagowanie na błąd wysyłania
Kod
błędu
1101
Komunikat
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Naprawa
Sprawdź nazwę hosta serwera SMTP
w narzędziu Embedded Web Server RX.
Strona
strona 2-48
Nie powiodło się wysyłanie
i-FAKSU.
1102
Błąd podczas wysyłania
przez FTP.
Sprawdź nazwę hosta FTP.
—
Błąd podczas wysyłania
przez SMB.
Sprawdź nazwę hosta SMB.
strona 5-22
Błąd podczas wysyłania
przez SMB.
Sprawdź ustawienia SMB.
strona 5-22
•
Nazwa logowania i hasło logowania
NOTATKA
Jeżeli nadawca ma domenę użytkownika, podaj
nazwę domeny.
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Nie powiodło się wysyłanie
i-FAKSU.
Błąd podczas wysyłania
przez FTP.
•
Nazwa hosta
•
Ścieżka
Sprawdź następujące parametry w narzędziu
Embedded Web Server RX.
•
Nazwa logowania SMTP i hasło logowania.
•
Nazwa logowania POP3 i hasło logowania.
•
Limit rozmiaru e-mail
Sprawdź następujące ustawienia programu
Embedded Web Server RX.
•
Nazwa logowania SMTP i hasło logowania
•
Nazwa logowania POP3 i hasło logowania.
Sprawdź ustawienia FTP.
•
Nazwa logowania i hasło logowania
NOTATKA
Jeżeli nadawca ma domenę użytkownika, podaj
nazwę domeny.
•
Ścieżka
•
Uprawnienia odbiorcy do folderu
udostępnionego
7-51
strona 2-48
Patrz FAX
Operation
Guide.
—
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Kod
błędu
1103
Komunikat
Błąd podczas wysyłania
przez SMB.
Naprawa
Sprawdź ustawienia SMB.
•
Strona
strona 5-22
Nazwa logowania i hasło logowania
NOTATKA
Jeżeli nadawca ma domenę użytkownika, podaj
nazwę domeny.
Błąd podczas wysyłania
przez FTP.
1104
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
•
Ścieżka
•
Uprawnienia odbiorcy do folderu
udostępnionego
Sprawdź ustawienia FTP.
•
Ścieżka
•
Uprawnienia odbiorcy do folderu
udostępnionego
Sprawdź adres e-mail.
—
strona 5-20
NOTATKA
Jeśli adres został zarejestrowany w domenie,
nie możesz wysłać wiadomości e-mail.
Nie powiodło się wysyłanie
i-FAKSU.
Sprawdź adres i-FAKSU.
NOTATKA
Patrz FAX
Operation
Guide.
Jeśli adres został zarejestrowany w domenie,
nie możesz wysłać wiadomości e-mail.
1105
1106
—
Błąd podczas wysyłania
przez SMB.
Sprawdź następujące ustawienia.
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Wybierz [Wł.] dla ustawień SMTP w narzędziu
Embedded Web Server RX.
Błąd podczas wysyłania
przez FTP.
Sprawdź następujące ustawienia.
Nie powiodło się wysyłanie
i-FAKSU.
Wybierz [Wł.] dla ustawień i-FAKSU w narzędziu
Embedded Web Server RX.
strona 2-48
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź adres nadawcy SMTP w narzędziu
Embedded Web Server RX.
strona 2-48
Klawisz [Menu syst./licznik] > [System/sieć] >
[Sieć] > [Ustawienia TCP/IP] > [Szczeg.
protok.] > [SMB klient (transmisja)]
strona 2-48
—
Klawisz [Menu syst./licznik] > [System/sieć] >
[Sieć] > [Ustawienia TCP/IP] > [Szczeg.
protok.] > [FTP klient (transmisja)]
Nie powiodło się wysyłanie
i-FAKSU.
1131
Błąd podczas wysyłania
przez FTP.
Włącz SSL.
Klawisz [Menu syst./licznik] > [System/sieć] >
[Sieć] > [Bezp. protokół] > [SSL]
7-52
—
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Kod
błędu
1132
Komunikat
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Błąd podczas wysyłania
przez FTP.
2101
Błąd podczas wysyłania
przez SMB.
Błąd podczas wysyłania
przez FTP.
2102
2103
Naprawa
Strona
Sprawdź następujące parametry serwera SMTP.
Patrz
Embedded
Web
Server RX
User
Guide.
•
Czy dostępny jest SMTP przez SSL?
•
Czy szyfrowanie jest dostępne?
Sprawdź następujące parametry serwera FTP:
•
Czy usługa FTPS jest dostępna?
•
Czy szyfrowanie jest dostępne?
Sprawdź ustawienia sieci i protokołu SMB.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
•
Nazwa hosta i adres IP.
•
Numer portu.
Sprawdź ustawienia sieci i serwera FTP.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
•
Nazwa hosta i adres IP.
•
Numer portu.
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź sieć i Embedded Web Server RX.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
Nie powiodło się wysyłanie
i-FAKSU.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
•
Nazwa serwera POP3 użytkownika POP3.
•
Nazwa serwera SMTP
Błąd podczas wysyłania
przez FTP.
Sprawdź sieć.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
Sprawdź następujące parametry serwera FTP:
•
Czy serwer FTP jest dostępny?
•
Serwer nie działa prawidłowo.
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź sieć.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
Nie powiodło się wysyłanie
i-FAKSU.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
7-53
—
—
—
strona 2-48
—
—
—
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Kod
błędu
2201
2202
2203
2231
Komunikat
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Błąd podczas wysyłania
przez FTP.
Błąd podczas wysyłania
przez SMB.
Naprawa
Sprawdź sieć.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
Strona
—
Nie powiodło się wysyłanie
i-FAKSU.
2204
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź ograniczenie wielkości wiadomości
e-mail w ustawieniach SMTP w narzędziu
Embedded Web Server RX.
strona 2-48
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź metodę uwierzytelniania nadawcy
i odbiorcy.
—
Błąd podczas wysyłania
przez FTP.
Sprawdź sieć.
—
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
Nie powiodło się wysyłanie
i-FAKSU.
3101
3201
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź metodę uwierzytelniania użytkownika
SMTP.
—
—
Wyłącz i włącz przełącznik zasilania. Jeżeli ten
błąd występuje wiele razy, zanotuj wyświetlany
komunikat o błędzie i skontaktuj się
z pracownikiem serwisu.
strona 2-8
—
Zeskanowany oryginał przekracza
dopuszczalną liczbę 999 stron. Wyślij
nadmiarowe strony oddzielnie.
Nie powiodło się wysyłanie
i-FAKSU.
0007
4201
4701
5101
5102
5103
5104
7101
7102
7103
720f
9181
7-54
—
Rozwiązywanie problemów > Dopasowanie/konserwacja
Dopasowanie/konserwacja
Przegląd polecenia Dopasowanie/konserwacja
Jeżeli występuje problem z obrazem i wyświetlany jest monit o uruchomienie dopasowania lub przeprowadzenie
konserwacji, z menu systemowego wybierz Dopasowanie/konserwacja.
W poniższej tabeli przedstawiono listę pozycji, które można wykonywać.
Pozycja
Opis
Strona
Dopasowanie krzywej
tonów
Jeżeli tony na wydruku różnią się od oryginału, przeprowadź tę
funkcję, aby zapewnić zgodność tonów z oryginałem.
strona 7-56
Odświeżanie bębna
Usuń z wydruku rozmazanie obrazu i białe punkty.
strona 7-57
Kalibracja
Kalibrację urządzenia przeprowadź, aby zapewnić zgodność tonów
z oryginałem.
strona 7-58
Czyszczenie skanera
laserowego
Usuwa białe pionowe linie z wydruku.
strona 7-58
Odśwież wywoływacz
Dostosuj drukowany obraz, który jest za jasny lub niekompletny,
pomimo, że jest wystarczająco tonera.
strona 7-58
7-55
Rozwiązywanie problemów > Dopasowanie/konserwacja
Dopasowanie krzywej tonów
Po używaniu przez dłuższy czas bądź w wyniku działania temperatury otoczenia lub wilgotności tony wydruków mogą
się różnić od oryginałów. Przeprowadź tę funkcję, aby zapewnić zgodność tonów z oryginałem. Przed wykonaniem
polecenia Dopasowanie krzywej tonów wykonaj kalibrację. Jeżeli kalibracja nie spowoduje poprawy tonów, przeprowadź
funkcję Dopasowanie krzywej tonów.
Kalibracja (strona 7-58)
Podczas dopasowania drukowane są łącznie 2 strony wzorcowe (nr 1 i 2). Drukowane wzorce są odczytywane kolejno
podczas regulacji.
1
Włóż papier.
WAŻNE
• Papier należy załadować stroną do zadrukowania ułożoną do góry.
• Po wyjęciu papieru z opakowania należy przewertować kartki przed włożeniem ich
do kasety.
Ładowanie do kasety 1 (strona 3-4)
• Przed załadowaniem papieru należy upewnić się, że nie jest on pofałdowany ani
zgięty. Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie papieru.
• Należy upewnić się, że załadowany papier nie przekracza wskaźnika poziomu (patrz
ilustracja powyżej).
• Jeżeli papier zostanie załadowany bez dostosowywania prowadnic szerokości
i długości papieru, może to spowodować krzywe podawanie papieru lub jego
zacięcie.
2
3
Wyświetl ekran.
Klawisz [Menu syst./licznik] > [Dopasowanie/konserwacja] > „Dopasowanie krzywej tonów”
> [Dalej]
Dopasuj krzywą tonów.
1 Naciśnij klawisz [Start]. Zostanie wydrukowany wzorzec.
Sprawdź, czy na dole strony wzorca wydrukowany jest numer „1”.
7-56
Rozwiązywanie problemów > Dopasowanie/konserwacja
2 Jak przedstawiono na rysunku, umieść arkusz na szybie stroną zadrukowaną do dołu,
wyrównując brzeg ze strzałkami do tyłu urządzenia.
3 Naciśnij klawisz [Start]. Wzorzec zostanie odczytany i rozpocznie się dopasowanie.
Zostanie wydrukowany drugi wzorzec.
4 Sprawdź, czy na dole strony wzorca wydrukowany jest numer „2” i powtórz kroki 2 do 3,
aby odczytać kolejno wzorzec 2.
5 Naciśnij przycisk [OK] na ekranie potwierdzenia zakończenia dopasowania.
Odświeżanie bębna
Usuń z wydruku rozmazanie obrazu i białe punkty.
NOTATKA
Funkcji Odświeżanie bębna nie można wykonywać podczas drukowania. Należy ją uruchomić po zakończeniu
drukowania.
1
Wyświetl ekran.
2
Wykonaj odświeżanie bębna.
Klawisz [Menu syst./licznik] > [Dopasowanie/konserwacja] > „Odświeżanie bębna” >
[Dalej]
Naciśnij klawisz [Start]. Rozpocznie się procedura „Odświeżanie bębna”.
7-57
Rozwiązywanie problemów > Dopasowanie/konserwacja
Kalibracja
Kalibrację urządzenia przeprowadź, aby zapewnić zgodność tonów z oryginałem.
1
Wyświetl ekran.
2
Wykonaj kalibrację.
Klawisz [Menu syst./licznik] > [Dopasowanie/konserwacja] > „Kalibracja” [Dalej]
Naciśnij klawisz [Start]. Rozpocznie się procedura „Kalibracja”.
NOTATKA
Jeżeli przeprowadzenie kalibracji nie pozwoli uzyskać zgodności tonów z oryginałem, patrz:
Dopasowanie krzywej tonów (strona 7-56)
Czyszczenie skanera laserowego
Usuwa białe pionowe linie z wydruku.
1
Wyświetl ekran.
2
Przeprowadź czyszczenie skanera laserowego.
Klawisz [Menu syst./licznik] > [Dopasowanie/konserwacja] > „Czyszcz. skanera laser.”
[Dalej]
Naciśnij klawisz [Start]. Rozpocznie się procedura „Czyszcz. skanera laser.”.
Odświeżanie wywoływacza
Dostosuj drukowany obraz, który jest za jasny lub niekompletny, pomimo, że jest wystarczająco tonera.
1
Wyświetl ekran.
2
Wykonaj odświeżanie wywoływacza.
Klawisz [Menu syst./licznik] > [Dopasowanie/konserwacja] > „Odśwież wywoływacz” >
[Dalej]
Naciśnij klawisz [Start]. Rozpocznie się procedura „Odśwież wywoływacz”.
NOTATKA
Czas oczekiwania może być dłuższy, jeżeli podczas odświeżania wywoływacza zostanie
uzupełniony toner.
7-58
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
Usuwanie zacięć papieru
Jeżeli wystąpi zacięcie papieru, drukowanie zostanie przerwane i na panelu dotykowym zostanie wyświetlona
lokalizacja wystąpienia zacięcia papieru wraz z następującym komunikatem.
"Zacięcie papieru."
Aby wyjąć zacięty papier, wykonaj następujące czynności.
Wskaźniki lokalizacji zacięcia
1 Pokazuje lokalizację zacięcia papieru.
=DFLĊFLHSDSLHUX
2 Pokazuje poprzedni krok.
2WZyU]SUDZąSRNU\ZĊJáyZQHM
MHGQRVWNL
2WZyU]SRNU\ZĊ $
LZ\MPLMSDSLHU
=DPNQLMSUDZąSRNU\ZĊ
JáyZQHJRPRGXáX
2WZyU]NDVHWĊ
:\MPLMSDSLHU
$E\XVXQąüSDSLHU
]PLHMVFDRXWUXGQLRQ\PGRVWĊSLH
Z\MPLMNDVHWĊ]XU]ąG]HQLD
=DPNQLMNDVHWĊ
=DF
1
2
3 Pokazuje następny krok.
4 Pokazuje procedurę usuwania zaciętego
papieru.
4
3
H
≧ἣ
Po wystąpieniu zacięcia papieru lokalizacja zacięcia zostanie wyświetlona na panelu dotykowym wraz z instrukcjami
usuwania zaciętego papieru.
=DFLĊFLHSDSLHUX
2WZyU]SUDZąSRNU\ZĊJáyZQHM
MHGQRVWNL
2WZyU]SRNU\ZĊ $
LZ\MPLMSDSLHU
=DPNQLMSUDZąSRNU\ZĊ
JáyZQHJRPRGXáX
2WZyU]NDVHWĊ
:\MPLMSDSLHU
$E\XVXQąüSDSLHU
]PLHMVFDRXWUXGQLRQ\PGRVWĊSLH
Z\MPLMNDVHWĊ]XU]ąG]HQLD
=DPNQLMNDVHWĊ
=DF
L
H
≧ἣ
K
M
Q
P
P
S
R
P
P
O
J
E
H
N
H
H
H
H G
A
H
F
B
C
I
D
7-59
N
N
N
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
Wskaźnik lokalizacji zacięcia papieru
Lokalizacja zacięcia papieru
Strona
A
Kaseta 1
strona 7-61
B
Kaseta 2
strona 7-64
C
Kaseta 3 (500 arkuszy x 2)
strona 7-67
Kaseta 3 (1500 arkuszy x 1)
strona 7-69
D
Kaseta 4 (500 arkuszy x 2)
strona 7-67
E
Kaseta 4 (1500 arkuszy x 2)
strona 7-71
F
Kaseta 5 (podajnik boczny)
strona 7-74
G
Taca uniwersalna
strona 7-76
H
Prawa pokrywa 1
strona 7-77
I
Prawa pokrywa 2
strona 7-81
J
Moduł mostka
strona 7-84
K
Skrzynka
strona 7-85
L
Finiszer wewnętrzny
strona 7-86
M
Procesor dokumentów
strona 7-88
strona 7-90
N
Finiszer na 1000 arkuszy
strona 7-91
O
Finiszer na 4000 arkuszy/finiszer ze
zszywaczem na 100 arkuszy (wewnętrzny)
strona 7-94
P
Finiszer na 4000 arkuszy/finiszer ze
zszywaczem na 100 arkuszy (taca A)
strona 7-95
Q
Finiszer na 4000 arkuszy/finiszer ze
zszywaczem na 100 arkuszy (taca B)
strona 7-99
R
Moduł składania
strona 7-102
strona 7-111
S
Taca składająca
strona 7-107
strona 7-117
Po usunięciu zacięcia, urządzenie ponownie się rozgrzeje, a komunikat o błędzie zniknie. Urządzenie wznowi
drukowanie od strony, w trakcie drukowania której wystąpiło zacięcie papieru.
7-60
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 1
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Jeżeli zainstalowano opcjonalny podajnik boczny, odłącz
podajnik boczny.
2
Otwórz prawą pokrywę 1.
3
Otwórz pokrywę (A3).
A3
7-61
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
4
Wyjmij zacięty papier.
5
Zamknij pokrywę, ustawiając ją w pierwotne położenie.
6
Pociągnij kasetę 1 do siebie, aż się zatrzyma.
7
Wyjmij zacięty papier.
7-62
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
NOTATKA
Aby usunąć papier z miejsca o utrudnionym dostępie, wyjmij kasetę z urządzenia.
8
Włóż kasetę 1 z powrotem na miejsce.
9
Jeżeli zainstalowano opcjonalny podajnik boczny, przestaw
podajnik boczny w oryginalną pozycję.
7-63
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 2
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Jeżeli zainstalowano opcjonalny podajnik boczny, odłącz
podajnik boczny.
2
Otwórz prawą pokrywę 1.
3
Zamknij moduł druku dwustronnego (A5).
A5
7-64
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
4
Wyjmij zacięty papier.
5
Zamknij pokrywę, ustawiając ją w pierwotne położenie.
6
Pociągnij kasetę 2 do siebie, aż się zatrzyma.
7
Wyjmij zacięty papier.
7-65
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
NOTATKA
Aby usunąć papier z miejsca o utrudnionym dostępie, wyjmij kasetę z urządzenia.
8
Włóż kasetę 2 z powrotem na miejsce.
9
Jeżeli zainstalowano opcjonalny podajnik boczny, przestaw
podajnik boczny w oryginalną pozycję.
7-66
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 3 i 4
(500 arkuszy x 2)
Patrz opis kasety 3 poniżej.
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Jeżeli zainstalowano opcjonalny podajnik boczny, odłącz
podajnik boczny.
2
Otwórz prawą pokrywę 2.
3
Wyjmij zacięty papier.
7-67
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
4
Pociągnij kasetę 3 do siebie, aż się zatrzyma.
5
Wyjmij zacięty papier.
NOTATKA
Aby usunąć papier z miejsca o utrudnionym dostępie, wyjmij kasetę z urządzenia.
6
Włóż kasetę 3 z powrotem na miejsce i zamknij prawą pokrywę 2.
7-68
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
7
Jeżeli zainstalowano opcjonalny podajnik boczny, przestaw
podajnik boczny w oryginalną pozycję.
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 3 (1500 arkuszy
x 2)
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Jeżeli zainstalowano opcjonalny podajnik boczny, odłącz
podajnik boczny.
2
Otwórz prawą pokrywę 2.
7-69
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
3
Wyjmij zacięty papier.
4
Pociągnij kasetę 3 do siebie, aż się zatrzyma.
5
Wyjmij zacięty papier.
6
Włóż kasetę 3 z powrotem na miejsce i zamknij prawą pokrywę 2.
7-70
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
7
Jeżeli zainstalowano opcjonalny podajnik boczny, przestaw
podajnik boczny w oryginalną pozycję.
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 4 (1500 arkuszy
x 2)
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Jeżeli zainstalowano opcjonalny podajnik boczny, odłącz
podajnik boczny.
2
Otwórz prawą pokrywę 2.
7-71
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
3
Wyjmij zacięty papier.
4
Pociągnij kasetę 3 do siebie, aż się zatrzyma.
5
Pociągnij kasetę 4 do siebie, aż się zatrzyma.
6
Wyciągnij jednostkę podawania papieru (B1).
B1
7-72
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
7
Otwórz pokrywę (B2).
B2
8
Wyjmij zacięty papier.
9
Wsuń jednostkę podawania papieru, kasetę 3 i kasetę 4.
10 Zamknij pokrywę, ustawiając ją w pierwotne położenie.
7-73
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
zainstalowano opcjonalny podajnik boczny, przestaw
11 Jeżeli
podajnik boczny w oryginalną pozycję.
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 5 (podajnik
boczny)
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Zdemontuj podajnik boczny.
2
Wyjmij zacięty papier.
7-74
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
3
Pociągnij kasetę 5 do siebie, aż się zatrzyma.
4
Wyjmij zacięty papier.
5
Wsuń kasetę 5 i podajnik boczny w pierwotne położenie.
7-75
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
Usuwanie zaciętego papieru z tacy uniwersalnej
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Wyjmij zacięty papier.
2
Wyjmij cały papier.
3
Załaduj ponownie papier.
7-76
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
Usuwanie zaciętego papieru z obszaru prawej pokrywy 1
PRZESTROGA
Moduł utrwalania jest bardzo gorący. Należy zachować ostrożność pracując w tym miejscu, ponieważ istnieje
ryzyko oparzenia.
1
Jeżeli zainstalowano opcjonalny podajnik boczny, odłącz
podajnik boczny.
2
Otwórz prawą pokrywę 1.
3
Zamknij moduł druku dwustronnego (A5).
A5
7-77
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
4
Wyjmij zacięty papier.
5
Otwórz pokrywę jednostki podawania papieru (A1).
A1
6
Wyjmij zacięty papier.
7
Otwórz pokrywę utrwalacza (A2).
A2
7-78
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
8
Wyjmij zacięty papier.
9
Otwórz pokrywę (A3).
A3
10 Wyjmij zacięty papier.
11 Unieś pokrywę (A4).
A4
7-79
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
12 Wyjmij zacięty papier.
13 Unieś moduł druku dwustronnego (A5).
A5
14 Wyjmij zacięty papier.
15 Wyjmij papier z modułu wysuwania papieru.
7-80
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
16 Zamknij pokrywę, ustawiając ją w pierwotne położenie.
zainstalowano opcjonalny podajnik boczny, przestaw
17 Jeżeli
podajnik boczny w oryginalną pozycję.
Usuwanie zaciętego papieru z obszaru prawej
pokrywy 2 (500 arkuszy x 2)
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Jeżeli zainstalowano opcjonalny podajnik boczny, odłącz
podajnik boczny.
7-81
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
2
Otwórz prawą pokrywę 2.
3
Wyjmij zacięty papier.
4
Zamknij pokrywę, ustawiając ją w pierwotne położenie.
5
Jeżeli zainstalowano opcjonalny podajnik boczny, przestaw
podajnik boczny w oryginalną pozycję.
7-82
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
Usuwanie zaciętego papieru z obszaru prawej
pokrywy 2 (1500 arkuszy x 2)
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Jeżeli zainstalowano opcjonalny podajnik boczny, odłącz
podajnik boczny.
2
Otwórz prawą pokrywę 2.
3
Wyjmij zacięty papier.
7-83
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
4
Zamknij pokrywę, ustawiając ją w pierwotne położenie.
5
Jeżeli zainstalowano opcjonalny podajnik boczny, przestaw
podajnik boczny w oryginalną pozycję.
Usuwanie zaciętego papieru z modułu mostka
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Otwórz pokrywę modułu mostka.
7-84
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
2
Wyjmij zacięty papier.
3
Zamknij pokrywę.
Usuwanie zaciętego papieru ze skrzynki
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Otwórz pokrywę skrzynki.
7-85
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
2
Wyjmij zacięty papier.
3
Zamknij pokrywę.
Usuwanie zaciętego papieru z finiszera
wewnętrznego
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Wyjmij zacięty papier.
7-86
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
2
Otwórz finiszer wewnętrzny.
3
Wyjmij zacięty papier.
4
Wsuń finiszer wewnętrzny w pierwotne położenie.
7-87
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
Usuwanie zaciętego papieru z procesora
dokumentów (Automatyczne odwracanie)
PRZESTROGA
Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Wyjmij oryginały z płyty oryginałów.
2
Otwórz pokrywę procesora dokumentów.
3
Obróć pokrętło (C1) i wyjmij zacięty papier.
C1
7-88
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
4
Otwórz jednostkę odwracania (C2) i wyjmij zacięty papier.
C2
5
Obróć pokrętło (C1) i wyjmij zacięty papier.
C1
6
Zamknij pokrywę, ustawiając ją w pierwotne położenie.
7-89
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
Usuwanie zaciętego papieru z procesora
dokumentów (skanowanie jednoprzebiegowe)
PRZESTROGA
Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Wyjmij oryginały z płyty oryginałów.
2
Otwórz pokrywę procesora dokumentów.
3
Obróć pokrętło (C) i wyjmij zacięty papier.
C
4
Obróć pokrętło (C) i wyjmij zacięty papier.
C
7-90
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
5
Zamknij pokrywę, ustawiając ją w pierwotne położenie.
Usuwanie zaciętego papieru z finiszera na
1000 arkuszy
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Wyjmij zacięty papier.
2
Otwórz górną pokrywę finiszera.
7-91
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
3
Otwórz prowadnicę przekaźnika (D2).
D2
4
Wyjmij zacięty papier.
5
Wsuń prowadnicę przekaźnika (D2) w pierwotne położenie.
6
Otwórz przednią pokrywę finiszera.
7-92
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
7
Otwórz prowadnicę przekaźnika (D1).
D1
8
Wyjmij zacięty papier.
9
Wsuń prowadnicę przekaźnika (D1) w pierwotne położenie.
10 Zamknij pokrywy, ustawiając je w pierwotne położenie.
7-93
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
Usuwanie zaciętego papieru z finiszera na
4000 arkuszy/finiszera ze zszywaczem na
100 arkuszy (wewnętrzny)
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Otwórz przednią pokrywę finiszera 1.
2
Otwórz prowadnicę przekaźnika (D1).
D1
3
Wyjmij zacięty papier.
7-94
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
4
Wsuń prowadnicę przekaźnika (D1) w pierwotne położenie.
5
Zamknij pokrywę, ustawiając ją w pierwotne położenie.
Usuwanie zaciętego papieru z finiszera na
4000 arkuszy/finiszera ze zszywaczem na
100 arkuszy (taca A)
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Wyjmij zacięty papier.
7-95
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
2
Otwórz przednią pokrywę finiszera 1.
3
Otwórz prowadnicę przekaźnika (D6).
D6
4
Wyjmij zacięty papier.
5
Wsuń prowadnicę przekaźnika (D6) w pierwotne położenie.
7-96
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
6
Otwórz prowadnicę przekaźnika (D4).
D4
7
Obróć pokrętło (D5).
D5
8
Wyjmij zacięty papier.
9
Wsuń prowadnicę przekaźnika (D4) w pierwotne położenie.
7-97
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
10 Otwórz prowadnicę przekaźnika (D1).
D1
11 Wyjmij zacięty papier.
12 Wsuń prowadnicę przekaźnika (D1) w pierwotne położenie.
13 Zamknij pokrywę, ustawiając ją w pierwotne położenie.
7-98
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
Usuwanie zaciętego papieru z finiszera na
4000 arkuszy/finiszera ze zszywaczem na
100 arkuszy (taca B)
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Wyjmij zacięty papier.
2
Otwórz przednią pokrywę finiszera 1.
3
Otwórz prowadnicę przekaźnika (D2).
D2
7-99
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
4
Obróć pokrętło (D3).
D3
5
Wyjmij zacięty papier.
6
Wsuń prowadnicę przekaźnika (D2) w pierwotne położenie.
7
Otwórz prowadnicę przekaźnika (D1).
D1
7-100
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
8
Wyjmij zacięty papier.
9
Wsuń prowadnicę przekaźnika (D1) w pierwotne położenie.
10 Zamknij pokrywę, ustawiając ją w pierwotne położenie.
7-101
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
Usuwanie zaciętego papieru z modułu składania
(finiszer na 4000 arkuszy)
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Otwórz przednią pokrywę finiszera 1 i 2.
2
Otwórz prowadnicę przekaźnika (D7).
D7
3
Wyjmij zacięty papier.
7-102
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
4
Wsuń prowadnicę przekaźnika (D7) w pierwotne położenie.
5
Otwórz prowadnicę przekaźnika (D8).
D8
6
Wyjmij zacięty papier.
7
Wsuń prowadnicę przekaźnika (D8) w pierwotne położenie.
7-103
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
8
Wyjmij papier z wnętrza finiszera.
9
Zamknij pokrywy, ustawiając je w pierwotne położenie.
10 Unieś tacę składającą.
11 Wyjmij zacięty papier.
7-104
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
Naciśnij dźwignię zwalniającą, aby wyciągnąć moduł
12 składania.
13 Otwórz lewą pokrywę modułu składania.
14 Obróć pokrętło (D9).
D9
15 Wyjmij zacięty papier.
7-105
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
16 Zamknij lewą pokrywę modułu składania.
17 Otwórz górną pokrywę modułu składania.
18 Obróć pokrętło (D9).
D9
19 Wyjmij zacięty papier.
7-106
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
20 Zamknij górną pokrywę modułu składania.
21 Wsuń moduł składania w pierwotne położenie.
Usuwanie zaciętego papieru z tacy składającej
(finiszer na 4000 arkuszy)
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Unieś tacę składającą.
2
Wyjmij zacięty papier.
7-107
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
3
Naciśnij dźwignię zwalniającą, aby wyciągnąć moduł
składania.
4
Otwórz lewą pokrywę modułu składania.
5
Obróć pokrętło (D9).
D9
6
Wyjmij zacięty papier.
7-108
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
7
Zamknij lewą pokrywę modułu składania.
8
Otwórz górną pokrywę modułu składania.
9
Obróć pokrętło (D9).
D9
10 Wyjmij zacięty papier.
7-109
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
11 Zamknij górną pokrywę modułu składania.
12 Wsuń moduł składania w pierwotne położenie.
13 Otwórz przednią pokrywę finiszera 1 i 2.
14 Wyjmij papier z wnętrza finiszera.
7-110
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
15 Zamknij pokrywy, ustawiając je w pierwotne położenie.
Usuwanie zaciętego papieru z modułu składania
(finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy)
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Otwórz przednią pokrywę finiszera 1 i 2.
7-111
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
2
Otwórz prowadnicę przekaźnika (D7).
D7
3
Wyjmij zacięty papier.
4
Wsuń prowadnicę przekaźnika (D7) w pierwotne położenie.
5
Otwórz prowadnicę przekaźnika (D8).
D8
7-112
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
6
Wyjmij zacięty papier.
7
Wsuń prowadnicę przekaźnika (D8) w pierwotne położenie.
8
Wyjmij papier z wnętrza finiszera.
9
Zamknij pokrywy, ustawiając je w pierwotne położenie.
7-113
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
Podnieś dźwignię zwalniającą, aby wyciągnąć moduł
10 składania.
11 Otwórz górną pokrywę modułu składania.
12 Obróć pokrętło (D9).
D9
13 Wyjmij zacięty papier.
7-114
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
14 Otwórz prowadnicę przekaźnika modułu składania.
15 Obróć pokrętło (D9).
D9
16 Wyjmij zacięty papier.
17 Unieś tacę składającą.
7-115
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
18 Wyjmij zacięty papier.
19 Zamknij pokrywy, ustawiając je w pierwotne położenie.
20 Wsuń moduł składania w pierwotne położenie.
7-116
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
Usuwanie zaciętego papieru z tacy składającej
(finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy)
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Podnieś dźwignię zwalniającą, aby wyciągnąć moduł
składania.
2
Otwórz górną pokrywę modułu składania.
3
Obróć pokrętło (D9).
D9
7-117
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
4
Wyjmij zacięty papier.
5
Otwórz prowadnicę przekaźnika modułu składania.
6
Obróć pokrętło (D9).
D9
7
Wyjmij zacięty papier.
7-118
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
8
Unieś tacę składającą.
9
Wyjmij zacięty papier.
10 Zamknij pokrywy, ustawiając je w pierwotne położenie.
11 Wsuń moduł składania w pierwotne położenie.
7-119
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
12 Otwórz przednią pokrywę finiszera 1 i 2.
13 Wyjmij papier z wnętrza finiszera.
14 Zamknij pokrywy, ustawiając je w pierwotne położenie.
7-120
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięcia zszywek
Usuwanie zacięcia zszywek
Usuwanie zaciętych zszywek z finiszera wewnętrznego
1
Otwórz finiszer wewnętrzny.
2
Wyjmij zacięty papier.
3
Otwórz pokrywę zszywacza.
7-121
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięcia zszywek
4
Wyjmij uchwyt z kasetą na zszywki.
5
Wyjmij zacięte zszywki.
6
Włóż uchwyt z kasetą na zszywki.
7
Zamknij pokrywę zszywacza.
7-122
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięcia zszywek
8
Wsuń finiszer wewnętrzny w pierwotne położenie.
Usuwanie zaciętych zszywek z finiszera na
1000 arkuszy
1
Otwórz górną pokrywę finiszera.
2
Otwórz prowadnicę przekaźnika (D2).
D2
3
Wyjmij zacięty papier.
7-123
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięcia zszywek
4
Wsuń prowadnicę przekaźnika (D2) w pierwotne położenie.
5
Otwórz przednią pokrywę finiszera.
6
Otwórz prowadnicę przekaźnika (D1).
D1
7
Wyjmij zacięty papier.
7-124
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięcia zszywek
8
Wsuń prowadnicę przekaźnika (D1) w pierwotne położenie.
9
Wyjmij uchwyt z kasetą na zszywki.
10 Wyjmij zacięte zszywki.
11 Włóż uchwyt z kasetą na zszywki.
7-125
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięcia zszywek
12 Zamknij pokrywy, ustawiając je w pierwotne położenie.
Usuwanie zaciętych zszywek z finiszera na
4000 arkuszy
1
Otwórz przednią pokrywę finiszera 1.
2
Otwórz prowadnicę przekaźnika (D4).
D4
3
Obróć pokrętło (D5).
D5
7-126
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięcia zszywek
4
Wyjmij zacięty papier.
5
Wsuń prowadnicę przekaźnika (D4) w pierwotne położenie.
6
Wyjmij uchwyt z kasetą na zszywki (A).
7
Wyjmij zacięte zszywki.
7-127
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięcia zszywek
8
Włóż uchwyt z kasetą na zszywki (A).
9
Zamknij pokrywę, ustawiając ją w pierwotne położenie.
Usuwanie zaciętych zszywek z finiszera ze
zszywaczem na 100 arkuszy
1
Otwórz przednią pokrywę finiszera 1.
2
Otwórz prowadnicę przekaźnika (D4).
D4
7-128
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięcia zszywek
3
Obróć pokrętło (D5).
D5
4
Wyjmij zacięty papier.
5
Wsuń prowadnicę przekaźnika (D4) w pierwotne położenie.
6
Wyjmij uchwyt z kasetą na zszywki (A).
7-129
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięcia zszywek
7
Wyjmij zacięte zszywki.
8
Włóż uchwyt z kasetą na zszywki (A).
9
Zamknij pokrywę, ustawiając ją w pierwotne położenie.
7-130
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięcia zszywek
Usuwanie zaciętych zszywek z modułu składania
(finiszer na 4000 arkuszy)
1
Otwórz przednią pokrywę finiszera 1 i 2.
2
Wyjmij papier z wnętrza finiszera.
3
Wyjmij uchwyt z kasetą na zszywki (B) lub (C).
C
B
7-131
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięcia zszywek
4
Wyjmij zacięte zszywki.
5
Włóż uchwyt z kasetą na zszywki (B) lub (C).
6
Zamknij pokrywy, ustawiając je w pierwotne położenie.
7
Unieś tacę składającą.
7-132
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięcia zszywek
8
Wyjmij zacięty papier.
9
Naciśnij dźwignię zwalniającą, aby wyciągnąć moduł
składania.
10 Otwórz lewą pokrywę modułu składania.
11 Obróć pokrętło (D9).
D9
7-133
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięcia zszywek
12 Wyjmij zacięty papier.
13 Zamknij lewą pokrywę modułu składania.
14 Otwórz górną pokrywę modułu składania.
15 Obróć pokrętło (D9).
D9
7-134
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięcia zszywek
16 Wyjmij zacięty papier.
17 Zamknij górną pokrywę modułu składania.
18 Wsuń moduł składania w pierwotne położenie.
Usuwanie zaciętych zszywek z modułu składania
(finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy)
1
Otwórz przednią pokrywę finiszera 1 i 2.
7-135
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięcia zszywek
2
Wyjmij papier z wnętrza finiszera.
3
Wyjmij uchwyt z kasetą na zszywki (B) lub (C).
C
B
4
Wyjmij zacięte zszywki.
5
Włóż uchwyt z kasetą na zszywki (B) lub (C).
7-136
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięcia zszywek
6
Zamknij pokrywy, ustawiając je w pierwotne położenie.
7
Podnieś dźwignię zwalniającą, aby wyciągnąć moduł
składania.
8
Otwórz górną pokrywę modułu składania.
9
Obróć pokrętło (D9).
D9
7-137
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięcia zszywek
10 Wyjmij zacięty papier.
11 Otwórz prowadnicę przekaźnika modułu składania.
12 Obróć pokrętło (D9).
D9
13 Wyjmij zacięty papier.
7-138
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięcia zszywek
14 Unieś tacę składającą.
15 Wyjmij zacięty papier.
16 Zamknij pokrywy, ustawiając je w pierwotne położenie.
17 Wsuń moduł składania w pierwotne położenie.
7-139
8
Dodatek
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Urządzenia opcjonalne ...................................................................................................................................... 8-2
Przegląd urządzeń opcjonalnych ............................................................................................................. 8-2
Dane techniczne ................................................................................................................................................ 8-4
Urządzenie ............................................................................................................................................... 8-4
Funkcje kopiowania ................................................................................................................................. 8-6
Funkcje drukarki ...................................................................................................................................... 8-7
Funkcje skanera ...................................................................................................................................... 8-8
Procesor dokumentów ............................................................................................................................. 8-9
Podajnik papieru (500 arkuszy x 2) ......................................................................................................... 8-9
Podajnik o dużej pojemności (1500 arkuszy x 2) ................................................................................... 8-10
Podajnik boczny (3000 arkuszy) ............................................................................................................ 8-10
Finiszer wewnętrzny .............................................................................................................................. 8-10
Dziurkacz (finiszer wewnętrzny) ............................................................................................................. 8-11
Finiszer na 1000 arkuszy ........................................................................................................................ 8-11
Finiszer na 4000 arkuszy ....................................................................................................................... 8-12
Finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy ............................................................................................... 8-13
Dziurkacz (finiszer na 1000 arkuszy/finiszer na 4000 arkuszy/finiszer ze zszywaczem na 100
arkuszy) ................................................................................................................................................. 8-13
Skrzynka (Finiszer na 4000 arkuszy) ..................................................................................................... 8-14
Moduł składania (Finiszer na 4000 arkuszy) ......................................................................................... 8-14
Moduł składania (finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy) ................................................................... 8-15
Taca separatora zadań .......................................................................................................................... 8-16
Taca papieru banerowego ..................................................................................................................... 8-16
8-1
Dodatek > Urządzenia opcjonalne
Urządzenia opcjonalne
Przegląd urządzeń opcjonalnych
Do urządzenia dostępne są następujące urządzenia opcjonalne.
(1) DP-7130
(1) DP-7110
(1) DP-7100
(1) PLATEN COVER
TYPE E
(2) MT-730(B)
(14) PH-7A,
PH-7C, PH-7D
(13) PH-7100,
PH-7120, PH-7130
(12) DF-7100
(3) DF-7110
(11) Banner Guide 10
(4) DF-7130
(15) JS-7100
(10) PF-7120*
(6) BF-730
(5) DF-7120
(7) BF-9100
*
(8) PF-7100*
(9) PF-7110*
Jeżeli zainstalowano następujące wyposażenie opcjonalne, należy zainstalować zestaw zapobiegający
przewracaniu urządzenia: PF-7100, PF-7110, PF-7120
8-2
Dodatek > Urządzenia opcjonalne
(18) Keyboard Holder 10
(16) NK-7120, NK-7130
(17) DT-730(B)
(19) FAX System 12
(23) Card
Authentication Kit(B)
(20) IB-50
(22) IB-35
(21) IB-51
Opcje oprogramowania
(24) Internet FAX Kit(A)
(25) UG-33
(26) UG-34
(27) Scan Extension Kit(A)
(28) USB Keyboard
8-3
Dodatek > Dane techniczne
Dane techniczne
WAŻNE
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
NOTATKA
Aby znaleźć więcej informacji na temat korzystania z FAKSU, patrz:
FAX Operation Guide
Urządzenie
Pozycja
Opis
Typ
Drukarka biurkowa
Metoda drukowania
Elektrofotograficzna, przy użyciu lasera półprzewodnikowego
Gramatura
papieru
Kaseta
od 52 do 300 g/m2
Taca
uniwersalna
od 52 do 300 g/m2
Rodzaj papieru
Kaseta
Zwykły, szorstki, kalka, makulaturowy, zadrukowany, czerpany, karton,
kolorowy, dziurkowany, z nagłówkiem, koperta, gruby, wysoka jakość,
niestandardowy 1 do 8
(Dwustronnie: tak samo jak w trybie jednostronnym)
Taca
uniwersalna
Zwykły, folia (folia OHP), szorstki, kalka, etykiety, makulaturowy, zadrukowany,
czerpany, karton, kolorowy, dziurkowany, z nagłówkiem, koperta, gruby,
wysoka jakość, powlekany, przekładki z indeksem, niestandardowy 1 do 8
Kaseta 1
A4, A5, A6, B5, B6, 216×340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II,
Folio, 16K, ISO B5, Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6, Koperta Monarch,
Koperta DL, Koperta C5, Hagaki (karton), Oufuku Hagaki (zwrotna karta
pocztowa), Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Niestandardowy (98 × 148 mm do
297 × 356 mm)
Kaseta 2
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal,
Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Koperta #10,
Koperta #9, Koperta #6, Koperta Monarch, Koperta DL, Koperta C5,
Koperta C4, Hagaki (karton), Oufuku Hagaki (zwrotna kartka pocztowa),
Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Niestandardowy (98 × 148 mm
do 320 × 457 mm)
Taca
uniwersalna
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal,
Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Koperta #10,
Koperta #9, Koperta #6, Koperta Monarch, Koperta DL, Koperta C5,
Koperta C4, Hagaki (karton), Oufuku Hagaki (zwrotna kartka pocztowa),
Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4,
Niestandardowy (98 × 148 mm do 320 × 457 mm)
Rozmiar
papieru
Baner (210 × 488,1 do 304,8 × 1220 mm)
Obszar druku
Margines u góry strony, na dole i po bokach wynosi 4 mm lub mniej
8-4
Dodatek > Dane techniczne
Pozycja
Czas
nagrzewania
(23°C, 60%)
Pojemność
papieru
Opis
Urządzenie
włączone
17 s lub mniej
Tryb niskiego
poboru energii
14,4 s lub mniej
Tryb uśpienia
14,4 s lub mniej
Kaseta
500 arkuszy (80 g/m2)*1
Taca
uniwersalna
150 arkuszy (rozmiar A4/Letter lub mniejszy) (80 g/m2),
50 arkuszy (rozmiar większy niż A4/Letter) (80 g/m2)
1 arkusz (Baner (210 × 488,1 do 304,8 × 1220 mm)) (od 136 do 163 g/m2)
Pojemność
tacy wyjściowej
Taca
wewnętrzna
500 arkuszy (80 g/m2)
Technika zapisu obrazu
Przy użyciu lasera półprzewodnikowego i elektrofotografii
Pamięć
4,0 GB
Pamięć o dużej pojemności
SSD 8 GB/dysk twardy 320 GB
Interfejs
Złącze interfejsu USB: 1 (Super-Speed USB)
Standardowo
Interfejs sieciowy: 1 (obsługa 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6,
IPv4, IPSec), 802.3a)
Gniazdo USB: 4 (Hi-Speed USB)
Opcjonalnie
eKUIO: 2*2
Faks: 2*3
Bezprzewodowa sieć lokalna: 1
Warunki
otoczenia
Temperatura
od 10 do 32,5°C
Wilgotność
10 do 80%
Wysokość
Maksymalnie 3500 m
Oświetlenie
Maksymalnie 1500 luksów
Wymiary (S × G × W)
602 × 665 × 790 mm
(bez procesora dokumentów)
Masa
Ok. 83 kg (bez pojemnika z tonerem)
Wymagane miejsce (S × G)
920 × 665 mm
(przy używanej tacy
wielofunkcyjnej)
Zasilanie
Model zasilany 230 V: od 220 do 240 V
Zużycie energii produktu w trybie
gotowości sieciowej (gdy
wszystkie porty sieciowe są
podłączone.)
Informacje dostępne są na następujących witrynach:
Wyposażenie opcjonalne
50/60 Hz 7,2 A
http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/environment
http://www.triumph-adler.de/C125713A00471CCE/direct/umwelt
http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/umwelt-energieverbrauchsicherheit
http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/environment
Urządzenia opcjonalne (strona 8-2)
*1 Aż do linii górnego limitu w kasecie.
*2 Jeżeli zainstalowano dwa opcjonalne interfejsy, nie można podłączyć linii faksu.
*3 Jeżeli zainstalowano IB-50 lub IB-51, zainstalowana jest tylko jedna linia faksu.
8-5
Dodatek > Dane techniczne
Funkcje kopiowania
Pozycja
Prędkość
kopiowania
5057i
6057i
Czas
pierwszej
kopii (A4,
umieścić na
płycie,
podawanie
z kasety)
Monochromatyczne
Opis
A4/Letter
50 arkuszy/min
A4-R/Letter-R
35 arkuszy/min
A3/Ledger
25 arkuszy/min
B4
30 arkuszy/min
Legal
30 arkuszy/min
B5
50 arkuszy/min
B5-R
35 arkuszy/min
A5-R
40 arkuszy/min
A6-R
25 arkuszy/min
A4/Letter
60 arkuszy/min
A4-R/Letter-R
42 arkusze/min
A3/Ledger
30 arkuszy/min
B4
36 arkuszy/min
Legal
36 arkuszy/min
B5
60 arkuszy/min
B5-R
42 arkusze/min
A5-R
48 arkuszy/min
A6-R
30 arkuszy/min
5057i 3,7 s lub mniej
6057i 3,4 s lub mniej
Poziom powiększenia
Tryb ręczny: od 25 do 400%, narastająco co 1%
Tryb automatyczny: wstępne ustawianie zmniejszania/powiększania
Kopiowanie ciągłe
1 do 9999 arkuszy
Rozdzielczość
1200 × 1200 dpi (wielobitowy)
Obsługiwane typy oryginałów
Arkusz, książka, obiekty trójwymiarowe (maksymalny rozmiar oryginału: A3/
Ledger)
System podawania oryginałów
Zamontowany na stałe
8-6
Dodatek > Dane techniczne
Funkcje drukarki
Pozycja
Opis
Prędkość drukowania
5057i
SRA3
25 arkuszy/min
6057i
SRA3
30 arkuszy/min
W przypadku rozmiarów innych niż powyższe dane techniczne są takie same,
jak w przypadku prędkości kopiowania.
Czas
pierwszego
wydruku (A4,
z kasety)
Monochromatyczne
5057i 4,3 s lub mniej
6057i 3,8 s lub mniej
Rozdzielczość
Ekwiwalent 4800 dpi × 1200 dpi
System operacyjny
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2, Windows
Server 2012/R2, Windows Server 2016, Mac OS 10.9 lub nowszy
Interfejs
Złącze interfejsu USB: 1 (Super-Speed USB)
Interfejs sieciowy: 1 (obsługa 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (IPv6,
IPv4, IPSec), 802.3a)
Opcjonalny interfejs (opcja): 2 (do montażu IB-50/IB-51)
Bezprzewodowa sieć lokalna (opcja): 1 (do montażu IB-35)
Język opisu strony
PRESCRIBE
Emulacja
PCL6 (PCL-XL, PCL-5e), KPDL3 (zgodny z PostScript3), PDF, XPS,
OpenXPS
8-7
Dodatek > Dane techniczne
Funkcje skanera
Pozycja
Opis
Rozdzielczość
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200×400 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi
Format pliku
TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF (kompresja MMR/JPEG), PDF o wysokiej
kompresji, rozpoznawanie tekstu OCR (opcja), plik MS Office (opcja), OOXML
(opcja), OOXML (OCR) (opcja)
Prędkość skanowania*1
(format A4 poziomo, rozdzielczość 300 dpi, jakość obrazu: oryginalny tekst/
zdjęcie)
5057i
6057i
1-stronny mono 120 obrazów/min
Kolor 120 obrazów/min
2-stronny mono 220 obrazów/min
Kolor 220 obrazów/min
1-stronny mono 120 obrazów/min
Kolor 120 obrazów/min
2-stronny mono 220 obrazów/min
Kolor 220 obrazów/min
Interfejs
Ethernet (1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T)
System transmisji
SMB, SMTP, FTP, FTP over SSL, USB, TWAIN*2, WIA*2, WSD
*1 W przypadku stosowania procesora dokumentów (skanowanie obustronne z wykrywaniem przekrzywienia
i podawania wielu oryginałów) (z wyjątkiem skanowania TWAIN i WIA)
*2 Dostępny system operacyjny: Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/
Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016
8-8
Dodatek > Dane techniczne
Procesor dokumentów
Opis
Pozycja
Procesor dokumentów
(model z procesorem dokumentów
podwójnego skanowania)
Procesor dokumentów
(automatyczny, 2-stronny)
Typ
DP-7100
DP-7110/DP-7130
Oryginalna metoda podawania
papieru
Automatyczne podawanie
Obsługiwane typy oryginałów
Oryginały arkuszowe
Rozmiar papieru
Maks.: A3/Ledger
297 × 432 mm (papier długi 297 × 1900 mm)
Minimum: A6-R/Statement-R
105 × 148 mm
1-stronny: od 35 do 160 g/m2
1-stronny: od 35 do 220 g/m2
2-stronny: od 50 do 120 g/m2
2-stronny: od 50 do 220 g/m2
Pojemność
140 arkuszy
(od 50 do 80 g/m2)*1 maksimum
270 arkuszy
(od 50 do 80 g/m2)*1 maksimum
Wymiary (S × G × W)
593 × 531 × 138,5 mm
600 mm × 539 mm × 185 mm
Masa
Ok. 9 kg
Ok. 13,8 kg
Gramatura papieru
*1 Aż do linii górnego limitu w procesorze dokumentów.
Podajnik papieru (500 arkuszy x 2)
Pozycja
Metoda podawania papieru
Opis
Wałek opóźniający
(liczba arkuszy: 550, 64 g/m2, 2 kasety/
liczba arkuszy: 500, 80 g/m2, 2 kasety)
Rozmiar papieru
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Letter, Legal,
Statement, Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K, ISO B5, Koperta #10,
Koperta #9, Koperta #6, Koperta Monarch, Koperta DL, Koperta C5,
Koperta C4, Hagaki (karton), Oufuku Hagaki (zwrotna kartka pocztowa),
Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2, Nagagata 3, Niestandardowy (98 × 148 mm
do 320 × 457 mm)
Obsługiwane rodzaje papieru
Gramatura papieru: od 52 do 300 g/m2
Typy nośników: zwykły, makulaturowy, papier specjalny
Wymiary (S × G × W)
600 × 665 × 323,2 mm
Masa
Ok. 23 kg
8-9
Dodatek > Dane techniczne
Podajnik o dużej pojemności (1500 arkuszy x 2)
Pozycja
Metoda podawania papieru
Opis
Wałek opóźniający
(liczba arkuszy: 1750, 64 g/m2, 2 kasety/
liczba arkuszy: 1500, 80 g/m2, 2 kasety)
Rozmiar papieru
A4, B5, Letter
Obsługiwane rodzaje papieru
Gramatura papieru: od 52 do 300 g/m2
Typy nośników: zwykły, makulaturowy, papier specjalny
Wymiary (S × G × W)
600 × 665 × 323,2 mm
Masa
Ok. 30 kg
Podajnik boczny (3000 arkuszy)
Pozycja
Metoda podawania papieru
Opis
Metoda podawania i odwrotnej rolki
(liczba arkuszy: 3500, 64 g/m2/ liczba arkuszy: 3750, 80 g/m2)
Rozmiar papieru
A4, B5, Letter
Obsługiwane rodzaje papieru
Gramatura papieru: od 52 do 300 g/m2
Typy nośników: zwykły, makulaturowy, papier specjalny
Wymiary (S × G × W)
351 × 585 × 469 mm
Masa
Ok. 26,5 kg
Finiszer wewnętrzny
Pozycja
Opis
Liczba tac
1 taca
Rozmiar papieru (80 g/m2)
A3, B4, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, 12×18", Oficio II, Folio, 8K,
Koperta C4: 250 arkuszy
Taca finiszera (bez zszywania)
A4-R, A4, A5-R, A5, A6, B5-R, B5, B6, Letter-R, Letter, Statement, Executive,
16K-R, 16K, ISO B5, Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6 3/4, Koperta
Monarch, Koperta DL, Koperta C5, Hagaki (karton), Oufuku Hagaki (zwrotna
karta pocztowa), Youkei 4, Youkei 2: 500 arkuszy
Zszywanie
Liczba arkuszy
A3, B4, 216×340 mm,
Ledger, Legal, Oficio II,
8K
30 arkuszy (od 52 do 105 g/m2)
A4-R, A4, B5, Letter-R,
Letter, 16K
50 arkuszy (od 52 do 90 g/m2)
Tylko 2 arkusze okładki (od 106 do 300 g/m2)
40 arkuszy (od 91 do 105 g/m2)
Tylko 2 arkusze okładki (od 106 do 300 g/m2)
Typy nośników
Wymiary (S × G × W)
Zwykły, makulaturowy, dziurkowany, zadrukowany, czerpany, z nagłówkiem,
kolorowy, powlekany, gruby, wysoka jakość, niestandardowy
694,8 × 533,1 × 220,5 mm
(podczas wyciągania tacy)
Masa
11,5 kg lub mniej
8-10
Dodatek > Dane techniczne
Dziurkacz (finiszer wewnętrzny)
Pozycja
Rozmiar
papieru
Cal
cm
Opis
2 otwory
A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R,
12×18", Folio, 8K, 16K-R, 16K
3 otwory
A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K
2 otwory
A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R,
12×18", Folio, 8K, 16K-R, 16K
4 otwory
A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K
Gramatura papieru
od 52 do 300 g/m2
Typy nośników
Zwykły, zadrukowany, czerpany, makulaturowy, z nagłówkiem, kolorowy, gruby,
powlekany, wysoka jakość, niestandardowy 1 do 8
Finiszer na 1000 arkuszy
Pozycja
Liczba tac
Rozmiar
papieru
(80 g/m2)
Opis
1 taca
Taca finiszera
(bez zszywania)
A3, A5-R, B4, B5-R, B6-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Statement-R,
Executive, 12×18", Oficio II, Folio, 8K, 16K-R: 500 arkuszy
A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K: 1000 arkuszy
Obsługiwana gramatura papieru
Zszywanie: 90 g/m2 lub mniej
Zszywanie
A3, B4, B5-R,
216×340 mm, Ledger,
Legal, 12×18", Oficio II,
16K-R, 8K
30 arkuszy (od 52 do 105 g/m2)
Tylko 2 arkusze okładki (od 106 do 300 g/m2)
A4-R, A4, B5, Letter-R,
Letter, 16K
50 arkuszy (od 52 do 90 g/m2)
40 arkuszy (od 91 do 105 g/m2)
Tylko 2 arkusze okładki (od 106 do 300 g/m2)
Liczba arkuszy
Typy nośników
Zwykły, makulaturowy, dziurkowany, zadrukowany, czerpany, z nagłówkiem,
kolorowy, powlekany, gruby, wysoka jakość, niestandardowy 1 do 8
Wymiary (S × G × W)
548 × 618,5 × 1050 mm
Masa
Ok. 30 kg lub mniej
Wymagane miejsce (S × G)
666 × 618,5 mm
(podczas wyciągania tacy)
8-11
Dodatek > Dane techniczne
Finiszer na 4000 arkuszy
Pozycja
Liczba tac
Rozmiar
papieru
(80 g/m2)
Opis
2 tace
Taca A (bez zszywania)
A3, B4, B5-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Executive, 12×18",
Oficio II, Folio, 8K: 1500 arkuszy
A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K: 4000 arkuszy
A5-R, B6-R, Statement-R: 500 arkuszy
Taca B
A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3,
Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II,
Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Koperta C4, karton, Oufuku hagaki (zwrotna
kartka pocztowa), Youkei 4, Youkei 2: 200 arkuszy
Obsługiwana gramatura papieru
Zszywanie: 90 g/m2 lub mniej
Zszywanie
A3, B4, 216×340 mm,
Ledger, Legal, 12×18",
Oficio II, 8K
30 arkuszy (od 52 do 105 g/m2)
Tylko 2 arkusze okładki (od 106 do 300 g/m2)
A4-R, A4, B5-R, B5,
Letter-R, Letter, 16K-R,
16K
65 arkuszy (od 52 do 90 g/m2)
55 arkuszy (od 91 do 105 g/m2)
Tylko 2 arkusze okładki (od 106 do 300 g/m2)
Maksymalna liczba
Typy nośników
Zwykły, zadrukowany, czerpany, makulaturowy, z nagłówkiem, kolorowy,
dziurkowany, gruby, powlekany, wysoka jakość, niestandardowy 1 do 8
Wymiary (S × G × W)
607,2 × 668,5 × 1061,3 mm
Masa
Ok. 40 kg lub mniej
Wymagane miejsce (S × G)
725 × 668,5 mm
(podczas wyciągania tacy)
8-12
Dodatek > Dane techniczne
Finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy
Pozycja
Opis
Liczba tac
Rozmiar
papieru
(80 g/m2)
2 tace
Taca A (bez zszywania)
A3, B4, B5-R, 216×340 mm, SRA3, Ledger, Legal, Executive, 12×18”,
Oficio II, Folio, 8K: wysokość 227 mm (odpowiednik 1500 arkuszy)
A4-R, A4, B5, Letter-R, Letter, 16K-R, 16K: wysokość 512 mm
(odpowiednik 4000 arkuszy)
A5-R, B6-R, Statement-R: wysokość 91 mm (odpowiednik 500 arkuszy)
Taca B
A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3,
Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18”, Oficio II,
Folio, 8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6,
Koperta Monarch, Koperta DL, Koperta C5, Koperta C4, Hagaki (karton),
Oufuku Hagaki (zwrotna kartka pocztowa), Kakugata 2, Youkei 4, Youkei 2,
Younaga 3, Nagagata 3, Nagagata 4: wysokość 45 mm (odpowiednik 200
arkuszy)
Obsługiwana gramatura papieru
Zszywanie: 90 g/m2 lub mniej
Zszywanie
A3, B4, 216×340 mm,
Ledger, Legal, 12×18”,
Oficio II, 8K
50 arkuszy (od 52 do 90 g/m2)
35 arkuszy (od 91 do 105 g/m2)
Tylko 2 arkusze okładki (od 106 do 300 g/m2)
A4-R, A4, B5-R, B5,
Letter-R, Letter, 16K-R,
16K
100 arkuszy (od 52 do 90 g/m2)
70 arkuszy (od 91 do 105 g/m2)
Tylko 2 arkusze okładki (od 106 do 300 g/m2)
Maksymalna liczba
Typy nośników
Wymiary (S × G × W)
Zwykły, zadrukowany, czerpany, makulaturowy, z nagłówkiem, kolorowy,
dziurkowany, gruby, powlekany, wysoka jakość, niestandardowy 1 do 8
750,5 × 665 × 1109,5 mm
(podczas chowania tacy)
Masa
Ok. 56,5 kg
Wymagane miejsce (szer. × gł.)
867,6 × 687 mm
(podczas wyciągania tacy)
Dziurkacz (finiszer na 1000 arkuszy/finiszer na 4000
arkuszy/finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy)
Pozycja
Rozmiar
papieru
Cal
cm
Opis
2 otwory
A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal,
Statement-R, 12×18", Folio, 8K, 16K, 16K-R
3 otwory
A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K
2 otwory
A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Ledger, Letter-R, Letter, Legal,
Statement-R, 12×18", Folio, 8K, 16K, 16K-R
4 otwory
A3, A4, Letter, Ledger, 12×18", 8K, 16K
Gramatura papieru
od 45 do 300 g/m2
Typy nośników
Zwykły, szorstki, zadrukowany, czerpany, makulaturowy, z nagłówkiem,
kolorowy, gruby, powlekany, wysoka jakość, niestandardowy 1 do 8
8-13
Dodatek > Dane techniczne
Skrzynka (Finiszer na 4000 arkuszy)
Pozycja
Opis
Liczba tac
7 tac
Rozmiar papieru
A3, B4, Ledger, Legal, 8K: 50 arkuszy
2
(80 g/m )
A4-R, A4, A5-R, B5-R, B5, 216×340 mm, Letter-R, Letter, Statement-R,
Executive, Oficio II, Folio, 16K-R, 16K: 100 arkuszy
Wymiary (S × G × W)
510 × 400 × 470 mm
Masa
Ok. 10 kg
Moduł składania (Finiszer na 4000 arkuszy)
Pozycja
Rozmiary
Liczba arkuszy
Maksymalna pojemność
Opis
Składanie na pół
A3, B4, A4-R, Ledger, Legal, Letter-R, Oficio II, 8K
Szycie z grzbietem
A3, B4, A4-R, Ledger, Letter-R, Legal, Oficio II, 8K
Złóż trzy razy
A4-R, Letter-R
Składanie na pół
5 arkuszy (od 60 do 90 g/m2)
3 arkusze (od 91 do 120 g/m2)
1 arkusz (od 121 do 256 g/m2)
Szycie z grzbietem
20 arkuszy (od 60 do 90 g/m2)
13 arkuszy (od 91 do 105 g/m2)
tylko 1 arkusz okładki (106 g/m2 lub więcej)
Złóż trzy razy
5 arkuszy (od 60 do 90 g/m2)
3 arkusze (od 91 do 120 g/m2)
Składanie na pół
5 arkuszy lub mniej na zestaw: 30 zestawów
od 6 do 10 arkuszy na zestaw: 20 zestawów
od 11 do 20 arkuszy na zestaw: 10 zestawów
Szycie z grzbietem
5 arkuszy lub mniej na zestaw: 30 zestawów
od 6 do 10 arkuszy na zestaw: 20 zestawów
od 11 do 20 arkuszy na zestaw: 10 zestawów
Złóż trzy razy
1 arkusz na zestaw: 30 zestawów
od 2 do 5 arkuszy na zestaw: 5 zestawów
Składanie na pół
Zwykły, makulaturowy, zadrukowany, czerpany,
kolorowy, dziurkowany, z nagłówkiem, gruby,
powlekany, wysokiej jakości, niestandardowy od 1 do 8
Szycie z grzbietem
Zwykły, makulaturowy, zadrukowany, czerpany,
kolorowy, dziurkowany, z nagłówkiem, gruby,
powlekany, wysokiej jakości, niestandardowy od 1 do 8
Złóż trzy razy
Zwykły, makulaturowy, zadrukowany, czerpany,
kolorowy, dziurkowany, z nagłówkiem, powlekany,
wysokiej jakości, niestandardowy od 1 do 8
2
(80 g/m )
Typy nośników
8-14
Dodatek > Dane techniczne
Moduł składania (finiszer ze zszywaczem na 100
arkuszy)
Pozycja
Rozmiary
Liczba arkuszy
Maksymalna pojemność
Opis
Składanie na pół
A3, B4, A4-R, SRA3, Ledger, Legal, Letter-R,
Oficio II, 8K, 12×18”
Szycie z grzbietem
A3, B4, A4-R, SRA3, Ledger, Letter-R, Legal,
Oficio II, 8K, 12×18”
Złóż trzy razy
A4-R, Letter-R
Składanie na pół
5 arkuszy (od 52 do 90 g/m2)
3 arkusze (od 91 do 105 g/m2)
1 arkusz (od 106 do 256 g/m2)
Szycie z grzbietem
20 arkuszy (od 52 do 90 g/m2)
13 arkuszy (od 91 do 105 g/m2)
tylko 1 arkusz okładki (106 g/m2 lub więcej)
Złóż trzy razy
5 arkuszy (od 52 do 90 g/m2)
3 arkusze (od 91 do 105 g/m2)
Składanie na pół
5 arkuszy lub mniej na zestaw: 20 zestawów
od 6 do 10 arkuszy na zestaw: 10 zestawów
od 11 do 20 arkuszy na zestaw: 10 zestawów
Szycie z grzbietem
5 arkuszy lub mniej na zestaw: 25 zestawów
od 6 do 10 arkuszy na zestaw: 10 zestawów
od 11 do 20 arkuszy na zestaw: 10 zestawów
Złóż trzy razy
1 arkusz na zestaw: 50 zestawów
od 2 do 5 arkuszy na zestaw: 25 zestawów
Składanie na pół
Zwykły, Makulaturowy, Zadrukowany, Czerpany,
Kolorowy, Dziurkowany, Z nagłówkiem, Gruby,
Powlekany, Wysokiej jakości, Niestandardowy od 1
do 8
Szycie z grzbietem
Zwykły, Makulaturowy, Zadrukowany, Czerpany,
Kolorowy, Dziurkowany, Z nagłówkiem, Gruby,
Powlekany, Wysokiej jakości, Niestandardowy od 1
do 8
Złóż trzy razy
Zwykły, Makulaturowy, Zadrukowany, Czerpany,
Kolorowy, Dziurkowany, Z nagłówkiem, Powlekany,
Wysokiej jakości, Niestandardowy od 1 do 8
2
(80 g/m )
Typy nośników
8-15
Dodatek > Dane techniczne
Taca separatora zadań
Pozycja
Opis
Liczba tac
1 taca
Maks. liczba arkuszy
100 arkuszy (80 g/m2)
Rozmiar papieru
A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, 216×340 mm, SRA3,
Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Executive, 12×18", Oficio II, Folio,
8K, 16K-R, 16K, ISO B5, Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6, Koperta
Monarch, Koperta DL, Koperta C5, Koperta C4, Hagaki (karton), Oufuku
hagaki (zwrotna kartka pocztowa), Youkei 4, Youkei 2, Niestandardowy
(98 × 148 do 304,8 × 1220 mm)
Rodzaj papieru
Gramatura papieru: od 52 do 300 g/m2
Typy nośników: zwykły, makulaturowy, papier specjalny
Wymiary (S × G × W)
477 x 419,6 x 64 mm
Masa
Ok. 0,7 kg
Taca papieru banerowego
Pozycja
Opis
Maksymalna liczba arkuszy
10 arkuszy (Taca uniwersalna)
Długość papieru
od 210 do 304,8 mm
Szerokość papieru
Maks. 1220,0 mm
Rodzaj papieru
Gramatura papieru: od 136 do 163 g/m2
Rodzaj papieru: Ciężki 2
Wymiary (S × G × W)
400,6 × 397,8 × 193,6 mm
Masa
Ok. 0,5 kg
NOTATKA
Skonsultuj się z dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu, aby uzyskać informacje na temat zalecanych rodzajów
papieru.
8-16
Indeks
papier ostandardowym rozmiarze 4-4
Dupleks 6-33
Dziurkacz 6-24
Dźwignia prawej pokrywy 1 2-3
A
Anulowanie drukowania 4-9
Anulowanie zadań 5-18, 5-26
Apache License (Version 2.0) 1-11
Automatyczne uśpienie 2-36
E
EcoPrint 6-29
Ekran Początek 2-11
Ekran pomocy 2-27
Embedded Web Server RX 2-44
B
Blokada oryginałów 2-2, 5-6
F
Format pliku 6-37
Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego
1-14
Funkcja sterowania oszczędnością energii 1-14
Funkcje ułatwień dostępu 2-28
C
Czas pierwszego wydruku 8-7
Czas pierwszej kopii 8-6
Czujnik ruchu 2-2, 2-34
Czyszczenie 7-3
procesor dokumentów 7-3
szklana płyta 7-3
wąska szyba skanera 7-4
Czyszczenie skanera laserowego 7-58
G
D
Dane techniczne
dziurkacz (finiszer na 1000 arkuszy/finiszer na 4000
arkuszy/finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy)
8-13
dziurkacz (finiszer wewnętrzny) 8-11
finiszer na 1000 arkuszy 8-11
finiszer na 4000 arkuszy 8-12
finiszer wewnętrzny 8-10
finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy 8-13
funkcje drukowania 8-7
funkcje kopiowania 8-6
funkcje skanera 8-8
moduł składania (finiszer na 4000 arkuszy) 8-14
moduł składania (finiszer ze zszywaczem na 100
arkuszy) 8-15
Podajnik boczny (3000 arkuszy) 8-10
podajnik o dużej pojemności (1500 arkuszy x 2) 8-10
podajnik papieru (500 arkuszy x 2) 8-9
procesor dokumentów 8-9
skrzynka (finiszer na 4000 arkuszy) 8-14
taca papieru banerowego 8-16
taca separatora zadań 8-16
urządzenie 8-4
Dopasowanie krzywej tonów 7-56
Dopasowanie/konserwacja 7-55
kalibracja 7-58
odświeżanie bębna 7-57
odświeżanie wywoływacza 7-58
Dostosowanie/konserwacja
czyszczenie skanera laserowego 7-58
dopasowanie krzywej tonów 7-56
Drukarka
ustawienia drukowania 4-2
Drukowanie zkomputera 4-4
Drukowanie zkomputera PC
papier oniestandardowym rozmiarze 4-6
Gęstość 6-27
Główny wyłącznik zasilania 2-2
Gniazdo interfejsu urządzeń opcjonalnych 2-4
Gniazdo pamięci USB 2-2
Gniazdo USB 2-4
GPL/LGPL 1-9
I
Informacje o urządzeniu 2-18
Informacje prawne 1-8
Instalacja
oprogramowanie 2-41
Interfejs sieciowy 2-6
Interfejs USB 2-6
K
Kabel sieci LAN 2-6
Kabel sieciowy
podłączanie 2-7
Kabel USB 2-6
Kabel zasilania
Podłączanie 2-7
Kable 2-6
Kalibracja 7-58
Kaseta
ładowanie kopert lub kartonu 3-10
ładowanie papieru 3-4, 3-7
Kaseta 1 2-2
Kaseta 2 2-2
Kaseta 3 2-5
Kaseta 4 2-5
Kaseta 5 2-5
Klawisz Szybkie wyszukiwanie numeru 2-26
Klawisz Wprowadź 2-26
Klawisze funkcji 2-19
Knopflerfish License 1-11
Kolor
Kalibracja 7-58
Kopia karty ID 6-27
Kopia specjalna 5-18
Indeks-1
Kopiuj 5-16
Kreator szybkiej konfiguracji 2-38
Kwestia nazw handlowych 1-8
Oznaczenia związane z bezpieczeństwem stosowane w
tym podręczniku 1-2
P
L
Logowanie uproszczone 2-30
Ł
Ładowanie oryginałów 5-2
ładowanie oryginałów do procesora dokumentów 5-4
umieszczanie oryginałów na płycie 5-2
Ładowanie papieru 7-10
M
Marker 6-28
Menu systemu
kreator szybkiej konfiguracji 2-38
licznik 2-43
Początek 2-11
Metoda podłączenia 2-6
Miejsce docelowe
szukaj 5-28
wybieranie z książki adresowej 5-27
wybieranie za pomocą funkcji Szybkie wybieranie
5-30
wybieranie za pomocą klawisza szybkiego dostępu
5-30
wysyłanie wielokrotne 5-25
Monotype Imaging License Agreement 1-10
N
Nazwa 2-29
Nazwy części 2-2
NFC
drukowanie 4-10
O
Obraz oryginału 6-28
Odśwież wywoływacz 7-58
Odświeżanie bębna 7-57
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania 1-6
Ograniczenia prawne dotyczące skanowania 1-6
Ogranicznik papieru 2-2, 3-18
Ograniczone użycie tego produktu 1-7
OpenSSL License 1-9
Opróżnianie pojemnika na odpady dziurkacza
finiszer na 1000 arkuszy 7-23
Finiszer na 4000 arkuszy/finiszer ze zszywaczem na
100 arkuszy 7-24
finiszer wewnętrzny 7-21
Opróżnianie pojemnika na odpady zzszywacza 7-19
Original SSLeay License 1-9
Oryginał
ładowanie oryginałów 5-2
rozmiar xxi, 6-18
Ostrzeżenia dotyczące obsługi 1-4
Oszczędzanie zasobów - Papier 1-14
Otoczenie 1-3
Oznaczenia stosowane wtym podręczniku xix
Panel dotykowy 2-10
Panel operacyjny 2-2
Panel wskaźników finiszera 2-5
Papier
ładowanie do podajnika bocznego 3-16
ładowanie do podajnika o dużej pojemności 3-14
ładowanie kartonu 3-10, 5-9
ładowanie kopert 3-10, 5-9
ładowanie papieru 3-2, 5-7
ładowanie papieru do kasety 1 3-4
ładowanie papieru do kasety 2 3-7
ładowanie papieru na tacę uniwersalną 5-7
ładowanie przekładek zindeksem 5-9
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru 3-2
wybór podajników papieru 3-3
Parametry 8-4
Plik
format 6-37
porządkowanie 6-38
Płyta dociskowa 2-2
Płyta oryginałów 2-2
Płyta wydawania oryginałów 2-2
Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału 2-2
Podajnik boczny (3000 arkuszy)
ładowanie papieru 3-16
Podajnik o dużej pojemności (1500 arkuszy×2)
ładowanie papieru 3-14
Podgląd oryginałów 2-21
Podłączanie
kabel sieciowy 2-7
kabel zasilania 2-7
Podpórka tacy uniwersalnej 2-3
Podręczniki dostarczane zurządzeniem xvi
Pojemnik na zużyty toner 2-4
Pojemnik z tonerem (Czarny) 2-4
Pokrywa pojemnika na zużyty toner 2-2, 2-4
Pokrywa przednia 2-2
Porządkowanie plików 6-38
Powiększanie widoku 2-28
Powiększenie 6-30
Poziom uśpienia 2-37
Poziom wzn. oszcz. energii 2-37
Prawa pokrywa 1 2-3
Prędkość drukowania 8-7
Prędkość kopiowania 8-6
Procesor dokumentów 2-2
ładowanie oryginałów 5-4
nazwy części 2-2
oryginały obsługiwane przez procesor dokumentów
5-4
Product Library xvii
Program 5-11
edytowanie 5-13
przywoływanie 5-12
rejestrowanie 5-12
usuwanie 5-13
Indeks-2
Program Energy Star (ENERGY STAR®) 1-14
Prowadnica długości papieru 2-3, 3-4, 3-7
Prowadnica podawania kopert 3-10
Prowadnica stosu kopert 3-18
Prowadnica szerokości oryginałów 2-2
Prowadnica szerokości papieru 2-3, 3-5, 3-8
Przestroga 1-2
Przydzielanie zadań klawiszy funkcji 2-16
R
Reagowanie na komunikaty o błędach 7-37
Regulacja kąta panelu operacyjnego 2-9
Regularna konserwacja 7-3
Regulator wysokości stosu 3-19
Regulowane prowadnice szerokości papieru 2-3
Reguły uśpienia 2-37
Rozdzielczość 6-38, 8-6, 8-7
Rozdzielczość skanowania 6-38
Rozmiar oryginału 6-18
Rozwiązywanie problemów 7-27
problemy zobsługą urządzenia 7-27
problemy zwydrukami 7-32
usuwanie awarii 7-27
S
Skan. do folderu (SMB) 5-22
Skróty 5-14
dodawanie 5-14
edytowanie skrótów 5-15
usuwanie skrótów 5-15
Sortuj/przesunięcie 6-21
Sprawdzanie licznika 2-43
Start
Dostosuj pasek zadań 2-13
Dostosuj pulpit 2-13
Tapeta 2-13
Sterownik drukarki
pomoc 4-3
ustawienia drukowania 4-2
zmiana domyślnych wartości ustawień sterownika
4-3
Symbole 1-2
Ś
Środki ostrożności dotyczące lokalnych sieci
bezprzewodowych 1-6
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru 3-2
T
Taca A 2-5
Taca B 2-5
Taca finiszera 2-5
Taca od 1 do 7 2-5
Taca separatora zadań 2-5
Taca składająca 2-5
Taca uniwersalna 2-2, 2-3
ładowanie kopert lub kartonu 5-9
ładowanie papieru 5-7
ładowanie przekładek zindeksem 5-9
Taca wewnętrzna 2-2
TCP/IP (IPv4)
Ustawienia 2-32
Tryb ogr. pob. prądu 2-35
Tryb uśpienia 2-36
U
Uchwyty 2-2
Urządzenia opcjonalne
przegląd 8-2
Ustawianie daty i godziny 2-31
Ustawienia czasomierza tygodniowego 2-37
Ustawienia drukowania 4-2
Ustawienia e-mail 2-48
Usuwanie awarii 7-27
Uzupełnianie zszywek
finiszer na 100 arkuszy 7-16
finiszer na 1000 arkuszy 7-13
finiszer na 4000 arkuszy 7-14
finiszer wewnętrzny 7-11
moduł składania 7-17
W
Wąska szyba skanera 2-2
Włączanie 2-8
Wprowadzanie liczb 2-24
Wybór kolorów 6-30
Wybór papieru 6-19
Wyjście papieru 6-26
Wylogowanie 2-30
Wyłączanie 2-8
Wyłącznik zasilania 2-2
Wymiana pojemnika na zużyty toner 7-8
Wymiana pojemnika z tonerem 7-5
Wysyłanie 5-19
Wysyłanie dokumentu do żądanego folderu
udostępnionego na komputerze 5-22
Wysyłanie wielokrotne 5-25
Wyślij jako e-mail 5-20
Wyświetlanie ekranu ustawień 2-19
Z
Zacięcia papieru
finiszer na 1000 arkuszy 7-91
finiszer na 4000 arkuszy (taca A) 7-95
finiszer na 4000 arkuszy (taca B) 7-99
finiszer na 4000 arkuszy (wewnętrzny) 7-94
finiszer wewnętrzny 7-86
finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy (taca A) 7-95
finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy (taca B) 7-99
finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy
(wewnętrzny) 7-94
kaseta 1 7-61
kaseta 2 7-64
kaseta 3 (1500 arkuszy x 2) 7-69
kaseta 3 i 4 (500 arkuszy x 2) 7-67
kaseta 4 (1500 arkuszy x 2) 7-71
kaseta 5 (podajnik boczny) 7-74
moduł mostka 7-84
Indeks-3
moduł składania (finiszer na 4000 arkuszy) 7-102
moduł składania (finiszer ze zszywaczem na 100
arkuszy) 7-111
prawa pokrywa 1 7-77
prawa pokrywa 2 (1500 arkuszy x 2) 7-83
prawa pokrywa 2 (500 arkuszy x 2) 7-81
procesor dokumentów (automatyczne odwracanie)
7-88
procesor dokumentów (skanowanie
jednoprzebiegowe) 7-90
skrzynka 7-85
taca składająca (finiszer na 4000 arkuszy) 7-107
taca składająca (finiszer ze zszywaczem na 100
arkuszy) 7-117
taca uniwersalna 7-76
wskaźniki lokalizacji zacięcia papieru 7-59
Zacięcia zszywek
finiszer na 1000 arkuszy 7-123
finiszer na 4000 arkuszy 7-126
finiszer wewnętrzny 7-121
finiszer ze zszywaczem na 100 arkuszy 7-128
moduł składania (finiszer na 4000 arkuszy) 7-131
moduł składania (finiszer ze zszywaczem na 100
arkuszy) 7-135
Zacięty papier 7-59
Zarządzanie energią 1-14
Zarządzanie logowaniem użytkownika
Logowanie 2-29
Wylogowanie 2-30
Zliczanie liczby wydrukowanych stron
licznik 2-43
Złącze interfejsu sieciowego 2-4
Złącze interfejsu USB 2-4
Zszyj/dziurkuj 6-22
Zszywanie arkuszy różnych rozmiarów 6-24
Indeks-4
TA Triumph-Adler GmbH
Betriebsstätte Norderstedt
Ohechaussee 235
22848 Norderstedt
Germany
2019.01
2VKGEPL001
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement