Triumph-Adler DC 2028 Copy system Instrukcja obsługi

Triumph-Adler DC 2028 Copy system Instrukcja obsługi
Podrecznik obsługi
DC 2028 | 2128
Wielofunkcyjna
Wstęp
Dziękujemy za zakup urządzenia DC 2028/2128.
Niniejszy Podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,
przeprowadzać rutynową konserwację i rozwiązywać podstawowe problemy, gdy zajdzie taka konieczność. W
ten sposób można utrzymać urządzenie w dobrym stanie.
Przez rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać niniejszy Podręcznik obsługi, a potem
przechowywać go w pobliżu urządzenia, aby dokument był łatwo dostępny w razie potrzeby.
Zaleca się korzystanie z materiałów eksploatacyjnych naszej firmy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia spowodowane przez korzystanie z materiałów eksploatacyjnych innych producentów.
Dostarczane podręczniki
Do urządzenia dołączono niżej wymienione podręczniki. Należy z nich korzystać w razie potrzeby.
Podręcznik obsługi (ten podręcznik)
Opisuje sposób wkładania papieru, wykonywania podstawowych operacji kopiowania, drukowania i skanowania
oraz rozwiązywania problemów.
Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w niniejszym Podręczniku
Sekcje tego podręcznika oraz części urządzenia opatrzono symbolami stanowiącymi ostrzeżenia mające na celu
ochronę użytkownika, innych osób oraz otoczenia, a także zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego
użytkowania urządzenia. Symbole i ich znaczenia są przedstawione poniżej.
OSTRZEŻENIE: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do
podanych zaleceń może spowodować poważne obrażenia, a
nawet śmierć.
PRZESTROGA: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do
podanych zaleceń może spowodować obrażenia lub uszkodzenia
mechaniczne.
Symbole
Symbol U oznacza, że dana sekcja zawiera ostrzeżenia. Wewnątrz symbolu podany jest określony rodzaj uwagi.
.... [Ostrzeżenie ogólne]
.... [Ostrzeżenie o możliwości porażenia prądem elektrycznym]
.... [Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze]
Symbol
oznacza, że dana sekcja zawiera informacje o czynnościach niedozwolonych. Rodzaje zabronionych
tych są określone wewnątrz symbolu.
.... [Ostrzeżenie przed wykonywaniem niedozwolonej czynności]
.... [Demontaż zabroniony]
Symbol z oznacza, że dana sekcja zawiera informacje o czynnościach obowiązkowych. Rodzaje tych czynności
są określone wewnątrz symbolu.
.... [Alarm dotyczący czynności obowiązkowej]
.... [Wyciągnij wtyczkę z gniazdka]
.... [Zawsze podłączaj urządzenie do gniazdka sieciowego
z uziemieniem]
Jeśli ostrzeżenia w tym Podręczniku są nieczytelne lub jeżeli Podręcznika nie ma w zestawie, prosimy o kontakt
z pracownikiem serwisu w celu zamówienia egzemplarza zamiennego (usługa odpłatna).
UWAGA: Urządzenie zostało wyposażone w funkcję zapobiegania fałszerstwom, wskutek czego oryginały
bardzo przypominające banknoty mogą być w rzadkich przypadkach drukowane niepoprawnie.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
i
Spis treści
Spis treści
Etykiety z przestrogami i ostrzeżeniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Środki ostrożności podczas instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi
Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viii
Bezpieczeństwo związane z użyciem lasera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa związane z odłączaniem zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xiii
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv
1
Nazwy części
Panel operacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Urządzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Sprawdzanie dostarczonych elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Kable podłączeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Przełączanie języka w obszarze wyświetlania (ekran [Język]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Ustawianie daty i godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Instalacja oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-26
Embedded Web Server (Ustawienia poczty e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-27
Wysyłanie wiadomości e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-28
Ładowanie papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-30
Ładowanie oryginałów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-46
3
Podstawowa obsługa
Włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Automatyczny tryb niskiego poboru energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Logowanie/wylogowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Klawisze szybkiego dostępu i klawisze programowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Obszar wyświetlania komunikatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
Kopiowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
Drukowanie – drukowanie z aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-19
Wysyłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-21
Ekran Potwierdź miejsce docelowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-28
Określanie miejsca docelowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-29
Anulowanie zadań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-32
Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-33
Programy (kopiowanie i wysyłanie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-34
4
Konserwacja
Czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Pojemnik z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
5
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie awarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Reagowanie na komunikaty o błędach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Usuwanie zaciętego papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-13
ii
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Spis treści
Dodatek
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatek-2
Sposób wpisywania znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatek-7
Indeks
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
iii
Spis treści
iv
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Etykiety z przestrogami i ostrzeżeniami
Etykiety z przestrogami i ostrzeżeniami zostały umieszczone na następujących elementach urządzenia dla
celów bezpieczeństwa. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem elektrycznym podczas usuwania
zablokowanego papieru lub wymiany toneru, należy zachować dostateczną ostrożność.
Laser wewnątrz urządzenia
(ostrzeżenie przed promieniowaniem
laserowym)
Dla USA i
Kanady
Dla Europy, Azji i
innych krajów
Wysoka temperatura wewnątrz
urządzenia. Nie należy dotykać
części znajdujących się w tym
obszarze z uwagi na
niebezpieczeństwo pożaru.
UWAGA: Nie usuwać tych etykiet.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
v
Środki ostrożności podczas instalacji
Otoczenie
PRZESTROGA
Nie stawiać urządzenia na powierzchniach niestabilnych lub pochyłych. Może to spowodować upadek
lub zsunięcie się urządzenia. Zdarzenia tego rodzaju wiążą się z niebezpieczeństwem odniesienia
obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
Należy unikać miejsc o dużej wilgotności, zapylonych lub zanieczyszczonych. Jeżeli kurz lub brud
przylgną do przewodu zasilania, należy oczyścić przewód w celu uniknięcia niebezpieczeństwa
pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy unikać umieszczania urządzenia w pobliżu grzejników,
kaloryferów lub innych źródeł ciepła oraz w pobliżu przedmiotów łatwopalnych.
Aby umożliwić właściwe chłodzenie i ułatwić wymianę części i konserwację, należy zapewnić
odpowiedni dostęp do urządzenia, zgodnie z poniższą ilustracją. Aby umożliwić prawidłową
wentylację urządzenia, należy pozostawić dostateczną ilość wolnego miejsca, szczególnie w okolicy
tylnej pokrywy.
500 mm
(19 11/16")
300 mm
(11 13/16")
300 mm
(11 13/16")
300 mm
(11 13/16")
1000 mm
(39 3/8")
Inne środki ostrożności
Urządzenie może pracować w następujących warunkach:
•
Temperatura: 10–32,5°C (50–90,5°F)
•
Wilgotność: 15–80%
Niekorzystne warunki środowiska mogą wpłynąć na jakość wydruków. Podczas wyboru miejsca pracy
urządzenia unikać :
•
vi
Miejsc blisko okien lub narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
•
Miejsc narażonych na drgania.
•
Miejsc narażonych na gwałtowne zmiany temperatury.
•
Miejsc narażonych na bezpośrednie działanie gorącego lub zimnego powietrza.
•
Miejsc ze słabą wentylacją.
Jeżeli podłoże jest wrażliwe na nacisk, może ono ulec uszkodzeniu podczas przesuwania urządzenia po jego
instalacji.
Czynność kopiowania skutkuje uwolnieniem niewielkich ilości ozonu, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.
Jednak w przypadku używania urządzenia przez długi czas w źle wietrzonym pomieszczeniu lub przy
wykonywaniu bardzo dużej liczby kopii może powstać nieprzyjemny zapach. W celu stworzenia odpowiednich
warunków kopiowania zaleca się właściwą wentylację pomieszczenia.
Zasilanie/Uziemianie urządzenia
OSTRZEŻENIE
Nie należy stosować zasilania o napięciu innym niż podane w danych technicznych. Unikać
podłączania wielu urządzeń do jednego gniazdka. Wiąże się to z niebezpieczeństwem pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym.
Podłączyć dokładnie przewód zasilania do gniazdka sieciowego i do gniazda zasilania z tyłu
urządzenia. Nagromadzenie kurzu wokół wtyków wtyczki albo kontakt pomiędzy wtykami i obiektami
metalicznymi może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Niekompletna wtyczka
elektryczna może spowodować przegrzanie i zapłon.
Zawsze podłączać urządzenie do gniazdka z uziemieniem, aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia
elektrycznego w przypadku zwarcia. Jeżeli podłączenie z uziemieniem nie jest możliwe, należy
skontaktować się pracownikiem serwisu.
Inne środki ostrożności
Podłączać wtyczkę do gniazdka położonego możliwie najbliżej urządzenia.
Postępowanie z plastikowymi workami
OSTRZEŻENIE
Plastikowe worki stosowane przy korzystaniu z urządzenia należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Plastikowe worki mogą przywrzeć do ich nosów i ust, powodując uduszenie.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
vii
Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji
Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji urządzenia
OSTRZEŻENIE
Nie stawiać metalowych przedmiotów lub pojemników z wodą (wazonów na kwiaty, doniczek, kubków,
itp.) na urządzeniu lub w jego pobliżu. Stwarza to ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego, jeżeli
wpadną one do urządzenia.
Nie zdejmować pokryw urządzenia, gdyż stwarza to ryzyko porażenia elektrycznego po dotknięciu
części pod wysokim napięciem wewnątrz urządzenia.
Nie niszczyć, nie rozrywać ani nie naprawiać samodzielnie przewodów zasilania. Nie stawiać na nich
ciężkich przedmiotów, nie ciągnąć bez potrzeby i nie powodować żadnych innych uszkodzeń. Wiąże
się to z niebezpieczeństwem pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
Nie wolno podejmować prób naprawy lub demontażu urządzenia lub jego elementów, ponieważ wiąże
się to z niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub
wystawienia na działanie lasera. Uwolniona wiązka lasera może spowodować utratę wzroku.
Jeżeli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydobywa się z niego dym, dziwny zapach lub występują
inne nienormalne objawy, oznacza to ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Natychmiast
wyłączyć główny wyłącznik zasilania, upewnić się, że przewód zasilania jest odłączony od gniazdka
i skontaktować się z pracownikiem serwisu.
W przypadku dostania się do urządzenia niebezpiecznego przedmiotu (spinaczy do papieru, wody,
innych płynów itp.), natychmiast wyłączyć główny wyłącznik zasilania. Następnie należy odłączyć
przewód zasilania od gniazdka sieciowego w celu uniknięcia niebezpieczeństwa pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym. Następnie skontaktować się z pracownikiem serwisu.
Nie wyciągać ani nie podłączać wtyczki mokrymi rękami, ponieważ stwarza to ryzyko porażenia
elektrycznego.
W celu konserwacji lub wymiany części wewnętrznych zawsze należy kontaktować się
z pracownikiem serwisu.
PRZESTROGA
Nie ciągnąć za przewód przy odłączaniu go od gniazdka. Przy ciągnięciu za przewód może dojść do
jego przerwania, co grozi ryzykiem pożaru lub porażenia elektrycznego. (Podczas odłączania
przewodu zasilania od gniazdka sieciowego należy zawsze pewnie go chwycić).
Zawsze wyciągać wtyczkę z gniazdka przed przenoszeniem urządzenia. Uszkodzenie przewodu
może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
Przy podnoszeniu lub przenoszeniu urządzenia należy zawsze chwytać tylko za przeznaczone do
tego części.
Jeżeli urządzenie ma zostać pozostawione na dłuższy czas bezczynnie (np. na noc), wyłączyć je za
pomocą głównego wyłącznika zasilania. Jeżeli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy okres
viii
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
(np. podczas wakacji), wyjąć wtyczkę z gniazdka w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli zainstalowano
opcjonalny zestaw faksu, należy pamiętać, że wyłąwyłączenie urządzenia za pomocą głównego wyłącznika
zasilania powoduje brak możliwości wysyłania i odbierania faksów.
Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze wyjmować wtyczkę zasilania z gniazdka przed
czyszczeniem urządzenia.
W przypadku nagromadzenia się kurzu wewnątrz urządzenia występuje ryzyko pożaru. Dlatego
czyszczenie wewnętrznych części urządzenia należy zlecić pracownikowi serwisu. Jest to zalecane
szczególnie przed okresami zwiększonej wilgotności. Aby uzyskać informacje dotyczące kosztu
czyszczenia wewnętrznych części urządzenia, należy skontaktować się z pracownikiem serwisu.
Inne środki ostrożności
Nie wolno umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów i powodować innych uszkodzeń urządzenia.
Podczas kopiowania nie otwierać pokrywy przedniej, wyłączać urządzenia za pomocą głównego wyłącznika
zasilania ani nie wyciągać wtyczki z gniazdka.
W przypadku konieczności podniesienia lub przesunięcia urządzenia, należy skontaktować się
z przedstawicielem działu serwisu.
Nie dotykać elementów elektrycznych urządzenia, takich jak złącza lub płytki drukowane, ponieważ mogą one
zostać uszkodzone przez wytworzone wyładowania statyczne.
Nie wolno podejmować prób wykonywania czynności, które nie zostały opisane w podręczniku.
Przestroga: Stosowanie regulacji lub sposobów sterowania albo wykonywanie procedur innych od opisanych
w tym podręczniku może spowodować ryzyko naświetlenia laserem.
Nie wolno patrzeć bezpośrednio na światło emitowane przez lampę skanującą, ponieważ może to wywołać
zmęczenie lub ból oczu.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
ix
Ostrzeżenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych
PRZESTROGA
Nie należy próbować spalać pojemnika tonera ani pojemnika na zużyty toner. Powstające wówczas
iskry mogą spowodować oparzenia.
Pojemnik z tonerem i pojemnik na zużyty toner należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla
dzieci.
W przypadku wysypania się toneru z pojemnika z tonerem należy unikać wdychania lub połykania
oraz kontaktu z oczami i skórą.
•
W przypadku dostania się tonera do dróg oddechowych należy przejść do pomieszczenia ze świeżym
powietrzem i przepłukać gardło dużą ilością wody. Jeśli wystąpi kaszel skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku połknięcia tonera należy przepłukać usta wodą i wypić 1 lub 2 szklanki wody, aby rozcieńczyć
zawartość żołądka. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku dostania się tonera do oczu należy przepłukać je dokładnie wodą. W przypadku
utrzymywania się podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku zetknięcia się tonera ze skórą należy przemyć ją wodą z mydłem.
W żadnym wypadku nie wolno otwierać na siłę lub niszczyć pojemnika z tonerem i pojemnika na
zużyty toner.
W modelach DC 2128 wyłączenie urządzenia za pomocą głównego wyłącznika zasilania skutkuje też
wyłączeniem funkcji nadawania i odbioru faksu. Nie wyłączać głównego wyłącznika zasilania, tylko nacisnąć
klawisz Power na panelu kontrolnym, aby przejść do stanu czuwania.
Inne środki ostrożności
Pusty pojemnik tonera oraz pojemnik na zużyty toner należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub
pracownikowi serwisu. Zebrane pojemniki tonera oraz pojemniki na zużyty toner należy przetworzyć lub
zutylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Urządzenie należy przechowywać w miejscu nie narażonym na działanie promieni słonecznch.
Urządzenie należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura wynosi poniżej 40°C, i w którym nie
wystepują gwałtowne zmiany temperatury i wilgotności.
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć papier z kasety i tacy uniwersalnej, włożyć
go z powrotem do oryginalnego opakowania i zapieczętować.
x
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Bezpieczeństwo związane z użyciem lasera
Promieniowanie lasera może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Dlatego promieniowanie lasera
emitowane wewnątrz urządzenia jest szczelnie odizolowane za pomocą obudowy i zewnętrznej pokrywy. Przy
normalnej eksploatacji promieniowanie nie może wydostawać się z urządzenia.
Urządzenie zostało sklasyfikowane jako produkt laserowy klasy 1 wg normy IEC 60825.
Uwaga: Wykonywanie czynności innych niż podane w podręczniku może spowodować ryzyko naświetlenia
laserem.
Etykiety przymocowane są do modułu skanera laserowego wewnątrz urządzenia i nie są dostępne dla
użytkownika.
Etykieta pokazana powyżej jest przymocowana do urządzenia z prawej strony.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
xi
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa związane z odłączaniem zasilania
Uwaga: Wtyczka jest głównym elementem izolacyjnym! Inne wyłączniki urządzenia stanowią jedynie wyłączniki
funkcjonalne i nie nadają się do całkowitego odłączenia urządzenia od źródła zasilania.
VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur
Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Z NORMAMI
2004/108/WE, 2006/95/EWG, 93/68/EWG oraz 1999/5/WE
Deklarujemy, przejmując pełną odpowiedzialność, że produkt, którego
dotyczy ta deklaracja, jest zgodny z następującymi specyfikacjami:
EN55024
EN55022 Class B
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN60950-1
EN60825-1
EN300 330-1
EN300 330-2
Nadajnik częstotliwości radiowych
To urządzenie zawiera moduł nadajnika. Producent deklaruje, że ten sprzęt jest zgodny z wymaganiami i innymi
postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.
Technologia etykiety radiowej
W niektórych krajach używana w tym urządzeniu technologia etykiety radiowej identyfikująca pojemnik tonera
może wymagać stosownych zezwoleń z tego urządzenia może podlegać ograniczeniom.
UWAGA: Produkt oznaczony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady zawiera akumulatory zgodne z
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE („Dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów”) na
obszarze Unii Europejskiej.
Nie usuwać ani nie wyrzucać akumulatorów zamontowanych w tym urządzeniu.
xii
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania
•
Kopiowanie/skanowanie materiałów chronionych prawami autorskimi bez zezwolenia właściciela praw
autorskich może być zabronione.
•
Kopiowanie/skanowanie następujących materiałów jest zakazane i może być karane.
Poniższy wykaz może nie zawierać wszystkich materiałów objętych zakazem. Nie wolno świadomie
kopiować/skanować materiałów objętych zakazem kopiowania/skanowania.
Pieniądze papierowe
Banknoty
Papiery wartościowe
Znaczki
Paszporty
Świadectwa i certyfikaty
•
Lokalne prawa i regulacje mogą zabraniać lub ograniczać kopiowanie/skanowanie materiałów innych niż
wymienione powyżej.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
xiii
xiv
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Informacje prawne i zasady
bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z tymi informacjami. Ten
rozdział zawiera informacje dotyczące następujących zagadnień.
•
•
•
•
•
•
•
Informacje prawne ........................................................ xvi
Kwestia nazw handlowych ............................................xvii
Funkcja sterowania oszczędnością energii................... xxi
Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego ... xxi
Odzyskiwanie papieru................................................... xxi
Program Energy Star (ENERGY STAR®)..................... xxi
Informacje o Podręczniku obsługi .................................xxii
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
xv
Informacje prawne
Kopiowanie lub inne formy powielania niniejszego podręcznika lub jego części bez uzyskania pisemnej zgody
firmy UTAX GmbH jest zabronione.
xvi
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Kwestia nazw handlowych
•
PRESCRIBEjest znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.
•
KPDL jest znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.
•
Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT i Internet Explorer są zarejestrowanymi znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
•
Windows Me, Windows XP i Windows Vista są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
•
PCL jest znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript są znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation.
•
Novell i NetWare są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc.
•
IBM i IBM PC/AT są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation.
•
Power PC jest znakiem towarowym firmy IBM w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
•
AppleTalk jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc.
•
To urządzenie zostało skonstruowane przy użyciu wbudowanego systemu operacyjnego działającego
w czasie rzeczywistym Tornado™ firmy Wind River Systems, Inc.
•
TrueType jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc.
•
TypeBankG-B, TypeBankM-M i Typebank-OCR są znakami towarowymi firmy TypeBank®.
•
Wszystkie czcionki języków europejskich zainstalowane w tym urządzeniu są używane na mocy
porozumienia licencyjnego z firmą Monotype Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino i Times są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Linotype-Hell AG.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery i ITC ZapfDingbats są zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy International Type-face Corporation.
•
W tym urządzeniu zainstalowano czcionki UFST™ MicroType® firmy Monotype Imaging Inc.
•
To urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie zawierające moduły firmy Independent JPEG Group.
Wszystkie inne marki i nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi
odpowiednich firm, będących ich właścicielami. W tym Podręczniku obsługi oznaczenia ™ i ® nie są używane.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
xvii
GPL
W części oprogramowania układowego tego urządzenia zastosowano programy napisane na licencji GPL
(www.fsf.org/copyleft/gpl.html). Dodatkowe informacje dotyczące udostępniania kodu źródłowego z licencją
GPL znajdują się w witrynie
http://www.kyoceramita.com/gpl.
Open SSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/
/www.openssl.org/)”
4
The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5
Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in their
names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6
Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: “This product includes
software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
xviii
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was
written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to.
The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code;
not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright
terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library
used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided
with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic
related :-).
4
If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application
code) you must include an acknowledgement:
“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be
changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU
Public Licence.]
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
xix
Monotype Imaging License Agreement
1
Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a
special format as well as the UFST Software.
2
You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles
and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary
business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype
Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three
printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all
rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a
License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3
To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other
proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable
procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
4
You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup
copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the
original.
5
This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated.
This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License
and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this
License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the
Software and Typefaces and documentation as requested.
6
You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the
Software.
7
Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in
accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in
material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs,
errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a
particular purpose and merchantability, are excluded.
8
Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and
Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or
consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and
Typefaces.
9
Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior
written consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in
Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or
subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions
applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms
and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this
Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized
representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and
conditions of this Agreement.
xx
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Funkcja sterowania oszczędnością energii
Urządzenie może działać w Trybie niskiego poboru energii, w którym pobór energii jest ograniczony (jego
uruchomienie następuje po określonym czasie od ostatniego użycia urządzenia), a także w stanie czuwania,
w którym funkcje drukarki i faksu pozostają w stanie oczekiwania, natomiast pobór energii zostaje obniżony do
minimum, jeśli przez określony czas urządzenie jest bezczynne.
Tryb niskiego poboru energii
Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb niskiego poboru energii po upływie 2 minut od ostatniego użycia.
Czas braku aktywności, po upływie którego włączany jest tryb niskiego poboru energii, może zostać
przedłużony. Więcej informacji znajduje się w części Automatyczny tryb niskiego poboru energii na str. 3-4.
Uśpienie
Urządzenie automatycznie przechodzi w stan czuwania po upływie 15 minut od ostatniego użycia. Czas
nieaktywności, po upływie którego włączany jest stan czuwania, może zostać przedłużony. Więcej informacji
znajduje się w rozdziale Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie na str. 3-5
Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego
To urządzenie jest standardowo wyposażone w funkcję kopiowania dwustronnego. Na przykład, kopiując dwa
jednostronne oryginały na pojedynczym arkuszu papieru jako kopię dwustronną, można zmniejszyć ilość
zużytego papieru. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Kopiowanie dwustronne na str. 3-14
Odzyskiwanie papieru
To urządzenie obsługuje papier makulaturowy, który zmniejsza obciążenie środowiska naturalnego.
Przedstawiciel działu sprzedaży lub działu serwisu może udzielić informacji na temat zalecanych typów papieru.
Program Energy Star (ENERGY STAR®)
Jako firma uczestnicząca w międzynarodowym programie Energy Star stwierdzamy, że
urządzenie jest zgodne ze standardami ustanowionymi w ramach międzynarodowego
programu Energy Star.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
xxi
Informacje o Podręczniku obsługi
Niniejszy Podręcznik obsługi zawiera następujące rozdziały.
Rozdział 1 - Nazwy części
Opisuje części urządzenia i klawisze panelu operacyjnego.
Rozdział 2 - Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Opisuje sposób ładowania papieru, umieszczania oryginałów, podłączania urządzenia oraz niezbędną
konfigurację urządzenia przed jego pierwszym użyciem.
Rozdział 3 - Podstawowa obsługa
Zawiera podstawowe procedury kopiowania, drukowania i skanowania.
Rozdział 4 - Konserwacja
Opisuje procedury konserwacji i wymiany tonera.
Rozdział 5 - Rozwiązywanie problemów
Wyjaśnia, w jaki sposób postępować w przypadku otrzymania komunikatów o błędach, zacięcia papieru lub
innych problemów.
Dodatek
Wyjaśnia, jak wprowadzać znaki oraz podaje dane techniczne urządzenia
Zawiera informacje dotyczące rodzajów nośników oraz rozmiarów papieru. Zawiera także słowniczek terminów.
xxii
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku
W podręczniku stosuje się następujące oznaczenia w zależności od typu opisu.
Oznaczenie
Opis
Przykład
Wytłuszczenie
Oznacza klawisze panelu
operacyjnego lub ekran
wyświetlany na komputerze.
Naciśnij klawisz Start.
[Zwykły]
Oznacza przyciski panelu
dotykowego.
Naciśnij [OK].
Kursywa
Oznacza komunikat wyświetlany
na panelu dotykowym.
Wyświetla się komunikat Gotowa do
kopiowania.
Służy również do podkreślenia
kluczowego terminu, frazy lub
oznacza odwołanie do
dodatkowych informacji.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj
się z działem Czuwanie i Automatyczne
czuwanie na stronach 3-5.
Uwaga
Oznacza dodatkową informację
lub operację.
UWAGA:
Ważne
Wskazuje czynności, które są
wymagane lub zabronione
w celu uniknięcia problemów.
WAŻNE:
Przestroga
Oznacza zasady, których należy
przestrzegać, aby uniknąć
obrażeń ciała lub uszkodzenia
urządzenia oraz jak postępować
w takim przypadku.
PRZESTROGA:
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
xxiii
xxiv
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
1 Nazwy części
Niniejszy rozdział opisuje części urządzenia oraz klawisze panelu operacyjnego.
•
•
Panel operacyjny ..........................................................1-2
Urządzenie....................................................................1-4
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
1-1
Nazwy części
Panel operacyjny
Służy do wyświetlania ekranu Książka adresowa, na którym można dodawać, edytować i usuwać miejsca docelowe.
Służy do wyświetlania ekranu menu System/
Licznik, na którym można sprawdzić ustawienia
systemowe i stan liczników.
Służy do wywoływania danych poprzedniego miejsca
docelowego. Służy również do wprowadzania pauzy przy
wpisywaniu numeru faksu.*
Służy do wyświetlania ekranu Stan, na
którym można sprawdzić stan
urządzenia, wydrukować raport stanu
oraz wstrzymać lub anulować
przetwarzane w danym momencie
zadanie.
Służy do wyświetlania
ekranu Kopiowanie, na
którym można
wprowadzić ustawienia
wymagane przy
kopiowaniu.
Służy do wyświetlania ekranu Potwierdź miejsce docelowe, na którym
można edytować i usuwać dane miejsc docelowych.
Służy do wyświetlania ekranu Dodaj m. docelowe, na którym
można dodawać miejsca docelowe.
Służy do wyświetlania ekranu FAKS,
na którym można wysłać faks.*
Służy do wyświetlania ekranu Wyślij, na którym można
wysłać wiadomość e-mail, folder (SMB/FTP) lub faks.*
Służy do wyświetlania ekranu Skrzynka dok., na
którym można obsługiwać skrzynkę dokumentów i
pamięć USB.
Służy do przełączania stanu słuchawki między
podniesioną a odłożoną przy ręcznym wysyłaniu
faksu.*
Obszar wyświetlania komunikatów.
Podczas pracy z urządzeniem należy
sprawdzać wyświetlane w tym
obszarze komunikaty.
Służy do wybierania menu
wyświetlanego w prawym
dolnym rogu obszaru
wyświetlania komunikatów.
Mruga w trakcie
wysyłania
danych.
Mruga w trakcie
drukowania.
Służy do wybierania menu
wyświetlanego w lewym
dolnym rogu obszaru
wyświetlania komun katów.
Służy do wybierania miejsc docelowych
przypisanych do klawiszy szybkiego
dostępu (1–22).
Klawisz modyfikatora do przełączania
między dwoma zestawami klawiszy
szybkiego dostępu (1–11 i 12–22).
Lampka świeci się, gdy włączony jest drugi
zestaw klawiszy (12–22).
*Funkcje faksu są dostępne tylko w modelu DC 2128.
1-2
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Nazwy części
1
Służą do wybierania pozycji menu, przesuwania kursora
przy wprowadzaniu znaków, zmiany wartości itd.
Usuwa wprowadzone liczby i znaki.
Powoduje wyzerowanie ustawień
i wyświetlenie ekranu głównego.
Służy do wybierania zaznaczonego elementu
lub zatwierdzania wprowadzonej wartości.
Służy do wyświetlania menu funkcji służących
do kopiowania, drukowania, przesyłania
i obsługi skrzynki dokumentów.
Klawisze numeryczne. Służą do
wprowadzania liczb i symboli.
Powoduje przejście do poprzedniego ekranu
w obszarze wyświetlania komunikatów.
Świeci się lub miga w przypadku wystąpienia błędu.
Miga, gdy urządzenie pobiera dane z pamięci.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Służy do włączania i wyłączania
urządzenia. Służy także do
przestawiania urządzenia do stanu
czuwania i wychodzenia z niego.
Świeci się, gdy
włączone jest zasilanie
urządzenia.
Powoduje
zakończenie pracy
(wylogowanie) na
ekranie Administrator.
Służy do przypisywania lub
przywoływania programów.
Służy do anulowania bieżącego
zadania drukowania.
Rozpoczyna operacje kopiowania i skanowania oraz
wykonywanie operacji ustawień.
1-3
Nazwy części
Urządzenie
7
8
1
3
2
4
5
6
9
10
1
Oryginalna pokrywa (tylko model DC 2028)
2
Płyta dociskowa
3
Płyta wskaźnika rozmiaru oryginału
4
Panel operacyjny
5
Górna pokrywa
6
Pokrywa przednia
7
Zespół bębna
8
Element czyszczący głównej dźwigni załadowczej
9
Dźwignia blokady
10 Pojemnik z tonerem
1-4
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Nazwy części
1
11
12
13
16
16
14
15
17
18
11 Taca górna
12 Prowadnica długości papieru
13 Blokada papieru
14 Prowadnice szerokości papieru
15 Kaseta
16 Prowadnice szerokości papieru (taca uniwersalna)
17 Taca wielofunkcyjna (WF)
18 Przedłużenie tacy uniwersalnej
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
1-5
Nazwy części
19
20
22
21
23
24
19 Sworzeń oporowy
20 Złącze interfejsu USB
21 Złącze interfejsu sieciowego
22 Pokrywa tylna
23 Główny wyłącznik zasilania
24 Złącze przewodu zasilania
1-6
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
2 Przygotowanie przed rozpoczęciem
użytkowania
Niniejszy rozdział zawiera instrukcje dotyczące przygotowania urządzenia przed pierwszym
użyciem oraz wkładania papieru i oryginalnych dokumentów.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sprawdzanie dostarczonych elementów....................................... 2-2
Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli ................. 2-3
Kable podłączeniowe .................................................................... 2-5
Przełączanie języka w obszarze wyświetlania (ekran [Język]) ..... 2-7
Ustawianie daty i godziny ............................................................. 2-9
Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN) ............................. 2-13
Instalacja oprogramowania ......................................................... 2-26
Embedded Web Server (Ustawienia poczty e-mail) ................... 2-27
Wysyłanie wiadomości e-mail ..................................................... 2-28
Ładowanie papieru...................................................................... 2-30
Ładowanie oryginałów ................................................................ 2-46
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
2-1
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Sprawdzanie dostarczonych elementów
Sprawdź, czy zostały dostarczone następujące elementy.
•
Dokumenty drukowane
•
Dysk CD-ROM (Product Library)
•
Płyta CD-ROM (aplikacja obsługująca sterownik TWAIN)
Dokumenty zawarte na dostarczonej płycie CD-ROM
Niniejsze dokumenty są zawarte na dostarczonej płycie CD-ROM (Product Library). Zapoznaj się z nimi, gdy to
konieczne.
Dokumenty
Embedded Web Server Operation Guide
Printer Driver User Guide
Network FAX Driver Operation Guide
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
PRESCRIBE Commands Technical Reference
PRESCRIBE Commands Command Reference
2-2
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli
Sprawdź metodę podłączenia urządzenia do komputera PC lub sieci i przygotuj kable konieczne do
podłączenia.
2
Przykład podłączenia
Korzystając z ilustracji zamieszczonej poniżej, wybierz metodę podłączenia urządzenia do komputera PC lub
sieci.
Podłączanie skanera do komputera PC lub sieci za pomocą
kabla sieciowego (100BASE-TX lub 10BASE-T)
Embedded Web Server
Komputer
administratora
Sieć
Ustawienia sieciowe,
ustawienia domyślne
skanera, rejestracja
użytkownika oraz miejsca
docelowego
Wysyła do wybranego
odbiorcy plik
zeskanowanego
oryginału jako
załącznik do
wiadomości.
MFP
Drukowanie
Sieć
USB
Wyślij SMB
Zachowuje
zeskanowany obraz
jako plik na
komputerze.
Sieć
Sieć
FAKS
sieciowy
Wyślij e-mail
Sieć
Wyślij FTP
Wysyła zeskanowany
obraz jako plik na
serwer FTP.
FAKS
Skanowanie TWAIN
FAKS
USB
Skanowanie WIA
*
Funkcje faksu są dostępne ty ko w modelu DC 2128
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
USB
TWAIN i WIA to
standardowe interfejsy
komunikacji między
oprogramowaniem a
urządzeniami
pozyskiwania obrazów.
2-3
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Przygotowanie niezbędnych kabli
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą następujących interfejsów. Przygotuj kable zgodnie
z wybranym interfejsem.
Standardowo dostępne interfejsy
Funkcja
Wymagane kable
Drukarka/Skaner
/FAKS sieciowy*
Interfejs sieciowy
LAN (10Base-T lub
100Base-TX, ekranowany)
Drukarka/
Skanowanie
TWAIN/
Skanowanie
WIA
Interfejs USB
Kabel kompatybilny USB
2.0 (Hi-Speed USB,
elastyczny, maks. 5 m,
ekranowany)
*
2-4
Interfejs
Funkcje FAKSU i FAKSU sieciowego są dostępne tylko w modelu DC 2128.
Szczegółowe informacje dotyczące korzystania
z FAKSU sieciowego znajdują się w podręczniku Przewodnik obsługi
faksu.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Kable podłączeniowe
Przy podłączaniu kabli do urządzenia przestrzegaj poniższych wskazówek.
1
Wyłącz główny wyłącznik zasilania (O).
2
Podłącz urządzenie do komputera PC lub
urządzenia sieciowego. Jeśli korzystasz z
interfejsu sieciowego, zdejmij zaślepkę.
3
Podłącz jeden koniec przewodu zasilania do
urządzenia, a drugi do źródła zasilania.
2
WAŻNE: Urządzenie należy podłączać wyłącznie za pomocą kabla dołączonego do zestawu.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
2-5
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
2-6
4
Włącz główny wyłącznik zasilania (|). Urządzenie
zacznie się rozgrzewać.
5
Po podłączeniu kabla sieciowego skonfiguruj sieć.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz
Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN) na
stronie 2-13.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Przełączanie języka w obszarze wyświetlania (ekran [Język])
Wybierz język wyświetlany w obszarze wyświetlania komunikatów.
2
Aby wybrać język, wykonaj poniższą procedurę.
1
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
wyświetlony zostanie ekran logowania. Aby się
zalogować, wprowadź identyfikator użytkownika i
hasło.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Menu
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na panelu
operacyjnym jednostki głównej.
] [ Zaloguj ]
UWAGA:
Menu sys./Licz.: a b
5 Właściw. użytk.
*********************
7 Kopiowanie
[ Wyjd ź]
a b
Ustaw. wspólne:
*********************
2 Ekran domyślny
3 Dźwięk
[ Wyjd ź]
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
•
Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania
znaków, patrz Sposób wpisywania znaków,
Dodatek-7.
•
Jeśli jako metodę uwierzytelniania użytkownika
wybrano opcję [Uwierz. sieciowe], wybierz opcję
[Menu] (lewy klawisz Select), aby wybrać miejsce
docelowe uwierzytelnienia.
2
W menu Menu sys./Licz. naciśnij klawisz U lub V,
aby wybrać opcję [Ustaw. wspólne].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. wspólne.
4
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję
[Język].
2-7
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Język:
a b
*********************
2 Niemiecki
3 Francuski
5
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Język.
6
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać żądany
język, a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustaw. wspólne.
2-8
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ustawianie daty i godziny
Aby ustawić datę i czas, wykonaj poniższe czynności.
2
W przypadku wysyłania wiadomości e-mail, ustawiona data i godzina będą umieszczone w nagłówku tej
wiadomości. Ustaw datę, godzinę oraz różnicę czasową w stosunku do strefy GMT, odpowiednio do strefy
czasowej miejsca pracy urządzenia.
UWAGA:Różnicę czasową ustaw przed ustawieniem daty i czasu.
1
Włącz główny wyłącznik zasilania.
2
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na panelu
operacyjnym jednostki głównej.
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
zostanie wyświetlony ekran logowania. Aby się
zalogować, wprowadź identyfikator użytkownika i
hasło.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Menu
] [ Zaloguj ]
UWAGA:Jeśli jako metodę uwierzytelniania
użytkownika wybrano opcję [Uwierz. sieciowe], wybierz
opcję [Menu] (lewy klawisz Select), aby wybrać
miejsce docelowe uwierzytelnienia.
Menu sys./Licz.: a b
5 Właściw. użytk.
*********************
7 Kopiowanie
[ Wyjd ź]
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
3
W menu System Menu/Counter naciśnij klawisz U
lub V, aby wybrać opcję [Ustaw. wspólne].
2-9
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ustaw. wspólne: a b
*********************
2 Ekran domyślny
3 Dźwięk
[ Wyjd ź]
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Menu
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. wspólne.
5
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję
[Ustawienie daty].
6
Zostanie wyświetlony ekran logowania. Aby się
zalogować, wprowadź identyfikator użytkownika i
hasło.
7
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustawienie daty.
8
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję
[Strefa czasowa].
9
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Strefa czasowa.
] [ Zaloguj ]
Ustawienie daty: a b
*********************
2 Format daty
3 Strefa czasowa
[ Wyjd ź]
Strefa czasowa: a b
*********************
2 -11:00 W. Midway
3 -10:00 Hawaje
10 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać swój region,
a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustawienie daty.
Ustawienie daty: a b
2 Format daty
3 Strefa czasowa
*********************
[ Wyjd ź]
2-10
11 Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję
[Czas letni].
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Czas letni:
a b
*********************
2 Wł.
12 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Czas letni.
2
13 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Wł.]
lub [Wył.], a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustawienie daty.
Ustawienie daty: a b
*********************
2 Format daty
3 Strefa czasowa
[ Wyjd ź]
Data/czas:
Rok Miesiąc
01
2009
a b
Dzień
01
14 Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Data/
czas].
15 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Data/czas.
(Strefa czasowa:Tokio)
16 Naciśnij klawisz Y lub Z, aby przesunąć pozycję
kursora, i klawisz U lub V, aby wprowadzić rok,
miesiąc i dzień. Następnie naciśnij klawisz OK.
Data/czas:
a b
Godz.
Min.
Sek.
45:
50
11:
(Strefa czasowa:Tokio)
Ustawienie daty: a b
1 Data/czas
*********************
3 Strefa czasowa
[ Wyjd ź]
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
17 Naciśnij klawisz Y lub Z, aby przesunąć pozycję
kursora, i klawisz U lub V, aby wprowadzić
godziny, minuty i sekundy. Następnie naciśnij
klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustawienie daty.
18 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję
[Format daty].
2-11
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Format daty:
a b
*********************
2 DD/MM/YYYY
3 YYYY/MM/DD
19 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Format daty.
20 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać żądany
format wyświetlania daty, a następnie naciśnij
klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustawienie daty.
2-12
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN)
Urządzenie jest wyposażone w interfejs sieciowy kompatybilny z protokołami sieciowymi takimi jak TCP/IP
(IPv4), TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec oraz AppleTalk. Pozwala on na drukowanie za pomocą
platform Windows, Macintosh, UNIX, NetWare i innych.
W tym rozdziale wyjaśniono procedury konfiguracji protokołów TCP/IP (IPv4) i AppleTalk.
•
Konfiguracja protokołu TCP/IP (IPv4)... 2-13
•
Konfiguracja protokołu AppleTalk... 2-24
Konfiguracja protokołu TCP/IP (IPv4) (przez wprowadzenie adresów IP)
Ustaw TCP/IP w celu połączenia z siecią Windows. Ustaw adresy IP, maski podsieci oraz adresy bram.
Domyślne ustawienia to „Protokół TCP/IP: Wł., DHCP: Wł., Bonjour: Wył.”.
UWAGA:Przed wprowadzeniem adresów IP należy uzyskać pozwolenie administratora sieci.
Do wprowadzenia ustawień TCP/IP (IPv4) użyj następującej procedury.
1
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
zostanie wyświetlony ekran logowania. Aby się
zalogować, wprowadź identyfikator użytkownika
i hasło.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Menu
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na panelu
operacyjnym jednostki głównej.
] [ Zaloguj ]
UWAGA:
Menu sys./Licz.: a b
1 Raport
2 Licznik
*********************
[ Wyjd ź]
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
•
Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania
znaków, patrz Sposób wpisywania znaków,
Dodatek-7.
•
Jeśli jako metodę uwierzytelniania użytkownika
wybrano opcję [Uwierz. sieciowe], wybierz opcję
[Menu] (lewy klawisz Select), aby wybrać miejsce
docelowe uwierzytelnienia.
2
W menu Menu sys./Licznik naciśnij klawisz U lub
V, aby wybrać opcję [System], a następnie naciśnij
klawisz OK.
2-13
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Tylko administrator.
WAŻNE: Aby wprowadzić ustawienia, należy się
zalogować za pomocą identyfikatora użytkownika
z uprawnieniami administratora.
Ustawieniem domyślnym nazwy i hasła logowania
użytkownika jest 2800.
W przypadku zalogowania się za pomocą identyfikatora
użytkownika nieposiadającego uprawnień
administratora na ekranie zostanie wyświetlony napis
Tylko administrator. i nastąpi powrót do ekranu
oczekiwania.
System:
a b
*********************
2 Ustaw. blok. I/F
3 Poziom zabezp.
[ Wyjd ź]
Ustaw. sieciowe: a b
*********************
2 NetWare
3 AppleTalk
[ Wyjd ź]
Ust. TCP/IP:
a b
*********************
2 Ustaw. IPv4
3 Ustaw. IPv6
[ Wyjd ź]
a b
TCP/IP:
1 Wył.
*********************
2-14
3
W menu System naciśnij klawisz U lub V i wybierz
opcję [Ustaw. sieciowe].
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. sieciowe.
5
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję
[Ust. TCP/IP].
6
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ust. TCP/IP.
7
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [TCP/IP].
8
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
TCP/IP.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
9
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Wł.],
a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ust. TCP/IP.
Ust. TCP/IP:
a b
1 Ust. TCP/IP
*********************
3 Ustaw. IPv6
[ Wyjd ź]
Ustaw. IPv4:
a b
*********************
2 Bonjour
3 Adres IP
[ Wyjd ź]
10 Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję
[Ustaw. IPv4].
11 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. IPv4.
12 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję
[DHCP].
DHCP:
a b
1 Wył.
*********************
13 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
DHCP.
14 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Wył.],
a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustaw. IPv4.
Ustaw. IPv4:
a b
1 DHCP
*********************
3 Adres IP
[ Wyjd ź]
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
15 Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Bonjour].
2-15
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Bonjour:
a b
*********************
2 Wł.
16 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Bonjour.
17 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Wył.],
a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustaw. IPv4.
a b
Ustaw. IPv4:
1 DHCP
2 Bonjour
*********************
[ Wyjd ź]
Adres IP:
a b
18 Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Adres IP].
19 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Adres IP.
123.145.167.189
20 Użyj klawiszy strzałek, aby wprowadzić adres IP.
Naciśnij klawisz Y lub Z, aby przesunąć kursor
w poziomie.
Aby wprowadzić adres IP, naciśnij klawisz U, V lub
klawisze numeryczne. Każda grupa 3 cyfr może
przybierać wartość od 000 do 255.
Adres IP:
b
WAŻNE: Przy ustawieniu opcji Ustaw. DHCP
(strona 2-19) na [Wł.] aktualny adres IP jest wyświetlany
na ekranie i nie może zostać zmieniony.
123.145.167.189
Przy ustawianiu adresu IP ustaw opcję Ustaw. DHCP
(strona 2-19) na Wył.
21 Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do menu Ustaw. IPv4.
2-16
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ustaw. IPv4:
a b
3 Adres IP
*********************
5 Brama domyślna
[ Wyjd ź]
Maska podsieci:
a b
22 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję
[Maska podsieci].
2
23 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Maska podsieci.
123.145.167.189
24 Użyj klawiszy strzałek, aby wprowadzić maskę
podsieci.
Naciśnij klawisz Y lub Z, aby przesunąć kursor
w poziomie.
Aby wprowadzić adres maskę podsieci, naciśnij
klawisz U, V lub klawisze numeryczne. Każda
grupa 3 cyfr może przybierać wartość od 000 do
255.
WAŻNE: Przy ustawieniu opcji Ustaw. DHCP
(strona 2-19) na [Wł.] aktualna maska podsieci jest
wyświetlana na ekranie i nie może zostać zmieniona.
Przy ustawianiu maski podsieci ustaw opcję
Ustaw. DHCP (strona 2-19) na Wył.
25 Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do menu Ustaw. IPv4.
Ustaw. IPv4:
a b
3 Adres IP
4 Maska podsieci
*********************
[ Wyjd ź]
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
26 Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję
[Brama domyślna].
2-17
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Brama domyślna:
a b
27 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Brama domyślna.
123.145.167.189
28 Użyj klawiszy strzałek i wprowadź bramę
domyślną.
Naciśnij klawisz Y lub Z, aby przesunąć kursor
w poziomie.
Aby wprowadzić bramę domyślną, naciśnij klawisz
U, V lub klawisze numeryczne. Każda grupa 3 cyfr
może przybierać wartość od 000 do 255.
WAŻNE: Przy ustawieniu opcji Ustaw. DHCP
(strona 2-19) na [Wł.] aktualna brama domyślna jest
wyświetlana na ekranie i nie może zostać zmieniona.
Przy ustawianiu bramy domyślnej ustaw opcję
Ustaw. DHCP (strona 2-19) na Wył.
29 Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do menu Ustaw. IPv4.
2-18
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ustawienia DHCP
Wybierz, czy serwer DHCP ma być stosowany. Ustawienie domyślne to Wł.
Zastosuj poniższą procedurę do określenia ustawienia DHCP.
1
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
wyświetlony zostanie ekran logowania. Aby się
zalogować, wprowadź identyfikator użytkownika
i hasło.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Menu
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na panelu
operacyjnym jednostki głównej.
] [ Zaloguj ]
UWAGA:
Menu sys./Licz.: a b
1 Raport
2 Licznik
*********************
[ Wyjd ź]
Tylko administrator.
•
Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania
znaków, patrz Sposób wpisywania znaków,
Dodatek-7.
•
Jeśli jako metodę uwierzytelniania użytkownika
wybrano opcję [Uwierz. sieciowe], wybierz opcję
[Menu] (lewy klawisz Select), aby wybrać miejsce
docelowe uwierzytelnienia.
2
W menu Menu sys./Licznik naciśnij klawisz U lub
V, aby wybrać opcję [System], a następnie naciśnij
klawisz OK.
WAŻNE: Aby wprowadzić ustawienia, należy się
zalogować za pomocą identyfikatora użytkownika
z uprawnieniami administratora.
W przypadku zalogowania się za pomocą identyfikatora
użytkownika nieposiadającego uprawnień
administratora na ekranie zostanie wyświetlony napis
Tylko administrator. i nastąpi powrót do ekranu
oczekiwania.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
2-19
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
System:
a b
*********************
2 Ustaw. blok. I/F
3 Poziom zabezp.
[ Wyjd ź]
Ustaw. sieciowe: a b
*********************
2 NetWare
3 AppleTalk
[ Wyjd ź]
a b
Ust. TCP/IP:
*********************
2 Ustaw. IPv4
3 Ustaw. IPv6
[ Wyjd ź]
a b
TCP/IP:
1 Wył.
*********************
3
W menu System naciśnij klawisz U lub V i wybierz
opcję [Ustaw. sieciowe].
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. sieciowe.
5
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję
[Ust. TCP/IP].
6
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ust. TCP/IP.
7
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [TCP/IP].
8
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
TCP/IP.
9
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Wł.],
a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ust. TCP/IP.
a b
Ust. TCP/IP:
1 Ust. TCP/IP
*********************
3 Ustaw. IPv6
[ Wyjd ź]
2-20
10 Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję
[Ustaw. IPv4].
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ustaw. IPv4:
a b
*********************
2 Bonjour
3 Adres IP
[ Wyjd ź]
11 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. IPv4.
2
12 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję
[DHCP].
DHCP:
a b
1 Wył.
*********************
13 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
DHCP.
14 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Wł.]
lub [Wył.], a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustaw. IPv4.
Ustawienia Bonjour
Wybierz, czy chcesz używać usługi Bonjour. Ustawienie domyślne to Wył.
Zastosuj poniższą procedurę do określenia ustawienia usługi Bonjour.
1
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
wyświetlony zostanie ekran logowania. Aby się
zalogować, wprowadź identyfikator użytkownika
i hasło.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Menu
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na panelu
operacyjnym jednostki głównej.
] [ Zaloguj ]
UWAGA:
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
•
Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania
znaków, patrz Sposób wpisywania znaków,
Dodatek-7.
•
Jeśli jako metodę uwierzytelniania użytkownika
wybrano opcję [Uwierz. sieciowe], wybierz opcję
[Menu] (lewy klawisz Select), aby wybrać miejsce
docelowe uwierzytelnienia.
2-21
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Menu sys./Licz.: a b
1 Raport
2 Licznik
*********************
[ Wyjd ź]
Tylko administrator.
2
W menu Menu sys./Licznik naciśnij klawisz U lub
V, aby wybrać opcję [System], a następnie naciśnij
klawisz OK.
WAŻNE: Aby wprowadzić ustawienia, należy się
zalogować za pomocą identyfikatora użytkownika
z uprawnieniami administratora.
W przypadku zalogowania się za pomocą identyfikatora
użytkownika nieposiadającego uprawnień
administratora na ekranie zostanie wyświetlony napis
Tylko administrator. i nastąpi powrót do ekranu
oczekiwania.
System:
a b
*********************
2 Ustaw. blok. I/F
3 Poziom zabezp.
[ Wyjd ź]
Ustaw. sieciowe: a b
*********************
2 NetWare
3 AppleTalk
[ Wyjd ź]
a b
Ust. TCP/IP:
*********************
2 Ustaw. IPv4
3 Ustaw. IPv6
[ Wyjd ź]
2-22
3
W menu System naciśnij klawisz U lub V i wybierz
opcję [Ustaw. sieciowe].
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. sieciowe.
5
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję
[Ust. TCP/IP].
6
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ust. TCP/IP.
7
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [TCP/IP].
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
TCP/IP:
a b
*********************
2 *Wł.
8
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
TCP/IP.
2
9
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Wł.],
a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu Ust.
TCP/IP.
a b
Ust. TCP/IP:
1 Ust. TCP/IP
*********************
3 Ustaw. IPv6
[ Wyjd ź]
Ustaw. IPv4:
a b
1 DHCP
*********************
3 Adres IP
[ Wyjd ź]
10 Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Ustaw.
IPv4].
11 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. IPv4.
12 Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Bonjour].
a b
Bonjour:
*********************
2 Wł.
13 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Bonjour.
14 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Wł.]
lub [Wył.], a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustaw. IPv4.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
2-23
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ustawienie usługi AppleTalk
Ustaw połączenie sieciowe AppleTalk. Ustawienie domyślne to Wł.
Zastosuj poniższą procedurę do określenia ustawienia usługi AppleTalk.
1
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
wyświetlony zostanie ekran logowania. Aby się
zalogować, wprowadź identyfikator użytkownika
i hasło.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Menu
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na panelu
operacyjnym jednostki głównej.
] [ Zaloguj ]
UWAGA:
Menu sys./Licz.: a b
1 Raport
2 Licznik
*********************
[ Wyjd ź]
Tylko administrator.
•
Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania
znaków, patrz Sposób wpisywania znaków,
Dodatek-7.
•
Jeśli jako metodę uwierzytelniania użytkownika
wybrano opcję [Uwierz. sieciowe], wybierz opcję
[Menu] (lewy klawisz Select), aby wybrać miejsce
docelowe uwierzytelnienia.
2
W menu Menu sys./Licznik naciśnij klawisz U lub
V, aby wybrać opcję [System], a następnie naciśnij
klawisz OK.
WAŻNE: Aby wprowadzić ustawienia, należy się
zalogować za pomocą identyfikatora użytkownika
z uprawnieniami administratora.
W przypadku zalogowania się za pomocą identyfikatora
użytkownika nieposiadającego uprawnień
administratora na ekranie zostanie wyświetlony napis
Tylko administrator. i nastąpi powrót do ekranu
oczekiwania.
2-24
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
System:
a b
*********************
2 Ustaw. blok. I/F
3 Poziom zabezp.
[ Wyjd ź]
Ustaw. sieciowe: a b
*********************
2 NetWare
3 AppleTalk
[ Wyjd ź]
a b
AppleTalk
1 Wył.
*********************
3
W menu System naciśnij klawisz U lub V i wybierz
opcję [Ustaw. sieciowe].
2
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. sieciowe.
5
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję
[AppleTalk].
6
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
AppleTalk.
7
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Wł.]
lub [Wył.], a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ustaw. sieciowe.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
2-25
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Instalacja oprogramowania
Jeśli docelowo na tym urządzeniu ma być używana funkcja drukarki, przesyłania danych za pomocą funkcji
TWAIN / WIA lub wysyłania faksów z komputera, na komputerze należy zainstalować odpowiednie
oprogramowanie z dołączonego dysku CD-ROM Product Library.
UWAGA:Instalacja w systemach Windows XP, Windows 2000, Server 2003 i Windows Vista musi być
przeprowadzona przez użytkownika zalogowanego z uprawnieniami administratora.
W trybie czuwania urządzenia funkcja Plug and Play jest nieaktywna. Przed podjęciem dalszych kroków należy
wyłączyć w urządzeniu tryb niskiego poboru energii lub czuwania. Patrz Automatyczny tryb niskiego poboru
energii na stronie 3-4 i Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie na stronie 3-5.
Funkcje faksu są dostępne tylko w modelu DC 2128.
2-26
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Embedded Web Server (Ustawienia poczty e-mail)
Embedded Web Server to narzędzie służące do takich zadań, jak sprawdzanie stanu działania urządzenia i
zmiana ustawień zabezpieczeń, drukowanie sieciowe, wysyłanie wiadomości e-mail i korzystanie z
zaawansowanych funkcji sieciowych.
UWAGA:W tym miejscu pominięto informacje na temat ustawień faksu. Więcej informacji na temat korzystania
z faksu znajduje się w podręczniku Przewodnik obsługi faksu.
Funkcje faksu są dostępne tylko w modelu DC 2128.
Procedura uzyskiwania dostępu do narzędzia Embedded Web Server została opisana poniżej.
1
Uruchom przeglądarkę internetową.
2
Na pasku Address (Adres) lub Location (Lokalizacja) wprowadź adres IP urządzenia.
Na przykład: http://192.168.48.21/
Na stronie sieci Web zostaną wyświetlone podstawowe informacje o urządzeniu i o narzędziu Embedded Web
Server , a także ich bieżący stan.
3
Wybierz kategorię na pasku nawigacyjnym po lewej stronie ekranu. Wartości w poszczególnych
kategoriach muszą być ustawianie oddzielnie.
Jeśli w narzędziu Embedded Web Server ustawiono ograniczenia, aby uzyskać dostęp do innych stron niż
strona początkowa, wprowadź prawidłową nazwę użytkownika i hasło. Ustawienie domyślne to admin00.
Hasło można zmienić.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikiem Embedded Web Server Operation
Guide.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
2-27
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Wysyłanie wiadomości e-mail
Określenie ustawień SMTP umożliwia wysyłanie obrazów załadowanych na to urządzenie jako załączników
poczty e-mail.
Aby możliwe było korzystanie z tej funkcji, urządzenie musi być połączone z serwerem używającym protokołu
SMTP.
Przed wysłaniem obrazów załadowanych na to urządzenie jako załączników poczty e-mail należy sprawdzić
następujące elementy:
•
Środowisko sieciowe służące do połączenia urządzenia z serwerem poczty
Zalecane jest stałe połączenie przez sieć LAN.
Ustawienia serwera SMTP
Użyj narzędzia Embedded Web Server w celu zarejestrowania adresu IP lub nazwy hosta serwera SMTP.
Jeśli określono limity rozmiaru wiadomości e-mail, wysyłanie bardzo dużych wiadomości może nie być
możliwe.
Adres nadawcy
•
•
•
Procedura określania ustawień SMTP została opisana poniżej.
1
Kliknij kolejno opcje Advanced -> SMTP -> General.
2-28
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
2
Wprowadź prawidłowe ustawienia w każdym polu.
Ustawienia określane na ekranie ustawień SMTP zostały opisane poniżej.
Pozycja
SMTP Protocol
Włącza lub wyłącza protokół SMTP. Aby możliwe było korzystanie z poczty
e-mail, ten protokół musi być włączony.
SMTP Port Number
Ustaw numer portu SMTP lub użyj domyślnego portu SMTP o numerze 25.
SMTP Server Name
Wprowadź adres IP serwera SMTP lub jego nazwę. Maksymalna długość nazwy
serwera SMTP i adresu IP wynosi 64 znaki. Jeśli wprowadzana jest nazwa,
należy skonfigurować także adres serwera DNS. Adres serwera DNS można
wprowadzić na karcie TCP/IP General.
SMTP Server Timeout
Wprowadź domyślny limit czasu oczekiwania na połączenie z serwerem w
sekundach.
Authentication
Protocol
Włącza lub wyłącza protokół uwierzytelniania SMTP lub ustawia protokół POP
przed SMTP. Funkcja uwierzytelniania SMTP jest obsługiwana przez system
Microsoft Exchange 2000.
Authenticate as
Uwierzytelnianie można ustawić na podstawie jednego z trzech kont POP3 lub
wybrać inne konto.
Login User Name
Jeśli dla opcji Authenticate wybrano ustawienie Other, ustawiona w tym miejscu
nazwa logowania użytkownika będzie używana dla uwierzytelniania SMTP.
Maksymalna długość nazwy użytkownika wynosi 64 znaki.
Login Password
Jeśli dla opcji Authenticate wybrano ustawienie Other, ustawione w tym miejscu
hasło będzie używane dla uwierzytelniania SMTP. Maksymalna długość hasła
logowania wynosi 64 znaki.
POP before SMTP
Timeout
Test
Jeśli dla opcji Authentication Protocol wybrano ustawienie POP before SMTP,
wprowadź limit czasu w sekundach.
Sprawdza, czy możliwe jest pomyślne ustanowienie połączenia SMTP.
E-mail Size Limit
Wprowadź maksymalny rozmiar wysyłanej wiadomości e-mail (w kilobajtach).
Wpisanie wartości 0 powoduje wyłączenie limitu rozmiaru wiadomości e-mail.
Sender Address
Wprowadź adres e-mail osoby odpowiedzialnej za urządzenie, np.
administratora urządzenia, dzięki czemu odpowiedzi i raporty o niedoręczeniu
będą przesyłane do tej osoby, a nie do urządzenia. Aby umożliwić
uwierzytelnianie SMTP, adres nadawcy musi zostać poprawnie wprowadzony.
Maksymalna długość adresu nadawcy wynosi 128 znaków.
Signature
Wprowadź podpis. Jest to dowolny tekst, który będzie umieszczany na końcu
wiadomości e-mail. Podpis często jest używany do dalszej identyfikacji
urządzenia. Maksymalna długość podpisu wynosi 512 znaków.
Domain Restriction
3
2
Opis
Wprowadź nazwy domen, które będą dopuszczane lub odrzucane. Maksymalna
długość nazwy domeny wynosi 32 znaki. Można także określić adresy e-mail.
Kliknij przycisk Submit.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
2-29
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ładowanie papieru
Standardowo papier może być włożony do kasety oraz na tacę uniwersalną. Jako wyposażenie opcjonalne
dostępny jest również podajnik papieru.
Przed włożeniem papieru
Otwierając nową ryzę papieru, przewertuj kartki
w sposób pokazany poniżej, tak by rozdzielić arkusze
od siebie przed umieszczeniem ich w podajniku.
1
Zegnij ryzę arkuszy, tak by jej środek uniósł się.
2
Trzymając oba końce stosu, próbuj rozciągać je
tak, aby doszło do rozdzielenia stosu.
3
Unosząc prawą i lewą rękę naprzemiennie
doprowadź do utworzenia szczeliny powietrznej
pomiędzy arkuszami papieru.
4
Na koniec wyrównaj arkusze, wykorzystując płaską
nawierzchnię, np. blat stołu.
Jeśli papier jest pomarszczony lub zgięty, przed
włożeniem należy go wygładzić. Pogięte lub
pomarszczone arkusze mogą spowodować
zacięcie.
UWAGA: Jeśli kopiowanie odbywa się papierze
używanym (już wcześniej wykorzystanym do
kopiowania), nie można stosować arkuszy zszytych lub
spiętych razem. Może to doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia lub niskiej jakości obrazu.
UWAGA:Jeśli wydruki są pozwijane lub nierówno
spięte, wówczas stos w kasecie należy odwrócić na
drugą stronę.
Nie wystawiaj papieru na działanie wysokiej
temperatury lub wysokiej wilgotności ponieważ
wilgoć zawarta w papierze może powodować
problemy
z kopiowaniem. Po włożeniu papieru na tacę
uniwersalną lub do kaset, pozostałe arkusze
należy szczelnie zabezpieczyć w ich opakowaniu.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas, zabezpiecz pozostały papier przed wilgocią,
wyjmując go z kaset urządzenia i zamykając
szczelnie w opakowaniu.
2-30
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ładowanie papieru do kaset
Do standardowej kasety można załadować papier zwykły, makulaturowy albo kolorowy.
W standardowej kasecie mieści się do 250 arkuszy papieru zwykłego w formacie A4 lub mniejszym (80 g/m2).
Obsługiwane są następujące rozmiary papieru: Legal, Oficio II, Letter, Executive, Statement, A4, B5, A5, A6,
Folio i 16K.
WAŻNE:
•
Nie należy stosować papieru do drukarek atramentowych ani żadnego innego rodzaju papieru ze specjalną
powłoką powierzchniową. (Takie rodzaje papieru mogą zakleszczać się w drukarce i powodować inne
problemy).
•
W przypadku używania innych typów nośnika niż zwykły papier (takich jak papier makulaturowy lub
kolorowy) należy zawsze określić ustawienie typu nośnika. (Patrz Określanie rozmiaru papieru i typu
nośnika w kasetach na stronie 2-40).
Do kaset można włożyć papier o gramaturze do 120 g/m2.
•
Nie należy wkładać do kaset papieru cięższego niż 120 g/m2. Jeśli papier jest cięższy niż 120 g/m2, należy
skorzystać z tacy uniwersalnej.
1
Wyciągnij kasetę w całości z urządzenia.
WAŻNE: Przy wyciąganiu kasety z urządzenia upewnij
się, że jest ona podtrzymywana i nie spadnie.
2
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Naciśnij dolną płytę aż do jej zatrzaśnięcia.
2-31
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
3
Dopasuj położenie prowadnic papieru
znajdujących się po lewej i prawej stronie kasety.
Naciśnij ogranicznik na lewej prowadnicy i przesuń
prowadnice do wymaganego rozmiaru papieru.
UWAGA:Rozmiary papieru są oznaczone na kasecie.
4
Dopasuj ogranicznik do wymaganego rozmiaru
papieru.
Jeśli chcesz skorzystać z papieru dłuższego niż
A4, wyciągnij przedłużenie kasety papieru,
naciskając pojedynczo dźwignię zwalniającą,
i dopasuj ją do wybranego rozmiaru papieru.
2-32
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
5
Załaduj papier do kasety. Upewnij się, że papier
jest skierowany stroną do zadrukowania w dół i nie
jest pomarszczony, pogięty ani uszkodzony.
2
WAŻNE: Nie ładuj do kasety papieru powyżej symbolu
trójkąta na prowadnicy.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
•
Przed włożeniem papieru upewnij się, że nie jest on
pofałdowany, ani zgięty. Pogięte lub pomarszczone
arkusze mogą spowodować blokadę papieru.
•
Upewnij się, że włożony papier nie przekracza
wskaźnika poziomu (patrz ilustracja poniżej).
•
Ładując papier, zwróć uwagę, aby był odwrócony
do góry stroną najbliższą zamknięcia opakowania.
•
Ograniczniki długości i szerokości papieru należy
koniecznie dostosować do rozmiaru papieru. Brak
dostosowania ograniczników względem rozmiaru
włożonego papieru może spowodować nierówne
podawanie papieru lub jego blokadę.
•
Upewnij się, że ograniczniki szerokości i długości
papieru pewnie opierają się o papier. W przypadku
zauważenia szczeliny, ponownie dopasuj
ograniczniki do rozmiaru papieru.
6
Włóż kasetę z papierem do otworu w urządzeniu.
Wepchnij kasetę prosto na maksymalną
głębokość.
2-33
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Po lewej stronie kasety z papierem znajduje się
wskaźnik papieru, który wskazuje liczbę
pozostałych arkuszy. Gdy papier w kasecie
skończy się, wskaźnik opadnie do poziomu (pusty).
UWAGA:Jeśli urządzenie nie będzie używane przez
dłuższy czas, zabezpiecz pozostały papier przed
wilgocią, wyjmując go z kaset urządzenia i zamykając
szczelnie w opakowaniu.
7
Wybierz typ nośnika (gładki, ekologiczny itp.)
włożonego do kasety. (Patrz Określanie rozmiaru
papieru i typu nośnika w kasetach na stronie 2-40).
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną
Na tacy uniwersalnej mieści się do 50 arkuszy papieru zwykłego w formacie A4 lub mniejszym (80 g/m2).
Taca uniwersalna obsługuje rozmiary papieru od A4 do A6, Hagaki od Legal do Statement-R oraz 16K. Upewnij
się, że korzystasz z tacy uniwersalnej podczas drukowania na papierze specjalnym.
WAŻNE: W przypadku używania innych typów nośnika niż zwykły papier (takich jak papier makulaturowy lub
kolorowy) należy zawsze określić ustawienie typu nośnika. (Patrz Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika
dla tacy uniwersalnej na stronie 2-43). Jeżeli korzystasz z papieru o masie 106 g/m2 lub większej, ustaw typ
nośnika na Gruby.
Pojemność tacy uniwersalnej jest następująca.
•
Papier zwykły w formacie A4 lub mniejszym (80 g/m2), makulaturowy lub kolorowy: 50 arkuszy
•
Hagaki: 15 arkuszy
•
Folia OHP: 1 arkusz
•
Koperta DL, koperta C5, Koperta #10 (Commercial #10), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 1 arkusz
UWAGA: Przy wkładaniu papieru w nietypowym rozmiarze wprowadź rozmiar zgodnie z poleceniami
zawartymi w sekcji Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie 2-43.
Przy korzystaniu z papieru specjalnego (przezroczystego lub grubego) wybierz typ nośnika zgodnie z
poleceniami zawartymi w części Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie 243.
2-34
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
1
Pociągnij tacę uniwersalną do siebie, aż się
zatrzyma.
2
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
2
Wyciągnij tacę wewnętrzną.
3
Dopasuj położenie prowadnic na tacy
uniwersalnej. Na tacy uniwersalnej lub ręcznej
zaznaczone są standardowe rozmiary papieru.
W przypadku standardowych rozmiarów papieru
przesuń prowadnice do odpowiadającego im
oznaczenia.
2-35
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
4
Wyrównaj papier w stosunku do prowadnic i wsuń
go na maksymalną głębokość.
WAŻNE: Papier powinien być odwrócony do góry
stroną najbliższą zamknięcia opakowania.
Pozginany papier należy wygładzić przed włożeniem.
Wygładź górną krawędź, jeśli jest pozginana.
W przypadku wkładania papieru na tacę uniwersalną
sprawdź przed włożeniem papieru, czy na tacy nie
pozostał papier z poprzednich zadań. Jeżeli na tacy
uniwersalnej pozostała niewielka liczba papieru
i chcesz ją uzupełnić, zdejmij najpierw pozostały papier
z tacy i dołącz go do nowego papieru przed włożeniem
na tacę.
Ładowanie kopert
Do tacy uniwersalnej można załadować jedną kopertę.
Urządzenie obsługuje następujące formaty kopert.
Dopuszczalne koperty
2-36
Rozmiar
Hagaki
148×100 (mm)
Oufuku Hagaki
148×200 (mm)
Youkei 2
162×114 (mm)
Youkei 4
235×105 (mm)
Monarch
3 7/8"×7 1/2"
Koperta #10 (Commercial #10)
4 1/8"×9 1/2"
Koperta DL
110×220 (mm)
Koperta C5
162×229 (mm)
Executive
7 1/4"×10 1/2"
Koperta #9 (Commercial #9)
3 7/8"×8 7/8"
Koperta #6 (Commercial #6 3/4)
3 5/8"×6 1/2"
ISO B5
176×250 (mm)
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
1
Pociągnij tacę uniwersalną do siebie, aż się
zatrzyma.
2
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
2
Wyciągnij tacę wewnętrzną.
3
Dopasuj położenie prowadnic na tacy
uniwersalnej. Na tacy uniwersalnej lub ręcznej
zaznaczone są standardowe rozmiary papieru.
W przypadku standardowych rozmiarów papieru
przesuń prowadnice do odpowiadającego im
oznaczenia.
2-37
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
4
Wyrównaj papier w stosunku do prowadnic i wsuń
go na maksymalną głębokość.
5
W przypadku koperty poziomej złóż klapkę. Wsuń
kopertę wzdłuż prowadnic szerokości do końca,
stroną do zadrukowania ułożoną do góry
i brzegiem z klapką skierowanym w stronę
użytkownika.
W przypadku koperty portretowej złóż klapkę.
Wsuń kopertę wzdłuż prowadnic szerokości do
końca, stroną do zadrukowania ułożoną do góry
i brzegiem z klapką skierowanym w stronę
szczeliny urządzenia.
Aby załadować koperty lub tekturę na tacę uniwersalną
Załaduj kopertę stroną do zadrukowania ułożoną do góry.
Zamknij klapkę.
Koperty poziome
Koperty portretowe
Tektura (Hagaki)
Zwrotna karta pocztowa (Oufuku Hagaki)
UWAGA: Zwrotną kartę pocztową (Oufuku Hagaki) należy wkładać rozłożoną.
2-38
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
WAŻNE: Sposób wkładania kopert (orientacja
i ułożenie) zależy od ich rodzaju. Upewnij się, że
koperta została włożona prawidłowo. W przeciwnym
razie koperta zostanie nadrukowana w złym kierunku
lub na złej stronie.
UWAGA:Wkładając koperty na tacę uniwersalną,
wybierz rodzaj koperty, stosując się do wskazówek
zawartych w sekcji Określanie rozmiaru papieru i typu
nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie 2-43.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
2-39
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Określanie rozmiaru papieru i nośnika
Domyślne ustawienie rozmiaru papieru dla kasety, tacy uniwersalnej i opcjonalnego podajnika papieru (kasety
2 i 3) to [Letter], natomiast domyślne ustawienie typu nośnika to [Zwykły].
Aby ustalić typ papieru umieszczonego w kasetach, należy określić ustawienie rozmiaru papieru i typu nośnika.
(Patrz Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasetach na stronie 2-40).
Aby ustalić typ papieru umieszczonego na tacy uniwersalnej, należy określić ustawienie rozmiaru papieru.
(Patrz Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie 2-43).
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasetach
Aby ustalić typ papieru umieszczonego w kasecie lub opcjonalnym podajniku papieru (kasety 2 i 3), należy
określić rozmiar papieru. Ustawienie typu papieru należy określać również wtedy, gdy używany jest typ nośnika
inny niż papier zwykły.
Metoda
ustawiania
Określany rozmiar/rodzaj
Rozmiar papieru
Wybierz jeden ze standardowych rozmiarów
papieru. Rozmiar papieru można wybrać spośród
następujących.
Rozmiar w calach: Letter, Legal, Statement
i Oficio II
Rozmiar metryczny: A4, A5, A6, B5, Folio i 16K
Typ nośnika
Zwykły, Szorstki, Makulaturowy, Zadrukowany,
Czerpany, Kolorowy, Dziurkowany, Z
nagłówkiem, Wys. jakość oraz Niestandardowy
1~8
UWAGA:W przypadku korzystania z modelu DC 2128 odbierane faksy można drukować na
następujących rodzajach nośników:
Zwykły, Makulaturowy, Czerpany, Kolorowy, Wys. jakość oraz Szorstki.
1
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
wyświetlony zostanie ekran logowania. Aby się
zalogować, wprowadź identyfikator użytkownika
i hasło.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Menu
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na panelu
operacyjnym jednostki głównej.
] [ Zaloguj ]
UWAGA:
•
2-40
Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania
znaków, patrz Sposób wpisywania znaków,
Dodatek-7.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
•
Menu sys./Licz.: a b
5 Właściw. użytk.
*********************
7 Kopiowanie
[ Wyjd ź]
a b
Ustaw. wspólne:
*********************
2 Ekran domyślny
3 Dźwięk
[ Wyjd ź]
Ust. oryg./pap.: a b
*********************
2 Dom. rozm. oryg.
3 Niest. rozm. pap.
[ Wyjd ź]
Jeśli jako metodę uwierzytelniania użytkownika
wybrano opcję [Uwierz. sieciowe], wybierz opcję
[Menu] (lewy klawisz Select), aby wybrać miejsce
docelowe uwierzytelnienia.
2
W menu System Menu/Counter naciśnij klawisz U
lub V, aby wybrać opcję [Ustaw. wspólne].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. wspólne.
4
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję
[Ust. oryg./pap.].
5
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ust. oryg./pap.
6
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz jedną z opcji od
[Ust. kasety 1] do [Ust. kasety 3].
UWAGA:Opcje [Kaseta 2] i [Kaseta 3] są wyświetlane,
gdy zostały zainstalowane kasety opcjonalne.
Przy wybieraniu kasety jednostki głównej
(kasety 1) postępuj zgodnie z poniższą procedurą.
Podobnie postępuj przy wybieraniu kasety
opcjonalnej (kasety 2 lub 3).
Ustaw. kasety 1: a b
*********************
2 Typ kasety 1
[
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
7
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. kasety 1.
8
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję
[Rozmiar kasety 1].
Wyjd ź]
2-41
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Rozmiar kasety 1: a b
*********************
2 Legala
3 Statementa
9
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Rozmiar kasety 1.
10 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać żądany
rozmiar papieru, a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie wyświetlany jest napis Ukończone., po
czym następuje powrót do menu Ustaw. kasety 1.
Ustaw. kasety 1: a b
1 Rozmiar kasety 1
*********************
[
11 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję
[Typ kasety 1].
Wyjd ź]
Typ kasety 1:
a b
*********************
2 Szorstki
3 Makulatur.
12 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Typ kasety 1.
13 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać żądany typ
papieru, a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie wyświetlany jest napis Ukończone., po
czym następuje powrót do menu Ustaw. kasety 1.
2-42
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej
Aby ustalić typ papieru umieszczonego na tacy uniwersalnej, należy określić ustawienie rozmiaru papieru.
W przypadku używania typów nośnika innych niż papier zwykły, należy określić typ nośnika.
Pozycja
Rozmiar
papieru
Rozmiary
standardowe
Wybierz jeden ze standardowych rozmiarów papieru. Rozmiar
papieru można wybrać spośród następujących.
Rozmiar w calach: Letter, Legal, Statement, Executive i Oficio II
Rozmiar metryczny: A4, A5, A6, B5, B6, Folio i 16K
Inne
Wybierz spośród standardowych i niestandardowych
rozmiarów.
Rozmiar papieru można wybrać spośród następujących.
ISO B5, Koperta #10 (Commercial #10), Koperta #9
(Commercial #9), Koperta #6 (Commercial #6 3/4), koperta
Monarch, koperta DL, koperta C5, Hagaki, Oufuku Hagaki,
Youkei 4, Youkei 2
Wpis
rozmiaru
Wprowadź rozmiar nie wyszczególniony w rozmiarach
standardowych.
Rozmiar papieru można wybrać spośród następujących.
Rozmiar w calach:
X (poziomo): 5,83~14,02 cala (narastająco co 0,01 cala),
Y (pionowo): 2,75~8,50 cala (narastająco co 0,01 cala),
Rozmiar metryczny:
X (poziomo): 148~356 mm (narastająco co 1 mm),
Y (pionowo): 80~216 mm (narastająco co 1 mm)
Typ nośnika
2
Opis
Typ nośnika można wybrać spośród następujących:
Zwykły, folia, szorstki, kalka, etykiety, makulaturowy,
zadrukowany, czerpany, tektura, kolorowy, dziurkowany,
z nagłówkiem, koperta, gruby, wysoka jakość oraz
niestandardowy 1~8
UWAGA:W przypadku korzystania z modelu DC 2128 i tacy uniwersalnej do drukowania odbieranych
faksów dostępne są następujące typy nośników:
Zwykły, Makulaturowy, Czerpany, Kolorowy, Wys. jakość oraz Szorstki.
1
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Menu
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na panelu
operacyjnym jednostki głównej.
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
wyświetlony zostanie ekran logowania. Aby się
zalogować, wprowadź identyfikator użytkownika
i hasło.
] [ Zaloguj ]
2-43
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
UWAGA:
Menu sys./Licz.: a b
5 Właściw. użytk.
*********************
7 Kopiowanie
[ Wyjd ź]
a b
Ustaw. wspólne:
*********************
2 Ekran domyślny
3 Dźwięk
[ Wyjd ź]
Ust. oryg./pap.: a b
*********************
2 Dom. rozm. oryg.
3 Niest. rozm. pap.
[ Wyjd ź]
Ust. tacy MP:
a b
*********************
2 Typ tacy WF
[
2-44
•
Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania
znaków, patrz Sposób wpisywania znaków,
Dodatek-7.
•
Jeśli jako metodę uwierzytelniania użytkownika
wybrano opcję [Uwierz. sieciowe], wybierz opcję
[Menu] (lewy klawisz Select), aby wybrać miejsce
docelowe uwierzytelnienia.
2
W menu System Menu/Counter naciśnij klawisz U
lub V, aby wybrać opcję [Ustaw. wspólne].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ustaw. wspólne.
4
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję
[Ust. oryg./pap.].
5
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ust. oryg./pap.
6
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję
[Ust. tacy MP].
7
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu
Ust. tacy MP.
8
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję
[Rozmiar tacy WF].
Wyjd ź]
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Rozmiar tacy WF: a b
*********************
2 Legala
3 Statementa
a b
Inne:
*********************
2 Koperta #10
3 Koperta #9
Wprow. wielk.(Y): D b
(5,83–14,02)
x * 11 49 cala
9
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Rozmiar tacy WF.
2
10 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać żądany
rozmiar papieru, a następnie naciśnij klawisz OK.
Jeśli wybrano opcję [Inne], wybierz jedną z
pozostałych opcji i naciśnij klawisz OK.
Jeśli wybrano [Wprow. wielk.], użyj klawiszy
numerycznych, aby wprowadzić rozmiar pionowy
(Y) i naciśnij klawisz OK, a następnie wprowadź
rozmiar poziomy (X) i naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ust. tacy MP.
Ust. tacy MP:
a b
1 Rozmiar tacy WF
*********************
[
11 Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [
Typ tacy WF].
Wyjd ź]
Typ tacy WF:
a b
*********************
2 Folia
3 Szorstki
12 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Typ tacy WF.
13 Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać żądany typ
papieru, a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do menu
Ust. tacy MP.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
2-45
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ładowanie oryginałów
Ładując oryginały w celu ich kopiowania, wysyłania lub zapisywania należy stosować się do poniższych
instrukcji.
Umieszczanie oryginałów na płycie
Na płycie można również umieszczać oryginały, które nie są zwykłymi arkuszami papieru, np. książki lub
czasopisma.
1
Otwórz pokrywę oryginałów.
UWAGA: Otwórz opcjonalny procesor dokumentów,
jeśli został on zainstalowany (model DP-110). Przed
otwarciem procesora dokumentów upewnij się, że na
tacy oryginałów lub na płycie wydawania oryginałów
nie pozostawiono żadnych oryginałów. Oryginały
pozostawione na płycie oryginałów lub na tacy
wydawania oryginałów mogą wypaść z urządzenia po
otwarciu procesora dokumentów.
W przypadku oryginałów o grubości równej lub większej
niż 30 mm moduł przetwarzania dokumentów należy
pozostawić otwarty.
2
Umieść oryginał. Dokument połóż stroną do
kopiowania w dół -rozpoczynając od tylnego
lewego rogu jako punktu odniesienia- wyrównaj go
z płytami wskaźnika rozmiaru oryginału.
3
Zamknij pokrywę oryginałów.
WAŻNE: W trakcie zamykania pokrywy oryginałów nie
należy jej mocno dociskać. Nadmierny nacisk może
doprowadzić do pęknięcia szklanej płyty.
Jeśli grubość oryginału przekracza 30 mm, nie zamykaj
procesora dokumentów. W przeciwnym razie złącze
procesora dokumentów wysunęłoby się z urządzenia.
PRZESTROGA:Wokół krawędzi oraz na środku kopii
otwieranych oryginałów (np. książki) mogą powstać
cienie.
UWAGA: Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy
pozostawiać otwartego procesora dokumentów.
2-46
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów
Opcjonalny procesor dokumentów automatycznie skanuje każdą ze stron oryginałów wielostronicowych. Obie
strony oryginałów dwustronnych są skanowane.
2
Nazwy części procesora dokumentów
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1) Górna pokrywa
(2) Prowadnica szerokości oryginałów
(3) Płyta oryginałów
(4) Płyta wydawania oryginałów
(5) Blokada oryginałów
(6) Uchwyt do otwierania pokrywy
(6)
Oryginały obsługiwane przez procesor dokumentów
Procesor dokumentów obsługuje następujące typy oryginałów.
Waga
Od 50 do 120 g/m2 (skanowanie dwustronne: od 50 do 110 g/m2)
Rozmiar
Maksymalnie A4 do minimalnie A5
Maksymalnie Legal do minimalnie Statement
Pojemność
Papier zwykły, papier kolorowy, papier makulaturowy,
Papier wysokiej jakości: 50 arkuszy
Papier gruby (110 g/m2): 36 arkuszy
Papier gruby (120 g/m2): 33 arkusze
Papier artystyczny: 1 arkusz
Oryginały nieobsługiwane przez procesor dokumentów
Nie należy używać procesora dokumentów do następujących rodzajów oryginałów.
•
Miękkie oryginały, np. arkusze winylowe
•
Oryginały przeźroczyste, np. folie OHP
•
Kalka maszynowa
•
Oryginały o bardzo śliskich nawierzchniach
•
Oryginały z taśmą klejącą lub klejem
•
Wilgotne oryginały
•
Oryginały z naniesionym korektorem, który jeszcze nie wysechł
•
Oryginały o nieregularnych kształtach (nieprostokątne)
•
Oryginały z wyciętymi sekcjami
•
Mocno pognieciony papier
•
Pofałdowane oryginały (przed włożeniem należy wyprostować zagięcia. W przeciwnym razie może to
doprowadzić do zablokowania oryginałów).
•
Oryginały spięte zszywkami lub spinaczami (Przed włożeniem oryginałów należy usunąć spinacze oraz
zszywki, wyprostować zgięcia i pomarszczenia. W przeciwnym razie może to doprowadzić do
zablokowania oryginałów).
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
2-47
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Sposób wkładania oryginałów
WAŻNE: Przed włożeniem oryginałów należy upewnić się, że na płycie wydawania oryginałów nie pozostał
żaden dokument. Pozostawienie dokumentów na płycie wydawania oryginałów może spowodować
zablokowanie kolejno wydawanych oryginałów.
1
Dopasuj prowadnice szerokości oryginałów do
rozmiaru oryginałów.
2
Umieść oryginały. Stronę do odczytu skieruj w górę
(pierwszą stronę w przypadku oryginałów
dwustronnych). Przednią krawędź oryginału
wepchnij do oporu do procesora dokumentów.
WAŻNE: Upewnij się, że prowadnice szerokości
oryginałów są idealnie dopasowane do rozmiaru
oryginałów. Jeśli nie, należy je ponownie dopasować.
Niedopasowanie prowadnic może doprowadzić do
zablokowania oryginałów.
Upewnij się, że włożone oryginały nie przekraczają
wskaźnika poziomu. Przekroczenie poziomu
maksymalnego może spowodować zablokowanie
oryginałów (patrz rysunek).
Oryginały z otworami lub perforacją powinny być
wkładane w taki sposób, by otwory lub perforacja
były skanowane na końcu (a nie jako pierwsze).
2-48
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
3 Podstawowa obsługa
Niniejszy rozdział opisuje następujące czynności.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Włączanie/wyłączanie...................................................3-2
Automatyczny tryb niskiego poboru energii ..................3-4
Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie ...............3-5
Logowanie/wylogowanie ...............................................3-6
Klawisze szybkiego dostępu i klawisze programowania3-7
Obszar wyświetlania komunikatów ...............................3-8
Kopiowanie ...................................................................3-9
Drukowanie – drukowanie z aplikacji ..........................3-19
Wysyłanie....................................................................3-21
Ekran Potwierdź miejsce docelowe ............................3-28
Określanie miejsca docelowego .................................3-29
Anulowanie zadań.......................................................3-32
Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru........3-33
Programy (kopiowanie i wysyłanie).............................3-34
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
3-1
Podstawowa obsługa
Włączanie/wyłączanie
Włączanie
Gdy wskaźnik zasilania świeci się...
Naciśnij klawisz Power.
Gdy wskaźnik zasilania nie świeci się...
Wyłącz główny wyłącznik zasilania.
WAŻNE: Po wyłączeniu głównego wyłącznika zasilania nie należy natychmiast ponownie włączać zasilania.
Przed włączeniem głównego wyłącznika należy odczekać co najmniej 5 sekund.
3-2
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Podstawowa obsługa
Wyłączanie zasilania
Przed wyłączeniem głównego wyłącznika zasilania należy nacisnąć klawisz Power na panelu operacyjnym
w celu wyłączenia go. Przed wyłączeniem głównego źródła zasilania upewnij się, że klawisz Power oraz
wskaźnik pamięci nie świecą.
Memory
3
Upewn j się, że
wskaźniki nie
świecą.
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas
PRZESTROGA:Jeżeli urządzenie ma zostać pozostawione na dłuższy czas bezczynnie (np. na noc),
należy wyłączyć je za pomocą głównego wyłącznika zasilania. Jeżeli urządzenie ma być nieużywane
przez dłuższy okres (np. podczas wakacji), wyjąć wtyczkę z gniazdka w celu zapewnienia
bezpieczeństwa.
W przypadku korzystania z modelu DC 2128 należy pamiętać, że wyłączenie urządzenia za
pomocą głównego wyłącznika zasilania powoduje brak możliwości wysyłania i odbierania faksów.
PRZESTROGA: Wyjmij papier z kaset i zamknij go szczelnie w opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
3-3
Podstawowa obsługa
Automatyczny tryb niskiego poboru energii
Funkcja automatycznego trybu niskiego poboru energii powoduje automatyczne przełączenie urządzenia do
trybu niskiego poboru energii, jeśli pozostaje ono bezczynne przez 2 minuty.
3-4
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Podstawowa obsługa
Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie
Czuwanie
W celu uaktywnienia funkcji czuwania naciśnij klawisz
Power. Obszar wyświetlania komunikatów i wszystkie
wskaźniki na panelu operacyjnym (poza wskaźnikiem
zasilania) przestają świecić, co pozwala na
maksymalne obniżenie poboru energii. Jest to
nazywane stanem czuwania.
Jeśli w trakcie czuwania do urządzenia zostaną
przesłane dane do wydrukowania, wydruk zostanie
wykonany, jednak obszar wyświetlania komunikatów
pozostanie wyłączony.
W przypadku modelu DC 2128 drukowanie
odebranych faksów również nie powoduje włączenia
panelu operacyjnego.
W celu powrotu do stanu pełnej gotowości naciśnij
klawisz Power. Urządzenie stanie się gotowe do pracy
w ciągu 15 sekund.
Pamiętaj, że warunki otoczenia, takie jak wentylacja,
mogą powodować, że urządzenie będzie wolniej
reagować.
Automatyczne czuwanie
Funkcja automatycznego czuwania automatycznie powoduje przełączenie urządzenia do stanu czuwania, jeśli
nie jest ono używane przez 15 minut.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
3-5
3
Podstawowa obsługa
Logowanie/wylogowanie
Jeśli administracja logowaniem użytkownika jest włączona, w celu skorzystania z urządzenia należy
wprowadzić nazwę użytkownika i hasło.
UWAGA: Jeżeli zapomnisz swojej nazwy użytkownika albo hasła, nie zalogujesz się. W takim przypadku
zaloguj się z uprawnieniami administratora i zmień swoją nazwę użytkownika albo hasło.
Logowanie
UWAGA: Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków,
Dodatek-7.
Nazwa logowania: L b
*******************
Hasło logowania:
[ Menu
1
Jeśli w czasie wykonywanych czynności
wyświetlany jest przedstawiony poniżej ekran,
wprowadź nazwę logowania.
2
Naciśnij klawisz V. Kursor wprowadzania zostanie
przeniesiony do pola Hasło logowania.
3
Wprowadź hasło logowania.
] [ Zaloguj ]
Naciśnij klawisz U, aby przesunąć kursor
wprowadzania do pola Nazwa logowania.
4
Sprawdź poprawność nazwy użytkownika i hasła
logowania i naciśnij przycisk [Logowanie] (prawy
klawisz Select).
UWAGA: Jeśli jako metodę uwierzytelniania
użytkownika wybrano opcję [Uwierz. sieciowe], wybierz
opcję [Menu] (lewy klawisz Select), aby wybrać
miejsce docelowe uwierzytelnienia.
Wylogowanie
Aby wylogować się z urządzenia, naciśnij klawisz
Logout. Ponownie zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nazwy logowania i hasła.
3-6
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Podstawowa obsługa
Klawisze szybkiego dostępu i klawisze programowania
Poniżej zostały opisane klawisze szybkiego wyboru i klawisze programowania na panelu operacyjnym.
Klawisz szybkiego wyboru
Po przypisaniu miejsc docelowych do klawiszy szybkiego wybierania można wprowadzać żądane miejsce,
naciskając odpowiedni klawisz szybkiego wybierania.
3
Wprowadzanie miejsca docelowego za pomocą klawiszy szybkiego wybierania
Wpis adresu:
*
B b
ABC
[ Tekst
1
Na ekranie Wpis adresu naciśnij klawisz
szybkiego dostępu, do którego przypisane jest
żądane miejsce docelowe
Przywoływanie miejsc docelowych klawiszami
szybkiego dostępu 1–11
]
Naciśnij klawisz szybkiego dostępu, do którego
zostało przypisane dane miejsce docelowe.
Przywoływanie miejsc docelowych klawiszami
szybkiego dostępu 12–22
Naciśnij klawisz Shift Lock, aby włączyć lampkę
obok klawiszy, a następnie naciśnij klawisz
szybkiego dostępu, do którego przypisane
zostało dane miejsce docelowe.
Wpis adresu
5y@....co.jp*
A b
ABC
[ Tekst
]
2
Miejsce docelowe przypisane do klawisza
szybkiego dostępu zostanie przywołane
i automatycznie wprowadzone na ekranie.
WAŻNE: Miejsce docelowe wprowadzone poprzednio
zostanie nadpisane.
Klawisze programowania
Ustawienia różnych, często używanych funkcji kopiowania i wysyłania można łącznie zapisać w postaci
programu. Aby następnie zmienić bieżące ustawienia różnych funkcji na ustawienia zapisane wcześniej,
wystarczy nacisnąć odpowiedni klawisz programowania. Aby uzyskać informacje na temat przypisywania
ustawień do klawisza programowania, patrz Programy (kopiowanie i wysyłanie) na stronie 3-34.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
3-7
Podstawowa obsługa
Obszar wyświetlania komunikatów
W poniższych przykładach wyjaśniono komunikaty i ikony używane w obszarze wyświetlania komunikatów.
Gotowa do kopiowania.
Kopie: 1
A4q
sA
A4a
100%
[
Powięk.
]
[
1
2
3
4
5
6
7
Ekran kopiarki
Numer
referencyjny
3-8
Gotowa do wysłania.
M doc: 1
p :sally@N
1-str.
[ Dupleks ] [
]
1
8
9
4
5
Ekran wysyłania
Znaczenie
1
Oznacza bieżący stan urządzenia. Przy korzystaniu z panelu operacyjnego
wyświetla również nazwę bieżącego menu.
2
Wyświetla ikonę oznaczającą aktualnie wybrane źródło podawania papieru.
Znaczenie każdej z ikon zostało przedstawione poniżej.
A
W tym momencie wybrana jest standardowa kaseta z papierem. Gdy ta
ikona wyświetlana jest w postaci G , oznacza brak papieru w kasecie.
B
C
W tym momencie wybrana jest kaseta z papierem opcjonalnego
podajnika papieru. Gdy ta ikona wyświetlana jest w postaci H lub I ,
oznacza brak papieru w kasecie.
F
W tym momencie wybrana jest taca uniwersalna. Gdy ta ikona
wyświetlana jest w postaci L , oznacza brak papieru na tacy.
3
Wyświetla rozmiar oryginału lub oryginałów.
4
Wyświetla aktualne ustawienia w przypadku, gdy istnieje odpowiednie menu,
które można wybrać za pomocą lewego lub prawego klawisza Select.
5
Wyświetla tytuł odpowiedniego menu, które można wybrać za pomocą lewego
lub prawego klawisza Select.
6
Wyświetla liczbę kopii.
7
Wyświetla rozmiar kopiowanego arkusza papieru.
8
Wyświetla liczbę miejsc docelowych.
9
Wyświetla miejsce docelowe.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Podstawowa obsługa
Kopiowanie
Wykonując podstawowe czynności kopiowania, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
1
Jeśli klawisz/wskaźnik Copy nie świeci się, naciśnij
klawisz Copy.
UWAGA: Jeżeli obszar wyświetlania komunikatów jest
wyłączony, naciśnij klawisz Power i poczekaj, aż
urządzenie się rozgrzeje.
2
Umieść oryginały na płycie lub w opcjonalnym
procesorze dokumentów.
UWAGA: Aby uzyskać informacje na temat instrukcji
ładowania, patrz Ładowanie oryginałów na stronie 2-46.
Gotowość do kopiowania.
Kopie: 1
Letterq sA Lettera
100%
[ Powięk. ] [ Papier
3
źródłem papieru w przypadku kopiowania jest
lokalizacja wyświetlana na panelu.
?ródło papieru
Jeśli trzeba zmienić źródło papieru, użyj menu
Wybór papieru. Jeśli wybrana jest opcja [Auto],
automatycznie zostanie wybrane najbardziej
odpowiednie źródło papieru.
Wybór papieru:
a b
*********************
2 A A4a
Zwykły
3 B A5a
Zwykły
4
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
W celu wprowadzenia liczby kopii użyj klawiszy
numerycznych. Określi liczbę kopii (maksymalnie
999).
3-9
3
Podstawowa obsługa
5
Rozpocznij kopiowanie, naciskając klawisz Start.
6
Zabierz wykonane kopie z górnej tacy.
Regulacja gęstości
Użyj tej procedury, jeśli chcesz dopasować gęstość podczas kopiowania.
Opcja regulacji gęstości
Opis
Ręczne
Dopasuj gęstość, używając jednego
z 7 poziomów.
Automatyczne
Optymalna gęstość jest określana na
podstawie gęstości oryginału.
UWAGA: Jako ustawienie domyślne można wybrać tryb Auto.
Procedura dopasowywania gęstości została opisana poniżej.
Menu funkcji:
a b
*********************
2 Sortuj
T
3 Dupleks
T
[ Wyjd ź]
a b
Gęstość:
1 Auto
*********************
3-10
1
Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie
wyświetlone menu funkcji.
2
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Gęstość].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Gęstość.
4
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Auto] lub
[Ręczna].
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Podstawowa obsługa
Ręczna:
a b
*********************
2 v Jaśniejsza -2
3 w Jaśniejsza -1
5
Naciśnij klawisz OK.
Po wybraniu opcji [Ręczna] wyświetlany jest ekran
Ręczna. Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać
żądaną gęstość, a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do ekranu
podstawowego.
6
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.
Określenie jakości obrazu
Wybierz jakość obrazu odpowiadającą rodzajowi oryginału.
W poniższej tabeli wymienione zostały opcje jakości.
Opcja jakości obrazu
Opis
Tekst+foto
Dla oryginałów zawierających tekst i zdjęcia.
Foto
Dla zdjęć wykonanych aparatem.
Tekst
Dla oryginałów składających się w większości
z tekstu.
Procedura wybierania jakości kopii została opisana poniżej.
Menu funkcji:
a b
*********************
2 Sortuj
T
T
3 Dupleks
[ Wyjd ź]
Obraz oryginału: a b
*********************
2 Zdjęcie
3 Tekst
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
1
Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie
wyświetlone menu funkcji.
2
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję
[Obraz oryginału].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Obraz oryginału.
4
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz jakość obrazu
dopasowaną do typu oryginału.
3-11
3
Podstawowa obsługa
5
Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do ekranu podstawowego.
6
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.
Zmniejszanie/powiększanie
Wyreguluj przybliżenie, aby zmniejszyć lub powiększyć obraz oryginału. Dostępne są następujące opcje
powiększania/pomniejszania.
Automatyczne powiększanie
Ledger: 129 %
Letter-R
Można automatycznie powiększać lub zmniejszać
obraz oryginału, dopasowując go do wybranego
rozmiaru papieru.
A3: 141 %
Statement-R: 64 %
A4
A5: 70 %
Wpis powiększ.
Umożliwia ręczną regulację powiększania lub
zmniejszania obrazu oryginału o 1% w zakresie od 25%
do 400%.
25 %
400 %
Powiększenie standardowe
Zmniejsza lub powiększa zgodnie z wcześniej ustalonymi wartościami.
Dostępne są następujące wartości powiększeń.
Model
Modele
calowe
3-12
Poziom powiększenia (oryginał/kopia)
Standardowo
100%, 400% (maks.), 200%, 129% (Statement >> Letter),
78% (Legal >> Letter), 64% (Letter >> Statement), 50%,
25% (min.)
Inne
141% (A5 >> A4), 115% (B5 >> A4), 90% (Folio >> A4),
86% (A4 >> B5), 70% (A4 >> A5)
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Podstawowa obsługa
Model
Poziom powiększenia (oryginał/kopia)
Modele
metryczne
Modele
metryczne
(Azja /
Pacyfik)
Standardowo
100%, 400% (maks.), 200%, 141% (A5 >> A4),
115% (B5 >> A4), 86% (A4 >> B5), 70% (A4 >> A5),
50%, 25% (min.)
Inne
129% (Statement >> Letter), 90% (Folio >> A4),
78% (Legal >> Letter), 64% (Letter >> Statement)
Standardowo
100%, 400% (maks.), 200%, 141% (A5 >> A4),
115% (B5 >> A4), 90% (Folio >> A4), 86% (A4 >> B5),
70% (A4 >> A5), 50%, 25% (min.)
Inne
129% (Statement >> Letter), 78% (Legal >> Letter),
64% (Letter >> Statement)
3
Procedura korzystania z funkcji kopiowania ze zmniejszeniem/zwiększeniem została opisana poniżej.
Menu funkcji:
a b
*********************
2 Sortuj
T
T
3 Dupleks
[ Wyjd ź]
a b
Powięk.:
*********************
2 Auto
3 Powiększ. stand.
1
Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie
wyświetlone menu funkcji.
2
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Powięk.].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Powiększenie.
4
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz żądane
powiększenie.
Aby otrzymać kopię w tym samym rozmiarze co
oryginał, wybierz opcję [100%].
Aby wybrać powiększenie automatyczne, wybierz
opcję [Auto].
Powiększ. stand.: a b
*********************
2 200%
3 141% A5 >> A4
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Aby użyć stałych wartości powiększenia, wybierz
opcję [Powiększ. stand.] i naciśnij klawisz OK.
Zostanie wyświetlony ekran Powiększ. stand.
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz żądane
powiększenie. Po wybraniu opcji [Inne] i
naciśnięciu klawisza OK można wybrać jedną z
dodatkowych wartości powiększenia.
3-13
Podstawowa obsługa
Aby wprowadzić skalę powiększenia, wybierz
opcję [Wpis powiększ.] i naciśnij klawisz OK.
Zostanie wyświetlony ekran Wpis powiększ. Użyj
klawiszy numerycznych, aby wprowadzić dowolną
skalę powiększenia.
D b
Wpis powiększ.:
(25–400)
*****200%
5
Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do ekranu podstawowego.
6
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.
Kopiowanie dwustronne
Służy do wykonywania kopii dwustronnych. Dostępne są następujące opcje kopiowania dwustronnego.
Można także tworzyć kopie jednostronne z dwustronnych oryginałów albo z oryginałów rozmieszczonych na
sąsiadujących stronach (na przykład w książce). Dostępne są następujące tryby.
Jednostronny w dwustronny
5
4
5
Tworzy dwustronne kopie z jednostronnych oryginałów.
W przypadku nieparzystej liczby stron tylna strona
ostatniej kartki pozostanie pusta.
3
3
4
1
2
2
1
Oryginał
def
abc
A
ghi
abc
def
ghi
Kopia
ghi
abc
def
Oryginał
3-14
Dostępne są następujące opcje oprawy.
B
Kopia
A Oryginał strona lewa/strona prawa: Oprawianie z
lewej/z pr.: Obrazy na drugiej stronie nie są
obracane.
B Oryginał strona lewa/strona prawa: Oprawianie na
górze: Obrazy na drugiej stronie są obracane o
180°. Kopie dokumentów mogą mieć oprawę na
górnej krawędzi, ale przy kartkowaniu stron
zapewniona jest ich taka sama orientacja.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Podstawowa obsługa
Dwustronny w jednostronny
1
Kopiuje obie strony dwustronnego dokumentu na dwie
osobne kartki. Wymagany jest opcjonalny procesor
dokumentów.
2
1
2
Oryginał
Kopia
Dostępne są następujące opcje oprawy.
•
•
Oprawianie z lewej/z pr.: Obrazy na drugiej stronie
nie są obracane.
Oprawianie na górze: Obrazy na drugiej stronie są
obracane o 180°.
Dwustronny w dwustronny
5
5
3
3
Tworzy dwustronne kopie z dwustronnych oryginałów.
Wymagany jest opcjonalny procesor dokumentów.
4
4
1
1
2
2
Oryginał
Kopia
UWAGA: W opcji Dwustronne obsługiwane są
następujące rozmiary papierów: Legal, Letter, Officio II,
Executive, A4, B5, A5 i Folio.
Procedura kopiowania dwustronnego została opisana poniżej.
Menu funkcji:
a b
*********************
2 Sortuj
T
3 Dupleks
T
[ Wyjd ź]
a b
Dupleks:
*********************
2 1-str.>>2-str.
3 2-str.>>1-str.
1
Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie
wyświetlone menu funkcji.
2
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Dupleks].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Dupleks.
4
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać żądany tryb
kopiowania dwustronnego.
UWAGA: Tryby [2-str.>>1-str.] i [2-str.>>2-str.] są
wyświetlane tylko po zainstalowaniu opcjonalnego
procesora dokumentów (model DP-110).
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
3-15
3
Podstawowa obsługa
Oprawianie wyk.: a b
*********************
2 p Góra
Orient. oryg.:
a b
*********************
2 d Gór. kr. z lewej
Oprawianie oryg.: a b
*********************
2 p Góra
Orient. oryg.:
a b
*********************
2 d Gór. kr. z lewej
Oprawianie oryg.: a b
*********************
2 p Góra
Orient. oryg.:
a b
*********************
2 d Gór. kr. z lewej
3-16
W przypadku wybrania opcji [1-str.>>2-str.] wybierz
opcję [Szczegół] (prawy klawisz Select), która
umożliwia wybranie brzegu oprawiania gotowych
kopii i ustawienie orientacji oryginału.
Po naciśnięciu klawisza OK wybierz brzeg
oprawiania gotowych kopii i ustawienie orientacji
oryginału.
W przypadku wybrania opcji [2-str.>>1-str.] wybierz
opcję [Szczegół] (prawy klawisz Select), która
umożliwia wybranie brzegu oprawiania oryginału
i ustawienie orientacji oryginału.
Po naciśnięciu klawisza OK wybierz brzeg
oprawiania oryginału i gotowych kopii oraz
ustawienie orientacji oryginału.
W przypadku wybrania opcji [2-str.>>2-str.] wybierz
opcję [Szczegół] (prawy klawisz Select), która
umożliwia wybranie brzegu oprawiania oryginału
i ustawienie orientacji oryginału.
Po naciśnięciu klawisza OK wybierz brzeg
oprawiania gotowych kopii i ustawienie orientacji
oryginału.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Podstawowa obsługa
Po naciśnięciu klawisza OK wybierz brzeg
oprawiania oryginału i gotowych kopii oraz
ustawienie orientacji oryginału.
Orient. oryg.:
a b
*********************
2 d Gór. kr. z lewej
Skanowanie...
Nr zad.:
Str.:
[Anuluj]
9999
1
Ułóż oryginał i
naciśnij klaw. Start.
Nr zad.:
9999
Str.:
3
[ Anuluj ] [Zak.skan.]
5
Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do ekranu podstawowego.
6
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.
Jeśli na płycie znajduje się oryginał, przed
naciśnięciem klawisza Start zastąp go kolejnym.
Jeśli nie ma dalszych oryginałów, wybierz opcję
[Zak.skan.] (prawy klawisz Select). Rozpocznie się
kopiowanie.
Kopiowanie z sortowaniem
W czasie kopiowania urządzenie może jednocześnie sortować materiały.
W przypadku zadań takich jak pokazane poniżej można użyć funkcji kopiowania Sortuj.
3
2
1
3
Skanuje oryginały wielostronicowe i tworzy gotowe
zestawy kopii zgodnie z numeracją stron.
3
2
2
1
1
3
2
1
Oryginał
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Kopia
3-17
3
Podstawowa obsługa
Procedura korzystania z funkcji kopiowania z sortowaniem została opisana poniżej.
Menu funkcji:
a b
*********************
2 Sortuj
T
3 Dupleks
T
[ Wyjd ź]
a b
Sortuj:
1 Wył.
*********************
3-18
1
Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie
wyświetlone menu funkcji.
2
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Sortuj].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Sortuj.
4
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Wł.]
lub [Wył.].
5
Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do ekranu podstawowego.
6
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Podstawowa obsługa
Drukowanie – drukowanie z aplikacji
Drukując dokumenty z aplikacji należy stosować się do poniższych instrukcji.
UWAGA:Aby wydrukować dokument z aplikacji, zainstaluj na komputerze sterownik drukarki z dostarczonego
dysku CD-ROM (Product Library).
3
1
Utwórz dokument za pomocą aplikacji.
2
Kliknij w aplikacji menu Plik i wybierz opcję Drukuj.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe
Drukowanie.
3
Kliknij przycisk T obok pola Nazwa i wybierz to
urządzenie z listy.
4
Wprowadź docelową liczbę kopii w polu Liczba
kopii. Można wprowadzić dowolną liczbę,
maksymalnie do 999.
W przypadku większej liczby dokumentów wybierz
opcję Sortuj, aby wydrukować po kolei strony
całego zestawu.
5
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Kliknij przycisk Właściwości. Zostanie
wyświetlone okno dialogowe Właściwości.
3-19
Podstawowa obsługa
6
Wybierz zakładkę Podstawowe i kliknij opcję
Rozmiar strony, aby wybrać rozmiar papieru.
Aby drukować na papierze specjalnym (grubym,
przezroczystym), kliknij menu Typ nośnika
i wybierz rodzaj papieru.
7
Kliknij opcję źródło i wybierz źródło podawania
papieru.
UWAGA: Jeśli zostanie wybrana funkcja Wybór
automatyczny, papier będzie podawany
automatycznie z podajnika załadowanego papierem
optymalnego rozmiaru i rodzaju. Aby drukować na
papierze specjalnym (np. koperta, gruby papier),
umieść go na tacy uniwersalnej i wybierz opcję Taca
uniwersalna.
8
Wybierz sposób ułożenia papieru (Pionowo albo
Poziomo), aby dopasować go do sposobu
ułożenia dokumentu.
Zaznaczenie opcji Obróć o 180° spowoduje
wydrukowanie dokumentu obróconego o 180°.
9
Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna
dialogowego Drukowanie.
10 Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć drukowanie.
3-20
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Podstawowa obsługa
Wysyłanie
Urządzenie może wysłać skanowany obraz jako załącznik wiadomości e-mail lub do komputera podłączonego
do sieci. Aby było to możliwe, należy zapisać adres nadawcy i miejsca docelowego (adresata) w sieci.
Wymagane jest otoczenie sieciowe umożliwiające połączenie komputera z serwerem pocztowym. Zaleca się
korzystanie z lokalnej sieci komputerowej (LAN) ze względu na prędkość transmisji i kwestie bezpieczeństwa.
3
Aby korzystać z funkcji skanowania, należy wykonać następujące czynności:
•
Zaprogramuj ustawienia, łącznie z ustawieniami poczty e-mail w urządzeniu.
•
Użyj narzędzia Embedded Web Server (wewnętrzna strona sieci Web w języku HTML), aby zarejestrować
adres IP, nazwę hosta serwera SMTP oraz miejsca docelowego.
•
Zarejestruj odbiorcę w książce adresowej lub w obszarze klawiszy szybkiego dostępu.
•
Po zaznaczeniu folderu na komputerze (SMB/FTP) konieczne jest udostępnienie folderu docelowego. Aby
ustawić folder na komputerze, skontaktuj się z administratorem.
•
Szczegółowe ustawienia transmisji (aby wybrać skrzynkę dokumentów jako miejsce docelowe lub
jednocześnie wydrukować i wysłać obraz)
Wykonując podstawowe czynności wysyłania, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
Dostępne są następujące cztery opcje.
•
Wyślij jako e-mail: Wysyła zeskanowany obraz oryginału jako załącznik wiadomości e-mail... strona 3-22
•
Wyślij do folderu (SMB): Zachowuje zeskanowany obraz oryginału w katalogu współdzielonym na
dowolnym komputerze... strona 3-24
•
Wyślij do folderu (FTP): Zapisuje zeskanowany obraz oryginału w katalogu serwera FTP... strona 3-24
NOTE: Dodatkowo można określić różne opcje wysyłania. Patrz Wysyłanie do różnych typów miejsc
docelowych jednocześnie (Multi Sending) na stronie 3-31.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
3-21
Podstawowa obsługa
Wyślij jako e-mail
Wysyła zeskanowany obraz oryginału jako załącznik wiadomości e-mail.
NOTE:
•
Konieczne jest otoczenie sieciowe, w którym to urządzenie może łączyć się z serwerem pocztowym. Zaleca
się korzystanie z urządzenia w środowisku, w którym może ono łączyć się z serwerem pocztowym w
dowolnym czasie przez sieć LAN.
•
Wcześniej należy wejść do Embedded Web Server i określić wymagane ustawienia dla wysyłania
wiadomości e-mail. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Embedded Web Server (Ustawienia poczty
e-mail) na stronie 2-27.
•
Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków, Dodatek-7.
1
Naciśnij klawisz Send.
Wyświetla ekran wysyłania.
Wyślij do:
a b
*********************
2 G Folder(SMB)
3 H Folder(FTP)
Wpis adresu:
*
B b
ABC
[ Tekst
2
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [E-mail].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Wpis adresu.
4
Wprowadź docelowy adres e-mail.
]
UWAGA: Adres docelowy można wybrać z książki
adresowej lub używając klawiszy szybkiego dostępu.
Patrz Określanie miejsca docelowego na stronie 3-29.
Gotowa do wysłania.
M doc: 1
p :sally@N
1-str. 300x300dpi
[Dupleks] [Rozdz.skan.]
3-22
5
Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi
powrót do ekranu podstawowego.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Podstawowa obsługa
UWAGA: Jeśli opcja potwierdzenia wpisu nowego
miejsca docelowego jest ustawiona na [Wł.], zostanie
wyświetlony ekran z prośbą o potwierdzenie
wprowadzonego adresu e-mail. Wprowadź ponownie
ten sam adres e-mail i naciśnij klawisz OK.
6
Jeśli występują dodatkowe miejsca docelowe,
naciśnij klawisz Add Destination. Powtórz
czynności opisane w punktach od 2 do 5, aby
wprowadzić dodatkowe miejsca docelowe. Można
wprowadzić maksymalnie 100 miejsc docelowych.
7
Naciśnij klawisz Confirm Destination
i potwierdź wprowadzone miejsca docelowe.
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać miejsce
docelowe, a następnie naciśnij klawisz OK.
Następnie można edytować miejsce docelowe lub
je usunąć.
Potw. m. docel.: a b
*********************
p aaaaaaaaa@N
p bbbbbbbbb@N
[ Wyjd ź]
Wybierz opcję [Wyjdź] (prawy klawisz Select), aby
powrócić do ekranu głównego.
8
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się transmisja.
UWAGA: Jeśli opcja potwierdzania miejsca
docelowego przed rozpoczęciem przesyłania jest
ustawiona na [Wł.], po naciśnięciu klawisza Start
zostanie wyświetlony ekran Potwierdź miejsce
docelowe. Więcej informacji znajduje się w części
Ekran Potwierdź miejsce docelowe na stronie 3-28.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
3-23
3
Podstawowa obsługa
Wyślij do folderu (SMB)/Wyślij do folderu (FTP)
Zachowuje plik zeskanowanego obrazu oryginału w określonym wspólnym katalogu na dysku komputera.
Zapisuje zeskanowany obraz oryginału w katalogu serwera FTP.
UWAGA:
•
Szczegóły dotyczące udostępniania folderu znajdują się w pomocy systemu operacyjnego.
•
Upewnij się, że opcja Protokół SMB lub FTP w Embedded Web Server jest ustawiona na Wł.. Aby uzyskać
więcej informacji, zapoznaj się z Embedded Web Server Operation Guide.
•
Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków, Dodatek-7.
1
Naciśnij klawisz Send.
Wyświetla ekran wysyłania.
Wyślij do:
a b
1 p E-mail
*********************
3 H Folder(FTP)
Nazwa hosta(SMB): A b
Osaka SD*
ABC
[ Tekst
]
lu
2
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję
[Folder(SMB)] lub [Folder(FTP)].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Nazwa hosta(SMB) lub Nazwa hosta(FTP).
4
Wprowadź nazwę hosta.
UWAGA: Adres docelowy można wybrać z książki
adresowej lub używając klawiszy szybkiego dostępu.
Patrz Określanie miejsca docelowego na stronie 3-29.
Nazwa hosta(FTP): A b
Osaka SD*
ABC
[ Tekst
]
5
3-24
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Ścieżka.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Podstawowa obsługa
A b
Ścieżka:
SD3\report*
ABC
[ Tekst
Nazwa logowania:
Maury*
Hasło logowania:
OOOOOOOOOOO*
7
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Nazwa logowania.
8
Wprowadź nazwę logowania. Tę nazwę
użytkownika logowania należy uprzednio stworzyć
na komputerze docelowym.
9
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Hasło logowania.
]
A b
ABC
[ Tekst
Wprowadź nazwę ścieżki. Zauważ, że żądaną
wartością jest tutaj nazwa zasobu
współdzielonego, a nie nazwa katalogu na
komputerze docelowym.
]
C b
S
ABC
[ Tekst
6
]
10 Wprowadź hasło logowania konta użytkownika
stworzonego na komputerze PC.
11 Naciśnij klawisz OK. Pojawi się ekran
Sprawdź połączenie.
Na pewno?
[
Tak
] [
Nie
potwierdzenia.
]
UWAGA: Jeśli opcja potwierdzenia wpisu nowego
miejsca docelowego jest ustawiona na [Wł.], zostanie
wyświetlony ekran z prośbą o potwierdzenie
wprowadzonej nazwy hosta i ścieżki. Na odpowiednich
ekranach ponownie wprowadź tę samą nazwę hosta
oraz nazwę ścieżki i naciśnij klawisz OK.
Należy wprowadzić następujące dane.
UWAGA: Jeśli nazwa użytkownika lub hasło będą nieprawidłowe, transfer danych nie dojdzie do skutku.
Skontaktuj się z administratorem i sprawdź nazwę użytkownika i hasło.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
3-25
3
Podstawowa obsługa
Do wysłania do folderu (SMB)
Pozycja
Dane do wprowadzenia
Maks. liczba
znaków
Host Name
(Nazwa
hosta)
(SMB)*
Nazwa hosta lub adres IP komputera,
który ma odbierać dane.
Maks. 64 znaki
Ścieżka
Ścieżka do katalogu odbiorczego jak
poniżej.
Np. Użytkownik\Nazwaudziału.
Maks. 128 znaków
Nazwa
logowania
Nazwa użytkownika umożliwiająca
dostęp do komputera
Na przykład siecabcd\jan.kowalski
Maks. 64 znaki
Logowanie
Hasło
Hasło umożliwiające dostęp do
komputera
Maks. 64 znaki
*
Aby określić numer portu inny niż domyślny (139), użyj formatu nazwa hosta:
numer portu (np. nazwahostaSMB:140).
Wyślij do folderu (FTP)
Dane do wprowadzenia
Host Name
(Nazwa
hosta) (FTP)*
Nazwa hosta lub adres IP serwera FTP
Maks. 64 znaki
Ścieżka
Ścieżka do folderu odbiorczego.
Np. Użytkownik\DaneSkanowania.
W przeciwnym wypadku dane zostaną
zapisane w katalogu głównym.
Maks. 128 znaków
Nazwa
logowania
Nazwa użytkownika serwera FTP
Maks. 64 znaki
Logowanie
Hasło
Hasło użytkownika serwera FTP
Maks. 64 znaki
*
Aby określić numer portu inny niż domyślny (21), użyj formatu nazwa hosta:
numer portu (np. nazwahostaFTP:140).
Potw. m. docel.: a b
p Morgan@N
*********************
0667741234
[ Wyjd ź]
3-26
Maks. liczba
znaków
Pozycja
12 Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select).
Spowoduje to utworzenie połączenia z
wprowadzonym miejscem docelowym.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Podstawowa obsługa
Jeśli połączenie zostanie nawiązane pomyślnie, na
ekranie wyświetlany będzie napis Połączono.
Wybierz opcję [OK] (prawy klawisz Select). Na
ekranie zostanie wyświetlony napis Ukończone.,
po czym nastąpi powrót do ekranu podstawowego.
Jeśli nie uda się nawiązać połączenia, zostanie
wyświetlony napis Nie można połączyć. Wybierz
opcję [OK] (prawy klawisz Select). Ponownie
zostanie wyświetlony ekran pokazany w punkcie 3.
Sprawdź miejsce docelowe i wprowadź je
ponownie.
13 Jeśli występują dodatkowe miejsca docelowe,
naciśnij klawisz Add Destination. Powtórz
czynności opisane w punktach od 2 do 12, aby
wprowadzić dodatkowe miejsca docelowe. Można
wprowadzić maksymalnie 100 miejsc docelowych.
Potw. m. docel.: a b
*********************
G EI5
G PT10
[ Wyjd ź]
14 Naciśnij klawisz Confirm Destination, aby
potwierdzić wprowadzone miejsca docelowe.
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać miejsce
docelowe, a następnie naciśnij klawisz OK.
Następnie można edytować miejsce docelowe lub
je usunąć.
Wybierz opcję [Wyjdź] (prawy klawisz Select), aby
powrócić do ekranu głównego.
15 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się transmisja.
UWAGA: Jeśli opcja potwierdzania miejsca
docelowego przed rozpoczęciem przesyłania jest
ustawiona na [Wł.], po naciśnięciu klawisza Start
zostanie wyświetlony ekran Potwierdź miejsce
docelowe. Więcej informacji znajduje się w części
Ekran Potwierdź miejsce docelowe na stronie 3-28.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
3-27
3
Podstawowa obsługa
Ekran Potwierdź miejsce docelowe
Jeśli opcja potwierdzania miejsca docelowego przed transmisją jest ustawiona na [Wł.], po naciśnięciu klawisza
Start zostanie wyświetlony ekran Sprawdź wszystkie miejsca docelowe i wybierz opcję [Start].
Użyj poniższej procedury, aby obsłużyć ekran Sprawdź miejsce docelowe.
Lista miej.docel.:a b
*********************
b 0667640000
b 0667741234
[ Anuluj ] [ Dalej ]
1
Naciśnij klawisz U lub V, aby sprawdzić wszystkie
miejsca docelowe.
Naciśnij klawisz OK, aby edytować lub wybrać
zaznaczone miejsce docelowe.
Aby dodać miejsce docelowe, wybierz opcję
[Anuluj] (lewy klawisz Select), aby powrócić do
poprzedniego ekranu.
p Morgan@Na b
1 Szczegóły
2 Usuń
Ułóż oryginał
i
naciśnij
Start.
2
klaw.
Jeśli na liście miejsc docelowych znajdują się
miejsca ukryte i jeszcze nie sprawdzone, na
ekranie zostanie wyświetlony napis Sprawdź do
końca listę miejsc i nastąpi powrót do ekranu Lista
miejsc docelowych. Sprawdź wszystkie miejsca
docelowe.
Sprawdź do końca
listę miejsc.
3
3-28
Po zakończeniu sprawdzania wybierz opcję [Dalej]
(prawy klawisz Select). Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ułóż oryginał i naciśnij klawisz
Start.
Umieść oryginał na płycie i naciśnij klawisz Start.
Rozpocznie się transmisja.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Podstawowa obsługa
Określanie miejsca docelowego
Określając miejsce docelowe, można posłużyć się książką adresową lub użyć klawiszy szybkiego dostępu.
Wybieranie z książki adresowej
Wybierz miejsce docelowe zarejestrowane w książce adresowej.
Wybierz ks.adres.:a b
*********************
t Zewn. ks. adres.
[
1
Na ekranie głównym wysyłania naciśnij klawisz
Address Book. Zostanie wyświetlone menu
Wybierz ks.adres.
2
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję
[Książka adresowa], a następnie naciśnij klawisz
OK. Zostanie wyświetlony ekran Książka
adresowa.
Wyjd ź]
Książka adresowa: a b
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menu
]
Aby użyć książki adresowej na serwerze LDAP,
wybierz opcję [Zewn. ks.adres.].
UWAGA: Jeśli nie została zarejestrowana żadna
zewnętrzna książka adresowa, opcja [Zewn. ks.adres.]
nie będzie wyświetlana.
3
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać żądanego
użytkownika lub grupę, a następnie klawisz OK.
W przypadku wybrania użytkownika wyświetlana
jest lista miejsc docelowych zarejestrowanych dla
tego użytkownika.
l Fiala:
a b
*********************
p fiala@.N
H SMB-PC
[ Menu
]
W przypadku wybrania grupy przejdź do punktu 5.
4
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać żądane
miejsce docelowe, a następnie naciśnij klawisz
OK.
5
Na ekranie zostanie wyświetlony napis
Ukończone., po czym nastąpi powrót do ekranu
podstawowego.
Szukanie miejsc docelowych
Jeśli miejsce docelowe jest zarejestrowane w książce adresowej, można je wyszukać.
Procedura korzystania z różnych trybów wyszukiwania została opisana poniżej.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
3-29
3
Podstawowa obsługa
Szukanie w książce adresowej
Menu:
a b
*********************
2 Szczegóły
3 Szukaj(Nazwa)
Książka adresowa: a b
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menu
]
Szukaj(Nazwa):
A b
ma*
S
ABC
[ Tekst ]
Książka adresowa: a b
*********************
l Morgan
l Sally
[ Menu
]
1
W książce adresowej wybierz opcję [Menu] (prawy
klawisz Select). Zostanie wyświetlony ekran Menu.
2
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję
[Szukaj(Nazwa)], a następnie klawisz OK.
Zostanie wyświetlony ekran szukania.
3
Wprowadź znaki, które chcesz znaleźć.
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlona książka
adresowa, począwszy od użytkownika, którego
nazwa rozpoczyna się od wprowadzonego ciągu
znaków.
Szukanie w zewnętrznej książce adresowej
1
Zewn. ks.adres.: a b
*********************
l Maury
l Morgan
[ Menu
]
Menu:
a b
1 Wybierz
2 Szczegóły
*********************
3-30
2
Na ekranie Zewn. ks.adres. wybierz opcję [Menu]
(prawy klawisz Select). Zostanie wyświetlony
ekran Menu.
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję
[Szukaj], a następnie naciśnij klawisz OK. Zostanie
wyświetlony ekran szukania.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Podstawowa obsługa
Szukaj(Nazwa):
A b
ma*
S
ABC
[
Menu
] [
Tekst
Zewn. ks.adres.: a b
*********************
l Morgan
l Sally
[ Menu
]
3
Wprowadź znaki, które chcesz znaleźć.
Po wybraniu opcji [Menu] (prawy klawisz Select), a
następnie naciśnięciu klawisza OK, zostanie
wyświetlony ekran Szukaj według, na którym
można określić klucz szukania i warunek
dopasowania. Wybierz żądany element dla
każdego z pól i naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlona książka
adresowa, począwszy od użytkownika, którego
nazwa rozpoczyna się od wprowadzonego ciągu
znaków.
UWAGA: Po pierwszym otwarciu zewnętrznej książki adresowej najpierw zostanie wyświetlony ekran szukania.
Następnie wykonaj polecenia opisane w punkcie 3 i dalej.
Wybór przy pomocy przycisków panelu dotykowego
Wybierz miejsce docelowe, korzystając z klawiszy szybkiego dostępu.
Na ekranie głównym wysyłania lub ekranie wprowadzania miejsca docelowego naciśnij klawisz szybkiego
dostępu, do którego przypisane jest miejsce docelowe.
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (Multi Sending)
Można określić miejsca docelowe będące adresami e-mail, folderami (SMB lub FTP) oraz numerami faksu
(wyłącznie w modelu DC 2128). Funkcja ta nosi nazwę Wysył. wielokr. Ułatwia ona wysyłanie do różnych
typów miejsc adresowych (adresy e-mail, foldery itp.) w jednej czynności.
Liczba wysyłanych pozycji
E-mail
: Do 100
Foldery (SMP, FTP) : Łącznie 1 SMB i FTP
FAKS
: Do 100
Ponadto, w zależności od ustawień, można wysyłać i drukować jednocześnie.
Procedury określania miejsc docelowych są identyczne jak w przypadku określania miejsca docelowego
poszczególnych typów. Możesz wprowadzić adres e-mail lub ścieżkę dostępu do katalogu, a oba adresy pokażą
się na liście miejsc docelowych. Naciśnij klawisz Start, aby rozpocząć transmisję do wszystkich miejsc
docelowych jednocześnie.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
3-31
3
Podstawowa obsługa
Anulowanie zadań
Wykonaj poniższe kroki w celu anulowania wszelkich wykonywanych zadań drukowania lub wysyłania.
Anulowanie zadań
Zadania można także anulować za pomocą klawisza Stop.
Lista anul.zadań: a b
*********************
2 Wyślij lis. zad.
3 Zapisz dz. zad.
[ Wyjd ź]
Dr. listę zadań.: a b
**********************
0009 W dane maury
s
0010 W MicrosoftworN s
[ Wznów ] [ Menu ]
a b
Menu:
*********************
2 Anuluj zad.
Zadanie
zostanie
anulowane.
Na pewno?
z 0008 r Kopiuj
1
Podczas zadania drukowania lub wysyłania
naciśnij klawisz Stop. Zostanie wyświetlone menu
Lista anul.zadań.
UWAGA: Naciśnięcie klawisza Stop powoduje
wstrzymanie zadania drukowania, ale nie zadania
wysyłania.
2
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać zadanie,
które ma zostać zatrzymane, a następnie klawisz
OK. Zostanie wyświetlona kolejka wyjściowa
wybranego typu zadań.
3
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać zadanie,
które ma zostać zatrzymane, a następnie wybierz
opcję [Menu] (prawy klawisz Select). Zostanie
wyświetlony ekran Menu.
4
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Anuluj
zadanie], a następnie naciśnij klawisz OK. Pojawi
się ekran potwierdzenia.
5
Wybierz opcję [Tak] (prawy klawisz Select). Na
ekranie zostanie wyświetlony napis Anulowanie... i
po anulowaniu zadania nastąpi powrót do kolejki
wyjściowej wybranego typu zadań.
Aby anulować inne zadania, powtórz czynności
opisane w punktach od 3 do 5.
3-32
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Podstawowa obsługa
Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru
Można sprawdzić ilość pozostałego toneru i papieru w każdej kasecie podajnika.
Sprawdzanie pozostałego toneru
Stan:
a b
*********************
2 Stan zad. wys.
3 Stan zad. zapis.
[ Pauza ]
b
Status tonera:
1
Naciśnij klawisz Status/Job Cancel. Zostanie
wyświetlone menu Stan.
2
Naciśnij klawisz U lub V, aby wybrać opcję [Status
tonera].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Status tonera.
Wyświetlana jest pozostała ilość tonera w skali od
1 do 10.
0% VVVVEEEEEE 100%
Sprawdzanie pozostałego papieru
Stan:
a b
*********************
2 Stan zad. wys.
3 Stan zad. zapis.
[ Pauza ]
Stan papieru:
Kaseta 1:
Lettera
Zwykły
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
C b
1/ 4
Pusty
1
Naciśnij klawisz Status/Job Cancel. Zostanie
wyświetlone menu Stan.
2
Naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję [Stan
papieru].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Stan papieru.
Naciśnij klawisz Y lub Z, aby przełączyć widok
ilości pozostałego papieru w kasecie głównej,
kasecie opcjonalnej (jeśli jest zainstalowana) i na
tacy uniwersalnej.
3-33
3
Podstawowa obsługa
Programy (kopiowanie i wysyłanie)
Ustawienia różnych, często używanych funkcji kopiowania i wysyłania można łącznie zapisać w postaci
programu. Następnie można zmieniać bieżące ustawienia różnych funkcji na ustawienia zarejestrowane,
naciskając jedynie jeden z klawiszy Program 1 do Program 4.
Przypisywanie ustawień
Przypisano.
z Program 1
Po zmianie ustawień naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy jeden z klawiszy od Program 1 do Program 4, do
którego chcesz przypisać ustawienia. Bieżące ustawienia zostaną przypisane do wybranego klawisza
programowania.
Zmiana i usuwanie ustawień
Menu:
a b
*********************
2 Usuń
Nadpisz.
Na pewno?
z Program 1
[
Tak
] [
Nie
Tak
] [
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy jeden z
klawiszy od Program 1 do Program 4, do którego
są przypisane zmieniane/usuwane ustawienia.
Zostanie wyświetlony ekran Menu.
2
Aby zastąpić przypisane ustawienia ustawieniami
bieżącymi, naciśnij klawisz U lub V i wybierz opcję
[Nadpisz]., a następnie naciśnij klawisz OK. Pojawi
się ekran potwierdzenia. Wybierz opcję [Tak] (lewy
klawisz Select), aby zmienić ustawienia.
]
Aby usunąć przypisane ustawienia, naciśnij
klawisz U lub V i wybierz opcję [Usuń]. a
następnie klawisz OK. Pojawi się ekran
potwierdzenia. Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz
Select), aby usunąć przypisane ustawienia.
Usuń.
Na pewno?
z Program 1
[
1
Nie
]
Przywoływanie ustawień
Naciśnij jeden z klawiszy od Program 1 do Program 4, do którego przypisane są przywoływane ustawienia.
Bieżące ustawienia różnych funkcji zostaną zastąpione ustawieniami przypisanymi do tego klawisza.
3-34
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
4 Konserwacja
Rozdział ten opisuje czyszczenie i wymianę tonera.
•
•
Czyszczenie..................................................................4-2
Pojemnik z tonerem ......................................................4-5
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
4-1
Konserwacja
Czyszczenie
Należy regularnie czyścić urządzenie, aby zapewnić optymalną jakość drukowanych kopii.
PRZESTROGA: Dla zachowania bezpieczeństwa należy zawsze przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia
odłączać przewód zasilania.
Szklana płyta
Przetrzyj wewnętrzną część procesora dokumentów oraz szklaną płytę za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej
alkoholem lub łagodnym detergentem.
WAŻNE: Nie wolno używać rozcieńczalników ani rozpuszczalników organicznych.
Czyszczenie urządzenia
Aby uniknąć problemów z jakością druku, należy czyścić wnętrze urządzenia przy każdej wymianie pojemnika
z tonerem.
1
4-2
Otwórz przednią pokrywę.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Konserwacja
2
Podnieś jednostkę wywoływacza oraz pojemnik
z tonerem i wyjmij je z urządzenia.
3
Wyjmij jednostkę bębna z urządzenia, naciskając
oburącz zielone dźwignie.
UWAGA: Jednostka bębna jest wrażliwa na światło.
Nigdy nie należy wystawiać jednostki bębna na
działanie światła przez więcej niż pięć minut.
4
Ułóż jednostkę bębna płasko na czystej, równej
powierzchni.
WAŻNE: Nie kładź jednostki na jednym z jej końców.
5
Użyj czystej ściereczki bez kłaczków, aby oczyścić
metalowy wałek rejestrujący z kurzu i brudu.
WAŻNE: Uważaj, aby podczas czyszczenia nie
dotknąć wałka przenoszącego (czarny).
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
4-3
4
Konserwacja
6
W jednostce bębna przesuń element czyszczący
głównej dźwigni załadowczej (zielony) 2–3 razy do
przodu i do tyłu, aby wyczyścić przewód ładowania,
a następnie przestaw dźwignię w pozycję
początkową (CLEANER HOME POSITION).
WAŻNE: Przed pierwszym czyszczeniem usuń taśmę
samoprzylepną z elementu czyszczącego głównej
dźwigni załadowczej.
Po zakończeniu czyszczenia upewnij się, czy
przestawiono dźwignię do pozycji początkowej.
4-4
7
Po zakończeniu czyszczenia włóż jednostkę bębna
z powrotem na miejsce.
8
Włóż jednostkę wywoływacza na miejsce,
wyrównując prowadnice na obu końcach ze
szczelinami w urządzeniu. Następnie zamknij
przednią pokrywę.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Konserwacja
Pojemnik z tonerem
Gdy w obszarze wyświetlania komunikatów zostanie wyświetlony komunikat Dodaj toner, wymień toner.
Podczas każdej wymiany pojemnika z tonerem, należy wyczyścić odpowiednie części we wskazany sposób.
Zabrudzone części mogą zmniejszyć jakość drukowania.
PRZESTROGA: Nie należy próbować spalać pojemnika tonera ani pojemnika na zużyty toner. Powstające
wówczas iskry mogą spowodować oparzenia.
4
Wymiana pojemnika z tonerem
1
Otwórz przednią pokrywę.
2
Przekręć dźwignię blokady do pozycji
odblokowanej. Popchnij dźwignię blokady do
pozycji oznaczonej strzałką i wyciągnij pojemnik
z tonerem.
UWAGA: Włóż stary pojemnik z tonerem do
plastikowego worka (dostarczanego z nowym tonerem)
i pozbądź się go później zgodnie z lokalnymi
przepisami o utylizacji odpadów.
3
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Wyjmij nowy pojemnik z tonerem z zestawu
z tonerem. Potrząśnij nowym pojemnikiem co
najmniej 5 razy, tak jak pokazano na rysunku, aby
rozprowadzić toner równomiernie w całym
pojemniku.
4-5
Konserwacja
4-6
4
Usuń etykietę z pojemnika z tonerem.
5
Zainstaluj nowy pojemnik z tonerem w urządzeniu.
Mocno naciskaj górną część pojemnika
w miejscach oznaczonych PUSH, aż do usłyszenia
kliknięcia.
6
Przekręć dźwignię blokady do pozycji
zablokowania.
7
Zamknij przednią pokrywę.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Konserwacja
Dłuższe nieużywanie i przesuwanie urządzenia.
Dłuższe nieużywanie
W przypadku pozostawienia urządzenia w stanie bezczynności przez dłuższy czas należy wyjąć wtyczkę
przewodu zasilania z gniazdka w ścianie.
Aby uzyskać informacje o dodatkowych czynnościach, które można wykonać w celu uniknięcia ewentualnego
uszkodzenia urządzenia przy jego następnym uruchomieniu, zalecamy skonsultowanie się ze sprzedawcą.
Przesuwanie urządzenia
4
Przy przesuwaniu urządzenia:
•
Przesuwaj urządzenie delikatnie.
•
W miarę możliwości nie przechylaj urządzenia, aby uniknąć rozlania tonera w jego wnętrzu.
•
Przed przewożeniem urządzenia na większe odległości skonsultuj się z serwisantem.
OSTRZEŻENIE: W przypadku przewożenia urządzenia wyjmij jednostkę utrwalacza i bębna, zapakuj je do
plastikowych worków i przewieź je osobno od pozostałej części urządzenia.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
4-7
Konserwacja
4-8
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
5 Rozwiązywanie problemów
Niniejszy rozdział opisuje sposoby rozwiązywania problemów z urządzeniem.
•
•
•
Usuwanie awarii............................................................5-2
Reagowanie na komunikaty o błędach .........................5-6
Usuwanie zaciętego papieru.......................................5-13
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
5-1
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie awarii
W poniższej tabeli znajdują się ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.
Jeżeli wystąpił problem z urządzeniem, sprawdź punkty kontrolne i wykonaj procedury opisane na kolejnych
stronach. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
Objaw
Punkty kontrolne
Sposób naprawy
Strona
Panel operacyjny nie
odpowiada po
włączeniu głównego
wyłącznika zasilania.
Czy urządzenie jest
podłączone do zasilania?
Podłącz przewód zasilania do
gniazdka sieciowego.
—
Naciśnięcie klawisza
Start nie rozpoczyna
kopiowania.
Czy w obszarze wyświetlania
komunikatów jest
wyświetlony komunikat?
Określ odpowiednią reakcję na
komunikat i zareaguj.
—
Czy urządzenie nie jest w
stanie czuwania?
Aby włączyć urządzenie, które
znajduje się w stanie czuwania,
naciśnij klawisz Power.
Urządzenie będzie gotowe do
pracy w ciągu 45 sekund.
3-5
Czy oryginały zostały
prawidłowo załadowane?
Kładąc oryginały na płycie, umieść
je zadrukowaną stroną do dołu
i ustaw je zgodnie z płytami
wskaźnika rozmiaru oryginału.
2-46
Umieszczając oryginały
w opcjonalnym procesorze
dokumentów, układaj je stroną
zadrukowaną do góry.
2-48
Czy urządzenie pracuje
w trybie gęstości
automatycznej?
Ustaw odpowiedni poziom gęstości
dla gęstości automatycznej.
—
Czy urządzenie pracuje
w trybie gęstości ręcznej?
Ustaw prawidłowy poziom
gęstości.
—
Zmieniając domyślny poziom
gęstości, dostosuj poziom gęstości
ręcznie, aby uzyskać wymaganą
wartość.
—
Czy toner jest równomiernie
rozprowadzony w pojemniku
tonera?
Wstrząśnij pojemnikiem tonera
kilka razy na boki.
4-5
Czy jest wyświetlany
komunikat o konieczności
wymiany pojemnika tonera?
Wymień pojemnik z tonerem.
4-5
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
2-30
Czy tryb EcoPrint jest
włączony?
Wyłącz tryb EcoPrint.
—
Wysuwane są puste
arkusze.
Wydruki są zbyt
jasne.
5-2
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Wydruki są zbyt
ciemne.
Punkty kontrolne
Sposób naprawy
Strona
Czy urządzenie pracuje w
trybie gęstości
automatycznej?
Ustaw odpowiedni poziom gęstości
dla gęstości automatycznej.
—
Czy urządzenie pracuje w
trybie gęstości ręcznej?
Ustaw prawidłowy poziom
gęstości.
—
Zmieniając domyślny poziom
gęstości, dostosuj poziom gęstości
ręcznie, aby uzyskać wymaganą
wartość.
—
Kopie cechują się
morowatym wzorem
(punkty są
wydrukowane
w grupach, tworząc
wzór a nie jednolitą
całość).
Czy oryginał to wydrukowane
zdjęcie?
Ustaw jakość obrazu na [Zdjęcie].
—
Wydruki nie są
czytelne.
Czy wybrano odpowiednią
jakość obrazu dla oryginału?
Wybierz odpowiednią jakość
obrazu.
—
Wydruki są
zabrudzone.
Czy płyta lub procesor
dokumentów nie są
zabrudzone?
Wyczyść płytę lub procesor
dokumentów.
—
Czy przewód ładowania jest
brudny?
Wyczyść przewód ładowania.
—
Wydruki są
niewyraźne.
Czy urządzenie jest używane
w warunkach dużej
wilgotności?
Wyczyść przewód ładowania.
—
Wydruki są
przekrzywione.
Czy oryginały są załadowane
prawidłowo?
Umieszczając oryginały na płycie,
dostosuj ich położenie do
wskaźników rozmiaru oryginału.
2-46
Umieszczając oryginały
w procesorze dokumentów,
wyrównaj wskaźniki szerokość
oryginału przed ułożeniem
oryginałów.
2-47
Sprawdź ułożenie prowadnic
szerokości papieru.
2-47
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
5
5-3
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Papier często się
zacina.
Punkty kontrolne
Sposób naprawy
Strona
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
Załaduj papier prawidłowo.
2-30
Czy załadowany jest
odpowiedni rodzaj papieru?
Czy jest on w dobrym stanie?
Wyjmij, odwróć i załaduj papier
ponownie.
2-30
Czy papier nie jest wygięty,
zagięty lub pomarszczony?
Wymień papier.
2-30
Czy w urządzeniu nie
znajdują się luźne skrawki
lub zacięty papier?
Wyjmij zacięty papier.
—
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
2-30
Czy papier jest ustawiony we
właściwej orientacji?
Zmień orientację ustawienia
papieru.
—
Czy urządzenie jest
podłączone do zasilania?
Podłącz przewód zasilania do
gniazdka sieciowego.
—
Czy urządzenie jest
zasilane?
Włącz główny wyłącznik zasilania.
3-2
Czy kabel drukarki jest
podłączony?
Podłącz prawidłowo odpowiedni
kabel drukarki.
2-5
Czy urządzenie było zasilane
przed podłączeniem kabla
drukarki?
Włącz urządzenie po podłączeniu
kabla drukarki.
2-5
3-2
Czy zadanie drukowania jest
wstrzymane?
Aby wznowić drukowanie, naciśnij
przycisk [Wznów].
—
Dokumenty nie są
drukowane
prawidłowo.
Czy ustawienia
oprogramowania na
komputerze są prawidłowe?
Sprawdź, czy ustawienia
sterownika drukarki
i oprogramowania są prawidłowe.
—
Podczas korzystania
z panelu
operacyjnego,
klawisze są
zablokowane i nie
reagują na
przyciskanie.
Czy panel operacyjny jest
zablokowany?
Sprawdź ustawienie blokowania
panelu w narzędziu Embedded Web
Server i w razie konieczności
zmień je.
Embedded
Web
Server
Operation
Guide
Nie można drukować
dokumentów
zapisanych na
pamięci USB.
Czy pamięć USB została
sformatowana na innym
urządzeniu?
Sformatuj pamięć USB na tym
urządzeniu.
Czy host USB nie jest
zablokowany?
Wybierz Odblokuj w ustawieniach
hosta USB.
—
Sprawdź, czy pamięć USB
jest prawidłowo podłączona
do urządzenia.
—
—
Wydruki są
pomarszczone.
Nie można drukować.
5-4
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Punkty kontrolne
Sposób naprawy
Strona
Podczas wyświetlania
obrazu przesłanego
z urządzenia do
komputera, obraz jest
skurczony w pionie
lub w poziomie.
Czy wybrana została do
skanowania rozdzielczość
200×100 dpi Normalna lub
200×400 dpi Bardzo
wysoka?
Do wysyłania obrazu wybierz
rozdzielczość inną niż 200×100 dpi
Normalna lub 200×400 dpi Bardzo
wysoka.
—
Pamięć USB nie
została rozpoznana.
Sprawdź, czy pamięć USB
jest prawidłowo podłączona
do urządzenia.
—
—
Czy host USB nie jest
zablokowany?
Wybierz Odblokuj w ustawieniach
hosta USB.
—
Wnętrze urządzenia może
być brudne.
Sprawdź pojemnik z tonerem i, jeśli
to konieczne, wymień pojemnik.
4-5
Wyczyść przewód ładowania.
—
Sprawdź, czy element czyszczący
głównej dźwigni ładowania w
jednostce bębna znajduje się w
położeniu domyślnym.
—
Na wydrukach
widoczne są pionowe
paski.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
5
5-5
Rozwiązywanie problemów
Reagowanie na komunikaty o błędach
Gdy na panelu sterowania wyświetlany jest jeden z poniższych komunikatów, postępuj zgodnie z odpowiednią
procedurą.
Alfanumeryczne
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Załaduj papier do
kasety 1.
Czy we wskazanej kasecie
znajduje się papier?
Włóż papier.
2-31
Załaduj papier do tacy
uniwersalnej.
Czy do tacy uniwersalnej
załadowano papier we
wskazanym formacie?
Załaduj do tacy uniwersalnej papier
rodzaju i formatu wskazanego
w obszarze wyświetlania
komunikatów.
2-34
Dodaj toner.
–
Wymień pojemnik z tonerem.
4-5
Nie można połączyć
się z serwerem
uwierzytelniania.
–
Naciśnij przycisk OK i sprawdź
następujące elementy:
—
•
rejestracja na serwerze
uwierzytelniającym,
•
hasło i adres komputera dla
serwera uwierzytelniającego,
•
połączenie z siecią.
Nie można drukować
dwustronnie na tym
papierze.
Czy wybrany rozmiar
papieru/typ nośnika pozwala
na drukowanie dwustronne?
Wybierz odpowiedni typ papieru. Aby
drukować bez korzystania z trybu
dwustronnego, naciśnij klawisz OK.
3-14
Niewłaściwy ID konta.
Zadanie zostało
anulowane.
–
Zadanie zostało anulowane
z powodu ograniczeń narzuconych
przez funkcję rozliczania zadań.
Naciśnij klawisz OK.
—
Zamknij przednią
pokrywę.
Czy wszystkie pokrywy są
zamknięte?
Zamknij pokrywę wskazaną na
panelu sterowania.
—
Zamknij procesor
dokumentów.
Czy procesor dokumentów
jest otwarty?
Zamknij procesor dokumentów.
—
Czy górna pokrywa
procesora dokumentów jest
otwarta?
Zamknij górną pokrywę procesora
dokumentów.
2-47
–
Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij klawisz OK.
—
Przekroczono limit
określony
przez funkcję
rozliczania zadań.
Drukowanie nie jest
możliwe.
5-6
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Przekroczono limit
określony
przez funkcję
rozliczania zadań.
Skanowanie nie jest
możliwe.
–
Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij klawisz OK.
—
Przekroczony limit
podadr./skrz. odpyt.
Zadanie zostało
anulowane.
–
Pojemnik na faksy jest pełny, nie ma
możliwości dalszego zapisu. Zadanie
zostanie anulowane. Naciśnij klawisz
OK.
—
Niepr. nazwa
logowania lub hasło
użytk. Zadanie zostało
anulowane.
–
Wprowadź prawidłową nazwę lub
hasło użytkownika.
—
Przekroczono
ogranicz. rozlicz.
zadań. Zadanie
zostało anulowane.
Czy przekroczono
dopuszczalną liczbę
wydruków określoną przez
funkcję rozliczania zadań?
Liczba wydruków przekroczyła
dopuszczalną liczbę zadań określoną
przez funkcję rozliczania zadań. Nie
można więcej drukować. Zadanie
zostanie anulowane. Naciśnij klawisz
OK.
—
Błąd urządzenia.
Skontaktuj się
z serwisem.
–
Wystąpił błąd wewnętrzny. Zapisz
kod błędu wyświetlany w obszarze
wyświetlania komunikatów. Wyłącz
urządzenie, odłącz przewód zasilania
i skontaktuj się z pracownikiem
serwisu.
—
Czy wyświetlany jest kod
błędu C4200?
Wystąpiło wewnętrzne skroplenie
pary wodnej wskutek nagłej zmiany
temperatury. Wyłącz urządzenie
i pozostaw je przez 30–90 minut,
a następnie włącz je ponownie. Jeśli
komunikat jest nadal wyświetlany,
wyłącz urządzenie, odłącz przewód
zasilania i skontaktuj się
z pracownikiem serwisu.
—
–
Nie można kontynuować zadania,
ponieważ zabrakło wolnej pamięci.
Naciśnij klawisz OK, aby
wydrukować zeskanowane strony.
Nie można prawidłowo przetworzyć
zadania drukowania.
Aby anulować zadanie, naciśnij
klawisz STOP.
—
Pamięć jest pełna.
Nie można
przetworzyć
zadania drukowania
w całości.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
5
5-7
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Papier utknął.
–
Jeżeli papier utknie, urządzenie
zatrzyma się, a w obszarze
wyświetlania komunikatów zostanie
wskazane miejsce wystąpienia
problemu. Zatrzymaj urządzenie
i wyjmij zacięty papier zgodnie
z odpowiednią procedurą.
5-13
Błąd pamięci USB.
Zadanie zostało
anulowane.
–
Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij klawisz OK.
—
Ułóż oryginał
i naciśnij klawisz Start.
–
Wyjmij oryginały z procesora
dokumentów, ułóż je w oryginalnym
porządku i włóż z powrotem. Naciśnij
klawisz Start, aby wznowić
drukowanie.
Aby anulować zadanie, naciśnij
klawisz STOP.
2-48
Wyjmij oryginał
z procesora
dokumentów.
Czy pozostały jakieś
oryginały w procesorze
dokumentów?
Wyjmij oryginały z procesora
dokumentów.
—
Pamięć skanera
jest pełna.
Zadanie zostało
anulowane.
–
Nie można przeprowadzić
skanowania z powodu braku wolnej
pamięci skanera. Zadanie zostanie
anulowane. Naciśnij klawisz OK.
—
Czy przekroczono
dopuszczalną liczbę
skanowań?
Naciśnij klawisz OK, aby
wydrukować, wysłać lub zapisać
zeskanowane strony. Naciśnij klawisz
STOP, aby anulować drukowanie,
wysyłanie lub zapisywanie.
—
5-8
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Błąd wysyłania.
####
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Punkty kontrolne
–
Naprawa
Wystąpił błąd podczas transmisji.
Możliwe kody błędów i ich opisy są
następujące.
1101: Nazwa serwera SMTP nie jest
ustawiona prawidłowo lub nazwa
hosta jest nieprawidłowa podczas
wysyłania skanowanych danych do
serwera FTP. Użyj Embedded Web
Server i zarejestruj prawidłowo
nazwę serwera SMTP i nazwę hosta.
1102: Nazwa użytkownika jest
nieprawidłowa lub nie wprowadzono
nazwy domeny. Wprowadź
prawidłową nazwę użytkownika,
nazwę domeny i hasło.
1103: Nazwa ścieżki sieciowej jest
nieprawidłowa lub brak dostępu do
określonego folderu. Użyj narzędzia
Embedded Web Server i zarejestruj
prawidłową nazwę ścieżki.
1104: Brak adresu adresata.
Wprowadź prawidłowy adres e-mail.
Strona
5
—
5-9
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Błąd wysyłania.
####
5-10
Punkty kontrolne
–
Naprawa
Strona
1105: E-mail - Ustawienia protokołu
SMTP są wyłączone. Użyj narzędzia
Embedded Web Server i włącz
ustawienia protokołu SMTP.
Skanowanie na komputer (SMB) –
ustawienia SMB są wyłączone. Użyj
narzędzia Embedded Web Server i
włącz ustawienia SMB.
Skanowanie na komputer (FTP) ustawienia FTP są wyłączone. Użyj
narzędzia Embedded Web Server i
włącz ustawienia FTP.
1106: Ustawienia adresu nadawcy
w poczcie e-mail: Protokół SMTP nie
jest zarejestrowany. Użyj narzędzia
Embedded Web Server i zarejestruj
adres nadawcy.
2101, 2102, 2103, 2201, 2202, 2203,
3101: Kabel sieciowy jest odłączony
lub koncentrator podłączony do niego
nie działa prawidłowo. Sprawdź kabel
i koncentrator. W przeciwnym
wypadku nazwa serwera lub hosta
serwera SMTP nie zostanie
ustawiona prawidłowo. Użyj
Embedded Web Server i zarejestruj
prawidłowo nazwę serwera SMTP
i nazwę hosta.
2204: Rozmiar wiadomości e-mail
przekracza dopuszczalną ilość
wysyłanych danych. Zmień rozmiar
lub rozdzielczość skanowanych
danych do przesłania i wyślij
ponownie wiadomość e-mail.
5101, 5102, 5103, 5104, 7102, 720f:
Wyłącz i włącz ponownie główny
wyłącznik zasilania. Jeśli ten błąd
występuje wiele razy, zanotuj
wyświetlany komunikat o błędzie
i skontaktuj się z przedstawicielem
działu serwisu. (Patrz naprawa
w przypadku komunikatu o błędzie
„Wystąpił błąd“).
9181: Zeskanowany oryginał
przekracza dopuszczalną liczbę 999
stron. Wyślij nadmiarowe strony
oddzielnie.
—
—
—
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Wystąpił błąd.
Włącz i wyłącz
główny wyłącznik
zasilania.
–
Wystąpił błąd systemowy. Wyłącz
i włącz główny wyłącznik zasilania.
—
Niewłaściwy ID konta.
–
ID konta nie jest prawidłowe.
Sprawdź zarejestrowany ID konta.
—
Słuchawka telefonu
jest odłożona.
Połóż słuchawkę na
widełki.
–
Odłóż słuchawkę.
—
Nie znaleziono pliku.
Zadanie zostało
anulowane.
–
Nie znaleziono określonego pliku.
Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij klawisz OK.
—
Górna taca jest pełna
papieru.
Wyjmij papier.
–
Wyjmij papier z górnej tacy i naciśnij
przycisk OK, aby wznowić zadanie.
—
Zainstalowano
nieznany toner.
–
Jeżeli pojemnik z tonerem został
wzięty z innego urządzenia o tym
samym modelu w momencie
wyświetlania komunikatu Dodaj
toner, zignoruj komunikat i używaj
bieżącego tonera.
—
Zainstalowano
nieznany toner.
administratora
–
Komunikat ten jest wyświetlany, jeśli
specyfikacja regionalna
zainstalowanego pojemnika z
tonerem nie pasuje do specyfikacji
urządzenia.
Niewystarczająca
ilość pamięci.
Nie można rozpocząć
zadania.
–
Nie można przeprowadzić dalszego
skanowania z powodu braku wolnej
pamięci.
Naciśnij klawisz OK, aby
wydrukować zeskanowane strony.
Naciśnij klawisz Anuluj, aby
anulować zadanie drukowania.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
5
—
5-11
Rozwiązywanie problemów
Reagowanie na miganie kontrolek błędu
Jeżeli kontrolka błędu miga, naciśnij [Status/Job Cancel] w celu sprawdzenia komunikatu błędu. Jeżeli
komunikat nie pojawia się w obszarze wyświetlania komunikatów po naciśnięciu przycisku [Status/Job Cancel]
albo gdy kontrolka błędu miga przez 1,5 sekundy, sprawdź następujące objawy:
Objaw
Nie można wysłać
faksu.
5-12
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy przewód modułowy
jest podłączony
prawidłowo?
Podłącz prawidłowo
przewód modułowy.
—
Czy Dozwolony Nr
FAKSU albo Dozwolony
Nr ID zostały prawidłowo
zarejestrowane?
Sprawdź Dozwolony Nr
FAKSU i Dozwolony Nr
ID.
Podręcznik obsługi
faksu
Rozdział 6
„Rejestrowanie
Dozwolonego Nr.
FAKSU” oraz
„Rejestrowanie
Dozwolonego Nr. ID”
Czy wystąpił błąd
komunikacji?
Sprawdź kody błędów w
raporcie wyników i
raporcie aktywności TX/
RX. Jeżeli kod błędu
rozpoczyna się od „U”
albo „E”, wykonaj
odpowiednią procedurę.
Podręcznik obsługi
faksu
Dodatek
„Lista kodów błędów”
Czy linia faksu adresata
jest zajęta?
Wyślij ponownie.
—
Czy faks odbiorcy
odpowiada?
Wyślij ponownie.
—
Czy wystąpił jakiś inny
błąd niż opisane?
Skontaktuj się
z pracownikiem serwisu.
—
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie zaciętego papieru
W przypadku wystąpienia zacięcia papieru zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, a kopiowanie lub
drukowanie zostanie wstrzymane.
Pozostaw główny wyłącznik zasilania włączony. Aby usunąć zacięty papier, wykonaj poniższą procedurę:
Wskaźniki lokalizacji zacięcia
W przypadku wystąpienia zacięcia papieru w komunikacie błędu zostanie wskazane miejsce zacięcia.
Wskaźnik lokalizacji zacięcia
papieru
Lokalizacja zacięcia papieru
Strona
Procesor dokumentów (opcja)
5-18
Wewnątrz urządzenia
5-16
Taca uniw.
5-13
Kasety
5-14
Duplekser
5-14
Pokrywa tylna
5-17
5
Przeciwdziałanie zacięciom papieru
W przypadku wystąpienia zacięcia papieru zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, a kopiowanie lub
drukowanie zostanie wstrzymane.
•
Nie używaj ponownie zaciętego papieru.
•
Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
•
Strona, przy której doszło do zacięcia papieru, zostanie wydrukowana ponownie.
Ostrzeżenie: Moduł utrwalania jest bardzo gorący. Należy zachować ostrożność pracując w tym miejscu,
ponieważ istnieje ryzyko oparzenia.
Komunikaty o pomocy online
Gdy wyświetlany jest komunikat Zacięcie papieru, wybierz opcję [Pomoc] (lewy klawisz Select), aby wyświetlić
procedurę usuwania zacięcia.
Naciśnij przycisk V, aby wyświetlić następny punkt, lub przycisk U, aby wyświetlić poprzedni.
Aby wyjść z pomocy online, naciśnij klawisz OK.
Taca uniwersalna
Aby usunąć zacięty papier z tacy uniwersalnej, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
5-13
Rozwiązywanie problemów
1
Usuń papier zacięty w tacy uniwersalnej.
2
Ponownie załaduj tacę uniwersalną. Otwórz
i zamknij górną pokrywę, aby usunąć błąd.
Urządzenie nagrzeje się i wznowi drukowanie.
Kaseta z papierem/podajnik papieru
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć zacięcie w kasecie z papierem lub podajniku papieru.
1
Wyciągnij kasetę lub opcjonalny podajnik papieru.
2
Usuń papier częściowo podany do urządzenia.
WAŻNE: Nie próbuj usuwać papieru, który został już
częściowo podany do urządzenia. Przejdź do punktu
Wewnątrz urządzenia na stronie 5-16.
UWAGA: Sprawdź, czy papier został załadowany
poprawnie. Jeśli tak nie jest, załaduj go ponownie.
3
Włóż kasetę z powrotem na miejsce. Urządzenie
rozgrzeje się i wznowi drukowanie.
Duplekser
Nastąpiło zacięcie papieru w duplekserze. Usuń zacięty papier, używając poniższej procedury.
1
5-14
Wyciągnij kasetę z papierem w całości
z urządzenia.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Rozwiązywanie problemów
2
Otwórz pokrywę dupleksera na przedniej ścianie
urządzenia i usuń zacięty papier.
Otwórz pokrywę dupleksera na tylnej ścianie
urządzenia i usuń zacięty papier.
3
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
5
Wsuń poprawnie kasetę z powrotem, a następnie
otwórz i zamknij główną pokrywę, aby usunąć błąd.
Urządzenie rozgrzeje się i wznowi drukowanie.
5-15
Rozwiązywanie problemów
Wewnątrz urządzenia
1
Wyciągnij kasetę z papierem w całości
z urządzenia. Usuń papier częściowo podany do
urządzenia.
2
Otwórz przednią pokrywę i wyciągnij jednostkę
wywoływacza oraz pojemnik z tonerem
z urządzenia.
3
Wyjmij jednostkę bębna z urządzenia, naciskając
oburącz zielone dźwignie.
Ostrzeżenie: Jednostka utrwalacza znajdująca się
wewnątrz urządzenia jest gorąca. Nie dotykaj jej,
ponieważ może to spowodować oparzenie.
UWAGA: Jednostka bębna jest wrażliwa na światło.
Nigdy nie należy wystawiać jednostki bębna na
działanie światła przez więcej niż pięć minut.
5-16
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Rozwiązywanie problemów
4
Jeśli zacięty papier wydaje się być zakleszczony
przez rolki, pociągnij go w zwykłym kierunku
podawania papieru.
5
Włóż jednostkę bębna na miejsce, wyrównując
prowadnice na obu końcach z otworami w
urządzeniu.
6
Włóż jednostkę utrwalacza i pojemnik z tonerem
z powrotem do urządzenia. Zamknij przednią
pokrywę. Urządzenie rozgrzeje się i wznowi
drukowanie.
Pokrywa tylna
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć papier zacięty w pokrywie tylnej.
1
Otwórz pokrywę tylną i usuń zacięty papier,
wyciągając go.
Ostrzeżenie: Jednostka utrwalacza znajdująca się
wewnątrz urządzenia jest gorąca. Nie dotykaj jej,
ponieważ może to spowodować oparzenie.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
5-17
5
Rozwiązywanie problemów
Jeœli papier zaciął się w jednostce utrwalacza,
otwórz pokrywę utrwalacza i usuń papier,
wyciągając go.
2
Zamknij pokrywę tylną oraz otwórz i zamknij
pokrywę górną, aby usunąć błąd. Urządzenie
rozgrzeje się i wznowi drukowanie.
Opcjonalny procesor dokumentów
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć zacięty papier z opcjonalnego procesora dokumentów.
1
Usuń wszystkie oryginały z tacy podawania
dokumentów.
2
Otwórz lewą pokrywę procesora dokumentów.
3
Wyjmij zacięty oryginał.
Jeśli oryginał utknął w rolkach lub nie można go
łatwo usunąć, przejdź do następnego punktu.
5-18
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Rozwiązywanie problemów
4
Otwórz procesor dokumentów.
5
Wyjmij zacięty oryginał.
Jeżeli oryginał się podrze, wyjmij wszystkie luźne
skrawki papieru z wnętrza urządzenia.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
6
Zamknij procesor dokumentów.
7
Umieść oryginały.
5-19
5
Rozwiązywanie problemów
5-20
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Dodatek
•
•
Dane techniczne ............................................... Dodatek-2
Sposób wpisywania znaków ............................. Dodatek-7
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Dodatek-1
Dane techniczne
NOTATKA: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenie
Opis
Pozycja
DC 2028
DC 2128
Typ
Biurkowy
Metoda drukowania
Elektrofotograficzna z użyciem lasera półprzewodnikowego, system
pojedynczego bębna
Obsługiwane typy oryginałów
Arkusz, książka, obiekty trójwymiarowe (maksymalny rozmiar oryginału:
Folio/Legal)
System podawania
oryginałów
Zamontowany na stałe
Gramatura
papieru
Kaseta
przednia
60–120 g/m2 (Dupleks: 60–120 g/m2)
Taca
uniwersalna
60–220 g/m2, 230 µm (tektura)
Kaseta
przednia
Zwykły, szorstki, makulaturowy, zadrukowany, czerpany, kolorowy,
dziurkowany, z nagłówkiem, wysoka jakość oraz niestandardowy 1–8
(Dupleks: tak samo jak w trybie jednostronnym)
Taca
uniwersalna
Zwykły, folia (folia OHP), szorstki, kalka, etykiety, makulaturowy,
zadrukowany, czerpany, tektura, kolorowy, dziurkowany, z nagłówkiem,
gruby, koperta, wysoka jakość, niestandardowy 1–8
Kaseta
przednia
Maks.: 8 1/2 × 14"/A4 (Dupleks: 8 1/2 × 14"/A4)
Min.: 5 1/2 × 8 1/2"/A6 (Dupleks: 7 1/4 × 10 1/2"/A5)
Taca
uniwersalna
Maks.: 8 1/2 × 14"/A4
Min.: 3 5/8 × 6 1/2"/C5
Typ papieru
Rozmiar
papieru
Poziom powiększenia
Tryb ręczny: 25–400%, narastająco co 1%
Stałe skale powiększenia:
400%, 200%, 141%, 129%, 115%, 90%, 86%, 78%, 70%, 64%, 50%, 25%
Prędkość
drukowania
Tryb
jednostronny
A4R/LetterR: 28/30 arkuszy/min
B5R: 22 arkusze/min
Legal: 24 arkusze/min
A5R/A6R: 17 arkuszy/min
Tryb
dwustronny
A4R/LetterR: 14/15 arkuszy/min
Legal: 12 arkuszy/min
Czas pierwszego wydruku
(A4, podawanie z kasety)
Dodatek-2
Przy korzystaniu z procesora dokumentów: 7,9 ± 0,5 sekundy
Przy niekorzystaniu z procesora dokumentów: 6,9 ± 0,5 sekundy
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Opis
Pozycja
DC 2028
Czas
nagrzewania
(22°C /
71,6°F, 60%)
Pojemność
papieru
DC 2128
Urządzenie
włączone
20 sekund
Tryb niskiego
poboru
energii
15 sekund
Tryb
czuwania
15 sekund
Kaseta
przednia
250 arkuszy (80 g/m2)
Taca
uniwersalna
50 arkuszy (80 g/m2, papier zwykły, A4/Letter lub mniejszy)
Pojemność tacy wyjściowej
150 arkuszy (80 g/m2)
Kopiowanie ciągłe
1–999 arkuszy (można ustawić narastająco co 1 arkusz)
Technika zapisu obrazu
Laser półprzewodnikowy (1 wiązka)
Pamięć główna
Standardowo: 256 MB
Interfejs
Maksymalnie: 768 MB
Standardowo
Złącze interfejsu USB: 1 (USB Hi-Speed)
Host USB: 1
Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)
Opcja
Gniazdo KUIO/W: 1
Rozdzielczość
600 × 600 dpi
Miesięczny cykl użytkowania
Średnio: 1500 stron
Warunki
otoczenia
Temperatura
10–32,5°C
Wilgotność
15–80%
Wysokość
2500 m lub mniej
Oświetlenie
1500 luksów lub mniej
Maksymalnie: 20 000 stron
Wymiary (S × G × W)
494 × 410 × 366 mm
494 × 430 × 448 mm
Waga (bez pojemnika z
tonerem)
15 kg
18 kg
Wymagane miejsce (S × G)
640 × 646 mm
Wymagania dotyczące
zasilania
220–240 V (50/60 Hz, więcej niż 4,0 A)
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Dodatek-3
Opis
Pozycja
DC 2028
Pobór mocy
DC 2128
Podczas
drukowania
470 W (kraje europejskie)
484 W (kraje europejskie)
W stanie
gotowości
83,4 W (kraje europejskie)
90 W (kraje europejskie)
Tryb niskiego
poboru energii
82,3 W (kraje europejskie)
90 W (kraje europejskie)
Stan czuwania
8,8 W (kraje europejskie)
11,1 W (kraje europejskie)
Zasilanie
wyłączone
0W
Wyposażenie opcjonalne
Procesor dokumentów, podajnik papieru (do 2 jednostek)
Drukarka
Pozycja
Opis
Prędkość drukowania
Taka sama jak prędkość kopiowania.
Czas pierwszego wydruku
(A4, podawanie z kasety)
6 sekund lub mniej
Rozdzielczość
Wysoka 1200, Szybka 1200, 600 dpi, 300 dpi
System operacyjny
Windows 2000, Windows XP, Windows XP Professional, Windows Server
2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista x86 Edition,
Windows Vista x64 Edition, Windows 2008 Server, Windows Server 2008
x64 Edition, Apple Macintosh OS 10.x
Interfejs
Złącze interfejsu USB: 1 (USB Hi-Speed)
Host USB: 1
Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)
Standardowo
Język opisu strony
Dodatek-4
PRESCRIBE
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Skaner
Pozycja
Opis
System operacyjny
Windows 2000 (z dodatkiem Service Pack 4), Windows XP, Windows
Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008
Wymagania systemowe
Komputer kompatybilny z IBM PC/AT
Procesor: Celeron 600Mhz lub szybszy
RAM: 128 MB lub więcej
Wolna przestrzeń na dysku twardym: 20 MB lub więcej
Interfejs: Ethernet
Rozdzielczość
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
Format pliku
JPEG, TIFF, PDF, XPS
Prędkość skanowania
1-stronne: Czarno-białe 20 obrazów/min
Kolorowe 7 obrazów/min
2-stronne: Czarno-białe 11 obrazów/min
Kolorowe 4 obrazy/min
(format A4, orientacja pozioma, rozdz., 600 dpi, jakość obrazu: oryginalny
tekst/zdjęcie)
Interfejs
Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX)
USB 2.0 (Hi-Speed USB)
Protokół sieciowy
TCP/IP
System
transmisji
Transmisja za pośrednictwem komputera
Skanowanie
Transmisja przez pocztę elektroniczną
Skanowanie TWAIN *1
Skanowanie WIA*2
*1
*2
SMB
FTP
Skanowanie do SMB
Skanowanie do FTP,
FTP przez SSL
SNMP Skanowanie do
wiadomości email
Dostępny system operacyjny: Windows 2000 (z dodatkiem Service Pack 4), Windows XP, Windows Vista
Dostępny system operacyjny: Windows Vista
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Dodatek-5
Procesor dokumentów (opcjonalny)
Pozycja
Opis
Oryginalna
metoda podawania
papieru
Automatyczne podawanie
Obsługiwane typy
oryginałów
Oryginały arkuszowe
Rozmiar papieru
Maks.: Legal/A4
Min.: Statement/A5
Gramatura papieru
50–120 g/m2)
Pojemność
Maksymalnie 50 arkuszy (50–80 g/m2)
Wymiary
(S) × (G) × (W)
455 × 338 × 93 mm
Waga
3 kg lub mniej
Dane dotyczące ochrony środowiska
Opis
Pozycja
DC 2028
DC 2128
Czas przejścia do trybu niskiego
poboru energii (ustawienie domyślne)
2 minuty
Czas wejścia do trybu czuwania
(ustawienie fabryczne)
15 minut
Czas powrotu z trybu niskiego poboru
energii
10 s lub mniej
Czas powrotu z trybu czuwania
15 sekund lub mniej
Drukowanie dwustronne
Standardowo
Możliwość stosowania papieru
makulaturowego
Można używać papieru w 100% z makulatury.
UWAGA: Skonsultuj się z dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu, aby uzyskać informacje na temat
zalecanych rodzajów papieru.
Dodatek-6
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Sposób wpisywania znaków
Na ekranie wprowadzania znaków użyj poniższej procedury, aby wprowadzać znaki.
Używane klawisze
Użyj następujących klawiszy, aby wprowadzać znaki.
1
7
2
3
4
6
5
1. Klawisz OK
Naciśnij ten klawisz, aby zakończyć wprowadzanie znaku(ów).
2. Klawisz Clear
Naciśnij ten klawisz, aby usunąć znak pod kursorem. Jeśli kursor znajduje się
na końcu wiersza, usuwany jest znak na lewo od kursora.
3. Klawisz Back
Naciśnij ten klawisz, aby powrócić do ekranu, z którego wywołano ekran
wprowadzania znaków.
4. Klawisze kursora
Użyj tych klawiszy, aby wybrać miejsce wprowadzania lub znak z listy znaków.
5. Klawisze numeryczne
Użyj tych klawiszy, aby wybrać znak, który chcesz wprowadzić.
6. Klawisz Reset
Naciśnij ten klawisz, aby anulować procedurę wprowadzania znaków
i powrócić do ekranu trybu gotowości.
7. Prawy klawisz Select
Naciśnij ten klawisz, aby wybrać typ znaków, które chcesz wprowadzać (gdy
wyświetlany jest napis [Tekst]).
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Dodatek-7
Dodatek-8
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Indeks
A
Kopia
Kopiowanie dwustronne 3-14
Kopiowanie z przesunięciem 3-17
Kopiowanie z sortowaniem 3-17
Określenie jakości obrazu 3-11
Regulacja gęstości 3-10
Zmniejszanie/powiększanie 3-12
AppleTalk
Ustawienie 2-24
Automatyczne czuwanie 3-5
Automatyczny tryb niskiego poboru energii
3-4
L
C
Metoda podłączenia 2-3
Miejsce docelowe
Szukanie 3-29
Wybieranie z książki adresowej 3-29
Wybór przy pomocy przycisków panelu
dotykowego 3-31
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (Multi
Sending) 3-31
Multi Sending (Wysyłanie do różnych typów
miejsc docelowych jednocześnie) 3-31
Embedded Web Server 2-27
Czyszczenie
Separator 4-5
Wąska szyba skanera 4-2
D
Dostarczone elementy 2-2
Drukowanie 3-19
Drukowanie z aplikacji 3-19
Dysk CD-ROM 2-2
Logowanie 3-6
M
N
I
Nazwy części 1-1
Interfejs sieciowy 2-4
Interfejs USB 2-4
O
Jakość obrazu
Kopia 3-9
Określanie miejsca docelowego 3-29
Oryginał
Ładowanie do procesora
dokumentów 2-47
Umieszczanie na płycie 2-46
K
P
Kabel sieci LAN
Podłączanie 2-5
Kabel sieciowy 2-4
Podłączanie 2-5
Kabel USB
Podłączanie 2-7
Kaseta
Ładowanie papieru 2-31
Komunikaty o błędach 5-6
Płyta dociskowa
Umieszczanie oryginałów 2-46
Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału 2-46
Panel operacyjny 1-2
Papier
Ładowanie do kaset 2-31
Ładowanie kopert 2-36
Ładowanie na tacę uniwersalną 2-34
Przed włożeniem 2-30
J
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Indeks-1
Rozmiar i nośnik 2-40
Parametry
Dane dotyczące ochrony środowiska
Dodatek-6
Drukarka Dodatek-4
Procesor dokumentów Dodatek-6
Skaner Dodatek-5
Urządzenie Dodatek-2
Połączenie
Ustawienie 2-13
Podłączanie
Kabel sieci LAN 2-5
Kabel USB 2-7
Kabel zasilania 2-7
Pojemnik na zużyty toner
Wymiana 4-5
Pojemnik z tonerem
Wymiana 4-5
Procesor dokumentów Dodatek-6
Ładowanie oryginałów 2-47
Nazwy części 2-47
Nieobsługiwane typy oryginałów 2-47
Obsługiwane typy oryginałów 2-47
Sposób wkładania oryginałów 2-48
Przewód zasilania
Podłączanie 2-7
Product Library 2-2
Przełączanie języka 2-7
Przygotowanie 2-1
Przygotowanie kabli 2-4
R
Regulacja gęstości
Automatyczne 3-10
Kopia 3-10
Ręczne 3-10
Rozdzielczość Dodatek-3, Dodatek-4
S
Separator
Czyszczenie 4-5
T
Taca uniwersalna (MP)
Indeks-2
Rozmiar papieru i nośnik 2-43
Tryb czuwania 3-5
Tryb dwustronny 3-14
Tryb niskiego poboru energii 3-5
Tryb zmniejszania/powiększania
Kopia 3-12
U
Ustawianie daty i czasu 2-9
Ustawienie
AppleTalk 2-24
Ustawienie sieci
AppleTalk 2-24
Usuwanie awarii 5-2
W
Wąska szyba skanera
Czyszczenie 4-2
Włączanie 3-2
Wiadomość e-mail
Wyślij jako e-mail 3-22
Wyłączanie zasilania 3-3
Wylogowanie 3-6
Wymiana
Pojemnik na zużyty toner 4-5
Pojemnik z tonerem 4-5
Wysyłanie
Wyślij do folderu (FTP) 3-26
Wyślij do folderu (SMB) 3-26
Wyślij jako e-mail 3-22
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (Multi Sending) 3-31
Wysyłanie wiadomości e-mail 2-28
Z
Zacięty papier 5-13
Kaseta 1 5-14
Kaseta 2 5-14
Procesor dokumentów 5-18
Przeciwdziałanie 5-13
Taca uniwersalna 5-17
Wewnątrz lewej pokrywy nr 1, 2 lub 3 5-17
Wskaźniki lokalizacji zacięcia 5-13
Zadanie
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Anulowanie 3-32
Zmiana języka 2-7
Zmniejszanie/powiększanie
Automatyczne powiększanie 3-12
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Ręczne powiększanie 3-12
Wstępne ustawianie zmniejszania/
powiększania 3-12
Indeks-3
Indeks-4
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
E19
UTAX GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement