Triumph-Adler DC 6140L Copy system Instrukcja obsługi

Triumph-Adler DC 6140L Copy system Instrukcja obsługi
DC 6140L/6240L
Podręcznik obslugi
DC 6140L/6240L
Wielofunkcyjna
Kopia/ Wydruk/ Skan/ Faks
A4
Wstęp
Dziękujemy za zakup tego modelu.
Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,
przeprowadzać rutynową konserwację i rozwiązywać podstawowe problemy, gdy zajdzie taka konieczność. W ten
sposób można utrzymać urządzenie w dobrym stanie.
Przez rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać niniejszy Podręcznik obsługi. Następnie należy
przechowywać go w pobliżu urządzenia, aby zapewnić do niego łatwy dostęp.
Zaleca się korzystanie z materiałów eksploatacyjnych naszej firmy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia spowodowane przez korzystanie z materiałów eksploatacyjnych innych producentów.
Dostarczane podręczniki
Wraz z urządzeniem dostarczone są niżej wymienione podręczniki. Zapoznaj się z nimi, gdy to konieczne.
Quick Installation Guide
Zawiera opisy często wykonywanych operacji, wygodnych operacji, rutynowej konserwacji i rozwiązywania
problemów.
Safety Guide
Zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i środków ostrożności podczas instalacji i użytkowania urządzenia.
Należy przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
Safety Guide (dotyczy tylko tego urządzenia)
Zawiera informacje dotyczące miejsca instalacji, etykiet ostrzegawczych i inne. Należy przeczytać ten podręcznik
przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
Dysk DVD (Product Library)
Podręcznik obsługi (ten podręcznik)
Opisuje sposób wkładania papieru, wykonywania podstawowych operacji kopiowania, drukowania i skanowania oraz
rozwiązywania problemów.
Podręcznik obsługi faksu
Zawiera opis obsługi faksu, sprawdzania wyników transmisji, drukowania raportów i korzystania z faksu sieciowego.
Embedded Web Server Operation Guide
Printing System Driver User Guide
Network FAX Driver Operation Guide
Network Print Monitor User Guide
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
PRESCRIBE Commands Technical Reference
PRESCRIBE Commands Command Reference
Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym podręczniku
Sekcje tego podręcznika oraz części urządzenia opatrzono symbolami stanowiącymi ostrzeżenia mające na celu
ochronę użytkownika, innych osób oraz otoczenia, a także zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego użytkowania
urządzenia. Symbole i ich znaczenia są przedstawione poniżej.
OSTRZEŻENIE: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do
podanych zaleceń może spowodować poważne obrażenia, a
nawet śmierć.
PRZESTROGA: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do
podanych zaleceń może spowodować obrażenia lub uszkodzenia
mechaniczne.
Symbole
Symbol  oznacza, że dana sekcja zawiera ostrzeżenia. Wewnątrz symbolu podany jest określony rodzaj uwagi.
.... [Ostrzeżenie ogólne]
.... [Ostrzeżenie o możliwości porażenia prądem elektrycznym]
.... [Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze]
Symbol
wskazuje, że powiązana sekcja zawiera informacje dotyczące zabronionych działań. Rodzaje
zabronionych czynności są podane wewnątrz symbolu.
.... [Ostrzeżenie przed zabronionymi czynnościami]
.... [Demontaż zabroniony]
Symbol  oznacza, że dana sekcja zawiera informacje o czynnościach obowiązkowych. Rodzaje tych czynności są
określone wewnątrz symbolu.
.... [Alarm dotyczący czynności obowiązkowej]
.... [Wyciągnij wtyczkę z gniazdka]
.... [Zawsze podłączaj urządzenie do gniazdka sieciowego z
uziemieniem]
Prosimy o kontakt z pracownikiem serwisu, aby zamówić wymianę, jeśli ostrzeżenia w tym Podręczniku są
nieczytelne lub jeżeli brakuje samego Podręcznika (usługa odpłatna).
NOTATKA: Dokument bardzo przypominający banknot może w pewnych rzadkich przypadkach nie zostać
skopiowany prawidłowo, ponieważ urządzenie wyposażone jest w funkcję zapobiegania fałszerstwom.
i
Spis treści
Spis treści
Mapa menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv
Otoczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
Ostrzeżenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
Bezpieczeństwo laserowe (Europa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv
1
Nazwy części
Panel operacyjny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Urządzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Sprawdzanie dostarczonych elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Kable podłączeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Włączanie/wyłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Automatyczny tryb niskiego poboru energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Przełączanie języka w obszarze wyświetlania (ekran [Język]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Ustawianie daty i czasu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Instalacja oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
Embedded Web Server (Ustawienia poczty e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-27
Wysyłanie wiadomości e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-28
Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-30
Ładowanie papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-39
Ładowanie oryginałów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-53
3
Podstawowa obsługa
Logowanie/wylogowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Klawisze szybkiego dostępu i klawisze programowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Obszar wyświetlania komunikatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Kopiowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Drukowanie – drukowanie z aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16
Wysyłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18
Ekran Potwierdź miejsce docelowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-25
Określanie miejsca docelowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-26
Anulowanie zadań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-29
Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-30
4
Konserwacja
Czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Wymiana pojemnika z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Wymiana pojemnika na zużyty toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7
Wymiana zestawu konserwacyjnego (MK-370) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
5
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie awarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Reagowanie na komunikaty o błędach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7
Usuwanie zaciętego papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-15
Dodatek
Sposób wpisywania znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatek-2
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatek-3
ii
Spis treści
EN ISO 7779 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatek-7
EK1-ITB 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatek-7
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Indeks-1
iii
Mapa menu
Klawisz Copy
Klawisz Function Menu
Wybór papieru
Sortuj
...strona 3-15
Tryb dwustronny
...strona 3-12
Powiększenie
...strona 3-10
Połącz
Rozmiar oryginału
Orient. oryg.
Obraz oryginału
...strona 3-9
Intensywność
...strona 3-8
EcoPrint
Skanowanie ciągłe
Wpis nazwy pliku
Inf. o koń. zad.
Zastąp priorytet
iv
Klawisz Send
Klawisz Function Menu
Wybór kolorów
Rozmiar oryginału
Obraz oryginału
Rozdzielczość
skanowania
Rozmiar wysyłania
Powiększenie
Orient. oryg.
Skanowanie ciągłe
Format pliku
Wpis nazwy pliku
Temat/treść
Inf. o koń. zad.
(Ciąg dalszy na
następnej
stronie)
(Ciąg dalszy na następnej
stronie)
Klawisz Send
(Ciąg dalszy z
poprzedniej
strony)
Klawisz Function Menu
(Ciąg dalszy z poprzedniej
strony)
Rozdz. FAKSU
...Patrz Podręcznik obsługi faksu
Opóźn. trans. F.
...Patrz Podręcznik obsługi faksu
Bezp. trans. F.
...Patrz Podręcznik obsługi faksu
Odpyt. odb. FAK.
...Patrz Podręcznik obsługi faksu
Intensywność
Tryb dwustronny
FTP przek.szyfr.
Porządk. plików
Klawisz Document Box Skrz. adr. pom.
Skrz. odpyt.
...Patrz Podręcznik obsługi faksu
...Patrz Podręcznik obsługi faksu
Okno zadań
Pamięć USB
v
Klawisz Document Box Klawisz Function Menu
(W przypadku
drukowania z pamięci
USB)
Sortuj
Wybór papieru
Tryb dwustronny
Wpis nazwy pliku
Inf. o koń. zad.
Zastąp priorytet
Szyfr. PDF
Druk TIFF
XPS dop do str
Klawisz Document Box Klawisz Function Menu
(W przypadku
zapisywania w pamięci
USB)
...strona 3-15
Wybór kolorów
Rozmiar oryginału
Obraz oryginału
Rozdzielczość
skanowania
Rozmiar zapisywania
Powiększenie
Orient. oryg.
Skanowanie ciągłe
Format pliku
Wpis nazwy pliku
Inf. o koń. zad.
Intensywność
Tryb dwustronny
vi
...strona 3-12
Klawisz Status/Job
Cancel
Stan zad. druk.
Stan zad. wys.
Stan zad.zapis.
Zaplan. zadanie
Dzien. zad.druk.
Dzien. zad. wys.
Dzienn.zad.zapis
Skaner
Drukarka
FAKS
Status tonera
...strona 3-30
Stan papieru
...strona 3-30
Pamięć USB
Klawisz System
Menu/Counter
Raport
Raportuj druk.
Mapa menu
Strona stanu
Lista czcionek
Ust. rap.
admin.
Ustaw. rap.
wyn.
Rap. FAK. wych.
...Patrz Podręcznik
obsługi faksu
Rap. F. przych.
...Patrz Podręcznik
obsługi faksu
Wyślij wynik
E-mail/Folder
FAKS
Anul. przed
wys.
His. dzien.
zad.
Wynik odb. faksu
...Patrz Podręcznik
obsługi faksu
Inf. o koń. zad.
...Patrz Podręcznik
obsługi faksu
Wysyłanie autom.
Wyślij historię
Miejsce
docelowe
Potwierdzenie
Zapisz
(Ciąg dalszy na
następnej
stronie)
Temat
Temat dzie. SSFC
vii
Klawisz System
Menu/Counter
(Ciąg dalszy z
poprzedniej
strony)
Licznik
System
Ustawienie
sieciowe
Ustawienia
TCP/IP
TCP/IP
Ustaw. IPv4
Ustaw. IPv6
Szczeg.
protok.
NetWare
AppleTalk
Skan WSD
Druk WSD
IPSec
Bezp. protokół
Nazwa hosta
Interfejs LAN
Ustaw. blok. I/F
Poziom zabezp.
Uruchom ponownie
Funk. opcjonalna
Log.uż./
roz.zad.
Ust. logow.
uży.
Logowanie użytkownika
Lista użyt. lok.
Ustawienia karty IC
Autoryz. grupowa
Wł. użytk. siec.
Ust. rozl.
zadań
Rozliczanie zadań
Raport konta
Rozl. wsz. zadań
Konto wsz. zadań
Lista konta
Szczeg.Edycja
Usuń
Dodaj konto
Ustaw.
domyślne
Zastosuj limit
Licz.kopii/
wydr.
Limit licznika
(Ciąg dalszy na
następnej
stronie)
Nieznany ID zad.
viii
Klawisz System
Menu/Counter
(Ciąg dalszy z
poprzedniej
strony)
Właściw. użytk.
Ustawienia
wspólne
Język
Ekran domyślny
Dźwięk
Alarm
Głośnik faksu
Wyśw. faksu
Jasność wyśw.
Ust. oryg./
pap.
Niest. roz. ory.
Dom. rozm. oryg.
Niest. roz. pap.
Ust. szuflady 1
Ust. szuflady 2
Ust. szuflady 3
Ust. szuflady 4
Ust. tacy MP
Ust. typu nośn.
Nośnik dla auto
Dom. źr. papieru
Czyn.zw.zPapSpec
Wst. ust. limit
Miara
Obsługa błędów
Ustawienie daty
Ust. czas.
Ocz. po błędzie
Czas uśp.
Czas reset.panel
Licznik energ.
Aut. kas. błędu
Automatyczne czuwanie
(Ciąg dalszy na
następnej
stronie)
(Ciąg dalszy na
następnej
stronie)
Aut. reset panel
Niewykorz. czas
ix
Klawisz System
Menu/Counter
(Ciąg dalszy z
poprzedniej
strony)
Ustawienia
wspólne
Ust. dom. fun.
(Ciąg dalszy z
poprzedniej
strony)
Wybór kolorów
Rozdzielczość skanowania
...Patrz Podręcznik
obsługi faksu
Rozdz. FAKSU
Obraz oryginału
Intensywność
Powiększenie
Sortuj
Orient. oryg.
EcoPrint
Wpis nazwy pliku
Temat/treść
Skanowanie ciągłe
Format pliku
Porządk. plików
Druk TIFF
XPS dop do str
Ust. szczegółu
Układ 2 w 1
Układ 4 w 1
Linia kraw.
Oprawianie
oryg.
Oprawianie
wyk.
Jakość obrazu
Kompr. kol.
TIFF
Operacja logow.
Tryb RAM DISK
Kopia
Przetwarz. zdjęć
Wybór papieru
(Ciąg dalszy na
następnej
stronie)
Auto wyb. pap.
Auto % priorytet
Ust. klaw. wyb.
x
Klawisz System
Menu/Counter
(Ciąg dalszy z
poprzedniej
strony)
Drukarka
Ustaw. emulacji
EcoPrint
Zastąp A4/LTR
Tryb dwustronny
Kopie
Orientacja
OgrWysuwu Strony
Cz. zw. z w. wi.
Cz. zw. z p. zn.
Tryb podaw. pap.
Wyślij
Ust. klaw. wyb.
Skrzynka
dokumentów
Skrzynka adresu pomocniczego
...Patrz Podręcznik
obsługi faksu
Okno zadań
...Patrz Podręcznik
obsługi faksu
Skrz. odpyt.
Ust. klaw. wyb.
Edytuj m.
docel.
Książka adresowa
Druk. listy
Dopas./
konserw.
Dop. gęst. kopii
Do. g. wy./skrz.
Kor. czar. linii
Ust. serwisowe
Stan usługi
Stan sieci
Nowy zesp. wyw.
Aut. odśw. bębna
Odśwież. bębna
Kod kraju faksu
Ust. poł. faks.
Ust.zdal.diag.
...Patrz Podręcznik
obsługi faksu
Ident. diag. zd.
...Patrz Podręcznik
obsługi faksu
xi
Otoczenie
Urządzenie może pracować w następujących warunkach:
•
Temperatura: 10–32,5°C
•
Wilgotność: 15–80%
Niekorzystne warunki środowiska mogą wpłynąć na jakość wydruków. Podczas wyboru miejsca pracy urządzenia
unikać:
•
Miejsc blisko okien lub narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
•
Miejsc narażonych na drgania.
•
Miejsc narażonych na gwałtowne zmiany temperatury.
•
Lokalizacji narażonych na bezpośrednie działanie gorącego lub zimnego powietrza.
•
Lokalizacji ze słabą wentylacją.
Jeżeli podłoże jest wrażliwe na nacisk, może ono ulec uszkodzeniu podczas przesuwania urządzenia po jego
instalacji.
Podczas kopiowania uwalniane są niewielkie ilości ozonu, ale nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia. Jednak w
przypadku używania urządzenia przez długi czas w źle wietrzonym pomieszczeniu lub przy wykonywaniu bardzo
dużej liczby kopii zapach może stać się nieprzyjemny. W celu stworzenia odpowiednich warunków kopiowania zaleca
się właściwą wentylację pomieszczenia.
Ostrzeżenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych
UWAGA
Nie należy próbować spalać pojemnika tonera ani pojemnika na zużyty toner. Powstające wówczas iskry
mogą spowodować oparzenia.
Pojemnik z tonerem i zbiornik zużytego tonera należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
W przypadku wysypania się toneru z pojemnika z tonerem należy unikać wdychania lub połykania oraz
kontaktu z oczami i skórą.
•
W przypadku dostania się tonera do dróg oddechowych należy przejść do pomieszczenie ze świeżym
powietrzem i przepłukać gardło dużą ilością wody. Jeśli wystąpi kaszel skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku połknięcia tonera należy przepłukać usta wodą i wypić 1 lub 2 szklanki wody, aby rozcieńczyć
zawartość żołądka. W razie konieczności skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku dostania się tonera do oczu należy przepłukać je dokładnie wodą. W przypadku utrzymywania się
podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku zetknięcia się tonera ze skórą należy przemyć ją wodą z mydłem.
W żadnym wypadku nie wolno otwierać na siłę lub niszczyć pojemnika z tonerem i pojemnika na zużyty
toner.
xii
Inne środki ostrożności
Pusty pojemnik tonera oraz pojemnik na zużyty toner należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub przedstawicielowi
działu serwisu. Zebrane pojemniki tonera oraz pojemniki na zużyty toner powinny być przetwarzane lub utylizowane
zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Urządzenie należy przechowywać, unikając bezpośredniego wystawienia na promieniowanie słoneczne.
Urządzenie należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura wynosi poniżej 40C, unikając gwałtownych
zmian temperatury i wilgotności.
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć papier z kasety i tacy uniwersalnej, włożyć go
z powrotem do oryginalnego opakowania i zapieczętować.
Jeżeli w produkcie jest zainstalowana funkcja faksu i wyłączony jest główny wyłącznik zasilania, funkcja przesyłania/
odbioru faksów jest nieaktywna. Nie wyłączać głównego wyłącznika zasilania, tylko nacisnąć klawisz Power na
panelu kontrolnym, aby przejść do stanu czuwania.
xiii
Bezpieczeństwo laserowe (Europa)
Promieniowanie lasera może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Dlatego promieniowanie lasera emitowane
wewnątrz urządzenia jest szczelnie odizolowane za pomocą obudowy i zewnętrznej pokrywy. Przy normalnej
eksploatacji promieniowanie nie może wydostawać się z urządzenia.
Urządzenie zostało sklasyfikowane jako produkt laserowy klasy 1 wg normy IEC 60825-1:2007.
Uwaga: Wykonywanie czynności innych niż podane w podręczniku może spowodować ryzyko naświetlenia laserem.
Etykiety przymocowane do modułu skanera laserowego wewnątrz urządzenia nie są dostępne dla użytkownika.
Etykieta pokazana powyżej jest przymocowane do urządzenia z prawej strony.
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania
•
Kopiowanie/skanowanie materiałów chronionych prawami autorskimi bez zezwolenia właściciela praw autorskich
może być zabronione.
•
Kopiowanie/skanowanie następujących materiałów jest zakazane i może być karane.
Poniższy wykaz może nie zawierać wszystkich materiałów objętych zakazem. Nie wolno świadomie kopiować/
skanować materiałów objętych zakazem kopiowania/skanowania.
Pieniądze papierowe
Banknoty
Papiery wartościowe
Znaczki
Paszporty
Świadectwa i certyfikaty
•
Lokalne prawa i regulacje mogą zabraniać lub ograniczać kopiowanie/skanowanie materiałów innych niż
wymienione powyżej.
xiv
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z tymi informacjami. Ten
rozdział zawiera informacje dotyczące następujących zagadnień.
•
•
•
•
•
•
•
•
Informacje prawne......................................................... xvi
Kwestia nazw handlowych ............................................ xvi
Funkcja sterowania oszczędnością energii ....................xx
Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego.....xx
Odzyskiwanie papieru ....................................................xx
Program Energy Star (ENERGY STAR®) ......................xx
Informacje o Podręczniku obsługi ................................. xxi
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku ................. xxii
xv
Informacje prawne
Kopiowanie lub inne formy powielania niniejszego podręcznika lub jego części bez uzyskania pisemnej zgody
właściciela praw autorskich jest zabronione.
Kwestia nazw handlowych
•
PRESCRIBE jest znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.
•
KPDL jest znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.
•
Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT i Internet Explorer są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
•
Windows Me, Windows XP i Windows Vista są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
•
PCL jest znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript są znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation.
•
Novell i NetWare są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc.
•
IBM i IBM PC/AT są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation.
•
Power PC jest znakiem towarowym firmy IBM w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
•
TypeBankG-B, TypeBankM-M i Typebank-OCR są znakami towarowymi firmy TypeBank®.
•
Wszystkie czcionki języków europejskich zainstalowane w tym urządzeniu są używane na mocy porozumienia
licencyjnego z firmą Monotype Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino i Times są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Linotype-Hell AG.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery i ITC ZapfDingbats są zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy International Type-face Corporation.
•
W tym urządzeniu zainstalowano czcionki UFST™ MicroType® firmy Monotype Imaging Inc.
•
To urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie zawierające moduły firmy Independent JPEG Group.
Wszystkie inne marki i nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi
odpowiednich firm, będących ich właścicielami. W tym Podręczniku obsługi oznaczenia ™ i ® nie są używane.
xvi
GPL/LGPL
Oprogramowanie układowe tego urządzenia zawiera programy GPL (http://www.gnu.org/licenses/ gpl.html) i/lub
LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html). Istnieje możliwość pobrania kodu źródłowego tego oprogramowania,
a użytkownik ma prawo go kopiować, redystrybuować i modyfikować na warunkach licencji GPL/LGPL.
Open SSLeay License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://
www.openssl.org/)”
4
The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5
Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in their names
without prior written permission of the OpenSSL Project.
6
Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: “This product includes
software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
xvii
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written
so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that
the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library
used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with
the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related
:-).
4
If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you
must include an acknowledgement:
“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed.
i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
xviii
Monotype Imaging License Agreement
1
Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special
format as well as the UFST Software.
2
You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the
terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have
access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can
be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and
Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set
forth in this Agreement.
3
To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating
access to and use of the Software and Typefaces.
4
You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
5
This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This
License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such
failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or
is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces
and documentation as requested.
6
You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
7
Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and
workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and
omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular
purpose and merchantability, are excluded.
8
Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and
Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
9
Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior
written consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical
Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as
appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights
software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement.
No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of
each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.
xix
Funkcja sterowania oszczędnością energii
Urządzenie może działać w Trybie niskiego poboru energii, w którym pobór energii jest ograniczony (jego
uruchomienie następuje po określonym czasie od ostatniego użycia urządzenia), a także stanie czuwania, w którym
funkcje drukarki i faksu pozostają w stanie oczekiwania, natomiast pobór energii zostaje obniżony do minimum, jeśli
przez określony czas urządzenie jest bezczynne.
Tryb niskiego poboru energii
Urządzenie automatycznie przechodzi do trybu niskiego poboru energii po upływie 2 minut od ostatniego użycia.
Czas braku aktywności, po upływie którego włączany jest tryb niskiego poboru energii, może zostać przedłużony.
Więcej informacji znajduje się w części Automatyczny tryb niskiego poboru energii na stronie 2-8.
Tryb czuwania
Urządzenie automatycznie przechodzi w stan uśpienia po upływie 15 minut od ostatniego użycia. Czas
nieaktywności, po upływie którego włączany jest stan czuwania, może zostać przedłużony. Więcej informacji znajduje
się w rozdziale Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie na stronie 2-8
Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego
To urządzenie jest standardowo wyposażone w funkcję kopiowania dwustronnego. Przykładowo, można zmniejszyć
ilość zużytego papieru, kopiując dwa jednostronne oryginały na pojedynczym arkuszu papieru jako kopię
dwustronną. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Kopiowanie dwustronne na stronie 3-12
Odzyskiwanie papieru
To urządzenie obsługuje papier makulaturowy, który zmniejsza obciążenia środowiska naturalnego. Przedstawiciel
działu sprzedaży lub działu serwisu może udzielić informacji dotyczących zalecanych typów papieru.
Program Energy Star (ENERGY STAR®)
Jako firma uczestnicząca w międzynarodowym programie Energy Star zdecydowaliśmy, że
urządzenie będzie zgodne ze standardami ustanowionymi w ramach międzynarodowego programu
Energy Star.
xx
Informacje o Podręczniku obsługi
Niniejszy Podręcznik obsługi zawiera następujące rozdziały.
Rozdział 1 - Nazwy części
Opisuje części urządzenia i klawisze panelu operacyjnego.
Rozdział 2 - Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Opisuje sposób ładowania papieru, umieszczania oryginałów, podłączania urządzenia oraz niezbędną konfigurację
urządzenia przed jego pierwszym użyciem.
Rozdział 3 - Podstawowa obsługa
Zawiera podstawowe procedury kopiowania, drukowania i skanowania.
Rozdział 4 - Konserwacja
Opisuje procedury konserwacji i wymiany tonera.
Rozdział 5 - Rozwiązywanie problemów
Wyjaśnia, w jaki sposób postępować w przypadku otrzymania komunikatów o błędach, zacięcia papieru lub innych
problemów.
Dodatek
Wyjaśnia, jak wprowadzać znaki oraz podaje dane techniczne urządzenia
Zawiera opis urządzeń opcjonalnych dostępnych dla tego urządzenia.
Zawiera informacje dotyczące rodzajów nośników oraz rozmiarów papieru. Zawiera także słowniczek terminów.
xxi
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku
W podręczniku stosuje się następujące oznaczenia w zależności od typu opisu.
Oznaczenie
Opis
Przykład
Pogrubienie
Oznacza klawisze panelu
operacyjnego lub ekran
wyświetlany na komputerze.
Naciśnij klawisz Start.
[Zwykły]
Oznacza pozycję wybieraną na
wyświetlaczu.
Wybierz opcję [System].
Kursywa
Oznacza komunikat pojawiający
się na wyświetlaczu.
Wyświetlany jest komunikat Gotowa do
kopiowania.
Służy również do podkreślenia
kluczowego terminu, frazy lub
oznacza odwołanie do
dodatkowych informacji.
Więcej informacji znajduje się w części
Funkcja Czuwanie i Automatyczne
czuwanie na stronie 2-8.
Uwaga
Oznacza dodatkową informację
lub operację.
NOTATKA:
Ważne
Wskazuje czynności, które są
wymagane lub zabronione w
celu uniknięcia problemów.
WAŻNE:
Oznacza zasady, których należy
przestrzegać, aby uniknąć
obrażeń ciała lub uszkodzenia
urządzenia, oraz objaśnia, jak
postępować w takim przypadku.
UWAGA:
Przestroga
xxii
1 Nazwy części
W tym rozdziale opisano elementy urządzenia i klawisze panelu operacyjnego.
•
•
Panel operacyjny.......................................................... 1-2
Urządzenie ................................................................... 1-4
1-1
Nazwy części
Panel operacyjny
Służy do wyświetlania ekranu Książka adresowa, na którym można dodawać, edytować i usuwać miejsca docelowe.
Służy do wyświetlania ekranu menu System/
Licznik, na którym można sprawdzić ustawienia
systemowe i stan liczników.
Służy do wywoływania danych poprzedniego miejsca docelowego. Służy
również do wprowadzania pauzy przy wpisywaniu numeru faksu*.
Służy do wyświetlania ekranu Stan,
na którym można sprawdzić stan
urządzenia, wydrukować raport stanu
oraz wstrzymać lub anulować
przetwarzane w danym momencie
zadanie.
Służy do wyświetlania
ekranu Kopiowanie,
na którym można
wprowadzić ustawienia
wymagane przy
kopiowaniu.
Służy do wyświetlania ekranu Potwierdź miejsce docelowe, na którym
można edytować i usuwać dane miejsc docelowych.
Służy do wyświetlania ekranu Dodaj m. docel., na którym
można dodawać miejsca docelowe.
Służy do przełączania stanu słuchawki między
„podniesiona” a „odłożona” przy ręcznym wysyłaniu
faksu*.
Obszar wyświetlania komunikatów. Podczas
pracy z urządzeniem należy sprawdzać
wyświetlane w tym obszarze komunikaty.
Służy do wybierania menu
wyświetlanego w prawym
dolnym rogu obszaru
wyświetlania komunikatów.
Służy do wyświetlania ekranu FAKS,
z którego można wysłać faks*.
Służy do wyświetlania ekranu Wyślij, z którego można
wysłać wiadomość e-mail, folder (SMB/FTP) lub faks*.
Miga w trakcie
wysyłania
danych.
Miga w trakcie
drukowania.
Służy do wybierania menu
wyświetlanego w lewym dolnym rogu
obszaru wyświetlania komunikatów.
Służy do wyświetlania ekranu Skrzynka dok., który
służy do obsługi skrzynki dokumentów i pamięci USB.
Służy do przypisywania, wybierania
i usuwania miejsc docelowych z klawiszy
szybkiego dostępu (1–22).
Klawisz modyfikatora do przełączania między dwoma
zestawami klawiszy szybkiego dostępu (1–11 i 12–22).
Lampka świeci, gdy jest włączony drugi zestaw klawiszy
(12–22).
* Tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu.
1-2
Nazwy części
1
Służą do wybierania elementu menu, przesuwania kursora
przy wprowadzaniu znaków, zmiany wartości itd.
Usuwa wprowadzone liczby i znaki.
Powoduje wyzerowanie
ustawień i wyświetlenie ekranu
głównego.
Służy do wybierania zaznaczonego elementu
lub zatwierdzania wprowadzonej wartości.
Służy do wyświetlania menu funkcji służących
do kopiowania, drukowania, przesyłania i obsługi
skrzynki dokumentów.
Powoduje przejście
urządzenia w tryb czuwania
lub anulowanie tego trybu.
Świeci, gdy jest włączone
zasilanie urządzenia.
Klawisze numeryczne. Służą do
wprowadzania liczb i symboli.
Powoduje zakończenie pracy
(wylogowanie) na ekranie
Administrator.
Powoduje przejście do poprzedniego ekranu
w obszarze wyświetlania komunikatów.
Służy do przypisywania lub
przywoływania programów.
Świeci lub miga w przypadku wystąpienia błędu.
Miga, gdy urządzenie pobiera dane z pamięci.
Służy do anulowania bieżącego
zadania drukowania.
Rozpoczyna operacje kopiowania i skanowania
oraz wykonywanie operacji ustawień.
1-3
Nazwy części
Urządzenie
8
7
2
6
3
1
4
9
5
10
11
1
Płyta
2
Wąska szybka skanera
3
Panel operacyjny
4
Górna pokrywa
5
Przednia pokrywa
6
Dźwignia blokująca pojemnika z tonerem
7
Pojemnik z tonerem
8
Jednostka wywoływacza
9
Gniazdo pamięci USB
10 Wskaźnik papieru
11 Przednia pokrywa dupleksera
1-4
Nazwy części
1
12
13
16
19
19
14
17
21
20
22
15
18
12 Moduł przetwarzania dokumentów
13 Taca wewnętrzna
14 Prowadnica długości papieru
15 Prowadnica szerokości papieru
16 Ogranicznik szerokości papieru
17 Selektor rozmiaru papieru
18 Kaseta 1
19 Prowadnice szerokości papieru
20 Taca uniwersalna
21 Podpórka tacy uniwersalnej
22 Uchwyty
24
23
25
25
23 Jednostka tylna
24 Pokrywa utrwalacza
25 Przełącznik kopert
1-5
Nazwy części
26
27
28
29
30
31
26 Górna pokrywa
27 Prowadnice szerokości oryginałów
28 Płyta oryginałów
29 Płyta wydawania oryginałów
30 Blokada oryginałów
31 Uchwyt do otwierania/zamykania modułu przetwarzania dokumentów
32
33
34
35
36
37
33
38
39
32 Złącze interfejsu USB
33 Złącze interfejsu sieciowego
34 Złącze LINE*
35 Złącze TEL*
36 Tylna pokrywa
37 Złącze kabla zasilania
38 Główny włącznik zasilania
39 Uchwyty
40 Lewa pokrywa
41 Pojemnik na zużyty toner
* Tylko w urządzeniach z funkcją faksu.
1-6
40
41
2 Przygotowanie przed rozpoczęciem
użytkowania
Niniejszy rozdział zawiera instrukcje dotyczące przygotowania urządzenia przed pierwszym
użyciem oraz wkładania papieru i oryginalnych dokumentów.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sprawdzanie dostarczonych elementów ........................................... 2-2
Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli .............................. 2-3
Kable podłączeniowe ........................................................................ 2-5
Włączanie/wyłączanie ....................................................................... 2-6
Automatyczny tryb niskiego poboru energii....................................... 2-8
Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie ................................... 2-8
Przełączanie języka w obszarze wyświetlania (ekran [Język]).......... 2-9
Ustawianie daty i czasu....................................................................2-11
Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN) ................................. 2-14
Instalacja oprogramowania ............................................................. 2-16
Embedded Web Server (Ustawienia poczty e-mail)........................ 2-27
Wysyłanie wiadomości e-mail ......................................................... 2-28
Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera............... 2-30
Ładowanie papieru .......................................................................... 2-39
Ładowanie oryginałów..................................................................... 2-53
2-1
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Sprawdzanie dostarczonych elementów
Sprawdź, czy zostały dostarczone następujące elementy.
•
Quick Installation Guide
•
Safety Guide
•
Safety Guide (dotyczy tylko tego urządzenia)
•
Dysk DVD (Product Library)
•
Dysk DVD (aplikacja obsługująca sterownik TWAIN)
Dokumenty zawarte na dostarczonej płycie DVD-ROM
Niniejsze dokumenty są zawarte na dostarczonej płycie DVD (Product Library). Zapoznaj się z nimi, gdy to konieczne.
Dokumenty
Podręcznik obsługi (ten podręcznik)
Podręcznik obsługi faksu
Embedded Web Server Operation Guide
Printing System Driver User Guide
Network FAX Driver Operation Guide
Network Print Monitor User Guide
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
PRESCRIBE Commands Technical Reference
PRESCRIBE Commands Command Reference
2-2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli
Sprawdź metodę podłączenia urządzenia do komputera PC lub sieci i przygotuj kable konieczne do podłączenia.
Przykład podłączenia
Korzystając z ilustracji zamieszczonej poniżej, wybierz metodę podłączenia urządzenia do komputera PC lub sieci.
Podłączanie skanera do komputera PC lub sieci za pomocą
kabla sieciowego (100BASE-TX lub 10BASE-T)
Embedded Web Server
Komputer
administratora
Połączenie
Ustawienia sieciowe,
ustawienia domyślne
skanera, rejestracja
użytkownika oraz miejsca
docelowego
Wysyła do wybranego
odbiorcy plik
zeskanowanego
oryginału jako
załącznik do
wiadomości.
MFP+
Drukowanie
Połączenie
USB
Wyślij SMB
Zachowuje
zeskanowany obraz
jako plik na
komputerze.
Połączenie
Połączenie
FAKS
sieciowy
Wyślij e-mail
Połączenie
Wyślij FTP
Wysyła zeskanowany
obraz jako plik na
serwer FTP.
FAKS
Skanowanie TWAIN
FAKS
USB
Skanowanie WIA
* Tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu.
USB
2-3
TWAIN i WIA to
standardowe interfejsy
komunikacji między
oprogramowaniem a
urządzeniami
pozyskiwania obrazów.
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Przygotowanie niezbędnych kabli
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą następujących interfejsów. Przygotuj kable zgodnie
z wybranym interfejsem.
Standardowo dostępne interfejsy
Funkcja
Interfejs
Wymagane kable
Drukarka/Skaner
/FAKS sieciowy*
Interfejs sieciowy
LAN (10Base-T lub 100Base-TX,
ekranowany)
Drukarka/Skanowanie
TWAIN/Skanowanie
WIA
Interfejs USB
Kabel kompatybilny USB 2.0 (Hi-Speed
USB, elastyczny, maks. 5 m, ekranowany)
*
Funkcje faksu i faksu sieciowego są dostępne tylko w produktach z zainstalowaną funkcją
faksu. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z FAKSU sieciowego, patrz:
Podręcznik obsługi faksu.
2-4
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Kable podłączeniowe
Przy podłączaniu kabli do urządzenia przestrzegaj poniższych wskazówek.
1
Wyłącz główny włącznik zasilania (O).
2
Podłącz urządzenie do komputera PC lub urządzenia
sieciowego. Jeśli korzystasz z interfejsu sieciowego,
zdejmij zaślepkę.
Po podłączeniu kabla sieciowego skonfiguruj sieć.
Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale
Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN) na stronie
2-14.
3
Podłącz jeden koniec kabla zasilania do urządzenia,
a drugi do źródła zasilania.
WAŻNE: Urządzenie należy podłączać wyłącznie za pomocą kabla dołączonego do zestawu.
2-5
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Włączanie/wyłączanie
Włączanie
Gdy wskaźnik zasilania świeci się...
Naciśnij klawisz Power.
Gdy wskaźnik zasilania nie świeci się...
Włącz główny wyłącznik zasilania.
WAŻNE: Po wyłączeniu głównego wyłącznika zasilania nie należy natychmiast ponownie włączać zasilania. Przed
włączeniem głównego wyłącznika należy odczekać co najmniej 5 sekund.
2-6
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Wyłączanie zasilania
Przed wyłączeniem głównego wyłącznika zasilania należy nacisnąć klawisz Power na panelu operacyjnym w celu
wyłączenia go. Przed wyłączeniem głównego źródła zasilania upewnij się, że wskaźnik Memory nie świeci się.
Upewnij się, że nie
świeci się
wskaźnik zasilania.
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas
UWAGA: Jeżeli urządzenie ma zostać pozostawione na dłuższy czas bezczynnie (np. na noc), należy
wyłączyć je za pomocą głównego wyłącznika zasilania. Jeżeli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy
okres (np. podczas wakacji), wyjąć wtyczkę z gniazdka w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W przypadku
korzystania z urządzenia wyposażonego w funkcję faksu należy pamiętać, że wyłączenie urządzenia za
pomocą głównego wyłącznika zasilania powoduje brak możliwości wysyłania i odbierania faksów.
UWAGA: Wyjmij papier z kaset i zamknij go szczelnie w opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
2-7
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Automatyczny tryb niskiego poboru energii
Funkcja automatycznego trybu niskiego poboru energii powoduje automatyczne przełączenie urządzenia do trybu
niskiego poboru energii, jeśli pozostaje ono bezczynne przez 2 minuty.
Funkcja Czuwanie i Automatyczne czuwanie
Czuwanie
W celu uaktywnienia funkcji czuwania naciśnij klawisz
Power. Obszar wyświetlania komunikatów i wszystkie
wskaźniki na panelu operacyjnym (poza wskaźnikiem
zasilania) przestają świecić, co pozwala na maksymalne
obniżenie poboru energii. Jest to nazywane stanem
czuwania.
Jeśli w trakcie czuwania do urządzenia zostaną przesłane
dane do wydrukowania, wydruk zostanie wykonany, jednak
obszar wyświetlania komunikatów pozostanie wyłączony.
W przypadku korzystania z urządzeń wyposażonych w
funkcję faksu otrzymywane dane zostaną wydrukowane,
jednak i w tym przypadku panel operacyjny pozostanie
wyłączony.
W celu powrotu do stanu pełnej gotowości naciśnij klawisz
Power. Urządzenie stanie się gotowe do pracy w ciągu 15
sekund.
Pamiętaj, że warunki otoczenia, takie jak wentylacja, mogą
powodować, że urządzenie będzie wolniej reagować.
Automatyczne czuwanie
Funkcja automatycznego czuwania automatycznie powoduje przełączenie urządzenia do stanu czuwania, jeśli nie
jest ono używane przez 15 minut.
2-8
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Przełączanie języka w obszarze wyświetlania (ekran [Język])
Wybierz język wyświetlany w obszarze wyświetlania komunikatów.
Aby wybrać język, wykonaj poniższą procedurę.
1
Włącz główny wyłącznik zasilania.
2
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na panelu
operacyjnym jednostki głównej.
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
wyświetlony zostanie ekran logowania. Aby się
zalogować, wprowadź identyfikator użytkownika i hasło.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Logow. ]
NOTATKA: Ustawienia fabryczne urządzenia określają
następujące dane logowania administratora.
Nazwa logowania: 4000
Hasło logowania: 4000
Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków,
patrz Sposób wpisywania znaków na Dodatek-2
Menu sys./licz.: a b
3 System
4 Log.uż./roz.zad.
5 Ustaw. wspólne
*********************
Ustaw. wspólne:
a b
1
Język
*********************
2 Ekran domyślny
3 Dźwięk
[ Wyjdź ]
3
W Menu sys./licz. naciśnij klawisz  lub , aby wybrać
opcję [Ustaw. wspólne].
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu Ustaw.
wspólne.
5
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Język].
2-9
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Język:
a b
1
*English
*********************
2 Deutsch
3 Français
6
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Język.
7
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądany język,
a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis Ukończone., po
czym nastąpi powrót do menu Ustaw. wspólne.
2-10
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ustawianie daty i czasu
Ustawiając lokalną datę i czas, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
W przypadku wysyłania wiadomości e-mail, ustawiona data i godzina będą umieszczone w nagłówku tej wiadomości.
Ustaw datę, godzinę oraz różnicę czasową w stosunku do strefy GMT, odpowiednio do strefy, w której urządzenie
jest używane.
NOTATKA: Różnicę czasową ustaw przed ustawieniem daty i czasu.
Menu sys./licz.: a b
3 System
4 Log.uż./roz.zad.
5 Ustaw. wspólne
*********************
Ustaw. wspólne: a b
1
Język
*********************
2 Ekran domyślny
3 Dźwięk
[ Wyjdź ]
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
1
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na panelu
operacyjnym jednostki głównej.
2
W Menu sys./licz. naciśnij klawisz  lub , aby wybrać
opcję [Ustaw. wspólne].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu Ustaw.
wspólne.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Ustawienie
daty], a następnie naciśnij klawisz OK.
5
Zostanie wyświetlony ekran logowania. Następnie
wprowadź identyfikator i hasło użytkownika
z uprawnieniami administratora, aby się zalogować,
i naciśnij przycisk [Logow.] (prawy klawisz Select).
6
Zostanie wyświetlone menu Ustawienie daty.
7
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Strefa
czasowa].
[ Logow. ]
Ustawienie daty: a b
1
Data/czas
*********************
2 Format daty
3 Strefa czasowa
[ Wyjdź ]
2-11
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Strefa czasowa: a b
GMT Casablanca
*GMT Greenwich
*********************
+01:00 Amsterdam
8
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Strefa
czasowa.
9
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać swój region,
a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis Ukończone., po
czym nastąpi powrót do menu Ustawienie daty.
Ustawienie daty: a b
2 Format daty
3 Strefa czasowa
4
Czas letni
*********************
[ Wyjdź ]
Czas letni:
a b
1
*Wył.
*********************
2 Wł.
10 Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Czas letni].
11 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Czas
letni.
12 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Wł.] lub
[Wył.], a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis Ukończone., po
czym nastąpi powrót do menu Ustawienie daty.
Ustawienie daty: a b
1
Data/czas
*********************
2 Format daty
3 Strefa czasowa
[ Wyjdź ]
Data/czas:
a b
Dzień
Rok Miesiąc
2010
01
01
(Strefa
czasowa:
Greenwich
)
13 Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Data/czas].
14 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Data/
czas.
15 Naciśnij klawisz  lub , aby przesunąć pozycję
kursora, i klawisz  lub , aby wprowadzić rok, miesiąc
i dzień. Następnie naciśnij klawisz OK.
2-12
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Data/czas:
a b
Godz.
Min.
Sek.
45:
50
11:
(Strefa
czasowa:
Greenwich
)
Ustawienie daty: a b
1 Data/czas
2
Format daty
*********************
3 Strefa czasowa
[ Wyjdź ]
Format daty:
a b
1 MM/DD/YYYY
2
*DD/MM/YYYY
*********************
3 YYYY/MM/DD
[ Wyjdź ]
16 Naciśnij klawisz  lub , aby przesunąć pozycję
kursora, i klawisz  lub , aby wprowadzić godziny,
minuty i sekundy. Następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis Ukończone., po
czym nastąpi powrót do menu Ustawienie daty.
17 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Format
daty].
18 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Format
daty.
19 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądany format
wyświetlania daty, a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis Ukończone., po
czym nastąpi powrót do menu Ustawienie daty.
2-13
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Konfiguracja sieci (połączenie kablowe LAN)
Urządzenie jest wyposażone w interfejs sieciowy kompatybilny z protokołami sieciowymi takimi jak TCP/IP (IPv4),
TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec oraz AppleTalk. Pozwala on na drukowanie za pomocą platform Windows,
Macintosh, UNIX, NetWare i innych.
W poniższej tabeli wymienione zostały elementy wymagane dla poszczególnych ustawień.
Skonfiguruj parametry sieci drukarki zgodnie z ustawieniami komputera i otoczenia sieciowego.
NOTATKA: W przypadku zastosowania narzędzia Embedded Web Server parametry sieci i ustawienia
bezpieczeństwa można łatwo sprawdzać i zmieniać przy użyciu komputera. Więcej informacji znajduje się w części
Embedded Web Server (Ustawienia poczty e-mail) na stronie 2-27.
Menu
System
Podmenu
Ustawienie
sieciowe
Ustawienia
TCP/IP
Ustawienie
TCP/IP
Włączone/Wyłączone
Ustaw. IPv4
DHCP
Włączone/Wyłączone
Bonjour
Włączone/Wyłączone
Adres IP
Adres IP
Maska podsieci
Adres IP
Brama domyślna
Adres IP
Ustaw. IPv6
Szczeg. protok.
2-14
Włączone/Wyłączone
NetBEUI
Włączone/Wyłączone
SNMPv3
Włączone/Wyłączone
FTP (Serwer)
Włączone/Wyłączone
FTP (Klient)
Włączone/Wyłączone
Numer portu: 21
SMB
Włączone/Wyłączone
SNMP
Włączone/Wyłączone
SMTP (trans. e-mail)
Włączone/Wyłączone
POP3 (odbiór e-mail)
Włączone/Wyłączone
Port RAW
Włączone/Wyłączone
LPD
Włączone/Wyłączone
IPP
Włączone/Wyłączone
Numer portu: 631
IPP przez SSL
Włączone/Wyłączone
HTTP
Włączone/Wyłączone
HTTPS
Włączone/Wyłączone
LDAP
Włączone/Wyłączone
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
NetWare
Włączone/Wyłączone
Typ ramki
AppleTalk
Włączone/Wyłączone
Skan WSD
Włączone/Wyłączone
Druk WSD
Włączone/Wyłączone
IPSec
Bezp.
protokół
IPSec
Włączone/Wyłączone
Ust. Reguł
Włączone/Wyłączone
SSL
Włączone/Wyłączone
Zabezp. IPP
IPP/IPP prz. SSL
Tylko IPP p. SSL
Zabezp. HTTP
HTTP/HTTPS
Tylko HTTPS
Zabezp. LDAP
Wył.
LDAPv3/TLS
LDAP przez SSL
Interfejs LAN
Automatyczne
10Podst.-Połowa
10Podst.-Całość
100Podst.-Połowa
100Podst.-Całość
NOTATKA: Po wprowadzeniu wszystkich ustawień związanych z siecią wyłącz urządzenie, a następnie włącz je
ponownie. Ten krok jest wymagany w celu aktywowania wprowadzonych ustawień!
2-15
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Instalacja oprogramowania
Przed rozpoczęciem instalacji sterownika drukarki z dysku DVD upewnij się, że drukarka jest podłączona do prądu i
komputera PC.
Instalacja oprogramowania w systemie Windows
W przypadku podłączania drukarki do komputera, na którym zainstalowano system Windows, wykonaj poniższe
działania w celu zainstalowania sterownika drukarki. Poniższy przykład przedstawia metodę podłączania drukarki do
komputera z systemem operacyjnym Windows Vista.
NOTATKA: Instalacja sterownika drukarki wymaga zalogowania się w systemie operacyjnym Windows na konto
z uprawnieniami administratora.
Dostępy jest tryb ekspresowy i niestandardowy instalacji oprogramowania. Tryb ekspresowy automatycznie wykrywa
podłączone drukarki i instaluje wymagane oprogramowanie. Tryb niestandardowy umożliwia określenie portu
drukarki i wybór oprogramowania do instalacji.
1
Włącz komputer i uruchom system Windows.
Po wyświetleniu okna dialogowego Kreator znajdowania nowego sprzętu wybierz opcję Anuluj.
2
Włóż do napędu dysków optycznych komputera dysk DVD dołączony do drukarki. W systemach Windows 7,
Windows Server 2008 i Windows Vista może zostać wyświetlone okno kontroli konta użytkownika. Kliknij
przycisk Zezwalaj.
Zostanie uruchomiony program instalacyjny.
NOTATKA: Jeśli kreator instalacji oprogramowania nie zostanie uruchomiony automatycznie, otwórz okno napędu
DVD w Eksploratorze Windows i kliknij dwukrotnie plik Setup.exe.
3
Kliknij przycisk View License Agreement i przeczytaj umowę licencyjną. Kliknij przycisk Accept.
4
Kliknij przycisk Install software.
Zostanie uruchomiony kreator instalacji oprogramowania.
2-16
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
2
Od tego momentu procedura instalacji różni się w zależności od wersji systemu Windows i typu połączenia.
Przejdź do procedury odpowiedniej dla zastosowanego typu połączenia.
•
•
Express Mode
Custom Mode
Express Mode
W trybie Express Mode instalator automatycznie wykrywa drukarkę po jej włączeniu. Tryb Express Mode należy
wybrać w przypadku standardowych typów połączeń.
1
W oknie wyboru metody instalacji wybierz opcję Express Mode. Zostanie wyświetlone okno wykrywania
systemu druku, a instalator wykryje podłączone drukarki. Jeśli instalator nie wykryje systemu druku, upewnij się,
że jest on podłączony do komputera za pomocą USB lub przez sieć i że jest on włączony. Następnie kliknij
przycisk Refresh, aby ponownie wyszukać system druku.
NOTATKA: Informacje wyświetlane w oknach instalatora w systemach operacyjnych Windows Vista i Windows 7/
Windows XP różnią się nieco od siebie, jednakże procedura instalacji pozostaje bez zmian.
2
Wybierz drukarkę, którą chcesz zainstalować, i kliknij przycisk Next.
NOTATKA: W przypadku wyświetlenia kreatora znajdowania nowego sprzętu kliknij przycisk Cancel. W przypadku
wyświetlenia ostrzeżenia o instalacji urządzeń kliknij przycisk Continue.
2-17
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
3
Istnieje możliwość zmiany nazwy systemu druku w oknie ustawień instalacji. Będzie to nazwa wyświetlana
w oknie Drukarka oraz na listach drukarek wyświetlanych w aplikacjach. Określ, czy chcesz udostępnić nazwę
systemu druku lub ustawić system druku jako istniejącą drukarkę, a następnie kliknij przycisk Next.
WAŻNE: Krok 3 występuje tylko w przypadku podłączenia systemu druku przez sieć. Nie jest wyświetlany, jeśli
w momencie pierwszej instalacji system druku jest podłączony do komputera za pomocą kabla USB.
4
Zostanie wyświetlone okno umożliwiające sprawdzenie ustawień. Sprawdź dokładnie ustawienia i kliknij przycisk
Install.
NOTATKA: W przypadku wyświetlenia okna zabezpieczeń systemu Windows kliknij przycisk Zainstaluj
oprogramowanie sterownika mimo to.
5
Zostanie wyświetlony komunikat informujący o pomyślnej instalacji drukarki. Kliknij przycisk Finish, aby
zamknąć okno kreatora instalacji drukarki i powrócić do menu głównego napędu DVD.
Jeśli po kliknięciu przycisku Finish zostanie wyświetlone okno dialogowe konfiguracji urządzenia, możesz
określić ustawienia elementów takich jak opcjonalne funkcje zainstalowane w systemie druku. Ustawienia
urządzenia można określić także po zakończeniu instalacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji
Ustawienia urządzenia instrukcji obsługi sterownika drukarki, dostępnej na dysku DVD.
Na tym kończy się procedura instalacji sterownika drukarki. Jeśli to konieczne, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby uruchomić system ponownie.
2-18
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Custom Mode
Tryb Custom Mode umożliwia określenie portu drukarki i wybór oprogramowania do instalacji.
Na przykład, jeśli nie chcesz, aby zastąpione zostały czcionki zainstalowane na komputerze, wybierz opcję Custom
Mode i usuń zaznaczenie pola wyboru Fonts na karcie Narzędzia.
1
Wybierz opcję Custom Mode.
2
Postępując zgodnie z instrukcjami w oknie kreatora instalacji, wybierz pakiety oprogramowania do
zainstalowania, a następnie określ port itp.
Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Instalacja niestandardowa Printing System Driver operation
manual, dostępnej na dysku DVD.
Instalacja na komputerach Macintosh
Ta sekcja zawiera opis instalacji sterownika drukarki w systemie Mac OS.
1
Włącz drukarkę i komputer.
2
Włóż dołączony dysk DVD (Product Library) do napędu dysków.
3
Kliknij dwukrotnie ikonę dysku DVD.
4
Kliknij dwukrotnie opcję OS X 10.2 and 10.3 Only, OS X 10.4 Only lub OS X 10.5 or higher, w zależności od
wersji systemu Mac OS, którą dysponujesz.
2-19
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
5
Kliknij dwukrotnie opcję Nazwa marki OS X x.x.
6
Zostanie uruchomiony program instalacyjny sterownika drukarki.
7
Wybierz opcję Wybór miejsca docelowego, Rodzaj instalacji, a następnie zainstaluj sterownik drukarki
zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.
NOTATKA: Poza opcją Easy Install, na liście Rodzaj instalacji znajduje się opcja Instalacja niestandardowa,
która umożliwia wybór elementów do zainstalowania.
2-20
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
WAŻNE: Na ekranie uwierzytelniania wprowadź nazwę użytkownika i hasło używane do logowania do systemu
operacyjnego.
Na tym kończy się instalacja sterownika drukarki. Następnie należy określić ustawienia druku.
W przypadku korzystania z połączenia IP, AppleTalk lub Bonjour wprowadzenie poniższych ustawień jest
wymagane. W przypadku korzystania z połączenia USB drukarka zostanie automatycznie rozpoznana i
podłączona.
8
Otwórz okno Preferencje systemowe i kliknij opcję Drukarka i faks.
9
Kliknij symbol +, aby dodać zainstalowany sterownik drukarki.
10 W przypadku korzystania z połączenia IP kliknij ikonę IP, a następnie wprowadź adres IP i nazwę drukarki.
W przypadku korzystania z połączenia AppleTalk kliknij ikonę AppleTalk i wprowadź nazwę drukarki.
NOTATKA: Ikona AppleTalk nie jest wyświetlana w systemie Mac OS X 10.6.
2-21
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
W przypadku korzystania z połączenia Bonjour kliknij ikonę Domyślne i wybierz drukarkę, dla której połączenie
Bonjour jest wyświetlane w oknie Połączenie.
11 Wybierz zainstalowany sterownik drukarki i kliknij przycisk Dodaj.
12 Wybierz opcje dostępne dla drukarki i kliknij przycisk Dalej.
13 Wybrana drukarka zostanie dodana. Na tym kończy się procedura konfiguracji drukarki.
2-22
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
2
Dezinstalacja oprogramowania (komputer z systemem Windows)
Oprogramowanie może zostać odinstalowane (usunięte) przy użyciu dysku DVD (Product Library) dołączonego do
drukarki.
WAŻNE: W przypadku komputerów Macintosh nie istnieje możliwość odinstalowania oprogramowania przy użyciu
dysku DVD (Product Library), ponieważ ustawienia drukarki są określane przy użyciu pliku PPD (PostScript Printer
Description).
1
Zamknij wszystkie aktywne aplikacje.
2
Włóż dołączony dysk DVD (Product Library) do napędu dysków. W systemach Windows 7, Windows Server
2008 i Windows Vista może zostać wyświetlone okno kontroli konta użytkownika. Kliknij przycisk Zezwalaj.
3
Postępuj zgodnie z procedurą instalacji sterownika drukarki, lecz kliknij opcję Usuń oprogramowanie. Zostanie
wyświetlony kreator dezinstalacji Nazwa marki.
4
Wybierz pakiet oprogramowania do usunięcia.
5
Kliknij przycisk Odinstaluj.
NOTATKA: W przypadku zainstalowania przeglądarki Network Print Monitor, dla aplikacji tej są uruchamiane
osobne dezinstalatory. Postępuj zgodnie z instrukcjami dezinstalacji aplikacji wyświetlanymi na ekranie.
Dezinstalator zostanie uruchomiony.
6
Po wyświetleniu ekranu Dezinstalacja zakończona kliknij przycisk Zakończ.
7
W przypadku wyświetlenia ekranu Uruchom komputer ponownie określ, czy chcesz ponownie uruchomić
komputer i kliknij przycisk Zakończ.
NOTATKA: Oprogramowanie można odinstalować przy użyciu menu Start.
Uruchom dezinstalator, klikając menu Start > Wszystkie programy > Nazwa marki > Odinstaluj Nazwa marki
Product Library, po czym odinstaluj oprogramowanie.
2-23
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Konfigurowanie sterownika TWAIN
Rejestracja urządzenia w sterowniku TWAIN.
1
Uruchom sterownik TWAIN, klikając menu Start > Wszystkie programy > Nazwa marki > Ustawienia
sterownika TWAIN.
2
Kliknij przycisk Dodaj.
3
Wprowadź nazwę urządzenia w polu Nazwa.
4
Kliknij przycisk  obok pola Model i wybierz to urządzenie z listy.
5
Kliknij przycisk Ustawienia uwierzytelniania użytkownika. Jeśli administracja logowaniem użytkownika jest
nieprawidłowa, przejdź do kroku 7.
6
Zaznacz pole wyboru obok opcji Authentication, wprowadź nazwę logowania (maksymalnie 64 znaki) oraz hasło
(maksymalnie 64 znaki), a następnie kliknij przycisk OK.
2-24
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
2
7
Kliknij przycisk OK.
8
Urządzenie zostało zarejestrowane na komputerze i jego nazwa oraz model są wyświetlane w polu Lista
skanerów.
NOTATKA: Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć dodane urządzenie. Kliknij przycisk Edytuj, aby zmienić nazwy i inne
ustawienia.
Konfiguracja sterownika WIA (Windows Vista™, Windows® Server 2008 i Windows 7)
Rejestracja urządzenia w sterowniku WIA.
NOTATKA: Rejestracja poniższych danych nie jest konieczna w przypadku, gdy używane urządzenie posiada adres
IP lub nazwę hosta określoną podczas instalacji sterownika WIA.
1
Kliknij menu Start, Panel sterowania, a następnie opcję Skanery i aparaty fotograficzne. W systemie
Windows 7 wpisz w polu wyszukiwania skanery i aparaty fotograficzne, a następnie kliknij opcję Skanery i
aparaty fotograficzne.
2
Wybierz nazwę tego urządzenia używaną przez sterowniki WIA, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
2-25
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
NOTATKA: Jeśli zostaną wyświetlone okna Zabezpieczenia systemu Windows i Kontrola konta użytkownika,
obsługa urządzenia po zainstalowaniu dostarczonego sterownika i oprogramowania nie powinna sprawiać
problemów. Należy kontynuować instalację.
3
Kliknij kartę Ustawienia i wybierz opcje Image Compression i Compression Level. Jeśli administracja
logowaniem użytkownika jest nieprawidłowa, przejdź do kroku 5.
NOTATKA: Jeśli nie jest znany adres IP urządzenia, należy skontaktować się z administratorem.
4
Zaznacz pole wyboru obok opcji Authentication, wprowadź nazwę logowania (maksymalnie 64 znaki) oraz
hasło (maksymalnie 64 znaki), a następnie kliknij przycisk OK.
5
Kliknij przycisk Zamknij.
Urządzenie zostanie zarejestrowane w komputerze.
2-26
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Embedded Web Server (Ustawienia poczty e-mail)
Embedded Web Server to narzędzie służące do takich zadań, jak sprawdzanie stanu działania urządzenia i zmiana
ustawień zabezpieczeń, drukowanie sieciowe, wysyłanie wiadomości e-mail i korzystanie z zaawansowanych funkcji
sieciowych.
NOTATKA: W tym miejscu pominięto informacje na temat ustawień faksu. Więcej informacji na temat korzystania
z faksu znajduje się w podręczniku Podręcznik obsługi faksu.
Funkcje FAKSU są dostępne tylko w produktach z zainstalowaną funkcją faksu.
Procedura uzyskiwania dostępu do narzędzia Embedded Web Server została opisana poniżej.
1
Uruchom przeglądarkę internetową.
2
Na pasku Address (Adres) lub Location (Lokalizacja) wprowadź adres IP urządzenia.
Na przykład: http://192.168.48.21/
Na stronie sieci Web zostaną wyświetlone podstawowe informacje o urządzeniu i o narzędziu Embedded Web
Server, a także ich bieżący stan.
3
Wybierz kategorię na pasku nawigacyjnym po lewej stronie ekranu. Wartości w poszczególnych kategoriach
muszą być ustawianie oddzielnie.
Wprowadź poprawne hasło, aby uzyskać dostęp do stron innych niż strona startowa. Ustawienie domyślne to
admin00. Hasło można zmienić.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Embedded Web Server Operation Guide.
2-27
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Wysyłanie wiadomości e-mail
Określenie ustawień SMTP umożliwia wysyłanie obrazów załadowanych na to urządzenie jako załączników poczty
e-mail.
Aby możliwe było korzystanie z tej funkcji, urządzenie musi być połączone z serwerem używającym protokołu SMTP.
Przed wysłaniem obrazów załadowanych na to urządzenie jako załączników poczty e-mail należy sprawdzić
następujące elementy:
•
•
•
•
Środowisko sieciowe służące do połączenia urządzenia z serwerem poczty
Zalecane jest stałe połączenie przez sieć LAN.
Ustawienia serwera SMTP
Użyj narzędzia Embedded Web Server w celu zarejestrowania adresu IP lub nazwy hosta serwera SMTP.
Jeśli określono limity rozmiaru wiadomości e-mail, wysyłanie bardzo dużych wiadomości może nie być
możliwe.
Adres nadawcy
Procedura określania ustawień SMTP została opisana poniżej.
1
Kliknij kolejno opcje Advanced -> SMTP -> General.
2-28
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
2
Wprowadź prawidłowe ustawienia w każdym polu.
Ustawienia określane na ekranie ustawień SMTP zostały opisane poniżej.
Pozycja
SMTP Protocol
Włącza lub wyłącza protokół SMTP. Aby możliwe było korzystanie z poczty
e-mail, ten protokół musi być włączony.
SMTP Port Number
Ustaw numer portu SMTP lub użyj domyślnego portu SMTP o numerze 25.
SMTP Server Name
Wprowadź adres IP serwera SMTP lub jego nazwę. Maksymalna długość nazwy
serwera SMTP i adresu IP wynosi 64 znaki. Jeśli wprowadzana jest nazwa,
należy skonfigurować także adres serwera DNS. Adres serwera DNS można
wprowadzić na karcie TCP/IP General.
SMTP Server Timeout
Wprowadź domyślny limit czasu serwera w sekundach.
Authentication Protocol
Włącza lub wyłącza protokół uwierzytelniania SMTP lub ustawia protokół POP
przed SMTP. Funkcja uwierzytelniania SMTP jest obsługiwana przez system
Microsoft Exchange 2000.
Authenticate as
Uwierzytelnianie można ustawić na podstawie jednego z trzech kont POP3 lub
wybrać inne konto.
Nazwa użytkownika
logowania
Jeśli dla opcji Authenticate wybrano ustawienie Other, ustawiona w tym miejscu
nazwa logowania użytkownika będzie używana dla uwierzytelniania SMTP.
Maksymalna długość nazwy użytkownika wynosi 64 znaki.
Login Password
Jeśli dla opcji Authenticate wybrano ustawienie Other, ustawione w tym miejscu
hasło będzie używane dla uwierzytelniania SMTP. Maksymalna długość hasła
logowania wynosi 64 znaki.
POP before SMTP Timeout
Test
Jeśli dla opcji Authentication Protocol wybrano ustawienie POP before SMTP,
wprowadź limit czasu w sekundach.
Sprawdza, czy możliwe jest pomyślne ustanowienie połączenia SMTP.
E-mail Size Limit
Wprowadź maksymalny rozmiar wysyłanej wiadomości e-mail (w kilobajtach).
Wpisanie wartości 0 powoduje wyłączenie limitu rozmiaru wiadomości e-mail.
Sender Address
Wprowadź adres e-mail osoby odpowiedzialnej za urządzenie, np.
administratora urządzenia, dzięki czemu odpowiedzi i raporty o niedoręczeniu
będą przesyłane do tej osoby, a nie do urządzenia. Aby umożliwić
uwierzytelnianie SMTP, adres nadawcy musi zostać poprawnie wprowadzony.
Maksymalna długość adresu nadawcy wynosi 128 znaków.
Signature
Wprowadź podpis. Jest to dowolny tekst, który będzie umieszczany na końcu
wiadomości e-mail. Podpis często jest używany do dalszej identyfikacji
urządzenia. Maksymalna długość podpisu wynosi 512 znaków.
Domain Restriction
3
Opis
Wprowadź nazwy domen, które będą dopuszczane lub odrzucane. Maksymalna
długość nazwy domeny wynosi 32 znaki. Można także określić adresy e-mail.
Kliknij przycisk Submit.
2-29
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Przygotowanie do wysyłania dokumentów do komputera
Sprawdź informacje, które należy ustawić w urządzeniu, i utwórz folder na dokumenty odbierane w komputerze.
W poniższym objaśnieniu zostały użyte zrzuty ekranowe z systemu Windows 7. Szczegóły tych zrzutów zależą od
wersji systemu operacyjnego Windows.
NOTATKA: Zaloguj się w systemie Windows na konto z uprawnieniami administratora.
Sprawdzenie, co należy wpisać w polu [Nazwa hosta]
Sprawdź nazwę komputera docelowego.
1
W menu Start kliknij polecenie Komputer i Właściwości
systemu.
Sprawdź wyświetloną nazwę komputera.
W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiem
myszy ikonę Mój komputer i wybierz opcję
Właściwości. Zostanie wyświetlone okno dialogowe
Właściwości systemu. Kliknij kartę Nazwa komputera
i sprawdź nazwę komputera.
Jeśli istnieje grupa robocza
W polu Nazwa hosta należy wprowadzić wszystkie
znaki występujące po opisie „Pełna nazwa komputera”.
(Przykład: PC4050)
Jeśli istnieje domena
W polu Nazwa hosta należy wprowadzić znaki po lewej
stronie pierwszej kropki (.) w polu tekstowym „Pełna
nazwa komputera”. (Przykład: pc4050)
2
Po sprawdzeniu nazwy komputera kliknij przycisk
(Zamknij). Okno Właściwości systemu zostanie
zamknięte.
W systemie Windows XP po sprawdzeniu nazwy
komputera kliknij przycisk Anuluj. Okno Właściwości
systemu zostanie zamknięte.
Sprawdzenie, co należy wpisać w polu [Nazwa logowania]
Sprawdź nazwę domeny i nazwę użytkownika stosowaną podczas logowania się do systemu Windows.
1
Z menu Start wybierz polecenie Wszystkie programy
(lub Programy), Akcesoria i Wiersz polecenia.
Pojawi się okno Wiersz polecenia.
2-30
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
2
W oknie oknie Wiersz polecenia wprowadź polecenie
„net config workstation” i naciśnij klawisz Enter.
Przykład: nazwa użytkownika „james.smith”
i nazwa domeny „ABCDNET”
Tworzenie folderu współdzielonego
Sprawdź nazwę domeny i nazwę użytkownika stosowaną podczas logowania się do systemu Windows.
NOTATKA: Jeśli we właściwościach systemu istnieje grupa robocza, skonfiguruj poniższe ustawienia tak, aby
ograniczyć dostęp do folderu do określonego użytkownika lub określonej grupy roboczej.
1 Z menu Start wybierz opcję Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, a następnie kliknij polecenie Opcje
folderów.
W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie w menu Narzędzia
kliknij polecenie Opcje folderów.
2 Kliknij kartę Widok i usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj Kreatora udostępniania (zalecane), które jest widoczne
w części Ustawienia zaawansowane.
W systemie Windows XP kliknij kartę Widok i usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj prostego udostępniania
plików (zalecane), które jest widoczne w części Ustawienia zaawansowane.
3 Aby zamknąć ekran Opcje folderów, kliknij przycisk OK.
1
Utwórz folder na dysku lokalnym (C).
2-31
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
NOTATKA: Przykładowo, utwórz folder „daneskanera” na
dysku lokalnym (C).
2
Kliknij prawym przyciskiem myszy folder daneskanera
i wybierz opcję Udostępnianie
i Udostępnianie zaawansowane. Kliknij przycisk
Udostępnianie zaawansowane.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości
daneskanera.
W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiem
myszy folder daneskanera i wybierz polecenie
Udostępnianie i zabezpieczenia... (lub
Udostępnianie).
3
Zaznacz pole wyboru Udostępnij ten folder i kliknij
przycisk Uprawnienia.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Uprawnienia dla
daneskanera.
W systemie Windows XP zaznacz pole wyboru
Udostępnij ten folder i kliknij przycisk Uprawnienia.
4
Kliknij przycisk Dodaj.
2-32
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
5
Wprowadź w polu tekstowym nazwę użytkownika
i kliknij przycisk OK.
2
6
Wybierz wprowadzonego użytkownika, wybierz
uprawnienia Zmiana i Odczyt, a następnie kliknij
przycisk OK.
W systemie Windows XP przejdź do kroku 8.
NOTATKA: Wybranie opcji „Wszyscy” spowoduje nadanie uprawnień wszystkim osobom w sieci. Aby zwiększyć
poziom bezpieczeństwa, zalecamy wybranie opcji Wszyscy i usunięcie zaznaczenia przy uprawnieniu Odczyt.
7
Aby zamknąć ekran, kliknij przycisk OK na ekranie
Zaawansowane udostępnianie.
8
Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie przycisk
Edytuj.
W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiem
myszy kartę Zabezpieczenia, a następnie przycisk
Dodaj.
9
Aby dodać użytkownika w polu Nazwy grupy lub
użytkownika postępuj w ten sam sposób jak
w kroku 5.
2-33
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
10 Wybierz dodanego użytkownika, wybierz uprawnienia
Zmiana i Odczyt i wykonanie, a następnie kliknij
przycisk OK.
Sprawdzanie opcji [Ścieżka]
Sprawdź nazwę udziału współdzielonego folderu, który będzie miejscem docelowym dla dokumentu.
1
Wprowadź „\\pc4050” w polu „Wyszukiwanie programów
i plików” w menu Start.
Zostanie wyświetlony ekran Wyniki wyszukiwania.
W systemie Windows XP kliknij w menu Start polecenie
Wyszukaj, wybierz opcję Wszystkie pliki i foldery, a
następnie znajdź komputer docelowy, do którego plik
zostanie przesłany.
W oknie Pomocnik wyszukiwania kliknij opcję
Komputery lub osoby i opcję Komputer w sieci.
W polu tekstowym „Nazwa komputera:” wprowadź
sprawdzoną nazwę komputera (pc4050) i kliknij opcję
Wyszukaj.
2
Kliknij wyrażenie „\\pc4050\daneskanera”, które pojawiło
się w wynikach wyszukiwania.
W systemie Windows XP kliknij dwukrotnie nazwę
komputera („pc4050”), która pojawiła się
w wynikach wyszukiwania.
3
Sprawdź wyświetlony folder.
Sprawdź pasek adresu. Jako ścieżkę należy wprowadzić
ciągi tekstowe począwszy od trzeciego (f ).
2-34
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiem
myszy folder daneskanera i sprawdź pasek adresu.
Znaki po prawej stronie trzeciego ukośnika (\)
odpowiadają danym, które należy wpisać w polu
Ścieżka.
(Przykład: daneskanera)
NOTATKA: Istnieje możliwość określenia podfolderu w folderze współdzielonym jako miejsca, do którego będą
przesyłane dane. W tym przypadku w polu Ścieżka należy wpisać „nazwa udziału\nazwa folderu
w folderze współdzielonym”. W powyższym przykładowym oknie Ścieżka to „daneskanera\projektA”.
Konfiguracja zapory systemu Windows (w systemie Windows 7)
Wprowadź ustawienia udostępniania plików i drukarek, a następnie ustaw port używany podczas transmisji SMB.
NOTATKA: Zaloguj się w systemie Windows na konto z uprawnieniami administratora.
Sprawdzanie udostępniania plików i drukarek
1
Z menu Start wybierz opcję Panel sterowania, System
i zabezpieczenia, a następnie kliknij opcję Zezwalaj
programowi na dostęp przez Zaporę systemu
Windows.
NOTATKA: Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.
2
Kliknij polecenie Zmień ustawienia, zaznacz pole
wyboru Udostępnianie plików i drukarek, a następnie
kliknij przycisk OK.
2-35
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Dodawanie portu
1
W menu Start wybierz opcje Panel sterowania, System
i zabezpieczenia oraz Sprawdź stan zapory.
2
Kliknij polecenie Ustawienia zaawansowane
3
Kliknij polecenie Reguły przychodzące.
4
Kliknij polecenie Nowa reguła.
5
Wybierz opcję Port i kliknij przycisk Dalej.
2-36
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
6
Wybierz opcję TCP, Określone porty lokalne, wpisz
„139” i kliknij przycisk Dalej.
2
7
Wybierz opcję Zezwalaj na połączenie i kliknij przycisk
Dalej.
8
Sprawdź, czy wszystkie pola wyboru zostały
zaznaczone, i kliknij przycisk Dalej.
2-37
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
9
Wpisz „Skanuj do SMB” w polu „Nazwa” i kliknij przycisk
Zakończ.
NOTATKA: W celu ustawienia portu w systemach Windows XP lub Windows Vista wykonaj poniższą procedurę.
1 Z menu Start wybierz opcję Panel sterowania, System i zabezpieczenia (lub Centrum zabezpieczeń)
i zaznacz pole Stan zapory (lub Zapora systemu Windows).
Po wyświetleniu okna Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.
2 Kliknij kartę Wyjątki i przycisk Dodaj port...
3 Określ ustawienie Dodawanie portu.
W polu „Nazwa” wpisz dowolną nazwę (na przykład Skanuj do SMB). Będzie to nazwa nowego portu. W polu
„Numer portu” wpisz „139”. Dla opcji „Protokół” wybierz TCP.
4 Aby zamknąć ekran Dodawanie portu, kliknij przycisk OK.
2-38
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ładowanie papieru
Standardowo papier może być włożony do kasety oraz na tacę uniwersalną. Podajnik papieru jest również dostępny
jako wyposażenie opcjonalne.
Przed włożeniem papieru
Otwierając nową ryzę papieru, przewertuj kartki w sposób
pokazany poniżej, tak by rozdzielić arkusze od siebie przed
umieszczeniem ich w podajniku.
1
Zegnij ryzę arkuszy, tak by jej środek uniósł się.
2
Trzymając oba końce stosu, próbuj rozciągać je tak, aby
doszło do rozdzielenia stosu.
3
Unosząc prawą i lewą rękę naprzemiennie doprowadź
do utworzenia szczeliny powietrznej pomiędzy
arkuszami papieru.
4
Na koniec wyrównaj arkusze, wykorzystując płaską
nawierzchnię, np. blat stołu.
Jeśli papier jest pomarszczony lub zgięty, przed
włożeniem należy go wygładzić. Pogięte lub
pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie.
UWAGA: Jeśli kopiowanie odbywa się papierze używanym
(już wcześniej wykorzystanym do kopiowania), nie można
stosować arkuszy zszytych lub spiętych razem. Może to
spowodować uszkodzenie urządzenia.
NOTATKA: Jeśli wydruki są pozwijane lub nierówno spięte,
wówczas stos w kasecie należy odwrócić na drugą stronę.
Unikaj ekspozycji papieru na wysoką temperaturę
i wysoką wilgotność, ponieważ wilgoć zawarta w
papierze może powodować problemy z kopiowaniem.
Po włożeniu papieru na tacę uniwersalną lub do kaset,
pozostałe arkusze należy szczelnie zabezpieczyć w ich
opakowaniu.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas, zabezpiecz pozostały papier przed wilgocią,
wyjmując go z kaset urządzenia i zamykając szczelnie
w opakowaniu.
NOTATKA: W przypadku korzystania ze specjalnego
papieru, np. firmowego, z nadrukowanymi nagłówkami, logo
lub nazwą firmy albo z otworami należy zapoznać-.
2-39
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ładowanie papieru do kaset
Do standardowej kasety można załadować papier zwykły, makulaturowy albo kolorowy.
W standardowej kasecie mieści się do 500 arkuszy papieru zwykłego w formacie A4 lub mniejszym (80 g/m2).
Obsługiwane są następujące rozmiary papieru: Legal, Oficio II, Letter, Executive, Statement, A4, B5, A5, A6, Folio i
16K.
WAŻNE:
•
Nie należy stosować papieru do drukarek atramentowych ani żadnego innego rodzaju papieru ze specjalną
powłoką powierzchniową. (Takie rodzaje papieru mogą zakleszczać się w drukarce i powodować inne problemy).
•
W przypadku używania innych typów nośnika niż zwykły papier (takich jak papier makulaturowy lub kolorowy)
należy zawsze określić ustawienie typu nośnika. (Patrz Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w
kasetach na stronie 2-48).
Do kaset można włożyć papier o gramaturze do 120 g/m2.
•
Nie należy wkładać do kaset papieru cięższego niż 120 g/m2. Jeśli papier jest cięższy niż 120 g/m2, należy
skorzystać z tacy uniwersalnej.
NOTATKA: Papier formatu Statement i A6 można używać jedynie w kasecie 1.
1
Wyciągnij kasetę w całości z drukarki.
WAŻNE: Przy wyciąganiu kasety z drukarki upewnij się, że
jest ona podtrzymywana i nie spadnie.
We wnętrzu kasety oznaczono standardowe formaty
papieru.
2-40
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
2
Obróć selektor rozmiaru papieru tak, aby rozmiar
używanego papieru pojawił się w oknie rozmiaru.
NOTATKA: W przypadku ustawienia selektora rozmiaru
papieru na OTHER, rozmiar papieru należy określić na
panelu operacyjnym drukarki. Patrz Określanie rozmiaru
papieru i nośnika na stronie 2-48.
3
Pociągnij dźwignię zwalniającą lewej prowadnicy
i przesuń ją do wybranego rozmiaru papieru.
4
Jeśli chcesz skorzystać z papieru dłuższego niż A4,
wyciągnij przedłużenia kasety papieru, naciskając
pojedynczo dźwignię blokującą, i dopasuj je do
wybranego rozmiaru papieru.
5
Pociągnij dźwignię zwalniającą i przesuń blokadę
papieru tak, aby dopasować ją do wybranego rozmiaru.
W przypadku używania niestandardowego rozmiaru
papieru całkowicie wyciągnij prowadnicę szerokości
papieru i prowadnicę długości papieru, włóż papier, a
następnie dopasuj położenie prowadnic szerokości
papieru i prowadnicy długości papieru do jego rozmiaru.
Wyreguluj prowadnice i blokadę tak, aby lekko dotykały
papieru.
2-41
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
6
Umieść papier w kasecie. Upewnij się, że papier jest
skierowany stroną do zadrukowania w dół i nie jest
pomarszczony, pogięty ani uszkodzony.
NOTATKA: Załaduj maksymalnie tyle papieru, ile mieści się
poniżej ograniczników na prowadnicach.
W kasecie mieści się do 500 arkuszy papieru zwykłego
w formacie A4 lub mniejszym (80 g/m2).
7
Ułóż stos papieru tak, aby mieścił się poniżej klipsów, tak
jak pokazano poniżej.
8
Włóż kasetę do otworu w drukarce. Wepchnij kasetę
prosto na maksymalną głębokość.
2-42
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Po prawej stronie kasety z papierem znajduje się
wskaźnik papieru, który wskazuje liczbę pozostałych
arkuszy. Gdy papier w kasecie skończy się, wskaźnik
opadnie do poziomu
(pusty).
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną
Na tacy uniwersalnej mieści się do 100 arkuszy papieru zwykłego w formacie A4 lub mniejszym (80 g/m2).
Taca uniwersalna obsługuje rozmiary papieru od A4 do A6, Hagaki od Legal do Statement-R oraz 16K. Upewnij się,
że korzystasz z tacy uniwersalnej podczas drukowania na papierze specjalnym.
WAŻNE: W przypadku używania innych typów nośnika niż zwykły papier (takich jak papier makulaturowy lub
kolorowy) należy zawsze określić ustawienie typu nośnika. (Patrz Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy
uniwersalnej na stronie 2-50). Jeżeli korzystasz z papieru o masie 106 g/m2 lub większej, ustaw typ nośnika na
Gruby.
Pojemność tacy uniwersalnej jest następująca.
•
Papier zwykły w formacie A4 lub mniejszym (80 g/m2), makulaturowy lub kolorowy: 100 arkuszy
•
Hagaki: 1 arkusz
•
Folia OHP: 1 arkusz
•
Koperta: 5 arkuszy
NOTATKA: Przy wkładaniu papieru w nietypowym rozmiarze wprowadź rozmiar zgodnie z poleceniami zawartymi
w sekcji Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie 2-50.
Przy korzystaniu z papieru specjalnego (przezroczystego lub grubego) wybierz typ nośnika zgodnie z poleceniami
zawartymi w części Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie 2-50.
1
Pociągnij tacę uniwersalną do siebie, aż się zatrzyma.
2-43
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
2
Wyciągnij przedłużenie.
3
Dopasuj położenie prowadnic na tacy uniwersalnej.
Standardowe rozmiary papieru są oznaczone na tacy
uniwersalnej. W przypadku standardowych rozmiarów
papieru przesuń prowadnice do odpowiadającego im
oznaczenia.
4
Wyrównaj papier w stosunku do prowadnic i wsuń go na
maksymalną głębokość.
NOTATKA: Jeśli papier jest w znacznym stopniu
zmarszczony w jednym kierunku, na przykład jeśli został już
zadrukowany po jednej stronie, spróbuj zwinąć papier w
przeciwnym kierunku, aby zrekompensować zmarszczenie.
W takim przypadku wydrukowane arkusze nie będą już
zmarszczone.
Prawidłowo
Nieprawidłowo
W przypadku ładowania kopert pamiętaj o zamknięciu
klapki i włożeniu kopert stroną przeznaczoną do zadruku
2-44
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
w górę. Włóż koperty do oporu wzdłuż prowadnicy
z klapką z przodu lub po lewej stronie.
5
Ustaw rozmiar papieru w tacy uniwersalnej na panelu
operacyjnym drukarki. Patrz Określanie rozmiaru
papieru i nośnika na stronie 2-48.
2-45
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ładowanie kopert
Do tacy uniwersalnej można załadować pięć kopert.
Urządzenie obsługuje następujące formaty kopert.
Dopuszczalne koperty
Rozmiar
Hagaki
148×100 (mm)
Oufuku Hagaki
148×200 (mm)
Youkei 2
162×114 (mm)
Youkei 4
235×105 (mm)
Monarch
3 7/8"×7 1/2"
Koperta #10 (Commercial #10)
4 1/8"×9 1/2"
Koperta DL
110×220 (mm)
Koperta C5
162×229 (mm)
Executive
7 1/4"×10 1/2"
Koperta #9 (Commercial #9)
3 7/8"×8 7/8"
Koperta #6 (Commercial #6 3/4)
3 5/8"×6 1/2"
Aby drukować na kopertach, użyj przycisków w jednostce tylnej, aby włączyć tryb kopert.
1
Otwórz tylną pokrywę.
2
Naciśnij dwa przyciski kopert (zielone), aby zmienić tryb
podawania papieru na tryb kopert.
UWAGA: Jednostka utrwalacza znajdująca się
wewnątrz drukarki jest gorąca. Nie dotykaj jej rękami,
ponieważ może to spowodować oparzenie.
2-46
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
3
Zamknij tylną pokrywę.
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami w części Ładowanie
papieru na tacę uniwersalną na stronie 2-43.
NOTATKA: W przypadku drukowania na papierze zwykłym
naciśnij dwa przyciski kopert (zielone), aby zmienić tryb
podawania papieru na tryb papieru zwykłego.
Aby załadować koperty lub tekturę na tacę uniwersalną
Załaduj kopertę stroną do zadrukowania ułożoną do góry.
Zamknij klapkę.
Zwrotna karta pocztowa
(Oufuku Hagaki)
Tektura
(Hagaki)
Koperty
portretowe
Koperty poziome
NOTATKA: Włóż rozłożoną zwrotną kartę pocztową (Oufuku Hagaki).
WAŻNE: Sposób wkładania kopert (orientacja i ułożenie)
zależy od ich rodzaju. Upewnij się, że koperta została
włożona prawidłowo. W przeciwnym razie koperta zostanie
nadrukowana w złym kierunku lub na złej stronie.
NOTATKA: Wkładając koperty na tacę uniwersalną, wybierz
rodzaj koperty, stosując się do wskazówek zawartych
w sekcji Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy
uniwersalnej na stronie 2-50.
2-47
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Określanie rozmiaru papieru i nośnika
Domyślne ustawienie rozmiaru papieru dla kasety, tacy uniwersalnej i opcjonalnego podajnika papieru (kasety 2–4)
to [Letter], natomiast domyślne ustawienie typu nośnika to [Zwykły].
Aby ustalić typ papieru umieszczonego w kasetach, należy określić ustawienie rozmiaru papieru i typu nośnika. (Patrz
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasetach na stronie 2-48).
Aby ustalić typ papieru umieszczonego na tacy uniwersalnej, należy określić ustawienie rozmiaru papieru. (Patrz
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej na stronie 2-50).
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika w kasetach
Aby ustalić typ papieru umieszczonego w kasecie lub opcjonalnym podajniku papieru (kasety 2–4), należy określić
rozmiar papieru. Ustawienie typu papieru należy określać również wtedy, gdy używany jest typ nośnika inny niż
papier zwykły.
Metoda
ustawiania
Określany rozmiar/rodzaj
Rozmiar papieru
Wybierz jeden ze standardowych rozmiarów papieru. Rozmiar
papieru można wybrać spośród następujących.
Rozmiar w calach: Letter, Legal, Statement* i Oficio II
Rozmiar metryczny: A4, A5, A6*, B5, Folio i 16K
Typ nośnika
Zwykły, Szorstki, Makulaturowy, Zadrukowany, Czerpany,
Kolorowy,
Dziurkowany, Z nagłówkiem, Wys.jakość oraz Niestand. 1~8**
*
**
Papier formatu Statement i A6 można używać jedynie w kasecie 1.
Aby zmienić typ nośnika na inny niż Zwykły.
NOTATKA: W przypadku korzystania z urządzeń wyposażonych w funkcję faksu odbierane faksy można drukować
na następujących rodzajach nośników:
Zwykły, Makulaturowy, Czerpany, Kolorowy, Wys. jakość oraz Szorstki
W przypadku ustawienia selektora rozmiaru papieru w kasecie na OTHER, istnieje możliwość ustawienia rozmiaru
papieru w kasecie.
1
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Logow. ]
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na panelu
operacyjnym jednostki głównej.
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
wyświetlony zostanie ekran logowania. Aby się
zalogować, wprowadź identyfikator użytkownika i hasło.
NOTATKA: Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania
znaków, patrz Sposób wpisywania znaków na Dodatek-2.
2-48
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Menu sys./licz.: a b
3 System
4 Log.u¿./roz.zad.
5 Ustaw. wspólne
*********************
Ustaw. wspólne:
a b
1
Język
*********************
2 Ekran domyślny
3 Dźwięk
[ Wyjdź ]
Ust. oryg./pap.: a b
1
Niest. roz. ory.
*********************
2 Dom. rozm. oryg.
3 Niest. rozm. pap.
[ Wyjdź ]
2
W Menu sys./licz. naciśnij klawisz  lub , aby wybrać
opcję [Ustaw. wspólne].
2
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu Ustaw.
wspólne.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Ust. oryg./
pap.].
5
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu Ust.
oryg./pap.
6
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz jedną z opcji od
[Ustaw. kasety 1] do [Ustaw. kasety 4].
NOTATKA: Opcje [Kaseta 2], [Kaseta 3] i [Kaseta 4] są
wyświetlane, gdy zostały zainstalowane kasety opcjonalne.
Przy wybieraniu kasety jednostki głównej (kasety 1)
postępuj zgodnie z poniższą procedurą. Podobnie
postępuj przy wybieraniu kasety opcjonalnej (kasety 2–
4).
Ustaw. kasety 1: a b
1
Rozmiar kasety 1
*********************
2 Typ kasety 1
[ Wyjdź
7
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu Ustaw.
kasety 1.
8
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Rozmiar
kasety 1].
9
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Rozmiar kasety 1.
]
Rozmiar kasety 1: a b
1
*Lettera
*********************
2 Legala
3 Statementa
2-49
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
10 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądany rozmiar
papieru, a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie wyświetlany jest napis Ukończone., po czym
następuje powrót do menu Ustaw. kasety 1.
Ustaw. kasety 1: a b
1 Rozmiar kasety 1
2
Typ kasety 1
*********************
[ Wyjdź
11 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Typ
kasety 1].
]
Typ kasety 1:
a b
1
*Zwykły
*********************
2 Szorstki
3 Makulatur.
12 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Typ
kasety 1.
13 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądany typ
papieru, a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie wyświetlany jest napis Ukończone., po czym
następuje powrót do menu Ustaw. kasety 1.
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika dla tacy uniwersalnej
Aby ustalić typ papieru umieszczonego na tacy uniwersalnej, należy określić ustawienie rozmiaru papieru. W
przypadku używania typów nośnika innych niż papier zwykły, należy określić typ nośnika.
Pozycja
Rozmiar
papieru
Typ nośnika
*
Opis
Rozmiary
standardowe
Wybierz jeden ze standardowych rozmiarów papieru. Rozmiar papieru
można wybrać spośród następujących.
Rozmiar w calach: Letter, Legal, Statement, Executive i Oficio II
Rozmiar metryczny: A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 16K, ISO B5, koperta
#10 (Commercial #10), koperta #9 (Commercial #9), koperta #6
(Commercial #6 3/4), koperta Monarch, koperta DL, koperta C5,
Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2 i Niestandardowa
Wpis rozmiaru
Wprowadź rozmiar nie wyszczególniony w rozmiarach
standardowych.
Rozmiar papieru można wybrać spośród następujących.
Rozmiar w calach:
X (poziomo): 5,83-14,02 cala (narastająco co 0,01 cala),
Y (pionowo): 2,16-8,50 cala (narastająco co 0,01 cala),
Rozmiar metryczny:
X (poziomo): 148-356 mm (narastająco co 1 mm),
Y (pionowo): 70-216 mm (narastająco co 1 mm)
Typ nośnika można wybrać spośród następujących:
Zwykły, folia, szorstki, kalka, etykiety, makulaturowy, zadrukowany,
czerpany, karton, kolorowy, dziurkowany, z nagłówkiem, koperta,
gruby, wysoka jakość oraz niestandardowy 1-8*
Aby zmienić typ nośnika na inny niż Zwykły.
2-50
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
NOTATKA: W przypadku korzystania z urządzeń wyposażonych w funkcję faksu i tacy uniwersalnej do drukowania
odbieranych faksów dostępne są następujące typy nośników:
Zwykły, Makulaturowy, Czerpany, Kolorowy, Wys. jakość oraz Szorstki.
1
Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zalogowany, po
wywołaniu funkcji zarządzania użytkownikami
wyświetlony zostanie ekran logowania. Aby się
zalogować, wprowadź identyfikator użytkownika i hasło.
Nazwa logowania: L b
********************
Hasło logowania:
[ Logow. ]
Menu sys./licz.: a b
3 System
4 Log.u¿./roz.zad.
5 Ustaw. wspólne
*********************
Ustaw. wspólne:
a b
1
Język
*********************
2 Ekran domyślny
3 Dźwięk
[ Wyjdź ]
Ust. oryg./pap.: a b
1
Niest. roz. ory.
*********************
2 Dom. rozm. oryg.
3 Niest. rozm. pap.
[ Wyjdź ]
Ust. tacy MP:
a b
1
Rozmiar tacy WF
*********************
2 Typ tacy WF
[ Wyjdź
Naciśnij klawisz System Menu/Counter na panelu
operacyjnym jednostki głównej.
NOTATKA: Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania
znaków, patrz Sposób wpisywania znaków na Dodatek-2.
2
W Menu sys./licz. naciśnij klawisz  lub , aby wybrać
opcję [Ustaw. wspólne].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu Ustaw.
wspólne.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Ust. oryg./
pap.].
5
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu Ust.
oryg./pap.
6
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Ust. tacy MP].
7
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlone menu Ust.
tacy MP.
]
2-51
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Rozmiar tacy WF: a b
1
*Lettera
*********************
2 Legala
3 Statementa
8
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Rozmiar
tacy WF].
9
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Rozmiar tacy WF.
10 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądany rozmiar
papieru, a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis Ukończone., po
czym nastąpi powrót do menu Ust. tacy MP.
Ust. tacy MP:
a b
1 Rozmiar tacy WF
2
Typ tacy WF
*********************
[ Wyjdź
11 Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Typ tacy WF].
]
Typ tacy WF:
a b
1
*Zwykły
*********************
2 Folia
3 Szorstki
12 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Typ
tacy WF.
13 Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądany typ
papieru, a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis Ukończone., po
czym nastąpi powrót do menu Ust. tacy MP.
2-52
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ładowanie oryginałów
Ładując oryginały w celu ich kopiowania, wysyłania lub zapisywania należy stosować się do poniższych instrukcji.
Umieszczanie oryginałów na płycie
Na płycie można również umieszczać oryginały, które nie są zwykłymi arkuszami papieru, np. książki lub czasopisma.
1
Otwórz procesor dokumentów.
NOTATKA: Przed otwarciem procesora dokumentów
upewnij się, że na tacy oryginałów lub na płycie wydawania
oryginałów nie pozostawiono żadnych oryginałów. Oryginały
pozostawione na płycie oryginałów lub na tacy wydawania
oryginałów mogą wypaść z urządzenia po otwarciu
procesora dokumentów.
W przypadku oryginałów o grubości równej lub większej niż
40 mm moduł przetwarzania dokumentów należy pozostawić
otwarty.
2
Umieść oryginał. Dokument połóż stroną do kopiowania
w dół i, rozpoczynając od tylnego lewego rogu jako
punktu odniesienia, wyrównaj go z płytami wskaźnika
rozmiaru oryginału.
3
Zamknij procesor dokumentów.
WAŻNE: W trakcie zamykania pokrywy oryginałów nie
należy jej mocno dociskać. Nadmierny nacisk może
doprowadzić do pęknięcia szklanej płyty.
Jeśli grubość oryginału przekracza 40 mm, nie zamykaj
procesora dokumentów.
NOTATKA: Wokół krawędzi oraz na środku kopii
otwieranych oryginałów (np. książki) mogą powstać cienie.
UWAGA: Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy pozostawiać
otwartego procesora dokumentów.
2-53
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów
Procesor dokumentów automatycznie skanuje każdą ze stron oryginałów wielostronicowych. Obie strony oryginałów
dwustronnych są skanowane.
Oryginały obsługiwane przez procesor dokumentów
Procesor dokumentów obsługuje następujące typy oryginałów.
Waga
Od 50 do 120 g/m2 (skanowanie dwustronne: od 50 do 110 g/m2)
Rozmiar
Maksymalnie A4 do minimalnie A5
Maksymalnie Legal do minimalnie Statement
Pojemność
Papier zwykły, papier kolorowy, papier makulaturowy,
Papier wysokiej jakości: 50 arkuszy
Papier gruby (110 g/m2): 36 arkuszy
Papier gruby (120 g/m2): 33 arkusze
Papier artystyczny: 1 arkusz
Oryginały nieobsługiwane przez procesor dokumentów
Nie należy używać procesora dokumentów do następujących rodzajów oryginałów.
•
Miękkie oryginały, np. arkusze winylowe
•
Oryginały przeźroczyste, np. folie OHP
•
Kalka maszynowa
•
Oryginały o bardzo śliskich nawierzchniach
•
Oryginały z taśmą klejącą lub klejem
•
Wilgotne oryginały
•
Oryginały z naniesionym korektorem, który jeszcze nie wysechł
•
Oryginały o nieregularnych kształtach (nieprostokątne)
•
Oryginały z wyciętymi sekcjami
•
Mocno pognieciony papier
•
Pofałdowane oryginały (przed włożeniem należy wyprostować zagięcia. W przeciwnym razie może to
doprowadzić do zablokowania oryginałów).
•
Oryginały spięte zszywkami lub spinaczami (Przed włożeniem oryginałów należy usunąć spinacze oraz zszywki,
wyprostować zgięcia i pomarszczenia. W przeciwnym razie może to doprowadzić do zablokowania oryginałów).
Sposób wkładania oryginałów
WAŻNE: Przed włożeniem oryginałów należy upewnić się, że na płycie wydawania oryginałów nie pozostał żaden
dokument. Pozostawienie dokumentów na płycie wydawania oryginałów może spowodować zablokowanie kolejno
wydawanych oryginałów.
2-54
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
1
Dopasuj prowadnice szerokości oryginałów do rozmiaru
oryginałów.
2
2
Umieść oryginały. Stronę do odczytu skieruj w górę
(pierwszą stronę w przypadku oryginałów
dwustronnych). Przednią krawędź oryginału wepchnij do
oporu do procesora dokumentów.
WAŻNE: Upewnij się, że prowadnice szerokości oryginałów
są idealnie dopasowane do rozmiaru oryginałów. Jeśli nie,
należy je ponownie dopasować. Niedopasowanie prowadnic
może doprowadzić do zablokowania oryginałów.
Upewnij się, że włożone oryginały nie przekraczają
wskaźnika poziomu. Przekroczenie poziomu
maksymalnego może spowodować zablokowanie
oryginałów (patrz rysunek).
Oryginały z otworami lub perforacją powinny być
wkładane w taki sposób, by otwory lub perforacja były
skanowane na końcu (a nie jako pierwsze).
2-55
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania
2-56
3 Podstawowa obsługa
Niniejszy rozdział opisuje następujące czynności.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Logowanie/wylogowanie ................................................................... 3-2
Klawisze szybkiego dostępu i klawisze programowania ................... 3-3
Obszar wyświetlania komunikatów.................................................... 3-6
Kopiowanie........................................................................................ 3-7
Drukowanie – drukowanie z aplikacji .............................................. 3-16
Wysyłanie ........................................................................................ 3-18
Ekran Potwierdź miejsce docelowe................................................. 3-25
Określanie miejsca docelowego...................................................... 3-26
Anulowanie zadań ........................................................................... 3-29
Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru ............................ 3-30
3-1
Podstawowa obsługa
Logowanie/wylogowanie
Jeśli administracja logowaniem użytkownika jest włączona, w celu skorzystania z urządzenia należy wprowadzić
nazwę użytkownika i hasło.
NOTATKA: Jeżeli zapomnisz swojej nazwy użytkownika albo hasła, nie zalogujesz się. W takim przypadku zaloguj
się z uprawnieniami administratora i zmień swoją nazwę użytkownika albo hasło.
Logowanie
NOTATKA: Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków na
Dodatek-2.
Nazwa logowania: L b
*******************
Hasło logowania:
1
Jeśli w czasie wykonywanych czynności wyświetlany
jest przedstawiony poniżej ekran, wprowadź nazwę
logowania.
2
Naciśnij klawisz . Kursor wprowadzania zostanie
przeniesiony do pola Hasło logowania.
3
Wprowadź hasło logowania.
[ Logow. ]
Naciśnij klawisz , aby przesunąć kursor wprowadzania
do pola Nazwa logowania.
4
Sprawdź poprawność nazwy użytkownika i hasła
logowania i naciśnij przycisk [Logowanie] (prawy klawisz
Select).
NOTATKA: Ustawienia fabryczne urządzenia określają
następujące dane logowania administratora.
Nazwa logowania: 4000
Hasło logowania: 4000
Wylogowanie
Aby wylogować się z urządzenia, naciśnij klawisz Logout.
Ponownie zostanie wyświetlony ekran wprowadzania nazwy
logowania i hasła.
3-2
Podstawowa obsługa
Klawisze szybkiego dostępu i klawisze programowania
Poniżej zostały opisane klawisze szybkiego wyboru i klawisze programowania na panelu operacyjnym.
Klawisz szybkiego wyboru
Po przypisaniu miejsc docelowych do klawiszy szybkiego wybierania można wprowadzać żądane miejsce,
naciskając odpowiedni klawisz szybkiego wybierania. Opis przypisywania miejsca docelowego do klawisza
szybkiego wybierania można znaleźć.
Wprowadzanie miejsca docelowego za pomocą klawiszy szybkiego wybierania
Wpis adresu:
*
B b
ABC
[ Tekst
1
Na ekranie Wpis adresu naciśnij klawisz szybkiego
dostępu, do którego przypisane jest żądane miejsce
docelowe
Przywoływanie miejsc docelowych klawiszami
szybkiego dostępu 1–11
]
Naciśnij klawisz szybkiego dostępu, do którego zostało
przypisane dane miejsce docelowe.
Przywoływanie miejsc docelowych klawiszami
szybkiego dostępu 12–22
Naciśnij klawisz Shift Lock, aby włączyć lampkę obok
klawiszy, a następnie naciśnij klawisz szybkiego
dostępu, do którego przypisane zostało dane miejsce
docelowe.
Wpis adresu
A b
5y@###########.co.jp*
ABC
[ Tekst
]
2
Miejsce docelowe przypisane do klawisza szybkiego
dostępu zostanie przywołane i automatycznie
wprowadzone na ekranie.
WAŻNE: Miejsce docelowe wprowadzone poprzednio
zostanie nadpisane.
3-3
3
Podstawowa obsługa
Klawisze programowania
Ustawienia różnych, często używanych funkcji kopiowania i wysyłania można łącznie zapisać w postaci programu.
Następnie można zmieniać bieżące ustawienia różnych funkcji na ustawienia zarejestrowane, naciskając jedynie
jeden z klawiszy Program 1 do Program 4.
NOTATKA: Następujące funkcje zostały już przypisane do klawisza Program 1. Funkcja ta umożliwia kopiowanie
przedniej i tylnej strony dowodu osobistego lub innego dokumentu o rozmiarze mniejszym niż format Statement lub
A5 na jednej stronie. Chociaż funkcje są usuwane przez zastąpienie klawisza Program 1, istnieje możliwość
przypisania identycznych ustawień przy użyciu klawisza Function Menu.
Połącz: 2 w 1
Skanowanie ciągłe: Wł.
Rozmiar oryginału: Statement (modele z wymiarami w calach)/A5 (modele z wymiarami metrycznymi)
Wybór papieru: Kaseta 1
Opcje powiększania: Automatyczne powiększanie
Funkcja ID Card Copy (Kopia karty ID) jest przypisana
do klawisza Program 1. W przypadku usunięcia funkcji
przez zastąpienie klawisza Program 1 naklej etykietę
dołączoną do urządzenia i napisz na niej nazwę funkcji.
Przypisywanie ustawień
Po zmianie ustawień naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy
jeden z klawiszy od Program 1 do Program 4, do którego
chcesz przypisać ustawienia. Bieżące ustawienia zostaną
przypisane do wybranego klawisza programowania.
Przypisano.
z Program 1
Zmiana i usuwanie ustawień
Menu:
a b
1
Nadpisz
*********************
2 Usuń
Nadpisz.
Na pewno?
z Program 1
[
Tak
] [
Nie
1
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy jeden z klawiszy
od Program 1 do Program 4, do którego są przypisane
zmieniane/usuwane ustawienia. Zostanie wyświetlony
ekran Menu.
2
Aby zastąpić przypisane ustawienia ustawieniami
bieżącymi, naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję
[Nadpisz]., a następnie naciśnij klawisz OK. Pojawi się
ekran potwierdzenia. Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz
Select), aby zmienić ustawienia.
]
3-4
Podstawowa obsługa
Aby usunąć przypisane ustawienia, naciśnij klawisz 
lub  i wybierz opcję [Usuń]. a następnie klawisz OK.
Pojawi się ekran potwierdzenia. Wybierz opcję [Tak]
(lewy klawisz Select), aby usunąć przypisane
ustawienia.
Usuń.
Na pewno?
z Program 1
[
Tak
] [
Nie
]
3
Przywoływanie ustawień
Naciśnij jeden z klawiszy od Program 1 do Program 4, do którego przypisane są przywoływane ustawienia. Bieżące
ustawienia różnych funkcji zostaną zastąpione ustawieniami przypisanymi do tego klawisza.
Kopia karty ID
Procedura korzystania z funkcji kopiowania karty ID została opisana poniżej.
1
Jeśli klawisz/wskaźnik Copy nie świeci się, naciśnij
klawisz Copy.
NOTATKA: Jeżeli obszar wyświetlania komunikatów jest
wyłączony, naciśnij klawisz Power i poczekaj, aż urządzenie
się rozgrzeje.
2
Umieść oryginał na płycie.
Ułóż kartę stroną przeznaczoną do zeskanowania w dół
w środku obszaru skanowania formatu Statement lub
A5.
NOTATKA: Aby uzyskać informacje na temat instrukcji
ładowania, patrz Ładowanie oryginałów na stronie 2-53.
Przywołano.
3
Naciśnij klawisz Program 1.
Funkcja Kopia karty ID zostanie przywołana.
z Program 1
4
Naciśnij klawisz Start. Rozpoczyna się skanowanie.
5
Odwróć oryginał na płycie i naciśnij klawisz Start.
6
Po zeskanowaniu wszystkich oryginałów naciśnij
przycisk [Zak.skan] (prawy klawisz Select), aby
rozpocząć kopiowanie.
3-5
Podstawowa obsługa
Obszar wyświetlania komunikatów
W poniższych przykładach wyjaśniono komunikaty i ikony używane w obszarze wyświetlania komunikatów.
Gotowość do kopiowania.
Kopie: 1
A4a
A4q s
100%
[ Powięk.] [
]
1
2
3
4
5
1
6
7
Ekran kopiarki
Gotowa do wysłania.
M doc: 1
p :sally@###########N
1-str.
[ Dupleks ] [
]
Ekran wysyłania
Numer
referencyjny
Znaczenie
1
Oznacza bieżący stan urządzenia. Przy korzystaniu z panelu operacyjnego
wyświetla również nazwę bieżącego menu.
2
Wyświetla ikonę oznaczającą aktualnie wybrane źródło podawania papieru.
Znaczenie każdej z ikon zostało przedstawione poniżej.
W tym momencie wybrana jest standardowa kaseta z papierem. Gdy ta
ikona wyświetlana jest w postaci , oznacza brak papieru w kasecie.
W tym momencie wybrana jest kaseta z papierem opcjonalnego
podajnika papieru. Gdy ta ikona wyświetlana jest w postaci ,
lub
oznacza brak papieru w kasecie.
F
W tym momencie wybrana jest taca uniwersalna. Gdy ta ikona
wyświetlana jest w postaci L, oznacza brak papieru na tacy.
3
Wyświetla rozmiar oryginału lub oryginałów.
4
Wyświetla aktualne ustawienia w przypadku, gdy istnieje odpowiednie menu,
które można wybrać za pomocą lewego lub prawego klawisza Select.
5
Wyświetla tytuł odpowiedniego menu, które można wybrać za pomocą lewego
lub prawego klawisza Select.
6
Wyświetla liczbę kopii.
7
Wyświetla rozmiar kopiowanego arkusza papieru.
8
Wyświetla liczbę miejsc docelowych.
9
Wyświetla miejsce docelowe.
3-6
,
8
9
4
5
Podstawowa obsługa
Kopiowanie
Wykonując podstawowe czynności kopiowania, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
1
Jeśli klawisz/wskaźnik Copy nie świeci się, naciśnij
klawisz Copy.
NOTATKA: Jeżeli obszar wyświetlania komunikatów jest
wyłączony, naciśnij klawisz Power i poczekaj, aż urządzenie
się rozgrzeje.
2
Umieść oryginały na płycie lub w procesorze
dokumentów.
NOTATKA: Aby uzyskać informacje na temat instrukcji
ładowania, patrz Ładowanie oryginałów na stronie 2-53.
Gotowość do kopiowania.
Kopie: 1
Letterq sA Lettera
100%
[ Powięk.] [ Papier ]
3
Zródłem papieru w przypadku kopiowania jest
lokalizacja wyświetlana na panelu.
Zródło papieru
Jeśli trzeba zmienić źródło papieru, użyj menu Wybór
papieru. Jeśli wybrana jest opcja [Auto], automatycznie
zostanie wybrane najbardziej odpowiednie źródło
papieru.
Wybór papieru:
a b
1
*Auto
*********************
2 A A4a
Zwykły
3 B A5a
Zwykły
4
W celu wprowadzenia liczby kopii użyj klawiszy
numerycznych. Określi liczbę kopii (maksymalnie 999).
5
Rozpocznij kopiowanie, naciskając klawisz Start.
6
Zabierz wykonane kopie z górnej tacy.
3-7
3
Podstawowa obsługa
Regulacja gęstości
Użyj tej procedury, jeśli chcesz dopasować gęstość podczas kopiowania.
Opcja regulacji gęstości
Opis
Ręczne
Dopasuj gęstość, używając jednego z 7 poziomów.
Automatyczne
Optymalna gęstość jest określana na podstawie
gęstości oryginału.
NOTATKA: Jako ustawienie domyślne można wybrać tryb Auto.
Procedura dopasowywania gęstości została opisana poniżej.
Menu funkcji:
a b
1
Wybór papieru
T
*********************
2 Sortuj
T
3 Dupleks
T
[Wyjdź]
Gęstość:
a b
1 Auto
2 *Ręczna
*********************
Ręczne:
a b
3 w Jaœniejszy -1
4
w Normalny 0
*********************
5 y Ciemniejszy +1
1
Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie wyświetlone
menu funkcji.
2
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Gęstość].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Gęstość.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Auto] lub
[Ręczne].
5
Naciśnij klawisz OK.
Po wybraniu opcji [Ręczna] wyświetlany jest ekran
Ręczna. Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądaną
gęstość, a następnie naciśnij klawisz OK.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis Ukończone., po
czym nastąpi powrót do ekranu podstawowego.
6
3-8
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.
Podstawowa obsługa
Określenie jakości obrazu
Wybierz jakość obrazu odpowiadającą rodzajowi oryginału.
W poniższej tabeli wymienione zostały opcje jakości.
Opcja jakości obrazu
Opis
Tekst+foto
Dla oryginałów zawierających tekst i zdjęcia.
Foto
Dla zdjęć wykonanych aparatem.
Tekst
Dla oryginałów składających się w większości z
tekstu.
Procedura wybierania jakości kopii została opisana poniżej.
Menu funkcji:
a b
1
Wybór
papieru
T
*********************
2 Sortuj
T
3 Dupleks
T
[ Wyjdź ]
Obraz oryginału: a b
1
*Tekst+zdjęcie
*********************
2 Zdjęcie
3 Tekst
1
Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie wyświetlone
menu funkcji.
2
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Obraz
oryginału].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Obraz
oryginału.
4
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz jakość obrazu
dopasowaną do typu oryginału.
5
Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie wyświetlony
napis Ukończone., po czym nastąpi powrót do ekranu
podstawowego.
6
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.
3-9
3
Podstawowa obsługa
Zmniejszanie/powiększanie
Wyreguluj przybliżenie, aby zmniejszyć lub powiększyć obraz oryginału. Dostępne są następujące opcje
powiększania/pomniejszania.
Automatyczne powiększanie
Można automatycznie powiększać lub zmniejszać obraz
oryginału, dopasowując go do wybranego rozmiaru papieru.
Letter-R
129 %
Statement-R
141 %
64 %
A4
70 %
A5
Wpis powiększ.
Umożliwia ręczną regulację powiększania lub zmniejszania
obrazu oryginału o 1% w zakresie od 25% do 400%.
25 %
400 %
Powiększenie standardowe
Zmniejsza lub powiększa zgodnie z wcześniej ustalonymi wartościami.
Dostępne są następujące wartości powiększeń.
Model
Modele
calowe
Modele
metryczne
Modele
metryczne
(Azja /
Pacyfik)
Poziom powiększenia (oryginał/kopia)
Standardowo
100%, 400% (maks.), 200%, 129% (Statement >> Letter),
78% (Legal >> Letter), 64% (Letter >> Statement), 50%,
25% (min.)
Inne
141% (A5 >> A4), 115% (B5 >> A4), 90% (Folio >> A4),
86% (A4 >> B5), 70% (A4 >> A5)
Standardowo
100%, 400% (maks.), 200%, 141% (A5 >> A4),
115% (B5 >> A4), 86% (A4 >> B5), 70% (A4 >> A5),
50%, 25% (min.)
Inne
129% (Statement >> Letter), 90% (Folio >> A4),
78% (Legal >> Letter), 64% (Letter >> Statement)
Standardowo
100%, 400% (maks.), 200%, 141% (A5 >> A4),
115% (B5 >> A4), 90% (Folio >> A4), 86% (A4 >> B5),
70% (A4 >> A5), 50%, 25% (min.)
Inne
129% (Statement >> Letter), 78% (Legal >> Letter),
64% (Letter >> Statement)
3-10
Podstawowa obsługa
Procedura korzystania z funkcji kopiowania ze zmniejszeniem/zwiększeniem została opisana poniżej.
Menu funkcji:
a b
1
Wybór papieru
T
*********************
2 Sortuj
T
T
3 Dupleks
[ Wyjdź ]
Powięk.:
a b
1
*100%
*********************
2 Auto
3 Powiększ. stand.
1
Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie wyświetlone
menu funkcji.
3
2
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Powięk.].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Powiększenie.
4
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz żądane
powiększenie.
Aby otrzymać kopię w tym samym rozmiarze co oryginał,
wybierz opcję [100%].
Aby wybrać powiększenie automatyczne, wybierz opcję
[Auto].
Aby użyć stałych wartości powiększenia, wybierz opcję
[Powiększ. stand.] i naciśnij klawisz OK. Zostanie
wyświetlony ekran Powiększ. stand. Naciśnij klawisz 
lub  i wybierz żądane powiększenie. Po wybraniu opcji
[Inne] i naciśnięciu klawisza OK można wybrać jedną
z dodatkowych wartości powiększenia.
Powiększ. stand.: a b
4 129% STMT >> LTR
5
*100%
*********************
6 78% LGL >> LTR
Wpis powiększ.:
(25 - 400)
*****200%
Aby wprowadzić skalę powiększenia, wybierz opcję
[Wpis powiększ.] i naciśnij klawisz OK. Zostanie
wyświetlony ekran Wpis powiększ. Użyj klawiszy
numerycznych, aby wprowadzić dowolną skalę
powiększenia.
D b
5
Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie wyświetlony
napis Ukończone., po czym nastąpi powrót do ekranu
podstawowego.
6
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.
3-11
Podstawowa obsługa
Kopiowanie dwustronne
Służy do wykonywania kopii dwustronnych. Dostępne są następujące opcje kopiowania dwustronnego.
Można także tworzyć kopie jednostronne z dwustronnych oryginałów albo z oryginałów rozmieszczonych na
sąsiadujących stronach (na przykład w książce). Dostępne są następujące tryby.
Jednostronny w dwustronny
5
4
5
Tworzy dwustronne kopie z jednostronnych oryginałów.
W przypadku nieparzystej liczby stron tylna strona ostatniej
kartki pozostanie pusta.
3
3
4
1
2
2
1
Oryginał
Kopia
A
ghi
def
ghi
ghi
abc
abc
def
abc
Dostępne są następujące opcje oprawy.
B
A Oprawa z lewej/z prawej: Obrazy na drugiej stronie nie są
obracane.
def
Oryginał
Kopia
B Oprawa na górze: Obrazy na drugiej stronie są obracane
o 180°. Kopie dokumentów mogą mieć oprawę na górnej
krawędzi, ale przy kartkowaniu stron zapewniona jest ich
taka sama orientacja.
Dwustronny w jednostronny
1
1
2
2
Kopiuje obie strony dwustronnego dokumentu na dwie
osobne kartki.
Dostępne są następujące opcje oprawy.
Oryginał
Kopia
•
•
Oprawa z lewej/z prawej: Obrazy na drugiej stronie nie
są obracane.
Oprawianie na górze: Obrazy na drugiej stronie są
obracane o 180°.
Dwustronny w dwustronny
Tworzy dwustronne kopie z dwustronnych oryginałów.
Oryginał
Kopia
NOTATKA: W opcji Dwustronne obsługiwane są
następujące rozmiary papierów: Legal, Letter, Officio II,
Executive, A4, B5, A5 i Folio.
3-12
Podstawowa obsługa
Procedura kopiowania dwustronnego została opisana poniżej.
Menu funkcji:
a b
1
Wybór papieru
T
*********************
2 Sortuj
T
T
3 Dupleks
[ Wyjdź ]
Dupleks:
a b
1
*1-str.>>1-str.
*********************
2 1-str.>>2-str.
3 2-str.>>1-str.
Oprawianie wyk.: a b
1
*o Lewo/prawo
*********************
2 p Góra
Orient. oryg.:
a b
1 c Gór. kr. na gór.
2 *d Gór. kr. z lewej
*********************
Oprawianie oryg.: a b
1
*o Lewo/prawo
*********************
2 p Góra
Orient. oryg.:
a b
1 c Gór. kr. na gór.
2 *d Gór. kr. z lewej
*********************
1
Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie wyświetlone
menu funkcji.
3
2
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Dupleks].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Dupleks.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądany tryb
kopiowania dwustronnego.
W przypadku wybrania opcji [1-str.>>2-str.] wybierz
opcję [Szczegół] (prawy klawisz Select), która umożliwia
wybranie brzegu oprawiania gotowych kopii i ustawienie
orientacji oryginału.
Po naciśnięciu klawisza OK wybierz brzeg oprawiania
gotowych kopii i ustawienie orientacji oryginału.
W przypadku wybrania opcji [2-str.>>1-str.] wybierz
opcję [Szczegół] (prawy klawisz Select), która umożliwia
wybranie brzegu oprawiania oryginału i ustawienie
orientacji oryginału.
Po naciśnięciu klawisza OK wybierz brzeg oprawiania
oryginału i gotowych kopii oraz ustawienie orientacji
oryginału.
3-13
Podstawowa obsługa
W przypadku wybrania opcji [2-str.>>2-str.] wybierz
opcję [Szczegół] (prawy klawisz Select), która umożliwia
wybranie brzegu oprawiania oryginału.
Oprawianie oryg.: a b
1
*o Lewo/prawo
*********************
2 p Góra
Po naciśnięciu klawisza OK wybierz brzeg oprawiania
gotowych kopii.
Oprawianie wyk.: a b
1
*o Lewo/prawo
*********************
2 p Góra
Po naciśnięciu klawisza OK wybierz orientację ułożenia
oryginału.
Orient. oryg.:
a b
1
*c Gór. kr. na gór.
*********************
2 d Gór. kr. z lewej
Skanowanie...
Nr zad.:
Str.:
[Anuluj]
9999
1
Ułóż oryginał i
naciśnij klaw. Start.
Nr zad.:
9999
Str.:
3
[ Anuluj ] [Zak.skan.]
5
Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie wyświetlony
napis Ukończone., po czym nastąpi powrót do ekranu
podstawowego.
6
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.
Jeśli na płycie znajduje się oryginał, przed naciśnięciem
klawisza Start zastąp go kolejnym.
Jeśli nie ma dalszych oryginałów, wybierz opcję
[Zak.skan.] (prawy klawisz Select). Rozpocznie się
kopiowanie.
3-14
Podstawowa obsługa
Kopiowanie z sortowaniem
W czasie kopiowania urządzenie może jednocześnie sortować materiały.
W przypadku zadań takich jak pokazane poniżej można użyć funkcji kopiowania Sortuj.
3
2
1
3
Skanuje oryginały wielostronicowe i tworzy gotowe zestawy
kopii zgodnie z numeracją stron.
3
2
2
1
1
3
2
1
Oryginał
Kopia
Procedura korzystania z funkcji kopiowania z sortowaniem została opisana poniżej.
Menu funkcji:
a b
1
Wybór papieru
T
*********************
2 Sortuj
T
3 Dupleks
T
[ Wyjdź ]
Sortuj:
a b
1 Wył.
2
*Wł.
*********************
1
Naciśnij klawisz Function Menu. Zostanie wyświetlone
menu funkcji.
2
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Sortuj].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Sortuj.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Wł.] lub
[Wył.].
5
Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie wyświetlony
napis Ukończone., po czym nastąpi powrót do ekranu
podstawowego.
6
Użyj klawiszy numerycznych do wprowadzenia liczby
kopii i naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się kopiowanie.
3-15
3
Podstawowa obsługa
Drukowanie – drukowanie z aplikacji
Drukując dokumenty z aplikacji należy stosować się do poniższych instrukcji.
NOTATKA: Aby wydrukować dokument z aplikacji, zainstaluj na komputerze sterownik drukarki z dostarczonego
dysku DVD (Product Library).
1
Utwórz dokument za pomocą aplikacji.
2
Kliknij w aplikacji menu Plik i wybierz opcję Drukuj.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukowanie.
3
Kliknij przycisk  obok pola Nazwa i wybierz to
urządzenie z listy.
4
Wprowadź docelową liczbę kopii w polu Liczba kopii.
Można wprowadzić dowolną liczbę, maksymalnie do
999.
W przypadku większej liczby dokumentów wybierz opcję
Sortuj, aby wydrukować po kolei strony całego zestawu.
5
Kliknij przycisk Właściwości. Zostanie wyświetlone
okno dialogowe Właściwości.
6
Wybierz zakładkę Podstawowe i kliknij opcję Rozmiar
strony, aby wybrać rozmiar papieru.
Aby drukować na papierze specjalnym (grubym,
przezroczystym), kliknij menu Typ nośnika i wybierz
rodzaj papieru.
3-16
Podstawowa obsługa
7
Kliknij opcję Zródło i wybierz źródło podawania papieru.
NOTATKA: Jeśli zostanie wybrana funkcja Wybór
automatyczny, papier będzie podawany automatycznie
z podajnika załadowanego papierem optymalnego rozmiaru
i rodzaju. Aby drukować na papierze specjalnym (np.
koperta, gruby papier), umieść go na tacy uniwersalnej
i wybierz opcję Taca uniwersalna.
8
Wybierz sposób ułożenia papieru (Pionowo albo
Poziomo), aby dopasować go do sposobu ułożenia
dokumentu.
Zaznaczenie opcji Obróć spowoduje wydrukowanie
dokumentu obróconego o 180°.
9
Kliknij przycisk OK, aby powrócić do okna dialogowego
Drukowanie.
10 Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć drukowanie.
Drukowanie w trybie zmniejszonej prędkości
W przypadku drukowania na papierze o małym rozmiarze lub papierze grubym dostosuj prędkość drukowania przy
użyciu sterownika drukarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku Printing System Driver User
Guide.
3-17
3
Podstawowa obsługa
Wysyłanie
Urządzenie może wysłać skanowany obraz jako załącznik wiadomości e-mail lub do komputera podłączonego do
sieci. Aby było to możliwe, należy zapisać adres nadawcy i miejsca docelowego (adresata) w sieci.
Wymagane jest otoczenie sieciowe umożliwiające połączenie komputera z serwerem pocztowym. Zaleca się
korzystanie z lokalnej sieci komputerowej (LAN) ze względu na prędkość transmisji i kwestie bezpieczeństwa.
Podczas wysyłania skanowanego obrazu można go również wydrukować lub wysłać do skrzynki dokumentów.
Aby korzystać z funkcji skanowania, należy wykonać następujące czynności:
•
Zaprogramuj ustawienia, łącznie z ustawieniami poczty e-mail w urządzeniu.
•
Użyj narzędzia Embedded Web Server (wewnętrzna strona sieci Web w języku HTML), aby zarejestrować adres
IP, nazwę hosta serwera SMTP oraz miejsca docelowego.
•
Zarejestruj odbiorcę w książce adresowej lub w obszarze klawiszy szybkiego dostępu.
•
Po zaznaczeniu folderu na komputerze (SMB/FTP) konieczne jest udostępnienie folderu docelowego. Aby
ustawić folder na komputerze, skontaktuj się z administratorem.
•
Szczegółowe ustawienia transmisji (aby wybrać skrzynkę dokumentów jako miejsce docelowe lub jednocześnie
wydrukować i wysłać obraz)
Wykonując podstawowe czynności wysyłania, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. Dostępne są
następujące cztery opcje.
•
Wyślij jako e-mail: Wysyła zeskanowany obraz oryginału jako załącznik wiadomości e-mail... strona 3-19
•
Wyślij do folderu (SMB): Zachowuje zeskanowany obraz oryginału w katalogu współdzielonym na dowolnym
komputerze... strona 3-21
•
Wyślij do folderu (FTP): Zapisuje zeskanowany obraz oryginału w katalogu serwera FTP... strona 3-21
NOTATKA: Dodatkowo można określić różne opcje wysyłania. Patrz Wysyłanie do różnych typów miejsc
docelowych jednocześnie (Multi Sending) na stronie 3-28.
3-18
Podstawowa obsługa
Wyślij jako e-mail
Wysyła zeskanowany obraz oryginału jako załącznik wiadomości e-mail.
NOTATKA:
•
Konieczne jest otoczenie sieciowe, w którym to urządzenie może łączyć się z serwerem pocztowym. Zaleca się
korzystanie z urządzenia w środowisku, w którym może ono łączyć się z serwerem pocztowym w dowolnym
czasie przez sieć LAN.
•
Wcześniej należy wejść do Embedded Web Server i określić wymagane ustawienia dla wysyłania wiadomości
e-mail. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Embedded Web Server (Ustawienia poczty e-mail) na stronie
2-27.
•
Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków na Dodatek-2.
1
Naciśnij klawisz Send.
Wyświetla ekran wysyłania.
Wyślij do:
a b
1
p E-mail
*********************
2 G Folder(SMB)
3 H Folder(FTP)
Wpis adresu:
*
B b
ABC
[ Tekst
2
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [E-mail].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Wpis
adresu.
4
Wprowadź docelowy adres e-mail.
]
NOTATKA: Adres docelowy można wybrać z książki
adresowej lub używając klawiszy szybkiego dostępu. Patrz
Określanie miejsca docelowego na stronie 3-26.
Gotowa do wysłania.
M doc: 1
p :sally@###########N
1-str. 300x300dpi
[Dupleks][Rozdz.skan]
5
Naciśnij klawisz OK. Na ekranie zostanie wyświetlony
napis Ukończone., po czym nastąpi powrót do ekranu
podstawowego.
NOTATKA: Jeśli opcja potwierdzenia wpisu nowego miejsca
docelowego jest ustawiona na [Wł.], zostanie wyświetlony
ekran z prośbą o potwierdzenie wprowadzonego adresu
e-mail. Wprowadź ponownie ten sam adres e-mail i naciśnij
klawisz OK.
3-19
3
Podstawowa obsługa
6
Jeśli występują dodatkowe miejsca docelowe, naciśnij
klawisz Dodaj miejsce docelowe. Powtórz czynności
opisane w punktach od 2 do 5, aby wprowadzić
dodatkowe miejsca docelowe. Można wprowadzić
maksymalnie 100 miejsc docelowych.
7
Naciśnij klawisz Potwierdź miejsce docelowe, aby
potwierdzić wprowadzone miejsca docelowe.
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać miejsce docelowe,
a następnie naciśnij klawisz OK. Następnie można
edytować miejsce docelowe lub je usunąć.
Potw. m. docel.: a b
p
Morgan@###########N
*********************
p aaaaaaaaa@########N
p bbbbbbbbb@########N
[ Wyjdź ]
Wybierz opcję [Wyjdź] (prawy klawisz Select), aby
powrócić do ekranu głównego.
8
Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się transmisja.
NOTATKA: Jeśli opcja potwierdzania miejsca docelowego
przed rozpoczęciem przesyłania jest ustawiona na [Wł.], po
naciśnięciu klawisza Start zostanie wyświetlony ekran
Potwierdź miejsce docelowe. Więcej informacji znajduje się
w części Ekran Potwierdź miejsce docelowe na stronie 3-25.
3-20
Podstawowa obsługa
Wyślij do folderu (SMB)/Wyślij do folderu (FTP)
Zachowuje plik zeskanowanego obrazu oryginału w określonym wspólnym katalogu na dysku komputera.
Zapisuje zeskanowany obraz oryginału w katalogu serwera FTP.
3
NOTATKA:
•
Szczegóły dotyczące udostępniania folderu znajdują się w pomocy systemu operacyjnego.
•
Upewnij się, że opcja Protokół SMB lub FTP w Embedded Web Server jest ustawiona na Wł.. Aby uzyskać
więcej informacji, zapoznaj się z Embedded Web Server Operation Guide.
•
Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania znaków, patrz Sposób wpisywania znaków na Dodatek-2.
1
Naciśnij klawisz Send.
Wyświetla ekran wysyłania.
Wyślij do:
a b
1 p E-mail
2
G Folder(SMB)
*********************
3 H Folder(FTP)
Nazwa hosta(SMB): A b
Centrum RD*
ABC
[ Tekst
]
lub
2
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Folder(SMB)]
lub [Folder(FTP)].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Nazwa
hosta(SMB) lub Nazwa hosta(FTP).
4
Wprowadź nazwę hosta.
NOTATKA: Adres docelowy można wybrać z książki
adresowej lub używając klawiszy szybkiego dostępu. Patrz
Określanie miejsca docelowego na stronie 3-26.
Nazwa hosta(FTP): A b
Centrum RD*
ABC
[ Tekst
Ścieżka:
RD3\report*
]
A b
ABC
[ Tekst
5
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Ścieżka.
6
Wprowadź nazwę ścieżki. Pamiętaj, że należy wpisać
nazwę udostępniania, nie nazwę folderu na komputerze
docelowym.
]
3-21
Podstawowa obsługa
Nazwa logowania:
Maury*
C b
S
ABC
[ Tekst
Hasło logowania:
OOOOOOOOOOO*
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Nazwa
logowania.
8
Wprowadź nazwę logowania. Należy wprowadzić nazwę
konta na komputerze docelowym.
9
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Hasło
logowania.
]
A b
ABC
[ Tekst
7
]
10 Wprowadź hasło logowania. Należy wprowadzić hasło
konta na komputerze docelowym.
11 Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran
Sprawdź połączenie.
Na pewno?
[
Tak
] [
Nie
potwierdzenia.
]
NOTATKA: Jeśli opcja potwierdzenia wpisu nowego miejsca
docelowego jest ustawiona na [Wł.], zostanie wyświetlony
ekran z prośbą o potwierdzenie wprowadzonej nazwy hosta
i ścieżki. Na odpowiednich ekranach ponownie wprowadź tę
samą nazwę hosta oraz nazwę ścieżki i naciśnij klawisz OK.
Należy wprowadzić następujące dane.
NOTATKA: Jeżeli zapomnisz swojej nazwy logowania albo hasła na komputerze docelowym, wysłanie danych nie
będzie możliwe. Skontaktuj się z administratorem i sprawdź nazwę użytkownika i hasło.
3-22
Podstawowa obsługa
Do wysłania do folderu (SMB)
Pozycja
Dane do wprowadzenia
Maks. liczba
znaków
Nazwa hosta
(SMB)*
Nazwa hosta lub adres IP komputera,
który ma odbierać dane.
Maks. 64 znaki
Ścieżka
Ścieżka do katalogu odbiorczego jak
poniżej.
Np. Użytkownik\Nazwaudziału.
Maks. 128
znaków
Nazwa
użytkownika
logowania
Nazwa użytkownika umożliwiająca
dostęp do komputera
Na przykład siecabcd\jan.kowalski
Maks. 64 znaki
Hasło
logowania
Hasło umożliwiające dostęp do
komputera
Maks. 64 znaki
*
Aby określić numer portu inny niż domyślny (139), użyj formatu „nazwa
hosta: numer portu” (np. nazwahostaSMB: 140).
Wyślij do folderu (FTP)
Pozycja
Dane do wprowadzenia
Maks. liczba
znaków
Nazwa hosta
(FTP)*
Nazwa hosta lub adres IP serwera FTP
Maks. 64 znaki
Ścieżka
Ścieżka do folderu odbiorczego.
Np. Użytkownik\DaneSkanowania.
W przeciwnym wypadku dane zostaną
zapisane w katalogu głównym.
Maks. 128
znaków
Nazwa
użytkownika
logowania
Nazwa użytkownika serwera FTP
Maks. 64 znaki
Hasło
logowania
Hasło użytkownika serwera FTP
Maks. 64 znaki
*
Aby określić numer portu inny niż domyślny (21), użyj formatu „nazwa
hosta: numer portu” (np. nazwahostaFTP: 140).
Potw. m. docel.: a b
p Morgan@###########N
b
0667640000
*********************
b 0667741234
[ Wyjdź ]
12 Wybierz opcję [Tak] (lewy klawisz Select). Spowoduje to
utworzenie połączenia z wprowadzonym miejscem
docelowym.
3-23
3
Podstawowa obsługa
Jeśli połączenie zostanie nawiązane pomyślnie, na
ekranie wyświetlany będzie napis Połączono. Wybierz
opcję [OK] (prawy klawisz Select). Na ekranie zostanie
wyświetlony napis Ukończone., po czym nastąpi powrót
do ekranu podstawowego.
Jeśli nie uda się nawiązać połączenia, zostanie
wyświetlony napis Nie można połączyć. Wybierz opcję
[OK] (prawy klawisz Select). Ponownie zostanie
wyświetlony ekran pokazany w punkcie 3. Sprawdź
miejsce docelowe i wprowadź je ponownie.
13 Jeśli występują dodatkowe miejsca docelowe, naciśnij
klawisz Dodaj miejsce docelowe. Powtórz czynności
opisane w punktach od 2 do 12, aby wprowadzić
dodatkowe miejsca docelowe. Można wprowadzić
maksymalnie 100 miejsc docelowych.
Potw. m. docel.: a b
H
Centrum RD
*********************
G EI5
G PT10
[ Wyjdź ]
14 Naciśnij klawisz Potwierdź miejsce docelowe, aby
potwierdzić wprowadzone miejsca docelowe.
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać miejsce docelowe,
a następnie naciśnij klawisz OK. Następnie można
edytować miejsce docelowe lub je usunąć.
Wybierz opcję [Wyjdź] (prawy klawisz Select), aby
powrócić do ekranu głównego.
15 Naciśnij klawisz Start. Rozpocznie się transmisja.
NOTATKA: Jeśli opcja potwierdzania miejsca docelowego
przed rozpoczęciem przesyłania jest ustawiona na [Wł.], po
naciśnięciu klawisza Start zostanie wyświetlony ekran
Potwierdź miejsce docelowe. Więcej informacji znajduje się
w części Ekran Potwierdź miejsce docelowe na stronie 3-25.
3-24
Podstawowa obsługa
Ekran Potwierdź miejsce docelowe
Jeśli opcja potwierdzania miejsca docelowego przed transmisją jest ustawiona na [Wł.], po naciśnięciu klawisza Start
zostanie wyświetlony ekran Sprawdź wszystkie miejsca docelowe i wybierz opcję [Dalej].
Użyj poniższej procedury, aby obsłużyć ekran Sprawdź miejsce docelowe.
Lista miej.docel.:a b
p
Morgan@###########N
*********************
b 0667640000
b 0667741234
[ Anuluj ] [ Dalej ]
1
Naciśnij klawisz  lub , aby sprawdzić wszystkie
miejsca docelowe.
Naciśnij klawisz OK, aby edytować lub wybrać
zaznaczone miejsce docelowe.
Aby dodać miejsce docelowe, wybierz opcję [Anuluj]
(lewy klawisz Select), aby powrócić do poprzedniego
ekranu.
p Morgan@########Na b
1 Szczegóły
2 Usuń
Ułóż oryginał
i naciśnij klaw.
Start.
2
Po zakończeniu sprawdzania wybierz opcję [Dalej]
(prawy klawisz Select). Na ekranie zostanie wyświetlony
napis Ułóż oryginał i naciśnij klawisz Start.
[Anuluj]
Jeśli na liście miejsc docelowych znajdują się miejsca
ukryte i jeszcze nie sprawdzone, na ekranie zostanie
wyświetlony napis Sprawdź do końca listę miejsc i
nastąpi powrót do ekranu Lista miejsc docelowych.
Sprawdź wszystkie miejsca docelowe.
Sprawdź do końca
listę miejsc.
3
Umieść oryginał na płycie i naciśnij klawisz Start.
Rozpocznie się transmisja.
3-25
3
Podstawowa obsługa
Określanie miejsca docelowego
Określając miejsce docelowe, można posłużyć się książką adresową lub użyć klawiszy szybkiego dostępu.
Wybieranie z książki adresowej
Wybierz miejsce docelowe zarejestrowane w książce adresowej.
Wybierz ks.adres.:a b
t
Książka adresowa
*********************
t Zewn. ks. adres.
[ Wyjdź
1
Na ekranie głównym wysyłania naciśnij klawisz Address
Book. Zostanie wyświetlone menu Wybierz ks.adres.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Książka
adresowa], a następnie naciśnij klawisz OK. Zostanie
wyświetlony ekran Książka adresowa.
]
Książka adresowa: a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menu
]
Aby użyć książki adresowej na serwerze LDAP, wybierz
opcję [Zewn. ks.adres.].
NOTATKA: Jeśli nie została zarejestrowana żadna
rozszerzona książka adresowa, opcja [Wybierz ks.adres] nie
będzie wyświetlana.
3
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądanego
użytkownika lub grupę, a następnie klawisz OK.
W przypadku wybrania użytkownika wyświetlana jest
lista miejsc docelowych zarejestrowanych dla tego
użytkownika.
l Fiala:
a b
b
0667643277
*********************
p fiala@###########.N
H SMB-PC
[ Menu
]
W przypadku wybrania grupy przejdź do punktu 5.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać żądane miejsce
docelowe, a następnie naciśnij klawisz OK.
5
Na ekranie zostanie wyświetlony napis Ukończone., po
czym nastąpi powrót do ekranu podstawowego.
Szukanie miejsc docelowych
Jeśli miejsce docelowe jest zarejestrowane w książce adresowej, można je wyszukać.
Procedura korzystania z różnych trybów wyszukiwania została opisana poniżej.
3-26
Podstawowa obsługa
Szukanie w książce adresowej
Książka adresowa: a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menu
]
Menu:
a b
1
Wybierz
*********************
2 Szczegół
3 Znajdź(nazwa)
Znajdź(nazwa):
A b
ma*
S
ABC
[ Tekst ]
Książka adresowa: a b
l
Maury
*********************
l Morgan
l Sally
[ Menu
]
1
3
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję
[Szukaj(Nazwa)], a następnie klawisz OK. Zostanie
wyświetlony ekran szukania.
3
Wprowadź znaki, które chcesz znaleźć.
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlona książka
adresowa, począwszy od użytkownika, którego nazwa
rozpoczyna się od wprowadzonego ciągu znaków.
Szukanie w zewnętrznej książce adresowej
1
Zewn. ks.adres.: a b
l
Fiala
*********************
l Maury
l Morgan
[ Menu
]
Menu:
a b
1 Wybierz
2 Szczegół
3 Szukaj
*********************
W książce adresowej wybierz opcję [Menu] (prawy
klawisz Select). Zostanie wyświetlony ekran Menu.
2
Na ekranie Zewn. ks.adres. wybierz opcję [Menu] (prawy
klawisz Select). Zostanie wyświetlony ekran Menu.
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Szukaj],
a następnie naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony
ekran szukania.
3-27
Podstawowa obsługa
Znajdź(nazwa):
A b
ma*
S
ABC
[ Menu ] [ Tekst ]
Zewn. ks.adres.: a b
l
Maury
*********************
l Morgan
l Sally
[ Menu
]
3
Wprowadź znaki, które chcesz znaleźć.
Po wybraniu opcji [Menu] (prawy klawisz Select), a
następnie naciśnięciu klawisza OK, zostanie
wyświetlony ekran Szukaj według, na którym można
określić klucz szukania i warunek dopasowania. Wybierz
żądany element dla każdego z pól i naciśnij klawisz OK.
4
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlona książka
adresowa, począwszy od użytkownika, którego nazwa
rozpoczyna się od wprowadzonego ciągu znaków.
NOTATKA: Po pierwszym otwarciu rozszerzonej książki
adresowej najpierw zostanie wyświetlony ekran szukania.
Następnie wykonaj polecenia opisane w punkcie 3 i dalej.
Wybór przy pomocy przycisków panelu dotykowego
Wybierz miejsce docelowe, korzystając z klawiszy szybkiego
dostępu.
Na ekranie głównym wysyłania lub ekranie wprowadzania
miejsca docelowego naciśnij klawisz szybkiego dostępu, do
którego przypisane jest miejsce docelowe.
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (Multi Sending)
Można określić miejsca docelowe będące adresami e-mail, folderami (SMB lub FTP) oraz numerami faksu. Funkcja
ta nosi nazwę Wysył. wielokr. Ułatwia ona wysyłanie do różnych typów miejsc adresowych (adresy e-mail, foldery itp.)
w jednej czynności.
Liczba wysyłanych pozycji
E-mail
Foldery (SMP, FTP)
FAKS
: Do 100
: Łącznie 1 SMB i FTP
: Do 100
Ponadto, w zależności od ustawień, można wysyłać i drukować jednocześnie.
Procedury określania miejsc docelowych są identyczne jak w przypadku określania miejsca docelowego
poszczególnych typów. Możesz wprowadzić adres e-mail lub ścieżkę dostępu do katalogu, a oba adresy pokażą się
na liście miejsc docelowych. Naciśnij klawisz Start, aby rozpocząć transmisję do wszystkich miejsc docelowych
jednocześnie.
3-28
Podstawowa obsługa
Anulowanie zadań
Wykonaj poniższe kroki w celu anulowania wszelkich wykonywanych zadań drukowania lub wysyłania.
Anulowanie zadań
3
Zadania można także anulować za pomocą klawisza Stop.
Lista anul.zadań: a b
1
Dr. listę zadań
*********************
2 Wyślij lis. zad.
3 Zapisz dz. zad.
[ Wyjdź ]
Dr. listę zadań.: a b
0008
r Kopiuj
s
**********************
0009 W dane maury
s
0010 W MicrosoftworN s
[ Wznów ] [ Menu ]
Menu:
a b
1
Szczegóły
*********************
2 Anuluj zad.
Zadanie
zostanie
anulowane.
Na pewno?
z 0008 r Kopiuj
[ Tak
] [
Nie
]
1
Podczas zadania drukowania lub wysyłania naciśnij
klawisz Stop. Zostanie wyświetlone menu Lista
anul.zadań.
NOTATKA: Naciśnięcie klawisza Stop powoduje
wstrzymanie zadania drukowania, ale nie zadania
wysyłania.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać zadanie, które ma
zostać zatrzymane, a następnie klawisz OK. Zostanie
wyświetlona kolejka wyjściowa wybranego typu zadań.
3
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać zadanie, które ma
zostać zatrzymane, a następnie wybierz opcję [Menu]
(prawy klawisz Select). Zostanie wyświetlony ekran
Menu.
4
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Anuluj
zadanie], a następnie naciśnij klawisz OK. Zostanie
wyświetlony ekran potwierdzenia.
5
Wybierz opcję [Tak] (prawy klawisz Select). Na ekranie
zostanie wyświetlony napis Anulowanie... i po
anulowaniu zadania nastąpi powrót do kolejki wyjściowej
wybranego typu zadań.
Aby anulować inne zadania, powtórz czynności opisane
w punktach od 3 do 5.
3-29
Podstawowa obsługa
Sprawdzanie ilości pozostałego toneru i papieru
Można sprawdzić ilość pozostałego toneru i papieru w każdej kasecie podajnika.
Sprawdzanie pozostałego toneru
Stan:
a b
1
Stan zad. druk.
*********************
2 Stan zad. wys.
3 Stan zad. zapis.
[ Pauza ]
b
Status tonera:
1
Naciśnij klawisz Status/Job Cancel. Zostanie
wyświetlone menu Stan.
2
Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać opcję [Status
tonera].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Status
tonera.
Wyświetlana jest pozostała ilość tonera w skali od 1 do
10.
0% VVVVEEEEEE 100%
Sprawdzanie pozostałego papieru
Stan:
a b
1
Stan zad. druk.
*********************
2 Stan zad. wys.
3 Stan zad. zapis.
[ Pauza ]
Stan papieru:
Kaseta 1:
Lettera
Zwykły
C b
1/ 4
Pusty
1
Naciśnij klawisz Status/Job Cancel. Zostanie
wyświetlone menu Stan.
2
Naciśnij klawisz  lub  i wybierz opcję [Stan papieru].
3
Naciśnij klawisz OK. Zostanie wyświetlony ekran Stan
papieru.
Naciśnij klawisz  lub , aby przełączyć widok ilości
pozostałego papieru w kasecie głównej, kasecie
opcjonalnej (jeśli jest zainstalowana) i na tacy
uniwersalnej.
3-30
4 Konserwacja
Rozdział ten opisuje czyszczenie i wymianę tonera.
•
•
•
•
Czyszczenie ................................................................. 4-2
Wymiana pojemnika z tonerem .................................... 4-5
Wymiana pojemnika na zużyty toner............................ 4-7
Wymiana zestawu konserwacyjnego (MK-370) ........... 4-8
4-1
Konserwacja
Czyszczenie
Należy regularnie czyścić urządzenie, aby zapewnić optymalną jakość drukowanych kopii.
UWAGA: Dla zachowania bezpieczeństwa należy zawsze przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia odłączać
kabel zasilający.
Szklana płyta
Przetrzyj wewnętrzną część procesora dokumentów oraz szklaną płytę za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej
alkoholem lub łagodnym detergentem.
WAŻNE: Nie wolno używać rozcieńczalników ani rozpuszczalników organicznych.
Procesor dokumentów
Jeżeli podczas użytkowania procesora dokumentów na kopiach pojawią się czarne smugi lub zabrudzenia, należy
przeczyścić wąską szybę skanera za pomocą dołączonej ściereczki. Jeżeli wąska szyba skanera wymaga
czyszczenia, może zostać wyświetlony komunikat Oczyść szybkę.
NOTATKA: Przeczyść wąskie szyby skanera za pomocą suchej ściereczki. Nie używaj do czyszczenia wody,
mydła ani rozpuszczalników.
1
Otwórz procesor dokumentów i przetrzyj wąską szybę
skanera (a).
2
Przetrzyj białą prowadnicę (b) na procesorze
dokumentów.
a
b
4-2
Konserwacja
3
Zamknij procesor dokumentów.
Czyszczenie urządzenia
Aby uniknąć problemów z jakością druku, należy czyścić wnętrze urządzenia przy każdej wymianie pojemnika
z tonerem i pojemnika na zużyty toner.
1
Otwórz górną i przednią pokrywę.
2
Podnieś jednostkę wywoływacza oraz pojemnik
z tonerem i wyjmij je z urządzenia.
4
3
Użyj ściereczki bez kłaczków, aby oczyścić wałek
rejestrujący (metalowy) z kurzu i brudu.
4
Włóż jednostkę utrwalacza i pojemnik z tonerem
z powrotem do urządzenia.
5
Zamknij górną i przednią pokrywę.
4-3
Konserwacja
6
Otwórz lewą pokrywę. Użyj ściereczki bez kłaczków, aby
oczyścić otwory wentylacyjne z kurzu i brudu.
7
Zamknij lewą pokrywę.
8
Użyj ściereczki bez kłaczków, aby oczyścić otwór
wentylacyjny po prawej stronie urządzenia z kurzu
i brudu.
4-4
Konserwacja
Wymiana pojemnika z tonerem
Gdy w obszarze wyświetlania komunikatów zostanie wyświetlony komunikat Dodaj toner, wymień toner.
Podczas każdej wymiany pojemnika z tonerem, należy wyczyścić odpowiednie części we wskazany sposób.
Zabrudzone części mogą zmniejszyć jakość drukowania.
UWAGA: Nie należy próbować spalać pojemnika tonera ani pojemnika na zużyty toner. Powstające wówczas iskry
mogą spowodować oparzenia.
Wymiana pojemnika z tonerem
NOTATKA: Przed rozpoczęciem wymiany nie jest konieczne
wyłączenie urządzenia. Wyłączenie urządzenia powoduje
usunięcie wszystkich danych przetwarzanych przez
urządzenie.
1
Otwórz górną i przednią pokrywę.
4
2
Popchnij dźwignię blokującą w prawo i wyciągnij
pojemnik z tonerem.
3
Włóż stary pojemnik z tonerem do plastikowego worka
(dostarczanego z tonerem) i pozbądź się go później
zgodnie z lokalnymi przepisami o utylizacji odpadów.
4
Wyjmij nowy pojemnik z tonerem z zestawu z tonerem.
4-5
Konserwacja
5
Potrząśnij nowym pojemnikiem co najmniej 10 razy, tak
jak pokazano na rysunku, aby rozprowadzić toner
równomiernie w całym pojemniku.
6
Usuń etykietę z pojemnika z tonerem.
7
Włóż nowy pojemnik z tonerem do urządzenia i naciśnij
górną część pojemnika, aby wepchnąć go we właściwe
miejsce, tak jak pokazano po lewej stronie.
8
Zamknij górną i przednią pokrywę.
10
Przejdź do następnej sekcji.
NOTATKA: Pusty pojemnik z toneru należy zwrócić
lokalnemu dystrybutorowi lub przedstawicielowi działu
serwisu. Zebrane pojemniki z toneru zostaną przetworzone
lub zutylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.
4-6
Konserwacja
Wymiana pojemnika na zużyty toner
Podczas wymiany pojemnika z tonerem należy także wymienić pojemnik na zużyty toner na nowy, znajdujący się
w zestawie z nowym pojemnikiem z tonerem. Nowy pojemnik na zużyty toner jest dołączony do zestawu pojemnika
z tonerem. Urządzenie nie będzie działać, jeśli pojemnik na zużyty toner nie zostanie wymieniony.
1
Otwórz lewą pokrywę. Przytrzymując pojemnik na
zużyty toner, naciśnij dźwignię blokującą i delikatnie
wyjmij pojemnik na zużyty toner.
NOTATKA: Wyjmij pojemnik na zużyty toner tak delikatnie,
jak to możliwe, aby nie rozsypać znajdującego się w nim
toneru. Nie kieruj otworu pojemnika na zużyty toner w dół.
2
Zamknij pokrywę starego pojemnika na zużyty toner po
wyjęciu go z urządzenia.
4
3
Aby zapobiec rozsypaniu toneru, włóż stary pojemnik na
zużyty toner do plastikowego worka (dostarczanego
z tonerem) i pozbądź się go później zgodnie z lokalnymi
przepisami o utylizacji odpadów.
4
Otwórz pokrywę nowego pojemnika na zużyty toner.
4-7
Konserwacja
5
Zainstaluj nowy pojemnik na zużyty toner zgodnie
z ilustracją po lewej stronie. W przypadku prawidłowej
instalacji pojemnik wskoczy na właściwe miejsce.
6
Upewnij się, że pojemnik na zużyty toner został
zainstalowany prawidłowo i zamknij lewą pokrywę.
7
Po wymianie pojemnika z tonerem i pojemnika na zużyty
toner wyczyść wnętrze urządzenia. Szczegółowe
instrukcje znajdują się w rozdziale Czyszczenie na
stronie 4-2.
NOTATKA: Pusty pojemnik na zużyty toner należy zwrócić
lokalnemu dystrybutorowi lub przedstawicielowi działu
serwisu. Zebrane pojemniki na zużyty toner zostaną
przetworzone lub zutylizowane zgodnie z odpowiednimi
przepisami.
Dłuższe nieużywanie i przesuwanie urządzenia.
Dłuższe nieużywanie
W przypadku pozostawienia urządzenia w stanie bezczynności przez dłuższy czas należy wyjąć wtyczkę kabla
zasilania z gniazdka w ścianie.
Aby uzyskać informacje o dodatkowych czynnościach, które można wykonać w celu uniknięcia ewentualnego
uszkodzenia urządzenia przy jego następnym uruchomieniu, zalecamy skonsultowanie się ze sprzedawcą.
Przesuwanie urządzenia
Przy przesuwaniu urządzenia:
•
Przesuwaj urządzenie delikatnie.
•
W miarę możliwości nie przechylaj urządzenia, aby uniknąć rozlania tonera w jego wnętrzu.
•
Przed przewożeniem urządzenia na większe odległości skonsultuj się z serwisantem.
OSTRZEŻENIE: W przypadku przewożenia urządzenia wyjmij jednostkę wywoływacza, zapakuj ją do plastikowego
worka i przewieź ją osobno od pozostałej części urządzenia.
Wymiana zestawu konserwacyjnego (MK-370)
W przypadku, gdy urządzenie drukuje arkusze w nieprawidłowy sposób lub nie podaje oryginałów, konieczna jest
wymiana elementów. Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu i zakup zestaw konserwacyjny. Aby wymienić
zestaw konserwacyjny, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.
4-8
Konserwacja
Wymiana wałka podawania papieru
1
Otwórz lewą pokrywę procesora dokumentów.
2
Podnieś dźwignię, aby zwolnić blokadę.
3
Przesuń przednią część urządzenia i wyjmij wałek
podawania papieru.
1
Naciskając (x2) haki przedstawione na ilustracji, podnieś
i wyjmij podkładkę oddzielającą.
Wymień podkładkę oddzielającą
4-9
4
Konserwacja
Zainstaluj nowy wałek podawania papieru i podkładkę oddzielającą
1
Wyjmij nową podkładkę oddzielającą i wałek podawania
papieru z zestawu konserwacyjnego i wykonaj
procedurę wyjmowania w odwrotnej kolejności, aby
zainstalować nowe elementy.
4-10
5 Rozwiązywanie problemów
Niniejszy rozdział opisuje sposoby rozwiązywania problemów z urządzeniem.
•
•
•
Usuwanie awarii ........................................................................................5-2
Reagowanie na komunikaty o błędach......................................................5-7
Usuwanie zaciętego papieru ...................................................................5-15
5-1
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie awarii
W poniższej tabeli znajdują się ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.
Jeżeli wystąpił problem z urządzeniem, sprawdź punkty kontrolne i wykonaj procedury opisane na kolejnych
stronach. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Panel operacyjny nie
odpowiada po
włączeniu głównego
wyłącznika zasilania.
Czy urządzenie jest
podłączone do zasilania?
Podłącz przewód zasilania do
gniazdka sieciowego.
—
Naciśnięcie klawisza
Start nie rozpoczyna
kopiowania.
Czy w obszarze wyświetlania
komunikatów jest
wyświetlony komunikat?
Określ odpowiednią reakcję na
komunikat i zareaguj.
—
Czy urządzenie nie jest w
stanie czuwania?
Aby włączyć urządzenie, które
znajduje się w stanie czuwania,
naciśnij klawisz Power.
Urządzenie będzie gotowe do
kopiowania w ciągu 15 sekund.
2-8
Czy oryginały zostały
prawidłowo załadowane?
Kładąc oryginały na płycie, umieść
je zadrukowaną stroną do dołu i
ułóż równo na szybie skanera.
2-53
Umieszczając oryginały w
procesorze dokumentów, układaj je
stroną zadrukowaną do góry.
2-54
Ustaw prawidłowy poziom
gęstości.
—
Zmieniając domyślny poziom
gęstości, dostosuj poziom gęstości
ręcznie, aby uzyskać wymaganą
wartość.
—
Czy toner jest równomiernie
rozprowadzony w pojemniku
tonera?
Wstrząśnij pojemnikiem tonera
kilka razy na boki.
4-5
Czy jest wyświetlany
komunikat o konieczności
wymiany pojemnika tonera?
Wymień pojemnik z tonerem.
4-5
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
2-39
Czy tryb EcoPrint jest
włączony?
Wyłącz tryb EcoPrint.
—
—
Upewnij się, ze został ustawiony
typ papieru odpowiadający
używanemu papierowi.
—
—
Odśwież bęben.
—
Wysuwane są puste
arkusze.
Wydruki są zbyt
jasne.
Czy urządzenie pracuje w
trybie gęstości ręcznej?
5-2
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Wydruki są zbyt
ciemne.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy urządzenie pracuje w
trybie gęstości
automatycznej?
Ustaw odpowiedni poziom gęstości
dla gęstości automatycznej.
—
Czy urządzenie pracuje w
trybie gęstości ręcznej?
Ustaw prawidłowy poziom
gęstości.
—
—
Odśwież bęben.
—
Kopie cechują się
morowatym wzorem
(punkty są
wydrukowane w
grupach, tworząc
wzór a nie jednolitą
całość).
Czy oryginał to wydrukowane
zdjęcie?
Ustaw jakość obrazu na [Zdjęcie].
—
Wydruki nie są
czytelne.
Czy wybrano odpowiednią
jakość obrazu dla oryginału?
Wybierz odpowiednią jakość
obrazu.
—
Wydruki są
zabrudzone.
Czy płyta lub procesor
dokumentów nie są
zabrudzone?
Wyczyść płytę lub procesor
dokumentów.
—
—
Odśwież bęben.
—
Czy urządzenie jest używane
w warunkach dużej
wilgotności?
Używaj urządzenia w miejscu o
odpowiedniej wilgotności.
—
—
Odśwież bęben.
—
Czy oryginały są załadowane
prawidłowo?
Kładąc oryginały na płycie, ułóż je
równo na szybie skanera.
2-53
Umieszczając oryginały w
procesorze dokumentów, wyrównaj
prowadnice szerokości oryginałów
przed ułożeniem oryginałów.
2-54
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
Sprawdź ułożenie prowadnic
szerokości papieru.
2-54
Czy oryginały są załadowane
prawidłowo?
Umieszczając oryginały w
procesorze dokumentów, wyrównaj
prowadnice szerokości oryginałów
przed ułożeniem oryginałów.
2-54
Czy wałek podawania
papieru lub podkładka
oddzielająca są brudne?
Przetrzyj wałek podawania papieru
lub podkładkę oddzielającą
zwilżoną szmatką.
Jeżeli problem nie ustąpi,
skontaktuj się z przedstawicielem
serwisu. Wymień wałek podawania
papieru i podkładkę oddzielającą.
4-8
Wydruki są
niewyraźne.
Wydruki są
przekrzywione.
Podawanie
oryginałów nie jest
możliwe.
5-3
5
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Papier często się
zacina.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
Załaduj papier prawidłowo.
2-39
Czy załadowany jest
odpowiedni rodzaj papieru?
Czy jest on w dobrym stanie?
Wyjmij, odwróć i załaduj papier
ponownie.
2-39
Czy papier nie jest wygięty,
zagięty lub pomarszczony?
Wymień papier.
2-39
Czy w urządzeniu nie
znajdują się luźne skrawki
lub zacięty papier?
Wyjmij zacięty papier.
5-15
Wydruki są
pomarszczone lub
wygięte.
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
2-39
Nie można drukować.
Czy urządzenie jest
podłączone do zasilania?
Podłącz przewód zasilania do
gniazdka sieciowego.
—
Czy urządzenie jest
zasilane?
Włącz główny wyłącznik zasilania.
2-6
Czy kabel drukarki jest
podłączony?
Podłącz prawidłowo odpowiedni
kabel drukarki.
2-5
Czy urządzenie było zasilane
przed podłączeniem kabla
drukarki?
Włącz urządzenie po podłączeniu
kabla drukarki.
2-5
2-6
Czy zadanie drukowania jest
wstrzymane?
Naciśnij przycisk [Wznów] (lewy
klawisz Select), aby wznowić
drukowanie.
—
Czy w obszarze wyświetlania
komunikatów jest
wyświetlony komunikat?
Określ odpowiednią reakcję na
komunikat i zareaguj.
—
Dokumenty nie są
drukowane
prawidłowo.
Czy ustawienia
oprogramowania na
komputerze są prawidłowe?
Sprawdź, czy ustawienia
sterownika systemu druku i
oprogramowania są prawidłowe.
—
Nie można drukować
dokumentów
zapisanych na
pamięci USB.
Czy host USB nie jest
zablokowany?
Wybierz opcję Odblokuj w
ustawieniach hosta USB.
—
—
Sprawdź, czy pamięć USB jest
prawidłowo podłączona do
urządzenia.
—
Podczas wyświetlania
obrazu przesłanego z
urządzenia do
komputera, obraz jest
skurczony w pionie
lub w poziomie.
Czy wybrana została do
skanowania rozdzielczość
200×100 dpi Normalna lub
200×400 dpi Bardzo
wysoka?
Do wysyłania obrazu wybierz
rozdzielczość inną niż 200×100 dpi
Normalna lub 200×400 dpi Bardzo
wysoka.
—
Pamięć USB nie
została rozpoznana.
—
Sprawdź, czy pamięć USB jest
prawidłowo podłączona do
urządzenia.
—
Czy host USB nie jest
zablokowany?
Wybierz opcję Odblokuj w
ustawieniach hosta USB.
—
5-4
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Na wydrukach
widoczne są pionowe
paski.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy wąska szybka skanera
jest czysta?
Oczyść szybkę.
4-2
Wnętrze urządzenia może
być brudne.
Sprawdź pojemnik z tonerem i, jeśli
to konieczne, wymień pojemnik.
4-5
Odśwież bęben.
—
Zabrudzenie górnego
brzegu lub odwrotu
arkusza papieru.
Wnętrze urządzenia może
być brudne.
Oczyść wnętrze urządzenia.
4-2
Część obrazu bywa
rozmazana lub
okresowo pojawiają
się białe linie.
Czy jednostka wywoływacza
jest prawidłowo
zamontowana?
Zamontuj jednostkę wywoływacza
we właściwy sposób.
—
—
Otwórz, a zaraz potem zamknij
tylną pokrywę.
—
—
Wykonaj odświeżenie bębna.
—
5
5-5
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Nie można wysłać
dokumentu przy
użyciu protokołu
SMB.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy kabel sieciowy jest
podłączony?
Podłącz prawidłowo odpowiedni
kabel sieciowy.
2-3
Czy ustawienia sieciowe
urządzenia zostały
poprawnie skonfigurowane?
Skonfiguruj prawidłowo ustawienia
protokołu TCP/IP.
—
Czy ustawienia
udostępniania folderu zostały
poprawnie skonfigurowane?
Sprawdź ustawienia udostępniania
i uprawnienia dostępu wybrane we
właściwościach folderu.
2-31
Czy dla protokołu SMB
wybrano ustawienie [Wł.]?
Wybierz dla protokołu SMB
ustawienie [Wł.].
3-21
Czy pod pozycją [Nazwa
hosta] została wprowadzona
właściwa nazwa?
Sprawdź nazwę komputera, do
którego są przesyłane dane*.
2-31
Czy pod pozycją [Ścieżka]
została wprowadzona
właściwa ścieżka?
Sprawdź nazwę udostępniania
zdefiniowaną dla folderu
współdzielonego.
2-35
Czy pod pozycją [Nazwa
logowania] została
wprowadzona właściwa
nazwa?
Sprawdź nazwę domeny i nazwę
logowania**.
3-21
Czy dla pozycji [Nazwa
hosta] i [Nazwa logowania]
zdefiniowano tę samą nazwę
domeny?
Usuń nazwę domeny i ukośnik („\”)
z pozycji [Nazwa logowania].
3-21
Czy pod pozycją [Hasło
logowania] zostało
wprowadzone właściwe
hasło?
Sprawdź poprawność hasła
logowania.
3-21
Czy prawidłowo
skonfigurowano wyjątki
Zapory systemu Windows?
Skonfiguruj we właściwy sposób
wyjątki Zapory systemu Windows.
2-35
Czy ustawienia czasowe
urządzenia, serwera domeny
i komputera docelowego dla
danych są takie same?
Ustaw tę samą godzinę
w urządzeniu, serwerze domeny
i komputerze docelowym dla
danych.
—
Czy na panelu dotykowym
jest wyświetlany komunikat
Błąd wysyłania?
Zapoznaj się z informacjami
zamieszczonymi w sekcji
dotyczącej reagowania na
komunikat Błąd wysyłania.
5-7
* Jako nazwę hosta można również wprowadzić pełną nazwę komputera (np.: pc001.abcdnet.com).
** Nazwy logowania można również wprowadzać w następujących formatach:
nazwa_domeny/nazwa_użytkownika (np.: abcdnet/jan.nowak)
nazwa_użytkownika@nazwa_domeny (np.: jan.nowak@abcdnet)
5-6
Rozwiązywanie problemów
Reagowanie na komunikaty o błędach
Gdy na panelu sterowania wyświetlany jest jeden z poniższych komunikatów, postępuj zgodnie z odpowiednią
procedurą.
Alfanumeryczne
Komunikat o błędzie
Elementy do sprawdzenia
Naprawa
Strona
Błąd dysku RAM.
Naciśnij [OK]. ##
–
Wystąpił błąd związany z dyskiem RAM.
Sprawdź kod błędu podany w miejscu
odpowiadającym znakom „##”. Możliwe
kody błędów i ich opisy są następujące:
01: Błąd formatu. Wyłącz i włącz
ponownie zasilanie.
02: Dla trybu dysku RAM wybrano
ustawienie Wył. Wybierz na panelu
operacyjnym ustawienie Wł. dla trybu
dysku RAM.
04: Brak miejsca na dysku. Usuń zbędne
pliki.
05: Określony plik nie znajduje się na
dysku.
06: Ilość pamięci jest zbyt mała na
potrzeby dysku RAM. Rozbuduj pamięć.
—
Błąd konta.
–
Ponownie wprowadź ustawienia
rozliczania przy użyciu narzędzia
PRESCRIBE.
—
Błąd KPDL. Zadanie
zostało anulowane.
–
Zadanie zostanie anulowane. Naciśnij
klawisz OK.
—
Błąd pamięci USB.
Zadanie zostało
anulowane.
–
Zadanie zostanie anulowane. Naciśnij
klawisz OK.
—
Błąd urządzenia.
Skontaktuj się z
serwisem.
–
Wystąpił błąd wewnętrzny. Zapisz kod
błędu wyświetlany w obszarze
wyświetlania komunikatów. Wyłącz
urządzenie, odłącz kabel zasilający
i skontaktuj się z pracownikiem serwisu.
—
Czy wyświetlany jest kod
błędu C4200?
Wystąpiło wewnętrzne skroplenie pary
wodnej wskutek nagłej zmiany
temperatury. Wyłącz urządzenie
i pozostaw je przez 30–90 minut,
a następnie włącz je ponownie. Jeśli
komunikat jest nadal wyświetlany, wyłącz
urządzenie, odłącz kabel zasilający
i skontaktuj się z pracownikiem serwisu.
—
5-7
5
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Błąd wysyłania.
####
Elementy do sprawdzenia
–
Naprawa
Wystąpił błąd podczas transmisji. Możliwe
kody błędów i ich opisy są następujące.
1101: Nazwa serwera SMTP nie jest
ustawiona prawidłowo lub nazwa hosta
jest nieprawidłowa podczas wysyłania
skanowanych danych do serwera FTP.
Użyj Embedded Web Server i zarejestruj
prawidłowo nazwę serwera SMTP
i nazwę hosta.
1102: Nazwa użytkownika jest
nieprawidłowa lub nie wprowadzono
nazwy domeny. Wprowadź prawidłową
nazwę użytkownika, nazwę domeny
i hasło.
1103: Nazwa ścieżki sieciowej jest
nieprawidłowa lub brak dostępu do
określonego folderu. Użyj narzędzia
Embedded Web Server i zarejestruj
prawidłową nazwę ścieżki.
1104: Brak adresu adresata. Wprowadź
prawidłowy adres e-mail.
1105: E-mail - Ustawienia protokołu
SMTP są wyłączone. Użyj narzędzia
Embedded Web Server i włącz ustawienia
protokołu SMTP.
Skanowanie na komputer (SMB) –
ustawienia SMB są wyłączone. Użyj
narzędzia Embedded Web Server i włącz
ustawienia SMB.
Skanowanie na komputer (FTP) ustawienia FTP są wyłączone. Użyj
narzędzia Embedded Web Server i włącz
ustawienia FTP.
1106: Ustawienia adresu nadawcy
w poczcie e-mail: Protokół SMTP nie jest
zarejestrowany. Użyj narzędzia
Embedded Web Server i zarejestruj adres
nadawcy.
5-8
Strona
—
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Elementy do sprawdzenia
Błąd wysyłania.
####
Naprawa
Strona
2101, 2102, 2103, 2201, 2202, 2203,
3101: Kabel sieciowy jest odłączony lub
koncentrator podłączony do niego nie
działa prawidłowo. Sprawdź kabel
i koncentrator. W przeciwnym wypadku
nazwa serwera lub hosta serwera SMTP
nie zostanie ustawiona prawidłowo. Użyj
Embedded Web Server i zarejestruj
prawidłowo nazwę serwera SMTP
i nazwę hosta.
2204: Rozmiar wiadomości e-mail
przekracza dopuszczalną ilość
wysyłanych danych. Zmień rozmiar lub
rozdzielczość skanowanych danych do
przesłania i wyślij ponownie wiadomość
e-mail.
5101, 5102, 5103, 5104, 7102, 720f:
Wyłącz i włącz ponownie główny
wyłącznik zasilania. Jeśli ten błąd
występuje wiele razy, zanotuj wyświetlany
komunikat o błędzie i skontaktuj się
z przedstawicielem działu serwisu. (Patrz
naprawa w przypadku komunikatu
o błędzie „Wystąpił błąd”).
9181: Zeskanowany oryginał przekracza
dopuszczalną liczbę 999 stron. Wyślij
nadmiarowe strony oddzielnie.
—
5
Dodaj toner.
Czy wyświetlanemu
komunikatowi towarzyszy
zaświecona dioda błędu?
Wymień pojemnik z tonerem.
4-5
Dopasuj typ papieru
i pozycję przeł. kopert.
Czy koperty są drukowane
w trybie kopert?
Naciśnij dwa przyciski kopert, aby zmienić
tryb podawania papieru na tryb kopert.
2-46
Dopasuj pozycję
przełączników kopert.
Czy naciśnięto jeden z
przełączników kopert?
Naciśnij oba przełączniki.
2-46
Kończy się toner.
–
Przygotuj nowy pojemnik z tonerem.
4-5
Lewa pokrywa jest
otwarta.
Czy lewa pokrywa jest
otwarta?
Zamknij lewą pokrywę.
—
Maksymalna liczba
skanowanych stron.
Zadanie zostało
anulowane.
–
Nie można przeprowadzić skanowania
z powodu braku wolnej pamięci skanera.
Zadanie zostanie anulowane. Naciśnij
klawisz OK.
—
Czy przekroczono
dopuszczalną liczbę
skanowań?
Naciśnij klawisz OK, aby wydrukować,
wysłać lub zapisać zeskanowane strony.
Naciśnij klawisz Stop, aby anulować
drukowanie, wysyłanie lub zapisywanie.
—
Czy wybrany rozmiar
papieru/typ nośnika pozwala
na drukowanie dwustronne?
Wybierz odpowiedni typ papieru. Aby
drukować bez korzystania z trybu
dwustronnego, naciśnij klawisz OK.
3-12
Nie można drukować
dwustronnie na tym
papierze.
5-9
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Nie można połączyć
się z serwerem
uwierzytelniania.
Elementy do sprawdzenia
–
Naprawa
Naciśnij przycisk OK i sprawdź
następujące elementy:
•
rejestracja na serwerze
uwierzytelniającym,
•
hasło i adres komputera dla serwera
uwierzytelniającego,
•
połączenie z siecią.
Strona
—
Nie można wykonać
tego zadania.
Ograniczone przez
autoryzację grupową.
–
Zadanie zostało anulowane z powodu
ograniczeń narzuconych przez
autoryzację grupową. Naciśnij klawisz
OK.
—
Niemożl. pod.papieru.
Ust. kasetę 1.
Czy wszystkie podajniki
papieru lub kasety na papier
powyżej wybranej są
prawidłowo zamknięte
w przypadku zainstalowania
co najmniej jednego
podajnika opcjonalnego?
Zamknij poprawnie podajnik papieru.
2-40
Nieprawidłowe ID
Czy identyfikator
użytkownika wprowadzony
na potrzeby zadania
prywatnego jest
prawidłowy?
Wprowadzono nieprawidłowy
identyfikator użytkownika na potrzeby
zadania prywatnego. Sprawdź
identyfikator użytkownika zdefiniowany w
sterowniku drukarki.
—
Niepr. nazwa
logowania lub hasło
użytk. Zadanie zostało
anulowane.
–
Wprowadź prawidłową nazwę lub hasło
użytkownika.
—
Nie udał się zapis
danych przechowyw.
Anulowano zadanie.
Czy na dysku RAM jest
wystarczająca ilość wolnego
miejsca?
Ze względu na zbyt małą ilość wolnego
miejsca na dysku RAM nie powiodło się
drukowanie z użyciem skrzynki zadań.
Zmień rozmiar dysku RAM za pomocą
klawiszy numerycznych.
—
Niewystarczająca
ilość pamięci.
Nie można rozpocząć
zadania.
–
Nie można przeprowadzić dalszego
skanowania z powodu braku wolnej
pamięci.
Naciśnij klawisz OK, aby wydrukować
zeskanowane strony. Naciśnij klawisz
Anuluj, aby anulować zadanie
drukowania.
—
Niewłaściwy ID konta.
–
ID konta nie jest prawidłowe. Sprawdź
zarejestrowany ID konta.
—
Niewłaściwy ID konta.
Zadanie zostało
anulowane.
–
Zadanie zostało anulowane z powodu
ograniczeń narzuconych przez funkcję
rozliczania zadań. Naciśnij klawisz OK.
—
Nie znaleziono pliku.
Zadanie zostało
anulowane.
–
Nie znaleziono określonego pliku.
Zadanie zostanie anulowane. Naciśnij
klawisz OK.
—
5-10
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Elementy do sprawdzenia
Naprawa
Strona
Nie zainstalowano
zespołu wywoływania.
Czy zespół wywoływania
został zainstalowany
prawidłowo?
Skontaktuj się z pracownikiem serwisu.
—
Ograniczone przez
rozliczanie zadań. Nie
można drukować.
–
Zadanie nie może zostać wydrukowane
z powodu ograniczeń narzuconych przez
funkcję rozliczania zadań. Naciśnij
klawisz OK.
—
Pamięć jest pełna.
Nie można
przetworzyć
zadania drukowania
w całości.
–
Nie można kontynuować zadania,
ponieważ zabrakło wolnej pamięci.
Naciśnij klawisz OK, aby wydrukować
zeskanowane strony. Nie można
prawidłowo przetworzyć zadania
drukowania.
Aby anulować zadanie, naciśnij klawisz
Stop.
—
Pamięć jest pełna.
Zadanie zostało
anulowane.
–
Zadanie zostanie anulowane. Naciśnij
klawisz OK.
—
Pamięć wymienna jest
pełna. Zadanie zostało
anulowane.
–
Zadanie zostanie anulowane. Naciśnij
klawisz OK.
—
Papier utknął.
–
Jeżeli papier utknie, urządzenie zatrzyma
się, a w obszarze wyświetlania
komunikatów zostanie wskazane miejsce
wystąpienia problemu. Zatrzymaj
urządzenie i wyjmij zacięty papier zgodnie
z odpowiednią procedurą.
5-15
Pojemnik na zużyty
toner jest pełny.
–
Wymień pojemnik na zużyty toner.
4-7
Przekroczono limit
określony
przez funkcję
rozliczania zadań.
Drukowanie nie jest
możliwe.
–
Zadanie zostanie anulowane. Naciśnij
klawisz OK.
—
Przekroczono limit
określony
przez funkcję
rozliczania zadań.
Skanowanie nie jest
możliwe.
–
Zadanie zostanie anulowane. Naciśnij
klawisz OK.
—
Przekroczony limit
skrz. odpyt.
Zadanie zostało
anulowane.
–
Skrzynka odpytywania jest pełna, nie ma
możliwości dalszego zapisu. Zadanie
zostanie anulowane. Naciśnij klawisz OK.
—
5-11
5
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Elementy do sprawdzenia
Naprawa
Strona
Przekroczono
ogranicz. rozlicz.
zadań. Zadanie
zostało anulowane.
Czy przekroczono
dopuszczalną liczbę
wydruków określoną przez
funkcję rozliczania zadań?
Liczba wydruków przekroczyła
dopuszczalną liczbę zadań określoną
przez funkcję rozliczania zadań. Nie
można więcej drukować. Zadanie
zostanie anulowane. Naciśnij klawisz OK.
—
Słuchawka telefonu
jest odłożona.
Połóż słuchawkę na
widełki.
–
Odłóż słuchawkę.
—
Sprawdź kasetę 1.
Czy błąd podnoszenia
papieru występuje w
kasecie na papier?
Wyciągnij kasetę odpowiedniego źródła
papieru (kasetę na papier lub opcjonalny
podajnik papieru) i sprawdź, czy papier
został załadowany prawidłowo.
—
Sprawdź pojemnik na
zużyty toner.
–
Przygotuj pojemnik na zużyty toner.
4-7
Taca wewnętrzna jest
pełna papieru.
Wyjmij papier.
–
Wyjmij papier z tacy wewnętrznej
i naciśnij przycisk OK, aby wznowić
zadanie.
—
Ułóż oryginał
i naciśnij klawisz Start.
–
Wyjmij oryginały z procesora
dokumentów, ułóż je w oryginalnym
porządku i włóż z powrotem. Naciśnij
klawisz Start, aby wznowić drukowanie.
Aby anulować zadanie, naciśnij klawisz
Stop.
2-54
Wystąpił błąd.
Włącz i wyłącz
główny wyłącznik
zasilania.
–
Wystąpił błąd systemowy. Wyłącz i włącz
główny wyłącznik zasilania.
—
Wyjmij oryginał
z procesora
dokumentów.
Czy pozostały jakieś
oryginały w procesorze
dokumentów?
Wyjmij oryginały z procesora
dokumentów.
—
Wymień moduł
przetw.
–
Wymiana elementów zestawu
konserwacyjnego jest konieczna co
300 000 stron i wymaga interwencji
serwisu. Skontaktuj się z pracownikiem
serwisu.
—
Załaduj papier do
kasety 1.
Czy we wskazanej kasecie
znajduje się papier?
Włóż papier.
2-40
Załaduj papier do tacy
uniwersalnej.
Czy do tacy uniwersalnej
załadowano papier we
wskazanym formacie?
Załaduj do tacy uniwersalnej papier
rodzaju i formatu wskazanego w obszarze
wyświetlania komunikatów.
2-43
Zamknij przednią
pokrywę.
Czy wszystkie pokrywy są
zamknięte?
Zamknij pokrywę wskazaną na panelu
operacyjnym.
—
5-12
Rozwiązywanie problemów
Komunikat o błędzie
Zamknij procesor
dokumentów.
Elementy do sprawdzenia
Naprawa
Strona
Czy procesor dokumentów
jest otwarty?
Zamknij procesor dokumentów.
—
Czy lewa pokrywa
procesora dokumentów jest
otwarta?
Zamknij lewą pokrywę procesora
dokumentów.
—
Zadanie niezapisane.
Naciśnij [OK].
–
Aby zapisać zadanie, naciśnij klawisz OK.
—
Za dużo danych.
Zadanie zostało
anulowane.
–
Zadanie zostanie anulowane. Naciśnij
klawisz OK.
—
Zainstalowano
nieznany toner.
Czy zainstalowany pojemnik
z tonerem pochodzi od
producenta tego
urządzenia?
Producent urządzenia nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia
spowodowane korzystaniem z materiałów
eksploatacyjnych innych producentów.
4-5
Zainstalowany
nieznany toner. PC
Czy specyfikacja regionalna
zainstalowanego pojemnika
z tonerem pasuje do
specyfikacji urządzenia?
Zainstaluj wskazany pojemnik.
4-5
5
5-13
Rozwiązywanie problemów
Reagowanie na miganie kontrolek błędu
Jeżeli kontrolka błędu miga, naciśnij [Stan/Anulowanie zadania] w celu sprawdzenia komunikatu błędu. Jeżeli
komunikat nie pojawia się w obszarze wyświetlania komunikatów po naciśnięciu przycisku [Stan/Anulowanie
zadania] albo gdy kontrolka błędu miga przez 1,5 sekundy, sprawdź następujące objawy:
Objaw
Nie można wysłać faksu.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy przewód modułowy
jest podłączony
prawidłowo?
Podłącz prawidłowo
przewód modułowy.
—
Czy Dozwolony Nr
FAKSU albo Dozwolony
Nr ID zostały prawidłowo
zarejestrowane?
Sprawdź Dozwolony Nr
FAKSU i Dozwolony Nr
ID.
Podręcznik obsługi faksu
Rozdział 6 „Rejestrowanie
dozwolonego nr. faksu”
oraz „Rejestrowanie
dozwolonego nr. ID”
Czy wystąpił błąd
komunikacji?
Sprawdź kody błędów
w raporcie wyników
i raporcie aktywności TX/
RX. Jeżeli kod błędu
rozpoczyna się od „U”
albo „E”, wykonaj
odpowiednią procedurę.
Podręcznik obsługi faksu
Dodatek
„Lista kodów błędów”
Czy linia faksu adresata
jest zajęta?
Wyślij ponownie.
—
Czy faks odbiorcy
odpowiada?
Wyślij ponownie.
—
Czy wystąpił jakiś inny
błąd niż opisane?
Skontaktuj się
z pracownikiem serwisu.
—
5-14
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie zaciętego papieru
W przypadku wystąpienia zacięcia papieru zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, a kopiowanie lub
drukowanie zostanie wstrzymane.
Pozostaw główny wyłącznik zasilania włączony. Aby usunąć zacięty papier, wykonaj poniższą procedurę:
Wskaźniki lokalizacji zacięcia
W przypadku wystąpienia zacięcia papieru w komunikacie błędu zostanie wskazane miejsce zacięcia.
Lokalizacja zacięcia papieru
Strona
Procesor dokumentów
5-19
Wewnątrz urządzenia
5-17
Taca uniw.
5-16
Kasety
5-16
Duplekser
5-17
Jednostka tylna
5-19
Przeciwdziałanie zacięciom papieru
W przypadku wystąpienia zacięcia papieru zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, a kopiowanie lub
drukowanie zostanie wstrzymane.
•
Nie używaj ponownie zaciętego papieru.
•
Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza urządzenia.
Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
•
Strona, przy której doszło do zacięcia papieru, zostanie wydrukowana ponownie.
UWAGA: Moduł utrwalania jest bardzo gorący. Należy zachować ostrożność, pracując w tym miejscu, ponieważ
istnieje ryzyko oparzenia.
Komunikaty o pomocy online
Gdy wyświetlany jest komunikat Zacięcie papieru, wybierz opcję [Pomoc] (lewy klawisz Select), aby wyświetlić
procedurę usuwania zacięcia.
Naciśnij przycisk , aby wyświetlić następny punkt, lub przycisk , aby wyświetlić poprzedni.
Aby wyjść z pomocy online, naciśnij klawisz OK.
5-15
5
Rozwiązywanie problemów
Taca uniwersalna
Aby usunąć zacięty papier z tacy uniwersalnej, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.
1
Usuń papier zacięty w tacy uniwersalnej.
2
Otwórz i zamknij górną i przednią pokrywę, aby usunąć
błąd.
Kaseta/Podajnik papieru
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć zacięcie w kasecie z papierem lub podajniku papieru.
1
Wyciągnij kasetę lub opcjonalny podajnik papieru.
2
Usuń papier częściowo podany do urządzenia.
NOTATKA: Sprawdź, czy papier został załadowany
poprawnie. Jeśli tak nie jest, załaduj go ponownie.
3
Włóż kasetę z powrotem na miejsce. Drukarka rozgrzeje
się i wznowi drukowanie.
5-16
Rozwiązywanie problemów
Duplekser
Nastąpiło zacięcie papieru w duplekserze. Usuń zacięty papier, używając poniższej procedury.
UWAGA: Nie dotykaj części w tym obszarze, gdyż
może to spowodować oparzenia.
1
Wyciągnij kasetę w całości z drukarki.
2
Otwórz pokrywę modułu dupleksera i wyjmij zacięty
papier.
5
3
Włóż kasetę z powrotem na miejsce.Urządzenie
rozgrzeje się i wznowi drukowanie.
Wewnątrz urządzenia
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć zacięty papier z urządzenia.
1
Otwórz górną i przednią pokrywę.
5-17
Rozwiązywanie problemów
2
Podnieś jednostkę wywoływacza oraz pojemnik
z tonerem i wyjmij je z urządzenia.
3
Otwórz pokrywę podawania.
4
Wyjmij papier z urządzenia
Jeśli zacięty papier wydaje się być zakleszczony przez
rolki, pociągnij go w zwykłym kierunku podawania
papieru.
NOTATKA: Jeśli nie możesz znaleźć zaciętego papieru,
sprawdź wewnątrz tylnej części drukarki. Patrz jednostka
tylna na stronie 5–18.
5
Włóż jednostkę utrwalacza i pojemnik z tonerem z
powrotem do urządzenia.
6
Zamknij górną i przednią pokrywę. Urządzenie rozgrzeje
się i wznowi drukowanie.
5-18
Rozwiązywanie problemów
Jednostka tylna
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć papier zacięty w jednostce tylnej.
1
Jeśli papier nie zostanie całkowicie wysunięty na tacę
wyjściową, otwórz jednostkę tylną.
2
Otwórz pokrywę utrwalacza i usuń zacięty papier,
wyciągając go.
NOTATKA: Jeśli nie możesz znaleźć zaciętego papieru,
sprawdź wewnątrz tylnej części urządzenia.
UWAGA: Jednostka utrwalacza znajdująca się
wewnątrz urządzenia jest gorąca. Nie dotykaj jej
rękami, ponieważ może to spowodować oparzenie.
Ostrożnie wyjmij zacięty papier.
3
Zamknij jednostkę tylną. Urządzenie rozgrzeje się i
wznowi drukowanie.
Moduł przetwarzania dokumentów
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć zacięty papier z procesora dokumentów.
1
Usuń wszystkie oryginały z tacy podawania
dokumentów.
5-19
5
Rozwiązywanie problemów
2
Otwórz lewą pokrywę procesora dokumentów.
3
Wyjmij zacięty oryginał.
Jeśli oryginał utknął w rolkach lub nie można go łatwo
usunąć, przejdź do następnego punktu.
4
Otwórz procesor dokumentów.
5
Wyjmij zacięty oryginał.
Jeżeli oryginał się podrze, wyjmij wszystkie luźne
skrawki papieru z wnętrza urządzenia.
6
Zamknij procesor dokumentów.
7
Umieść oryginały.
5-20
Dodatek
•
•
Sposób wpisywania znaków..............................Dodatek-2
Dane techniczne................................................Dodatek-3
Dodatek-1
Sposób wpisywania znaków
Na ekranie wprowadzania znaków użyj poniższej procedury, aby wprowadzać znaki.
Używane klawisze
Użyj następujących klawiszy, aby wprowadzać znaki.
1
7
2
3
4
6
5
1. Klawisz OK
Naciśnij ten klawisz, aby zakończyć wprowadzanie znaku(ów).
2. Klawisz Clear
Naciśnij ten klawisz, aby usunąć znak pod kursorem. Jeśli kursor znajduje się na
końcu wiersza, usuwany jest znak na lewo od kursora.
3. Klawisz Back
Naciśnij ten klawisz, aby powrócić do ekranu, z którego wywołano ekran
wprowadzania znaków.
4. Klawisze kursora
Użyj tych klawiszy, aby wybrać miejsce wprowadzania lub znak z listy znaków.
5. Klawisze numeryczne
Użyj tych klawiszy, aby wybrać znak, który chcesz wprowadzić.
6. Klawisz Reset
Naciśnij ten klawisz, aby anulować procedurę wprowadzania znaków i powrócić do
ekranu trybu gotowości.
7. Prawy klawisz Select
Naciśnij ten klawisz, aby wybrać typ znaków, które chcesz wprowadzać (gdy
wyświetlany jest napis [Tekst]).
Dodatek-2
Dane techniczne
NOTATKA: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenie
Pozycja
Opis
Typ
Biurkowe
Metoda drukowania
Elektrofotograficzna, z użyciem lasera półprzewodnikowego, system
pojedynczego bębna
Obsługiwane typy oryginałów
Arkusz, książka, obiekty trójwymiarowe (maksymalny rozmiar oryginału:
Folio/Legal)
System podawania oryginałów
Zamontowany na stałe
Gramatura
papieru
Kaseta
przednia
60–120 g/m2 (dupleks: 60–120 g/m2)
Taca uniw.
60–220 g/m2
Kaseta
przednia
Zwykły, szorstki, makulaturowy, zadrukowany, czerpany, kolorowy,
dziurkowany, z nagłówkiem, wysoka jakość oraz niestandardowy 1–8
(dupleks: tak samo jak w trybie jednostronnym)
Taca uniw.
Zwykły, folia (folia OHP), szorstki, kalka, etykiety, makulaturowy,
zadrukowany, czerpany, tektura, kolorowy, dziurkowany, z nagłówkiem,
gruby, koperta, wysoka jakość, niestandardowy 1–8
Kaseta
przednia
Maks.: 8 1/2 × 14"/A4 (dupleks: 8 1/2 × 14"/A4)
Min.: 5 1/2 × 8 1/2"/A6 (dupleks: 7 1/4 × 10 1/2"/A5)
Taca uniw.
Maks.: 8 1/2 × 14"/A4
Min.: 3 5/8 × 6 1/2"/A6
Typ papieru
Rozmiar
papieru
Poziom powiększenia
Tryb ręczny: 25–400%, narastająco co 1%
Stałe skale powiększenia:
400%, 200%, 141%, 129%, 115%, 90%, 86%, 78%, 70%, 64%, 50%, 25%
Prędkość
drukowania
Tryb
jednostronny
A4R/LetterR: 40/42 arkusze/min
B5R: 33 arkusze/min
Tryb
dwustronny
A4R/LetterR: 24,5/26 arkuszy/min Legal: 16,5 arkusza/min
B5R: 24 arkusze/min
A5R: 21 arkuszy/min
Czas pierwszego wydruku
(A4, podawanie z kasety)
Czas
nagrzewania
(22°C / 71,6°F,
60%)
9,5 s lub mniej
Urządzenie
włączone
22 s lub mniej
Tryb niskiego
poboru energii
10 s lub mniej
Tryb czuwania
15 s lub mniej
Dodatek-3
Legal: 33 arkusze/min
A5R/A6R: 22 arkusze/min
Pozycja
Pojemność
papieru
Opis
Kaseta
przednia
500 arkuszy (80 g/m2)
Taca uniw.
100 arkuszy (80 g/m2, papier zwykły, A4/Letter lub mniejszy)
Pojemność tacy wyjściowej
500 arkuszy (80 g/m2)
Kopiowanie ciągłe
1–999 arkuszy (można ustawić narastająco co 1 arkusz)
Technika zapisu obrazu
Laser półprzewodnikowy (1 wiązka)
Pamięć główna
Standardowo: 256 MB
Interfejs
Złącze interfejsu USB: 1 (USB Hi-Speed)
Host USB: 1
Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)
Rozdzielczość
600 × 600 dpi
Warunki
otoczenia
Maksymalnie: 768 MB
Temperatura
10–32,5°C
Wilgotność
15–80%
Wysokość
2500 m (8200 stóp) lub mniej
Oświetlenie
1500 luksów lub mniej
Wymiary (S × G × W)
494 × 497,1 × 545,5 mm
Waga (bez
pojemnika
z tonerem)
Bez faksu
25,5 kg
Z faksu
25,8 kg
Wymagane miejsce (S × G)
494 × 656,1 mm (w przypadku używania tacy uniwersalnej)
Wymagania dotyczące
zasilania
Model 230 V: 220–240 V (50/60 Hz, więcej niż 5,1 A)
Pobór mocy (maks.)
Standardowo: 1046 W
Z wyposażeniem opcjonalnym: 1063 W
Pobór mocy
(podczas
drukowania)
Bez faksu
Standardowo: 676,6 W
Z wyposażeniem opcjonalnym: 688,2 W
Z faksu
Standardowo: 677,4 W
Z wyposażeniem opcjonalnym: 703,5 W
Pobór mocy
(w trybie
gotowości)
Bez faksu
Standardowo: 95,8 W
Z wyposażeniem opcjonalnym: 103,7 W)
Z faksu
Standardowo: 97,9 W
Z wyposażeniem opcjonalnym: 102,1 W
Pobór mocy
(w trybie
niskiego
poboru
energii)
Bez faksu
Standardowo: 72,7 W
Z wyposażeniem opcjonalnym: 73,1 W
Z faksu
Standardowo: 74,8 W
Z wyposażeniem opcjonalnym: 75,6 W
Dodatek-4
Pozycja
Pobór mocy
(w trybie
czuwania)
Opis
Bez faksu
Standardowo: 6,9 W
Z wyposażeniem opcjonalnym: 9,1 W
Z faksu
Standardowo: 10,6 W
Z wyposażeniem opcjonalnym: 12,6 W
Pobór mocy
(zasilanie wyłączone)
0,1 W
Wyposażenie opcjonalne
Podajnik papieru (maksymalnie 3 jednostki)
Drukarka
Pozycja
Opis
Prędkość drukowania
Taka sama jak prędkość kopiowania.
Czas pierwszego wydruku
(A4, podawanie z kasety)
9,5 s lub mniej
Rozdzielczość
Wysoka 1200, Szybka 1200, 600 dpi, 300 dpi
System operacyjny
Windows XP, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows
Server 2003 x64 Edition, Windows Vista x86 Edition, Windows Vista x64
Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 Edition, Windows
7, Apple Macintosh OS 10.x
Interfejs
Złącze interfejsu USB: 1 (USB Hi-Speed)
Host USB: 1
Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)
Standardowo
Język opisu strony
PRESCRIBE
Skaner
Pozycja
Opis
System operacyjny
Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008,
Windows 7
Wymagania systemowe
Komputer kompatybilny z IBM PC/AT
Procesor: Celeron 600Mhz lub szybszy
RAM: 128 MB lub więcej
Wolna przestrzeń na dysku twardym: 20 MB lub więcej
Interfejs: Ethernet
Rozdzielczość
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
Format pliku
JPEG, TIFF, PDF, XPS
Prędkość skanowania *1
1-stronne: Czarno-białe 35 obrazów/min
Kolorowe 13 obrazów/min
(format A4, orientacja pozioma, rozdz., 600 dpi, jakość obrazu: oryginalny
tekst/zdjęcie)
Dodatek-5
Pozycja
Opis
Interfejs
Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX)
USB 2.0 (Hi-Speed USB)
Protokół sieciowy
TCP/IP
System
transmisji
Transmisja za pośrednictwem komputeraSMBSkanowanie do SMB
Skanowanie
FTP
do FTP, FTP przez SSL
Transmisja przez pocztę elektronicznąSNMPSkanowanie do wiadomości
email
Skanowanie TWAIN*1
Skanowanie WIA*2
*1
*2
Dostępny system operacyjny: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server
2008
Dostępny system operacyjny: Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008
Procesor dokumentów
Pozycja
Opis
Oryginalna metoda
podawania papieru
Automatyczne podawanie
Obsługiwane typy
oryginałów
Oryginały arkuszowe
Rozmiar papieru
Maks.: Legal/A4
Min.: Statement/A5
Gramatura papieru
Tryb jednostronny: 50–120 g/m2)
Dupleks: 50–110 g/m2
Pojemność
Maksymalnie 50 arkuszy (50–80 g/m2)
Dodatek-6
Dane dotyczące ochrony środowiska
Pozycja
Opis
Czas przejścia do trybu niskiego poboru
energii (ustawienie domyślne)
2 minuty
Czas wejścia do trybu czuwania
(ustawienie fabryczne)
15 minut
Czas powrotu z trybu niskiego poboru
energii
10 sekund lub mniej
Czas powrotu z trybu czuwania
15 sekund lub mniej
Drukowanie dwustronne
Standardowo
Możliwość stosowania papieru
makulaturowego
Można używać papieru w 100% z makulatury.
NOTATKA: Skonsultuj się z dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu, aby uzyskać informacje na temat
zalecanych rodzajów papieru.
EN ISO 7779
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren
Gesichtsfeld platziert werden.
Dodatek-7
Dodatek-8
Indeks
Indeks
A
Automatyczne czuwanie 2-8
Automatyczny tryb niskiego poboru
energii 2-8
B
Blokada oryginałów 1-6
C
Czyszczenie
Separator 4-5
Wąska szyba skanera 4-3
Kabel zasilania
Podłączanie 2-9
Kaseta
Ładowanie papieru 2-40
Komunikaty o błędach 5-7
Kopia
Kopiowanie dwustronne 3-12
Kopiowanie z przesunięciem 3-15
Kopiowanie z sortowaniem 3-15
Określenie jakości obrazu 3-9
Regulacja gęstości 3-8
Zmniejszanie/powiększanie 3-10
L
D
Logowanie 3-2
Dostarczone elementy 2-2
Drukowanie 3-16
Drukowanie z aplikacji 3-16
DVD 2-2
M
Interfejs sieciowy 2-4
Interfejs USB 2-4
Metoda podłączenia 2-3
Miejsce docelowe
Szukanie 3-26
Wybieranie książki adresowejj 3-28
Wybór przy pomocy przycisków panelu
dotykowego 3-28
Wysyłanie do różnych typów miejsc
docelowych jednocześnie 3-28
Moduł przetwarzania dokumentów 1-5
Multi Sending (wysyłanie do różnych typów
miejsc docelowych jednocześnie) 3-28
J
N
Jakość obrazu
Kopia 3-7
Nazwy części 1-1
E
Embedded Web Server 2-27
I
K
Kabel sieci LAN
Podłączanie 2-5
Kabel sieciowy 2-4
Podłączanie 2-5
Kabel USB
Podłączanie 2-9
O
Określanie miejsca docelowego 3-26
Oryginał
Ładowanie do procesora
dokumentów 2-54
Umieszczanie na płycie 2-53
Indeks-1
Indeks
P
T
Płyta dociskowa
Umieszczanie oryginałów 2-53
Płyta oryginałów 1-6
Płyta wydawania oryginałów 1-6
Płyty wskaźnika rozmiaru oryginałów 2-53
Panel operacyjny 1-2, 1-4
Papier
Ładowanie do kaset 2-40
Ładowanie kopert 2-46
Ładowanie na tacę uniwersalną 2-43
Rozmiar i nośnik 2-48
Parametry
Dane dotyczące ochrony środowiska
Dodatek-7
Drukarka Dodatek-5
Procesor dokumentów Dodatek-7
Skaner Dodatek-5
Połączenie
Ustawienie 2-14
Podłączanie
Kabel sieci LAN 2-5
Kabel USB 2-9
Kabel zasilania 2-9
Procesor dokumentów Dodatek-7
Ładowanie oryginałów 2-54
Nieobsługiwane typy oryginałów 2-54
Obsługiwane typy oryginałów 2-54
Sposób wkładania oryginałów 2-54
Product Library 2-2
Przełączanie języka 2-9
Przednia pokrywa 1-4
Przednia pokrywa dupleksera 1-4
Przygotowanie 2-1
Przygotowanie kabli 2-4
Taca uniwersalna (MP)
Rozmiar papieru i nośnik 2-52
Tryb czuwania 2-8
Tryb dwustronny 3-12
Tryb niskiego poboru energii 2-8
Tryb zmniejszania/powiększania
Kopia 3-10
R
Regulacja gęstości
Automatyczne 3-8
Kopia 3-8
Ręczne 3-8
Rozdzielczość Dodatek-5
S
Separator
Czyszczenie 4-5
U
Ustawianie daty i czasu 2-11
Usuwanie awarii 5-2
W
Wąska szyba skanera
Czyszczenie 4-3
Wąska szyba skanera 1-4
Włączanie 2-6
Wiadomość e-mail
Wyślij jako e-mail 3-19
Wyłączanie zasilania 2-7
Wylogowanie 3-2
Wysyłanie
Wyślij do folderu (FTP) 3-23
Wyślij do folderu (SMB) 3-23
Wyślij jako e-mail 3-19
Wysyłanie do różnych typów miejsc
docelowych jednocześnie 3-28
Wysyłanie wiadomości e-mail 2-28
Z
Złącze interfejsu sieciowego 1-6
Złącze interfejsu USB 1-6
Złącze kabla zasilania 1-6
Złącze LINE 1-6
Złącze TEL 1-6
Zacięty papier 5-15
Jednostka tylna 5-19
Kaseta 1 5-17
Kaseta 2 5-17
Procesor dokumentów 5-19
Wskaźniki lokalizacji zacięcia 5-15
Zadanie
Anulowanie 3-29
Zmiana języka 2-9
Indeks-2
TA Triumph-Adler GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement