Triumph-Adler DCC 6520 Copy system Instrukcja obsługi

Triumph-Adler DCC 6520 Copy system Instrukcja obsługi
Podrecznik obsługi
DCC 6520 | 6525
Wielofunkcyjna
Wstęp
Dziękujemy za zakup tego modelu.
Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,
przeprowadzać rutynową konserwację i rozwiązywać podstawowe problemy, gdy zajdzie taka konieczność. W ten
sposób można utrzymać urządzenie w dobrym stanie.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z niniejszym Podręcznikiem obsługi.
Zaleca się korzystanie z materiałów eksploatacyjnych naszej firmy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
spowodowane przez korzystanie z materiałów eksploatacyjnych innych producentów.
W niniejszym Podręczniku obsługi oznaczenia DCC 6520 odnoszą się odpowiednio do modelu urządzenia
drukującego z prędkością 20 str./min, a DCC 6525— do modelu urządzenia drukującego z prędkością
25 str./min.
Dostarczane podręczniki
Wraz z urządzeniem dostarczone są niżej wymienione podręczniki. Zapoznaj się z nimi, gdy to konieczne.
Quick Installation Guide
Opisuje procedury instalacji urządzenia, często używane procedury, rutynowe działania
konserwacyjne oraz czynności podejmowane w celu rozwiązania problemów.
Safety Guide
Zapewnia informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia związane z instalacją
i eksploatacją urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy
przeczytać ten podręcznik.
Safety Guide (dotyczy tylko tego
urządzenia)
Opisuje wymagania dotyczące miejsca instalacji urządzenia, odstępów bezpieczeństwa
i inne. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać ten podręcznik.
Dysk CD-ROM/DVD (Product Library)
Podręcznik obsługi (ten podręcznik)
Opisuje sposób wkładania papieru, wykonywania podstawowych operacji kopiowania,
drukowania i skanowania oraz rozwiązywania problemów.
FAX Operation Guide
Opisuje funkcje faksu.
Card Authentication Kit (B) Operation
Guide
Opisuje sposób uwierzytelniania użytkowników w urządzeniu przy użyciu kart
identyfikacyjnych.
Embedded Web Server Operation
Guide
Opisuje sposób uzyskiwania dostępu do urządzenia z komputera przy użyciu
przeglądarki sieci Web oraz zmiany ustawień.
Printing System Driver User Guide
Opisuje sposób instalacji sterownika drukarki i używania funkcji drukarki.
Network FAX Driver Operation Guide
Opisuje sposób instalacji i eksploatacji sterownika faksu sieciowego, co pozwoli na
używanie funkcji faksu.
Network Tool for Direct Printing
Operation Guide
Opisuje sposób drukowania plików PDF bez uruchamiania programów Adobe Acrobat
lub Reader.
Network Print Monitor User Guide
Opisuje sposób monitorowania sieciowych systemów drukowania przy użyciu programu
Network Print Monitor.
File Management Utility User Guide
Opisuje sposób przesyłania zeskanowanych dokumentów przez Internet.
PRESCRIBE Commands Technical
Reference
Opisuje wewnętrzny język drukarki (polecenia PRESCRIBE).
PRESCRIBE Commands Command
Reference
Opisuje polecenia języka PRESCRIBE oraz sposób sterowania przy każdym typie
emulacji.
Spis treści
1
Wstęp .......................................................................................................1-1
Powiadomienie ..................................................................................................................... 1-2
Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym podręczniku ............................. 1-2
Otoczenie ................................................................................................................... 1-3
Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji ........................................................................... 1-3
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania ......................................... 1-5
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa ....................................................................... 1-6
Informacje prawne ...................................................................................................... 1-6
Funkcja sterowania oszczędnością energii ................................................................ 1-9
Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego ................................................. 1-9
Odzyskiwanie papieru ................................................................................................ 1-9
Program Energy Star (ENERGY STAR®) .................................................................. 1-9
Informacje o Podręczniku obsługi ...................................................................................... 1-10
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku ............................................................. 1-10
Oryginały i rozmiary papieru .................................................................................... 1-12
2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania ...............................2-1
Nazwy części ........................................................................................................................ 2-2
Urządzenie ................................................................................................................. 2-2
Panel operacyjny ........................................................................................................ 2-6
Panel dotykowy .......................................................................................................... 2-7
Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli ......................................................... 2-8
Przygotowanie niezbędnych kabli .............................................................................. 2-8
Podłączanie kabli ................................................................................................................. 2-9
Podłączanie kabla LAN .............................................................................................. 2-9
Podłączanie kabla zasilania ..................................................................................... 2-10
Włączanie/wyłączanie ........................................................................................................ 2-11
Włączanie ................................................................................................................. 2-11
Wyłączanie zasilania ................................................................................................ 2-11
Funkcja oszczędzania energii ............................................................................................ 2-13
Tryb niskiego poboru energii i automatyczny tryb niskiego poboru energii .............. 2-13
Tryb uśpienia i automatycznego uśpienia ................................................................ 2-14
Kreator instalacji urządzenia .............................................................................................. 2-15
Embedded Web Server (ustawienia poczty e-mail) ........................................................... 2-16
Wysyłanie wiadomości e-mail .................................................................................. 2-17
3
Ustawienia wspólne ................................................................................3-1
Ładowanie papieru ............................................................................................................... 3-2
Przed załadowaniem papieru ..................................................................................... 3-2
Ładowanie papieru do kaset ...................................................................................... 3-3
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną .................................................................... 3-5
Ładowanie oryginałów .......................................................................................................... 3-7
Umieszczanie oryginałów na płycie ........................................................................... 3-7
Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów .................................................... 3-8
Sprawdzanie numeru seryjnego urządzenia ...................................................................... 3-11
Sprawdzanie licznika .......................................................................................................... 3-12
Logowanie/wylogowanie .................................................................................................... 3-13
Logowanie ................................................................................................................ 3-13
Wylogowanie ............................................................................................................ 3-14
Ulubione ............................................................................................................................. 3-15
Rejestrowanie ulubionych ........................................................................................ 3-15
Edytowanie i usuwanie ulubionych .......................................................................... 3-19
Używanie ulubionych ............................................................................................... 3-21
i
Skróty ................................................................................................................................. 3-23
Rejestrowanie skrótów ............................................................................................. 3-23
Edytowanie i usuwanie skrótów ............................................................................... 3-25
Używanie skrótów .................................................................................................... 3-26
Kreator szybkiej konfiguracji ............................................................................................... 3-27
Ekran pomocy .................................................................................................................... 3-29
Anulowanie zadań .............................................................................................................. 3-30
Korzystanie z różnych funkcji ............................................................................................. 3-31
Funkcje wspólne ...................................................................................................... 3-32
Rozmiar oryginału .................................................................................................... 3-33
Orientacja oryginału ................................................................................................. 3-35
Oryginały różnych rozmiarów ................................................................................... 3-37
2-str./Oryginał książka .............................................................................................. 3-39
Skanowanie ciągłe ................................................................................................... 3-42
Wybór papieru .......................................................................................................... 3-44
Wyjście papieru ........................................................................................................ 3-45
Sortuj/przesunięcie ................................................................................................... 3-46
Margines .................................................................................................................. 3-48
Zszywka ................................................................................................................... 3-51
Gęstość .................................................................................................................... 3-53
Rozdzielczość skanowania ...................................................................................... 3-54
Obraz oryginału ........................................................................................................ 3-55
Ostrość ..................................................................................................................... 3-56
Regulacja gęstości tła .............................................................................................. 3-57
Zapobieganie przesiąkaniu ...................................................................................... 3-58
Powiększenie ........................................................................................................... 3-59
Format pliku ............................................................................................................. 3-60
Wybór kolorów ......................................................................................................... 3-62
Informacja o kończeniu zadania ............................................................................... 3-63
Wpis nazwy pliku ...................................................................................................... 3-65
Zastąp priorytet ........................................................................................................ 3-66
4
Kopiowanie ..............................................................................................4-1
Podstawowa obsługa ........................................................................................................... 4-2
Funkcje kopiowania .............................................................................................................. 4-4
Dupleks ...................................................................................................................... 4-4
5
Rozwiązywanie problemów ....................................................................5-1
Wymiana pojemnika z tonerem ............................................................................................ 5-2
Wymiana pojemnika na zużyty toner .................................................................................... 5-4
Uzupełnianie zszywek .......................................................................................................... 5-5
Czyszczenie ......................................................................................................................... 5-7
Szklana płyta .............................................................................................................. 5-7
Procesor dokumentów ............................................................................................... 5-7
Usuwanie awarii ................................................................................................................... 5-9
Reagowanie na komunikaty o błędach ............................................................................... 5-15
Usuwanie zaciętego papieru .............................................................................................. 5-25
Wskaźniki lokalizacji zacięcia ................................................................................... 5-25
Taca uniwersalna ..................................................................................................... 5-26
Wewnątrz prawej pokrywy 1 .................................................................................... 5-26
Kaseta 1 ................................................................................................................... 5-27
Wewnątrz prawej pokrywy 3 .................................................................................... 5-27
Kaseta 2 lub 3 .......................................................................................................... 5-28
Opcjonalny finiszer dokumentów ............................................................................. 5-28
Zacięcie zszywek w opcjonalnym finiszerze dokumentów ....................................... 5-29
Moduł mostka ........................................................................................................... 5-30
Procesor dokumentów ............................................................................................. 5-30
ii
6
Dodatek ....................................................................................................6-1
Urządzenia opcjonalne ......................................................................................................... 6-2
Informacje o wyposażeniu opcjonalnym .................................................................... 6-2
Funkcje opcjonalne .................................................................................................... 6-3
Papier ................................................................................................................................... 6-5
Podstawowe parametry papieru ................................................................................. 6-6
Wybór właściwego papieru ........................................................................................ 6-6
Papier specjalny ......................................................................................................... 6-9
Parametry ........................................................................................................................... 6-13
Funkcje wspólne ...................................................................................................... 6-13
Funkcje kopiowania .................................................................................................. 6-14
Funkcje drukowania ................................................................................................. 6-15
Skaner ...................................................................................................................... 6-15
Procesor dokumentów ............................................................................................. 6-16
Podajnik papieru (jedna kaseta) (opcja) ................................................................... 6-16
Podajnik papieru (podwójna kaseta) (opcja) ............................................................ 6-16
Finiszer dokumentów (opcja) ................................................................................... 6-17
Dane dotyczące ochrony środowiska ....................................................................... 6-17
Indeks ...........................................................................................................................Indeks-1
iii
iv
1
Wstęp
W niniejszym rozdziale opisano następujące tematy:
Powiadomienie ................................................................................................................................................... 1-2
Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym podręczniku ........................................................... 1-2
Otoczenie ................................................................................................................................................. 1-3
Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji ......................................................................................................... 1-3
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa ..................................................................................................... 1-6
Informacje prawne ................................................................................................................................... 1-6
Funkcja sterowania oszczędnością energii ............................................................................................. 1-9
Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego .............................................................................. 1-9
Odzyskiwanie papieru .............................................................................................................................. 1-9
Program Energy Star (ENERGY STAR®) ................................................................................................ 1-9
Informacje o Podręczniku obsługi .................................................................................................................... 1-10
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku ........................................................................................... 1-10
Oryginały i rozmiary papieru .................................................................................................................. 1-12
1-1
Wstęp > Powiadomienie
Powiadomienie
Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym
podręczniku
Sekcje tego podręcznika oraz części urządzenia opatrzono symbolami stanowiącymi ostrzeżenia, które mają na celu
ochronę użytkownika, innych osób oraz otoczenia, a także zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego użytkowania
urządzenia. Symbole i ich znaczenia są przedstawione poniżej.
OSTRZEŻENIE: oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń
może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.
UWAGA: oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń może
spowodować obrażenia lub uszkodzenia mechaniczne.
Symbole
Symbol  oznacza, że dana sekcja zawiera ostrzeżenia. Wewnątrz symbolu podany jest określony rodzaj uwagi.
— [Ostrzeżenie ogólne]
— [Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze]
Symbol
wskazuje, że powiązana sekcja zawiera informacje dotyczące zabronionych działań. Rodzaje zabronionych
czynności są podane wewnątrz symbolu.
— [Ostrzeżenie dotyczące zabronionego działania]
— [Demontaż zabroniony]
Symbol  oznacza, że dana sekcja zawiera informacje o czynnościach obowiązkowych. Rodzaje tych czynności są
określone wewnątrz symbolu.
— [Alarm dotyczący czynności obowiązkowej]
— [Wyjmij kabel zasilania z gniazdka sieciowego.]
— [Zawsze podłączaj urządzenie do gniazdka sieciowego z uziemieniem.]
Prosimy o kontakt z pracownikiem serwisu, aby zamówić wymianę, jeśli ostrzeżenia w tym Podręczniku są nieczytelne
lub jeżeli brakuje samego Podręcznika (usługa odpłatna).
NOTATKA
Dokument bardzo przypominający banknot może w pewnych rzadkich przypadkach nie zostać skopiowany
prawidłowo, ponieważ urządzenie wyposażone jest w funkcję zapobiegania fałszerstwom.
1-2
Wstęp > Powiadomienie
Otoczenie
Urządzenie może pracować w następujących warunkach:
•
Temperatura: od 10 do 32,5°C
•
Wilgotność: od 15 do 80%
Niekorzystne warunki środowiska mogą wpłynąć na jakość wydruków. Zaleca się, aby korzystać z urządzenia
w temperaturze: od około 16 do 27°C lub mniej przy wilgotności: od około 36 do 65%. Dodatkowo podczas wyboru
lokalizacji urządzenia unikać wymienionych poniżej miejsc.
•
Unikać lokalizacji blisko okien lub narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
•
Unikać lokalizacji narażonych na drgania.
•
Unikać lokalizacji narażonych na gwałtowne zmiany temperatury.
•
Unikać lokalizacji narażonych na bezpośrednie działanie gorącego lub zimnego powietrza.
•
Unikać lokalizacji ze słabą wentylacją.
Jeżeli podłoże jest wrażliwe na nacisk, może ono ulec uszkodzeniu podczas przesuwania urządzenia po jego instalacji.
Podczas kopiowania uwalniane są niewielkie ilości ozonu, ale nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia. Jednak
w przypadku używania urządzenia przez długi czas w źle wietrzonym pomieszczeniu lub przy wykonywaniu bardzo
dużej liczby kopii zapach może stać się nieprzyjemny. W celu stworzenia odpowiednich warunków kopiowania zaleca
się właściwą wentylację pomieszczenia.
Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji
Ostrzeżenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych
UWAGA
Nie należy próbować spalać pojemnika tonera ani pojemnika na zużyty toner. Powstające wówczas iskry mogą
spowodować oparzenia.
Pojemnik z tonerem i zbiornik na zużyty toner należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
W przypadku wysypania się toneru z pojemnika z tonerem należy unikać wdychania lub połykania oraz kontaktu
z oczami i skórą.
•
W przypadku dostania się tonera do dróg oddechowych należy przejść do pomieszczenia ze świeżym powietrzem
i przepłukać gardło dużą ilością wody. Jeśli wystąpi kaszel, należy skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku połknięcia tonera należy przepłukać usta wodą i wypić 1 lub 2 szklanki wody, aby rozcieńczyć
zawartość żołądka. W razie konieczności skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku dostania się tonera do oczu należy przepłukać je dokładnie wodą. W przypadku utrzymywania się
podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku zetknięcia się tonera ze skórą należy przemyć ją wodą z mydłem.
W żadnym wypadku nie wolno otwierać na siłę ani niszczyć pojemnika z tonerem i pojemnika na zużyty toner.
Inne środki ostrożności
Pusty pojemnik tonera oraz pojemnik na zużyty toner należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub przedstawicielowi
działu serwisu. Zebrane pojemniki tonera oraz pojemniki na zużyty toner powinny być przetwarzane lub utylizowane
zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Urządzenie należy przechowywać, unikając wystawiania na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.
Urządzenie należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura wynosi poniżej 40ºC, unikając gwałtownych zmian
temperatury i wilgotności.
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć papier z kasety i tacy uniwersalnej, włożyć go
z powrotem do oryginalnego opakowania i zapieczętować.
1-3
Wstęp > Powiadomienie
Bezpieczeństwo pracy z laserem (Europa)
Promieniowanie lasera może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Dlatego promieniowanie lasera emitowane
wewnątrz urządzenia jest szczelnie odizolowane za pomocą obudowy i zewnętrznej pokrywy. Przy normalnej
eksploatacji promieniowanie nie może wydostawać się z urządzenia.
Urządzenie zostało sklasyfikowane jako produkt laserowy klasy 1 wg normy IEC/EN 60825-1:2007.
Przestroga: wykonywanie działań innych niż opisane w tym podręczniku może skutkować wystawieniem na szkodliwe
promieniowanie.
Etykiety przymocowane do modułu skanera laserowego wewnątrz urządzenia nie są dostępne dla użytkownika.
Etykieta pokazana powyżej jest przymocowana z tyłu urządzenia.
1-4
Wstęp > Powiadomienie
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania
Kopiowanie/skanowanie materiałów chronionych prawami autorskimi bez zezwolenia właściciela praw autorskich może
być zabronione.
Kopiowanie/skanowanie następujących materiałów jest zakazane i może być karane. Poniższy wykaz może nie
zawierać wszystkich materiałów objętych zakazem. Nie wolno świadomie kopiować/skanować materiałów objętych
zakazem kopiowania/skanowania.
•
pieniądze papierowe
•
banknoty
•
papiery wartościowe
•
znaczki
•
paszporty
•
świadectwa i certyfikaty
Lokalne prawo i regulacje mogą zabraniać lub ograniczać kopiowanie/skanowanie materiałów innych niż wymienione
powyżej.
1-5
Wstęp > Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa
Informacje prawne
Kopiowanie lub inne formy powielania niniejszego podręcznika lub jego części bez uzyskania pisemnej zgody firmy
właściciela praw autorskich jest zabronione.
Kwestia nazw handlowych
•
PRESCRIBE jest znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.
•
KPDL jest znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.
•
Microsoft, MS-DOS i Windows zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
•
PCL jest znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript są znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation.
•
Novell i NetWare są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Novell, Inc.
•
IBM i IBM PC/AT są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation.
•
Power PC jest znakiem towarowym firmy IBM w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
•
Wszystkie czcionki języków europejskich zainstalowane w tym urządzeniu są używane na mocy porozumienia
licencyjnego z firmą Monotype Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino i Times są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Linotype GmbH.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery i ITC ZapfDingbats są zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy International Typeface Corporation.
•
W tym urządzeniu zainstalowano czcionki UFST™ MicroType® firmy Monotype Imaging Inc.
•
To urządzenie jest wyposażone w moduł NF opracowany przez firmę ACCESS Co., Ltd.
•
To urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie zawierające moduły firmy Independent JPEG Group.
•
ThinPrint jest znakiem towarowym firmy ThinPrint GmbH w Niemczech i innych krajach.
Wszystkie inne marki i nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi. W tym
podręczniku obsługi oznaczenia ™ i ® nie są używane.
GPL/LGPL
Oprogramowanie układowe tego urządzenia zawiera programy napisane na licencji GPL (http://www.gnu.org/licenses/
gpl.html) lub LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html). Istnieje możliwość pobrania kodu źródłowego tego
oprogramowania, a użytkownik ma prawo go kopiować, redystrybuować i modyfikować na warunkach licencji GPL/
LGPL.
Open SSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
1-6
Wstęp > Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)”
4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: “This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so
as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you
must include an acknowledgement: “This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
1-7
Wstęp > Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa
Monotype Imaging License Agreement
1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.
2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of
this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the
fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access
to and use of the Software and Typefaces.
4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular
purpose and merchantability, are excluded.
8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.
1-8
Wstęp > Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa
Funkcja sterowania oszczędnością energii
Urządzenie może działać w Trybie niskiego poboru energii, w którym pobór energii jest ograniczony (jego
uruchomienie następuje po określonym czasie od ostatniego użycia urządzenia), a także Trybie uśpienia, w którym
funkcje drukarki i faksu pozostają w stanie oczekiwania, natomiast pobór energii zostaje obniżony do minimum, jeśli
przez określony czas urządzenie jest bezczynne.
Tryb uśpienia
Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb uśpienia po upływie 20 minut (w modelu 20 str./min) lub 30 minut (w
modelu 25 str./min) od momentu wykonania ostatniej czynności. Czas nieaktywności, po upływie którego włączany jest
tryb uśpienia, może zostać przedłużony. Więcej informacji znajduje się w części Tryb uśpienia i automatycznego
uśpienia na stronie 2-14.
Tryb niskiego poboru energii
Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb niskiego poboru energii po upływie 3 minut od ostatniego użycia.
Czas braku aktywności, po upływie którego włączany jest tryb niskiego poboru energii, może zostać przedłużony.
Więcej informacji znajduje się w części Tryb niskiego poboru energii i automatyczny tryb niskiego poboru energii na
stronie 2-13.
W domyślnej konfiguracji tryb uśpienia jest ważniejszy od trybu niskiego poboru energii.
Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego
To urządzenie jest standardowo wyposażone w funkcję kopiowania dwustronnego. Przykładowo, można zmniejszyć
ilość zużytego papieru, kopiując dwa jednostronne oryginały na pojedynczym arkuszu papieru jako kopię dwustronną.
Więcej informacji znajduje się w części Dupleks na stronie 4-4.
Odzyskiwanie papieru
To urządzenie obsługuje papier makulaturowy, który zmniejsza obciążenie środowiska naturalnego. Przedstawiciel
działu sprzedaży lub działu serwisu może udzielić informacji dotyczących zalecanych typów papieru.
Program Energy Star (ENERGY STAR®)
Jako firma uczestnicząca w międzynarodowym programie Energy Star ustaliliśmy, że dany produkt
spełnia wymagania normy ENERGY STAR.
1-9
Wstęp > Informacje o Podręczniku obsługi
Informacje o Podręczniku obsługi
Niniejszy Podręcznik obsługi zawiera następujące rozdziały.
Rozdział
Spis treści
1
Wstęp
Zawiera informacje o ostrzeżeniach dotyczących eksploatacji urządzenia, znakach
towarowych i niniejszej instrukcji.
2
Przygotowanie przed
rozpoczęciem użytkowania
Zapewnia informacje o nazwach części, kablach połączeniowych oraz przygotowaniu
i konfiguracji urządzenia.
3
Ustawienia wspólne
Wyjaśnia ogólną obsługę urządzenia, w tym wkładanie papieru i materiałów
oryginalnych oraz logowanie i wylogowywanie.
4
Kopiowanie
Opisuje funkcje dostępne w trakcie kopiowania.
5
Rozwiązywanie problemów
Wyjaśnia sposób reakcji na błędy, takie jak wyczerpanie się toneru, oraz problemy, takie
jak zakleszczenie papieru.
6
Dodatek
Podaje dane techniczne urządzenia.
Przedstawia urządzenia opcjonalne dostępne dla tego urządzenia.
Zawiera informacje dotyczące rodzajów nośników oraz rozmiarów papieru.
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku
W podręczniku stosuje się następujące oznaczenia w zależności od typu opisu.
Oznaczenie
Opis
Przykład
Wytłuszczenie
Oznacza klawisze panelu operacyjnego lub ekran wyświetlany na
komputerze.
Naciśnij klawisz Start.
[Zwykły]
Oznacza przyciski panelu dotykowego.
Naciśnij [OK].
Kursywa
Oznacza wiadomość wyświetlaną na panelu dotykowym.
Wyświetlany jest
komunikat Gotowa do
kopiowania.
Służy również do podkreślenia kluczowego terminu, frazy lub oznacza
odwołanie do dodatkowych informacji.
Więcej informacji znajduje
się w części Tryb uśpienia
i automatycznego
uśpienia na stronie 2-14.
NOTATKA
Oznacza dodatkową informację lub operację.
WAŻNE
Wskazuje czynności, które są wymagane lub zabronione w celu
uniknięcia problemów.
Uwaga
Oznacza zasady, których należy przestrzegać, aby uniknąć obrażeń ciała
lub uszkodzenia urządzenia, oraz jak postępować w takim przypadku.
1-10
NOTATKA
WAŻNE
Uwaga
Wstęp > Informacje o Podręczniku obsługi
Typy zadań, dla których można ustawić każdą funkcję, są opisane ikonami.
Ikona
Opis
Ikona
Copy
W czasie kopiowania dokumentu ta funkcja może
być ustawiona.
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Kopie
Powiksz.
Wybór
papieru
Normalna 0
Sortuj/
przesun.
A4
Sortuj
Funkcje
Ekran Kopiuj
Anuluj
Ekran Drukuj
W czasie wysyłania dokumentu ta funkcja może
być ustawiona.
10:10
Gotowa do wysania.
Wylij
Scan to
USB
M.docel:
Przywoaj
W czasie zapisywania pliku w pamięci USB ta
funkcja może być ustawiona.
Gotowa do zapisania w skrzynce.
Zapisz plik
Format
pliku
2-str./oryg
ksiąki
1-str.
Rozdzielcz.
skanow.
300x300dpi
Zewn. ks. adres.
1/2
FAKS
Funkcje
Ulubione
GĊsto
Wpis nazwy pliku
Normalna 0
GB0055_00
Folder
doc
Funkcje
Ekran Wyślij
Anuluj
Ekran Zapisz plik
W tym podręczniku kroki, w których są używane klawisze panelu dotykowego, są wzięte w czerwony obrys.
np. wybierz [Powiększ.].
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Powiksz.
100%
Dupleks
1-stronny>>1-str.
Gsto
Normalna 0
Pocz
Wy.
Sortuj/
przesun.
Sortuj
Ulubione
Funkcje
GB0001_01
Wybór
papieru
Automatyczne
10:10
Kopie
Procedury, które składają się z szeregu czynności obejmujących panel operacyjny i/lub panel dotykowy, są
ponumerowane w następujący sposób:
np. wybierz [Funkcje] i [EcoPrint].
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
10:10
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Funkcje
Kopie
10:10
Wybór kolorów
Wybór
papieru
Automatyczne
Powiksz.
Peny kolor
Gsto
Obraz oryginau
100%
Normalna 0
2
Tekst+zdjĊcie
2/5
EcoPrint
Funkcje
Wy.
Wy.
Sortuj/
przesun.
Sortuj
Ulubione
Wyreguluj kolor
0
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
1-11
GB0002_01
1
1-stronny>>1-str.
Pocz
GB0001_01
Dupleks
GB0096_00
Ks. adresowa
10:10
Sprawd
PDF
E-mail
Dupleks
1-str.
Sortuj/
przesun.
Sortuj
Ulubione
Kl.szybkiego dost.
10:10
Kopie
GB0097_00
Pocz
Wy.
Funkcje
Send
Mona drukowa ze skrzynki
Drukuj
Gsto
100%
Dupleks
1-stronny>>1-str.
W czasie drukowania z pamięci USB ta funkcja
może być ustawiona.
GB0001_01
Wybór
papieru
Automatyczne
10:10
Print from
USB
Opis
Wstęp > Informacje o Podręczniku obsługi
Oryginały i rozmiary papieru
Sekcja ta wyjaśnia oznaczenia stosowane w tym podręczniku odnoszące się do rozmiaru oryginału lub rozmiaru
arkusza.
W przypadku arkuszy formatu A4, B5 i Letter, które można umieszczać zarówno poziomo, jak i pionowo, pozycję
poziomą oznacza się dodatkową literą R wskazującą orientację oryginału/papieru.
Orientacja
Oznaczenie
rozmiaru*
Orientacja
pionowa
A4, B5, A5, Letter,
Statement
Oryginał
Papier
W przypadku oryginałów/papieru rozmiar A jest większy
od rozmiaru B.
Orientacja
pozioma
A4-R, B5-R, A5-R,
Letter-R, Statement-R
Oryginał
Papier
W przypadku oryginałów/papieru rozmiar A jest mniejszy
od rozmiaru B.
*
Rozmiar używanego oryginału/papieru zależy od funkcji i tacy źródłowej. Aby uzyskać więcej
informacji, należy przejść do strony, na której dokładnie opisano tę funkcję lub tacę źródłową.
Ikony na panelu dotykowym
Do oznaczania orientacji oryginału lub papieru na panelu dotykowym służą następujące ikony.
Orientacja
Oryginały
Orientacja
pionowa
Orientacja
pozioma
1-12
Papier
2
Przygotowanie przed
rozpoczęciem
użytkowania
W niniejszym rozdziale opisano następujące tematy:
Nazwy części ..................................................................................................................................................... 2-2
Urządzenie ............................................................................................................................................... 2-2
Panel operacyjny ..................................................................................................................................... 2-6
Panel dotykowy ........................................................................................................................................ 2-7
Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli ...................................................................................... 2-8
Przygotowanie niezbędnych kabli ............................................................................................................ 2-8
Podłączanie kabli ............................................................................................................................................... 2-9
Podłączanie kabla LAN ............................................................................................................................ 2-9
Podłączanie kabla zasilania ................................................................................................................... 2-10
Włączanie/wyłączanie ....................................................................................................................................... 2-11
Włączanie ............................................................................................................................................... 2-11
Wyłączanie zasilania ............................................................................................................................... 2-11
Funkcja oszczędzania energii .......................................................................................................................... 2-13
Tryb niskiego poboru energii i automatyczny tryb niskiego poboru energii ........................................... 2-13
Tryb uśpienia i automatycznego uśpienia .............................................................................................. 2-14
Kreator instalacji urządzenia ............................................................................................................................ 2-15
Embedded Web Server (ustawienia poczty e-mail) ......................................................................................... 2-16
Wysyłanie wiadomości e-mail ................................................................................................................ 2-17
2-1
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Nazwy części
Nazwy części
Urządzenie
1
3
4
5
2
6
9
7
10
8
11
1 Procesor dokumentów
2 Płyta dociskowa
3 Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału
4 Szyba skanera
5 Panel operacyjny
6 Taca wewnętrzna
7 Pokrywa przednia
8 Kaseta 1
9 Gniazdo pamięci USB (A1)
10 Prawa pokrywa 1
11 Uchwyty
12 Taca separatora zadań
2-2
12
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Nazwy części
13
14
15
16
17
18
19
20
21
13 Prowadnica szerokości oryginałów
14 Płyta oryginałów
15 Schowek na ściereczkę
16 Wskaźnik załadowania oryginałów
17 Pojemnik z tonerem (czarny)
18 Pojemnik z tonerem (magenta)
19 Pojemnik z tonerem (cyjan)
20 Pojemnik z tonerem (żółty)
21 Pojemnik na zużyty toner
25
22
24
23
22 Prowadnica szerokości papieru
23 Prowadnica długości papieru
24 Taca uniwersalna
25 Prowadnica szerokości papieru
2-3
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Nazwy części
31
26
28
27
29
30
33
33
34
26 Gniazdo interfejsu urządzeń opcjonalnych 2
27 Złącze interfejsu sieciowego
28 Złącze interfejsu USB (A2)
29 Port USB (B1)
30 Gniazdo interfejsu urządzeń opcjonalnych 1
31 Blokada skanera
32 Główny wyłącznik zasilania
33 Uchwyty
34 Przełącznik nagrzewnicy kasety
2-4
32
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Nazwy części
36
37
35
40
38
39
35 Górna pokrywa
36 Przedłużenie tacy
37 Taca finiszera dokumentów
38 Pokrywa zszywek
39 Uchwyt kasety zszywek
40 Pokrywa modułu mostka
2-5
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Nazwy części
Panel operacyjny
Wyświetla ekran Menu systemowe/licznik.
Wyświetla ekran Przerwij
kopiowanie.
Wyświetla ekran Status/
anulowanie zadania.
Wyświetla ekran
Kopiowanie.
Kończy pracę (wylogowuje)
na ekranie Administration.
Wyświetla ekran
Ulubione.
Wyświetla ekran
wysyłania.
Przełącza urządzenie w tryb
niskiego poboru energii.
Wyświetla ekran
Skrzynka dokumentów.
Wyświetla ekran FAKS.
Przełącza urządzenie w stan
uśpienia. Włącza urządzenie
ze stanu uśpienia.
Wybierz tryb koloru.
Auto Color: Urządzenie automatyczne rozpoznaje, czy dokumenty
zostały wydrukowane w kolorze czy w czerni i bieli, a następnie
skanuje je w odpowiednim trybie.
Świeci się, gdy główne
zasilanie urządzenia jest
włączone.
Full Color: Skanuje wszystkie dokumenty w trybie pełnokolorowym.
Black & White: Skanuje wszystkie dokumenty w trybie czarnobiałym.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Kopiuj
Wybór
papieru
Automatyczne
PowiĊksz.
100%
Dupleks
1-stronny>>1-str.
10:10
Kopie
GĊsto
Normalna 0
Poącz
Wy.
Sortuj/
przesun.
Sortuj
Ulubione
Funkcje
Świeci się, gdy w tacy
separatora zadań znajduje się
papier.
Processing: Mruga w trakcie drukowania lub wysyłania.
Panel dotykowy. Wyświetla
przyciski do konfiguracji
ustawień urządzenia.
Memory: Mruga, gdy urządzenie korzysta z pamięci
faksu albo pamięci USB (informacja ogólna).
Attention: Świeci się lub mruga w momencie
wystąpienia błędu oraz zatrzymania wykonywanej pracy.
Klawisze
numeryczne.
Służą do
wprowadzania liczb
i symboli.
Usuwa wprowadzone liczby i znaki.
Przywraca ustawienia do
wartości domyślnych.
Określa zarejestrowane informacje,
takie jak numery adresów i
identyfikatory użytkowników według
liczby.
Anuluje lub wstrzymuje
bieżące zadania
drukowania.
Kończy wprowadzanie za pomocą
klawiszy numerycznych i wyłącza
ekran podczas ustawiania funkcji.
Działa w połączeniu z ekranem
[OK].
Rozpoczyna operacje
kopiowania i skanowania
oraz wykonywanie operacji
ustawień.
2-6
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Nazwy części
Panel dotykowy
Wyświetla dostępne funkcje.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Kopiuj
Wybór
papieru
Automatyczne
PowiĊksz.
Dupleks
Pozwala skonfigurować bardziej
zaawansowane ustawienia.
Funkcje
GĊsto
100%
Normalna 0
Poącz
1-stronny>>1-str.
Wyświetla godzinę i liczbę kopii.
10:10
Kopie
GB0001_C04
Wyświetla status urządzenia oraz
komunikaty o niezbędnych
czynnościach.
Sortuj/
przesun.
Wy.
Sortuj
Skrót 1
Skrót 2
Wyświetla ulubione.
Ulubione
Wyświetla skróty.
Wyświetla status urządzenia oraz
komunikaty o niezbędnych
czynnościach.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Funkcje
10:10
Rozmiar oryginau
Automatyczne
Wyświetla dostępne funkcje
i ustawienia.
Górny brzeg na górze
1/5
Oryginay o rozmiarach mieszanych
Wy.
Taca wyjciowa
GB0002_C00
Orientacja oryginau
Przewija w górę i w dół listę
wartości, która nie mieści się cała
na jednym ekranie.
Taca wewnĊtrzna
Powrót do poprzedniego ekranu.
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
2-7
Rejestruje funkcje jako skróty.
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Określanie metody podłączenia i przygotowanie kabli
Określanie metody podłączenia i przygotowanie
kabli
Sprawdź metodę podłączenia urządzenia do komputera PC lub sieci i przygotuj kable konieczne do podłączenia
w istniejących warunkach.
Przygotowanie niezbędnych kabli
Przygotuj kable zgodnie z wybranym interfejsem.
Warunki połączenia
Funkcja
Wymagane kable
Podłącz kabel LAN do urządzenia.
Drukarka/skaner/skaner (TWAIN/WIA)
LAN (10Base-T, 100Base-TX lub
1000BASE-T ekranowany)
Podłącz kabel USB do urządzenia.
Drukarka
Kabel kompatybilny USB 2.0 (Hi-Speed
USB, elastyczny, maks. 5 m, ekranowany)
2-8
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Podłączanie kabli
Podłączanie kabli
Podłączanie kabla LAN
Urządzenie można podłączyć przy użyciu kabla sieciowego, dzięki czemu urządzenie może służyć jako drukarka
sieciowa lub skaner sieciowy.
1
Zasilanie wyłączone.
Upewnij się, że wskaźniki nie świecą.
2
Podłącz urządzenie.
1 Podłącz kabel LAN do interfejsu sieciowego znajdującego się po lewej stronie obudowy
urządzenia.
2 Drugi koniec kabla podłącz do koncentratora.
3
Przygotuj urządzenie.
Skonfiguruj ustawienia sieciowe.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Kreator instalacji urządzenia na stronie 2-15.
2-9
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Podłączanie kabli
Podłączanie kabla zasilania
Podłącz jeden koniec kabla zasilania do urządzenia, a drugi do źródła zasilania.
WAŻNE
Podłączając, korzystaj wyłącznie z kabla dołączonego do urządzenia.
2-10
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Włączanie/wyłączanie
Włączanie/wyłączanie
Włączanie
Gdy wskaźnik zasilania świeci... (powrót z trybu uśpienia)
Wskaźnik głównego zasilania
Naciśnij klawisz Power.
Gdy wskaźnik zasilania nie świeci...
Włącz główny wyłącznik zasilania.
WAŻNE
Po wyłączeniu głównego wyłącznika zasilania nie należy natychmiast ponownie
włączać zasilania. Przed włączeniem głównego wyłącznika należy odczekać co
najmniej 5 sekund.
Wyłączanie zasilania
Gdy główny przełącznik zasilania nie jest wyłączany (tryb uśpienia)
Wskaźnik głównego zasilania
Naciśnij klawisz Power. Klawisz Power przestanie się świecić, a wskaźnik głównego źródła
zasilania zaświeci się.
2-11
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Włączanie/wyłączanie
Gdy główny przełącznik zasilania jest wyłączany
Uwaga: gdy główny przełącznik zasilania zostanie wyłączony, nie będzie możliwe
automatyczne odbieranie danych drukowania z komputerów lub faksów.
1
Naciśnij klawisz Power.
Wskaźnik głównego zasilania
Upewnij się, że wskaźniki nie świecą.
Sprawdź, czy klawisz Power przestał się świecić, a wskaźnik głównego źródła zasilania świeci
się.
2
Wyłącz główny przełącznik zasilania.
NOTATKA
Gdy wskaźnik Processing lub Memory świeci się, trwa praca urządzenia. Wyłączenie
głównego wyłącznika zasilania podczas pracy urządzenia może spowodować jego
uszkodzenie.
W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas
UWAGA
Jeżeli urządzenie ma zostać pozostawione na dłuższy czas bezczynnie (np. na
noc), należy wyłączyć je za pomocą głównego wyłącznika zasilania. Jeżeli
urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy okres (np. podczas wakacji),
należy wyjąć wtyczkę z gniazdka w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli
zainstalowany jest opcjonalny zestaw faksu, należy pamiętać, że wyłączenie za
pomocą głównego wyłącznika zasilania powoduje brak możliwości wysyłania
i odbierania faksów.
WAŻNE
Wyjmij papier z kaset i zamknij go szczelnie w opakowaniu w celu ochrony przed
wilgocią.
2-12
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Funkcja oszczędzania energii
Funkcja oszczędzania energii
Tryb niskiego poboru energii i automatyczny tryb niskiego
poboru energii
Tryb niskiego poboru energii
W celu uaktywnienia trybu niskiego poboru energii należy nacisnąć klawisz Energy Saver.
Panel dotykowy i wszystkie wskaźniki na panelu operacyjnym (poza wskaźnikami Energy
Saver, Power i głównym wskaźnikiem zasilania) przestaną świecić w celu obniżenia poboru
energii. Taki stan nazywany jest trybem niskiego poboru energii.
Jeżeli w trybie niskiego poboru energii otrzymane zostaną dane do wydrukowania, urządzenie
automatycznie włączy się i rozpocznie drukowanie. Również w przypadku korzystania
z opcjonalnego faksu, jeżeli w trybie niskiego poboru energii otrzymany zostanie faks,
urządzenie automatycznie włączy się i rozpocznie drukowanie.
W celu powrotu do stanu gotowości należy wykonać jedną z wymienionych poniżej czynności.
Urządzenie będzie gotowe do pracy w ciągu 10 sekund.
•
Naciśnij dowolny klawisz na panelu operacyjnym.
•
Otwórz pokrywę oryginałów lub procesor dokumentów.
•
Umieść oryginały w procesorze dokumentów.
Pamiętaj, że warunki otoczenia, takie jak wentylacja, mogą powodować, że urządzenie będzie
wolniej reagować.
Automatyczny tryb niskiego poboru energii
Automatyczny tryb niskiego poboru energii automatycznie przełącza urządzenie w tryb
niskiego poboru energii, jeśli pozostaje ono bezczynne przez określony czas. Domyślnie
następuje to po 3 minutach.
2-13
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Funkcja oszczędzania energii
Tryb uśpienia i automatycznego uśpienia
W celu uaktywnienia trybu uśpienia naciśnij klawisz Power. Panel dotykowy i wszystkie
wskaźniki na panelu operacyjnym (poza wskaźnikiem zasilania) przestają świecić, co pozwala
na maksymalne obniżenie poboru energii. Jest to nazywane stanem uśpienia.
Jeżeli w trybie uśpienia otrzymane zostaną dane do wydrukowania, wskaźniki panelu
dotykowego zaświecą się, a urządzenie rozpocznie drukowanie.
W przypadku korzystania z opcjonalnego faksu otrzymywane dane faksu zostaną
wydrukowane, jednak i w tym przypadku panel operacyjny pozostanie wyłączony.
W celu powrotu do stanu pełnej gotowości naciśnij klawisz Power. Urządzenie będzie gotowe
do pracy w ciągu 23 sekund.
Pamiętaj, że warunki otoczenia, takie jak wentylacja, mogą powodować, że urządzenie będzie
wolniej reagować.
Automatyczne uśpienie
Tryb automatycznego uśpienia automatycznie przełącza urządzenie w tryb uśpienia po
określonym czasie bezczynności w trybie niskiego poboru energii. Domyślny czas, po którym
urządzenie przełączane jest w tryb uśpienia, wynosi 20 minut (w modelu 20 str./min) i 30 minut
(w modelu 25 str./min).
Oszczędzanie energii
W tym trybie można zmniejszyć zużycie energii w jeszcze większym stopniu niż w trybie
uśpienia. Pozwala on także ustawić tryb uśpienia oddzielnie dla każdej funkcji. W trybie
uśpienia nie jest możliwe drukowanie z komputera połączonego kablem USB.
Aby użyć urządzenia, naciśnij klawisz Power. Czas wymagany na wyjście urządzenia z trybu
oszczędzania energii i na wznowienie normalnej pracy jest dłuższy niż przy zwykłym trybie
uśpienia.
NOTATKA
Jeśli jest zainstalowana opcjonalna karta Gigabit Ethernet, włączenie funkcji oszczędzania
energii nie jest możliwe.
2-14
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Kreator instalacji urządzenia
Kreator instalacji urządzenia
Kreator instalacji urządzenia jest uruchamiany po pierwszym włączeniu nowo zainstalowanego urządzenia.
10:10
Menu systemowe/licznik.
Instalacja urządzenia
1. Data/czas
2. Sie
Kreator pomoe w konfiguracji
urządzenia.
< Wstecz
Nast. >
GB0889_00
Aby kontynuowa, nacinij [Dalej >].
Aby skonfigurować poniższe ustawienia, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie:
Ustawienia daty/
czasomierza
Strefa czasowa
Czas letni
Data
Czas
Ustawienia sieciowe
Uzyskaj adres IP
Adres IP
Maska podsieci
Bramka domyślna
Aby uzyskać szczegóły dotyczące ustawień, zapoznaj się z pomocą wyświetlaną na panelu
dotykowym.
2-15
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Embedded Web Server (ustawienia poczty e-mail)
Embedded Web Server (ustawienia poczty e-mail)
Embedded Web Server to narzędzie służące do takich zadań, jak sprawdzanie stanu działania urządzenia i zmiana
ustawień zabezpieczeń, drukowanie sieciowe, wysyłanie wiadomości e-mail i korzystanie z zaawansowanych funkcji
sieciowych.
NOTATKA
W tym miejscu pominięto informacje na temat ustawień faksu. Więcej informacji na temat
korzystania z faksu znajduje się w podręczniku FAX Operation Guide.
Aby użyć funkcji faksu, wymagany jest opcjonalny zestaw faksu.
1
Wyświetl ekran.
1 Uruchom przeglądarkę internetową.
2 Na pasku Adres lub Lokalizacja wprowadź adres IP urządzenia.
Np. http://192.168.48.21/
Na stronie sieci Web zostaną wyświetlone podstawowe informacje o urządzeniu i o narzędziu
Embedded Web Server, a także ich bieżący stan.
2
Skonfiguruj działanie funkcji.
Wybierz kategorię na pasku nawigacyjnym po lewej stronie ekranu. Wartości
w poszczególnych kategoriach muszą być ustawianie oddzielnie.
Jeśli w narzędziu Embedded Web Server ustawiono ograniczenia, wprowadź hasło, aby
uzyskać dostęp do innych stron niż strona początkowa. Domyślne hasło administratora to
„admin00”. Hasło można zmienić.
Więcej informacji znajduje się w dokumencie Embedded Web Server Operation Guide.
2-16
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Embedded Web Server (ustawienia poczty e-mail)
Wysyłanie wiadomości e-mail
Określenie ustawień SMTP umożliwia wysyłanie obrazów załadowanych na to urządzenie jako załączników poczty
e-mail.
Aby możliwe było korzystanie z tej funkcji, urządzenie musi być połączone z serwerem poczty przy użyciu protokołu
SMTP.
Przed wysłaniem obrazów załadowanych na to urządzenie jako załączników poczty e-mail należy sprawdzić
następujące elementy:
•
Środowisko sieciowe służące do połączenia urządzenia z serwerem poczty: zalecane jest stałe połączenie przez
sieć LAN.
•
Ustawienia serwera SMTP: użyj narzędzia Embedded Web Server w celu zarejestrowania adresu IP lub nazwy hosta
serwera SMTP.
•
Jeśli określono limity rozmiaru wiadomości e-mail, wysyłanie bardzo dużych wiadomości może nie być możliwe.
1
Wyświetl ekran.
1
2
2
3
Skonfiguruj działanie funkcji.
Wprowadź prawidłowe ustawienia w każdym polu.
Pozycja
Opis
SMTP Protocol (Protokół
SMTP)
Włącza lub wyłącza protokół SMTP. Aby możliwe było korzystanie
z poczty e-mail, ten protokół musi być włączony.
SMTP Port Number
(Numer portu SMTP)
Ustaw numer portu SMTP lub użyj domyślnego portu SMTP o numerze
25.
SMTP Server Name
(Nazwa serwera SMTP)
Wprowadź adres IP serwera SMTP lub jego nazwę. Maksymalna długość
nazwy serwera SMTP i adresu IP wynosi 64 znaki. Jeśli wprowadzana
jest nazwa, należy skonfigurować także adres serwera DNS. Adres
serwera DNS można wprowadzić na karcie TCP/IP General.
SMTP Server Timeout
(Limit czasu serwera
SMTP)
Ustaw limit czasu oczekiwania w sekundach.
Authentication Protocol
(Protokół
uwierzytelniania)
Włącza lub wyłącza protokół uwierzytelniania SMTP lub ustawia protokół
POP przed SMTP. Funkcja uwierzytelniania SMTP obsługuje program
Microsoft Exchange 2000.
2-17
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Embedded Web Server (ustawienia poczty e-mail)
Pozycja
3
Opis
Authenticate as
(Uwierzytelnij jako)
Uwierzytelnianie można ustawić na podstawie jednego z trzech kont
POP3 lub wybrać inne konto.
Login User Name (Nazwa
logowania)
Jeśli dla opcji Authenticate wybrano ustawienie Other, ustawiona
w tym miejscu nazwa logowania użytkownika będzie używana dla
uwierzytelniania SMTP. Maksymalna długość nazwy użytkownika wynosi
64 znaki.
Login Password (Hasło
logowania)
Jeśli dla opcji Authenticate wybrano ustawienie Other, ustawione w tym
miejscu hasło będzie używane dla uwierzytelniania SMTP. Maksymalna
długość hasła logowania wynosi 64 znaki.
POP before SMTP
Timeout (Limit czasu POP
przed SMTP)
Wprowadź limit czasu oczekiwania w sekundach, jeśli dla opcji
Authentication Protocol wybrano ustawienie POP before SMTP.
Test
Sprawdza, czy możliwe jest pomyślne ustanowienie połączenia SMTP.
E-mail Size Limit (Limit
rozmiaru wiadomości email)
Wprowadź maksymalny rozmiar wysyłanej wiadomości e-mail
(w kilobajtach). Gdy wartość wynosi 0, nie można ustawić maksymalnego
rozmiaru.
Sender Address (Adres
nadawcy)
Wprowadź adres e-mail osoby odpowiedzialnej za urządzenie, takiej
jak administrator urządzenia, dzięki czemu odpowiedzi i raporty
o niedoręczeniu będą przesyłane do tej osoby, a nie do urządzenia. Aby
umożliwić uwierzytelnianie SMTP, adres nadawcy musi zostać poprawnie
wprowadzony. Maksymalna długość adresu nadawcy wynosi 128
znaków.
Signature (Podpis)
Wprowadź podpis. Jest to dowolny tekst, który będzie umieszczany na
końcu wiadomości e-mail. Podpis często jest używany do dalszej
identyfikacji urządzenia. Maksymalna długość podpisu wynosi 512
znaków.
Domain Restriction
(Ograniczenia domen)
Wprowadź nazwy domen, które będą dopuszczane lub odrzucane.
Maksymalna długość nazwy domeny wynosi 32 znaki. Można także
określić adresy e-mail.
Kliknij przycisk [Prześlij].
2-18
3
Ustawienia wspólne
W niniejszym rozdziale opisano następujące tematy:
Ładowanie papieru ............................................................................................................................................. 3-2
Przed załadowaniem papieru ................................................................................................................... 3-2
Ładowanie papieru do kaset .................................................................................................................... 3-3
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną .................................................................................................. 3-5
Ładowanie oryginałów ....................................................................................................................................... 3-7
Umieszczanie oryginałów na płycie ......................................................................................................... 3-7
Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów .................................................................................. 3-8
Sprawdzanie numeru seryjnego urządzenia ..................................................................................................... 3-11
Sprawdzanie licznika ........................................................................................................................................ 3-12
Logowanie/wylogowanie .................................................................................................................................. 3-13
Ulubione ........................................................................................................................................................... 3-15
Rejestrowanie ulubionych ...................................................................................................................... 3-15
Edytowanie i usuwanie ulubionych ........................................................................................................ 3-19
Używanie ulubionych ............................................................................................................................. 3-21
Skróty ............................................................................................................................................................... 3-23
Rejestrowanie skrótów ........................................................................................................................... 3-23
Edytowanie i usuwanie skrótów ............................................................................................................. 3-25
Używanie skrótów .................................................................................................................................. 3-26
Kreator szybkiej konfiguracji ............................................................................................................................ 3-27
Ekran pomocy .................................................................................................................................................. 3-29
Anulowanie zadań ............................................................................................................................................ 3-30
Korzystanie z różnych funkcji ........................................................................................................................... 3-31
Rozmiar oryginału .................................................................................................................................. 3-33
Orientacja oryginału ............................................................................................................................... 3-35
Oryginały różnych rozmiarów ................................................................................................................ 3-37
2-str./Oryginał książka ........................................................................................................................... 3-39
Skanowanie ciągłe ................................................................................................................................. 3-42
Wybór papieru ........................................................................................................................................ 3-44
Wyjście papieru ...................................................................................................................................... 3-45
Sortuj/przesunięcie ................................................................................................................................ 3-46
Margines ................................................................................................................................................ 3-48
Zszywka ................................................................................................................................................. 3-51
Gęstość .................................................................................................................................................. 3-53
Rozdzielczość skanowania .................................................................................................................... 3-54
Obraz oryginału ..................................................................................................................................... 3-55
Ostrość .................................................................................................................................................. 3-56
Regulacja gęstości tła ............................................................................................................................ 3-57
Zapobieganie przesiąkaniu .................................................................................................................... 3-58
Powiększenie ......................................................................................................................................... 3-59
Format pliku ........................................................................................................................................... 3-60
Wybór kolorów ....................................................................................................................................... 3-62
Informacja o kończeniu zadania ............................................................................................................ 3-63
Wpis nazwy pliku ................................................................................................................................... 3-65
Zastąp priorytet ...................................................................................................................................... 3-66
3-1
Ustawienia wspólne > Ładowanie papieru
Ładowanie papieru
Standardowo papier może być załadowany do kasety oraz na tacę uniwersalną. Podajnik papieru jest również dostępny
jako wyposażenie opcjonalne.
Przed załadowaniem papieru
Otwierając nową ryzę papieru, przewertuj kartki w sposób pokazany poniżej, tak by rozdzielić arkusze przed
umieszczeniem ich w podajniku.
1 Zegnij ryzę arkuszy, tak by jej środek uniósł się.
2 Trzymając oba końce stosu, próbuj rozciągać je tak, aby stos rozdzielił się.
3 Unosząc prawą i lewą rękę naprzemiennie, doprowadź do utworzenia szczeliny
powietrznej pomiędzy arkuszami papieru.
4 Na koniec wyrównaj arkusze, wykorzystując płaską nawierzchnię, np. blat stołu.
Jeśli papier jest pomarszczony lub zgięty, przed załadowaniem należy go wygładzić. Pogięte
lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie.
WAŻNE
Jeśli kopiowanie odbywa się papierze używanym (już wcześniej wykorzystanym do
kopiowania), nie można stosować arkuszy zszytych lub spiętych razem. Może to
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub niskiej jakości obrazu.
NOTATKA
Jeśli wydruki są pozwijane lub nierówno spięte, wówczas stos w kasecie należy odwrócić
na drugą stronę.
W przypadku korzystania ze specjalnego papieru, np. firmowego, z nadrukowanymi
nagłówkami, logo lub nazwą firmy albo z otworami, należy zapoznać się sekcją Papier na
stronie 6-5.
Unikaj wystawiania papieru na wysoką temperaturę i wysoką wilgotność, ponieważ wilgoć
zawarta w papierze może powodować problemy z kopiowaniem. Po załadowaniu papieru na
tacę uniwersalną lub do kaset, pozostałe arkusze należy szczelnie zabezpieczyć w ich
opakowaniu.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zabezpiecz pozostały papier przed
wilgocią, wyjmując go z kaset urządzenia i zamykając szczelnie w opakowaniu.
3-2
Ustawienia wspólne > Ładowanie papieru
Ładowanie papieru do kaset
Do standardowej kasety można załadować papier zwykły, makulaturowy albo kolorowy. Standardowa kaseta mieści do
500 arkuszy zwykłego papieru (80 g/m²).
Obsługiwane są następujące rozmiary papieru: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, A3, B4, A4, A4-R,
A5-R, B5, B5-R, Folio, 216 × 340 mm, 8K, 16K-R i 16K.
NOTATKA
Nie należy stosować papieru do drukarek atramentowych ani żadnego innego rodzaju papieru ze specjalną powłoką
powierzchniową. (Papier takiego rodzaju może zakleszczać się w drukarce lub powodować inne problemy).
Dla uzyskania wyraźniejszych i jaśniejszych kopii kolorowych należy stosować specjalny papier kolorowy.
W przypadku używania innych typów nośnika niż zwykły papier (takich jak papier makulaturowy lub kolorowy) należy
zawsze określić ustawienie typu nośnika. Kasety obsługują papier o masie do 256 g/m². Jeżeli stosujesz papier
o masie od 106 do 256 g/m², ustaw typ nośnika na Gruby.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zabezpiecz pozostały papier przed wilgocią, wyjmując go
z kaset urządzenia i zamykając szczelnie w opakowaniu.
1
Ustaw rozmiar kasety.
1
2
Ustaw rozmiar kasety odpowiednio do rozmiaru wkładanego papieru. Rozmiary papieru są
oznaczone na kasecie.
NOTATKA
Podczas używania papieru o rozmiarze 11 × 17" (Ledger) połóż prowadnicę długości
papieru na płasko.
3-3
Ustawienia wspólne > Ładowanie papieru
2
Włóż papier.
1
2
WAŻNE
Załaduj papier stroną do zadrukowania ułożoną do góry.
Przed załadowaniem papieru upewnij się, że nie jest on pofałdowany ani zgięty.
Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować blokadę papieru.
Upewnij się, że załadowany papier nie przekracza wskaźnika poziomu (patrz
rysunek).
Ładując papier, zwróć uwagę, aby był odwrócony do góry stroną najbliższą
zamknięcia opakowania.
Ograniczniki długości i szerokości papieru należy koniecznie dostosować do
rozmiaru papieru. Brak dostosowania ograniczników względem rozmiaru
załadowanego papieru może spowodować nierówne podawanie papieru lub jego
blokadę.
Upewnij się, że ograniczniki szerokości i długości papieru pewnie opierają się
o papier. W przypadku zauważenia szczeliny ponownie dopasuj ograniczniki do
rozmiaru papieru.
3-4
Ustawienia wspólne > Ładowanie papieru
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną
Taca uniwersalna mieści do 100 arkuszy zwykłego papieru w formacie A4 lub mniejszym (80 g/m²) albo do 25 arkuszy
zwykłego papieru w formacie większym od A4 (80 g/m²).
Taca uniwersalna obsługuje następujące rozmiary papieru: od A3 do A6 i Hagaki oraz od Ledger do Statement-R, 8K,
16K i 16K-R. Drukując na jakimkolwiek papierze specjalnym, zawsze należy korzystać z tacy uniwersalnej.
WAŻNE
W przypadku używania innych typów nośnika niż zwykły papier (takich jak papier makulaturowy lub kolorowy)
należy zawsze określić ustawienie typu nośnika. Jeżeli stosujesz papier o masie 106 g/m² lub większej, ustaw
typ nośnika na Gruby.
Pojemność tacy uniwersalnej jest następująca.
•
Papier zwykły w formacie A4 lub mniejszym (80 g/m²), makulaturowy lub kolorowy: 100 arkuszy
•
Papier zwykły w formacie B4 lub większym (80 g/m²), makulaturowy lub kolorowy: 25 arkuszy
•
Hagaki: 20 arkuszy
•
Koperta DL, koperta C5, koperta #10 (Commercial #10), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 arkuszy
•
Papier ciężki (od 106 do 256 g/m²): 10 arkuszy (podczas używania papieru ciężkiego o gramaturze 164 g/m² lub
większej można wkładać arkusze wyłącznie w formacie A4/Letter lub mniejszym)
1
Ustaw rozmiar tacy uniwersalnej.
1
2
W przypadku ładowania papieru w formatach od A3 do B4, a także Ledger do Legal, wysuń
podpórkę tacy uniwersalnej.
3-5
Ustawienia wspólne > Ładowanie papieru
?
2
Włóż papier.
Wsuń papier wzdłuż prowadnic do tacy aż do oporu.
WAŻNE
Załaduj papier stroną do zadrukowania ułożoną do dołu.
Pozginany papier należy wygładzić przed włożeniem.
Wygładź górną krawędź, jeśli jest pozginana.
W przypadku ładowania papieru na tacę uniwersalną sprawdź przed załadowaniem
papieru, czy na tacy nie pozostał papier z poprzednich zadań. Jeżeli na tacy
uniwersalnej pozostała niewielka liczba papieru i chcesz ją uzupełnić, zdejmij
najpierw pozostały papier z tacy i dołącz go do nowego papieru przed załadowaniem
na tacę.
Aby załadować koperty lub tekturę na tacę uniwersalną
Zamknij klapkę.
Zwrotna karta
pocztowa
(Oufuku Hagaki)
Tektura
(Hagaki)
Koperty
portretowe
Koperty
poziome
Otwórz klapkę.
Załaduj kopertę stroną do zadrukowania ułożoną do dołu.
WAŻNE
Wkładaj rozłożoną zwrotną kartę pocztową (Oufuku Hagaki).
Sposób ładowania kopert (orientacja i ułożenie) zależy od ich rodzaju. Upewnij się,
że koperta została włożona prawidłowo. W przeciwnym razie koperta zostanie
nadrukowana w złym kierunku lub na złej stronie.
3-6
Ustawienia wspólne > Ładowanie oryginałów
Ładowanie oryginałów
Umieszczanie oryginałów na płycie
Na płycie można również umieszczać oryginały, które nie są zwykłymi arkuszami papieru, np. książki lub czasopisma.
NOTATKA
Przed otwarciem procesora dokumentów upewnij się, że na tacy oryginałów lub na płycie wydawania oryginałów nie
pozostawiono żadnych oryginałów. Oryginały pozostawione na płycie oryginałów lub na tacy wydawania oryginałów
mogą wypaść z urządzenia po otwarciu procesora dokumentów.
Wokół krawędzi oraz na środku kopii otwieranych oryginałów (np. książki) mogą powstać cienie.
Rozpoczynając od tylnego
lewego rogu jako punktu
odniesienia, wyrównaj
dokument z płytami
wskaźnika rozmiaru
oryginału.
Dokument połóż
stroną do kopiowania
w dół.
Otwórz pokrywę oryginałów lub procesor dokumentów i połóż oryginalny dokument.
UWAGA
Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy pozostawiać otwartego procesora
dokumentów.
WAŻNE
W trakcie zamykania pokrywy oryginałów nie należy jej mocno dociskać. Nadmierny
nacisk może doprowadzić do pęknięcia szklanej płyty.
Podczas umieszczania na urządzeniu książek lub gazet pamiętaj, aby procesor
dokumentów lub pokrywa oryginałów były otwarte.
3-7
Ustawienia wspólne > Ładowanie oryginałów
Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów
Procesor dokumentów automatycznie skanuje każdą ze stron oryginałów wielostronicowych. Obie strony oryginałów
dwustronnych są skanowane.
Oryginały obsługiwane przez moduł przetwarzania dokumentów
Waga
Od 45 do 160 g/m² (tryb dwustronny: 50 do 120 g/m²)
Rozmiar
Maksymalnie A3 – minimalnie A5-R
Maksymalnie rozmiar Ledger – minimalnie rozmiar Statement-R
Pojemność
Papier zwykły (80 g/m²), papier kolorowy, papier makulaturowy: 50 arkuszy (oryginały różnych
rozmiarów: 30 arkuszy)
Papier ciężki (157 g/m²): 25 arkuszy
Papier ciężki (120 g/m²): 33 arkusze
Papier artystyczny: 1 arkusz
Oryginały nieobsługiwane przez moduł przetwarzania dokumentów
•
Miękkie oryginały, jak arkusze winylowe
•
Oryginały przeźroczyste, jak folie OHP
•
Kalka maszynowa
•
Oryginały o bardzo śliskich powierzchniach
•
Oryginały z taśmą klejącą lub klejem
•
Wilgotne oryginały
•
Oryginały z naniesionym korektorem, który jeszcze nie wysechł
•
Oryginały o nieregularnych kształtach (nieprostokątne)
•
Oryginały z wyciętymi sekcjami
•
Mocno pognieciony papier
•
Pofałdowane oryginały (Przed załadowaniem należy wyprostować zagięcia. W przeciwnym razie może to
doprowadzić do zablokowania oryginałów).
•
Oryginały spięte zszywkami lub spinaczami (Przed załadowaniem oryginałów należy usunąć spinacze oraz zszywki,
wyprostować zgięcia i pomarszczenia. W przeciwnym razie może to doprowadzić do zablokowania oryginałów).
3-8
Ustawienia wspólne > Ładowanie oryginałów
Sposób ładowania oryginałów
WAŻNE
Przed załadowaniem oryginałów należy upewnić się, że na płycie wydawania oryginałów nie pozostał żaden
dokument. Pozostawienie dokumentów na płycie wydawania oryginałów może spowodować zablokowanie
kolejno wydawanych oryginałów.
?
?
1
Ustaw rozmiar płyty oryginałów.
2
Ładowanie oryginałów.
Stronę do odczytu skieruj w górę (pierwszą stronę w przypadku oryginałów dwustronnych).
Przednią krawędź oryginału wepchnij do oporu do procesora dokumentów.
NOTATKA
Upewnij się, że załadowane oryginały nie przekraczają wskaźnika poziomu. Przekroczenie
poziomu maksymalnego może spowodować zablokowanie oryginałów (patrz rysunek).
Upewnij się, że prowadnice szerokości oryginałów są idealnie dopasowane do rozmiaru
oryginałów. Jeśli nie, należy je ponownie dopasować. Niedopasowanie prowadnic może
doprowadzić do zablokowania oryginałów.
Oryginały z otworami lub perforacją powinny być ładowane w taki sposób, by otwory lub
perforacja były skanowane na końcu (a nie jako pierwsze).
3-9
Ustawienia wspólne > Ładowanie oryginałów
Wskaźnik załadowania oryginałów
Wskaźnik załadowania oryginałów świeci się w zależności od sposobu umieszczenia
oryginałów.
Poniżej przedstawiono wskazania i ich stan.
•
Zielony wskaźnik (lewy) świeci: oryginał został umieszczony prawidłowo.
3-10
Ustawienia wspólne > Sprawdzanie numeru seryjnego urządzenia
Sprawdzanie numeru seryjnego urządzenia
Numer seryjny urządzenia jest wydrukowany w miejscu pokazanym na rysunku.
7.2
NOTATKA
Numer seryjny urządzenia jest potrzebny przy kontaktowaniu się z pracownikiem serwisu.
Przed kontaktem z przedstawicielem serwisu należy sprawdzić numer seryjny.
3-11
Ustawienia wspólne > Sprawdzanie licznika
Sprawdzanie licznika
Sprawdź liczbę wydrukowanych lub zeskanowanych stron.
1
Wyświetl ekran.
Menu systemowe/licznik.
Menu systemu
10:10
Kreator szybkiej konfiguracji
JĊzyk
Raport
2
1/5
Licznik
GB0054_03
1
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
Sprawdź licznik.
Menu systemowe/licznik.
Licznik
10:10
Drukowane strony
Skanowane strony
GB0584_00
1/1
< Wstecz
Wybierz zadanie, które chcesz sprawdzić.
[Drukowane strony]
Menu systemowe/licznik.
Licznik - Drukowane strony
Kopiarka (cz-b)
0
Kopiarka (peny kol)
2
Kopiarka (ącznie)
2
Drukarka (cz-b)
0
10:10
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
GB0585_00
1/3
Koniec
Aby sprawdzić liczbę stron, przewiń ekran. W celu sprawdzenia liczby stron użytych
w ustawionym rozmiarze papier można użyć opcji [Licz według rozm. pap.]
i [Monochromatyczny].
[Skanowane strony]
Menu systemowe/licznik.
Licznik - Skanowane strony
Kopiowania
706
FAKS
15
Inne
11
Cakowity
732
10:10
1/1
Koniec
3-12
GB0589_00
2
Ustawienia wspólne > Logowanie/wylogowanie
Logowanie/wylogowanie
Jeśli administracja logowaniem użytkownika jest włączona, w celu skorzystania z urządzenia należy wprowadzić nazwę
użytkownika i hasło.
NOTATKA
Jeżeli zapomnisz swojej nazwy użytkownika albo hasła, nie zalogujesz się. W takim przypadku zaloguj się
z uprawnieniami administratora i zmień swoją nazwę użytkownika albo hasło.
Logowanie
Normalne logowanie
1
Wprowadź nazwę logowania użytkownika.
10:10
Wprowad nazwĊ logowania i haso.
2
1
Nazwa logowania
Klawiatura
Haso logowania
Logowanie
GB0057_00
Menu
GB0723_00
Klawiatura
Jeśli poniższy ekran jest wyświetlany w czasie wykonywania czynności, naciśnij [Klawiatura]
i wpisz nazwę użytkownika. Nawę można także wprowadzić za pomocą klawiszy
numerycznych.
2
Wprowadź hasło.
GB0057_00
1
Aby wprowadzić hasło, naciśnij [Password].
Zaloguj się.
Wprowad nazwĊ logowania i haso.
10:10
Nazwa logowania
Klawiatura
2500
Haso logowania
Klawiatura
****
Menu
Logowanie
3-13
GB0723_01
3
3
GB0057_01
2
Ustawienia wspólne > Logowanie/wylogowanie
NOTATKA
Jeżeli wybraną metodą uwierzytelniania użytkownika jest Uwierzytelnianie sieciowe, jako
miejsce docelowe uwierzytelniania może zostać wskazane uwierzytelnianie lokalne albo
uwierzytelnianie sieciowe.
Logowanie uproszczone
Wybierz uytkownika do zalogowania.
10:10
01
A
02
B
03
C
04
Brak
05
Brak
06
Brak
07
Brak
08
Brak
09
Brak
GB0023_00
1/3
Menu
Jeśli poniższy ekran zostanie wyświetlony w czasie wykonywania czynności, wybierz
użytkownika i zaloguj się.
NOTATKA
Jeśli konieczne będzie wpisanie hasła użytkownika, pojawi się odpowiedni ekran.
Wylogowanie
W celu wylogowania się z urządzenia naciśnij klawisz Logout, aby powrócić do ekranu wprowadzania nazwy logowania
i hasła.
Użytkownicy są automatycznie wylogowywani w następujących warunkach:
•
gdy urządzenie zostanie przełączone w tryb uśpienia przez naciśnięcie przycisku Power;
•
gdy włączone jest automatyczne przechodzenie w stan uśpienia;
•
gdy włączone jest automatyczne resetowanie panelu;
•
gdy włączone jest automatyczne przechodzenie w tryb niskiego poboru energii;
•
gdy tryb niskiego poboru energii jest włączony przez naciśnięcie klawisza Energy Saver.
3-14
Ustawienia wspólne > Ulubione
Ulubione
Często używane funkcje można zarejestrować jako ulubione. Pozwoli to na ich łatwe wywoływanie.
W urządzeniu są wstępnie zarejestrowane następujące funkcje. Można zarówno je usunąć, jak i zarejestrować nowe.
Na ekranie Ulubione wyświetlane są także funkcje obsługiwane przez oprogramowanie zewnętrzne, takie jak File
Management Utility.
•
Kopiowanie identyfikatorów
•
Kopiowanie z oszczędzaniem papieru
•
Skanowanie do komputera (z wprowadzeniem adresu)
•
Skanowanie do komputera (z książki adresowej)
•
Skanowanie do wiadomości e-mail (z wprowadzeniem adresu)
•
Skanowanie do wiadomości e-mail (z książki adresowej)
Rejestrowanie ulubionych
Po zarejestrowaniu ulubionej pozycji można ją wywołać na dwa sposoby:
•
Tryb Kreator: Zarejestrowane ustawienia są wywoływane w ustalonej konfiguracji oraz konfigurowane podczas ich
sprawdzania i zmiany.
•
Tryb Program: Ustawienia są wywoływane po naciśnięciu klawisza, dla którego zostały zarejestrowane.
NOTATKA
Jako ulubione można zapisać maksymalnie 20 ustawień.
Skonfiguruj działanie funkcji.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Kopiuj
Wybór
papieru
Automatyczne
PowiĊksz.
100%
Dupleks
1-stronny>>1-str.
Funkcje
10:10
Kopie
GĊsto
Normalna 0
Poącz
Wy.
Sortuj/
przesun.
Sortuj
Ulubione
GB0001_C01
1
Podczas rejestrowania ulubionych w trybie Program można wprowadzić konfigurację funkcji
kopiowania, wysyłania, faksu (opcjonalnie), miejsca docelowego i inne.
3-15
Ustawienia wspólne > Ulubione
2
Wyświetl ekran.
Wybierz funkcje.
Ulubione
ID Card Copy
10:10
Paper Saving Copy
Scan to PC(Addre
ess Entry)
1/1
GB0056_00
1
Scan to PC(Addre
ss Book)
Scan to E-mail(A
ddress Entry)
Scan to E-mail(A
ddress Book)
Menu
10:10
Menu
2
Dodaj
3
Edytuj
1/1
GB0779_00
Usu
Zamknij
Wybierz typ zadania.
Wybierz typ zadania.
Dodaj - Typ zadania
10:10
Wybierz sposób przywoywania funkcji.
Dodaj - Typ funkcji
Kopiowania
10:10
Program
Wylij
Kreator
1/1
Anuluj
GB0763_00
1
Nast. >
1/1
2
FAKS
Anuluj
< Wstecz
GB0764_00
3
Nast. >
Po wybraniu trybu kreatora
10:10
10:10
1
3
Dodaj - Funkcje
Format pliku
PDF
Rozmiar oryginau
Automatyczne
Klawisz szybk. dostĊpu
Orientacja oryginau
Górny brzeg na górze
Wprowadzanie adresu (e-mail)
Oryg. o rozm. mieszanych
Wy.
Ksiąka adresowa
Zewn. ks. adres.
1/6
Anuluj
2
< Wstecz
Nast. >
GB0767_00
1/2
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj przycisku [
Anuluj
] lub [
4
< Wstecz
Nast. >
].
Wybierz funkcję. Zaznaczone elementy zostaną wyświetlone jako część kreatora.
NOTATKA
Gdy typem zadania jest Kopiuj, ekran Sposób przywoływania miejsca docelowego nie
zostanie wyświetlony.
Wprowadź nazwę.
1
GB0057_80
4
2
3-16
GB0769_00
Dodaj - metoda przywoywania m. docelowego
Ustawienia wspólne > Ulubione
Sprawdź ustawienia.
Sprawdź ustawienia i zmień lub dodaj niezbędne informacje.
[Nazwa]
Wybierz element, który chcesz zmieni.
Dodaj - Potwierdzenie
10:10
Nazwa
Zadanie wysy. - e-mail
Typ zadania
Wysy. wielokr.
Liczba
Automatyczne
Waciciel
Admin
2
1
< Wstecz
Zapisz
GB0057_81
Anuluj
GB0766_00
1/2
3
[Liczba]
Wybierz element, który chcesz zmieni.
Dodaj - Potwierdzenie
10:10
Nazwa
Zadanie wysy. - e-mail
Typ zadania
Wysy. wielokr.
Liczba
Automatyczne
Waciciel
Admin
2
10:10
Liczba
(00 - 20)
< Wstecz
GB0766_00
1
Anuluj
Zapisz
3
Anuluj
GB0760_00
1/2
OK
[Uprawnienie]
Wybierz element, który chcesz zmieni.
Dodaj - Potwierdzenie
Miejsce docelowe
Ks. adresowa
Prywatne
1
Funkcje
2
Typ funkcji
Kreator
Anuluj
Wspólna
2/2
< Wstecz
1/1
2
Zapisz
Anuluj
GB0305_00
Prywatne
10:10
Uprawnienie
GB0766_02
Uprawnienie
10:10
OK
Aby określić sposób udostępniania ulubionych innym użytkownikom, wprowadź ustawienia
uprawnień.
[Miejsce docelowe]
Wybierz element, który chcesz zmieni.
Dodaj - Potwierdzenie
Miejsce docelowe
Ks. adresowa
Ksiąka adresowa
Zewn. ks. adres.
2
Typ funkcji
Kreator
Anuluj
1/2
2/2
1
Funkcje
2
Klawisz szybk. dostĊpu
Wprowadzanie adresu (e-mail)
< Wstecz
Zapisz
Anuluj
GB0771_00
Prywatne
Miejsce docelowe
GB0766_02
Uprawnienie
10:10
10:10
OK
Gdy typ zadania to [Wyślij] lub [FAKS], wybierz metodę przywoływania miejsca docelowego.
[Funkcje]
Wybierz element, który chcesz zmieni.
Dodaj - Potwierdzenie
Prywatne
Miejsce docelowe
Ks. adresowa
10:10
Funkcja
Format pliku
2
PDF
Rozmiar oryginau
Automatyczne
Orientacja oryginau
Górny brzeg na górze
Oryg. o rozm. mieszanych
Wy.
1/6
2/2
Funkcje
2
Typ funkcji
Kreator
1
Anuluj
< Wstecz
Zapisz
3-17
3
Anuluj
OK
GB0769_01
Uprawnienie
10:10
GB0766_02
5
Ustawienia wspólne > Ulubione
Wybierając tryb kreatora, należy sprawdzić funkcje i wprowadzić konieczne zmiany.
[Typ funkcji]
Wybierz element, który chcesz zmieni.
Dodaj - Potwierdzenie
10:10
Typ funkcji
Uprawnienie
Prywatne
Program
Miejsce docelowe
Ks. adresowa
Kreator
Funkcje
2
Typ funkcji
Kreator
GB0766_02
< Wstecz
Zapisz
Wybierz element, który chcesz zmieni.
Dodaj - Potwierdzenie
10:10
Nazwa
Zadanie wysy. - e-mail
Typ zadania
Wysy. wielokr.
Liczba
Automatyczne
Waciciel
Admin
< Wstecz
Zapisz
3-18
GB0766_00
1/2
< Wstecz
OK
GB0775_00
1/1
Rejestruje ulubioną pozycję.
Anuluj
2
2/2
1
Anuluj
6
10:10
Ustawienia wspólne > Ulubione
Edytowanie i usuwanie ulubionych
W tej sekcji opisano sposób edycji nazwy i uprawnień zarejestrowanych ulubionych oraz ich usuwania.
1
Wyświetl ekran.
Wybierz funkcje.
Ulubione
ID Card Copy
10:10
Paper Saving Copy
Scan to PC(Addre
ess Entry)
1/1
Scan to E-mail(A
ddress Book)
Menu
Wykonaj edycję lub usuwanie ulubionej pozycji.
Aby wykonać edycję ulubionej pozycji
1 Wybierz ulubioną pozycję, dla której chcesz wykonać edycję.
10:10
10:10
Menu
Edytuj
Dodaj
Edytuj
2
01
Zadanie wysy. - e-mail
15
ID Card Copy
16
Paper Saving Copy
17
Scan to PC(Addre
ess Entry)
GB0779_00
1/2
Zamknij
Anuluj
Nast. >
GB0780_00
1/1
1
Usu
2 Wykonaj edycję ulubionej pozycji.
[Nazwa]
10:10
2
Ulubione: Wysyanie E-mail
Nazwa
Zadanie wysy. - e-mail
Typ zadania
Wysy. wielokr.
Liczba
01
Waciciel
Admin
1
Zapisz
GB0057_82
< Wstecz
GB0781_00
Anuluj
1/2
3
[Liczba]
10:10
2
Ulubione: Wysyanie E-mail
Nazwa
Zadanie wysy. - e-mail
Typ zadania
Wysy. wielokr.
Liczba
01
Waciciel
Admin
10:10
Liczba
(00 - 20)
1
Anuluj
< Wstecz
Zapisz
3-19
3
Anuluj
OK
GB0760_00
1/2
GB0781_00
2
2
Scan to E-mail(A
ddress Entry)
GB0056_00
Scan to PC(Addre
ss Book)
1
Ustawienia wspólne > Ulubione
[Uprawnienie]
10:10
10:10
Ulubione: Wysyanie E-mail
Uprawnienie
Miejsce docelowe
Ks. adresowa
Funkcje
2
Typ funkcji
Kreator
Anuluj
Prywatne
1
< Wstecz
Wspólna
2/2
Zapisz
1/1
2
Anuluj
GB0305_00
Wspólna
GB0781_02
Uprawnienie
OK
Aby określić sposób udostępniania ulubionych innym użytkownikom, wprowadź ustawienia
uprawnień.
3 Rejestruje ulubioną pozycję.
10:10
Ulubione: Wysyanie E-mail
Nazwa
Zadanie wysy. - e-mail
Typ zadania
Wysy. wielokr.
Liczba
01
Waciciel
Admin
2
1/2
< Wstecz
GB0781_00
1
Anuluj
Zapisz
Aby usunąć
10:10
10:10
Menu
Usu
Dodaj
1
2
01
Zadanie wysy. - e-mail
15
ID Card Copy
16
Paper Saving Copy
17
Scan to PC(Addre
ess Entry)
1/1
1/2
GB0779_00
Usu
Zamknij
Anuluj
3
Wybierz ulubioną pozycję, którą chcesz usunąć.
3-20
Usu
GB0782_00
Edytuj
Ustawienia wspólne > Ulubione
Używanie ulubionych
Wywołaj ustawienia z ulubionych.
1
Wyświetl ekran.
2
Wybierz ulubioną pozycję.
Wybierz funkcje.
Ulubione
ID Card Copy
10:10
Paper Saving Copy
Scan to PC(Addre
ess Entry)
1/1
Scan to E-mail(A
ddress Entry)
Scan to E-mail(A
ddress Book)
GB0056_00
Scan to PC(Addre
ss Book)
Menu
Po wybraniu trybu kreatora
1 Zarejestrowane ekrany zostaną wyświetlone w odpowiedniej kolejności. Wprowadź
wybrane ustawienia.
10:10
Wy.
Ustaw gĊsto.
GĊsto
4w1
2w1
10:10
Janiej
Normalny
Ciemniej
GB0008_99
GB0016_99
Ustaw ączone.
Poącz
Inne
Anuluj
-3
-2
Nast. >
-1
0
+2
< Wstecz
+3
Nast. >
GB0057_99
Anuluj
+1
2 Potwierdź ustawienia i uruchom zadanie.
10:10
Aby zaczą kopiowanie, nacinij [Start].
Potwierdzenie
Kopie
1Kopie
Wybór papieru
Automatyczne
PowiĊkszenie
100%
GĊsto
Normalna 0
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
Anuluj
< Wstecz
Start
GB0820_00
1/6
NOTATKA
Aby wykonać edycję ustawień, naciśnij przycisk [<Wstecz] i wprowadź potrzebne zmiany.
3-21
Ustawienia wspólne > Ulubione
Po wybraniu trybu programu
Wybierz ulubioną pozycję i wywołaj zarejestrowane ustawienia.
Aby rozpocząć zadanie, naciśnij klawisz Start.
3-22
Ustawienia wspólne > Skróty
Skróty
Często używane funkcje można zarejestrować jako skróty. Pozwoli to na ich łatwe wywoływanie.
Rejestrowanie skrótów
Możesz zarejestrować do 2 skrótów dla funkcji kopiowania, wysyłania i zestawu funkcji dla skrzynki dokumentów.
Dostępne są następujące typy skrótów:
Skrót prywatny
Skróty prywatne są dostępne tylko dla zalogowanego użytkownika. Można je ustawić wyłącznie przez
administrację loginem użytkownika.
Skrót udostępniony
Skróty udostępnione mogą być używane przez wszystkich użytkowników urządzenia. Podczas
wykonywania administracji loginem użytkownika skróty udostępnione mogą być ustawione przez
użytkowników zalogowanych jako administratorzy.
1
Wyświetl ekran.
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Gotowa do kopiowania.
Funkcje
10:10
Kopie
10:10
Rozmiar oryginau
Wybór
papieru
Automatyczne
Powiksz.
Automatyczne
Gsto
Orientacja oryginau
100%
Normalna 0
Górny brzeg na górze
1/4
Oryginay o rozmiarach mieszanych
Wy.
Wy.
Sortuj/
przesun.
Taca wyjciowa
Sortuj
Ulubione
Funkcje
2
Taca wewntrzna
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
GB0002_00
1
1-stronny>>1-str.
Pocz
GB0001_01
Dupleks
Naciśnij na ekranie Kopiuj, Wyślij lub Skrzynka dokumentów przycisk [Funkcje], a następnie
naciśnij przycisk [Dod/Edyt Skrót].
2
Wybierz polecenie [Dodaj].
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Dod/Edyt Skrót
10:10
Dodaj
Edytuj
1/1
GB0790_00
Usu
Zamknij
Wybierz klawisz.
Wybierz klawisz aby doda skrót.
Dodaj
10:10
Prywatny skrót 1
Prywatny skrót 2
1/1
Wspódzielony skrót 1
Wspódzielony skrót 2
Anuluj
Nast. >
GB0791_00
3
Wybierz klawisz, pod którym chcesz zarejestrować skrót.
NOTATKA
Jeśli wybrano zarejestrowany już skrót programu, aktualnie zarejestrowany skrót zostanie
zastąpiony przez nowy skrót.
3-23
Ustawienia wspólne > Skróty
4
Wybierz funkcję.
Wybierz funkcje.
Dodaj - Funkcje
10:10
Wybór papieru
PowiĊkszenie
1/5
GĊsto
Anuluj
< Wstecz
GB0792_00
Dupleks
Nast. >
Wybierz ekran funkcji, który ma być wyświetlony przy użyciu skrótu.
5
Wprowadź nazwę skrótu.
GB0057_04
1
2
Można wprowadzić maksymalnie 24 znaki.
Zarejestruj skrót.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Dodaj - Potwierdzenie
Liczba
Skrót 1
Nazwa
Skrót 1
Funkcje
PowiĊkszenie
10:10
1/1
Anuluj
< Wstecz
Zapisz
GB0793_00
6
Potwierdź ustawienia i wybierz polecenie [Zapisz].
3-24
Ustawienia wspólne > Skróty
Edytowanie i usuwanie skrótów
Zmień numer i nazwę skrótu lub usuń skrót.
1
Wyświetl ekran.
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Gotowa do kopiowania.
Funkcje
10:10
Kopie
10:10
Rozmiar oryginau
Wybór
papieru
Automatyczne
Powiksz.
Automatyczne
Gsto
Orientacja oryginau
100%
Normalna 0
Górny brzeg na górze
1/4
Oryginay o rozmiarach mieszanych
Funkcje
Wy.
Sortuj/
przesun.
Wy.
Skrót 1
Skrót 2
2
Taca wyjciowa
Sortuj
Ulubione
Taca wewntrzna
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
GB0002_00
1
1-stronny>>1-str.
Pocz
GB0001_04
Dupleks
Naciśnij na ekranie Kopiuj, Wyślij lub Skrzynka dokumentów przycisk [Funkcje], a następnie
naciśnij przycisk [Dod/Edyt Skrót].
Edycja lub usuwanie skrótu.
Aby wykonać edycję skrótu
1 Wybierz typ i numer skrótu, dla którego chcesz wykonać edycję.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Dod/Edyt Skrót
Dodaj
10:10
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Edytuj
1
10:10
Prywatny skrót 1
Edytuj
Prywatny skrót 2
1/1
Usu
Wspódzielony skrót 1
1/1
2
Zamknij
Anuluj
GB0796_00
GB0790_01
Wspódzielony skrót 2
Nast. >
2 Wykonaj edycję skrótu.
[Nr]
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Edytuj - Potwierdzenie
Skrót 1
Nazwa
Skrót 1
1
Skrót 2
1/1
< Wstecz
Zapisz
1/1
2
PowiĊkszenie
Anuluj
10:10
Skrót 1
GB0797_00
Funkcje
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Liczba
Anuluj
OK
GB0794_00
Liczba
10:10
[Nazwa]
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Edytuj - Potwierdzenie
10:10
2
1
Liczba
Skrót 1
Nazwa
Skrót 1
Funkcje
PowiĊkszenie
Anuluj
< Wstecz
Zapisz
3-25
3
GB0057_60
1/1
GB0797_00
2
Ustawienia wspólne > Skróty
3 Zarejestruj skrót.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Edytuj - Potwierdzenie
10:10
2
Liczba
Skrót 1
Nazwa
Skrót 1
Funkcje
PowiĊkszenie
1/1
< Wstecz
GB0797_00
1
Anuluj
Zapisz
Aby usunąć
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Dod/Edyt Skrót
10:10
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Dodaj
2
Prywatny skrót 1
1
Edytuj
10:10
Usu
Prywatny skrót 2
1/1
1/1
Usu
Wspódzielony skrót 1
Zamknij
Anuluj
OK
GB0798_00
DB0790_01
Wspódzielony skrót 2
3
Wybierz skrót, który chcesz usunąć.
Używanie skrótów
Zarejestrowany skrót zostanie wyświetlony na ekranie początkowym funkcji Kopiuj, Wyślij,
Faks*, Drukuj z pamięci USB Zapisz w pamięci USB albo Skrzynki odpytywania*. Naciśnięcie
przycisku [Skrót] spowoduje włączenie ekranu zarejestrowanej funkcji.
* Wymaga zainstalowania opcjonalnego faksu.
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Powiksz.
100%
Dupleks
1-stronny>>1-str.
Funkcje
Gsto
Normalna 0
Pocz
Sortuj/
przesun.
Wy.
Skrót 1
Sortuj
Skrót 2
Ulubione
3-26
GB0001_04
Wybór
papieru
Automatyczne
10:10
Kopie
Ustawienia wspólne > Kreator szybkiej konfiguracji
Kreator szybkiej konfiguracji
Wprowadź podstawowe ustawienia zgodnie z poleceniami Kreatora:
Konfiguracja
oszczędzania energii
Konfiguracja FAKSU*
1. Tryb uśpienia
Tryb uśpienia — Automatyczne uśpienie, Tryb uśpienia — Czas
przejścia w tr. uśp.
Tryb uśpienia — Poziom uśpienia
2. Tryb niskiego poboru
energii
Tr. ogr. pob. prądu — Licznik energ.
Konfiguracja podstawowych ustawień faksu.
1. Wybier./tryb odb.
Wybier./tryb odb. — Tryb wybierania, Wybier./tryb odb. — Tryb odbioru,
Wybier./tryb odb. — Auto(DRD)
2. Inf. o lok. FAKSIE
Inf. o lok. FAKSIE — Lokalny numer FAKSU, Inf. o lok. FAKSIE - Lokalny
identyf. FAKSU
Inf. o lok. FAKSIE — Pozycja wydruku
3. Głośność
Głośność — Potwierdzenie, Głośność głośników, Głośność monitora
4. Dzwonki
Dzwonki — Potwierdzenie, Sekretarka, Przełącz. FAKS/TEL
5. Wyjście
Wyjście — Taca wyjściowa, Wyjście — Zmniejsz. rozmiar odb.
6. Wyb. ponowne
Wyb. ponowne — Liczba ponowień
Ta funkcja jest wyświetlana tylko wówczas, gdy zainstalowano opcjonalny faks.
1
Wyświetl ekran.
Menu systemowe/licznik.
Menu systemu
10:10
Kreator szybkiej konfiguracji
JĊzyk
2
1/5
Raport
1
2
GB0054_00
Licznik
Wybierz funkcję.
Menu systemowe/licznik.
Kreator szybkiej konfiguracji
10:10
Konfiguracja FAKSU
Konfiguracja oszczdzania energii
GB0840_00
1/1
< Wstecz
3
Skonfiguruj działanie funkcji.
10:10
Menu systemowe/licznik.
Konfiguracja FAKSU
1. Wybier./tryb odb.
2. Inf. o lok. FAKSIE
3.
4.
5.
6.
Gono
Dzwonki
Wyjcie
Wyb. ponowne
Koniec
Kreator pomoe w podstawowej
konfiguracji faksu.
Nast. >
3-27
GB0841_00
*
Konfiguracja trybu uśpienia i trybu niskiego poboru energii.
Ustawienia wspólne > Kreator szybkiej konfiguracji
Uruchom kreatora. Aby skonfigurować ustawienia, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie:
Menu systemowe/licznik.
Inf. o lok. FAKSIE
1. Wybier./tryb odb.
10:10
Ustaw tryb wybierania i odbierania.
2. Inf. o lok. FAKSIE
Gono
Dzwonki
Wyjcie
Wyb. ponowne
Koniec
Pomi >>
Nast. >
GB0846_00
3.
4.
5.
6.
NOTATKA
Jeśli występują problemy z konfiguracją ustawień, patrz Ekran pomocy na stronie 3-29.
Koniec
Zamyka kreatora. Ustawienia wprowadzone do tej pory zostaną
zastosowane.
<< Poprzedni
Wraca do poprzedniego elementu.
Pomiń >>
Przechodzi do następnego elementu bez ustawiania bieżącego
elementu.
Następny >
Przechodzi do następnego ekranu.
< Wstecz
Wraca do poprzedniego ekranu.
Zakończono
Zarejestruj ustawienia i zakończ działanie kreatora.
3-28
Ustawienia wspólne > Ekran pomocy
Ekran pomocy
Jeśli masz trudności z obsługą urządzenia, możesz uzyskać pomoc dotyczącą pracy z panelem dotykowym.
Gdy na panelu dotykowym pojawi się znak [?] (Pomoc), możesz go dotknąć. Zostanie wyświetlony ekran Pomoc.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Wybór papieru
A4
Zwyky
A4
Zwyky
A4
Zwyky
A4
Zwyky
Anuluj
OK
GB0004_00
Auto
10:10
Sposób korzystania z tego ekranu
Tytuły pomocy
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
10:10
Wybór papieru
Wybierz kasetĊ lub tacĊ wielofunkcyjną
z papierem o wybranym rozmiarze.
Wyświetla informacje
o funkcjach urządzenia
i jego obsłudze.
Auto: automatycznie wybiera
rozmiar papieru.
Kaseta 1: wybór typu papieru w kasecie 1.
Kaseta 2: wybór typu papieru w kasecie 2.
Kaseta 3: wybór typu papieru w kasecie 3.
Taca uniwersalna: wybór typu papieru w tacy
uniwersalnej.
GH0001_00
Zamyka ekran pomocy
i wyświetla ponownie
poprzedni ekran.
Przewija w górę i w dół tekst
pomocy, który nie mieści się
w całości na jednym
ekranie.
1/2
3-29
Ustawienia wspólne > Anulowanie zadań
Anulowanie zadań
Anuluje wszystkie wykonywane zadania drukowania lub wysyłania.
1
Naciśnij klawisz Stop.
2
Anuluj zadanie.
Gdy trwa skanowanie zadania
Anulowanie...
Nr zadania:0001
10:10
Nazwa zadania:doc00000120101010101010
GB0222_01
Skanowane strony
Anuluj
Pojawi się komunikat Anulowanie..., po czym bieżące zadanie zostanie anulowane.
Gdy trwa drukowanie zadania lub urządzenie jest w trybie uśpienia
Zadanie zostanie anulowane.
Anulowanie zadania
0095
10:10
doc0000952010092810...
2/30
1
3
Menu
Usu
2
Wstrz. wsz.
zad. druk.
Zamknij
GB0717_00
1/1
Wyświetla szczegóły poszczególnych zadań.
Wybierz zadanie, które ma być anulowane i naciśnij przycisk [Usuń].
NOTATKA
Bieżące zadanie drukowania zostanie tymczasowo wstrzymane. Kontynuowanie pracy bez
tymczasowego przerywania wysyłanych zadań.
Po sprawdzeniu stanu zadań istnieje także możliwość anulowania zadań wykonywanych
i wstrzymanych.
Anulowanie drukowania z komputera
Aby przed rozpoczęciem druku anulować zadanie drukowania realizowane przy użyciu sterownika drukarki, wykonaj
następujące czynności:
1 Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki ( ) wyświetlaną na pasku zadań w prawym dolnym rogu
pulpitu systemu Windows. Zostanie wyświetlone okno dialogowe drukarki.
2 Wybierz plik, którego wydruk chcesz anulować, i wybierz polecenie Anuluj z menu
Dokument.
3-30
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Korzystanie z różnych funkcji
W tej części opisano wspólne funkcje, które można skonfigurować w zakresie kopiowania, wysyłania i skrzynki
dokumentów.
1
Wyświetl ekran.
Naciśnij klawisz każdej funkcji.
Jeśli chcesz użyć pamięci USB, włóż ją do gniazda pamięci USB (A1).
Naciśnij przycisk [Tak] na wyświetlonym ekranie.
Podczas drukowania z pamięci USB wybierz plik do wydruku i naciśnij
przycisk [Drukuj].
Podczas zapisywania dokumentów w pamięci USB, wybierz folder,
w którym plik ma zostać zapisany, i naciśnij przycisk [Menu] oraz
[Zapisz plik].
.
NOTATKA
Jeżeli panel dotykowy jest wyłączony, naciśnij klawisz Energy Saver
lub Power i poczekaj, aż urządzenie się rozgrzeje.
2
Wybierz funkcje.
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Wybór
papieru
Automatyczne
10:10
Kopie
Powiksz.
100%
GB0001_01
Dupleks
1-stronny>>1-str.
Funkcje
Gsto
Naciśnij przycisk [Funkcje], aby wyświetlić wszystkie funkcje.
Patrz Funkcje wspólne na stronie 3-32.
Normalna 0
Pocz
Wy.
Wybierz funkcje do użycia.
Sortuj/
przesun.
Sortuj
Ulubione
3-31
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Funkcje wspólne
Funkcje powiązane z oryginałami
Co chcesz zrobić?
Strona
Określenie rozmiaru oryginału
Rozmiar oryginału  strona 3-33
Określenie oryginalnej orientacji skanowanego dokumentu
Orientacja oryginału  strona 3-35
Skanowanie oryginałów o różnych rozmiarach
Oryginały różnych rozmiarów 
strona 3-37
Automatyczne skanowanie oryginałów dwustronnych
2-str./Oryginał książka  strona 3-39
Oddzielne skanowanie dużej liczby oryginałów i utworzenie z nich jednego zadania
Skanowanie ciągłe  strona 3-42
Funkcje powiązane z jakością dokumentów
Co chcesz zrobić?
Strona
Określenie rozmiaru i typu papieru
Wybór papieru  strona 3-44
Zmiana wyjścia papieru
Wyjście papieru  strona 3-45
Sortowanie dokumentów wyjściowych według kolejności stron
Sortuj/przesunięcie  strona 3-46
Przesunięcie dokumentów wyjściowych co zestaw
Dodanie marginesów (przestrzeni)
Margines  strona 3-48
Zszycie wydrukowanych dokumentów
Zszywka  strona 3-51
Dostosowanie gęstości
Gęstość  strona 3-53
Ustawienie rozdzielczości skanowania oryginałów
Rozdzielczość skanowania 
strona 3-54
Wybór typu obrazu oryginału, aby uzyskać najlepszy wynik
Obraz oryginału  strona 3-55
Wyróżnienie zarysu wierszy lub linii
Ostrość  strona 3-56
Zamazanie zarysu obrazu
Przyciemnienie lub rozjaśnienie obrazu tła (tj. obszaru bez tekstu lub obrazów)
w oryginałach
Regulacja gęstości tła  strona 3-57
Zapobieganie przebijaniu stron w oryginałach dwustronnych
Zapobieganie przesiąkaniu 
strona 3-58
Zwiększenie lub zmniejszenie oryginałów odpowiednio do rozmiaru wysyłanego lub
zapisywanego
Powiększenie  strona 3-59
Wybranie formatu pliku w wysyłanych lub zapisywanych obrazach
Format pliku  strona 3-60
Zmiana trybu koloru
Wybór kolorów  strona 3-62
Wysłanie powiadomienia przez e-mail o zakończeniu zadania
Informacja o kończeniu zadania 
strona 3-63
Dodanie nazwy pliku do zadania w celu łatwego sprawdzenia jego stanu
Wpis nazwy pliku  strona 3-65
Zawieszenie bieżącego zadania i zastąpienie go w celu nadania najwyższego priorytetu
nowemu zadaniu
Zastąp priorytet  strona 3-66
3-32
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Rozmiar oryginału
Copy
Send
Określ rozmiar skanowanego oryginału.
Scan to
USB
Auto
Automatycznie wykryj rozmiaru oryginału.
Metryczne
Wybierz jedną z następujących opcji: A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, B6, Folio lub
216 × 340 mm.
Cal
Wybierz jeden z następujących formatów: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Statement,
11 × 15" lub Oficio II.
Inne
Wybierz jedną z następujących opcji: 8K, 16K-R, 16K, Hagaki, Oufuku Hagaki lub własny
Wpis rozmiaru
Wprowadź rozmiar.
Modele calowe — poziomo: od 2 do 17 cali (z przyrostem o 0,01 cala), pionowo: od 2 do 11,69 cala
(z przyrostem o 0,01 cala)
Modele metryczne — poziomo: od 50 do 432 mm (z przyrostem o 1 mm), pionowo: od 50 do 297 mm
(z przyrostem o 1 mm)
NOTATKA
Pamiętaj, aby podczas używania oryginałów o niestandardowych rozmiarach, określić je.
1
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran zgodnie z informacjami w części Korzystanie z różnych funkcji na stronie 3-31.
2 Naciśnij przycisk [Funkcje] i [Rozmiar oryginału].
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Gotowa do kopiowania.
Funkcje
10:10
Kopie
10:10
Rozmiar oryginau
Wybór
papieru
Automatyczne
Powiksz.
Automatyczne
Gsto
Orientacja oryginau
100%
Normalna 0
2
Górny brzeg na górze
1/4
Oryginay o rozmiarach mieszanych
Wy.
Wy.
Sortuj/
przesun.
Sortuj
Ulubione
Funkcje
Taca wyjciowa
Taca wewntrzna
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
Wybór rozmiaru oryginału.
[Auto]
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Rozmiar oryginau
Auto
Metryczne
Inne
Wpis
rozmiaru
10:10
Cal
Anuluj
OK
3-33
GB0025_00
2
GB0002_00
1
1-stronny>>1-str.
Pocz
GB0001_01
Dupleks
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
[Metryczne], [Cal] lub [Inne]
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Rozmiar oryginau
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
10:10
2
A3
Auto
1
Metryczne
10:10
Rozmiar oryginau - Metryczne
Cal
A4
1/4
A4
OK
A5
Anuluj
OK
Anuluj
< Wstecz
GB0026_00
Wpis
rozmiaru
GB0025_00
Inne
OK
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
Wybór rozmiaru oryginału.
[Wpis rozmiaru]
Inne
Metryczne
1
X(50 - 432)
Cal
10:10
Y(50 - 297)
mm
Wpis
rozmiaru
Anuluj
OK
GB0025_00
Auto
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Rozmiar oryginau - Wpis rozmiaru
10:10
2
Anuluj
mm
3
< Wstecz
Naciśnij pole tekstowe, aby wyświetlić liczby, i użyj przycisków [–]/[+] lub klawiatury
numerycznej, aby wprowadzić wartość.
3-34
OK
GB0029_00
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Rozmiar oryginau
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Orientacja oryginału
Copy
Send
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby umożliwić skanowanie w poprawnym
kierunku.
Scan to
USB
Aby użyć dowolnej z poniższych funkcji, należy określić orientację oryginalnego dokumentu.
•
Dupleks
•
Margines
•
Połącz
•
Zszywanie (opcja)
Podczas umieszczania oryginałów na płycie
Górna krawędź na
górze
Górna krawędź po
lewej
Podczas umieszczania oryginałów na procesorze dokumentów
Górna krawędź na
górze
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran zgodnie z informacjami w części Korzystanie z różnych funkcji na stronie 3-31.
2 Naciśnij przycisk [Funkcje] i [Orientacja oryginału].
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Gotowa do kopiowania.
Funkcje
10:10
Kopie
Rozmiar oryginau
Wybór
papieru
Automatyczne
Powiksz.
Gsto
10:10
2
Automatyczne
Orientacja oryginau
100%
Normalna 0
Górny brzeg na górze
1/4
Oryginay o rozmiarach mieszanych
1
1-stronny>>1-str.
Funkcje
Pocz
Wy.
Wy.
Sortuj/
przesun.
Sortuj
Ulubione
Taca wyjciowa
Taca wewntrzna
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
GB0002_00
Dupleks
GB0001_01
1
Górna krawędź po
lewej
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
3-35
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Wybierz funkcję.
Gotowa do kopiowania.
Orientacja oryginau
Górny brzeg na górze
10:10
Górny brzeg po lewej
Anuluj
OK
Wybierz orientację oryginału.
3-36
GB0036_01
2
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Oryginały różnych rozmiarów
Copy
Send
Skanuje wszystkie arkusze w procesorze dokumentów, nawet gdy mają różne rozmiary.
Scan to
USB
Obsługiwane zestawienia oryginałów
•
B4 i B5
•
Ledger i Letter (A3 i A4)
•
Ledger i Letter-R (Folio i A4-R)
NOTATKA
Podczas łączenia oryginalnych rozmiarów z użyciem zestawienia Folio i A4-R należy
pamiętać, aby ustawić opcję Automat. wykrywanie oryg. na [Wł.] w opcji [Folio].
W procesorze dokumentów można umieścić do 30 kartek dla oryginałów o różnych
rozmiarach.
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran zgodnie z informacjami w części Korzystanie z różnych funkcji na stronie 3-31.
2 Naciśnij przycisk [Funkcje] i [Oryginały o rozmiarach mieszanych].
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Gotowa do kopiowania.
Funkcje
10:10
Kopie
10:10
Rozmiar oryginau
Wybór
papieru
Automatyczne
Powiksz.
Automatyczne
Gsto
Orientacja oryginau
100%
Normalna 0
2
Górny brzeg na górze
1/4
Oryginay o rozmiarach mieszanych
1
1-stronny>>1-str.
Funkcje
Pocz
Wy.
Wy.
Sortuj/
przesun.
Sortuj
Ulubione
Taca wyjciowa
Taca wewntrzna
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
3-37
GB0002_00
Dupleks
GB0001_01
1
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Wybierz funkcję.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Oryginay o rozmiarach mieszanych
Wy.
10:10
W.
Anuluj
OK
3-38
GB0035_00
2
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
2-str./Oryginał książka
Send
Wybierz typ i kierunek oprawiania w odniesieniu do oryginału.
1-stronny
Ustawienie odpowiednie przy używaniu oryginałów jednostronnych.
2-stronny
Ustawienie odpowiednie przy używaniu oryginałów dwustronnych, które
zostaną oprawione po lewej lub po prawej stronie.
Książka
Ustawienie odpowiednie przy oryginałach w postaci książki lub gazety
oprawionej po lewej stronie.
Inne
ustawienia
2-str./
Oryginał
książka
1-stronny
Ustawienie odpowiednie przy używaniu oryginałów jednostronnych.
2-stronny (oprawa po
lewej/po prawej)
Ustawienie odpowiednie przy używaniu oryginałów dwustronnych, które
zostaną oprawione po lewej lub po prawej stronie.
2-stronny (oprawa na
górze)
Ustawienie odpowiednie przy używaniu oryginałów dwustronnych, które
zostaną oprawione na górze.
Książka (oprawa po
lewej)
Ustawienie odpowiednie przy oryginałach w postaci książki lub gazety
oprawionej po lewej stronie.
Książka (oprawa po
prawej)
Ustawienie odpowiednie przy oryginałach w postaci książki lub gazety
oprawionej po prawej stronie.
Orientacja oryginału*
*
Scan to
USB
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby umożliwić skanowanie
w poprawnym kierunku.
Ta funkcja jest wyświetlana w przypadku wybrania opcji [2-stronne (oprawa po lewej/po prawej)] lub [2-stronne (oprawa na
górze)].
1
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran zgodnie z informacjami w części Korzystanie z różnych funkcji na stronie 3-31.
3-39
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
2
Wyślij
10:10
Gotowa do wysania.
Wylij
2-str./Orygina ksiąka
Sprawd
Przywoaj
1-str.
Rozmiar wysyania
Ks. adresowa
Zewn. ks. adres.
1/2
1
W rozmiarze oryginau
2/6
Wy.
Rozdzielczo skanowania
Folder
FAKS
Funkcje
Ulubione
GB0055_00
E-mail
2
Porządkowanie plików
300x300dpi
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
Skanuj na USB
Gotowa do zapisania w skrzynce.
Zapisz plik
Format
pliku
2-str./oryg
ksiąki
1-str.
GĊsto
Normalna 0
Rozdzielcz.
skanow.
300x300dpi
Wpis nazwy pliku
doc
Funkcje
Anuluj
Wybierz typ oryginału.
[2-str.] lub [Książka]
Gotowa do wysania.
10:10
2-str./Orygina ksiąka
1-str.
2-str.
Ksiąka
Anuluj
GB0013_00
Inne
OK
[Inne]
1
Gotowa do wysania.
10:10
2-str./Orygina ksiąka
1-str.
2-str.
Ksiąka
Inne
Anuluj
OK
3-40
GB0013_00
2
GB0096_00
PDF
10:10
GB0081_01
Kl.szybkiego dost.
10:10
Gotowa do wysania.
Funkcje
M.docel:
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
2 Wybierz typ oryginału.
Gotowa do wysania.
2-str./Orygina ksiąka - Inne
Gotowa do wysania.
2-str./Orygina ksią... - 2-str./Orygina ksiąka
10:10
2-str./Orygina ksiąka
1-str.
1-str.
1
10:10
2
2-stronne (oprawa po lewej/po prawej)
1/1
1/2
2 stronne (oprawa na górze)
< Wstecz
OK
Anuluj
GB0011_00
Anuluj
GB0014_00
Ksiąka (oprawa po lewej)
OK
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
3 Wybierz orientację oryginału.
Gotowa do wysania.
2-str./Orygina ksiąka - Orientacja oryginau
10:10
2-str./Orygina ksiąka
Dwustronne (opr. po lew./pr.)
Górny brzeg na górze
Orientacja oryginau
Górny brzeg na górze
< Wstecz
OK
3-41
1/1
2
GB0014_01
Anuluj
Górny brzeg po lewej
1/1
1
10:10
Anuluj
OK
GB0015_00
Gotowa do wysania.
2-str./Orygina ksiąka - Inne
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Skanowanie ciągłe
Copy
Send
Zeskanuj wiele oryginałów w oddzielnych partiach i utwórz jedno zadanie. Oryginały będą
skanowane w trybie ciągłym do momentu naciśnięcia przycisku [Zakończ skan.]
1
Scan to
USB
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran zgodnie z informacjami w części Korzystanie z różnych funkcji na stronie 3-31.
2 Naciśnij przycisk [Funkcje] i [Skanowanie ciągłe].
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Funkcje
10:10
Kopie
10:10
Nasycenie
Wybór
papieru
Automatyczne
Powiksz.
0
Gsto
Margines
100%
Normalna 0
2
Wy.
4/5
Skanowanie ciąge
Wy.
Wy.
Sortuj/
przesun.
Sortuj
Ulubione
Funkcje
Automatyczne obracanie obrazu
W.
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
Wybierz funkcję.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Skanowanie ciąge
Wy.
10:10
W.
Anuluj
3
OK
GB0043_00
2
Skanuj oryginały.
Aby rozpocząć skanowanie, umieść oryginały i naciśnij klawisz Start.
Po zeskanowaniu jednego oryginału, włóż kolejny i naciśnij klawisz Start. Użyj tej samej
procedury, aby zeskanować pozostałe oryginały.
3-42
GB0002_02
1
1-stronny>>1-str.
Pocz
GB0001_01
Dupleks
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Zakończ skanowanie.
Uó oryginay i nacinij klawisz Start.
Nr zadania:0003
Nazwa zadania:doc00000320101010101010
10:10
Skanowane strony
Anuluj
Zako cz
skan.
GB0222_00
4
Rozpoczęcie kopiowania, wysyłania lub zapisywania.
3-43
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Wybór papieru
Copy
Wybierz kasetę lub tacę wielofunkcyjną z papierem o wybranym rozmiarze.
1
Print from
USB
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran zgodnie z informacjami w części Korzystanie z różnych funkcji na stronie 3-31.
2 Naciśnij [Wybór papieru].
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Powiksz.
100%
Dupleks
1-stronny>>1-str.
Gsto
Normalna 0
Pocz
Wy.
Sortuj/
przesun.
Sortuj
Ulubione
Funkcje
Wybierz źródło papieru.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Wybór papieru
Auto
A4
Zwyky
10:10
A4
Zwyky
A4
Zwyky
A4
Zwyky
Anuluj
OK
GB0004_00
2
GB0001_01
Wybór
papieru
Automatyczne
10:10
Kopie
Po wybraniu opcji [Auto] automatycznie zostanie wybrany papier odpowiadający rozmiarowi
oryginału.
[2] Opcje (Kaseta 2) i [3] (Kaseta 3) są wyświetlane, gdy zainstalowany jest opcjonalny
podajnik papieru. [M] oznacza tacę uniwersalną.
Przy wyborze tacy uniwersalnej należy określić rozmiar papieru i typ nośnika. W poniższej
tabeli zostały przedstawione dostępne rozmiary papieru i typy nośników.
Rozmiar papieru
Metryczne: wybierz jedną z następujących opcji: A3, A4-R, A4, A5-R,
A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, Folio lub 216 × 340 mm.
Calowe: wybierz jeden z następujących formatów: Ledger, Letter-R,
Letter, Legal, Statement-R, Executive lub Oficio II.
Inne: wybierz jedną z następujących opcji: 8K, 16K-R, 16K, ISO B5,
Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6, Koperta Monarch, Koperta DL,
Koperta C5, Koperta C4, Hagaki, Oufukuhagaki, Youkei 4, Youkei 2 lub
niestandardowe.
Wpis rozmiaru: wprowadź rozmiar niewyszczególniony w rozmiarach
standardowych.
Modele calowe – poziomo: od 5,83 cala do 17 cali (z przyrostem o 0,01
cala), pionowo: od 3,86 cala do 11,69 cala (z przyrostem o 0,01 cala)
Modele metryczne – poziomo: od 148 do 432 mm (z przyrostem o
1 mm), pionowo: od 98 do 297 mm (z przyrostem o 1 mm)
Typ nośnika
Zwykły (105 g/m² lub mniej), folia, szorstki, kalka (64 g/m² lub mniej),
etykiety, makulaturowy, zadrukowany, czerpany, plik kart, kolorowy,
dziurkowany, z nagłówkiem, koperta, gruby (106 g/m² lub więcej),
powlekany, wysokiej jakości lub niestandardowy 1–8
3-44
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Wyjście papieru
Copy
Ustaw jako tacę wyjściową finiszer dokumentów lub tacę separatora zadań.
Taca wewnętrzna*
Umieszcza wydruki na tacy wewnętrznej stroną zadrukowaną skierowaną do dołu.
Taca finiszera*
Umieszcza wydruki na opcjonalnej tacy finiszera dokumentów stroną zadrukowaną skierowaną do
dołu.
Taca separatora zadań
Umieszcza wydruki na tacy separatora zadań stroną zadrukowaną skierowaną do dołu.
Jeśli opcjonalny finiszer dokumentów został zainstalowany, opcja [Taca wewnętrzna] zmieni się na opcję [Taca finiszera].
1
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran zgodnie z informacjami w części Korzystanie z różnych funkcji na stronie 3-31.
2 Naciśnij przycisk [Funkcje] i [Taca wyjściowa].
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Gotowa do kopiowania.
Funkcje
10:10
Kopie
10:10
Rozmiar oryginau
Wybór
papieru
Automatyczne
Powiksz.
Automatyczne
Gsto
Orientacja oryginau
100%
Normalna 0
Górny brzeg na górze
2
1/4
Oryginay o rozmiarach mieszanych
Sortuj/
przesun.
Sortuj
Ulubione
Funkcje
Wy.
Taca wyjciowa
Taca wewntrzna
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
2
Wybierz wyjście docelowe.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Taca wyjciowa
Taca wewnĊtrzna
10:10
Taca separat.
zada
Anuluj
OK
3-45
GB0002_00
Pocz
Wy.
GB0001_01
Dupleks
1
1-stronny>>1-str.
GB0031_00
*
Print from
USB
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Sortuj/przesunięcie
Copy
Przesuń wydruk o stronę lub zestaw.
Print from
USB
Sortuj
Skanuje oryginały wielostronicowe i tworzy gotowe zestawy kopii zgodnie z numeracją stron.
Przesunięcie
Bez finiszera dokumentów (opcjonalnego)
Jeśli używasz funkcji przesunięcia, każdy zestaw wydruków (lub każda strona) będzie
obrócony względem poprzedniego o 90 stopni.
NOTATKA
Aby móc korzystać z przesuwania dokumentów bez finiszera dokumentów, należy do
drugiego źródła papieru włożyć papier o tym samym rozmiarze, ale inaczej ułożony.
W opcji przesunięcia obsługiwane są następujące rozmiary papieru A4, B5, Letter oraz 16K.
Z finiszerem dokumentów (opcjonalnym)
Podczas korzystania z funkcji przesunięcia, wydrukowane kopie są sortowane po
zakończeniu wykonywania każdego zestawu kopii (albo po zakończeniu kopiowania każdej
strony).
3-46
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
1
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran zgodnie z informacjami w części Korzystanie z różnych funkcji na stronie 3-31.
2 Naciśnij [Sortuj/przesun.].
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Powiksz.
Dupleks
1-stronny>>1-str.
Gsto
100%
Normalna 0
Pocz
Sortuj/
przesun.
Wy.
Sortuj
Ulubione
Funkcje
Wybierz funkcję.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Sortuj/przesun.
Wy.
10:10
Tylko sortowanie
Przesu kadą stronĊ
Przesu kady zest.
Anuluj
OK
3-47
GB0021_00
2
GB0001_01
Wybór
papieru
Automatyczne
10:10
Kopie
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Margines
Copy
Dodanie marginesów (przestrzeni).
Print from
USB
Szerokość marginesu
Jednostki wejściowe
Szerokość marginesu
Modele calowe
od –0,75 do 0,75 cala (z przyrostem o 0,01 cala)
Modele metryczne
od –18 mm do 18 mm (z przyrostem o 1 mm)
Margines z tyłu
Istnieje możliwość ustawienia marginesu z tyłu, co jest przydatne podczas kopiowania dwustronnego.
Automatyczne
Po wybraniu opcji [Aut.] z drugiej strony kopii zostanie automatycznie zastosowany margines o wielkości
odpowiadającej marginesowi przedniemu i kierunkowi oprawiania.
Ręczne
Pozwala na oddzielne określenie ustawień dla przedniej i tylnej strony.
1
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran zgodnie z informacjami w części Korzystanie z różnych funkcji na stronie 3-31.
2 Naciśnij przycisk [Funkcje], a następnie przycisk [Margines].
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Funkcje
10:10
Kopie
Nasycenie
Wybór
papieru
Automatyczne
Powiksz.
Gsto
2
10:10
0
Margines
100%
Normalna 0
Wy.
4/5
Skanowanie ciąge
Wy.
Wy.
Sortuj/
przesun.
Sortuj
Ulubione
Funkcje
Automatyczne obracanie obrazu
W.
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
Wprowadź szerokość marginesu.
1
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Margines
Wy.
10:10
W.
1
Anuluj
OK
3-48
GB0038_00
2
GB0002_02
1
1-stronny>>1-str.
Pocz
GB0001_01
Dupleks
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
2
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Margines - Ustawienia
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Margines - Margines
10:10
10:10
Margines
Z lewej: 6mm
Strona tylna
1
L/P(-18 - +18)
G/D(-18 - +18)
mm
Tak jak pierwsza strona
mm
1/1
< Wstecz
2
GB0039_00
Anuluj
OK
3
Anuluj
GB0040_00
Orientacja oryginau
Górny brzeg na górze
OK
Naciśnij pole tekstowe i użyj przycisków [–]/[+], aby wprowadzić wartość.
Określ wielkość marginesu z tyłu
1
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Margines - Ustawienia
10:10
Margines
Z lewej: 6mm
Strona tylna
Tak jak pierwsza strona
1/1
Anuluj
< Wstecz
GB0039_00
Orientacja oryginau
Górny brzeg na górze
OK
NOTATKA
Polecenie [Orientacja oryginału] nie jest dostępne w trakcie drukowania dokumentów
z pamięci USB.
[Aut.]
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Margines - Strona tylna
10:10
Aut.
RĊczne
Anuluj
GB0041_00
1/1
OK
[Ręczne]
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Margines - Strona tylna
Aut.
10:10
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Margines - Strona tylna
1
L/P(-18 - +18)
RĊczne
10:10
G/D(-18 - +18)
mm
mm
Anuluj
OK
2
Anuluj
Naciśnij pole tekstowe i użyj przycisków [–]/[+], aby wprowadzić wartość.
3-49
3
< Wstecz
OK
GB0042_00
1/1
GB0041_00
3
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Wybierz orientację oryginału.
Gotowa do wysania.
2-str./Orygina ksiąka - Orientacja oryginau
10:10
Margines
Górny brzeg na górze
Z lewej: 6mm
Strona tylna
1
Górny brzeg po lewej
Tak jak pierwsza strona
1/1
< Wstecz
OK
1/1
2
Orientacja oryginau
Górny brzeg na górze
Anuluj
10:10
Anuluj
OK
NOTATKA
Polecenie [Orientacja oryginału] nie jest dostępne w trakcie drukowania dokumentów
z pamięci USB.
3-50
GB0015_00
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Margines - Ustawienia
GB0041_00
4
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Zszywka
Copy
Zszywanie dokumentów. Można także określić pozycję zszywania.
Print from
USB
NOTATKA
Zszywanie dokumentów wymaga finiszera dokumentów.
Dostępne są następujące opcje zszywania i orientacje.
Orientacja oryginału:
Górny brzeg (Tylny brzeg)
Orientacja oryginału:
Górny brzeg po lewej (Lewy górny
narożnik)
Kierunek wkładania
papieru do kasety
Kierunek wkładania
papieru do kasety
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran zgodnie z informacjami w części Korzystanie z różnych funkcji na stronie 3-31.
2 Naciśnij przycisk [Funkcje], a następnie przycisk [Zszywka].
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Funkcje
10:10
Kopie
10:10
Zszywka
Wybór
papieru
Automatyczne
Powiksz.
Wy.
Gsto
Obraz oryginau
100%
Normalna 0
2
Tekst+zdjĊcie
2/4
EcoPrint
1
1-stronny>>1-str.
Funkcje
Pocz
Wy.
Wy.
Sortuj/
przesun.
Sortuj
Ulubione
Ostro
0
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
3-51
GB0002_05
Dupleks
GB0001_01
1
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Wybierz pozycję zszycia.
[1 zszywka] lub [2 zszywki]
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Zszywka
10:10
1 zszywka
2 zszywki
Inne
2 zszywki
Anuluj
GB0032_00
Wy.
OK
[Inne]
1
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Zszywka
10:10
1 zszywka
2 zszywki
Inne
2 zszywki
Anuluj
GB0032_00
Wy.
OK
2 Wybierz pozycję zszycia.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Zszywka - Inne
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Zszywka - Zszywka
10:10
Zszywka
1
10:10
2
Wy.
Wy.
1 zszywka (góra, po lewej)
1/1
1/2
1 zszywka (góra, po prawej)
< Wstecz
GB0033_00
Anuluj
OK
Anuluj
GB0034_00
OK
2 zszywki (po lewej)
OK
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
3 Wybierz orientację oryginału.
Zszywka
Gotowa do wysania.
2-str./Orygina ksiąka - Orientacja oryginau
10:10
1
Górny brzeg na górze
2 zszywki (po prawej)
Orientacja oryginau
Górny brzeg na górze
Górny brzeg po lewej
1/1
Anuluj
< Wstecz
10:10
OK
1/1
2
Anuluj
OK
NOTATKA
Polecenie [Orientacja oryginału] nie jest dostępne w trakcie drukowania dokumentów
z pamięci USB.
3-52
GB0015_02
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Zszywka - Inne
GB0033_01
2
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Gęstość
Copy
Send
Należy ustawić jeden z siedmiu poziomów gęstości.
1
Scan to
USB
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran zgodnie z informacjami w części Korzystanie z różnych funkcji na stronie 3-31.
2
Skanuj na USB
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Gotowa do zapisania w skrzynce.
Zapisz plik
10:10
Kopie
Powiksz.
Gsto
100%
Normalna 0
Dupleks
Pocz
1-stronny>>1-str.
Format
pliku
PDF
Sortuj/
przesun.
Wy.
Sortuj
Ulubione
Funkcje
2-str./oryg
ksiąki
1-str.
GĊsto
GB0001_01
Wybór
papieru
Automatyczne
10:10
Normalna 0
Rozdzielcz.
skanow.
300x300dpi
Wpis nazwy pliku
doc
Funkcje
GB0096_00
Kopiuj
Anuluj
Wyślij
Gotowa do wysania.
Funkcje
10:10
Gotowa do wysania.
Wylij
M.docel:
GĊsto
Sprawd
Przywoaj
Normalna 0
Wybór kolorów
Kl.szybkiego dost.
Ks. adresowa
Zewn. ks. adres.
1
2
Peny kolor
3/6
Obraz oryginau
1/2
Tekst+zdjĊcie
FAKS
Funkcje
Ulubione
0
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
Ustaw gęstość.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
GĊsto
Janiej
-3
10:10
Normalny
-2
-1
0
Ciemniej
+1
Anuluj
+2
+3
OK
GB0008_00
2
Ręcznie wyreguluj gęstość, naciskając [–3] do [+3] (Jaśniej–Ciemniej).
3-53
GB0081_02
Ostro
Folder
GB0055_00
E-mail
10:10
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Rozdzielczość skanowania
Send
Wybierz dokładność rozdzielczości skanowania.
Scan to
USB
Dostępne rozdzielczości obejmują [200×100dpi], [200×200dpi wysoka], [200×400dpi Super], [300×300dpi], [400×400dpi
Ultra] i [600×600dpi].
NOTATKA
Im większa liczba, tym wyższa rozdzielczość obrazu. Większa rozdzielczość oznacza również zwiększenie rozmiarów
plików i wydłużenie czasu wysyłania.
1
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran zgodnie z informacjami w części Korzystanie z różnych funkcji na stronie 3-31.
2
Wyślij
10:10
Gotowa do wysania.
Wylij
2-str./Orygina ksiąka
Sprawd
Przywoaj
10:10
Gotowa do wysania.
Funkcje
M.docel:
1-str.
Rozmiar wysyania
W rozmiarze oryginau
Ks. adresowa
Zewn. ks. adres.
Porządkowanie plików
1/2
1
2/6
Wy.
Rozdzielczo skanowania
Folder
FAKS
Funkcje
Ulubione
GB0055_00
E-mail
2
300x300dpi
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
GB0081_01
Kl.szybkiego dost.
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
Skanuj na USB
Gotowa do zapisania w skrzynce.
Zapisz plik
Format
pliku
2-str./oryg
ksiąki
1-str.
GĊsto
Normalna 0
Rozdzielcz.
skanow.
300x300dpi
Wpis nazwy pliku
doc
Funkcje
Anuluj
Wybierz rozdzielczość.
10:10
Gotowa do wysania.
Rozdzielczo skanowania
600x600dpi
400x400dpi Ultra
300x300dpi
200x400dpi Super
200x200dpi wysoka
200 × 100 dpi norm.
Anuluj
OK
3-54
GB0085_00
2
GB0096_00
PDF
10:10
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Obraz oryginału
Copy
Send
Wybierz typ obrazu oryginału, aby uzyskać najlepszy wynik.
Tekst+zdjęcie
Odpowiedni do oryginałów zawierających kombinację tekstu i zdjęć.
Foto
Odpowiedni do zdjęć.
Tekst
Ostre drukowanie tekstu pisanego ołówkiem oraz cienkich linii.
Grafika/mapa*
Odpowiednie do grafik i map.
Kopia/wydruk*
Odpowiedni do wydruków z tego urządzenia.
Tekst (dla rozpoznawania
OCR)**
Do dokumentów, które mają być odczytane przez OCR.
Ta funkcja może być ustawiona wyłącznie w czasie kopiowania.
Ta funkcja może być ustawiona podczas wysyłania i zapisywania wyłącznie przy monochromatycznym lub automatycznym
(kolor/mono) trybie kolorów.
1
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran zgodnie z informacjami w części Korzystanie z różnych funkcji na stronie 3-31.
2 Naciśnij przycisk [Funkcje] i [Obraz oryginału].
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Funkcje
10:10
Kopie
10:10
Wybór kolorów
Powiksz.
Peny kolor
Gsto
Obraz oryginau
100%
Normalna 0
Tekst+zdjĊcie
EcoPrint
1
1-stronny>>1-str.
Pocz
Wy.
Sortuj/
przesun.
Sortuj
Ulubione
Funkcje
2/5
2
Wy.
Wyreguluj kolor
GB0001_01
Dupleks
0
Dod/Edyt
Skrót
Zamknij
GB0002_01
Wybór
papieru
Automatyczne
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
Wybierz jakość obrazu.
Kopiuj
Wyślij/Skanuj na USB
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Obraz oryginau
Tekst+zdjĊcie
Foto
Grafika/mapa
Wyjcie drukarki
10:10
Wprowad miejsce docelowe.
Obraz oryginau
Tekst
Anuluj
OK
3-55
Tekst+zdjĊcie
10:10
Foto
Tekst
Tekst (dla rozp.OCR)
Anuluj
OK
GB0037_01
2
GB0037_00
*
**
Scan to
USB
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Ostrość
Copy
Send
Dopasuj ostrość konturów obrazu.
Scan to
USB
Ostrość niewyraźnych oryginałów z rysunkami ołówkiem o nierównych lub przerywanych liniach można zwiększyć,
przesuwając wskaźnik ostrości w stronę wartości [Wyostrz]. Przy obrazach składających się z wielu kropek, takich jak
zdjęcia w gazetach, na których widać morę*, można wykonać zmiękczanie brzegów i usunięcie efektu mory. W tym celu
należy przesunąć wskaźnik ostrości w stronę wartości [Rozmazanie].
* Efekt powstający przy nieregularnej dystrybucji punktów półtonów.
Niższa ostrość
1
Oryginał
Wyższa ostrość
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran zgodnie z informacjami w części Korzystanie z różnych funkcji na stronie 3-31.
2 Naciśnij przycisk [Funkcje], a następnie przycisk [Ostrość].
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Kopiuj
10:10
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Funkcje
Kopie
Równowaga koloru
Wybór
papieru
Automatyczne
PowiĊksz.
GĊsto
100%
2
10:10
Wy.
Ostro
Normalna 0
0
3/5
Dopasowanie gĊstoci ta
1
1-stronny>>1-str.
Wy.
Sortuj/
przesun.
Wy.
Sortuj
Ulubione
Funkcje
Zapobieganie przesiąkaniu
Wy.
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
GB0002_C02
Poącz
GB0001_C01
Dupleks
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
Ustaw ostrość.
10:10
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Ostro
Rozmazanie
-3
-2
Wyostrz
-1
0
+1
Anuluj
+2
+3
OK
GB0060_C00
2
Wybierz ostrość, ustawiając jej wartość w zakresie od [–3] do [+3] (Rozmazanie–Wyostrz).
3-56
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Regulacja gęstości tła
Copy
Send
Usuń ciemne tło z oryginałów, takich jak gazety. Funkcja używana przy pełnym i automatycznym
kolorze. Dostosowanie gęstości tła jest wyłączone, gdy funkcja automatycznego koloru wykryje
oryginał mono.
Wył.
Nie używaj tej funkcji.
Auto
Automatycznie dostosowuje gęstość do oryginału.
Ręczne
Ręcznie dostosuj gęstość.
1
Scan to
USB
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran zgodnie z informacjami w części Korzystanie z różnych funkcji na stronie 3-31.
2 Naciśnij przycisk [Funkcje] i [Dopasowanie gęstości tła].
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Funkcje
10:10
Kopie
10:10
Równowaga koloru
Wybór
papieru
Automatyczne
Powiksz.
Wy.
Gsto
2
Ostro
100%
Normalna 0
0
3/5
Dopasowanie gĊstoci ta
Wy.
Sortuj/
przesun.
Wy.
Sortuj
Ulubione
Funkcje
Zapobieganie przesiąkaniu
Wy.
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
GB0002_01
1
1-stronny>>1-str.
Pocz
GB0001_01
Dupleks
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
Ustawia gęstość tła.
[Auto]
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Dopasowanie gĊstoci ta
Auto
RĊczne
Anuluj
GB0061_00
Wy.
10:10
OK
[Ręczne]
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Dopasowanie gĊstoci ta
10:10
10:10
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Dopasowanie gĊstoci ta - Ustawienia
Janiej
Auto
Ciemniej
RĊczne
1
1
Anuluj
OK
2
3
4
2
Anuluj
Ręcznie wyreguluj gęstość tła, naciskając [1] do [5] (Jaśniej–Ciemniej).
3-57
5
< Wstecz
OK
GB0062_00
Wy.
GB0061_00
2
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Zapobieganie przesiąkaniu
Copy
Send
Ukryj kolory tła i włącz zapobieganie przesiąkaniu podczas skanowania grubych oryginałów.
1
Scan to
USB
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran zgodnie z informacjami w części Korzystanie z różnych funkcji na stronie 3-31.
2 Naciśnij przycisk [Funkcje], a następnie przycisk [Zapobieganie przesiąkaniu].
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Funkcje
10:10
Kopie
10:10
Równowaga koloru
Wybór
papieru
Automatyczne
Powiksz.
Wy.
Gsto
Ostro
100%
Normalna 0
0
3/5
Dopasowanie gĊstoci ta
Wy.
Wy.
Sortuj/
przesun.
Sortuj
Ulubione
Funkcje
Zapobieganie przesiąkaniu
Wy.
Zamknij
2
Dod/Edyt
Skrót
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
Wybierz funkcję.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
10:10
Zapobieganie przesiąk.
Wy.
W.
Anuluj
OK
3-58
GB0835_00
2
GB0002_02
1
1-stronny>>1-str.
Pocz
GB0001_01
Dupleks
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Powiększenie
Send
Zmniejsz lub powiększ oryginał do wysyłanego lub zapisywanego rozmiaru.
100%
Powiela rozmiar oryginału.
Auto
Powiększa albo pomniejsza obraz tak, aby wybrać rozmiar wysyłania i zapisywania.
Scan to
USB
NOTATKA
Polecenia Rozmiar oryginału (str. 3-33) i Powiększenie są ze sobą powiązane.
1
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran zgodnie z informacjami w części Korzystanie z różnych funkcji na stronie 3-31.
2
Gotowa do wysania.
Funkcje
10:10
Gotowa do wysania.
Wylij
M.docel:
Dopasowanie gĊstoci ta
Sprawd
Przywoaj
10:10
Wy.
Zapobieganie przesiąkaniu
Wy.
Ks. adresowa
2
Zewn. ks. adres.
1/2
1
200x100dpi normalna
PowiĊkszenie
Folder
FAKS
Funkcje
Ulubione
GB0055_00
E-mail
4/6
Rozdzielczo transmisji FAKSU
100%
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
Naciśnij przycisk [Funkcje], a następnie przycisk [Powiększenie].
Wybierz funkcję.
10:10
Gotowa do wysania.
PowiĊksz.
100%
Auto
Anuluj
OK
3-59
GB0087_00
2
GB0081_03
Kl.szybkiego dost.
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Format pliku
Send
Określ format pliku obrazu. Możesz także określić poziom jakości obrazu.
PDF
Zapisuje plik PDF. Możesz określić format zgodny ze standardem PDF/A.
TIFF
Zapisuje plik TIFF.
JPEG
Zapisuje plik JPEG. Każda strona zostanie zapisana oddzielnie.
XPS
Zapisuje plik XPS.
Inne
Wybierz jedną z opcji: PDF, TIFF, JPEG i XPS.
Jakość obrazu
Ustaw jakość obrazu od [1] do [5] (Niska jakość - Wys. jakość).
PDF/A*
Ustaw opcję PDF/A na [PDF/A-1a] lub [PDF/A-1b].
To ustawienie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy jako format pliku wybrano opcję [PDF].
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran zgodnie z informacjami w części Korzystanie z różnych funkcji na stronie 3-31.
2
Wyślij
Gotowa do wysania.
Funkcje
10:10
Gotowa do wysania.
Wylij
M.docel:
PDF
Rozmiar oryginau
Ks. adresowa
Zewn. ks. adres.
E-mail
1
2
Automatyczne
1/6
Orientacja oryginau
1/2
Górny brzeg na górze
Oryginay o rozmiarach mieszanych
Folder
FAKS
Funkcje
Ulubione
Wy.
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
Skanuj na USB
Gotowa do zapisania w skrzynce.
Zapisz plik
Format
pliku
PDF
10:10
2-str./oryg
ksiąki
1-str.
GĊsto
Normalna 0
Funkcje
Rozdzielcz.
skanow.
300x300dpi
Wpis nazwy pliku
doc
Anuluj
3-60
GB0081_00
Kl.szybkiego dost.
10:10
Format pliku
Sprawd
Przywoaj
GB0055_00
1
GB0096_00
*
Format pliku
Scan to
USB
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Wybierz format pliku.
[PDF], [TIFF], [JPEG] lub [XPS]
10:10
Gotowa do wysania.
Format pliku
TIFF
XPS
Inne
JPEG
Anuluj
GB0082_00
PDF
Nast. >
[Inne]
1
10:10
Gotowa do wysania.
Format pliku
TIFF
XPS
Inne
JPEG
Anuluj
GB0082_00
PDF
Nast. >
2 Wybierz format pliku.
10:10
Format pliku
Jako obrazu
1
10:10
Gotowa do wysania.
Format pliku - Format pliku
PDF
PDF
1
TIFF
2
1/1
1/1
PDF/A
JPEG
Wy.
OK
Anuluj
< Wstecz
GB0698_00
XPS
OK
Anuluj
GB0145_00
Gotowa do wysania.
Format pliku - Inne
OK
3 Ustaw jakość obrazu.
Gotowa do wysania.
Format pliku - Inne
10:10
10:10
Gotowa do wysania.
Format pliku - Jako obrazu
Format pliku
Niska jako
Wys. jako
PDF
Jako obrazu
1
< Wstecz
1/1
1
2
3
4
5
Wy.
OK
2
Anuluj
GB0083_00
Anuluj
1
GB0698_00
PDF/A
OK
4 Ustaw opcję PDF/A.
Gotowa do wysania.
Format pliku - Inne
Gotowa do wysania.
10:10
10:10
Format pliku - PDF/A
Format pliku
Wy.
PDF
Jako obrazu
PDF/A-1a
1
1/1
1/1
PDF/A
1
Anuluj
< Wstecz
OK
3-61
2
Anuluj
OK
GB0699_00
PDF/A-1b
Wy.
GB0698_00
2
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Wybór kolorów
Copy
Send
Wybierz ustawienie trybu koloru.
Scan to
USB
Print from
USB
Auto Kolor*
Urządzenie automatyczne rozpoznaje, czy dokumenty zostały wydrukowane w kolorze czy w czerni
i bieli, a następnie skanuje je w odpowiednim trybie.
Aut. (Kolor/Szary)**
Automatycznie wykrywa, czy dokument jest zapisany w kolorze lub w czerni i bieli. Kolorowe
dokumenty są skanowanie w trybie pełnego koloru, a czarno-białe w trybie szarości.
Aut. (Kolor/Mono)**
Automatycznie wykrywa, czy dokument jest zapisany w kolorze lub w czerni i bieli. Kolorowe
dokumenty są skanowanie w trybie pełnego koloru, a czarno-białe w trybie monochromatycznym.
Pełny kolor
Skanuje wszystkie w trybie pełnokolorowym.
Skala szarości**
Skanuje dokumenty w skali szarości, dzięki czemu wyglądają na mniej chropowate.
Monochromatyczny
Skanuje dokumenty w czerni i bieli. Rozmiar pliku jest mniejszy niż przy skanowaniu w pełnym kolorze
lub skalach szarości.
Funkcja wyświetlana w trakcie kopiowania lub drukowania.
Funkcja wyświetlana w trakcie wysyłania lub zapisywania.
1
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran zgodnie z informacjami w części Korzystanie z różnych funkcji na stronie 3-31.
2 Naciśnij przycisk [Funkcje] i [Wybór kolorów].
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Kopiuj
10:10
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Funkcje
Kopie
10:10
Wybór kolorów
Wybór
papieru
Automatyczne
PowiĊksz.
Peny kolor
GĊsto
100%
Obraz oryginau
Normalna 0
2
Tekst+zdjĊcie
2/5
EcoPrint
Wy.
Sortuj/
przesun.
Wy.
Sortuj
Ulubione
Funkcje
Wyreguluj kolor
0
Dod/Edyt
Skrót
Zamknij
GB0002_C01
1
1-stronny>>1-str.
Poącz
GB0001_C01
Dupleks
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
Wybierz tryb koloru.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Wybór kolorów
Auto Kolor
Gotowa do wysania.
Wybór kolorów
10:10
Peny kolor
Monochromatyczny
Anuluj
OK
3-62
10:10
Aut.(Kolor/Szary)
Aut.(Kolor/Mono)
Skala szaroci
Monochromatyczny
Anuluj
Peny kolor
OK
GB0022_00
2
GB0022_C00
*
**
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Informacja o kończeniu zadania
Copy
Send
Wysłanie powiadomienia przez e-mail o zakończeniu zadania.
Scan to
USB
Print from
USB
Użytkownik, który pracuje zdalnie, może być powiadomiony o zakończeniu zadania kopiowania. Dzięki temu nie musi
czekać przy urządzeniu na zakończenie zadania kopiowania.
NOTATKA
Należy wcześniej skonfigurować komputer pod kątem obsługi wiadomości e-mail.
Wiadomości mogą być wysyłane do jednego odbiorcy.
1
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran zgodnie z informacjami w części Korzystanie z różnych funkcji na stronie 3-31.
2 Naciśnij przycisk [Funkcje] i [Informacja o kończeniu zadania].
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Gotowa do kopiowania.
Funkcje
10:10
Kopie
10:10
Informacja o ko czeniu zadania
Wybór
papieru
Automatyczne
Powiksz.
Wy.
Gsto
Wpis nazwy pliku
100%
Normalna 0
2
doc
4/4
Zastp priorytet
Wy.
Sortuj/
przesun.
Wy.
Sortuj
Ulubione
Funkcje
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
GB0002_03
1
1-stronny>>1-str.
Pocz
GB0001_01
Dupleks
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
2
Wybierz funkcję.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Informacja o ko czeniu zadania
Wy.
10:10
10:10
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Informacja o ko czeniu z... - Miejsce docelowe
2
W.
1/1
Anuluj
GB0063_00
1
OK
Menu
Anuluj
< Wstecz
OK
Pozwala dodać, zmienić lub usunąć miejsce
docelowe.
Wybierz odbiorcę.
Wybierz adres e-mail z książki adresowej
Wyszukuje według nazwy odbiorcy.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Informacja o ko... - Ks. adresowa
10:10
2
Ks. adresowa
Zewn. ks. adres.
1
AAA
aaa@abc.com
BBB
bbb@abc.com
CCC
ccc@abc.com
DDD
ddd@abc.com
1/1
1/1
Wpis adresu
OK
Mój adres
Anuluj
10:10
< Wstecz
Nast. >
Menu
Anuluj
< Wstecz
OK
Pozwala znaleźć i posortować
miejsca docelowe.
Wyświetla szczegóły poszczególnych odbiorców.
3-63
GB0398_00
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Informacja o ko czeniu zadania - Ustawienia
GB0064_00
3
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Wybierz adres e-mail z zewnętrznej książki adresowej
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Informacja o ko czeniu zadania - Ustawienia
10:10
Ks. adresowa
Zewn. ks. adres.
1/1
Wpis adresu
Anuluj
< Wstecz
GB0064_00
OK
Mój adres
Nast. >
Aby uzyskać więcej informacji na temat zewnętrznej książki adresowej, patrz Embedded Web
Server Operation Guide.
Wprowadź bezpośrednio adres e-mail
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Informacja o ko czeniu zadania - Ustawienia
10:10
2
Ks. adresowa
Zewn. ks. adres.
1
1/1
Wpis adresu
< Wstecz
Nast. >
Można wprowadzić maksymalnie 128 znaków.
Używa adresu e-mail zalogowanego użytkownika
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Informacja o ko czeniu zadania - Ustawienia
10:10
Ks. adresowa
Zewn. ks. adres.
1/1
Wpis adresu
Anuluj
< Wstecz
Nast. >
GB0064_00
OK
Mój adres
To ustawienie jest wykorzystywane przy administracji logowania użytkownikiem.
4
Zaakceptuj miejsce docelowe.
Naciśnij [OK].
3-64
GB0057_05
Anuluj
GB0064_00
OK
Mój adres
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Wpis nazwy pliku
Copy
Send
Wpisz nazwę pliku Można także podać dodatkowe informacje, takie jak numer zadania i data
oraz godzina. Możesz sprawdzić historię lub status zadania według nazwy, daty i godziny lub
podanego tutaj numeru zadania.
1
Scan to
USB
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran zgodnie z informacjami w części Korzystanie z różnych funkcji na stronie 3-31.
2
Kopiuj/Wyślij
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Gotowa do kopiowania.
Funkcje
10:10
Kopie
10:10
Informacja o ko czeniu zadania
Powiksz.
Wy.
Gsto
Wpis nazwy pliku
100%
Normalna 0
doc
Zastp priorytet
1
1-stronny>>1-str.
Pocz
Sortuj/
przesun.
Wy.
Sortuj
Ulubione
Funkcje
GB0001_01
Dupleks
2
Zamknij
4/4
Wy.
Dod/Edyt
Skrót
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
Skanuj na USB
Gotowa do zapisania w skrzynce.
Zapisz plik
Format
pliku
2-str./oryg
ksiąki
1-str.
GĊsto
Normalna 0
Rozdzielcz.
skanow.
300x300dpi
Wpis nazwy pliku
doc
Funkcje
2
GB0096_00
PDF
10:10
Anuluj
Wprowadź nazwę.
GB0057_06
1
2
Można wprowadzić maksymalnie 32 znaki.
Wprowadź inne informacje.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Wpis nazwy pliku - Dodatk. inform.
10:10
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
Brak
Data i czas
1/2
[Nr zadania]
[Nr zadania] & [Data i godz.]
Anuluj
< Wstecz
OK
3-65
GB0068_00
3
GB0002_03
Wybór
papieru
Automatyczne
Ustawienia wspólne > Korzystanie z różnych funkcji
Zastąp priorytet
Copy
Zawieś bieżące zadanie, aby nadać najwyższy priorytet nowemu zadaniu. Zawieszone zadanie
zostanie wznowione po zakończeniu nowego.
Print from
USB
NOTATKA
Funkcja jest niedostępna, jeśli bieżące zadanie zastępowało inne.
Dostępność priorytetowego zastępowania zależy od stanu bieżącego zadania drukowania oraz wykorzystania
pamięci.
1
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran zgodnie z informacjami w części Korzystanie z różnych funkcji na stronie 3-31.
2 Naciśnij przycisk [Funkcje] i [Zastąp priorytet].
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Gotowa do kopiowania.
Funkcje
10:10
Kopie
10:10
Informacja o ko czeniu zadania
Wybór
papieru
Automatyczne
Powiksz.
Wy.
Gsto
Wpis nazwy pliku
100%
Normalna 0
2
doc
4/4
Zastp priorytet
Wy.
Wy.
Sortuj/
przesun.
Sortuj
Ulubione
Funkcje
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
Wybierz funkcję.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Zastąp priorytet
Wy.
10:10
W.
Anuluj
OK
3-66
GB0069_00
2
GB0002_03
1
1-stronny>>1-str.
Pocz
GB0001_01
Dupleks
4
Kopiowanie
W niniejszym rozdziale opisano następujące tematy:
Podstawowa obsługa ......................................................................................................................................... 4-2
Funkcje kopiowania ........................................................................................................................................... 4-4
Dupleks .................................................................................................................................................... 4-4
4-1
Kopiowanie > Podstawowa obsługa
Podstawowa obsługa
1
Naciśnij klawisz Copy.
NOTATKA
Jeżeli panel dotykowy jest wyłączony, naciśnij klawisz Energy Saver
lub Power i poczekaj, aż urządzenie się rozgrzeje.
2
Umieść oryginały.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Ładowanie oryginałów na
stronie 3-7.
3
Wybór trybu kolorowego
4
Auto Color
Urządzenie automatyczne rozpoznaje, czy
dokumenty zostały wydrukowane w kolorze czy
w czerni i bieli, a następnie skanuje je w
odpowiednim trybie.
Full Color
Skanuje wszystkie dokumenty w trybie
pełnokolorowym.
Black & White
Skanuje wszystkie dokumenty w trybie czarnobiałym.
Wybierz funkcje.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Kopiuj
Wybór
papieru
Automatyczne
PowiĊksz.
100%
GB0001_C01
Dupleks
1-stronny>>1-str.
Funkcje
10:10
Kopie
GĊsto
Naciśnij [Funkcje], aby wyświetlić pozostałe funkcje.
Patrz Funkcje kopiowania na stronie 4-4.
Normalna 0
Poącz
Wy.
Wybierz funkcje kopiarki, których chcesz użyć.
Sortuj/
przesun.
Sortuj
Ulubione
4-2
Kopiowanie > Podstawowa obsługa
5
Wpisz liczbę kopii.
NOTATKA
Naciśnij klawisz Clear, aby zmienić liczbę kopii.
6
Rozpocznij kopiowanie.
Rozpocznij kopiowanie, naciskając klawisz Start.
4-3
Kopiowanie > Funkcje kopiowania
Funkcje kopiowania
Dupleks
Wydrukuj dwustronnie oryginały jednostronne lub strony otwartej książki lub jednostronnie oryginały dwustronne lub
strony otwartej książki. Wybierz oryginalną i docelową orientację oprawy.
1-str.>>1-str.
Drukuje oryginały jednostronne na jednej stronie.
1-str.>>2-str.
Drukuje oryginały jednostronne na dwóch stronach.
2-str.>>1-str.
Drukuje oryginały dwustronne na jednej stronie.
2-str.>>2-str.
Drukuje oryginały dwustronne na dwóch stronach.
4-4
Kopiowanie > Funkcje kopiowania
Inne
Dupleks
1-str.>>1-str.
Drukuje oryginały jednostronne na jednej stronie.
1-str.>>2-str.
Drukuje oryginały jednostronne na dwóch stronach.
2-str.>>1-str.
Drukuje oryginały dwustronne na jednej stronie.
2-str.>>2-str.
Drukuje oryginały dwustronne na dwóch stronach.
Książka>>1-str.
Drukuje strony z otwartej książki na jednej stronie.
Książka>>2-str.
Drukuje strony z otwartej książki na dwóch stronach.
Oprawa oryginału
Po wybraniu oryginału dwustronnego wybierz kierunek
jego oprawy.
Oprawa wydruku
Po wybraniu oryginału dwustronnego wybierz kierunek
oprawy kopii.
Po wybraniu dwustronnej kopii książki wprowadź
ustawienia dupleksu.
Orientacja oryginału*
*
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby
umożliwić skanowanie w poprawnym kierunku.
Ta pozycja nie jest wyświetlana po wybraniu opcji [1-str.>>1-str.], [Książka>>1-str.] lub [Książka>>2-str.].
NOTATKA
W przypadku opcji kopiowania materiałów dwustronnych jako dwustronnych obsługiwane są następujące rozmiary
papierów Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Executive, Statement-R, Oficio II, A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Folio
i 216 × 340 mm.
W przypadku dwustronnego kopiowania książek obsługiwane są następujące rozmiary oryginału i papieru. Oryginał:
Ledger, Letter-R, Statement-R, A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R i 8K. Papier: Letter, A4 oraz B5.
W przypadku kopiowania materiałów dwustronnych jako jednostronnych oraz jednostronnego kopiowania książek
obsługiwane są następujące rozmiary oryginału i papieru. Oryginał: Ledger, Letter-R, Statement-R, A3, A4-R, A5-R,
B4, B5-R i 8K. Papier: Letter, A4, B5 oraz 16K. Można zmienić rozmiar papieru i zmniejszyć lub powiększyć kopię,
aby pasowała do rozmiaru.
4-5
Kopiowanie > Funkcje kopiowania
1
Wyświetl ekran.
1 Wyświetl ekran zgodnie z informacjami w części Podstawowa obsługa na stronie 4-2.
2
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Powiksz.
Dupleks
1-stronny>>1-str.
Gsto
100%
Normalna 0
Pocz
Sortuj/
przesun.
Wy.
Sortuj
Ulubione
Funkcje
Wybierz funkcję.
[1-str.>>1-str.], [1-str.>>2-str.], [2-str.>>1-str.] lub [2-str.>>2-str.]
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Dupleks
10:10
1-str.>>2-str.
2-str.>>2-str.
Inne
2-str.>>1-str.
Anuluj
GB0009_00
1-str.>>1-str.
OK
[Inne]
1
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Dupleks
10:10
1-str.>>2-str.
2-str.>>2-str.
Inne
2-str.>>1-str.
Anuluj
GB0009_00
1-str.>>1-str.
OK
2 Wybierz opcję Dupleks.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Dupleks - Dupleks
10:10
Dupleks
1-stronny>>1-stronny
1
< Wstecz
OK
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Dupleks - Dupleks
1-str.>>1-str.
GB0010_00
Anuluj
1/1
10:10
2
1-str.>>2-str.
1/2
2-str.>>1-str.
OK
2-str.>>2-str.
Anuluj
OK
4-6
GB0024_00
2
GB0001_01
Wybór
papieru
Automatyczne
10:10
Kopie
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj
przycisku [ ] lub [ ].
Kopiowanie > Funkcje kopiowania
Po wybraniu oryginałów dwustronny lub książki przejdź do kroku 3. Po wybraniu dupleksu
przejdź do kroku 4. Po wybraniu opcji [Książka >> 2-str.] przejdź do kroku 5.
3 Wybierz brzeg oprawy oryginału.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Dupleks - Oprawa w oryginale
10:10
Dupleks
Z lew./Z pr.
2-stronny>>2-stronny
Oprawa w oryginale
Góra
Z lewej/z prawej
1/1
1
Z lewej/z prawej
< Wstecz
GB0010_01
Orientacja oryginau
Górny brzeg na górze
OK
1/1
2
Oprawa w finiszerze
Anuluj
10:10
OK
Anuluj
GB0181_00
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Dupleks - Dupleks
OK
4 Wybierz brzeg oprawy kopii.
10:10
Dupleks
Z lew./Z pr.
2-stronny>>2-stronny
1
Oprawa w oryginale
Góra
Z lewej/z prawej
1/1
Z lewej/z prawej
< Wstecz
GB0010_01
Orientacja oryginau
Górny brzeg na górze
OK
1/1
2
Oprawa w finiszerze
Anuluj
10:10
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Dupleks - Oprawa w finiszerze
Anuluj
GB0012_00
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Dupleks - Dupleks
OK
5 Wybierz brzeg oprawy kopii.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Dupleks - Dupleks
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Dupleks - Oprawa w finiszerze
10:10
Dupleks
10:10
Ksiąka>>2-stronne
Ksiąka>>2-stronne
Oprawa w oryginale
Ksiąka>> Ksiąka
Z lewej
1/1
1
1/1
2
Oprawa w finiszerze
Ksiąka>>2-stronne
< Wstecz
OK
Anuluj
GB0012_01
Anuluj
GB0010_02
Orientacja oryginau
OK
6 Wybierz orientację oryginału.
Gotowa do wysania.
2-str./Orygina ksiąka - Orientacja oryginau
10:10
Dupleks
Górny brzeg na górze
2-stronny>>2-stronny
Oprawa w oryginale
Górny brzeg po lewej
Z lewej/z prawej
1/1
1
< Wstecz
OK
4-7
GB0010_01
Z lewej/z prawej
Orientacja oryginau
Górny brzeg na górze
1/1
2
Oprawa w finiszerze
Anuluj
10:10
Anuluj
OK
GB0015_03
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Dupleks - Dupleks
Kopiowanie > Funkcje kopiowania
4-8
5
Rozwiązywanie
problemów
W niniejszym rozdziale opisano następujące tematy:
Wymiana pojemnika z tonerem .......................................................................................................................... 5-2
Wymiana pojemnika na zużyty toner ................................................................................................................. 5-4
Uzupełnianie zszywek ........................................................................................................................................ 5-5
Czyszczenie ....................................................................................................................................................... 5-7
Szklana płyta ............................................................................................................................................ 5-7
Procesor dokumentów ............................................................................................................................. 5-7
Usuwanie awarii ................................................................................................................................................. 5-9
Reagowanie na komunikaty o błędach ............................................................................................................ 5-15
Usuwanie zaciętego papieru ............................................................................................................................ 5-25
Wskaźniki lokalizacji zacięcia ................................................................................................................ 5-25
Taca uniwersalna ................................................................................................................................... 5-26
Wewnątrz prawej pokrywy 1 .................................................................................................................. 5-26
Kaseta 1 ................................................................................................................................................. 5-27
Wewnątrz prawej pokrywy 3 .................................................................................................................. 5-27
Kaseta 2 lub 3 ........................................................................................................................................ 5-28
Opcjonalny finiszer dokumentów ........................................................................................................... 5-28
Zacięcie zszywek w opcjonalnym finiszerze dokumentów ..................................................................... 5-29
Moduł mostka ........................................................................................................................................ 5-30
Procesor dokumentów ........................................................................................................................... 5-30
5-1
Rozwiązywanie problemów > Wymiana pojemnika z tonerem
Wymiana pojemnika z tonerem
Gdy na panelu dotykowym zostanie wyświetlony komunikat Pojemnik z tonerem jest pusty., wymień toner.
UWAGA
Nie należy próbować spalać pojemnika tonera ani pojemnika na zużyty toner. Powstające wówczas iskry
mogą spowodować oparzenia.
NOTATKA
Pusty pojemnik tonera oraz pojemnik na zużyty toner należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub przedstawicielowi
działu serwisu. Zebrane pojemniki z tonerem oraz pojemniki na zużyty toner powinny być przetwarzane lub
utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Procedura instalacji kasety z tonerem jest taka sama niezależnie od jego koloru. Przedstawiona procedura dotyczy
pojemnika z żółtym tonerem.
1
Wyjmij stary pojemnik z tonerem.
1
2
Y
C
M
K
3
5-2
Rozwiązywanie problemów > Wymiana pojemnika z tonerem
2
Przygotuj nowy pojemnik z tonerem.
1
2
3
3
Włóż nowy pojemnik z tonerem.
1
CLICK!
2
5-3
Rozwiązywanie problemów > Wymiana pojemnika na zużyty toner
Wymiana pojemnika na zużyty toner
Gdy na panelu dotykowym pojawi się komunikat Sprawdź pojemn. zużytego tonera., wymień pojemnik na zużyty toner.
1
Wyjmij pojemnik na zużyty toner.
1
2
2
Włóż nowy pojemnik na zużyty toner.
1
2
CLICK!
5-4
Rozwiązywanie problemów > Uzupełnianie zszywek
Uzupełnianie zszywek
Jeśli na ekranie pojawi się komunikat o braku zszywek, należy uzupełnić zszywki w uchwycie kasety zszywek.
NOTATKA
Gdy w jednostce zszywacza zabraknie zszywek, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu lub sprzedawcą
urządzenia.
1
Wyjmij uchwyt kasety zszywek.
Po powrocie uchwytu kasety do pierwotnej pozycji otwórz pokrywę zszywek i wyjmij uchwyt.
2
Wyjmij pustą kasetę zszywek.
NOTATKA
Kaseta może być wyjęta tylko, jeśli jest pusta.
3
Włóż nową kasetę zszywek.
4
Włóż ponownie uchwyt kasety zszywek.
5-5
Rozwiązywanie problemów > Uzupełnianie zszywek
Po prawidłowym włożeniu uchwytu będzie można usłyszeć dźwięk kliknięcia.
5-6
Rozwiązywanie problemów > Czyszczenie
Czyszczenie
Należy regularnie czyścić urządzenie, aby zapewnić optymalną jakość drukowanych kopii.
Uwaga
Dla zachowania bezpieczeństwa należy zawsze przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia odłączać
kabel zasilający.
Szklana płyta
Przetrzyj tylną część pokrywy oryginałów, wewnętrzną część procesora dokumentów oraz
szklaną płytę za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej alkoholem lub łagodnym detergentem.
NOTATKA
Nie używaj rozcieńczalników organicznych lub innych środków o silnym działaniu.
Procesor dokumentów
Jeżeli podczas użytkowania procesora dokumentów na kopiach pojawią się czarne smugi lub
zabrudzenia, należy przeczyścić wąską szybę skanera za pomocą dołączonej ściereczki.
NOTATKA
Przeczyść wąskie szyby skanera za pomocą dołączonej ściereczki. Nie używaj do
czyszczenia wody, mydła ani rozpuszczalników.
1
Wyczyść wąską szybę skanera.
5-7
Rozwiązywanie problemów > Czyszczenie
2
Wyczyść białą prowadnicę.
5-8
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie awarii
Usuwanie awarii
Poniższa tabela podaje ogólne wskazówki, jak rozwiązywać problemy.
Jeżeli wystąpił problem z urządzeniem, sprawdź punkty kontrolne i wykonaj procedury opisane na kolejnych stronach.
Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Panel operacyjny nie
odpowiada po włączeniu
głównego wyłącznika
zasilania.
Czy urządzenie jest podłączone do
zasilania?
Podłącz przewód zasilania do
gniazdka sieciowego.
2-10
Naciśnięcie klawisza Start
nie powoduje wykonywania
wydruków.
Czy na panelu dotykowym wyświetla
się komunikat?
Określ odpowiednią reakcję na
komunikat i zareaguj.
5-15
Czy urządzenie jest w stanie uśpienia?
Naciśnij klawisz Power w celu
włączenia urządzenia ze stanu
uśpienia. Urządzenie będzie gotowe
do pracy w ciągu 23 sekund.
2-14
Wysuwane są puste arkusze.
Czy oryginały zostały prawidłowo
załadowane?
Kładąc oryginały na płycie, umieść je
zadrukowaną stroną do dołu i ustaw je
zgodnie z płytami wskaźnika rozmiaru
oryginału.
3-7
Umieszczając oryginały w module
przetwarzania dokumentów, układaj je
stroną zadrukowaną do góry.
3-9
—
Sprawdź, czy program jest prawidłowo
obsługiwany.
—
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
3-2
Jeśli problemy pojawiają się często,
włącz nagrzewnicę kasety.
2-4
Ustaw poprawny poziom gęstości.
3-53
Zmieniając domyślny poziom gęstości,
dostosuj poziom gęstości ręcznie, aby
uzyskać wymaganą wartość.
—
Czy toner jest równomiernie
rozprowadzony w pojemniku tonera?
Wstrząśnij pojemnikiem tonera kilka
razy na boki.
5-2
Czy jest wyświetlany komunikat
o potrzebie wymiany pojemnika
tonera?
Wymień pojemnik z tonerem.
5-2
Czy tryb EcoPrint jest włączony?
Wyłącz tryb EcoPrint.
—
—
Uruchom funkcję [Czyszcz. skanera
laser.].
—
—
Upewnij się, że ustawiony został
prawidłowy typ używanego papieru.
—
Czy gęstość została ustawiona?
Ustaw poprawny poziom gęstości.
3-53
Zmieniając domyślny poziom gęstości,
dostosuj poziom gęstości ręcznie, aby
uzyskać wymaganą wartość.
—
Wyblakłe wydruki
Czy gęstość została ustawiona?
Wydruki są zbyt ciemne.
5-9
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie awarii
Objaw
Punkty kontrolne
Wydruki cechują się
morowatym wzorem (punkty
są wydrukowane w grupach,
tworząc wzór, a nie jednolitą
całość).
Czy oryginał to wydrukowane zdjęcie?
Ustaw jakość obrazu na [Foto].
3-55
Wydruki nie są czytelne.
Czy wybrano odpowiednią jakość
obrazu dla oryginału?
Wybierz odpowiednią jakość obrazu.
3-55
Wydruki są zabrudzone.
Czy płyta lub procesor dokumentów
nie są zabrudzone?
Wyczyść płytę lub procesor
dokumentów.
5-7
—
Uruchom funkcję [Czyszcz. skanera
laser.].
—
Czy urządzenie jest używane w
warunkach dużej wilgotności?
Przenieś urządzenie do miejsca o
odpowiedniej wilgotności.
1-3
Jeśli problemy pojawiają się często,
włącz nagrzewnicę kasety.
2-4
—
Uruchom polecenie [Odświeżanie
bębna].
—
Czy oryginały są załadowane
prawidłowo?
Umieszczając oryginały na płycie,
dostosuj ich położenie do wskaźników
rozmiaru oryginału.
3-7
Podczas umieszczania oryginałów w
opcjonalnym procesorze dokumentów
wyrównaj wskaźniki szerokość
oryginału przed ułożeniem oryginałów.
3-8
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
Sprawdź ułożenie prowadnic
szerokości papieru.
3-2
—
Wykonaj regulację linii środkowej.
Więcej informacji o sposobie
wykonania tej czynności może udzielić
przedstawiciel serwisu.
—
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
Załaduj papier prawidłowo.
3-2
Czy załadowany jest odpowiedni
rodzaj papieru? Czy jest on w dobrym
stanie?
Wyjmij, odwróć i załaduj papier
ponownie.
3-2
Czy papier nie jest wygięty, zagięty lub
pomarszczony?
Wymień papier.
3-2
Czy w urządzeniu nie znajdują się
luźne skrawki lub zacięty papier?
Wyjmij zacięty papier.
5-25
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
3-2
Jeśli problemy pojawiają się często,
włącz nagrzewnicę kasety.
2-4
Wydruki są niewyraźne.
Wydruki są przekrzywione.
Papier często się zacina.
Wydruki są pomarszczone.
Naprawa
5-10
Strona
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie awarii
Objaw
Nie można drukować.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy urządzenie jest podłączone do
zasilania?
Podłącz przewód zasilania do
gniazdka sieciowego.
2-10
Czy urządzenie jest zasilane?
Włącz główny wyłącznik zasilania.
2-11
Czy kabel drukarki lub kabel sieciowy
jest podłączony?
Podłącz dokładnie odpowiedni kabel
drukarki lub kabel sieciowy.
2-9
Czy urządzenie było zasilane przed
podłączeniem kabla drukarki?
Włącz urządzenie po podłączeniu
kabla drukarki.
2-9
Czy zadanie drukowania jest
wstrzymane?
Wznów drukowanie.
—
Dokumenty nie są
drukowane prawidłowo.
Czy ustawienia oprogramowania na
komputerze są prawidłowe?
Sprawdź, czy ustawienia sterownika
drukarki i oprogramowania są
prawidłowe.
—
Nie można drukować
dokumentów zapisanych na
pamięci USB.
Czy host USB nie jest zablokowany?
Wybierz Odblokuj w ustawieniach
hosta USB.
—
Sprawdź, czy pamięć USB jest
prawidłowo podłączona do urządzenia.
—
—
Podczas wyświetlania obrazu
przesłanego z urządzenia do
komputera, obraz jest
skurczony w pionie lub
w poziomie.
Czy wybrana została do skanowania
rozdzielczość 200 × 100 dpi Normalna
lub 200 × 400 dpi Super?
Do wysyłania obrazu wybierz
rozdzielczość inną niż 200 × 100 dpi
Normalna lub 200 × 400 dpi Super.
3-54
Na wydrukach widoczne są
linie.
Czy wąska szyba skanera jest czysta?
Oczyść szybkę.
5-7
—
Uruchom funkcję [Czyszcz. skanera
laser.].
—
Na górnym brzegu lub z tyłu
papieru widać zabrudzenia.
Sprawdź tacę i odbiornik papieru.
Otwórz prawą pokrywę i sprawdź, czy
taca wewnątrz modułu przenoszenia
papieru nie jest ubrudzona tonerem.
Wyczyść tacę przy użyciu miękkiej,
suchej, bezpyłowej szmatki.
—
Część obrazu jest
zamazywana lub widać na
niej białe linie.
Czy włożono poprawnie moduł
wywoływania i moduł bębna?
Włóż poprawnie moduł wywoływania
i moduł bębna.
—
Czy prawa pokrywa jest całkowicie
zamknięta?
Zamknij prawą pokrywę.
—
—
Uruchom polecenie [Odświeżanie
bębna].
—
—
Jeśli problemy pojawiają się często,
włącz nagrzewnicę kasety.
2-4
Wydruk z tylnej strony
przebija na przednią stronę.
—
Ustaw opcję Zapobieganie
przesiąkaniu na [Wł.].
3-58
Białe albo kolorowe smugi
—
Uruchom funkcję [Czyszcz. skanera
laser.].
—
Pamięć USB nie została
rozpoznana.
5-11
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie awarii
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Kolory na wydruku są
przekrzywione.
—
Uruchom funkcję [Kalibracja].
—
—
Uruchom funkcję [Rejestracja koloru].
—
Dochodzi do przesunięcia.
—
Uruchom polecenie [Odświeżanie
bębna].
—
—
Naciśnij przycisk System Menu/
Counter i polecenie [Dopasowanie/
konserwacja], [Ust. serwisowe], [MC]
i zwiększ wartość dopasowania.
Zwiększ wartość regulacji o jeden
poziom względem bieżącej wartości.
Jeśli nie nastąpi poprawa jakości,
ponownie zwiększ wartość o 1 poziom.
Jeśli mimo tego nie uzyskano poprawy
jakości, przywróć oryginalną wartość
ustawienia.
—
Część obrazu jest
zamazywana lub
rozmazywana.
—
Naciśnij przycisk System Menu/
Counter i polecenie [Dopasowanie/
konserwacja], [Ust. serwisowe], [MC]
i zmniejsz wartość dopasowania.
Zmniejsz wartość regulacji o jeden
poziom względem bieżącej wartości.
Jeśli nie nastąpi poprawa jakości,
ponownie zmniejsz wartość o 1
poziom. Jeśli mimo tego nie uzyskano
poprawy jakości, przywróć oryginalną
wartość ustawienia.
—
Na obrazie są widoczne
nieregularne poziome linie.
—
Naciśnij przycisk System Menu/
Counter i polecenie [Dopasowanie/
konserwacja], [Ust. serwisowe], [MC]
i zmniejsz wartość dopasowania.
Zmniejsz wartość regulacji o jeden
poziom względem bieżącej wartości.
Jeśli nie nastąpi poprawa jakości,
ponownie zmniejsz wartość o 1
poziom. Jeśli mimo tego nie uzyskano
poprawy jakości, przywróć oryginalną
wartość ustawienia.
—
Urządzenie znajduje się na
wysokości 1500 m lub
wyższej, a na obrazie są
widoczne nieregularne
poziome linie.
—
Naciśnij przycisk System Menu/
Counter i polecenie [Dopasowanie/
konserwacja], [Ust. serwisowe],
[Ustawienie wysokości] i wybierz opcję
[Wysokie 1]. Jeśli mimo tego nie
uzyskano poprawy jakości, zmień
wartość na [Wysokie 2].
—
5-12
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie awarii
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Urządzenie znajduje się na
wysokości 1500 m lub
wyższej, a na obrazie są
widoczne kropki.
—
Naciśnij przycisk System Menu/
Counter i polecenie [Dopasowanie/
konserwacja], [Ust. serwisowe],
[Ustawienie wysokości] i wybierz opcję
[Wysokie 1]. Jeśli mimo tego nie
uzyskano poprawy jakości, zmień
wartość na [Wysokie 2].
—
Kolory wyglądają inaczej od
oczekiwanych.
Czy wybrano odpowiednią jakość
obrazu dla oryginału?
Wybierz odpowiednią jakość obrazu.
3-55
Czy do tacy na papier został włożony
papier do kopii kolorowych?
Włóż do tacy papier do kopii
kolorowych.
—
—
Uruchom funkcję [Kalibracja].
—
—
Uruchom funkcję [Dostosowanie
krzywej tonów].
—
—
Podczas kopiowania
—
Ustaw równowagę kolorów.
Podczas drukowania z komputera
Ustaw kolor przy użyciu sterownika
drukarki.
Printing
System Driver
User Guide
Wyświetlany jest komunikat
Przeprowadź
dostosowywanie krzywej
tonów.
W czasie długich okresów użytkowania
wpływ temperatury otoczenia i
wilgotności może spowodować, że
odcienie kolorów wydruków będą się
nieco różnić.
Uruchom funkcję [Dostosowywanie
krzywej tonów].
—
Przed rozpoczęciem
drukowania lub po jego
zakończeniu urządzenie
emituje dźwięki kliknięć.
—
Trwa regulacja urządzenia. Nie jest to
oznaka żadnej awarii.
—
5-13
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie awarii
Objaw
Wysyłka przez SMB nie jest
możliwa.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy kabel sieciowy jest podłączony?
Podłącz poprawnie odpowiedni kabel
sieciowy.
2-9
Czy ustawienia sieciowe urządzenia
są poprawne?
Wprowadź poprawne ustawienia
protokołu TCP/IP.
—
Czy ustawienia udostępniania
folderów zostały poprawnie
prowadzone?
Sprawdź we właściwościach folderu
ustawienia udostępniania oraz
uprawnienia dostępu.
—
Czy opcja obsługi protokołu SMB
została ustawiona na [Wł.]?
Ustaw opcję obsługi protokołu SMB na
[Wł.].
2-16
Czy wartość [Nazwa hosta] jest
poprawna?*
Sprawdź nazwę komputera, do
którego są wysyłane dane.
—
Czy wartość [Ścieżka] jest poprawna?
Sprawdź nazwę udziału folderu
udostępnionego.
—
Czy wartość [Nazwa logowania] jest
poprawna?*,**
Sprawdź nazwę domeny i nazwę
logowania.
—
Czy w polach [Nazwa hosta] i [Nazwa
logowania] została wpisana ta sama
nazwa domeny?
Z wartości w polu [Nazwa logowania]
usuń nazwę domeny i ukośnik
odwrotny („\”).
—
Czy wartość [Hasło logowania] jest
poprawna?
Wprowadź hasło logowania.
—
Czy wyjątki Zapory systemu Windows
zostały poprawnie skonfigurowane?
1 W menu Start kliknij Panel
—
sterowania i wybierz opcję Zapora
systemu Windows.
—
2 Wybierz kartę Wyjątki i opcję
Udostępnianie plików i drukarek.
Windows Vista:
1 W menu Start kliknij Panel
sterowania, system i
bezpieczeństwo (lub Centrum
zabezpieczeń) i opcję Sprawdź stan
zapory (lub Zapora systemu
Windows).
Jeśli pojawi się okno dialogowe
Kontrola konta użytkownika, kliknij
przycisk Kontynuuj.
2 Kliknij kartę Wyjątki i przycisk Dodaj
port....
3 Wprowadź w polu „Nazwa” dowolną
nazwę (na przykład: Skanuj do SMB).
W polu „Numer portu” wprowadź
wartość „139”. W polu „Protokół”
wybierz wartość TCP.
4 Kliknij przycisk OK.
*
**
Czy godzina ustawiona w urządzeniu,
na serwerze domeny i komputerze
docelowym jest taka sama?
Ustaw taką samą godzinę
w urządzeniu, na serwerze domeny
i komputerze docelowym.
—
Czy na panelu dotykowym pojawia się
komunikat Błąd wysyłania?
Patrz Reagowanie na błąd wysyłania.
5-20
Jako nazwę hosta można także wpisać pełną nazwę komputera (np. pc001.abcdnet.com).
Nazwy logowania można także wprowadzić w następujących formatach:
Nazwa_domeny/nazwa_użytkownika (na przykład abcdnet/jan.kowalski)
Nazwa_użytkownika@nazwa_domeny (na przykład jan.kowalski@abcdnet)
5-14
Rozwiązywanie problemów > Reagowanie na komunikaty o błędach
Reagowanie na komunikaty o błędach
Gdy panel dotykowy wyświetla jeden z poniższych komunikatów, postępuj zgodnie z odpowiednią procedurą.
A
Komunikat o błędzie
Awaria finiszera.
Punkty kontrolne
—
Naprawa
Skontaktuj się z pracownikiem serwisu.
Strona
—
Naciśnij przycisk System Menu/Counter i polecenie
[Dopasowanie/konserwacja], [Ust. serwisowe]
i [Włącz odnowiony moduł]. Naciśnij polecenie
[Wykonaj], aby wykonać Włącz odnowiony moduł.
Awaria kasety #.
—
Skontaktuj się z pracownikiem serwisu.
—
Naciśnij przycisk System Menu/Counter i polecenie
[Dopasowanie/konserwacja], [Ust. serwisowe]
i [Zresetuj/wyłącz tryb funkcji]. Naciśnij polecenie
[Wykonaj], aby wykonać Zresetowanie i wyłączenie
trybu funkcji.
B
Komunikat o błędzie
Błąd dysku RAM.*
Punkty kontrolne
—
Naprawa
Wystąpił błąd w dysku RAM. Anulowano zadanie.
Naciśnij [Koniec].
Strona
—
Możliwe kody błędów i ich opisy są następujące.
01: Przekroczono ilość danych, które można zapisać
za jednym razem. Uruchom ponownie system albo
wyłącz i ponownie włącz zasilanie. Jeśli błąd występuje
nadal, podziel plik na mniejsze pliki.
04: Brak miejsca na dysku RAM. Zwiększ pojemność
dysku RAM, zmieniając ustawienie [Ust. dysku RAM] w
menu systemu.
UWAGA: Zakres pojemności dysku RAM można
zwiększyć, wybierając [Prioryt. drukar.] w obszarze
Pamięć opcjon.
Błąd karty pamięci.
—
Anulowano zadanie. Naciśnij [Koniec].
—
Błąd KPDL.*
—
Wystąpił błąd PostScript.
—
Zadanie zostanie anulowane. Naciśnij [Koniec].
Błąd pamięci wymiennej.*
Czy zapisywanie do
pamięci wymiennej jest
zabronione?
Wystąpił błąd w pamięci wymiennej. Zadanie zostało
zatrzymane. Naciśnij [Koniec].
—
Możliwe kody błędów i ich opisy są następujące.
01: Podłącz pamięć wymienną, w której można
zapisywać dane.
—
Wystąpił błąd w pamięci wymiennej. Zadanie zostało
zatrzymane. Naciśnij [Koniec].
Możliwe kody błędów i ich opisy są następujące.
01: Przekroczono ilość danych, które można zapisać
za jednym razem. Uruchom ponownie system albo
wyłącz i ponownie włącz zasilanie. Jeśli błąd występuje
nadal, oznacza to, że pamięć wymienna nie jest
zgodna z urządzeniem. Użyj wymiennej pamięci
sformatowanej dla tego urządzenia. Jeśli nie można
sformatować pamięci wymiennej, oznacza to, że jest
uszkodzona. Podłącz pamięć wymienną zgodną z
urządzeniem.
5-15
—
Rozwiązywanie problemów > Reagowanie na komunikaty o błędach
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Błąd systemowy.
—
Wystąpił błąd systemowy. Postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na panelu dotykowym.
—
Brak toneru [C][M][Y][K].
—
Wymień pojemnik z tonerem.
5-2
Błąd urządzenia.
—
Wystąpił błąd wewnętrzny. Zapisz kod błędu
wyświetlany na panelu dotykowym i skontaktuj się z
przedstawicielem serwisu.
—
Błąd wysyłania.*
—
Wystąpił błąd podczas transmisji. Więcej informacji na
temat kodu błędu i naprawy znajduje się w części
Reagowanie na błąd wysyłania.
5-20
Brak zszywek.*
Czy w którymś
z finiszerów dokumentów
zabrakło zszywek?
Jeżeli zszywki się skończyły, urządzenie się zatrzyma,
a panel dotykowy wskaże, gdzie brakuje zszywek.
5-5
Zatrzymaj urządzenie i wymień kasetę zszywek
zgodnie
z odpowiednią procedurą. Naciśnij [Kontynuuj], aby
drukować bez funkcji zszywania.
Naciśnij [Anuluj], aby anulować zadanie.
*
Gdy opcja Autom. kontyn. po błędzie jest ustawiona na [Wł.], przetwarzanie danych jest automatycznie kontynuowane po upływie
określonego czasu.
5-16
Rozwiązywanie problemów > Reagowanie na komunikaty o błędach
D
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Dodaj następujący papier do
kasety #.
Czy we wskazanej kasecie
znajduje się papier?
Naprawa
Włóż papier.
Strona
3-3
Aby wybrać inne źródło papieru, naciśnij
polecenie [Wybór papieru].
Aby kontynuować pracę przy użyciu
papieru w wybranym źródle papieru,
naciśnij polecenie [Kontynuuj].
K
Komunikat o błędzie
Koniec tonera [C][M][Y][K].
Punkty kontrolne
—
Naprawa
Za chwilę konieczna będzie wymiana
pojemnika z tonerem. Uzyskaj nowy
pojemnik z tonerem.
Strona
—
M
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Maksymalna ilość skanowanych
stron.
Czy przekroczono dopuszczalną
liczbę skanowań?
Naprawa
Dostępna jest tylko jedna kopia
zeskanowanych stron.
Strona
—
Naciśnij [Kontynuuj], aby wydrukować,
wysłać lub zapisać zeskanowane strony.
Naciśnij [Anuluj], aby anulować
drukowanie, wysyłanie lub zapisywanie.
Moduł bębna nie jest
zainstalowany. [C][M][Y][K]
—
Wymień moduł bębna (f) na moduł
określony przez producenta. Zapoznaj
się z ulotką dołączoną do modułu
bębna.
—
Moduł transferu pośredniego nie
jest zainstalowany.
—
Wymień pośredni moduł transferowy (r)
na moduł określony przez producenta.
Zapoznaj się z ulotką dołączoną do
pośredniego modułu transferowego.
—
Moduł utrwalający nie jest
zainstalowany.
—
Wymień moduł utrwalający (h-1) na
moduł określony przez producenta.
Zapoznaj się z ulotką dołączoną do
modułu utrwalającego.
—
Moduł wywoływania nie jest
zainstalowany. [C][M][Y][K]
—
Wymień moduł wywoływania (g) na
moduł określony przez producenta.
Zapoznaj się z ulotką dołączoną do
modułu wywoływania.
—
N
Komunikat o błędzie
Nie można połączyć się
z serwerem uwierzytelniania.*
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
—
Dopasuj czas w ustawieniach
urządzenia do ustawień czasu serwera.
—
—
Sprawdź nazwę domeny.
—
—
Sprawdź nazwę hosta.
—
—
Sprawdź status połączenia z serwerem.
—
5-17
Rozwiązywanie problemów > Reagowanie na komunikaty o błędach
Komunikat o błędzie
Nie można przesunąć
następującego papieru.*
Nie można realizować wydr.
2-stronnych na nast. papierze.*
Nie można wydrukować
określonej liczby kopii.*
Punkty kontrolne
Czy wybrany rozmiar papieru/typ
nośnika pozwala na drukowanie
z przesunięciem (offset)?
Naprawa
Aby wybrać dostępny papier, naciśnij
polecenie [Wybór papieru].
Strona
3-46
Naciśnij [Kontynuuj], aby drukować bez
funkcji drukowania z przesunięciem.
Czy wybrany rozmiar papieru/typ
nośnika pozwala na drukowanie
dwustronne?
Aby wybrać dostępny papier, naciśnij
polecenie [Wybór papieru].
—
Dostępna jest tylko jedna kopia
z powodu wykonywania zbyt dużej
liczby zadań równolegle.
4-4
Naciśnij [Kontynuuj], aby drukować bez
drukowania dwustronnego.
—
Naciśnij [Kontynuuj], aby kontynuować
drukowanie. Naciśnij [Anuluj], aby
anulować zadanie.
Nie można wykonać tego
zadania.*
—
Zadanie zostało anulowane z powodu
ograniczeń narzuconych przez funkcję
autoryzacji użytkownika lub rozliczania
zadań. Naciśnij [Koniec].
—
Nie można wykonać zszywania
w określonej pozycji.
Czy wybrana została pozycja,
w której nie można wykonać
zszywania?
Aby wybrać dostępny papier, naciśnij
polecenie [Wybór papieru].
—
Naciśnij [Kontynuuj], aby drukować bez
zszywania.
Nie można zapisać danych
przech. zadań.
—
Zadanie zostanie anulowane. Naciśnij
[Koniec].
—
Nie można zszyć następującego
papieru.*
Czy wybrany rozmiar/typ papieru
pozwala na zszywanie?
Aby wybrać dostępny papier, naciśnij
polecenie [Wybór papieru].
—
Naciśnij [Kontynuuj], aby drukować bez
zszywania.
Nie udało się określić rozliczania
zadań.*
—
Zadanie zostanie anulowane. Naciśnij
[Koniec].
—
Nieprawidłowy identyfikator
konta.*
—
Niewłaściwy ID konta podczas
zewnętrznego przetwarzania zadania.
Zadanie zostanie anulowane. Naciśnij
[Koniec].
—
Niepr. nazwa logowania lub
hasło użytk.*
—
Podano nieprawidłową nazwę
logowania lub hasło użytkownika
podczas zewnętrznego przetwarzania
zadania. Zadanie zostanie anulowane.
Naciśnij [Koniec].
—
*
Gdy opcja Autom. kontyn. po błędzie jest ustawiona na [Wł.], przetwarzanie danych jest automatycznie kontynuowane po upływie
określonego czasu.
O
Komunikat o błędzie
Ostrzeżenie o małej ilości
pamięci.
Punkty kontrolne
—
Naprawa
Nie można uruchomić zadania. Spróbuj
ponownie później.
5-18
Strona
—
Rozwiązywanie problemów > Reagowanie na komunikaty o błędach
P
Komunikat o błędzie
Pamięć jest pełna.*
Punkty kontrolne
—
Naprawa
Nie można kontynuować zadania,
ponieważ zabrakło wolnej pamięci.
Strona
—
Naciśnij [Kontynuuj], aby wydrukować
zeskanowane strony. Nie można
prawidłowo przetworzyć zadania
drukowania.
Naciśnij [Anuluj], aby anulować zadanie.
—
Nie można wykonać przetwarzania
z powodu braku wolnej pamięci. Jeśli
dostępna jest tylko opcja [End], naciśnij
[End]. Zadanie zostanie anulowane.
—
Pamięć skanera jest pełna.*
—
Nie można przeprowadzić skanowania
z powodu braku wolnej pamięci
skanera. Dostępna jest tylko jedna
kopia zeskanowanych stron. Naciśnij
[Kontynuuj], aby wydrukować, wysłać
lub zapisać zeskanowane strony.
Naciśnij [Anuluj], aby anulować zadanie
drukowania.
—
Pamięć wymienna jest pełna.*
—
Anulowano zadanie. Naciśnij [Koniec].
—
Niewystarczająca ilość wolnego miejsca
w pamięci wymiennej. Usuń
niepotrzebne pliki.
*
Papier pozostał.
—
Wyjmij papier z finiszera dokumentów.
—
Pokrywa jest otwarta.
Czy wszystkie pokrywy są
zamknięte?
Zamknij pokrywę wskazaną przez panel
dotykowy.
—
Przekroczono akceptowaną
liczbę zszywania.*
Czy załadowana jest
odpowiednia liczba zszywek?
Aby uzyskać szczegółowe
informacje, patrz Finiszer
dokumentów (opcja) na stronie
6-17.
Naciśnij [Kontynuuj], aby drukować bez
funkcji zszywania.
—
Przekroczono limit skrzynki.*
—
Skrzynka dokumentów jest pełna i nie
ma możliwości dalszego zapisu.
Zadanie zostanie anulowane. Naciśnij
[Koniec]. Spróbuj ponownie wykonać
zadanie po wydrukowaniu lub usunięciu
danych ze skrzynki dokumentów.
—
Przekroczono ogranicz. rozlicz.
zadań.*
Czy przekroczono dopuszczalną
liczbę wydruków określoną przez
funkcję rozliczania zadań?
Liczba wydruków przekroczyła
dopuszczalną liczbę zadań określoną
przez funkcję rozliczania zadań. Nie
można więcej drukować. Zadanie
zostanie anulowane. Naciśnij [Koniec].
—
Naciśnij [Anuluj], aby anulować zadanie.
Gdy opcja Autom. kontyn. po błędzie jest ustawiona na [Wł.], przetwarzanie danych jest automatycznie kontynuowane po upływie
określonego czasu.
5-19
Rozwiązywanie problemów > Reagowanie na komunikaty o błędach
S
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Separator zadań jest zapełniony
papierem.
Czy przekroczono maksymalną
pojemność separatora zadań?
Wyjmij część papieru z separatora
zadań. Drukowanie zostanie wówczas
wznowione.
—
Słuchawka jest podniesiona.
—
Odłóż słuchawkę.
—
Sprawdź pojemn. zużytego
tonera.
—
Pojemnik na zużyty toner nie jest
zainstalowany prawidłowo. Ustaw go
prawidłowo.
5-4
Czy pojemnik na zużyty toner
jest pełny?
Wymień pojemnik na zużyty toner.
5-4
Czy procesor dokumentów jest
otwarty?
Zamknij procesor dokumentów.
—
Czy górna pokrywa procesora
dokumentów jest otwarta?
Zamknij górną pokrywę procesora
dokumentów.
—
—
Wyczyść wąską szybkę skanera za
pomocą ściereczki dostarczonej
z procesorem dokumentów.
5-7
Sprawdź procesor dokumentów.
Szyba wymaga wyczyszczenia.
T
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Taca finiszera jest zapełniona
papierem.
Czy przekroczono pojemność
tacy finiszera dokumentów?
Wyjmij papier z tacy finiszera
dokumentów.
—
Taca urządzenia jest pełna.
—
Wyjmij papier z tacy wewnętrznej.
Drukowanie zostanie wówczas
wznowione.
—
U
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Ustaw kasetę.
Czy prowadnica szerokości
i długości papieru zostały
prawidłowo ustawione?
Ustaw prowadnicę szerokości i długości
papieru tak, aby nie odstawały od
samego papieru.
3-3
Usuń oryginały w procesorze
dokumentów.
Czy pozostały jakieś oryginały
w procesorze dokumentów?
Wyjmij oryginały z procesora
dokumentów.
—
W
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
W kasecie # wystąpił błąd.
—
Wyjmij wskazaną kasetę. Naciśnij
przycisk [Dalej >] i postępuj zgodnie
z instrukcjami.
—
Włóż do tacy uniwersalnej
następujący papier.
Czy do tacy uniwersalnej
załadowano papier we
wskazanym formacie?
Włóż papier.
3-5
Aby wybrać inne źródło papieru, naciśnij
polecenie [Wybór papieru].
Aby kontynuować pracę przy użyciu
papieru w wybranym źródle papieru,
naciśnij polecenie [Kontynuuj].
5-20
Rozwiązywanie problemów > Reagowanie na komunikaty o błędach
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Wymień MK.
—
Wymiana elementów zestawu
konserwacyjnego jest konieczna co
200 000 wydrukowanych stron i musi
być wykonywana przez pracownika
serwisu. Skontaktuj się z pracownikiem
serwisu.
—
Wymień wsz. oryg. i naciśnij
[Kontynuuj].
—
Wyjmij oryginały z procesora
dokumentów, ułóż je w oryginalnym
porządku i włóż z powrotem. Naciśnij
[Kontynuuj], aby wznowić drukowanie.
—
Naciśnij [Anuluj], aby anulować zadanie.
Z
Komunikat o błędzie
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Za dużo danych.
—
Ostrzeżenie. Mało wolnej pamięci
drukarki. Zadanie zostało wstrzymane.
Naciśnij przycisk [Kontynuuj], aby
ponownie uruchomić zadanie.
—
Za niska temp. Dostosuj temp.
otoczenia.
—
Dostosuj temperaturę i poziom
wilgotności w pomieszczeniu.
1-3
Za wysoka temp. Dostosuj temp.
otoczenia.
—
Dostosuj temperaturę i poziom
wilgotności w pomieszczeniu
1-3
Zacięcie papieru.
—
Jeżeli papier się zatnie, urządzenie
zatrzyma się, a panel dotykowy wskaże,
gdzie wystąpił ten problem. Zatrzymaj
urządzenie i wyjmij zacięty papier
zgodnie z odpowiednią procedurą.
5-25
Zacięcie zszywek.
—
Jeżeli zszywacz się zatnie, urządzenie
zatrzyma się, a panel dotykowy wskaże,
gdzie wystąpił ten problem.
5-29
Zatrzymaj urządzenie i wyjmij zacięte
zszywki zgodnie z odpowiednią
procedurą.
Zainstalowano nieznany toner.
Czy zainstalowano pojemnik z
tonerem zgodny z marką
urządzenia?
Firma nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia spowodowane przez
korzystanie z materiałów
eksploatacyjnych innych producentów.
5-2
Zainstalowano nieznany toner.
PC [C][M][Y][K]
Czy specyfikacja regionalna
zainstalowanego pojemnika z
tonerem jest zgodna z
urządzeniem?
Zainstaluj odpowiedni pojemnik.
5-2
Reagowanie na błąd wysyłania
Kod
1101
Błąd
Naprawa
Strona
Nie powiodło się wysyłanie
wiadomości e-mail.
Sprawdź nazwę hosta serwera SMTP w narzędziu Embedded
Web Server.
2-17
Nie powiodło się wysyłanie przez
FTP.
Sprawdź nazwę hosta FTP.
—
Nie powiodło się wysyłanie przez
SMB.
Sprawdź nazwę hosta SMB.
—
5-21
Rozwiązywanie problemów > Reagowanie na komunikaty o błędach
Kod
1102
Błąd
Nie powiodło się wysyłanie przez
SMB.
Naprawa
Sprawdź ustawienia SMB.
Strona
—
• Nazwa logowania i hasło logowania
NOTATKA: Jjeśli nadawca ma domenę użytkownika, podaj
nazwę domeny.
• Nazwa hosta
• Ścieżka
Nie powiodło się wysyłanie
wiadomości e-mail.
Sprawdź następujące parametry w narzędziu Embedded Web
Server.
2-17
• Nazwa logowania SMTP i hasło logowania.
• Nazwa logowania POP3 i hasło logowania.
Nie powiodło się wysyłanie przez
FTP.
Sprawdź ustawienia FTP.
—
• Nazwa logowania i hasło logowania
NOTATKA: jeśli nadawca ma domenę użytkownika, podaj
nazwę domeny.
• Ścieżka
• Zezwolenie odbiorcy na współdzielenie folderu
1103
Nie powiodło się wysyłanie przez
SMB.
Sprawdź ustawienia SMB.
—
• Nazwa logowania i hasło logowania
NOTATKA: jeśli nadawca ma domenę użytkownika, podaj
nazwę domeny.
• Ścieżka
• Zezwolenie odbiorcy na współdzielenie folderu
Nie powiodło się wysyłanie przez
FTP.
Sprawdź ustawienia FTP.
—
• Ścieżka
• Zezwolenie odbiorcy na współdzielenie folderu
1104
Nie powiodło się wysyłanie
wiadomości e-mail.
Sprawdź adres e-mail.
Nie powiodło się wysyłanie przez
SMB.
Wybierz [Wł.] dla ustawień SMB w narzędziu Embedded Web
Server.
Nie powiodło się wysyłanie
wiadomości e-mail.
Wybierz [Wł.] dla ustawień SMTP w narzędziu Embedded Web
Server.
Nie powiodło się wysyłanie przez
FTP.
Wybierz [Wł.] dla ustawień FTP w narzędziu Embedded Web
Server.
1106
Nie powiodło się wysyłanie
wiadomości e-mail.
Sprawdź adres nadawcy SMTP w narzędzi Embedded Web
Server.
2-17
1131
Nie powiodło się wysyłanie przez
FTP.
Wybierz [Wł.] dla ustawień protokołu bezpieczeństwa
w narzędziu Embedded Web Server.
2-17
1132
Nie powiodło się wysyłanie przez
FTP.
Sprawdź następujące parametry serwera FTP.
2-17
• Czy usługa FTPS jest dostępna?
1105
—
NOTATKA: jeśli adres został zarejestrowany w domenie, nie
możesz wysłać wiadomości e-mail.
• Czy szyfrowanie jest dostępne?
5-22
2-17
Rozwiązywanie problemów > Reagowanie na komunikaty o błędach
Kod
2101
Błąd
Naprawa
Nie powiodło się wysyłanie przez
SMB.
Sprawdź ustawienia sieci i SMB.
Nie powiodło się wysyłanie przez
FTP.
• Kabel sieciowy jest podłączony.
Strona
2-17
Sprawdź ustawienia sieci i FTP.
• Koncentrator nie działa prawidłowo.
• Serwer nie działa prawidłowo.
• Nazwa hosta i adres IP.
• Numer portu.
Nie powiodło się wysyłanie
wiadomości e-mail.
Sprawdź stan sieci i narzędzia Embedded Web Server.
• Kabel sieciowy jest podłączony.
• Koncentrator nie działa prawidłowo.
• Nazwa serwera POP3 użytkownika POP3.
• Nazwa serwera SMTP.
2102
2103
Nie powiodło się wysyłanie przez
FTP.
Sprawdź następujące parametry serwera FTP.
—
• Czy serwer FTP jest dostępny?
• Serwer nie działa prawidłowo.
Nie powiodło się wysyłanie
wiadomości e-mail.
Sprawdź sieć.
• Kabel sieciowy jest podłączony.
• Koncentrator nie działa prawidłowo.
• Serwer nie działa prawidłowo.
2201
Sprawdź sieć.
Nie powiodło się wysyłanie przez
FTP.
• Koncentrator nie działa prawidłowo.
Nie powiodło się wysyłanie przez
SMB.
2202
—
Nie powiodło się wysyłanie
wiadomości e-mail.
• Kabel sieciowy jest podłączony.
• Serwer nie działa prawidłowo.
Nie powiodło się wysyłanie
wiadomości e-mail.
Nie powiodło się wysyłanie przez
FTP.
2203
Nie powiodło się wysyłanie przez
FTP.
Nie powiodło się wysyłanie przez
SMB.
2204
Nie powiodło się wysyłanie
wiadomości e-mail.
Sprawdź ograniczenie rozmiaru wiadomości e-mail
w ustawieniach SMTP w narzędziu Embedded Web Server.
2231
Nie powiodło się wysyłanie przez
FTP.
Sprawdź sieć.
2-17
• Kabel sieciowy jest podłączony.
• Koncentrator nie działa prawidłowo.
• Serwer nie działa prawidłowo.
3101
Nie powiodło się wysyłanie
wiadomości e-mail.
Sprawdź metody uwierzytelniania nadawcy i odbiorcy.
Nie powiodło się wysyłanie przez
FTP.
Sprawdź sieć.
—
• Kabel sieciowy jest podłączony.
• Koncentrator nie działa prawidłowo.
• Serwer nie działa prawidłowo.
3201
Nie powiodło się wysyłanie
wiadomości e-mail.
Sprawdź metodę uwierzytelniania użytkownika SMTP.
5-23
—
Rozwiązywanie problemów > Reagowanie na komunikaty o błędach
Kod
0007
4201
4701
Błąd
—
Naprawa
Wyłącz i włącz ponownie główny wyłącznik zasilania. Jeśli ten
błąd występuje wiele razy, zanotuj wyświetlany komunikat
o błędzie i skontaktuj się z pracownikiem serwisu.
5101
5102
5103
5104
7101
7102
7103
720f
5-24
Strona
2-11
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zaciętego papieru
Usuwanie zaciętego papieru
Jeżeli papier się zatnie, na panelu dotykowym zostanie wyświetlony komunikat Zacięcie papieru i urządzenie przestanie
pracować. Aby wyjąć zacięty papier, wykonaj następujące czynności:
Sposób korzystania z tego ekranu
10:10
ZaciĊcie papieru.
Usu zaciĊcie papieru
w kasecie 1.
Wyświetla metodę
przetwarzania.
Wyświetla bieżącą
czynność.
Nacinij [Dalej >], aby wykona
dalsze instrukcje.
< Wstecz
Wstrzymuje bieżącą
czynność.
Wraca do poprzedniej
czynności.
Nast. >
GE0001_00
JAM 0501
Przechodzi do
następnej czynności.
Wskaźniki lokalizacji zacięcia
Szczegółowa pozycja zacięcia papieru jest następująca. Aby usunąć zacięcie papieru, przejdź do strony o wskazanym
numerze.
Nr
10
7
7
8
9
2 2
2
1
3
5
4
6
Komunikat o zacięciu papieru
Strona
1
Usuń zacięcie papieru w kasecie uniwersalnej.
5-26
2
Usuń zacięcie papieru w prawej pokrywie 1.
5-26
3
Usuń zacięcie papieru w kasecie 1.
5-27
4
Usuń zacięcie papieru w prawej pokrywie 3.
5-27
5
Usuń zacięcie papieru w kasecie 2.
5-28
6
Usuń zacięcie papieru w kasecie 3.
7
Usuń zacięcie papieru w finiszerze.
5-28
8
Usuń zacięcie zszywek w finiszerze.
5-29
9
Usuń zacięcie papieru w module mostka.
5-30
10
Usuń zacięcie papieru w procesorze dokumentów.
5-30
Przeciwdziałanie zacięciom papieru
•
Nie używaj ponownie zaciętego papieru.
•
Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza urządzenia.
•
Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
•
Wyjmij zacięty papier z opcjonalnego finiszera dokumentów. Strona, przy której doszło do zacięcia papieru, zostanie
wydrukowana ponownie.
Uwaga
Moduł utrwalania jest bardzo gorący. Należy zachować ostrożność, pracując w tym miejscu, ponieważ
istnieje ryzyko oparzenia.
5-25
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zaciętego papieru
Taca uniwersalna
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć zacięty papier z kasety uniwersalnej.
Wewnątrz prawej pokrywy 1
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć zacięty papier z prawej pokrywy 1.
1
2
Uwaga
Moduł utrwalania jest bardzo gorący. Należy zachować ostrożność, pracując w tym
miejscu, ponieważ istnieje ryzyko oparzenia.
5-26
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zaciętego papieru
3
Kaseta 1
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć zacięty papier z kasety 1.
Wewnątrz prawej pokrywy 3
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć zacięty papier z prawej pokrywy 3.
1
5-27
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zaciętego papieru
2
Kaseta 2 lub 3
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć zacięty papier z kasety 2 lub 3.
Opcjonalny finiszer dokumentów
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć zacięty papier z opcjonalnego finiszera dokumentów.
1
5-28
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zaciętego papieru
2
Zacięcie zszywek w opcjonalnym finiszerze dokumentów
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć zacięte zszywki z opcjonalnego finiszera dokumentów.
1
2
3
5-29
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zaciętego papieru
Moduł mostka
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć zacięty papier z modułu mostka.
Procesor dokumentów
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby usunąć zacięty papier z procesora dokumentów.
1
2
5-30
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zaciętego papieru
3
5-31
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zaciętego papieru
5-32
6
Dodatek
W niniejszym rozdziale opisano następujące tematy:
Urządzenia opcjonalne ...................................................................................................................................... 6-2
Informacje o wyposażeniu opcjonalnym .................................................................................................. 6-2
Funkcje opcjonalne .................................................................................................................................. 6-3
Papier ................................................................................................................................................................. 6-5
Podstawowe parametry papieru .............................................................................................................. 6-6
Wybór właściwego papieru ...................................................................................................................... 6-6
Papier specjalny ...................................................................................................................................... 6-9
Parametry ........................................................................................................................................................ 6-13
Funkcje wspólne .................................................................................................................................... 6-13
Funkcje kopiowania ............................................................................................................................... 6-14
Funkcje drukowania ............................................................................................................................... 6-15
Skaner ................................................................................................................................................... 6-15
Procesor dokumentów ........................................................................................................................... 6-16
Podajnik papieru (jedna kaseta) (opcja) ................................................................................................ 6-16
Podajnik papieru (podwójna kaseta) (opcja) .......................................................................................... 6-16
Finiszer dokumentów (opcja) ................................................................................................................. 6-17
Dane dotyczące ochrony środowiska .................................................................................................... 6-17
6-1
Dodatek > Urządzenia opcjonalne
Urządzenia opcjonalne
Informacje o wyposażeniu opcjonalnym
Do niniejszego urządzenia dostępne jest następujące wyposażenie opcjonalne.
Zestaw do uwierzytelniania
kartą
Finiszer dokumentów
Karta Gigabit Ethernet
Podajnik papieru (podwójna
kaseta)
Zestaw do FAKSU
Rozszerzenie pamięci
6-2
Podajnik papieru (pojedyncza
kaseta)
Dodatek > Urządzenia opcjonalne
Funkcje opcjonalne
Istnieje możliwość używania opcjonalnych aplikacji zainstalowanych na tym urządzeniu.
Przegląd aplikacji
Na urządzeniu zostały zainstalowane aplikacje przedstawione poniżej. Możesz ich używać przez określony okres
próbny.
UG-33 (ThinPrint) (aktywacja tej aplikacji jest możliwa tylko w Europie)
Ta aplikacja umożliwia bezpośrednie drukowanie danych bez sterownika drukarki.
NOTATKA
W przypadku niektórych aplikacji istnieją takie ograniczenia, jak maksymalna liczba uruchomień danej aplikacji
w trakcie okresu próbnego.
Rozpoczynanie pracy z aplikacją
Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji, wykonaj poniższą procedurę.
NOTATKA
Jeżeli zarządzanie logowaniem użytkownika jest wyłączone, pojawi się ekran uwierzytelniania użytkownika.
Wprowadź swoją nazwę logowania i hasło, a następnie naciśnij [Logowanie]. Aby było to możliwe, należy się
zalogować z uprawnieniami administratora.
1
Wyświetl ekran.
Aby przewinąć w górę lub w dół, użyj przycisku [
Menu systemowe/licznik.
Menu systemu
] lub [
].
10:10
Logowanie uytkownika/rozliczanie zada
Drukarka
1
2
System
4/5
GB0054_02
Data/czasomierz
Menu systemowe/licznik.
System
10:10
Funkcja opcjonalna
GB0511_01
3
Rozpoczęcie używania aplikacji.
1 Wybierz aplikację i naciśnij polecenie [Aktywuj].
Menu systemowe/licznik.
System - Funkcja opcjonalna
IC CARD AUTHENTI...
10:10
1
1/1
Aktywuj
2
Koniec
GB0557_00
2
Wyświetla szczegóły poszczególnych aplikacji.
6-3
2/2
< Wstecz
Dodatek > Urządzenia opcjonalne
2 Naciśnij przycisk [Oficjalna] i wprowadź klucz licencji, używając klawiszy numerycznych.
Menu systemowe/licznik.
Aktywuj. Uruchomiona
10:10
Menu systemowe/licznik.
Aktywuj. Uruchomiona - Klucz licencyjny
10:10
Oficjalna
1
1/1
Anuluj
Nast. >
GB0608_00
2
Anuluj
3
< Wstecz
4
Niektóre aplikacje nie wymagają wprowadzania klucza licencji.
Aby wybrać wersję próbną aplikacji, wybierz opcję [Okres testowy].
WAŻNE
Zmiana daty lub godziny w trakcie używania aplikacji uniemożliwi jej dalsze
wykorzystywanie.
6-4
OK
GB0609_00
Okres testowy
Dodatek > Papier
Papier
Ta sekcja zawiera opis rozmiarów i typów papieru, które mogą być używane w podajniku.
Kasety
Obsługiwane typy
Zwykły papier (od 60 do 256 g/m²)
Papier z odzysku (od 60 do 256 g/m²)
Obsługiwane rozmiary papieru
Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, A3, A4-R,
A4, A5-R, B4, B5-R, B5, Folio, 216 × 340 mm, 8K, 16K-R, 16K
Liczba arkuszy
500 (80 g/m²)
Taca uniwersalna
Obsługiwane typy
Zwykły papier (od 60 do 256 g/m²)
Obsługiwane rozmiary papieru
Papier z odzysku (od 60 do 256 g/m²)
Letter-R, Letter, Statement-R, Executive, A4-R, A4, A5-R, A6-R,
B5-R, B5, B6-R, Folio, 16K-R, 16K
Zwykły papier (od 60 do 256 g/m²)
Inne rozmiary:
Liczba arkuszy
100 (80 g/m²)
Orientacja pionowa — od 3 7/8 do 11 5/8" lub od 98 do 297 mm
Orientacja pozioma — od 5 7/8 do 17" lub od 148 do 432 mm
Zwykły papier (od 60 do 256 g/m²)
Ledger, Legal, Oficio II, A3, B4, 216 × 340 mm, 8K
25 (80 g/m²)
Pocztówki
Pocztówki (100 × 148 mm)
20
Oufuku Hagaki (pocztówka zwrotna)
Pocztówka zwrotna (148 × 200 mm)
10
Koperty
Koperta DL, koperta C5, koperta C4, koperta #10 (Commercial
#10), koperta #9 (Commercial #9), koperta #6 (Commercial #6
3/4), Monarch, ISO B5, Youkei 2, Youkei 4
5
Papier z odzysku (od 60 do 256 g/m²)
Zwykły papier (od 60 do 256 g/m²)
Inne rozmiary:
Orientacja pionowa — od 3 7/8 do 11 5/8" lub od 98 do 297 mm
Orientacja pozioma — od 5 7/8 do 17" lub od 148 do 432 mm
6-5
Dodatek > Papier
Podstawowe parametry papieru
To urządzenie jest przeznaczone do drukowania na standardowym papierze do kopiowania stosowanym w zwykłych
(„suchych”) kopiarkach oraz drukarkach stronicowych, takich jak drukarki laserowe. Pozwala ono także na drukowanie
na wielu innych rodzajach papieru o parametrach określonych w tym dodatku.
Należy zachować ostrożność podczas wybierania papieru. Papier nieodpowiedni do tego urządzenia może się zacinać
albo marszczyć.
Obsługiwane rodzaje papieru
Stosuj standardowy papier do kopiowania stosowany w kopiarkach lub drukarkach laserowych. Jakość papieru będzie
miała wpływ na jakość wydruków. Papier o niskiej jakości może skutkować uzyskaniem niezadowalających wyników
drukowania.
Podstawowe parametry papieru
W poniższej tabeli podano parametry papieru obsługiwanego przez to urządzenie. Więcej szczegółowych informacji
znajduje się w kolejnych sekcjach.
Kryteria
Waga
Parametry
Kasety: 60 do 256 g/m²
Taca uniwersalna: 60 do 256 g/m²
Grubość
Od 0,086 do 0,230 mm
Dokładność wymiarowa
±0,7 mm
Prostokątność narożników
90°±0.2°
Wilgotność
od 4 do 6%
Kierunek włókien
Długie włókna (w kierunku podawania papieru)
Zawartość miazgi
80% lub więcej
NOTATKA
Niektóre rodzaje papieru makulaturowego nie spełniają wymagań odnośnie stosowania w tym urządzeniu, podanych
w tabeli podstawowych parametrów papieru poniżej, takich jak na przykład wilgotność albo zawartość miazgi. Z tego
powodu zalecamy, aby nabyć niewielką ilość papieru makulaturowego i sprawdzić jego przydatność do zastosowania
w urządzeniu Wybierz papier makulaturowy zapewniający najlepsze wyniki drukowania i zawierający niewielkie ilości
pyłu papierowego.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy wynikające z użycia papieru nieodpowiadającego podanym
parametrom.
Wybór właściwego papieru
W tej sekcji podano wskazówki odnośnie wybierania papieru
Stan
Unikaj używania papieru o zgiętych narożnikach, pomarszczonego, brudnego lub potarganego. Nie używaj papieru
o szorstkiej powierzchni, o grubych włóknach albo bardzo delikatnego. Używanie papieru o właściwościach podanych
powyżej będzie skutkowało nie tylko uzyskiwaniem kopii o niskiej jakości, ale także zacinaniem się papieru
w urządzeniu i skróceniem żywotności urządzenia. Wybieraj papier o gładkiej i równej powierzchni; unikaj jednak
papieru powlekanego albo o powierzchni poddanej obróbce, gdyż może on uszkodzić bęben albo zespół utrwalający.
6-6
Dodatek > Papier
Składniki
Nie używaj papieru powlekanego albo o powierzchni poddanej obróbce, albo papieru zawierającego plastik lub węgiel.
Takie rodzaje papieru mogą wydzielać szkodliwe opary pod wpływem ciepła powstającego w czasie drukowania i mogą
spowodować uszkodzenie bębna.
Upewnij się, że używasz standardowego papieru o zawartości miazgi co najmniej 80%, to znaczy, że nie więcej niż 20%
całej masy papieru składa się z bawełny lub innych włókien.
Obsługiwane rozmiary papieru
To urządzenie obsługuje następujące rozmiary papieru.
Wymiary podane w poniższej tabeli uwzględniają tolerancję wymiarową ±0,7 mm dla długości i szerokości. Kąty
narożników muszą mieścić się w zakresie 90° ± 0,2°.
Taca uniwersalna
Kaseta lub taca uniwersalna
A6-R (105 × 148 mm)
A3 (297 × 420 mm)
B6-R (128 × 182 mm)
B4 (257 × 364 mm)
Hagaki (100 × 148 mm)
A4 (297 × 210 mm)
Oufuku Hagaki (148 × 200 mm)
A4-R (210 × 297 mm)
Executive (7 1/4 × 10 1/2")
B5 (257 × 182 mm)
Koperta DL (110 × 220 mm)
B5-R (182 × 257 mm)
Koperta C5 (162 × 229 mm)
A5-R (148 × 210 mm)
Koperta C4 (229 × 324 mm)
Folio (210 × 330 mm)
ISO B5 (176 × 250 mm)
Ledger
Koperta #10 (Commercial #10) (4 1/8 × 9 1/2")
Legal
Koperta #9 (Commercial #9) (3 7/8 × 8 7/8")
Letter
Koperta #6 (Commercial #6 3/4) (3 5/8 × 6 1/2")
Letter-R
Koperta Monarch (3 7/8 × 7 1/2")
Statement-R
Youkei 2 (114 × 162 mm)
Oficio II
Youkei 4 (105 × 235 mm)
216 × 340 mm
Wpis rozmiaru (98 × 148 to 297 × 432 mm)
8K (273 × 394 mm)
16K (273 × 197 mm)
16K-R (197 × 273 mm)
Gładkość
Powierzchnia papieru musi być gładka, ale nie może być powlekana. W przypadku papieru zbyt gładkiego i śliskiego
może się zdarzyć, że kilka arkuszy zostanie podanych na raz, powodując zacięcie.
Gramatura papieru
W krajach stosujących system metryczny gramatura papieru podawana jest w gramach na arkusz papieru
o powierzchni jednego metra kwadratowego. W Stanach Zjednoczonych gramatura papieru jest podawana w funtach na
jedną ryzę (500 arkuszy) papieru przyciętego do standardowego rozmiaru (albo rozmiaru handlowego) dla danego
gatunku papieru. Papier zbyt ciężki albo zbyt lekki może nie być podawany prawidłowo lub powodować zacięcia, co
może prowadzić do przyspieszonego zużycia urządzenia. Stosowanie papieru o różnej gramaturze (tzn. grubości) może
powodować przypadkowe podanie kilku arkuszy naraz, jak również zamazywanie oraz inne problemy związane
z drukowaniem, jeżeli toner nie będzie właściwie przywierał do papieru.
6-7
Dodatek > Papier
Grubość
Unikaj stosowania zbyt grubego albo zbyt cienkiego papieru. Oznaką tego, że papier jest zbyt cienki, mogą być
problemy z zacięciami papieru albo podawanie kilku arkuszy naraz. Zacięcia papieru mogą także oznaczać, że papier
jest zbyt gruby. Właściwa grubość papieru wynosi od 0,086 do 0,230 mm.
Wilgotność
Wilgotność papieru to stosunek wilgotności do stanu suchego wyrażony w procentach. Wilgotność wpływa na
podawanie papieru, jego właściwości elektrostatyczne oraz na przywieranie tonera.
Wilgotność papieru zależy od wilgotności względnej panującej w pomieszczeniu. Duża wilgotność względna powoduje,
że papier staje się wilgotny, jego brzegi rozciągają się i sprawia on wrażenie, jakby był pofałdowany. Niska wilgotność
względna sprawia, że papier traci wilgoć, jego brzegi skracają się i zmniejsza się kontrast druku.
Pofałdowane lub naprężone brzegi mogą powodować ślizganie się papieru podczas podawania. Staraj się utrzymywać
wilgotność papieru na poziomie 4 do 6%.
Aby utrzymać właściwy poziom wilgotności, zastosuj się do poniższych wskazówek.
•
Przechowuj papier w chłodny, dobrze przewietrzanym miejscu.
•
Przechowuj papier w płaskim położeniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Po otwarciu opakowania zamknij go
ponownie szczelnie, jeżeli papier ma być nieużywany przez dłuższy okres czasu.
•
Przechowuj papier w oryginalnym opakowaniu i w pudełku. Włóż paletę pod karton, aby umieścić go ponad
posadzką. Szczególnie w okresach intensywnych opadów trzymaj papier w bezpiecznej odległości od posadzek
drewnianych lub betonowych.
•
Przed użyciem papieru, który był przechowywany przez dłuższy czas, przetrzymaj go przez przynajmniej 48 godzin
w warunkach właściwej wilgotności.
•
Nie przechowuj papieru w miejscach narażonych na działanie ciepła, światła słonecznego lub wilgoci.
Inne parametry papieru
Porowatość: gęstość włókien papieru.
Sztywność: papier musi być odpowiednio sztywny, gdyż w innym wypadku będzie się wyginał w urządzeniu, powodując
zacięcia.
Zwijanie: większość rodzajów papieru ma naturalną tendencję do zwijania się po otwarciu opakowania. Gdy papier
przechodzi przez moduł utrwalania, zwija się nieco do góry. Aby uzyskać płaskie wydruki, wkładaj papier tak, aby zwijał
się w kierunku spodu tacy na papier.
Elektryczność statyczna: w procesie drukowania papier zostaje naładowany elektrostatycznie, dzięki czemu toner
przywiera do papieru. Wybierz papier, który szybko się rozładowuje, dzięki czemu kopie nie będą przywierać do siebie.
Białość: białość papieru wpływa na kontrast wydruku. Dla uzyskania wyraźnych, jasnych kopii stosuj możliwie biały
papier.
Jakość: problemy z urządzeniem mogą się pojawić na skutek nierównomierności wymiarów arkuszy papieru, braku
prostokątności narożników, szorstkości brzegów, niedocięcia arkuszy albo pomięcia brzegów lub narożników. Aby
zapobiec wystąpieniu tych problemów, zachowaj szczególną ostrożność podczas samodzielnego cięcia papieru.
Opakowanie: wybieraj papier prawidłowo zapakowany i ułożony w pudełkach. Najlepiej, gdy opakowanie jest pokryte
powłoką zabezpieczającą przed wilgocią.
Papier poddany obróbce specjalnej: nie zalecamy drukowania na następujących rodzajach papieru, nawet jeśli
spełniają one podstawowe specyfikacje. W przypadku stosowania tych rodzajów papieru, należy zakupić najpierw
niewielką ilość i przeprowadzić test.
•
Papier błyszczący
•
Papier ze znakami wodnymi
•
Papier o nierównej powierzchni
•
Papier perforowany
6-8
Dodatek > Papier
Papier specjalny
W tej sekcji opisano drukowanie na specjalnych papierach i nośnikach do drukowania.
Można stosować następujące papiery i nośniki:
•
Folie
•
Papier wstępnie zadrukowany
•
Papier czerpany
•
Papier makulaturowy
•
Papier cienki (od 60 g/m² do 64 g/m² lub mniej)
•
Z nagłówkiem
•
Papier kolorowy
•
Papier dziurkowany
•
Koperty
•
Tektura (Hagaki)
•
Papier gruby (od 106 g/m² do 256 g/m² lub mniej)
•
Etykiety
•
Papier wysokiej jakości
W przypadku korzystania z tych rodzajów papierów i nośników, wybieraj te, które zostały wyprodukowane specjalnie
z myślą o kopiarkach lub drukarkach stronicowych (takich jak drukarki laserowe). Do drukowania na foliach, grubym
papierze, kopertach, plikach kart i etykietach używaj tacy uniwersalnej.
Wybór papieru specjalnego
Chociaż papier specjalny spełniający podane wymagania może być używany w tym urządzeniu, jakość druku będzie się
znacznie wahać ze względu na różnice w strukturze i jakości papieru specjalnego. Z tego względu papier specjalny
wywołuje problemy związane z drukowaniem dużo częściej niż to się dzieje w przypadku typowego papieru. Przed
zakupem dużej ilości papieru specjalnego wykonaj test drukowania na niewielkiej próbce, aby się upewnić, że jakość
druku jest zadowalająca. Poniżej podano ogólne wskazówki dotyczące drukowania na papierze specjalnym. Nie
ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia użytkownika ani uszkodzenia urządzenia spowodowane wilgotnością
albo parametrami papieru specjalnego.
Do drukowania na papierze specjalnym użyj kasety albo tacy uniwersalnej.
Folie
Folie muszą wytrzymać ciepło powstające podczas procesu drukowania. Folie muszą spełniać następujące wymagania.
Odporność na ciepło
Muszą być odporne na działanie temperatury przynajmniej 190°C
Grubość
od 0,100 do 0,110 mm
Materiał
Poliester
Dokładność wymiarowa
±0,7 mm
Prostokątność narożników
90° ±0,2°
Aby uniknąć problemów, stosuj do drukowania na foliach tacę uniwersalną i wkładaj folie dłuższą krawędzią skierowaną
w stronę urządzenia.
Jeżeli folie często zacinają się na wyjściu z urządzenia, spróbuj delikatnie ciągnąć za krawędź folii w momencie jest
wysuwania z urządzenia.
6-9
Dodatek > Papier
Etykiety
Pamiętaj, aby podawać etykiety z tacy uniwersalnej.
Podczas wybierania etykiet zwróć szczególną uwagę na to, aby klej nie mógł wejść kontakt z żadną częścią urządzenia
oraz aby etykiety nie odklejały się łatwo od arkusza spodniego. Materiały samoprzylepne przyklejone do bębna albo do
wałków oraz odklejone etykiety pozostające w urządzeniu mogą spowodować awarię.
W przypadku drukowania na etykietach użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakość druku oraz możliwe problemy.
Arkusz górny
Warstwa samoprzylepna
Arkusz spodni
Etykiety składają się z trzech warstw, jak pokazano na rysunku. Warstwa samoprzylepna zawiera materiały łatwo
podatne na działanie sił występujących w urządzeniu. Arkusz spodni służy za podkład dla arkusza górnego aż do
odklejenia etykiet. Taka budowa etykiet może powodować wiele problemów.
Powierzchnia przeznaczona do drukowania musi być całkowicie pokryta arkuszem górnym. Brak pojedynczych etykiet
może prowadzić do odklejania się pozostałych etykiet, powodując poważne awarie.
Niektóre rodzaje papieru etykietowego cechują się dużymi marginesami na arkuszu górnym. W takich przypadkach nie
odklejaj tych marginesów od arkusza spodniego przed zakończeniem drukowania.
Dozwolone
Niedozwolone
Arkusz
górny
Arkusz spodni
Stosuj papier etykietowy zgodny z poniższą specyfikacją.
Gramatura arkusza górnego
od 44 do 74 g/m²
Gramatura papieru (łączna gramatura papieru)
od 104 do 151 g/m²
Grubość arkusza górnego
od 0,086 do 0,107 mm
Łączna grubość papieru
od 0,115 do 0,160 mm
Wilgotność
od 4 do 6% (całkowita)
6-10
Dodatek > Papier
Hagaki
Rąbki
Rąbki
Przed włożeniem papieru Hagaki do tacy uniwersalnej, przekartkuj go i ustaw równo jego brzegi. Jeśli papier Hagaki jest
pomarszczony, przed załadowaniem należy go wygładzić. Drukowanie na pomarszczonym papierze Hagaki może
powodować zacięcia.
Używaj nieskładanego papieru Oufuku Hagaki (dostępnego w urzędach pocztowych). Papier Hagaki może w niektórych
przypadkach mieć szorstkie brzegi powstałe na skutek działania maszyny do cięcia papieru na tylnej stronie. Zlikwiduj
takie szorstkie brzegi, kładąc papier Hagaki na płaskiej powierzchni i przesuwając ostrożnie kilka razy linijką po brzegu
papieru.
Koperty
Do drukowania na kopertach używaj tacy uniwersalnej.
Ze względu na budowę kopert, równomierne drukowanie na całej powierzchni koperty może nie być możliwe we
wszystkich przypadkach. Szczególnie cienkie koperty mogą zostać czasami pomarszczone w czasie przechodzenia
przez urządzenie. Przed zakupem dużej liczby kopert wykonaj test drukowania na niewielkiej próbce, aby się upewnić,
że jakość druku jest zadowalająca.
Przechowywanie kopert przez dłuższy okres czasu może prowadzić do ich pomarszczenia. Należy w związku z tym
przechowywać koperty w szczelnie zamkniętym opakowaniu aż do momentu ich użycia.
Pamiętaj o następujących kwestiach.
•
Nie używaj kopert z odsłoniętą częścią klejącą. Nie używaj ponadto kopert, w których część klejąca odsłania się po
zdjęciu powłoki zewnętrznej. Odłączenie się powłoki zewnętrznej w urządzeniu mogłoby spowodować poważne
uszkodzenie urządzenia.
•
Nie używaj kopert specjalnych. Nie używaj na przykład kopert z otworem do zamknięcia klapki sznurkiem albo kopert
z okienkiem otwartym lub foliowym.
•
Jeżeli występują zacięcia, ładuj na raz mniejszą liczbę kopert.
Gruby papier
Przed włożeniem grubego papieru do tacy uniwersalnej, przekartkuj go i ustaw równo jego brzegi. Gruby papier może
w niektórych przypadkach mieć szorstkie brzegi powstałe na skutek działania maszyny do cięcia papieru na tylnej
stronie. Zlikwiduj takie szorstkie brzegi, kładąc papier na płaskiej powierzchni i przesuwając ostrożnie kilka razy linijką
po brzegu papieru. Drukowanie na papierze z szorstkimi brzegami może powodować zacięcia papieru.
NOTATKA
Jeżeli papier nie jest podawany płynnie nawet po jego wygładzeniu, załaduj papier do tacy uniwersalnej z przednim
brzegiem uniesionym o kilka milimetrów.
Papier kolorowy
Papier kolorowy musi być zgodny ze specyfikacją podaną na stronie 6-6. Dodatkowo, pigmenty zastosowane
w papierze muszą wytrzymać ciepło powstające podczas procesu drukowania (do 200°C).
6-11
Dodatek > Papier
Papier wstępnie zadrukowany
Papier wstępnie zadrukowany musi być zgodny ze specyfikacją podaną na stronie 6-6. Kolorowy atrament musi
wytrzymać ciepło powstające podczas procesu drukowania. Musi on być także odporny na działanie oleju silikonowego.
Nie stosuj papieru z powierzchnią poddaną obróbce, takiego jak papier błyszczący stosowany w kalendarzach.
Papier makulaturowy
Papier makulaturowy musi być zgodny ze specyfikacją podaną na stronie 6-6; należy jednak zwrócić uwagę na jego
białość.
NOTATKA
Przed zakupem dużej ilości papieru makulaturowego wykonaj test drukowania na niewielkiej próbce, aby się upewnić,
że jakość druku jest zadowalająca.
Papier powlekany
Papier powlekany powstaje przez nałożenie na powierzchnię zwykłego papieru powłoki, która pozwala osiągnąć wyższą
jakość wydruków. Papier powlekany jest używany zwłaszcza przy wydrukach o wysokiej jakości.
Powierzchnia papieru o wysokiej lub podwyższonej jakości jest powlekana specjalnymi środkami, które pozwalają na
lepsze przyleganie atramentu i wygładzają powierzchnię kartki. Środki te są nakładane na dwie strony arkusza lub tylko
na jedną. Strona powleczona jest błyszcząca.
WAŻNE
Podczas drukowania na papierze powlekanym w wilgotnym środowisku należy upewnić się, czy papier jest
suchy. Wilgoć może spowodować sklejanie się arkuszy podawanych do urządzenia. Podczas drukowania w
bardzo wilgotnych warunkach arkusze papieru powlekanego należy wkładać pojedynczo.
6-12
Dodatek > Parametry
Parametry
WAŻNE
Parametry mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Funkcje wspólne
Pozycja
Opis
Model 20 str./min
Model 25 str./min
Typ
Biurkowy
Metoda drukowania
Czterokolorowe wydruki elektrofotograficzne (CMYK) przy użyciu podwójnego systemu
bębna (4)
Technika zapisu obrazu
Przy użyciu lasera półprzewodnikowego i elektrofotografii
Gramatura
papieru
Kaseta
Od 60 do 256 g/m²
Taca uniwersalna
Od 60 do 256 g/m²
Typ nośnika
Kaseta
Zwykły, szorstki, kalka, makulaturowy, zadrukowany, czerpany, kolorowy, dziurkowany,
z nagłówkiem, gruby, wysokiej jakości oraz niestandardowy od 1 do 8 (dupleks: tak
samo jak w trybie jednostronnym)
Taca uniwersalna
Zwykły, folia (do rzutników), szorstki, kalka, etykiety, makulaturowy, zadrukowany,
czerpany, karton, kolorowy, dziurkowany, z nagłówkiem, gruby, koperta, powlekany,
wysokiej jakości, niestandardowy od 1 do 8
Kaseta
Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, A3, A4-R, A4, A5-R, B4, B5-R,
B5, Folio, 216 × 340 mm, 8K, 16K-R, 16K
Taca uniwersalna
Maks.: Ledger/A3
Rozmiar papieru
Min.: Statement-R/A6-R
Pojemność
papieru
Kaseta
500 arkuszy (80 g/m²)
Taca uniwersalna
100 arkuszy (80 g/m², Letter/A4 lub mniejszy)
25 arkuszy (80 g/m², większy niż Letter/A4)
Pojemność tacy
wyjściowej
Taca wewnętrzna
250 arkuszy (80 g/m²)
Separator zadań
30 arkuszy (80 g/m²)
Pamięć główna
Standardowo
1024 MB
Maksymalnie
2048 MB
Standardowo
Złącze interfejsu USB: 1 (USB Hi-Speed)
Interfejs
Wejścia pamięci USB: 2 (USB Hi-Speed)
Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Warunki otoczenia
Opcja
eKUIO: 2
Temperatura
Od 10 do 32,5°C
Wilgotność
Od 15 do 80%
Wysokość
Maksymalnie 2500 m
Oświetlenie
Maksymalnie 1500 luksów
6-13
Dodatek > Parametry
Pozycja
Opis
Model 20 str./min
Czas nagrzewania
(22°C, 60%)
Urządzenie
włączone
55 s lub mniej
Tryb uśpienia
23 s lub mniej
Model 25 str./min
45 s lub mniej
Wymiary (sz. × gł. × wys.)
590 × 590 × 748 mm
Waga (z pojemnikiem z tonerem)
Ok. 80 kg
Wymagane miejsce (sz. × gł.)
874 × 590 mm (z tacą uniwersalną)
Zasilanie
Specyfikacja modelu na napięcie 230 V: od 220 do 240 V (50/60 Hz, 7,2 A)
Wyposażenie opcjonalne
Podajnik papieru (jedna kaseta), podajnik papieru (podwójna kaseta), finiszer
dokumentów, zestaw FAKSU, rozszerzenie pamięci, zestaw do uwierzytelniania
kartami, karta Gigabit Ethernet, klawiatura USB
Funkcje kopiowania
Pozycja
Opis
Model 20 str./min
Maksymalna
prędkość
kopiowania
Model 25 str./min
Wydruki
pełnokolorowe
Wydruki czarnobiałe
Wydruki
pełnokolorowe
Wydruki czarnobiałe
Letter/A4
20 arkuszy/min
20 arkuszy/min
25 arkuszy/min
25 arkuszy/min
Letter-R/A4-R
14 arkuszy/min
14 arkuszy/min
17 arkuszy/min
17 arkuszy/min
Ledger/A3
8 arkuszy/min
10 arkuszy/min
9 arkuszy/min
13 arkuszy/min
Legal/B4
9 arkuszy/min
10 arkuszy/min
10 arkuszy/min
13 arkuszy/min
B5
20 arkuszy/min
20 arkuszy/min
25 arkuszy/min
25 arkuszy/min
B5-R
14 arkuszy/min
14 arkuszy/min
17 arkuszy/min
17 arkuszy/min
A5-R
10 arkuszy/min
10 arkuszy/min
13 arkuszy/min
13 arkuszy/min
Czas pierwszego wydruku (A4, z
kasety)
Wydruki pełnokolorowe: 13,6 s lub mniej, monochromatyczne: 11,7 s lub mniej
Poziom powiększenia
Tryb ręczny: od 25 to 400%, narastająco co 1%
Tryb automatyczny: wstępne ustawianie zmniejszania/powiększania
Kopiowanie ciągłe
Od 1 do 999 kopii
Rozdzielczość
600 × 600 dpi
Obsługiwane typy oryginałów
Arkusz, książka, obiekty trójwymiarowe (maksymalny rozmiar oryginału: Ledger/A3)
System podawania oryginałów
Zamontowany na stałe
6-14
Dodatek > Parametry
Funkcje drukowania
Pozycja
Opis
Model 20 str./min
Prędkość
drukowania
Model 25 str./min
Wydruki
pełnokolorowe
Wydruki czarnobiałe
Wydruki
pełnokolorowe
Wydruki czarnobiałe
Letter/A4
20 arkuszy/min
20 arkuszy/min
25 arkuszy/min
25 arkuszy/min
Letter-R/A4-R
14 arkuszy/min
14 arkuszy/min
17 arkuszy/min
17 arkuszy/min
Ledger/A3
10 arkuszy/min
10 arkuszy/min
13 arkuszy/min
13 arkuszy/min
Legal/B4
10 arkuszy/min
10 arkuszy/min
13 arkuszy/min
13 arkuszy/min
B5
20 arkuszy/min
20 arkuszy/min
25 arkuszy/min
25 arkuszy/min
B5-R
14 arkuszy/min
14 arkuszy/min
17 arkuszy/min
17 arkuszy/min
A5-R
10 arkuszy/min
10 arkuszy/min
13 arkuszy/min
13 arkuszy/min
Czas pierwszego wydruku (A4, z
kasety)
Wydruki pełnokolorowe: 14,0 s lub mniej
Wydruki czarno-białe: 11,0 s lub mniej
Wydruki pełnokolorowe: 12,0 s lub mniej
Wydruki czarno-białe: 10,0 s lub mniej
Rozdzielczość
600 × 600 dpi
System operacyjny
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server
2008, Apple Macintosh OS X
Język opisu strony
PRESCRIBE
Emulacja
PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (zgodny z językiem PostScript 3)
Skaner
Pozycja
Wymagania systemowe
Opis
Procesor: 600 MHz lub szybszy
RAM: 128 MB lub więcej
Rozdzielczość
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 × 100 dpi, 200 × 400 dpi (w tym
rozdzielczości w trybie faksu)
Format pliku
TIFF (JPEG6.0, tn2), JPEG, XPS, PDF (1.4, /A)
Prędkość skanowania*
(Format A4 poziomo, rozdzielczość 300 dpi, jakość obrazu: oryginalny
tekst/zdjęcie)
1-stronne: mono, 40 obr./min; kolor, 40 obr./min
Protokół sieciowy
TCP/IP
System transmisji
Transmisja za
pośrednictwem
komputera
SMB: Skanowanie do SMB
Transmisja
wiadomości e-mail
SMTP: Skanowanie do wiadomości e-mail
FTP: Skanowanie do FTP, FTP przez SSL
Skanowanie TWAIN**
Skanowanie WIA***
*
W przypadku stosowania procesora dokumentów (z wyjątkiem skanowania TWAIN i WIA)
** Dostępne systemy operacyjne: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008
*** Dostępne systemy operacyjne: Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008
6-15
Dodatek > Parametry
Procesor dokumentów
Pozycja
Opis
Oryginalna metoda podawania papieru
Automatyczne podawanie
Obsługiwane typy oryginałów
Oryginały arkuszowe
Rozmiar papieru
Maks.: Ledger/A3, minimum: Statement-R/A5-R
Gramatura papieru
45 do 160 g/m²
Pojemność
maksymalnie 50 arkuszy (50 to 80 g/m²)
Różne rozmiary oryginałów (automatyczne wybieranie): maksymalnie 30
arkuszy (50 to 80 g/m²)
Wymiary (sz.) × (dł.) × (wys.)
590 × 489 × 123 mm
Waga
Ok. 7 kg lub mniej
Podajnik papieru (jedna kaseta) (opcja)
Pozycja
Opis
Metoda podawania papieru
Podawanie z tarciem (liczba arkuszy: 500, 80 g/m², 1 kaseta)
Rozmiar papieru
Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, A3, A4-R, A4,
A5-R, B4, B5-R, B5, Folio, 216 × 340 mm, 8K, 16K-R, 16K
Obsługiwane rodzaje papieru
Gramatura papieru: od 52 do 256 g/m²
Typy nośników: standardowy, z odzysku, kolorowy
Wymiary (sz.) × (dł.) × (wys.)
590 × 589 × 352 mm
Waga
ok. 21 kg
Podajnik papieru (podwójna kaseta) (opcja)
Pozycja
Opis
Metoda podawania papieru
Podawanie z tarciem (liczba arkuszy: 500, 80 g/m², 2 kaseta)
Rozmiar papieru
Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Oficio II, A3, A4-R, A4,
A5-R, B4, B5-R, B5, Folio, 216 × 340 mm, 8K, 16K-R, 16K
Obsługiwane rodzaje papieru
Gramatura papieru: od 52 do 256 g/m²
Typy nośników: standardowy, z odzysku, kolorowy
Wymiary (sz.) × (dł.) × (wys.)
590 × 589 × 352 mm
Waga
ok. 21 kg
6-16
Dodatek > Parametry
Finiszer dokumentów (opcja)
Pozycja
Opis
Liczba tac
1 taca
Rozmiar papieru (bez zszywania)
Ledger, Legal, Oficio II, A3, B4, Folio, 216 × 340 mm, 8K: 250 arkuszy
Letter, Letter-R, Executive-R, Statement-R, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R,
16K: 500 arkuszy
Obsługiwana gramatura papieru
od 52 do 256 g/m² (ze zszywaniem: 90 g/m² lub mniej)
Maksymalna liczba zszywanych arkuszy
Ledger, Legal, Oficio II, A3, B4, 216 × 340 mm, 8K: 25 arkuszy
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, B5-R, 16K: 50 arkuszy
(Gramatura papieru: 90 g/m² lub mniej)
Wymiary (sz.) × (dł.) × (wys.)
416 × 521 × 275,5 mm
Waga
ok. 12 kg
Dane dotyczące ochrony środowiska
Pozycja
Opis
Czas powrotu z trybu niskiego poboru energii
10 s lub mniej
Czas wejścia w tryb niskiego poboru energii
3 minut
Czas powrotu z trybu uśpienia
23 s lub mniej
Czas wejścia w tryb uśpienia
Model 20 str./min: 20 minut
Model 25 str./min: 30 minut
Drukowanie dwustronne
Standardowo
NOTATKA
Skonsultuj się z dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu, aby uzyskać informacje na temat zalecanych rodzajów
papieru.
EN ISO 7779
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.
6-17
Dodatek > Parametry
6-18
Indeks
L
Numeryczne
M
2-str./Oryginał książka 3-39
A
Margines 3-48
Metoda podłączenia 2-8
Monotype Imaging License Agreement 1-8
Aplikacje 6-3
Automatyczne uśpienie 2-14
N
Logowanie 3-13
Nazwy części 2-2
C
O
Czas pierwszego wydruku 6-14, 6-15
Czyszczenie
Procesor dokumentów 5-7
Szklana płyta 5-7
D
Data/czasomierz 2-15
Dupleks 4-4
E
Ekran pomocy 3-29
Embedded Web Server 2-16
F
Format pliku 3-60
Funkcja automatycznego kopiowania dwustronnego 1-9
Funkcja sterowania oszczędnością energii 1-9
Funkcje opcjonalne 6-3
G
Gęstość 3-53
Główny wyłącznik zasilania 2-4
Gniazdo pamięci USB 2-2
GPL/LGPL 1-6
I
Informacja o kończeniu zadania 3-63
Informacje prawne 1-6
Interfejs opcjonalny 2-4
Interfejs sieciowy 2-4, 2-8
Interfejs USB 2-4, 2-8
K
Kabel sieciowy
Podłączanie 2-9
Kabel zasilania
Podłączanie 2-10
Kaseta 2-2
Ładowanie papieru 3-3
Konwencje dotyczące bezpieczeństwa użyte w tym
podręczniku 1-2
Kopiowanie 4-1
Kreator instalacji urządzenia 2-15
Kreator szybkiej konfiguracji 3-27
Kwestia nazw handlowych 1-6
Obraz oryginału 3-55
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania 1-5
Ograniczenia prawne dotyczące skanowania 1-5
Open SSL License 1-6
Orientacja oryginału 3-35
Original SSLeay License 1-7
Oryginały
Ładowanie oryginałów 3-7
Rozmiar oryginału 3-33
Oryginały różnych rozmiarów 3-37
Ostrość 3-56
Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji 1-3
Otoczenie 1-3
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku 1-10
P
Panel dotykowy 2-7
Panel operacyjny 2-2, 2-6
Papier
Ładowanie do kaset 3-3
Ładowanie kopert 3-6
Ładowanie na tacę uniwersalną 3-5
Papier specjalny 6-9
Parametry 6-6
Przed załadowaniem 3-2
Właściwy papier 6-6
Papier makulaturowy 1-9, 6-12
Papier powlekany 6-12
Parametry
Dane dotyczące ochrony środowiska 6-17
Drukarka 6-14, 6-15
Finiszer dokumentów 6-17
Podajnik papieru (jedna kaseta) 6-16
Podajnik papieru (podwójna kaseta) 6-16
Procesor dokumentów 6-16
Skaner 6-15
Urządzenie 6-13
Płyta dociskowa 2-2
Płyta oryginałów 2-3
Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału 2-2
Podłączanie
Kabel sieci LAN 2-9
Kabel zasilania 2-10
Pojemnik na zużyty toner 2-3
Wymiana 5-4
Pojemnik z tonerem 2-3
Wymiana 5-2
Indeks-1
Pokrywa przednia 2-2
Połączenie
Przygotowywanie 2-8
Ustawienie 2-15
Powiększenie
Wyślij/zapisz 3-59
Prawa pokrywa 2-2
Prędkość drukowania 6-15
Procesor dokumentów 2-2
Program Energy Star 1-9
Prowadnica długości papieru 2-3
Prowadnica szerokości oryginałów 2-3
Prowadnica szerokości papieru 2-3
Przygotowanie kabli 2-8
Wyłączanie zasilania 2-11
Wysyłanie wiadomości e-mail 2-17
Z
Zadanie
Anulowanie 3-30
Zapobieganie przesiąkaniu 3-58
Zastąp priorytet 3-66
Zszywka 3-51
R
Regulacja gęstości tła 3-57
Rozdzielczość 6-14, 6-15
Rozdzielczość skanowania 3-54
Rozmiar oryginału 3-33
S
Ściereczka 2-3
Separator zadań 2-2
Skala szarości 3-62
Skanowanie ciągłe 3-42
Skróty
Edytowanie i usuwanie 3-25
Rejestrowanie 3-23
Używanie 3-26
Sortuj/przesunięcie 3-46
Sprawdzanie licznika 3-12
Symbole 1-2
Szyba skanera 2-2
T
Taca uniwersalna 2-3
Ładowanie papieru 3-5
Taca wewnętrzna 2-2
Tryb niskiego poboru energii 2-13
Tryb uśpienia 2-14
U
Uchwyty 2-2, 2-4
Ulubione 3-15
Edytowanie i usuwanie 3-19
Rejestrowanie 3-15
Używanie 3-21
Usuwanie awarii 5-9
Uzupełnianie zszywek 5-5
W
Włączanie 2-11
Wpis nazwy pliku 3-65
Wskaźnik załadowania oryginałów 2-3
Wybór kolorów 3-62
Wybór papieru 3-44
Wyjście papieru 3-45
Wylogowanie 3-14
Indeks-2
TA Triumph-Adler GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement