Triumph-Adler P-4035i MFP Copy system Instrukcja obsługi

Triumph-Adler P-4035i MFP Copy system Instrukcja obsługi
PL
Faksu
P-4035i / P-5035i MFP / P-6035i MFP
Podręcznik obsługi
P-4035i MFP / P-5035i MFP / P-6035i MFP
Faksu
Kopia / Wydruk / Skan / Faks
A4
Spis treści
Spis treści ..................................................................................................................................i
Wstęp ...................................................................................................................................... iii
Informacje o Podręczniku obsługi faksu (tym podręczniku) .................................................... iii
Rozdziały w podręczniku ............................................................................................... iii
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku .................................................................. iv
1
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa ..................... 1-1
Powiadomienie ..................................................................................................................... 1-2
Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym podręczniku .................................. 1-2
Informacje o Podręczniku obsługi .............................................................................. 1-3
Informacje prawne ...................................................................................................... 1-3
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ............................................................. 1-3
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE ............................................................. 1-4
Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej ............................................. 1-4
Przepisy techniczne dotyczące urządzeń końcowych ............................................... 1-5
Deklaracja zgodności sieciowej ................................................................................. 1-5
Informacja o znakach towarowych ............................................................................. 1-6
2
Przed użyciem faksu ............................................................ 2-1
Nazwy i funkcje części ......................................................................................................... 2-2
Urządzenie ................................................................................................................. 2-2
Panel operacyjny ........................................................................................................ 2-4
Panel dotykowy .......................................................................................................... 2-5
Klawisze Enter oraz Quick No. Search ...................................................................... 2-6
Kreator szybkiej konfiguracji (Konfiguracja faksu) ................................................................ 2-7
Elementy konfiguracji faksu ....................................................................................... 2-7
Procedura konfiguracji faksu ...................................................................................... 2-8
Ustawianie daty i godziny ..................................................................................................... 2-9
Ustawienie PBX (dotyczy tylko Europy) ............................................................................. 2-11
3
Wysyłanie faksów ................................................................. 3-1
Podstawowa procedura transmisji ........................................................................................ 3-2
Sprawdzanie stanu wysyłania .................................................................................... 3-4
Wysyłanie z wymuszeniem pierwszeństwa ................................................................ 3-4
Anulowanie transmisji ................................................................................................ 3-6
Stosowanie funkcji ponownego wybierania ................................................................ 3-8
Metody wprowadzania miejsca docelowego ........................................................................ 3-9
Wprowadzanie numeru faksu miejsca docelowego za pomocą klawiszy numerycznych .......... 3-9
Wybieranie odbiorców z książki adresowej .............................................................. 3-11
Wybieranie za pomocą klawiszy szybkiego dostępu ............................................... 3-13
Stosowanie klawisza szybkiego wybierania ............................................................. 3-14
Rozsyłanie ................................................................................................................ 3-15
Logowanie/Wylogowywanie ............................................................................................... 3-17
Logowanie przy włączonym rozliczaniu użytkownika ............................................... 3-17
Logowanie przy włączonym rozliczaniu zadań ........................................................ 3-18
4
Odbiór faksów ...................................................................... 4-1
Automatyczny odbiór faksów ................................................................................................ 4-2
Metoda odbioru .......................................................................................................... 4-2
Sprawdzanie i zmienianie metody odbioru ................................................................. 4-2
Przepływ odbioru ........................................................................................................ 4-3
Anulowanie transmisji (zrywanie komunikacji) ........................................................... 4-3
Odbiór ręczny ....................................................................................................................... 4-4
Przepływ odbioru ........................................................................................................ 4-4
i
Funkcje odbioru faksów ........................................................................................................ 4-5
Ustawienia odbioru faksów ................................................................................................... 4-6
Druk dwustronny ........................................................................................................ 4-6
Druk 2 w 1 .................................................................................................................. 4-6
Druk. ciągłe ................................................................................................................ 4-6
Data/godzina odbioru ................................................................................................. 4-6
Rodzaj nośnika wydruku ............................................................................................ 4-7
5
Korzystanie z przydatnych funkcji faksu ............................. 5-1
Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego ........................................................... 5-2
Automatyczne włączanie faksu lub telefonu .............................................................. 5-2
Automatyczne włączanie faksu lub automatycznej sekretarki ................................... 5-4
Odbiór DRD (dostępny tylko w wersjach calowych) ................................................... 5-6
Wysyłanie ręczne ....................................................................................................... 5-8
Odbiór ręczny ............................................................................................................. 5-9
Funkcja zdalnego przełączania ................................................................................ 5-11
6
Rozwiązywanie problemów .................................................. 6-1
Funkcjonowanie wskaźników podczas operacji wysyłania/odbioru ...................................... 6-2
Reagowanie na miganie wskaźnika Attention ...................................................................... 6-2
Środki ostrożności związane z wyłączaniem zasilania ......................................................... 6-3
Komunikaty ........................................................................................................................... 6-4
Lista kodów błędów .............................................................................................................. 6-5
Rozwiązywanie problemów .................................................................................................. 6-8
7
Dodatek ................................................................................ 7-1
Sposób wpisywania znaków ................................................................................................. 7-2
Ekrany wpisywania ..................................................................................................... 7-2
Dane techniczne ................................................................................................................... 7-3
Mapa menu .......................................................................................................................... 7-5
Indeks ...........................................................................................................................Indeks-1
ii
Wstęp
Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany po to, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,
przeprowadzać rutynową konserwację i rozwiązywać podstawowe problemy, gdy zajdzie taka konieczność. W ten
sposób można utrzymać urządzenie w dobrym stanie.
Przed rozpoczęciem korzystania z faksu należy przeczytać ten podręcznik. Podręcznik należy przechowywać w pobliżu
faksu, aby mieć do niego łatwy dostęp.
Informacje o Podręczniku obsługi faksu (tym
podręczniku)
Rozdziały w podręczniku
Niniejszy podręcznik obsługi zawiera następujące rozdziały.
Rozdział
Spis treści
1
Informacje prawne i zasady
bezpieczeństwa
W tym rozdziale zawarto zasady bezpieczeństwa
dotyczące korzystania z urządzenia oraz informacje
o znakach towarowych.
2
Przed użyciem faksu
Zawiera nazwy części urządzenia i kreatora szybkiej
konfiguracji.
3
Wysyłanie faksów
Zawiera opis ogólnych metod wysyłania faksów i funkcji
przesyłania.
4
Odbiór faksów
Zawiera opis ogólnych metod odbierania faksów i funkcji
odbierania.
5
Korzystanie z przydatnych funkcji
faksu
Zawiera opis przydatnych funkcji faksu, takich jak
przechowywanie faksów otrzymanych w skrzynce
dokumentów w pamięci, przekazywanie faksów
otrzymanych i odpytywanie (funkcja umożliwiająca
odbiorcy wykonywanie połączeń i inicjowanie odbioru
faksu).
6
Rozwiązywanie problemów
Zawiera instrukcje dotyczące reagowania na wyświetlane
błędy i rozwiązywania problemów.
7
Dodatek
Wyjaśnia, jak wprowadzać znaki oraz podaje dane
techniczne faksu.
iii
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku
W poniższym przykładzie użyto programu Adobe Reader X.
Kliknij pozycję spisu treści, aby
przeskoczyć do odpowiedniej strony
podręcznika.
Kliknij ten przycisk, aby przejść do poprzednio wyświetlanej
strony. Umożliwia to wygodne przełączanie na stronę, która
była wyświetlana przed przeskoczeniem do bieżącej strony.
WAŻNE
Oznacza wymogi i ograniczenia
dotyczące prawidłowego
korzystania z urządzenia oraz
zapobiegania uszkodzeniom
urządzenia lub mienia.
NOTATKA
Oznacza dodatkowe omówienie
i informacje dotyczące
wykonywanych operacji.
Patrz
Kliknij podkreślony tekst, aby
przeskoczyć do odpowiedniej
strony.
Oznacza, że nieuwaga lub
niestosowanie się do podanych
zaleceń może spowodować
obrażenia lub uszkodzenia
mechaniczne.
NOTATKA
Elementy wyświetlane w oknie dialogowym programu Adobe Reader zależą od sposobu jego wykorzystywania. Jeżeli
ani spis treści, ani narzędzia nie są wyświetlane, patrz pomoc programu Adobe Reader.
Niektóre elementy są oznaczone w tym podręczniku zgodnie z poniższymi oznaczeniami.
Oznaczenie
Opis
Przykład
[Pogrubienie]
Oznacza klawisze na panelu operacyjnym i przyciski na
ekranie komputera.
Kliknij przycisk [OK].
[Zwykła
czcionka]
Oznacza przyciski na panelu dotykowym.
Naciśnij przycisk [OK].
„Zwykły”
Oznacza komunikat lub ustawienie wyświetlane na
panelu dotykowym lub ekranie komputera.
Zostanie wyświetlony komunikat „Gotowa do
kopiowania”.
Naciśnij klawisz [Start].
Można wybrać z menu „Rozmiar wydruku”.
iv
Oznaczenia stosowane w procedurach obsługi urządzenia
W tym Podręczniku obsługi procedurę naciskania przycisków panelu dotykowego przedstawiono w następujący sposób:
Rzeczywista procedura
Procedura opisana w tym podręczniku
Naciśnij klawisz [System Menu], [
następnie [Dźwięk].
Naciśnij klawisz [System Menu].

Naciśnij przycisk [
], [Ustawienia wspólne], a
]

Naciśnij przycisk [Ustawienia wspólne].

Naciśnij przycisk [Dźwięk]
Dotykane przyciski na panelu dotykowym są oznaczone czerwonym konturem.
Menu systemowe/licznik.
Menu systemu
10:10
Kreator szybkiej konfiguracji
Jzyk
1/5
Naciśnij przyciski [
] lub [
], aby przewijać stronę w górę lub w dół.
Raport
Licznik
Zamknij
Procedury, które składają się z szeregu czynności obejmujących panel operacyjny lub panel dotykowy, są
ponumerowane w sposób przedstawiony poniżej.
Gotowa do wysania.
M.docel:
Na widekach
acuch
Bezporedn.
Przywoaj
Sprawd
Dod.doc.
10:10
Gotowa do wysania.
Funkcje
10:10
FAKS
2
Tryb cichy
Wy.
Rozmiar oryginau
A4
1/4
Orientacja oryginau
Górny brzeg na górze
Dupleks
Ks. adresowa
Funkcje
Zewn. ks. adres.
1-str.
Kl.szybkiego dost.
Ulubione
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
1
v
1
Informacje prawne
i zasady
bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z tymi informacjami. Ten rozdział zawiera informacje
dotyczące następujących zagadnień:
Powiadomienie ................................................................................................................................................... 1-2
Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym podręczniku ................................................................
Informacje o Podręczniku obsługi ............................................................................................................
Informacje prawne ...................................................................................................................................
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ...........................................................................................
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE ...........................................................................................
Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej ...........................................................................
Przepisy techniczne dotyczące urządzeń końcowych .............................................................................
Deklaracja zgodności sieciowej ...............................................................................................................
Informacja o znakach towarowych ...........................................................................................................
1-1
1-2
1-3
1-3
1-3
1-4
1-4
1-5
1-5
1-6
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Powiadomienie
Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym podręczniku
Rozdziały tego podręcznika oraz części faksu oznaczone symbolami zawierają ostrzeżenia dotyczące zabezpieczeń,
które mają chronić użytkownika, inne osoby i znajdujące się w otoczeniu obiekty oraz zapewniać prawidłowe i
bezpieczne użytkowanie urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń
może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.
UWAGA: Oznacza, ze nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń może
spowodować obrażenia lub uszkodzenia mechaniczne.
Symbole
Symbol  wskazuje, że dana część zawiera ostrzeżenia. Wewnątrz symbolu podano określony rodzaj uwagi.
... [Ostrzeżenie ogólne]
... [Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze]
Symbol
wskazuje, że dana część zawiera informacje o czynnościach zabronionych. Rodzaje zabronionych
czynności są podane wewnątrz symbolu.
... [Ostrzeżenie przed zabronionymi czynnościami]
... [Demontaż zabroniony]
Symbol  oznacza, że dana sekcja zawiera informacje o czynnościach obowiązkowych. Rodzaje tych czynności są
określone wewnątrz symbolu.
... [Alarm dotyczący czynności obowiązkowej]
... [Wyciągnij wtyczkę z gniazda]
... [Zawsze podłączaj urządzenie do gniazda sieciowego z uziemieniem]
Jeśli ostrzeżenia w niniejszym podręczniku obsługi są nieczytelne lub jeśli brakuje podręcznika, skontaktuj się
z przedstawicielem serwisu w sprawie wymiany podręcznika.
NOTATKA
Ze względu na wprowadzane usprawnienia informacje zawarte w tym podręczniku mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
1-2
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Informacje o Podręczniku obsługi
Niniejszy podręcznik obsługi zawiera informacje dotyczące korzystania z funkcji faksu niniejszego urządzenia. Przed
rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z podręcznikiem obsługi.
Podczas obsługi należy korzystać z podręcznika obsługi urządzenia w celu uzyskania informacji na tematy wymienione
poniżej.
Otoczenie
Ostrzeżenia dotyczące obsługi
Ładowanie papieru
Wymiana pojemnika z tonerem
Wymiana pojemnika na zużyty toner
Czyszczenie
Usuwanie awarii
Reagowanie na komunikaty o błędach
Usuwanie zaciętego papieru
Informacje prawne
PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ODBIERANYCH
DOKUMENTÓW, JEŚLI POWSTAŁA ONA W WYNIKU USZKODZEŃ SYSTEMU FAKSU, USTEREK,
NIEPRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI LUB DZIAŁANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH, TAKICH JAK PRZERWY
W DOSTAWIE ENERGII. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ STRAT EKONOMICZNYCH LUB UTRATY ZYSKÓW,
SPOWODOWANYCH NIEWYKORZYSTANIEM MOŻLIWOŚCI NA SKUTEK NIEODEBRANIA POŁĄCZEŃ LUB
NAGRANYCH W ZWIĄZKU Z TYM WIADOMOŚCI.
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Podczas używania sprzętu telefonicznego należy zawsze zachować środki ostrożności, w celu zredukowania ryzyka
pożaru, porażenia elektrycznego, uszkodzenia ciała, włączając poniższe:
UWAGA: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, należy używać jedynie przewodu telefonicznego nr.26 AWG lub większego
zgodnego z UL, lub certyfikowanego CSA.
1 Urządzenia nie należy stosować w pobliżu wody, np. wanny lub umywalki, zlewozmywaka lub zlewu gospodarczego,
w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu.
2 Należy unikać używania telefonu (poza bezprzewodowym) podczas burzy z piorunami. Istnieje niewielkie ryzyko
porażenia elektrycznego spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym.
3 Nie należy zgłaszać wycieku gazu, korzystając z telefonu w pobliżu źródła wycieku.
4 Należy stosować wyłącznie przewód zasilania i akumulatory określone w niniejszym podręczniku. Nie należy
umieszczać akumulatorów w ogniu, ponieważ mogą eksplodować. Należy sprawdzić przepisy lokalne dotyczące
instrukcji usuwania takich elementów.
NALEŻY ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJE
1-3
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE
Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire les risques
d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes:
1 Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à
laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2 Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un
risque de choc électrique causé par la foudre.
3 Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite.
4 Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles dans le
feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination des piles.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI 2004/108/EC, 2006/95/EEC, 93/68/EEC, 1999/5/EC i 2009/125/EC
Deklarujemy, przejmując pełną odpowiedzialność, że produkt, którego dotyczy ta deklaracja, jest zgodny z następującymi
specyfikacjami:
Ograniczenia i metody pomiaru parametrów odporności sprzętu
informatycznego
EN55024
Ograniczenia i metody pomiaru zakłóceń radiowych emitowanych
przez sprzęt informatyczny
EN55022 Class B
Ograniczenia emisji zakłóceń harmonicznych dla prądu o natężeniu
16 A na fazę
EN61000-3-2
Ograniczenia wahań napięcia i migotanie w urządzeniach zasilanych
niskim napięciem o natężeniu nominalnym równym 16 A
EN61000-3-3
Bezpieczeństwo eksploatacji sprzętu informatycznego, w tym sprzętu
elektrycznego
EN60950-1
Urządzenie końcowe (TE);
TBR 21
Wymagania przyłączeniowe dotyczące zatwierdzania na obszarze
Europy podłączania urządzeń końcowych do analogowych
publicznych komutowanych sieci telefonicznych (z wyłączeniem
urządzeń końcowych wspomagających usługi telefonii głosowej),
w których adresowanie sieci, jeśli jest zapewnione, wykorzystuje
wybieranie dwutonowe wieloczęstotliwościowe (DTMF).
1-4
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Przepisy techniczne dotyczące urządzeń końcowych
Niniejsze urządzenie końcowe spełnia wymagania następujących norm:
•
TBR21
•
DE 05R00
Narodowa norma
AN dla Niemiec
•
AN 01R00
Norma AN dla Portugalii
•
DE 08R00
Narodowa norma
AN dla Niemiec
•
AN 02R01
Norma AN dla Szwajcarii
i Norwegii
•
DE 09R00
Narodowa norma
AN dla Niemiec
•
AN 05R01
Norma AN dla Niemiec,
Hiszpanii, Grecji,
Portugalii i Norwegii
•
DE 12R00
Narodowa norma
AN dla Niemiec
•
AN 06R00
Norma AN dla Niemiec,
Grecji i Portugalii
•
DE 14R00
Narodowa norma
AN dla Niemiec
•
AN 07R01
Norma AN dla Niemiec,
Hiszpanii, Portugalii
i Norwegii
•
ES 01R01
Narodowa norma
AN dla Hiszpanii
•
AN 09R00
Norma AN dla Niemiec
•
GR 01R00
Narodowa norma
AN dla Grecji
•
AN 10R00
Norma AN dla Niemiec
•
GR 03R00
Narodowa norma
AN dla Grecji
•
AN 11R00
Norma AN dla Portugalii
•
GR 04R00
Narodowa norma
AN dla Grecji
•
AN 12R00
AN dla Hiszpanii
•
NO 01R00
Narodowa norma
AN dla Norwegii
•
AN 16R00
Uwaga ogólna
•
NO 02R00
Narodowa norma
AN dla Norwegii
•
DE 03R00
Narodowa norma AN dla
Niemiec
•
P 03R00
Narodowa norma
AN dla Portugalii
•
DE 04R00
Narodowa norma AN dla
Niemiec
•
P 08R00
Narodowa norma
AN dla Portugalii
Deklaracja zgodności sieciowej
Producent oświadcza, że urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w publicznych komutowanych sieciach
telefonicznych w następujących krajach:
Austria
Francja
Liechtenstein
Słowacja
Belgia
Niemcy
Litwa
Słowenia
Bułgaria
Grecja
Luksemburg
Hiszpania
Cypr
Węgry
Malta
Szwecja
Czechy
Islandia
Norwegia
Szwajcaria
Dania
Irlandia
Polska
Holandia
Estonia
Włochy
Portugalia
Wielka Brytania
Finlandia
Łotwa
Rumunia
1-5
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Informacja o znakach towarowych
•
Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7,
Windows Server 2012, Windows 8 i Internet Explorer są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript są znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation.
•
IBM i IBM PC/AT są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation.
Wszystkie pozostałe nazwy firm i produktów użyte w niniejszym podręczniku obsługi są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. W niniejszym podręczniku nie stosuje się znaków ™ i ®.
1-6
2
Przed użyciem faksu
Niniejszy rozdział zawiera opisy następujących tematów:
Nazwy i funkcje części ....................................................................................................................................... 2-2
Urządzenie ...............................................................................................................................................
Panel operacyjny .....................................................................................................................................
Panel dotykowy ........................................................................................................................................
Klawisze Enter oraz Quick No. Search ....................................................................................................
2-2
2-4
2-5
2-6
Kreator szybkiej konfiguracji (Konfiguracja faksu) ............................................................................................. 2-7
Elementy konfiguracji faksu ..................................................................................................................... 2-7
Procedura konfiguracji faksu ................................................................................................................... 2-8
Ustawianie daty i godziny ................................................................................................................................... 2-9
Ustawienie PBX (dotyczy tylko Europy) ............................................................................................................ 2-11
2-1
Przed użyciem faksu > Nazwy i funkcje części
Nazwy i funkcje części
Urządzenie
W niniejszym rozdziale opisano nazwy części używanych podczas wykorzystywania urządzenia jako faksu. Aby
uzyskać informacje dotyczące części związanych z funkcjami niedotyczącymi faksu, patrz Podręcznik obsługi.
1
3
4
2
1
Panel operacyjny
Ten panel służy do obsługi faksu.
2
Włącznik zasilania
Ustawić włącznik w pozycji włączonej podczas wykonywania operacji faksowania lub
kserowania. Panel dotykowy zostanie podświetlony.
3
Złącze LINE
Do tego złącza należy podłączyć przewód modułowy linii telefonicznej.
4
Złącze TEL
Do tego złącza należy podłączyć przewód modułowy, jeśli używany jest aparat
telefoniczny.
WAŻNE
Automatyczne odbieranie faksów, gdy włącznik zasilania jest wyłączony, nie jest możliwe.
2-2
Przed użyciem faksu > Nazwy i funkcje części
Procesor dokumentów
5
6
7
9
8
5
Górna pokrywa
Tę pokrywę należy otworzyć w razie zacięcia oryginału w module przetwarzania
dokumentów.
6
Prowadnica szerokości
oryginałów
Należy dopasować tę prowadnicę do szerokości oryginału.
7
Płyta oryginałów
Na tej płycie należy układać oryginały.
8
Płyta wydawania oryginałów
Na tę płytę wysuwane są odczytane oryginały.
9
Uchwyt do otwierania pokrywy
Należy trzymać ten uchwyt podczas otwierania lub zamykania modułu przetwarzania
dokumentów.
2-3
Przed użyciem faksu > Nazwy i funkcje części
Panel operacyjny
Wyświetla ekran główny.
Wyświetla ekran Status/
Job Cancel zadania.
Wyświetla ekran
wysyłania. Można zmienić
go na ekran Address
Book.
Wyświetla ekran Copy.
Wyświetla ekran FAX.
Wybierz funkcj.
10:10
Pocztek
Admin
Wyloguj
Kopiowania
Wylij
FAKS
Skrzynka
niestandardowa
Skrzynka zada
Pami wymienna
Skrz. adr. pom.
Skrzynka
odpytywania
Stan/
Anul. zadania
Informacje o
urzdzeniu
Panel dotykowy
Wyświetla przyciski
konfiguracji ustawień
urządzenia.
Jzyk
Menu
systemu
Ulubione
Miga podczas drukowania i wysyłania/odbioru.
Miga, gdy urządzenie korzysta z pamięci własnej,
pamięci faksu lub pamięci USB (element ogólnego
przeznaczenia).
Świeci lub miga po wystąpieniu błędu i zatrzymaniu
zadania.
Wyświetla ekran
System Menu/Counter .
Uwierzytelnia przełączenie
użytkownika i wyłącza operacje
bieżącego użytkownika (tj.
wylogowywanie).
Wprowadza urządzenie
w tryb uśpienia. Wybudza
z uśpienia , gdy
urządzenie znajduje się
w trybie uśpienia.
Klawisze numeryczne.
Kasuje wprowadzone cyfry i znaki.
Przywraca domyślny stan
ustawień.
Określa zarejestrowane informacje,
takie jak numery adresów,
identyfikatory użytkowników
i numery programów.
Anuluje lub wstrzymuje
wykonywanie zadania.
Finalizuje dane wprowadzone
z klawiatury numerycznej oraz
szczegóły podczas wprowadzania
ustawień funkcji. Działa w
powiązaniu z przyciskiem
ekranowym [OK].
Rozpoczyna operacje
kopiowania i skanowania
oraz przetwarzanie dla
wprowadzania ustawień
operacji.
Wprowadza cyfry
i symbole.
2-4
Przed użyciem faksu > Nazwy i funkcje części
Panel dotykowy
Ekran startowy
Ten ekran można wyświetlić, naciskając klawisz [Home] na panelu operacyjnym. Dotknięcie żądanej ikony spowoduje
wyświetlenie odpowiedniego ekranu.
Możliwe jest dostosowanie ikon wyświetlanych na ekranie startowym, a także tła tego ekranu.
Informacje na temat edycji ekranu startowego można znaleźć w podręczniku obsługi urządzenia Podręcznik obsługi.
1
Wybierz funkcj.
10:10
Pocztek
Admin
Wyloguj
2
3
4
Wylij
Kopiowania
FAKS
Skrzynka
niestandardowa
5
Skrzynka zada
6
*
Stan/
Anul. zadania
Pami wymienna
Informacje o
urzdzeniu
Skrz. adr. pom.
Jzyk
5
Skrzynka
odpytywania
Menu
systemu
Ulubione
Rzeczywisty ekran może różnić się wyglądem od przedstawionego w zależności od konfiguracji i ustawień opcji.
Nr
Pozycja
Opis
1
Komunikat
Wyświetla komunikat zależnie od stanu urządzenia.
2
Nazwa logowania
Wyświetla nazwę logowania użytkownika. Ten element jest
wyświetlany, gdy włączone jest zarządzanie logowaniem
użytkownika. Naciśnięcie „nazwy logowania użytkownika” spowoduje
wyświetlenie informacji o aktualnie zalogowanym użytkowniku.
3
[Wyloguj]
Wylogowywuje bieżącego użytkownika. Ten element jest
wyświetlany, gdy włączone jest zarządzanie logowaniem
użytkownika.
4
Pulpit
Wyświetla do 40 ikon funkcyjnych funkcji zarejestrowanych
w programie. Ikony, które nie są wyświetlane na pierwszej stronie,
można wyświetlić, zmieniając stronę pulpitu.
5
Przyciski przełączania
ekranu
Użyj tych przycisków do przełączania stron pulpitu.
NOTATKA
Można również przełączać strony, dotykając ekranu i przeciągając
palec na bok (przesuwanie).
Wybierz funkcj.
10:10
Pocztek
Pasek zadań
Wyloguj
FAKS
Skrzynka
niestandardowa
Kopiowania
Wylij
Skrz. adr. pom.
Skrzynka
odpytywania
Skrzynka zada
Pami wymienna
Stan/
Anul. zadania
6
Admin
2
Informacje o
urzdzeniu
Wyświetla do 5 ikon zadań.
2-5
Jzyk
1
Menu
systemu
Ulubione
2
Przed użyciem faksu > Nazwy i funkcje części
Obsługa panelu dotykowego
Wyświetla stan urządzenia, a także
niezbędne komunikaty obsługowe.
Gotowa do wysania.
FAKS
Na widekach
acuch
Sprawd
Bezporedn.
Dod.doc.
Przywoaj
Wprowadza miejsca docelowe.
Ks. adresowa
Konfiguruje ustawienia funkcji.
Wyświetla datę i godzinę oraz
liczbę miejsc docelowych.
10:10
M.docel:
Zewn. ks. adres.
Skrót 1
Funkcje
Kl.szybkiego dost.
Skrót 2
Ulubione
Wyświetla skróty.
Wyświetla stan urządzenia, a także
niezbędne komunikaty obsługowe.
10:10
Gotowa do wysania.
Funkcje
Tryb cichy
Wy.
Rozmiar oryginau
Wyświetla dostępne funkcje
i ustawienia.
Przewija w górę i w dół listę
wartości, która nie mieści się cała
na jednym ekranie.
A4
1/4
Orientacja oryginau
Górny brzeg na górze
Dupleks
1-str.
Zamknij
Zapisuje funkcje jako skróty.
Dod/Edyt
Skrót
Klawisze Enter oraz Quick No. Search
W tym rozdziale przedstawiono korzystanie z umieszczonych na panelu operacyjnym klawiszy [Enter] i [Quick No.
Search].
Stosowanie klawisza [Enter] (
)
Klawisz [Enter] pełni tę samą funkcję, co klawisz z oznaczeniem Enter ( ), jak na przykład klawisz [OK  ] i [Zamknij  ].
Menu systemowe/licznik.
Data/czas - Godzina
10:10
Minuta
Godzina
Sekunda
:
:
< Wstecz
Anuluj
Stosowanie klawisza [Quick No. Search] (
:
OK
)
Klawisz [Quick No. Search] używany jest podczas bezpośredniego wprowadzania cyfr za pomocą klawiatury
numerycznej, na przykład przy określaniu celu transmisji przy użyciu numeru szybkiego wybierania.
Aby uzyskać więcej informacji na temat szybkiego wybierania, patrz Stosowanie klawisza szybkiego wybierania na stronie 3-14.
10:10
Wprowadzanie num. klawisza szybkiego
(001 - 100)
Anuluj
2-6
OK
Przed użyciem faksu > Kreator szybkiej konfiguracji (Konfiguracja faksu)
Kreator szybkiej konfiguracji (Konfiguracja faksu)
W trybie szybkiej konfiguracji można użyć kreatora do skonfigurowania poniższych ustawień. Pamiętaj, aby ukończyć
dokonywanie ustawień przez rozpoczęciem korzystania z systemu faksu.
Elementy konfiguracji faksu
Krok
1. Wybieranie/tryb
odbioru
2. Inf. o lok.
FAKSIE
3. Głośność
4. Dzwonki
5. Wyb. ponowne
Element ustawień
Opis
Strona
Tryb wybierania
Wybór trybu wybierania zgodnie z rodzajem linii.
Patrz FAX Operation
Guide (w jęz.
angielskim)
Tryb odbioru
Wybór trybu odbioru.
Patrz FAX Operation
Guide (w jęz.
angielskim)
Nazwa FAKSU lok.
Zapisywanie nazwy faksu lokalnego drukowanej na
faksie odbiorcy.
Patrz FAX Operation
Guide (w jęz.
angielskim)
Lokalny nr FAKSU
Zapisywanie numeru faksu lokalnego drukowanego na
faksie odbiorcy.
Patrz FAX Operation
Guide (w jęz.
angielskim)
Lok. iden. FAKSU
Wprowadzenie identyfikatora faksu lokalnego.
Identyfikator ten niekiedy ogranicza podmioty, z którymi
można się komunikować. Należy wprowadzić
czterocyfrowy identyfikator FAKSU lokalnego.
Patrz FAX Operation
Guide (w jęz.
angielskim)
TTI
Wybór, czy na faksie odbiorcy ma zostać wydrukowana
informacja o faksie lokalnym.
Patrz FAX Operation
Guide (w jęz.
angielskim)
Głośność głośnika
Ustawienie głośności po naciśnięciu klawisza [On
Hook].
Głośność głośnika: Poziom głośności wbudowanego
głośnika po nawiązaniu połączenia za pomocą
klawisza [On Hook].
Patrz FAX Operation
Guide (w jęz.
angielskim)
Głośność monitora
Ustawienie głośności monitora.
Głośność wyświetlacza: Poziom głośności
wbudowanego głośnika po nawiązaniu połączenia bez
użycia klawisza [On Hook], na przykład podczas
transmisji do pamięci.
Patrz FAX Operation
Guide (w jęz.
angielskim)
Koniec zadania
Emituje dźwięk przy prawidłowym zakończeniu zadania
drukowania.
Patrz FAX Operation
Guide (w jęz.
angielskim)
Normalny
Ustawienie liczby dzwonków emitowanych przez
telefon przed odebraniem połączenia.
Patrz FAX Operation
Guide (w jęz.
angielskim)
Automatyczna sekretarka
Ustawienie liczby dzwonków emitowanych przez
telefon przed włączeniem automatycznej sekretarki.
Patrz FAX Operation
Guide (w jęz.
angielskim)
Przełącz. FAKS/TEL
Ustawienie liczby dzwonków emitowanych przez
telefon przed przełączeniem w tryb FAKSU i telefonu.
Patrz FAX Operation
Guide (w jęz.
angielskim)
Liczba ponowień
Ustawia liczbę wybrań ponownych.
Patrz FAX Operation
Guide (w jęz.
angielskim)
2-7
Przed użyciem faksu > Kreator szybkiej konfiguracji (Konfiguracja faksu)
NOTATKA
Ustawienie to można zmienić w menu systemowym.
Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) lub Podręcznik obsługi urządzenia.
Procedura konfiguracji faksu
1
Wyświetl ekran.
Menu systemowe/licznik.
Menu systemu
2
10:10
Kreator szybkiej konfiguracji
Jzyk
1
1/5
Raport
Licznik
Zamknij
2
Wybierz funkcję.
Menu systemowe/licznik.
Kreator szybkiej konfiguracji
10:10
Konfiguracja FAKSU
Konfiguracja papieru
1/1
Konfiguracja oszczdzania energii
Konfiguracja sieci
< Wstecz
3
Skonfiguruj funkcję.
10:10
Menu systemowe/licznik.
Konfiguracja FAKSU
1. Wybier./tryb odb.
2. Inf. o lok. FAKSIE
3. Dwik
4. Dzwonki
5. Wyb. ponowne
Koniec
Kreator pomo e w podstawowej
konfiguracji faksu.
Nast. >
Uruchom kreatora. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby skonfigurować ustawienia.
Koniec
Wyjście z kreatora.
<< Poprzedni
Powrót do poprzedniego elementu.
Pomiń >>
Przejście do następnego elementu bez ustawienia bieżącego elementu.
Nast. >
Przejście do następnego ekranu.
< Wstecz
Powrót do poprzedniego ekranu.
2-8
Przed użyciem faksu > Ustawianie daty i godziny
Ustawianie daty i godziny
Można ustawić lokalną datę i godzinę w miejscu instalacji.
W przypadku wysyłania faksu ustawiona data i godzina będą umieszczone w nagłówku faksu. Ustaw datę, godzinę oraz
różnicę czasową w stosunku do strefy GMT odpowiednio do strefy, w której urządzenie jest używane.
NOTATKA
Różnicę czasową ustaw przed ustawieniem daty i czasu.
Data i godzina są ustawiane za pomocą kreatora szybkiej konfiguracji, kiedy urządzenie zostanie włączone po raz
pierwszy po instalacji.
Jeśli podczas operacji pojawi się ekran wprowadzania nazwy logowania, należy zalogować się przy użyciu nazwy
logowania i hasła administratora, korzystając z informacji zawartych w Podręczniku obsługi.
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
1
Nazwa modelu
Nazwa logowania
Hasło logowania
P-4035i MFP
4000
4000
P-5035i MFP
5000
5000
P-6035i MFP
6000
6000
Wyświetl ekran.
1 Naciśnij klawisz [System Menu/Counter].
2 Naciśnij [
2
], a następnie [Data/czasomierz/Oszcz. energii]
Ustaw różnicę czasu.
1 Naciśnij [Strefa czasowa].
2 Wybierz strefę.
Menu systemowe/licznik.
Data/czasomierz/Oszcz... - Strefa czasowa
10:10
-12:00 Midzynarodowa linia daty
+13:00 Samoa
1/24
-11:00 Skoordynowany czas uniwersalny -11
-10:00 Hawaje
Anuluj
Naciśnij [
] lub [
OK
], aby wyświetlić kolejną strefę.
3 W przypadku wyboru strefy, w której obowiązuje czas letni/zimowy, zostanie wyświetlony
ekran konfiguracji czasu letniego/zimowego. Naciśnij [Wł.] lub [Wył.].
3
Ustaw datę.
1 Naciśnij [Data/czas].
2-9
Przed użyciem faksu > Ustawianie daty i godziny
2 Naciśnij przycisk [+] lub [-], aby ustawić Rok, Miesiąc i Dzień.
Menu systemowe/licznik.
Data/czasomierz/Oszcz. energii - Data/czas
10:10
Miesic
Rok
Dzie
Anuluj
Nast. >
3 Naciśnij [Nast. >].
4
Ustaw godzinę.
1 Naciśnij przycisk [+] lub [-], aby ustawić Godzina, Minuta i Sekunda.
Menu systemowe/licznik.
Data/czas - Godzina
10:10
Minuta
Godzina
:
Sekunda
:
Anuluj
< Wstecz
:
OK
2 Naciśnij [OK].
2-10
Przed użyciem faksu > Ustawienie PBX (dotyczy tylko Europy)
Ustawienie PBX (dotyczy tylko Europy)
Jeśli urządzenie jest używane w środowisku, w którym zainstalowano prywatną centralę abonencką PBX w celu
podłączenia wielu telefonów do użytku firmowego, należy wprowadzić jedno z poniższych ustawień centrali PBX.
NOTATKA
Przed podłączeniem tego urządzenia do centrali PBX zaleca się kontakt z firmą, która
zainstalowała system PBX, aby wykonała podłączenie. Należy pamiętać, że nie można
zagwarantować prawidłowego działania urządzenia w środowisku, w którym jest
podłączone do centrali PBX, ponieważ jego funkcje mogą być ograniczone.
Pozycja
Wybieranie
Exchange
Ustawienie
numeru
połączenia
zewnętrznego
Wartość
ustawienia
Opis
PSTN
Stosowane w przypadku podłączenia urządzenia do
publicznej komutowanej sieci telefonicznej (ustawienie
domyślne).
PBX
Stosowane w przypadku podłączenia urządzenia do
centrali PBX.
0-9
00-99
Ustaw numer dostępu do linii zewnętrznej. W tym celu
skontaktuj się z administratorem centrali PBX.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji ustawień, patrz FAX Operation Guide (w jęz.
angielskim).
2-11
3
Wysyłanie faksów
Niniejszy rozdział zawiera opisy następujących tematów:
Podstawowa procedura transmisji ..................................................................................................................... 3-2
Sprawdzanie stanu wysyłania ..................................................................................................................
Wysyłanie z wymuszeniem pierwszeństwa .............................................................................................
Anulowanie transmisji ..............................................................................................................................
Stosowanie funkcji ponownego wybierania .............................................................................................
3-4
3-4
3-6
3-8
Metody wprowadzania miejsca docelowego ...................................................................................................... 3-9
Wprowadzanie numeru faksu miejsca docelowego za pomocą klawiszy numerycznych ........................ 3-9
Wybieranie odbiorców z książki adresowej ............................................................................................. 3-11
Wybieranie za pomocą klawiszy szybkiego dostępu ............................................................................. 3-13
Stosowanie klawisza szybkiego wybierania ........................................................................................... 3-14
Rozsyłanie ............................................................................................................................................. 3-15
Logowanie/Wylogowywanie ............................................................................................................................. 3-17
Logowanie przy włączonym rozliczaniu użytkownika ............................................................................ 3-17
Logowanie przy włączonym rozliczaniu zadań ...................................................................................... 3-18
3-1
Wysyłanie faksów > Podstawowa procedura transmisji
Podstawowa procedura transmisji
Poniżej opisano podstawową procedurę korzystania ze skrzynek dokumentów.
1
Na ekranie Start naciśnij klawisz [FAKS].
Zostaje wyświetlony podstawowy ekran funkcji faksu.
FAKS
2
Umieść oryginały.
Aby uzyskać informacje dotyczące umieszczania oryginałów, patrz
Podręcznik obsługi.
3
Wybierz sposób transmisji.
Gotowa do wysania.
FAKS
Na widekach
0123456789
Ks. adresowa
10:10
M.docel:
acuch
Bezporedn.
Dod.doc.
0123456789
Zewn. ks. adres.
Sprawd
Kl.szybkiego dost.
Ulubione
Funkcje
Dostępne są dwa sposoby transmisji: transmisja z pamięci i transmisja
bezpośrednia.
Transmisja do pamięci: Oryginał zostaje zeskanowany do pamięci
przed rozpoczęciem połączenia. Transmisja do pamięci to ustawienie
domyślne.
Transmisja bezpośrednia: Zostaje wybrany numer miejsca docelowego
i połączenie rozpoczyna się przed zeskanowaniem oryginału.
Naciśnij klawisz [Bezpośredn.], aby zmienić metodę transmisji na
bezpośrednią. Klawisz zostanie podświetlony na panelu dotykowym.
Po naciśnięciu podświetlonego klawisza [Bezpośredn.] metoda
transmisji zostanie zmieniona na transmisję do pamięci.
Więcej informacji można znaleźć w podręczniku FAX Operation Guide
(w jęz. angielskim).
4
Określanie miejsca docelowego.
Gotowa do wysania.
10:10
FAKS
M.docel:
Na widekach
acuch
Bezporedn.
Przywoaj
Ks. adresowa
Funkcje
Zewn. ks. adres.
Określ miejsce docelowe transmisji.
Sprawd
Dod.doc.
Kl.szybkiego dost.
Ulubione
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Metody wprowadzania
miejsca docelowego na stronie 3-9.
3-2
Wysyłanie faksów > Podstawowa procedura transmisji
5
Wybór funkcji.
Gotowa do wysania.
FAKS
Na widekach
0123456789
10:10
M.docel:
acuch
Bezporedn.
0123456789
Dla transmisji faksów można ustawić następujące funkcje.
Sprawd
• Rozmiar oryginału  patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim)
Dod.doc.
• Orientacja oryginału  patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim)
• Dupleks  patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim)
Ks. adresowa
Funkcje
Zewn. ks. adres.
Kl.szybkiego dost.
Ulubione
• Rozdzielczość transmisji FAKSU  patrz FAX Operation Guide (w jęz.
angielskim)
• Gęstość  patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim)
• Obraz oryginału  patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim)
• Skanowanie ciągłe  patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim)
• Wysyłanie ręczne  patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim)
• Opóźniona transmisja FAKSU  patrz FAX Operation Guide (w jęz.
angielskim)
• Informacja o kończeniu zadania  patrz FAX Operation Guide (w jęz.
angielskim)
• Tryb cichy  patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim)
• Wpis nazwy pliku  patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim)
• Raport wysyłania FAKSU  patrz FAX Operation Guide (w jęz.
angielskim)
Więcej informacji można znaleźć w podręczniku FAX Operation Guide
(w jęz. angielskim).
6
Rozpoczęcie wysyłania.
Naciśnij klawisz [Start].
Po zakończeniu skanowania rozpoczyna się transmisja.
Oryginały umieszczone w module przetwarzania dokumentów
Po zeskanowaniu i zapisaniu w pamięci oryginałów umieszczonych
w module przetwarzania dokumentów wybierany jest numer odbiorcy.
Oryginały umieszczone na powierzchni szyby
Po zeskanowaniu i zapisaniu w pamięci oryginałów umieszczonych na
powierzchni szyby wybierany jest numer odbiorcy.
NOTATKA
W przypadku wybrania funkcji skanowania ciągłego można
zeskanować kolejną stronę po zapisaniu poprzedniej w pamięci. Po
zeskanowaniu każdej strony należy wykonać działanie zezwolenia
na kontynuowanie skanowania ciągłego, a po zapisaniu wszystkich
oryginałów do pamięci wybierany jest numer odbiorcy.
Więcej informacji można znaleźć w podręczniku FAX Operation Guide
(w jęz. angielskim).
3-3
Wysyłanie faksów > Podstawowa procedura transmisji
Sprawdzanie stanu wysyłania
1
Naciśnij klawisz [Status/Job Cancel].
2
Wyświetl ekran Status/Job Cancel.
1 Naciśnij [Stan zad. wys.]
Status/anulowanie zadania.
Stan zad. wys.
0005
10:10
0123456
Przetw.
1/1
Menu
Anuluj
Zamknij
Dla każdego zadania wyświetlana jest lista z zaakceptowaną godziną, miejscem docelowym
i stanem.
Wysyłanie z wymuszeniem pierwszeństwa
Oczekujące zadanie faksu może zostać przesłane z wymuszeniem pierwszeństwa.
1
Naciśnij klawisz [Status/Job Cancel].
2
Wybierz zadanie, które ma zostać przesłane z wymuszeniem
pierwszeństwa.
1 Naciśnij [Stan zad. wys.]
2 Wybierz zadanie faksu, które ma zostać przesłane z wymuszaniem pierwszeństwa,
i naciśnij [Menu], a następnie [Zastąp priorytet].
3 Naciśnij przycisk [Tak]. Wybrane zadanie faksu zostanie wysłane z wymuszeniem
pierwszeństwa, a pozostałe zadania zostaną przesunięte na dalsze pozycje kolejki
przesyłania.
NOTATKA
Jeśli zadanie faksu jest w trakcie realizacji, zadanie z wymuszonym pierwszeństwem
zostanie wysłane po zakończeniu bieżącego zadania.
3-4
Wysyłanie faksów > Podstawowa procedura transmisji
Jeśli zadanie rozsyłania jest w trakcie realizacji...
Jeśli zadanie faksowania do wielu odbiorców (rozsyłania) jest w trakcie realizacji, zadanie
z wymuszonym pierwszeństwem zostanie wysłane po zakończeniu transmisji do bieżącego
odbiorcy. Po zakończeniu realizacji zadania z wymuszonym pierwszeństwem wznowiona
zostanie transmisja do pozostałych odbiorców.
Jeśli jednak zadaniem z wymuszonym pierwszeństwem jest rozsyłanie, wtedy rozpocznie się
ono dopiero po zakończeniu bieżącego zadania rozsyłania.
3-5
Wysyłanie faksów > Podstawowa procedura transmisji
Anulowanie transmisji
Metoda anulowania komunikacji z tym urządzeniem zależy od metody transmisji (transmisja do pamięci lub transmisja
bezpośrednia) oraz formy komunikacji. W tej części podręcznika opisano metody anulowania w różnych sytuacjach.
Anulowanie transmisji do pamięci (podczas skanowania oryginałów)
1
Naciśnij klawisz [Stop].
Aby anulować skanowanie oryginałów w trakcie transmisji z pamięci, należy nacisnąć klawisz
[Stop] na panelu operacyjnym lub nacisnąć [Anuluj] na panelu dotykowym.
Skanowanie oryginałów zostanie przerwane, a oryginały zostaną wysunięte. Jeżeli oryginały
pozostaną w module przetwarzania dokumentów, wyjmij je z tacy wydawania oryginałów.
Anulowanie transmisji do pamięci (podczas komunikacji)
NOTATKA
Nawet jeśli transmisja została anulowana, istnieje możliwość, że strony zeskanowane przed operacją anulowania
zostały wysłane do odbiorcy. Należy dowiedzieć się u odbiorcy, czy doszło do omyłkowego przesłania stron.
1
Naciśnij klawisz [Status/Job Cancel].
2
Anulowanie transmisji.
1 Naciśnij [Stan zad. wys.]
2 Wybierz zadanie transmisji, które ma być anulowane, i naciśnij przycisk [Anuluj].
3 Naciśnij przycisk [Tak], aby anulować transmisję.
NOTATKA
W pewnych przypadkach może dojść do transmisji nawet jeśli przyciśnięto klawisz [Stop] lub
[Anuluj].
3-6
Wysyłanie faksów > Podstawowa procedura transmisji
Anulowanie transmisji (w trakcie komunikacji)
Opisana poniżej procedura służy do przerywania transmisji i zatrzymywania wysyłania/odbierania.
1
Naciśnij klawisz [Status/Job Cancel].
2
Przerwij komunikację.
1 Naciśnij [
], a następnie [FAX].
2 Naciśnij [Linia wył.]. Po przerwaniu komunikacji transmisja zostaje zatrzymana.
NOTATKA
Aby uzyskać informacje na temat anulowania transmisji bezpośredniej, transmisji
opóźnionej lub transmisji w trybie odpytywania, przejdź do sekcji poświęconej tej funkcji.
Aby anulować transmisję bezpośrednią, patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
Aby anulować transmisję opóźnioną lub przesłać faks transmisją natychmiastową, patrz FAX
Operation Guide (w jęz. angielskim).
Aby anulować transmisję w trybie odpytywania, patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
3-7
Wysyłanie faksów > Podstawowa procedura transmisji
Stosowanie funkcji ponownego wybierania
Wybieranie ponowne to funkcja umożliwiająca ponowny wybór ostatnio wprowadzonego numeru.
Funkcję można wykorzystać w przypadku braku odpowiedzi ze strony systemu odbiorcy na próbę przesłania faksu. Aby
przesłać faks do tego samego odbiorcy, należy nacisnąć przycisk [Przywołaj] i połączyć się z systemem odbiorcy
wybranym z listy miejsc docelowych.
1
Naciśnij [Przywołaj].
Gotowa do wysania.
10:10
FAKS
M.docel:
Na widekach
acuch
Bezporedn.
Przywoaj
Ks. adresowa
Zewn. ks. adres.
Dod.doc.
Kl.szybkiego dost.
Funkcje
2
Sprawd
Ulubione
Naciśnij klawisz [Start].
Rozpocznie się transmisja.
NOTATKA
Dane przywołania zostaną anulowane w następujących przypadkach.
•
Po wyłączeniu zasilania.
•
Po wysłaniu kolejnego faksu (zarejestrowane zostają nowe dane przywołania).
•
Po wylogowaniu.
3-8
Wysyłanie faksów > Metody wprowadzania miejsca docelowego
Metody wprowadzania miejsca docelowego
Wprowadzanie numeru faksu miejsca docelowego za pomocą
klawiszy numerycznych
Poniżej opisano procedurę wprowadzania numeru faksu miejsca docelowego za pomocą klawiszy numerycznych.
NOTATKA
Jeśli dla Nowej pozycji docelowej (FAKS) (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim) ustawiono [Zabroń], nie
można wprowadzić numeru faksu bezpośrednio. Wybierz miejsce docelowe z książki adresowej lub za pomocą
klawiszy szybkiego dostępu.
1
Wyświetl ekran wprowadzania numeru faksu.
1 Naciśnij przycisk [Dod.doc.].
Gotowa do wysania.
10:10
FAKS
M.docel:
Na widekach
acuch
Sprawd
Bezporedn.
Dod.doc.
Przywoaj
Ks. adresowa
Zewn. ks. adres.
Kl.szybkiego dost.
Ulubione
Funkcje
NOTATKA
Po wprowadzeniu liczby za pomocą klawiszy numerycznych wyświetli się ekran
wprowadzania numeru faksu.
2
Wprowadź numer faksu systemu odbiorcy za pomocą klawiszy
numerycznych.
10:10
Gotowa do wysania.
FAKS
Na widekach
Adres
pomocniczy
Ust. szczegóu
Spacja
Cofacz
1234567890
Pauza
Menu
Nas. m. doc.
Anuluj
OK
Numer faksu systemu odbiorcy może zawierać maksymalnie 64 znaki.
Klawisz
Opis
Pauza
Naciśnięcie tego klawisza powoduje dodanie trzysekundowej przerwy podczas
wybierania numeru. Metody tej można użyć na przykład podczas wybierania
numeru odbiorcy na linii zewnętrznej, aby wstawić pauzę przed ponownym
wybraniem określonego numeru.
Spacja
Istnieje możliwość stosowania spacji o szerokości połówkowej przy
wprowadzaniu numeru miejsca docelowego.
Ułatwia to sprawdzenie poprawności wprowadzonego numeru miejsca
docelowego.
3-9
Wysyłanie faksów > Metody wprowadzania miejsca docelowego
Klawisz
3
Opis
<>
Przesunięcie kursora.
Cofacz
Aby poprawić numer faksu, naciśnij przycisk [Cofacz] na panelu dotykowym
i usuń kolejne cyfry, a następnie wprowadź właściwy numer. Aby skasować cały
numer, naciśnij przycisk [Clear] na panelu operacyjnym.
Wybierz ustawienia transmisji.
1 Istnieje możliwość zmiany ustawień transmisji za pomocą przycisków [Na widełkach],
[Adres pomocniczy] i [Ust. szczegółu].
Klawisz
Opis
Na widełkach
Aby połączyć się z linią telefoniczną, naciśnij klawisz [Na
widełkach].
Po wprowadzeniu numeru faksu urządzenie rozpoczyna
wybieranie numeru odbiorcy.
Po naciśnięciu tego klawisza można wprowadzić numer
odbiorcy za pomocą klawiszy numerycznych. Więcej
informacji można znaleźć w podręczniku FAX Operation
Guide (w jęz. angielskim).
Adres pomocniczy
Ustawienie umożliwia transmisję przy użyciu adresu
pomocniczego. Więcej informacji można znaleźć
w podręczniku FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
Ustawienie
szczegółu
Początkowa
prędkość
transmisji
Ustawienie umożliwia zmianę początkowej prędkości
transmisji. Do wyboru są trzy prędkości: 33600 b/s, 14400 b/s
i 9600 b/s.
NOTATKA
Standardowo należy stosować ustawienie domyślne.
4
ECM
ECM jest określonym przez ITU-T (Międzynarodowy Związek
Telekomunikacyjny) trybem komunikacji, w którym po
wystąpieniu błędu dane są przesyłane ponownie. Faksy
obsługujące tryb ECM sprawdzają podczas komunikacji
transmisję pod kątem błędów, co pozwala uniknąć
zniekształceń obrazu wskutek zakłóceń na linii lub innych
powodów.
Transmisja
szyfrowana
Ustawienie umożliwia stosowanie szyfrowanej transmisji
danych. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku FAX
Operation Guide (w jęz. angielskim).
Naciśnij przycisk [OK].
Wprowadzanie miejsca docelowego jest zakończone.
NOTATKA
Jeśli wybrano ustawienie Wł. dla Spr. wpisu dla now.m doc., wyświetlony zostanie ekran
potwierdzenia dla wprowadzonego numeru FAKSU. Należy ponownie wprowadzić ten sam
numer FAKSU i nacisnąć przycisk [OK]. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Spr.
wpisu dla now.m. doc. w Podręczniku użytkownika.
Naciśnij przycisk [Nas. m. doc.], aby wprowadzić następny numer faksu.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Rozsyłanie na stronie 3-15.
W ramach jednego zadania oprócz faksu można wysłać wiadomość e-mail lub folder
(transmisja SMB/FTP). Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, patrz
Podręcznik obsługi.
3-10
Wysyłanie faksów > Metody wprowadzania miejsca docelowego
Wybieranie odbiorców z książki adresowej
Wybierz miejsce docelowe zarejestrowane w książce adresowej.
NOTATKA
Instrukcje rejestrowania miejsc docelowych w książce adresowej znajdują się w podręczniku FAX Operation Guide
(w jęz. angielskim).
Więcej informacji na temat zewnętrznej książki adresowej można znaleźć w podręczniku Embedded Web Server RX
User Guide.
1
Wyświetl ekran.
1 Naciśnij przycisk [Ks. adresowa].
Gotowa do wysania.
10:10
FAKS
M.docel:
Na widekach
acuch
Bezporedn.
Przywoaj
Ks. adresowa
Zewn. ks. adres.
Dod.doc.
Kl.szybkiego dost.
Ulubione
Funkcje
2
Sprawd
Wybierz miejsce docelowe.
1 Naciśnij pole wyboru, aby wybrać z listy pożądane miejsce docelowe. Wybrane miejsca
docelowe są oznaczone zaznaczonymi polami wyboru.
10:10
Ksi ka adresowa (wsz.)
001
123456
123456
002
789012
789012
003
ABCDEF
567890
1/1
004
GHIJKL
Menu
111111
Anuluj
< Wstecz
OK
Szukanie miejsc docelowych
10:10
Ksi ka adresowa (wsz.)
001
123456
123456
002
789012
789012
1/1
003
004
ABCDEF
Wyszukiwanie zaawansowane według typu zapisanego
miejsca docelowego (wszystkie, FAKS lub grupa).
567890
GHIJKL
Menu
Wyszukuje według nazwy miejsca docelowego.
111111
Anuluj
< Wstecz
OK
Wyświetla szczegółowe informacje na temat
Można określić miejsce docelowe za pomocą numeru adresu, naciskając klawisz [Quick No.
Search].
3-11
Wysyłanie faksów > Metody wprowadzania miejsca docelowego
Można także nacisnąć przycisk [Menu], aby przeprowadzić bardziej szczegółowe
wyszukiwanie.
Dokładniej: Wyszukiwanie zaawansowane według typu zapisanego miejsca docelowego
(wszystkie, FAKS lub grupa).
Szukaj (nazwa) i Znajdź(nr): Wyszukiwanie według nazwy miejsca docelowego lub numeru
adresu.
Sortuj (nazwa) i Sortuj (nr): Porządkowanie listy według nazwy miejsca docelowego lub
numeru adresu.
NOTATKA
Można wybrać wiele miejsc docelowych.
Aby anulować wybór, naciśnij odpowiednie pole, aby usunąć zaznaczenie.
3
Naciśnij przycisk [OK].
Zaakceptuj miejsca docelowe.
3-12
Wysyłanie faksów > Metody wprowadzania miejsca docelowego
Wybieranie za pomocą klawiszy szybkiego dostępu
Wybierz miejsce docelowe za pomocą klawiszy szybkiego dostępu.
NOTATKA
Więcej informacji na temat dodawania klawiszy szybkiego dostępu można znaleźć w podręczniku FAX Operation
Guide (w jęz. angielskim).
1
Wyświetl ekran.
1 Naciśnij [Kl.szybkiego dost.].
Gotowa do wysania.
10:10
FAKS
M.docel:
Na widekach
acuch
Bezporedn.
Przywoaj
Ks. adresowa
Zewn. ks. adres.
Dod.doc.
Kl.szybkiego dost.
Ulubione
Funkcje
2
Sprawd
Wybierz miejsce docelowe.
1 Naciśnij klawisze szybkiego dostępu, odpowiadające zarejestrowanym miejscom
docelowym.
10:10
Kl.szybkiego dost.
001
123456
1
002
Brak
003
Brak
004
Brak
005
Brak
006
Brak
007
Brak
008
Brak
009
Brak
010
Brak
011
Brak
012
Brak
1/9
Anuluj
OK
2
NOTATKA
Można określić klawisz szybkiego dostępu za pomocą numeru szybkiego dostępu,
naciskając klawisz [Quick No. Search].
3
Naciśnij przycisk [OK].
Zaakceptuj miejsca docelowe.
3-13
Wysyłanie faksów > Metody wprowadzania miejsca docelowego
Stosowanie klawisza szybkiego wybierania
Można wyznaczyć trzycyfrowy numer (od 001 do 100) dla klawisza szybkiego dostępu (szybkiego wybierania) do
wybierania miejsca docelowego.
NOTATKA
Więcej informacji na temat dodawania klawiszy szybkiego dostępu można znaleźć w podręczniku FAX Operation
Guide (w jęz. angielskim).
1
Wyświetl ekran.
1 Naciśnij [Kl.szybkiego dost.].
Gotowa do wysania.
10:10
FAKS
M.docel:
Na widekach
acuch
Bezporedn.
Przywoaj
Ks. adresowa
Zewn. ks. adres.
Dod.doc.
Kl.szybkiego dost.
Ulubione
Funkcje
2
Sprawd
Wprowadź numer szybkiego wybierania.
1 Naciśnij klawisz [Quick No. Search].
2 Wprowadź numer klawisza szybkiego dostępu (numer szybkiego wybierania) za pomocą
klawiatury numerycznej.
10:10
Wprowadzanie num. klawisza szybkiego
(001 - 100)
Anuluj
OK
3 Naciśnij przycisk [OK]. Wybrane zostało wprowadzone miejsce docelowe.
4 Naciśnij przycisk [OK].
Zaakceptuj miejsca docelowe.
3-14
Wysyłanie faksów > Metody wprowadzania miejsca docelowego
Rozsyłanie
Funkcja umożliwia przesyłanie tych samych oryginałów do wielu różnych miejsc docelowych w trakcie jednej operacji.
Urządzenie przechowuje (zapamiętuje) tymczasowo w pamięci oryginały przeznaczone do przesłania i automatycznie
powtarza wybieranie numeru i transmisję do wybranych miejsc docelowych.
NOTATKA
Korzystając z grupy jako odbiorcy, można przesłać oryginały do 100 miejsc docelowych w trakcie jednej operacji.
Funkcji tej można używać w połączeniu z komunikacją z użyciem adresu pomocniczego i transmisją opóźnioną.
Gdy wybrano transmisję bezpośrednią, w czasie transmisji przekształca się ona w transmisję z pamięci.
Wprowadź numer faksu
NOTATKA
Jeśli dla Nowej pozycji docelowej (FAKS) (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
ustawiono [Zabroń], nie można wprowadzić numeru faksu bezpośrednio. Wybierz miejsce
docelowe z książki adresowej lub za pomocą klawiszy szybkiego dostępu.
1 Naciśnij przycisk [Dod.doc.].
Gotowa do wysania.
10:10
FAKS
M.docel:
Na widekach
acuch
Sprawd
Bezporedn.
Dod.doc.
Przywoaj
Ks. adresowa
Zewn. ks. adres.
Kl.szybkiego dost.
Ulubione
Funkcje
2 Wprowadź numer faksu za pomocą klawiatury numerycznej.
3 Aby wprowadzić kolejny numer faksu, naciśnij [Nas. m. doc.].
10:10
Gotowa do wysania.
FAKS
Na widekach
Adres
pomocniczy
Ust. szczegóu
Spacja
Cofacz
1234567890
Pauza
Menu
Nas. m. doc.
Anuluj
OK
4 Po wprowadzeniu wszystkich miejsc docelowych naciśnij [OK].
NOTATKA
Jeśli wybrano ustawienie Wł. dla Spr. wpisu dla now.m doc., wyświetlony zostanie ekran
potwierdzenia dla wprowadzonego numeru FAKSU. Należy ponownie wprowadzić ten sam
numer FAKSU i nacisnąć przycisk [OK]. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Spr.
wpisu dla now.m. doc. w Podręczniku użytkownika.
3-15
Wysyłanie faksów > Metody wprowadzania miejsca docelowego
Wybierz miejsce docelowe z książki adresowej
1 Naciśnij przycisk [Ks. adresowa].
2 Wybierz pola wyboru wszystkich miejsc docelowych i naciśnij przycisk [OK].
10:10
Ksi ka adresowa (wsz.)
001
123456
123456
002
789012
789012
003
ABCDEF
567890
1/1
004
GHIJKL
111111
Menu
Anuluj
< Wstecz
OK
Wybierz miejsce docelowe spośród klawiszy szybkiego dostępu
1 Naciśnij [Kl.szybk.dostępu].
2 Wybierz wszystkie miejsca docelowe i naciśnij przycisk [OK].
10:10
Kl.szybkiego dost.
001
123456
002
Brak
003
Brak
004
Brak
005
Brak
006
Brak
007
Brak
008
Brak
009
Brak
010
Brak
011
Brak
012
Brak
1/9
Anuluj
OK
3-16
Wysyłanie faksów > Logowanie/Wylogowywanie
Logowanie/Wylogowywanie
Logowanie przy włączonym rozliczaniu użytkownika
Jeśli włączone jest rozliczanie użytkownika, należy wprowadzić identyfikator i hasło użytkownika, aby skorzystać
z urządzenia.
Normalne logowanie
1
Wprowadź nazwę logowania użytkownika i hasło logowania, aby się zalogować.
1 Jeśli poniższy ekran jest wyświetlany w czasie wykonywania czynności, naciśnij
[Klawiatura] i wpisz nazwę użytkownika.
Wprowad nazw logowania i haso.
Zaloguj do:
10:10
Lokalny
Nazwa logowania
Klawiatura
Haso logowania
Klawiatura
Logowanie
Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania znaków można znaleźć w części Sposób
wpisywania znaków na stronie 7-2.
2 Naciśnij [Hasło], aby wprowadzić hasło logowania, a następnie [OK].
NOTATKA
Jeżeli wybraną metodą uwierzytelniania użytkownika jest Uwierzytelnianie sieciowe, jako
miejsce docelowe uwierzytelniania może zostać wskazane uwierzytelnianie lokalne albo
uwierzytelnianie sieciowe.
2
Naciśnij przycisk [Logowanie].
Uproszczone logowanie
Wybierz u ytkownika do zalogowania.
10:10
01
A
02
B
03
C
04
Brak
05
Brak
06
Brak
Brak
08
Brak
09
1/3
07
Brak
Menu
Jeżeli ten ekran zostanie wyświetlony w czasie wykonywania czynności, wybierz użytkownika
i zaloguj się.
NOTATKA
Jeśli konieczne będzie wpisanie hasła użytkownika, pojawi się odpowiedni ekran.
Patrz Uproszczone logowanie w Podręczniku obsługi urządzenia.
3-17
Wysyłanie faksów > Logowanie/Wylogowywanie
Wylogowywanie
Aby wylogować się z urządzenia, naciśnij klawisz [Authentication/Logout] w celu
wyświetlenia ekranu wprowadzania nazwy logowania użytkownika i hasła logowania.
Logowanie przy włączonym rozliczaniu zadań
Jeśli włączone jest rozliczanie zadań, należy wprowadzić identyfikator konta, aby skorzystać z urządzenia.
Logowanie
1 Na poniższym ekranie wprowadź ID konta za pomocą klawiszy numerycznych i naciśnij
[Logowanie].
Wprowad identyfikator konta.
10:10
Wprowad identyfikator konta.
1
********
2
Test licznika
Logowanie
NOTATKA
Jeśli wprowadzono nieprawidłowy znak, należy nacisnąć klawisz [Clear] i ponownie
wprowadzić identyfikator konta.
Jeśli wprowadzony identyfikator konta nie odpowiada zarejestrowanemu identyfikatorowi,
pojawi się dźwięk ostrzegawczy, a logowanie się nie powiedzie. Należy wprowadzić
poprawny identyfikator konta.
Naciskając [Test licznika], można sprawdzić liczbę wydrukowanych i zeskanowanych stron.
2 Wykonaj pozostałe czynności.
Wylogowywanie
Po zakończeniu operacji naciśnij klawisz [Authentication/Logout], aby powrócić do ekranu
wprowadzania identyfikatora konta.
3-18
4
Odbiór faksów
Niniejszy rozdział zawiera opisy następujących tematów:
Automatyczny odbiór faksów ............................................................................................................................. 4-2
Metoda odbioru ........................................................................................................................................
Sprawdzanie i zmienianie metody odbioru ..............................................................................................
Przepływ odbioru .....................................................................................................................................
Anulowanie transmisji (zrywanie komunikacji) .........................................................................................
4-2
4-2
4-3
4-3
Odbiór ręczny ..................................................................................................................................................... 4-4
Przepływ odbioru ..................................................................................................................................... 4-4
Funkcje odbioru faksów ..................................................................................................................................... 4-5
Ustawienia odbioru faksów ................................................................................................................................ 4-6
Druk dwustronny ......................................................................................................................................
Druk 2 w 1 ................................................................................................................................................
Druk. ciągłe ..............................................................................................................................................
Data/godzina odbioru ...............................................................................................................................
Rodzaj nośnika wydruku ..........................................................................................................................
4-1
4-6
4-6
4-6
4-6
4-7
Odbiór faksów > Automatyczny odbiór faksów
Automatyczny odbiór faksów
W przypadku użytkowania tego urządzenia jako faksu, który nie odbiera połączeń telefonicznych, należy skonfigurować
urządzenie do odbioru faksów. Podczas odbierania faksów nie trzeba wykonywać specjalnych czynności.
Metoda odbioru
Poniżej wymieniono metody odbierania faksów w urządzeniu.
•
Auto (Normalny)
•
Auto (FAKS/TEL) (Patrz 5-2).
•
Auto (sekretarka) (Patrz 5-4).
•
Ręczny (Patrz 4-4).
Sprawdzanie i zmienianie metody odbioru
1
Wyświetl ekran.
1 Naciśnij klawisz [System Menu/Counter].
2 Naciśnij [
2
], [FAX], [Odbiór], a następnie [Tryb odbioru].
Wybierz metodę odbioru.
1 Naciśnij metodę odbioru.
Aby wybrać automatyczny odbiór faksów, naciśnij [Auto(Normalny)].
4-2
Odbiór faksów > Automatyczny odbiór faksów
Przepływ odbioru
1
Rozpocznie się odbiór.
Po nadejściu faksu miga wskaźnik [Processing] i odbiór rozpoczyna się automatycznie.
.
NOTATKA
Liczbę dzwonków można zmienić (Patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim).
Odbiór do pamięci
Jeżeli urządzenie nie może drukować faksu z powodu braku lub zacięcia papieru, to
tymczasowo zapisuje nadesłane oryginały do pamięci na obrazy. Drukowanie rozpocznie się,
gdy tylko będzie to możliwe.
Możliwa do zapisania liczba stron zależy od rodzaju stron. Z reguły zapisanych może zostać
około 256 lub więcej stron formatu A4 w normalnej rozdzielczości.
Podczas odbioru do pamięci na ekranie Stan, w obszarze Drukowanie zadań wyświetlane są
zadania wydruku odebranych faksów. Aby wydrukować odebrane oryginały, włóż papier do
szuflady lub wyjmij zacięty papier.
Aby uzyskać informacje na temat ekranu stanu, patrz Podręcznik obsługi.
2
Wydruk odebranych faksów
Odebrane faksy są drukowane na tacę wewnętrzną, drukiem do dołu.
Anulowanie transmisji (zrywanie komunikacji)
Wykonaj poniższą procedurę, aby anulować odbieranie faksów poprzez odłączenie urządzenia od linii telefonicznej
podczas komunikacji.
1
Naciśnij klawisz [Status/Job Cancel].
2
Przerwij komunikację.
1 Naciśnij [
], a następnie [FAX].
2 Naciśnij [Linia wył.]. Po przerwaniu komunikacji odbiór zostaje zatrzymany.
4-3
Odbiór faksów > Odbiór ręczny
Odbiór ręczny
Ta metoda umożliwia odbiór faksów poprzez naciśnięcie przycisku [Odbiór ręcz.] po potwierdzeniu nawiązania
połączenia telefonicznego z nadawcą.
NOTATKA
Aby korzystać z metody odbioru ręcznego, należy zmienić tryb odbioru na odbiór ręczny. Informacje na temat zmiany
trybu na ręczny można znaleźć w podręczniku FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
Podłączenie aparatu telefonicznego do urządzenia umożliwia rozmowę z nadawcą przed odebraniem od niego
oryginałów.
Przepływ odbioru
1
Urządzenie otrzymuje połączenie.
2
Naciśnij przycisk [Na widełkach].
Po nadejściu połączenia urządzenie dzwoni.
Gotowa do wysania.
10:10
FAKS
M.docel:
Na widekach
acuch
Bezporedn.
Przywoaj
Ks. adresowa
Zewn. ks. adres.
Funkcje
Sprawd
Dod.doc.
Kl.szybkiego dost.
Ulubione
Naciśnij przycisk [Na widełkach], aby nawiązać połączenie.
3
Naciśnij przycisk [Odbiór ręcz.].
Rozpocznie się odbiór.
4-4
Odbiór faksów > Funkcje odbioru faksów
Funkcje odbioru faksów
Istnieje możliwość dostosowania ustawień metody odbioru i drukowania faksu.
Co chcesz zrobić?
Strona
Drukować odebrane faksy po obu stronach papieru.
Druk dwustronny  strona 4-6
Odbierać dwustronny faks na jednej stronie.
Druk 2 w 1  strona 4-6
Drukować odebrane faksy łącznie jako pakiet.
Druk. ciągłe  strona 4-6
Drukować datę i godzinę odbioru oraz inne informacje.
Data/godzina odbioru  strona 4-6
Ograniczyć rodzaj używanego papieru.
Rodzaj nośnika wydruku  strona 4-7
Podłączenie do PBX (centrali abonenckiej) (dot. tylko Europy).
Ustawienie PBX (dotyczy tylko Europy)
 strona 2-11
Przesyłać odebrane faksy do innego urządzenia lub do komputera.
Ustawienia przesyłania  patrz FAX
Operation Guide (w jęz. angielskim)
Zapisywać odebrane faksy w urządzeniu bez drukowania.
Funkcja skrzynki adresu pomocniczego
 patrz FAX Operation Guide (w jęz.
angielskim)
Rozpocząć odbiór faksu poprzez kontrolę nad urządzeniem odbiorcy.
Komunikacja w trybie polling  patrz
FAX Operation Guide (w jęz. angielskim)
Bezpiecznie przesyłać zaszyfrowany oryginał.
Szyfrowanie  patrz FAX Operation
Guide (w jęz. angielskim)
4-5
Odbiór faksów > Ustawienia odbioru faksów
Ustawienia odbioru faksów
Druk dwustronny
Jeśli odbierane strony z danymi mają taką samą szerokość, można dokonywać wydruku na obu stronach papieru
o takiej samej szerokości co dane.
Wł.
Drukuj obustronnie.
Wył.
Nie drukuj obustronnie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji ustawień, patrz FAX Operation Guide (w jęz.
angielskim).
Druk 2 w 1
W przypadku otrzymania wielostronicowego oryginału w formacie Statement lub A5 funkcja ta umożliwia drukowanie
dwóch stron oryginału na raz na jednym arkuszu papieru w formacie Letter lub A4. Jeśli wybrane zostaną jednocześnie
odbiór 2 w 1 i drukowanie dwustronne, funkcja odbioru 2 w 1 zostanie wyłączona.
Wł.
Drukuj 2 w 1.
Wył.
Nie drukuj 2 w 1.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji ustawień, patrz FAX Operation Guide (w jęz.
angielskim).
Druk. ciągłe
Po otrzymaniu wielostronicowego faksu strony są drukowane w ciągu po otrzymaniu wszystkich.
Wł.
Drukuj jako pakiet po odebraniu wszystkich stron.
Wył.
Drukuj każdą stronę po odebraniu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji ustawień, patrz FAX Operation Guide (w jęz.
angielskim).
Data/godzina odbioru
Podczas drukowania wiadomości funkcja Data/godzina odbioru dodaje u góry każdej strony informacje o dacie/godzinie
odbioru, informacje o nadawcy oraz liczbę stron. Jest to przydatne w przypadku potwierdzania czasu odbioru faksu
przesłanego z innej strefy czasowej.
NOTATKA
Gdy odebrane dane drukowane są na wielu stronach, data i godzina odbioru drukowane są
wyłącznie na pierwszej stronie. Nie są drukowane na stronach kolejnych. Gdy odebrane
dane są przekazywane dalej po odczytaniu ich z pamięci, data i godzina odbioru nie zostają
dodane do przekazywanych danych.
Wł.
Drukuj datę/godzinę odbioru.
Wył.
Nie drukuj daty/godziny odbioru.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji ustawień, patrz FAX Operation Guide (w jęz.
angielskim).
4-6
Odbiór faksów > Ustawienia odbioru faksów
Rodzaj nośnika wydruku
Wybierz rodzaj papieru używany do drukowania odbieranego faksu.
Obsługiwane rodzaje
papieru
Wszystkie typy nośników, Zwykły, Szorstki, Kalka, Etykiety,
Makulaturowy, Czerpany, Karton, Kolorowy, Koperta, Gruby, Wys. jakość,
Niestand. 1-8
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji ustawień, patrz FAX Operation Guide (w jęz.
angielskim).
Ustawianie kasety do wydruku odebranych faksów
Określenie rodzaju nośnika powoduje, że faksy będą drukowane przy użyciu odpowiednich kaset.
1
Wyświetl ekran.
1 Naciśnij klawisz [System Menu/Counter].
2 Naciśnij przycisk [ ], [Ustawienia kasety/podajnika wielofunkcyjnego], a następnie
[Kaseta 1-5] lub [Taca uniwersalna].
Wybierz kasetę, której chcesz użyć do odbioru faksów.
2
Wybierz rozmiar papieru.
1 Naciśnij przycisk [Rozmiar papieru].
2 Wybierz [Metryczne] lub [Cal], a następnie rozmiar papieru.
WAŻNE
Określ rozmiar papieru dla kasety, której chcesz użyć do odbioru faksów.
Modele calowe: Letter, Legal, Statement
Modele metryczne: A4, B5, A5, Folio
3
Wybierz typ papieru.
1 Naciśnij [Typ nośnika].
2 Wybierz rodzaj papieru.
4
Ustaw typ papieru.
Skonfiguruj ustawienia papieru do odbioru faksów. Podczas ustawiania typu papieru wybierz ten sam
typ, który został wybrany w kroku 3.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji ustawień, patrz FAX Operation Guide (w jęz.
angielskim).
4-7
5
Korzystanie z
przydatnych funkcji
faksu
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego ......................................................................................... 5-2
Automatyczne włączanie faksu lub telefonu ............................................................................................ 5-2
Automatyczne włączanie faksu lub automatycznej sekretarki ................................................................. 5-4
Wysyłanie ręczne ..................................................................................................................................... 5-8
Odbiór ręczny .......................................................................................................................................... 5-9
Funkcja zdalnego przełączania .............................................................................................................. 5-11
5-1
Korzystanie z przydatnych funkcji faksu > Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego
Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego
Istnieje możliwość podłączenia do urządzenia aparatu telefonicznego (produkt dostępny w sprzedaży) i korzystania
z wielu funkcji tego połączenia.
Automatyczne włączanie faksu lub telefonu
Ta metoda odbioru jest bardzo wygodna w przypadku używania telefonu i faksu na jednej linii telefonicznej. Po wysłaniu
oryginałów urządzenie automatycznie je odbiera, a w przypadku przychodzącej rozmowy telefonicznej urządzenie
dzwoni, sygnalizując użytkownikowi możliwość odebrania połączenia.
WAŻNE
Korzystanie z funkcji automatycznego włączania faksu lub telefonu wymaga
podłączenia do urządzenia aparatu telefonicznego.
Po wyemitowaniu przez telefon ustalonej liczby sygnałów dźwiękowych drugi
uczestnik komunikacji musi ponieść koszty połączenia telefonicznego, nawet jeśli
adresat nie odbiera.
Przepływ odbioru
FAKS
FAKS
Telefon
Gdy drugi uczestnik
komunikacji wysyła oryginały
przy użyciu funkcji wysyłania
automatycznego
Gdy drugi uczestnik
komunikacji wysyła oryginały
przy użyciu funkcji wysyłania
ręcznego
Gdy drugi uczestnik
komunikacji dzwoni z telefonu
Urządzenie odbiera połączenie przychodzące bez emitowania sygnału dźwiękowego
(od tej chwili drugi uczestnik komunikacji ponosi koszty połączenia telefonicznego).
Urządzenie emituje dwa sygnały dźwiękowe
(drugi uczestnik komunikacji słyszy sygnał połączenia).
Urządzenie automatycznie
odbiera oryginały od drugiego
uczestnika komunikacji
(automatyczny odbiór faksów)
Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy (zarówno drugi uczestnik
komunikacji, jak i odbiorca słyszą sygnał połączenia).
(Jeżeli słuchawka telefonu nie zostanie podniesiona w ciągu 30
sekund, urządzenie zostanie przełączone w tryb odbioru faksu).
Po podniesieniu słuchawki podłączonego aparatu telefonicznego
można rozmawiać z drugim uczestnikiem komunikacji.
Na koniec rozmowy można
odebrać faks za pomocą funkcji
zdalnego przełączania.
5-2
Korzystanie z przydatnych funkcji faksu > Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego
NOTATKA
Na koniec rozmowy można również odebrać faks za pomocą funkcji zdalnego przełączania
(aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz English Operation Guide).
Przygotowanie:
Więcej informacji na temat wybierania [Auto(FAKS/TEL)] można znaleźć w podręczniku FAX
Operation Guide (w jęz. angielskim).
1
Telefon dzwoni.
Podłączony telefon dzwoni. Należy pamiętać, że jeśli ustawiona liczba dzwonków (dla funkcji
automatycznego włączania faksu lub telefonu) to [0] (zero), podłączony telefon nie będzie
dzwonić.
NOTATKA
Liczbę dzwonków można zmienić (Patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim).
2
Odbierz połączenie.
W przypadku połączenia wykonywanego za pomocą telefonu
1 Urządzenie dzwoni, sygnalizując użytkownikowi możliwość odebrania połączenia. Podnieś
słuchawkę telefonu w ciągu 30 sekund.
NOTATKA
Jeżeli słuchawka nie zostanie podniesiona w ciągu 30 sekund, urządzenie zostanie
przełączone w tryb odbioru faksu.
2 Porozmawiaj z osobą dzwoniącą.
NOTATKA
Na koniec rozmowy można również odebrać faks za pomocą funkcji zdalnego przełączania
(aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz English Operation Guide).
W przypadku połączenia wykonywanego za pomocą faksu
Urządzenie rozpocznie odbiór oryginałów.
5-3
Korzystanie z przydatnych funkcji faksu > Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego
Automatyczne włączanie faksu lub automatycznej sekretarki
Ta metoda odbioru jest bardzo wygodna w przypadku używania zarówno automatycznej sekretarki, jak i faksu.
W przypadku wysłania oryginałów faksem urządzenie automatycznie je odbierze, natomiast w przypadku przychodzącej
rozmowy telefonicznej urządzenie wykonuje funkcje podłączonej automatycznej sekretarki. Dzięki temu, gdy odbiorca
jest nieobecny, osoba dzwoniąca może zostawić wiadomość na automatycznej sekretarce.
WAŻNE
Jeśli podczas korzystania z funkcji automatycznego włączania faksu lub
automatycznej sekretarki w ciągu pierwszej minuty od odebrania połączenia wystąpi
okres ciszy trwającej nieprzerwanie przez co najmniej 30 sekund, zadziała funkcja
wykrywania ciszy i urządzenie przełączy się w tryb odbioru faksu.
NOTATKA
Do korzystania z funkcji automatycznego włączania faksu lub automatycznej sekretarki
konieczne jest podłączenie do urządzenia aparatu telefonicznego wyposażonego
w automatyczną sekretarkę.
Szczegółowe instrukcje, dotyczące na przykład odpowiadania na wiadomości, znajdują się
w instrukcji obsługi automatycznej sekretarki.
Ustaw liczbę dzwonków emitowanych przez urządzenie, która powinna być większa niż
liczba dzwonków emitowanych przez automatyczną sekretarkę (Patrz FAX Operation Guide
– w jęz. angielskim).
Przepływ odbioru
FAKS
FAKS
Telefon
Gdy drugi uczestnik
komunikacji wysyła oryginały
przy użyciu funkcji wysyłania
automatycznego
Gdy drugi uczestnik
komunikacji wysyła oryginały
przy użyciu funkcji wysyłania
ręcznego
Gdy drugi uczestnik
komunikacji dzwoni z telefonu
Urządzenie automatycznie
odbiera oryginały od drugiego
uczestnika komunikacji
(automatyczny odbiór faksów).
Automatyczna sekretarka odtwarza wiadomość informującą, że
odbiorca jest nieobecny.
Automatyczna sekretarka nagrywa wiadomość od osoby
dzwoniącej.
Gdy drugi uczestnik
komunikacji rozpoczyna
wysyłanie oryginałów,
urządzenie je odbiera.
Przygotowanie:
Więcej informacji na temat wybierania [Auto(TAD)] można znaleźć w podręczniku FAX
Operation Guide (w jęz. angielskim).
5-4
Korzystanie z przydatnych funkcji faksu > Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego
1
Telefon dzwoni.
Podłączony aparat telefoniczny emituje sygnał dźwiękowy ustaloną liczbę razy.
NOTATKA
W przypadku podniesienia słuchawki gdy telefon nadal dzwoni, urządzenie zostaje
przełączone do stanu takiego samego jak odbiór ręczny (Patrz Odbiór ręczny na stronie 5-9).
2
Automatyczna sekretarka odbiera połączenie.
Gdy połączenie jest wykonywane z telefonu, ale odbiorca jest nieobecny
Automatyczna sekretarka odtwarza komunikat i rozpoczyna nagrywanie wiadomości
nadawcy.
NOTATKA
Jeżeli cisza podczas nagrywania trwa dłużej niż 30 sekund, urządzenie zostanie
przełączone w tryb odbioru faksu.
W przypadku połączenia wykonywanego za pomocą faksu
Urządzenie rozpocznie odbiór oryginałów.
5-5
Korzystanie z przydatnych funkcji faksu > Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego
Odbiór DRD (dostępny tylko w wersjach calowych)
W tym trybie odbioru wykorzystuje się usługę Distinctive Ring Pattern świadczoną przez niektórych operatorów
telefonicznych. Dzięki tej usłudze można korzystać z kilku numerów faksu na jednej linii telefonicznej. Dzięki temu
można korzystać z faksu i telefonu na jednej linii, a jednocześnie wyznaczyć dla każdego z nich inny numer faksu.
Ponieważ każdy numer otrzymuje inny wzorzec dzwonienia, urządzenie jest w stanie dokonywać rozróżnienia między
połączeniami przychodzącymi. Jeśli jeden z tych numerów jest wyznaczony dla urządzenia i wcześniej wyznaczono dla
tego numeru żądany wzorzec dzwonka, odbiór faksu zostanie zainicjowany automatycznie za każdym razem, gdy
urządzenie wykryje wzorzec dzwonka charakterystyczny dla faksu.
NOTATKA
Korzystanie z usługi DRD podczas odbierania połączeń telefonicznych jest możliwe tylko
wówczas, gdy do urządzenia podłączony jest zakupiony oddzielnie aparat telefoniczny.
Warunkiem korzystania z odbioru DRD jest wykupienie usługi Distinctive Ring Pattern
świadczonej przez operatora telefonicznego. Skontaktuj się ze swoim operatorem, aby
uzyskać dodatkowe informacje na temat dostępności tej usługi.
Przepływ odbioru
FAKS
Telefon
Jeśli osoba dzwoniąca wybrała
Twój numer faksu...
Jeśli osoba dzwoniąca wybrała
Twój numer telefonu...
Operator telefoniczny
Faks będzie dzwonić,
korzystając z wcześniej
określonego wzorca dzwonka
dla faksu, a odbiór faksu
rozpocznie się automatycznie
(faks będzie obsługiwać
połączenie w trybie
automatycznego odbioru
faksu).
Faks będzie dzwonić,
korzystając z wcześniej
określonego wzorca dzwonka
dla połączenia telefonicznego.
W przypadku odebrania
połączenia za pomocą telefonu
podłączonego do tego
urządzenia możliwe będzie
przeprowadzenie rozmowy
z osobą dzwoniącą.
Przygotowanie:
Więcej informacji na temat wybierania [Auto(DRD)] można znaleźć w podręczniku FAX
Operation Guide (w jęz. angielskim).
5-6
Korzystanie z przydatnych funkcji faksu > Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego
1
Telefon dzwoni.
Gdy pojawi się połączenie, telefon zadzwoni.
NOTATKA
Jeśli podniesiesz słuchawkę, gdy telefon wciąż będzie dzwonić, urządzenie obsłuży
połączenie w ten sam sposób, co podczas standardowego ręcznego odbioru faksu. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, patrz Odbiór ręczny na stronie 5-9.
2
Odbierz połączenie.
Następnie urządzenie zadzwoni, wykorzystując wcześniej określony wzorzec dzwonka.
W przypadku połączenia wykonywanego za pomocą telefonu
Podnieś słuchawkę i rozpocznij rozmowę z osobą dzwoniącą. Po zakończeniu rozmowy
można ręcznie zainicjować odbiór faksu.
W przypadku połączenia wykonywanego za pomocą faksu
Gdy urządzenie przestanie dzwonić, odbiór faksu rozpocznie się automatycznie.
5-7
Korzystanie z przydatnych funkcji faksu > Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego
Wysyłanie ręczne
Użyj tej metody do przesłania oryginałów w przypadku, gdy chcesz odbyć rozmowę z odbiorcą lub gdy system odbiorcy
musi przełączyć się w tryb faksowania.
1
Umieść oryginały.
2
Wybierz numer miejsca docelowego.
Podnieś słuchawkę i wybierz numer systemu odbiorcy.
3
Sprawdź, czy linia telefoniczna została połączona z faksem systemu
odbiorcy.
Jeśli miejscem docelowym jest faks, słyszalny będzie długi, wysoki sygnał dźwiękowy. Jeśli
połączenie zostanie odebrane, możesz porozmawiać z odbierającym.
4
Naciśnij [FAKS] na ekranie startowym, a następnie [Na widełkach].
Gotowa do wysania.
10:10
FAKS
M.docel:
Na widekach
acuch
Bezporedn.
Sprawd
FAKS
Przywoaj
Ks. adresowa
Funkcje
5
Zewn. ks. adres.
Dod.doc.
Kl.szybkiego dost.
Ulubione
Naciśnij klawisz [Start].
Rozpocznie się transmisja.
6
Odłóż słuchawkę.
Po rozpoczęciu wysyłania należy odłożyć słuchawkę, przywracając ją do pierwotnej pozycji.
5-8
Korzystanie z przydatnych funkcji faksu > Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego
Odbiór ręczny
Odbiór jest możliwy po potwierdzeniu połączenia linii telefonicznej z wysyłającym.
NOTATKA
Dla trybu odbioru urządzenia ustawiono domyślnie automatyczny odbiór faksów. Aby
korzystać z metody odbioru ręcznego, należy zmienić tryb odbioru na odbiór ręczny.
Informacje na temat zmiany trybu na ręczny można znaleźć w podręczniku FAX Operation
Guide (w jęz. angielskim).
1
Telefon dzwoni.
2
Podnieś słuchawkę.
Przy połączeniu przychodzącym telefon podłączony do urządzenia dzwoni.
Podnieś słuchawkę telefonu.
3
Sprawdź, czy linia telefoniczna została połączona z faksem systemu
wysyłającego.
Jeśli miejscem docelowym jest faks, słyszalne będą delikatne sygnały dźwiękowe. Jeśli
połączenie zostanie odebrane, możesz porozmawiać z odbierającym.
4
Naciśnij [FAKS] na ekranie startowym, a następnie [Na widełkach].
Gotowa do wysania.
10:10
FAKS
M.docel:
Na widekach
acuch
Bezporedn.
Sprawd
FAKS
Przywoaj
Ks. adresowa
Funkcje
5-9
Zewn. ks. adres.
Dod.doc.
Kl.szybkiego dost.
Ulubione
Korzystanie z przydatnych funkcji faksu > Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego
5
Naciśnij przycisk [Odbiór ręcz.].
Gotowa do wysania.
Na widekach
Odbiór rcz.
10:10
Linia wy.
Rozpocznie się odbiór.
NOTATKA
Korzystając z zestawu telefonicznego wysyłającego sygnały tonowe, rozpocznij odbiór
oryginałów przy użyciu funkcji zdalnego przełączania. (Patrz Funkcja zdalnego przełączania na
stronie 5-11).
6
Odłóż słuchawkę.
Po rozpoczęciu odbioru należy odłożyć słuchawkę, przywracając ją do pierwotnej pozycji.
5-10
Korzystanie z przydatnych funkcji faksu > Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego
Funkcja zdalnego przełączania
Możesz rozpocząć odbiór faksu za pomocą podłączonego aparatu telefonicznego. Funkcja ta ułatwia łączne stosowanie
urządzenia i aparatu telefonicznego (produkt dostępny w sprzedaży) zainstalowanych w miejscach oddalonych od
siebie.
NOTATKA
Korzystanie z funkcji zdalnego przełączania wymaga podłączenia do urządzenia aparatu
telefonicznego wysyłającego sygnały tonowe (produkt dostępny w sprzedaży). Jednak
nawet w przypadku niektórych telefonów tonowych funkcja ta może nie działać w sposób
zadowalający. Szczegółowe informacje są dostępne u naszego przedstawiciela lub
w punkcie zakupu urządzenia.
Ustawiony fabrycznie numer zdalnego przełączania to 55.
Numer zdalnego przełączania może zostać zmieniony. Patrz FAX Operation Guide (w jęz.
angielskim).
Stosowanie numeru zdalnego przełączania
Aby rozpocząć odbiór faksu za pomocą podłączonego aparatu telefonicznego, wykonaj
poniższą procedurę.
1
Podłączony telefon dzwoni.
Podnieś słuchawkę telefonu.
NOTATKA
Liczbę dzwonków można zmienić (Patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim).
2
Wybierz numer zdalnego przełączania (2-cyfrowy).
Po usłyszeniu w słuchawce tonu faksu wprowadź dwucyfrowy numer zdalnego przełączania
za pomocą przycisku wybierania na aparacie telefonicznym. Linia telefoniczna przełączy się
do urządzenia i rozpocznie się odbiór.
5-11
6
Rozwiązywanie
problemów
Niniejszy rozdział zawiera opisy następujących tematów:
Funkcjonowanie wskaźników podczas operacji wysyłania/odbioru ................................................................... 6-2
Reagowanie na miganie wskaźnika Attention .................................................................................................... 6-2
Środki ostrożności związane z wyłączaniem zasilania ...................................................................................... 6-3
Komunikaty ........................................................................................................................................................ 6-4
Lista kodów błędów ............................................................................................................................................ 6-5
Rozwiązywanie problemów ................................................................................................................................ 6-8
6-1
Rozwiązywanie problemów > Funkcjonowanie wskaźników podczas operacji wysyłania/odbioru
Funkcjonowanie wskaźników podczas operacji
wysyłania/odbioru
Wskaźniki[Processing] i [Memory] informują o stanie transmisji faksu.
•
Wskaźnik [processing] miga podczas transmisji i odbierania faksu.
•
Wskaźnik [Memory] miga, gdy dane źródłowe są zapisywane do pamięci do celów transmisji.
•
Wskaźnik [Memory] świeci, gdy w pamięci znajdują się dane źródłowe przeznaczone do transmisji opóźnionej.
Reagowanie na miganie wskaźnika Attention
Jeżeli wskaźnik [Attention] miga, naciśnij klawisz [Status/Job Cancel] w celu sprawdzenia komunikatu błędu. Jeżeli
komunikat nie pojawia się na panelu dotykowym po naciśnięciu klawisza [Status/Job Cancel] albo gdy wskaźnik
Attention miga przez 1,5 sekundy, wykonaj poniższe sprawdzenia.
Objaw
Nie można wysłać faksu.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy przewód modułowy jest
podłączony prawidłowo?
Podłącz prawidłowo przewód modułowy.
—
Czy dozwolony nr FAKSU albo
dozwolony nr ID zostały
prawidłowo zapisane?
Sprawdź dozwolony nr FAKSU
i dozwolony nr ID.
Patrz FAX
Operation
Guide (w jęz.
angielskim).
Czy wystąpił błąd komunikacji?
Sprawdź kody błędów w raporcie
wyników i raporcie aktywności TX/RX.
Jeżeli kod błędu rozpoczyna się od „U”
albo „E”, wykonaj
odpowiednią procedurę.
6-5
Czy linia faksu adresata jest
zajęta?
Wyślij ponownie.
—
Czy faks odbiorcy odpowiada?
Wyślij ponownie.
—
Czy wystąpił jakiś inny błąd niż
opisane?
Skontaktuj się z pracownikiem serwisu.
—
6-2
Rozwiązywanie problemów > Środki ostrożności związane z wyłączaniem zasilania
Środki ostrożności związane z wyłączaniem
zasilania
Aby wyłączyć zasilanie urządzenia, naciśnij włącznik zasilania. Automatyczne odbieranie faksów, gdy włącznik zasilania
jest wyłączony, nie jest możliwe.
Przed wyłączeniem włącznika zasilania upewnij się, że wskaźniki [Processing] i [Memory] nie świecą.
WYŁ.
Upewnij się, że wskaźniki nie świecą.
NOTATKA
Gdy wskaźnik [Processing] lub [Memory] świeci się, urządzenie działa. Wyłączenie
głównego wyłącznika zasilania podczas działania urządzenia może spowodować jego
uszkodzenie.
6-3
Rozwiązywanie problemów > Komunikaty
Komunikaty
W przypadku wystąpienia błędu na wyświetlaczu może pojawić się jeden z przedstawionych poniżej komunikatów.
Poniższe uwagi pomogą zidentyfikować i rozwiązać problem.
NOTATKA
W razie wystąpienia błędu transmisji generowany jest raport wyników wysyłania/odbioru.
Sprawdź kod błędu znajdujący się w raporcie, a następnie zapoznaj się z jego opisem w części Lista kodów błędów
na stronie 6-5. Informacje na temat drukowania raportu wyników wysyłania/odbioru można znaleźć w podręczniku
FAX Operation Guide (w jęz. angielskim) oraz w FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
Kody błędów można również sprawdzić w raporcie aktywności (Patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim).
Komunikat
Punkt kontrolny
Naprawa
Strona
Błąd urządzenia.
―
Wystąpił błąd wewnętrzny. Zapisz kod
błędu wyświetlany na ekranie i skontaktuj
się z przedstawicielem serwisu.
―
Dodaj następujący papier do
kasety #.
Czy wybrany rozmiar papieru jest
zgodny z rozmiarem papieru
załadowanego do określonego
źródła papieru?
Naciśnij [Kontynuuj], aby kontynuować
drukowanie.
Naciśnij przycisk [Anuluj], aby anulować
zadanie.
―
Czy we wskazanej kasecie
znajduje się papier?
Włóż papier.
Aby wybrać inne źródło papieru, naciśnij
polecenie [Wybór papieru]. Aby
kontynuować pracę przy użyciu papieru
w wybranym źródle papieru, naciśnij
[Kontynuuj].
―
Nie można wykonać tego
zadania.
―
Zadanie zostało anulowane z powodu
ograniczeń narzuconych przez funkcję
autoryzacji użytkownika lub rozliczania
zadań. Naciśnij przycisk [Koniec].
―
Przekroczono liczbę zapl.
zadań wysyłania.
―
Przekroczono liczbę zadań ustaloną dla
transmisji opóźnionej. Naciśnij [Koniec].
Zadanie zostanie anulowane.
Zaczekaj do zakończenia wykonywania
transmisji opóźnionej lub anuluj
transmisję opóźnioną i wykonaj zadanie
ponownie.
Patrz FAX
Operation
Guide (w jęz.
angielskim).
Przekroczono limit skrzynki.
Czy na panelu dotykowym
wyświetlany jest przycisk
[Koniec]?
Skrzynka jest pełna i nie ma możliwości
dalszego zapisu. Zadanie zostanie
anulowane. Naciśnij przycisk [Koniec].
Spróbuj ponownie wykonać zadanie po
wydrukowaniu lub usunięciu danych
z okna zadań.
―
Przekroczono ograniczenie
rozliczania zadań.
Czy przekroczono dopuszczalną
liczbę wydruków określoną przez
funkcję rozliczania zadań?
Liczba wydruków przekroczyła
dopuszczalną liczbę zadań określoną
przez funkcję rozliczania zadań. Nie
można więcej drukować. Zadanie
zostanie anulowane. Naciśnij [Koniec].
Patrz
Podręcznik
obsługi.
Słuchawka jest podniesiona.
―
Odłóż słuchawkę.
―
6-4
Rozwiązywanie problemów > Lista kodów błędów
Lista kodów błędów
W przypadku wystąpienia błędu podczas transmisji w raporcie wyników transmisji/odbioru i w raporcie aktywności
zapisywany jest jeden poniższych kodów błędów.
NOTATKA
W zależności od ustawienia szybkości komunikacji w kodzie błędu pojawi się litera „U” lub „E”.
Kod błędu
Możliwa przyczyna/działanie
Busy (Zajęty)
Nie można ustanowić połączenia z odbiorcą mimo wykonania zadanej liczby prób automatycznego
wybierania ponownego.
Wyślij ponownie.
CANCELED
(ANULOWANO)
Transmisja została anulowana z powodu wykonania określonego działania.
Odbiór został anulowany z powodu wykonania określonego działania.
U00300
W urządzeniu odbiorczym skończył się papier. Skontaktuj się z odbiorcą.
U00430–U00462
Pomimo ustanowienia połączenia odbiór został anulowany z powodu użycia odmiennych funkcji
komunikacyjnych przez urządzenie nadawcze.
U00601–U00690
Komunikacja została przerwana z powodu awarii urządzenia. Wyślij lub odbierz faks ponownie.
U00700
Komunikacja została przerwana z powodu awarii urządzenia nadawczego lub odbiorczego.
U00800–U00811
Podczas przesyłania stron(y) wystąpił błąd. Wyślij ponownie.
Jeśli w dalszym ciągu występują problemy, zmniejsz początkową prędkość transmisji i wyślij
ponownie.
NOTATKA
Jeśli opisany błąd komunikacji występuje często, zmień ustawienie domyślne początkowej
prędkości transmisji w menu systemowym.
U00900–U00910
Podczas odbierania stron(y) wystąpił błąd. Poproś nadawcę o ponowne przesłanie faksu.
NOTATKA
Jeśli opisany błąd komunikacji występuje często, zmień ustawienie domyślne szybkości
rozpoczęcia odbioru w menu systemowym.
U01000–U01097
Podczas transmisji wystąpił błąd komunikacji. Wyślij ponownie.
Jeśli w dalszym ciągu występują problemy, zmniejsz początkową prędkość transmisji i wyślij
ponownie.
NOTATKA
Jeśli opisany błąd komunikacji występuje często, zmień ustawienie domyślne początkowej
prędkości transmisji w menu systemowym.
U01100–U01196
Podczas odbioru wystąpił błąd komunikacji. Poproś nadawcę o ponowne przesłanie faksu.
NOTATKA
Jeśli opisany błąd komunikacji występuje często, zmień ustawienie domyślne szybkości
rozpoczęcia odbioru w menu systemowym.
U01400
Nie udało się ustanowić połączenia z urządzeniem nadawczym lub odbiorczym, ponieważ w linii
tonowej numer został wybrany tonowo.
U01500
Podczas szybkiej transmisji wystąpił błąd komunikacji. Wyślij ponownie.
Jeśli w dalszym ciągu występują problemy, zmniejsz początkową prędkość transmisji i wyślij
ponownie.
NOTATKA
Jeśli opisany błąd komunikacji występuje często, zmień ustawienie domyślne początkowej
prędkości transmisji w menu systemowym.
6-5
Rozwiązywanie problemów > Lista kodów błędów
Kod błędu
U01600
Możliwa przyczyna/działanie
Podczas odbioru szybkiej transmisji wystąpił błąd komunikacji. Poproś nadawcę o zmniejszenie
prędkości transmisji i ponowne przesłanie faksu.
NOTATKA
Jeśli opisany błąd komunikacji występuje często, zmień ustawienie domyślne szybkości
rozpoczęcia odbioru w menu systemowym.
U01700–U01720
Podczas szybkiej transmisji wystąpił błąd komunikacji. Wyślij ponownie.
Jeśli w dalszym ciągu występują problemy, zmniejsz początkową prędkość transmisji i wyślij
ponownie.
NOTATKA
Jeśli opisany błąd komunikacji występuje często, zmień ustawienie domyślne początkowej
prędkości transmisji w menu systemowym.
U01721
Podczas szybkiej transmisji wystąpił błąd komunikacji. Wybrana prędkość transmisji może nie być
obsługiwana przez urządzenie odbiorcze.
Zmniejsz prędkość wyjściową transmisji i prześlij faks ponownie.
U01800–U01820
Podczas odbioru szybkiej transmisji wystąpił błąd komunikacji. Poproś nadawcę o zmniejszenie
prędkości transmisji i ponowne przesłanie faksu.
NOTATKA
Jeśli opisany błąd komunikacji występuje często, zmień ustawienie domyślne szybkości
rozpoczęcia odbioru w menu systemowym.
U01821
Podczas odbioru szybkiej transmisji wystąpił błąd komunikacji. Wybrana prędkość transmisji może nie
być obsługiwana przez to urządzenie. Poproś nadawcę o zmniejszenie prędkości transmisji i ponowne
przesłanie faksu.
NOTATKA
Jeśli opisany błąd komunikacji występuje często, zmień ustawienie domyślne szybkości
rozpoczęcia odbioru w menu systemowym.
U03000
Nie udało się odebrać faksu podczas odbioru odpytywania, ponieważ do urządzenia drugiego
uczestnika komunikacji nie włożono oryginałów. Skontaktuj się z drugim uczestnikiem komunikacji.
U03200
Próbowano odebrać tablicę ogłoszeń z adresu pomocniczego innego urządzenia tej samej marki, ale
wybrana skrzynka adresów pomocniczych nie zawiera żadnych danych. Skontaktuj się z drugim
uczestnikiem komunikacji.
U03300
Błąd wystąpił z powodu jednej z dwóch poniższych przyczyn.
Skontaktuj się z drugim uczestnikiem komunikacji.
1 Odbierano dane z innego urządzenia tej samej marki, ale podczas odbioru odpytywania wykryto
ograniczenia transmisji, ustawione przez drugiego uczestnika komunikacji. Komunikacja została
przerwana z powodu podania błędnego hasła.
2 Odbierano dane z innego urządzenia tej samej marki, ale podczas odbioru tablicy ogłoszeń
z adresu pomocniczego wykryto ograniczenia transmisji, ustawione przez drugiego uczestnika
komunikacji.
Komunikacja została przerwana z powodu podania błędnego hasła.
U03400
Odbiór odpytywania został przerwany, ponieważ hasło podane przez drugiego uczestnika komunikacji
różni się od lokalnego identyfikatora faksu w urządzeniu odbiorczym. Skontaktuj się z drugim
uczestnikiem komunikacji.
U03500
Próbowano odebrać tablicę ogłoszeń z adresu pomocniczego innego urządzenia tej samej marki, ale
wybrana skrzynka adresu pomocniczego nie została zapisana w urządzeniu drugiego uczestnika
komunikacji.
Skontaktuj się z odbiorcą.
U03600
Odbiór tablicy ogłoszeń z adresu pomocniczego innego urządzenia tej samej marki został przerwany,
ponieważ podano błędne hasło dostępu do adresu pomocniczego. Skontaktuj się z drugim
uczestnikiem komunikacji.
6-6
Rozwiązywanie problemów > Lista kodów błędów
Kod błędu
Możliwa przyczyna/działanie
U03700
Próbowano odebrać tablicę ogłoszeń z adresu pomocniczego, ale w urządzeniu drugiego uczestnika
komunikacji nie włączono funkcji przesyłania tablicy ogłoszeń z adresu pomocniczego lub do skrzynek
przenoszenia oryginałów (skrzynek adresów pomocniczych) nie włożono oryginałów.
U04000
W innym urządzeniu odbiorczym tej samej marki nie zapisano wybranej skrzynki adresu
pomocniczego lub podano nieprawidłowy adres pomocniczy.
U04100
Urządzenie odbiorcy nie obsługuje funkcji skrzynki adresu pomocniczego lub podano nieprawidłowy
adres pomocniczy.
U04200
Transmisja szyfrowana została przerwana, ponieważ wybrana skrzynka nie została zapisana.
U04300
Transmisja szyfrowana została anulowana, ponieważ faks odbiorcy nie obsługuje komunikacji
szyfrowanej.
U04400
Transmisja szyfrowania została anulowana, ponieważ podano nieprawidłowy klucz szyfrujący.
U04500
Odbiór transmisji szyfrowanej został anulowany, ponieważ podano nieprawidłowy klucz szyfrujący.
U05100
Transmisja została anulowana, ponieważ nie spełniono wymagań komunikacji z uwagi na
ograniczenia transmisji ustawione dla tego urządzenia. Skontaktuj się z odbiorcą.
U05200
Odbiór został anulowany, ponieważ nie spełniono wymagań komunikacji z uwagi na ograniczenia
odbioru ustawione dla tego urządzenia.
U05300
Odbiór został anulowany przez odbiorcę, ponieważ nie spełniono wymagań komunikacji z uwagi na
ograniczenia odbioru ustawione dla urządzenia odbiorczego. Skontaktuj się z odbiorcą.
U14000
Odbiór do skrzynki adresu pomocniczego został przerwany, ponieważ skończyło się miejsce
w pamięci tego urządzenia. Zwolnij miejsce, drukując dane przechowywane w pamięci, lub anuluj
odbiór do tej skrzynki adresu pomocniczego.
U14100
Transmisja do skrzynki adresu pomocniczego lub skrzynki adresu pomocniczego urządzenia odbiorcy
tej samej marki została zatrzymana z powodu braku wolnego miejsca na urządzeniu odbiorcy.
Skontaktuj się z odbiorcą.
U19000
Odbiór do pamięci został przerwany, ponieważ skończyło się miejsce w pamięci tego urządzenia.
Zwolnij miejsce, drukując dane przechowywane w pamięci, lub poproś nadawcę o ponowne
przesłanie.
U19100
Transmisja została przerwana, ponieważ skończyło się miejsce w pamięci urządzenia odbiorczego.
Skontaktuj się z odbiorcą.
U19300
Transmisja została przerwana z powodu wystąpienia błędu danych podczas transmisji. Wyślij
ponownie.
6-7
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W przypadku wystąpienia błędu najpierw zapoznaj się z poniższą tabelą. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się
z dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu.
Objaw
Nie można wysłać dokumentu.
Punkt kontrolny
Naprawa
Strona
Czy przewód modułowy jest
podłączony prawidłowo?
Podłącz prawidłowo przewód modułowy.
―
Czy wyświetlony został
komunikat Błąd wysyłania?
Usuń przyczynę wystąpienia błędu i wyślij
faks ponownie.
6-5
Czy włączono ograniczenia
transmisji?
Anuluj ograniczenia transmisji.
Patrz FAX
Operation
Guide (w jęz.
angielskim).
Nie można nawiązać
komunikacji szyfrowanej.
Czy ustawienia zapisane
w urządzeniu nadawczym
i odbiorczym są prawidłowe?
Ponownie sprawdź ustawienia zapisane
w urządzeniu nadawczym i odbiorczym.
Patrz FAX
Operation
Guide (w jęz.
angielskim).
Nie można użyć funkcji
zdalnego przełączania.
Czy używana jest linia
impulsowa?
Niektóre aparaty telefoniczne mogą za
pomocą przycisków transmitować sygnał
tonowy. Zapoznaj się z instrukcją obsługi
używanego aparatu telefonicznego.
―
Czy numer wybierania funkcji
zdalnego przełączania jest
prawidłowy?
Sprawdź ustawienie domyślnie: 55)
Patrz FAX
Operation
Guide (w jęz.
angielskim).
Brak wydruku po odbiorze.
Czy włączono funkcję
przekazywania z pamięci?
Sprawdź miejsce docelowe
przekazywania.
Patrz FAX
Operation
Guide (w jęz.
angielskim).
Nie można odebrać
dokumentu.
Czy przewód modułowy jest
podłączony prawidłowo?
Podłącz prawidłowo przewód modułowy.
―
Czy wyświetlony został
komunikat Błąd komunikacji?
Usuń przyczynę wystąpienia błędu
i poproś nadawcę o ponowne wysłanie
dokumentu.
6-5
Czy włączono ograniczenia
odbioru?
Anuluj ograniczenia odbioru.
Patrz FAX
Operation
Guide (w jęz.
angielskim).
Czy w pamięci jest wolne
miejsce?
Zaczekaj na zwolnienie miejsca
w pamięci lub samodzielnie zwolnij
miejsce w pamięci, a następnie odbierz
faks ponownie.
―
Nie można odebrać faksu do
pamięci.
6-8
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Punkt kontrolny
Naprawa
Nie można transmitować przy
użyciu adresu pomocniczego.
Czy urządzenie odbiorcze
obsługuje funkcję transmisji przy
użyciu adresu pomocniczego?
Transmisja przy użyciu adresu
pomocniczego nie może zostać
wykonana, jeśli faks odbiorcy nie
obsługuje funkcji transmisji przy użyciu
adresu pomocniczego.
―
Czy wprowadzony adres
pomocniczy i hasło dostępu do
adresu pomocniczego są takie
same jak adres pomocniczy
i hasło dostępu do adresu
pomocniczego, zapisane
w faksie odbiorcy?
Jeżeli dane są poprawne, skontaktuj się
z odbiorcą. Niniejsze urządzenie nie
używa hasła dostępu do adresu
pomocniczego podczas odbioru.
Patrz FAX
Operation
Guide (w jęz.
angielskim).
Czy w pamięci faksu odbiorcy
jest wolne miejsce?
Skontaktuj się z odbiorcą.
―
Nie można przekazać faksu
z pamięci.
Czy ustawienie funkcji
przekazywania z pamięci to
[Wł.]?
Sprawdź ustawienie funkcji
przekazywania z pamięci.
Patrz FAX
Operation
Guide (w jęz.
angielskim).
Nie można przekazać danych
z pamięci przy użyciu adresu
pomocniczego.
Czy urządzenie odbiorcze
obsługuje funkcję transmisji przy
użyciu adresu pomocniczego?
Transmisja z użyciem adresu
pomocniczego jest niemożliwa, jeśli faks
odbiorcy nie obsługuje podobnej funkcji
transmisji z użyciem adresu
pomocniczego.
―
Czy wprowadzony adres
pomocniczy jest taki sam jak
adres pomocniczy zapisany
w faksie odbiorcy?
Jeżeli dane są poprawne, skontaktuj się
z odbiorcą. Niniejsze urządzenie nie
używa hasła dostępu do adresu
pomocniczego podczas odbioru.
Patrz FAX
Operation
Guide (w jęz.
angielskim).
Nie można drukować danych
ze skrzynki adresu
pomocniczego.
Czy ustawiono hasło dostępu do
skrzynki?
Wprowadź prawidłowe hasło dostępu do
skrzynki.
Patrz FAX
Operation
Guide (w jęz.
angielskim).
Nie można odbierać danych
w trybie odpytywania.
Czy transmisja w trybie
odpytywania została prawidłowo
ustawiona w urządzeniu
nadawczym?
Skontaktuj się z odbiorcą.
―
Nie można korzystać z funkcji
komunikacji z użyciem tablicy
ogłoszeń adresu
pomocniczego.
Czy faks drugiego uczestnika
komunikacji obsługuje podobną
funkcję komunikacji z użyciem
tablicy ogłoszeń adresu
pomocniczego?
Jeżeli faks drugiego uczestnika
komunikacji nie obsługuje podobnej
funkcji komunikacji z użyciem tablicy
ogłoszeń adresu pomocniczego, to nie
może on odbierać faksów za
pośrednictwem tablicy ogłoszeń adresu
pomocniczego. Skontaktuj się z odbiorcą.
―
Czy wprowadzony adres
pomocniczy i hasło dostępu do
adresu pomocniczego są
prawidłowe?
Jeżeli dane są poprawne, skontaktuj się
z odbiorcą.
―
6-9
Strona
7
Dodatek
Niniejszy rozdział zawiera opisy następujących tematów:
Sposób wpisywania znaków .............................................................................................................................. 7-2
Dane techniczne ................................................................................................................................................ 7-3
Mapa menu ........................................................................................................................................................ 7-5
7-1
Dodatek > Sposób wpisywania znaków
Sposób wpisywania znaków
Aby wpisać nazwę, należy użyć klawiatury wyświetlanej na panelu dotykowym, postępując zgodnie z procedurą opisaną
poniżej.
NOTATKA
Dostępne są układy klawiszy QWERTY, QWERTZ i AZERTY, tak jak w przypadku klawiatury komputera. W razie
konieczności należy zmienić układ. Aby uzyskać informacje na temat zmiany układów, patrz Podręcznik obsługi.
Jako przykład użyto układ QWERTY. Można wybrać inny układ, wykonując tę samą procedurę.
Ekrany wpisywania
Ekran wpisywania małych liter
4
3
1
Wprow.:
Limit:
Abc
3
32
A/a
Usu
q
w
e
r
t
y
u
i
o
a
s
d
f
g
h
j
k
l
@
z
x
c
v
b
n
m
.
Anuluj
10
Nr
7
6
Dodaj - Nazwa
A B
2
5
< Wstecz
Nast. >
11
12
p
8
9
Wyświetlana
wartość/klawisz
Opis
1
Wyświetlacz
Wyświetla wpisywane znaki.
2
Klawiatura
Służy do wpisywania tekstu.
3
[ABC] / [Symbol]
Służy do wybierania wprowadzanych znaków. W celu wprowadzenia
symboli lub cyfr należy wybrać opcję [Symbol].
4
[A/a] / [a/A]
Służy do przełączania pomiędzy wpisywaniem wielkich i małych liter.
5
Klawisze kursora
Służą do przesuwania kursora na wyświetlaczu.
6
Wskaźnik [Wprow.] /
[Limit]
Wyświetla maksymalną liczbę znaków oraz liczbę wprowadzonych
znaków.
7
Klawisz [Usuń]
Służy do kasowania znaku na lewo od kursora.
8
Klawisz spacji
Służy do wprowadzania odstępów.
9
Klawisz Enter
Umożliwia wprowadzenie podziału wiersza.
10
[Anuluj]
Służy do usuwania wpisanych znaków i powrotu do ekranu
widocznego przed wpisywaniem.
11
[< Wstecz]
Służy do powracania do poprzedniego ekranu.
12
[OK] / [Nast. >]
Służy do zapisywania wprowadzonych znaków i przechodzenia do
następnego ekranu.
7-2
Dodatek > Dane techniczne
Dane techniczne
NOTATKA
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Funkcja FAKSU
Pozycja
Opis
Zgodność
Super G3
Linia telekomunikacyjna
Abonencka linia telefoniczna
Czas transmisji
3 sekundy lub mniej (33600 bitów/s, JBIG, dokument ITU-T A4 #1)
Prędkość transmisji
33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/
2400 bitów/s
Schemat kodowania
JBIG/MMR/MR/MH
Metoda poprawiania błędów
ECM
Rozmiar oryginału
Szerokość maks.: 8 1/2"/216 mm, Długość maks.: 14"/356 mm
Automatyczny podajnik dokumentów
Maks. 75 arkuszy (z modułem przetwarzania dokumentów)
Rozdzielczość
Skanowanie:
200 x 100 dpi Normalna (8 punktów/mm × 3,85 linii/mm)
200 x 200 dpi Wysoka (8 punktów/mm × 7,7 linii/mm)
200 x 400 dpi Super (bardzo wysoka) (8 punktów/mm × 15,4 linii/mm)
400 x 400 dpi Ultra (ultrawysoka) (16 punktów/mm × 15,4 linii/mm)
Drukowanie:
600 × 600 dpi
Gradacje
256 odcieni (dyfuzja błędu)
Klawisz szybkiego wyboru
100 klawiszy
Transmisja do wielu odbiorców
Maks. 100 odbiorców
Zastępczy odbiór do pamięci
Co najmniej 256 arkuszy (podczas odbierania dokumentu ITU-T A4 #1)
Pojemność pamięci na obrazy
3,5 MB (standardowo) (na wysyłanie i odbiór faksów)
Raporty
Raport wyników wysyłania, raport wyników odbierania faksów, raport aktywności,
strona stanu
7-3
Dodatek > Dane techniczne
Funkcje FAKSU sieciowego
Pozycja
Opis
Sprzęt
Komputer zgodny ze standardem IBM PC-AT
Interfejs
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
System operacyjny
Windows XP, Windows Server 2003/2008/2012, Windows Vista
oraz Windows 7/8
Rozdzielczość transmisji
Ultrawysoka (400 × 400 dpi), Wysoka (200 × 200 dpi),
Normalna (100 × 200 dpi)
Rozmiar dokumentów
Letter, Legal, Statement, A4, A5, Folio, B5(JIS)
Opóźniona transmisja FAKSU
Oparta na ustawieniach sterownika faksu sieciowego (możliwe
ustawienie z przyrostem 1-minutowym dla następującego 24godzinnego okresu)
Transmisja i drukowanie
Transmisja i wydruk faksu za pomocą urządzenia są możliwe.
Rozsyłanie
Do 100 miejsc docelowych
Rozliczanie zadań
Wymaga wprowadzenia nazwy logowania i hasła do sterownika
faksu sieciowego, gdy w urządzeniu włączone jest logowanie
użytkownika.
Wymaga wprowadzenia identyfikatora konta do sterownika faksu
sieciowego, gdy w urządzeniu włączone jest rozliczanie zadań.
Strona transparentu
Można dokonać wyboru formatu za pomocą sterownika faksu
sieciowego lub utworzyć szablon.
7-4
Dodatek > Mapa menu
Mapa menu
Klawisz szybkiego dostępu (strona 3-13)
Ks. adresowa (strona 3-11)
Skrzynka zada
Zewn. ks. adres. (patrz Embedded Web Server RX User Guide)
Dod.doc. (strona 3-9)
Funkcje
Tryb cichy (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Rozmiar oryginału (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Orientacja oryginału (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Dupleks (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Rozdzielczość transm. FAKSU (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Gęstość (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Obraz oryginału (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Skanowanie ciągłe (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Wpis nazwy pliku (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Informacja o kończeniu zadania (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Opóźniona transmisja FAKSU (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Bezpośrednia transmisja FAKSU (patrz FAX Operation Guide –
w jęz. angielskim)
Odpytywanie odbioru FAKSU (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Rap. wys. faksu (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Dod/Edyt Skrót (patrz Podręcznik obsługi)
Skrz. adr. pom. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Pami wymienna
Skrzynka odpytywania (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Skrzynka
odpytywania
Stan zad. druk. (patrz Podręcznik obsługi)
Stan zad. wys. (patrz Podręcznik obsługi)
Stan zad.zapis. (patrz Podręcznik obsługi)
Zaplanowane zadanie (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Stan/
Anul. zadania
Dzien. zad.druk. (patrz Podręcznik obsługi)
Dzien. zad. wys. (patrz Podręcznik obsługi)
Dzienn.zad.zapis. (patrz Podręcznik obsługi)
7-5
Dodatek > Mapa menu
Dzien.zad.faks.
Dz. FAKSÓW wych. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Dzie. F. przych. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Raport FAKSÓW wych. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Rap.FAKSÓW przych. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Skaner (patrz Podręcznik obsługi)
Drukarka (patrz Podręcznik obsługi)
FAKS
Linia wył. (strona 3-7)
Odbiór ręcz. (strona 4-4)
Status tonera (patrz Podręcznik obsługi)
Stan papieru (patrz Podręcznik obsługi)
Pamięć wymienna (patrz Podręcznik obsługi)
Klawiatura USB (patrz Podręcznik obsługi)
SSD (patrz Podręcznik obsługi)
Stan połączenia (patrz Podręcznik obsługi)
Menu
systemu
Kreator szybkiej
konfiguracji
Konfiguracja FAKSU (strona 2-7)
Konfiguracja papieru (patrz Podręcznik obsługi)
Konfiguracja oszczędzania energii (patrz Podręcznik obsługi)
Konfiguracja sieci (patrz Podręcznik obsługi)
Język (patrz Podręcznik obsługi)
7-6
Dodatek > Mapa menu
Raport (patrz FAX
Operation Guide –
w jęz. angielskim)
Raportuj drukowanie
(patrz FAX Operation
Guide – w jęz.
angielskim)
Strona stanu (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Lista czcionek (patrz Podręcznik obsługi)
Stan sieci (patrz Podręcznik obsługi)
Stan usługi (patrz Podręcznik obsługi)
Raport rozliczania (patrz Podręcznik obsługi)
Lis. skrz. podadr. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Lista FAKSU (Indeks) (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Lista FAKSU (Nr) (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Raport FAKSÓW wychodzących (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Raport FAKSÓW przychodzących (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Stan karty opcjonalnej (patrz Podręcznik obsługi)
Ustaw. rap. administrac.
(patrz FAX Operation
Guide – w jęz.
angielskim)
Raport FAKSÓW wychodzących (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Ustaw. raportu wyników
Raport wyniku
wysyłania
Raport FAKSÓW przychodzących (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
E-mail/Folder (patrz Podręcznik obsługi)
FAKS (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Anulowano przed wysłaniem (patrz FAX Operation
Guide – w jęz. angielskim)
Format adresata (patrz FAX Operation Guide –
w jęz. angielskim)
Raport wyn. odbioru
FAKSU
FAKS (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Typ rap. wynik. odb. (patrz FAX Operation Guide –
w jęz. angielskim)
Ust. kom. o zakończ. zad. (patrz Podręcznik obsługi)
Wyślij historię dziennika (patrz Podręcznik obsługi)
Licznik (patrz Podręcznik obsługi)
Właściwość użytkownika (patrz Podręcznik obsługi)
Ust. kasety/podajnika
wielofunkcyjnego
Kaseta 1 (do 5) (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Taca uniwersalna (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
7-7
Dodatek > Mapa menu
Ustawienia wspólne
Ekran domyślny (patrz Podręcznik obsługi)
Dźwięk (patrz FAX
Operation Guide –
w jęz. angielskim)
Alarm (patrz Podręcznik obsługi)
Głośność głośnika FAKSU (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Głośność monitora FAKSU (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Ustawienia oryginalne (patrz Podręcznik obsługi)
Ust. papieru (patrz Podręcznik obsługi)
Ustaw. domyśl. funkcji
Rozdzielczość transm. FAKSU (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Skanowanie ciągłe (FAKS) (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Wst. ust. limit (patrz Podręcznik obsługi)
Obsługa błędów (patrz Podręcznik obsługi)
Miara (patrz Podręcznik obsługi)
Poz. alertu o małej il. toneru (patrz Podręcznik obsługi)
Sposób wprowadzania z klawiatury (patrz Podręcznik obsługi)
Formatuj SSD (patrz Podręcznik obsługi)
Format. kartę SD (patrz Podręcznik obsługi)
Wyświetl stan/dziennik
Wyświetl dziennik FAKSU (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Użycie klawiszy funkcji
Klawisz FAKS (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Początek (patrz Podręcznik obsługi)
Kopiowania (patrz Podręcznik obsługi)
Wyślij (patrz Podręcznik obsługi)
Skrzynka dokumentów
Skrzynka niestandardowa (patrz Podręcznik obsługi)
Skrz. adr. pom. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Skrzynka zadań (patrz Podręcznik obsługi)
Skrzynka odpytywania (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
7-8
Dodatek > Mapa menu
FAKS (patrz FAX
Operation Guide –
w jęz. angielskim)
Wspólna tr./odb.
(Patrz FAX Operation
Guide – w jęz.
angielskim)
Transmisja
(Patrz FAX Operation
Guide – w jęz.
angielskim)
Rejestracja klucza szyfr. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Zdalna diagnostyka FAKSU (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Nazwa FAKSU lok. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Lok. iden. FAKSU (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Lokalny nr FAKSU (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
TTI (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Tryb wybierania (tylko wersja calowa) (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Liczba ponowień (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
ECM transmisji (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Pocz.prędk. transm. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Odbiór (patrz FAX
Operation Guide –
w jęz. angielskim)
Typ nośnika (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Data/godzina odbioru (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Druk dwustronny (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Druk 2 w 1 (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Druk. ciągłe (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Dzwonki(norm.) (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Dzwonki (sekretarka) (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Dzwonki(F./TEL) (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Tryb odbioru (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Zdalne wybier.SW (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Odbiór szyfrowany (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
ECM odbioru (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Szybkość rozpoczęcia odbioru (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Ograniczenie transm./odb. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Ustawienie przekazywania (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Nowa pozycja docelowa (FAKS) (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Aplikacja (patrz Podręcznik obsługi)
Internet (patrz Podręcznik obsługi)
Książka adresowa/
szybki dostęp
Ks. adresowa (strona 3-11)
Klawisz szybkiego dostępu (strona 3-13)
Ust. domyśln. ks. adr.
Sortowanie
Druk. listy (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Logowanie użytkownika/rozliczanie zadań (patrz Podręcznik obsługi)
Drukarka (patrz Podręcznik obsługi)
System/Sieć (patrz Podręcznik obsługi)
7-9
Dodatek > Mapa menu
Data/czasomierz/
Oszcz. energii
Data/czas (strona 2-9)
Format daty (patrz Podręcznik obsługi)
Strefa czasowa (strona 2-9)
Aut. reset panel (patrz Podręcznik obsługi)
Czas. resetowania panelu (patrz Podręcznik obsługi)
Autom. kontyn. po błędzie (patrz Podręcznik obsługi)
Licznik energ. (patrz Podręcznik obsługi)
Poziom uśpienia (z wyjątkiem Europy) (patrz Podręcznik obsługi)
Reguły uśpienia (tylko Europa)
Czas uśp. (patrz Podręcznik obsługi)
Reg. wył. zasil. (patrz Podręcznik obsługi)
Liczn. wył. zas. (patrz Podręcznik obsługi)
Autom. kontyn. po błędzie (patrz Podręcznik obsługi)
Oczekiwanie po błędzie (patrz Podręcznik obsługi)
Niewykorz. czas (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Dopasowanie/
konserwacja
Ust. serwisowe
Ustawienia połączenia
FAKSU (tylko Europa)
Wybieranie Exchange (patrz FAX Operation Guide
– w jęz. angielskim)
Nr połącz. PSTN (patrz FAX Operation Guide –
w jęz. angielskim)
7-10
Indeks
A
Anuluj
Anulowanie transmisji (Rozłączanie komunikacji)
3-7
Anulowanie transmisji z pamięci 3-6
Automatyczne włączanie faksu lub automatycznej
sekretarki 5-4
Automatyczne włączanie faksu lub telefonu 5-2
Automatyczny odbiór faksów 4-2
N
Naz. FAKSU lok. 2-7
Nazwy i funkcje części 2-2
Nie można odebrać dokumentu 6-8
Nie można transmitować przy użyciu adresu
pomocniczego 6-9
Nie można wysłać dokumentu 6-8
O
Odbiór do pamięci 4-3
Odbiór DRD 5-6
Odbiór ręczny 4-4, 5-9
B
P
Brak wydruku 6-8
Panel dotykowy 2-5
Panel operacyjny 2-4
Poziom głośności
Głośność głośnika FAKSU 2-7
Głośność monitora FAKSU 2-7
Koniec zadania 2-7
Procesor dokumentów 2-3
D
Dane techniczne 7-3
Data 2-9
Data/godzina odbioru 4-6
Druk 2 w 1 4-6
Druk dwustronny 4-6
Druk. ciągłe 4-6
E
Ekran startowy 2-5
F
Funkcja zdalnego przełączania 5-11
Instrukcja stosowania 5-11
G
Godzina 2-9
K
Klawisz Enter 2-6
Klawisz szybkiego wybierania
Wybierz miejsce docelowe 3-14
Klawisz Quick No. Search 2-6
Klawisze szybkiego dostępu
Wybierz miejsce docelowe 3-13
Komunikaty 6-4
Kreator szybkiej konfiguracji 2-7
Książka adresowa 3-11
Szukaj 3-11
Wybierz miejsce docelowe 3-11
L
Linia telefoniczna 2-7
Lista kodów błędów 6-5
Lok. iden. FAKSU 2-7
Lokalny nr FAKSU 2-7
M
Mapa Menu 7-5
R
Rodzaj nośnika wydruku 4-7
Rozl. zadań
logowanie 3-18
Rozliczanie użytkownika
Logowanie 3-17
Rozsyłanie 3-15
Rozwiązywanie problemów 6-8
S
Sposób wpisywania znaków 7-2
Stan wysyłania 3-4
Ś
Środki ostrożności związane z wyłączaniem zasilania
6-3
T
Transmisja do pamięci 3-2
Transmisja z pamięci
Anuluj 3-6
Tryb odbioru 4-2
U
Urządzenie (nazwy) 2-2
Ustawienie PBX 2-11
W
Wskaźniki 6-2
Wybieranie ponowne 3-8
Wybór identyfikacji terminalu transmisji (TTI) 2-7
Wysyłanie ręczne 5-8
Wysyłanie z wymuszaniem pierwszeństwa 3-4
Indeks-1
TA Triumph-Adler GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement