Triumph-Adler P-6030DN Print system Brugermanual

Triumph-Adler P-6030DN Print system Brugermanual
DK
P-4030D /4030DN /4530DN / 5030DN / 6030DN
Instruktionshåndbog
P-4030D / 4030DN / 4530DN / 5030DN / 6030DN
Printere sort / hvid
Print
A4
Denne betjeningsvejledning gælder for model P-4030D, P-4030DN, P-4530DN, P-5030DN og P-6030DN.
Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe dig med at betjene maskinen korrekt, udføre rutinemæssig
vedligeholdelse og løse enkle problemer, hvis der bliver behov for det, så maskinen bevares i god stand.
Vi anbefaler, at du anvender vores tilbehør og forsyninger. Vi er ikke ansvarlige for skader, der skyldes brug af tilbehør
og forsyninger af andet mærke i maskinen.
Medfølgende vejledninger
Følgende vejledninger leveres sammen med denne maskine. Disse kan bruges efter behov.
Quick Installation Guide
Beskriver fremgangsmåden ved installation af maskinen.
Safety Guide
Angiver sikkerhedsoplysninger og advarsler for installation og brug af
maskinen. Læs altid denne vejledning, inden du tager maskinen i brug.
Safety Guide (P-4030D/
P-4030DN/P-4530DN/
P-5030DN/P-6030DN)
Beskriver maskinens installationsområde, advarselsmærkater og andre
oplysninger. Læs altid denne vejledning, inden du tager maskinen i brug.
Product Library disk
Betjeningsvejledning
(denne vejledning)
Beskriver, hvordan papiret ilægges, de grundlæggende funktioner og
problemløsning.
Embedded Web Server RX Beskriver, hvordan der kan skaffes adgang til maskinen fra en computer via en
User Guide
webbrowser for at kontrollere og ændre indstillinger.
Printing System Driver
User Guide
Beskriver, hvordan man skal installere printerdriveren og bruge printerens
funktioner.
Network Tool for Direct
Printing Operation Guide
Beskriver, hvordan man bruger printeren til at udskrive PDF-filer uden åbning
af Adobe Acrobat eller Reader.
NETWORK PRINT
MONITOR User Guide
Beskriver, hvordan man overvåger netværksudskrivning med NETWORK
PRINT MONITOR.
Card Authentication Kit (B) Beskirver, hvordan man kan blive godkendt af maskinen ved hjælp af id-kortet.
Operation Guide
Data Security Kit (E)
Operation Guide
Beskriver hvordan man installerer og konfigurerer Data Security Kit.
Sikkerhedskonventioner i denne vejledning
Symboler i vejledningen og på maskinens dele er sikkerhedsadvarsler, der har til formål at beskytte brugeren, andre
personer og omgivende objekter og sikre korrekt og sikker brug af maskinen. Symbolerne og deres betydning vises
nedenfor.
ADVARSEL: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter kan forårsage alvorlig
personskade eller endog dødsfald.
FORSIGTIG: Angiver, at manglende eller forkert overholdelse af de pågældende punkter kan medføre
personskade eller mekanisk skade.
Symboler
Symbolet  angiver, at det pågældende afsnit indeholder sikkerhedsadvarsler. Punkter, som brugeren skal være
særlig opmærksom på, er angivet i symbolet.
... [Generel advarsel]
... [Advarsel om høj temperatur]
Symbolet
angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om forbudte handlinger. Nærmere oplysninger
om den forbudte handling er angivet i symbolet.
... [Advarsel om forbudt handling]
... [Adskillelse forbudt]
Symbolet  angiver, at det pågældende afsnit indeholder oplysninger om handlinger, der skal udføres. Nærmere
oplysninger om den påkrævede handling er angivet i symbolet.
... [Obligatorisk handling påkrævet]
... [Tag stikket ud af stikkontakten]
... [Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse]
Hvis sikkerhedsadvarslerne i denne betjeningsvejledning er ulæselige, eller selve vejledningen mangler, skal du
kontakte din servicetekniker for at bestille en ny (gebyr kræves).
Bemærk: I sjældne tilfælde er det ikke muligt at kopiere en original, der stort set ligner en pengeseddel, idet
denne maskine udstyret med en funktion til forebyggelse af forfalskninger.
Indholdsfortegnelse
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger
1 Maskinens dele
Dele på printerens forside samt højre side på printeren ............................................................................. 1-2
Dele på printerens venstre side på printeren ................................................................................................ 1-2
Indvendige dele ................................................................................................................................................ 1-3
Dele på printerens bagside ............................................................................................................................. 1-4
Betjeningspanel ............................................................................................................................................... 1-5
2 Klargøring inden brug
Ændring af parametre for netværksinterface ................................................................................................ 2-2
Udskrivning af en statusside .......................................................................................................................... 2-6
Installation af software .................................................................................................................................... 2-7
Statusovervågning ......................................................................................................................................... 2-13
Afinstallation af software (Windows pc) ...................................................................................................... 2-16
Embedded Web Server RX ............................................................................................................................ 2-17
Tænd/sluk ....................................................................................................................................................... 2-20
Energisparefunktion ...................................................................................................................................... 2-21
Ilægning af papir ............................................................................................................................................ 2-22
3 Udskrivning
Udskrivning fra applikationer ......................................................................................................................... 3-2
Annullering af et udskriftsjob ......................................................................................................................... 3-2
Skærmen med udskriftsindstillinger .............................................................................................................. 3-3
Registrering af papirformat ............................................................................................................................. 3-4
Hjælp til printer ................................................................................................................................................ 3-5
Ændring af standardindstillinger for printer (Windows 7) ........................................................................... 3-5
Udskriftsfunktioner .......................................................................................................................................... 3-6
4 Betjeningspanel
Meddelelsesdisplay ......................................................................................................................................... 4-2
Taster ................................................................................................................................................................ 4-4
Brug af menuen Valg af system ..................................................................................................................... 4-7
Indstille menuen Valg af tilstand .................................................................................................................... 4-9
5 Vedligeholdelse
Udskiftning af tonerpatron .............................................................................................................................. 5-2
Udskiftning af den brugte tonerpatron .......................................................................................................... 5-6
Rengøring af printer ........................................................................................................................................ 5-8
Langvarig stilstand og flytning af printer .................................................................................................... 5-10
6 Problemløsning
Generelle retningslinjer ................................................................................................................................... 6-2
Problemer med udskriftskvalitet .................................................................................................................... 6-3
Fejlmeddelelser ................................................................................................................................................ 6-5
Udredning af papirstop ................................................................................................................................. 6-17
Tillæg
Om egenskaber ................................................................................................................................................A-2
Papir ..................................................................................................................................................................A-3
Specifikationer ...............................................................................................................................................A-13
Indeks
i
ii
Juridiske og sikkerhedsmæssige oplysninger
FORSIGTIG VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR SKADER, DER SKYLDES FORKERT INSTALLATION.
Erklæring om software
SOFTWARE, DER BENYTTES SAMMEN MED DENNE PRINTER, SKAL UNDERSTØTTE PRINTERENS
EMULERINGSTILSTAND. Printeren er fabriksindstillet til at emulere PCL eller KPDL.
Generel bemærkning
Der tages forbehold for ændringer af oplysningerne i denne vejledning uden forudgående varsel. Der kan blive tilføjet sider
i senere udgaver. Brugeren bedes ignorere eventuelle tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl i denne udgave.
Producenten påtager sig intet ansvar for ulykker, der måtte opstå, mens brugeren følger anvisningerne i denne vejledning.
Producenten påtager sig intet ansvar for mangler i printerens firmware (indholdet af printerens skrivebeskyttede
hukommelse).
Denne vejledning og alle emner, der sælges eller leveres sammen med eller i forbindelse med salget af denne Page Printer,
og som kan beskyttes af ophavsret, er beskyttet af ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning eller dele heraf
samt andre emner, der kan beskyttes af ophavsret, må ikke kopieres eller på anden måde gengives uden forudgående
skriftligt samtykke fra fra indehaveren af ophavsretten. Hvis der fremstilles kopier af denne vejledning eller dele heraf, skal
eventuelle emner, som kan beskyttes af ophavsret, indeholde samme oplysninger om ophavsret som det materiale, der
kopieres.
Vedrørende varemærker
• PRESCRIBE og KPDL er varemærker, der tilhører Kyocera Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 og
Internet Explorer er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
• PCL er et varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company.
• Adobe Acrobat, Adobe Reader og PostScript er varemærker, der tilhører Adobe Systems, Incorporated.
• Ethernet er et registreret varemærke, der tilhører Xerox Corporation.
• NetWare er et registreret varemærke, der tilhører Novell, Inc.
• IBM er et registreret varemærke, der tilhører International Business Machines Corporation.
• Apple Talk, Bonjour, Macintosh og Mac OS er registrerede varemærker, der tilhører Apple Inc. i USA og andre lande.
• Alle europæiske sprogfonte, der er installeret på denne maskine, bruges i henhold til licensaftale med Monotype
Imaging Inc.
• Helvetica, Palatino og Times er registrerede varemærker, der tilhører Linotype GmbH.
• ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery og ITC ZapfDingbats er registrerede varemærker, der
tilhører International Typeface Corporation.
• UFST™ MicroType®-fonte fra Monotype Imaging Inc. er installeret på denne maskine.
Alle andre firmanavne og produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører de respektive
virksomheder. Betegnelserne ™ og ® bruges ikke i denne betjeningsvejledning.
iii
Licensaftaler
GPL/LGPL
Dette produkt indeholder (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) og/eller LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html)
software som en del af produktets firmware. Du kan få kildekoden, og du har tilladelse til at kopiere, distribuere og ændre
produktet i overensstemmelse med betingelserne fra GPL/LGPL.
Open SSL License
Copyright © 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://
www.openssl.org/)"
4
The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from
this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5
Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.
6
Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http:// www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Original SSLeay License
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as
to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following
conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The
SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim
Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
iv
1
Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
4
If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must
include an acknowledgement:
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this
code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
v
Monotype Imaging License Agreement
1
”Software” shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.
2
You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions
of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal
purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this
License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts
on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3
To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to
and use of the Software and Typefaces.
4
You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree
that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
5
This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6
You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
7
Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular
purpose and merchantability, are excluded.
8
Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages,
or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
9
Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.
vi
Compliance and Conformity
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
• The use of a non-shielded interface cable with the referenced device is prohibited.
CAUTION — The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the
user’s authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions; (1) this device may not cause interference, and (2) this device must
accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
* The above warning is valid only in the United States of America.
Interfacestik
VIGTIGT Sørg for at slukke for printeren, før du tilslutter eller fjerner et interfacekabel. Sæt den medfølgende beskyttelseshætte på interfacestik, der ikke er i brug, for at forhindre, at statisk elektricitet overføres til printerens indre elektroniske dele via interfacestikkene.
Bemærk Brug skærmede interfacekabler.
Canadian Department of Communications Compliance Statement
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Avis de conformité aux normes du ministère des Communications du
Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
vii
Energisparefunktion
For at reducere energiforbruget i ledig tilstand, leveres enheden udstyret med en energibesparende kontrolfunktion der
skifter til Sleep Mode hvor strømforbruget automatisk reduceres til et minimum efter et tstykke tid er forløbet siden enheden
sidst blev benyttet. Dette er beskrevet under Energisparefunktion på side 2-21.
Dvale
Dvaletilstand aktiveres automatisk, når maskinen har været ubenyttet i 1 minut. Det tidsrum, der skal gå uden aktivitet, før
Dvaletilstanden aktiveres, kan forlænges. Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger.
Der findes to dvaletilstande: Quick Recovery og Energy Saver. Standardindstillingen er Energy Saver tilstanden.
Quick Recovery tilstand
Gendannelsen fra dvaletilstand er hurtigere end fra Energy Saver tilstand. Maskinen gendannes og starter udskrivning når
et job bliver registreret.
Energibesparelsestilstand
Muliggør reducering af energiforbrug endny mere end i Quick Recovery tilstand.
Sluk timer
Hvis printeren ikke benyttes i dvaletilstand, bliver den automatisk afbrudt. Sluk timer funktionen bruges til at indstille
tidsrummet indtil strømmen afbrydes. Fabriksindstillingen for tidsrummet indtil strømmen afbrydes, er 1 time.
Dobbeltudskrivning
Denne printer er udstyret med duplexudskrivning som standardfunktion. Ved f.eks. at udskrive to 1-sidede originaler på et
enkelt ark papir kan papirforbruget reduceres.
Udskrivning i duplex-tilstanden reducerer papirforbrug og bidrager til bevaring af skovressourcer. Duplex-tilstanden
reducerer også mængden af det papir, der skal købes, og derved reducerer omkostninger. Det anbefales, at maskiner, der
kan udskrive i duplex, indstilles til at anvende denne tilstand som standard.
Ressourcebesparende - Papir
For bevaring og bæredygtig udnyttelse af skovressourcer, anbefales det at bruge både genbrugspapir og nyt papir
certificeret i henhold til miljømæssigt ansvar eller som har anerkendte miljømærker, der overholder EN 12281:2002*1 eller
tilsvarende kvalitetsstandarder.
Denne maskine understøtter også udskrivning på 64 g/m2 papir. Anvendelse af den slags papir, som indeholder mindre
råvarer, kan føre til yderligere redning af skovressourcer.
*1: EN12281:2002 "Skrive- og trykpapir, kontorpapir. Krav til kopipapir til kopimaskiner"
Du kan få oplysninger om anbefalede papirtyper af din forhandler eller servicetekniker.
Miljømæssige fordele ved "Power Management"
For at reducere strømforbruget er denne maskine udstyret med en power management-funktion, der automatisk aktiverer
energibesparende tilstand, når maskinen er inaktiv i et vist tidsrum. Selv om det tager maskinen lidt tid til at vende tilbage
til Klar-tilstand, når den er i energibesparende tilstand, er det muligt at reducere energiforbruget.
Det anbefales, at maskinen bruges sammen med aktiveringstiden for energibesparende tilstand indstillet som
standardindstilling.
viii
Energy Star (ENERGY STAR®)
Som deltagende virksomhed i ENERGY STAR® programmet, har vi besluttet at dette produkt har
udmærket sig til ENERGY STAR®.
ENERGY STAR® er et frivilligt energieffektivitetsprogram med det formål at udvikle og fremme brug af
produkter med høj energieffektivitet med henblik på at hjælpe med at forhindre den globale opvarmning.
Ved at købe ENERGY STAR®-certificerede produkter, kan kunderne bidrage til at reducere udledningen
af drivhusgasser og reducere energirelaterede omkostninger.
EN ISO 7779
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.
Miljø
Servicemiljøforholdene er som følger:
• Temperatur: 10-32,5 °C
• Luftfugtighed: 15-80 %
Uegnede miljøforhold kan dog påvirke billedkvaliteten. Undgå følgende ved placering af maskinen.
• Undgå placeringer i nærheden af vinduer og direkte sollys.
• Undgå steder med vibrationer.
• Undgå placeringer med voldsomme temperatursvingninger.
• Placér ikke maskinen et sted, hvor den er udsat for en direkte varm eller kold luftstrøm.
• Undgå steder med dårlig ventilation.
Hvis gulvet er sart over for maskinens hjul, når den flyttes efter installation, kan gulvmaterialet blive beskadiget.
Under udskrivning frigives en vis mængde ozon, men denne mængde er ikke sundhedsfarlig. Lugten kan dog være
ubehagelig, hvis maskinen bruges i lang tid i et lokale med dårlig ventilation, eller hvis der fremstilles ekstraordinært mange
udskrifter. Det bedste miljø for udskrivning er et lokale med god ventilation.
ix
Advarsler i forbindelse med håndtering af forbrugsstoffer
Forsøg ikke at brænde dele, der indeholder toner. Farlige gnister kan forårsage forbrændinger.
Opbevar dele, der indeholder toner, uden for børns rækkevidde.
Undgå at indånde eller indtage toner eller få den i øjnene eller på huden, hvis der spildes toner fra de dele, der
indeholder toneren.
• Hvis du kommer til at indånde toner, skal du gå til et sted med frisk luft og gurgle grundigt med rigelige mængder
vand. Kontakt en læge, hvis du begynder at hoste.
• Hvis du kommer til at indtage toner, skal du skylle munden med vand og drikke 1-2 glas vand for at fortynde
maveindholdet. Kontakt en læge, hvis der er behov for det.
• Hvis du får toner i øjnene, skal du skylle dem grundigt med vand. Kontakt en læge, hvis der fortsat er smerter.
• Hvis du får toner på huden, skal du vaske den af med sæbe og vand.
Forsøg ikke på at åbne eller ødelægge dele, der indeholder toner.
Andre forholdsregler
Returnér den udtømte tonerpatron og beholderen til brugt toner til forhandleren eller serviceteknikeren. Den returnerede
tonerpatron og beholderen til brugt toner vil blive genbrugt eller bortskaffet i overensstemmelse med gældende
lovbestemmelser.
Placér maskinen på et sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys.
Opbevar maskinen i et lokale, hvor temperaturen forbliver under 40 °C og hvor markante ændringer af temperatur og
luftfugtighed kan undgås.
Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal du tage papiret ud af kassetten og MF-bakken (multifunktionsbakken),
lægge det tilbage i originalemballagen og forsegle det igen.
x
Lasersikkerhed (Europa)
Laserstråling kan være farlig. Laserstrålingen inde i maskinen er derfor hermetisk forseglet vha. beskyttelseskabinettet og
det ydre dæksel. Der kan ikke slippe stråling ud fra maskinen, når den benyttes normalt af en bruger.
Maskinen er klassificeret som et klasse 1-laserprodukt under IEC 60825-1:2007.
FORSIGTIG Udførelse af andre fremgangsmåder end de, der beskrives i denne vejledning, kan medføre farlig
stråling.
Disse mærkater er placeret på laserscanneren indvendigt i maskinen og er ikke tilgængelige for brugeren.
xi
Om denne betjeningsvejledning
Denne betjeningsvejledning indeholder følgende kapitler:
Kapitel 1 - Maskinens dele
I dette kapitel beskrives printerens dele.
Kapitel 2 - Klargøring inden brug
I dette kapitel beskrives forberedelse og indstillinger nødvendige inden brug af maskinen og måden at ilægge papir på.
Kapitel 3 - Udskrivning
I dette kapitel beskrives udskrivning fra en computer.
Kapitel 4 - Betjeningspanel
I dette kapitel beskrives brug af betjeningspanelet.
Kapitel 5 - Vedligeholdelse
I dette kapitel beskrives udskiftning af tonerpatron og rengøring af printeren.
Kapitel 6 - Problemløsning
I dette kapitel beskrives håndtering af fejlmeddelelser, papirstop og andre problemer.
Tillæg
Dette afsnit forklarer printerspecifikationer og egenskaber.
Konventioner
I vejledningen benyttes følgende konventioner.
Konventioner
Beskrivelse
Eksempel
Kursiv
Bruges til at fremhæve et nøgleord, en Se Udskiftning af tonerpatron på side 3-2 vedrørende
sætning eller henvisninger til yderligere udskiftning af tonerpatronen.
oplysninger.
Fed
Bruges til at angive taster på
softwaren.
Klik på OK for at starte udskrivningen.
Fed med skarp
parentes
Bruges til at angive taster på
betjeningspanelet.
Tryk på [OK] for at genoptage udskrivningen.
Bemærk
Indeholder yderligere, nyttige
oplysninger om en funktion eller
egenskab.
Vigtigt
Indeholder vigtige oplysninger.
Forsigtig
Angiver hvad der skal overholdes for at
undgå personskade eller maskinfejl, og
hvordan disse situationer håndteres.
FORSIGTIG Fikseringsenheden inden i
printeren er varm. Rør ikke ved den, da det
kan give forbrændinger.
Advarsel
Bruges til at advare brugeren om
risikoen for personskade.
ADVARSEL Hvis printeren skal fragtes,
skal du fjerne fremkalderenheden ,
emballere den i en plastpose, og sende den
separat fra printeren.
Bemærk Kontakt netværksadministratoren
vedrørende netværksadresseindstillingerne.
VIGTIGT Sørg for, at papiret ikke er foldet, krøllet
eller beskadiget.
xii
1
Maskinens dele
Dette kapitel indeholder følgende emner:
Dele på printerens forside samt højre side på printeren ................................................................... 1-2
Dele på printerens venstre side på printeren...................................................................................... 1-2
Indvendige dele...................................................................................................................................... 1-3
Dele på printerens bagside ................................................................................................................... 1-4
Betjeningspanel ..................................................................................................................................... 1-5
1-1
Maskinens dele
Dele på printerens forside samt højre side på printeren
1
2
3
4
7
5
8
9
6
11
1
Papirstopper
2
Øverste bakke
3
Papirbreddeguider (MF-bakke)
4
MF-bakke (multifunktionsbakke)
5
Støttebakkeafsnit til multifunktionsbakken
6
Kassette 1
7
Betjeningspanel
8
USB-hukommelsesstik
9
Hovedafbryder
10 Greb
11 Papirformatvindue
Dele på printerens venstre side på printeren
12
13
14
12 Venstre dæksel
13 Beholder til brugt toner
14 Greb
1-2
10
Maskinens dele
Indvendige dele
15
16
17
18
19
22
25
24
23
26
21
20
15 Topdæksel
16 Tonerpatron
17 Låsehåndtag
18 Frontdæksel
19 Dobbelt frontdæksel
20 Fremkalder
21 Registrerings-rulle
22 Styr for papirbredde
23 Justeringsstyr for papirbredde
24 Justeringsstyr for papirlængde
25 Justeringsstyr for papirlængde
26 Papirformatvælger
1-3
Maskinens dele
Dele på printerens bagside
27
33
34
28
29
30
31
35
32
36
P-4030D/P-4030DN
27 Interfacestik til tilbehør
28 Netværksinterfacestik (Kun på netværkskompatible modeller)
29 USB-port (Til Card Authentication Kit)
30 Stik til USB-interface
31 Interfacedæksel
32 Dæksel til strømkabelstik
33 Dæksel til fikseringsenhed
34 Bagdæksel
35 Stik til strømkabel
36 Envelope Switch (Understøttet på P-4030D/P-4030DN.)
1-4
Maskinens dele
Betjeningspanel
37
38
39
40
41
46
42
47
48
43
49
44
50
51
45
37 Indikatoren Ready
38 Indikatoren Data
39 Indikatoren Attention
40 Display
41 [Vælg venstre] Tast
42 [Logout] tast
43 [Menu] tast
44 [Back] tast
45 Taltaster
46 [Vælg højre] Tast
47 [Cancel] Tast
48 Piletaster
49 [OK] Tast
50 [Clear] Tast
51 [Document Box] Tast
1-5
Maskinens dele
1-6
2
Klargøring inden brug
Dette kapitel indeholder følgende emner:
Ændring af parametre for netværksinterface ...................................................................................... 2-2
Udskrivning af en statusside ................................................................................................................ 2-6
Installation af software .......................................................................................................................... 2-7
Statusovervågning............................................................................................................................... 2-13
Afinstallation af software (Windows pc) ............................................................................................ 2-16
Embedded Web Server RX.................................................................................................................. 2-17
Tænd/sluk ............................................................................................................................................. 2-20
Energisparefunktion ............................................................................................................................ 2-21
Ilægning af papir .................................................................................................................................. 2-22
2-1
Klargøring inden brug
Ændring af parametre for netværksinterface
Printeren understøtter TCP/IP, TCP/IP (IPv6), IPP, SSL-server, IPSec protokoller og Sikkerhedsniveau.
Nedenstående skema viser de nødvendige dele for hver af indstillingerne.
Konfigurér parametrene for printerens netværk således, at de passer til pc’en og netværksmiljøet.
Menu
Undermenu
Netværk
TCP/IP-indstill.
Indstilling
TCP/IP
Sluk/tænd
Indst. for IPv4
Indst. for IPv6
Protokol detalj.
Genstart netværksdelen
DHCP
Sluk/tænd
Auto-IP
Sluk/tænd
IP-adresse
IP-adresse
Subnet Mask
IP-adresse
Standardgateway
IP-adresse
Bonjour
Sluk/tænd
TCP/IP(IPv6)
Sluk/tænd
RA(Stateless)
Sluk/tænd
DHCPv6
Sluk/tænd
NetBEUI
Sluk/tænd
SNMPv3
Sluk/tænd
FTP(Server)
Sluk/tænd
SNMP
Sluk/tænd
SMTP
Sluk/tænd
POP3
Sluk/tænd
RAW port
Sluk/tænd
LPD
Sluk/tænd
HTTP
Sluk/tænd
LDAP
Sluk/tænd
Ja/nej
2-2
Klargøring inden brug
Menu
Undermenu
Sikkerhed
Netsikkerhed
Indstilling
WSD-PRINT
Sluk/tænd
Enhanced WSD
Sluk/tænd
EnhancedWSD(SSL)
Sluk/tænd
IPP
Sluk/tænd
SSL indstilling
SSL
Sluk/tænd
Sluk/tænd
Kryptering
AES/DES/3DES
IPP over SSL
Sluk/tænd
HTTPS
Sluk/tænd
IPSec
Sluk/tænd
Tynd print
Sluk/tænd
Sluk/tænd
Tynd print over SSL
Sluk/tænd
LAN Interface
Auto/10BASE-Half/
10BASE-Full/
100BASE-Half/
100BASE-Full/
1000BASE-T
Bemærk Efter der er foretaget en ændring af netværksindstillingerne, skal enhedens netværkskort genstartes.
Dette er nødvendigt for at aktivere indstillingerne. Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger.
Netværksindstillinger
I dette afsnit beskrives indstillinger, når DHCP er brugt eller når IP-adresse er indtastet mens TCP(IPv4) er valgt. Se engelsk
Operation Guide for yderligere oplysninger om indstillingerne. Der henvises også til Brug af menuen Valg af system på side
4-7 vedrørende oplysninger om brug af menuen Valg af system.
Bemærk Når du indtaster en IP-adresse manuelt, skal du kontrollere IP-adresse, subnetmaske og
standardgateway med systemadministratoren.
Menu:
a b
1
Rapportprint
********************2 USB-hukommelse
3 Tæller
[ Afslut ]
Netværk:
a b
1
TCP/IP-indstill.
********************2 Genstart netv.
1
2
3
Når printeren viser Klar til udskrift., Vent venligst. og
Behandler., tryk på [Menu]. Herefter vises menuen Valg af tilstand.
Tryk på  eller  for at vælge Netværk.
Tryk på [OK]. Menuen Netværk vises.
[ Afslut ]
2-3
Klargøring inden brug
Kontrollere, at TCP/IP er tændt
Her er en forklaring af metoden for indstillinger for IPv4, men TCP/IP skal også være Til , når der laves indstillinger for
IPv6.
TCP/IP-indstill.: a b
1
TCP/IP
********************2 Indst. for IPv4
3 Indst. for IPv6
[ Afslut ]
TCP/IP:
a b
1 Fra
2 *Til
********************-
4
Vælg TCP/IP-indstilling , og tryk på [OK]. Menuen TCP/IPindstill. vises.
5
6
Tryk på  eller  for at vælge TCP/IP.
7
Kontrollér, at Til er valgt. Hvis Fra er valgt, skal du trykke på  eller
 for at vælge Til.
Tryk på [OK]. Skærmen TCP/IP vises.
Bemærk "*" vises for den indstilling, der er blevet valgt.
TCP/IP-indstill.: a b
1
TCP/IP
********************2 Indst. for IPv4
3 Indst. for IPv6
[ Afslut ]
8
Tryk på [OK]. TCP/IP-indstillingerne er indstillede, og menuen TCP/
IP-indstillinger vises.
Tænding og slukning af DHCP
Vælg Til , når du bruger en DHCP server for at hente automatisk en IP-adresse. Vælg Fra for at indtaste en IP-adresse.
Indst. for IPv4: a b
1
DHCP
********************2 Auto-IP
3 IP-adresse
[ Afslut ]
DHCP:
a b
1 Fra
2 *Til
********************-
9
10
Tryk på  eller  for at vælge Indst. for IPv4.
11
12
Tryk på  eller  for at vælge DHCP.
13
Tryk på  eller  for at vælge Til eller Fra.
Tryk på [OK]. Menuen Indst. for IPv4 vises.
Tryk på [OK]. Skærmen DHCP vises.
2-4
Klargøring inden brug
Indst. for IPv4: a b
1
DHCP
********************2 Auto-IP
3 IP-adresse
[ Afslut ]
14
Tryk på [OK]. DHCP-indstillingen er indstillet, og menuen IPv4
indstilling vises igen.
Bemærk DHCP bliver aktiveret, når Til er valgt. Tryk på
[Menu] for at afslutte tilstanden Valg af menu.
Når Fra er valgt, fortsat med at indtaste IP-adressen.
Indtastning af IP-adressen
Hvis DHCP er sat til Fra, skal du indtaste IP-adressen manuelt.
a b
IP-adresse:
/**0.
0.
0.
15
16
Tryk på  eller  for at vælge IP-adresse.
17
Brug taltasterne eller  eller  til at angive IP-adressen.
Tryk på [OK]. Skærmen IP-adresse vises.
0
Du kan angive alle værdier mellem 000 og 255.
Du kan øge eller reducere tallene ved at trykke på  eller .
Brug  og  for at flytte positionen af det indtastede tal, her vist som
fremhævet.
Indst. for IPv4: a b
1 DHCP
2 Auto-IP
3
IP-adresse
********************[ Afslut ]
18
Tryk på [OK]. IP-adressen er blevet gemt, og menuen IPv4
indstilling vises igen.
Indtastning af subnetmaske
Når DHCP er sat til Fra, skal du indtaste subnetmasken manuelt.
a b
Subnet Mask:
/**0.
0.
0.
19
20
Tryk på  eller  for at vælge Subnet Mask.
21
Brug taltasterne eller  eller  til at angive subnetmasken.
Tryk på [OK]. Skærmen Subnet Mask vises.
0
Du kan angive alle værdier mellem 000 og 255.
Indtastningsmetoden er den samme, som til IP-adressen.
Indst. for IPv4: a b
4
Subnet Mask
********************5 Standard Gateway
6 Bonjour
[ Afslut ]
22
Tryk på [OK]. Indstilling af subnetmaske er gemt, og IPv4
indstillingen vises igen.
2-5
Klargøring inden brug
Indtastning af standardgateway
Når DHCP er sat til Fra, skal du indtaste standardgatewayen manuelt.
Standardgateway: a b
/**0.
0.
0.
23
24
Tryk på  eller  for at vælge Standardgetaway.
25
Brug taltasterne eller  eller  til at angive standardgetawayen.
Tryk på [OK]. Skærmen Standardgateway vises.
0
Du kan angive alle værdier mellem 000 og 255.
Indtastningsmetoden er den samme, som til IP-adressen.
26
Tryk på [OK]. Standardgetawayen er gemt, og IPv4
indstillingen vises igen.
Dette afslutter netværksindstillinger. Tryk på [Menu] for at afslutte
tilstanden Valg af menu.
Bemærk Efter der er foretaget en ændring af
netværksindstillingerne, skal enhedens netværkskort
genstartes. Dette er nødvendigt for at aktivere indstillingerne.
Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger.
Udskrivning af en statusside
Når netværksindstillingerne er foretaget, skal der udskrives en statusside. Statussiden gør det muligt at bekræfte en lang
række oplysninger herunder netværksadresser og netværksprotokoller.
Vælg Statusside fra Report Print menuen for at udskrive en statusside. Se engelsk Operation Guide for yderligere
oplysninger.
2-6
Klargøring inden brug
Installation af software
Sørg for, at printeren er tilsluttet en stikkontakt og forbundet til computeren, inden du installerer printerdriveren fra Product
Library disk.
Software
Følgende software kan installeres fra den medfølgende Product Library disk.
I Express Mode bliver Printing System Driver automatisk installeret. I Custom Mode, vælges den software der skal
installeres.
: Installeres som standard.
: Installeres hvis valgt.
Installationsmetode
Software
Funktion
Beskrivelse
Express
Mode
Custom
Mode
Printing System Driver Udskrivning Driver til udskrivning af filer på en computer med
maskinen. Denne printerdriver muliggør fuld
udnyttelse af maskinens funktioner.
Printing System XPS
DRIVER
Denne printerdriver understøtter XPS (XMLpapirspecifikation) formatet udviklet af Microsoft
Corporation. (Gælder kun for Windows 7,
Windows Vista, Windows Server 2008/R2.)
—
PCL mini-driver
En Microsoft mini-drivertype der emulerer og
leverer både PCL og KPDL. KPDL er Kyoceras
implementering af PostScript sproget. Med denne
driver, er det kun muligt at benytte et begrænset
antal af maskinens funktioner samt de valgfri
funktioner den har.
—
Hjælpeprogram der muliggør monitorering af
maskinen når den er forbundet til et netværk.
—
Network Tool for Direct
Printing
Enkel udskrivning af PDF-dokumenter.
—
Skrifttyper
Disse er skærmskrifttyper der svarer til
udskrivningsskrifttyperne.
KPDL mini-driver
NETWORK PRINT
MONITOR
Hjælpeprogram
—
Installation af software i Windows
Følg de næste trin for at installere printerdriveren, hvis printeren sluttes til en computer med Windows. Eksemplerne viser,
hvordan maskinen tilsluttes en Windows 7-computer.
Bemærk Inde i Windows operativsystem skal du være logget på med administratorrettigheder for at kunne
installere printerdriveren.
Du kan anvende enten Express Mode eller Custom Mode til at installere softwaren. Express Mode registrerer automatisk
tilsluttede printere og installerer den nødvendige software. Benyt Custom Mode, hvis du ønsker at angive printerporten og
vælge den software, der skal installeres.
1
Tænd computeren, og start Windows.
Vælg Annuller, hvis dialogboksen Velkommen til guiden Ny
hardware fundet vises.
2
Sæt Product Library disk, der blev leveret sammen med printeren, i
pc'ens optiske drev. I Windows 7, Windows Server 2008/R2 og
2-7
Klargøring inden brug
Windows Vista, fremkommer brugerkonto administrationsvinduet.
Klik på Ja.
Installationsprogrammet starter.
Bemærk Åbn Product Library disk vinduet i Windows
Explorer, og dobbeltklik på Setup.exe, hvis
installationsguiden ikke starter automatisk.
3
4
Klik på View License Agreement, og læs licensaftalen. Klik på
Accept.
Klik på Install software.
Softwareinstallationsguiden starter.
Herfra varierer fremgangsmåden afhængigt af Windows-versionen
og tilslutningen. Fortsæt med den korrekte fremgangsmåde for
tilslutningen.
• Express Mode
• Custom Mode
Express Mode
I Express Mode registrerer installationsprogrammet automatisk printeren, når den er tændt. Benyt Express Mode for
standardtilslutninger.
1
Vælg Express Mode i installationsvinduet. Registreringsvinduet for
printere vises, og installationsprogrammet registrerer de tilsluttede
printere. Kontrollér, at printeren er tilsluttet via USB eller et netværk,
og at den er tændt, hvis installationsprogrammet ikke registrerer en
printer. Gå derefter tilbage til registreringsvinduet for printere.
Bemærk Selvom oplysningerne i Windows 7 og Windows
Vista/XP installationsdialogbokse varierer en smule, er
fremgangsmåden for installationen ens.
Netværksforbindelse findes kun på netværkskompatible
modeller.
2
Vælg den printer, der skal installeres, og klik på Next.
Bemærk Klik på Annuller, hvis dialogboksen Ny hardware
fundet vises. Klik på Fortsæt, hvis advarslen for
hardwareinstallation vises.
2-8
Klargøring inden brug
3
Det er muligt at brugerdefinere printerens navn i vinduet med
installationsindstillinger. Det er dette navn, der vises i Printer vinduet
og i printerlister i programmer. Angiv, om printerens navn skal deles,
eller indstil printeren som en eksisterende printer. Klik derefter på
Next.
VIGTIGT Trin 3 vises kun, hvis printeren er tilsluttet via et
netværk. Det vises ikke, hvis printeren er tilsluttet via USB.
Netværksforbindelse findes kun på netværkskompatible
modeller.
4
Der vises et vindue, hvor det er muligt at kontrollere indstillingerne.
Kontrollér omhyggeligt indstillingerne, og klik derefter på Install.
Bemærk Klik på Installer driversoftwaren alligevel, hvis
Windows sikkerhedsvinduet vises.
5
Der vises en meddelelse, der angiver, at printeren er blevet installeret
korrekt. Klik på Finish for at forlade printerinstallationsguiden, og gå
tilbage til Product Library disk hovedmenu.
Hvis dialogboksen med enhedsopsætning vises, efter du har klikket
på Finish, kan du angive indstillingerne for dele som f.eks. ekstra
installerede funktioner i printeren. Du kan også angive
enhedsindstillingerne, efter du har forladt installationen. Se Printing
System Driver User Guide på Product Library disk for yderligere
oplysninger.
Dette afslutter installationen af printerdriveren. Følg om nødvendigt
anvisningerne på skærmen for at genstarte systemet.
Custom Mode
Benyt Custom Mode, hvis du ønsker at angive printerporten og vælge den software, der skal installeres.
Hvis du f.eks. ikke ønsker, at de installerede skrifttyper på computeren udskiftes, vælg Custom Mode og afmarker Fonts
afkrydsningsfeltet i installationsvinduet.
1
2
Vælg Custom Mode.
Følg anvisningerne i installationsguiden, vælg den software, der skal
installeres, angiv porten osv.
Se Printing System Driver User Guide på Product Library disk for
yderligere oplysninger.
Installation på Macintosh
1
2
3
Tænd printeren og Macintosh computeren.
Sæt Product Library disk, der blev leveret sammen med printeren, i
Mac'ens optiske drev.
Dobbeltklik på Product Library disk ikonen der vises på skrivebordet.
2-9
Klargøring inden brug
4
5
6
7
Dobbeltklik på enten OS X 10.4 Only eller OS X 10.5 or higher
afhængigt af iOS versionen.
Dobbeltklik på (Firmanavn) OS X 10.x.
Installationsprogrammet for printerdriver starter.
Vælg Select Destination, Installation Type, og installér derefter
printerdriveren som angivet i anvisningerne til installationssoftwaren.
Bemærk Som tillæg til Standard Install, omfatter
funktionerne for Installation Type også Custom Install, der
gør det muligt at angive de dele, der skal installeres.
VIGTIGT Indtast det brugernavn og den adgangskode, der
anvendes til at logge på operativsystemet i skærmbilledet
Authenticate.
Dette afslutter installationen af printerdriveren. Angiv derefter
udskriftsindstillingerne.
Nedenstående indstillinger er nødvendige, hvis der anvendes IPeller AppleTalk-tilslutning. Printeren genkendes og tilsluttes
automatisk, hvis der anvendes USB-tilslutning.
8
Åbn Systemindstillinger, og klik på Udskriv & scan.
2-10
Klargøring inden brug
9
10
Klik på plustegnet (+) for at tilføje den installerede printerdriver.
Klik på IP-ikonet for en IP-tilslutning. Indtast derefter IP-adressen og
printernavnet.
For en Bonjour-forbindelse, klik på standardikonen og vælg printeren
til hvilken Bonjour optræder i Forbindelse.
11
Vælg den installerede printerdriver, og klik på Tilføj.
2-11
Klargøring inden brug
12
Vælg de tilgængelige funktioner for printeren, og klik på OK.
13
Den valgte printer er tilføjet. Dette afslutter opsætningen af printeren.
2-12
Klargøring inden brug
Statusovervågning
Statusovervågningen overvåger printerens status og rapporterer løbende. Den giver dig også mulighed for at angive og
ændre indstillinger for printere, der ikke er omfattet af Printing System Driver.
Statusovervågningen installeres automatisk i forbindelse med installation af Printing System Driver.
Adgang til Statusovervågning
Anvend en af nedenstående metoder til at starte Statusovervågning.
• Opstart når udskrivningen starter:
Når du angiver en printer og starter et udskriftsjob, startes en statusovervågning for hvert printernavn. Hvis flere printere
kræver opstart af statusovervågning, startes der statusovervågningen for hver printer, der kræver det.
• Opstart fra Printing System Driver Properties:
Klik på knappen Statusovervågning i fanen Avanceret. Klik derefter på Åbn Statusovervågning i dialogboksen
Statusovervågning for at starte den.
Lukning af statusovervågning
Anvend en af nedenstående metoder til at lukke statusovervågning.
• Manuel lukning:
Højreklik på Statusbilde ikonet i systembaren, og vælg Afslut i menuen for at lukke den.
• Automatisk lukning:
Statusbilde lukker automatisk ned efter 5 minutter uden aktivitet.
Oversigt over skærmbilleder
Oversigten over skærmbilleder for statusbilde er som følger.
Pop-op-vindue
3D-visning
Ikonet
Statusovervågning
Pop-op-vindue
Der vises et pop-op-vindue, hvis der opstår en hændelsesmeddelelse.
Dette vindue vises kun, når 3D-visning er åben på skrivebordet.
3D-visning
Dette viser den overvågede printers status som et 3D-billede. Du kan
vælge, om du vil vise eller skjule 3D-visningen fra den menu, der kommer
frem, når du højreklikker på ikonet statusbilde.
3D-visningen og en lydmeddelelse bruges til at informere dig, hvis der
opstår en hændelsesmeddelelse. Se Indstillinger for besked på side 2-15
for oplysninger vedrørende lydindstillinger.
2-13
Klargøring inden brug
Ikonet statusovervågning
Ikonet vises i proceslinjen, når statusovervågning kører. Når du holder
markøren over ikonet, vises printernavnet. Højreklik på ikonet
statusovervågning for at indstille nedenstående funktioner.
Vis/skjul statusovervågning
Viser eller skjuler ikonet Statusovervågning.
Konfigurér...
Benyt en web-browser til at få adgang til embedded web server for at
ændre eller bekræfte netværksindstillingerne, hvis printeren er sluttet til
et TCP/IP-netværk og har sin egen IP-adresse. For yderligere
oplysninger, se Embedded Web Server RX User Guide.
Altid øverst
Placerer statusovervågning foran andre aktive vinduer.
Uigennemsigtighed
Justerer statusovervågning, så en variabel mængde baggrund vises
gennem billedet. Vælg en procentdel mellem 20 til 100.
Forstør vinduet
Fordobler størrelsen af vinduet statusbilde.
Besked...
Angiv indstillinger for Besked i statusovervågning. Dette er beskrevet
under Indstillinger for besked på side 2-15.
Afslut
Lukker statusovervågning.
2-14
Klargøring inden brug
Indstillinger for besked
Brug funktionen Besked for at indstille statusovervågning.
Fanebladet Besked indeholder følgende emner.
VIGTIGT Computeren skal kunne afspille lyde ved hjælp af lydkort og højttaler, for at indstillingerne på fanebladet
Lydmeddelelse kan bekræftes.
Aktiverer hændelsesbesked
Vælg, om du vil aktivere eller deaktivere de overvågede hændelser i
Tilgængelige hændelser.
Lydfil
Der kan vælges en lydfil, hvis du ønsker en lydmeddelelse. Klik på
Gennemse for at søge efter lydfilen.
Brug Tekst-til-tale
Markér dette felt for at indtaste den tekst, du ønsker at få afspillet ved
hændelser. Selvom det er unødvendigt med en lydfil, er funktionen
tilgængelig for Windows XP eller senere.
Gør følgende for at anvende denne funktion.
1
2
3
Vælg Aktiverer hændelsesbesked.
Vælg en hændelse, der skal anvendes sammen med funktionen
Tekst til tale og afspilning af lydfil i Tilgængelige hændelser.
Klik på Gennemse for at markere hændelsen med en lydfil.
Bemærk Det mulige format er WAV.
Vælg Brug Tekst til tale for at høre den indtastede tekst i feltet
Tekst-til-tale, når der forekommer en hændelse.
4
Klik på Play
korrekt.
2-15
for at bekræfte, om lyden eller teksten afspilles
Klargøring inden brug
Afinstallation af software (Windows pc)
Softwaren kan afinstalleres (fjernes) ved hjælp af Product Library disk, der medfølger printeren.
VIGTIGT Softwaren kan ikke afinstalleres ved hjælp af Product Library disk på Macintosh computere, fordi
printerindstillingerne angives ved hjælp af en PPD (PostScript Printer Description) fil.
1
2
3
4
5
Luk alle aktive softwareprogrammer.
Sæt Product Library disk, der blev leveret sammen med printeren, i
det optiske drev.
Følg fremgangsmåden for installation af printerdriveren, og klik på
Fjern software. Dialogboksen Fjern software vises.
Vælg den softwarepakke, der skal fjernes.
Klik på Afinstallér.
Bemærk Skærmbilledet Fjern driver og driverpakke vises i
Windows Vista. Vælg Fjern driver og driverpakke, og klik
på OK. Når NETWORK PRINT MONITOR eller Network Tool
for Direct Printing er installeret, åbnes afinstallationsprogrammer separat for hver applikation. Følg instruktionerne på
skærmen for at følge afinstallationstrinene for hver applikation.
Afinstallationen starter.
6
7
Klik på Next, når skærmen Uninstall complete afsluttes vises.
Vælg, om du vil genstarte computeren, og klik på Afslut.
2-16
Klargøring inden brug
Embedded Web Server RX
Embedded Web Server RX er et værktøj, som bruges ved opgaver, såsom at godkende maskinens betjeningsstatus på
internettet og skifte indstillingerne for sikkerhed, udskrive via netværk, og avancerede netværksindstillinger.
Hvis indstillinger for e-mail er foretaget, er det muligt at sende meddelelse via e-mail, når et job er fuldført.
Bemærk For at ændre indstillinger i embedded web server, skal du logge på som administrator.
Standardindstillingerne er indstillet som vist nedenfor.
Brugernavn til login: Admin
Adgangskode til login: Admin
Fremgangsmåden for adgang til embedded web server beskrives nedenfor.
1
2
Start web-browseren.
Indtast maskinens IP-adresse i feltet Adresse eller Lokalitet.
e.g.) http://10.183.54.29/
Websiden viser grundlæggende oplysninger om maskinen og
embedded web server samt deres aktuelle status..
3
Vælg et element fra navigationslinjen i venstre side af skærmbilledet.
Indstillingerne skal konfigureres separat for hvert element.
Hvis adgangsbegrænsning er slået til for embedded web server,
indtast det korrekte brugernavn og adgangskode for at få adgang til
andre sider end startsiden.
For yderligere oplysninger, se Embedded Web Server RX User
Guide.
E-mail-indstillinger
Når du har angivet SMTP-indstillingerne, kan du sende en meddelelse om afslutningen af et job via e-mail.
For at kunne benytte denne funktion skal maskinen være tilsluttet en mail-server med SMTP-protokollen.
Kontrollér også følgende:
• Det netværksmiljø, som anvendes til at tilslutte denne maskine til mail-serveren.
En konstant forbindelse via LAN anbefales.
• SMTP-indstillinger
Brug embedded web server til at registrere IP-adressen og værtsnavnet på SMTP-serveren.
• Det er ikke muligt at sende meget store e-mails, hvis der er blevet angivet begrænsninger på e-mail-størrelsen.
Fremgangsmåden ved konfiguration af SMTP-indstillingerne forklares nedenfor.
1
Klik på Settings -> Advanced -> SMTP -> General.
2-17
Klargøring inden brug
2
Angiv de korrekte indstillinger i hvert felt.
De indstillinger, som skal angives på skærmbilledet SMTPindstillinger vises nedenfor.
Element
Beskrivelse
SMTP Protocol
Aktiverer eller deaktiverer SMTP-protokollen. Denne protokol skal være aktiveret, før
du kan sende e-mails.
SMTP Port Number
Angiv SMTP-portnummer. Standardporten er 25.
SMTP Server Name
Angiv SMTP-servernavnet eller dens IP-adresse. Den maksimale længde på SMTPservernavnet og IP-adressen er 64 tegn.
Hvis servernavnet indtastes, skal en IP-adresse for DNS-serveren også konfigureres.
DNS-serveradressen kan indtastes på skærmen for indstilling af TCP/IP.
SMTP Server Timeout
Indstil tidsrummet i sekunder der skal ventes inden timeout.
Authentication Protocol
Aktiverer eller deaktiverer SMTP-godkendelsesprotokollen eller indstiller POP som
prioriteret protokol over SMTP. SMTP-godkendelse understøtter Microsoft Exchange
2000.
Authenticate as
Godkendelsen kan indstilles fra tre POP3-konti, eller der kan vælges en anden konto.
Login User Name
Når Other er valgt under Authentication, vil det her angivne brugernavn til logon blive
anvendt til SMTP-godkendelse. Den maksimale længde på brugernavnet til logon er
64 tegn.
Login Password
Når Other er valgt under Authentication, vil den adgangskode, som angives her, blive
anvendt ved godkendelsen. Den maksimale længde på adgangskoden til logon er 64
tegn.
SMTP Security
Aktiverer eller deaktiverer SMTP-sikkerhed. Når denne protokol er aktiveret, skal der
vælges enten SSL/TLS eller STARTTLS. For at aktivere SMTP sikkerhed, skal SMTPportnummeret muligvis ændres i henhold til serverindstillinger.
Typisk er 465 for SSL/TLS og 25 eller 587 for STARTTLS brugt til SMTP porte.
POP before SMTP Timeout
Test
Indstil det tidsrum i sekunder, der skal gå inden timeout, når der er valgt POP inden
SMTP som godkendelsesprotokol.
Herved afprøves om SMTP-forbindelsen kan oprettes.
E-mail Size Limit
Angiv den maksimale størrelse i kilobytes på e-mail, der kan sendes. Når værdien er 0,
er begrænsningen på e-mail-størrelsen slået fra.
Sender Address
Angiv e-mail-adressen på den person, som har ansvar for maskinen, såsom
maskinadministrator, således at et svar eller besked om fejl under afsendelsen sendes
til denne person i stedet for til maskinen. Afsenderadressen skal angives korrekt med
henblik på SMTP-godkendelse. Den maksimale længde på afsenderadressen er 128
tegn.
Signature
Domain Restriction
Indtast signaturen. Signaturen er en friformstekst, som vises i bunden af e-mailteksten. Den bruges nogle gange til yderligere identifikation af printeren. Den
maksimale længde på signaturen er 512 tegn.
Angiv de domænenavne, som kan tillades eller afvises. Den maksimale længde på
domænenavnet er 32 tegn.
Dynamisk domænenavn (DDNS)
Denne printer understøtter DDNS gennem DHCP. For at bruge systemet skal du først indstille DHCP/BOOTP til On.
Sæt DDNS til On for at bruge DDNS til opdatering af overensstemmelse mellem værtsnavne og IP-adresser.
Der henvises til Embedded Web Server RX User Guide for indstillingsmetoden.
2-18
Klargøring inden brug
Lås betjeningspanel
Begræns betjeningen fra betjeningspanelet. For at kunne benytte de låste menuer, er det nødvendigt at være logget på med
administratorrettigheder.
Indstillingen af Lås betjeningspanel foretages fra embedded web server. For oplysninger om indstillingsmetoden, se venligst
Embedded Web Server RX User Guide.
Handlingerne der er begrænsede af Lås betjeningspanel er følgende.
Lås betjeningspanel indstillinger
Betjening
Lås op
Partial
Lock1
Partial
Lock2
Partial
Lock3
Lås
Systemmenu
Rapportprint
—
—
—
USB-hukommelse
—
—
—
Tæller
—
—
—
Papirindstillinger
—
—
—
Udskr.indst.
—
—
Netværk
—
Valgfrit netværk*1
Fælles indstill.
Sikkerhed*
—
1
Bruger/job-konto*1
Justér/servicér
—
Driftsfunktioner*1
Dokumentkasse
*2
Brugerkasse
—
Jobkasse
—
—
—
—
Betjeningspanel primær handling
*2
*3
—
*4
*5
: Det er nødvendigt at logge på som en bruger med administratorrettigheder for at betjene dette.
— : Ingen begrænsninger.
*1: For at kunne benytte Lås betjeningspanelet, er det nødvendigt at være logget på som en bruger med administratorrettigheder.
*2: Tilføjelsen og redigeringen af Brugerkasse er begrænset.
*3: Jobkasse indstillingen er begrænset.
*4: Kun [Logout] og annullering af udskriftjob er effektive.
*5: Kun [Logout] og [Cancel] for standsning af brummer er effektive.
Bemærk Valgfrit netværk vises kun, når et netværksinterfacekit (IB-50) eller trådløst netværksinterfacekit (IB-51)
er installeret som valgfrit tilbehør.
2-19
Klargøring inden brug
Tænd/sluk
Tænding
1
Tryk på hovedafbryderen.
ON
VIGTIGT Når du slukker på hovedafbryderen, må den ikke tændes
igen med det samme. Vent mindst 5 sekunder, og tænd derefter på
hovedafbryderen.
ON
Slukning
Sørg for, at Dataindikatoren er slukket.
1
Sørg for, at Data-indikatoren er slukket og tryk derefter på
hovedafbryderen.
OFF
OFF
2-20
Klargøring inden brug
Energisparefunktion
Dvale
Efter den indstillede tid (fabriksindstillingen er 1 minut) udløber siden printeren blev brugt sidste gang, overgår den
automatisk til dvaletilstand. Baggrundslyset i displayet og lysen slukkes for at minimere strømforbrug. Denne status kaldes
for Dvale.
Der findes to dvaletilstande: Quick Recovery og Energy Saver. Standardindstillingen i strømsparetilstanden.
Quick Recovery tilstand
Gendannelsen fra dvaletilstand er hurtigere end fra Energy Saver tilstand.
Meddelelsesdisplayet slukkes når dvaletilstand slår til og Ready indikatoren blinker.
Maskinen gendannes hurtigt når der trykkes på [OK]. Maskinen gendannes ligeledes og starter udskrivning når et job bliver
registreret.
Hvis der modtages udskrivningsdata i Dvaletilstanden, vil udskrivningen blive udført, men displayet forblive slukket.
For at benytte printeren, tryk på [OK]. Printeren vil være klar til brug inden for 15 sekunder (P-4030D/P-4030DN/P4530DN), 20 sekunder (P-5030DN), eller 25 sekunder (P-6030DN).
Bemærk, at særlige forhold i omgivelserne (eksempelvis ventilation) kan forlænge maskinens reaktionstid.
Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger om opsætningsindstillinger.
Energibesparelsestilstand
Denne tilstand reducerer strømforbruget endnu mere end Quick Recovery tilstand og muliggør Dvaletilstand kan indstilles
separat for hver funktion.
VIGTIGT Forholdsregler ved indstilling af strømsparetilstanden
• Dataene der gemmes på RAM disken bliver slettede når maskinen overgår til Energy Saver tilstand.
• Maskinen vil ikke blive gendannet fra dvaletilstand hvis der bliver modtaget udskrivningsdata fra en computer via et
USB-kabel. (P-4030D vil blive gendannet.)
• Et id-kort vil ikke blive genkendt i Energy Saver tilstand.
For at benytte printeren, tryk på [OK]. Det tidsrum det tager for printeren at komme ud af dvaletilstand og gendannes til
normal drift er længere end for Quick Recovery tilstand.
Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger om energibesparelsesindstillinger.
Sluk timer
Hvis printeren ikke benyttes i dvaletilstand, bliver den automatisk afbrudt. Sluk timer funktionen bruges til at indstille
tidsrummet indtil strømmen afbrydes. Fabriksindstillingen for tidsrummet indtil strømmen afbrydes, er 1 time.
VIGTIGT Du kan indstille funktionen for afbryd og sluk timer. Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger.
Hvis printeren ikke skal bruges i længere tid
FORSIGTIG Sluk maskinen på hovedafbryderen, hvis maskinen ikke skal benyttes i en bestemt periode
(eksempelvis om natten). Fjern af sikkerhedsmæssige årsager stikket fra stikkontakten, hvis maskinen
ikke skal benyttes i en længere periode (eksempelvis i løbet af en ferie).
FORSIGTIG Fjern papiret fra kassetterne, og pak det ind i originalemballagen for at beskytte det mod fugt.
2-21
Klargøring inden brug
Ilægning af papir
Dette kapitel beskriver, hvordan der lægges papir i kassetten og MF-bakken.
Ilægning af papir i kassette
Standardkassetten kan rumme 500 ark A4 papir eller mindre str. (80 g/m²).
Følgende papirformater understøttes: 8-1/2 × 14" (Legal), Oficio II, 8-1/2 × 11" (Letter), Executive, Statement, A4, B5, A5,
A6, B6, Folio, 216 × 340 mm, 16K, ISO B5, Kuvert DL, Oufuku Hagaki, Kuvert C5 og brugerdefineret.
VIGTIGT Brug ikke papir til inkjet printere eller papir med bestrøget overflade. (Disse papirtyper kan medføre
papirstop eller andre fejl.)
Angiv altid medietypen og papirvægten, når der anvendes medietyper, der er forskellige fra almindeligt papir (såsom
genbrugspapir eller farvet papir). (Der henvises til engelsk Operation Guide.) Kassetterne kan rumme papir med
papirvægt på op til 120 g/m².
Ilæg ikke tykt papir, som vejer over 120 g/m², i kassetterne. Brug multifunktionsbakken til papir, som vejer over
120 g/m²
Bemærk Papir i str. A6 kan også anvendes i kassette 1.
1
2
Bladr gennem papiret/transparenterne, og bank det/dem på en jævn
flade for at hindre papirstop og forskudt udskrivning.
Træk kassetten helt ud af printeren.
VIGTIGT Sørg for, at kassetten er understøttet og ikke falder ud,
når den trækkes ud af printeren.
Kassette
Bundplade
3
(Kun på P-4030D/P-4030DN) Tryk bundpladen ned, indtil den låser.
2-22
Klargøring inden brug
4
Papirformatvindue
Drej hjulet for papirformat, så formatet for det papir, der skal
anvendes, vises i vinduet for papirformat.
Bemærk Når hjulet for papirformat er indstillet til OTHER,
skal papirformatet for printeren indstilles på
betjeningspanelet. Der henvises til engelsk Operation Guide.
Papirformatvælger
5
Styr for
papirbredde
Justér placeringen af styreskinnerne for papirbredde, der findes i
venstre og højre side af kassetten. Tryk på udløserknappen på
venstre styreskinne, og indstil styreskinnerne efter den relevante
papirstørrelse.
Justeringsstyr
for papirbredde
Bemærk Papirformaterne er angivet på kassetten.
Justeringsstyr for
papirlængde
6
Justér styreskinnen for papirlængde til den relevante papirstørrelse.
Justeringsstyr
for papirlængde
2-23
Klargøring inden brug
Hvis du skal bruge papir der er længere end et stykke A4 papir, så
træk styreskinnen for papirlængde ud baglæns.
Justeringsstyr for
papirlængde
7
Klemme
Læg papir i kassetten. Sørg for, at siden, der skal udskrives på,
vender nedad, og at papiret ikke er foldet, krøllet eller beskadiget.
VIGTIGT Der må højst ilægges papir op til det trekantede mærke
på styreskinnen for papirbredde.
Belastningsgrænse
Kontrollér inden ilægning af papir, at det ikke er krøllet eller foldet.
Krøllet eller foldet papir kan forårsage papirstop.
Sørg for at det ilagte papir ikke overstiger det angivne niveau (se
figuren til venstre).
Anbring papirstakken under klemmerne som vist.
Justeringsstyret til papirlængde og -bredde skal justeres efter
papirformatet. Hvis papiret lægges i uden at disse styr justeres,
kan det medføre forskydning af arkene og dermed papirstop.
Sørg for, at justeringsstyret for papirlængde og -bredde hviler
sikkert mod papiret. Justér styrene, hvis der er et mellemrum.
8
Skub kassetten ind i printerens åbning igen. Skub den helt ind.
Bemærk Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal
du beskytte papiret mod fugt ved at tage det ud af kassetterne
og pakke det ind i originalemballagen.
9
Vælg den medietype (almindeligt, genbrugspapir osv.), som ligger i
kassetten. (Der henvises til engelsk Operation Guide.)
2-24
Klargøring inden brug
Ilægning af papir i MF-bakke (multifunktionsbakke)
Standardkassetten kan rumme 100 ark A4 papir eller mindre str. (80 g/m²).
Multifunktionsbakken er beregnet til papirstørrelser fra A4 til A6 og Hagaki og fra Legal til Statement 216 × 340 mm,
konvolut Monarch, Kuvert #10, Kuvert DL, Kuvert C5, Executive, Kuvert #9, Kuvert #6, ISO B5, Oufuku Hagaki, Oficio II,
16K, Folio, Youkei 2, Youkei 4 og brugerdefineret. Sørg for at anvende multifunktionsbakken når du udskriver på
specialpapir.
VIGTIGT Angiv altid medietypen og papirvægten, når der anvendes medietyper, der er forskellige fra almindeligt
papir (såsom genbrugspapir eller farvet papir). (Der henvises til engelsk Operation Guide.) Når du anvender papir
der vejer over 106 g/m², skal du indstille medietypen til Tyk.
Multifunktionsbakken har følgende kapacitet.
• A4 papir eller mindre alm. papir (80 g/m²): 100 ark
• Hagaki: 1 ark
• OHP-film: 1 ark
• Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert #10 (Commercial nr. 10), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 ark
• Folio: 20 ark
• Tykt papir: 5 ark
Bemærk Når du anvender specialpapir, såsom transparent eller tykt papir, skal du vælge medietypen, som
angivet i engelsk Operation Guide.
1
2
Bladr gennem papiret/transparenterne, og bank det/dem på en jævn
flade for at hindre papirstop og forskudt udskrivning.
Træk MF-bakken ud mod dig selv, indtil den stopper.
MF-bakke
2-25
Klargøring inden brug
3
Støttebakkeafsnit til
multifunktionsbakken
4
Belastningsgrænse
5
Træk støttebakkeafsnittet til multifunktionsbakken ud.
Indstil justeringsstyrene på MF-bakken. Standard papirformater er
markeret på MF-bakken. Skub styreskinnerne til det respektive
mærke for standard papirstørrelser.
Justér papiret med justeringsstyrene, og skub det så langt ind, det
kan komme.
VIGTIGT Ilæg ikke mere papir, end der kan være under
markeringerne på styreskinnerne.
Sørg for, at siden, som lå tættest på indpakningens forseglede
side, vender opad.
Krøllet papir skal rettes ud inden brug.
Ret den øverste kant, hvis den er krøllet.
Kontrollér inden ilægning af papir i multifunktionsbakken, at der
ikke er papir tilbage fra et tidligere job i bakken. Hvis der er nogle
få ark papir tilbage i multifunktionsbakken, og du ønsker at ilægge
flere papirer, skal du først fjerne det resterende papir fra bakken,
og blande det med det nye papir, inden papiret ilægges i bakken.
6
Indstil papirformatet for MF-bakken på printerens betjeningspanel.
Der henvises til engelsk Operation Guide.
2-26
Klargøring inden brug
Ilægning af kuverter
Der er plads til op til 5 kuverter i multifunktionsbakken.
Følgende kuvertformater er acceptable.
Acceptable kuverter
Størrelse
Youkei 2
114 × 162 (mm)
Youkei 4
105 × 235 (mm)
Monarch
3 7/8" × 7 1/2"
Kuvert #10 (Comm. #10)
4 1/8" × 9 1/2"
Kuvert DL
110 × 220 (mm)
Kuvert C5
162 × 229 (mm)
Executive
7 1/4" × 10 1/2"
Kuvert #9 (Comm. #9)
3 7/8" × 8 7/8"
Kuvert #6 (Comm. #6)
3 5/8" × 6 1/2"
Skift til Kuverttilstand (P-4030D/P-4030DN)
For at udskrive på en kuvert, bedes du følge nedenstående procedure for at skifte til kuverttilstand.
Bemærk Når udskrivning på kuverter er afsluttet, så husk at ændre kontakten tilbage til den oprindelige position
(nederst).
1
Åbn bagdækslet.
2
Løft i begge håndtag for at udskrive på en kuvert.
FORSIGTIG Fikseringsenheden inden i printeren er
varm. Rør ikke ved den, da det kan give forbrændinger.
Kontakt for
kuvert
2-27
Klargøring inden brug
3
Luk frontdækslet.
Ilægning af kuverter i MF-bakke (multifunktionsbakke)
1
Bladr gennem kuverterne, og bank dem på en jævn flade for at hindre
papirstop og forskudt udskrivning.
2
Træk MF-bakken ud mod dig selv, indtil den stopper.
3
Træk støttebakkeafsnittet til multifunktionsbakken ud.
MF-bakke
Støttebakkeafsnit til
multifunktionsbakken
2-28
Klargøring inden brug
4
5
6
Indstil styreskinnerne for papirbredde på MF-bakken.
Justér papiret med justeringsstyrene, og skub det så langt ind, det
kan komme.
Til stående retning for kuverter, åben klappen. Ilæg kuverterne hele
vejen langs med breddestyreskinnerne med forsiden opad og kanten
med klappen ud mod dig.
Til liggende retning for kuverter, luk klappen. Ilæg kuverterne hele
vejen langs med breddestyreskinnerne med forsiden opad og kanten
med klappen ud mod venstre.
Ilægning af kuverter eller karton i multifunktionsbakken
Læg kuverterne i med den side, der skal udskrives på, opad.
Luk
flappen.
Returpostkort
(Oufuku Hagaki)
Karton
(Hagaki)
Kuverter med
stående format
Kuverter med
liggende format
Åbn flappen.
Bemærk Benyt ufoldede returpostkort (Oufuku hagaki).
2-29
Klargøring inden brug
VIGTIGT Hvordan kuverten skal ilægges (retningen og siden,
der vender opad) afhænger af kuverttypen. Sørg for at ilægge
den korrekt, da der ellers vil blive trykt i den forkerte retning eller
på den forkerte side.
Bemærk Når du ilægger en kuvert i multifunktionsbakken,
vælg kuverttypen som anvist i engelsk Operation Guide.
Papirstopper
Hvis du bruger papir der er større end A4/Letter format, så åben
papirstopperen som vist på figuren.
2-30
3
Udskrivning
Dette kapitel indeholder følgende emner:
Udskrivning fra applikationer ............................................................................................................... 3-2
Annullering af et udskriftsjob ............................................................................................................... 3-2
Skærmen med udskriftsindstillinger.................................................................................................... 3-3
Registrering af papirformat................................................................................................................... 3-4
Hjælp til printer ...................................................................................................................................... 3-5
Udskriftsfunktioner ................................................................................................................................ 3-6
3-1
Udskrivning
Udskrivning fra applikationer
Dette afsnit giver grundlæggende vejledning om udskrivning af dokumenter. Vejledningen er baseret på interfaceelementer
som de fremkommer i Windows 7. For at udskrive dokumenter fra applikationer skal du installere printerdriveren fra den
medfølgende Product Library disk.
Bemærk Se Installation af software på side 2-7.
Følg fremgangsmåden nedenfor for at udskrive dokumenter fra applikationer.
1
2
3
4
Opret et dokument ved hjælp af applikation.
Klik på Fil og vælg Udskriv i applikationen. Dialogboksen Udskriv
vises.
Klik på knappen  ved siden af navnefeltet, og vælg denne maskine
fra listen.
Indtast det ønskede antal i feltet Antal kopier. Indtast et tal mellem 0
og 999.
Hvis der er flere sider, vælg Sorter for at udskrive én efter én i
rækkefølgen efter sidetal.
5
6
7
Klik på Egenskaber. Dialogboksen Egenskaber vises.
Vælg fanebladet Grundlæggende, og klik på knappen
Udskriftsstørrelse for at vælge udskriftsformatet. For at udskrive på
specialpapir, såsom tykt papir eller transparent, skal du klikke på
menuen Medietype og vælge medietypen.
Klik på Kilde og vælg papirkilden.
Bemærk Hvis du vælger Automatisk kildevalg, tilføres papiret
automatisk fra den papirkilde, der er forsynet med papir med
optimal format og type. For at udskrive på specialpapir, såsom
kuvert eller tykt papir, skal du anbringe det i multifunktionsbakken
og vælg Multifunkt.bakke.
8
Vælg papirretning, enten Stående eller Liggende for at tilpasse
retningen af dokumentet.
Hvis du vælger Roteret, vil det udskrevne dokument blive drejet
180°.
9 Klik på OK for at vende tilbage til dialogboksen Udskriv.
10 Klik på OK for at starte udskrivning.
Annullering af et udskriftsjob
1
Når printeren viser Behandler., tryk på [Cancel].
Der vises listen over Afbrudte jobs.
2
Tryk på  eller  for at vise jobbet, og tryk derefter på [OK].
Når meddelelsen Jobbet annulleres. Vil du fortsætte?
vises, tryk på [Ja] ([Vælg venstre]) for at annullere jobbet, eller
[Nej] ([Vælg højre]) for at annullere handlingen og fortsætte
udskrivningen.
Når du annullerer et job, vises Annullerer... på displayet, og
udskrivningen stopper efter den, side, der udskrives, bliver skubbet
ud.
3-2
Udskrivning
Skærmen med udskriftsindstillinger
Skærmen med udskriftsindstillinger giver mulighed til at konfigurere forskellige udskriftsrelaterede indstillinger. For
yderligere oplysninger, se Printing System Driver User Guide på Product Library disk.
1
2
Nr.
Beskrivelse
1
Hurtig udskrift
Viser ikoner, der kan bruges til let at konfigurere de oftest anvendte funktioner. Hver gang du klikker på ikonet,
skiftes det til et billede, der ligner det printede resultater og anvender indstillingerne.
Grundlæggende
Dette faneblad samler grundlæggende funktioner, der anvendes hyppigt. Du kan bruge det til at konfigurere
papirformat, medietype, destination, og duplex.
Layout
Dette faneblad giver mulighed til at konfigurere indstillinger for udskrivning af forskellige layouts, herunder
brochurer, kombineret tilstand, plakater og skalering.
Gengivelse
Dette faneblad giver mulighed til at konfigurere indstillinger forbundet med kvalitet og farve af udskriftsresultater.
Udgivelse
Med dette faneblad kan du skabe omslag og indstik og sætte indstik mellem arkene af OPH-film.
Job
Her kan du konfigurere indstillinger for lagring af udskrivningsdata fra computeren for maskinen. Du kan gemme
hyppigt brugte dokumenter på maskinen for nemt at kunne skrive dem ud senere. Da de gemte dokumenter kan
udskrives direkte fra maskinen, er denne funktion også nyttig, når du vil udskrive et dokument, som du ikke ønsker
andre skal se.
Avanceret
Med dette faneblad kan du konfigurere indstillinger for tilføjelse af tekstsider eller vandmærker til
udskrivningsdata..
2
Profiler
Printerindstillinger kan gemmes som en profil. De gemte profiler kan hentes når som helst, så det er praktisk at
gemme de ofte brugte indstillinger.
3-3
Udskrivning
Registrering af papirformat
Hvis karton eller kuvert er lagt i multifunktionsbakken, skal papirformatet og -typen indstilles, hvorefter papirformatet registreres på
fanebladet Grundlæggende i udskriftsindstillinger skærmen for printeren.
Når papirtypen er registreret, kan den vælges fra menuen Sidestørrelser.
2
8
9
3
10
5
6
4
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Åbn skærmen med udskriftsindstillinger.
Klik på fanebladet Grundlæggende.
Klik på Sidestørrelser... for at registrere størrelsen.
Klik på Ny.
Indtast navnet på papir.
Indtast papirformatet.
Klik på OK.
Vælg sidestørrelsen (navn) registreret i trin 4-7.
Vælg Multifunkt.bakke.
Vælg Karton eller Kuvert.
3-4
Udskrivning
Hjælp til printer
Printerdriveren indeholder hjælpemenu. For at læse om udskriftsindstillinger, åbn printerens indstillingsskærm og vis Hjælp, ved
hjælp af den ene af nedenstående metoder.
2
1
1
2
Klik på knappen ? øverst til højre på skærmen.
Klik på det emne, du vil læse om.
Ændring af standardindstillinger for printer (Windows 7)
Man kan ændre standardindstillinger for printeren. Du kan springe trinene under udskrivning ved at vælge de ofte brugte
indstillinger.
Fremgangsmåden beskrives nedenfor.
1
2
3
4
Klik på knappen start , og derefter på Enheder og printere.
Højreklik på printerens ikon på maskinen, og klik på menuen
Egenskaber for printerdriveren..
Klik på knappen Udskriftsindstillinger på fanebladet Generelt.
Vælg standardindstillinger, og klik på knappen OK.
Se Skærmen med udskriftsindstillinger på side 3-3 for yderligere
detaljer om indstillingerne.
3-5
Udskrivning
Udskriftsfunktioner
Dette afsnit forklarer de nyttige funktioner der kan indstilles med printerdriveren. For yderligere oplysninger, se Printing
System Driver User Guide.
Halv hastighedstilstand (Printerdriverindstillinger)
Halv hastighedstilstand reducerer udskriftshastigheden til den halve hastighed af normal. Når denne tilstand vælges klæber
toneren bedre på små, tykke eller strukturerede stykker papir. Derudover kan du vælge halv hastighedstilstanden til at føde
tykt papir jævnt og undgå papirstop. Denne tilstand medfører også mere stille udskrivning.
Bemærk Halv hastighedstilstand gælder for alle medietyper undtagen Transparent og Vellum.
Linjefortynding (Printerdriverindstillinger)
Linjefortynding reducerer tykkelsen af linjer der anvendes til udskrivning af stregkoder og tegninger. Tegningsværdierne der
styres af en applikation bliver ikke ændrede.
Element
Beskrivelse
Fra (standardindstilling)
Linjefortynding anvendes ikke.
Stregkoder
Denne indstilling reducerer værdier for tykkelsen af udskrivningen på lodrette og vandrette
linjer. Den forbedrer også læsbarheden af stregkoder.
Tynde linjer
Denne indstilling reducerer værdier for tykkelsen af udskrivningen på lodrette, vandrette og
skrå linjer.
Alle
Denne indstilling reducerer værdien for tykkelsen af udskrivningen med 1 for lodrette,
vandrette og diagonale linjer der anvendes til stregkoder eller tegninger.
Bemærk Linjefortynding er tilgængelig når PCL XL vælges i PDL indstillings dialogboksen. Når GDI kompatibel
tilstand vælges i PDL indstillings dialogboksen, er linjefortynding ikke tilgængelig.
Rediger en tynd linje med enheden
Aktiver redigering af udskriftstykkelse med enheden. Denne funktion understøttes ikke i alle tilstande.
Custom Box (Valgfri funktion)
Custom Box er en komponentkasse som du kan oprette inden i Document Box og gemme data til senere brug.
Du kan oprette eller slette en Custom Box og manipulere med dataene på mange forskellige måder. For at anvende en
Custom Box, skal der først være installeret en SSD på printeren.
Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger om anvendelse af Custom Box.
Job Box (Valgfri funktion)
Job Box indeholder midlertidige eller permanente udskriftsdata til brug sammen med jobegenskaber såsom Private Print,
Quick Copy og Proof and Hold der vil blive omtalt senere.
Der findes allerede fire individuelle job Boxes som svarer til disse jobegenskaber i Document Box. Disse Job Boxes kan
ikke oprettes eller slettes af en bruger.
Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger om anvendelse af Job Box.
3-6
Udskrivning
ThinPrint aktivering (Valgfri funktion)
Denne printer kan vælge om der skal kommunikeres via ThinPrint eller ej.
Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger om brugen.
Sikker udskriftsfrigivelse (valgfri)
Sikker udskriftsfrigivelse er en udskriftsfunktion hvor en bruger trækker et udskriftsjob til en printer der blev valgt efter jobbet
er blevet spooled i en server. For at bruge funktionen er følgende systemmiljø påkrævet.
2. Spooler-server
5. Spooler-server
1. En bruger
modtager
sender
sender
udskriftsjobbet.
udskriftsjobbet til
udskriftsjobbet til
den valgte printer.
6. Brugeren trækker
spooler-serveren.
udskriftsjobbet fra
den valgte printer.
3. Brugeren logger på
printeren eller en anden
MFP via en
godkendelsesserver ved
hjælp af et id-kort.
4.
Godkendelsesserver
en bekræfter de
registrerede loginoplysninger.
Godkendelsesserveren: Policy Manager (Valgfri software) skal installeres.
ID-kort og ID-kortlæser: bruges til at registrere og godkende en bruger.
Spooler-serveren: Den sender udskriftsjobbet til en valgt printer efter at brugeren har logget på.
Kontakt din forhandler eller servicetekniker for yderligere oplysninger.
3-7
Udskrivning
3-8
4
Betjeningspanel
Dette kapitel indeholder følgende emner:
Meddelelsesdisplay ............................................................................................................................... 4-2
Taster ...................................................................................................................................................... 4-4
Brug af menuen Valg af system............................................................................................................ 4-7
4-1
Betjeningspanel
Meddelelsesdisplay
Meddelelser om status for forskellige printerfunktioner vises på displayet.
Statusmeddelelse
Meddelelse
Betydning
Vent venligst
Printeren varmer op og er ikke klar.
Når printeren tændes for første gang vises denne meddelelse i flere minutter.
Vent venligst
Løfter kasset...
Papiret i kassetten bliver flyttet til en placering hvor det er muligt at føde papir. Denne
meddelelse vises somme tider i et kort tidsrum, når kassetten vender tilbage til sin
oprindelige position f.eks. efter der er ilagt papir.
Bemærk Denne meddelelse vises ikke på P-4030D og P-4030DN.
Vent venligst
klargør toner...
Toneren fyldes. Denne meddelelse vises under kontinuerlig udskrivning af en stor
mængde af sider, der kræver en stor mængde toner, såsom fotografier, osv.
Klar til udskrift.
Printeren er klar til udskrivning.
Behandler.
Printeren modtager data til udskrivning. Meddelelsen vises også, når printeren læser et
SD/SDHC-hukommelseskort, en USB-hukommelse, SSD eller RAM disk.
Afbryder...
Jobs inde i printeren bliver annulleret. For at annullere job, se Annullere et udskriftsjob på
side 4-4.
Fejlkoder
Se Fejlmeddelelser på side 6-5 for informationer om fejlkoder og fejl, hvor printeren kræver operatørens opmærksomhed.
4-2
Betjeningspanel
Indikatorer i displayet
Klar til udskrift.
UW A4
VX A6
[Status ][ Toner ]
Indikatorerne Ready, Data og Attention
Følgende indikatorer lyser i forbindelse med normal betjening, og når printeren kræver opmærksomhed. Afhængigt af lyset
har hver indikator følgende betydning:
Indikator
Beskrivelse
Blinker. Angiver en fejl, som du selv kan afhjælpe. Dette er beskrevet under Problemløsning på side 6-1.
Eller printeren er i automatisk dvale. Printeren vender tilbage til normal funktion, når den modtager et
udskrivningsjob. Printeren varmer derefter op og går online.
Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger om automatisk dvale.
Tændt. Angiver, at printeren er klar og online. Printeren udskriver de data, den modtager.
Slukket. Angiver, at printeren er off-line fordi udskrivning er stoppet manuelt eller stoppet automatisk på
grund af en fejltilstand. Data kan modtages, men de udskrives ikke. Der henvises til Fejlmeddelelser på
side 6-5 , hvis udskrivningen stopper automatisk i tilfælde af en fejltilstand.
Blinker. Angiver, at der modtages data.
Tændt. Angiver enten, at de modtagne data behandles før udskrivningen starter, eller at de valgfri SSD
eller SD/SDHC-hukommelseskort er i brug.
Blinker. Hvis Vent venligst vises, varmer printeren op.
Eller, printeren kan ikke udskrive af en eller anden grund (f.eks. ingen papir i kassetten). Kontrollér
displayet og foretag nødvendig handling. Dette er beskrevet under Fejlmeddelelser på side 6-5.
Tændt. Printeren kan ikke udskrive på grund af en fejl. Kontrollér displayet og foretag nødvendig handling.
Dette er beskrevet under Fejlmeddelelser på side 6-5.
4-3
Betjeningspanel
Taster
Tasterne på betjeningspanelet bruges til at konfigurere printerfunktionen. Bemærk, at någle taster har en sekundær
funktion.
Tasten Cancel
Denne tast bruges til:
• Annullere et udskriftsjob.
• Stoppe alarmsignalet.
Annullere et udskriftsjob
1
Når printeren viser Behandler., tryk på [Cancel].
Der vises listen over Afbrudte jobs.
2
Tryk på  eller  for at vise jobbet, og tryk derefter på [OK].
Når meddelelsen Jobbet annulleres. Vil du fortsætte?
vises, tryk på [Ja] ([Vælg venstre]) for at annullere jobbet, eller
[Nej] ([Vælg højre]) for at annullere handlingen og fortsætte
udskrivningen.
Når du annullerer et job, vises Annullerer... på displayet, og
udskrivningen stopper efter den, side, der udskrives, bliver skubbet
ud.
Tasten Logout
• Hvis brugerkontrol er sat til, skal du logge ud ved at trykke på [Logout], når handlingen er fuldført.
Tasten Menu
• [Menu] giver adgang til menuen, hvor du kan ændre printerens opsætning og udskrivningsbetingelser.
Tasten Back
• Denne tast annullerer den aktuelt viste menuindstilling og viser den forrige brugte menu.
4-4
Betjeningspanel
Piletaster
• Piletaster bruges i systemmenuen for at have adgang til et element eller indtaste tal.
Tasten OK
• At afslutte indstillinger for tal og andre valg.
Taltaster
• Indtaster tal og symboler.
Tasten Clear
• Fjerner indtastede tal og tegn.
Tasten Document Box
• Tryk på denne tast, når du bruger dokumentboksen. Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger.
4-5
Betjeningspanel
Tasten Vælg venstre / Tasten Vælg højre
• Disse taster fungerer kun, når de respektive faner vises i displayet. Når der trykkes på denne tast, gennemføres
funktionen vist i displayet.
Når der trykkes på denne tast, gennemføres funktionen vist i displayet.
F.eks.:
Når menuen vist nedenfor bliver vist, vil tryk på [Vælg venstre] ([Ja]) udskrive den valgte fil. Ved at trykke på [Vælg
højre] ([Nej]), stoppes udskrivningen, og menuen fra det forrige trin vises.
Udskriv.
Vil du fortsætte?
[
Ja
] [
Nej
]
• Disse taster fungerer kun, når en besked om papirstop vises i displayet. Der vises derefter en meddelelse, der kan
hjælpe med at udrede papirstoppet det pågældende sted.
4-6
Betjeningspanel
Brug af menuen Valg af system
Menu Valg af system
I dette afsnit beskrives, hvordan du bruger menuen Valg af system.
[Menu] på betjeningspanelet giver mulighed til at konfigurere printerindstillinger i henhold til dine specifikke behov.
Indstillingerne kan foretages, når Klar til udskrift., Vent venligst. eller Behandler. vises på printerens
display.
Bemærk De indstillinger, der modtages fra programmets software og printerdriveren vil prioriteres højere end de
indstillinger, der foretages på betjeningspanelet.
Åbne menuen Valg af tilstand
Tryk på [Menu], når Klar til udskrift. vises på printerens display.
Herefter vises menuen Valg af tilstand.
Klar til udskrift.
UW LT
VX A4
[Status ][ Toner ]
Tryck på
knap.
Menuen Valg af tilstand
Rullelinje
Menu:
a b
1
Rapportprint
********************2 USB-hukommelse
3 Tæller
[ Afslut ]
Skift side
Menu:
a b
4Papirindstil.
********************5 Udskr.indst.
6 Netværk
[ Afslut ]
Retningerne på de
anvendelige piletaster
vises på skærmen.
En stjerne (*) vises til
venstre på den aktuelt
valgte indstilling.
Tryck på
Tryck på
knap.
Tryck på
knap.
Papirindstil.
a b
1 Multifunkt.bakke
2
Indst.Kass. 1
********************3 Medietype
[ Afslut ]
Undermenu
Bemærk USB-hukommelse vises kun, når USB-hukommelsen er installeret.
Netværk vises kun på netværkskompatible modeller.
4-7
knap.
Medietype:
a b
1
*Almindelig
********************2 Fortrykt
3 Kval.papir
Betjeningspanel
Valg af en menu
Menuen Valg af tilstand er opbygget hierarkisk. Tryk på , ,  eller  for at vise den ønskede menu.
Menu:
a b
1
Rapportprint
********************2 USB-hukommelse
3 Tæller
[ Afslut ]
Detalje:
P b
Filnavn:
1/ 4
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTN
• Hvis [a ] vises øverst til højre på skærmen, kan du bruge  og  for
at rulle op og ned gennem menupunkterne en linje ad gangen, og 
og  for at skifte menupunkter en side ad gangen.
• Hvis [P ] vises øverst til højre på skærmen, kan du bruge  og  for
at skifte sider.
[ Detalje ]
Tryk på [Back] for at vendte tilbage til menuen et niveau op.
Indstilling af menu
Medietype:
a b
1
*Almindelig
*********************
2 Fortrykt
3 Kval.papir
Vælg den ønskede menu og tryk på [OK]. Du kan nu vælge egenskaber
i menuen. Tryk på , ,  eller  for at vælge den ønskede indstilling,
og tryk derefter på [OK] for at bekræfte valget.
Hvis du vælger fra en indstillingsliste, vises en stjerne (*) til venstre for
den valgte indstilling.
Annullere menuvalg
Hvis du trykker på [Menu], når en menu er valgt, vil displayet vende tilbage til Klar til udskrift.
4-8
Betjeningspanel
Indstille menuen Valg af tilstand
I dette afsnit beskrives indstillingsprocedurer, der skal bruges for hvert menupunkt i menuen Valg af tilstand.
Menu:
a b
1
Rapportprint
********************2 USB-hukommelse
3 Tæller
[ Afslut ]
1
2
Når printeren viser Klar til udskrift., Vent venligst.,
Sparer strøm. og Behandler., skal du trykke på [Menu].
Herefter vises menuen Valg af tilstand.
Hver gang du trykker på  eller , ændres valget.
• Rapportprint
• USB-hukommelse
• Tæller
• Papirindstillinger
• Udskr.indst.
• Netværk
• Fælles indstill.
• Sikkerhed
• Bruger/job-konto
• Justér/servicér
• Ekstra funktion
• Sluk
Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger om disse
emner
Bemærk Netværk (tilb.) vises kun, når et
netværksinterfacekort eller trådløst netværksinterface kit er
installeret som tilbehør.
4-9
Betjeningspanel
4-10
5
Vedligeholdelse
Dette kapitel indeholder følgende emner:
Udskiftning af tonerpatron .................................................................................................................... 5-2
Udskiftning af den brugte tonerpatron ................................................................................................ 5-6
Rengøring af printer .............................................................................................................................. 5-8
5-1
Vedligeholdelse
Udskiftning af tonerpatron
Printeren viser meddelelser på to tidspunkter for tonerbrug:
• Når der er næsten ingen toner i printeren, vises meddelelsen Toneren er snart tom., som den første advarsel.
Bemærk, at på det tidspunkt er det ikke altid nødvendigt at udskifte toneren. Klargør det nye sæt toner.
• Hvis du ignorerer meddelelsen ovenfor og fortsætter udskrivning, vil printeren vise beskeden Udskift toneren. - kort
før, toneren er helt tom. Printeren vil stoppe udskrivning. Tonerbeholderen skal udskiftes omgående. Se Udskiftning af
tonerpatron på side 5-3.
Udskiftningsinterval for tonerpatron
Tonerpatronernes levetid afhænger af den mængde toner, der bruges til dine udskriftsjob. I henhold til ISO/IEC 19752 og
EcoPrint kan en afbrudt tonerpatron udskrive på flg. måde (A4/Letter papir er antaget): 12.500 billeder (P-4030D og
P-4030DN), 15.500 billeder (P-4530DN) eller 25.000 billeder (P-5030DN og P-6030DN).
Starttonerpatroner
Den tonerpatron, der leveres med den nye printer, er starttonerpatronen. Starttonerpatronen er tilstrækkelig til 6.000 billeder
(P-4030D og P-4030DN), 8.000 billeder (P-4530DN), eller 10.000 billeder (P-5030DN og P-6030DN).
Bemærk Indsamling af oplysninger på hukommelseschips. Hukommelseschippen, der sidder i tonerpatronen, er
fremstillet for at gøre det lettere for slutbrugeren, for at støtte genbrug af tomme tonerpatroner og for at indsamle
oplysninger, der kan hjælpe ved planlægning og udvikling af nye produkter. De indsamlede oplysninger er anonyme
- de kan ikke kobles sammen med en person. Data anvendes anonymt.
Tonersæt
Det anbefales udelukkende at anvende originale dele og tilbehør for at opnå de bedste resultater. Garantien dækker ikke
skader, der skyldes brug af andre tonerpatroner end originale tonerpatroner.
Et nyt tonersæt indeholder følgende elementer:
• Tonerpatron
• Plasticposer til den brugte tonerpatron og beholder til brugt toner
• Beholder til brugt toner
• Installationsvejledning
Bemærk Pak først tonerpatronen ud, når du er klar til at installere den i printeren.
5-2
Vedligeholdelse
Udskiftning af tonerpatron
I dette afsnit beskrives, hvordan du udskifter tonerpatronerne. Udskift altid den brugte patron, når du udskifter
tonerpatronen. Hvis beholderen er fuld, kan printeren blive beskadiget eller forurenet af brugt toner, der løber ud af
beholderen.
FORSIGTIG Forsøg ikke at brænde tonerpatronerne. Farlige gnister kan forårsage forbrændinger.
VIGTIGT Fjern lagermedier og computertilbehør, f.eks. disketter og USB-hukommelser, i nærheden af tonerpatronen
under udskiftningen. Derved forhindres det, at medierne beskadiges af tonerens magnetisme.
VIGTIGT Rengør altid printeren indvendigt efter udskiftning af tonerpatronen. Dette er beskrevet under Rengøring af
printer på side 5-8.
VIGTIGT Vir er ikke ansvarlig for skader eller problemer, der skyldes brug af andre tonerpatroner end originale
tonerpatroner. For at opnå de bedste resultater, anbefales det også udelukkende at anvende tonerpatron, der er
specifikt beregnet til dit land eller område. Hvis der installeres en tonerpatron, der er beregnet til andre lande, stopper
printeren udskrivningen.
VIGTIGT Inden udskiftning af tonerpatronen, fjernes papiret på MF-bakken.
Bemærk Det er ikke nødvendigt at slukke printeren inden udskiftningen. Data i printeren, der er ved at blive
udskrevet, slettes, hvis du slukker for printeren.
Topdæksel
Låsehåndtag
1
Åbn topdækslet.
2
Drej låsehåndtaget til ulåst stilling.
5-3
Vedligeholdelse
3
Plasticpose
4
5
6
Fjern forsigtigt den gamle tonerpatron fra printeren.
Læg den gamle tonerpatron i plastikposen (fulgte med tonersættet),
og kassér den i henhold til de gældende regler for bortskaffelse af
affald.
Tag den nye tonerpatron ud af tonersættet.
Ryst den nye tonerpatron mindst 10 gange som vist på tegningen for
at fordele toneren jævnt i patronen.
Tryk ikke for hårdt på midten af tonerpatronen, og berør ikke
tonerindgangshullet.
VIGTIGT Undgå at røre ved den del af tonerpatronen der er angivet
på diagrammet.
Undlad at røre ved de elektriske dele på tonerpatronen for at undgå
at beskadige dem med statisk elektricitet.
7
Anbring den nye tonerpatron i printeren, som vist på figuren.
8
Tryk ned på toppen af tonerpatronen for at installere den korrekt.
5-4
Vedligeholdelse
Låsehåndtag
9
Drej låsehåndtaget til låst stilling.
10
Luk derefter topdækslet.
Bemærk Kontrollér, at den nye tonerpatron er installeret
korrekt (i trin 7), hvis topdækslet (øverste bakke) ikke kan
lukkes.
Kassér altid den brugte tonerpatron og den brugte
tonerpatron i overensstemmelse med alle gældende
lovbestemmelser.
Gå videre til næste afsnit.
5-5
Vedligeholdelse
Udskiftning af den brugte tonerpatron
Udskift den brugte tonerpatron, når meddelelsen Kontrollér den brugte tonerpatron vises. Meddelelsen vises.
Der følger en ny beholder til brugt toner med tonersættet. Beholderen til brugt toner skal udskiftes, inden printeren kan tages
i brug.
1
Åbn venstre dæksel.
Venstre dæksel
2
Tryk på låsehåndtaget, samtidig med at du holder på beholderen til
brugt toner. Tag den forsigtigt ud af printeren.
Bemærk Fjern beholderen til brugt toner så forsigtigt som
muligt, så der ikke spildes toner. Vend ikke åbningen til
beholderen til brugt toner nedad.
Låsehåndtag
3
Sæt hætten på den gamle beholder til brugt toner, når du har taget
beholderen ud af printeren.
Hætte
Gammelt
affald
Tonerpatron
4
Placér den gamle beholder til brugt toner i plasticposen (fulgte med
tonersættet), så der ikke spildes toner. Kassér beholderen i henhold
til de gældende regler for bortskaffelse af affald.
Plasticpose
5-6
Vedligeholdelse
5
Tag hætten af den nye beholder til brugt toner.
Hætte
Nyt affald
Tonerpatron
Nyt affald Tonerpatron
6
7
Anbring den nye beholder til brugt toner som vist i figuren.
Beholderen klikker på plads, når den placeres korrekt.
Kontrollér, at beholderen til brugt toner er isat korrekt, og luk det
venstre dæksel.
Rengør papiroverførselsenheden, når du har udskiftet tonerpatronerne
og beholderen til brugt toner. Se Rengøring af printer på side 5-8 for flere
instruktioner.
5-7
Vedligeholdelse
Rengøring af printer
Printeren skal rengøres indvendigt, hver gang tonerpatronen udskiftes, for at undgå problemer med udskriftskvaliteten.
VIGTIGT Inden rengøring af tonerpatronen, fjernes papiret på MF-bakken.
1
Åbn topdækslet og frontlågen.
2
Træk i fremkalderen sammen med tonerpatronen.
3
Brug en fnugfri klud til at fjerne støv og snavs fra registreringsrullen
(metal).
4
Sæt fremkalderen og tonerpatronen tilbage i maskinen.
5
Luk derefter front- og topdækslet.
5-8
Vedligeholdelse
6
7
8
Åbn venstre dæksel. Brug en fnugfri klud til at fjerne støv og snavs fra
ventilationsåbningerne.
Luk venstre dæksel.
Brug en fnugfri klud til at fjerne støv og snavs fra ventilationsåbningen
i højre side af maskinen.
5-9
Vedligeholdelse
Langvarig stilstand og flytning af printer
Langvarig stilstand
Hvis printeren ikke skal anvendes i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten.
Det anbefales at kontakte forhandleren for at få oplysning om andre forholdsregler, der kan forhindre eventuel beskadigelse
af printeren næste gang, den anvendes.
Flytning af printer
Gør følgende, når printeren skal flyttes:
• Flyt den forsigtigt.
• Hold den så vandret som muligt for at undgå at spilde toner inden i printeren.
• Kontakt en servicetekniker, hvis printeren skal flyttes over længere afstande.
• Sørg for at printeren er vandret.
ADVARSEL Hvis printeren skal fragtes, skal du fjerne fremkalderenheden , emballere den i en plastpose
og sende den separat fra printeren.
5-10
6
Problemløsning
Dette kapitel indeholder følgende emner:
Generelle retningslinjer......................................................................................................................... 6-2
Problemer med udskriftskvalitet .......................................................................................................... 6-3
Fejlmeddelelser...................................................................................................................................... 6-5
Udredning af papirstop ....................................................................................................................... 6-17
Kontakt en servicetekniker, hvis du ikke kan løse et problem.
6-1
Problemløsning
Generelle retningslinjer
I tabellen herunder beskrives løsninger på almindeligt forekommende problemer. Det anbefales at forsøge at løse
problemer ved hjælp af løsningsforslagene i skemaet, inden der kontaktes en servicetekniker.
Problem
Kontrolpunkter
Løsningsforslag
Udskriftskvaliteten er ikke optimal.
Se Problemer med udskriftskvalitet på side 6-3.
Papir sidder fast.
Se Udredning af papirstop på side 6-17.
Der er intet, der lyser på
betjeningspanelet, heller ikke når der
tændes for printeren, og ventilatoren
kan ikke høres.
Kontrollér, at strømkablet er sat korrekt Sæt strømkablet korrekt i, og tænd
i stikkontakten.
derefter igen for printeren.
Hvis ovenstående handling ikke løser
problemet, træk strømkablet ud af
stikkontakten. Vent i mindst 1 minut og
sæt derefter strømkablet ind i
stikkontakten og tænd så for printeren
igen.
-
Tryk på hovedafbryderen.
Printeren udskriver en statusside, men Kontrollér printerkablet eller
udskriver ikke udskriftsjob fra
interfacekablet.
computeren.
Printeren afgiver damp omkring den
øverste bakke.
Tilslut begge ender af printerkablet
korrekt. Prøv at udskifte printerkablet
eller interfacekablet.
Kontrollér programfiler og
softwareprogram.
Prøv at udskrive en anden fil, eller brug
en anden udskrivningskommando.
Kontrollér programmets indstillinger for
printerdriveren, hvis problemet kun
opstår for en bestemt fil eller et
bestemt program.
Kontrollér, om
omgivelsestemperaturen er for lav,
eller om der anvendes fugtigt papir.
Afhængigt af udskrivningsmiljøet og
papirets tilstand vil den varme, der
genereres i forbindelse med
udskrivning, få fugten i papiret til at
fordampe, og den afgivne damp ligner
røg. Dette er ikke et problem, og du
kan fortsætte med at udskrive.
Forøg omgivelsestemperaturen, eller
udskift papiret med nyere og tørrere
papir, hvis dampen generer dig.
Tips
Du kan ofte løse printerproblemer ved at følge nedenstående tips. Prøv følgende, hvis der er opstået et problem, som
ovenstående retningslinjer ikke løser:
• Sluk for printeren, og vent et par sekunder. Tænd derefter igen for printeren.
• Genstart den computer, der sender udskriftsjob til printeren.
• Kontrollér, at du følger softwareprogrammets fremgangsmåder for udskrivning. Se i dokumentationen, der blev leveret
sammen med softwareprogrammet.
6-2
Problemløsning
Problemer med udskriftskvalitet
Skemaerne og diagrammerne i følgende afsnit beskriver problemer med udskriftskvaliteten og løsningsforslag. Nogle
løsninger kan indebære, at printeren skal rengøres, eller at der skal udskiftes dele i den.
Kontakt en servicetekniker, hvis løsningsforslaget ikke løser problemet.
Udskriftsresultat
Løsningsforslag
Sorte eller hvide lodrette striber
Tromleenheden eller fremkalderen kan være beskadiget. Kontakt en
servicetekniker, hvis problemet ikke er afhjulpet efter udskrivning af
flere sider.
Svag eller utydelig udskrivning
Kontrollér EcoPrint-indstillingerne.
Hvis denne indstilling er slået til, skal den fravælges fra på
betjeningspanelet.
Kontrollér, at papirtypen er indstillet til den type papir, der benyttes.
Opdater tromlen for at genskabe udskriftskvaliteten. Se engelsk
Operation Guide for yderligere oplysninger.
Tilpas derefter udskriftsdensiteten. Se engelsk Operation Guide for
yderligere oplysninger.
Hvis det fugtige papir er ilagt i kassetten eller MF-bakken, så udskift
papiret med noget nyere tørt papir.
Kontakt en servicetekniker, hvis problemet ikke er blevet løst ved
hjælp af de ovenstående trin.
Grå baggrund.
Opdater tromlen for at genskabe udskriftskvaliteten. Se engelsk
Operation Guide for yderligere oplysninger.
Tilpas derefter udskriftsdensiteten. Se engelsk Operation Guide for
yderligere oplysninger.
Kontakt en servicetekniker, hvis problemet ikke er blevet løst ved
hjælp af de ovenstående trin.
6-3
Problemløsning
Udskriftsresultat
Løsningsforslag
Snavs langs papirets øverste kant
eller bagsiden.
Rengør registreringsrullen, hvis problemet ikke er afhjulpet efter
udskrivning af flere sider. For yderligere oplysninger, se Rengøring af
printer på side 5-8.
Kontakt en servicetekniker, hvis problemet ikke er afhjulpet efter
rengøring.
Ufuldstændig eller forkert placeret
udskrift.
Kontrollér, at softwareprogrammet benyttes korrekt. Se Tips på side
6-2.
Højden er 1.500 m eller højere og der
findes nogen dropouts eller spredte
pletter på udskrivningerne.
Skift Højdeindstilling indstilling i Serviceindst. menu til Høj
1. Hvis der stadigvæk ikke er nogen forbedring, så skift indstillingen til
Høj 2. Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger.
6-4
Problemløsning
Fejlmeddelelser
I følgende skema vises meddelelser om fejl og vedligeholdelse, som du selv kan foretage. Hvis Maskinsvigt. Tilkald
service. vises, sluk for printeren, træk stikket ud af stikkontakten, og kontakt din servicetekniker.
Hvis Maskinsvigt. Tilkald service. eller Fejl opstået. Sluk og tænd for hovedafbryderen. vises, skal
du slukke for maskinen og tænde den igen for at se, om printeren er genetableret. Sluk printeren, tag strømkablet ud af
stikkontakten, og kontakt en servicetekniker eller et autoriseret servicecenter, hvis printerfunktionen ikke er genetableret.
Ved visse fejl høres et alarmsignal. Tryk på [Cancel] for at slukke for alarmsignalet.
Meddelelse
En maskine.
admin.rettigheder
er påkrævet.
Adgang nægtet.
Du kan ikke logge på.
Access point blev
ikke
registreret.
Kontofejl.
Tryk [OK].
Løsningsforslag
Du kan kun ændre de valgte indstillinger, når du er logget ind som en bruger
med administratorrettigheder.
Logon handlingen mislykkedes i det angivne antal gange, så det er ikke
længere muligt at logge på. Kontakt din servicetekniker.
Det var ikke muligt at skabe en forbindelse til netværket med det valgfri
netværksinterfacekit.
Kontrollér indstillingerne for det trådløse netværksinterface.
Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger.
Denne meddelelse vises, når funktionen for jobregnskab er aktiveret, og et
forsøg på at angive indstillinger for jobregnskab eller registrering eller sletning af
et regnskab mislykkes. Tryk på [OK] for at gøre printeren klar til udskrivning
igen.
6-5
Problemløsning
Meddelelse
Læg papir i kass. #.
Løsningsforslag
Der er ikke mere papir i den viste papirkilde. Læg papir i den angivne papirkilde
(papirkassetter, MF-bakke eller papirindføringsenheder (tilbehør)).
Læg pap. i m.f.bakke.
Kun administratorer.
Alternativ:
A A5
Kval.papir
B A5
Almindelig
C A4
Fortrykt
Boks grænse
overskredet.
Du kan kun ændre de valgte indstillinger, når du er logget ind som bruger med
administratorrettigheder.
Denne meddelelse gør det muligt at angive en alternativ kassette, der skal
benyttes, hvis kassetten ikke indeholder papir, der svarer til
udskrivningsdataene (papirformat og -type). Der vises kun et nummer for
papirkilde, når papirføderen (tilbehør) er installeret. Se engelsk Operation Guide
vedrørende udskrivning fra en anden papirkilde.
Boksen er fuld.
Du skal enten slette filer eller ændre boksens kapacitet.
Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger.
Vises, når der slettes data.
Afbryder...
Kan ikke forbinde.
Det var ikke muligt at skabe en forbindelse til netværket med det valgfri
netværksinterfacekit.
Kontrollér indstillingerne for det trådløse netværksinterface.
Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger.
6-6
Problemløsning
Meddelelse
Kan ikke forbinde til
godkendelsesserv.
Kontroller domænenavnet.
Kan ikke tilslutte.
Flere access points
er deaktiverede.
Kan ikke lave duplex
på dette papir.
Kan ikke udføre dette
job. Begrænset af
gruppegodkendelse
indstillinger.
Løsningsforslag
Tryk på [OK] og kontrollér følgende elementer:
• Registrering til godkendelsesserver
• Adgangskode og computeradresse til godkendelsesserver
• Netværkstilslutning
Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger.
Der blev registreret flere adgangspunkter med det valgfri trådløse LANinterface. Kontrollér indstillingerne for det trådløse netværksinterface.
Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger.
Du har forsøgt at udskrive med et papirformat og en papirtype, der ikke kan
benyttes til duplexudskrivning. Tryk på [OK] for kun at udskrive på én side af
papiret.
Denne besked vises, når handlinger er begrænsede i kontoen, når jobkontoen
er aktiveret.
Se engelsk Operation Guide vedrørende udskiftning af kontoindstillinger.
Det var ikke muligt at udføre nedtoning fordi der er et job under behandling etc.
Kunne ikke udføres.
Hukommelsen kan ikke
fjernes under brug.
Meddelelsen vises, når Fjern hukommelse vælges, mens en USBhukommelse er i brug.
Forrige skærmbillede vises igen i 1-2 sekunder.
Kassette # er tom.
Den angivne papirkassette er ikke installeret. Isæt kassetten.
Kassettenummeret kan være 1 (øverst) til 5 (nederst).
6-7
Problemløsning
Meddelelse
Check kassette #.
Kontroller overskudstonerpatronen.
Løsningsforslag
Denne meddelelse vises, når der opstår en fejl i forbindelse med papirløft i
papirkildens kassette. Udtræk kassetten for den angivne papirkilde (enten
papirkassetterne eller papirføderne (tilbehør)), og kontrollér, om papiret er ilagt
korrekt.
Meddelelsen Tilkald service. vises, når denne fejl opstår gentagne
gange.
Meddelelsen er en advarsel, der vises i nedenstående to situationer. Installér
den nye beholder til brugt toner.
Beholderen til brugt toner er ikke installeret.
Beholderen til brugt toner er fuld.
Dette er beskrevet under Udskiftning af den brugte tonerpatron på side 5-6.
Det venstre dæksel på printeren står åbent. Luk venstre dæksel.
Luk venstre dæksel.
Bagdækselet på printeren står åbent. Luk frontdækslet.
Luk bagdækslet.
Printerens topdæksel står åbent. Luk printerens topdæksel.
Luk topdæksel.
Fremkalder er ikke
installeret.
Fremkalderen er ikke isat, eller den er isat forkert.
Sæt fremkalderen i, så den er helt på plads.
Kontakt en servicetekniker.
Tromleenheden er ikke
installeret.
Tromleenheden er ikke isat, eller den er isat forkert.
Sæt tromleenheden i, så den er helt på plads.
Kontakt en servicetekniker.
6-8
Problemløsning
Meddelelse
Indføj
IPv6-adresse mellem
klemmerne [].
Løsningsforslag
IPv6-adressen, der er indtastet i værtsnavnet, er ikke sat i klemmerne [ ]. For at
indtaste IPv6 adressen skal adressen skrives i parenteser [ ].
(e.g., [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140)
Vises, når kontakterne for kuvert er indstillet til kuverttilstand.
Kuverttilstand.
Fejl opstået.
Sluk og tænd
for hovedafbryderen.
####
Kunne ikke hente
netværksbrugerens
informationer.
Filen blevet slettet.
Kontroller dokument
boksen.
Formatér SD-kort.
Tryk på hovedafbryderen for at slukke og tryk igen for at tænde. Hvis
meddelelsen stadig vises, skal du slukke for strømmen og kontakte en
servicetekniker.
Der opstod en fejl, mens brugerinformation hentes efter godkendelsen. Log på
igen.
Filen eller kassen der blev valgt findes ikke.
Kontroller om kassen er blevet slettet eller om files er blevet flyttet eller slettet.
SD/SDHC-hukommelseskortet der er sat i printeren, er ikke formateret, og der
kan derfor ikke læses fra det eller skrives til det. For at formatere et SD/SDHChukommelseskort, bedes du følge vejledningen i engelsk Operation Guide.
6-9
Problemløsning
Meddelelse
Format SSD.
Fikseringsenheden er
ikke
installeret.
Løsningsforslag
SSD- (HD-6) kortet der er isat i printeren er íkke formateret og kan derfor
hverken bruges til at læse fra eller lagres på. For at formatere et SSD-kort
bedes du følge proceduren i Format SSD.
Fikseringsenheden er ikke isat, eller den er isat forkert.
Sæt fikseringsenheden i, så den er helt på plads.
Kontakt en servicetekniker.
Forkert konto-id.
Konto-id'et matcher ikke.
Kontrollér den registrerede konto-id.
Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger.
Forkert konto-id.
Tryk [OK].
Denne meddelelse vises, når funktionen for jobregnskab er aktiveret, og der
ikke er indstillet en konto for et afsendt udskriftsjob, eller den angivne konto ikke
er registreret (den forkerte konto er indstillet).
Tryk på [OK] for at gøre printeren klar til udskrivning igen.
Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger.
Forkert ID.
Forkert login-bruger
navn eller adg.kode.
Det bruger-Id, der er angivet for et privat job, er ikke korrekt. Kontrollér det
bruger-Id, du angav i printerdriveren.
NTLM-serveren afviste godkendelsen. Indtast det korrekte login brugernavn
eller adgangskode.
6-10
Problemløsning
Meddelelse
Løsningsforslag
Indtast det korrekte login brugernavn eller adgangskode.
Forkert login-bruger
navn eller adg.kode.
Jobbet annulleres.
Indtast den korrekte adgangskode.
Forkert adgangskode.
Restr. af jobregnskab
overskredet.
Tryk [OK].
Job ikke lagret.
Tryk [OK].
KPDL-fejl.
Tryk [OK].
Overskredet grænse.
Du kan ikke tilføje
mere.
Denne meddelelse vises, når funktionen for jobregnskab er aktiveret, og der
gøres forsøg på at overskride den indstillede udskrivningsgrænse for hver
konto. Tryk på [OK] for at gøre printeren klar til udskrivning igen.
Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger.
Udskrivning ved brug af funktionen Custom Box og Job Box mislykkedes, fordi
der ikke var tilstrækkelig plads på SSD'en, RAMdisken eller SD/SDHChukommelseskortet eller fordi RAM-disken blev deaktiveret ved afmontering af
SSD'en. Tryk på [OK] for at udskrive en fejlrappport og gøre printeren klar til
udskrivning igen.
Den aktuelle udskrivningsfunktion kan ikke fortsætte på grund af en KPDL-fejl.
Du kan udskrive en fejlrapport ved at aktivere KPDL-fejlrapport i
menusystemet og vælge Til. Tryk på [OK] for at genoptage udskrivningen. Du
kan annullere udskrivningen ved at trykke på [Cancel].
Hvis Auto fejl.- nulstil er indstillet til Til, genoptages udskrivningen automatisk
efter et forudindstillet tidsrum.
Den tilføjede kasse oversteg det maksimale antal af kasser.
Slet den hvis der findes en unødvendig kasse.
Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger.
6-11
Problemløsning
Meddelelse
Læg papir i
kassette #.
A4
Løsningsforslag
Papirformatet i multifunktionsbakken og indstillinger for papirformat stemmer
ikke overens. Kontrollér papirstørrelsen.
Anden papir
størrelse er isat.
Tjek papirstørrelse.
Læg papir i
kassette #.
A4
Almindelig
Læg papir i
multifunktionsbakken.
A4
Almindelig
Den papirkassette, der svarer til udskriftsjobbets papirformat og papirtype, er
tom. Læg papir i den papirkassette, der vises i stedet for #. Tryk på [OK] for at
genoptage udskrivningen.
Hvis du vil udskrive fra en anden papirkilde, skal du trykke på [Alt] ([Vælg
venstre]) for at få vist Alternativ: hvorefter du kan ændre
papirindføringskilden. Du kan annullere udskrivningen ved at trykke på
[Cancel].
Der er ikke installeret en papirkassette i printeren, der svarer til udskriftsjobbets
papirformat og papirtype. Læg papir i MF-bakken. Tryk på [OK] for at genoptage
udskrivningen. (Bemærk, at der kan opstå papirstop, hvis du indfører papir i et
format, der ikke svarer til MF-bakkens aktuelle papirformat).
Hvis du vil udskrive fra en anden papirkilde, skal du trykke på [Alt] ([Vælg
venstre]) for at få vist Alternativ: hvorefter du kan ændre
papirindføringskilden. Du kan annullere udskrivningen ved at trykke på
[Cancel].
Den valgte kassette klargøres.
Indlæser papir.
Meddelelsen vises, når Lav er valgt i Sikkerhedsniveau.
Lav sikkerhed
6-12
Problemløsning
Meddelelse
Løsningsforslag
Maskinsvigt.
Tilkald service.
#### står for en mekanisk fejl (#=0, 1,2 ...). Tilkald service. Printeren virker
ikke, når denne meddelelse vises. Det samlede antal udskrifter vises også,
f.eks. 0123456.
####:0123456
Vises, når papirtypen ikke svarer til kuvertindstillingen.
Tilpas papirtypen
og positionen for
kuvert indstilling.
Hukommelse fuld.
Printerjob kan ikke
behandles helt.
Ingen multikopier.
Tryk [OK].
Uoriginal toner.
Tryk [Hjælp].
Papirstop
##########
Printeren har modtaget flere data, end der er plads til i printerens interne
hukommelse.
Forsøg at installere mere hukommelse. Tryk på [OK] for at genoptage
udskrivningen. Du kan annullere udskrivningen ved at trykke på [Cancel].
Hvis Auto fejl.- nulstil er indstillet til Til, genoptages udskrivningen automatisk
efter et forudindstillet tidsrum.
Der kan ikke udskrives flere kopier, fordi RAM-disken er deaktiveret, eller SSD
ikke er installeret. Forsøg at tilføje mere hukommelse eller installere SSD'en, og
konfigurér indstillingerne for RAM-disken.
Meddelelsen vises, hvis den installerede tonerpatron ikke er original.
Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skader, som skyldes en uoriginal
toner.
Vi anbefaler, at du kun bruge originale tonerpatroner.
Når du vil bruge den tonerpatron, der lige er blevet installeret, skal du trykke på
[OK] og [Cancel] samtidigt i 3 sekunder eller mere.
Der er opstået papirstop. Papirstoppets placering vises i stedet for #-tegnene.
Se Udredning af papirstop på side 6-17 for yderligere oplysninger.
[ Hjælp ]
Fejl i papirgang.
Angiv kassette.
Der er ingen papirkassette i indføringsenheden, eller kassetten er ikke sat rigtigt
i. Når du har isat papirkassetten korrekt, skulle du kunne udskrive igen. Hvis der
er installeret to eller flere indføringsenheder (tilbehør), og den nederste vælges,
vises samme meddelelse, hvis nogen af de øvre papirindføringsenheder og
printerkassetten er forkert isat.
6-13
Problemløsning
Meddelelse
Løsningsforslag
Udskrift overskredet.
RAM-diskfejl.
Tryk [OK].
##
Dataene, der er overført til printeren, er for komplekse til at blive udskrevet på
en side. Tryk på [OK] for at genoptage udskrivningen.
Der er opstået en RAM-diskfejl. Se fejlkoden, der vises i stedet for ##.
De mulige fejlkoder og beskrivelser heraf er som følger.
02: RAM-disken er indstillet på Fra. Indstil på Til. Der henvises til engelsk
Operation Guide.
04: Ingen plads på disken. Slet unødvendige filer eller øg størrelsen på RAMdisken. Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger.
05: Den angivne fil findes ikke på RAM-disken. Gemte filen på RAM-disken.
Der er allerede 100 registrerede konti og det er ikke muligt at registrere nye.
Registreret antal
overskredet.
Kan ikke tilføje.
Erstat MK.
Udskift toneren.
Begrænset af
Jobregnskab.
Tryk [OK].
Udskift det vedligeholdelsessæt (Maintenance Kit), der vises på displayet.
Vedligeholdelsessættet skal udskiftes for hver 500.000 billeder eller for hver
300.000 billeder med P-4030D/P-4030DN. Udskiftningen skal foretages af en
professionel tekniker.
Der er ikke mere toner i tonerpatronen. Udskift tonerpatronen med et nyt
tonersæt. Printeren virker ikke, når denne meddelelse vises.
Meddelelsen vises, når der gøres forsøg på udskrivning, selvom funktionen for
jobregnskab er aktiveret med jobbegrænsning for hver konto.
Tryk på [OK] for at gøre printeren klar til udskrivning igen.
Se engelsk Operation Guide for yderligere oplysninger.
6-14
Problemløsning
Meddelelse
Løsningsforslag
SD-kort fejl.
Tryk på [OK].
##
SSD-fejl.
Tryk på [OK].
##
Filnavnet
eksisterer allerede.
Du kan ikke kopiere.
Brugernavnet er ikke
registreret.
Der opstod en fejl på SD/SDHC-hukommelseskortet. Se fejlkoden, der vises i
stedet for ##.
De mulige fejlkoder og beskrivelser heraf er som følger.
02: Printeren understøtter ikke det indsatte SD/SDHC-hukommelseskort, eller
SD/SDHC-hukommelseskortet er beskadiget. Installer det korrekte SD/SDHChukommelseskort.
04: Der er ikke tilstrækkelig plads på SD/SDHC-hukommelseskortet. Slet
unødvendige filer, eller anvend et nyt SD/SDHC-hukommelseskort.
05: Den angivne fil findes ikke på SD/SDHC-hukommelseskortet. Gemte filen
på SD/SDHC-hukommelseskortet.
Der er opstået en fejl på SSD-kortet. Se fejlkoden, der vises i stedet for ##.
De mulige fejlkoder og beskrivelser heraf er som følger.
04: Der er ingen ledig plads på SSD-kortet. Slet unødvendige filer o.l. for at
frigøre plads.
05: Den angivne fil findes ikke på SSD-kortet. Gemte filen på SSD-kortet.
Det er ikke muligt at kopiere, fordi data med det samme filnavn findes på
destinationen. Slet dataene med det samme filnavn på destinationen før
kopiering.
Det indtastede brugernavn er enten ikke registreret eller det er forkert. Kontrollér
brugernavnet til logon.
Det indstillede konto-id er allerede registreret. Brug et andet konto-id.
Dette kontoid er
allerede registreret.
Dette login brugernavn er allerede reg.
Det ændrede login brugernavn er allerede blevet registreret. Indstil et andet
login brugernavn.
6-15
Problemløsning
Meddelelse
Løsningsforslag
Toneren er snart tom.
Topbakken er fuld af
papir.
Fjern papiret.
Der er ikke mere toner. Kontrollér, at der er adgang til en ny tonerpatron med det
samme. Dette er beskrevet under Udskiftning af tonerpatron på side 5-2.
Topbakken er fuld (ca. 250 (P-4030D og P-4030DN) eller 500 (P-4530DN, P5030DN og P-6030DN) sider). Fjern alle udskrifter fra den øverste bakke. Når
printeren registrerer, at den øverste bakke igen er tom, fortsætter den
udskrivningen til den øverste bakke.
Denne meddelelse vises, hvis den installerede tonerpatrons regionale
specifikation ikke svarer til maskinens.
Installér den angivne tonerpatron.
Ukendt toner er
installeret. PC
Fejl i USBhukommelse.
Tryk [OK].
##
Der er opstået en fejl i USB-enheden.
Se fejlkoden, der vises i stedet for ##.
De mulige fejlkoder og beskrivelser heraf er som følger.
01: Mængden af data, der kan gemmes på samme tid, er overskredet. Opdel
den store fil i mindre filer.
USB-hukommelsen er skrivebeskyttet.. Fjern skrivebeskyttelsen.
USB-hukommelsen er defekt
Selv om problemet ikke blev løst, bedes du formatere USB-hukommelsen med
enheden eller bruge den nye kompatible USB-hukommelse sammen med
printeren.
04: Der er ingen ledig plads. Slet unødvendige filer o.l. for at frigøre plads.
6-16
Problemløsning
Udredning af papirstop
Hvis der opstår papirstop i papirfremføringssystemet, eller der slet ikke indføres papir, vises meddelelsen Papirstop
sammen med papirstoppets placering (den del, hvor papirstoppet er opstået). Statusovervågning eller embedded web
server kan angive placeringen af papirstoppet (den del, hvori der er opstået papirstop). Fjern det fastsiddende papir.
Printeren genoptager udskrivningen, når du har fjernet det fastsiddende papir.
VIGTIGT Printeren føder evt. ikke papiret korrekt afhængigt af papirtypen. Udskriv adskillige sider for at bekræfte at
printeren kan føde papiret. For at føde tykt papir uden problemer, kan du vælge halv hastighed fra printerdriveren.
For yderligere oplysninger, se Halv hastighedstilstand (Printerdriverindstillinger) på side 3-6.
Mulige placeringer af papirstop
Nedenstående figur viser printerens papirgange, herunder papirføderen (tilbehør). De steder, hvor der kan opstå papirstop,
vises også. De enkelte steder beskrives i skemaet nedenfor. Der kan opstå papirstop i mere end én del i papirgangene..
MF-bakke
Bakke til levering
med tekstsiden op
A
E
D
C
Papirkassette
B
B
B
B
B
6-17
Papirføder
Stabelfremfører
Problemløsning
Meddelelse om papirstop
Papirstop
Beskrivelse
placering
Referenceside
A
Papiret sidder fast i MF-bakken
eller i stabelfremføreren.
på side 6-19
på side 6-23
B
Der er papirstop i papirkassetten.
Kassettenummeret kan være 1
(øverst) til 5 (nederst).
på side 6-20
C
Papiret sidder fast inden i
duplexenheden.
på side 6-21
D
Papiret sidder fast inden i
printeren.
på side 6-22
E
Papiret sidder fast inden i
bagenheden.
på side 6-23
Papirstop
i m.f.bakke.
[ Hjælp ]
Klemt papir
i bulkføder.
[ Hjælp ]
Papirstop
i
kassette #.
[ Hjælp ]
Papirstop
i
kopienheden.
[ Hjælp ]
Papir
i klemme i
printeren.
[ Hjælp ]
Klemt papir
i bagenheden.
[ Hjælp ]
6-18
Problemløsning
Generelt om udredning af papirstop
Du bør tage følgende i betragtning, når du forsøger at udrede et papirstop:
FORSIGTIG Hvis du trækker i papiret, skal du gøre det forsigtigt, så det ikke går i stykker. Afrevne
papirstumper er svære at fjerne og kan let overses, så papirstoppet ikke kan udredes.
• Hvis der ofte opstår papirstop, kan du prøve at anvende en anden type papir, bruge papir fra en ny pakke eller vende
papirstakken. Der kan være problemer med printeren, hvis der opstår papirstop igen, efter at papiret er udskiftet.
• Papirstoppets placering afgør, om de fastsiddende sider udskrives normalt, når udskrivningen genoptages.
Brug af onlinehjælp
Når der vises papirstop, tryk på [Hjælp]([Vælg venstre]) for at vise fremgangsmåden til udredning af papirstop.
Tryk på  for at vise det næste trin, eller tryk på  for at vise det forrige trin.
Tryk på [OK] for at lukke skærmen med onlinehjælp-meddelelse.
MF-bakke
Der er papirstop i MF-bakken. Fjern det fastsiddende papir ved at følge nedenstående anvisning.
1
Fjern det papir, der sidder fast ved MF-bakken.
VIGTIGT Inden udtagning af det fastsiddende papir, fjernes
papiret på MF-bakken.
2
Åbn topdækslet, og luk det igen for at fjerne fejlindikationen.
6-19
Problemløsning
Papirkassette/Papirføder
1
2
Træk kassetten eller papirføderen (tilbehør) ud.
Fjern eventuelt papir, der ikke er ført helt ind.
Bemærk Kontrollér, at papiret er ilagt korrekt. Er det ikke
det, skal du lægge det i igen.
3
Skub kassetten helt ind på plads. Printeren varmer op, og
udskrivningen genoptages.
6-20
Problemløsning
Duplexenhed
Papiret sidder fast i duplexenheden. Fjern det fastsiddende papir ved at følge nedenstående anvisning.
1
2
3
4
Træk kassetten helt ud af printeren.
Åbn duplexenhedens frontdæksel, og fjern det fastsiddende papir.
Luk frontdækslet på duplexenheden
Skub kassetten ind i printerens åbning igen. Printeren varmer op, og
udskrivningen genoptages.
6-21
Problemløsning
Inden i printeren
1
Åbn topdækslet og frontlågen.
VIGTIGT Inden udtagning af det fastsiddende papir, fjernes
papiret på MF-bakken.
2
Træk i fremkalderen sammen med tonerpatronen.
3
Fjern papiret fra printeren.
Hvis det fastsiddende papir ser ud til at sidde fast mellem rullerne,
skal du trække det i papirets normale fremføringsretning.
Bemærk Hvis du ikke kan finde et papirstop, skal du prøve
at se inden i printerens bagenhed. Se Bagenhed på side 623.
4
5
Sæt fremkalderen og tonerpatronen tilbage i maskinen.
Luk derefter front- og topdækslet. Printeren varmer op, og
udskrivningen genoptages.
6-22
Problemløsning
Bagenhed
1
2
Hvis papiret ikke skubbes helt ud i topbakken, skal du åbne
bagenheden.
Åbn fuserdækslet, og fjern det fastsiddende papir ved at trække i det.
Bemærk Hvis du ikke kan finde et papirstop, skal du prøve
at se inden i printerens bagenhed.
FORSIGTIG Fikseringsenheden inden i printeren er varm.
Rør ikke ved den, da det kan give forbrændinger. Fjern forsigtigt det fastsiddende papir.
3
Luk frontdækslet. Printeren varmer op, og udskrivningen
genoptages.
Stabelfremfører
Papiret sidder fast ved stabelfremføreren (tilbehør). Afmontér stabelfremføreren fra printeren ved at tage fat om
stabelfremføreren med begge hænder og skubbe den væk fra printeren med skinnen. Hvis papiret er delvist fremført fra
fremførerens udfaldsåbning, skal du manuelt trække papiret ud. Se PF-315+ Installation Guide for yderligere oplysninger.
6-23
Problemløsning
6-24
Tillæg
Dette kapitel indeholder følgende emner:
Om egenskaber ..................................................................................................................................... A-2
Papir ....................................................................................................................................................... A-3
Specifikationer .................................................................................................................................... A-13
Kontakt serviceteknikeren for at få oplyst de tilgængelige muligheder.
A-1
Tillæg
Om egenskaber
Følgende tilbehør kan fås til printeren for at opfylde dine udskrivningskrav. Der findes en vejledning i installation af tilbehøret
i den dokumentation, der følger med tilbehøret. En del af tilbehøret beskrives i følgende afsnit.
Faceup Output bakke PT-320
(til P-4530DN/P-5030DN/P6030DN)
Udvidelseshukkomm
else (DIMM 256 MB/
512 MB/1 GB)
SD-hukommelseskort
SDHChukommelseskort
USB-flashhukommelse
Netværksinterfacekit
IB-50
Stabelfremfører PF-315+
Papirfremfører PF-320
A-2
Trådløst
netværksinterfacekit
IB-51
SSD HD-6
Parallelt
netværksinterfacekit
IB-32
Tillæg
Papir
Generelle retningslinjer
Maskinen er fremstillet til udskrivning på almindeligt kopipapir, men understøtter også en lang række andre papirtyper inden
for nedenstående grænser.
Bemærk Producenten påtager sig intet ansvar for problemer, der opstår, når der anvendes papir, der ikke opfylder
disse krav.
Det er vigtigt at vælge det korrekte papir. Brug af forkert papir kan forårsage papirstop, krøllet papir, dårlig udskriftskvalitet
og papirspild. Det kan i ekstreme tilfælde beskadige maskinen. Nedenstående retningslinjer forøger produktiviteten på
kontoret ved at sikre effektiv, problemfri udskrivning og reducere slitagen på maskinen.
Papirtilgængelighed
De fleste papirtyper er kompatible med en lang række maskiner. Papir, der er beregnet til xerografiske kopimaskiner, kan
også anvendes i maskinen.
Papir inddeles generelt i tre kvaliteter: Economy, standard, og premium. Den største forskel mellem kvaliteterne er hvor let
de passerer gennem maskinen. Dette påvirkes af papirets glathed, format og fugtindhold og i hvilken retning, det er skåret.
Jo højere kvalitet du anvender, jo mindre bliver risikoen for, at der vil opstå papirstop og andre problemer, og jo højere bliver
kvaliteten af dit udskriftsresultat.
Forskelle på papir fra forskellige leverandører kan også påvirke maskinens ydeevne. En printer af høj kvalitet kan ikke
fremstille resultater af høj kvalitet, hvis der anvendes det forkerte papir. Billigt papir er ikke økonomisk i det lange løb, hvis
det skaber udskrivningsproblemer.
Den anbefalede vægt er:
• Kassette: 60 til 120 g/m2
• MF-bakke: 60 til 220 g/m2
• PF-320: 60 til 120 g/m2
• PF-315+: 60 til 220 g/m2
Papirspecifikationer
Nedenstående skema giver et overblik over de grundlæggende papirspecifikationer. Der gives flere detaljer på de følgende
sider:
Element
Specifikation
Vægt
Kassette PF-320: 60 til 120 g/m²
MF-bakke PF-315+ 60 til 220 g/m²
Tykkelse
0,086 til 0,110 mm
Mål
Se Papirformater på side A-5.
Dimensionsnøjagtighed
± 0,7 mm
Hjørners firkantethed
90° ±0,2°
Fugtindhold
4 til 6 %
Kornretning
På langs
Papirmasseindhold
Min. 80 %
A-3
Tillæg
Min. og maks. papirstørrelse
Min. og maks. papirstørrelserne er følgende. Til papir forskellig fra standardformat som f.eks. transparenter, labels, velin,
karton, kuverter og karftigt papir bruges MF-bakken. For oplysninger om hvordan man indstiller papirstørrelser, se engelsk
Operation Guide.
Papirkassette
MF-bakke
Min. papirstørrelse
148 mm
356 mm
356 mm
148 mm
Min. papirstørrelse
105 mm
Maks. papirstørrelse
70 mm
Maks. papirstørrelse
216 mm
216 mm
Bemærk På P-4030D og P-4030DN er den mindste størrelse på papirkassetten 140 x 210 mm. På den valgfri
papirfremfører (PF-320) er den mindste størrelse 92 x 162 mm og den maksimale størrelse er 216 x 356 mm.
Anbefalet papir
Følgende produkter er anbefalede til brug sammen med printeren til optimal ydelse.
Størrelse
Produkt
Vægt
Letter, Legal
International Paper Hammermill Tidal MP
75 g/m²
A4
Nautilus ReFresh TRIOTEC
80 g/m²
A-4
Tillæg
Valg af den korrekte papirtype
I dette afsnit forklares retningslinjerne for valg af papir.
Tilstand
Undgå at anvende papir, der er bøjet i hjørnerne, krøllet, beskidt, gået i stykker, præget eller fremstillet af bomuldsaffald, ler
eller papirkorn.
Brug af papir i disse tilstande kan medføre ulæselig udskrivning og papirstop og kan forkorte maskinens levetid. Undgå især
at anvende papir med bestrøget overflade eller anden overfladebehandling. Papir skal have en så glat og jævn overflade
som muligt.
Sammensætning
Anvend ikke papir, der er bestrøget eller overfladebehandlet, og som indeholder plast eller karbon. Fikseringsvarmen kan
medføre, at sådant papir afgiver skadelige dampe.
Kvalitetspapir skal indeholde min. 80 % papirmasse. Højst 20 % af det samlede papirindhold må bestå af bomuld eller andre
fibre.
Papirformater
Kassetter og MF-bakken er tilgængelige for nedenstående papirstørrelser. For detaljerede oplysninger om papirformater til
papirfremføreren (Valgfri papirfremfører PF-320) se engelsk Operation Guide.
Dimensionstolerancen er ± 0,7 mm for længde og bredde. Hjørnernes vinkler skal være 90° ± 0,2°.
Ja: Kan gemmes
Nej: Kan ikke gemmes
Kassette
(P-4530DN/
P-5030DN/
P-6030DN)
Kassette
(PF-320)
Stabelfremfører
(PF-315+)
MF-bakke
Papirformat
Størrelse
Kassette
(P-4030D/
P-4030DN)
Kuvert Monarch
3,88 × 7,5 tommer
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Kuvert #10
4,13 × 95 tommer
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Kuvert DL
110 × 220 mm
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Kuvert C5
162 × 229 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Executive
7,25 × 10,5 tommer
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Letter
8,5 × 11 tommer
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Legal
8,5 × 14 tommer
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
A4
210 × 297 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
B5(JIS)
182 × 257 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
A5
148 × 210 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
A6
105 × 148 mm
Nej
Ja
Nej
Ja†
Ja
B6
128 × 182 mm
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Kuvert #9
3,88 × 8,88 tommer
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
†
Ja
Kuvert #6-3/4
3,63 × 6,5 tommer
Nej
Nej
Ja
Ja
ISO B5
176 × 250 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Hagaki
100 × 148 mm
Nej
Nej
Nej
Ja†
Ja
OufukuHagaki
148 × 200 mm
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Oficio II
8,5 × 13 tommer
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
A-5
Tillæg
Kassette
(P-4530DN/
P-5030DN/
P-6030DN)
Kassette
(PF-320)
Stabelfremfører
(PF-315+)
MF-bakke
Papirformat
Størrelse
Kassette
(P-4030D/
P-4030DN)
216 × 340 mm
216 × 340 mm
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
16 kai
197 × 273 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Statement
5,5 × 8,5 tommer
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Folio
210 × 330 mm
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Youkei 4
105 × 235 mm
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Youkei 2
114 × 162 mm
Nej
Nej
Ja
Ja†
Ja
Brugerdefineret
†
Kassette (P-4030D/P-4030DN):
140 til 216 mm × 210 til 356 mm
Kassette (P-4530DN/P-5030DN/
P-6030DN):
105 til 216 mm × 148 til 356 mm
Kassette (/PF-320):
92 til 216 mm × 162 til 356 mm
MF-bakke:
70 til 216 mm × 148 til 356 mm
Stabelfremfører (PF-315+):
76 til 216 mm × 148 til 305 mm
Papirformatet kan angives ved hjælp af printerdriveren. Fremføring af papir afhænger imidlertid af papirtypen.
Glathed
Papiret skal have en glat, ubestrøget overflade. Papir med en ru eller kornet overflade kan medføre blanke områder på
udskriften. For glat papir kan medføre multifremføring og slørede udskrifter. (Sløring er en grå baggrundseffekt.)
Basisvægt
Basisvægt er papirets vægt udtrykt i gram pr. kvadratmeter (g/m²). For tungt eller for let papir kan medføre fremføringsfejl
eller papirstop samt for hurtig opslidning af maskinen. Papir med ujævn vægt, især ujævn tykkelse, kan medføre
multifremføring eller dårlig udskriftskvalitet som f.eks. sløring pga. dårlig tonerfiksering.
Den anbefalede basisvægt er mellem 60 og 120 g/m² for kassetten og mellem 60 og 220 g/m² for MF-bakken.
Ækvivalenstabel for papirvægt
Papirvægten er angivet i pund (lb) og gram pr. kvadratmeter (g/m²). Den skraverede del angiver standardvægten.
Amerikansk (lb)
Europæisk (g/m²)
Amerikansk (lb)
Europæisk (g/m²)
16
60
32
120
17
64
34
128
20
75
36
135
21
80
39
148
22
81
42
157
24
90
43
163
27
100
47
176
28
105
53
199
A-6
Tillæg
Tykkelse
Papiret, der anvendes i maskinen, må ikke være ekstremt tykt eller ekstremt tyndt. Hvis der opstår problemer med papirstop,
multifremføring og utydelige udskrifter, kan det anvendte papir være for tyndt. Hvis der opstår problemer med papirstop og
slørede udskrifter, kan papiret være for tykt. Den korrekte tykkelse er 0,086 til 0,110 mm.
Fugtindhold
Fugtindhold defineres som den procentdel, fugten udgør af den tørre del af papiret. Fugt kan påvirke papirets udseende,
fremføringsevne, krølning, elektrostatiske egenskaber og egenskaber for tonerfiksering.
Papirets fugtindhold afhænger af den relative luftfugtighed i rummet. Når den relative luftfugtighed er høj og papiret
absorberer fugt, udvides papirets kanter og fremstår bølget. Når den relative luftfugtighed er lav og papiret afgiver fugt,
skrumper kanterne og strammes til. Udskriftskontrasten kan påvirkes.
Bølgede eller stramme kanter kan medføre papirstop og fejl i justering. Papirets fugtindhold bør være 4 til 6 %.
Det er vigtigt at opbevare papiret i fugtkontrollerede omgivelser for at sikre et korrekt fugtindhold. Her følger nogle råd
omkring fugtkontrol:
• Opbevar papiret koldt og mørkt.
• Opbevar papiret i emballagen så længe som muligt. Pak papir, der ikke anvendes, ind i emballagen igen.
• Opbevar papir i dets originale papkasse. Anbring en palle e.l. under kassen for at løfte den fra gulvet.
• Når papir fjernes fra dets opbevaringsrum, skal det stå i samme rum som maskinen i 48 timer, inden det anvendes.
• Undgå at efterlade papir, hvor det udsættes for varme, sollys eller fugt.
Bemærk Når du anvender bestrøget papir, bedes du være opmærksom på at arkene vil klistre sammen i et meget
fugtigt miljø.
Papirkorn
Når papiret fremstilles, skæres det ud i ark med kornene parallelle med længden (på langs) eller parallelle med bredden (på
tværs). Papir med korn på tværs kan medføre fremføringsproblemer i maskinen. Alt papir, der anvendes i maskinen, bør
have korn på langs.
Andre papiregenskaber
Porøsitet: Angiver papirfibrenes tæthed.
Stivhed: Blødt papir kan bøje i maskinen og medføre papirstop.
Krølning: Det meste papir har en naturlig tendens til at krølle, hvis det efterlades uden emballage.
Elektrostatisk afladning: Papiret bliver elektrostatisk ladet i forbindelse med udskrivning for at tiltrække toneren. Papiret
skal kunne afgive den ladning, så de udskrevne ark ikke hænger sammen i Udfaldsbakken.
Hvidhed: Kontrasten på det udskrevne papir afhænger af papirets hvidhed. Hvidt papir giver et skarpere og lysere
udseende.
Kvalitetskontrol: Ujævn arkstørrelse, hjørner, der ikke er firkantede, ujævne kanter, sammensiddende (uskårne) ark og
pressede kanter og hjørner kan medføre driftsforstyrrelser i maskinen på forskellig vis. En leverandør af kvalitetspapir bør
sørge for, at disse problemer ikke opstår.
Emballage: Papir bør være indpakket i en modstandsdygtig papkasse, så det ikke bliver beskadiget under transport.
Kvalitetspapir, der købes hos en velrenommeret leverandør, er sædvanligvis korrekt indpakket.
Bemærk Det kan være at du vil opleve at der kommer damp i området omkring topbakken hvis du bruger fugtigt
papir men det er sikkert at fortsætte udskrivningen.
A-7
Tillæg
Specialpapir
Følgende typer specialpapir kan anvendes:
Egnede papirtyper
Anbefalede papirtyper
Transparenter til overheadprojektorer
Transparent
Ru papir
Groft
Tyndt papir (60 til 64 g/m²)
Pergament
Etiket
Etiketter
Genbrugspapir
Genbrugspapir
Fortrykt papir
Fortrykt
Kvalitetspapir
Kvalitetspapir
Postkort
Karton
Farvet papir
Farvet papir
Hullet papir
Hullet
Brevhoved
Brevhoved
Kuverter
Kuvert
Kraftigt papir (120 til 220 g/m²)
Tykt
Papir i høj kvalitet
Høj kvalitet
Brugerdefineret
Brugerdefineret 1~8
Anvend papir, der sælges specielt til brug med kopimaskiner eller printere (varmefikserende). Brug MF-bakken, når du
anvender transparenter, etiketter, tyndt papir, postkort eller tykt papir. Se engelsk Operation Guide for yderligere
oplysninger.
Eftersom sammensætningen og kvaliteten af specialpapir varierer meget, er der større sandsynlighed for, at specialpapir
giver problemer i forbindelse med udskrivning i forhold til hvidt kvalitetspapir. Producenten påtager sig intet ansvar, hvis der
afgives fugt osv. i forbindelse med udskrivning på specialpapir, som medfører beskadigelse af maskinen eller kvæstelser
for brugeren.
Bemærk Lav en testudskrift på maskinen, inden du køber nogen form for specialpapir, for at kontrollere, at
udskriftskvaliteten er tilfredsstillende.
Transparent
Transparenter skal kunne tåle fikseringsvarmen i forbindelse med udskrivningen. Det anbefalede transparentprodukt er
3M CG3700 (Letter, A4).
Nedenstående skema viser specifikationerne for transparenter.
Element
Specifikation
Varmetolerance
Skla kunne modstå mindst 190 °C
Tykkelse
0,100 til 0,110 mm
Materiale
Polyester
Dimensionsnøjagtighed
± 0,7 mm
Hjørners firkantethed
90° ±0,2°
A-8
Tillæg
For at undgå problemer med udskrivning, anbefales det at føre
transparenter ind i printeren en ad gangen fra MF-bakken. Før altid
transparenterne ind i printeren lodret (med den lange kant mod printeren).
Hvis transparenterne har ru kanter på bagsiden, kan det resultere i
papirstop. Fjern de ru kanter, vend dem om, og før arkene fra den
modsatte kant eller fold arket på midten.
Når du tager transparenter ud (ex ved papirstop), så hold dem forsigtigt i
kanterne for at undgå at sætte fingeraftryk på dem.
Etiketter
Etiketter skal lægges i MF-bakken.
Den grundlæggende regel for udskrivning på klæbeetiketter er, at limen aldrig må komme i kontakt med nogen del af
maskinen. Klæbende papir, der sidder fast på tromlen eller rullerne, vil beskadige maskinen.
Øverste ark (hvidt
kvalitetspapir)
Lim
Bæreark
Etiketpapir består af tre lag, som vist i figuren. Der udskrives på det
øverste ark. Det klæbende lag består af trykfølsomme lime. Bærearket
(også kaldet bagarket) holder etiketterne, indtil de skal anvendes. Pga.
den komplekse sammensætning kan etiketpapir med klæbende bagside
sandsynligvis give udskrivningsproblemer.
Klæbende etiketpapir skal være fuldstændig dækket af dets øverste ark
uden mellemrum mellem de enkelte etiketter. Etiketter med mellemrum
kan falde af og medføre alvorlige problemer med papirstop.
Noget etiketpapir fremstilles med en ekstra margen på det øverste ark
rundt om kanten. Fjern ikke det ekstra øverste ark fra bærearket, før
udskrivningen er afsluttet.
Acceptabelt
Uacceptabelt
Øverste
ark
Bæreark
Nedenstående skema viser specifikationerne for klæbende etiketpapir.
Element
Specifikation
Vægt af det øverste ark
44 til 74 g/m²
Samlet vægt
104 til 151 g/m²
Tykkelse af det øverste ark
0,086 til 0,107 mm
Samlet tykkelse
0,115 til 0,145 mm
Fugtindhold
4 til 6 % (sammensætning)
A-9
Tillæg
Postkort
Bladr gennem stakken med postkort og læg kanterne jævnt i forhold til hinanden, inden de lægges i MF-bakken. Sørg for,
at postkortene ikke er krøllede. Fremføring af krøllede postkort kan medføre papirstop.
Groft
Kant
Visse postkort har ru kanter på bagsiden (disse opstår, når papiret
tilskæres). Anbring i dette tilfælde postkortene på en flad overflade og
gnub kanterne med f.eks. en lineal for at glatte dem ud.
Groft
Kant
Kuverter
Kuverter skal indføres fra multifunktionsbakken med printsiden opad eller
fra den valgfrie papirføder (PF-320) med printsiden nedad.
VIGTIGT Der må højst ilægges papir op til det trekantede mærke
på styreskinnen for papirbredde af den valgfrie papirføder.
Til P-4030D og P-4030DN, indstil kuverttilstand. Se Skift til Kuverttilstand
(P-4030D/P-4030DN) på side 2-27.
Eftersom sammensætningen af en kuvert er mere kompleks end
almindeligt papir, er det ikke altid muligt sikre ensartet udskriftskvalitet på
hele kuvertens overflade.
Kuverter har normalt en diagonal kornretning. Se Papirkorn på side A-7.
Denne retning kan nemt medføre krølning og bøjning, når kuverterne
passerer gennem printeren. Udfør en testudskrift for at kontrollere, om
printeren accepterer kuverten, inden du køber kuverter.
• Anvend ikke kuverter, der har en indkapslet flydende lim.
• Undgå at udskrive kun kuverter i lang tid. Lang tids udskrivning af
kuverter kan medføre for tidlig opslidning af printeren.
• Læg færre kuverter i MF-bakken, hvis der opstår papirstop.
• Stak ikke mere end 5 udskrevne kuverter i udfaldsbakken for at undgå
papirstop, der skyldes krøllede kuverter.
A-10
Tillæg
Tykt papir
Bladr gennem papirstakken og læg kanterne jævnt i forhold til hinanden, inden de lægges i MF-bakken. Visse papirtyper
har ru kanter på bagsiden (disse opstår, når papiret tilskæres). Anbring i dette tilfælde papiret på en flad overflade og gnub
kanterne en gang eller to med f.eks. en lineal for at glatte dem ud. Fremføring af papir med ru kanter kan medføre papirstop.
Bemærk Hvis der opstår papirstop, selv efter at papiret er glattet
ud, skal papiret ilægges MF-bakken med den forreste kant hævet
nogle få mm som vist i figuren.
Farvet papir
Farvet papir skal opfylde de samme tilstande som hvidt kvalitetspapir Papirspecifikationer på side A-3. Derudover skal de
farvestoffer, de er anvendt i papiret, kunne tåle fikseringsvarmen i forbindelse med udskrivningen (op til 200 °C).
Fortrykt papir
Farvet papir skal opfylde de samme krav som hvidt kvalitetspapir Papirspecifikationer på side A-3. Det fortrykte blæk skal
kunne tåle fikseringsvarmen i forbindelse med udskrivningen og må ikke være tilsat silikoneolie. Anvend ikke papir med
nogen form for overfladebehandling som f.eks. den papirtype, der almindeligvis bruges til kalendere.
Genbrugspapir
Vælg genbrugspapir, der har de samme specifikationer som hvidt kvalitetspapir bortset fra hvidheden. Se venligst
Papirspecifikationer på side A-3.
Bemærk Lav en testudskrift på maskinen, inden du køber genbrugspapir, for at kontrollere, at udskriftskvaliteten
er tilfredsstillende.
A-11
Tillæg
Papirtype
Printeren kan udskrive med den optimale indstilling for den anvendte papirtype.
Indstilling af papirtypen for papirkilden fra printerens betjeningspanel vil bevirke at printeren automatisk vælger papirkilden
og udskriver i den tilstand der er bedst egnet til papirtypen.
Der kan foretages en anden indstilling for papirtype for hver papirkilde, inkl. MF-bakken. Der kan vælges foruddefinerede
papirtyper. Det er muligt at definere og vælge brugerdefinerede papirtyper. Der henvises til engelsk Operation Guide.
Følgende papirtyper kan anvendes:
Ja: Kan gemmes
Nej: Kan ikke gemmes
Papirkilde
MF-bakke /
Valgfri stabelfremfører PF-315+
Valgfri
Papirkassette papirføder
PF-320
Papirvægt
Duplex Path
Plain
Ja
Ja
Ja
Normal 2
Ja
Transparent
Ja
Nej
Nej
Ekstra tungt
Nej
Fortrykt
Ja
Ja
Ja
Normal 2
Ja
Etiketter
Ja
Nej
Nej
Heavy 1
Nej
Kvalitetspapir
Ja
Ja
Ja
Normal 3
Ja
Genbrugspapir
Ja
Ja
Ja
Normal 2
Ja
Pergament
Ja
Nej
Nej
Let
Nej
Groft
Ja
Ja
Ja
Normal 3
Ja
Brevhoved
Ja
Ja
Ja
Normal 3
Ja
Farvet papir
Ja
Ja
Ja
Normal 3
Ja
Hullet
Ja
Ja
Ja
Normal 2
Ja
Kuvert
Ja
Nej
Ja
Heavy 3
Nej
Karton
Ja
Nej
Nej
Heavy 3
Nej
Tykt
Ja
Nej
Nej
Heavy 3
Nej
Høj kvalitet
Ja
Ja
Ja
Normal 2
Ja
Brugerdefineret 1
(til8 )†
Ja
Ja
Ja
Normal 2
Ja
Papirtype
†
Dette er en papirtype, der defineres og registreres af brugeren. Der kan defineres op til 8 typer brugerindstillinger. Dette er
beskrevet til engelsk Operation Guide.
A-12
Tillæg
Specifikationer
Bemærk Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.
Maskine
Beskrivelse
Element
P-4030D
P-4030DN
P-4530DN
P-5030DN
P-6030DN
Type
Desktop
Udskrivningsmetode
Elektrofotografi ved hjælp af halvlederlaser, tandem tromlesystem
Papirvægt
Kassette
60 to 120 g/m2
MF-bakke
60 til 220 g/m2, 230 g/m2 (Karton)
Kassette
Almindeligt papir, Fortrykt papir, Kvalitetspapir, Genbrugspapir, Groft papir,
Brevhoved, Farvet papir, Hullet papir, Høj kvalitetspapir og BRUGERDEFINERET
PAPIR 1 (til 8)
MF-bakke
Almindeligt papir, Transparent papir, Fortrykt papir, Etiketter, Kvalitetspapir,
Genbrugspapir, Pergament, Groft papir, Brevhoved, Farvet papir, Hullet papir,
Kuvert, Karton, Bestrøget papir, Tykt papir, Høj kvalitetspapir og Brugerdefineret
papir (1 til 8)
Kassette
Kuvert C5, Executive, 8 1/
2 × 11"(Letter), 8 1/2 ×
14"(Legal), A4, B5, A5,
ISO B5, Oficio II, 216 ×
340 mm, 16K, Statement,
Folio, og Brugerdefineret
MF-bakke
Kuvert Monarch, Kuvert #10, Kuvert DL, Kuvert C5, Executive, 8 1/2 × 11"(Letter), 8
1/2 × 14"(Legal), A4, B5, A5, A6, B6, Kuvert #9, Kuvert #6, ISO B5, Hagaki, Oufuku
Hagaki, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4, og
Brugerdefineret
Papirtyper
Papirformater
Kuvert DL, Kuvert C5, Executive, 8 1/2 × 11"(Letter), 8
1/2 × 14"(Legal), A4, B5, A5, A6, B6, ISO B5, Oficio II,
216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio, og
Brugerdefineret
Forstørrelsesværdi
25 til 400 %, 1 % trinvis forøgelse
Udskrivningshastigheder
Simplex
A4: 40 sider/min
B5: 33 sider/min
A5: 22 sider/min
A6: 22 sider/min
Letter: 42 sider/min
Legal: 33 sider/min
A4: 45 sider/min
B5: 36 sider/min
A5: 23 sider/min
A6: 23 sider/min
Letter: 47 sider/
min
Legal: 38 sider/
min
A4: 50 sider/min
B5: 40 sider/min
A5: 27 sider/min
A6: 27 sider/min
Letter: 52 sider/
min
Legal: 42 sider/
min
A4: 60 sider/min
B5: 48 sider/min
A5: 32 sider/min
A6: 32 sider/min
Letter: 62 sider/
min
Legal: 50 sider/
min
Duplex
A4: 20 sider/min
B5: 16,5 sider/min
A5: 11 sider/min
Letter: 21 sider/min
Legal: 16,5 sider/min
A4: 32 sider/min
B5: 25 sider/min
A5: 16 sider/min
Letter: 33 sider/
min
Legal: 16 sider/
min
A4: 36 sider/min
B5: 28 sider/min
A5: 19 sider/min
Letter: 37 sider/
min
Legal: 21 sider/
min
A4: 43 sider/min
B5: 34 sider/min
A5: 23 sider/min
Letter: 44 sider/
min
Legal: 25 sider/
min
Første udskrift ud (A4, indføring fra Maks. 9 sekunder
kassette)
A-13
Tillæg
Beskrivelse
Element
P-4030D
P-4030DN
P-4530DN
P-5030DN
P-6030DN
Opvarmningstid (22 °C, 60
% RF)
Tænd
Maks. 15 sekunder
Maks. 20
sekunder
Maks. 25
sekunder
Dvale†
Maks. 15 sekunder
Maks. 20
sekunder
Maks. 25
sekunder
Papirkapacitet
Kassette
500 ark (80 g/m2)
MF-bakke
500 ark (80 g/m2)
Øverste bakke
250 ark (67 g/m2)
Udfaldsbakkens
kapacitet
500 ark (67 g/m2)
100 ark (67 g/m2)
Bakke til levering –
med tekstsiden op
Uafbrudt udskrivning
1 til 999 ark
Opløsning
Fin funktion 1.200, Hurtig funktion 1.200, 600 dpi, 300 dpi
Driftsmiljø
Temperatur
10 til 32,5 °C
Relativ fugtighed
15-80 %
Højde
Maks. 2.500 m
Belysning
Maks. 1.500 lux
Controllerkort
PowerPC46 PowerPC465, ARM9
5
Operativsystemer
Windows XP, Windows Server 2003/R2, Windows Vista, Windows Server 2008/R2,
Windows 7, Apple Macintosh OS 10.4 eller senere
Interface
Standard
Stik til USBinterface: 1
USB-vært: 2
eKUIO
slot:1
Tilbehør
HD-6, IB-50, IB-51, IB-32
Stik til USB-interface: 1
USB-vært: 2
Netværksinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
eKUIO slot:1
PDL
PRESCRIBE
Emulering
PCL6, IBM Proprinter, EPSON LQ-850, Line Printer, KPDL, KPDL(Auto)
Hukommelse
Standard
128 MB
256 MB
Maks.
1.152 MB
1.280 MB
Dimension (B × D × H)
380 × 416 × 285 mm
380 × 416 × 320 mm
Vægt
Ca. 13,5 kg
Ca. 14,6 kg
Strømkrav
220-240 V, 50 Hz/60 Hz,
4,4 A
220-240 V, 50 Hz/60 Hz, 5,2 A
A-14
Tillæg
Beskrivelse
Element
Strømforbrug
(Standard)
Strømforbrug
(Med
egenskaber)
Tilbehør
†
P-4030D
P-4030DN
P-4530DN
P-5030DN
P-6030DN
986 W
(Europæiske lande)
995 W
(Europæiske lande)
1.218 W
(Europæiske
lande)
1.222 W
(Europæiske
lande)
1.238 W
(Europæiske
lande
Under udskrivning 564 W
(Europæiske lande)
584 W
(Europæiske lande)
618 W
(Europæiske
lande)
677 W
(Europæiske
lande)
757 W
(Europæiske
lande)
Ved standby
11,5 W
(Europæiske lande)
12,2 W
(Europæiske lande)
13,3 W
(Europæiske
lande)
12.8 W
(Europæiske
lande)
13.1 W
(Europæiske
lande)
Dvaletilstand †
3,0 W
(Europæiske lande)
1,9 W
(Europæiske lande)
1,6 W
(Europæiske
lande)
1,6 W
(Europæiske
lande)
1,6 W
(Europæiske
lande)
Sluk
0,5 W eller mindre
Maks.
1.015 W
(Europæiske lande)
1.021 W
(Europæiske lande)
1.256 W
(Europæiske
lande)
1.256 W
(Europæiske
lande)
1.275 W
(Europæiske
lande)
Under udskrivning 645 W
(Europæiske lande)
627 W
(Europæiske lande)
679 W
(Europæiske
lande)
715 W
(Europæiske
lande)
811 W
(Europæiske
lande)
Ved standby
15,7 W
(Europæiske lande)
19,9 W
(Europæiske lande)
20,0 W
(Europæiske
lande)
19,6 W
(Europæiske
lande)
19,6 W
(Europæiske
lande)
Dvaletilstand †
5,9 W
(Europæiske lande)
5,1 W
(Europæiske lande)
4,7 W
(Europæiske
lande)
4,6 W
(Europæiske
lande)
4,8 W
(Europæiske
lande)
Sluk
0,5 W eller mindre
Maks.
Udvidet hukommelse,
papirfremfører (500-ark ×
4), SSD (HD-6), SD-kort,
netværksinterfacekit
(IB-50), trådløs
netværksinterfacekit
(IB-51), parallelt
interfacekit (IB-32),
stabelfremfører
(PF-315+)
Værdien er i Energibesparelsestilstand (standard).
A-15
Udvidet hukommelse, papirfremfører (500-ark × 4),
SSD (HD-6), SD-kort, netværksinterfacekit (IB-50),
trådløs netværksinterfacekit (IB-51), parallelt
interfacekit (IB-32), stabelfremfører (PF-315+), Faceup
Output Tray (PT-320)
Tillæg
Papirfremfører (PF-320) (Valgfri)
Element
Beskrivelse
Det højeste antal papirkassetter
4
Papirformat
Kuvert Monarch, Kuvert #10, Kuvert DL, Kuvert C5, Executive, 8 1/2 ×
11"(Letter), 8 1/2 × 14"(Legal), A4, B5, A5, B6, Kuvert #9, Kuvert #6, ISO B5,
Hagaki, Oufuku Hagaki, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei
2, Youkei 4, og Brugerdefineret
Papirtype
Almindeligt papir, Fortrykt papir, Kvalitetspapir, Genbrugspapir, Groft papir,
Brevhoved, Farvet papir, Hullet papir, Kuvert, Høj kvalitetspapir og BRUGERD 1
(til 8)
Papirkapacitet
500 ark (80 g/m2)
Dimension (B × D × H)
380 × 410 × 121 mm
Vægt
4,0 kg eller mindre
Stabelfremfører (PF-315+) (Valgfri)
Element
Beskrivelse
Papirformat
Kuvert Monarch, Kuvert #10, Kuvert DL, Kuvert C5, Executive, Letter, A4, B5,
A5, A6, B6, Kuvert #9, Kuvert #6, ISO B5, brugerdefineret, Hagaki, Oufuku
Hagaki, 16K, Statement, Youkei 2 og Youkei 4
Papirtype
Almindeligt papir, Transparent papir, Fortrykt papir, Etiketter, Kvalitetspapir,
Genbrugspapir, Pergament, Groft papir, Brevhoved, Farvet papir, Hullet papir,
Kuvert, Karton, Bestrøget papir, Tykt papir, Høj kvalitetspapir og Brugerdefineret
papir (1 til 8)
Papirkapacitet
2.000 ark (80 g/m2)
Støj (Lwad)
P-4030D/P-4030DN: 70 dB(A)
P-4530DN: 71 dB(A)
P-5030DN: 72 dB(A)
P-6030DN: 74 dB(A)
(Fødning med standardstørrelse papir)
Dimension (B × PF-315+
D × H)
PB-325
352 × 345 × 376 mm
380 × 705,6 × 183,7 mm
Vægt
PF-315+
7,7 kg eller mindre
PB-325
6,5 kg eller mindre
A-16
Tillæg
SSD (HD-6) (Valgfri)
Element
Beskrivelse
Kapacitet
32 GB
Strømforsyning
Fra maskinen
Netværksinterfacekit (IB-50) (Valgfri)
Element
Beskrivelse
CPU
SoC 88F6180
RAM
64 MBytes
Flash ROM
16 MBytes
Stikforbindelser
10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
Printerinterface
eKUIO (5,0V)
Operativsystem
Windows 2000(32bit) / XP (32bit/64bit) / Vista(32bit/64bit) /
7(32bit/64bit) / Server 2003(32bit/64bit) / Server 2008(32bit/
64bit)
NetWare 3.x. / 4.x. / 5.x. / 6.x
MacOS 9.x / Mac OS X(PowerPC:Ver 10.3.x-Ver 10.5.5 /
Intel:Ver 10.4.4-Ver 10.6.x)
UNIX
Netværksprotokoller
IPv6
Apple Bonjour Compatible, DHCPv6, DNSv6, FTP, FTPS,
HTTP, HTTPS, ICMPv6, IKEv1, IPP, IPPS, Kerberos, LDAP,
LPD, POP3, RawPort, SLP, SMTP, SNMP, SNMPv1/v2c/v3,
SNTP, ThinPrint
IPv4
Apple Bonjour Compatible, BOOTP, DHCP, DNS, FTP, FTPS,
HTTP, HTTPS, ICMP, IPP, IPPS, KCP, Kerberos, LDAP, LPD,
NetBIOS over TCP/IP, POP3, POP3 over SSL, RawPort, SLP,
SMTP, SNMP, SNMPv1/v2c/v3, SNTP, ThinPrint, WINS
Andre
AppleTalk, IPX/SPX, LLTD, NetBEUI, NetWare (NDS/Bindery)
Sikkerhedsprotokoller
EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, IKE, PEAP, SNMPv3, SSL/
TLS (HTTPS)
Driftsforhold
0 til 70 °C, 20 til 80 % RF, ingen kondens
Opbevaringsforhold
-20 til 50 °C, 20 til 90 % RF, ingen kondens
EMI-overensstemmelse
FCC Klasse B (USA), CE (EU), VCCI Klasse B (Japan)
A-17
Tillæg
Trådløst netværksinterfacekit IB-51 (Valgfri)
Element
Beskrivelse
CPU
SoC 88F6180
RAM
64 MBytes
ROM
16 MBytes
Trådløst
netværksinterface
IEEE802.11b
IEEE802.11g
IEEE802.11n
Interval
2,4GHz
Transmissionssystem
DS-SS
Transmissionshastighed
1 / 2 / 5,5 / 11 (Mbps)
Kanal
1-11ch
Interval
2,4GHz
Transmissionssystem
OFDM
Transmissionshastighed
6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54 (Mbps)
Kanal
1-11ch
Interval
2,4GHz
Transmissionssystem
OFDM
Transmissionshastighed
Højst 300MBPS
Kanal
1-11ch
Godkendelsesmetode
Open System / Shard Key / WPA / WPA2
Krypteringstilstand
Ingen / WEP(64bit / 128bit) / TKIP / AES
Når man kører i IEEE 802.11n, er kun AES understøttet.
Antenne
Rundtstrålende antenne
Printerinterface
eKUIO (5,0V)
Operativsystem
Windows 2000(32bit) / XP (32bit/64bit) / Vista(32bit/64bit) /
7(32bit/64bit) / Server 2003(32bit/64bit) / Server
2008(32bit/64bit)
NetWare 3.x. / 4.x. / 5.x. / 6.x
MacOS 9.x / Mac OS X(PowerPC:Ver 10.3.x-Ver 10.5.5 /
Intel:Ver 10.4.4-Ver 10.6.x)
UNIX
A-18
Tillæg
Element
Beskrivelse
Netværksprotokoller
IPv6
Apple Bonjour Compatible, DHCPv6, DNSv6, FTP, FTPS,
HTTP, HTTPS, ICMPv6, IKEv1, IPP, IPPS, Kerberos,
LDAP, LPD, POP3, RawPort, SLP, SMTP, SNMP, SNMPv1/
v2c/v3, SNTP, ThinPrint
IPv4
Apple Bonjour Compatible, BOOTP, DHCP, DNS, FTP,
FTPS, HTTP, HTTPS, ICMP, IPP, IPPS, KCP, Kerberos,
LDAP, LPD, NetBIOS over TCP/IP, POP3, POP3 over SSL,
RawPort, SLP, SMTP, SNMP, SNMPv1/v2c/v3, SNTP,
ThinPrint, WINS
Andre
AppleTalk, IPX/SPX, LLTD, NetBEUI, NetWare (NDS/
Bindery)
Sikkerhedsprotokoller
EAP-TLS, IKE, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS)
Driftsforhold
0 til 60 °C, 20 til 80 % RF, ingen kondens
Opbevaringsforhold
-20 til 50 °C, 20 til 90 % RF, ingen kondens
EMI-overensstemmelse
FCC Klasse B (USA), CE (EU), VCCI Klasse B (Japan)
Parallelt interfacekit (IB-32) (Valgfri)
Element
Beskrivelse
Installationsomgivelser
I overensstemmelse med maskinens installationsomgivelser
Interface
Parallelt interface x 1 (IEEE-1284 overensstemmende)
Strømforsyning
Fra maskinen
Miljømæssige specifikationer
Element
Beskrivelse
Dvaletidsindstillingstilstand
(standardindstilling)
1 minut
Genoprettelses P-4030D
tidsrum fra
P-4030DN
dvaletilstand
P-4530DN
Maks. 15 sekunder
P-5030DN
Maks. 20 sekunder
P-6030DN
Maks. 25 sekunder
Dopleksering
Standard
Papirforsyningskapabilitet
100 % genbrugs papir kan anvendes.
Bemærk Din forhandler eller en servicetekniker kan give dig yderligere oplysninger om de anbefalede papirtyper.
A-19
Tillæg
A-20
Indeks
A
G
Afinstallation af software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16
Annullere et udskriftsjob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2, 4-4
Genbrugspapir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-11
H
B
Bagdæksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Bagenhed
udtagning af fastsiddende papir . . . . . . . . . . . . . . . .6-23
Beholder til brugt toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2, 1-5
D
Hjælp til printerdriver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Hovedafbryder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Hukommelse
Udvidelseshukommelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3
I
Indikator
Attention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5, 4-3
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5, 4-3
Ready . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5, 4-3
Dæksel til fikseringsenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
Dæksel til strømkabelstik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-2
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5, 4-2
Onlinehjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-19
Statusmeddelelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Dobbelt frontdæksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Duplexenhed
udtagning af fastsiddende papir . . . . . . . . . . . . . . . .6-21
Dynamisk domænenavn (DDNS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18
udtagning af fastsiddende papir . . . . . . . . . . . . . . . 6-22
Installation af printerdriveren
Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Installation af software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Interfacedæksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
Interfacestik til tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
E
K
Egenskab
Faceup output tray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netværksinterfacekit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papirfremfører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parallelt netværksinterfacekit . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SD/SDHC-hukommelseskort . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stabelfremfører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trådløst netværksinterfacekit . . . . . . . . . . . . . . . . . .
udvidelseshukommelsesmodul . . . . . . . . . . . . . . . .
USB-flashhukommelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
Ekstra udvidelseshukommelsesmodul
egenskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-2
Embedded Web Server RX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-17
Energy Star-program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix
Etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-9
F
Farvet papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A-11
Fejlmeddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5
Flytning af printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10
Fortrykt papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A-11
Fremkalder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Frontdæksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Indvendig på printeren
Kassette 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Kontakt for kuvert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
Kuverttilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-27
L
Langvarig stilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10
Lås betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
M
Maskinens dele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Menu Valg af tilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9
MF (Multifunktionsbakke)
Ilægning af papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-25
MF-bakke
udtagning af fastsiddende papir . . . . . . . . . . . . . . . 6-19
MF-bakke (multifunktionsbakke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
N
Netværksindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Netværksinterfacestik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
Indeks-1
O
Onlinehjælp
til udredning af papirstop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-19
P
Papir
Andre papiregenskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-7
etiketter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-9
Farvet papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-11
Fortrykt papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-11
Genbrugspapir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-11
Ilægning af kuverter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-27
Ilægning af papir i kassette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-22
Ilægning af papir i MF-bakken . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-25
Kuverter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-10
Min. og maks. papirstørrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-4
Papirformater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-5
Papirtilgængelighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3
postkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-10
Specialpapir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-8
Transparent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-8
Tykt papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-11
Vejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-5
Papirføder
Ilægning af papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-22
udtagning af fastsiddende papir . . . . . . . . . . . . . . . 6-20
Papirkassette
Ilægning af papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-22
udtagning af fastsiddende papir . . . . . . . . . . . . . . . 6-20
Papirstop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-17
meddelelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-18
Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-17
Papirstopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2, 2-30
Postkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-10
Printerdriver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Problemer med udskriftskvalitet
problemløsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Problemløsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
problemer med udskriftskvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
1-5, 4-4
1-5, 4-4
1-5, 4-5
1-5, 4-5
1-5, 4-4
1-5, 4-4
1-5, 4-5
1-5, 4-6
1-5, 4-6
1-5, 4-5
1-5, 4-5
Tillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1
Tonerpatron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Tonersæt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Topdæksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Transparent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-8
Tykt papir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-11
[Back] Tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Cancel] Tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Clear] Tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Document Box] Tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Logout] Tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Menu] Tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[OK] Tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Vælg højre] Tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[Vælg venstre] Tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piletaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taltaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U
Udskiftning af
Brugt tonerpatron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Udskiftning af tonerpatron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Udskriftskvalitet
Problemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Udskrivning fra applikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Udtagning af fastsiddende papir i
duplexenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-21
MF-bakke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-19
papirføderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-20
papirkassetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-20
Udtagning af fastsiddende papir på
bagenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-23
stabelfremføreren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-23
Udtagnings af fastsiddende papir
inden i printeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-22
USB-hukommelsesstik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
USB-interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
USB-port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
V
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Venstre dæksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
R
Ø
Rengør
printer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8
Øverste bakke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
S
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-13
Stabelfremfører
udtagning af fastsiddende papir . . . . . . . . . . . . . . . 6-23
Stik til strømkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
T
Tast
Indeks-2
TA Triumph-Adler GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement