Triumph-Adler P-6038if MFP Copy system Používateľská príručka

Triumph-Adler P-6038if MFP Copy system Používateľská príručka
P-6038if MFP
P-6038i MFP
NÁVOD K OBSLUZE FAXU
3ĜHGSUYQtPSRXåLWtP]DĜt]HQtVLSĜHþWČWHWHQWR1iYRGN
REVOX]HDXORåWHKRYEOt]NRVWL]DĜt]HQtDE\VWHPRKOLVQDGQR
Y\KOHGiYDWSRWĜHEQpLQIRUPDFH
Obsah
Obsah ........................................................................................................................................i
Úvod ........................................................................................................................................ iii
O návodu k obsluze faxu (tento návod k obsluze) .................................................................. iii
Struktura návodu ........................................................................................................... iii
Konvence používané v této příručce ............................................................................. iv
1
Právní a bezpečnostní informace ........................................ 1-1
Poznámky ............................................................................................................................. 1-2
Bezpečnostní konvence používané v této příručce .................................................... 1-2
O tomto Návodu k obsluze ......................................................................................... 1-3
Právní informace ........................................................................................................ 1-3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ..................................................................... 1-3
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE ............................................................. 1-4
Technické údaje koncového zařízení ......................................................................... 1-5
Prohlášení o kompatibilitě se sítěmi ........................................................................... 1-5
Informace o obchodních známkách ........................................................................... 1-6
2
Než začnete faxové zařízení používat ................................. 2-1
Názvy částí a funkce ............................................................................................................ 2-2
Zařízení ...................................................................................................................... 2-2
Ovládací panel ........................................................................................................... 2-6
Dotykový panel ........................................................................................................... 2-7
Tlačítka Enter a Quick No. Search ............................................................................. 2-8
Průvodce rychlým nastavením (nastavení faxu) .................................................................. 2-9
Položky pro nastavení faxu ........................................................................................ 2-9
Postup pro nastavení faxu ....................................................................................... 2-10
Nastavení data a času ........................................................................................................ 2-11
Nastavení PBX (pouze pro Evropu) ................................................................................... 2-12
3
Odesílání faxů ....................................................................... 3-1
Základní postup pro přenos .................................................................................................. 3-2
Kontrola stavu odesílání ............................................................................................. 3-4
Záměna priority odeslání ............................................................................................ 3-4
Zrušení odesílání ....................................................................................................... 3-5
Použití opakovaného vytáčení ................................................................................... 3-6
Metody zadávání cílů ........................................................................................................... 3-7
Zadávání faxového čísla cíle pomocí numerických kláves ........................................ 3-7
Výběr z adresáře ........................................................................................................ 3-9
Výběr pomocí tlačítka rychlé volby ........................................................................... 3-10
Použití tlačítka rychlého vytáčení ............................................................................. 3-10
Vícenásobný přenos ................................................................................................ 3-11
Přihlášení/Odhlášení .......................................................................................................... 3-13
Přihlášení přes uživatelské účty ............................................................................... 3-13
Přihlášení přes účtování úloh ................................................................................... 3-14
4
Příjem faxů ........................................................................... 4-1
Automatický příjem faxů ....................................................................................................... 4-2
Metoda příjmu ............................................................................................................ 4-2
Kontrola a změna způsobu přijímání faxů .................................................................. 4-2
Průběh příjmu ............................................................................................................. 4-3
Zrušení příjmu (přerušení spojení) ............................................................................. 4-3
Ruční příjem ......................................................................................................................... 4-4
Průběh příjmu ............................................................................................................. 4-4
Nastavení příjmu faxu .......................................................................................................... 4-5
i
Nastavení příjmu faxu .......................................................................................................... 4-6
Oboustranný tisk ........................................................................................................ 4-6
Tisk 2 v 1 .................................................................................................................... 4-6
Dávkový tisk ............................................................................................................... 4-6
Datum/čas příjmu ....................................................................................................... 4-6
Typ média pro tiskový výstup ..................................................................................... 4-7
5
Používání praktických funkcí faxu ...................................... 5-1
Používání připojeného telefonu ............................................................................................ 5-2
Automatické přepnutí faxu/telefonu při příjmu ............................................................ 5-2
Automatické přepnutí faxu/záznamníku při příjmu ..................................................... 5-4
Ruční odesílání .......................................................................................................... 5-6
Ruční příjem ............................................................................................................... 5-7
Funkce přepnutí na dálku ........................................................................................... 5-8
6
Odstraňování problémů ........................................................ 6-1
Kontrolky během operace odesílání/příjmu .......................................................................... 6-2
Reakce na blikající indikátor Attention ................................................................................. 6-2
Opatření při vypínání zařízení .............................................................................................. 6-3
Zprávy .................................................................................................................................. 6-4
Seznam kódů chyb ............................................................................................................... 6-5
Odstraňování problémů ........................................................................................................ 6-8
Časté dotazy ...................................................................................................................... 6-10
7
Dodatek ................................................................................ 7-1
Způsob zadávání znaků ....................................................................................................... 7-2
Obrazovky zadání ...................................................................................................... 7-2
Technické údaje ................................................................................................................... 7-3
Mapa nabídky ....................................................................................................................... 7-5
Rejstřík ....................................................................................................................... Rejstřík-1
ii
Úvod
Tento návod k obsluze by Vám měl pomoci správně zacházet se zařízením, provádět jeho běžnou údržbu a řešit
jednoduché problémy tak, aby zařízení zůstalo v optimálním stavu.
Před používáním faxu si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti faxu pro další použití.
O návodu k obsluze faxu (tento návod k obsluze)
Struktura návodu
Tento návod k obsluze obsahuje následující kapitoly:
Kapitola
Obsah
1
Právní a bezpečnostní informace
Poskytuje bezpečnostní pokyny k používání zařízení a informace o obchodní značce.
2
Než začnete faxové zařízení
používat
Objasňuje názvy jednotlivých částí a průvodce pro rychlé nastavení.
3
Odesílání faxů
Objasňuje všeobecné metody pro odesílání faxů a funkce přenosu.
4
Příjem faxů
Objasňuje všeobecné metody pro přijímání faxů a funkce příjmu.
5
Používání praktických funkcí faxu
Objasňuje praktické funkce faxu, jako je například ukládání přijatých faxů do schránek
paměti, přeposílání přijatých faxů a funkce vyžádané komunikace (funkce, která
umožňuje, aby přijímající strana mohla zavolat a spustit příjem faxu).
6
Odstraňování problémů
Objasňuje, co je třeba udělat, pokud se zobrazí informace o chybě nebo dojde k jinému
problému.
7
Dodatek
Objasňuje, jak zadávat znaky, a obsahuje technické údaje o faxovém zařízení.
iii
Konvence používané v této příručce
U níže uvedených vysvětlivek je jako příklad použitý Adobe Reader X.
V Obsahu klikněte na řádek a tím
přeskočíte na příslušnou stránku.
Kliknutím se přesunete ze současné stránky na předešle
zobrazenou stránku. Tato možnost se hodí, když se
potřebujete vrátit na stránku, ze které jste sem přeskočili.
DŮLEŽITÉ
Upozorňuje na opatření a omezení,
která jsou nutná ke správnému
chodu zařízení a k předejití jeho
poškození nebo poškození jiných
předmětů.
POZNÁMKA
Podává dodatečné informace a
reference k úkonům.
Viz
Kliknutím na podtržený text
přeskočíte na příslušnou stranu.
Tento symbol znamená, že
nerespektování upozornění nebo
nesprávné provedení pokynů může
mít za následek úraz uživatele či
poškození zařízení.
POZNÁMKA
Položky, které se zobrazují v Adobe Readeru, se mohou měnit v závislosti na použití. Pokud se Obsah nebo jiné části
nezobrazují, nahlédněte do Nápovědy Adobe Readeru.
Určité položky jsou v tomto návodu použity podle níže uvedených konvencí.
Konvence
Popis
[Tučné písmo]
Označuje tlačítka a klávesy.
"Normální písmo"
Označuje hlášení nebo nastavení.
iv
Konvence používané v postupech pro obsluhu zařízení
Postupy, při nichž je třeba stisknout po sobě několik tlačítek, jsou v tomto návodu k obsluze zapsány následujícím
způsobem:
Skutečný postup
Postup označený v tomto návodu
Tlačítka [System Menu/Counter] > [Společná nastavení] >
[Zvuk]
Zvolte tlačítko [System Menu/Counter].

Zvolte tlačítko [
]

Zvolte tlačítko [Společná nastavení]

Zvolte tlačítko [Zvuk]
v
1
Právní a bezpečnostní
informace
Před použitím zařízení si prosím přečtěte tyto informace. Tato kapitola obsahuje následující témata:
Poznámky .......................................................................................................................................................... 1-2
Bezpečnostní konvence používané v této příručce .................................................................................
O tomto Návodu k obsluze ......................................................................................................................
Právní informace ......................................................................................................................................
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...................................................................................................
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE ...........................................................................................
Technické údaje koncového zařízení .......................................................................................................
Prohlášení o kompatibilitě se sítěmi ........................................................................................................
Informace o obchodních známkách .........................................................................................................
1-1
1-2
1-3
1-3
1-3
1-4
1-5
1-5
1-6
Právní a bezpečnostní informace > Poznámky
Poznámky
Bezpečnostní konvence používané v této příručce
Oddíly této příručky a součásti faxu jsou označeny symboly, které slouží jako bezpečnostní upozornění s cílem chránit
uživatele, další osoby i okolní prostředí a zajistit správné a bezpečné používání faxu.
VAROVÁNÍ: Tento symbol znamená, že pokud nebude příslušnému upozornění
věnována dostatečná pozornost nebo nebudou dodržovány pokyny uvedené v těchto
bodech, může dojít k závažnému zranění nebo smrti.
UPOZORNĚNÍ: Tento symbol znamená, že nerespektování upozornění nebo
nesprávné provedení pokynů může mít za následek úraz uživatele či poškození
zařízení.
Symboly
Symbol  znamená, že příslušná část obsahuje bezpečnostní upozornění. Uvnitř symbolu jsou vyznačeny typy
upozornění.
... [Obecné varování]
... [Upozornění na vysokou teplotu]
Symbol
znamená, že příslušná část obsahuje informace o zakázaných akcích. Uvnitř symbolu je uveden konkrétní
typ zakázaného postupu.
... [Upozornění na zakázaný postup]
... [Zákaz demontáže]
Symbol  znamená, že příslušná část obsahuje informace o akcích, které je třeba provést. Uvnitř symbolu je vyznačen
konkrétní typ požadované činnosti.
... [Upozornění na vyžadovanou činnost]
... [Odpojení napájecího kabelu od elektrické sítě]
... [Zařízení vždy zapojujte do zásuvky s uzemněním]
V případě, že jsou bezpečnostní upozornění v tomto návodu k obsluze nečitelná nebo návod chybí, obraťte se na
zástupce servisní společnosti s žádostí o náhradu (tato služba je zpoplatněna).
POZNÁMKA
Neustále provádíme technická vylepšení, a proto si vyhrazujeme právo na změnu informací uvedených v této
příručce, a to bez předchozího upozornění.
1-2
Právní a bezpečnostní informace > Poznámky
O tomto Návodu k obsluze
Tento Návod k obsluze obsahuje informace o používání faxových funkcí tohoto zařízení. Než začnete zařízení používat,
přečtěte si prosím Návod k obsluze.
Během používání nahlížejte do Návodu k obsluze zařízení, který obsahuje následující oddíly.
Okolní prostředí
Bezpečnostní opatření týkající se použití
Vkládání papíru
Výměna zásobníku s tonerem
Výměna odpadní nádobky na toner
Čištění
Řešení potíží
Jak reagovat na chybová hlášení
Odstranění vzpříčeného papíru
Právní informace
NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ÚPLNOU ANI ČÁSTEČNOU ZTRÁTU PŘIJATÝCH DOKUMENTŮ,
JESTLIŽE JE TATO ZTRÁTA ZPŮSOBENA VADAMI NA FAXOVÉM SYSTÉMU, PORUCHOU, ZNEUŽITÍM NEBO
VNĚJŠÍMI FAKTORY, JAKO JSOU VÝPADKY ELEKTŘINY, ANI ZA ČISTĚ EKONOMICKÉ ZTRÁTY ČI UŠLÝ ZISK
JAKO NÁSLEDEK UŠLÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ZPŮSOBENÝCH NEPŘIJATÝMI HOVORY ČI NAHRANÝMI ZPRÁVAMI,
KTERÉ JSOU NÁSLEDKEM TÉHOŽ.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Používáte-li telefonní zařízení, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko vzniku
požáru, šoku elektrickým proudem a zranění osob, a to včetně níže uvedených:
UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli vzniku požáru, používejte pouze AWG telefonní kabel č. 26 nebo vyšší s certifikací UL
nebo CSA.
1 Výrobek nepoužívejte poblíž zdrojů vody, jako jsou např. vany, umyvadla, dřezy nebo prádelny, stejně jako ve vhkém
prostředí sklepa nebo bazénu.
2 Vyvarujte se používání telefonu (jiného než bezdrátového) během bouřky. Existuje určité nebezpečí zásahu
bleskem.
3 Při úniku plynu telefon nepoužívejte v blízkosti zdroje úniku.
4 Používejte výhradně napájecí kabel a baterie doporučené v tomto návodu k obsluze. Baterie nevhazujte do ohně.
Existuje nebezpečí výbuchu. Při jejich likvidaci se řiďte místními pokyny k zacházení se zvláštními druhy odpadu.
USCHOVEJTE SI TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.
1-3
Právní a bezpečnostní informace > Poznámky
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE
Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire les risques
d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes:
1 Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à
laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2 Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un
risque de choc électrique causé par la foudre.
3 Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite.
4 Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles dans le
feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination des piles.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
1-4
Právní a bezpečnostní informace > Poznámky
Technické údaje koncového zařízení
Koncové zařízení (TE); TBR 21
Požadavky na připojení dle celoevropských požadavků ke koncovým zařízením veřejné analogové telefonní sítě
(PTSN) (s výjimkou koncových zařízení podporujících hlasové služby), ve kterých je síťové adresování (je-li k dispozici)
prováděno pomocí duálního multifrekvenčního signálu.
Toto koncové zařízení odpovídá těmto předpisům:
•
TBR21
•
DE 05R00
Národní předpis pro Německo
•
AN 01R00
Předpis pro Portugalsko
•
DE 08R00
Národní předpis pro Německo
•
AN 02R01
Předpisy pro Švýcarsko a Norsko
•
DE 09R00
Národní předpis pro Německo
•
AN 05R01
Předpisy pro Německo, Španělsko, Řecko,
Portugalsko a Norsko
•
DE 12R00
Národní předpis pro Německo
•
AN 06R00
Předpis pro Německo, Řecko a Portugalsko
•
DE 14R00
Národní předpis pro Německo
•
AN 07R01
Předpis pro Německo, Španělsko, Portugalsko a Norsko
•
ES 01R01
Národní předpis pro Španělsko
•
AN 09R00
Předpis pro Německo
•
GR 01R00
Národní předpis pro Řecko
•
AN 10R00
Předpis pro Německo
•
GR 03R00
Národní předpis pro Řecko
•
AN 11R00
Předpis pro Portugalsko
•
GR 04R00
Národní předpis pro Řecko
•
AN 12R00
Předpis pro Španělsko
•
NO 01R00
Národní předpis pro Norsko
•
AN 16R00
Obecné doporučení
•
NO 02R00
Národní předpis pro Norsko
•
DE 03R00
Národní předpis pro Německo
•
P 03R00
Národní předpis pro Portugalsko
•
DE 04R00
Národní předpis pro Německo
•
P 08R00
Národní předpis pro Portugalsko
Prohlášení o kompatibilitě se sítěmi
Výrobce prohlašuje, že zařízení bylo navrženo tak, aby pracovalo ve veřejných telefonních sítích (PSTN) v následujících
zemích:
Rakousko
Francie
Lichtenštejnsko
Slovensko
Belgie
Německo
Litva
Slovinsko
Bulharsko
Řecko
Lucembursko
Španělsko
Kypr
Maďarsko
Malta
Švédsko
Česko
Island
Norsko
Švýcarsko
Dánsko
Irsko
Polsko
Nizozemí
Estonsko
Itálie
Portugalsko
Spojené království
Finsko
Lotyšsko
Rumunsko
1-5
Právní a bezpečnostní informace > Poznámky
Informace o obchodních známkách
•
Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, Excel a PowerPoint jsou registrovanými ochrannými
známkami nebo značkami společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo v jiných zemích.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader a PostScript jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet je registrovaná ochranná známka společnosti Xerox Corporation.
•
IBM a IBM PC/AT jsou ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation.
Všechny další názvy společností a produktů v tomto Návodu k použití jsou ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami vlastníků těchto známek. Označení ™ a ® jsou v tomto návodu vynechána.
1-6
2
Než začnete faxové
zařízení používat
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Názvy částí a funkce .......................................................................................................................................... 2-2
Zařízení ....................................................................................................................................................
Ovládací panel .........................................................................................................................................
Dotykový panel ........................................................................................................................................
Tlačítka Enter a Quick No. Search ..........................................................................................................
2-2
2-6
2-7
2-8
Průvodce rychlým nastavením (nastavení faxu) ................................................................................................ 2-9
Položky pro nastavení faxu ...................................................................................................................... 2-9
Postup pro nastavení faxu ..................................................................................................................... 2-10
Nastavení data a času ...................................................................................................................................... 2-11
Nastavení PBX (pouze pro Evropu) ................................................................................................................. 2-12
2-1
Než začnete faxové zařízení používat > Názvy částí a funkce
Názvy částí a funkce
Zařízení
Tato kapitola objasňuje názvy jednotlivých částí zařízení, které je používáno jako faxové zařízení. Názvy částí
potřebných k používání jiných než faxových funkcí viz:
Návod k obsluze zařízení
Model bez dokončovací jednotky
1
3
4
2
1
Ovládací panel
Na tomto panelu se ovládá provoz faxu.
2
Vypínač
Chcete-li použít fax nebo kopírku, zapněte zařízení tímto vypínačem.
3
Konektor TEL
Používáte-li běžně dostupný telefonní přístroj, připojte modulární kabel k tomuto
konektoru.
4
Konektor LINE
K tomuto konektoru připojte modulární kabel telefonní linky.
DŮLEŽITÉ
Nelze automaticky přijímat faxy, jestliže je vypínač vypnut.
2-2
Než začnete faxové zařízení používat > Názvy částí a funkce
9
5
8
6
7
5
Horní kryt
Tento kryt otevřete, jestliže se vzpříčil originál v podavači originálů.
6
Úchyt pro otevření
Při otevírání nebo zavírání podavače dokumentů uchopte tento úchyt.
7
Stolek pro originály
Originály vyrovnejte na tomto stolku.
8
Stolek pro výstup originálů
Na tento stolek jsou umístěny sejmuté originály.
9
Vodítka šířky originálu
Nastavte tato vodítka podle šířky originálu.
2-3
Než začnete faxové zařízení používat > Názvy částí a funkce
Model s dokončovací jednotkou
1
3
4
2
1
Ovládací panel
Na tomto panelu se ovládá provoz faxu.
2
Vypínač
Chcete-li použít fax nebo kopírku, zapněte zařízení tímto vypínačem.
3
Konektor TEL
Používáte-li běžně dostupný telefonní přístroj, připojte modulární kabel k tomuto
konektoru.
4
Konektor LINE
K tomuto konektoru připojte modulární kabel telefonní linky.
DŮLEŽITÉ
Nelze automaticky přijímat faxy, jestliže je vypínač vypnut.
2-4
Než začnete faxové zařízení používat > Názvy částí a funkce
9
5
8
6
7
5
Horní kryt
Tento kryt otevřete, jestliže se vzpříčil originál v podavači originálů.
6
Úchyt pro otevření
Při otevírání nebo zavírání podavače originálů uchopte tento úchyt.
7
Stolek pro originály
Originály vyrovnejte na tomto stolku.
8
Stolek pro výstup originálů
Na tento stolek jsou umístěny sejmuté originály.
9
Vodítka šířky originálu
Nastavte tato vodítka podle šířky originálu.
2-5
Než začnete faxové zařízení používat > Názvy částí a funkce
Ovládací panel
Zobrazuje obrazovku Domů.
Tlačítko funkce:
Tato tlačítka povolují registraci různých funkcí a
aplikací, včetně kopírování a skenování.
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
Zobrazuje obrazovku Stav/Zrušení úlohy.
Vyberte funkci.
10:10
Admin
DomĤ
Odhlášení
Kopírovat
Odeslat
Fax
Vlastní schránka
Schránka úlohy
Jednotka USB
Pole Podadresa
Schr. na dot.
Stav/
Zrušit úlohu
Informace o
zaĜízení
Dotykový panel.
Zobrazí se tlačítka pro
konfiguraci nastavení
zařízení.
Jazyk
Papír
Nastavení
Systémová
nabídka
Oblíbené
Bliká během tisku nebo odesílání/příjmu.
Bliká, pokud přístroj komunikuje s pevným diskem,
pamětí faxu nebo jednotkou USB (univerzální
kontrolka).
Svítí nebo bliká, pokud dojde k chybě a úloha je
zastavena.
Zobrazuje obrazovku
Systémové menu/
Počítadlo.
Ověřuje přepínání mezi
uživateli a ukončí ovládání
současným uživatelem (tj.
odhlášení).
Uvádí zařízení do
spánkového režimu.
Probudí zařízení ze
spánku, je-li ve spánkovém
režimu.
Číselná tlačítka.
Maže vložené číslice a
znaky.
Navrací nastavení na
výchozí hodnoty.
Slouží pro zadání
zaregistrovaných informací,
jako jsou čísla adres či ID
uživatelů, pomocí čísel.
Zruší nebo pozastaví
probíhající tiskovou úlohu.
Dokončuje zadávání z
numerických kláves a
finalizuje detaily při
nastavování funkcí.
Funguje v kombinaci s
tlačítkem [OK] na
obrazovce.
Spouští kopírování,
skenování a nastavování
operací.
Slouží ke vkládání čísel a
symbolů.
2-6
Než začnete faxové zařízení používat > Názvy částí a funkce
Dotykový panel
Obrazovka Domů
Tato obrazovka se zobrazí po zvolení tlačítka [Home] na ovládacím panelu. Vybranou obrazovku zobrazíte zvolením
příslušné ikony.
Můžete změnit ikony, které se zobrazují na obrazovce Domů, nebo její pozadí.
Návod k obsluze zařízení
8
1
Vyberte funkci.
7
6
5
10:10
Admin
DomĤ
Odhlášení
2
3
4
*
Č.
Stav/
Zrušit úlohu
Kopírovat
Odeslat
Fax
Schránka úlohy
Jednotka USB
Pole Podadresa
Schr. na dot.
Schránka pĜíjmu
pamČti faxu
Informace o
zaĜízení
Papír
Nastavení
Jazyk
Systémová
nabídka
3
Oblíbené
Vzhled obrazovky se může od vašeho odlišovat v závislosti na vaší konfiguraci a nastaveních.
Položka
Popis
1
Hlášení
Zobrazí hlášení v závislosti na stavu.
2
Plocha
Zobrazuje maximálně 40 ikon funkcí*, včetně funkcí registrovaných v programu.
Ikony, které nejsou na první stránce, naleznete na dalších stránkách.
3
Tlačítka k přepnutí na
další obrazovky
Těmito tlačítky můžete přepínat mezi jednotlivými stranami plochy.
POZNÁMKA
Můžete mezi nimi přepínat také tím, že prstem do strany přejedete po
obrazovce.
Vyberte funkci.
10:10
Admin
DomĤ
Fax
Schránka úlohy
Kopírovat
Odeslat
Schr. na dot.
Schránka pĜíjmu
pamČti faxu
Jednotka USB
Pole Podadresa
Stav/
Zrušit úlohu
*
Odhlášení
2
Informace o
zaĜízení
Jazyk
1
Papír
Nastavení
Systémová
nabídka
Oblíbené
2
4
Lišta úloh
Zobrazuje maximálně 8 ikon úloh.
5
[Odhlášení]
Odhlásí současného uživatele. Zobrazuje se, je-li povolena správa uživatelských
přístupů.
6
Přihl. uživ. jméno
Zobrazuje jméno přihlášeného uživatele. Zobrazuje se, je-li povolena správa
uživatelských přístupů. Volbou „Přihlašovacího uživatelského jména“ zobrazíte
informace o přihlášeném uživateli.
7
Ikona stavu (Wi-Fi)
Tato ikona se zobrazuje, pokud je připojeno Wi-Fi. Pokud Wi-Fi není připojeno,
zobrazuje se ikona „ “.
8
Ikona stavu (Chyba)
Tato ikona se zobrazuje při spuštění sítě nebo v případě chyby.
U produktů s nainstalovanou funkcí faxu lze zobrazit maximálně 42 ikon. Lze zobrazit maximálně 16 ikon
nainstalovaných aplikací.
2-7
Než začnete faxové zařízení používat > Názvy částí a funkce
Ovládání dotykového panelu
1
PĜipraveno k odeslání.
Fax
10:10
8
2 Zadává cíle.
Cíl:
ěetČz
ZavČšeno
PĜímý
2
3
1 Zobrazuje stav zařízení a potřebné provozní zprávy.
Kontrola
3 Konfiguruje nastavení funkcí.
PĜidatCíl
4 Zobrazuje dostupné funkce a nastavení.
Vyvolat
5 Registrace funkcí pod předvolby.
AdresáĜ
Funkce
Externí adresáĜ
Zkratka 1
6 Listování nahoru a dolů, pokud seznam hodnot nelze
zobrazit na jediné obrazovce.
Tl. rychlé volby
Zkratka 2
Oblíbené
7
1
7 Zobrazuje předvolby.
8 Zobrazí datum a čas a počet cílů.
10:10
PĜipraveno k odeslání.
Funkce
Tichý režim
Vypnuto
Velikost pĜedlohy
4
A4
1/4
Orientace originálu
Horní okraj nahoĜe
6
Oboustranný tisk
1str.
ZavĜít
PĜid/Upr.
Zkratka
5
Tlačítka Enter a Quick No. Search
Tento oddíl vysvětluje, jak používat tlačítka [Enter] a [Quick No. Search] na ovládacím panelu.
Používání tlačítka [Enter] (
)
Tlačítko [Enter] má stejnou funkci jako značka Enter ( ), stejně tak tlačítka [OK  ] a [Zavřít  ].
Systémová nabídka/poþítadlo.
Datum a þas - ýas
10:10
Minuta
Hodina
:
Zrušit
Používání tlačítka [Quick No. Search] (
Sekunda
:
< ZpČt
:
OK
)
Tlačítko [Quick No. Search] použijte, pokud chcete numerickými klávesami přímo vložit číslo, například když určujete
cíl odeslání pomocí tlačítka rychlé volby.
Další informace o rychlých předvolbách naleznete v části:
Použití tlačítka rychlého vytáčení (strana 3-10)
10:10
Zadání þísla tlaþítka rychlé volby
(001 - 100)
Zrušit
2-8
OK
Než začnete faxové zařízení používat > Průvodce rychlým nastavením (nastavení faxu)
Průvodce rychlým nastavením (nastavení faxu)
V režimu rychlého nastavení se používá průvodce pro nakonfigurování následujícího nastavení. Nastavení musíte
provést, než začnete systém faxu používat.
Položky pro nastavení faxu
Krok
1.Vytáčení/Režim
příjmu
2.Info o míst. faxu
3.Hlasitost
4.Vyzvánění
5.Opakov.
vytáčení
Položka nastavení
Popis
Referenční
strana
Režim vytáčení
Volba režimu vytáčení podle typu linky.
―
Režim příjmu
Volba režimu příjmu.
―
Auto (DRD)
Volba vzoru příjmu.
―
Název míst. faxu
Zadání názvu místního faxu, který bude vytištěn na faxu u
přijímacího zařízení.
―
Číslo míst.faxu
Zadání čísla místního faxu, které bude vytištěno na faxu u
přijímacího zařízení.
―
ID místního faxu
Zadejte ID místního faxu. ID místního faxu může omezovat
další strany, se kterými můžete komunikovat. Zadání
čtyřmístného čísla ID místního faxu.
―
TTI
Zadání příkazu, zda se mají informace o místním faxovém
zařízení tisknout na faxu u přijímajícího zařízení.
―
Hlasitost repro
Nastavení hlasitosti volbou tlačítka [Zavěšeno].
Hlasitost repro: Hlasitost vestavěného reproduktoru, je-li linka
připojena, volbou tlačítka [Zavěšeno].
―
Hlasitost monitoru
Nastavení hlasitosti monitoru.
Hlasitost monitoru: Hlasitost vestavěného reproduktoru, je-li
linka připojena, bez volby tlačítka [Zavěšeno], jako např. při
přenosu přes paměť.
―
Upozornění na dokončení
úlohy
Vydá zvuk, jakmile dojde k ukončení úlohy.
―
Normální
Nastavení počtu zazvonění než zařízení přijme hovor.
―
Záznamník
Nastavení počtu zazvonění, než se zařízení přepne na
záznamník.
―
Přepínač FAX/TEL
Nastavení počtu zazvonění, než se zařízení přepne na fax
nebo telefon.
―
Počet opakování
Nastavení počtu opětovných vytáčení.
―
POZNÁMKA
Nastavení lze změnit v nabídce systému.
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
2-9
Než začnete faxové zařízení používat > Průvodce rychlým nastavením (nastavení faxu)
Postup pro nastavení faxu
POZNÁMKA
Pokud se objeví ověřovací obrazovka, zadejte vaše přihlašovací uživatelské jméno a přihlašovací heslo a stiskněte
klávesu [Přihlášení].
Uživatelská přihlašovací jména a hesla nastavená z továrny jako výchozí jsou uvedená níže.
Přihl. uživ. jméno:
6000
Přihl. heslo:
6000
1
Zobrazte obrazovku.
2
Proveďte konfiguraci funkce.
Tlačítko [System Menu/Counter] > [Průvodce rychlým nastavením] > [Žádný]
Spusťte průvodce. Podle pokynů na obrazovce proveďte konfiguraci nastavení. [Další >]
Konec
Opuštění průvodce.
Předchozí
Návrat na předchozí položku.
Přeskočit >>
Přechod na další položku bez nastavování aktuální položky.
Další >
Postup na další obrazovku.
< Zpět
Návrat na předchozí obrazovku.
2-10
Než začnete faxové zařízení používat > Nastavení data a času
Nastavení data a času
Nastavení místního data a času v místě instalace.
Odešlete-li fax s použitím funkce přenosu, nastavené datum a čas se vytisknou v záhlaví faxu. Nastavte datum, čas a
časový posun od času GMT (greenwichský čas) v oblasti, kde je zařízení používáno.
POZNÁMKA
Před nastavením data a času nezapomeňte nastavit časový posun.
Datum a čas se nastaví prostřednictvím průvodce pro nastavení přístroje při prvním zapnutí zařízení po instalaci.
Pokud se během provozu objeví obrazovka pro zadání přihlašovacího uživatelského jména, přihlaste se pomocí
administrátorského přihlašovacího jména a hesla, které naleznete v Návodu k obsluze.
Uživatelská přihlašovací jména a hesla nastavená z továrny jako výchozí jsou uvedená níže.
Přihl. uživ. jméno:
6000
Přihl. heslo:
6000
1
Zobrazte obrazovku.
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
Tlačítko [System Menu/Counter] > [Datum/Čas/Spořič energie]
[Časové pásmo] > [Datum/Čas] > [Formát data]
Položka
Popis
Časové pásmo
Nastavte časový rozdíl od GMT. Ze seznamu vyberte nejbližší oblast.
Pokud jste zvolili oblast, která dodržuje letní čas, nakonfigurujte
nastavení pro letní čas.
Datum a čas
Nastavení data a času oblasti, kde je zařízení používáno. Pokud zvolíte
funkci Odeslat jako e-mail, zobrazí se toto datum a čas v hlavičce.
Hodnota: Rok (2000 až 2037), Měsíc (1 až 12), Den (1 až 31);
Hodina (00 až 23), Minuta (00 až 59), Sekunda (00 až 59)
Formát data
Zvolte formát zobrazení roku, měsíce a data. Rok se bude zobrazovat v
západním formátu.
Hodnota: Měsíc/Den/Rok, Den/Měsíc/Rok, Rok/Měsíc/Den
2-11
Než začnete faxové zařízení používat > Nastavení PBX (pouze pro Evropu)
Nastavení PBX (pouze pro Evropu)
Když přístroj používáte v prostředí pobočkové ústředny, která je nastavena pro připojení k několika telefonům pro
firemní účely, nastavte ústřednu následujícím způsobem.
POZNÁMKA
Před připojením přístroje k pobočkové ústředně doporučujeme kontaktovat společnost, která systém ústředny
nainstalovala, a požádat o připojení přístroje. Nezapomeňte, že správnou činnost přístroje nelze zaručit v prostředí, v
němž je přístroj připojen k ústředně, protože jeho funkce tak mohou být omezeny.
Položka
Výběr výměny
Nastavení čísla volání vnější
linky
Hodnota
nastavení
Popis
PSTN
Tuto možnost použijte, pokud přístroj připojujete k veřejné telefonní síti
(výchozí nastavení).
PBX
Tuto možnost použijte, pokud přístroj připojujete k pobočkové ústředně.
0-9
00-99
Nastavte číslo, kterým lze zpřístupnit vnější linku. Číslo vám sdělí správce
pobočkové ústředny.
2-12
3
Odesílání faxů
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Základní postup pro přenos ............................................................................................................................... 3-2
Kontrola stavu odesílání ..........................................................................................................................
Záměna priority odeslání .........................................................................................................................
Zrušení odesílání .....................................................................................................................................
Použití opakovaného vytáčení .................................................................................................................
3-4
3-4
3-5
3-6
Metody zadávání cílů ......................................................................................................................................... 3-7
Zadávání faxového čísla cíle pomocí numerických kláves ...................................................................... 3-7
Výběr z adresáře ..................................................................................................................................... 3-9
Výběr pomocí tlačítka rychlé volby ........................................................................................................ 3-10
Použití tlačítka rychlého vytáčení .......................................................................................................... 3-10
Vícenásobný přenos ............................................................................................................................... 3-11
Přihlášení/Odhlášení ........................................................................................................................................ 3-13
Přihlášení přes uživatelské účty ............................................................................................................ 3-13
Přihlášení přes účtování úloh ................................................................................................................ 3-14
3-1
Odesílání faxů > Základní postup pro přenos
Základní postup pro přenos
Dále je popsán základní postup pro používání systému faxu.
1
Na obrazovce Domů zvolte tlačítko [FAX].
2
Vložte originály.
Zobrazí se základní obrazovka pro fax.
Informace o vkládání originálů viz:
Návod k obsluze zařízení
3
Zvolte metodu přenosu.
K dispozici jsou dvě metody přenosu: přenos z paměti a přímý přenos.
Přenos přes paměť: Originál se naskenuje do paměti, teprve pak se zahájí komunikace.
Přenos z paměti je nastaven jako výchozí.
Přímý přenos: Vytočí se číslo cíle a zahájí se komunikace, ještě než je naskenován originál.
Pro změnu metody přenosu na přímou zvolte tlačítko [Přímý]. Klávesa na hlavním panelu se
rozsvítí. Pokud zvolíte již svítící tlačítko [Přímý], změní se metoda přenosu na přenos přes
paměť.
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
4
Určete cíl.
5
Vyberte funkce.
Zadejte cíl přenosu.
Metody zadávání cílů (strana 3-7)
Zvolte tlačítko [Funkce] a nastavte funkce přenosu, které lze použít.
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
3-2
Odesílání faxů > Základní postup pro přenos
6
Zahajte odesílání.
Stiskněte tlačítko [Start].
Po dokončení skenování bude zahájen přenos.
Jsou-li originály umístěny v procesoru dokumentů
Po naskenování dokumentů umístěných do procesoru dokumentů a jejich uložení do paměti
se vytočí číslo přijímacího zařízení.
Jsou-li originály umístěny na kontaktním skle
Po naskenování dokumentů umístěných na kontaktním skle a jejich uložení do paměti
se vytočí číslo přijímacího zařízení.
POZNÁMKA
Je-li nastaveno průběžné skenování, můžete pokračovat skenováním dalšího originálu,
jakmile je originál na kontaktním skle uložen do paměti. Po každé naskenované stránce
provedete operaci, která umožní další skenování, a číslo přijímající zařízení se vytočí až po
uložení všech originálů do paměti.
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
3-3
Odesílání faxů > Základní postup pro přenos
Kontrola stavu odesílání
1
Zvolte tlačítko [Status/Job Cancel].
2
Zobrazení obrazovky stavu odesílání úlohy.
Zvolte [Stav odes. úlohy].
Pro každou úlohu se zobrazí přehled o přijetí, cíli a stavu úlohy.
Záměna priority odeslání
U faxové úlohy čekající na odeslání lze změnit prioritu odeslání.
1
Zvolte tlačítko [Status/Job Cancel].
2
Vyberte úlohu, kterou chcete přednostně odeslat.
1 Zvolte [Stav odes. úlohy].
2 Vyberte faxovou úlohu, kterou chcete přednostně odeslat, a zvolte tlačítko [Nabídka] >
[Záměna priority] > [Ano].
Vybraná faxová úloha bude odeslána přednostně a ostatní faxové úlohy se posunou
dozadu ve frontě na odeslání.
POZNÁMKA
Pokud právě probíhá zpracování faxové úlohy, prioritní úloha bude odeslána po dokončení
probíhající úlohy.
Pokud právě probíhá vícenásobný přenos...
Pokud právě probíhá odesílání do více cílů (vícenásobný přenos), prioritní úloha bude
odeslána po dokončení přenosu do současného cíle. Jakmile proběhne přenos prioritní úlohy,
automaticky bude pokračovat odesílání do zbývajících cílů.
Pokud je ale prioritní úloha vícenásobná, bude zahájena teprve po dokončení právě
probíhajícího vícenásobného přenosu.
3-4
Odesílání faxů > Základní postup pro přenos
Zrušení odesílání
Způsob zrušení komunikace pomocí tohoto zařízení se liší v závislosti na způsobu přenosu (přenos přes paměť nebo
přímý přenos) a formě komunikace. Zde jsou vysvětleny způsoby zrušení v různých případech.
Zrušení přenosu přes paměť (během skenování originálů)
1
Zvolte tlačítko [Stop].
Pokud chcete při odesílání z paměti přerušit skenování originálů, zvolte tlačítko [Stop] na
ovládacím panelu, nebo zvolte [Zrušit] na dotykovém panelu.
Skenování originálů se zruší a originály jsou vysunuty. Zůstanou-li originály v procesoru
dokumentů, vyjměte je ven z odkládacího stolku originálů.
Zrušení přenosu přes paměť (během komunikace)
POZNÁMKA
Je možné, že i přes zrušení přenosu došlo k odeslání stránek, které byly naskenovány před přerušením. Zkontaktujte
příjemce a ujistěte se, zda nedošlo k nechtěnému přenosu těchto stránek.
1
Zvolte tlačítko [Status/Job Cancel].
2
Zrušení přenosu.
1 Zvolte [Stav odes. úlohy].
2 Vyberte úlohu přenosu, kterou chcete zrušit, a zvolte tlačítko [Zrušit] > [Ano].
Zrušte přenos.
POZNÁMKA
V některých případech může přenos proběhnout i přesto, že jste zvolili tlačítko [Stop] nebo
[Zrušit].
Zrušení přenosu (během komunikace)
Pro přerušení spojení a zastavení přenosu / příjmu postupujte podle tohoto postupu.
1
Zvolte tlačítko [Status/Job Cancel].
2
Přerušení komunikace.
[FAX] > [Vyp.linky]
POZNÁMKA
Pro zrušení přímého přenosu, odloženého přenosu nebo vyžádaného přenosu, nahlédněte
do části týkající se této funkce.
Zrušení přímého přenosu:
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
Zrušení odloženého přenosu nebo odeslání faxu okamžitým přenosem:
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
Zrušení vyžádaného přenosu:
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
3-5
Odesílání faxů > Základní postup pro přenos
Použití opakovaného vytáčení
Opakované vytáčení je funkce, která umožňuje znovu vytočit naposledy zadané číslo.
Tuto funkci použijte, pokud jste se pokusili odeslat fax, ale systém příjemce neodpovídá. Pro odeslání faxu témuž
příjemci zvolte tlačítko [Vyvolat] a ze seznamu cílů zavolejte vybraný systém příjemce.
1
Zvolte tlačítko [Vyvolat].
2
Stiskněte tlačítko [Start].
Přenos bude zahájen.
POZNÁMKA
Informace o naposledy volaném čísle budou ztraceny za následujících podmínek:
•
pokud vypnete zařízení,
•
pokud odešlete jiný fax (uloží se nové číslo),
•
pokud se odhlásíte.
3-6
Odesílání faxů > Metody zadávání cílů
Metody zadávání cílů
Zadávání faxového čísla cíle pomocí numerických kláves
Postup pro zadávání faxového čísla cíle pomocí numerických kláves je vysvětlen níže.
POZNÁMKA
Pokud je volba Zadání nového cíle (FAX) nastavena na [Zakázat], není možné přímo zadat číslo faxu.
Vyberte cíl z adresáře nebo pomocí tlačítka rychlého výběru.
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
1
Zobrazení obrazovky pro zadávání faxového čísla.
Zvolte tlačítko [Přidat cíl].
POZNÁMKA
Stisknutí čísla na numerických klávesách změní obrazovku na obrazovku pro zadávání
faxových čísel.
2
Zadejte faxové číslo přijímacího zařízení.
POZNÁMKA
Lze zadat až 64 číslic.
K zadání čísla použijte číselná tlačítka.
Tlačítko
Popis
Pozastavit
Zvolením této klávesy prodloužíte dobu čekání při vytáčení přibližně o tři
sekundy. Jestliže například vytáčíte číslo přijímajícího zařízení na vnější lince,
můžete tímto způsobem vložit pauzu před opětovné vytáčení poté, co zadáte
určité číslo.
Mezera
Do pole pro číslo cíle lze zadat poloviční mezery.
Tato možnost se hodí, pokud chcete zkontrolovat, zda bylo číslo cíle správně
zadáno.
<>
Posouvání kurzorem.
Krok zpět
Pokud chcete opravit číslo faxu, zvolte tlačítko [Krok zpět] na dotykovém
panelu, vymažte postupně jednotlivá čísla a následně můžete znovu zadat číslo
faxu. Pokud chcete smazat celé číslo, zvolte tlačítko [Clear] na ovládacím
panelu.
3-7
Odesílání faxů > Metody zadávání cílů
3
Volba nastavení přenosu.
Nastavit lze komunikaci přes podadresu, šifrovaný přenos, rychlost spouštění přenosu a ECM.
Nastavení přenosu můžete změnit tak, že zvolíte [Zavěšeno], [Podadresa] nebo [Podrobná
nastavení].
Tlačítko
Popis
Zavěšeno
Zvolením tlačítka [Zavěšeno] se připojíte k telefonní lince.
Po zadání faxového čísla začne zařízení vytáčet číslo
přijímajícího zařízení.
Po zvolení tohoto tlačítka můžete číslo přijímajícího zařízení
vytočit pomocí číselných tlačítek.
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
Podadresa
Pomocí této klávesy můžete odesílat přes podadresu.
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
Podrob. nastav.
RychlSpuštěníPřen
Tímto nastavením lze změnit rychlost spuštění přenosu.
Zvolte jednu z rychlostí 33600bps, 14400 bps nebo 9600
bps.
POZNÁMKA
Za normálních okolností by měla být tato možnost používána
jako výchozí nastavení.
ECM
ECM je režim komunikace ustavený sektorem ITU-T
(Mezinárodní telekomunikační unie), který přenáší data v
případě chyby. Faxová zařízení, jejichž součástí je režim
ECM, během komunikace kontrolují chyby a zabraňují
poškození přenášeného obrazu rušením na lince a dalšími
podmínkami.
ŠifrovanýPřenos
Nastavte, pokud chcete k odeslání použít šifrovaný přenos.
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
4
Zvolte tlačítko [OK].
Zadávání cíle je dokončeno.
POZNÁMKA
Pokud je u Ověření vst. pro nový cíl vybráno Zapnuto, objeví se po zadání čísla faxu
obrazovka pro potvrzení. Opětovně zadejte stejné faxové číslo a zvolte tlačítko [OK].
Návod k obsluze zařízení
Zvolte [Další cíl] a zadejte další číslo faxu.
Vícenásobný přenos (strana 3-11)
Kromě faxu můžete přidat i přenos po e-mailu a přenos do složky (SMB/FTP) a poslat vše v
rámci jedné úlohy.
Návod k obsluze zařízení
3-8
Odesílání faxů > Metody zadávání cílů
Výběr z adresáře
Vyberte cíl registrovaný v adresáři.
POZNÁMKA
Více informací o zadávání cílů do adresáře viz:
Anglický návod k obsluze faxu.
Podrobnější informace o externím adresáři viz:
Embedded Web Server RX User Guide
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
2
Vyberte cíl.
Zvolte [Adresář].
V seznamu zvolte políčko požadovaného cíle. Vybrané cíle jsou označeny zaškrtnutím
v příslušném políčku.
Vyhledání cíle
2
1
AdresáĜ (vše)
001
123456
123456
002
789012
789012
003
ABCDEF
567890
004
GHIJKL
111111
10:10
3
1/1
Nabídka
Zrušit
1 Vyhledávání podle jména cíle.
2 Pokročilé vyhledávání podle typu
zadaného cíle (vše, fax nebo skupina).
3 Zobrazí detaily pro individuální cíle.
< ZpČt
OK
Vyhledat cíl podle čísla adresy můžete pomocí tlačítka [Quick No. Search].
Pro podrobnější vyhledání můžete také zvolit tlačítko [Nabídka].
Úzký dolů: Pokročilé vyhledávání podle typu zadaného cíle (vše, fax nebo skupina).
Vyhledat (jméno) a vyhledat (č.): Vyhledávání podle názvu cíle nebo čísla adresy.
Třídit (jméno) a třídit (č.): Třídění seznamu podle názvu cíle nebo čísla adresy.
POZNÁMKA
Lze vybrat více cílů.
Chcete-li zrušit výběr, zvolte příslušné políčko a zrušte zaškrtnutí.
3
Zvolte tlačítko [OK].
Přijměte cíle.
3-9
Odesílání faxů > Metody zadávání cílů
Výběr pomocí tlačítka rychlé volby
Vyberte cíl pomocí tlačítka rychlé volby.
POZNÁMKA
Podrobnější informace o přidávání tlačítek rychlé volby:
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
2
Vyberte cíl.
Zvolte [Tlačítko rychlé volby].
1 Pro vyvolání zaregistrovaného cíle zvolte Tlačítko rychlé volby.
POZNÁMKA
Tlačítko rychlé volby můžete vybrat pomocí čísla rychlé volby po zvolení tlačítka [Quick No.
Search].
2 Zvolte tlačítko [OK].
Přijměte cíle.
Použití tlačítka rychlého vytáčení
Můžete si určit trojmístné (001 až 100) Číslo rychlé volby (rychlé vytáčení) a vybrat cíl pomocí něho.
POZNÁMKA
Podrobnější informace o přidávání tlačítek rychlé volby:
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
2
Zadejte číslo rychlé volby.
Zvolte [Tlačítko rychlé volby].
1 Zvolte tlačítko [Quick No. Search].
2 Zadejte Číslo rychlé volby (rychlé vytáčení) pomocí numerických kláves.
3 Zvolte tlačítko [OK].
Zadaný cíl byl vybrán.
4 Zvolte tlačítko [OK].
Přijměte cíle.
3-10
Odesílání faxů > Metody zadávání cílů
Vícenásobný přenos
Tato funkce umožňuje odeslat tytéž naskenované originály zároveň několika příjemcům. Zařízení dočasně ukládá
do paměti originály k odeslání, a poté automaticky opakuje vytáčení a odesílání do nastavených cílů.
POZNÁMKA
Pokud jako cíl zadáte skupinu, můžete v rámci jedné akce odesílat až do 100 cílů.
Funkci můžete používat současně s komunikací přes podadresu a s odloženým odesíláním.
Pokud je vybrán přímý přenos, změní se tento ve chvíli odeslání na přenos přes paměť.
1
Na obrazovce Domů zvolte tlačítko [FAX].
2
Zadejte cíl.
Zadejte číslo faxu.
POZNÁMKA
Pokud je volba Zadání nového cíle (FAX) nastavena na [Zakázat], není možné přímo zadat
číslo faxu. Vyberte cíl z adresáře nebo pomocí tlačítka rychlého výběru.
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
1 Zvolte tlačítko [Přidat cíl].
2 Zadejte faxové číslo přijímacího zařízení.
POZNÁMKA
Lze zadat až 64 číslic.
K zadání čísla použijte číselná tlačítka.
3 Zvolte tlačítko [Další cíl].
Můžete zadat další číslo.
4 Po zadání všech cílů zvolte tlačítko [OK].
POZNÁMKA
Pokud je u Ověření vst. pro nový cíl vybráno tlačítko Zapnuto, objeví se po zadání čísla
faxu obrazovka pro potvrzení. Opětovně zadejte stejné faxové číslo a zvolte tlačítko
[OK].
Návod k obsluze zařízení
Vyberte cíl z adresáře.
1 Zvolte tlačítko [Adresář].
2 Zaškrtněte políčka u všech cílů a zvolte tlačítko [OK].
POZNÁMKA
Podrobnější informace o adresáři viz:
Výběr z adresáře (strana 3-9)
3-11
Odesílání faxů > Metody zadávání cílů
Vyberte cíl z tlačítka rychlé volby.
1 Zvolte [Tlačítko rychlé volby].
2 Vyberte všechny destinace a zvolte tlačítko [OK].
POZNÁMKA
Podrobnější informace o tlačítku rychlé volby viz:
Výběr pomocí tlačítka rychlé volby (strana 3-10)
3
Po zvolení všech cílů stiskněte tlačítko [Start].
3-12
Odesílání faxů > Přihlášení/Odhlášení
Přihlášení/Odhlášení
Přihlášení přes uživatelské účty
Pokud je aktivní používání uživatelských účtů, musíte zadat uživatelské jméno a heslo, než začnete se zařízením pracovat.
Normální přihlášení
1
Pro přihlášení zadejte přihlašovací jméno a heslo.
1 Zobrazí-li se při nějaké operaci tato obrazovka, zvolte tlačítko [Klávesnice] a zadejte
uživatelské jméno.
Zadejte pĜihlašovací uživ. jméno a heslo.
PĜihlášení k:
10:10
Místní
PĜihl. uživ. jméno
Klávesnice
PĜihl. Heslo
Klávesnice
PĜihlášení
Způsob zadávání znaků (strana 7-2)
2 [Heslo] > Zadejte přihlašovací heslo > [OK]
POZNÁMKA
Je-li jako způsob ověřování uživatele zvoleno [Síťové ověření], zobrazí se cíle
ověřování a jako cíl ověřování můžete zvolit buď [Místní] nebo [Síť].
2
Zvolte [Přihlášení].
Jednoduché přihlášení
Vyberte uživatele k pĜihlášení.
01
04
02
A
05
Žádný
B
Žádný
10:10
03
06
C
Žádný
1/3
07
08
Žádný
Žádný
09
Žádný
Nabídka
Pokud se tato obrazovka objeví v průběhu práce se zařízením, vyberte uživatele a přihlaste
se.
POZNÁMKA
Je-li vyžadováno heslo, zobrazí se obrazovka pro jeho zadání.
Návod k obsluze zařízení
3-13
Odesílání faxů > Přihlášení/Odhlášení
Odhlášení
Chcete-li se ze zařízení odhlásit, zvolte tlačítko [Authentication/Logout] a vraťte se na
úvodní obrazovku pro zadání přihlašovacího uživatelského jména a hesla.
Přihlášení přes účtování úloh
Pokud je aktivní používání účtování úloh, musíte zadat ID účtu a heslo, než začnete se zařízením pracovat.
Přihlášení
1 V dolním okně zadejte ID účtu numerickými klávesami a zvolte [Přihlášení].
POZNÁMKA
Pokud zadáte špatný znak, zvolte tlačítko [Clear] a zadejte ID účtu znovu.
Jestliže zadané ID účtu neodpovídá žádnému z registrovaných ID, zazní varovný signál a
přihlášení se nezdaří. Zadejte správné ID účtu.
Výběrem volby [Zkontrolovat počítadlo] můžete zjistit počet vytisknutých a
naskenovaných stran.
Odhlášení
Jakmile dokončíte práci se zařízením, vraťte se pomocí tlačítka [Authentication/Logout] na
obrazovku pro zadání ID účtu.
3-14
4
Příjem faxů
Tato kapitola popisuje následující témata:
Automatický příjem faxů ..................................................................................................................................... 4-2
Metoda příjmu ..........................................................................................................................................
Kontrola a změna způsobu přijímání faxů ...............................................................................................
Průběh příjmu ..........................................................................................................................................
Zrušení příjmu (přerušení spojení) ..........................................................................................................
4-2
4-2
4-3
4-3
Ruční příjem ....................................................................................................................................................... 4-4
Průběh příjmu .......................................................................................................................................... 4-4
Nastavení příjmu faxu ........................................................................................................................................ 4-5
Nastavení příjmu faxu ........................................................................................................................................ 4-6
Oboustranný tisk ......................................................................................................................................
Tisk 2 v 1 ..................................................................................................................................................
Dávkový tisk .............................................................................................................................................
Datum/čas příjmu .....................................................................................................................................
Typ média pro tiskový výstup ...................................................................................................................
4-1
4-6
4-6
4-6
4-6
4-7
Příjem faxů > Automatický příjem faxů
Automatický příjem faxů
Je-li vaše zařízení určeno výhradně pro fax a nikoli pro přijímání telefonních hovorů, nastavte je na automatický příjem
faxů. Při příjmu faxů potom není třeba žádné operace.
Metoda příjmu
Metody přijímání faxů na zařízení jsou uvedeny níže.
•
Auto (normálně)
•
Auto (FAX/TEL) (Viz 5-2.)
•
Auto (TAD) (Viz 5-4.)
•
Ruční (Viz 4-4.)
Kontrola a změna způsobu přijímání faxů
1
Zobrazte obrazovku.
2
Zvolte metodu příjmu.
Tlačítko [System Menu/Counter] > [FAX] > [Příjem] > [Režim příjmu]
Zvolte metodu příjmu.
Pro automatický příjem faxů zvolte funkci [Auto (Norm.)].
4-2
Příjem faxů > Automatický příjem faxů
Průběh příjmu
1
Zahájení příjmu
Když přichází fax, zabliká kontrolka [Processing] a příjem se automaticky zahájí.
.
POZNÁMKA
Pokud je telefon (běžně dostupný u prodejců) připojen k zařízení, příjem se zahájí po jeho
zazvonění.
Počet zazvonění můžete změnit.
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
Příjem do paměti
Jestliže zařízení nemůže fax vytisknout kvůli nedostatku nebo vzpříčení papíru, uloží zaslané
faxy dočasně do obrazové paměti. Tisk se zahájí ve chvíli, kdy se zařízení vrátí do stavu, kdy
je možné tisknout.
Množství stran, které lze uložit, závisí na typu stran. Obecně lze říci, že lze uložit cca 256
nebo více stran A4 při běžném rozlišení.
Během přijímání faxu do paměti se tiskové úlohy přijatých faxů zobrazují na obrazovce Stav.
Chcete-li přijaté faxy vytisknout, doplňte do zařízení papír nebo uvolněte vzpříčený papír.
Podrobnější informace o obrazovce Stav viz:
Návod k obsluze zařízení
2
Tisk přijatých faxů
Přijaté faxy vyjíždějí na vnitřní zásobník potištěnou stranou směrem dolů.
Zrušení příjmu (přerušení spojení)
Chcete-li zrušit přijímání pomocí přerušení telefonního spojení během komunikace, použijte následující postup.
1
Zvolte tlačítko [Status/Job Cancel].
2
Přerušení komunikace.
[FAX] > [Vyp.linky]
Pokud dojde k přerušení komunikace, příjem se zastaví.
4-3
Příjem faxů > Ruční příjem
Ruční příjem
Tato metoda umožňuje přijímat faxy stisknutím tlačítka [Manuální příjem] po potvrzení, že se podařilo navázat telefonní
spojení s odesílajícím zařízením.
POZNÁMKA
Abyste mohli manuální příjem používat, je třeba změnit režim příjmu na manuální příjem. Pro změny v manuálním
příjmu:
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
Připojení telefonního přístroje (běžně dostupného produktu) k tomuto zařízení vám umožní přijímat faxy a předem
mluvit s osobou u odesílajícího zařízení.
Ruční příjem (strana 5-7)
Funkce přepnutí na dálku (strana 5-8)
Průběh příjmu
1
Telefon zvoní.
2
Zvedněte sluchátko.
V případě příchozího hovoru telefon připojený k zařízení zazvoní.
Zvedněte sluchátko telefonu.
3
Zkontrolujte, jestli je linka připojená k faxu odesílatele.
4
Na obrazovce domů zvolte [Fax] > [Zavěšeno] > [Ruční příjem]
Pokud je cílem faxové zařízení, uslyšíte tiché pípání. Jestliže někdo zvedne sluchátko,
můžete s touto osobou mluvit.
Zahájí se příjem.
POZNÁMKA
Pokud používáte telefon, který umí odesílat tónové signály, můžete pomocí něho zahájit
příjem originálů přes funkci přepnutí na dálku.
Funkce přepnutí na dálku (strana 5-8)
5
Vraťte sluchátko na místo.
Jakmile se příjem zahájí, vraťte sluchátko na jeho původní místo.
4-4
Příjem faxů > Nastavení příjmu faxu
Nastavení příjmu faxu
Umožňuje nastavit metodu příjmu a metodu tisku faxů.
Co chcete udělat?
Referenční strana
Vytisknout přijaté faxy na obě strany papíru.
Oboustranný tisk  strana 4-6
Přijmout dvoustranný fax na jednu stránku.
Tisk 2 v 1  strana 4-6
Vytisknout přijaté faxy dohromady v jedné dávce.
Dávkový tisk  strana 4-6
Vytisknout datum a čas příjmu a další informace.
Datum/čas příjmu  strana 4-6
Omezit typy papíru, které lze použít.
Typ média pro tiskový výstup  strana 4-7
Připojit se k pobočkové ústředně. (pouze pro Evropu)
Nastavení PBX (pouze pro Evropu) 
strana 2-12
Přeposlat přijaté faxy do jiného faxového zařízení nebo do počítače.
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
Uložit přijaté faxy do zařízení, bez tisku.
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
Zahájit příjem faxu ovládáním zařízení příjemce.
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
Zašifrovat originál, aby přenos proběhl bezpečně.
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
4-5
Příjem faxů > Nastavení příjmu faxu
Nastavení příjmu faxu
Oboustranný tisk
Pokud mají vícestránková přijatá data stejnou délku, lze je vytisknout oboustranně, přičemž délka dat zůstane stejná.
Zapnuto
Tisknout na obě strany.
Vypnuto
Netisknout na obě strany.
Více informací o konfiguraci nastavení:
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
Tisk 2 v 1
Pokud přijímáte vícestránkový originál formátu Statement nebo A5, tato funkce vytiskne 2 stránky originálu najednou na
jeden list papíru velikosti Letter nebo A4. Pokud budete mít zároveň zapnutý příjem 2 v 1 a oboustranný tisk, příjem 2 v
1 se vypne.
Zapnuto
Tisknout 2 v 1.
Vypnuto
Netisknout 2 v 1.
Více informací o konfiguraci nastavení:
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
Dávkový tisk
Pokud přijímáte vícestránkový fax, stránky se vytisknou v dávce po přijetí všech stránek.
Zapnuto
Vytisknout v dávce po přijetí všech stran.
Vypnuto
Tisknout každou stránku zvlášť, jakmile je přijata.
Více informací o konfiguraci nastavení:
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
Datum/čas příjmu
Funkce datum/čas příjmu přidá ve chvíli tisku zprávy do horní části stránky datum/čas příjmu, informace o odesílateli a
počet stránek. To je užitečné pro potvrzení času přijetí, pokud byl fax odeslán z jiného časového pásma.
POZNÁMKA
Pokud přijatá data tisknete na více stran, informace o datu/času příjmu se vytiskne pouze
na první stranu. Na následující strany se nevytiskne. Přeposíláte-li přijatý fax přes paměť,
datum/čas příjmu se na přeposlaný fax nevytiskne.
Zapnuto
Vytisknout datum/čas příjmu.
Vypnuto
Netisknout datum/čas příjmu.
Více informací o konfiguraci nastavení:
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
4-6
Příjem faxů > Nastavení příjmu faxu
Typ média pro tiskový výstup
Zadejte typ papíru, který se použije pro tisk přijatého faxu.
Podporované typy papíru
Typ pro všechna média, Běžný, Hrubý, Pauzák, Etikety, Recyklovaný,
Lepený, Tvrdý papír, Barva, Obálka, Silný, Vysoká kvalita, Vlastní 1-8
Více informací o konfiguraci nastavení:
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
Nastavení zásobníku pro tisk přijatých faxů
Podle zvoleného typu média mohou být faxy přijímány do příslušného zásobníku.
1
Zobrazte obrazovku.
Tlačítko [System Menu/Counter] > [Nastavení kazety/Univerzálního zásobníku] >
[Kazeta1-5] nebo [Univerzální zásobník]
Zvolte zásobník, který chcete používat pro příjem faxu.
2
Volba formátu papíru.
1 Zvolte [Formát papíru] > [Metricky] nebo [Palce].
2 Zvolte formát papíru.
DŮLEŽITÉ
Formát papíru pro zásobník, který chcete použít pro příjem faxu, určete následovně.
Modely s velikostmi v palcích: Letter, Legal, Statement
Modely s velikostmi v metrických jednotkách: A4, B5, A5, Folio
Pokud zásobník disponuje kolečkem pro volbu formátu papíru, nastavte je na
„Other“.
Více informací o určení formátu papíru viz:
Návod k obsluze zařízení
3
Volba typu papíru.
1 Zvolte [Typ média].
2 Vyberte typ papíru.
4
Nastavení typu papíru.
Konfigurace nastavení papíru pro příjem faxu. Při volbě typu papíru zvolte stejný typ papíru,
jaký jste zvolili v kroku 3.
Více informací o konfiguraci nastavení:
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
4-7
5
Používání praktických
funkcí faxu
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Používání připojeného telefonu ......................................................................................................................... 5-2
Automatické přepnutí faxu/telefonu při příjmu .........................................................................................
Automatické přepnutí faxu/záznamníku při příjmu ...................................................................................
Ruční odesílání ........................................................................................................................................
Ruční příjem ............................................................................................................................................
Funkce přepnutí na dálku ........................................................................................................................
5-1
5-2
5-4
5-6
5-7
5-8
Používání praktických funkcí faxu > Používání připojeného telefonu
Používání připojeného telefonu
K zařízení je možné připojit telefon (zařízení dostupné u prodejců) a využívat různé funkce.
Automatické přepnutí faxu/telefonu při příjmu
Tato metoda příjmu je vhodná, používáte-li na jedné telefonní lince zároveň telefon i fax. Po odeslání faxu jej zařízení
automaticky přijme, a jestliže druhá strana volá telefonem, zařízení vydá vyzváněcí tón, který uživatele vyzývá k přijetí
hovoru.
DŮLEŽITÉ
Chcete-li použít automatické přepnutí faxu/telefonu, je třeba k zařízení připojit
telefonní přístroj (běžně dostupný produkt).
Poté, co telefon vydal nastavený počet vyzváněcích tónů, musí druhá strana zaplatit
poplatek za telefonní spojení i v případě, že přijímající zařízení neodpovídá.
Průběh příjmu
FAX
FAX
Telefon
Jestliže druhá strana poslala
originál pomocí automatického
odeslání
Jestliže druhá strana poslala
originál pomocí ručního
odeslání
Jestliže druhá strana volá
telefonem
Přijme příchozí hovor bez vyzváněcího tónu.
(Od tohoto okamžiku musí druhá strana platit poplatek za telefonní spojení.)
Zazvoní dvakrát.
(Vyzváněcí tón slyší pouze druhá strana.)
Automatické přijetí dokumentu
od druhé strany (automatický
příjem faxu)
Vyzváněcí tón (Vyzváněcí tón slyší druhá strana i přijímající
strana.)
Jestliže jej do 30 sekund nezvednete, zařízení přepne na příjem
faxu.
Zvednete-li sluchátko připojeného telefonního přístroje, můžete s
druhou stranou mluvit.
Po ukončení hovoru můžete
přijímat faxy pomocí funkce
přepnutí na dálku.
POZNÁMKA
Po ukončení hovoru můžete také přijímat faxy pomocí funkce přepnutí na dálku.
Funkce přepnutí na dálku (strana 5-8)
5-2
Používání praktických funkcí faxu > Používání připojeného telefonu
Příprava:
Pro výběr funkce [Auto (FAX/TEL)].
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
1
Telefon zvoní.
Připojený telefonní přístroj začne vyzvánět. Mějte na paměti, že pokud je počet zazvonění (pro
automatické přepnutí faxu/telefonu) nastaven na [0] (nulu), nebude připojený telefon zvonit.
POZNÁMKA
Počet zazvonění můžete změnit.
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
2
Zvednout telefon.
Jestliže jde o volání z telefonu
1 Zařízení vydá vyzváněcí tón, který uživatele vyzývá k přijetí hovoru. Sluchátko telefonu
zvedněte do 30 sekund.
POZNÁMKA
Jestliže jej do 30 sekund nezvednete, zařízení přepne na příjem faxu.
2 Proveďte hovor s druhou stranou.
POZNÁMKA
Po ukončení hovoru můžete také přijímat faxy pomocí funkce přepnutí na dálku.
Funkce přepnutí na dálku (strana 5-8)
Jestliže jde o volání z faxu
Zařízení začne přijímat faxové originály.
5-3
Používání praktických funkcí faxu > Používání připojeného telefonu
Automatické přepnutí faxu/záznamníku při příjmu
Tato metoda je užitečná, pokud používáte zároveň záznamník a fax. Po odeslání faxu jej zařízení automaticky přijme, a
jestliže druhá strana volá telefonem, zařízení se chová podle funkcí připojeného záznamníku. Jestliže tedy uživatel není
přítomen, může druhá strana nechat na záznamníku vzkaz.
DŮLEŽITÉ
Používáte-li funkci automatického přepnutí faxu/záznamníku a při příjmu a před
uplynutím jedné minuty od přijetí hovoru od druhé strany je alespoň 30 sekund ticho,
aktivuje se funkce pro rozpoznání ticha a zařízení přepne na příjem faxu.
POZNÁMKA
Chcete-li použít automatické přepnutí faxu/záznamníku, je třeba k zařízení připojit telefonní
přístroj vybavený záznamníkem (běžně dostupný produkt).
Pro podrobnosti, jako např. odpověď na zprávy, nahlédněte do návodu k obsluze daného
záznamníku.
Počet zazvonění vydaných zařízením nastavte vyšší než počet zazvonění záznamníku
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
Průběh příjmu
FAX
FAX
Telefon
Jestliže druhá strana poslala
originál pomocí automatického
odeslání
Jestliže druhá strana poslala
originál pomocí ručního
odeslání
Jestliže druhá strana volá
telefonem
Originály můžete od druhé
strany přijmout automaticky
(automatický příjem faxu).
Záznamník přehraje zprávu, která druhou stranu informuje, že
uživatel není přítomen.
Záznamník zaznamená zprávu od druhé strany.
Když druhá strana zahájí
odesílání originálů, zařízení
poslané originály přijme.
Příprava:
Zvolte funkci [Auto (TAD)].
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
5-4
Používání praktických funkcí faxu > Používání připojeného telefonu
1
Telefon zvoní.
Připojený telefonní přístroj vydá nastavený počet vyzváněcích tónů.
POZNÁMKA
Jestliže zvednete sluchátko ve chvíli, kdy telefonní přístroj ještě vyzvání, přepne se zařízení
do stejného stavu jako při ručním příjmu
Ruční příjem (strana 5-7)
2
Záznamník přijme volání.
Jestliže jde o volání z telefonu, ale uživatel není přítomen
Záznamník přehraje automatickou zprávu a začne nahrávat zprávu od druhé strany.
POZNÁMKA
Jestliže je během nahrávání ticho trvající déle než 30 sekund, přepne se zařízení na příjem
faxu.
Jestliže jde o volání z faxu
Zařízení začne přijímat faxové originály.
5-5
Používání praktických funkcí faxu > Používání připojeného telefonu
Ruční odesílání
Pokud chcete mluvit s osobou u přijímajícího systému nebo tento systém potřebuje přepnout na fax, použijte k odesílání
originálů tuto metodu.
1
Vložte originály.
2
Vytočte cíl.
Zvedněte sluchátko a vytočte číslo příjemce.
3
Zkontrolujte, jestli je linka připojená k faxu příjemce.
Pokud je cílem faxové zařízení, uslyšíte dlouhý vysoký tón. Jestliže někdo zvedne sluchátko,
můžete s touto osobou mluvit.
4
Na obrazovce Domů stiskněte [FAX] > [Zavěšeno]
5
Stiskněte tlačítko [Start].
6
Vraťte sluchátko na místo.
Přenos bude zahájen.
Jakmile se odesílání zahájí, vraťte sluchátko na jeho původní místo.
5-6
Používání praktických funkcí faxu > Používání připojeného telefonu
Ruční příjem
K příjmu může dojít poté, co se telefonní linka připojí k odesílateli.
POZNÁMKA
Přednastavený režim příjmu pro toto zařízení je automatický příjem faxu. Abyste mohli
manuální příjem používat, je třeba změnit režim příjmu na manuální příjem. Pro změny v
manuálním příjmu:
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
1
Telefon zvoní.
2
Zvedněte sluchátko.
V případě příchozího hovoru telefon připojený k zařízení zazvoní.
Zvedněte sluchátko telefonu.
3
Zkontrolujte, jestli je linka připojená k faxu odesílatele.
4
Na obrazovce Domů stiskněte [FAX] > [Zavěšeno] > [Ruční příjem]
Pokud je cílem faxové zařízení, uslyšíte tiché pípání. Jestliže někdo zvedne sluchátko,
můžete s touto osobou mluvit.
Zahájí se příjem.
POZNÁMKA
Pokud používáte telefon, který umí odesílat tónové signály, můžete pomocí něho zahájit
příjem originálů přes funkci přepnutí na dálku.
Funkce přepnutí na dálku (strana 5-8)
5
Vraťte sluchátko na místo.
Jakmile se příjem zahájí, vraťte sluchátko na jeho původní místo.
5-7
Používání praktických funkcí faxu > Používání připojeného telefonu
Funkce přepnutí na dálku
Příjem faxu můžete zahájit pomocí připojeného telefonu. Tato funkce se hodí, pokud chcete používat zařízení a telefon
(zařízení dostupné u prodejců) společně, ale každé z jiného místa.
POZNÁMKA
Chcete-li použít funkci přepnutí na dálku, je třeba k zařízení připojit telefonní přístroj (běžně
dostupný produkt) s funkcí odesílání zvukového signálu. I v případě, že takový telefonní
přístroj máte, může se stát, že funkce nebude fungovat správně. Záleží na typu telefonního
zařízení. Více informací získáte u našeho obchodního zástupce nebo u prodejce.
Tovární nastavení čísla dálkového přepnutí je 55.
Toto číslo lze změnit.
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
Použití čísla přepnutí na dálku
Příjem faxu můžete zahájit prostřednictvím připojeného telefonního přístroje podle
následujícího postupu.
1
Připojený telefonní přístroj začne vyzvánět.
Zvedněte sluchátko telefonu.
POZNÁMKA
Počet zazvonění můžete změnit.
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
2
Stiskněte číslo pro přepnutí na dálku (2 číslice).
Jakmile ze sluchátka uslyšíte tón faxu, zadejte dvojmístné číslo pro přepnutí na dálku pomocí
klávesnice na telefonním zařízení. Telefonní linka se přepne na zařízení a příjem bude
zahájen.
5-8
6
Odstraňování
problémů
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Kontrolky během operace odesílání/příjmu ....................................................................................................... 6-2
Reakce na blikající indikátor Attention ............................................................................................................... 6-2
Opatření při vypínání zařízení ............................................................................................................................ 6-3
Zprávy ................................................................................................................................................................ 6-4
Seznam kódů chyb ............................................................................................................................................ 6-5
Odstraňování problémů ..................................................................................................................................... 6-8
Časté dotazy .................................................................................................................................................... 6-10
6-1
Odstraňování problémů > Kontrolky během operace odesílání/příjmu
Kontrolky během operace odesílání/příjmu
Kontrolky [Processing] a [Memory] ukazují stav přenosu faxu.
•
Kontrolka [Processing] bliká při přenosu a příjmu faxu.
•
Kontrolka [Memory] bliká, když se zdrojová data ukládají do paměti pro přenos přes paměť.
•
Kontrolka [Memory] svítí, když jsou v paměti uložena zdrojová data pro odložený přenos.
Reakce na blikající indikátor Attention
Jestliže bliká kontrolka [Attention], volbou tlačítka [Status/Job Cancel] zobrazíte chybové hlášení. Není-li po stisku
tlačítka [Status/Job Cancel] zobrazeno na dotykovém panelu hlášení nebo kontrolka Pozor svítí po dobu 1,5 sekundy,
zkontrolujte následující.
Příznak
Nelze odeslat fax.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
strana
Je modulární kabel správně
připojen?
Připojte správně modulární kabel.
—
Bylo správně zaregistrováno
povolené číslo faxu a povolené
číslo ID?
Zkontrolujte povolené číslo faxu a
povolené číslo ID.
—
Vyskytl se problém v
komunikaci?
Zkontrolujte kódy chyb ve zprávě o
výsledcích příjmu/přenosu a ve zprávě o
aktivitě. Začíná-li kód chyby na „U“ nebo
„E“, proveďte příslušný postup.
6-5
Není cílová faxová linka
obsazená?
Odešlete fax znovu.
—
Odpovídá cílové faxové
zařízení?
Odešlete fax znovu.
—
Vyskytla se jiná chyba než
uvedené?
Kontaktujte svého servisního technika.
—
6-2
Odstraňování problémů > Opatření při vypínání zařízení
Opatření při vypínání zařízení
Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte tlačítko Power. Nelze automaticky přijímat faxy, jestliže je vypínač vypnut.
Před vypnutím vypínače zkontrolujte, zda jsou kontrolky [Processing] a [Memory] vypnuté.
VYPNUTO
Je-li nastaveno [Zobrazit zprávu o vypnutí], zobrazí se obrazovka pro potvrzení vypnutí.
Vypnutí zařízení trvá asi 3 minuty.
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
6-3
Odstraňování problémů > Zprávy
Zprávy
Dojde-li k chybě, zobrazí se na displeji jedno z níže uvedených hlášení. To vám pomůže zjistit a napravit problém.
POZNÁMKA
Dojde-li k chybě při přenosu, vytvoří se zpráva o výsledku odeslání/přijetí.
Zkontrolujte kód chyby uvedený ve zprávě a vyhledejte podrobnější popis:
Seznam kódů chyb (strana 6-5)
Pro tisk protokolu odesílání/příjmu:
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
Kódy chyb můžete zjistit také pomocí zprávy o činnosti
Viz Anglický návod k obsluze faxu.
Hlášení
Kontrolní bod
Nápravné opatření
Referenční
strana
Chyba zařízení.
―
Došlo k interní chybě. Poznamenejte si
kód chyby zobrazený na obrazovce a
kontaktujte servisního zástupce.
―
Kapacita úloh plán. odeslání je
překročena.
―
Počet úloh překročil omezení nastavené
pro zpožděný přenos. Zvolte [Konec].
Úloha byla zrušena.
Počkejte, dokud se zpožděný přenos
neprovede, nebo přenos zrušte a spusťte
úlohu znovu.
―
Limit schránky byl překročen.
Je na obrazovce zobrazena
zpráva [Konec]?
Vybraná schránka je plná a další ukládání
není možné; úloha byla zrušena. Zvolte
[Konec]. Zkuste úlohu spustit znovu po
vytištění nebo vymazání dat ze schránky.
―
Omezení účtování úloh bylo
překročeno.
Nebyl překročen přijatelný počet
operací tisku omezený
účtováním úloh?
Počet tisků překročil přijatelný počet
omezený účtováním úloh. Již nelze
tisknout. Tato úloha je zrušena. Zvolte
[Konec].
Podrobnější
informace viz
Návod k
obsluze
zařízení.
Přidejte následující papír do
zásobníku #.
Odpovídá vybraný formát papíru
formátu papíru vloženému do
zvoleného zdroje papíru?
Chcete-li pokračovat v tisku, zvolte
tlačítko [Pokračovat].
Chcete-li úlohu zrušit, stiskněte tlačítko
[Zrušit].
―
Nedošel v daném zásobníku
papír?
Vložte papír.
Vyberte jiný zdroj papíru zvolením tlačítka
[Výběr papíru]. Chcete-li tisknout na
papír z aktuálně vybraného zdroje papíru,
zvolte tlačítko [Pokračovat].
―
Telefon je vyvěšený.
―
Položte sluchátko.
―
Úlohu nelze provést.
―
Tato úloha je zrušena, protože je
omezena autorizací uživatele nebo
účtováním úloh. Zvolte [Konec].
―
6-4
Odstraňování problémů > Seznam kódů chyb
Seznam kódů chyb
Dojde-li k chybě při přenosu, zaznamená se do zprávy o výsledku odeslání/příjmu a zprávy o činnosti jeden z
následujících kódů chyb.
POZNÁMKA
V kódu chyby se objeví "U"nebo "E" podle nastavení rychlosti komunikace.
Kód chyby
Možná příčina/opatření
Zařízení je
zaneprázdněno
Nepodařilo se navázat spojení s příjemcem ani po nastaveném počtu opakovaných vytáčení.
Odešlete fax znovu.
ZRUŠENO
Přenos byl zrušen akcí pro zrušení přenosu.
Příjem byl zrušen akcí pro zrušení příjmu.
U00300
V zařízení příjemce došel papír. Zkonzultujte s příjemcem.
U00430 - U00462
Příjem byl zrušen kvůli nesrovnalostem v nastavení komunikace s odesílajícím zařízením, přestože
spojení bylo navázáno.
U00601 - U00690
Komunikace byla zastavena kvůli selhání zařízení. Odešlete nebo přijměte fax znovu.
U00700
Komunikace byla zastavena kvůli selhání na straně odesílajícího nebo přijímajícího zařízení.
U00800 - U00811
Stránka(y) odeslána(y) špatně. Odešlete fax znovu.
Pokud problémy přetrvávají, snižte rychlost spuštění přenosu a odešlete fax znovu.
POZNÁMKA
Pokud k takovýmto chybám v komunikaci dochází často, změňte výchozí nastavení rychlosti spuštění
přenosu v systémové nabídce.
U00900 - U00910
Stránka(y) přijata(y) špatně. Požádejte odesílatele o opětovné zaslání.
POZNÁMKA
Pokud k takovýmto chybám v komunikaci dochází často, změňte výchozí nastavení rychlosti spuštění
příjmu v systémové nabídce.
U01000 - U01097
Během přenosu došlo k chybě v komunikaci. Odešlete fax znovu.
Pokud problémy přetrvávají, snižte rychlost spuštění přenosu a odešlete fax znovu.
POZNÁMKA
Pokud k takovýmto chybám v komunikaci dochází často, změňte výchozí nastavení rychlosti spuštění
přenosu v systémové nabídce.
U01100 - U01196
Během příjmu došlo k chybě v komunikaci. Požádejte odesílatele o opětovné zaslání.
POZNÁMKA
Pokud k takovýmto chybám v komunikaci dochází často, změňte výchozí nastavení rychlosti spuštění
příjmu v systémové nabídce.
U01400
Nepodařilo se navázat komunikaci s odesílajícím nebo přijímajícím zařízením, protože vytáčení
nastavené pro tónovou linku bylo použito pro pulzní linku.
U01500
Během vysokorychlostního přenosu došlo k chybě v komunikaci. Odešlete fax znovu.
Pokud problémy přetrvávají, snižte rychlost spuštění přenosu a odešlete fax znovu.
POZNÁMKA
Pokud k takovýmto chybám v komunikaci dochází často, změňte výchozí nastavení rychlosti spuštění
přenosu v systémové nabídce.
U01600
Během vysokorychlostního příjmu došlo k chybě v komunikaci. Požádejte odesílatele o opětovné
zaslání s nižší rychlostí přenosu.
POZNÁMKA
Pokud k takovýmto chybám v komunikaci dochází často, změňte výchozí nastavení rychlosti spuštění
příjmu v systémové nabídce.
6-5
Odstraňování problémů > Seznam kódů chyb
Kód chyby
U01700 - U01720
Možná příčina/opatření
Během vysokorychlostního přenosu došlo k chybě v komunikaci. Odešlete fax znovu.
Pokud problémy přetrvávají, snižte rychlost spuštění přenosu a odešlete fax znovu.
POZNÁMKA
Pokud k takovýmto chybám v komunikaci dochází často, změňte výchozí nastavení rychlosti spuštění
přenosu v systémové nabídce.
U01721
Během vysokorychlostního přenosu došlo k chybě v komunikaci. Nastavená rychlost přenosu patrně
není vhodná pro přijímající zařízení.
Snižte rychlost přenosu a odešlete dokument znovu.
U01800 - U01820
Během vysokorychlostního příjmu došlo k chybě v komunikaci. Požádejte odesílajícího o opětovné
zaslání s nižší rychlostí přenosu, nebo aby snížil rychlost spuštění příjmu v systémové nabídce.
U01821
Během vysokorychlostního příjmu došlo k chybě v komunikaci. Nastavená rychlost přenosu patrně
není pro toto zařízení dostupná. Požádejte odesílajícího o opětovné zaslání s nižší rychlostí přenosu,
nebo aby snížil rychlost spuštění příjmu v systémové nabídce.
U03000
Během vyžádaného příjmu nebylo možné přijmout fax, protože do zařízení druhé strany nebyly
vloženy žádné dokumenty k odeslání. Zkonzultujte s druhou stranou.
U03200
Byl proveden pokus o příjem přes nástěnku pomocí podadresy, zatímco zařízení druhé strany je
model naší značky, ale zadaná schránka podadresy neobsahovala žádná data. Zkonzultujte s druhou
stranou.
U03300
Došlo k chybě kvůli jedné ze dvou níže uvedených příčin.
Zkonzultujte s druhou stranou.
1 Zařízení druhé strany je model naší značky a omezení přenosu byla nastavena druhou stranou
během dotazu na příjem faxu. Komunikace byla přerušena, protože heslo nebylo platné.
2 Zařízení druhé strany je model naší značky a omezení přenosu byla nastavena druhou stranou
během dotazu na příjem faxu přes nástěnku pomocí podadresy.
Komunikace byla přerušena, protože heslo nebylo platné.
U03400
Vyžádaný příjem byl přerušen, protože heslo zadané druhou stranou neodpovídalo ID místního faxu
na přijímajícím zařízení. Zkonzultujte s druhou stranou.
U03500
Byl proveden pokus o příjem přes nástěnku pomocí podadresy a zařízení druhé strany je model této
značky, ale zadaná schránka podadresy nebyla zaregistrována v zařízení druhé strany.
Zkonzultujte s příjemcem.
U03600
Zařízení druhé strany je model naší značky a příjem přes nástěnku pomocí podadresy byl přerušen,
protože zadané heslo podadresy nebylo správné. Zkonzultujte s druhou stranou.
U03700
Byl proveden pokus o příjem přes nástěnku pomocí podadresy, ale zařízení druhé strany buď nemá
funkci pro komunikaci přes nástěnku pomocí podadresy, nebo nebyly v žádné ze schránek pro přenos
dokumentů (schránek podadres) žádné originály.
U04000
Zadaná schránka podadresy není zaregistrována v přijímajícím zařízení naší značky nebo podadresa
neodpovídá.
U04100
Přijímající zařízení není vybaveno funkcí pro schránku podadresy nebo podadresa neodpovídá.
U04200
Šifrovaný přenos byl zrušen, protože zvolená schránka není zaregistrována.
U04300
Šifrovaný přenos byl zrušen, protože přijímající fax není vybaven funkcí pro šifrovanou komunikaci.
U04400
Šifrovaný přenos byl zrušen, protože šifrovací klíč neodpovídá.
U04500
Šifrovaný příjem byl zrušen, protože šifrovací klíč neodpovídá.
U05100
Přenos byl zrušen, protože požadavky na komunikaci nejsou splněny kvůli omezení přenosu
nastavenému na tomto zařízení. Zkonzultujte s příjemcem.
U05200
Přenos byl zrušen, protože požadavky na komunikaci nejsou splněny kvůli omezení příjmu
nastavenému na tomto zařízení.
U05300
Příjem byl odmítnut příjemcem, protože požadavky na komunikaci nejsou splněny kvůli omezení
příjmu nastavenému na přijímajícím zařízení. Zkonzultujte s příjemcem.
6-6
Odstraňování problémů > Seznam kódů chyb
Kód chyby
Možná příčina/opatření
U14000
Příjem do schránky podadresy byl zastaven, protože v paměti tohoto zařízení není volné místo.
Uvolněte místo v paměti přesunem uložených dat nebo zrušte příjem do schránky podadresy.
U14100
Odesílání do schránky podadresy tohoto zařízení nebo zařízení příjemce s modelem naší značky bylo
pozastaveno, protože v paměti zařízení příjemce není dostatek místa. Zkonzultujte s příjemcem.
U19000
Příjem přes paměť byl zastaven, protože v paměti tohoto zařízení není volné místo. Uvolněte místo v
paměti přesunem uložených dat a požádejte odesílatele o opětovné zaslání.
U19100
Příjem přes paměť byl zastaven, protože v paměti přijímajícího zařízení není volné místo. Zkonzultujte
s příjemcem.
U19300
Přenos byl zastaven kvůli chybě v datech, ke které došlo při přenosu. Odešlete fax znovu.
6-7
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Jestliže se vyskytne problém, zkontrolujte nejprve následující. Pokud problém přetrvává, obraťte se na vašeho prodejce
nebo na zástupce servisu.
Příznak
Dokument nelze odeslat.
Kontrolní bod
Nápravné opatření
Referenční
strana
Je modulární kabel správně
připojen?
Připojte správně modulární kabel.
―
Zobrazuje se Chyba odesílání?
Napravte příčinu chyby a odešlete
dokument znovu.
6-5
Je aktivováno omezení přenosu?
Zrušte omezení přenosu.
―
Používáte IP telefonní linku?
Chybu v komunikaci můžete dočasně
vymazat změnou nastavení rychlosti
spuštění přenosu [TX Start Speed].
―
Nelze provést šifrovanou
komunikaci.
Jsou u odesílatele i příjemce
provedena správná nastavení?
Zkontrolujte zaregistrovaná nastavení u
odesílatele i u příjemce.
―
Nelze použít funkci přepnutí
na dálku.
Používá se pulzní linka?
Některé telefony mohou vysílat tónové
signály pomocí tlačítek. Nahlédněte do
návodu k obsluze vašeho telefonního
přístroje.
―
Je číslo pro přepnutí na dálku
správné?
Zkontrolujte zaregistrované nastavení
(výchozí nastavení: 55)
―
Po přijetí faxu se nic
nevytiskne.
Je aktivována paměť pro
přeposílání?
Zkontrolujte cíl předání.
―
Nelze přijmout dokument.
Je modulární kabel správně
připojen?
Připojte správně modulární kabel.
―
Zobrazuje se Chyba
komunikace?
Napravte příčinu chyby a požádejte
odesílatele o opětovné zaslání.
6-5
Používáte IP telefonní linku?
Chybu v komunikaci můžete dočasně
vymazat změnou nastavení rychlosti
spuštění příjmu [RX Start Speed].
―
Je aktivováno omezení příjmu?
Zrušte omezení příjmu.
―
Nelze provést příjem do paměti
Je v paměti volné místo?
Přijměte dokument, až bude v paměti
místo, nebo místo v paměti uvolněte.
―
Nelze provést přenos pomocí
podadresy.
Je faxové zařízení příjemce
vybaveno funkcí pro přenos
pomocí podadresy?
Přenos pomocí podadresy nelze provést,
pokud faxové zařízení příjemce nemá
podobnou funkci pro přenos pomocí
podadresy.
―
Je zadaná podadresa a heslo
podadresy stejné jako podadresa
a heslo podadresy
zaregistrované ve faxovém
zařízení příjemce?
Jestliže je vaše nastavení správné,
zkontrolujte je i u příjemce. Toto zařízení
nepoužívá pro příjem heslo podadresy.
―
Je v paměti faxového zařízení
příjemce volné místo?
Zkonzultujte s příjemcem.
―
Je předávání přes paměť
nastaveno na [Zapnuto]?
Zkontrolujte nastavení předávání přes
paměť.
―
Nelze provést předání přes
paměť.
6-8
Odstraňování problémů > Odstraňování problémů
Příznak
Nelze provést předání přes
paměť pomocí podadresy.
Kontrolní bod
Nápravné opatření
Referenční
strana
Je faxové zařízení příjemce
vybaveno funkcí pro přenos
pomocí podadresy?
Přenos pomocí podadresy nelze provést,
pokud faxové zařízení příjemce nemá
podobnou funkci pro přenos pomocí
podadresy.
―
Je zadaná podadresa stejná jako
podadresa zaregistrovaná ve
faxovém zařízení příjemce?
Jestliže je vaše nastavení správné,
zkontrolujte je i u příjemce. Toto zařízení
nepoužívá pro příjem heslo podadresy.
―
Nelze provést výstup ze
schránky podadresy.
Je nastaveno heslo schránky?
Zadejte správné heslo schránky.
―
Nelze použít vyžádaný příjem.
Je vyžádaný přenos na
odesílajícím zařízení prováděn
správně?
Zkonzultujte s příjemcem.
―
Nelze použít komunikaci přes
nástěnku pomocí podadresy.
Má faxové zařízení druhé strany
podobnou funkci pro komunikaci
přes nástěnku pomocí
podadresy?
Nemá-li faxové zařízení druhé strany
podobnou funkci pro komunikaci přes
nástěnku pomocí podadresy, nemůže
přes nástěnku pomocí podadresy přijímat
faxy. Zkonzultujte s příjemcem.
―
Je podadresa a heslo podadresy
zadáno správně?
Jestliže je vaše nastavení správné,
zkontrolujte je i u příjemce.
―
6-9
Odstraňování problémů > Časté dotazy
Časté dotazy
Následují časté dokazy, které přicházejí po zakoupení tohoto výrobku.
Dotaz
Odpověď
1
Při odesílání faxů chci připojit razítko o dokončení.
Tento produkt nedisponuje funkcí pro razítko o
dokončení.
2
Chci odesílat a přijímat faxy v barvě.
Faxové obrázky jsou odesílány a přijímány pouze v
černobílé.
6-10
7
Dodatek
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Způsob zadávání znaků ..................................................................................................................................... 7-2
Technické údaje ................................................................................................................................................. 7-3
Mapa nabídky .................................................................................................................................................... 7-5
7-1
Dodatek > Způsob zadávání znaků
Způsob zadávání znaků
Chcete-li vložit znaky jména, použijte klávesnici na dotykovém panelu podle níže uvedených pokynů.
POZNÁMKA
Dostupná jsou rozvržení kláves QWERTY, QWERTZ a AZERTY, stejná jako u počítačové klávesnice. Změňte
rozložení dle potřeby. Informace ohledně změny rozvržení naleznete v dokumentu:
Návod k obsluze zařízení
Jako příklad je zde použito rozložení QWERTY. Pomocí stejných kroků můžete vybrat jiné rozložení.
Obrazovky zadání
Obrazovka zadání malých písmen
12 11 10
1
8
9
PĜidat - Název
Vstup:
Limit:
Abc
AÁB
3
32
A/a
Odstr
2
Č.
7
6
Zrušit
< ZpČt
3
4
Další >
5
Okno/tlačítko
Popis
1
Displej
Zobrazuje vkládané znaky.
2
Klávesnice
Zvolíte znak, který chcete vložit.
3
[Zrušit]
Zvolíte zrušení vložených znaků a vrátíte se na obrazovku do
předchozího stavu.
4
[< Zpět]
Zvolíte návrat na předchozí obrazovku.
5
[OK] / [Další >]
Zvolením dojde k uložení zadaných znaků a k přesunu na
následující obrazovku.
6
Klávesa Enter
Zvolením zadáte nový řádek.
7
Mezerník
Zvolením vložíte mezeru.
8
Klávesa Odstr.
Zvolením vymažete znak vlevo od kurzoru.
9
Zobrazení [Vstup] /
[Limit]
Zobrazí se maximální počet znaků a počet zadaných znaků.
10
Kurzorové klávesy
Zvolením pohybujete kurzorem na displeji.
11
[A/a] / [a/A]
Zvolením přepnete mezi psaním velkých písmen a malých písmen.
12
[ABC] / [Symbol]
Vyberte znaky, které budou zadány. Pro zadání symbolů nebo
znaků zvolte [Symbol].
7-2
Dodatek > Technické údaje
Technické údaje
DŮLEŽITÉ
Tyto technické údaje mohou být bez upozornění změněny.
Funkce faxu
Položka
Popis
Kompatibilita
G3
Komunikační linka
Účastnická telefonní linka
Doba odeslání faxu
Méně než 3 sekundy (33600 b/s, JBIG, graf ITU-T A4-R #1)
Rychlost přenosu
33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/
7200/4800/2400 bps
Schéma kódování
JBIG/MMR/MR/MH
Oprava chyby
ECM
Velikost předlohy
Max. šířka: 216 mm, Max. délka: 915 mm
Automatické podávání dokumentů
Max. 100 listů (s podavačem dokumentů)
Rozlišení
Skenování:
200 x 100 dpi Normální (8 bodů/mm × 3,85 čar/mm)
200 x 200 dpi Jemné (8 bodů/mm × 7,7 čar/mm)
200 x 400 dpi Super (Velmi jemné) (8 bodů/mm × 15,4 čar/mm)
400 x 400 dpi Ultra (Extra jemné) (16 bodů/mm × 15,4 čar/mm)
Tisk:
600 × 600 dpi
Odstíny
256 odstínů (chybová difúze)
Tlačítko rychlé volby
100 tlačítek
Přenos na více stanic
Max. 100 cílů
Náhradní příjem do paměti
256 listů nebo více (s použitím ITU-T A4 #1)
Kapacita paměti pro obrazy
3,5 MB (standardní) (pro faxový přenos a příjem)
Výstup zprávy
Zpráva o výsledku odeslání, zpráva o výsledku příjmu, zpráva o činnosti,
stavová stránka
7-3
Dodatek > Technické údaje
Funkce síťového faxu
Položka
Popis
Hardware
Počítač kompatibilní s IBM PC-AT
Rozhraní
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Operační systém
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2,
Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Rozlišení odesílání
Extra vysoké (400 × 400dpi), Vysoké (200 × 200dpi),
Běžné (100 × 200dpi)
Formát dokumentu
Letter, Legal, Statement, A4, A5, Folio, B5(JIS)
Odložené odeslání faxu
Podle nastavení v ovladači síťového faxu (možno nastavit v rozestupech
po 1 minutě během následujících 24 hodin)
Přenos a tisk
Je k dispozici faxový přenos a tisknutí ze zařízení.
Vícenásobný přenos
Až do 100 cílů
Účtování úloh
Je-li v zařízení ZAPNUTO Přihlašování uživatele, je třeba zadat
přihlašovací jméno a heslo v ovladači síťového faxu.
Je-li v zařízení ZAPNUTO Účtování úloh, je třeba zadat ID účtu v
ovladači síťového faxu.
Úvodní stránka
Pomocí ovladače síťového faxu lze vybrat formát, nebo můžete vytvořit
šablonu.
7-4
Dodatek > Mapa nabídky
Mapa nabídky
PřidatCíl (strana 3-7)
Adresář (strana 3-9)
Fax
Externí adresář (viz Embedded Web Server RX User Guide)
Tl. rychlé volby (strana 3-10)
Funkce
Tichý režim (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Velikost předlohy (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Orientace originálu (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Oboustranný tisk (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Rozlišení odeslání faxu (viz Anglický návod k obsluze
faxu.)
Sytost (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Původní obraz (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Průběžné skenování (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Zadání názvu souboru (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Dlouhý originál (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Zpráva o dokončení úlohy (viz Anglický návod k obsluze
faxu.)
Opožděné odeslání faxu (viz Anglický návod k obsluze
faxu.)
Přímé odeslání faxu (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Vyžádaný příjem faxu (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Zpráva Fax TX (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Přid/Upr. Zkratka (viz Návod k obsluze zařízení)
Pole Podadresa (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Pole Podadresa
Schránka pro dotazování (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Schr. na dot.
Schránka příjmu paměti faxu (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Schránka pĜíjmu
pamČti faxu
7-5
Dodatek > Mapa nabídky
Stav tisk. úlohy (viz Návod k obsluze zařízení)
Stav odes. úlohy (viz Návod k obsluze zařízení)
Stav ulož. úlohy (viz Návod k obsluze zařízení)
Naplánovaná úloha (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Stav/
Zrušit úlohu
Tisk deníku úloh (viz Návod k obsluze zařízení)
Odsl. deník úloh (viz Návod k obsluze zařízení)
Prot. ulož. úl. (viz Návod k obsluze zařízení)
Seznam úloh faxu
Log odesíl.faxů (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Log přích.faxů (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Zpráva o odch.fax. (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Zpráva o přích.fax. (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Skener (viz Návod k obsluze zařízení)
Tiskárna (viz Návod k obsluze zařízení)
Schránka příjmu paměti faxu (viz Návod k obsluze zařízení)
FAX
Vyp. linky (strana 3-5)
Ruční příjem (strana 4-4)
Stav toneru (viz Návod k obsluze zařízení)
Stav papíru (viz Návod k obsluze zařízení)
Jednotka USB (viz Návod k obsluze zařízení)
USB klávesnice (viz Návod k obsluze zařízení)
Klávesnice Bluetooth (viz Návod k obsluze zařízení)
Sešití (viz Návod k obsluze zařízení)
Stav připojení sítě (viz Návod k obsluze zařízení)
Možnosti stavu připojení sítě (viz Návod k obsluze zařízení)
Wi-Fi Direct (viz Návod k obsluze zařízení)
Bezdrátová síť (viz Návod k obsluze zařízení)
Wi-Fi (viz Návod k obsluze zařízení)
SSD (viz Návod k obsluzezařízení)
Pevný disk (viz Návod k obsluze zařízení)
Systémová
nabídka
Průvodce rychlým
nastavením
Žádný (strana 2-9)
Nastavení papíru (viz Návod k obsluze zařízení)
Nastavení spořiče energie (viz Návod k obsluze zařízení)
Nastavení sítě (viz Návod k obsluzezařízení)
7-6
Dodatek > Mapa nabídky
Jazyk (viz Návod k obsluze zařízení)
Zpráva (viz Anglický
návod k obsluze faxu.)
Tisk zprávy (viz
Anglický návod k
obsluze faxu.)
Stavová stránka (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Seznam písem (viz Návod k obsluze zařízení)
Stav sítě (viz Návod k obsluze zařízení)
Stav služby (viz Návod k obsluze zařízení)
Zpráva účtování (viz Návod k obsluze zařízení)
SeznamSchráPodadres (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
FAX Seznam (index) (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Fax Seznam (Č.) (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Zpráva o odch.fax. (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Zpráva o přích.fax. (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Volitelný stav sítě (viz Návod k obsluze zařízení)
Zpráva o vyčištění dat (viz Návod k obsluze zařízení)
Nastavení zprávy
správce (viz Anglický
návod k obsluze faxu.)
Nast. zprávy o
výsledcích
Zpráva o odch.fax. (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Zpráva o přích.fax. (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Zpráva o výsl. odesílání
E-mail/složka (viz Návod k obsluze zařízení)
Fax (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Připojit obrázek síťového faxu (viz Anglický návod
k obsluze faxu.)
Zrušeno před Odesláním (viz Anglický návod k
obsluze faxu.)
Formát příjemce (viz Anglický návod k obsluze
faxu.)
Zpráva o výsl. příjmu
Fax (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Typ zprávy o výsl. příjmu (viz Anglický návod k
obsluze faxu.)
Nast. zprávy o dok. úlohy (viz Návod k obsluze zařízení)
Odeslat hist. protokolu (viz Návod k obsluze zařízení)
Počítadlo (viz Návod k obsluze zařízení)
Vlastnost uživatele (viz Návod k obsluze zařízení)
Nastavení kazety/
víceúčelového
zásobníku
Zásobník 1 (až 5) (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Univerzální zásobník (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Společná nastavení
Vých. obrazovka (viz Návod k obsluze zařízení)
Zvuk (viz Anglický
návod k obsluze faxu.)
Bzučák (viz Návod k obsluze zařízení)
Hlasitost repr. faxu (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Hlasitost monitoru faxu (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Originální nastavení (viz Návod k obsluze zařízení)
Nastavení papíru (viz Návod k obsluze zařízení)
7-7
Dodatek > Mapa nabídky
Společná nastavení
Vých. nast. funkce
Rozlišení odeslání faxu (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Průběžné skenování (fax) (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Přednast. Limit (viz Návod k obsluze zařízení)
Zpracování chyb (viz Návod k obsluze zařízení)
Měření (viz Návod k obsluze zařízení)
Upozornění - dochází toner (viz Návod k obsluze zařízení)
Rozvržení klávesnice (viz Návod k obsluze zařízení)
Typ volitelné klávesnice (viz Návod k obsluze zařízení)
Vyrovnat dokumenty podle úlohy. (viz Návod k obsluze zařízení)
Odsadit 1str. Dokumenty (viz Návod k obsluze zařízení)
Zobrazit stav/Záznam
Zobrazit záznam faxů (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Dálkový tisk (viz Návod k obsluze zařízení)
Přiřazení funkčních kláves (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Zobrazit zprávu o vypnutí (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Zpráva o tisku banneru (viz Návod k obsluze zařízení)
Domů (viz Návod k obsluzezařízení)
Kopírovat (viz Návod k obsluze zařízení)
Odeslat (viz Návod k obsluze zařízení)
Schránka dokumentů
Vlastní schránka (viz Návod k obsluzezařízení)
Pole Podadresa (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Schránka úlohy (viz Návod k obsluze zařízení)
Schránka pro dotazování (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Schránka příjmu paměti faxu (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
7-8
Dodatek > Mapa nabídky
Fax (viz Anglický návod
k obsluze faxu.)
Odes/příjem spol
(viz Anglický návod k
obsluze faxu.)
Přenos
(viz Anglický návod k
obsluze faxu.)
Registrace šifr. klíče (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Dálková diagnostika faxu (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Název místního faxu (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
ID místního faxu (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Číslo míst.faxu (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
TTI (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Použití názvu účtu (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Režim vytáčení (pouze palcová verze) (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Počet opakování (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
ECM TX (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Rychlost spuštění přenosu (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
PrůbSkenZeSkla (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Příjem (viz Anglický
návod k obsluze faxu.)
Typ média (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Datum a čas přijmu (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
OboustrannýTisk (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Tisk 2 v 1 (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Dávkový tisk (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Vyzv. (norm.) (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Zvoní (záznamník) (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Vyzv. (Fax/Tel) (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Režim příjmu (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Vzdál. SW vytáč. (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Šifrovaný příjem (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
ECM RX (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
RX Start Speed (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Omezení odeslání a příjmu (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Nastavení předávání (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Zadání nového cíle (Fax) (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Aplikace (viz Návod k obsluze zařízení)
Internet (viz Návod k obsluze zařízení)
Adresář/rychlá volba
Adresář (strana 3-9)
Tl. rychlé volby (strana 3-10)
Výchozí nast. adresáře
Třídit (viz Návod k obsluze zařízení)
Adresář (viz Návod k obsluze zařízení)
Upravit omezení (viz Návod k obsluze zařízení)
Seznam tisku (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Přihl. jméno/Účtování úloh (viz Návod k obsluze zařízení)
Tiskárna (viz Návod k obsluze zařízení)
7-9
Dodatek > Mapa nabídky
Systém/Síť (viz Návod k obsluze zařízení)
Datum/Čas/Spořič
energie
Datum a čas (strana 2-11)
Formát data (viz Návod k obsluze zařízení)
Časové pásmo (strana 2-11)
Aut.reset panelu (viz Návod k obsluze zařízení)
Časovač resetu panelu (viz Návod k obsluze zařízení)
Čas.nízké spotř. (viz Návod k obsluze zařízení)
Úroveň spánku (modely mimo Evropu) (viz Návod k obsluze zařízení)
Pravidla spánku (pouze pro Evropu)
Časovač spánku (viz Návod k obsluze zařízení)
Úrov. obnovy spořiče energ. (viz Návod k obsluze zařízení)
Nastavení týdenního časovače (viz Návod k obsluze zařízení)
Nast. aut. vypn. (viz Návod k obsluze zařízení)
Časovač vypn. (viz Návod k obsluze zařízení)
Autom. vymazání chyby (viz Návod k obsluze zařízení)
Časovač vymazání chyby (viz Návod k obsluze zařízení)
Nevyužitý čas (viz Anglický návod k obsluze faxu.)
Časový limit Ping (viz Návod k obsluze zařízení)
Úpravy / Údržba (viz Návod k obsluze zařízení)
7-10
Rejstřík
A
Adresář 3-9
Vyhledávání 3-9
Výběr cíle 3-9
Automatické přepnutí faxu/telefonu při příjmu 5-2
Automatické přepnutí faxu/záznamníku při příjmu 5-4
Automatický příjem faxů 4-2
Č
Čas 2-11
Časté dotazy 6-10
Číslo místního faxu 2-9
D
Datum 2-11
Datum/čas manuálního příjmu 4-6
Datum/čas příjmu 4-6
Dávkový tisk 4-6
Dotykový panel 2-7
F
Funkce přepnutí na dálku 5-8
Použití 5-8
H
Hlasitost tónů
Hlasitost monitoru faxu 2-9
Hlasitost reproduktoru faxu 2-9
Upozornění na dokončení úlohy 2-9
I
ID místního faxu 2-9
K
Klávesa Enter 2-8
Kontrolky 6-2
Konvence používané v této příručce iv
M
Mapa nabídky 7-5
N
Nastavení PBX 2-12
Název míst. faxu 2-9
Názvy částí a funkce 2-2
Nelze odeslat dokument. 6-8
Nelze provést přenos pomocí podadresy 6-8
Nelze přijmout dokument. 6-8
Nic se nevytiskne 6-8
Opakované vytáčení 3-6
Opatření při vypínání zařízení 6-3
Ovládací panel 2-6
P
Průvodce rychlým nastavením 2-9
Přenos přes paměť 3-2
Příjem do paměti 4-3
R
Režim příjmu 4-2
Ruční odesílání 5-6
Ruční příjem 4-4, 5-7
S
Seznam kódů chyb 6-5
Stav odesílání 3-4
T
Technické údaje 7-3
Telefonní linka 2-9
Tisk 2 v 1 4-6
Tlačítko Quick No. Search 2-8
Tlačítko rychlé volby
Výběr cíle 3-10
Tlačítko rychlého zadání
Výběr cíle 3-10
Typ média - fax 4-7
Typ média pro tiskový výstup 4-7
U
Uživatelské účty
Přihlášení 3-13
Ú
Účtování úloh
Přihlášení 3-14
V
Vícenásobný přenos 3-11
Výběr TTI (Transmit Terminal Identification = identifikace
koncového zařízení pro přenos) 2-9
Z
Zařízení (názvy) 2-2
Záměna priority odeslání 3-4
Zprávy 6-4
Způsob zadávání znaků 7-2
Zrušení přenosu přes paměť
Zrušit 3-5
Zrušit
Zrušení odesílání (Přerušení komunikace) 3-5
Zrušení přenosu přes paměť 3-5
O
Oboustranný tisk 4-6
Obrazovka Domů 2-7
Odstraňování problémů 6-8
Rejstřík-1
TA Triumph-Adler GmbH
Betriebsstätte Norderstedt
Ohechaussee 235
22848 Norderstedt
Germany
201.
2:)*(&60
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement