Triumph-Adler P-6038if MFP Copy system Instrukcja obsługi

Triumph-Adler P-6038if MFP Copy system Instrukcja obsługi
P-6038if MFP
P-6038i MFP
32'5ĉ&=1,.2%6à8*,)$.68
3U]H]UR]SRF]ĊFLHPXĪ\WNRZDQLDXU]ąG]HQLDQDOHĪ\SU]HF]\WDü
QLQLHMV]\3RGUĊF]QLNREVáXJL1DVWĊSQLHQDOHĪ\SU]HFKRZ\ZDü
JRZSREOLĪXXU]ąG]HQLDDE\]DSHZQLüGRQLHJRáDWZ\GRVWĊS
Spis treści
Spis treści ..................................................................................................................................i
Wstęp ...................................................................................................................................... iii
Informacje o Podręczniku obsługi faksu (tym podręczniku) .................................................... iii
Rozdziały w podręczniku ............................................................................................... iii
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku .................................................................. iv
1
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa ..................... 1-1
Powiadomienie ..................................................................................................................... 1-2
Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym podręczniku .................................. 1-2
Informacje o Podręczniku obsługi .............................................................................. 1-3
Informacje prawne ...................................................................................................... 1-3
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ............................................................. 1-3
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE ............................................................. 1-4
Przepisy techniczne dotyczące urządzeń końcowych ............................................... 1-5
Deklaracja zgodności sieciowej ................................................................................. 1-6
Informacja o znakach towarowych ............................................................................. 1-6
2
Przed użyciem faksu ............................................................ 2-1
Nazwy i funkcje części ......................................................................................................... 2-2
Urządzenie ................................................................................................................. 2-2
Panel operacyjny ........................................................................................................ 2-6
Panel dotykowy .......................................................................................................... 2-7
Klawisze Enter oraz Quick No. Search ...................................................................... 2-8
Kreator szybkiej konfiguracji (Konfiguracja faksu) ................................................................ 2-9
Elementy konfiguracji faksu ....................................................................................... 2-9
Procedura konfiguracji faksu .................................................................................... 2-10
Ustawianie daty i godziny ................................................................................................... 2-11
Ustawienie PBX (dotyczy tylko Europy) ............................................................................. 2-12
3
Wysyłanie faksów ................................................................. 3-1
Podstawowa procedura transmisji ........................................................................................ 3-2
Sprawdzanie stanu wysyłania .................................................................................... 3-4
Wysyłanie z wymuszeniem pierwszeństwa ................................................................ 3-4
Anulowanie transmisji ................................................................................................ 3-5
Stosowanie funkcji ponownego wybierania ................................................................ 3-6
Metody wprowadzania miejsca docelowego ........................................................................ 3-7
Wprowadzanie numeru faksu miejsca docelowego za pomocą klawiszy
numerycznych ............................................................................................................ 3-7
Wybieranie odbiorców z książki adresowej ................................................................ 3-9
Wybieranie za pomocą klawiszy szybkiego dostępu ............................................... 3-10
Stosowanie klawisza szybkiego wybierania ............................................................. 3-10
Rozsyłanie ................................................................................................................ 3-11
Logowanie/Wylogowywanie ............................................................................................... 3-13
Logowanie przy włączonym rozliczaniu użytkownika ............................................... 3-13
Logowanie przy włączonym rozliczaniu zadań ........................................................ 3-14
4
Odbiór faksów ...................................................................... 4-1
Automatyczny odbiór faksów ................................................................................................ 4-2
Metoda odbioru .......................................................................................................... 4-2
Sprawdzanie i zmienianie metody odbioru ................................................................. 4-2
Przepływ odbioru ........................................................................................................ 4-3
Anulowanie transmisji (zrywanie komunikacji) ........................................................... 4-3
Odbiór ręczny ....................................................................................................................... 4-4
Przepływ odbioru ........................................................................................................ 4-4
i
Funkcje odbioru faksów ........................................................................................................ 4-5
Ustawienia odbioru faksów ................................................................................................... 4-6
Druk dwustronny ........................................................................................................ 4-6
Druk 2 w 1 .................................................................................................................. 4-6
Druk. ciągłe ................................................................................................................ 4-6
Data/godzina odbioru ................................................................................................. 4-6
Rodzaj nośnika wydruku ............................................................................................ 4-7
5
Korzystanie z przydatnych funkcji faksu ............................. 5-1
Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego ........................................................... 5-2
Automatyczne włączanie faksu lub telefonu .............................................................. 5-2
Automatyczne włączanie faksu lub automatycznej sekretarki ................................... 5-4
Wysyłanie ręczne ....................................................................................................... 5-6
Odbiór ręczny ............................................................................................................. 5-7
Funkcja zdalnego przełączania .................................................................................. 5-8
6
Rozwiązywanie problemów .................................................. 6-1
Funkcjonowanie wskaźników podczas operacji wysyłania/odbioru ...................................... 6-2
Reagowanie na miganie wskaźnika Attention ...................................................................... 6-2
Środki ostrożności związane z wyłączaniem zasilania ......................................................... 6-3
Komunikaty ........................................................................................................................... 6-4
Lista kodów błędów .............................................................................................................. 6-5
Rozwiązywanie problemów .................................................................................................. 6-8
Często zadawane pytania .................................................................................................. 6-10
7
Dodatek ................................................................................ 7-1
Sposób wpisywania znaków ................................................................................................. 7-2
Ekrany wpisywania ..................................................................................................... 7-2
Dane techniczne ................................................................................................................... 7-3
Mapa menu .......................................................................................................................... 7-5
Indeks ...........................................................................................................................Indeks-1
ii
Wstęp
Niniejszy podręcznik obsługi został opracowany po to, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,
przeprowadzać rutynową konserwację i rozwiązywać podstawowe problemy, gdy zajdzie taka konieczność. W ten
sposób można utrzymać urządzenie w dobrym stanie.
Przed rozpoczęciem korzystania z faksu należy przeczytać ten podręcznik. Podręcznik należy przechowywać w pobliżu
faksu, aby mieć do niego łatwy dostęp.
Informacje o Podręczniku obsługi faksu (tym
podręczniku)
Rozdziały w podręczniku
Niniejszy podręcznik obsługi zawiera następujące rozdziały.
Rozdział
Spis treści
1
Informacje prawne i zasady
bezpieczeństwa
W tym rozdziale zawarto zasady bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia
oraz informacje o znakach towarowych.
2
Przed użyciem faksu
Zawiera nazwy części urządzenia i kreatora szybkiej konfiguracji.
3
Wysyłanie faksów
Zawiera opis ogólnych metod wysyłania faksów i funkcji przesyłania.
4
Odbiór faksów
Zawiera opis ogólnych metod odbierania faksów i funkcji odbierania.
5
Korzystanie z przydatnych funkcji
faksu
Zawiera opis przydatnych funkcji faksu, takich jak przechowywanie faksów otrzymanych
w skrzynce dokumentów w pamięci, przekazywanie faksów otrzymanych i odpytywanie
(funkcja umożliwiająca odbiorcy wykonywanie połączeń i inicjowanie odbioru faksu).
6
Rozwiązywanie problemów
Zawiera instrukcje dotyczące reagowania na wyświetlane błędy i rozwiązywania
problemów.
7
Dodatek
Wyjaśnia, jak wprowadzać znaki oraz podaje dane techniczne faksu.
iii
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku
W poniższym przykładzie użyto programu Adobe Reader X.
Kliknij pozycję spisu treści, aby
przeskoczyć do odpowiedniej strony
podręcznika.
Kliknij ten przycisk, aby przejść do poprzednio wyświetlanej
strony. Umożliwia to wygodne przełączanie na stronę, która
była wyświetlana przed przeskoczeniem do bieżącej strony.
WAŻNE
Oznacza wymogi i ograniczenia
dotyczące prawidłowego
korzystania z urządzenia oraz
zapobiegania uszkodzeniom
urządzenia lub mienia.
NOTATKA
Oznacza dodatkowe omówienie
i informacje dotyczące
wykonywanych operacji.
Patrz
Kliknij podkreślony tekst, aby
przeskoczyć do odpowiedniej
strony.
Oznacza, że nieuwaga lub
niestosowanie się do podanych
zaleceń może spowodować
obrażenia lub uszkodzenia
mechaniczne.
NOTATKA
Elementy wyświetlane w oknie dialogowym programu Adobe Reader zależą od sposobu jego wykorzystywania. Jeżeli
ani spis treści, ani narzędzia nie są wyświetlane, patrz pomoc programu Adobe Reader.
Niektóre elementy są oznaczone w tym podręczniku zgodnie z poniższymi oznaczeniami.
Oznaczenie
Opis
[Pogrubienie]
Oznaczenie klawiszy i przycisków.
„Zwykła czcionka”
Oznaczenie komunikatów i ustawień.
iv
Oznaczenia stosowane w procedurach obsługi urządzenia
W tym Podręczniku obsługi procedurę naciskania przycisków panelu dotykowego przedstawiono w następujący sposób:
Rzeczywista procedura
Procedura opisana w tym podręczniku
Klawisz [System Menu/Counter] > [Ustawienia wspólne] >
[Dźwięk]
Wybierz klawisz [System Menu/Counter]

Wybierz [
]

Wybierz [Ustawienia wspólne]

Wybierz [Dźwięk]
v
1
Informacje prawne
i zasady
bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z tymi informacjami. Ten rozdział zawiera informacje
dotyczące następujących zagadnień:
Powiadomienie ................................................................................................................................................... 1-2
Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym podręczniku ................................................................
Informacje o Podręczniku obsługi ............................................................................................................
Informacje prawne ...................................................................................................................................
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ...........................................................................................
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE ...........................................................................................
Przepisy techniczne dotyczące urządzeń końcowych .............................................................................
Deklaracja zgodności sieciowej ...............................................................................................................
Informacja o znakach towarowych ...........................................................................................................
1-1
1-2
1-3
1-3
1-3
1-4
1-5
1-6
1-6
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Powiadomienie
Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym podręczniku
Rozdziały tego podręcznika oraz części faksu oznaczone symbolami zawierają ostrzeżenia dotyczące zabezpieczeń,
które mają chronić użytkownika, inne osoby i znajdujące się w otoczeniu obiekty oraz zapewniać prawidłowe i
bezpieczne użytkowanie urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń
może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.
PRZESTROGA: Oznacza, ze nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń
może spowodować obrażenia lub uszkodzenia mechaniczne.
Symbole
Symbol wskazuje, że powiązany rozdział zawiera ostrzeżenia dotyczące zabezpieczeń. Wewnątrz symbolu podano
określony rodzaj uwagi.
... [Ostrzeżenie ogólne]
... [Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze]
Symbol
wskazuje, że powiązana część zawiera informacje dotyczące zabronionych działań. Rodzaje zabronionych
czynności są podane wewnątrz symbolu.
... [Ostrzeżenie przed zabronionymi czynnościami]
... [Demontaż zabroniony]
Symbol  oznacza, że dana sekcja zawiera informacje o czynnościach obowiązkowych. Rodzaje tych czynności są
określone wewnątrz symbolu.
... [Alarm dotyczący czynności obowiązkowej]
... [Wyciągnij wtyczkę z gniazda]
... [Zawsze podłączaj urządzenie do gniazda sieciowego z uziemieniem]
Jeśli ostrzeżenia w niniejszym podręczniku obsługi są nieczytelne lub jeśli brakuje podręcznika, skontaktuj się z
przedstawicielem serwisu w sprawie wymiany podręcznika.
NOTATKA
Ze względu na wprowadzane usprawnienia informacje zawarte w tym podręczniku mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
1-2
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Informacje o Podręczniku obsługi
Niniejszy podręcznik obsługi zawiera informacje dotyczące korzystania z funkcji faksu niniejszego urządzenia. Przed
rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z podręcznikiem obsługi.
Podczas obsługi należy korzystać z podręcznika obsługi urządzenia w celu uzyskania informacji na tematy wymienione
poniżej.
Otoczenie
Ostrzeżenia dotyczące obsługi
Ładowanie papieru
Wymiana pojemnika z tonerem
Wymiana pojemnika na zużyty toner
Czyszczenie
Usuwanie awarii
Reagowanie na komunikaty o błędach
Usuwanie zaciętego papieru
Informacje prawne
PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ODBIERANYCH
DOKUMENTÓW, JEŚLI POWSTAŁA ONA W WYNIKU USZKODZEŃ SYSTEMU FAKSU, USTEREK,
NIEPRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI LUB DZIAŁANIA CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH, TAKICH JAK PRZERWY W
DOSTAWIE ENERGII. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ STRAT EKONOMICZNYCH LUB UTRATY ZYSKÓW,
SPOWODOWANYCH NIEWYKORZYSTANIEM MOŻLIWOŚCI NA SKUTEK NIEODEBRANIA POŁĄCZEŃ LUB
NAGRANYCH W ZWIĄZKU Z TYM WIADOMOŚCI.
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Podczas używania sprzętu telefonicznego należy zawsze zachować środki ostrożności, w celu zredukowania ryzyka
pożaru, porażenia elektrycznego, uszkodzenia ciała, włączając poniższe:
PRZESTROGA: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, należy używać jedynie przewodu telefonicznego nr.26 AWG lub
większego zgodnego z UL, lub certyfikowanego CSA.
1 Urządzenia nie należy stosować w pobliżu wody, np. wanny lub umywalki, zlewozmywaka lub zlewu gospodarczego,
w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu.
2 Należy unikać używania telefonu (poza bezprzewodowym) podczas burzy z piorunami. Istnieje niewielkie ryzyko
porażenia elektrycznego spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym.
3 Nie należy zgłaszać wycieku gazu, korzystając z telefonu w pobliżu źródła wycieku.
4 Należy stosować wyłącznie przewód zasilania i akumulatory określone w niniejszym podręczniku. Nie należy
umieszczać akumulatorów w ogniu, ponieważ mogą eksplodować. Należy sprawdzić przepisy lokalne dotyczące
instrukcji usuwania takich elementów.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
1-3
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE
Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire les risques
d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes:
1 Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à
laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2 Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un
risque de choc électrique causé par la foudre.
3 Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite.
4 Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles dans le
feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination des piles.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
1-4
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Przepisy techniczne dotyczące urządzeń końcowych
Urządzenie końcowe (TE); TBR 21
Wymagania przyłączeniowe dotyczące zatwierdzania na obszarze Europy podłączania urządzeń końcowych do
analogowych publicznych komutowanych sieci telefonicznych (z wyłączeniem urządzeń końcowych wspomagających
usługi telefonii głosowej), w których adresowanie sieci, jeśli jest zapewnione, wykorzystuje wybieranie dwutonowe
wieloczęstotliwościowe (DTMF).
Niniejsze urządzenie końcowe spełnia wymagania następujących norm:
•
TBR21
•
DE 05R00
Narodowa norma
AN dla Niemiec
•
AN 01R00
Norma AN dla Portugalii
•
DE 08R00
Narodowa norma
AN dla Niemiec
•
AN 02R01
Norma AN dla Szwajcarii i Norwegii
•
DE 09R00
Narodowa norma
AN dla Niemiec
•
AN 05R01
Norma AN dla Niemiec, Hiszpanii,
Grecji, Portugalii i Norwegii
•
DE 12R00
Narodowa norma
AN dla Niemiec
•
AN 06R00
Norma AN dla Niemiec, Grecji i
Portugalii
•
DE 14R00
Narodowa norma
AN dla Niemiec
•
AN 07R01
Norma AN dla Niemiec, Hiszpanii,
Portugalii i Norwegii
•
ES 01R01
Narodowa norma
AN dla Hiszpanii
•
AN 09R00
Norma AN dla Niemiec
•
GR 01R00
Narodowa norma
AN dla Grecji
•
AN 10R00
Norma AN dla Niemiec
•
GR 03R00
Narodowa norma
AN dla Grecji
•
AN 11R00
Norma AN dla Portugalii
•
GR 04R00
Narodowa norma
AN dla Grecji
•
AN 12R00
AN dla Hiszpanii
•
NO 01R00
Narodowa norma
AN dla Norwegii
•
AN 16R00
Uwaga ogólna
•
NO 02R00
Narodowa norma
AN dla Norwegii
•
DE 03R00
Narodowa norma AN dla Niemiec
•
P 03R00
Narodowa norma
AN dla Portugalii
•
DE 04R00
Narodowa norma AN dla Niemiec
•
P 08R00
Narodowa norma
AN dla Portugalii
1-5
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Deklaracja zgodności sieciowej
Producent oświadcza, że urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w publicznych komutowanych sieciach
telefonicznych w następujących krajach:
Austria
Francja
Liechtenstein
Słowacja
Belgia
Niemcy
Litwa
Słowenia
Bułgaria
Grecja
Luksemburg
Hiszpania
Cypr
Węgry
Malta
Szwecja
Czechy
Islandia
Norwegia
Szwajcaria
Dania
Irlandia
Polska
Holandia
Estonia
Włochy
Portugalia
Wielka Brytania
Finlandia
Łotwa
Rumunia
Informacja o znakach towarowych
•
Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, Excel i PowerPoint są zastrzeżonymi znakami towarowymi
lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript są znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation.
•
IBM i IBM PC/AT są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation.
Wszystkie pozostałe nazwy firm i produktów użyte w niniejszym podręczniku obsługi są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. W niniejszym podręczniku nie stosuje się znaków ™ i ®.
1-6
2
Przed użyciem faksu
Niniejszy rozdział zawiera opisy następujących tematów:
Nazwy i funkcje części ....................................................................................................................................... 2-2
Urządzenie ...............................................................................................................................................
Panel operacyjny .....................................................................................................................................
Panel dotykowy ........................................................................................................................................
Klawisze Enter oraz Quick No. Search ....................................................................................................
2-2
2-6
2-7
2-8
Kreator szybkiej konfiguracji (Konfiguracja faksu) ............................................................................................. 2-9
Elementy konfiguracji faksu ..................................................................................................................... 2-9
Procedura konfiguracji faksu ................................................................................................................. 2-10
Ustawianie daty i godziny ................................................................................................................................. 2-11
Ustawienie PBX (dotyczy tylko Europy) ........................................................................................................... 2-12
2-1
Przed użyciem faksu > Nazwy i funkcje części
Nazwy i funkcje części
Urządzenie
W niniejszym rozdziale opisano nazwy części używanych podczas wykorzystywania urządzenia jako faksu. Informacje
na temat części wymaganych, gdy wykorzystuje się funkcje inne niż faks, można znaleźć w:
Podręcznik obsługi urządzenia
Model bez finiszera
1
3
4
2
1
Panel operacyjny
Ten panel służy do obsługi faksu.
2
Włącznik zasilania
Naciśnięcie umożliwia włączenie zasilania podczas wykonywania operacji faksowania
lub kserowania.
3
Złącze TEL
Do tego złącza należy podłączyć przewód modułowy, jeśli używany jest aparat
telefoniczny.
4
Złącze LINE
Do tego złącza należy podłączyć przewód modułowy linii telefonicznej.
WAŻNE
Automatyczne odbieranie faksów nie jest możliwe, gdy włącznik zasilania jest wyłączony.
2-2
Przed użyciem faksu > Nazwy i funkcje części
9
5
8
6
7
5
Górna pokrywa
Tę pokrywę należy otworzyć w razie zacięcia oryginału w module przetwarzania
dokumentów.
6
Uchwyt do otwierania pokrywy
Należy trzymać ten uchwyt podczas otwierania lub zamykania modułu przetwarzania
dokumentów.
7
Płyta oryginałów
Na tej płycie należy układać oryginały.
8
Płyta wydawania oryginałów
Na tę płytę wysuwane są odczytane oryginały.
9
Prowadnica szerokości
oryginałów
Należy dopasować tę prowadnicę do szerokości oryginału.
2-3
Przed użyciem faksu > Nazwy i funkcje części
Model z finiszerem
1
3
4
2
1
Panel operacyjny
Ten panel służy do obsługi faksu.
2
Wyłącznik zasilania
Naciśnięcie umożliwia włączenie zasilania podczas wykonywania operacji faksowania
lub kserowania.
3
Złącze TEL
Do tego złącza należy podłączyć przewód modułowy, jeżeli używany jest aparat
telefoniczny.
4
Złącze LINE
Do tego złącza należy podłączyć przewód modułowy linii telefonicznej.
WAŻNE
Automatyczne odbieranie faksów nie jest możliwe, gdy włącznik zasilania jest wyłączony.
2-4
Przed użyciem faksu > Nazwy i funkcje części
9
5
8
6
7
5
Górna pokrywa
Tę pokrywę należy otworzyć w razie zacięcia oryginału w module przetwarzania
dokumentów.
6
Uchwyt do otwierania pokrywy
Należy trzymać ten uchwyt podczas otwierania lub zamykania modułu przetwarzania
dokumentów.
7
Płyta oryginałów
Na tej płycie należy układać oryginały.
8
Płyta wydawania oryginałów
Na tę płytę wysuwane są odczytane oryginały.
9
Prowadnica szerokości
oryginałów
Należy dopasować tę prowadnicę do szerokości oryginału.
2-5
Przed użyciem faksu > Nazwy i funkcje części
Panel operacyjny
Wyświetla ekran Początek.
Klawisz funkcji:
Te klawisze umożliwiają rejestrowanie różnych
funkcji i aplikacji, w tym kopiowania i skanowania.
Patrz FAX Operation Guide (w jęz.
angielskim).
Wyświetla ekran Stan/Anul. zadania.
Wybierz funkcjĊ.
10:10
Admin
Początek
Wyloguj
Kopiowanie
WyĞlij
FAKS
Skrzynka
niestandardowa
Skrzynka zadaĔ
Dysk USB
Skrz. adr. pom.
Skrzynka
odpytywania
Stan/
Anul. zadania
Informacje o
urządzeniu
Panel dotykowy.
Wyświetla przyciski do
konfigurowania ustawień
urządzenia.
JĊzyk
Papier
Ustawienia
Menu
systemu
Ulubione
Miga w trakcie drukowania lub wysyłania/odbierania.
Miga, gdy urządzenie korzysta z pamięci własnej,
pamięci faksu lub dysku USB (element ogólnego
przeznaczenia).
Świeci lub mruga w momencie wystąpienia błędu
oraz zatrzymania wykonywanej pracy.
Wyświetla ekran Menu
systemowe/licznik.
Przełącza użytkownika
(z uwierzytelnianiem)
i kończy operację
bieżącego użytkownika
(z wylogowaniem).
Przełącza urządzenie
w stan uśpienia. Włącza
urządzenie ze stanu
uśpienia.
Klawisze numeryczne.
Usuwa wprowadzone liczby
i znaki.
Przywraca ustawienia do
wartości domyślnych.
Określa zarejestrowane
informacje, takie jak
numery adresów i
identyfikatory
użytkowników według
liczby.
Służy do anulowania lub
wstrzymywania bieżącego
zadania.
Kończy wprowadzanie za
pomocą klawiszy
numerycznych i wyłącza
ekran podczas ustawiania
funkcji. Działa w połączeniu
z ekranem [OK].
Rozpoczyna operacje
kopiowania i skanowania
oraz wykonywanie operacji
ustawień.
Służą do wprowadzania
liczb i symboli.
2-6
Przed użyciem faksu > Nazwy i funkcje części
Panel dotykowy
Ekran startowy
Ten ekran można wyświetlić, naciskając klawisz [Home] na panelu operacyjnym. Wybór żądanej ikony spowoduje
wyświetlenie odpowiedniego ekranu.
Możliwe jest dostosowanie ikon wyświetlanych na ekranie startowym, a także tła tego ekranu.
Podręcznik obsługi urządzenia
8
1
:\ELHU]IXQNFMĊ
7
6
5
$GPLQ
3RF]ąWHN
:\ORJXM
2
3
4
*
Nr
6WDQ
$QXO]DGDQLD
.RSLRZDQLH
:\ĞOLM
)$.6
6NU]\QND]DGDĔ
'\VN86%
6NU]DGUSRP
6NU]\QND
RGS\W\ZDQLD
6NU]\QNDRGELRUF]D
SDPLĊFLIDNVX
,QIRUPDFMHR
XU]ąG]HQLX
3DSLHU
8VWDZLHQLD
-Ċ]\N
0HQX
V\VWHPX
3
8OXELRQH
Rzeczywisty ekran może różnić się wyglądem od przedstawionego w zależności od konfiguracji i ustawień opcji.
Pozycja
Opis
1
Komunikat
Wyświetla komunikat zależnie od stanu urządzenia.
2
Pulpit
Wyświetla do 40 ikon funkcyjnych*, w tym funkcji zarejestrowanych w ulubionych. Ikony, które
nie są wyświetlane na pierwszej stronie, można wyświetlić, zmieniając stronę pulpitu.
3
Przyciski przełączania
ekranu
Użyj tych przycisków do przełączania stron pulpitu.
NOTATKA
Można również przełączać strony, dotykając ekranu i przeciągając palec na bok (przesuwanie).
:\ELHU]IXQNFMĊ
$GPLQ
3RF]ąWHN
)$.6
6NU]\QND]DGDĔ
.RSLRZDQLH
:\ĞOLM
6NU]\QND
RGS\W\ZDQLD
6NU]\QNDRGELRUF]D
SDPLĊFLIDNVX
'\VN86%
6NU]DGUSRP
6WDQ
$QXO]DGDQLD
*
:\ORJXM
2
,QIRUPDFMHR
XU]ąG]HQLX
-Ċ]\N
1
3DSLHU
8VWDZLHQLD
0HQX
V\VWHPX
8OXELRQH
2
4
Pasek zadań
Wyświetla do 8 ikon zadań.
5
[Wyloguj]
Wylogowywuje bieżącego użytkownika. Ten element jest wyświetlany, gdy włączone jest
zarządzanie logowaniem użytkownika.
6
Nazwa logowania
Wyświetla nazwę logowania użytkownika. Ten element jest wyświetlany, gdy włączone jest
zarządzanie logowaniem użytkownika. Wybór „Nazwy logowania użytkownika” spowoduje
wyświetlenie informacji o aktualnie zalogowanym użytkowniku.
7
Ikona stanu (Wi-Fi)
Ikona jest wyświetlana, gdy nawiązano połączenie z siecią Wi-Fi. Jeżeli nie połączono z siecią
Wi-Fi, wyświetlana jest ikona „ ”.
8
Ikona stanu (błąd)
Ikona jest wyświetlana w trakcie nawiązywania połączenia z siecią lub w przypadku wystąpienia
błędu.
Na urządzeniu z zainstalowaną funkcją faksu można wyświetlić do 42 ikon. Możliwe jest wyświetlanie do 16 ikon
zainstalowanych aplikacji.
2-7
Przed użyciem faksu > Nazwy i funkcje części
Obsługa panelu dotykowego
1
Gotowa do wysáania.
FAKS
Na wideákach
10:10
8
M.docel:
àaĔcuch
2 Wprowadza miejsca docelowe.
SprawdĨ
BezpoĞredn.
2
3
1 Wyświetla stan urządzenia, a także niezbędne
komunikaty obsługowe.
3 Konfiguruje ustawienia funkcji.
Dod.doc.
Przywoáaj
4 Wyświetla dostępne funkcje i ustawienia.
Ks. adresowa
Funkcje
Zewn. ks. adres.
Skrót 1
5 Zapisuje funkcje jako skróty.
Kl.szybkiego dost.
Skrót 2
6 Przewija w górę i w dół listę wartości, która nie mieści się
cała na jednym ekranie.
Ulubione
7
1
7 Wyświetla skróty.
10:10
Gotowa do wysáania.
Funkcje
8 Wyświetla datę i godzinę oraz liczbę miejsc docelowych.
Tryb cichy
Wyá.
Rozmiar oryginaáu
4
A4
1/4
Orientacja oryginaáu
Górny brzeg na górze
6
Dupleks
1-str.
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
5
Klawisze Enter oraz Quick No. Search
W tym rozdziale przedstawiono korzystanie z umieszczonych na panelu operacyjnym klawiszy [Enter] i [Quick No. Search].
Stosowanie klawisza [Enter] (
)
Klawisz [Enter] pełni tę samą funkcję co klawisze z oznaczeniem wprowadzania ( ), jak na przykład klawisz [OK  ]
i [Close  ].
Menu systemowe/licznik.
Data/czas - Godzina
10:10
Minuta
Godzina
Sekunda
:
:
< Wstecz
Anuluj
Stosowanie klawisza [Quick No. Search] (
:
OK
)
Klawisz [Quick No. Search] używany jest podczas bezpośredniego wprowadzania cyfr za pomocą klawiatury
numerycznej, na przykład przy określaniu celu transmisji przy użyciu numeru szybkiego wybierania.
Aby uzyskać więcej informacji na temat szybkiego wybierania, patrz:
Stosowanie klawisza szybkiego wybierania (strona 3-10)
10:10
Wprowadzanie num. klawisza szybkiego
(001 - 100)
Anuluj
2-8
OK
Przed użyciem faksu > Kreator szybkiej konfiguracji (Konfiguracja faksu)
Kreator szybkiej konfiguracji (Konfiguracja faksu)
W trybie szybkiej konfiguracji można użyć kreatora do skonfigurowania poniższych ustawień. Pamiętaj, aby ukończyć
dokonywanie ustawień przez rozpoczęciem korzystania z systemu faksu.
Elementy konfiguracji faksu
Krok
1. Wybieranie/tryb
odbioru
2. Inf. o lok.
FAKSIE
3. Dźwięk
4. Dzwonki
5. Wyb. ponowne
Element ustawień
Opis
Strona
Tryb wybierania
Wybór trybu wybierania zgodnie z rodzajem linii.
―
Tryb odbioru
Wybór trybu odbioru.
―
Auto(DRD)
Wybór wzorca odbioru.
―
Nazwa FAKSU lok.
Zapisywanie nazwy faksu lokalnego drukowanej na faksie
odbiorcy.
―
Lokalny nr FAKSU
Zapisywanie numeru faksu lokalnego drukowanego na faksie
odbiorcy.
―
Lok. iden. FAKSU
Wprowadzenie identyfikatora faksu lokalnego. Identyfikator
ten niekiedy ogranicza podmioty, z którymi można się
komunikować. Należy wprowadzić czterocyfrowy identyfikator
FAKSU lokalnego.
―
TTI
Wybór, czy na faksie odbiorcy ma zostać wydrukowana
informacja o faksie lokalnym.
―
Głośność głośnika
Ustawienie głośności po naciśnięciu klawisza [Na widełkach].
Głośność głośnika: Poziom głośności wbudowanego głośnika
po nawiązaniu połączenia za pomocą klawisza [Na widełkach].
―
Głośność monitora
Ustawienie głośności monitora.
Głośność wyświetlacza: Poziom głośności wbudowanego
głośnika po nawiązaniu połączenia bez użycia klawisza [Na
widełkach], na przykład podczas transmisji do pamięci.
―
Brzęczyk ukończenia
zadania
Emituje dźwięk przy prawidłowym zakończeniu zadania
drukowania.
―
Normalny
Ustawienie liczby dzwonków emitowanych przez telefon przed
odebraniem połączenia.
―
Automatyczna sekretarka
Ustawienie liczby dzwonków emitowanych przez telefon przed
włączeniem automatycznej sekretarki.
―
Przełącz. FAKS/TEL
Ustawienie liczby dzwonków emitowanych przez telefon przed
przełączeniem w tryb FAKSU i telefonu.
―
Liczba ponowień
Ustawia liczbę wybrań ponownych.
―
NOTATKA
Ustawienie to można zmienić w menu systemowym.
Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
2-9
Przed użyciem faksu > Kreator szybkiej konfiguracji (Konfiguracja faksu)
Procedura konfiguracji faksu
NOTATKA
Po wyświetleniu ekranu uwierzytelniania użytkownika wprowadź nazwę logowania i hasło logowania, a następnie
wybierz przycisk [Logowanie].
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
Nazwa logowania:
6000
Hasło logowania:
6000
1
Wyświetl ekran.
2
Skonfiguruj funkcję.
Klawisz [System Menu/Counter] > [Kreator szybkiej konfiguracji] > [Konfiguracja FAKSU]
Uruchom kreatora. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby skonfigurować ustawienia.
[Nast. >]
Koniec
Wyjście z kreatora.
<< Poprzedni
Powrót do poprzedniego elementu.
Pomiń >>
Przejście do następnego elementu bez ustawienia bieżącego elementu.
Nast. >
Przejście do następnego ekranu.
< Wstecz
Powrót do poprzedniego ekranu.
2-10
Przed użyciem faksu > Ustawianie daty i godziny
Ustawianie daty i godziny
Można ustawić lokalną datę i godzinę w miejscu instalacji.
W przypadku wysyłania faksu ustawiona data i godzina będą umieszczone w nagłówku faksu. Ustaw datę, godzinę oraz
różnicę czasową w stosunku do strefy GMT odpowiednio do strefy, w której urządzenie jest używane.
NOTATKA
Różnicę czasową ustaw przed ustawieniem daty i czasu.
Data i godzina są ustawiane za pomocą kreatora konfiguracji urządzenia, przy pierwszym włączeniu urządzenia po
instalacji.
Jeśli podczas operacji pojawi się ekran wprowadzania nazwy logowania, należy zalogować się przy użyciu nazwy
logowania i hasła administratora, korzystając z informacji zawartych w Podręczniku obsługi.
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
Nazwa logowania:
6000
Hasło logowania:
6000
1
Wyświetl ekran.
2
Skonfiguruj ustawienia.
Klawisz [System Menu/Counter] > [Data/czasomierz/Oszcz. Energii]
[Strefa czasowa] > [Data/czasomierz] > [Format daty]
Pozycja
Opis
Strefa czasowa
Pozwala ustawić różnicę czasową względem GMT. Należy wybrać z listy
najbliższą lokalizację. Po wybraniu obszaru korzystającego z czasu
letniego należy skonfigurować ustawienia czasu letniego.
Data/czas
Ustawianie daty i godziny dla lokalizacji, w której urządzenie jest
używane. Jeśli wykonana zostanie akcja Wyślij jako e-mail, ustawione tu
data i czas będą wyświetlane w nagłówku.
Wartość: Rok (2000 do 2037), miesiąc (1 do 12), dzień (1 do 31),
Godzina (00 do 23), minuta (00 do 59), sekunda (00 do 59).
Format daty
Pozwala wybrać format wyświetlania lat, miesięcy i dni. Rok wyświetlany
jest w zapisie zachodnim.
Wartość: Miesiąc/Dzień/Rok, Dzień/Miesiąc/Rok, Rok/Miesiąc/Dzień
2-11
Przed użyciem faksu > Ustawienie PBX (dotyczy tylko Europy)
Ustawienie PBX (dotyczy tylko Europy)
Jeśli urządzenie jest używane w środowisku, w którym zainstalowano prywatną centralę abonencką PBX w celu
podłączenia wielu telefonów do użytku firmowego, należy wprowadzić jedno z poniższych ustawień centrali PBX.
NOTATKA
Przed podłączeniem tego urządzenia do centrali PBX zaleca się kontakt z firmą, która zainstalowała system PBX, aby
wykonała podłączenie. Należy pamiętać, że nie można zagwarantować prawidłowego działania urządzenia w
środowisku, w którym jest podłączone do centrali PBX, ponieważ jego funkcje mogą być ograniczone.
Pozycja
Wybieranie Exchange
Ustawienie numeru
połączenia zewnętrznego
Wartość
ustawienia
Opis
PSTN
Stosowane w przypadku podłączenia urządzenia do publicznej komutowanej
sieci telefonicznej (ustawienie domyślne).
PBX
Stosowane w przypadku podłączenia urządzenia do centrali PBX.
0-9
00-99
Ustaw numer dostępu do linii zewnętrznej. W tym celu skontaktuj się z
administratorem centrali PBX.
2-12
3
Wysyłanie faksów
Niniejszy rozdział zawiera opisy następujących tematów:
Podstawowa procedura transmisji ..................................................................................................................... 3-2
Sprawdzanie stanu wysyłania ..................................................................................................................
Wysyłanie z wymuszeniem pierwszeństwa .............................................................................................
Anulowanie transmisji ..............................................................................................................................
Stosowanie funkcji ponownego wybierania .............................................................................................
3-4
3-4
3-5
3-6
Metody wprowadzania miejsca docelowego ...................................................................................................... 3-7
Wprowadzanie numeru faksu miejsca docelowego za pomocą klawiszy numerycznych ........................ 3-7
Wybieranie odbiorców z książki adresowej .............................................................................................. 3-9
Wybieranie za pomocą klawiszy szybkiego dostępu ............................................................................. 3-10
Stosowanie klawisza szybkiego wybierania .......................................................................................... 3-10
Rozsyłanie .............................................................................................................................................. 3-11
Logowanie/Wylogowywanie ............................................................................................................................. 3-13
Logowanie przy włączonym rozliczaniu użytkownika ............................................................................ 3-13
Logowanie przy włączonym rozliczaniu zadań ...................................................................................... 3-14
3-1
Wysyłanie faksów > Podstawowa procedura transmisji
Podstawowa procedura transmisji
Poniżej opisano podstawową procedurę korzystania ze skrzynek dokumentów.
1
Na ekranie startowym wybierz [FAKS].
2
Umieść oryginały.
Zostaje wyświetlony podstawowy ekran funkcji faksu.
Informacje na temat umieszczania oryginałów znaleźć można w:
Podręcznik obsługi urządzenia
3
Wybierz sposób transmisji.
Dostępne są dwa sposoby transmisji: transmisja z pamięci i transmisja bezpośrednia.
Transmisja do pamięci: Oryginał zostaje zeskanowany do pamięci przed rozpoczęciem
połączenia. Transmisja do pamięci to ustawienie domyślne.
Transmisja bezpośrednia: Zostaje wybrany numer miejsca docelowego i połączenie
rozpoczyna się przed zeskanowaniem oryginału.
Wybierz klawisz [Bezpośredn.], aby zmienić metodę transmisji na bezpośrednią. Klawisz
zostanie podświetlony na panelu dotykowym. Po naciśnięciu podświetlonego klawisza
[Bezpośredn.] metoda transmisji zostanie zmieniona na transmisję do pamięci.
Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
4
Określanie miejsca docelowego.
5
Wybór funkcji.
Określ miejsce docelowe transmisji.
Metody wprowadzania miejsca docelowego (strona 3-7)
Wybierz [Funkcje] i ustaw funkcje transmisji, których można używać.
Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
3-2
Wysyłanie faksów > Podstawowa procedura transmisji
6
Rozpoczęcie wysyłania.
Naciśnij klawisz [Start].
Po zakończeniu skanowania rozpoczyna się transmisja.
Oryginały umieszczone w module przetwarzania dokumentów
Po zeskanowaniu i zapisaniu w pamięci oryginałów umieszczonych w module przetwarzania
dokumentów wybierany jest numer odbiorcy.
Oryginały umieszczone na powierzchni szyby
Po zeskanowaniu i zapisaniu w pamięci oryginałów umieszczonych na powierzchni szyby
wybierany jest numer odbiorcy.
NOTATKA
W przypadku wybrania funkcji skanowania ciągłego można zeskanować kolejną stronę po
zapisaniu poprzedniej w pamięci. Po zeskanowaniu każdej strony należy wykonać działanie
zezwolenia na kontynuowanie skanowania ciągłego, a po zapisaniu wszystkich oryginałów
do pamięci wybierany jest numer odbiorcy.
Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
3-3
Wysyłanie faksów > Podstawowa procedura transmisji
Sprawdzanie stanu wysyłania
1
Naciśnij klawisz [Status/Job Cancel].
2
Wyświetl ekran Status/Job Cancel.
Wybierz [Stan zad. wys.].
Dla każdego zadania wyświetlana jest lista z zaakceptowaną godziną, miejscem docelowym i
stanem.
Wysyłanie z wymuszeniem pierwszeństwa
Oczekujące zadanie faksu może zostać przesłane z wymuszeniem pierwszeństwa.
1
Naciśnij klawisz [Status/Job Cancel].
2
Wybierz zadanie, które ma zostać przesłane z wymuszeniem
pierwszeństwa.
1 Wybierz [Stan zad. wys.].
2 Wybierz zadanie faksu, które ma zostać przesłane z wymuszaniem pierwszeństwa,
i wybierz [Menu] > [Zastąp priorytet] > [Tak].
Wybrane zadanie faksu zostanie wysłane z wymuszeniem pierwszeństwa, a pozostałe
zadania zostaną przesunięte na dalsze pozycje kolejki przesyłania.
NOTATKA
Jeśli zadanie faksu jest w trakcie realizacji, zadanie z wymuszonym pierwszeństwem
zostanie wysłane po zakończeniu bieżącego zadania.
Jeśli zadanie rozsyłania jest w trakcie realizacji...
Jeśli zadanie faksowania do wielu odbiorców (rozsyłania) jest w trakcie realizacji, zadanie
z wymuszonym pierwszeństwem zostanie wysłane po zakończeniu transmisji do bieżącego
odbiorcy. Po zakończeniu realizacji zadania z wymuszonym pierwszeństwem wznowiona
zostanie transmisja do pozostałych odbiorców.
Jeśli jednak zadaniem z wymuszonym pierwszeństwem jest rozsyłanie, wtedy rozpocznie się
ono dopiero po zakończeniu bieżącego zadania rozsyłania.
3-4
Wysyłanie faksów > Podstawowa procedura transmisji
Anulowanie transmisji
Metoda anulowania komunikacji z tym urządzeniem zależy od metody transmisji (transmisja do pamięci lub transmisja
bezpośrednia) oraz formy komunikacji. W tej części podręcznika opisano metody anulowania w różnych sytuacjach.
Anulowanie transmisji do pamięci (podczas skanowania oryginałów)
1
Naciśnij klawisz [Stop].
Aby anulować skanowanie oryginałów w trakcie transmisji z pamięci, należy nacisnąć klawisz
[Stop] na panelu operacyjnym lub wybrać [Anuluj] na panelu dotykowym.
Skanowanie oryginałów zostanie przerwane, a oryginały zostaną wysunięte. Jeżeli oryginały
pozostaną w module przetwarzania dokumentów, wyjmij je z tacy wydawania oryginałów.
Anulowanie transmisji do pamięci (podczas komunikacji)
NOTATKA
Nawet jeśli transmisja została anulowana, istnieje możliwość, że strony zeskanowane przed operacją anulowania
zostały wysłane do odbiorcy. Należy dowiedzieć się u odbiorcy, czy doszło do omyłkowego przesłania stron.
1
Wybierz klawisz [Status/Job Cancel].
2
Anulowanie transmisji.
1 Wybierz [Stan zad. wys.].
2 Wybierz zadanie transmisji, które ma być anulowane i wybierz [Anuluj] > [Tak]
Anuluj transmisję.
NOTATKA
W pewnych przypadkach może dojść do transmisji nawet jeśli wybrano klawisz [Stop] lub
[Anuluj].
Anulowanie transmisji (w trakcie komunikacji)
Opisana poniżej procedura służy do przerywania transmisji i zatrzymywania wysyłania/odbierania.
1
Naciśnij klawisz [Status/Job Cancel].
2
Przerwij komunikację.
[FAKS] > [Linia wył.]
NOTATKA
Aby uzyskać informacje na temat anulowania transmisji bezpośredniej, transmisji
opóźnionej lub transmisji w trybie odpytywania, przejdź do sekcji poświęconej tej funkcji.
Aby anulować transmisję bezpośrednią, patrz:
FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
Aby anulować transmisję opóźnioną lub wysłać faks poprzez transmisję natychmiastową, patrz:
FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
Aby anulować transmisję w trybie odpytywania, patrz:
FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
3-5
Wysyłanie faksów > Podstawowa procedura transmisji
Stosowanie funkcji ponownego wybierania
Wybieranie ponowne to funkcja umożliwiająca ponowny wybór ostatnio wprowadzonego numeru.
Funkcję można wykorzystać w przypadku braku odpowiedzi ze strony systemu odbiorcy na próbę przesłania faksu. Aby
przesłać faks do tego samego odbiorcy, należy wybrać przycisk [Przywołaj] i połączyć się z systemem odbiorcy
wybranym z listy miejsc docelowych.
1
Wybierz [Przywołaj].
2
Naciśnij klawisz [Start].
Rozpocznie się transmisja.
NOTATKA
Dane przywołania zostaną anulowane w następujących przypadkach.
•
Po wyłączeniu zasilania.
•
Po wysłaniu kolejnego faksu (zarejestrowane zostają nowe dane przywołania).
•
Po wylogowaniu.
3-6
Wysyłanie faksów > Metody wprowadzania miejsca docelowego
Metody wprowadzania miejsca docelowego
Wprowadzanie numeru faksu miejsca docelowego za pomocą
klawiszy numerycznych
Poniżej opisano procedurę wprowadzania numeru faksu miejsca docelowego za pomocą klawiszy numerycznych.
NOTATKA
Jeśli dla Nowej pozycji docelowej (FAKS) ustawiono [Zabroń], nie można wprowadzić numeru faksu bezpośrednio.
Wybierz miejsce docelowe z książki adresowej lub za pomocą klawisza szybkiego dostępu.
Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
1
Wyświetl ekran wprowadzania numeru faksu.
Wybierz [Dod.doc.].
NOTATKA
Po wprowadzeniu liczby za pomocą klawiszy numerycznych wyświetli się ekran
wprowadzania numeru faksu.
2
Wprowadź numer faksu odbiorcy.
NOTATKA
Można wprowadzić maks. 64 znaki.
Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.
Klawisz
Opis
Pauza
Naciśnięcie tego klawisza powoduje dodanie trzysekundowej przerwy podczas
wybierania numeru. Metody tej można użyć na przykład podczas wybierania
numeru odbiorcy na linii zewnętrznej, aby wstawić pauzę przed ponownym
wybraniem określonego numeru.
Spacja
Istnieje możliwość stosowania spacji o szerokości połówkowej przy
wprowadzaniu numeru miejsca docelowego.
Ułatwia to sprawdzenie poprawności wprowadzonego numeru miejsca
docelowego.
<>
Przesunięcie kursora.
Cofacz
Aby poprawić numer faksu, wybierz [Cofacz] na panelu dotykowym i usuń
kolejne cyfry, a następnie wprowadź właściwy numer. Aby skasować cały numer,
naciśnij przycisk [Clear] na panelu operacyjnym.
3-7
Wysyłanie faksów > Metody wprowadzania miejsca docelowego
3
Wybierz ustawienia transmisji.
Można skonfigurować komunikację z użyciem adresu pomocniczego, transmisję szyfrowaną,
początkową prędkość transmisji i ECM.
Istnieje możliwość zmiany ustawień transmisji za pomocą przycisków [Na widełkach], [Adres
pomocniczy] i [Ust. szczegółu].
Klawisz
Opis
Na widełkach
Aby połączyć się z linią telefoniczną, wybierz klawisz [Na
widełkach].
Po wprowadzeniu numeru faksu urządzenie rozpoczyna
wybieranie numeru odbiorcy.
Po wybraniu tego klawisza można wprowadzić numer
odbiorcy za pomocą klawiszy numerycznych.
Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
Adres pomocniczy
Ustawienie umożliwia transmisję przy użyciu adresu
pomocniczego.
Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
Ustawienie
szczegółu
Początkowa
prędkość
transmisji
Ustawienie umożliwia zmianę początkowej prędkości
transmisji. Do wyboru są trzy prędkości: 33600 b/s, 14400 b/s
i 9600 b/s.
NOTATKA
Standardowo należy stosować ustawienie domyślne.
ECM
ECM jest określonym przez ITU-T (Międzynarodowy Związek
Telekomunikacyjny) trybem komunikacji, w którym po
wystąpieniu błędu dane są przesyłane ponownie. Faksy
obsługujące tryb ECM sprawdzają podczas komunikacji
transmisję pod kątem błędów, co pozwala uniknąć
zniekształceń obrazu wskutek zakłóceń na linii lub innych
powodów.
Transmisja
szyfrowana
Ustawienie umożliwia stosowanie szyfrowanej transmisji
danych.
Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
4
Wybierz [OK].
Wprowadzanie miejsca docelowego jest zakończone.
NOTATKA
Jeśli wybrano ustawienie Wł. dla Spr. wpisu dla now.m doc., wyświetlony zostanie ekran
potwierdzenia dla wprowadzonego numeru FAKSU. Ponownie wprowadź ten sam numer
faksu i naciśnij przycisk [OK].
Podręcznik obsługi urządzenia
Naciśnij przycisk [Nas. m. doc.], aby wprowadzić następny numer faksu.
Rozsyłanie (strona 3-11)
W ramach jednego zadania oprócz faksu można wysłać wiadomość e-mail lub folder
(transmisja SMB/FTP).
Podręcznik obsługi urządzenia
3-8
Wysyłanie faksów > Metody wprowadzania miejsca docelowego
Wybieranie odbiorców z książki adresowej
Wybierz miejsce docelowe zarejestrowane w książce adresowej.
NOTATKA
Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania miejsc docelowych w książce adresowej, patrz:
FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
Aby znaleźć szczegółowe informacje na temat zewnętrznej książki adresowej, patrz:
Embedded Web Server RX User Guide
1
Wyświetl ekran.
2
Wybierz miejsce docelowe.
Wybierz przycisk [Ks. adresowa].
Zaznacz pole wyboru, aby wybrać z listy pożądane miejsce docelowe. Wybrane miejsca
docelowe są oznaczone zaznaczonymi polami wyboru.
Szukanie miejsc docelowych
2
1
KsiąĪka adresowa (wsz.)
001
123456
123456
002
789012
789012
10:10
3
1/1
003
ABCDEF
567890
004
GHIJKL
111111
Menu
Anuluj
< Wstecz
OK
1 Wyszukuje według nazwy miejsca
docelowego.
2 Wyszukiwanie zaawansowane według
typu zapisanego miejsca docelowego
(wszystkie, FAKS lub grupa).
3 Wyświetla szczegółowe informacje na
temat danego miejsca docelowego.
Można określić miejsce docelowe za pomocą numeru adresu, wybierając klawisz [Quick No.
Search].
Można także wybrać [Menu], aby przeprowadzić bardziej szczegółowe wyszukiwanie.
Dokładniej: Wyszukiwanie zaawansowane według typu zapisanego miejsca docelowego
(wszystkie, FAKS lub grupa).
Znajdź (nazwa) i Znajdź (nr): Wyszukiwanie według nazwy miejsca docelowego lub numeru
adresu.
Sortuj (nazwa) i Sortuj (nr): Porządkowanie listy według nazwy miejsca docelowego lub
numeru adresu.
NOTATKA
Można wybrać wiele miejsc docelowych.
Aby anulować wybór, wybierz odpowiednie pole wyboru, aby usunąć zaznaczenie.
3
Wybierz [OK].
Zaakceptuj miejsca docelowe.
3-9
Wysyłanie faksów > Metody wprowadzania miejsca docelowego
Wybieranie za pomocą klawiszy szybkiego dostępu
Wybierz miejsce docelowe za pomocą klawisza szybkiego dostępu.
NOTATKA
Aby znaleźć więcej informacji na temat dodawania klawiszy szybkiego dostępu, patrz:
FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
1
Wyświetl ekran.
2
Wybierz miejsce docelowe.
Wybierz [Kl.szybkiego dost.].
1 Wybierz klawisz szybkiego dostępu odpowiadający zarejestrowanemu miejscu
docelowemu.
NOTATKA
Można określić klawisz szybkiego dostępu za pomocą numeru szybkiego dostępu,
wybierając klawisz [Quick No. Search].
2 Wybierz [OK].
Zaakceptuj miejsca docelowe.
Stosowanie klawisza szybkiego wybierania
Można wyznaczyć trzycyfrowy numer (od 001 do 100) dla klawisza szybkiego dostępu (szybkiego wybierania) do
wybierania miejsca docelowego.
NOTATKA
Aby znaleźć więcej informacji na temat dodawania klawiszy szybkiego dostępu, patrz:
FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
1
Wyświetl ekran.
2
Wprowadź numer szybkiego wybierania.
Wybierz [Kl.szybkiego dost.].
1 Wybierz klawisz [Quick No. Search].
2 Wprowadź numer klawisza szybkiego dostępu (numer szybkiego wybierania) za pomocą
klawiatury numerycznej.
3 Wybierz [OK].
Wybrane zostało wprowadzone miejsce docelowe.
4 Wybierz [OK].
Zaakceptuj miejsca docelowe.
3-10
Wysyłanie faksów > Metody wprowadzania miejsca docelowego
Rozsyłanie
Funkcja umożliwia przesyłanie tych samych oryginałów do wielu różnych miejsc docelowych w trakcie jednej operacji.
Urządzenie przechowuje (zapamiętuje) tymczasowo w pamięci oryginały przeznaczone do przesłania i automatycznie
powtarza wybieranie numeru i transmisję do wybranych miejsc docelowych.
NOTATKA
Korzystając z grupy jako odbiorcy, można przesłać oryginały do 100 miejsc docelowych w trakcie jednej operacji.
Funkcji tej można używać w połączeniu z komunikacją z użyciem adresu pomocniczego i transmisją opóźnioną.
Gdy wybrano transmisję bezpośrednią, w czasie transmisji przekształca się ona w transmisję z pamięci.
1
Na ekranie startowym wybierz [FAKS].
2
Określ miejsce docelowe.
Wprowadź numer faksu
NOTATKA
Jeśli dla Nowej pozycji docelowej (FAKS) ustawiono [Zabroń], nie można wprowadzić
numeru faksu bezpośrednio. Wybierz miejsce docelowe z książki adresowej lub za pomocą
klawisza szybkiego dostępu.
Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
1 Wybierz [Dod.doc.].
2 Wprowadź numer faksu odbiorcy.
NOTATKA
Można wprowadzić maks. 64 znaki.
Wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.
3 Wybierz [Nas. m. doc.].
Można wprowadzić inny numer faksu.
4 Po wprowadzeniu wszystkich miejsc docelowych wybierz [OK].
NOTATKA
Jeśli wybrano ustawienie Wł. dla Spr. wpisu dla now.m doc., wyświetlony zostanie ekran
potwierdzenia dla wprowadzonego numeru FAKSU. Ponownie wprowadź ten sam numer
faksu i naciśnij przycisk [OK].
Podręcznik obsługi urządzenia
3-11
Wysyłanie faksów > Metody wprowadzania miejsca docelowego
Wybierz miejsce docelowe z książki adresowej
1 Wybierz [Ks. adresowa].
2 Wybierz pola wyboru wszystkich miejsc docelowych i wybierz przycisk [OK].
NOTATKA
Szczegółowe informacje na temat książki adresowej znaleźć można w:
Wybieranie odbiorców z książki adresowej (strona 3-9)
Wybierz miejsce docelowe za pomocą klawisza szybkiego dostępu
1 Wybierz [Kl.szybkiego dost.].
2 Wybierz wszystkie miejsca docelowe i naciśnij przycisk [OK].
NOTATKA
Szczegółowe informacje na temat klawisza szybkiego dostępu znaleźć można w:
Wybieranie za pomocą klawiszy szybkiego dostępu (strona 3-10)
3
Gdy wybrane zostaną wszystkie miejsca docelowe, naciśnij klawisz
[Start].
3-12
Wysyłanie faksów > Logowanie/Wylogowywanie
Logowanie/Wylogowywanie
Logowanie przy włączonym rozliczaniu użytkownika
Jeśli włączone jest rozliczanie użytkownika, należy wprowadzić identyfikator i hasło użytkownika, aby skorzystać z urządzenia.
Normalne logowanie
1
Wprowadź nazwę logowania użytkownika i hasło logowania, aby się
zalogować.
1 Jeśli poniższy ekran jest wyświetlany w czasie wykonywania czynności, wybierz
[Klawiatura] i wpisz nazwę użytkownika.
WprowadĨ nazwĊ logowania i hasáo.
Zaloguj do:
10:10
Lokalny
Nazwa logowania
Klawiatura
Hasáo logowania
Klawiatura
Logowanie
Sposób wpisywania znaków (strona 7-2)
2 [Hasło] > Wprowadź hasło logowania > [OK]
NOTATKA
Jeżeli wybraną metodą uwierzytelniania użytkownika jest [Uwierzytelnianie sieciowe],
wyświetlane są miejsca docelowe uwierzytelniania i jako miejsce docelowe
uwierzytelniania można wskazać opcję [Lokalny] albo [Sieć].
2
Wybierz [Logowanie].
Uproszczone logowanie
Wybierz uĪytkownika do zalogowania.
10:10
01
A
02
B
03
C
04
Brak
05
Brak
06
Brak
1/3
07
08
Brak
Brak
09
Brak
Menu
Jeżeli ten ekran zostanie wyświetlony w czasie wykonywania czynności, wybierz użytkownika
i zaloguj się.
NOTATKA
Jeśli konieczne będzie wpisanie hasła użytkownika, pojawi się odpowiedni ekran.
Podręcznik obsługi urządzenia
3-13
Wysyłanie faksów > Logowanie/Wylogowywanie
Wylogowanie
Aby wylogować się z urządzenia, wybierz klawisz [Authentication/Logout] w celu
wyświetlenia ekranu wprowadzania nazwy logowania użytkownika i hasła logowania.
Logowanie przy włączonym rozliczaniu zadań
Jeśli włączone jest rozliczanie zadań, należy wprowadzić identyfikator konta, aby skorzystać z urządzenia.
Logowanie
1 Na poniższym ekranie wprowadź ID konta za pomocą klawiszy numerycznych i wybierz
[Logowanie].
NOTATKA
Jeśli wprowadzono nieprawidłowy znak, należy wybrać klawisz [Clear] i ponownie
wprowadzić identyfikator konta.
Jeśli wprowadzony identyfikator konta nie odpowiada zarejestrowanemu identyfikatorowi,
pojawi się dźwięk ostrzegawczy, a logowanie się nie powiedzie. Należy wprowadzić
poprawny identyfikator konta.
Wybierając [Test licznika], można sprawdzić liczbę wydrukowanych i zeskanowanych
stron.
Wylogowanie
Po zakończeniu operacji naciśnij klawisz [Authentication/Logout], aby powrócić do ekranu
wprowadzania identyfikatora konta.
3-14
4
Odbiór faksów
Niniejszy rozdział zawiera opisy następujących tematów:
Automatyczny odbiór faksów ............................................................................................................................. 4-2
Metoda odbioru ........................................................................................................................................
Sprawdzanie i zmienianie metody odbioru ..............................................................................................
Przepływ odbioru .....................................................................................................................................
Anulowanie transmisji (zrywanie komunikacji) .........................................................................................
4-2
4-2
4-3
4-3
Odbiór ręczny ..................................................................................................................................................... 4-4
Przepływ odbioru ..................................................................................................................................... 4-4
Funkcje odbioru faksów ..................................................................................................................................... 4-5
Ustawienia odbioru faksów ................................................................................................................................ 4-6
Druk dwustronny ......................................................................................................................................
Druk 2 w 1 ................................................................................................................................................
Druk. ciągłe ..............................................................................................................................................
Data/godzina odbioru ...............................................................................................................................
Rodzaj nośnika wydruku ..........................................................................................................................
4-1
4-6
4-6
4-6
4-6
4-7
Odbiór faksów > Automatyczny odbiór faksów
Automatyczny odbiór faksów
W przypadku użytkowania tego urządzenia jako faksu, który nie odbiera połączeń telefonicznych, należy skonfigurować
urządzenie do odbioru faksów. Podczas odbierania faksów nie trzeba wykonywać specjalnych czynności.
Metoda odbioru
Poniżej wymieniono metody odbierania faksów w urządzeniu.
•
Auto (Normalny)
•
Auto (FAKS/TEL) (Patrz 5-2).
•
Auto (sekretarka) (Patrz 5-4).
•
Ręczny (Patrz 4-4).
Sprawdzanie i zmienianie metody odbioru
1
Wyświetl ekran.
2
Wybierz metodę odbioru.
Klawisz [System Menu/Counter] > [FAKS] > [Odbiór] > [Tryb odbioru]
Wybierz metodę odbioru.
Aby wybrać automatyczny odbiór faksów, wybierz [Auto (Normalny)].
4-2
Odbiór faksów > Automatyczny odbiór faksów
Przepływ odbioru
1
Rozpocznie się odbiór.
Po nadejściu faksu miga wskaźnik [Processing] i odbiór rozpoczyna się automatycznie.
.
NOTATKA
Gdy do urządzenia podłączony jest telefon (produkt dostępny w sprzedaży), odbiór
rozpoczyna się po dzwonku telefonu.
Liczbę dzwonków można zmienić
Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
Odbiór do pamięci
Jeżeli urządzenie nie może drukować faksu z powodu braku lub zacięcia papieru, to
tymczasowo zapisuje nadesłane oryginały do pamięci na obrazy. Drukowanie rozpocznie się,
gdy tylko będzie to możliwe.
Możliwa do zapisania liczba stron zależy od rodzaju stron. Z reguły zapisanych może zostać
około 256 lub więcej stron formatu A4 w normalnej rozdzielczości.
Podczas odbioru do pamięci na ekranie Stan, w obszarze Drukowanie zadań wyświetlane są
zadania wydruku odebranych faksów. Aby wydrukować odebrane oryginały, włóż papier do
szuflady lub wyjmij zacięty papier.
Informacje na temat ekranu stanu znaleźć można w:
Podręcznik obsługi urządzenia
2
Wydruk odebranych faksów
Odebrane faksy są drukowane na tacę wewnętrzną, drukiem do dołu.
Anulowanie transmisji (zrywanie komunikacji)
Wykonaj poniższą procedurę, aby anulować odbieranie faksów poprzez odłączenie urządzenia od linii telefonicznej
podczas komunikacji.
1
Wybierz klawisz [Status/Job Cancel].
2
Przerwanie komunikacji.
[FAKS] > [Linia wył.]
Po przerwaniu komunikacji odbiór zostaje zatrzymany.
4-3
Odbiór faksów > Odbiór ręczny
Odbiór ręczny
Ta metoda umożliwia odbiór faksów poprzez naciśnięcie przycisku [Odbiór ręcz.] po potwierdzeniu nawiązania
połączenia telefonicznego z nadawcą.
NOTATKA
Aby korzystać z metody odbioru ręcznego, należy zmienić tryb odbioru na odbiór ręczny. Aby znaleźć więcej
informacji na temat zmiany trybu na ręczny, patrz:
FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
Podłączenie aparatu telefonicznego do urządzenia umożliwia rozmowę z nadawcą przed odebraniem od niego
oryginałów.
Odbiór ręczny (strona 5-7)
Funkcja zdalnego przełączania (strona 5-8)
Przepływ odbioru
1
Telefon dzwoni.
2
Podnieś słuchawkę.
Przy połączeniu przychodzącym telefon podłączony do urządzenia dzwoni.
Podnieś słuchawkę telefonu.
3
Sprawdź, czy linia telefoniczna została połączona z faksem systemu
wysyłającego.
Jeżeli miejscem docelowym jest faks, słyszalne będą delikatne sygnały dźwiękowe. Jeżeli
połączenie zostanie odebrane, można porozmawiać z odbierającym.
4
Na ekranie Początek wybierz pozycję [FAKS] > [Na widełkach] > [Odbiór
ręcz.]
Rozpocznie się odbiór.
NOTATKA
Korzystając z zestawu telefonicznego wysyłającego sygnały tonowe, rozpocznij odbiór
oryginałów przy użyciu funkcji zdalnego przełączania.
Funkcja zdalnego przełączania (strona 5-8)
5
Odłóż słuchawkę.
Po rozpoczęciu odbioru należy odłożyć słuchawkę, przywracając ją do pierwotnej pozycji.
4-4
Odbiór faksów > Funkcje odbioru faksów
Funkcje odbioru faksów
Istnieje możliwość dostosowania ustawień metody odbioru i drukowania faksu.
Co chcesz zrobić?
Strona
Drukować odebrane faksy po obu stronach papieru.
Druk dwustronny  strona 4-6
Odbierać dwustronny faks na jednej stronie.
Druk 2 w 1  strona 4-6
Drukować odebrane faksy łącznie jako pakiet.
Druk. ciągłe  strona 4-6
Drukować datę i godzinę odbioru oraz inne informacje.
Data/godzina odbioru  strona 4-6
Ograniczyć rodzaj używanego papieru.
Rodzaj nośnika wydruku  strona 4-7
Podłączenie do PBX (centrali abonenckiej). (Dot. tylko Europy).
Ustawienie PBX (dotyczy tylko Europy)
 strona 2-12
Przesyłać odebrane faksy do innego urządzenia lub do komputera.
Patrz FAX Operation Guide (w jęz.
angielskim).
Zapisywać odebrane faksy w urządzeniu bez drukowania.
Patrz FAX Operation Guide (w jęz.
angielskim).
Rozpocząć odbiór faksu poprzez kontrolę nad urządzeniem odbiorcy.
Patrz FAX Operation Guide (w jęz.
angielskim).
Bezpiecznie przesyłać zaszyfrowany oryginał.
Patrz FAX Operation Guide (w jęz.
angielskim).
4-5
Odbiór faksów > Ustawienia odbioru faksów
Ustawienia odbioru faksów
Druk dwustronny
Jeśli odbierane strony z danymi mają taką samą szerokość, można dokonywać wydruku na obu stronach papieru o
takiej samej szerokości co dane.
Wł.
Drukuj obustronnie.
Wył.
Nie drukuj obustronnie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji ustawień, patrz:
FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
Druk 2 w 1
W przypadku otrzymania wielostronicowego oryginału w formacie Statement lub A5 funkcja ta umożliwia drukowanie
dwóch stron oryginału na raz na jednym arkuszu papieru w formacie Letter lub A4. Jeśli wybrane zostaną jednocześnie
odbiór 2 w 1 i drukowanie dwustronne, funkcja odbioru 2 w 1 zostanie wyłączona.
Wł.
Drukuj 2 w 1.
Wył.
Nie drukuj 2 w 1.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji ustawień, patrz:
FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
Druk. ciągłe
Po otrzymaniu wielostronicowego faksu strony są drukowane w ciągu po otrzymaniu wszystkich.
Wł.
Drukuj jako pakiet po odebraniu wszystkich stron.
Wył.
Drukuj każdą stronę po odebraniu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji ustawień, patrz:
FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
Data/godzina odbioru
Podczas drukowania wiadomości funkcja Data/godzina odbioru dodaje u góry każdej strony informacje o dacie/godzinie
odbioru, informacje o nadawcy oraz liczbę stron. Jest to przydatne w przypadku potwierdzania czasu odbioru faksu
przesłanego z innej strefy czasowej.
NOTATKA
Gdy odebrane dane drukowane są na wielu stronach, data i godzina odbioru drukowane są
wyłącznie na pierwszej stronie. Nie są drukowane na stronach kolejnych. Gdy odebrane
dane są przekazywane dalej po odczytaniu ich z pamięci, data i godzina odbioru nie zostają
dodane do przekazywanych danych.
Wł.
Drukuj datę/godzinę odbioru.
Wył.
Nie drukuj daty/godziny odbioru.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji ustawień, patrz:
FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
4-6
Odbiór faksów > Ustawienia odbioru faksów
Rodzaj nośnika wydruku
Wybierz rodzaj papieru używany do drukowania odbieranego faksu.
Obsługiwane rodzaje
papieru
Wszystkie rodzaje, zwykły, szorstki, kalka, etykiety, makulaturowy,
czerpany, karton, kolorowy, koperta, gruby, wysoka jakość,
niestandardowy 1–8
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji ustawień, patrz:
FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
Ustawianie kasety do wydruku odebranych faksów
Określenie rodzaju nośnika powoduje, że faksy będą drukowane przy użyciu odpowiednich kaset.
1
Wyświetl ekran.
Klawisz [System Menu/Counter] > [Ust. kasety/podajnika wielofunkcyjnego] >
[Kaseta 1-5] lub [Taca uniwersalna]
Wybierz kasetę, której chcesz użyć do odbioru faksów.
2
Wybierz rozmiar papieru.
1 Wybierz [Rozmiar papieru] > [Metryczne] lub [Cal].
2 Wybierz rozmiar papieru.
WAŻNE
Określ rozmiar papieru dla kasety, której chcesz użyć do odbioru faksów.
Modele calowe: Letter, Legal, Statement
Modele metryczne: A4, B5, A5, Folio
Jeżeli kaseta ma pokrętło rozmiaru papieru, ustaw pokrętło papieru na „Other”.
Aby określić rozmiar papieru, patrz:
Podręcznik obsługi urządzenia
3
Wybierz typ papieru.
1 Wybierz [Typ nośnika].
2 Wybierz rodzaj papieru.
4
Ustaw typ papieru.
Skonfiguruj ustawienia papieru do odbioru faksów. Podczas ustawiania typu papieru wybierz
ten sam typ, który został wybrany w kroku 3.
Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji ustawień, patrz:
FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
4-7
5
Korzystanie z
przydatnych funkcji
faksu
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego ......................................................................................... 5-2
Automatyczne włączanie faksu lub telefonu ............................................................................................
Automatyczne włączanie faksu lub automatycznej sekretarki .................................................................
Wysyłanie ręczne .....................................................................................................................................
Odbiór ręczny ..........................................................................................................................................
Funkcja zdalnego przełączania ...............................................................................................................
5-1
5-2
5-4
5-6
5-7
5-8
Korzystanie z przydatnych funkcji faksu > Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego
Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego
Istnieje możliwość podłączenia do urządzenia aparatu telefonicznego (produkt dostępny w sprzedaży) i korzystania z
wielu funkcji tego połączenia.
Automatyczne włączanie faksu lub telefonu
Ta metoda odbioru jest bardzo wygodna w przypadku używania telefonu i faksu na jednej linii telefonicznej. Po wysłaniu
oryginałów urządzenie automatycznie je odbiera, a w przypadku przychodzącej rozmowy telefonicznej urządzenie
dzwoni, sygnalizując użytkownikowi możliwość odebrania połączenia.
WAŻNE
Korzystanie z funkcji automatycznego włączania faksu lub telefonu wymaga
podłączenia do urządzenia aparatu telefonicznego.
Po wyemitowaniu przez telefon ustalonej liczby sygnałów dźwiękowych drugi uczestnik
komunikacji musi ponieść koszty połączenia telefonicznego, nawet jeśli adresat nie odbiera.
Przepływ odbioru
FAKS
FAKS
Telefon
Gdy drugi uczestnik komunikacji
wysyła oryginały przy użyciu funkcji
wysyłania automatycznego
Gdy drugi uczestnik komunikacji
wysyła oryginały przy użyciu funkcji
wysyłania ręcznego
Gdy drugi uczestnik
komunikacji dzwoni z telefonu
Urządzenie odbiera połączenie przychodzące bez emitowania sygnału dźwiękowego
(od tej chwili drugi uczestnik komunikacji ponosi koszty połączenia telefonicznego).
Urządzenie emituje dwa sygnały dźwiękowe
(drugi uczestnik komunikacji słyszy sygnał połączenia).
Urządzenie automatycznie
odbiera oryginały od drugiego
uczestnika komunikacji
(automatyczny odbiór faksów)
Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy (zarówno drugi uczestnik
komunikacji, jak i odbiorca słyszą sygnał połączenia).
(Jeżeli słuchawka nie zostanie podniesiona w ciągu 30 sekund,
urządzenie zostanie przełączone w tryb odbioru faksu).
Po podniesieniu słuchawki podłączonego aparatu telefonicznego
można rozmawiać z drugim uczestnikiem komunikacji.
Po zakończeniu rozmowy można
odebrać faks, korzystając
z Funkcji zdalnego przełączania.
NOTATKA
Po zakończeniu rozmowy można także odebrać faks, korzystając z Funkcji zdalnego przełączania.
Funkcja zdalnego przełączania (strona 5-8)
5-2
Korzystanie z przydatnych funkcji faksu > Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego
Przygotowanie:
Wybierz [Auto (FAKS/TEL)].
Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
1
Telefon dzwoni.
Podłączony telefon dzwoni. Należy pamiętać, że jeśli ustawiona liczba dzwonków (dla funkcji
automatycznego włączania faksu lub telefonu) to [0] (zero), podłączony telefon nie będzie
dzwonić.
NOTATKA
Liczbę dzwonków można zmienić.
Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
2
Odbierz połączenie.
W przypadku połączenia wykonywanego za pomocą telefonu
1 Urządzenie dzwoni, sygnalizując użytkownikowi możliwość odebrania połączenia. Podnieś
słuchawkę telefonu w ciągu 30 sekund.
NOTATKA
Jeżeli słuchawka nie zostanie podniesiona w ciągu 30 sekund, urządzenie zostanie
przełączone w tryb odbioru faksu.
2 Porozmawiaj z osobą dzwoniącą.
NOTATKA
Po zakończeniu rozmowy można także odebrać faks, korzystając z Funkcji zdalnego
przełączania.
Funkcja zdalnego przełączania (strona 5-8)
W przypadku połączenia wykonywanego za pomocą faksu
Urządzenie rozpocznie odbiór oryginałów.
5-3
Korzystanie z przydatnych funkcji faksu > Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego
Automatyczne włączanie faksu lub automatycznej sekretarki
Ta metoda odbioru jest bardzo wygodna w przypadku używania zarówno automatycznej sekretarki, jak i faksu. W
przypadku wysłania oryginałów faksem urządzenie automatycznie je odbierze, natomiast w przypadku przychodzącej
rozmowy telefonicznej urządzenie wykonuje funkcje podłączonej automatycznej sekretarki. Dzięki temu, gdy odbiorca
jest nieobecny, osoba dzwoniąca może zostawić wiadomość na automatycznej sekretarce.
WAŻNE
Jeśli podczas korzystania z funkcji automatycznego włączania faksu lub
automatycznej sekretarki w ciągu pierwszej minuty od odebrania połączenia wystąpi
okres ciszy trwającej nieprzerwanie przez co najmniej 30 sekund, zadziała funkcja
wykrywania ciszy i urządzenie przełączy się w tryb odbioru faksu.
NOTATKA
Do korzystania z funkcji automatycznego włączania faksu lub automatycznej sekretarki
konieczne jest podłączenie do urządzenia aparatu telefonicznego wyposażonego w
automatyczną sekretarkę.
Szczegółowe instrukcje, dotyczące na przykład odpowiadania na wiadomości, znajdują się
w instrukcji obsługi automatycznej sekretarki.
Ustaw liczbę dzwonków emitowanych przez urządzenie, która powinna być większa niż
liczba dzwonków emitowanych przez automatyczną sekretarkę
Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
Przepływ odbioru
FAKS
FAKS
Telefon
Gdy drugi uczestnik
komunikacji wysyła oryginały
przy użyciu funkcji wysyłania
automatycznego
Gdy drugi uczestnik
komunikacji wysyła oryginały
przy użyciu funkcji wysyłania
ręcznego
Gdy drugi uczestnik
komunikacji dzwoni z telefonu
Urządzenie automatycznie
odbiera oryginały od drugiego
uczestnika komunikacji
(automatyczny odbiór faksów).
Automatyczna sekretarka odtwarza wiadomość informującą, że
odbiorca jest nieobecny.
Automatyczna sekretarka nagrywa wiadomość od osoby
dzwoniącej.
Gdy drugi uczestnik
komunikacji rozpoczyna
wysyłanie oryginałów,
urządzenie je odbiera.
Przygotowanie:
Wybierz [Auto (TAD)].
Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
5-4
Korzystanie z przydatnych funkcji faksu > Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego
1
Telefon dzwoni.
Podłączony aparat telefoniczny emituje sygnał dźwiękowy ustaloną liczbę razy.
NOTATKA
W przypadku podniesienia słuchawki gdy telefon nadal dzwoni, urządzenie zostaje
przełączone do stanu takiego samego jak odbiór ręczny
Odbiór ręczny (strona 5-7)
2
Automatyczna sekretarka odbiera połączenie.
Gdy połączenie jest wykonywane z telefonu, ale odbiorca jest nieobecny
Automatyczna sekretarka odtwarza komunikat i rozpoczyna nagrywanie wiadomości
nadawcy.
NOTATKA
Jeżeli cisza podczas nagrywania trwa dłużej niż 30 sekund, urządzenie zostanie
przełączone w tryb odbioru faksu.
W przypadku połączenia wykonywanego za pomocą faksu
Urządzenie rozpocznie odbiór oryginałów.
5-5
Korzystanie z przydatnych funkcji faksu > Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego
Wysyłanie ręczne
Użyj tej metody do przesłania oryginałów w przypadku, gdy chcesz odbyć rozmowę z odbiorcą lub gdy system odbiorcy
musi przełączyć się w tryb faksowania.
1
Umieść oryginały.
2
Wybierz numer miejsca docelowego.
Podnieś słuchawkę i wybierz numer systemu odbiorcy.
3
Sprawdź, czy linia telefoniczna została połączona z faksem systemu
odbiorcy.
Jeśli miejscem docelowym jest faks, słyszalny będzie długi, wysoki sygnał dźwiękowy. Jeśli
połączenie zostanie odebrane, możesz porozmawiać z odbierającym.
4
[FAKS] na ekranie startowym > [Na widełkach]
5
Naciśnij klawisz [Start].
6
Odłóż słuchawkę.
Rozpocznie się transmisja.
Po rozpoczęciu wysyłania należy odłożyć słuchawkę, przywracając ją do pierwotnej pozycji.
5-6
Korzystanie z przydatnych funkcji faksu > Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego
Odbiór ręczny
Odbiór jest możliwy po potwierdzeniu połączenia linii telefonicznej z wysyłającym.
NOTATKA
Dla trybu odbioru urządzenia ustawiono domyślnie automatyczny odbiór faksów. Aby
korzystać z metody odbioru ręcznego, należy zmienić tryb odbioru na odbiór ręczny. Aby
znaleźć więcej informacji na temat zmiany trybu na ręczny, patrz:
FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
1
Telefon dzwoni.
2
Podnieś słuchawkę.
Przy połączeniu przychodzącym telefon podłączony do urządzenia dzwoni.
Podnieś słuchawkę telefonu.
3
Sprawdź, czy linia telefoniczna została połączona z faksem systemu
wysyłającego.
Jeśli miejscem docelowym jest faks, słyszalne będą delikatne sygnały dźwiękowe. Jeśli
połączenie zostanie odebrane, możesz porozmawiać z odbierającym.
4
[FAKS] na ekranie startowym > [Na widełkach] > [Odbiór ręcz.]
Rozpocznie się odbiór.
NOTATKA
Korzystając z zestawu telefonicznego wysyłającego sygnały tonowe, rozpocznij odbiór
oryginałów przy użyciu funkcji zdalnego przełączania.
Funkcja zdalnego przełączania (strona 5-8)
5
Odłóż słuchawkę.
Po rozpoczęciu odbioru należy odłożyć słuchawkę, przywracając ją do pierwotnej pozycji.
5-7
Korzystanie z przydatnych funkcji faksu > Korzystanie z podłączonego aparatu telefonicznego
Funkcja zdalnego przełączania
Możesz rozpocząć odbiór faksu za pomocą podłączonego aparatu telefonicznego. Funkcja ta ułatwia łączne stosowanie
urządzenia i aparatu telefonicznego (produkt dostępny w sprzedaży) zainstalowanych w miejscach oddalonych od
siebie.
NOTATKA
Korzystanie z funkcji zdalnego przełączania wymaga podłączenia do urządzenia aparatu
telefonicznego wysyłającego sygnały tonowe (produkt dostępny w sprzedaży). Jednak
nawet w przypadku niektórych telefonów tonowych funkcja ta może nie działać w sposób
zadowalający. Szczegółowe informacje są dostępne u naszego przedstawiciela lub
w punkcie zakupu urządzenia.
Ustawiony fabrycznie numer zdalnego przełączania to 55.
Numer zdalnego przełączania może zostać zmieniony.
Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
Stosowanie numeru zdalnego przełączania
Aby rozpocząć odbiór faksu za pomocą podłączonego aparatu telefonicznego, wykonaj
poniższą procedurę.
1
Podłączony telefon dzwoni.
Podnieś słuchawkę telefonu.
NOTATKA
Liczbę dzwonków można zmienić
Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
2
Wybierz numer zdalnego przełączania (2-cyfrowy).
Po usłyszeniu w słuchawce tonu faksu wprowadź dwucyfrowy numer zdalnego przełączania
za pomocą przycisku wybierania na aparacie telefonicznym. Linia telefoniczna przełączy się
do urządzenia i rozpocznie się odbiór.
5-8
6
Rozwiązywanie
problemów
Niniejszy rozdział zawiera opisy następujących tematów:
Funkcjonowanie wskaźników podczas operacji wysyłania/odbioru ................................................................... 6-2
Reagowanie na miganie wskaźnika Attention .................................................................................................... 6-2
Środki ostrożności związane z wyłączaniem zasilania ...................................................................................... 6-3
Komunikaty ........................................................................................................................................................ 6-4
Lista kodów błędów ............................................................................................................................................ 6-5
Rozwiązywanie problemów ................................................................................................................................ 6-8
Często zadawane pytania ................................................................................................................................ 6-10
6-1
Rozwiązywanie problemów > Funkcjonowanie wskaźników podczas operacji wysyłania/odbioru
Funkcjonowanie wskaźników podczas operacji
wysyłania/odbioru
Wskaźniki [Processing] i [Memory] informują o stanie transmisji faksu.
•
Wskaźnik [Processing] miga podczas transmisji i odbierania faksu.
•
Wskaźnik [Memory] miga, gdy dane źródłowe są zapisywane do pamięci do celów transmisji.
•
Wskaźnik [Memory] świeci, gdy w pamięci znajdują się dane źródłowe przeznaczone do transmisji opóźnionej.
Reagowanie na miganie wskaźnika Attention
Jeżeli wskaźnik [Attention] miga, wybierz klawisz [Status/Job Cancel] w celu sprawdzenia komunikatu błędu. Jeżeli
komunikat nie pojawia się na panelu dotykowym po naciśnięciu klawisza [Status/Job Cancel] albo gdy wskaźnik
Attention miga przez 1,5 sekundy, wykonaj poniższe sprawdzenia.
Objaw
Nie można wysłać faksu.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy przewód modułowy jest
podłączony prawidłowo?
Podłącz prawidłowo przewód modułowy.
—
Czy dozwolony nr FAKSU albo
dozwolony nr ID zostały
prawidłowo zapisane?
Sprawdź dozwolony nr FAKSU i
dozwolony nr ID.
—
Czy wystąpił błąd komunikacji?
Sprawdź kody błędów w raporcie
wyników i raporcie aktywności TX/RX.
Jeżeli kod błędu rozpoczyna się od „U”
albo „E”, wykonaj odpowiednią
procedurę.
6-5
Czy linia faksu adresata jest
zajęta?
Wyślij ponownie.
—
Czy faks odbiorcy odpowiada?
Wyślij ponownie.
—
Czy wystąpił jakiś inny błąd niż
opisane?
Skontaktuj się z pracownikiem serwisu.
—
6-2
Rozwiązywanie problemów > Środki ostrożności związane z wyłączaniem zasilania
Środki ostrożności związane z wyłączaniem
zasilania
Aby wyłączyć zasilanie urządzenia, naciśnij włącznik zasilania. Automatyczne odbieranie faksów, gdy włącznik zasilania
jest wyłączony, nie jest możliwe.
Przed wyłączeniem włącznika zasilania upewnij się, że wskaźniki [Processing] i [Memory] nie świecą.
WYŁ.
Jeżeli włączono opcję [Pokaż kom. wył. zasil.], zostanie wyświetlony ekran z monitem
o potwierdzenie.
Wyłączenie zasilania może potrwać około 3 minuty.
Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
6-3
Rozwiązywanie problemów > Komunikaty
Komunikaty
W przypadku wystąpienia błędu na wyświetlaczu może pojawić się jeden z przedstawionych poniżej komunikatów.
Poniższe uwagi pomogą zidentyfikować i rozwiązać problem.
NOTATKA
W razie wystąpienia błędu transmisji generowany jest raport wyników wysyłania/odbioru.
Sprawdź kod błędu znajdujący się w raporcie, a następnie zapoznaj się z informacjami w części:
Lista kodów błędów (strona 6-5)
Informacje na temat drukowania raportu wysyłania/odbioru można znaleźć w, patrz:
FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
Kody błędów można również sprawdzić w raporcie aktywności
Patrz FAX Operation Guide (w jęz. angielskim).
Komunikat
Punkt kontrolny
Naprawa
Strona
Błąd urządzenia.
―
Wystąpił błąd wewnętrzny. Zapisz kod
błędu wyświetlany na ekranie i skontaktuj
się z przedstawicielem serwisu.
―
Dodaj następujący papier do
kasety #.
Czy wybrany rozmiar papieru jest
zgodny z rozmiarem papieru
załadowanego do określonego
źródła papieru?
Wybierz [Kontynuuj], aby kontynuować
drukowanie.
Wybierz [Anuluj], aby anulować zadanie.
―
Czy we wskazanej kasecie
znajduje się papier?
Włóż papier.
Aby wybrać inne źródło papieru, wybierz
[Wybór papieru]. Aby kontynuować
pracę przy użyciu papieru w wybranym
źródle papieru, naciśnij [Kontynuuj].
―
Nie można wykonać tego
zadania.
―
Zadanie zostało anulowane z powodu
ograniczeń narzuconych przez funkcję
autoryzacji użytkownika lub rozliczania
zadań. Wybierz [Koniec].
―
Przekroczono liczbę zapl.
zadań wysyłania.
―
Przekroczono liczbę zadań ustaloną dla
transmisji opóźnionej. Wybierz [Koniec].
Zadanie zostanie anulowane.
Zaczekaj do zakończenia wykonywania
transmisji opóźnionej lub anuluj
transmisję opóźnioną i wykonaj zadanie
ponownie.
―
Przekroczono limit skrzynki.
Czy na panelu dotykowym
wyświetlany jest przycisk
[Koniec]?
Skrzynka jest pełna i nie ma możliwości
dalszego zapisu. Zadanie zostanie
anulowane. Wybierz [Koniec]. Spróbuj
ponownie wykonać zadanie po
wydrukowaniu lub usunięciu danych z
okna zadań.
―
Przekroczono ograniczenie
rozliczania zadań.
Czy przekroczono dopuszczalną
liczbę wydruków określoną przez
funkcję rozliczania zadań?
Liczba wydruków przekroczyła
dopuszczalną liczbę zadań określoną
przez funkcję rozliczania zadań. Nie
można więcej drukować. Zadanie
zostanie anulowane. Wybierz [Koniec].
Patrz
Podręcznik
obsługi
urządzenia.
Słuchawka jest podniesiona.
―
Odłóż słuchawkę.
―
6-4
Rozwiązywanie problemów > Lista kodów błędów
Lista kodów błędów
W przypadku wystąpienia błędu podczas transmisji w raporcie wyników transmisji/odbioru i w raporcie aktywności
zapisywany jest jeden poniższych kodów błędów.
NOTATKA
W zależności od ustawienia szybkości komunikacji w kodzie błędu pojawi się litera „U” lub „E”.
Kod błędu
Możliwa przyczyna/działanie
Busy (Zajęty)
Nie można ustanowić połączenia z odbiorcą mimo wykonania zadanej liczby prób automatycznego
wybierania ponownego.
Wyślij ponownie.
CANCELED
(ANULOWANO)
Transmisja została anulowana z powodu wykonania określonego działania.
Odbiór został anulowany z powodu wykonania określonego działania.
U00300
W urządzeniu odbiorczym skończył się papier. Skontaktuj się z odbiorcą.
U00430–U00462
Pomimo ustanowienia połączenia odbiór został anulowany z powodu użycia odmiennych funkcji
komunikacyjnych przez urządzenie nadawcze.
U00601–U00690
Komunikacja została przerwana z powodu awarii urządzenia. Wyślij lub odbierz faks ponownie.
U00700
Komunikacja została przerwana z powodu awarii urządzenia nadawczego lub odbiorczego.
U00800–U00811
Podczas przesyłania stron(y) wystąpił błąd. Wyślij ponownie.
Jeśli w dalszym ciągu występują problemy, zmniejsz początkową prędkość transmisji i wyślij
ponownie.
NOTATKA
Jeśli opisany błąd komunikacji występuje często, zmień ustawienie domyślne początkowej prędkości
transmisji w menu systemowym.
U00900–U00910
Podczas odbierania stron(y) wystąpił błąd. Poproś nadawcę o ponowne przesłanie faksu.
NOTATKA
Jeśli opisany błąd komunikacji występuje często, zmień ustawienie domyślne szybkości rozpoczęcia
odbioru w menu systemowym.
U01000–U01097
Podczas transmisji wystąpił błąd komunikacji. Wyślij ponownie.
Jeśli w dalszym ciągu występują problemy, zmniejsz początkową prędkość transmisji i wyślij
ponownie.
NOTATKA
Jeśli opisany błąd komunikacji występuje często, zmień ustawienie domyślne początkowej prędkości
transmisji w menu systemowym.
U01100–U01196
Podczas odbioru wystąpił błąd komunikacji. Poproś nadawcę o ponowne przesłanie faksu.
NOTATKA
Jeśli opisany błąd komunikacji występuje często, zmień ustawienie domyślne szybkości rozpoczęcia
odbioru w menu systemowym.
U01400
Nie udało się ustanowić połączenia z urządzeniem nadawczym lub odbiorczym, ponieważ w linii
impulsowej numer został wybrany tonowo.
U01500
Podczas szybkiej transmisji wystąpił błąd komunikacji. Wyślij ponownie.
Jeśli w dalszym ciągu występują problemy, zmniejsz początkową prędkość transmisji i wyślij
ponownie.
NOTATKA
Jeśli opisany błąd komunikacji występuje często, zmień ustawienie domyślne początkowej prędkości
transmisji w menu systemowym.
6-5
Rozwiązywanie problemów > Lista kodów błędów
Kod błędu
U01600
Możliwa przyczyna/działanie
Podczas odbioru szybkiej transmisji wystąpił błąd komunikacji. Poproś nadawcę o zmniejszenie
prędkości transmisji i ponowne przesłanie faksu.
NOTATKA
Jeśli opisany błąd komunikacji występuje często, zmień ustawienie domyślne szybkości rozpoczęcia
odbioru w menu systemowym.
U01700–U01720
Podczas szybkiej transmisji wystąpił błąd komunikacji. Wyślij ponownie.
Jeśli w dalszym ciągu występują problemy, zmniejsz początkową prędkość transmisji i wyślij
ponownie.
NOTATKA
Jeśli opisany błąd komunikacji występuje często, zmień ustawienie domyślne początkowej prędkości
transmisji w menu systemowym.
U01721
Podczas szybkiej transmisji wystąpił błąd komunikacji. Wybrana prędkość transmisji może nie być
obsługiwana przez urządzenie odbiorcze.
Zmniejsz prędkość wyjściową transmisji i prześlij faks ponownie.
U01800–U01820
Podczas odbioru szybkiej transmisji wystąpił błąd komunikacji. Poproś nadawcę o zmniejszenie
prędkości transmisji i ponowne przesłanie faksu lub zmniejsz prędkość początkową odbioru w menu
systemowym.
U01821
Podczas odbioru szybkiej transmisji wystąpił błąd komunikacji. Wybrana prędkość transmisji może nie
być obsługiwana przez to urządzenie. Poproś nadawcę o zmniejszenie prędkości transmisji i ponowne
przesłanie faksu lub zmniejsz prędkość początkową odbioru w menu systemowym.
U03000
Nie udało się odebrać faksu podczas odbioru odpytywania, ponieważ do urządzenia drugiego
uczestnika komunikacji nie włożono oryginałów. Skontaktuj się z drugim uczestnikiem komunikacji.
U03200
Próbowano odebrać tablicę ogłoszeń z adresu pomocniczego innego urządzenia tej samej marki, ale
wybrana skrzynka adresów pomocniczych nie zawiera żadnych danych. Skontaktuj się z drugim
uczestnikiem komunikacji.
U03300
Błąd wystąpił z powodu jednej z dwóch poniższych przyczyn.
Skontaktuj się z drugim uczestnikiem komunikacji.
1 Odbierano dane z innego urządzenia tej samej marki, ale podczas odbioru odpytywania wykryto
ograniczenia transmisji, ustawione przez drugiego uczestnika komunikacji. Komunikacja została
przerwana z powodu podania błędnego hasła.
2 Odbierano dane z innego urządzenia tej samej marki, ale podczas odbioru tablicy ogłoszeń z
adresu pomocniczego wykryto ograniczenia transmisji, ustawione przez drugiego uczestnika
komunikacji.
Komunikacja została przerwana z powodu podania błędnego hasła.
U03400
Odbiór odpytywania został przerwany, ponieważ hasło podane przez drugiego uczestnika komunikacji
różni się od lokalnego identyfikatora faksu w urządzeniu odbiorczym. Skontaktuj się z drugim
uczestnikiem komunikacji.
U03500
Próbowano odebrać tablicę ogłoszeń z adresu pomocniczego innego urządzenia tej samej marki, ale
wybrana skrzynka adresu pomocniczego nie została zapisana w urządzeniu drugiego uczestnika
komunikacji.
Skontaktuj się z odbiorcą.
U03600
Odbiór tablicy ogłoszeń z adresu pomocniczego innego urządzenia tej samej marki został przerwany,
ponieważ podano błędne hasło dostępu do adresu pomocniczego. Skontaktuj się z drugim
uczestnikiem komunikacji.
U03700
Próbowano odebrać tablicę ogłoszeń z adresu pomocniczego, ale w urządzeniu drugiego uczestnika
komunikacji nie włączono funkcji przesyłania tablicy ogłoszeń z adresu pomocniczego lub do skrzynek
przenoszenia oryginałów (skrzynek adresów pomocniczych) nie włożono oryginałów.
U04000
W innym urządzeniu odbiorczym tej samej marki nie zapisano wybranej skrzynki adresu
pomocniczego lub podano nieprawidłowy adres pomocniczy.
U04100
Urządzenie odbiorcy nie obsługuje funkcji skrzynki adresu pomocniczego lub podano nieprawidłowy
adres pomocniczy.
6-6
Rozwiązywanie problemów > Lista kodów błędów
Kod błędu
Możliwa przyczyna/działanie
U04200
Transmisja szyfrowana została przerwana, ponieważ wybrana skrzynka nie została zapisana.
U04300
Transmisja szyfrowana została anulowana, ponieważ faks odbiorcy nie obsługuje komunikacji
szyfrowanej.
U04400
Transmisja szyfrowania została anulowana, ponieważ podano nieprawidłowy klucz szyfrujący.
U04500
Odbiór transmisji szyfrowanej został anulowany, ponieważ podano nieprawidłowy klucz szyfrujący.
U05100
Transmisja została anulowana, ponieważ nie spełniono wymagań komunikacji z uwagi na
ograniczenia transmisji ustawione dla tego urządzenia. Skontaktuj się z odbiorcą.
U05200
Odbiór został anulowany, ponieważ nie spełniono wymagań komunikacji z uwagi na ograniczenia
odbioru ustawione dla tego urządzenia.
U05300
Odbiór został anulowany przez odbiorcę, ponieważ nie spełniono wymagań komunikacji z uwagi na
ograniczenia odbioru ustawione dla urządzenia odbiorczego. Skontaktuj się z odbiorcą.
U14000
Odbiór do skrzynki adresu pomocniczego został przerwany, ponieważ skończyło się miejsce
w pamięci tego urządzenia. Zwolnij miejsce, drukując dane przechowywane w pamięci, lub anuluj
odbiór do tej skrzynki adresu pomocniczego.
U14100
Transmisja do skrzynki adresu pomocniczego lub skrzynki adresu pomocniczego urządzenia odbiorcy
tej samej marki została zatrzymana z powodu braku wolnego miejsca na urządzeniu odbiorcy.
Skontaktuj się z odbiorcą.
U19000
Odbiór do pamięci został przerwany, ponieważ skończyło się miejsce w pamięci tego urządzenia.
Zwolnij miejsce, drukując dane przechowywane w pamięci, lub poproś nadawcę o ponowne
przesłanie.
U19100
Transmisja została przerwana, ponieważ skończyło się miejsce w pamięci urządzenia odbiorczego.
Skontaktuj się z odbiorcą.
U19300
Transmisja została przerwana z powodu wystąpienia błędu danych podczas transmisji. Wyślij
ponownie.
6-7
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W przypadku wystąpienia błędu najpierw zapoznaj się z poniższą tabelą. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się
z dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu.
Objaw
Nie można wysłać dokumentu.
Punkt kontrolny
Naprawa
Strona
Czy przewód modułowy jest
podłączony prawidłowo?
Podłącz prawidłowo przewód modułowy.
―
Czy wyświetlany jest komunikat
Błąd wysyłania?
Usuń przyczynę wystąpienia błędu i wyślij
faks ponownie.
6-5
Czy włączono ograniczenia
transmisji?
Anuluj ograniczenia transmisji.
―
Czy wykorzystywana jest linia
telefonii IP?
Możliwe jest tymczasowe usunięcie błędu
komunikacji przez zmianę ustawień
[Początkowej prędkości transmisji]
w Transmisji.
―
Nie można nawiązać
komunikacji szyfrowanej.
Czy ustawienia zapisane
w urządzeniu nadawczym
i odbiorczym są prawidłowe?
Ponownie sprawdź ustawienia zapisane
w urządzeniu nadawczym i odbiorczym.
―
Nie można użyć funkcji
zdalnego przełączania.
Czy używana jest linia
impulsowa?
Niektóre aparaty telefoniczne mogą za
pomocą przycisków transmitować sygnał
tonowy. Zapoznaj się z instrukcją obsługi
używanego aparatu telefonicznego.
―
Czy numer wybierania funkcji
zdalnego przełączania jest
prawidłowy?
Sprawdź ustawienie domyślnie: 55)
―
Brak wydruku po odbiorze.
Czy włączono funkcję
przekazywania z pamięci?
Sprawdź miejsce docelowe
przekazywania.
―
Nie można odebrać
dokumentu.
Czy przewód modułowy jest
podłączony prawidłowo?
Podłącz prawidłowo przewód modułowy.
―
Czy wyświetlany jest komunikat
Błąd komunikacji?
Usuń przyczynę wystąpienia błędu
i poproś nadawcę o ponowne wysłanie
dokumentu.
6-5
Czy wykorzystywana jest linia
telefonii IP?
Możliwe jest tymczasowe usunięcie błędu
komunikacji przez zmianę ustawień
[Szybkość rozpoczęcia odbioru]
w Odbiorze.
―
Czy włączono ograniczenia
odbioru?
Anuluj ograniczenia odbioru.
―
Czy w pamięci jest wolne
miejsce?
Zaczekaj na zwolnienie miejsca
w pamięci lub samodzielnie zwolnij
miejsce w pamięci, a następnie odbierz
faks ponownie.
―
Nie można odebrać faksu do
pamięci.
6-8
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Punkt kontrolny
Naprawa
Nie można transmitować przy
użyciu adresu pomocniczego.
Czy urządzenie odbiorcze
obsługuje funkcję transmisji przy
użyciu adresu pomocniczego?
Transmisja z użyciem adresu
pomocniczego jest niemożliwa, jeśli faks
odbiorcy nie obsługuje podobnej funkcji
transmisji z użyciem adresu
pomocniczego.
―
Czy wprowadzony adres
pomocniczy i hasło dostępu do
adresu pomocniczego są takie
same jak adres pomocniczy i
hasło dostępu do adresu
pomocniczego, zapisane w
faksie odbiorcy?
Jeżeli dane są poprawne, skontaktuj się
z odbiorcą. Niniejsze urządzenie nie
używa hasła dostępu do adresu
pomocniczego podczas odbioru.
―
Czy w pamięci faksu odbiorcy
jest wolne miejsce?
Skontaktuj się z odbiorcą.
―
Nie można przekazać faksu z
pamięci.
Czy ustawienie funkcji
przekazywania z pamięci to
[Wł.]?
Sprawdź ustawienie funkcji
przekazywania z pamięci.
―
Nie można przekazać danych z
pamięci przy użyciu adresu
pomocniczego.
Czy urządzenie odbiorcze
obsługuje funkcję transmisji przy
użyciu adresu pomocniczego?
Transmisja z użyciem adresu
pomocniczego jest niemożliwa, jeśli faks
odbiorcy nie obsługuje podobnej funkcji
transmisji z użyciem adresu
pomocniczego.
―
Czy wprowadzony adres
pomocniczy jest taki sam jak
adres pomocniczy zapisany
w faksie odbiorcy?
Jeżeli dane są poprawne, skontaktuj się
z odbiorcą. Niniejsze urządzenie nie
używa hasła dostępu do adresu
pomocniczego podczas odbioru.
―
Nie można drukować danych
ze skrzynki adresu
pomocniczego.
Czy ustawiono hasło dostępu do
skrzynki?
Wprowadź prawidłowe hasło dostępu do
skrzynki.
―
Nie można odbierać danych w
trybie odpytywania.
Czy transmisja w trybie
odpytywania została prawidłowo
ustawiona w urządzeniu
nadawczym?
Skontaktuj się z odbiorcą.
―
Nie można korzystać z funkcji
komunikacji z użyciem tablicy
ogłoszeń adresu
pomocniczego.
Czy faks drugiego uczestnika
komunikacji obsługuje podobną
funkcję komunikacji z użyciem
tablicy ogłoszeń adresu
pomocniczego?
Jeżeli faks drugiego uczestnika
komunikacji nie obsługuje podobnej
funkcji komunikacji z użyciem tablicy
ogłoszeń adresu pomocniczego, to nie
może on odbierać faksów za
pośrednictwem tablicy ogłoszeń adresu
pomocniczego. Skontaktuj się z odbiorcą.
―
Czy wprowadzony adres
pomocniczy i hasło dostępu do
adresu pomocniczego są
prawidłowe?
Jeżeli dane są poprawne, skontaktuj się
z odbiorcą.
―
6-9
Strona
Rozwiązywanie problemów > Często zadawane pytania
Często zadawane pytania
Poniżej przedstawiono pytania często zadawane po zakupie tego produktu.
Pytanie
Odpowiedź
1
Chcę dodawać stempel zakończenia podczas
wysyłania faksów.
Ten produkt nie ma funkcji stempla zakończenia.
2
Chcę wysyłać i odbierać faksy w kolorze.
Obrazy faksów są wysyłane i odbierane w formacie
monochromatycznym.
6-10
7
Dodatek
Niniejszy rozdział zawiera opisy następujących tematów:
Sposób wpisywania znaków .............................................................................................................................. 7-2
Dane techniczne ................................................................................................................................................ 7-3
Mapa menu ........................................................................................................................................................ 7-5
7-1
Dodatek > Sposób wpisywania znaków
Sposób wpisywania znaków
Aby wpisać nazwę, należy użyć klawiatury wyświetlanej na panelu dotykowym, postępując zgodnie z procedurą opisaną
poniżej.
NOTATKA
Dostępne są układy klawiszy QWERTY, QWERTZ i AZERTY, tak jak w przypadku klawiatury komputera. W razie
konieczności należy zmienić układ. Aby znaleźć szczegółowe informacje na temat zmiany układu, patrz:
Podręcznik obsługi urządzenia
Jako przykład użyto układ QWERTY. Można wybrać inny układ, wykonując tę samą procedurę.
Ekrany wpisywania
Ekran wpisywania małych liter
12 11 10
1
8
9
Dodaj - Nazwa
Wprow.:
Limit:
Abc
AĄB
3
32
A/a
UsuĔ
2
7
6
Anuluj
3
Nr
< Wstecz
4
Nast. >
5
Wyświetlana
wartość/klawisz
Opis
1
Wyświetlacz
Wyświetla wpisywane znaki.
2
Klawiatura
Pozwala wybrać znak, który ma zostać wprowadzony.
3
[Anuluj]
Służy do usuwania wpisanych znaków i powrotu do ekranu
widocznego przed wpisywaniem.
4
[< Wstecz]
Służy do powracania do poprzedniego ekranu.
5
[OK] / [Dalej >]
Służy do zapisywania wprowadzonych znaków i przechodzenia do
następnego ekranu.
6
Klawisz Enter
Umożliwia wprowadzenie podziału wiersza.
7
Klawisz spacji
Służy do wprowadzania odstępów.
8
Klawisz Usuń
Służy do kasowania znaku na lewo od kursora.
9
Wskaźnik [Wprow.] /
[Limit]
Wyświetla maksymalną liczbę znaków oraz liczbę wprowadzonych
znaków.
10
Klawisze kursora
Służą do przesuwania kursora na wyświetlaczu.
11
[A/a] / [a/A]
Służy do przełączania pomiędzy wpisywaniem wielkich i małych
liter.
12
[ABC] / [Symbol]
Służy do wybierania wprowadzanych znaków. W celu
wprowadzenia symboli lub cyfr należy wybrać opcję [Symbol].
7-2
Dodatek > Dane techniczne
Dane techniczne
WAŻNE
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Funkcja FAKSU
Pozycja
Opis
Zgodność
G3
Linia telekomunikacyjna
Abonencka linia telefoniczna
Czas transmisji
Mniej niż 3 sekundy (33600 bps, JBIG, dokument ITU-T A4-R #1)
Prędkość transmisji
33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200/
4800/2400 bitów/s
Schemat kodowania
JBIG/MMR/MR/MH
Metoda poprawiania błędów
ECM
Rozmiar oryginału
Szerokość maks.: 216 mm, Długość maks.: 915 mm
Automatyczny podajnik dokumentów
Maks. 100 arkuszy (z modułem przetwarzania dokumentów)
Rozdzielczość
Skanowanie:
200 x 100 dpi Normalna (8 punktów/mm × 3,85 linii/mm)
200 x 200 dpi Wysoka (8 punktów/mm × 7,7 linii/mm)
200 x 400 dpi Super (bardzo wysoka) (8 punktów/mm × 15,4 linii/mm)
400 x 400 dpi Ultra (ultrawysoka) (16 punktów/mm × 15,4 linii/mm)
Drukowanie:
600 × 600 dpi
Gradacje
256 odcieni (dyfuzja błędu)
Klawisz szybkiego dostępu
100 klawiszy
Transmisja do wielu odbiorców
Maks. 100 odbiorców
Zastępczy odbiór do pamięci
Co najmniej 256 arkuszy (podczas odbierania dokumentu ITU-T A4 #1)
Pojemność pamięci na obrazy
3,5 MB (standardowo) (na wysyłanie i odbiór faksów)
Raporty
Raport wyników wysyłania, raport wyników odbierania faksów, raport aktywności,
strona stanu
7-3
Dodatek > Dane techniczne
Funkcje FAKSU sieciowego
Pozycja
Opis
Sprzęt
Komputer zgodny ze standardem IBM PC-AT
Interfejs
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
System operacyjny
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2,
Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Rozdzielczość transmisji
Ultrawysoka (400 × 400 dpi), Wysoka (200 × 200 dpi),
Normalna (100 × 200 dpi)
Rozmiar dokumentów
Letter, Legal, Statement, A4, A5, Folio, B5(JIS)
Opóźniona transmisja FAKSU
Oparta na ustawieniach sterownika faksu sieciowego (możliwe ustawienie z
przyrostem 1-minutowym dla następującego 24-godzinnego okresu)
Transmisja i drukowanie
Transmisja i wydruk faksu za pomocą urządzenia są możliwe.
Rozsyłanie
Do 100 miejsc docelowych
Rozliczanie zadań
Wymaga wprowadzenia nazwy logowania i hasła do sterownika faksu
sieciowego, gdy w urządzeniu włączone jest logowanie użytkownika.
Wymaga wprowadzenia identyfikatora konta do sterownika faksu
sieciowego, gdy w urządzeniu włączone jest rozliczanie zadań.
Strona transparentu
Można dokonać wyboru formatu za pomocą sterownika faksu sieciowego
lub utworzyć szablon.
7-4
Dodatek > Mapa menu
Mapa menu
Dod.doc. (strona 3-7)
Ks. adresowa (strona 3-9)
FAKS
Zewn. ks. adres. (patrz Embedded Web Server RX User Guide).
Kl.szybkiego dost. (strona 3-10)
Funkcje
Tryb cichy (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Rozmiar oryginału (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Orientacja oryginału (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Dupleks (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Rozdzielczość transmisji FAKSU (patrz FAX Operation
Guide – w jęz. angielskim)
Gęstość (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Obraz oryginału (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Skanowanie ciągłe (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Wpis nazwy pliku (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Długi oryginał (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Informacja o kończeniu zadania (patrz FAX Operation
Guide – w jęz. angielskim)
Opóźniona transmisja FAKSU (patrz FAX Operation Guide
– w jęz. angielskim)
Bezpośrednia transmisji FAKSU (patrz FAX Operation
Guide – w jęz. angielskim)
Odpytywanie odbioru FAKSU (patrz FAX Operation Guide
– w jęz. angielskim)
Rap. wys. FAKSU (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Dod/Edyt Skrót (patrz Podręcznik obsługi)
Skrz. adr. pom. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Skrz. adr. pom.
Skrzynka odpytywania (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Skrzynka
odpytywania
7-5
Dodatek > Mapa menu
Skrzynka odbiorcza pamięci faksu (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Skrzynka odbiorcza
pamiĊci faksu
Stan zad. druk. (patrz Podręcznik obsługi)
Stan zad. wys. (patrz Podręcznik obsługi)
Stan zad.zapis. (patrz Podręcznik obsługi)
Zaplanowane zadanie (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Stan/
Anul. zadania
Dzien. zad.druk. (patrz Podręcznik obsługi)
Dzien. zad. wys. (patrz Podręcznik obsługi)
Dzienn.zad.zapis. (patrz Podręcznik obsługi)
Dzien.zad.faks.
Dz. FAKSÓW wych. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Dzie. F. przych. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Raport FAKSÓW wych. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Rap.FAKSÓW przych. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Skaner (patrz Podręcznik obsługi)
Drukarka (patrz Podręcznik obsługi)
Skrzynka odbiorcza pamięci faksu (patrz Podręcznik obsługi)
FAKS
Linia wył. (strona 3-5)
Odbiór ręcz. (strona 4-4)
Status tonera (patrz Podręcznik obsługi)
Stan papieru (patrz Podręcznik obsługi)
Dysk USB (patrz Podręcznik obsługi)
Klawiatura USB (patrz Podręcznik obsługi)
Klawiatura Bluetooth (patrz Podręcznik obsługi)
Zszywka (patrz Podręcznik obsługi)
Stan połączenia sieciowego (patrz Podręcznik obsługi)
Stan opcjonalnej karty sieciowej (patrz Podręcznik obsługi)
Wi-Fi Direct (patrz Podręcznik obsługi)
Sieć bezprzewod. (patrz Podręcznik obsługi)
Wi-Fi (patrz Podręcznik obsługi)
SSD (patrz Podręcznik obsługi)
Dysk twardy (patrz Podręcznik obsługi)
7-6
Dodatek > Mapa menu
Menu
systemu
Kreator szybkiej
konfiguracji
Konfiguracja FAKSU (strona 2-9)
Konfiguracja papieru (patrz Podręcznik obsługi)
Konfiguracja oszczędzania energii (patrz Podręcznik obsługi)
Konfiguracja sieci (patrz Podręcznik obsługi)
Język (patrz Podręcznik obsługi)
Raport (patrz FAX
Operation Guide – w
jęz. angielskim)
Raportuj drukowanie
(patrz FAX Operation
Guide – w jęz.
angielskim)
Strona stanu. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Lista czcionek: (patrz Podręcznik obsługi)
Stan sieci (patrz Podręcznik obsługi)
Stan usługi (patrz Podręcznik obsługi)
Raport rozliczania (patrz Podręcznik obsługi)
Lis. skrz. podadr. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Lista FAKSU (Indeks) (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Lista FAKSU (Nr) (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Raport FAKSÓW wych. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Rap.FAKSÓW przych. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Stan karty opcjonalnej (patrz Podręcznik obsługi)
Raport z sanityzacji danych (patrz Podręcznik obsługi)
Ustaw. rap. administrac.
(patrz FAX Operation
Guide – w jęz.
angielskim)
Raport FAKSÓW wych. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Ustaw. raportu wyników
Raport wyniku
wysyłania
Rap.FAKSÓW przych. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
E-mail/Folder (patrz Podręcznik obsługi)
FAKS (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Dołącz obraz faksu sieciowego (patrz FAX
Operation Guide – w jęz. angielskim)
Anulowano przed wysłaniem (patrz FAX Operation
Guide – w jęz. angielskim)
Format adresata (patrz FAX Operation Guide – w
jęz. angielskim)
Raport wyn. odbioru
FAKSU
FAKS (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Typ rap. wynik. odb. (patrz FAX Operation Guide –
w jęz. angielskim)
Ust. kom. o zakończ. zad. (patrz Podręcznik obsługi)
Wyślij historię dziennika (patrz Podręcznik obsługi)
Licznik (patrz Podręcznik obsługi)
7-7
Dodatek > Mapa menu
Właściwość użytkownika (patrz Podręcznik obsługi)
Ustawienia kasety/
podajnika
wielofunkcyjnego
Kaseta 1 (do 5) (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Ustawienia wspólne
Ekran domyślny (patrz Podręcznik obsługi)
Taca uniwersalna (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Dźwięk (patrz FAX
Operation Guide –
w jęz. angielskim)
Alarm (patrz Podręcznik obsługi)
Głośność głośnika FAKSU (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Głośność monitora FAKSU (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Ustawienia oryginalne (patrz Podręcznik obsługi)
Ust. papieru (patrz Podręcznik obsługi)
Ustaw. domyśl. Funkcji
Rozdzielczość transmisji FAKSU (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Skanowanie ciągłe (FAKS) (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Wst. ust. limit (patrz Podręcznik obsługi)
Obsługa błędów (patrz Podręcznik obsługi)
Miara (patrz Podręcznik obsługi)
Alert o niskim poz. tonera (patrz Podręcznik obsługi)
Układ klawiatury (patrz Podręcznik obsługi)
Typ klawiatury opcjonalnej (patrz Podręcznik obsługi)
Przesuń dok. wg zadania (patrz Podręcznik obsługi)
Przesuń dokum. jednostr. (patrz Podręcznik obsługi)
Wyświetl stan/dziennik
Wyświetl dziennik FAKSU (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Drukowanie zdalne (patrz Podręcznik obsługi)
Zadanie klawisza funkcyjnego (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Pokaż kom. wył. zasil. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Komunikat druku banera (patrz Podręcznik obsługi)
Początek (patrz Podręcznik obsługi)
Kopiowania (patrz Podręcznik obsługi)
Wyślij (patrz Podręcznik obsługi)
Skrzynka dokumentów
Skrzynka niestandardowa (patrz Podręcznik obsługi)
Skrz. adr. pom. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Skrzynka zadań. (patrz Podręcznik obsługi)
Skrzynka odpytywania (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Skrzynka odbiorcza pamięci faksu (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
7-8
Dodatek > Mapa menu
FAKS (patrz FAX
Operation Guide – w
jęz. angielskim)
Wspólna tr./odb.
(patrz FAX Operation
Guide – w jęz.
angielskim)
Rejestracja klucza szyfr. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Transmisja
(patrz FAX Operation
Guide – w jęz.
angielskim)
Naz. FAKSU lok. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Zdalna diagnostyka FAKSU (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Lok. iden. FAKSU (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Lokalny nr FAKSU (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
TTI (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Użycie nazwa konta (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Tryb wybierania (tylko wersja calowa) (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Liczba ponowień (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
ECM transmisji (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Początkowa prędk. transm. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Skan. ciągłe z szyby (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Odbiór (patrz FAX
Operation Guide – w
jęz. angielskim)
Typ nośnika (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Data/godzina odbioru (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Druk dwustronny (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Druk 2 w 1 (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Druk. ciągłe (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Dzwonki(norm.) (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Dzwonki (sekretarka) (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Dzwonki(F./TEL) (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Tryb odbioru (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Zdalne wybier.SW (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Odbiór szyfrowany (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
ECM odbioru (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Szybkość rozpoczęcia odbioru (patrz FAX Operation Guide – w jęz.
angielskim)
Ograniczenie transm./odb. (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Ustawienie przekazywania (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Nowa pozycja docelowa (FAKS) (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Aplikacja (patrz Podręcznik obsługi)
Internet (patrz Podręcznik obsługi)
Książka adresowa/
szybki dostęp
Ks. adresowa (strona 3-9)
Kl.szybkiego dost. (strona 3-10)
Ust. domyśln. ks. adr.
Sortuj (patrz Podręcznik obsługi)
Książka adresowa (patrz Podręcznik obsługi)
Ograniczenie edycji (patrz Podręcznik obsługi)
Druk. listy (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
7-9
Dodatek > Mapa menu
Logowanie użytkownika/rozliczanie zadań (patrz Podręcznik obsługi)
Drukarka (patrz Podręcznik obsługi)
System/Sieć (patrz Podręcznik obsługi)
Data/czasomierz/
Oszcz. energii
Data/czas (strona 2-11)
Format daty (patrz Podręcznik obsługi)
Strefa czasowa (strona 2-11)
Aut. reset panel (patrz Podręcznik obsługi)
Czas. resetowania panelu (patrz Podręcznik obsługi)
Licznik energ. (patrz Podręcznik obsługi)
Poziom uśpienia (z wyjątkiem Europy) (patrz Podręcznik obsługi)
Reguły uśpienia (tylko Europa)
Czas uśp. (patrz Podręcznik obsługi)
Poziom wzn. oszcz. energii (patrz Podręcznik obsługi)
Ustawienia czasomierza tyg. (patrz Podręcznik obsługi)
Reg. wył. zasil. (patrz Podręcznik obsługi)
Liczn. wył. zas. (patrz Podręcznik obsługi)
Autom. kontyn. po błędzie (patrz Podręcznik obsługi)
Oczekiwanie po błędzie (patrz Podręcznik obsługi)
Niewykorz. czas (patrz FAX Operation Guide – w jęz. angielskim)
Upłynął limit czasu żądania dla procedury ping (patrz Podręcznik obsługi)
Dopasowanie/konserwacja (patrz Podręcznik obsługi)
7-10
Indeks
M
A
N
Anuluj
Anulowanie transmisji (Rozłączanie komunikacji)
3-5
Anulowanie transmisji z pamięci 3-5
Automatyczne włączanie faksu lub automatycznej
sekretarki 5-4
Automatyczne włączanie faksu lub telefonu 5-2
Automatyczny odbiór faksów 4-2
Naz. FAKSU lok. 2-9
Nazwy i funkcje części 2-2
Nie można odebrać dokumentu 6-8
Nie można transmitować przy użyciu adresu
pomocniczego 6-9
Nie można wysłać dokumentu 6-8
Mapa Menu 7-5
O
Brak wydruku 6-8
Odbiór do pamięci 4-3
Odbiór ręczny 4-4, 5-7
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku iv
C
P
Często zadawane pytania 6-10
Panel dotykowy 2-7
Panel operacyjny 2-6
Poziom głośności
Brzęczyk ukończenia zadania 2-9
Głośność głośnika FAKSU 2-9
Głośność monitora FAKSU 2-9
B
D
Dane techniczne 7-3
Data 2-11
Data/godz. odb. 4-6
Data/godzina odbioru 4-6
Druk 2 w 1 4-6
Druk dwustronny 4-6
Druk. ciągłe 4-6
E
Ekran startowy 2-7
F
Funkcja zdalnego przełączania 5-8
Instrukcja stosowania 5-8
G
Godzina 2-11
K
Klawisz Enter 2-8
Klawisz szybkiego dostępu
Wybierz miejsce docelowe 3-10
Klawisz szybkiego wybierania
Wybierz miejsce docelowe 3-10
Klawisz Quick No. Search 2-8
Komunikaty 6-4
Kreator szybkiej konfiguracji 2-9
Książka adresowa 3-9
Szukaj 3-9
Wybierz miejsce docelowe 3-9
L
Linia telefoniczna 2-9
Lista kodów błędów 6-5
Lok. iden. FAKSU 2-9
Lokalny nr FAKSU 2-9
R
Rodzaj nośnika wydruku 4-7
Rozl. zadań
logowanie 3-14
Rozliczanie użytkownika
Logowanie 3-13
Rozsyłanie 3-11
Rozwiązywanie problemów 6-8
S
Sposób wpisywania znaków 7-2
Stan wysyłania 3-4
Ś
Środki ostrożności związane z wyłączaniem zasilania
6-3
T
Transmisja do pamięci 3-2
Transmisja z pamięci
Anuluj 3-5
Tryb odbioru 4-2
Typ nośnika faksu 4-7
U
Urządzenie (nazwy) 2-2
Ustawienie PBX 2-12
W
Wskaźniki 6-2
Wybieranie ponowne 3-6
Wybór identyfikacji terminalu transmisji (TTI) 2-9
Wysyłanie ręczne 5-6
Wysyłanie z wymuszaniem pierwszeństwa 3-4
Indeks-1
TA Triumph-Adler GmbH
Betriebsstätte Norderstedt
Ohechaussee 235
22848 Norderstedt
Germany
201.
2:)*(3/0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement