Triumph-Adler P-6038i MFP Copy system Instrukcja obsługi

Triumph-Adler P-6038i MFP Copy system Instrukcja obsługi
P-6038if MFP
P-6038i MFP
32'5ĉ&=1,.2%6à8*,
3U]H]UR]SRF]ĊFLHPXĪ\WNRZDQLDXU]ąG]HQLDQDOHĪ\SU]HF]\WDü
QLQLHMV]\3RGUĊF]QLNREVáXJL1DVWĊSQLHQDOHĪ\SU]HFKRZ\ZDü
JRZSREOLĪXXU]ąG]HQLDDE\]DSHZQLüGRQLHJRáDWZ\GRVWĊS
> Wstęp
Wstęp
Dziękujemy za zakup urządzenia.
Ten Podręcznik obsługi został stworzony po to, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,
przeprowadzać rutynową konserwację i rozwiązywać podstawowe problemy, gdy zajdzie taka konieczność. Pozwoli to
na utrzymanie urządzenia w optymalnym stanie.
Przed użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z treścią tego Podręcznika obsługi.
Aby uzyskać wysoką jakość, zaleca się korzystanie z oryginalnych pojemników z tonerem
firmy, które przechodzą liczne kontrole jakości.
Korzystanie z pojemników z tonerem innych niż oryginalne może spowodować usterkę urządzenia.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez korzystanie z materiałów eksploatacyjnych
innych producentów.
Sprawdzanie numeru seryjnego urządzenia
Numer seryjny urządzenia jest wydrukowany w miejscu pokazanym na rysunku.
Numer seryjny urządzenia jest potrzebny przy kontaktowaniu się z pracownikiem serwisu. Przed kontaktem
z przedstawicielem serwisu należy sprawdzić numer seryjny.
i
Spis treści
Wstęp ....................................................................................................................................... i
Spis treści .............................................................................................................................. ii
Przegląd ................................................................................................................................ vi
Funkcje urządzenia ............................................................................................................. vii
Funkcje regulacji koloru i jakości obrazu .......................................................................... xi
Podstawowe tryby kolorów ........................................................................................... xi
Regulacja jakości obrazu i koloru ................................................................................ xii
Podręczniki dostarczane z urządzeniem .......................................................................... xiii
Informacje o Podręczniku obsługi
(tym podręczniku) ............................................................................................................... xv
Rozdziały w podręczniku ............................................................................................. xv
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku ............................................................... xvi
Mapa menu ........................................................................................................................ xviii
1
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa ...................................... 1-1
Powiadomienie .................................................................................................................. 1-2
Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym podręczniku ................................. 1-2
Otoczenie .................................................................................................................. 1-3
Ostrzeżenia dotyczące obsługi ................................................................................. 1-4
Bezpieczeństwo pracy z laserem (Europa) ............................................................... 1-5
Zgodność z przepisami i normami ............................................................................ 1-6
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania ........................................ 1-7
EN ISO 7779 ............................................................................................................. 1-7
EK1-ITB 2000 ............................................................................................................ 1-7
Środki ostrożności dotyczące lokalnych sieci bezprzewodowych (jeżeli urządzenie
jest wyposażone w moduł sieci bezprzewodowej) .................................................... 1-7
Ograniczone użycie tego produktu (jeżeli urządzenie jest wyposażone
w odpowiedni moduł) ................................................................................................ 1-8
Informacje prawne ..................................................................................................... 1-9
Funkcja sterowania oszczędnością energii ............................................................. 1-15
Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego ............................................. 1-15
Oszczędzanie zasobów — papier ........................................................................... 1-15
Korzyści dla środowiska wynikające z „zarządzania energią” ................................. 1-15
Program Energy Star (ENERGY STAR®) ............................................................... 1-16
2
Instalacja i konfiguracja urządzenia ..................................................... 2-1
Nazwy części ..................................................................................................................... 2-2
Zewnętrzne elementy urządzenia ............................................................................. 2-2
Złącza i wnętrze urządzenia ...................................................................................... 2-6
Urządzenie z dołączonym wyposażeniem opcjonalnym ......................................... 2-10
Podłączanie urządzenia oraz innych urządzeń ............................................................ 2-12
Podłączanie kabli ............................................................................................................ 2-13
Podłączanie kabla sieciowego ................................................................................ 2-13
Podłączanie kabla USB ........................................................................................... 2-14
Podłączanie przewodu zasilania ............................................................................. 2-14
Włączanie/wyłączanie ..................................................................................................... 2-15
Włączanie ................................................................................................................ 2-15
Wyłączanie .............................................................................................................. 2-15
Korzystanie z panelu operacyjnego .............................................................................. 2-16
Klawisze na panelu operacyjnym ............................................................................ 2-16
Regulacja kąta panelu operacyjnego ...................................................................... 2-17
Panel dotykowy ............................................................................................................... 2-18
Ekran Początek ....................................................................................................... 2-18
Ekran informacji o urządzeniu ................................................................................. 2-22
Klawisz funkcji ......................................................................................................... 2-23
Sposób wyświetlania niedostępnych klawiszy ........................................................ 2-24
Klawisz Enter i klawisz Quick No. Search ............................................................... 2-25
Ekran pomocy ......................................................................................................... 2-26
Logowanie/wylogowanie ................................................................................................ 2-27
ii
Logowanie ...............................................................................................................
Wylogowanie ...........................................................................................................
Ustawienie domyślne urządzenia ..................................................................................
Ustawianie daty i godziny ........................................................................................
Konfiguracja sieci ...........................................................................................................
Konfigurowanie sieci przewodowej .........................................................................
Funkcja oszczędzania energii ........................................................................................
Tr. ogr.pob.prądu ....................................................................................................
Funkcja Uśpienie i Aut. uśpienie .............................................................................
Reg. wył. zasil. (modele przeznaczone na rynek europejski) .................................
Kreator szybkiej konfiguracji .........................................................................................
Instalacja oprogramowania ............................................................................................
Oprogramowanie na dysku DVD (Windows) ...........................................................
Instalowanie oprogramowania w systemie Windows ..............................................
Dezinstalacja oprogramowania ...............................................................................
Instalowanie oprogramowania na komputerze MAC ...............................................
Konfigurowanie sterownika TWAIN .........................................................................
Konfiguracja sterownika WIA ..................................................................................
Sprawdzanie licznika ......................................................................................................
Embedded Web Server RX .............................................................................................
Uzyskiwanie dostępu do narzędzia Embedded Web Server RX ............................
Zmiana ustawień zabezpieczeń ..............................................................................
Zmiana informacji o urządzeniu ..............................................................................
3
2-27
2-28
2-29
2-29
2-30
2-30
2-32
2-32
2-32
2-33
2-34
2-36
2-36
2-37
2-44
2-45
2-47
2-49
2-51
2-52
2-53
2-55
2-57
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania .............................. 3-1
Ładowanie papieru ............................................................................................................ 3-2
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru ..................................................... 3-3
Ładowanie do kaset .................................................................................................. 3-4
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną ................................................................... 3-8
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika ............................................................ 3-12
Ogranicznik papieru ........................................................................................................ 3-14
Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego na
komputerze ...................................................................................................................... 3-15
Spisywanie nazwy komputera i pełnej nazwy komputera ....................................... 3-15
Spisywanie nazwy użytkownika i nazwy domeny ................................................... 3-16
Tworzenie folderu współdzielonego i spisywanie danych folderu współdzielonego 3-17
Konfiguracja Zapory systemu Windows .................................................................. 3-21
Wyłącz udostępnianie chronione hasłem (dotyczy tylko Windows 10) ................... 3-25
4
Drukowanie z komputera ....................................................................... 4-1
Drukowanie z komputera ..................................................................................................
Drukowanie na papierze o niestandardowym rozmiarze ..........................................
Ekran ustawień drukowania w sterowniku drukarki ...................................................
Pomoc sterownika drukarki .......................................................................................
Zmiana domyślnych wartości ustawień sterownika drukarki (Windows 10) ..............
Anulowanie drukowania z komputera .......................................................................
Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint .........................................................................
Drukowanie przez Google Cloud Print ............................................................................
Drukowanie przez usługę Mopria ....................................................................................
Drukowanie za pośrednictwem Wi-Fi Direct ...................................................................
Status Monitor ...................................................................................................................
Dostęp do programu Status Monitor .........................................................................
Zamykanie programu Status Monitor ........................................................................
Wyświetlacz programu Status Monitor ......................................................................
5
4-2
4-4
4-5
4-7
4-7
4-7
4-8
4-8
4-8
4-8
4-9
4-9
4-9
4-9
Obsługa urządzenia ............................................................................... 5-1
Ładowanie oryginałów ......................................................................................................
Umieszczanie oryginałów na płycie ..........................................................................
Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów ...................................................
Ulubione .............................................................................................................................
iii
5-2
5-2
5-3
5-6
Rejestrowanie ulubionych ......................................................................................... 5-7
Przywoływanie ulubionych ........................................................................................ 5-9
Edycja i usuwanie ulubionych ................................................................................. 5-10
Aplikacja ........................................................................................................................... 5-11
Instalowanie aplikacji .............................................................................................. 5-11
Korzystanie z aplikacji ............................................................................................. 5-12
Dezinstalacja aplikacji ............................................................................................. 5-13
Rejestrowanie skrótów ................................................................................................... 5-14
Dodawanie skrótów ................................................................................................. 5-14
Edytowanie i usuwanie skrótów .............................................................................. 5-15
Kopiowanie ...................................................................................................................... 5-16
Podstawowa obsługa .............................................................................................. 5-16
Anulowanie zadań ................................................................................................... 5-17
Wysyłanie ......................................................................................................................... 5-18
Podstawowa obsługa .............................................................................................. 5-19
Określanie miejsca docelowego .............................................................................. 5-20
Sprawdzanie i edytowanie miejsc docelowych ....................................................... 5-26
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych ................................................................. 5-27
Przywołanie ............................................................................................................. 5-28
Wyślij do mnie (e-mail) ............................................................................................ 5-28
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (wysyłanie
wielokrotne) ............................................................................................................. 5-29
Anulowanie zadań wysyłania .................................................................................. 5-30
Skan WSD ............................................................................................................... 5-31
Instalacja sterownika ............................................................................................... 5-31
Skanowanie przy użyciu TWAIN lub WIA ............................................................... 5-34
Skanowanie za pomocą aplikacji File Management Utility ...................................... 5-35
Korzystanie z funkcji FAKS ............................................................................................ 5-36
6
Korzystanie z różnych funkcji ............................................................... 6-1
Funkcje urządzenia ........................................................................................................... 6-2
Kopiuj ........................................................................................................................ 6-2
Wyślij ......................................................................................................................... 6-4
Skrzynka niestandardowa (zapisywanie plików, drukowanie dokumentów,
wysyłanie dokumentów) ............................................................................................ 6-6
Dysk USB (zapisywanie plików, drukowanie dokumentów) ...................................... 6-9
Funkcje ............................................................................................................................. 6-11
Rozmiar oryginału ................................................................................................... 6-11
Wybór papieru ......................................................................................................... 6-12
Orientacja oryginału ................................................................................................ 6-13
Sortuj/przesun. ........................................................................................................ 6-13
Taca wyjściowa ....................................................................................................... 6-14
Zszywka .................................................................................................................. 6-15
Gęstość ................................................................................................................... 6-16
Obraz oryginału ....................................................................................................... 6-16
EcoPrint ................................................................................................................... 6-17
Wybór kolorów ........................................................................................................ 6-17
Powiększenie .......................................................................................................... 6-18
Dupleks ................................................................................................................... 6-19
Skanowanie ciągłe .................................................................................................. 6-21
Tryb cichy ................................................................................................................ 6-21
Pomijanie pustych stron .......................................................................................... 6-22
Dupleks (Oryginał 2-stronny) .................................................................................. 6-23
Rozmiar wysyłania .................................................................................................. 6-24
Format pliku ............................................................................................................ 6-25
Porządkowanie plików ............................................................................................. 6-26
Rozdzielczość skanowania, Rozdzielczość ............................................................ 6-26
Temat/treść wiadomości e-mail ............................................................................... 6-26
Usuń po wydrukowaniu ........................................................................................... 6-27
iv
7
Rozwiązywanie problemów ................................................................... 7-1
Regularna konserwacja .................................................................................................... 7-2
Czyszczenie .............................................................................................................. 7-2
Wymiana pojemnika z tonerem ................................................................................. 7-6
Wymiana pojemnika na zużyty toner ...................................................................... 7-10
Uzupełnianie zszywek ............................................................................................. 7-12
Rozwiązywanie problemów ............................................................................................ 7-14
Usuwanie awarii ...................................................................................................... 7-14
Reagowanie na komunikaty o błędach ................................................................... 7-20
Dopasowanie/konserwacja ..................................................................................... 7-31
Usuwanie zacięć papieru ........................................................................................ 7-32
Usuwanie zacięcia zszywek .................................................................................... 7-41
8
Dodatek ................................................................................................... 8-1
Urządzenia opcjonalne ..................................................................................................... 8-2
Przegląd urządzeń opcjonalnych .............................................................................. 8-2
Metoda wprowadzania znaków ........................................................................................ 8-4
Ekrany wprowadzania ............................................................................................... 8-4
Dane techniczne ................................................................................................................ 8-5
Urządzenie ................................................................................................................ 8-5
Funkcje kopiowania ................................................................................................... 8-7
Funkcje drukarki ........................................................................................................ 8-8
Funkcje skanera ........................................................................................................ 8-9
Procesor dokumentów ............................................................................................ 8-10
Podajnik papieru (500 arkuszy) (Opcja) .................................................................. 8-10
Zszywacz ręczny (tylko P-6038i MFP) .................................................................... 8-10
Indeks ........................................................................................................................ Indeks-1
v
> Przegląd
Przegląd
Standardowa wersja tego urządzenia umożliwia kopiowanie i drukowanie dokumentów. Zeskanowane obrazy można
wysyłać do odbiorców wiadomości e-mail w postaci załączników lub na komputer w tej samej sieci.
Dane wejściowe
Oryginały
Zabezpieczenia
Dane elektroniczne
Dysk USB
Można dostosować poziomy
zabezpieczeń do własnych potrzeb.
Dane z faksu
Zwiększanie
bezpieczeństwa (strona ix)
Połączenie Wi-Fi
Możliwe jest połączenie Wi-Fi
lub Wi-Fi Direct.
Patrz Podręcznik
obsługi – w języku
angielskim.
Operacje na komputerze
Aplikacje
Funkcje
skrzynki
dokumentów
Embedded Web Server RX
Można sprawdzać stan i zmieniać ustawienia
urządzenia z poziomu komputera za pomocą
przeglądarki internetowej.
Można dodawać nowe funkcje
urządzenia stosownie do
potrzeb.
Aplikacja (strona 5-11)
Ta funkcja jest przydatna do wielu zadań, w tym
zapisywania danych w pamięci urządzenia i na
dysku USB.
Embedded Web Server RX (strona 2-52)
Embedded Web Server RX User Guide
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim.
Dane wyjściowe
Funkcje kopiowania
Funkcje drukowania
Kopiowanie (strona 5-16)
Drukowanie z komputera
(strona 4-1)
Funkcje wysyłania
Wysyłanie (strona 5-18)
Dysk USB
Patrz Podręcznik
obsługi – w języku
angielskim.
Funkcje faksowania
Podręcznik
obsługi faksu
NOTATKA
• Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z treścią następujących sekcji:
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa (strona 1-1)
• Aby uzyskać więcej informacji o przygotowaniu urządzenia do użytkowania, np. podłączaniu kabli i instalacji oprogramowania,
patrz:
Instalacja i konfiguracja urządzenia (strona 2-1)
• Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania papieru, konfigurowania folderów współdzielonych i dodawania adresów do
książki adresowej, patrz:
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania (strona 3-1)
vi
> Funkcje urządzenia
Funkcje urządzenia
Urządzenie jest wyposażone w wiele użytecznych funkcji.
Korzystanie z różnych funkcji (strona 6-1)
Poniżej opisano przykładowe funkcje.
Optymalizacja przepływu pracy w biurze
Szybki dostęp do często używanych
funkcji (Ulubione)
Prosta konfiguracja urządzenia
(Kreator szybkiej konfiguracji)
1
Można zaprogramować często używane
funkcje.
Po zarejestrowaniu często używanych
ustawień jako ulubione można je łatwo
przywołać. Stosowanie ulubionych
ustawień pozwoli uzyskać te same
rezultaty, niezależnie od tego, kto
obsługuje urządzenie.
2
3
Istnieje możliwość skonfigurowania
niezbędnych ustawień w trybie kreatora
przed użyciem urządzenia.
Kreator szybkiej konfiguracji (strona
2-34)
Prosta konfiguracja faksu
(Konfiguracja faksu)
1
2
3
Istnieje możliwość skonfigurowania
niezbędnych ustawień w trybie kreatora
przed użyciem faksu.
Konfiguracja FAKSU (strona 2-34)
Ulubione (strona 5-6)
Optymalizacja przepływu pracy w biurze
Skanowanie dużej liczby oryginałów w
oddzielnych partiach i kończenie jako
jednego zadania (Skanowanie ciągłe)
1
1~10
11
11~20
21
21~30
Równoczesne wysyłanie przy użyciu
wielu opcji wysyłania (Wysył. wielokr.)
Zapisywanie często używanych
dokumentów w pamięci urządzenia
(Skrzynka niestandardowa)
1
1~30
Funkcja jest przydatna do
przygotowywania wielostronicowych
ulotek.
Można wysłać jeden dokument do wielu
miejsc docelowych, korzystając z różnych
metod wysyłania.
Jeżeli w procesorze dokumentów nie
można na raz umieścić dużej liczby
oryginałów, można zeskanować oryginały
w partiach, a następnie skopiować je lub
wysłać jako jedno zadanie.
Do każdej metody wysyłania, takiej jak
E-mail, SMB i Faks, można przy tym
określić wiele miejsc docelowych.
Skanowanie ciągłe (strona 6-21)
Aby skrócić przepływ pracy, można
wysłać zadanie natychmiast.
Wysyłanie do różnych typów miejsc
docelowych jednocześnie (wysyłanie
wielokrotne) (strona 5-29)
vii
Można zapisać często używany
dokument w urządzeniu i wydrukować,
gdy zajdzie taka potrzeba.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim
> Funkcje urządzenia
Optymalizacja przepływu pracy
w biurze
Oszczędzanie energii i obniżenie kosztów
Wyślij faks z komputera PC
(Wysyłanie faksów z komputera PC)
Oszczędzanie energii w razie potrzeby
(Funkcja oszczędzania energii)
Ograniczanie zużycia tonera drukarki
(EcoPrint)
Off
Przesyłanie faksu przy użyciu tej funkcji
umożliwia zaoszczędzanie papieru.
Funkcja ta umożliwia przesłanie pliku,
który ma zostać wysłany faksem, do
komputera, co pozwala na ograniczenie
zużytych arkuszy papieru i wydajniejsze
wykonywanie zadań wysyłania.
Urządzenie jest wyposażone w funkcję
Oszczędzania energii, która powoduje
automatyczne przełączanie urządzenia
w tryb uśpienia.
Funkcja oszczędzania energii (strona
2-32)
Podręcznik obsługi faksu
Funkcja pozwala ograniczyć zużycie
toneru.
Jeżeli zachodzi jedynie potrzeba
sprawdzenia wyglądu zawartości po
wydrukowaniu, np. próbne drukowanie
lub dokumenty do zatwierdzenia
wewnętrznego, można użyć tej funkcji
w celu oszczędzania toneru.
Zaleca się jej używanie zawsze wtedy,
gdy wydruki o wysokiej jakości są
niepotrzebne.
EcoPrint (strona 6-17)
Oszczędzanie energii i obniżenie kosztów
Ograniczanie zużycia papieru
(Drukowanie z oszczędzaniem
papieru)
Pomijanie pustych stron podczas
drukowania
(Pomiń puste strony)
Oryginały można drukować na obu
stronach arkusza. Możliwe jest również
drukowanie wielu oryginałów na jednym
arkuszu.
Jeśli w skanowanym dokumencie
występują puste strony, dzięki tej funkcji
zostają one ominięte i drukowane są tylko
strony zadrukowane.
Ulubione (strona 5-6)
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim
viii
Wysyłanie faksu w celu ograniczenia
kosztów komunikacji
(Opóźniona transmisja FAKSU)
Funkcja ta umożliwia ograniczenie
kosztów komunikacyjnych.
Koszty komunikacji można zmniejszyć,
ustawiając timer na godziny, w których
koszt połączeń jest niższy.
Podręcznik obsługi faksu
> Funkcje urządzenia
Tworzenie eleganckich
dokumentów
Zwiększanie bezpieczeństwa
Zapobieganie przesiąkaniu obrazów
(Zapobieganie przesiąkaniu)
Ochrona plików PDF za pomocą hasła
(funkcje szyfrowania plików PDF)
Można zapobiegać przesiąkaniu obrazów
z rewersu skanowanych oryginałów.
Można użyć opcji zabezpieczenia hasłem
plików w formacie PDF, aby ograniczyć
możliwość wyświetlania, drukowania
i edycji dokumentów.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim
Ochrona danych przechowywanych na
dysku twardym/SSD
(szyfrowanie i nadpisywanie)
Można automatycznie zastępować
niepotrzebne dane, które są
przechowywane na dysku twardym/SSD.
Aby zapobiec dostępowi do dokumentów
przez nieupoważnione osoby, przed
zapisaniem danych na dysku twardym/
SSD mogą one zostać zaszyfrowane.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim.
Zwiększenie bezpieczeństwa
Zapobieganie utracie wykończonych
dokumentów
(drukowanie prywatne)
Logowanie za pomocą karty
identyfikacyjnej
(uwierzytelnianie za pomocą kart)
Zwiększenie bezpieczeństwa
(Ustawienia administratora)
OK !
Można tymczasowo zapisać dokument
w pamięci urządzenia. Drukowanie
dokumentu z pamięci urządzenia
pozwala zapobiegać przechwyceniu
wydrukowanego dokumentu przez inne
osoby.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim
Można zalogować się w urządzeniu,
zbliżając kartę identyfikacyjną do czytnika
kart. Nie ma potrzeby ręcznego
wprowadzania nazwy użytkownika
i hasła.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim
ix
Administratorzy mogą korzystać
z licznych funkcji pozwalających
zwiększać bezpieczeństwo korzystania
z urządzenia.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim
> Funkcje urządzenia
Bardziej wydajne korzystanie z funkcji
Wyciszanie urządzenia
(Tryb cichy)
Dodawanie funkcji w razie potrzeby
(aplikacje)
Można wyciszyć urządzenie, redukując
dźwięki towarzyszące jego pracy. Tryb
ten można skonfigurować poprzez
zadanie.
Możliwości urządzenia można rozszerzyć
przez instalację dodatkowych aplikacji.
Tryb cichy (strona 6-21)
Dostępne są aplikacje poprawiające
efektywność wykonywania codziennych
zadań, takie jak funkcja skanowania
i uwierzytelniania.
Aplikacja (strona 5-11)
Instalacja urządzenia bez potrzeby
podłączania kabli sieciowych (Sieć
bezprzewod.)
W środowisku bezprzewodowej sieci
lokalnej można zainstalować urządzenie
bez potrzeby podłączania kabli
sieciowych. Ponadto obsługiwane są
również funkcje Wi-Fi Direct itd.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim
Bardziej wydajne korzystanie z funkcji
Korzystanie z dysku USB
(Dysk USB)
Określanie formatu pliku obrazu
(Format pliku)
Wykonywanie zdalnych operacji
(Embedded Web Server RX)
Funkcja jest przydatna, gdy dokument
trzeba wydrukować poza biurem lub nie
można wydrukować dokumentu
bezpośrednio z komputera.
Można wybrać różne formaty plików
podczas wysyłania lub zapisywania
obrazów.
Można uzyskać dostęp do urządzenia
zdalnie, aby drukować, wysyłać lub
pobierać dane.
Aby wydrukować dokumenty z dysku
USB, należy podłączyć go bezpośrednio
do gniazda urządzenia.
Format pliku (strona 6-25)
Administratorzy mogą też zdalnie
konfigurować ustawienia urządzenia lub
ustawienia zrządzania.
Embedded Web Server RX (strona 252)
Możliwe jest również zapisanie na dysku
USB oryginałów zeskanowanych za
pomocą urządzenia.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim
x
> Funkcje regulacji koloru i jakości obrazu
Funkcje regulacji koloru i jakości obrazu
Urządzenie jest wyposażone w wiele funkcji regulacji koloru i jakości obrazu. Możliwe jest dostosowanie ustawień
skanowanego obrazu.
Podstawowe tryby kolorów
Poniżej podano podstawowe tryby kolorów:
Tryb kolorowy
Przykładowy obraz
Opis
Przed
Po
Patrz
strona
Auto kolor
Automatycznie rozpoznaje, czy skanowane
dokumenty są kolorowe, czy czarno-białe.
strona 6-17
Pełny kolor
Skanuje dokument w pełnym kolorze.
strona 6-17
Skala szarości
Skanuje dokument w skali szarości.
strona 6-17
Monochromatyczny
Skanuje dokument w czerni i bieli.
strona 6-17
Aby uzyskać więcej informacji, patrz:
Wybór kolorów (strona 6-17)
xi
> Funkcje regulacji koloru i jakości obrazu
Regulacja jakości obrazu i koloru
Aby dostosować jakość obrazu lub kolor obrazu, należy skorzystać z następujących funkcji.
Chcę...
Przykładowy obraz
Przed
Po
Funkcja
Strona
Dokładnie dostosować kolor.
Dostosowanie gęstości.
Gęstość
strona 6-16
Ostrość
―
Dostosowanie różnicy pomiędzy
ciemnymi i jasnymi
powierzchniami obrazu.
Kontrast
―
Przyciemnienie lub rozjaśnienie
obrazu tła (tj. obszaru bez tekstu
lub obrazów) dokumentu.
Gęstość tła
―
Zapobieganie
przesiąkaniu
―
Format pliku
strona 6-25
Dokładnie dostosować jakość obrazu
Podkreślenie lub rozmycie
konturu obrazu.
Przykład: Podkreślenie konturu
obrazu
Przykład: Rozjaśnianie tła
Zapobieganie przebijaniu stron
w oryginałach dwustronnych.
Dostosować skanowany obraz
Zmniejszenie rozmiaru pliku
i zwiększenie wyrazistości
znaków.
[PDF wys. kompr.]
xii
> Podręczniki dostarczane z urządzeniem
Podręczniki dostarczane z urządzeniem
Wraz z urządzeniem dostarczone są niżej wymienione podręczniki. Należy zapoznać się z ich treścią w razie potrzeby.
W związku z ciągłym udoskonalaniem urządzenia zawartość niniejszych podręczników może zostać zmieniona bez
uprzedzenia.
Podręczniki drukowane
Szybkie rozpoczęcie
korzystania
z urządzenia
Quick Guide
W podręczniku tym przedstawiono podstawowe funkcje urządzenia, sposób korzystania
z funkcji, przeprowadzanie rutynowej konserwacji i postępowanie w razie wystąpienia
problemów.
Safety Guide
Bezpieczne
korzystanie
z urządzenia
W tym podręczniku zawarto informacje o bezpieczeństwie oraz ostrzeżenia związane
ze środowiskiem instalacyjnym i eksploatacją urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania
z urządzenia należy przeczytać ten podręcznik.
Safety Guide (P-6038i MFP/P-6038if MFP)
W tym podręczniku przedstawiono dane dotyczące niezbędnego miejsca do instalacji
urządzenia oraz opis etykiet ostrzegawczych i inne zalecenia bezpieczeństwa. Przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać ten podręcznik.
xiii
> Podręczniki dostarczane z urządzeniem
Podręczniki (format PDF) na dysku DVD (Product Library)
Rozważne korzystanie
z urządzenia
Korzystanie z funkcji
faksu
Korzystanie z kart
identyfikacyjnych
Zwiększenie
bezpieczeństwa
Łatwe zapisywanie
informacji
o urządzeniu
i konfigurowanie
ustawień
Podręcznik obsługi (ten podręcznik)
W tym podręczniku opisano ładowanie papieru oraz procedury kopiowania, drukowania
i skanowania, a także wskazano domyślne ustawienia urządzenia i inne przydatne
informacje.
Podręcznik obsługi faksu
W tym podręczniku przedstawiono korzystanie z funkcji faksu urządzenia.
Card Authentication Kit (B) Operation Guide
W tym podręczniku opisano uwierzytelnianie użytkowników za pomocą kart
identyfikacyjnych.
Data Encryption/Overwrite Operation Guide
W tym podręczniku opisano sposób wprowadzenia i użycia funkcji szyfrowania/nadpisywania
danych, a także sposoby nadpisywania i szyfrowania danych.
Embedded Web Server RX User Guide
W tym podręczniku opisano sposób uzyskiwania dostępu do urządzenia z komputera przy
użyciu przeglądarki internetowej w celu sprawdzenia i zmiany ustawień.
Printing System Driver User Guide
Drukowanie danych
z komputera
W tym podręczniku opisano instalację sterownika drukarki i używanie funkcji drukarki.
Bezpośrednie
drukowanie plików
PDF
W tym podręczniku przedstawiono drukowanie plików PDF bez uruchamiania programów
Adobe Acrobat lub Reader.
Monitorowanie
urządzenia i drukarek
w sieci
W tym podręczniku opisano monitorowanie systemu druku sieciowego (urządzenie) za
pomocą narzędzia NETWORK PRINT MONITOR.
Skanowanie obrazów
i zapisywanie ich
z informacjami
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
NETWORK PRINT MONITOR User Guide
File Management Utility User Guide
W tym podręczniku opisano korzystanie z narzędzia File Management Utility do ustawiania
różnych parametrów oraz wysyłania i zapisywania zeskanowanych dokumentów.
PRESCRIBE Commands Command Reference
Drukowanie bez
sterownika drukarki
W tym podręczniku przedstawiono wewnętrzny język drukarki (polecenia PRESCRIBE).
PRESCRIBE Commands Technical Reference
W tym podręczniku opisano polecenia języka PRESCRIBE oraz sposób sterowania przy
każdym typie emulacji.
Dostosowanie pozycji
drukowania lub
skanowania
Maintenance Menu User Guide
W tym podręczniku opisano konfigurowanie drukowania, skanowania i innych ustawień.
Aby przeglądać podręczniki na dysku DVD, należy zainstalować następujące wersje programu Adobe Reader.
8.0 lub nowsza
xiv
> Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku)
Informacje o Podręczniku obsługi
(tym podręczniku)
Rozdziały w podręczniku
Niniejszy podręcznik obsługi zawiera następujące rozdziały.
Rozdział
Spis treści
1
Informacje prawne i zasady
bezpieczeństwa
W tym rozdziale zawarto zasady bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia
oraz informacje o znakach towarowych.
2
Instalacja i konfiguracja
urządzenia
W tym rozdziale opisano części urządzenia, podłączanie kabli, instalację
oprogramowania, logowanie, wylogowanie i inne procedury związane z administracją
urządzeniem.
3
Przygotowanie przed
rozpoczęciem użytkowania
W tym rozdziale przedstawiono czynności przygotowawcze i konfigurację ustawień
niezbędnych do korzystania z urządzenia, takich jak używanie panelu operacyjnego,
wkładanie papieru, a także dodawanie wpisów do książki adresowej.
4
Drukowanie z komputera
W tym rozdziale opisano funkcje dostępne, gdy urządzenie jest używane w roli drukarki.
5
Obsługa urządzenia
W tym rozdziale opisano podstawowe procedury związane z obsługą urządzenia, takie
jak umieszczanie oryginałów, wykonywanie kopii, przesyłanie dokumentów
i korzystanie ze skrzynek dokumentów.
6
Korzystanie z różnych funkcji
W tym rozdziale opisano przydatne funkcje urządzenia.
7
Rozwiązywanie problemów
W tym rozdziale przedstawiono rozwiązywanie problemów, takich jak brak toneru, różne
komunikaty o błędach, zacięcia papieru lub inne problemy.
8
Dodatek
W tym rozdziale opisano przydatne opcje urządzenia. Zawarto w nim również
informacje o obsługiwanych typach nośników i rozmiarach papieru, a także słowniczek
terminów. Można tu również znaleźć opis wprowadzania znaków oraz dane techniczne
urządzenia.
xv
> Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku)
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku
W poniższym przykładzie posłużono się programem Adobe Reader XI.
Kliknij pozycję spisu treści, aby
przeskoczyć do odpowiedniej
strony podręcznika.
Kliknij ten przycisk, aby przejść do poprzednio wyświetlanej
strony. Umożliwia to wygodne przełączanie na stronę, która
była wyświetlana przed przeskoczeniem do bieżącej strony.
WAŻNE
Oznacza wymogi i ograniczenia
dotyczące prawidłowego
korzystania z urządzenia oraz
zapobiegania uszkodzeniom
urządzenia lub mienia.
NOTATKA
Oznacza dodatkowe omówienie
i informacje dotyczące
wykonywanych operacji.
Patrz
Kliknij podkreślony tekst, aby
przeskoczyć do odpowiedniej
strony.
PRZESTROGA
Oznacza, że nieuwaga lub
niestosowanie się do podanych
zaleceń może spowodować
obrażenia lub uszkodzenia
mechaniczne.
NOTATKA
Elementy wyświetlane w oknie dialogowym programu Adobe Reader zależą od sposobu jego wykorzystywania. Jeżeli
ani spis treści, ani narzędzia nie są wyświetlane, patrz pomoc programu Adobe Reader.
Niektóre elementy są oznaczone w tym podręczniku zgodnie z poniższymi oznaczeniami.
Oznaczenie
Opis
[Pogrubienie]
Oznaczenie klawiszy i przycisków.
„Zwykły”
Oznaczenie komunikatów i ustawień.
xvi
> Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku)
Oznaczenia stosowane w procedurach obsługi urządzenia
W tym podręczniku obsługi procedurę naciskania przycisków panelu dotykowego przedstawiono w następujący sposób:
Rzeczywista procedura
Wybierz klawisz [System Menu/Counter].

Wybierz pozycję [
Procedura opisana w tym podręczniku
Klawisz [System Menu/Counter] > [Ustawienia wspólne] >
[Dźwięk]
].

Wybierz pozycję [Ustawienia wspólne].

Wybierz pozycję [Dźwięk].
xvii
> Mapa menu
Mapa menu
To lista menu wyświetlanych na panelu dotykowym. Przy określonych ustawieniach niektóre z menu mogą nie być
wyświetlane. Niektóre nazwy menu mogą się różnić od odpowiadających sobie tytułów pozycji.
lub
Kopiowanie
Wybór papieru (strona 6-12)
Powiększenie (strona 6-18)
Gęstość (strona 6-16)
Dupleks (strona 6-19)
Połącz (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Tryb cichy (strona 6-21)
Funkcje
Sortuj/przesunięcie (strona 6-13)
Kopia karty ID (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rozmiar oryginału (strona 6-11)
Orientacja oryginału (strona 6-13)
Oryginały o rozmiarach mieszanych (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Taca wyjściowa (strona 6-14)
Zszywka (strona 6-15)
Obraz oryginału (strona 6-16)
EcoPrint (strona 6-17)
Ostrość (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kontrast (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dopasowanie gęstości tła (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Zapobieganie przesiąk. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Pomiń puste strony (strona 6-22)
Skanowanie ciągłe (strona 6-21)
Informacja o kończeniu zadania (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Wpis nazwy pliku (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zastąp priorytet (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xviii
> Mapa menu
lub
WyĞlij
Kl.szybkiego dost. (strona 5-22)
Ks. adresowa (strona 5-20)
Zewn. ks. adres. (patrz Embedded Web Server RX User Guide.)
E-mail (strona 5-22)
Folder (strona 5-23)
Serwer faksów (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
FAKS (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Skan WSD (strona 5-32)
Funkcje
Wybór kolorów (strona 6-17)
Tryb cichy (strona 6-21)
Format pliku (strona 6-25)
Rozmiar oryginału (strona 6-11)
Orientacja oryginału (strona 6-13)
Oryginały o rozmiarach mieszanych (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Dupleks (strona 6-23)
Rozmiar wysyłania (strona 6-24)
Porządkowanie plików (strona 6-26)
Rozdzielczość skanowania (strona 6-26)
Gęstość (strona 6-16)
Obraz oryginału (strona 6-16)
Ostrość (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kontrast (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dopasowanie gęstości tła (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Zapobieganie przesiąkaniu (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Pomiń puste strony (strona 6-22)
Rozdzielczość transmisji FAKSU (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Powięk. (strona 6-18)
Skanowanie ciągłe (strona 6-21)
Wpis nazwy pliku (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Temat/treść wiadomości e-mail (strona 6-26)
Długi oryginał (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Inf. o kończ. zadania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xix
> Mapa menu
Funkcje
FTP przekaz szyfrowany (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Opóźniona transmisja FAKSU (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Bezpośrednia transmisja FAKSU (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Odpytywanie odbioru FAKSU (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Rap. wys. faksu (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Skrzynka
niestandardowa
Skrzynka
niestandardowa
Menu
Zapisz plik
Dupleks (strona 6-23)
Rozdzielczość skanowania (strona 6-26)
Gęstość (strona 6-16)
Wpis nazwy pliku (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wybór kolorów (strona 6-17)
Tryb cichy (strona 6-21)
Funkcje
Rozmiar oryginału (strona 6-11)
Orientacja oryginału (strona 6-13)
Oryg. o rozm. mieszanych (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Rozmiar zapisywania (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Obraz oryginału (strona 6-16)
Ostrość (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Kontrast (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Dopasowanie gęstości tła (patrz Podręcznik obsługi
– w języku angielskim)
Zapobieganie przesiąk. (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Pomiń puste strony (strona 6-22)
Powiększenie (strona 6-18)
Skanowanie ciągłe (strona 6-21)
Informacja o kończeniu zadania (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
xx
> Mapa menu
Skrzynka
niestandardowa
Menu
Drukowanie
Wybór papieru (strona 6-12)
Sortuj/przesunięcie (strona 6-13)
Dupleks (strona 6-19)
Usuń po wydruk. (strona 6-27)
Tryb cichy (strona 6-21)
Funkcje
Taca wyjściowa (strona 6-14)
Zszywka (strona 6-15)
Zastąp priorytet (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Wpis nazwy pliku (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Informacja o kończeniu zadania (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
EcoPrint (strona 6-17)
Wyślij
Kl. szybk. dostępu (strona 5-22)
Ks. adresowa (strona 5-20)
Zewn. ks. adres. (patrz Embedded Web Server RX User Guide.)
E-mail (strona 5-22)
Folder (strona 5-23)
Serwer faksów (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
FAKS (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Funkcje
Format pliku (strona 6-25)
Porządkowanie plików (strona 6-26)
Rozdzielczość (strona 6-26)
Rozdz. trans. FAKSU (patrz Podręcznik obsługi
faksu.)
Wpis nazwy pliku (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Temat/treść wiadomości e-mail (strona 6-26)
Informacja o kończeniu zadania (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
FTP przekaz szyfrowany (patrz Podręcznik obsługi
– w języku angielskim)
Opóźniona transmisja FAKSU (patrz Podręcznik
obsługi faksu.)
Rap. wys. faksu (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Usuń po transmisji (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
xxi
> Mapa menu
Skrzynka zadaĔ
Okno zadań
Druk prywatny/zapisane zadanie (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Szybka kopia/wydruk roboczy i wstrzymanie (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Dysk USB
Dysk USB
Drukuj
Wybór papieru (strona 6-12)
Sortuj/przesunięcie (strona 6-13)
Dupleks (strona 6-19)
Tryb cichy (strona 6-21)
Wybór kolorów (strona 6-17)
Funkcje
Taca wyjściowa (strona 6-14)
Zszywka (strona 6-15)
EcoPrint (strona 6-17)
Informacja o kończeniu zadania (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Wpis nazwy pliku (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zastąp priorytet (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zaszyfrowane hasło do PDF (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Druk JPEG/TIFF (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dopasuj dokument XPS do strony (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
xxii
> Mapa menu
Dysk USB
Menu
Zapisz plik
Format pliku (strona 6-25)
Dupleks (strona 6-23)
Rozdzielczość skanowania (strona 6-26)
Gęstość (strona 6-16)
Wpis nazwy pliku (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wybór kolorów (strona 6-17)
Funkcje
Tryb cichy (strona 6-21)
Rozmiar oryginału (strona 6-11)
Orientacja oryginału (strona 6-13)
Oryg. o rozm. mieszanych (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Rozmiar zapisywania (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Obraz oryginału (strona 6-16)
Ostrość (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Kontrast (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Dopasowanie gęstości tła (patrz Podręcznik obsługi
– w języku angielskim)
Zapobieganie przesiąk. (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Pomiń puste strony (strona 6-22)
Powiększenie (strona 6-18)
Skanowanie ciągłe (strona 6-21)
Długi oryginał (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Inf. o kończ. zadania (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Porządkowanie plików (strona 6-26)
xxiii
> Mapa menu
Skrz. adr. pom.
Skrz. adr. pom. (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Skrzynka
odpytywania
Skrzynka odpytywania (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Skrzynka odbiorcza
pamiĊci faksu
Sk. odb. pam. faksu (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
xxiv
> Mapa menu
lub
Stan/
Anul. zadania
Stan zad. druk. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Stan zad. wys. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Stan zad. zapis. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zaplanowane zadanie (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dzien. zad. druk. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dzien. zad. wys. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dzienn. zad. zapis. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dzien. zad. faks (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Skaner (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Drukarka (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Sk. odb. pam. faksu (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
FAKS (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Status tonera (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Stan papieru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dysk USB (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Klawiatura USB (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Klawiatura Bluetooth (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zszywka (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Stan połączenia sieciowego (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Stan opcjonalnej karty sieciowej (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wi-Fi Direct (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Sieć bezprzewod. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wi-Fi (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
SSD (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dysk twardy (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xxv
> Mapa menu
lub
Menu
systemu
Kreator szybkiej
konfiguracji
Konfiguracja FAKSU (strona 2-34)
Konfiguracja papieru (strona 2-34)
Konfiguracja oszczędzania energii (strona 2-34)
Konfiguracja sieci (strona 2-35)
Język (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Raport
Raportuj drukowanie
Strona stanu (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Lista czcionek (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Stan sieci (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Stan usługi (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Raport rozliczania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Lis. skrz. podadr. (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Lista FAKSU (Indeks) (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Lista FAKSU (Nr) (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Raport FAKSÓW wych. (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Raport FAKSÓW przych. (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Stan karty opcjonalnej (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Raport z sanityzacji danych (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustaw. rap.
administrac.
Ustaw. raportu
wyników
Raport FAKSÓW wych. (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Raport FAKSÓW przych. (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Raport wyniku wysyłania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Raport wyn. odbioru FAKSU (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Ust. kom. o zakończ. zad. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wyślij historię
dziennika
Wyślij historię dziennika (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wysyłanie autom. (patrz Podręcznik obsługi – w językuyku angielskim)
Miejsce docelowe (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Temat dziennika zadań (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Temat dzie. SSFC (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dane osobowe (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Licznik
Drukowane strony (strona 2-51)
Skanowane strony (strona 2-51)
Właściwość użytkownika (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xxvi
> Mapa menu
Ustawienia kasety/
podajnika
wielofunkcyjnego
Kaseta 1 (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kaseta 2 (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kaseta 3 (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kaseta 4 (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kaseta 5 (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Taca uniwersalna (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustawienia wspólne
Ekran domyślny (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dźwięk
Alarm (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Głośność głośnika FAKSU (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Głośność monitora FAKSU (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Ustawienia
oryginalne
Niestand. rozmiar oryg. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Automat. wyk. rozm. oryg. (PD) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Domyślny rozmiar oryginalny (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Domyślny rozmiar oryginalny (szyba) (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Ust. papieru
Niestand. rozmiar papieru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustawienie typu nośnika (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Domyślne źródło papieru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wybór papieru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Nośnik dla auto (mono) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Czynn. związ. z pap. specj. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Pokaż kom. o konf. papieru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustaw. domyśl.
funkcji
Format pliku (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Orientacja oryginału (kopia) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Orientacja oryginału (wyślij/zapisz) (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Sortuj/przesunięcie (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Porządk. plików (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rozdz. skanowania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wybór koloru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Obraz oryginału (kopia) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Obraz oryginału (wyślij/zapisz) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dopasowanie gęstości tła (kopia) (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Dopasowanie gęstości tła (wyślij/zapisz) (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
EcoPrint (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zapobieganie przesiąk. (kopia) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xxvii
> Mapa menu
Ustawienia wspólne
Ustaw. domyśl.
funkcji
Zapobieganie przesiąk. (wyślij/zapisz) (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Pomiń pustą stronę (kopiuj) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Pomiń pustą stronę (wyślij/zapisz) (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Rozdz. trans. FAKSU (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Powiększ. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Skanowanie ciągłe (kopia) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Skanowanie ciągłe (FAKS) (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Skanowanie ciągłe (wyślij/zapisz) (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Wpis nazwy pliku (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Temat/treść wiad. e-mail (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
FTP przekaz szyfr. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Druk JPEG/TIFF (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dopasuj dokum. XPS do strony (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Szczegóły ustawień
Jakość obrazu (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
PDF/A (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
PDF Obraz PDF (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Rozpoznawanie tekstu OCR (patrz Podręcznik obsługi
– w języku angielskim)
Podstawowy język rozpoznawania tekstu OCR (patrz
Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Format danych wyjściow. OCR (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Wykryj elementy do pominięcia (kopia) (patrz
Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wykryj elementy do pominięcia (wyślij/zapisz) (patrz
Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wst. ust. limit (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Obsługa błędów
Błąd dupleksu (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Błąd wykańczania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Błąd braku zszywek (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zacięcie przed zszywaniem (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Błąd niedopasow. papieru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Załadowano papier o niewłaściwym rozmiarze (patrz Podręcznik obsługi – w
języku angielskim)
Podanie wielokrotne oryginałów (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Miara (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Alert o niskim poz. tonera (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xxviii
> Mapa menu
Ustawienia wspólne
Układ klawiatury (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Typ klawiatury opcjonalnej (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Przesuń dok. wg zadania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Przesuń dokum. jednostr. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wyświetl stan/dziennik (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Drukowanie zdalne (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Bezpośrednie drukowanie z sieci (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zadanie klawisza funkcyjnego (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Pokaż kom. wył. zasil. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Komunikat druku banera (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Początek
Dostosuj pulpit (strona 2-19)
Dostosuj pasek zadań (strona 2-19)
Tapeta (strona 2-19)
Kopiowania
Automat. wybór papieru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Auto % priorytet (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rezerwuj nast. priorytet (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wyślij
Spr. m. doc. p. wysłaniem (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Spr. wpisu dla now. m doc. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wyślij i przekaż dalej (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kompresja kolor TIFF (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ekran domyślny (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Nowa pozycja docelowa (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Przywołaj miejsce docelowe (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rozsyłanie (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Czynność rozpoznawania tekstu OCR (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Skrzynka
dokumentów
Skrzynka niestandar. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Skrz. adr. pom. (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Okno zadań
Przechow. zad. szyb. kop. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Usunięcie przechow. zadań (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Nośnik danych (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Skrzynka odpytywania (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Sk. odb. pam. faksu (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
FAKS (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Aplikacja (strona 5-11)
Internet
Proxy (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xxix
> Mapa menu
Książka adresowa/
szybki dostęp
Ks. adresowa (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kl. szybkiego dost. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust. domyśln. ks.
adr.
Sortuj (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ks. adresowa (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ograniczenie edycji (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Druk. listy (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Logowanie
użytkownika/
rozliczanie zadań
Ustawienie
logowania uż.
Log. użytkownika (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Lista użyt. lok. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Konfiguracja karty
ID
Logow. za pom. klawiatury (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Dodatkowe uwierzytelnienie (patrz Podręcznik obsługi
– w języku angielskim)
Logowanie przy użyciu PIN (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustawienia
uproszczonego
logowania
Uproszczone logowanie (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Konfiguracja uproszczonego logowania (patrz
Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Lokalna autoryzacja użytkownika (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Zabezp.
uwierzytelniania
Ustawienia blokady konta użytkownika (patrz
Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustawienia zasad haseł (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Ust. autoryzacji
grupowej
Autoryzacja grupowa (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Lista grupy (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Ustaw. uwierzyteln.
Gościa
Uwierzytelnienie gościa (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Właściwość gościa (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Uzyskaj właś. użyt. siec. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xxx
> Mapa menu
Logowanie
użytkownika/
rozliczanie zadań
Ustawienie rozl.
zadań
Rozl. zadań (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dostęp do rozliczania zadań (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Drukuj raport rozliczania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rozliczanie wszyst. zadań (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rozliczanie wszyst. zadań (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Lista rozliczania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustaw. domyślne
Zastosuj limit (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Kopiowania/drukarki (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Limit licznika (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Ustawienia
nieznanego
użytkownika
Drukarka
Nieznany ID zad. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Właściwość użytkownika (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Emulacja (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
EcoPrint (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zastąp A4/Letter (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dupleks (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Taca wyjściowa (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kopie (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Orientacja (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wide A4 (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Limit czasu wysuwu strony (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Cz. zw. z w. wi. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Cz. zw. z p. zn. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Nazwa zadania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Nazwa użytk. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Prior. tac uniw. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Tryb podaw. pap. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Aut. zm. kasety (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rozdzielczość (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
KIR (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Terminator zadań drukowania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xxxi
> Mapa menu
System/Sieć
Sieć
Nazwa hosta (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustawienia Wi-Fi
Direct
Wi-Fi Direct (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Nazwa urządzenia (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Adres IP (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Rozłącz automatycznie (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Ustawienia Wi-Fi
Wi-Fi (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Konfiguracja (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Ustawienia TCP/IP (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Uruchom ponownie sieć (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Ust. sieci
przewodowej
Ustawienia TCP/IP (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Interfejs LAN (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
xxxii
> Mapa menu
System/Sieć
Sieć
Bonjour
Ustawienia protokołu (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Dostępna sieć (Wi-Fi Direct) (patrz Podręcznik obsługi
– w języku angielskim)
Dostępna sieć (Wi-Fi) (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Dostępna sieć (przewodowa) (patrz Podręcznik obsługi
– w języku angielskim)
Filtr IP (IPv4) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Filtr IP (IPv6) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
IPSec (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustawienia protokołu (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustawienia
zabezpieczeń
SSL (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zabezp. IPP (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Zabezp. HTTP (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Zabezpieczenia SMTP (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Zabezp. POP3 (użytk. 1) (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Zabezp. POP3 (użytk. 2) (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Zabezp. POP3 (użytk. 3) (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Ping (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Uruchom ponownie sieć (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Proxy (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Opcjonalna karta
sieciowa
Konfiguracja (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Podstawowa (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Podstawowa sieć (Klient) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustaw. blok.
interfejsu
Host USB (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Urządzenie USB (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Pamięć masowa USB (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Opcjonalny interfejs (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustawienia Bluetooth (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Poziom zabezp. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Uruchom ponownie (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust. dysku RAM (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xxxiii
> Mapa menu
System/Sieć
Pamięć opcjon. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zabezpieczenie danych (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Instalacja słownika OCR (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Funkcja opcjonalna (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustawienia usług zdalnych (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustawienia serwera faksów (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Operacja zdalna (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Data/czasomierz/
Oszcz. Energii
Data/czas (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Format daty (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Strefa czasowa (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Aut. reset panel (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Czas. resetowania panelu (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Licznik energ. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Poziom uśpienia (z wyjątkiem modeli na rynek europejski) (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Reguły uśpienia (modele na rynek europejski) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Czas uśp. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Poziom wzn. oszcz. energii (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustawienia czasomierza tyg. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Reg. wył. zasil. (modele na rynek europejski) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Liczn. wył. zas. (modele na rynek europejski) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Autom. kontyn. po błędzie (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Oczekiwanie po błędzie (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Niewykorz. czas (patrz Podręcznik obsługi faksu.)
Upłynął limit czasu żądania dla procedury ping (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xxxiv
> Mapa menu
Dopasowanie/
konserwacja
Ustawienia trybu
cichego
Tryb cichy (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Regulacja gęstości
Kopiuj (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustaw dla każdego zadania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wyślij/skrzynka (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dopasowanie
ostrości
Kopiuj (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kontrast
Kopiuj (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wyślij/skrzynka (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wyślij/skrzynka (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dopasowanie
gęstości tła
Poziom
oszczędzania toneru
(EcoPrint)
Kopiuj (automatyczne) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wyślij/skrzynka (automatyczne) (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Kopiuj (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Drukarka (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Gęstość druku (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Autom. korekcja kol. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Korekcja czarnych linii (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Jasność wyświetlania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Odśwież. bębna 1 (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Odśwież. bębna 2 (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Autom. odświeżanie bębna. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust. serwisowe (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xxxv
1
Informacje prawne
i zasady
bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z tymi informacjami. W tym rozdziale zawarto
informacje dotyczące następujących zagadnień.
Powiadomienie ................................................................................................................................................... 1-2
Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym podręczniku ................................................................ 1-2
Otoczenie ................................................................................................................................................. 1-3
Ostrzeżenia dotyczące obsługi ................................................................................................................ 1-4
Bezpieczeństwo pracy z laserem (Europa) ............................................................................................. 1-5
Zgodność z przepisami i normami ........................................................................................................... 1-6
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania ....................................................................... 1-7
EN ISO 7779 ............................................................................................................................................ 1-7
EK1-ITB 2000 .......................................................................................................................................... 1-7
Środki ostrożności dotyczące lokalnych sieci bezprzewodowych (jeżeli urządzenie jest wyposażone
w moduł sieci bezprzewodowej) .............................................................................................................. 1-7
Ograniczone użycie tego produktu (jeżeli urządzenie jest wyposażone w odpowiedni moduł) ............... 1-8
Informacje prawne ................................................................................................................................... 1-9
Funkcja sterowania oszczędnością energii ........................................................................................... 1-15
Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego ............................................................................ 1-15
Oszczędzanie zasobów — papier ......................................................................................................... 1-15
Korzyści dla środowiska wynikające z „zarządzania energią” ............................................................... 1-15
Program Energy Star (ENERGY STAR®) .............................................................................................. 1-16
1-1
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Powiadomienie
Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym
podręczniku
Sekcje tego podręcznika oraz części urządzenia opatrzono symbolami stanowiącymi ostrzeżenia, które mają na celu
ochronę użytkownika, innych osób oraz otoczenia, a także zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego użytkowania
urządzenia. Symbole i ich znaczenia są przedstawione poniżej.
OSTRZEŻENIE: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń
może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.
PRZESTROGA: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń
może spowodować obrażenia lub uszkodzenia mechaniczne.
Symbole
Symbol  wskazuje, że powiązany rozdział zawiera ostrzeżenia dotyczące zabezpieczeń. Wewnątrz symbolu podany
jest określony rodzaj uwagi.
... [Ostrzeżenie ogólne]
... [Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze]
Symbol
wskazuje, że w powiązanym rozdziale zawarto informacje dotyczące zabronionych działań. Rodzaje
zabronionych czynności są podane wewnątrz symbolu.
... [Ostrzeżenie przed zabronionymi czynnościami]
... [Demontaż zabroniony]
Symbol  wskazuje, że powiązany rozdział zawiera informacje dotyczące działań, które muszą być wykonane. Rodzaje
tych czynności są określone wewnątrz symbolu.
... [Alarm dotyczący czynności obowiązkowej]
... [Wyciągnij wtyczkę z gniazda]
... [Zawsze podłączaj urządzenie do gniazda sieciowego z uziemieniem]
Prosimy o kontakt z pracownikiem serwisu, aby zamówić wymianę, jeśli ostrzeżenia w tym Podręczniku są nieczytelne
lub jeżeli brakuje samego Podręcznika (usługa odpłatna).
NOTATKA
Dokument bardzo przypominający banknot może w pewnych rzadkich przypadkach nie zostać skopiowany
prawidłowo, ponieważ urządzenie wyposażone jest w funkcję zapobiegania fałszerstwom.
1-2
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Otoczenie
Urządzenie może pracować w następujących warunkach:
Temperatura
10 do 32,5°C
Wilgotność
od 15 do 80%
Podczas wyboru lokalizacji urządzenia unikać wymienionych poniżej miejsc.
•
Unikać lokalizacji blisko okien lub narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
•
Unikać lokalizacji narażonych na drgania.
•
Unikać lokalizacji narażonych na gwałtowne zmiany temperatury.
•
Unikać lokalizacji narażonych na bezpośrednie działanie gorącego lub zimnego powietrza.
•
Unikać lokalizacji ze słabą wentylacją.
Jeżeli podłoże jest wrażliwe na nacisk, może ono ulec uszkodzeniu podczas przesuwania urządzenia po jego instalacji.
Podczas kopiowania uwalniane są niewielkie ilości ozonu, ale nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia. Jednak
w przypadku używania urządzenia przez długi czas w źle wietrzonym pomieszczeniu lub przy wykonywaniu bardzo
dużej liczby kopii zapach może stać się nieprzyjemny. W celu stworzenia odpowiednich warunków kopiowania zaleca
się właściwą wentylację pomieszczenia.
1-3
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Ostrzeżenia dotyczące obsługi
Ostrzeżenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych
UWAGA
Nie należy próbować spalać części, w których znajduje się toner. Powstające wówczas iskry mogą spowodować
oparzenia.
Części, w których znajduje się toner należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
W przypadku wysypania się toneru z części, w których się on znajduje, należy unikać wdychania lub połykania oraz
kontaktu z oczami i skórą.
•
W przypadku dostania się tonera do dróg oddechowych należy przejść do pomieszczenia ze świeżym powietrzem
i przepłukać gardło dużą ilością wody. Jeśli wystąpi kaszel, należy skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku połknięcia tonera należy przepłukać usta wodą i wypić 1 lub 2 szklanki wody, aby rozcieńczyć
zawartość żołądka. W razie konieczności skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku dostania się tonera do oczu należy przepłukać je dokładnie wodą. W przypadku utrzymywania się
podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku zetknięcia się tonera ze skórą należy przemyć ją wodą z mydłem.
W żadnym wypadku nie wolno otwierać na siłę ani niszczyć części, w których znajduje się toner.
Inne środki ostrożności
Pusty pojemnik tonera oraz pojemnik na zużyty toner należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub przedstawicielowi
działu serwisu. Zebrane pojemniki tonera oraz pojemniki na zużyty toner powinny być przetwarzane lub utylizowane
zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Urządzenie należy przechowywać, unikając wystawiania na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.
Urządzenie należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura wynosi poniżej 40ºC, unikając gwałtownych zmian
temperatury i wilgotności.
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć papier z kasety i tacy uniwersalnej, włożyć go
z powrotem do oryginalnego opakowania i zapieczętować.
1-4
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Bezpieczeństwo pracy z laserem (Europa)
Promieniowanie lasera może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Dlatego promieniowanie lasera emitowane
wewnątrz urządzenia jest szczelnie odizolowane za pomocą obudowy i zewnętrznej pokrywy. Przy normalnej
eksploatacji promieniowanie nie może wydostawać się z urządzenia.
Urządzenie jest klasyfikowane jako produkt laserowy Class 1 według normy IEC/EN 60825-1:2014.
Informacje o produktach laserowych zaliczanych do CLASS 1 można znaleźć na tabliczce znamionowej.
1-5
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Zgodność z przepisami i normami
Niniejszym firma TA Triumph-Adler GmbH deklaruje, że sprzęt radiowy typu P-6038if MFP/P-6038i MFP jest zgodny
z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.triumph-adler.com/downloads
http://www.triumph-adler.de/downloads
http://www.utax.com/downloads
http://www.utax.de/downloads
Nazwa modułu
Wersja
oprogramowania
Pasmo
częstotliwości
wykorzystywane
przez sprzęt radiowy:
Maksymalna moc radiowa emitowana w paśmie
częstotliwości wykorzystywanym przez sprzęt
radiowy:
IB-51 (wyposażenie
opcjonalne)
2.2.6
2,4 GHz
100 mW
IB-36 (wyposażenie
opcjonalne)
2014.12
2,4 GHz
100 mW
1-6
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/
skanowania
Kopiowanie/skanowanie materiałów chronionych prawami autorskimi bez zezwolenia właściciela praw autorskich może
być zabronione.
Kopiowanie/skanowanie następujących materiałów jest zakazane i może być karane. Poniższy wykaz może nie
zawierać wszystkich materiałów objętych zakazem. Nie wolno świadomie kopiować/skanować materiałów objętych
zakazem kopiowania/skanowania.
•
Pieniądze papierowe
•
Banknoty
•
Papiery wartościowe
•
Znaczki
•
Paszporty
•
Świadectwa i certyfikaty
Lokalne prawa i regulacje mogą zabraniać lub ograniczać kopiowanie/skanowanie materiałów innych niż wymienione
powyżej.
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder
weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.
Środki ostrożności dotyczące lokalnych sieci
bezprzewodowych (jeżeli urządzenie jest wyposażone
w moduł sieci bezprzewodowej)
Lokalna sieć bezprzewodowa umożliwia bezprzewodową wymianę informacji między punktami dostępu zamiast kabli
sieciowych. Dzięki temu można swobodnie nawiązać połączenie z siecią lokalną w obszarze, w którym można
przesyłać fale radiowe.
Z drugiej strony może to prowadzić do następujących problemów, jeżeli ustawienia zabezpieczeń nie zostaną
odpowiednio skonfigurowane, ponieważ fale radiowe mogą przechodzić przez przeszkody (w tym ściany) i docierać do
każdego miejsca w pewnym obszarze.
Potajemne podglądanie danych przesyłanych przez sieć
Osoba trzecia ze złymi zamiarami może specjalnie monitorować fale radiowe i uzyskać nieupoważniony dostęp do
następujących danych przesyłanych przez sieć bezprzewodową.
•
Dane osobowe, w tym nazwy użytkowników, hasła i numery kart kredytowych
•
Treść wiadomości e-mail
1-7
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Nieautoryzowany dostęp
Osoba trzecia ze złymi zamiarami może uzyskać nieautoryzowany dostęp do sieci osobistych lub firmowych w celu
przeprowadzenia następujących nieupoważnionych działań.
•
Pobranie danych osobowych i poufnych (przeciek informacji)
•
Prowadzenie korespondencji, podszywając się pod konkretną osobę, i rozpowszechnianie nieautoryzowanych
informacji (podszywanie się)
•
Modyfikowanie i ponowne transmitowanie przechwyconych danych (fałszowanie)
•
Przesyłanie wirusów komputerowych i niszczenie danych i systemów (niszczenie)
Karty sieci bezprzewodowych i bezprzewodowe punkty dostępu są wyposażone we wbudowane mechanizmy
zabezpieczeń umożliwiające redukowanie możliwości wystąpienia tych problemów przez konfigurację ustawień
zabezpieczeń urządzeń sieci bezprzewodowych.
Konfiguracja ustawień zabezpieczeń jest obowiązkiem klientów, dlatego powinni oni być w pełni świadomi problemów,
które mogą wystąpić, jeżeli produkt będzie używany bez uprzedniego skonfigurowania ustawień zabezpieczeń.
Ograniczone użycie tego produktu (jeżeli urządzenie
jest wyposażone w odpowiedni moduł)
•
Fale radiowe wysyłane przez ten produkt mogą zakłócać działanie sprzętu medycznego. W przypadku użytkowania
produktu w zakładzie medycznym lub w pobliżu przyrządów medycznych należy używać tego produktu zgodnie
z instrukcjami i środkami ostrożności udostępnionymi przez administratora tego zakładu lub przedstawionych
w instrukcjach obsługi przyrządów medycznych.
•
Fale radiowe wysyłane z tego produktu mogą zakłócać działanie automatycznego sprzętu sterującego, np. drzwi
automatycznych i instalacji alarmów pożarowych. W przypadku używania tego produktu w pobliżu automatycznego
sprzętu sterującego należy stosować się do instrukcji i środków ostrożności przedstawionych w instrukcjach obsługi
przyrządów automatycznych.
•
Jeżeli produkt będzie używany w urządzeniach powiązanych bezpośrednio z serwisem, np. samolotów, pociągów,
statków i pojazdów, do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa, a także
w urządzeniach wymagających wysokiej dokładności, w tym urządzeniach przeznaczonych do zapobiegania
katastrofom i przestępstwom, oraz urządzeniach do celów bezpieczeństwa, należy zastosować ten produkt dopiero
po ocenie bezpieczeństwa całego systemu z uwzględnieniem odporności na uszkodzenia i nadmiarowości w celu
zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa utrzymania całego systemu. Tego produktu nie można używać do
zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i poziomu bezpieczeństwa, w tym w przyrządach lotniczych,
sprzęcie do trunkingu, sprzęcie sterującym elektrowniami atomowymi i sprzęcie medycznym. Decyzję w sprawie
użycia tego produktu w tych zastosowaniach należy dokładnie rozważyć.
1-8
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Informacje prawne
Kopiowanie lub inne formy powielania niniejszego podręcznika lub jego części bez uzyskania pisemnej zgody
wlasciciela praw autorskich jest zabronione.
Kwestia nazw handlowych
•
PRESCRIBE to zastrzeżone znaki towarowe firmy Kyocera Corporation.
•
KPDL jest znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.
•
Microsoft, Windows, Windows Server, Internet Explorer, Excel i PowerPoint są zarejestrowanymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
•
PCL jest znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript są znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation.
•
IBM i IBM PC/AT są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
•
Wszystkie czcionki języków europejskich zainstalowane w tym urządzeniu są używane na mocy porozumienia
licencyjnego z firmą Monotype Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino i Times są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Linotype GmbH.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery i ITC ZapfDingbats są zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy International Typeface Corporation.
•
ThinPrint jest znakiem towarowym firmy Cortado AG w Niemczech i innych krajach.
•
W tym urządzeniu zainstalowano czcionki UFST™ MicroType® firmy Monotype Imaging Inc.
•
To urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie zawierające moduły firmy Independent JPEG Group.
•
iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w USA i innych krajach.
•
Nazwa AirPrint oraz logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
•
iOS jest znakiem towarowym i zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych
i w innych krajach i jest używany na licencji Apple Inc.
•
Google i Google Cloud Print™ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Google, Inc.
•
Mopria™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Mopria™ Alliance.
•
Wi-Fi i Wi-Fi Direct są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
•
Obsługiwane przez program ABBYY FineReader
ABBYY i FineReader są znakami towarowymi firmy ABBYY Software Ltd.
Wszystkie inne marki i nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi
odpowiednich firm, będących ich właścicielami. W tym podręczniku obsługi oznaczenia ™ i ® nie są używane.
1-9
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
GPL/LGPL
Oprogramowanie układowe tego urządzenia zawiera programy napisane na licencji GPL (http://www.gnu.org/licenses/
gpl.html) lub LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html). Istnieje możliwość pobrania kodu źródłowego tego
oprogramowania, a użytkownik ma prawo go kopiować, redystrybuować i modyfikować na warunkach licencji GPL/LGPL.
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so
as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1-10
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must
include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
Monotype Imaging License Agreement
1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.
2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of
this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the
fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access
to and use of the Software and Typefaces.
4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular
purpose and merchantability, are excluded.
8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
1-11
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.
Knopflerfish License
This product includes software developed by the Knopflerfish Project.
http://www.knopflerfish.org
Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Apache License (Version 2.0)
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are
under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or
indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of
fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source
code, documentation source, and configuration files.
1-12
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including
but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as
indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix
below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the
Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an
original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or
additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work
by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For
the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the
Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of
discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce,
prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such
Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a
perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent
license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license
applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was
submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date
such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with
or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
(a)You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b)You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
(c)You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark,
and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d)If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute
must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices
that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text
file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the
Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the
License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an
addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be
construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license
terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as
a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated
in this License.
1-13
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for
inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any
additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any
separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product
names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and
reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and
each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible
for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or
otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing,
shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential
damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including
but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other
commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose
to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights
consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on
Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your
accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets
"[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the
appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of
purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party
archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the
License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for
the specific language governing permissions and limitations under the License.
1-14
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Funkcja sterowania oszczędnością energii
To urządzenie wyposażone jest w funkcję uśpienia, utrzymującą funkcje drukarki i faksu w stanie oczekiwania przy
zredukowanym do minimum poborze mocy, gdy urządzenie nie jest używane przez określony czas.
Tryb uśpienia
Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb uśpienia po upływie 1 minuty od ostatniego użycia. Czas bezczynności, po
upływie którego włączany jest tryb uśpienia, może zostać przedłużony.
Funkcja Uśpienie i Aut. uśpienie (strona 2-32)
Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego
Urządzenie jest standardowo wyposażone w funkcję drukowania dwustronnego. Na przykład, drukując dwa
jednostronne oryginały na dwóch stronach jednego arkusza papieru, można zmniejszyć ilość zużytego papieru.
Dupleks (strona 6-19)
Drukowanie w trybie druku dwustronnego zmniejsza zużycie papieru i przyczynia się do zachowania zasobów leśnych.
Tryb druku dwustronnego zmniejsza również ilość papieru, jaką trzeba zakupić, a tym samym zmniejsza koszty. Zaleca
się, aby urządzenia obsługujące druk dwustronny były domyślnie ustawione w tym trybie.
Oszczędzanie zasobów — papier
Dla celów zachowania i zrównoważonego wykorzystywania zasobów leśnych zaleca się wykorzystywanie papieru
makulaturowego lub świeżego, posiadającego certyfikaty inicjatyw na rzecz odpowiedzialnego gospodarowania
środowiskiem naturalnym lub uznane oznakowania ekologiczne, które są zgodne z normą EN 12281:2002* lub
równoważną normą jakości.
Urządzenie to obsługuje również drukowanie na papierze 64 g/m2. Użycie takiego papieru, zawierającego mniej
surowców, może prowadzić do dalszego zachowania zasobów leśnych.
* : EN12281:2002 „Papier drukowy i biurowy — wymagania dotyczące papieru do kopiowania z zastosowaniem
suchego toneru”
Przedstawiciel działu sprzedaży lub działu serwisu może udzielić informacji dotyczących zalecanych rodzajów papieru.
Korzyści dla środowiska wynikające z „zarządzania
energią”
W celu zmniejszenia zużycia energii w czasie bezczynności urządzenie to wyposażono w funkcję zarządzania energią,
która automatycznie włącza tryb oszczędzania energii, gdy urządzenie pozostaje w stanie bezczynności przez
określony czas.
Mimo że powrót urządzenia do trybu GOTOWY w trybie oszczędzania energii zajmuje nieco czasu, można w ten
sposób uzyskać znaczne zmniejszenie zużycia energii. Zaleca się, aby urządzenie było używane przy czasie aktywacji
trybu oszczędzania energii ustawionym na wartość domyślną.
1-15
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Program Energy Star (ENERGY STAR®)
Firma jest uczestnikiem programu ENERGY STAR®.
Dostarczamy produkty zgodne z programem ENERGY STAR®.
ENERGY STAR® jest programem dotyczącym wydajności energetycznej, mającym na celu rozwój i promowanie
stosowania produktów o wysokiej wydajności energetycznej, tak aby zapobiegać globalnemu ociepleniu. Kupując
produkty zgodne z programem ENERGY STAR®, klienci mogą pomóc zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych
podczas użytkowania produktów oraz obniżyć koszty związane z energią.
1-16
2
Instalacja
i konfiguracja
urządzenia
W tym przedstawiono informacje dla administratorów tego urządzenia, takie jak nazwy części urządzenia, podłączanie
kabli i instalację oprogramowania.
Dezinstalacja oprogramowania .........
Instalowanie oprogramowania
na komputerze MAC .........................
Konfigurowanie sterownika TWAIN ..
Konfiguracja sterownika WIA ............
Sprawdzanie licznika ..................................
Embedded Web Server RX .........................
Uzyskiwanie dostępu do narzędzia
Embedded Web Server RX ...............
Zmiana ustawień zabezpieczeń ........
Zmiana informacji o urządzeniu ........
Nazwy części ................................................ 2-2
Zewnętrzne elementy urządzenia ....... 2-2
Złącza i wnętrze urządzenia ............... 2-6
Urządzenie z dołączonym
wyposażeniem opcjonalnym ............. 2-10
Podłączanie urządzenia oraz
innych urządzeń .......................................... 2-12
Podłączanie kabli ........................................ 2-13
Podłączanie kabla sieciowego .......... 2-13
Podłączanie kabla USB .................... 2-14
Podłączanie przewodu zasilania ....... 2-14
Włączanie/wyłączanie ................................. 2-15
Włączanie ......................................... 2-15
Wyłączanie ....................................... 2-15
Korzystanie z panelu operacyjnego ............ 2-16
Klawisze na panelu operacyjnym ..... 2-16
Regulacja kąta panelu
operacyjnego .................................... 2-17
Panel dotykowy ........................................... 2-18
Ekran Początek ................................. 2-18
Ekran informacji o urządzeniu .......... 2-22
Klawisz funkcji .................................. 2-23
Sposób wyświetlania
niedostępnych klawiszy .................... 2-24
Klawisz Enter i klawisz Quick
No. Search ........................................ 2-25
Ekran pomocy ................................... 2-26
Logowanie/wylogowanie ............................. 2-27
Logowanie ........................................ 2-27
Wylogowanie .................................... 2-28
Ustawienie domyślne urządzenia ............... 2-29
Ustawianie daty i godziny ................. 2-29
Konfiguracja sieci ........................................ 2-30
Konfigurowanie sieci przewodowej ... 2-30
Funkcja oszczędzania energii ..................... 2-32
Funkcja Uśpienie i Aut. uśpienie ....... 2-32
Reg. wył. zasil. (modele
przeznaczone na rynek europejski) .. 2-33
Kreator szybkiej konfiguracji ....................... 2-34
Instalacja oprogramowania ......................... 2-36
Oprogramowanie na dysku DVD
(Windows) ......................................... 2-36
Instalowanie oprogramowania
w systemie Windows ........................ 2-37
2-1
2-44
2-45
2-47
2-49
2-51
2-52
2-53
2-55
2-57
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części
Nazwy części
Zewnętrzne elementy urządzenia
Model bez finiszera
1
2
3
4
13
14
10
5
6
7
11
12
8
15
16
17
9
1 Procesor dokumentów
10 Blokada oryginałów
2 Prowadnica szerokości oryginałów
11 Gniazdo pamięci USB
3 Płyta oryginałów
12 Przycisk dźwigni otwierania pokrywy przedniej
4 Płyta wydawania oryginałów
13 Wąska szyba skanera
5 Taca wewnętrzna
14 Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału
6 Ogranicznik papieru
15 Płyta dociskowa
7 Pokrywa przednia
16 Panel operacyjny
8 Kaseta 1
17 Uchwyty
9 Wyłącznik zasilania
2-2
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części
19
18
18 Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą
19 Tylna pokrywa
2-3
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części
Model z finiszerem
1
2
3
4
15
16
12
5
6
7
8
9
17
18
19
13
14
10
20
11
1 Procesor dokumentów
12 Blokada oryginałów
2 Prowadnica szerokości oryginałów
13 Gniazdo pamięci USB
3 Płyta oryginałów
14 Przycisk dźwigni otwierania pokrywy przedniej
4 Płyta wydawania oryginałów
15 Wąska szyba skanera
5 Finiszer wewnętrzny
16 Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału
6 Przedłużenie tacy
17 Płyta dociskowa
7 Taca wewnętrzna
18 Panel operacyjny
8 Ogranicznik papieru
19 Pokrywa zszywacza
9 Pokrywa przednia
20 Uchwyty
10 Kaseta 1
11 Wyłącznik zasilania
2-4
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części
22
23
21
21 Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą
22 Tylna pokrywa finiszera
23 Tylna pokrywa
2-5
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części
Złącza i wnętrze urządzenia
Model bez finiszera
1
2
3
6
4
5
1 Złącze interfejsu USB
4 Złącze TEL
2 Złącze interfejsu sieciowego
5 Złącze LINE
3 Gniazdo interfejsu urządzeń opcjonalnych
6 Pokrywa utrwalacza
7
8
9
10
11
12
11
13
14
7 Prowadnice szerokości papieru
11 Prowadnice szerokości papieru
8 Przedłużenie tacy
12 Płyta dolna
9 Taca uniwersalna
13 Pokrętło rozmiaru
10 Prowadnica długości papieru
14 Pokrywa dupleksu
2-6
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części
16
17
15
18 19
15 Pojemnik z tonerem
18 Lewa pokrywa
16 Dźwignia blokady pojemnika z tonerem
19 Pojemnik na zużyty toner
17 Wałek rejestrujący
Model z finiszerem
1
2
3
4
5
1 Złącze interfejsu USB
4 Złącze TEL
2 Złącze interfejsu sieciowego
5 Złącze LINE
3 Gniazdo interfejsu urządzeń opcjonalnych
6 Pokrywa utrwalacza
2-7
6
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części
7
8
9
10
11
12
11
13
14
7 Prowadnice szerokości papieru
11 Prowadnice szerokości papieru
8 Przedłużenie tacy
12 Płyta dolna
9 Taca uniwersalna
13 Pokrętło rozmiaru
10 Prowadnica długości papieru
14 Pokrywa dupleksu
2-8
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części
16
17
15
18 19
15 Zbiornik tonera
18 Lewa pokrywa
16 Dźwignia blokująca pojemnika z tonerem
19 Pojemnik na zużyty toner
17 Wałek rejestrujący
2-9
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części
Urządzenie z dołączonym wyposażeniem
opcjonalnym
Model bez finiszera
1
7
2
8
9
3
4
5
6
1 Czytnik kart
6 Zestaw kółek
2 Kaseta 2
7 Zszywacz ręczny
3 Kaseta 3
8 Taca tylna
4 Kaseta 4
9 Ogranicznik papieru
5 Kaseta 5
Urządzenia opcjonalne (strona 8-2)
2-10
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części
Model z finiszerem
1
2
7
8
3
4
5
6
1 Czytnik kart
6 Zestaw kółek
2 Kaseta 2
7 Taca tylna
3 Kaseta 3
8 Ogranicznik papieru
4 Kaseta 4
Urządzenia opcjonalne (strona 8-2)
5 Kaseta 5
2-11
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Podłączanie urządzenia oraz innych urządzeń
Podłączanie urządzenia oraz innych
urządzeń
Należy przygotować przewody dostosowane do środowiska pracy urządzenia oraz jego przeznaczenia.
Podłączanie urządzenia do komputera za pomocą kabla USB
USB
Podłączanie urządzenia do komputera lub tabletu za pośrednictwem kabla sieciowego, sieci Wi-Fi lub funkcji
Wi-Fi Direct
Połączenie kablem
sieciowym
Połączenie Wi-Fi*1
Sieć
Punkt dostępu Wi-Fi
Połączenie Wi-Fi Direct*1
Tablet
*1 Tylko modele z opcjonalnym zestawem interfejsu sieci bezprzewodowej (IB-36).
NOTATKA
W przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci lokalnej zapoznaj się z następującym rozdziałem.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Kable do wykorzystania
Warunki połączenia
Funkcja
Wymagane kable
Podłącz kabel sieciowy do
urządzenia.
Drukarka/Skaner/Faks sieciowy
Kabel sieci LAN (10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T)
Podłącz kabel USB do urządzenia.
Drukarka/Skaner (TWAIN/WIA)
Kabel zgodny z USB 2.0 (Hi-Speed USB,
elastyczny, maks. 5,0 m, ekranowany)
WAŻNE
Użycie kabla innego niż zgodnego z USB 2.0 może spowodować usterkę.
2-12
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Podłączanie kabli
Podłączanie kabli
Podłączanie kabla sieciowego
WAŻNE
Jeżeli zasilanie jest włączone, należy wyłączyć wyłącznik zasilania.
Wyłączanie (strona 2-15)
1
Podłącz kabel do urządzenia.
1 Podłącz kabel sieciowy do złącza interfejsu sieciowego urządzenia.
2 Drugi koniec kabla podłącz do koncentratora.
2
Włącz urządzenie i skonfiguruj sieć.
Konfiguracja sieci (strona 2-30)
2-13
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Podłączanie kabli
Podłączanie kabla USB
WAŻNE
Jeżeli zasilanie jest włączone, należy wyłączyć wyłącznik zasilania.
Wyłączanie (strona 2-15)
1
Podłącz kabel do urządzenia.
1 Podłącz kabel USB do złącza interfejsu USB znajdującego się po lewej stronie obudowy
urządzenia.
2 Drugi koniec kabla podłącz do komputera PC.
2
Włącz zasilanie urządzenia.
Podłączanie przewodu zasilania
1
Podłącz kabel do urządzenia.
Podłącz jeden koniec kabla zasilania do urządzenia, a drugi do źródła zasilania.
WAŻNE
Podłączając, korzystaj wyłącznie z kabla dołączonego do urządzenia.
2-14
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Włączanie/wyłączanie
Włączanie/wyłączanie
Włączanie
1
Włącz wyłącznik zasilania.
WAŻNE
Po wyłączeniu wyłącznika zasilania nie należy natychmiast ponownie włączać
zasilania. Przed włączeniem wyłącznika należy odczekać co najmniej 5 sekund.
Wyłączanie
1
Wyłącz wyłącznik zasilania.
Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający wyłączenie zasilacza.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Wyłączenie zasilania może potrwać około trzy minuty.
PRZESTROGA
Jeżeli urządzenie ma zostać pozostawione na dłuższy czas bezczynnie (np. na noc), należy wyłączyć je za
pomocą głównego wyłącznika zasilania. Jeżeli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy okres (np.
podczas wakacji), należy wyjąć wtyczkę z gniazdka w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
WAŻNE
• W przypadku korzystania z produktu wyposażonego w funkcję faksu należy pamiętać, że wyłączenie za
pomocą głównego wyłącznika zasilania powoduje brak możliwości wysyłania i odbierania faksów.
• Wyjmij papier z kaset i zamknij go szczelnie w opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
2-15
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Korzystanie z panelu operacyjnego
Korzystanie z panelu operacyjnego
Klawisze na panelu operacyjnym
Wyświetla ekran Początek.
Klawisz funkcji:
Te klawisze umożliwiają rejestrowanie różnych
funkcji i aplikacji, w tym kopiowania i skanowania.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim.
Wyświetla ekran Status/anulowanie zadania.
Wybierz funkcjĊ.
10:10
Admin
Początek
Wyloguj
Kopiowanie
WyĞlij
FAKS
Skrzynka
niestandardowa
Skrzynka zadaĔ
Dysk USB
Skrz. adr. pom.
Skrzynka
odpytywania
Stan/
Anul. zadania
Informacje o
urządzeniu
Panel dotykowy.
Wyświetla przyciski do
konfigurowania ustawień
urządzenia.
JĊzyk
Papier
Ustawienia
Menu
systemu
Ulubione
Miga w trakcie drukowania lub wysyłania/odbierania.
Miga, gdy urządzenie korzysta z pamięci własnej,
pamięci faksu lub dysku USB (element ogólnego
przeznaczenia).
Świeci lub mruga w momencie wystąpienia błędu
oraz zatrzymania wykonywanej pracy.
Wyświetla ekran Menu
systemowe/licznik.
Przełącza użytkownika
(z uwierzytelnianiem) i kończy
operację bieżącego
użytkownika
(z wylogowaniem).
Przełącza urządzenie
w stan uśpienia. Włącza
urządzenie ze stanu
uśpienia.
Klawisze numeryczne.
Usuwa wprowadzone liczby
i znaki.
Przywraca ustawienia do
wartości domyślnych.
Określa zarejestrowane
informacje, takie jak numery
adresów i identyfikatory
użytkowników według liczby.
Służy do anulowania lub
wstrzymywania bieżącego
zadania.
Kończy wprowadzanie za
pomocą klawiszy
numerycznych i wyłącza ekran
podczas ustawiania funkcji.
Działa w połączeniu z ekranem
[OK].
Rozpoczyna operacje
kopiowania i skanowania
oraz wykonywanie operacji
ustawień.
Służą do wprowadzania
liczb i symboli.
2-16
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Korzystanie z panelu operacyjnego
Regulacja kąta panelu operacyjnego
Istnieje możliwość regulacji kąta nachylenia panelu operacyjnego.
2-17
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Panel dotykowy
Ekran Początek
Ten ekran można wyświetlić, na panelu operacyjnym wybierając klawisz [Początek]. Dotknięcie żądanej ikony
spowoduje wyświetlenie odpowiedniego ekranu.
Możliwe jest dostosowanie ikon wyświetlanych na ekranie Start, a także tła tego ekranu.
Edycja ekranu Początek (strona 2-19)
8
1
Wybierz funkcjĊ.
10:10
Admin
Początek
Wyloguj
2
3
4
Stan/
Anul. zadania
Kopiowanie
WyĞlij
FAKS
Skrzynka zadaĔ
Dysk USB
Skrz. adr. pom.
Skrzynka
odpytywania
Skrzynka odbiorcza
pamiĊci faksu
Informacje o
urządzeniu
Papier
Ustawienia
JĊzyk
Menu
systemu
7
6
5
3
Ulubione
* Rzeczywisty ekran może różnić się wyglądem od przedstawionego w zależności od konfiguracji i ustawień opcji.
Nr
Pozycja
Opis
1
Komunikat
Wyświetla komunikat zależnie od stanu urządzenia.
2
Drukarka biurkowa
Wyświetla do 40 ikon funkcyjnych*1, w tym funkcji zarejestrowanych w ulubionych.
Ikony, które nie są wyświetlane na pierwszej stronie, można wyświetlić, zmieniając
stronę pulpitu.
3
Przyciski przełączania
strony pulpitu
Użyj tych przycisków do przełączania stron pulpitu.
NOTATKA
Można również przełączać strony, dotykając ekranu i przeciągając palec na bok
(przesuwanie).
Wyloguj
FAKS
Skrzynka
niestandardowa
Kopiowanie
WyĞlij
Skrz. adr. pom.
Skrzynka
odpytywania
Skrzynka zadaĔ
Dysk USB
Stan/
Anul.
2
Informacje o
urządzeniu
JĊzyk
1
Menu
systemu
Ulubione
2
4
Pasek zadań
Wyświetla do 8 ikon zadań.
5
[Wyloguj]
Wylogowuje bieżącego użytkownika. Ten element jest wyświetlany, gdy włączona jest
zarządzanie logowaniem użytkownika.
6
Nazwa logowania
Wyświetla nazwę logowania użytkownika. Ten element jest wyświetlany, gdy włączona
jest zarządzanie logowaniem użytkownika. Wybór „Nazwy logowania użytkownika”
spowoduje wyświetlenie informacji o aktualnie zalogowanym użytkowniku.
7
Ikona stanu (Wi-Fi)
Ikona jest wyświetlana, gdy nawiązano połączenie z siecią Wi-Fi. Jeżeli nie połączono
z siecią Wi-Fi, wyświetlana jest ikona „ ”.
8
Ikona stanu (błąd)
Ikona jest wyświetlana w trakcie nawiązywania połączenia z siecią lub w przypadku
wystąpienia błędu.
*1 Maksymalnie można wyświetlić 42 ikony. Możliwe jest wyświetlanie do 16 ikon zainstalowanych aplikacji.
2-18
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Edycja ekranu Początek
Można zmienić tło ekranu Początek oraz zestaw wyświetlanych na nim ikon.
1
Wyświetl ekran.
1 Klawisz [System Menu/Counter] > [Początek]
NOTATKA
Ustawienia można zmienić tylko po zalogowaniu na konto z uprawnieniami
administratora.
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione
w poniższej tabeli.
2
Nazwa logowania:
6000
Hasło logowania:
6000
Skonfiguruj ustawienia.
Dostępne ustawienia przedstawiono w poniższej tabeli.
Pozycja
Dostosuj pulpit
Opis
Określ ikony funkcji, które mają być wyświetlane na pulpicie urządzenia.
Wybierz pozycję [
], aby wyświetlić ekran, na którym można wybrać
funkcje do wyświetlania. Wybierz funkcje do wyświetlania i naciśnij przycisk
[OK].
Wybierz ikonę i naciśnij przycisk [Poprzedni] lub [Po], aby zmienić pozycję
ikony na pulpicie.
Aby usunąć ikonę z pulpitu, wybierz żądaną ikonę i wybierz pozycję [
Dostosuj pasek
zadań
Określ ikony zadań, które mają być wyświetlane na pasku zadań.
Tapeta
Skonfiguruj tapetę wyświetlaną na ekranie Start.
Wartość: Obrazy od 1 do 8
2-19
].
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Funkcje do wyświetlania na pulpicie
Funkcja
Ikona
Opis
Strona
Kopiowania*1
Wyświetla ekran Kopiowania.
strona 5-16
Wyślij*1
Wyświetla ekran Wyślij.
strona 5-18
FAKS
Wyświetla ekran FAKS.
Patrz
Podręcznik
obsługi faksu.
Skrzynka
niestandardowa*2
Wyświetla ekran Skrzynka
niestandardowa.
Skrzynka zadań*1
Wyświetla ekran Skrzynka zadań.
-
Dysk USB*1
Wyświetla ekran Dysk USB.
Skrz. adr. pom.
Wyświetla ekran Skrzynka adresu
pomocniczego.
Patrz
Podręcznik
obsługi faksu.
Skrzynka odpytywania
Wyświetla ekran Skrzynka odpytywania.
Patrz
Podręcznik
obsługi faksu.
Wyślij do mnie (e-mail)*3
Wyświetla ekran Wyślij. Miejsce
docelowe jest ustawiane na adres
e-mail aktualnie zalogowanego
użytkownika.
strona 5-28
W. do mnie ze skrzynki
(e-mail)*2*3
Wyświetla ekran Skrzynka
niestandardowa. Miejsce docelowe jest
ustawiane na adres e-mail aktualnie
zalogowanego użytkownika.
Skrzynka odbiorcza
pamięci faksu
Wyświetla ekran Skrzynka odbiorcza
pamięci faksu.
Serwer faksów
Wyświetla ekran Serwer faksów.
-
-
Patrz
Podręcznik
obsługi faksu.
-
Ulubione
Wywołuje zarejestrowane ulubione.
Ikona jest zmieniana zależnie od funkcji
ulubionych.
strona 5-6
Nazwa aplikacji*4
Wyświetla wybrane aplikacje.
strona 5-11
*1
*2
*3
*4
Ikony wybrane fabrycznie.
Wyświetlana, gdy zainstalowano opcjonalny dysk twardy/dysk SSD.
Wyświetlana, jeżeli włączone jest zarządzanie logowaniem użytkowników.
Zostanie wyświetlona ikona aplikacji.
2-20
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Funkcje do wyświetlania na pasku zadań
Funkcja
Ikona
Stan/Anul. zadania
Opis
Wyświetla ekran Stan. W przypadku
wyświetlenia błędu zostanie
wyświetlona ikona ze znakiem „!”. Po
skasowaniu błędu ponownie zostanie
wyświetlony normalny ekran.
/
Informacje o
urządzeniu
Wyświetla ekran Informacje
o urządzeniu. Sprawdź informacje
o urządzeniu i sieci.
Strona
-
strona 2-22
Można również sprawdzić informacje
o zainstalowanych urządzeniach
opcjonalnych.
Język
Wyświetla ustawienie Język z Menu
systemu.
-
Ust. papieru
Wyświetl okno dialogowe ustawień
papieru.
-
Wi-Fi Direct
Umożliwia skonfigurowanie ustawień
Wi-Fi Direct i wyświetlanie listy
informacji o urządzeniach, które mogą
korzystać z sieci.
-
Menu systemu
Wyświetla ekran Menu systemu.
Ulubione
Wyświetla ekran Listy ulubionych.
strona 5-6
Dz. FAKSÓW wych.
Wyświetla ekran Dz. FAKSÓW wych.
Patrz
Podręcznik
obsługi faksu.
Dzie. F. przych.
Wyświetla ekran Dzie. F. przych.
Patrz
Podręcznik
obsługi faksu.
2-21
-
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Ekran informacji o urządzeniu
Wyświetla informacje o urządzeniu. Pozwala sprawdzić informacje o systemie i sieci oraz o zainstalowanych
urządzeniach opcjonalnych.
1 Na ekranie początkowym wybierz pozycję [Informacje o urządz.].
2 Sprawdź informacje o urządzeniu.
Informacje o urządzeniu
Karta
Opis
Identyfikacja/Sieć
Pozwala sprawdzić informacje identyfikujące, takie jak nazwa
modelu, numer seryjny, nazwa i lokalizacja hosta oraz adres
IP.
Wi-Fi*1
Pozwala sprawdzić informacje identyfikujące, takie jak nazwa
modelu, numer seryjny, nazwa i lokalizacja hosta oraz adres IP
sieci bezprzewodowej.
FAKS
Można sprawdzić lokalny numer faksu, nazwę faksu
lokalnego, lokalny identyfikator faksu i inne dane faksu.
Wersja oprogramowania/
Możliwości
Pozwala sprawdzić wersję oprogramowania i jego wydajność.
Opcjonalnie
Pozwala sprawdzić informacje o zainstalowanych
urządzeniach opcjonalnych.
*1 Opcja wyświetlana tylko, gdy urządzenie jest wyposażone w funkcję łączności z sieciami
bezprzewodowymi.
2-22
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Klawisz funkcji
Ekran pojawia się po wybraniu ikony Funkcje.
1
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
2 Wybierz [Funkcje], aby wyświetlić pozostałe funkcje.
Wybór
papieru
PowiĊksz.
A4
100%
Dupleks
Funkcje
GĊstoĞü
Wyá.
3 Naciśnij przyciski [
w dół.
Normalna 0
Poáącz
1-stronny>>1-str.
2
1 Wyświetl funkcje.
10:10
Kopie
Tryb
cichy
Wyá.
Ulubione
Kopia
karty ID
Gotowa do kopiowania.
Funkcje
10:10
3
Sortuj/przesuniĊcie
Sortuj
Kopia karty ID
Wyá.
1/4
Rozmiar oryginaáu
A4
Orientacja oryginaáu
Górny brzeg na górze
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
2-23
] lub [
], aby przewijać stronę w górę lub
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Sposób wyświetlania niedostępnych klawiszy
Klawisze funkcji, których nie można użyć z powodu ograniczeń dotyczących łączenia funkcji lub braku elementów
opcjonalnych, są niedostępne.
Normalne
Na szaro
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Wybór
papieru
A4
PowiĊksz.
100%
Dupleks
1-stronny>>1-str.
Funkcje
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
10:10
Kopie
Wybór
papieru
GĊstoĞü
A4
Normalna 0
Poáącz
Dupleks
1-stronny>>1-str.
Wyá.
Wyá.
PowiĊksz.
100%
Tryb
cichy
Funkcje
Ulubione
Kopia
karty ID
10:10
Kopie
GĊstoĞü
Normalna 0
Poáącz
Tryb
cichy
Wyá.
Wyá.
Ulubione
Kopia
karty ID
W następujących sytuacjach klawisz jest
wyświetlany na szaro i nie można go wybrać.
•
Użycie tej funkcji z inną wybraną już funkcją
nie jest możliwe.
Normalne
Ukryte
Wybierz funkcjĊ.
10:10
Admin
Początek
Wybierz funkcjĊ.
Wyloguj
10:10
Admin
Początek
Wyloguj
Kopiowanie
WyĞlij
FAKS
Skrzynka
niestandardowa
Kopiowanie
WyĞlij
FAKS
Skrzynka zadaĔ
Skrzynka zadaĔ
Dysk USB
Skrz. adr. pom.
Skrzynka
odpytywania
Dysk USB
Skrz. adr. pom.
Skrzynka
odpytywania
Skrzynka odbiorcza
pamiĊci faksu
Stan/
Anul. zadania
Informacje o
urządzeniu
JĊzyk
Papier
Ustawienia
Menu systemowe/licznik.
Skrzynka dokumentów
Menu
systemu
Ulubione
Stan/
Anul. zadania
Informacje o
urządzeniu
JĊzyk
Papier
Ustawienia
Menu
systemu
Ulubione
Menu systemowe/licznik.
Skrzynka dokumentów
10:10
10:10
Skrz. adr. pom.
Skrzynka niestandardowa
Okno zadaĔ.
Skrz. adr. pom.
1/1
1/2
Okno zadaĔ.
Skrzynka odpytywania
Skrzynka odpytywania
Skrzynka odbiorcza pamiĊci faksu
< Wstecz
< Wstecz
Użycie nie jest możliwe z powodu braku
odpowiedniego elementu opcjonalnego.
Przykład: Gdy nie zainstalowano dysku
twardego/dysku SSD, funkcja [Skrzynka
niestandardowa] nie jest widoczna.
NOTATKA
Jeżeli żądany przycisk jest wyświetlany na szaro, może to oznaczać, że nadal obowiązują ustawienia poprzedniego
użytkownika. W takim przypadku należy wybrać przycisk [Reset] i spróbować ponownie.
2-24
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Klawisz Enter i klawisz Quick No. Search
W tym rozdziale przedstawiono korzystanie z umieszczonych na panelu operacyjnym klawiszy [Enter] i [Quick No.
Search].
Korzystanie z klawisza [Enter] (
)
Klawisz [Enter] ma tę samą funkcję, co przycisk z oznaczeniem Enter ( ), np. przycisk [OK  ] i [Zamknij  ].
Gotowa do kopiowania.
EcoPrint
Wyá.
10:10
Wá.
Anuluj
Korzystanie z klawisza [Quick No. Search] (
OK
)
Klawisz [Quick No. Search] używany jest podczas bezpośredniego wprowadzania cyfr za pomocą klawiatury
numerycznej, na przykład przy określaniu celu transmisji przy użyciu numeru szybkiego wybierania.
Aby uzyskać więcej informacji na temat szybkiego wybierania, patrz:
Określanie miejsca docelowego (strona 5-20)
10:10
Wprowadzanie num. klawisza szybkiego
(001 - 100)
Anuluj
2-25
OK
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Ekran pomocy
W przypadku trudności z obsługą urządzenia można uzyskać pomoc dotyczącą pracy z panelem dotykowym.
Gdy na panelu dotykowym pojawi się znak [?] (Pomoc), możesz go nacisnąć, aby wyświetlić ekran Pomoc. Wyświetla
ekran pomocy z informacjami o funkcjach i sposobie ich obsługi.
Przykład: Wyświetlanie ekranu pomocy wyboru papieru
1
Pozwala wyświetlić ekran wyboru papieru.
Wybór papieru (strona 6-12)
2
10:10
Gotowa do kopiowania. (peány kolor)
Wybór papieru
Gotowa do kopiowania. (peány kolor)
10:10
Wybór papieru
Auto
A4
Zwykáy
A4
Zwykáy
A4
Zwykáy
1/2
Anuluj
1
2
OK
Gotowa do kopiowania. (peány kolor)
Wybór papieru
1/2
10:10
4
1/2
3
2-26
1
Tematy pomocy
2
Wyświetla informacje o funkcjach
urządzenia i jego obsłudze.
3
Zamyka ekran pomocy i wyświetla
ponownie poprzedni ekran.
4
Przewija w górę i w dół tekst pomocy,
który nie mieści się w całości na
jednym ekranie.
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Logowanie/wylogowanie
Logowanie/wylogowanie
Podczas konfiguracji funkcji, do której wymagane są uprawnienia administratora, lub jeżeli włączone jest
administrowanie logowaniem użytkowników, należy wprowadzić nazwę logowania i hasło.
NOTATKA
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
Nazwa logowania:
6000
Hasło logowania:
6000
W przypadku zapomnienia nazwy logowania użytkownika i hasła logowania nie będzie można się zalogować.
W takim przypadku należy zalogować się na konto z uprawnieniami administratora i zmienić nazwę użytkownika albo
hasło.
Logowanie
Normalne logowanie
1
Wprowadź nazwę logowania użytkownika i hasło logowania,
aby się zalogować.
1 Jeżeli poniższy ekran jest wyświetlany w czasie wykonywania czynności, wybierz pozycję
[Klawiatura] i wpisz nazwę użytkownika.
WprowadĨ nazwĊ logowania i hasáo.
Zaloguj do:
10:10
Lokalny
Nazwa logowania
Klawiatura
Hasáo logowania
Klawiatura
Logowanie
Metoda wprowadzania znaków (strona 8-4)
2 [Hasło] > wprowadź hasło logowania > [OK]
NOTATKA
Jeżeli wybraną metodą uwierzytelniania użytkownika jest [Uwierzytelnianie sieciowe],
wyświetlane są miejsca docelowe uwierzytelniania i jako miejsce docelowe
uwierzytelniania można wskazać opcję [Lokalny] albo [Sieć].
2
Wybierz [Logowanie].
2-27
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Logowanie/wylogowanie
Logowanie uproszczone
Wybierz uĪytkownika do zalogowania.
10:10
01
A
02
B
03
C
04
Brak
05
Brak
06
Brak
Brak
08
Brak
09
1/3
07
Brak
Menu
Jeżeli ten ekran zostanie wyświetlony w czasie wykonywania czynności, wybierz użytkownika
i zaloguj się.
NOTATKA
Jeśli konieczne będzie wpisanie hasła użytkownika, pojawi się odpowiedni ekran.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Wylogowanie
Aby wylogować się z urządzenia, wybierz klawisz [Authentication/Logout] w celu
wyświetlenia ekranu wprowadzania nazwy logowania użytkownika i hasła logowania.
Użytkownicy są automatycznie wylogowywani w następujących warunkach:
•
gdy urządzenie wchodzi w tryb uśpienia,
•
gdy włączone jest automatyczne resetowanie panelu.
2-28
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Ustawienie domyślne urządzenia
Ustawienie domyślne urządzenia
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy skonfigurować ustawienia, takie jak data i godzina, ustawienia
sieciowe i funkcje oszczędzania energii w razie potrzeby. Kreator instalacji urządzenia jest uruchamiany po pierwszym
włączeniu nowo zainstalowanego urządzenia. W razie potrzeby należy także skonfigurować następujące ustawienia.
NOTATKA
Ustawienie domyślne urządzenia można zmieniać w menu systemu.
Informacje na temat ustawień dostępnych do konfiguracji w menu systemowym znaleźć można w:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Ustawianie daty i godziny
Ustawiając lokalną datę i godzinę, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
W przypadku wysyłania wiadomości e-mail, ustawiona data i godzina będą umieszczone w nagłówku tej wiadomości.
Ustaw datę, godzinę oraz różnicę czasową w stosunku do strefy GMT odpowiednio do strefy, w której urządzenie jest
używane.
.
NOTATKA
• W celu wprowadzenia zmian po dokonaniu tej wstępnej konfiguracji patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
• Poprawną godzinę można ustawiać okresowo poprzez synchronizację z sieciowym serwerem czasu.
Embedded Web Server RX User Guide
1
Wyświetl ekran.
2
Skonfiguruj ustawienia.
Klawisz [System Menu/Counter] > [Data/Czasomierz/Oszcz. energii]
[Strefa czasowa] > [Data/czas] > [Format daty]
Pozycja
Opis
Strefa czasowa
Pozwala ustawić różnicę czasową względem GMT. Należy wybrać z listy
najbliższą lokalizację. Po wybraniu obszaru korzystającego z czasu
letniego należy skonfigurować ustawienia czasu letniego.
Data/czas
Ustawianie daty i godziny dla lokalizacji, w której urządzenie jest
używane. Jeśli wykonana zostanie akcja Wyślij jako e-mail, ustawione tu
data i czas będą wyświetlane w nagłówku.
Wartość: Rok (2000 do 2037), Miesiąc (1 do 12), Dzień (1 do 31),
Godzina (00 do 23), Minuta (00 do 59), Sekunda (00 do 59)
Format daty
Pozwala wybrać format wyświetlania lat, miesięcy i dni. Rok wyświetlany
jest w zapisie zachodnim.
Wartość: MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY, YYYY/MM/DD
2-29
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Konfiguracja sieci
Konfiguracja sieci
Konfigurowanie sieci przewodowej
Urządzenie jest wyposażone w interfejs sieciowy kompatybilny z protokołami sieciowymi, takimi jak TCP/IP (IPv4), TCP/
IP (IPv6), NetBEUI oraz IPSec. Pozwala to na drukowanie za pomocą platform Windows, Macintosh, UNIX i innych.
Ustaw TCP/IP (IPv4) w celu połączenia z siecią Windows.
Metody konfiguracji są następujące.
Metoda konfiguracji
Opis
Strona
Konfigurowanie połączenia
z poziomu panelu
operacyjnego tego urządzenia
Użyj narzędzia Kreator szybkiej konfiguracji, aby skonfigurować sieć
za pomocą kreatora bez zmiany ustawień osobno w menu
systemowym.
Kreator szybkiej
konfiguracji (strona 2-34)
Konfigurowanie połączeń na
stronie internetowej
Połączenie wbudowanego interfejsu sieciowego można
skonfigurować za pomocą narzędzia Embedded Web Server RX.
Połączenie opcjonalnego interfejsu sieciowego IB-50 można
skonfigurować za pomocą dedykowanej strony internetowej.
Embedded Web Server
RX User Guide
Jest to narzędzie konfiguracyjne dołączone na dysku CD interfejsu
IB-50. Można go używać w systemie Windows.
Podręcznik obsługi IB-50
Konfigurowanie połączenia za
pomocą narzędzia
konfiguracyjnego interfejsu
IB-50
Podręcznik obsługi IB-50
Przed przystąpieniem do konfigurowania ustawień trzeba podłączyć kabel sieciowy.
Podłączanie kabla sieciowego (strona 2-13)
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień sieciowych, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
NOTATKA
Jeśli włączone jest zarządzanie logowaniem użytkownika, ustawienia można zmienić wyłącznie po zalogowaniu się
z uprawnieniami administratora.
Jeżeli zarządzanie logowaniem użytkownika jest wyłączone, pojawi się ekran uwierzytelniania użytkownika.
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie naciśnij [Logowanie].
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
Nazwa logowania:
6000
Hasło logowania:
6000
2-30
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Konfiguracja sieci
Ustawienia IPv4
1
Wyświetl ekran.
2
Skonfiguruj ustawienia.
Klawisz [System Menu/Counter] > [System/Sieć] > [Sieć] > [Ust. sieci przewodowej] >
[Ustawienia TCP/IP] > [IPv4]
W przypadku korzystania z serwera DHCP
[DHCP]: Ustaw na [Wł.].
Ustawiając statyczny adres IP
[DHCP]: ustaw na wartość [Wył.].
[Adres IP]: wprowadź adres.
[Maska podsieci]: wprowadź maskę podsieci w postaci segmentów rozdzielanych kropkami
(0 do 255).
[Brama domyślna]: wprowadź adres.
[Auto-IP]: ustaw na wartość [Wył.].
W przypadku wybrania ustawienia Auto-IP w polu [Adres IP] wprowadź „0.0.0.0”.
WAŻNE
Po zmianie ustawień należy uruchomić ponownie sieć w menu systemowym albo
wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim
NOTATKA
Należy wcześniej uzyskać adres IP od administratora sieci i mieć go pod ręką podczas
konfiguracji tych ustawień.
W następujących przypadkach należy ustawić adres IP serwera DNS za pomocą narzędzia
Embedded Web Server RX.
• Gdy nazwa hosta jest używana przy ustawieniu opcji „DHCP” na wartość „Wył.”.
• Gdy używany jest serwer DNS z adresem IP, który nie jest automatycznie przypisany
przez DHCP.
Ustawiając adres IP serwera DNS, patrz:
Embedded Web Server RX User Guide
2-31
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Funkcja oszczędzania energii
Funkcja oszczędzania energii
Po upływie określonego czasu od ostatniego użycia, urządzenie przechodzi w tryb niskiego poboru mocy, w celu
ograniczenia zużycia energii. Po upływie dalszego określonego czasu od ostatniego użycia, urządzenie przechodzi
w tryb uśpienia w celu maksymalnego ograniczenia zużycia energii.
Tr. ogr.pob.prądu
Jeśli urządzenie nie jest wykorzystywane przez określony czas, zaświeci się wskaźnik oszczędzania energii, a ekran
zostanie wygaszony, w celu zmniejszenia poboru prądu. Taki stan nazywany jest trybem niskiego poboru energii.
Na ekranie wyświetlany będzie komunikat „Niski pobór mocy”.
Czas bezczynności, po upływie którego włączana jest funkcja Tr. ogr. pob. prądu: 1 minuta (ustawienie domyślne).
Jeżeli w trybie niskiego poboru energii otrzymane zostaną dane do wydrukowania, urządzenie automatycznie włączy się
i rozpocznie drukowanie. Również jeżeli w trybie niskiego poboru energii otrzymany zostanie faks, urządzenie
automatycznie wybudzi się i rozpocznie drukowanie.
W celu powrotu do stanu gotowości należy wykonać jedną z wymienionych poniżej czynności.
•
Wybierz dowolny klawisz na panelu operacyjnym.
•
Dotknij panelu dotykowego.
•
Umieść oryginały w procesorze dokumentów.
Czas powrotu z trybu niskiego poboru energii jest następujący.
•
10 s lub mniej
Pamiętaj, że warunki otoczenia, takie jak wentylacja, mogą powodować, że urządzenie będzie wolniej reagować.
NOTATKA
Jeśli ustawienie licznika energii jest równe ustawieniu czasu uśpienia, wtedy tryb uśpienia zostaje poprzedzony przez
tryb niskiego poboru energii.
Funkcja Uśpienie i Aut. uśpienie
Tryb uśpienia
Aby przełączyć urządzenie w tryb uśpienia, naciśnij klawisz [Energy Saver]. W celu maksymalnego ograniczenia
zużycia energii zgaśnie panel dotykowy oraz wszystkie wskaźniki na panelu operacyjnym oprócz wskaźnika Oszcz.
energii. Jest to nazywane stanem uśpienia.
Wskaźnik oszczędzania energii
2-32
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Funkcja oszczędzania energii
Jeśli w trybie uśpienia odebrane zostaną dane drukowania, urządzenie automatycznie wybudzi się i rozpocznie
drukowanie.
Również jeżeli w trybie uśpienia otrzymany zostanie faks, urządzenie automatycznie wybudzi się i rozpocznie
drukowanie.
Aby wznowić, wykonaj poniższe czynności.
•
Wybierz klawisz [Energy Saver].
Urządzenie będzie gotowe do pracy w ciągu 25 sekund.
Pamiętaj, że warunki otoczenia, takie jak wentylacja, mogą powodować, że urządzenie będzie wolniej reagować.
Automatyczne uśpienie
Funkcja Automatyczne czuwanie automatycznie umożliwia przełączenie urządzenia w stan czuwania, jeśli jest ono
nieużywane przez określony okres czasu.
Domyślnie ustawiony czas to 1 minuta.
Aby zmienić wstępnie ustawiony czas przełączenia w tryb uśpienia, patrz:
Kreator szybkiej konfiguracji (strona 2-34)
Reguły czuwania (modele na rynek europejski)
Możliwe jest ustawienie przechodzenia do trybu uśpienia dla wszystkich lub jedynie wybranych funkcji urządzenia. Po
przejściu urządzenia w tryb uśpienia, karta ID nie zostanie rozpoznana.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad trybu uśpienia, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Poziom uśpienia (Oszcz. energii i wznowienie pracy) (z wyjątkiem modeli na rynek
europejski)
Na poziomie uśpienia można przełączać urządzenie między następującymi dwoma trybami: Trybem oszczędzania
energii i trybem wznowienia pracy. Domyślnym ustawieniem jest tryb oszczędzania energii.
W trybie oszczędzania energii zużycie energii jest nawet niższe niż w trybie wznowienia pracy. Pozwala to na oddzielne
ustawianie trybu uśpienia dla każdej funkcji. Nie można rozpoznać karty ID.
NOTATKA
Jeśli zainstalowany jest opcjonalny Network Interface Kit, włączenie funkcji oszczędzania energii nie jest możliwe.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień poziomu uśpienia, patrz:
Kreator szybkiej konfiguracji (strona 2-34)
Reg. wył. zasil. (modele przeznaczone na rynek
europejski)
Ustawienie Reg. wył. zasil. służy do dezaktywacji automatycznego wyłączania zasilania urządzenia.
Domyślny czas wynosi 3 dni.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień Reg. wył. zasil., patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
2-33
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Kreator szybkiej konfiguracji
Kreator szybkiej konfiguracji
W przypadku funkcji faksu, ustawień papieru, funkcji oszczędzania energii i ustawień sieciowych następujące
ustawienia można skonfigurować na ekranie o układzie kreatora.
Konfiguracja FAKSU
Konfiguracja podstawowych ustawień faksu.
1. Wybier./tryb odb.
Tryb wybierania
Tryb odbioru
Auto(DRD)
2. Inf. o lok. FAKSIE
Naz. FAKSU lok.
Lokalny nr FAKSU
Lok. iden. FAKSU
TTI
3. Dźwięk
Głośność głośników
Głośność monitora
Brzęczyk ukończenia zadania
4. Dzwonki
Normalny
Automatyczna sekretarka
Przełącz. FAKS/TEL
5. Wyb. ponowne
Konfiguracja papieru
Liczba ponowień
Umożliwia konfigurację rozmiaru papieru i typ nośnika papieru, który ma zostać zastosowany
w kasetach i tacy uniwersalnej.
Rozmiar papieru*1
1. Kaseta 1
Typ nośnika
2. Kaseta 2*2
Rozmiar papieru*1
Typ nośnika
3. Kaseta 3*2
Rozmiar papieru*1
Typ nośnika
4. Kaseta 4*2
Rozmiar papieru*1
Typ nośnika
5. Kaseta 5*2
Rozmiar papieru*1
Typ nośnika
6. Taca uniwers.
Rozmiar papieru
Typ nośnika
Konfiguracja oszczędzania
energii
Konfiguruje tryb czuwania.
1. Tryb uśpienia
Czas przejścia w tr uśp.
Poziom uśpienia (z wyjątkiem modeli na rynek
europejski)
2. Tr. ogr.pob.prądu
Licznik energ.
3. Czasomierz tygodniowy
Czasomierz tygodniowy
Harmonogram*3
Liczba ponowień*3
Odstęp ponaw.*3
2-34
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Kreator szybkiej konfiguracji
Konfiguracja sieci
Służy do konfiguracji ustawień sieciowych.
1. Sieć
Wi-Fi*4
Wi-Fi
Dostępna sieć
Sieć
przewodowa
Uzyskaj adres IP
Adres IP*5
Maska podsieci*5
Bramka domyślna*5
*1
*2
*3
*4
*5
Opcja wyświetlana tylko, gdy pokrętło rozmiaru na kasecie jest ustawione na wartość „Other”.
Opcja wyświetlana tylko, gdy zainstalowano opcjonalny podajnik papieru.
Ta funkcja jest wyświetlana, jeżeli dla opcji [Czasomierz tygodniowy] wybrano ustawienie [Wł.].
Ta funkcja jest wyświetlana tylko wówczas, gdy zainstalowano opcjonalny zestaw interfejsu sieci bezprzewodowej.
Nie jest wyświetlane, gdy dla „Uzyskaj adres IP” ustawiono opcję [Automatyczne(DHCP)].
NOTATKA
Po wyświetleniu ekranu uwierzytelniania użytkownika wprowadź nazwę logowania i hasło logowania, a następnie
wybierz przycisk [Logowanie].
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
Nazwa logowania:
6000
Hasło logowania:
6000
1
Wyświetl ekran.
2
Wybierz funkcję.
3
Skonfiguruj ustawienia.
Klawisz [System Menu/Counter] > [Kreator szybkiej konfiguracji]
Uruchom kreatora. Aby skonfigurować ustawienia, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
NOTATKA
Jeżeli występują problemy z konfiguracją ustawień, patrz:
Ekran pomocy (strona 2-26)
Przycisk
Opis
Koniec
Zamyka kreatora. Ustawienia wprowadzone do tej pory zostaną
zastosowane.
Poprzedni
Wraca do poprzedniego elementu.
Pomiń
Przechodzi do następnego elementu bez ustawiania bieżącego
elementu.
Następny
Przechodzi do następnego ekranu.
Wstecz
Wraca do poprzedniego ekranu.
Ukończ
Zarejestruj ustawienia i zamknij kreatora.
2-35
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Instalacja oprogramowania
Jeśli docelowo na tym urządzeniu ma być używana funkcja drukarki, przesyłania danych za pomocą funkcji TWAIN/WIA
lub wysyłania faksów przez sieć, na komputerze należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie z dołączonego
dysku DVD (Product Library).
Oprogramowanie na dysku DVD (Windows)
Można wybrać następujące metody instalacji: [Instalacja ekspresowa] lub [Instalacja niestandardowa]. [Instalacja
ekspresowa] jest standardową metodą instalacji. Aby zainstalować elementy, których nie można zainstalować przy użyciu
metody [Instalacja ekspresowa], należy przeprowadzić metodę [Instalacja niestandardowa].
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji niestandardowej, patrz:
Instalacja niestandardowa (strona 2-40)
Oprogramowanie
Printing System Driver
Opis
Instalacja
ekspresowa
Sterownik ten pozwala na drukowanie plików z komputera na urządzeniu.
Pojedynczy sterownik obsługuje wiele języków opisu strony (PCL XL, KPD
itd.). Ten sterownik drukarki pozwala na pełne wykorzystanie funkcji
urządzenia.
Używaj tego sterownika do tworzenia plików PDF.
Printing System (XPS) Driver
Ten sterownik drukarki obsługuje format XPS (XML Paper Specification),
opracowany przez Microsoft Corporation.
-
KPDL mini-driver/PCL minidriver
Jest to ministerownik (MiniDriver) Microsoft, który obsługuje PCL i KPDL.
Istnieją pewne ograniczenia co do funkcji urządzenia oraz funkcji
opcjonalnych jakie mogą być stosowane z tym sterownikiem.
-
FAX Driver
Umożliwia wysłanie dokumentu utworzonego za pomocą aplikacji
komputerowej jako faks za pośrednictwem urządzenia.
-
TWAIN Driver
Sterownik ten umożliwia skanowanie na urządzeniu za pomocą aplikacji
zgodnej z TWAIN.
WIA Driver
WIA (Windows Imaging Acquisition) jest funkcją systemu Windows, która
umożliwia wzajemną komunikację między urządzeniem do przechwytywania
obrazu, takim jak skaner, oraz aplikacją do przetwarzania obrazu. Obraz
może być pozyskany za pomocą aplikacji zgodnej z WIA, co jest przydatne,
gdy na komputerze nie zainstalowano aplikacji zgodnej z TWAIN.
-
NETWORK PRINT MONITOR
Jest to narzędzie umożliwiające monitorowanie urządzenia w sieci.
-
Status Monitor
Jest to narzędzie monitorujące stan drukarki i zapewniające funkcję
ciągłego raportowania.
File Management Utility
Umożliwia wysyłanie i zapisywanie zeskanowanego dokumentu do
określonego folderu sieciowego.
-
Network Tool for Direct Printing
Umożliwia wydrukowanie pliku PDF bez uruchamiania programu Adobe
Acrobat/Reader.
-
FONTS
Są to czcionki ekranowe, które umożliwiają użycie wbudowanych czcionek
urządzenia w aplikacji.
NOTATKA
Instalacja w systemach Windows musi być przeprowadzona przez użytkownika zalogowanego z uprawnieniami
administratora.
2-36
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Instalowanie oprogramowania w systemie Windows
Instalacja ekspresowa
Poniżej przedstawiono przykładową procedurę instalacji oprogramowania w systemie Windows 10 za pomocą metody
[Instalacja ekspresowa].
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat [Instalacji niestandardowej], patrz:
Instalacja niestandardowa (strona 2-40)
1
Włóż płytę DVD do napędu.
NOTATKA
• Instalacja w systemach Windows musi być przeprowadzona przez użytkownika
zalogowanego z uprawnieniami administratora.
• Po wyświetleniu okna „Kreatora znajdowania nowego sprzętu” naciśnij przycisk
[Anuluj].
• Jeżeli wyświetlone zostanie okno automatycznego uruchamiania, należy kliknąć pozycję
[Uruchom setup.exe].
• Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe kontroli konta użytkownika, należy kliknąć
przycisk [Tak] ([Zezwól]).
2
Wyświetl ekran.
1 Kliknij przycisk [Wyświetl umowę
licencyjną] i przeczytaj umowę
licencyjną.
2 Kliknij przycisk [Zaakceptuj].
1
2
2-37
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
3
Wybierz pozycję [Instalacja ekspresowa].
4
Zainstaluj oprogramowanie.
1
2
3
Można także wybrać [Użyj nazwy hosta jako nazwy portu] i ustawić używanie nazwy hosta
standardowego portu TCP/IP. (Nie można używać połączenia USB).
Po kliknięciu przycisku [Zainstaluj] zostanie wyświetlony monit o zgodę na gromadzenie
danych. Wybierz jedną z odpowiedzi i kliknij przycisk [OK].
WAŻNE
Jeżeli włączono opcję Wi-Fi lub Wi-Fi Direct, należy określić adres IP nazwy portu.
Instalacja może się nie powieść, jeżeli zostanie określona nazwa hosta.
NOTATKA
• Aby urządzenie zostało wykryte, musi być włączone. Jeżeli komputer nie wykrywa
urządzenia, należy sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo połączone przez sieć lub
(Odśwież).
za pomocą kabla USB i czy jest włączone, a następnie kliknąć
• Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe zabezpieczeń systemu Windows, należy
kliknąć przycisk [Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to].
• Aby zainstalować program Status Monitor w wersjach starszych niż Windows 8,
konieczna jest wcześniejsza instalacja oprogramowania Microsoft .NET Framework 4.0.
2-38
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
5
Zakończ instalację.
Po wyświetleniu komunikatu „Oprogramowanie jest gotowe do użycia” można rozpocząć
użytkowanie oprogramowania. Aby wydrukować stronę testową, zaznacz pole wyboru
„Wydrukuj stronę testową”, a następnie wybierz urządzenie.
Kliknij przycisk [Zakończ], aby zamknąć okno dialogowe kreatora.
Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie systemu, należy
ponownie uruchomić komputer, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Procedura instalacji sterownika drukarki jest zakończona.
Po zainstalowaniu sterownika TWAIN należy skonfigurować następujące:
Konfigurowanie sterownika TWAIN (strona 2-47)
2-39
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Instalacja niestandardowa
Poniżej przedstawiono przykładową procedurę instalacji oprogramowania w systemie Windows 10 za pomocą metody
[Instalacja niestandardowa].
1
Włóż płytę DVD do napędu.
NOTATKA
• Instalacja w systemach Windows musi być przeprowadzona przez użytkownika
zalogowanego z uprawnieniami administratora.
• Po wyświetleniu okna „Kreatora znajdowania nowego sprzętu” naciśnij przycisk
[Anuluj].
• Jeżeli wyświetlone zostanie okno automatycznego uruchamiania, należy kliknąć pozycję
[Uruchom setup.exe].
• Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe kontroli konta użytkownika, należy kliknąć
przycisk [Tak] ([Zezwól]).
2
Wyświetl ekran.
1 Kliknij przycisk [Wyświetl umowę
licencyjną] i przeczytaj umowę
licencyjną.
2 Kliknij przycisk [Zaakceptuj].
1
3
2
Wybierz pozycję [Instalacja niestandardowa].
2-40
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
4
Zainstaluj oprogramowanie.
1 Wybierz urządzenie do instalacji.
1
2
WAŻNE
Jeżeli włączono opcję Wi-Fi lub Wi-Fi Direct, należy określić adres IP nazwy portu.
Instalacja może się nie powieść, jeżeli zostanie określona nazwa hosta.
NOTATKA
• Aby urządzenie zostało wykryte, musi być włączone. Jeżeli komputer nie wykrywa
urządzenia, należy sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo połączone przez sieć
lub za pomocą kabla USB i czy jest włączone, a następnie kliknąć
(Odśwież).
• Jeżeli żądane urządzenie nie zostało wyświetlone, wybierz pozycję [Dodaj
niestandardowe urządzenie], aby wybrać urządzenie bezpośrednio.
2 Wybierz sterownik do instalacji.
1
2
3
2-41
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
3 Kliknij kartę [Narzędzia] i wybierz narzędzie do zainstalowania.
1
2
3
4 Kliknij przycisk [Zainstaluj].
Po kliknięciu przycisku [Zainstaluj] zostanie wyświetlony monit o zgodę na gromadzenie danych.
Wybierz jedną z odpowiedzi i kliknij przycisk [OK].
NOTATKA
• Aby zainstalować program Status Monitor w wersjach starszych niż Windows 8,
konieczna jest wcześniejsza instalacja oprogramowania Microsoft .NET Framework 4.0.
2-42
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
5
Zakończ instalację.
Po wyświetleniu komunikatu „Oprogramowanie jest gotowe do użycia” można rozpocząć
użytkowanie oprogramowania. Aby wydrukować stronę testową, zaznacz pole wyboru
„Wydrukuj stronę testową”, a następnie wybierz urządzenie.
Kliknij przycisk [Zakończ], aby zamknąć okno dialogowe kreatora.
Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie systemu, należy
ponownie uruchomić komputer, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Procedura instalacji sterownika drukarki jest zakończona.
Po zainstalowaniu sterownika TWAIN należy skonfigurować następujące:
Konfigurowanie sterownika TWAIN (strona 2-47)
2-43
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Dezinstalacja oprogramowania
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą aby odinstalować oprogramowanie z komputera.
NOTATKA
Dezinstalacja w systemie Windows może zostać przeprowadzona jedynie przez użytkownika zalogowanego
z uprawnieniami administratora.
1
Wyświetl ekran.
Na pasku zadań kliknij pole wyszukiwania i wprowadź „Odinstaluj Product Library”. Z listy
wyszukiwania wybierz [Odinstaluj Product Library]. Zostanie wyświetlony kreator
odinstalowywania oprogramowania.
NOTATKA
• W systemie Windows 8.1 należy wybrać panel funkcji [Szukaj], a następnie w polu
wyszukiwania wprowadzić „Odinstaluj Product Library”. Z listy wyszukiwania wybierz
[Odinstaluj Product Library].
• W systemie Windows 7 należy kliknąć przycisk [Start], a następnie wybrać pozycje
[Wszystkie programy], [(Nazwa firmy oferujacej uslugi)], a następnie [Odinstaluj
Product Library], aby wyświetlić kreatora dezinstalacji.
2
Odinstaluj oprogramowanie.
Zaznacz w okienku wyboru oprogramowanie, które ma zostać odinstalowane.
1
2
3
Zakończ dezinstalację.
Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie systemu, należy
ponownie uruchomić komputer, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Procedura dezinstalacji oprogramowania została zakończona.
NOTATKA
Oprogramowanie można także odinstalować za pomocą Product Library.
Aby odinstalować oprogramowanie, na ekranie Product Library należy kliknąć [Odinstaluj]
i postępować zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami.
2-44
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Instalowanie oprogramowania na komputerze MAC
Funkcja drukarki urządzenia może być wykorzystywana także za pomocą komputera Macintosh.
NOTATKA
• Instalacja w systemie MAC OS może zostać przeprowadzona jedynie przez użytkownika zalogowanego
z uprawnieniami administratora.
• W przypadku drukowania z komputera Macintosh należy ustawić w urządzeniu emulację [KPDL] lub [KPDL(Auto)].
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
• Aby podłączyć się poprzez Bonjour, należy włączyć Bonjour w ustawieniach sieciowych urządzenia.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
• Na ekranie uwierzytelniania wprowadź nazwę użytkownika i hasło używane do logowania do systemu operacyjnego.
• W przypadku drukowania za pośrednictwem AirPrint nie trzeba instalować oprogramowania.
1
Włóż płytę DVD do napędu.
Dwukrotnie kliknij ikonę [GEN_LIB].
2
Wyświetl ekran.
1
2
Kliknij dwukrotnie [(Nazwa marki) OS X x.x] w zależności od używanej wersji Mac OS.
3
Zainstaluj sterownik drukarki.
Zainstaluj sterownik drukarki, kierując się instrukcjami programu instalacyjnego.
Procedura instalacji drukarki została zakończona.
Jeśli stosowane jest połączenie przez gniazdo USB, następuje automatyczne wykrycie
i połączenie z urządzeniem.
Jeśli stosowane jest połączenie z użyciem adresu IP, wymagane są poniższe ustawienia.
2-45
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
4
Skonfiguruj drukarkę.
1 Otwórz okno Preferencje systemowe i dodaj drukarkę.
2
1
2 Wybierz pozycję [Domyślne] i kliknij pozycję wyświetlaną w polu „Nazwa”, a następnie
z listy „Użyj” wybierz żądany sterownik.
1
2
3
4
3 Wybrane urządzenie zostało dodane.
NOTATKA
Korzystając z połączenia z użyciem IP, kliknij ikonę IP, aby nawiązać takie połączenie,
a następnie wprowadź nazwę hosta lub adres IP. Liczba wprowadzona w polu „Adres”
zostanie automatycznie wyświetlona w polu „Nazwa”. W razie potrzeby można to zmienić.
4 Wybierz nowo dodaną drukarkę i kliknij pozycję [Opcje i materiały eksploatacyjne...], aby
wybrać wyposażenie opcjonalne urządzenia.
1
2
3
4
2-46
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Konfigurowanie sterownika TWAIN
Rejestracja urządzenia w sterowniku TWAIN. Instrukcja wykorzystuje elementy interfejsu systemu Windows 10.
1
Wyświetl ekran.
1 Na pasku zadań kliknij pole wyszukiwania i wprowadź „TWAIN Driver Setting”. Z listy
wyszukiwania wybierz [TWAIN Driver Setting]. Zostanie wyświetlony ekran sterownika
TWAIN.
NOTATKA
• W systemie Windows 8.1 należy wybrać panel funkcji [Szukaj], a następnie w polu
wyszukiwania wprowadzić „TWAIN Driver Setting”. Z listy wyszukiwania wybierz
[TWAIN Driver Setting].
• W systemie Windows 7 wybierz ikonę [Start], [Wszystkie programy], [(Nazwa
marki)], a następnie [TWAIN Driver Setting]. Zostanie wyświetlony ekran sterownika
TWAIN.
2 Kliknij [Dodaj].
2-47
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
2
Skonfiguruj sterownik TWAIN.
(Sieć)
1
2
3
1
Wprowadź nazwę urządzenia.
2
Wybierz urządzenie z listy.
43
Wprowadź adres IP urządzenia lub nazwę hosta.
4
Wybierz jednostki miary.
5
Korzystając z SSL, zaznacz pole wyboru obok SSL.
6
Kliknij przycisk [OK].
1
Wprowadź nazwę urządzenia.
2
Wybierz urządzenie z listy.
3
Wybierz jednostki miary.
4
Ustaw poziom kompresji.
5
Kliknij przycisk [OK].
5
6
(USB)
3
1
2
4
5
NOTATKA
Jeśli nieznany jest adres IP lub nazwa hosta urządzenia, skontaktuj się z administratorem.
3
Zakończ rejestrację.
NOTATKA
Kliknij [Usuń], aby usunąć dodane urządzenie. Kliknij [Edytuj], aby zmienić nazwę.
2-48
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Konfiguracja sterownika WIA
Urządzenie należy zarejestrować w sterowniku WIA. Instrukcja wykorzystuje elementy interfejsu systemu Windows 10.
1
Wyświetl ekran.
1 W systemie Windows kliknij przycisk [Start], a następnie wybierz pozycje [System
Windows], [Panel sterowania]. W oknie Panel sterowania kliknij pole wyszukiwania
i wprowadź „Skaner”. Na liście wyników wyszukiwania kliknij pozycję [Wyświetl skanery
i aparaty fotograficzne]. Zostanie wyświetlony ekran Skanery i aparaty.
NOTATKA
• W systemie Windows 8.1 należy wybrać panel funkcji [Szukaj], a następnie w polu
wyszukiwania wprowadzić „Wyświetl skanery i aparaty fotograficzne”. Po wybraniu
[Wyświetl skanery i aparaty fotograficzne] na liście wyszukiwania wyświetlony
zostanie ekran Skanery i aparaty fotograficzne.
• W systemie Windows 7 kliknij ikonę [Start] i wprowadź [Skaner] w polu [Wyszukaj
programy i pliki]. Na liście wyszukiwania kliknij pozycję [Wyświetl skanery i aparaty
fotograficzne], aby wyświetlić okno dialogowe Skanery i aparaty fotograficzne.
2 Na liście sterowników WIA zaznacz pozycję o takiej samej nazwie jak to urządzenie,
a następnie kliknij przycisk [Właściwości].
1
2
2-49
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
2
Skonfiguruj sterownik WIA.
(Sieć)
1
2
3
4
1
Przejdź do karty [Ustawienia].
2
Wprowadź adresy IP lub nazwę hosta urządzenia.
3
Korzystając z SSL, zaznacz pole wyboru obok
SSL.
4
Wybierz jednostki miary.
5
Kliknij przycisk [OK].
1
Przejdź do karty [Settings].
2
Ustaw poziom kompresji.
3
Wybierz jednostki miary.
4
Kliknij przycisk [OK].
5
(USB)
1
2
3
4
2-50
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Sprawdzanie licznika
Sprawdzanie licznika
Sprawdź liczbę wydrukowanych lub zeskanowanych arkuszy.
1
Wyświetl ekran.
2
Sprawdź stan licznika.
Klawisz [System Menu/Counter] > [Licznik]
2-51
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Embedded Web Server RX
Jeżeli urządzenie jest połączone z siecią, można skonfigurować różne ustawienia za pomocą narzędzia Embedded
Web Server RX.
W poniższej części opisano, jak rozpocząć pracę z narzędziem Embedded Web Server RX oraz w jaki sposób zmieniać
ustawienia zabezpieczeń i nazwę hosta.
Embedded Web Server RX User Guide
NOTATKA
Aby móc skorzystać ze wszystkich funkcji ze stron narzędzia Embedded Web Server RX, należy wprowadzić nazwę
użytkownika i hasło, a następnie kliknąć [Login]. Wprowadzenie ustalonego wcześniej hasła administratora
umożliwia użytkownikowi dostęp do wszystkich stron, w tym Skrzynka dokumentów, Książka adresowa, oraz
Ustawienia z menu nawigacyjnego. Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia fabryczne dla domyślnego
użytkownika z uprawnieniami administratora. (Aplikacja rozróżnia małe i wielkie litery).
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
Ustawienia, które mogą zostać skonfigurowane w narzędziu Embedded Web Server RX przez administratora i zwykłych
użytkowników są następujące.
Ustawienie
Opis
Administrator
Zwykły
użytkownik
Device
Information
Służy do wyświetlania informacji o urządzeniu.
Job Status
Służy do wyświetlania wszystkich informacji o urządzeniu, w tym zadania
drukowania i skanowania, zadania zapisywania, zaplanowane zadania
i historii raportów zadań.
Document Box
Służy do dodawania lub usuwania skrzynek dokumentów bądź usuwania
dokumentów przechowywanych w skrzynce dokumentów.
*1
Address Book
Służy do tworzenia, edytowania lub usuwania adresów i grup adresów.
*1
Device Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień urządzenia.
-
Function Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień funkcji.
-
Network Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień sieciowych.
-
Security Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień zabezpieczeń.
-
Management
Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień zarządzania.
-
*1 Zalogowany użytkownik może nie mieć dostępu do konfiguracji niektórych ustawień, w zależności od swoich uprawnień.
NOTATKA
W tym miejscu pominięto informacje na temat ustawień faksu.
Podręcznik obsługi faksu
2-52
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Uzyskiwanie dostępu do narzędzia Embedded Web
Server RX
1
Wyświetl ekran.
1 Uruchom przeglądarkę internetową.
2 W pasku adresu wprowadź adres IP urządzenia lub jego nazwę hosta.
Klikaj wymienione elementy w przedstawionej kolejności, aby sprawdzić adres IP urządzenia i nazwę
hosta.
Na ekranie początkowym wybierz pozycję [Informacje o urządzeniu] > [Identyfikacja/Sieć]
Przykłady:
https://192.168.48.21/ (adres IP)
https://MFP001 (jeśli nazwa hosta to „MFP001”)
Na stronie sieci Web zostaną wyświetlone podstawowe informacje o urządzeniu i o narzędziu
Embedded Web Server RX, a także ich bieżący stan.
NOTATKA
Jeżeli zostanie wyświetlony ekran „Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej
witryny.” należy skonfigurować certyfikat.
Embedded Web Server RX User Guide
Można także kontynuować operację bez konfigurowania certyfikatu.
2-53
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
2
Skonfiguruj funkcję.
Wybierz kategorię na pasku nawigacyjnym po lewej stronie ekranu.
NOTATKA
Aby móc skorzystać ze wszystkich funkcji ze stron narzędzia Embedded Web Server RX,
należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknąć [Login]. Wprowadzenie
ustalonego wcześniej hasła administratora umożliwia użytkownikowi dostęp do wszystkich
stron, w tym Skrzynka dokumentów, Książka adresowa, oraz Ustawienia z menu
nawigacyjnego. Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia fabryczne dla domyślnego
użytkownika z uprawnieniami administratora. (Aplikacja rozróżnia małe i wielkie litery).
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
2-54
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Zmiana ustawień zabezpieczeń
1
Wyświetl ekran.
1 Uruchom przeglądarkę internetową.
2 W pasku adresu wprowadź adres IP urządzenia lub jego nazwę hosta.
Klikaj wymienione elementy w przedstawionej kolejności, aby sprawdzić adres IP urządzenia i nazwę
hosta.
Na ekranie początkowym wybierz pozycję [Informacje o urządzeniu] > [Identyfikacja/Sieć]
3 Zaloguj się z uprawnieniami administratora.
Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia fabryczne dla domyślnego użytkownika z uprawnieniami
administratora. (Aplikacja rozróżnia małe i wielkie litery).
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 Kliknij pozycję [Security Settings].
2-55
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
2
Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń.
Z menu [Security Settings] wybierz polecenie odpowiadające ustawieniom, które mają być
konfigurowane.
NOTATKA
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat certyfikatów, patrz:
Embedded Web Server RX User Guide
2-56
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Zmiana informacji o urządzeniu
1
Wyświetl ekran.
1 Uruchom przeglądarkę internetową.
2 W pasku adresu wprowadź adres IP urządzenia lub jego nazwę hosta.
Klikaj wymienione elementy w przedstawionej kolejności, aby sprawdzić adres IP urządzenia i nazwę
hosta.
Na ekranie początkowym wybierz pozycję [Informacje o urządzeniu] > [Identyfikacja/Sieć]
3 Zaloguj się z uprawnieniami administratora.
Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia fabryczne dla domyślnego użytkownika z uprawnieniami
administratora. (Aplikacja rozróżnia małe i wielkie litery).
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 Z menu [Device Settings] wybierz pozycję [System].
3
1
2
2-57
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
2
Wprowadź nazwę hosta.
Wprowadź informacje o urządzeniu, a następnie kliknij przycisk [Submit].
WAŻNE
Po zmianie ustawień uruchom ponownie sieć albo wyłącz i ponownie włącz
urządzenie.
Aby ponownie uruchomić kartę sieciową, kliknij polecenie [Reset] z menu
[Management Settings], a następnie polecenie [Restart Network] w polu „Restart”.
2-58
3
Przygotowanie przed
rozpoczęciem
użytkowania
W tym rozdziale opisano następujące czynności.
Ładowanie papieru ............................................................................................................................................. 3-2
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru .................................................................................... 3-3
Ładowanie do kaset ................................................................................................................................. 3-4
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną ................................................................................................. 3-8
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika ........................................................................................... 3-12
Ogranicznik papieru ......................................................................................................................................... 3-14
Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego na komputerze ...................................... 3-15
Spisywanie nazwy komputera i pełnej nazwy komputera ...................................................................... 3-15
Spisywanie nazwy użytkownika i nazwy domeny .................................................................................. 3-16
Tworzenie folderu współdzielonego i spisywanie danych folderu współdzielonego .............................. 3-17
Konfiguracja Zapory systemu Windows ................................................................................................. 3-21
Wyłącz udostępnianie chronione hasłem (dotyczy tylko Windows 10) .................................................. 3-25
3-1
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie papieru
Załaduj papier do kaset i na tacę uniwersalną.
Informacje o metodzie ładowania papieru w każdej kasecie znajdują się poniżej.
1
2
3
4
5
6
Nr
Nazwa
Strona
1
Taca uniwersalna
strona 3-8
2
Kaseta 1
strona 3-4
3
Kaseta 2
strona 3-4
4
Kaseta 3
strona 3-4
5
Kaseta 4
strona 3-4
6
Kaseta 5
strona 3-4
NOTATKA
• Liczba arkuszy mieszczących się w kasetach zależy od warunków panujących w otoczeniu urządzenia i rodzaju
papieru.
• Nie należy stosować papieru do drukarek atramentowych ani żadnego innego rodzaju papieru ze specjalną powłoką
powierzchniową. (Papier takiego rodzaju może zakleszczać się w drukarce lub powodować inne problemy).
3-2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru
Otwierając nową ryzę papieru, przewertuj kartki w sposób pokazany poniżej, tak by rozdzielić arkusze od siebie przed
umieszczeniem ich w podajniku.
Przekartkuj papier i wyrównaj na prostej powierzchni.
Zwróć również uwagę na poniższe wskazówki.
•
Jeśli papier jest pomarszczony lub zgięty, przed załadowaniem należy go wygładzić.
Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie.
•
Unikaj wystawiania papieru na wysoką temperaturę i wysoką wilgotność, ponieważ wilgoć
zawarta w papierze może powodować
problemy. Po załadowaniu papieru na tacę uniwersalną lub do kaset, pozostałe arkusze
należy szczelnie zabezpieczyć w ich opakowaniu.
•
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zabezpiecz pozostały papier
przed wilgocią, wyjmując go z kaset urządzenia i zamykając szczelnie w opakowaniu.
WAŻNE
Jeżeli kopiowanie odbywa się papierze używanym (już wcześniej wykorzystanym do
drukowania), nie można stosować arkuszy zszytych lub spiętych razem. Może to
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub niskiej jakości obrazu.
NOTATKA
W przypadku korzystania ze specjalnego papieru, np. firmowego, z nadrukowanymi
nagłówkami, logo lub nazwą firmy albo z otworami, należy zapoznać się z sekcją:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
3-3
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie do kaset
Do kaset można załadować papier zwykły, makulaturowy albo kolorowy.
Poniżej przedstawiono liczbę arkuszy, które można załadować do poszczególnych kaset.
Kaseta
Liczba arkuszy
500 arkuszy (papier zwykły: 80 g/m2)
Kasety od 1 do 5
Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych formatów papieru znaleźć można w:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
NOTATKA
Papieru A6 nie można ładować do kaset od 2 do 5.
Informacje na temat ustawień rodzaju papieru znaleźć można w:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
WAŻNE
• Do kaset można włożyć papier o gramaturze 60–120 g/m2.
• Nie należy ładować do kaset grubego papieru cięższego niż 120 g/m2. Jeżeli papier jest cięższy niż 120 g/m2,
należy użyć tacy uniwersalnej.
1
Wyciągnij kasetę całkowicie z urządzenia.
NOTATKA
Podczas wyciągania kasety z urządzenia należy sprawdzić, czy jest podparta i czy nie
wypadnie.
3-4
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
2
Ustaw rozmiar kasety.
1 Wyreguluj pozycję prowadnic szerokości papieru po lewej i prawej stronie kasety. Naciśnij
prowadnice szerokości papieru i przesuń je, dopasowując do rozmiaru papieru.
Rozmiary papieru są oznaczone na kasecie.
2 Wyreguluj prowadnicę długości papieru według rozmiaru używanego papieru. Naciśnij
prowadnice długości papieru i przesuń je, dopasowując do rozmiaru papieru.
NOTATKA
Jeśli zamierzasz używać papieru dłuższego niż format A4, wyciągnij prowadnice
długości papieru do tyłu.
3-5
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
3 Obróć pokrętło rozmiaru, tak aby rozmiar używanego papieru pojawił się w okienku
rozmiaru papieru.
NOTATKA
Gdy pokrętło rozmiaru ustawiono na „Other”, rozmiar papieru należy ustawić w panelu
operacyjnym urządzenia.
Rozmiar papieru i typ nośnika w kasetach (strona 3-12)
3
Włóż papier.
1 Przekartkuj papier i wyrównaj na prostej powierzchni, aby uniknąć zacięć papieru
i krzywego wydruku.
2 Włóż papier do kasety.
WAŻNE
• Załaduj papier stroną do zadrukowania ułożoną do dołu.
• Po wyjęciu papieru z opakowania przewertuj kartki przed umieszczeniem ich
w kasecie.
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru (strona 3-3)
• Przed załadowaniem papieru upewnij się, że nie jest on pofałdowany ani zgięty.
Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować blokadę papieru.
• Należy upewnić się, że załadowany papier nie przekracza wskaźnika poziomu
(patrz ilustracja powyżej).
• Jeżeli papier zostanie załadowany bez dostosowywania prowadnic szerokości
i długości papieru, może to spowodować krzywe podawanie papieru lub jego
zacięcie.
3-6
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
4
Delikatnie wepchnij kasetę z powrotem do środka.
5
Z poziomu panelu operacyjnego określ rodzaj papieru
załadowanego do kasety.
Rozmiar papieru i typ nośnika w kasetach (strona 3-12)
3-7
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną
Taca uniwersalna mieści do 100 arkuszy papieru zwykłego (80 g/m2).
Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych formatów papieru znaleźć można w:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Informacje na temat ustawień rodzaju papieru znaleźć można w:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Drukując na jakimkolwiek papierze specjalnym, zawsze należy korzystać z tacy uniwersalnej.
WAŻNE
• Jeżeli używany jest papier o gramaturze 106 g/m2 lub większej, należy ustawić typ nośnika na Gruby
i wprowadzić gramaturę używanego papieru.
• Podczas drukowania należy usuwać folię z tacy wewnętrznej. Pozostawienie arkuszy folii w tacy
wewnętrznej może spowodować zacięcie papieru.
Pojemność tacy uniwersalnej jest następująca.
•
Papier zwykły (80 g/m2), makulaturowy lub kolorowy: 100 arkuszy
•
Papier gruby (106 do 220 g/m2): 5 arkuszy
•
Gruby papier (104,7 g/m2): 100 arkuszy
•
Hagaki (karton): 1 arkusz
•
Koperta DL, Koperta C5, Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6 3/4, Koperta Monarch, Youkei 4, Youkei 2:
5 arkuszy
•
Folia OHP: 1 arkusz
NOTATKA
• Ładując papier o niestandardowym rozmiarze, wprowadź jego rozmiar zgodnie z poleceniami zawartymi w:
Rozmiar papieru i typ nośnika dla tacy uniwersalnej (ustawienia tacy uniwersalnej) (strona 3-13)
• Używając papieru specjalnego (folia lub papier gruby), należy wybrać typ nośnika zgodnie z zaleceniami zawartymi
w:
Rozmiar papieru i typ nośnika dla tacy uniwersalnej (ustawienia tacy uniwersalnej) (strona 3-13)
1
Otwórz tacę uniwersalną.
3-8
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
2
Wyciągnij podpórkę tacy uniwersalnej.
3
Ustaw rozmiar tacy uniwersalnej.
4
Włóż papier.
Na tacy uniwersalnej oznaczone są rozmiary papieru.
Wsuń papier wzdłuż prowadnic do tacy aż do oporu.
Po wyjęciu papieru z opakowania należy przewertować kartki przed włożeniem ich do tacy
uniwersalnej.
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru (strona 3-3)
3-9
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
WAŻNE
• Ładując papier, należy zwrócić uwagę, aby był odwrócony do góry stroną
przeznaczoną do zadruku.
• Pozginany papier należy wygładzić przed włożeniem.
• W przypadku ładowania papieru na tacę uniwersalną sprawdź przed załadowaniem
papieru, czy na tacy nie pozostał papier z poprzednich zadań. Jeżeli na tacy
uniwersalnej pozostała niewielka liczba papieru i chcesz ją uzupełnić, zdejmij
najpierw pozostały papier z tacy i dołącz go do nowego papieru przed
załadowaniem na tacę.
• Jeżeli istnieje szpara między papierem i prowadnicami szerokości papieru, należy
ustawić ponownie prowadnice tak, aby były dopasowane do papieru. Pozwoli to
uniknąć nierównego podawania i zacinania papieru.
• Należy upewnić się, że załadowany papier nie przekracza wskaźnika poziomu (patrz
ilustracja powyżej).
5
Za pomocą panelu operacyjnego określ rodzaj papieru
załadowanego do tacy uniwersalnej.
Rozmiar papieru i typ nośnika dla tacy uniwersalnej (ustawienia tacy uniwersalnej) (strona 3-13)
3-10
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie kopert lub kartonu na tacę uniwersalną
Załaduj papier stroną do zadrukowania ułożoną do góry. Aby uzyskać więcej informacji o procedurze drukowania, patrz:
Printing System Driver User Guide
Przykład: podczas drukowania adresu.
Otwórz klapkę.
Zamknij klapkę.
Oufuku hagaki
(pocztówka
zwrotna)
Hagaki
(Karton)
Koperty
portretowe
Koperty poziome
WAŻNE
• Stosuj Oufuku hagaki (pocztówka zwrotna) bez zagięć.
• Sposób ładowania kopert (orientacja i ułożenie) zależy od ich rodzaju. Upewnij się, że koperta została
włożona prawidłowo. W przeciwnym razie koperta zostanie nadrukowana w złym kierunku lub na złej
stronie.
NOTATKA
Przy wkładaniu kopert na tacę uniwersalną wybierz rodzaj koperty, stosując się do wskazówek zawartych w rozdziale:
Rozmiar papieru i typ nośnika dla tacy uniwersalnej (ustawienia tacy uniwersalnej) (strona 3-13)
3-11
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika
Domyślne ustawienie rozmiaru papieru dla kasety 1, tacy uniwersalnej i opcjonalnego podajnika papieru (kasety od 2 do 5)
to „A4” i „Letter”, natomiast domyślne ustawienie typu nośnika to „Zwykły”.
Aby zmienić typ papieru umieszczonego w kasetach, należy określić ustawienie rozmiaru papieru i typu nośnika.
Rozmiar papieru i typ nośnika w kasetach
Umożliwia określenie rozmiaru papieru i typu nośnika papieru, który ma zostać zastosowany w kasetach.
Pozycja
Rozmiar papieru*1
Metryczne
Opis
Wybierz ze standardowych rozmiarów metrycznych.
Wartości
Kaseta 1: A4, A5, A5 (poziomo), A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Kasety od 2 do 5: A4, A5, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Cal
Wybierz ze standardowych rozmiarów podanych w calach.
Wartości:
Kaseta 1: Letter, Legal, Statement, Statement (poziomo), Executive, Oficio II
Kasety od 2 do 5: Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Inne
Wybierz spośród standardowych i niestandardowych rozmiarów.
Wartości
Kaseta 1: 16K, ISO B5, Koperta DL, Koperta C5,
Oufukuhagaki (pocztówka zwrotna), Niestandard.*2
Kasety od 2 do 5: 16K, ISO B5, Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6,
Koperta Monarch, Koperta DL, Koperta C5,
Oufukuhagaki (pocztówka zwrotna), Youkei 4, Youkei 2, Niestandardowy*2
Typ nośnika*3
Służy do wyboru typu nośnika.
Wartości
Kaseta 1: Zwykły (60-105 g/m2), szorstki, makulaturowy, zadrukowany*4,
czerpany, kolorowy, dziurkowany*4, z nagłówkiem*4, Wys. jakość,
Niestand. 1-8
Kasety od 2 do 5: Zwykły (60-105 g/m2), Szorstki, Makulaturowy,
Zadrukowany*4, Czerpany, Kolorowy, Dziurkowany*4, Z nagłówkiem*4,
Koperta, Wys. jakość, Niestand. 1-8
*1 Wymaga ustawienia tylko, gdy pokrętło rozmiaru na kasecie jest ustawione na wartość „Other”.
*2 Niestandardowe rozmiary papieru są ustawione dla każdej kasety. Patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
*3 Aby zmienić typ nośnika na inny niż Zwykły, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Jeżeli jako typ nośnika zostanie ustawiona nieobsługiwana przez kasetę gramatura papieru, typ nośnika nie zostanie
wyświetlony.
*4 Aby drukować na papierze zadrukowanym, dziurkowanym lub papierze z nagłówkiem:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
NOTATKA
• Poniżej wymieniono typy nośnika do drukowania odebranych faksów.
Zwykły, Etykiety, Makulaturowy, Czerpany, Kalka, Kolorowy, Koperta, Powlekany, Gruby, Wysokiej jakości, Szorstki
oraz Niestandardowy od 1 do 8
• Rozmiar papieru w kasecie używanej do drukowania odbieranych faksów należy ustawić w sposób następujący:
Modele calowe: Letter, Legal, Statement
Modele metryczne: A4, B5, A5, Folio
Jeżeli powyższe ustawienie zostanie zmienione, drukowanie faksów nie będzie możliwe.
3-12
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Rozmiar papieru i typ nośnika dla tacy uniwersalnej (ustawienia tacy uniwersalnej)
Umożliwia określenie rozmiaru papieru i typu nośnika papieru, który ma zostać zastosowany w tacy uniwersalnej.
Pozycja
Rozmiar papieru
Opis
Metryczne
Wybierz ze standardowych rozmiarów metrycznych.
Wartości: A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Cal
Wybierz ze standardowych rozmiarów podanych w calach.
Wartości: Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Inne
Wybierz spośród standardowych i niestandardowych rozmiarów.
Wartości: 16K, ISO B5, Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6,
Koperta Monarch, Koperta DL, Koperta C5, Hagaki (Karton), Oufuku hagaki
(Zwrotna karta pocztowa), Youkei 4, Youkei 2, Niestandardowy*1
Typ nośnika*2
Służy do wyboru typu nośnika.
Wartości: Zwykły (60–105 g/m2), Szorstki, Folia, Kalka, Etykiety,
Makulaturowy, Zadrukowany*3, Czerpany, Karton, Kolorowy, Dziurkowany*3,
Z nagłówkiem*3, Koperta, Gruby (106–220 g/m2), Wysoka jakość,
Niestand. 1-8
*1 Aby uzyskać informacje o określaniu niestandardowego rozmiaru papieru, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
*2 Aby zmienić typ nośnika na inny niż „Zwykły”, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
*3 Aby drukować na papierze zadrukowanym, dziurkowanym lub papierze z nagłówkiem:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
NOTATKA
• Poniżej wymieniono typy nośnika do drukowania odebranych faksów.
Zwykły, Etykiety, Makulaturowy, Czerpany, Kalka, Kolorowy, Koperta, Karton, Gruby, Wysokiej jakości, Szorstki oraz
Niestandardowy od 1 do 8
• Rozmiar papieru w tacy uniwersalnej używanej do odbierania faksów należy ustawić w sposób następujący:
Modele calowe: Letter, Legal, Statement
Modele metryczne: A4, B5, A5, Folio
Jeżeli powyższe ustawienie zostanie zmienione, drukowanie faksów nie będzie możliwe.
1
Wyświetl ekran.
2
Wybierz funkcję.
3
Skonfiguruj funkcję.
Klawisz [System Menu/Counter] > [Kreator szybkiej konfiguracji]
Wybierz pozycję [Konfiguracja papieru].
Uruchom kreatora. Aby skonfigurować ustawienia, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie:
3-13
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ogranicznik papieru
Ogranicznik papieru
Używając papieru A4/Letter lub większego, należy otworzyć ogranicznik papieru, jak pokazano na ilustracji.
3-14
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
Przygotowanie do wysłania dokumentu do
folderu współdzielonego na komputerze
Sprawdź informacje, które należy ustawić w urządzeniu, i utwórz folder na dokumenty odbierane w komputerze.
W poniższym objaśnieniu zostały użyte zrzuty ekranowe z systemu Windows 10. Szczegóły tych zrzutów zależą od
wersji systemu operacyjnego Windows.
NOTATKA
Zaloguj się w systemie Windows jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
Spisywanie nazwy komputera i pełnej nazwy
komputera
Sprawdź nazwę komputera i pełną nazwę komputera.
1
Wyświetl ekran.
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start], a następnie wybierz polecenie [System].
NOTATKA
• W systemie Windows 8.1 na ekranie startowym kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję
[Komputer] i wybierz polecenie [Właściwości]. Albo kliknij prawym przyciskiem myszy
ikonę Windows i wybierz [System].
• W systemie Windows 7 naciśnij ikonę [Start], wybierz pozycję [Komputer], a następnie
[Właściwości systemu].
2
Sprawdź nazwę komputera.
Sprawdź nazwę komputera i pełną nazwę komputera.
Przykładowy ekran:
Nazwa komputera: PC001
Pełna nazwa komputera: PC001.abcdnet.com
Po sprawdzeniu nazwy komputera kliknij przycisk
„Właściwości systemu”.
3-15
[Zamknij], aby zamknąć ekran
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
Spisywanie nazwy użytkownika i nazwy domeny
Sprawdź nazwę domeny i nazwę użytkownika stosowaną podczas logowania się do systemu Windows.
1
Wyświetl ekran.
Na pasku zadań kliknij pole wyszukiwania i wprowadź „Wiersz polecenia”. Na liście
wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [Wiersz polecenia] i wybierz
polecenie [Uruchom jako administrator].
Zostanie wyświetlone okno Wiersz polecenia.
NOTATKA
• W systemie Windows 8.1 należy wybrać panel funkcji [Szukaj], a następnie w polu
wyszukiwania wprowadzić „Wiersz polecenia”. Z listy wyszukiwania wybierz pozycję
[Wiersz polecenia].
• W systemie Windows 7 naciśnij ikonę [Start], wybierz pozycje [Wszystkie programy] (lub
[Programy]), [Akcesoria], a następnie [Wiersz polecenia].
2
Sprawdź nazwę domeny i nazwę użytkownika.
W wierszu polecenia wpisz „net config workstation” i naciśnij klawisz [Enter].
Sprawdź nazwę domeny i nazwę użytkownika.
Przykładowy ekran:
Nazwa użytkownika:
Nazwa domeny:
PC0270
PC0270
3-16
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
Tworzenie folderu współdzielonego i spisywanie
danych folderu współdzielonego
Utwórz folder współdzielony, w którym odbierane będą dokumenty na komputerze docelowym.
NOTATKA
Jeśli we właściwościach systemu istnieje grupa robocza, skonfiguruj poniższe ustawienia, aby ograniczyć dostęp do
folderu do wybranych użytkowników lub grup.
1 Otwórz okno w Eksploratorze plików i wybierz pozycje [Widok], [Opcje], a następnie
[Opcje folderów].
• W systemie Windows 8.1 na pulpicie wybierz panel funkcji [Ustawienia], a następnie
[Panel sterowania], [Wygląd i personalizacja] i [Opcje folderów].
• W systemie Windows 7 naciśnij przycisk [Start], wybierz [Panel sterowania], [Wygląd
i personalizacja], a następnie [Opcje folderów].
2
1
Upewnij się, że wybrano zakładkę [Widok].
2
3
Usuń zaznaczenie z polecenia [Użyj Kreatora udostępniania (zalecane)]
w „Ustawieniach zaawansowanych”.
1
Utwórz folder.
1 Utwórz folder na swoim komputerze.
Na przykład stwórz na pulpicie folder o nazwie "scannerdata".
3-17
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
2 Kliknij prawym przyciskiem myszy folder „scannerdata”, wybierz polecenie
[Właściwości], a następnie kliknij kartę [Udostępnianie] i przycisk [Udostępnianie
zaawansowane].
1
2
2
Skonfiguruj ustawienia uprawnień.
1 Zaznacz pole wyboru [Udostępnij ten folder] i kliknij przycisk [Uprawnienia].
1
2
2 Zapisz [Nazwa udziału].
3 Kliknij przycisk [Dodaj].
3-18
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
4 Określ lokalizację.
1
2
1 Jeżeli nazwa komputera, której zapis opisano na stronie strona 3-15, jest taka sama jak
nazwa domeny:
Jeśli nazwa komputera nie pojawia się w polu „Z tej lokalizacji”, kliknij przycisk
[Lokalizacje] i wybierz nazwę komputera, a następnie kliknij przycisk [OK].
Przykład: PC001
Jeżeli nazwa komputera, której zapis opisano na stronie strona 3-15, nie jest taka sama
jak nazwa domeny:
Jeśli tekst po pierwszej kropce (.) w pełnej nazwie komputera nie pojawia się w polu
„Z tej lokalizacji”, kliknij przycisk [Lokalizacje], zaznacz tekst po kropce (.) i kliknij
przycisk [OK].
Przykład: abcdnet.com
Spisywanie nazwy użytkownika i nazwy domeny (strona 3-16)
2 Wprowadź nazwę użytkownika, której zapis opisano w polu tekstowym, i kliknij przycisk
[OK].
Nazwę użytkownika można wprowadzić także klikając przycisk [Zaawansowane]
i zaznaczając użytkownika.
5 Ustaw uprawnienia dostępu dla wybranego użytkownika.
1 Wybierz wprowadzonego użytkownika.
2 Zaznacz pole wyboru [Zezwalaj]
w obszarze uprawnień „Zmiana” i Odczyt”
1
3 Naciśnij przycisk [OK].
2
3
NOTATKA
Opcja „Wszyscy” daje uprawnienia dostępu wszystkim w sieci. Aby podnieść poziom
bezpieczeństwa zaleca się ustawienie opcji „Wszyscy” i usunięcie zaznaczenia
„Odczyt” [Zezwalaj].
6 Kliknij przycisk [OK] na ekranie „Udostępnianie zaawansowane”, aby zamknąć ekran.
3-19
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
7 Sprawdź szczegóły w zakładce [Zabezpieczenia].
1 Wybierz kartę [Zabezpieczenia].
1
2 Wybierz wprowadzonego użytkownika.
Jeżeli użytkownik nie pojawia się w polu
„Nazwy grup i użytkowników”, kliknij
przycisk [Edytuj], aby dodać
użytkownika w sposób podobny do
opisanego w procedurze „konfiguracja
ustawień uprawnień”.
2
3
3 Upewnij się, że w obszarze [Zezwalaj]
zaznaczone są opcje uprawnień
„Modyfikowanie” i „Odczyt
i wykonanie”.
4 Kliknij przycisk [OK].
4
3-20
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
Konfiguracja Zapory systemu Windows
Zezwól na udostępnianie plików oraz drukarek i ustaw port stosowany do transmisji SMB.
NOTATKA
Zaloguj się w systemie Windows jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
1
Sprawdź udostępnianie plików i drukarek.
1 Kliknij przycisk [Start] w systemie Windows, a następnie wybierz pozycje [System
Windows], [Panel sterowania], [System i zabezpieczenia] oraz [Zezwalaj aplikacji na
dostęp przez Zaporę systemu Windows].
NOTATKA
Po wyświetleniu okna dialogowego Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk
[Kontynuuj].
2 Zaznacz pole wyboru [Udostępnianie plików i drukarek].
1
2
3
3-21
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
2
Dodaj port.
1 Kliknij przycisk [Start] w systemie Windows, a następnie wybierz pozycje [System
Windows], [Panel sterowania], [System i zabezpieczenia] oraz [Sprawdź stan zapory].
2 Wybierz pozycję [Ustawienia zaawansowane].
3 Wybierz pozycję [Inbound Rules (Reguły przychodzące)].
4 Wybierz pozycję [New Rule (Nowa reguła)].
3-22
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
5 Zaznacz opcję [Port].
1
2
6 Zaznacz opcję [TCP], aby reguła odnosiła się do niego. Następnie wybierz [Specific local
ports (Określone porty lokalne)] i wprowadź „445”, a potem kliknij [Next (Dalej)].
1
2
3
7 Zaznacz opcję [Allow the connection (Zezwalaj na połączenie)] i kliknij przycisk [Next
(Dalej)].
1
2
3-23
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
8 Upewnij się, że zaznaczone są wszystkie pola wyboru i kliknij przycisk [Next (Dalej)].
1
2
9 Wprowadź „Scan to SMB" w polu „Name (Nazwa)” i kliknij [Finish (Zakończ)].
1
2
System Windows 8.1
1 W systemie Windows 8.1 na pulpicie wybierz panel funkcji [Ustawienia], a następnie
[Panel sterowania], [System i zabezpieczenia] i [Zapora systemu Windows].
Po wyświetleniu okna dialogowego Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk [Kontynuuj].
2 Skonfiguruj ustawienia.
Konfiguracja Zapory systemu Windows (strona 3-21)
System Windows 7
1 W systemie Windows 7 naciśnij przycisk [Start], wybierz pozycje [Panel sterowania],
[System i zabezpieczenia], a następnie [Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę
systemu Windows].
Po wyświetleniu okna dialogowego Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk [Kontynuuj].
2 Skonfiguruj ustawienia.
Konfiguracja Zapory systemu Windows (strona 3-21)
3-24
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
Wyłącz udostępnianie chronione hasłem
(dotyczy tylko Windows 10)
Jeśli dostęp do określonego folderu współdzielonego nie jest możliwy, ustawienia systemu operacyjnego mogą zostać
zmienione.
Przestrzegaj poniższych wskazówek, aby potwierdzić i zmienić ustawienia.
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start], a następnie
wybierz polecenie [Ustawienia].
2
Wybierz [Sieć i Internet].
3
Wybierz [Opcje udostępniania].
4
Wybierz [Włącz odnajdowanie sieci] w sekcji [Odnajdowanie
sieci].
3-25
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
5
Wybierz [Włącz udostępnianie plików i drukarek] w sekcji
[Udostępnianie plików i drukarek].
6
Kliknij przycisk [ ] zakładki [Wszystkie sieci] i wybierz opcję
[Wyłącz udostępnianie chronione hasłem] w sekcji
[Udostępnianie chronione hasłem].
NOTATKA
Zaleca się ustawienie hasła dla konta użytkownika. (W kwestiach związanych z bezpieczeństwem należy zwrócić się
do administratora sieci).
3-26
4
Drukowanie
z komputera
W niniejszym rozdziale opisano następujące tematy:
Drukowanie z komputera ...................................................................................................................................
Drukowanie na papierze o niestandardowym rozmiarze .........................................................................
Ekran ustawień drukowania w sterowniku drukarki .................................................................................
Pomoc sterownika drukarki ......................................................................................................................
Zmiana domyślnych wartości ustawień sterownika drukarki (Windows 10) .............................................
Anulowanie drukowania z komputera ......................................................................................................
Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint .............................................................................................................
Drukowanie przez Google Cloud Print ...............................................................................................................
Drukowanie przez usługę Mopria .......................................................................................................................
Drukowanie za pośrednictwem Wi-Fi Direct ......................................................................................................
Status Monitor ....................................................................................................................................................
Dostęp do programu Status Monitor ........................................................................................................
Zamykanie programu Status Monitor .......................................................................................................
Wyświetlacz programu Status Monitor .....................................................................................................
4-1
4-2
4-4
4-5
4-7
4-7
4-7
4-8
4-8
4-8
4-8
4-9
4-9
4-9
4-9
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
Drukowanie z komputera
W niniejszej części opisano metodę drukowania z wykorzystaniem Printing System Driver.
NOTATKA
• Aby wydrukować dokument z aplikacji, zainstaluj na komputerze sterownik drukarki z dostarczonej płyty DVD
(Product Library).
• W niektórych środowiskach bieżące ustawienia są wyświetlane na dole okna dialogowego sterownika drukarki.
• W przypadku drukowania na kartonie lub kopertach należy je załadować do tacy wielofunkcyjnej przed wykonaniem
poniższej procedury.
Ładowanie kopert lub kartonu na tacę uniwersalną (strona 3-11)
1
Wyświetl ekran.
2
Skonfiguruj ustawienia.
W aplikacji kliknij [Plik] i wybierz pozycję [Drukuj].
1 Z listy „Drukarka” wybierz urządzenie i kliknij przycisk [Właściwości].
1
2
4-2
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
2 Przejdź do karty [Podstawowe].
3 Kliknij listę rozwijaną „Rozmiar druku” i wybierz rozmiar papieru używanego do
drukowania.
Aby załadować papier o rozmiarze nieujętym na liście standardowych rozmiarów obsługiwanych
przez urządzenie, takich jak karton lub koperty, należy zarejestrować ten rozmiar papieru.
Drukowanie na papierze o niestandardowym rozmiarze (strona 4-4)
Aby wydrukować na specjalnym papierze, np. grubym lub folii, należy z listy „Rodzaj nośnika” wybrać
żądany typ nośnika.
4 Kliknij przycisk [OK], aby powrócić do okna dialogowego Drukuj.
3
Rozpocznij drukowanie.
Kliknij przycisk [OK].
4-3
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
Drukowanie na papierze o niestandardowym
rozmiarze
Jeżeli został załadowany papier o rozmiarze nieujętym na liście rozmiarów obsługiwanych przez urządzenie, należy
zarejestrować rozmiar papieru na karcie [Podstawowe] w oknie dialogowym ustawień drukowania sterownika drukarki.
Po zarejestrowaniu rozmiar będzie można wybrać z listy „Rozmiar druku”.
NOTATKA
Aby uruchomić drukowanie na urządzeniu, należy ustawić rozmiar i typ papieru zgodnie z opisem w sekcji:
Rozmiar papieru i typ nośnika dla tacy uniwersalnej (ustawienia tacy uniwersalnej) (strona 3-13)
1
Wyświetl okno dialogowe ustawień drukowania.
2
Zarejestruj rozmiar papieru.
1 Przejdź do karty [Podstawowe].
8
1
2 Kliknij przycisk [Rozmiar strony...].
2
10
9
3 Kliknij przycisk [Nowy].
4 Wprowadź wymiary rozmiaru papieru.
5 Wprowadź nazwę danego rozmiaru papieru.
6 Kliknij przycisk [Zapisz].
7 Kliknij przycisk [OK].
8 Z listy „Rozmiar druku” wybierz rozmiar
papieru (nazwę), który został zarejestrowany
w punktach od 4 do 7.
9 Z listy „Rodzaj nośnika” wybierz żądany typ
nośnika.
10 Z listy „Źródło” wybierz pozycję [Taca MP].
4
3
5
6
7
NOTATKA
Jeżeli została załadowana pocztówka lub koperta, należy z listy „Rodzaj nośnika” wybrać pozycję [Karton] lub
[Koperta].
4-4
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
Ekran ustawień drukowania w sterowniku drukarki
W oknie dialogowym ustawień drukowania sterownika drukarki można skonfigurować różne ustawienia dotyczące
drukowania.
Printing System Driver User Guide
1
3
2
Nr
1
Opis
Karta [Szybki wydruk]
Na karcie znajdują się ikony, których można użyć do szybkiego konfigurowania często używanych funkcji. Po
każdym kliknięciu ikony stosowane są odpowiednie ustawienia, a ikona jest zmieniana na obraz
przypominający wydruk.
Karta [Podstawowe]
Na tej karcie dostępne są podstawowe, często używane funkcje. Można ich używać do konfigurowania
rozmiaru papieru i druku dwustronnego.
Karta [Układ]
Na karcie można skonfigurować ustawienia drukowania różnych układów, w tym drukowania broszur
i plakatów, trybu łączenia i skalowania.
Karta [Wykończenie]
Na karcie można konfigurować ustawienia powiązane z wykańczaniem nośników drukowanych, w tym zszywania.
Karta [Obrazowanie]
Na karcie dostępne są ustawienia powiązane z jakością wydruków.
Karta [Publikowanie]
Na karcie można tworzyć okładki i wkładki do zadań drukowania, a także umieszczać wkładki między
arkuszami folii OHP.
Karta [Zadanie]
Na tej karcie można skonfigurować ustawienia zapisywania danych druku przesyłanych z komputera do
urządzenia. Regularnie używane dokumenty oraz inne dane można zapisać w urządzeniu w celu ich
łatwiejszego drukowania w przyszłości. Ponieważ zapisane dokumenty można drukować bezpośrednio
z urządzenia, ta funkcja jest również przydatna, gdy użytkownik chce wydrukować dokument, którego treści
nie chce ujawniać innym osobom.
Karta [Zaawansowane]
Na tej karcie można skonfigurować ustawienia dodawania do danych druku stron z tekstem lub znaków wodnych.
4-5
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
Nr
2
Opis
[Profile]
Ustawienia sterownika drukarki można zapisywać w profilach. Zapisane profile można przywołać
w dowolnym momencie. Jest to bardzo wygodny sposób na zapisanie często używanych ustawień.
3
[Resetuj]
Umożliwia przywrócenie wstępnych wartości ustawień.
4-6
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
Pomoc sterownika drukarki
Sterownik drukarki jest dostarczany wraz z plikami pomocy. Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach drukowania,
należy otworzyć okno dialogowe ustawień drukowania sterownika drukarki i wyświetlić tematy pomocy zgodnie
z poniższą procedurą.
1
1 Kliknij przycisk [?] w prawym górnym rogu okna
dialogowego, a następnie kliknij element,
o którym informacje mają być wyświetlone.
2 Kliknij element, o którym informacje mają być
wyświetlone.
2
NOTATKA
Pomoc jest wyświetlana po kliknięciu elementu, o którym informacje mają być wyświetlone, a następnie naciśnięciu
klawisza [F1] na klawiaturze.
Zmiana domyślnych wartości ustawień sterownika
drukarki (Windows 10)
Możliwa jest zmiana domyślnych wartości ustawień sterownika drukarki. Wybierając często używane ustawienia, można
pominąć wykonywanie niektórych czynności podczas drukowania. Informacje na temat ustawień znaleźć można w:
Printing System Driver User Guide
1 Kliknij przycisk [Start] w systemie Windows, a następnie wybierz pozycje [System
Windows], [Panel sterowania] i [Wyświetl urządzenia i drukarki].
2 Kliknij ikonę sterownika drukarki prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu
sterownika drukarki wybierz pozycję [Właściwości drukarki].
3 Na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Preferencje].
4 Zaznacz żądane domyślne wartości ustawień i kliknij przycisk [OK].
Anulowanie drukowania z komputera
Aby anulować zadanie drukowania realizowane z wykorzystaniem sterownika drukarki przed rozpoczęciem drukowania,
należy wykonać następujące czynności:
NOTATKA
Podczas anulowania drukowania należy postępować zgodnie z informacjami w:
Anulowanie zadań (strona 5-17)
1 Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki (
) wyświetlaną na pasku zadań w prawym dolnym
rogu pulpitu systemu Windows. Zostanie wyświetlone okno dialogowe drukarki.
2 Kliknij plik, którego drukowanie ma być anulowane, i z menu „Dokument” wybierz
polecenie [Anuluj].
4-7
Drukowanie z komputera > Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint
Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint
AirPrint jest funkcją drukowania, zawartą standardowo w systemach iOS 4.2 i nowszych oraz Mac OS X 10.7
i nowszych.
Funkcja ta umożliwia nawiązanie połączenia i drukowanie z dowolnego, obsługującego AirPrint urządzenia, bez
konieczności instalowania sterownika drukarki.
Aby umożliwić znalezienie urządzenia podczas drukowania przy użyciu funkcji AirPrint, informacje o lokalizacji
urządzenia można ustawić przy pomocy narzędzia Embedded Web Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
Drukowanie przez Google Cloud Print
Google Cloud Print jest usługą drukowania udostępnianą przez firmę Google i nie wymaga sterownika drukarki. Usługa
ta umożliwia użytkownikowi posiadającemu konto Google drukowanie z urządzenia podłączonego do Internetu.
Urządzenie to można skonfigurować za pomocą narzędzia Embedded Web Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
NOTATKA
Posiadanie konta Google jest niezbędne do korzystania z usługi Google Cloud Print. W przypadku braku konta
Google, należy je założyć.
Konieczne jest także wcześniejsze zarejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print. Urządzenie może
zostać zarejestrowane z komputera PC podłączonego do tej samej sieci.
Drukowanie przez usługę Mopria
Usługa Mopria jest funkcją drukowania dostępną w systemie Android w wersji 4.4 lub nowszej. Przed przystąpieniem do
drukowania należy zainstalować usługę Mopria Print Service i ją włączyć.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat używania usługi, należy odwiedzić witrynę Mopria Alliance.
Drukowanie za pośrednictwem Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct jest standardem sieci bezprzewodowej opracowanym przez organizację Wi-Fi Alliance. Jest to jedna
z funkcji bezprzewodowej sieci, która pozwala na bezpośrednią komunikację między urządzeniami z pominięciem
punktu dostępu sieci bezprzewodowej lub routera sieci bezprzewodowej.
Procedura drukowania za pośrednictwem Wi-Fi Direct jest taka sama, jak w przypadku zwykłych urządzeń
podręcznych.
W przypadku użycia nazwy drukarki lub nazwy Bonjour w ustawieniach portu we właściwościach drukarki można
drukować zadanie, określając nazwę połączenia Wi-Fi Direct.
Jeżeli port zostanie określony przy użyciu adresu IP, należy podać adres IP urządzenia.
4-8
Drukowanie z komputera > Status Monitor
Status Monitor
Program Status Monitor służy do monitorowania stanu drukarki i zapewnia funkcję ciągłego raportowania.
NOTATKA
Po uruchomieniu narzędzia Status Monitor należy sprawdzić stan poniższych.
• Zainstalowano Printing System Driver.
• Na ekranie „Sieć” dla opcji [Enhanced WSD] lub [Enhanced WSD(SSL)] wybrano ustawienie [Wł.].
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Dostęp do programu Status Monitor
Status Monitor uruchamia się jednocześnie z uruchomieniem drukowania.
Zamykanie programu Status Monitor
Istnieją dwie opcje umożliwiające zamknięcie programu Status Monitor.
•
Zamknięcie ręczne:
Kliknij ikonę ustawień i z menu wybierz polecenie Zamknij, aby zamknąć Status Monitor.
•
Zamknięcie automatyczne:
Status Monitor zostanie automatycznie zamknięty po 7 minutach braku aktywności.
Wyświetlacz programu Status Monitor
Poniżej przedstawiono wyświetlacz programu Status Monitor.
Stan szybkiego podglądu
Wyświetlona zostanie ikona stanu drukarki. Szczegółowe informacje wyświetlone zostaną po kliknięciu przycisku
Rozwiń.
Ikona ustawień
Przycisk rozwijania
Zakładka alarmów
Zakładka stanu tonera
Zakładka stanu tacy papieru
Zakładka postępu drukowania
Szczegółowe informacje można wyświetlić, klikając na ikony poszczególnych zakładek.
4-9
Drukowanie z komputera > Status Monitor
Zakładka postępu drukowania
Wyświetlany jest stan zadań drukowania.
Lista zadań
Ikona stanu
Aby anulować zadanie, należy wybrać je z listy zadań, kliknąć prawym przyciskiem myszy i skorzystać z menu, które się
pojawi.
Zakładka stanu tacy papieru
Wyświetlane są informacje na temat papieru w drukarce i ilości pozostałego papieru.
Zakładka stanu tonera
Wyświetlona zostanie ilość pozostałego tonera.
4-10
Drukowanie z komputera > Status Monitor
Zakładka alarmów
Jeśli wystąpi błąd, wyświetlone zostanie powiadomienie w postaci komunikatu tekstowego i obrazu 3D.
Menu kontekstowe programu Status Monitor
Po kliknięciu ikony ustawień wyświetlane jest następujące menu.
•
Embedded Web Server RX
Jeżeli drukarka jest połączona z siecią TCP/IP i ma własny adres IP, użyj przeglądarki internetowej, aby uzyskać
dostęp do narzędzia Embedded Web Server RX w celu modyfikacji lub potwierdzenia ustawień sieciowych. Menu nie
jest wyświetlane podczas korzystania z połączenia USB.
Embedded Web Server RX User Guide
•
Powiadomienie…
Służy do ustawienia sposobu wyświetlania programu Status Monitor.
Ustawienia powiadomień programu Status Monitor (strona 4-12)
•
Zakończ
Zamykanie programu Status Monitor.
4-11
Drukowanie z komputera > Status Monitor
Ustawienia powiadomień programu Status Monitor
Wyświetlane są ustawienia programu Status Monitor i szczegółowa lista zdarzeń.
Można ustawić wyświetlanie powiadomień po wystąpieniu błędu z listy zdarzeń.
1
Zaznacz Zezwala na powiadomienie o zdarzeniu.
2
W polu Dostępne zdarzenia wybierz zdarzenie, które zostanie
skojarzone z funkcją zamiany tekstu na mowę.
3
Kliknij Plik dźwiękowy / Tekst na mowę.
Jeśli to ustawienie jest wyłączone, Status Monitor nie uruchomi się nawet po zakończeniu
drukowania.
Kliknij przycisk przeglądania (...), aby zdarzenie było sygnalizowane przez plik dźwiękowy.
NOTATKA
Dostępnym formatem plików dźwiękowych jest WAV.
Aby skorzystać z niestandardowych komunikatów tekstowych do odczytania z ekranu, należy
wpisać tekst w tym polu.
4-12
5
Obsługa urządzenia
W niniejszym rozdziale opisano następujące tematy:
Ładowanie oryginałów ....................................................................................................................................... 5-2
Umieszczanie oryginałów na płycie ......................................................................................................... 5-2
Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów .................................................................................. 5-3
Ulubione ............................................................................................................................................................. 5-6
Rejestrowanie ulubionych ........................................................................................................................ 5-7
Przywoływanie ulubionych ....................................................................................................................... 5-9
Edycja i usuwanie ulubionych ................................................................................................................ 5-10
Aplikacja ............................................................................................................................................................ 5-11
Instalowanie aplikacji .............................................................................................................................. 5-11
Korzystanie z aplikacji ........................................................................................................................... 5-12
Dezinstalacja aplikacji ............................................................................................................................ 5-13
Rejestrowanie skrótów ..................................................................................................................................... 5-14
Dodawanie skrótów ............................................................................................................................... 5-14
Edytowanie i usuwanie skrótów ............................................................................................................. 5-15
Kopiowanie ...................................................................................................................................................... 5-16
Podstawowa obsługa ............................................................................................................................. 5-16
Anulowanie zadań ................................................................................................................................. 5-17
Wysyłanie ......................................................................................................................................................... 5-18
Podstawowa obsługa ............................................................................................................................. 5-19
Określanie miejsca docelowego ............................................................................................................ 5-20
Sprawdzanie i edytowanie miejsc docelowych ...................................................................................... 5-26
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych ............................................................................................... 5-27
Przywołanie ........................................................................................................................................... 5-28
Wyślij do mnie (e-mail) ........................................................................................................................... 5-28
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (wysyłanie wielokrotne) ...................... 5-29
Anulowanie zadań wysyłania ................................................................................................................. 5-30
Skan WSD ............................................................................................................................................. 5-31
Skanowanie przy użyciu TWAIN lub WIA .............................................................................................. 5-34
Korzystanie z funkcji FAKS .............................................................................................................................. 5-36
5-1
Obsługa urządzenia > Ładowanie oryginałów
Ładowanie oryginałów
Umieszczanie oryginałów na płycie
Na płycie można również umieszczać oryginały, które nie są zwykłymi arkuszami papieru, np. książki lub czasopisma.
1 Dokument połóż skanowaną stroną
w dół.
2
1
2 Traktując lewy tylny róg jako punkt
odniesienia, wyrównaj dokument
z płytami wskaźnika rozmiaru
oryginału.
NOTATKA
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat orientacji oryginału, patrz:
Orientacja oryginału (strona 6-13)
Jeśli na szybie ekspozycyjnej umieszczane są koperty lub karton
1 Dokument połóż skanowaną
stroną w dół.
2
1
2 Traktując lewy tylny róg jako
punkt odniesienia, wyrównaj
dokument z płytami wskaźnika
rozmiaru oryginału.
NOTATKA
Aby znaleźć informacje na temat sposobu podawania kopert i kartonu, patrz:
Ładowanie kopert lub kartonu na tacę uniwersalną (strona 3-11)
PRZESTROGA
Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy pozostawiać otwartego procesora dokumentów.
WAŻNE
• W trakcie zamykania procesora dokumentów nie należy go mocno dociskać. Nadmierny nacisk może
doprowadzić do pęknięcia szklanej płyty.
• Podczas umieszczania na urządzeniu książek lub gazet należy pamiętać, aby procesor dokumentów był
otwarty.
5-2
Obsługa urządzenia > Ładowanie oryginałów
Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów
Procesor dokumentów automatycznie skanuje każdą ze stron oryginałów wielostronicowych. Obie strony oryginałów
dwustronnych są skanowane.
Oryginały obsługiwane przez procesor dokumentów
Procesor dokumentów obsługuje następujące rodzaje oryginałów.
Waga
50 do 120 g/m2
(dupleks: 50 do 120 g/m2)
Rozmiary
Maks. 216 × 355,6 mm (papier długi 216 × 915 mm) do min. 105 × 148 mm
Liczba arkuszy
100 arkuszy lub mniej (50 do 80 g/m2)
Oryginały nieobsługiwane przez procesor dokumentów
Nie należy używać procesora dokumentów do następujących rodzajów oryginałów: W przeciwnym wypadku oryginały
mogą się zaciąć lub procesor dokumentów może ulec zabrudzeniu.
•
Oryginały spięte zszywkami lub spinaczami (przed załadowaniem oryginałów należy usunąć spinacze oraz zszywki,
wyprostować zgięcia i pomarszczenia; w przeciwnym razie może to doprowadzić do zacięcia oryginałów).
•
Oryginały z taśmą klejącą lub klejem
•
Oryginały z wyciętymi sekcjami
•
Oryginały pozwijane
•
Pofałdowane oryginały (przed załadowaniem należy wyprostować zagięcia; w przeciwnym razie może to
doprowadzić do zacięcia oryginałów).
•
Kalka maszynowa
•
Mocno pognieciony papier
Sposób ładowania oryginałów
WAŻNE
• Przed załadowaniem oryginałów należy upewnić się, że na płycie wydawania oryginałów nie pozostał żaden
dokument. Pozostawienie dokumentów na płycie wydawania oryginałów może spowodować zablokowanie
kolejno wydawanych oryginałów.
• Nie wolno uderzać w górną pokrywę procesora dokumentów, np. wyrównując na niej oryginały. Może to
spowodować błąd procesora dokumentów.
1
Dopasuj prowadnice szerokości oryginałów.
5-3
Obsługa urządzenia > Ładowanie oryginałów
2
Umieść oryginały.
1 Stronę do odczytu skieruj w górę (pierwszą stronę w przypadku oryginałów dwustronnych).
Przednią krawędź oryginału wepchnij do oporu do procesora dokumentów.
NOTATKA
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat orientacji oryginału, patrz:
Orientacja oryginału (strona 6-13)
WAŻNE
Należy upewnić się, że prowadnice szerokości oryginałów są idealnie
dopasowane do rozmiaru oryginałów. Jeżeli nie, należy je ponownie dopasować.
Niedopasowanie prowadnic może doprowadzić do zacięcia oryginałów.
Należy upewnić się, że załadowane oryginały nie przekraczają wskaźnika poziomu.
Przekroczenie poziomu maksymalnego może spowodować zacięcie oryginałów.
Oryginały z otworami lub perforacją powinny być ładowane w taki sposób, aby
otwory lub perforacja były skanowane na końcu (a nie jako pierwsze).
5-4
Obsługa urządzenia > Ładowanie oryginałów
2 Otwórz blokadę oryginałów, tak aby odpowiadała rozmiarowi oryginałów.
A4, Letter, Legal
5-5
Obsługa urządzenia > Ulubione
Ulubione
Często używane funkcje można zarejestrować jako ulubione. Pozwoli to na ich łatwe wywoływanie.
W urządzeniu są wstępnie zarejestrowane następujące funkcje. Można zarówno je usunąć, jak i zarejestrować nowe.
Nazwa ulubionych
ID Card Copy
Opis
Domyślnie zapisane
Użyj tego programu do kopiowania prawa jazdy
lub dowodu osobistego.
•
Funkcje kopiowania
•
Tryb programu
•
Połącz: [2 w 1]
Kopia karty ID: [Wł.]
Skanowanie: [Wł.]
Rozmiar oryginału: [A5-R]
Wybór papieru: Kaseta 1
Powiększenie: [Powięk. aut.]
Służy do zmniejszania zużycia papieru.
Postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie tej
funkcji można ustawić łączenie stron i kopiowanie
dwustronne.
•
Funkcje kopiowania
•
Tryb kreatora
•
Połącz: [2 w 1]
Tryb dwustronny: [1-str.>>2-str.]
Wybór papieru: Kaseta 1
Kopie: 1
Służy do wysyłania obrazu do folderu
współdzielonego na komputerze albo do folderu
na serwerze FTP. Postępując zgodnie
z instrukcjami na ekranie tej funkcji można
wprowadzić ustawienia, takie jak miejsce
docelowe i wybór koloru.
•
Funkcje wysyłania
•
Tryb kreatora
•
Miejsce docelowe: Nowy folder komputera
Wybór koloru: [Pełny kolor]
Wpis nazwy pliku: Domyślny
Format pliku: [PDF]
Skanowanie: [Wył.]
Rozdzielczość skanowania: [300×300 dpi]
Służy do wysyłania obrazu do folderu
współdzielonego znajdującego się na
komputerze, zarejestrowanego w książce
adresowej albo do folderu na serwerze FTP.
Postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie tej
funkcji można wprowadzić ustawienia, takie jak
miejsce docelowe i wybór koloru.
•
Funkcje wysyłania
•
Tryb kreatora
•
Miejsce docelowe: Książka adresowa
Wybór koloru: [Pełny kolor]
Wpis nazwy pliku: Domyślny
Format pliku: [PDF]
Skanowanie: [Wył.]
Rozdzielczość skanowania: [300×300 dpi]
Służy do przesyłania obrazu na adres e-mail.
Postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie tej
funkcji można wprowadzić ustawienia, takie jak
miejsce docelowe i wybór koloru.
•
Funkcje wysyłania
•
Tryb kreatora
•
Miejsce docelowe: Nowy adres e-mail
Wybór koloru: [Pełny kolor]
Wpis nazwy pliku: Domyślny
Format pliku: [PDF]
Skanowanie: [Wył.]
Rozdzielczość skanowania: [300×300 dpi]
Temat e-maila: Domyślny
Treść e-maila: Domyślna
Po zeskanowaniu awersu i rewersu dowodu
zostaną one połączone i skopiowane na jeden
arkusz.
Paper Saving Copy
Scan to PC (Address
Entry)
Scan to PC (Address
Book)
Scan to E-mail (Address
Entry)
5-6
Obsługa urządzenia > Ulubione
Nazwa ulubionych
Opis
Domyślnie zapisane
Scan to E-mail (Address
Book)
Służy do przesyłania obrazu na adres e-mail
zarejestrowany w książce adresowej. Postępując
zgodnie z instrukcjami na ekranie tej funkcji
można wprowadzić ustawienia, takie jak miejsce
docelowe i wybór koloru.
•
Funkcje wysyłania
•
Tryb kreatora
•
Miejsce docelowe: Książka adresowa
Wybór koloru: [Pełny kolor]
Wpis nazwy pliku: Domyślny
Format pliku: [PDF]
Skanowanie: [Wył.]
Rozdzielczość skanowania: [300×300 dpi]
Temat e-maila: Domyślny
Treść e-maila: Domyślna
NOTATKA
Jako ulubione można zapisać maksymalnie 20 ustawień.
Rejestrowanie ulubionych
Po zarejestrowaniu ulubionej pozycji można ją wywołać na dwa sposoby:
•
Tryb kreatora: zarejestrowane ustawienia są wywoływane w ustalonej konfiguracji oraz konfigurowane podczas ich
sprawdzania i zmiany.
•
Tryb programu: Ustawienia są wywoływane natychmiast po wyborze klawisza, dla którego zostały zarejestrowane.
Wysyłanie opisano na poniższym przykładzie.
Tryb kreatora
1
Wyświetl ekran.
2
Zarejestruj pozycję ulubionych.
Na ekranie Początek wybierz pozycję [Ulubione].
1 [Menu] > [Dodaj]
2 Wybierz typ zadania.
3 Wybierz pozycję [Kreator].
4 Wybierz funkcję przywoływania > [Dalej]
NOTATKA
Ekran przywoływania miejsca docelowego nie będzie wyświetlany, jeśli typ zadania to
„Kopiuj”.
5 Wprowadź nazwę nowej pozycji ulubionych > [Dalej]
Metoda wprowadzania znaków (strona 8-4)
5-7
Obsługa urządzenia > Ulubione
6 Sprawdź ustawienia i zmień lub dodaj niezbędne informacje.
Pozycja
Opis
Nazwa
Wprowadź nazwę wyświetlaną na ekranie ulubionych (do 32 znaków).
Typ zadania
Wyświetlany jest typ wybranego zadania.
Liczba*1
Wprowadź numer pozycji w ulubionych.
Jeśli wprowadzone zostanie 00, nastąpi automatyczne przypisanie
najniższego dostępnego numeru.
Właściciel*2
Wyświetla właściciela pozycji w ulubionych.
Uprawnienie*2
Aby określić sposób udostępniania ulubionych innym użytkownikom,
wprowadź ustawienia uprawnień.
Miejsce docelowe*3
Służy do wyboru metody przywoływania miejsca docelowego.
Funkcje
Służy do wyboru funkcji, które będą wyświetlane w kreatorze.
Typ funkcji
Służy do wyboru metody przywoływania ulubionych.
*1 Jeśli włączone jest zarządzanie logowaniem użytkownika, ustawienia można zmienić wyłącznie
po zalogowaniu się z uprawnieniami administratora.
*2 Wyświetlane, jeśli włączone jest zarządzanie logowaniem użytkowników.
*3 Wyświetlane, gdy typ zadania to [Wyślij] lub [FAKS].
7 Wybierz pozycję [Zapisz].
Nowa pozycja ulubionych została zarejestrowana.
8 Pojawi się ekran z monitem „Czy chcesz dodać nową funkcję do ekranu startowego?”. Aby
nowa pozycja ulubionych wyświetlana była na ekranie startowym, wybierz [Tak], określ
miejsce, w którym ikona nowej pozycji ulubionych ma być wyświetlana, a następnie
wybierz [Zapisz].
Tryb programu
Podczas rejestrowania pozycji ulubionych w trybie programu można wprowadzić konfigurację funkcji kopiowania,
wysyłania, faksu, miejsca docelowego i innych.
1
Wyświetl ekran.
1 Na ekranie Początek wybierz pozycję [Wyślij].
2 Wybierz funkcje wysyłania i miejsca docelowe, które chcesz zarejestrować w programie.
3 Wybierz pozycję [Ulubione].
2
Zarejestruj pozycję ulubionych.
1 [Menu] > [Dodaj]
2 Wybierz typ zadania.
3 Wybierz pozycję [Program].
4 Wprowadź nazwę nowej pozycji ulubionych > [Dalej]
Metoda wprowadzania znaków (strona 8-4)
5-8
Obsługa urządzenia > Ulubione
5 Sprawdź ustawienia i zmień lub dodaj niezbędne informacje.
Pozycja
Opis
Nazwa
Wprowadź nazwę wyświetlaną na ekranie ulubionych (do 32 znaków).
Typ zadania
Wyświetlany jest typ wybranego zadania.
Liczba*1
Wprowadź numer pozycji w ulubionych.
Jeśli wprowadzone zostanie 00, nastąpi automatyczne przypisanie
najniższego dostępnego numeru.
Właściciel*2
Wyświetla właściciela pozycji w ulubionych.
Uprawnienie*2
Aby określić sposób udostępniania ulubionych innym użytkownikom,
wprowadź ustawienia uprawnień.
Typ funkcji
Służy do wyboru metody przywoływania ulubionych.
*1 Jeśli włączone jest zarządzanie logowaniem użytkownika, ustawienia można zmienić wyłącznie
po zalogowaniu się z uprawnieniami administratora.
*2 Wyświetlane, jeśli włączone jest zarządzanie logowaniem użytkowników.
6 Wybierz pozycję [Zapisz].
Nowa pozycja ulubionych została zarejestrowana.
7 Pojawi się ekran z pytaniem „Czy chcesz dodać nową funkcję do ekranu startowego?” Aby
nowa pozycja ulubionych wyświetlana była na ekranie startowym, wybierz [Tak], określ
miejsce, w którym ikona nowej pozycji ulubionych ma być wyświetlana, a następnie
wybierz [Zapisz].
Przywoływanie ulubionych
Aby przywołać pozycję z ulubionych, wykonaj poniższą procedurę.
1
Wyświetl ekran.
1 Na ekranie startowym wybierz [Ulubione] lub klawisz pozycji ulubionych.
Wybór klawisza danej pozycji z ulubionych spowoduje jej przywołanie. W przypadku wybrania pozycji
[Ulubione] przejdź do kolejnego kroku.
2 Wybierz klawisz pozycji ulubionych, która ma zostać przywołana.
2
Uruchom funkcję zapisaną w ulubionych.
Po wybraniu trybu kreatora
1 Zarejestrowane ekrany zostaną wyświetlone w odpowiedniej kolejności. Wprowadź żądane
ustawienia i naciśnij [Dalej].
Po zakończeniu wprowadzania ustawień wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia.
NOTATKA
Aby wykonać edycję ustawień, wybierz [< Wstecz] i wprowadź potrzebne zmiany.
2 Umieść oryginały > klawisz [Start]
Po wybraniu trybu programu
Umieść oryginały > klawisz [Start]
5-9
Obsługa urządzenia > Ulubione
Edycja i usuwanie ulubionych
Można usuwać ulubione, a także zmieniać ich numery i nazwy.
Aby usunąć albo edytować pozycję z ulubionych, wykonaj poniższą procedurę.
1
Wyświetl ekran.
2
Wykonaj edycję ulubionej pozycji.
Na ekranie Początek wybierz pozycję [Ulubione].
Aby wykonać edycję ulubionej pozycji
1 [Menu] > [Edytuj]
2 Wybierz ulubioną pozycję, dla której chcesz wykonać edycję.
3
Zmiana ulubionego numeru, ulubionej nazwy i uprawnień.
Rejestrowanie ulubionych (strona 5-7)
4 [Zapisz] > [Tak]
Usuwanie pozycji ulubionych
1 [Menu] > [Usuń]
2 Wybierz ulubioną pozycję, którą chcesz usunąć.
3 Wybierz pozycję [Tak].
5-10
Obsługa urządzenia > Aplikacja
Aplikacja
Możliwości urządzenia można rozszerzyć przez instalację dodatkowych aplikacji.
Dostępne są aplikacje poprawiające efektywność wykonywania codziennych zadań, takie jak funkcja skanowania
i uwierzytelniania.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub sprzedawcą.
Instalowanie aplikacji
Aby korzystać z aplikacji, należy ją zainstalować, a następnie aktywować.
NOTATKA
Na urządzeniu można zainstalować do 16 aplikacji i 5 licencji. Aby dodać kolejną aplikację, należy odinstalować jedną
z zainstalowanych.
Dezinstalacja aplikacji (strona 5-13)
Poniżej przedstawiono tę procedurę:
1
Wyświetl ekran.
Klawisz [System Menu/Counter] > [Aplikacja] > [Aplikacja]
NOTATKA
Po wyświetleniu ekranu uwierzytelniania użytkownika wprowadź nazwę logowania i hasło
logowania, a następnie wybierz przycisk [Logowanie]. Aby było to możliwe, należy się
zalogować z uprawnieniami administratora. Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania
są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
2
Nazwa logowania:
6000
Hasło logowania:
6000
Zainstaluj aplikację.
1 Wybierz pozycję [
].
2 Do portu USB podłącz dysk USB, na którym przechowywana jest aplikacja do
zainstalowania.
NOTATKA
Gdy pojawi się komunikat „Dysk USB został rozpoznany. Wyświetla pliki. Czy chcesz
kontynuować?”, wybierz [Nie].
3 Wybierz aplikację, która ma zostać zainstalowana > [Zainstaluj]
Po wybraniu przycisku [
] można przeglądać szczegółowe informacje na temat wybranej aplikacji.
5-11
Obsługa urządzenia > Aplikacja
4 Wybierz pozycję [Tak].
Zostanie uruchomiona instalacja aplikacji. Czas trwania instalacji zależy od instalowanej aplikacji.
Po zakończeniu instalacji ponownie wyświetlony zostanie oryginalny ekran.
NOTATKA
• Aby zainstalować kolejne aplikacje, powtarzaj czynności 2-3 i 2-4.
• Aby odłączyć dysk USB, naciśnij [Odłącz dysk USB] i poczekaj, aż pojawi się
komunikat „Można bezpiecznie odłączyć dysk USB.”. Następnie odłącz dysk USB.
3
Aktywuj aplikację.
1 Wybierz żądaną aplikację > [Menu] > [Aktywuj]
Po wybraniu przycisku [
] można przeglądać szczegółowe informacje na temat wybranej aplikacji.
2 [Oficjalna] > Wprowadź klucz licencji > [OK]
Niektóre aplikacje nie wymagają wprowadzania klucza licencji. Jeśli ekran wprowadzania klucza
licencyjnego się nie pojawi, przejdź do kroku 3-3. Aby używać aplikacji w wersji próbnej, wybierz
pozycję [Okres testowy] bez wprowadzania klucza licencyjnego.
3 Wybierz pozycję [Tak].
WAŻNE
Zmiana daty lub godziny w trakcie używania wersji próbnej aplikacji uniemożliwi
jej dalsze wykorzystywanie.
Korzystanie z aplikacji
Na ekranie startowym wyświetlane są ikony aktywowanych aplikacji. Wybierz ikonę aplikacji na ekranie startowym.
Aplikacja zostanie uruchomiona.
5-12
Obsługa urządzenia > Aplikacja
Dezinstalacja aplikacji
Poniżej przedstawiono tę procedurę:
1
Wyświetl ekran.
Klawisz [System Menu/Counter] > [Aplikacja] > [Aplikacja]
NOTATKA
Po wyświetleniu ekranu uwierzytelniania użytkownika wprowadź nazwę logowania i hasło
logowania, a następnie wybierz przycisk [Logowanie]. Aby było to możliwe, należy się
zalogować z uprawnieniami administratora. Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania
są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
2
Nazwa logowania:
6000
Hasło logowania:
6000
Dezaktywuj aplikację.
1 Wybierz aplikację, która ma być dezaktywowana > [Menu] > [Dezaktywuj]
Po wybraniu przycisku [
] można przeglądać szczegółowe informacje na temat wybranej aplikacji.
2 Wybierz pozycję [Tak].
3
Odinstaluj aplikację.
1 Wybierz aplikację, która ma zostać odinstalowana > [
Po wybraniu przycisku [
].
] można przeglądać szczegółowe informacje na temat wybranej aplikacji.
2 Wybierz pozycję [Tak].
5-13
Obsługa urządzenia > Rejestrowanie skrótów
Rejestrowanie skrótów
Istnieje możliwość rejestrowania skrótów szybkiego dostępu do często używanych funkcji. Można zapisać również
ustawienia wybranej funkcji. W razie konieczności nazwę funkcji połączoną z zapisanym skrótem można zmienić.
Można zapisać do 2 skrótów dla funkcji kopiowania, wysyłania, faksowania i funkcji skrzynki dokumentów.
Dodawanie skrótów
Rejestrowanie skrótu każdej funkcji odbywa się na ekranie „Funkcje”. Zastosuj poniższą procedurę w celu zapisania
skrótu.
1
Wyświetl ekran.
W przypadku ekranów kopiowania, wysyłania, skrzynki dokumentów i FAKSU, postępuj
następująco.
[Funkcje] > [Dod/Edyt skrót]
2
Zarejestruj skróty.
1 Wybierz pozycję [Dodaj].
2 Wybierz klawisz, pod którym chcesz zarejestrować skrót.
Dostępne są następujące typy skrótów:
Skrót prywatny 1, 2
Skróty prywatne są dostępne tylko dla zalogowanego użytkownika.
Można je ustawić wyłącznie przez administrację loginem
użytkownika.
Skrót współdzielony 1, 2
Skróty współdzielone mogą być używane przez wszystkich
użytkowników urządzenia. Podczas wykonywania administracji
loginem użytkownika skróty udostępnione mogą być ustawione
przez użytkowników zalogowanych jako administratorzy.
NOTATKA
Jeżeli wybrano wcześniej zapisany numer skrótu, aktualnie zapisany skrót można
zastąpić nowym skrótem. Niektóre skróty są wstępnie zarejestrowane fabrycznie (na
przykład: „Kopia karty ID” funkcji kopiowania).
3 Wybierz ekran funkcji, który ma być wyświetlony przy użyciu skrótu.
4 Wprowadź nazwę skrótu > [Dalej]
Można wprowadzić maksymalnie 24 znaki.
Metoda wprowadzania znaków (strona 8-4)
5 Wybierz pozycję [Zapisz].
Skrót został zarejestrowany.
5-14
Obsługa urządzenia > Rejestrowanie skrótów
Edytowanie i usuwanie skrótów
Wykonaj procedurę opisaną poniżej, aby zmienić numer/nazwę skrótu lub usunąć skrót.
1
Na ekranie „Funkcje” każdej z funkcji wybierz przycisk [Dod/
Edyt Skrót], znajdujący się w dolnej części ekranu.
2
Edytuj skrót.
Edytowanie skrótów
1 Wybierz pozycję [Edytuj].
2 Wybierz typ i numer skrótu, dla którego chcesz wykonać edycję.
3 Wybierz pozycję [Numer] lub [Nazwa].
4 Zmień ustawienia > [OK]
5 [Zapisz] > [Tak]
Usuwanie pozycji ulubionych
1 Wybierz pozycję [Usuń].
2 Wybierz skrót, który chcesz usunąć.
3 Wybierz pozycję [Tak].
5-15
Obsługa urządzenia > Kopiowanie
Kopiowanie
Podstawowa obsługa
Wykonując podstawowe czynności kopiowania, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
1
Na ekranie Start wybierz klawisz [Kopiuj].
2
Umieść oryginały.
Umieść oryginały.
Ładowanie oryginałów (strona 5-2)
3
Wybierz funkcje.
Aby skonfigurować ustawienia funkcji, wybierz przycisk funkcji. Po wybraniu [Funkcje]
zostanie wyświetlona lista innych dostępnych funkcji.
Kopiuj (strona 6-2)
4
W celu wprowadzenia liczby kopii użyj klawiszy numerycznych.
5
Naciśnij klawisz [Start].
Określi liczbę kopii (maksymalnie 999).
Rozpocznie się kopiowanie.
NOTATKA
Ta funkcja pozwala na zarezerwowanie następnego zadania podczas drukowania. Dzięki tej
funkcji oryginał może zostać zeskanowany w czasie wykonywania wydruku przez
urządzenie. Gdy bieżące zadanie drukowania zostanie zakończone, wydrukowane zostanie
zarezerwowane zadanie kopiowania. Jeżeli dla ustawienia „Rezerwuj nast. priorytet”
wybrano wartość [Wył.], wyświetlone zostanie polecenie [Rezerwuj następny]. Wybierz
[Rezerwuj następny] i skonfiguruj niezbędne ustawienia zadania kopiowania.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Kopiowanie...
Job No.:0005
10:10
Job Name:doc00000320131010101010
Skanowane strony
Kopie
Anuluj
5-16
Rezerwuj
nastĊpny
Obsługa urządzenia > Kopiowanie
Anulowanie zadań
Zadania można także anulować za pomocą klawisza [Stop].
1
Na wyświetlonym ekranie kopiowania naciśnij klawisz [Stop].
2
Anuluj zadanie.
Gdy trwa skanowanie zadania
Zadanie kopiowania zostanie anulowane.
Gdy trwa drukowanie zadania lub urządzenie jest w trybie uśpienia
Zostanie wyświetlony ekran anulowania zadania. Bieżące zadanie drukowania zostanie
tymczasowo wstrzymane.
Wybierz zadanie, które ma być anulowane > [Usuń] > [Tak]
NOTATKA
Jeśli dla ustawienia „Rezerwuj nast. priorytet” wybrano opcję [Wył.], ekran kopiowania pojawi się na panelu dotykowym.
W takim przypadku wybór klawisza [Stop] lub przycisku [Anuluj] spowoduje anulowanie zadania drukowania będącego
w toku.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
5-17
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Wysyłanie
Urządzenie może wysłać skanowany obraz jako załącznik wiadomości e-mail lub do komputera podłączonego do sieci.
Aby było to możliwe, należy zapisać adres nadawcy i miejsca docelowego (adresata) w sieci.
Wymagane jest otoczenie sieciowe umożliwiające połączenie urządzenia z serwerem pocztowym w celu wysyłania
wiadomości e-mail. Zaleca się korzystanie z lokalnej sieci komputerowej (LAN) ze względu na prędkość transmisji
i kwestie bezpieczeństwa.
Wykonując podstawowe czynności wysyłania, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Dostępne są następujące
cztery opcje.
•
Wyślij jako e-mail (Wpis adresu e-mail) wysyła zeskanowany obraz oryginału jako załącznik wiadomości e-mail.
(Patrz strona 5-20 i strona 5-22).
•
Wyślij do folderu (SMB): zachowuje zeskanowany obraz oryginału w udostępnionym folderze na dowolnym
komputerze. (Patrz strona 5-19.)
•
Wyślij do folderu (FTP): zapisuje zeskanowany obraz oryginału w katalogu serwera FTP. (Patrz strona 5-19.)
•
Skanowanie obrazu za pomocą sterownika TWAIN / WIA: Skanuje dokument za pomocą aplikacji zgodnej ze
standardem TWAIN lub WIA. (Patrz strona 5-34.)
NOTATKA
• Dodatkowo można określić różne opcje wysyłania.
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (wysyłanie wielokrotne) (strona 5-29)
• Funkcja faksu może być stosowana w urządzeniach z możliwością faksowania.
Podręcznik obsługi faksu
5-18
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Podstawowa obsługa
1
Na ekranie Start wybierz [Wyślij].
2
Umieść oryginały.
Umieść oryginały.
Ładowanie oryginałów (strona 5-2)
3
Określ miejsce docelowe.
Wybierz miejsce docelowe, do którego ma być wysłany obraz.
Określanie miejsca docelowego (strona 5-20)
Wybieranie miejsca docelowego z zewnętrznej książki adresowej
Aby znaleźć szczegółowe informacje na temat zewnętrznej książki adresowej, patrz:
Embedded Web Server RX User Guide
Wybieranie miejsca docelowego z FAKSU
Aby znaleźć więcej informacji na temat korzystania z FAKSU, patrz:
Podręcznik obsługi faksu
4
Wybierz funkcje.
Wybierz pozycję [Funkcje], aby wyświetlić pozostałe funkcje.
Wyślij (strona 6-4)
5
Naciśnij klawisz [Start].
Wysyłanie zostanie rozpoczęte.
5-19
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Określanie miejsca docelowego
Wybierz miejsce docelowe, korzystając z jednej z poniższych metod:
Wybór z książki adresowej (strona 5-20)
Wybieranie z zewnętrznej książki adresowej
Aby znaleźć szczegółowe informacje na temat zewnętrznej książki adresowej, patrz:
Embedded Web Server RX User Guide
Wybieranie za pomocą klawisza szybkiego dostępu (strona 5-22)
Wprowadzanie adresu e-mail (strona 5-22)
Określanie nowego folderu na komputerze (strona 5-23)
Wybieranie z FAKSU
Podręcznik obsługi faksu
NOTATKA
• Urządzenie można skonfigurować tak, aby po wybraniu klawisza [Send] był wyświetlany ekran książki adresowej.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
• W przypadku korzystania z produktów wyposażonych w funkcję faksu można określić miejsce docelowe faksu.
Numer miejsca docelowego należy wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej.
Wybór z książki adresowej
Wybierz miejsce docelowe zarejestrowane w książce adresowej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania miejsc docelowych w książce adresowej, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
1
Na podstawowym ekranie wysyłania naciśnij przycisk [Książka
adresowa].
NOTATKA
Aby znaleźć szczegółowe informacje na temat zewnętrznej książki adresowej, patrz:
Embedded Web Server RX User Guide
2
Wybierz miejsce docelowe.
Zaznacz pole wyboru, aby wybrać z listy pożądane miejsce docelowe. Wybrane miejsca
docelowe są oznaczone zaznaczonymi polami wyboru.
Można także wybrać pozycję [Menu], aby przeprowadzić bardziej szczegółowe wyszukiwanie.
NOTATKA
Aby odwołać wybór, wybierz ponownie pole wyboru, usuwając znacznik wyboru.
5-20
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Wyszukiwanie miejsc docelowych
Jeżeli miejsce docelowe jest zarejestrowane w książce adresowej, można je wyszukać.
1
10:10
KsiąĪka adresowa (wsz.)
001
ABCD
123456
002
EFGH
efg@efg.com
003
IJKL
12345.com
004
MNOP
11111.com
3
1/2
2
Używane klawisze
1
2
Menu
Anuluj
< Wstecz
Rodzaj
wyszukiwania
OK
Obiekty wyszukiwane
Zaawansowane
wyszukiwanie według
rodzaju miejsca
docelowego
Zaawansowane wyszukiwanie według rodzaju
zarejestrowanego miejsca docelowego (Email,
folder (SMB/FTP), FAKS lub grupa).
Dokładniej
Zaawansowane
wyszukiwanie według
rodzaju miejsca
docelowego
Zaawansowane wyszukiwanie według rodzaju
zarejestrowanego miejsca docelowego (Email,
folder (SMB/FTP), FAKS lub grupa).
Szukaj (nazwa)
Szukaj wg nazwy
Szukaj wg zapisanej nazwy.
Znajdź(nr)
Wyszukiwanie wg
numeru
Szukaj wg zapisanego numeru adresu.
Sortuj(Nazwa)
Zmiana kolejności
wyświetlania
Sortuje listę wg nazwy miejsca docelowego.
Szukaj wg nazwy
Szukaj wg zapisanej nazwy.
Sortuj(Nr)
3
Sortuje listę wg numeru adresu miejsca
docelowego.
NOTATKA
Można określić miejsce docelowe za pomocą numeru adresu, wybierając klawisz [Quick
No. Search].
3
Zaakceptuj miejsce docelowe > [OK]
Miejsca docelowe można później zmienić.
Sprawdzanie i edytowanie miejsc docelowych (strona 5-26)
.
NOTATKA
Można ustawić domyślne ustawienia sortowania.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
5-21
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Wybieranie za pomocą klawisza szybkiego dostępu
Wybierz miejsce docelowe za pomocą klawiszy szybkiego dostępu.
NOTATKA
Przy tej procedurze zakłada się, że klawisze szybkiego dostępu zostały zarejestrowane.
Aby znaleźć więcej informacji na temat dodawania klawiszy szybkiego dostępu, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
1
Na podstawowym ekranie wysyłania wybierz
[Kl.szybk.dostępu].
2
Wybierz klawisz szybkiego dostępu, odpowiadający
zarejestrowanemu miejscu docelowemu.
Jeżeli klawisz szybkiego dostępu żądanego miejsca docelowego nie jest widoczny na panelu
dotykowym, wybierz pozycje [ ] lub [ ], aby przewinąć do następnych lub poprzednich
klawiszy szybkiego dostępu.
NOTATKA
Można określić klawisz szybkiego dostępu za pomocą numeru szybkiego dostępu,
wybierając klawisz [Quick No. Search].
3
Zaakceptuj miejsce docelowe > [OK]
Miejsca docelowe można później zmienić.
Sprawdzanie i edytowanie miejsc docelowych (strona 5-26)
Wprowadzanie adresu e-mail
Wprowadź żądany adres e-mail.
NOTATKA
Aby wysłać e-mail, skonfiguruj potrzebne ustawienia.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
1
Na podstawowym ekranie wysyłania wybierz pozycję [E-mail].
2
Wprowadź adres e-mail miejsca docelowego > [OK]
Można wprowadzić maksymalnie 128 znaków.
Metoda wprowadzania znaków (strona 8-4)
Aby wprowadzić wiele miejsc docelowych, wybierz pozycję [Następne miejsce docelowe]
i wprowadź kolejną pozycję. Można w ten sposób wprowadzić maksymalnie 100 adresów
e-mail.
W książce adresowej można zarejestrować wprowadzony adres e-mail, wybierając [Menu] >
[Dodaj do ks. adr.]. Można też zastąpić informacje dotyczące wcześniej zarejestrowanego
miejsca docelowego.
Miejsca docelowe można później zmienić.
Sprawdzanie i edytowanie miejsc docelowych (strona 5-26)
5-22
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Określanie nowego folderu na komputerze
Jako miejsce docelowe określ żądany folder udostępniony na komputerze lub na serwerze FTP.
NOTATKA
• Aby uzyskać informacje na temat ustawiania docelowego folderu współdzielonego na komputerze, patrz:
Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego na komputerze (strona 3-15)
• Aby znaleźć szczegółowe informacje na temat współdzielenia folderu, patrz:
Tworzenie folderu współdzielonego i spisywanie danych folderu współdzielonego (strona 3-17)
• Upewnij się, że włączony jest protokół SMB lub FTP.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
1
Na podstawowym ekranie wysyłania wybierz [Folder].
2
Wybierz typ folderu.
3
Wybierz metodę określania folderu.
Jeśli zostanie wybrane ustawienie [FTP], przejdź do kroku 4.
Aby wyszukać folder na komputerze lub w sieci, wybierz [Wyszukaj folder w sieci] lub
[Wyszukaj folder według nazwy hosta].
W przypadku wybrania [Wyszukaj folder w sieci] można przeszukać wszystkie komputery
w sieci.
W przypadku wybrania [Wyszukaj folder według nazwy hosta] można wprowadzić
parametry „Domena/grupa robocza” i „Nazwa hosta”, aby wyszukać miejsce docelowe na
komputerach należących do sieci.
Możliwe jest wyświetlenie maksymalnie 500 adresów. Na wyświetlonym ekranie wybierz
nazwę żądanego hosta (nazwę komputera) i wybierz pozycję [Nast. >]. Zostanie wyświetlony
ekran do wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła logowania.
Po wprowadzeniu nazwy logowania użytkownika i hasła logowania komputera docelowego
zostaną wyświetlone udostępnione foldery. Wybierz żądany folder i wybierz pozycję [Dalej].
Adres wybranego folderu udostępnionego został ustawiony.
Wybierz folder z listy Wynik wyszukiwania.
Jeśli wybrane zostało ustawienie [Wpisz ścieżkę folderu], przejdź do punktu 4.
4
Wprowadź informacje o miejscu docelowym.
Wprowadź następną informację. Po wprowadzeniu jednej pozycji wybierz przycisk [Dalej], aby
przejść do następnej.
Metoda wprowadzania znaków (strona 8-4)
Poniższa tabela zawiera listę pozycji, które należy ustawić.
5-23
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Aby wysłać do folderu (SMB)
Pozycja
Szczegół
Maks. liczba
znaków
Nazwa hosta
Nazwa komputera
Do
256 znaków
Ścieżka
Nazwa udziału
Do
260 znaków
Na przykład: daneskanera
W przypadku zapisywania w folderze wewnątrz folderu
udostępnionego:
nazwa udziału\nazwa folderu znajdującego się
w folderze współdzielonym
Nazwa logowania
Jeżeli nazwa komputera i nazwa domeny są takie same:
Do 64 znaków
Nazwa użytkownika
Na przykład: jan.kowalski
Jeżeli nazwa komputera i nazwa domeny są inne:
Nazwa domeny\nazwa użytkownika
Na przykład: abcdnet\james.smith
Hasło logowania
Hasło do konta w systemie Windows
Do 64 znaków
(z rozróżnianiem wielkości liter)
Aby wysłać do folderu (FTP)
Pozycja
Dane do wprowadzenia
Maks. liczba
znaków
Nazwa hosta
Nazwa hosta lub adres IP serwera FTP
Do 64 znaków
Ścieżka*1
Ścieżka do folderu odbiorczego.
Na przykład: User\ScanData
Do
128 znaków
W przeciwnym wypadku dane zostaną zapisane
w katalogu głównym.
Nazwa logowania
Nazwa użytkownika serwera FTP
Do 64 znaków
Hasło logowania
Hasło logowania dla serwera FTP
Do 64 znaków
(z rozróżnianiem wielkości liter)
*1 Jeśli serwer FTP działa na systemie Linux/UNIX, ścieżka podfolderu dzielona jest ukośnikiem
zwykłym „/”, a nie odwrotnym.
5-24
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
5
Sprawdź stan.
1 Sprawdź informacje.
Wybierz odpowiedni czas oczekiwania.
2 Sprawdź połączenie.
[Menu] > [Test połączenia]
Komunikat „Połączono.” jest wyświetlany, jeżeli połączenie z miejscem docelowym zostało ustanowione
poprawnie. Jeżeli wyświetlany jest komunikat „Nie można połączyć.”, należy sprawdzić wpis.
Aby wprowadzić wiele miejsc docelowych, wybierz pozycję [Następne miejsce docelowe]
i wprowadź kolejną pozycję.
Można zarejestrować wprowadzone informacje w książce adresowej, wybierając pozycję [Dodaj do
ks. adr.].
6
Wybierz [OK].
Miejsca docelowe można później zmienić.
Sprawdzanie i edytowanie miejsc docelowych (strona 5-26)
5-25
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Sprawdzanie i edytowanie miejsc docelowych
Sprawdź wybrane miejsce docelowe i edytuj je.
1
Wyświetl ekran.
1 Określ miejsce docelowe.
Określanie miejsca docelowego (strona 5-20)
2 Wybierz pozycję [Sprawdź].
2
Sprawdź miejsce docelowe i edytuj je.
Aby dodać nowe miejsce docelowe, wybierz pozycję [
].
Aby wyświetlić szczegóły miejsc docelowych, wybierz pozycję [
adresów e-mail i folderów na komputerze można je edytować.
Aby usunąć wybrane miejsce docelowe, wybierz pozycję [
]. Po określeniu nowych
].
NOTATKA
• Podczas zaznaczania [Wł.] dla opcji sprawdzenia wpisu nowego miejsca docelowego
pojawi się ekran potwierdzenia. Wprowadź ponownie tę samą nazwę hosta i ścieżkę
i wybierz [OK].
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
• Podczas wyboru [Wł.] dla opcji sprawdzenia miejsca docelowego przed wysłaniem, po
naciśnięciu przycisku [Start] pojawi się ekran potwierdzenia.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych (strona 5-27)
5-26
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych
W przypadku wybrania ustawienia [Wł.] dla opcji Spr. m. doc. p. wysłaniem po naciśnięciu klawisza [Start] pojawi się
ekran potwierdzenia miejsc docelowych.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Podczas potwierdzania miejsc docelowych przestrzegaj poniższych wskazówek.
SprawdĨ miejsca docel. i naciĞnij [SprawdĨ].
Sprawdzanie miejsc docelowych
A OFFICE
1234567890
B OFFICE
2345678901
C OFFICE
3456789012
D OFFICE
4567890123
10:10
1/2
Anuluj
Zamknij
1 Wybierz pozycję [
Wybór pozycji [
docelowego.
SprawdĨ
] lub [
], aby potwierdzić wszystkie miejsca docelowe.
] spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji na temat wybranego miejsca
Aby usunąć miejsce docelowe, wybierz miejsce, które ma zostać usunięte > [
] > [Tak].
Aby dodać miejsce docelowe, wybierz przycisk [Anuluj], a następnie wróć do ekranu miejsca
docelowego.
2 Wybierz pozycję [Sprawdź].
NOTATKA
Należy dokładnie sprawdzić każde miejsce docelowe przez wyświetlenie go na panelu
dotykowym. Nie wolno naciskać przycisku [Sprawdź] przed potwierdzeniem każdego
miejsca docelowego.
5-27
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Przywołanie
Przywołanie to funkcja umożliwiająca ponowne przesłanie do ostatnio wprowadzonego miejsca docelowego. Aby
przesłać obraz do tego samego odbiorcy, należy wybrać [Przywołaj] i połączyć się z właściwym miejscem docelowym
z listy miejsc docelowych.
1 Wybierz pozycję [Przywołaj].
Wykorzystane miejsce docelowe wyświetlane jest na liście miejsc docelowych.
NOTATKA
Jeśli wśród ostatnich miejsc docelowych znajdowały się faks, komputery i e-maile, są
one także wyświetlane. W razie potrzeby dodaj lub usuń miejsce docelowe.
2 Naciśnij klawisz [Start].
Wysyłanie zostanie rozpoczęte.
NOTATKA
• Jeżeli wybrano opcję [Wł.] dla ustawienia „Spr. m. doc. p. wysłaniem”, po naciśnięciu
klawisza [Start] pojawi się ekran potwierdzenia miejsca docelowego.
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych (strona 5-27)
• Informacje potrzebne do nawiązania ponownego połączenia są usuwane
w następujących przypadkach.
– Po wyłączeniu zasilania.
– Po wysłaniu kolejnego obrazu (zarejestrowane zostają nowe dane przywołania).
– Po wylogowaniu.
Wyślij do mnie (e-mail)
Jeżeli włączona jest opcja logowania użytkownika, dokument zostanie przesłany na adres e-mail zalogowanego
użytkownika.
1
Na ekranie Start wybierz [Wyśl. do mnie(email)].
NOTATKA
• Aby móc korzystać z tej funkcji, na ekranie głównym musi być wyświetlana ikona funkcji.
Edycja ekranu Początek (strona 2-19)
• W ustawieniach użytkownika, który jest zalogowany, musi być określony adres e-mail.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
5-28
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych
jednocześnie (wysyłanie wielokrotne)
Można określić miejsca docelowe, które łączą adresy e-mail, foldery (SMB lub FTP) i numery faksu. Funkcja ta nosi
nazwę Wysyłanie wielokrotne. Ułatwia ona jednoczesne wysyłanie do różnych typów miejsc adresowych (adresy e-mail,
foldery itp.).
Liczba wysyłanych pozycji
E-mail: Do 100
Foldery (SMP, FTP): W sumie 5 dla SMB i FTP
FAKS: Do 100
Procedury określania miejsc docelowych są identyczne jak w przypadku określania miejsca docelowego
poszczególnych typów. Można wprowadzić adres e-mail lub ścieżkę dostępu do katalogu, a oba adresy pokażą się na
liście miejsc docelowych. Naciśnij klawisz [Start], aby rozpocząć transmisję do wszystkich miejsc docelowych
jednocześnie.
NOTATKA
Jeżeli wśród miejsc docelowych znajduje się faks, obrazy przesłane do wszystkich miejsc docelowych będą
monochromatyczne.
5-29
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Anulowanie zadań wysyłania
Zadania można także anulować za pomocą klawisza [Stop].
1
Na wyświetlonym ekranie wysyłania wybierz klawisz [Stop].
2
Anuluj zadanie.
Gdy trwa skanowanie zadania
Zostanie wyświetlony ekran Anulowanie zadania.
Gdy trwa wysyłanie lub w trybie gotowości
Zostanie wyświetlony ekran anulowania zadania.
Wybierz zadanie, które ma być anulowane > [Usuń] > [Tak]
NOTATKA
Naciśnięcie klawisza [Stop] nie spowoduje tymczasowego wstrzymania zadania, którego
wysyłanie już się rozpoczęło.
5-30
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Skan WSD
Skan WSD zapisuje obrazy oryginałów zeskanowanych za pomocą urządzenia w formie plików na komputerze
obsługującym WSD.
NOTATKA
• Aby korzystać ze skanowania WSD, upewnij się, że komputer i urządzenie są połączone z siecią, a w ustawieniach
sieciowych dla opcji „Skan WSD” wybrano ustawienie [Wł.].
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
• Informacje na temat obsługi komputera można znaleźć w pomocy komputera lub w podręczniku obsługi używanego
oprogramowania.
Instalacja sterownika
Instalacja oprogramowania sterownika (system Windows 8, Windows 8.1 i Microsoft
Windows Server 2012)
1
Kliknij [Wyszukaj] na pasku zaklęć, [Panel sterowania],
a następnie [Wyświetl urządzenia i drukarki].
2
Zainstaluj sterownik.
Kliknij [Dodaj urządzenie]. Wybierz ikonę urządzenia, a następnie kliknij przycisk [Dalej].
Po zakończeniu instalacji w obszarze „Drukarki” na ekranie [Urządzenia i drukarki]
wyświetlana będzie ikona urządzenia.
Instalowanie oprogramowania sterownika (system Windows 7)
1
Wyświetl [Sieć] w menu startowym.
Kliknij przycisk [Start] w systemie Windows, a następnie wybierz przycisk [Sieć].
NOTATKA
Jeśli [Sieć] nie pojawia się w menu startowym, wykonaj następujące czynności.
1 Kliknij prawym przyciskiem myszy na [Start], a następnie kliknij [Właściwości]
w wyświetlonym menu.
2 Wybierz zakładkę [Menu [Start]] na ekranie „Pasek zadań i właściwości menu
[Start]”, a następnie kliknij [Dostosuj].
3 Gdy pojawi się ekran „Dostosuj menu [Start]”, zaznacz pole wyboru „Sieć” i kliknij
[OK].
5-31
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
2
Zainstaluj sterownik.
Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę urządzenia, a następnie kliknij przycisk
[Zainstaluj].
NOTATKA
Jeśli zostanie wyświetlone okno „Kontrola konta użytkownika”, kliknij [Kontynuuj].
Jeśli zostanie wyświetlone okno „Znaleziono nowy sprzęt”, kliknij [Anuluj].
Podczas instalacji kliknij dwukrotnie ikonę na pasku zadań, aby wyświetlić ekran „Instalacja
oprogramowania sterownika”. Po zakończeniu instalacji na ekranie [Instalacja
oprogramowania sterownika] wyświetlony zostanie komunikat „Urządzenia są gotowe do
użycia”.
Instalowanie oprogramowania sterownika (system Windows 10)
1
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start] w systemie
Windows, wybierz pozycję [Panel sterowania], a następnie
[Wyświetl urządzenia i drukarki].
2
Zainstaluj sterownik.
Kliknij [Dodaj urządzenie]. Wybierz ikonę urządzenia, a następnie kliknij przycisk [Dalej].
Po zakończeniu instalacji w obszarze „Drukarki” na ekranie [Urządzenia i drukarki]
wyświetlana będzie ikona urządzenia.
Skan WSD
1
Na ekranie Start wybierz [Wyślij].
2
Umieść oryginały.
Ładowanie oryginałów (strona 5-2)
3
Wyświetl ekran.
4
Zeskanuj oryginały.
Wybierz pozycję [Skan WSD].
Postępowania z wykorzystaniem urządzenia
1 [Z panelu operacyjnego] > [Następny]
5-32
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
2 Wybierz komputer docelowy > [OK]
Wybierz pozycję [Załaduj ponownie], aby ponownie załadować listę komputerów.
Po wybraniu przycisku [
] można przeglądać informacje na temat wybranego komputera.
3 Wybierz typ oryginału, format pliku itp., zgodnie z wymaganiami.
4 Naciśnij klawisz [Start].
Rozpoczyna się wysyłanie, a oprogramowanie zainstalowane na komputerze zostaje aktywowane.
Postępowanie z wykorzystaniem komputera
1 [Z komputera] > [Następny]
2 Przesyłaj obrazy za pomocą oprogramowania zainstalowanego na komputerze.
5-33
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Skanowanie przy użyciu TWAIN lub WIA
W tej części przedstawiono instrukcję skanowania oryginałów za pomocą TWAIN. Sterownika WIA można używać w ten
sam sposób.
1
Wyświetl ekran.
1 Uruchom oprogramowanie zgodne z technologią TWAIN.
2 Wybierz urządzenie za pomocą aplikacji i wyświetl okno dialogowe.
NOTATKA
Instrukcję wyboru urządzenia można znaleźć w dziale pomocy lub Podręczniku obsługi
aplikacji.
2
Skonfiguruj ustawienia skanowania.
W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz ustawienia skanowania.
NOTATKA
Informacje na temat ustawień uzyskać można w zakładce Pomoc w oknie dialogowym.
3
Umieść oryginały.
Ładowanie oryginałów (strona 5-2)
4
Zeskanuj oryginały.
Kliknij przycisk [Skanuj]. Dane dokumentu zostaną zeskanowane.
5-34
Obsługa urządzenia > Wysyłanie
Skanowanie za pomocą aplikacji File Management
Utility
File Management Utility jest aplikacją, która umożliwia wysyłanie zeskanowanych dokumentów do określonego folderu
sieciowego lub komputera. Możliwe jest utworzenie przepływu prac z aplikacją FMU do przetwarzania zeskanowanych
dokumentów i zarejestrowanie tego przepływu prac jako pozycję ulubionych.
NOTATKA
• Aby korzystać z tej funkcji, należy zainstalować aplikację File Management Utility na komputerze i skonfigurować
ustawienia używanego urządzenia wielofunkcyjnego, warunki skanowania i lokalizację zapisu plików. Aby
zainstalować aplikację File Management Utility, należy zapoznać się z następującym rozdziałem:
Instalacja oprogramowania (strona 2-36)
• Więcej informacji na temat używania aplikacji File Management Utility można znaleźć w dokumencie:
File Management Utility User Guide
1
Upewnij się, że aplikacja File Management Utility jest
uruchomiona na komputerze (lub serwerze), na którym
zainstalowano aplikację File Management Utility.
2
Umieść oryginał.
3
Przywołaj pozycję ulubionych.
1 Na ekranie startowym wybierz [Ulubione] lub klawisz pozycji ulubionych.
Jeżeli wybrano klawisz pozycji ulubionych przydzielony do aplikacji FMU, element ulubionych
zostanie aktywowany. W przypadku wybrania pozycji [Ulubione] przejdź do kolejnego kroku.
2 Wybierz klawisz pozycji ulubionych, który ma być użyty.
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby
wprowadzić niezbędne informacje i naciśnij [Dalej].
5
Po wyświetleniu ekranu ustawień skanowania naciśnij
poszczególne pozycje i skonfiguruj niezbędne ustawienia.
Funkcje możliwe do konfiguracji zależą od aplikacji File Management Utility.
6
Naciśnij klawisz [Start].
Wysyłanie zostanie rozpoczęte.
5-35
Obsługa urządzenia > Korzystanie z funkcji FAKS
Korzystanie z funkcji FAKS
Możliwe jest korzystanie z funkcji faksu w przypadku urządzeń w nią wyposażonych.
Podręcznik obsługi faksu
5-36
6
Korzystanie z różnych
funkcji
W niniejszym rozdziale opisano następujące tematy:
Funkcje urządzenia ............................................................................................................................................ 6-2
Kopiuj ....................................................................................................................................................... 6-2
Wyślij ....................................................................................................................................................... 6-4
Skrzynka niestandardowa (zapisywanie plików, drukowanie dokumentów, wysyłanie dokumentów) ..... 6-6
Dysk USB (zapisywanie plików, drukowanie dokumentów) ..................................................................... 6-9
Funkcje ............................................................................................................................................................. 6-11
Rozmiar oryginału ................................................................................................................................... 6-11
Wybór papieru ....................................................................................................................................... 6-12
Orientacja oryginału ............................................................................................................................... 6-13
Sortuj/przesun. ....................................................................................................................................... 6-13
Taca wyjściowa ...................................................................................................................................... 6-14
Zszywka ................................................................................................................................................. 6-15
Gęstość .................................................................................................................................................. 6-16
Obraz oryginału ..................................................................................................................................... 6-16
EcoPrint ................................................................................................................................................. 6-17
Wybór kolorów ....................................................................................................................................... 6-17
Powiększenie ......................................................................................................................................... 6-18
Dupleks .................................................................................................................................................. 6-19
Skanowanie ciągłe ................................................................................................................................. 6-21
Tryb cichy ............................................................................................................................................... 6-21
Pomijanie pustych stron ......................................................................................................................... 6-22
Dupleks (Oryginał 2-stronny) ................................................................................................................. 6-23
Rozmiar wysyłania ................................................................................................................................. 6-24
Format pliku ........................................................................................................................................... 6-25
Porządkowanie plików ........................................................................................................................... 6-26
Rozdzielczość skanowania, Rozdzielczość ........................................................................................... 6-26
Usuń po wydrukowaniu .......................................................................................................................... 6-27
6-1
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Funkcje urządzenia
Kopiuj
Aby skonfigurować ustawienia funkcji, wybierz przycisk funkcji. Po wybraniu [Funkcje] zostanie wyświetlona lista innych
dostępnych funkcji.
Gotowa do kopiowania.
Kopiuj
Gotowa do kopiowania.
Funkcje
10:10
Kopie
10:10
Sortuj/przesuniĊcie
Wybór
papieru
Klawisz
funkcji
A4
PowiĊksz.
Sortuj
GĊstoĞü
Kopia karty ID
100%
Wyá.
Normalna 0
1/4
Rozmiar oryginaáu
Dupleks
1-stronny>>1-str.
Funkcje
Poáącz
Wyá.
Kopia
karty ID
A4
Tryb
cichy
Orientacja oryginaáu
Górny brzeg na górze
Wyá.
Zamknij
Ulubione
Dod/Edyt
Skrót
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych funkcjach, patrz poniższa tabela.
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Wybór papieru
Wybierz kasetę lub tacę wielofunkcyjną z papierem o wybranym rozmiarze.
strona 6-12
Powiększenie
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub powiększenia obrazu.
strona 6-18
Gęstość
Ustaw gęstość.
strona 6-16
Dupleks
Służy do wykonywania kopii dwustronnych. Można także tworzyć kopie
jednostronne z dwustronnych oryginałów.
strona 6-19
Połącz
Łączy 2 lub 4 arkusze oryginału na jednej stronie.
Tryb cichy
Zmniejsza prędkość drukowania i skanowania w celu zredukowania głośności pracy
urządzenia.
strona 6-21
Opis
Strona
Funkcje
―
Sortuj/przesun.
Służy do przesuwania wydruku o stronę lub zestaw.
Kopia karty ID
Użyj tego programu do kopiowania prawa jazdy lub dowodu osobistego. Po
zeskanowaniu awersu i rewersu dowodu zostaną one połączone i skopiowane na
jeden arkusz.
Rozmiar oryginału
Określ rozmiar skanowanego oryginału.
strona 6-11
Orientacja oryginału
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby umożliwić skanowanie
w poprawnym kierunku.
strona 6-13
Oryginały o rozmiarach
mieszanych
Skanuje wszystkie arkusze w procesorze dokumentów, nawet gdy mają różne
rozmiary.
Taca wyjściowa
Należy określić tacę wyjściową.
strona 6-14
Zszywka
Zszywa wykończone dokumenty. Można wybrać pozycję zszycia.
strona 6-15
Obraz oryginału
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ obrazu oryginału.
strona 6-16
EcoPrint
Funkcja EcoPrint pozwala oszczędzać toner podczas drukowania.
strona 6-17
Ostrość
Dopasowuje ostrość zarysu obrazu.
―
Kontrast
Pozwala dostosować kontrast między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu.
―
Dopasowanie gęstości tła
Usuwa ciemne tło z oryginałów, takich jak gazety.
―
6-2
strona 6-13
―
―
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Funkcje
Opis
Strona
Zapobieg. przesiąk.
Ukrywa kolory tła i włącza zapobieganie przesiąkaniu podczas skanowania
cienkiego oryginału.
Pomijanie pustych
stron
Jeśli w skanowanym dokumencie występują puste strony, dzięki tej funkcji zostają
one ominięte i drukowane są tylko strony zadrukowane.
strona 6-22
Skanowanie ciągłe
Skanuje dużą liczbę oryginałów w oddzielnych partiach, aby zakończyć jako jedno
zadanie.
strona 6-21
Informacja o kończeniu
zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu zadania.
―
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
―
Zastąp priorytet
Wstrzymuje bieżące zadanie, aby nadać najwyższy priorytet nowemu zadaniu.
―
6-3
―
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Wyślij
Aby skonfigurować ustawienia funkcji, wybierz przycisk [Funkcje].
Gotowa do wysáania (peány kolor)
Funkcje
10:10
Gotowa do wysáania (peány kolor)
WyĞlij
M.docel:
Przywoáaj
SprawdĨ
10:10
Wybór kolorów
Peány kolor
Tryb cichy
Wyá.
Kl.szybkiego dost.
Ks. adresowa
1/7
Zewn. ks. adres.
Format pliku
1/2
PDF
Rozmiar oryginaáu
E-mail
Folder
FAKS
Funkcje
1-str.
Ulubione
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych funkcjach, patrz poniższa tabela.
Funkcje
Opis
Strona
Wybór kolorów
Wybierz ustawienie trybu koloru.
strona 6-17
Tryb cichy
Zmniejsza prędkość drukowania i skanowania w celu zredukowania głośności
pracy urządzenia.
strona 6-21
Format pliku
Określ format pliku obrazu. Można również dostosować poziom jakości obrazu.
strona 6-25
Rozmiar oryginału
Określ rozmiar skanowanego oryginału.
strona 6-11
Orientacja oryginału
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby umożliwić skanowanie
w poprawnym kierunku.
strona 6-13
Oryginały o rozmiarach
mieszanych
Skanuje wszystkie arkusze w procesorze dokumentów, nawet gdy mają różne
rozmiary.
Dupleks
Wybierz typ i kierunek oprawiania w odniesieniu do oryginału.
strona 6-23
Rozmiar wysyłania
Wybierz rozmiar wysyłanego obrazu.
strona 6-24
Porządkowanie plików
Możliwe jest utworzenie kilku plików, dzieląc zeskanowane dane oryginałów strona
po stronie, a następnie ich wysłanie.
strona 6-26
Rozdzielczość
skanowania
Wybierz stopień rozdzielczości skanowania.
strona 6-26
Gęstość
Ustaw gęstość.
strona 6-16
Obraz oryginału
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ obrazu oryginału.
strona 6-16
Ostrość
Dopasowuje ostrość zarysu obrazu.
―
Kontrast
Pozwala dostosować kontrast między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu.
―
Dopasowanie gęstości
tła
Usuwa ciemne tło z oryginałów, takich jak gazety.
―
Zapobieg. przesiąk.
Ukrywa kolory tła i włącza zapobieganie przesiąkaniu podczas skanowania
cienkiego oryginału.
―
Pomijanie pustych
stron
Jeśli w skanowanym dokumencie występują puste strony, dzięki tej funkcji zostają
one ominięte i drukowane są tylko strony zadrukowane.
Rozdzielczość
transmisji FAKSU
Wybierz jakość obrazu przy wysyłaniu FAKSU.
Powiększenie
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub powiększenia obrazu.
strona 6-18
Skanowanie ciągłe
Skanuje dużą liczbę oryginałów w oddzielnych partiach, aby zakończyć jako jedno
zadanie.
strona 6-21
6-4
―
strona 6-22
Patrz
Podręcznik
obsługi faksu.
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Funkcje
Opis
Strona
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
Temat/treść
wiadomości e-mail
Dodaje temat i treść wiadomości do wysyłanego dokumentu.
Długi oryginał
Odczytuje długie dokumenty oryginałów za pomocą procesora dokumentów.
―
Informacja o kończeniu
zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu zadania.
―
FTP przekaz
szyfrowany
Szyfruje obrazy podczas wysyłania za pomocą protokołu FTP.
―
Opóźniona transmisja
FAKSU
Ustaw czas wysyłania.
Patrz
Podręcznik
obsługi faksu.
Bezpośrednia
transmisja FAKSU
Wysyła faks bezpośrednio, bez zapisywania oryginału do pamięci.
Patrz
Podręcznik
obsługi faksu.
Odpytywanie odbioru
FAKSU
Automatycznie wymusza na urządzeniu z zapisanym dokumentem jego wysłanie
do urządzenia użytkownika.
Patrz
Podręcznik
obsługi faksu.
Raport wysyłania faksu
Drukuje raport w przypadku powodzenia transmisji dokumentu lub w przypadku
wystąpienia błędu i niepowodzenia transmisji.
Patrz
Podręcznik
obsługi faksu.
6-5
―
strona 6-26
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Skrzynka niestandardowa (zapisywanie plików,
drukowanie dokumentów, wysyłanie dokumentów)
Aby skonfigurować ustawienia funkcji, wybierz przycisk funkcji. Po wybraniu [Funkcje] zostanie wyświetlona lista innych
dostępnych funkcji.
MoĪna drukowaü ze skrzynki
Drukuj
MoĪna drukowaü ze skrzynki
Funkcje
10:10
Kopie
10:10
Zszywka
Wybór
papieru
Klawisz
funkcji
Sortuj
A4
Wyá.
Wyá.
Dupleks
Zastąp priorytet
1-stronny>>1-str.
doc
1/1
Wpis nazwy pliku
UsuĔ po
wydrukow.
Wyá.
Wyá.
Tryb
cichy
Informacja o koĔczeniu zadania
Wyá.
Wyá.
Anuluj
Funkcje
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych funkcjach, patrz poniższa tabela.
Zapisz plik
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Dupleks
Wybierz typ i kierunek oprawiania w odniesieniu do oryginału.
strona 6-23
Rozdzielczość
skanowania
Wybierz stopień rozdzielczości skanowania.
strona 6-26
Gęstość
Ustaw gęstość.
strona 6-16
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
Wybór kolorów
Wybierz ustawienie trybu koloru.
strona 6-17
Tryb cichy
Zmniejsza prędkość drukowania i skanowania w celu zredukowania głośności pracy
urządzenia.
strona 6-21
Opis
Strona
Funkcje
―
Rozmiar oryginału
Określ rozmiar skanowanego oryginału.
strona 6-11
Orientacja oryginału
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby umożliwić skanowanie
w poprawnym kierunku.
strona 6-13
Oryginały o rozmiarach
mieszanych
Skanuje wszystkie arkusze w procesorze dokumentów, nawet gdy mają różne
rozmiary.
―
Rozmiar zapisywania
Wybierz rozmiar zapisywanego obrazu.
―
Obraz oryginału
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ obrazu oryginału.
Ostrość
Dopasowuje ostrość zarysu obrazu.
―
Kontrast
Pozwala dostosować kontrast między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu.
―
Dopasowanie gęstości
tła
Usuwa ciemne tło z oryginałów, takich jak gazety.
―
Zapobieg. przesiąk.
Ukrywa kolory tła i włącza zapobieganie przesiąkaniu podczas skanowania
cienkiego oryginału.
―
Pomijanie pustych
stron
Jeśli w skanowanym dokumencie występują puste strony, dzięki tej funkcji zostają
one ominięte i drukowane są tylko strony zadrukowane.
strona 6-22
Powiększenie
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub powiększenia obrazu.
strona 6-18
6-6
strona 6-16
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Funkcje
Opis
Skanowanie ciągłe
Skanuje dużą liczbę oryginałów w oddzielnych partiach, aby zakończyć jako jedno
zadanie.
Informacja o kończeniu
zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu zadania.
Strona
strona 6-21
―
Drukowanie dokumentów
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Wybór papieru
Wybierz kasetę lub tacę wielofunkcyjną z papierem o wybranym rozmiarze.
strona 6-12
Sortuj/przesun.
Służy do przesuwania wydruku o stronę lub zestaw.
strona 6-13
Dupleks
Drukowanie odebranych faksów po obu stronach papieru.
strona 6-20
Usuń po wydrukowaniu
Automatycznie usuwa dokument ze skrzynki po ukończeniu drukowania.
strona 6-27
Tryb cichy
Zmniejsza prędkość drukowania i skanowania w celu zredukowania głośności pracy
urządzenia.
strona 6-21
Opis
Strona
Funkcje
Taca wyjściowa
Należy określić tacę wyjściową.
strona 6-14
Zszywka
Zszywa wykończone dokumenty. Można wybrać pozycję zszycia.
strona 6-15
Zastąp priorytet
Wstrzymuje bieżące zadanie, aby nadać najwyższy priorytet nowemu zadaniu.
―
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
―
Informacja o kończeniu
zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu zadania.
―
EcoPrint
Funkcja EcoPrint pozwala oszczędzać toner podczas drukowania.
strona 6-17
Wysyłanie dokumentów
Funkcje
Opis
Strona
Format pliku
Określ format pliku obrazu. Można również dostosować poziom jakości obrazu.
strona 6-25
Porządkowanie plików
Możliwe jest utworzenie kilku plików, dzieląc zeskanowane dane oryginałów strona
po stronie, a następnie ich wysłanie.
strona 6-26
Rozdzielczość
Wybierz stopień rozdzielczości skanowania.
strona 6-26
Rozdzielczość
transmisji FAKSU
Wybierz jakość obrazu przy wysyłaniu FAKSU.
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
Temat/treść
wiadomości e-mail
Dodaje temat i treść wiadomości do wysyłanego dokumentu.
Informacja o kończeniu
zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu zadania.
―
FTP przekaz
szyfrowany
Szyfruje obrazy podczas wysyłania za pomocą protokołu FTP.
―
Opóźniona transmisja
FAKSU
Ustaw czas wysyłania.
Patrz
Podręcznik
obsługi faksu.
―
strona 6-26
Patrz
Podręcznik
obsługi faksu.
6-7
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Funkcje
Opis
Raport wysyłania faksu
Drukuje raport w przypadku powodzenia transmisji dokumentu lub w przypadku
wystąpienia błędu i niepowodzenia transmisji.
Usuń po transmisji
Automatycznie usuwa dokument ze skrzynki po ukończeniu transmisji.
6-8
Strona
Patrz
Podręcznik
obsługi faksu.
―
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Dysk USB (zapisywanie plików, drukowanie
dokumentów)
Aby skonfigurować ustawienia funkcji, wybierz przycisk funkcji. Po wybraniu przycisku [Funkcje] zostanie wyświetlona
lista innych dostępnych funkcji.
Gotowa do zapis. w skrzynce (peá. kol.)
Zapisz plik
Gotowa do zapis. w skrzynce (peá. kol.)
Funkcje
10:10
10:10
Tryb cichy
Format
pliku
Klawisz
funkcji
PDF
Dupleks
1-str.
Wyá.
Rozdzielcz.
skanow.
300x300dpi
Rozmiar oryginaáu
A4
1/4
Orientacja oryginaáu
GĊstoĞü
Normalna 0
Wpis nazwy pliku
doc
Funkcje
Górny brzeg na górze
Wybór
koloru
Oryginaáy o rozmiarach mieszanych
Peány kolor
Wyá.
Anuluj
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych funkcjach, patrz poniższa tabela.
Zapisz plik
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Format pliku
Określ format pliku obrazu. Można również dostosować poziom jakości obrazu.
strona 6-25
Dupleks
Wybierz typ i kierunek oprawiania w odniesieniu do oryginału.
strona 6-23
Rozdzielczość
skanowania
Wybierz stopień rozdzielczości skanowania.
strona 6-26
Gęstość
Ustaw gęstość.
strona 6-16
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
Wybór kolorów
Wybierz ustawienie trybu koloru.
―
strona 6-17
Funkcje
Opis
Strona
Tryb cichy
Zmniejsza prędkość drukowania i skanowania w celu zredukowania głośności pracy
urządzenia.
strona 6-21
Rozmiar oryginału
Określ rozmiar skanowanego oryginału.
strona 6-11
Orientacja oryginału
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby umożliwić skanowanie
w poprawnym kierunku.
strona 6-13
Oryginały o rozmiarach
mieszanych
Skanuje wszystkie arkusze w procesorze dokumentów, nawet gdy mają różne
rozmiary.
―
Rozmiar zapisywania
Wybierz rozmiar zapisywanego obrazu.
―
Obraz oryginału
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ obrazu oryginału.
Ostrość
Dopasowuje ostrość zarysu obrazu.
―
Kontrast
Pozwala dostosować kontrast między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu.
―
Dopasowanie gęstości
tła
Usuwa ciemne tło z oryginałów, takich jak gazety.
―
Zapobieg. przesiąk.
Ukrywa kolory tła i włącza zapobieganie przesiąkaniu podczas skanowania
cienkiego oryginału.
―
Pomijanie pustych
stron
Jeśli w skanowanym dokumencie występują puste strony, dzięki tej funkcji zostają
one ominięte i drukowane są tylko strony zadrukowane.
strona 6-22
Powiększenie
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub powiększenia obrazu.
strona 6-18
6-9
strona 6-16
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Funkcje
Opis
Strona
Skanowanie ciągłe
Skanuje dużą liczbę oryginałów w oddzielnych partiach, aby zakończyć jako jedno
zadanie.
strona 6-21
Długi oryginał
Odczytuje długie dokumenty oryginałów za pomocą procesora dokumentów.
―
Informacja o kończeniu
zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu zadania.
―
Porządkowanie plików
Możliwe jest utworzenie kilku plików, dzieląc zeskanowane dane oryginałów strona
po stronie, a następnie ich wysłanie.
strona 6-26
Drukowanie dokumentów
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Wybór papieru
Wybierz kasetę lub tacę wielofunkcyjną z papierem o wybranym rozmiarze.
strona 6-12
Sortuj/przesun.
Służy do przesuwania wydruku o stronę lub zestaw.
strona 6-13
Dupleks
Drukowanie odebranych faksów po obu stronach papieru.
strona 6-20
Tryb cichy
Zmniejsza prędkość drukowania i skanowania w celu zredukowania głośności pracy
urządzenia.
strona 6-21
Opis
Strona
Funkcje
Taca wyjściowa
Należy określić tacę wyjściową.
strona 6-14
Zszywka
Zszywa wykończone dokumenty. Można wybrać pozycję zszycia.
strona 6-15
EcoPrint
Funkcja EcoPrint pozwala oszczędzać toner podczas drukowania.
strona 6-17
Informacja o kończeniu
zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu zadania.
―
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
―
Zastąp priorytet
Wstrzymuje bieżące zadanie, aby nadać najwyższy priorytet nowemu zadaniu.
―
Zaszyfrowane hasło do
PDF
Wprowadź wstępnie przypisane hasło, aby wydrukować plik PDF.
―
Druk JPEG/TIFF
Wybierz rozmiar obrazu podczas drukowania plików JPEG lub TIFF.
―
Dopasuj dokument XPS
do strony
Zmniejsza lub zwiększa rozmiar obrazu, aby dopasować go do wybranego rozmiaru
papieru.
―
6-10
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Funkcje
Na stronach z opisem przydatnych funkcji tryby, w których funkcji można używać, są oznaczone za pomocą ikon.
Drukowanie:
Copy
Print from
Box
Wysyłanie:
Send
Wyślij ze
skrzynki
Skanuj do
skrzynki
Scan to
USB
Zapisywanie:
Print from
USB
Rozmiar oryginału
Copy
Send
Skanuj do
skrzynki
Scan to
USB
Określ rozmiar skanowanego oryginału.
Wybierz pozycję [Metryczne], [Cal] lub [Inne], aby wybrać rozmiar oryginału.
Pozycja
Wartość
Opis
Cal
Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Wybierz ze standardowych rozmiarów
podanych w calach.
Metryczne
A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Wybierz ze standardowych rozmiarów
metrycznych.
Inne
16K, ISO B5, Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6,
Koperta Monarch, Koperta DL, Koperta C5, Hagaki (Karton),
Oufuku Hagaki (Zwrotna karta pocztowa), Youkei 4, Youkei 2,
Niestandardowy*1
Wybierz spośród standardowych
i niestandardowych rozmiarów.
*1 Aby uzyskać informacje o określaniu niestandardowego rozmiaru oryginału:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
NOTATKA
Zawsze określ rozmiar oryginału, używając oryginału w niestandardowym rozmiarze.
6-11
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Wybór papieru
Print from
Box
Copy
Print from
USB
Wybierz kasetę lub tacę wielofunkcyjną z papierem o wybranym rozmiarze.
Wybierz spośród [1] (Kaseta 1) do [5] (Kaseta 5), aby wykorzystać papier znajdujący się w kasecie.
Po wybraniu ustawienia [Auto] automatycznie zostanie wybrany papier odpowiadający rozmiarowi oryginału.
NOTATKA
• Określ wcześniej rozmiar i typ papieru włożonego do kasety.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
• Kasety od 2 do 5 są wyświetlane, jeśli zainstalowany jest opcjonalny podajnik papieru.
Aby wybrać opcję [Taca uniwers.], wybierz [Rozmiar papieru] i [Typ nośnika], a następnie określ rozmiar papieru i typ
nośnika. W poniższej tabeli zostały przedstawione dostępne rozmiary papieru i typy nośników.
Pozycja
Rozmiar
papieru
Wartość
Opis
Cal
Letter, Legal, Statement, Statement (poziomo),
Executive, Oficio II
Wybierz ze standardowych rozmiarów podanych
w calach.
Metryczne
A4, A5, A5 (poziomo), A6, B5, B6, Folio,
216 × 340 mm
Wybierz ze standardowych rozmiarów
metrycznych.
Inne
16K, ISO B5, Koperta #10, Koperta #9,
Koperta #6, Koperta Monarch, Koperta DL,
Koperta C5, Hagaki (Karton), Oufuku Hagaki
(Zwrotna karta pocztowa), Youkei 4, Youkei 2,
Niestandardowy*1
Wybierz spośród standardowych
i niestandardowych rozmiarów.
Wpis
rozmiaru
Metryczne
Wprowadź rozmiar spoza rozmiarów
standardowych.*2
X: Od 70 do 216 mm (z przyrostem 1 mm)
Y: Od 148 do 356 mm (z przyrostem 1 mm)
Cal
Po wybraniu [Wpis rozmiaru] ustaw rozmiar „X”
(poziomo) i „Y” (pionowo), posługując się
przyciskami [+]/[-] lub klawiszami numerycznymi.
X: Od 2,76 do 8,50" (z przyrostem 0,01")
Y: Od 5,83 do 14,02" (z przyrostem 0,01")
Typ nośnika
Zwykły (60–105 g/m2), Folia, Szorstki, Kalka, Etykiety, Makulaturowy, Zadrukowany*3, Czerpany,
Karton, Kolorowy, Dziurkowany*3, Z nagłówkiem*3, Koperta, Gruby (106–220 g/m2), Wysoka jakość,
Niestand. 1-8*3
*1 Aby uzyskać informacje o określaniu niestandardowego rozmiaru papieru:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
*2 Jednostki wprowadzania można zmieniać w menu systemowym. Aby uzyskać więcej informacji:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
*3 Aby znaleźć więcej informacji o określaniu niestandardowego rodzaju papieru (1 do 8), patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Aby drukować na papierze zadrukowanym, dziurkowanym lub papierze z nagłówkiem:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
NOTATKA
• Można w wygodny sposób wybrać wcześniej rozmiar oraz rodzaj często używanego papieru i ustawić je jako
wartości domyślne.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
• Jeżeli określonego rozmiaru papieru nie ma w źródłowej kasecie ani tacy uniwersalnej, zostanie wyświetlony ekran
z monitem o potwierdzenie. Należy załadować żądany papier do tacy uniwersalnej i nacisnąć przycisk [Kontynuuj],
aby rozpocząć kopiowanie.
6-12
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Orientacja oryginału
Copy
Send
Skanuj do
skrzynki
Scan to
USB
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby umożliwić skanowanie w poprawnym kierunku.
Aby użyć dowolnej z poniższych funkcji, należy określić orientację oryginalnego dokumentu.
•
Dupleks
•
Połącz
•
Dupleks (Oryginał 2-stronny)
Określ orientację oryginału, wybierając pozycję [Górny brzeg na górze], [Górny brzeg po lewej] lub [Auto].
Pozycja
Rysunek
Górny brzeg na
górze
Oryginał
Orientacja oryginału
Oryginał
Orientacja oryginału
Górny brzeg po
lewej
Auto*1
*1 Wyświetlane tylko, kiedy zainstalowany jest opcjonalny zestaw skanowania OCR.
W przypadku kopiowania nie jest wyświetlane, jeżeli nie zainstalowano opcjonalnego rozszerzenia pamięci.
NOTATKA
Można zmienić domyślne ustawienie orientacji oryginału.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Sortuj/przesun.
Copy
Print from
Box
Print from
USB
Służy do przesuwania wydruku o stronę lub zestaw.
NOTATKA
Ta funkcja jest wyświetlana tylko w przypadku modeli z finiszerem.
Z wyjątkiem modeli z finiszerem*
(Wartość: [Wył.] / [Wł.])
* Tylko sortowanie
6-13
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Modele z finiszerem
(Wartość: [Wył.] / [Tylko sortowanie] / [Przesuń każdą stronę] / [Przesuń każdy zestaw])
Pozycja
Rysunek
Opis
Tylko
sortowanie
Skanuje oryginały wielostronicowe i tworzy gotowe zestawy kopii
zgodnie z numeracją stron.
Przesuń
każdą stronę
Wydrukowane kopie są sortowane i wysuwane jako osobne
strony.
Przesuń
każdy zestaw
Wydrukowane kopie są sortowane i wysuwane jako osobne
zestawy.
NOTATKA
Rozmiary papieru obsługiwane przez funkcję przesunięcia to: Legal, Statement, Oficio II, Letter, Executive, Folio, A4,
A5, B5, B5(ISO), 16K i 216 × 340 mm.
Taca wyjściowa
Copy
Print from
Box
Print from
USB
Należy określić tacę wyjściową.
NOTATKA
Ta funkcja jest wyświetlana tylko w przypadku modeli z finiszerem.
Można zmienić domyślne ustawienie tacy wyjściowej.
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Pozycja
Opis
Taca wewnętrzna
Wysuwa wydruki na tacę wewnętrzną urządzenia.
Taca finiszera
Wysuwa wydruki na tacę finiszera urządzenia.
6-14
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Zszywka
Print from
Box
Copy
Print from
USB
Zszywa wykończone dokumenty. Można wybrać pozycję zszycia.
NOTATKA
Ta funkcja jest wyświetlana tylko w przypadku modeli z finiszerem.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o rozmiarach papieru i liczbie arkuszy do zszycia, patrz:
Dane techniczne (strona 8-5)
Pozycja
Zszywka
Wartość
Opis
Górny brzeg na górze
Określ orientację oryginału, wybierając pozycję [Górny
brzeg na górze], [Górny brzeg po lewej] lub [Auto].
Potem wybierz pozycję [OK].
Wył.
Wł.
Górny brzeg po lewej
Orientacja oryginału i pozycja zszywania
Rysunek
Oryginał
Orientacja oryginału
Rezultat
Górny brzeg na górze
Górny brzeg po lewej
Zszywanie arkuszy różnych rozmiarów
Istnieje możliwość zszywania arkuszy o różnych rozmiarach, jeżeli tylko mają taką samą szerokość. Zszywane mogą
być arkusze o rozmiarach Letter i Legal. Można zszywać do 30 arkuszy.
NOTATKA
Więcej informacji o zszywaniu oryginałów o różnych rozmiarach patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
6-15
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Gęstość
Copy
Send
Skanuj do
skrzynki
Scan to
USB
Ustaw gęstość.
Dostosuj gęstość, wybierając [-4] (Jaśniejszy) do [+4] (Ciemniejs.).
Obraz oryginału
Copy
Send
Skanuj do
skrzynki
Scan to
USB
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ obrazu oryginału.
Kopiowanie/drukowanie
Pozycja
Opis
Tekst+foto*1
Najlepsze do dokumentów z tekstem i zdjęciami.
Foto
Najlepsze do zdjęć wykonanych aparatem.
Tekst
Najlepszy dla dokumentów składających się w większości z tekstu.
Grafika/mapa*2
Odpowiednie do grafik i map.
Inne
Obraz
oryginału
Tekst+foto
Foto
Służy do wyodrębnienia tekstu i podkreśleń wykonanych zakreślaczem.
Oddaje kolor zakreślacza najwierniej, jak to możliwe.
Tekst
Grafika/mapa
Zakreślacz
*1 Jeżeli szary tekst nie został całkowicie wydrukowany przy użyciu ustawienia [Tekst + zdjęcie], użycie ustawienia [Tekst] może
pozwolić na osiągnięcie lepszych wyników.
*2 Funkcja jest wyświetlana w trakcie kopiowania.
6-16
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Wysyłanie/zapisywanie
Pozycja
Opis
Tekst+foto
Najlepsze do dokumentów z tekstem i zdjęciami.
Foto
Najlepsze do zdjęć wykonanych aparatem.
Tekst
Najlepszy dla dokumentów składających się w większości z tekstu.
Jasny tekst/rysunek
lin.
Wyraźnie powiela delikatne znaki pisane ołówkiem itp., a także cienkie linie na mapach i wykresach.
Tekst (dla rozp.
OCR)*1
Zeskanowany obraz może być przetwarzany przy użyciu programów OCR.
*1 Ta funkcja jest dostępna tylko, gdy dla opcji „Wybór kolorów” wybrano [Monochromatyczny]. Aby uzyskać więcej informacji,
patrz:
Wybór kolorów (strona 6-17)
EcoPrint
Copy
Print from
Box
Print from
USB
Funkcja EcoPrint pozwala oszczędzać toner podczas drukowania.
Można jej używać do wydruków próbnych lub w innych przypadkach, gdy wysoka jakość wydruku jest niepotrzebna.
(Wartość: [Wył.] / [Wł.])
Wybór kolorów
Send
Scan to
USB
Skanuj do
skrzynki
Wybierz ustawienie trybu koloru.
Pozycja
Opis
Aut. (Kolor/Szary)
Automatycznie rozpoznaje kolor oryginału i skanuje kolorowe oryginały w pełnym
kolorze, a oryginały monochromatyczne w odcieniach skali szarości.
Aut. (Kolor/Mono)
Automatycznie rozpoznaje kolor oryginału i skanuje kolorowe oryginały w pełnym
kolorze, a oryginały monochromatyczne w czerni i bieli.
Pełny kolor
Skanuje dokumenty w pełnym kolorze.
Skala szarości
Skanuje dokumenty w skali szarości. Pozwala uzyskać gładki i szczegółowy
obraz.
Monochromatyczny
Skanuje dokumenty w czerni i bieli.
6-17
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Powiększenie
Copy
Skanuj do
skrzynki
Send
Scan to
USB
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub powiększenia obrazu.
Kopiowanie
Dostępne są następujące opcje powiększania/pomniejszania.
Auto
Dopasowanie rozmiaru obrazu w celu zmieszczenia go na odpowiednim rozmiarze papieru.
A4: 141%
A5
A6: 70%
Powiększenie standardowe
Zmniejsza lub powiększa zgodnie z wcześniej ustalonymi wartościami.
Model
Modele
metryczne
Poziom powiększenia (oryginał/kopia)
Model
Poziom powiększenia (oryginał/kopia)
400% maks.
90% Folio>>A4
400% maks.
78% Legal>>Letter
200%
70%
200%
64% Letter>>Statement
141% A5 >> A4
50%
129% Statement>>Letter
50%
100%
25% min.
100%
25% min.
Modele calowe
Inne
Zmniejsza lub powiększa przy powiększeniach innych niż Powiększ. stand.
Model
Modele
metryczne
Poziom powiększenia (oryginał/kopia)
115% B5 >> A4
78% Legal>>Letter
86% A4 >> B5
64% Letter>>Statement
Model
Modele
calowe
Poziom powiększenia (oryginał/kopia)
141% A5 >> A4
86% A4 >> B5
115% B5 >> A4
70% A4 >> A5
90% Folio>>A4
129% Statement>>Letter
Wpis powiększenia
Ręczna regulacja powiększania lub zmniejszania obrazu oryginału o 1% w zakresie od 25% do 400%. Wprowadź
wartość powiększenia przy użyciu przycisków [+] lub [-] albo za pomocą klawiatury numerycznej.
6-18
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Wysyłanie/zapisywanie
Pozycja
Opis
100%
Powiela rozmiar oryginału.
Auto
Zmniejsza lub powiększa oryginał do rozmiaru wysyłania/zapisywania.
NOTATKA
Aby zmniejszyć lub powiększyć obraz, należy wybrać rozmiar papieru, rozmiar wysyłania lub rozmiar zapisywania.
Wybór papieru (strona 6-12)
Rozmiar wysyłania (strona 6-24)
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Dupleks
Print from
Box
Copy
Print from
USB
Służy do wykonywania kopii dwustronnych. Można także tworzyć kopie jednostronne z dwustronnych oryginałów.
Dostępne są następujące tryby.
Jednostronny w dwustronny
Tworzy dwustronne kopie z jednostronnych oryginałów. W przypadku
nieparzystej liczby stron tylna strona ostatniej kartki pozostanie pusta.
Oryginał
Kopia
A
ghi
def
ghi
ghi
abc
abc
def
abc
def
Oryginał
Dostępne są następujące opcje oprawy.
B
Kopia
A Oryginał z lewej/prawej z łączeniem z lewej/prawej: Obrazy na
drugiej stronie nie są obracane.
B Oryginał z lewej/prawej z łączeniem z góry: Obrazy na drugiej
stronie są obracane o 180 stopni. Kopie dokumentów mogą mieć
oprawę na górnej krawędzi, ale przy kartkowaniu stron zapewniona
jest ich taka sama orientacja.
Dwustronny w jednostronny
Kopiuje obie strony dwustronnego dokumentu na dwie osobne kartki.
Dostępne są następujące opcje oprawy.
Oryginał
Kopia
•
Oprawianie Z lewej/Z pr.: Obrazy na drugiej stronie nie są obracane.
•
Oprawianie Na górze: Obrazy na drugiej stronie są obracane o 180
stopni.
6-19
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Dwustronny w dwustronny
Tworzy dwustronne kopie z dwustronnych oryginałów.
NOTATKA
Oryginał
Obsługiwane formaty papieru w trybie dwustronny w dwustronny to
A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio II,
216 × 340 mm, Folio, ISO B5 i 16K.
Kopia
Kopiowanie
Drukuje 1-stronne oryginały dwustronnie lub 2-stronne oryginały jednostronnie. Wybierz orientację oprawy oryginałów
i wykończonych dokumentów.
Pozycja
Wartość
Opis
1-str.>>1-str.
―
Wyłącza funkcję.
1-str.>>2-str.
―
2-str.>>1-str.
―
Kopiuj oryginał z ustawieniami domyślnymi. Aby uzyskać
informacje na temat domyślnych ustawień, patrz:
2-str.>>2-str.
―
Inne
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Dupleks
1-stronny>>1-stronny,
1-stronny>>2-stronny,
2-stronny>>1-stronny,
2-stronny>>2-stronny
Wybierz żądaną opcję dupleksu.
Oprawa w oryginale*1
Z lew./pr., góra
Wybierz orientację oprawy oryginałów.
Oprawa w finiszerze*2
Z lew./pr., góra
Wybierz orientację oprawy kopii.
Orientacja
oryginału*1, *2
Górny brzeg na górze
Górny brzeg po lewej
Auto*3
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby
umożliwić skanowanie w poprawnym kierunku.
*1 Wyświetlane, gdy dla ustawienia „Dupleks” wybrano [2-stronny>>1-stronny] lub [2-stronny>>2-stronny].
*2 Wyświetlane, gdy dla ustawienia „Dupleks” wybrano [1-stronny>>2-stronny] lub [2-stronny>>2-stronny].
*3 Ta opcja nie jest wyświetlana, jeżeli zainstalowano opcjonalny zestaw OCR Scan Activation Kit, ale nie zainstalowano
rozszerzenia pamięci.
W przypadku umieszczania oryginałów na szybie umieszczaj kolejno oryginały, naciskając po każdej zmianie klawisz
[Start].
Po zeskanowaniu wszystkich oryginałów wybierz [Zakończ skan.], aby rozpocząć kopiowanie.
Drukowanie
Drukowanie odebranych faksów po obu stronach papieru.
Pozycja
1-stronny
Opis
Służy do wyłączania funkcji.
2-stronny
Drukuje 2-stronne dokumenty, tak aby arkusze były odpowiednio wyrównane do oprawy
z lewej lub prawej.
2-stronny
Drukuje 2-stronne dokumenty, tak aby arkusze były odpowiednio wyrównane do oprawy
na górze.
6-20
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Skanowanie ciągłe
Copy
Send
Skanuj do
skrzynki
Scan to
USB
Skanuje dużą liczbę oryginałów w oddzielnych partiach, aby zakończyć jako jedno zadanie.
Oryginały będą skanowane w trybie ciągłym do momentu wybrania przycisku [Zakończ skanowanie].
(Wartość: [Wył.] / [Wł.])
1
1~10
11
21
11~20
21~30
1
1~30
Tryb cichy
Copy
Print from
Box
Print from
USB
Send
Skanuj do
skrzynki
Scan to
USB
Zmniejsza prędkość drukowania i skanowania w celu zredukowania głośności pracy urządzenia.
Tryb ten należy włączyć, gdy odgłosy pracy urządzenia przeszkadzają pracownikom.
Istnieje możliwość ustawienia trybu cichego dla każdej funkcji, na przykład kopiowania i wysyłania.
(Wartość: [Wył.] / [Wł.])
NOTATKA
• W trybie cichym prędkość przetwarzania będzie niższa niż normalna.
• Tej funkcji nie można używać, gdy dla opcji „Ustaw dla każdego zadania” wybrano ustawienie [Zabroń].
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
6-21
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Pomijanie pustych stron
Copy
Send
Skanuj do
skrzynki
Scan to
USB
Jeśli w skanowanym dokumencie występują puste strony, dzięki tej funkcji zostają one ominięte i drukowane są tylko
strony zadrukowane.
Za puste strony mogą być też uznawane strony z linijkami i niewielką liczbą znaków.
Urządzenie rozpoznaje puste strony, pomijając zbędny wydruk bez konieczności sprawdzania dokumentu pod kątem
występowania pustych stron.
Pozycja
Wył.
Wł.
Opis
Wszystko, w tym puste strony, jest skanowane.
Puste strony + liniatury
Za puste strony uznawane są puste strony oraz strony z linijkami.
Tylko puste strony
Za puste strony uznawane są tylko puste strony.
Puste strony + jakiś tekst
Za puste strony uznawane są puste strony oraz strony z niewielką liczbą znaków.
NOTATKA
Oryginały dziurkowane lub drukowane na kolorowym materiale mogą nie zostać rozpoznane jako puste.
6-22
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Dupleks (Oryginał 2-stronny)
Send
Skanuj do
skrzynki
Scan to
USB
Wybierz typ i kierunek oprawiania w odniesieniu do oryginału.
Pozycja
Wartość
Opis
1-stronny
―
Wyłącza funkcję.
2-stronny
―
Ustawienie odpowiednie przy używaniu oryginałów
dwustronnych, które zostaną oprawione po lewej lub
po prawej stronie.
Dupleks
1-stronne
2-stronne (oprawa po lewej/po prawej)
2-stronne (oprawa na górze)
Wybierz orientację oprawy oryginałów.
Orientacja
oryginału*1
Górny brzeg na górze
Górny brzeg po lewej
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby
umożliwić skanowanie w poprawnym kierunku.
Inne
Auto*2
*1 Wyświetlane, gdy dla opcji „Dupleks” ustawiono [2-stronne (oprawa po lewej/po prawej)] lub [2 stronne (oprawa na górze)].
*2 Ta opcja nie jest wyświetlana, jeżeli zainstalowano opcjonalny zestaw OCR Scan Activation Kit, ale nie zainstalowano
rozszerzenia pamięci.
Przykładowy obraz
Wartość
2-stronne
Rysunek
oprawa po lewej/
po prawej
oprawa na górze
6-23
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Rozmiar wysyłania
Send
Wybierz rozmiar wysyłanego obrazu.
Wybierz pozycję [W rozmiarze oryginału], [Metryczne], [Cal] lub [Inne], aby określić rozmiar oryginału.
Pozycja
Wartość
Opis
W rozmiarze oryginału
―
Automatycznie wysyła w rozmiarze oryginału.
Metryczne
A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Wybierz ze standardowych rozmiarów
metrycznych.
Cal
Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Wybierz ze standardowych rozmiarów podanych
w calach.
Inne
16K, ISO B5, Koperta #10, Koperta #9,
Koperta #6, Koperta Monarch, Koperta DL,
Koperta C5, Hagaki (karton), Oufukuhagaki
(Zwrotna karta pocztowa), Youkei 4, Youkei 2
Wybierz spośród standardowych
i niestandardowych rozmiarów.
Związek między rozmiarem oryginału, rozmiarem wysyłania i powiększeniem
Rozmiar oryginału (strona 6-11), rozmiar wysyłania i Powiększenie (strona 6-18) są związane ze sobą. Więcej informacji
można znaleźć w tabeli poniżej:
Rozm. oryginału i rozm. wysyłania są
takie same
różne
Rozmiar oryginału (strona 6-11)
Określ w razie potrzeby
Określ w razie potrzeby
Rozmiar wysyłania
Wybierz [W rozmiarze oryginału].
Wybierz żądany rozmiar.
Powiększenie (strona 6-18)
Wybierz [100%] (lub [Auto]).
Wybierz [Auto].
NOTATKA
Jeśli określony rozmiar wysyłania różni się od rozmiaru oryginału, ale wybrana wartość powiększenia wynosi [100%],
można przesłać obraz w rzeczywistym rozmiarze (bez powiększenia).
6-24
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Format pliku
Send
Wyślij ze
skrzynki
Scan to
USB
Określ format pliku obrazu. Można również dostosować poziom jakości obrazu.
Dostępne są następujące formaty pliku: [PDF], [TIFF], [JPEG], [XPS], [OpenXPS] i [PDF wys. wys. komp.].
Jeżeli zainstalowano opcjonalny zestaw OCR Scan Activation Kit, można też wybrać pozycję [Word], [Excel] lub [PowerPoint].
Jeżeli do skanowania wybrano tryb koloru Skala szarości lub Pełny kolor, ustaw jakość obrazu.
Po wybraniu formatu pliku [PDF] lub [PDF wys. wys. komp.] można określić ustawienia szyfrowania lub PDF/A.
Pozycja
Wartość
Opis
PDF
―
Ustaw wybrany format pliku.
High Comp. PDF
―
TIFF
―
Jakość obrazu i ustawienia PDF/A przyjmą wartości
domyślne. Aby uzyskać informacje na temat
domyślnych ustawień, patrz:
JPEG
―
XPS
―
OpenXPS
―
Word*1
―
Excel*1
―
PowerPoint*1
―
Inne
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Format pliku
PDF, Wys. kompr. PDF, TIFF, JPEG,
XPS, OpenXPS, Word*1, Excel*1,
PowerPoint*1
Wybierz format pliku obrazu.
Jakość obrazu*2
Priorytet stopnia kompr., Standardowy,
Priorytet jakości
Służy do określania poziomu jakości plików PDF
o wysokim stopniu kompresji.
Jakość
oryginału*3
1 Niska (Wys. kompr.) do 5 Wysoka
(Niska kompr.)
Ustaw jakość obrazu.
PDF/A*4
Wył., PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a,
PDF/A-2b, PDF/A-2u
Służy do określania typu formatu PDF/A-1.
Szyfrowanie*4
―
Można użyć funkcji szyfrowania plików PDF.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Rozpoznawanie tekstu
*4, *5
OCR*1,
Wył., Wł.
Ustaw domyślny aparat rozpoznawania tekstu OCR.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Format danych wyjściowych
OCR*5
Tekst + Grafika,
Tekst + Grafika ze skanowanym obrazem,
Wybierz format wyjściowy plików programu Word,
Excel i PowerPoint.
Skanowany obraz z tekstem
wyszukiwalnym
*1
*2
*3
*4
*5
Opcja wyświetlana tylko, gdy zainstalowano opcjonalny zestaw do skanowania.
Wyświetlane, gdy wybrano ustawienie [Obraz High Comp. PDF] dla opcji „Format pliku”.
Wyświetlane, gdy dla opcji „Format pliku” wybrano format inny niż [PDF wys. komp.].
Wyświetlane, gdy dla opcji „Format pliku” wybrano [PDF] lub [PDF wys. komp.].
Funkcja jest wyświetlana, jeżeli dla opcji „Format pliku” wybrano ustawienie [Word], [Excel] lub [PowerPoint].
NOTATKA
Jeżeli włączono szyfrowanie, nie można określić ustawień PDF/A.
6-25
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Porządkowanie plików
Send
Wyślij ze
skrzynki
Scan to
USB
Możliwe jest utworzenie kilku plików, dzieląc zeskanowane dane oryginałów strona po stronie, a następnie ich wysłanie.
(Wartość: [Wył.]/[Każda str.])
Aby ustawić rozdzielanie plików, wybierz pozycję [Każda strona].
NOTATKA
Do nazwy pliku dodawany jest trzycyfrowy numer seryjny, taki jak „abc_001.pdf, abc_002.pdf...”.
Rozdzielczość skanowania, Rozdzielczość
Send
Wyślij ze
skrzynki
Skanuj do
skrzynki
Scan to
USB
Wybierz stopień rozdzielczości skanowania.
(Wartość: [Użyj ustaw. pliku]*1 / [600 × 600 dpi] / [400 × 400 dpi Ultra] / [300 × 300 dpi] / [200 × 400 dpi Super] /
[200 × 200 dpi wysoka] / [200 × 100 dpi normalna])
*1 Wyświetlane w przypadku wysyłania ze skrzynki niestandardowej.
NOTATKA
Im większa liczba, tym wyższa rozdzielczość obrazu. Większa rozdzielczość oznacza również zwiększenie rozmiarów
plików i wydłużenie czasu wysyłania.
Temat/treść wiadomości e-mail
Send
Wyślij ze
skrzynki
Dodaje temat i treść wiadomości do wysyłanego dokumentu.
Wybierz [Temat] / [Treść], aby wprowadzić temat i treść wiadomości e-mail.
NOTATKA
Temat może mieć do 60 znaków, a treść — do 500 znaków.
6-26
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Usuń po wydrukowaniu
Print from
Box
Automatycznie usuwa dokument ze skrzynki po ukończeniu drukowania.
(Wartość: [Wył.] / [Wł.])
6-27
7
Rozwiązywanie
problemów
W niniejszym rozdziale opisano następujące tematy:
Regularna konserwacja ..................................................................................................................................... 7-2
Czyszczenie ............................................................................................................................................. 7-2
Wymiana pojemnika z tonerem ................................................................................................................ 7-6
Wymiana pojemnika na zużyty toner ..................................................................................................... 7-10
Uzupełnianie zszywek ........................................................................................................................... 7-12
Rozwiązywanie problemów .............................................................................................................................. 7-14
Usuwanie awarii ..................................................................................................................................... 7-14
Reagowanie na komunikaty o błędach .................................................................................................. 7-20
Dopasowanie/konserwacja .................................................................................................................... 7-31
Usuwanie zacięć papieru ....................................................................................................................... 7-32
Usuwanie zacięcia zszywek .................................................................................................................. 7-41
7-1
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Regularna konserwacja
Czyszczenie
Regularnie czyść urządzenie, aby zapewnić optymalną jakość drukowanych kopii.
PRZESTROGA
Dla zachowania bezpieczeństwa należy zawsze przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia odłączać kabel
zasilający.
Szklana płyta
Przetrzyj wewnętrzną część procesora dokumentów oraz szklaną płytę za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej
alkoholem lub łagodnym detergentem.
WAŻNE
Nie wolno używać rozcieńczalników ani rozpuszczalników organicznych.
7-2
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Wąska szyba skanera
Podczas używania procesora dokumentów należy czyścić wąską szybę skanera oraz obszar odczytywania za pomocą
suchej ściereczki.
WAŻNE
Nie używaj do czyszczenia wody, mydła ani rozpuszczalników.
NOTATKA
Zabrudzenia na wąskiej szybie skanera oraz w obszarze odczytywania powodują pojawienie się czarnych smug,
które będą widoczne na wydruku.
7-3
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Wałek rejestrujący
1
2
3
Wałek
przenoszący
(czarny)
WAŻNE
Uważaj, aby podczas czyszczenia nie dotknąć czarnego wałka przenoszącego ani
brązowego pasa przenoszącego, ponieważ może to wpłynąć niekorzystnie na jakość
druku.
7-4
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
4
Otwory wentylacyjne
Do starcia kurzu i brudu z otworów wentylacyjnych użyj bezpyłowej szmatki.
7-5
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Wymiana pojemnika z tonerem
Gdy toner się kończy, komunikat „Kończy się toner. (Wymień po opróżnieniu).” zostaje wyświetlony na panelu
dotykowym. Przygotuj nowy pojemnik z tonerem na wymianę.
Gdy na panelu dotykowym zostanie wyświetlony komunikat „Pojemnik z tonerem jest pusty.”, wymień pojemnik
z tonerem.
Częstotliwość wymiany pojemnika z tonerem
Czas eksploatacji pojemnika z tonerem zależy od ilości toneru wymaganego do wykonania zadań drukowania. Zgodnie
z normą ISO/IEC 19752 i przy wyłączonej opcji EcoPrint pojemnik z tonerem wystarcza na (papier w formacie Letter/A4):
Żywotność pojemnika z tonerem (liczba wydrukowanych stron)*1
25000 stron lub 40000 stron
*1 Liczba wydruków zależy od pojemności zainstalowanego pojemnika z tonerem.
NOTATKA
• Średnia liczba stron, które można wydrukować na każdym pojemniku z tonerem dostarczonym z urządzeniem, jest
następująca.
P-6038i MFP/P-6038if MFP: 11000 stron.
• Aby uzyskać wysoką jakość druku, zaleca się używanie oryginalnych pojemników z tonerem, które są poddawane
licznym kontrolom jakości.
• Układ pamięci w pojemniku z tonerem gromadzi informacje pozwalające na lepszą obsługę klienta, prowadzenie
recyklingu zużytych pojemników oraz planowanie i rozwój nowych produktów. Nie są w nim zapisywane żadne
informacje, które mogłyby pozwolić na identyfikację poszczególnych osób. Wszystkie informacje wykorzystywane
do powyższych celów są całkowicie anonimowe.
PRZESTROGA
Nie należy próbować spalać części, w których jest toner. Powstające wówczas iskry mogą spowodować
oparzenia.
7-6
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Wymiana pojemnika z tonerem
1
2
3
NOTATKA
Wyjmując pojemnik z tonerem z urządzenia, unieś najpierw jego prawą stronę.
7-7
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
4
5
WAŻNE
Nie należy dotykać miejsc pokazanych poniżej.
6
7-8
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
7
8
9
NOTATKA
• Jeśli przednia pokrywa nie zamyka się, sprawdź, czy nowy zbiornik tonera został poprawnie zamontowany (patrz
punkt 7).
• Pusty pojemnik z tonerem należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub przedstawicielowi serwisu. Zebrane
pojemniki z toneru zostaną przetworzone lub zutylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.
7-9
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Wymiana pojemnika na zużyty toner
Gdy pojawi się komunikat o zapełnieniu pojemnika na zużyty toner, wymień go natychmiast.
PRZESTROGA
Nie należy próbować spalać części, w których jest toner. Powstające wówczas iskry mogą spowodować
oparzenia.
1
2
3
7-10
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
4
5
NOTATKA
Pusty pojemnik na zużyty toner należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub pracownikowi serwisu. Zebrane
pojemniki na zużyty toner zostaną przetworzone lub zutylizowane zgodnie z właściwymi przepisami.
7-11
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Uzupełnianie zszywek
Dołóż zszywki do opcjonalnego zszywacza ręcznego.
NOTATKA
Gdy w jednostce zszywacza zabraknie zszywek, skontaktuj się ze sprzedawcą lub z pracownikiem serwisu.
Model bez finiszera
1
2
7-12
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Model z finiszerem
1
2
1
2
1
3
4
7-13
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie awarii
Poniższa tabela podaje ogólne wskazówki, jak rozwiązywać problemy.
Jeżeli wystąpił problem z urządzeniem, sprawdź punkty kontrolne i wykonaj procedury opisane na kolejnych stronach.
Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
NOTATKA
Podczas rozmowy z pracownikiem serwisu konieczne będzie podanie numeru seryjnego.
Aby sprawdzić numer seryjny, patrz:
Ekran informacji o urządzeniu (strona 2-22)
Sprawdzanie numeru seryjnego urządzenia (strona i)
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Aplikacja nie uruchamia się.
Czy czas automatycznego resetowania
panelu nie jest zbyt krótki?
Ustaw czas automatycznego
resetowania panelu na przynajmniej 30
sekund.
―
Ekran nie odpowiada po
włączeniu głównego
wyłącznika zasilania.
Sprawdź przewód zasilania.
Podłącz oba końce przewodu zasilania
prawidłowo.
strona 2-14
Naciśnięcie klawisza [Start]
nie powoduje wykonania
kopii.
Czy na ekranie wyświetlany jest
komunikat?
Określ prawidłową reakcję na komunikat
i wykonaj odpowiednie działania.
strona 7-20
Czy urządzenie nie jest w stanie
uśpienia?
Naciśnij dowolny klawisz na panelu
operacyjnym w celu wyłączenia stanu
uśpienia.
strona 2-32
Czy oryginały zostały prawidłowo
załadowane?
Kładąc oryginały na płycie, umieść je
zadrukowaną stroną do dołu i ustaw je
zgodnie z płytami wskaźnika rozmiaru
oryginału.
strona 5-2
Umieszczając oryginały w module
przetwarzania dokumentów, układaj je
stroną zadrukowaną do góry.
strona 5-3
―
Sprawdź ustawienia oprogramowania.
―
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
strona 3-2
Czy gęstość została zmieniona?
Wybierz odpowiedni poziom gęstości.
Wysuwane są puste
arkusze.
Wydruki są całkowicie jasne.
Strona
strona 6-16
―
Czy toner jest równomiernie
rozprowadzony w pojemniku tonera?
Potrząśnij pojemnikiem z tonerem
kilkukrotnie na boki.
strona 7-6
Czy tryb EcoPrint jest włączony?
Wyłącz tryb [EcoPrint].
―
―
Uruchom polecenie [Odświeżanie
bębna 1].
strona 7-31
―
Upewnij się, czy został ustawiony rodzaj
papieru odpowiadający włożonemu
papierowi.
―
7-14
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Wydruki są zbyt ciemne,
mimo że tło zeskanowanych
oryginałów jest białe.
Czy gęstość została zmieniona?
Kopie cechują się
morowatym wzorem (punkty
są wydrukowane w grupach,
tworząc wzór a nie jednolitą
całość).
Czy oryginał to wydrukowane zdjęcie?
Ustaw obraz oryginału na [Foto].
strona 6-16
Tekst nie jest drukowany
wyraźnie.
Czy wybrano odpowiednią jakość
obrazu dla oryginału?
Wybierz odpowiednią jakość obrazu.
strona 6-16
Na białym tle widoczne są
czarne lub kolorowe kropki,
mimo że zeskanowany
został oryginał z białym tłem.
Czy uchwyt oryginałów lub szklana płyta
są brudne?
Oczyść uchwyt oryginałów lub szklaną
płytę.
strona 7-2
Wydruki są niewyraźne.
Czy urządzenie jest używane
w wilgotnym środowisku albo
środowisku z gwałtownymi zmianami
wilgotności lub temperatury?
Przenieś urządzenie do miejsca
o odpowiedniej wilgotności.
―
―
Uruchom polecenie [Odświeżanie
bębna 1].
strona 7-31
Czy oryginały są załadowane
prawidłowo?
Umieszczając oryginały na płycie,
dostosuj ich położenie do wskaźników
rozmiaru oryginału.
strona 5-2
Podczas umieszczania oryginałów
w opcjonalnym procesorze dokumentów
wyrównaj wskaźniki szerokość oryginału
przed ułożeniem oryginałów.
strona 5-3
Sprawdź ułożenie prowadnic szerokości
papieru.
strona 3-4
Wydruki są przekrzywione.
Wybierz odpowiedni poziom gęstości.
Strona
strona 6-16
―
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
7-15
strona 3-8
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Urządzenie jest na
wysokości 1000 m lub
wyższej, a na obrazie są
widoczne nieregularne
poziome linie.
―
Naciśnij klawisz [System Menu/
Counter] > [Dopasowanie/
konserwacja] > [Ust. serwisowe] >
[Regulacja wysokości], aby zwiększyć
aktualne ustawienie uniesienia o jeden
poziom.
―
Urządzenie jest na
wysokości 1000 m lub
wyższej, a na obrazie są
widoczne kropki.
―
Naciśnij klawisz [System Menu/
Counter] > [Dopasowanie/
konserwacja] > [Ust. serwisowe] >
[Regulacja wysokości], aby zwiększyć
aktualne ustawienie uniesienia o jeden
poziom.
―
Papier często się zacina.
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
Załaduj papier prawidłowo.
strona 3-2
Czy załadowany jest odpowiedni rodzaj
papieru? Czy jest on w dobrym stanie?
Wyjmij, odwróć i załaduj papier
ponownie.
strona 3-4
Czy papier nie jest wygięty, zagięty lub
pomarszczony?
Wymień papier.
strona 3-4
Czy w urządzeniu nie znajdują się luźne
skrawki lub zacięty papier?
Wyjmij zacięty papier.
strona 7-32
Co najmniej 2 arkusze
nakładają się na siebie
(pobieranie wielu arkuszy
jednocześnie).
―
Załaduj papier prawidłowo.
strona 3-2
Wydruki są pomarszczone.
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
Załaduj papier prawidłowo.
strona 3-2
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
strona 3-2
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
strona 3-2
Wydruki są pozwijane.
7-16
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Nie można drukować.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy urządzenie jest podłączone do
zasilania?
Podłącz przewód zasilania do gniazda
sieciowego.
―
Czy urządzenie jest zasilane?
Włącz wyłącznik zasilania.
strona 2-15
Czy kabel USB i kabel sieciowy są
podłączone?
Podłącz odpowiedni kabel USB i kabel
sieciowy.
strona 2-13
Czy zadanie drukowania jest
wstrzymane?
Wznów drukowanie.
―
Czy host USB nie jest zablokowany?
W ustawieniach hosta USB wybierz
pozycję [Odblokuj].
―
―
Sprawdź, czy dysk USB jest prawidłowo
podłączony do urządzenia.
―
Na wydrukach widoczne są
pionowe linie.
Czy wąska szyba skanera jest czysta?
Wyczyść wąską szybę skanera.
strona 7-3
Na górnym brzegu lub z tyłu
papieru widać zabrudzenia.
Czy wnętrze urządzenia jest
zabrudzone?
Oczyść wnętrze urządzenia.
strona 7-4
Część obrazu jest okresowo
słabo widoczna lub na
wydruku widać białe linie.
―
Uruchom polecenie [Odświeżanie
bębna 1].
strona 7-31
Wydruk z tylnej strony
przebija na przednią stronę.
―
Ustaw opcję [Zapobieganie przesiąk.]
na [Wł.].
―
Komunikat [Pobrano wiele
oryginałów jednocześnie.]
jest wyświetlany często, ale
wiele oryginałów nie jest
podawanych.
Czy czujnik jest zabrudzony pyłem
z papieru itd.?
Otwórz pokrywę procesora dokumentów
i oczyść suchą szmatką dwa czujniki
pokazane na poniższym rysunku.
―
Nie można drukować
dokumentów zapisanych na
dysku USB.
Dysk USB nie został
rozpoznany.
7-17
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Na liniaturach pojawiają się
linie.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
strona 3-2
―
Wybierz klawisz [System Menu/
Counter] > [Dopasowanie/
konserwacja] > [Ust. serwisowe] >
[Regulacja transferu] i ustaw na
[Priorytet tekstu].
―
Część obrazu odpadła
(słaba przyczepność
toneru).
―
Wybierz klawisz [System Menu/
Counter] > [Dopasowanie/
konserwacja] > [Ust. serwisowe] >
[Regulacja modułu utrwalania] i ustaw
na [2].
―
Wysyłka przez SMB nie jest
możliwa.
Czy kabel sieciowy jest podłączony?
Podłącz poprawnie odpowiedni kabel
drukarki.
strona 2-13
Czy ustawienia sieciowe urządzenia są
poprawne?
Wprowadź poprawne ustawienia
protokołu TCP/IP.
―
Czy ustawienia udostępniania folderów
zostały poprawnie prowadzone?
Sprawdź we właściwościach folderu
ustawienia udostępniania oraz
uprawnienia dostępu.
strona 3-17
Czy dla opcji Protokół SMB wybrano
ustawienie [Wł.]?
Dla opcji Protokół SMB ustaw wartość
[Wł.].
―
Czy parametr [Nazwa hosta] został
prawidłowo wprowadzony? *1
Sprawdź nazwę komputera, do którego
są wysyłane dane.
strona 5-23
Czy parametr [Ścieżka] został
prawidłowo wprowadzony?
Sprawdź nazwę udziału folderu
udostępnionego.
strona 5-23
Czy parametr [Nazwa logowania
użytkownika] został prawidłowo
wprowadzony? *1 *2
Sprawdź nazwę domeny i nazwę
logowania.
strona 5-23
Czy dla parametrów [Nazwa hosta]
i [Nazwa logowania] została użyta ta
sama nazwa domeny?
Usuń nazwę domeny i ukośnik odwrotny
(„/”) z parametru [Nazwa logowania].
strona 5-23
Czy parametr [Hasło logowania] został
prawidłowo wprowadzony?
Wprowadź hasło logowania.
strona 5-23
Czy wyjątki zapory systemu Windows
zostały poprawnie skonfigurowane?
Prawidłowo skonfiguruj wyjątki zapory
systemu Windows.
strona 3-21
Czy godzina ustawiona w urządzeniu,
na serwerze domeny i komputerze
docelowym jest taka sama?
Ustaw taką samą godzinę w urządzeniu,
na serwerze domeny i komputerze
docelowym.
―
Czy na ekranie jest wyświetlany
komunikat Błąd wysyłania?
Patrz Reagowanie na błąd wysyłania.
strona 7-28
7-18
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Nie można wysłać pocztą
elektroniczną.
Czy na urządzeniu ustawiono limit
rozmiaru e-mail w ustawieniach serwera
SMTP?
Sprawdź wartość limitu w polu „E-mail
Size Limit" w ustawieniu [E-mail]
w narzędziu Embedded Web Server RX
i zmień ją w razie potrzeby.
―
Z okolicy otworu
wyjściowego papieru
drukarki wydobywa się para.
Sprawdź, czy temperatura w
pomieszczeniu nie jest za niska lub czy
nie użyto wilgotnego papieru.
W niektórych środowiskach i przy
pewnych stanach papieru ciepło
generowane podczas drukowania
uwalnia wilgoć z papieru.
Wydobywająca się para może wyglądać
jak dym. Nie jest to oznaka
jakiegokolwiek problemu. Można
kontynuować drukowanie. Jeżeli
występowanie pary jest niepokojące,
zwiększ temperaturę w pomieszczeniu
lub wymień papier w drukarce na
bardziej suchy.
―
*1 Jako nazwę hosta można także wpisać pełną nazwę komputera (np. pc001.abcdnet.com).
*2 Nazwy logowania można także wprowadzić w następujących formatach:
Nazwa_domeny/nazwa_użytkownika (na przykład abcdnet/james.smith)
Nazwa_użytkownika@nazwa_domeny (na przykład jan.kowalski@abcdnet)
7-19
Strona
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Reagowanie na komunikaty o błędach
Jeśli na panelu dotykowym wyświetlany jest jeden z poniższych komunikatów, postępuj zgodnie z odpowiednią
procedurą.
NOTATKA
Podczas rozmowy z pracownikiem serwisu konieczne będzie podanie numeru seryjnego. Aby sprawdzić numer
seryjny, patrz:
Ekran informacji o urządzeniu (strona 2-22)
Sprawdzanie numeru seryjnego urządzenia (strona i)
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
B
Błąd aktywacji.
―
Wyłącz i włącz główny wyłącznik
zasilania. Jeżeli błąd będzie nadal
występować, skontaktuj się
z administratorem.
strona 2-15
Błąd dysku RAM.
―
Wystąpił błąd w dysku RAM. Anulowano
zadanie. Wybierz [Koniec].
—
Możliwe kody błędów i ich opisy są
następujące.
04: Brak miejsca na dysku RAM. Jeśli
zainstalowano opcjonalny dysk RAM,
zwiększ rozmiar dysku RAM, zmieniając
Ust. dysku RAM w menu systemowym.
NOTATKA
Zakres pojemności dysku RAM można
zwiększyć, wybierając [Prioryt. drukar.]
w obszarze Pamięć opcjon.
Błąd dysku USB.
Czy dysk USB jest zabezpieczony przed
zapisem?
Wystąpił błąd dysku USB. Zadanie
zostało zatrzymane. Wybierz [Koniec].
―
Możliwe kody błędów i ich opisy są
następujące.
01: Podłącz dysk USB, na którym
można zapisywać dane.
―
Wystąpił błąd dysku USB. Zadanie
zostało zatrzymane. Wybierz [Koniec].
Możliwe kody błędów i ich opisy są
następujące.
01: Przekroczono ilość danych, które
można zapisać za jednym razem.
Wyłącz i włącz wyłącznik zasilania. Jeże
błąd nadal występuje, oznacza to, że
dysk USB jest niezgodny z
urządzeniem. Należy używać tylko
dysku USB sformatowanego przez
urządzenie. Jeżeli nie można
sformatować dysku USB, oznacza to, że
jest uszkodzony. Podłącz zgodny dysk
USB.
7-20
―
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Błąd karty pamięci.
―
Wystąpił błąd na karcie pamięci.
Anulowano zadanie. Wybierz [Koniec].
04: Niewystarczająca ilość miejsca na
karcie pamięci, aby ukończyć tę
operację. Przenieś lub usuń
niepotrzebne dane.
—
Błąd KPDL.*1
―
Wystąpił błąd PostScript. Zadanie
zostanie anulowane. Wybierz [Koniec].
―
Błąd pamięci SSD.
—
Wystąpił błąd dysku SSD. Anulowano
zadanie. Wybierz [Koniec].
—
Możliwe kody błędów i ich opisy są
następujące.
01: Przekroczono ilość danych, które
można zapisać za jednym razem.
Wyłącz i włącz wyłącznik zasilania.
Jeżeli błąd występuje nadal, podziel plik
na mniejsze pliki. Jeżeli błąd występuje
po podzieleniu pliku, oznacza to, że
mogło dojść do uszkodzenia pliku. Usuń
plik.
04: Niewystarczająca ilość miejsca na
dysku SSD, aby ukończyć tę operację.
Przenieś lub usuń niepotrzebne dane.
Błąd systemowy
—
Wystąpił błąd systemowy. Postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
—
Błąd urządzenia.
―
Wystąpił błąd wewnętrzny. Zapisz kod
błędu wyświetlany na ekranie
i skontaktuj się z przedstawicielem
serwisu.
―
Błąd wysyłania.*1
—
Wystąpił błąd podczas transmisji.
Zadanie zostanie anulowane. Wybierz
[Koniec].
strona 7-28
Aby uzyskać informacje na temat kodów
błędów i działań korygujących, patrz
Reagowanie na błąd wysyłania.
D
Dodaj następujący papier
do kasety #.
Dysk USB jest pełny.*1
Czy wybrany rozmiar papieru jest
zgodny z rozmiarem papieru
załadowanego do określonego źródła
papieru?
Wybierz pozycję [Kontynuuj], aby
kontynuować drukowanie.
Czy we wskazanej kasecie znajduje się
papier?
Włóż papier.
―
Wybierz pozycję [Anuluj], aby anulować
zadanie.
strona 3-2
Aby wybrać inne źródło papieru, wybierz
[Wybór papieru]. Aby kontynuować
pracę przy użyciu papieru w wybranym
źródle papieru, naciśnij [Kontynuuj].
Zadanie jest anulowane. Wybierz
[Koniec].
Brak wystarczającej ilości wolnego
miejsca na dysku USB. Usuń
niepotrzebne pliki.
7-21
—
―
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Hasło nie spełnia
wymogów zasad haseł.
Punkty kontrolne
Naprawa
Czy hasło wygasło?
Zmień hasło logowania.
Strona
—
Anulowano zadanie. Wybierz pozycję
[Koniec].
Czy zmieniono wymogi określone
w zasadach haseł (takie jak długość
hasła lub wymagane znaki)?
Sprawdź wymogi określone w zasadach
haseł i zmień hasło logowania.
—
Anulowano zadanie. Wybierz pozycję
[Koniec].
K
Kaseta nie jest
zainstalowana.
―
Nie można podawać papieru. Ustaw
kasetę wskazaną na ekranie.
―
Kończy się toner. (Wymień
po opróżnieniu.)
—
Za chwilę konieczna będzie wymiana
pojemnika z tonerem. Uzyskaj nowy
pojemnik z tonerem.
―
Czy przekroczono dopuszczalną liczbę
skanowań?
Dostępna jest tylko jedna kopia
zeskanowanych stron. Wybierz
[Kontynuuj], aby wydrukować, wysłać
lub zapisać zeskanowane strony.
Wybierz pozycję [Anuluj], aby anulować
drukowanie, wysyłanie lub zapisywanie.
—
—
Dopasuj czas w ustawieniach
urządzenia do ustawień czasu serwera.
strona 2-29
—
Sprawdź nazwę domeny.
—
—
Sprawdź nazwę hosta.
—
—
Sprawdź status połączenia z serwerem.
—
Nie można realizować
wydr.2-stronnych na
nast.papierze.*1
Czy wybrany rozmiar/rodzaj papieru
pozwala na drukowanie dwustronne?
Aby wybrać dostępny papier, wybierz
pozycję [Wybór papieru]. Wybierz
[Kontynuuj], aby drukować bez
drukowania dwustronnego.
strona 6-19
Nie można użyć tej
skrzynki.
—
Nie można użyć określonej skrzynki.
Zadanie jest anulowane. Naciśnij
[Koniec].
—
M
Maksymalna ilość
skanowanych stron.
N
Nie można połączyć się
z serwerem
uwierzytelniania.*1
Anulowano zadanie.
7-22
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Nie można wydrukować
określonej liczby kopii.*1
Punkty kontrolne
Naprawa
—
Dostępna jest tylko jedna kopia.
Wybierz pozycję [Kontynuuj], aby
kontynuować drukowanie. Wybierz
pozycję [Anuluj], aby anulować
zadanie.
Strona
—
Urządzenie może powielać te same
oryginały, jeśli jego ustawienia zostaną
skonfigurowane jak opisano poniżej:
•
Usuń zaznaczenie opcji [Dysk RAM]
na karcie [Ustawienia urządzenia]
we właściwościach drukarki.
NOTATKA
Jeżeli wcześniej usunięto zaznaczenie
opcji [Dysk RAM], po zakończeniu
drukowania należy zaznaczyć opcję
[Dysk RAM] ponownie. W przeciwnym
razie prędkość drukowania może zostać
zmniejszona.
Nie można wykonać
drukowania zdalnego.
—
Drukowanie zdalne jest zabronione.
Nie można wykonać tego
zadania.*1
―
Zadanie zostało anulowane z powodu
ograniczeń narzuconych przez funkcję
autoryzacji użytkownika lub rozliczania
zadań. Wybierz [Koniec].
―
Nie można zapisać danych
przech. zadań.
—
Zadanie zostanie anulowane. Wybierz
[Koniec].
—
—
Anulowano zadanie. Wybierz [Koniec].
Niewystarczająca ilość wolnego miejsca
w oknie zadań. Spróbuj ponownie
wykonać zadanie po wydrukowaniu lub
usunięciu danych z okna zadań.
Nie udało się określić
rozliczania zadań.*1
—
Określenie rozliczania zadań podczas
zewnętrznego przetwarzania zadań nie
powiodło się. Zadanie zostanie
anulowane. Wybierz [Koniec].
—
Nie znaleziono skrzynki.
―
Nie znaleziono wybranej skrzynki.
Anulowano zadanie. Wybierz [Koniec].
—
Nieoryginalny toner.
Czy zainstalowano pojemnik z tonerem
zgodny z marką urządzenia?
Firma nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia spowodowane przez
korzystanie z materiałów
eksploatacyjnych innych producentów.
—
Niepr. nazwa logowania
lub hasło użytk.*1
—
Podczas zewnętrznego przetwarzania
zadania podano nieprawidłową nazwę
logowania lub hasło. Zadanie zostanie
anulowane. Wybierz [Koniec].
—
Nieprawidłowe hasło
skrzynki.
—
Podczas zewnętrznego przetwarzania
zadania podano nieprawidłowe hasło
skrzynki. Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [Koniec].
—
Nieprawidłowy
identyfikator konta.*1
—
Podczas zewnętrznego przetwarzania
zadania podano nieprawidłowy
identyfikator konta. Zadanie zostanie
anulowane. Wybierz [Koniec].
—
7-23
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
O
Ostrzeżenie o małej ilości
pamięci.
—
Nie można uruchomić zadania. Spróbuj
ponownie później.
—
—
Nie można wykonać przetwarzania
z powodu braku wolnej pamięci.
Zadanie zostanie anulowane. Wybierz
[Koniec].
Urządzenie może powielać te same
oryginały, jeśli jego ustawienia zostaną
skonfigurowane jak opisano poniżej:
• Zmniejsz [Jakość obrazu]
w ustawieniach [Format pliku].
—
—
Nie można kontynuować zadania,
ponieważ zabrakło wolnej pamięci.
Wybierz pozycję [Kontynuuj], aby
wydrukować zeskanowane strony. Nie
można prawidłowo przetworzyć zadania
drukowania. Wybierz [Anuluj], aby
anulować zadanie.
Urządzenie może powielać te same
oryginały, jeśli jego ustawienia zostaną
skonfigurowane jak opisano poniżej:
• W menu systemu dla ustawienia
Ust. dysku RAM wybierz ustawienie
[Wł.], a następnie zmniejsz wielkość
dysku RAM.
• W menu systemu dla ustawienia
Pamięć opcjon. wybierz ustawienie
[Prioryt. drukar.].
—
P
Pamięć jest pełna.*1
NOTATKA
Przed zmianą ustawienia opcji Ust.
dysku RAM lub Pamięć opcjon.
skontaktuj się z administratorem.
7-24
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Pamięć skanera jest
pełna.*1
Punkty kontrolne
Naprawa
—
Nie można przeprowadzić skanowania
z powodu braku wolnej pamięci
skanera. Dostępna jest tylko jedna
kopia zeskanowanych stron. Wybierz
[Kontynuuj], aby wydrukować, wysłać
lub zapisać zeskanowane strony.
Naciśnij [Anuluj], aby anulować zadanie
drukowania.
Strona
—
Urządzenie może powielać te same
oryginały, jeśli jego ustawienia zostaną
skonfigurowane jak opisano poniżej:
•
Zmniejsz liczbę oryginałów, które
mają zostać naraz przeskanowane.
Ponadto należy zmienić ustawienia
urządzenia jak opisano poniżej:
•
W menu systemowym dla opcji
Pamięć opcjon. ustaw wartość
[Prioryt. kopiow.].
NOTATKA
Przed zmianą ustawienia opcji Pamięć
opcjon. skontaktuj się
z administratorem.
Pamięć wymienna nie jest
sformatowana.
Czy dysk USB został sformatowany
przez to urządzenie?
Wykonaj na urządzeniu funkcję
[Format].
―
Pojemnik z tonerem jest
pusty.
—
Wymień pojemnik z tonerem na
pojemnik przez nas określony.
strona 7-6
Pokrywa jest otwarta.
Czy górna pokrywa procesora
dokumentów jest otwarta?
Zamknij pokrywę procesora
dokumentów.
―
Czy wszystkie pokrywy są zamknięte?
Zamknij pokrywę wskazaną na ekranie.
Producent nie odpowiada
za uszkodzenia
spowodowane używaniem
nieoryginalnego toneru.
Czy został zainstalowany firmowy
toner?
Firma nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia spowodowane przez
korzystanie z materiałów
eksploatacyjnych innych producentów.
Aby kontynuować, wybierz pozycję
[Dalej].
―
Przekroczono limit
skrzynki.*1
Czy na panelu dotykowym wyświetlany
jest przycisk [Koniec]?
Skrzynka jest pełna i nie ma możliwości
dalszego zapisu. Zadanie zostanie
anulowane. Wybierz [Koniec]. Spróbuj
ponownie wykonać zadanie po
wydrukowaniu lub usunięciu danych
z okna zadań.
—
Przekroczono ogranicz.
rozlicz. zadań.
Czy przekroczono dopuszczalną liczbę
wydruków określoną przez funkcję
rozliczania zadań?
Liczba wydruków przekroczyła
dopuszczalną liczbę zadań określoną
przez funkcję rozliczania zadań. Nie
można więcej drukować. Zadanie
zostanie anulowane. Wybierz [Koniec].
―
Przygotowywanie do
drukowania.
―
Urządzenie jest w trakcie
dopasowywania, aby zachować jakość.
Czekaj.
—
7-25
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
S
Sprawdź pojemn. zużytego
tonera.
—
Pojemnik na zużyty toner nie jest
zainstalowany prawidłowo. Ustaw go
prawidłowo.
strona 7-10
Czy pojemnik na zużyty toner jest
pełny?
Wymień pojemnik na zużyty toner.
Sprawdź pojemnik
z tonerem.
—
Pojemnik z tonerem nie jest
zainstalowany prawidłowo. Ustaw go
prawidłowo.
strona 7-6
Szyba wymaga
wyczyszczenia.
—
Oczyść szybkę.
strona 7-3
—
Wyjmij papier z tacy wewnętrznej.
Wybierz pozycję [Kontynuuj], aby
wznowić drukowanie. Wybierz pozycję
[Anuluj], aby anulować zadanie.
—
Uruchamianie funkcji
zabezpieczeń...
—
Uruchamianie funkcji zabezpieczeń.
Proszę czekać.
—
Usuń oryginały
w procesorze
dokumentów.
Czy pozostały jakieś oryginały
w procesorze dokumentów?
Wyjmij oryginały z procesora
dokumentów.
―
W kasecie # wystąpił błąd.
―
Wyjmij wskazaną kasetę. Naciśnij [Dalej
>] i postępuj zgodnie z instrukcjami.
―
Włóż do tacy uniwersalnej
następujący papier.
Czy wybrany rozmiar papieru jest
zgodny z rozmiarem papieru
załadowanego do określonego źródła
papieru?
Wybierz pozycję [Kontynuuj], aby
kontynuować drukowanie.
—
Czy we wskazanej kasecie jest papier?
Włóż papier.
T
Taca urządzenia jest pełna.
U
W
Wybierz pozycję [Anuluj], aby anulować
zadanie.
strona 3-8
Aby wybrać inne źródło papieru, wybierz
[Wybór papieru]. Aby kontynuować
pracę przy użyciu papieru w wybranym
źródle papieru, naciśnij [Kontynuuj].
Wstrząśnij pojemnikiem
z tonerem.
—
Potrząśnij pojemnikiem z tonerem
i umieść go w urządzeniu.
strona 7-6
Wymień MK.
—
Wymiana elementów zestawu
konserwacyjnego jest konieczna co
500000 wydrukowanych stron i musi
być wykonywana przez pracownika
serwisu. Skontaktuj się z pracownikiem
serwisu.
—
Wymień wsz. oryg.
i naciśnij [Kontynuuj].
—
Wyjmij oryginały z procesora
dokumentów, ułóż je w oryginalnym
porządku i włóż z powrotem. Wybierz
pozycję [Kontynuuj], aby wznowić
drukowanie. Wybierz pozycję [Anuluj],
aby anulować zadanie.
—
7-26
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Z
Za dużo danych.
—
Ostrzeżenie. Mało wolnej pamięci
drukarki. Zadanie zostało wstrzymane.
Ponowne uruchamianie zadania.
Naciśnij [Kontynuuj].
—
Zacięcie papieru.
―
Jeżeli papier się zatnie, urządzenie
zatrzyma się, a na ekranie zostanie
wyświetlona informacja, gdzie wystąpił
ten problem. Nie wyłączając urządzenia,
wyjmij zacięty papier zgodnie
z odpowiednią procedurą.
strona 7-32
Zainstalowano nieznany
toner. PC [K]
Czy parametry regionalne
zainstalowanego toneru odpowiadają
parametrom urządzenia?
Zainstaluj określony pojemnik.
—
*1 Gdy dla ustawienia Autom. kontyn. po błędzie wybrano opcję [Wł.], przetwarzanie zostanie automatycznie wznowione po upływie
określonego czasu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji Autom. kontyn. po błędzie, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
7-27
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Reagowanie na błąd wysyłania
Kod
błędu
1101
1102
Komunikat
Naprawa
Strona
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź nazwę hosta serwera SMTP na Embedded
Web Server RX.
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Sprawdź nazwę hosta FTP.
strona 5-23
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
Sprawdź nazwę hosta SMB.
strona 5-23
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
Sprawdź ustawienia SMB.
strona 5-23
•
—
Nazwa logowania i hasło logowania
NOTATKA
Jeżeli nadawca ma domenę użytkownika, podaj
nazwę domeny.
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
•
Nazwa hosta
•
Ścieżka
Sprawdź następujące parametry w narzędziu
Embedded Web Server RX.
•
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Nazwa logowania SMTP i hasło logowania.
•
Nazwa logowania POP3 i hasło logowania.
•
Limit rozmiaru e-mail
Sprawdź ustawienia FTP.
•
—
strona 5-23
Nazwa logowania i hasło logowania
NOTATKA
Jeżeli nadawca ma domenę użytkownika, podaj
nazwę domeny.
1103
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
•
Ścieżka
•
Uprawnienia odbiorcy do folderu udostępnionego
Sprawdź ustawienia SMB.
•
strona 5-23
Nazwa logowania i hasło logowania
NOTATKA
Jeżeli nadawca ma domenę użytkownika, podaj
nazwę domeny.
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
1104
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
•
Ścieżka
•
Uprawnienia odbiorcy do folderu udostępnionego
Sprawdź ustawienia FTP.
•
Ścieżka
•
Uprawnienia odbiorcy do folderu udostępnionego
Sprawdź adres e-mail.
NOTATKA
Jeśli adres został zarejestrowany w domenie, nie
możesz wysłać wiadomości e-mail.
7-28
strona 5-23
strona 5-22
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Kod
błędu
1105
Komunikat
Naprawa
Strona
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
Sprawdź poniższe ustawienia.
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Wybierz [Wł.] dla ustawień SMTP w Embedded Web
Server RX.
—
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Sprawdź poniższe ustawienia.
—
1106
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź adres nadawcy SMTP w Embedded Web
Server RX.
—
1131
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Włącz SSL.
—
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdzić na serwerze SMTP:
1132
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
2101
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
—
Klawisz [System Menu/Counter] > [System/Sieć] >
[Sieć] > [Ustawienia protokołu] >
[SMB Klient (transmisja)]
Klawisz [System Menu/Counter] > [System/Sieć] >
[Sieć] > [Ustawienia protokołu] >
[FTP Klient (transmisja)]
Klawisz [System Menu/Counter] > [System/Sieć] >
[Sieć] > [Ustawienia zabezpieczeń] > [SSL]
•
Czy dostępny jest SMTP przez SSL?
•
Czy szyfrowanie jest dostępne?
Sprawdź następujące parametry serwera FTP:
•
Czy usługa FTPS jest dostępna?
•
Czy szyfrowanie jest dostępne?
Sprawdź ustawienia sieci i protokołu SMB.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
•
Nazwa hosta i adres IP.
•
Numer portu.
Sprawdź ustawienia sieci i serwera FTP.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
•
Nazwa hosta i adres IP.
•
Numer portu.
Sprawdź sieć i Embedded Web Server RX.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
•
Nazwa serwera POP3 użytkownika POP3.
•
Nazwa serwera SMTP
7-29
Patrz
Embedded
Web Server
RX User
Guide.
—
—
—
—
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Kod
błędu
2102
2103
Komunikat
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Naprawa
Sprawdź sieć.
•
2201
2202
2203
2231
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
•
Czy serwer FTP jest dostępny?
•
Serwer nie działa prawidłowo.
Sprawdź sieć.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź sieć.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
—
Kabel sieciowy jest podłączony.
Sprawdź następujące parametry serwera FTP:
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Strona
—
—
—
2204
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź ograniczenie rozmiaru wiadomości e-mail
w ustawieniach SMTP Embedded Web Server RX.
—
3101
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź metody uwierzytelniania nadawcy i odbiorcy.
—
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Sprawdź sieć.
—
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
3201
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź metodę uwierzytelniania użytkownika SMTP.
—
0007
—
Wyłącz i włącz ponownie główny wyłącznik zasilania.
Jeśli ten błąd występuje wiele razy, zanotuj
wyświetlany komunikat o błędzie i skontaktuj się
z pracownikiem serwisu.
strona 2-15
—
Zeskanowany oryginał przekracza dopuszczalną
liczbę 999 stron. Wyślij nadmiarowe strony oddzielnie.
—
4201
4701
5101
5102
5103
5104
7101
7102
7103
720f
9181
7-30
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Dopasowanie/konserwacja
Odświeżanie bębna 1
Usuwa rozmycie obrazu z wydruku.
NOTATKA
Funkcji Odświeżanie bębna 1 nie można wykonywać podczas drukowania. Należy ją uruchomić po zakończeniu
drukowania.
1
Wyświetl ekran.
2
Wykonaj odświeżanie bębna.
Klawisz [System Menu/Counter] > [Dopasowanie/konserwacja] > [Odświeżanie bębna 1]
Wybierz pozycję [Start]. Rozpocznie się „Odświeżanie bębna 1”.
Odświeżanie bębna 2
Usuwa białe kropki z wydruku.
NOTATKA
Funkcji Odświeżanie bębna 2 nie można wykonywać podczas drukowania. Należy ją uruchomić po zakończeniu
drukowania.
1
Włóż papier.
2
Wyświetl ekran.
3
Wykonaj odświeżanie bębna.
Umieść papier o rozmiarze A4 lub Letter na tacy uniwersalnej.
Klawisz [System Menu/Counter] > [Dopasowanie/konserwacja] > [Odświeżanie bębna 2]
Wybierz pozycję [Start]. Rozpocznie się „Odświeżanie bębna 2”.
NOTATKA
Po uruchomieniu funkcji [Odświeżanie bębna 2], urządzenie czasami emituje wibrujący
dźwięk przez około 80 sekund, aż odświeżanie bębna zostanie zakończone. Zabrudzenia
tonerem na wysuwanym papierze są prawidłowe i nie oznacza to usterki.
7-31
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Usuwanie zacięć papieru
Jeśli dojdzie do zacięcia papieru, na panelu dotykowym zostanie wyświetlony komunikat „Zacięcie papieru.” i praca
urządzenia zostanie zatrzymana. Aby wyjąć zacięty papier, wykonaj następujące czynności.
Wskaźniki lokalizacji zacięcia
10:10
2 Pokazuje poprzedni krok.
4
ZaciĊcie papieru.
3 Pokazuje następny krok.
Otwórz kasetĊ 1 i
wyjmij papier.
Ustaw kasetĊ 1.
1
JAM 0501
1/3
2
< Wstecz
3
10:10
Stan zad. druk.
Stan zad. wys.
1/5
Stan zad.zapis.
Zaplanowane zadanie
6
Wstrz. wsz.
zad. druk.
4 Pokazuje procedurę usuwania
zaciętego papieru.
Nast. >
Status/anulowanie zadania.
Stan
Báąd
wyĞwietl.
1 Pokazuje lokalizację zacięcia papieru.
Zamknij
7-32
5 Po wybraniu klawisza [Status/Job
Cancel] wyświetli się [Wstrzymaj].
Wybór klawisza [Wstrzymaj]
spowoduje wyświetlenie ekranu stanu,
umożliwiając sprawdzenie stanu
zadań.
6 Wybierz [Błąd wyświetl.], aby powrócić
do usuwania zacięcia papieru.
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Po wystąpieniu zacięcia papieru lokalizacja zacięcia zostanie wyświetlona na panelu dotykowym wraz z instrukcjami
usuwania zaciętego papieru.
10:10
G
ZaciĊcie papieru.
F
Otwórz kasetĊ 1 i
wyjmij papier.
Ustaw kasetĊ 1.
JAM 0501
1/3
< Wstecz
Nast. >
A
D
E
B
C
B
B
B
B
Wskaźnik lokalizacji zacięcia
papieru
Lokalizacja zacięcia papieru
Strona
A
Taca uniwersalna
strona 7-34
B
Kasety od 1 do 5
strona 7-35
C
Jednostka drukowania dwustronnego
strona 7-36
D
Wewnątrz urządzenia
strona 7-37
E
Taca wewnętrzna / pod tylną pokrywą
strona 7-38
F
Taca finiszera
strona 7-39
G
Procesor dokumentów
strona 7-40
Po usunięciu zacięcia urządzenie ponownie się rozgrzeje, a komunikat o błędzie zniknie. Urządzenie wznowi
drukowanie od strony, w trakcie drukowania której wystąpiło zacięcie papieru.
7-33
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Przeciwdziałanie zacięciom papieru
•
Nie używać ponownie zaciętego papieru.
•
Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza urządzenia.
Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
PRZESTROGA
Moduł utrwalania jest bardzo gorący. Należy zachować ostrożność, pracując w tym miejscu, ponieważ istnieje
ryzyko oparzenia.
Taca uniwersalna
1
2
7-34
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Kasety od 1 do 5
Procedura usuwania zaciętego papieru wygląda tak samo dla każdej z kaset od 1 do 5. W niniejszej części
przedstawiono tę procedurę na przykładzie kasety 1.
1
2
7-35
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Jednostka drukowania dwustronnego
1
2
3
7-36
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Wewnątrz urządzenia
1
2
3
Jeśli papier jest zakleszczony między wałkami, pociągnij go w zwykłym kierunku podawania.
Jeśli nie możesz zlokalizować miejsca zakleszczenia papieru, sprawdź tylną część wnętrza
urządzenia.
Taca wewnętrzna / Pod tylną pokrywą (strona 7-38)
4
7-37
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Taca wewnętrzna / Pod tylną pokrywą
1
2
3
Jeśli nie możesz znaleźć zacięcia papieru, spróbuj sprawdzić tylną część wnętrza urządzenia.
PRZESTROGA
Moduł utrwalania jest bardzo gorący. Należy zachować ostrożność, pracując w tym
miejscu, ponieważ istnieje ryzyko oparzenia.
4
7-38
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Taca finiszera
1
2
3
7-39
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Procesor dokumentów
1
2
3
4
7-40
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Usuwanie zacięcia zszywek
Model bez finiszera
1
2
3
7-41
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Model z finiszerem
1
2
7-42
8
Dodatek
W niniejszym rozdziale opisano następujące tematy:
Urządzenia opcjonalne ...................................................................................................................................... 8-2
Przegląd urządzeń opcjonalnych ............................................................................................................. 8-2
Metoda wprowadzania znaków .......................................................................................................................... 8-4
Ekrany wprowadzania .............................................................................................................................. 8-4
Dane techniczne ................................................................................................................................................ 8-5
Urządzenie ............................................................................................................................................... 8-5
Funkcje kopiowania ................................................................................................................................. 8-7
Funkcje drukarki ...................................................................................................................................... 8-8
Funkcje skanera ...................................................................................................................................... 8-9
Procesor dokumentów ........................................................................................................................... 8-10
Podajnik papieru (500 arkuszy) (Opcja) ................................................................................................ 8-10
Zszywacz ręczny (tylko P-6038i MFP) ................................................................................................... 8-10
8-1
Dodatek > Urządzenia opcjonalne
Urządzenia opcjonalne
Przegląd urządzeń opcjonalnych
Dla urządzenia dostępne są następujące urządzenia opcjonalne.
P-6038i MFP
(11) IB-36
(1) Card Authentication Kit(B)
(10) Expansion Memory
(2) PF-3110
(9) PT-320
(3) CA-3100
(4) MS-5100B
Opcje oprogramowania
(12) UG-33
(13) Scan extension kit(A)
(14) Optional Keyboard
(5) SD Memory
Card SDHC
Memory Card
8-2
(6) HD-6/HD-7
(7) IB-50
(8) IB-51
Dodatek > Urządzenia opcjonalne
P-6038if MFP
(1) Card Authentication Kit(B)
(11) IB-36
(10) Expansion Memory
(2) PF-3110
(9) PT-320
(3) CA-3100
(15) HD-14
(16) UG-35
Opcje oprogramowania
(12) UG-33
(5) SD Memory
Card SDHC
Memory Card
(13) Scan extension kit(A)
(14) Optional Keyboard
8-3
(6) HD-6/HD-7
(7) IB-50
(8) IB-51
Dodatek > Metoda wprowadzania znaków
Metoda wprowadzania znaków
Aby wpisać nazwę, należy użyć klawiatury wyświetlanej na panelu dotykowym, postępując zgodnie z procedurą opisaną
poniżej.
NOTATKA
Układ klawiatury
Dostępne są układy klawiatury „QWERTY”, „QWERTZ” i „AZERTY”, odpowiadające układom klawiatury komputera.
Naciśnij klawisz [System Menu/Counter], [Ustawienia wspólne], a następnie [Układ klawiatury], aby wybrać
odpowiedni układ. Jako przykładu użyto układu „QWERTY”. Można wybrać inny układ, wykonując tę samą procedurę.
Ekrany wprowadzania
Ekran wprowadzania małych liter
12 11 10
1
8
9
Dodaj - Nazwa
Wprow.:
Limit:
Abc
AĄB
3
32
A/a
UsuĔ
2
7
6
Anuluj
3
Nr
< Wstecz
4
Nast. >
5
Wyświetlacz/
klawisz
Opis
1
Wyświetlacz
Wyświetla wprowadzone znaki.
2
Klawiatura
Pozwala wybrać znak, który ma zostać wprowadzony.
3
[Anuluj]
Służy do usuwania wpisanych znaków i powrotu do ekranu
widocznego przed wpisywaniem.
4
[< Wstecz]
Służy do powracania do poprzedniego ekranu.
5
[OK] / [Dalej >]
Służy do zapisywania wprowadzonych znaków i przechodzenia do
następnego ekranu.
6
Klawisz Enter
Umożliwia wprowadzenie podziału wiersza.
7
Klawisz spacji
Służy do wprowadzania odstępów.
8
Klawisz usuwania
Służy do kasowania znaku na lewo od kursora.
9
Wskaźnik [Wprow.] /
[Limit]
Wyświetla maksymalną liczbę znaków oraz liczbę wprowadzonych
znaków.
10
Klawisze kursora
Służą do przesuwania kursora na wyświetlaczu.
11
[A/a] / [a/A]
Służy do przełączania pomiędzy wpisywaniem wielkich i małych liter.
12
[ABC] / [Symbol]
Służy do wybierania wprowadzanych znaków. W celu wprowadzenia
symboli lub cyfr należy wybrać opcję [Symbol].
8-4
Dodatek > Dane techniczne
Dane techniczne
WAŻNE
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
NOTATKA
Aby znaleźć więcej informacji na temat korzystania z FAKSU, patrz:
Podręcznik obsługi faksu
Urządzenie
Pozycja
Opis
Typ
Pulpit
Metoda drukowania
Elektrofotograficzna, przy użyciu lasera półprzewodnikowego
Gramatura
papieru
Kaseta
60 do 120 g/m2
Taca
uniwersalna
60 do 220 g/m2, 209,5 g/m2 (karton),
136 do 163 g/m2 (baner)
Rodzaj papieru
Kaseta
Zwykły, Szorstki, Makulaturowy, Zadrukowany, Czerpany, Kolorowy,
Dziurkowany, Z nagłówkiem, Wys. jakość, Niestand. 1–8
(Dwustronnie: tak samo jak w trybie jednostronnym)
Taca
uniwersalna
Zwykły, Folia (folia OHP), Szorstki, Kalka, Etykiety, Makulaturowy,
Zadrukowany, Czerpany, Karton, Kolorowy, Dziurkowany,
Z nagłówkiem, Koperta, Gruby, Wys. jakość, Niestand. 1 do 8
Kaseta
A4, A5, A5 (poziomo), A6, B5, B6, Letter, Legal, Statement,
Statement (poziomo), Executive, Oficio II, Folio, 216 × 340 mm, 16K,
B5 (ISO), Koperta DL, Koperta C5,
Oufuku Hagaki (pocztówka zwrotna), Niestandard.
(105 × 148 do 216 × 356 mm)
Taca
uniwersalna
A4, A5, A5 (poziomo), A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter,
Legal, Statement, Statement (poziomo), Executive, Oficio II, 16K, B5
(ISO), Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6 3/4, Koperta Monarch,
Koperta DL, Koperta C5, Hagaki (karton), Oufuku Hagaki (pocztówka
zwrotna), Youkei 4, Youkei 2,
Niestand. (70 × 148 mm do 216 × 356 mm),
Baner (216 × 470,1 mm do 216 × 915 mm)
Urządzenie
włączone
25 s lub mniej
Tr.
ogr.pob.prądu
10 s lub mniej
Tryb uśpienia
25 s lub mniej
Kaseta
500 arkuszy (80 g/m2)*1
Taca
uniwersalna
100 arkuszy (80 g/m2)
Rozmiar
papieru
Czas
nagrzewania
(22°C, 60%)
Pojemność
papieru
*1 Aż do linii górnego limitu w kasecie.
8-5
Dodatek > Dane techniczne
Pozycja
Pojemność tacy
wyjściowej
Zszywanie
(Dotyczy
P-6038if MFP)
Opis
P-6038if MFP: 250 arkuszy (80 g/m2)
Taca
wewnętrzna
P-6038i MFP: 500 arkuszy (80 g/m2)
Taca finiszera
250 arkuszy (80 g/m2)
Liczba arkuszy
A4/Letter: 50 arkuszy (80 g/m2)
Zszywanie rozmiarów mieszanych (Legal, Foolscap, Letter):
30 arkuszy (80 g/m2)
Typy nośników
(60 – 90 g/m2)
Zwykły, Zadrukowany, Etykiety, Czerpany, Makulaturowy, Kalka,
Szorstki, Z nagłówkiem, Kolorowy, Dziurkowany, Wys. jakość,
Niestand.
Technika zapisu obrazu
Przy użyciu lasera półprzewodnikowego i elektrofotografii
Pamięć
1024 MB
Interfejs
Standard
Złącze interfejsu USB: 1 (Hi-Speed USB)
Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Gniazdo USB: 2 (Hi-Speed USB)
Faks: 1
Opcja
eKUIO: 1
Temperatura
10 do 32,5°C
Wilgotność
od 15 do 80 %
Wysokość
Maksymalnie 3500 m
Oświetlenie
Maksymalnie 1500 luksów
Wymiary
(szer. × gł. ×
wys.)
P-6038i MFP
480 × 495 × 610 mm
P-6038if MFP
480 × 545 × 740 mm
Waga
P-6038i MFP
Ok. 28 kg
(bez pojemnika
z tonerem)
P-6038if MFP
Ok. 39 kg
Wymagane
miejsce
(szer. × gł.)
P-6038i MFP
480 × 685 mm
P-6038if MFP
480 × 685 mm
P-6038i MFP
Model zasilany 230 V: od 220 do 240 V
P-6038if MFP
Model zasilany 230 V: 220 do 240 V
Warunki
otoczenia
(przy używanej
tacy
wielofunkcyjnej)
Zasilanie
Zużycie energii produktu w trybie
gotowości sieciowej (Gdy
wszystkie porty sieciowe są
podłączone.)
50/60 Hz 5,6 A
50/60 Hz 5,9 A
Informacje dostępne są na następujących witrynach.
http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/
environment
http://www.triumph-adler.de/C125713A00471CCE/direct/
umwelt
http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/umweltenergieverbrauch-sicherheit
http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/environment
Wyposażenie opcjonalne
Urządzenia opcjonalne (strona 8-2)
8-6
Dodatek > Dane techniczne
Funkcje kopiowania
Pozycja
Prędkość kopiowania (kaseta
standardowa)
Opis
A4
60 obrazów/min
Letter
62 obrazów/min
Legal
50 obrazów/min
B5
48 obrazów/min
A5
32 obrazów/min
A5 (poziomo)
90 obrazów/min
Statement
32 obrazów/min
Statement (poziomo)
92 obrazów/min
A6
32 obrazów/min
Czas wykonania pierwszej kopii
(A4, umieścić na płycie,
podawanie z kasety)
6 s lub mniej
Poziom powiększenia
Tryb ręczny: 25 do 400%, narastająco co 1%
Tryb automatyczny: wstępne ustawianie zmniejszania/powiększania
Kopiowanie ciągłe
1 do 999 kopii
Rozdzielczość
600 × 600 dpi
Obsługiwane typy oryginałów
Arkusz, książka, obiekty trójwymiarowe (maksymalny rozmiar
oryginału: Legal/Folio)
System podawania oryginałów
Zamontowany na stałe
8-7
Dodatek > Dane techniczne
Funkcje drukarki
Pozycja
Opis
Prędkość drukowania
Taka sama jak prędkość kopiowania.
Czas pierwszego wydruku
4,1 s lub mniej
(A4, podawanie z kasety)
Rozdzielczość
Tryb szybki 1200, wysoka 1200, 600 dpi
System operacyjny
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10,
Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2,
Windows Server 2016, Mac OS 10.5 lub nowszy
Interfejs
Złącze interfejsu USB: 1 (Hi-Speed USB)
Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Opcjonalny interfejs (opcja): 1 (do montażu IB-50/IB-51)
Bezprzewodowa sieć lokalna (opcja): 1 (do montażu IB-36)
Język opisu strony
PRESCRIBE
Emulacja
PCL6 (PCL-XL, PCL5e), KPDL3, XPS, Open XPS, TIFF/JPEG, IBM
Proprinter, LQ-850, LinePrint
8-8
Dodatek > Dane techniczne
Funkcje skanera
Pozycja
Opis
Rozdzielczość
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200×400 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi
Format pliku
TIFF (kompresja MMR/JPEG), JPEG, PDF (kompresja MMR/JPEG),
XPS, PDF/A, PDF o wysokiej kompresji, szyfrowany PDF, OPEN
XPS, MS Office*1, wyszukiwalny PDF*1*2
Prędkość
skanowania*3
(A4 w orientacji
poziomej,
rozdz. 200 dpi,
jakość obrazu:
oryginalny
tekst/zdjęcie)
(format A4
orientacja
pozioma,
rozdz., 300 dpi,
jakość obrazu:
oryginalny
tekst/zdjęcie)
1-stronnie
Czarno-białe 60 obrazów/min
2-stronnie
Czarno-białe 120 obrazów/min
Kolor 45 obrazów/min
Kolor 90 obrazy/min
1-stronnie
Czarno-białe 60 obrazów/min
Kolor 40 obrazów/min
2-stronnie
Czarno-białe 120 obrazów/min
Kolor 80 obrazy/min
Interfejs
Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), USB
System transmisji
SMB, SMTP, FTP, FTP over SSL, USB, TWAIN*4, WIA*4, WSD
*1
*2
*3
*4
Kiedy zainstalowany jest opcjonalny zestaw OCR Scan Activation Kit.
Microsoft Office 2007 lub nowszy
W przypadku stosowania procesora dokumentów (z wyjątkiem skanowania TWAIN i WIA)
Dostępny system operacyjny: Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/
Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016
8-9
Dodatek > Dane techniczne
Procesor dokumentów
Pozycja
Opis
Obsługiwane typy oryginałów
Oryginały arkuszowe
Rozmiar
papieru
216 × 355,6 mm
Maksymalnie
(papier długi 216 × 915 mm)
Minimalnie
Gramatura papieru
105 mm × 148 mm
1-stronnie: 50 do 120 g/m²
2-stronnie: 50 do 120 g/m²
Pojemność
Maksymalnie 100 arkuszy (50 do 80 g/m²)
Podajnik papieru (500 arkuszy) (Opcja)
Pozycja
Opis
Metoda podawania papieru
Wałek opóźniający (liczba arkuszy: 500, 80 g/m²)
Rozmiar papieru
A4, A5, A5 (poziomo), B5, B6, Folio, Letter, Legal, Statement,
Statement (poziomo), Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO),
Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6 3/4, Koperta Monarch,
Koperta DL, Koperta C5, Oufuku Hagaki (pocztówka zwrotna),
Youkei 4, Youkei 2, Niestand. (92 × 162 do 216 × 356 mm)
Obsługiwane rodzaje papieru
Gramatura papieru: 60 do 120 g/m²
Typy nośników: Zwykły, Szorstki, Makulaturowy, Zadrukowany,
Czerpany, Kolorowy, Dziurkowany, Z nagłówkiem, Wys. jakość,
Niestand. 1–8
Wymiary
380 × 410 × 121 mm
(szer.) × (gł.) × (wys.)
Waga
3,8 kg lub mniej
Zszywacz ręczny (tylko P-6038i MFP)
Pozycja
Opis
Gramatura papieru
90 g/m² lub mniej
Liczba zszywanych arkuszy*1
maksymalnie 20 arkuszy (80 g/m²), maksymalnie 15 arkuszy (90 g/m²
lub mniej)
Wymiary
67 × 165 × 135 mm
(szer.) × (gł.) × (wys.)
Waga
0,6 kg lub mniej
*1 Grubość zszywanych arkuszy do 2 mm.
NOTATKA
Skonsultuj się z dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu, aby uzyskać informacje na temat zalecanych rodzajów
papieru.
8-10
Indeks
A
AirPrint 4-8
Apache License (Version 2.0) 1-12
Aplikacja 5-11
Automatyczne uśpienie 2-33
B
Blokada oryginałów 2-2, 2-4, 5-5
C
Czas pierwszego wydruku 8-8
Czas pierwszej kopii 8-7
Czyszczenie 7-2
szklana płyta 7-2
wałek rejestrujący 7-4
wąska szyba skanera 7-3
Czytnik kart 2-10, 2-11
D
Dane techniczne
funkcje drukowania 8-8
funkcje kopiowania 8-7
funkcje skanera 8-9
Podajnik papieru (500 arkuszy) (Opcja) 8-10
procesor dokumentów 8-10
urządzenie 8-5
Zszywanie ręczne 8-10
Drukarka
ustawienia drukowania 4-5
Drukowanie zkomputera 4-2
Dupleks 6-19
Dupleks (Oryginał 2-stronny) 6-23
Dźwignia blokady pojemnika z tonerem 2-7, 2-9
E
EcoPrint 6-17
Ekran Początek 2-18
Ekran pomocy 2-26
Embedded Web Server RX 2-52
F
Format pliku 6-25
Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego
1-15
Funkcja sterowania oszczędnością energii 1-15
G
Gęstość 6-16
Gniazdo interfejsu urządzeń opcjonalnych 2-6, 2-7
Gniazdo pamięci USB 2-2, 2-4
Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą 2-3, 2-5
Google Cloud Print 4-8
GPL/LGPL 1-10
I
Informacje prawne 1-9
Instalacja
oprogramowanie 2-36
Instalowanie
Macintosh 2-45
Windows 2-37
Interfejs sieciowy 2-12
Interfejs USB 2-12
J
Jakość oryginału 6-25
K
Kabel sieci LAN 2-12
Kabel sieciowy
podłączanie 2-13
Kabel USB
podłączanie 2-14
Kable 2-12
Kaseta
ładowanie papieru 3-4
rozmiar papieru i typ nośnika 3-12
Kaseta 1 2-2, 2-4
Kasety od 2 do 5 2-10, 2-11
Klawisz Enter 2-25
Klawisz Quick No. Search 2-25
Knopflerfish License 1-12
Konfigurowanie sieci
sieć przewodowa 2-30
Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym
podręczniku 1-2
Kopiuj 5-16
Kreator szybkiej konfiguracji 2-34
Kwestia nazw handlowych 1-9
L
Lewa pokrywa 2-7, 2-9
Logowanie 2-27
Logowanie uproszczone 2-28
Ł
Ładowanie oryginałów 5-2
ładowanie oryginałów do procesora dokumentów 5-3
umieszczanie oryginałów na płycie 5-2
M
Menu systemu
kreator szybkiej konfiguracji 2-34
Początek 2-18
Metoda podłączenia 2-12
Metoda wprowadzania znaków 8-4
Miejsce docelowe
ekran potwierdzenia miejsc docelowych 5-27
książka adresowa 5-20
określanie nowego folderu na komputerze 5-23
sprawdzanie i edytowanie 5-26
szukaj 5-21
wprowadzanie nowego adresu e-mail 5-22
Indeks-1
wysyłanie wielokrotne 5-29
Monotype Imaging License Agreement 1-11
Mopria 4-8
Powiadomienie 1-2
Powiększenie 6-18
Poziom uśpienia 2-33
Prędkość drukowania 8-8
Prędkość kopiowania 8-7
Procesor dokumentów
ładowanie oryginałów 5-3
nazwy części 2-2
oryginały nieobsługiwane przez procesor
dokumentów 5-3
oryginały obsługiwane przez procesor dokumentów
5-3
sposób ładowania oryginałów 5-3
Product Library xiv
Program Energy Star (ENERGY STAR®) 1-16
Prowadnica długości papieru 2-6, 2-8, 3-5
Prowadnica szerokości oryginałów 2-2, 2-4
Prowadnice szerokości papieru 2-6, 2-8, 3-5
Przedłużenie tacy 2-6, 2-8
Przewód zasilania
podłączanie 2-14
Przycisk dźwigni otwierania pokrywy przedniej 2-2, 2-4
N
Nazwy części 2-2
Nowy adres e-mail 5-22
Nowy folder komputera 5-23
O
Obraz High Comp. PDF 6-25
Obraz oryginału 6-16
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania 1-7
Ograniczenia prawne dotyczące skanowania 1-7
Ogranicznik papieru 2-2, 2-4, 2-10, 2-11, 3-14
Ograniczone użycie tego produktu 1-8
Określanie miejsca docelowego 5-20
OpenSSL License 1-10
Orientacja oryginału 6-13
Original SSLeay License 1-10
Ostrzeżenia dotyczące obsługi 1-4
Oszczędzanie zasobów — papier 1-15
Otoczenie 1-3
Oznaczenia stosowane wtym podręczniku xvi
R
P
Panel dotykowy 2-18
Panel operacyjny 2-2, 2-4
Papier
ładowanie kartonu 3-11
ładowanie kopert 3-11
ładowanie papieru 3-2
ładowanie papieru do kaset 3-4
ładowanie papieru na tacę uniwersalną 3-8
rozmiar papieru i typ nośnika 3-12
środki ostrożności dotyczące ładowania papieru 3-3
Parametry 8-5
PDF/A 6-25
Plik
format 6-25
porządkowanie 6-26
Płyta dociskowa 2-2, 2-4
Płyta oryginałów 2-2, 2-4
Płyta wydawania oryginałów 2-2, 2-4
Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału 2-2, 2-4
Podłączanie
kabel sieciowy 2-13
kabel USB 2-14
kabel zasilania 2-14
Podręczniki dostarczane zurządzeniem xiii
Pojemnik na zużyty toner 2-7, 2-9
Pojemnik z tonerem 2-7, 2-9
Pokrętło rozmiaru 2-6, 2-8
Pokrywa dupleksu 2-6, 2-8
Pokrywa przednia 2-2, 2-4
Pokrywa utrwalacza 2-6, 2-7
Połączenie File Management Utility 5-35
Pomijanie pustych stron 6-22
Porządkowanie plików 6-26
Reagowanie na komunikaty o błędach 7-20
Regularna konserwacja 7-2
wymiana pojemnika na zużyty toner 7-10
wymiana pojemnika ztonerem 7-6
Reguły uśpienia 2-33
Rozdzielczość 6-26, 8-7, 8-8
Rozdzielczość skanowania 6-26
Rozmiar oryginału 6-11
Rozmiar wysyłania 6-24
Rozwiązywanie problemów 7-14
S
Sieć
przygotowanie 2-30
skan WSD 5-31
Skanowanie ciągłe 6-21
Skróty 5-14
dodawanie 5-14
edytowanie i usuwanie skrótów 5-15
Sortuj/przesunięcie 6-13
Sprawdzanie licznika 2-51
Start
Dostosuj pasek zadań 2-19
Dostosuj pulpit 2-19
Tapeta 2-19
Sterownik drukarki
pomoc 4-7
zmiana domyślnych wartości ustawień sterownika
4-7
Symbole 1-2
Ś
Środki ostrożności dotyczące lokalnych sieci
bezprzewodowych 1-7
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru 3-3
Indeks-2
T
Taca tylna 2-10, 2-11
Taca uniwersalna 2-6, 2-8
rozmiar papieru ityp nośnika 3-13
Taca wewnętrzna 2-2, 2-4
Taca wyjściowa 6-14
TCP/IP (IPv4)
Ustawienia 2-30
Temat/treść wiadomości e-mail 6-26
Tr. ogr.pob.prądu 2-32
Tryb cichy 6-21
Tryb uśpienia 2-32
TWAIN
Konfigurowanie sterownika TWAIN 2-47
skanowanie za pomocą TWAIN 5-34
Tylna pokrywa 1 2-3, 2-5
U
Uchwyt 2-2, 2-4
Ulubione 5-6
edytowanie i usuwanie 5-10
Przywoływanie 5-9
rejestrowanie 5-7
Urządzenia opcjonalne
przegląd 8-2
Ustawianie daty i godziny 2-29
Ustawienia drukowania 4-5
Ustawienie kasety 3-12
Usuń po wydrukow 6-27
Usuwanie awarii 7-14
procesor dokumentów 7-40
taca finiszera 7-39
taca uniwersalna 7-34
wewnątrz urządzenia 7-37
wskaźniki lokalizacji zacięcia papieru 7-32
Zacięcie papieru
Jednostka drukowania dwustronnego 7-36
Kasety od 1 do 5 7-35
Taca wewnętrzna 7-38
Zarządzanie energią 1-15
Zarządzanie logowaniem użytkownika
Logowanie 2-27
Wylogowanie 2-28
Zliczanie liczby wydrukowanych stron
licznik 2-51
Złącze interfejsu sieciowego 2-6, 2-7
Złącze interfejsu USB 2-6, 2-7
Złącze LINE 2-6, 2-7
Złącze TEL 2-6, 2-7
Zszywacz ręczny 2-10
Zszywanie arkuszy różnych rozmiarów 6-15
Zszywka 6-15
W
Wałek rejestrujący 2-7, 2-9
Wąska szyba skanera 2-2, 2-4
WIA
konfiguracja sterownika WIA 2-49
Wi-Fi Direct
drukowanie 4-8
Włączanie zasilania 2-15
Wpis
Temat 6-26
Wybór kolorów 6-17
Wybór papieru 6-12
Wylogowanie 2-28
Wyłączanie 2-15
Wyłącznik zasilania 2-2, 2-4
Wymiana pojemnika na zużyty toner 7-10
Wymiana pojemnika z tonerem 7-6
Wysyłanie 5-18
Wysyłanie wielokrotne 5-29
Wysyłanie:Przygotowanie do wysłania dokumentu do
komputera 3-15
Wyślij do folderu (FTP) 5-18
Wyślij do folderu (SMB) 5-18
Wyślij jako e-mail 5-18
Z
Zacięcia papieru 7-32
Pod tylną pokrywą 7-38
Indeks-3
TA Triumph-Adler GmbH
Betriebsstätte Norderstedt
Ohechaussee 235
22848 Norderstedt
Germany
201.
2:)*(3/00
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement