Triumph-Adler P-C2155w MFP Copy system Používateľská príručka

Triumph-Adler P-C2155w MFP Copy system Používateľská príručka
P-C2155w MFP
NÁVOD K OBSLUZE
3ĜHGSUYQtPSRXåLWtP]DĜt]HQtVLSĜHþWČWHWHQWR1iYRGN
REVOX]HDXORåWHKRYEOt]NRVWL]DĜt]HQtDE\VWHPRKOLVQDGQR
Y\KOHGiYDWSRWĜHEQpLQIRUPDFH
> Úvod
Úvod
Děkujeme, že jste si zakoupili toto zařízení.
Tento Návod k obsluze vám má pomoci při správném používání zařízení, pravidelné údržbě a odstraňování
jednoduchých problémů tak, aby bylo zařízení vždy v dobrém stavu.
Před používáním zařízení si prosím přečtěte tento Návod k obsluze.
Doporučujeme používat spotřební materiály naší značky.
Používejte prosím naše originální zásobníky s tonerem, které byly řádně testovány.
Použití neoriginálních zásobníků s tonerem by mohlo vést k selhání zařízení.
Neneseme zodpovědnost za žádné škody způsobené použitím spotřebního materiálu jiných výrobců.
Kontrola sériového čísla zařízení
Sériové číslo zařízení je vytištěno na místě znázorněném na obrázku.
Sériové číslo zařízení budete potřebovat při kontaktování svého servisního zástupce. Před kontaktováním servisního
zástupce si prosím toto číslo zjistěte.
i
Obsah
Úvod ........................................................................................................................................ i
Obsah ..................................................................................................................................... ii
Přehled .................................................................................................................................. vi
Funkce zařízení .................................................................................................................... vii
Funkce kvality obrazu a barev ............................................................................................ xi
Základní barevné režimy .............................................................................................. xi
Upravování kvality obrazu a barev .............................................................................. xii
Návody dodávané spolu se zařízením .............................................................................. xiii
Více o Návodu k obsluze (této příručce) ........................................................................... xv
Struktura návodu ......................................................................................................... xv
Konvence používané v této příručce .......................................................................... xvi
Mapa nabídky .................................................................................................................... xviii
1
Právní ustanovení a informace o bezpečnosti .................................... 1-1
Poznámky ........................................................................................................................... 1-2
Informace o bezpečnosti zařízení v této příručce ..................................................... 1-2
Okolní prostředí ......................................................................................................... 1-3
Bezpečnostní opatření týkající se použití .................................................................. 1-4
Bezpečnost laseru (Evropa) ...................................................................................... 1-5
Právní omezení při kopírování/skenování ................................................................. 1-6
EN ISO 7779 ............................................................................................................. 1-6
EK1-ITB 2000 ............................................................................................................ 1-6
Bezpečnostní opatření při používání bezdrátového připojení LAN (je-li ve výbavě) . 1-6
Limitované použití tohoto produktu (je-li ve výbavě) ................................................. 1-7
Právní ustanovení ..................................................................................................... 1-8
Funkce řízení úspory energie .................................................................................. 1-14
Funkce automatického 2stranného tisku ................................................................. 1-14
Úspora zdrojů – papír .............................................................................................. 1-14
Environmentální přínosy "Řízení spotřeby" ............................................................. 1-14
Program Energy Star (ENERGY STAR®) ............................................................... 1-14
2
Instalace a nastavení zařízení ............................................................... 2-1
Názvy částí (zařízení zvenku) ........................................................................................... 2-2
Názvy částí (přípojky / vnitřní části zařízení) .................................................................. 2-4
Názvy částí (s volitelným vybavením) ............................................................................. 2-6
Připojování zařízení k ostatním zařízením ...................................................................... 2-7
Připojení kabelů ................................................................................................................. 2-8
Připojení kabelu LAN ................................................................................................ 2-8
Připojení kabelu USB ................................................................................................ 2-9
Připojení napájecího kabelu ...................................................................................... 2-9
Zapnutí a vypnutí zařízení .............................................................................................. 2-10
Zapnutí .................................................................................................................... 2-10
Vypnutí .................................................................................................................... 2-10
Používání ovládacího panelu ......................................................................................... 2-11
Tlačítka ovládacího panelu ..................................................................................... 2-11
Způsob ovládání ...................................................................................................... 2-13
Zkontrolujte nastavení originálu a papíru ................................................................ 2-14
Obrazovka nápovědy .............................................................................................. 2-14
Přihlášení/odhlášení ....................................................................................................... 2-15
Přihlášení ................................................................................................................ 2-15
Odhlášení ................................................................................................................ 2-16
Výchozí nastavení zařízení ............................................................................................. 2-17
Nastavení data a času ............................................................................................ 2-17
Nastavení sítě .................................................................................................................. 2-18
Konfigurace kabelové sítě ....................................................................................... 2-18
Funkce spořič energie .................................................................................................... 2-20
Režim spánku ......................................................................................................... 2-20
Automatický spánkový režim ................................................................................... 2-21
Pravidla pro režim spánku (modely pro Evropu) ..................................................... 2-21
ii
Úroveň spánku (Úspora energie a Rychlá obnova) (modely mimo Evropu) ...........
Nastavení automatického vypnutí (modely pro Evropu) .........................................
Tichý režim .......................................................................................................................
Instalace softwaru ...........................................................................................................
Software na DVD (Windows) ..................................................................................
Instalace softwaru v operačním systému Windows ................................................
Odinstalace softwaru ...............................................................................................
Instalace softwaru na počítači Mac .........................................................................
Nastavení ovladače TWAIN ....................................................................................
Nastavení ovladače WIA .........................................................................................
Kontrola počitadla ...........................................................................................................
Embedded Web Server RX .............................................................................................
Přístup do Embedded Web Server RX ...................................................................
Úpravy nastavení zabezpečení ...............................................................................
Změna Informací o zařízení ....................................................................................
3
2-22
2-22
2-23
2-24
2-24
2-25
2-31
2-32
2-34
2-36
2-37
2-38
2-39
2-40
2-42
Příprava před použitím .......................................................................... 3-1
Vkládání papíru .................................................................................................................. 3-2
Opatření při vkládání papíru ...................................................................................... 3-2
Výběr jednotek podavače papíru .............................................................................. 3-3
Vkládání do zásobníku 1 ........................................................................................... 3-4
Vkládání do zásobníku 2 ........................................................................................... 3-7
Opatření na výstupu papíru .............................................................................................. 3-9
Zarážka papíru .......................................................................................................... 3-9
Příprava na odeslání dokumentu do sdílené složky v počítači .................................. 3-10
Jak zjistit název počítače a celý název počítače ..................................................... 3-10
Jak zjistit uživatelské jméno a název domény ......................................................... 3-11
Vytvoření sdílené složky a ověření názvu sdílené složky ....................................... 3-12
Konfigurace Firewallu systému Windows ................................................................ 3-15
4
Tisk z počítače ........................................................................................ 4-1
Obrazovka nastavení tisku přes ovladač tiskárny ......................................................... 4-2
Zobrazení nápovědy pro ovladače tiskárny .............................................................. 4-3
Změna výchozích nastavení ovladače tiskárny (Windows 8.1) ................................. 4-3
Tisk z počítače ................................................................................................................... 4-4
Tisk na papír standardních formátů .......................................................................... 4-4
Tisk na nestandardní formáty papíru ........................................................................ 4-6
Zrušení tisku z počítače ............................................................................................ 4-9
Tisk z přenosného zařízení ............................................................................................. 4-10
Tisk pomocí AirPrint ................................................................................................ 4-10
Tisk pomocí Google Cloud Print ............................................................................. 4-10
Tisk pomocí funkce Mopria ..................................................................................... 4-10
Tisk pomocí Wi-Fi Direct ......................................................................................... 4-10
Sledování stavu tiskárny (Status Monitor) .................................................................... 4-11
Spuštění monitoru Status Monitor ........................................................................... 4-11
Ukončení monitoru Status Monitor .......................................................................... 4-11
Rychlé zobrazení .................................................................................................... 4-11
Karta Průběh tisku ................................................................................................... 4-12
Karta Stav zásobníku papíru ................................................................................... 4-12
Karta Stav toneru .................................................................................................... 4-12
Karta Upozornění .................................................................................................... 4-13
Kontextová nabídka Status Monitor ........................................................................ 4-13
Nastavení upozornění monitoru Status Monitor ...................................................... 4-14
5
Zacházení se zařízením ......................................................................... 5-1
Vkládání originálů .............................................................................................................
Pokládání originálů na kontaktní sklo ........................................................................
Vkládání originálů do podavače originálů .................................................................
Vkládání papíru do univerzálního zásobníku .................................................................
Program ..............................................................................................................................
Registrace programů .................................................................................................
iii
5-2
5-2
5-3
5-5
5-8
5-9
Vyvolávání programu ................................................................................................ 5-9
Přepsání programu ................................................................................................. 5-10
Vymazání programu ................................................................................................ 5-10
Nastavení tlačítek výběru ............................................................................................... 5-11
Kopírování ........................................................................................................................ 5-12
Základní obsluha ..................................................................................................... 5-12
Zrušení úloh ............................................................................................................ 5-13
Často používaná metoda odesílání ............................................................................... 5-14
Odeslání dokumentu přes E-mail .................................................................................. 5-15
Konfigurace nastavení před odesláním ................................................................... 5-15
Odeslání naskenovaného dokumentu přes E-mail ................................................. 5-15
Odeslání dokumentu do sdílené složky v PC (Skenování do počítače) ..................... 5-16
Konfigurace nastavení před odesláním ................................................................... 5-16
Odeslání dokumentu do sdílené složky v PC .......................................................... 5-16
Odesílání na různé typy cílů (Odeslat na více cílů) ...................................................... 5-18
Zrušení odesílání úloh .................................................................................................... 5-19
Volba a potvrzení cíle ...................................................................................................... 5-20
Určení cíle ............................................................................................................... 5-20
Výběr z adresáře ..................................................................................................... 5-20
Výběr z externího adresáře ..................................................................................... 5-21
Volba pomocí tlačítek rychlé volby .......................................................................... 5-22
Kontrola a úprava cílů ............................................................................................. 5-23
Obrazovka pro potvrzení cílů .................................................................................. 5-24
Vyvolání .................................................................................................................. 5-24
Jak používat funkce faxu ................................................................................................ 5-25
6
Používání různých funkcí ...................................................................... 6-1
Dostupné funkce zařízení ................................................................................................. 6-2
Dostupné funkce zařízení ......................................................................................... 6-2
Způsob volby funkcí .................................................................................................. 6-2
Kopírování ................................................................................................................. 6-3
Odeslat ...................................................................................................................... 6-4
Vyjímatelná paměť (Uložit soubor, Tisk dokumentů) ................................................ 6-5
Funkce ................................................................................................................................ 6-7
Výběr papíru .............................................................................................................. 6-8
Uspořádatat ............................................................................................................... 6-9
Oboustranný .............................................................................................................. 6-9
Lupa ........................................................................................................................ 6-11
Originál Velikost ...................................................................................................... 6-12
Orientace originálu .................................................................................................. 6-13
Původní obraz ......................................................................................................... 6-13
Sytost ...................................................................................................................... 6-14
EcoPrint ................................................................................................................... 6-14
Průběžné skenování ............................................................................................... 6-15
Výběr barev ............................................................................................................. 6-15
Formát souboru ....................................................................................................... 6-16
Předmět/text ............................................................................................................ 6-17
7
Odstraňování problémů ......................................................................... 7-1
Pravidelná údržba ............................................................................................................. 7-2
Čistění ....................................................................................................................... 7-2
Čištění skleněného povrchu ...................................................................................... 7-2
Čištění skenovací štěrbiny ........................................................................................ 7-3
Čištění jednotky přenosu papíru ............................................................................... 7-4
Výměna zásobníku s tonerem ................................................................................... 7-5
Vkládání papíru ......................................................................................................... 7-8
Řešení potíží ...................................................................................................................... 7-9
Řešení potíží ............................................................................................................. 7-9
Potíže při provozu zařízení ....................................................................................... 7-9
Potíže s výtisky ....................................................................................................... 7-12
Potíže s barevným tiskem ....................................................................................... 7-16
Jak reagovat na hlášení .......................................................................................... 7-17
Úpravy/Údržba ................................................................................................................. 7-26
Úpravy/Údržba – přehled ........................................................................................ 7-26
Kalibrace barev ....................................................................................................... 7-26
iv
Registrace barev .....................................................................................................
Odstraňování vzpříčeného papíru .................................................................................
Indikátory místa vzpříčení .......................................................................................
Odstranění vzpříčeného papíru ze zásobníku 1 .....................................................
Odstranění vzpříčeného papíru ze zásobníku 2 .....................................................
Odstranění vzpříčeného papíru z univerzálního zásobníku ....................................
Odstranění vzpříčeného papíru ze zadního krytu 1 ................................................
Odstranění vzpříčeného papíru z Podavače originálů ............................................
8
7-27
7-31
7-31
7-32
7-33
7-35
7-38
7-41
Dodatek ................................................................................................... 8-1
Doplňkové vybavení .......................................................................................................... 8-2
Přehled doplňkového vybavení ................................................................................. 8-2
Způsob zadávání znaků .................................................................................................... 8-3
Používání kláves ....................................................................................................... 8-3
Technické údaje ................................................................................................................ 8-4
Zařízení ..................................................................................................................... 8-4
Kopírovací funkce ..................................................................................................... 8-5
Tiskové funkce .......................................................................................................... 8-6
Funkce skeneru ......................................................................................................... 8-6
Podavač originálů ...................................................................................................... 8-7
Podavač papíru ......................................................................................................... 8-7
Rejstřík .................................................................................................................... Rejstřík-1
v
> Přehled
Přehled
Vstupní data
Originál
Zabezpečení
Elektronická data
Paměť USB
Různé úrovně zabezpečení zařízení
můžete nastavit dle vašich
konkrétních potřeb.
Faxová data
Zvyšte bezpečnost
(strana viii)
Operace prováděné z PC
Funkce
Funkce
schránky
schránky
dokumentů
Embedded Web Server RX
Skrze webový prohlížeče ve svém
počítači můžete kontrolovat stav
zařízení a upravovat jeho nastavení.
Embedded Web Server RX (strana
2-38)
Embedded Web Server RX User
Guide
Tato funkce slouží k mnoha účelům, a to včetně
ukládání dat do zařízení a na paměťová zařízení
USB.
Viz Anglický návod k obsluze.
Výstupní data
Funkce kopírky
Funkce tiskárny
Kopírování (strana 5-12)
Tisk z počítače (strana 4-1)
Funkce odesílání
Často používaná metoda
odesílání (strana 5-14)
Paměť USB
Viz Anglický návod k
obsluze.
POZNÁMKA
• Předtím, než začnete zařízení používat, si přečtěte:
Právní ustanovení a informace o bezpečnosti (strana 1-1)
• Pro přípravu zařízení k používání, včetně nastavení připojení kabelů a instalace software.
Instalace a nastavení zařízení (strana 2-1)
• Pro vkládání papíru, nastavení sdílení složek a přidávání adres do adresáře viz:
Příprava před použitím (strana 3-1)
vi
Funkce faxu
Návod k obsluze
faxu
> Funkce zařízení
Funkce zařízení
Zařízení je vybaveno mnoha užitečnými funkcemi.
Používání různých funkcí (strana 6-1)
Níže uvádíme některé příklady.
Optimalizujte pracovní procesy v kanceláři
Jediným dotykem se dostaňte k často
používaným funkcím (Oblíbené)
Skenujte originály různých velikostí
najednou (Originály různých velikostí)
Naskenujte odděleně velký počet
originálů a potom z nich vytvořit jednu
úlohu (Průběžné skenování)
1
1~10
11
11~20
21
1
21~30
1~30
Můžete přednastavit často používané
funkce.
Funkce je užitečná při přípravě materiálů
ke konferenci.
Funkce vhodná k přípravě
mnohostránkových podkladů.
Jakmile jednou uložíte často používaná
nastavení do oblíbených, můžete je
jednoduše opět vyvolat. Oblíbenou funkci
lze vyvolat také, když zařízení používá
jiná osoba.
Můžete nastavit skenování originálů
různých velikostí najednou, takže
nebudete muset pokaždé znovu měnit
nastavení velikosti skenovaného
originálu.
Pokud není možné vložit do podavače
dokumentů velké množství originálů, lze
originály rozdělit do více dávek a potom je
okopírovat nebo odeslat jako jednu úlohu.
Program (strana 5-8)
Průběžné skenování (strana 6-15)
Viz Anglický návod k obsluze.
Optimalizujte pracovní procesy v kanceláři
Ušetřete energii a náklady
Odeslání najednou při různých
způsobech odeslání (Odeslání na více
čísel)
Šetřete energii podle potřeby (funkce
Spořič energie)
Odeslat FAX z PC (Odesílání faxu z PC)
Off
Díky této funkci můžete ušetřit papír
používaný pro odeslání faxu.
Jeden dokument můžete odeslat do více
cílů, i když používáte různé způsoby
odesílání.
Lze nadefinovat různé druhy odesílání
pro různé cíle, jako je E-mail, SMB nebo
Fax.
Soubor můžete odfaxovat z počítače,
aniž byste ho museli tisknout, čímž
můžete snížit počet listů papíru a
odesílání provádět efektivněji.
Návod k obsluze faxu
Jednorázovým odesláním úlohy tak
můžete ušetřit čas.
Odesílání na různé typy cílů (Odeslat
na více cílů) (strana 5-18)
vii
Zařízení je vybaveno funkcí úspory
energie, která automaticky přepíná do
režimu spánku. Na základě využití
můžete nastavit vhodnou Úroveň
probuzení z úsporných režimů.
Funkce spořič energie (strana 2-20)
> Funkce zařízení
Ušetřete energii a náklady
Používejte při tisku méně toneru
(EcoPrint)
Snižte spotřebu papíru (Tisk s nižší
spotřebou papíru)
Přeskočte při tisku prázdné strany
(Přeskočit prázdné strany)
Díky této funkci můžete snížit spotřebu
toneru.
Můžete tisknout na obě strany papíru. Lze
také natisknout více originálů na jeden
list.
Pokud se ve skenovaném dokumentu
vyskytují prázdné stránky, tato funkce je
dokáže přeskočit a vytisknout pouze ty
popsané.
Jestliže potřebujete pouze zkontrolovat
tištěný obsah, například při zkušebním
tisku nebo u dokumentů pro interní
použití, můžete použitím této funkce
snížit spotřebu toneru.
Program (strana 5-8)
Viz Anglický návod k obsluze.
Tuto funkci využívejte tehdy, není-li když
třeba tisk vysoké kvality.
EcoPrint (strana 6-14)
Ušetřete energii a náklady
Zvyšte bezpečnost
Při odesílání faxů snižujte náklady na
komunikaci (opožděný přenos faxu)
Zaheslujte soubor PDF (funkce
šifrování PDF)
Díky této funkci můžete snížit náklady na
komunikaci.
Použijte volby zabezpečení formátu PDF
a omezte tak možnosti prohlížení, tisku a
úpravy dokumentu.
Náklady na komunikaci lze snížit, když
nastavíte časovač na dobu, během níž
jsou náklady na komunikaci nižší.
Viz Anglický návod k obsluze.
Návod k obsluze faxu
Zabraňte ztrátě hotových dokumentů
(Soukromý tisk)
Dočasné uložení tiskových úloh v hlavní
schránce dokumentů hlavní jednotky a
jejich vytištění, až budete u zařízení, vám
může pomoci zabránit tomu, aby
dokumenty odnesl někdo jiný.
Viz Anglický návod k obsluze.
viii
> Funkce zařízení
Zvyšte zabezpečení
Využívejte funkce lépe
Přihlášení pomocí ID karty (ověření
pomocí karty)
Zvýšené zabezpečení (nastavení pro
správce)
Ztište zařízení
(Tichý režim)
Administrátor má k dispozici různé funkce
pro zvýšení zabezpečení.
Zařízení můžete ztišit snížením
provozního hluku. Je možné zapínání/
vypínání jedním dotykem.
OK !
Můžete se jednoduše přihlásit přiložením
ID karty. Nemusíte zadávat své
uživatelské jméno a heslo.
Viz Anglický návod k obsluze.
Viz Anglický návod k obsluze.
Tichý režim (strana 2-23)
Využívejte funkce lépe
Nainstalujte zařízení bez potřeby
síťového kabelu (Bezdrátová síť)
Používejte paměť USB
(Paměť USB)
Určete formát souboru obrazu
(Formát souboru)
V rozsahu bezdrátové sítě LAN je možné
jednotku nainstalovat bez potřeby využití
síťových kabelů. Mimo to jsou
podporované Wi-Fi Direct atd.
Je užitečná, pokud chcete své dokumenty
tisknout mimo kancelář nebo nemůžete
tisknout z vašeho počítače.
Když odesíláte nebo ukládáte obrázky,
můžete určit různé formáty souboru.
Nastavení sítě (strana 2-18)
Viz Anglický návod k obsluze.
Můžete vytisknout dokumenty uložené na
USB přímo jeho zapojením do zařízení.
Lze také na USB uložit originály, které
jste právě naskenovali do zařízení.
Viz Anglický návod k obsluze.
ix
Formát souboru (strana 6-16)
> Funkce zařízení
Využívejte funkce lépe
Provádějte operace dálkově
(Embedded Web Server RX)
Můžete dálkově obsluhovat zařízení a
tisknout, odesílat nebo stahovat data.
Administrátor může nastavit, jak se bude
zařízení chovat, a upravovat nastavení.
Embedded Web Server RX (strana 238)
x
> Funkce kvality obrazu a barev
Funkce kvality obrazu a barev
Zařízení je vybaveno několika funkcemi kvality obrazu a barev. Naskenované obrázky můžete upravit dle svých
preferencí.
Základní barevné režimy
Základní barevné režimy jsou následující.
Barevný režim
Referenční obrázek
Popis
Před
Po
Referenční
stránka
Plnobarevné
Naskenuje dokument v plných barvách.
strana 6-15
Stupně šedé
Naskenuje dokument ve stupních šedé.
strana 6-15
Černobílé
Naskenuje dokument černobíle.
strana 6-15
Pro podrobné informace viz:
Výběr barev (strana 6-15)
xi
> Funkce kvality obrazu a barev
Upravování kvality obrazu a barev
K upravení kvality nebo barvy obrazu použijte následující funkce.
Chci...
Ukázkový obrázek
Před
Funkce
Po
Strana
Přesně upravit barvy.
Upravit sytost.
Sytost
strana 6-14
Upravit barvy zesílením modrých
a červených tónů.
Vyvážení barev
—
Sytost
—
Ostrost
—
Upravit rozdíly mezi tmavými a
světlými částmi obrazu.
Kontrast
—
Ztmavit nebo zesvětlit pozadí
dokumentu (oblasti bez textu a
bez obrázků).
Sytost pozadí
—
Formát souboru
strana 6-16
Příklad: Posílení červené
Upravit sytost.
Přesně nastavit kvalitu obrazu
Zdůraznit nebo rozmazat obrysy
obrazu.
Příklad: Zdůraznění obrysu
obrazu.
Příklad: Zesvětlení pozadí
Upravit naskenovaný obraz
Snížit velikost souboru a
zachovat jasnost znaků.
[Vys.kompr. PDF]
xii
> Návody dodávané spolu se zařízením
Návody dodávané spolu se zařízením
Se zařízením jsou dodávány následující příručky. Do návodů nahlížejte dle potřeby.
Obsah těchto návodů může být změněn pro účely zdokonalení výkonnosti zařízení.
Tištěné návody
Potřebuji rychle začít
zařízení používat
Quick Guide
Vyvětluje, jak používat základní funkce zařízení, jak využít vhodné doplňující prvky, jak
provádět průběžnou údržbu a co dělat v případě problémů.
Safety Guide
Bezpečné používání
zařízení
Obsahuje informace o bezpečnosti a upozornění týkající se prostředí instalace a používání
zařízení. Před použitím tohoto zařízení si tuto příručku určitě přečtěte.
Safety Guide (P-C2155w MFP)
Vymezuje prostor potřebný pro instalaci zařízení a popisuje informační bezpečnostní štítky
a podobné. Před použitím tohoto zařízení si tuto příručku určitě přečtěte.
xiii
> Návody dodávané spolu se zařízením
Návody (v PDF) na DVD (Product Library)
Promyšlené používání
zařízení
Použití funkcí faxu
Použití ID karty
Jak jednoduše
zaregistrovat zařízení a
provést nastavení
Při tisku z počítače
Přímý tisk PDF
souboru
Sledování zařízení a
tiskáren v síti
Upravení pozice tisku
nebo skenování
Návod k obsluze (tato příručka)
Vysvětluje, jak vkládat papír a provádět kopírovací, tiskové a skenovací operace, a uvádí
základní nastavení a další informace.
Návod k obsluze faxu
Vysvětluje, jak používat funkce faxu.
Card Authentication Kit (B) Operation Guide
Vysvětluje, jak se přihlásit pomocí ID karty.
Embedded Web Server RX User Guide
Popisuje přístup k zařízení z počítače přes webový prohlížeč za účelem kontroly nebo
změny nastavení.
Printing System Driver User Guide
Popisuje instalaci ovladače tiskárny a používání funkcí tiskárny.
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
Popisuje, jak tisknout soubory PDF bez spuštění programů Adobe Acrobat nebo Adobe
Reader.
NETWORK PRINT MONITOR User Guide
Vysvětluje, jak sledovat síť tiskového systému (zařízení) pomocí NETWORK PRINT
MONITOR.
Maintenance Menu User Guide
Nabídka údržby poskytuje vysvětlení, jak provést konfiguraci tisku, skenování a dalších
nastavení.
Abyste mohli zobrazit návody na DVD, nainstalujte si jednu z následujících verzí programu Adobe Reader.
Verze 8.0 nebo vyšší.
xiv
> Více o Návodu k obsluze (této příručce)
Více o Návodu k obsluze (této příručce)
Struktura návodu
Tento návod k obsluze obsahuje následující kapitoly.
Kapitola
Obsah
1
Právní ustanovení a informace o
bezpečnosti
Poskytuje bezpečnostní pokyny k používání zařízení a informace o obchodní značce.
2
Instalace a nastavení zařízení
Vysvětluje názvy součástí, kabelová připojení, instalaci softwaru, přihlášení a
odhlášení, a jiné podobné záležitosti související s obsluhou zařízení.
3
Příprava před použitím
Vysvětluje přípravy a nastavení, které je nutné provést, aby bylo možné zařízení
používat, jako například vkládání papíru nebo vytvoření adresáře.
4
Tisk z počítače
Vysvětluje funkce, které jsou k dispozicei, když je zařízení využíváno jako tiskárna.
5
Zacházení se zařízením
Vysvětluje základní postupy užívání tohoto zařízení, například vkládání originálů,
vytváření kopií, odesílání dokumentů a používání schránek dokumentů.
6
Používání různých funkcí
Popisuje užitečné funkce, které jsou k dispozici.
7
Odstraňování problémů
Vysvětluje, co dělat, když dojde toner, zobrazí se chybové hlášení, nebo dojde k
uvíznutí papíru či jinému problému.
8
Dodatek
Popisuje užitečné volby, které jsou k dispozici. Podává informace o typech médií a
formátech papíru, dále obsahuje slovníček pojmů. Vysvětluje, jak zadávat znaky, a
obsahuje technické údaje o zařízení.
xv
> Více o Návodu k obsluze (této příručce)
Konvence používané v této příručce
V níže uvedených vysvětleních je jako příklad uveden Adobe Reader XI.
V Obsahu klikněte na řádek, a tím
přeskočíte na příslušnou stránku.
Kliknutím se přesunete ze současné stránky na předešle
zobrazenou stránku. Tato možnost se hodí, když se
potřebujete vrátit na stránku, ze které jste sem přeskočili.
DŮLEŽITÉ
Upozorňuje na opatření a omezení,
která jsou nutná ke správnému
chodu zařízení a k předejití jeho
poškození nebo poškození jiných
předmětů.
POZNÁMKA
Podává dodatečné informace a
reference k úkonům.
Viz
Kliknutím na podtržený text
přeskočíte na příslušnou stranu.
UPOZORNĚNÍ
Tento symbol znamená, že
nerespektování upozornění nebo
nesprávné provedení pokynů může
mít za následek úraz uživatele či
poškození zařízení.
POZNÁMKA
Položky, které se zobrazují v Adobe Readeru, se mohou měnit v závislosti na použití. Pokud se Obsah nebo jiné části
nezobrazují, nahlédněte do Nápovědy Adobe Readeru.
Určité položky jsou v tomto návodu použity podle níže uvedených konvencí.
Konvence
Popis
[Tučné písmo]
Označuje tlačítka a klávesy.
„Normální písmo"
Označuje hlášení nebo nastavení.
xvi
> Více o Návodu k obsluze (této příručce)
Konvence používané v postupech pro obsluhu zařízení
V tomto návodu k obsluze jsou postupy zaznamenány následujícím způsobem:
Skutečný postup
Postup označený v tomto návodu
Tlačítko [System Menu/Counter] > tlačítko [▲] [] > [Společ.
nastavení] > tlačítko [OK]
Stiskněte tlačítko [System Menu/Counter].

Pomocí tlačítka [▲] nebo [] zvolte [Společ.nastavení].

Stiskněte tlačítko [OK].
Formát a orientace papíru
Formáty papírů, jako jsou A5 a Statement, mohou být použity v orientaci jak na šířku, tak i na výšku. Pro rozlišení
orientace, když jsou používány tyto formáty, je k formátům s orientací na výšku přidáno „R“. Nastavený směr papíru je
navíc na obrazovce označen následujícími ikonami.
Orientace
Orientace na
výšku (-R)
Orientace na
šířku
Nastavení umístění
(X=Délka, Y=Šířka)
Ikony na
obrazovce
Formáty uvedené v
této příručce*1
Zásobník
A5-R, Statement-R
Univerzální
zásobník
A5-R, Statement-R
Zásobník
A5
Univerzální
zásobník
A5, Statement
*1 Formát papíru, který lze použít, závisí na funkci a vstupní přihrádce. Pro podrobné informace viz:
Technické údaje (strana 8-4)
xvii
> Mapa nabídky
Mapa nabídky
Toto je seznam nabídek, které se zobrazují na dotykovém panelu. Při některých nastaveních se některé nabídky nemusí
zobrazovat. Některé názvy nabídek se mohou lišit od uvedených titulků.
Papír výběr (strana 6-8)
Uspořádat (strana 6-9)
Oboustranný tisk (strana 6-9)
Lupa (strana 6-11)
Kombinovat (Viz Anglický návod k obsluze)
Velikost předlohy (strana 6-12)
Orient.originálu (strana 6-9)
Orig.růz.velik. (Viz Anglický návod k obsluze)
Původní obraz (strana 6-13)
Sytost (strana 6-14)
EcoPrint (strana 6-14)
SouvisléSkenov. (strana 6-15)
Zadání názvu souboru (Viz Anglický návod k obsluze)
ZprávDokončÚlohy (Viz Anglický návod k obsluze)
Záměna priority (Viz Anglický návod k obsluze)
Výběr barev (strana 6-15)
Vyvážení barev (Viz Anglický návod k obsluze)
Ostrost (Viz Anglický návod k obsluze)
Kontrast (Viz Anglický návod k obsluze)
Sytost pozadí (Viz Anglický návod k obsluze)
Sytost (Viz Anglický návod k obsluze)
Přeskočit prázdné strany (Viz Anglický návod k obsluze)
xviii
> Mapa nabídky
Pošl. mi(E-mail) (Viz Anglický návod k obsluze)
E-mail (strana 5-15)
Složka(SMB) (strana 5-16)
Složka (FTP) (Viz Anglický návod k obsluze)
Skenování WSD (Viz Anglický návod k obsluze)
Fax (Viz Návod k obsluze faxu.)
Výběr barev (strana 6-15)
VelikostPředlohy (strana 6-12)
Původní obraz (strana 6-13)
Rozlišení skenování (Viz Anglický návod k obsluze)
Odes. formát (Viz Anglický návod k obsluze)
Lupa (strana 6-11)
Orient.originálu (strana 6-9)
Orig.růz.velik. (Viz Anglický návod k obsluze)
SouvisléSkenov. (strana 6-15)
Formát souboru (strana 6-16)
Zadání názvu souboru (Viz Anglický návod k obsluze)
Předmět/text (strana 6-17)
ZprávDokončÚlohy (Viz Anglický návod k obsluze)
Rozlišení faxu (Viz Návod k obsluze faxu.)
Opož.odes.faxu (Viz Návod k obsluze faxu.)
Přímé odesl.faxu (Viz Návod k obsluze faxu.)
Dotaz naPříjFaxu (Viz Návod k obsluze faxu.)
Zpráva Fax TX (Viz Návod k obsluze faxu.)
Sytost (strana 6-14)
Šifrovaný přenos FTP (Viz Anglický návod k obsluze)
Oddělení souborů (Viz Anglický návod k obsluze)
Ostrost (Viz Anglický návod k obsluze)
Kontrast (Viz Anglický návod k obsluze)
Sytost pozadí (Viz Anglický návod k obsluze)
Přeskočit prázdné strany (Viz Anglický návod k obsluze)
xix
> Mapa nabídky
Pole Podadresa (Viz Návod k obsluze faxu.)
Schr. na dot. (Viz Návod k obsluze faxu.)
Schránka
úlohy
Soukromý/Uložený (Viz Anglický návod k obsluze)
USB
paměť
Uložit
soubor
Rychlý/Kontrolní (Viz Anglický návod k obsluze)
Výběr barev (strana 6-15)
VelikostPředlohy (strana 6-12)
Původní obraz (strana 6-13)
Rozlišení skenování (Viz Anglický návod k obsluze)
Ulož. formát (Viz Anglický návod k obsluze)
Lupa (strana 6-11)
Orient.originálu (strana 6-9)
Orig.růz.velik. (Viz Anglický návod k obsluze)
SouvisléSkenov. (strana 6-15)
Formát souboru (strana 6-16)
Oddělení souborů (Viz Anglický návod k obsluze)
Zadání názvu souboru (Viz Anglický návod k obsluze)
ZprávDokončÚlohy (Viz Anglický návod k obsluze)
Sytost (strana 6-14)
Ostrost (Viz Anglický návod k obsluze)
Kontrast (Viz Anglický návod k obsluze)
Sytost pozadí (Viz Anglický návod k obsluze)
Přeskočit prázdné strany (Viz Anglický návod k obsluze)
(Výběr
souboru)
Tisk
Uspořádat (strana 6-9)
Výběr papíru (strana 6-8)
Oboustr. (strana 6-9)
EcoPrint (strana 6-14)
Zadání názvu souboru (Viz
Anglický návod k obsluze)
ZprávDokončÚlohy (Viz
Anglický návod k obsluze)
Záměna priority (Viz Anglický
návod k obsluze)
Výběr barev (strana 6-15)
Šifrované PDF (Viz Anglický
návod k obsluze)
Tisk JPEG/TIFF (Viz Anglický
návod k obsluze)
XPS přiz.stránce (Viz Anglický
návod k obsluze)
xx
> Mapa nabídky
Vyvolání programu (strana 5-8)
Stav tisk. úlohy (Viz Anglický návod k obsluze)
Stav odes. úlohy (Viz Anglický návod k obsluze)
Stav ulož. úlohy (Viz Anglický návod k obsluze)
Naplánovaná úloha (Viz Anglický návod k obsluze)
Tisk deníku úloh (Viz Anglický návod k obsluze)
Odsl. deník úloh (Viz Anglický návod k obsluze)
Prot. ulož. úl. (Viz Anglický návod k obsluze)
Seznam úloh faxu (Podrobné informace naleznete v Návod k obsluze faxu.)
Skener (Viz Anglický návod k obsluze)
Tiskárna (Viz Anglický návod k obsluze)
Fax (Viz Návod k obsluze faxu.)
Stav toneru (Viz Anglický návod k obsluze)
Stav papíru (Viz Anglický návod k obsluze)
USB paměť(Viz Anglický návod k obsluze)
USB klávesnice (Viz Anglický návod k obsluze)
Síť (Viz Anglický návod k obsluze)
Wi-Fi (Viz Anglický návod k obsluze)
xxi
> Mapa nabídky
Zpráva
Tisk zprávy
Mapa nabídky (Viz Anglický návod k obsluze)
Stavová stránka (Viz Anglický návod k obsluze)
Seznam písem (Viz Anglický návod k obsluze)
NastZprávSprávce (Viz Návod k obsluze faxu.)
NastZprávyVýsled (Viz Anglický návod k obsluze)
Protok.hist.úloh
Autom.odesílání (Viz Anglický návod k obsluze)
Historie odesíl. (Viz Anglický návod k obsluze)
Cíl (Viz Anglický návod k obsluze)
Předmět (Viz Anglický návod k obsluze)
Osobní info. (Viz Anglický návod k obsluze)
Počitadlo (strana 2-37)
Systém/Síť
Nastavení sítě
Název hostitele (Viz Anglický návod k obsluze)
Nas. Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct (Viz Anglický návod k obsluze)
Název zařízení (Viz Anglický návod k obsluze)
Adresa IP (Viz Anglický návod k obsluze)
Automatické odpojení (Viz Anglický návod k
obsluze)
Nastavení Wi-Fi
Wi-Fi (Viz Anglický návod k obsluze)
Nastavení (Viz Anglický návod k obsluze)
Nastavení TCP/IP (Viz Anglický návod k obsluze)
Restartovat síť (Viz Anglický návod k obsluze)
Nast.kabel. přip.
Nastavení TCP/IP (Viz Anglický návod k obsluze)
Rozhraní LAN (Viz Anglický návod k obsluze)
Bonjour (Viz Anglický návod k obsluze)
IPSec (Viz Anglický návod k obsluze)
Nastav.protokolu (Viz Anglický návod k obsluze)
Nast.zabezpečení (Viz Anglický návod k obsluze)
Ping (Viz Anglický návod k obsluze)
Restartovat síť (Viz Anglický návod k obsluze)
Primární síť (Viz Anglický návod k obsluze)
Nast. blok. rozhr.
Hostitel USB (Viz Anglický návod k obsluze)
Zařízení USB (Viz Anglický návod k obsluze)
Úložiště USB (Viz Anglický návod k obsluze)
Úroveň zabezp. (Viz Anglický návod k obsluze)
xxii
> Mapa nabídky
Systém/Síť
Restartovat (Viz Anglický návod k obsluze)
Volitelná funk. (Viz Anglický návod k obsluze)
Uživ./Účt. úloh
Nastav. přihlaš.
Přihl. uživatele (Viz Anglický návod k obsluze)
Míst.sezn.uživ. (Viz Anglický návod k obsluze)
Blokov.uživ.účtu (Viz Anglický návod k obsluze)
Nast. karty ID
Přihl.klávesnicí (Viz Anglický návod k obsluze)
Další ověření. (Viz Anglický návod k obsluze)
Autoriz. skupiny (Viz Anglický návod k obsluze)
NastavAutor. Host (Viz Anglický návod k obsluze)
Přihlášení s PIN (Viz Anglický návod k obsluze)
Maj. síť. uživ. (Viz Anglický návod k obsluze)
Nast.účt.úloh
Účtování úloh (Viz Anglický návod k obsluze)
Přístup pro účt. (Viz Anglický návod k obsluze)
Zpráva o účt. (Viz Anglický návod k obsluze)
Účtov.úl.celkem (Viz Anglický návod k obsluze)
Účt. každé úlohy (Viz Anglický návod k obsluze)
Seznam účtování (Viz Anglický návod k obsluze)
Vých. nastavení
Použít limit (Viz Anglický návod k obsluze)
Počet kopií/výt. (Viz Anglický návod k obsluze)
Limit počitadla (Viz Anglický návod k obsluze)
Neznámý uživatel
Neznámé ID úlohy (Viz Anglický návod k obsluze)
Vlastnost uživatele (Viz Anglický návod k obsluze)
Vlastnost uživatele (Viz Anglický návod k obsluze)
Společná nastavení
Jazyk (Viz Anglický návod k obsluze)
Vých. obrazovka (Viz Anglický návod k obsluze)
Zvuk
Bzučák (Viz Anglický návod k obsluze)
Reproduktor faxu (Viz Návod k obsluze faxu.)
Monitor faxu (Viz Návod k obsluze faxu.)
Jas displeje (Viz Anglický návod k obsluze)
xxiii
> Mapa nabídky
Společná nastavení
Orig./NastPapíru
VlastníFormOrig (Viz Anglický návod k obsluze)
Detekce org.(PO) (Viz Anglický návod k obsluze)
Vých. form. předl. (Viz Anglický návod k obsluze)
VlastníFormPap (Viz Anglický návod k obsluze)
Nast.zásobníku 1
Rozměr zásob. 1 (Viz Anglický návod k obsluze)
Typ zásobníku 1 (Viz Anglický návod k obsluze)
Nast.zásobníku 2
Rozměr zásob. 2 (Viz Anglický návod k obsluze)
Typ zásobníku 2 (Viz Anglický návod k obsluze)
Nastav.univ.zásob.
Velikost UZ (Viz Anglický návod k obsluze)
Typ univ. zás. (Viz Anglický návod k obsluze)
Nast. typu média (Viz Anglický návod k obsluze)
Média pro Auto
Plnobarev. (Viz Anglický návod k obsluze)
Černobílé (Viz Anglický návod k obsluze)
Vých. zdroj pap. (Viz Anglický návod k obsluze)
Zvl. akce papíru (Viz Anglický návod k obsluze)
Zobr. zpr. o nastav. pap. (Viz Anglický návod k obsluze)
Přednast. Limit (Viz Anglický návod k obsluze)
Měření (Viz Anglický návod k obsluze)
Zpracování chyb
Chyba duplx.pap. (Viz Anglický návod k obsluze)
Chyb.neshod.pap. (Viz Anglický návod k obsluze)
Nastavení data
Datum a čas (Viz Anglický návod k obsluze)
Formát data (Viz Anglický návod k obsluze)
Časové pásmo (Viz Anglický návod k obsluze)
Letní čas (Viz Anglický návod k obsluze)
Nast. časovače
Aut.reset panelu (Viz Anglický návod k obsluze)
Čas.reset.panelu (Viz Anglický návod k obsluze)
Úroveň spánku (modely pro Evropu) (Viz Anglický návod k obsluze)
Pravidla spánku (modely pro Evropu) (Viz Anglický návod k obsluze)
Časovač spánku (Viz Anglický návod k obsluze)
Nast. aut. vypn. (modely pro Evropu) (Viz Anglický návod k obsluze)
Časovač vypn. (modely pro Evropu) (Viz Anglický návod k obsluze)
Aut.vymaz. chyby (Viz Anglický návod k obsluze)
Čas. vymaz.chyby (Viz Anglický návod k obsluze)
Nevyužitý čas (Viz Návod k obsluze faxu.)
Časovač Ping (Viz Anglický návod k obsluze)
xxiv
> Mapa nabídky
Společná nastavení
VýchNastavFunkce
Výběr barev (Viz Anglický návod k obsluze)
Rozlišení skenování (Viz Anglický návod k obsluze)
Rozlišení faxu (Viz Návod k obsluze faxu.)
Orig.obr.(Kopie) (Viz Anglický návod k obsluze)
Orig.obr.(Posl.) (Viz Anglický návod k obsluze)
Lupa (Viz Anglický návod k obsluze)
Uspořádat (Viz Anglický návod k obsluze)
Orient.originálu (Viz Anglický návod k obsluze)
Pozadí(Kop.) (Viz Anglický návod k obsluze)
Pozadí(Odeslat) (Viz Anglický návod k obsluze)
EcoPrint (Viz Anglický návod k obsluze)
PřesPrStr(Kopie) (Viz Anglický návod k obsluze)
PřesPrStr(Odes.) (Viz Anglický návod k obsluze)
Zadání názvu souboru (Viz Anglický návod k obsluze)
Předmět a text (Viz Anglický návod k obsluze)
Průb.sken.-Kopie (Viz Anglický návod k obsluze)
PrůbSken-Fax (Viz Anglický návod k obsluze)
Průb.sken.-Jiné (Viz Anglický návod k obsluze)
Formát souboru (Viz Anglický návod k obsluze)
Oddělení souborů (Viz Anglický návod k obsluze)
Tisk JPEG/TIFF (Viz Anglický návod k obsluze)
XPS přiz.stránce (Viz Anglický návod k obsluze)
Podrobn. nastav.
Rozvržení 2 v 1 (Viz Anglický návod k obsluze)
Rozvržení 4 v 1 (Viz Anglický návod k obsluze)
Ohraničení (Viz Anglický návod k obsluze)
Dokončování vazby (Viz Anglický návod k
obsluze)
Kvalita obrazu (Viz Anglický návod k obsluze)
Barev.komp.TIFF (Viz Anglický návod k obsluze)
PDF/A (Viz Anglický návod k obsluze)
Vysoká komp. PDF (Viz Anglický návod k
obsluze)
ÚrPrázStr(Kopie) (Viz Anglický návod k obsluze)
ÚrPrázStr(Odes.) (Viz Anglický návod k obsluze)
Přihlašování (Viz Anglický návod k obsluze)
Režim RAM-disk (Viz Anglický návod k obsluze)
Formát. SD kartu (Viz Anglický návod k obsluze)
xxv
> Mapa nabídky
Společná nastavení
Volitelná paměť (Viz Anglický návod k obsluze)
Zobr. Stav/Záznam (Viz Anglický návod k obsluze)
Typ kláves. USB (Viz Anglický návod k obsluze)
Upozornění – dochází toner (Viz Anglický návod k obsluze)
Prázd. bar. toner (Viz Anglický návod k obsluze)
Zobr. vypín. hláš. (Viz Anglický návod k obsluze)
Nast.spořiče en.
Kopírovat
Úroveň probuzení (Viz Anglický návod k obsluze)
Papír Výběr (Viz Anglický návod k obsluze)
AutoVýběrPapíru (Viz Anglický návod k obsluze)
Auto % Priorita (Viz Anglický návod k obsluze)
Akce čtení DP (Viz Anglický návod k obsluze)
Skenování deska (Viz Anglický návod k obsluze)
Nast.tlač.výběru (Viz Anglický návod k obsluze)
Tiskárna
Nast. emulace (Viz Anglický návod k obsluze)
Barevný režim (Viz Anglický návod k obsluze)
EcoPrint (Viz Anglický návod k obsluze)
Přepnout A4/LTR (Viz Anglický návod k obsluze)
Oboustranný tisk (Viz Anglický návod k obsluze)
Počet kopií (Viz Anglický návod k obsluze)
Orientace (Viz Anglický návod k obsluze)
Lesklý režim (Viz Anglický návod k obsluze)
Široký formát A4 (Viz Anglický návod k obsluze)
Čas.lim.pos.str. (Viz Anglický návod k obsluze)
Odřádkování (Viz Anglický návod k obsluze)
Návrat vozíku (Viz Anglický návod k obsluze)
Název úlohy (Viz Anglický návod k obsluze)
Uživ. jméno (Viz Anglický návod k obsluze)
Priorita un. zás (Viz Anglický návod k obsluze)
Rež. podáv. pap. (Viz Anglický návod k obsluze)
Auto. vým. zás. (Viz Anglický návod k obsluze)
Rozlišení (Viz Anglický návod k obsluze)
Odeslat
Nast.tlač.výběru (Viz Anglický návod k obsluze)
Kontrola cíle (Viz Anglický návod k obsluze)
Zad. nového cíle (Viz Anglický návod k obsluze)
Vyvolat.posl.cíl (Viz Anglický návod k obsluze)
Vých. obrazovka (Viz Anglický návod k obsluze)
Odeslat a přeposlat (Viz Anglický návod k obsluze)
Fax (Viz Návod k obsluze faxu.)
xxvi
> Mapa nabídky
Schr dokumentů
Pole Podadresa (Viz Návod k obsluze faxu.)
Schránka úlohy
Rychlé kop. úloh (Viz Anglický návod k obsluze)
Vymaz. zach. úl. (Viz Anglický návod k obsluze)
Schránka pro dotazování (Viz Návod k obsluze faxu.)
Nast.tlač.výběru (Viz Anglický návod k obsluze)
Upravit cíl
Adresář (Viz Anglický návod k obsluze)
Seznam tisku (Viz Anglický návod k obsluze)
Vých. nast. adres (Viz Anglický návod k obsluze)
Úprava/údržba
Úprava syt. kopií (Viz Anglický návod k obsluze)
Syt.odes./schr. (Viz Anglický návod k obsluze)
Kontrast (Kopie) (Viz Anglický návod k obsluze)
Kontrast (Odes.) (Viz Anglický návod k obsluze)
Kalibrace barev (Viz Anglický návod k obsluze)
Registrace barev (Viz Anglický návod k obsluze)
Oprav. Čern.čáry (Viz Anglický návod k obsluze)
Nastavení služby (Viz Anglický návod k obsluze)
xxvii
1
Právní ustanovení a
informace o
bezpečnosti
Před použitím zařízení si prosím přečtěte tyto informace. Tato kapitola obsahuje následující témata:
Poznámky .......................................................................................................................................................... 1-2
Informace o bezpečnosti zařízení v této příručce .................................................................................... 1-2
Okolní prostředí ....................................................................................................................................... 1-3
Bezpečnostní opatření týkající se použití ................................................................................................ 1-4
Bezpečnost laseru (Evropa) ..................................................................................................................... 1-5
Právní omezení při kopírování/skenování ............................................................................................... 1-6
EN ISO 7779 ............................................................................................................................................ 1-6
EK1-ITB 2000 .......................................................................................................................................... 1-6
Bezpečnostní opatření při používání bezdrátového připojení LAN (je-li ve výbavě) ................................ 1-6
Limitované použití tohoto produktu (je-li ve výbavě) ................................................................................ 1-7
Právní ustanovení .................................................................................................................................... 1-8
Funkce řízení úspory energie ................................................................................................................ 1-14
Funkce automatického 2stranného tisku ............................................................................................... 1-14
Úspora zdrojů – papír ............................................................................................................................ 1-14
Environmentální přínosy "Řízení spotřeby" ........................................................................................... 1-14
Program Energy Star (ENERGY STAR®) .............................................................................................. 1-14
1-1
Právní ustanovení a informace o bezpečnosti > Poznámky
Poznámky
Informace o bezpečnosti zařízení v této příručce
Oddíly této příručky a součásti zařízení jsou označeny symboly, které slouží jako bezpečnostní upozornění s cílem
chránit uživatele, další osoby a okolní prostředí. Popis symbolů a jejich význam je uveden níže.
VAROVÁNÍ: Tento symbol znamená, že pokud nebude příslušnému upozornění
věnována dostatečná pozornost nebo nebudou dodržovány pokyny uvedené v těchto
bodech, může dojít k závažnému zranění nebo smrti.
UPOZORNĚNÍ: Tento symbol znamená, že nerespektování upozornění nebo
nesprávné provedení pokynů může mít za následek úraz uživatele či poškození
zařízení.
Symboly
Symbol  znamená, že příslušná část obsahuje bezpečnostní upozornění. Uvnitř symbolu jsou vyznačeny typy
upozornění.
... [Obecné varování]
... [Upozornění na vysokou teplotu]
Symbol
označuje, že příslušná část obsahuje informace o zakázaných akcích. Uvnitř symbolu je uveden konkrétní
typ zakázaného postupu.
... [Upozornění na zakázaný postup]
... [Zákaz demontáže]
Symbol  znamená, že příslušná část obsahuje informace o činnostech, které je třeba provést. Uvnitř symbolu je
vyznačen konkrétní typ vyžadované činnosti.
... [Upozornění na vyžadovanou činnost]
... [Odpojení napájecího kabelu od elektrické sítě]
... [Zařízení vždy zapojujte do zásuvky s uzemněním]
V případě, že jsou bezpečnostní upozornění v tomto návodu k obsluze nečitelná nebo návod chybí, obraťte se na
zástupce servisní společnosti s žádostí o náhradu (tato služba je zpoplatněna).
POZNÁMKA
Originál věrně připomínající bankovku se ve vzácných případech nemusí okopírovat správně, protože toto zařízení je
vybaveno funkcí proti padělání.
1-2
Právní ustanovení a informace o bezpečnosti > Poznámky
Okolní prostředí
Provozní podmínky jsou následující:
Teplota
10 až 32,5 °C
Vlhkost vzduchu
10 až 80 %
Kromě toho se při výběru umístění zařízení vyhýbejte následujícím místům.
•
Neumísťujte zařízení v blízkosti oken nebo do míst, která jsou vystavena přímému slunečnímu světlu.
•
Neumísťujte zařízení na místa, která jsou vystavena vibracím.
•
Neumísťujte zařízení na místa s velkými výkyvy teploty.
•
Neumísťujte zařízení na místa, která jsou vystavena přímému proudění horkého či studeného vzduchu.
•
Neumísťujte zařízení na špatně větraná místa.
Pokud je povrch podlahy choulostivý, mohlo by při přesunu zařízení po jeho instalaci dojít k poškození podlahy
pojezdovými kolečky.
Během kopírování dochází k uvolňování malého množství ozónu, ale toto množství nijak neohrožuje lidské zdraví.
Jestliže je však zařízení dlouhodobě používáno ve špatně větrané místnosti nebo při vytváření extrémně velkého počtu
výtisků, může vznikat nepříjemný zápach. Pro zachování odpovídajícího pracovního prostředí je vhodné místnost řádně
větrat.
1-3
Právní ustanovení a informace o bezpečnosti > Poznámky
Bezpečnostní opatření týkající se použití
Upozornění týkající se manipulace se spotřebním materiálem
UPOZORNĚNÍ
Nepokoušejte se zapálit části, které obsahují toner. Hořící jiskry mohou způsobit popálení.
Části, které obsahují toner, uchovávejte mimo dosah dětí.
Pokud toner náhodou unikne z částí, které jsou pro něho určené, vyvarujte se jeho vdechnutí, požití nebo kontaktu s
povrchem očí a kůže.
•
Při vdechnutí toneru přejděte na čerstvý vzduch a řádně si vykloktejte větším množstvím vody. Dostaví-li se kašel,
vyhledejte lékaře.
•
Při náhodném požití toneru vypláchněte ústa vodou a vypijte jednu nebo dvě sklenice, abyste zředili obsah žaludku.
V případě potřeby vyhledejte lékaře.
•
Pokud se toner dostane do očí, propláchněte je řádně vodou. Pokud podráždění přetrvá, vyhledejte lékaře.
•
Při zasažení pokožky omyjte postižené místo mýdlem a vodou.
Části, které obsahují toner, neotevírejte násilím ani neničte.
Další bezpečnostní opatření
Vraťte opotřebovaný zásobník toneru svému prodejci nebo zástupci servisu. Shromážděné zásobníky toneru budou
recyklovány nebo zlikvidovány podle příslušných předpisů.
Zařízení neskladujte na přímém slunečním světle.
Zařízení skladujte na místě s teplotou do 40 °C a zamezte prudkým výkyvům teploty a vlhkosti.
Pokud není zařízení delší dobu používáno, vyjměte papír ze zásobníku a univerzálního zásobníku a uskladněte je v
původním pečlivě zalepeném obalu.
1-4
Právní ustanovení a informace o bezpečnosti > Poznámky
Bezpečnost laseru (Evropa)
Laserový paprsek může poškodit lidské zdraví. Z tohoto důvodu jsou laserové paprsky hermeticky uzavřeny uvnitř
zařízení pomocí ochranného pláště a externího krytu. Při běžném provozu zařízení nemůže laserový paprsek ze
zařízení uniknout.
Toto zařízení je klasifikováno jako laserový výrobek třídy 1 (Class 1) podle normy IEC/EN 60825-1:2014.
Informace k laserovým produktům CLASS 1 naleznete na štítku.
1-5
Právní ustanovení a informace o bezpečnosti > Poznámky
Právní omezení při kopírování/skenování
Kopírování a skenování materiálů, které jsou chráněny autorskými právy, může být bez souhlasu majitele autorských
práv zakázáno.
Kopírování/skenování následujících položek je zakázáno a může být právně postižitelné. Nemusí jít pouze o tyto
položky. Vědomě nekopírujte/neskenujte položky, které se kopírovat/skenovat nemají.
•
Papírové peníze
•
Bankovky
•
Cenné papíry
•
Známky
•
Pasy
•
Certifikáty
Místními zákony a předpisy může být zakázáno nebo omezeno kopírování a skenování dalších předloh, které zde
nejsou uvedeny.
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder
weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.
Bezpečnostní opatření při používání bezdrátového
připojení LAN (je-li ve výbavě)
Bezdrátové přípojení LAN umožňuje výměnu informací mezi přístupovými body namísto síťového kabelu a má tu
výhodu, že připojení LAN může být ustaveno kdekoli v oblasti, kde jsou vysílány rádiové vlny.
Na druhou stranu, pokud nejsou nakonfigurována bezpečnostní opatření, mohou nastat následující problémy, protože
rádiové vlny mohou procházet přes překážky (včetně zdí) a mohou se dostat kdekoli v rámci určité oblasti.
Tajné zobrazené obsahu komunikace
Třetí osoba se zlovolnými cíli může záměrně sledovat rádiové vlny a získat neautorizovaný přístup k následujícímu
obsahu komunikace.
•
Osobní informace včetně ID, hesel a čísel kreditních karet
•
Obsahy e-mailových zpráv
1-6
Právní ustanovení a informace o bezpečnosti > Poznámky
Nezákonné vniknutí
Třetí strana se zlovolným úmyslem může získat neoprávněný přístup k osobním či firemním sítím a provádět následující
nezákonné činnosti.
•
Vytažení osobních a důvěrných informací (únik informací)
•
Vstoupit do komunikace a vydávat se za určitou osobu a rozšiřovat neoprávněné informace (spoofing)
•
Upravení a přeposílání zachycené komunikace (padělání)
•
Rozesílání počítačových virů a zničení dat a systémů (zničení)
Karty pro bezdrátové připojení LAN a bezdrátové přístupové body obsahují zabudované bezpečnostní mechanismy,
které tyto problémy řeší a snižují pravděpodobnost výskytu těchto problémů, a to nakonfigurováním nastavení
zabezpečení produktů s bezdrátovým připojením LAN při jejich používání.
Doporučujeme, aby zákazníci při konfiguraci nastavení zabezpečení převzali odpovědnost a používali svůj vlastní
úsudek a aby zajistili, že zcela pochopili problémy, které mohou nastat, když je produkt používán bez nakonfigurování
nastavení zabezpečení.
Limitované použití tohoto produktu (je-li ve výbavě)
•
Rádiové vlny vysílané tímto produktem mohou mít vliv na lékařské přístroje. Při používání tohoto produktu ve
zdravotnickém zařízení nebo v blízkosti lékařských přístrojů jej používejte buď v souladu s pokyny a bezpečnostními
opatřeními, které poskytl správce dané instituce, nebo s pokyny a opatřeními, které jsou uvedené na lékařských
přístrojích.
•
Rádiové vlny vysílané z tohoto produktu mohou mít vliv na automaticky ovládaná zařízení včetně automatických
dveří nebo požárních hlásičů. Při používání tohoto výrobku v blízkosti automaticky ovládaného zařízení jej používejte
v souladu s pokyny a bezpečnostními opatřeními uvedenými na automaticky ovládaném zařízení.
•
Je-li tento produkt používán v zařízeních, která přímo souvisejí s dopravními službami, včetně letadel, vlaků, lodí a
automobilů, nebo je-li tento produkt používán v aplikacích vyžadujících vysokou spolehlivost a bezpečnost fungování
a v zařízeních vyžadujících přesnost včetně těch, která se používají při předcházení katastrofám a prevenci
kriminality, a těch, která se používají pro různé bezpečnostní účely, používejte prosím tento produkt po zvážení
bezpečnostního řešení celého systému, včetně přijetí pojistného řešení a redundantního řešení pro udržení
spolehlivosti a bezpečnosti celého systému. Tento produkt není určen pro použití v aplikacích vyžadujících vysokou
spolehlivost a bezpečnost, včetně leteckých nástrojů, zařízení kanálové komunikace, zařízení pro regulaci jaderného
výkonu a lékařských přístrojů; tedy rozhodnutí o tom, zda použít tento produkt v těchto aplikacích, je třeba plně zvážit
a stanovit.
1-7
Právní ustanovení a informace o bezpečnosti > Poznámky
Právní ustanovení
Kopírování či jiný druh reprodukce celé této příručky nebo její části jsou bez předchozího písemného souhlasu vlastnika
autorských zakázány.
Obchodní názvy
•
PRESCRIBE je registrovaná ochranná známka společnosti Kyocera Corporation.
•
KPDL je ochranná známka společnosti Kyocera Corporation.
•
Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7,
Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 a Internet Explorer jsou registrovanými ochrannými
známkami nebo ochrannými známkami společnosti MicrosoftCorporation v USA a/nebo jiných zemích.
•
PCL je ochranná známka společnosti Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader a PostScript jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet je registrovaná ochranná známka společnosti Xerox Corporation.
•
IBM a IBM PC/AT jsou ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších
zemích.
•
Všechna písma evropských jazyků instalovaná v tomto zařízení jsou použita v rámci licenční dohody se společností
Monotype Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino a Times jsou registrované ochranné známky společnosti Linotype GmbH.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery a TC ZapfDingbats jsou registrované ochranné známky
společnosti International Typeface Corporation.
•
ThinPrint je ochranná známka společnosti Cortado AG v Německu a dalších zemích.
•
V tomto zařízení jsou instalována písma UFST™ MicroType® společnosti Monotype Imaging Inc.
•
Toto zařízení obsahuje software s moduly vyvinutými skupinou Independent JPEG Group.
•
iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
•
AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
•
iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a je
používána pod licencí Apple Inc.
•
Google a Google Cloud Print™ jsou registrované ochranné známky a/nebo značky společnosti Google Inc.
•
Mopria™ je registrovaná ochranná známka společnosti Mopria™ Alliance.
•
Wi-Fi a Wi-Fi Direct jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
Všechny další názvy obchodních značek a produktů jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými
známkami vlastníků těchto známek. Značky ™ a ® nejsou v tomto Návodu k obsluze použity.
1-8
Právní ustanovení a informace o bezpečnosti > Poznámky
GPL/LGPL
Tento produkt obsahuje software GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) a/nebo LGPL
(http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html) jako součást firmwaru. Zdrojový kód můžete získat a za podmínek licence
GPL/LGPL jej můžete kopírovat, dále rozšiřovat a měnit.
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)”
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: “This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so
as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1-9
Právní ustanovení a informace o bezpečnosti > Poznámky
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must
include an acknowledgement: “This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
Monotype Imaging License Agreement
1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.
2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of
this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the
fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access
to and use of the Software and Typefaces.
4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular
purpose and merchantability, are excluded.
8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
1-10
Právní ustanovení a informace o bezpečnosti > Poznámky
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.
Knopflerfish License
This product includes software developed by the Knopflerfish Project.
http://www.knopflerfish.org
Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Apache License (Version 2.0)
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are
under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or
indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of
fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source
code, documentation source, and configuration files.
1-11
Právní ustanovení a informace o bezpečnosti > Poznámky
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including
but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as
indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix
below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the
Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an
original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or
additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work
by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For
the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the
Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of
discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce,
prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such
Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a
perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent
license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license
applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was
submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date
such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with
or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
(a)You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b)You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
(c)You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark,
and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d)If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute
must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices
that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text
file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the
Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the
License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an
addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be
construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license
terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as
a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated
in this License.
1-12
Právní ustanovení a informace o bezpečnosti > Poznámky
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for
inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any
additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any
separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product
names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and
reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and
each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE,
NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely
responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated
with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or
otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing,
shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential
damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including
but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other
commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose
to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights
consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on
Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your
accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets
"[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the
appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of
purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party
archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the
License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for
the specific language governing permissions and limitations under the License.
1-13
Právní ustanovení a informace o bezpečnosti > Poznámky
Funkce řízení úspory energie
Zařízení je vybaveno funkcí režimu Spánku, při kterém po uplynutí určité doby od posledního použití zařízení zůstávají
tiskové a faxové funkce v pohotovostním režimu, ale spotřeba energie je omezena na minimum. Jestliže zařízení během
režimu spánku není používáno, napájení se automaticky vypne.
Režim spánku (strana 2-20)
Nastavení automatického vypnutí (modely pro Evropu) (strana 2-22)
Funkce automatického 2stranného tisku
Toto zařízení nabízí 2stranný tisk jako standardní funkci. Například vytištěním dvou 1stranných originálů na jeden list
papíru ve formě oboustranného výtisku lze snížit množství použitého papíru.
Oboustranný (strana 6-9)
Tisk v režimu oboustranného tisku snižuje spotřebu papíru a přispívá k ochraně lesního fondu. Oboustranný tisk také
snižuje množství papíru, které je nutné zakoupit, a tak snižuje náklady. U zařízení, která umí tisknout oboustranně, se
doporučuje nastavit oboustranný tisk jako výchozí.
Úspora zdrojů – papír
Pro zajištění ochrany životního prostředí a udržitelné využívání lesních fondů se doporučuje používat recyklovaný i čistý
papír, která má certifikaci podle environmentálních předpisů nebo má uznávané ekologické označení, a splňuje
požadavky EN 12281:2002* nebo jiného odpovídajícího standardu na podobné úrovni.
Toto zařízení podporuje také tisk na papír s gramáží 64 g/m2. Používání takového papíru, který obsahuje méně
přírodních materiálů, vede k dalším úsporám lesních zdrojů.
* : EN12281:2002 "Tisk a pracovní papír - Požadavky na kopírovací papír pro tisk se suchým tonerem"
Informace o doporučených typech papíru získáte od zástupce prodeje či servisu.
Environmentální přínosy "Řízení spotřeby"
Pro snižování spotřeby energie v době nečinnosti je zařízení vybaveno funkcí řízení spotřeby, která automaticky aktivuje
režim úspory energie.
Ačkoli to chvíli trvá, než se zařízení přepne z režimu úspory energie zpět do režimu READY, kdy je připravené k
provozu, lze ušetřit značné množství energie. Doporučuje se nastavit režim úspory energie jako výchozí.
Program Energy Star (ENERGY STAR®)
Jako partner mezinárodního programu Energy Star zaručujeme, že toto zařízení splňuje požadavky
mezinárodního programu Energy Star. ENERGY STAR® je dobrovolný program pro zajištění efektivnosti
s cílem vyvíjet a podporovat používání produktů s vysokou energetickou účinností jako prevenci proti
globálnímu oteplování. Koupí kvalitních produktů ENERGY STAR® může zákazník pomoci snižovat
emise skleníkových plynů, které vznikají při používání produktů a snižovat náklady související se
spotřebou energií.
1-14
2
Instalace a nastavení
zařízení
Tato kapitola nabízí informace pro správce zařízení, jako jsou názvy jeho částí, kabelové připojení a instalace softwaru.
Názvy částí (zařízení zvenku) ....................... 2-2
Názvy částí (přípojky / vnitřní části zařízení) 2-4
Názvy částí (s volitelným vybavením) ........... 2-6
Připojování zařízení k ostatním
zařízením ...................................................... 2-7
Připojení kabelů ............................................ 2-8
Připojení kabelu LAN .......................... 2-8
Připojení kabelu USB .......................... 2-9
Připojení napájecího kabelu ............... 2-9
Zapnutí a vypnutí zařízení .......................... 2-10
Zapnutí .............................................. 2-10
Vypnutí .............................................. 2-10
Používání ovládacího panelu ....................... 2-11
Tlačítka ovládacího panelu ................ 2-11
Způsob ovládání ............................... 2-13
Zkontrolujte nastavení originálu a
papíru ................................................ 2-14
Obrazovka nápovědy ........................ 2-14
Přihlášení/odhlášení ................................... 2-15
Přihlášení .......................................... 2-15
Odhlášení ......................................... 2-16
Výchozí nastavení zařízení ......................... 2-17
Nastavení data a času ...................... 2-17
Nastavení sítě ............................................. 2-18
Konfigurace kabelové sítě ................ 2-18
Funkce spořič energie ................................. 2-20
Režim spánku ................................... 2-20
Automatický spánkový režim ............ 2-21
Pravidla pro režim spánku (modely
pro Evropu) ....................................... 2-21
Úroveň spánku (Úspora energie a
Rychlá obnova) (modely mimo
Evropu) ............................................. 2-22
Nastavení automatického
vypnutí (modely pro Evropu) ............. 2-22
Tichý režim .................................................. 2-23
Instalace softwaru .......................................
Software na DVD (Windows) ............
Instalace softwaru v operačním
systému Windows .............................
Odinstalace softwaru ........................
Instalace softwaru na počítači Mac ...
Nastavení ovladače TWAIN ..............
Nastavení ovladače WIA ...................
Kontrola počitadla .......................................
Embedded Web Server RX .........................
Přístup do Embedded Web
Server RX .........................................
Úpravy nastavení zabezpečení .........
Změna Informací o zařízení ..............
2-1
2-24
2-24
2-25
2-31
2-32
2-34
2-36
2-37
2-38
2-39
2-40
2-42
Instalace a nastavení zařízení > Názvy částí (zařízení zvenku)
Názvy částí (zařízení zvenku)
12
11
10
13
17
1
16
9
2
3
4
15
8
7
6
14
5
1 Podavač originálů
10 Stolek pro výstup originálů
2 Vnitřní zásobník
11 Stolek pro originály
3 Zarážka papíru
12 Vodítka šířky originálu
4 Zásobník 1
13 Skenovací štěrbina
5 Vypínač
14 Rukojeti
6 Tlačítko (otevření pravého krytu)
15 Ovládací panel
7 Slot paměti USB
16 Kontaktní sklo
8 Pravý kryt
17 Pruhy indikátoru formátu originálu
9 Zarážka originálu
2-2
Instalace a nastavení zařízení > Názvy částí (zařízení zvenku)
20
18
19
18 Rukojeti
19 Otvor pro zámek proti krádeži
20 Zadní kryt 1
2-3
Instalace a nastavení zařízení > Názvy částí (přípojky / vnitřní části zařízení)
Názvy částí (přípojky / vnitřní části zařízení)
1
2
11
3
4
10
5
7
6
1 Konektor TEL
7 Vodítka šířky papíru
2 Konektor LINE
8 Univerzální zásobník
3 Konektor rozhraní USB
9 Podpěrná část zásobníku
4 Konektor síťového rozhraní
10 Vodítka šířky papíru
5 Kryt podavače
11 Kryt fixační jednotky
6 Vodítko délky papíru
2-4
8 9
Instalace a nastavení zařízení > Názvy částí (přípojky / vnitřní části zařízení)
16
1213 1415
12 Zásobník s tonerem (Yellow)
15 Zásobník s tonerem (Black)
13 Zásobník s tonerem (Cyan)
16 Zajišťovací páčka zásobníku s tonerem
14 Zásobník s tonerem (Magenta)
2-5
Instalace a nastavení zařízení > Názvy částí (s volitelným vybavením)
Názvy částí (s volitelným vybavením)
2
1
1 Zásobník 2
2 Zadní kryt 2
Doplňkové vybavení (strana 8-2)
2-6
Instalace a nastavení zařízení > Připojování zařízení k ostatním zařízením
Připojování zařízení k ostatním zařízením
Připravte si potřebné kabely odpovídající prostředí a účelu využití zařízení.
Při připojování zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
USB
Multifunkční produkt
Při připojování zařízení k počítači zapojenému do sítě
Multifunkční produkt
Síť
Síť
POZNÁMKA
Pokud používáte zařízení s funkci bezdrátové sítě, není třeba připojovat kabel LAN. Chcete-li používat bezdrátovou
síť LAN, je třeba změnit výchozí nastavení zařízení pomocí systémové nabídky.
Viz Anglický návod k obsluze.
Kabely vhodné k použití
Způsob připojení
Funkce
Potřebný kabel
Připojení zařízení kabelem LAN
Tiskárna/Skener/Síť faxu
Kabel LAN (10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T)
Připojení zařízení kabelem USB
Tiskárna/Skener (TWAIN/WIA)
Kompatibilní kabel USB2.0 (kompatibilní s
vysokorychlostním USB, Max. 5,0 m)
2-7
Instalace a nastavení zařízení > Připojení kabelů
Připojení kabelů
Připojení kabelu LAN
DŮLEŽITÉ
Ujistěte se, že je napájení zařízení vypnuté.
Vypnutí (strana 2-10)
1
Připojení kabelu USB k zařízení.
1 Připojte kabel LAN k přípojce síťového rozhraní.
2 Připojte druhý konec kabelu k síťovému rozbočovači nebo k počítači.
2
Zapněte zařízení a nakonfigurujte síť.
Nastavení sítě (strana 2-18)
2-8
Instalace a nastavení zařízení > Připojení kabelů
Připojení kabelu USB
DŮLEŽITÉ
Ujistěte se, že je napájení zařízení vypnuté.
Vypnutí (strana 2-10)
1
Připojení kabelu USB k zařízení.
1 Připojte kabel USB k přípojce rozhraní USB.
2 Připojte druhý konec kabelu k počítači.
2
Zapněte zařízení.
Připojení napájecího kabelu
1
Připojení kabelu USB k zařízení.
Připojte jeden konec dodaného kabelu napájení k zařízení a druhý konec zapojte do zásuvky.
DŮLEŽITÉ
Používejte výhradně napájecí kabel dodaný se zařízením.
POZNÁMKA
Při připojování napájecího kabelu k tomuto zařízení se může na okamžik zobrazit
obrazovka.
2-9
Instalace a nastavení zařízení > Zapnutí a vypnutí zařízení
Zapnutí a vypnutí zařízení
Zapnutí
1
Zapněte vypínač.
1
Vypněte vypínač.
Vypnutí
Když je možnost [Zobr.vypín.hláš.] nastavena na [Zapnuto] zobrazí se potvrzovací zpráva
pro zdroj napájení.
Viz Anglický návod k obsluze.
Vypnutí zařízení trvá přibližně 3 minuty.
UPOZORNĚNÍ
Nebude-li zařízení delší dobu používáno (např. přes noc), vypněte jej hlavním vypínačem. Nebudete-li zařízení
používat ještě delší dobu (například během dovolené), vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky (bezpečnostní
opatření).
DŮLEŽITÉ
Pokud používáte produkty vybavené funkcí pro fax, vypnutí zařízení hlavním vypínačem vyřadí posílání i
příjem faxů. Vyjměte papír ze zásobníků a uzavřete jej ve skladovacím pytli, aby byl chráněn před vlhkostí.
2-10
Instalace a nastavení zařízení > Používání ovládacího panelu
Používání ovládacího panelu
Tlačítka ovládacího panelu
19 18 17
1
2 3
4
5
16
15
14
6
7
13
8 9 10
11
12
1 Tlačítko [Status/Job Cancel] Zobrazuje obrazovku Stav / Zrušit úlohy.
2 Tlačítko [Document Box/USB] Zobrazuje obrazovku Schr. dokumentů /USB.
3 Tlačítko [System Menu/Counter] Zobrazuje obrazovku Systémové menu/Počítadlo.
4 Tlačítko [FAX]: Zobrazuje obrazovku Fax.
5 Tlačítko [Send]: Zobrazuje obrazovku pro odesílání. Lze též změnit na zobrazení adresáře.
6 Tl. rychlé volby: Slouží k vyvolání cíle registrovaného u tlačítek rychlé volby.
7 Ukazatel [Wi-Fi]*1: Bliká při Wi-Fi připojení.
8 Tlačítko [Black & White]: Nastavuje černobílý režim.
9 Tlačítko [Full Color]: Nastavuje úplný barevný režim.
10 Tlačítka výběru: Zvolí nabídku zobrazenou ve spodní části obrazovky.
11 Ukazatel [Processing]: Bliká během tisku nebo odesílání/příjmu.
12 Ukazatel [Memory]: Bliká, pokud zařízení komunikuje s pamětí zařízení nebo pamětí faxu.
13 Obrazovka: Zobrazuje nabídku nastavení, stav zařízení a chybová hlášení.
14 Tlačítko [Wi-Fi Direct]*1: Nastavuje funkci Wi-Fi Direct a zobrazuje informace nezbytné pro připojení a stav připojení.
15 Tlačítko [On Hook]: Přepíná mezi stavy zavěšeno a vyvěšeno při ručním posílání faxu.
16 Tlačítko [Confirm/Add Destination]: Slouží k potvrzení nebo přidání cíle.
17 Tlačítko [Address Recall/Pause]. Vyvolá předchozí cíl. Používá se také k zadání pomlčky při zadávání faxového
čísla.
18 Tlačítko [Address Book]: Zobrazuje obrazovku Adresář.
19 Tlačítko [Copy]: Zobrazuje obrazovku Kopírování.
*1 Pouze pro modely s Wi-Fi.
2-11
Instalace a nastavení zařízení > Používání ovládacího panelu
20
21 22
23, 24
33
25
26
32 31
27
30
28
29
20 Tlačítko [Function Menu]: Zobrazuje obrazovku Nabídka funkcí.
21 Tlačítko [Back]: Vrátí se na předchozí obrazovku.
22 Ukazatel [Attention]: Svítí nebo bliká, pokud dojde k chybě a úloha je zastavena.
23 Tlačítka šipek: Zvyšuje nebo snižuje číselné hodnoty nebo vybírá z nabídky na obrazovce. Navíc pohybuje kurzorem
při zadávání znaků.
24 Tlačítko [OK]: Finalizuje funkci nebo nabídku, popř. zadané číslice.
25 Číselná tlačítka: Zadejte čísla a symboly.
26 Tlačítko [Stop]: Zruší nebo pozastaví probíhající tiskovou úlohu.
27 Tlačítko [Start]: Spouští kopírování, skenování a nastavování operací.
28 Tlačítko [Quiet Mode]: Snížená rychlost tisku pro tichý provoz.
29 Tlačítko [Authentication/Logout]: Ověřuje uživatele a ukončí ovládání současným uživatelem (tj. odhlášení).
30 Tlačítko [Energy Saver]: Uvádí zařízení do spánkového režimu. Probudí zařízení ze spánku, je-li ve spánkovém
režimu.
31 Tlačítka programů: Slouží k registraci a vyvolání programů.
32 Tlačítko [Reset] Navrací nastavení na výchozí hodnoty.
33 Tlačítko [Clear]: Maže vložené číslice a znaky.
2-12
Instalace a nastavení zařízení > Používání ovládacího panelu
Způsob ovládání
V této části je vysvětleno, jak ovládat nabídky nastavení na obrazovce.
Zobrazování nabídek a konfigurace nastavení
Stisknutím tlačítka [System Menu/Counter] nebo tlačítka [Function Menu] se zobrazí nabídky nastavení. Stisknutím
tlačítka [▲], tlačítka [▼], tlačítka [◄], tlačítka [►], tlačítka [OK] nebo tlačítka [Back] zvolte nabídku a proveďte
nastavení.
Normální
obrazovka
Nabídky nastavení
Stisknutím tlačítka [System Menu/Counter]
nebo tlačítka [Function Menu] se zobrazí
nabídky nastavení.
Směry použitelných tlačítek se
šipkou se zobrazí na obrazovce.
Stisknutím tlačítek [▲] a [▼] se
výběr posouvá z řádku na řádek.
Stisknutím tlačítek [◄] a [►] se
výběr posouvá vždy o jednu stranu
dál.
Ukončení nabídky
Když se zobrazí [OK], potvrďte
výběr stisknutím tlačítka [OK].
Jakmile se zobrazí možnost [Ukončit], můžete
zvolením možnosti [Ukončit] opustit nabídku
nastavení a vrátit se na normální obrazovku.
Stiskněte tlačítko [OK] a zvolená
nabídka se zobrazí.
Před zvolenou položkou je
zobrazena značka [*] (hvězdička).
Jazyk
01 *English
02 Deutsch
03 Francais
Stisknutím tlačítek [▲] a [▼] se
výběr posouvá z řádku na
řádek.
Jazyk
01 *English
02 Deutsch
03 Francais
Stisknutím tlačítka [Back] se můžete vrátit
na obrazovku o úroveň výš.
2-13
Stiskněte tlačítko [OK] a zvolené
nastavení se potvrdí.
Instalace a nastavení zařízení > Používání ovládacího panelu
Zkontrolujte nastavení originálu a papíru
Zobrazí se aktuální nastavení originálu a papíru
Jako příklad je zde použita obrazovka kopírování.
1 Formát předlohy
1
2 Orientace originálu
5
3 Zdroj papíru
4 Formát papíru
2
4
5 Orientace papíru
3
6
6 Tlačítko [Function Menu]
7 Tlačítka výběru
7
POZNÁMKA
• Chcete-li konfigurovat nastavení originálu a papíru, můžete stisknout tlačítko [Function Menu].
Výběr papíru (strana 6-8)
Originál Velikost (strana 6-12)
Orientace originálu (strana 6-13)
• Často používané funkce můžete registrovat v tlačítkách výběru.
Viz Anglický návod k obsluze.
Obrazovka nápovědy
Máte-li potíže s obsluhou zařízení, můžete se dozvědět, jak s ním pracovat, pomocí ovládacího panelu.
Jestliže se na obrazovce zobrazuje tlačítko [Nápověda], můžete stisknutím tlačítka [Nápověda] zobrazit obrazovku
nápovědy. Na obrazovce nápovědy se zobrazují činnosti zařízení.
Opravný proces
Otev ete zásobník 1 a
odstra te papír.
Nastavte zásobník 1.
OK
Stisknutím tlačítka [▼] zobrazíte následující krok a stisknutím tlačítka [▲] zobrazíte předchozí krok.
Pomocí tlačítka [OK] můžete obrazovku nápovědy zavřít.
2-14
Instalace a nastavení zařízení > Přihlášení/odhlášení
Přihlášení/odhlášení
Pokud nastavujete funkci, která vyžaduje oprávnění správce, nebo pokud je povolena správa uživatelských přístupů,
musíte zadat vaše přihlašovací uživatelské jméno a přihlašovací heslo.
POZNÁMKA
Uživatelská přihlašovací jména a hesla nastavená z továrny jako výchozí jsou uvedená níže.
Přihl. uživ. jméno:
2100
Přihl. heslo:
2100
Zapomenete-li své přihlašovací jméno nebo heslo, nebudete se moci přihlásit. V takovém případě se přihlaste
s oprávněním správce a své přihlašovací jméno nebo heslo změňte.
Přihlášení
1
Zadejte přihlašovací uživatelské jméno.
1 Když se během provozu zařízení zobrazí obrazovka přihlášení, zvolte „Přihl.uživ.jméno" a
stiskněte tlačítko [OK].
POZNÁMKA
• Je-li zvolena možnost [Síťové ověření] jako způsob ověření uživatele, zobrazí se
[Nabídka]. Stiskněte tlačítko [Nabídka] a zvolte [Typ přihlášení], zde máte možnost
vybrat si z možností ověření [Místní ověření] nebo [Síťové ověření].
• Zvolte [Nabídka] a pak zvolte [Doména], zde máte možnost zvolit si jednu z
registrovaných domén.
2 Pomocí numerických kláves zadejte přihlašovací uživatelské jméno a stiskněte tlačítko
[OK].
POZNÁMKA
Jestliže je při přihlášení zvolena možnost [Vyberte znak], zobrazí se obrazovka zadání
podrobností pomocí výběru ze znaků na obrazovce.
Viz Anglický návod k obsluze.
Způsob zadávání znaků (strana 8-3)
2
Zadejte přihlašovací heslo.
1 Zvolte „Přihl. Heslo" a stiskněte tlačítko [OK].
2 Zadejte přihlašovací heslo a stiskněte tlačítko [OK].
Způsob zadávání znaků (strana 8-3)
3
Vyberte [Login].
2-15
Instalace a nastavení zařízení > Přihlášení/odhlášení
Odhlášení
Chcete-li se ze zařízení odhlásit, stiskněte tlačítko [Authentication/Logout] a vraťte se na
úvodní obrazovku pro zadání přihlašovacího uživatelského jména a hesla.
Uživatel je automaticky odhlášen v následujících případech:
•
Přepne-li se zařízení do režimu spánku.
•
Je-li aktivována funkce automatického resetu panelu.
2-16
Instalace a nastavení zařízení > Výchozí nastavení zařízení
Výchozí nastavení zařízení
Než začnete zařízení používat, proveďte nastavení data a času, konfiguraci sítě a dle potřeby nastavte funkce úspory
energie.
POZNÁMKA
Výchozí nastavení zařízení lze změnit v systémové nabídce.
Nastavení, která lze nakonfigurovat v systémové nabídce:
Anglický návod k obsluze
Nastavení data a času
Nastavte datum a čas v místě instalace podle následujících pokynů.
Odešlete-li e-mail s použitím funkce přenosu, nastavené datum a čas budou vytištěny v záhlaví zprávy. Nastavte datum,
čas a časový posun od času GMT (greenwichský čas) v oblasti, kde je zařízení používáno.
POZNÁMKA
• Je-li povolena správa přihlašovacích uživatelských jmen, můžete nastavení měnit pouze tehdy, přihlásíte-li se
s oprávněním správce. Je-li správa přihlašovacích uživatelských jmen zakázána, zobrazí se obrazovka pro ověření
uživatele. Zadejte přihlašovací jméno uživatele a heslo a poté stiskněte tlačítko [Přihlášení].
• Uživatelská přihlašovací jména a hesla nastavená z továrny jako výchozí jsou uvedena níže.
Přihl. uživ. jméno:
2100
Přihl. heslo:
2100
• Před nastavením data a času nezapomeňte nastavit časový posun.
• Správný čas je možné pravidelně nastavovat získáváním údajů o čase ze síťového časového serveru.
Embedded Web Server RX User Guide
1
Zobrazte obrazovku.
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
Tlačítko [System Menu/Counter] > tlačítko [▲] [▼] > [Společ.nastavení] > tlačítko [OK] >
tlačítko [▲] [▼] > [Nastavení data] > tlačítko [OK]
Tlačítko [▲] [▼] > tlačítko [Časové pásmo] > [OK] > Zvolte časové pásmo > tlačítko [OK] >
tlačítko [▲] [▼] > tlačítko [Datum a čas] > [OK] > Nastavte datum a čas > tlačítko [OK] >
tlačítko [▲] [▼] > tlačítko [Formát data] > tlačítko [OK] > Zvolte formát data > tlačítko [OK]
Položka
Popis
Časové pásmo
Nastavte od časový posun od času GMT. Ze seznamu vyberte nejbližší
oblast. Pokud jste zvolili oblast, která dodržuje letní čas, nakonfigurujte
nastavení pro letní čas.
Datum a čas
Nastavení data a času oblasti, kde je zařízení používáno. Pokud zvolíte
funkci Odeslat jako e-mail, zobrazí se toto datum a čas v hlavičce.
Hodnota: Rok (2000 až 2037), měsíc (1 až 12), den (1 až 31),
hodina (00 až 23), minuta (00 až 59), sekunda (00 až 59)
Formát data
Zvolte formát zobrazení roku, měsíce a data. Rok se bude zobrazovat v
západním formátu.
Hodnota: Měsíc/Den/Rok, Den/Měsíc/Rok, Rok/Měsíc/Den
POZNÁMKA
Pomocí tlačítek [▲] nebo [▼] zadejte číselné hodnoty.
Pomocí tlačítek [◄] nebo [►] můžete zvolit, kterou pozici právě zadáváte, ta se pak zobrazí
zvýrazněná.
2-17
Instalace a nastavení zařízení > Nastavení sítě
Nastavení sítě
Konfigurace kabelové sítě
Zařízení je vybaveno síťovým rozhraním, které je kompatibilní se síťovými protokoly, jako jsou TCP/IP (IPv4), TCP/IP
(IPv6), NetBEUI a IPSec. To umožňuje síťový tisk v systémech Windows, Macintosh, UNIX a na dalších platformách.
Nastavení TCP/IP (IPv4) je nutné pro připojení k síti Windows.
Před konfigurací nastavení se ujistěte, že je připojen síťový kabel.
Připojení kabelu LAN (strana 2-8)
Další informace o nastavení sítě naleznete v části:
Anglický návod k obsluze
POZNÁMKA
Je-li povolena správa přihlašovacích uživatelských jmen, můžete nastavení měnit pouze tehdy, přihlásíte-li se
s oprávněním správce. Je-li správa přihlašovacích uživatelských jmen zakázána, zobrazí se obrazovka pro ověření
uživatele. Zadejte přihlašovací jméno uživatele a heslo a poté stiskněte tlačítko [Přihlášení].
Uživatelská přihlašovací jména a hesla nastavená z továrny jako výchozí jsou uvedena níže.
Přihl. uživ. jméno:
2100
Přihl. heslo:
2100
Nastavení IPv4
1
2
Zobrazte obrazovku.
Tlačítko [System Menu/Counter] > tlačítko [▲] [] > [Systém/Síť] > tlačítko [OK] > tlačítko
[▲] [] > [Nastavení sítě] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [] > [Nast.kabel. přip.] > tlačítko
[OK] > tlačítko [▲] [] > [Nastavení TCP/IP] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [] > [Nastavení
IPv4] > tlačítko [OK]
Proveďte konfiguraci nastavení.
Pokud nastavujete statickou IP adresu
1 Tlačítko [▲] [] > [DHCP] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [] > [Vypnuto] > tlačítko [OK]
2 Tlačítko [▲] [] > tlačítko [Adresa IP] > [OK]
3 Nastavení IP adresy
POZNÁMKA
Můžete uvést jakoukoli hodnotu mezi 000 a 255.
Číselnou hodnotu zadejte pomocí numerických kláves nebo pomocí kláves [▲] a [▼].
Pomocí tlačítek [◄] nebo [►] můžete zvolit, kterou pozici právě zadáváte, ta se pak
zobrazí zvýrazněná.
4 Stiskněte tlačítko [OK].
5 Tlačítko [▲] [] > [Maska podsítě] > tlačítko [OK]
2-18
Instalace a nastavení zařízení > Nastavení sítě
6 Nastavte masku podsítě.
POZNÁMKA
Můžete uvést jakoukoli hodnotu mezi 000 a 255.
Číselnou hodnotu zadejte pomocí numerických kláves nebo pomocí kláves [▲] a [▼].
Pomocí tlačítek [◄] nebo [►] můžete zvolit, kterou pozici právě zadáváte, ta se pak
zobrazí zvýrazněná.
7 Stiskněte tlačítko [OK].
8 Tlačítko [▲] [] > [Výchozí brána] > tlačítko [OK]
9 Nastavte výchozí bránu.
POZNÁMKA
Můžete uvést jakoukoli hodnotu mezi 000 a 255.
Číselnou hodnotu zadejte pomocí numerických kláves nebo pomocí kláves [▲] a [▼].
Pomocí tlačítek [◄] nebo [►] můžete zvolit, kterou pozici právě zadáváte, ta se pak
zobrazí zvýrazněná.
10Stiskněte tlačítko [OK].
11Tlačítko [▲] [] > [Auto-IP] > tlačítko [OK]
12[Vypnuto] > tlačítko [OK]
DŮLEŽITÉ
Po změně nastavení restartujte síť v systémové nabídce nebo vypněte a znovu
zapněte zařízení.
Viz Anglický návod k obsluze.
POZNÁMKA
Předem si od svého správce sítě zjistěte IP adresu a při konfiguraci těchto nastavení ji
mějte při ruce.
V následujících případech nastavte IP adresu DNS serveru v Embedded Web Server RX.
• Nastavte na "Vypnuto", pokud používáte název hostitele s "DHCP".
• Používáte-li DNS server s IP adresou, která není automaticky přiřazována pomocí DHCP.
Informace o nastavení IP adresy a DNS serveru naleznete v příručce:
Embedded Web Server RX User Guide
2-19
Instalace a nastavení zařízení > Funkce spořič energie
Funkce spořič energie
Pokud od posledního použití uplyne určitá doba, zařízení se automaticky přepne do režimu spánku, aby došlo k
minimalizaci spotřeby energie. Jestliže zařízení v režimu spánku není používáno, napájení se automaticky vypne.
POZNÁMKA
Je-li povolena správa přihlašovacích uživatelských jmen, můžete nastavení měnit pouze tehdy, přihlásíte-li se s
oprávněním správce. Je-li správa přihlašovacích uživatelských jmen zakázána, zobrazí se obrazovka pro ověření
uživatele. Zadejte přihlašovací jméno uživatele a heslo a poté stiskněte tlačítko [Přihlášení].
Uživatelská přihlašovací jména a hesla nastavená z továrny jako výchozí jsou uvedena níže.
Přihl. uživ. jméno:
2100
Přihl. heslo:
2100
Režim spánku
Chcete-li aktivovat režim spánku, stiskněte tlačítko [Energy Saver]. Aby došlo k co největší úspoře energie, vypne se
obrazovka i všechny kontrolky na ovládacím panelu kromě kontrolky úspory energie. Tento stav zařízení se nazývá
Režim spánku
Kontrolka Energy Saver
Jestliže jsou během režimu spánku přijata tisková data, zařízení se automaticky probudí a zahájí tisk.
Podobně, jsou-li v režimu spánku přijata faxová data, zařízení se automaticky probudí a začne tisknout.
Chcete-li pokračovat, proveďte následující kroky.
•
Stiskněte tlačítko [Energy Saver].
Doba nutná k aktivaci z režimu spánku je následující.
•
Do 12 sekund
Podmínky okolního prostředí, například větrání, mohou způsobit pomalejší reakci zařízení.
2-20
Instalace a nastavení zařízení > Funkce spořič energie
Automatický spánkový režim
Funkce automatického spánkového režimu automaticky přepne zařízení do spánkového režimu po uplynutí nastavené
doby nečinnosti.
Množství času před vstupem do režimu spánku je následující.
•
1 minuta (výchozí nastavení).
Pro změnu přednastaveného času časovače viz:
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
2
Nastavte časovač spánku.
Tlačítko [System Menu/Counter] > tlačítko [▲] [] > [Společ.nastavení] > tlačítko [OK] >
tlačítko [▲] [] > [Nast. časovače] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [] > [Časovač spánku] >
tlačítko [OK]
1 Zadejte časovač spánku.
POZNÁMKA
Můžete nastavit jakoukoli z níže uvedených hodnot.
• Pro Evropu: 1 až 60 minut
• Mimo Evropu: 1 až 240 minut
Číselnou hodnotu zadejte pomocí numerických kláves nebo pomocí kláves [▲] a [▼].
2 Stiskněte tlačítko [OK].
Pravidla pro režim spánku (modely pro Evropu)
Můžete nastavit, jestli režim spánku platí pro každou z funkcí. Jestliže je zařízení v režimu spánku, nelze rozeznat kartu ID.
Další informace o možnostech nastavení pravidel režimu spánku naleznete v příručce:
Anglický návod k obsluze
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
2
Nastavte pravidla spánku.
Tlačítko [System Menu/Counter] > tlačítko [▲] [] > [Společ.nastavení] > tlačítko [OK] >
tlačítko [▲] [] > [Nast. časovače] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [] > [Časovač spánku] >
tlačítko [OK]
1 Zvolte funkci, kterou chete nastavit, a stiskněte tlačítko [OK].
[Čtečka karet] se zobrazí, pouze pokud je aktivována sada Card Authentication Kit.
2 Tlačítko [▲] [] > [Vypnuto] nebo [Zapnuto] > tlačítko [OK]
Chcete-li provést nastavení pro jinou funkci, zopakujte kroky 2-1 až 2-2.
2-21
Instalace a nastavení zařízení > Funkce spořič energie
Úroveň spánku (Úspora energie a Rychlá obnova)
(modely mimo Evropu)
Můžete si vybrat mezi následujícími dvěma režimy úrovně spánku. Režim spořič energie a režim rychlá obnova. Jako
výchozí je nastaven režim spořič energie.
Režim spořič energie snižuje spotřebu energie ještě více než režim rychlá obnova a umožňuje nastavit režim spánku
zvlášť pro každou funkci. Kartu ID nelze rozpoznat.
Pro obnovení stiskněte na ovládacím panelu tlačítko [Energy Saver]. Jsou-li v režimu spánku přijata tisková data,
zařízení se automaticky probudí a začne tisknout.
Další informace o možnostech nastavení úrovně spánku naleznete v následující příručce:
Anglický návod k obsluze
1
Zobrazení příslušné obrazovky.
2
Zvolte úroveň spánku.
Tlačítko [System Menu/Counter] > tlačítko [▲] [] > [Společ.nastavení] > tlačítko [OK] >
tlačítko [▲] [] > [Nast. časovače] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [] > [Úroveň spánku] >
tlačítko [OK]
Tlačítko [▲] [] > [Rychlá obnova] nebo [Spořič energie] > tlačítko [OK]
Jakmile nastavíte [Spořič energie], nastavte dále, má-li se režim spořiče energie používat u
každé funkce.
3
Nastavte pravidla spánku.
1 Zvolte funkci, kterou chete nastavit, a stiskněte tlačítko [OK].
[Čtečka karet] se zobrazí, pouze pokud je aktivována sada Card Authentication Kit.
2 Tlačítko [▲] [] > [Vypnuto] nebo [Zapnuto] > tlačítko [OK]
Chcete-li provést nastavení pro jinou funkci, zopakujte kroky 3-1 až 3-2.
Nastavení automatického vypnutí (modely pro
Evropu)
Nastavení automatického vypnutí se používá pro automatické zastavení napájení při vypnutí.
Výchozí nastavení času jsou 3 dny.
Další informace o možnostech nastavení automatického vypnutí naleznete v příručce:
Anglický návod k obsluze
2-22
Instalace a nastavení zařízení > Tichý režim
Tichý režim
Snížená rychlost tisku pro tichý provoz. Tento režim zvolte tehdy, když zvuk provozu zařízení způsobuje nepohodlí.
Při stisku tlačítka [Quiet Mode] tlačítko [Quiet Mode] bliká a je Tichý režim je aktivován.
Tlačítko [Quiet Mode]
POZNÁMKA
Během tichého režimu bude rychlost provozu zařízení pomalejší než obvykle.
2-23
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
Instalace softwaru
Pokud chcete používat tiskové funkce tohoto zařízení nebo provádět přenosy pomocí rozhraní TWAIN / WIA nebo
faxovat z vašeho počítače, instalujte vhodný software na váš počítač z přiloženého DVD (Product Library).
Software na DVD (Windows)
Jako metodu instalace můžete použít buďto funkci [Rychlá instalace] nebo [Vlastní instalace]. [Rychlá instalace] je
standardní metodou instalace. Pokud chcete nainstalovat komponenty, které nejsou součástí [Rychlé instalace], použijte
[Vlastní instalaci].
Více podrobností k Vlastní instalaci naleznete v části:
Vlastní instalace (strana 2-27)
Software
Printing System Driver
Popis
Rychlá
instalace
Tento ovladač umožňuje tisk souborů z počítače. Jazyky vícestránkového
popisu (PCL XL, KPDL, atd.) jsou podporovány jediným ovladačem. Tento
ovladač tiskárny vám umožní plné využití prvků zařízení.
Pomocí tohoto ovladače lze vytvářet soubory PDF.
Printing System (XPS) Driver
Tento ovladač tiskárny podporuje formáty XPS (XML Paper Specification)
vyvinuté společností Microsoft Corporation.
-
KPDL mini-driver/PCL minidriver
Jde o mini ovladač firmy Microsoft MiniDriver, který podporuje PCL a KPDL.
U prvků a možností zařízení existují určitá omezení, která lze u tohoto
ovladače použít.
-
FAX Driver
Umožňuje odesílání dokumentů vytvořených počítačovou aplikací jako fax
prostřednictvím zařízení.
-
TWAIN Driver
Tento ovladač umožňuje skenovat pomocí aplikace vyhovující rozhraní
TWAIN.
WIA Driver
WIA (Windows Imaging Acquisition) je funkce systému Windows, která
umožňuje vzájemnou komunikaci mezi zařízením pro zpracování obrázků,
jako je například skener, a aplikací pro zpracování obrázků. Pomocí
aplikace vyhovující rozhraní WIA lze pořizovat obrázky, což je praktické,
pokud nemáte ve vašem počítači nainstalovanou aplikaci vyhovující
rozhraní TWAIN.
-
NETWORK PRINT MONITOR
Tento obslužný program umožňuje monitorovat zařízení na síti.
-
Status Monitor
Toto je doplňkové zařízení, které monitoruje stav tiskárny a poskytuje funkci
neustálého hlášení.
Network Tool for Direct Printing
Tento software umožňuje tisknout soubory PDF bez spouštění programu
Adobe Acrobat/Reader.
FONTS
Jde o písmo zobrazení, které umožňuje, aby příslušné aplikace používaly
typy písma zařízení.
POZNÁMKA
• Instalaci v systému Windows musí provést uživatel disponující oprávněním správce.
• Ovladače WIA a Printing System (XPS) Driver nelze instalovat v systému Windows XP.
2-24
-
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
Instalace softwaru v operačním systému Windows
Rychlá instalace
Následující postup je příkladem instalace softwaru pomocí [Rychlé instalace] v operačním systému Windows 8.1.
Více podrobností k Vlastní instalaci naleznete v části:
Vlastní instalace (strana 2-27)
1
Vložte DVD.
POZNÁMKA
• Instalaci v systému Windows musí provést uživatel disponující oprávněním správce.
• Pokud se zobrazí dialogové okno "Vítá vás Průvodce nově rozpoznaným
hardwarem.", vyberte možnost [Storno].
• Pokud se zobrazí obrazovka automatického spuštění, klikněte na [Spustit setup.exe].
• Jestliže se objeví okno správy uživatelských účtů, klikněte na [Ano] ([Povolit]).
2
Zobrazte obrazovku.
1 Klikněte na [Zobrazit licenční
smlouvu] a licenční smlouvu si
přečtěte.
2 Klepněte na tlačítko [Přijmout].
1
3
2
Zvolte možnost [Express Install].
2-25
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
4
Nainstalujte software.
1
2
3
Můžete také vybrat [Use host name for port name] a nastavit, aby byl používán hostitelský
název standardního TCP/IP portu. (Nelze použít připojení USB.)
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou povolené možnosti Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct, ujistěte se, že je zadána
adresa IP pro název portu. Instalace může selhat, pokud je zadán název hostitele.
POZNÁMKA
• Zařízení není možné nalézt, pokud není zapnuté. Pokud se počítači nepodaří zařízení
najít, ujistěte se, že je připojeno k počítači přes síťový kabel nebo přes USB a že je
zapnuté. Poté klikněte na tlačítko
(Znovu načíst).
• Jestliže se objeví okno zabezpečení systému Windows, klikněte na [Přesto nainstalovat
tento software].
• Pokud chcete instalovat Status Monitor na verzi systému Windows, která předchází verzi
Windows 8, musíte již mít nainstalovanou aplikaci Microsoft .NET Framework 4.0.
2-26
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
5
Dokončete instalaci.
Jakmile se objeví hlášení „Software je připraven k použití.“, můžete začít software používat.
Pro tisk zkušební stránky klikněte na políčko „Vytisknout zkušební stranu“ a vyberte
zařízení.
Pro ukončení průvodce klikněte na [Dokončit].
POZNÁMKA
Když v operačním systému Windows XP zvolíte [Nastavení zařízení], zobrazí se po
odkliknutí tlačítka [Dokončit] dialogové okno pro nastavení zařízení. Zvolte nastavení pro
možnosti nainstalované v zařízení. Konfiguraci nastavení zařízení lze provést po dokončení
instalace.
Printing System Driver User Guide
Pokud se objeví výzva k restartu systému, restartujte počítač dle pokynů. Tímto je proces
instalace ovladačů tiskárny dokončen.
Pokud ovladač TWAIN používáte, pokračujte nastavením podle:
Nastavení ovladače TWAIN (strana 2-34)
Vlastní instalace
Následující postup je příkladem instalace softwaru pomocí [Vlastní instalace] v operačním systému Windows 8.1.
1
Vložte DVD.
POZNÁMKA
• Instalaci v systému Windows musí provést uživatel disponující oprávněním správce.
• Pokud se zobrazí dialogové okno "Vítá vás Průvodce nově rozpoznaným
hardwarem.", vyberte možnost [Storno].
• Pokud se zobrazí obrazovka automatického spuštění, klikněte na [Spustit setup.exe].
• Jestliže se objeví okno správy uživatelských účtů, klikněte na [Ano] ([Povolit]).
2-27
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
2
Zobrazte obrazovku.
1 Klikněte na [Zobrazit licenční
smlouvu] a licenční smlouvu si
přečtěte.
2 Klepněte na tlačítko [Přijmout].
2
1
3
Zvolte možnost [Custom Install].
4
Nainstalujte software.
1 Vyberte, které zařízení chcete nainstalovat.
1
2
DŮLEŽITÉ
Pokud jsou povolené možnosti Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct, ujistěte se, že je zadána
adresa IP pro název portu. Instalace může selhat, pokud je zadán název hostitele.
POZNÁMKA
• Zařízení není možné nalézt, pokud není zapnuté. Pokud se počítači nepodaří zařízení
najít, ujistěte se, že je připojeno k počítači přes síťový kabel nebo přes USB a že je
zapnuté. Poté klikněte na tlačítko
(Znovu načíst).
• Pokud se nezobrazí vybrané zařízení, stiskněte tlačítko [Add custom device] a
vyberte zařízení přímo.
2-28
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
2 Vyberte, který ovladač chcete nainstalovat.
1
2
3
3 Klikněte na záložku [Nástroj] a vyberte obslužný program, který se má nainstalovat.
1
2
3
4 Klikněte na [Instalovat].
2-29
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
POZNÁMKA
Pokud chcete instalovat Status Monitor na verzi systému Windows, která předchází verzi
Windows 8, musíte již mít nainstalovanou aplikaci Microsoft .NET Framework 4.0.
5
Dokončete instalaci.
Jakmile se objeví hlášení „Software je připraven k použití.“, můžete začít software používat.
Pro tisk zkušební stránky klikněte na políčko „Vytisknout zkušební stranu“ a vyberte
zařízení.
Pro ukončení průvodce klikněte na [Dokončit].
POZNÁMKA
Když v operačním systému Windows XP zvolíte [Nastavení zařízení], zobrazí se po
odkliknutí tlačítka [Dokončit] dialogové okno pro nastavení zařízení. Zvolte nastavení pro
možnosti nainstalované v zařízení. Konfiguraci nastavení zařízení lze provést po dokončení
instalace.
Printing System Driver User Guide
Pokud se objeví výzva k restartu systému, restartujte počítač dle pokynů. Tímto je proces
instalace ovladačů tiskárny dokončen.
Pokud ovladač TWAIN používáte, pokračujte nastavením podle:
Nastavení ovladače TWAIN (strana 2-34)
2-30
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
Odinstalace softwaru
Chcete-li software z počítače odinstalovat, proveďte následující kroky.
POZNÁMKA
Odinstalaci v systému Windows musí provést uživatel disponující oprávněním správce.
1
Zobrazte obrazovku.
V ovládacích tlačítkách klikněte na [Hledat] a poté zadejte do vyhledávacího pole
„Odinstalovat Product Library“. Ve výsledcích vyhledávání vyberte [Odinstalovat Product
Library].
POZNÁMKA
V systému Windows 7 klikněte na tlačítko [Start] a poté vyberte možnost [Všechny
programy], [(Název poskytovatele)] a [Odinstalovat Product Library]. Poté se objeví
průvodce odinstalací.
2
Odinstalujte software.
Zaklikněte zaškrtávací políčko u softwaru, který chcete odstranit.
1
2
3
Dokončete odinstalaci.
Jestliže se objeví zpráva o restartování systému, restartujte počítač dle instrukcí na
obrazovce. Tímto je proces odinstalace softwaru dokončen.
POZNÁMKA
Software lze také odinstalovat pomocí Product Library.
Na obrazovce Product Library klikněte na [Odinstalovat] a podle pokynů na obrazovce
dokončete odinstalaci softwaru.
2-31
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
Instalace softwaru na počítači Mac
Funkci tiskárny lze využívat i na počítači Mac.
POZNÁMKA
• Instalaci v operačním systému MAC OS musí provést uživatel disponující oprávněním správce.
• Tisknete-li z počítače Macintosh, nastavte emulaci zařízení na [KPDL] nebo [KPDL(Auto)].
Viz Anglický návod k obsluze.
• Jste-li připojeni přes Bonjour, povolte připojení Bonjour v síťových nastaveních počítače.
Viz Anglický návod k obsluze.
• Na obrazovce ověření zadejte jméno a heslo používané pro přístup do operačního systému.
• Tisknete-li prostřednictvím aplikace AirPrint, nemusíte software instalovat.
1
Vložte DVD.
Dvakrát klikněte na ikonu [GEN_LIB].
2
Zobrazte obrazovku.
2
1
Podle toho, jakou verzi systému Mac OS používáte, klikněte dvakrát na [(Název znacky) OS X x.x].
3
Nainstalujte ovladač tiskárny.
Nainstalujte ovladač tiskárny dle instrukcí instalačního softwaru.
Tímto je instalace ovladačů tiskárny dokončena.
V případe spojení pomocí USB je zařízení automaticky rozpoznáno a připojeno. Pokud
používáte připojení přes IP adresu, je třeba provést níže uvedená nastavení.
2-32
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
4
Proveďte konfiguraci tiskárny.
1 Otevřete okno Předvolby systému a přidejte tiskárnu.
2
1
2 Vyberte [Výchozí] a klikněte na položku, která se zobrazí v poli "Název".
1
3
Zvolte ovladač u položky „K tisku použít“.
2
3
4
POZNÁMKA
Používáte-li připojení přes IP adresu, klikněte na ikonu IP pro připojení IP a zadejte název
hostitele a IP adresu. Číslo, které jste zadali u položky „Adresa“, se automaticky objeví i v
položce „Název“. Podle potřeby proveďte změnu.
3 Zvolte možnosti dostupné pro zařízení.
1
2
4 Zvolené zařízení se přidá.
2-33
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
Nastavení ovladače TWAIN
Registrujte zařízení k ovladači TWAIN. Pokyny vyplývají z prvků rozhraní, které se objevují v systému Windows 8.1.
1
Zobrazte obrazovku.
1 V ovládacích tlačítkách klikněte na možnost [Hledat] a poté zadejte do vyhledávacího pole
„TWAIN Driver Setting“. Ve výsledcích vyhledávání vyberte [TWAIN Driver Setting].
POZNÁMKA
V systému Windows 7 stiskněte tlačítko [Start], vyberte položku [Všechny programy],
[(Název znacky)] a poté [TWAIN Driver Setting]. Zobrazí se obrazovka ovladače TWAIN.
2 Klikněte na [Přidat].
2
Proveďte konfiguraci ovladače TWAIN.
(Síť)
(USB)
1
2
3
4
3
1
2
4
5
6
5
1 Zadejte název zařízení.
1 Zadejte název zařízení.
2 Zvolte zařízení ze seznamu.
2 Zvolte zařízení ze seznamu.
3 Zadejte IP adresu zařízení nebo název
hostitele.
3 Zvolte měrnou jednotku.
4 Zvolte měrnou jednotku.
4 Nastavte úroveň komprimace.
5 Klikněte na tlačítko [OK].
5 Používáte-li SSL, zaškrtněte políčko u
SSL.
6 Klikněte na tlačítko [OK].
POZNÁMKA
Jestliže IP adresu zařízení nebo název hostitele neznáte, kontaktujte Správce.
2-34
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
3
Dokončete registraci.
POZNÁMKA
Pro odstranění přidaného zařízení klikněte na [Odstranit]. Pro změnu názvu klikněte na
[Úpravy].
2-35
Instalace a nastavení zařízení > Instalace softwaru
Nastavení ovladače WIA
Zaregistrujte zařízení k ovladači WIA. Pokyny vyplývají z prvků rozhraní, které se objevují v systému Windows 8.1.
1
Zobrazte obrazovku.
1 V ovládacích tlačítkách klikněte na možnost [Hledat] a poté zadejte do vyhledávacího pole
„Zobrazit skenery a fotoaparáty“. Ve výsledcích vyhledávání vyberte [Zobrazit skenery a
fotoaparáty], a poté se zobrazí obrazovka Skenery a fotoaparáty.
POZNÁMKA
V operačním systému Windows 7 klikněte na tlačítko [Start] a zadejte [Skener] do
[Prohledat programy a soubory]. Klikněte na [Zobrazit skenery a fotoaparáty] v
seznamu vyhledávání, pak se zobrazí obrazovka skenerů a kamer.
2 Vyberte stejné jméno, jako má toto zařízení v ovladačích WIA, a klikněte na [Vlastnosti].
1
2
2
Proveďte konfiguraci ovladače WIA.
(Síť)
(USB)
1
1
2
2
3
4
3
4
5
1 Klikněte na záložku [Nastavení].
1 Klikněte na záložku [Nastavení].
2 Zadejte IP adresy zařízení nebo název
hostitele.
2 Nastavte úroveň komprimace.
3 Používáte-li SSL, zaškrtněte políčko u
SSL.
4 Zvolte měrnou jednotku.
5 Klikněte na tlačítko [OK].
2-36
3 Zvolte měrnou jednotku.
4 Klikněte na tlačítko [OK].
Instalace a nastavení zařízení > Kontrola počitadla
Kontrola počitadla
Kontrola počtu vytištěných a naskenovaných listů.
1
Zobrazte obrazovku.
2
Zkontrolujte počitadlo.
Tlačítko [System Menu/Counter] > tlačítko [▲] [▼] > [Počitadlo] > tlačítko [OK]
Vyberte položku, kterou chcete zkontrolovat, a stiskněte tlačítko [OK].
2-37
Instalace a nastavení zařízení > Embedded Web Server RX
Embedded Web Server RX
Pokud je zařízení připojeno do sítě, můžete provést různá nastavení pomocí Embedded Web Server RX.
Tato kapitola vysvětluje, jak spustit Embedded Web Server RX a jak měnit nastavení zabezpečení a název hostitele.
Embedded Web Server RX User Guide
POZNÁMKA
Pro úplný přístup k možnostem na stránkách Embedded Web Server RX zadejte uživatelské jméno a heslo a poté
klikněte na [Login]. Díky předem definovanému administrátorskému heslu má uživatel přístup ke všem stránkám, a to
včetně schránky dokumentů, adresáře a nastavení v navigačním menu. Výrobní implicitní nastavení pro výchozího
uživatele s administrátorským oprávněním je zobrazeno níže. (Jsou rozlišována velká a malá písmena (rozlišování
velikosti písma).)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
Nastavení, která mohou administrátor a hlavní uživatelé upravit v Embedded Web Server RX, jsou následující.
Nastavení
Popis
Správce
Běžný
uživatel
Device
Information
Umožňuje zkontrolovat strukturu zařízení.
Job Status
Zobrazí všechny informace o zařízení, a to včetně tiskových a
skenovacích úloh, uložených a plánovaných úloh, nebo seznam
provedených úloh.
Document Box*1
Konfiguruje nastavení související se schránkou úloh.
Address Book
Vytvořte, upravte či vymažte adresy a skupiny adres.
Device Settings
Proveďte nastavení zařízení.
-
Function Settings
Proveďte pokročilá nastavení.
-
Network Settings
Proveďte pokročilá nastavení sítě.
-
Security Settings
Proveďte pokročilá nastavení zabezpečení.
-
Management
Settings
Proveďte pokročilá nastavení managementu.
-
*1 Je vyžadováno rozšíření paměti nebo paměťová karta SD/SDHC.
*2 To, zda přihlášený uživatel bude schopen konfigurovat některá z nastavení, záleží na jeho oprávněních.
POZNÁMKA
Odtud byly odstraněny informace o nastavení faxu.
Návod k obsluze faxu
2-38
*2
Instalace a nastavení zařízení > Embedded Web Server RX
Přístup do Embedded Web Server RX
1
Zobrazte obrazovku.
1 Spusťte webový prohlížeč.
2 Zadejte IP adresu nebo název hostitele do lišty pro adresu nebo umístění.
Klikněte na položky v následujícím pořadí a zkontrolujte IP adresu zařízení a název hostitele.
Tlačítko [System Menu/Counter] > tlačítko [▲] [▼] > [Zpráva] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [▼] >
[Tisk zprávy] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [▼] > [Stavová stránka] > tlačítko [OK] > [Ano]
Příklady:
https://192.168.48.21/ (pro IP adresu)
https://MFP001 (pokud je název hostitele "MFP001")
Webová stránka uvádí základní informace o zařízení a nástroji Embedded Web Server RX a
jejich aktuální stav.
POZNÁMKA
Pokud se zobrazí hlášení "There is a problem with this website's security certificate." (Došlo
k problému s certifikátem zabezpečení webové stránky.), nakonfigurujte certifikát.
Embedded Web Server RX User Guide
V procesu lze pokračovat, i když certifikát není nakonfigurován.
2
Konfigurace funkce.
Vyberte kategorii v navigační oblasti na levé straně obrazovky.
POZNÁMKA
Pro úplný přístup k možnostem na stránkách Embedded Web Server RX zadejte
uživatelské jméno a heslo a poté klikněte na [Login]. Díky předem definovanému
administrátorskému heslu má uživatel přístup ke všem stránkám, a to včetně schránky
dokumentů, adresáře a nastavení v navigačním menu. Výrobní implicitní nastavení pro
výchozího uživatele s administrátorským oprávněním je zobrazeno níže. (Jsou rozlišována
velká a malá písmena (rozlišování velikosti písma).)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
2-39
Instalace a nastavení zařízení > Embedded Web Server RX
Úpravy nastavení zabezpečení
1
Zobrazte obrazovku.
1 Spusťte webový prohlížeč.
2 Zadejte IP adresu nebo název hostitele do lišty pro adresu nebo umístění.
Klikněte na položky v následujícím pořadí a zkontrolujte IP adresu zařízení a název hostitele.
Tlačítko [System Menu/Counter] > tlačítko [▲] [▼] > [Zpráva] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [▼] >
[Tisk zprávy] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [▼] > [Stavová stránka] > tlačítko [OK] > [Ano]
3 Přihlaste se s oprávněními správce.
Výchozí nastavení z továrny pro výchozího uživatele s právy správce je ukázáno níže. (Jsou
rozlišována velká a malá písmena (rozlišování velikosti písma).)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 Klikněte na [Security Settings].
2-40
Instalace a nastavení zařízení > Embedded Web Server RX
2
Proveďte nastavení zabezpečení.
V nabídce [Security Settings] vyberte nastavení, které chcete upravit.
POZNÁMKA
Pro více podrobností nastavení certifikátů viz:
Embedded Web Server RX User Guide
2-41
Instalace a nastavení zařízení > Embedded Web Server RX
Změna Informací o zařízení
1
Zobrazte obrazovku.
1 Spusťte webový prohlížeč.
2 Zadejte IP adresu nebo název hostitele do lišty pro adresu nebo umístění.
Klikněte na položky v následujícím pořadí a zkontrolujte IP adresu zařízení a název hostitele.
Tlačítko [System Menu/Counter] > tlačítko [▲] [▼] > [Zpráva] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [▼] >
[Tisk zprávy] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [▼] > [Stavová stránka] > tlačítko [OK] > [Ano]
3 Přihlaste se s oprávněními správce.
Výchozí nastavení z továrny pro výchozího uživatele s právy správce je ukázáno níže. (Jsou
rozlišována velká a malá písmena (rozlišování velikosti písma).)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 V nabídce [Device Settings] klikněte na položku [System].
3
1
2
2-42
Instalace a nastavení zařízení > Embedded Web Server RX
2
Zadejte název hostitele.
Zadejte informace o zařízení a klikněte na [Submit].
DŮLEŽITÉ
Po změně nastavení restartujte síť nebo vypněte a zapněte zařízení.
Pro restart sítě klikněte na tlačítko [Reset] v nabídce [Management Settings], poté
pod „Restart“ klikněte na [Restart Network].
2-43
3
Příprava před použitím
Tato kapitola popisuje následující činnosti.
Vkládání papíru .................................................................................................................................................. 3-2
Opatření při vkládání papíru .................................................................................................................... 3-2
Výběr jednotek podavače papíru ............................................................................................................. 3-3
Vkládání do zásobníku 1 ......................................................................................................................... 3-4
Vkládání do zásobníku 2 ......................................................................................................................... 3-7
Opatření na výstupu papíru ................................................................................................................................ 3-9
Zarážka papíru ......................................................................................................................................... 3-9
Příprava na odeslání dokumentu do sdílené složky v počítači ........................................................................ 3-10
Jak zjistit název počítače a celý název počítače .................................................................................... 3-10
Jak zjistit uživatelské jméno a název domény ........................................................................................ 3-11
Vytvoření sdílené složky a ověření názvu sdílené složky ...................................................................... 3-12
Konfigurace Firewallu systému Windows .............................................................................................. 3-15
3-1
Příprava před použitím > Vkládání papíru
Vkládání papíru
Opatření při vkládání papíru
Po otevření nového balíku papíru nejprve rychlým prolistováním oddělte jednotlivé listy, a teprve potom je vložte podle
následujícího postupu.
Stožek papíru prolistujte, pak s ním zaklepejte o rovný povrch.
Dále je třeba dbát na následující:
•
Je-li papír zvlněný nebo přeložený, před vložením jej narovnejte. Zvlněný nebo přeložený
papír se může vzpříčit.
•
Jelikož vlhkost může způsobovat potíže, nevystavujte otevřené balíky papíru vysoké
vlhkosti. Po naplnění zásobníků nebo univerzálního zásobníku uzavřete zbývající papír do
skladovacího sáčku.
•
Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, chraňte veškerý papír před vlhkostí jeho
vyjmutím ze všech zásobníků a uzavřením do skladovacího sáčku.
DŮLEŽITÉ
Pokud provádíte kopírování na použitý papír (papír, který již byl použit k tisku),
nepoužívejte papíry, které jsou sešité nebo spojené sponkou. To by mohlo poškodit
zařízení nebo způsobit nízkou kvalitu obrazu.
POZNÁMKA
Pokud používáte zvláštní papír, například hlavičkový, děrovaný nebo papír s předtištěným
vzorem, například s logem nebo názvem společnosti, viz pokyny v:
Anglický návod k obsluze
3-2
Příprava před použitím > Vkládání papíru
Výběr jednotek podavače papíru
Zvolte jednotky podavače papíru podle formátu a typu papíru.
1
2
Č.
Název
1
Zásobník 1
2
Zásobník 2
Formát papíru
A4, B5, A5-R, A5, A6, B6, Legal,
Oficio II, Letter, Executive,
Statement-R, Folio, 16K,
216 × 340 mm, ISO B5, Vlastní
Druh papíru
Běžný, S předtiskem, Lepený,
Recyklovaný, Hrubý, Hlavičkový,
Barva, S perforací, Silný, Vysoká
kvalita, Vlastní 1 až 8
Kapacita
250 listů
(80 g/m2)
Strana
strana 3-4
strana 3-7
POZNÁMKA
• Počet listů, které lze vložit do zásobníku, se liší podle vašeho regionu a podle typu papíru.
• Nepoužívejte papír do inkoustových tiskáren ani papír se speciálním povrchem. (Takový papír se může v tiskárně
vzpříčit nebo způsobit jiné problémy.)
• Pro barevný tisk vyšší kvality použijte speciální papír.
3-3
Příprava před použitím > Vkládání papíru
Vkládání do zásobníku 1
1
Zcela zásobník 1 vytáhněte ze zařízení.
2
Posuňte vodítko délky papíru do správné pozice.
Při použití formátů Folio, Oficio II či Legal
POZNÁMKA
V některých regionech se zásobník dodává s krytem. Pokud je zásobník opatřen krytem,
otevřete kryt a upravte vodítko.
3-4
Příprava před použitím > Vkládání papíru
3
4
Upravte pozici vodítek šířky papíru, umístěných na levé a pravé
straně zásobníku 1.
Vložte papír.
POZNÁMKA
Pokud je zásobník opatřen krytem, zavřete kryt.
DŮLEŽITÉ
• Papír vložte tiskovou stranou nahoru.
• Nový balík papíru po vyjmutí z obalu nejprve prolistujte, a teprve pak jej vložte do
univerzálního zásobníku.
Opatření při vkládání papíru (strana 3-2)
• Před vložením papír zkontrolujte, zda není zvlněný nebo přeložený. Zvlněný nebo
přeložený papír může způsobit vzpříčení papíru.
• Ujistěte se, že vložený papír nepřesahuje rysku maximální kapacity (viz obrázek
výše).
• Pokud vložíte papír a neupravíte vodítka délky a šířky papíru, papír se může zkroutit
a zaseknout.
3-5
Příprava před použitím > Vkládání papíru
5
Opatrně zasuňte zásobník 1 zpět.
POZNÁMKA
Pokud jsou používány formáty Folio, Oficio II nebo Legal, zásobník se ze zařízení vysune.
6
7
Zobrazte obrazovku.
Tlačítko [System Menu/Counter] > tlačítko [▲] [▼] > [Společ.nastavení] > tlačítko [OK] >
tlačítko [▲] [▼] > [Orig/NastPapíru] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [▼] > [Nast.zásobníku 1] >
tlačítko [OK]
Proveďte konfiguraci funkce.
Vyberte formát a typ papíru.
Viz Anglický návod k obsluze.
3-6
Příprava před použitím > Vkládání papíru
Vkládání do zásobníku 2
1
Zásobník 2 zcela vytáhněte ze zařízení.
2
Posuňte vodítko délky papíru do správné pozice.
3
Upravte pozici vodítek šířky papíru, umístěných na levé a pravé
straně zásobníku 2.
3-7
Příprava před použitím > Vkládání papíru
4
Vložte papír.
DŮLEŽITÉ
• Papír vložte tiskovou stranou nahoru.
• Nový balík papíru po vyjmutí z obalu nejprve prolistujte, a teprve pak jej vložte do
univerzálního zásobníku.
Opatření při vkládání papíru (strana 3-2)
• Před vložením papír zkontrolujte, zda není zvlněný nebo přeložený. Zvlněný nebo
přeložený papír může způsobit vzpříčení papíru.
• Ujistěte se, že vložený papír nepřesahuje rysku maximální kapacity (viz obrázek
výše).
• Pokud vložíte papír a neupravíte vodítka délky a šířky papíru, papír se může zkroutit
a zaseknout.
5
Opatrně zasuňte zásobník 2 zpět.
6
Zobrazte obrazovku.
7
Tlačítko [System Menu/Counter] > tlačítko [▲] [▼] > [Společ.nastavení] > tlačítko [OK] >
tlačítko [▲] [▼] > [Orig/NastPapíru] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [▼] > [Nast.zásobníku 2] >
tlačítko [OK]
Proveďte konfiguraci funkce.
Vyberte formát a typ papíru.
Viz Anglický návod k obsluze.
3-8
Příprava před použitím > Opatření na výstupu papíru
Opatření na výstupu papíru
Zarážka papíru
Používáte-li formát papíru větší než B5/Letter, otevřete zarážku papíru, jak je uvedeno na obrázku.
3-9
Příprava před použitím > Příprava na odeslání dokumentu do sdílené složky v počítači
Příprava na odeslání dokumentu do sdílené
složky v počítači
Zkontrolujte informace, které je třeba na zařízení nastavit, a vytvořte v počítači složku pro příjem dokumentů. V
následujícím popisu jsou použity obrazovky operačního systému Windows 8.1. Podrobnosti na obrazovkách budou v
jiných verzích systému Windows odlišné.
POZNÁMKA
Přihlaste se do systému Windows s oprávněním správce.
Jak zjistit název počítače a celý název počítače
Zkontrolujte název počítače a celý název počítače.
1
Zobrazte obrazovku.
V operačním systému Windows 8.1 klikněte na obrazovce Start pravým tlačítkem myši na
možnost [PC] a vyberte [Vlastnosti]. Nebo klikněte pravým tlačítkem na ikonu okna a vyberte
[Systém].
Ve Windows 8 vyberte plochu na obrazovce Start, klikněte pravým tlačítkem na [Počítač] z
nabídky [Knihovny], a poté vyberte [Vlastnosti].
POZNÁMKA
V systému Windows XP pravým tlačítkem klikněte na [Můj počítač] a zvolte [Vlastnosti].
Zobrazí se dialogové okno [Vlastnosti systému]. V okně, které se zobrazí, klikněte na
kartu [Název počítače].
V operačním systému Windows 7 klikněte na tlačítko [Start], zvolte [Počítač] a poté
[Vlastnosti systému].
V operačním systému Windows 10 klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko [Start] a
zvolte [Systém].
2
Zkontrolujte název počítače.
Zkontrolujte název počítače a celý název počítače.
Příklad obrazovky:
Název počítače: PC001
Celý název počítače: PC001.abcdnet.com
Windows XP:
Jestliže celý název počítače neobsahuje tečku (.), pak jsou celý název počítače a název
počítače totožné.
Jestliže celý název počítače obsahuje tečku (.), pak je řada znaků v celém názvu počítače
před tečkou (.) názvem počítače.
Příklad:
PC001.abcdnet.com
PC001 je název počítače
PC001.abcdnet.com je celý název počítače.
Po zkontrolování názvu počítače klikněte na tlačítko
„Vlastnosti systému“ zavřete.
[Zavřít], kterým obrazovku
Po zkontrolování názvu počítače v systému Windows XP klikněte na tlačítko [Zrušit], kterým
zavřete obrazovku "Vlastnosti systému".
3-10
Příprava před použitím > Příprava na odeslání dokumentu do sdílené složky v počítači
Jak zjistit uživatelské jméno a název domény
Zkontrolujte název domény a uživatelské jméno pro přihlášení do systému Windows.
1
Zobrazte obrazovku.
V ovládacích tlačítkách vyberte možnost [Hledat], a poté do vyhledávacího pole zadejte
„příkazový řádek“. Ve výsledcích vyhledávání vyberte [Příkazový řádek].
V operačním systému Windows 7 klikněte na tlačítko [Start], zvolte [Všechny programy]
(nebo [Programy]), [Příslušenství] a poté [Příkazový řádek].
V operačním systému Windows 10 klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko [Start] a zvolte
[Příkazový řádek].
Otevře se okno příkazového řádku.
2
Zkontrolujte název domény a uživatelské jméno.
V příkazovém řádku zadejte "net config workstation" a pak stiskněte klávesu [Enter].
Zkontrolujte uživatelské jméno a název domény.
Příklad obrazovky:
Uživatelské jméno: james.smith
Název domény:
ABCDNET
3-11
Příprava před použitím > Příprava na odeslání dokumentu do sdílené složky v počítači
Vytvoření sdílené složky a ověření názvu sdílené
složky
Vytvořte sdílenou složku v cílovém počítači, do níž bude dokument uložen.
POZNÁMKA
Jestliže ve Vlastnostech systému existuje pracovní skupina, proveďte konfiguraci nastavení dle instrukcí níže, aby byl
přístup ke složce umožněn pouze určitým uživatelům nebo skupině.
1 V Ovládacích tlačítkách vyberte [Nastavení], a poté vyberte [Ovládací panely], [Vzhled
a přizpůsobení] a poté [Možnosti složky].
V systému Windows XP klepněte na ikonu [Můj počítač] a vyberte položku [Možnosti
složek] v nabídce [Nástroje].
V operačním systému Windows 7 v nabídce [Start] vyberte [Ovládací panely], [Vzhled
a přizpůsobení] a poté [Možnosti složky].
V operačním systému 10 otevřete v Průzkumníku souborů okno a vyberte možnost
[Zobrazit], [Možnosti] a poté [Možnosti složky].
2
1
Ujistěte se, že se nacházíte v záložce [Zobrazení].
2
3
Odstraňte zaškrtnutí z [Používat průvodce sdílením (doporučeno)] v části "Upřesnit
nastavení".
V systému Windows XP klikněte na kartu [Zobrazení], a pak odstraňte zaškrtnutí
z [Používat zjednodušené sdílení souborů (doporučeno)] v části "Upřesnit
nastavení".
1
Vytvořte složku.
1 Vytvořte ve svém počítači složku.
Například můžete na ploše vytvořit složku s názvem „scannerdata"
3-12
Příprava před použitím > Příprava na odeslání dokumentu do sdílené složky v počítači
2 Klepněte pravým tlačítkem myši na složku "scannerdata", vyberte položku [Vlastnosti], a
klikněte na možnost [Sdílení] a [Rozšířené možnosti sdílení].
1
2
V systému Windows XP klikněte pravým tlačítkem na složku "scannerdata" a zvolte
[Sdílení a zabezpečení] (nebo [Sdílení]).
2
Proveďte konfiguraci nastavení oprávnění.
1 Zaškrtněte políčko [Sdílet tuto složku] a klepněte na tlačítko [Oprávnění].
1
2
V systému Windows XP vyberte položku [Sdílet tuto složku] a klikněte na tlačítko
[Oprávnění].
2 Poznamenejte si [Název sdílené složky].
3 Klikněte na tlačítko [Přidat].
3-13
Příprava před použitím > Příprava na odeslání dokumentu do sdílené složky v počítači
4 Zadejte umístění.
1
1
2
1 Pokud je název počítače, který jste si poznamenali na strana 3-10, stejný jako název
domény:
Pokud se v poli "V tomto umístění" nezobrazuje název počítače, klikněte na [Umístění],
vyberte název počítače, a klikněte na tlačítko [OK].
Příklad: PC001
Pokud název počítače, který jste si poznamenali na strana 3-10, není stejný jako název
domény:
Pokud se v poli „V tomto umístění“ nezobrazuje text za první tečkou (.) z úplného názvu
počítače, klikněte na [Umístění], vyberte text za první tečkou (.), a klikněte na tlačítko
[OK].
Příklad: abcdnet.com
Jak zjistit uživatelské jméno a název domény (strana 3-11)
2 Do textového pole zadejte uživatelské jméno, které jste si poznamenali na strana 3-11,
a klikněte na tlačítko [OK].
Uživatelské jméno lze také vybrat kliknutím na tlačítko [Upřesnit].
5 Pro zvoleného uživatele nastavte povolení přístupu.
1 Vyberte uživatele, kterého jste zadali.
2 U oprávnění „Změnit“ a „Číst“
zaškrtněte políčko [Povolit]
1
3 Stiskněte tlačítko [OK].
2
3
V systému Windows XP přejděte ke kroku 7.
POZNÁMKA
Nastavení "Everyone" povolí sdílení se všemi uživateli v síti. Pro posílení bezpečnosti
se doporučuje vybrat "Everyone" a odstranit zaškrtnutí [Povolit] pro "Číst".
6 Klikněte na tlačítko [OK] na obrazovce Rozšířené možnosti sdílení a zavřete obrazovku.
3-14
Příprava před použitím > Příprava na odeslání dokumentu do sdílené složky v počítači
7 Zkontrolujte podrobnosti v záložce [Zabezpečení].
1 Zvolte kartu [Zabezpečení].
1
2 Vyberte uživatele, kterého jste zadali.
Pokud se uživatel neobjeví v poli „Název
skupiny nebo jméno uživatele“, pro jeho
přidání podobně klikněte na tlačítko
[Upravit], podobně jako u kroku „konfigurace
nastavení oprávnění“.
2
3
3 Ujistěte se, že oprávnění pro „Měnit“ a „Číst
a spouštět“ jsou zaškrtnuta na [Povolit].
4 Klepněte na tlačítko [OK].
4
Ve Windows XP se ujistěte, že oprávnění pro „Měnit“ a „Číst a spouštět“ jsou zaškrtnuta
na [Povolit] a poté klikněte na tlačítko [OK].
Konfigurace Firewallu systému Windows
Povolte sdílení souborů a tiskáren a nastavte port pro přenos pomocí SMB.
POZNÁMKA
Přihlaste se do systému Windows s oprávněním správce.
1
Zkontrolujte sdílení souboru a tiskárny.
1 V ovládacích tlačítkách na ploše klikněte na [Nastavení], [Ovládací panely], [Systém a
zabezpečení] a poté na [Brána Windows Firewall].
POZNÁMKA
Objeví-li se dialogové okno kontroly uživatelského účtu, klikněte na tlačítko
[Pokračovat].
3-15
Příprava před použitím > Příprava na odeslání dokumentu do sdílené složky v počítači
2 Zaškrtněte políčko [Sdílení souborů a tiskáren].
1
2
3
2
Přidejte port.
1 V ovládacích tlačítkách na ploše klikněte na [Nastavení], [Ovládací panely], [Systém a
zabezpečení] a poté na [Zkontrolovat stav brány firewall].
2 Vyberte [Upřesnit nastavení].
3 Vyberte [Příchozí pravidla].
3-16
Příprava před použitím > Příprava na odeslání dokumentu do sdílené složky v počítači
4 Vyberte [Nové pravidlo].
5 Vyberte [Port].
1
2
6 Platnost pravidla nastavte pro [TCP]. Poté vyberte [Konkrétní místní porty], zadejte „445“
a poté klikněte na [Další].
1
2
3
3-17
Příprava před použitím > Příprava na odeslání dokumentu do sdílené složky v počítači
7 Vyberte [Povolit připojení] a klikněte na tlačítko [Další].
1
2
8 Ujistěte se, že jsou zaškrtnuta všechna políčka, a stiskněte [Další].
1
2
9 Do pole "Název" zadejte "Scan to SMB" a klikněte na [Dokončit].
1
2
3-18
Příprava před použitím > Příprava na odeslání dokumentu do sdílené složky v počítači
V operačním systému Windows 7
1 V operačním systému Windows z tlačítka [Start] vyberte [Ovládací panely], [Systém a
zabezpečení] a [Povolit program v bráně Windows Firewall].
Objeví-li se dialogové okno kontroly uživatelského účtu, klikněte na tlačítko [Pokračovat].
2 Proveďte konfiguraci nastavení.
Konfigurace Firewallu systému Windows (strana 3-15)
V operačním systému Windows XP nebo Windows Vista
1 Ve Windows XP v nabídce [Start] vyberte [Ovládací panely] a poté [Brána Windows
Firewall].
Ve Windows Vista v nabídce [Start] vyberte [Ovládací panely], [Zabezpečení] a poté
[Zapnout nebo vypnout bránu firewall systému Windows].
Objeví-li se dialogové okno kontroly uživatelského účtu, klikněte na tlačítko [Pokračovat].
2 Klikněte na záložku [Výjimky] a poté na tlačítko [Přidat port...].
3 Specifikujte nastavení přidání portu.
Do pole „Název“ zadejte jakýkoliv název (např.: Skenovat do SMB)). To bude název
nového portu. Jako "Číslo portu" zadejte "445". Jako "Protokol" vyberte [TCP].
4 Klikněte na tlačítko [OK].
V operačním systému Windows 10
1 V operačním systému Windows klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko [Start] vyberte
[Ovládací panely], [Systém a zabezpečení] a [Povolit program v bráně Windows
Firewall].
Objeví-li se dialogové okno kontroly uživatelského účtu, klikněte na tlačítko [Pokračovat].
2 Proveďte konfiguraci nastavení.
Konfigurace Firewallu systému Windows (strana 3-15)
3-19
4
Tisk z počítače
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Obrazovka nastavení tisku přes ovladač tiskárny .............................................................................................. 4-2
Zobrazení nápovědy pro ovladače tiskárny ............................................................................................. 4-3
Změna výchozích nastavení ovladače tiskárny (Windows 8.1) ............................................................... 4-3
Tisk z počítače ................................................................................................................................................... 4-4
Tisk na papír standardních formátů ......................................................................................................... 4-4
Tisk na nestandardní formáty papíru ....................................................................................................... 4-6
Zrušení tisku z počítače ........................................................................................................................... 4-9
Tisk z přenosného zařízení .............................................................................................................................. 4-10
Tisk pomocí AirPrint ............................................................................................................................... 4-10
Tisk pomocí Google Cloud Print ............................................................................................................ 4-10
Tisk pomocí funkce Mopria .................................................................................................................... 4-10
Tisk pomocí Wi-Fi Direct ........................................................................................................................ 4-10
Sledování stavu tiskárny (Status Monitor) ......................................................................................................... 4-11
Spuštění monitoru Status Monitor ........................................................................................................... 4-11
Ukončení monitoru Status Monitor .......................................................................................................... 4-11
Rychlé zobrazení .................................................................................................................................... 4-11
Karta Průběh tisku ................................................................................................................................. 4-12
Karta Stav zásobníku papíru .................................................................................................................. 4-12
Karta Stav toneru ................................................................................................................................... 4-12
Karta Upozornění ................................................................................................................................... 4-13
Kontextová nabídka Status Monitor ....................................................................................................... 4-13
Nastavení upozornění monitoru Status Monitor ..................................................................................... 4-14
4-1
Tisk z počítače > Obrazovka nastavení tisku přes ovladač tiskárny
Obrazovka nastavení tisku přes ovladač
tiskárny
Obrazovka nastavení tisku ovladačů tiskárny umožňuje konfiguraci řady nastavení týkajících se tisku.
Printing System Driver User Guide
1
3
2
Č.
1
Popis
Karta [Rychlý tisk]
Obsahuje ikony, které lze použít ke snadné konfiguraci často používaných funkcí. Když kliknete na některou
ikonu, změní se na obrázek podobný výslednému tisku a použije dané natavení.
Karta [Základní]
Tato karta seskupuje základní funkce, které jsou používány nejčastěji. Tuto funkci můžete použít k
nakonfigurování velikosti stránky a oboustranného tisku.
Karta [Rozvržení]
Na této kartě můžete provádět konfiguraci nastavení pro tisk různých rozvržení, včetně tisku brožur,
kombinovaného tisku, tisku plakátů a změn měřítka.
Karta [Zobrazení]
V této kartě můžete provést konfiguraci nastavení vztahujícího se ke kvalitě výtisků.
Karta [Publikování]
Na této kartě lze vytvářet obaly a mezistránky pro tiskové úlohy a vkládat mezistránky mezi fólie pro zpětné
projektory.
Karta [Úloha]
V této kartě můžete provést konfiguraci nastavení pro ukládání tiskových dat z počítače do zařízení.
Pravidelně používané dokumenty a ostatní data lze do zařízení uložit a usnadnit si tím jejich snadné vytištění
v budoucnu. Jelikož uložené dokumenty lze tisknout přímo ze zařízení, je tato funkce také užitečná, když si
přejete tisknout dokumenty, u nichž si nepřejete, aby je ostatní viděli.
Karta [Upřesnit]
V této kartě můžete provést konfiguraci nastavení přidávání stran textu nebo vodotisku k tiskovým datům.
4-2
Tisk z počítače > Obrazovka nastavení tisku přes ovladač tiskárny
Č.
2
Popis
[Profily]
Nastavení ovladače tiskárny lze uložit jako profil. Uložené profily lze kdykoli znovu použít, což je užitečná
funkce pro uložení často používaných nastavení.
3
[Vynulovat]
Vrátí nastavení na původní hodnoty.
Zobrazení nápovědy pro ovladače tiskárny
Ovladač tiskárny obsahuje nápovědu. Chcete-li vědět více o nastavení tisku, otevřete obrazovku nastavení tisku
ovladače tiskárny a zobrazte nápovědu dle instrukcí níže.
1
2
1 V horním pravém rohu obrazovky klikněte na
tlačítko [?].
2 Klikněte na položku, o které se chcete
dozvědět víc.
POZNÁMKA
Nápovědu k ovladači tiskárny můžete také zobrazit, když kliknete na požadovanou položku a na klávesnici stiskněte
tlačítko [F1].
Změna výchozích nastavení ovladače tiskárny
(Windows 8.1)
Výchozí nastavení ovladače tiskárny lze změnit. Jestliže vyberete často používaná nastavení, můžete při tisku některé
kroky přeskočit. Informace o nastavení naleznete v části:
Printing System Driver User Guide
1
V ovládacích tlačítkách na ploše klikněte na [Nastavení],
[Ovládací panely] a poté na [Zařízení a tiskárny].
2
Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny, pak
klikněte na nabídku ovladače tiskárny [Vlastnosti tiskárny].
3
Klikněte na tlačítko [Základní] na kartě [Všeobecné].
4
Zvolte výchozí nastavení a klikněte na tlačítko [OK].
4-3
Tisk z počítače > Tisk z počítače
Tisk z počítače
Tato část popisuje metodu tisku pomocí ovladače Printing System Driver.
POZNÁMKA
• Chcete-li tisknout dokumenty z aplikací, nainstalujte do počítače ovladač tiskárny z dodaného disku DVD (Product
Library).
• V některých prostředích se aktuální nastavení zobrazuje ve spodní části ovladače tiskárny.
• Chcete-li tisknout na tvrdý papír nebo obálku, tvrdý papír nebo obálku nejdříve vložte do univerzálního zásobníku, a
teprve pak proveďte následující kroky.
Vkládání papíru do univerzálního zásobníku (strana 5-5)
Tisk na papír standardních formátů
Jestliže jste vložili papír formátu, který je obsažen ve formátech papíru zařízení, vyberte formát papíru v kartě [Základní]
na obrazovce nastavení tisku ovladače tiskárny.
POZNÁMKA
Na ovládacím panelu zadejte formát papíru a typ média pro tisk.
Viz Anglický návod k obsluze.
1
Zobrazte obrazovku.
2
Proveďte konfiguraci nastavení.
Klikněte na [Soubor] a v aplikaci zvolte [Tisk].
1 V nabídce „Tiskárna“ zvolte zařízení a klikněte na tlačítko [Vlastnosti].
1
2
4-4
Tisk z počítače > Tisk z počítače
2 Zvolte kartu [Základní].
3 Klikněte na nabídku „Velikost tisku" a zvolte formát tisku, na který chcete tisknout.
Chcete-li vložit papír formátu, který není obsažen ve formátech tisku zařízení, například tvrdé papíry
nebo obálky, je třeba formát papíru zaregistrovat.
Tisk na nestandardní formáty papíru (strana 4-6)
Chcete-li tisknout na speciální papíry, například tlusté papíry nebo fólie, klikněte na nabídku „Typ
média“ a zvolte typ média.
4 Kliknutím na tlačítko [OK] se vrátíte do dialogového okna Tisknout.
3
Zahajte tisk.
Klikněte na tlačítko [OK].
4-5
Tisk z počítače > Tisk z počítače
Tisk na nestandardní formáty papíru
Jestliže jste vložili papír formátu, který není obsažen ve formátech papíru zařízení, zaregistrujte formát papíru v kartě
[Základní] na obrazovce nastavení tisku ovladače tiskárny.
Registrovaný formát lze vybrat z nabídky „Velikost tisku“.
POZNÁMKA
Chcete-li pomocí zařízení tisknout, nastavte formát a typ papíru:
Viz Anglický návod k obsluze.
1
Zobrazte obrazovku nastavení tisku.
1 V ovládacích tlačítkách na ploše klikněte na [Nastavení] a vyberte [Ovládací panely] a
poté [Zařízení a tiskárny].
POZNÁMKA
V operačním systému Windows 8 klikněte na tlačítko [Start], pak klikněte na [Zařízení a
tiskárny].
2 Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny, pak klikněte na nabídku ovladače
tiskárny [Vlastnosti tiskárny].
3 Klikněte na tlačítko [Základní] na kartě [Všeobecné].
2
Zadejte formát papíru.
1 Klikněte na kartu [Základní].
1
2
2 Klikněte na tlačítko [Formáty papíru...].
4-6
Tisk z počítače > Tisk z počítače
3 Klikněte na tlačítko [Nové].
3
4
5
6
7
4 Zadejte rozměr papíru.
5 Zadejte název papíru.
6 Klepněte na tlačítko [Uložit].
7 Klikněte na tlačítko [OK].
8 Klikněte na tlačítko [OK].
8
3
Zobrazte obrazovku.
Klikněte na [Soubor] a v aplikaci zvolte [Tisk].
4-7
Tisk z počítače > Tisk z počítače
4
Vyberte formát papíru a typ papíru nezvyklého formátu.
1 V nabídce „Název“ zvolte zařízení a klikněte na tlačítko [Vlastnosti].
1
2
2 Zvolte kartu [Základní].
3 Klikněte na nabídku „Velikost tisku" a zvolte formát papíru, který jste zaregistrovali v kroku 2.
Chcete-li tisknout na speciální papíry, například tlusté papíry nebo fólie, klikněte na nabídku „Typ
média“ a zvolte typ média.
POZNÁMKA
Jestliže vkládáte pohlednici nebo obálku, zvolte v nabídce „Typ média“ možnost [Tvrdý
papír] nebo [Obálka].
4 V nabídce "Zdroj" vyberte zdroj papíru.
5 Kliknutím na tlačítko [OK] se vrátíte do dialogového okna Tisknout.
5
Zahajte tisk.
Klikněte na tlačítko [OK].
4-8
Tisk z počítače > Tisk z počítače
Zrušení tisku z počítače
Chcete-li zrušit prováděnou tiskovou úlohu pomocí ovladače tiskárny před zahájením tisku, postupujte takto:
POZNÁMKA
Pro zrušení tisku z tohoto zařízení viz:
Zrušení úloh (strana 5-13)
1
Dvakrát klikněte na ikonu tiskárny (
), která je zobrazena na
liště v pravém dolním rohu plochy Windows, a zobrazte
dialogové okno tiskárny.
2
Klikněte na soubor, jehož tisk chcete zrušit, a vyberte možnost
[Zrušit] z nabídky „Dokument“.
4-9
Tisk z počítače > Tisk z přenosného zařízení
Tisk z přenosného zařízení
Toto zařízení podporuje služby AirPrint, Google Cloud Print, Mopria a Wi-Fi Direct.
Podle podporovaného OS a aplikace můžete úlohu tisknout z jakéhokoli příručního zařízení či počítače i bez
nainstalování ovladače tiskárny.
Tisk pomocí AirPrint
AirPrint je funkce tisku obsažená standardně v produktech iOS 4.2 a vyšší a Mac OS X 10.7 a vyšší.
Pokud chcete použít AirPrint, ujistěte se, že nastavení AirPrint je povoleno v Embedded Web Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
Tisk pomocí Google Cloud Print
Google Cloud Print je tisková služba společnosti Google. Tato služba umožňuje uživateli s účtem Google tisknout ze
zařízení připojeného k Internetu.
Konfiguraci zařízení lze provést v Embedded Web Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
POZNÁMKA
K použití služby Google Cloud Print je nutné mít účet Google. Získejte účet Google, pokud ho ještě nemáte.
Kromě toho je třeba zařízení zaregistrovat na službu Google Cloud Print předem. Zařízení lze zaregistrovat
prostřednictvím počítače připojeného ke stejné síti.
Tisk pomocí funkce Mopria
Mopria je standardní tisková funkce produktů s Androidem 4.4 nebo kteroukoli novější verzí. Je třeba mít na zařízení
předem nainstalovánu a povolenu službu Mopria Print Service.
Podrobné informace o užívání aplikace naleznete na webových stránkách Mopria Alliance.
Tisk pomocí Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct je standardem bezdrátové sítě LAN, který ustanovila Wi-Fi Alliance. Jedná se o jednu z funkcí bezdrátové
sítě LAN bez přístupového bodu bezdrátové sítě LAN či routeru bezdrátové sítě LAN mezi přístroji, které komunikují
přímo na základě peer to peer.
Postup tisku pomocí Wi-Fi Direct je stejný jako z normálních příručních zařízení.
Když při nastavení portu vlastnosti tiskárny použijete název tiskárny nebo název Bonjour, můžete úlohu vytisknout
zadáním názvu při připojení Wi-Fi Direct.
Pokud pro port použijete IP adresu, zadejte IP adresu tohoto zařízení.
4-10
Tisk z počítače > Sledování stavu tiskárny (Status Monitor)
Sledování stavu tiskárny (Status Monitor)
Status Monitor monitoruje a hlásí stav tiskárny.
POZNÁMKA
Jakmile aktivujete Status Monitor, zkontrolujte níže uvedený stav.
• Printing System Driver je nainstalován.
• Je povoleno buď [Enhanced WSD], nebo [EnhancedWSD(SSL)].
Viz Anglický návod k obsluze.
Spuštění monitoru Status Monitor
Status Monitor se spustí také při zahájení tisku.
Ukončení monitoru Status Monitor
Status Monitor lze ukončit jedním z níže uvedených způsobů.
•
•
Ruční ukončení:
Chcete-li Status Monitor ukončit, klikněte na ikonu nastavení a vyberte příkaz Ukončit.
Automatické ukončení:
Status Monitor se automaticky ukončí, není-li 7 minut používán.
Rychlé zobrazení
Stav tiskárny se zobrazuje pomocí ikon. Podrobné informace se zobrazí po stisknutí tlačítka Další informace.
1 Karta Průběh tisku
2 Karta Stav zásobníku papíru
3 Karta Stav toneru
4 Karta Upozornění
1
2
3
4 5
6
5 Tlačítko Další informace
6 Ikona nastavení
Podrobné informace se zobrazí po poklepání na ikony jednotlivých karet.
4-11
Tisk z počítače > Sledování stavu tiskárny (Status Monitor)
Karta Průběh tisku
Zobrazí stav tiskové úlohy.
1 Ikona stavu
2 Seznam úloh
2
1
Ze seznamu úloh vyberte úlohu. Můžete ji zrušit pomocí nabídky, kterou otevřete klepnutím pravým tlačítkem myši.
Karta Stav zásobníku papíru
Zobrazí se informace o papíru v tiskárně a o množství zbývajícího papíru.
Karta Stav toneru
Zobrazí se informace o množství zbývajícího toneru.
4-12
Tisk z počítače > Sledování stavu tiskárny (Status Monitor)
Karta Upozornění
Dojde-li k chybě, zobrazí se upozornění ve formě 3D obrázku a textu.
Kontextová nabídka Status Monitor
Po poklepání na ikonu nastavení se zobrazí následující nabídka.
•
Embedded Web Server RX
Pokud je tiskárna připojena k síti TCP/IP a má vlastní adresu IP, zajistěte pomocí webového prohlížeče přístup
k modulu Embedded Web Server RX, který umožňuje změnit nebo potvrdit nastavení sítě. Při použití připojení
prostřednictvím USB se tato nabídka nezobrazí.
Embedded Web Server RX User Guide
•
Hlášení...
Nastaví zobrazení monitoru Status Monitor.
Nastavení upozornění monitoru Status Monitor (strana 4-14)
•
Konec
Ukončí Status Monitor.
4-13
Tisk z počítače > Sledování stavu tiskárny (Status Monitor)
Nastavení upozornění monitoru Status Monitor
Zobrazí se nastavení Status Monitor a seznam událostí.
Zvolte, má-li se zobrazit upozornění, když dojde k chybě v seznamu událostí.
1
Zaškrtněte políčko Povoluje oznamování událostí pomocí
zvukových signálů.
Jestliže je u tohoto nastavení nastavena hodnota Vypnuto, Status Monitor se nespustí ani při
zahájení tisku.
2
Událost, při které má být použita funkce převodu textu na řeč,
vyberte v seznamu Dostupné události.
3
Klikněte na sloupec Zvukový soubor / Text -> řeč.
Klepnutím na tlačítko Procházet (...) vyhledejte zvukový soubor pro oznámení události.
POZNÁMKA
Použijte soubor formátu WAV.
Zprávy, které se na obrazovce budou číst nahlas, upravíte zadáním textu do textového pole.
4-14
5
Zacházení se
zařízením
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Vkládání originálů .............................................................................................................................................. 5-2
Pokládání originálů na kontaktní sklo ...................................................................................................... 5-2
Vkládání originálů do podavače originálů ................................................................................................ 5-3
Vkládání papíru do univerzálního zásobníku ..................................................................................................... 5-5
Program ............................................................................................................................................................. 5-8
Registrace programů ............................................................................................................................... 5-9
Vyvolávání programu ............................................................................................................................... 5-9
Přepsání programu ................................................................................................................................ 5-10
Vymazání programu ............................................................................................................................... 5-10
Nastavení tlačítek výběru .................................................................................................................................. 5-11
Kopírování ........................................................................................................................................................ 5-12
Základní obsluha ................................................................................................................................... 5-12
Zrušení úloh ........................................................................................................................................... 5-13
Často používaná metoda odesílání ................................................................................................................. 5-14
Odeslání dokumentu přes E-mail ..................................................................................................................... 5-15
Konfigurace nastavení před odesláním ................................................................................................. 5-15
Odeslání naskenovaného dokumentu přes E-mail ................................................................................ 5-15
Odeslání dokumentu do sdílené složky v PC (Skenování do počítače) ........................................................... 5-16
Konfigurace nastavení před odesláním ................................................................................................. 5-16
Odeslání dokumentu do sdílené složky v PC ........................................................................................ 5-16
Odesílání na různé typy cílů (Odeslat na více cílů) ......................................................................................... 5-18
Zrušení odesílání úloh ..................................................................................................................................... 5-19
Volba a potvrzení cíle ....................................................................................................................................... 5-20
Určení cíle .............................................................................................................................................. 5-20
Výběr z adresáře ................................................................................................................................... 5-20
Výběr z externího adresáře ................................................................................................................... 5-21
Volba pomocí tlačítek rychlé volby ......................................................................................................... 5-22
Kontrola a úprava cílů ............................................................................................................................ 5-23
Obrazovka pro potvrzení cílů ................................................................................................................. 5-24
Vyvolání ................................................................................................................................................. 5-24
Jak používat funkce faxu ................................................................................................................................. 5-25
5-1
Zacházení se zařízením > Vkládání originálů
Vkládání originálů
Vložte originály na kontaktní sklo nebo do podavače originálů. Výběr závisí na formátu, typu, objemu a funkci originálů.
•
•
Kontaktní sklo: Vkládejte listy, knihu, pohlednice a obálky.
Podavač originálů: Vkládejte větší počet originálů.
Pokládání originálů na kontaktní sklo
Na kontaktní sklo můžete kromě obyčejných originálů ve formě listů papíru pokládat také knihy a časopisy.
1 Vložte originál skenovanou stranou
dolů.
2
2 Zarovnejte originál k destičkám
označujícím velikost originálu; jako
referenční bod použijte levý zadní
roh.
1
s
POZNÁMKA
Více podrobností k Orientaci originálu naleznete v části:
Oboustranný (strana 6-9)
Umisťování obálek a tvrdého papíru na kontaktní sklo
1 Vložte originál skenovanou
stranou dolů.
2
2 Zarovnejte originál k destičkám
označujícím velikost originálu;
jako referenční bod použijte levý
zadní roh.
1
POZNÁMKA
Pro postup při vkládání obálek a tvrdého papíru viz:
Vkládáte-li do univerzálního zásobníku obálku nebo tvrdý papír (strana 5-7)
UPOZORNĚNÍ
Podavač originálů nenechávejte otevřený, mohlo by dojít k úrazu.
DŮLEŽITÉ
• Při zavírání podavače originálů na něj příliš netlačte. Nadměrný tlak může způsobit prasknutí skla.
• Vkládáte-li do zařízení knihu nebo časopis, provádějte to s podavačem originálů v otevřené poloze.
5-2
Zacházení se zařízením > Vkládání originálů
Vkládání originálů do podavače originálů
Podavač originálů slouží k automatickému skenování vícestránkových originálů po jednotlivých stránkách.
Podavač originálů podporuje následující typy originálů.
Hmotnost
50 až 160 g/m2
Formáty
Maximum A4 (Legal) až minimum A6 (Statement)
Počet listů
Běžný papír (80 g/m2): 50 listů (smíšené originály: 30 listů)
V podavači originálů nepoužívejte následující typy originálů. V opačném případě může dojít k uvíznutí originálů nebo
znečištění podavače originálů.
•
Originály spojené sponkami či sešité (před vložením odstraňte sponky či svorky a vyrovnejte zvlnění, zmačkání a
ohyby, jinak může dojít ke vzpříčení originálů).
•
Originály s lepicí páskou nebo lepidlem
•
Originály s vystřiženými částmi
•
Pokrčený originál
•
Originály s ohyby (před vložením všechny ohyby vyrovnejte, jinak může dojít ke vzpříčení originálů).
•
Uhlový papír
•
Zmačkaný papír
DŮLEŽITÉ
• Před vložením originálů ověřte, že na stolku pro výstup originálů nezůstaly žádné dokumenty. Originály
ponechané na stolku pro výstup originálů mohou způsobit vzpříčení nových originálů.
• Nezasahujte do horního krytu podavače originálů, například neprovádějte zarovnávání originálů na horním
krytu. Můžete tak způsobit chybu při zpracování dokumentu.
1
Otevřete stolek pro originály, a potom upravte vodítka šířky
originálů.
5-3
Zacházení se zařízením > Vkládání originálů
2
Vložte originály.
1 Položte stranu, která se má skenovat, směrem nahoru. Zasuňte přední hranu do podavače
originálu tak daleko, jak to bude možné.
POZNÁMKA
Více podrobností k Orientaci originálu naleznete v části:
Oboustranný (strana 6-9)
DŮLEŽITÉ
Ověřte, zda jsou vodítka šířky originálu přesně nastavena podle dokumentu. Je-li
mezi papírem a vodítky mezera, nastavte vodítka šířky originálu znovu. Mezera
může způsobit vzpříčení originálu.
Ujistěte se, že vložené originály nepřesahují uvedenou maximální úroveň. Při
překročení maximální úrovně může dojít ke vzpříčení originálů.
Originály s děrováním nebo perforovanými linkami by měly být umístěny tak, aby
byly dírky či perforace skenovány jako poslední (nikoli jako první).
2 Otevřete zarážku originálů, aby odpovídala velikosti používaných originálů (Formát
originálu: Legal).
5-4
Zacházení se zařízením > Vkládání papíru do univerzálního zásobníku
Vkládání papíru do univerzálního zásobníku
Podrobné informace o podporovaných velikostech papíru:
Anglický návod k obsluze
Informace o nastavení typu papíru:
Anglický návod k obsluze
Pro tisk na jakýkoli speciální papír vždy použijte univerzální zásobník.
DŮLEŽITÉ
• Používáte-li papír o gramáži 106 g/m2 a více, nastavte typ média na Silný a nastavte váhu papíru, který
používáte.
• Každou průhlednou fólii po vytištění vyjměte z vnitřního zásobníku. Ponechání průhledné fólie ve vnitřním
zásobníků může vést ke vzpříčení papíru.
Kapacita univerzálního zásobníku je následující.
•
Běžný papír (80 g/m2), recyklovaný nebo barevný papír: 50 listů
•
Silný papír (209 g/m2): 15 listů
•
Silný papír (157 g/m2): 30 listů
•
Silný papír (104,7 g/m2): 50 listů
•
Hagaki (Tvrdý papír): 15 listů
•
Obálka DL, Obálka C5, Obálka #10, Obálka #9, Obálka #6 3/4, Obálka Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 listů
•
Folie pro zpětný projektor: 1 list
•
Křídový papír: 30 listů
POZNÁMKA
• Vkládáte-li vlastní formát papíru, zadejte formát papíru podle návodu:
Viz Anglický návod k obsluze.
• Chcete-li použít zvláštní papír, jako je silný papír nebo fólie, vyberte typ média podle návodu:
Viz Anglický návod k obsluze.
1
Otevřete univerzální zásobník.
5-5
Zacházení se zařízením > Vkládání papíru do univerzálního zásobníku
2
Nastavte velikost univerzálního zásobníku.
3
Vložte papír.
Na univerzálním zásobníku jsou vyznačeny formáty papíru.
Vložte papír do zásobníku podle vodítek šířky papíru až k zarážce.
Nový balík papíru po vyjmutí z obalu nejprve prolistujte, a teprve pak jej vložte do
univerzálního zásobníku.
Opatření při vkládání papíru (strana 3-2)
DŮLEŽITÉ
• Papír vkládejte tak, aby tisková strana směřovala dolů.
• Zvlněný papír je třeba před vložením narovnat.
• Před vložením papíru do univerzálního zásobníku zkontrolujte, že v zásobníku
nezbývá žádný papír z předchozího tisku. Zbývá-li v univerzálním zásobníku málo
papíru a chcete přidat další, vyjměte nejprve zbývající papíry ze zásobníku, přidejte
nový papír, a potom teprve vložte papír zpět do zásobníku.
• Je-li mezi papírem a vodítky šířky papíru mezera, upravte vodítka podle rozměru
papíru; zabráníte tak podávání papíru našikmo a vzpříčení papíru.
• Ujistěte se, že vložený papír nepřesahuje rysku maximální zátěže.
4
Pomocí ovládacího panelu zadejte formát papíru vloženého do
univerzálního zásobníku.
Viz Anglický návod k obsluze.
5-6
Zacházení se zařízením > Vkládání papíru do univerzálního zásobníku
Vkládáte-li do univerzálního zásobníku obálku nebo tvrdý papír
Papír vložte tiskovou stranou nahoru. Pro postup při tisku viz:
Printing System Driver User Guide
Příklad: Tisknete-li adresu.
1 Oufukuhagaki (Zpáteční
pohlednice)
2 Hagaki (Tvrdý papír)
3 Obálky na výšku
4 Obálky na šířku
1
2
3
4
DŮLEŽITÉ
• Použijte nepřeložený papír Oufukuhagaki (Zpáteční pohlednice).
• Vkládání obálek (orientace a poloha) se bude lišit podle typu obálky. Dávejte pozor, abyste obálku vložili
správně, jinak může tisk proběhnout ve špatném směru nebo na špatné straně.
POZNÁMKA
Vkládáte-li obálku do univerzálního zásobníku, vyberte typ obálky podle návodu:
Anglický návod k obsluze
5-7
Zacházení se zařízením > Program
Program
Zaregistrujete-li sady často používaných funkcí jako jednotlivé programy, můžete tyto funkce jednoduše vyvolat
stisknutím tlačítek [Program I] až [Program IV].
Následující funkce jsou již registrovány pod tlačítkem [Program I]. Tato funkce umožňuje kopírovat přední a zadní
stranu průkazu totožnosti nebo jiného dokumentu, který je menší než formát Statement nebo A5/Statement, na jednu
stránku. Přestože jsou funkce smazány přepsáním tlačítka [Program I], můžete registrovat totéž nastavení použitím
tlačítka [Function Menu].
•
Výběr papíru: Zásobník 1
•
Stejný formát
•
Kombinovat: 2 v 1
•
Formát originálu: A5/Statement
•
Průběžné skenování: Zapnuto
POZNÁMKA
• Jako program lze zaregistrovat funkci kopírování, odesílání i faxu.
• Je-li povolena správa přihlašovacích uživatelských jmen, můžete funkce registrovat pouze tehdy, přihlásíte-li se s
oprávněním správce.
5-8
Zacházení se zařízením > Program
Registrace programů
1
Provede konfiguraci nastavení funkcí.
Proveďte konfiguraci nastavení funkcí, které chcete v programu registrovat.
Další informace o nastavení funkcí:
Používání různých funkcí (strana 6-1)
POZNÁMKA
V případě funkce odesílání nebo funkce faxu je u programu zaregistrován také cíl.
2
Zaregistrujte program.
Stiskněte jedno z tlačítek [Program I] až [Program IV] podle toho, kde chcete nastavení
zaregistrovat, a přidržte ho (2 vteřiny nebo déle).
Aktuální nastavení se uloží pod tlačítko vybraného programu.
Vyvolávání programu
Stiskněte jedno z tlačítek [Program I] až [Program IV] podle toho, kde je uloženo nastavení, které chcete vyvolat.
Aktuální nastavení různých funkcí bude nahrazeno uloženým nastavením.
Vložte originály a stiskněte tlačítko [Start].
5-9
Zacházení se zařízením > Program
Přepsání programu
1
Provede konfiguraci nastavení funkcí.
Nastavte funkci, kterou chcete změnit.
Další informace o nastavení funkcí:
Používání různých funkcí (strana 6-1)
.
POZNÁMKA
V případě funkce odesílání nebo funkce faxu je u programu zaregistrován také cíl.
2
Program přepište.
1 Stiskněte jedno z tlačítek [Program I] až [Program IV] a přidržte ho (2 vteřiny nebo déle).
2 Tlačítko [▲] [] > [Přepsat] > tlačítko [OK] > [Ano]
Zaregistrujte upravený program.
Vymazání programu
1
Zobrazte obrazovku.
2
Vymažte program.
Stiskněte jedno z tlačítek [Program I] až [Program IV] a přidržte ho (2 vteřiny nebo déle).
Tlačítko [▲] [] > [Odstranit] > Tlačítko [OK] > [Ano]
5-10
Zacházení se zařízením > Nastavení tlačítek výběru
Nastavení tlačítek výběru
Často užívané funkce lze zaregistrovat k tlačítkům výběru. Konfiguraci funkce lze snadno provést stisknutím tlačítka
výběru.
Funkce lze k tlačítkům výběru zaregistorvat ze systémové nabídky.
Viz Anglický návod k obsluze.
5-11
Zacházení se zařízením > Kopírování
Kopírování
Zde uvedené postupy popisují základní funkci kopírování, a jak zrušit kopírování.
Základní obsluha
1
Stiskněte tlačítko [Copy].
2
Vložte originály.
Vložte originály.
Vkládání originálů (strana 5-2)
1
2
1
Formát předlohy
2
Formát papíru
Zkontrolujte velikost originálu a velikost papíru.
POZNÁMKA
Podrobné informace o výběru formátu originálu naleznete v části:
Originál Velikost (strana 6-12)
Podrobné informace o výběru zdroje papíru naleznete v části:
Výběr papíru (strana 6-8)
5-12
Zacházení se zařízením > Kopírování
3
Zvolte barevný režim.
Full Color
Skenuje veškeré dokumenty v plných barvách.
Black & White
Skenuje veškeré dokumenty černobíle.
Informace o podrobnějším nastavení naleznete v části:
Výběr barev (strana 6-15)
4
Vyberte funkce.
Stiskněte tlačítko [Function Menu] a zvolte funkce kopírky, které chcete použít.
Kopírování (strana 6-3)
5
K zadání počtu kopií použijte číselná tlačítka.
6
Stiskněte tlačítko [Start].
Zadejte požadovaný počet až do 999.
Zahájí se kopírování.
Zrušení úloh
1
Stiskněte tlačítko [Stop] při zobrazené obrazovce pro odesílání.
2
Zrušte úlohu.
1 Tlačítko [▲] [] > [Zruš.úlohu tisku] > tlačítko [OK]
2 Zvolte úlohu, kterou chcete zrušit, a stiskněte [Nabídka].
3 Tlačítko [▲] [] > [Zrušit úlohu] > tlačítko [OK]
POZNÁMKA
Zvolte [Podrobn.] a stiskněte tlačítko [OK] – zobrazí se detailní informace o úloze.
4 Zvolte [Ano].
Úloha byla zrušena.
POZNÁMKA
Během skenování lze úlohu zrušit stisknutím tlačítka [Stop] nebo [Zrušit].
5-13
Zacházení se zařízením > Často používaná metoda odesílání
Často používaná metoda odesílání
Zařízení může odeslat naskenovaný obrázek jako přílohu e-mailu nebo na počítač, který je připojený k síti. K tomu je
nezbytně nutné zaregistrovat v síti adresu odesílatele a cíle (příjemce).
Musí také existovat síťové prostředí, které umožní, aby se zařízení mohlo připojit k poštovnímu serveru a odeslat e-mail.
Doporučuje se použít síť LAN, která je vhodná z důvodu bezpečnosti a rychlosti.
Základní postupy odesílání viz níže uvedené pokyny. K dispozici jsou následující čtyři možnosti.
•
Odeslat jako e-mail (zadání e-mail adr.): Odešle naskenovaný obraz originálu jako přílohu e-mailu.
Odeslání dokumentu přes E-mail (strana 5-15)
•
Odeslat do složky (SMB): Uloží naskenovaný obraz originálu do sdílené složky jakéhokoli počítače.
Odeslání dokumentu do sdílené složky v PC (Skenování do počítače) (strana 5-16)
•
Odeslat do složky (FTP): Uloží naskenovaný obraz originálu do složky na serveru FTP.
Viz Anglický návod k obsluze.
•
Skenování obrazových dat pomocí rozhraní TWAIN / WIA: Skenování dokumentu pomocí kompatibilní aplikace
TWAIN nebo WIA.
Viz Anglický návod k obsluze.
POZNÁMKA
• Možnosti odesílání mohou být kombinovány.
Odesílání na různé typy cílů (Odeslat na více cílů) (strana 5-18)
• Funkci faxu lze využít u produktů s nainstalovanou funkcí faxu.
Návod k obsluze faxu
5-14
Zacházení se zařízením > Odeslání dokumentu přes E-mail
Odeslání dokumentu přes E-mail
Při přenosu pomocí bezdrátové sítě LAN vyberte předem rozhraní vyhrazené pro funkci odesílání.
Viz Anglický návod k obsluze.
Konfigurace nastavení před odesláním
Před odesláním e-mailu proveďte konfiguraci SMTP a e-mailu pomocí Embedded Web Server RX.
Viz Anglický návod k obsluze.
Odeslání naskenovaného dokumentu přes E-mail
1
Stiskněte tlačítko [Send].
2
Vložte originály.
Vložte originály.
Vkládání originálů (strana 5-2)
3
Tlačítko [▲] [▼] > [E-mail] > tlačítko [OK]
4
Zadejte cílovou e-mailovou adresu > tlačítko [OK].
Lze zadat až 128 znaků.
Způsob zadávání znaků (strana 8-3)
Pro zadání více cílů stiskněte tlačítko [Confirm/Add Destination] a zadejte další cíl. Můžete
zadat až 100 e-mailových adres.
Cíle lze později zrušit.
Obrazovka pro potvrzení cílů (strana 5-24)
5
Vyberte funkce.
Stiskněte tlačítko [Function Menu] a zvolte funkce odeslání, které chcete použít.
Odeslat (strana 6-4)
6
Stiskněte tlačítko [Start].
Odesílání se zahájí.
5-15
Zacházení se zařízením > Odeslání dokumentu do sdílené složky v PC (Skenování do počítače)
Odeslání dokumentu do sdílené složky v PC
(Skenování do počítače)
Konfigurace nastavení před odesláním
Před odesláním dokumentu proveďte následující konfiguraci nastavení.
•
Zjistěte název počítače a úplný název počítače
Jak zjistit název počítače a celý název počítače (strana 3-10)
•
Zjistěte uživatelské jméno a název domény
Jak zjistit uživatelské jméno a název domény (strana 3-11)
•
Vytvořte sdílenou složku a poznamenejte si její umístění
Vytvoření sdílené složky a ověření názvu sdílené složky (strana 3-12)
•
Proveďte konfiguraci Windows Firewall
Konfigurace Firewallu systému Windows (strana 3-15)
Odeslání dokumentu do sdílené složky v PC
1
Stiskněte tlačítko [Send].
2
Vložte originály.
Vložte originály.
Vkládání originálů (strana 5-2)
3
Tlačítko [▲] [▼] > [Složka (SMB)] > tlačítko [OK]
4
Zadejte informace o cíli.
Zadejte informace pro každou položku a stiskněte tlačítko [OK].
Způsob zadávání znaků (strana 8-3)
5-16
Zacházení se zařízením > Odeslání dokumentu do sdílené složky v PC (Skenování do počítače)
Následující tabulka uvádí položky pro nastavení.
Položka
Podrobnosti
Max. počet
znaků
Název hostitele *1
Název počítače
Až 64 znaků
Cesta
Název sdílení
Až 128 znaků
Například: scannerdata
Pokud ukládáte do složky ve sdílené složce:
název sdílené složky/název složky u sdílené složky
Přih.uživ.jméno
Pokud jsou názvy počítače i domény stejné:
Až 64 znaků
Uživatelské jméno
Například: james.smith
Pokud jsou názvy počítače a domény odlišné:
Název domény/Uživatelské jméno
Například: abcdnet\james.smith
Přihl. Heslo
Heslo pro přihlašování do systému Windows
Až 64 znaků
(Rozlišování malých a velkých písmen.)
*1 Můžete také uvést číslo portu. Zadání proveďte v následujícím formátu, k oddělení použijte
dvojtečku.
"Název hostitele: číslo portu" nebo "Adresa IP: číslo portu"
Chcete-li zadat adresu IPv6, uzavřete ji do závorek [ ].
(Příklad: [2001:db8:a0b:12f0::10]:445)
Pokud číslo portu není zadáno, je výchozím číslem portu 445.
5
Zkontrolujte stav.
Zobrazí se obrazovka potvrzení spojení. Jestliže spojení chcete zkontrolovat, stiskněte [Ano],
a pokud ne, stiskněte [Ne].
Pokud je spojení správně navázáno, objeví se hlášení "Připojeno". Pokud se objeví hlášení
"Nelze připojit", zkontrolujte zadané údaje.
Chcete-li fax odeslat do více cílů, zopakujte kroky 3 až 4.
Cíle lze později zrušit.
Obrazovka pro potvrzení cílů (strana 5-24)
6
Vyberte funkce.
Stiskněte tlačítko [Function Menu] a zvolte funkce odeslání, které chcete použít.
Odeslat (strana 6-4)
7
Stiskněte tlačítko [Start].
Odesílání se zahájí.
5-17
Zacházení se zařízením > Odesílání na různé typy cílů (Odeslat na více cílů)
Odesílání na různé typy cílů (Odeslat na
více cílů)
Můžete určit cíle, které zahrnují e-mailové adresy, složky (SMB nebo FTP) a faxová čísla (Funkci fax lze používat pouze
u produktů s faxovými možnostmi.). Tato funkce má název Odeslat na více cílů. Je užitečná pro odeslání dokumentu do
cílů různých typů (e-mailové adresy, složky atd.) provedením jediné akce.
Počet položek pro odesílání: až 100
Počet položek je však omezen pro následující volby odesílání.
Složky (SMP, FTP): Celkem 5 SMB a FTP
Postupy jsou stejné jako u příslušných funkcí jednotlivých typů. Pokračujte zadáním e-mailové adresy nebo cesty ke
složce tak, aby se zobrazily v seznamu cílů. Stisknutím tlačítka [Start] zahájíte přenos na všechny cíle současně.
POZNÁMKA
Jestliže je mezi cíli faxové číslo, budou obrazy odeslány do všech cílů černobíle.
5-18
Zacházení se zařízením > Zrušení odesílání úloh
Zrušení odesílání úloh
1
Stiskněte tlačítko [Stop] při zobrazené obrazovce pro odesílání.
Zobrazí se nabídka [Zruš.sezn.úloh].
POZNÁMKA
Při stisknutí tlačítka [Stop] se nezastaví úloha, kterou jste již začali odesílat.
2
Rušení úloh.
1 Tlačítko [▲] [▼] > [Zruš.úl.odesíl.] > tlačítko [OK]
2 Zvolte úlohu, kterou chcete zrušit, a stiskněte [Nabídka].
3 Tlačítko [▲] [▼] > [Zrušit úlohu] > tlačítko [OK]
POZNÁMKA
Zvolte [Podrobn.] a stiskněte tlačítko [OK] – zobrazí se detailní informace o úloze.
4 Zvolte [Ano].
Úloha byla zrušena.
POZNÁMKA
Během skenování lze úlohu zrušit stisknutím tlačítka [Stop] nebo [Zrušit].
5-19
Zacházení se zařízením > Volba a potvrzení cíle
Volba a potvrzení cíle
Tato kapitola vysvětluje, jak zvolit a potvrdit cíl.
Určení cíle
Vyberte cíl některou z následujících metod kromě přímého zadání e-mailové adresy.
•
Výběr z adresáře
Výběr z adresáře (strana 5-20)
•
Výběr z externího adresáře
Podrobnější informace o externím adresáři naleznete v:
Embedded Web Server RX User Guide
•
Výběr pomocí tlačítek rychlé volby.
Volba pomocí tlačítek rychlé volby (strana 5-22)
•
Výběr z faxu
Návod k obsluze faxu
POZNÁMKA
• Zařízení lze nastavit tak, aby se po stisknutí tlačítka [Send] otevřela obrazovka adresáře.
Viz Anglický návod k obsluze.
• Jestliže používáte produkt vybavený funkcí faxu, můžete zadat cíl faxu. Pomocí numerické klávesnice zadejte číslo
druhé strany.
Výběr z adresáře
Viz Anglický návod k obsluze.
1
Na základní obrazovce pro odesílání stiskněte tlačítko
[Address Book]
2
Zvolte cíle.
1 Tlačítko [▲] [] > tlačítko [Adresář] > [OK]
POZNÁMKA
Podrobnější informace o externím adresáři naleznete v:
Embedded Web Server RX User Guide
2 Nastavte cíl.
POZNÁMKA
Při kontrole informací o cíli zvolte [Nabídka] > [Podrobn.] > tlačítko [OK]
5-20
Zacházení se zařízením > Volba a potvrzení cíle
Vyhledání cíle
Cíle lze prohledávat podle jména.
1 [Nabídka] > tlačítko [▲] [] > [Hledat (jméno)] > tlačítko [OK]
2 Zadejte znaky, které chcete vyhledat, pomocí číselných tlačítek.
POZNÁMKA
Podrobnosti o zadávání znaků naleznete v části:
Způsob zadávání znaků (strana 8-3)
3 Stiskněte tlačítko [OK].
Zobrazí se vyhledávaný cíl.
3
Stiskněte tlačítko [OK].
Chcete-li fax odeslat do více cílů, zopakujte kroky 1 až 3. Můžete odeslat fax až do 100 cílů
najednou.
Cíle lze později zrušit.
Obrazovka pro potvrzení cílů (strana 5-24)
Výběr z externího adresáře
POZNÁMKA
Podrobnější informace o externím adresáři naleznete v:
Embedded Web Server RX User Guide
1
Zobrazte obrazovku.
1 V základní obrazovce pro odesílání stiskněte tlačítko [Address Book] > [Nabídka] >
tlačítko [▲] [▼] > [Přejít:ext.adr.] > tlačítko [OK]
2 Tlačítko [▲] [▼] > Vyberte externí adresář > tlačítko [OK]
2
Zvolte cíle.
1 Nastavte cíl.
POZNÁMKA
Při kontrole informací o cíli zvolte [Nabídka] > [Podrobn.] > tlačítko [OK]
5-21
Zacházení se zařízením > Volba a potvrzení cíle
Vyhledání cíle
Cíle lze prohledávat podle jména.
1 [Nabídka] > tlačítko [▲] [] > [Hledat (jméno)] > tlačítko [OK]
2 Zadejte znaky, které chcete vyhledat, pomocí číselných tlačítek.
POZNÁMKA
Podrobnosti o zadávání znaků naleznete v části:
Způsob zadávání znaků (strana 8-3)
3 Stiskněte tlačítko [OK].
Zobrazí se vyhledávaný cíl.
3
Stiskněte tlačítko [OK].
Chcete-li fax odeslat do více cílů, zopakujte kroky 1 až 3. Můžete odeslat fax až do 100 cílů
najednou.
Cíle lze později zrušit.
Obrazovka pro potvrzení cílů (strana 5-24)
Volba pomocí tlačítek rychlé volby
V základní obrazovce odesílání stiskněte tlačítko rychlé volby, ke kterému je cíl registrován.
POZNÁMKA
V následujícím postupu se předpokládá, že tlačítka rychlé volby jsou již registrována.
Podrobnější informace o přidávání tlačítek rychlé volby naleznete:
Anglický návod k obsluze
Při volbě pomocí tlačítek rychlé volby fungují čísla 12 až 22 jako tlačítka rychlé volby, jestliže je zapnut indikátor funkce
[Shift Lock] stisknutím tlačítka [Shift Lock].
Cíle lze později zrušit.
Obrazovka pro potvrzení cílů (strana 5-24)
5-22
Zacházení se zařízením > Volba a potvrzení cíle
Kontrola a úprava cílů
1
Zobrazte obrazovku.
Zadejte cíl.
Určení cíle (strana 5-20)
2
Zkontrolujte a upravte cíl.
Stiskněte tlačítko [Confirm/Add Destination].
Přidání cíle
1 Zvolte [Přidat].
2 Nastavte cíl, který chcete přidat.
Určení cíle (strana 5-20)
Úprava cíle
1 Vyberte cíl, který chcete upravit, a stiskněte tlačítko [OK].
2 Tlačítko [▲] [▼] > [Podr/Úpravy] > tlačítko [OK]
3 Upravte destinaci > tlačítko [OK]
Určení cíle (strana 5-20)
POZNÁMKA
Další informace o upravení cíle zaregistrovaného v adresáři nebo pod tlačítkem rychlé
volby:
Viz Anglický návod k obsluze.
Vymazání cíle
1 Vyberte cíl, který chcete odstranit, a stiskněte tlačítko [OK].
2 Tlačítko [▲] [▼] > [Odstranit] > tlačítko [OK] > [Ano]
3
Zvolte [Ukončit].
POZNÁMKA
Pokud vyberete možnost [Zapnuto] u funkce Kontrola cíle před odesláním, zobrazí se po
stisknutí tlačítka [Start] obrazovka potvrzení.
Viz Anglický návod k obsluze.
Obrazovka pro potvrzení cílů (strana 5-24)
5-23
Zacházení se zařízením > Volba a potvrzení cíle
Obrazovka pro potvrzení cílů
Pokud vyberete možnost [Zapnuto] u funkce Kontrola cíle před odesláním, zobrazí se po stisknutí tlačítka [Start]
obrazovka potvrzení cílů.
Viz Anglický návod k obsluze.
1 Potvrďte všechny cíle.
Chcete-li zobrazit detailní informace o cíli, zvolte cíl a stiskněte tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [▼] >
[Podrobn.] > tlačítko [OK]
Chcete-li cíl odstranit, vyberte cíl, který chcete odstranit, a stiskněte tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [▼] >
[Odstranit] > tlačítko [OK] > [Ano]
Cíl je odstraněn.
2 Zvolte [Další].
POZNÁMKA
Ujistěte se, že jste potvrdili všechny cíle jejich zobrazením na obrazovce. Nemůžete
stisknout [Next], dokud jste nepotvrdili všechny cíle.
Vyvolání
Vyvolání je funkce, která vám umožní opětovné odeslání do posledního zadaného cíle. Pro odeslání obrázku do téhož
cíle stiskněte [Vyvolat], a ze seznamu cílů můžete vyvolat poslední cíl.
1
Stiskněte tlačítko [Address Recall/Pause].
Cíl, který jste zadali, se zobrazí v seznamu cílů.
POZNÁMKA
Pokud poslední odesílání obsahovalo odesílání na fax, do složek nebo na E-mail, zobrazí
se tyto možnosti znovu. Podle potřeby cíl přidejte nebo vymažte.
2
Stiskněte tlačítko [Start].
Odesílání se zahájí.
POZNÁMKA
• Jestliže zvolíte [Zapnuto] u „Kont.před odesl", obrazovka potvrzení cíle se objeví po
stisknutí tlačítka [Start].
Obrazovka pro potvrzení cílů (strana 5-24)
• Informace o opakovaném volání se zruší v následujících případech:
- Když zařízení vypnete
- Když odešlete další obrázek (zaregistrují se nové informace pro vyvolání)
- Když se odhlásíte
5-24
Zacházení se zařízením > Jak používat funkce faxu
Jak používat funkce faxu
U produktů s funkcí faxu je možné využít funkci faxu.
Návod k obsluze faxu
5-25
6
Používání různých
funkcí
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Dostupné funkce zařízení .................................................................................................................................. 6-2
Dostupné funkce zařízení ........................................................................................................................ 6-2
Způsob volby funkcí ................................................................................................................................. 6-2
Kopírování ............................................................................................................................................... 6-3
Odeslat .................................................................................................................................................... 6-4
Vyjímatelná paměť (Uložit soubor, Tisk dokumentů) ............................................................................... 6-5
Funkce ............................................................................................................................................................... 6-7
Výběr papíru ............................................................................................................................................ 6-8
Uspořádatat ............................................................................................................................................. 6-9
Oboustranný ............................................................................................................................................ 6-9
Lupa ........................................................................................................................................................ 6-11
Originál Velikost ..................................................................................................................................... 6-12
Orientace originálu ................................................................................................................................. 6-13
Původní obraz ........................................................................................................................................ 6-13
Sytost ..................................................................................................................................................... 6-14
EcoPrint ................................................................................................................................................. 6-14
Průběžné skenování .............................................................................................................................. 6-15
Výběr barev ........................................................................................................................................... 6-15
Formát souboru ..................................................................................................................................... 6-16
Předmět/text .......................................................................................................................................... 6-17
6-1
Používání různých funkcí > Dostupné funkce zařízení
Dostupné funkce zařízení
Dostupné funkce zařízení
Toto zařízení nabízí řadu dostupných funkcí.
Způsob volby funkcí
Pokud chcete provést konfiguraci nastavení funkcí, stiskněte tlačítko [Function Menu].
Způsob ovládání (strana 2-13)
1 Zobrazuje nabídku funkcí.
1
2 Zvolí zobrazenou položku nebo
změní numerickou hodnotu.
2
3
3 Potvrdí vybraná nastavení.
4 Zruší aktuální nastavení nabídky a
vrátí se do nabídky o úroveň výš.
4
6-2
Používání různých funkcí > Dostupné funkce zařízení
Kopírování
Podrobnosti ke všem funkcím naleznete v tabulce níže.
Tlačítko
Funkce
Popis
Referenční
stránka
Výběr papíru
Vyberte zásobník nebo univerzální zásobník, který
obsahuje papír požadovaného formátu.
strana 6-8
Uspořádatat
Odsadí výstup podle stránek nebo sad.
strana 6-9
Oboustranný
Vytváří 2stranné kopie.
strana 6-9
Lupa
Nastavením lupy zmenšíte nebo zvětšíte obraz
originálu.
strana 6-11
Kombinovat
Zkombinuje 2 nebo 4 listy originálu na 1 stranu
výtisku.
―
Originál Velikost
Určete formát skenovaného originálu.
strana 6-12
Orient. originálu
Vyberte orientaci horního okraje originálního
dokumentu, abyste skenovali správným směrem.
strana 6-9
Orig.růz.velik.
Naskenuje všechny listy v podavači dokumentů i v
případě, že jsou různého formátu.
―
Původní obraz
Výběr typu originálního obrázku pro zajištění
nejlepšího výsledku.
strana 6-13
Sytost
Upravte sytost.
strana 6-14
EcoPrint
EcoPrint šetří toner při tisku.
strana 6-14
Průběžné skenování
Naskenuje odděleně velký počet originálů a potom z
nich vytvořit jednu úlohu.
strana 6-15
Zadání názvu
souboru
Přidá název souboru.
―
ZprávDokončÚlohy
Odešle e-mail s informací o dokončení úlohy.
―
Záměna priority
Pozastaví aktuální úlohu a dá nejvyšší prioritu nové
úloze.
―
Výběr barev
Vyberte nastavení barevného režimu.
Vyvážení barev
Nastavte sytost azurové, purpurové, žluté a černé.
―
Ostrost
Upravte ostrost vnějších linek obrázku.
―
Kontrast
Můžete upravit kontrast mezi světlými a tmavými
oblastmi obrazu.
―
Sytost pozadí
Odstraňte tmavé pozadí z originálů, například novin.
―
Sytost
Upravte sytost barev obrazu.
―
Přeskočit prázdné
strany
Pokud se ve skenovaném dokumentu vyskytují
prázdné stránky, tato funkce je dokáže přeskočit a
vytisknout pouze ty popsané.
―
6-3
strana 6-15
Používání různých funkcí > Dostupné funkce zařízení
Odeslat
Podrobnosti ke všem funkcím naleznete v tabulce níže.
Tlačítko
Funkce
Popis
Referenční
stránka
Výběr barev
Vyberte nastavení barevného režimu.
strana 6-15
Originál Velikost
Určete formát skenovaného originálu.
strana 6-12
Původní obraz
Výběr typu originálního obrázku pro zajištění
nejlepšího výsledku.
strana 6-13
Rozlišení skenování
Vyberte kvalitu rozlišení při skenování.
―
Odesílaný formát
Vyberte formát obrázku, který odesíláte.
―
Lupa
Nastavením lupy zmenšíte nebo zvětšíte obraz
originálu.
strana 6-11
Orient. originálu
Vyberte orientaci horního okraje originálního
dokumentu, abyste skenovali správným směrem.
strana 6-9
Orig.růz.velik.
Naskenuje všechny listy v podavači dokumentů i v
případě, že jsou různého formátu.
―
Průběžné skenování
Naskenuje odděleně velký počet originálů a potom
z nich vytvořit jednu úlohu.
strana 6-15
Formát souboru
Uveďte formát souboru obrazu. Lze také upřesnit
úroveň kvality obrázku.
strana 6-16
Zadání názvu
souboru
Přidá název souboru.
―
Předmět/text
Při odesílání dokumentu přidá předmět a text.
―
ZprávDokončÚlohy
Odešle e-mail s informací o dokončení úlohy.
―
RozlišOdesFaxu
Volba kvality rozlišení obrázků při odesílání faxu.
Opož.odes.faxu
Nastavte čas odeslání.
Přímé odesl.faxu
Přímo odešle fax bez toho, že by nejdříve načetlo
do paměti data originálu.
Dotaz naPříjFaxu
Vytočte cílové číslo a přijměte dokumenty pro
vyžádaný přenos uložené ve schránce pro
dotazování.
Zpráva Fax TX
Vytiskněte zprávu o výsledku odesílání faxu.
Sytost
Upravte sytost.
Šifrovaný přenos
FTP
Při odesílání přes FTP zašifruje dokumenty.
―
Oddělení souboru
Rozdělí data naskenovaného originálu stranu po
straně a vytvoří několik souborů, které pak odešle.
―
Ostrost
Upravte ostrost vnějších linek obrázku.
―
Kontrast
Můžete upravit kontrast mezi světlými a tmavými
oblastmi obrazu.
―
Sytost pozadí
Odstraňte tmavé pozadí z originálů, například
novin.
―
Přeskočit prázdné
strany
Pokud se ve skenovaném dokumentu vyskytují
prázdné stránky, tato funkce je dokáže přeskočit a
vytisknout pouze ty popsané.
―
6-4
Viz Návod k
obsluze faxu.
strana 6-14
Používání různých funkcí > Dostupné funkce zařízení
Vyjímatelná paměť (Uložit soubor, Tisk dokumentů)
Podrobnosti ke všem funkcím naleznete v tabulce níže.
Uložit soubor
Tlačítko
Funkce
Popis
Referenční
stránka
Výběr barev
Vyberte nastavení barevného režimu.
strana 6-15
Originál Velikost
Určete formát skenovaného originálu.
strana 6-12
Původní obraz
Výběr typu originálního obrázku pro zajištění
nejlepšího výsledku.
strana 6-13
Rozlišení skenování
Vyberte kvalitu rozlišení při skenování.
―
Ulož. formát
Vyberte formát obrázku, který ukládáte.
―
Lupa
Nastavením lupy zmenšíte nebo zvětšíte obraz
originálu.
strana 6-11
Orient. originálu
Vyberte orientaci horního okraje originálního
dokumentu, abyste skenovali správným směrem.
strana 6-9
Orig.růz.velik.
Naskenuje všechny listy v podavači dokumentů i v
případě, že jsou různého formátu.
―
Průběžné skenování
Naskenuje odděleně velký počet originálů a potom
z nich vytvořit jednu úlohu.
strana 6-15
Formát souboru
Uveďte formát souboru obrazu. Lze také upřesnit
úroveň kvality obrázku.
strana 6-16
Oddělení souboru
Rozdělí data naskenovaného originálu stranu po
straně a vytvoří několik souborů, které pak odešle.
―
Zadání názvu
souboru
Přidá název souboru.
―
ZprávDokončÚlohy
Odešle e-mail s informací o dokončení úlohy.
―
Sytost
Upravte sytost.
Ostrost
Upravte ostrost vnějších linek obrázku.
―
Kontrast
Můžete upravit kontrast mezi světlými a tmavými
oblastmi obrazu.
―
Sytost pozadí
Odstraňte tmavé pozadí z originálů, například
novin.
―
Přeskočit prázdné
strany
Pokud se ve skenovaném dokumentu vyskytují
prázdné stránky, tato funkce je dokáže přeskočit a
vytisknout pouze ty popsané.
―
6-5
strana 6-14
Používání různých funkcí > Dostupné funkce zařízení
Tisk dokumentů
Tlačítko
Funkce
Popis
Referenční
stránka
Uspořádatat
Odsadí výstup podle stránek nebo sad.
strana 6-9
Výběr papíru
Vyberte zásobník nebo univerzální zásobník, který
obsahuje papír požadovaného formátu.
strana 6-8
Oboustranný
Vytisknout přijaté faxy na obě strany papíru.
strana 6-10
EcoPrint
EcoPrint šetří toner při tisku.
strana 6-14
Zadání názvu
souboru
Přidá název souboru.
―
ZprávDokončÚlohy
Odešle e-mail s informací o dokončení úlohy.
―
Záměna priority
Pozastaví aktuální úlohu a dá nejvyšší prioritu nové
úloze.
―
Výběr barev
Vyberte nastavení barevného režimu.
Šifrované PDF
Pro vytisknutí dat PDF zadejte předem zvolené
heslo.
―
Tisk JPEG/TIFF
Při tisku souborů formátu JPEG nebo TIFF vyberte
velikost obrázku.
―
Přizpůsobit XPS
stránce
Při tisku souboru XPS zvětší nebo zmenší velikost
obrázku tak, aby se vešel na vybraný formát papíru.
―
6-6
strana 6-15
Používání různých funkcí > Funkce
Funkce
Na stránkách, které vysvětlují vhodnou funkci, jsou režimy, ve kterých se tato funkce používá, označeny ikonou.
Tisk:
Kopírovat
Odesílání:
Odeslat
Ukládání:
Skenovat
do USB
Tisk z USB
6-7
Používání různých funkcí > Funkce
Výběr papíru
Kopírovat
Tisk z USB
Vyberte zásobník nebo univerzální zásobník, který obsahuje papír požadovaného formátu.
Je-li vybráno [Auto], bude automaticky vybrán papír, jehož formát odpovídá originálu.
POZNÁMKA
• Zadejte předem formát a typ papíru vloženého v zásobníku.
Viz Anglický návod k obsluze.
• Zásobník 2 se zobrazí, pokud je nainstalován volitelný podavač papíru.
Než zvolíte [Univ. zásobník], musíte zvolit [Nast.Univ.Zásob.] a specifikovat formát papíru a typ média. Možné formáty
papíru a typy médií jsou zobrazeny v následující tabulce.
Položka
Hodnota
Popis
Auto
Automaticky je vybrán papír, jehož formát
odpovídá originálu.
Zásobník 1 (2) *1
Dodává papír ze zásobníku 1 (2).
Univ. zásobník
Dodává papír z univerzálního zásobníku.
Nast.univ.zásob.
―
Než zvolíte [Univ. zásobník], musíte
zvolit [Nast.Univ.Zásob.] a specifikovat
formát papíru a typ média.
StandardníFormát
A4, A5-R, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter,
Legal, Statement-R, Statement, Executive, Oficio II,
16K, ISO B5, Obálka #10, Obálka #9, Obálka #6,
Obálka Monarch, Obálka DL, Obálka C5, Hagaki
(Tvrdý papír), Oufukuhagaki (Zpáteční pohlednice),
Youkei 4, Youkei 2, Vlastní*2
Můžete vybírat ze standardních formátů a
vlastních formátů.
Zadání formátu
Nastaví rozměr [Y] (na výšku).
Zadejte formát, který není uveden mezi
standardními formáty.*3
Metricky: 148 až 356 mm (v rozestupech po 1 mm)
Palec: 5,83 až 14,02" (v krocích po 0,01")
Nastavte rozměr [X] (na šířku).
Metricky: 70 až 216 mm (v rozestupech po 1 mm)
Palec: 2,76 až 8,50" (v krocích po 0,01").
Typ média
Běžný(60 až 105 g/m2), Průh. fólie, Hrubý, Pauzák (60
až 220 g/m2), Etikety, Recyklovaný, S předtiskem*4,
Lepený, Tvrdý papír, Barva, S perforací*4,
Hlavičkový*4, Obálka, Silný (106 až 220 g/m2),
Vrstvený, Vys.kvalita, Vlastní 1 až 8*4
*1 Zásobník 2 se zobrazí, pokud je nainstalován volitelný podavač papíru.
*2 Pokyny, jak zadat vlastní formáty papíru:
Anglický návod k obsluze
*3 Vstupní jednotky lze změnit v systémové nabídce.
Viz Anglický návod k obsluze.
*4 Pokyny, jak zadat vlastní typy originálu 1 až 8, naleznete v příručce:
Anglický návod k obsluze
Chcete-li tisknout na papír s předtiskem nebo s perforací, nahlédněte do příručky:
Anglický návod k obsluze
6-8
Když zvolíte [Zad. formátu], pomocí
tlačítek [▲]/[▼] nebo numerických kláves
zadejte rozměry „X“ (vodorovně) a „Y“
(svisle).
Vyberte typ média.
Zobrazí se poté, co byly položky
[StandardníFormát] nebo [Zad.
formátu] nastaveny v
[Nast.Univ.Zásob].
Používání různých funkcí > Funkce
POZNÁMKA
• Dle potřeby můžete vybrat formát a typ papíru, který se chystáte často používat, a nastavit je jako výchozí.
Viz Anglický návod k obsluze.
• Pokud do zdrojového zásobníku nebo do univerzálního zásobníku není vložen určený typ papíru, objeví se
potvrzovací obrazovka. Vložte požadovaný papír do univerzálního zásobníku a stisknutím tlačítka [OK] zahajte
kopírování.
Uspořádatat
Kopírovat
Tisk z USB
Odsadí výstup podle stránek nebo sad.
(Hodnota: [Vypnuto] / [Zapnuto])
Oboustranný
Kopírovat
Tisk z USB
Vytváří 2stranné kopie.
K dispozici jsou následující režimy.
1stranný na 2stranný
Vytvoří oboustranné kopie z jednostranných originálů. Je-li počet
originálů lichý, zůstane zadní strana poslední kopie prázdná.
Originál
Kopie
A
ghi
def
ghi
ghi
abc
abc
def
abc
def
Originál
K dispozici jsou následující volby vazby:
B
Kopie
A Vazba Levá/pravá: Obrazy na druhých stranách nejsou otočené.
B Vazba nahoře: Obrazy na druhých stranách jsou otočené o 180
stupňů. Kopie lze svázat na horním okraji, přičemž text bude mít při
otočení stránky tutéž orientaci.
6-9
Používání různých funkcí > Funkce
Kopírování
Vytiskne 1stranný originál na 2stranný výtisk. Vyberte orientaci vazby pro originál a dokončené dokumenty.
Položka
Hodnota
Popis
1str.>>1str.
―
Zruší funkci.
1str.>>2str.
―
Chcete-li kopírovat originály s využitím výchozího nastavení, stiskněte tlačítko
[OK].
Více informací o výchozích nastaveních:
Anglický návod k obsluze
Dokončování
Vazby
Vlevo/Vpravo,
Nahoře
Po stisknutí tlačítka [Podrobn.] se zobrazí obrazovka [Dokončování
Obrazovka Vazby].
Zvolte orientaci vazby kopií a stiskněte tlačítko [OK].
Orient. Originálu
Horní okraj nahoře,
Horní okraj vlevo
Vyberte orientaci horního okraje originálního dokumentu, abyste skenovali
správným směrem. Vyberte orientaci originálu s možnostmi [Hor okr nahoře]
nebo [Hor okr vlevo]. Poté stiskněte tlačítko [OK].
Při pokládání originálů na kontaktní sklo postupně pokládejte všechny originály a mačkejte tlačítko [Start].
Po naskenování všech originálů spustíte kopírování stisknutím tlačítka [Dokončit skenování].
Tisk
Vytisknout přijaté faxy na obě strany papíru.
Položka
Hodnota
Popis
1stranný
―
Zruší funkci.
2strannou kopii
―
Chcete-li tisknout 2stranný dokument s použitím výchozího nastavení, stiskněte
tlačítko [OK].
Více informací o výchozích nastaveních:
Anglický návod k obsluze
Dokončování
Vazby
Vlevo/Vpravo,
Nahoře
Po stisknutí tlačítka [Podrobn.] se zobrazí obrazovka [Dokončování Obrazovka
Vazby].
Zvolte orientaci vazby kopií a stiskněte tlačítko [OK].
6-10
Používání různých funkcí > Funkce
Lupa
Kopírovat
Skenovat
do USB
Odeslat
Nastavením lupy zmenšíte nebo zvětšíte obraz originálu.
Kopírování
K dispozici jsou následující možnosti lupy.
Auto
Upravit velikost obrázku na velikost papíru.
A4: 141%
A5
A6: 70%
Standardní Lupa
Zmenšuje nebo zvětšuje obraz pomocí přednastavených hodnot.*1
Model
Metrické
modely
Úroveň lupy (Originální kopie)
400%
90% FOL >> A4
200%
86% A4>>B5
141% A5>>A4
70% A4>>A5
115% B5>>A4
50 %
100%
25%
Model
Palcové
modely
Úroveň lupy (Originální kopie)
400%
78% LGL>>LTR
200%
64% LTR>>STMT
129% STMT>>LTR
50 %
100%
25%
*1 LTR=Letter
LGL=Legal
STMT=Statement
FOL=Folio
Jiné
Zmenší nebo zvětší lupu na velikosti, které jsou odlišné od standardní lupy.*1
Model
Metrické
modely
Úroveň lupy (Originální kopie)
129% STMT>>LTR
78% LGL>>LTR
Model
Palcové
modely
64% LTR>>STMT
Úroveň lupy (Originální kopie)
141% A5 >> A4
86% A4>>B5
115% B5>>A4
70% A4>>A5
90% FOL >> A4
*1 LTR=Letter
LGL=Legal
STMT=Statement
FOL=Folio
6-11
Používání různých funkcí > Funkce
Zadání lupy
Ručně nastavíte zmenšení nebo zvětšení obrazu originálu v rozmezí 25 až 400 % v krocích po 1 %. Pro zadání zvětšení
použijte numerické klávesy nebo tlačítka [▲] či [▼].
Odesílání/ukládání
Položka
Popis
100 %
Zachová formát originálu.
Auto
Zmenší nebo zvětší originál na velikost k odeslání/uložení.
POZNÁMKA
Pro zmenšení nebo zvětšení originálu vyberte velikost papíru, velikost odesílání a velikost ukládání.
Výběr papíru (strana 6-8)
Viz Anglický návod k obsluze.
Originál Velikost
Kopírovat
Odeslat
Skenovat
do USB
Určete formát skenovaného originálu.
Položka
Popis
Auto (DP)*1, A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter,
Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5,
Obálka #10, Obálka #9, Obálka #6, Obálka Monarch,
Envelope DL, Obálka C5, Hagaki (Tvrdý papír),
Oufukuhagaki (Zpáteční pohlednice), Youkei 4, Youkei 2,
Vlastní*2
Můžete vybírat ze standardních formátů a vlastních formátů.
*1 Tato funkce je zobrazena, když je možnost [Auto detekce] v nabídce [Detekce org.(PO)] nastavena na [Zapnuto].
Viz Anglický návod k obsluze.
*2 Pokyny pro zadání vlastního formátu originálu:
Anglický návod k obsluze
POZNÁMKA
Pokud používáte originál vlastní velikosti, vždy nastavte velikost předlohy.
6-12
Používání různých funkcí > Funkce
Orientace originálu
Kopírovat
Odeslat
Skenovat
do USB
Vyberte orientaci horního okraje originálního dokumentu, abyste skenovali správným směrem.
Chcete-li použít kteroukoli z následujících funkcí, je třeba nastavit orientaci originálního dokumentu.
•
Oboustranný
•
Kombinovat
Vyberte orientaci originálu s možnostmi [[Horní okr.nahoře] nebo [[Horní okr. vlevo].
Položka
Obraz
Horní okraj
nahoře
Originál
Orientace originálu
Originál
Orientace originálu
Horní okraj vlevo
POZNÁMKA
Výchozí nastavení orientace originálu lze změnit.
Viz Anglický návod k obsluze.
Původní obraz
Kopírovat
Odeslat
Skenovat
do USB
Výběr typu originálního obrázku pro zajištění nejlepšího výsledku.
Kopírování
Položka
Popis
Text a foto*1
Nejvhodnější pro smíšené textové a foto dokumenty.
Foto
Nejvhodnější pro fotografie pořízené fotoaparátem.
Text
Nejvhodnější pro dokumenty, které obsahují převážně text.
Grafika/mapa
Nejvhodnější pro grafiku a mapy.
Tištěný dokument
Nejvhodnější pro dokumenty vytištěné na tomto zařízení.
*1 Není-li při použití nastavení [Text a foto] šedý text vytištěn úplně, může se výsledek zlepšit při použití nastavení [Text].
6-13
Používání různých funkcí > Funkce
Odesílání/ukládání
Položka
Popis
Text a foto
Nejvhodnější pro smíšené textové a foto dokumenty.
Foto
Nejvhodnější pro fotografie pořízené fotoaparátem.
Text
Nejvhodnější pro dokumenty, které obsahují převážně text.
Pro OCR*1
Obrázek se naskenuje tak, že je vhodný pro autom. rozpoznávání textu.
Lehký text/Jemné
čáry
Jasně rozpozná světlé znaky psané tužkou apod., stejně jako tenké linky na mapách nebo nákresech.
*1 Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je „Výběr barev“ nastaven na [Černobílé]. Pro podrobné informace viz:
Výběr barev (strana 6-15)
Sytost
Kopírovat
Odeslat
Skenovat
do USB
Upravte sytost.
(Hodnota: [-4] až [+4] (světlejší až tmavší))
EcoPrint
Kopírovat
Tisk z USB
EcoPrint šetří toner při tisku.
Tuto funkci využívejte pro testovací tisk nebo při jakékoli jiné příležitosti, kdy není třeba tisk vysoké kvality.
(Hodnota: [Vypnuto] / [Zapnuto])
6-14
Používání různých funkcí > Funkce
Průběžné skenování
Kopírovat
Skenovat
do USB
Odeslat
Naskenuje odděleně velký počet originálů a potom z nich vytvořit jednu úlohu.
Originály budou průběžně skenovány, dokud nestisknete tlačítko [Dokončit skenování].
(Hodnota: [Vypnuto] / [Zapnuto])
1
1~10
11
11~20
21
21~30
1
1~30
Výběr barev
Kopírovat
Tisk z USB
Odeslat
Skenovat
do USB
Vyberte nastavení barevného režimu.
Kopírování/Tisk
Položka
Popis
Plnobarevné
Tiskne dokumenty v plných barvách.
Černobílé
Dokumenty se tisknou černobíle.
Odesílání/ukládání
Položka
Popis
Plnobarev.
Naskenuje dokument v plné barevnosti.
StupněŠedé
Naskenuje dokument ve stupních šedé. Výsledkem je jemný, detailní obraz.
Černobíle
Naskenuje dokument černobíle
6-15
Používání různých funkcí > Funkce
Formát souboru
Skenovat
do USB
Odeslat
Uveďte formát souboru obrazu. Lze také upřesnit úroveň kvality obrázku.
Vyberte formát souboru z možností [PDF], [TIFF], [JPEG], [XPS], [OpenXPS], a [Vys. kompr. PDF].
Pokud byl vybrán barevný režim Stupně šedé nebo Plnobarevně, nastavte kvalitu obrazu.
Pokud jste vybrali [PDF] nebo [Vys. Kompr. PDF], můžete zadat šifrování nebo nastavit PDF/A.
Položka
PDF
Hodnota
―
Popis
Stiskněte tlačítko [OK] a soubor PDF uložte nebo odešlete. Pro nastavení
kvality obrázku a PDF/A bude použito výchozí nastavení.
Informace o výchozím nastavení viz:
Anglický návod k obsluze
Kvalita obrazu
Šifrování
1 Níz. kv. (Vys. kompr.) až
5 Vys. kv. (Níz. kompr.)
Stiskněte [Podrobn.] a vyvolejte obrazovku [Kvalita obrazu].
Vypnuto, Zapnuto
Nastavte šifrování PDF a stiskněte tlačítko [OK].
Zvolte kvalitu obrazu a stiskněte tlačítko [OK].
Pokud je zvolena možnost [Zapnuto], naleznete další informace v:
Anglický návod k obsluze
PDF/A
TIFF
Vypnuto, PDF/A-1a,
PDF/A-1b
Zvolte typ formátu PDF/A-1 a stiskněte tlačítko [OK].
―
Stiskněte tlačítko [OK] a soubor TIFF uložte nebo odešlete. Pro
nastavení kvality obrázku budou použity výchozí hodnoty.
Informace o výchozím nastavení naleznete:
Anglický návod k obsluze
Kvalita obrazu
XPS
1 Níz. kv. (Vys. kompr.) až
5 Vys. kv. (Níz. kompr.)
Stiskněte [Podrobn.] a vyvolejte obrazovku [Kvalita obrazu].
Zvolte kvalitu obrazu a stiskněte tlačítko [OK].
―
Stiskněte tlačítko [OK] a soubor XPS uložte nebo odešlete. Pro nastavení
kvality obrázku budou použity výchozí hodnoty.
Informace o výchozím nastavení naleznete:
Anglický návod k obsluze
Kvalita obrazu
OpenXPS
1 Níz. kv. (Vys. kompr.) až
5 Vys. kv. (Níz. kompr.)
Stiskněte [Podrobn.] a vyvolejte obrazovku [Kvalita obrazu].
―
Stiskněte tlačítko [OK] a soubor OpenXPS uložte nebo odešlete. Pro
nastavení kvality obrázku budou použity výchozí hodnoty.
Zvolte kvalitu obrazu a stiskněte tlačítko [OK].
Informace o výchozím nastavení viz:
Anglický návod k obsluze
Kvalita obrazu
1 Níz. kv. (Vys. kompr.) až
5 Vys. kv. (Níz. kompr.)
Stiskněte [Podrobn.] a vyvolejte obrazovku [Kvalita obrazu].
Zvolte kvalitu obrazu a stiskněte tlačítko [OK].
6-16
Používání různých funkcí > Funkce
Položka
JPEG
Hodnota
―
Popis
Stiskněte tlačítko [OK] a soubor JPEG uložte nebo odešlete. Pro
nastavení kvality obrázku budou použity výchozí hodnoty.
Informace o výchozím nastavení viz:
Anglický návod k obsluze
Kvalita obrazu
Vys.kompr. PDF
1 Níz. kv. (Vys. kompr.) až
5 Vys. kv. (Níz. kompr.)
Stiskněte [Podrobn.] a vyvolejte obrazovku [Kvalita obrazu].
―
Stiskněte tlačítko [OK] a uložte nebo odešlete soubor PDF s vysokou
kompresí. Výchozím nastavením bude kvalita obrazu a nastavení PDF/A.
Zvolte kvalitu obrazu a stiskněte tlačítko [OK].
Informace o výchozím nastavení viz:
Anglický návod k obsluze
Kvalita obrazu
Šifrování
Priorita komprese,
Standardní, Priorita
kvality
Stiskněte [Podrobn.] a vyvolejte obrazovku [Kvalita obrazu].
Vypnuto, Zapnuto
Nastavte šifrování PDF a stiskněte tlačítko [OK].
Zvolte kvalitu obrazu a stiskněte tlačítko [OK].
Pokud je zvolena možnost [Zapnuto], naleznete další informace v:
Anglický návod k obsluze
PDF/A
Vypnuto, PDF/A-1a,
PDF/A-1b
Zvolte typ formátu PDF/A-1 a stiskněte tlačítko [OK].
POZNÁMKA
Pokud je povoleno šifrování, nelze upravit nastavení PDF/A.
Předmět/text
Odeslat
Při odesílání dokumentu přidá předmět a text.
Stiskněte [Předmět] / [Základní text] a zadejte předmět a text e-mailu.
POZNÁMKA
Předmět může obsahovat až 60 znaků a text může zahrnovat až 500 znaků.
6-17
7
Odstraňování
problémů
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Pravidelná údržba .............................................................................................................................................. 7-2
Čistění ...................................................................................................................................................... 7-2
Čištění skleněného povrchu .................................................................................................................... 7-2
Čištění skenovací štěrbiny ....................................................................................................................... 7-3
Čištění jednotky přenosu papíru .............................................................................................................. 7-4
Výměna zásobníku s tonerem ................................................................................................................. 7-5
Vkládání papíru ........................................................................................................................................ 7-8
Řešení potíží ...................................................................................................................................................... 7-9
Řešení potíží ............................................................................................................................................ 7-9
Potíže při provozu zařízení ...................................................................................................................... 7-9
Potíže s výtisky ...................................................................................................................................... 7-12
Potíže s barevným tiskem ...................................................................................................................... 7-16
Jak reagovat na hlášení ......................................................................................................................... 7-17
Úpravy/Údržba ................................................................................................................................................. 7-26
Úpravy/Údržba – přehled ....................................................................................................................... 7-26
Kalibrace barev ...................................................................................................................................... 7-26
Registrace barev .................................................................................................................................... 7-27
Odstraňování vzpříčeného papíru .................................................................................................................... 7-31
Indikátory místa vzpříčení ...................................................................................................................... 7-31
Odstranění vzpříčeného papíru ze zásobníku 1 .................................................................................... 7-32
Odstranění vzpříčeného papíru ze zásobníku 2 .................................................................................... 7-33
Odstranění vzpříčeného papíru z univerzálního zásobníku ................................................................... 7-35
Odstranění vzpříčeného papíru ze zadního krytu 1 ............................................................................... 7-38
Odstranění vzpříčeného papíru z Podavače originálů ........................................................................... 7-41
7-1
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
Pravidelná údržba
Čistění
Pravidelným čištěním zařízení zajistíte optimální kvalitu tisku.
UPOZORNĚNÍ
Z bezpečnostních důvodů před čištěním zařízení vždy odpojte napájecí kabel.
Čištění skleněného povrchu
Vytřete vnitřní část podavače originálů a kontaktní sklo měkkým hadříkem navlhčeným alkoholem nebo neagresivním
čisticím prostředkem.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte ředidlo ani jiná organická rozpouštědla.
7-2
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
Čištění skenovací štěrbiny
Pokud používáte podavač originálů, vyčistěte povrch skenovací štěrbiny a vodítko čtení suchým hadříkem.
DŮLEŽITÉ
K čištění nepoužívejte vodu, mýdlo ani rozpouštědla.
POZNÁMKA
Špína na skle skenovací štěrbiny nebo na vodítku čtení by mohla způsobit černé pruhy na výtiscích.
7-3
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
Čištění jednotky přenosu papíru
Jednotku přenosu papíru je třeba vyčistit při každé výměně zásobníku s tonerem. Pro udržení optimální kvality tisku se
doporučuje čistit vnitřek zařízení jednou měsíčně a také při výměně zásobníku toneru.
Při zašpinění jednotky přenosu papíru může dojít k problémům s tiskem, například znečištění zadní strany tištěných
stránek.
UPOZORNĚNÍ
Některé části uvnitř zařízení jsou horké. Dávejte pozor, neboť zde existuje riziko popálení.
Přenosový pás
Registrační válec (kovový)
Přenosový válec
Rampa papíru
Pomocí hadříku utřete prach z papíru na registračním válci a na rampě papíru.
DŮLEŽITÉ
Dávejte si pozor a při čištění se nedotýkejte přenosového válce a přenosového pásu,
protože tím můžete narušit kvalitu tisku.
7-4
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
Výměna zásobníku s tonerem
Když je toner prázdný, zobrazí se následující zpráva.
„Vyměňte tonery [C][M][Y][K].“
Když toner začne docházet, zobrazí se následující zpráva. Zkontrolujte, zda máte k dispozici na výměnu nový zásobník
s tonerem.
„Dochází toner. (Prázdný zás vyměňte)“
Interval výměny zásobníku s tonerem
Životnost zásobníků s tonerem závisí na množství toneru, kterého je třeba k provádění tiskových úloh. Podle normy
ISO/IEC 19798 lze, s vypnutou funkcí EcoPrint, vytisknout se zásobníky s tonerem následující počty stránek (formát A4/
Letter):
Existují 2 typy zásobníků s tonerem s rozdílným množstvím toneru.
Životnost zásobníku s tonerem
(tisknutelné stránky)
Barva toneru
Černá
1200 obrázků / 2600 obrázků
Azurová
1200 obrázků / 2200 obrázků
Purpurová
1200 obrázků / 2200 obrázků
Žlutá
1200 obrázků / 2200 obrázků
POZNÁMKA
• Průměrný počet stránek, které lze vytisknout s každým zásobníkem toneru dodaným se zařízením, je 1200.
• Vždy musíte používat originální zásobník s tonerem. Pokud použijete zásobník s tonerem, který není originální,
můžete tím způsobit nekvalitní obrázky a nefungování zařízení.
UPOZORNĚNÍ
Nepokoušejte se zapálit části, které obsahují toner. Hořící jiskry mohou způsobit popálení.
Výměna zásobníku s tonerem
Postup instalace zásobníku s tonerem je pro všechny barvy stejný. Jako příklad zde popíšeme výměnu zásobníku se
žlutým tonerem.
1
Otevřete pravý kryt.
7-5
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
2
Odemkněte zásobník s tonerem.
3
Vyjměte zásobník s tonerem.
4
Vložte použitý zásobník s tonerem do plastového sáčku na
odpad.
7-6
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
5
Vyjměte nový zásobník s tonerem z krabice.
DŮLEŽITÉ
Nedotýkejte se míst na obrázku níže.
6
Protřepte zásobník s tonerem.
5~6
7
Zásobník s tonerem vložte do zařízení.
7-7
Odstraňování problémů > Pravidelná údržba
8
Zavřete pravý kryt.
POZNÁMKA
• Pokud se pravý kryt nedovře, zkontrolujte, zda je správně nainstalovaný zásobník s tonerem.
• Vraťte opotřebovaný zásobník toneru svému prodejci nebo zástupci servisu. Shromážděné zásobníky toneru budou
recyklovány nebo zlikvidovány podle příslušných předpisů.
Vkládání papíru
Když v zásobníku # dojde papír, zobrazí se následující zprávy.
„Vložte papír do zásobníku #.“ (# je číslo zásobníku)
„Vložte papír do univerzál. zásobníku.“
Vkládání papíru (strana 3-2)
Vkládání papíru do univerzálního zásobníku (strana 5-5)
POZNÁMKA
Pokud je [Zobr. zpr. o nastav. pap.] nastaveno na možnost [Zapnuto], zobrazí se při nastavování nového papíru
obrazovka potvrzení pro nastavení papíru. Pokud je papír změněn, zvolte [Změnit] a změňte nastavení papíru.
Viz Anglický návod k obsluze.
7-8
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Řešení potíží
Řešení potíží
Následující tabulka obsahuje všeobecné pokyny pro řešení problémů.
Dojde-li u zařízení k potížím, prostudujte kontrolní dotazy a proveďte postupy uvedené na následujících stránkách.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na zástupce servisu.
POZNÁMKA
Chcete-li nás kontaktovat, budete potřebovat sériové číslo.
Pro zjištění sériového čísla viz:
Kontrola sériového čísla zařízení (strana i)
Potíže při provozu zařízení
Když dojde při provozu zařízení k těmto potížím, řiďte se následujícími postupy.
Příznak
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Obrazovka po zapnutí
vypínače nereaguje.
Zkontrolujte napájecí kabel.
Oba konce napájecího kabelu zapojte
pevně.
strana 2-9
Po stisknutí tlačítka [Start]
nedojde ke spuštění tvorby
kopií.
Není na obrazovce zobrazena nějaká
zpráva?
Zjistěte vhodnou reakci na zprávu a
postupujte odpovídajícím způsobem.
strana 7-17
Je zařízení v režimu spánku?
Stiskněte tlačítko [Energy Saver].
strana 2-20
Jsou originály správně vloženy?
Při vložení originálů na sklo je položte
lícovou stranou dolů a zarovnejte je
podle pruhů indikátoru formátu originálu.
strana 5-2
Vkládáte-li originály do podavače
originálů, vložte je lícovou stranou
nahoru.
strana 5-3
―
Zkontrolujte nastavení aplikace.
―
Je papír vložen správně?
Vložte papír správně.
strana 3-4
―
Změňte orientaci papíru o 180 stupňů.
strana 3-4
Patří papír mezi podporované typy? Je v
dobrém stavu?
Vyjměte papír, převraťte jej a znovu
vložte.
strana 3-4
Je papír zvlněný, přeložený nebo
pomačkaný?
Vyměňte papír za nový.
strana 3-4
Nejsou v zařízení volné útržky nebo
vzpříčený papír?
Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
strana 7-31
―
Vložte papír správně.
strana 3-2
Na výstupu jsou prázdné
listy.
Papír se často vzpříčí.
2 nebo více přesahujících
listů na výstupu.
(vícenásobný posun papíru)
7-9
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Příznak
Výtisky jsou pomačkané.
Výtisky jsou zkroucené.
Nelze tisknout.
Nelze tisknout z paměti
USB.
Paměť USB není
rozpoznána.
Když je možnost „Auto-IP“
nastavena na [Zapnuto],
nebude adresa IP
automaticky přiřazována.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Je papír vložen správně?
Vložte papír správně.
strana 3-4
―
Změňte orientaci papíru o 180 stupňů.
strana 3-2
Není papír vlhký?
Vyměňte papír za nový.
strana 3-4
―
Otočte papír v zásobníku vzhůru
nohama nebo jej otočte o 180 stupňů.
strana 3-2
Není papír vlhký?
Vyměňte papír za nový.
strana 3-4
Je zařízení zapojeno do zásuvky?
Zapojte napájecí kabel do zásuvky
elektrické sítě.
―
Je zařízení zapnuté?
Zapněte vypínač.
strana 2-10
Je USB kabel propojen se síťovým
kabelem?
Pevně připojte správný USB kabel a
síťový kabel.
strana 2-8
Není tisková úloha pozastavena?
Obnovte tisk.
—
Není hostitel USB blokován?
V nastavení hostitele USB zvolte
možnost [Odblokovat].
—
―
Zkontrolujte, že je paměť USB správně
zasunuta do zařízení.
―
Je u IP adresy TCP/IP(v4) uvedena jiná
hodnota než "0.0.0.0"?
Nastavte u IP adresy TCP/IP(v4)
hodnotu "0.0.0.0".
strana 2-18
7-10
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Příznak
Nelze odeslat přes SMB.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Je připojen síťový kabel?
Připojte pevně správný síťový kabel.
strana 2-8
Jsou síťová nastavení pro zařízení
správně nakonfigurována?
Nakonfigurujte správně nastavení TCP/
IP.
—
Byla nastavení sdílení složek správně
nakonfigurována?
Zkontrolujte ve vlastnostech složky
nastavení sdílení a přístupová práva.
strana 3-12
Je funkce SMB Protocol nastavena na
[Zapnuto]?
Nastavte funkci SMB Protocol na
[Zapnuto].
—
Je správně zadána položka [Název
hostitele]? *1
Zkontrolujte název počítače, na který
odesíláte data.
strana 5-16
Je správně zadána položka [Cesta]?
U sdílené složky zkontrolujte název
sdílené složky.
strana 5-16
Je správně zadána položka [Přihl. uživ.
jméno]? *1 *2
Zkontrolujte název domény a
přihlašovací uživatelské jméno.
strana 5-16
Je pro [Název hostitele] a [Přihl. uživ.
jméno] použit stejný název domény?
Vymažte z položky [Přihl. uživ. jméno]
název domény a zpětné lomítko („\“).
strana 5-16
Je správně zadána položka [Přihl.
heslo]?
Zkontrolujte přihlašovací heslo.
strana 5-16
Jsou správně nakonfigurovány výjimky
pro bránu firewall systému Windows?
Proveďte správnou konfiguraci výjimek
pro bránu firewall systému Windows.
strana 3-15
Je čas nastavený na zařízení, na
doménovém serveru a na cílovém
počítači stejný?
Nastavte zařízení, doménový server a
cílový počítač přenosu dat na stejný
čas.
―
Zobrazilo se na obrazovce hlášení
Chyba odeslání?
Viz Co dělat při chybě odesílání.
strana 7-23
Nelze odeslat přes e-mail.
Je v zařízení zaregistrovaná limitní
velikost odeslaného e-mailu, která je
nastavena pro SMTP server?
Zkontrolujte, zda je limitní velikost
zadaná do "Limit velikosti e-mailu" v
nastavení [E-mail] v Embedded Web
Server RX a změňte ji dle potřeby.
—
Ze zařízení vychází o oblasti
kolem výstupního otvoru pro
papír pára.
Zkontrolujte, zda není příliš nízká okolní
teplota nebo nebyl použit vlhký papír.
V závislosti na teplotě okolí a stavu
papíru může v důsledku tepla při tisku
docházet k vypařování vlhkosti
obsažené v papíru, což se projevuje
vystupující parou. Nejedná se o problém
a lze pokračovat v tisku. Pokud vás pára
znepokojuje, zvyšte okolní teplotu nebo
použijte nový sušší papír.
―
*1 Jako název hostitele můžete zadat i úplný název počítače (například pc001.abcdnet.com).
*2 Přihlašovací uživatelské jméno můžete zadat v následujících formátech:
Název_domény/uživatelské_jméno (příklad: abcdnet/james.smith)
Uživatelské_jméno@název_domény (příklad: james.smith@abcdnet)
7-11
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Potíže s výtisky
Pokud se vyskytnou tyto potíže s výtisky, řiďte se následujícími postupy.
Příznak
Vytištěné obrázky jsou
celkově příliš světlé.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Není papír vlhký?
Vyměňte papír za nový.
strana 3-2
Změnili jste sytost?
Zvolte odpovídající úroveň sytosti.
strana 6-14
―
Výtisky jsou příliš tmavé,
ačkoli je pozadí
skenovaného originálu bílé.
Na kopiích je pravidelný vzor
(tečky seskupené do vzorců,
ale pravidelně
nezarovnané).
Je toner uvnitř zásobníku rozložen
rovnoměrně?
Zatřeste zásobníkem s tonerem
několikrát ze strany na stranu.
strana 7-5
Je aktivován režim EcoPrint?
Vypněte režim [EcoPrint].
―
―
Zkontrolujte, zda nastavení typu papíru
odpovídá používanému papíru.
―
―
Stiskněte tlačítko [System Menu/
Counter] > [Úpravy / Údržba.] >
[Nastavení služby] > [Obnovit buben],
a pak zvolte [Ano].
―
―
Stiskněte tlačítko [System Menu/
Counter] > [Úpravy / Údržba.] >
[Nastavení služby] > [Čištění] a pak
zvolte [Ano].
―
―
Stiskněte tlačítko [System Menu/
Counter] > [Úpravy / Údržba.] >
[Nastavení služby] > [DEV-CLN] a pak
zvolte [Ano].
―
Změnili jste sytost?
Zvolte odpovídající úroveň sytosti.
strana 6-14
―
―
Stiskněte tlačítko [System Menu/
Counter] > [Úpravy / Údržba.] >
[Nastavení služby] > [Obnovit buben],
a pak zvolte [Ano].
―
―
Stiskněte tlačítko [System Menu/
Counter] > [Úpravy / Údržba.] >
[Nastavení služby] > [MC] a zvyšte
nastavenou hodnotu.. Zvyšte hodnotu
úpravy o jednu úroveň oproti aktuální
hodnotě. Nezlepší-li se tisk po zvýšení
hodnoty o jednu úroveň, zvyšte ji o další
úroveň. Nezaznamenáte-li zlepšení,
vraťte nastavení na původní hodnotu.
―
Je originálem vytištěná fotografie?
Změňte nastavení originálního obrázku
na [Foto].
strana 6-13
―
Při pořizování kopií
―
Nastavte [Ostrost] na hodnotu od [-1] do
[-3].
―
7-12
Při pořizování kopií
―
Stiskněte tlačítko [System Menu/
Counter] > [Copy] > [Akce čtení DP]
nebo [Skenování deska] a nastavte na
[Priorita kvality].
―
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Příznak
Text není vytištěn
dostatečně zřetelně.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Zvolili jste odpovídající kvalitu obrazu
originálu?
Vyberte odpovídající kvalitu obrazu.
strana 6-13
―
Při pořizování kopií
―
Nastavte [Ostrost] na hodnotu od [-1]
do [-3].
Na bílých částech pozadí
obrázku se objevují černé
nebo barevné body.
Na vytištěném obrazu se
objevují bílé nebo barevné
tečky.
Vytištěné obrázky jsou
rozmazané.
Vytištěné obrázky jsou
nakřivo.
Není špinavý držák originálů nebo
skleněný povrch?
Držák originálů nebo skleněný povrch
vyčistěte
strana 7-2
.
―
Stiskněte tlačítko [System Menu/
Counter] > [Úpravy / Údržba.] >
[Nastavení služby] > [Obnovit buben],
a pak zvolte [Ano].
―
―
Stiskněte tlačítko [System Menu/
Counter] > [Úpravy / Údržba.] >
[Nastavení služby] > [MC] a zvyšte
nastavenou hodnotu.. Zvyšte hodnotu
úpravy o jednu úroveň oproti aktuální
hodnotě. Nezlepší-li se tisk po zvýšení
hodnoty o jednu úroveň, zvyšte ji o další
úroveň. Nezaznamenáte-li zlepšení,
vraťte nastavení na původní hodnotu.
―
―
Stiskněte tlačítko [System Menu/
Counter] > [Úpravy / Údržba.] >
[Nastavení služby] > [MC] a snižte
nastavenou hodnotu.. Snižte hodnotu
úpravy o jednu úroveň oproti aktuální
hodnotě. Nezlepší-li se tisk po snížení
hodnoty o jednu úroveň, snižte ji o další
úroveň. Nezaznamenáte-li zlepšení,
vraťte nastavení na původní hodnotu.
―
―
Stiskněte tlačítko [System Menu/
Counter] > [Úpravy / Údržba.] >
[Nastavení služby] > [DEV-CLN] a pak
zvolte [Ano].
―
Není zařízení používáno při vysoké
vlhkosti nebo při rychlých změnách
vlhkosti a teploty?
Používejte zařízení v prostředí o vhodné
vlhkosti.
―
―
Stiskněte tlačítko [System Menu/
Counter] > [Úpravy / Údržba.] >
[Nastavení služby] > [Obnovit buben],
a pak zvolte [Ano].
―
Jsou originály správně umístěny?
Při vkládání originálů na kontaktní sklo je
zarovnejte podle pruhů indikátoru formátu
originálu.
strana 5-2
Při použití podavače originálů před
vložením originálů nejprve správně
zarovnejte vodítka šířky originálu.
strana 5-3
Zkontrolujte umístění vodítek šířky
papíru.
strana 3-4
Je papír vložen správně?
7-13
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Příznak
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Na obrázku se objevují
nepravidelné horizontální
pruhy.
―
Stiskněte tlačítko [System Menu/
Counter], [Úpravy / Údržba] >
[Nastavení služby] > [MC] a poté
zvyšte hodnotu úpravy. Zvyšujte
nastavenou hodnotu vždy o jednu
úroveň oproti aktuální hodnotě.
Nezlepší-li se tisk po zvýšení hodnoty o
jednu úroveň, zvyšte ji o další úroveň.
Nezaznamenáte-li zlepšení, vraťte
nastavení na původní hodnotu.
―
Nadmořská výška je 1 000
m nebo vyšší a na obraze se
objevují nepravidelné
vodorovné čáry.
―
Stiskněte tlačítko [System Menu/
Counter] > [Úpravy/Údržba] >
[Nastavení služby] > [Úprava výšky] a
nastavte výšku o jednu úroveň vyšší,
než je aktuální nastavení.
―
Nadmořská výška je 1 000
m nebo vyšší a na obraze se
objevují tečky.
―
Stiskněte tlačítko [System Menu/
Counter] > [Úpravy/Údržba] >
[Nastavení služby] > [Úprava výšky] a
nastavte výšku o jednu úroveň vyšší,
než je aktuální nastavení.
―
Na výtiscích jsou vertikální
pruhy.
Není skenovací štěrbina špinavá?
Vyčistěte skenovací štěrbinu.
strana 7-3
―
Stiskněte tlačítko [System Menu/
Counter] > [Úpravy / Údržba.] >
[Nastavení služby] > [Čištění] a pak
zvolte [Ano].
―
Je vnitřní část zařízení špinavá?
Vyčistěte vnitřní část zařízení.
strana 7-4
Špína na horním okraji nebo
na zadní straně papíru.
7-14
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Příznak
Část obrazu je v
pravidelných intervalech
slabá nebo se na ní objevují
bílé čáry.
Předchozí obrázek přetrvává
a je vytištěn slabě.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
―
Otevřete a pak zavřete zadní kryt.
―
―
Stiskněte tlačítko [System Menu/
Counter] > [Úpravy / Údržba.] >
[Nastavení služby] > [Obnovit buben],
a pak zvolte [Ano].
―
―
Stiskněte tlačítko [System Menu/
Counter] > [Úpravy / Údržba.] >
[Nastavení služby] > [MC] a snižte
nastavenou hodnotu.. Snižte hodnotu
úpravy o jednu úroveň oproti aktuální
hodnotě. Nezlepší-li se tisk po snížení
hodnoty o jednu úroveň, snižte ji o další
úroveň. Nezaznamenáte-li zlepšení,
vraťte nastavení na původní hodnotu.
―
―
Zkontrolujte, zda nastavení typu papíru
odpovídá používanému papíru.
―
―
Stiskněte tlačítko [System Menu/
Counter], [Úpravy / Údržba] >
[Nastavení služby] > [MC] a poté
zvyšte hodnotu úpravy. Zvyšujte
nastavenou hodnotu vždy o jednu
úroveň oproti aktuální hodnotě.
Nezlepší-li se tisk po zvýšení hodnoty o
jednu úroveň, zvyšte ji o další úroveň.
Nezaznamenáte-li zlepšení, vraťte
nastavení na původní hodnotu.
―
7-15
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Potíže s barevným tiskem
Pokud se vyskytnou tyto potíže s barevným tiskem, řiďte se následujícími postupy.
Příznak
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Barvy na výtisku se
nepřekrývají.
―
Spusťte funkci [Kalibrace barev].
strana 7-26
―
Spusťte funkci [Registrace barev].
strana 7-27
Barvy vypadají jinak, než
jste očekávali.
Zvolili jste odpovídající kvalitu obrazu
originálu?
Vyberte odpovídající kvalitu obrazu.
strana 6-13
Vložili jste do zásobníku barevný
kopírovací papír?
Vložte do zásobníku barevný kopírovací
papír.
―
―
Spusťte funkci [Kalibrace barev].
strana 7-26
―
Při pořizování kopií
―
Upravte vyvážení barev.
Při tisku z počítače
―
―
Upravte barvu pomocí ovladače
tiskárny.
Barevný toner je prázdný.
Chcete pokračovat v černobílém tisku?
7-16
Pokud ještě zbývá černý toner, zařízení
bude dále tisknout černobíle výběrem
možnosti [Černobílý tisk] v rámci [Akce
při prázdném barevném toneru].
―
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Jak reagovat na hlášení
Pokud se na obrazovce nebo v počítači zobrazí některé z těchto hlášení, postupujte podle odpovídajícího návodu.
POZNÁMKA
Chcete-li nás kontaktovat, budete potřebovat sériové číslo.
Pro zjištění sériového čísla viz:
Kontrola sériového čísla zařízení (strana i)
Hlášení
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
C
Chlazení...
―
Zařízení se přizpůsobuje pro udržení
kvality. Čekejte prosím.
―
―
Na disku RAM došlo k chybě. Úloha
byla zrušena. Stiskněte tlačítko [OK].
―
Čekejte prosím.
Chyba disku RAM.
Stiskněte [OK].
Možné kódy chyb a jejich popis:
04: Na disku RAM není dost místa.
Pokud je nainstalován volitelný RAM
disk, jeho velikost můžete zvětšit
změnou režimu RAM disku v systémové
nabídce.
POZNÁMKA
Rozsah velikosti disku RAM lze zvětšit
volbou funkce [Priority tiskárny] ve
volitelné paměti.
Chyba jazyka KPDL. Úloha
byla zrušena.*1
―
Došlo k chybě jazyka PostScript. Úloha
byla zrušena. Stiskněte tlačítko [OK].
―
Chyba odeslání.*1
—
Během přenosu došlo k chybě. Úloha
byla zrušena. Stiskněte tlačítko [OK].
strana 7-23
Kód chyby a nápravná opatření najdete
v části „Co dělat při chybě odesílání“.
Chyba paměti USB.
—
Ve vyjímatelné paměti došlo k chybě.
Došlo k zastavení úlohy. Stiskněte
tlačítko [OK].
Úloha byla zrušena.
—
Možné kódy chyb a jejich popis:
01: Bylo překročeno množství dat, které
lze najednou uložit. Zařízení vypněte a
znovu zapněte. Jestliže nedošlo k
odstranění chyby, vyjímatelná paměť
není se zařízením kompatibilní. Použijte
vyjímatelnou paměť zformátovanou
tímto zařízením. Pokud nelze
vyjímatelnou paměť formátovat, je
poškozená. Připojte kompatibilní
vyjímatelnou paměť.
Není zakázán zápis do vyjímatelné
paměti?
Na vyjímatelné paměti došlo k chybě.
Došlo k zastavení úlohy. Stiskněte
tlačítko [OK].
Možné kódy chyb a jejich popis:
01: Připojte vyjímatelnou paměť, na
kterou lze zapisovat.
7-17
—
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Hlášení
Chyba paměťové karty.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
—
Na paměťové kartě došlo k chybě. Úloha
byla zrušena. Stiskněte tlačítko [Konec].
04: Pro dokončení operace není na
paměťové kartě dostatek volného místa.
Přesuňte některá data nebo odstraňte
nepotřebná data.
—
Chyba účtu.
―
Při externím zpracování úlohy se
nezdařilo určení účtování úloh. Úloha
byla zrušena. Stiskněte tlačítko [OK].
—
Chyba zařízení.
Kontaktujte servis.
―
V zařízení došlo k chybě. Poznamenejte
si kód chyby zobrazené na obrazovce a
kontaktujte místního zástupce servisu.
―
—
Je téměř čas na výměnu zásobníku
toneru. Opatřete nový zásobník toneru.
strana 7-5
―
Došlo k systémové chybě. Vypněte a
potom zapněte vypínač napájení.
―
Odpovídají regionální údaje
instalovaného zásobníku s tonerem
nastavení zařízení?
Instalujte uvedený zásobník s tonerem.
—
—
Zařízení se přizpůsobuje pro udržení
kvality. Čekejte prosím.
—
Je na obrazovce zobrazeno [OK]?
Zadaná schránka dokumentů je plná a
další ukládání není možné; úloha byla
zrušena. Stiskněte tlačítko [OK]. Zkuste
úlohu spustit znovu po vytištění nebo
vymazání dat ze schránky.
Návod k
obsluze
faxu
Málo paměti. Nelze spustit
úlohu.
—
Úlohu nelze provést. Zkuste to později.
—
Maximální počet
skenovaných stran. Úloha
je zrušena.
Nebyl překročen maximální přijatelný
počet operací skenování?
Dále již nelze skenovat. Úloha byla
zrušena. Stiskněte tlačítko [OK].
—
Nevybrali jste formát/typ papíru, který
neumožňuje oboustranný tisk?
Zvolte [Papír] a pak vyberte dostupný
papír. Stiskněte tlačítko [OK] a proběhne
tisk bez využití funkce oboustranného
tisku.
strana 6-9
Úloha byla zrušena.
D
Dochází toner.
(Prázdný zás vyměňte)
Došlo k chybě. Vypněte a
zapněte vypínač.
J
Je použit neznámý toner.
PC
K
Kalibrace…
L
Limit schránky pro
vyžádaný přenos byl
překročen. Úloha byla
zrušena.
M
N
Na tento papír nelze
tisknout oboustranně.
↑↓ (Zobrazeno střídavě)
Stisk. OK pro další
používání zásob. 1.
7-18
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Hlášení
Na tento papír nelze
tisknout oboustranně.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Nevybrali jste formát/typ papíru, který
neumožňuje oboustranný tisk?
Zvolte [Papír] a pak vyberte dostupný
papír. Stiskněte tlačítko [OK] a proběhne
tisk bez využití funkce oboustranného
tisku.
strana 6-9
Nastavte správně
zásobníky s tonerem a
zavřete pravý kryt.
Je zásobník s tonerem nainstalován
správně?
Pravý kryt je otevřený nebo zásobníky s
tonerem nejsou správně nainstalované.
Otevřete pravý kryt. Všechny čtyři
zásobníky s tonerem nastavte správně.
Zavřete pravý kryt.
strana 7-5
Nebyl nalezen přístupový
bod.
―
Zkontrolujte, zda byl přístupový bod
správně nastaven.
―
Nelze rozpoznat.
―
Ujistěte se, že vaše ID karta byla
zaregistrována.
Card
Authentication
Kit (B)
Operation
Guide
Nelze se připojit k
ověřovacímu serveru
—
Nastavte čas na zařízení podle času
serveru.
strana 2-17
—
Zkontrolujte stav připojení k serveru.
—
—
Zkontrolujte stav připojení k serveru.
—
—
Zkontrolujte název domény.
—
—
Zkontrolujte název hostitele.
—
Nelze se připojit.
—
Toto se objeví, když připojení Wi-Fi
nebo Wi-Fi Direct není dokončeno.
Zkontrolujte nastavení a stav signálu.
—
Neoriginální toner.
Stiskněte [Nápověda].
Je instalovaný zásobník s tonerem naší
vlastní značky?
Výrobce nenese žádnou zodpovědnost
za škody způsobené použitím
neoriginálního toneru. Doporučujeme
použití výhradně originálních zásobníků
s tonerem. Jestliže chcete používat
zásobník s tonerem, který je právě
nainstalován, stiskněte současně
tlačítka [OK] a [Stop] na 3 a více
sekund.
—
Nepodařilo se uložit
retenční data úlohy. Úloha
je zrušena.
—
Úloha byla zrušena. Stiskněte tlačítko
[OK].
—
↑↓ (Zobrazeno střídavě)
Stisk. OK pro pokrač. tisku
z univ. zásob.
Čas stroje nastavte jako
čas u serveru.
Nelze se připojit k
ověřovacímu serveru
Ověřte stav připojení se
serverem.
Nelze se připojit k síti.
Zkontrolujte stav připojení.
Úloha byla zrušena.
Nelze se připojit k
ověřovacímu serveru
Zkontrolujte název
domény.
Nelze se připojit k
ověřovacímu serveru
Zkontrolujte název
hostitele.
7-19
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Hlášení
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Nespr. přihlaš. uživ. jméno
nebo heslo. Úloha byla
zrušena.*1
—
Přihlašovací uživatelské jméno při
externím zpracování úlohy nebylo
správné. Úloha byla zrušena. Stiskněte
tlačítko [OK].
—
Nesprávné ID účtu. Úloha
byla zrušena.*1
—
ID účtu při externím zpracování úlohy
nebylo správné. Úloha byla zrušena.
Stiskněte tlačítko [OK].
—
Nízká teplota. Upravit
pokoj.tep.
―
Upravte teplotu a vlhkost v místnosti.
―
Omezení účtování úloh
bylo překročeno. Úloha
byla zrušena.
Nebyl překročen přijatelný počet operací
tisku omezený účtováním úloh?
Počet tisků překročil přijatelný počet
omezený účtováním úloh. Již nelze
tisknout. Tato úloha je zrušena.
Stiskněte tlačítko [OK].
―
Omezeno účtováním úloh.
—
Tato úloha byla zrušena z důvodu
omezení účtování úloh. Stiskněte
tlačítko [OK].
—
Paměť faxu je plná.
—
Faxování nelze dále provádět kvůli
nedostatečné paměti. Úloha byla
zrušena. Stiskněte tlačítko [OK].
Návod k
obsluze
faxu
Paměť je plná. Úloha byla
zrušena.
—
Proces nelze provést kvůli nedostatku
paměti. Pokud je k dostupná pouze
možnost [Konec], zvolte možnost
[Konec]. Úloha bude zrušena.
—
Paměť je plná.
—
Není možné úlohu dokončit, protože
paměť je plná. Zvolte tlačítko
[Pokračovat] a vytiskněte načtené
stránky. Tiskovou úlohu nelze dokončit.
Chcete-li úlohu zrušit, zvolte tlačítko
[Zrušit].
Zařízení může kopírovat stejné originály
pomocí následujícího nastavení:
• Zvolte tlačítko [Zapnuto] v režimu
RAM disku v Systémové nabídce a
pak snižte velikost RAM disku.
• Zvolte možnost [Priorita tisku] ve
Volitelné paměti v Systémové
nabídce.
—
O
Nelze tisknout.
P
Tiskovou úlohu nelze
dokončit.*1
POZNÁMKA
Před změnou režimu RAM disku nebo
volitelné paměti kontaktujte vašeho
správce.
Paměť skeneru je plná.
Úloha bude zrušena.
—
Skenování nelze dále provádět kvůli
nedostatečné paměti. Úloha byla
zrušena. Stiskněte tlačítko [OK].
—
—
Vyčistěte skenovací štěrbinu.
strana 7-3
S
Skenovací štěrbina může
být znečištěná.
7-20
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Hlášení
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Referenční
stránka
T
Telefonní sluchátko je
vyvěšené. Zavěste.
—
Položte sluchátko.
Návod k
obsluze
faxu
Tento uživatelský účet byl
zablokován.
—
Kontaktujte správce sítě.
—
Úloha byla zrušena. Stiskněte tlačítko
[OK].
Kontaktujte správce
Úloha byla zrušena.
Tisk vícenásobných kopií
není povolen.
—
Je dostupná pouze jedna kopie. Chceteli pokračovat v tisku, stiskněte tlačítko
[Pokračovat]. Chcete-li úlohu zrušit,
zvolte tlačítko [Zrušit].
—
Tuto funkci nelze použít.
―
Tato úloha byla zrušena z důvodu
omezení ověření uživatele nebo
účtování úloh. Stiskněte tlačítko [OK].
―
―
Dojde-li ke vzpříčení papíru, zobrazí se
místo vzpříčení na obrazovce a zařízení
se zastaví. Nechte zařízení zapnuté a
podle pokynů odstraňte vzpříčený papír.
strana 7-31
V podavači originálů se
vzpříčil pap.
―
V podavači originálů došlo ke vzpříčení
papíru. Nechte zařízení vypnuté, na
obrazovce zvolte tlačítko [Nápověda] a
postupujte podle pokynů pro odstranění
uvíznutého papíru.
—
V univ.zásob. se vzpř.pap.
―
Dojde-li ke vzpříčení papíru, zobrazí se
místo vzpříčení na obrazovce a zařízení
se zastaví. Nechte zařízení zapnuté a
podle pokynů odstraňte vzpříčený papír.
strana 7-31
Byl do univerzálního zásobníku vložen
papír vybraného formátu?
Vložte papír.
strana 3-2
>> #####
U
Uvíznul papír v zadním
krytu #.
V
V zásobníku # uvíznul
papír.
Vložte papír do univerzál.
zásobníku.
↑↓ (Zobrazeno střídavě)
Stisk. OK pro pokrač. tisku
z univ. zásob.
Vložte papír do univerzál.
zásobníku.
Byl do univerzálního zásobníku vložen
papír vybraného formátu?
↑↓ (Zobrazeno střídavě)
Vložte papír zvoleného
formátu a stiskněte
tlačítko [OK].
Vložte papír do zásobníku
#.
Nedošel v daném zásobníku papír?
Zvolte [Papír] a zvolte jiný zdroj papíru.
Zvolte tlačítko [OK] a tisk proběhne na
papír v aktuálně zvoleném zdroji papíru.
Vložte papír.
Zvolte [Papír] a zvolte jiný zdroj papíru.
Zvolte tlačítko [OK] a tisk proběhne na
papír v aktuálně zvoleném zdroji papíru.
Vložte papír.
Zvolte [Papír] a zvolte jiný zdroj papíru.
Zvolte tlačítko [OK] a tisk proběhne na
papír v aktuálně zvoleném zdroji papíru.
↑↓ (Zobrazeno střídavě)
Stisk. OK pro další
používání zásob. 1.
7-21
strana 3-2
strana 3-4
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Hlášení
Vložte papír do zásobníku
#.
Kontrolní dotazy
Nápravná opatření
Nedošel v daném zásobníku papír?
Vložte papír.
Referenční
stránka
strana 3-4
Zvolte [Papír] a zvolte jiný zdroj papíru.
Zvolte tlačítko [OK] a tisk proběhne na
papír v aktuálně zvoleném zdroji papíru.
↑↓ (Zobrazeno střídavě)
Vložte papír zvoleného
formátu a stiskněte
tlačítko [OK].
Vložte všechny originály a
stiskněte Start.
―
Vyjměte originály z podavače originálů,
vložte je zpět v původním pořadí a
správně je umístěte. Chcete-li úlohu
zrušit, zvolte tlačítko [Zrušit].
―
Vnitřní zásobník je plný
papíru. Vyjměte papír.
—
Vyjměte papír z vnitřní přihrádky. Chceteli obnovit tisk, stiskněte tlačítko
[Pokračovat]. Chcete-li úlohu zrušit,
zvolte tlačítko [Zrušit].
—
Vyjímatelná paměť je plná.
Úloha byla zrušena.*1
―
Úloha byla zrušena. Stiskněte tlačítko
[Konec].
―
Na vyjímatelné paměti není dost
volného místa. Odstraňte nepotřebné
soubory.
Vyjměte předlohu z
procesoru dokumentů.
Nezůstaly v podavači originálů nějaké
originály?
Odeberte originály z podavače originálů.
―
Vyměňte toner.
―
Vyměňte zásobník toneru za námi
specifikovaný zásobník toneru. V
opačném případě stiskněte tlačítko
[OK], čímž úlohu zrušíte. Zařízení bude
chvíli tisknout černobíle.
strana 7-5
Vyměňte tonery
[C][M][Y][K].
―
Vyměňte zásobník toneru za námi
specifikovaný zásobník toneru.
strana 7-5
Vysoká teplota. Upravit
pokoj.tep.
―
Upravte teplotu a vlhkost v místnosti.
―
Zařízení nelze připojit,
protože by byla
překročena povolená
připojení.
—
Uvolněte připojení nepoužívaného
mobilního zařízení nebo na zařízení
nastavte čas automatické přestávky pro
přerušení připojení k mobilním
zařízením.
—
Zavřete kryt #.
Není otevřený některý kryt?
Zavřete kryt uvedený na obrazovce.
―
Jsou zásobníky s tonerem
nainstalovány správně? Není zásobník
s tonerem posunut mimo své místo?
Ujistěte se, že všechny 4 zásobníky s
barevnými tonery jsou nainstalovány
správně a zavřete pravý kryt.
strana 7-5
Není podavač originálů otevřený?
Zavřete podavač originálů.
―
[C][M][Y]
Úloha je zrušena.
Režim ČB aktivován.
Z
Zavřete procesor
dokumentů.
*1 Je-li funkce automatického vymazání chyby nastavena na [Zapnuto], obnoví se zpracovávání automaticky po uplynutí nastavené
doby. Podrobné informace o automatickém vymazání chyb najdete:
Anglický návod k obsluze
7-22
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Co dělat při chybě odesílání
Kód
chyby
1101
1102
Hlášení
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Odeslání e-mailu se nezdařilo.
Zkontrolujte název hostitele SMTP serveru v nástroji
Embedded Web Server RX.
―
Odeslání přes FTP se nezdařilo.
Zkontrolujte název hostitele FTP.
―
Odeslání přes SMB se nezdařilo.
Zkontrolujte název hostitele SMB.
strana 5-16
Odeslání přes SMB se nezdařilo.
Zkontrolujte nastavení SMB.
strana 5-16
•
Přihlašovací uživatelské jméno a heslo
POZNÁMKA
Je-li odesílatelem uživatel domény, zadejte název
domény.
Odeslání e-mailu se nezdařilo.
Odeslání přes FTP se nezdařilo.
•
Název host
•
Cesta
Zkontrolujte následující položky v nástroji Embedded
Web Server RX:
•
Přihlašovací uživatelské jméno a heslo SMTP.
•
Přihlašovací uživatelské jméno a heslo POP3.
•
Omezení velikosti e-mailu
Zkontrolujte nastavení FTP.
•
―
―
Přihlašovací uživatelské jméno a heslo
POZNÁMKA
Je-li odesílatelem uživatel domény, zadejte název
domény.
1103
Odeslání přes SMB se nezdařilo.
•
Cesta
•
Povolení pro sdílení složky u příjemce
Zkontrolujte nastavení SMB.
•
strana 5-16
Přihlašovací uživatelské jméno a heslo
POZNÁMKA
Je-li odesílatelem uživatel domény, zadejte název
domény.
Odeslání přes FTP se nezdařilo.
1104
Odeslání e-mailu se nezdařilo.
•
Cesta
•
Povolení pro sdílení složky u příjemce
Zkontrolujte nastavení FTP.
•
Cesta
•
Povolení pro sdílení složky u příjemce
Zkontrolujte e-mailovou adresu.
POZNÁMKA
Odmítne-li doména adresu, nelze e-mail odeslat.
7-23
―
strana 5-15
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Kód
chyby
1105
Hlášení
Nápravná opatření
Referenční
stránka
Odeslání přes SMB se nezdařilo.
U Embedded Web Server RX v nastavení SMB
vyberte možnost [Zapnuto].
strana 2-38
Odeslání e-mailu se nezdařilo.
U Embedded Web Server RX v nastavení SMB
vyberte možnost [Zapnuto].
―
Odeslání přes FTP se nezdařilo.
U Embedded Web Server RX v nastavení FTP
vyberte možnost [Zapnuto].
strana 2-38
1106
Odeslání e-mailu se nezdařilo.
Zkontrolujte adresu odesílatele SMTP v nástroji
Embedded Web Server RX.
―
1131
Odeslání přes FTP se nezdařilo.
U Embedded Web Server RX v nastavení
bezpečnostní protokolu vyberte možnost [Zapnuto].
―
1132
Odeslání e-mailu se nezdařilo.
Odeslání přes FTP se nezdařilo.
2101
Odeslání přes SMB se nezdařilo.
Odeslání přes FTP se nezdařilo.
Odeslání e-mailu se nezdařilo.
Na serveru SMTP zkontrolujte následující.
•
Je k dispozici SMTP nebo SSL?
•
Je k dispozici dané šifrování?
U serveru FTP zkontrolujte následující položky:
•
Je server FTPS dostupný?
•
Je k dispozici dané šifrování?
Zkontrolujte nastavení sítě a SMB.
•
Síťový kabel je připojen.
•
Rozbočovač nepracuje správně.
•
Server nepracuje správně.
•
Název hostitele a adresa IP
•
Číslo portu
Zkontrolujte nastavení sítě a FTP:
•
Síťový kabel je připojen.
•
Rozbočovač nepracuje správně.
•
Server nepracuje správně.
•
Název hostitele a adresa IP
•
Číslo portu
Zkontrolujte síť a nástroj Embedded Web Server RX:
•
Síťový kabel je připojen.
•
Rozbočovač nepracuje správně.
•
Server nepracuje správně.
•
Název serveru POP3 uživatele POP3
•
Název serveru SMTP
7-24
Viz
Embedded
Web Server
RX User
Guide.
—
—
—
―
Odstraňování problémů > Řešení potíží
Kód
chyby
2102
Hlášení
Odeslání přes FTP se nezdařilo.
2103
Nápravná opatření
Zkontrolujte síť.
•
•
Rozbočovač nepracuje správně.
•
Server nepracuje správně.
•
Je server FTP dostupný?
•
Server nepracuje správně.
Zkontrolujte síť.
•
Síťový kabel je připojen.
•
Rozbočovač nepracuje správně.
•
Server nepracuje správně.
2201
Odeslání e-mailu se nezdařilo.
Zkontrolujte síť.
2202
Odeslání přes FTP se nezdařilo.
•
Síťový kabel je připojen.
2203
Odeslání přes SMB se nezdařilo.
•
Rozbočovač nepracuje správně.
•
Server nepracuje správně.
2231
—
Síťový kabel je připojen.
U serveru FTP zkontrolujte následující položky:
Odeslání e-mailu se nezdařilo.
Referenční
stránka
—
—
—
2204
Odeslání e-mailu se nezdařilo.
Zkontrolujte omezení velikosti e-mailu v nastavení
SMTP v nástroji Embedded Web Server RX.
―
3101
Odeslání e-mailu se nezdařilo.
Zkontrolujte metodu ověřování u odesílatele i
příjemce.
—
Zkontrolujte síť.
—
Odeslání přes FTP se nezdařilo.
•
Síťový kabel je připojen.
•
Rozbočovač nepracuje správně.
•
Server nepracuje správně.
3201
Odeslání e-mailu se nezdařilo.
Zkontrolujte metodu ověřování uživatele SMTP u
příjemce.
0007
—
Vypněte a zapněte vypínač. Opakuje-li se tato chyba
vícekrát, poznamenejte si zobrazený kód chyby a
kontaktujte svého servisního zástupce.
strana 2-10
—
Skenovaný originál přesahuje přijatelný počet stran, tj.
999. Přebytečné stránky odešlete odděleně.
—
4201
4701
—
5101
5102
5103
5104
7101
7102
7103
720f
9181
7-25
Odstraňování problémů > Úpravy/Údržba
Úpravy/Údržba
Úpravy/Údržba – přehled
Jestliže se výtisky netisknou správně a na obrazovce se objeví nabídka spuštění úprav/údržby, spusťte v systémové
nabídce úpravy/údržbu.
Následující tabulka uvádí položky, které můžete nastavit.
Položka
Popis
Referenční
stránka
Kalibrace barev
Upraví posun barvy nebo odstín výtisku v nejvhodnější barvě.
strana 7-26
Registrace barev
Upraví umístění barvy, čímž se vyřeší posun barev.
strana 7-27
Kalibrace barev
Toto zařízení disponuje funkcí kalibrace, která automaticky provede úpravy kompenzující změny, k nimž v průběhu času
dochází v důsledku změn v teplotě a vlhkosti prostředí. Aby bylo možné zachovat nejvyšší možnou kvalitu barevného
tisku, tento proces kalibrace barev se provádí automaticky pokaždé, když je zařízení zapnuto. Pokud se odstín a posun
barvy ani po úpravě barev nezlepší, proveďte opravení pozice barevného tisku dle následujících informací:
Registrace barev (strana 7-27)
1
2
Zobrazte obrazovku.
Tlačítko [System Menu/Counter] > tlačítko [▲] [▼] > [Úpravy / Údržba] > tlačítko [OK] >
tlačítko [▲] [▼] > tlačítko [Kalibrace barev.] > [OK]
Proveďte kalibraci barev.
Kalibraci barev provedete stisknutím tlačítka [Ano].
Zobrazí se hlášení „Dokončeno.“ a na obrazovce se opět zobrazí nabídka Úpravy / Údržba.
7-26
Odstraňování problémů > Úpravy/Údržba
Registrace barev
U Registrace barev jsou k dispozici Automatická registrace a Ruční registrace. Zásadní posun barev lze pomocí
automatické registrace vyřešit. Pokud se tak ale nestane nebo potřebujete provést podrobnější nastavení, použijte ruční
registraci.
DŮLEŽITÉ
Než provedete registraci barev, je třeba provést jejich kalibraci. Pokud posun barev přetrvává, proveďte
registraci barev. Pokud před registrací barev neprovedete jejich kalibraci, dojde sice krátkodobě k upravení
posunu barev, ten se ale může v budoucnu opět objevit.
Kalibrace barev (strana 7-26)
Automatická barevná korekce
1
Vložte papír.
DŮLEŽITÉ
• Papír vložte tiskovou stranou nahoru.
• Nový balík papíru po vyjmutí z obalu nejprve prolistujte, a teprve pak jej vložte
do univerzálního zásobníku.
Opatření při vkládání papíru (strana 3-2)
• Před vložením papír zkontrolujte, zda není zvlněný nebo přeložený. Zvlněný
nebo přeložený papír může způsobit vzpříčení papíru.
• Ujistěte se, že vložený papír nepřesahuje rysku maximální kapacity (viz obrázek
výše).
• Pokud vložíte papír a neupravíte vodítka délky a šířky papíru, papír se může
zkroutit a zaseknout.
2
3
Zobrazte obrazovku.
Tlačítko [System Menu/Counter] > tlačítko [▲] [▼] > [Úpravy / Údržba] Tlačítko [OK] >
tlačítko [▲] [▼] > [Registrace barev] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [▼] > [Auto] > tlačítko [OK]
Vytiskněte schéma.
Zvolte možnost [Ano].
7-27
Odstraňování problémů > Úpravy/Údržba
Příklad schématu
4
Proveďte registraci barev.
1 Podle návodu na obrázku vložte papír potištěnou stranou dolů na kontaktní sklo, koncem
označeným šipkami směrem dozadu.
2 Chcete-li schéma naskenovat, stiskněte tlačítko [OK].
Jakmile je skenování dokončeno, zahájí se úprava umístění barevného tisku.
7-28
Odstraňování problémů > Úpravy/Údržba
Ruční korekce
1
Vložte papír.
DŮLEŽITÉ
• Papír vložte tiskovou stranou nahoru.
• Nový balík papíru po vyjmutí z obalu nejprve prolistujte, a teprve pak jej vložte do
univerzálního zásobníku.
Opatření při vkládání papíru (strana 3-2)
• Před vložením papír zkontrolujte, zda není zvlněný nebo přeložený. Zvlněný nebo
přeložený papír může způsobit vzpříčení papíru.
• Ujistěte se, že vložený papír nepřesahuje rysku maximální kapacity (viz obrázek
výše).
• Pokud vložíte papír a neupravíte vodítka délky a šířky papíru, papír se může zkroutit
a zaseknout.
2
3
Zobrazte obrazovku.
Tlačítko [System Menu/Counter] > tlačítko [▲] [▼] > [Úpravy / Údržba] Tlačítko [OK] >
tlačítko [▲] [▼] > [Registrace barev] > tlačítko [OK] > tlačítko [▲] [▼] > [Ruční] > tlačítko
[OK]
Vytiskněte schéma.
Tlačítko [▲] [▼] > [Schéma tisku] > tlačítko [OK] > [Ano]
Schéma se vytiskne. Ve schématu jsou pro každou z barev M (magenta), C (cyan) a Y
(yellow) vytištěna schémata pro H-1 až 5 a V-1 až 5.
Po vytištění se vrátíte do pokročilé nabídky pro opravení pozice barevného tisku.
7-29
Odstraňování problémů > Úpravy/Údržba
Příklad schématu
4
Zobrazte nabídku oprav.
5
Zadejte odpovídající hodnotu.
Tlačítko [▲] [▼] > [Nast. purpurové] > tlačítko [OK]
Zobrazí se na nabídky opravy purpurové.
1 Nalezněte místo v každém schématu, kde jsou si 2 linky navzájem nejblíž. Jestliže je to
pozice 0, není třeba pro tuto barvu provádět registraci. Na ilustraci je odpovídající hodnota B.
Ze schémat H-1 až H-5 přečtěte hodnoty H-1 až H-5.
Ze schématu V-1 až V-5 přečtěte pouze hodnoty z V-3 (uprostřed).
2 Pro změnu položek H-1 až H-5 a V-3 stiskněte tlačítko [◄] nebo [►]; hodnoty ze schématu
zadejte pomocí tlačítek [▲] nebo [▼], pak potvrďte pomocí tlačítka [OK].
Provede se oprava purpurové. Po krátké chvíli se vrátíte do pokročilé nabídky pro opravení pozice
barevného tisku.
Hodnotu můžete zvýšit z 0 až po 9 pomocí tlačítka [▲]. Ke snížení hodnoty použijte tlačítko [▼].
Volbou [▼] změníte hodnotu z 0 na hodnoty vyjádřené pomocí písmen abecedy. Opětovným stiskem
tlačítka můžete měnit hodnotu od A po I. Chcete-li se posouvat v opačném směru, použijte tlačítko [▲].
K zadání těchto hodnot nemůžete použít numerické klávesy.
3 Proveďte opravy azurové a žluté barvy tak, jak je vysvětleno v krocích 4 a 5.
7-30
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
Odstraňování vzpříčeného papíru
Pokud dojde ke vzpříčení papíru, na obrazovce se objeví hlášení "Uvíznul papír." a zařízení se zastaví. Odstraňte
vzpříčený papír podle těchto postupů.
Indikátory místa vzpříčení
1 Označuje místo vzpříčení papíru.
2 Zobrazuje obrazovku Nápovědy
1
2
POZNÁMKA
Podrobnosti o obrazovce Nápovědy naleznete:
Obrazovka nápovědy (strana 2-14)
Pokud dojde k uvíznutí papíru, zobrazí se na obrazovce místo uvíznutí a také instrukce k odstranění.
D
E
F
C
A
B
Indikátor místa vzpříčení
papíru
Místo vzpříčení papíru
Referenční
stránka
A
Zásobník 1
strana 7-32
B
Zásobník 2
strana 7-33
C
Univerzální zásobník
strana 7-35
D
Podavač originálů
strana 7-41
E
Duplexní jednotka
strana 7-38
F
Zadní kryt 1
strana 7-38
Po odstranění vzpříčeného papíru se zařízení znovu zahřeje a chybové hlášení se přestane zobrazovat. Zařízení bude
pokračovat v tisku od stránky, která se tiskla, když došlo ke vzpříčení papíru.
7-31
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
Odstranění vzpříčeného papíru ze zásobníku 1
UPOZORNĚNÍ
• Papír, který se vzpříčil, již nepoužívejte.
• Roztrhne-li se papír během odstraňování, zajistěte odstranění všech volných útržků ze zařízení. Útržky
papíru ponechané v zařízení mohou způsobit další vzpříčení.
1
Vytahujte zásobník 1 směrem k sobě, dokud se nezastaví.
2
Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
3
Zatlačte zásobník 1 zpět na místo.
7-32
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
Odstranění vzpříčeného papíru ze zásobníku 2
UPOZORNĚNÍ
• Papír, který se vzpříčil, již nepoužívejte.
• Roztrhne-li se papír během odstraňování, zajistěte odstranění všech volných útržků ze zařízení. Útržky
papíru ponechané v zařízení mohou způsobit další vzpříčení.
1
Otevřete zadní kryt 2.
2
Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
3
Zatlačte zadní kryt 2.
7-33
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
4
Vytahujte zásobník 2 směrem k sobě, dokud se nezastaví.
5
Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
6
Zatlačte zásobník 2 zpět na místo.
7-34
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
Odstranění vzpříčeného papíru z univerzálního
zásobníku
UPOZORNĚNÍ
• Papír, který se vzpříčil, již nepoužívejte.
• Roztrhne-li se papír během odstraňování, zajistěte odstranění všech volných útržků ze zařízení. Útržky
papíru ponechané v zařízení mohou způsobit další vzpříčení.
1
Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
2
Vyjměte všechen papír.
3
Zatlačte univerzální zásobník.
7-35
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
4
Vytahujte zásobník 1 směrem k sobě, dokud se nezastaví.
5
Otevřete kryt podavače.
6
Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
7
Zatlačte kryt podavače zpět na místo.
7-36
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
8
Zatlačte zásobník 1 zpět na místo.
9
Otevřete univerzální zásobník.
10 Vložte papír zpět.
7-37
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
Odstranění vzpříčeného papíru ze zadního krytu 1
UPOZORNĚNÍ
Fixační jednotka je velmi horká. Při práci v této oblasti zachovávejte dostatečnou opatrnost, protože hrozí
popálení.
1
Otevřete zadní kryt 1.
2
Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
3
Otevřete kryt (A).
A
7-38
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
4
Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
5
Otevřete kryt podavače (B).
B
6
Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
7
Otevřete duplexní jednotku (C).
C
7-39
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
8
Odstraňte veškerý vzpříčený papír.
9
Zatlačte zadní kryt 1.
7-40
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
Odstranění vzpříčeného papíru z Podavače originálů
UPOZORNĚNÍ
• Papír, který se vzpříčil, již nepoužívejte.
• Roztrhne-li se papír během odstraňování, zajistěte odstranění všech volných útržků ze zařízení. Útržky
papíru ponechané v zařízení mohou způsobit další vzpříčení.
1
Odstraňte originály ze stolku pro originály.
2
Otevřete přední kryt a vyjměte vzpříčený papír.
3
Odeberte originály zevnitř podavače originálů.
7-41
Odstraňování problémů > Odstraňování vzpříčeného papíru
4
Zatlačte kryt.
7-42
8
Dodatek
Tato kapitola vysvětluje následující témata:
Doplňkové vybavení ...........................................................................................................................................
Přehled doplňkového vybavení ................................................................................................................
Způsob zadávání znaků .....................................................................................................................................
Používání kláves ......................................................................................................................................
Technické údaje .................................................................................................................................................
Zařízení ....................................................................................................................................................
Kopírovací funkce ....................................................................................................................................
Tiskové funkce .........................................................................................................................................
Funkce skeneru .......................................................................................................................................
Podavač originálů ....................................................................................................................................
Podavač papíru ........................................................................................................................................
8-1
8-2
8-2
8-3
8-3
8-4
8-4
8-5
8-6
8-6
8-7
8-7
Dodatek > Doplňkové vybavení
Doplňkové vybavení
Přehled doplňkového vybavení
Pro zařízení je k dispozici následující doplňkové příslušenství.
(1) Expansion Memory
(3) Card Authentication
Kit (B)
(2) PF-5110
Softwarové doplňkové
příslušenství
(4) UG-33
(5) SD/SDHC Memory Card
(6) USB Keyboard
8-2
Dodatek > Způsob zadávání znaků
Způsob zadávání znaků
V této části je vysvětleno, jak zadávat znaky.
Používání kláves
K zadávání znaků použijte následující tlačítka.
1
7
3
6
5
4
2
Č.
Obrazovka/
Tlačítko
Popis
1
Zobrazená zpráva
Zobrazuje zadané znaky.
2
Kurzor
Znaky se vkládají do polohy kurzoru.
3
Pravé tlačítko
výběru
Stiskněte, chcete-li zvolit typ znaků, které chcete zadávat. (pokud je zobrazena položka [Text])
4
Tlačítko [OK]
Ukončí zápis a vrátí obrazovku do předchozího stavu. Při vkládání symbolu stiskněte pro potvrzení
zvoleného symbolu.
5
Tlačítko [Clear]
Maže napsané znaky.
6
Číselná tlačítka
Vkládají znaky a symboly.
7
Tlačítka šipek
Volí pozici zadávání nebo vybírá znak ze seznamu znaků.
8-3
Dodatek > Technické údaje
Technické údaje
DŮLEŽITÉ
Tyto technické údaje mohou být bez upozornění změněny.
POZNÁMKA
Informace o používání faxu naleznete v příručce:
Návod k obsluze faxu
Zařízení
Položka
Popis
Typ
Plocha
Způsob tisku
Elektrofotografický s polovodičovým laserem
Gramáž papíru
Druh papíru
Formát papíru
Zásobník
60 až 163 g/m2
Univerzální
zásobník
60 až 220 g/m2, 230 g/m2 (Tvrdý papír)
Zásobník
Běžný, Hrubý, Recyklovaný, Předtisk, Lepený, Barva, S perforací, Hlavičkový,
Silný, Vysoce kvalitní, Vlastní 1 až 8 (Oboustranný: stejný jako jednostranný)
Univerzální
zásobník
Běžný, Průh. fólie (OHP fólie), Hrubý, Etikety, Recyklovaný, Pauzák, Předtisk,
Lepený, Tvrdý papír, Vrstvený, Barva, S perforací, Hlavičkový, Obálka, Silný,
Vys. kvalita, Vlastní 1 až 8
Zásobník
A4, A5-R, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Statement-R, Executive, Oficio II,
Folio, 216 × 340 mm, 16K, ISO B5, Vlastní (105 × 148 mm až 216 × 356 mm)
Univerzální
zásobník
A4, A5-R, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement-R,
Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Obálka #10, Obálka #9,
Obálka #6 3/4, Obálka Monarch, Obálka DL, Obálka C5, Hagaki (Tvrdý papír),
Oufukuhagaki (Zpáteční pohlednice), Youkei 4, Youkei 2,
Vlastní (70 × 148 mm až 216 × 356 mm)
Tisknutelná oblast
Doba nutná k
dosažení
provozní teploty
Nahoře, dole a na obou stranách papíru jsou okraje široké 4,2 mm.
Zapnutí
32 sekund nebo méně
Režim spánku
12 sekund nebo méně
Kapacita
zásobníků
papíru
Zásobník
250 listů (80 g/m2)*1
Univerzální
zásobník
50 listů (A4/Letter nebo menší) (80 g/m2)
Kapacita
výstupní
přihrádky
Vnitřní
zásobník
150 listů (80 g/m2)
23 °C, 60 %
Systém vykreslení obrazu
Elektrofotografický s polovodičovým laserem
Paměť
512 MB
Rozhraní
Konektor rozhraní USB: 1 (vysokorychlostní USB)
Síťové rozhraní: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Port USB: 1 (vysokorychlostní USB)
Podpora bezdrátové sítě LAN
Fax: 1
*1 Po linku horního limitu naplnění zásobníku.
8-4
Dodatek > Technické údaje
Položka
Provozní
prostředí
Popis
Teplota
10 až 32,5 °C
Vlhkost
vzduchu
10 až 80 %
Nadmořská
výška
do 3500 m
Jas
do 1500 luxů
Rozměry (Š × H × V)
417 × 429 × 495 mm
(včetně podavače originálů)
Hmotnost
Přibližně 26 kg
(bez nádobky na toner)
Požadovaný prostor (Š × H)
417 × 613 mm
(Použití univerzálního zásobníku)
Elektrické napájení
Model o parametru 230 V: 220 až 240 V
Spotřeba energie produktu
zapojeného do sítě v
pohotovostním režimu (Jsou-li
všechny síťové porty připojeny.)
2,2 W
Příslušenství
50/60 Hz 4,5 A
Doplňkové vybavení (strana 8-2)
Kopírovací funkce
Položka
Popis
Rychlost kopírování
Doba
vyhotovení
první kopie (A4,
umístění na
kontaktním
skle, podáváno
ze zásobníku)
Černobílé kopírování
Plnobarevné kopírování
A4/A5
21 listů/min
21 listů/min
Letter
22 listů/min
22 listů/min
Legal
18 listů/min
18 listů/min
B5
22 listů/min
22 listů/min
A5-R
22 listů/min
22 listů/min
A6
22 listů/min
22 listů/min
16K
22 listů/min
22 listů/min
Černobíle
10 sekund nebo méně
Barva
12 sekund nebo méně
Úroveň lupy
Ruční režim: 25 až 400 %, krok 1 %
Automatický režim: Předvolená lupa
Plynulé kopírování
1 až 999 listů
Rozlišení
600 × 600 dpi, 9600 dpi ekvivalentní × 600 dpi
Podporované druhy originálů
Listy, knihy, trojrozměrné předměty (maximální formát originálu:
Legal/Folio)
Systém podávání originálů
Pevný
8-5
Dodatek > Technické údaje
Tiskové funkce
Položka
Rychlost tisku
Doba
vyhotovení
prvního výtisku
(A4, podávání
ze zásobníku)
Popis
Stejná jako rychlost kopírování.
Černobíle
11,0 sekund nebo méně
Barva
12,5 sekundy nebo méně
Rozlišení
9600 dpi ekvivalent × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi (Rozlišení dat je
600 dpi.)*1
Operační systém
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2,
Windows Server 2012/R2, Mac OS 10.5 nebo vyšší
Rozhraní
Konektor rozhraní USB: 1 (vysokorychlostní USB)
Síťové rozhraní: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Podpora bezdrátové sítě LAN
Jazyk popisu stránek
PRESCRIBE
Emulace
PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3 (kompatibilní s PostScript3), PDF,
XPS, OpenXPS
*1 Rychlost zpracování bude pomalejší než obvykle.
Funkce skeneru
Položka
Popis
Rozlišení
300×300 dpi, 200×200 dpi, 200×100 dpi, 600×600 dpi, 400×400 dpi,
200×400 dpi
Formát souboru
TIFF (MMR/JPEG komprese), JPEG, PDF (MMR/JPEG komprese),
XPS, PDF s vysokou kompresí, Šifrované PDF, OpenXPS, PDF/A-1
Rychlost skenování*1
1stranně
Č/B 30 obrázků/min
Barevně 12 obrázků/min
(A4 na šířku, 300×600 dpi, kvalita obrazu: Text/foto originál)
Rozhraní
Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), USB, podpora
bezdrátové sítě LAN
Přenosový systém
SMBv3, SMTP, FTP, FTP pomocí SSL, USB, TWAIN*2, WIA*3, WSD
*1 Při používání podavače originálů (kromě skenování pomocí TWAIN a WIA)
*2 Dostupný operační systém: Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows Server 2008/
Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/
Windows Server 2012 R2
*3 Dostupný operační systém: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/
Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows 10
8-6
Dodatek > Technické údaje
Podavač originálů
Položka
Popis
Podporované druhy originálů
Volné listy
Formát papíru
Maximum: Legal/A4
Minimum: Statement/A6
Gramáž papíru
50 až 160 g/m2
Kapacita vkládání papíru
maximum 50 listů (50 až 80 g/m2)*1
*1 Až po rysku maximální výšky v podavači originálů.
Podavač papíru
Položka
Metoda vstupu papíru
Popis
Třecí podavač se zpomalením
(Počet listů: 250, 80 g/m2, 1 zásobník)
Formát papíru
A4, A5-R, A5, B5, A6, B6, Letter, Legal, Folio, 216 × 340 mm,
Statement-R, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Vlastní (105 × 148 mm
až 216 × 356 mm)
Podporovaný papír
Gramáž papíru: 60 až 163 g/m2
Typy médií: Běžný, Recyklovaný, Speciální papír
Rozměry
410 × 447,5 × 147 mm
(Š × H × V)
Hmotnost
Přibližně 3,7 kg
POZNÁMKA
Informace o doporučených druzích papíru poskytne prodejce nebo zástupce servisu.
8-7
Rejstřík
J
A
K
AirPrint 4-10
Apache License (Version 2.0) 1-11
Automatický spánkový režim 2-21
Kabel LAN
Připojení kabelu LAN 2-8
Kabel USB
Připojení 2-9
Kabely 2-7
Knopflerfish License 1-11
Konektor rozhraní USB 2-4
Konektor síťového rozhraní 2-4
Kontaktní sklo 2-2
Kontrola počitadla 2-37
Konvence používané v této příručce xvi
Kopírování 5-12
Kryt fixační jednotky 2-4
Kryt podavače 2-4
Kvalita obrazu 6-16
B
Bezpečnostní opatření při používání bezdrátového
připojení LAN 1-6
Bezpečnostní opatření týkající se použití 1-4
C
Cíl
Adresář 5-20
Kontrola a upravování 5-24
Obrazovka pro potvrzení cílů 5-24
Odesílání na více čísel 5-18
Vyhledání 5-21, 5-22
Č
Jak reagovat na hlášení 7-17
L
Limitované použití tohoto produktu 1-7
Lupa 6-11
Čištění
Jednotka přenosu papíru 7-4
Kontaktní sklo 7-2
Skenovací štěrbina 7-3
čištění 7-2
Monotype Imaging License Agreement 1-10
Mopria 4-10
D
N
Doba vyhotovení první kopie 8-5
Doba vyhotovení prvního výtisku 8-6
DokončováníVazby 6-10
Doplňkové vybavení
Přehled 8-2
E
EcoPrint 6-14
Embedded Web Server RX 2-38
F
Formát souboru 6-16
Funkce automatického 2stranného tisku 1-14
Funkce řízení úspory energie 1-14
G
Google Cloud Print 4-10
GPL/LGPL 1-9
I
Informace o bezpečnosti zařízení v této příručce 1-2
Instalace
Macintosh 2-32
software 2-24
Windows 2-25
Instalovat
Odinstalování 2-31
M
Napájecí kabel
Připojení 2-9
Nastavení data a času 2-17
Nastavení tisku 4-2, 4-9
Návody dodávané spolu se zařízením xiii
Názvy částí 2-2
O
Obchodní názvy 1-8
Oboustranný 6-9
Obrazovka nápovědy 2-14
Odesílání 5-14
Příprava na odeslání dokumentu do počítače 3-10
Odesílání na více čísel 5-18
Odeslat do složky (FTP) 5-14
Odeslat do složky (SMB) 5-14
Odeslat jako e-mail 5-14
Odhlášení 2-16
Okolní prostředí 1-3
Opatrnost při vkládání papíru 3-4, 3-7
OpenSSL License 1-9
Orientace originálu 6-13
Original SSL License 1-9
Originál
Formát xvii
Originál Obraz 6-13
Originál Velikost 6-12
Otvor pro zámek proti krádeži 2-3
Ovladač tiskárny
Nápověda 4-3
Rejstřík-1
S
Ovládací panel 2-2
Síť
P
Papír
Opatrnost při vkládání papíru 3-4, 3-7
Vkládání obálek 5-7
Vkládání papíru 3-2
Vkládání papíru do zásobníků 3-4, 3-7
Vkládání tvrdého papíru 5-7
Papír Výběr 6-8
PDF/A 6-16
Počítání vytištěných stránek
Počitadlo 2-37
Podavač dokumentů
Názvy částí 2-2
Podavač originálů 2-2
Originály nepodporované podavačem originálů 5-3
Originály podporované podavačem originálů 5-3
Vkládání originálů 5-3
Podpěrná část zásobníku 2-4
Poznámka 1-2
Pravidelná údržba 7-2
Výměna zásobníku s tonerem 7-5
Pravidla spánku 2-21
Pravý kryt 2-2
Právní omezení při kopírování 1-6
Právní omezení při skenování 1-6
Právní ustanovení 1-8
Product Library xiv
Program 5-8
Přepsání 5-10
Registrace 5-9
Vymazání 5-10
Vyvolávání 5-9
Program Energy Star (ENERGY STAR®) 1-14
Pruhy indikátoru formátu originálu 2-2
Průběžné skenování 6-15
Předmět a text e-mailu 6-17
Přihlášení 2-15
Přihlášení uživatele
Odhlášení 2-16
Přihlášení 2-15
Připojení
Kabel LAN 2-8
Kabel USB 2-9
napájecí kabel 2-9
Přípojka linky 2-4
R
Režim spánku 2-20
Rozhraní USB 2-7
Rozlišení 8-5, 8-6
Rukojeť 2-2, 2-3
Rychlost kopírování 8-5
Rychlost tisku 8-6
Ř
Řešení potíží 7-9
Řízení spotřeby 1-14
Příprava 2-18
Síťové rozhraní 2-7
Síťový kabel 2-7
Skenovací štěrbina 2-2
Slot paměti USB 2-2
Soubor
Formát 6-16
Specifikace
Zařízení 8-4
Stolek pro originály 2-2
Stolek pro výstup originálů 2-2
Symboly 1-2
Sytost 6-14
T
TCP/IP (IPv4)
Nastavení 2-18
Technické údaje 8-4
Funkce skeneru 8-6
Kopírovací funkce 8-5
Podavač originálů 8-7
Podavač papíru (500 listů) 8-7
Tiskové funkce 8-6
Telefonní přípojka 2-4
Tisk z počítače 4-4
Tiskárna
Nastavení tisku 4-2
Tlačítko (otevření pravého krytu) 2-2
TWAIN
Nastavení ovladače TWAIN 2-34
U
Univerzální zásobník 2-4
Uspořádání 6-9
Ú
Úroveň spánku 2-22
Úspora zdrojů - papíru 1-14
V
Vkládání originálů 5-2
Pokládání originálů na kontaktní sklo 5-2
Vkládání originálů do podavače 5-3
Vnitřní zásobník 2-2
Vodítka šířky originálu 2-2
Vodítka šířky papíru 2-4, 3-4, 3-7
Vodítko délky papíru 2-4, 3-4, 3-7
Vstup
Předmět 6-17
Vypínač 2-2
Vypnutí 2-10
Vys. Kompr. PDF 6-17
Výběr barev 6-15
Výměna zásobníku s tonerem 7-5
Vzpříčený papír 7-31
Indikátor místa vzpříčení papíru 7-31
Podavač originálů 7-41
Rejstřík-2
Univerzální zásobník 7-35
Zadní kryt 1 7-38
Zásobník 1 7-32
Zásobník 2 7-32
W
WIA
Nastavení ovladače WIA 2-36
Z
Zadní kryt 1 2-3
Zadní kryt 2 2-6
Zajišťovací páčka zásobníku s tonerem 2-5
Zapnutí 2-10
Zarážka originálu 2-2
Zarážka papíru 2-2, 3-9
Zásobník
Vkládání papíru 3-4, 3-7
Zásobník 1 2-2
Zásobník 2 2-6
Zásobník s tonerem (Black) 2-5
Zásobník s tonerem (Cyan) 2-5
Zásobník s tonerem (Magenta) 2-5
Zásobník s tonerem (Yellow) 2-5
Způsob připojení 2-7
Způsob zadávání znaků 8-3
Rejstřík-3
TA Triumph-Adler GmbH
Betriebsstätte Norderstedt
Ohechaussee 235
22848 Norderstedt
Germany
201 .
2 000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement