Triumph-Adler P-C2655w MFP Copy system Instrukcja obsługi

Triumph-Adler P-C2655w MFP Copy system Instrukcja obsługi
P-C2655w MFP
3U]H]UR]SRF]ĊFLHPXĪ\WNRZDQLDXU]ąG]HQLDQDOHĪ\SU]HF]\WDü
QLQLHMV]\3RGUĊF]QLNREVáXJL1DVWĊSQLHQDOHĪ\SU]HFKRZ\ZDü
JRZSREOLĪXXU]ąG]HQLDDE\]DSHZQLüGRQLHJRáDWZ\GRVWĊS
> Wstęp
Wstęp
Dziękujemy za zakup urządzenia.
Ten Podręcznik obsługi został stworzony po to, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,
przeprowadzać rutynową konserwację i rozwiązywać podstawowe problemy, gdy zajdzie taka konieczność. Pozwoli to
na utrzymanie urządzenia w optymalnym stanie.
Przed użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z treścią tego Podręcznika obsługi.
Zaleca się korzystanie z materiałów eksploatacyjnych naszej firmy.
Zaleca się korzystanie z oryginalnych pojemników z tonerem, które pomyślnie przeszły rygorystyczne testy kontroli
jakości.
Korzystanie z pojemników z tonerem innych niż oryginalne może spowodować usterkę urządzenia.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez korzystanie z materiałów eksploatacyjnych
innych producentów.
Sprawdzanie numeru seryjnego urządzenia
Numer seryjny urządzenia jest wydrukowany w miejscu pokazanym na rysunku.
Numer seryjny urządzenia jest potrzebny przy kontaktowaniu się z pracownikiem serwisu. Przed kontaktem z
przedstawicielem serwisu należy sprawdzić numer seryjny.
i
Spis treści
Wstęp ....................................................................................................................................... i
Spis treści .............................................................................................................................. ii
Przegląd ................................................................................................................................ vi
Funkcje urządzenia ............................................................................................................. vii
Funkcje regulacji koloru i jakości obrazu .......................................................................... xi
Podstawowe tryby kolorów ........................................................................................... xi
Regulacja jakości obrazu i koloru ................................................................................ xii
Podręczniki dostarczane z urządzeniem .......................................................................... xiii
Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku) ..................................................... xv
Rozdziały w podręczniku ............................................................................................. xv
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku ............................................................... xvi
Mapa menu ........................................................................................................................ xviii
1
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa ...................................... 1-1
Powiadomienie .................................................................................................................. 1-2
Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym podręczniku ................................. 1-2
Otoczenie .................................................................................................................. 1-3
Ostrzeżenia dotyczące obsługi ................................................................................. 1-4
Bezpieczeństwo pracy z laserem (Europa) ............................................................... 1-5
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania ........................................ 1-6
EN ISO 7779 ............................................................................................................. 1-6
EK1-ITB 2000 ............................................................................................................ 1-6
Środki ostrożności dotyczące lokalnych sieci bezprzewodowych
(jeżeli urządzenie jest wyposażone w moduł sieci bezprzewodowej) ....................... 1-6
Ograniczone użycie tego produktu (jeżeli urządzenie jest wyposażone
w odpowiedni moduł) ................................................................................................ 1-7
Informacje prawne ..................................................................................................... 1-8
Funkcja sterowania oszczędnością energii ............................................................. 1-14
Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego ............................................. 1-14
Oszczędzanie zasobów — papier ........................................................................... 1-14
Korzyści dla środowiska wynikające z „zarządzania energią” ................................. 1-14
Program Energy Star (ENERGY STAR®) ............................................................... 1-14
2
Instalacja i konfiguracja urządzenia ..................................................... 2-1
Nazwy części (wnętrze urządzenia) ................................................................................. 2-2
Nazwy części (złącza/wnętrze) ......................................................................................... 2-4
Nazwy części (urządzenie z dołączonym wyposażeniem opcjonalnym) ..................... 2-6
Podłączanie urządzenia oraz innych urządzeń .............................................................. 2-7
Podłączanie kabli .............................................................................................................. 2-8
Podłączanie kabla sieciowego .................................................................................. 2-8
Podłączanie kabla USB ............................................................................................. 2-9
Podłączanie przewodu zasilania ............................................................................... 2-9
Włączanie/wyłączanie ..................................................................................................... 2-10
Włączanie ................................................................................................................ 2-10
Wyłączanie .............................................................................................................. 2-10
Korzystanie z panelu operacyjnego .............................................................................. 2-11
Klawisze na panelu operacyjnym ............................................................................ 2-11
Panel dotykowy ............................................................................................................... 2-12
Ekran Początek ....................................................................................................... 2-12
Ekran informacji o urządzeniu ................................................................................. 2-16
Klawisze funkcji ....................................................................................................... 2-17
Sposób wyświetlania niedostępnych klawiszy ........................................................ 2-18
Korzystanie z klawisza [Enter] ................................................................................ 2-19
Korzystanie z klawisza [Quick No. Search] ............................................................. 2-19
Ekran pomocy ......................................................................................................... 2-20
Logowanie/wylogowanie ................................................................................................ 2-21
Logowanie ............................................................................................................... 2-21
Wylogowanie ........................................................................................................... 2-22
Ustawienie domyślne urządzenia .................................................................................. 2-23
ii
Ustawianie daty i godziny ........................................................................................
Konfiguracja sieci ...........................................................................................................
Konfigurowanie sieci przewodowej .........................................................................
Funkcja oszczędzania energii ........................................................................................
Tryb uśpienia ...........................................................................................................
Automatyczne uśpienie ...........................................................................................
Zasady trybu uśpienia (modele przeznaczone na rynek europejski) ......................
Poziom uśpienia (Oszcz. energii i Wznowienie pracy)
(z wyjątkiem modeli na rynek europejski) ...............................................................
Reg. wył. zasil. (modele przeznaczone na rynek europejski) .................................
Tryb cichy ........................................................................................................................
Kreator szybkiej konfiguracji .........................................................................................
Instalacja oprogramowania ............................................................................................
Oprogramowanie na dysku DVD (Windows) ...........................................................
Instalowanie oprogramowania w systemie Windows ..............................................
Dezinstalacja oprogramowania ...............................................................................
Instalowanie oprogramowania na komputerze MAC ...............................................
Konfigurowanie sterownika TWAIN .........................................................................
Konfiguracja sterownika WIA ..................................................................................
Sprawdzanie licznika ......................................................................................................
Embedded Web Server RX .............................................................................................
Uzyskiwanie dostępu do narzędzia Embedded Web Server RX ............................
Zmiana ustawień zabezpieczeń ..............................................................................
Zmiana informacji o urządzeniu ..............................................................................
3
2-23
2-24
2-24
2-26
2-26
2-26
2-27
2-27
2-27
2-28
2-29
2-31
2-31
2-32
2-38
2-39
2-41
2-43
2-44
2-45
2-46
2-47
2-49
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania .............................. 3-1
Ładowanie papieru ............................................................................................................ 3-2
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru ..................................................... 3-2
Wybór podajników papieru ........................................................................................ 3-3
Ładowanie papieru do kasety 1 ................................................................................ 3-4
Ładowanie do kasety 2 ............................................................................................. 3-7
Środki ostrożności dotyczące wysuwania papieru ........................................................ 3-9
Ogranicznik papieru .................................................................................................. 3-9
Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
na komputerze ................................................................................................................. 3-10
Spisywanie nazwy komputera i pełnej nazwy komputera ....................................... 3-10
Spisywanie nazwy użytkownika i nazwy domeny ................................................... 3-11
Tworzenie folderu współdzielonego i spisywanie danych folderu współdzielonego 3-12
Konfiguracja Zapory systemu Windows .................................................................. 3-15
4
Drukowanie z komputera ....................................................................... 4-1
Ekran ustawień drukowania w sterowniku drukarki ...................................................... 4-2
Wyświetlanie pomocy sterownika drukarki ................................................................ 4-3
Zmiana domyślnych wartości ustawień sterownika drukarki (Windows 8.1) ............. 4-3
Drukowanie z komputera .................................................................................................. 4-4
Drukowanie na papierze o standardowym rozmiarze ............................................... 4-4
Drukowanie na papierze o niestandardowym rozmiarze .......................................... 4-6
Anulowanie drukowania z komputera ....................................................................... 4-9
Drukowanie z urządzenia przenośnego ........................................................................ 4-10
Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint .................................................................. 4-10
Drukowanie przez Google Cloud Print .................................................................... 4-10
Drukowanie przez usługę Mopria ............................................................................ 4-10
Drukowanie za pośrednictwem Wi-Fi Direct ........................................................... 4-10
Monitorowanie stanu drukarki (Status Monitor) ........................................................... 4-11
Dostęp do programu Status Monitor ....................................................................... 4-11
Zamykanie programu Status Monitor ...................................................................... 4-11
Stan Szybki Podgląd ............................................................................................... 4-11
Zakładka postępu drukowania ................................................................................ 4-12
Zakładka stanu tacy papieru ................................................................................... 4-12
Zakładka stanu tonera ............................................................................................. 4-12
Zakładka alarmów ................................................................................................... 4-13
Menu kontekstowe programu Status Monitor .......................................................... 4-13
Ustawienia powiadomień programu Status Monitor ................................................ 4-14
iii
5
Obsługa urządzenia ............................................................................... 5-1
Ładowanie oryginałów ...................................................................................................... 5-2
Umieszczanie oryginałów na płycie .......................................................................... 5-2
Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów ................................................... 5-3
Umieszczanie papieru na tacy uniwersalnej ................................................................... 5-5
Ulubione ............................................................................................................................. 5-8
Rejestrowanie pozycji ulubionych w trybie kreatora .................................................. 5-9
Rejestrowanie pozycji ulubionych w trybie programu ............................................. 5-10
Przywoływanie pozycji ulubionych w trybie kreatora ............................................... 5-11
Przywoływanie pozycji ulubionych w trybie programu ............................................ 5-12
Edytowanie pozycji ulubionych ............................................................................... 5-12
Usuwanie pozycji ulubionych .................................................................................. 5-12
Rejestrowanie skrótów ................................................................................................... 5-13
Dodawanie skrótów ................................................................................................. 5-13
Edytowanie skrótów ................................................................................................ 5-14
Usuwanie skrótów ................................................................................................... 5-14
Kopiowanie ...................................................................................................................... 5-15
Podstawowa obsługa .............................................................................................. 5-15
Anulowanie zadań ................................................................................................... 5-16
Często używana metoda wysyłania ............................................................................... 5-17
Wysyłanie dokumentów pocztą e-mail .......................................................................... 5-18
Konfigurowanie ustawień przed wysyłaniem ........................................................... 5-18
Wysyłanie zeskanowanych dokumentów pocztą e-mail ......................................... 5-18
Wysyłanie dokumentu do żądanego folderu udostępnionego na komputerze
(skanowanie na komputer) ............................................................................................. 5-20
Konfigurowanie ustawień przed wysyłaniem ........................................................... 5-20
Wysyłanie dokumentu do żądanego folderu udostępnionego na komputerze ........ 5-20
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie
(wysyłanie wielokrotne) .................................................................................................. 5-23
Wyślij do mnie (e-mail) ................................................................................................... 5-24
Konfigurowanie ustawień przed wysyłaniem ........................................................... 5-24
Wysyłanie dokumentu na adres e-mail zalogowanego użytkownika ...................... 5-24
Anulowanie zadań wysyłania ......................................................................................... 5-25
Obsługa miejsca docelowego ........................................................................................ 5-26
Określanie miejsca docelowego .............................................................................. 5-26
Wybór z książki adresowej ...................................................................................... 5-27
Wybieranie z zewnętrznej książki adresowej .......................................................... 5-29
Wybieranie za pomocą klawisza szybkiego dostępu .............................................. 5-30
Sprawdzanie i edytowanie miejsc docelowych ....................................................... 5-30
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych ................................................................. 5-31
Przywołanie ............................................................................................................. 5-32
Korzystanie z funkcji FAKS ............................................................................................ 5-33
6
Korzystanie z różnych funkcji ............................................................... 6-1
Funkcje urządzenia ........................................................................................................... 6-2
Informacje o funkcjach dostępnych na urządzeniu ................................................... 6-2
Kopiuj ........................................................................................................................ 6-2
Wyślij ......................................................................................................................... 6-4
Pamięć wymienna (Zapisz plik, Drukowanie dokumentów) ...................................... 6-6
Funkcje ............................................................................................................................... 6-8
Wybór papieru ........................................................................................................... 6-9
Powiększenie .......................................................................................................... 6-10
Gęstość ................................................................................................................... 6-11
Dupleks ................................................................................................................... 6-12
Wybór kolorów ........................................................................................................ 6-14
Sortuj ....................................................................................................................... 6-14
Rozmiar oryginału ................................................................................................... 6-15
Orientacja oryginału ................................................................................................ 6-16
Obraz oryginału ....................................................................................................... 6-17
EcoPrint ................................................................................................................... 6-17
Format pliku ............................................................................................................ 6-18
Dupleks (Oryginał 2-stronny) .................................................................................. 6-19
Rozmiar wysyłania .................................................................................................. 6-20
Rozdzielczość skanowania ..................................................................................... 6-21
Temat/treść wiadomości e-mail ............................................................................... 6-21
iv
7
Rozwiązywanie problemów ................................................................... 7-1
Regularna konserwacja .................................................................................................... 7-2
Czyszczenie .............................................................................................................. 7-2
Czyszczenie szklanej płyty ........................................................................................ 7-2
Czyszczenie wąskiej szyby skanera ......................................................................... 7-3
Czyszczenie wnętrza procesora dokumentów .......................................................... 7-3
Czyszczenie jednostki podawania papieru ............................................................... 7-4
Wymiana pojemnika z tonerem ................................................................................. 7-5
Ładowanie papieru .................................................................................................... 7-8
Rozwiązywanie problemów .............................................................................................. 7-9
Usuwanie awarii ........................................................................................................ 7-9
Problemy z obsługą urządzenia ................................................................................ 7-9
Problemy z wydrukami ............................................................................................ 7-12
Problemy z drukiem w kolorze ................................................................................ 7-15
Reagowanie na komunikaty o błędach ................................................................... 7-16
Dopasowanie/Konserwacja ............................................................................................ 7-28
Przegląd polecenia Dopasowanie/konserwacja ...................................................... 7-28
Procedura rejestracji koloru .................................................................................... 7-28
Odświeżanie bębna ................................................................................................. 7-33
Kalibracja ................................................................................................................ 7-33
Czyszczenie skanera laserowego ........................................................................... 7-33
Usuwanie zacięć papieru ................................................................................................ 7-34
Wskaźniki lokalizacji zacięcia .................................................................................. 7-34
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 1 .................................................................. 7-35
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 2 .................................................................. 7-36
Usuwanie zaciętego papieru z tacy uniwersalnej .................................................... 7-38
Usuwanie zaciętego papieru z obszaru tylnej pokrywy 1 ........................................ 7-41
Usuwanie zaciętego papieru z procesora dokumentów .......................................... 7-44
8
Dodatek ................................................................................................... 8-1
Urządzenia opcjonalne ..................................................................................................... 8-2
Przegląd urządzeń opcjonalnych .............................................................................. 8-2
Metoda wprowadzania znaków ........................................................................................ 8-3
Ekrany wprowadzania ............................................................................................... 8-3
Dane techniczne ................................................................................................................ 8-5
Urządzenie ................................................................................................................ 8-5
Funkcje kopiowania ................................................................................................... 8-7
Funkcje drukarki ........................................................................................................ 8-7
Funkcje skanera ........................................................................................................ 8-8
Procesor dokumentów .............................................................................................. 8-8
Podajnik papieru ....................................................................................................... 8-9
Indeks ........................................................................................................................ Indeks-1
v
> Przegląd
Przegląd
Dane wejściowe
Oryginały
Dane elektroniczne
Zabezpieczenia
Karta pamięci USB
Można dostosować różne poziomy
zabezpieczeń urządzenia do
własnych potrzeb.
Dane z faksu
Zwiększanie
bezpieczeństwa
(strona ix)
Operacje na komputerze
Funkcje skrzynki
dokumentów
Embedded Web Server RX
Można sprawdzać stan i zmieniać
ustawienia urządzenia z poziomu
komputera za pomocą przeglądarki internetowej.
Embedded Web Server RX (strona 2-45)
Embedded Web Server RX User Guide
Ta funkcja służy do wielu zadań, w tym
zapisywania danych w pamięci urządzenia i na
karcie pamięci USB.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim.
Dane wyjściowe
Funkcje kopiowania Funkcje drukowania
Kopiowanie (strona 5-15)
Drukowanie z komputera
(strona 4-1)
Funkcje wysyłania
Często używana metoda
wysyłania (strona 5-17)
Karta pamięci USB Funkcje faksowania
Patrz Podręcznik
obsługi – w języku
angielskim.
Podręcznik
obsługi faksu
NOTATKA
• Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z treścią następujących sekcji:
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa (strona 1-1)
• Aby przygotować urządzenie do użycia, łącznie z wykonaniem połączeń kablowych i instalowaniem
oprogramowania, patrz:
Instalacja i konfiguracja urządzenia (strona 2-1)
• Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania papieru, konfigurowania folderów współdzielonych i dodawania
adresów do książki adresowej, patrz:
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania (strona 3-1)
vi
> Funkcje urządzenia
Funkcje urządzenia
Urządzenie jest wyposażone w wiele użytecznych funkcji.
Korzystanie z różnych funkcji (strona 6-1)
Poniżej opisano przykładowe funkcje.
Optymalizacja przepływu pracy w biurze
Szybki dostęp do często używanych
funkcji (Ulubione)
Prosta konfiguracja urządzenia
(Kreator szybkiej konfiguracji)
1
Można zaprogramować często używane
funkcje.
Po zarejestrowaniu często używanych
ustawień jako ulubione można je łatwo
przywołać. Stosowanie ulubionych
ustawień pozwoli uzyskać te same
rezultaty, niezależnie od tego, kto
obsługuje urządzenie.
2
Prosta konfiguracja faksu
(Konfiguracja faksu)
3
1
Istnieje możliwość skonfigurowania
niezbędnych ustawień w trybie kreatora
przed użyciem urządzenia.
Kreator szybkiej konfiguracji (strona
2-29)
2
3
Istnieje możliwość skonfigurowania
niezbędnych ustawień w trybie kreatora
przed użyciem faksu.
Konfiguracja FAKSU (strona 2-29)
Ulubione (strona 5-8)
Optymalizacja przepływu pracy w biurze
Jednoczesne skanowanie oryginałów
w różnych rozmiarach (Oryginały
o rozmiarach mieszanych)
Skanowanie dużej liczby oryginałów w
oddzielnych partiach i kończenie jako
jednego zadania (Skanowanie ciągłe)
1
Folio
(Legal)
A4
(Letter)
11
21
Równoczesne wysyłanie przy użyciu
wielu opcji wysyłania (Wysył. wielokr.)
1
Folio
A4
(Letter)
(Legal)
1~10
Funkcja jest przydatna do
przygotowywania materiałów
konferencyjnych.
Można od razu ustawić oryginały
o różnych rozmiarach, tak aby
niezależnie od rozmiaru oryginału nie
trzeba było resetować ustawień.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim.
11~20
21~30
1~30
Funkcja jest przydatna do
przygotowywania wielostronicowych
ulotek.
Można wysłać jeden dokument do wielu
miejsc docelowych, korzystając z różnych
metod wysyłania.
Jeżeli w procesorze dokumentów nie
można na raz umieścić dużej liczby
oryginałów, można zeskanować oryginały
w partiach, a następnie skopiować je lub
wysłać jako jedno zadanie.
Do każdej metody wysyłania, takiej jak
E-mail, SMB i Faks, można przy tym
określić wiele miejsc docelowych.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim.
vii
Aby skrócić przepływ pracy, można
wysłać zadanie natychmiast.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim.
> Funkcje urządzenia
Optymalizacja przepływu pracy
w biurze
Oszczędzanie energii i obniżenie kosztów
Wyślij faks z komputera PC
(Wysyłanie faksów z komputera PC)
Oszczędzanie energii w razie potrzeby
(funkcja Oszcz. energii)
Ograniczanie zużycia tonera drukarki
(EcoPrint)
Off
Przesyłanie faksu przy użyciu tej funkcji
umożliwia zaoszczędzanie papieru.
Funkcja ta umożliwia przesłanie pliku,
który ma zostać wysłany faksem, do
komputera, co pozwala na ograniczenie
zużytych arkuszy papieru i wydajniejsze
wykonywanie zadań wysyłania.
Podręcznik obsługi faksu
Urządzenie jest wyposażone w funkcję
Oszcz. energii, która powoduje
automatyczne przełączanie urządzenia
w tryb uśpienia. Można przypisać
odpowiednie ustawienie Poziom wzn.
oszcz. energii w zależności od
wykonywanej operacji.
Funkcja oszczędzania energii (strona
2-26)
Funkcja pozwala ograniczyć zużycie
toneru.
Jeżeli zachodzi jedynie potrzeba
sprawdzenia wyglądu zawartości po
wydrukowaniu, np. próbne drukowanie
lub dokumenty do zatwierdzenia
wewnętrznego, można użyć tej funkcji
w celu oszczędzania toneru.
Zaleca się jej używanie zawsze wtedy,
gdy wydruki o wysokiej jakości są
niepotrzebne.
EcoPrint (strona 6-17)
Oszczędzanie energii i obniżenie kosztów
Ograniczanie zużycia papieru
(drukowanie z oszczędzaniem papieru)
Pomijanie pustych stron podczas
drukowania (Pomiń puste strony)
Wysyłanie faksu w celu ograniczenia
kosztów komunikacji
(Opóźniona transmisja FAKSU)
Oryginały można drukować na obu
stronach arkusza. Możliwe jest również
drukowanie wielu oryginałów na jednym
arkuszu.
Jeżeli w partii skanowanych dokumentów
znajdują się jakieś puste strony, funkcja
umożliwia ich pomijanie i drukowanie
tylko zadrukowanych stron.
Funkcja ta umożliwia ograniczenie
kosztów komunikacyjnych.
Ulubione (strona 5-8)
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim.
viii
Koszty komunikacji można zmniejszyć,
ustawiając timer na godziny, w których
koszt połączeń jest niższy.
Podręcznik obsługi faksu
> Funkcje urządzenia
Zwiększanie bezpieczeństwa
Ochrona plików PDF za pomocą hasła
(funkcje szyfrowania plików PDF)
Zapobieganie utracie wykończonych
dokumentów (drukowanie prywatne)
Logowanie za pomocą karty
identyfikacyjnej (uwierzytelnianie za
pomocą kart)
OK !
Można użyć opcji zabezpieczenia hasłem
plików w formacie PDF, aby ograniczyć
możliwość wyświetlania, drukowania
i edycji dokumentów.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim.
Tymczasowe zapisanie zadań
drukowania w skrzynce dokumentów
urządzenia i ich wydrukowanie po
podejściu do urządzenia umożliwia
zapobieganie zabraniu dokumentów
przez inne osoby.
Można zalogować się w urządzeniu,
zbliżając kartę identyfikacyjną do czytnika
kart. Nie ma potrzeby ręcznego
wprowadzania nazwy użytkownika
i hasła.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim.
Zwiększenie bezpieczeństwa
Bardziej wydajne korzystanie z funkcji
Zwiększenie bezpieczeństwa
(ustawienia administratora)
Wyciszanie urządzenia (Tryb cichy)
Administratorzy mogą korzystać
z licznych funkcji pozwalających
zwiększać bezpieczeństwo korzystania
z urządzenia.
Można wyciszyć urządzenie, redukując
dźwięki towarzyszące jego pracy.
Możliwe jest włączanie i wyłączanie za
pomocą klawisza szybkiego dostępu.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim.
Tryb cichy (strona 2-28)
Instalacja urządzenia bez potrzeby
podłączania kabli sieciowych (Sieć
bezprzewod.)
Jeżeli dostępna jest sieć
bezprzewodowa, można zainstalować
urządzenie bez konieczności podłączania
sieci przewodowej. Ponadto obsługiwane
są również funkcje Wi-Fi Direct itd.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim.
ix
> Funkcje urządzenia
Bardziej wydajne korzystanie z funkcji
Korzystanie z kart pamięci USB
(pamięć USB)
Funkcja jest przydatna, gdy dokumenty
trzeba wydrukować poza biurem lub nie
można wydrukować dokumentów
bezpośrednio z komputera.
Określanie formatu pliku obrazu
(Format pliku)
Wykonywanie zdalnych operacji
(Embedded Web Server RX)
Można wybrać różne formaty plików
podczas wysyłania lub zapisywania
obrazów.
Można uzyskać dostęp do urządzenia
zdalnie, aby drukować, wysyłać lub
pobierać dane.
Format pliku (strona 6-18)
Aby wydrukować dokumenty z karty
pamięci USB, należy podłączyć ją
bezpośrednio do gniazda urządzenia.
Administratorzy mogą też zdalnie
konfigurować ustawienia urządzenia lub
ustawienia zrządzania.
Embedded Web Server RX (strona 245)
Możliwe jest również zapisanie na karcie
pamięci USB oryginałów zeskanowanych
za pomocą urządzenia.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim.
x
> Funkcje regulacji koloru i jakości obrazu
Funkcje regulacji koloru i jakości obrazu
Urządzenie jest wyposażone w wiele funkcji regulacji koloru i jakości obrazu. Możliwe jest dostosowanie ustawień
skanowanego obrazu.
Podstawowe tryby kolorów
Poniżej podano podstawowe tryby kolorów.
Tryb koloru
Przykładowy obraz
Opis
Przed
Po
Strona
Pełny kolor
Skanuje dokument w pełnym kolorze.
strona 6-14
Skala szarości
Skanuje dokument w skali szarości.
strona 6-14
Monochromatyczny
Skanuje dokument w czerni i bieli.
strona 6-14
Aby uzyskać więcej informacji:
Wybór kolorów (strona 6-14)
xi
> Funkcje regulacji koloru i jakości obrazu
Regulacja jakości obrazu i koloru
Aby dostosować jakość obrazu lub kolor obrazu, należy skorzystać z następujących funkcji.
Zadanie do wykonania
Przykładowy obraz
Przed
Po
Funkcja
Strona
Dokładne dostosowanie koloru
Dostosowanie gęstości
Gęstość
strona 6-11
Dostosowanie koloru poprzez
wzmocnienie niebieskich lub
czerwonych odcieni.
Równowaga koloru
―
Wyreguluj kolor
―
Nasycenie
―
Ostrość
―
Dostosowanie różnicy między
ciemnymi i jasnymi
powierzchniami obrazu
Kontrast
―
Przyciemnienie lub rozjaśnienie
obrazu tła (tj. obszaru bez tekstu
lub obrazów) dokumentu
Dopas. gęstości tła
―
Format pliku
strona 6-18
Przykład: Wzmacnianie czerwieni
Zmiana obrazu przez
dostosowanie każdego z sześciu
kolorów: czerwonego,
niebieskiego, zielonego, cyjanu,
magenty i żółtego
Przykład: Zmiana odcieni
czerwonych bliskich żółcieni na
żółte i odcieni cyjan bliskich
niebieskiemu na niebieskie
Dostosowanie nasycenia
Dokładne dostosowanie jakości obrazu
Podkreślenie lub rozmycie
konturu obrazu
Przykład: Podkreślenie konturu
obrazu
Przykład: Rozjaśnianie tła
Dostosowanie skanowanego obrazu
Zmniejszenie rozmiaru pliku
i zwiększenie wyrazistości
znaków
[PDF wys. kompr.]
xii
> Podręczniki dostarczane z urządzeniem
Podręczniki dostarczane z urządzeniem
Wraz z urządzeniem dostarczone są niżej wymienione podręczniki. Należy zapoznać się z ich treścią w razie potrzeby.
W związku z ciągłym udoskonalaniem urządzenia zawartość niniejszych podręczników może zostać zmieniona bez
uprzedzenia.
Podręczniki drukowane
Szybkie rozpoczęcie
korzystania
z urządzenia
Quick Guide
W podręczniku tym przedstawiono podstawowe funkcje urządzenia, sposób korzystania
z funkcji, przeprowadzanie rutynowej konserwacji i postępowanie w razie wystąpienia
problemów.
Safety Guide
Bezpieczne
korzystanie
z urządzenia
W tym podręczniku zawarto informacje o bezpieczeństwie oraz ostrzeżenia związane
ze środowiskiem instalacyjnym i eksploatacją urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania
z urządzenia należy przeczytać ten podręcznik.
Safety Guide (P-C2655w MFP)
W tym podręczniku przedstawiono dane dotyczące niezbędnego miejsca do instalacji
urządzenia oraz opis etykiet ostrzegawczych i inne zalecenia bezpieczeństwa. Przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać ten podręcznik.
xiii
> Podręczniki dostarczane z urządzeniem
Podręczniki (format PDF) na dysku DVD (Product Library)
Rozważne korzystanie
z urządzenia
Korzystanie z funkcji
faksu
Korzystanie z kart
identyfikacyjnych
Łatwe zapisywanie
informacji
o urządzeniu
i konfigurowanie
ustawień
Podręcznik obsługi (ten podręcznik)
W tym podręczniku opisano ładowanie papieru oraz procedury kopiowania, drukowania
i skanowania, a także wskazano domyślne ustawienia urządzenia i inne przydatne
informacje.
Podręcznik obsługi faksu
W tym podręczniku przedstawiono korzystanie z funkcji faksu urządzenia.
Card Authentication Kit (B) Operation Guide
W tym podręczniku opisano uwierzytelnianie użytkowników za pomocą kart
identyfikacyjnych.
Embedded Web Server RX User Guide
W tym podręczniku opisano sposób uzyskiwania dostępu do urządzenia z komputera przy
użyciu przeglądarki internetowej w celu sprawdzenia i zmiany ustawień.
Printing System Driver User Guide
Drukowanie danych
z komputera
W tym podręczniku opisano instalację sterownika drukarki i używanie funkcji drukarki.
Bezpośrednie
drukowanie plików
PDF
W tym podręczniku przedstawiono drukowanie plików PDF bez uruchamiania programów
Adobe Acrobat lub Reader.
Monitorowanie
urządzenia i drukarek
w sieci
Skanowanie obrazów
i zapisywanie ich
z informacjami
Dostosowanie pozycji
drukowania lub
skanowania
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
NETWORK PRINT MONITOR User Guide
W tym podręczniku opisano monitorowanie systemu druku sieciowego (urządzenie) za
pomocą narzędzia NETWORK PRINT MONITOR.
File Management Utility User Guide
W tym podręczniku opisano korzystanie z narzędzia File Management Utility do ustawiania
różnych parametrów oraz wysyłania i zapisywania zeskanowanych dokumentów.
Maintenance Menu User Guide
W tym podręczniku opisano konfigurowanie drukowania, skanowania i innych ustawień.
Aby przeglądać podręczniki na dysku DVD, należy zainstalować następujące wersje programu Adobe Reader.
8.0 lub nowsza
xiv
> Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku)
Informacje o Podręczniku obsługi (tym
podręczniku)
Rozdziały w podręczniku
Niniejszy podręcznik obsługi zawiera następujące rozdziały.
Rozdział
Spis treści
1
Informacje prawne i zasady
bezpieczeństwa
W tym rozdziale zawarto zasady bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia
oraz informacje o znakach towarowych.
2
Instalacja i konfiguracja
urządzenia
W tym rozdziale opisano części urządzenia, podłączanie kabli, instalację
oprogramowania, logowanie, wylogowanie i inne procedury związane z administracją
urządzeniem.
3
Przygotowanie przed
rozpoczęciem użytkowania
W tym rozdziale przedstawiono czynności przygotowawcze i konfigurację ustawień
niezbędnych do korzystania z urządzenia, takich jak wkładanie papieru, a także
dodawanie wpisów do książki adresowej.
4
Drukowanie z komputera
W tym rozdziale opisano funkcje dostępne, gdy urządzenie jest używane w roli drukarki.
5
Obsługa urządzenia
W tym rozdziale opisano podstawowe procedury związane z obsługą urządzenia, takie
jak umieszczanie oryginałów, wykonywanie kopii, przesyłanie dokumentów
i korzystanie ze skrzynek dokumentów.
6
Korzystanie z różnych funkcji
W tym rozdziale opisano przydatne funkcje urządzenia.
7
Rozwiązywanie problemów
W tym rozdziale przedstawiono rozwiązywanie problemów, takich jak brak toneru, różne
komunikaty o błędach, zacięcia papieru lub inne problemy.
8
Dodatek
W tym rozdziale opisano przydatne opcje urządzenia. Zawarto w nim również
informacje o obsługiwanych typach nośników i rozmiarach papieru, a także słowniczek
terminów. Można tu również znaleźć opis wprowadzania znaków oraz dane techniczne
urządzenia.
xv
> Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku)
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku
W poniższym przykładzie posłużono się programem Adobe Reader XI.
Kliknij pozycję spisu treści, aby
przeskoczyć do odpowiedniej
strony podręcznika.
Kliknij ten przycisk, aby przejść do poprzednio wyświetlanej
strony. Umożliwia to wygodne przełączanie na stronę, która
była wyświetlana przed przeskoczeniem do bieżącej strony.
WAŻNE
Oznacza wymogi i ograniczenia
dotyczące prawidłowego
korzystania z urządzenia oraz
zapobiegania uszkodzeniom
urządzenia lub mienia.
NOTATKA
Oznacza dodatkowe omówienie
i informacje dotyczące
wykonywanych operacji.
Patrz
Kliknij podkreślony tekst, aby
przeskoczyć do odpowiedniej
strony.
PRZESTROGA
Oznacza, że nieuwaga lub
niestosowanie się do podanych
zaleceń może spowodować
obrażenia lub uszkodzenia
mechaniczne.
NOTATKA
Elementy wyświetlane w oknie dialogowym programu Adobe Reader zależą od sposobu jego wykorzystywania. Jeżeli
spis treści ani narzędzia nie są wyświetlane, patrz pomoc programu Adobe Reader.
Niektóre elementy są oznaczone w tym podręczniku zgodnie z poniższymi oznaczeniami.
Oznaczenie
Opis
[Pogrubienie]
Oznaczenie klawiszy i przycisków.
„Zwykły”
Oznaczenie komunikatów i ustawień.
xvi
> Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku)
Oznaczenia stosowane w procedurach obsługi urządzenia
W tym Podręczniku obsługi procedurę naciskania przycisków panelu dotykowego przedstawiono w następujący sposób:
Rzeczywista procedura
Naciśnij klawisz [System Menu/Counter].

Wybierz pozycję [
Procedura opisana w tym podręczniku
Klawisz [System Menu/Counter] > [Ustawienia wspólne] >
[Dźwięk]
].

Wybierz pozycję [Ustawienia wspólne].

Wybierz pozycję [Dźwięk].
Rozmiar i orientacja papieru
Rozmiary papieru, takie jak A5 i Statement, są używane w orientacji zarówno poziomej, jak i pionowej. Aby rozróżnić
orientacje papierów, do rozmiarów w orientacji pionowej dodawana jest litera „R”. Ponadto do oznaczania orientacji
papieru na panelu dotykowym służą następujące ikony.
Orientacja
Orientacja
pionowa (-R)
Orientacja
pozioma
Pozycja arkusza
(X = długość, Y = szerokość)
Ikony na panelu
dotykowym
Rozmiar wskazany
w tym podręczniku*1
Kaseta
A5-R, Statement-R
Taca
uniwersalna
A5-R, Statement-R
Kaseta
A5
Taca
uniwersalna
A5, Statement
*1 Rozmiary używanych papieru zależą od funkcji i tacy źródłowej. Aby uzyskać więcej informacji:
Dane techniczne (strona 8-5)
xvii
> Mapa menu
Mapa menu
To lista menu wyświetlanych na panelu dotykowym. Przy określonych ustawieniach niektóre z menu mogą nie być
wyświetlane. Niektóre nazwy menu mogą się różnić od odpowiadających sobie tytułów pozycji.
Wybór papieru (strona 6-9)
Powiększenie (strona 6-10)
Gęstość (strona 6-11)
Dupleks (strona 6-12)
Połącz (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wybór koloru (strona 6-14)
Funkcje
Sortuj (strona 6-14)
Rozmiar oryginału (strona 6-15)
Orientacja oryginału (strona 6-16)
Oryginały o rozmiarach mieszanych (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Obraz oryginału (strona 6-17)
EcoPrint (strona 6-17)
Wyreguluj kolor (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Równowaga koloru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ostrość (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kontrast (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dopasowanie gęstości tła (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim))
Pomiń puste strony (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Nasycenie (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Skanowanie ciągłe (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Informacja o kończeniu zadania (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Wpis nazwy pliku (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zastąp priorytet (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xviii
> Mapa menu
Klawisz szybk. dostępu (strona 5-30)
Ks. adresowa (strona 5-27)
Zewn. ks. adres. (patrz Embedded Web Server RX User Guide).
E-mail (strona 5-18)
Folder (strona 5-20)(patrz Operation Guide – w jęz. angielskim)
FAKS (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Skan WSD (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Funkcje
Wybór koloru (strona 6-14)
Format pliku (strona 6-18)
Rozmiar oryginału (strona 6-15)
Orientacja oryginału (strona 6-16)
Oryginały o rozmiarach mieszanych (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Dupleks (strona 6-19)
Rozmiar wysyłania (strona 6-20)
Porządkowanie plików (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rozdzielczość skanowania (strona 6-21)
Gęstość (strona 6-11)
Obraz oryginału (strona 6-17)
Ostrość (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kontrast (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dopasowanie gęstości tła (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim))
Pomiń puste strony (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rozdz.trans.FAKSU (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Powiększenie (strona 6-10)
Skanowanie ciągłe (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wpis nazwy pliku (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Temat/treść wiadomości e-mail (strona 6-21)
Informacja o kończeniu zadania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
FTP przekaz szyfr. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Opóźniona transmisja FAKSU (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Bezpośrednia transmisja FAKSU (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Odpytywanie odbioru FAKSU (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Rap. wys. FAKSU (patrz Podręcznik obsługi faksu)
xix
> Mapa menu
Skrzynka zadań
Druk prywatny/zapisane zadanie (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Skrzynka Szybka kopia/wydruk roboczy i wstrzymanie (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
xx
> Mapa menu
Pamięć wymienna
Drukowanie
Wybór papieru (strona 6-9)
Sortuj (strona 6-14)
Dupleks (strona 6-12)
Wybór koloru (strona 6-14)
Funkcje
EcoPrint (strona 6-17)
Informacja o kończeniu zadania (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Zastąp priorytet (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zaszyfrowane hasło do PDF (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Druk JPEG/TIFF (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dopasuj dokument XPS do strony (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Menu
Zapisz
plik
Format pliku (strona 6-18)
Dupleks (strona 6-19)
Rozdzielczość skanowania (strona 6-21)
Gęstość (strona 6-11)
Wpis nazwy pliku (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wybór koloru (strona 6-14)
Funkcje
Rozmiar oryginału (strona 6-15)
Orientacja oryginału (strona 6-16)
Oryginały o rozmiarach mieszanych (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Rozmiar zapisywania (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Obraz oryginału (strona 6-17)
Ostrość (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kontrast (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dopasowanie gęstości tła (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Pomiń puste strony (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Powiększenie (strona 6-10)
Skanowanie ciągłe (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Informacja o kończeniu zadania (patrz Podręcznik obsługi
– w języku angielskim)
Porządkowanie plików (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
xxi
> Mapa menu
Skrz. adr. pom. (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Skrzynka odpytywania (patrz Podręcznik obsługi faksu)
lub
Stan zad. druk. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Stan zad. wys. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Stan zad. zapis. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zaplanowane zadanie (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dzien. zad. druk. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dzien. zad. wys. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dzienn. zad. zapis (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dzien. zad. faks (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Skaner (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Drukarka (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
FAKS (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Status tonera (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Stan papieru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Pamięć wymienna (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Klawiatura USB (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Stan połączenia sieciowego (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wi-Fi Direct (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wi-Fi (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xxii
> Mapa menu
lub
Menu
systemu
Kreator szybkiej
konfiguracji
Konfiguracja FAKSU (strona 2-29)
Konfiguracja papieru (strona 2-29)
Konfiguracja oszczędzania energii (strona 2-29)
Konfiguracja sieci (strona 2-29)
Język (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Raport
Raportuj
drukowanie
Strona stanu (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Lista czcionek (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Stan sieci (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Stan usługi (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Raport rozliczania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Lis. skrz. podadr. (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Lista FAKSU (Indeks) (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Lista FAKSU (Nr) (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Raport FAKSÓW wych. (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Raport FAKSÓW przych. (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Ustaw. rap.
administrac.
Ustaw.
raportu
wyników
Raport FAKSÓW wych. (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Raport FAKSÓW przych. (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Raport wyniku wysyłania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Raport wyn. odbioru FAKSU (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Ust. kom. o zakończ. zad. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wyślij
historię
dziennika
Wyślij historię dziennika (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wysyłanie autom. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Miejsce docelowe (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Temat dziennika zadań (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dane osobowe (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Licznik
Drukowane strony (strona 2-44)
Skanowane strony (strona 2-44)
Właściwość użytkownika (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustawienia
kasety/podajnika
wielofunkcyjnego
Kaseta 1 (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kaseta 2 (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Taca uniwersalna (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xxiii
> Mapa menu
Ustawienia
wspólne
Ekran domyślny (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dźwięk
Alarm (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Głośność głośnika FAKSU (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Głośność monitora FAKSU (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Ustawienia
oryginalne
Niestand. rozmiar oryg.(patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Automat. wyk. rozm. oryg. (PD) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Domyślny rozmiar oryginalny (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dom. rozmiar oryg. (szyba) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust. papieru
Niestand. rozmiar papieru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustawienie typu nośnika (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Domyślne źródło papieru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wybór papieru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Nośnik dla auto (kolor) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Nośnik dla auto (mono) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Czynn. związ. z pap.specj. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Pokaż kom. o konf. papieru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustawienia
domyślne
funkcji
Format pliku (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Orientacja oryginału (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Sortuj (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Porządkowanie plików (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rozdzielczość skanowania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wybór koloru (kopia) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wybór kol. (wyślij/zapisz) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Obraz oryginału (kopia) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Obraz oryginału (wyślij/zapisz) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dopasowanie gęstości tła (Kopia) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dopasowanie gęstości tła (wyślij/zapisz) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
EcoPrint (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Pomiń pustą stronę (Kopiuj) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Pomiń pustą stronę (Wyślij/Zapisz) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rozdz.trans.FAKSU (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Powiększ. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xxiv
> Mapa menu
Ustawienia
wspólne
Ustawienia
domyślne
funkcji
Skanowanie ciągłe (Kopia) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Skanowanie ciągłe (FAKS) (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Skanowanie ciągłe (Wyślij/Zapisz) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wpis nazwy pliku (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Temat/treść wiadomości e-mail (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
FTP przekaz szyfrowany (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Druk JPEG/TIFF (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dopasuj dokument XPS do strony (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Szczegóły
ustawień
Jakość obrazu (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
PDF/A (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wys. kompr. PDF (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Poziom wykrywania pustych stron (Kopiuj) (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Poziom wykrywania pustych stron (Wyślij/Zapisz) (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Wst. ust. limit (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Obsługa
błędów
Błąd dupleksu (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Błąd niedopasow. papieru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dział. gdy brak ton. kolor (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Miara (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Alert o niskim poz. tonera (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Układ klawiatury (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Typ klawiatury USB (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Format. kartę SD (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wyświetl stan/dziennik (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Pokaż kom. wył. zasil. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Początek
Dostosuj pulpit (strona 2-13)
Dostosuj ekran zadań (strona 2-13)
Tapeta (strona 2-13)
Kopiowania
Automat. wybór papieru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Auto % priorytet (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Czynność odczytu DP (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Skanowanie z szyby (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xxv
> Mapa menu
Wyślij
Spr. m. doc. p. wysłaniem (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Spr. wpisu dla now. m doc. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wyślij i przekaż dalej (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kompresja kolor TIFF (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ekran domyślny (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Nowa pozycja docelowa (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Przywołaj miejsce docelowe (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Skrzynka
dokumentów
Skrz. adr. pom. (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Skrzynka
zadań
Przechow. zad. szyb. kop. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Usunięcie przechow. zadań (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Skrzynka odpytywania (patrz Podręcznik obsługi faksu)
FAKS (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Książka
adresowa/szybki
dostęp
Ks. adresowa (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kl.szybk.dostępu (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust.
domyśln. ks.
adr.
Sortuj (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ks. adresowa (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Druk. listy (patrz Podręcznik obsługi faksu)
Logowanie
użytkownika/
rozliczanie zadań
Ustawienie
logowania
uż.
Log. użytkownika (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Lista użyt. lok. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Konfiguracja
karty ID
Logow. za pom. klawiatury (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Dodatkowe uwierzytelnienie (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Logowanie przy użyciu PIN (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustawienia
uproszczonego
logowania
Uproszcz.logowanie (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustawienia
blokady konta
użytkownika
Blokada (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Konfiguracja uproszczonego logowania (patrz Podręcznik obsługi –
w języku angielskim)
Zasady blokady (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Lista zablokowanych użytk. (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Ust. autoryzacji
grupowej
Autoryzacja grupowa (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustaw.
uwierzyteln.
gościa
Uwierzytelnienie gościa (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Lista grupy (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Właściwość gościa (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Uzyskaj właś. użyt. siec. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xxvi
> Mapa menu
Logowanie
użytkownika/
rozliczanie zadań
Ustawienie
rozl. zadań
Rozl. zadań (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dostęp do rozliczania zadań (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Drukuj raport rozliczania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rozliczanie wszyst. Zadań (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rozliczanie wszyst. Zadań (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Lista rozliczania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustaw.
domyślne
Zastosuj limit (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kopiowania/drukarki (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Domyślny limit licznika (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Ustawienia
nieznanego
użytkownika
Drukarka
Nieznany ID zad. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Właściwość użytkownika (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Emulacja (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Tryb koloru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
EcoPrint (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zastąp A4/Letter (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dupleks (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kopie (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Orientacja (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wide A4 (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Limit czasu wysuwu strony (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Cz. zw. z w. wi. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Cz. zw. z p. zn. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Nazwa zadania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Nazwa użytk. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Prior. tac uniw. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Tryb podaw. pap. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Aut. zm. kasety (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rozdzielczość (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Tryb błyszcz. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xxvii
> Mapa menu
System/Sieć
Sieć
Nazwa hosta (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustawienia Wi-Fi
Direct
Wi-Fi Direct (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Nazwa urządzenia (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Adres IP (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rozłącz automatycznie (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Ustawienia Wi-Fi
Wi-Fi (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Konfiguracja (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustawienia TCP/IP (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Uruchom ponownie sieć (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Ust. sieci
przewodowej
Bonjour
Ustawienia TCP/IP (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Interfejs LAN (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustawienia protokołu (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dostępna sieć (Wi-Fi Direct) (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Dostępna sieć (Wi-Fi) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dostępna sieć (przewodowa) (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
IPSec (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustawienia protokołu (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustawienia
zabezpieczeń
SSL (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zabezp. IPP (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zabezp. HTTP (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zabezpieczenia SMTP (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Zabezp. POP3 (użytk. 1) (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Zabezp. POP3 (użytk. 2) (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Zabezp. POP3 (użytk. 3) (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Ping (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Uruchom ponownie sieć (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Podstawowa sieć (Klient) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustaw. blok.
interfejsu
Host USB (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Urządzenie USB (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Pamięć masowa USB (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Poziom zabezp. (Patrzpatrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Uruchom ponownie (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust. dysku RAM (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Pamięć opcjon. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xxviii
> Mapa menu
System/Sieć
Funkcja opcjonalna (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Data/czasomierz/
Oszcz. energii
Data/czas (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Format daty (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Strefa czasowa (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Aut. reset panel (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Czas. resetowania panelu (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Reguły uśpienia (modele na rynek europejski) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Poziom uśpienia (z wyjątkiem modeli na rynek europejski) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Czas uśp. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Poziom wzn. oszcz. energii (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Reg. wył. zasil. (modele na rynek europejski) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Liczn. wył. zas. (modele na rynek europejski) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Autom. kontyn. po błędzie (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Oczekiwanie po błędzie (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Niewykorz. czas (patrz Podręcznik obsługi faksu).
Upłynął limit czasu żądania dla procedury ping (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dopasowanie/
konserwacja
Regulacja
gęstości
Kontrast
Kopiowania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wyślij/skrzynka (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kopiowania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wyślij/skrzynka (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Korekcja czarnych linii (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Jasność wyświetlania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rejestracja koloru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Odśwież. bębna (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kalibracja (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Czyszcz. skanera laser. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust. serwisowe (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xxix
1
Informacje prawne
i zasady
bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z tymi informacjami. Ten rozdział zawiera informacje
dotyczące następujących zagadnień:
Powiadomienie ................................................................................................................................................... 1-2
Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym podręczniku ................................................................ 1-2
Otoczenie ................................................................................................................................................. 1-3
Ostrzeżenia dotyczące obsługi ................................................................................................................ 1-4
Bezpieczeństwo pracy z laserem (Europa) .............................................................................................. 1-5
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania/skanowania ....................................................................... 1-6
EN ISO 7779 ............................................................................................................................................ 1-6
EK1-ITB 2000 .......................................................................................................................................... 1-6
Środki ostrożności dotyczące lokalnych sieci bezprzewodowych (jeżeli urządzenie jest wyposażone
w moduł sieci bezprzewodowej) .............................................................................................................. 1-6
Ograniczone użycie tego produktu (jeżeli urządzenie jest wyposażone w odpowiedni moduł) ............... 1-7
Informacje prawne ................................................................................................................................... 1-8
Funkcja sterowania oszczędnością energii ........................................................................................... 1-14
Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego ............................................................................ 1-14
Oszczędzanie zasobów — papier .......................................................................................................... 1-14
Korzyści dla środowiska wynikające z „zarządzania energią” ............................................................... 1-14
Program Energy Star (ENERGY STAR®) .............................................................................................. 1-14
1-1
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Powiadomienie
Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym
podręczniku
Rozdziały tego podręcznika oraz części urządzenia oznaczone symbolami zawierają ostrzeżenia dotyczące
zabezpieczeń, które mają chronić użytkownika, inne osoby i znajdujące się w otoczeniu obiekty oraz zapewniać
prawidłowe i bezpieczne użytkowanie urządzenia. Symbole i ich znaczenia są przedstawione poniżej.
OSTRZEŻENIE: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń
może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.
PRZESTROGA: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń
może spowodować obrażenia lub uszkodzenia mechaniczne.
Symbole
Symbol  wskazuje, że powiązany rozdział zawiera ostrzeżenia dotyczące zabezpieczeń. Rodzaj uwagi jest określony
wewnątrz symbolu.
... [Ostrzeżenie ogólne]
... [Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze]
Symbol
wskazuje, że powiązany rozdział zawiera informacje dotyczące zabronionych działań. Rodzaje zabronionych
czynności są podane wewnątrz symbolu.
... [Ostrzeżenie przed zabronionymi czynnościami]
... [Demontaż zabroniony]
Symbol  wskazuje, że powiązany rozdział zawiera informacje dotyczące działań, które muszą być wykonane. Rodzaje
tych czynności są określone wewnątrz symbolu.
... [Alarm dotyczący czynności obowiązkowej]
... [Wyciągnij wtyczkę z gniazda]
... [Zawsze podłączaj urządzenie do gniazda sieciowego z uziemieniem]
Należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu w celu zamówienia zamiennika, jeżeli ostrzeżenia dotyczące
zabezpieczeń w tym Podręczniku obsługi są nieczytelne lub jeżeli podręcznik nie został dostarczony (za opłatą).
NOTATKA
Dokument bardzo przypominający banknot może w pewnych rzadkich przypadkach nie zostać skopiowany
prawidłowo, ponieważ urządzenie wyposażone jest w funkcję zapobiegania fałszerstwom.
1-2
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Otoczenie
Urządzenie może pracować w następujących warunkach:
Temperatura
od 10 do 32,5°C
Wilgotność
od 10 do 80%
Podczas wyboru lokalizacji urządzenia unikać wymienionych poniżej miejsc.
•
Unikać lokalizacji blisko okien lub narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
•
Unikać lokalizacji narażonych na drgania.
•
Unikać lokalizacji narażonych na gwałtowne zmiany temperatury.
•
Unikać lokalizacji narażonych na bezpośrednie działanie gorącego lub zimnego powietrza.
•
Unikać lokalizacji ze słabą wentylacją.
Jeżeli podłoże jest wrażliwe na nacisk, może ono ulec uszkodzeniu podczas przesuwania urządzenia po jego instalacji.
Podczas kopiowania uwalniane są niewielkie ilości ozonu, ale nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia. Jednak
w przypadku używania urządzenia przez długi czas w źle wietrzonym pomieszczeniu lub przy wykonywaniu bardzo
dużej liczby wydruków zapach może stać się nieprzyjemny. W celu stworzenia odpowiednich warunków kopiowania
zaleca się właściwą wentylację pomieszczenia.
1-3
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Ostrzeżenia dotyczące obsługi
Ostrzeżenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych
UWAGA
Nie należy próbować spalać części, w których znajduje się toner. Powstające wówczas iskry mogą spowodować
oparzenia.
Części, w których znajduje się toner należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
W przypadku wysypania się toneru z części, w których się on znajduje, należy unikać wdychania lub połykania oraz
kontaktu z oczami i skórą.
•
W przypadku dostania się tonera do dróg oddechowych należy przejść do pomieszczenie ze świeżym powietrzem
i przepłukać gardło dużą ilością wody. Jeżeli wystąpi kaszel skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku połknięcia tonera należy przepłukać usta wodą i wypić 1 lub 2 szklanki wody, aby rozcieńczyć
zawartość żołądka. W razie konieczności skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku dostania się tonera do oczu należy przepłukać je dokładnie wodą. W przypadku utrzymywania się
podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku zetknięcia się tonera ze skórą należy przemyć ją wodą z mydłem.
W żadnym wypadku nie wolno otwierać na siłę ani niszczyć części, w których znajduje się toner.
Inne środki ostrożności
Pusty pojemnik z tonerem należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub przedstawicielowi serwisu. Zebrane pojemniki
z tonerem zostaną przetworzone lub zutylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Urządzenie należy przechowywać, unikając bezpośredniego wystawienia na promieniowanie słoneczne.
Urządzenie należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura wynosi poniżej 40ºC, unikając gwałtownych zmian
temperatury i wilgotności.
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć papier z kasety i tacy uniwersalnej, włożyć go
z powrotem do oryginalnego opakowania i zapieczętować.
1-4
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Bezpieczeństwo pracy z laserem (Europa)
Promieniowanie lasera może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Dlatego promieniowanie lasera emitowane
wewnątrz urządzenia jest szczelnie odizolowane za pomocą obudowy i zewnętrznej pokrywy. Przy normalnej
eksploatacji promieniowanie nie może wydostawać się z urządzenia.
Urządzenie jest klasyfikowane jako produkt laserowy Class 1 według normy IEC/EN 60825-1:2014.
Informacje o produktach laserowych zaliczanych do CLASS 1 można znaleźć na tabliczce znamionowej.
1-5
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Ograniczenia prawne dotyczące
kopiowania/skanowania
Kopiowanie/skanowanie materiałów chronionych prawami autorskimi bez zezwolenia właściciela praw autorskich może
być zabronione.
Kopiowanie/skanowanie następujących materiałów jest zakazane i może być karane. Poniższy wykaz może nie
zawierać wszystkich materiałów objętych zakazem. Nie wolno świadomie kopiować/skanować materiałów objętych
zakazem kopiowania/skanowania.
•
Pieniądze papierowe
•
Banknoty
•
Papiery wartościowe
•
Znaczki
•
Paszporty
•
Świadectwa i certyfikaty
Lokalne prawa i regulacje mogą zabraniać lub ograniczać kopiowanie/skanowanie materiałów innych niż wymienione
powyżej.
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder
weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.
Środki ostrożności dotyczące lokalnych sieci
bezprzewodowych (jeżeli urządzenie jest wyposażone
w moduł sieci bezprzewodowej)
Lokalna sieć bezprzewodowa umożliwia bezprzewodową wymianę informacji między punktami dostępu zamiast kabli
sieciowych. Dzięki temu można swobodnie nawiązać połączenie z siecią rozległą w obszarze, w którym można
przesyłać fale radiowe.
Z drugiej strony może to prowadzić do następujących problemów, jeżeli ustawienia zabezpieczeń nie zostaną
odpowiednio skonfigurowane, ponieważ fale radiowe mogą przechodzić przez przeszkody (w tym ściany) i docierać do
każdego miejsca w pewnym obszarze.
Potajemne podglądanie danych przesyłanych przez sieć
Osoba trzecia ze złymi zamiarami może specjalnie monitorować fale radiowe i uzyskać nieupoważniony dostęp do
następujących danych przesyłanych przez sieć bezprzewodową.
•
Dane osobowe, w tym nazwy użytkowników, hasła i numery kart kredytowych
•
Treść wiadomości e-mail
1-6
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Nieautoryzowany dostęp
Osoba trzecia ze złymi zamiarami może uzyskać nieautoryzowany dostęp do sieci osobistych lub firmowych w celu
przeprowadzenia następujących nieupoważnionych działań.
•
Pobranie danych osobowych i poufnych (przeciek informacji)
•
Prowadzenie korespondencji, podszywając się pod konkretną osobę, i rozpowszechnianie nieautoryzowanych
informacji (podszywanie się)
•
Modyfikowanie i ponowne transmitowanie przechwyconych danych (fałszowanie)
•
Przesyłanie wirusów komputerowych i niszczenie danych i systemów (niszczenie)
Karty sieci bezprzewodowych i bezprzewodowe punkty dostępu są wyposażone we wbudowane mechanizmy
zabezpieczeń umożliwiające redukowanie możliwości wystąpienia tych problemów przez konfigurację ustawień
zabezpieczeń urządzeń sieci bezprzewodowych.
Konfiguracja ustawień zabezpieczeń jest obowiązkiem klientów, dlatego powinni oni być w pełni świadomi problemów,
które mogą wystąpić, jeżeli produkt będzie używany bez uprzedniego skonfigurowania ustawień zabezpieczeń.
Ograniczone użycie tego produktu (jeżeli urządzenie
jest wyposażone w odpowiedni moduł)
•
Fale radiowe wysyłane przez ten produkt mogą zakłócać działanie sprzętu medycznego. W przypadku użytkowania
produktu w zakładzie medycznym lub w pobliżu przyrządów medycznych należy używać tego produktu zgodnie
z instrukcjami i środkami ostrożności udostępnionymi przez administratora tego zakładu lub przedstawionych
w instrukcjach obsługi przyrządów medycznych.
•
Fale radiowe wysyłane z tego produktu mogą zakłócać działanie automatycznego sprzętu sterującego, np. drzwi
automatycznych i instalacji alarmów pożarowych. W przypadku używania tego produktu w pobliżu automatycznego
sprzętu sterującego należy stosować się do instrukcji i środków ostrożności przedstawionych w instrukcjach obsługi
przyrządów automatycznych.
•
Jeżeli produkt będzie używany w urządzeniach powiązanych bezpośrednio z serwisem, np. samolotów, pociągów,
statków i pojazdów, do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa, a także
w urządzeniach wymagających wysokiej dokładności, w tym urządzeniach przeznaczonych do zapobiegania
katastrofom i przestępstwom, oraz urządzeniach do celów bezpieczeństwa, należy zastosować ten produkt dopiero
po ocenie bezpieczeństwa całego systemu z uwzględnieniem odporności na uszkodzenia i nadmiarowości w celu
zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa utrzymania całego systemu. Tego produktu nie można używać do
zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i poziomu bezpieczeństwa, w tym w przyrządach lotniczych,
sprzęcie do trunkingu, sprzęcie sterującym elektrowniami atomowymi i sprzęcie medycznym. Decyzję w sprawie
użycia tego produktu w tych zastosowaniach należy dokładnie rozważyć.
1-7
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Informacje prawne
Kopiowanie lub inne formy powielania niniejszego podręcznika lub jego części bez uzyskania pisemnej zgody
wlasciciela praw autorskich jest zabronione.
Kwestia nazw handlowych
•
PRESCRIBE jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.
•
KPDL jest znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.
•
Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7,
Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 i Internet Explorer są zarejestrowanymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
•
PCL jest znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript są znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation.
•
IBM i IBM PC/AT są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
•
Wszystkie czcionki języków europejskich zainstalowane w tym urządzeniu są używane na mocy porozumienia
licencyjnego z firmą Monotype Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino i Times są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Linotype GmbH.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery i ITC ZapfDingbats są zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy International Typeface Corporation.
•
ThinPrint jest znakiem towarowym firmy Cortado AG w Niemczech i innych krajach.
•
W tym urządzeniu zainstalowano czcionki UFST™ MicroType® firmy Monotype Imaging Inc.
•
To urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie zawierające moduły firmy Independent JPEG Group.
•
iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w USA i innych krajach.
•
Nazwa AirPrint oraz logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
•
iOS jest znakiem towarowym i zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych
i w innych krajach i jest używany na licencji Apple Inc.
•
Google i Google Cloud Print™ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Google, Inc.
•
Mopria™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Mopria™ Alliance.
•
Wi-Fi i Wi-Fi Direct są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
Wszystkie inne marki i nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi
odpowiednich firm, będących ich właścicielami. W tym podręczniku obsługi oznaczenia ™ i ® nie są używane.
1-8
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
GPL/LGPL
Oprogramowanie układowe tego urządzenia zawiera programy GPL (http://www.gnu.org/licenses/ gpl.html) i/lub LGPL
(http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html). Istnieje możliwość pobrania kodu źródłowego tego oprogramowania,
a użytkownik ma prawo go kopiować, redystrybuować i modyfikować na warunkach licencji GPL/LGPL.
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so
as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1-9
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must
include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
Monotype Imaging License Agreement
1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.
2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of
this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the
fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access
to and use of the Software and Typefaces.
4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular
purpose and merchantability, are excluded.
8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
1-10
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.
Knopflerfish License
This product includes software developed by the Knopflerfish Project.
http://www.knopflerfish.org
Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Apache License (Version 2.0)
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are
under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or
indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of
fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source
code, documentation source, and configuration files.
1-11
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including
but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as
indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix
below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the
Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an
original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or
additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work
by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For
the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the
Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of
discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce,
prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such
Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You
a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent
license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license
applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was
submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date
such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with
or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
(a)You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b)You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
(c)You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark,
and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d)If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute
must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices
that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text
file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the
Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the
License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an
addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be
construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license
terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as
a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated
in this License.
1-12
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for
inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any
additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any
separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product
names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and
reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and
each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE,
NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely
responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated
with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or
otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing,
shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential
damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including
but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other
commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose
to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights
consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on
Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your
accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets
"[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the
appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of
purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party
archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the
License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for
the specific language governing permissions and limitations under the License.
1-13
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Funkcja sterowania oszczędnością energii
To urządzenie wyposażone jest w funkcję uśpienia, utrzymującą funkcje drukarki i faksu w stanie oczekiwania przy
zredukowanym do minimum poborze mocy, gdy urządzenie nie jest używane przez określony czas. Jeżeli urządzenie
nie będzie używane w trybie uśpienia, zostanie automatycznie wyłączone po pewnym czasie.
Tryb uśpienia (strona 2-26)
Reg. wył. zasil. (modele przeznaczone na rynek europejski) (strona 2-27)
Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego
Urządzenie jest standardowo wyposażone w funkcję drukowania dwustronnego. Na przykład, drukując dwa
jednostronne oryginały na dwóch stronach jednego arkusza papieru, można zmniejszyć ilość zużytego papieru.
Dupleks (strona 6-12)
Drukowanie w trybie druku dwustronnego zmniejsza zużycie papieru i przyczynia się do zachowania zasobów leśnych.
Tryb druku dwustronnego zmniejsza również ilość papieru, jaką trzeba zakupić, a tym samym zmniejsza koszty. Zaleca
się, aby urządzenia obsługujące druk dwustronny były domyślnie ustawione w tym trybie.
Oszczędzanie zasobów — papier
Dla celów zachowania i zrównoważonego wykorzystywania zasobów leśnych zaleca się wykorzystywanie papieru
makulaturowego lub świeżego, posiadającego certyfikaty inicjatyw na rzecz odpowiedzialnego gospodarowania
środowiskiem naturalnym lub uznane oznakowania ekologiczne, które są zgodne z normą EN 12281:2002* lub
równoważną normą jakości.
Urządzenie to obsługuje również drukowanie na papierze 64 g/m2. Użycie takiego papieru, zawierającego mniej
surowców, może prowadzić do dalszego zachowania zasobów leśnych.
* : EN12281:2002 „Papier drukowy i biurowy — wymagania dotyczące papieru do kopiowania z zastosowaniem
suchego toneru”
Przedstawiciel działu sprzedaży lub działu serwisu może udzielić informacji dotyczących zalecanych rodzajów papieru.
Korzyści dla środowiska wynikające z „zarządzania
energią”
W celu zmniejszenia zużycia energii w czasie bezczynności urządzenie to wyposażono w funkcję zarządzania energią,
która automatycznie włącza tryb oszczędzania energii, gdy urządzenie pozostaje w stanie bezczynności przez
określony czas.
Mimo że powrót urządzenia do trybu GOTOWY w trybie oszczędzania energii zajmuje nieco czasu, można w ten
sposób uzyskać znaczne zmniejszenie zużycia energii. Zaleca się, aby urządzenie było używane przy czasie aktywacji
trybu oszczędzania energii ustawionym na wartość domyślną.
Program Energy Star (ENERGY STAR®)
Jako firma uczestnicząca w międzynarodowym programie Energy Star, zdecydowaliśmy, że urządzenie
będzie zgodne ze standardami ustanowionymi w ramach międzynarodowego programu Energy Star.
ENERGY STAR® jest dobrowolnym programem dotyczącym wydajności energetycznej, mającym na
celu rozwój i promowanie stosowania produktów o wysokiej wydajności energetycznej, tak aby
zapobiegać globalnemu ociepleniu. Kupując produkty posiadające kwalifikację ENERGY STAR®, klienci
mogą pomóc zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych podczas użytkowania produktów oraz obniżyć
koszty związane z energią.
1-14
2
Instalacja
i konfiguracja
urządzenia
W tym przedstawiono informacje dla administratorów tego urządzenia, takie jak nazwy części urządzenia, podłączanie
kabli i instalację oprogramowania.
Reg. wył. zasil. (modele
przeznaczone na rynek europejski) ..
Tryb cichy ....................................................
Kreator szybkiej konfiguracji .......................
Instalacja oprogramowania .........................
Oprogramowanie na dysku DVD
(Windows) .........................................
Instalowanie oprogramowania
w systemie Windows ........................
Dezinstalacja oprogramowania .........
Instalowanie oprogramowania na
komputerze MAC ..............................
Konfigurowanie sterownika TWAIN ..
Konfiguracja sterownika WIA ............
Sprawdzanie licznika ...................................
Embedded Web Server RX .........................
Uzyskiwanie dostępu do
narzędzia Embedded Web Server RX
Zmiana ustawień zabezpieczeń ........
Zmiana informacji o urządzeniu ........
Nazwy części (wnętrze urządzenia) .............. 2-2
Nazwy części (złącza/wnętrze) ..................... 2-4
Nazwy części (urządzenie
z dołączonym wyposażeniem opcjonalnym) . 2-6
Podłączanie urządzenia oraz
innych urządzeń ............................................ 2-7
Podłączanie kabli .......................................... 2-8
Podłączanie kabla sieciowego ............ 2-8
Podłączanie kabla USB ...................... 2-9
Podłączanie przewodu zasilania ......... 2-9
Włączanie/wyłączanie ................................. 2-10
Włączanie ......................................... 2-10
Wyłączanie ....................................... 2-10
Korzystanie z panelu operacyjnego ............. 2-11
Klawisze na panelu operacyjnym ....... 2-11
Panel dotykowy ........................................... 2-12
Ekran Początek ................................. 2-12
Ekran informacji o urządzeniu .......... 2-16
Klawisze funkcji ................................ 2-17
Sposób wyświetlania
niedostępnych klawiszy .................... 2-18
Korzystanie z klawisza [Enter] .......... 2-19
Korzystanie z klawisza
[Quick No. Search] ............................ 2-19
Ekran pomocy ................................... 2-20
Logowanie/wylogowanie ............................. 2-21
Logowanie ........................................ 2-21
Wylogowanie .................................... 2-22
Ustawienie domyślne urządzenia ................ 2-23
Ustawianie daty i godziny ................. 2-23
Konfiguracja sieci ........................................ 2-24
Konfigurowanie sieci przewodowej ... 2-24
Funkcja oszczędzania energii ..................... 2-26
Tryb uśpienia .................................... 2-26
Automatyczne uśpienie ..................... 2-26
Zasady trybu uśpienia (modele
przeznaczone na rynek europejski) .. 2-27
Poziom uśpienia (Oszcz. energii i
Wznowienie pracy) (z wyjątkiem
modeli na rynek europejski) .............. 2-27
2-1
2-27
2-28
2-29
2-31
2-31
2-32
2-38
2-39
2-41
2-43
2-44
2-45
2-46
2-47
2-49
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części (wnętrze urządzenia)
Nazwy części (wnętrze urządzenia)
12
11
10
13
17
1
16
9
2
3
4
15
8
7
6
14
5
1 Procesor dokumentów
10 Płyta wydawania oryginałów
2 Taca wewnętrzna
11 Płyta oryginałów
3 Ogranicznik papieru
12 Prowadnica szerokości oryginałów
4 Kaseta 1
13 Wąska szyba skanera
5 Wyłącznik zasilania
14 Uchwyty
6 Przycisk (otwieranie prawej pokrywy)
15 Panel operacyjny
7 Gniazdo pamięci USB
16 Płyta dociskowa
8 Prawa pokrywa
17 Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału
9 Blokada oryginałów
2-2
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części (wnętrze urządzenia)
20
18
19
18 Uchwyty
19 Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą
20 Tylna pokrywa 1
2-3
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części (złącza/wnętrze)
Nazwy części (złącza/wnętrze)
1
2
11
3
4
10
5
7
6
1 Złącze TEL
7 Prowadnice szerokości papieru
2 Złącze LINE
8 Taca uniwersalna
3 Złącze interfejsu USB
9 Taca pomocnicza
4 Złącze interfejsu sieciowego
10 Prowadnice szerokości papieru
5 Pokrywa oryginałów
11 Pokrywa utrwalacza
6 Prowadnica długości papieru
2-4
8 9
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części (złącza/wnętrze)
16
1213 1415
12 Pojemnik z tonerem (Yellow)
15 Pojemnik z tonerem (Black)
13 Pojemnik z tonerem (Cyan)
16 Dźwignia blokująca pojemnika z tonerem
14 Pojemnik z tonerem (Magenta)
2-5
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części (urządzenie z dołączonym wyposażeniem opcjonalnym)
Nazwy części (urządzenie z dołączonym
wyposażeniem opcjonalnym)
2
1
1 Kaseta 2
2 Tylna pokrywa 2
Urządzenia opcjonalne (strona 8-2)
2-6
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Podłączanie urządzenia oraz innych urządzeń
Podłączanie urządzenia oraz innych
urządzeń
Należy przygotować przewody dostosowane do środowiska pracy urządzenia oraz jego przeznaczenia.
Podłączanie urządzenia do komputera za pomocą kabla USB
USB
MFP
Podłączanie urządzenia do komputera przez sieć
MFP
Sieć
Sieć
NOTATKA
Jeżeli urządzenie jest wyposażone w funkcję łączności z sieciami bezprzewodowymi, nie ma potrzeby podłączania
kabla sieciowego. Aby skorzystać z bezprzewodowej sieci LAN, należy zmienić ustawienia domyślne urządzenia za
pomocą menu systemowego.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Kable do wykorzystania
Warunki połączenia
Funkcja
Wymagane kable
Podłącz kabel sieciowy do
urządzenia.
Drukarka/Skaner/Faks sieciowy
Kabel sieci LAN (10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T)
Podłącz kabel USB do urządzenia.
Drukarka/Skaner (TWAIN/WIA)
Kabel zgodny ze standardem USB 2.0 (zgodny
z USB dużej szybkości, maks. 5,0 m)
2-7
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Podłączanie kabli
Podłączanie kabli
Podłączanie kabla sieciowego
WAŻNE
Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
Wyłączanie (strona 2-10)
1
Podłącz kabel do urządzenia.
1 Podłącz kabel sieciowy do złącza interfejsu sieciowego urządzenia.
2 Podłącz drugi koniec kabla do koncentratora (huba) lub komputera PC.
2
Włącz urządzenie i skonfiguruj sieć.
Konfiguracja sieci (strona 2-24)
2-8
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Podłączanie kabli
Podłączanie kabla USB
WAŻNE
Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
Wyłączanie (strona 2-10)
1
Podłącz kabel do urządzenia.
1 Podłącz kabel USB do złącza interfejsu USB.
2 Podłącz drugi koniec kabla do koncentratora (huba).
2
Włącz zasilanie urządzenia.
Podłączanie przewodu zasilania
1
Podłącz kabel do urządzenia.
Podłącz jeden koniec kabla zasilania do urządzenia, a drugi do źródła zasilania.
WAŻNE
Należy używać wyłącznie przewodu zasilania dostarczonego wraz z urządzeniem.
2-9
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Włączanie/wyłączanie
Włączanie/wyłączanie
Włączanie
1
Włącz wyłącznik zasilania.
Wyłączanie
1
Wyłącz wyłącznik zasilania.
Komunikat z potwierdzeniem wyłączenia zasilania jest wyświetlany, jeżeli dla ustawienia
[Pokaż kom. wył. zasil.] wybrano opcję [Wł.].
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Wyłączenie zasilania może potrwać około trzy minuty.
PRZESTROGA
Jeżeli urządzenie ma zostać pozostawione na dłuższy czas bezczynnie (np. na noc), wyłączyć je za pomocą
wyłącznika zasilania. Jeżeli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy okres (np. podczas wakacji), należy
wyjąć wtyczkę z gniazda w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
WAŻNE
• Należy pamiętać, że wyłączenie za pomocą głównego wyłącznika zasilania powoduje brak możliwości
wysyłania i odbierania faksów.
• Wyjmij papier z kaset i zamknij go szczelnie w opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
2-10
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Korzystanie z panelu operacyjnego
Korzystanie z panelu operacyjnego
Klawisze na panelu operacyjnym
17
1
Wybierz funkcj.
Pocztek
2
3
16 15
14
13
10:10
Admin
4
5
6
7
8
9 10
11 12
1 Klawisz [Home]: Wyświetla ekran Początek.
2 Klawisz [Status/Job Cancel]: Wyświetla ekran Stan/Anul. zadania.
3 Klawisz [System Menu/Counter]: Wyświetla ekran Menu systemowe/licznik.
4 Panel dotykowy: Wyświetla ikony do konfigurowania ustawień urządzenia.
5 Wskaźnik [Processing]: Miga w trakcie drukowania lub wysyłania/odbierania.
6 Wskaźnik [Memory]: Mruga, gdy urządzenie korzysta z pamięci urządzenia albo pamięci faksu.
7 Wskaźnik [Attention]: Świeci lub mruga w momencie wystąpienia błędu oraz zatrzymania wykonywanej pracy.
8 Klawisz [Enter]: Kończy wprowadzanie za pomocą klawiszy numerycznych i wyłącza ekran podczas ustawiania
funkcji. Działa w połączeniu z ekranem [OK].
9 Klawisz [Start]: Rozpoczyna operacje kopiowania i skanowania oraz wykonywanie operacji ustawień.
10 Klawisz [Stop]: Anuluje lub wstrzymuje bieżące zadania.
11 Klawisz [Quiet Mode]: Zmniejsza prędkość drukowania i skanowania w celu zredukowania głośności pracy
urządzenia.
12 Klawisz [Authentication/Logout]: Przełącza użytkownika (z uwierzytelnianiem) i kończy operację bieżącego
użytkownika (z wylogowaniem).
13 Klawisz [Energy Saver]: Przełącza urządzenie w stan uśpienia. Włącza urządzenie ze stanu uśpienia.
14 Klawisz [Reset]: Przywraca ustawienia do wartości domyślnych.
15 Klawisz [Clear]: Usuwa wprowadzone liczby i znaki.
16 Klawisz [Quick No. Search]: Określa zarejestrowane informacje, takie jak numery adresów i identyfikatory
użytkowników według liczby.
17 Klawisze numeryczne: Służą do wprowadzania liczb i symboli.
2-11
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Panel dotykowy
Ekran Początek
Ten ekran można wyświetlić, naciskając klawisz [Home] na panelu operacyjnym. Dotknięcie żądanej ikony spowoduje
wyświetlenie odpowiedniego ekranu.
Możliwe jest dostosowanie ikon wyświetlanych na ekranie Start, a także tła tego ekranu.
Edycja ekranu Początek (strona 2-13)
Pulpit
1
Wybierz funkcj.
Pocztek
Ekran zadań
10:10
Admin
7
6
1
2
Wybierz funkcje.
Pocztek
10:10
Admin
7
6
8
3
Informacje o
urzdzeniu
3
Jzyk
Menu
systemu
Ulubione
4
*
4
5
Stan
Pulpit
9
Wygląd ekranu może się różnić od tego w rzeczywistości, w zależności od konfiguracji i wartości ustawień.
Nr
Pozycja
Opis
1
Komunikat
Wyświetla komunikat zależnie od stanu urządzenia.
2
Pulpit
Wyświetla ikony funkcji. Wyświetlane są też funkcje zarejestrowane w ulubionych. Ikony, które
nie są wyświetlane na pierwszej stronie, można wyświetlić, zmieniając stronę pulpitu.
3
Przyciski przełączania
strony pulpitu
Użyj tych przycisków do przełączania stron pulpitu. Ten element jest dostępny, gdy
wyświetlanych jest wiele stron.
4
[Stan]
Wyświetla ekran Stan. W przypadku wyświetlenia błędu zostanie wyświetlona ikona ze znakiem
„!”. Po skasowaniu błędu ponownie zostanie wyświetlony normalny ekran.
5
[Ekran zadań]
Wyświetla Ekran zadań.
6
[Wyloguj]
Wylogowuje bieżącego użytkownika. Ten element jest wyświetlany, gdy włączone jest
zarządzanie logowaniem użytkowników.
7
Nazwa logowania
Wyświetla nazwę zalogowanego użytkownika. Ten element jest wyświetlany, gdy włączone jest
zarządzanie logowaniem użytkowników. Wybór „Nazwy logowania” spowoduje wyświetlenie
informacji o aktualnie zalogowanym użytkowniku.
8
Ekran zadań
Wyświetla ikony zadań.
9
[Pulpit]
Wyświetla pulpit.
2-12
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Edycja ekranu Początek
Można zmienić tło ekranu Początek oraz zestaw wyświetlanych na nim ikon.
1
Wyświetl ekran.
1 Klawisz [System Menu/Counter] > [Home]
NOTATKA
Jeżeli administracja logowaniem użytkowników jest włączona, ustawienia można
zmienić wyłącznie po zalogowaniu się z uprawnieniami administratora.
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione
w poniższej tabeli.
2
Nazwa logowania:
2600
Hasło logowania:
2600
Skonfiguruj ustawienia.
Dostępne ustawienia przedstawiono w poniższej tabeli.
Pozycja
Dostosuj pulpit
Opis
Określ ikony funkcji, które mają być wyświetlane na pulpicie urządzenia.*1
Wybierz pozycję [
], aby wyświetlić ekran, na którym można wybrać
funkcje do wyświetlania. Wybierz funkcje do wyświetlenia i naciśnij przycisk
[OK].
Wybierz ikonę i naciśnij przycisk [Poprzedni] lub [Po], aby zmienić pozycję
ikony na pulpicie.
Aby usunąć ikonę z pulpitu, wybierz żądaną ikonę i wybierz pozycję [
Dostosuj ekran
zadań
Określ ikony zadań, które mają być wyświetlane na ekranie zadań.*2
Tapeta
Skonfiguruj tapetę wyświetlaną na ekranie Początek.
Wartość: Obrazy od 1 do 8
*1 Wyświetla do 43 ikon funkcji.
*2 Można wyświetlić pięć ikon zadań.
2-13
].
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Funkcje do wyświetlania na pulpicie
Funkcja
Ikona
Opis
Strona
Kopiuj*1
Wyświetla ekran Kopiuj.
strona 5-15
Wyślij*1
Wyświetla ekran Wyślij.
strona 5-17
FAKS*1
Wyświetla ekran FAKS.
Patrz
Podręcznik
obsługi faksu.
Skrzynka zadań*2
Wyświetla ekran Skrzynka zadań.
-
Pamięć wymienna*1
Wyświetla ekran Pamięć wymienna.
-
Skrz. adr. pom.*1
Wyświetla ekran Skrz. adr. pom.
Patrz
Podręcznik
obsługi faksu.
Skrzynka odpytywania*1
Wyświetla ekran Skrzynka odpytywania.
Patrz
Podręcznik
obsługi faksu.
Wyślij do mnie (e-mail)*3
Wyświetla ekran Wyślij. Miejsce
docelowe jest ustawiane na adres
e-mail aktualnie zalogowanego
użytkownika.
-
Ulubione
Wywołuje zarejestrowane ulubione.
Ikona jest zmieniana zależnie od funkcji
ulubionych.
strona 5-8
*1 Ikony wybrane fabrycznie.
*2 Ta pozycja jest wyświetlana, jeżeli włożono kartę rozszerzeń lub kartę pamięci SD/SDHC.
*3 Wyświetlane, jeżeli włączone jest zarządzanie logowaniem użytkowników.
2-14
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Funkcje do wyświetlania na ekranie zadań
Funkcja
Ikona
Stan/anulow. zad.
Opis
Strona
Wyświetla ekran Stan. W przypadku
wyświetlenia błędu zostanie
wyświetlona ikona ze znakiem „!”. Po
skasowaniu błędu ponownie zostanie
wyświetlony normalny ekran.
Informacje o
urządzeniu
Wyświetla ekran Informacje
o urządzeniu. Sprawdź informacje
o urządzeniu i sieci.
-
strona 2-16
Można również sprawdzić informacje
o zainstalowanych urządzeniach
opcjonalnych.
Język
Wyświetla ustawienie Język z menu
systemu.
-
Wi-Fi Direct*1
Włącza funkcję Wi-Fi Direct i wyświetla
listę informacji powiązanych
z urządzeniem, które może korzystać
z sieci.
-
Menu systemu
Wyświetla ekran Menu systemu.
Ulubione
Wyświetla ekran Listy ulubionych.
strona 5-8
*1 Opcja wyświetlana tylko, gdy urządzenie jest wyposażone w funkcję łączności z sieciami
bezprzewodowymi.
2-15
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Ekran informacji o urządzeniu
Pozwala sprawdzić informacje o systemie i sieci oraz o zainstalowanych urządzeniach opcjonalnych.
1 Klawisz [Home] > [Ekran zadań] > [Informacje o urządzeniu]
2 Sprawdź informacje o urządzeniu.
Informacje o urządzeniu
Karta
Opis
Identyfikacja/Sieć przewodowa
Pozwala sprawdzić informacje identyfikujące, takie jak nazwa
modelu, numer seryjny, nazwa i lokalizacja hosta oraz adres
IP.
Wi-Fi*1
Pozwala sprawdzić informacje identyfikujące, takie jak nazwa
modelu, numer seryjny, nazwa i lokalizacja hosta oraz adres IP
sieci bezprzewodowej.
FAKS
Można sprawdzić lokalny numer faksu, nazwę faksu
lokalnego, lokalny identyfikator faksu i inne dane faksu.
Wersja
oprogramowania/Możliwości
Pozwala sprawdzić wersję oprogramowania i jego wydajność.
Opcja
Pozwala sprawdzić informacje o zainstalowanych
urządzeniach opcjonalnych.
*1 Opcja wyświetlana tylko, gdy urządzenie jest wyposażone w funkcję łączności z sieciami
bezprzewodowymi.
2-16
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Klawisze funkcji
Ten ekran jest wyświetlany po wybraniu ikony funkcji.
1
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Kopiuj
Wybór
papieru
A4
Powiksz.
100%
Dupleks
1-stronny>>1-str.
2
2 Wybierz pozycję [Funkcje], aby wyświetlić pozostałe funkcje.
Gsto
3 Naciśnij przyciski [
w dół.
Normalna 0
Pocz
Wy.
Wybór
koloru
Peny kolor
Ulubione
Funkcje
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Funkcje
Sortuj
Rozmiar oryginau
Orientacja oryginau
Oryginay o rozmiarach mieszanych
Zamknij
1 Wyświetl funkcje.
10:10
Kopie
10:10
3
W.
A4
1/5
Górny brzeg na górze
Wy.
Dod/Edyt
Skrót
2-17
] lub [
], aby przewijać stronę w górę lub
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Sposób wyświetlania niedostępnych klawiszy
Klawisze funkcji, których nie można użyć z powodu ograniczeń dotyczących łączenia funkcji lub braku wyposażenia
opcjonalnego, są niedostępne.
Normalne
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Kopiuj
Wybór
papieru
A4
Powiksz.
100%
Dupleks
1-stronny>>1-str.
Funkcje
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Kopiuj
10:10
Kopie
Wybór
papieru
Gsto
A4
Normalna 0
Pocz
Wy.
Na szaro
Powiksz.
100%
Dupleks
Wybór
koloru
1-stronny>>1-str.
Peny kolor
Funkcje
Ulubione
Gsto
Normalna 0
Pocz
Wy.
10:10
Kopie
Wybór
koloru
Peny kolor
Ulubione
W następujących sytuacjach klawisz jest
wyświetlany na szaro i nie można go wybrać.
•
Użycie tej funkcji z inną wybraną już funkcją
nie jest możliwe.
NOTATKA
Jeżeli żądany przycisk jest wyświetlany na szaro, może to oznaczać, że nadal obowiązują ustawienia poprzedniego
użytkownika. W takim przypadku należy nacisnąć klawisz [Reset] i spróbować ponownie.
2-18
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Korzystanie z klawisza [Enter]
Klawisz [Enter] ma tę samą funkcję, co przycisk z oznaczeniem Enter ( ), np. przycisk [OK  ] i [Zamknij  ].
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
EcoPrint
Wy.
10:10
W.
Anuluj
OK
Korzystanie z klawisza [Quick No. Search]
Klawisz [Quick No. Search] używany jest podczas bezpośredniego wprowadzania cyfr za pomocą klawiatury
numerycznej, na przykład przy określaniu celu transmisji przy użyciu numeru szybkiego wybierania.
Aby uzyskać więcej informacji na temat szybkiego wybierania, patrz:
Określanie miejsca docelowego (strona 5-26)
10:10
Wprowadzanie num. klawisza szybkiego
(001 - 100)
Anuluj
2-19
OK
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Panel dotykowy
Ekran pomocy
W przypadku trudności z obsługą urządzenia można uzyskać pomoc, korzystając z panelu dotykowego.
Gdy na panelu dotykowym pojawi się znak [?] (Pomoc), możesz go wybrać, aby wyświetlić ekran Pomoc. Zostanie
wyświetlony ekran pomocy z informacjami o funkcjach i sposobie ich obsługi.
Przykład: Wyświetlanie ekranu pomocy wyboru papieru
1
Wyświetl ekran Wybór papieru.
Wybór papieru (strona 6-9)
2
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Wybór papieru
10:10
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
10:10
Wybór papieru
Auto
A4
Zwyky
A4
Zwyky
A4
Zwyky
1/2
1/2
Anuluj
1
2
OK
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Wybór papieru
10:10
4
1/2
3
2-20
1
Tematy pomocy
2
Wyświetla informacje o funkcjach
urządzenia i jego obsłudze.
3
Zamyka ekran pomocy i wyświetla
ponownie poprzedni ekran.
4
Przewija w górę i w dół tekst pomocy,
który nie mieści się w całości na
jednym ekranie.
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Logowanie/wylogowanie
Logowanie/wylogowanie
Podczas konfiguracji funkcji, do której wymagane są uprawnienia administratora, lub jeżeli włączone jest administrowanie
logowaniem użytkowników, należy wprowadzić nazwę logowania i hasło.
NOTATKA
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
Nazwa logowania:
2600
Hasło logowania:
2600
W przypadku zapomnienia nazwy logowania użytkownika i hasła logowania nie będzie można się zalogować.
W takim przypadku należy zalogować się na konto z uprawnieniami administratora i zmienić nazwę użytkownika albo
hasło.
Logowanie
Normalne logowanie
1
Wprowadź nazwę logowania użytkownika i hasło logowania,
aby się zalogować.
1 Jeżeli poniższy ekran jest wyświetlany w czasie wykonywania czynności, wybierz pozycję
[Klawiatura] i wpisz nazwę użytkownika.
Wprowad nazw logowania i haso.
10:10
Nazwa logowania
Klawiatura
Haso logowania
Klawiatura
Logowanie
Anuluj
Metoda wprowadzania znaków (strona 8-3)
2 [Hasło] > wprowadź hasło logowania > [OK]
NOTATKA
Jeżeli wybraną metodą uwierzytelniania użytkownika jest [Uwierzytelnianie sieciowe],
wyświetlane są miejsca docelowe uwierzytelniania i jako miejsce docelowe
uwierzytelniania można wskazać opcję [Lokalny] albo [Sieć].
2
Wybierz [Logowanie].
2-21
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Logowanie/wylogowanie
Logowanie uproszczone
Wybierz uytkownika do zalogowania.
10:10
01
A
02
B
03
C
04
Brak
05
Brak
06
Brak
07
Brak
08
Brak
09
1/3
Brak
Menu
Jeżeli ten ekran zostanie wyświetlony w czasie wykonywania czynności, wybierz użytkownika
i zaloguj się.
NOTATKA
Jeśli konieczne będzie wpisanie hasła użytkownika, pojawi się odpowiedni ekran.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Wylogowanie
Aby wylogować się z urządzenia, naciśnij klawisz [Authentication/Logout] w celu
wyświetlenia ekranu wprowadzania nazwy logowania i hasła logowania.
Użytkownicy są automatycznie wylogowywani w następujących sytuacjach:
•
gdy urządzenie wchodzi w tryb uśpienia,
•
gdy włączone jest automatyczne resetowanie panelu;
2-22
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Ustawienie domyślne urządzenia
Ustawienie domyślne urządzenia
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy skonfigurować ustawienia, takie jak data i godzina, ustawienia
sieciowa i funkcje oszczędzania energii w razie potrzeby. Kreator instalacji urządzenia jest uruchamiany po pierwszym
włączeniu nowo zainstalowanego urządzenia. W razie potrzeby należy także skonfigurować następujące ustawienia.
NOTATKA
Ustawienie domyślne urządzenia można zmieniać w menu systemu.
Informacje na temat ustawień dostępnych do konfiguracji w menu systemu znaleźć można w:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Ustawianie daty i godziny
Ustawiając lokalną datę i godzinę, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
W przypadku wysyłania wiadomości e-mail, ustawiona data i godzina będą umieszczone w nagłówku tej wiadomości.
Ustaw datę, godzinę oraz różnicę czasową w stosunku do GMT w zależności od strefy, w której urządzenie jest
używane.
NOTATKA
• W celu wprowadzenia zmian po dokonaniu tej wstępnej konfiguracji patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
• Poprawną godzinę można ustawiać okresowo przez synchronizację z sieciowym serwerem czasu.
Embedded Web Server RX User Guide
1
Wyświetl ekran.
2
Skonfiguruj ustawienia.
Klawisz [System Menu/Counter] > [Data/czasomierz/Oszcz. energii]
[Strefa czasowa] > [Data/czas] > [Format daty]
Pozycja
Opis
Strefa czasowa
Pozwala ustawić różnicę czasową względem GMT. Należy wybrać z listy
najbliższą lokalizację. Po wybraniu regionu, w którym stosowany jest
czas letni, należy skonfigurować ustawienia czasu letniego.
Data/czas
Pozwala ustawić datę i godzinę w lokalizacji, w której urządzenie jest
używane. Jeżeli zostanie użyta funkcja Wyślij jako e-mail, data i godzina
ustawione na tym ekranie będą widoczne w nagłówku wiadomości.
Wartość: Rok (od 2000 do 2037), Miesiąc (od 1 do 12),
Dzień (od 1 do 31), Godzina (od 00 do 23), Minuta (od 00 do 59),
Sekunda (od 00 do 59)
Format daty
Pozwala wybrać format wyświetlania lat, miesięcy i dni. Rok wyświetlany
jest w zapisie zachodnim.
Wartość: MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY, YYYY/MM/DD
2-23
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Konfiguracja sieci
Konfiguracja sieci
Konfigurowanie sieci przewodowej
Urządzenie jest wyposażone w interfejs sieciowy kompatybilny z protokołami sieciowymi takimi jak TCP/IP (IPv4),
TCP/IP (IPv6), NetBEUI oraz IPSec. Pozwala to na drukowanie za pomocą platform Windows, Macintosh, UNIX
i innych.
Ustaw TCP/IP (IPv4) w celu połączenia z siecią Windows.
Przed przystąpieniem do konfigurowania ustawień trzeba podłączyć kabel sieciowy.
Podłączanie kabla sieciowego (strona 2-8)
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień sieciowych, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
NOTATKA
Jeżeli administracja logowaniem użytkowników jest włączona, ustawienia można zmienić wyłącznie po zalogowaniu
się z uprawnieniami administratora.
Jeżeli zarządzanie logowaniem użytkownika jest wyłączone, zostanie wyświetlony ekran uwierzytelniania
użytkownika. Wprowadź nazwę logowania i hasło logowania, a następnie wybierz pozycję [Logowanie].
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
Nazwa logowania:
2600
Hasło logowania:
2600
Ustawienia protokołu IPv4
1
Wyświetl ekran.
2
Skonfiguruj ustawienia.
Klawisz [System Menu/Counter] > [System/Sieć] > [Sieć] > [Ust. sieci przewodowej] >
[Ustawienia TCP/IP] > [IPv4]
W przypadku korzystania z serwera DHCP
[DHCP]: ustaw na wartość [Wł.].
W przypadku korzystania ze statycznego adresu IP
[DHCP]: ustaw na wartość [Wył.].
[Adres IP]: wprowadź adres.
[Maska podsieci]: wprowadź maskę podsieci w postaci segmentów rozdzielanych kropkami
(0 do 255).
[Brama domyślna]: wprowadź adres.
[Auto-IP]: ustaw na wartość [Wył.].
W przypadku wybrania ustawienia Auto-IP w polu [Adres IP] wprowadź „0.0.0.0”.
WAŻNE
Po zmianie ustawień należy uruchomić ponownie sieć w menu systemu albo
wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
2-24
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Konfiguracja sieci
NOTATKA
Należy wcześniej uzyskać adres IP od administratora sieci i mieć go pod ręką podczas
konfiguracji tych ustawień.
W następujących przypadkach należy ustawić adres IP serwera DNS za pomocą narzędzia
Embedded Web Server RX.
• Gdy nazwa hosta jest używana przy ustawieniu opcji „DHCP” na wartość „Wył.”.
• Gdy używany jest serwer DNS z adresem IP, który nie jest automatycznie przypisany
przez DHCP.
Ustawiając adres IP serwera DNS, patrz:
Embedded Web Server RX User Guide
2-25
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Funkcja oszczędzania energii
Funkcja oszczędzania energii
Po upływie określonego czasu od ostatniego użycia urządzenie automatycznie przechodzi w tryb uśpienia w celu
maksymalnego ograniczenia zużycia energii. Jeżeli urządzenie nie będzie używane w trybie uśpienia, zostanie
automatycznie wyłączone po pewnym czasie.
NOTATKA
Jeżeli administracja logowaniem użytkowników jest włączona, ustawienia można zmienić wyłącznie po zalogowaniu
się z uprawnieniami administratora.
Jeżeli zarządzanie logowaniem użytkownika jest wyłączone, zostanie wyświetlony ekran uwierzytelniania
użytkownika. Wprowadź nazwę logowania i hasło logowania, a następnie wybierz pozycję [Logowanie].
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
Nazwa logowania:
2600
Hasło logowania:
2600
Tryb uśpienia
Aby przełączyć urządzenie w tryb uśpienia, naciśnij klawisz [Energy Saver]. W celu maksymalnego ograniczenia
zużycia energii zgaśnie panel dotykowy oraz wszystkie wskaźniki na panelu operacyjnym oprócz wskaźnika Oszcz.
energii. Stan ten określany jest jako uśpienie.
Wskaźnik oszczędzania
energii
Jeśli w trybie uśpienia odebrane zostaną dane drukowania, urządzenie automatycznie wybudzi się i rozpocznie
drukowanie.
Również jeżeli w trybie uśpienia otrzymany zostanie faks, urządzenie automatycznie wybudzi się i rozpocznie
drukowanie.
Aby wznowić, wykonaj poniższe czynności.
•
Wybierz klawisz [Energy Saver].
Urządzenie będzie gotowe do pracy w ciągu 13 sekund.
Pamiętaj, że warunki otoczenia, takie jak wentylacja, mogą powodować, że urządzenie będzie wolniej reagować.
Automatyczne uśpienie
Funkcja Aut. uśpienie umożliwia automatyczne przełączenie urządzenia w stan czuwania, jeżeli jest ono nieużywane
przez określony czas.
Czas bezczynności, po upływie którego włączany jest tryb uśpienia:
•
jedna minuta (ustawienie domyślne).
Aby zmienić wstępnie ustawiony czas przełączenia w tryb uśpienia, patrz:
Kreator szybkiej konfiguracji (strona 2-29)
2-26
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Funkcja oszczędzania energii
Zasady trybu uśpienia (modele przeznaczone na
rynek europejski)
Możliwe jest ustawienie przechodzenia do trybu uśpienia dla wszystkich lub jedynie wybranych funkcji urządzenia. Po
przejściu urządzenia w tryb uśpienia, karta ID nie zostanie rozpoznana.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad trybu uśpienia, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Poziom uśpienia (Oszcz. energii i Wznowienie pracy)
(z wyjątkiem modeli na rynek europejski)
Na poziomie uśpienia można przełączać urządzenie pomiędzy następującymi dwoma trybami: Trybem oszczędzania
energii i trybem wznowienia pracy. Domyślnym ustawieniem jest tryb oszczędzania energii.
W trybie oszczędzania energii zużycie energii jest nawet niższe niż w trybie wznowienia pracy. Pozwala to na oddzielne
ustawianie trybu uśpienia dla każdej funkcji. Nie można rozpoznać karty ID.
Aby wznowić, wybierz klawisz [Energy Saver] na panelu operacyjnym. Jeśli w trybie uśpienia odebrane zostaną dane
drukowania, urządzenie automatycznie wybudzi się i rozpocznie drukowanie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień poziomu uśpienia, patrz:
Kreator szybkiej konfiguracji (strona 2-29)
Reg. wył. zasil. (modele przeznaczone na rynek
europejski)
Ustawienie Reg. wył. zasil. służy do dezaktywacji automatycznego wyłączania zasilania urządzenia.
Domyślny czas wynosi trzy dni.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień Reg. wył. zasil., patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
2-27
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Tryb cichy
Tryb cichy
Zmniejsza prędkość drukowania w celu zredukowania głośności pracy urządzenia. Tryb ten należy włączyć, gdy
odgłosy pracy urządzenia przeszkadzają pracownikom.
Po wybraniu klawisza [Quiet Mode] dioda klawisza [Quiet Mode] będzie migać, wskazując, że tryb cichy jest włączony.
Klawisz [Quiet
Mode]
NOTATKA
W trybie cichym prędkość przetwarzania będzie niższa niż normalna.
2-28
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Kreator szybkiej konfiguracji
Kreator szybkiej konfiguracji
W przypadku funkcji faksu, ustawień papieru, funkcji oszczędzania energii i ustawień sieciowych następujące
ustawienia można skonfigurować na ekranie o układzie kreatora.
Konfiguracja FAKSU
Konfiguracja podstawowych ustawień faksu.
Podręcznik obsługi faksu
Tryb wybierania*1
1. Wybier./tryb odb.
Tryb odbioru
Auto(DRD)*2
2. Inf. o lok. FAKSIE
Naz. FAKSU lok.
Lokalny nr FAKSU
Lok. iden. FAKSU
TTI
3. Dźwięk
Głośność głośników
Głośność monitora
Brzęczyk ukończenia zadania
Normalny*3
4. Dzwonki
Automatyczna sekretarka*3
Przełącz. FAKS/TEL*3
5. Wyb. ponowne
Konfiguracja papieru
Liczba ponowień
Umożliwia konfigurację rozmiaru papieru i typ nośnika papieru, który ma być używany w kasetach
i tacy uniwersalnej.
1. Kaseta 1
Rozmiar papieru
Typ nośnika
2. Kaseta 2*4
Rozmiar papieru
Typ nośnika
3. Taca uniwers
Rozmiar papieru
Typ nośnika
Konfiguracja oszczędzania
energii
Konfiguruje tryb czuwania.
Konfiguracja sieci
Służy do konfiguracji ustawień sieciowych.
1. Tryb uśpienia
1. Sieć
Czas przejścia w tr uśp.
Poziom uśpienia (z wyjątkiem modeli na rynek
europejski)
Wi-Fi*5
Wi-Fi
Dostępna sieć
Sieć
przewodowa
Uzyskaj adres IP
Adres IP*6
Maska podsieci*6
Bramka domyślna*6
*1
*2
*3
*4
*5
*6
Tylko modele calowe.
W niektórych krajach dostępny jest tryb odbioru DRD.
To ustawienie jest wyświetlane tylko w wybranych regionach.
Opcja wyświetlana tylko, gdy zainstalowano opcjonalny podajnik papieru.
Ta funkcja jest wyświetlana, gdy urządzenie jest wyposażone w funkcję łączności z sieciami bezprzewodowymi.
Nie jest wyświetlane, gdy dla ustawienia „Uzyskaj adres IP” wybrano opcję [Automatyczne(DHCP)].
2-29
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Kreator szybkiej konfiguracji
NOTATKA
Po wyświetleniu ekranu uwierzytelniania użytkownika należy wprowadzić nazwę logowania i hasło logowania,
a następnie wybrać [Logowanie]. Aby było to możliwe, należy się zalogować z uprawnieniami administratora.
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
Nazwa logowania:
Hasło logowania:
2600
2600
1
Wyświetl ekran.
2
Wybierz funkcję.
3
Skonfiguruj ustawienia.
Klawisz [System Menu/Counter] > [Kreator szybkiej konfiguracji]
Uruchom kreatora. Aby skonfigurować ustawienia, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie:
NOTATKA
Jeżeli występują problemy z konfiguracją ustawień, patrz:
Ekran pomocy (strona 2-20)
Przycisk
Opis
Koniec
Zamyka kreatora. Ustawienia wprowadzone do tej pory zostaną
zastosowane.
Poprzedni
Wraca do poprzedniego elementu.
Pomiń
Przechodzi do następnego elementu bez ustawiania bieżącego
elementu.
Następny
Przechodzi do następnego ekranu.
Wstecz
Wraca do poprzedniego ekranu.
Ukończ
Zarejestruj ustawienia i zamknij kreatora.
2-30
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Instalacja oprogramowania
Jeżeli docelowo na tym urządzeniu ma być używana funkcja drukarki, przesyłania danych za pomocą funkcji TWAIN/WIA
lub wysyłania faksów przez sieć, na komputerze należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie z dołączonego dysku
DVD (Product Library).
Oprogramowanie na dysku DVD (Windows)
Można wybrać następujące metody instalacji: [Instalacja ekspresowa] lub [Instalacja niestandardowa]. [Instalacja
ekspresowa] jest standardową metodą instalacji. Aby zainstalować elementy, których nie można zainstalować przy użyciu
metody [Instalacja ekspresowa], należy przeprowadzić metodę [Instalacja niestandardowa].
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji niestandardowej, patrz:
Instalacja niestandardowa (strona 2-34)
Oprogramowanie
Printing System Driver
Opis
Instalacja
ekspresowa
Sterownik ten pozwala na drukowanie na urządzeniu plików z komputera.
Pojedynczy sterownik obsługuje wiele języków opisu strony (PCL XL, KPDL
itd.). Ten sterownik drukarki pozwala na pełne wykorzystanie funkcji
urządzenia.
Używaj tego sterownika do tworzenia plików PDF.
Printing System (XPS) Driver
Ten sterownik drukarki obsługuje format XPS (XML Paper Specification),
opracowany przez Microsoft Corporation.
-
KPDL mini-driver/PCL
mini-driver
Jest to ministerownik firmy Microsoft, który obsługuje języki PCL i KPDL.
Istnieją pewne ograniczenia co do funkcji urządzenia oraz funkcji
opcjonalnych jakie mogą być stosowane z tym sterownikiem.
-
FAX Driver
Umożliwia wysłanie dokumentu utworzonego za pomocą aplikacji
komputerowej jako faksu za pośrednictwem urządzenia.
-
TWAIN Driver
Sterownik ten umożliwia skanowanie na urządzeniu za pomocą aplikacji
zgodnej z TWAIN.
WIA Driver
WIA (Windows Imaging Acquisition) jest funkcją systemu Windows, która
umożliwia wzajemną komunikację między urządzeniem do przechwytywania
obrazu, takim jak skaner, oraz aplikacją do przetwarzania obrazu. Obraz
może być pozyskany za pomocą aplikacji zgodnej z WIA, co jest przydatne,
gdy na komputerze nie zainstalowano aplikacji zgodnej z TWAIN.
-
NETWORK PRINT MONITOR
Jest to narzędzie umożliwiające monitorowanie urządzenia w sieci.
-
Status Monitor
Jest to narzędzie monitorujące stan drukarki i zapewniające funkcję
ciągłego raportowania.
File Management Utility
Umożliwia wysyłanie i zapisywanie zeskanowanego dokumentu do
określonego folderu sieciowego.
-
Network Tool for Direct Printing
Umożliwia wydrukowanie pliku PDF bez uruchamiania programu Adobe
Acrobat/Reader.
-
FONTS
Są to czcionki ekranowe, które umożliwiają użycie wbudowanych czcionek
urządzenia w aplikacji.
NOTATKA
• Instalacja w systemie Windows może zostać przeprowadzona jedynie przez użytkownika zalogowanego z
uprawnieniami administratora.
• Nie można zainstalować sterownika WIA i Printing System (XPS) Driver na komputerach z systemem Windows XP.
2-31
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Instalowanie oprogramowania w systemie Windows
Instalacja ekspresowa
Poniżej przedstawiono przykładową procedurę instalacji oprogramowania w systemie Windows 8.1 za pomocą metody
[Instalacja ekspresowa].
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji niestandardowej, patrz:
Instalacja niestandardowa (strona 2-34)
1
Włóż płytę DVD do napędu.
NOTATKA
• Instalacja w systemie Windows może zostać przeprowadzona jedynie przez użytkownika
zalogowanego z uprawnieniami administratora.
• Po wyświetleniu okna „Kreator znajdowania nowego sprzętu — Zapraszamy” naciśnij
przycisk [Anuluj].
• Jeżeli wyświetlone zostanie okno automatycznego uruchamiania, kliknij [Uruchom
setup.exe].
• Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe kontroli konta użytkownika, należy kliknąć
przycisk [Tak] ([Zezwól]).
2
Wyświetl ekran.
1 Kliknij przycisk [Wyświetl umowę
licencyjną] i przeczytaj umowę
licencyjną.
2 Kliknij przycisk [Zaakceptuj].
1
3
2
Wybierz pozycję [Instalacja ekspresowa].
2-32
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
4
Zainstaluj oprogramowanie.
1
2
3
Można także wybrać [Użyj nazwy hosta jako nazwy portu] i ustawić używanie nazwy hosta
standardowego portu TCP/IP. (Nie można używać połączenia USB).
WAŻNE
Jeżeli włączono opcję Wi-Fi lub Wi-Fi Direct, należy określić adres IP dla nazwy portu.
Instalacja może się nie powieść, jeżeli zostanie określona nazwa hosta.
NOTATKA
• Aby urządzenie zostało wykryte, musi być włączone. Jeżeli komputer nie wykrywa
urządzenia, należy sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo połączone przez sieć lub
za pomocą kabla USB i czy jest włączone, a następnie kliknąć
(Odśwież).
• Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe zabezpieczeń systemu Windows, należy
kliknąć przycisk [Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to].
• Aby zainstalować program Status Monitor w wersjach starszych niż Windows 8,
konieczna jest wcześniejsza instalacja oprogramowania Microsoft .NET Framework 4.0.
2-33
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
5
Zakończ instalację.
Po wyświetleniu komunikatu „Oprogramowanie jest gotowe do użycia” można rozpocząć
użytkowanie oprogramowania. Aby wydrukować stronę testową, zaznacz okienko „Wydrukuj
stronę testową”, a następnie wybierz urządzenie.
Kliknij przycisk [Zakończ], aby zamknąć okno dialogowe kreatora.
NOTATKA
Jeżeli w systemie Windows XP zaznaczono opcję [Ustawienia urządzenia], po kliknięciu
przycisku [Zakończ] zostanie wyświetlone okno dialogowe ustawień urządzenia. W oknie
dialogowym należy skonfigurować ustawienia wyposażenia opcjonalnego zainstalowanego
w urządzeniu. Ustawienia urządzenia można skonfigurować po ukończeniu instalacji.
Printing System Driver User Guide
Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie systemu, należy
zrestartować komputer, postępując zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
Procedura instalacji sterownika drukarki jest zakończona.
Po zainstalowaniu sterownika TWAIN należy skonfigurować następujące:
Konfigurowanie sterownika TWAIN (strona 2-41)
Instalacja niestandardowa
Poniżej przedstawiono przykładową procedurę instalacji oprogramowania w systemie Windows 8.1 za pomocą metody
[Instalacja niestandardowa].
1
Włóż płytę DVD do napędu.
2-34
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
NOTATKA
• Instalacja w systemie Windows może zostać przeprowadzona jedynie przez użytkownika
zalogowanego z uprawnieniami administratora.
• Po wyświetleniu okna „Kreator znajdowania nowego sprzętu — Zapraszamy” naciśnij
przycisk [Anuluj].
• Jeżeli wyświetlone zostanie okno automatycznego uruchamiania, kliknij [Uruchom
setup.exe].
• Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe kontroli konta użytkownika, należy kliknąć
przycisk [Tak] ([Zezwól]).
2
Wyświetl ekran.
1 Kliknij przycisk [Wyświetl umowę
licencyjną] i przeczytaj umowę
licencyjną.
2 Kliknij przycisk [Zaakceptuj].
2
1
3
Wybierz pozycję [Instalacja niestandardowa].
4
Zainstaluj oprogramowanie.
1 Wybierz urządzenie do instalacji.
1
2
WAŻNE
Jeżeli włączono opcję Wi-Fi lub Wi-Fi Direct, należy określić adres IP dla nazwy
portu.
Instalacja może się nie powieść, jeżeli zostanie określona nazwa hosta.
NOTATKA
• Aby urządzenie zostało wykryte, musi być włączone. Jeżeli komputer nie wykrywa
urządzenia, należy sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo połączone przez sieć
lub za pomocą kabla USB i czy jest włączone, a następnie kliknąć
(Odśwież).
• Jeżeli żądane urządzenie nie zostało wyświetlone, wybierz pozycję [Dodaj
niestandardowe urządzenie], aby wybrać urządzenie bezpośrednio.
2-35
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
2 Wybierz sterownik do instalacji.
1
2
3
3 Kliknij kartę [Narzędzie] i wybierz narzędzie do zainstalowania.
1
2
3
4 Kliknij przycisk [Zainstaluj].
2-36
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
NOTATKA
Aby zainstalować program Status Monitor w wersjach starszych niż Windows 8,
konieczna jest wcześniejsza instalacja oprogramowania Microsoft .NET Framework 4.0.
5
Zakończ instalację.
Po wyświetleniu komunikatu „Oprogramowanie jest gotowe do użycia” można rozpocząć
użytkowanie oprogramowania. Aby wydrukować stronę testową, zaznacz okienko „Wydrukuj
stronę testową”, a następnie wybierz urządzenie.
Kliknij przycisk [Zakończ], aby zamknąć okno dialogowe kreatora.
NOTATKA
Jeżeli w systemie Windows XP zaznaczono opcję [Ustawienia urządzenia], po kliknięciu
przycisku [Zakończ] zostanie wyświetlone okno dialogowe ustawień urządzenia. W oknie
dialogowym należy skonfigurować ustawienia wyposażenia opcjonalnego zainstalowanego
w urządzeniu. Ustawienia urządzenia można skonfigurować po ukończeniu instalacji.
Printing System Driver User Guide
Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie systemu, należy
zrestartować komputer, postępując zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
Procedura instalacji sterownika drukarki jest zakończona.
Po zainstalowaniu sterownika TWAIN należy skonfigurować następujące:
Konfigurowanie sterownika TWAIN (strona 2-41)
2-37
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Dezinstalacja oprogramowania
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą aby odinstalować oprogramowanie z komputera.
NOTATKA
Dezinstalacja w systemie Windows może zostać przeprowadzona jedynie przez użytkownika zalogowanego
z uprawnieniami administratora.
1
Wyświetl ekran.
Kliknij panel funkcji [Szukaj] i w polu wyszukiwania wprowadź „Odinstaluj Product Library”.
Z listy wyszukiwania wybierz [Odinstaluj Product Library].
NOTATKA
W systemie Windows 7 należy kliknąć przycisk [Start], a następnie wybrać pozycje
[Wszystkie programy], [(Nazwa firmy oferujacej uslugi)], a następnie [Odinstaluj Product
Library], aby wyświetlić kreatora dezinstalacji.
2
Odinstaluj oprogramowanie.
Zaznacz w okienku wyboru oprogramowanie, które ma zostać odinstalowane.
1
2
3
Zakończ dezinstalację.
Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o ponowne uruchomienie systemu, należy
zrestartować komputer, postępując zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
Procedura dezinstalacji oprogramowania została zakończona.
NOTATKA
• Oprogramowanie można także odinstalować za pomocą Product Library.
• Aby odinstalować oprogramowanie, na ekranie Product Library należy kliknąć
[Odinstaluj] i postępować zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami.
2-38
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Instalowanie oprogramowania na komputerze MAC
Funkcja drukarki urządzenia może być wykorzystywana także za pomocą komputera Macintosh.
NOTATKA
• Instalacja w systemie MAC OS może zostać przeprowadzona jedynie przez użytkownika zalogowanego
z uprawnieniami administratora.
• W przypadku drukowania z komputera Macintosh należy ustawić w urządzeniu emulację [KPDL] lub [KPDL(Auto)].
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
• Aby podłączyć się poprzez Bonjour, należy włączyć Bonjour w ustawieniach sieciowych urządzenia.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
• Na ekranie uwierzytelniania wprowadź nazwę użytkownika i hasło używane do logowania do systemu
operacyjnego.
• W przypadku drukowania za pośrednictwem AirPrint nie trzeba instalować oprogramowania.
1
Włóż płytę DVD do napędu.
Dwukrotnie kliknij ikonę [GEN_LIB].
2
Wyświetl ekran.
2
1
Kliknij dwukrotnie [(Nazwa marki) OS X x.x] w zależności od używanej wersji Mac OS.
3
Zainstaluj sterownik drukarki.
Zainstaluj sterownik drukarki, kierując się instrukcjami programu instalacyjnego.
Procedura instalacji drukarki została zakończona.
Jeśli stosowane jest połączenie przez gniazdo USB, następuje automatyczne wykrycie
i połączenie z urządzeniem.
Jeśli stosowane jest połączenie z użyciem adresu IP, wymagane są poniższe ustawienia.
2-39
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
4
Skonfiguruj drukarkę.
1 Otwórz okno Preferencje systemowe i dodaj drukarkę.
2
1
2 Wybierz [Domyślne] i kliknij element w polu „Nazwa".
1
3
W polu „Użyj” wybierz sterownik.
2
3
4
NOTATKA
Korzystając z połączenia z użyciem IP, kliknij ikonę IP, aby nawiązać takie połączenie,
a następnie wprowadź nazwę hosta lub adres IP. Liczba wprowadzona w polu „Adres”
zostanie automatycznie wyświetlona w polu „Nazwa”. W razie potrzeby można to zmienić.
3 Wybierz dostępne dla urządzenia opcje.
1
2
4 Wybrane urządzenie zostało dodane.
2-40
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Konfigurowanie sterownika TWAIN
Rejestracja urządzenia w sterowniku TWAIN. Instrukcja wykorzystuje elementy interfejsu systemu Windows 8.1.
1
Wyświetl ekran.
1 Wybierz panel funkcji [Szukaj], a następnie w polu wyszukiwania wprowadź „TWAIN Driver
Setting”. Z listy wyszukiwania wybierz [TWAIN Driver Setting]. Zostanie wyświetlony
ekran sterownika TWAIN.
NOTATKA
W systemie Windows 7 wybierz ikonę [Start], [Wszystkie programy], [(Nazwa marki)],
a następnie [TWAIN Driver Setting].
2 Kliknij [Dodaj].
2
Skonfiguruj sterownik TWAIN.
(Sieć)
(USB)
1
2
3
4
3
1
2
4
5
6
5
1 Wprowadź nazwę urządzenia.
1 Wprowadź nazwę urządzenia.
2 Wybierz urządzenie z listy.
2 Wybierz urządzenie z listy.
3 Wprowadź adres IP urządzenia lub
nazwę hosta.
3 Wybierz jednostki miary.
4 Wybierz jednostki miary.
4 Ustaw poziom kompresji.
5 Kliknij przycisk [OK].
5 Korzystając z SSL, zaznacz pole wyboru
SSL.
6 Kliknij przycisk [OK].
NOTATKA
Jeśli nieznany jest adres IP lub nazwa hosta urządzenia, skontaktuj się z administratorem.
2-41
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
3
Zakończ rejestrację.
NOTATKA
Kliknąć przycisk [Usuń], aby usunąć dodane urządzenie. Kliknąć przycisk [Edytuj], aby
zmienić nazwę.
2-42
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Konfiguracja sterownika WIA
Urządzenie należy zarejestrować w sterowniku WIA. Instrukcja wykorzystuje elementy interfejsu systemu Windows 8.1.
1
Wyświetl ekran.
1 Wybierz panel funkcji [Szukaj], a następnie w polu wyszukiwania wprowadź „Wyświetl
skanery i aparaty fotograficzne”. Po wybraniu [Wyświetl skanery i aparaty fotograficzne]
na liście wyszukiwania wyświetlony zostanie ekran Skanery i aparaty.
NOTATKA
W systemie Windows 7 kliknij ikonę [Start] i wprowadź [Skaner] w polu [Wyszukaj
programy i pliki]. Na liście wyszukiwania kliknij pozycję [Wyświetl skanery i aparaty
fotograficzne], aby wyświetlić okno dialogowe Skanery i aparaty fotograficzne.
2 Na liście sterowników WIA zaznacz pozycję o takiej samej nazwie jak to urządzenie,
a następnie kliknij przycisk [Właściwości].
1
2
2
Skonfiguruj sterownik WIA.
(Sieć)
(USB)
1
1
2
2
3
4
5
3
4
1 Przejdź do karty [Ustawienia].
1 Przejdź do karty [Ustawienia].
2 Wprowadź adresy IP lub nazwę hosta
urządzenia.
2 Ustaw poziom kompresji.
3 Korzystając z SSL, zaznacz pole wyboru
SSL.
4 Wybierz jednostki miary.
5 Kliknij przycisk [OK].
2-43
3 Wybierz jednostki miary.
4 Kliknij przycisk [OK].
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Sprawdzanie licznika
Sprawdzanie licznika
Sprawdź liczbę wydrukowanych lub zeskanowanych arkuszy.
1
Wyświetl ekran.
2
Sprawdź stan licznika.
Klawisz [System Menu/Counter] > [Licznik]
2-44
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Embedded Web Server RX
Jeżeli urządzenie jest połączone z siecią, można skonfigurować różne ustawienia za pomocą narzędzia Embedded
Web Server RX.
W poniższej części opisano, jak rozpocząć pracę z narzędziem Embedded Web Server RX oraz w jaki sposób zmieniać
ustawienia zabezpieczeń i nazwę hosta.
Embedded Web Server RX User Guide
NOTATKA
Aby móc skorzystać ze wszystkich funkcji ze stron narzędzia Embedded Web Server RX, należy wprowadzić nazwę
użytkownika i hasło, a następnie kliknąć [Login]. Wprowadzenie ustalonego wcześniej hasła administratora
umożliwia użytkownikowi dostęp do wszystkich stron, w tym Skrzynka dokumentów, Książka adresowa, oraz
Ustawienia z menu nawigacyjnego. Ustawienia fabryczne dotyczące domyślnego użytkownika z uprawnieniami
administratora są przedstawione poniżej. (Aplikacja rozróżnia małe i wielkie litery).
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
Ustawienia, które mogą zostać skonfigurowane w narzędziu Embedded Web Server RX przez administratora i zwykłych
użytkowników są następujące.
Ustawienie
Opis
Administrator
Zwykły
użytkownik
Device
Information
Służy do wyświetlania informacji o urządzeniu.
Job Status
Służy do wyświetlania wszystkich informacji o urządzeniu, w tym
zadania drukowania i skanowania, zadania zapisywania, zaplanowane
zadania i historii raportów zadań.
Document Box*1
Służy do konfigurowania ustawień powiązanych ze skrzynką zadań.
Address Book
Służy do tworzenia, edytowania lub usuwania adresów i grup adresów.
Device Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień urządzenia.
-
Function Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień funkcji.
-
Network Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień sieciowych.
-
Security Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień zabezpieczeń.
-
Management
Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień zarządzania.
-
*2
*1 Wymagana jest karta rozszerzeń lub karta pamięci SD/SDHC.
*2 Zalogowany użytkownik może nie mieć dostępu do konfiguracji niektórych ustawień, w zależności od swoich uprawnień.
NOTATKA
W tym miejscu pominięto informacje na temat ustawień faksu.
Podręcznik obsługi faksu
2-45
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Uzyskiwanie dostępu do narzędzia Embedded Web
Server RX
1
Wyświetl ekran.
1 Uruchom przeglądarkę internetową.
2 W pasku adresu wprowadź adres IP urządzenia lub jego nazwę hosta.
Na panelu operacyjnym urządzenia należy naciskać wymienione elementy w przedstawionej
kolejności, aby sprawdzić adres IP urządzenia i nazwę hosta.
Wybierz pozycję [Informacje o urządzeniu] na ekranie startowym > [Identyfikacja/Sieć przewodowa]
Przykłady:
https://192.168.48.21/ (adres IP)
https://MFP001 (jeśli nazwa hosta to „MFP001”)
Na stronie sieci Web zostaną wyświetlone podstawowe informacje o urządzeniu i o narzędziu
Embedded Web Server RX, a także ich bieżący stan.
NOTATKA
Jeżeli zostanie wyświetlony ekran „There is a problem with this website's security
certificate”, należy skonfigurować certyfikat.
Embedded Web Server RX User Guide
Można także kontynuować operację bez konfigurowania certyfikatu.
2
Skonfiguruj funkcję.
Wybierz kategorię na pasku nawigacyjnym po lewej stronie ekranu.
NOTATKA
Aby móc skorzystać ze wszystkich funkcji ze stron narzędzia Embedded Web Server RX,
należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknąć [Login]. Wprowadzenie
ustalonego wcześniej hasła administratora umożliwia użytkownikowi dostęp do wszystkich
stron, w tym Skrzynka dokumentów, Książka adresowa, oraz Ustawienia z menu
nawigacyjnego. Ustawienia fabryczne dotyczące domyślnego użytkownika z uprawnieniami
administratora są przedstawione poniżej. (Aplikacja rozróżnia małe i wielkie litery).
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
2-46
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Zmiana ustawień zabezpieczeń
1
Wyświetl ekran.
1 Uruchom przeglądarkę internetową.
2 W pasku adresu wprowadź adres IP urządzenia lub jego nazwę hosta.
Na panelu operacyjnym urządzenia należy naciskać wymienione elementy w przedstawionej
kolejności, aby sprawdzić adres IP urządzenia i nazwę hosta.
Wybierz pozycję [Informacje o urządzeniu] na ekranie startowym > [Identyfikacja/Sieć przewodowa]
3 Zaloguj się z uprawnieniami administratora.
Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia fabryczne dla domyślnego użytkownika z uprawnieniami
administratora. (Aplikacja rozróżnia małe i wielkie litery).
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 Kliknij pozycję [Security Settings].
2-47
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
2
Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń.
Z menu [Security Settings] wybierz polecenie odpowiadające ustawieniom, które mają być
konfigurowane.
NOTATKA
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat certyfikatów, patrz:
Embedded Web Server RX User Guide
2-48
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Zmiana informacji o urządzeniu
1
Wyświetl ekran.
1 Uruchom przeglądarkę internetową.
2 W pasku adresu wprowadź adres IP urządzenia lub jego nazwę hosta.
Na panelu operacyjnym urządzenia należy naciskać wymienione elementy w przedstawionej
kolejności, aby sprawdzić adres IP urządzenia i nazwę hosta.
Wybierz pozycję [Informacje o urządzeniu] na ekranie startowym > [Identyfikacja/Sieć przewodowa]
3 Zaloguj się z uprawnieniami administratora.
Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia fabryczne dla domyślnego użytkownika z uprawnieniami
administratora. (Aplikacja rozróżnia małe i wielkie litery).
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 Z menu [Device Settings] wybierz pozycję [System].
3
1
2
2-49
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
2
Wprowadź nazwę hosta.
Wprowadź informacje o urządzeniu, a następnie kliknij przycisk [Submit].
WAŻNE
Po zmianie ustawień uruchom ponownie sieć albo wyłącz i ponownie włącz
urządzenie.
Aby ponownie uruchomić sieć, należy wybrać pozycję [Reset] z menu [Management
Settings], a następnie pozycję [Restart Network] w „Restart”.
2-50
3
Przygotowanie przed
rozpoczęciem
użytkowania
W tym rozdziale opisano następujące czynności.
Ładowanie papieru ............................................................................................................................................. 3-2
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru .................................................................................... 3-2
Wybór podajników papieru ....................................................................................................................... 3-3
Ładowanie papieru do kasety 1 ............................................................................................................... 3-4
Ładowanie do kasety 2 ............................................................................................................................ 3-7
Środki ostrożności dotyczące wysuwania papieru ............................................................................................. 3-9
Ogranicznik papieru ................................................................................................................................. 3-9
Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego na komputerze ...................................... 3-10
Spisywanie nazwy komputera i pełnej nazwy komputera ...................................................................... 3-10
Spisywanie nazwy użytkownika i nazwy domeny ................................................................................... 3-11
Tworzenie folderu współdzielonego i spisywanie danych folderu współdzielonego .............................. 3-12
Konfiguracja Zapory systemu Windows ................................................................................................. 3-15
3-1
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie papieru
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru
Otwierając nową ryzę papieru, przewertuj kartki w sposób pokazany poniżej, tak by rozdzielić arkusze od siebie przed
umieszczeniem ich w podajniku.
Przekartkuj papier i wyrównaj na prostej powierzchni.
Zwróć również uwagę na poniższe wskazówki.
•
Jeżeli papier jest pomarszczony lub zgięty, przed załadowaniem należy go wygładzić.
Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie.
•
Unikaj wystawiania papieru na wysoką wilgotność, ponieważ wilgoć zawarta w papierze
może powodować problemy z kopiowaniem. Po załadowaniu papieru na tacę uniwersalną
lub do kaset pozostałe arkusze należy szczelnie zabezpieczyć w ich opakowaniu.
•
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zabezpiecz pozostały papier
przed wilgocią, wyjmując go z kaset urządzenia i zamykając szczelnie w opakowaniu.
WAŻNE
Jeżeli kopiowanie odbywa się papierze używanym (już wcześniej wykorzystanym do
drukowania), nie można stosować arkuszy zszytych lub spiętych razem. Może to
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub niskiej jakości obrazu.
NOTATKA
W przypadku korzystania ze specjalnego papieru, np. firmowego, z nadrukowanymi
nagłówkami, logo lub nazwą firmy albo z otworami, należy zapoznać się z sekcją:
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
3-2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Wybór podajników papieru
Należy wybrać podajniki papieru stosownie do rozmiaru i rodzaju papieru.
1
2
Nr
Nazwa
1
Kaseta 1
2
Kaseta 2
Rozmiar papieru
Rodzaj papieru
A4, B5, A5-R, A5, A6, B6, Legal, Oficio
II, Letter, Executive, Statement-R, Folio,
16K, 216 × 340mm, ISO B5,
Niestandardowy
Zwykły, zadrukowany, czerpany,
makulaturowy, szorstki, z nagłówkiem,
kolorowy, dziurkowany, gruby, wysoka
jakość, niestandardowy 1 do 8
Pojemność
250 arkuszy
(80 g/m2)
Strona
strona 3-4
strona 3-7
NOTATKA
• Liczba arkuszy mieszczących się w kasetach zależy od warunków panujących w otoczeniu urządzenia i rodzaju
papieru.
• Nie należy stosować papieru do drukarek atramentowych ani żadnego innego rodzaju papieru ze specjalną powłoką
powierzchniową. (Papier takiego rodzaju może zacinać się w drukarce lub powodować inne problemy).
• Aby uzyskać wyższą jakość wydruku, należy stosować specjalny papier kolorowy.
3-3
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie papieru do kasety 1
1
Wyciągnij kasetę 1 całkowicie z urządzenia.
2
Wyreguluj prowadnicę długości papieru według rozmiaru
używanego papieru.
W przypadku papieru Folio, Oficio II lub Legal
3-4
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
NOTATKA
W niektórych regionach kasety są wyposażone w pokrywy. Jeżeli kaseta ma pokrywę,
otwórz pokrywę, aby wyregulować prowadnicę.
3
Wyreguluj pozycję prowadnic szerokości papieru po lewej
i prawej stronie kasety 1.
4
Włóż papier.
NOTATKA
Jeżeli kaseta ma pokrywę, zamknij pokrywę.
3-5
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
WAŻNE
• Papier należy załadować stroną do zadrukowania ułożoną do góry.
• Po wyjęciu papieru z opakowania należy przewertować kartki przed umieszczeniem
ich na tacy uniwersalnej.
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru (strona 3-2)
• Przed załadowaniem papieru należy upewnić się, że nie jest on pofałdowany ani
zgięty. Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie papieru.
• Należy upewnić się, że załadowany papier nie przekracza wskaźnika poziomu (patrz
ilustracja powyżej).
• Jeżeli papier zostanie załadowany bez dostosowywania prowadnic szerokości
i długości papieru, może to spowodować krzywe podawanie papieru lub jego
zacięcie.
5
Delikatnie wepchnij kasetę 1 z powrotem do środka.
NOTATKA
Jeżeli używany jest papier Folio, Oficio II lub Legal, kaseta będzie wystawać poza
urządzenie.
6
Wyświetl ekran.
7
Skonfiguruj funkcję.
Klawisz [System Menu/Counter] > [Ust. kasety/podajnika wielofunkcyjnego]
Wybierz rozmiar i rodzaj papieru.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
3-6
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie do kasety 2
1
Wyciągnij kasetę 2 całkowicie z urządzenia.
2
Wyreguluj prowadnicę długości papieru według rozmiaru
używanego papieru.
3
Wyreguluj pozycję prowadnic szerokości papieru po lewej
i prawej stronie kasety 2.
3-7
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
4
Włóż papier.
WAŻNE
• Papier należy załadować stroną do zadrukowania ułożoną do góry.
• Po wyjęciu papieru z opakowania należy przewertować kartki przed umieszczeniem
ich na tacy uniwersalnej.
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru (strona 3-2)
• Przed załadowaniem papieru należy upewnić się, że nie jest on pofałdowany ani
zgięty. Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie papieru.
• Należy upewnić się, że załadowany papier nie przekracza wskaźnika poziomu (patrz
ilustracja powyżej).
• Jeżeli papier zostanie załadowany bez dostosowywania prowadnic szerokości
i długości papieru, może to spowodować krzywe podawanie papieru lub jego
zacięcie.
5
Delikatnie wepchnij kasetę 2 z powrotem do środka.
6
Wyświetl ekran.
7
Skonfiguruj funkcję.
Klawisz [System Menu/Counter] > [Ust. kasety/podajnika wielofunkcyjnego]
Wybierz rozmiar i rodzaj papieru.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
3-8
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Środki ostrożności dotyczące wysuwania papieru
Środki ostrożności dotyczące wysuwania
papieru
Ogranicznik papieru
Używając papieru większego niż B5/Letter, należy otworzyć pokazany na rysunku ogranicznik papieru.
3-9
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
Przygotowanie do wysłania dokumentu do
folderu współdzielonego na komputerze
Sprawdź informacje, które należy ustawić w urządzeniu, i utwórz folder na dokumenty odbierane w komputerze.
W poniższym objaśnieniu zostały użyte zrzuty ekranowe z systemu Windows 8.1. Szczegóły tych zrzutów zależą od
wersji systemu operacyjnego Windows.
NOTATKA
Zaloguj się w systemie Windows jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
Spisywanie nazwy komputera i pełnej nazwy
komputera
Sprawdź nazwę komputera i pełną nazwę komputera.
1
Wyświetl ekran.
W systemie Windows 8.1 na ekranie startowym kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję
[Komputer] i wybierz polecenie [Właściwości]. Albo kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
Windows i wybierz [System].
W systemie Windows 8 wybierz pulpit na ekranie startowym kliknij prawym przyciskiem myszy
polecenie [Komputer] w obszarze [Biblioteki], a następnie wybierz polecenie [Właściwości].
NOTATKA
W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [Mój komputer]
i wybierz polecenie [Właściwości]. Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Właściwości
systemu]. W wyświetlonym oknie kliknij kartę [Nazwa komputera].
W systemie Windows 7 naciśnij ikonę [Start], wybierz pozycję [Komputer], a następnie
[Właściwości systemu].
W systemie Windows 10 kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start], a następnie
wybierz polecenie [System].
2
Sprawdź nazwę komputera.
Sprawdź nazwę komputera i pełną nazwę komputera.
Przykładowy ekran:
Nazwa komputera: PC001
Pełna nazwa komputera: PC001.abcdnet.com
Windows XP:
Jeśli w pełnej nazwie komputera nie występuje kropka (.), oznacza to, że pełna nazwa
komputera i nazwa komputera są takie same.
Jeśli w pełnej nazwie komputera występuje kropka (.), tekst przed kropką (.) jest nazwą komputera.
Przykład:
PC001.abcdnet.com
PC001 to nazwa komputera
PC001.abcdnet.com to pełna nazwa komputera
Po sprawdzeniu nazwy komputera kliknij przycisk
„Właściwości systemu”.
[Zamknij], aby zamknąć ekran
W systemie Windows XP po sprawdzeniu nazwy komputera kliknij przycisk [Anuluj], aby
zamknąć ekran „Właściwości systemu”.
3-10
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
Spisywanie nazwy użytkownika i nazwy domeny
Sprawdź nazwę domeny i nazwę użytkownika stosowaną podczas logowania się do systemu Windows.
1
Wyświetl ekran.
Wybierz panel funkcji [Szukaj], a następnie w polu wyszukiwania wprowadź „Wiersz
polecenia”. Z listy wyszukiwania wybierz pozycję [Wiersz polecenia].
W systemie Windows 7 naciśnij ikonę [Start], wybierz pozycje [Wszystkie programy] (lub
[Programy]), [Akcesoria], a następnie [Wiersz polecenia].
W systemie Windows 10 kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start], a następnie
wybierz polecenie [Wiersz polecenia].
Zostanie wyświetlone okno Wiersz polecenia.
2
Sprawdź nazwę domeny i nazwę użytkownika.
W wierszu polecenia wpisz „net config workstation” i naciśnij klawisz [Enter].
Sprawdź nazwę domeny i nazwę użytkownika.
Przykładowy ekran:
Nazwa użytkownika:
Nazwa domeny:
james.smith
ABCDNET
3-11
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
Tworzenie folderu współdzielonego i spisywanie
danych folderu współdzielonego
Utwórz folder współdzielony, w którym odbierane będą dokumenty na komputerze docelowym.
NOTATKA
Jeśli we właściwościach systemu istnieje grupa robocza, skonfiguruj poniższe ustawienia, aby ograniczyć dostęp do
folderu do wybranych użytkowników lub grup.
1 Wybierz panel funkcji [Ustawienia] na pulpicie, a następnie [Panel sterowania],
[Wygląd i personalizacja] i [Opcje folderów].
W systemie Windows XP kliknij pozycję [Mój komputer] i wybierz polecenie [Opcje
folderów] z menu [Narzędzia].
W systemie Windows 7 naciśnij przycisk [Start], wybierz [Panel sterowania], [Wygląd
i personalizacja], a następnie [Opcje folderów].
W systemie Windows 10 otwórz okno w Eksploratorze plików i wybierz pozycje [Widok],
[Opcje], a następnie [Opcje folderów].
2
1
Upewnij się, że wybrano kartę [Widok].
2
3
Usuń zaznaczenie pola wyboru [Użyj Kreatora udostępniania (zalecane)]
w „Ustawieniach zaawansowanych”.
W systemie Windows XP kliknij kartę [Widok] i usuń zaznaczenie pola wyboru [Użyj
prostego udostępniania plików (zalecane)] w obszarze „Ustawienia zaawansowane”.
1
Utwórz folder.
1 Utwórz folder na swoim komputerze.
Na przykład stwórz na pulpicie folder o nazwie "scannerdata".
3-12
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
2 Kliknij prawym przyciskiem myszy folder „scannerdata”, wybierz polecenie
[Właściwości], a następnie kliknij kartę [Udostępnianie] i przycisk [Udostępnianie
zaawansowane].
1
2
W systemie Windows XP kliknij prawym przyciskiem myszy na folder „scannerdata”
i wybierz [Udostępnianie i zabezpieczenia] (lub [Udostępnianie]).
2
Skonfiguruj ustawienia uprawnień.
1 Zaznacz pole wyboru [Udostępnij ten folder] i kliknij przycisk [Uprawnienia].
1
2
W systemie Windows XP wybierz [Udostępnij ten folder] i kliknij przycisk [Uprawnienia].
2 Zapisz [Nazwa udziału].
3 Kliknij przycisk [Dodaj].
3-13
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
4 Określ lokalizację.
1
1
2
1 Jeżeli nazwa komputera, której zapis opisano na stronie strona 3-10, jest taka sama jak
nazwa domeny:
Jeżeli nazwa komputera nie pojawia się w polu „Z tej lokalizacji”, kliknij przycisk
[Lokalizacje] i wybierz nazwę komputera, a następnie kliknij przycisk [OK].
Przykład: PC001
Jeżeli nazwa komputera, której zapis opisano na stronie strona 3-10, nie jest taka sama
jak nazwa domeny:
Jeżeli tekst po pierwszej kropce (.) w pełnej nazwie komputera nie pojawia się w polu
„Z tej lokalizacji”, kliknij przycisk [Lokalizacje], zaznacz tekst po kropce (.) i kliknij
przycisk [OK].
Przykład: abcdnet.com
Spisywanie nazwy użytkownika i nazwy domeny (strona 3-11)
2 Wprowadź nazwę użytkownika, której zapis opisano na stronie strona 3-11
podręcznika, i kliknij przycisk [OK].
Nazwę użytkownika można wprowadzić także, klikając przycisk [Zaawansowane]
i zaznaczając użytkownika.
5 Ustaw uprawnienia dostępu dla wybranego użytkownika.
1 Wybierz wprowadzonego użytkownika.
1
2 Zaznacz pole wyboru [Zezwalaj]
w obszarze uprawnień„Zmiana”
i „Odczyt”.
3 Naciśnij przycisk [OK].
2
3
W systemie Windows XP przejdź do kroku 7.
NOTATKA
Opcja „Wszyscy” daje uprawnienia dostępu wszystkim w sieci. Aby podnieść poziom
bezpieczeństwa zaleca się ustawienie opcji „Wszyscy” i usunięcie zaznaczenia
uprawnienia [Zezwalaj] w obszarze „Odczyt”.
6 Kliknij przycisk [OK] na ekranie „Udostępnianie zaawansowane”, aby zamknąć ekran.
3-14
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
7 Sprawdź szczegóły w zakładce [Zabezpieczenia].
1
1 Wybierz kartę [Zabezpieczenia].
2 Wybierz wprowadzonego użytkownika.
Jeżeli użytkownik nie pojawia się w polu
„Nazwy grup i użytkowników”, kliknij przycisk
[Edytuj], aby dodać użytkownika w sposób
podobny do opisanego w procedurze
„konfiguracja ustawień uprawnień”.
2
3
3 Upewnij się, że w obszarze [Zezwalaj]
zaznaczone są opcje
uprawnień„Modyfikacja” i „Odczyt
i wykonanie”.
4 Kliknij przycisk [Zamknij].
4
W systemie Windows XP upewnij się, że w obszarze [Zezwalaj] zaznaczone są opcje
uprawnień„Modyfikacja” i „Odczyt i wykonanie”, a następnie kliknij przycisk [OK].
Konfiguracja Zapory systemu Windows
Zezwól na udostępnianie plików oraz drukarek i ustaw port stosowany do transmisji SMB.
NOTATKA
Zaloguj się w systemie Windows jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
1
Sprawdź udostępnianie plików i drukarek.
1 Na panelu funkcji na pulpicie kliknij pozycje [Ustawienia], [Panel sterowania], [System
i zabezpieczenia], a następnie [Zapora systemu Windows].
NOTATKA
Po wyświetleniu okna dialogowego Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk
[Kontynuuj].
3-15
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
2 Zaznacz pole wyboru [Udostępnianie plików i drukarek].
1
2
3
2
Dodaj port.
1 Na panelu funkcji na pulpicie kliknij pozycje [Ustawienia], [Panel sterowania], [System
i zabezpieczenia], a następnie [Sprawdź stan zapory].
2 Wybierz pozycję [Ustawienia zaawansowane].
3 Wybierz pozycję [Reguły przychodzące].
3-16
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
4 Wybierz pozycję [Nowa reguła].
5 Zaznacz opcję [Port].
1
2
6 Zaznacz opcję [TCP], aby reguła odnosiła się do niego. Następnie zaznacz opcję
[Określone porty lokalne] i wprowadź „445”, a potem kliknij [Dalej].
1
2
3
3-17
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
7 Zaznacz opcję [Zezwalaj na połączenie] i kliknij przycisk [Dalej].
1
2
8 Upewnij się, że zaznaczone są wszystkie pola wyboru i kliknij przycisk [Dalej].
1
2
9 Wprowadź „Scan to SMB" w polu „Nazwa” i kliknij [Zakończ].
1
2
3-18
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Przygotowanie do wysłania dokumentu do folderu współdzielonego
System Windows 7
1 Naciśnij przycisk [Start] w systemie Windows, wybierz pozycje [Panel sterowania],
[System i zabezpieczenia], a następnie [Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę
systemu Windows].
Po wyświetleniu okna dialogowego Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk
[Kontynuuj].
2 Skonfiguruj ustawienia.
Konfiguracja Zapory systemu Windows (strona 3-15)
W systemie Windows XP lub Windows Vista
1 W systemie Windows XP kliknij przycisk [Start], wybierz [Panel sterowania], a następnie
[Zapora systemu Windows].
W systemie Windows Vista kliknij przycisk [Start], wybierz [Panel sterowania],
[Zabezpieczenia], a następnie [Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows].
Po wyświetleniu okna dialogowego Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk
[Kontynuuj].
2 Kliknij kartę [Wyjątki], a następnie przycisk [Dodaj port...].
3 Określ ustawienia Dodawania portu.
Wprowadź dowolną nazwę w polu „Nazwa” (na przykład: Skanowanie do SMB). Będzie to
nazwa nowego portu. W polu „Numer portu” wpisz „445”. Zaznacz opcję [TCP]
w obszarze „Protokół”.
4 Kliknij przycisk [OK].
System Windows 10
1 Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start] w systemie Windows, wybierz pozycje
[Panel sterowania], [System i zabezpieczenia], a następnie [Zezwalaj aplikacji na
dostęp przez Zaporę systemu Windows].
Po wyświetleniu okna dialogowego Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk
[Kontynuuj].
2 Skonfiguruj ustawienia.
Konfiguracja Zapory systemu Windows (strona 3-15)
3-19
4
Drukowanie
z komputera
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Ekran ustawień drukowania w sterowniku drukarki ............................................................................................ 4-2
Wyświetlanie pomocy sterownika drukarki .............................................................................................. 4-3
Zmiana domyślnych wartości ustawień sterownika drukarki (Windows 8.1) ............................................ 4-3
Drukowanie z komputera ................................................................................................................................... 4-4
Drukowanie na papierze o standardowym rozmiarze .............................................................................. 4-4
Drukowanie na papierze o niestandardowym rozmiarze ......................................................................... 4-6
Anulowanie drukowania z komputera ...................................................................................................... 4-9
Drukowanie z urządzenia przenośnego ........................................................................................................... 4-10
Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint ................................................................................................. 4-10
Drukowanie przez Google Cloud Print ................................................................................................... 4-10
Drukowanie przez usługę Mopria .......................................................................................................... 4-10
Drukowanie za pośrednictwem Wi-Fi Direct .......................................................................................... 4-10
Monitorowanie stanu drukarki (Status Monitor) ................................................................................................. 4-11
Dostęp do programu Status Monitor ....................................................................................................... 4-11
Zamykanie programu Status Monitor ...................................................................................................... 4-11
Stan Szybki Podgląd ............................................................................................................................... 4-11
Zakładka postępu drukowania ............................................................................................................... 4-12
Zakładka stanu tacy papieru .................................................................................................................. 4-12
Zakładka stanu tonera ........................................................................................................................... 4-12
Zakładka alarmów .................................................................................................................................. 4-13
Menu kontekstowe programu Status Monitor ......................................................................................... 4-13
Ustawienia powiadomień programu Status Monitor ............................................................................... 4-14
4-1
Drukowanie z komputera > Ekran ustawień drukowania w sterowniku drukarki
Ekran ustawień drukowania w sterowniku
drukarki
W oknie dialogowym ustawień drukowania sterownika drukarki można skonfigurować różne ustawienia dotyczące
drukowania.
Printing System Driver User Guide
1
3
2
Nr
1
Opis
Karta [Szybki wydruk]
Na karcie znajdują się ikony, których można użyć do szybkiego konfigurowania często używanych funkcji. Po
każdym kliknięciu ikony stosowane są odpowiednie ustawienia, a ikona jest zmieniana na obraz
przypominający wydruk.
Karta [Podstawowe]
Na tej karcie dostępne są podstawowe, często używane funkcje. Można ich używać do konfigurowania
rozmiaru papieru i druku dwustronnego.
Karta [Układ]
Na karcie można skonfigurować ustawienia drukowania różnych układów, w tym drukowania broszur
i plakatów, trybu łączenia i skalowania.
Karta [Obrazowanie]
Na karcie dostępne są ustawienia powiązane z jakością wydruków.
Karta [Publikowanie]
Na karcie można tworzyć okładki i wkładki do zadań drukowania, a także umieszczać wkładki między
arkuszami folii OHP.
Karta [Zadanie]
Na tej karcie można skonfigurować ustawienia zapisywania danych druku przesyłanych z komputera do
urządzenia. Regularnie używane dokumenty oraz inne dane można zapisać w urządzeniu w celu ich
łatwiejszego drukowania w przyszłości. Ponieważ zapisane dokumenty można drukować bezpośrednio
z urządzenia, ta funkcja jest również przydatna, gdy użytkownik chce wydrukować dokument, którego treści
nie chce ujawniać innym osobom.
Karta [Zaawansowane]
Na tej karcie można skonfigurować ustawienia dodawania do danych druku stron z tekstem lub znaków
wodnych.
4-2
Drukowanie z komputera > Ekran ustawień drukowania w sterowniku drukarki
Nr
2
Opis
[Profile]
Ustawienia sterownika drukarki można zapisywać w profilach. Zapisane profile można przywołać
w dowolnym momencie. Jest to bardzo wygodny sposób na zapisanie często używanych ustawień.
3
[Resetuj]
Umożliwia przywrócenie wstępnych wartości ustawień.
Wyświetlanie pomocy sterownika drukarki
Sterownik drukarki jest dostarczany wraz z plikami pomocy. Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach drukowania,
należy otworzyć okno dialogowe ustawień drukowania sterownika drukarki i wyświetlić tematy pomocy zgodnie
z poniższą procedurą.
1
2
1 Kliknij przycisk [?] w prawym górnym rogu
ekranu.
2 Kliknij element, o którym informacje mają być
wyświetlone.
NOTATKA
Pomoc jest wyświetlana po kliknięciu elementu, o którym informacje mają być wyświetlone, a następnie naciśnięciu
klawisza [F1] na klawiaturze.
Zmiana domyślnych wartości ustawień sterownika
drukarki (Windows 8.1)
Możliwa jest zmiana domyślnych wartości ustawień sterownika drukarki. Wybierając często używane ustawienia, można
pominąć wykonywanie niektórych czynności podczas drukowania. Informacje na temat ustawień znaleźć można w:
Printing System Driver User Guide
1
Na panelu pulpitu kliknij [Ustawienia], [Panel sterowania],
a następnie wybierz pozycję [Urządzenia i drukarki].
2
Kliknij ikonę sterownika drukarki prawym przyciskiem myszy,
a następnie z menu sterownika drukarki wybierz pozycję
[Właściwości drukarki].
3
Na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Podstawowe].
4
Zaznacz żądane domyślne wartości ustawień i kliknij przycisk
[OK].
4-3
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
Drukowanie z komputera
W niniejszej części opisano metodę drukowania z wykorzystaniem Printing System Driver.
NOTATKA
• Aby wydrukować dokument z aplikacji, zainstaluj na komputerze sterownik drukarki z dostarczonej płyty DVD
(Product Library).
• W niektórych środowiskach bieżące ustawienia są wyświetlane na dole okna dialogowego sterownika drukarki.
• W przypadku drukowania na kartonie lub kopertach należy je umieścić na tacy uniwersalnej przed wykonaniem
poniższej procedury.
Umieszczanie papieru na tacy uniwersalnej (strona 5-5)
Drukowanie na papierze o standardowym rozmiarze
Jeżeli został załadowany papier o rozmiarze ujętym na liście rozmiarów obsługiwanych przez urządzenie, należy
wybrać rozmiar papieru na karcie [Podstawowe] w oknie dialogowym ustawień drukowania sterownika drukarki.
NOTATKA
Określ rozmiar papieru i typ nośnika do drukowania z panelu operacyjnego.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
1
Wyświetl ekran.
2
Skonfiguruj ustawienia.
W aplikacji kliknij [Plik] i wybierz pozycję [Drukuj].
1 Z listy „Drukarka” wybierz urządzenie i kliknij przycisk [Właściwości].
1
2
4-4
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
2 Przejdź do karty [Podstawowe].
3 Kliknij listę rozwijaną „Rozmiar druku” i wybierz rozmiar papieru używanego do
drukowania.
Aby załadować papier o rozmiarze nieujętym na liście standardowych rozmiarów obsługiwanych
przez urządzenie, takich jak karton lub koperty, należy zarejestrować ten rozmiar papieru.
Drukowanie na papierze o niestandardowym rozmiarze (strona 4-6)
Aby wydrukować na specjalnym papierze, np. grubym lub folii, należy z listy „Rodzaj nośnika” wybrać
żądany typ nośnika.
4 Kliknij przycisk [OK], aby powrócić do okna dialogowego Drukuj.
3
Rozpocznij drukowanie.
Kliknij przycisk [OK].
4-5
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
Drukowanie na papierze o niestandardowym rozmiarze
Jeżeli został załadowany papier o rozmiarze nieujętym na liście rozmiarów obsługiwanych przez urządzenie, należy
zarejestrować rozmiar papieru na karcie [Podstawowe] w oknie dialogowym ustawień drukowania sterownika drukarki.
Po zarejestrowaniu rozmiar będzie można wybrać z listy „Rozmiar druku”.
NOTATKA
Aby uruchomić drukowanie na urządzeniu, należy ustawić rozmiar i typ papieru zgodnie z opisem w sekcji:
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
1
Wyświetl ekran.
1 Na panelu pulpitu kliknij pozycje [Ustawienia], [Panel sterowania], a następnie wybierz
pozycję [Urządzenia i drukarki].
NOTATKA
W systemie Windows 7 kliknij przycisk [Start] w systemie Windows, a następnie wybierz
polecenie [Urządzenia i drukarki].
2 Kliknij ikonę sterownika drukarki prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu
sterownika drukarki wybierz pozycję [Właściwości drukarki].
3 Na karcie [Ogólne] kliknij przycisk [Podstawowe].
2
Zarejestruj rozmiar papieru.
1 Przejdź do karty [Podstawowe].
1
2
2 Kliknij przycisk [Rozmiary strony...].
4-6
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
3 Kliknij przycisk [Nowy].
3
4
5
6
7
4 Wprowadź wymiary rozmiaru papieru.
5 Wprowadź nazwę danego rozmiaru papieru.
6 Kliknij przycisk [Zapisz].
7 Kliknij przycisk [OK].
8 Kliknij przycisk [OK].
8
3
Wyświetl okno dialogowe ustawień drukowania.
4
Wybierz rozmiar papieru i typ niestandardowego papieru.
W aplikacji kliknij menu [Plik] i wybierz pozycję [Drukuj].
1 Z listy „Drukarka” wybierz urządzenie i kliknij przycisk [Właściwości].
1
2
4-7
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
2 Przejdź do karty [Podstawowe].
3 Kliknij listę rozwijaną „Rozmiar druku” i wybierz rozmiar papieru zarejestrowany w kroku 2.
Aby wydrukować na specjalnym papierze, np. grubym lub folii, należy z listy „Rodzaj nośnika” wybrać
żądany typ nośnika.
NOTATKA
Jeżeli została załadowana pocztówka lub koperta, należy z listy „Rodzaj nośnika” wybrać
pozycję [Karton] lub [Koperta].
4 Z listy rozwijanej „Źródło” wybierz źródło papieru.
5 Kliknij przycisk [OK], aby powrócić do okna dialogowego Drukuj.
5
Rozpocznij drukowanie.
Kliknij przycisk [OK].
4-8
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
Anulowanie drukowania z komputera
Aby anulować zadanie drukowania realizowane z wykorzystaniem sterownika drukarki przed rozpoczęciem drukowania,
należy wykonać następujące czynności:
NOTATKA
Podczas anulowania drukowania należy postępować zgodnie z informacjami w:
Anulowanie zadań (strona 5-16)
1
Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki (
) wyświetlaną na pasku
zadań w prawym dolnym rogu pulpitu systemu Windows.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe drukarki.
2
Kliknij plik, którego drukowanie ma być anulowane, i wybierz
polecenie [Anuluj] z menu „Dokument”.
4-9
Drukowanie z komputera > Drukowanie z urządzenia przenośnego
Drukowanie z urządzenia przenośnego
Urządzenie obsługuje usługi AirPrint, Google Cloud Print, Mopria i Wi-Fi Direct.
W zależności od obsługiwanego systemu operacyjnego i aplikacji można drukować zadania z dowolnego urządzenia
przenośnego lub komputera bez potrzeby instalowania sterownika drukarki.
Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint
AirPrint jest funkcją drukowania, zawartą standardowo w systemach iOS 4.2 i nowszych oraz Mac OS X 10.7 i nowszych.
Aby móc korzystać z usługi AirPrint, należy upewnić się, że w programie Embedded Web Server RX włączono
ustawienie AirPrint.
Embedded Web Server RX User Guide
Drukowanie przez Google Cloud Print
Google Cloud Print to świadczona przez Google usługa drukowania. Usługa ta umożliwia użytkownikowi posiadającemu
konto Google drukowanie z urządzenia podłączonego do Internetu.
Urządzenie to można skonfigurować za pomocą narzędzia Embedded Web Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
NOTATKA
Posiadanie konta Google jest niezbędne do korzystania z usługi Google Cloud Print. W przypadku braku konta
Google, należy je założyć.
Konieczne jest także wcześniejsze zarejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print. Urządzenie może
zostać zarejestrowane z komputera PC podłączonego do tej samej sieci.
Drukowanie przez usługę Mopria
Usługa Mopria jest funkcją drukowania dostępną w systemie Android w wersji 4.4 lub nowszej. Przed przystąpieniem do
drukowania należy zainstalować usługę Mopria Print Service i ją włączyć.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat używania usługi, należy odwiedzić witrynę Mopria Alliance.
Drukowanie za pośrednictwem Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct jest standardem sieci bezprzewodowej opracowanym przez organizację Wi-Fi Alliance. Jest to jedna
z funkcji bezprzewodowej sieci, która pozwala na bezpośrednią komunikację między urządzeniami z pominięciem
punktu dostępu sieci bezprzewodowej lub routera sieci bezprzewodowej.
Procedura drukowania za pośrednictwem Wi-Fi Direct jest taka sama, jak w przypadku zwykłych urządzeń
podręcznych.
W przypadku użycia nazwy drukarki lub nazwy Bonjour w ustawieniach portu we właściwościach drukarki można
drukować zadanie, określając nazwę połączenia Wi-Fi Direct.
Jeżeli port zostanie określony przy użyciu adresu IP, należy podać adres IP urządzenia.
4-10
Drukowanie z komputera > Monitorowanie stanu drukarki (Status Monitor)
Monitorowanie stanu drukarki (Status
Monitor)
Program Status Monitor służy do monitorowania stanu drukarki i zapewnia funkcję ciągłego raportowania.
NOTATKA
Po uruchomieniu narzędzia Status Monitor należy sprawdzić stan poniższych.
• Zainstalowano Printing System Driver.
• Włączono ustawienie [Enhanced WSD] lub [Enhanced WSD over SSL].
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Dostęp do programu Status Monitor
Status Monitor uruchamia się jednocześnie z uruchomieniem drukowania.
Zamykanie programu Status Monitor
Istnieją dwie opcje umożliwiające zamknięcie programu Status Monitor.
•
Zamknięcie ręczne:
Kliknij ikonę ustawień i z menu wybierz polecenie Zamknij, aby zamknąć Status Monitor.
•
Zamknięcie automatyczne:
Status Monitor zostanie automatycznie zamknięty po 7 minutach braku aktywności.
Stan Szybki Podgląd
Wyświetlona zostanie ikona stanu drukarki. Szczegółowe informacje wyświetlone zostaną po kliknięciu przycisku
Rozwiń.
1 Zakładka postępu drukowania
2 Zakładka stanu tacy papieru
3 Zakładka stanu tonera
4 Zakładka alarmów
1
2
3
4 5
6
5 Przycisk rozwijania
6 Ikona ustawień
Szczegółowe informacje można wyświetlić, klikając na ikony poszczególnych zakładek.
4-11
Drukowanie z komputera > Monitorowanie stanu drukarki (Status Monitor)
Zakładka postępu drukowania
Wyświetlany jest stan zadań drukowania.
1 Ikona stanu
2 Lista zadań
2
1
Aby anulować zadanie, należy wybrać je z listy zadań, kliknąć prawym przyciskiem myszy i skorzystać z menu, które się
pojawi.
Zakładka stanu tacy papieru
Wyświetlane są informacje na temat papieru w drukarce i ilości pozostałego papieru.
Zakładka stanu tonera
Wyświetlona zostanie ilość pozostałego tonera.
4-12
Drukowanie z komputera > Monitorowanie stanu drukarki (Status Monitor)
Zakładka alarmów
Jeśli wystąpi błąd, wyświetlone zostanie powiadomienie w postaci komunikatu tekstowego i obrazu 3D.
Menu kontekstowe programu Status Monitor
Po kliknięciu ikony ustawień wyświetlane jest następujące menu.
•
Embedded Web Server RX
Jeżeli drukarka jest połączona z siecią TCP/IP i ma własny adres IP, użyj przeglądarki internetowej, aby uzyskać
dostęp do narzędzia Embedded Web Server RX w celu modyfikacji lub potwierdzenia ustawień sieciowych. Menu nie
jest wyświetlane podczas korzystania z połączenia USB.
Embedded Web Server RX User Guide
•
Powiadomienie…
Służy do ustawienia sposobu wyświetlania programu Status Monitor.
Ustawienia powiadomień programu Status Monitor (strona 4-14)
•
Zakończ
Zamykanie programu Status Monitor.
4-13
Drukowanie z komputera > Monitorowanie stanu drukarki (Status Monitor)
Ustawienia powiadomień programu Status Monitor
Wyświetlane są ustawienia programu Status Monitor i szczegółowa lista zdarzeń.
Można ustawić wyświetlanie powiadomień po wystąpieniu błędu z listy zdarzeń.
1
Zaznacz Zezwala na powiadomienie o zdarzeniu.
Jeśli to ustawienie jest wyłączone, Status Monitor nie uruchomi się nawet po zakończeniu
drukowania.
2
W polu Dostępne zdarzenia wybierz zdarzenie, które zostanie
skojarzone z funkcją zamiany tekstu na mowę.
3
Kliknij Plik dźwiękowy / Tekst na mowę.
Kliknij przycisk przeglądania (...), aby zdarzenie było sygnalizowane przez plik dźwiękowy.
NOTATKA
Dostępnym formatem plików dźwiękowych jest WAV.
Aby skorzystać z niestandardowych komunikatów tekstowych do odczytania z ekranu, należy
wpisać tekst w tym polu.
4-14
5
Obsługa urządzenia
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Anulowanie zadań wysyłania ......................
Obsługa miejsca docelowego .....................
Określanie miejsca docelowego .......
Wybór z książki adresowej ................
Wybieranie z zewnętrznej książki
adresowej .........................................
Wybieranie za pomocą klawisza
szybkiego dostępu ............................
Sprawdzanie i edytowanie miejsc
docelowych .......................................
Ekran potwierdzenia miejsc
docelowych .......................................
Przywołanie ......................................
Korzystanie z funkcji FAKS .........................
Ładowanie oryginałów .................................. 5-2
Umieszczanie oryginałów na płycie .... 5-2
Ładowanie oryginałów do procesora
dokumentów ....................................... 5-3
Umieszczanie papieru na tacy uniwersalnej . 5-5
Ulubione ........................................................ 5-8
Rejestrowanie pozycji ulubionych
w trybie kreatora ................................. 5-9
Rejestrowanie pozycji ulubionych
w trybie programu ............................. 5-10
Przywoływanie pozycji ulubionych
w trybie kreatora ................................ 5-11
Przywoływanie pozycji ulubionych
w trybie programu ............................. 5-12
Edytowanie pozycji ulubionych ......... 5-12
Usuwanie pozycji ulubionych ............ 5-12
Rejestrowanie skrótów ................................ 5-13
Dodawanie skrótów .......................... 5-13
Edytowanie skrótów .......................... 5-14
Usuwanie skrótów ............................. 5-14
Kopiowanie ................................................. 5-15
Podstawowa obsługa ........................ 5-15
Anulowanie zadań ............................ 5-16
Często używana metoda wysyłania ............ 5-17
Wysyłanie dokumentów pocztą e-mail ........ 5-18
Konfigurowanie ustawień przed
wysyłaniem ....................................... 5-18
Wysyłanie zeskanowanych
dokumentów pocztą e-mail ............... 5-18
Wysyłanie dokumentu do żądanego
folderu udostępnionego na komputerze
(skanowanie na komputer) .......................... 5-20
Konfigurowanie ustawień przed
wysyłaniem ....................................... 5-20
Wysyłanie dokumentu do żądanego
folderu udostępnionego na
komputerze ....................................... 5-20
Wysyłanie do różnych typów miejsc
docelowych jednocześnie (wysyłanie
wielokrotne) ................................................. 5-23
Wyślij do mnie (e-mail) ................................ 5-24
Konfigurowanie ustawień przed
wysyłaniem ....................................... 5-24
Wysyłanie dokumentu na adres email zalogowanego użytkownika ...... 5-24
5-1
5-25
5-26
5-26
5-27
5-29
5-30
5-30
5-31
5-32
5-33
Obsługa urządzenia > Ładowanie oryginałów
Ładowanie oryginałów
Załaduj oryginały na płytę dociskową lub do procesora dokumentów w zależności od rozmiaru oryginału, typu, objętości
i funkcji.
•
Płyta dociskowa: umieszczanie arkuszy, książek, pocztówek i kopert.
•
Procesor dokumentów: umieszczanie wielu oryginałów. Można też umieszczać oryginały dwustronne.
Umieszczanie oryginałów na płycie
Na płycie można również umieszczać oryginały, które nie są zwykłymi arkuszami papieru, np. książki lub czasopisma.
1 Dokument połóż skanowaną stroną
w dół.
2
2 Traktując lewy tylny róg jako punkt
odniesienia, wyrównaj dokument
z płytami wskaźnika rozmiaru
oryginału.
1
NOTATKA
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat orientacji oryginału, patrz:
Orientacja oryginału (strona 6-16)
Jeśli na szybie ekspozycyjnej umieszczane są koperty lub karton
1 Dokument połóż skanowaną
stroną w dół.
2
2 Traktując lewy tylny róg jako
punkt odniesienia, wyrównaj
dokument z płytami wskaźnika
rozmiaru oryginału.
1
NOTATKA
Aby znaleźć informacje na temat sposobu podawania kopert i kartonu, patrz:
Umieszczanie kopert lub kartonu na tacy uniwersalnej (strona 5-7)
PRZESTROGA
Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy pozostawiać otwartego procesora dokumentów.
WAŻNE
• W trakcie zamykania procesora dokumentów nie należy go mocno dociskać. Nadmierny nacisk może
doprowadzić do pęknięcia szklanej płyty.
• Podczas umieszczania na urządzeniu książek lub gazet należy pamiętać, aby procesor dokumentów był
otwarty.
5-2
Obsługa urządzenia > Ładowanie oryginałów
Ładowanie oryginałów do procesora dokumentów
Procesor dokumentów automatycznie skanuje każdą ze stron oryginałów wielostronicowych. Obie strony oryginałów
dwustronnych są skanowane.
Procesor dokumentów obsługuje następujące rodzaje oryginałów.
od 50 do 160 g/m2
Waga
(Dwustronnie: od 50 do 160 g/m2)
Rozmiary
Maks. A4 (Legal) do min. A6 (Statement)
Liczba arkuszy
Papier zwykły (80 g/m2): 50 arkuszy lub mniej (oryginały różnych
rozmiarów: 30 arkuszy)
Nie należy używać procesora dokumentów do następujących rodzajów oryginałów. W przeciwnym wypadku oryginały
mogą się zaciąć lub procesor dokumentów może ulec zabrudzeniu.
•
Oryginały spięte zszywkami lub spinaczami (przed załadowaniem oryginałów należy usunąć spinacze oraz zszywki,
wyprostować zgięcia i pomarszczenia; w przeciwnym razie może to doprowadzić do zacięcia oryginałów).
•
Oryginały z taśmą klejącą lub klejem
•
Oryginały z wyciętymi sekcjami
•
Oryginały pozwijane
•
Pofałdowane oryginały (przed załadowaniem należy wyprostować zagięcia; w przeciwnym razie może to
doprowadzić do zacięcia oryginałów).
•
Kalka maszynowa
•
Mocno pognieciony papier
WAŻNE
• Przed załadowaniem oryginałów należy upewnić się, że na płycie wydawania oryginałów nie pozostał żaden
dokument. Pozostawienie dokumentów na płycie wydawania oryginałów może spowodować zablokowanie
kolejno wydawanych oryginałów.
• Nie wolno uderzać w górną pokrywę procesora dokumentów, np. wyrównując na niej oryginały. Może to
spowodować błąd procesora dokumentów.
1
Otwórz płytę oryginałów, a następnie wyreguluj prowadnice
szerokości oryginałów.
5-3
Obsługa urządzenia > Ładowanie oryginałów
2
Umieść oryginały.
1 Stronę do odczytu skieruj w górę (pierwszą stronę w przypadku oryginałów dwustronnych).
Przednią krawędź oryginału wepchnij do oporu do procesora dokumentów.
NOTATKA
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat orientacji oryginału, patrz:
Orientacja oryginału (strona 6-16)
WAŻNE
Należy upewnić się, że prowadnice szerokości oryginałów są idealnie
dopasowane do rozmiaru oryginałów. Jeżeli nie, należy je ponownie dopasować.
Niedopasowanie prowadnic może doprowadzić do zacięcia oryginałów.
Należy upewnić się, że załadowane oryginały nie przekraczają wskaźnika poziomu.
Przekroczenie poziomu maksymalnego może spowodować zacięcie oryginałów.
Oryginały z otworami lub perforacją powinny być ładowane w taki sposób, aby
otwory lub perforacja były skanowane na końcu (a nie jako pierwsze).
2 Otwórz blokadę oryginałów, tak aby odpowiadała rozmiarowi oryginałów. (Rozmiar
oryginału: Legal).
5-4
Obsługa urządzenia > Umieszczanie papieru na tacy uniwersalnej
Umieszczanie papieru na tacy uniwersalnej
Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych formatów papieru znaleźć można w:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Informacje na temat ustawień rodzaju papieru znaleźć można w:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Drukując na jakimkolwiek papierze specjalnym, zawsze należy korzystać z tacy uniwersalnej.
WAŻNE
• Jeżeli używany jest papier o gramaturze 106 g/m2 lub większej, należy ustawić typ nośnika na Gruby
i wprowadzić gramaturę używanego papieru.
• Podczas drukowania należy usuwać folię z tacy wewnętrznej. Pozostawienie arkuszy folii w tacy
wewnętrznej może spowodować zacięcie papieru.
Pojemność tacy uniwersalnej jest następująca.
•
Papier zwykły (80 g/m2) lub papier makulaturowy: 50 arkuszy
•
Gruby papier (209 g/m2): 15 arkuszy
•
Gruby papier (157 g/m2): 30 arkuszy
•
Gruby papier (104,7 g/m2): 50 arkuszy
•
Hagaki (karton): 15 arkuszy
•
Koperta DL, Koperta C5, Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6 3/4, Koperta Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 arkuszy
•
Folia OHP: 1 arkusz
•
Powlekany: 30 arkuszy
NOTATKA
• Ładując papier o niestandardowym rozmiarze, należy wprowadzić jego rozmiar zgodnie z poleceniami zawartymi w:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
• Używając papieru specjalnego (folia lub papier gruby), należy wybrać typ nośnika zgodnie z zaleceniami zawartymi w:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
1
Otwórz tacę uniwersalną.
5-5
Obsługa urządzenia > Umieszczanie papieru na tacy uniwersalnej
2
Ustaw rozmiar papieru na tacy uniwersalnej.
3
Włóż papier.
Na tacy uniwersalnej oznaczone są rozmiary papieru.
Wsuń papier wzdłuż prowadnic do tacy, aż do oporu.
Po wyjęciu papieru z opakowania przewertuj kartki przed umieszczeniem ich na tacy
uniwersalnej.
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru (strona 3-2)
WAŻNE
• Ładując papier, należy zwrócić uwagę, aby był odwrócony do góry stroną
przeznaczoną do zadruku.
• Pozginany papier należy wygładzić przed włożeniem.
• W przypadku ładowania papieru na tacę uniwersalną należy sprawdzić przed
załadowaniem papieru, czy na tacy nie pozostał papier z poprzednich zadań. Jeżeli
na tacy uniwersalnej pozostała niewielka liczba papieru, aby go uzupełnić, należy
najpierw zdjąć pozostały papier z tacy i dołączyć go do nowego papieru przed
załadowaniem na tacę.
• Jeżeli istnieje szpara między papierem i prowadnicami szerokości papieru, należy
ustawić ponownie prowadnice tak, aby były dopasowane do papieru. Pozwoli to
uniknąć nierównego podawania i zacinania papieru.
• Upewnij się, że załadowany papier nie przekracza granicy napełnienia.
4
Za pomocą panelu operacyjnego określ rodzaj papieru
umieszczonego na tacy uniwersalnej.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
5-6
Obsługa urządzenia > Umieszczanie papieru na tacy uniwersalnej
Umieszczanie kopert lub kartonu na tacy uniwersalnej
Papier należy załadować stroną do zadrukowania ułożoną do góry. Aby uzyskać więcej informacji o procedurze
drukowania, patrz:
Printing System Driver User Guide
Przykład: podczas drukowania adresu.
1 Oufukuhagaki (pocztówka
zwrotna)
2 Hagaki (karton)
3 Koperty portretowe
4 Koperty poziome
1
2
3
4
WAŻNE
• Należy używać niezłożonych kartek Oufukuhagaki (pocztówka zwrotna).
• Sposób ładowania kopert (orientacja i ułożenie) zależy od ich rodzaju. Należy upewnić się, że koperta
została włożona prawidłowo. W przeciwnym razie koperta zostanie nadrukowana w złym kierunku lub na
złej stronie.
NOTATKA
Przy wkładaniu kopert na tacę uniwersalną należy wybrać rodzaj koperty, stosując się do wskazówek zawartych w:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
5-7
Obsługa urządzenia > Ulubione
Ulubione
Często używane funkcje można zarejestrować jako ulubione. Pozwoli to na ich łatwe wywoływanie.
W urządzeniu są wstępnie zarejestrowane następujące funkcje. Można zarówno je usunąć, jak i zarejestrować nowe.
Nazwa ulubionych
ID Card Copy
Opis
Domyślnie zapisane
Użyj tego programu do kopiowania prawa jazdy
lub dowodu osobistego.
•
Funkcje kopiowania
•
Tryb programu
•
Połącz: [2 w 1]
Wybór koloru: [Monochromatyczny]
Skanowanie ciągłe: [Wł.]
Rozmiar oryginału: [A5/Statement]
Wybór papieru: Kaseta 1
Powiększenie: [Powięk. aut.]
Służy do zmniejszania zużycia papieru.
Postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie tej
funkcji można ustawić łączenie stron i kopiowanie
dwustronne.
•
Funkcje kopiowania
•
Tryb kreatora
•
Połącz: [2 w 1]
2-str./Oryginał: [1-str.]
Tryb dwustronny: [1-str.>>2-str.]
Wybór papieru: Kaseta 1
Kopie: 1
Służy do wysyłania obrazu do folderu
współdzielonego na komputerze albo do folderu
na serwerze FTP. Postępując zgodnie
z instrukcjami na ekranie tej funkcji, można
wprowadzić ustawienia, takie jak miejsce
docelowe i wybór koloru.
•
Funkcje wysyłania
Po zeskanowaniu awersu i rewersu dowodu
zostaną one połączone i skopiowane na jeden
arkusz.
Paper Saving Copy
Scan to PC (Address
Entry)
Scan to PC (Address
Book)
Scan to E-mail (Address
Entry)
•
Tryb kreatora
•
Miejsce docelowe: Nowy folder komputera
Wybór koloru: [Pełny kolor]
Wpis nazwy pliku: Domyślny
Format pliku: [PDF]
Skanowanie ciągłe: [Wył.]
Rozdzielczość skanowania: [300×300 dpi]
Służy do wysyłania obrazu do folderu
współdzielonego znajdującego się na
komputerze, zarejestrowanego w książce
adresowej albo do folderu na serwerze FTP.
Postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie tej
funkcji, można wprowadzić ustawienia, takie jak
miejsce docelowe i wybór koloru.
•
Funkcje wysyłania
•
Tryb kreatora
•
Miejsce docelowe: Książka adresowa
Wybór koloru: [Pełny kolor]
Wpis nazwy pliku: Domyślny
Format pliku: [PDF]
Skanowanie ciągłe: [Wył.]
Rozdzielczość skanowania: [300×300 dpi]
Służy do przesyłania obrazu na adres e-mail.
Postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie tej
funkcji, można wprowadzić ustawienia, takie jak
miejsce docelowe i wybór koloru.
•
Funkcje wysyłania
•
Tryb kreatora
•
Miejsce docelowe: Nowy adres e-mail
Wybór koloru: [Pełny kolor]
Wpis nazwy pliku: Domyślny
Format pliku: [PDF]
Skanowanie ciągłe: [Wył.]
Rozdzielczość skanowania: [300×300 dpi]
Temat e-maila: Domyślny
Treść e-maila: Domyślna
5-8
Obsługa urządzenia > Ulubione
Nazwa ulubionych
Opis
Domyślnie zapisane
Scan to E-mail (Address
Book)
Służy do przesyłania obrazu na adres e-mail
zarejestrowany w książce adresowej. Postępując
zgodnie z instrukcjami na ekranie tej funkcji,
można wprowadzić ustawienia, takie jak miejsce
docelowe i wybór koloru.
•
Funkcje wysyłania
•
Tryb kreatora
•
Miejsce docelowe: Książka adresowa
Wybór koloru: [Pełny kolor]
Wpis nazwy pliku: Domyślny
Format pliku: [PDF]
Skanowanie ciągłe: [Wył.]
Rozdzielczość skanowania: [300×300 dpi]
Temat e-maila: Domyślny
Treść e-maila: Domyślna
NOTATKA
Jako ulubione można zapisać maksymalnie 20 ustawień.
Po zarejestrowaniu ulubionej pozycji można ją wywołać na dwa sposoby:
•
Tryb kreatora: zarejestrowane ustawienia są wywoływane w ustalonej konfiguracji oraz konfigurowane podczas ich
sprawdzania i zmiany.
•
Tryb programu: Ustawienia są wywoływane natychmiast po wyborze klawisza, dla którego zostały zarejestrowane.
Rejestrowanie pozycji ulubionych w trybie kreatora
1
Wyświetl ekran.
2
Zarejestruj pozycję ulubionych.
Klawisz [Home] > [Ekran zadań] > [Ulubione]
1 [Menu] > [Dodaj]
2 Wybierz typ zadania.
3 Wybierz pozycję [Kreator].
4 Wybierz funkcję przywoływania > [Dalej]
NOTATKA
Ekran przywoływania miejsca docelowego nie będzie wyświetlany, jeśli typ zadania to
„Kopiuj”.
5 Wprowadź nazwę nowej pozycji ulubionych > [Dalej]
Metoda wprowadzania znaków (strona 8-3)
5-9
Obsługa urządzenia > Ulubione
6 Sprawdź ustawienia i zmień lub dodaj niezbędne informacje.
Pozycja
Opis
Nazwa
Wprowadź nazwę wyświetlaną na ekranie ulubionych (do 32 znaków).
Typ zadania
Wyświetlany jest typ wybranego zadania.
Liczba*1
Wprowadź numer pozycji w ulubionych.
Jeśli wprowadzone zostanie 00, nastąpi automatyczne przypisanie
najniższego dostępnego numeru.
Miejsce docelowe*2
Służy do wyboru metody przywoływania miejsca docelowego.
Funkcje
Służy do wyboru funkcji, które będą wyświetlane w kreatorze.
Typ funkcji
Służy do wyboru metody przywoływania ulubionych.
*1 Jeśli włączone jest zarządzanie logowaniem użytkownika, ustawienia można zmienić wyłącznie
po zalogowaniu się z uprawnieniami administratora.
*2 Wyświetlane, gdy typ zadania to [Wyślij] lub [FAKS].
7 Wybierz pozycję [Zapisz].
Nowa pozycja ulubionych została zarejestrowana.
8 Pojawi się ekran z monitem „Czy chcesz dodać nową funkcję do ekranu startowego?”. Aby
nowa pozycja ulubionych wyświetlana była na ekranie startowym, wybierz [Tak], określ
miejsce, w którym ikona nowej pozycji ulubionych ma być wyświetlana, a następnie
wybierz [Zapisz].
Rejestrowanie pozycji ulubionych w trybie programu
Podczas rejestrowania ulubionych w trybie Program można wprowadzić konfigurację funkcji kopiowania, wysyłania,
faksu, miejsca docelowego i inne.
Wysyłanie opisano na poniższym przykładzie.
1
Wyświetl ekran.
1 Klawisz [Home] > [Wyślij]
2 Wybierz funkcje wysyłania i miejsca docelowe, które chcesz zarejestrować w programie.
3 Wybierz pozycję [Ulubione].
2
Zarejestruj pozycję ulubionych.
1 [Menu] > [Dodaj]
2 Wybierz typ zadania.
3 Wybierz pozycję [Program].
4 Wprowadź nazwę nowej pozycji ulubionych > [Dalej]
Metoda wprowadzania znaków (strona 8-3)
5-10
Obsługa urządzenia > Ulubione
5 Sprawdź ustawienia i zmień lub dodaj niezbędne informacje.
Pozycja
Opis
Nazwa
Wprowadź nazwę wyświetlaną na ekranie ulubionych (do 32 znaków).
Liczba*1
Wprowadź numer pozycji w ulubionych.
Jeśli wprowadzone zostanie 00, nastąpi automatyczne przypisanie
najniższego dostępnego numeru.
Typ zadania
Wyświetlany jest typ wybranego zadania.
Typ funkcji
Służy do wyboru metody przywoływania ulubionych.
*1 Jeśli włączone jest zarządzanie logowaniem użytkownika, ustawienia można zmienić wyłącznie
po zalogowaniu się z uprawnieniami administratora.
6 Wybierz pozycję [Zapisz].
Nowa pozycja ulubionych została zarejestrowana.
7 Pojawi się ekran z pytaniem „Czy chcesz dodać nową funkcję do ekranu startowego?” Aby
nowa pozycja ulubionych wyświetlana była na ekranie startowym, wybierz [Tak], określ
miejsce, w którym ikona nowej pozycji ulubionych ma być wyświetlana, a następnie
wybierz [Zapisz].
Przywoływanie pozycji ulubionych w trybie kreatora
1
Wyświetl ekran.
2
Uruchom funkcję zapisaną w ulubionych.
Wybierz pozycję z [Ulubione] zarejestrowaną na ekranie startowym lub wybierz ikonę
wyświetlaną na ekranie [Ekran zadań] > [Ulubione].
1 Zarejestrowane ekrany zostaną wyświetlone w odpowiedniej kolejności. Wprowadź żądane
ustawienia i naciśnij [Dalej].
Po zakończeniu wprowadzania ustawień wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia.
NOTATKA
Aby wykonać edycję ustawień, wybierz [< Wstecz] i wprowadź potrzebne zmiany.
2 Umieść oryginały > klawisz [Start]
5-11
Obsługa urządzenia > Ulubione
Przywoływanie pozycji ulubionych w trybie programu
1
Wyświetl ekran.
2
Uruchom funkcję zapisaną w ulubionych.
Wybierz pozycję z [Ulubione] zarejestrowaną na ekranie startowym lub wybierz ikonę
wyświetlaną na ekranie [Ekran zadań] > [Ulubione].
Umieść oryginały > klawisz [Start]
Edytowanie pozycji ulubionych
Można zmieniać numery i nazwy pozycji ulubionych.
1
Wyświetl ekran.
2
Wykonaj edycję ulubionej pozycji.
Klawisz [Home] > [Ekran zadań] > [Ulubione]
1 [Menu] > [Edytuj]
2 Wybierz ulubioną pozycję, dla której chcesz wykonać edycję.
3
Zmień numer ulubionej pozycji i jej nazwę.
Po zarejestrowaniu ulubionej pozycji można ją wywołać na dwa sposoby: (strona 5-9)
4 [Zapisz] > [Tak]
Usuwanie pozycji ulubionych
1
Wyświetl ekran.
2
Usuń pozycję ulubionych.
Klawisz [Home] > [Ekran zadań] > [Ulubione]
1 [Menu] > [Usuń]
2 Wybierz ulubioną pozycję, którą chcesz usunąć.
3 Wybierz pozycję [Tak].
5-12
Obsługa urządzenia > Rejestrowanie skrótów
Rejestrowanie skrótów
Istnieje możliwość rejestrowania skrótów szybkiego dostępu do często używanych funkcji. Można zapisać również
ustawienia wybranej funkcji. W razie konieczności nazwę funkcji połączoną z zapisanym skrótem można zmienić.
Dodawanie skrótów
Rejestrowanie skrótu każdej funkcji odbywa się na ekranie „Funkcje”.
1
Wyświetl ekran.
W przypadku ekranów kopiowania, wysyłania, skrzynki dokumentów i FAKSU, postępuj
następująco.
[Funkcje] > [Dod/Edyt skrót]
NOTATKA
Jeżeli kontrola użytkowników jest ustawiona na uwierzytelnianie lokalne i użytkownik
zaloguje się z uprawnieniami zwykłego użytkownika, pozycja [Dod/Edyt Skrót] nie jest
wyświetlana.
2
Zarejestruj skróty.
1 Wybierz pozycję [Dodaj].
2 Wybierz klawisz, pod którym chcesz zarejestrować udostępniony skrót.
NOTATKA
Jeżeli wybrano wcześniej zapisany numer skrótu, aktualnie zapisany skrót można
zastąpić nowym skrótem.
3 Wybierz ekran funkcji, który ma być wyświetlony przy użyciu skrótu.
4 Wprowadź nazwę skrótu > [Dalej]
NOTATKA
Można wprowadzić maksymalnie 24 znaki.
Metoda wprowadzania znaków (strona 8-3)
5 Wybierz pozycję [Zapisz].
Skrót został zarejestrowany.
5-13
Obsługa urządzenia > Rejestrowanie skrótów
Edytowanie skrótów
1
Na ekranie „Funkcje” każdej z funkcji wybierz przycisk [Dod/
Edyt Skrót], znajdujący się w dolnej części ekranu.
2
Edytuj skrót.
1 Wybierz pozycję [Edytuj].
2 Wybierz typ i numer skrótu, dla którego chcesz wykonać edycję.
3 Wybierz pozycję [Numer] lub [Nazwa].
4 Zmień ustawienia > [OK]
5 [Zapisz] > [Tak]
Usuwanie skrótów
1
Na ekranie „Funkcje” każdej z funkcji wybierz przycisk [Dod/
Edyt Skrót], znajdujący się w dolnej części ekranu.
2
Usuń skrót.
1 Wybierz pozycję [Usuń].
2 Wybierz skrót, który chcesz usunąć.
3 Wybierz pozycję [Tak].
5-14
Obsługa urządzenia > Kopiowanie
Kopiowanie
W tych procedurach opisano podstawowe operacje kopiowania i anulowania kopiowania.
Podstawowa obsługa
1
Klawisz [Home] > [Kopiuj]
2
Umieść oryginały.
Umieść oryginały.
Ładowanie oryginałów (strona 5-2)
3
Wybierz funkcje.
Aby skonfigurować ustawienia funkcji, wybierz przycisk funkcji. Po wybraniu [Funkcje]
zostanie wyświetlona lista innych dostępnych funkcji.
Informacje o funkcjach dostępnych na urządzeniu (strona 6-2)
4
W celu wprowadzenia liczby kopii użyj klawiszy numerycznych.
5
Naciśnij klawisz [Start].
Określi liczbę kopii (maksymalnie 999).
Rozpocznie się kopiowanie.
5-15
Obsługa urządzenia > Kopiowanie
Anulowanie zadań
1
Na wyświetlonym ekranie kopiowania naciśnij klawisz [Stop].
2
Anuluj zadanie.
Gdy trwa skanowanie zadania
Zadanie kopiowania zostanie anulowane.
Gdy trwa drukowanie zadania lub urządzenie jest w trybie uśpienia
Zostanie wyświetlony ekran anulowania zadania. Bieżące zadanie drukowania zostanie
tymczasowo wstrzymane.
Wybierz zadanie, które ma być anulowane > [Usuń] > [Tak]
5-16
Obsługa urządzenia > Często używana metoda wysyłania
Często używana metoda wysyłania
Urządzenie może wysłać skanowany obraz jako załącznik wiadomości e-mail lub do komputera podłączonego do sieci.
Aby było to możliwe, należy zapisać adres nadawcy i miejsca docelowego (adresata) w sieci.
Wymagane jest otoczenie sieciowe umożliwiające połączenie urządzenia z serwerem pocztowym w celu wysyłania
wiadomości e-mail. Zaleca się korzystanie z lokalnej sieci komputerowej (LAN) ze względu na prędkość transmisji
i kwestie bezpieczeństwa.
Wykonując podstawowe czynności wysyłania, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Dostępne są następujące
cztery opcje.
•
Wyślij jako e-mail (Wpis adresu e-mail) wysyła zeskanowany obraz oryginału jako załącznik wiadomości e-mail.
Wysyłanie dokumentów pocztą e-mail (strona 5-18)
•
Wyślij do folderu (SMB) zachowuje zeskanowany obraz oryginału w udostępnionym folderze na dowolnym
komputerze.
Wysyłanie dokumentu do żądanego folderu udostępnionego na komputerze (skanowanie na komputer) (strona 5-20)
•
Wyślij do folderu (FTP) zapisuje zeskanowany obraz oryginału w katalogu serwera FTP.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
•
Skanowanie obrazu za pomocą sterownika TWAIN / WIA: Skanuje dokument za pomocą aplikacji zgodnej ze
standardem TWAIN lub WIA.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
NOTATKA
• Dodatkowo można określić różne opcje wysyłania.
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (wysyłanie wielokrotne) (strona 5-23)
• Funkcja faksu może być stosowana w urządzeniach z możliwością faksowania.
Podręcznik obsługi faksu
5-17
Obsługa urządzenia > Wysyłanie dokumentów pocztą e-mail
Wysyłanie dokumentów pocztą e-mail
W przypadku przesyłania przez bezprzewodową sieć lokalną należy przed wysyłaniem wybrać interfejs sieciowy
przypisany do funkcji wysyłania.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Konfigurowanie ustawień przed wysyłaniem
Przed wysyłaniem wiadomości e-mail należy skonfigurować ustawienia serwera SMTP i poczty e-mail za pomocą
programu Embedded Web Server RX.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Wysyłanie zeskanowanych dokumentów pocztą e-mail
1
Klawisz [Home] > [Wyślij]
2
Umieść oryginały.
Ładowanie oryginałów (strona 5-2)
3
Na podstawowym ekranie wysyłania wybierz pozycję [E-mail].
4
Wprowadź adres e-mail miejsca docelowego > [OK]
Można wprowadzić maksymalnie 128 znaków.
Metoda wprowadzania znaków (strona 8-3)
Aby wprowadzić wiele miejsc docelowych, wybierz pozycję [Następne miejsce docelowe]
i wprowadź kolejną pozycję. Można w ten sposób wprowadzić maksymalnie 100 adresów e-mail.
W książce adresowej można zarejestrować wprowadzony adres e-mail, wybierając [Menu] >
[Dodaj do ks. adr.]. Można też zastąpić informacje dotyczące wcześniej zarejestrowanego
miejsca docelowego.
Miejsca docelowe można później zmienić.
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych (strona 5-31)
5
Wybierz ustawienie trybu koloru.
Wybór kolorów (strona 6-14)
5-18
Obsługa urządzenia > Wysyłanie dokumentów pocztą e-mail
6
Wybierz funkcje.
Wybierz pozycję [Funkcje], aby wyświetlić pozostałe funkcje.
Wyślij (strona 6-4)
7
Naciśnij klawisz [Start].
Wysyłanie zostanie rozpoczęte.
5-19
Obsługa urządzenia > Wysyłanie dokumentu do żądanego folderu udostępnionego na komputerze (skanowanie na
Wysyłanie dokumentu do żądanego folderu
udostępnionego na komputerze
(skanowanie na komputer)
Konfigurowanie ustawień przed wysyłaniem
Przed wysyłaniem dokumentu należy skonfigurować następujące ustawienia.
•
Notowanie nazwy komputera i pełnej nazwy komputera
Spisywanie nazwy komputera i pełnej nazwy komputera (strona 3-10)
•
Notowanie nazwy użytkownika i nazwy domeny
Spisywanie nazwy użytkownika i nazwy domeny (strona 3-11)
•
Tworzenie folderu udostępnionego i notowanie danych folderu udostępnionego
Tworzenie folderu współdzielonego i spisywanie danych folderu współdzielonego (strona 3-12)
•
Konfigurowanie zapory systemu Windows
Konfiguracja Zapory systemu Windows (strona 3-15)
Wysyłanie dokumentu do żądanego folderu
udostępnionego na komputerze
1
Klawisz [Home] > [Wyślij]
2
Umieść oryginały.
Ładowanie oryginałów (strona 5-2)
3
Na podstawowym ekranie wysyłania wybierz [Folder].
4
Z listy typu folderu wybierz [SMB].
5-20
Obsługa urządzenia > Wysyłanie dokumentu do żądanego folderu udostępnionego na komputerze (skanowanie na
5
Wybierz metodę określania folderu.
Aby wyszukać folder na komputerze lub w sieci, wybierz [Wyszukaj folder w sieci] lub
[Wyszukaj folder według nazwy hosta].
W przypadku wybrania [Wyszukaj folder w sieci] można przeszukać wszystkie komputery
w sieci.
W przypadku wybrania [Wyszukaj folder według nazwy hosta] można wprowadzić
parametry „Domena/grupa robocza” i „Nazwa hosta”, aby wyszukać miejsce docelowe na
komputerach należących do sieci.
Możliwe jest wyświetlenie maksymalnie 500 adresów. Na wyświetlonym ekranie wybierz
nazwę żądanego hosta (nazwę komputera) i wybierz pozycję [Dalej]. Zostanie wyświetlony
ekran do wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła logowania.
Po wprowadzeniu nazwy logowania użytkownika i hasła logowania komputera docelowego
zostaną wyświetlone udostępnione foldery. Wybierz żądany folder i wybierz pozycję [Dalej].
Adres wybranego folderu udostępnionego został ustawiony.
Wybierz folder z listy Wynik wyszukiwania.
6
Wprowadź informacje o miejscu docelowym.
Wprowadź następną informację. Po wprowadzeniu jednej pozycji wybierz przycisk [Dalej], aby
przejść do następnej.
Metoda wprowadzania znaków (strona 8-3)
Poniższa tabela zawiera listę pozycji, które należy ustawić.
Pozycja
Szczegół
Maks. liczba
znaków
Nazwa hosta*1
Nazwa komputera
Maks. 64 znaki
Ścieżka
Nazwa udziału
Maks. 128
znaków
Na przykład: daneskanera
W przypadku zapisywania w folderze wewnątrz folderu
udostępnionego:
nazwa udziału\nazwa folderu znajdującego się
w folderze współdzielonym
Nazwa logowania
Jeżeli nazwa komputera i nazwa domeny są takie
same:
Maks. 64 znaki
Nazwa użytkownika
Na przykład: jan.kowalski
Jeżeli nazwa komputera i nazwa domeny są inne:
Nazwa domeny\nazwa użytkownika
Na przykład: abcdnet\james.smith
Hasło logowania
Hasło do konta w systemie Windows
Maks. 64 znaki
(z rozróżnianiem wielkości liter)
*1 Można także określić numer portu. Należy wprowadzić w następującym formacie, rozdzielając
dwukropkiem.
„Nazwa hosta:numer portu” lub „Adres IP:numer portu”
Aby wprowadzić adres IPv6, należy wpisać go w nawiasach kwadratowych [ ].
(przykład: [2001:db8:a0b:12f0::10]:445)
Jeżeli numer portu nie zostanie określony, domyślnie używany jest numer portu 445.
5-21
Obsługa urządzenia > Wysyłanie dokumentu do żądanego folderu udostępnionego na komputerze (skanowanie na
7
Sprawdź stan.
1 Sprawdź informacje.
Wybierz odpowiedni czas oczekiwania.
2 Sprawdź połączenie.
[Menu] > [Test połączenia]
Komunikat „Połączono.” jest wyświetlany, jeżeli połączenie z miejscem docelowym zostało
ustanowione poprawnie. Jeżeli wyświetlany jest komunikat „Nie można połączyć.”, należy sprawdzić
wpis.
Aby wprowadzić wiele miejsc docelowych, wybierz pozycję [Następne miejsce docelowe]
i wprowadź kolejną pozycję.
Można zarejestrować wprowadzone informacje w książce adresowej, wybierając pozycję [Dodaj do
ks. adr.].
8
Wybierz [OK].
Miejsca docelowe można później zmienić.
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych (strona 5-31)
9
Wybierz funkcje.
Wybierz pozycję [Funkcje], aby wyświetlić pozostałe funkcje.
Wyślij (strona 6-4)
10 Naciśnij klawisz [Start].
Wysyłanie zostanie rozpoczęte.
5-22
Obsługa urządzenia > Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych jednocześnie (wysyłanie wielokrotne)
Wysyłanie do różnych typów miejsc docelowych
jednocześnie (wysyłanie wielokrotne)
Można określić miejsca docelowe, które łączą adresy e-mail, foldery (SMB lub FTP) i numery faksu. Funkcja ta nosi
nazwę Wysyłanie wielokrotne. Ułatwia ona jednoczesne wysyłanie do różnych typów miejsc adresowych (adresy e-mail,
foldery itp.).
Liczba wysyłanych pozycji: Do 100
Liczba wysyłanych pozycji jest ograniczona w przypadku następujących opcji wysyłania.
Foldery (SMP, FTP): W sumie 5 dla SMB i FTP
Procedury określania miejsc docelowych są identyczne jak w przypadku określania miejsca docelowego
poszczególnych typów. Można wprowadzić adres e-mail lub ścieżkę dostępu do katalogu, a oba adresy pokażą się na
liście miejsc docelowych. Naciśnij klawisz [Start], aby rozpocząć transmisję do wszystkich miejsc docelowych
jednocześnie.
NOTATKA
Jeżeli wśród miejsc docelowych znajduje się faks, obrazy przesłane do wszystkich miejsc docelowych będą
monochromatyczne.
5-23
Obsługa urządzenia > Wyślij do mnie (e-mail)
Wyślij do mnie (e-mail)
Jeżeli włączona jest opcja logowania użytkownika, dokument zostanie przesłany na adres e-mail zalogowanego
użytkownika.
NOTATKA
• Aby móc używać tej funkcji, kontrola użytkowników musi być ustawiona na uwierzytelnianie sieciowe, a adres e-mail
użytkownika musi być zarejestrowany na serwerze uwierzytelniania sieciowego.
• Więcej informacji o ustawianiu adresu e-mail można uzyskać od administratora serwera uwierzytelniania
sieciowego.
Konfigurowanie ustawień przed wysyłaniem
•
Aby móc korzystać z tej funkcji, na ekranie głównym musi być wyświetlana ikona funkcji.
Edycja ekranu Początek (strona 2-13)
Wysyłanie dokumentu na adres e-mail zalogowanego
użytkownika
1
Naciśnij klawisz [Home].
2
Wybierz pozycję [Wyślij do mnie (e-mail)].
NOTATKA
Jeżeli adresu e-mail nie zarejestrowano na serwerze uwierzytelniania sieciowego, nie będzie można wysłać
wiadomości e-mail.
5-24
Obsługa urządzenia > Anulowanie zadań wysyłania
Anulowanie zadań wysyłania
1
Na wyświetlonym ekranie wysyłania wybierz klawisz [Stop].
2
Anuluj zadanie.
Gdy trwa skanowanie zadania
Zostanie wyświetlony ekran Anulowanie zadania.
Gdy trwa wysyłanie lub w trybie gotowości
Zostanie wyświetlony ekran anulowania zadania.
Wybierz zadanie, które ma być anulowane > [Usuń] > [Tak]
NOTATKA
Naciśnięcie klawisza [Stop] nie spowoduje tymczasowego wstrzymania zadania, którego
wysyłanie już się rozpoczęło.
5-25
Obsługa urządzenia > Obsługa miejsca docelowego
Obsługa miejsca docelowego
W tym rozdziale opisano wybór i potwierdzanie miejsca docelowego.
Określanie miejsca docelowego
Wybierz miejsce docelowe, korzystając z jednej z poniższych metod poza bezpośrednim wprowadzaniem adresu:
•
Wybieranie z książki adresowej
Wybór z książki adresowej (strona 5-27)
•
Wybieranie z zewnętrznej książki adresowej
Aby znaleźć szczegółowe informacje na temat zewnętrznej książki adresowej, patrz:
Embedded Web Server RX User Guide
•
Wybieranie za pomocą klawisza szybkiego dostępu
Wybieranie za pomocą klawisza szybkiego dostępu (strona 5-30)
•
Wybieranie z FAKSU
Podręcznik obsługi faksu
NOTATKA
• Urządzenie można skonfigurować, tak aby po naciśnięciu [Wyślij] był wyświetlany ekran książki adresowej.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
• Można określić miejsce docelowe faksu. Numer miejsca docelowego należy wprowadzić za pomocą klawiatury
numerycznej.
5-26
Obsługa urządzenia > Obsługa miejsca docelowego
Wybór z książki adresowej
Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania miejsc docelowych w książce adresowej, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
1
Na podstawowym ekranie wysyłania naciśnij przycisk [Książka
adresowa].
NOTATKA
Aby znaleźć szczegółowe informacje na temat zewnętrznej książki adresowej, patrz:
Embedded Web Server RX User Guide
2
Wybierz miejsce docelowe.
Zaznacz pole wyboru, aby wybrać z listy pożądane miejsce docelowe. Pola wyboru
wybranych miejsc docelowych są zaznaczone.
Można także wybrać [Menu], aby przeprowadzić bardziej szczegółowe wyszukiwanie.
NOTATKA
Aby odwołać wybór, wybierz ponownie pole wyboru, usuwając znacznik wyboru.
Wyszukiwanie miejsc docelowych
Jeżeli miejsce docelowe jest zarejestrowane w książce adresowej, można je wyszukać.
1
10:10
Ksika adresowa (wsz.)
001
ABCD
123456
002
EFGH
efg@efg.com
003
IJKL
12345.com
3
1/2
004
2
Używane klawisze
1
2
11111.com
Anuluj
Rodzaj
wyszukiwania
< Wstecz
OK
Obiekty wyszukiwane
Zaawansowane
wyszukiwanie według
rodzaju miejsca
docelowego
Zaawansowane wyszukiwanie według rodzaju
zarejestrowanego miejsca docelowego (Email,
folder (SMB/FTP), FAKS lub grupa).
Dokładniej
Zaawansowane
wyszukiwanie według
rodzaju miejsca
docelowego
Zaawansowane wyszukiwanie według rodzaju
zarejestrowanego miejsca docelowego (Email,
folder (SMB/FTP), FAKS lub grupa).
Szukaj (nazwa)
Szukaj wg nazwy
Szukaj wg zapisanej nazwy.
Znajdź(nr)
Wyszukiwanie wg
numeru
Szukaj wg zapisanego numeru adresu.
Sortuj(Nazwa)
Zmiana kolejności
wyświetlania
Sortuje listę wg nazwy miejsca docelowego.
Szukaj wg nazwy
Szukaj wg zapisanej nazwy.
Sortuj(Nr)
3
MNOP
Menu
5-27
Sortuje listę wg numeru adresu miejsca
docelowego.
Obsługa urządzenia > Obsługa miejsca docelowego
NOTATKA
Można określić miejsce docelowe za pomocą numeru adresu, wybierając klawisz [Quick
No. Search].
3
Zaakceptuj miejsce docelowe > [OK]
Miejsca docelowe można później zmienić.
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych (strona 5-31)
NOTATKA
Można ustawić domyślne ustawienia sortowania.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
5-28
Obsługa urządzenia > Obsługa miejsca docelowego
Wybieranie z zewnętrznej książki adresowej
NOTATKA
Aby znaleźć szczegółowe informacje na temat zewnętrznej książki adresowej, patrz:
Embedded Web Server RX User Guide
1
Na podstawowym ekranie wysyłania naciśnij przycisk
[Zewnętrzna książka adresowa].
2
Wybierz miejsce docelowe.
Zaznacz pole wyboru, aby wybrać z listy pożądane miejsce docelowe. Pola wyboru
wybranych miejsc docelowych są zaznaczone.
Można także wybrać [Menu], aby przeprowadzić bardziej szczegółowe wyszukiwanie.
NOTATKA
Aby odwołać wybór, wybierz ponownie pole wyboru, usuwając znacznik wyboru.
3
Zaakceptuj miejsce docelowe > [OK]
Miejsca docelowe można później zmienić.
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych (strona 5-31)
NOTATKA
Można ustawić domyślne ustawienia sortowania.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
5-29
Obsługa urządzenia > Obsługa miejsca docelowego
Wybieranie za pomocą klawisza szybkiego dostępu
NOTATKA
Przy tej procedurze zakłada się, że klawisze szybkiego dostępu zostały zarejestrowane.
Aby znaleźć więcej informacji na temat dodawania klawiszy szybkiego dostępu, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
1
Na podstawowym ekranie wysyłania wybierz
[Kl.szybk.dostępu].
2
Wybierz klawisz szybkiego dostępu, odpowiadający
zarejestrowanemu miejscu docelowemu.
Jeżeli klawisz szybkiego dostępu żądanego miejsca docelowego nie jest widoczny na panelu
dotykowym, wybierz pozycje [ ] lub [ ], aby przewinąć do następnych lub poprzednich
klawiszy szybkiego dostępu.
NOTATKA
Można określić klawisz szybkiego dostępu za pomocą numeru szybkiego dostępu,
wybierając klawisz [Quick No. Search].
3
Wybierz [OK].
Miejsca docelowe można później zmienić.
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych (strona 5-31)
Sprawdzanie i edytowanie miejsc docelowych
1
Wyświetl ekran.
1 Określ miejsce docelowe.
Określanie miejsca docelowego (strona 5-26)
2 Wybierz pozycję [Sprawdź].
2
Sprawdź miejsce docelowe i edytuj je.
Aby dodać nowe miejsce docelowe, wybierz pozycję [
].
Aby wyświetlić szczegóły miejsc docelowych, wybierz pozycję [
adresów e-mail i folderów na komputerze można je edytować.
Aby usunąć wybrane miejsce docelowe, wybierz pozycję [
]. Po określeniu nowych
].
NOTATKA
• Podczas zaznaczania [Wł.] dla opcji sprawdzenia wpisu nowego miejsca docelowego
pojawi się ekran potwierdzenia. Wprowadź ponownie tę samą nazwę hosta i ścieżkę
i wybierz przycisk [OK].
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
• Podczas wyboru [Wł.] dla opcji sprawdzenia miejsca docelowego przed wysłaniem, po
naciśnięciu przycisku [Start] pojawi się ekran potwierdzenia.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych (strona 5-31)
5-30
Obsługa urządzenia > Obsługa miejsca docelowego
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych
W przypadku wybrania opcji [Wł.] dla ustawienia Spr. m. doc. p. wysłaniem po naciśnięciu klawisza [Start] pojawi się
ekran potwierdzenia miejsc docelowych.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Sprawd miejsca docel. i nacinij [Sprawd].
Sprawdzanie miejsc docelowych
A OFFICE
1234567890
B OFFICE
2345678901
C OFFICE
3456789012
D OFFICE
4567890123
10:10
1/2
Zamknij
1
Anuluj
Sprawd
Wybierz pozycję [ ] lub [
miejsca docelowe.
], aby potwierdzić wszystkie
Wybór pozycji [ ] spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji na temat wybranego
miejsca docelowego.
Aby usunąć miejsce docelowe, wybierz miejsce, które ma zostać usunięte > [
] > [Tak].
Aby dodać miejsce docelowe, wybierz przycisk [Anuluj], a następnie wróć do ekranu miejsca
docelowego.
2
Wybierz pozycję [Sprawdź].
NOTATKA
Należy dokładnie sprawdzić każde miejsce docelowe przez wyświetlenie go na panelu
dotykowym. Nie wolno naciskać przycisku [Sprawdź] przed potwierdzeniem każdego
miejsca docelowego.
5-31
Obsługa urządzenia > Obsługa miejsca docelowego
Przywołanie
Przywołanie to funkcja umożliwiająca ponowne przesłanie do ostatnio wprowadzonego miejsca docelowego. Aby
przesłać obraz do tego samego odbiorcy, należy wybrać [Przywołaj] i połączyć się z właściwym miejscem docelowym
z listy miejsc docelowych.
1
Wybierz pozycję [Przywołaj].
Wykorzystane miejsce docelowe wyświetlane jest na liście miejsc docelowych.
NOTATKA
Jeżeli wśród ostatnich miejsc docelowych znajdowały się faks, foldery i adresy e-mail, są
one także wyświetlane. W razie potrzeby dodaj lub usuń miejsce docelowe.
2
Naciśnij klawisz [Start].
Wysyłanie zostanie rozpoczęte.
NOTATKA
• Jeżeli wybrano opcję [Wł.] dla ustawienia „Spr. m. doc. p. wysłaniem”, po naciśnięciu
klawisza [Start] pojawi się ekran potwierdzenia miejsca docelowego.
Ekran potwierdzenia miejsc docelowych (strona 5-31)
• Informacje potrzebne do nawiązania ponownego połączenia są usuwane w następujących
przypadkach.
– Po wyłączeniu zasilania.
– Po wysłaniu kolejnego obrazu (zarejestrowane zostają nowe dane przywołania).
– Po wylogowaniu.
5-32
Obsługa urządzenia > Korzystanie z funkcji FAKS
Korzystanie z funkcji FAKS
Urządzenie umożliwia korzystanie z funkcji FAKSU.
Podręcznik obsługi faksu
5-33
6
Korzystanie z różnych
funkcji
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Funkcje urządzenia ............................................................................................................................................ 6-2
Informacje o funkcjach dostępnych na urządzeniu .................................................................................. 6-2
Kopiuj ....................................................................................................................................................... 6-2
Wyślij ....................................................................................................................................................... 6-4
Pamięć wymienna (Zapisz plik, Drukowanie dokumentów) ..................................................................... 6-6
Funkcje .............................................................................................................................................................. 6-8
Wybór papieru .......................................................................................................................................... 6-9
Powiększenie ......................................................................................................................................... 6-10
Gęstość ................................................................................................................................................... 6-11
Dupleks .................................................................................................................................................. 6-12
Wybór kolorów ....................................................................................................................................... 6-14
Sortuj ..................................................................................................................................................... 6-14
Rozmiar oryginału .................................................................................................................................. 6-15
Orientacja oryginału ............................................................................................................................... 6-16
Obraz oryginału ..................................................................................................................................... 6-17
EcoPrint ................................................................................................................................................. 6-17
Format pliku ........................................................................................................................................... 6-18
Dupleks (Oryginał 2-stronny) ................................................................................................................. 6-19
Rozmiar wysyłania ................................................................................................................................. 6-20
Rozdzielczość skanowania .................................................................................................................... 6-21
Temat/treść wiadomości e-mail .............................................................................................................. 6-21
6-1
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Funkcje urządzenia
Informacje o funkcjach dostępnych na urządzeniu
Urządzenie udostępnia różne funkcje.
Kopiuj
Aby skonfigurować ustawienia funkcji, wybierz przycisk funkcji. Po wybraniu [Funkcje] zostanie wyświetlona lista innych
dostępnych funkcji.
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Kopiuj
Gotowa do kopiowania. (peny kolor)
Funkcje
10:10
Kopie
10:10
Sortuj
Wybór
papieru
Klawisz
funkcji
A4
Powiksz.
100%
Rozmiar oryginau
Normalna 0
Orientacja oryginau
Dupleks
1-stronny>>1-str.
Pocz
Wy.
Wybór
koloru
A4
1/5
Górny brzeg na górze
Oryginay o rozmiarach mieszanych
Peny kolor
Ulubione
Funkcje
W.
Gsto
Wy.
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych funkcjach, patrz poniższa tabela.
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Wybór papieru
Wybierz kasetę lub tacę wielofunkcyjną z papierem o wybranym rozmiarze.
strona 6-9
Powiększenie
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub powiększenia obrazu.
strona 6-10
Gęstość
Ustaw gęstość.
strona 6-11
Dupleks
Służy do wykonywania wydruków dwustronnych. Można także tworzyć wydruki
jednostronne z dwustronnych oryginałów.
strona 6-12
Połącz
Łączy 2 lub 4 arkusze oryginału na jednej stronie.
Wybór kolorów
Wybierz ustawienie trybu koloru.
―
strona 6-14
Funkcje
Opis
Strona
Sortuj
Służy do przesuwania wydruku o stronę lub zestaw.
strona 6-14
Rozmiar oryginału
Należy określić rozmiar skanowanego oryginału.
strona 6-15
Orientacja oryginału
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby umożliwić skanowanie w
poprawnym kierunku.
strona 6-16
Oryginały o rozmiarach
mieszanych
Skanuje wszystkie arkusze w procesorze dokumentów, nawet gdy mają różne
rozmiary.
Obraz oryginału
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ obrazu oryginału.
strona 6-17
EcoPrint
Funkcja EcoPrint pozwala oszczędzać toner podczas drukowania.
strona 6-17
Wyreguluj kolor
Pozwala dostosować kolory (barwę) obrazów.
―
Równowaga koloru
Dostosowuje siłę kolorów cyjan, magenta, żółty i czarny.
―
Ostrość
Dopasowuje ostrość zarysu obrazu.
―
Kontrast
Pozwala dostosować kontrast między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu.
―
Dopasowanie gęstości tła
Usuwa ciemne tło z oryginałów, takich jak gazety.
―
6-2
―
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Funkcje
Opis
Strona
Pomiń puste strony
Jeżeli w partii skanowanych dokumentów znajdują się jakieś puste strony, funkcja
umożliwia ich pomijanie i drukowanie tylko zadrukowanych stron.
―
Nasycenie
Pozwala dostosować nasycenie obrazu.
―
Skanowanie ciągłe
Skanuje dużą liczbę oryginałów w oddzielnych partiach, aby zakończyć jako jedno
zadanie.
―
Informacja o kończeniu
zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu zadania.
―
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
―
Zastąp priorytet
Wstrzymuje bieżące zadanie, aby nadać najwyższy priorytet nowemu zadaniu.
―
6-3
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Wyślij
Aby skonfigurować ustawienia funkcji, wybierz przycisk funkcji. Po wybraniu [Funkcje] zostanie wyświetlona lista innych
dostępnych funkcji.
Gotowa do wysania (peny kolor)
Wylij
Gotowa do wysania (peny kolor)
Funkcje
10:10
M.docel:
Przywoaj
Sprawd
Wybór kolorów
10:10
Monochromatyczny
Format pliku
Kl.szybkiego dost.
E-mail
Funkcje
Ks. adresowa
Folder
Zewn. ks. adres.
Orientacja oryginau
FAKS
Kolor
PDF
Rozmiar oryginau
1/2
Ulubione
1/7
A4
Górny brzeg na górze
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych funkcjach, patrz poniższa tabela.
Funkcje
Opis
Strona
Wybór kolorów
Wybierz ustawienie trybu koloru.
strona 6-14
Format pliku
Określ format pliku obrazu. Można również dostosować poziom jakości obrazu.
strona 6-18
Rozmiar oryginału
Należy określić rozmiar skanowanego oryginału.
strona 6-15
Orientacja oryginału
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby umożliwić skanowanie w poprawnym
kierunku.
strona 6-16
Oryginały o rozmiarach
mieszanych
Skanuje wszystkie arkusze w procesorze dokumentów, nawet gdy mają różne
rozmiary.
Dupleks
Wybierz typ i kierunek oprawiania w odniesieniu do oryginału.
strona 6-19
Rozmiar wysyłania
Wybierz rozmiar wysyłanego obrazu.
strona 6-20
Porządkowanie plików
Możliwe jest utworzenie kilku plików, dzieląc zeskanowane dane oryginałów strona
po stronie, a następnie ich wysłanie.
Rozdzielczość
skanowania
Wybierz stopień rozdzielczości skanowania.
strona 6-21
Gęstość
Ustaw gęstość.
strona 6-11
Obraz oryginału
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ obrazu oryginału.
strona 6-17
Ostrość
Dopasowuje ostrość zarysu obrazu.
―
Kontrast
Pozwala dostosować kontrast między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu.
―
Dopasowanie gęstości tła
Usuwa ciemne tło z oryginałów, takich jak gazety.
―
Pomiń puste strony
Jeżeli w partii skanowanych dokumentów znajdują się jakieś puste strony, funkcja
umożliwia ich pomijanie i drukowanie tylko zadrukowanych stron.
―
Rozdzielczość
transmisji FAKSU
Wybierz jakość obrazu przy wysyłaniu FAKSU.
Powiększenie
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub powiększenia obrazu.
Skanowanie ciągłe
Skanuje dużą liczbę oryginałów w oddzielnych partiach, aby zakończyć jako jedno
zadanie.
―
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
―
Temat/treść
wiadomości e-mail
Dodaje temat i treść wiadomości do wysyłanego dokumentu.
6-4
―
―
Patrz
Podręcznik
obsługi faksu.
strona 6-10
strona 6-21
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Funkcje
Opis
Strona
Informacja o kończeniu
zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu zadania.
―
Transmisja Szyfrowana
FTP
Szyfruje obrazy podczas wysyłania za pomocą protokołu FTP.
―
Opóźniona transmisja
FAKSU
Ustaw czas wysyłania.
Patrz
Podręcznik
obsługi faksu.
Bezpośrednia
transmisji FAKSU
Wysyła faks bezpośrednio, bez zapisywania oryginału do pamięci.
Patrz
Podręcznik
obsługi faksu.
Odpytywanie odbioru
FAKSU
Wybierz numer docelowy i odbierz dokumenty transmisji przechowywanej w skrzynce
odpytywania.
Patrz
Podręcznik
obsługi faksu.
Raport wysyłania faksu
Drukuj raport wyników transmisji faksu.
Patrz
Podręcznik
obsługi faksu.
6-5
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Pamięć wymienna (Zapisz plik, Drukowanie
dokumentów)
Aby skonfigurować ustawienia funkcji, wybierz przycisk funkcji. Po wybraniu [Funkcje] zostanie wyświetlona lista innych
dostępnych funkcji.
Gotowa do zapis. w skrzynce (pe. kol.)
Zapisz plik
Gotowa do zapis. w skrzynce (pe. kol.)
Funkcje
10:10
10:10
Tryb cichy
Format
pliku
Klawisz
funkcji
PDF
Dupleks
1-str.
Rozdzielcz.
skanow.
300x300dpi
Orientacja oryginau
GĊsto
Normalna 0
Wpis nazwy pliku
doc
Funkcje
Wy.
Rozmiar oryginau
Wybór
koloru
A4
Oryginay o rozmiarach mieszanych
Peny kolor
Anuluj
1/4
Górny brzeg na górze
Wy.
Zamknij
Dod/Edyt
Skrót
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych funkcjach, patrz poniższa tabela.
Zapisz plik
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Format pliku
Określ format pliku obrazu. Można również dostosować poziom jakości obrazu.
strona 6-18
Dupleks
Wybierz typ i kierunek oprawiania w odniesieniu do oryginału.
strona 6-19
Rozdzielczość
skanowania
Wybierz stopień rozdzielczości skanowania.
strona 6-21
Gęstość
Ustaw gęstość.
strona 6-11
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
Wybór kolorów
Wybierz ustawienie trybu koloru.
―
strona 6-14
Funkcje
Opis
Strona
Rozmiar oryginału
Należy określić rozmiar skanowanego oryginału.
strona 6-15
Orientacja oryginału
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby umożliwić skanowanie w poprawnym
kierunku.
strona 6-16
Oryginały o rozmiarach
mieszanych
Skanuje wszystkie arkusze w procesorze dokumentów, nawet gdy mają różne
rozmiary.
―
Rozmiar zapisywania
Wybierz rozmiar zapisywanego obrazu.
―
Obraz oryginału
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ obrazu oryginału.
Ostrość
Dopasowuje ostrość zarysu obrazu.
―
Kontrast
Pozwala dostosować kontrast między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu.
―
Dopasowanie gęstości tła
Usuwa ciemne tło z oryginałów, takich jak gazety.
―
Pomiń puste strony
Jeżeli w partii skanowanych dokumentów znajdują się jakieś puste strony, funkcja
umożliwia ich pomijanie i drukowanie tylko zadrukowanych stron.
―
Powiększenie
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub powiększenia obrazu.
Skanowanie ciągłe
Skanuje dużą liczbę oryginałów w oddzielnych partiach, aby zakończyć jako jedno
zadanie.
6-6
strona 6-17
strona 6-10
―
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Funkcje
Opis
Strona
Informacja o kończeniu
zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu zadania.
―
Porządkowanie plików
Możliwe jest utworzenie kilku plików, dzieląc zeskanowane dane oryginałów strona
po stronie, a następnie ich wysłanie.
―
Drukowanie dokumentów
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Wybór papieru
Wybierz kasetę lub tacę wielofunkcyjną z papierem o wybranym rozmiarze.
strona 6-9
Sortuj
Służy do przesuwania wydruku o stronę lub zestaw.
strona 6-14
Dupleks
Dokumenty można drukować po obu stronach papieru.
strona 6-13
Wybór kolorów
Wybierz ustawienie trybu koloru.
strona 6-14
Funkcje
Opis
Strona
EcoPrint
Funkcja EcoPrint pozwala oszczędzać toner podczas drukowania.
Informacja o kończeniu
zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu zadania.
―
Zastąp priorytet
Wstrzymuje bieżące zadanie, aby nadać najwyższy priorytet nowemu zadaniu.
―
Zaszyfrowane hasło do
PDF
Wprowadź wstępnie przypisane hasło, aby wydrukować plik PDF.
―
Druk JPEG/TIFF
Wybierz rozmiar obrazu podczas drukowania plików JPEG lub TIFF.
―
Dopasuj dokument XPS
do strony
Zmniejsza lub zwiększa rozmiar obrazu, aby dopasować go do wybranego rozmiaru
papieru.
―
6-7
strona 6-17
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Funkcje
Na stronach z opisem przydatnych funkcji tryby, w których funkcji można używać, są oznaczone za pomocą ikon.
Drukowanie:
Kopiuj
Wysyłanie:
Wyślij
Zapisywanie:
Drukuj
z USB
Skanuj do
USB
6-8
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Wybór papieru
Drukuj
z USB
Kopiuj
Wybierz kasetę lub tacę wielofunkcyjną z papierem o wybranym rozmiarze.
Po wybraniu ustawienia [Auto] automatycznie zostanie wybrany papier odpowiadający rozmiarowi oryginału.
NOTATKA
• Określ wcześniej rozmiar i typ papieru włożonego do kasety.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
• Kaseta 2 jest wyświetlana, jeżeli zainstalowany jest opcjonalny podajnik papieru.
Aby wybrać opcję [Taca uniwers], wybierz [Rozmiar papieru] i [Typ nośnika], a następnie określ rozmiar papieru i typ
nośnika. W poniższej tabeli zostały przedstawione dostępne rozmiary papieru i typy nośników.
Pozycja
Rozmiar
papieru
Wartość
Opis
Metryczne
A4, A5-R, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Wybierz ze standardowych rozmiarów
metrycznych.
Cal
Letter, Legal, Statement-R, Statement, Executive,
Oficio II
Wybierz ze standardowych rozmiarów podanych
w calach.
Inne
16K, ISO B5, Koperta #10, Koperta #9,
Koperta #6, Koperta Monarch, Koperta DL,
Koperta C5, Hagaki (karton), Oufukuhagaki
(zwrotna karta pocztowa), Youkei 4, Youkei 2,
Niestandard.*1
Wybierz spośród standardowych i niestandardowych
rozmiarów.
Wpis
rozmiaru
Metryczne
Wprowadź rozmiar spoza rozmiarów
standardowych.*2
X: 70 do 216 mm (z przyrostem 1 mm)
Y: 148 do 356 mm (z przyrostem 1 mm)
Cal
Po wybraniu [Wpis rozmiaru] ustaw rozmiar „X”
(poziomo) i „Y” (pionowo), posługując się
przyciskami [+]/[-] lub klawiszami numerycznymi.
X: Od 2,76 do 8,50" (z przyrostem 0,01")
Y: Od 5,83 do 14,02" (z przyrostem 0,01")
Typ nośnika
Zwykły (60 do 105 g/m2), Folia, Szorstki, Kalka (60 do 220 g/m2), Etykiety, Makulaturowy,
Zadrukowany*3, Czerpany, Karton, Kolorowy, Dziurkowany*3, Z nagłówkiem*3, Koperta, Gruby (106 do
220 g/m2), Powlekany, Wysoka jakość, Niestand. 1-8*3
*1 Aby uzyskać informacje o określaniu niestandardowego rozmiaru papieru:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
*2 Jednostki wprowadzania można zmieniać w menu systemowym. Aby uzyskać więcej informacji:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
*3 Aby znaleźć więcej informacji o określaniu niestandardowego rodzaju papieru (od 1 do 8), patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Aby drukować na papierze zadrukowanym, dziurkowanym lub papierze z nagłówkiem:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
NOTATKA
• Można w wygodny sposób wybrać wcześniej rozmiar oraz rodzaj często używanego papieru i ustawić je jako
wartości domyślne.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
• Jeżeli określonego rozmiaru papieru nie ma w źródłowej kasecie ani tacy uniwersalnej, zostanie wyświetlony ekran
z monitem o potwierdzenie. Należy załadować żądany papier do tacy uniwersalnej i nacisnąć przycisk [Kontynuuj],
aby rozpocząć kopiowanie.
6-9
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Powiększenie
Kopiuj
Skanuj do
USB
Wyślij
Dopasowuje powiększenie w celu zmniejszenia lub powiększenia obrazu.
Kopiowanie
Dostępne są następujące opcje powiększania/pomniejszania.
Auto
Dopasowanie rozmiaru obrazu w celu zmieszczenia go na odpowiednim rozmiarze papieru.
A4: 141%
A5
A6: 70%
Powiększenie standardowe
Zmniejsza lub powiększa zgodnie z wcześniej ustalonymi wartościami.
Model
Modele
metryczne
Poziom powiększenia (oryginał/kopia)
Model
Poziom powiększenia (oryginał/kopia)
400% maks.
90% Folio>>A4
400% maks.
78% Legal>>Letter
200%
70%
200%
64% Letter>>Statement
141% A5>>A4
50%
129% Statement>>Letter
50%
100%
25% min.
100%
25% min.
Modele calowe
Inne
Zmniejsza lub powiększa przy powiększeniach innych niż Powiększ. stand.
Model
Modele
metryczne
Poziom powiększenia (oryginał/kopia)
115% B5>>A4
78% Legal>>Letter
86% A4>>B5
64% Letter>>Statement
Model
Modele
calowe
Poziom powiększenia (oryginał/kopia)
141% A5>>A4
86% A4>>B5
115% B5>>A4
70% A4 >> A5
90% Folio>>A4
129% Statement>>Letter
Wpis powiększenia
Ręczna regulacja powiększania lub zmniejszania obrazu oryginału o 1% w zakresie od 25% do 400%. Wprowadź
wartość powiększenia przy użyciu przycisków [+] lub [-] albo za pomocą klawiatury numerycznej.
6-10
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Wysyłanie/zapisywanie
Pozycja
Opis
100%
Powiela rozmiar oryginału.
Auto
Zmniejsza lub powiększa oryginał do rozmiaru wysyłania/zapisywania.
NOTATKA
Aby zmniejszyć lub powiększyć obraz, należy wybrać rozmiar papieru, rozmiar wysyłania lub rozmiar zapisywania.
Wybór papieru (strona 6-9)
Rozmiar wysyłania (strona 6-20)
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Gęstość
Kopiuj
Wyślij
Skanuj do
USB
Ustaw gęstość.
(Wartość: [-4] do [+4] (Jaśniej do Ciemniej))
6-11
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Dupleks
Drukuj
z USB
Kopiuj
Służy do wykonywania wydruków dwustronnych. Można także tworzyć wydruki jednostronne z dwustronnych
oryginałów.
Dostępne są następujące tryby.
Jednostronny w dwustronny
Tworzy dwustronne kopie z jednostronnych oryginałów. W przypadku
nieparzystej liczby stron tylna strona ostatniej kartki pozostanie pusta.
Oryginał
Kopia
A
ghi
ghi
def
ghi
abc
abc
def
abc
def
Oryginał
Dostępne są następujące opcje oprawy.
B
Kopia
A oprawa z lewej/z prawej: Obrazy na drugiej stronie nie są obracane.
B oprawa na górze: Obrazy na drugiej stronie są obracane o 180
stopni. Kopie dokumentów mogą mieć oprawę na górnej krawędzi,
ale przy kartkowaniu stron zapewniona jest ich taka sama orientacja.
Dwustronny w jednostronny
Kopiuje obie strony dwustronnego dokumentu na dwie osobne kartki.
Dostępne są następujące opcje oprawy.
Oryginał
Kopia
•
Oprawianie Z lewej/Z pr.: Obrazy na drugiej stronie nie są obracane.
•
Oprawianie Na górze: Obrazy na drugiej stronie są obracane o 180
stopni.
Dwustronny w dwustronny
Tworzy dwustronne kopie z dwustronnych oryginałów.
Oryginał
Kopia
NOTATKA
Rozmiary papieru obsługiwane w trybie dwustronny na dwustronny: A4, B5, A5-R, A5, Folio, Legal, Letter, Statement,
Oficio II, Executive, 216 × 340 mm, ISO B5, Koperta C5, 16K
6-12
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Kopiowanie
Drukuje 1-stronne oryginały dwustronnie lub 2-stronne oryginały jednostronnie. Wybierz orientację oprawy oryginałów
i wykończonych dokumentów.
Pozycja
Wartość
Opis
1-str.>>1-str.
―
Wyłącza funkcję.
1-str.>>2-str.
―
2-str.>>1-str.
―
Kopiuj oryginał z ustawieniami domyślnymi. Informacje na
temat ustawień domyślnych znaleźć można w:
2-str.>>2-str.
―
Inne
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Dupleks
1-stronny>>1-stronny,
1-stronny>>2-stronny,
2-stronny>>1-stronny,
2-str.>>2-str.
Wybierz żądaną opcję dupleksu.
Oprawa w oryginale*1
Z lew./pr., Góra
Wybierz orientację oprawy oryginałów.
Oprawa w finiszerze*2
Z lew./pr., Góra
Wybierz orientację oprawy kopii.
Orientacja oryginału
Górny brzeg na górze,
Górny brzeg po lewej
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby
umożliwić skanowanie w poprawnym kierunku.
*1 Wyświetlane, gdy dla ustawienia „Dupleks” wybrano [2-stronny>>1-stronny] lub [2-stronny>>2-stronny].
*2 Wyświetlane, gdy dla ustawienia „Dupleks” wybrano [1-stronny>>2-stronny] lub [2-stronny>>2-stronny].
W przypadku umieszczania oryginałów na szybie umieszczaj kolejno oryginały, naciskając po każdej zmianie klawisz
[Start].
Po zeskanowaniu wszystkich oryginałów wybierz [Zakończ skan.], aby rozpocząć kopiowanie.
Drukowanie
Dokumenty można drukować po obu stronach papieru.
Pozycja
1-stronny
Opis
Służy do wyłączania funkcji.
2-stronny
Drukuje 2-stronne dokumenty, tak aby arkusze były odpowiednio wyrównane do oprawy
z lewej lub prawej.
2-stronny
Drukuje 2-stronne dokumenty, tak aby arkusze były odpowiednio wyrównane do oprawy
na górze.
6-13
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Wybór kolorów
Kopiuj
Drukuj
z USB
Wyślij
Skanuj do
USB
Wybierz ustawienie trybu koloru.
Kopiowanie/drukowanie
Pozycja
Opis
Pełny kolor
Drukuje wszystkie dokumenty w trybie pełnokolorowym.
Monochromatyczny
Drukuje dokumenty w czerni i bieli.
Wysyłanie/zapisywanie
Pozycja
Opis
Pełny kolor
Skanuje dokumenty w pełnym kolorze.
Skala szarości
Skanuje dokumenty w skali szarości. Pozwala uzyskać gładki i szczegółowy
obraz.
Monochromatyczny
Skanuje dokumenty w czerni i bieli.
Sortuj
Kopiuj
Drukuj
z USB
Służy do przesuwania wydruku o stronę lub zestaw.
(Wartość: [Wył.] / [Wł.])
6-14
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Rozmiar oryginału
Kopiuj
Wyślij
Skanuj do
USB
Należy określić rozmiar skanowanego oryginału.
Wybierz opcję [Automatyczne (PD)], [Metryczne], [Cal] lub [Inne] w celu określenia rozmiaru oryginału.
Pozycja
Wartość
Opis
Automatyczne
(PD)
―
Automatycznie wykryj rozmiar oryginału.
Metryczne
A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Wybierz ze standardowych rozmiarów
metrycznych.
Cal
Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Wybierz ze standardowych rozmiarów
podanych w calach.
Inne
16K, ISO B5, Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6,
Koperta Monarch, Koperta DL, Koperta C5, Hagaki (karton),
Oufukuhagaki (zwrotna karta pocztowa), Youkei 4, Youkei 2,
Niestandard.*1
Wybierz spośród standardowych
i niestandardowych rozmiarów.
*1 Aby uzyskać informacje o określaniu niestandardowego rozmiaru oryginału:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
NOTATKA
Należy określić, czy urządzenie ma automatycznie wykrywać rozmiar oryginałów w procesorze dokumentów.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
Zawsze określ rozmiar oryginału, używając oryginału w niestandardowym rozmiarze.
6-15
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Orientacja oryginału
Kopiuj
Wyślij
Skanuj do
USB
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby umożliwić skanowanie w poprawnym kierunku.
Aby użyć dowolnej z poniższych funkcji, należy określić orientację oryginalnego dokumentu.
•
Dupleks
•
Połącz
•
Dupleks (Oryginał 2-stronny)
Określ orientację oryginału, wybierając opcję [Górny brzeg na górze] lub [Górny brzeg po lewej].
Pozycja
Rysunek
Górny brzeg na
górze
Oryginał
Orientacja oryginału
Oryginał
Orientacja oryginału
Górny brzeg po
lewej
NOTATKA
Można zmienić domyślne ustawienie orientacji oryginału.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
6-16
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Obraz oryginału
Kopiuj
Wyślij
Skanuj do
USB
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wybierz typ obrazu oryginału.
Kopiowanie/drukowanie
Pozycja
Opis
Tekst+foto*1
Najlepsze do dokumentów z tekstem i zdjęciami.
Foto
Najlepsze do zdjęć wykonanych aparatem.
Tekst
Najlepszy dla dokumentów składających się w większości z tekstu.
Grafika/mapa*2
Najlepsze do drukowania grafik i map.
Wyjście drukarki*2
Najlepsze do wydruków dokumentów z tego urządzenia.
*1 Jeżeli szary tekst nie został całkowicie wydrukowany przy użyciu ustawienia [Tekst+foto], użycie ustawienia [Tekst] może
pozwolić na osiągnięcie lepszych wyników.
*2 Funkcja jest wyświetlana w trakcie kopiowania.
Wysyłanie/zapisywanie
Pozycja
Opis
Tekst+foto
Najlepsze do dokumentów z tekstem i zdjęciami.
Foto
Najlepsze do zdjęć wykonanych aparatem.
Tekst
Najlepszy dla dokumentów składających się w większości z tekstu.
Jasny tekst/rysunek
lin.
Wyraźnie powiela delikatne znaki pisane ołówkiem itp., a także cienkie linie na mapach i wykresach.
Tekst (dla rozp.
OCR)*1
Zeskanowany obraz może być przetwarzany przy użyciu programów OCR.
*1 Ta funkcja jest dostępna tylko, gdy dla ustawienia „Wybór koloru” wybrano [Monochromatyczny]. Aby uzyskać więcej informacji:
Wybór kolorów (strona 6-14)
EcoPrint
Kopiuj
Drukuj
z USB
Funkcja EcoPrint pozwala oszczędzać toner podczas drukowania.
Można jej używać do wydruków próbnych lub w innych przypadkach, gdy wysoka jakość wydruku jest niepotrzebna.
(Wartość: [Wył.] / [Wł.])
6-17
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Format pliku
Wyślij
Skanuj do
USB
Określ format pliku obrazu. Można również dostosować poziom jakości obrazu.
Dostępne są następujące formaty pliku: [PDF], [TIFF], [JPEG], [XPS], [OpenXPS] i [PDF wys. kompr.].
Jeżeli do skanowania wybrano tryb koloru Skala szarości lub Pełny kolor, ustaw jakość obrazu.
Po wybraniu formatu pliku [PDF] lub [PDF wys. kompr.] można określić ustawienia szyfrowania lub PDF/A.
Pozycja
Wartość
PDF
―
PDF wys. kompr.
―
TIFF
―
JPEG
―
XPS
―
OpenXPS
―
Inne
Opis
Ustaw wybrany format pliku.
Jakość obrazu i ustawienia PDF/A przyjmą wartości
domyślne. Informacje na temat ustawień domyślnych
znaleźć można w:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Format pliku
PDF, Wys. kompr. PDF, TIFF,
JPEG, XPS, OpenXPS
Wybierz format pliku obrazu.
Jakość obrazu*1
Priorytet stopnia kompr.,
Standardowy, Priorytet jakości
Służy do określania poziomu jakości plików PDF
o wysokim stopniu kompresji.
Jakość
oryginału*2
1 Niska (Wys. kompr.) do 5
Wysoka (Niska kompr.)
Ustaw jakość obrazu.
PDF/A*3
Wył., PDF/A-1a, PDF/A-1b
Służy do określania typu formatu PDF/A-1.
Szyfrowanie*3
―
Można użyć funkcji szyfrowania plików PDF.
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
*1 Wyświetlane, gdy dla opcji „Format pliku” wybrano [PDF wys. kompr.].
*2 Wyświetlane, gdy dla opcji „Format pliku” wybrano [PDF wys. kompr.].
*3 Wyświetlane, gdy dla opcji „Format pliku” wybrano [PDF] lub [PDF wys. kompr.].
NOTATKA
Jeżeli włączono szyfrowanie, nie można określić ustawień PDF/A.
6-18
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Dupleks (Oryginał 2-stronny)
Wyślij
Skanuj do
USB
Wybierz typ i kierunek oprawiania w odniesieniu do oryginału.
Pozycja
Wartość
Opis
1-stronny
―
Wyłącza funkcję.
2-stronny
―
Ustawienie odpowiednie przy używaniu oryginałów
dwustronnych.
Dupleks
1-str.,
2-stronne (oprawa po lewej/po prawej),
2 stronne (oprawa na górze)
Wybierz orientację oprawy oryginałów.
Orientacja
oryginału*1
Górny brzeg na górze, Górny brzeg po
lewej
Wybierz orientację górnego brzegu oryginału, aby
umożliwić skanowanie w poprawnym kierunku.
Inne
*1 Wyświetlane, gdy dla opcji „Dupleks” ustawiono [2-stronne (oprawa po lewej/po prawej)] lub [2-stronne (oprawa na górze)].
Przykładowy obraz
Wartość
2-stronne
Rysunek
oprawa po
lewej/po prawej
oprawa na górze
6-19
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Rozmiar wysyłania
Wyślij
Wybierz rozmiar wysyłanego obrazu.
Wybierz pozycję [W rozmiarze oryginału], [Metryczne], [Cal] lub [Inne], aby określić rozmiar oryginału.
Pozycja
Wartość
Opis
W rozmiarze oryginału
―
Automatycznie wysyła w rozmiarze oryginału.
Metryczne
A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm
Wybierz ze standardowych rozmiarów
metrycznych.
Cal
Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II
Wybierz ze standardowych rozmiarów podanych
w calach.
Inne
16K, ISO B5, Koperta #10, Koperta #9,
Koperta #6, Koperta Monarch, Koperta DL,
Koperta C5, Hagaki (karton), Oufukuhagaki
(zwrotna karta pocztowa), Youkei 4, Youkei 2
Wybierz spośród standardowych
i niestandardowych rozmiarów.
Związek między rozmiarem oryginału, rozmiarem wysyłania i powiększeniem
Rozmiar oryginału, Rozmiar wysyłania i Powiększenie są związane ze sobą. Więcej informacji można znaleźć w tabeli
poniżej:
Rozm. oryginału i rozm. wysyłania są
takie same
różne
Rozmiar oryginału (strona 6-15)
Określ w razie potrzeby
Określ w razie potrzeby
Rozmiar wysyłania
Wybierz pozycję [W rozmiarze
oryginału].
Wybierz żądany rozmiar.
Powiększenie (strona 6-10)
Wybierz [100%] (lub [Auto]).
Wybierz [Auto].
NOTATKA
Jeśli określony rozmiar wysyłania różni się od rozmiaru oryginału, ale wybrana wartość powiększenia wynosi [100%],
można przesłać obraz w rzeczywistym rozmiarze (bez powiększenia).
6-20
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Rozdzielczość skanowania
Wyślij
Skanuj do
USB
Wybierz stopień rozdzielczości skanowania.
(Wartość: [600 × 600 dpi] / [400 × 400 dpi Ultra] / [300 × 300 dpi] / [200 × 400 dpi Super] / [200 × 200 dpi wysoka] /
[200 × 100 dpi normalny])
NOTATKA
Im większa liczba, tym wyższa rozdzielczość obrazu. Większa rozdzielczość oznacza również zwiększenie rozmiarów
plików i wydłużenie czasu wysyłania.
Podczas skanowania dwustronnego oryginału w pełnym kolorze lub skali szarości nie można wybrać rozdzielczości
[600×600dpi], [400×400dpi Ultra], i [200×400dpi Super].
Temat/treść wiadomości e-mail
Wyślij
Dodaje temat i treść wiadomości do wysyłanego dokumentu.
Wybierz [Temat] / [Treść], aby wprowadzić temat i treść wiadomości e-mail.
NOTATKA
Temat może mieć do 60 znaków, a treść — do 500 znaków.
6-21
7
Rozwiązywanie
problemów
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Regularna konserwacja ..................................................................................................................................... 7-2
Czyszczenie ............................................................................................................................................. 7-2
Czyszczenie szklanej płyty ...................................................................................................................... 7-2
Czyszczenie wąskiej szyby skanera ........................................................................................................ 7-3
Czyszczenie wnętrza procesora dokumentów ......................................................................................... 7-3
Czyszczenie jednostki podawania papieru .............................................................................................. 7-4
Wymiana pojemnika z tonerem ................................................................................................................ 7-5
Ładowanie papieru ................................................................................................................................... 7-8
Rozwiązywanie problemów ................................................................................................................................ 7-9
Usuwanie awarii ....................................................................................................................................... 7-9
Problemy z obsługą urządzenia ............................................................................................................... 7-9
Problemy z wydrukami ........................................................................................................................... 7-12
Problemy z drukiem w kolorze ............................................................................................................... 7-15
Reagowanie na komunikaty o błędach .................................................................................................. 7-16
Dopasowanie/Konserwacja .............................................................................................................................. 7-28
Przegląd polecenia Dopasowanie/konserwacja ..................................................................................... 7-28
Procedura rejestracji koloru ................................................................................................................... 7-28
Odświeżanie bębna ............................................................................................................................... 7-33
Kalibracja ............................................................................................................................................... 7-33
Czyszczenie skanera laserowego ......................................................................................................... 7-33
Usuwanie zacięć papieru ................................................................................................................................. 7-34
Wskaźniki lokalizacji zacięcia ................................................................................................................ 7-34
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 1 ................................................................................................. 7-35
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 2 ................................................................................................. 7-36
Usuwanie zaciętego papieru z tacy uniwersalnej .................................................................................. 7-38
Usuwanie zaciętego papieru z obszaru tylnej pokrywy 1 ....................................................................... 7-41
Usuwanie zaciętego papieru z procesora dokumentów ......................................................................... 7-44
7-1
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Regularna konserwacja
Czyszczenie
Regularnie czyść urządzenie, aby zapewnić optymalną jakość drukowanych kopii.
PRZESTROGA
Dla zachowania bezpieczeństwa należy zawsze przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia odłączać kabel
zasilający.
Czyszczenie szklanej płyty
Przetrzyj wewnętrzną część procesora dokumentów oraz szklaną płytę za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej
alkoholem lub łagodnym detergentem.
WAŻNE
Nie wolno używać rozcieńczalników ani rozpuszczalników organicznych.
7-2
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Czyszczenie wąskiej szyby skanera
Podczas używania procesora dokumentów należy czyścić wąską szybę skanera oraz obszar odczytywania za pomocą
suchej ściereczki.
WAŻNE
Nie używaj do czyszczenia wody, mydła ani rozpuszczalników.
NOTATKA
Zabrudzenia na wąskiej szybie skanera oraz w obszarze odczytywania powodują pojawienie się czarnych smug,
które będą widoczne na wydruku.
Czyszczenie wnętrza procesora dokumentów
Przetrzyj wnętrze procesora dokumentów za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej alkoholem lub łagodnym detergentem.
WAŻNE
Nie wolno używać rozcieńczalników ani rozpuszczalników organicznych.
7-3
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Czyszczenie jednostki podawania papieru
Po każdej wymianie pojemników z tonerem należy wyczyścić jednostkę podawania papieru. W celu utrzymania
optymalnej jakości drukowania zalecane jest również czyszczenie wnętrza maszyny raz w miesiącu, a także po
wymianie pojemnika z tonerem.
Jeżeli jednostka podawania papieru ulegnie zabrudzeniu, mogą się pojawić problemy z drukowaniem, takie jak
przebarwienia po drugiej stronie wydruków.
PRZESTROGA
Niektóre części wewnątrz urządzenia są bardzo gorące. Należy zachować ostrożność, ponieważ można
ulec poparzeniu.
Pas przenoszący
Wałek rejestrujący (metalowy)
Wałek przenoszący
Pochylnia na papier
Za pomocą szmatki zetrzyj pył papierowy z wałka rejestrującego i pochylni na papier.
WAŻNE
Uważaj, aby podczas czyszczenia nie dotknąć wałka przenoszącego ani pasa
przenoszącego, ponieważ może to wpłynąć niekorzystnie na jakość druku.
7-4
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Wymiana pojemnika z tonerem
Jeżeli w pojemniku wyczerpie się toner, zostanie wyświetlony następujący komunikat. Trzeba wymienić pojemnik
z tonerem.
„Pojemniki z tonerem [C][M][Y][K] są puste”.
Jeżeli w pojemniku jest mało toneru, zostanie wyświetlony następujący komunikat. Upewnij się, czy dysponujesz
nowym pojemnikiem na wymianę.
„Kończy się toner. [C][M][Y][K] (Wymień po opróżnieniu)”
Częstotliwość wymiany pojemnika z tonerem
Czas eksploatacji pojemnika z tonerem zależy od ilości toneru wymaganego do wykonania zadań drukowania. Zgodnie z
normą ISO/IEC 19798 i przy wyłączonej opcji EcoPrint, kaseta z tonerem wystarcza na (dla papieru w formacie Letter/A4):
Kolor toneru
Żywotność pojemnika z tonerem
(liczba wydrukowanych stron)
Czarny
4000 obrazów
Cyjan
3000 obrazów
Magenta
3000 obrazów
Żółty
3000 obrazów
NOTATKA
• Średnia liczba obrazów, które można wydrukować na każdym pojemniku z tonerem dostarczonym z urządzeniem,
wynosi 1200 obrazów.
• Należy zawsze używać wyłącznie oryginalnych pojemników z tonerem. Korzystanie z nieoryginalnych pojemników
z tonerem może powodować błędy na wydrukach i awarie urządzenia.
PRZESTROGA
Nie należy próbować spalać części, w których znajduje się toner. Powstające wówczas iskry mogą
spowodować oparzenia.
Wymiana pojemnika z tonerem
Procedura instalacji pojemnika z tonerem jest taka sama niezależnie od jego koloru. W tym podręczniku przykład
dotyczy pojemnika z tonerem żółtym.
1
Otwórz prawą pokrywę.
7-5
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
2
Odblokuj pojemnik z tonerem.
3
Wyjmij pojemnik z tonerem.
4
Umieść zużyte pojemniki z tonerem w torbie na odpady.
7-6
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
5
Wyjmij nowy pojemnik z tonerem z opakowania.
WAŻNE
Nie należy dotykać miejsc pokazanych poniżej.
6
Wstrząśnij pojemnikiem z tonerem.
5~6
7
Włóż pojemnik z tonerem.
7-7
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
8
Zamknij prawą pokrywę.
NOTATKA
• Jeżeli prawa pokrywa nie zamyka się, sprawdź, czy nowy pojemnik z tonerem został poprawnie włożony.
• Pusty pojemnik z tonerem należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub przedstawicielowi serwisu. Zebrane
pojemniki z tonerem zostaną przetworzone lub zutylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Ładowanie papieru
Jeżeli w kasecie wyczerpie się papier, zostaną wyświetlone następujące komunikaty.
„Dodaj następujący papier do kasety #”. (# oznacza numer kasety)
„Włóż do tacy uniwersalnej następujący papier”.
Ładowanie papieru (strona 3-2)
Umieszczanie papieru na tacy uniwersalnej (strona 5-5)
NOTATKA
Jeżeli dla ustawienia [Pokaż kom. o konf. papieru] wybrano opcję [Wł.], ekran potwierdzenia ustawień papieru
zostanie wyświetlony po włożeniu nowego papieru. Jeżeli papier zostanie zmieniony, wybierz pozycję [Zmień],
a następnie zmień ustawienia papieru.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
7-8
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie awarii
Poniższa tabela podaje ogólne wskazówki jak rozwiązywać problemy.
Jeżeli wystąpił problem z urządzeniem, sprawdź punkty kontrolne i wykonaj procedury opisane na kolejnych stronach.
Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
NOTATKA
Podczas rozmowy z pracownikiem serwisu konieczne będzie podanie numeru seryjnego.
Aby sprawdzić numer seryjny, patrz:
Ekran informacji o urządzeniu (strona 2-16)
Problemy z obsługą urządzenia (strona 7-9)
Problemy z obsługą urządzenia
W przypadku wystąpienia następujących problemów z obsługą urządzenia należy wykonać odpowiednie procedury.
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Ekran nie odpowiada po
włączeniu wyłącznika
zasilania.
Sprawdź przewód zasilania.
Podłącz oba końce przewodu zasilania
prawidłowo.
strona 2-9
Naciśnięcie klawisza [Start]
nie powoduje wykonania
kopii.
Czy na ekranie wyświetlany jest
komunikat?
Określ prawidłową reakcję na komunikat
i wykonaj odpowiednie działania.
strona 7-16
Czy urządzenie nie jest w stanie
uśpienia?
Wybierz klawisz [Energy Saver].
strona 2-26
Wysuwane są puste
arkusze.
Czy oryginały zostały prawidłowo
załadowane?
Kładąc oryginały na płycie, umieść je
zadrukowaną stroną do dołu i ustaw je
zgodnie z płytami wskaźnika rozmiaru
oryginału.
strona 5-2
Umieszczając oryginały w module
przetwarzania dokumentów, układaj je
stroną zadrukowaną do góry.
strona 5-3
―
Sprawdź ustawienia oprogramowania.
―
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
Załaduj papier prawidłowo.
strona 3-4
―
Zmień orientację ustawienia papieru
o 180 stopni.
strona 3-4
Czy załadowany jest odpowiedni rodzaj
papieru? Czy jest on w dobrym stanie?
Wyjmij, odwróć i załaduj papier
ponownie.
strona 3-4
Czy papier nie jest wygięty, zagięty lub
pomarszczony?
Wymień papier.
strona 3-4
Czy w urządzeniu nie znajdują się luźne
skrawki lub zacięty papier?
Wyjmij zacięty papier.
strona 7-34
Papier często się zacina.
7-9
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Co najmniej 2 arkusze
nakładają się na siebie
(pobieranie wielu arkuszy
jednocześnie).
―
Załaduj papier prawidłowo.
strona 3-2
Wydruki są pomarszczone.
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
Załaduj papier prawidłowo.
strona 3-4
―
Zmień orientację ustawienia papieru
o 180 stopni.
strona 3-2
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
strona 3-4
―
Odwróć papier w kasecie na drugą
stronę lub zmień orientację ustawienia
papieru o 180 stopni.
strona 3-2
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
strona 3-4
Czy urządzenie jest podłączone do
zasilania?
Podłącz przewód zasilania do gniazda
sieciowego.
―
Czy urządzenie jest zasilane?
Włącz wyłącznik zasilania.
strona 2-10
Czy kabel USB i kabel sieciowy są
podłączone?
Podłącz odpowiedni kabel USB i kabel
sieciowy.
strona 2-8
Czy zadanie drukowania nie jest
wstrzymane?
Wznów drukowanie.
―
Czy host USB nie jest zablokowany?
W ustawieniach hosta USB wybierz
pozycję [Odblokuj].
―
―
Sprawdź, czy pamięć USB jest
prawidłowo podłączona do urządzenia.
―
Czy dla adresu IP w protokole
TCP/IP(v4) wprowadzono wartość inną
niż „0.0.0.0”?
Wprowadź wartość „0.0.0.0” dla adresu
IP w protokole TCP/IP(v4).
strona 2-24
Wydruki są pozwijane.
Nie można drukować.
Nie można drukować
dokumentów zapisanych na
pamięci USB.
Pamięć USB nie została
rozpoznana.
Dla ustawienia „Auto-IP”
wybrano opcję [Wł.],
ale adres IP nie jest
przydzielany automatycznie.
7-10
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Nie można wysłać przez
protokół SMB.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy kabel sieciowy jest podłączony?
Podłącz poprawnie kabel sieciowy.
strona 2-8
Czy ustawienia sieciowe urządzenia
zostały prawidłowo skonfigurowane?
Skonfiguruj prawidłowo ustawienia
TCP/IP.
―
Czy ustawienia udostępniania folderów
zostały prawidłowo skonfigurowane?
Sprawdź we właściwościach folderu
ustawienia udostępniania oraz
uprawnienia dostępu.
strona 3-12
Czy dla opcji Protokół SMB wybrano
ustawienie [Wł.]?
Dla opcji Protokół SMB ustaw wartość
[Wł.].
―
Czy parametr [Nazwa hosta] został
prawidłowo wprowadzony? *1
Sprawdź nazwę komputera, do którego
są przesyłane dane.
strona 5-20
Czy parametr [Ścieżka] został
prawidłowo wprowadzony?
Sprawdź nazwę udziału folderu
udostępnionego.
strona 5-20
Czy parametr [Nazwa logowania
użytkownika] został prawidłowo
wprowadzony? *1 *2
Sprawdź nazwę domeny i nazwę
logowania.
strona 5-20
Czy dla parametrów [Nazwa hosta] i
[Nazwa logowania] została użyta ta sama
nazwa domeny?
Usuń nazwę domeny i ukośnik odwrotny
(„\”) z parametru [Nazwa logowania].
strona 5-20
Czy parametr [Hasło logowania] został
prawidłowo wprowadzony?
Sprawdź hasło logowania.
strona 5-20
Czy wyjątki Zapory systemu Windows
zostały prawidłowo skonfigurowane?
Skonfiguruj prawidłowo wyjątki Zapory
systemu Windows.
strona 3-15
Czy ustawienia godziny w urządzeniu,
na serwerze domeny i na komputerze
docelowym są takie same?
Ustaw w urządzeniu, na serwerze
domeny i na komputerze docelowym
taką samą godzinę.
―
Czy na ekranie jest wyświetlany
komunikat Błąd wysyłania?
Patrz Reagowanie na błąd wysyłania.
strona 7-25
Nie można wysłać pocztą
elektroniczną.
Czy na urządzeniu ustawiono limit
rozmiaru e-mail w ustawieniach serwera
SMTP?
Sprawdź wartość limitu w polu „E-mail
Size Limit?” w ustawieniu [E-mail]
w narzędziu Embedded Web Server RX
i zmień ją w razie potrzeby.
―
Z okolicy otworu
wyjściowego papieru
drukarki wydobywa się para.
Sprawdź, czy temperatura w
pomieszczeniu nie jest za niska lub czy
nie użyto wilgotnego papieru.
W niektórych środowiskach i przy
pewnych stanach papieru ciepło
generowane podczas drukowania
uwalnia wilgoć z papieru.
Wydobywająca się para może wyglądać
jak dym. Nie jest to oznaka
jakiegokolwiek problemu. Można
kontynuować drukowanie. Jeżeli
występowanie pary jest niepokojące,
zwiększ temperaturę w pomieszczeniu
lub wymień papier w drukarce na
bardziej suchy.
―
*1 Jako nazwę hosta można także wpisać pełną nazwę komputera (np. pc001.abcdnet.com).
*2 Nazwy logowania można także wprowadzić w następujących formatach:
Nazwa_domeny/nazwa_użytkownika (na przykład abcdnet/james.smith)
Nazwa_użytkownika@nazwa_domeny (na przykład james.smith@abcdnet)
7-11
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Problemy z wydrukami
W przypadku wystąpienia następujących problemów z wydrukami należy wykonać odpowiednie procedury.
Objaw
Drukowane obrazy są
w całości zbyt jasne.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
strona 3-2
Czy gęstość została zmieniona?
Wybierz odpowiedni poziom gęstości.
strona 6-11
―
Białe tło obrazu wydaje się
być delikatnie zabarwione na
całej powierzchni.
Kopie cechują się
morowatym wzorem (punkty
są wydrukowane w grupach,
tworząc wzór a nie jednolitą
całość).
Czy toner jest równomiernie
rozprowadzony w pojemniku
z tonerem?
Potrząśnij pojemnikiem z tonerem
kilkukrotnie na boki.
strona 7-5
Czy tryb EcoPrint jest włączony?
Wyłącz tryb [EcoPrint].
―
―
Uruchom polecenie [Kalibracja].
strona 7-33
―
Uruchom polecenie [Odśwież. bębna].
strona 7-33
―
Uruchom polecenie [Czyszcz. skanera
laser.].
strona 7-33
―
Wybierz klawisz [System Menu/Counter]
> [Dopasowanie/konserwacja] > [Ust.
serwisowe] > [DEV-CLN], a następnie
wybierz przycisk [OK].
―
Czy gęstość została zmieniona?
Wybierz odpowiedni poziom gęstości.
―
Uruchom polecenie [Kalibracja].
strona 7-33
―
Uruchom polecenie [Odśwież. bębna].
strona 7-33
―
Wybierz klawisz [System Menu/Counter]
> [Dopasowanie/konserwacja] > [Ust.
serwisowe] > [MC], a następnie zwiększ
wartość dopasowania. Zwiększania
wartości należy dokonywać jednorazowo
o jeden poziom. Jeśli nie nastąpi poprawa
jakości, ponownie zwiększ wartość o 1
poziom. Jeśli mimo tego nie uzyskano
poprawy jakości, przywróć oryginalną
wartość ustawienia.
―
Czy oryginał to wydrukowane zdjęcie?
Ustaw obraz oryginału na [Foto].
strona 6-17
Podczas kopiowania
―
―
Ustaw opcję [Ostrość] na wartość [-1] do
[-3].
Podczas kopiowania
―
Wybierz klawisz [System Menu/Counter]
> [Kopiuj] > [Czynność odczytu DP] lub
[Skanowanie z szyby] i ustaw wartość
[Priorytet jakości].
―
Czy wybrano odpowiednią jakość
obrazu dla oryginału?
Wybierz odpowiednią jakość obrazu.
strona 6-17
―
Podczas kopiowania
―
―
Tekst nie jest drukowany
wyraźnie.
strona 6-11
―
Ustaw opcję [Ostrość] na wartość [+1]
do [+3].
7-12
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
W obszarach białego tła
obrazu widoczne są czarne
lub kolorowe punkty.
Na wydrukowanych
obrazach widoczne są białe
lub kolorowe kropki.
Wydrukowane obrazy są
niewyraźne.
Wydrukowane obrazy są
przekrzywione.
Na obrazie są widoczne
nieregularne poziome linie.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy uchwyt oryginałów lub szklana płyta
są brudne?
Oczyść uchwyt oryginałów lub szklaną
płytę.
strona 7-2
―
Uruchom polecenie [Odśwież. bębna].
strona 7-33
―
Wybierz klawisz [System Menu/Counter]
> [Dopasowanie/konserwacja] > [Ust.
serwisowe] > [MC], a następnie zwiększ
wartość dopasowania. Zwiększania
wartości należy dokonywać jednorazowo
o jeden poziom. Jeśli nie nastąpi poprawa
jakości, ponownie zwiększ wartość o 1
poziom. Jeśli mimo tego nie uzyskano
poprawy jakości, przywróć oryginalną
wartość ustawienia.
―
―
Naciśnij klawisz [System Menu/Counter]
> [Dopasowanie/konserwacja] > [Ust.
serwisowe] > [MC], a następnie zmniejsz
wartość dopasowania. Zmniejszaj
wartość jednorazowo o jeden poziom
poniżej bieżącej wartości. Jeśli nie
nastąpi poprawa jakości, ponownie
zmniejsz wartość o 1 poziom. Jeśli mimo
tego nie uzyskano poprawy jakości,
przywróć oryginalną wartość ustawienia.
―
―
Wybierz klawisz [System Menu/Counter]
> [Dopasowanie/konserwacja] > [Ust.
serwisowe] > [DEV-CLN], a następnie
wybierz przycisk [OK].
―
Czy urządzenie jest używane w
wilgotnym środowisku albo środowisku
z gwałtownymi zmianami wilgotności lub
temperatury?
Używaj urządzenia w warunkach
odpowiedniej wilgotności.
―
―
Uruchom polecenie [Odśwież. bębna].
strona 7-33
Czy oryginały są załadowane
prawidłowo?
Umieszczając oryginały na płycie,
dostosuj ich położenie do wskaźników
rozmiaru oryginału.
strona 5-2
Podczas umieszczania oryginałów
w opcjonalnym procesorze dokumentów
wyrównaj wskaźniki szerokość oryginału
przed ułożeniem oryginałów.
strona 5-3
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
Sprawdź ułożenie prowadnic szerokości
papieru.
strona 3-4
―
Wybierz klawisz [System Menu/Counter]
> [Dopasowanie/konserwacja] > [Ust.
serwisowe] > [MC], a następnie zwiększ
wartość dopasowania. Zwiększania
wartości należy dokonywać jednorazowo
o jeden poziom. Jeśli nie nastąpi poprawa
jakości, ponownie zwiększ wartość o 1
poziom. Jeśli mimo tego nie uzyskano
poprawy jakości, przywróć oryginalną
wartość ustawienia.
―
7-13
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Urządzenie znajduje się na
wysokości 1000 m lub
wyższej, a na obrazie są
widoczne nieregularne
poziome linie.
―
Naciśnij klawisz [System Menu/Counter]
> [Dopasowanie/konserwacja] > [Ust.
serwisowe] > [Regulacja wysokości],
aby zwiększyć aktualne ustawienie
uniesienia o jeden poziom.
―
Urządzenie znajduje się na
wysokości 1000 m lub
wyższej, a na obrazie są
widoczne kropki.
―
Naciśnij klawisz [System Menu/Counter]
> [Dopasowanie/konserwacja] > [Ust.
serwisowe] > [Regulacja wysokości],
aby zwiększyć aktualne ustawienie
uniesienia o jeden poziom.
―
Na wydrukach widoczne są
pionowe linie.
Czy wąska szyba skanera jest czysta?
Wyczyść wąską szybę skanera.
strona 7-3
―
Uruchom polecenie [Czyszcz. skanera
laser.].
strona 7-33
Górna krawędź lub tylna
strona papieru jest
zabrudzona.
Czy wnętrze urządzenia jest
zabrudzone?
Oczyść wnętrze urządzenia.
strona 7-4
Część obrazu jest okresowo
słabo widoczna lub na
wydruku widać białe linie.
―
Otwórz i zamknij tylną pokrywę.
―
―
Uruchom polecenie [Odśwież. bębna].
strona 7-33
―
Naciśnij klawisz [System Menu/Counter]
> [Dopasowanie/konserwacja] > [Ust.
serwisowe] > [MC], a następnie zmniejsz
wartość dopasowania. Zmniejszaj
wartość jednorazowo o jeden poziom
poniżej bieżącej wartości. Jeśli nie
nastąpi poprawa jakości, ponownie
zmniejsz wartość o 1 poziom. Jeśli mimo
tego nie uzyskano poprawy jakości,
przywróć oryginalną wartość ustawienia.
―
7-14
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Na wydruku pozostaje słabo
naniesiony poprzedni obraz.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
―
Upewnij się, czy został ustawiony rodzaj
papieru odpowiadający włożonemu
papierowi.
―
―
Wybierz klawisz [System Menu/Counter]
> [Dopasowanie/konserwacja] > [Ust.
serwisowe] > [MC], a następnie zwiększ
wartość dopasowania. Zwiększania
wartości należy dokonywać jednorazowo
o jeden poziom. Jeśli nie nastąpi poprawa
jakości, ponownie zwiększ wartość o 1
poziom. Jeśli mimo tego nie uzyskano
poprawy jakości, przywróć oryginalną
wartość ustawienia.
―
Problemy z drukiem w kolorze
W przypadku wystąpienia następujących problemów z drukiem w kolorze należy wykonać odpowiednie procedury.
Objaw
Kolory na wydruku są
przekrzywione.
Kolory wyglądają inaczej, niż
oczekiwano.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
―
Uruchom polecenie [Kalibracja].
strona 7-33
―
Uruchom polecenie [Rejestracja
koloru].
strona 7-28
Czy wybrano odpowiednią jakość
obrazu dla oryginału?
Wybierz odpowiednią jakość obrazu.
strona 6-17
Czy do tacy na papier został włożony
specjalny papier do kopii kolorowych?
Włóż do tacy na papier specjalny papier
do kopii kolorowych.
―
―
Uruchom polecenie [Kalibracja].
strona 7-33
―
Podczas kopiowania
―
Ustaw balans kolorów.
Podczas drukowania z komputera
―
―
Ustaw kolory w sterowniku drukarki.
Pojemnik z tonerem danego
koloru jest pusty.
Czy kontynuować drukowanie na
czarno-biało?
7-15
Jeżeli dostępny jest toner czarny,
urządzenie kontynuuje drukowanie
w trybie monochromatycznym, gdy dla
ustawienia [Dział. gdy brak ton. kolor]
wybrano opcję [Drukuj czarno-biało].
―
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Reagowanie na komunikaty o błędach
Jeżeli na panelu dotykowym wyświetlany jest jeden z poniższych komunikatów, postępuj zgodnie z odpowiednią
procedurą.
NOTATKA
Podczas rozmowy z pracownikiem serwisu konieczne będzie podanie numeru seryjnego.
Aby sprawdzić numer seryjny, patrz:
Sprawdzanie numeru seryjnego urządzenia (strona i)
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
B
Błąd aktywacji.
―
Wyłącz i włącz wyłącznik zasilania
Jeżeli błąd będzie nadal występować,
skontaktuj się z administratorem.
strona 2-10
Błąd dysku RAM.
―
Wystąpił błąd w dysku RAM. Anulowano
zadanie. Wybierz pozycję [Koniec].
—
Możliwe kody błędów i ich opisy są
następujące.
04: Brak miejsca na dysku RAM. Jeżeli
zainstalowano opcjonalny dysk RAM,
zwiększ wielkość dysku RAM,
zmieniając Ust. dysku RAM w menu
systemu.
NOTATKA
Zakres pojemności dysku RAM można
zwiększyć, wybierając [Prioryt. drukar.]
w obszarze Pamięć opcjon.
Błąd KPDL.*1
―
Wystąpił błąd PostScript. Zadanie
zostanie anulowane. Wybierz pozycję
[Koniec].
7-16
―
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Błąd pamięci wymiennej.
Punkty kontrolne
Naprawa
Czy pamięć wymienna nie jest
chroniona przed zapisem?
Wystąpił błąd pamięci wymiennej.
Zadanie zostało zatrzymane. Wybierz
pozycję [Koniec].
Strona
―
Możliwe kody błędów i ich opisy są
następujące.
01: Podłącz pamięć wymienną, w której
można zapisywać dane.
―
Wystąpił błąd pamięci wymiennej.
Zadanie zostało zatrzymane. Wybierz
pozycję [Koniec].
―
Możliwe kody błędów i ich opisy są
następujące.
01: Przekroczono ilość danych, które
można zapisać za jednym razem.
Uruchom ponownie system albo wyłącz
i ponownie włącz zasilanie. Jeśli błąd
nadal występuje, oznacza to, że pamięć
wymienna nie jest zgodna z
urządzeniem. Użyj wymiennej pamięci
sformatowanej dla tego urządzenia.
Jeżeli nie można sformatować pamięci
wymiennej, oznacza to, że jest
uszkodzona. Podłącz pamięć wymienną
zgodną z urządzeniem.
Błąd systemowy.
—
Wystąpił błąd systemowy. Postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
ekranie.
—
Błąd urządzenia.
―
Wystąpił błąd wewnętrzny. Zapisz kod
błędu wyświetlany na ekranie
i skontaktuj się z przedstawicielem
serwisu.
―
Błąd wysyłania.*1
—
Wystąpił błąd podczas transmisji.
Zadanie zostanie anulowane. Wybierz
pozycję [Koniec].
strona 7-25
Aby poznać znaczenie kodu błędu
i dowiedzieć się, co zrobić dalej,
zapoznaj się z częścią Reagowanie na
błąd wysyłania.
C
Czyszczenie skanera
laserowego...
—
Urządzenie jest w trakcie
dopasowywania, aby zachować jakość.
Czekaj.
―
Dodaj następujący papier
do kasety #.
Czy we wskazanej kasecie znajduje się
papier?
Włóż papier.
strona 3-2
Dopasowywanie...
―
Trwa dopasowywanie urządzenia w celu
zapewnienia wysokiej jakości wydruków.
Czekaj.
D
7-17
Aby wybrać inne źródło papieru, wybierz
pozycję [Wybór papieru]. Aby
kontynuować pracę przy użyciu papieru
w wybranym źródle papieru, wybierz
pozycję [Kontynuuj].
—
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
K
Kalibracja...
—
Urządzenie jest w trakcie
dopasowywania, aby zachować jakość.
Czekaj.
strona 7-33
Kończy się toner.
[C][M][Y][K] (Wymień po
opróżn.)
—
Za chwilę konieczna będzie wymiana
pojemnika z tonerem. Uzyskaj nowy
pojemnik z tonerem.
―
Konto użytkownika jest
zablokowane.
—
Skontaktuj się z administratorem.
—
Anulowano zadanie. Wybierz pozycję
[Koniec].
M
Czy przekroczono dopuszczalną liczbę
skanowań?
Dostępna jest tylko jedna kopia
zeskanowanych stron. Wybierz pozycję
[Kontynuuj], aby wydrukować, wysłać
lub zapisać zeskanowane strony.
Wybierz pozycję [Anuluj], aby anulować
drukowanie, wysyłanie lub zapisywanie.
—
Nie można podłączyć
urządzenia, ponieważ
liczba dozw. połączeń
zostanie przekroczona.
—
Rozłącz połączenie z nieużywanym
urządzeniem przenośnym lub na
urządzeniu ustaw limit automatycznego
rozłączania połączeń z urządzeniami
przenośnymi.
—
Nie można połączyć się
z serwerem
uwierzytelniania.*1
—
Dopasuj czas w ustawieniach
urządzenia do ustawień czasu serwera.
strona 2-23
—
Sprawdź nazwę domeny.
—
—
Sprawdź nazwę hosta.
—
—
Sprawdź status połączenia z serwerem.
—
Nie można połączyć się
z serwerem.
—
Sprawdź status połączenia z serwerem.
—
Nie można połączyć.
―
Ten komunikat pojawia się, gdy nie
można połączyć się z siecią Wi-Fi lub
Wi-Fi Direct. Należy sprawdzić
ustawienia oraz sprawdzić sygnał.
—
Nie można realizować
wydr.2-stronnych na
nast.papierze.*1
Czy wybrany rozmiar/rodzaj papieru
pozwala na drukowanie dwustronne?
Aby wybrać dostępny papier, wybierz
pozycję [Wybór papieru]. Wybierz
pozycję [Kontynuuj], aby drukować bez
funkcji druku dwustronnego.
strona 6-12
Nie można rozpoznać.
―
Upewnij się, że karta ID została
zarejestrowana.
Card
Authentication
Kit (B)
Operation
Guide
Nie można użyć tej
skrzynki.
—
Nie można użyć określonej skrzynki.
Zadanie jest anulowane. Wybierz
pozycję [Koniec].
—
Maksymalna ilość
skanowanych stron.
N
7-18
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Nie można wydrukować
określonej liczby kopii.*1
Punkty kontrolne
Naprawa
—
Dostępna jest tylko jedna kopia.
Wybierz pozycję [Kontynuuj], aby
kontynuować drukowanie. Wybierz
pozycję [Anuluj], aby anulować
zadanie.
Strona
—
Urządzenie może powielać te same
oryginały, jeśli jego ustawienia zostaną
skonfigurowane jak opisano poniżej:
•
Usuń zaznaczenie opcji [Dysk RAM]
na karcie [Ustawienia urządzenia]
we właściwościach drukarki.
NOTATKA
Jeżeli wcześniej usunięto zaznaczenie
opcji [Dysk RAM], po zakończeniu
drukowania należy zaznaczyć opcję
[Dysk RAM] ponownie. W przeciwnym
razie prędkość drukowania może zostać
zmniejszona.
Czy wydrukować dane przechowywane
w pamięci USB?
Dostępna jest tylko jedna kopia.
Wybierz pozycję [Kontynuuj], aby
kontynuować drukowanie. Wybierz
pozycję [Anuluj], aby anulować
zadanie.
—
Urządzenie może powielać te same
oryginały, jeśli jego ustawienia zostaną
skonfigurowane jak opisano poniżej:
•
Zmniejsz liczbę kopii do
wydrukowania.
Ponadto należy zmienić ustawienia
urządzenia jak opisano poniżej:
•
W menu systemu dla ustawienia
Pamięć opcjon. wybierz opcję
[Prioryt. kopiow.].
NOTATKA
Przed zmianą ustawienia opcji Pamięć
opcjon. skontaktuj się z administratorem.
Nie można wykonać tego
zadania.*1
―
Zadanie zostało anulowane z powodu
ograniczeń narzuconych przez funkcję
autoryzacji użytkownika lub rozliczania
zadań. Wybierz pozycję [Koniec].
―
Nie można zapisać danych
przech. zadań.
—
Zadanie zostanie anulowane. Wybierz
pozycję [Koniec].
—
Niewystarczająca ilość wolnego miejsca
w oknie zadań. Spróbuj ponownie
wykonać zadanie po wydrukowaniu lub
usunięciu danych z okna zadań.
Nie udało się określić
rozliczania zadań.*1
—
Określenie rozliczania zadań podczas
zewnętrznego przetwarzania zadań nie
powiodło się. Zadanie zostanie
anulowane. Wybierz pozycję [Koniec].
—
Nie wykryto punktu
dostępu.
―
Sprawdź, czy punkt dostępu został
ustawiony prawidłowo.
―
7-19
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Nie znaleziono skrzynki.
―
Nie znaleziono wybranej skrzynki.
Anulowano zadanie. Wybierz pozycję
[Koniec].
—
Niepr. nazwa logowania
lub hasło użytk.*1
—
Podczas zewnętrznego przetwarzania
zadania podano nieprawidłową nazwę
logowania lub hasło. Zadanie zostanie
anulowane. Wybierz pozycję [Koniec].
—
Nieprawidłowe hasło
skrzynki.
—
Podczas zewnętrznego przetwarzania
zadania podano nieprawidłowe hasło
skrzynki. Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz pozycję [Koniec].
—
Nieprawidłowy
identyfikator konta.*1
—
Podczas zewnętrznego przetwarzania
zadania podano nieprawidłowy
identyfikator konta. Zadanie zostanie
anulowane. Wybierz pozycję [Koniec].
—
—
Nie można uruchomić zadania. Spróbuj
ponownie później.
—
O
Ostrzeżenie o małej ilości
pamięci.
7-20
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
P
Pamięć jest pełna.*1
Czy wysłać zeskanowany obraz do
komputera lub zapisać obraz na
urządzeniu?
Nie można wykonać przetwarzania
z powodu braku wolnej pamięci. Jeżeli
dostępna jest tylko opcja [Koniec],
wybierz [Koniec]. Zadanie zostanie
anulowane.
strona 6-18
Urządzenie może powielać te same
oryginały, jeśli jego ustawienia zostaną
skonfigurowane jak opisano poniżej:
•
Zmniejsz [Jakość obrazu]
w ustawieniach [Format pliku].
Ponadto należy zmienić ustawienia
urządzenia jak opisano poniżej:
•
W menu systemu ustaw opcję
Pamięć opcjon. na wartość
[Normalny].
NOTATKA
Przed zmianą ustawienia opcji Pamięć
opcjon. skontaktuj się z
administratorem.
Czy wydrukować dane z komputera?
Nie można kontynuować zadania,
ponieważ zabrakło wolnej pamięci.
Wybierz pozycję [Kontynuuj], aby
wydrukować zeskanowane strony. Nie
można prawidłowo przetworzyć zadania
drukowania. Wybierz pozycję [Anuluj],
aby anulować zadanie.
Urządzenie może powielać te same
oryginały, jeśli jego ustawienia zostaną
skonfigurowane jak opisano poniżej:
• W menu systemu dla ustawienia
Ust. dysku RAM wybierz ustawienie
[Wł.], a następnie zmniejsz wielkość
dysku RAM.
• W menu systemu dla ustawienia
Pamięć opcjon. wybierz ustawienie
[Prioryt. drukar.].
NOTATKA
Przed zmianą ustawienia opcji Ust.
dysku RAM lub Pamięć opcjon.
skontaktuj się z administratorem.
7-21
—
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Pamięć skanera jest
pełna.*1
Punkty kontrolne
Naprawa
—
Nie można przeprowadzić skanowania
z powodu braku wolnej pamięci
skanera. Dostępna jest tylko jedna
kopia zeskanowanych stron. Wybierz
pozycję [Kontynuuj], aby wydrukować,
wysłać lub zapisać zeskanowane strony.
Wybierz pozycję [Anuluj], aby anulować
zadanie drukowania.
Strona
—
Urządzenie może powielać te same
oryginały, jeśli jego ustawienia zostaną
skonfigurowane jak opisano poniżej:
•
Zmniejsz liczbę oryginałów, które
mają zostać naraz przeskanowane.
Ponadto należy zmienić ustawienia
urządzenia jak opisano poniżej:
•
W menu systemu dla ustawienia
Pamięć opcjon. wybierz opcję
[Prioryt. kopiow.].
NOTATKA
Przed zmianą ustawienia opcji Pamięć
opcjon. skontaktuj się z
administratorem.
Pamięć wymienna jest
pełna.*1
―
Anulowano zadanie. Wybierz pozycję
[Koniec].
―
Brak wystarczającej ilości wolnego
miejsca na pamięci wymiennej. Usuń
niepotrzebne pliki.
Pamięć wymienna nie jest
sformatowana. Te dane
zostaną
Czy pamięć wymienna jest
sformatowana dla tego urządzenia?
Wykonaj na urządzeniu funkcję
[Format].
—
—
Wymień pojemnik z tonerem na
zatwierdzony pojemnik. Wymień
pojemnik z tonerem.
strona 7-5
sformatowane. Czy masz
pewność?
Pojemniki z tonerem
[C][M][Y][K] są puste.
NOTATKA
Jeżeli pojemnik z tonerem kolorowym
jest pusty, ale pozostał czarny toner,
urządzenie kontynuuje drukowanie
w trybie monochromatycznym, gdy dla
ustawienia „Dział. gdy brak ton. kolor”
wybrano wartość [Drukuj czarno-biało].
Pokrywa jest otwarta.
Producent nie odpowiada
za uszkodzenia
spowodowane używaniem
nieoryginalnego toneru.
Czy wszystkie pokrywy są zamknięte?
Zamknij pokrywę wskazaną na ekranie.
—
Czy pojemniki z tonerem są
zainstalowane prawidłowo? Czy
zdemontowano pojemnik z tonerem?
Upewnij się, że wszystkie cztery
pojemniki z tonerem są zainstalowane
prawidłowo i zamknij prawą pokrywę.
strona 7-5
Czy został zainstalowany firmowy
toner?
Firma nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia spowodowane przez
korzystanie z materiałów
eksploatacyjnych innych producentów.
Aby kontynuować, wybierz pozycję
[Dalej].
—
7-22
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Przekroczono liczbę zapl.
zadań wysyłania.
Punkty kontrolne
Naprawa
—
Przekroczono liczbę zadań ustaloną dla
transmisji opóźnionej. Wybierz pozycję
[Koniec]. Zadanie zostanie anulowane.
Strona
—
Zaczekaj do zakończenia wykonywania
transmisji opóźnionej lub anuluj
transmisję opóźnioną i wykonaj zadanie
ponownie.
Przekroczono limit
skrzynki.*1
Czy na panelu dotykowym wyświetlany
jest przycisk [Koniec]?
Skrzynka jest pełna i nie ma możliwości
dalszego zapisu. Zadanie zostanie
anulowane. Wybierz pozycję [Koniec].
Spróbuj ponownie wykonać zadanie po
wydrukowaniu lub usunięciu danych
z okna zadań.
—
Przekroczono
ograniczenie rozliczania
zadań.
Czy przekroczono dopuszczalną liczbę
wydruków określoną przez funkcję
rozliczania zadań?
Liczba wydruków przekroczyła
dopuszczalną liczbę zadań określoną
przez funkcję rozliczania zadań. Nie
można więcej drukować. Zadanie
zostanie anulowane. Wybierz pozycję
[Koniec].
―
Przygotowy...
―
Trwa dopasowywanie urządzenia w celu
zapewnienia wysokiej jakości wydruków.
Czekaj.
—
Słuchawka jest
podniesiona.
—
Odłóż słuchawkę.
—
Szyba wymaga
wyczyszczenia.
—
Oczyść szybkę.
strona 7-3
—
Wyjmij papier z tacy wewnętrznej.
Wybierz pozycję [Kontynuuj], aby
wznowić drukowanie. Wybierz pozycję
[Anuluj], aby anulować zadanie.
—
Uruchamianie funkcji
zabezpieczeń...
—
Uruchamianie funkcji zabezpieczeń.
Proszę czekać.
—
Usuń oryginały
w procesorze
dokumentów.
Czy pozostały jakieś oryginały w
procesorze dokumentów?
Wyjmij oryginały z procesora
dokumentów.
―
Czy wybrany rozmiar papieru jest
zgodny z rozmiarem papieru
załadowanego do określonego źródła
papieru?
Wybierz pozycję [Kontynuuj], aby
kontynuować drukowanie.
—
Czy we wskazanej kasecie znajduje się
papier?
Aby wybrać inne źródło papieru, wybierz
pozycję [Wybór papieru]. Aby
kontynuować pracę przy użyciu papieru
w wybranym źródle papieru, wybierz
pozycję [Kontynuuj].
S
T
Taca wewnętrzna jest
pełna.
U
W
Włóż do tacy uniwersalnej
następujący papier.
7-23
Wybierz pozycję [Anuluj], aby anulować
zadanie.
strona 3-2
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Wymień wsz. oryg.
i naciśnij [Kontynuuj].
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
—
Wyjmij oryginały z procesora
dokumentów, ułóż je w oryginalnym
porządku i włóż z powrotem. Wybierz
pozycję [Kontynuuj], aby wznowić
drukowanie. Wybierz pozycję [Anuluj],
aby anulować zadanie.
—
Za niska temp. Dostosuj
temp. otoczenia.
—
Dostosuj temperaturę i poziom
wilgotności w pomieszczeniu.
—
Za wysoka temp.
—
Dostosuj temperaturę i poziom
wilgotności w pomieszczeniu.
—
Zacięcie papieru.
―
Jeżeli papier się zatnie, urządzenie
zatrzyma się, a na ekranie zostanie
wyświetlona informacja, gdzie wystąpił
ten problem. Nie wyłączając urządzenia,
wyjmij zacięty papier zgodnie
z odpowiednią procedurą.
strona 7-34
Zainstalowano nieznany
toner.
Czy został zainstalowany firmowy
toner?
Firma nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia spowodowane przez
korzystanie z materiałów
eksploatacyjnych innych producentów.
―
Zainstalowano nieznany
toner. PC [C][M][Y][K]
Czy parametry regionalne
zainstalowanego toneru odpowiadają
parametrom urządzenia?
Zainstaluj określony pojemnik.
―
Z
Dostosuj temp. otoczenia.
*1 Gdy dla ustawienia Autom. kontyn. po błędzie wybrano opcję [Wł.], przetwarzanie zostanie automatycznie wznowione po upływie
określonego czasu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji Autom. kontyn. po błędzie:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
7-24
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Reagowanie na błąd wysyłania
Kod
błędu
1101
1102
Komunikat
Naprawa
Strona
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź nazwę hosta serwera SMTP za pomocą
narzędzia Embedded Web Server RX.
―
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Sprawdź nazwę hosta FTP.
―
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
Sprawdź nazwę hosta SMB.
strona 5-20
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
Sprawdź ustawienia SMB.
strona 5-20
•
Nazwa logowania i hasło logowania
NOTATKA
Jeżeli nadawca ma domenę użytkownika, podaj
nazwę domeny.
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
•
Nazwa hosta
•
Ścieżka
Sprawdź następujące parametry w narzędziu
Embedded Web Server RX.
•
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Nazwa logowania SMTP i hasło logowania.
•
Nazwa logowania POP3 i hasło logowania.
•
Limit rozmiaru e-mail
Sprawdź ustawienia FTP.
•
―
―
Nazwa logowania i hasło logowania
NOTATKA
Jeżeli nadawca ma domenę użytkownika, podaj
nazwę domeny.
1103
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
•
Ścieżka
•
Uprawnienia odbiorcy do folderu udostępnionego
Sprawdź ustawienia SMB.
•
strona 5-20
Nazwa logowania i hasło logowania
NOTATKA
Jeżeli nadawca ma domenę użytkownika, podaj
nazwę domeny.
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
1104
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
•
Ścieżka
•
Uprawnienia odbiorcy do folderu udostępnionego
Sprawdź ustawienia FTP.
•
Ścieżka
•
Uprawnienia odbiorcy do folderu udostępnionego
Sprawdź adres e-mail.
NOTATKA
Jeśli adres został zarejestrowany w domenie, nie
możesz wysłać wiadomości e-mail.
7-25
―
strona 5-18
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Kod
błędu
1105
Komunikat
Naprawa
Strona
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
Wybierz [Wł.] w ustawieniach SMB w narzędziu
Embedded Web Server RX.
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Wybierz [Wł.] dla ustawień SMTP w narzędziu
Embedded Web Server RX.
―
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Wybierz [Wł.] w ustawieniach FTP w narzędziu
Embedded Web Server RX.
strona 2-45
1106
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź adres nadawcy SMTP w narzędziu
Embedded Web Server RX.
―
1131
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Wybierz [Wł.] w ustawieniach protokołu zabezpieczeń
w programie Embedded Web Server RX.
―
1132
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdzić na serwerze SMTP:
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
2101
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
•
Czy dostępny jest SMTP przez SSL?
•
Czy szyfrowanie jest dostępne?
Sprawdź następujące parametry serwera FTP:
•
Czy usługa FTPS jest dostępna?
•
Czy szyfrowanie jest dostępne?
Sprawdź ustawienia sieci i protokołu SMB.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
•
Nazwa hosta i adres IP.
•
Numer portu.
Sprawdź ustawienia sieci i serwera FTP.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
•
Nazwa hosta i adres IP.
•
Numer portu.
Sprawdź sieć i Embedded Web Server RX.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
•
Nazwa serwera POP3 użytkownika POP3.
•
Nazwa serwera SMTP
7-26
strona 2-45
Patrz
Embedded
Web Server
RX User
Guide.
—
—
—
—
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Kod
błędu
2102
2103
Komunikat
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Naprawa
Sprawdź sieć.
•
2201
2202
2203
2231
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
•
Czy serwer FTP jest dostępny?
•
Serwer nie działa prawidłowo.
Sprawdź sieć.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź sieć.
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
Błąd podczas wysyłania przez
SMB.
—
Kabel sieciowy jest podłączony.
Sprawdź następujące parametry serwera FTP:
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Strona
—
—
—
2204
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź ograniczenie wielkości wiadomości e-mail
w ustawieniach SMTP w narzędziu Embedded Web
Server RX.
—
3101
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź metody uwierzytelniania nadawcy i odbiorcy.
—
Błąd podczas wysyłania przez
FTP.
Sprawdź sieć.
—
•
Kabel sieciowy jest podłączony.
•
Koncentrator nie działa prawidłowo.
•
Serwer nie działa prawidłowo.
3201
Błąd podczas wysyłania
wiadomości e-mail.
Sprawdź metodę uwierzytelniania użytkownika SMTP.
—
0007
—
Wyłącz i włącz przełącznik zasilania. Jeżeli ten błąd
występuje wiele razy, zanotuj wyświetlany komunikat
o błędzie i skontaktuj się z pracownikiem serwisu.
strona 2-10
—
Zeskanowany oryginał przekracza dopuszczalną
liczbę 999 stron. Wyślij nadmiarowe strony oddzielnie.
—
4201
4701
5101
5102
5103
5104
7101
7102
7103
720f
9181
7-27
Rozwiązywanie problemów > Dopasowanie/Konserwacja
Dopasowanie/Konserwacja
Przegląd polecenia Dopasowanie/konserwacja
Jeżeli występuje problem z obrazem i wyświetlany jest monit o uruchomienie dopasowania lub przeprowadzenie
konserwacji, z menu systemu wybierz pozycję Dopasowanie/konserwacja.
W poniższej tabeli przedstawiono listę pozycji, które można wykonywać.
Pozycja
Opis
Strona
Procedura rejestracji koloru
Służy do korekty pozycji kolorów w celu rozwiązania przemieszczenia
kolorów.
strona 7-28
Odświeżanie bębna
Usuń z wydruku rozmazanie obrazu i białe punkty.
strona 7-33
Kalibracja
Służy do dostosowywania przesunięcia kolorów lub odcieniu
drukowanego obrazu do najbardziej odpowiedniego koloru.
strona 7-33
Czyszczenie skanera
laserowego
Usuwa białe pionowe linie z wydruku.
strona 7-33
Procedura rejestracji koloru
Podczas pierwszej instalacji urządzenia lub jego przenoszenia do nowej lokalizacji może wystąpić przemieszczenie
kolorów w trakcie drukowania. Funkcja ta umożliwia korektę pozycji kolorów cyjan, magenta i żółty w celu rozwiązania
przemieszczenia kolorów.
Do rejestracji kolorów dostępne są tryby: automatyczna i ręczna rejestracja. Przemieszczenie kolorów można
w znaczącym stopniu poprawić za pomocą rejestracji automatycznej. Jeżeli jednak nie można rozwiązać problemu, użyj
rejestracji ręcznej. Można jej również używać do konfiguracji zaawansowanych ustawień.
WAŻNE
Przed zarejestrowaniem koloru należy przeprowadzić funkcję Kalibracja. Jeżeli przemieszczenie kolorów
nadal będzie występowało, należy wykonać rejestrację kolorów. Wykonanie rejestracji kolorów bez
poprzedzającej ją kalibracji kolorów może spowodować usunięcie przemieszczenia kolorów, lecz
jednocześnie przyczynić się do znacznie poważniejszego przemieszczenia kolorów w późniejszym czasie.
Kalibracja (strona 7-33)
Automatyczna korekcja kolorów
1
Włóż papier.
7-28
Rozwiązywanie problemów > Dopasowanie/Konserwacja
WAŻNE
• Papier należy załadować stroną do zadrukowania ułożoną do góry.
• Po wyjęciu papieru z opakowania przewertuj kartki przed umieszczeniem ich na
tacy uniwersalnej.
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru (strona 3-2)
• Przed załadowaniem papieru należy upewnić się, że nie jest on pofałdowany ani
zgięty. Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie papieru.
• Należy upewnić się, że załadowany papier nie przekracza wskaźnika poziomu
(patrz ilustracja powyżej).
• Jeżeli papier zostanie załadowany bez dostosowywania prowadnic szerokości
i długości papieru, może to spowodować krzywe podawanie papieru lub jego
zacięcie.
2
Wyświetl ekran.
3
Wydrukuj arkusz testowy.
Klawisz [System Menu/Counter] > [Dopasowanie/konserwacja] > [Rejestracja koloru] >
[Automatyczne]
Wybierz klawisz [Start].
Arkusz testowy zostanie wydrukowany.
7-29
Rozwiązywanie problemów > Dopasowanie/Konserwacja
Przykładowy arkusz testowy
4
Przeprowadź rejestrację kolorów.
1 Jak przedstawiono na rysunku, umieść arkusz na szybie stroną zadrukowaną do dołu,
wyrównując brzeg ze strzałkami do tyłu urządzenia.
2 Wybierz klawisz [Start], aby rozpocząć skanowanie arkusza testowego.
Po zakończeniu skanowania rozpoczęta zostanie procedura korekcji pozycji kolorów.
3 Po zakończeniu korekcji pozycji kolorów naciśnij przycisk [OK].
7-30
Rozwiązywanie problemów > Dopasowanie/Konserwacja
Ręczna korekcja
1
Włóż papier.
WAŻNE
• Papier należy załadować stroną do zadrukowania ułożoną do góry.
• Po wyjęciu papieru z opakowania przewertuj kartki przed umieszczeniem ich na
tacy uniwersalnej.
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru (strona 3-2)
• Przed załadowaniem papieru należy upewnić się, że nie jest on pofałdowany ani
zgięty. Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie papieru.
• Należy upewnić się, że załadowany papier nie przekracza wskaźnika poziomu (patrz
ilustracja powyżej).
• Jeżeli papier zostanie załadowany bez dostosowywania prowadnic szerokości
i długości papieru, może to spowodować krzywe podawanie papieru lub jego
zacięcie.
2
Wyświetl ekran.
3
Wydrukuj arkusz testowy.
Klawisz [System Menu/Counter] > [Dopasowanie/konserwacja] > [Rejestracja koloru] >
[Ręczne]
Wybierz pozycję [Arkusz wydruku].
Arkusz testowy zostanie wydrukowany. Na arkuszu testowym każdego z kolorów:
M (magenta), C (cyjan) i Y (żółty), wydrukowano wykresy dla H-1 do 5 i V-1 do 5.
7-31
Rozwiązywanie problemów > Dopasowanie/Konserwacja
Przykładowy arkusz testowy
4
Wprowadź właściwą wartość.
1 Znajdź na każdym arkuszu testowym miejsce, w którym 2 linie są do siebie jak najlepiej
dopasowane. Jeżeli miejsce to będzie miało pozycję 0, rejestracja danego koloru nie jest
wymagana. Na ilustracji właściwą wartością jest B.
Z arkuszy testowych od H-1 do H-5 należy odczytywać wartości od H-1 do H-5.
Z arkuszy testowych od V-1 do V-5 należy odczytywać wyłącznie wartości od V-3 (środek).
2 [Szczegół] > [Rejestracja]
3 Wybierz arkusz testowy do korekcji.
4 Za pomocą [+] lub [-] wprowadź wartości odczytane z arkuszy testowych.
Wybierz [+], aby zwiększyć wartość od 0 do 9. Aby zmniejszyć, wybierz [-].
Po wybraniu [-] wartość zmienia się z 0 na znaki alfabetyczne, od A do I. Aby zmieniać w kolejności
odwrotnej, należy wybrać przycisk [+].
Wymienionych wartości nie można wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej.
5 Powtarzaj kroki od 3 do 4, aby wprowadzić wartości rejestracji z każdej karty.
6 Po wprowadzeniu wszystkich wartości wybierz klawisz [Start]. Rozpocznie się procedura
rejestracji koloru.
7 Po zakończeniu rejestracji koloru wybierz pozycję [OK].
7-32
Rozwiązywanie problemów > Dopasowanie/Konserwacja
Odświeżanie bębna
Usuń z wydruku rozmazanie obrazu i białe punkty.
NOTATKA
Funkcji Odświeżanie bębna nie można wykonywać podczas drukowania. Należy ją uruchomić po zakończeniu
drukowania.
1
Wyświetl ekran.
2
Wykonaj odświeżanie bębna.
Klawisz [System Menu/Counter] > [Dopasowanie/konserwacja] > [Odśwież. bębna]
Wybierz klawisz [Start]. Rozpocznie się procedura „Odświeżanie bębna”.
Kalibracja
Stosowanie tej funkcji umożliwia drukowanie w najbardziej odpowiednim kolorze dzięki szczegółowemu dostosowaniu
barwy i zmiany kolorów.
1
Wyświetl ekran.
2
Wykonaj kalibrację.
Klawisz [System Menu/Counter] > [Dopasowanie/konserwacja] > [Kalibracja]
Wybierz klawisz [Start]. Rozpocznie się procedura „Kalibracja”.
NOTATKA
Jeżeli barwa i zmiana koloru nie uległy zmianie nawet po przeprowadzeniu kalibracji, patrz:
Procedura rejestracji koloru (strona 7-28)
Czyszczenie skanera laserowego
Usuwa białe pionowe linie z wydruku.
1
Wyświetl ekran.
2
Wykonaj czyszczenie skanera laserowego.
Klawisz [System Menu/Counter] > [Dopasowanie/konserwacja] > [Czyszcz. skanera
laser.]
Wybierz klawisz [Start]. Rozpocznie się procedura „Czyszcz. skanera laser.”.
7-33
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
Usuwanie zacięć papieru
Jeśli dojdzie do zacięcia papieru, na panelu dotykowym zostanie wyświetlony komunikat „Zacięcie papieru.” i praca
urządzenia zostanie zatrzymana.
Aby wyjąć zacięty papier, wykonaj następujące czynności.
Wskaźniki lokalizacji zacięcia
10:10
2 Pokazuje poprzedni krok.
4
Zacicie papieru.
3 Pokazuje następny krok.
Usu zacicie papieru
w kasecie 1.
1
Nacinij [Dalej >]
i wykonaj dalsze instrukcje.
JAM 0001
2
1/3
< Wstecz
3
10:10
Stan zad. druk.
Stan zad. wys.
1/5
Stan zad.zapis.
Zaplanowane zadanie
6
Wstrz. wsz.
zad. druk.
4 Pokazuje procedurę usuwania
zaciętego papieru.
Nast. >
Status/anulowanie zadania.
Stan
Bd
wywietl.
1 Pokazuje lokalizację zacięcia papieru.
Zamknij
5 Po wybraniu klawisza [Status/Job
Cancel] wyświetli się [Wstrzymaj].
Wybór klawisza [Wstrzymaj]
spowoduje wyświetlenie ekranu stanu,
umożliwiając sprawdzenie stanu
zadań.
6 Wybierz pozycję [Wyświetl błąd], aby
powrócić do usuwania zacięcia papieru.
Po wystąpieniu zacięcia papieru lokalizacja zacięcia zostanie wyświetlona na panelu dotykowym wraz z instrukcjami
usuwania zaciętego papieru.
10:10
D
Zacicie papieru.
Usu zacicie papieru
w kasecie 1.
Nacinij [Dalej >]
i wykonaj dalsze instrukcje.
JAM 0001
E
1/3
Nast. >
F
C
A
B
Wskaźnik lokalizacji zacięcia papieru
Lokalizacja zacięcia papieru
Strona
A
Kaseta 1
strona 7-35
B
Kaseta 2
strona 7-35
C
Taca uniwersalna
strona 7-38
D
Procesor dokumentów
strona 7-44
E
Jednostka drukowania dwustronnego
strona 7-41
F
Tylna pokrywa 1
strona 7-41
Po usunięciu zacięcia, urządzenie ponownie się rozgrzeje, a komunikat o błędzie zniknie. Urządzenie wznowi
drukowanie od strony, w trakcie drukowania której wystąpiło zacięcie papieru.
7-34
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 1
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Pociągnij kasetę 1 do siebie, aż się zatrzyma.
2
Wyjmij zacięty papier.
3
Włóż kasetę 1 z powrotem na miejsce.
7-35
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
Usuwanie zaciętego papieru z kasety 2
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Otwórz tylną pokrywę 2.
2
Wyjmij zacięty papier.
3
Dociśnij tylną pokrywę 2.
7-36
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
4
Pociągnij kasetę 2 do siebie, aż się zatrzyma.
5
Wyjmij zacięty papier.
6
Włóż kasetę 2 z powrotem na miejsce.
7-37
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
Usuwanie zaciętego papieru z tacy uniwersalnej
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Wyjmij zacięty papier.
2
Wyjmij cały papier.
3
Wsuń tacę uniwersalną.
7-38
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
4
Pociągnij kasetę 1 do siebie, aż się zatrzyma.
5
Otwórz pokrywę oryginałów.
6
Wyjmij zacięty papier.
7
Dociśnij pokrywę oryginałów.
7-39
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
8
Włóż kasetę 1 z powrotem na miejsce.
9
Otwórz tacę uniwersalną.
10 Załaduj ponownie papier.
7-40
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
Usuwanie zaciętego papieru z obszaru tylnej
pokrywy 1
PRZESTROGA
Moduł utrwalania jest bardzo gorący. Należy zachować ostrożność pracując w tym miejscu, ponieważ istnieje
ryzyko oparzenia.
1
Otwórz tylną pokrywę 1.
2
Wyjmij zacięty papier.
3
Otwórz pokrywę (A).
A
7-41
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
4
Wyjmij zacięty papier.
5
Otwórz pokrywę oryginałów (B).
B
6
Wyjmij zacięty papier.
7
Otwórz moduł druku dwustronnego (C).
C
7-42
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
8
Wyjmij zacięty papier.
9
Dociśnij tylną pokrywę 1.
7-43
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
Usuwanie zaciętego papieru z procesora
dokumentów
PRZESTROGA
• Nie używać ponownie zaciętego papieru.
• Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza
urządzenia. Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
1
Wyjmij oryginały z płyty oryginałów.
2
Otwórz przednią pokrywę i wyjmij zacięty papier.
3
Usuń oryginały z wnętrza procesora dokumentów.
7-44
Rozwiązywanie problemów > Usuwanie zacięć papieru
4
Zamknij pokrywę.
7-45
8
Dodatek
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Urządzenia opcjonalne ......................................................................................................................................
Przegląd urządzeń opcjonalnych .............................................................................................................
Metoda wprowadzania znaków ..........................................................................................................................
Ekrany wprowadzania ..............................................................................................................................
Dane techniczne ................................................................................................................................................
Urządzenie ...............................................................................................................................................
Funkcje kopiowania .................................................................................................................................
Funkcje drukarki ......................................................................................................................................
Funkcje skanera ......................................................................................................................................
Procesor dokumentów .............................................................................................................................
Podajnik papieru ......................................................................................................................................
8-1
8-2
8-2
8-3
8-3
8-5
8-5
8-7
8-7
8-8
8-8
8-9
Dodatek > Urządzenia opcjonalne
Urządzenia opcjonalne
Przegląd urządzeń opcjonalnych
Do urządzenia dostępne są następujące urządzenia opcjonalne.
(1) Expansion Memory
(3) Card Authentication
Kit (B)
(2) PF-5110
Opcje oprogramowania
(4) UG-33
(5) SD/SDHC Memory Card
(6) USB Keyboard
8-2
Dodatek > Metoda wprowadzania znaków
Metoda wprowadzania znaków
Aby wpisać nazwę, należy użyć klawiatury wyświetlanej na panelu dotykowym, postępując zgodnie z procedurą opisaną
poniżej.
NOTATKA
Układ klawiatury
Dostępne są układy klawiatury „QWERTY”, „QWERTZ” i „AZERTY”, odpowiadające układom klawiatury komputera.
Naciśnij klawisz [System Menu/Counter], [Ustaw. wspólne], a następnie [Układ klawiatury], aby wybrać
odpowiedni układ. Jako przykładu użyto układu „QWERTY”. Można wybrać inny układ, wykonując tę samą procedurę.
Ekrany wprowadzania
Ekran wprowadzania małych liter
12 11 10
1
8
9
Dodaj - Nazwa
Wprow.:
Limit:
Abc
A B
3
32
A/a
Usu
2
7
6
Anuluj
3
Nr
< Wstecz
4
Nast. >
5
Wyświetlacz/
klawisz
Opis
1
Wyświetlacz
Wyświetla wprowadzone znaki.
2
Klawiatura
Służy do wyboru znaku, który ma zostać wprowadzony.
3
[Anuluj]
Służy do usuwania wpisanych znaków i powrotu do ekranu
widocznego przed wpisywaniem.
4
[< Wstecz]
Służy do powracania do poprzedniego ekranu.
5
[OK] / [Nast. >]
Służy do zapisywania wprowadzonych znaków i przechodzenia do
następnego ekranu.
6
Klawisz Enter
Służy do wprowadzania znaku podziału wiersza.
7
Klawisz spacji
Służy do wprowadzania odstępów.
8
Klawisz usuwania
Służy do kasowania znaku na lewo od kursora.
9
Wskaźnik [Wprow.] /
[Limit]
Wyświetla maksymalną liczbę znaków oraz liczbę wprowadzonych
znaków.
10
Klawisze kursora
Służą do przesuwania kursora na wyświetlaczu.
11
[A/a] / [A/a]
Służy do przełączania pomiędzy wpisywaniem wielkich i małych liter.
12
[ABC] / [Symbol]
Służy do wybierania wprowadzanych znaków. W celu wprowadzenia
symboli lub cyfr należy wybrać [Symbol].
8-3
Dodatek > Metoda wprowadzania znaków
Ekran wpisywania wielkich liter
Dodaj - Nazwa
Wprow.:
Limit:
AB
A B
2
32
A/a
Anuluj
Usu
< Wstecz
Nast. >
Ekran wpisywania liczb/symboli
Dodaj - Nazwa
Wprow.: 3
Limit:
32
123
Symbol
Usu
13
Anuluj
Nr
13
< Wstecz
Wyświetlacz/
klawisz
[
]/[
]
Nast. >
Opis
Służy do wpisywania liczby lub symbolu niewyświetlanego na
klawiaturze. Należy nacisnąć klawisz kursora i przewinąć ekran, aby
przeglądać inne liczby i symbole.
8-4
Dodatek > Dane techniczne
Dane techniczne
WAŻNE
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
NOTATKA
Aby znaleźć więcej informacji na temat korzystania z FAKSU, patrz:
Podręcznik obsługi faksu
Urządzenie
Pozycja
Opis
Typ
Drukarka biurkowa
Metoda drukowania
Elektrofotograficzna, przy użyciu lasera półprzewodnikowego
Gramatura
papieru
Kaseta
60 do 163 g/m2
Taca
uniwersalna
60 do 220 g/m2, 230 g/m2 (Karton)
Rodzaj papieru
Kaseta
Zwykły, Szorstki, Makulaturowy, Zadrukowany, Czerpany, Kolorowy,
Dziurkowany, Z Nagłówkiem, Gruby, Wys. jakość,
Niestand. 1 do 8 (Dupleks: tak samo jak w trybie jednostronnym)
Taca
uniwersalna
Zwykły, Folia (Folia OHP), Szorstki, Kalka, Etykiety, Makulaturowy,
Zadrukowany, Czerpany, Karton, Powlekany, Kolorowy,
Dziurkowany, Z Nagłówkiem, Koperta, Gruby, Wys. jakość, Niestand.
1 do 8
Kaseta
A4, A5-R, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Statement-R, Executive,
Oficio II, Folio, 216 × 340 mm, 16K, ISO B5,
Niestand. (105 × 148 mm do 216 × 356 mm)
Taca
uniwersalna
A4, A5-R, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal,
Statement-R, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5,
Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6 3/4, Koperta Monarch,
Koperta DL, Koperta C5, Hagaki (Karton), Oufukuhagaki (Zwrotna
karta pocztowa), Youkei 4, Youkei 2, Niestand. (70 × 148 mm do
216 × 356 mm)
Rozmiar
papieru
Obszar druku
Margines u góry strony, na dole i po bokach wynosi 4,2 mm.
Czas
nagrzewania
Urządzenie
włączone
29 sekund lub mniej
23°C, 60%
Tryb uśpienia
13 sekund lub mniej
Pojemność
papieru
Kaseta
250 arkuszy (80 g/m2)*1
Taca
uniwersalna
50 arkuszy (rozmiar A4/Letter lub mniejszy) (80 g/m2)
Pojemność tacy
wyjściowej
Taca
wewnętrzna
150 arkuszy (80 g/m2)
Technika zapisu obrazu
Przy użyciu lasera półprzewodnikowego i elektrofotografii
Pamięć
512 MB
*1 Aż do linii górnego limitu w kasecie.
8-5
Dodatek > Dane techniczne
Pozycja
Interfejs
Opis
Złącze interfejsu USB: 1 (Hi-Speed USB)
Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Gniazdo USB: 1 (Hi-Speed USB)
Obsługa bezprzewodowej sieci lokalnej
Faks: 1
Warunki
otoczenia
Temperatura
od 10 do 32,5°C
Wilgotność
od 10 do 80%
Wysokość
Maksymalnie 3500 m
Oświetlenie
Maksymalnie 1500 luksów
Wymiary (S × G × W)
417 × 429 × 495 mm
(W tym procesor dokumentów)
Masa
Ok. 26 kg
(bez pojemnika z tonerem)
Wymagane miejsce (S × G)
417 × 613 mm
(użycie tacy uniwersalnej)
Zasilanie
Model zasilany 230 V: od 220 do 240 V
Zużycie energii produktu w trybie
gotowości sieciowej (gdy
wszystkie porty sieciowe są
podłączone.)
2,2 W
Wyposażenie opcjonalne
Urządzenia opcjonalne (strona 8-2)
8-6
50 Hz 4,5 A
Dodatek > Dane techniczne
Funkcje kopiowania
Pozycja
Opis
Prędkość kopiowania
Kopiowanie
monochromatyczne
Kopiowanie
pełnokolorowe
26 arkuszy/min
26 arkuszy/min
A4/A5
Czas pierwszej
kopii (A4,
umieścić na
płycie,
podawanie
z kasety)
Letter
27 arkuszy/min
27 arkuszy/min
Legal
22 arkusze/min
22 arkusze/min
B5
27 arkuszy/min
27 arkuszy/min
A5-R
27 arkuszy/min
27 arkuszy/min
A6
27 arkuszy/min
27 arkuszy/min
16K
27 arkuszy/min
27 arkuszy/min
Monochromatyczne
8 sekund lub mniej
Kolor
10 sekund lub mniej
Poziom powiększenia
Tryb ręczny: od 25 do 400%, narastająco co 1%
Tryb automatyczny: wstępne ustawianie zmniejszania/powiększania
Kopiowanie ciągłe
Od 1 do 999 kopii
Rozdzielczość
600 × 600 dpi, odpowiednik 9600 dpi × 600 dpi
Obsługiwane typy oryginałów
Arkusz, książka, obiekty trójwymiarowe (maksymalny rozmiar
oryginału: Legal/Folio)
System podawania oryginałów
Zamontowany na stałe
Funkcje drukarki
Pozycja
Opis
Prędkość drukowania
Taka sama jak prędkość kopiowania.
Czas
pierwszego
wydruku (A4,
z kasety)
Monochromatyczne
9,5 sekund lub mniej
Kolor
10,5 sekund lub mniej
Rozdzielczość
odpowiednik 9600 dpi × 600 dpi, 1200 dpi × 1200 dpi (rozdzielczość
danych 600 dpi.)*1
System operacyjny
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2,
Windows Server 2012/R2, Mac OS 10.5 lub nowszy
Interfejs
Złącze interfejsu USB: 1 (Hi-Speed USB)
Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Obsługa bezprzewodowej sieci lokalnej
Język opisu strony
PRESCRIBE
Emulacja
PCL6 (PCL-XL, PCL-5c), KPDL3 (zgodny z PostScript3), PDF, XPS,
OpenXPS
*1 Prędkość przetwarzania będzie niższa niż normalna.
8-7
Dodatek > Dane techniczne
Funkcje skanera
Pozycja
Opis
Rozdzielczość
300×300 dpi, 200×200 dpi, 200×100 dpi, 600×600 dpi*1, 400×400 dpi*1,
200×400 dpi*1
Format pliku
TIFF (kompresja MMR/JPEG), JPEG, PDF (kompresja MMR/JPEG),
XPS, PDF o wysokiej kompresji, szyfrowany PDF, OpenXPS,
PDF/A-1
Prędkość skanowania*2
1-stronnie
Czarno-białe 30 obrazów/min
Kolor 12 obrazów/min
2-stronnie
Czarno-białe 24 obrazów/min
Kolor 8 obrazów/min
(format A4 poziomo, rozdz.,300 dpi x 600 dpi, jakość obrazu: oryginał
Tekst+zdjęcie)
Interfejs
Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), USB, obsługa
bezprzewodowej sieci lokalnej
System transmisji
SMBv3, SMTP, FTP, FTP przez SSL, USB, TWAIN*3, WIA*4, WSD
*1 Skanowanie jednostronne
*2 W przypadku stosowania procesora dokumentów (z wyjątkiem skanowania TWAIN i WIA)
*3 Dostępne systemy operacyjne: Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows Server 2008/
Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/
Windows Server 2012 R2
*4 Dostępne systemy operacyjne: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/
Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows 10
Procesor dokumentów
Pozycja
Opis
Obsługiwane typy oryginałów
Oryginały arkuszowe
Rozmiar papieru
Maks.: Legal/A4
Min.: Statement/A6
Gramatura papieru
50 do 160 g/m2
Pojemność
Maksymalnie 50 arkuszy (50 do 80 g/m2)*1
*1 Aż do linii górnego limitu w procesorze dokumentów.
8-8
Dodatek > Dane techniczne
Podajnik papieru
Pozycja
Metoda podawania papieru
Opis
Wałek opóźniający
(liczba arkuszy: 250, 80 g/m2, 1 kaseta)
Rozmiar papieru
A4, A5-R, A5, B5, A6, B6, Letter, Legal, Folio, 216 × 340 mm,
Statement-R, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5,
Niestand. (105 × 148 mm do 216 × 356 mm)
Obsługiwane rodzaje papieru
Waga papieru: 60 do 163 g/m2
Typy nośników: Zwykły, Makulaturowy, Papier specjalny
Wymiary
410 × 447,5 × 147 mm
(S × G × W)
Masa
Ok. 3,7 kg
NOTATKA
Skonsultuj się z dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu, aby uzyskać informacje na temat zalecanych rodzajów
papieru.
8-9
Indeks
A
AirPrint 4-10
Apache License (Version 2.0) 1-11
Automatyczne uśpienie 2-26
B
Blokada oryginałów 2-2
C
Czas pierwszego wydruku 8-7
Czas pierwszej kopii 8-7
Czyszczenie 7-2
Jednostka podawania papieru 7-4
procesor dokumentów 7-3
szklana płyta 7-2
wąska szyba skanera 7-3
Czyszczenie skanera laserowego 7-33
D
Dane techniczne
funkcje drukowania 8-7
funkcje kopiowania 8-7
funkcje skanera 8-8
podajnik papieru (500 arkuszy) 8-9
procesor dokumentów 8-8
urządzenie 8-5
Drukarka
ustawienia drukowania 4-2
Drukowanie zkomputera 4-4
Dupleks 6-12
Dupleks (Oryginał 2-stronny) 6-19
Dźwignia blokady pojemnika z tonerem 2-5
E
EcoPrint 6-17
Ekran główny
Dostosuj ekran zadań 2-13
Ekran Początek 2-12
Ekran pomocy 2-20
Embedded Web Server RX 2-45
F
Format pliku 6-18
Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego
1-14
Funkcja sterowania oszczędnością energii 1-14
G
Gęstość 6-11
Gniazdo pamięci USB 2-2
Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą 2-3
Google Cloud Print 4-10
GPL/LGPL 1-9
I
Informacje prawne 1-8
Instalacja
oprogramowanie 2-31
Instalowanie
Macintosh 2-39
Windows 2-32
Interfejs sieciowy 2-7
Interfejs USB 2-7
J
Jakość oryginału 6-18
K
Kabel sieci LAN 2-7
Kabel sieciowy
podłączanie 2-8
Kabel USB
Podłączanie 2-9
Kabel zasilania
Podłączanie 2-9
Kable 2-7
Kalibracja 7-33
Kaseta
ładowanie papieru 3-4, 3-7
Kaseta 1 2-2
Kaseta 2 2-6
Klawisz Enter 2-19
Klawisz Quick No. Search 2-19
Knopflerfish License 1-11
Kolor
kalibracja 7-33
Kopiuj 5-15
Kreator szybkiej konfiguracji 2-29
Kwestia nazw handlowych 1-8
L
Logowanie uproszczone 2-22
Ł
Ładowanie oryginałów 5-2
ładowanie oryginałów do procesora dokumentów 5-3
umieszczanie oryginałów na płycie 5-2
M
Menu systemu
kreator szybkiej konfiguracji 2-29
Początek 2-12
Metoda podłączenia 2-7
Metoda wprowadzania znaków 8-3
Miejsce docelowe
ekran potwierdzenia miejsc docelowych 5-31
książka adresowa 5-27
sprawdzanie i edytowanie 5-31
szukaj 5-27
wysyłanie wielokrotne 5-23
Monotype Imaging License Agreement 1-10
Mopria 4-10
Indeks-1
N
Nazwa 2-21
Nazwy części 2-2
O
Obraz oryginału 6-17
Ograniczenia prawne dotyczące kopiowania 1-6
Ograniczenia prawne dotyczące skanowania 1-6
Ogranicznik papieru 2-2, 3-9
Ograniczone użycie tego produktu 1-7
OpenSSL License 1-9
Orientacja oryginału 6-16
Original SSLeay License 1-9
Oryginał
rozmiar xvii
Ostrzeżenia dotyczące obsługi 1-4
Oszczędzanie zasobów — papier 1-14
Otoczenie 1-3
Oznaczenia stosowane wtym podręczniku xvi
Oznaczenia związane z bezpieczeństwem stosowane
w tym podręczniku 1-2
P
Panel dotykowy 2-12
Panel operacyjny 2-2
Papier
ładowanie kartonu 5-7
ładowanie kopert 5-7
ładowanie papieru 3-2
ładowanie papieru do kaset 3-4, 3-7
Parametry 8-5
PDF/A 6-18
Plik
format 6-18
Plik PDF owysokim stopniu kompresji 6-18
Płyta dociskowa 2-2
Płyta oryginałów 2-2
Płyta wydawania oryginałów 2-2
Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału 2-2
Początek
Tapeta 2-13
Podłączanie
kabel sieciowy 2-8
kabel USB 2-9
Kabel zasilania 2-9
kabel zasilania 2-9
Podręczniki dostarczane zurządzeniem xiii
Pojemnik z tonerem (Black) 2-5
Pojemnik z tonerem (Cyan) 2-5
Pojemnik z tonerem (Magenta) 2-5
Pojemnik z tonerem (Yellow) 2-5
Pokrywa oryginałów 2-4
Pokrywa utrwalacza 2-4
Powiadomienie 1-2
Powiększenie 6-10
Poziom uśpienia 2-27
Prawa pokrywa 2-2
Prędkość drukowania 8-7
Prędkość kopiowania 8-7
Procesor dokumentów 2-2
ładowanie oryginałów 5-3
nazwy części 2-2
oryginały nieobsługiwane przez procesor
dokumentów 5-3
oryginały obsługiwane przez procesor dokumentów
5-3
Product Library xiv
Program Energy Star (ENERGY STAR®) 1-14
Prowadnica długości papieru 2-4, 3-4, 3-7
Prowadnica szerokości oryginałów 2-2
Prowadnice szerokości papieru 2-4, 3-4, 3-7
Przycisk (otwieranie prawej pokrywy) 2-2
R
Reagowanie na komunikaty o błędach 7-16
Regularna konserwacja 7-2
wymiana pojemnika ztonerem 7-5
Reguły uśpienia 2-27
Rozdzielczość 6-21, 8-7
Rozdzielczość skanowania 6-21
Rozmiar oryginału 6-15
Rozmiar wysyłania 6-20
Rozwiązywanie problemów 7-9
S
Sieć
przygotowanie 2-24
Skróty 5-13
dodawanie 5-13
edytowanie i usuwanie skrótów 5-14
Sortuj 6-14
Sprawdzanie licznika 2-44
Start
Dostosuj pulpit 2-13
Sterownik drukarki
pomoc 4-3
Symbole 1-2
Ś
Środki ostrożności dotyczące lokalnych sieci
bezprzewodowych 1-6
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru 3-4, 3-7
T
Taca pomocnicza 2-4
Taca uniwersalna 2-4
Taca wewnętrzna 2-2
TCP/IP (IPv4)
ustawienia 2-24
Temat/treść wiadomości e-mail 6-21
Tryb cichy 2-28
Tryb uśpienia 2-26
TWAIN
Konfigurowanie sterownika TWAIN 2-41
Tylna pokrywa 1 2-3
Tylna pokrywa 2 2-6
U
Uchwyt 2-2, 2-3
Indeks-2
Ulubione 5-8
edytowanie i usuwanie 5-12
Przywoływanie 5-11
rejestrowanie 5-9
Urządzenia opcjonalne
przegląd 8-2
Ustawianie daty i godziny 2-23
Ustawienia drukowania 4-2, 4-9
Usuwanie awarii 7-9
W
Wąska szyba skanera 2-2
WIA
konfiguracja sterownika WIA 2-43
Włączanie 2-10
Wpis
Temat 6-21
Wybór kolorów 6-14
Wybór papieru 6-9
Wylogowanie 2-22
Wyłączanie 2-10
Wyłącznik zasilania 2-2
Wymiana pojemnika z tonerem 7-5
Wysyłanie 5-17
Wysyłanie wielokrotne 5-23
Wysyłanie:Przygotowanie do wysłania dokumentu do
komputera 3-10
Wyślij do folderu (FTP) 5-17
Wyślij do folderu (SMB) 5-17
Wyślij jako e-mail 5-17
Z
Zacięcia papieru
kaseta 1 7-35
kaseta 2 7-35
kaseta 3 (500 arkuszy x 2) 7-36
procesor dokumentów 7-44
taca uniwersalna 7-38
tylna pokrywa 1 7-41
wskaźniki lokalizacji zacięcia papieru 7-34
Zacięty papier 7-34
Zarządzanie energią 1-14
Zarządzanie logowaniem użytkownika
Logowanie 2-21
Wylogowanie 2-22
Zliczanie liczby wydrukowanych stron
licznik 2-44
Złącze interfejsu sieciowego 2-4
Złącze interfejsu USB 2-4
Złącze LINE 2-4
Złącze TEL 2-4
Indeks-3
TA Triumph-Adler GmbH
Betriebsstätte Norderstedt
Ohechaussee 235
22848 Norderstedt
Germany
201.
2000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement