Triumph-Adler P-C3066i MFP Copy system Kullanım kılavuzu

Triumph-Adler P-C3066i MFP Copy system Kullanım kılavuzu
P-C3066i MFP
P-C3566i MFP
)$.6d$/,ù7,50$
KILAVUZU
0DNLQH\L NXOODQPD\D EDúODPDGDQ |QFH dDOÕúWÕUPD .ÕODYX]XµQX
OWIHQ RNX\XQ *HUHNWL÷LQGH NROD\ XODúDELOPHQL] LoLQ PDNLQH\H
\DNÕQELU\HUGHVDNOD\ÕQ
İçindekiler
İçindekiler ..................................................................................................................................i
Giriş ......................................................................................................................................... iii
FAKS Çalıştırma Kılavuzu hakkında (bu Kılavuz) ................................................................... iii
Kılavuzun yapısı ............................................................................................................ iii
Bu Kılavuzdaki Biçim Açıklamaları ................................................................................ iv
1
Yasal Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri ...................................... 1-1
Bildirim .................................................................................................................................. 1-2
Bu Kılavuzdaki Güvenlik Açıklamaları ........................................................................ 1-2
Bu Çalıştırma Kılavuzu Hakkında .............................................................................. 1-3
Yasal Bildirim ............................................................................................................. 1-3
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATI ................................................................................. 1-3
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE ............................................................. 1-4
Terminal donanımı için teknik kurallar ........................................................................ 1-4
Ağ Uyumluluk Açıklaması .......................................................................................... 1-5
Ticari Marka Bilgileri ................................................................................................... 1-5
2
Faks Makinesini Kullanmadan Önce ................................... 2-1
Parça İsimleri ve İşlevleri ...................................................................................................... 2-2
Makine ........................................................................................................................ 2-2
Çalıştırma Paneli ........................................................................................................ 2-4
Dokunmatik Panel ...................................................................................................... 2-5
Enter tuşu ve Quick No. Search tuşu ......................................................................... 2-6
Hızlı Kurulum Sihirbazı (Faks Kurulumu) ............................................................................. 2-7
Faks kurulum öğeleri .................................................................................................. 2-7
Faks kurulum yöntemi ................................................................................................ 2-8
Tarih ve Saatin Ayarlanması ............................................................................................... 2-9
PBX Ayarı (Sadece Avrupa) ............................................................................................... 2-10
3
Faksların Gönderilmesi ........................................................ 3-1
Temel iletim yöntemi ............................................................................................................ 3-2
Gönderme Durumunun Kontrol Edilmesi ................................................................... 3-4
Önceliği Geçersiz Kılma Gönderimi ........................................................................... 3-4
İletimin İptali ............................................................................................................... 3-5
Tekrar aramanın kullanımı ......................................................................................... 3-6
Hedef Girme Yöntemleri ....................................................................................................... 3-7
Sayısal tuşlar vasıtasıyla hedef faks numarasının girilmesi ....................................... 3-7
Adres Defterinden seçim ............................................................................................ 3-9
Tek Dokunma Tuşu ile seçim ................................................................................... 3-10
Hızlı Arama tuşunun kullanımı ................................................................................. 3-10
Yayın İletimi .............................................................................................................. 3-11
Oturum Açma/Oturum Kapatma ......................................................................................... 3-13
Kullanıcı Hesaplama Etkinleştirildiği zaman Oturum Açma ..................................... 3-13
İş Hesaplama Etkinleştirildiği zaman Oturum Açma ................................................ 3-14
4
Faksların Alınması ................................................................ 4-1
FAKS Otomatik Alımı ........................................................................................................... 4-2
Alım Metodu ............................................................................................................... 4-2
Alım Metodunun Kontrolü ve Değiştirilmesi ............................................................... 4-2
Alımın akışı ................................................................................................................ 4-3
Alma işleminin İptali (İletişim Bağlantısının Kesilmesi) .............................................. 4-3
Manuel Alım ......................................................................................................................... 4-4
Alımın akışı ................................................................................................................ 4-4
Faks alma işlevleri ................................................................................................................ 4-5
i
Faks alma ayarları ................................................................................................................ 4-6
Çift Yüzlü Baskı .......................................................................................................... 4-6
İkisi bir yerde baskı .................................................................................................... 4-6
Parti Baskı .................................................................................................................. 4-6
Tarih/Saat Alımı ......................................................................................................... 4-6
Baskı Çıktısı için Ortam Tipi ....................................................................................... 4-7
5
Yararlı Faks İşlevlerinin Kullanılması .................................. 5-1
Bağlı bir Telefonunun Kullanılması ....................................................................................... 5-2
FAKS/TEL Otomatik Geçişli Alım ............................................................................... 5-2
FAKS/Telesekreter Otomatik Geçişli Alım ................................................................. 5-4
Elle Gönderim ............................................................................................................ 5-6
Manuel Alım ............................................................................................................... 5-7
Uzaktan Geçiş İşlevi ................................................................................................... 5-8
6
Sorun Giderme ...................................................................... 6-1
Gönderme/Alma İşlemi Sırasındaki Göstergeler .................................................................. 6-2
Attention (Dikkat) uyarısına yanıt olarak Gösterge Yanıp Söner .......................................... 6-2
Gücü KAPATIRKEN Alınacak Önlemler ............................................................................... 6-3
Mesajlar ................................................................................................................................ 6-4
Hata Kodu Listesi ................................................................................................................. 6-5
Sorun Giderme ..................................................................................................................... 6-8
7
Ek .......................................................................................... 7-1
Karakter Giriş Yöntemi ......................................................................................................... 7-2
Giriş Ekranları ............................................................................................................ 7-2
Özellikler ............................................................................................................................... 7-3
Menü Haritası ....................................................................................................................... 7-5
Dizin ............................................................................................................................... Dizin-1
ii
Giriş
Bu Çalıştırma Kılavuzu, makineyi doğru bir şekilde çalıştırmanıza, düzenli bakımını yapmanıza ve basit sorun
gidermelerde gerekeni yapabilmenize yardımcı olmak ve dolayısıyla makineyi her zaman iyi bir durumda
kullanabilmenizi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
Faksı kullanmadan önce Çalıştırma Kılavuzu okuyun. Kolay referans için, faksa yakın bir yerde bulundurun.
FAKS Çalıştırma Kılavuzu hakkında (bu Kılavuz)
Kılavuzun yapısı
Bu Çalıştırma Kılavuzu aşağıdaki bölümleri kapsamaktadır:
Bölüm
İçindekiler
1
Yasal Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri
Makine ve ticari marka bilgileri kullanımına ilişkin önlemleri açıklar.
2
Faks Makinesini Kullanmadan
Önce
Parça adlarını ve hızlı kurulum sihirbazını anlatır.
3
Faksların Gönderilmesi
Genel faks gönderme yöntemleri ve iletim işlevleri anlatılır.
4
Faksların Alınması
Genel faks alma yöntemleri ve alım işlevleri anlatılır.
5
Yararlı Faks İşlevlerinin
Kullanılması
Alınan faksların bellekteki kutulara kaydedilmesi, alınan faksların yönlendirilmesi ve
çağırma iletişimi (alıcı tarafın çağrı yapabilmesine ve faks alımını başlatabilmesine
olanak tanıyan bir işlev) gibi kullanışlı faks işlevleri anlatılır.
6
Sorun Giderme
Hata mesajları ekrana geldiğinde ya da diğer sorunlar ortaya çıktığında ne gibi işlemler
yapılması gerektiği anlatılmaktadır.
7
Ek
Karakter girme yöntemi açıklanır ve faks özellikleri listelenir.
iii
Bu Kılavuzdaki Biçim Açıklamaları
Aşağıdaki açıklamalarda bir örnek olarak Adobe Reader X kullanılmıştır.
İlgili sayfaya atlamak için
İçindekiler'deki bir öğeyi tıklayın.
Geçerli sayfadan önce görüntülenen sayfaya gitmek için
tıklayın. Geçerli sayfaya atladığınız sayfaya dönmek
istediğinizde bu kullanışlıdır.
ÖNEMLI
Makineyi doğru çalıştırmak ve
makine veya mallara zarar
gelmesini önlemek için operasyonel
gereksinimleri ve kısıtlamaları
gösterir.
NOT
Ek açıklamalar ve işlemler için
başvuru bilgilerini gösterir.
Bkz.
İlgili sayfaya atlamak için, altı çizili
metni tıklayın.
Gereken dikkatin
gösterilmemesinin veya ilgili
noktalara uymamanın bireysel
yaralanma veya mekanik zarara
neden olabileceğini gösterir.
NOT
Adobe Reader'de görünen öğeler nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişir. İçindekiler veya araçlar görünmüyorsa,
Adobe Reader Yardım'a bakın.
Bu kılavuzdaki belirli ögeler, aşağıda tarif edilen kurallarla gösterilmiştir.
Açıklama
Tanımı
[Koyu]
Düğmeleri ve tuşları gösterir.
"Normal"
Bir mesaj veya ayarı gösterir.
iv
Makineyi çalıştırmak için süreçlerde kullanılan kurallar
Bu Çalıştırma Kılavuzunda, dokunmatik panel üzerinde bulunan tuşların sürekli işleyişi aşağıda belirtildiği gibidir:
Asıl yöntem
Bu kılavuzda gösterilen yöntem
[System Menu/Counter] tuşu > [Ortak Ayarlar] > [Ses]
[System Menu/Counter] tuşuna basın.

[
] Seç

[Ortak Ayarları]'ı seçin.

[Ses]'i seçin.
v
1
Yasal Bilgiler ve
Güvenlik Bilgileri
Makinenizi kullanmadan önce lütfen bu bilgileri okuyun. Bu bölümde aşağıdaki konularda bilgi verilmektedir.
Bildirim ............................................................................................................................................................... 1-2
Bu Kılavuzdaki Güvenlik Açıklamaları .....................................................................................................
Bu Çalıştırma Kılavuzu Hakkında ............................................................................................................
Yasal Bildirim ...........................................................................................................................................
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATI ...............................................................................................................
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE ...........................................................................................
Terminal donanımı için teknik kurallar ......................................................................................................
Ağ Uyumluluk Açıklaması ........................................................................................................................
Ticari Marka Bilgileri .................................................................................................................................
1-1
1-2
1-3
1-3
1-3
1-4
1-4
1-5
1-5
Yasal Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri > Bildirim
Bildirim
Bu Kılavuzdaki Güvenlik Açıklamaları
Kılavuzun bu bölümü ve faksın simgelerle işaretlenen parçaları kullanıcı ve diğer bireyler ile etraftaki nesneleri koruma
amaçlı güvenlik uyarılarıdır ve faksın doğru ve güvenli kullanımını sağlar.
UYARI: Gereken dikkatin gösterilmemesinin veya ilgili noktalara uymamanın ciddi
yaralanma, hatta ölüme neden olabileceğini gösterir.
DİKKAT: Gereken dikkatin gösterilmemesinin veya ilgili noktalara uymamanın bireysel
yaralanma veya mekanik zarara neden olabileceğini gösterir.
Semboller
 simgesi ilgili bölümün güvenlik uyarıları içerdiğini gösterir. Dikkat edilmesi gereken belirli noktalar simgenin içinde
belirtilmiştir.
... [Genel uyarı]
... [Yüksek sıcaklık uyarısı]
simgesi ilgili bölümlerin yasak eylemler ile ilgili bilgileri içerdiğini gösterir. Yasaklanan eylemin özellikleri simgenin
içerisinde belirtilir.
... [Yasaklanan eylemle ilgili uyarı]
... [Demonte etmek yasaktır]
 simgesi ilgili bölümün gerçekleştirilmesi gereken eylemle ilgili bilgileri içerdiğini gösterir. Yapılması gereken eylemin
özellikleri simgenin içerisinde belirtilir.
... [Yapılması gereken eylemin uyarısı]
... [Fişi prizden çıkarın]
... [Makineyi daima topraklama bağlantısı olan bir prize bağlayın]
Çalıştırma Kılavuzu'ndaki güvenlik uyarıları okunamıyorsa veya kılavuz eksikse, kılavuzu değiştirmek için servis
temsilcinizle iritbata geçin (ücretlidir).
NOT
Performans güncellemesi nedeniyle bu Çalıştırma Kılavuzu yer alan bilgiler önceden uyarıda bulunulmaksızın
değiştirilebilir.
1-2
Yasal Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri > Bildirim
Bu Çalıştırma Kılavuzu Hakkında
Bu Çalıştırma Kılavuzu, bu makinenin faks fonksiyonlarının kullanılması hakkında bilgiler içerir. Lütfen makineyi
kullanmaya başlamadan önce, bu Çalıştırma Kılavuzunu okuyun.
Kullanım sırasında, aşağıda listelenmiş bölümlerle ilgili bilgiler için makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın.
Çevre
Kullanıma Yönelik Önlemler
Kağıt Yükleme
Toner Kabını Değiştirme
Atık Toner Kutusunu Değiştirme
Temizleme
Arızaları Giderme
Hata Mesajlarına Yanıt Verme
Kağıt Sıkışmasını Giderme
Yasal Bildirim
ALINAN BELGELERİN,FAKS SİSTEMİNDEKİ HASARLAR, İŞLEV BOZUKLUĞU, YANLIŞ KULLANMA, VEYA GÜÇ
KESİLMESİ GİBİ DIŞ FAKTÖRLERDEN KAYNAKLANAN TAMAMEN VEYA KISMEN KAYBINDAN; VEYA EKSİK
ÇAĞRI VEYA MESAJ KAYITLARI NEDENİNE BAĞLANABİLEN FIRSAT KAYIPLARINDAN İLERİ GELEN SALT
EKONOMİK ZARARLAR VEYA KÂR KAYIPLARI İÇİN SORUMLULUĞUMUZ OLMAYACAKTIR.
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATI
Telefon teçhizatınızı kullanırken, yangın, elektrik çarpması ve diğer kişilerin yaralanması riskini azaltmak üzere,
aşağıdakiler de dahil temel güvenlik tedbirleri daima gözetilmelidir:
DİKKAT: Yangın tehlikesini azaltmak için, sadece No. 26 AWG veya daha geniş UL belgeli ya da CSA sertifikalı
haberleşme hattı kablosu kullanın.
1 Bu ürünü su yakınlarında, örneğin bir küvet, lavabo, mutfak evyesi veya çamaşır teknesin yakınında, ıslak bir zemin
üzerinde veya yüzme havuzu yakınında kullanmayın.
2 Yıldırım düşmesi esnasında telefonu (kablosuz olanların haricinde) kullanmaktan sakının. Yıldırımdan dolayı uzak bir
elektrik çarpması risk olabilir.
3 Sızıntının yakınlarında iken bir gaz sızıntısını haber vermek üzere telefonu kullanmayın.
4 Güç kablosunu ve pilleri ancak bu el kitabında gösterildiği gibi kullanın. Pilleri yakarak yoketmeyin. Patlayabilirler.
Olası özel bertaraf etme talimatları açısından yerel kuralları gözden geçirin.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
1-3
Yasal Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri > Bildirim
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE
Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire les risques
d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes:
1 Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à
laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2 Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un
risque de choc électrique causé par la foudre.
3 Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite.
4 Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles dans le
feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination des piles.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
Terminal donanımı için teknik kurallar
Bu terminal donanımı şunlarla uyumludur:
•
TBR21
•
DE 05R00
D için Ulusal AN
•
AN 01R00
P için AN
•
DE 08R00
D için Ulusal AN
•
AN 02R01
CH ve N için AN
•
DE 09R00
D için Ulusal AN
•
AN 05R01
D, E, GR, P ve N için AN
•
DE 12R00
D için Ulusal AN
•
AN 06R00
D, GR ve P için AN
•
DE 14R00
D için Ulusal AN
•
AN 07R01
D, E, P ve N için AN
•
ES 01R01
E için Ulusal AN
•
AN 09R00
D için AN
•
GR 01R00
GR için Ulusal AN
•
AN 10R00
D için AN
•
GR 03R00
GR için Ulusal AN
•
AN 11R00
P için AN
•
GR 04R00
GR için Ulusal AN
•
AN 12R00
E için AN
•
NO 01R00
N için Ulusal AN
•
AN 16R00
Genel Öneri Notu
•
NO 02R00
N için Ulusal AN
•
DE 03R00
D için Ulusal AN
•
P 03R00
P için Ulusal AN
•
DE 04R00
D için Ulusal AN
•
P 08R00
P için Ulusal AN
1-4
Yasal Bilgiler ve Güvenlik Bilgileri > Bildirim
Ağ Uyumluluk Açıklaması
Üretici, donanımın aşağıdaki ülkelerdeki kamuya açık telefon şebekelerinde (PSTN) çalıştırılmak üzere tasarlanmış
olduğunu beyan eder.
Avusturya
Fransa
Liechtenstein
Slovakya
Belçika
Almanya
Litvanya
Slovenya
Bulgaristan
Yunanistan
Luksemburg
İspanya
Kıbrıs
Macaristan
Malta
İsveç
Çek Cumhuriyeti
İzlanda
Norveç
İsviçre
Danimarka
İrlanda
Polonya
Hollanda
Estonya
İtalya
Portekiz
İngiltere
Finlandiya
Letonya
Romanya
Ticari Marka Bilgileri
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8,
Windows 10 ve Internet Explorer, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları 
ya da ticari markalarıdır.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader ve PostScript Adobe Systems, Incorporated'ın ticari markalarıdır.
•
Ethernet, Xerox Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
•
IBM ve IBM PC/AT, International Business Machines Corporation'ın ticari markalarıdır.
Bu Çalıştırma Kılavuzundaki diğer tüm şirket ve ürün isimleri, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır. Bu kılavuzda ™ ve ® ünvanları çıkartılmıştır.
1-5
2
Faks Makinesini
Kullanmadan Önce
Bu bölüm aşağıdaki konuları açıklamaktadır:
Parça İsimleri ve İşlevleri ................................................................................................................................... 2-2
Makine .....................................................................................................................................................
Çalıştırma Paneli .....................................................................................................................................
Dokunmatik Panel ....................................................................................................................................
Enter tuşu ve Quick No. Search tuşu .......................................................................................................
2-2
2-4
2-5
2-6
Hızlı Kurulum Sihirbazı (Faks Kurulumu) ........................................................................................................... 2-7
Faks kurulum öğeleri ............................................................................................................................... 2-7
Faks kurulum yöntemi .............................................................................................................................. 2-8
Tarih ve Saatin Ayarlanması ............................................................................................................................... 2-9
PBX Ayarı (Sadece Avrupa) ............................................................................................................................. 2-10
2-1
Faks Makinesini Kullanmadan Önce > Parça İsimleri ve İşlevleri
Parça İsimleri ve İşlevleri
Makine
Bu bölümde, makinenin bir faks makinesi olarak kullanılması durumundaki parça adları anlatılmaktadır. FAKS dışındaki
fonksiyonlar kullanıldığı zaman gerekli parçalar için aşağıdakine bakın:
Makinenin Çalıştırma Kılavuzu
1
3
4
2
1
Çalıştırma Paneli
Faks işlemini bu panel ile yapın.
2
Güç anahtarı
Faks gönderirken veya kopyalama çalışması yaparken bu anahtarı ON konumuna getirin.
Çalışmayı gerçekleştirmek için, dokunmatik panel yanar.
3
HAT soketi
Telefon hattının modüler kablosunu bu sokete bağlayın.
4
TEL soketi
Ticari bir telefon seti kullanıldığında, modüler kabloyu bu sokete bağlayın.
ÖNEMLI
Güç anahtarı kapalı olduğunda, otomatik bir faks alamazsınız.
2-2
Faks Makinesini Kullanmadan Önce > Parça İsimleri ve İşlevleri
Belge İşlemci
9
5
8
6
7
5
Üst kapak
Orijinal belge Belge İşlemcide sıkıştığı zaman bu kapağı açın.
6
Açma tutamağı
Belge İşlemciyi açarken veya kaparken bu tutamağı tutun.
7
Orijinal tepsisi
Kağıt orijinallerini bu tepsiye yerleştirin.
8
Orijinal çıkış tepsisi
Okunmuş orijinaller bu tepsiye çıkarılır.
9
Orijinal genişlik kılavuzları
Bu kılavuzları orijinal genişliğe göre ayarlayın.
2-3
Faks Makinesini Kullanmadan Önce > Parça İsimleri ve İşlevleri
Çalıştırma Paneli
Ana sayfa ekranını gösterir.
İşlev Tuşu:
Bu tuşlar, kopyalama ve tarama dahil olmak
üzere kaydedilecek çeşitli işlev ve uygulamaları
etkinleştirir.
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın.
Durum/İş İptal ekranını gösterir.
øúlev seçin.
10:10
Durum/
øú øptal
OturumKap
at
Admin
Ana Sayfa
Kopyala
Gönder
FAKS
øú Kutusu
Çkarlabilir Bellek
Alt Adres Kutusu
Ça÷rma Ktusu
FAKS Belle÷i
RX Kutusu
Cihaz Bilgisi
Dokunmatik Panel. 
Makine ayarlarının
yapılandırılmasında
kullanılan tuşları ekrana
getirir.
Dil
Kâ÷t
Ayarlar
Sistem
Menüsü
Favoriler
Yazdırırken ya da alırken yanıp söner.
Makine, makine belleğine, fax belleğine veya USB
belleğe erişim sağlarken yanıp söner (genel amaçlı
öğe).
Hata oluştuğunda ve iş durdurulduğunda yanar
veya yanıp söner.
Sistem Menüsü/Sayaç
ekranını gösterir.
Kullanıcı geçişini doğrular
ve geçerli kullanıcı için
operasyondan çıkar (yani
oturumdan çıkar) .
Makineyi Uyku Moduna
sokar. Uyku Modunda ise
Uykudan uyanır.
Sayısal tuşlar.
Girilen sayı ve karakterleri
siler.
Ayarları, varsayılan ayarlar
durumuna döndürür.
Adres numaraları ve
numaraya göre kullanıcı
ID'leri gibi kayıtlı bilgileri
belirler.
Devam eden işi iptal eder
veya duraklatır.
Sayısal tuş girişini
sonlandırır ve işlev ayarı
sırasında detayları
sonlandırır. Ekrandaki
[Tamam] ile bağlantılı
çalışır.
Kopyalama ve tarama
işlemlerini ve ayar işlemleri
için işlemeyi başlatır.
Sayı ve sembolleri girin.
2-4
Faks Makinesini Kullanmadan Önce > Parça İsimleri ve İşlevleri
Dokunmatik Panel
Ana Sayfa Ekranı
Bu ekran, işletim panelindeki [Home] tuşuna basılarak görüntülenir. Bir simgeyi seçerek ilgili ekran görüntülenir.
Ana ekran yanı sıra arka plan üzerinde gösterilecek simgeleri değiştirebilirsiniz.
Makinenin Çalıştırma kılavuzu
8
1
øúlev seçin.
7
6
5
10:10
OturumKap
at
Admin
Ana Sayfa
2
3
4
*
Durum/
øú øptal
Kopyala
Gönder
FAKS
øú Kutusu
Çkarlabilir Bellek
Alt Adres Kutusu
Ça÷rma Ktusu
FAKS Belle÷i
RX Kutusu
Cihaz Bilgisi
Kâ÷t
Ayarlar
Dil
Sistem
Menüsü
3
Favoriler
Görünüm mevcut ekranınızdan, yapılandırmanıza ve seçenek ayarlarınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
No.
Öğe
Tanım
1
Mesaj
Durumuna bağlı olarak mesajı görüntüler.
2
Masaüstü
Favorilerde kayıtlı olan fonksiyonları içeren azami 40 fonksiyon
simgesini* görüntüler. İlk sayfada görüntülenmeyen simgeler sayfa
değiştirilerek görünecektir.
3
Ekran geçiş tuşları
Masaüstü sayfaları arasında geçiş yapmak için bu düğmeleri
kullanın.
NOT
Ayrıca ekrana dokunarak ve parmağı yanlara taşıyarak (yani
dokundurma) görüntüleri değistirebilirsiniz.
øúlev seçin.
10:10
FAKS
øú Kutusu
Kopyala
Gönder
Ça÷rma Ktusu
FAKS Belle÷i
RX Kutusu
Çkarlabilir Bellek
Alt Adres Kutusu
Durum/
øú øptal
*
OturumKap
at
Admin
Ana Sayfa
2
Cihaz Bilgisi
Dil
1
Kâ÷t
Ayarlar
Sistem
Menüsü
Favoriler
2
4
Görev çubuğu
Maksimum 8 görev simgesi görüntüler.
5
[OturumKapat]
Mevcut kullanıcının oturumu kapanır. Kullanıcı oturum açma yönetimi
etkin olduğu zaman bu görüntülenir.
6
Otrum Aç. Kull. Adı
Oturum açma kullanıcı adı görüntülenir. Kullanıcı oturum açma
yönetimi etkin olduğu zaman bu görüntülenir. "Oturum Açma
Kullanıcı Adı" seçilmesi durumunda oturum açan kullanıcı bilgilerini
görüntüler.
7
Durum Simgesi (Wi-Fi)
Wi-Fi bağlandığı zaman simge görüntülenir. Wi-Fi bağlanmadığı
zaman, " " görüntülenir.
8
Durum Simgesi (Hata)
Ağ başlatma ve hata sırasında simge görüntülenir.
Azami 42 simge, faks işlevinin kurulu olduğu ürünlerde görüntülenebilir. Yüklenen uygulamalar için en
fazla 16 simge görüntülenebilir.
2-5
Faks Makinesini Kullanmadan Önce > Parça İsimleri ve İşlevleri
Dokunmatik panelin çalışması
1
Göndermeye hazr.
FAKS
Kapal
10:10
8
Hed.:
Zincir
2 Hedefleri girer.
Kontrol et
Do÷rudan
2
3
1 Gerekli çalıştırma mesajlarının yanı sıra ekipmanın
durumunu gösterir.
3 İşlev ayarlarını yapılandırır.
Hdef Ekle
Geri ça÷r
4 Mevcut işlevleri ve ayarları görüntüler.
Adres Defteri
øúlevler
Ekst Adr. Dft.
Ksayol 1
5 İşlevleri kısa yollar olarak kaydeder.
Tek Doknma Tuúu
Ksayol 2
6 Değerler listesi tek bir ekranda bütün olarak
görüntülenemiyorsa yukarı ve aşağı kaydırır.
Favoriler
7
1
7 Kısa yolları görüntüler.
10:10
Göndermeye hazr.
øúlevler
8 Tarihi, zamanı ve hedeflerin sayısını gösterir.
Sessiz Modu
Kapal
Orijinal Boyut
4
A4
1/4
Orijinal Yön
Üst kenar üstte
6
Çift Yüzlü
1-yüzlü
Kapat
Ekle/Düze
Ksayol
5
Enter tuşu ve Quick No. Search tuşu
Bu bölüm işletim panelindeki [Enter] tuşunun ve [Quick No. Search] tuşunun nasıl kullanılacağını açıklar.
[Enter] tuşunun kullanılması (
)
[Enter] tuşu, örneğin ( ), [Tamam  ] tuşu ve [Kapat tuşu gibi  ] Gir işaretli tuş ile aynı işleve sahiptir.
Sistem Menü/Sayaç.
Tarih/Saat - Saat
10:10
Dakika
Saat
Saniye
:
:
øptal
[Quick No. Search] tuşunun kullanılması (
< Geri
:
Tamam
)
Numarayı doğrudan girmek için sayısal tuşlar kullanıldığında, örneğin, bir hızlı arama numarası kullanılan iletim için
hedef belirtildiğinde [Quick No. Search] tuşu kullanılır.
Hızlı aramayla ilgili daha fazla bilgi için aşağıdakine bkz:
Hızlı Arama tuşunun kullanımı (sayfa 3-10)
10:10
Tek dokunmal Tuú No. Giriúi
(001 - 100)
øptal
2-6
Tamam
Faks Makinesini Kullanmadan Önce > Hızlı Kurulum Sihirbazı (Faks Kurulumu)
Hızlı Kurulum Sihirbazı (Faks Kurulumu)
Hızlı kurulum modundayken, aşağıdaki ayarların yapılandırması için bir sihirbaz kullanılmaktadır. Faks sistemini
kullanmadan önce ayarların tamamlandığından emin olun.
Faks kurulum öğeleri
Adım
1.Arama/RX
(Alma) Modu
2.Yerel Faks
Bilgisi.
3.Ses
4.Zil Sesleri
5.Yeniden
Tuşlayın
Ayarlanacak öğe
Referans
Sayfa
Tanım
Arama Modu
Hat tipine göre arama modunu seçin.
―
Alma Modu
Alma modunu seçin.
―
Otomatik (DRD)
Alma modelini seçin.
―
Yerel FAKS Adı
Alış sistemindeki faksın üzerine basılmış olan yerel faks adını
kaydedin.
―
Yerel FAKS Numarası
Alış sistemindeki faksın üzerine basılacak olan yerel faks
numarasını girin.
―
Yerel FAKS Kimliği
Yerel Faks Kimliğini girin. Yerel faks Kimliği, iletişim
kurabileceğiniz diğer tarafları sınırlandırabilir. Dört haneli yerel
FAKS Kimlik (ID) numarasını girin.
―
TTI
Yerel faks bilgilerinin, alıcı sistem üzerindeki faksa basılıp
basılmayacağını seçin.
―
Hoprlör Ses Yksklği
[Kapalı]'yı seçerken sesi ayarlayın.
Hoparlör ses tonu: Hat bağlandığında [Kapalı]'yı seçerek,
yerleşik hoparlörün ses tonu.
―
Ekran Ses Yksekliği
Monitörün ses tonunu ayarlayın.
Monitör ses tonu: Hat, bellekten iletim gibi [Kapalı] seçilmeden
bağlandığında, yerleşik hoparlörün ses tonu.
―
İş Bitti Zili
Bir yazdırma işlemi normal şekilde tamamlandığında bir ses
çıkar.
―
Normal
Bir çağrıyı yanıtlamadan önce telefonun kaç kez çalacağını
ayarlayın.
―
Telesekreter
Telesekreterden almadan önce telefonun kaç kez çalacağını
ayarlayın.
―
FAKS/TEL Anahtarı
FAKS ve telefon arasında geçiş yapmadan önce telefonun kaç
kez çalacağını ayarlayın.
―
Y. Deneme Sayısı
Tekrar arama sayısını ayarlayın.
―
NOT
Ayarlar, sistem menüsünde değiştirilebilir.
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın.
2-7
Faks Makinesini Kullanmadan Önce > Hızlı Kurulum Sihirbazı (Faks Kurulumu)
Faks kurulum yöntemi
NOT
Kullanıcı kimlik doğrulama ekranı görüntülenir ise, oturum açma kullanıcı adınızı ve oturum açma parolanızı girin ve
[Oturum Aç] öğesini seçin.
Varsayılan fabrika oturum açma kullanıcı adı ve parolası aşağıda gösterildiği gibidir.
Oturum Açma Kullanıcı Adı:
Oturum Açma Parolası:
P-C3066i MFP
3000
3000
1
Ekranı görüntüleyin.
2
İşlevi yapılandırın.
P-C3566i MFP
3500
3500
[System Menu/Counter] tuşu > [Hızlı Ayar Sihirbazı] > [FAKS Ayarlama]
Sihirbazı başlatın. Ayarları yapılandırmak için ekrandaki talimatı izleyin: [Sonraki>]
Son
Sihirbazdan çıkılır.
<< Önceki
Bir önceki öğeye döner.
Atla >>
Geçerli öğeyi ayarlamaksızın bir sonraki öğeye ilerler.
Sonraki >
Bir sonraki ekrana ilerler.
< Geri
Bir önceki ekrana döner.
2-8
Faks Makinesini Kullanmadan Önce > Tarih ve Saatin Ayarlanması
Tarih ve Saatin Ayarlanması
Kurulum yerindeki yerel tarih ve saati ayarlayın.
İletim işlevini kullanarak e-posta gönderirken, tarih ve saat, burada ayarlandığı şekliyle e-posta mesajının başlığında
yazar. Tarihi, saati ve makinenin kullanıldığı bölgenin GMT saat farkını ayarlayın.
NOT
Tarih ve saati ayarlamadan önce saat farkını ayarlayın.
Makine, kurulumdan sonra ilk kez çalıştırıldığında tarih ve saat ayarları Makine Kurulum Sihirbazı vasıtasıyla yapılır.
İşlemler sırasında oturum açma kullanıcı adı giriş ekranı görünürse, Yönetici Kullanıcı Adı ve Parola için makinenin
Çalıştırma Kılavuzuna bakarak oturum açın.
Varsayılan fabrika oturum açma kullanıcı adı ve parolası aşağıda gösterildiği gibidir.
Oturum Açma Kullanıcı Adı:
Oturum Açma Parolası:
P-C3066i MFP
3000
3000
1
Ekranı görüntüleyin.
2
Ayarları yapılandırın.
P-C3566i MFP
3500
3500
[System Menu/Counter] tuşu > [Tarih/Zamanlayıcı/Enerji Tasarrufu]
[Saat Dilimi] > [Tarih/Saat] > [Tarih Biçimi]
Öge
Tanım
Saat Dilimi
GMT'den saat farkını ayarlayın. Listeden en yakın yeri seçin. Yaz saatini
kullanan bir bölge seçtiyseniz, yaz saati ayarlarını yapılandırın.
Tarih/Saat
Makineyi kullandığınız yer için tarih ve zaman ayarlarını yapın. E-posta
olarak Gönder işlemini yaparsanız, tarih ve zaman ayarı burada başlıkta
görüntülenecektir.
Değer: Yıl (2000 - 2037 arası), Ay (1 - 12 arası), Gün (1 - 31 arası), 
Saat (00 - 23 arası), Dakika (00 - 59 arası), Saniye (00- 59 arası)
Tarih Biçimi
Yıl, ay ve tarihin ekran formatını seçin. Yıl Batı gösterimi şeklinde
görüntülenir.
Değer: Ay/Gün/Yıl, Gün/Ay/Yıl, Yıl/Ay/Gün
2-9
Faks Makinesini Kullanmadan Önce > PBX Ayarı (Sadece Avrupa)
PBX Ayarı (Sadece Avrupa)
Bu makineyi ticari amaçlı kullanım için çoklu telefonlara bağlantı sağlayan PBX 'in kurulu olduğu ortamlarda kullanırken,
aşağıdaki PBX ayarını yapın.
NOT
Bu makineyi PBX'e bağlamadan önce, PBX sistemini kuran şirket ile bu makinenin bağlantısı için temas kurmanız
önerilir. PBX'e bağlandığı ortamlarda bu makinenin düzgün çalışacağı garanti edilemez, çünkü makinenin işlevleri
sınırlanabilir.
Öğe
Alıp Verme Seçimi
Dış hat arama numarası
ayarı
Ayar değeri
Tanım
PSTN
Bu makineyi genel aktarmalı telefon şebekesine bağlarken kullanım
(varsayılan)
PBX
Bu makineyi PBX'e bağlarken kullanım
0-9
00-99
Dış hat erişimi için bir numara belirleyin. Numara için PBX yöneticisine
danışın.
2-10
3
Faksların
Gönderilmesi
Bu bölüm aşağıdaki konuları açıklamaktadır:
Temel iletim yöntemi .......................................................................................................................................... 3-2
Gönderme Durumunun Kontrol Edilmesi .................................................................................................
Önceliği Geçersiz Kılma Gönderimi .........................................................................................................
İletimin İptali .............................................................................................................................................
Tekrar aramanın kullanımı .......................................................................................................................
3-4
3-4
3-5
3-6
Hedef Girme Yöntemleri ..................................................................................................................................... 3-7
Sayısal tuşlar vasıtasıyla hedef faks numarasının girilmesi .................................................................... 3-7
Adres Defterinden seçim ......................................................................................................................... 3-9
Tek Dokunma Tuşu ile seçim ................................................................................................................. 3-10
Hızlı Arama tuşunun kullanımı ............................................................................................................... 3-10
Yayın İletimi ............................................................................................................................................. 3-11
Oturum Açma/Oturum Kapatma ....................................................................................................................... 3-13
Kullanıcı Hesaplama Etkinleştirildiği zaman Oturum Açma ................................................................... 3-13
İş Hesaplama Etkinleştirildiği zaman Oturum Açma .............................................................................. 3-14
3-1
Faksların Gönderilmesi > Temel iletim yöntemi
Temel iletim yöntemi
Faks sisteminin kullanımına ilişkin temel prosedür aşağıda açıklanmıştır.
1
Ana sayfa ekranında [FAX] tuşunu seçin.
2
Orijinalleri yerleştirin.
Faks uygulamaları temel ekranı görünür.
Orjinalleri yerleştirmek için aşağıdakine bakın:
Makinenin Çalıştırma Kılavuzu
3
İletim yöntemini seçin.
İki iletim yöntemi vardır: bellek iletimi ve doğrudan iletim.
Hafızadan İletim: İletişim başlamadan önce orijinal belleğe taranır. Bellekten iletim, varsayılan
ayar olarak seçilir.
Doğrudan İletim: Hedef aranır ve orijinal taranmadan önce iletişim başlar.
İletim yöntemini, doğrudan iletim olarak değiştirmek için [Doğrudan] tuşunu seçin.
Dokunmatik panel üzerinde tuş aydınlatılacaktır. [Doğrudan] tuşu aydınlatılmış durumdayken
seçilirse, iletim yöntemi hafıza iletimi olarak değiştirilecektir.
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın.
4
Hedef belirleme.
5
İşlevlerin seçilmesi.
İletim hedefini belirleyin.
Hedef Girme Yöntemleri (sayfa 3-7)
[İşlevler]'i ve Kullanılabilecek iletim işlevlerini seçin.
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın.
3-2
Faksların Gönderilmesi > Temel iletim yöntemi
6
Göndermeyi Başlatma.
[Start] tuşuna basın.
Tarama tamamlandığında gönderme işlemi başlar.
Orijinaller belge işlemciye yerleştirildiğinde
Belge işlemciye yerleştirilen orijinaller tarandıktan ve hafızaya kaydedildikten sonra, 
alıcı sistem aranır.
Orijinaller cam yüzeye yerleştirildiğinde
Cam yüzeyine yerleştirilen orijinaller tarandıktan ve hafızaya kaydedildikten sonra, 
alıcı sistem aranır.
NOT
Sürekli tarama ayarlandığında, cam yüzeydeki bir orijinal hafızaya saklandıktan sonra bir
sonraki orijinali taramaya devam edebilirsiniz. Her bir sayfa tarandığında, devam eden
taramaya izin vermek için bir işlem yaparsınız ve tüm orijinaller hafızada saklandıktan
sonra, alıcı sistem aranır.
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın.
3-3
Faksların Gönderilmesi > Temel iletim yöntemi
Gönderme Durumunun Kontrol Edilmesi
1
[Status/Job Cancel] tuşunu seçin.
2
Gönderme iş durumu ekranını gösterir.
[Gönder İş Durumu]'nu seçin.
Her iş için kabul edilen zaman, hedef ve durum listesi ekrana getirilir.
Önceliği Geçersiz Kılma Gönderimi
Gönderilmek üzere bekleyen bir faks işi, önceliği geçersiz kılma vasıtasıyla gönderilebilir.
1
[Status/Job Cancel] tuşunu seçin.
2
Önceliği geçersiz kılma vasıtasıyla gönderilecek işi seçin.
1 [Gönder İş Durumu]'nu seçin.
2 Öncelik geçersiz kılma tarafından gönderilecek faks işini seçin ve [Menü] > [Önceliği
Geçersiz Kılma]'yı seçin > [Evet]. 
Seçilen faks işi önceliği geçersiz kılma tarafından gönderilir ve diğer faks işleri iletim
sırasında aşağı taşınır.
NOT
Bir faks işi devam ediyorsa, önceliği geçersiz kılma faks işi devam eden iş tamamlandıktan
sonra gönderilecektir.
Bir yayın iletim işi devam ediyorsa...
Birden fazla hedefe (yayın iletimi) bir faks işi devam ediyorsa, önceliği geçersiz kılma işi
mevcut hedefe iletim tamamlandığında gönderilecektir. Önceliği geçersiz kılma işi
tamamlandığında, kalan hedeflere iletim devam edecektir.
Ancak, önceliği geçersiz kılma işi bir yayın iletimi ise, önceliği geçersiz kılma işi güncel yayın
iletim işi bitene kadar başlamayacaktır.
3-4
Faksların Gönderilmesi > Temel iletim yöntemi
İletimin İptali
Bu makine ile iletişimin iptal edilme metodu, iletim yöntemine (hafızadan iletim veya doğrudan iletim) ve iletişim formuna
bağlı olarak değişir. Çeşitli durumlarda yöntemlerin ne şekilde iptal edileceği burada açıklanmaktadır.
Bellekten İletimin İptali (orijinaller taranırken)
1
[Stop] tuşunu seçin.
Orijinaller taranırken, bellek iletimi sırasında, taramayı iptal etmek için çalıştırma panelindeki
[Stop] tuşunu seçin veya dokunmatik panelde [İptal]'i seçin. 
Orijinallerin taranması iptal edilir ve orijinaller çıkarılır. Orijinaller belge işlemcide kaldığında,
bunları orijinal çıktı tepsisinden dışarı çıkarın.
Bellekten İletimin İptali (iletişim sırasında)
NOT
İletim iptal olsa bile, iptalden önce taranmış sayfaların alıcı tarafa gönderilme olasılığı vardır. Sayfaların yanlışlıkla
gönderilip gönderilmediğini görmek için alıcı taraf ile kontrol edin.
1
[Status/Job Cancel] tuşunu seçin.
2
İletimi İptal Etme.
1 [Gönder İş Durumu]'nu seçin.
2 İptal etmek istediğiniz iletim işini seçin [İptal] > [Evet] İletimi iptal et.
NOT
Bazı durumlarda, [Stop] tuşu veya [İptal] seçilmiş olsa bile iletim gerçekleşebilir.
İletimin İptali (iletişim sırasında)
İletişimi kesmek ve iletimi göndermeyi/almayı durdurmak için bu yöntemi kullanın.
1
[Status/Job Cancel] tuşunu seçin.
2
İletişim Bağlantısının Kesilmesi
[FAKS] > [Hat Kapalı]
NOT
Doğrudan iletimi, gecikmeli iletimi ya da çağırmalı iletimi iptal etmek için o işlevle ilgili kısma
bakın.
Doğrudan iletimi iptal etmek için, aşağıdakine bakın:
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzu.
Gecikmeli bir iletimi iptal etmek ya da bir faksı, derhal iletim yöntemiyle göndermek için,
aşağıdakine bakın:
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzu.
Çağırma iletimini iptal etmek için, aşağıdakine bakın:
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzu.
3-5
Faksların Gönderilmesi > Temel iletim yöntemi
Tekrar aramanın kullanımı
Tekrar arama, son girilen numaranın bir kez daha çevrilmesini sağlayan bir fonksiyondur. 
Bir faks göndermeyi denediğinizde alıcı sistem yanıt vermediğinde bunu kullanın. Faksı aynı alıcı sistemine göndermek
istediğinizde, [Geri çağır], simgesini seçip, hedef listesinde çevirdiğiniz alıcı sistemini arayabilirsiniz.
1
[Geri çağır]'ı seçin.
2
[Start] tuşuna basın.
İletim başlar.
NOT
Aşağıdaki koşullarda tekrar arama bilgileri iptal edilir.
•
Gücü kapattığınız zaman
•
Bir sonraki faksı gönderdiğinizde (yeni tekrar arama bilgisi kaydedilir)
•
Oturumu kapattığınız zaman
3-6
Faksların Gönderilmesi > Hedef Girme Yöntemleri
Hedef Girme Yöntemleri
Sayısal tuşlar vasıtasıyla hedef faks numarasının girilmesi
Sayısal tuşlar vasıtasıyla hedef faks numarasını girme yöntemi aşağıda açıklanmıştır.
NOT
Yeni Hedef Girişi (FAKS) is set to [Yasakla] olarak ayarlı ise, doğrudan bir faks numarası girmek mümkün değildir. 
Adres Defterinden veya Tek Dokunmalı Tuşlar ile hedefi seçin.
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın.
1
Faks numarası giriş ekranı görüntülenir.
[Hedef Ekle]'yi seçin.
NOT
Sayısal tuşlar vasıtasıyla numaraya basıldığında ekran görüntüsü faks giriş ekranına
değişir.
2
Alıcı sistemin faks numarasını girin.
NOT
En fazla 64 karakter girilebilir.
Bir rakam girmek için sayısal tuşları kullanın.
Tuş
Tanım
Duraklat
Arama sırasında bu tuşu seçildiğinde, bekleme süresine yaklaşık 3 saniye
eklenir. Örneğin, bir harici hattaki alıcı sistem arandığında, belirli bir numarayı
aradıktan sonra, aramayı sonuçlandırmadan önce bir duruş yapmak için bu
metodu kullanabilirsiniz.
Boşluk
Hedef sayının girişinde yarım genişlikli boşluklar girmek mümkündür.
Bu, hedef numaranın doğru girildiğini kontrol ederken yararlıdır.
<>
İmleci hareket ettirir.
Geri tuşu
Faks numarasını düzeltmek için dokunmatik panel üzerinde [Geri tuşu]'nu seçin
ve faks numarasını tekrar girmeden önce haneleri birer birer silin. Numarayı
tamamen silmek için, çalıştırma panelindeki [Clear] (Sil) tuşunu seçin.
3-7
Faksların Gönderilmesi > Hedef Girme Yöntemleri
3
İletim ayarlarını seçin.
Alt adres iletişimi, şifreli iletim, iletim başlatma hızı ve ECM ayarlanabilir.
[Kapalı], [Alt Adres] veya [Ayrıntı Ayarı] tuşunu seçerek iletim ayarlarını değiştirmek
mümkündür.
Tuş
Tanım
Telefon kapalı
Telefon hattına bağlanmak için [Kapalı] (telefon kapalı)
tuşunu seçin.
FAKS numarası girildiği zaman, makine alıcı sistemi aramaya
başlar.
Bu tuş seçildikten sonra, sayısal tuşları kullanarak alıcı
sistemin numarasını çevirebilirsiniz.
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın.
Alt adres
Bir Alt Adres kullanarak iletim yapmak için bunu ayarlayın.
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın.
Ayrıntı Ayarları
TX Başlatma
Hızı
Bu iletim başlatma hızını değiştirme ayarıdır. Hızı 33,600bps,
14,400 bps, ve 9,600 bps seçeneklerinden seçin.
NOT
Normalde bu varsayılan ayarlarla birlikte kullanılmalıdır.
4
ECM
ECM, bir hata oluştuğunda verileri tekrar ileten ITU-T
(Uluslararası Telekomunikasyon Birliği) tarafından belirlenmiş
bir iletişim modudur. Hattaki gürültü ve diğer şartlar nedeniyle,
resim bozulmasını önlemek için, ECM moduna sahip faks
makineleri iletişim sırasında hataları kontrol eder.
Şifrelenmiş
İletim
Bu, veri gönderirken şifreli iletim kullanma ayarıdır.
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın.
[Tamam]'ı seçin.
Hedef girişi sona erer.
NOT
Yeni Hedef için Giriş Kontrolünde, Açık seçildiğinde, girilen FAKS numarası için bir onay
ekranı görüntülenir. Aynı FAKS numarasını tekrar girin ve [Tamam] üzerine basın.
Makinenin Çalıştırma Kılavuzu
Yeni faks numarasını girmek için [Sonraki Hed.] tuşuna basın.
Yayın İletimi (sayfa 3-11)
Bir faksa ilave olarak, bir iş olarak göndermek üzere e-mail iletimi ve klasör iletimi ilave
edebilirsiniz.
Makinenin Çalıştırma Kılavuzu
3-8
Faksların Gönderilmesi > Hedef Girme Yöntemleri
Adres Defterinden seçim
Adres Defterinde kayıtlı bir hedef seçin.
NOT
Hedeflerin Adres Defterine kaydedilmesi hakkında daha fazla bilgi için aşağıya bakın:
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzu.
Harici adres defterinin ayrıntıları için aşağıdakine:
Embedded Web Server RX User Guide
1
Ekranı görüntüleyin.
2
Hedefi seçin.
[Adres Defteri]'ni seçin.
Listeden istediğiniz hedefi seçmek için onay kutusunu seçin. Seçilen hedefler onay kutusunda
onay işaretiyle gösterilir.
Hedef Arama
2
1
Adres Defteri (Tümü)
001
123456
123456
002
789012
789012
003
ABCDEF
567890
004
GHIJKL
111111
10:10
3
1/1
Menü
øptal
1 Hedef adına göre arama yapar.
2 Kayıtlı hedefin türüne göre gelişmiş arama
(HEPSİ, FAKS ya da Grup).
3 Her bir hedef noktası için ayrıntıları
görüntüler.
< Geri
Tamam
[Quick No. Search] tuşunu seçerek adres numarasına göre bir hedef belirleyebilirsiniz.
Ayrıca, daha kapsamlı bir arama yapmak için [Menü] tuşunu da seçebilirsiniz.
Sınırlandırma: Kayıtlı hedefin türüne göre gelişmiş arama (HEPSİ, FAKS ya da Grup).
Ara (İisim) ve Arama(No): Hedef adı ya da adres numarasıyla arar.
Ayır(Ad)ve Ayır(No): Listeyi hedef adına ya da adres numarasına göre sıralar.
NOT
Birden çok hedef seçebilirsiniz.
Bir seçimi iptal etmek için onay işaretini silmek üzere ilgili onay kutusunu seçin.
3
[Tamam]'ı seçin.
Hedefleri kabul edin.
3-9
Faksların Gönderilmesi > Hedef Girme Yöntemleri
Tek Dokunma Tuşu ile seçim
Tek Dokunma Tuşlarını kullanarak hedefi seçin.
NOT
Tek Dokunma tuşlarının eklenmesiyle ilgili daha fazla bilgi için aşağıdakine bakın:
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzu.
1
Ekranı görüntüleyin.
2
Hedefi seçin.
[Tek Dokunma Tuşu]'u seçin.
1 Hedefin kaydedildiği yerdeki Tek Dokunma Tuşunu seçin.
NOT
[Quick No. Search] tuşunu seçerek, Tek Dokunma numarasına göre bir Tek Dokunmalı Tuş
belirleyebilirsiniz.
2 [Tamam]'ı seçin.
Hedefleri kabul edin.
Hızlı Arama tuşunun kullanımı
Hedefi seçmek için üç haneli (001-100) Tek Dokunmalı bir tuş numarası (hızlı arama) belirleyebilirsiniz
NOT
Tek Dokunma tuşlarının eklenmesiyle ilgili daha fazla bilgi için aşağıdakine bakın:
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzu.
1
Ekranı görüntüleyin.
2
Bir hızlı arama numarası girin.
[Tek Dokunma Tuşu]'u seçin.
1 [Quick No. Search] tuşunu seçin.
2 Sayısal tuşlar ile Tek Dokunmalı Tuş numarasını (hızlı arama numarası) girin.
3 [Tamam]'ı seçin. 
Girilen hedef seçildi.
4 [Tamam]'ı seçin. 
Hedefleri kabul edin.
3-10
Faksların Gönderilmesi > Hedef Girme Yöntemleri
Yayın İletimi
Bu fonksiyon tek bir işlemle birden fazla hedefe aynı orijinalleri göndermenize olanak tanır. Makine, belleğe göndermek
için orijinalleri geçici olarak saklar (belleğe alır) ve daha sonra hedefi ayarlamak için aramayı ve iletimi otomatik olarak
tekrarlar.
NOT
Hedef için bir grup kullanırken, tek bir operasyonda 100 adede kadar orijinali hedefe gönderebilirsiniz.
Bu fonksiyonu alt adres iletişimi ve ertelemeli iletim ile birlikte kullanabilirsiniz.
Doğrudan iletim seçildiğinde bu, iletim zamanında bellek iletimine değişir.
1
Ana sayfa ekranında [FAX] tuşunu seçin.
2
Hedefi belirleyin.
Faks numarasını girin
NOT
Yeni Hedef Girişi (FAKS) [Yasakla] olarak ayarlı ise, doğrudan bir faks numarası girmek
mümkün değildir. Adres Defterinden veya Tek Dokunmalı Tuşlar ile hedefi seçin.
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın.
1 [Hedef Ekle]'yi seçin.
2 Alıcı sistemin faks numarasını girin.
NOT
En fazla 64 karakter girilebilir.
Bir rakam girmek için sayısal tuşları kullanın.
3 [Sonraki Hed.].
Diğer faks numarası girilebilir.
4 Bütün hedefler girildiği zaman, [Tamam]'ı seçin.
NOT
Yeni Hedef için Giriş KontrolündeAçık seçildiğinde, girilen FAKS numarası için bir onay
ekranı görüntülenir. Aynı FAKS numarasını tekrar girin ve [Tamam] üzerine basın.
Makinenin Çalıştırma Kılavuzu
Adres Defterinden hedefi seçin
1 [Adres Defteri]'i seçin.
2 Bütün hedeflerin kontrol kutucuklarını seçin ve [Tamam]'ı seçin.
NOT
Adres Defterinin ayrıntıları için aşağıdakine bakın:
Adres Defterinden seçim (sayfa 3-9)
3-11
Faksların Gönderilmesi > Hedef Girme Yöntemleri
Tek Dokunma Tuşlarından hedefi seçin.
1 [Tek Dokunma Tuşu]'nu seçin.
2 Bütün hedefleri seçin ve [Tamam] tuşunu seçin.
NOT
Tek Dokunma tuşlarının ayrıntıları ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdakine bakın:
Tek Dokunma Tuşu ile seçim (sayfa 3-10)
3
Bütün hedefleri seçtikten sonra, [Start] tuşuna basın.
3-12
Faksların Gönderilmesi > Oturum Açma/Oturum Kapatma
Oturum Açma/Oturum Kapatma
Kullanıcı Hesaplama Etkinleştirildiği zaman Oturum Açma
Kullanıcı hesaplama etkinleştirildiği zaman, makineyi kullanırken bir kullanıcı ID'si ve Parolası girmeniz gerekir.
Normal oturum açma
1
Oturum açmak için bir oturum açma kullanıcı adı ve parola girin.
1 Çalıştırma sırasında bu ekran görüntülenirse, oturum açma kullanıcı adını girmek için
[Klavye]'yi seçin.
Oturum açma kullanıcı adı ve parola girin.
Oturum Aç:
10:10
Yerel
Oturum Açma Kullanıcı Adı
Klavye
Oturum Açma Parolası
Klavye
Oturum Aç
Karakter Giriş Yöntemi (sayfa 7-2)
2 [Parola] > Oturum açma parolasını girin > [Tamam]
NOT
[Ağ Kiml. Doğ.] kullanıcı kimlik doğrulama yöntemi olarak seçildiyse, doğrulama
hedefleri gösterilir ve [Yerel] veya [Ağ], doğrulama hedefi olarak seçilebilir.
2
[Oturum Açma]'yı seçin.
Basit Oturum Açma
Kullanıcı oturum açma seç.
01
04
02
A
05
Hiçbiri
10:10
B
Hiçbiri
03
06
C
Hiçbiri
1/3
07
08
Hiçbiri
Hiçbiri
09
Hiçbiri
Menü
Çalışmalar sırasında bu ekran görüntülenirse, bir kullanıcı seçin ve oturum açın.
NOT
Eğer kullanıcı parolası gerekiyorsa bir giriş ekranı görüntülenecektir.
Makinenin Çalıştırma Kılavuzu
3-13
Faksların Gönderilmesi > Oturum Açma/Oturum Kapatma
Çıkış
Makinede oturum kapatmak için [Authentication/Logout] tuşunu seçerek oturum açma
kullanıcı adı/oturum açma parolası giriş ekranına dönün.
İş Hesaplama Etkinleştirildiği zaman Oturum Açma
İş hesaplama etkinleştirildiği zaman, makineyi kullanırken bir hesap ID'si girmeniz gerekir.
Oturum Açma
1 Aşağıdaki ekranda sayısal tuşları kullanarak hesap no'sunu girin ve [Oturum Aç]'ı seçin.
NOT
Yanlış bir karakter girdiğiniz zaman, [Clear] tuşuna basın ve hesap ID'sini tekrar girin.
Girilen hesap ID'si kaydedilen ID ile eşleşmiyorsa, bir uyarı sesi duyulacak ve oturum açma
başarısız olacaktır. Doğru hesap ID'si girin.
[Sağlama Yap]'ı seçerek, yazdırılan sayfaların sayısı ve taranan sayfaların sayısına
bakabilirsiniz.
Çıkış
Çalışmalar tamamlandığı zaman, hesap ID'si giriş ekranına dönmek için [Authentication/
Logout] tuşunu seçin.
3-14
4
Faksların Alınması
Bu bölümde aşağıdaki konular açıklanmaktadır:
FAKS Otomatik Alımı ......................................................................................................................................... 4-2
Alım Metodu .............................................................................................................................................
Alım Metodunun Kontrolü ve Değiştirilmesi .............................................................................................
Alımın akışı ..............................................................................................................................................
Alma işleminin İptali (İletişim Bağlantısının Kesilmesi) ............................................................................
4-2
4-2
4-3
4-3
Manuel Alım ....................................................................................................................................................... 4-4
Alımın akışı .............................................................................................................................................. 4-4
Faks alma işlevleri ............................................................................................................................................. 4-5
Faks alma ayarları ............................................................................................................................................. 4-6
Çift Yüzlü Baskı ........................................................................................................................................
İkisi bir yerde baskı ..................................................................................................................................
Parti Baskı ...............................................................................................................................................
Tarih/Saat Alımı ........................................................................................................................................
Baskı Çıktısı için Ortam Tipi .....................................................................................................................
4-1
4-6
4-6
4-6
4-6
4-7
Faksların Alınması > FAKS Otomatik Alımı
FAKS Otomatik Alımı
Bu makine telefon çağrılarını almayan bir FAKS'a ayarlanmış olarak kullanıldığında, makineyi FAKS'a ayarlanmış alım
konumuna ayarlayın. Faks alınırken özel bir işlem gerekmez.
Alım Metodu
Makine üzerinden faks alma yöntemleri aşağıda gösterilmektedir.
•
Otomatik (Normal)
•
Otomatik (FAKS/TEL) (Bkz. 5-2.)
•
Otomatik (Telesekreter) (Bkz. 5-4.)
•
Elle (Bkz. 4-4.)
Alım Metodunun Kontrolü ve Değiştirilmesi
1
Ekranı görüntüleyin.
2
Alma yöntemini seçin.
[System Menu/Counter] tuşu > [FAKS] > [Alım] > [Mesaj Alma Modu]
Alma yöntemini seçin.
FAKS Otomatik Alımı için [Oto (Normal)].
4-2
Faksların Alınması > FAKS Otomatik Alımı
Alımın akışı
1
Alım İşlemi Başlar
Bir faks geldiği zaman, [Processing] göstergesi yanıp söner ve alım otomatik olarak başlar.
.
NOT
Makineye bir telefon (ticari olarak uygun ürün) bağlı olduğu zaman, telefon çaldıktan sonra
alım başlar.
Sesli sinyalin kaç kez çalacağını ayarlayabilirsiniz.
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın.
Hafızadan Alım
Eğer bir makine kağıt bitmesi veya kağıt sıkışması nedeniyle bir faksı basamıyorsa,
gönderilen orijinalleri geçici olarak görüntü hafızasında saklar. Makine yazdırılabilir duruma
geldiğinde, yazdırma işlemi başlar.
Saklanabilir sayfaların sayısı sayfalara bağlıdır. Genel bir kural olarak, normal çözünürlüğü
yaklaşık 256 veya daha fazla olan A4 boyutlu sayfalar saklanabilir.
Hafızadan alım sırasında, FAX Alım Yazdırma İşleri durum ekranının Yazdırma İşleri
konumunda gösterilir. Alınan orijinalleri yazdırmak için, kağıt koyun veya sıkışan kağıdı
çıkarın.
Durum ekranıiçin aşağıdakine bakın:
Makinenin Çalıştırma Kılavuzu
2
Alımı Yazdırma
Alınan fakslar, basılı tarafları aşağıya bakacak şekilde iç tablaya çıktı halinde verilir.
Alma işleminin İptali (İletişim Bağlantısının Kesilmesi)
İletişim sırasında, alma işlemini telefon hattını ayırarak iptal ettiğinizde, aşağıdaki işlemi uygulayın.
1
[Status/Job Cancel] tuşunu seçin.
2
İletişim Bağlantısının Kesilmesi
[FAKS] > [Hat Kapalı]
İletişim kesildiğinde alma işlemi durur.
4-3
Faksların Alınması > Manuel Alım
Manuel Alım
Bu yöntem, telefon hattının gönderen sisteme bağlanmasının onaylanmasından sonra, [Manuel RX] (Elle Alma) tuşuna
basmak suretiyle faksları alabilmenize olanak tanır.
NOT
Manuel Alımı kullanmak için, alım modunu Manuel Alıma değiştirmeniz gerekir. Manuel modu değiştirmek için,
aşağıya bakın:
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzu.
Bu makineye bir telefon seti bağlanması durumunda (ticari olarak mevcut ürün), gönderme sistemindeki kişi ile
konuştuktan sonra orijinalleri alma imkanı sağlar.
Manuel Alım (sayfa 5-7)
Uzaktan Geçiş İşlevi (sayfa 5-8)
Alımın akışı
1
Telefon çalar.
2
Ahizeyi kaldırın.
Gelen bir arama olduğunda, makineye bağlı telefondan bir zil sesi duyulur.
Telefonun ahizesini kaldırın.
3
Telefon hattının gönderen sistemin faksına bağlı olup olmadığını kontrol
edin.
Hedef bir faks makinesi ise, yumuşak bir bip sesi duyacaksınız. Bir kişi cevap verirse, 
bu kişi ile konuşabilirsiniz.
4
Ana sayfa ekranında [FAKS] > [Kapalı] > [Manuel RX]
Alım başlar.
NOT
Sesli sinyaller gönderebilen bir telefon seti kullanırken, telefonu uzaktan geçiş işlevi ile
orijinal alımını başlatmak için kullanın.
Uzaktan Geçiş İşlevi (sayfa 5-8)
5
Ahizeyi yerleştirin.
Gönderim başladığı zaman, ahizeyi orijinal konumuna geri döndürün.
4-4
Faksların Alınması > Faks alma işlevleri
Faks alma işlevleri
Alım yöntemi ve faks yazdırma yöntemi ayarlanabilir.
Ne yapmak istersiniz?
Referans Sayfası
Alınan faksları kağıdın her iki tarafına yazdırın.
Çift Yüzlü Baskı  sayfa 4-6
İki sayfalık bir faksı bir sayfada alın.
İkisi bir yerde baskı  sayfa 4-6
Alınan faksları tek partide birlikte yazdırın.
Parti Baskı  sayfa 4-6
Alımın ve diğer bilgilerin tarihini ve saatini yazdırın.
Tarih/Saat Alımı  sayfa 4-6
Kullanılabilecek kağıt türünü kısıtlayın.
Baskı Çıktısı için Ortam Tipi  sayfa 4-7
PBX (Private Branch Exchange)'e bağlantı. (sadece Avrupa)
PBX Ayarı (Sadece Avrupa)  sayfa 2-10
Alınan faksları başka bir faks makinesine veya bir bilgisayara iletin.
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna
bakın.
Onları yazdırmadan makineye alınan faksları kaydedin.
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna
bakın.
Bir faksın alımını alıcı makineye kumanda ederek başlatın.
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna
bakın.
Güvenli bir şekilde göndermek için bir orijinali şifreleyin.
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna
bakın.
4-5
Faksların Alınması > Faks alma ayarları
Faks alma ayarları
Çift Yüzlü Baskı
Alınan çok sayfalı veri aynı genişlikteyse, bunlar, veriyle aynı genişlikte olan kağıdın her iki tarafına yazdırılabilir.
Açık
Her iki tarafa yazar.
Kapalı
Her iki tarafa yazmaz.
Ayarları yapılandırmayla ilgili daha fazla bilgi için, aşağıdakine bakın:
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzu.
İkisi bir yerde baskı
Çok sayfalı bir Statement ya da A5 boyutlu oriinal aldığınızda, bu işlev, orijinalin 2 sayfasını her seferinde bir Letter ya da
A4 boyutlu kağıt sayfasına yazdırabilir. Eğer ikisi bir yerde alım ve aynı anda çift yüzlü baskı belirtirseniz, ikisi bir yerde
alım devre dışı bırakılır.
Açık
2'si 1 arada yazar.
Kapalı
2'si 1 arada yazmaz.
Ayarları yapılandırmayla ilgili daha fazla bilgi için, aşağıdakine bakın:
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzu.
Parti Baskı
Çok sayfalı bir faks alındığında, bütün sayfaların alımı tamamlandıktan sonra sayfalar bir grup (parti) halinde yazdırılır.
Açık
Bütün sayfaları aldıktan sonra tek parti halinde basar.
Kapalı
Her sayfayı aldığı gibi basar.
Ayarları yapılandırmayla ilgili daha fazla bilgi için, aşağıdakine bakın:
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzu.
Tarih/Saat Alımı
Tarih/Saat Alımı fonksiyonu, mesaj yazdırıldığında tarih/saat alımını, gönderici bilgisini ve her sayfanın üstündeki sayfa
sayısını ilave eder. Eğer faks farklı bir saat diliminden ise, alım zamanının onaylanması için faydalıdır.
NOT
Alınan veri birden fazla sayfaya yazdırıldığında, alım tarihi/saati sadece ilk sayfada
yazdırılır. Bu izleyen sayfalarda basılı değildir. Alınan faks verileri bellekten alındıktan sonra
iletildiğinde, alım tarihi/saati iletilen veriye eklenmez.
Açık
Alım tarihi/saatini basar.
Kapalı
Alım tarihi/saatini basmaz.
Ayarları yapılandırmayla ilgili daha fazla bilgi için, aşağıdakine bakın:
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzu.
4-6
Faksların Alınması > Faks alma ayarları
Baskı Çıktısı için Ortam Tipi
Alınan faksın baskı çıktısı için kullanılacak kağıt tipini belirleyin.
Desteklenen kağıt tipleri
Tüm Ortam Tipleri, Normal, Pürüzlü, Parşömen, Etiketler, Geri Dönüş.,
Birleşik, Kart Stoğu, Renk, Zarf, Kalın, Kaplanmış, Yüksek Kalite, Özel 1-8
Ayarları yapılandırmayla ilgili daha fazla bilgi için, aşağıdakine bakın:
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzu.
Alınan faksların baskı çıktısı için kaset ayarlama
Ortam tipini belirleyerek, faksları ilgili kaset üzerinde almak mümkündür.
1
Ekranı görüntüleyin.
[System Menu/Counter] tuş > [Kaset/ÇA Tabla Ayarları] > 
[Kaset 1-4] veya [Çok Amaçlı Tabla]
Faks alımında kullanmak istediğiniz kasedi seçin.
2
Kağıt boyutunun seçilmesi.
1 [Kağıt Boyutu] > [Metrik] veya [İnç].
2 Kağıt boyutunu seçin.
ÖNEMLI
Faks alımında kullanmak istediğiniz kaset için kağıt boyutunu aşağıda belirtilen
şekilde belirleyin.
İnç kullanılan modeller: Letter, Legal, Statement
Metrik kullanılan modeller A4, B5, A5, Folio
Kağıt boyutunu belirlemek için, aşağıya bakın:
Makinenin Çalıştırma Kılavuzu
3
Kağıt tipinin seçilmesi.
1 [Ortam Tipi]'ne basın.
2 Kağıt tipini seçin.
4
Kağıt tipini ayarlayın.
Faks alımı için kağıt ayarlarını yapılandırın. Kağıt tipini seçerken 3. basamakta seçmiş
olduğunuz aynı kağıt tipini seçin.
Ayarları yapılandırmayla ilgili daha fazla bilgi için, aşağıdakine bakın:
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzu.
4-7
5
Yararlı Faks
İşlevlerinin
Kullanılması
Bu bölümde aşağıdaki konularda bilgi verilmektedir:
Bağlı bir Telefonunun Kullanılması ..................................................................................................................... 5-2
FAKS/TEL Otomatik Geçişli Alım .............................................................................................................
FAKS/Telesekreter Otomatik Geçişli Alım ................................................................................................
Elle Gönderim ..........................................................................................................................................
Manuel Alım .............................................................................................................................................
Uzaktan Geçiş İşlevi ................................................................................................................................
5-1
5-2
5-4
5-6
5-7
5-8
Yararlı Faks İşlevlerinin Kullanılması > Bağlı bir Telefonunun Kullanılması
Bağlı bir Telefonunun Kullanılması
Bu makineye bir telefon (piyasada mevcut bir çeşit) bağlamak ve çeşitli fonksiyonları kullanmak mümkündür.
FAKS/TEL Otomatik Geçişli Alım
Bu alım yöntemi, telefonu ve faks makinesini tekli bir telefon hattında kullandığınızda uygundur. Faks orijinalleri
gönderildiğinde, makine bunları otomatik olarak alır ve karşı taraf bir telefondan aradığında, 
makine kullanıcıyı cevap vermeye zorlayan sesli bir sinyal verir.
ÖNEMLI
FAKS/TEL Otomatik Geçişli Alımı kullanmak için, bir telefon setinin (ticari olarak
mevcut ürün) makineye bağlanması gereklidir.
Telefon ön ayarlı süre ile ilgili sesli bir sinyal verdikten sonra, alıcı sistem cevap vermese
bile, karşı tarafın telefon hat bedeli ödemesi gereklidir.
Alımın akışı
FAKS
FAKS
Telefon
Karşı taraf orijinalleri otomatik
olarak gönderdiğinde
Karşı taraf orijinalleri manuel
olarak gönderdiğinde
Karşı taraf bir telefondan
aradığında
Sesli bir sinyal vermeden gelen çağrıyı alır.
(Bu noktada karşı tarafın telefon hat bedelini ödemesi gereklidir.)
İki defa sesli sinyal verir.
(Sadece karşı taraf sesli sinyali duyabilir.)
Diğer taraftan gelen orijinalleri
otomatik olarak alır (FAKS
Otomatik Alımı)
Sesli sinyal verir. (Karşı taraf ve alıcı makine sesli sinyali duyabilir.)
Telefonun ahizesini 30 saniye içinde kaldırmazsanız, makine faks
alımına geçer.
Bağlı olan telefon setinin ahizesini kaldırdığınızda, karşı tarafla
konuşabilirsiniz.
Konuşma sona erdikten sonra,
Uzaktan Geçiş İşlevini
kullanarak faksları alabilirsiniz.
NOT
Konuşmanın sonunda da, Uzaktan Geçiş İşlevini kullanarak faksları alabilirsiniz.
Uzaktan Geçiş İşlevi (sayfa 5-8)
5-2
Yararlı Faks İşlevlerinin Kullanılması > Bağlı bir Telefonunun Kullanılması
Hazırlık:
[Otomatik (FAX/TEL)] seçin.
FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın.
1
Telefon çalar.
Bağlı olan telefon seti sesli bir sinyal verir. Zil çalma sayısı olarak [0] (sıfır) ayarlandıysa
(FAKS/TEL Otomatik Geçiş için), bağlı olan telefonun çalmayacağına dikkat edin.
NOT
Sesli sinyalin kaç kez çalacağını ayarlayabilirsiniz.
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzun bakın.
2
Çağrıyı yanıtlayın.
Çağrı bir telefondan geldiğinde
1 Makine kullanıcıyı cevap vermeye zorlayan sesli bir sinyal verir. 30 saniye içinde telefonun
ahizesini kaldırın.
NOT
Telefonun ahizesini 30 saniye içinde kaldırmazsanız, makine faks alımına geçer.
2 Karşı tarafla konuşun.
NOT
Konuşmanın sonunda da, Uzaktan Geçiş İşlevini kullanarak faksları alabilirsiniz.
Uzaktan Geçiş İşlevi (sayfa 5-8)
Çağrı bir faks cihazından geldiğinde
Makine faks orijinallerini almaya başlar.
5-3
Yararlı Faks İşlevlerinin Kullanılması > Bağlı bir Telefonunun Kullanılması
FAKS/Telesekreter Otomatik Geçişli Alım
Bu yöntem, telesekreter işlevi ve faks birlikte kullanıldığında uygundur. Faks orijinalleri gönderildiğinde, makine bunları
otomatik olarak alır ve çağrı bir telefondan yapıldığında, makine, bağlı olan telesekreterin işlevlerine göre hareket eder.
Bu nedenle, kullanıcı yerinde olmadığında, karşı taraf telesekretere bir mesaj bırakabilir.
ÖNEMLI
FAKS/Telesekreter Otomatik Geçişli Alım işlevini kullanırken makine diğer taraftan
gelen bir çağrıyı aldıktan sonra bir dakika geçmeden önce en az 30 saniye boyunca
bir sessizlik devam ederse, makinenin sessizlik algılama fonksiyonu devreye girer ve
makine faks alımına geçer.
NOT
FAKS/TEL Otomatik Geçişli Alımı kullanmak için, telesekreteri olan bir telefon setinin (ticari
olarak mevcut ürün) makineye bağlanması gereklidir.
Mesajların yanıtlanması gibi ayrıntılar için, her telesekreterin kendi Çalıştırma Kılavuzuna
bakın.
Makinenin sesli sinyal verme sayısını, telesekreterin sesli sinyal sayısından daha büyük bir
değere ayarlayın.
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın.
Alımın akışı
FAKS
FAKS
Telefon
Karşı taraf orijinalleri otomatik
olarak gönderdiğinde
Karşı taraf orijinalleri manuel
olarak gönderdiğinde
Karşı taraf bir telefondan
aradığında
Diğer taraftan gelen faks
orijinallerini otomatik olarak alır
(FAKS Otomatik Alımı).
Telesekreter, kullanıcının bulunmadığına dair karşı tarafa bilgi
mesajı verir.
Telesekreter, karşı taraftan gelen bir mesajı kaydeder.
Karşı taraf orijinalleri
göndermeye başladığında,
makine gönderilen orijinalleri
alır.
Hazırlık:
[Auto (TAD)] seçin.
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın.
5-4
Yararlı Faks İşlevlerinin Kullanılması > Bağlı bir Telefonunun Kullanılması
1
Telefon çalar.
Bağlı olan telefon seti, ayarlanmış sayı kadar çalar.
NOT
Telefon çalarken ahizeyi kaldırırsanız, makine manuel alım ile aynı durumu girer.
Manuel Alım (sayfa 5-7)
2
Telesekreter cevap verir.
Çağrı, kullanıcının bulunmadığı bir telefona yapıldığında
Telesekreter bir yanıt mesajı verir ve diğer tarafın mesajını kaydetmeye başlar.
NOT
Kayıt sırasındaki sessizlik en az 30 saniye devam ettiğinde, makine faks konumuna geçer.
Çağrı bir faks cihazından geldiğinde
Makine faks orijinallerini almaya başlar.
5-5
Yararlı Faks İşlevlerinin Kullanılması > Bağlı bir Telefonunun Kullanılması
Elle Gönderim
Alıcı sistemdeki kişiyle konuşmak istediğinizde veya alıcı sistemin faksa geçmesi gerektiğinde, orijinalleri göndermek
için bu yöntemi kullanın.
1
Orijinalleri yerleştirin.
2
Hedefi Arayın.
Ahizeyi kaldırın ve alıcı sistemin numarasını çevirin.
3
Telefon hattının alıcı sistemin faksına bağlı olup olmadığını kontrol edin.
4
Ana Sayfa ekranında [FAKS] > [Kapalı]
5
[Start] tuşuna basın.
6
Ahizeyi yerleştirin.
Hedef bir faks makinesi ise, uzun ve yüksek bir bip sesi duyacaksınız. Bir kişi cevap verirse, o
kişiyle konuşabilirsiniz.
İletim başlar.
Gönderim başladığı zaman, ahizeyi orijinal konumuna geri döndürün.
5-6
Yararlı Faks İşlevlerinin Kullanılması > Bağlı bir Telefonunun Kullanılması
Manuel Alım
Alım, telefon hattının gönderen partiye bağlı olduğu onaylandıktan sonra mümkündür.
NOT
FAKS Otomatik Alım bu makinenin alma modu için önceden ayarlanmıştır. Manuel Alımı
kullanmak için, alım modunu Manuel Alıma değiştirmeniz gerekir. Manuel modu değiştirmek
için, aşağıya bakın:
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzu.
1
Telefon çalar.
2
Ahizeyi kaldırın.
Gelen bir arama olduğunda, makineye bağlı telefondan bir zil sesi duyulur.
Telefonun ahizesini kaldırın.
3
Telefon hattının gönderen sistemin faksına bağlı olup olmadığını kontrol
edin.
Hedef bir faks makinesi ise, yumuşak bir bip sesi duyacaksınız. Birisi cevap verirse, 
bu kişi ile konuşabilirsiniz.
4
Ana Sayfa ekranında [FAKS] > [Kapalı] > [Manuel RX]
Alım başlar.
NOT
Sesli sinyaller gönderebilen bir telefon seti kullanırken, telefonu uzaktan geçiş işlevi ile
orijinal alımını başlatmak için kullanın.
Uzaktan Geçiş İşlevi (sayfa 5-8)
5
Ahizeyi yerleştirin.
Gönderim başladığı zaman, ahizeyi orijinal konumuna geri döndürün.
5-7
Yararlı Faks İşlevlerinin Kullanılması > Bağlı bir Telefonunun Kullanılması
Uzaktan Geçiş İşlevi
Bağlı telefon setinden operasyon ile faks alımını başlatabilirsiniz. Bu fonksiyon, bu makine ve telefon setinin (ticari
olarak temin edilebilen ürün) birbirlerinden uzak yerlerde kurulmuş şekilde kombinasyon içinde kullanımı için uygundur.
NOT
Uzaktan Geçiş işlevini kullanmak için, sesli-sinyal gönderen bir telefon setinin (ticari olarak
mevcut ürün) makineye bağlanması gereklidir. Ancak, bir sesli sinyal gönderme telefon seti
olsa bile, bu fonksiyon telefon setinin türüne bağlı olarak başarılı biçimde kullanılamaz.
Ayrıntılar için, ajansımıza veya bu makineyi satın aldığınız mağazaya başvurun.
Uzaktan kumandalı geçişle arama, fabrikada 55 olarak ayarlanır.
Uzaktan kumandalı geçişle arama numarası değiştirilebilir.
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın.
Uzaktan geçişli aramanın kullanımı
Faks alım işlemini bağlı olan telefon setinden başlatmak için, aşağıdaki işlemi yapın.
1
Bağlı olan telefon seti sesli bir sinyal verir.
Telefonun ahizesini kaldırın.
NOT
Sesli sinyalin kaç kez çalacağını ayarlayabilirsiniz.
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın.
2
Uzaktan geçişli arama numarasına (2 haneli) basın.
Telefon ahizesinden bir faks tonu duyduğunuzda, telefon setindeki arama düğmesini
kullanarak iki haneli uzaktan geçişli arama numarasını girin. Telefon hattı makineye geçer ve
alım başlar.
5-8
6
Sorun Giderme
Bu bölümde aşağıdaki konularda bilgi verilmektedir.
Gönderme/Alma İşlemi Sırasındaki Göstergeler ................................................................................................ 6-2
Attention (Dikkat) uyarısına yanıt olarak Gösterge Yanıp Söner ........................................................................ 6-2
Gücü KAPATIRKEN Alınacak Önlemler ............................................................................................................. 6-3
Mesajlar ............................................................................................................................................................. 6-4
Hata Kodu Listesi ............................................................................................................................................... 6-5
Sorun Giderme ................................................................................................................................................... 6-8
6-1
Sorun Giderme > Gönderme/Alma İşlemi Sırasındaki Göstergeler
Gönderme/Alma İşlemi Sırasındaki Göstergeler
[Processing] (İşliyor) ve [Memory] (Bellek) göstergeleri faks iletim durumunu gösterir.
•
Faks iletimi ve alımı esnasında [Processing] göstergesi yanıp söner.
•
Kaynak veriler bellekten iletim için bellekte saklandığında, [Memory] göstergesi yanıp söner.
•
Geciken iletim için bellekte saklanan kaynak veriler olduğunda, [Memory] göstergesi yanar.
Attention (Dikkat) uyarısına yanıt olarak Gösterge
Yanıp Söner
Bir [Attention] göstergesi yanıp sönerse, hata mesajını kontrol etmek için [Status/Job Cancel]'i seçin. Eğer mesaj
[Status/Job Cancel]'e basılıyken dokunmatik ekranda gösterilmiyorsa veya dikkat göstergesi 1.5 saniye yanıp
sönüyorsa, aşağıdakileri kontrol edin.
Semptom
Faks gönderemiyor.
Kontrol Noktaları
Referans
Sayfası
Düzeltici Eylemler
Modüler kablo doğru şekilde
bağlı mı?
Modüler kabloyu doğru şekilde bağlayın.
—
İzin Verilen FAKS No. veya İzin
Verilen ID No. doğru şekilde
kaydedildi mi?
İzin Verilen FAKS No.sunu ve İzin
Verilen ID No.sunu kontrol edin
—
İletişim hatası mı oldu?
TX/RX Sonuç Raporunda ve Faaliyet
Raporunda hata kodlarını kontrol edin.
Hata kodu "U" veya "E" ile başlıyorsa,
ilgili işlemi yapın.
6-5
Hedef FAKS hattı meşgul mü?
Tekrar gönderin.
—
Hedef FAKS makinesi yanıt
veriyor mu?
Tekrar gönderin.
—
Yukarıdakiler dışında bir hata
mı?
Servis Temsilcinize başvurun.
—
6-2
Sorun Giderme > Gücü KAPATIRKEN Alınacak Önlemler
Gücü KAPATIRKEN Alınacak Önlemler
Makineyi kapatmak için, Power (Güç) anahtarına basın. Güç anahtarı kapalı olduğunda, otomatik bir faks alamazsınız.
Güç anahtarını kapatmadan önce, [Processing] ve [Memory] göstergelerinin kapalı konumda olmasına dikkat edin.
KAPALI
[Güç Kapalı Msj. Göster] ayarlandığında, kapatma onay ekranı görüntülenir.
Gücün kesilmesi yaklaşık 3 dakika sürer.
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın.
NOT
[Processing] göstergesi ya da [Memory] göstergesi yandığında makine çalışır durumdadır.
Makine çalışır haldeyken ana güç anahtarının kapatılması makinenin arızalanmasına neden
olabilir.
6-3
Sorun Giderme > Mesajlar
Mesajlar
Bir hata meydana geldiğinde, ekran aşağıda listelenen mesajlardan birini gösterebilir. Bu sizin, problemi tanımlamanıza
ve düzeltmenize yardımcı olur.
NOT
Bir iletim hatası olduğunda, bir giden/alınan sonuç raporu yaratılır.
Raporda gösterilen hata kodunu kontrol edin ve tanımı için aşağıdakilere bakın:
Hata Kodu Listesi (sayfa 6-5)
Giden/alınan sonuç raporunu yazdırmak için, aşağıdakilere bakın:
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzu.
Ayrıca hata kodlarını faaliyet raporunu kullanarak da kontrol edebilirsiniz.
İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın.
Mesaj
Kontrol noktası
Düzeltici Faaliyet
Referans
Sayfa
Bu iş sürdürülemiyor.
―
Kullanıcı Yetkilendirmesi veya İş
Hesaplama tarafından kısıtlandığı için bu
iş iptal edildi. [Son]'u seçin.
―
Cihaz arızası.
―
Dahili hata oluştu. Ekran üzerinde
görüntülenen hata kodunu not edin ve
Servis Temsilcinize başvurun.
―
Gelecek kağıdı kaset #'e ekle.
Seçilen kağıt boyutu, belirlenen
kağıt kaynağına yüklenen kağıt
boyutuna uyuyor mu?
Yazdırmaya devam etmek için [Devam]'ı
seçin.
İşi iptal etmek için [İptal]'i seçin.
―
Belirtilen kasette kağıt bitmiş mi?
Kağıt yükleyin.
Diğer kağıt kaynağını seçmek için [Kağıt
Seçimi]'ni seçin. Mevcut seçilen kağıt
kaynağına yazdırmak için [Devam et]'i
seçin.
―
İş Hesaplama kısıtlaması
aşıldı.
İş Hesaplama tarafından
kısıtlanmış kabul edilebilir
yazdırma sayısı aşıldı mı?
Yazdırma sayısı, İş Hesaplama tarafından
kısıtlanmış kabul edilebilir sayıyı aştı.
Daha fazla yazdırılamıyor. Bu iş iptal
edildi. [Son]'u seçin.
Makinenin
Çalıştırma
Kılavuzuna
bakın.
Kutu limiti aşıldı.
Ekranda [Son] görüntüleniyor
mu?
Belirtilen kutu dolu ve daha fazla saklama
yeri mevcut değil; iş iptal edildi. [Son]'u
seçin. Kutudaki verileri yazdırarak veya
silerek tekrar işi gerçekleştirmeyi deneyin.
―
Programlanan gönderme işleri
aşıldı.
―
İşlerin sayısı, geciken iletim ile ilgili sınır
ayarını aşmış. [Son]'u seçin. İş iptal
edildi.
Geciken iletimin yapılmasını bekleyin
veya geciken iletimi iptal edin ve işi tekrar
yapın.
―
Telefon ahizesi açık.
―
Ahizeyi yerine koyun.
―
6-4
Sorun Giderme > Hata Kodu Listesi
Hata Kodu Listesi
Bir iletim hatası meydana geldiğinde, aşağıdaki hata kodlarından birisi TX/RX Sonuç Raporuna ve Faaliyet Raporuna
kaydedilir.
NOT
İletişim hızı ayarına bağlı olarak hata kodu alanında “U” ya da “E” ibareleri görülür.
Hata Kodu
Olası Neden/ Eylem
Meşgul
Önceden ayarlanan numaranın otomatik çevrilmesine karşın alıcı ile bağlantı kurma hatası.
Tekrar gönderin.
İPTAL EDİLDİ
İletim, iletimi iptal etmek için bir hareket nedeniyle iptal edildi.
Kabul, kabulü iptal etmek için bir hareket nedeniyle iptal edildi.
U00300
Alıcı makinede kağıt bitişi meydana geldi. Alıcı ile kontrol edin.
U00430 - U00462
Hat bağlantısı kurulmuş olmasına rağmen, kabul işlemi iletişim özelliklerinin uymaması nedeniyle iptal
edildi.
U00601 - U00690
İletişim makine arızası nedeniyle durduruldu. Tekrar gönderin veya alın.
U00700
İletişim, vericinin bir kısmındaki veya alıcı makinedeki arıza nedeniyle durduruldu.
U00800 - U00811
Sayfa (lar) doğru olarak gönderilmedi. Tekrar gönderin.
Hala sorun varsa, TX Başlatma Hızını azaltın ve tekrar gönderin.
NOT
İletişim hatası sık sık oluşuyorsa, Sistem Menüsünde TX Başlatma Hızı varsayılan ayarını değiştirin.
U00900 - U00910
Sayfa (lar) doğru olarak alınmadı. Vericiden tekrar göndermesini isteyin.
NOT
İletişim hatası sık sık oluşuyorsa, Sistem Menüsünde RX Başlatma Hızı varsayılan ayarını değiştirin.
U01000 - U01097
İletim sırasında iletişim hatası meydana geldi. Tekrar gönderin.
Hala sorun varsa, TX Başlatma Hızını azaltın ve tekrar gönderin.
NOT
İletişim hatası sık sık oluşuyorsa, Sistem Menüsünde TX Başlatma Hızı varsayılan ayarını değiştirin.
U01100 - U01196
Akış sırasında iletişim hatası meydana geldi. Vericiden tekrar göndermesini isteyin.
NOT
İletişim hatası sık sık oluşuyorsa, Sistem Menüsünde RX Başlatma Hızı varsayılan ayarını değiştirin.
U01400
Bir tonlu hat sistemine kayıtlı arama işlevinin, bir darbeli hat sisteminde kullanılması nedeniyle, verici
veya alıcı makine ile iletişim kurulmasında hata var.
U01500
Yüksek hızlı iletim sırasında iletişim hatası meydana geldi. Tekrar gönderin.
Hala sorun varsa, TX Başlatma Hızını azaltın ve tekrar gönderin.
NOT
İletişim hatası sık sık oluşuyorsa, Sistem Menüsünde TX Başlatma Hızı varsayılan ayarını değiştirin.
U01600
Yüksek hızlı iletimin alınması sırasında iletişim hatası meydana geldi. Vericiden iletim hızını
azaltmasını ve tekrar göndermesini isteyin.
NOT
İletişim hatası sık sık oluşuyorsa, Sistem Menüsünde RX Başlatma Hızı varsayılan ayarını değiştirin.
U01700 - U01720
Yüksek hızlı iletim sırasında iletişim hatası meydana geldi. Tekrar gönderin.
Hala sorun varsa, TX Başlatma Hızını azaltın ve tekrar gönderin.
NOT
İletişim hatası sık sık oluşuyorsa, Sistem Menüsünde TX Başlatma Hızı varsayılan ayarını değiştirin.
6-5
Sorun Giderme > Hata Kodu Listesi
Hata Kodu
Olası Neden/ Eylem
U01721
Yüksek hızlı iletim sırasında iletişim hatası meydana geldi. Belirlenen iletim hızı alıcı makine için
mevcut olmayabilir.
İletim başlangıç hızını azaltın ve tekrar gönderin.
U01800 - U01820
Yüksek hızlı iletimin alınması sırasında iletişim hatası meydana geldi. Göndericiden iletim hızını
azaltmasını ve tekrar göndermesini isteyin veya Sistem Menüsünde RX Başlatma Hızını azaltın.
U01821
Yüksek hızlı iletimin alınması sırasında iletişim hatası meydana geldi. Belirlenen iletim hızı bu makine
için mevcut olmayabilir. Göndericiden iletim hızını azaltmasını ve tekrar göndermesini isteyin veya
Sistem Menüsünde RX Başlatma Hızını azaltın.
U03000
Çağırma alımı sırasında, bir faks alınamayabilir, zira diğer taraftaki faks makinesinde hiç bir orijinal
ayarlanmamıştır. Karşı taraf ile kontrol edin.
U03200
Alt adres bülten kartı alımı denenmiştir ve karşı tarafın makinesi bizim makinemizin marka ve modelini
taşımaktadır ancak belirlenen alt adres kutusunda hiç bir veri blunmuyor.. Karşı taraf ile kontrol edin.
U03300
Aşağıdaki 1 veya 2 nedeniyle bir hata oluştu.
Karşı taraf ile kontrol edin.
1 Diğer tarafın makinesi bizim markamızda bir modeldir ve çağırma alımı sırasında diğer tarafça
belirlenen iletim kısıtlamaları bulunmuştur. Şifre doğru olmadığı için iletişim kesildi.
2 Diğer tarafın makinesi bizim markamızda bir modeldir ve alt adres bülten kartı alımı sırasında diğer
tarafça belirlenen iletim kısıtlamaları bulunmuştur.
Şifre doğru olmadığı için iletişim kesildi.
U03400
Çağırma alımı, diğer tarafça girilen şifre alıcı makinedeki Yerel FAKS Kimliğine uymadığı için
kesilmiştir. Karşı taraf ile kontrol edin.
U03500
Alt adres bülten kartı alımı denenmiştir ve karşı tarafın makinesi bizim marka ve modelimizdedir ancak
belirtilen alt adres kutusu diğer tarafın makinesinde kayıtlı değildir.
Alıcı ile kontrol edin.
U03600
Diğer tarafın makinesi bizim markamızda bir modeldir ve belirtilen alt adres şifresi yanlış olduğundan,
alt adres bülten kartı alımı kesilmiştir. Karşı taraf ile kontrol edin.
U03700
Alt adres bülten kartı alımı denenmiştir, ancak karşı tarafın makinesi bir alt adres bülten kartı iletişim
fonksiyonuna sahip değildir veya orijinal aktarma kutularından (alt adres kutuları) herhangi birisinde
hiç bir orijinal yoktur.
U04000
Belirtilen alt adres kutusu bizim markamızı taşıyan alıcı makinede kayıtlı değildir veya alt adres
uymamaktadır.
U04100
Alıcı makine bir alt adres kutu fonksiyonu ile donatılmamıştır veya alt adres uymamaktadır.
U04200
Şifrelenmiş iletim, belirlenen kutu kayıtlı olmadığından iptal edilmiştir.
U04300
Şifrelenmiş iletim, alıcının faksı şifrelenmiş bir iletişim fonksiyonu ile donatılmamış olduğu için iptal
edilmiştir.
U04400
Şifrelenmiş iletim, şifrelenen anahtar uymadığı için iptal edilmiştir.
U04500
Şifrelenmiş alım, şifrelenen anahtar uymadığı için iptal edilmiştir.
U05100
İletim iptal edilmiştir, zira iletişim gereklilikleri bu makinedeki iletim kısıtlaması nedeniyle
örtüşmemektedir. Alıcı ile kontrol edin.
U05200
Alım işlemi iptal edilmiştir, zira iletişim gereklilikleri bu makinedeki alım kısıtlaması nedeniyle
örtüşmemektedir.
U05300
Alım işlemi alıcı tarafından red edilmiştir, zira iletişim gereklilikleri alıcı makinedeki alım kısıtlaması
nedeniyle örtüşmemektedir. Alıcı ile kontrol edin.
U14000
Alt Adres Kutusundaki alım durdurulmuştur, zira bu makinenin hafızasında boş yer yoktur. Hafızada
kayıtlı olan verileri çıkararak boş alan yaratın veya Alt Adres kutusuna olan alımı iptal edin.
U14100
Alıcı makinenin belleğinde daha fazla boş alan bulunmadığından, Alt Adres Kutusuna veya bizim
markamızdan alıcı makinede alt adres kutusuna iletim durduruldu. Alıcı ile kontrol edin.
6-6
Sorun Giderme > Hata Kodu Listesi
Hata Kodu
Olası Neden/ Eylem
U19000
Belleğe alım durdurulmuştur, zira bu makinenin belleğinde boş yer yoktur. Bellekte kayıtlı olan verileri
çıkararak boş alan yaratın ve vericiden tekrar göndermesini isteyin.
U19100
İletim durdurulmuştur, zira bu makinenin hafızasında boş yer yoktur. Alıcı ile kontrol edin.
U19300
İletim durdurulmuştur, zira iletim sırasında bir veri hatası meydana gelmiştir. Tekrar gönderin.
6-7
Sorun Giderme > Sorun Giderme
Sorun Giderme
Bir problem meydana geldiğinde, önce şunu kontrol edin. Sorun devam ederse, bayinize veya Servis Temsilcinize
başvurun.
Semptom
Belge gönderemiyor.
Kontrol noktası
Düzeltici Faaliyet
Referans
Sayfa
Modüler kablo doğru şekilde
bağlı mı?
Modüler kabloyu doğru şekilde bağlayın.
―
Hata kodu görüntülendi mi?
Hatanın nedenini düzeltin ve tekrar
gönderin.
6-5
TX (iletim) kısıtlaması aktif
durumda mı?
TX kısıtlamasını iptal edin.
―
IP telefon hattını kullanıyor
musunuz?
İletimde [TX Başlatma Hızı] ayarlarını
değiştirerek iletişim hatasını geçici olarak
silebilirsiniz.
―
Şifrelenmiş iletişim yapamıyor.
Gönderici ve alıcıdaki kayıtlar
doğru mu?
Gönderici ve alıcıdaki kayıtları iki defa
kontrol edin.
―
Uzaktan anahtarlama işlevi
kullanılamıyor.
Bir darbeli (pulse) hat kullanıldı
mı?
Bazı telefonlar tuşlar kullanılarak ton
sinyalleri aktarabilir. Telefon setinin
çalıştırma kılavuzuna bakın.
―
Uzaktan kumandalı arama
numarası doğru mu?
Kayıdı kontrol edin. (Varsayılan: 55)
―
Alımdan sonra çıktı yok.
Bellekten iletme etkinleştirilmiş
mi?
İletilen hedefi kontrol edin.
―
Belge alınamıyor.
Modüler kablo doğru şekilde
bağlı mı?
Modüler kabloyu doğru şekilde bağlayın.
―
İletişim hatası görüntülendi mi?
Hatayı düzeltin ve gönderenden tekrar
göndermesini isteyin.
6-5
IP telefon hattını kullanıyor
musunuz?
Alımda [RX Başlatma Hızı] ayarlarını
değiştirerek iletişim hatasını geçici olarak
silebilirsiniz.
―
RX (alım) kısıtlaması aktif
durumda mı?
RX kısıtlamasını iptal edin.
―
Hafızadan alım yapamıyor.
Hafızada boş alan mevcut mu?
Hafıza boş alana sahip olduktan sonra
alım işlemini yapın veya hafızada boş
alan yaratın.
―
Alt adres iletimi yapamıyor.
Alıcı faks makinesi bir alt adres
iletim özelliği ile donatılmış mı?
Alıcı faks makinesi benzer bir alt adres
iletim özelliği ile donatılmadığı sürece alt
adres iletimi yapılamaz.
―
Girilen alt adres veya alt adres
şifresi, alıcı faks makinesine
kayıtlı olan alt adres veya alt
adres şifresine benzer mi?
Girişiniz doğru ise, alıcı ile kontrol edin.
Bu makine, alım için bir alt adres şifresi
kullanmıyor.
―
Alıcının faks makinesinin
belleğinde boş alan mevcut mu?
Alıcı ile kontrol edin.
―
Bellekten iletme [Açık] konuma
ayarlı mı?
Bellekten iletme ayarını kontrol edin.
―
Bellekten iletme (yönlendirme)
yapamıyor.
6-8
Sorun Giderme > Sorun Giderme
Semptom
Bir alt adres kullanarak,
bellekten iletme yapamıyor.
Kontrol noktası
Düzeltici Faaliyet
Referans
Sayfa
Alıcı faks makinesi bir alt adres
iletim özelliği ile donatılmış mı?
Alıcı faks makinesi benzer bir alt adres
iletim özelliği ile donatılmadığı sürece alt
adres iletimi yapılamaz.
―
Girilen alt adres, alıcı faks
makinesinde kayıtlı olan alt
adrese benzer mi?
Girişiniz doğru ise, alıcı ile kontrol edin.
Bu makine, alım için bir alt adres şifresi
kullanmıyor.
―
Bir Alt Adres kutusundan çıktı
alınamıyor.
Kutu şifresi ayalanmış mı?
Doğru kutu şifresini girin.
―
Çağırma alımı işlevini
kullanamıyor.
Gönderici makinede kullanılan
çağırma iletimi doğru kullanılıyor
mu?
Alıcı ile kontrol edin.
―
Alt adres bülten kartı
iletişimini kullanamıyor.
Karşı tarafın faks makinesi aynı
alt adres bülten kartı iletişim
fonksiyonuna sahip mi?
Eğer karşı tarafın faks makinesi aynı cins
alt adres bülten kartı iletişim fonksiyonuna
sahip değilse, o zaman bir alt adres
bülten kartı üzerinden faks alamaz. Alıcı
ile kontrol edin.
―
Girilen alt adres veya alt adres
şifresi doğru mu?
Girişiniz doğru ise, alıcı ile kontrol edin.
―
6-9
7
Ek
Bu bölümde aşağıdaki konularda bilgi verilmektedir.
Karakter Giriş Yöntemi ....................................................................................................................................... 7-2
Özellikler ............................................................................................................................................................ 7-3
Menü Haritası ..................................................................................................................................................... 7-5
7-1
Ek > Karakter Giriş Yöntemi
Karakter Giriş Yöntemi
Bir adın karakterlerini girmek için, aşağıda açıklanan adımları izleyerek dokunmatik paneldeki ekran klavyesini kullanın.
NOT
Klavye düzeni olarak,bilgisayarlarda olduğu gibi QWERTY, QWERTZ ve AZERTY tipleri mevcuttur. Gerekiyorsa
klavye düzenini değiştirin. Klavye düzenlerinin değiştirilmesi hakkında bilgi edinmek için aşağıya bakın:
Makinenin Çalıştırma Kılavuzu
Burada örnek olarak QWERTY düzeni kullanılmıştır. Aynı adımları izleyerek başka bir düzeni de kullanabilirsiniz.
Giriş Ekranları
Küçük Harf Giriş Ekranı
12 11 10
1
8
9
Ekle - Ad
Giriú:
Snr:
Abc
ABÇ
3
32
A/a
Sil
2
7
6
No
øptal
< Geri
3
4
Sonraki >
5
Ekran/Tuş
Tanım
1
Ekran
Girilen karakterleri gösterir.
2
Klavye
Girilecek karakteri seçin.
3
[İptal]
Girilen karakterleri iptal etmek ve girişten önceki ekrana dönmek
için seçin.
4
[< Geri]
Bir önceki ekrana dönmek için seçin.
5
[Tamam] / [Sonraki>]
Girilen karakterleri kaydetmek ve bir sonraki ekrana gitmek için
seçin.
6
Gir tuşu
Bir satır sonu girmek için seçin.
7
Boşluk Tuşu
Boşluk girmek için seçin.
8
Sil Tuşu
İmlecin solundaki karakteri silmek için seçin.
9
[Giriş] / [Sınır] Ekranı
Azami karakter sayısı ile girilen karakter sayısını ekranda gösterir.
10
İmleç Tuşu
İmleci ekran üzerinde hareket ettirmek için seçin.
11
[A/a] / [a/A]
Büyük harf ile küçük harf arasında seçim yapmak için seçin.
12
[ABC] / [Symbol]
Girilen karakterleri seçin. Sembolleri ya da rakamları girmek için
[Symbol] seçiniz.
7-2
Ek > Özellikler
Özellikler
ÖNEMLI
Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
FAKS işlevi
Öğe
Tanım
Uygunluk
G3
İletişim Hattı
Abone telefon hattı
İletim süresi
3 saniyeden az (33,600 bps, JBIG, ITU-T A4-R #1 çizelge)
İletim Hızı
33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/16,800/14,400/12,000/
9,600/7,200/4,800/2,400 bps
Kodlama şeması
JBIG/MMR/MR/MH
Hata Düzeltme
ECM
Orijinal Boyut
Azami genişlik: 216 mm, Maks. uzunluk: 915 mm
Otomatik Belge Besleme
Azami 75 sayfa (belge işlemci ile)
Çözünürlük
Tarama:
200 × 100 dpi Normal (8 dot/mm × 3.85 hat/mm)
200 × 200 dpi İyi (8 dot/mm × 7.7 hat/mm)
200 × 400 dpi Super (Super İyi) (8 dot/mm × 15.4 hat/mm)
400 × 400 dpi Ultra (Ultra İyi) (16 dot/mm × 15.4 hat/mm)
Yazdırma:
600 × 600 dpi
Derecelemeler
256 renk tonu (Hata yayınımı)
Tek Doknma Tuşu
100 tuş
Çok İstasyonlu İletim
Azami 100 hedef
Yedek Hafıza Kabulü
256 sayfa veya daha fazla (ITU-T A4 #1 kullanıldığında)
Görüntü Hafıza Kapasitesi
3.5 MB (standart) (Faks gönderimi ve alımı için)
Rapor Çıktısı
Gönderim sonuç raporu, FAX RX sonuç raporu, Faaliyet raporu, Durum
sayfası
7-3
Ek > Özellikler
Ağ FAKSI işlevleri
Öğe
Tanım
Donanım
IBM PC-AT uyumlu bilgisayar
Arayüz
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
İşletim Sistemi
Windows Server 2008/2012/2016 ve Windows 7/8/8.1/10
İletim Çözünürlüğü
Ultra iyi (400 × 400dpi), İyi (200 × 200dpi), Normal (100 × 200dpi)
Belge Boyutu
Letter, Legal, Statement, A4, A5, Folio, B5(JIS)
FAKS Ertelemeli İletim
Ağ Faks Sürücüsündeki ayarlara bağlı olarak ( Ayarlama, takip eden 
24 saatlik süre içinde herhangi 1 dakikalık artışa imkan verir)
İletim ve Yazdırma
Faks iletimi ve makineden yazdırma mümkündür
Yayın İletimi
100 hedefe kadar
İş Hesaplama
Faks makinesinde Kullanıcı Oturumu etkin olduğunda, Network FAX
Driver içerisine bir Oturum Açma Kullanıcı Adı ve Parolası girilmesini
gerektirir.
Faks makinesinde İş Hesaplama etkin olduğunda, Network FAX Driver
içerisine bir Hesap Kimliği (ID) girilmesini gerektirir.
Kapak Sayfası
Network FAX Driver kullanılarak bir biçim seçilebilir veya bir şablon
oluşturulabilir.
7-4
Ek > Menü Haritası
Menü Haritası
Hdef Ekle (sayfa 3-7)
Adres Defteri (sayfa 3-9)
FAKS
Ekst Adr. Dft. (Bkz. Embedded Web Server RX User Guide)
Tek Dokunma Tuşu (sayfa 3-10)
İşlevler
Sessiz Modu (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna
bakın)
Orijinal Boyut (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna
bakın)
Orijinal Yön (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Çift Yüzlü (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
FAX TX Çözünürlüğü (İngilizce FAKS Çalıştırma
Kılavuzuna bakın)
Yoğunluk (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Orijinal Görüntü (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna
bakın)
Sürekli Tarama (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna
bakın)
Dosya Adı Girişi (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna
bakın)
Uzun Orijinal (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna
bakın)
İş Bitti Uyarısı (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna
bakın)
FAKS Ertelemeli İletim (İngilizce FAKS Çalıştırma
Kılavuzuna bakın)
FAKS Doğrudan İletim (İngilizce FAKS Çalıştırma
Kılavuzuna bakın)
FAKS Çağırma RX (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna
bakın)
FAX TX Raporu (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna
bakın)
Ekle/Düze Kısayol (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna
bakın)
Alt Adres Kutusu (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Alt Adres Kutusu
Çağırma Kutusu (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Ça÷rma Ktusu
7-5
Ek > Menü Haritası
FAKS Belleği RX Kutusu (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
FAKS Belle÷i
RX Kutusu
Yazdır İş Durumu (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Gönder İş Durumu (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
İş Durumu Depola (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Programlanan İş (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Durum/
øú øptal
Yazdr İş Günlüğü (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Göndr İş Günlüğü (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
İş Günl. Depola (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Faks iş Günlüğü
Giden FAKS Logu (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Gelen FAKS Logu (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Giden FAKS Raporu (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Gelen FAKS Raporu (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Tarayıcı (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Yazıcı (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
FAKS Belleği RX Kutusu (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
FAKS
Hat kapalı (sayfa 3-5)
Manuel RX (sayfa 4-4)
Toner Durumu (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Kağıt Durumu (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Çıkarılabilir Bellek (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
USB Klavye (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Bluetooth Klavye (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Ağ Bağlantı Durumu (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Seçmeli Ağ Bağlantı Durumu (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Wi-Fi Direct (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Kablosuz Ağ (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Wi-Fi (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
SSD (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
7-6
Ek > Menü Haritası
Sistem
Menüsü
Hızlı Ayar Sihirbazı
FAKS Ayarlama (sayfa 2-7)
Kâğıt Ayarlama (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Enerji Tasarruf Ayarlama (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Ağ Kurulumu (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Dil (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Rapor (İngilizce FAKS
Çalıştırma Kılavuzuna
bakın)
Rapor Yazdırma
(İngilizce FAKS
Çalıştırma Kılavuzuna
bakın)
Durum Sayfası (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Yazı Tipi Listesi (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Ağ Durumu (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Servis Durumu (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Hesaplama Raporu (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Alt Adres Kutu List (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
FAKS Listesi (Dizin) (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
FAKS Listesi (No) (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Giden FAKS Raporu (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Gelen FAKS Raporu (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Opsiyonel Ağ Durumu (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Veri İyileştirme Raporu (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Yönetici Raporu
Ayarları (İngilizce FAKS
Çalıştırma Kılavuzuna
bakın)
Giden FAKS Raporu (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Sonuç Raporu Ayarı
Gönder Sonuç Raporu
Gelen FAKS Raporu (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
E-posta/Klasör (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna
bakın)
FAKS (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna
bakın)
Network FAKS Görüntüsü Ekle (İngilizce FAKS
Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Gönder. Önce İptal Edildi (İngilizce FAKS
Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Alıcı Formatı (İngilizce FAKS Çalıştırma
Kılavuzuna bakın)
RX Sonuç Raporu
FAKS (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna
bakın)
RX Sonuç Raporu Tipi (İngilizce FAKS Çalıştırma
Kılavuzuna bakın)
İş Bitti Uyarı Ayarı (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Log Geçmişini Gönder (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Sayaç (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
7-7
Ek > Menü Haritası
Kullanıcı Niteliği (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Kaset/ÇA Tablası
Ayarları
Kaset 1 (ile 4) (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Ortak Ayarlar
Varsayılan Ekran (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Çok Amaçlı Tabla (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Ses (İngilizce FAKS
Çalıştırma Kılavuzuna
bakın)
Zil (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
FAKS Hoparlör Sesi (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
FAKS Monitör Sesi (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Orijinal Ayarlar (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Kağıt Ayarları (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
İşlev Varsayılanları
FAX TX Çözünürlüğü (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
SürekliTarama (FAKS) (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Ön Ayar Sınırı (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Hata Giderme (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Renk Toneri Boş Eylemi (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Ölçüm (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Az Toner Uyarısı (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Durum/Günlüğünü
Göster
FAKS Günlüğünü Göster (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Uzaktan Yazdırma (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
İşlev Tuşu Atama (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Güç Kapalı Msj. Göster (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Ana Sayfa (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Kopyala (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Gönder (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Belge Kutusu
Özel Kutu (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Alt Adres Kutusu (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
İş Kutusu (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Çağırma Kutusu (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
FAKS Belleği RX Kutusu (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
7-8
Ek > Menü Haritası
FAKS (İngilizce FAKS
Çalıştırma Kılavuzuna
bakın)
TX/RX Ortak
(İngilizce FAKS
Çalıştırma Kılavuzuna
bakın.)
İletim
(İngilizce FAKS
Çalıştırma Kılavuzuna
bakın.)
Şifreleme Anahtarı Kaydı (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
FAKS Uzaktan Tanı (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Yerel FAKS Adı (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Yerel FAKS ID (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Yerel FAKS No (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
TTI (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Hesap Adı Kullanımı (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Tuşlama Modu (Sadece inç sürümü) (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna
bakın)
Y. Deneme Sayısı (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
ECM TX (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
TX Başlatma Hızı (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Camdan/TaraDvm (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Alım (İngilizce FAKS
ÇalıştırmaKılavuzuna
bakın)
Ortam Tipi (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Alım Tarihi/Saati (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Ç.Yüzlü Yazdırma (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
2si 1 arada Yazdırma (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Parti Yazdırma (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Zil Sesleri (Normal) (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Zil Sesleri (Yanıt Makinesi) (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Zil (FAKS/TEL) (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Mesaj Alma Konumu (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Uzaktan SW Arama (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Şifrelenmiş Alım (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
ECM RX (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
RX Başlatma Hızı (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
TX/RX Kısıtlaması (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
İlet Ayarı (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Yeni Hedef Girişi (FAKS) (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Uygulama (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
İnternet (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Adres Kutusu/Tek
Dokunma
Adres Defteri (sayfa 3-9)
Tek Doknma Tuşu (sayfa 3-10)
Adr.Def. Varsayılanları
Ayır (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Adres Defteri (Makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Kısıtlamayı Düzenle (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Yazd. lst. (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Kullanıcı Oturum Açma/İş Hesaplama (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
7-9
Ek > Menü Haritası
Yazıcı (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Sistem/Ağ (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Tarih/Zamanlayıcı/
Enerji Tasarrufu
Tarih/Saat (sayfa 2-9)
Tarih Biçimi (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Saat Dilimi (sayfa 2-9)
Oto. Panel Reset (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Panel Reset Zamanlayıcısı (Makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Uyku Seviyesi (Avrupa modelleri hariç) (Makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Uyuma Kuralları (Sadece Avrupa)
Uyku Zamanlayıcı (Makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
EnerjiTas.KurtarmaDüzeyi (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Haftalık Zamanlayıcı Ayarları (Makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Otomatik Hata Silme (Makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Hata Silme Süresi (Makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Kullanılmayan Süre (İngilizce FAKS Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Ping Zaman aşımı (makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın)
Ayarlama/Bakım (bkz. makinenin Çalıştırma Kılavuzu)
7-10
Dizin
A
Adres Defteri 3-9
Arama 3-9
Bir Hedef Seçme 3-9
Alma Modu 4-2
Alt adres iletimi yapamıyor 6-8
Ana Sayfa Ekranı 2-5
Arıza Bulma ve Giderme 6-8
B
Baskı Çıktısı için Ortam Tipi 4-7
Belge alınamıyor. 6-8
Belge gönderemiyor. 6-8
Belge İşlemci 2-3
Bellek İletimi
İptal 3-5
Bu Kılavuzdaki Biçim Açıklamaları iv
Ç
Çalıştırma Paneli 2-4
Çıktı Yok 6-8
Çift Yüzlü Baskı 4-6
D
Dokunmatik Panel 2-5
E
Elle Gönderim 5-6
Enter tuşu 2-6
F
Faks Ortam Tipi 4-7
FAKS Otomatik Alımı 4-2
FAKS/TEL Otomatik Geçişli Alım 5-2
FAKS/Telesekreter Otomatik Geçişli Alım 5-4
G
Gönderme Durumu 3-4
Göstergeler 6-2
Gücü KAPATIRKEN Alınacak Önlemler 6-3
H
Hafızadan Alım 4-3
Hafızadan İletim 3-2
Hata Kodu Listesi 6-5
Hızlı Arama tuşu
Hedefi Seçin 3-10
Hızlı Kurulum Sihirbazı 2-7
Hızlı No. Arama tuşu 2-6
Bellek İletiminin İptal Edilmesi 3-5
İletimin İptali (iletişim sırasında) 3-5
İş Hesaplama
Oturum Açma 3-14
K
Karakter Giriş Yöntemi 7-2
Kullanıcı Hesaplama
Oturum Açma 3-13
M
Makine (isimler) 2-2
Manuel Alım 4-4, 5-7
Menü Haritası 7-5
Mesajlar 6-4
Ö
Önceliği Geçersiz Kılma Gönderimi 3-4
Özellikler 7-3
P
Parça İsimleri ve İşlevleri 2-2
Parti Baskı 4-6
PBX Ayarı 2-10
R
RX Tarih/Saat 4-6
S
Ses Tonu
FAKS Hoparlörü Ses Tonu 2-7
FAKS Monitörü Ses Tonu 2-7
İş Bitti Zili 2-7
Süre 2-9
T
Tarih 2-9
Tarih/Saat Alımı 4-6
Tek Dokunma Tuşu
Hedefi Seçin 3-10
Tekrar arama 3-6
Telefon Hattı 2-7
U
Uzaktan Geçiş İşlevi 5-8
Kullanım Şekli 5-8
Y
Yayın İletimi 3-11
Yerel FAKS Adı 2-7
Yerel FAKS Kimliği 2-7
Yerel FAKS Numarası 2-7
İ
İkisi bir yerde baskı 4-6
İletim Terminali Tanımlama (TTI) Seçimi 2-7
İptal
Dizin-1
TA Triumph-Adler GmbH
Betriebsstätte Norderstedt
Ohechaussee 235
22848 Norderstedt
Germany
%LULQFLVUP 201.
29*(7500
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement