Triumph-Adler P-C4072DN Copy system Instrukcja obsługi

Triumph-Adler P-C4072DN Copy system Instrukcja obsługi
P-C3562DN
P-C4072DN
32'5ĉ&=1,.2%6à8*,
3U]H]UR]SRF]ĊFLHPXĪ\WNRZDQLDXU]ąG]HQLDQDOHĪ\SU]HF]\WDü
QLQLHMV]\ 3RGUĊF]QLN REVáXJL 1DVWĊSQLH QDOHĪ\ SU]HFKRZ\ZDü
JRZSREOLĪXXU]ąG]HQLDDE\]DSHZQLüGRQLHJRáDWZ\GRVWĊS
> Wstęp
Wstęp
Dziękujemy za zakup urządzenia.
Ten Podręcznik obsługi został stworzony po to, aby pomóc użytkownikowi prawidłowo korzystać z urządzenia,
przeprowadzać rutynową konserwację i rozwiązywać podstawowe problemy, gdy zajdzie taka konieczność. Pozwoli to
na utrzymanie urządzenia w optymalnym stanie.
Przed użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z treścią tego Podręcznika obsługi.
Aby uzyskać wysoką jakość, zaleca się korzystanie z oryginalnych pojemników z tonerem
firmy, które przechodzą liczne kontrole jakości.
Korzystanie z pojemników z tonerem innych niż oryginalne może spowodować usterkę urządzenia.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez korzystanie z materiałów eksploatacyjnych
innych producentów.
Sprawdzanie numeru seryjnego urządzenia
Numer seryjny urządzenia jest wydrukowany w miejscu pokazanym na rysunku.
Numer seryjny urządzenia jest potrzebny przy kontaktowaniu się z pracownikiem serwisu. Przed kontaktem
z przedstawicielem serwisu należy sprawdzić numer seryjny.
i
Spis treści
Wstęp ....................................................................................................................................... i
Spis treści .............................................................................................................................. ii
Funkcje urządzenia ............................................................................................................... v
Podręczniki dostarczane z urządzeniem ........................................................................... vii
Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku) ...................................................... ix
Rozdziały w podręczniku .............................................................................................. ix
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku .................................................................. x
Mapa Menu ........................................................................................................................... xii
1
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa ...................................... 1-1
Powiadomienie .................................................................................................................. 1-2
Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym podręczniku ................................. 1-2
Otoczenie .................................................................................................................. 1-3
Ostrzeżenia dotyczące obsługi ................................................................................. 1-4
Bezpieczeństwo pracy z laserem (Europa) ............................................................... 1-5
Zgodność z przepisami i normami ............................................................................ 1-6
EN ISO 7779 ............................................................................................................. 1-7
EK1-ITB 2000 ............................................................................................................ 1-7
Środki ostrożności dotyczące lokalnych sieci bezprzewodowych
(jeżeli urządzenie jest wyposażone w moduł sieci bezprzewodowej) ....................... 1-7
Ograniczone użycie tego produktu (jeżeli urządzenie jest wyposażone
w odpowiedni moduł) ................................................................................................ 1-7
Informacje prawne ..................................................................................................... 1-9
Funkcja sterowania oszczędnością energii ............................................................. 1-13
Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego ............................................. 1-13
Oszczędzanie zasobów — papier ........................................................................... 1-13
Korzyści dla środowiska wynikające z „zarządzania energią” ................................. 1-13
Program Energy Star (ENERGY STAR®) ............................................................... 1-13
2
Instalacja i konfiguracja urządzenia ..................................................... 2-1
Nazwy części ..................................................................................................................... 2-2
Zewnętrzne elementy urządzenia ............................................................................. 2-2
Złącza i wnętrze urządzenia ...................................................................................... 2-3
Urządzenie z dołączonym wyposażeniem opcjonalnym ........................................... 2-5
Podłączanie urządzenia oraz innych urządzeń .............................................................. 2-6
Podłączanie kabli .............................................................................................................. 2-7
Podłączanie kabla sieciowego .................................................................................. 2-7
Podłączanie kabla USB ............................................................................................. 2-8
Podłączanie przewodu zasilania ............................................................................... 2-8
Włączanie/wyłączanie ....................................................................................................... 2-9
Włączanie .................................................................................................................. 2-9
Wyłączanie ................................................................................................................ 2-9
Korzystanie z panelu operacyjnego .............................................................................. 2-10
Klawisze na panelu operacyjnym ............................................................................ 2-10
Metoda obsługi ........................................................................................................ 2-11
Ekran Pomoc ........................................................................................................... 2-12
Logowanie/wylogowanie ................................................................................................ 2-13
Logowanie ............................................................................................................... 2-13
Wylogowanie ........................................................................................................... 2-14
Ustawienie domyślne urządzenia .................................................................................. 2-15
Ustawianie daty i godziny ........................................................................................ 2-15
Konfiguracja sieci ........................................................................................................... 2-17
Konfigurowanie sieci przewodowej ......................................................................... 2-17
Funkcja oszczędzania energii ........................................................................................ 2-19
Funkcja Uśpienie i Aut. uśp. .................................................................................... 2-19
Reg. wył. zasil. (modele przeznaczone na rynek europejski) ................................. 2-20
Instalacja oprogramowania ............................................................................................ 2-21
Oprogramowanie na dysku DVD (Windows) ........................................................... 2-21
Instalowanie oprogramowania w systemie Windows .............................................. 2-22
Dezinstalacja oprogramowania ............................................................................... 2-28
Instalowanie oprogramowania na komputerze MAC ............................................... 2-29
ii
Sprawdzanie licznika ......................................................................................................
Embedded Web Server RX .............................................................................................
Uzyskiwanie dostępu do narzędzia Embedded Web Server RX ............................
Zmiana ustawień zabezpieczeń ..............................................................................
Zmiana informacji o urządzeniu ..............................................................................
3
2-31
2-32
2-33
2-35
2-37
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania .............................. 3-1
Ładowanie papieru ............................................................................................................ 3-2
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru ..................................................... 3-3
Ładowanie do kaset .................................................................................................. 3-4
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną ................................................................... 3-7
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika ............................................................ 3-10
Ogranicznik papieru ........................................................................................................ 3-13
4
Drukowanie z komputera ....................................................................... 4-1
Drukowanie z komputera ..................................................................................................
Drukowanie na papierze o niestandardowym rozmiarze ..........................................
Ekran ustawień drukowania w sterowniku drukarki ...................................................
Pomoc sterownika drukarki .......................................................................................
Zmiana domyślnych wartości ustawień sterownika drukarki (Windows 8.1) .............
Anulowanie drukowania z komputera .......................................................................
Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint .........................................................................
Drukowanie przez Google Cloud Print ............................................................................
Drukowanie przez usługę Mopria ....................................................................................
Drukowanie za pośrednictwem Wi-Fi Direct ...................................................................
Status Monitor ...................................................................................................................
Dostęp do programu Status Monitor .........................................................................
Zamykanie programu Status Monitor ........................................................................
Wyświetlacz Status Monitor ......................................................................................
5
4-2
4-4
4-5
4-7
4-7
4-7
4-8
4-8
4-8
4-8
4-9
4-9
4-9
4-9
Obsługa urządzenia ............................................................................... 5-1
Anulowanie zadań ............................................................................................................. 5-2
6
Korzystanie z różnych funkcji ............................................................... 6-1
Funkcje urządzenia ...........................................................................................................
Skrzynka niestandardowa (drukowanie) ...................................................................
Pamięć wymienna (drukowanie dokumentów) ..........................................................
Funkcje ...............................................................................................................................
EcoPrint .....................................................................................................................
Dupleks .....................................................................................................................
Tryb cichy ..................................................................................................................
Usuń po wydruk. (Usuń po wydrukowaniu) ...............................................................
7
6-2
6-2
6-3
6-4
6-4
6-4
6-4
6-5
Rozwiązywanie problemów ................................................................... 7-1
Regularna konserwacja .................................................................................................... 7-2
Czyszczenie .............................................................................................................. 7-2
Wymiana pojemnika z tonerem ................................................................................. 7-3
Wymiana pojemnika na zużyty toner ........................................................................ 7-7
Rozwiązywanie problemów .............................................................................................. 7-9
Usuwanie awarii ........................................................................................................ 7-9
Reagowanie na komunikaty o błędach ................................................................... 7-13
Dopasowanie/Konserwacja ..................................................................................... 7-20
Usuwanie zacięć papieru ........................................................................................ 7-25
iii
8
Dodatek ................................................................................................... 8-1
Urządzenia opcjonalne ..................................................................................................... 8-2
Przegląd urządzeń opcjonalnych .............................................................................. 8-2
Metoda wprowadzania znaków ........................................................................................ 8-3
Korzystanie z klawiszy .............................................................................................. 8-3
Dane techniczne ................................................................................................................ 8-4
Urządzenie ................................................................................................................ 8-4
Funkcje drukarki ........................................................................................................ 8-6
Podajnik papieru (500 arkuszy) (wyposażenie opcjonalne) ...................................... 8-7
Indeks ........................................................................................................................ Indeks-1
iv
> Funkcje urządzenia
Funkcje urządzenia
Urządzenie jest wyposażone w wiele użytecznych funkcji.
Korzystanie z różnych funkcji (strona 6-1)
Poniżej opisano przykładowe funkcje.
Optymalizacja przepływu pracy
w biurze
Oszczędzanie energii i obniżenie kosztów
Zapisywanie często używanych
dokumentów w pamięci urządzenia
(Skrzynka niestandardowa)
Oszczędzanie energii w razie potrzeby
(Funkcja oszczędzania energii)
Ograniczanie zużycia tonera drukarki
(EcoPrint)
Off
Można zapisać często używany
dokument w urządzeniu i wydrukować,
gdy zajdzie taka potrzeba.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku
angielskim).
Urządzenie jest wyposażone w funkcję
Oszczędzania energii, która powoduje
automatyczne przełączanie urządzenia
w tryb uśpienia.
Funkcja oszczędzania energii (strona
2-19)
Funkcja pozwala ograniczyć zużycie
toneru.
Jeżeli zachodzi jedynie potrzeba
sprawdzenia wyglądu zawartości po
wydrukowaniu, np. próbne drukowanie
lub dokumenty do zatwierdzenia
wewnętrznego, można użyć tej funkcji
w celu oszczędzania toneru.
Zaleca się jej używanie zawsze wtedy,
gdy wydruki o wysokiej jakości są
niepotrzebne.
EcoPrint (strona 6-4)
Oszczędzanie energii i obniżenie
kosztów
Zwiększenie bezpieczeństwa
Ograniczanie zużycia papieru
(Drukowanie z oszczędzaniem papieru)
Ochrona danych na dysku SSD
(szyfrowanie i nadpisywanie)
Zapobieganie utracie wykończonych
dokumentów (drukowanie prywatne)
Oryginały można drukować na obu
stronach arkusza. Możliwe jest również
drukowanie wielu oryginałów na jednym
arkuszu.
Można automatycznie nadpisywać
niepotrzebne dane pozostałe na dysku
SSD.
Można tymczasowo zapisać dokument
w pamięci urządzenia. Drukowanie
dokumentu z pamięci urządzenia
pozwala zapobiegać przechwyceniu
wydrukowanego dokumentu przez inne
osoby.
Dupleks (strona 6-4)
Aby zapobiec wyciekowi informacji,
urządzenie może szyfrować dane jeszcze
przed zapisaniem ich na dysku SSD.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku
angielskim).
v
Patrz Podręcznik obsługi (w języku
angielskim).
> Funkcje urządzenia
Zwiększenie bezpieczeństwa
Logowanie za pomocą karty identyfikacyjnej
(uwierzytelnianie za pomocą kart)
Bardziej wydajne korzystanie
z funkcji
Zwiększenie bezpieczeństwa
(Ustawienia administratora)
Wyciszanie urządzenia
(Tryb cichy)
Administratorzy mogą korzystać
z licznych funkcji pozwalających
zwiększać bezpieczeństwo korzystania
z urządzenia.
Można wyciszyć urządzenie, redukując
dźwięki towarzyszące jego pracy. Tryb
ten można skonfigurować poprzez
zadanie.
OK !
Można zalogować się w urządzeniu,
zbliżając kartę identyfikacyjną do czytnika
kart. Nie ma potrzeby ręcznego
wprowadzania nazwy użytkownika
i hasła.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku
angielskim).
Patrz Podręcznik obsługi (w języku
angielskim).
Tryb cichy (strona 6-4)
Bardziej wydajne korzystanie z funkcji
Instalacja urządzenia bez potrzeby
podłączania kabli sieciowych
(Sieć bezprzewod.)
W środowisku bezprzewodowej sieci
lokalnej można zainstalować urządzenie
bez potrzeby podłączania kabli
sieciowych. Ponadto obsługiwane są
również funkcje Wi-Fi Direct itd.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku
angielskim).
Korzystanie z kart pamięci USB
(karta pamięci USB)
Wykonywanie zdalnych operacji
(Embedded Web Server RX)
Funkcja jest przydatna, gdy dokument
trzeba wydrukować poza biurem lub nie
można wydrukować dokumentu
bezpośrednio z komputera.
Można uzyskać dostęp do urządzenia
zdalnie, aby drukować, wysyłać lub
pobierać dane.
Aby wydrukować dokumenty z karty
pamięci USB, należy podłączyć ją
bezpośrednio do gniazda urządzenia.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku
angielskim).
vi
Administratorzy mogą też zdalnie
konfigurować ustawienia urządzenia lub
ustawienia zrządzania.
Embedded Web Server RX (strona 232)
> Podręczniki dostarczane z urządzeniem
Podręczniki dostarczane z urządzeniem
Wraz z urządzeniem dostarczone są niżej wymienione podręczniki. Należy zapoznać się z ich treścią w razie potrzeby.
W związku z ciągłym udoskonalaniem urządzenia zawartość niniejszych podręczników może zostać zmieniona bez
uprzedzenia.
Podręczniki drukowane
Szybkie rozpoczęcie
korzystania
z urządzenia
Quick Guide
W podręczniku tym przedstawiono podstawowe funkcje urządzenia, sposób korzystania
z funkcji, przeprowadzanie rutynowej konserwacji i postępowanie w razie wystąpienia
problemów.
Safety Guide
Bezpieczne
korzystanie
z urządzenia
W tym podręczniku zawarto informacje o bezpieczeństwie oraz ostrzeżenia związane
ze środowiskiem instalacyjnym i eksploatacją urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania
z urządzenia należy przeczytać ten podręcznik.
Safety Guide (P-C3562DN/P-C4072DN)
W tym podręczniku przedstawiono dane dotyczące niezbędnego miejsca do instalacji
urządzenia oraz opis etykiet ostrzegawczych i inne zalecenia bezpieczeństwa. Przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać ten podręcznik.
vii
> Podręczniki dostarczane z urządzeniem
Podręczniki (format PDF) na dysku DVD (Product Library)
Rozważne korzystanie
z urządzenia
Korzystanie z kart
identyfikacyjnych
Zwiększenie
bezpieczeństwa
Łatwe zapisywanie
informacji
o urządzeniu
i konfigurowanie
ustawień
Drukowanie danych
z komputera
Bezpośrednie
drukowanie plików
PDF
Monitorowanie
urządzenia i drukarek
w sieci
Podręcznik obsługi (ten podręcznik)
W tym podręczniku opisano ładowanie papieru oraz podstawowe procedury, a także
wskazano domyślne ustawienia urządzenia i inne przydatne informacje.
Card Authentication Kit (B) Operation Guide
W tym podręczniku opisano uwierzytelnianie użytkowników za pomocą kart
identyfikacyjnych.
Data Security Kit (E) Operation Guide
W tym podręczniku opisano sposób wprowadzenia i użycia zestawu Data Security kit (E),
a także sposoby nadpisywania i szyfrowania danych.
Embedded Web Server RX User Guide
W tym podręczniku opisano sposób uzyskiwania dostępu do urządzenia z komputera przy
użyciu przeglądarki internetowej w celu sprawdzenia i zmiany ustawień.
Printing System Driver User Guide
W tym podręczniku opisano instalację sterownika drukarki i używanie funkcji drukarki.
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
W tym podręczniku przedstawiono drukowanie plików PDF bez uruchamiania programów
Adobe Acrobat lub Reader.
NETWORK PRINT MONITOR User Guide
W tym podręczniku opisano monitorowanie systemu druku sieciowego (urządzenie) za
pomocą narzędzia NETWORK PRINT MONITOR.
PRESCRIBE Commands Command Reference
Drukowanie bez
sterownika drukarki
W tym podręczniku przedstawiono wewnętrzny język drukarki (polecenia PRESCRIBE).
PRESCRIBE Commands Technical Reference
W tym podręczniku opisano polecenia języka PRESCRIBE oraz sposób sterowania przy
każdym typie emulacji.
Dopasuj pozycję
wydruku
Maintenance Menu User Guide
Menu konserwacji zapewnia instrukcję konfiguracji drukowania.
Aby przeglądać podręczniki na dysku DVD, należy zainstalować następujące wersje programu Adobe Reader.
8.0 lub nowsza
viii
> Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku)
Informacje o Podręczniku obsługi (tym
podręczniku)
Rozdziały w podręczniku
Niniejszy podręcznik obsługi zawiera następujące rozdziały.
Rozdział
Spis treści
1
Informacje prawne i zasady
bezpieczeństwa
W tym rozdziale zawarto zasady bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia
oraz informacje o znakach towarowych.
2
Instalacja i konfiguracja
urządzenia
W tym rozdziale opisano części urządzenia, podłączanie kabli, instalację
oprogramowania, logowanie, wylogowanie i inne procedury związane z administracją
urządzeniem.
3
Przygotowanie przed
rozpoczęciem użytkowania
W tym rozdziale przedstawiono czynności przygotowawcze i konfigurację ustawień
niezbędnych do korzystania z urządzenia, takich jak używanie panelu operacyjnego
i wkładanie papieru.
4
Drukowanie z komputera
W tym rozdziale przedstawiono podstawowe procedury drukowania.
5
Obsługa urządzenia
W tym rozdziale przedstawiono podstawowe procedury korzystania ze skrzynek
dokumentów.
6
Korzystanie z różnych funkcji
W tym rozdziale opisano przydatne funkcje urządzenia.
7
Rozwiązywanie problemów
W tym rozdziale przedstawiono rozwiązywanie problemów, takich jak brak toneru, różne
komunikaty o błędach, zacięcia papieru lub inne problemy.
8
Dodatek
W tym rozdziale opisano przydatne opcje urządzenia. Zawarto w nim również
informacje o obsługiwanych typach nośników i rozmiarach papieru, a także słowniczek
terminów. Można tu również znaleźć opis wprowadzania znaków oraz dane techniczne
urządzenia.
ix
> Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku)
Oznaczenia stosowane w tym podręczniku
W poniższym przykładzie posłużono się programem Adobe Reader XI.
Kliknij pozycję spisu treści, aby
przeskoczyć do odpowiedniej
strony podręcznika.
Kliknij ten przycisk, aby przejść do poprzednio wyświetlanej
strony. Umożliwia to wygodne przełączanie na stronę, która
była wyświetlana przed przeskoczeniem do bieżącej strony.
WAŻNE
Oznacza wymogi i ograniczenia
dotyczące prawidłowego
korzystania z urządzenia oraz
zapobiegania uszkodzeniom
urządzenia lub mienia.
NOTATKA
Oznacza dodatkowe omówienie
i informacje dotyczące
wykonywanych operacji.
Patrz
Kliknij podkreślony tekst, aby
przeskoczyć do odpowiedniej
strony.
PRZESTROGA
Oznacza, że nieuwaga lub
niestosowanie się do podanych
zaleceń może spowodować
obrażenia lub uszkodzenia
mechaniczne.
NOTATKA
Elementy wyświetlane w oknie dialogowym programu Adobe Reader zależą od sposobu jego wykorzystywania. Jeżeli
spis treści ani narzędzia nie są wyświetlane, patrz pomoc programu Adobe Reader.
Niektóre elementy są oznaczone w tym podręczniku zgodnie z poniższymi oznaczeniami.
Oznaczenie
Opis
[Pogrubienie]
Oznaczenie klawiszy i przycisków.
„Zwykła czcionka”
Oznaczenie komunikatów i ustawień.
x
> Informacje o Podręczniku obsługi (tym podręczniku)
Oznaczenia stosowane w procedurach obsługi urządzenia
W niniejszym Podręczniku obsługę urządzenia przedstawiono w następujący sposób:
Rzeczywista procedura
Procedura opisana w tym podręczniku
Klawisz [Menu] > Klawisz [▲] [] > [Urządz. wspólne] >
Klawisz [OK]
Wybierz klawisz [Menu].

Wybierz klawisz [▲] lub [], aby wybrać [Urządz. wspólne].

Wybierz klawisz [OK].
xi
> Mapa Menu
Mapa Menu
To lista menu wyświetlanych na wyświetlaczu komunikatów. Przy określonych ustawieniach niektóre z menu mogą nie
być wyświetlane. Niektóre nazwy menu mogą się różnić od odpowiadających sobie tytułów pozycji.
Skrzynka
niest.
(Wybór skrzynki)
(Wybór
plików)
Drukuj
Drukuj
(zm.zest.)
Funkcja
Tryb cichy (strona 6-4)
Dupleks (strona 6-4)
EcoPrint (strona 6-4)
Wpis nazwy pliku (patrz
Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Inf. o koń. zad. (patrz
Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Usuń po wydruk. (strona 6-5)
Usuń
Przenieś
Okno
zadań.
Szyb. kopiow. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Prywatne/Zapis. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust. okna zadań (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Stan
Stan zadania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dziennik zadań (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Klawiatura (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Sieć (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wi-Fi (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wi-Fi Direct (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Opc. karta siec. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xii
> Mapa Menu
Raport
Raportuj druk.
Mapa menu (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Lista konfig. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Strona stanu (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Lista czcionek (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Lista plików RAM (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Lista plików SSD (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
L. plik. kar. SD (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Czyszcz. danych (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
His. dzien. zad.
Wysyłanie autom. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wyślij historię (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Miejsce docelowe (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Temat (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dane osobowe (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Pamięć USB
Drukuj plik (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wyjmij pamięć (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Licznik (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust. papieru
Ust. tacy MP
Rozmiar papieru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Typ nośnika (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustaw. kasety 1
Typ nośnika (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Inny rozmiar pap (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Niest. rozm. pap (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustaw. kasety 2
Typ nośnika (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Inny rozmiar pap (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Niest. rozm. pap (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustaw. kasety 3
Typ nośnika (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Inny rozmiar pap (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Niest. rozm. pap (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustaw. kasety 4
Typ nośnika (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Inny rozmiar pap (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Niest. rozm. pap (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust. typu nośn. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust. typu resetu (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xiii
> Mapa Menu
Ust. papieru
Kom. o kon. pap.
Taca uniwersalna (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kaseta 1 (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kaseta 2 (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kaseta 3 (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Kaseta 4 (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustaw. wydruku
Źródło papieru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Aut. zm. kasety (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Prior. tac uniw. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Tryb podaw. pap. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dupleks (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zastąp A4/LTR (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustaw. emulacji (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Tryb koloru (patrz Podręcznik obsługi– w języku angielskim)
Jakość druku
KIR (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
EcoPrint (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
EcoPrint zap.poz (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Tryb błyszcz. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rozdziel. druku (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust. strony
Kopie (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Orientacja (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Cz. zw. z w. wi. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Cz. zw. z p. zn. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wide A4 (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
XPS dop do str (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rozm. TIFF/JPEG (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Nazwa użytk. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Nazwa zadania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Terminator zadań (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xiv
> Mapa Menu
Sieć
Nazwa hosta (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Us. Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Nazwa urządzenia (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Adres IP (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rozłącz. autom. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustawienia Wi-Fi
Wi-Fi (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Konfiguracja (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust. TCP/IP (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Uruch. pon. sieć (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Us. sieci przew.
Ust. TCP/IP (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Interfejs LAN (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustaw. protokołu (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Podstawowa sieć (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ping (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Uruch. pon. sieć (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Opc. karta siec.
Sieć bezprzewod. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Podstawowa (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xv
> Mapa Menu
Urządz. wspólne
Język (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ekr. dom.(skrz.) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustawienie daty
Data (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Czas (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Format daty (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Strefa czasowa (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Czas letni (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Alarm
Potw. klawisza (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Koniec zadania (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Gotowe (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Błąd (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Potw. klawiaturą (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust. dysku RAM (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Formatuj SSD (patrz Podręcznik obsługi – w jęz. angielskim)
Format. kartę SD (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Jasność wyśw. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Obsługa błędów
BłądPapPodw (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Przest. papieru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Pusta taca un. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Pusty toner kol. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust. czas.
Aut. reset panel (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Czas reset.panel (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust.poz.uśpienia (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Czas uśp. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Reg. wył. zasil. (patrz Podręcznik obsługi – w jęz. angielskim)
Liczn. wył. zas. (patrz Podręcznik obsługi – w jęz. angielskim)
Ust. zegara tyg. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Aut. kas. błędu (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ocz. po błędzie (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
OgrWysuwu Strony (patrz Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Os.limit cz.żąd. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wyśw. stan/dz. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Typ klawiatury USB (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust. Bluetooth (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Alert nis. ton. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xvi
> Mapa Menu
Bezpieczeństwo
Bezp. sieciowe (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ustaw. blok. I/F (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Poziom zabezp. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zabezp. danych (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Log.uż./roz.zad.
Ust. logow. uży.
Log. użytkownika (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Lista użyt. lok. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Konfig. karty ID
Log. z klawiat. (patrz Podręcznik
obsługi – w języku angielskim)
Dodat. uwierzyt. (patrz
Podręcznik obsługi – w języku
angielskim)
Logowanie PIN (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Wł. użytk. siec. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust. rozl. zadań
Rozl. zadań (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dost.doRozl.zad. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rozl. zad.(Lok.) (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Zastosuj limit (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Nieznany ID zad. (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Dopas./konserw.
Tryb cichy (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
KalibracjaKoloru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Rejestr. koloru (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Uruchom ponownie (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Ust. serwisowe (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Funk. opcjonalna (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
Oprogramowanie (patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim)
xvii
1
Informacje prawne
i zasady
bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z tymi informacjami. Ten rozdział zawiera informacje
dotyczące następujących zagadnień:
Powiadomienie ................................................................................................................................................... 1-2
Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym podręczniku ................................................................ 1-2
Otoczenie ................................................................................................................................................. 1-3
Ostrzeżenia dotyczące obsługi ................................................................................................................ 1-4
Bezpieczeństwo pracy z laserem (Europa) ............................................................................................. 1-5
Zgodność z przepisami i normami ........................................................................................................... 1-6
EN ISO 7779 ............................................................................................................................................ 1-7
EK1-ITB 2000 .......................................................................................................................................... 1-7
Środki ostrożności dotyczące lokalnych sieci bezprzewodowych (jeżeli urządzenie jest wyposażone
w moduł sieci bezprzewodowej) .............................................................................................................. 1-7
Ograniczone użycie tego produktu (jeżeli urządzenie jest wyposażone w odpowiedni moduł) ............... 1-7
Informacje prawne ................................................................................................................................... 1-9
Funkcja sterowania oszczędnością energii ........................................................................................... 1-13
Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego ............................................................................ 1-13
Oszczędzanie zasobów — papier ......................................................................................................... 1-13
Korzyści dla środowiska wynikające z „zarządzania energią” ............................................................... 1-13
Program Energy Star (ENERGY STAR®) .............................................................................................. 1-13
1-1
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Powiadomienie
Konwencje bezpieczeństwa zastosowane w tym
podręczniku
Rozdziały tego podręcznika oraz części urządzenia oznaczone symbolami zawierają ostrzeżenia dotyczące
zabezpieczeń, które mają chronić użytkownika, inne osoby i znajdujące się w otoczeniu obiekty oraz zapewniać
prawidłowe i bezpieczne użytkowanie urządzenia. Symbole i ich znaczenia są przedstawione poniżej.
OSTRZEŻENIE: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń
może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.
PRZESTROGA: Oznacza, że nieuwaga lub niestosowanie się do podanych zaleceń
może spowodować obrażenia lub uszkodzenia mechaniczne.
Symbole
Symbol wskazuje, że powiązany rozdział zawiera ostrzeżenia dotyczące zabezpieczeń. Rodzaj uwagi jest określony
wewnątrz symbolu.
... [Ostrzeżenie ogólne]
... [Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze]
Symbol
wskazuje, że powiązana część zawiera informacje dotyczące zabronionych działań. Rodzaje zabronionych
czynności są podane wewnątrz symbolu.
... [Ostrzeżenie przed zabronionymi czynnościami]
... [Demontaż zabroniony]
Symbol  oznacza, że dana sekcja zawiera informacje o czynnościach obowiązkowych. Rodzaje tych czynności są
określone wewnątrz symbolu.
... [Alarm dotyczący czynności obowiązkowej]
... [Wyciągnij wtyczkę z gniazda]
... [Zawsze podłączaj urządzenie do gniazda sieciowego z uziemieniem]
Prosimy o kontakt z pracownikiem serwisu, aby zamówić wymianę, jeżeli ostrzeżenia w tym podręczniku są nieczytelne
lub jeżeli brakuje samego podręcznika (usługa odpłatna).
1-2
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Otoczenie
Urządzenie może pracować w następujących warunkach:
Temperatura
10 do 32,5°C
Wilgotność
10 do 80%
Podczas wyboru lokalizacji urządzenia unikać wymienionych poniżej miejsc.
•
Unikać lokalizacji blisko okien lub narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
•
Unikać lokalizacji narażonych na drgania.
•
Unikać lokalizacji narażonych na gwałtowne zmiany temperatury.
•
Unikać lokalizacji narażonych na bezpośrednie działanie gorącego lub zimnego powietrza.
•
Unikać lokalizacji ze słabą wentylacją.
Jeżeli podłoże jest wrażliwe na nacisk, może ono ulec uszkodzeniu podczas przesuwania urządzenia po jego instalacji.
Podczas drukowania wydzielany jest ozon w ilościach niewpływających na zdrowie użytkowników. Jeżeli urządzenie
jest długo użytkowane w źle wentylowanym pomieszczeniu lub drukowana jest bardzo duża liczba kopii, może pojawić
się nieprzyjemny zapach. W celu stworzenia odpowiednich warunków drukowania zaleca się właściwą wentylację
pomieszczenia.
1-3
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Ostrzeżenia dotyczące obsługi
Ostrzeżenia dotyczące materiałów eksploatacyjnych
PRZESTROGA
Nie należy próbować spalać części, w których znajduje się toner. Powstające wówczas iskry mogą spowodować
oparzenia.
Części, w których znajduje się toner należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
W przypadku wysypania się toneru z części, w których się on znajduje, należy unikać wdychania lub połykania oraz
kontaktu z oczami i skórą.
•
W przypadku dostania się tonera do dróg oddechowych należy przejść do pomieszczenie ze świeżym powietrzem
i przepłukać gardło dużą ilością wody. Jeżeli wystąpi kaszel skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku połknięcia tonera należy przepłukać usta wodą i wypić 1 lub 2 szklanki wody, aby rozcieńczyć
zawartość żołądka. W razie konieczności skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku dostania się tonera do oczu należy przepłukać je dokładnie wodą. W przypadku utrzymywania się
podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.
•
W przypadku zetknięcia się tonera ze skórą należy przemyć ją wodą z mydłem.
W żadnym wypadku nie wolno otwierać na siłę ani niszczyć części, w których znajduje się toner.
Inne środki ostrożności
Pusty pojemnik z tonerem oraz pojemnik na zużyty toner należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub przedstawicielowi
działu serwisu. Zebrane pojemniki z tonerem oraz pojemniki na zużyty toner powinny być przetwarzane lub utylizowane
zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Urządzenie należy przechowywać, unikając bezpośredniego wystawienia na promieniowanie słoneczne.
Urządzenie należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura wynosi poniżej 40ºC, unikając gwałtownych zmian
temperatury i wilgotności.
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć papier z kasety i tacy uniwersalnej, włożyć go
z powrotem do oryginalnego opakowania i zapieczętować.
1-4
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Bezpieczeństwo pracy z laserem (Europa)
Promieniowanie lasera może stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Dlatego promieniowanie lasera emitowane
wewnątrz urządzenia jest szczelnie odizolowane za pomocą obudowy i zewnętrznej pokrywy. Przy normalnej
eksploatacji promieniowanie nie może wydostawać się z urządzenia.
Urządzenie jest klasyfikowane jako produkt laserowy Class 1 według normy IEC/EN 60825-1:2014.
Informacje o produktach laserowych zaliczanych do CLASS 1 można znaleźć na tabliczce znamionowej.
1-5
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Zgodność z przepisami i normami
Niniejszym firma TA Triumph-Adler GmbH deklaruje, że sprzęt radiowy typu P-C3562DN i P-C4072DN jest zgodny
z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.triumph-adler.com/downloads
http://www.triumph-adler.de/downloads
http://www.utax.com/downloads
http://www.utax.de/downloads
Nazwa modułu
Wersja
oprogramowania
Pasmo częstotliwości
wykorzystywane
przez sprzęt radiowy:
Maksymalna moc radiowa emitowana
w paśmie częstotliwości
wykorzystywanym przez sprzęt radiowy:
IB-51 (wyposażenie
opcjonalne)
2.2.6
2,4 GHz
100 mW
IB-36 (wyposażenie
opcjonalne)
2014.12
2,4 GHz
100 mW
1-6
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder
weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.
Środki ostrożności dotyczące lokalnych sieci
bezprzewodowych (jeżeli urządzenie jest wyposażone
w moduł sieci bezprzewodowej)
Lokalna sieć bezprzewodowa umożliwia bezprzewodową wymianę informacji między punktami dostępu zamiast kabli
sieciowych. Dzięki temu można swobodnie nawiązać połączenie z bezprzewodową siecią lokalną w obszarze, w którym
można przesyłać fale radiowe.
Z drugiej strony może to prowadzić do następujących problemów, jeżeli ustawienia zabezpieczeń nie zostaną
odpowiednio skonfigurowane, ponieważ fale radiowe mogą przechodzić przez przeszkody (w tym ściany) i docierać do
każdego miejsca w pewnym obszarze.
Potajemne podglądanie danych przesyłanych przez sieć
Osoba trzecia ze złymi zamiarami może specjalnie monitorować fale radiowe i uzyskać nieupoważniony dostęp do
następujących danych przesyłanych przez sieć bezprzewodową.
•
Dane osobowe, w tym nazwy użytkowników, hasła i numery kart kredytowych
•
Treść wiadomości e-mail
Nieautoryzowany dostęp
Osoba trzecia ze złymi zamiarami może uzyskać nieautoryzowany dostęp do sieci osobistych lub firmowych w celu
przeprowadzenia następujących nieupoważnionych działań.
•
Pobranie danych osobowych i poufnych (przeciek informacji)
•
Prowadzenie korespondencji, podszywając się pod konkretną osobę, i rozpowszechnianie nieautoryzowanych
informacji (podszywanie się)
•
Modyfikowanie i ponowne transmitowanie przechwyconych danych (fałszowanie)
•
Przesyłanie wirusów komputerowych i niszczenie danych i systemów (niszczenie)
Karty sieci bezprzewodowych i bezprzewodowe punkty dostępu są wyposażone we wbudowane mechanizmy
zabezpieczeń umożliwiające redukowanie możliwości wystąpienia tych problemów przez konfigurację ustawień
zabezpieczeń urządzeń sieci bezprzewodowych.
Konfiguracja ustawień zabezpieczeń jest obowiązkiem klientów, dlatego powinni oni być w pełni świadomi problemów,
które mogą wystąpić, jeżeli produkt będzie używany bez uprzedniego skonfigurowania ustawień zabezpieczeń.
Ograniczone użycie tego produktu (jeżeli urządzenie
jest wyposażone w odpowiedni moduł)
•
Fale radiowe wysyłane przez ten produkt mogą zakłócać działanie sprzętu medycznego. W przypadku użytkowania
produktu w zakładzie medycznym lub w pobliżu przyrządów medycznych należy używać tego produktu zgodnie
z instrukcjami i środkami ostrożności udostępnionymi przez administratora tego zakładu lub przedstawionych
w instrukcjach obsługi przyrządów medycznych.
1-7
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
•
Fale radiowe wysyłane z tego produktu mogą zakłócać działanie automatycznego sprzętu sterującego, np. drzwi
automatycznych i instalacji alarmów pożarowych. W przypadku używania tego produktu w pobliżu automatycznego
sprzętu sterującego należy stosować się do instrukcji i środków ostrożności przedstawionych w instrukcjach obsługi
przyrządów automatycznych.
•
Jeżeli produkt będzie używany w urządzeniach powiązanych bezpośrednio z serwisem, np. samolotów, pociągów,
statków i pojazdów, do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa, a także
w urządzeniach wymagających wysokiej dokładności, w tym urządzeniach przeznaczonych do zapobiegania
katastrofom i przestępstwom, oraz urządzeniach do celów bezpieczeństwa, należy zastosować ten produkt dopiero
po ocenie bezpieczeństwa całego systemu z uwzględnieniem odporności na uszkodzenia i nadmiarowości w celu
zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa utrzymania całego systemu. Tego produktu nie można używać do
zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i poziomu bezpieczeństwa, w tym w przyrządach lotniczych,
sprzęcie do trunkingu, sprzęcie sterującym elektrowniami atomowymi i sprzęcie medycznym. Decyzję w sprawie
użycia tego produktu w tych zastosowaniach należy dokładnie rozważyć.
1-8
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Informacje prawne
Kopiowanie lub inne formy powielania niniejszego podręcznika lub jego części bez uzyskania pisemnej zgody
wlasciciela praw autorskich jest zabronione.
Kwestia nazw handlowych
•
PRESCRIBE jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.
•
KPDL jest znakiem towarowym firmy Kyocera Corporation.
•
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server i Internet Explorer są zarejestrowanymi znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
•
PCL jest znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader i PostScript są znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Xerox Corporation.
•
Novell i NetWare to zastrzeżone znaki towarowe firmy Novell, Inc.
•
IBM i IBM PC/AT są znakami towarowymi firmy International Business Machines Corporation.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
•
Wszystkie czcionki języków europejskich zainstalowane w tym urządzeniu są używane na mocy porozumienia
licencyjnego z firmą Monotype Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino i Times są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Linotype GmbH.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery i ITC ZapfDingbats są zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy International Typeface Corporation.
•
ThinPrint jest znakiem towarowym firmy Cortado AG w Niemczech i innych krajach.
•
W tym urządzeniu zainstalowano czcionki UFST™ MicroType® firmy Monotype Imaging Inc.
•
To urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie zawierające moduły firmy Independent JPEG Group.
•
iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w USA i innych krajach.
•
Nazwa AirPrint oraz logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
•
iOS jest znakiem towarowym i zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych
i w innych krajach i jest używany na licencji Apple Inc.
•
Google i Google Cloud Print™ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Google, Inc.
•
Mopria™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Mopria™ Alliance.
•
Wi-Fi i Wi-Fi Direct są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
Wszystkie inne marki i nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi
odpowiednich firm, będących ich właścicielami. W tym podręczniku obsługi oznaczenia ™ i ® nie są używane.
1-9
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
GPL/LGPL
Oprogramowanie układowe tego urządzenia zawiera programy GPL (http://www.gnu.org/licenses/ gpl.html) i/lub LGPL (http://
www.gnu.org/licenses/lgpl.html). Istnieje możliwość pobrania kodu źródłowego tego oprogramowania, a użytkownik ma prawo
go kopiować, redystrybuować i modyfikować na warunkach licencji GPL/LGPL.
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so
as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
1-10
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must
include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]
Monotype Imaging License Agreement
1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.
2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of
this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the
fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access
to and use of the Software and Typefaces.
4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular
purpose and merchantability, are excluded.
8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
1-11
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.
1-12
Informacje prawne i zasady bezpieczeństwa > Powiadomienie
Funkcja sterowania oszczędnością energii
To urządzenie wyposażone jest w funkcję uśpienia, utrzymującą funkcje drukarki w stanie oczekiwania przy
zredukowanym do minimum poborze mocy, gdy urządzenie nie jest używane przez określony czas.
Tryb uśpienia
Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb uśpienia po upływie 1 minuty od ostatniego użycia. Czas bezczynności, po
upływie którego włączany jest tryb uśpienia, może zostać przedłużony.
Funkcja Uśpienie i Aut. uśp. (strona 2-19)
Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego
Urządzenie jest standardowo wyposażone w funkcję drukowania dwustronnego. Na przykład drukując dwa
jednostronne oryginały na dwóch stronach jednego arkusza papieru, można zmniejszyć ilość zużytego papieru.
Dupleks (strona 6-4)
Drukowanie w trybie druku dwustronnego zmniejsza zużycie papieru i przyczynia się do zachowania zasobów leśnych.
Tryb druku dwustronnego zmniejsza również ilość papieru, jaką trzeba zakupić, a tym samym zmniejsza koszty. Zaleca
się, aby urządzenia obsługujące druk dwustronny były domyślnie ustawione w tym trybie.
Oszczędzanie zasobów — papier
Dla celów zachowania i zrównoważonego wykorzystywania zasobów leśnych zaleca się wykorzystywanie papieru
makulaturowego lub świeżego, posiadającego certyfikaty inicjatyw na rzecz odpowiedzialnego gospodarowania
środowiskiem naturalnym lub uznane oznakowania ekologiczne, które są zgodne z normą EN 12281:2002*lub
równoważną normą jakości.
Urządzenie to obsługuje również drukowanie na papierze 64 g/m2. Użycie takiego papieru, zawierającego mniej
surowców, może prowadzić do dalszego zachowania zasobów leśnych.
* : EN12281:2002 „Papier drukowy i biurowy — wymagania dotyczące papieru do kopiowania z zastosowaniem
suchego toneru”
Przedstawiciel działu sprzedaży lub działu serwisu może udzielić informacji dotyczących zalecanych rodzajów papieru.
Korzyści dla środowiska wynikające z „zarządzania
energią”
W celu zmniejszenia zużycia energii w czasie bezczynności urządzenie to wyposażono w funkcję zarządzania energią,
która automatycznie włącza tryb oszczędzania energii, gdy urządzenie pozostaje w stanie bezczynności przez
określony czas.
Mimo że powrót urządzenia do trybu GOTOWY w trybie oszczędzania energii zajmuje nieco czasu, można w ten
sposób uzyskać znaczne zmniejszenie zużycia energii. Zaleca się, aby urządzenie było używane przy czasie aktywacji
trybu oszczędzania energii ustawionym na wartość domyślną.
Program Energy Star (ENERGY STAR®)
Jako firma uczestnicząca w międzynarodowym programie Energy Star, zdecydowaliśmy, że urządzenie
będzie zgodne ze standardami ustanowionymi w ramach międzynarodowego programu Energy Star.
ENERGY STAR® jest dobrowolnym programem dotyczącym wydajności energetycznej, mającym na
celu rozwój i promowanie stosowania produktów o wysokiej wydajności energetycznej, tak aby
zapobiegać globalnemu ociepleniu. Kupując produkty posiadające kwalifikację ENERGY STAR®, klienci
mogą pomóc zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych podczas użytkowania produktów oraz obniżyć
koszty związane z energią.
1-13
2
Instalacja
i konfiguracja
urządzenia
W tym przedstawiono informacje dla administratorów tego urządzenia, takie jak nazwy części urządzenia, podłączanie
kabli i instalację oprogramowania.
Embedded Web Server RX .........................
Uzyskiwanie dostępu do narzędzia
Embedded Web Server RX ...............
Zmiana ustawień zabezpieczeń ........
Zmiana informacji o urządzeniu ........
Nazwy części ................................................ 2-2
Zewnętrzne elementy urządzenia ....... 2-2
Złącza i wnętrze urządzenia ............... 2-3
Urządzenie z dołączonym
wyposażeniem opcjonalnym ............... 2-5
Podłączanie urządzenia oraz innych
urządzeń ....................................................... 2-6
Podłączanie kabli .......................................... 2-7
Podłączanie kabla sieciowego ............ 2-7
Podłączanie kabla USB ...................... 2-8
Podłączanie przewodu zasilania ......... 2-8
Włączanie/wyłączanie ................................... 2-9
Włączanie ........................................... 2-9
Wyłączanie ......................................... 2-9
Korzystanie z panelu operacyjnego ............ 2-10
Klawisze na panelu operacyjnym ..... 2-10
Metoda obsługi .................................. 2-11
Ekran Pomoc .................................... 2-12
Logowanie/wylogowanie ............................. 2-13
Logowanie ........................................ 2-13
Wylogowanie .................................... 2-14
Ustawienie domyślne urządzenia ............... 2-15
Ustawianie daty i godziny ................. 2-15
Konfiguracja sieci ........................................ 2-17
Konfigurowanie sieci przewodowej ... 2-17
Funkcja oszczędzania energii ..................... 2-19
Funkcja Uśpienie i Aut. uśp. ............. 2-19
Reg. wył. zasil. (modele
przeznaczone na rynek europejski) .. 2-20
Instalacja oprogramowania ......................... 2-21
Oprogramowanie na dysku DVD
(Windows) ......................................... 2-21
Instalowanie oprogramowania
w systemie Windows ........................ 2-22
Dezinstalacja oprogramowania ......... 2-28
Instalowanie oprogramowania na
komputerze MAC .............................. 2-29
Sprawdzanie licznika .................................. 2-31
2-1
2-32
2-33
2-35
2-37
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części
Nazwy części
Zewnętrzne elementy urządzenia
1
2
3
7
9
6
5
8
4
10
1 Taca górna
6 Gniazdo pamięci USB
2 Ogranicznik papieru
7 Panel operacyjny
3 Kaseta 1
8 Uchwyty
4 Wyłącznik zasilania
9 Tylna pokrywa 1
5 Uchwyty
10 Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą
2-2
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części
Złącza i wnętrze urządzenia
1
2
3
4
11
10
9
8
7
5
6
1 Gniazdo USB
7 Prowadnica długości papieru
2 Złącze interfejsu USB
8 Prowadnice szerokości papieru
3 Złącze interfejsu sieciowego
9 Taca uniwersalna
4 Interfejs urządzeń opcjonalnych
10 Prowadnice szerokości papieru
5 Pokrywa oryginałów
11 Pokrywa utrwalacza
6 Pokrętło rozmiaru
2-3
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części
12
13
14
15
16
17
18
12 Pojemnik z tonerem (Black)
16 Dźwignia blokująca pojemnika z tonerem
13 Pojemnik z tonerem (Magenta)
17 Pokrywa pojemnika na zużyty toner
14 Pojemnik z tonerem (Cyan)
18 Pojemnik na zużyty toner
15 Pojemnik z tonerem (Yellow)
2-4
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Nazwy części
Urządzenie z dołączonym wyposażeniem
opcjonalnym
1
4
2
5
3
6
1 Kaseta 2
4 Tylna pokrywa 2
2 Kaseta 3
5 Tylna pokrywa 3
3 Kaseta 4
6 Tylna pokrywa 4
Urządzenia opcjonalne (strona 8-2)
2-5
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Podłączanie urządzenia oraz innych urządzeń
Podłączanie urządzenia oraz innych
urządzeń
Należy przygotować przewody dostosowane do środowiska pracy urządzenia oraz jego przeznaczenia.
Podłączanie urządzenia do komputera za pomocą kabla USB
USB
Podłączanie urządzenia do komputera lub tabletu za pomocą kabla sieciowego, Wi-Fi lub Wi-Fi Direct
Połączenie kablem
sieciowym
Sieć
Połączenie Wi-Fi*1
Punkt dostępu Wi-Fi
Połączenie
Wi-Fi Direct*1
Tablet
*1 Tylko modele z połączeniem Wi-Fi.
NOTATKA
W przypadku korzystania z sieci bezprzewodowej zapoznaj się z następującym dokumentem.
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Kable do wykorzystania
Warunki połączenia
Funkcja
Wymagane kable
Podłącz kabel sieciowy do
urządzenia.
Drukarka
Kabel sieci LAN (10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T)
Podłącz kabel USB do urządzenia.
Drukarka
Kabel zgodny z USB 2.0 (Hi-Speed USB,
elastyczny, maks. 5,0 m, ekranowany)
WAŻNE
Użycie kabla innego niż zgodnego z USB 2.0 może spowodować usterkę.
2-6
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Podłączanie kabli
Podłączanie kabli
Podłączanie kabla sieciowego
WAŻNE
Jeżeli zasilanie jest włączone, należy wyłączyć wyłącznik zasilania.
Wyłączanie (strona 2-9)
1
Podłącz kabel do urządzenia.
1 Podłącz kabel sieciowy do złącza interfejsu sieciowego urządzenia.
2 Drugi koniec kabla podłącz do koncentratora.
2
Włącz urządzenie i skonfiguruj sieć.
Konfiguracja sieci (strona 2-17)
2-7
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Podłączanie kabli
Podłączanie kabla USB
WAŻNE
Jeżeli zasilanie jest włączone, należy wyłączyć wyłącznik zasilania.
Wyłączanie (strona 2-9)
1
Podłącz kabel do urządzenia.
1 Podłącz kabel USB do złącza interfejsu USB znajdującego się po lewej stronie obudowy
urządzenia.
2 Drugi koniec kabla podłącz do komputera PC.
2
Włącz zasilanie urządzenia.
Podłączanie przewodu zasilania
1
Podłącz kabel do urządzenia.
Podłącz jeden koniec kabla zasilania do urządzenia, a drugi do źródła zasilania.
WAŻNE
Należy używać wyłącznie przewodu zasilania dostarczonego wraz z urządzeniem.
2-8
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Włączanie/wyłączanie
Włączanie/wyłączanie
Włączanie
1
Włącz wyłącznik zasilania.
Wyłączanie
1
Wyłącz wyłącznik zasilania.
Wyłączenie zasilania może potrwać około trzy minuty.
PRZESTROGA
Jeżeli urządzenie ma zostać pozostawione na dłuższy czas bezczynnie (np. na noc), należy wyłączyć je za
pomocą głównego wyłącznika zasilania. Jeżeli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy okres (np.
podczas wakacji), należy wyjąć wtyczkę z gniazda w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
WAŻNE
Wyjmij papier z kaset i zamknij go szczelnie w opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
2-9
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Korzystanie z panelu operacyjnego
Korzystanie z panelu operacyjnego
Klawisze na panelu operacyjnym
Służy do wyświetlania ekranu
Menu systemu.
Służy do zwiększania lub
zmniejszania wartości
liczbowych lub wybierania
pozycji menu na
wyświetlaczu komunikatów.
Umożliwia też przesuwanie
kursora podczas
wprowadzania znaków.
Klawisz wyboru:
Służy do wyboru menu
wyświetlanego na dole
wyświetlacza komunikatów.
Wyświetlacz
komunikatów:
Służy do potwierdzania
wyboru funkcji lub menu,
a także wprowadzonych
liczb.
Służy do wyświetlania
menu ustawień
i komunikatów o błędzie.
Służy do powrotu do
poprzedniego elementu.
Klawisz wyboru:
Służy do wyboru menu
wyświetlanego na dole
wyświetlacza
komunikatów.
Klawisze numeryczne.
Służą do wprowadzania liczb
i symboli.
Służy do wyświetlania ekranu
Skrzynka dok.
Służy do kończenia operacji
bieżącego użytkownika
(z wylogowaniem).
Służy do anulowania lub
wstrzymywania bieżącego
zadania.
Świeci, gdy drukarka jest gotowa do pracy.
Miga w trakcie przetwarzania danych drukowania lub po wystąpieniu błędu.
Świeci, gdy urządzenie jest w trybie oszczędzania energii.
Świeci lub miga w momencie wystąpienia błędu oraz zatrzymania wykonywanej pracy.
2-10
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Korzystanie z panelu operacyjnego
Metoda obsługi
W tym rozdziale opisano sposób obsługi menu ustawień na wyświetlaczu komunikatów.
Wyświetlanie menu i konfigurowanie ustawień
Wybierz klawisz [Menu], aby wyświetlić menu ustawień. Wybierz klawisz [▲], [▼], [◄], [►], [OK] lub [Back], aby
wybrać menu i skonfigurować ustawienia.
Gotowa do druku
A4
ST
Stan
A6
LT
A4
Toner
Wybierz klawisz [Menu], aby wyświetlić
menu ustawień.
Zwykły ekran
Menu ustawień
Dostępne klawisze strzałek
pokazane są na wyświetlonym
ekranie.
Menu
01 Raport
02 Pami㾤㾒 USB
03 Licznik
Wyj㿦cie
Po naciśnięciu klawisza [▲] lub
[▼] wybrana pozycja przesuwa
się o jedno miejsce.
Menu
01 Raport
02 Pami㾤㾒 USB
03 Licznik
Wyj㿦cie
Po naciśnięciu klawisza [◄] lub
[►] wybrana pozycja przesuwa
się o jedną stronę.
Po wyświetleniu klawisza [OK]
wybierz klawisz [OK], aby
potwierdzić wybór.
Menu
06 Sie㾒
07 Opc. karta siec.
08 Urz㾐dz. wspólne
Wyj㿦cie
Wybierz klawisz [OK], aby
wyświetlić wybrane menu.
Wybrana pozycja jest
oznaczona [*]
(gwiazdka) na
początku.
Urz㾐dz. wspólne
01 J㾤zyk
02 Ekr. dom.(skrz.)
03 Ustawienie daty
Wyj㿦cie
Gdy wyświetlana jest ikona [Wyjście],
naciśnięcie przycisku [Wyjście] spowoduje
wyjście z menu ustawień i powrót do
normalnego ekranu.
Po naciśnięciu klawisza [▲] lub
[▼] wybrana pozycja przesuwa
się o jedno miejsce.
J㾤zyk
01 *English
02 Deutsch
03 Francais
Wybierz klawisz [Back], aby wrócić
na ekran o jeden poziom wyżej.
Wyjście z operacji menu
J㾤zyk
01 *English
02 Deutsch
03 Francais
Wybierz klawisz [OK], aby
potwierdzić wybrane ustawienie.
2-11
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Korzystanie z panelu operacyjnego
Ekran Pomoc
W przypadku trudności z obsługą urządzenia można uzyskać pomoc korzystając z panelu operacyjnego.
Gdy na wyświetlaczu komunikatów wyświetlana jest ikona [Pomoc], wybierz [Pomoc], aby wyświetlić ekran pomocy. Na
ekranie pomocy opisana jest obsługa urządzenia.
ZaciĊty pap.
z tyáu
kasety 1.
JAM****
Dzia㿍Naprawcze
Wyjmij kaset㾤 1.
Usu㿏 zaci㾤ty papier.
Ponownie do㿍㾐cz
OK
Pomoc
Wybierz klawisz [▼], aby wyświetlić następny krok, lub klawisz [▲], aby wyświetlić poprzedni.
Wybierz klawisz [OK], aby zamknąć ekran Pomoc.
2-12
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Logowanie/wylogowanie
Logowanie/wylogowanie
Podczas konfiguracji funkcji, do której wymagane są uprawnienia administratora, lub jeżeli włączone jest
administrowanie logowaniem użytkowników, należy wprowadzić nazwę logowania i hasło.
NOTATKA
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
P-C3562DN
P-C4072DN
Nazwa logowania:
3500
4000
Hasło logowania:
3500
4000
W przypadku zapomnienia nazwy logowania użytkownika i hasła logowania nie będzie można się zalogować.
W takim przypadku należy zalogować się na konto z uprawnieniami administratora i zmienić nazwę użytkownika albo
hasło.
Logowanie
1
Wprowadź nazwę logowania.
1 Jeżeli w trakcie wykonywania operacji zostanie wyświetlony ekran logowania, wybierz
pozycję „Nazwa logowania”, a potem klawisz [OK].
NOTATKA
• Jeżeli jako metodę uwierzytelniania użytkownika ustawiono [Uwierz. sieciowe],
wyświetlane jest [Menu]. Wybierz [Menu] i wybierz [Typ logowania]. Możesz teraz
wybrać miejsce uwierzytelniania: [Uwierz. lokalne.] lub [Uwierz. sieciowe].
• Wybierz [Menu] i wybierz [Domena], aby wybierać spośród zarejestrowanych domen.
2 Wprowadź nazwę logowania za pomocą klawiatury numerycznej i wybierz klawisz [OK].
Metoda wprowadzania znaków (strona 8-3)
2
Wprowadź hasło logowania.
1 Wybierz pozycję „Hasło logowania” i wybierz klawisz [OK].
2 Wprowadź hasło logowania i wybierz klawisz [OK].
Metoda wprowadzania znaków (strona 8-3)
3
Wybierz pozycję [Logow.].
2-13
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Logowanie/wylogowanie
Wylogowanie
Aby wylogować się z urządzenia, wybierz klawisz [Logout]. Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nazwy logowania i hasła.
Użytkownicy są automatycznie wylogowywani w następujących sytuacjach:
•
Gdy urządzenie wchodzi w tryb uśpienia.
•
Gdy włączone jest automatyczne resetowanie panelu.
2-14
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Ustawienie domyślne urządzenia
Ustawienie domyślne urządzenia
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy skonfigurować ustawienia, takie jak data i godzina, ustawienia
sieciowa i funkcje oszczędzania energii w razie potrzeby.
NOTATKA
Ustawienie domyślne urządzenia można zmieniać w menu systemu.
Informacje na temat ustawień dostępnych do konfiguracji w menu systemu znaleźć można w:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
Ustawianie daty i godziny
Ustawiając lokalną datę i godzinę, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.
W przypadku wysyłania wiadomości e-mail, ustawiona data i godzina będą umieszczone w nagłówku tej wiadomości.
Ustaw datę, godzinę oraz różnicę czasową w stosunku do GMT w zależności od strefy, w której urządzenie jest używane.
NOTATKA
• Jeżeli administracja logowaniem użytkowników jest włączona, ustawienia można zmienić wyłącznie po zalogowaniu
się z uprawnieniami administratora.
Jeżeli zarządzanie logowaniem użytkownika jest wyłączone, zostanie wyświetlony ekran uwierzytelniania
użytkownika. Wprowadź nazwę logowania użytkownika i hasło i wybierz klawisz [Logow.].
• Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
P-C3562DN
P-C4072DN
Nazwa logowania:
3500
4000
Hasło logowania:
3500
4000
• Różnicę czasową ustaw przed ustawieniem daty i czasu.
• Poprawną godzinę można ustawiać okresowo poprzez synchronizację z sieciowym serwerem czasu.
Embedded Web Server RX User Guide
1
2
Wyświetl ekran.
Klawisz [Menu] > klawisz [▲] [▼] > [Urządz. wspólne] > klawisz [OK] > klawisz [▲] [▼] >
[Ustawienie daty] > klawisz [OK]
Skonfiguruj ustawienia.
Klawisz [▲] [▼] > [Strefa czasowa] > klawisz [OK] > wybierz strefę czasową > klawisz [OK] >
klawisz [▲] [▼] > [Data] > klawisz [OK] > ustaw datę > klawisz [OK] > klawisz [▲] [▼] >
[Czas] > klawisz [OK] > ustaw godzinę > klawisz [OK] > klawisz [▲] [▼] > [Format daty] >
klawisz [OK] > wybierz format daty > klawisz [OK]
Pozycja
Opis
Strefa czasowa
Pozwala ustawić różnicę czasową względem GMT. Należy wybrać z listy
najbliższą lokalizację. Po wybraniu regionu, w którym stosowany jest
czas letni, należy skonfigurować ustawienia czasu letniego.
Data
Ustawianie daty dla lokalizacji, w której urządzenie jest używane.
Wartość: Rok (2000 do 2037), Miesiąc (1 do 12), Dzień (1 do 31)
Godzina
Ustawianie godziny dla lokalizacji, w której urządzenie jest używane.
Wartość: Godzina (00 do 23), Minuta (00 do 59), Sekunda (00 do 59)
Format daty
Pozwala wybrać format wyświetlania lat, miesięcy i dni. Rok wyświetlany
jest w zapisie zachodnim.
Wartość: MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY, YYYY/MM/DD
2-15
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Ustawienie domyślne urządzenia
NOTATKA
Wybierz klawisz [▲] lub [▼], aby wprowadzić numer.
Za pomocą klawiszy [◄] lub [►] wybierz miejsce wprowadzania danych (pozycja zostanie
podświetlona).
2-16
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Konfiguracja sieci
Konfiguracja sieci
Konfigurowanie sieci przewodowej
Urządzenie jest wyposażone w interfejs sieciowy kompatybilny z protokołami sieciowymi takimi jak TCP/IP (IPv4),
TCP/IP (IPv6), NetBEUI oraz IPSec. Pozwala to na drukowanie za pomocą platform Windows, Macintosh, UNIX
i innych.
Ustaw TCP/IP (IPv4) w celu połączenia z siecią Windows.
Przed przystąpieniem do konfigurowania ustawień trzeba podłączyć kabel sieciowy.
Podłączanie kabla sieciowego (strona 2-7)
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień sieciowych, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
NOTATKA
Jeżeli administracja logowaniem użytkowników jest włączona, ustawienia można zmienić wyłącznie po zalogowaniu
się z uprawnieniami administratora. Jeżeli zarządzanie logowaniem użytkowników jest wyłączone, zostanie
wyświetlony ekran uwierzytelniania użytkownika. Wprowadź nazwę logowania użytkownika i hasło i wybierz klawisz
[Logow.].
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
P-C3562DN
P-C4072DN
Nazwa logowania:
3500
4000
Hasło logowania:
3500
4000
Ustawienia protokołu IPv4
1
2
Wyświetl ekran.
Klawisz [Menu] > klawisz [▲] [] >[Sieć] > klawisz [OK] > klawisz [▲] [] > [Us. sieci
przew.] > klawisz [OK] > klawisz [▲] [] >[Ust. TCP/IP] > klawisz [OK] > klawisz [▲] [] >
[Ustaw. IPv4] > klawisz [OK]
Skonfiguruj ustawienia.
W przypadku korzystania ze statycznego adresu IP
1 Klawisz [▲] [] > [DHCP] > klawisz [OK] > klawisz [▲] [] > [Wył.] > klawisz [OK]
2 Klawisz [▲] [] > [Adres IP] > klawisz [OK]
3 Ustaw adres IP.
NOTATKA
Można wybrać liczbę z przedziału od 000 do 255.
Użyj klawiatury numerycznej bądź klawiszy [▲] lub [▼], aby wprowadzić numer.
Za pomocą klawiszy [◄] lub [►] wybierz miejsce wprowadzania danych (pozycja
zostanie podświetlona).
4 Wybierz klawisz [OK].
5 Klawisz [▲] [] > [Maska podsieci] > klawisz [OK]
2-17
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Konfiguracja sieci
6 Ustaw maskę podsieci.
NOTATKA
Można wybrać liczbę z przedziału od 000 do 255.
Użyj klawiatury numerycznej bądź klawiszy [▲] lub [▼], aby wprowadzić numer.
Za pomocą klawiszy [◄] lub [►] wybierz miejsce wprowadzania danych (pozycja
zostanie podświetlona).
7 Wybierz klawisz [OK].
8 Klawisz [▲] [] > [Bramka domyślna] > klawisz [OK]
9 Ustaw bramę domyślną.
NOTATKA
Można wybrać liczbę z przedziału od 000 do 255.
Użyj klawiatury numerycznej bądź klawiszy [▲] lub [▼], aby wprowadzić numer.
Za pomocą klawiszy [◄] lub [►] wybierz miejsce wprowadzania danych (pozycja
zostanie podświetlona).
10Wybierz klawisz [OK].
11Klawisz [▲] [] > [Auto-IP] > klawisz [OK]
12[Wył.] > klawisz [OK]
WAŻNE
Po zmianie ustawień należy uruchomić ponownie sieć z menu systemowego albo
wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
NOTATKA
Należy wcześniej uzyskać adres IP od administratora sieci i mieć go pod ręką podczas
konfiguracji tych ustawień.
W następujących przypadkach należy ustawić adres IP serwera DNS za pomocą narzędzia
Embedded Web Server RX.
• Gdy nazwa hosta jest używana przy ustawieniu opcji „DHCP” na wartość „Wył.”
• Gdy używany jest serwer DNS z adresem IP, który nie jest automatycznie przypisany
przez DHCP.
Ustawiając adres IP serwera DNS, patrz:
Embedded Web Server RX User Guide
2-18
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Funkcja oszczędzania energii
Funkcja oszczędzania energii
Po upływie określonego czasu od ostatniego użycia urządzenie automatycznie przechodzi w tryb uśpienia w celu
maksymalnego ograniczenia zużycia energii.
Funkcja Uśpienie i Aut. uśp.
NOTATKA
Jeżeli administracja logowaniem użytkowników jest włączona, ustawienia można zmienić wyłącznie po zalogowaniu
się z uprawnieniami administratora.
Jeżeli zarządzanie logowaniem użytkownika jest wyłączone, zostanie wyświetlony ekran uwierzytelniania
użytkownika. Wprowadź nazwę logowania użytkownika i hasło i wybierz klawisz [Logow.].
Domyślnie nazwa logowania i hasło logowania są ustawione na wartości przedstawione w poniższej tabeli.
P-C3562DN
P-C4072DN
Nazwa logowania:
3500
4000
Hasło logowania:
3500
4000
Aut. uśp.
Funkcja Aut. uśpienie umożliwia automatyczne przełączenie urządzenia w stan czuwania, jeżeli jest ono nieużywane
przez określony czas.
Domyślnie ustawiony czas to 1 minuta.
Aby wznowić, wykonaj poniższe czynności.
•
Wybierz klawisz [OK].
Urządzenie będzie gotowe do pracy w ciągu 19 sekund w przypadku P-C3562DN i 21 sekund w przypadku P-C4072DN.
Pamiętaj, że warunki otoczenia, takie jak wentylacja, mogą powodować, że urządzenie będzie wolniej reagować.
Aby skonfigurować zegar uśpienia umożliwiający przełączanie urządzenia w tryb uśpienia, gdy nie jest używane, należy
wykonać poniższe czynności.
1
2
Wyświetl ekran.
Klawisz [Menu] > klawisz [▲] [] > [Urządz. wspólne] > klawisz [OK] > klawisz [▲] [] >
[Ust. czas.] > klawisz [OK] > klawisz [▲] [] > [Czas uśp.] > klawisz [OK]
Ustaw czas uśpienia.
1 Wprowadź czas uśpienia.
NOTATKA
Użyj klawiatury numerycznej bądź klawiszy [▲] lub [▼], aby wprowadzić numer.
2 Wybierz klawisz [OK].
Stan (Ust.poz.uśpienia)
Możliwe jest ustawienie przechodzenia do trybu uśpienia dla wszystkich lub jedynie wybranych funkcji urządzenia. Po
przejściu urządzenia w tryb uśpienia, karta ID nie zostanie rozpoznana.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawienia Stan, patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
2-19
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Funkcja oszczędzania energii
Poziom uśpienia (Oszcz. energii i Szybkie wznow.) (z wyjątkiem modeli na rynek europejski)
Na poziomie uśpienia można przełączać urządzenie pomiędzy następującymi dwoma trybami: Trybem oszczędzania
energii i trybem wznowienia pracy. Domyślnym ustawieniem jest tryb oszczędzania energii.
W trybie oszczędzania energii zużycie energii jest nawet niższe niż w trybie wznowienia pracy. Pozwala to na oddzielne
ustawianie trybu uśpienia dla każdej funkcji. Nie można rozpoznać karty ID.
NOTATKA
Jeżeli zainstalowano opcjonalny interfejs sieciowy, ta funkcja nie będzie wyświetlana.
Aby wybrać poziom uśpienia i używać trybu oszczędzania energii na potrzeby każdej funkcji, należy wykonać poniższe
czynności.
1
2
Wyświetl ekran.
Klawisz [Menu] > klawisz [▲] [] > [Urządz. wspólne] > klawisz [OK] > klawisz [▲] [] >
[Ust. czas.] > klawisz [OK] > klawisz [▲] [] > [Ust.poz.uśpienia] > klawisz [OK] > klawisz
[▲] [] > [Poziom uśpienia] > klawisz [OK]
Wybierz poziom uśpienia.
Klawisz [▲] [] > [Szybkie wznow.] lub [Oszcz. energii] > klawisz [OK]
Jeżeli ustawiono [Oszcz. energii], włącz lub wyłącz tryb oszczędzania energii dla
poszczególnych funkcji.
3
Ustaw reguły uśpienia.
1 Klawisz [▲] [] > [Stan] > klawisz [OK]
2 Wybierz funkcję do ustawienia i wybierz klawisz [OK].
Ustawienie [Czytnik kart] wyświetlane jest tylko wówczas, gdy aktywowano opcjonalny zestaw Card
Authentication Kit.
3 Klawisz [▲] [] > [Wył.] lub [Wł.] > klawisz [OK]
Powtórz czynności 3-2 do 3-3, aby ustawić różne funkcje.
Reg. wył. zasil. (modele przeznaczone na rynek
europejski)
Ustawienie Reg. wył. zasil. służy do dezaktywacji automatycznego wyłączania zasilania urządzenia.
Domyślny czas wynosi 3 dni.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień Reg. wył. zasil., patrz:
Podręcznik obsługi – w języku angielskim
2-20
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Instalacja oprogramowania
Jeżeli docelowo na tym urządzeniu ma być używana funkcja drukarki, należy zainstalować odpowiednie
oprogramowanie z dołączonego dysku DVD (Product Library).
Oprogramowanie na dysku DVD (Windows)
Można wybrać następujące metody instalacji: [Instalacja ekspresowa] lub [Instalacja niestandardowa]. [Instalacja
ekspresowa] jest standardową metodą instalacji. Aby zainstalować elementy, których nie można zainstalować przy użyciu
metody [Instalacja ekspresowa], należy przeprowadzić metodę [Instalacja niestandardowa].
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji niestandardowej, patrz:
Instalacja niestandardowa (strona 2-24)
Oprogramowanie
Printing System Driver
Opis
Instalacja
ekspresowa
Sterownik ten pozwala na drukowanie na urządzeniu plików z komputera.
Pojedynczy sterownik obsługuje wiele języków opisu strony (PCL XL, KPDL
itd.). Ten sterownik drukarki pozwala na pełne wykorzystanie funkcji
urządzenia.
Należy używać tego sterownika do tworzenia plików PDF.
Printing System (XPS) Driver
Ten sterownik drukarki obsługuje format XPS (XML Paper Specification),
opracowany przez Microsoft Corporation.
-
KPDL mini-driver/PCL minidriver
Jest to ministerownik firmy Microsoft, który obsługuje języki PCL i KPDL.
Istnieją pewne ograniczenia co do funkcji urządzenia oraz funkcji
opcjonalnych jakie mogą być stosowane z tym sterownikiem.
-
NETWORK PRINT MONITOR
Jest to narzędzie umożliwiające monitorowanie urządzenia w sieci.
-
Status Monitor
Jest to narzędzie monitorujące stan drukarki i zapewniające funkcję
ciągłego raportowania.
Network Tool for Direct Printing
Umożliwia wydrukowanie pliku PDF bez uruchamiania programu Adobe
Acrobat/Reader.
FONTS
Są to czcionki ekranowe, które umożliwiają użycie wbudowanych czcionek
urządzenia w aplikacji.
NOTATKA
Instalacja w systemie Windows może zostać przeprowadzona jedynie przez użytkownika zalogowanego
z uprawnieniami administratora.
2-21
-
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Instalowanie oprogramowania w systemie Windows
Instalacja ekspresowa
Poniżej przedstawiono przykładową procedurę instalacji oprogramowania w systemie Windows 8.1 za pomocą metody
[Instalacja ekspresowa].
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji niestandardowej, patrz:
Instalacja niestandardowa (strona 2-24)
1
Włóż płytę DVD do napędu.
NOTATKA
• Instalacja w systemie Windows może zostać przeprowadzona jedynie przez użytkownika
zalogowanego z uprawnieniami administratora.
• Po wyświetleniu okna „Kreatora znajdowania nowego sprzętu” kliknij przycisk [Anuluj].
• Jeżeli wyświetlone zostanie okno automatycznego uruchamiania, kliknij przycisk
[Uruchom setup.exe].
• Jeżeli wyświetlone zostanie okno zarządzania kontem użytkownika, kliknij przycisk [Tak].
2
Wyświetl ekran.
1 Kliknij przycisk [Wyświetl umowę
licencyjną] i przeczytaj umowę
licencyjną.
2 Kliknij przycisk [Zaakceptuj].
1
3
2
Wybierz pozycję [Instalacja ekspresowa].
2-22
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
4
Zainstaluj oprogramowanie.
1
2
3
Można także zaznaczyć pole wyboru [Użyj nazwy hosta jako nazwy portu] i ustawić
używanie nazwy hosta standardowego portu TCP/IP. (Nie można używać połączenia USB.)
Po kliknięciu przycisku [Zainstaluj] zostanie wyświetlony monit o zgodę na gromadzenie
danych. Zaznacz jedną z odpowiedzi i kliknij przycisk [OK].
WAŻNE
Jeżeli włączono opcję Wi-Fi lub Wi-Fi Direct, należy określić adres IP dla nazwy portu.
Instalacja może się nie powieść, jeżeli zostanie określona nazwa hosta.
NOTATKA
• Aby urządzenie zostało wykryte, musi być włączone. Jeżeli komputer nie wykrywa
urządzenia, należy sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo połączone przez sieć lub
(Odśwież).
za pomocą kabla USB i czy jest włączone, a następnie kliknąć
• Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe zabezpieczeń systemu Windows, należy
kliknąć przycisk [Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to].
• Aby zainstalować program Status Monitor w wersjach starszych niż Windows 8,
konieczna jest wcześniejsza instalacja oprogramowania Microsoft .NET Framework 4.0.
2-23
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
5
Zakończ instalację.
Po wyświetleniu komunikatu „Oprogramowanie jest gotowe do użycia” można rozpocząć
użytkowanie oprogramowania. Aby wydrukować stronę testową, zaznacz okienko „Wydrukuj
stronę testową”, a następnie wybierz urządzenie.
Kliknij przycisk [Zakończ], aby zamknąć okno dialogowe kreatora.
Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera należy ponownie uruchomić
komputer, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Procedura instalacji
drukarki została zakończona.
Instalacja niestandardowa
Poniżej przedstawiono przykładową procedurę instalacji oprogramowania w systemie Windows 8.1 za pomocą metody
[Instalacja niestandardowa].
1
Włóż płytę DVD do napędu.
NOTATKA
• Instalacja w systemie Windows może zostać przeprowadzona jedynie przez użytkownika
zalogowanego z uprawnieniami administratora.
• Po wyświetleniu okna „Kreatora znajdowania nowego sprzętu” kliknij przycisk [Anuluj].
• Jeżeli wyświetlone zostanie okno automatycznego uruchamiania, kliknij przycisk
[Uruchom setup.exe].
• Jeżeli wyświetlone zostanie okno zarządzania kontem użytkownika, kliknij przycisk [Tak].
2
Wyświetl ekran.
1 Kliknij przycisk [Wyświetl umowę
licencyjną] i przeczytaj umowę
licencyjną.
2 Kliknij przycisk [Zaakceptuj].
1
2
2-24
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
3
Wybierz pozycję [Instalacja niestandardowa].
4
Zainstaluj oprogramowanie.
1 Wybierz urządzenie do instalacji.
1
2
WAŻNE
Jeżeli włączono opcję Wi-Fi lub Wi-Fi Direct, należy określić adres IP dla nazwy
portu. Instalacja może się nie powieść, jeżeli zostanie określona nazwa hosta.
NOTATKA
• Aby urządzenie zostało wykryte, musi być włączone. Jeżeli komputer nie wykrywa
urządzenia, należy sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo połączone przez sieć
(Odśwież).
lub za pomocą kabla USB i czy jest włączone, a następnie kliknąć
• Jeżeli żądane urządzenie nie zostało wyświetlone, wybierz pozycję [Dodaj
niestandardowe urządzenie], aby wybrać urządzenie bezpośrednio.
2 Wybierz sterownik do instalacji.
1
2
3
2-25
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
3 Kliknij kartę [Narzędzia] i wybierz narzędzia, które mają być zainstalowane.
1
2
3
4 Kliknij przycisk [Zainstaluj].
Po kliknięciu przycisku [Zainstaluj] zostanie wyświetlony monit o zgodę na gromadzenie danych.
Zaznacz jedną z odpowiedzi i kliknij przycisk [OK].
NOTATKA
Aby zainstalować program Status Monitor w wersjach starszych niż Windows 8,
konieczna jest wcześniejsza instalacja oprogramowania Microsoft .NET Framework 4.0.
2-26
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
5
Zakończ instalację.
Po wyświetleniu komunikatu „Oprogramowanie jest gotowe do użycia” można rozpocząć
użytkowanie oprogramowania. Aby wydrukować stronę testową, zaznacz okienko „Wydrukuj
stronę testową”, a następnie wybierz urządzenie.
Kliknij przycisk [Zakończ], aby zamknąć okno dialogowe kreatora.
Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera należy ponownie uruchomić
komputer, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Procedura instalacji
drukarki została zakończona.
2-27
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Dezinstalacja oprogramowania
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą aby odinstalować oprogramowanie z komputera.
NOTATKA
Dezinstalacja w systemie Windows może zostać przeprowadzona jedynie przez użytkownika zalogowanego
z uprawnieniami administratora.
1
Wyświetl ekran.
Kliknij panel funkcji [Szukaj] i w polu wyszukiwania wprowadź „Odinstaluj Product Library”.
Z listy wyszukiwania wybierz [Odinstaluj Product Library].
NOTATKA
W systemie Windows 7 należy kliknąć przycisk [Start], a następnie wybrać pozycje
[Wszystkie programy], [(Nazwa firmy oferujacej uslugi)], a potem [Odinstaluj Product
Library], aby wyświetlić kreatora dezinstalacji.
2
Odinstaluj oprogramowanie.
Zaznacz pola wyboru obok oprogramowania, które ma być usunięte.
1
2
3
Zakończ dezinstalację.
Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera należy ponownie uruchomić
komputer, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Procedura
dezinstalacji oprogramowania została zakończona.
NOTATKA
• Oprogramowanie można także odinstalować za pomocą Product Library.
• Aby odinstalować oprogramowanie, na ekranie Product Library należy kliknąć
[Odinstaluj] i postępować zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami.
2-28
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
Instalowanie oprogramowania na komputerze MAC
Funkcja drukarki urządzenia może być wykorzystywana także za pomocą komputera Macintosh.
NOTATKA
• Instalacja w systemie MAC OS może zostać przeprowadzona jedynie przez użytkownika zalogowanego
z uprawnieniami administratora.
• W przypadku drukowania z komputera Macintosh należy ustawić w urządzeniu emulację [KPDL] lub [KPDL(Auto)].
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
• Aby podłączyć się poprzez Bonjour, należy włączyć Bonjour w ustawieniach sieciowych urządzenia.
Patrz Podręcznik obsługi – w języku angielskim.
• Na ekranie uwierzytelniania wprowadź nazwę użytkownika i hasło używane do logowania do systemu
operacyjnego.
• W przypadku drukowania za pośrednictwem AirPrint nie trzeba instalować oprogramowania.
1
Włóż płytę DVD do napędu.
Dwukrotnie kliknij ikonę [GEN_LIB].
2
Wyświetl ekran.
2
1
Kliknij dwukrotnie [(Nazwa marki) OS X x.x] w zależności od używanej wersji Mac OS.
3
Zainstaluj sterownik drukarki.
Zainstaluj sterownik drukarki, kierując się instrukcjami programu instalacyjnego.
Procedura instalacji drukarki została zakończona.
Jeśli stosowane jest połączenie przez gniazdo USB, następuje automatyczne wykrycie
i połączenie z urządzeniem.
Jeśli stosowane jest połączenie z użyciem adresu IP, wymagane są poniższe ustawienia.
2-29
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Instalacja oprogramowania
4
Skonfiguruj drukarkę.
1 Otwórz okno Preferencje systemowe i dodaj drukarkę.
2
1
2 Wybierz pozycję [Domyślne] i kliknij pozycję wyświetloną w polu „Nazwa”, a następnie
wybierz sterownik w polu „Użyj”.
1
2
3
4
NOTATKA
Korzystając z połączenia z użyciem IP, kliknij ikonę IP, aby nawiązać takie połączenie,
a następnie wprowadź nazwę hosta lub adres IP. Liczba wprowadzona w polu „Adres”
zostanie automatycznie wyświetlona w polu „Nazwa”. W razie potrzeby można to zmienić.
3 Wybierz dostępne dla urządzenia opcje.
1
2
4 Wybrane urządzenie zostało dodane.
2-30
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Sprawdzanie licznika
Sprawdzanie licznika
Sprawdź liczbę wydrukowanych arkuszy.
1
Wyświetl ekran.
2
Sprawdź stan licznika.
Klawisz [Menu] > klawisz [▲] [] > [Licznik] > klawisz [OK]
Wybierz pozycję do sprawdzenia i wybierz klawisz [OK].
2-31
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Embedded Web Server RX
Jeżeli urządzenie jest połączone z siecią, można skonfigurować różne ustawienia za pomocą narzędzia Embedded
Web Server RX.
W poniższej części opisano, jak rozpocząć pracę z narzędziem Embedded Web Server RX oraz w jaki sposób zmieniać
ustawienia zabezpieczeń i nazwę hosta.
Embedded Web Server RX User Guide
NOTATKA
Aby móc skorzystać ze wszystkich funkcji ze stron Embedded Web Server RX, należy wprowadzić nazwę
użytkownika i hasło, a następnie kliknąć [Login]. Po wprowadzeniu wstępnie zdefiniowanego hasła administratora
można uzyskać dostęp do wszystkich stron, w tym do Skrzynki dokumentów. Ustawienia fabryczne dotyczące
domyślnego użytkownika z uprawnieniami administratora są przedstawione poniżej. (Aplikacja rozróżnia małe i
wielkie litery.)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
Ustawienia, które mogą zostać skonfigurowane w narzędziu Embedded Web Server RX przez administratora i zwykłych
użytkowników są następujące.
Ustawienie
Opis
Administrator
Zwykły
użytkownik
Device
Information
Służy do wyświetlania informacji o urządzeniu.
Job Status
Służy do wyświetlania wszystkich informacji o urządzeniu, w tym zadania
drukowania i historii raportów zadań.
Document Box
Służy do dodawania lub usuwania skrzynek dokumentów bądź usuwania
dokumentów przechowywanych w skrzynce dokumentów.
Device Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień urządzenia.
-
Function Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień funkcji.
-
Network Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień sieciowych.
-
Security Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień zabezpieczeń.
-
Management
Settings
Służy do konfigurowania zaawansowanych ustawień zarządzania.
-
*1
*1 Zalogowany użytkownik może nie mieć dostępu do konfiguracji niektórych ustawień, w zależności od swoich uprawnień.
2-32
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Uzyskiwanie dostępu do narzędzia Embedded Web
Server RX
1
Wyświetl ekran.
1 Uruchom przeglądarkę internetową.
2 W pasku adresu wprowadź adres IP urządzenia lub jego nazwę hosta.
Wydrukuj stronę stanu, aby sprawdzić adres IP urządzenia i jego nazwę hosta.
Klawisz [Menu] > klawisz [▲] [▼] > [Raport] > klawisz [OK] > klawisz [▲] [▼] > [Raportuj druk.] >
klawisz [OK] > klawisz [▲] [▼] > [Strona stanu] > klawisz [OK] > [Tak]
Przykłady:
https://10.180.81.2/ (adres IP)
https://MFP001 (jeśli nazwa hosta to „MFP001”)
Na stronie sieci Web zostaną wyświetlone podstawowe informacje o urządzeniu i o narzędziu
Embedded Web Server RX, a także ich bieżący stan.
NOTATKA
Jeżeli zostanie wyświetlony ekran „There is a problem with this website's security
certificate.”, należy skonfigurować certyfikat.
Embedded Web Server RX User Guide
Można także kontynuować operację bez konfigurowania certyfikatu.
2-33
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
2
Skonfiguruj funkcję.
Wybierz kategorię na pasku nawigacyjnym po lewej stronie ekranu.
NOTATKA
Aby móc skorzystać ze wszystkich funkcji ze stron narzędzia Embedded Web Server RX,
należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknąć [Login]. Po
wprowadzeniu wstępnie zdefiniowanego hasła administratora można uzyskać dostęp do
wszystkich stron, w tym do Skrzynki dokumentów. Ustawienia fabryczne dotyczące
domyślnego użytkownika z uprawnieniami administratora są przedstawione poniżej.
(Aplikacja rozróżnia małe
i wielkie litery.)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
2-34
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Zmiana ustawień zabezpieczeń
1
Wyświetl ekran.
1 Uruchom przeglądarkę internetową.
2 W pasku adresu wprowadź adres IP urządzenia lub jego nazwę hosta.
Wydrukuj stronę stanu, aby sprawdzić adres IP urządzenia i jego nazwę hosta.
Klawisz [Menu] > klawisz [▲] [▼] > [Raport] > klawisz [OK] > klawisz [▲] [▼] > [Raportuj druk.] >
klawisz [OK] > klawisz [▲] [▼] > [Strona stanu] > klawisz [OK] > [Tak]
3 Zaloguj się z uprawnieniami administratora.
Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia fabryczne dla domyślnego użytkownika z uprawnieniami
administratora. (Aplikacja rozróżnia małe i wielkie litery.)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 Kliknij pozycję [Security Settings].
2-35
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
2
Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń.
Z menu [Security Settings] wybierz polecenie odpowiadające ustawieniom, które mają być
konfigurowane.
NOTATKA
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat certyfikatów, patrz:
Embedded Web Server RX User Guide
2-36
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
Zmiana informacji o urządzeniu
1
Wyświetl ekran.
1 Uruchom przeglądarkę internetową.
2 W pasku adresu wprowadź adres IP urządzenia lub jego nazwę hosta.
Wydrukuj stronę stanu, aby sprawdzić adres IP urządzenia i jego nazwę hosta.
Klawisz [Menu] > klawisz [▲] [▼] > [Raport] > klawisz [OK] > klawisz [▲] [▼] > [Raportuj druk.] >
klawisz [OK] > klawisz [▲] [▼] > [Strona stanu] > klawisz [OK] > [Tak]
3 Zaloguj się z uprawnieniami administratora.
Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia fabryczne dla domyślnego użytkownika z uprawnieniami
administratora. (Aplikacja rozróżnia małe i wielkie litery.)
Login User Name:
Login Password:
Admin
Admin
4 Z menu [Device Settings] wybierz pozycję [System].
3
1
2
2-37
Instalacja i konfiguracja urządzenia > Embedded Web Server RX
2
Wprowadź nazwę hosta.
Wprowadź informacje o urządzeniu, a następnie kliknij przycisk [Submit].
WAŻNE
Po zmianie ustawień uruchom ponownie sieć albo wyłącz i ponownie włącz
urządzenie.
Aby zrestartować kartę sieciową, kliknij [Reset] w menu [Management Settings],
a następnie [Restart Network] w „Restart”.
2-38
3
Przygotowanie przed
rozpoczęciem
użytkowania
W tym rozdziale opisano następujące czynności.
Ładowanie papieru ............................................................................................................................................. 3-2
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru .................................................................................... 3-3
Ładowanie do kaset ................................................................................................................................. 3-4
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną ................................................................................................. 3-7
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika ........................................................................................... 3-10
Ogranicznik papieru ......................................................................................................................................... 3-13
3-1
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie papieru
Załaduj papier do kaset i na tacę uniwersalną.
Informacje o metodzie ładowania papieru w każdej kasecie znajdują się poniżej.
1
2
3
4
5
Nr
Nazwa
Strona
1
Kaseta 1
strona 3-4
2
Kaseta 2
strona 3-4
3
Kaseta 3
strona 3-4
4
Kaseta 4
strona 3-4
5
Taca uniwersalna
strona 3-7
NOTATKA
• Liczba arkuszy mieszczących się w kasetach zależy od warunków panujących w otoczeniu urządzenia i rodzaju
papieru.
• Nie należy stosować papieru do drukarek atramentowych ani żadnego innego rodzaju papieru ze specjalną powłoką
powierzchniową. (Papier takiego rodzaju może zacinać się w drukarce lub powodować inne problemy).
• Aby uzyskać lepszą jakość kolorowego wydruku, należy skorzystać ze specjalnego papieru kolorowego.
3-2
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru
Otwierając nową ryzę papieru, przewertuj kartki w sposób pokazany poniżej, tak by rozdzielić arkusze od siebie przed
umieszczeniem ich w podajniku.
Przekartkuj papier i wyrównaj na prostej powierzchni.
Zwróć również uwagę na poniższe wskazówki.
•
Jeżeli papier jest pomarszczony lub zgięty, przed załadowaniem należy go wygładzić.
Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie.
•
Unikaj wystawiania papieru na wysoką temperaturę i wysoką wilgotność, ponieważ wilgoć
zawarta w papierze może powodować problemy. Po załadowaniu papieru na tacę
uniwersalną lub do kaset, pozostałe arkusze należy szczelnie zabezpieczyć w ich
opakowaniu.
•
Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zabezpiecz pozostały papier
przed wilgocią, wyjmując go z kaset urządzenia i zamykając szczelnie w opakowaniu.
WAŻNE
Jeżeli drukowanie odbywa się na papierze używanym (już wcześniej wykorzystanym
do drukowania), nie można stosować arkuszy zszytych lub spiętych razem. Może to
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub niskiej jakości obrazu.
NOTATKA
W przypadku korzystania ze specjalnego papieru, np. firmowego, z nadrukowanymi
nagłówkami, logo lub nazwą firmy albo z otworami, należy zapoznać się z sekcją:
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
3-3
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie do kaset
Do kaset można załadować papier zwykły, makulaturowy albo kolorowy.
Liczba arkuszy, które można załadować do każdej z kaset, przedstawiona jest poniżej.
Kaseta
Liczba arkuszy
500 arkuszy (Papier zwykły: 80 g/m2)
Kasety od 1 do 4
Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych formatów papieru znaleźć można w:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
NOTATKA
Do kaset od 2 do 4 nie można załadować papieru A6.
Informacje na temat ustawień rodzaju papieru znaleźć można w:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
WAŻNE
Do kaset 1 można włożyć papier o gramaturze od 60 do 163 g/m2. Do kaset od 2 do 4 można włożyć papier
o gramaturze od 60 do 220 g/m2.
1
Wyciągnij kasetę całkowicie z urządzenia.
NOTATKA
Podczas wyciągania kasety z urządzenia należy sprawdzić, czy jest podparta i czy nie wypadnie.
2
Ustaw rozmiar kasety.
1 Wyreguluj pozycję prowadnic szerokości papieru po lewej i prawej stronie kasety. Naciśnij
prowadnice szerokości papieru i przesuń je, dopasowując do rozmiaru papieru.
Rozmiary papieru są oznaczone na kasecie.
3-4
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
2 Wyreguluj prowadnicę długości papieru według rozmiaru używanego papieru. Naciśnij
prowadnice długości papieru i przesuń je, dopasowując do rozmiaru papieru.
3 Przekręć pokrętło rozmiaru, tak aby rozmiar używanego papieru pojawił się w okienku
rozmiaru papieru.
NOTATKA
Gdy pokrętło rozmiaru ustawiono na „Other”, rozmiar papieru należy ustawić w panelu
operacyjnym urządzenia.
Rozmiar papieru i typ nośnika w kasetach (strona 3-10)
3
Włóż papier.
1 Przekartkuj papier i wyrównaj na prostej powierzchni, aby uniknąć zacięć papieru
i krzywego wydruku.
2 Włóż papier do kasety.
3-5
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
WAŻNE
• Papier należy załadować stroną do zadrukowania ułożoną do góry.
• Po wyjęciu papieru z opakowania należy przewertować kartki przed włożeniem
ich do tacy uniwersalnej.
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru (strona 3-3)
• Przed załadowaniem papieru należy upewnić się, że nie jest on pofałdowany ani
zgięty. Pogięte lub pomarszczone arkusze mogą spowodować zacięcie papieru.
• Należy upewnić się, że załadowany papier nie przekracza wskaźnika poziomu
(patrz ilustracja powyżej).
• Jeżeli papier zostanie załadowany bez dostosowywania prowadnic szerokości
i długości papieru, może to spowodować krzywe podawanie papieru lub jego
zacięcie.
4
Delikatnie wepchnij kasetę z powrotem do środka.
NOTATKA
Po prawej stronie przedniej części kasety widoczny jest wskaźnik papieru, informujący o ilości
dostępnego papieru.
5
Za pomocą panelu operacyjnego określ rodzaj załadowanego
do kasety papieru.
Rozmiar papieru i typ nośnika w kasetach (strona 3-10)
3-6
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie papieru na tacę uniwersalną
Taca uniwersalna mieści do 100 arkuszy papieru zwykłego (80 g/m2).
Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych formatów papieru znaleźć można w:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Informacje na temat ustawień rodzaju papieru znaleźć można w:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Drukując na jakimkolwiek papierze specjalnym, zawsze należy korzystać z tacy uniwersalnej.
WAŻNE
• Jeżeli używany jest papier o gramaturze 106 g/m2 lub większej, należy ustawić typ nośnika na Gruby
i wprowadzić gramaturę używanego papieru.
• Podczas drukowania należy usuwać folię z tacy górnej. Pozostawienie arkuszy folii w tacy górnej może
spowodować zacięcie papieru.
Pojemność tacy uniwersalnej jest następująca:
•
Papier zwykły (80 g/m2), makulaturowy lub kolorowy: 100 arkuszy
•
Gruby papier (209 g/m2): 15 arkuszy
•
Gruby papier (157 g/m2): 30 arkuszy
•
Gruby papier (104,7 g/m2): 50 arkuszy
•
Hagaki (karton): 30 arkuszy
•
Koperta DL, Koperta C5, Koperta #10, Koperta #9, Koperta #6 3/4, Koperta Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 arkuszy
•
Folia OHP: 1 arkusz
•
Powlekany: 30 arkuszy
NOTATKA
• Ładując papier o niestandardowym rozmiarze, wprowadź jego rozmiar zgodnie z poleceniami zawartymi w sekcji:
Rozmiar papieru i typ nośnika dla tacy uniwersalnej (ustawienia tacy uniwersalnej) (strona 3-12)
• Używając papieru specjalnego (folia lub papier gruby), należy wybrać typ nośnika zgodnie z poleceniami zawartymi
w sekcji:
Rozmiar papieru i typ nośnika dla tacy uniwersalnej (ustawienia tacy uniwersalnej) (strona 3-12)
1
Otwórz tacę uniwersalną.
3-7
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
2
Ustaw rozmiar tacy uniwersalnej.
3
Włóż papier.
Na tacy uniwersalnej oznaczone są rozmiary papieru.
Wsuń papier wzdłuż prowadnic do tacy, aż do oporu.
Po wyjęciu papieru z opakowania należy przewertować kartki przed włożeniem ich do tacy
uniwersalnej.
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru (strona 3-3)
WAŻNE
• Ładując papier, zwróć uwagę, aby był odwrócony do góry stroną przeznaczoną do
zadruku.
• Pozginany papier należy wygładzić przed włożeniem.
• W przypadku ładowania papieru na tacę uniwersalną należy sprawdzić przed
załadowaniem papieru, czy na tacy nie pozostał papier z poprzednich zadań. Jeżeli
na tacy uniwersalnej pozostała niewielka liczba papieru, aby go uzupełnić, należy
najpierw zdjąć pozostały papier z tacy i dołączyć go do nowego papieru przed
załadowaniem na tacę.
• Jeżeli istnieje szpara między papierem i prowadnicami szerokości papieru, należy
ustawić ponownie prowadnice tak, aby były dopasowane do papieru. Pozwoli to
uniknąć nierównego podawania i zacinania papieru.
• Upewnij się, że załadowany papier nie przekracza granicy napełnienia.
4
Za pomocą panelu operacyjnego określ rodzaj załadowanego
do tacy uniwersalnej.
Rozmiar papieru i typ nośnika dla tacy uniwersalnej (ustawienia tacy uniwersalnej) (strona
3-12)
3-8
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Ładowanie kopert lub kartonu na tacę uniwersalną
Papier należy załadować stroną do zadrukowania ułożoną do góry. Aby uzyskać więcej informacji o procedurze
drukowania, patrz:
Printing System Driver User Guide
Przykład: podczas drukowania adresu.
Otwórz klapkę.
Zamknij klapkę.
Oufuku hagaki
(pocztówka
zwrotna)
Hagaki
(Karton)
Koperty
portretowe
Koperty poziome
WAŻNE
• Stosuj Oufuku hagaki (pocztówka zwrotna) bez zagięć.
• Sposób ładowania kopert (orientacja i ułożenie) zależy od ich rodzaju. Należy upewnić się, że koperta
została włożona prawidłowo. W przeciwnym razie koperta zostanie nadrukowana w złym kierunku lub na
złej stronie.
NOTATKA
Przy wkładaniu kopert na tacę uniwersalną wybierz rodzaj koperty, stosując się do wskazówek zawartych w sekcji:
Rozmiar papieru i typ nośnika dla tacy uniwersalnej (ustawienia tacy uniwersalnej) (strona 3-12)
3-9
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Określanie rozmiaru papieru i typu nośnika
Domyślne ustawienie rozmiaru papieru dla kasety 1, tacy uniwersalnej i opcjonalnego podajnika papieru (kasety 2 i 4) to
„A4” i „Letter”, natomiast domyślne ustawienie typu nośnika to „Zwykły”.
Aby zmienić typ papieru umieszczonego w kasetach, należy określić ustawienie rozmiaru papieru i typu nośnika.
Rozmiar papieru i typ nośnika w kasetach
Umożliwia określenie rozmiaru papieru i typu nośnika papieru, który ma zostać zastosowany w kasetach.
Pozycja
Typ nośnika*1
Opis
Służy do wyboru typu nośnika.
Wartości
Kaseta 1 Zwykły (60 - 105 g/m2), Zadrukow., Czerpany, Makulatur., Kalka (60 - 105 g/m2),
Szorstki, Z nagłówkiem, Kolorowy, Dziurkowany, Gruby (106 - 163 g/m2), Wys.jakość,
NIESTAN1 - 8
Kaseta 2 do 4: Zwykły (60–105 g/m2), Zadrukow., Etykiety, Czerpany, Makulatur.,
Kalka (60–105 g/m2), Szorstki, Z nagłówkiem, Kolorowy, Dziurkowany, Koperta, Powlek.,
Gruby (106 - 220 g/m2), Wys.jakość, NIESTAN1 - 8
Inne rozmiary papieru
Dostępne są następujące opcje:
Wartości
Kaseta 1 Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, A6, B6, ISO B5, Niestandard., Oficio II,
216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio
Kaseta 2 do 4: Koperta Monarch, Koperta #10, Koperta DL, Koperta C5, Executive, Letter,
Legal, A4, B5, A5, B6, Koperta #9, Koperta #6, ISO B5, Niestandard., Oficio II,
216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4
Niest. roz. pap.*2
Należy zarejestrować rozmiar papieru, który ma być używany z kasetami od 1 do 4.
Wartości
Kaseta 1
Metryczne
X: Od 105 do 216 mm (z przyrostem 1 mm)
Y: Od 148 do 356 mm (z przyrostem 1 mm)
Cal
X: Od 4,13 do 8,50" (z przyrostem 0,01")
Y: Od 5,83 do 14,02" (z przyrostem 0,01")
Kaseta 2 do 4:
Metryczne
X: Od 92 do 216 mm (z przyrostem 1 mm)
Y: Od 162 do 356 mm (z przyrostem 1 mm)
Cal
X: Od 3,62 do 8,50" (z przyrostem 0,01")
Y: Od 6,38 do 14,02" (z przyrostem 0,01")
X=Długość, Y=Szerokość
Pionowa
*1 Aby zmienić typ nośnika na inny niż „Zwykły”.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Jeżeli jako typ nośnika zostanie ustawiona nieobsługiwana przez kasetę gramatura papieru, typ nośnika nie zostanie
wyświetlony.
*2 Pojawia się, gdy dla Innego rozmiaru papieru zaznaczono [Niestandard.].
3-10
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Rozmiar papieru i typ nośnika w kasetach:
Jeśli za pomocą pokrętła rozmiaru ustawiono jeden z poniższych rozmiarów, należy ustawić
typ nośnika.
„A4”, „A5”, „B5”, „Letter”, „Legal” lub „A6” (Tylko Kaseta 1)
Jeśli pokrętło rozmiaru ustawiono na „Other”, należy skonfigurować ustawienia rozmiaru
papieru i typu nośnika.
1
Wyświetl ekran.
Klawisz [Menu] > Klawisz [▲] [] > [Ust. papieru] > Klawisz [OK] > Klawisz [▲] [] >
[Ustaw. kasety 1 (do 4)] > Klawisz [OK]
NOTATKA
Opcje od [Kaseta 2] do [Kaseta 4] są wyświetlane, gdy zainstalowany jest opcjonalny
podajnik papieru.
2
Określ typ nośnika.
1 Klawisz [▲] [] > [Typ nośnika] > Klawisz [OK]
2 Wybierz rodzaj nośnika, a następnie wybierz klawisz [OK].
3
Określ rozmiar papieru.
1 Klawisz [▲] [] > [Inny rozmiar pap] > Klawisz [OK]
2 Wybierz rozmiar papieru, a następnie wybierz klawisz [OK].
Jeśli zaznaczono [Niestand.], należy za pomocą poniższej procedury określić długość i szerokość
papieru.
3 Klawisz [▲] [] > [Niest. rozm. pap] w „Ustaw. kasety 1 (do 4)” > Klawisz [OK] > Klawisz
[▲] [] > [Miara] > Klawisz [OK]
4 Wybierz jednostki rozmiaru papieru, a następnie wybierz klawisz [OK].
5 Klawisz [▲] [] > [Wprow. wielk.(Y)] > Klawisz [OK]
6 Wprowadź długość papieru i naciśnij klawisz [OK].
NOTATKA
Użyj klawiatury numerycznej bądź klawiszy [▲] lub [▼], aby wprowadzić numer.
7 Klawisz [▲] [] > [Wprow. wielk.(X)] > Klawisz [OK]
8 Wprowadź szerokość papieru i naciśnij klawisz [OK].
NOTATKA
Użyj klawiatury numerycznej bądź klawiszy [▲] lub [▼], aby wprowadzić numer.
3-11
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ładowanie papieru
Rozmiar papieru i typ nośnika dla tacy uniwersalnej (ustawienia tacy uniwersalnej)
Umożliwia określenie rozmiaru papieru i typu nośnika papieru, który ma zostać zastosowany w tacy uniwersalnej.
Pozycja
Rozmiar papieru
Opis
Dostępne są następujące opcje:
Wartości: Koperta Monarch, Koperta #10, Koperta DL, Koperta C5, Executive, Letter,
Legal, A4, B5, A5, A6, B6, Koperta #9, Koperta #6, ISO B5, Niestandard., Hagaki (Karton),
Oufuku hagaki (Zwrotna karta pocztowa), Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio,
Youkei 2, Youkei 4
Typ nośnika*1
Służy do wyboru typu nośnika.
Wartości: Zwykły (60–105 g/m2), Folia, Zadrukowany, Etykiety, Czerpany, Makulatur.,
Kalka (60 - 105 g/m2), Szorstki, Z nagłówkiem, Kolorowy, Dziurkowany, Koperta, Karton,
Powlek., Gruby (106 - 220 g/m2), Wys.jakość, NIESTAN1 - 8
*1 Aby zmienić typ nośnika na inny niż Zwykły.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
1
2
Wyświetl ekran.
Klawisz [Menu] > Klawisz [▲] [] > [Ust. papieru] > Klawisz [OK] > Klawisz [▲] [] > [Ust.
tacy MP] > Klawisz [OK]
Określ rozmiar papieru.
1 Klawisz [▲] [] > [Rozmiar papieru] > Klawisz [OK]
2 Wybierz rozmiar papieru, a następnie wybierz klawisz [OK].
3
Określ typ nośnika.
1 Klawisz [▲] [] > [Typ nośnika] > Klawisz [OK]
2 Wybierz rodzaj nośnika, a następnie wybierz klawisz [OK].
3-12
Przygotowanie przed rozpoczęciem użytkowania > Ogranicznik papieru
Ogranicznik papieru
Używając papieru A4/Letter lub większego, należy otworzyć pokazany na rysunku ogranicznik papieru.
3-13
4
Drukowanie
z komputera
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Drukowanie z komputera ...................................................................................................................................
Drukowanie na papierze o niestandardowym rozmiarze .........................................................................
Ekran ustawień drukowania w sterowniku drukarki .................................................................................
Pomoc sterownika drukarki ......................................................................................................................
Zmiana domyślnych wartości ustawień sterownika drukarki (Windows 8.1) ............................................
Anulowanie drukowania z komputera ......................................................................................................
Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint .............................................................................................................
Drukowanie przez Google Cloud Print ...............................................................................................................
Drukowanie przez usługę Mopria .......................................................................................................................
Drukowanie za pośrednictwem Wi-Fi Direct ......................................................................................................
Status Monitor ....................................................................................................................................................
Dostęp do programu Status Monitor ........................................................................................................
Zamykanie programu Status Monitor .......................................................................................................
Wyświetlacz Status Monitor .....................................................................................................................
4-1
4-2
4-4
4-5
4-7
4-7
4-7
4-8
4-8
4-8
4-8
4-9
4-9
4-9
4-9
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
Drukowanie z komputera
Aby wydrukować dokumenty z aplikacji, należy wykonać poniższe czynności.
NOTATKA
• Aby wydrukować dokument z aplikacji, zainstaluj na komputerze sterownik drukarki z dostarczonej płyty DVD
(Product Library).
• W niektórych środowiskach bieżące ustawienia są wyświetlane na dole okna dialogowego sterownika drukarki.
• W przypadku drukowania na kartonie lub kopertach należy je załadować do tacy wielofunkcyjnej przed wykonaniem
poniższej procedury.
Ładowanie kopert lub kartonu na tacę uniwersalną (strona 3-9)
1
Wyświetl ekran.
2
Skonfiguruj ustawienia.
W aplikacji kliknij [Plik] i wybierz [Drukuj].
1 Z listy „Nazwa” wybierz urządzenie i kliknij przycisk [Właściwości].
1
2
4-2
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
2 Wybierz kartę [Podstawowe].
3 Kliknij listę rozwijaną „Rozmiar druku” i wybierz rozmiar papieru używanego do
drukowania.
Aby załadować papier o rozmiarze nieujętym na liście standardowych rozmiarów obsługiwanych
przez urządzenie, takich jak karton lub koperty, należy zarejestrować ten rozmiar papieru.
Drukowanie na papierze o niestandardowym rozmiarze (strona 4-4)
Aby wydrukować na specjalnym papierze, np. grubym lub folii, należy z listy „Rodzaj nośnika” wybrać
żądany typ nośnika.
4 Kliknij przycisk [OK], aby powrócić do okna dialogowego Drukuj.
3
Rozpocznij drukowanie.
Kliknij przycisk [OK].
4-3
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
Drukowanie na papierze o niestandardowym rozmiarze
Jeżeli został załadowany papier o rozmiarze nieujętym na liście rozmiarów obsługiwanych przez urządzenie, należy
zarejestrować rozmiar papieru na karcie [Podstawowe] ekranu ustawień drukowania sterownika drukarki.
Po zarejestrowaniu rozmiar będzie można wybrać z listy „Rozmiar druku”.
NOTATKA
Aby uruchomić drukowanie na urządzeniu, należy ustawić rozmiar i typ papieru zgodnie z opisem w sekcji:
Rozmiar papieru i typ nośnika dla tacy uniwersalnej (ustawienia tacy uniwersalnej) (strona 3-12)
1
Wyświetl okno dialogowe ustawień drukowania.
2
Zarejestruj rozmiar papieru.
1 Przejdź do karty [Podstawowe].
8
1
2 Kliknij przycisk [Rozmiar strony...].
2
10
9
3 Kliknij przycisk [Nowy].
4 Wprowadź wymiary rozmiaru papieru.
5 Wprowadź nazwę danego rozmiaru papieru.
6 Kliknij przycisk [Zapisz].
7 Kliknij przycisk [OK].
8 Z listy „Rozmiar druku” wybierz rozmiar
papieru (nazwę), który został zarejestrowany
w punktach od 4 do 7.
9 Z listy „Rodzaj nośnika” wybierz żądany typ
nośnika.
10 Z listy „Źródło” wybierz pozycję [Taca MP].
4
3
5
6
7
NOTATKA
Jeżeli została załadowana pocztówka lub koperta, należy z listy „Rodzaj nośnika” wybrać pozycję [Karton] lub
[Koperta].
4-4
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
Ekran ustawień drukowania w sterowniku drukarki
W oknie dialogowym ustawień drukowania sterownika drukarki można skonfigurować różne ustawienia dotyczące
drukowania.
Printing System Driver User Guide
1
3
2
Nr
1
Opis
Karta [Szybki wydruk]
Na karcie znajdują się ikony, których można użyć do szybkiego konfigurowania często używanych funkcji. Po
każdym kliknięciu ikony stosowane są odpowiednie ustawienia, a ikona jest zmieniana na obraz
przypominający wydruk.
Karta [Podstawowe]
Na tej karcie dostępne są podstawowe, często używane funkcje. Można ich używać do konfigurowania
rozmiaru papieru i druku dwustronnego.
Karta [Układ]
Na karcie można skonfigurować ustawienia drukowania różnych układów, w tym drukowania broszur
i plakatów, trybu łączenia i skalowania.
Karta [Obrazowanie]
Na karcie dostępne są ustawienia powiązane z jakością wydruków.
Karta [Publikowanie]
Na karcie można tworzyć okładki i wkładki do zadań drukowania, a także umieszczać wkładki między
arkuszami folii OHP.
Karta [Zadanie]
Na tej karcie można skonfigurować ustawienia zapisywania danych druku przesyłanych z komputera do
urządzenia. Regularnie używane dokumenty oraz inne dane można zapisać w urządzeniu w celu ich
łatwiejszego drukowania w przyszłości. Ponieważ zapisane dokumenty można drukować bezpośrednio
z urządzenia, ta funkcja jest również przydatna, gdy użytkownik chce wydrukować dokument, którego treści
nie chce ujawniać innym osobom.
Karta [Zaawansowane]
Na tej karcie można skonfigurować ustawienia dodawania do danych druku stron z tekstem lub znaków
wodnych.
4-5
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
Nr
2
Opis
[Profile]
Ustawienia sterownika drukarki można zapisywać w profilach. Zapisane profile można przywołać
w dowolnym momencie. Jest to bardzo wygodny sposób na zapisanie często używanych ustawień.
3
[Resetuj]
Umożliwia przywrócenie wstępnych wartości ustawień.
4-6
Drukowanie z komputera > Drukowanie z komputera
Pomoc sterownika drukarki
Sterownik drukarki jest dostarczany wraz z plikami pomocy. Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach drukowania,
należy otworzyć okno dialogowe ustawień drukowania sterownika drukarki i wyświetlić tematy pomocy zgodnie
z poniższą procedurą.
1
2
1 Kliknij przycisk [?] w prawym górnym rogu okna
dialogowego, a następnie kliknij element,
o którym informacje mają być wyświetlone.
2 Kliknij element, o którym informacje mają być
wyświetlone, a następnie naciśnij klawisz [F1] na
klawiaturze.
Zmiana domyślnych wartości ustawień sterownika
drukarki (Windows 8.1)
Możliwa jest zmiana domyślnych wartości ustawień sterownika drukarki. Wybierając często używane ustawienia, można
pominąć wykonywanie niektórych czynności podczas drukowania. Informacje na temat ustawień znaleźć można w:
Printing System Driver User Guide
1 Na panelu pulpitu kliknij pozycje [Ustawienia], [Panel sterowania], a następnie wybierz
polecenie [Urządzenia i drukarki].
2 Kliknij ikonę sterownika drukarki prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu
sterownika drukarki wybierz pozycję [Właściwości drukarki].
3 Na karcie [General] kliknij przycisk [Basic].
4 Zaznacz żądane domyślne wartości ustawień i kliknij przycisk [OK].
Anulowanie drukowania z komputera
Aby anulować zadanie drukowania realizowane z wykorzystaniem sterownika drukarki przed rozpoczęciem drukowania,
należy wykonać następujące czynności:
NOTATKA
Podczas anulowania drukowania należy postępować zgodnie z informacjami w:
Anulowanie zadań (strona 5-2)
1 Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki (
) wyświetlaną na pasku zadań w prawym dolnym
rogu pulpitu systemu Windows. Zostanie wyświetlone okno dialogowe drukarki.
2 Kliknij plik, którego drukowanie ma być anulowane, i wybierz polecenie [Anuluj] z menu
„Dokument”.
4-7
Drukowanie z komputera > Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint
Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint
AirPrint jest funkcją drukowania, zawartą standardowo w systemach iOS 4.2 i nowszych oraz Mac OS X 10.7
i nowszych.
Funkcja ta umożliwia nawiązanie połączenia i drukowanie z dowolnego, obsługującego AirPrint urządzenia, bez
konieczności instalowania sterownika drukarki.
Aby umożliwić znalezienie urządzenia podczas drukowania przy użyciu funkcji AirPrint, informacje o lokalizacji
urządzenia można ustawić przy pomocy narzędzia Embedded Web Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
Drukowanie przez Google Cloud Print
Google Cloud Print to świadczona przez Google usługa drukowania, niewymagająca instalacji sterowników drukarki.
Usługa ta umożliwia użytkownikowi posiadającemu konto Google drukowanie z urządzenia podłączonego do Internetu.
Urządzenie to można skonfigurować za pomocą Embedded Web Server RX.
Embedded Web Server RX User Guide
NOTATKA
Posiadanie konta Google jest niezbędne do korzystania z usługi Google Cloud Print. W przypadku braku konta
Google, należy je założyć.
Konieczne jest także wcześniejsze zarejestrowanie urządzenia w usłudze Google Cloud Print. Urządzenie może
zostać zarejestrowane z komputera PC podłączonego do tej samej sieci.
Drukowanie przez usługę Mopria
Mopria jest standardową funkcją drukowania dołączoną do systemu Android w wersji 4.4 lub nowszej. Aby móc
drukować, należy wcześniej zainstalować i włączyć usługę Mopria Print Service.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat używania usługi, należy odwiedzić witrynę Mopria Alliance.
Drukowanie za pośrednictwem Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct jest standardem sieci bezprzewodowych opracowanym przez organizację Wi-Fi Alliance. Jest to jedna
z funkcji bezprzewodowej sieci, która pozwala na bezpośrednią komunikację między urządzeniami z pominięciem
punktu dostępu sieci bezprzewodowej lub routera sieci bezprzewodowej.
Procedura drukowania za pośrednictwem Wi-Fi Direct jest taka sama, jak w przypadku zwykłych urządzeń
podręcznych.
W przypadku użycia nazwy drukarki lub nazwy Bonjour w ustawieniach portu we właściwościach drukarki można
drukować zadanie, określając nazwę połączenia Wi-Fi Direct.
Jeżeli port zostanie określony przy użyciu adresu IP, należy podać adres IP urządzenia.
4-8
Drukowanie z komputera > Status Monitor
Status Monitor
Program Status Monitor służy do monitorowania stanu drukarki i zapewnia funkcję ciągłego raportowania.
NOTATKA
Po uruchomieniu narzędzia Status Monitor należy sprawdzić stan poniższych.
• Zainstalowano Printing System Driver.
• Dla [Bezpieczne WSD] lub [Bezp. WSD (SSL)] ustawiono [Wł.] w „Ust. TCP/IP”.
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
Dostęp do programu Status Monitor
Status Monitor uruchamia się jednocześnie z uruchomieniem drukowania.
Zamykanie programu Status Monitor
Istnieją dwie opcje umożliwiające zamknięcie programu Status Monitor.
•
Zamknięcie ręczne:
Kliknij ikonę ustawień i z menu wybierz polecenie Zamknij, aby zamknąć Status Monitor.
•
Zamknięcie automatyczne:
Status Monitor zostanie automatycznie zamknięty po 7 minutach braku aktywności.
Wyświetlacz Status Monitor
Status Monitor wyświetlany jest następująco.
Stan Szybki Podgląd
Wyświetlona zostanie ikona stanu drukarki. Szczegółowe informacje wyświetlone zostaną po kliknięciu przycisku
Rozwiń.
Ikona ustawień
Przycisk rozwijania
Zakładka alarmów
Zakładka stanu tonera
Zakładka stanu tacy papieru
Zakładka postępu drukowania
Szczegółowe informacje można wyświetlić, klikając na ikony poszczególnych zakładek.
4-9
Drukowanie z komputera > Status Monitor
Zakładka postępu drukowania
Wyświetlany jest stan zadań drukowania.
Lista zadań
Ikona stanu
Aby anulować zadanie, należy wybrać je z listy zadań, kliknąć prawym przyciskiem myszy i skorzystać z menu, które się
pojawi.
Zakładka stanu tacy papieru
Wyświetlane są informacje na temat papieru w drukarce i ilości pozostałego papieru.
Zakładka stanu tonera
Wyświetlona zostanie ilość pozostałego tonera.
4-10
Drukowanie z komputera > Status Monitor
Zakładka alarmów
Jeśli wystąpi błąd, wyświetlone zostanie powiadomienie w postaci komunikatu tekstowego i obrazu 3D.
Menu kontekstowe programu Status Monitor
Po kliknięciu ikony ustawień wyświetlane jest następujące menu.
•
Embedded Web Server RX
Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci TCP/IP i ma własny adres IP, użyj przeglądarki internetowej, aby uzyskać
dostęp do panelu Embedded Web Server RX w celu modyfikacji lub potwierdzenia ustawień sieciowych. Menu nie
jest wyświetlane podczas korzystania z połączenia USB.
Embedded Web Server RX User Guide
•
Powiadomienie…
Służy do ustawienia sposobu wyświetlania programu Status Monitor.
Ustawienia powiadomień programu Status Monitor (strona 4-12)
•
Zakończ
Zamykanie programu Status Monitor.
4-11
Drukowanie z komputera > Status Monitor
Ustawienia powiadomień programu Status Monitor
Wyświetlane są ustawienia programu Status Monitor i szczegółowa lista zdarzeń.
Można ustawić wyświetlanie powiadomień po wystąpieniu błędu z listy zdarzeń.
1
Zaznacz Zezwala na powiadomienie o zdarzeniu.
2
W polu Dostępne zdarzenia wybierz zdarzenie, które zostanie
skojarzone z funkcją zamiany tekstu na mowę.
3
Kliknij Plik dźwiękowy / Tekst na mowę.
Jeśli to ustawienie jest wyłączone, Status Monitor nie uruchomi się nawet po zakończeniu
drukowania.
Kliknij przycisk przeglądania (...), aby zdarzenie było sygnalizowane przez plik dźwiękowy.
NOTATKA
Dostępnym formatem plików dźwiękowych jest WAV.
Aby skorzystać z niestandardowych komunikatów tekstowych do odczytania z ekranu, należy
wpisać tekst w tym polu.
4-12
5
Obsługa urządzenia
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Anulowanie zadań .............................................................................................................................................. 5-2
5-1
Obsługa urządzenia > Anulowanie zadań
Anulowanie zadań
Zadania można także anulować za pomocą klawisza [Cancel].
1
Gdy na drukarce wyświetlany jest komunikat „Przetwarzanie”,
należy wybrać klawisz [Cancel].
Pojawi się lista „Lista anul.zadań” przedstawiająca spis bieżących zadań drukowania.
2
Anuluj zadanie.
1 Wybierz zadanie, które ma zostać anulowane, a następnie wybierz klawisz [OK].
2 Wybierz [Tak].
Zadanie zostanie anulowane.
NOTATKA
Po wydrukowaniu aktualnie drukowanej strony na wyświetlaczu komunikatów pojawi się
komunikat „Anulowanie...” i drukowanie zostaje zatrzymane.
5-2
6
Korzystanie z różnych
funkcji
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Funkcje urządzenia ............................................................................................................................................
Skrzynka niestandardowa (drukowanie) ..................................................................................................
Pamięć wymienna (drukowanie dokumentów) ........................................................................................
Funkcje ..............................................................................................................................................................
EcoPrint ...................................................................................................................................................
Dupleks ....................................................................................................................................................
Tryb cichy .................................................................................................................................................
Usuń po wydruk. (Usuń po wydrukowaniu) .............................................................................................
6-1
6-2
6-2
6-3
6-4
6-4
6-4
6-4
6-5
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Funkcje urządzenia
Skrzynka niestandardowa (drukowanie)
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych funkcjach, patrz poniższa tabela.
Funkcje
Opis
Strona
Tryb cichy
Zmniejszenie prędkości drukowania w celu zredukowania głośności pracy
urządzenia.
strona 6-4
Dupleks
Drukowanie odebranych faksów po obu stronach papieru.
strona 6-4
EcoPrint
Funkcja EcoPrint pozwala oszczędzać toner podczas drukowania.
strona 6-4
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
―
Informacja o kończeniu
zadania
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu zadania.
―
Usuń po wydruk.
Automatycznie usuwa dokument ze skrzynki po ukończeniu drukowania.
6-2
strona 6-5
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje urządzenia
Pamięć wymienna (drukowanie dokumentów)
Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych funkcjach, patrz poniższa tabela.
Klawisz funkcji
Opis
Strona
Tryb cichy
Zmniejszenie prędkości drukowania w celu zredukowania głośności pracy
urządzenia.
strona 6-4
Dupleks
Drukowanie odebranych faksów po obu stronach papieru.
strona 6-4
EcoPrint
Funkcja EcoPrint pozwala oszczędzać toner podczas drukowania.
strona 6-4
Wpis nazwy pliku
Umieszcza na stronach nazwę pliku.
―
Inf. o koń. zad.
Wysyła powiadomienie e-mail o zakończeniu zadania.
―
Szyfr. PDF
Wprowadź wstępnie przypisane hasło, aby wydrukować plik PDF.
―
Rozm. TIFF/JPEG
Wybierz rozmiar obrazu podczas drukowania plików JPEG lub TIFF.
―
XPS dop do str
Zmniejsza lub zwiększa rozmiar obrazu, aby dopasować go do wybranego rozmiaru
papieru.
―
6-3
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Funkcje
EcoPrint
Funkcja EcoPrint pozwala oszczędzać toner podczas drukowania.
Można jej używać do wydruków próbnych lub w innych przypadkach, gdy wysoka jakość wydruku jest niepotrzebna.
(Wartość: [Wył.] / [Wł.])
Dupleks
Drukowanie odebranych faksów po obu stronach papieru.
Dostępne są następujące tryby.
Opcja
Opis
Wył.
Wyłącza funkcję.
Opr długą
kraw.
Drukuje tylną stronę dokumentu w tej samej orientacji, co strona przednia.
ghi
def
abc
def
abc
Opr krótką
kraw.
ghi
ghi
ghi
def
abc
abc
Drukuje tylną stronę dokumentu obróconą o 180° w stosunku do strony
przedniej. Gdy bindowana jest tylko górna krawędź drukowanych stron, po
obróceniu strona tylna znajdzie się w tej samej orientacji co przednia.
def
Tryb cichy
Zmniejszenie prędkości drukowania w celu zredukowania głośności pracy urządzenia.
Tryb ten należy włączyć, gdy odgłosy pracy urządzenia przeszkadzają pracownikom.
Istnieje możliwość ustawienia trybu cichego dla każdej funkcji.
(Wartość: [Wył.] / [Wł.])
NOTATKA
• W trybie cichym prędkość przetwarzania będzie niższa niż normalna.
• Funkcji tej nie można używać, jeśli dla opcji „Każde zadanie" wybrano [Zabroń].
Patrz Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
6-4
Korzystanie z różnych funkcji > Funkcje
Usuń po wydruk. (Usuń po wydrukowaniu)
Automatycznie usuwa dokument ze skrzynki po ukończeniu drukowania.
(Wartość: [Wył.] / [Wł.])
6-5
7
Rozwiązywanie
problemów
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Regularna konserwacja ..................................................................................................................................... 7-2
Czyszczenie ............................................................................................................................................. 7-2
Wymiana pojemnika z tonerem ................................................................................................................ 7-3
Wymiana pojemnika na zużyty toner ....................................................................................................... 7-7
Rozwiązywanie problemów ................................................................................................................................ 7-9
Usuwanie awarii ....................................................................................................................................... 7-9
Reagowanie na komunikaty o błędach .................................................................................................. 7-13
Dopasowanie/Konserwacja ................................................................................................................... 7-20
Usuwanie zacięć papieru ....................................................................................................................... 7-25
7-1
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Regularna konserwacja
Czyszczenie
Regularnie czyść urządzenie, aby zapewnić optymalną jakość drukowanych kopii.
PRZESTROGA
Dla zachowania bezpieczeństwa należy zawsze przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia odłączać kabel
zasilający.
Jednostka podawania papieru
Po każdej wymianie pojemników z tonerem i pojemnika na zużyty toner należy wyczyścić jednostkę podawania papieru.
W celu utrzymania optymalnej jakości drukowania zalecane jest również czyszczenie wnętrza maszyny raz w miesiącu,
a także po wymianie pojemnika z tonerem.
Jeśli układ transferujący papier ulegnie zabrudzeniu, mogą się pojawić problemy z drukowaniem, takie jak
przebarwienia po drugiej stronie wydruków.
PRZESTROGA
Niektóre części wewnątrz urządzenia są bardzo gorące. Należy zachować ostrożność, ponieważ można
ulec poparzeniu.
Pas transferowy
Wałek rejestrujący
(Metal)
Wałek przenoszący
Pochylnia na papier
Za pomocą szmatki zetrzyj pył papierowy z wałka rejestrującego i pochylni na papier.
WAŻNE
Uważaj, aby podczas czyszczenia nie dotknąć wałka przenoszącego ani pasa
przenoszącego, ponieważ może to wpłynąć niekorzystnie na jakość druku.
7-2
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Wymiana pojemnika z tonerem
Gdy ilość tonera osiągnie niski poziom, na wyświetlaczu komunikatów zostanie wyświetlony komunikat „Mało tonera”.
Upewnij się, że dysponujesz nowym pojemnikiem na wymianę.
Gdy w obszarze wyświetlania komunikatów zostanie wyświetlony komunikat „Wymień toner.”, należy wymienić toner.
Częstotliwość wymiany pojemnika tonera
Czas eksploatacji pojemnika tonera zależy od ilości toneru wymaganego do wykonania zadań drukowania. Zgodnie z normą
ISO/IEC 19798 i przy wyłączonej opcji EcoPrint, kaseta z tonerem wystarcza na (dla papieru w formacie Letter/A4):
Kolor toneru
Żywotność pojemnika toneru
(liczba wydrukowanych stron)
P-C3562DN
P-C4072DN
Czarny
13000 obrazów
17000 obrazów
Cyjan
11000 obrazów
13000 obrazów
Magenta
11000 obrazów
13000 obrazów
Żółty
11000 obrazów
13000 obrazów
NOTATKA
• Średnia liczba stron, które można wydrukować na każdym pojemniku z tonerem dostarczonym z urządzeniem, jest
następująca.
P-C3562DN: Czerń (K): 6000 stron. Cyjan (C), Magenta (M), Żółty (Y): 5000 stron.
P-C4072DN: Czerń (K): 8000 stron. Cyjan (C), Magenta (M), Żółty (Y): 6000 stron.
• Aby uzyskać wysoką jakość, zaleca się korzystanie z oryginalnych pojemników z tonerem firmy, które przechodzą
liczne kontrole jakości.
• Układ pamięci w pojemniku z tonerem gromadzi informacje pozwalające na lepszą obsługę klienta, prowadzenie
recyklingu zużytych pojemników oraz planowanie i rozwój nowych produktów. Nie są w nim zapisywane żadne
informacje, które mogłyby pozwolić na identyfikację poszczególnych osób. Wszystkie informacje wykorzystywane
do powyższych celów są całkowicie anonimowe.
PRZESTROGA
Nie należy próbować spalać części, w których znajduje się toner. Powstające wówczas iskry mogą
spowodować oparzenia.
7-3
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Wymiana zbiornika toneru
Procedura wkładania pojemnika z tonerem jest taka sama dla każdego koloru. Poniżej przedstawiono procedury dla
pojemnika z żółtym tonerem.
1
2
K
M
C
Y
3
4
7-4
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
WAŻNE
Nie należy dotykać miejsc pokazanych poniżej.
5
5~6
6
7
7-5
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
8
NOTATKA
• Jeśli taca górna się nie zamyka, sprawdź, czy nowy zbiornik tonera został poprawnie zamontowany (patrz punkt 6).
• Pusty pojemnik z tonerem należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub pracownikowi serwisu. Zebrane pojemniki
z toneru zostaną przetworzone lub zutylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.
7-6
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
Wymiana pojemnika na zużyty toner
Gdy pojemnik na zużyty toner się wypełni, natychmiast należy wymienić go na nowy.
PRZESTROGA
Nie należy próbować spalać części, w których znajduje się toner. Powstające wówczas iskry mogą
spowodować oparzenia.
1
2
3
7-7
Rozwiązywanie problemów > Regularna konserwacja
4
5
NOTATKA
Pusty pojemnik na zużyty toner należy zwrócić lokalnemu dystrybutorowi lub pracownikowi serwisu. Zebrane
pojemniki na zużyty toner zostaną przetworzone lub zutylizowane zgodnie z właściwymi przepisami.
7-8
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Usuwanie awarii
Poniższa tabela podaje ogólne wskazówki jak rozwiązywać problemy.
Jeżeli wystąpił problem z urządzeniem, sprawdź punkty kontrolne i wykonaj procedury opisane na kolejnych stronach.
Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
NOTATKA
Podczas rozmowy z pracownikiem serwisu konieczne będzie podanie numeru seryjnego.
Aby sprawdzić numer seryjny, patrz:
Sprawdzanie numeru seryjnego urządzenia (strona i)
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Ekran nie odpowiada po
włączeniu głównego
wyłącznika zasilania.
Sprawdź przewód zasilania.
Podłącz oba końce przewodu zasilania
prawidłowo.
strona 2-8
Wysuwane są puste
arkusze.
Czy oryginały zostały prawidłowo
załadowane?
Sprawdź ustawienia oprogramowania.
―
Wydruki są całkowicie jasne.
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
strona 3-2
Czy toner jest równomiernie
rozprowadzony w pojemniku
z tonerem?
Potrząśnij pojemnikiem z tonerem
kilkukrotnie na boki.
strona 7-3
Czy tryb EcoPrint jest włączony?
Wyłącz tryb [EcoPrint].
―
―
Wybierz klawisz [Menu] > [Dopas./
konserw.] > [Ust. serwisowe] >
[Bęben], a następnie wybierz [Tak].
―
―
P-C4072DN: Wybierz klawisz [Menu] >
[Dopas./konserw.] > [Ust. serwisowe]
> [El. grz. bębna], a następnie wybierz
[Wł.].
―
NOTATKA
Tej funkcji nie można włączyć
w niektórych regionach.
―
Upewnij się, czy został ustawiony rodzaj
papieru odpowiadający włożonemu
papierowi.
7-9
―
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Wydruki są niewyraźne.
Wydruki są obcięte.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy urządzenie jest używane
w wilgotnym środowisku albo
środowisku z gwałtownymi zmianami
wilgotności lub temperatury?
Używaj urządzenia w warunkach
odpowiedniej wilgotności.
―
―
Wybierz klawisz [Menu] > [Dopas./
konserw.] > [Ust. serwisowe] >
[Bęben], a następnie wybierz [Tak].
―
―
P-C4072DN: Wybierz klawisz [Menu] >
[Dopas./konserw.] > [Ust. serwisowe]
> [El. grz. bębna], a następnie wybierz
[Wł.].
―
NOTATKA
Tej funkcji nie można włączyć
w niektórych regionach.
Wydruki są przekrzywione.
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
Sprawdź ułożenie prowadnic szerokości
papieru.
strona 3-4
Na obrazie są widoczne
nieregularne poziome linie.
―
P-C3562DN: Wybierz klawisz [Menu] >
[Dopas./konserw.] > [Ust. serwisowe] >
[MC] i zwiększ wartość regulacji. Zwiększ
wartość regulacji
o 1 poziom względem bieżącego
poziomu. Jeśli nie nastąpi poprawa
jakości, ponownie zwiększ wartość o 1
poziom. Jeśli mimo tego nie uzyskano
poprawy jakości, przywróć oryginalną
wartość ustawienia.
―
Urządzenie znajduje się na
wysokości 1000 m lub
wyższej, a na obrazie są
widoczne nieregularne
poziome linie.
―
Wybierz klawisz [Menu] > [Dopas./
konserw.] > [Ust. serwisowe] >
[Regulacja wys.], aby zwiększyć
aktualne ustawienie uniesienia o jeden
poziom.
―
Urządzenie znajduje się na
wysokości 1000 m lub
wyższej, a na obrazie są
widoczne kropki.
―
Wybierz klawisz [Menu] > [Dopas./
konserw.] > [Ust. serwisowe] >
[Regulacja wys.], aby zwiększyć
aktualne ustawienie uniesienia o jeden
poziom.
―
7-10
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Papier często się zacina.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
Załaduj papier prawidłowo.
strona 3-2
Czy załadowany jest odpowiedni rodzaj
papieru? Czy jest on w dobrym stanie?
Wyjmij, odwróć i załaduj papier
ponownie.
strona 3-4
Czy papier nie jest wygięty, zagięty lub
pomarszczony?
Wymień papier.
strona 3-4
Czy w urządzeniu nie znajdują się luźne
skrawki lub zacięty papier?
Wyjmij zacięty papier.
strona 7-25
Co najmniej 2 arkusze
nakładają się na siebie
(pobieranie wielu arkuszy
jednocześnie).
―
Załaduj papier prawidłowo.
strona 3-2
Wydruki są pomarszczone.
Czy papier jest załadowany
prawidłowo?
Załaduj papier prawidłowo.
strona 3-2
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
strona 3-2
Wydruki są pozwijane.
Czy papier nie jest wilgotny?
Wymień papier.
strona 3-2
Nie można drukować.
Czy urządzenie jest podłączone do
zasilania?
Podłącz przewód zasilania do gniazda
sieciowego.
―
Czy urządzenie jest zasilane?
Włącz wyłącznik zasilania.
strona 2-9
Czy kabel USB i kabel sieciowy są
podłączone?
Podłącz odpowiedni kabel USB i kabel
sieciowy.
strona 2-7
Czy host USB nie jest zablokowany?
Wybierz [Odblokuj] w ustawieniach
hosta USB.
―
―
Sprawdź, czy pamięć USB jest
prawidłowo podłączona do urządzenia.
―
Czy wnętrze urządzenia jest
zabrudzone?
Oczyść wnętrze urządzenia.
strona 7-2
Nie można drukować
dokumentów zapisanych na
pamięci USB.
Pamięć USB nie została
rozpoznana.
Górna krawędź lub tylna
strona papieru jest
zabrudzona.
7-11
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Objaw
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Część obrazu jest okresowo
słabo widoczna lub na
wydruku widać białe linie.
―
Otwórz i zamknij tylną pokrywę.
strona 2-2
―
P-C3562DN: Wybierz klawisz [Menu] >
[Dopas./konserw.] > [Ust. serwisowe] >
[MC] i zmniejsz wartość regulacji.
Zmniejsz wartość dopasowania o jeden
poziom względem bieżącej wartości.
Jeśli nie nastąpi poprawa jakości,
ponownie zmniejsz wartość
o 1 poziom. Jeśli mimo tego nie
uzyskano poprawy jakości, przywróć
oryginalną wartość ustawienia.
―
Kolory na wydruku są
przekrzywione.
―
Uruchom polecenie [Kalibracja
Koloru].
strona 7-20
―
Uruchom polecenie [Rejestr. koloru].
strona 7-20
Podczas drukowania z komputera
―
Kolory różnią się od
oczekiwanych.
Ustaw kolory poprzez sterownik
drukarki.
Na wydruku pozostaje słabo
naniesiony poprzedni obraz.
―
P-C3562DN: Wybierz klawisz [Menu] >
[Dopas./konserw.] > [Ust. serwisowe] >
[MC] i zwiększ wartość regulacji. Zwiększ
wartość regulacji
o 1 poziom względem bieżącego
poziomu. Jeśli nie nastąpi poprawa
jakości, ponownie zwiększ wartość o 1
poziom. Jeśli mimo tego nie uzyskano
poprawy jakości, przywróć oryginalną
wartość ustawienia.
―
Pojemnik z tonerem
kolorowym jest pusty.
Czy chcesz kontynuować drukowanie
w trybie czarno-białym?
Jeżeli pozostał czarny toner, urządzenie
kontynuuje drukowanie w trybie czarnobiałym po wybraniu [Drukuj w mono]
z [Brak toneru kol.].
―
Z okolicy otworu
wyjściowego papieru
drukarki wydobywa się para.
Sprawdź, czy temperatura
w pomieszczeniu nie jest za niska lub
czy nie użyto wilgotnego papieru.
W niektórych środowiskach i przy
pewnych stanach papieru ciepło
generowane podczas drukowania
uwalnia wilgoć z papieru.
Wydobywająca się para może wyglądać
jak dym. Nie jest to oznaka
jakiegokolwiek problemu. Można
kontynuować drukowanie. Jeżeli
występowanie pary jest niepokojące,
zwiększ temperaturę w pomieszczeniu
lub wymień papier w drukarce na
bardziej suchy.
―
7-12
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Reagowanie na komunikaty o błędach
Jeżeli na wyświetlaczu komunikatów wyświetlany jest jeden z poniższych komunikatów, postępuj zgodnie
z odpowiednią procedurą.
NOTATKA
Podczas rozmowy z pracownikiem serwisu konieczne będzie podanie numeru seryjnego. Aby sprawdzić numer
seryjny, patrz:
Sprawdzanie numeru seryjnego urządzenia (strona i)
A
Komunikat
Awaria maszyny.
Punkty kontrolne
―
Naprawa
Wystąpił błąd urządzenia. Zapisz
kod błędu wyświetlany na
wyświetlaczu komunikatów
i skontaktuj się z przedstawicielem
serwisu.
Wezwij serwis.
Strona
—
B
Komunikat
Błąd drogi papieru.
Punkty kontrolne
Strona
―
W drukarce nie ma kasety
z papierem lub kaseta nie jest
włożona prawidłowo. Po
zainstalowaniu kasety na papier
drukowanie powinno być możliwe.
Jeśli zainstalowano przynajmniej
dwa opcjonalne podajniki i wybrano
najniższy z nich, ten sam komunikat
zostanie wyświetlony w przypadku
niewłaściwego zainstalowania
któregokolwiek ze znajdujących się
wyżej podajników papieru lub
kasety drukarki.
—
―
Wystąpił błąd na dysku RAM.
Anulowano zadanie. Wybierz [OK].
—
Ustaw kasetę.
Błąd dysku RAM.
Naprawa
Naciśnij [OK].
Możliwe kody błędów i ich opisy są
następujące.
04: Niewystarczająca ilość miejsca
na dysku RAM. Jeśli zainstalowano
opcjonalny dysk RAM, zwiększ
rozmiar dysku RAM, zmieniając
Ust. dysku RAM w menu
systemowym.
Błąd konta.
―
Określenie rozliczania zadań
podczas zewnętrznego
przetwarzania zadań nie powiodło
się. Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [OK].
—
―
Wystąpił błąd PostScript. Zadanie
zostanie anulowane. Wybierz [OK].
―
Naciśnij [OK].
Błąd KPDL.
Naciśnij [OK].*1
7-13
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Błąd pamięci USB.
Punkty kontrolne
―
Naprawa
Wystąpił błąd pamięci wymiennej.
Zadanie zostało zatrzymane.
Wybierz [OK].
Naciśnij [OK].
Strona
―
Możliwe kody błędów i ich opisy są
następujące.
01: Przekroczono ilość danych,
które można zapisać za jednym
razem. Wyłącz i włącz wyłącznik
zasilania. Jeśli błąd nadal
występuje, oznacza to, że pamięć
wymienna nie jest zgodna
z urządzeniem.
Użyj wymiennej pamięci
sformatowanej dla tego urządzenia.
Jeżeli nie można sformatować
pamięci wymiennej, oznacza to, że
jest uszkodzona. Podłącz pamięć
wymienną zgodną z urządzeniem.
Błąd SSD.
―
Wystąpił błąd dysku SSD. Zadanie
anulowano. Wybierz [OK].
Naciśnij [OK].
―
Możliwe kody błędów i ich opisy są
następujące.
01: Przekroczono ilość danych,
które można zapisać za jednym
razem. Wyłącz i włącz wyłącznik
zasilania. Jeżeli błąd występuje
nadal, podziel plik na mniejsze pliki.
Jeżeli błąd występuje po
podzieleniu pliku, oznacza to, że
mogło dojść do uszkodzenia pliku.
Usuń plik.
04: Niewystarczająca ilość miejsca
na dysku SSD, aby ukończyć tę
operację. Przenieś lub usuń
niepotrzebne dane.
Brak multikopii.
―
Nie można wydrukować wielu kopii,
ponieważ dysk RAM jest wyłączony
lub dysk SSD nie jest
zainstalowany. Zadanie zostanie
anulowane. Wybierz [OK].
Naciśnij [OK].
―
Rozszerz pamięć lub zainstaluj
dysk SSD, po czym skonfiguruj
ustawienia dysku RAM.
*1 Gdy dla opcji Autom. kontyn. po błędzie ustawiono wartość [Wł.], przetwarzanie zostanie automatycznie wznowione
po upływie określonego czasu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji Autom. kontyn. po błędzie, patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
D
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Dod. papier do kas.#
Czy we wskazanej kasecie znajduje
się papier?
Dod.papier do tacyMP.
Czy do tacy uniwersalnej
załadowano papier we wskazanym
formacie?
We wskazanym źródle skończył się
papier. Uzupełnij papier we
wskazywanym źródle papieru
(kasetach papieru, tacy
uniwersalnej lub opcjonalnych
podajnikach papieru).
7-14
Strona
strona 3-4
strona 3-7
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
M
Komunikat
Mało tonera.[C][M][Y][K]
Punkty kontrolne
―
Naprawa
Za chwilę konieczna będzie
wymiana pojemnika z tonerem.
Uzyskaj nowy pojemnik z tonerem.
Strona
—
N
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Nie można druk. podw.
na tym papierze.*1
Czy wybrany rozmiar/rodzaj papieru
pozwala na drukowanie
dwustronne?
Wybierz [Alt], aby wybrać dostępny
papier. Wybierz [Kontynuuj], aby
drukować bez drukowania
dwustronnego.
―
Nie można podłączyć się
do urządzenia USB.
Czy pamięć USB nie jest chroniona
przed zapisem?
Podłącz pamięć USB, na której
można zapisywać dane.
―
Nie można połączyć się
z serwerem.
―
Sprawdź status połączenia
z serwerem.
―
Nie można połączyć z
serw. uwierzyteln.
―
Dopasuj czas w ustawieniach
urządzenia do ustawień czasu
serwera.
―
―
Sprawdź status połączenia
z serwerem.
―
―
Nie można użyć określonej
skrzynki. Zadanie anulowano.
Wybierz [OK].
—
Nie można wykonać tego
zadania. Ograniczenia
ustawień autoryzacji
―
Zadanie zostało anulowane
z powodu ograniczeń narzuconych
przez ustawienia uwierzytelniania.
Wybierz [OK].
―
Nieoryginalny toner.
Czy został zainstalowany firmowy
toner?
Producent nie odpowiada za
uszkodzenia spowodowane
używaniem nieoryginalnego toneru.
Zaleca się używanie wyłącznie
oryginalnych pojemników
z tonerem. Aby korzystać
z aktualnie zainstalowanego
pojemnika z tonerem, naciśnij
jednocześnie klawisze [OK]
i [Cancel] i przytrzymaj je przez co
najmniej 3 sekundy.
―
―
Podczas zewnętrznego
przetwarzania zadania podano
nieprawidłową nazwę logowania lub
hasło. Wprowadź prawidłową
nazwę lub hasło użytkownika.
―
―
Wprowadzone hasło nie zgadza się
z hasłem ustanowionym wcześniej.
Wprowadź prawidłowe hasło.
―
Sprawdź nazwę
domeny.*1
Nie można użyć tej
skrzynki.
Anulowano zadanie.
Naciśnij przycisk
[Pomoc].
Nieprawidł. nazwa uż.
lub hasło logowania.
Zadanie anulowano.*1
Nieprawidłowe hasło.
7-15
Strona
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Nieprawidłowe ID.
Nieprawidłowy
identyfikator konta.
Punkty kontrolne
Strona
―
Wprowadzono nieprawidłowy
identyfikator administratora do
otworzenia funkcji zabezpieczeń lub
menu rozliczania zadań. Wprowadź
poprawny identyfikator
administratora.
―
―
Identyfikator użytkownika dotyczący
zadania prywatnego jest
nieprawidłowy. Sprawdź określony
w sterowniku drukarki identyfikator
użytkownika.
―
―
Podczas zewnętrznego
przetwarzania zadania podano
nieprawidłowy identyfikator konta.
Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [OK].
―
―
Reguluj temperaturę i poziom
wilgotności w pomieszczeniu.
―
Naciśnij [OK].*1
Niska temperatura.
Naprawa
Regul. temp. pokojow.
―
*1 Gdy dla opcji Autom. kontyn. po błędzie ustawiono wartość [Wł.], przetwarzanie zostanie automatycznie wznowione
po upływie określonego czasu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji Autom. kontyn. po błędzie, patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
O
Komunikat
Ograniczone przez rozl.
zadań.
Punkty kontrolne
―
Naprawa
Zadanie zostało anulowane ze
względu na ograniczenie
rozliczania zadań. Wybierz [OK].
Naciśnij [OK].
Strona
―
P
Komunikat
Papier utknął w tacy MP.
Punkty kontrolne
―
Jeżeli papier się zatnie, urządzenie
zatrzyma się, a na ekranie zostanie
wyświetlona informacja, gdzie
wystąpił ten problem.
Papier utknął w kasecie
#.
Zacięty pap. z tyłu
kasety 1.
strona 7-25
―
Nie można kontynuować zadania,
ponieważ brak wolnej pamięci. Nie
można prawidłowo przetworzyć
zadania drukowania. Wybierz [OK],
aby anulować zadanie.
―
―
Pojemnik na zużyty toner nie jest
zainstalowany prawidłowo. Ustaw
go prawidłowo.
strona 7-7
Czy pojemnik na zużyty toner jest
pełny?
Wymień pojemnik na zużyty toner.
strona 7-7
Zad. drukowania nie
może być ukończone.*1
Poj. na zuż. toner jest
pełny lub nieprawidł.
włożony.
Strona
Nie wyłączając urządzenia, wybierz
[Pomoc]. Postępując według
instrukcji, wyciągnij zacięty papier.
Zacięcie pap.
w pokrywie tylnej #.
Pełna pamięć.
Naprawa
7-16
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Pojemnik z tonerem
niezablokowany lub
nieprawidłowo
zainstalowany.
―
Pojemnik z tonerem nie jest
zainstalowany prawidłowo. Ustaw
go prawidłowo.
strona 7-3
Proszę czekać.
―
Urządzenie jest w trakcie
dopasowywania, aby zachować
jakość. Proszę czekać.
—
Czy przekroczono dopuszczalną
liczbę wydruków określoną przez
funkcję rozliczania zadań?
Liczba wydruków przekroczyła
dopuszczalną liczbę zadań
określoną przez funkcję rozliczania
zadań. Nie można więcej drukować.
Zadanie zostanie anulowane.
Wybierz [OK].
―
―
Skrzynka jest pełna i nie ma
możliwości dalszego zapisu.
Zadanie zostanie anulowane.
Spróbuj ponownie wykonać zadanie
po wydrukowaniu lub usunięciu
danych z okna zadań.
―
Odświeżanie bębna.
Przekrocz. ogranicz.
rozl. zadań.
Naciśnij [OK].
Przekroczono limit
skrzynki.*1
*1 Gdy dla opcji Autom. kontyn. po błędzie ustawiono wartość [Wł.], przetwarzanie zostanie automatycznie wznowione
po upływie określonego czasu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji Autom. kontyn. po błędzie, patrz:
Podręcznik obsługi (w języku angielskim).
S
Komunikat
Sprawdź kasetę #.
Punkty kontrolne
―
Naprawa
Otwórz, a następnie zamknij
wskazaną kasetę.
Strona
―
T
Komunikat
Taca górna jest
wypełniona papierem.
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
―
Usuń papier z górnej tacy.
—
―
Wymień pojemnik z tonerem,
korzystając z nowego zestawu
toneru danego koloru.
strona 7-3
Usuń papier.
Toner kolorowy jest
pusty.
Nie można wydrukować
tego dok.
7-17
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
W
Komunikat
Punkty kontrolne
Naprawa
Strona
Wstrząśnij pojem.
z tonerem. [C][M][Y][K]
―
Mocno potrząśnij pojemnikiem
z tonerem i umieść go z powrotem
w urządzeniu.
strona 7-3
Wymień MK.
―
Wymień zestaw konserwacyjny,
określony w wyświetlanym
komunikacie. Wymiana zestawu
konserwacyjnego jest konieczna po
wydrukowaniu 200000 obrazów (dla
P-C3562DN) lub 300000 obrazów
(dla P-C4072DN), i wymaga
profesjonalnego serwisu.
Skontaktuj się z pracownikiem
serwisu.
—
Wymień toner.
―
Wymień pojemnik z tonerem na
określony przez producenta.
strona 7-3
―
Wymień pojemnik z tonerem na
określony przez producenta. Jeśli
nie, wybierz [OK], aby anulować
zadanie. Urządzenie przez krótki
czas będzie drukować w czerni
i bieli.
strona 7-3
—
Dostosuj temperaturę i poziom
wilgotności w pomieszczeniu.
—
―
Wystąpił błąd systemowy. Wyłącz
i włącz ponownie główny włącznik
zasilania.
―
[C][M][Y][K]
Wymień toner.
[C][M][Y]
Zadanie anulowano.
Włączony tryb mono.
Wysoka temperatura.
Regul. temp. pokojow.
Wystąpił błąd.
Wyłącz i włącz wyłącznik
zasilania
Z
Komunikat
Zadanie niezapisane.
Punkty kontrolne
[C][M][Y][K]
Załaduj papier do kasety
#.
(rozmiar papieru)
(typ papieru)
Strona
―
Drukowanie z użyciem funkcji okna
zadania nie powiodło się, ponieważ
zabrakło miejsca na dysku SSD
bądź dysku RAM lub dysk RAM nie
był aktywny podczas demontażu
dysku SSD. Aby wydrukować raport
błędu i powrócić do trybu gotowości
drukarki, wybierz przycisk [OK].
―
Czy parametry regionalne
zainstalowanego toneru
odpowiadają parametrom
urządzenia?
Zainstaluj odpowiedni pojemnik
z tonerem.
―
Czy do tacy uniwersalnej i kaset
załadowano papier we wskazanym
formacie i rodzaju?
Włóż papier.
strona 3-4
Naciśnij [OK].
Zainstalowano nieznany
toner. PC
Naprawa
Załaduj papier do tacy
uniwersalnej.
(rozmiar papieru)
(typ papieru)
7-18
Wybierz [Alt.], aby wybrać inne
źródło papieru. Wybierz klawisz
[Kontynuuj], aby drukować na
papierze z aktualnie wybranego
źródła papieru.
strona 3-7
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Zamknij osłonę tylną #.
Zamknij osłonę
pojemnika na zużyty
toner.
Punkty kontrolne
Czy wszystkie pokrywy są
zamknięte?
Zamk. osłonę górną.
7-19
Naprawa
Zamknij pokrywę wskazaną na
ekranie.
Strona
―
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Dopasowanie/Konserwacja
Kalibracja koloru
Urządzenie wyposażone jest w funkcję kalibracji umożliwiającą automatyczną kompensację parametrów, które uległy
zachodzącym z czasem zmianom, wynikającym z wahań wilgotności i temperatury otoczenia. Aby zachowane zostało
najwyższej jakości drukowanie w kolorze, kalibracja koloru przeprowadzana jest automatycznie po każdym włączeniu
urządzenia. Jeśli tonacja koloru nie ulega poprawie lub zmiana koloru się nie zmniejsza po przeprowadzeniu
dostosowania koloru, należy wykonać korekcję koloru drukowania:
Procedura rejestracji koloru (strona 7-20)
1
Wyświetl ekran.
2
Wykonaj kalibrację koloru.
Klawisz [Menu] > Klawisz [▲] [▼] > [Dopas./konserw.] > Klawisz [OK] > Klawisz [▲] [▼] >
[KalibracjaKoloru] > Klawisz [OK]
Wybierz [Tak], aby przeprowadzić kalibrację koloru.
Na ekranie zostanie wyświetlony napis „Ukończone.”, po czym nastąpi powrót do menu
Dopas./konserw.
Procedura rejestracji koloru
Ta funkcja umożliwia rozwiązanie problemu zmiany kolorów. Jeśli nie uda się go rozwiązać przez zwykłą rejestrację lub
w celu wprowadzenia bardziej szczegółowych ustawień, należy skorzystać z ustawień szczegółowych.
NOTATKA
Aby przeprowadzić rejestrację koloru, należy sprawdzić, czy do kasety załadowano papier typu Letter lub A4.
WAŻNE
Przed przeprowadzeniem rejestracji kolorów, przeprowadź Kalibracja koloru na stronie 7-20. Jeśli zmiana
kolorów się utrzymuje, należy przeprowadzić rejestrację kolorów. Jeśli rejestracja kolorów zostanie
przeprowadzona bez kalibracji, problem zmiany kolorów zostanie rozwiązany doraźnie, ale poważne zmiany
kolorów mogą pojawić się w późniejszym czasie.
Zwykła rejestracja.
1
Wyświetl ekran.
2
Wydrukuj kartę.
Klawisz [Menu] > Klawisz [▲] [▼] > [Dopas./konserw.] > Klawisz [OK] > Klawisz [▲] [▼] >
[Rejestr. koloru] > Klawisz [OK] > Klawisz [▲] [▼] > [Normalny] > Klawisz [OK]
Klawisz [▲] [▼] > [Arkusz wydruku] > Klawisz [OK] > [Tak]
Karta jest wydrukowana. Na karcie dla każdego z kolorów: M (magenta), C (cyjan) i Y (żółty),
wydrukowano 3 rodzaje wykresów: H-L (lewy), V (poziomy), H-R (prawy).
Po wydrukowaniu karty nastąpi powrót do zaawansowanego menu korekcji koloru
drukowania.
7-20
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Przykładowa karta
3
Wyświetl menu korekcji
Klawisz [▲] [▼] > [Ustaw magenta] > Klawisz [OK]
Pojawi się menu korekcji magenty.
7-21
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
4
Wprowadź właściwą wartość.
1 Znajdź na każdej karcie miejsce, w którym 2 linie są do siebie jak najlepiej dopasowane.
Jeśli miejsce to będzie miało pozycję 0, rejestracja danego koloru nie jest wzmagana. Na
ilustracji właściwą wartością jest B.
2 Wybierz klawisz [◄] lub [►], aby zmienić elementy H-L, V i H-R; wybierz klawisz [▲] lub
[▼], aby wprowadzić wartości odczytane z karty, a następnie wybierz klawisz [OK].
Korekcja magenty została zakończona. Po krótkiej przerwie nastąpi powrót do standardowego menu
korekcji koloru drukowania.
Aby zwiększyć wartość od 0 do maksymalnej, wynoszącej 9, wybierz klawisz [▲]. Aby zmniejszyć
wartość, wybierz klawisz [▼].
Wybierz [▼], aby zmienić wartość z 0 na literę alfabetu. Kontynuować naciskanie klawisza, aby
zmieniać na kolejne litery, od A do I. Aby cofnąć się do poprzedniej pozycji, wybierz [▲].
Wymienionych wartości nie można wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej.
3 Powtarzać kroki od 3 do 4, aby poddać korekcji cyjan i żółcień.
7-22
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Ustawienia szczegółowe
1
Wyświetl ekran.
2
Wydrukuj kartę.
Klawisz [Menu] > Klawisz [▲] [▼] > [Dopas./konserw.] > Klawisz [OK] > Klawisz [▲] [▼] >
[Rejestr. koloru] > Klawisz [OK] > Klawisz [▲] [▼] > [Szczegół] > Klawisz [OK]
Klawisz [▲] [▼] > [Arkusz wydruku] > Klawisz [OK] > [Tak]
Karta jest wydrukowana. Na karcie dla każdego z kolorów: M (magenta), C (cyjan) i Y (żółty),
wydrukowano wykresy dla H-1 do 5 i V-1 do 5.
Po wydrukowaniu karty nastąpi powrót do zaawansowanego menu korekcji koloru drukowania.
Przykładowa karta
7-23
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
3
Wyświetl menu korekcji
Klawisz [▲] [▼] > [Ustaw magenta] > Klawisz [OK]
Pojawi się menu korekcji magenty.
4
Wprowadź właściwą wartość.
1 Znajdź na każdej karcie miejsce, w którym 2 linie są do siebie jak najlepiej dopasowane.
Jeśli miejsce to będzie miało pozycję 0, rejestracja danego koloru nie jest wzmagana. Na
ilustracji właściwą wartością jest B.
Z wykresów od H-1 do H-5 należy odczytywać wartości od H-1 do H-5.
Z wykresów od V-1 do V-5, należy odczytywać wyłącznie wartości od V-3 (środek).
2 Wybierz klawisz [◄] lub [►], aby zmienić elementy od H-1 do H-5 oraz V-3; wybierz
klawisz [▲] lub [▼], aby wprowadzić wartości odczytane z karty, a następnie wybierz
klawisz [OK].
Korekcja magenty została zakończona. Po krótkiej przerwie nastąpi powrót do zaawansowanego
menu korekcji koloru drukowania.
Aby zwiększyć wartość od 0 do maksymalnej, wynoszącej 9, wybierz klawisz [▲]. Aby zmniejszyć
wartość, wybierz klawisz [▼].
Wybierz [▼], aby zmienić wartość z 0 na literę alfabetu. Kontynuować naciskanie klawisza, aby
zmieniać na kolejne litery, od A do I. Aby cofnąć się do poprzedniej pozycji, wybierz [▲].
Wymienionych wartości nie można wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej.
3 Powtarzać kroki od 3 do 4, aby poddać korekcji cyjan i żółcień.
7-24
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Usuwanie zacięć papieru
Jeśli dojdzie do zacięcia papieru, na wyświetlaczu komunikatów zostanie wyświetlony komunikat „Zacięcie papieru.”
i praca urządzenia zostanie zatrzymana.
Aby wyjąć zacięty papier, wykonaj następujące czynności.
Wskaźniki lokalizacji zacięcia
1 Pokazuje lokalizację zacięcia papieru.
1
2
ZaciĊty pap.
z tyáu
kasety 1.
JAM****
2 Wyświetla ekran Pomoc.
Pomoc
NOTATKA
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ekranu pomocy, patrz:
Ekran Pomoc (strona 2-12)
Jeżeli wystąpi zacięcie papieru, wyświetlona zostanie lokalizacja zacięcia oraz instrukcje usunięcia problemu.
ZaciĊty pap.
z tyáu
kasety 1.
JAM****
F
G
A
C
Pomoc
B
B
D
B
E
B
Wskaźnik lokalizacji zacięcia papieru
Lokalizacja zacięcia papieru
Strona
A
Taca uniwersalna
strona 7-26
B
Kasety od 1 do 4
strona 7-28
C
Tylna pokrywa 1 (Podawanie)
strona 7-29
D
Tylna pokrywa 2
strona 7-30
E
Tylna pokrywa 3
strona 7-32
F
Tylna pokrywa 1
strona 7-33
G
Jednostka drukowania dwustronnego
strona 7-35
Po usunięciu zacięcia, urządzenie ponownie się rozgrzeje, a komunikat o błędzie zniknie. Urządzenie wznowi
drukowanie od strony, w trakcie drukowania której wystąpiło zacięcie papieru.
7-25
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Przeciwdziałanie zacięciom papieru
•
Nie używaj ponownie zaciętego papieru.
•
Jeżeli papier podrze się podczas jego wyjmowania, dokładnie usuń luźne skrawki papieru z wnętrza urządzenia.
Skrawki papieru pozostawione w urządzeniu mogą spowodować kolejne zacięcie.
PRZESTROGA
Moduł utrwalania jest bardzo gorący. Należy zachować ostrożność pracując w tym miejscu, ponieważ istnieje
ryzyko oparzenia.
Taca uniwersalna
1
2
3
7-26
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
4
5
6
7-27
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Kasety od 1 do 4
Procedura usuwania zaciętego papieru wygląda tak samo dla każdej z kaset od 1 do 4. W niniejszej części
przedstawiono tę procedurę na przykładzie Kasety 1.
1
2
7-28
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Tylna pokrywa 1 (Podawanie)
1
PRZESTROGA
Niektóre części wewnątrz urządzenia są bardzo gorące. Należy zachować
ostrożność, ponieważ można ulec poparzeniu.
2
7-29
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
3
4
Tylna pokrywa 2
1
NOTATKA
Jeśli nie można usunąć papieru, nie próbuj robić tego na siłę.
Tylna pokrywa 1 (Podawanie) (strona 7-29)
7-30
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
2
3
4
7-31
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Tylna pokrywa 3
1
NOTATKA
Jeśli nie można usunąć papieru, nie próbuj robić tego na siłę.
Tylna pokrywa 1 (Podawanie) (strona 7-29)
2
7-32
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Tylna pokrywa 1
1
PRZESTROGA
Niektóre części wewnątrz urządzenia są bardzo gorące. Należy zachować
ostrożność, ponieważ można ulec poparzeniu.
2
3
A1
7-33
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
4
5
A2
A2
6
7-34
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
Jednostka drukowania dwustronnego
1
PRZESTROGA
Niektóre części wewnątrz urządzenia są bardzo gorące. Należy zachować
ostrożność, ponieważ można ulec poparzeniu.
2
3
A1
7-35
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
4
5
A2
A2
6
A3
7
7-36
Rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów
8
7-37
8
Dodatek
W tym rozdziale opisano następujące tematy:
Urządzenia opcjonalne ......................................................................................................................................
Przegląd urządzeń opcjonalnych .............................................................................................................
Metoda wprowadzania znaków ..........................................................................................................................
Korzystanie z klawiszy .............................................................................................................................
Dane techniczne ................................................................................................................................................
Urządzenie ...............................................................................................................................................
Funkcje drukarki ......................................................................................................................................
Podajnik papieru (500 arkuszy) (wyposażenie opcjonalne) .....................................................................
8-1
8-2
8-2
8-3
8-3
8-4
8-4
8-6
8-7
Dodatek > Urządzenia opcjonalne
Urządzenia opcjonalne
Przegląd urządzeń opcjonalnych
Do urządzenia dostępne są następujące urządzenia opcjonalne.
(1) Card Authentication Kit(B)
(2) PF-5100
(8) IB-36
(3) Rozszerzenie pamięci
(7) Karta pamięci SD
Karta pamięci
SDHC
Opcje oprogramowania
(9) Data Security kit(E)
(10) UG-33
(4) HD-6/HD-7
(11) Klawiatura USB
8-2
(5) IB-50
(6) IB-51
Dodatek > Metoda wprowadzania znaków
Metoda wprowadzania znaków
Korzystanie z klawiszy
Użyj następujących klawiszy, aby wprowadzać znaki.
1
Nazwa konta
6
5
2
ABC
Tekst
7
3
4
Nr
Wyświetlacz/
klawisz
Opis
1
Wyświetlacz
komunikatów
Służy do wyświetlania wprowadzanych znaków.
2
Strzałki
Wybierz, aby wybrać pozycję wpisu lub wybrać znak z listy.
3
Klawisze
numeryczne
Wybierz, aby wprowadzić znaki i symbole.
4
Klawisz [Clear]
Wybierz, aby usunąć znaki.
5
Klawisz [OK]
Służy do zakończenia wpisywania wyrazów i liczb oraz powoduje powrót do ekranu przed
wpisywaniem. W przypadku wprowadzania symbolu wybierz, aby potwierdzić wybrany symbol.
6
Prawy klawisz
wyboru
Wybierz, aby wybrać rodzaj znaków, jakie chcesz wprowadzać. (Gdy wyświetlany jest napis [Tekst]).
7
Kursor
Znaki są wprowadzane w pozycji kursora.
8-3
Dodatek > Dane techniczne
Dane techniczne
WAŻNE
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenie
Pozycja
Opis
Typ
Drukarka biurkowa
Metoda drukowania
Elektrofotograficzna, przy użyciu lasera półprzewodnikowego
Gramatura
papieru
Kaseta
od 60 do 163 g/m2
Taca
uniwersalna
od 60 do 220 g/m2
Rodzaj papieru
Kaseta
Zwykły, Szorstki, Makulaturowy, Kalka, Zadrukowany, Czerpany,
Kolorowy, Dziurkowany, Z nagłówkiem, Gruby, Wysoka jakość oraz
Niestandardowy 1–8
(Dwustronnie: tak samo jak w trybie jednostronnym)
Taca
uniwersalna
Zwykły, Folia (folia OHP), Szorstki, Kalka, Etykiety, Makulaturowy,
Zadrukowany, Czerpany, Karton, Powlekany, Kolorowy,
Dziurkowany, Z nagłówkiem, Koperta, Gruby, Wysoka jakość,
Niestandardowy 1 do 8
Kaseta
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Statement, Executive,Oficio II,
Folio, 216 × 340 mm, 16K, B5 (ISO),
Niestandardowy (105 × 148 mm do 216 × 356 mm)
Taca
uniwersalna
A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement,
Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Koperta #10, Koperta #9,
Koperta #6 3/4, Koperta Monarch, Koperta DL, Koperta C5, Hagaki
(Karton), Oufuku Hagaki (zwrotna karta pocztowa), Youkei 4,
Youkei 2, Niestandardowy (70 × 148 mm do 216 × 356 mm)
Czas
nagrzewania
(22°C, 60%)
Urządzenie
włączone
P-C3562DN: 25 sekund lub mniej
P-C4072DN: 24 sekund lub mniej
Tryb uśpienia
P-C3562DN: 19 sekund lub mniej
P-C4072DN: 21 sekund lub mniej
Pojemność
papieru
Kaseta
500 arkuszy (80 g/m2) *1
Taca
uniwersalna
100 arkuszy (80 g/m2)
Rozmiar
papieru
*1 Aż do linii górnego limitu w kasecie.
8-4
Dodatek > Dane techniczne
Pozycja
Pojemność tacy
wyjściowej
Taca górna
Opis
2
500 arkuszy (80 g/m )
Technika zapisu obrazu
Przy użyciu lasera półprzewodnikowego i elektrofotografii
Pamięć
1024 MB
Interfejs
Standardowo
Złącze interfejsu USB: 1 (Hi-Speed USB)
Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Gniazdo USB: 2 (Hi-Speed USB)
Środowisko
pracy
Opcjonalnie
eKUIO: 1
Temperatura
od 10 do 32,5°C
Wilgotność
od 10 do 80%
Wysokość
Maksymalnie 3500 m
Oświetlenie
Maksymalnie 1500 luksów
Wymiary (S × G × W)
390 × 532 × 469,5 mm
Waga
P-C3562DN: Około 29,5 kg
P-C4072DN: Około 31,0 kg
(bez pojemnika z tonerem)
Wymagane miejsce (S × G)
390 × 725,8 mm
(przy używanej tacy
wielofunkcyjnej)
Zasilanie
Zużycie energii produktu w trybie
gotowości sieciowej (gdy
wszystkie porty sieciowe są
podłączone).
P-C3562DN:
Model zasilany 230 V: od 220 do 240 V
P-C4072DN:
Model zasilany 230 V: od 220 do 240 V
50/60 Hz 5,6 A
50/60 Hz 5,8 A
Informacje dostępne są na następujących witrynach.
http://www.triumph-adler.com/C125713A00471CCE/direct/
environment
http://www.triumph-adler.de/C125713A00471CCE/direct/umwelt
http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/umweltenergieverbrauch-sicherheit
http://www.utax.de/C12571260052E282/direct/environment
Wyposażenie opcjonalne
Urządzenia opcjonalne (strona 8-2)
8-5
Dodatek > Dane techniczne
Funkcje drukarki
Pozycja
Prędkość
drukowania
Opis
P-C3562DN
A4
P-C4072DN
Czas
pierwszego
wydruku (A4,
z kasety)
Drukowanie
monochromatyczne
Drukowanie
pełnokolorowe
35 arkuszy/min
35 arkuszy/min
Letter
37 arkuszy/min
37 arkuszy/min
Legal
30 arkuszy/min
30 arkuszy/min
B5
35 arkuszy/min
35 arkuszy/min
A5
35 arkuszy/min
35 arkuszy/min
A6
35 arkuszy/min
35 arkuszy/min
A4
40 arkuszy/min
40 arkuszy/min
Letter
42 arkuszy/min
42 arkuszy/min
Legal
34 arkuszy/min
34 arkuszy/min
B5
40 arkuszy/min
40 arkuszy/min
A5
40 arkuszy/min
40 arkuszy/min
A6
40 arkuszy/min
40 arkuszy/min
Monochromatyczne
P-C3562DN: 6,5 sekund lub mniej
P-C4072DN: 5,5 sekund lub mniej
Kolor
P-C3562DN: 7,5 sekund lub mniej
P-C4072DN: 6,5 sekund lub mniej
Rozdzielczość
600 × 600 dpi, odpowiednik 9600 dpi × 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
System operacyjny
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server
2008/R2, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016,
Mac OS 10.5 lub nowsza
Interfejs
Złącze interfejsu USB: 1 (Hi-Speed USB)
Interfejs sieciowy: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Opcjonalny interfejs (opcja): 1 (do montażu IB-50/IB-51/IB-36)
Język opisu strony
PRESCRIBE
Emulacja
PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3, XPS
8-6
Dodatek > Dane techniczne
Podajnik papieru (500 arkuszy) (wyposażenie
opcjonalne)
Pozycja
Opis
Metoda podawania papieru
Wałek opóźniający (Liczba arkuszy: 500, 80 g/m²)
Rozmiar papieru
A4, A5, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement,
Executive, Oficio II, 16K, B5 (ISO), Koperta #10, Koperta #9,
Koperta #6 3/4, Koperta Monarch, Koperta DL, Koperta C5,
Youkei 4, Youkei 2, Niestandardowy (92 × 162 do 216 × 356 mm)
Obsługiwane rodzaje papieru
Gramatura papieru: 60 do 220 g/m²
Typy nośników: Zwykły, Szorstki, Makulaturowy, Zadrukowany,
Etykiety, Czerpany, Kalka, Kolorowy, Dziurkowany, Z nagłówkiem,
Koperta, Powlekany, Gruby, O wysokiej jakości oraz
Niestandardowy 1 do 8
Wymiary
390 × 532 × 116 mm
(S) × (G) × (W)
Waga
4,1 kg lub mniej
NOTATKA
Skonsultuj się z dystrybutorem lub przedstawicielem serwisu, aby uzyskać informacje na temat zalecanych rodzajów
papieru.
8-7
Indeks
A
AirPrint 4-8
Automatyczne uśpienie 2-19
B
Blokada papieru 2-2
C
Czas pierwszego wydruku 8-6
Czyszczenie 7-2
Jednostka podawania papieru 7-2
D
Dane techniczne
funkcje drukowania 8-6
Podajnik papieru (500 arkuszy) (Opcja) 8-7
urządzenie 8-4
Drukarka
ustawienia drukowania 4-5
Drukowanie zkomputera 4-2
Dupleks 6-4
Dźwignia blokująca pojemnik z tonerem 2-4
E
EcoPrint 6-4
Ekran pomocy 2-12
Embedded Web Server RX 2-32
F
Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego
1-13
Funkcja sterowania oszczędnością energii 1-13
G
Gniazdo pamięci USB 2-2
Gniazdo USB 2-3
Gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą 2-2
Google Cloud Print 4-8
GPL/LGPL 1-10
I
Informacje prawne 1-9
Instalacja
oprogramowanie 2-21
Instalowanie
dezinstalacja 2-28
Macintosh 2-29
Windows 2-22
Interfejs sieciowy 2-6
Interfejs urządzeń opcjonalnych 2-3
Interfejs USB 2-6
K
Kabel sieci LAN 2-6
Kabel sieciowy
podłączanie 2-7
Kabel USB
Podłączanie 2-8
Kabel zasilania
Podłączanie 2-8
Kable 2-6
Kaseta
ładowanie papieru 3-4
rozmiar papieru i typ nośnika 3-10
Kaseta 1 2-2
Kasety od 2 do 4 2-5
Kwestia nazw handlowych 1-9
L
Logowanie uproszczone 2-13
M
Metoda podłączenia 2-6
Metoda wprowadzania znaków 8-3
Monotype Imaging License Agreement 1-11
Mopria 4-8
N
Nazwa 2-13
Nazwy części 2-2
O
Ogranicznik papieru 3-13
Ograniczone użycie tego produktu 1-7
OpenSSL License 1-10
Original SSLeay License 1-10
Ostrzeżenia dotyczące obsługi 1-4
Oszczędzanie zasobów - Papier 1-13
Otoczenie 1-3
Oznaczenia stosowane wtym podręczniku x
Oznaczenia związane z bezpieczeństwem stosowane
w tym podręczniku 1-2
P
Panel operacyjny 2-2
Papier
ładowanie kartonu 3-9
ładowanie kopert 3-9
ładowanie papieru 3-2
ładowanie papieru do kaset 3-4
ładowanie papieru na tacę uniwersalną 3-7
rozmiar papieru i typ nośnika 3-10
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru 3-3
Parametry 8-4
Podłączanie
kabel sieciowy 2-7
kabel USB 2-8
Kabel zasilania 2-8
kabel zasilania 2-8
Podręczniki dostarczane zurządzeniem vii
Pojemnik na zużyty toner 2-4
Pojemnik z tonerem (Black) 2-4
Pojemnik z tonerem (Cyan) 2-4
Indeks-1
Pojemnik z tonerem (Magenta) 2-4
Pojemnik z tonerem (Yellow) 2-4
Pokrętło rozmiaru 2-3
Pokrywa oryginałów 2-3
Pokrywa pojemnika na zużyty toner 2-4
Pokrywa utrwalacza 2-3
Poziom uśpienia 2-20
Prędkość drukowania 8-6
Procesor dokumentów
nazwy części 2-2
Product Library viii
Program Energy Star (ENERGY STAR®) 1-13
Prowadnica długości papieru 2-3, 3-5
Prowadnice szerokości papieru 2-3, 3-4
Przestroga 1-2
R
Reagowanie na komunikaty o błędach 7-13
Regularna konserwacja 7-2
wymiana pojemnika na zużyty toner 7-7
wymiana pojemnika ztonerem 7-3
Rozdzielczość 8-6
Rozwiązywanie problemów 7-9
S
Sieć
przygotowanie 2-19
Sprawdzanie licznika 2-31
Sterownik drukarki
pomoc 4-7
Symbole 1-2
W
Wi-Fi Direct
drukowanie 4-8
Włączanie 2-9
Wylogowanie 2-14
Wyłączanie 2-9
Wyłącznik zasilania 2-2
Wymiana pojemnika na zużyty toner 7-7
Wymiana pojemnika z tonerem 7-3
Z
Zacięcia papieru
taca uniwersalna 7-26
Tylna pokrywa 1 7-33
Tylna pokrywa 1 (Podawanie) 7-29
Tylna pokrywa 2 7-30
Tylna pokrywa 3 7-32
wskaźniki lokalizacji zacięcia papieru 7-25
Zacięcie papieru
Jednostka drukowania dwustronnego 7-35
Kasety od 1 do 4 7-28
Wewnątrz urządzenia 7-33
Zacięty papier 7-25
Zarządzanie energią 1-13
Zarządzanie logowaniem użytkownika
Logowanie 2-13
Wylogowanie 2-14
Zliczanie liczby wydrukowanych stron
licznik 2-31
Złącze interfejsu sieciowego 2-3
Złącze interfejsu USB 2-3
Ś
Środki ostrożności dotyczące lokalnych sieci
bezprzewodowych 1-7
Środki ostrożności dotyczące ładowania papieru 3-3
T
Taca górna 2-2
Taca uniwersalna 2-3
rozmiar papieru ityp nośnika 3-12
TCP/IP (IPv4)
ustawienia 2-17
Tryb cichy 6-4
Tylna pokrywa 1 2-2
Tylna pokrywa od 2 do 4 2-5
U
Uchwyty 2-2
Urządzenia opcjonalne
przegląd 8-2
Ustawianie daty i godziny 2-15
Ustawienia drukowania 4-5
Ustawienia sieciowe
konfigurowanie sieci przewodowej 2-17
Ustawienie kasety 3-10
Usuń po wydruk. 6-5
Usuwanie awarii 7-9
Indeks-2
TA Triumph-Adler GmbH
Betriebsstätte Norderstedt
Ohechaussee 235
22848 Norderstedt
Germany
3LHUZV]HZ\GDQLH 201.
27;*(3/000
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement